Sunteți pe pagina 1din 573

CORNEL OPRISIU GHEORGHE RODAN

DANPANTAZOPOL DAN-MIHAl ~TEFANESCU

Dictionar
,
de
aeronautlca-- .
englez - roman
JEoIPl

~
EDITURA TEHNICA
Bucure~ti - 1997
PREFATA

Fascinatia zborului este una din I eele mai veehi aspiratii umane.
Intaptuirea sa este 0 realizare a ultimului seeol, iar evolutia acestui domeniu de
varf al ~tiintei a fost ~i este foarte rapida. Este suficient sa ne amintim ca de la
primul zbor controlabil realizat in 1903 de fratii Wright ~i pana astazi, cand omul a
ajuns pe Luna ~i ~i-a trimis navele spatiale in afara sistemului solar, au treeut
numai 93 de ani. In acest scurt rastimp zborul pasagerilor a devenit dintr-o
aventura palpitanta ~i plina de riscuri un eveniment banal, iar transportul aerian eel
mai sigur mod de deplasare (ea numar de accidente la pasager - kilometru).

Romania, poo reprezentantii ei, a jueat un rol important in proeesul de


dezvoltare a acestei ~tiinte. Ne yom margini sa-i amintim numai pe cei considerati
deschiziitori de drumuri ~i yom lasa cititorului grija sa se intereseze de
numeroasele personalitati care au plasat aeronautica romaneasea pe un loc
meritoriu in lume. La muzeul de aeronautiea I?i astronautica Smithsonian din
Washington sunt apreciate ca prioritiiti mondiale realizari ca: primul document
care descrie rachete cu mai multe trepte - Conrad Haas din Sibiu; primul zbor cu
un avion cu tren de aterizare - decolare propriu - Traian Vuia; primul avion
"canard" - Aurel Vlaicu; primul zbor cu un avion cu reac!ie - Henri Coanda;
primul elicopter - Dumitru de Botbezat; piirintele astronauticii - Herman
Obertb din Sighil?oara.

Traditia, la rindul ei, obliga, Romania dezvoltand Intre cele douii razboaie
mondiale 0 industrie aeronautica remarcabila pentru puterea ei economica. Dupa
razboi aceasta industrie a fost practic desfiintata de ocupatia sovietica, cunoscand
un reviriment puternic I?i 0 dezvoltare pe baze moderne de abia prin anii 1970.
Astfel au fast produse un mare numar de aeronave civile I?i militare, atat in
conceptie proprie cat I?i in licentii (lAR 93, JAR 99, IAR 823, BAC 1 11 ete).

Complexitatea domeniului este dovedita ~i de volumul uria~ de literatura


de speeialitate publicat in fiecare an, precum I?i de intensa cooperare internationala
in cercetare, fabricatie I?i exploatare. Explozia de infonnatie pune probleme legate
de posibilitatea stabilirii de echivalente intte termenii corespunzatori din diferite
limbi, echivalente care, date fiind ceOOtele ridicate de calitate ~i securitate, trebuie
VI

sa fie foarte precise. In mod special apar dificuitilti de echivalare intre limbi care
au moduri diferite de fonnare a tennenilor noi. Dictionarul de fata i~i propune sa
faciliteze transferul corect de cuno~tinte ~i sa u~ureze comunicarea dintre vorbitorii
de limbi'i romana ~i cei de limba engleza. EI este destinat celor care in activitatea
curentil sunt nevoiti sa consulte, interpreteze ~i comunice infonnatii aparute in
limba engleza.

Dictionarul, care cuprinde circa 30000 de tenneni de specialitate din 42


de -domenii ale ~tiintelor aeronautice ~i conexe, impreuna cu circa 1000 de
abrevieri uzuale, speram sa acopere un larg evantai de preocupari. Pentru stabilirea
corespondentelor intre limba engleza ~i limba romana a fost consultat un vast
material, din care, pentru bibliografie, nu au fost pastrate decat dictionarele ~i
periodicele. Au fost foarte utile indexurile de tenneni ~i defmitiile prezentate in
multe lucrari de specialitate.

In general, s-a urmarit redarea in dictionar a tennenilor corespondenti


uzuali ~i nu a unor traduceri exacte din engleza. Avand in vedere dinamica rapida
a tenninologiei aeronautice ~i lipsa de tenneni corespunzatori din limba romana,
au fast folosite de multe ori perifraze explicative, precum ~i unele explicatii
suplimentare (in paranteze). .

Autorii, fiecare lucrand in domeniul cercetilrii aerospatiale de mai mult de


douazeci ~i cinci de ani, au avut beneficiul unei documentatii vaste ~i al
comunicarii cu prestigio~i speciali~ti straini. Nu pot fi neglijate experienta
ca~tigatil la realizarea Diclionarului de aeronauticii francez - roman publicat
acum 13 ani ~i sugestiile primite de la utilizatorii lui. In sfar1?it, un mare avantaj I-a
constituit sprijinul acordat de colegi pe parcursul elaborarii lucrarii.

Fiind prima lucrare de acest fel publicatil in Romania, yom fi


recunoscatori aricarui cititor care ne-ar semnala eventuale omisiuni sau erori.
.#

26octombrie 1996 AUTORII


INDICATII DE FOLOSIRE A DICTIONARULUI
(semne folosite, abrevieri ale disciplinelor de referinta)

a) SEMNE FOLOSITE

1. to textul englex 2. in textul roman

I bara oblica - indica doi termeni echiva- I bara oblica - inmca do~a variante
lenti, de exemplu: echivaJente in iimba romana, de
- manoeuver/manoeuvre (dz, pi/) exemplu:
manevra, evolutie; a manevra. - wing contour (av, str) contur/
- miniature aircraft / airplane forma a(l) aripei
index (apb) indicator cu silueta de ( ) paranteze rotunde ~i text cursiv/italic
avion (Ia giroorizollt) - indica 0 precizare la termenul
( ) paranteze rotunde - indica 0 precizare respectiv, de exemplu:
la termenul respectiv, de exemplu: - indraft velocity (aerod) viteza
- cabin (pressure) differential de aspiratie (a aerului prin elice)
(ech) suprapresiune in cabina; , virgula - separa acceptiuni sinonime Cll
diferenta de presiune in cabina sensuri apropiate, de exemplu:
sau indica semnificatia unei prescurtari - jaw ([H) falca, gheara, cama,
utiiizate in dicfionar, de exempiu: dispozitiv de strangere
- A.F.e. (automatic frequency punct ~i virgula - separa acceptiuni
control) (rad) control automat al diferite in limba romana pentru
frecventei acela~i termen in limba engleza , de
sau indica 0 prescurtare a termenului exemplll:
utilizat in dictionar, de exemplu: - noser (av) vant in sens contrar
- air deflection and modulation (zborului); (sl) picaj abrupt
(ADAM) (aerod) ejectie a aerului la sau indica forule gramaticale diferite
bordul de fuga al aripei pentru acela~i tenllen in limba
" ghilimele - indica expresii uzuale in engleza (substantiv, verb etc.), de
jargon aviatic, de exemplu: exemplu:
- 'bungee loop' (ater) amortizor - pilot (av) pilot; a pilota
de caucillc
VIII

b) ABREVIERI ALE DISCIPLINELOR LA CARE SE REFERA DICfIONARUL

Intre textul in limba englez3 ~i textul in limba romana apar disciplinele pril1cipale,
intre paranteze rotunde, Cll text cursiv/italic, sub forma abreviata, de exemplu:
damping factor (mec) coeficient de amortizare; (rad) coeficient de stingere
sau
shoulder (infr) acostament; (Tff) umar, prag, rebord, guler

