Sunteți pe pagina 1din 33

gama

I

gama

Exersez!

Ortogramele

Volumul2

claseleall-a-alll-a

dh

rdomdtosffi3O

02009 Editufacama Toatedrepturileapa4in&liturii Gama

r,1,ur.editumgama.ro

Tel 0232230212

lustraFi:NicolaeTonifa

CElgiCE-l

ffip,

Tine minte! 5escrie,,cei"atuncicandareintelesde,,aceia"sau ,,acei". 5escrie,,ce-i" pentrucdsuntdoudcuvintecaresepronunt; inaceeaSisilabi, ,,ce" pi,,i".

'1. Completeazespa!iilepunctatecuformacorect;a ortogramei:

a.lacopiii

cuminti

b

cutineaici

c

doidinr6nd

d.qtii

bine

e

defbcut

2.Completeazepropozitiile cuformacorectdaortogramei:

a

b.Nugtii

dinrdnduldinfa{6suntinalfi.

bun!

c

doisunt

maifrumoqi.

d

veispunemamei?

e

povestegtidespre

obraznici?

)e)t,

6h

7/

€b,$c vd

,,w qu

l9r

V-\ \"1

Luni

3.lncercuie5teformacorect5aortogramei:

a.Ghicicei/ce-iasta?

b.

c.Cei/ce-imaibundqimaibun6?

d.A adus jucirii pipentmcei/ce-imaimici.

e.Cei/ce-irdm6nedefbcut?

+.

li

,

premiazdpecei/ce-icareauinv6{at.

4.Corecteaz;daci estegre'it:

a.Ceicu gdldgiaasta?

b. Sdgtiic[ ceidinpialdsuntmaiieftini.

c.I-aipece-ideperaft.

d. Ce-ideclara{ipoli{istului? Mindnc covrigiiceimaigustogi.

s

CEAgiCE-A

Tine minte!

Sescrie ,,cea"atuncic6ndareinlelesde

,,aceea,,sau,,aia,,.

Sescrie,,ce-a"deoarecesuntdou; cuvintecarese pronuntd

n aceea5isilabd.

l. Completeaz; spatiilepunctate cuformacorectda ortogramei:

a

maifrumoasd

b

fbcutaseard

c.pe

colorata

d

fostafost

e.nuqtie

gresit

2.Completeaz;propozitiile cuformacorecteaortogramei:

=-3

a

fdcutfata

micdaimp[ratului?

b.Am scris

c. Nugtiu

d.Mamameae

e. mai spusinvd[6toarea?

maifiumoasdcompunere.

fhcurlagcoald.

maibun[dinlume.

TH(E-I

upload€dtu Stef30

Marti

\l

3.Incercuietteformacorectaaortogramei:

a.Bunicaecea/ce-amaipriceputi povestitoare. b. Cealce-acdntatlaserbare?

c.Cea/ce-acdqtigatcea/ce-amaibuna

$!fdansatoare?

W &

N

Yr

ffi

- d. Soracea/ce-amarea preparatbucatele.

</--\ e.La cea/ce-afolosit acul, dar {a?

h{

"vJlf-

4.Corecteaz;daceestegretit:

a. Ceafbcutla examen?

b. Ceacdutatce-amicdin bucdtdrie?

c.Are ceamai marenotdlatezil.

d. Ce-afostdeiertats-aiertat!

e.Asta-icarteace-adorit-o!

'ti39H$

h

ek N

6"%

Y

-w

VAR 9i V-AR

Tine minte!

5escrie,,var"atuncicandestevorbadesorematerialulde

construcliefolositpentruazugrivicasele. 5escrie,,v-ar"atuncicenddupd,,v"urmeazdo actiune.

t9

'

q{fl

.tl

''.da

1.Completeaz;spatiilepunctate cuformacorectia ortogramei:

a.o cuueoe

D

n oelotos

c. qa cu

d aducemultedaruri

e.emurdarde

d:P'.

.s;

q;p

's'

.

