Sunteți pe pagina 1din 55

FIA DISCIPLINEI

1.Date despre program


1.1.Instituia de nvmnt superior UNIVERSITATEA SPIRU HARET
1.2.Facultatea TIINE JURIDICE, POLITICE I ADMINISTRATIVE
1.3.Departamentul TIINE JURIDICE, POLITICE I ADMINISTRATIVE
1.4.Domeniul fundamental de tiin TIINE JURIDICE
1.5.Ciclul de studii LICEN
1.6.Programul de studii/Calificarea DREPT / JURIST

2.Date despre disciplin


2.1.Denumirea disciplinei DREPT PROCESUAL CIVIL I
2.2. Codul disciplinei FSJPA/D/4/7/1
2.3.Titularul activitilor de curs Conf. univ. Dr. Minodora Condoiu
2.4.Titularul activitilor de seminar Conf. univ. Dr. Minodora Condoiu
2.5. Anul de studiu IV 2.6. Semestrul 7 2.7. Tipul de E 2.8. Regimul DO
evaluare disciplinei

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice)


3.1 Numr de ore pe sptmn 4 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 2
3.4 Total ore din planul de nvmnt 48 din care: 3.5 curs 24 3.6 seminar/laborator 24
Distribuia fondului de timp Ore
Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie 24
Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren 12
Pregtire seminarii, teme, referate, portofolii i eseuri 12
Tutoriat 4
Examinri 4
Documentare pe internet -
3.7 Total ore studiu individual 56
3.9 Total ore pe semestru 104
3.10 Numr de credite 6

4. Precondiii (acolo unde este cazul)


4.1 de curriculum
4.2 de competene

5. Condiii ( acolo unde este cazul)


5.1. de desfurare a cursului Videoproiector, legislaie
5.2.de desfurare a Videoproiector, legislaie
seminarului/laboratorului

6. Competenele specifice acumulate


C1. Utilizarea adecvat a conceptelor, teoriilor, paradigmelor i metodologiilor din domeniul juridic.
transversale Competene profesionale

C2. Aplicarea tehnicilor i instrumentelor specifice domeniului juridic.


C3. Aplicarea legislaiei romneti, a legislaiei europene i a celorlalte instrumente juridice internaionale.
C4. Interpretarea, corelarea i compararea instituiilor juridice din dreptul naional, dreptul european i dreptul
altor state.
C5. Aplicarea cunotinelor necesare n culegerea datelor i informaiilor referitoare la o problem de drept
concret.
C6. Utilizarea legislaiei n vigoare n analiza situaiilor juridice, n ncadrarea lor corect din punct de vedere
juridic i n soluionarea lor.

CT1. Realizarea sarcinilor profesionale n mod eficient i responsabil, cu respectarea regulilor deontologice
Competene

specifice domeniului.
CT2. Aplicarea tehnicilor de munc eficient n echip (cu elemente de interdisciplinaritate), cu respectarea
palierelor ierarhice.
CT3. Utilizarea eficient a resurselor de comunicare i a surselor de informare i de formare profesional
asistat, att n limba romn, ct i ntr-o limb strin de circulaie internaional.

1
7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei Cursul de Drept procesual civil i pregtete pe studeni n aplicarea i
realizarea dreptului. Materia care se pred la acest curs, constituie bagajul
procedural la care fac trimitere i apeleaz n practic majoritatea
disciplinelor sistemului nostru de drept.
7.2 Obiectivele specifice cunoaterea de ctre studeni a instituiilor i conceptelor fundamentale ale
Dreptului procesual civil:
asigurrii bazei teoretice necesare studiului i nelegerii semnificaiei,
importanei analizei tuturor instituiilor dreptului procesual civil i a
conexiunilor dintre instituii;
obinerea calificrii necesare n vederea desfurrii unei temeinice activiti
de cercetare tiinific n domeniul procesual civil care s-i fac pe studeni
api de a identifica lacunele legislative, tendine de modernizarea legislaiei,
necesitatea armonizrii legislaiei romne cu cea european n domeniul
disciplinei;
iniierea de propuneri de lege ferenda n domeniul reglementrilor naionale
procesual civile.

8. Coninuturi
8.1 Curs Metode de predare Observaii
1. Noiunea i sistemul procesului civil i ale Prelegere, discurs,
dreptului procesual civil. dialog, prezentare power
- Consideraii generale definiii -sistem, obiect, scop point
- Fazele i etapele procesului civil
- Forma, materia i metoda procesului civil

2. Izvoarele dreptului procesual civil romn. Prelegere, discurs,


- Izvoarele dreptului procesual civil romn, definire, dialog, prezentare power
istoric point
- Aplicarea normelor de procedur civil n timp, n spaiu
i asupra persoanelor

3. Principiile dreptului procesual civil roman I Prelegere, discurs,


dialog, prezentare power
point
4. Aciunea civil Prelegere, discurs,
dialog, prezentare power
point
5. Participanii la procesul civil Prelegere, discurs,
- Instana de judecat dialog, prezentare power
- Organizarea, atribuiile, alctuirea instanelor de judecat. point
- Incompatibilitatea, abinerea i recuzarea.

6. Participanii la procesul civil I Prelegere, discurs,


- Prile n procesul civil. dialog, prezentare power
- Definirea prilor, poziia lor procesual, drepturi i point
obligaii.
- Condiiile prevzute de lege pentru a fi parte n procesul
civil.
- Coparticiparea procesual.

7. Participanii la procesul civil II Prelegere, discurs,


- Participarea terilor n procesul civil. dialog, prezentare power
- Intervenia. point
- Chemarea n judecat a altor persoane.
- Chemarea n garanie.
- Artarea titlului dreptului.
- Introducerea forat n cauz, din oficiu, a altor persoane
- Reprezentarea juridic n procesul civil.
- Reprezentarea judiciar legal
- Reprezentarea judiciar convenional

2
8. Competena I Prelegere, discurs,
- Noiuni generale, definiie, clasificare dialog, prezentare power
- Competena material point
- Competena teritorial
- Reguli speciale privind stabilirea competenei;
- Sfera competenei instanei sesizate

9. Competena II Prelegere, discurs,


- Incidente procedurale privitoare la competena Instanei dialog, prezentare power
- Excepia de necompeten; conflictele de competen; point
litispendena; conexitatea;
- delegarea instanei; strmutarea procesului;
- Prorogarea de competen; Noiune;Prorogarea legal;
Prorogarea judectoreasc;
- Prorogarea convenional
- Competena internaional

10. Actele de procedur i termenele procedurale Prelegere, discurs,


- Actele de procedur dialog, prezentare power
- Consideraii generale, definiie; condiiile pentru point
ndeplinirea actelor de procedur

1. Termenele procedurale Prelegere, discurs,


- Definiie, stabilirea termenelor dialog, prezentare power
- Clasificarea termenelor, calculul i durata point
termenelor
- Sanciuni pentru nerespectarea cerinelor referitoare la
actele de procedur i la termenele procedurale

Bibliografie Obligatorie
- V.M.Ciobanu, Traian Cornel Briciu, Claudiu Constantin Dinu - Drept procesual civil, Drept execuional civil, Arbitraj,
Drept material, Ed. Naional, 2013.
- V.M.Ciobanu, M.Nicolae (coordonatori) Noul Cod de procedur civil comentat i adnotat. Ed. Universul juridic, 2013.
- Ion Le, Tratat de drept procesual civil, ediia 5, Ed. C.H. Beck, 2010.
- Noul Cod de procedur civil (coordonator) Ed.Hamangiu, 2013.
- M.Tbrc, Drept procesual civil, vol. I, Universul juridic 2013.
- Ion Deleanu, Tratat de procedur civil, vol. I, Universul juridic 2013.

Bibliografie Facultativ
1. Noul Cod civil.Note.Corelaii.Explicaii, Editura C.H. Beck, Bucureti, 2011

8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaii


1. Noiunea i sistemul procesului civil i ale dialog, demonstraie, exemplificare,
dreptului procesual civil. studiu individual, lucru n echip

2. Izvoarele dreptului procesual civil romn. dialog, demonstraie, exemplificare,


studiu individual, lucru n echip
3. Principiile dreptului procesual civil roman dialog, demonstraie, exemplificare,
I studiu individual, lucru n echip

4. Principiile dreptului procesual civil dialog, demonstraie, exemplificare,


roman II studiu individual, lucru n echip

5. Aciunea civil dialog, demonstraie, exemplificare,


studiu individual, lucru n echip
6. Participanii la procesul civil I dialog, demonstraie, exemplificare,
studiu individual, lucru n echip
7. Participanii la procesul civil II dialog, demonstraie, exemplificare,
studiu individual, lucru n echip
8. Competena I dialog, demonstraie, exemplificare,

3
studiu individual, lucru n echip
9. Competena II dialog, demonstraie, exemplificare,
studiu individual, lucru n echip
10. Actele de procedur i termenele dialog, demonstraie, exemplificare,
procedurale studiu individual, lucru n echip

11. Termenele procedurale dialog, demonstraie, exemplificare,


studiu individual, lucru n echip
Bibliografie Obligatorie
- V.M.Ciobanu, Traian Cornel Briciu, Claudiu Constantin Dinu - Drept procesual civil, Drept execuional civil, Arbitraj,
Drept material, Ed. Naional, 2013.
- V.M.Ciobanu, M.Nicolae (coordonatori) Noul Cod de procedur civil comentat i adnotat. Ed. Universul juridic, 2013.
- Ion Le, Tratat de drept procesual civil, ediia 5, Ed. C.H. Beck, 2010.
- Noul Cod de procedur civil (coordonator) Ed.Hamangiu, 2013.
- M.Tbrc, Drept procesual civil, vol. I, Universul juridic 2013.
- Ion Deleanu, Tratat de procedur civil, vol. I, Universul juridic 2013.

Bibliografie Facultativ
- Noul Cod civil.Note.Corelaii.Explicaii, Editura C.H. Beck, Bucureti, 2011

9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii epistemice, asociaiilor


profesionale i angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Coninutul disciplinei este n concordan cu cel predat la alte centre universitare din ar i din strintate;
Pentru o mai bun adaptare a coninutului disciplinei la cerinele pieei muncii, au avut loc ntlniri cu
reprezentani ai angajatorilor;
n dezvoltarea disciplinei s-au avut n vedere cele mai importante realizri teoretice i empirice n domeniu.

10. Evaluare

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din
nota final
10.4 Curs Promovarea evalurilor pe Evaluare final examen scris 80%
parcurs
10.5 Seminar/laborator Evaluare pe parcurs 1 test scris 10%
Promovarea verificrii pe BlackBoard
parcurs Evaluare pe parcurs 2 10%
Proiect/Studiu de caz
10.6 Standard minim de performan
S dovedeasc nsuirea minim a materiei
Rspunsurile s nu conin erori grave
Activitate medie n timpul semestrului

Data completrii Semntura titularului de curs Semntura titularului de seminar,


01.09.2016 Conf. univ. Dr. Minodora Condoiu Conf. univ. Dr. Minodora Condoiu

Data avizrii n departament: Semntura efului de departament,


14.09.2016 Conf. univ. dr. Mariana Rudreanu

4
FIA DISCIPLINEI

1. Date despre program


1.1.Instituia de nvmnt superior UNIVERSITATEA SPIRU HARET
1.2.Facultatea TIINE JURIDICE, POLITICE I ADMINISTRATIVE
1.3.Departamentul TIINE JURIDICE, POLITICE I ADMINISTRATIVE
1.4.Domeniul fundamental de tiin TIINE JURIDICE
1.5.Ciclul de studii LICEN
1.6.Programul de studii/Calificarea DREPT / JURIST

2.Date despre disciplin


2.1.Denumirea disciplinei DREPTUL MUNCII
2.2. Codul disciplinei FSJPA/D/4/7/2
2.3. Titularul activitilor de curs Conf. univ. dr. Narcis Godeanu
2.4.Titularul activitilor de Conf. univ. dr. Narcis Godeanu
seminar
2.5. Anul de studiu IV 2.6. 7 2.7.Tipul de evaluare E 2.8. Regimul DO
Semestrul disciplinei

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice)


3.1 Numr de ore pe sptmn 4 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 2
3.4 Total ore din planul de nvmnt 48 din care: 3.5 curs 24 3.6 seminar/laborator 24
Distribuia fondului de timp ore
Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie 24
Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren 12
Pregtire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri 12
Tutoriat 4
Examinri 4
Alte activiti -
3.7 Total ore studiu individual 56
3.9 Total ore pe semestru 104
3.10 Numr de credite 6

4. Precondiii (acolo unde este cazul)


4.1 de curriculum Teoria general a dreptului
Drept civil
4.2 de competene Descrierea conceptelor, teoriilor, paradigmelor i metodologiilor utilizate n domeniul juridic;
Utilizarea limbajului juridic de specialitate, scris i oral, i a instrumentelor de logic juridic
pentru explicarea i interpretarea conceptelor i teoriilor specifice domeniului dreptului;
Utilizarea limbajului juridic de specialitate i a unor instrumente de logic juridic, n elaborarea
unor argumentri specifice domeniului, n scris i oral;
Utilizarea limbajului juridic de specialitate pentru evaluarea conceptelor, teoriilor i metodelor
consacrate n domeniul juridic.

5. Condiii ( acolo unde este cazul)


5.1. de desfurare a cursului Prelegerile se desfoar n sli de curs cu acces la internet i cu echipament de predare
multimedia
5.2. de desfurare a Seminariile se desfoar n sli de curs cu acces la internet
seminarului/laboratorului

6. Competenele specifice acumulate


profesionaleCompetene

C1. Utilizarea adecvat a conceptelor, teoriilor, paradigmelor i metodologiilor din domeniul juridic.
C2. Aplicarea tehnicilor i instrumentelor specifice domeniului juridic.
C3. Aplicarea legislaiei romneti, a legislaiei europene i a celorlalte instrumente juridice internaionale.
C4. Interpretarea, corelarea i compararea instituiilor juridice din dreptul naional, dreptul european i dreptul altor
state.
C5. Aplicarea cunotinelor necesare n culegerea datelor i informaiilor referitoare la o problem de drept concret.
C6. Utilizarea legislaiei n vigoare n analiza situaiilor juridice, n ncadrarea lor corect din punct de vedere juridic
i n soluionarea lor.

5
transversaleCompetene
CT1. Realizarea sarcinilor profesionale n mod eficient i responsabil, cu respectarea regulilor deontologice specifice
domeniului.
CT2. Aplicarea tehnicilor de munc eficient n echip (cu elemente de interdisciplinaritate), cu respectarea
palierelor ierarhice.
CT3. Utilizarea eficient a resurselor de comunicare i a surselor de informare i de formare profesional asistat,
att n limba romn, ct i ntr-o limb strin de circulaie internaional.

7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)


7.1 Obiectivul general al disciplinei Cunoaterea din punct de vedere tiinific a coninutului normelor juridice de dreptul
muncii, precum i a doctrinei i jurisprudenei referitoare la aplicarea acestora,
nelegerea, totodat, a instituiilor de dreptul muncii, nsuirea unui mod de gndire
logico-juridic corect.
7.2 Obiectivele specifice Formarea unei atitudini pozitive fa de tiina dreptului muncii, dezvoltarea
abilitilor de gndire logico-juridic, precum i obinuina de a interpreta corect
normele juridice aplicabile n materia raporturilor individuale i colective de
munc.
Explicarea i interpretarea surselor de informare din domeniul dreptului
(legislaia, doctrina i jurisprudena) referitoare la o problem de drept concret;
Soluionarea problemei de drept pe care o ridic o situaie de fapt, prin utilizarea
raionamentelor logice.

8. Coninuturi
8.1 Curs Metode de predare Observaii
1. Noiuni introductive privind relaiile individuale i Expunerea noiunilor, Suportul de curs este
colective de munc dezbateri i prezentarea cunoscut de studeni fiind
unor studii de caz postat pe site-ul facultii
2. Dialogul social Expunerea noiunilor, Suportul de curs este
dezbateri i prezentarea cunoscut de studeni fiind
unor studii de caz postat pe site-ul facultii
3. Contractul colectiv de munc Expunerea noiunilor, Suportul de curs este
dezbateri i prezentarea cunoscut de studeni fiind
unor studii de caz postat pe site-ul facultii
4. Formarea profesional i stimularea ocuprii forei Expunerea noiunilor, Suportul de curs este
de munc dezbateri i prezentarea cunoscut de studeni fiind
unor studii de caz postat pe site-ul facultii
5. Contractul individual de munc Expunerea noiunilor, Suportul de curs este
dezbateri i prezentarea cunoscut de studeni fiind
unor studii de caz postat pe site-ul facultii
6. Rspunderea juridic (disciplinar, patrimonial, Expunerea noiunilor, Suportul de curs este
contravenional, penal) dezbateri i prezentarea cunoscut de studeni fiind
unor studii de caz postat pe site-ul facultii
7. Timpul de munc i timpul de odihn Expunerea noiunilor, Suportul de curs este
dezbateri i prezentarea cunoscut de studeni fiind
unor studii de caz postat pe site-ul facultii
8. Salarizarea Expunerea noiunilor, Suportul de curs este
dezbateri i prezentarea cunoscut de studeni fiind
unor studii de caz postat pe site-ul facultii
9. Protecia muncii Expunerea noiunilor, Suportul de curs este
dezbateri i prezentarea cunoscut de studeni fiind
unor studii de caz postat pe site-ul facultii
10. Inspecia muncii Expunerea noiunilor, Suportul de curs este
dezbateri i prezentarea cunoscut de studeni fiind
unor studii de caz postat pe site-ul facultii
11. Conflictele de munc Expunerea noiunilor, Suportul de curs este
dezbateri i prezentarea cunoscut de studeni fiind
unor studii de caz postat pe site-ul facultii
12. Jurisdicia muncii Expunerea noiunilor, Suportul de curs este
dezbateri i prezentarea cunoscut de studeni fiind
unor studii de caz postat pe site-ul facultii
Bibliografie

6
Bibliografie obligatorie :
Dimitrie Dan Raiciu, Narcis Godeanu, Relaii individuale i colective de munc, Editura
Fundaiei Romnia de Mine, Bucureti, 2014
Alexandru Athanasiu, Codul muncii. Comentariu pe articole. Actualizare la vol.I-II, Editura
C.H. Beck, Bucureti, 2012
Ion Traian tefnescu, Tratat teoretic i practic de drept al muncii, Editura Universul Juridic,
Bucureti, 2012
Alexandru iclea, Tratat de dreptul muncii, Editura Universul Juridic, Bucureti, 2012
Bibliografie facultativ:
Adriana Belu, Olia Maria Corsiuc, Narcis Godeanu, Cezar Ti, Mihnea Drumea, Relaii
individuale de munc, Editura Fundaiei Romnia de Mine, Bucureti, 2008.
Adriana Belu, Narcis Godeanu, Cezar Ti, Mihnea Drumea, Relaii colective de munc,
Editura Fundaiei Romnia de Mine, Bucureti, 2008
Alexandru Athanasiu, Magda Volonciu, Luminia Dima, Oana Cazan, Codul muncii.
Comentariu pe articole. Vol. II. Articolele 108-298, Editura C.H. Beck, Bucureti, 2011
Ion Traian tefnescu, Tratat teoretic i practic de drept al muncii, Editura Universul Juridic,
Bucureti, 2012
Alexandru Athanasiu, Magda Volonciu, Luminia Dima, Oana Cazan, Codul muncii.
Comentariu pe articole. Vol. II. Articolele 108-298, Editura C.H. Beck, Bucureti, 2011
Alexandru iclea, Tratat de dreptul muncii, Editura Universul Juridic, Bucureti, 2012
8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaii
1. Noiuni introductive privind relaiile Aplicarea noiunilor Prezentarea unor studii de caz
individuale i colective de munc teoretice n studii de caz, prin coroborarea cu noiunile
discuii libere i analize dobndite la curs prin
specifice domeniului intermediul unor discuii
libere i dezbateri
2. Dialogul social Aplicarea noiunilor Prezentarea unor studii de caz
teoretice n studii de caz, prin coroborarea cu noiunile
discuii libere i analize dobndite la curs prin
specifice domeniului intermediul unor discuii
libere i dezbateri
3. Contractul colectiv de munc Aplicarea noiunilor Prezentarea unor studii de caz
teoretice n studii de caz, prin coroborarea cu noiunile
discuii libere i analize dobndite la curs prin
specifice domeniului intermediul unor discuii
libere i dezbateri
4. Formarea profesional i stimularea ocuprii Aplicarea noiunilor Prezentarea unor studii de caz
forei de munc teoretice n studii de caz, prin coroborarea cu noiunile
discuii libere i analize dobndite la curs prin
specifice domeniului intermediul unor discuii
libere i dezbateri
5. Contractul individual de munc Aplicarea noiunilor Prezentarea unor studii de caz
teoretice n studii de caz, prin coroborarea cu noiunile
discuii libere i analize dobndite la curs prin
specifice domeniului intermediul unor discuii
libere i dezbateri
6. Rspunderea juridic (disciplinar, Aplicarea noiunilor Prezentarea unor studii de caz
patrimonial, contravenional, penal) teoretice n studii de caz, prin coroborarea cu noiunile
discuii libere i analize dobndite la curs prin
specifice domeniului intermediul unor discuii
libere i dezbateri
7. Timpul de munc i timpul de odihn Aplicarea noiunilor Prezentarea unor studii de caz
teoretice n studii de caz, prin coroborarea cu noiunile
discuii libere i analize dobndite la curs prin