acth acustica tehnica hel elicoptere


aerod aerodinamica hidr hidraulica, pneumatica
apb aparate de bord i"jr il1frastructura
astr astronomie ;"c incercari, suf1erie, laborator
ate,. aterizoare ma motoare aeroreactive
aut aUlomatica, reglaje, ma"ev manevre In zbor si pe sol
calculatoare mar matematica
av avioane, constructie de marer materia Ie de aviatie
avioane mec mecanica
avmil aviatie militara meteo meteorologie
carb carburanti, combustibili mp motoare cu piston
C<lSp cercetari aerospatiale, mr motoare reactive
rachete
c1rim chimie "av navigatie aeriana
com comenzi de zbor opf" optica tehnici'l
dz dinamica zborului pil pilotaJ
(performante, stabilitate, rad radio, radar
control) sl slang (termcni In argou)
doc documenlare sf,. stnlctun, aeroclasticitate
ech echipamente TH tehnica generala
el electricitate frallsp transporturi aeriene,
el" electronica comercial
expl exploatare uf utilaje, fabricatic
fiz fizicil veh vehicule diverse, para~lltii,
foto fotogratie balun
abac (dz) retea de coordonate; (mat) abaca, ablation characteristics (casp, mr) earae-
grafie, nomograma teristiei ale transferului de masa prin
abac scale (mat) seara de nomogramal ablatie
grafie ablation-cooled (casp, mr) riieit prin ab-
abandon aircraft (expl) a abandona avi- latie
onul ablation of a subliming solid (casp, mr)
abandoned take-off (expl, mall) deeolare ablatie a unui solid prin sublimare
opritalintrerupta/ratatii ablative/ablator (mater) material ablativ
abandoning aircraft (emergency pro- aboard (av) la bord
cedures) (expl) evaeuare a avionului abort (man) e"ee; ratare; misiune de zbor
(procedurd de urgelltd) ratata; a rata/a Illtrerupe un zbor
abandonment (emergency procedures) aborted takeoff (manev, navy deeolare
(expl) evaeuare (a aviollului) (procedu- opritii/intreruptii/ratatii
rd de urgelltii) abort from orbit (rach) a ie"i de orbita
abatement (aut) seadere, miqorare abort gear (infr) dispozitiv de franare pe
abbreviated test language for avionics aerodrom
systems (ATLAS) (lllC, aut) limbaj de abortion (nav. pil) e~ee, ratare; misiune de
testare pre~eU1iat pentru sistemele elee- zbor ratatii
troniee ale avionului abort of a mission (pi/) a intrerupe 0 mi-
abbreviation (doc) preseurtare, abreviatie siune
abeam (nav) la travers; in dreptul above (nav) la verticala; (TH) deasupra,
abeam radio-beacon (nav, rad) la travers sus
de radio far above glide path (nav) deasupra traiee-
aberration (apb) deviere la eitilrea unei loriei de planare
scale; (astr) aberatie above ground (nav) deasupra solului
ability (pil) indemanare iscusintii; (IH) ca- above radio-beacon (nav, rad) Ja vertieala
pacitate, posibilitale radiofarului
ability testing (pit) examen psihotehnie above the axis (mec) injurul axei
ablatable (casP) ablatabiJ, erodabil abrasion (ut) abraziune, slefuire, recti fica-
ablate (casp, mr) a executa 0 ablatie, a riiei re; uzura
prin ablatie abrasive (ut) abraziv
ablation (casp, mr) abaltie, pierdere/redu- abrasive hardness (ut) duritate la striere/la
cere de masii uzura prill frecare
abrasive paper 2 acceleration center/centre

abrasive paper (I'll) hartie abrazivaJde absorber circuit (eln) circuit absorbant
~mirghel absorb load stresses (str) a prelua efor-
abrasive wheel (ut) piatra de rectificat, turi/sarcini
disc abraziv, piatra de polizor absorptance (fiz) factor de absorbtiej (rad)
abreast (av mil, pil) formatie ..in linie" ; capacitate de absorbtie
(TH) frontal absorptiometer (chim) absorbtiometru, in-
abruption (rach) despnndere, decolarej strument de masurat absortia luminii
(Tll) rupere, intrerupere prin medii semitransparente
abrupt manoeuvre (dz, pil) manevra absorption (I'll) absorbtie, amortizare
brusca absorption factor (chim, jiz) coeficientl
abscissa (mat) abscisa factor de absorbtie
abseiling (dz, pil) coborare in rapel absorption frequency meter (fiz, opth)
absolute altimeter (apb) altimetru absolut undametru cu absorbtie
absolute altitude (dz, nav) altitudine ab- absorption of starlight (astr) absorbtie a
soluta luminii stelare
absolute ceiling (dz) plafon absolutlteo- absorption type wavemeter (fiz, opth) un-
retic dametru cu absorbtie
absolute engine pressure indicator (apb) absorptivity (fiz) factor de absorbtie to-
indicator de presiune absoiuta la motor tala; putere de absorbtie
absolute error (nav) eroare absoluta abutement joint (str) asamblare cap la cap
absolute humidity (meteo) umiditate ab- accelerated fatigue test (inc) incercare de
soluta oboseala la acceleratie
absolute manometer (apb, inc) manome- accelerated night (dz) zbor 'lccelerat
tru absolut accelerate-stop distance (man) distanta de
absolute pressure (fiz) presiune absoluta opnre dupa accelerare
absolute pressure regulator (aut) regu- accelerating air now (aerod) curent de acr
lator de presiune absoluta accelerat
absolute pressure transducer (apb, jiz) accelerating electrode (eln) electrod de
traductor de presiune absoluta accelenire
absolute renectance (fiz, opth) factor de accelerating force (dz) forta de accelerare
reflectie absolut accelerating potential (eln) potential de
absolute temperature (fiz, meteD) tempe- accelerare
ratura absoluta accelerating pressure gradient (aerod)
absolute value (I'll) valoare absoluta gradient negativ de presiune, gradient
absolute viscosity (aerod, jiz) viscozitate al presiunii de accelerare
absoluta accelerating pump (ma) pompa de accele-
absolute zero (fiz) zero absolut ratie/repriza
absorbed backlash (ut) joe anulatiinla- acceleration (av) acceleratie; (mp) repriza
~urat (a motorullli); (manev, pi I) rulaj la de-
absorbent (mater) material hidrofil colare
absorber (chim) vas de absorbtiej (mec) acceleration center/centre (dz) centru de
amortizor; (rod) filtru acceleratie
acceleration characteristics 3 accessory unit

acceleration characteristics (dz) caracte- acceleration time (TH) timp/durata a acce-


ristici ale acceleratieij (manev, pil) ca- lerarii
raeteristici ale rulajului la decolare acceleration (time) history (dz) variatie a
acceleration control unit (ma,mp) unitate acceleratiei (in fUlIcfie de timp)
de control a accelerarii (Ia motoare) acceleration tolerance (av) suprasarcina
acceleration derivative (aerod, dz) deri- maxima admisa
vata de acceleratie acceleration type control (dz, pit) pilotaj
acceleration detector (rna,mp) detector de dupa acceleratie
supraturafie acceleration voltage (eln). tensiune de ac-
acceleration distance (man,pit) distanta de celerare
aecelerare accelerator (man) accelerator de decolarej
acceleration due to gravity (astr, jiz) ac- (TH) accelerator
celeratie gravitationala accelerator pump (mp) pompa de repriza/
acceleration error (nav) eroare de acce- acceleratie
leratie; eroare de nord fa Is accelerometer (apb) accelerometru
acceleration factor (dz) factor de sarcina! Ale centerline (av) axa a avionului
accelerafie acceptable means of compliance (rad)
acceleration force (dz) forta de accelerare metodA acceptabila de confirmare
acceleration indicator (apb) accelero- acceptance checks (expl) verificare de re-
metru eeptie
acceleration in pitch (dz) acceleratie in acceptance flight (expl) zbor de receptie
picaj acceptance requirements (expl) eonditiil
acceleration in roll (dz) acceleratie in ru- eerinte de receptie
liu/inclinare laterala acceptance test (expl, inc) probalincercare
acceleration-insensitive gyroscope (apb) de receptie
giroscop insensibilla accelerafie acceptance test sheets (expl) fi;;e de con-
acceleration in yaw (dz) acceleratie in gi- trol ale receptiei
ratie acceptor atom (transistors) (eln) atom ac-
acceleration jet (mp) jiclor de acceleratie ceptor (Ia semiconductoare)
acceleration load (av, dz) suprasarcina access door (expl, sty) u;;aJpoartaifereastr31
acceleration of Earth (ustr, jiz) accele- capac de acces/vizitare
ratie gravitationala accessibility (TH) accesibilitate
acceleration of gravity (astr, jiz) accele- access method (aut) metodA de acces (Ia
ratie gravitationala unji~ier)
acceleration overheat control (rna, mp) accessory (eelf) accesoriu, echipament
termostat pentru controlul suprasa- accessory drive (rna, mp) priza pentru an-
turatiei ;;i supraincalzirii trenarea accesoriilor, priza de putere
acceleration pump (mp) pompa de reprizal pentru accesorii
acceleratie accessory gear box (ma) cutie de echipa-
acceleration stop (pit) oprire a accelerarii mente
acceleration switch (apb) conector inertial accessory gear box drive (ech, may co-
acceleration through sonic speed (pil) ac- mandA a cutiei de accesorii
celerare cu depa;;irea vitezei sunetului accessory unit (ech) ansamblu accesoriu
access panel 4 aclinal