#

cs.B ;

{$

{$ |

.

'&-

2.Completeaz;propoziliile cuformacorectiaortogramei:

s!d\

.&

s

.

a.Maibine

b.A dattoatAcasacu

ducedirectlateatru.

c.

e

$i-a stropithainelecelenoicu plSceasdfievacantltottimpul?

$ i - a stropithainelecelenoicu plSceasdfievacantltottimpul?

trebuionoudcutiede

?

'4"-

dt} s;

&.

c?{r *

.-

d.$

Miercuri

3.lncercuiegteformacorectaaortogramei:

a.Trunchiurilecopacilorsedaucuvar/v-ar.

b. Binevarlv-armaiprindermcastroncusupd.

c. Sigurvarlv-arc6ntao doinddedemult.

d.A terminatdedatcu var/v-artoli perelii.

e.Cinevarlv-arcrede pe voi?

4.Corecteazidaci estegretit:

a. Zugratulnostruddcuv-ar.

b.Ar hebuidatcuincdo mdnbdevar.

c. Cinegtiecevarmaitreceprin cap!

d. Georgea adusvardela depozit.

e.Bineinfelescdv-ardezvllui secretul!

W. ]1yrViV"\UrJlrly- "l f lr*

Tine minte!

t'""

*

o.

;*

it.'

COR 9i C-OR

f 5escrie,,cor"atuncic6ndcuvintulareinlelesde ,,grupde cAntireti"saude,,impreuna",,,launison,,.

5escrie ,,c-or"atuncic6ndcuvinlele,,ci,,gi ,,or,,se pronun!d inaceeasisilabd.

*

1.Completeazaspatiilepunctate cuformacorectea ortogramei:

a.poate

b.cdntin

veni

* c.austrigatin

d

e.ebine

fibuni

cdnta

t

2.Completeazipropoziliile cuformacorect;a ortogramei:

f

a.Sespune

b.La serbaresec6ntdin

c.Sper

d.Salutdto{iin

e cdntain

ajungedevreme.

rezolvaproblemarepede.

astanuseqtie.

t

?

'. fr( -.k )

:.\

;

.

nf

-/

)h-

\

?.4

.\)

*

'

w //

t

r

D))

ii'-':

.tl

e-/

Joi

3.incercuieSteformacorecteaortogramei:

a.E binecor/c-orvenitoti odatd.

b. M-aminscrisin cor/c-or,la qcoal6.

c.Cor/c-orlipsi,nusegtie.

d.Vorbescin corlc-or. e.Credcor/c-orfi gustogi.

4.Corecteazddaci estegre$it:

a. Secdnti frumosin cor.

b.Au un c-ordefetegiunuldebdiefi. Corplecaazi,nugtiu. C-orcdntaazi saumdinenu segtie. La concerta cintalgiunc-ormadrigal.

o

4

fr

Ir.'

*

n

.fr

.'

tt

q

DUNE 9i DU-NE

Tine minte! Sescrie ,,dune"atuncic6nddenumegte ,,formedereliefdin

;

regiunilenisipoase". Sescrie ,,du-ne"atuncic6nddupd,du"urmeazdo actiune.

f

1.Completeaz;spatiilepunctatecuformacorectaa

orro9ramer:

a

b.sevid

departe in depdrtare

t c.v6ntulformeazd,

f

d lacinema

e.degertformatdin

2.Completeazipropoziliile cuformacorectiaortogramei:

a

cucalea$capebulevard. b.In deqertulSaharasuntmulte

c.Tati,

d.Vdntulputernicaformatmulte

e

^

laGridinaZoologiclr.

cavdntulqicagdndul.

.

t

rR

i1

J--6

Vineri

3.Incercuie$teformacorecti aortogramei:

a.Pestenoaptes-auformatmaimultedune/

du-ne.

b. Dune/du-nedeparte,pestemlri qipeste

ldri.

(

c. S-aascunsprintredune/du-nedenisip.

d. Iart5-neqidune/du-nela circ.

e.Dune/du-neacasd.mii tramvai!