7
specifice domeniului intermediul unor discuii
libere i dezbateri
8. Salarizarea Aplicarea noiunilor Prezentarea unor studii de caz
teoretice n studii de caz, prin coroborarea cu noiunile
discuii libere i analize dobndite la curs prin
specifice domeniului intermediul unor discuii
libere i dezbateri
9. Protecia muncii Aplicarea noiunilor Prezentarea unor studii de caz
teoretice n studii de caz, prin coroborarea cu noiunile
discuii libere i analize dobndite la curs prin
specifice domeniului intermediul unor discuii
libere i dezbateri
10. Inspecia muncii Aplicarea noiunilor Prezentarea unor studii de caz
teoretice n studii de caz, prin coroborarea cu noiunile
discuii libere i analize dobndite la curs prin
specifice domeniului intermediul unor discuii
libere i dezbateri
11. Conflictele de munc Aplicarea noiunilor Prezentarea unor studii de caz
teoretice n studii de caz, prin coroborarea cu noiunile
discuii libere i analize dobndite la curs prin
specifice domeniului intermediul unor discuii
libere i dezbateri
12. Jurisdicia muncii Aplicarea noiunilor Prezentarea unor studii de caz
teoretice n studii de caz, prin coroborarea cu noiunile
discuii libere i analize dobndite la curs prin
specifice domeniului intermediul unor discuii
libere i dezbateri
Bibliografie obligatorie :
Dimitrie Dan Raiciu, Narcis Godeanu, Relaii individuale i colective de munc, Editura
Fundaiei Romnia de Mine, Bucureti, 2014
Alexandru Athanasiu, Codul muncii. Comentariu pe articole. Actualizare la vol.I-II, Editura
C.H. Beck, Bucureti, 2012
Ion Traian tefnescu, Tratat teoretic i practic de drept al muncii, Editura Universul Juridic,
Bucureti, 2012
Alexandru iclea, Tratat de dreptul muncii, Editura Universul Juridic, Bucureti, 2012
Bibliografie facultativ:
Adriana Belu, Olia Maria Corsiuc, Narcis Godeanu, Cezar Ti, Mihnea Drumea, Relaii
individuale de munc, Editura Fundaiei Romnia de Mine, Bucureti, 2008.
Adriana Belu, Narcis Godeanu, Cezar Ti, Mihnea Drumea, Relaii colective de munc,
Editura Fundaiei Romnia de Mine, Bucureti, 2008
Alexandru Athanasiu, Magda Volonciu, Luminia Dima, Oana Cazan, Codul muncii.
Comentariu pe articole. Vol. II. Articolele 108-298, Editura C.H. Beck, Bucureti, 2011
Ion Traian tefnescu, Tratat teoretic i practic de drept al muncii, Editura Universul Juridic,
Bucureti, 2012
Alexandru Athanasiu, Magda Volonciu, Luminia Dima, Oana Cazan, Codul muncii.
Comentariu pe articole. Vol. II. Articolele 108-298, Editura C.H. Beck, Bucureti, 2011
Alexandru iclea, Tratat de dreptul muncii, Editura Universul Juridic, Bucureti, 2012

9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii epistemice, asociaiilor


profesionale i angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Coninutul disciplinei este n concordan cu cel predat la alte centre universitare din ar i din strintate;
Pentru o mai bun adaptare a coninutului disciplinei la cerinele pieei muncii, au avut loc ntlniri cu
reprezentani ai angajatorilor;

8
n dezvoltarea disciplinei s-au avut n vedere cele mai importante realizri teoretice i empirice n domeniu.

10. Evaluare

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere
din nota final
10.4 Curs Promovarea evalurilor pe Evaluare final examen oral 80%
parcurs
10.5 Seminar/laborator Evaluare pe parcurs 1 test scris 10%
Promovarea verificrii pe BlackBoard
parcurs Evaluare pe parcurs 2 10%
Proiect/Studiu de caz
10.6 Standard minim de performan
S dovedeasc nsuirea minim a materiei
Rspunsurile s nu conin erori grave
Activitate medie n timpul semestrului

Data completrii: Semntura titularului de curs, Semntura titularului de seminar,


01.09.2016 Conf. univ. dr. Narcis Godeanu Conf. univ. dr. Narcis Godeanu

Data avizrii n departament Semntura efului de departament


14.09.2016 Conf. univ. dr. Mariana Rudreanu

9
FIA DISCIPLINEI

2. Date despre program


1.1.Instituia de nvmnt superior UNIVERSITATEA SPIRU HARET
1.2.Facultatea TIINE JURIDICE, POLITICE I ADMINISTRATIVE
1.3.Departamentul TIINE JURIDICE, POLITICE I ADMINISTRATIVE
1.4.Domeniul fundamental de tiin TIINE JURIDICE
1.5.Ciclul de studii LICEN
1.6.Programul de studii/Calificarea DREPT / JURIST
2.Date despre disciplin
2.1.Denumirea CRIMINALISTIC
disciplinei
2.2. Codul disciplinei FSJPA/D/4/7/3
2.3.Titularul Conf. univ. dr. Jenic Drgan
activitilor de curs
2.4.Titularul Conf. univ. dr. Jenic Drgan
activitilor de
seminar
2.5. Anul de studiu IV 2.6. Semestrul 7 2.7. Tipul de E 2.8. Regimul DO
evaluare disciplinei
3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice)
3.1 Numr de ore pe sptmn 4 din care: 3.2 2 3.3 seminar/laborator 2
curs
3.4 Total ore din planul de nvmnt 48 din care: 3.5 24 3.6 seminar/laborator 24
curs
Distribuia fondului de timp Ore
Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie 24
Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren 12
Pregtire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri 12
Tutoriat 4
Examinri 4
Alte activiti -
3.7 Total ore studiu 56
individual
3.9 Total ore pe 104
semestru
3.10 Numr de 6
credite
4. Precondiii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
4.2 de competene
5. Condiii ( acolo unde este cazul)
5.1. de desfurare a Laborator de criminalistic dotat cu laptop, videoproiector, CD-uri cazuistic, filme
cursului didactice i documentare.

5.2. de desfurare a Sal de seminar dotat cu laptop, videoproiector


seminarului/laboratorului
6. Competenele specifice acumulate
Competene profesionale

C1. Utilizarea adecvat a conceptelor, teoriilor, paradigmelor i metodologiilor din domeniul juridic.
C2. Aplicarea tehnicilor i instrumentelor specifice domeniului juridic.
C3. Aplicarea legislaiei romneti, a legislaiei europene i a celorlalte instrumente juridice internaionale.
C4. Interpretarea, corelarea i compararea instituiilor juridice din dreptul naional, dreptul european i
dreptul altor state.
C5. Aplicarea cunotinelor necesare n culegerea datelor i informaiilor referitoare la o problem de drept
concret.
C6. Utilizarea legislaiei n vigoare n analiza situaiilor juridice, n ncadrarea lor corect din punct de
vedere juridic i n soluionarea lor.

10
CT1. Realizarea sarcinilor profesionale n mod eficient i responsabil, cu respectarea regulilor deontologice

transversaleCompetene
specifice domeniului.
CT2. Aplicarea tehnicilor de munc eficient n echip (cu elemente de interdisciplinaritate), cu respectarea
palierelor ierarhice.
CT3. Utilizarea eficient a resurselor de comunicare i a surselor de informare i de formare profesional
asistat, att n limba romn, ct i ntr-o limb strin de circulaie internaional.

7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)


7.1 Obiectivele - Cunoaterea de ctre studeni a procedeelor i metodelor moderne de descoperire,
generale ale conservare, fixare i ridicare a urmelor infraciunii i modalitile de transformare a acestora
disciplinei prin expertize criminalistice n probe i mijloace de prob pe parcursul procesului penal;
- Cunoaterea de ctre studeni a tacticilor de efectuare a activitilor din timpul procesului
penal (cercetarea la faa locului, percheziii, aplicarea msurilor preventive i de siguran,
ascultarea persoanelor, prezentarea pentru recunoatere a persoanelor i obiectelor,
confruntarea, .a.);
- Cunoaterea de ctre studeni a metodologiilor de investigare a infraciunilor contra vieii,
proprietii, a regulilor de convieuire social, n domeniul afacerilor, accidentelor de
circulaie, din
domeniul traficului de droguri, a infraciunilor de corupie, din domeniul criminalitii
informatice, .a.;
- Asigurrii bazei teoretice necesare studiului i nelegerii semnificaiei, importanei analizei
tuturor instituiilor disciplinei i a conexiunilor dintre instituii;
- Obinerea calificrii necesare n vederea desfurrii unei temeinice activiti de cercetare
tiinific n domeniul criminalisticii care s-i fac pe studeni api de a identifica lacunele
legislative, tendine de modernizare a legislaiei, necesitatea armonizrii legislaiei romne
cu cea european;
- Iniierea de propuneri de lege ferenda n domeniul administrrii probelor i mijloacelor de
prob prin metode i tehnici criminalistice;
7.2 Obiectivele Obiective specifice:
specifice - dobndirea calificrilor i aptitudinilor necesare aplicrii metodelor i tehnicilor moderne
pentru administrarea probelor i mijloacelor de prob n cadrul procesului penal;
- dobndirea calificrilor i aptitudinilor necesare transformrii urmelor n probe i mijloace
de prob prin folosirea constatrilor tehnico-tiinifice i a expertizelor criminalistice;
- dobndirea calificrilor i aptitudinilor necesare soluionrii temeinice i operative a
cauzelor penale, prin obinerea i valorificarea cu maxim eficien a tuturor probelor ce pot
fi administrate n astfel de cauze, corespunztor specificului fiecreia dintre ele;
8. Coninuturi
8.1 Curs Metode de predare Observaii
1.Fundamentele criminalisticii Prelegere, discurs, dialog,
prezentare power point,
discutie dirijat
2.Mijloace tehnico-criminalistice moderne folosite Prelegere, discurs, dialog,
n cercetarea criminalistic prezentare power point,
discutie dirijat
3. Cercetarea criminalistic a urmelor Prelegere, discurs, dialog,
prezentare power point,
discutie dirijat
4. Cercetarea criminalistic a armelor de foc i a Prelegere, discurs, dialog,
urmelor create prin folosirea lor (balistica prezentare power point,
judiciar) discutie dirijat
5. Cercetarea criminalistic a scrisului i Prelegere, discurs, dialog,
documentelor prezentare power point,
discutie dirijat
6. Cercetarea criminalistic la faa locului Prelegere, discurs, dialog,
prezentare power point,
discutie dirijat
7. Tactica ascultrii unor categorii de participani Prelegere, discurs, dialog,
n procesul penal; reguli i procedee tactice n prezentare power point,
efectuarea unor acte de urmrire penal discutie dirijat
8. Metodologia investigrii omorului Prelegere, discurs, dialog,

11
prezentare power point,
discutie dirijat
9. Metodologia investigrii infraciunilor de furt i Prelegere, discurs, dialog,
tlhrie; prezentare power point,
discutie dirijat
10. Metodologia investigrii infraciunilor din Prelegere, discurs, dialog,
domeniul traficului de prezentare power point,
droguri discutie dirijat
11. Metodologia investigrii infraciunilor din Prelegere, discurs, dialog,
domeniul criminalitii prezentare power point,
organizate discutie dirijat
12. Metodologia investigrii infraciunilor de Prelegere, discurs, dialog,
corupie; metodologia investigrii accidentelor de prezentare power point,
trafic rutier discutie dirijat
Bibliografie obligatorie:
Drgan Jenic, Criminalistica. Elemente de tehnic i tactic criminalistic, Editura Fundaiei Romnia de Mine,
Bucureti, 2014.
Drgan Jenic, Criminalistica, Editura Argesiss, Bucureti, 2007.
Drgan Jenic, Oancea Ion, Nicolae Gheorghe, ndrumar de tehnic i tactic criminalistic, Editura MAI,
Bucureti, 2001.
Drgan Jenic, Laboratoarele clandestine, Editura MAI, Bucureti, 2000.
Drgan Jenic, ndrumar privind substanele chimice eseniale i precursorii, Editura MAI, Bucureti, 1995.
Bibliografie facultativ:
Crjan, Lazr, Ptru Alina Daniela, Criminalistic, Curs n tehnologie, IFR, Editura Fundaiei Romnia de
Mine, Bucureti, 2013.
Crjan, Lazr, Chiper, Mihai, Criminalistic, Editura Fundaiei Romnia de Mine, Bucureti, 2008.
Crjan, Lazr, Chiper, Mihai, Criminalistic. Tradiie i modernism, Editura Curtea Veche, Bucureti, 2009.
Stancu, Emilian, Tratat de Criminalistic, Editia a V-a, Editura Universul Juridic, Bucureti, 2010.
Berchean, Vasile; Ruiu, Marin, Tratat de tehnic criminalistic, Editura Little Star, Bucureti, 2004.
Butoi, Tudorel; Tru, Gabriel; Lpdui, Vasile, Interferena ntre Psihologie i Criminalistic, Editura Little
Star, Bucureti, 2007.
Crjan, Lazr; Lepdui, Vasile; Popa, Gheoghe; tefan, Iancu; Voinea, Dan; rmurean, Gavril Dorelu,
Metode i tehnici de identificare criminalistic, Editura i Tipografia Luceafrul , Bucureti, 2006.
Crjan, Lazr; Lepdui, Vasile; Popa, Gheoghe; tefan, Iancu; Voinea, Dan; rmurean, Gavril Dorelu;
Berchean, Vasile, Contribuia criminalisticii la investigarea actelor teroriste i a altor evenimente cu
consecine grave , Editura i Tipografia Luceafrul, Bucureti, 2007.
Crjan, Lazr; Lepdui, Vasile; Popa, Gheoghe; tefan, Iancu; Voinea, Dan; rmurean, Gavril Dorelu,
Investigarea criminalistic a accidentelor rutiere. Contribuia mass-media n prevenirea acestora, Editura i
Tipografia Luceafrul, Bucureti, 2008.
Drghici, Constantin; Iacob, Adrian, Tratat de tehnic criminalistic, Ediia a II-a revzut i adugit,
Editura Sitech, Craiova, 2009.
Dumitrescu, Constantin; Gacea, Eugen, Elemente de antropologie judiciar i portret vorbit, Editura
Ministerului de Interne, Bucureti, 1993.
Ionescu, Lucian; Sandu, Dumitru, Identificarea criminalistic, Editura tiinific, Bucureti, 1990.
Lzu, Florin, Arta Criminalistic, Editura Primus, Oradea, 2011.
Minovici, Nicolae, coala antropologic (Bertillon) pentru agenii de poliie, Bucureti, 1900.
Minovici, Mina,Tratat complet de medicin legal, Bucureti,1930.
Minovici, Nicolae, Tatuajurile n Romnia, ediie prefaat de Crjan Lazr, Bucureti, 2007.
Mircea, Ion, Criminalistica, Editura Didactic i Pedagogic, vol.I, Ministerul de Interne, Bucureti, 1976.
Stancu, Emilian, Investigarea tiinific a infraciunilor, Tipografia Universitii Bucureti, Bucureti, 1986.
Suciu, Camil, Criminalistic, Editura Didactic i Pedagogic, Bucureti, 1972.
8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaii
1. Fundamentele criminalisticii; mijloace tehnico- Dialog, prezentare power
criminalistice moderne folosite n cercetarea point, discutie dirijat,
criminalistic brainstorming, teamwork.
2. Cercetarea criminalistic a urmelor Dialog, prezentare power
point, discutie dirijat,
brainstorming, teamwork.
3.Cercetarea criminalistic a armelor de foc i a Dialog, prezentare power
urmelor create prin folosirea lor (blistica judiciar) point, discutie dirijat,
brainstorming, teamwork.
4. Cercetarea criminalistic a scrisului i Dialog, prezentare power

12
documentelor point, discutie dirijat,
brainstorming, teamwork.
5. Cercetarea criminalistic la faa locului Dialog, prezentare power
point, discutie dirijat,
brainstorming, teamwork.
6. Tactica ascultrii unor categorii de participani Dialog, prezentare power
n procesul penal; reguli i procedee tactice n point, discutie dirijat,
efectuarea unor acte de urmrire penal brainstorming, teamwork.
7. Metodologia investigrii omorului Dialog, prezentare power
point, discutie dirijat,
brainstorming, teamwork.
8. Metodologia investigrii infraciunilor de furt i Dialog, prezentare power
tlhrie point, discutie dirijat,
brainstorming, teamwork.
9. Metodologia investigrii infraciunilor din Dialog, prezentare power
domeniul traficului de point, discutie dirijat,
droguri brainstorming, teamwork.
10. Metodologia investigrii infraciunilor din Dialog, prezentare power
domeniul criminalitii point, discutie dirijat,
organizate brainstorming, teamwork.
11. Metodologia investigrii infraciunilor de Dialog, prezentare power
corupie point, discutie dirijat,
brainstorming, teamwork.
12. Metodologia investigrii accidentelor de trafic Dialog, prezentare power
rutier point, discutie dirijat,
brainstorming, teamwork.
Bibliografie obligatorie:
Drgan Jenic, Criminalistica. Elemente de tehnic i tactic criminalistic, Editura Fundaiei Romnia de Mine,
Bucureti, 2014.
Drgan Jenic, Criminalistica, Editura Argesiss, Bucureti, 2007.
Drgan Jenic, Oancea Ion, Nicolae Gheorghe, ndrumar de tehnic i tactic criminalistic, Editura MAI,
Bucureti, 2001.
Drgan Jenic, Laboratoarele clandestine, Editura MAI, Bucureti, 2000.
Drgan Jenic, ndrumar privind substanele chimice eseniale i precursorii, Editura MAI, Bucureti, 1995.
Bibliografie facultativ:
Crjan, Lazr, Ptru Alina Daniela, Criminalistic, Curs n tehnologie, IFR, Editura Fundaiei Romnia de
Mine, Bucureti, 2013.
Crjan, Lazr, Chiper, Mihai, Criminalistic, Editura Fundaiei Romnia de Mine, Bucureti, 2008.
Crjan, Lazr, Chiper, Mihai, Criminalistic. Tradiie i modernism, Editura Curtea Veche, Bucureti, 2009.
Stancu, Emilian, Tratat de Criminalistic, Editia a V-a, Editura Universul Juridic, Bucureti, 2010.
Berchean, Vasile; Ruiu, Marin, Tratat de tehnic criminalistic, Editura Little Star, Bucureti, 2004.
Butoi, Tudorel; Tru, Gabriel; Lpdui, Vasile, Interferena ntre Psihologie i Criminalistic, Editura Little
Star, Bucureti, 2007.
Crjan, Lazr; Lepdui, Vasile; Popa, Gheoghe; tefan, Iancu; Voinea, Dan; rmurean, Gavril Dorelu,
Metode i tehnici de identificare criminalistic, Editura i Tipografia Luceafrul , Bucureti, 2006.
Crjan, Lazr; Lepdui, Vasile; Popa, Gheoghe; tefan, Iancu; Voinea, Dan; rmurean, Gavril Dorelu;
Berchean, Vasile, Contribuia criminalisticii la investigarea actelor teroriste i a altor evenimente cu
consecine grave , Editura i Tipografia Luceafrul, Bucureti, 2007.
Crjan, Lazr; Lepdui, Vasile; Popa, Gheoghe; tefan, Iancu; Voinea, Dan; rmurean, Gavril Dorelu,
Investigarea criminalistic a accidentelor rutiere. Contribuia mass-media n prevenirea acestora, Editura i
Tipografia Luceafrul, Bucureti, 2008.
Drghici, Constantin; Iacob, Adrian, Tratat de tehnic criminalistic, Ediia a II-a revzut i adugit,
Editura Sitech, Craiova, 2009.
Dumitrescu, Constantin; Gacea, Eugen, Elemente de antropologie judiciar i portret vorbit, Editura
Ministerului de Interne, Bucureti, 1993.
Ionescu, Lucian; Sandu, Dumitru, Identificarea criminalistic, Editura tiinific, Bucureti, 1990.
Lzu, Florin, Arta Criminalistic, Editura Primus, Oradea, 2011.
Minovici, Nicolae, coala antropologic (Bertillon) pentru agenii de poliie, Bucureti, 1900.
Minovici, Mina,Tratat complet de medicin legal, Bucureti,1930.
Minovici, Nicolae, Tatuajurile n Romnia, ediie prefaat de Crjan Lazr, Bucureti, 2007.
Mircea, Ion, Criminalistica, Editura Didactic i Pedagogic, vol.I, Ministerul de Interne, Bucureti, 1976.
Stancu, Emilian, Investigarea tiinific a infraciunilor, Tipografia Universitii Bucureti, Bucureti, 1986.

