Sunteți pe pagina 1din 5

PRIMARIA COM. STELNICA JUD. IM.

OMITA
Intrare Nr.
ziJiL
le?ire nr ^,
.AN.

Zl LUNA _AN

CONTRACT DE PARTENERIAT
Proiect educational Revista ,,Frnturi de ganduri"- Anul IV

I. PARJILE CONTRACTULUI

COALA GIMNAZIALA MALTEZI

Director: prof. LazSr Vioric

Coordonatori proiect: Profesor Vioiu Gabriela


Bibltotecar erban lonelia

Colaboratori: Prof. inv. Gornea Maria


Prof, Inv. Radu Mioara
Inv. Petrescu lulia

Parteneri

Biblioteca Comunaia
Jon GheluDestelnica" Cosiliul Local Stelnica
BihIJotccar, Primar,
ERBAN IONELIA DECU FANICA
BLIOTECA COMU
N GHELU DESJZLNICA
STELA
PROTECT EDUCATIONAL
RE VIST,

MOTTO:

,Sa nu lasam cuvintele nici sa doarma, nici sa ainorteasea, nici sa zaca,


nici sa moara. Ele sunt comoara noastra de mare pre{."

Tudor Arghezi
Argument
Cea mai inalta forma de mattifestare a creativitatu ttterare a elevilor estc compunerea.
Ea este "tipul eel mai personalizat dintre wate compvwntelv limbll rum fine" (C. Parfene, 1980,
f.29)
Aparifia unei reviste colare presupunc efort, pasiwne, imlemanare, entuziasm, dar
si nuiu;i dragoste.
Condusa de principiile instruirii $i edue&rii pentm muncfi gi viata, institutia noastrS
?colara, pnn reprezentantii Sfii, cadrele didactice de la toate nivelele, i|i cxcrcita cu raspundere
misiunea formarii tuturor copiilor pnn activitafi sp6Cifiee,
Exprimarea corecta, oralfl si serisa - obiectiv important al procesului de Invatafflant
constituie unul din instrumentcle de baza ale muncii tntelectuale, fa|a de care nu poate fi conceputa
dezvoltarea intelectuala viitoare a elevilor. Ca i Tn cazul Tnva|arii celorlalte instrumente ale muncii
intelectuale: a cititului, a scrisului, a calcului aritmetic, capacitatea de exprimare se formeaza i se
perfectioneaza prin solicitarea efortului intelectual al elevilor.
Compunerile realizeaza pe de o parte o sinteza a ceea ce inva^a elevii la disciplina limba i
literatura romana, iar pe de alta parte, ele constituie eel mai potrivit prilej de valorificare a
experientei de via^a a elevilor, de manifestare a imaginatiei i a fanteziei lor creatoare.
Pornind de la ideea ca orice colar ii dorete sa scrie cele mai frumoase compuneri, se stie ca
e o mare bucurie sfi simta ca este ascultat cu placere de cfitre colegi, ca atunci cand isi citesc
compunerea nu se aude niciun fosnet de caiet, ca toata lumea asculta.
Astfel, ei inva^a cat de important este sa se exprime corect, placut i nuan^at, inva^a sa
prefuiasca efortul propriu creativ, devin constienti ca trebuie sa aiba un limbaj adecvat pentru a putea
transmite eficient mesajul dorit.
Revista FRANTURI DE GANDURI a aparut in primii trei ani atat in format fizic cat
i\n format digital, a fost mediatizata on line pe BLOGUL BIBLIOTECII, i pe platforma on
line IbookSquare si a fost recompensata cu premii si distinctii la toate Concursurile Locale si
Nationale la care a fost inscrisa. Are o influenta deosebita asupra dezvoltarii personalitafii
elevilor, le imbogateste orizontul cultural, le confers incredere in forfele proprii, le inlesneste
comunicarea cu ceilalati, dezvolta spiritul de echipa si deprinderi de munca in colectiv si ii
poate orienta spre alegerea unei profesii interesante, aceea de ziarist.
rf
II. OBIECTIVE
Elevi:

dezvoitarea capacita^ii de exprimare scrisS;


deprinderea folosirii unor tehnici diferite de redactare a textelor;
dezvoltarea capacitaj;ii de argumentare si gandire critica;
dezvoltarea eapaeita^ii de receptare a mesajului scris;
dobandirea unor cunostinfe de culturft generals, legate de literature si artfi;
realizarea unor legaturi tematiee si de sens intre opere din literatura universal
exprimarea libera a ideilor si opiniilor pe o tema data, oral si scris,
stimularea realizarii si prezentarii propriilor creafii artistice
familiarizarea elevilor cu operarea pe calculator, in special cu programele Microsoft Word si
Power Point

Cadre didactics;
folosirea i dezvoltarea capacitfltii de a construi un mediu educational care sa motiveze elevul
in proqcsul instructiveducativ..