^:\

4.Corecteazidacaestegre5it:

a.S-ardtdcitprintredu-ne.

b. Mai binedunedepartedeaici!

c. Diminealdseformaser[dejadunede

nisip.

d.A alergatprintredune,pdnl a obosit. e.Mogule,du-nein lumeapoveqtilor!

f)

11

lX*Av.l "o'

G

4-

\ v

,,na5 decununie". 5escrie,,n-ag"c6nddupdcuv6ntul ,,nu"urmeazao acliune.

1.Completeazaspatiilepunctate cuformacorectaa ortogramer:

a.nu-lvadpe

b mancapreamult

e.botezatddeun

d credecespui

e.sigur

vrea

2.Completeazdpropoziliile cuformacorect;aortogramei:

a.L-amintilnitpeun

de-alormei.

b

vreainghefat5.

c.Eu

credecAnucdqtigicursa.

d.Amun

plecatpemare.

e.In locultiu

*s6"

uitadepregdtire.

12

-.:*€

(

(

t

I

OQ

u(

/\

vt

\\

(

5

\l

^{s

JJ

g@ @ eo@

(U

Luni

Q ,. tn."r.uie5teformacorectaaortogramei:

,4\ a.

\l/

G^"

vud

$tii cine {i-e naqin-aq?

b. Maibinenaq/n-agriscain aceasticursd.

S-aduslaunnaq/n-aqdinDobrogea. Sigurnaq/n-aqfi terminattoatdprdjitura.

e. Nag/n-aqzicecdeqtisup[rat.

@

C\

\7

ffi

z+. _- Lorecteazaoacaestegrettt:

a.Nagpierdevremeacutelevizorul.

u.L-amcunoscut Ei pecelalalrnag.

)

((/ ))r.Sigur

V

n-aguitadeziuafratetuimeu.

d.L-aminvitatqipeunn-agde-almeu.

e.Naqzicecdecelmaidamicnas!

()

n\

FN

\2

\\

\2 rzx-

V

yz F

e

\

@

6 \z

I

\

@

r_

ll\

{|l

\l

\\'-.*

\

g)

\

fl

,J

.\

:u v)

)

NOR 9i N-OR

Tine minte! Sescrie ,,nor"atuncic6ndareinlelesde ,,masi atmosferlci aflatiin suspensiein aer". 5escrie ,,n-or"atuncic6nddupd ,,n"urmeazio acliune.

@

@

1.Completeazispaliilepunctate cuformacorectia

ortogramei:

a.un

b

c.nuvddniciun

fi

d

e.zboard,maisusde

depraf juca astizi

ajunsincd

2.Completeazipropoziliile cuformacorecteaortogramei:

a.Ceruls-aacoperitdeun

b

c.Poate

negru.

venichiarpeploaiaasta.

uitacadoulDentrubunica.

de

/) d.in urmamasiniis-aridlcatun

raf.

. Doar

intdrziaatdtdemult.

Marti

3.incercuiegteformacorect;aortogramei:

a.Nu sevedeanici urmddenor/n-or.

b. Doarnor/n-oruitaversurilecdntecului.

c. Seridicaunnor/n-orgrosdefum.

d. Spercdnor/n-orgregitraseulpemunte.

e.Deasupracaseiseintindeaunnor/n-or

plumburiu.

4.Corecteaz5dac; estegre$it:

a.Un n-ordeploaieseabdtuasuprasatului. b.MdgdndesccI norajungelaspectacol.

c. Mai binen-orfaceat6,tagdldgie.

d. S-aascunsintr-unn-ordecea!5.

e.Nor plecaei chiarcumdnagoald.

sQP22a6 " J'L \\z

\

,r)

Y}

tr-l

VllgiVl-l

V*

Tine minte!

Sescrie,,vii"atuncic6ndreprezintipluraluldela,,viu",

,,care esteinviati",pluralul dela ,,vi{a devie"sauoformaa verbului ,,a veni". Sescrie ,,vi-i" atuncic6nddupi ,,vi" urmeazeo acliune.