access panel (expl, str) panou de vizitarel accuracy landing manoeuvre (dz, manel',
inspectare/acces pil) venire precisa la aterizare
access passage (nal', pil) culoar de acces accuracy on displayed voltage (el, eln)
access plate (expl, str) placa/panou de vi- precizie a tensiunii afi~ate
zitare/inspectare/acces accuracy test (inc) verificare/testare a pre-
access time (aut) timp de acces ciziei/sensibi litatii
AC change over relay (el) releu comutator accurate adjustment (inc) reglare pre-
de curent alternativ cisalexacta
accident (expl, pi/) accident accurate nying (dz) zbor/pilotare preciss
accidental earth (el) punere la pamant ac- AC current (el) curent alternativ
cidentala AlC effectivity code (av) cod de validare a
accidental ignition (carb) aprindere acci- avionului
dentala AC essential bus bar (el) bars principals
accident investigation (expl) anchetii a u- de curent alternativ
nui accident acetate (chim) acetat
accommodate (transp) a caza/a primi (pa- acetone (chim) acetona
sageri) acetylene (chim) acetilena
accommodation (transp) cazare/primire AC generation system (el) generator de
(de pasageri); amenajare curent alternativ
according to a layer pattern (ma) evo- AC generator disconnect (el) deconectare
lutiv (despre un profil de paletii) a alternatorului (de avio/I)
according to the state of the art (IH) in AlC grounding (nav) interdictie de zbor
conformitate Cll stadiul de dezvoltare al AlC handling and control (dz) manevra-
tehnicii bilitate ~icomandii a avionului
account (transp) cont achievable availability (expl) disponibili-
accumulation of charge (el) acumulare de tate realizabila .
sarcini (electrice) achieved overhaul life (expl) interval (de
accumulator (el) acumulator; (hidr) colec- timp) real intre doua revizii
tor, acumulator AlC identification (av) definire/identi-
accumulator battery (e/) baterie de acu- ficare a avionului
mulatoare acid proof/rezistent (chim, mater) rezis-
accumulator capacitiv indicator (el) indi- tent la acizi
cator de capacitate al acumulatorului acid resistance (of a coating) (mater) re-
accumulator charging unit (air pressure zistenta la acizi (a ullui inveli~/unei
source) (veh) generator de aer (pentru acoperiri)
umjlarea aerostatelor) AlC individual inspection record (expl)
accumulator plant (el, infr) statie de in- registru individual de control
carcat acumulatoare acknowledge (rad) a confirma (UTI mesaj)
accuracy (IH) precizie, exactitate, corec- acknowledgement of receipt (transp) con-
titudine, acuratete firmare de receptie
accuracy landing (manev, pil) aterizare adinal (IH) Tara inclinare, aelin, orizontal
precisa
AlC operation sheet 5 Adcock direction finder .

AlC operation sheet (apb) fi~a de utili- actual weather (meteo) timpul meteo-
zale a aparatului rologic real; starea realli a timpului
acorn nut (av,ut) piulita capac actual zero fuel weight (AZFW) (expl)
acorn tube (eln) tub (electronic) ghinda, masa reala totala lara combustibil
tub (electronic) miniatural actuate (TH) a actiona, a anclan~, a pune
acorn valve (eln) tub (electronic) ghinda, in functiune
tub (electronic) miniatural actuating cylinder (hidr) cilindru de forta
acoustical damper (ech) amortizor acustic actuating lever (av) levicr/parghie de ac-
acoustic diaphragm (acth) membranii/ tionare
diafragma acustica actuating plate (transp) platformli de acti-
acoustic feedback (acth) reactie acustica, onare
efect Larsen actuating pressure (hidr) presiune de ac-
acoustic filter (actlt) filtru acustic, amor- tionare/lucru
tizor de zgomot actuating ring (ma, mp) inel de comandli
acoustic frequency (acth) frecventa acus- actuating rod (com) tija de comanda
tica actuating voltage (eln) tensiune de co-
acoustics (acth,fiz) acustica manda
acoustic velocity (fiz) viteza sonica actuation gear (av) mecanism de actionare
AC pump unit (el, hidr) agregat de curent actuator (ech) motor de comandli; (hidr)
alternativ al pompei servomotor; (TH) dispozitiv de acti-
acquisition (av mil) recunoa~tere; (inc) onare
preluare (de date); (nav, rad) identi- actuator control valve (eclt) distribuitor
ficare, recunoa::;tere, descoperire de servodina
acquisition of a beam (rad) identificare/ actuator disc (hel) disc portant/de sus-
reperare a unui fascicul tentatie
acquisition radar (rad) radar de identifi- actuator motor (TH) motor de actionare;
care/reperare motor de pornire
acrobatic flight (dz) zbor acrobatic actuator rod (com) tija de verin
acrobatic manoeuvre (dz, man, pil) figu- AC undervolt detector (el) detector de
ra acrobatica subtensiune de curent altemativ
acrobatics (dz, man, pil) acrobatie ae- acute angle (mat) unghi ascutit
riana AC voltmeter (el) voltmetru de curent
actual output (TH) putere reala; putere la altemativ
ie~ire adaptator box (TIl) cutie de adaptare
actual power (TH) putere reala/efectiva adapter (el, eln) adaptator, mula, cupla
actual pressure (hidr) presiune reala intermediara; (mec) adaptor piesa inter-
actual pressure lapse rate (meteo) gra- median1, racord
dient vertical de temperatura in at- adapter coupling (ut) man~on de reduqie,
mosfera reala reductie
actual size (TH) marime adevarata, scara Adcock aerial (rad) antenli Adcock, antena
unitara (1/1) direetionala
actual time of arrival (transp) ora reala de Adcock direction finder (rad) radiogonio-
sosire metru Adcock
additional night 6 adjustable thrust engime