13
Suciu, Camil, Criminalistic, Editura Didactic i Pedagogic, Bucureti, 1972.

9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii epistemice, asociaiilor


profesionale i angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Coninutul disciplinei este n concordan cu cel predat la alte centre universitare din ar i din strintate;
Pentru o mai bun adaptare a coninutului disciplinei la cerinele pieei muncii, au avut loc ntlniri cu
reprezentani ai angajatorilor;
n dezvoltarea disciplinei s-au avut n vedere cele mai importante realizri teoretice i empirice n domeniu.

10. Evaluare

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din
nota final
10.4 Curs Promovarea evalurilor pe Evaluare final examen BlackBoard 80%
parcurs
10.5 Seminar/laborator Evaluare pe parcurs 1 scris 10%
Promovarea verificrii pe BlackBoard
parcurs Evaluare pe parcurs 2 - 10%
Proiect/Studiu de caz;
10.6 Standard minim de performan
S dovedeasc nsuirea minim a materiei
Rspunsurile s nu conin erori grave
Activitate medie n timpul semestrului

Data completrii: Semntura titularului de curs, Semntura titularului de seminar,


01.09.2016 Conf. univ. dr. Jenic Drgan Conf. univ. dr. Jenic Drgan

Data avizrii n departament: Semntura efului de departament,


14.09.2016 Conf. univ. dr. Mariana Rudreanu

14
FIA DISCIPLINEI

1. Date despre program


1.1.Instituia de nvmnt superior UNIVERSITATEA SPIRU HARET
1.2.Facultatea TIINE JURIDICE, POLITICE I ADMINISTRATIVE
1.3.Departamentul TIINE JURIDICE, POLITICE I ADMINISTRATIVE
1.4.Domeniul fundamental de tiin TIINE JURIDICE
1.5.Ciclul de studii LICEN
1.6.Programul de studii/Calificarea DREPT / JURIST
2. Date despre disciplin
2.1.Denumirea disciplinei DREPTUL ASIGURRILOR
Codul disciplinei FSJPA/D/4/7/4
2.2.Titularul activitilor de curs Lect. univ. dr. Emilia Mdulrescu
2.3.Titularul activitilor de seminar Lect. univ. dr. Emilia Mdulrescu
2.4. Anul de studiu IV 2.5Semestrul 7 2.6 Tipul de evaluare E 2.7Regimul disciplinei DO
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice)
3.1 Numr de ore pe sptmn 3 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 1
3.4 Total ore din planul de nvmnt 36 din care: 3.5 curs 24 3.6 seminar/laborator 12
Distribuia fondului de timp Ore
Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie 12
Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren 12
Pregtire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri 6
Tutoriat 4
Examinri 4
Alte activiti -
3.7 Total ore studiu individual 38
3.9 Total ore pe semestru 74
3.10 Numr de credite 5
4. Precondiii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
4.2 de competene
5. Condiii ( acolo unde este cazul)
5.1. de desfurare a cursului Prelegerile se desfoar n sli cu acees la internet i cu echipament de predare
multimedia
5.2. de desfurare a Seminariile se desfoar n sli cu acees la internet
seminarului/laboratorului
6. Competenele specifice acumulate
C1. Utilizarea adecvat a conceptelor, teoriilor, paradigmelor i metodologiilor din domeniul juridic.
profesionale
Competene

C2. Aplicarea tehnicilor i instrumentelor specifice domeniului juridic.


C3. Aplicarea legislaiei romneti, a legislaiei europene i a celorlalte instrumente juridice internaionale.
C4. Interpretarea, corelarea i compararea instituiilor juridice din dreptul naional, dreptul european i dreptul
altor state.
C5. Aplicarea cunotinelor necesare n culegerea datelor i informaiilor referitoare la o problem de drept
concret.
C6. Utilizarea legislaiei n vigoare n analiza situaiilor juridice, n ncadrarea lor corect din punct de vedere
juridic i n soluionarea lor.
transversale
Competene

CT1. Realizarea sarcinilor profesionale n mod eficient i responsabil, cu respectarea regulilor deontologice
specifice domeniului.
CT2. Aplicarea tehnicilor de munc eficient n echip (cu elemente de interdisciplinaritate), cu respectarea
palierelor ierarhice.
CT3. Utilizarea eficient a resurselor de comunicare i a surselor de informare i de formare profesional
asistat, att n limba romn, ct i ntr-o limb strin de circulaie internaional.
7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei Dezvoltarea gndirii juridice a studenilor pentru negerea specificului
instituiei asigurrii n cadrul relaiilor economice internaionale, n
condiiile globalizrii;
Formarea de specialiti n domeniul dreptului asigurrilor, cunoaterea
i definirea noiunilor de baz utilizate n relaiile dintre asigurat i
asigurtor;
nsuirea caracterului interdisciplinar al dreptului asigurrilor.
7.2 Obiectivele specifice Aprofundarea normelor ce reglementeaz funcionarea mecanismelor
specifice activitii de asigurare, precum i a instrumentelor de

15
apreciere i calificare a riscurilor;
Cunoaterea i caracterizarea principalelor tipuri de contracte utilizate
n activitatea de asigurare, n cadrul globalizrii;
Familiarizarea studenilor cu instituiile specifice dreptului asigurrilor,
precum i cu organismele nsrcinate prin lege cu supravegherea
activitii de asigurare.
8. Coninuturi
8.1 Curs Metode de predare Observaii
1.Generaliti privind asigurarea (istoric, izvoarele Prelegere, discurs, dialog,
dreptului asigurrilor, principiile fundamentale ale prezentare power- point.
asigurrii).
2. Conceptul de asigurare. Prelegere, discurs, dialog,
prezentare power- point.
3. Clasificarea asigurrilor.
4. Interesul asigurrii. Riscul asigurat (condiiile pe Prelegere, discurs, dialog,
care trebuie s le ntruneasc). prezentare power- point,
discuie dirijat.
5. Asigurrile obligatorii (principiul obligativitii Prelegere, discurs, dialog,
ncheierii asigurrilor, prile asigurrii obligatorii, prezentare power- point,
obiectul asigurrii, rspunderi, acordarea discuie dirijat.
despgubirilor).
6. Asigurrile facultative. Contractul de asigurare Prelegere, discurs, dialog,
(definiie, caractere juridice, coninut, prile prezentare power- point,
contractului). discuie dirijat.
7. Condiiile de validitate i efectele juridice ale Prelegere, discurs, dialog,
contractului de asigurare. prezentare power- point,
discuie dirijat.
8. Prima de asigurare (caractere, evaluare). Prelegere, dialog,
prezentare power- point,
demonstraie.
9. Suma asigurat (dauna, principiile despgubirii, Prelegere, dialog,
limitele asigurrii). prezentare power- point,
demonstraie.
10. Esena i funciile asigurrii (compensarea, Prelegere, discurs, dialog,
prevenirea pagubelor, financiar, economic). prezentare power- point,
discuie dirijat.
11. Tipuri de contracte de asigurare (asigurare de Prelegere, discurs, dialog,
persoane, asigurare de bunuri, asigurare de prezentare power- point,
rspundere civil). discuie dirijat.
12. Reasigurarea. Prelegere, discurs, dialog,
prezentare power- point,
discuie dirijat.
Bibliografie
Gh. Caraiani, M. Tudor, Asigurri. Probleme juridice i tehnice, Editura Lumina Lex, Bucureti, 2001.
I. Vcrel, F. Bercea, Asigurri i reasigurri, Editura Expert, Bucureti, 1998.
V. Ciurel, Asigurri i reasigurri. Abordri teoretice i practice internaionale, Editura Beck, Bucureti, 2000.
I. Albu-Crnu, Asigurarea creditului, Editura Rosetti, Bucureti, 2002.
Fr. Deak, Contracte civile i asigurri, Editura Actami, Bucureti, 1995.
Legislaia specific.
8.2 Seminar/laborator Metode folosite Observaii
1. Principalele concepte privind dreptul asigurrilor. Dialog, demonstraie,
discuie dirijat,
brainstorming,
exemplificare.
2. Clasificarea asigurrilor (asigurri obligatorii i Dialog, prezentare power-
facultative). point, teamyork, studii de
caz i exemplificare.
3. Contractul de asigurare (definiie, charactere Dialog, prezentare power-
juridice, coninut). point, discuie dirijat,
exemplificare, studii de caz.

16
4. Condiiile de validitate i efectele juridice ale Dialog, prezentare power-
contractelor de asigurare. point, discuie dirijat,
exemplificare, studii de caz.
5. Riscul i prima de asigurare. Dialog, prezentare power-
point, discuie dirijat,
exemplificare, studii de caz.
6. Tipuri de contracte de asigurare (asigurare de Dialog, prezentare power-
personae, asigurare de bunuri, asigurare de point, discuie dirijat,
rspundere civil). exemplificare, studii de caz.
Bibliografie
Gh. Caraiani, M. Tudor, Asigurri. Probleme juridice i tehnice, Editura Lumina Lex, Bucureti, 2001.
I. Vcrel, F. Bercea, Asigurri i reasigurri, Editura Expert, Bucureti, 1998.
V. Ciurel, Asigurri i reasigurri. Abordri teoretice i practice internaionale, Editura Beck, Bucureti, 2000.
I. Albu-Crnu, Asigurarea creditului, Editura Rosetti, Bucureti, 2002.
Fr. Deak, Contracte civile i asigurri, Editura Actami, Bucureti, 1995.
Legislaia specific.
9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii epistemice, asociaiilor
profesionale i angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Coninutul disciplinei este n concordan cu cel predat la alte centre universitare din ar i din strintate;
Pentru o mai bun adaptare a coninutului disciplinei la cerinele pieei muncii, au avut loc ntlniri cu
reprezentani ai angajatorilor;
n dezvoltarea disciplinei s-au avut n vedere cele mai importante realizri teoretice i empirice n domeniu.
10. Evaluare
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din
nota final
10.4 Curs Promovarea evalurilor pe Evaluare final examen scris 80 %
parcurs Blackboard
10.5 Seminar/laborator Promovarea verificrii pe Evaluare pe parcurs 1 test scris 10 %
parcurs Blackboard

Evaluare pe parcurs 2 10 %
Proiect/Studiu de caz
10.6 Standard minim de performan
S dovedeasc nsuirea minim a materiei
Rspunsurile s nu conin erori grave
Activitate medie n timpul semestrului

Data completrii: Semntura titularului de curs, Semntura titularului de seminar,


01.09.2016 Lect. univ. dr. Emilia Mdulrescu Lect. univ. dr. Emilia Mdulrescu

Data avizrii n departament Semntura efului de departament


14.09.2016 Conf. univ. dr. Mariana Rudreanu

17
FIA DISCIPLINEI

4. Date despre program


1.1.Instituia de nvmnt superior UNIVERSITATEA SPIRU HARET
1.2.Facultatea TIINE JURIDICE, POLITICE I ADMINISTRATIVE
1.3.Departamentul TIINE JURIDICE, POLITICE I ADMINISTRATIVE
1.4.Domeniul fundamental de tiin TIINE JURIDICE
1.5.Ciclul de studii LICEN
1.6.Programul de studii/Calificarea DREPT / JURIST

2.Date despre disciplin


2.1.Denumirea disciplinei DREPTUL COMERULUI INTERNAIONAL
2.2. Codul disciplinei FSJPA/D/4/7/5
2.2.Titularul activitilor de curs Conf. univ. dr. Roxana- Daniela Pun
2.3.Titularul activitilor de seminar Conf. univ. dr. Roxana- Daniela Pun
2.4. Anul de studiu IV 2.5Semestrul 7 2.6 Tipul de evaluare E 2.7.Regimul DO
disciplinei

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice)


3.1 Numr de ore pe sptmn 4 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 2
3.4 Total ore din planul de nvmnt 48 din care: 3.5 curs 24 3.6 seminar/laborator 24
Distribuia fondului de timp Ore
Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie 24
Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren 12
Pregtire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri 12
Tutoriat 4
Examinri 4
Alte activiti -
3.7 Total ore studiu individual 56
3.9 Total ore pe semestru 104
3.10 Numr de credite 5

4. Precondiii (acolo unde este cazul)


4.1 de curriculum Dreptul societatilor, Dreptul afacerilor, Dreptul asigurarilor, Drept european, Dreptul
proprietii intelectuale
4.2 de competene

5. Condiii ( acolo unde este cazul)


5.1. de desfurare a cursului Nu este cazul
5.2. de desfurare a Nu este cazul
seminarului/laboratorului

6. Competenele specifice acumulate


C1. Utilizarea adecvat a conceptelor, teoriilor, paradigmelor i metodologiilor din domeniul juridic.
profesionale
Competene

C2. Aplicarea tehnicilor i instrumentelor specifice domeniului juridic.


C3. Aplicarea legislaiei romneti, a legislaiei europene i a celorlalte instrumente juridice internaionale.
C4. Interpretarea, corelarea i compararea instituiilor juridice din dreptul naional, dreptul european i dreptul
altor state.
C5. Aplicarea cunotinelor necesare n culegerea datelor i informaiilor referitoare la o problem de drept
concret.
C6. Utilizarea legislaiei n vigoare n analiza situaiilor juridice, n ncadrarea lor corect din punct de vedere
juridic i n soluionarea lor.
CT1. Realizarea sarcinilor profesionale n mod eficient i responsabil, cu respectarea regulilor deontologice
transversale
Competene

specifice domeniului.
CT2. Aplicarea tehnicilor de munc eficient n echip (cu elemente de interdisciplinaritate), cu respectarea
palierelor ierarhice.
CT3. Utilizarea eficient a resurselor de comunicare i a surselor de informare i de formare profesional
asistat, att n limba romn, ct i ntr-o limb strin de circulaie internaional.
7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei Dezvoltarea gndirii juridice a studenilor pentru nelegerea specificului
instituiilor de drept al comerului internaional n cadrul relaiilor economice

18
internaionale, n condiiile globalizrii,
Formarea de specialiti n domeniul dreptului comerului internaional, prin
cunoaterea i definirea noiunilor de baz utilizate n relaiile comerciale/de
afaceri internaionale,
nsuirea caracterului interdisciplinar al dreptului comerului internaional,
Facilitarea accesului studenilor la cunoaterea i aprofundarea principalelor
aspecte ce influeneaz n mod semnificativ relaiile economice, comerciale/ de
afaceri n societatea contemporan.
7.2 Obiectivele specifice nsuirea caracterului interdisciplinar al dreptului comerului internaional,
Aprofundarea normelor ce reglementeaz funcionarea mecanismelor
naionale, comunitare i internaionale ale economiei de pia,
Cunoterea i caracterizarea principalelor tipuri de contracte utilizate n
relaiile comerciale/ de afaceri intenaionale, n contextul globalizri,
Familiarizarea studenilor cu instituii precum: bursele de marfuri, de valori,
piaa de capital, jurisdicii off-shore, specifice relaiilor comerciale/ de
afaceri internaionale,
Analizarea rolului concurenei n relaiile de afaceri,
Familiarizarea studenilor cu schimbrile din economia
romneasc,determinate de procesul implementrii mecanismelor i
instituiilor statului de drept, care au generat o dinamic accentuat a
normelor de drept, pentru permanenta adaptare i aplicare corect a
principiilor de drept, a realitii vieii economice in materia mediului de
afaceri.

8. Coninuturi
8.1 Curs Metode de predare Observaii
1. Introducere n dreptul comerului internaional. Prelegere, discurs, dialog,
Noiune, particularitileraportuluijuridic de prezentare power point
comerinternaional, principiilefundamentale ale
dreptuluicomeruluiinternaional.
2. Izvoarele i codificarea dreptului comerului Prelegere, discurs, dialog,
internaional. prezentare power point,
demonstraie,
3. Subiectele dreptului comerului internaional. Prelegere, discurs, dialog,
prezentare power point, discutie
dirijat
4. Contractul de comerinternaional. Prelegere, discurs, dialog,
prezentare power point,
demonstraie, discutiedirijat,
5. Legea aplicabil contractului de comer Prelegere, discurs, dialog,
internaional; Reglementrile UE aplicabile prezentare power point,
comerului internaional. demonstraie, discutiedirijat,
6. Contractul de societate, societile Prelegere, discurs, dialog,
transnaionale/multinaionale; grupurile europene de prezentare power point,
interes economic. demonstraie, discutiedirijat,
7. Paradisurilefiscaleijurisdiciile off-shore. Noiune, Prelegere, discurs, dialog,
caracteristici, istoric, prezentare power point,
evoluiiirolndezvoltareacomeruluiinternaional. demonstraie, discutiedirijat,
8. Contracte moderne utilizate n comerul Prelegere, dialog, prezentare
internaional. power point, demonstraie
9. Titlurile de credit, mijloace de Prelegere, discurs, dialog,
platutilizatencomerulinternaional. prezentare power point,
demonstraie, discutiedirijat
10. Rolul burselor de mrfuri, de valoriipieei de capital Prelegere, discurs, dialog,
ndezvoltareacomeruluiinternaional prezentare power point,
demonstraie, discutiedirijat,
11. Insolvena i falimentul. Prelegere, discurs, dialog,
prezentare power point,
demonstraie, discutiedirijat,
12. Soluionarea litigiilor decurgnd din activitatea de Prelegere, discurs, dialog,
comer internaional prezentare power point,
demonstraie, discutiedirijat,

19
Bibliografie selectiv:
1. Roxana-Daniela Pun, Dreptul concurenei- curs universitar, Editura Fundaia Romniei de Mine, Bucuresti,
2013,
2. Roxana-Daniela Pun, Dreptul afacerilor- curs universitar, Editura Fundaia Romniei de Mine, Bucuresti,
2011,
3. Dumitru Mazilu, Tratat privind Dreptul comerului internaional, Universul Juridic, 2011
4. Dumitrescu Aida Diana, Dreptul comerului internaional, Ed. CH BECH, 2014,
5. Claudiu-Paul Buglea, Dragos-Alexandru Sitaru, Alexandru Serban Stanescu, Dreptul comerului internaional.
Tratat - Partea generali Partea special, Universul Juridic, 2008,
6. Laureniu Sorescu, Insolvena bancarn dreptul comerului internaional, Universul Juridic, 2010,
Facultativ:
1. D. Sitaru (coordonator) Dreptul comerului internaional (tratat), vol.I, II Ed. Universul Juridic, Bucureti, 2008;
2. B. tefnescu, Dreptul comerului internaional, Univ. Dimitrie Cantemir, Bucureti, 1993, partea general;
3. O. Cpn, B. tefnescu, Tratat de drept al comerului internaional, Ed. Academiei, vol.I, Partea general, 1985;
vol. II, partea special, 1987;
4. V. Babiuc, Dreptul comerului internaional, Ed. Atlas, Bucureti, 1994;
5. B. tefnescu (coordonator), Dreptul comerului internaional documente, Ed. Lumina Lex, 2003;
6. B. tefnescu, I. Rucreanu, Dreptul comerului internaional, Ed. Didactic i Pedagogic, Bucureti, 1983;
7. M. Costin, S. Deleanu, Dreptul comerului internaional, Ed. Lumina lex, 1994, 1995;
8. D. Mazilu, Dreptul comerului internaional, Ed. Lumina Lex, Bucureti, vol.I, 2004;
9. A Severin, Elemente fundamentale de drept al comerului internaional, Ed. Lumina Lex, 2004;
10. Octavian Cpn, Publicitatea comercial, Ed. Universul juridic, Bucureti, 2008.
8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaii
1. Grupurile de interes economic- n variant intern i Dialog, demonstraie,
european, reglementate de legislaia naional discutiedirijat, brainstorming,
exemplificare
2. Reglementri europene aplicabile comerului Dialog, prezentare power point,
internaional exemplificare, teamwork, studii
de caz.
3. Contractul de comer internaional Dialog, prezentare power point,
demonstraie, discutiedirijat,
brainstorming, exemplificare,
teamwork, studii de caz.
4. Jurisdicii offshore- paradisuri fiscale cunoscute, Prezentare power point,
analize comparative ntre diferitele jurisdicii demonstraie, discutiedirijat,
brainstorming, exemplificare,
teamwork, studii de caz.
5. Exemple practice de contracte utilizate n relaiile Dialog, prezentare power point,
comerciale internaionale (2 seminarii consecutive demonstraie, discutie dirijat,
pentru a detalia fiecare tip de contract) brainstorming, teamwork, studii
de caz.
6. Istoricul apariiei burselor de mrfuri i de valori Dialog, prezentare power point,
demonstraie, discutiedirijat,
exemplificare, teamwork, studii
de caz.
7. Importanaconcureneinrelaiile de afaceri Dialog, prezentare power point,
demonstraie, discutiedirijat,
brainstorming, exemplificare,
teamwork, studii de caz.
Bibliografie obligatorie
1. Roxana-Daniela Pun, Dreptul afacerilor- curs universitar, Editura Fundaia Romniei de Mine, Bucuresti, 2011
2. Roxana-Daniela Pun, Dreptul concurenei- curs universitar, Editura Fundaia Romniei de Mine, Bucuresti,
2013,
3. Antonio Silviu Mutulescu, Roxana Palita, Eduard Dragomir, Contractul de franciz. Teorie i practic
internaional. Studii de caz. Modele de contracte, Vol I si II, Editura Nomina Lex, 2009
Bibliografie facultativ
4. Marin Voicu, Arbitrajul comercial, Jurisprudenta adnotat i comentat 2004-2014, Practic judiciar, Editura
Universul Juridic, Bucureti, 2014
5. Radu Bogdan Bobei, Arbitrajul intern i internaional. Texte. Comentarii. Mentaliti. Editura CH Beck,
Bucureti, 2013
6. Evelina Oprina, Arbitrajul internaional i efectele hotrrilor arbitrale strine, Editura Universul Juridic,
Bucureti, 2013