1.Completeazaspatiilepunctate cuformacorectia onogramer:

a dordemama

b.auculesdin

c.auajuns

acasa

d de-ajunscujoaca

e.maimultmo4i,decet

2.Completeazdpropoziliilecuformacorecteaortogramei:

a. inimaplini debucurie!
b. Dealurilesuntacooeritede mdinelanoi? soartapecetluita!

li,',1

d.

e. coptstruguriidin

16

r

Miercuri

sood

3.lncercuiegteformacorectiaortogramei:

a.Toamnaseculegroadeledin vii/vi-i.

b. Vii/vi-i foamesauvii/vi-i sete?

c.A pictatuntablouin culorivii.

d.Vii/vi-icunoilajoacd?

e.Binecda{iajunsvii/vi-i acas6.

fi

.\J,

4.Corecteazedacdestegresit:

a.Vii inimaugoardqisufletullinigtit.

b. Sdmaivi-i la repetiliilepentrupiesd.

c.Auculesrecoltadinvii.

d. Suntbucuroqic-ausc[patvi-i.

e.Vi-i cuminela concert?

Tine minte!

ed

/)i

F.z rATr ti L-ATI

Sescrie,,la1i"atuncicandreprezint;pluralulcuvantului

Sescrie "l-a!i" canddupi ,,l"urmeazioacliune.

1.Completeazaspaliilepunctate cuformacorectia ortogramei:

a.areumeri

b clutatbine

c.maibine

d.voinici

e salvat

felicita

in

spate

2.Completeazdpropoziliile cuformacorectaaonogramei:

a.Mdbucurc[

b.Sunt

scosdinmullime.

defoameqidesete.

minlitpeprietenulvostru.

d.Doi dintrevoinicisunt e.I-abdtutdei-aldsat

Ytx

f,,

IJ

-

18

in spate.

ruK\

Joi

3.lncercuiegteformacorectiaortogramei:

a.Yoi la\i/l-ali vdzutpe MogCrdciun? b.A pusin plmdntniqteparilalill-ali.

c. Lali/l-ali citit pePetreIspirescu?

d. B[ietii adultisuntlati/l-aliin umeri. Loculpecarelali/l-aliocupatealmeu.

4.Corecteazidaci estegrelit:

a. Lali vdzutcepoftdavea?

b. Luptdtoriiauumeriila!i.

c.L-atirecunoagtedacdla1ivedea?

d. I-auldsatl-afi,in iarbd. e.Stiucdl-atiintdlnitla teatru.

A

d

I

fv

5Ri 4F #'

2tP.

'

Tine minte!

5escrie,,lor"atuncic6ndaresemnificaliadepronume

LOR 9i L-OR

personallaformade plural.

Sescrie,,1-or"c6nddupi,,1"urmeazdoactiune.

.Completeazispaliilepunctate cuformacorectaa ortogramei:

a.casa

b.

reparaei

:.^

v. cupdrin{ii

Xf.a.

-J\

vedeaei

'.'

e. in jocul

$ 2.Completeazdpropoziliile cuformacorectdaortoqramei:

a. Amurcatpdndlacabana

.b.

A

"i;7

9(

i

L\l

c.

d.

Notelemicipoate

S-audistratbinecucolegii

Binearfi dacd

descuraja.

ajuta.

e. Plecdmin concediucuai

plrinli.

Vineri

3.lncercuiegteformacorectdaortogramei:

-j

\=IA\,\

a.Aud pagiilor/l-orpepodeaua delemn. b. Lor/l-or cunoa$teei la timpul potrivit.

c.Haidefisdne jucdmgicumaqinile lor/l-or. d. Pefetelelor/l-orseciteadezam6,girea. e.Adevdrullor/l-oraflamai larziu.

4.Corecteazddacaestegre5it:

a.

I

or invSlapipoeziiqic6ntece.

b.

Il dreseazdpec[{elullor. I.-orvedeaeipesteaniqiani.

d.

