Sunteți pe pagina 1din 4

DREPTUL DE PETITIONARE

(1) Cetatenii au dreptul sa se adreseze autoritatilor publice cu petitii formulate


numai in numele semnatarilor.
(2) Organizatiile legal constituite au dreptul sa adreseze petitii exclusiv in
numele
colectivelor pe care le reprezinta.
Comentariu
I. De o incontestabila traditie in istoria dreptului este dreptul de petitionare,
prevazut
in art. 52 al Constitutiei noastre. Fiind o modalitate eficienta de rezolvare a
intereselor
personale ?i de grup, dreptul in cauza este cunoscut inca de pe timpurile Moldovei
feudale, cand cei care doreau sa li se faca dreptate mergeau cu jalba in protap la
boier, vornic, domnitor etc.
Dreptul de petitionare a fost reglementat de Constitutia URSS, inclusiv de
constitutiile
republicilor unionale, care au preluat dispozitiile acesteia. Constitutia RSSM
din 1978, in art. 47, prevedea ca fiecare cetatean are dreptul sa adreseze
organelor de
stat ?i organizatiilor ob?te?ti propuneri vizand imbunatatirea activitatii acestora
?i sa
critice neajunsurile din lucrul lor. Persoanele cu functii de raspundere erau
obligate sa
examineze petitiile ?i cererile cetatenilor, sa dea raspunsuri ?i sa intreprinda
masurile
necesare. Prigonirea pentru critica era interzisa ?i pedepsita prin lege. In
conditiile statului
totalitar insa, erau imposibile petitiile legate de exercitarea drepturilor
politice, a
libertatii de informare ?i de exprimare, a libertatii con?tiintei, de respectul
vietii private
?i de familie, al secretului corespondentei etc.
Datorita incadrarii in categoria drepturilor-garantii, dreptul de petitionare
constituie
?i o garantie juridica generala pentru alte drepturi ?i libertati fundamentale ale
omului.
II. Alin. (1), conform caruia cetatenii au dreptul sa se adreseze autoritatilor
publice
cu petitii formulate numai in numele semnatarilor, este destul de complex ?i
urmeaza a
fi analizat sub mai multe aspecte.
Comentariu Constitutie.indd 206 omentariu Constitutie.indd 206 14.08.2012 14:40:33
4.08.2012 14:40:33
ARTICOLUL 52 DREPTUL DE PETITIONARE 207
1. Textul constitutional se refera la o pluralitate de subiecti ai dreptului de
peti-
tionare, deoarece contine notiunea cetateni, ceea ce inseamna ca autoritatilor
publice
le pot fi adresate atat petitii formulate individual (de catre un singur semnatar),
cat ?i
petitii formulate colectiv (de catre grupuri de persoane).
Norma constitutionala utilizeaza notiunea de cetateni ?i nu prevede in mod expres
dreptul de petitionare al cetatenilor straini ?i apatrizi. Norma constitutionala
este
dezvoltata in art. 2 din Legea nr. 190-XIII din 19.07.1994 cu privire la
petitionare1
, care
confera cetatenilor straini ?i apatrizilor dreptul de petitionare, daca
drepturile ?i interesele
lor legitime au fost lezate pe teritoriul Republicii Moldova.
2. Petitiile se adreseaza autoritatilor publice, adica numai organelor ?i
persoanelor
care se inscriu in ceasta categorie. Legea nr. 190-XIII din 19.07.1994 cu privire
la petitionare
specifica urmatoarele:
a) Pre?edintelui, Parlamentului ?i Guvernului Republicii Moldova li se adreseaza
petitiile care tin de problemele securitatii nationale, de drepturile ?i interesele
legitime
ale unor grupuri largi de cetateni, contin propuneri privind modificarea
legislatiei, deciziilor
organelor de stat (art. 6);
b) Petitiile in care sunt abordate alte probleme decat cele men?ionate mai sus se
adreseaza organelor (persoanelor oficiale) de a caror competenta nemijlocita tine
solutionarea
lor. Petitiile pot fi adresate, dupa caz, organelor emitente sau organelor ierarhic
superioare celor al caror act este atacat sau (in lipsa organelor ierarhice
superioare, in
cazul atacarii deciziilor consiliilor raionale ori consiliilor locale, precum ?i
actele primarilor)
instantei judecatore?ti.
3. Notiunea petitie este cuprinzatoare, prin ea intelegandu-se:
cerere adresare privind realizarea dreptului sau interesului legal, neavand
legatura
cu incalcarea lor;
reclamatie adresare, prin care se cere, se pretinde sau se revendica ceva, se
aduc
anumite invinuiri impotriva cuiva sau a ceva;
propunere adresare, prin care se atentioneaza asupra imperfectiunii organizarii,
activitatii sau reglementarii intr-o anumita sfera ?i se indica modul de inlaturare
a lacunelor;
sesizare adresare catre persoane (organe) oficiale in vederea verificarii
legalitatii
unor acte (actiuni) sau a cercetarii unui anumit caz (efectuarii unui control).
Nu este exclus ca in aceea?i petitie sa se gaseasca toate formele enuntate de
adresari,
acest lucru nefiind interzis.
4. Prin cerinta formularii petitiilor numai in numele semnatarilor, Constitutia