20
9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii epistemice, asociaiilor
profesionale i angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Coninutul disciplinei este n concordan cu cel predat la alte centre universitare din ar i din strintate;
Pentru o mai bun adaptare a coninutului disciplinei la cerinele pieei muncii, au avut loc ntlniri cu
reprezentani ai angajatorilor;
n dezvoltarea disciplinei s-au avut n vedere cele mai importante realizri teoretice i empirice n domeniu.
10. Evaluare

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere
din nota
final
10.4 Curs Promovarea evalurilor pe Evaluare final examen BlackBoard 80%
parcurs
10.5 Seminar/laborator Evaluare pe parcurs 1 scris 10%
Promovarea verificrii pe BlackBoard
parcurs Evaluare pe parcurs 2 - 10%
Proiect/Studiu de caz;
10.6 Standard minim de performan
S dovedeasc nsuirea minim a materiei
Rspunsurile s nu conin erori grave
Activitate medie n timpul semestrului

Data completrii: Semntura titularului de curs, Semntura titularului de seminar,


05.09.2016 Conf. univ. dr. Roxana- Daniela Pun Conf. univ. dr. Roxana- Daniela Pun

Data avizrii n departament Semntura efului de departament


14.09. 2016 Conf. univ. dr. Mariana Rudreanu

21
FIA DISCIPLINEI

1.Date despre program


1.1.Instituia de nvmnt superior UNIVERSITATEA SPIRU HARET
1.2.Facultatea TIINE JURIDICE, POLITICE I ADMINISTRATIVE
1.3.Departamentul TIINE JURIDICE, POLITICE I ADMINISTRATIVE
1.4.Domeniul fundamental de tiin TIINE JURIDICE
1.5.Ciclul de studii LICEN
1.6.Programul de studii/Calificarea DREPT / JURIST

2.Date despre disciplin


2.1.Denumirea disciplinei DREPT PROCESUAL CIVIL II
2.2. Codul disciplinei FSJPA/D/4/7/1
2.3.Titularul activitilor de curs Conf. univ. Dr. Minodora Condoiu
2.4.Titularul activitilor de seminar Conf. univ. Dr. Minodora Condoiu
2.5. Anul de studiu IV 2.6. Semestrul 8 2.7. Tipul de E 2.8. Regimul DO
evaluare disciplinei

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice)


3.1 Numr de ore pe sptmn 4 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 2
3.4 Total ore din planul de nvmnt 40 din care: 3.5 curs 20 3.6 seminar/laborator 20
Distribuia fondului de timp Ore
Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie 20
Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren 10
Pregtire seminarii, teme, referate, portofolii i eseuri 10
Tutoriat 4
Examinri 4
Documentare pe internet -
3.7 Total ore studiu individual 48
3.9 Total ore pe semestru 88
3.10 Numr de credite 6

4. Precondiii (acolo unde este cazul)


4.1 de curriculum
4.2 de competene

5. Condiii ( acolo unde este cazul)


5.1. de desfurare a cursului Videoproiector, legislaie
5.2.de desfurare a Videoproiector, legislaie
seminarului/laboratorului

6. Competenele specifice acumulate


C1. Utilizarea adecvat a conceptelor, teoriilor, paradigmelor i metodologiilor din domeniul juridic.
transversale Competene profesionale

C2. Aplicarea tehnicilor i instrumentelor specifice domeniului juridic.


C3. Aplicarea legislaiei romneti, a legislaiei europene i a celorlalte instrumente juridice internaionale.
C4. Interpretarea, corelarea i compararea instituiilor juridice din dreptul naional, dreptul european i dreptul
altor state.
C5. Aplicarea cunotinelor necesare n culegerea datelor i informaiilor referitoare la o problem de drept
concret.
C6. Utilizarea legislaiei n vigoare n analiza situaiilor juridice, n ncadrarea lor corect din punct de vedere
juridic i n soluionarea lor.

CT1. Realizarea sarcinilor profesionale n mod eficient i responsabil, cu respectarea regulilor deontologice
Competene

specifice domeniului.
CT2. Aplicarea tehnicilor de munc eficient n echip (cu elemente de interdisciplinaritate), cu respectarea
palierelor ierarhice.
CT3. Utilizarea eficient a resurselor de comunicare i a surselor de informare i de formare profesional
asistat, att n limba romn, ct i ntr-o limb strin de circulaie internaional.

22
7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei Cursul de Drept procesual civil i pregtete pe studeni n aplicarea i
realizarea dreptului. Materia care se pred la acest curs, constituie bagajul
procedural la care fac trimitere i apeleaz n practic majoritatea
disciplinelor sistemului nostru de drept.
7.2 Obiectivele specifice cunoaterea de ctre studeni a instituiilor i conceptelor fundamentale ale
Dreptului procesual civil:
asigurrii bazei teoretice necesare studiului i nelegerii semnificaiei,
importanei analizei tuturor instituiilor dreptului procesual civil i a
conexiunilor dintre instituii;
obinerea calificrii necesare n vederea desfurrii unei temeinice activiti
de cercetare tiinific n domeniul procesual civil care s-i fac pe studeni
api de a identifica lacunele legislative, tendine de modernizarea legislaiei,
necesitatea armonizrii legislaiei romne cu cea european n domeniul
disciplinei;
iniierea de propuneri de lege ferenda n domeniul reglementrilor naionale
procesual civile.

8. Coninuturi
8.1 Curs Metode de predare Observaii
1. Judecata n faa primei instane Prelegere, discurs,
- Etapa scris dialog, prezentare power
- Dreptul de a sesiza instana; Proceduri prealabile point
sesizrii instanei.
- Cererea de chemare n judecat, condiii de
form i de fond, cuprins, introducere, efecte.
- ntmpinarea, condiii de form i de fond, cuprins
- Cererea reconvenional, condiii, cuprins.
- Citarea prilor i comunicarea actelor de procedur.

2. Etapa dezbaterilor Prelegere, discurs,


- edina de judecat. dialog, prezentare power
- Completul de judecat point
- Ordinea dezbaterilor
- Poliia edinei
- ncheierea de edin

3. Mijloace de aprare n procesul civil Prelegere, discurs,


- Excepiile procesuale dialog, prezentare power
- Probele n procesul civil point
- Condiii de admisibilitate
- Sarcina probei; obiectul probei i subiectul probei;
- ncuviinarea i administrarea probelor
- Proba prin nscrisuri, definiie, i clarificare,
administrarea i aprecierea probelor
- Proba cu martori, admisibilitatea, administrarea i
aprecierea probei cu martori
- Proba prin expertiz; Raportul de expertiz i fora lui
probant
- Mijloacele de prob material
- Cercetarea la faa locului (cercetare 1local),procedura
efecturii
- Recunoaterea,definiie, admisibilitatea, aprecierea
- Prezumiile, definiie, felurile, valoarea probatorie
- Asigurarea dovezilor, definiie, procedur, efecte

4. Incidente procedurale ce pot aprea n cursul Prelegere, discurs,


judecii dialog, prezentare power
- Suspendarea judecii point
- Definiie; felurile suspendrii, procedura i efectele
suspendrii

23
- Perimarea
- Definiie i condiiile n care opereaz; procedura i
efectele perimrii
- Actele de dispoziie ale prilor

5. Etapa eliberrii i pronunrii hotrrii Prelegere, discurs,


- Deliberarea i pronunarea dialog, prezentare power
- Hotrrea judectoreasc point
- Noiune; clasificare; coninut; redactarea, semnarea i
comunicarea
- Executarea provizorie
- nvestirea hotrrii i eliberarea titlului executoriu
6. Cile de atac Prelegere, discurs,
- Consideraii generale asupra controlului judiciar noiuni dialog, prezentare power
definiie point
- nsemntatea cilor de atac
- Clasificarea cilor de atac
- Reguli comune pentru toate cile de atac
7. Apelul Prelegere, discurs,
- Elementele apelului obiect, pri, cauza dialog, prezentare power
- Procedura de judecat a apelului, soluii i efectele apelului point
8. Recursul Prelegere, discurs,
- Elementele recursului obiect, pri, cauza, motive de casare dialog, prezentare power
- Procedura de judecare n recurs soluii i efecte point
- Soluiile pe care le poate pronuna instana de recurs
9. Contestaia n anulare; Prelegere, discurs,
- sediul materiei; feluri; reguli privind judecata dialog, prezentare power
Revizuirea; point
- sediul materiei; obiect; motivele de revizuire
Dispoziii privind asigurarea unei practici unitare
- Consideraii preliminare
- Recursul n interesul legii
- Sesizarea naltei Curi de Casaie i Justiie n vederea
pronunrii unei hotrri prealabile pentru dezlegarea unor
chestiuni de drept
10. Proceduri judiciare speciale Prelegere, discurs,
- Ordonana preidenial, condiii, cile de atac, efecte, dialog, prezentare power
domenii point
- Refacerea nscrisurilor i hotrrilor disprute, cazuri,
competen, procedur, efecte
- Ofertele de plat i consemnanii, cazuri, competen,
procedur, efecte
Proceduri judiciare speciale
- Procedura divorului, competen, procedur, cereri
accesorii i efecte
- Cererile privitoare la posesie, competen, condiii
- Procedura necontencioas
- Procedura ordonanei de plat
- Partajul judiciar
Executarea silit Prelegere, discurs,
- Consideraii generale, noiuni, nsemntatea executrii dialog, prezentare power
silite point
- Modalitile i temeiurile executrii silite
- Participanii la executarea silit
- Obiectul i ntinderea executrii silite
- Msurile premergtoare executrii silite
- Actele ntocmite pe parcursul executrii silite
Contestaia la executare Prelegere, discurs,
- Consideraii generale, noiune, natura juridic a dialog, prezentare power
Contestaiei i elemente point
- Judecarea contestaiei la executare
- ntoarcerea executrii

24
Bibliografie Obligatorie
- V.M.Ciobanu, Traian Cornel Briciu, Claudiu Constantin Dinu - Drept procesual civil, Drept execuional civil, Arbitraj,
Drept material, Ed. Naional, 2013.
- V.M.Ciobanu, M.Nicolae (coordonatori) Noul Cod de procedur civil comentat i adnotat. Ed. Universul juridic, 2013.
- Ion Le, Tratat de drept procesual civil, ediia 5, Ed. C.H. Beck, 2010.
- Noul Cod de procedur civil (coordonator) Ed.Hamangiu, 2013.
- M.Tbrc, Drept procesual civil, vol. I, Universul juridic 2013.
- Ion Deleanu, Tratat de procedur civil, vol. I, Universul juridic 2013.

Bibliografie Facultativ
1. Noul Cod civil.Note.Corelaii.Explicaii, Editura C.H. Beck, Bucureti, 2011
8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaii
1. Judecata n faa primei instane dialog, demonstraie, exemplificare,
studiu individual, lucru n echip

2. Etapa dezbaterilor dialog, demonstraie, exemplificare,


studiu individual, lucru n echip
3. Mijloace de aprare n procesul civil dialog, demonstraie, exemplificare,
studiu individual, lucru n echip
4. Incidente procedurale ce pot aprea n dialog, demonstraie, exemplificare,
cursul judecii studiu individual, lucru n echip
5. Etapa eliberrii i pronunrii hotrrii dialog, demonstraie, exemplificare,
studiu individual, lucru n echip
6. Cile de atac; Apelul dialog, demonstraie, exemplificare,
studiu individual, lucru n echip
7. Recursul dialog, demonstraie, exemplificare,
studiu individual, lucru n echip
8. Contestaia n anulare; Revizuirea; dialog, demonstraie, exemplificare,
studiu individual, lucru n echip
9. Dispoziii privind asigurarea unei practici dialog, demonstraie, exemplificare,
unitare; Actele de procedur i termenele studiu individual, lucru n echip
procedurale

10. Proceduri judiciare special dialog, demonstraie, exemplificare,


studiu individual, lucru n echip
11. Executarea silit dialog, demonstraie, exemplificare,
studiu individual, lucru n echip
12. Contestaia la executare dialog, demonstraie, exemplificare,
studiu individual, lucru n echip
Bibliografie Obligatorie
- V.M.Ciobanu, Traian Cornel Briciu, Claudiu Constantin Dinu - Drept procesual civil, Drept execuional civil, Arbitraj,
Drept material, Ed. Naional, 2013.
- V.M.Ciobanu, M.Nicolae (coordonatori) Noul Cod de procedur civil comentat i adnotat. Ed. Universul juridic, 2013.
- Ion Le, Tratat de drept procesual civil, ediia 5, Ed. C.H. Beck, 2010.
- Noul Cod de procedur civil (coordonator) Ed.Hamangiu, 2013.
- M.Tbrc, Drept procesual civil, vol. I, Universul juridic 2013.
- Ion Deleanu, Tratat de procedur civil, vol. I, Universul juridic 2013.
Bibliografie Facultativ
- Noul Cod civil.Note.Corelaii.Explicaii, Editura C.H. Beck, Bucureti, 2011

9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii epistemice,


asociaiilor profesionale i angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Coninutul disciplinei este n concordan cu cel predat la alte centre universitare din ar i din strintate;
Pentru o mai bun adaptare a coninutului disciplinei la cerinele pieei muncii, au avut loc ntlniri cu
reprezentani ai angajatorilor;
n dezvoltarea disciplinei s-au avut n vedere cele mai importante realizri teoretice i empirice n domeniu.

10. Evaluare

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din

25
nota final
10.4 Curs Promovarea evalurilor pe Evaluare final examen scris 80%
parcurs
10.5 Seminar/laborator Evaluare pe parcurs 1 test scris 10%
Promovarea verificrii pe BlackBoard
parcurs Evaluare pe parcurs 2 10%
Proiect/Studiu de caz
10.6 Standard minim de performan
S dovedeasc nsuirea minim a materiei
Rspunsurile s nu conin erori grave
Activitate medie n timpul semestrului

Data completrii Semntura titularului de curs Semntura titularului de seminar,


01.09.2016 Conf. univ. Dr. Minodora Condoiu Conf. univ. Dr. Minodora Condoiu

Data avizrii n departament: Semntura efului de departament,


14.09.2016 Conf. univ. dr. Mariana Rudreanu

26
FIA DISCIPLINEI

5. Date despre program


1.1.Instituia de nvmnt superior UNIVERSITATEA SPIRU HARET
1.2.Facultatea TIINE JURIDICE, POLITICE I ADMINISTRATIVE
1.3.Departamentul TIINE JURIDICE, POLITICE I ADMINISTRATIVE
1.4.Domeniul fundamental de tiin TIINE JURIDICE
1.5.Ciclul de studii LICEN
1.6.Programul de studii/Calificarea DREPT / JURIST

2.Date despre disciplin


2.1.Denumirea disciplinei DREPTUL SECURITII SOCIALE
2.2. Codul disciplinei FSJPA/D/4/8/7
2.3.Titularul activitilor de curs Lect. univ. dr. Dimitrie Dan Raiciu
2.4.Titularul activitilor de seminar Lect. univ. dr. Dimitrie Dan Raiciu
2.5. Anul de studiu IV 2.6 8 2.7 Tipul de evaluare E 2.8. Regimul DO
Semestrul disciplinei

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice)


3.1 Numr de ore pe sptmn 4 din care: 2.1 curs 2 2.1 seminar/laborator 2
3.4 Total ore din planul de nvmnt 40 din care: 3.5 curs 20 3.6 seminar/laborator 20
Distribuia fondului de timp Ore
Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie 20
Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren 10
Pregtire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri 10
Tutoriat 4
Examinri 4
Alte activiti -
3.7 Total ore studiu individual 48
3.9 Total ore pe semestru 88
3.10 Numr de credite 5

4. Precondiii (acolo unde este cazul)


4.1 de curriculum Dreptul Constituional
Dreptul Civil
Relaii individuale i colective de munc.
4.2 de competene

5. Condiii ( acolo unde este cazul)


5.1. de desfurare a cursului
5.2. de desfurare a Laptop
seminarului/laboratorului

6. Competenele specifice acumulate


C1. Utilizarea adecvat a conceptelor, teoriilor, paradigmelor i metodologiilor din domeniul juridic.
C2. Aplicarea tehnicilor i instrumentelor specifice domeniului juridic.
C3. Aplicarea legislaiei romneti, a legislaiei europene i a celorlalte instrumente juridice internaionale.
profesionale
Competene

C4. Interpretarea, corelarea i compararea instituiilor juridice din dreptul naional, dreptul european i dreptul altor
state.
C5. Aplicarea cunotinelor necesare n culegerea datelor i informaiilor referitoare la o problem de drept
concret.
C6. Utilizarea legislaiei n vigoare n analiza situaiilor juridice, n ncadrarea lor corect din punct de vedere
juridic i n soluionarea lor.
CT1. Realizarea sarcinilor profesionale n mod eficient i responsabil, cu respectarea regulilor deontologice
transversale
Competene

specifice domeniului.
CT2. Aplicarea tehnicilor de munc eficient n echip (cu elemente de interdisciplinaritate), cu respectarea
palierelor ierarhice.
CT3. Utilizarea eficient a resurselor de comunicare i a surselor de informare i de formare profesional asistat,
att n limba romn, ct i ntr-o limb strin de circulaie internaional.

7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)

27
7.1 Obiectivul general al disciplinei Cunoaterea de ctre studeni a riscurilor sociale si securitatii sociale in
documentele internationale si legislatia national.

7.2 Obiectivele specifice Intelegerea de catre studenti a notiunilor de asigurare sociala, respectiv
asistenta sociala.
Deprinderea de ctre studeni a metodelor de identificare a normelor
juridice aplicabile in domeniul securitatii sociale.
Familiarizarea studenilor cu cercetarea obiectului Dreptului securitatii
sociale, a legturii acestei ramuri de drept cu alte ramuri de drept.

8. Coninuturi
8.1 Curs Metode de predare Observaii
1. Dreptul securitatii sociale. Consideratii
generale privind securitatea sociala. Prelegerile sunt axate pe Se recomand studenilor
utilizarea de suport parcurgerea prealabil a
2. Asigurarile sociale de sanatate. Notiune, power-point i pe acces la suportului de curs pentru a
principii, concepte privind asigurarile sociale resurse multimedia. putea interaciona n timpul
de sanatate. Drepturile si obligatiile predrii. Suportul este afiat n
asiguratilor. Serviciile medicale. prealabil pe Blackboard

3. Concediile si indemnizatiile de asigurari


sociale de sanatate (concediu pentru Prelegerile sunt axate pe
incapacitate temporara de munca, concediu utilizarea de suport Se recomand studenilor
pentru prevenirea imbolnavirilor si power-point i pe acces la parcurgerea prealabil a
recuperarea capacitatii de munca, concediu resurse multimedia. suportului de curs pentru a
de maternitate, concediu pentru cresterea putea interaciona n timpul
copilului, concediu pentru ingrijirea copilului predrii. Suportul este afiat n
bolnav, precum si indemnizatiile aferente prealabil pe Blackboard
acestor concedii.
4. Asigurarile pentru somaj si masurile pentru
prevenirea somajului i stimularea ocuprii
forei de munca .
5. Sistemul de pensii publice.
6. Pensiile si alte drepturi de asigurari sociale
ale avocatilor .
7. Pensiile private.

8. Pensiile facultative
9. Sistemul national de asistenta sociala.
Ajutorul social, serviciile sociale si cantinele de ajutor
social
10. Drepturi de asistenta sociala ale copiilor
Asistenta sociala a persoanelor varstnice.
Protectia drepturilor persoanelor cu handicap.

Bibliografie
Dimitrie-Dan Raiciu Drpetul securitatii sociale, Editura Fundatia Romania de Maine, Bucuresti, 2014
Alexandru Ticlea Dreptul securitatii sociale, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2009 ;
Sanda Ghimpu, Alexandru Ticlea, Constantin Tufan Dreptul securitatii sociale, Editura ALL Beck,
Bucuresti, 1998 ;
Alexandru Ticlea, Constantin Tufan - Dreptul securitatii sociale, Editura Global Lex, Bucureti, 2005 ;
Alexandru Athanasiu, Dreptul securitatii sociale, Edictura Actami, Bucureti, 1995;
Ion Traian Stefnaescu, Tratat teoretic si practic de dreptul muncii, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2010;
Alexandru Ticlea, Tratat de dreptul muncii,Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2010;
N. Godeanu, D.D. Raiciu, Relatii colective de munca, Editura Fundatia Romania de maine, Bucuresti, 2007;
Nicolae Popa, Mihail-Constantin Eremia, Simona Cristea, Teoria generala a dreptului, Editia a 2-a, Editura
ALL Beck, Bucuresti, 2005
A. Popescu, N. Voiculescu, Dreptul social comunitar, Editura Fundatiei Romania de maine, Bucuresti, 2003;
C. Barsan, Conventia europeana drepturilor omului. Comentarii pe articole. Vol. I Drepturi si libertatii,

28
Editura ALL Beck, Bucuresti, 2005;
D.D.Raiciu, Raporturile juridice de munc ale cadrelor militare n activitate. Reglementri specifice privind
securitatea social a acestora. Editura Universul Juridic.Bucureti, 2011.
8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaii
1. Dreptul securitatii sociale. Consideratii Discuie dirijat, dialog, Studenii vor avea asupra
generale privind securitatea sociala. demonstraie, exemplificare. lor legislaia adecvat temei
de seminar.
2. Asigurarile sociale de sanatate. Notiune, Discuie dirijat, dialog,
principii, concepte privind asigurarile demonstraie, exemplificare.
sociale de sanatate. Drepturile si
obligatiile asiguratilor. Serviciile
medicale.