Il ingrijescca $i cumarfi al lor.

e.

Poate1-orspdlapufin.

r

4 4

&

\\

\:?,::/ /'-.d\

\_-/

-"\

u&H,-o,4

Tine minte!

Sescrie,,voi"atuncicindinlocuie5tenumelepersoanelor

ciroraliseadreseazevorbitorul.

5escrie,,v-oi"atuncicenddupi,,v"urmeaz;oactiune.

1.Completeazispaliilepunctatecuformacorectda

ortogramei:

a.vorbescdespre

b descoperivinovatul

c.rmpreunacu

d.credc5

e mergecu

renunta

/'F>.

f-Y,.-

W

^I

B, ,.{.

)Jn

"ffi

z-o'\

)7-

*gf4

2.Completeaz;propoziliilecuformacorectaaortogramei:

a.Intrucu

b terminalatimpproiecrul.

c.Lasdcdte

laspectacol.

invd{aeuminte.

d

chemagipevoilamasd.

e

citi povestea cuvocetare.

Luni

3.incercuiepteformacorecteaortogramei:

a.Nu cuvoi/v-oivreausI mdjoc!

b. Nu voi/v-oiavdfacer[u!

c.Voi/v-oicercetaindeaproapeca21.

d. Credc[ vdvoi/v-oiajutala exercilii.

e.Nuvoi/v-oiagregicunimic.

4.CorecteazAdaci estegrefit:

a.V-oim[ face{isdrdd.

b. Vi voi ardtadrumulcelmaiscurt.

"v)

trM.

w

'e.

Vreausdalergimpreun6cuv-oi.

El voi sI cumpereincdo cartedepoveqti. Vd v-oi arStaeuvoud!

%

f

*"'

f

o.

;*

Al giA-l

it.'?

Tine minte! Sescrie,,ai"atuncicendajutAlaexprimareatimpuluitrecut

sauc6ndaresemnificaliede,,aavea".

Sescrie ,,a-i" pentru ci estevorbadedouicuvintecarese pronunlainaceeagisilab5,,,a" 5i,,i".

tr

l. Completeaz;spatiilepunctatecuformacorect;a ortogramei:

a uitatcadea

b.frumos

recitat

c

d6ruiofloare

d

trecepodul

e.sigur

incurcatsubiectele

2.Completeazdpropozitiile cuformacorectdaortogramei:

*

a.Bine

b.

c.Spuicd

facesdascul{icuaten}ie.

spunetotcete deranjeazdemaibine.

gdsito comoard?

d.

oferio floareeungestfrumos.

e

ajutaunanimalrdnit?

--tr

{*l

\U

I

Marli

3.lncercuieSteformacorectdaortogramei:

a. Ai/a-icdgtigatconcursul?

b.Dacdai/a-ispuneadevArulaila-ifi iertat. c.Ai/a-iauzitvestea?

d. DacSai/a-ifi strigatte-aqfi auzit.

e. Aila-iavutsuccescupiesaasta.

4.Corecteazddaci estegre$it:

a.Ai gdsitdulcea!5in cdmar6?

b.A-i facebinesi invelipoezia!

c. Sigura-ifbcuto potie!

d.A-i ajunscamtdrziula teatru. e.A-i grijdla gropi.

25

q+)

a\t v/

z

s

llne mlnte!

NAgiN-A

5escrie ,,na"atuncicandareintelesde,,poftim"sau ,,ia". 5escrie,,n-a"deoarecesuntdoui cuvintecarese pronunti inaceeatisilabi,,,nu" gi ,a".

1.Completeazespatiilepunctatecuformacorectea

ortogramei:

a.ei

b

gtiutasta

c

prosopul

d.sigur

e ,comedie!

venit

2.Completeazipropozitiile cuformacorectiaortogramei:

a.Chiar

b

c.Maibinecd

intelesintrebarea.

,cI

adres-o!

venitlafilm.

qtiutcesdrdspund[.

e.Iaca

!