additional night (transp) zbor supli- adiabatic equilibrium (fiz) echilibru adia-
mentar, cursa suplimentara batic
additional pressure (hidr) presiune supli- adiabatic expansion (aerod) expansiune/
mentara destinare adiabatica
additional read station (aut) statie/unitate adiabatic now (aerod) curgere adiabatica,
suplimentara de citire flux adiabatic
additional resistance (el) rezistenta adi- adiabatic lapse rate (meteo) descre~tere
tionala adiabatica
additional safety loop (strap) (ech, veh) adiabatic rate (fiz) viteza de variatie in
chinga suplimentara de siguranta procesul adiabatic
additive drag (aerod) rezistenta sup Ii- A-display (rad) indicator radar de tip A,
mentara; rezistenta de fuga indicator radar pentro amplitudine ~i
addressee (aut) adresa; (transp) destinatar domeniu
address modification (aut) modificare de adjacent channel (rad) canal adiacent (ra-
adresa dio, radar)
A.D.F. (automatic direction finder) (rad) adjacent frequency (rad) frecventa adia-
detector automat de directie centalvecina
A.D.F. controller (rad) tab lou de comanda adjustable ball fitting (rna, mp) rotula
ADF reglabila
A.D.F. let-down (nav, rad) aterizare radio- adjustable bell crank (ut) parghie cotita
goniometrica automata, aterizare cu reglabila
ajutoroI detectorolui automat de di- adjustable blade (rna) paleta reglabila
rectie adjustable control rod (com) tija de co-
A.D.F. loop (rad) antena ADF, antena de manda reglabila
radiocompas adjustable friction damper (hidr) amor-
A.D.F. receiver (rad) receptor ADF, re- tizor cu friqiune reglabil
ceptor de radiogoniometru automat adjustable inductor (el) inductor reglabil
A.D.F. reversal (rad) inversiune a indi- adjustable limit snap gauge (ut) calibru
catorului de directie reglabil
A.D.F. screen room test (apb) testare (in adjustable nozzle (rna) ajustaj reglabil
c~cd ecranatd) a radiocompasului adjustable-pitch propeller (av) elice cu
A.D.F. sense aerial (rad) antena auxiliara pas variabil/reglabil
de determinare a directiei adjustable power supply (el) sursa elec-
adherence (TH) aderenta tridi reglabWi
adhesive (mater) adeziv; substanta adeziva adjustable propeller (av) elice cu pas
adhesive insulation tape (el, mater) banda variabil
izolatoare adeziva adjustable rod (com) tija reglabila
adhesive tape (TH) banda adeziva adjustable spanner (ut) cheie reglabilli,
adiabatic (fiz) adiabatic cheie francezli
adiabatic acceleration (rna) acceleratie adjustable tab (aerod) compensator re-
adiabatica glabil
adiabatic condensation (rneteo) conden- adjustable thrust engime (rna) motor ell
sare adiabatica traetiune reglabila
adjustable vane 7 aerator

adjustable vane (rna) paleta reglabila advance diameter ratio (of propeller)
adjustable wall (str) perete reglabil (aerod) parametri de similitudine func-
adjustable wrench (ut) cheie reglabila tionala (ai unei elid)
adjusting arm (com) brat reglabil advanced rescue system (ARS) (av mil)
adjusting nut (ut) piuiita reglabila sistem de salvare avansat '"
adjusting potentiometer (eln) potentio- advanced vertical strike (AVS)' (av mil)
metru de reglaj atac vertical in zona avansata
adjusting rod (com) tija de reglare advance ratio (aerod) avans relativ (aJ
adjusting screw (ut) ~urub de reglare elicei); viteza a mi~carii ascendente (a
adjusting stop (com) opritor de reglare elicei)
adjusting washer (rna) rondela de reglaj advance the throttles (rna, mp) a avansa
(de pozitie reglabilil) aprinderea
adjustment (IH) reglare, punere la punct; advancing blade (hel) paUi in avans
(ut) ajustaj la montaj, culaj advancing blade concept (hel) concept de
adjustment knob (apb, com) buton de pala in avans
reglaj advection (meteo) adveclie
adjustment quadrant (av) sector de reglaj advection current (meteo) curent de ad-
adjustment range (inc, ut) plaja de reglare vectie
adjust rate of descent (pil) a regIa viteza advection fog (meteo) ceata de advectie
de coborare adverse (IH) defayorabil, advers
adjust reception output volume (rad) a adverse conditions (IH) condilii defavo-
ajusta volumul receptiei rabile
administrative channel (transp) circuit adverse pressure gradient (aerod) gradi-
administrativ ent pozitiv de presiune
administrative departments (transp) ser- adverse roll (dz) inclinare laterala in-
vicii administrative versa
admissible error (inc) eroare admisibila advertised load (transp) incarcatura anun-
admission (IH) admisie, intrare tata
admission opening (mp) orificiu de ad- advisory (doc, nov) consultativ
misie advisory air-traffic (nav) serviciu consul-
admixture (mater) aditiv, adaosj impuri- tativ de trafic aenan
tate advisory approach (nov) apropiere cu ser-
A.D.S. (air data system) (apb, aut) sistem viciu consultativj apropiere cu supra-
de achizilionare a parametrilor aerodi- veghere radar
namici advisory area (nov) regiune cu servieiu
adsorptive action (fiz) actiune de adsorbtie eonsultativ
advance (ignition) (mp) a regIa avansul(Ia advisory forecast (meteo) previziune (me-
aprindere) teorologica) cu tiUu consultativ
advanced airborne fire support system advisory route (nav) ruta eu serviciu con-
(AAFSS) (av mil) sistem ambarcat a- sultativ
vansat de suport al artileriei aelotropic (fiz) anizotrop
advanced geometry blade (hel) pala cu aerator (chim) saturator; (ech) orificiu/
geometrie (de concep{ie) avansata gura de sutlare/venti latie
aerator silencer 8 aerodrome identification sign

aerator silencer (eeh) atenuator de zgomot aerial tuning unit (rad) dispozitiv de acor-
al orificiului/ gurii de suflare dare a antenei
aerial (meteo) aerian, atmosferic; (rad) aerial view (foto) fotografie aeriana
antena aerial wire (rad) antena cablu
aerial camera (foto) aparat aerofotografic aerial work (av) zbor utilitar
aerial collision (expl, navy ciocnire ae- aerobatic night (dz, pit) zbor acrobatic
riana; (veh) abordaj aerian aerobatic gyroscope (apb, piJ) giroscop
aerial depth charge (av mil) bomba de pentru zbor acrobatic
aviatie antisubmarin; incarcatura explo- aerobatics (dz, pit) acrobatie aeriana
ziva lansati'i de pe avion contra sub- aerocartography (foto) aerocartografie
marinelor aerochronometer (eeh) cronometru aviatie
aerial dusting (transp) pulverizare aeriana aerodone (av, veh) planor
(in avia{ia agrosilvieii) aerodonetics (av) ~tiinta zborului planat,
aerial insurance (transp) asigurare impo- planorism
triva accidentelor de aviatie aerodrome (infr) aerodrom
aerial mapping (foto) aerocartografie aerodrome beacon (nav, rad) far de ae-
aerial mast (rad) catarg/stalp de antena rodrom
aerial mosaic (foto) harta aerofotogram- aerodrome circling (manev) circuit/tur de
metrica pista
aerial navigation (nav) navigatie aeriana aerodrome control (nav) control (de tra-
aerial photograph (foto) fotografie aeriana fie) al aerodromului
aerial photographic mapping (folo) aero- aerodrome control radio station (rad)
fotogrammetrie, aerofotografie, aero- statie de radio a controlului de ae-
cartografie rodrom
aerial picture (foto) fotografie aeriana aerodrome control reporting office (lIav)
aerial search pattern (av) traseu de cer- birou al controlului (de trafie) al ae-
cetare aeriana (de edutare ~i salvare) rodromului
aerial sickness (pil, transp) rau de inal- aerodrome control service (nav) serviciu
time de control (de Irafie) al aerodromului
aerial spraying (av) pulverizare aeriana aerodrome control tower (infr) tum de
(ill aviatie agrosilvicii) control al aerodromului
aerial survey (av mil, foto) recunoa~tere aerodrome diagram (infr, nav) schema a
topografica aeriana, cartare aerofoto- aerodromului
grafica aerodrome elevation (infr, navy elevatie/
aerial-survey photograph (foto) aerofo- cota a aerodromului
tograma aerodrome environment chart (nav) harta
aerial tensonier (rad) intinzator de antena a zonei aerodromului
aerial tuning capacitor (rad) condensator aerodrome nood-Iight (infr, navy proiec-
de reglare/sincronizare a antenei tor de aerodrom
aerial tuning coil (rad) bobina de re- aerodrom forecast (meteo) previziune me-
glare/sincronizare a antenei teorologica a timpului pe aerodrom
aerial tuning inductor (rad) bobina de re- aerodrome identification sign (nav) indi-
glare/sincronizare a antenei cativ al aerodromului
aerodrome lay-out 9 aerodynamic nozzle