3. Concediile si indemnizatiile de asigurari Discuie dirijat, dialog,


sociale de sanatate (concediu pentru demonstraie, exemplificare.
incapacitate temporara de munca,
concediu pentru prevenirea
imbolnavirilor si recuperarea capacitatii
de munca, concediu de maternitate,
concediu pentru cresterea copilului,
concediu pentru ingrijirea copilului
bolnav, precum si indemnizatiile aferente
acestor concedii.
4. Asigurarile pentru somaj si masurile Discuie dirijat, dialog, 2 seminarii
pentru prevenirea somajului i stimularea demonstraie, exemplificare.
ocuprii forei de munca .
5. Sistemul de pensii publice. Discuie dirijat, dialog, 2 seminarii
demonstraie, exemplificare.
6. Pensiile si alte drepturi de asigurari Discuie dirijat, dialog,
sociale ale avocatilor . demonstraie, exemplificare.
7. Pensiile private. Discuie dirijat, dialog,
demonstraie, exemplificare.
8. Pensiile facultative Discuie dirijat, dialog,
demonstraie, exemplificare.
9. Sistemul national de asistenta sociala. Discuie dirijat, dialog, 2 seminarii
Ajutorul social, serviciile sociale si demonstraie, exemplificare.
cantinele de ajutor social
10. Drepturi de asistenta sociala ale copiilor Discuie dirijat, dialog,
Asistenta sociala a persoanelor demonstraie, exemplificare.
varstnice.
Protectia drepturilor persoanelor cu
handicap.

Bibliografie obligatorie:
Dimitrie-Dan Raiciu Drpetul securitatii sociale, Editura Fundatia Romania de Maine, Bucuresti, 2014
Alexandru Ticlea Dreptul securitatii sociale, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2009 ;
Sanda Ghimpu, Alexandru Ticlea, Constantin Tufan Dreptul securitatii sociale, Editura ALL Beck,
Bucuresti, 1998 ;
Alexandru Ticlea, Constantin Tufan - Dreptul securitatii sociale, Editura Global Lex, Bucureti, 2005 ;
Alexandru Athanasiu, Dreptul securitatii sociale, Edictura Actami, Bucureti, 1995;
Ion Traian Stefnaescu, Tratat teoretic si practic de dreptul muncii, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2010;
Alexandru Ticlea, Tratat de dreptul muncii,Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2010;
N. Godeanu, D.D. Raiciu, Relatii colective de munca, Editura Fundatia Romania de maine, Bucuresti, 2007;
Nicolae Popa, Mihail-Constantin Eremia, Simona Cristea, Teoria generala a dreptului, Editia a 2-a, Editura
ALL Beck, Bucuresti, 2005
A. Popescu, N. Voiculescu, Dreptul social comunitar, Editura Fundatiei Romania de maine, Bucuresti, 2003;
C. Barsan, Conventia europeana drepturilor omului. Comentarii pe articole. Vol. I Drepturi si libertatii,
Editura ALL Beck, Bucuresti, 2005;
D.D.Raiciu, Raporturile juridice de munc ale cadrelor militare n activitate. Reglementri specifice privind
securitatea social a acestora. Editura Universul Juridic.Bucureti, 2011.

29
9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii epistemice,
asociaiilor profesionale i angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Coninutul disciplinei este n concordan cu cel predat la alte centre universitare din ar i din strintate;
Pentru o mai bun adaptare a coninutului disciplinei la cerinele pieei muncii, au avut loc ntlniri cu
reprezentani ai angajatorilor;
n dezvoltarea disciplinei s-au avut n vedere cele mai importante realizri teoretice i empirice n domeniu.

10. Evaluare
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota
final
10.4 Curs Promovarea evalurilor Evaluare final examen scris 80%
pe parcurs BlackBoard
10.5 Seminar/laborator Evaluare pe parcurs 1 scris 10%
Promovarea verificrii pe BlackBoard
parcurs Evaluare pe parcurs 2 - 10%
Proiect/Studiu de caz;
10.6 Standard minim de performan
S dovedeasc nsuirea minim a materiei
Rspunsurile s nu conin erori grave
Activitate medie n timpul semestrului
Data completrii: Semntura titularului de curs, Semntura titularului de seminar,
02.09.2016 Lect. univ. dr. Dimitrie Dan Raiciu Lect. univ.dr. Dimitrie Dan Raiciu

Data avizrii n departament Semntura directorului de departament


14.09.2016 Conf. univ dr. Mariana Rudareanu

30
FIA DISCIPLINEI

Date despre program


1.1.Instituia de nvmnt superior UNIVERSITATEA SPIRU HARET
1.2.Facultatea TIINE JURIDICE, POLITICE I ADMINISTRATIVE
1.3.Departamentul TIINE JURIDICE, POLITICE I ADMINISTRATIVE
1.4.Domeniul fundamental de tiin TIINE JURIDICE
1.5.Ciclul de studii LICEN
1.6.Programul de studii/Calificarea DREPT / JURIST

2 .Date despre disciplin


2.1.Denumirea disciplinei DREPT INTERNAIONAL PRIVAT
2.2. Codul disciplinei FSJPA/D/4/8/8
2.3. Titularul activitilor de curs Prof. univ. dr. Adrian I. Pricopi
2.4.Titularul activitilor de seminar Prof. univ. dr. Adrian I. Pricopi
2.5. Anul de studiu IV 2.6. Semestrul 8 2.7. Tipul de E 2.8.Regimul DO
evaluare disciplinei

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice)


3.1 Numr de ore pe sptmn 3 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 1
3.4 Total ore din planul de nvmnt 30 din care: 3.5 curs 20 3.6 seminar/laborator 10
Distribuia fondului de timp ore
Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie 10
Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren 10
Pregtire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri 6
Tutoriat 4
Examinri 4
Alte activiti -
3.7 Total ore studiu individual 34
3.9 Total ore pe semestru 64
3.10 Numr de credite 5
4. Precondiii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
4.2 de competene
5. Condiii ( acolo unde este cazul)
5.1. de desfurare a cursului
5.2. de desfurare a
seminarului/laboratorului
6. Competenele specifice acumulate
C1. Utilizarea adecvat a conceptelor, teoriilor, paradigmelor i metodologiilor din domeniul juridic.
profesionale
Competene

C2. Aplicarea tehnicilor i instrumentelor specifice domeniului juridic.


C3. Aplicarea legislaiei romneti, a legislaiei europene i a celorlalte instrumente juridice internaionale.
C4. Interpretarea, corelarea i compararea instituiilor juridice din dreptul naional, dreptul european i dreptul
altor state.
C5. Aplicarea cunotinelor necesare n culegerea datelor i informaiilor referitoare la o problem de drept
concret.
C6. Utilizarea legislaiei n vigoare n analiza situaiilor juridice, n ncadrarea lor corect din punct de vedere
juridic i n soluionarea lor.
CT1. Realizarea sarcinilor profesionale n mod eficient i responsabil, cu respectarea regulilor deontologice
transversale
Competene

specifice domeniului.
CT2. Aplicarea tehnicilor de munc eficient n echip (cu elemente de interdisciplinaritate), cu respectarea
palierelor ierarhice.
CT3. Utilizarea eficient a resurselor de comunicare i a surselor de informare i de formare profesional
asistat, att n limba romn, ct i ntr-o limb strin de circulaie internaional.
7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)
1 Obiectivul general al disciplinei Formarea de specialiti n dimeniu prin cunoaterea principiilor fundamnetale, a
normelor si instrumntelor juridice care influieneaz evoluia i sensul acesteia n
domeniul Dreprului internaional privat
7.2 Obiectivele specifice
Dup finalizarea prelegerilor i a activitilor de seminarizare, studenii vor putea s :
defineasc raportul juridic cu element de extraneitate;

31
descrie noiunea de drept internaional privat;
caracterizeze normele conflictuale i normele materiale;
identifice domeniul dreptului internaional privat;
explice natura dreptului internaional privat;
caracterizeze aplicarea legii strine;
identifice izvoarele dreptului internaional privat;
defineasc situaiile speciale ale dreptului internaional privat
explice aplicarea normelor conflictuale n diferite materii ale dreptului privat (persoana
fizic, persoana juridic, drepturi reale, succesiuni, raporturi de familie, forma actului
juridic, condiii de fond ale actului juridic, etc.)
8. Coninuturi
8.1 Curs Metode de Observaii
predare

1. Raportul juridic cu element de extraneitate definiie i Prelegeri


caracterizare Expuneri plane
2. Noiunea i definiia dreptului internaional privat Power-point
3. Normele conflictuale i normele materiale n dreptul
internaional privat
4. Domeniul i natura dreptului internaional privat
5. Aplicarea legii strine i conflictele de legi n situaii
speciale
6. Izvoarele dreptului internaional privat
7. Calificarea, conflictul de calificri, conflictele n spaiu
ale normei conflictuale i retrimiterea
8. Aplicarea legii strine ca lex causae; Ordinea public i
frauda legii n dreptul internaional privat;
9. Conflictul de legi n timp i spaiu; Conflictul mobil de
legi; Conflictul n timp al normelor conflictuale din
dreptul romn;
10. Persoana fizic i persoana juridic n dreptul
internaional privat
11. Normele conflictuale privind starea i capacitatea
persoanei fizice; normele conflictuale privind numele i
domiciliul persoanei fizice;
12. Normele conflictuale privind bunurile i motenirea;
13. Normele conflictuale privind forma actului juridic i
condiiile de fond ale actului juridic;
14. Normele conflictuale privind contracte speciale i
raporturi de familie
Bibliografie Obligatorie
1. Pricopi, Adrian, Droc Bianca, Butculescu D. Claudiu, Drept internaional privat, vol. I, Editura Fundaiei
Romnia de Mine, Bucureti, 2009;
2. Pricopi Adrian, Droc Bianca, Butculescu D. Claudiu, Drept internaional privat, vol. II, Editura Fundaiei
Romnia de Mine, Bucureti, 2010;
3. Pricopi Adrian, Fuerea Augustin, Drept internaional privat, Editura Actami, Bucureti, 1999
4. Pricopi, Adrian, Dreptul familiei, Editura Fundaiei Romnia de Mine, Bucureti, 2008
Bibliografie Facultativ
1. Filipescu I., Filipescu A., Dreptul internaional privat, Editura Universul Juridic, Bucureti, 2005
2. Chelaru Ioan, Gheorghiu Gheorghe, Drept internaional privat, Editura C.H. Beck, Bucureti, 2007
3. Ungureanu Ovidiu, Jugastru Clina, Circa Adrian, Manual de Drept internaional privat, Editura Hamangiu,
Bucureti, 2008
4. Mayer, Pierre, Droit international priv, Montchrestien, 2007
5. Ruth, Hayward, Conflict of Laws, Cavendish Publishing, 2006
8.2 Seminar Metode de predare Observaii
1. Raportul juridic cu element de extraneitate definiie i
caracterizare
2. Noiunea i definiia dreptului internaional privat Dezbateri studii de caz
3. Normele conflictuale i normele materiale n dreptul
internaional privat
4. Domeniul i natura dreptului internaional privat
5. Aplicarea legii strine i conflictele de legi n situaii
speciale

32
6. Izvoarele dreptului internaional privat
7. Calificarea, conflictul de calificri, conflictele n spaiu
ale normei conflictuale i retrimiterea
8. Aplicarea legii strine ca lex causae; Ordinea public i
frauda legii n dreptul internaional privat;
9. Conflictul de legi n timp i spaiu; Conflictul mobil de
legi; Conflictul n timp al normelor conflictuale din
dreptul romn;
10. Persoana fizic i persoana juridic n dreptul
internaional privat
11. Normele conflictuale privind starea i capacitatea
persoanei fizice; normele conflictuale privind numele i
domiciliul persoanei fizice;
12. Normele conflictuale privind bunurile i motenirea;
13. Normele conflictuale privind forma actului juridic i
condiiile de fond ale actului juridic;
14. Normele conflictuale privind contracte speciale i
raporturi de familie
Bibliografie
- Filipescu I., Filipescu A., Dreptul internaional privat, Editura Universul Juridic, Bucureti, 2005
- Chelaru Ioan, Gheorghiu Gheorghe, Drept internaional privat, Editura C.H. Beck, Bucureti, 2007
- Ungureanu Ovidiu, Jugastru Clina, Circa Adrian, Manual de Drept internaional privat, Editura Hamangiu,
Bucureti, 2008
- Mayer, Pierre, Droit international priv, Montchrestien, 2007
- Ruth, Hayward, Conflict of Laws, Cavendish Publishing, 2006
9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii epistemice,
asociaiilor profesionale i angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Coninutul disciplinei este n concordan cu cel predat la alte centre universitare din ar i din strintate;
Pentru o mai bun adaptare a coninutului disciplinei la cerinele pieei muncii, au avut loc ntlniri cu reprezentani ai
angajatorilor;
n dezvoltarea disciplinei s-au avut n vedere cele mai importante realizri teoretice i empirice n domeniu.
10. Evaluare
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din
nota final
10.4 Curs Promovarea evalurilor pe Evaluare final examen BlackBoard 80%
parcurs
10.5 Seminar Promovarea verificrii pe Evaluare pe parcurs 1 scris 10%
parcurs BlackBoard
Evaluare pe parcurs 2 - 10%
Proiect/Studiu de caz;
10.6 Standard minim de performan
S dovedeasc nsuirea minim a materiei;
Rspunsurile s nu conin erori grave;
Activitatea medie n timpul semestrului.
Data completrii: Semntura titularului de curs, Semntura titularului de seminar,
01.09.2016 Prof. univ. dr. Adrian I. Pricopi Prof. univ. dr. Adrian I. Pricopi

Data avizrii n departament: Semntura efului de departament,


14.09.2016 Conf. univ. dr. Mariana Rudreanu

33
FIA DISCIPLINEI

1.Date despre program


1.1.Instituia de nvmnt superior UNIVERSITATEA SPIRU HARET
1.2.Facultatea TIINE JURIDICE, POLITICE I ADMINISTRATIVE
1.3.Departamentul TIINE JURIDICE, POLITICE I ADMINISTRATIVE
1.4.Domeniul fundamental de tiin TIINE JURIDICE
1.5.Ciclul de studii LICEN
1.6.Programul de studii/Calificarea DREPT / JURIST

2.Date despre disciplin


2.1.Denumirea disciplinei DREPTUL TRANSPORTURILOR
2.2. Codul disciplinei FSJPA/D/4/8/9
2.3.Titularul activitilor de curs Prof. univ. dr. Florin Finii
2.4.Titularul activitilor de seminar Prof. univ. dr. Florin Finii
2.5. Anul de studiu IV 2.6. Semestrul 8 2.7. Tipul de E 2.8. Regimul DO
evaluare disciplinei

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice)


3.1 Numr de ore pe sptmn 3 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 1
3.4 Total ore din planul de nvmnt 30 din care: 3.5 curs 20 3.6 seminar/laborator 10
Distribuia fondului de timp Ore
Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie 10
Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren 10
Pregtire seminarii, teme, referate, portofolii i eseuri 6
Tutoriat 4
Examinri 4
Documentare pe internet -
3.7 Total ore studiu individual 34
3.9 Total ore pe semestru 64
3.10 Numr de credite 4

4. Precondiii (acolo unde este cazul)


4.1 de curriculum
4.2 de competene

5. Condiii ( acolo unde este cazul)


5.1. de desfurare a cursului Videoproiector, legislaie
5.2.de desfurare a Videoproiector, legislaie
seminarului/laboratorului

6. Competenele specifice acumulate


C1. Utilizarea adecvat a conceptelor, teoriilor, paradigmelor i metodologiilor din domeniul juridic.
transversale Competene profesionale

C2. Aplicarea tehnicilor i instrumentelor specifice domeniului juridic.


C3. Aplicarea legislaiei romneti, a legislaiei europene i a celorlalte instrumente juridice internaionale.
C4. Interpretarea, corelarea i compararea instituiilor juridice din dreptul naional, dreptul european i dreptul
altor state.
C5. Aplicarea cunotinelor necesare n culegerea datelor i informaiilor referitoare la o problem de drept
concret.
C6. Utilizarea legislaiei n vigoare n analiza situaiilor juridice, n ncadrarea lor corect din punct de vedere
juridic i n soluionarea lor.

CT1. Realizarea sarcinilor profesionale n mod eficient i responsabil, cu respectarea regulilor deontologice
Competene

specifice domeniului.
CT2. Aplicarea tehnicilor de munc eficient n echip (cu elemente de interdisciplinaritate), cu respectarea
palierelor ierarhice.
CT3. Utilizarea eficient a resurselor de comunicare i a surselor de informare i de formare profesional
asistat, att n limba romn, ct i ntr-o limb strin de circulaie internaional.

34
7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei -Insusirea conceptelor si notiunilor specifice dreptului transporturilor, cunoasterea
organelor de specialitate ale administratiei publice central in domeniul transporturilor.

7.2 Obiectivele specifice -Cunoasterea reglementarilor privind regimul transporturilor in Romania si al


transporturilor internationale;
-Studierea reglementarilor juridice romanesti, comunitare si internationale privind
transporturile;

8. Coninuturi
8.1 Curs Metode de predare Observaii
1. Introducere: notiune, privire istorica, particularitati ale Prelegere, discurs,
activitatii de transport, clasificare. Izvoarele dreptului dialog, prezentare power
transporturilor. Locul dreptului transporturilor in sistemul point
dreptului.
2. Regimul juridic al transportului in Romania Prelegere, discurs,
dialog, prezentare power
point
3. Proprietatea publica si privata in domeniul transporturilor Prelegere, discurs,
dialog, prezentare power
point
4. Executarea transporturilor Prelegere, discurs,
dialog, prezentare power
point
5. Contractul comercial de transport Prelegere, discurs,
dialog, prezentare power
point
6. Participantii la contractual de transport, incheierea Prelegere, discurs,
contractului de transport si obligatiile izvorate din contractul dialog, prezentare power
de transport point
7. Regimul juridic al marfii transportate Prelegere, discurs,
dialog, prezentare power
point
8. Raspunderea carausului Prelegere, discurs,
dialog, prezentare power
point
9. Transporturile pe caile ferate din Romania Prelegere, discurs,
dialog, prezentare power
point
10.Transporturile aeriene, transporturile rutiere, transporturile Prelegere, discurs,
navale dialog, prezentare power
point
Bibliografie obligatorie:
Florin Fainisi, Dreptul transporturilor , Editura Pinguin Book , Bucuresti ,2006
Florin Fainisi, Transport rutier. Ghid legislative, Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti, 2001
Florin Fainisi, Dreptul transporturilor. Practica judiciara, Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti, 2000
Florin Fainisi, Dreptul transporturilor, Note de curs , Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti, 2001

Bibliografie opional:
Florin Fainisi, Transport aerian , Ghid legislativ, Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti, 2002
Florin Fainisi, Transport pe CFR , Ghid legislativ , Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti, 2003
8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaii
1. Introducere: notiune, privire istorica, particularitati dialog, demonstraie, exemplificare,
ale activitatii de transport, clasificare. Izvoarele studiu individual, lucru n echip
dreptului transporturilor. Locul dreptului
transporturilor in sistemul dreptului. Regimul juridic
al transportului in Romania

2. Contractul comercial de transport. Participantii la dialog, demonstraie, exemplificare,


contractul de transport. Incheierea contractului de studiu individual, lucru n echip

35
transport. Obligatiile izvorate din contratul de
transport.

3. Regimul juridic al marfii transportate. dialog, demonstraie, exemplificare,


studiu individual, lucru n echip
4. Raspunderea carausului dialog, demonstraie, exemplificare,
studiu individual, lucru n echip
5. Transporturile pe caile ferate, maritime si rutiere dialog, demonstraie, exemplificare,
si aeriene in Romania studiu individual, lucru n echip

Bibliografie obligatorie:
Florin Fainisi, Dreptul transporturilor , Editura Pinguin Book , Bucuresti ,2006
Florin Fainisi, Transport rutier. Ghid legislative, Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti, 2001
Florin Fainisi, Dreptul transporturilor. Practica judiciara, Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti, 2000
Florin Fainisi, Dreptul transporturilor, Note de curs , Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti, 2001

Bibliografie opional:
Florin Fainisi, Transport aerian , Ghid legislativ, Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti, 2002
Florin Fainisi, Transport pe CFR , Ghid legislativ , Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti, 2003

9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii epistemice,


asociaiilor profesionale i angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Coninutul disciplinei este n concordan cu cel predat la alte centre universitare din ar i din strintate;
Pentru o mai bun adaptare a coninutului disciplinei la cerinele pieei muncii, au avut loc ntlniri cu
reprezentani ai angajatorilor;
n dezvoltarea disciplinei s-au avut n vedere cele mai importante realizri teoretice i empirice n domeniu.