-} $*oont: r

g@ @ ao@

()

V)

Miercuri

,4\

K--\ \y

o

m

\4

3.Tncercuie5teformacorect5aortogramei:

a.Ei,naln-a!Nu vreau! b. Bine cdnaln-aauzitvestea. c.Na/n-alinguragipolonicul. d.Na/n-afostsingurlabunici. e.Na/n-a,acu'cesi fac?

@

a)

V

4.Corecteazidaci estegretrr:

O)) a.N-aacesleghete!

*

,\

b.Nastiutdecinesdintrebe.

Fhr.

\2a.

Eqtisigurcdn-avenit?

Na,linetugdleatal

e.Nafostchiaraqafrumos.

@

\-

m-

\.4,/,/

r--\

\\--,

n

u/ \z

(

n\

n

T/

\<

tn

\2

\

m

\l

t

,''}.

t'

i<\t==

INTR-O 9i INTR-UN

Tine minte! Grupuriledecuvinte ,,intr-o"5i,,intr-un"sescriuintotdeauna cucratimd,aceastamarcandlipsavocalei ,,u".

@

a\

t'r'-\. ,1-/

U

'1. Completeazispaliilepunctate cuformacorecti a ortogramei:

a

bundzi

b

ceas

c.sar

picior

d.pun

pung[

e

ureche

2.Completeaz;propoziliile cuformacorecti aortogramei:

a.Am ajuns

ora$mare.

b. Jin bagajele

c

d.Ajung ceassaudou[.

mdnd.

poianderaumulfifragi.

A rbmasdoar

pantof.

@

@

3.lncercuie$teformacorectiaortogramei:

a.S-ainstalatintr-o/inh-uncamerl

luminoas6.

b. intr-o/intr-unanvaterminaconstruclia.

c.A terminatdescrisintr-o/intr-uno16.

d.Ai fostintr-o/intr-ungdndcumine.

e. ASazd,florileintr-o/intr-unvazdt

f. P1ou5,aga,intr-o/intr-unpdrere.

g. S-atransformatintr-o/intr-unexerci{iu

greu.

h. Seascunseseintr-o/intr-unlandegr6u.

i. Povestiseintdmplareaintr-o/intr-unclipi.

4

j. S-ardtdcitintr-o/intr-unsupermarket.

dr C"?

's

'

DINTR-O $i DINTR-UN

Tine minte! Grupuriledecuvinte,,dintr-o" ti ,,dintr-un"sescriu intotdeaunacucratimd,aceastamarcdndlipsavocalei,,u".

c/

1.Completeaz;spatiilepunctatecuformacorectea

ortogramei:

I a

'

E4.

SkY

{lL

.

iF{.'

'&

b.doi

c

d

e.scot

datd foc minutin altul

loviturd

sac

'

c6'd"

&qJy

tr1

.

's

q,t

2.Completeaz;propoziliilecuformacorecteaortogramei:

a.A sdrit

b. PoatesdaparS

c. S-aplimbat

holului.

tufiq.

clipdin alta. partein altaa

. d.Acd2ut

e.Abduttot

copac.

pahar.

30

t;^9

'

.

.c;

q,t

14

st+, '

c,it

Vineri

3.incercuiegteformacorectaaortogramei:

a.S5readintr-o/dintr-unpiciorintr-altul.

b. Veneacumarevitezddintr-o/dintr-un

parte.

c. Rupsesefoaiadintr-o/dintr-uncarte.

d.A scosalbumuldintr-o/dintr-undulap.

e.O broscu{dc6ntddintr-o/dintr-unochide

apd.

f. A gisit indiciuldintr-o/dintr-unprivire.

g.Trebuiesdinceapbdintr-o/dintr-un

momentintr-altul.

h. ii ardtafotografiidintr-o/dintr-unvacanfd

devar5.

i. Beaapdrecedintr-o/dintr-unurcior.

j. Setragedintr-oidintr-unfamiliebund.

-ill # N- " '

* l' t/ill " *il