aerodrome lay-out (infr. nav) schema/plan aerodynamic center/centre (aerod} centru


de ansamblu al aerodromului aerodinamic
aerodrome meteorological minima (me- aerodynamic characteristics (aerod) ca-
teo) minima meteorologica a aerodro- racteristici aerodinamice
mului aerodynamic coefficient (aerod.) coeftci-
aerodrome obstruction chart (infr. nav) ent aerodinamic
harta de obstacole a aerodromului aerodynamic couple (aerod) moment ae-
aerodrome reference point (infr, nav) rodinamic
punct de referinta al aerodromului aerodynamic coupling (aerod) interactiu-
aerodrome surface movement indicator ne/cuplare aerodinamica
(ASMI) (infr, nav) indicator (radar) de aerodynamic damping (aerod, dz) amor-
mi;;care pe pistele aerodromului tizare aerodinamica
aerodrome taxi circuit (infr, nav) traseul aerodynamic derivative (aerod. dz) deri-
circulatiei la sol pe aerodrom vata aerodinamica
aerodrome traffic (nav) traftc/circulatie aerodynamic effect (aerod) efect aerodi-
pe aerodrom namic
aerodrome traffic circuit (infr, nav) tra- aerodynamic efficiency (aerod, dz) eftci-
seu de circulatie pe aerodrom, tur de enta aerodinamica; ftnete aerodina-
pista, schema de circulatie mica
aerodrome traffic zone (nav) zona de aerodynamic factor (aerod) coeftcient ae-
traftc de aerodrom, zona a aerodro- rodinamic
mului aerodynamic force (aerod) forta aerodi-
aeroduct (rna) motor aeroreactiv namica
aerodynamic (aerod) aerodinamic aerodynamic guidance (aerod) conducere
aerodynamic ablation (rach) ablatie/su- prin comenzi aerodinamice
blimare aerodinamica aerodynamic heating (aerod) incalzire ae-
aerodynamic action (aerod) actiune aero- rodinamica
dinamica, efect aerodinamic, fenomen aerodynamic heat transfer (aerod) trans-
aerodinamic fer aerodinamic de c81dura
aerodynamic actuator (aerod) motor de aerodynamic influence (aerod) influenta
comanda aerodinamica aerodinamica
aerodynamical analysis (aerod) calcul ae- aerodynamic leading edge (aerod) bord
rodinamic de atac aerodinamic
aerodynamic balance (aerod) compensare aerodynamic lift (aerod) portanta aerodi-
aerodinamica; echilibrare aerodinamica namica; forta ascensionala aerodina-
(a e/icei); (fnc) balanta aerodinamica mica
aerodynamic behaviour (aerod, dz) com- aerodynamic load (aerod) sarcina aero-
portare/caracteristica aerodinamica dinamica
aerodynamic boost-link ratio (com, hidr) aerodynamic mean chord (aerod) coarda
raport de transmisie de la servomotor la medie aerodinamica
organele/suprafetele de comanda aero- aerodynamic nozzle (aerod,fnc,ma) ajus-
dinamice taj/efuzor cu reglare aerodinamica
aerodynamic performance 10 aeronautical telecommunication service

aerodynamic performance (aerod) carac- aerograph (meteo) aerograf, aparat pentm


teristica aerodinamica inregistrarea sirnultanii a presiunii,
aerodynamic quality (av) calitate aerodi- temperaturii ~i umiditatii aemlui
namica aerogyro (IIel) girodina, elicopter com-
aerodynamics (aerod) aerodinamica binat
aerodynamics of cooling (ma,mp) aero- aerology (meteo) aerologie
dinamica sistemului de racire aeromechanics (aerod) aerodinamica; ae-
aerodynamics of wing (aero) aerodina- romecanicii
mIca aripii aerometeorograph (apb) aerometeograf,
aerodynamic stability (aerod) stabi1itate aparat de bord pentru inregistrarea con-
aerodinamica ditiilor atmosferice
aerodynamic stiffness (aerod) rigiditate aeromodeller (av) aeromodelist
aerodinamica aeronautical (av) aeronautic
aerodynamic transfer (aerod) transfer ae- aeronautical beacon (nav,rad) far aero-
rodinamic nautic
aerodynamic twist (aerod) torsiune aero- aeronautical broadcasting service (meteo,
dinamica, variatie a liniei de portanta nav) serviciu de radiodifuzare a infor-
Dutil in lungul anvergurii matiilor aeronautice
aerodynamic vane (aerod) cutit aerodi- aeronautical chart (nav) hartii aeronauticii
namic aeronautical engineering (av) tehnicii ae-
acrodynamic volume (veil) volum total a1 ronauticii
aerostatu1ui aeronautical fixed service (infr,rad) ser-
aerodynamic volume displacement (ae- viciu de radiocomunicatie destinat avi-
rod) dizlocuire a unui vo1um de aer atiei
aerodyne (av) aerodina, vehicul aerian mai aeronautical industry (av) industrie aero-
greu ca aeml nauticii
aerolastic (str) aerolastic aeronautical laboratory (inc) laborator
aero1astic divergence (str) divergenta ae- aeronautic
rolastica, instabilitate aperiodica aero- aeronautical light (infr,nav) semnalizare
elastica luminoasa pentru aviatie
acrolastic cffect (aerod,str) efect aero- aeronautical mobile service (rad) serviciu
lastic de radiocomunicatie mobil pentru lega-
aeroelastidty (.~tr) aerolasticitate turi intre avion ~i sol sau intre avioane
aeroclastic stability (str) stabilitate aero- aeronautical radio-navigation service
elastica (mec, rad) serviciu de radionavigatie
acrocmbolism (av) aeroembolie aeronauticii
acm-cnginc (ma,mp) motor de avion aeronautical station (infr,rad) statie de ra-
aerofoi I (aerod) suprafatii portanta/de sus- diocomunicatii aeronautica
tenta!ie; profi1 de aripii; profil aerodi- aeronautical telecommunication service
llamlC (nav, rad) serviciu de te1ecomunicatii
aerogation (nav,sl) navigatie aeronautice
aeronautics 11 afterglow