10. Evaluare

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din
nota final
10.4 Curs Promovarea evalurilor pe Evaluare final examen scris 80%
parcurs BlackBoard
10.5 Seminar/laborator Evaluare pe parcurs 1 test scris 10%
Promovarea verificrii pe BlackBoard
parcurs Evaluare pe parcurs 2 10%
Proiect/Studiu de caz
10.6 Standard minim de performan
S dovedeasc nsuirea minim a materiei
Rspunsurile s nu conin erori grave
Activitate medie n timpul semestrului
Data completrii Semntura titularului de curs Semntura titularului de seminar,
01.09.2016 Prof. univ. dr. Florin Finii Prof. univ. dr. Florin Finii

Data avizrii n departament: Semntura efului de departament,


14.09.2016 Conf. univ. dr. Mariana Rudreanu

36
FIA DISCIPLINEI

3. Date despre program


1.1.Instituia de nvmnt superior UNIVERSITATEA SPIRU HARET
1.2.Facultatea TIINE JURIDICE, POLITICE I ADMINISTRATIVE
1.3.Departamentul TIINE JURIDICE, POLITICE I ADMINISTRATIVE
1.4.Domeniul fundamental de tiin TIINE JURIDICE
1.5.Ciclul de studii LICEN
1.6.Programul de studii/Calificarea DREPT / JURIST

2.Date despre disciplin


2.1.Denumirea disciplinei DREPTUL CONCURENEI
2.2. Codul disciplinei FSJPA/D/4/8/10
2.3.Titularul activitilor de curs Conf. univ dr . Roxana-Daniela Paun
2.4.Titularul activitilor de seminar Conf. univ dr . Roxana-Daniela Paun
2.5. Anul de studiu IV 2.6 8 2.7 E 2.8 DO
Semestrul Tipul de evaluare Regimul disciplinei

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice)


3.1 Numr de ore pe sptmn 3 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 1
3.4 Total ore din planul de nvmnt 30 din care: 3.5 curs 20 3.6 seminar/laborator 10
Distribuia fondului de timp ore
Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie 10
Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren 6
Pregtire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri 6
Tutoriat 4
Examinri 4
Alte activiti -
3.7 Total ore studiu individual 34
3.9 Total ore pe semestru 64
3.10 Numr de credite 5

4. Precondiii (acolo unde este cazul)


4.1 de curriculum -
4.2 de competene --

5. Condiii ( acolo unde este cazul)


5.1. de desfurare a cursului -
5.2. de desfurare a -
seminarului/laboratorului

6. Competenele specifice acumulate


C1. Utilizarea adecvat a conceptelor, teoriilor, paradigmelor i metodologiilor din domeniul juridic.
profesionale
Competene

C2. Aplicarea tehnicilor i instrumentelor specifice domeniului juridic.


C3. Aplicarea legislaiei romneti, a legislaiei europene i a celorlalte instrumente juridice internaionale.
C4. Interpretarea, corelarea i compararea instituiilor juridice din dreptul naional, dreptul european i dreptul
altor state.
C5. Aplicarea cunotinelor necesare n culegerea datelor i informaiilor referitoare la o problem de drept
concret.
C6. Utilizarea legislaiei n vigoare n analiza situaiilor juridice, n ncadrarea lor corect din punct de vedere
juridic i n soluionarea lor.
CT1. Realizarea sarcinilor profesionale n mod eficient i responsabil, cu respectarea regulilor deontologice
transversale
Competene

specifice domeniului.
CT2. Aplicarea tehnicilor de munc eficient n echip (cu elemente de interdisciplinaritate), cu respectarea
palierelor ierarhice.
CT3. Utilizarea eficient a resurselor de comunicare i a surselor de informare i de formare profesional
asistat, att n limba romn, ct i ntr-o limb strin de circulaie internaional.
7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei 1. Familiarizarea studenilor cu noiunile de baz privind dreptul concurenei,
innd seama att de evoluia nregistrat pe plan legislativ naional, ct i de

37
prevederile internaionale n domeniu, din perspectiva viitorilor practicieni n
domeniul dreptului comercial, al afacerilor.
2. Cunoaterea de ctre studeni a prevederilor comunitare privind concurena,
precum i jurisprudenei Curii de Justiie de la Luxemburg, dar i a Rapoartelor
anuale att ale Consiliului Concurenei din Romnia ct i a Comisiei Europene
privind politica n domeniul concurenei.
3. Formarea aptitudinilor practice de depistare a situaiilor de abuz de poziie
dominant,
4. nsuirea de ctre studeni a terminologiei specifice dreptului concurenei
7.2 Obiectivele specifice 1. Cunoaterea de ctre studeni a dispoziiilor legale interne cu privire la
domeniul concurenei, n spe a modificrilor Legii concurenei nr. 21/1996,
Legii nr. 11/1991 privind concurena neloial i Legii nr. 143/1999 privind
ajutorul de stat, dar i a interpretrilor date de Consiliul Concurenei.
2. Contientizarea de ctre studeni a importanei relaiilor concureniale corecte
i legale n dreptul comercial i al afacerilor.

8. Coninuturi
8.1 Curs Metode de predare Observaii
1. Dreptul concurenei: definiie, obiectul, istoric, Prelegere, discurs, dialog,
raporturile dreptului concurenei cu alte ramuri de drept, prezentare power point
importana dreptului concurenei, Principiile dreptului
concurenei.
2. Sediul materiei i acquis-ul comunitar n domeniul Prelegere, discurs, dialog,
concurenei, reglementri europene prezentare power point,
demonstraie,
3. Perspectiva clasic i neoclasic asupra concurenei, Prelegere, discurs, dialog,
Raportul juridic de concuren, subiectele raportului de prezentare power point, discutie
concuren dirijat
4.Noiunea de concuren comercial: definiie, feluri, Prelegere, discurs, dialog,
concurena licit/ilicit, sediul materiei, Clientela prezentare power point,
comercial. Relaia dintre clientel i fondul de comer/ demonstraie, discutiedirijat,
noi reglementri conform Noului Cod Civil delimitri
conceptuale
5. Natura juridica a fondului de comer- teorii, elementele Prelegere, dialog, prezentare
fondului de comer, din perspectiva concurenei, distincia power point, demonstraie
firm- emblem, protecia internaional a mrcilor/ noi
reglementri conform Noului Cod civil.
6. Politica de concuren n sectoare cheie- Concurena n Prelegere, discurs, dialog,
sectorul bancar i n sectorul comercializrii cu amnuntul prezentare power point,
a produselor alimentare demonstraie, discutiedirijat
7. Instituii cu atribuii n supravegherea concurenei: Prelegere, discurs, dialog,
1. Consiliul Concurenei,Structura Consiliului prezentare power point,
Concurenei, principiile de organizare i funcionare, demonstraie, discutiedirijat,
raporturile instituiei cu cele similare europene
2. Autoritatea Nationala pentru Protecia Consumatorilor,
coninutul activitii, rol i atribuii

8. 1. Practicile monopoliste, abuzul de poziie dominant, Prelegere, discurs, dialog,


noiune, sediul materiei, caracteristici prezentare power point,
7. 2. Practici anticoncureniale, definiie sediul materiei, demonstraie, discutiedirijat,
caracteristici
9. Concentrarea economica, definiie, sediul materiei, Prelegere, discurs, dialog,
Cartel, noiune, prezentare power point,
demonstraie, discutiedirijat,
10. Lupta mpotriva cartelurilor esenial n scopul Prelegere, discurs, dialog,
asigurrii accesului consumatorilor finali la beneficiile prezentare power point,
unui regim concurenial funcional ntr-o anumit pia de demonstraie, discutiedirijat,
produse sau servicii.(conform Raportului Comisiei
Europene privind politica in domeniul concurenei )
11. Ajutorul de stat, definie, sediul materiei n dreptul Prelegere, discurs, dialog,
intern i dreptul european prezentare power point,
demonstraie, discutiedirijat,
12. Protecia consumatorului, noiune, sediul materiei, Prelegere, discurs, dialog,

38
reglementri naionale i europene prezentare power point,
discutiedirijat,
13. Drepturile i obligaiile consumatorului i operatorilor Prelegere, discurs, dialog,
economici prezentare power point, discutie
dirijat, exemplificare
14. Provocri i perspective privind concurena n condiii Prelegere, discurs, dialog,
de criz economic prezentare power point,
demonstraie, discutiedirijat
Bibliografie
Roxana-Daniela Pun, Dreptul concurenei, Ed. Fundaiei Romnia de Mine, Bucureti, 2013
Roxana-Daniela Pun, Dreptul afacerilor, Ed. Fundaiei Romnia de Mine, Bucureti, 2011
Roxana-Daniela Pun, Uniunea Economic i Monetar, Ed Universul Juridic, Bucureti, 2005, cap 5, Evoluii n
procesul negocierilor pe capitole, cap 6, Politica in domeniul concurenei p 250-254
Ioan Lazr, Dreptul Uniunii Europene n domeniul concurenei, Ed. Universul Juridic, Bucureti, 2016;
Gheorghe Gheorghiu, Manuela Nita, Dreptul concurentei interne si europene, Ed. Universul Juridic, Bucuresti,
2011
Dusca Anca Elena, Dreptul Uniunii privind afacerile, Ed. Universul Juridic, Bucuresti, 2010
Octavian Cpn Dreptul concurenei comerciale. Concurena patologic. Monopolismul. Editura Lumina
Lex, Bucureti, 1993.
Yolanda Eminescu - Cocurena neleal, Ed. LUMINA LEX, Buc., 1995
Octavian Cpn Dreptul concurenei comerciale. Concurena neloial pe piaa intern i internaional.
Editura Lumina Lex, Bucureti, 1996.
Octavian Cpn Dreptul concurenei comerciale partea general. Editura Lumina Lex, Bucureti, 1998.
Emilia Mihai, Dreptul concurenei, Ed. CH Beck, Bucureti, 2006
MarjoOjala The Competition Law of Central and Eastern Europe, Sweet&Maxwell, London, 1999.
Christopher Bellamy European Community Law of Competition, Sweet&Maxwell, London, 2001.
Craig Paul, Grainne Deburca, EU Law, Oxford University Press, ediia a III-a, 2003, capitolulprivindconcurena.
8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaii
1. Aciuni ale Comisiei Europene pentru contracararea Prelegere, discurs, dialog,
efectelor crizei economice i financiare (Comunicarea prezentare power point,
Comisiei privind modificarea Cadrului comunitar demonstraie, discutiedirijat.
temporar pentru msurile de ajutor de stat de sprijinire a
accesului la finanare n contextul actualei crize financiare
i economice)
2. Aplicarea reglementrilor din domeniul ajutorului de Prelegere, discurs, dialog,
stat la msurile adoptate n contextul actualei crize prezentare power point,
financiare mondiale (Comunicarea Comisiei privind demonstraie, discutiedirijat.
restabilirea viabilitii i evaluarea msurilor de
restructurare luate n sectorul financiar, n contextul crizei
economice i financiare, n conformitate cu normele
privind ajutoarele de stat)
3. Concentrarea economic excesiv Prelegere, discurs, dialog,
prezentare power point,
demonstraie, discutiedirijat.
4. Aplicarea normelor privind ajutoarele de stat n cazul Prelegere, discurs, dialog,
msurilor adoptate prezentare power point,
n legtur cu instituiile financiare n contextul actualei demonstraie, discutiedirijat.
crize financiare mondiale- ajutorul de stat n
reglementarea intern i comunitar.
5. Practici care pot intra in prevederile art. 81 par.1, Prelegere, discurs, dialog,
practice ilicite (antantele restrictive) prezentare power point,
demonstraie, discutiedirijat.
6. Aplicarea reglementrilor din domeniul ajutorului de Prelegere, discurs, dialog,
stat la msurile adoptate n contextul actualei crize prezentare power point,
financiare mondiale- aciuni ale Comisiei Europene pentru demonstraie, discutiedirijat.
contracararea efectelor crizei economice i financiare
7. Vizionare studiu de caz aplicativ privind concurena n Prelegere, discurs, dialog,
relaiile de afaceri prezentare power point,
demonstraie, discutiedirijat,
exemplificare.
Bibliografie
1. Cpn, O., Dreptul concurenei comerciale. Concurena onest, Ed. Lumina Lex, Bucureti, 1992;

39
2. Cpn, O., Dreptul concurenei comerciale. Concurena patologic. Monopolismul, Ed. Lumina Lex, Bucureti,
1993;
3. Roxana-Daniela Pun, Dreptul afacerilor, Ed. Fundaiei Romnia de Mine, Bucureti, 2011
4. Roxana-Daniela Pun, Uniunea Economic i Monetar, Ed Universul Juridic, Bucureti, 2005, cap 5, Evoluii n
procesul negocierilor pe capitole, cap 6, Politica in domeniul concurenei p 250-254

9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii epistemice,


asociaiilor profesionale i angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Coninutul disciplinei este n concordan cu cel predat la alte centre universitare din ar i din strintate;
Pentru o mai bun adaptare a coninutului disciplinei la cerinele pieei muncii, au avut loc ntlniri cu
reprezentani ai angajatorilor;
n dezvoltarea disciplinei s-au avut n vedere cele mai importante realizri teoretice i empirice n domeniu.
10. Evaluare
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din
nota final
10.4 Curs Promovarea evalurilor pe Evaluare final examen oral 80%
parcurs
10.5 Seminar Promovarea verificrii pe Evaluare pe parcurs 1 scris 10%
parcurs BlackBoard
Evaluare pe parcurs 2 - 10%
Proiect/Studiu de caz;
10.6 Standard minim de performan
S dovedeasc nsuirea minim a materiei;
Rspunsurile s nu conin erori grave;
Activitatea medie n timpul semestrului.

Data completrii: Semntura titularului de curs, Semntura titularului de seminar,


05.09.2016 Conf. univ. dr. Roxana- Daniela Pun Conf. univ. dr. Roxana- Daniela Pun

Data avizrii n departament Semntura efului de departament


14.09. 2016 Conf. univ. dr. Mariana Rudreanu

40
FIA DISCIPLINEI

1. Date despre program


1.1.Instituia de nvmnt superior UNIVERSITATEA SPIRU HARET
1.2.Facultatea TIINE JURIDICE, POLITICE I ADMINISTRATIVE
1.3.Departamentul TIINE JURIDICE, POLITICE I ADMINISTRATIVE
1.4.Domeniul fundamental de tiin TIINE JURIDICE
1.5.Ciclul de studii LICEN
1.6.Programul de studii/Calificarea DREPT / JURIST
2.Date despre disciplin
2.1.Denumirea disciplinei ORGANIZAREA PROFESIILOR JURIDICE
2.2. Codul disciplinei FSJPA/D/4/7/14
2.3.Titularul activitilor de curs Lect. univ. dr. Gheorghe Moroianu
2.4.Titularul activitilor de seminar Lect. univ. dr. Gheorghe Moroianu
2.5. Anul de studiu IV 2.6 Semestrul 7 2.7 Tipul de E 2.8 Regimul OPTIONAL
evaluare disciplinei A
3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice)
3.1 Numr de ore pe sptmn 3 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 1
3.4 Total ore din planul de nvmnt 36 din care: 3.5 curs 24 3.6 seminar/laborator 12
Distribuia fondului de timp ore
Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie 12
Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren 12
Pregtire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri 6
Tutoriat 4
Examinri 4
Alte activiti -
3.7 Total ore studiu individual 38
3.9 Total ore pe semestru 74
3.10 Numr de credite 2
4. Precondiii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum Discipline anterioare recomandate (unde este cazul)
Teoria generala a dreptului, Relatii individuale de munca, Relatii colective de munca, Drept
constitutional, Drept administrativ
4.2 de competene
5. Condiii ( acolo unde este cazul)
5.1. de desfurare a cursului Nu este cazul
5.2. de desfurare a Nu este cazul
seminarului/laboratorului
6. Competenele specifice acumulate
C1. Utilizarea adecvat a conceptelor, teoriilor, paradigmelor i metodologiilor din domeniul juridic.
profesionale
Competene

C2. Aplicarea tehnicilor i instrumentelor specifice domeniului juridic.


C3. Aplicarea legislaiei romneti, a legislaiei europene i a celorlalte instrumente juridice internaionale.
C4. Interpretarea, corelarea i compararea instituiilor juridice din dreptul naional, dreptul european i dreptul
altor state.
C5. Aplicarea cunotinelor necesare n culegerea datelor i informaiilor referitoare la o problem de drept
concret.
C6. Utilizarea legislaiei n vigoare n analiza situaiilor juridice, n ncadrarea lor corect din punct de vedere
juridic i n soluionarea lor.
CT1. Realizarea sarcinilor profesionale n mod eficient i responsabil, cu respectarea regulilor deontologice
transversale
Competene

specifice domeniului.
CT2. Aplicarea tehnicilor de munc eficient n echip (cu elemente de interdisciplinaritate), cu respectarea
palierelor ierarhice.
CT3. Utilizarea eficient a resurselor de comunicare i a surselor de informare i de formare profesional
asistat, att n limba romn, ct i ntr-o limb strin de circulaie internaional.
7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei Cursul urmareste si contribuie la insusirea de catre studenti a principiilor
organizarii si exercitarii profesiilor juridice in Romania,
Cunoasterea de catre studenti a institutiilor implicate in actul de justitie,
Constientizarea de catre studenti a rolului organelor judiciare si instantelor
judecatoresti la realizarea actului de justitie, intr-un stat de drept

41
Cunoasterea de catre studenti si a altor participanti la infaptuirea actului de
justitie (avocat, notar, executor judecatoresc, consilier juridic, )
7.2 Obiectivele specifice Aprofundarea normelor ce reglementeaz funcionarea organelor judiciare si
a celor ce exercita profesii juridice
Cunoterea i caracterizarea principalelor organe judiciare si a instantelor de
judecata
Familiarizarea studenilor cu instituii precum: organe judiciare, instante de
judecata, corpuri profesionale (UNPR, UNAR, UNEJ, UNCJ)
Familiarizarea studenilor cu schimbrile ce s-au impus in cadrul organizarii
profesiilor juridice, schimbari determinate de procesul implementrii
mecanismelor i instituiilor statului de drept, care au generat o dinamic
accentuat a normelor de drept, pentru permanenta adaptare i aplicare
corect a principiilor de drept.
8. Coninuturi
8.1 Curs Metode de predare Observaii
1.Obiectul de studiu al organizarii profesiilor Prelegere, discurs,
juridice. Consideratii generale privind munca. dialog, prezentare power
Enumerarea modalitatilor de prestare a point
muncii.
2.Notiunile de profesie reglementata, profesie Prelegere, discurs,
liberala, ocupatie, meserie, activitate dialog, prezentare power
reglementata, prestare de servicii. point, demonstraie,
3.Profesiile juridice in dreptul comunitar. Prelegere, discurs,
Obiective urmarite. dialog, prezentare power
Profesii juridice existente in Romania. point, discutie dirijat
Enumerare.
4. Cerinte comune pentru exercitarea Prelegere, discurs,
profesiilor juridice. Constituirea in corpuri dialog, prezentare power
profesionale. Notiunea, functiile si natura point, demonstraie,
juridical a corpului profesional. discutie dirijat,
5.Conditia existentei capacitatii depline de Prelegere, dialog,
exercitiu in exercitarea profesiilor juridice. prezentare power point,
Conditia absolvirii invatamantului superior demonstraie
( stiinte juridice). Obligativitatea sustinerii Prelegere, dialog,
concursului sau examenului la accederea in prezentare power point,
profesie.Depunerea juramantului-act demonstraie
obligatoriu la intrarea in profesie.
Obligatvitatea pastrarii secretului profesional.
6.Imbinarea interesului public cu interesul Prelegere, discurs,
privat in cadrul exercitarii unei profesii dialog, prezentare power
juridice point, demonstraie,
discutie dirijat
7.Conditiile necesare pentru dobandirea si Prelegere, discurs,
exercitarea profesiei de magistrat, avocat, dialog, prezentare power
notar public, executor judecatoresc, consilier point, demonstraie,
juridic discutie dirijat,
8. Incompatibilitati si in exercitarea profesiei Prelegere, discurs,
de magistrat, avocat, notar public, executor dialog, prezentare power
judecatoresc, consilier juridic point, demonstraie,
discutie dirijat,
9. Nedemnitati in exercitarea profesiei de Prelegere, discurs,
magistrat, avocat, notar public, executor dialog, prezentare power
judecatoresc, consilier juridic point, demonstraie,
discutie dirijat,
10. Exercitarea profesiei de magistrat, avocat, Prelegere, discurs,
notar public, executor judecatoresc, consilier dialog, prezentare power
juridic point, demonstraie,
discutie dirijat,
11. Suspendarea si incetarea profesiei de Prelegere, discurs,
magistrat, avocat, notar public, executor dialog, prezentare power
judecatoresc, consilier juridic point, demonstraie,
discutie dirijat,
12. Raspunderea juridica a celor ce exercita Prelegere, discurs,