Familia $1 alfifactori din comunitate:


implicarea con^tientfl a pftritttilor 9! a alter repregentanti ai itatii locale m crearea unui
mediu sigur i sanatos de educate
realizarea unui regim de parteneriat benefic i propic^ obioctivelor conccputc in comun dc
cfitre parteneri
promovarea imaginii institutionale a unita^ii de invatamant

///. CQORDQNATQRI:

Profesor: Vioiu Gabriela

Bibliotecar ; $erban lonelia

IV. COIABORATORI:

Prof, inv, primar Gornea Maria

Prof. inv. primar Radu Mioara

Inv.Petrescu lulia

V. GRUPUL JINTA:

benefldari direcfi: - elevii claselor III-VIII


beneftciari indirecjh - cadrele didactice ale fcolii; pSrin^ii elevilor
VI. DURATA PARTENERIATULUI:

anul colar 2017-2018

VII. TIPURlDE PRODUSE:

compunen, eseun, poezn;


activit^i extracurriculare;
revista scolii;
portofoliu;

VIII. RESURSE - umane:

elevi ai s.colii;
cadre didactice ale colii - profesorul de limba romana; invatatori
bibliotecar

RESVRSE - materiale:

carU, hartie, creioane, mape, dosare, foarfeci, lipici;


imagini i ilustra^ii;
tcxtc literafej
fotografii, aparat foto;
calculator, imprimanta, xerox,

RESURSE -flnanciare: cheltuieli necesare procurarii de materiale cosumabile suportate de


Consiliul Locala Stelnica, parinfii copiilor sau de sponsorii gSsiti.

IX. EVALUAREA REZULTATELOR

Portofoliul
Observarea sistematica
Discu^ii pe baza lucrSrilor;
Portofoliul individual al fiecarui elev
Concursuri
Realizarea unei reviste a colii si in format digital, care este prezenta si pe BLOGUL
BIBLIOTECII si Site-uri de specialitate : Ibook Square spre a fi mediatizatS in mediul
on line.

X. PROPUNERITEMATICE
Crea^iile copiilor vor fi grupate in functie de anotimpuri , sarbatori specifice
acestora:

1. CARTEA- IZVOR DE BUCURII


> Crearea de expresii frumoase folosind metode activ participative
> Realizarea de diferite tipuri de compuneri
> Redactarea compunerilor i realizarea revistei

2. TOAMNA - INTRE FRUMUSEJE $1 LACRIMI...


> Crearea de expresii frumoase folosind metode activ participative
> Realizarea de diferite tipuri de compuneri
> Redactarea compunerilor si realizarea revistei
3. IARNA - BUCURIE lNVEMANTATA IN ALB

> Crearea de expresii frumoase folosmd metode aetiv participative


> Realizarea de diferite tipuri de compuneri
> Redactarea compunerilor si realizarea revistei

4, PERSONAJIJL MEU PREFERAT-PORTRETUL


> Crearea de expresii frumoase folosind metode activ participative
> Realizarea de diferite tipuri de compuneri
> Redactarea compunerilor

5. PRIMAVARA - GANDURI DRAGI PENTRU MAMA, INTR-Q


LIIME PLINA DE LIJMINA 1 VERDE CRUD
> Crearea de expresii frumoase folosind metode activ participative
> Realizarea de diferite tipuri de compuneri
V Redactarea compunerilor $i realizarea revistei

6. LOCUL NATAL
> Crearea dc cxpresii frumoase folosind metode activ participative
S" Roalizarou de diferite tipuri de compuneri
> Redactarea compunerilor $i realizarea revistei

7. VARA- BUCURIA VACANJEI

> Crearea de expresii frumoase folosind metode activ participative


> Realizarea de diferite tipuri de compuneri
> Redactarea compunerilor si realizarea revistei