aeronautics (av) aeronautiea aerotow (av) remorcare aeriana


aeroneurosis (av,pi/) aeronevrozA, pertur- aerotriangulation (nav) aerotriangulatie
batie a functiilor nervoase ale pilotului aeroturbine (rna) turbina de aviatie
aero-oil (mater) ulei de aviatie aerovane (aerod, veil) motor eolian
acrophotogram (foto) fotografie aeriana, A.F. amplification stage (rad) etaj de am-
aerofotograma, aerofotografie plificare 1n audiofrecventa
aerophotogrammetry (foto) aerofoto- A.F.e. (authomatique frequency control)
grammetrie (rad) control automat al frecventei
aerophotography (foto) aerofotografie, fo- A.F. signal generator (rad) generator de
tografie aeriana semnale de audiofreeventa
aeroplane (av) aeraplan, avion aft attendant's seat (transp) seaun al 1n-
aeroplane effect (rad) efeet de avion, ra- sotitorului din spate
diointerferenta datorata trecerii unui aft bearing housing (rna,rnp) carcasa a
avion rulmentului din spate
aeroscope (chim,meteo) aeroseop, instru- aft body (av) parte posterioarMcoada a avi-
ment pentru masurarea compozitiei ae- onului
rului aft carriage (ater) carucior posterior; (av)
aeroscopy (meteo) aeroscopie tren de aterizare posterior
aerospace navigation (casp,nav) navigatie aft e.G limit (av,dz) limita posterioara a
aerospatiala (pozifiei) centrului de greutate
aerospace vehicle (racll) vehicul aero- aft end (av) coada/parte posterioara a avi-
spatial onului
aerosphere (meteo) aerosfera, inveli~ul ga- aft entrance (transp) intrare prin partea
zos al Pamantului posterioara a avionului
aerosol (rna,rnp) aerosol after body (av) parte posterioaralcoada a
aerostat (veil) aerostat, balon avionului
aerostatic lift (aerod, veil) portanta aero- afterburner (ma) dispozitiv de postcom-
statiea, forta ascensionala bustie
aerostatic (aerod) aerostatica afterburner name holder (rna) arzator de
aerostation (veil) ~tiinta a zborului eu postcombustie
aeronave mai u~oare ca aerul afterburner ignition (rna) aprindere a
aerosurveying (foto) aerofotografie de an- combustibilului 1n camera de fortaj/
samblu postcombustie
aerotechnics (av) tehnica aeronautiea afterburner nozzle (rna) ajutaj/efuzor al
aerothermodynamic (aerodJiz) aeroter- eamere] de fortaj/postcombustie
modinamic afterburner thrust augmentation (rna)
aerothermodynamic duct (rna) statore- fortaj/marire a traetiunii prin posteom-
actor bustie
aerothermodynamics (aerod,jiz) aeroter- afterburning (rna) postcombustie
modinamica aftercooler (rnp) racitor secundar/final
aerothermoelasticity (str) aerotermoelasti- afterglow (rad) iner1ie luminoasallumino-
citate zitate remanenta; (rneteo) luminiscenta
aerotopography (foto) aerotopografie rezidUil1a (dupa aplisu/ Soare/ui)
afterglow time 12 aileron droop

afterglow time (rad) durata a persistentei ahead of (TH) inainte, in cap, in prora
imaginii A.J.D. (aeronautical inspection depart-
after-heat (fiz) dHdura remanenta; caldura ment) (av) departament de inspeetie
reziduala . aeronautica
afterimage (rad) persistenta a imaginii (pe aid (TH) ajutor, mijloc (de asigurare)
ecranul radar) aid to air navigation (Ilav,pi/) lllijIoc de
after-landing check (expl) control dupa naviga(ie aeriana
aterizare aid to approach (nav,pil) mijloc de apro-
after propeller (he/) elice posterioara piere
after section (av) parte posterioara; com- aid to identification (nav,pil) mij loc de
partiment posterior identificare
aft-facing (av) catre coada/pupa aid to loading (nav,pit) mijloc de aterizare
aft-fan engine (mr) motor cu turboventi- aid to location (nav,pil) mijloc de recu-
lator posterior perare/descoperire
aft fuselage (av) parte posterioara a fu- aid to taxiing (manev) mij loc de Illlaj
seJajului aileron (aerod) eleron, aripioara
aft inboard pulley assembly (com) an- aileron amplifici' (com,hidr) amplificator
salllbiu posterior al rolei interioare de aJ comenzii/buster al eJeronului
cablu aileron anglc (aerod,com) unghi de bracaj
aft limit (dz,expl) lilllita posterioara (a al eleronului
cemrajului) aileron booster (com,hidr) servoamplifica-
aft position (TH) pozitie postericara tor/buster al eleronului
aft pump camster drain valve (carb) su- aileron brackets (str) console ale elero-
papa de drenare a recipientului pompei nului
posterioare aileron cable (com) cablu de comandii al
aft section (av,str) sectiune posterioara eleronului
agate bearing (apb) lagar cOllfectionat din aileron circuit (com) circuit (de cOllumdd)
agat a eleronului
A.G.C. (automatic gain control) (aut) aileron control (com) comanda a elero-
control automat al amplificarii nului
age hardening (mater, ut) durificare prin aileron control run (com) cursii a comen-
imbatriinire zii eleronului
ageing (mater) imbatrallire (a materia- aileron control systcm diagram (com)
lelor) schema a sistclllului de cOlllandii al e-
agency (transp) agelltie leronului
agcnt (fH) agent, component react iv, fac- aileron control whcel (com) volan de co-
tor, mijloc, substanFI manda a deronului
agonic linc (mat) agona, curba agonica, aileron deflection (aerod,com) nnghi de
linie de varia(ie zero bracaj al eleronului; bracaj al ele-
agrecmcnt (transp) contract ronului
agricultural helicoptel' (hel) elicopter aileron droop (com) bracare a eleroanelor
agricol
aileron-effectivness derivative 13 air-bill

aileron-effectivness derivative (aerod,dz) aileron setting (aerod) unghi de cablaj al


eficientii/eficacitate a eleronului; deri- eleronului
vatii paniala a momentului de ruliu in aileron linkage (com) illstalatie a sistemu-
raport cu bracajul eleroanelor lui de comanda a eleroanelor
aileron feel (colII,dz) efort lateral la man- aileron span ratio (aerod) anvergura rela-
~a; percepere a efortului la comanda !iva a eleronului
eleronului aileron spar (m',str) Jonjeron de fix are a
aileron handwheel (com) volan de coman- eleronului
da a eleronului; mall~ii volan pelltru e- aileron-spoiler linkage (com) instalatie a
leron sistemului de comanda a eleronului $i
aileron hinge fitting (com,str) feruri ale spoilerului
~arnierei elerollului aileron spring trim tab (aerod,com) ser-
aileron hinges (com,str) ~arniere ale elero- vocompensator; compensator cu arc al
nului eleronului
aileron kick (com,pit) bracare brutalii a aileron tab (aerod,com) compensator/tri-
eleronului mer al eleronului
aileron knob (com) buton de cuplare a co- aileron tab control horn (aerod) corn al
menzii eleroanelor compensatoru!ui de comanda al elem-
ailero n lift (aerod) fortii portantii a ele- nului
ronului aileron travel (com) cursa a eleronului
aileron motion (aerod,com) mi~care a ele- aileron-trim indicator (apb) indicator de
ronului pozitie a trimerului eleronului
aileron plane (aerod) plan al eleronului; aileron trim jack mounting brackets
plan al corzilor eleronului (colII,str) supoqi de montaj ai verinului
aileron position indicator (apb) indicator de compensare al eleronului
de pozltie al eJeroanelor air abort (expl, pil) ratare a unei misiuni
aileron power (aerod,dz) eficacitate/efici- datoratii unui efect survenit in zbor;
enta a eleronului; servocomandii (hi- aeronava cu 0 defectiune survenita in
drau/ica) a eleronului zbor
aileron power jack (hidr) amplificator hi- air adapter (mr) circuit de aer (ill ilia/and
draulic al eleroanelor reactiv)
aileron power unit (com,hidr) servoam- air admission (TH) admisie de aer
plificator/buster al eleroanelor air agency (transp) agentie de transport
aileron push-pull rod (com) tija de co- aviatic
manda a eleronului air ambulance (a v) varianta sanitara a
aileron quadrant mounting brackets (str) unui avion; aeroambulanta sanitarii
suporti de ll10ntaj ai cuadrantului (sec- air baffle (aero d) deflector (de cllrent) de
torllilli de roata a) eleronului aer
aileron roll (dz,pil) tonou lent (prodlls 111/- air-bearing gyroscope (apb) giroscop cu
mai Cll eleroallele) lagare cu aer
ailerons (aerod) eleroane air-bill (transp) facturi1 pentru incarcatura
aileron servo (coIII,hidr) servomecanism al avionului
eleronulUl
air bleed elbow 14 air-cooled blade