42
profesia de magistrat, avocat, notar public, dialog, prezentare power
executor judecatoresc, consilier juridica. point, discutie dirijat,
Bibliografie
Gheorghe Moroianu, Organizarea profesiilor juridice, Ed. Fundatia Romania de Maine, Bucuresti, 2013
Gheorghe Moroianu, Organizarea judiciara, Ed. Fundatia Romania de Maine, Bucuresti, 2013
Gheorghe Moroianu. Statutul profesiilor liberale. Ed.Universul juridic. Bucuresti, 2008 Ioan Popa. Tratat privind
profesia de magistrat in Romania. Ed. Universul juridic. Bucuresti.2007
Ligia Catun. Organizarea i exercitarea profesiei de avocat. Ediia a IV a revzut i adugit. Ed. Universul juridic.
Bucureti, 2016.
Veronica Stoica, Laureniu Dragu, Cornel Flcusan Teste gril pentru admiterea la INM, avcatur i notariat, Ediia a
III a revzut i adugit, Editura Univesrsul juridic, Bucuresti, 2016
Adina R Motica, Oana Elena Buzincu, Veronica Stan Admiterea n notariat. Teste gril i sinteze teoretice, Ed.
Hamangiu, Bucureri, 2016
Sebastian Spinei, Organizarea profesiilor juridice liberale, Ed. Universul juridic. Bucuresti.2007
Emanuel Poenaru, Cristinel Murzea, Profesiile juridice liberale, Ed. Hamangiu, Bucuresti, 2009
Ioan Grbule, Organizarea i exercitarea profesiei de executor judectoresc, Ed. Hamangiu, Bucureti, 2007
Ion Traian Stefanescu. Tratat practic si teoretic de dreptul muncii. Editie revizuita si adaugita, Editura Universul juridic,
Bucuresti, 2014.
Legislaia privind organizarea judiciar, Ediie coordonat de prof.univ.dr. Traian cornel Briciu, Editura C.H. Beck,
Bucureti, 2016
Legea nr.304/2004 privind organizarea judiciar
Legea nr.303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor
Legea nr.317/2004 privind Consdiliul Superior al Magistraturii
Legislaia privind profesia de avocat, Ediie coordonat de avocat dr. Gheorghe Florea, preedintele Uniunii Naionale a
Barourilor din Romnia, Ed. C.H.Beck, Bucureti, 2016 Legea nr.51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de
avocat
Statutul profesiei de avocet
Legislaia notarial, Ed.C.H.Beck, Bucureti, 2014
Legea nr.36/1995 a notarilor publici si a activitatii notariale
Statutul Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania
Legislaia executorilor judectoreti. Ediie ngrijit de conf.univ.dr, Eugen Hurub, Ed. Universul juridic, Bucureti,
2016
Legea nr.188/2000 privind executorii judecatoresti
Statutul Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti din Romania
Legea nr.519/2004 privind exercitarea profesiei de consilier juridic
Statutul Uniunii Nationale a Colegiilor Consilierilor Juridici din Romania

8.2 seminar /laborator Metode de predare Observaii


1. Obiectul de studiu al organizarii profesiilor Dialog, demonstraie,
juridice. Consideratii generale privind munca. discutie dirijat,
Enumerarea modalitatilor de prestare a brainstorming,
muncii. exemplificare

2. Notiunile de profesie reglementata, profesie Dialog, prezentare power


liberala, ocupatie, meserie, activitate point, demonstraie,
reglementata, prestare de servicii discutie dirijat,
brainstorming,
exemplificare, teamwork,
studii de caz.
3. Profesiile juridice in dreptul comunitar. Dialog, prezentare power
Obiective urmarite. Profesii juridice existente point, demonstraie,
in Romania. Enumerare. discutie dirijat,
brainstorming, teamwork,
studii de caz.
4. Cerinte comune pentru exercitarea Dialog, prezentare power
profesiilor juridice. Constituirea in corpuri point, demonstraie,
profesionale. Notiunea, functiile si natura discutie dirijat,
juridical a corpului profesional brainstorming,
exemplificare, teamwork,
studii de caz.
5 Conditia existentei capacitatii depline de Dialog, prezentare power
exercitiu in exercitarea profesiilor juridice. point, demonstraie,
Conditia absolvirii invatamantului superior discutie dirijat,

43
( stiinte juridice). Obligativitatea sustinerii brainstorming,
concursului sau examenului la accederea in exemplificare, teamwork,
profesie.Depunerea juramantului-act studii de caz.
obligatoriu la intrarea in profesie.
Obligatvitatea pastrarii secretului profesional.
6. Imbinarea interesului public cu interesul Dialog, prezentare power
privat in cadrul exercitarii unei profesii point, demonstraie,
juridice discutie dirijat,
brainstorming,
exemplificare, teamwork,
studii de caz.
7. Conditiile necesare pentru dobandirea si Dialog, prezentare power
exercitarea profesiei de magistrat, avocat, point, demonstraie,
notar public, executor judecatoresc, consilier discutie dirijat,
juridic brainstorming,
exemplificare, teamwork,
studii de caz.
8. Incompatibilitati si in exercitarea profesiei Dialog, prezentare power
de magistrat, avocat, notar public, executor point, demonstraie,
judecatoresc, consilier juridic discutie dirijat,
brainstorming,
exemplificare, teamwork,
studii de caz.
Bibliografie
Gheorghe Moroianu, Organizarea profesiilor juridice, Ed. Fundatia Romania de Maine, Bucuresti, 2013
Gheorghe Moroianu, Organizarea judiciara, Ed. Fundatia Romania de Maine, Bucuresti, 2013
Gheorghe Moroianu. Statutul profesiilor liberale. Ed.Universul juridic. Bucuresti, 2008 Ioan Popa. Tratat privind
profesia de magistrat in Romania. Ed. Universul juridic. Bucuresti.2007
Ligia Catun. Organizarea i exercitarea profesiei de avocat. Ediia a IV a revzut i adugit. Ed. Universul juridic.
Bucureti, 2016.
Veronica Stoica, Laureniu Dragu, Cornel Flcusan Teste gril pentru admiterea la INM, avcatur i notariat, Ediia a
III a revzut i adugit, Editura Univesrsul juridic, Bucuresti, 2016
Adina R Motica, Oana Elena Buzincu, Veronica Stan Admiterea n notariat. Teste gril i sinteze teoretice, Ed.
Hamangiu, Bucureri, 2016
Sebastian Spinei, Organizarea profesiilor juridice liberale, Ed. Universul juridic. Bucuresti.2007
Emanuel Poenaru, Cristinel Murzea, Profesiile juridice liberale, Ed. Hamangiu, Bucuresti, 2009
Ioan Grbule, Organizarea i exercitarea profesiei de executor judectoresc, Ed. Hamangiu, Bucureti, 2007
Ion Traian Stefanescu. Tratat practic si teoretic de dreptul muncii. Editie revizuita si adaugita, Editura Universul juridic,
Bucuresti, 2014.
Legislaia privind organizarea judiciar, Ediie coordonat de prof.univ.dr. Traian cornel Briciu, Editura C.H. Beck,
Bucureti, 2016
Legea nr.304/2004 privind organizarea judiciar
Legea nr.303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor
Legea nr.317/2004 privind Consdiliul Superior al Magistraturii
Legislaia privind profesia de avocat, Ediie coordonat de avocat dr. Gheorghe Florea, preedintele Uniunii Naionale a
Barourilor din Romnia, Ed. C.H.Beck, Bucureti, 2016 Legea nr.51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de
avocat
Statutul profesiei de avocet
Legislaia notarial, Ed.C.H.Beck, Bucureti, 2014
Legea nr.36/1995 a notarilor publici si a activitatii notariale
Statutul Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania
Legislaia executorilor judectoreti. Ediie ngrijit de conf.univ.dr, Eugen Hurub, Ed. Universul juridic, Bucureti,
2016
Legea nr.188/2000 privind executorii judecatoresti
Statutul Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti din Romania
Legea nr.519/2004 privind exercitarea profesiei de consilier juridic
Statutul Uniunii Nationale a Colegiilor Consilierilor Juridici din Romania

9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii epistemice,


asociaiilor profesionale i angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Coninutul disciplinei este n concordan cu cel predat la alte centre universitare din ar i din strintate;
Pentru o mai bun adaptare a coninutului disciplinei la cerinele pieei muncii, au avut loc ntlniri cu
reprezentani ai angajatorilor;

44
n dezvoltarea disciplinei s-au avut n vedere cele mai importante realizri teoretice i empirice n domeniu.
10. Evaluare
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din
nota final
10.4 Curs Promovarea evalurilor pe Evaluare final examen BlackBoard 80%
parcurs
10.5 Seminar/laborator Evaluare pe parcurs 1 scris 10%
Promovarea verificrii pe BlackBoard
parcurs Evaluare pe parcurs 2 - 10%
Proiect/Studiu de caz;
10.6 Standard minim de performan
S dovedeasc nsuirea minim a materiei
Rspunsurile s nu conin erori grave
Activitate medie n timpul semestrului

Data completrii: Semntura titularului de curs, Semntura titularului de seminar,


01.09.2016 Lect. univ. dr. Moroianu Gheorghe Lect. univ. dr. Moroianu Gheorghe

Data avizrii n departament: Semntura director de departament,


14.09.2016 Conf. univ. dr. Rudreanu Mariana

45
FIA DISCIPLINEI

2. Date despre program


1.1.Instituia de nvmnt superior UNIVERSITATEA SPIRU HARET
1.2.Facultatea TIINE JURIDICE, POLITICE I ADMINISTRATIVE
1.3.Departamentul TIINE JURIDICE, POLITICE I ADMINISTRATIVE
1.4.Domeniul fundamental de tiin TIINE JURIDICE
1.5.Ciclul de studii LICEN
1.6.Programul de studii/Calificarea DREPT / JURIST
2.Date despre disciplin
2.1.Denumirea disciplinei MEDICIN LEGAL
2.2. Codul disciplinei FSJPA/D/4/7/15
2.3. Titularul activitilor de curs Prof. univ. dr. Valentin Iftenie
2.4. Titularul activitilor de seminar Prof. univ. dr. Valentin Iftenie
2.5. Anul de studiu IV 2.5Semestrul 7 2.6 Tipul de evaluare E 2.7Regimu OPTIONALA
l
disciplinei
3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice)
3.1 Numr de ore pe sptmn 3 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 1
3.4 Total ore din planul de nvmnt 36 din care: 3.5 curs 24 3.6 seminar/laborator 12
Distribuia fondului de timp ore
Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie 12
Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren 12
Pregtire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri 6
Tutoriat 4
Examinri 4
Alte activiti -
3.7 Total ore studiu individual 38
3.9 Total ore pe semestru 74
3.10 Numr de credite 2
4. Precondiii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
4.2 de competene
5. Condiii ( acolo unde este cazul)
5.1. de desfurare a cursului Videoproiector
5.2. de desfurare a Videoproiector
seminarului/laboratorului
6. Competenele specifice acumulate
C1. Utilizarea adecvat a conceptelor, teoriilor, paradigmelor i metodologiilor din domeniul juridic.
profesionale
Competene

C2. Aplicarea tehnicilor i instrumentelor specifice domeniului juridic.


C3. Aplicarea legislaiei romneti, a legislaiei europene i a celorlalte instrumente juridice internaionale.
C4. Interpretarea, corelarea i compararea instituiilor juridice din dreptul naional, dreptul european i dreptul
altor state.
C5. Aplicarea cunotinelor necesare n culegerea datelor i informaiilor referitoare la o problem de drept
concret.
C6. Utilizarea legislaiei n vigoare n analiza situaiilor juridice, n ncadrarea lor corect din punct de vedere
juridic i n soluionarea lor.
CT1. Realizarea sarcinilor profesionale n mod eficient i responsabil, cu respectarea regulilor deontologice
transversale
Competene

specifice domeniului.
CT2. Aplicarea tehnicilor de munc eficient n echip (cu elemente de interdisciplinaritate), cu respectarea
palierelor ierarhice.
CT3. Utilizarea eficient a resurselor de comunicare i a surselor de informare i de formare profesional
asistat, att n limba romn, ct i ntr-o limb strin de circulaie internaional.
7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al disciplinei Dobndirea de cunotine n domeniul medicinei legale.


7.2 Obiectivele specifice Insuirea de ctre studeni a principalelor aspecte din teoria i practica medico-
legal i n special a celor cu implicaii directe n exercitarea profesiei.
Sistematizarea noiunilor teoretice a principalelor spee de expertize, constatri
i altor lucrri medico-legale n contextul prevederilor legale n domeniu
(legislaia penal i civil i legislaia specific privind organizarea i
funcionarea medicinei legale)

46
8. Coninuturi
8.1 Curs Metode de predare Observaii

Noiuni introductive. legislaia medico-legal, organizarea reelei de medicin Prelegere, discurs, dialog,
legal,scurt istoric, Consiliul superior de medicin legal, comisiile mixte, prezentare power point
principiile activitii medico-legale
Cauzalitatea n medicina-legal legtura i raportul de cauzalitate. Reacia Prelegere, discurs, dialog,
vital prezentare power point,
demonstraie,
Tanatologie medico-legal: definiia morii i a vieii,criteriile morii Prelegere, discurs, dialog,
organismului prezentare power point,
uman,tanatopsihologie,tanatopatogenie,tanatoetiologie,tanatosemiologie,tanat discutie dirijat
ocronologie, tanatomorfologie

Asfixiile de aport Prelegere, discurs, dialog,


prezentare power point,
demonstraie, discutie dirijat,
exemplificare
Leziunile i moartea prin arme de foc. Prelegere, dialog, prezentare
power point, demonstraie,
exemplificare
Clinic medico-legal. Documentele medico-legale. Prelegere, discurs, dialog,
prezentare power point,
demonstraie, discutie dirijat,
exemplificare
Traumatismele de trafic. Traumatismele produse prin cdere. Prelegere, discurs, dialog,
prezentare power point,
demonstraie, discutie dirijat,
exemplificare
Prelegere, discurs, dialog,
Traumatologie medico-legal general: clasificarea agenilor traumatici, prezentare power point,
obiectivele examinrii medico-legale n traumatismele nemortale, criteriile demonstraie, discutie dirijat,
medico-legale de evaluare a gravitii unui traumatism asupra persoanei. exemplificare

Traumatisme produse prin aciunea agenilor traumatici mecanici. Prelegere, discurs, dialog,
prezentare power point,
demonstraie, discutie dirijat,
exemplificare
Traumatisme produse prin aciunea agenilor traumatici fizici. Traumatisme Prelegere, discurs, dialog,
produse prin aciunea agenilor traumatici chimici. prezentare power point,
demonstraie, discutie dirijat,
exemplificare
Expertiza medico-legal psihiatric. Comportamentul duplicitar. Prelegere, discurs, dialog,
prezentare power point,
demonstraie, discutie dirijat,
exemplificare
Pruncuciderea. Infraciunea de viol. Prelegere, discurs, dialog,
prezentare power point,
discutie dirijat, exemplificare
Bibliografie
Iftenie Valentin, Dermengiu Dan, Medicin legal, Curs universitar, Editura C.H. Beck, Bucureti, 2009
Astarastoae, V. , Grigoriu, C. , Scripcaru, C., Ghid practic de medicina legala pentru juristi, Ed. Contact
International, Iasi, 1993
Belis, Vl. , Dragomirescu, V. , Names, C. , Gacea, E., Panaitescu, V. , Drugescu, N. , Medicina legala, Ed. Teora,
Bucuresti, 1992
Belis, Vl., Curs de medicina legala, Bucuresti, 1991
Groza Ionel Lulu, Vasile Astarastoae, Introducere in medicina legala, Ed. C.H. Beck, Bucuresti, 2007
Scripcaru, Gh., Medicina legala, Ed. Didactica si Pedagogica, R. A., Bucuresti, 1993.
8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaii
Tanatologie medico-legal: definiia morii i a vieii,criteriile morii Dialog, demonstraie, discutie

47
organismului dirijat, brainstorming,
uman,tanatopsihologie,tanatopatogenie,tanatoetiologie,tanatosemiologie,tanat exemplificare
ocronologie, tanatomorfologie
Traumatologie medico-legal general: clasificarea agenilor traumatici, Dialog, prezentare power
obiectivele examinrii medico-legale n traumatismele nemortale, criteriile point, exemplificare,
medico-legale de evaluare a gravitii unui traumatism asupra persoanei. teamwork, studii de caz.
Traumatisme produse prin aciunea agenilor traumatici fizici. Traumatisme Dialog, prezentare power
produse prin aciunea agenilor traumatici chimici point, demonstraie, discutie
dirijat, brainstorming,
exemplificare, teamwork,
studii de caz.
Traumatisme produse prin aciunea agenilor traumatici mecanici. Prezentare power point,
demonstraie, discutie dirijat,
brainstorming, exemplificare,
teamwork, studii de caz.
Expertiza medico-legal psihiatric. Comportamentul duplicitar. Dialog, prezentare power
point, demonstraie, discutie
dirijat, brainstorming,
teamwork, studii de caz.
Pruncuciderea. Infraciunea de viol. Dialog, prezentare power
point, demonstraie, discutie
dirijat, exemplificare,
teamwork, studii de caz.
Bibliografie
Iftenie Valentin, Dermengiu Dan, Medicin legal, Curs universitar, Editura C.H. Beck, Bucureti, 2009
Astarastoae, V. , Grigoriu, C. , Scripcaru, C., Ghid practic de medicina legala pentru juristi, Ed. Contact
International, Iasi, 1993
Belis, Vl. , Dragomirescu, V. , Names, C. , Gacea, E., Panaitescu, V. , Drugescu, N. , Medicina legala, Ed. Teora,
Bucuresti, 1992
Groza Ionel Lulu, Vasile Astarastoae, Introducere in medicina legala, Ed. C.H. Beck, Bucuresti, 2007
Scripcaru, Gh., Medicina legala, Ed. Didactica si Pedagogica, R. A., Bucuresti, 1993.

9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii epistemice,


asociaiilor profesionale i angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Coninutul disciplinei este n concordan cu cel predat la alte centre universitare din ar i din strintate;
Pentru o mai bun adaptare a coninutului disciplinei la cerinele pieei muncii, au avut loc ntlniri cu
reprezentani ai angajatorilor;
n dezvoltarea disciplinei s-au avut n vedere cele mai importante realizri teoretice i empirice n domeniu.
10. Evaluare
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota
final
10.4 Curs Promovarea evalurilor pe Evaluare final examen BlackBoard 80%
parcurs
10.5 Seminar/laborator Evaluare pe parcurs 1 test scris 10%
Promovarea verificrii pe BlackBoard
parcurs Evaluare pe parcurs 2 10%
Proiect/Studiu de caz
10.6 Standard minim de performan
S dovedeasc nsuirea minim a materiei
Rspunsurile s nu conin erori grave
Activitate medie n timpul semestrului
Data completrii: Semntura titularului de curs, Semntura titularului de seminar,
01.09.2016 Prof. univ. dr. Valentin Iftenie Prof. univ. dr. Valentin Iftenie

Data avizrii n departament Semntura efului de departament,


14.09.2016 Conf. univ. dr. Mariana Rudareanu

48
FIA DISCIPLINEI

3. Date despre program


1.1.Instituia de nvmnt superior UNIVERSITATEA SPIRU HARET
1.2.Facultatea TIINE JURIDICE, POLITICE I ADMINISTRATIVE
1.3.Departamentul TIINE JURIDICE, POLITICE I ADMINISTRATIVE
1.4.Domeniul fundamental de tiin TIINE JURIDICE
1.5.Ciclul de studii LICEN
1.6.Programul de studii/Calificarea DREPT / JURIST

2.Date despre disciplin


2.1.Denumirea disciplinei MEDIERE SI ARBITRAJ
2.2. Codul disciplinei FSJPA/D/4/7/16
2.3. Titularul activitilor de curs Lect. univ. dr. Cristina Florescu
2.4. Titularul activitilor de seminar Lect. univ. dr. Cristina Florescu
2.5. Anul de studiu IV 2.5Semestrul 7 2.6 Tipul de evaluare E 2.7Regimu OPIONAL
l
disciplinei

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice)


3.1 Numr de ore pe sptmn 3 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 1
3.4 Total ore din planul de nvmnt 36 din care: 3.5 curs 24 3.6 seminar/laborator 12
Distribuia fondului de timp ore
Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie 12
Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren 6
Pregtire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri 6
Tutoriat 4
Examinri 4
Alte activiti -
3.7 Total ore studiu individual 32
3.9 Total ore pe semestru 68
3.10 Numr de credite 2

4. Precondiii (acolo unde este cazul)


4.1 de curriculum Discipline anterioare recomandate (unde este cazul)
Teoria generala a dreptului, Drept civil, Drept comercial, Drept comercial internaional, Drept
procesual civil
4.2 de competene Nu este cazul

5. Condiii ( acolo unde este cazul)


5.1. de desfurare a cursului Nu este cazul
5.2. de desfurare a Nu este cazul
seminarului/laboratorului

6. Competenele specifice acumulate


C1. Utilizarea adecvat a conceptelor, teoriilor, paradigmelor i metodologiilor din domeniul juridic.
profesionale
Competene

C2. Aplicarea tehnicilor i instrumentelor specifice domeniului juridic.