subliniaza ca toate petitiile trebuie sa aiba o anumita forma ?i sa nu fie anonime.
Legea
stabile?te ca petitia trebuie semnata de autor (indicandu-se numele, prenumele ?i
domiciliul),
in caz contrar ea se considera anonima ?i nu se examineaza (art. 10).
Restrictiile de mai sus nu se extind asupra adresarilor cetatenilor (scrisori,
telefoane,
faxuri, mesaje electronice etc.) prin care se furnizeaza informatii referitoare la
violarea ordinii de drept (infractiuni, acte de teroare, diversiuni, trafic ilegal,
securitate
a statului, incalcare a ordinii publice etc.). In astfel de cazuri, este firesc ca
petitionarul,
din motive de securitate personala, din frica sau din alte considerente, sa nu se
identifice.
In aceste imprejurari, organele de drept nu vor putea lasa adresarile neexaminate
1
Legea nr. 190-XIII din 19.07.1994 cu privire la petitionare, MO nr. 4/47 din
08.09.1994.
Comentariu Constitutie.indd 207 omentariu Constitutie.indd 207 14.08.2012 14:40:33
4.08.2012 14:40:33
208 Titlul II DREPTURILE, LIBERTA?ILE ?I INDATORIRILE FUNDAMENTALE
pentru motivul ca sunt anonime. Informatia va trebui verificata in mod operativ
pentru
a se lua masuri in vederea restabilirii ?i asigurarii ordinii de drept.
5. Constitutia Republicii Moldova nu prevede expres obligatia autoritatilor publice
de a raspunde la petitii, de a lua masuri in legatura cu examinarea lor, dupa cum
nu
prevede nici termenul examinarii lor.
Modul ?i procedurile aplicate sunt reglementate de Legea petitionarii (art. 8-9,
art. 12-14, art. 16 etc.).
Incalcarea ordinii de examinare a petitiilor sau neluarea de masuri in legatura cu
examinarea lor atrage, dupa caz, raspundere disciplinara, administrativa sau
penala.
Constitutia se refera ?i la consecintele nesolutionarii unei cereri legale,
stabilind, in art. 53
alin. (1), ca persoana vatamata intr-un drept al sau de o autoritate publica
printr-un act
administrativ sau prin nesolutionarea in termenul legal a unei cereri este
indreptatita sa
obtina recunoa?terea dreptului pretins, anularea actului ?i repararea pagubei.
6. Petitionarii pot fi primiti in audienta de catre persoane oficiale, conform unui
grafic stabilit. In prezent, primirea in audienta este reglementata de:
Decretul Pre?edintelui Republicii Moldova nr. 104 din 28.05.2010 privind
asigurarea
dreptului cetatenilor la petitionare (MO nr. 13-1/149 din 27.02.1997), conform
caruia Pre?edintele Republicii Moldova prime?te in audienta in fiecare a
patra zi de luni, de la ora 14.00 pana la ora 19.00. Prin acela?i decret se
recomanda
conducatorilor ?i reprezentantilor altor autoritati publice sa stabileasca zilele
de primire in audienta;
Hotararea Parlamentului nr. 71-XIV din 02.07.1998 privind asigurarea dreptului
la petitionare ?i programul de audiente in Parlament (MO nr. 98-99/296 din
15.06.2010), prin care se stabile?te cercul de probleme ce pot fi examinate in
Parlament
?i graficul de primire in audienta (inclusiv in teritoriu) a cetatenilor de
catre Pre?edintele ?i vicepre?edintii Parlamentului, pre?edintii fractiunilor
parlamentare,
comisiilor permanente ?i deputatii in Parlament.
7. Textul constitutional ?i actele normative referitoare la petitionare contribuie
cel
mai eficient la asigurarea ?i realizarea dreptului la informatie al oricarei
persoane.
III. Conform alin. (2) al art. 52, organizatiile legal constituite au dreptul sa
adreseze
petitii exclusiv in numele colectivelor pe care le reprezinta. Menirea acestei
dispozitii este
garantarea dreptului la petitionare al unor colectivitati organizate, care pot
astfel sa-?i
realizeze mai eficient interesele comune ?i sa obtina solutionarea unor probleme
generale.
Totodata, prin acordarea acestui drept, se presupune posibilitatea aparitiei ?i
existentei
unor probleme care vizeaza un cerc larg de persoane, organizate pe anumite
criterii.
Consideram ca prin sintagma organizatiile legal constituite textul constitutional
are in vedere partidele, alte organizatii social-politice (fronturi, mi?cari,
ligi), asociatii
ob?te?ti ?i sindicate ale salariatilor. De asemenea, textul constitutional vizeaza
organizatiile
religioase, cooperatiste, comerciale, de imobil, de locatari etc., care se
constituie
?i activeaza in conformitate cu prevederile actelor normative.
Norma constitutionala sugereaza ca organizatia ce adreseaza petitia in numele celor
pe care ii reprezinta sa respecte conditia de a fi imputernicita de reprezentatii
sai.
Cu alte cuvinte, este interzisa adresarea unor petitii in numele organizatiei daca
acest
drept nu este prevazut de actele de constituire ?i functionare sau nu rezulta din
vointa
membrilor ei.