air bleed elbow (hidr) cot pe 0 linie de air-brake lever (com) maneta de comanda
preluare/priza de aer a franei aerodinamice
air-bleed hole (rna) orificiu de admisie sau air-brake switch (com) comutator de frane
evacuare a aerului aerodinamice
air bleed valve (ech) supapa de evacuare a air-breathing engine (rna) motor aerore-
aerului; (ma,mp) clapeta de evacuare a activ
aerului air-breathing power unit (rna) motor ae-
air blower (ech) sutlanta de aer roreactiv
air blowing (ech) venti latie fortata air bridge (infr) pasare la pentru pasageri
airborne (JH) in aer, in suspensie; aero- air bump (meteo) rafala de aer
purtat; transportabil sau atlat in aer; air burst (av) explozie aeriana
(av) ambarcat; (av mil) aeropurtat; airbus transporter (transp) avion greu de
(apb) de bord pasageri, avion de mare capacitate
airborne at 25 minutes! (pil) ati decolat la air carrier (transp) companie aeriana,
minutul25! companie de transport aerian
airborne auxiliar power unit (el) grup air characteristics (dz) caracteristici de
auxiliar de bord zbor
airborne command post helicopter (av air charging valve (veh) supapa de um-
mil) elicopter pentru post de comanda flare
ambarcat air cleaner (JH) filtru de aer
airborne computer (aut) calculator de air cock (ech, hidr) robinet de aer
bord air company (transp) companie de avi-
airborne electronics (eln, aut) echipament atle
electronic de bord air compressor (rna) compresor de aer
airborne instrument (apb) aparat de bord air compressor intake throttle (rna) vo-
airborne integrated data system (aut) let/ clapeta de admisie a aerului in
dispozitiv ambarcat de achizitie de date compresor
airborne noise (acth, av) zgomot datorat air conditioning (ech) climatizare
avioanelor air conditioning cart (transp) remorca
airborne radar (rad) radar de bord pentru incalzire
airborne recorder (apb) inregistrator de air conditioning master-valve (eell) robi-
bord net al echipamentului de conditionare a
airborne time (transp) timp de functionare aerului
in zbor; timp de zbor air-conditioning package (ech) dispozitiv
airborne tone decoder (rad) decodor de de conditionare a aerului
ton ambarcat/de bord air-conditioning plant (eell) instalatie de
airborne vehicle (av) aeronava conditionare a aerului
air-brake (aerod) frana aerodinamica, vo- air conditioning system (ech) sistem de
lete de aterizare, tlapsuri climatizare
air-brake nap (aerod) frana aerodinamica, air conditioning unit (ech) dispozitiv de
tlapsuri condilionare a aerului
air-brake indicator (apb) indicator de po- air consumption (JH) consum de aer
zitie a franei aerodinamice air-cooled blade (rna) paleta racita cu aer
air cooling 15, aircraft mechanic

air cooling (THJ racire cu aer; (ech) ven- aircraft flare (av mil) racheta de semna-
tilatie eu aer lizare luminoasa lansata din avion
air cooling unit (ech) grup/unitate de ra- aircraft fleet (transp) pare de avioane
eire cu aer aircraft geometry (av) geometrie a avi-
air corridor (nav) coridor/culoar aerian onului
aircraft (Ale) (av) avion, aeronava aircraft gliding noise (acth, all) zgomot
aircraft acceleration (dz) aecelerare a ae- provocat de avion in timpul planarii
ronavei aircraft grounding (nav, pil) interdictie de
aircraft anti-icing (expl) degivraj al avio- zbor, oprire de la zbor
nului aircraft handling (dz) pilotare a avionului;
aircraft balance (av) eentraj al avionului manevrabilitate/pilotabilitate a avio-
aircraft cable (str) cablu de aviatie nului
aircraft cabin failure (expl) depresurizare aircraft heater (ech) sistem de incaIzire
a eabinei avionului (de cabinii) al aeronavei
aircraft carrier (av mil) portavion aircraft hose (carb) furtun de alimentare
aircraft change (transp) inlocuire/substi- al aeronav~ "-
tuire de avion aircraft in service (transp) avion in ser-'
aircraft characteristics (av, dz) caracteris- viciu/exploatare
tiei ale unui avion aircraft instrument mechanic (expl) me-
aircraft commander (transp) eomandant callie de intretinere a aparaturii de bord
de aeronava aircraft jack (expl, ut) cric/meeanism de
aircraft construction (av) construqie de ridieare al aeronavei
avioane aircraft launching (av) pomire a unei
aircraft dispersal facilities (infr) mijloace aeronave; (av mil) lansare (a unei ro-
de remorcare a avioanelor chete) de pe avion
aircraft elevator mechanism (expl, ut) aircraft life (expl) durata de exploatare a
eric de avion; meeanism de ridieare a unui avion, resursa a avionului
avionului aircraft life evaluation (expl) evaluare/de-
aircraft engine (ma, mp) motor de aviatie terminare a duratei de exploatare a unui
aircraft engineering (av) tehniea de avi-' avion, evaluare a resursei avionului
atie; construetie de avioane,' inginerie aircraft line of flight (aerod, dz) linie de
aeronautica zbor a avionului
aircraft exhibition (av) expozitie de avi- aircraft mains (el) retea (electrica) la bord
oane aircraft maintenance (expl) deservire teh-
aircraft fare (transp) costul unui bilet de nica ~i revizie a unei aeronave, intre-
ealatorie cu avionul tinere a avionului
aircraft fatigue (str) oboseala a strueturii aircraft magnetic compass (apb) busola
avionului magnetica de aviatie
aircraft feel (com, dz) efort la eomenzile ai~craft manufacturer (av, ut) fabricant,
avionului; percepere a efortului in eo- de avioane
menzi aircraft mechanic (expl) mecanic aviatie
aircraft fitter (expl) mecanie de aviatie
aircraft noise 16 air disc

aircraft noise (aeth, av) zgomot provocat aircrew member (expl) membru al echi-
de un avion pajului
~raft on grQJ!ltd_L~QGtorder (exfJD aircrew pre-flight check (expl) verificare
qrdiA de gqJill}?Le_J:te_!!r..ge~ta __ aecrnpajului inainte de zbor
aircraft oscillation (dz) oscilatie a avio- air crossfeed valve (mp) supapa ineruci-
nului; (str) vibratie a avionuiui :}ata de alimentare cu aer
aircraft performance (av) performanta a air-cushion (veil) perna de aer
avionului air-cushion vehicle (veh) verncul pe perna
aircraft pneumatic system (hidr) sistem de aer; vehicul eu efect de sol; (av) ae-
pneumatic ai avionului roglisor
aircraft power system (el, hidr) circuitJre- air cycle inlet/outlet temperature (rna)
tea (electricit) de bord alia unui avion temperatura de intrare/ie:}ire a ciclului
aircraft - prepared - for - service weight de aer
(expl) greutate bruHi. a avionului inainte air data (meteo) parametri/caracteristici ai
de decolare, masa a avionului pregatit aerului
de zbor air data computer (aut) calculator de bord
aircraft proppeler (av) elice de avion air data sensor (apb,fllc) traductor/sensor
aircraft radio station (rad) statie radio de pentru parametrii aeruiui/aerodinamici
bord air data system (apb) eentrala aerodina-
aircraft radome (av, rad) cupola a ante- mica; (meteo) eentrala anemometrieal
nei radioloeatorului de bord anemobarometriea
aircraft range (dz) distanta de zbor a ae- air deflection (aerod) deflectie (a euren-
ronavei tului) de aer
aircraft-refueling vehicle (av) avion de air deflection and modulation (ADAM)
alimentare in zbor (aerod) ejectie a aerului la bordul de
aircraft stability (dz) stabilitate a avio- fuga al aripei
nului air delivery duct (ech) eondueta de ali-
aircraft substitution (expl, transp) iniocu- mentare eu aer
ire de avion air delivery pipe (ecll) eondueta de ali-
aircraft tail unit (av, str) coada/parte pos- mentare eu apa
terioara a avionului air delivery pipe valve (ech) supapa de
aircraft tire (ater) anvelopa de avion alimentare a eonduetei eu aer
aircraft-type spark plug (mp) bujie de air density (aerod, meteo) densitate a ae-
aviatie rului
aircraft utilisation (expl, transp) utilizare air density field (aerod) camp (de repar-
a avionului tizare) de densitate intr-un eurent de
aircraft weight (av) masa a avionului aer
aircraft weight ratio (W IW max) (av) ra- air-density ratio (aerod) densitate relativa
port de mase al avionului (M/MmtJ~, a aerului
coeficient de incarcare a avionului air disc (hidr) supapa in forma de dise
aircrew (expl, pil) personal navigant, e- intr-o eondueta pneumatica
chipaj
air display 17 air force