C3. Aplicarea legislaiei romneti, a legislaiei europene i a celorlalte instrumente juridice internaionale.
C4. Interpretarea, corelarea i compararea instituiilor juridice din dreptul naional, dreptul european i dreptul
altor state.
C5. Aplicarea cunotinelor necesare n culegerea datelor i informaiilor referitoare la o problem de drept
concret.
C6. Utilizarea legislaiei n vigoare n analiza situaiilor juridice, n ncadrarea lor corect din punct de vedere
juridic i n soluionarea lor.

49
CT1. Realizarea sarcinilor profesionale n mod eficient i responsabil, cu respectarea regulilor deontologice

transversale
Competene
specifice domeniului.
CT2. Aplicarea tehnicilor de munc eficient n echip (cu elemente de interdisciplinaritate), cu respectarea
palierelor ierarhice.
CT3. Utilizarea eficient a resurselor de comunicare i a surselor de informare i de formare profesional
asistat, att n limba romn, ct i ntr-o limb strin de circulaie internaional.

7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)


7.1 Obiectivul general al disciplinei Cunoaterea stadiului actual de evoluie a prevederilor legale din acest
domeniu al dreptului comercial, de soluionare a litigiilor prin metode
alternative la cele statale;
Studierea i aprofundarea unei reglementri unitare i general aplicabile a
instituiei arbitrajului n Romnia i pe plan internaional; Deschiderea
orizonturilor ctre principalii actori ai acestor proceduri
arbitrii/mediatorii/adjudecatarii/negociatorii;
Abordarea totodat a unor instituii i principii de drept comercial de larg
aplicabilitate, n special cu aplecare asupra unor aspecte practice, rezultate
din litigii generate n legtur cu aceast materie;
nsuirea unor tendine i concepii doctrinare actuale din Romnia i din
alte ri europene n reglementarea arbitrajului i medierii;
Dezvoltarea gndirii juridice a studenilor pentru nelegerea specificului
instituiilor de drept afacerilor n cadrul relaiilor economice internaionale,
n condiiile globalizrii;
Formarea de specialiti n domeniul dreptului afacerilor, prin cunoaterea i
definirea noiunilor de baz utilizate n relaiile de afaceri;
nsuirea caracterului interdisciplinar cu dreptul civil, comercial, comercial
internaional, procesual civil;
Facilitarea accesului studenilor la cunoaterea i aprofundarea principalelor
aspecte ce influeneaz n mod semnificativ relaiile economice i comerciale.
7.2 Obiectivele specifice nsuirea conceptelor fundamentale ale arbitrajului i medierii (i alte
metode ADR).
Formarea unei logici juridice, prin nelegerea i stpnirea fenomenelor pur
specifice rezolvrii alternative a litigiilor.
Studierea problematicii programei ofer studentului posibilitatea cunoaterii
structurii i conceptelor fundamentale ale arbitrajului, a mecanismelor de
organizare i funcionare a acestuia.
Dobndirea capacitii de a aplica informaiile teoretice la soluionarea unor
cazuri.
Cunoaterea i caracterizarea formelor de convenii arbitrale utilizate n
activitatea economic i comercial.
Familiarizarea studenilor cu instituii precum: arbitraj, ADR, arbitru,
tribunal arbitral, mediator, adjudecatar, negociator, ICC, CACIR, FIDIC,
DAB, principiile i procedura arbitrajului i a medierii i altele specifice
domeniului.

8. Coninuturi
8.1 Curs Metode de predare Observaii
1. Consideraii introductive privind arbitrajul Prelegere, discurs, dialog,
comercial. Noiunea de arbitraj i ADR, prezentare power point
mediere. Cadru legislativ, natura juridic
2. Avantaje i dezavantaje ale arbitrajului Prelegere, discurs, dialog,
comercial prezentare power point,
demonstraie,
3. Felurile arbitrajului. Instituii arbitrale. Prelegere, discurs, dialog,
Caractere arbitrajului. prezentare power point,
discutie dirijat
4. ADR. Medierea. Noiune, Principii, domeniu Prelegere, discurs, dialog,
aplicare, tipuri, procedura, rezultat. prezentare power point,
demonstraie, discutie
dirijat, exemplificare
5. Adjudecare n domeniul construcii FIDIC, Prelegere, dialog,

50
DAB prezentare power point,
demonstraie, exemplificare
6. Convenia arbitral: noiune, forme, legea Prelegere, discurs, dialog,
aplicabil, natura juridic, autonomie, prezentare power point,
principiul competence-competence demonstraie, discutie
dirijat, exemplificare
7. Condiii de fond i form ale conveniei Prelegere, discurs, dialog,
arbitrale, redactare, interpretare, efecte prezentare power point,
extinderea conveniei la nesemnatari. Arbitraj demonstraie, discutie
multi-partit dirijat, exemplificare
8. Tribunalul Arbitral: constituire condiii, Prelegere, discurs, dialog,
reguli de numire, autoritate de nominare, prezentare power point,
incidente procedurale demonstraie, discutie
dirijat, exemplificare
9. Relaiile dintre prile la procesul arbitral. Prelegere, discurs, dialog,
Drepturile i obligaiile arbitrilor. prezentare power point,
Rspundere demonstraie, discutie
dirijat, exemplificare
10. Procedura arbitral. Reguli procedurale Prelegere, discurs, dialog,
aplicabile. Principii. Msuri asigurtorii. prezentare power point,
Judecata. Cheltuieli arbitrale demonstraie, discutie
dirijat, exemplificare
11. Hotrrea arbitral. Categorii, form i Prelegere, discurs, dialog,
coninut. Efectele hotrrii. Desfiinarea prezentare power point,
hotrrii. Aciunea n anulare demonstraie, discutie
dirijat, exemplificare
12. Procedura aciunii n anulare. Executarea Prelegere, discurs, dialog,
hotrrilor arbitrale. Recunoaterea prezentare power point,
hotrrilor arbitrale strine discutie dirijat,
exemplificare
Bibliografie Obligatorie (minimal)
1. Cristina Florescu, Arbitrajul comercial. Convenia arbitral i Tribunalul arbitral. Ed. Universul juridic,
2011;
2. Cristina Florescu, Mediere si Arbitraj, Curs in tehnologie IFR, Ed. Fundaia Romnia de Mine, 2015
3. Grigore Florescu, Zaira Bamberger, Mirela Sabu. Arbitrajul comercial n Romania, Editura Fundaiei
Romnia de Mine, 2002;
4. I. Deleanu, S. Deleanu, Arbitrajul intern i internaional, Ed. Rosetti, 2005;
5. G. Dnil, Procedura arbitral n litigiile comerciale interne, Ed. Universul Juridic 2006;
6. Viorel Ro, Arbitrajul comercial internaional, Ed. RA Monitorul Oficial 2000;
7. M. Iona Slgean, Arbitrajul comercial, Ed. All Beck, 2001;
8. T. Prescure, R. Crian, Arbitrajul comercial, Ed. Universul juridic, 2010;
9. Radu Bobei, Arbitrajul intern i internaional. Texte. Comentarii. Mentaliti, Ed. C.H. Beck, 2013;
10. Gabriel Mihai, Procedura arbitrala, Ed. Universul juridic, 2015
11. Gabriel Mihai, Arbitrajul international si efectele hotararilor arbitrale straine, Ed. Universul juridic,
2013
12. Directiva 2008/52/CE a Parlamentului si a Consiliul Europei din 21 mai 2008 privind anumite aspecte
ale medierii n materie civil i comercial;
13. Legea 192/2006 privind medierea i organizarea profesiei de mediator cu ultimele modificri aduse de
Legea nr. 370/2009 privind modificarea i completarea Legii 192/2006 privind medierea i organizarea
profesiei de mediator i prin OG nr. 13/2010 pentru transpunerea Directivei Servicii;
14. Florescu, Cristina, Metode moderne alternative de soluionare a litigiilor comerciale, Revista Romana de
Arbitraj, nr.1/2007, Rentrop & Straton, Bucureti;
15. Angelica Rou, Medierea mijloc alternativ de soluionare a litigiilor comerciale internaionale, Ed.
Universul juridic, 2010;
16. Pncescu George Flavius, Legea medierii. Comentarii si explicaii, Ed. C.H.Beck 2008;
17. Ignat Claudiu i utac Zeno, Modaliti alternative de soluionare a conflictelor (ADR), Ed.
Universitar, Bucureti 2008;
18. Ignat Claudiu utac Zeno si Cristi Danile Medierea. Standarde i proceduri, Ed. Universitar, 2010;
19. Zeno utac, Claudiu Ignat, Cristi Danile, Ghid de mediere, Editura Universitar, Bucureti, 2010
Suplimentar (facultativ)
20. Fouchard, Gaillard, Goldman, On International Commercial Arbitration, Kluwer Law International

51
1999;
21. Redfern, Hunter, Blackaby, Partasides, Law and Practice of Intrenational Commercial Arbitration,
Thompson London Sweet & Maxwell, 2004;
22. Ch. Jarrosson, La notion darbitrage, LGDJ, 1987;
23. G. B. Born, International Arbitration and Forum Selection Agreements: Drafting and Enforcing, Second
Edition, Kluwer Law International 2006;
24. Y. Derains, E. Scwartz, A Guide to the ICC Rules of Arbitration, Second Edition, Kluwer Law
International 2005;
25. Mustill & Boyd, The Law and Practice of Commercial Arbitration in England, Thompson London Sweet
& Maxwell, Second Edition 1989;
26. The Freshfields Guide to Arbitration and ADR, Clauses in International Contracts, 2nd revised edition,
Kluwer Law International 1999;
27. H.A. Grigera Naon, Choice of Law Problems in International Commercial Arbitration, Martinus Nijhoff
Publishers, 2001;
28. P. Sanders, Intrenational Handbook on Commercial Arbitration, Kluwer Law International 1998;
29. C. Burling-Uhle, Arbitration and Mediation in International Business, Kluwer Law International, 2006;
30. P. D. Friedland, Arbitration Clauses for International Contracts, Juris Publishing, Inc., 2000;
31. Craig, Park, Paulsson, International Chamber of Commerce Arbitration, 2nd edition, Kluwer Law
International, 1990;
32. The Leading Arbitrators Guide to International Arbitration, Newman, Hill Editors, Juris Publishing,
Inc., 2008;
33. Thomas Clay, Larbitre, Ed. Dalloz, 2001;
34. Lars Kirchhoff, Constructive Interventions: Paradigms, Process and Practice of International Mediation.
Wolters Kluwer, 2008;
35. Nadja Alexander (ed.), Global Trends in Mediation, Second Edition, Kluwer Law International, 2006;
36. Giuseppe De Palo, Mary B. Trevor (eds.), Arbitration and Mediation in the Southern Mediterranean
Countries, Kluwer Law International, 2007;
37. A. Redfern, M. Hunter, N. Blackaby, C. Partasides, Law and Practice of International Commercial
Arbitration, London Sweet & Maxwell, 2004,
38. Fouchard, Gaillard, Goldman, On International Commercial Arbitration, Ed. Em. Gaillard and J. Savage,
Kluwer Law International, 1999;
39. J.D.M. Lew, L.A. Mistelis, S. Kroll, Comparative International Commercial Arbitration, Kluwer Law
International 2003;
40. G.B. Born, International Commercial Arbitration, Kluwer Law International, 2009, Vol. I, II;
41. K. P. Berger, Private Dispute resolution in International Business, Negotiation, Mediation, Arbitration,
Vol. II: Handbook, Kluwer Law International 2006,
42. L. Michael Hager, Robert Pritchard - Lawyers as Deal Mediators: the Value of Neutrality in
International Business Negotiations, International Business Lawyer, Vol.28, No.9, October 2000;
43. A Guide to Mediation and Arbitration for Business People, American Arbitration Association,
www.adr.org, 2004;
i n special diverse reviste de specialitate n domeniul arbitrajului, cum ar fi:
44. Revista Romna de Arbitraj
45. Arbitration Intrenational,
46. Journal of International Arbitration,
47. Mealeys International Arbitration Report,
48. ICC International Court of Arbitration Bulletin,
49. The Journal of the Chartered Institute of Arbitrators,
50. Swiss Arbitration Bulletin,
51. ICCA Congress Series,
52. Journal du droit international,
53. Yearbook Commercial Arbitration,
54. Revue de larbitrage, etc.
8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaii
1. Consideraii introductive privind arbitrajul Dialog, demonstraie,
comercial. Cadru legislativ, feluri, caractere, discutie dirijat,
avantaje i dezavantaje ale arbitrajului brainstorming,
comercial. Instituii arbitrale n Romnia. exemplificare
2. ADR. Medierea. Noiune, Principii, domeniu Dialog, prezentare power
aplicare, tipuri, procedura, rezultat. point, exemplificare,
Adjudecare constucii FIDIC, DAB. teamwork, studii de caz.

52
3. Convenia arbitral: forme, natura juridic, Dialog, prezentare power
autonomie, condiii de fond i form, point, demonstraie,
redactare, interpretare, efecte. discutie dirijat,
brainstorming,
exemplificare, teamwork,
studii de caz.
4. Tribunalul Arbitral: constituire, incidente Prezentare power point,
procedurale. Relaiile dintre prile la demonstraie, discutie
procesul arbitral. Drepturile i obligaiile dirijat, brainstorming,
arbitrilor. Rspundere. exemplificare, teamwork,
studii de caz.
5. Procedura arbitral. Reguli procedurale Dialog, prezentare power
aplicabile. Principii. Msuri asigurtorii. point, demonstraie,
Judecata. Cheltuieli arbitrale. discutie dirijat,
brainstorming, teamwork,
studii de caz.
6. Hotrrea arbitral. Categorii, form i Dialog, prezentare power
coninut. Efectele hotrrii. Desfiinarea point, demonstraie,
hotrrii. Aciunea n anulare, procedura. discutie dirijat,
Executarea hotrrilor arbitrale exemplificare, teamwork,
studii de caz.
Bibliografie Obligatorie (minimal)
1. Cristina Florescu, Arbitrajul comercial. Convenia arbitral i Tribunalul arbitral. Ed. Universul juridic,
2011;
2. Grigore Florescu, Zaira Bamberger, Mirela Sabu. Arbitrajul comercial n Romania, Editura Fundaiei
Romnia de Mine, 2002;
3. I. Deleanu, S. Deleanu, Arbitrajul intern i internaional, Ed. Rosetti, 2005;
4. G. Dnil, Procedura arbitral n litigiile comerciale interne, Ed. Universul Juridic 2006;
5. Viorel Ro, Arbitrajul comercial internaional, Ed. RA Monitorul Oficial 2000;
6. M. Iona Slgean, Arbitrajul comercial, Ed. All Beck, 2001;
7. T. Prescure, R. Crian, Arbitrajul comercial, Ed. Universul juridic, 2010;
8. Radu Bobei, Arbitrajul intern i internaional. Texte. Comentarii. Mentaliti, Ed. C.H. Beck, 2013;
9. Directiva 2008/52/CE a Parlamentului si a Consiliul Europei din 21 mai 2008 privind anumite aspecte ale
medierii n materie civil i comercial;
10. Legea 192/2006 privind medierea i organizarea profesiei de mediator cu ultimele modificri aduse de Legea
nr. 370/2009 privind modificarea i completarea Legii 192/2006 privind medierea i organizarea profesiei de
mediator i prin OG nr. 13/2010 pentru transpunerea Directivei Servicii;
11. Florescu, Cristina, Metode moderne alternative de soluionare a litigiilor comerciale, Revista Romana de
Arbitraj, nr.1/2007, Rentrop & Straton, Bucureti;
12. Angelica Rou, Medierea mijloc alternativ de soluionare a litigiilor comerciale internaionale, Ed.
Universul juridic, 2010;
13. Pncescu George Flavius, Legea medierii. Comentarii si explicaii, Ed. C.H.Beck 2008;
14. Ignat Claudiu i utac Zeno, Modaliti alternative de soluionare a conflictelor (ADR), Ed. Universitar,
Bucureti 2008;
15. Ignat Claudiu utac Zeno si Cristi Danile Medierea. Standarde i proceduri, Ed. Universitar, 2010;
16. Zeno utac, Claudiu Ignat, Cristi Danile, Ghid de mediere, Editura Universitar, Bucureti, 2010
Suplimentar (facultativ)
17. Fouchard, Gaillard, Goldman, On International Commercial Arbitration, Kluwer Law International 1999;
18. Redfern, Hunter, Blackaby, Partasides, Law and Practice of Intrenational Commercial Arbitration, Thompson
London Sweet & Maxwell, 2004;
19. Ch. Jarrosson, La notion darbitrage, LGDJ, 1987;
20. G. B. Born, International Arbitration and Forum Selection Agreements: Drafting and Enforcing, Second
Edition, Kluwer Law International 2006;
21. Y. Derains, E. Scwartz, A Guide to the ICC Rules of Arbitration, Second Edition, Kluwer Law International
2005;
22. Mustill & Boyd, The Law and Practice of Commercial Arbitration in England, Thompson London Sweet &
Maxwell, Second Edition 1989;
23. The Freshfields Guide to Arbitration and ADR, Clauses in International Contracts, 2nd revised edition,
Kluwer Law International 1999;
24. H.A. Grigera Naon, Choice of Law Problems in International Commercial Arbitration, Martinus Nijhoff
Publishers, 2001;
25. P. Sanders, Intrenational Handbook on Commercial Arbitration, Kluwer Law International 1998;
26. C. Burling-Uhle, Arbitration and Mediation in International Business, Kluwer Law International, 2006;

53
27. P. D. Friedland, Arbitration Clauses for International Contracts, Juris Publishing, Inc., 2000;
28. Craig, Park, Paulsson, International Chamber of Commerce Arbitration, 2nd edition, Kluwer Law
International, 1990;
29. The Leading Arbitrators Guide to International Arbitration, Newman, Hill Editors, Juris Publishing, Inc.,
2008;
30. Thomas Clay, Larbitre, Ed. Dalloz, 2001;
31. Lars Kirchhoff, Constructive Interventions: Paradigms, Process and Practice of International Mediation.
Wolters Kluwer, 2008;
32. Nadja Alexander (ed.), Global Trends in Mediation, Second Edition, Kluwer Law International, 2006;
33. Giuseppe De Palo, Mary B. Trevor (eds.), Arbitration and Mediation in the Southern Mediterranean
Countries, Kluwer Law International, 2007;
34. A. Redfern, M. Hunter, N. Blackaby, C. Partasides, Law and Practice of International Commercial
Arbitration, London Sweet & Maxwell, 2004,
35. Fouchard, Gaillard, Goldman, On International Commercial Arbitration, Ed. Em. Gaillard and J. Savage,
Kluwer Law International, 1999;
36. J.D.M. Lew, L.A. Mistelis, S. Kroll, Comparative International Commercial Arbitration, Kluwer Law
International 2003;
37. G.B. Born, International Commercial Arbitration, Kluwer Law International, 2009, Vol. I, II;
38. K. P. Berger, Private Dispute resolution in International Business, Negotiation, Mediation, Arbitration, Vol.
II: Handbook, Kluwer Law International 2006,
39. L. Michael Hager, Robert Pritchard - Lawyers as Deal Mediators: the Value of Neutrality in International
Business Negotiations, International Business Lawyer, Vol.28, No.9, October 2000;
40. A Guide to Mediation and Arbitration for Business People, American Arbitration Association, www.adr.org,
2004;
i n special diverse reviste de specialitate n domeniul arbitrajului, cum ar fi:
41. Revista Romna de Arbitraj
42. Arbitration Intrenational,
43. Journal of International Arbitration,
44. Mealeys International Arbitration Report,
45. ICC International Court of Arbitration Bulletin,
46. The Journal of the Chartered Institute of Arbitrators,
47. Swiss Arbitration Bulletin,
48. ICCA Congress Series,
49. Journal du droit international,
50. Yearbook Commercial Arbitration,
51. Revue de larbitrage, etc.

9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii epistemice,


asociaiilor profesionale i angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Coninutul disciplinei este n concordan cu cel predat la alte centre universitare din ar i din strintate;
Pentru o mai bun adaptare a coninutului disciplinei la cerinele pieei muncii, au avut loc ntlniri cu
reprezentani ai angajatorilor;
n dezvoltarea disciplinei s-au avut n vedere cele mai importante realizri teoretice i empirice n domeniu.
10. Evaluare
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere
din nota final
10.4 Curs Promovarea evalurilor pe Evaluare final examen BlackBoard 80%
parcurs
10.5 Seminar/laborator Evaluare pe parcurs 1 scris 10%
Promovarea verificrii pe BlackBoard
parcurs Evaluare pe parcurs 2 - 10%
Proiect/Studiu de caz;
10.6 Standard minim de performan
S dovedeasc nsuirea minim a materiei
Rspunsurile s nu conin erori grave
Activitate medie n timpul semestrului

Data completrii: Semntura titularului de curs, Semntura titularului de seminar,


09.09.2016 Lect.univ. dr. Cristina Florescu Lect.univ. dr. Cristina Florescu

54
Data avizrii n departament Semntura efului de departament
14.09.2016 Conf. univ. dr. Mariana Rudreanu

55