air display (av, pill demonstratie/manifes- airflow control r.p.m. signal transmitter
tatie aeronautiea (apb) transmitator al semnalului de
air distance recorder (apb) inregistrator turatie pentru comanda debitului de aer
de distantii aeriana (parcursii) airflow diagram (aerod, mal schema a
air draught (TH) eurent de aer curentului/scurgerii de aer '"
air driven (hidr) eu comandii pneumatiea, airflow fence (aerod) cutit aerodinamic
aetionat pneumatic airflow laboratory (inc) tunel aerodina-
air-driven gyroscope (apb) giroscop acti- mic, laborator pentru studiul curentu-
onat pneumatic lui de aer
airdrome reference point (nav) punct de airflow meter (TH) debitmetru de aer
referinta al aerodromului airflow pattern (aerod) spectru de curgere
airdrop/airdropping (veh) lansate de pa- a aerului
ral?util?ti, lestare de incarcatura airflow separation (aerod) desprindere a
air duct (TH) eondueta eu aer curentului de aer
air eddy (aerod) vartej de aer airflow speed (aerod) viteza de curgere a
air engine (ma) eompresor; motor aero- aerului; viteza de curgere a curentului
reactiv de aer
air-entry hole (av) orificiu pentru intrarea airflow stability (aerod) stabilitate a cu-
aerului rentului de aer
air escape cock (expl, hidr) robinet de go- airfoil (aerod) profi I aerodinamic; (I'H)
lire a aerului peticula de aer
air evacuation (mater) degazare airfoil blow wave (aerod) undA de ~oc
air exchanger (ech) sehimbator de aer frontala pe un profil
airfast (av) impenetrabil pentru aer airfoil camber (aerod) curbare a profitului
air ferry service (transp) servieiu de tran- airfoil cascade (mr) retea de profile
sbordare aeriana airfoil center/centre of pressure (aerQd)
air-field (infr) teren de aviatie, teren de centru de presiune/focar al profilului
zbor, aerodrom airfoil characteristic curve (aerod) ca-
airfield performance (dz) caracteristici de racteristica a profilului
deeolare ~i aterizare airfoil characteristics (aerod) caracteris-
air filament (aerod) fileu de aer tici ale unui profit
air film (aerod, hidr) peticula de aer airfoil chord (aerod) coardA a profitului
air filter (TH) filtru de aer airfoil de-icing (expl) degivrare a aripei
air flap (mp) clapeta de aer airfoil de-icing system (ech) sistem de de-
air fleet (av) flota aeriana givrare a aripei
airflow (aerod) curent de aer; (FH) debit airfoil de-icing vaive (ech) vanalclapeta de
de aer degivrare a aripei
airflow characteristics (aerod) caracte- airfoil section (aerod) profit de aripalsu-
ristici aerodinamice; caracteristici ale prafata portanta
curentului de aer airfoil spoiler (aerod) spoiler de aripa
airflow control regulator and actuator airfoil surface (aerod) suprafatA a aripei,
(hidr) regulator ~i dispozitiv de actio- suprafata portanta
nare pentru comanda debitului de aer air force (av mil) forte aeriene (militare)
airframe 18 air intake motors

airframe (str) celulalstructura de avion air hoist (I'H) troliu pneumatic


airframe bonding lead (el) fIr de meta- air hole (meteo) gol de aer
lizare, cabLu de legare a pi'ir1ilor meta- air hose (ec") furton de aer
lice ale structurii avionului pentru ega- air-hostess (transp) inso~itoare de bord
lizarea poten~ialului electric air humidifier system (ech) sistem/circuit
airframe characteristics (av) caracteris- de umidificare a aerului
tici ale structurii; caracteristici ale ae- airing (I'll) aerare, ventilare, aerisire
ronavei air injection (rna, mp) injec~ie de aer
airframe construction (av, str) constructie air injector (rna, mp) injector de aer
de celule de avion air inlet (rna) difuzor/colector de aer
airframe de-icing (expl) degivrare a ce- air inlet case (rna, mp) carter pentru ad-
lulei misia ael1l1ui
airframe de-icing air outlet (eeh) orifIciu air inlet duct (mp) conducta de admisie a
de evacuare a aerului pentru degivrarea aerului
celulei air inlet hub fairing (ma, mp) carenaj cen-
airframe manufacturer (av) fabricant de tral al prizei de aer
celule (de avion) . air inlet/outlet temperature (ma, mp)
airframe reference plane (av) plan de re- temperatura de admisie/evacuare a ae-
ferin~a a structurii/celulei rului
airframe resonance (str) rezonanta (meca- air inlet screen (ech) grilalecran de intrare
nidi) a celulei avionului a aerului
air free of visible moisture (meteo) aer air inlet valve (ma, mp) supapa de admisie
nesaturat a aerului
airfreight (transp) incarcatura transportata air intake (rna, mp) priza de admisie a
pe cale aeriana ael1llui
~ir-fuel ratio (rna, mp) raport de amestec air intake casing (rna, mp) carter de ad-
air-fuel ratio control unit (rna, mp) regu- misie a aerului (fn compresor)
lator de exces de aer air intake duct (ma, mp) colector de aer,
air gap (el) intrefIer, (I'H) fantii pentru aer, conducti'i de admisie a aerului
interval de aer air intake extension (ma, mp) adaptor la
air gap choke (el) bobinii de conduc~ie cu admisia aerului
intrefIer air intake guard (ma) pIasa de protec~ie a
air gauge (ut) micrometru pneumatic colectorului/difuzorului de aer
air gouvernor (eeh) regulator de debit de air intake guide-vane (ma) palete de
aer ghidare la admisia aerului (fn compre-
air-ground communications (rad) legatu- sor)
ra (radio) aer-sol air intake incidence (rna) unghi de inci-
air guide plate (rna) placa de ghidare a den~a la admisia aerului (fn eolector)
aerului air intake lip (aerod, ma) buza a prizei de
airhead (av mil) cap de pod pentru desant admisie
aerian air intake motors (eeh) motoare pentru
air heater (ech) sistem de incalzire a ae- priza de admisie a aerului
rului
air intake oil cooler 19 air-outlet

air intake oil cooler (rna, mp) radiator de air lubricated bearing (I'H) lagar cu lu-
ulei in priza de admisie a aerolui brificatie cu aer
air intake opening (rna) orificiu al prizei air mail (transp) po~ta aeriana
de aer air mail helicopter (transp) elicopter
air intake pipe (rna, mp) priza de aer, con- po~tal "
ducta de admisie a aerului air manifold (rna) colector de aer
air intake pressure (rna, mp) presiune de air manoeuvre (manev) manevra in zbor;
admisie (av. mil) manevre de aviatie
air intake screen (rna, mp) grila a prizeMe air mass analysis (meteo) studiu al mi~
admisie carii maselor de aer
air intake valve (mp) supapa de admisie a air-mileage indicator (apb) indicator de
aerolui distanta parcursa (in mile)
air intake valve shutter (rna) volet (ja/u- air-mileage unit (apb) bloc pentro masu-
zea) de canal de admisie a aerului rarea distantei pareurse (in mile)
air intercharger (inc) schimbator de aer air-minded (av, sf) interesat in probleme
(pentru prevenirea suprafncalzirii) in de aviatie
suflerii aerodinamice air-mixing chamber (rna) camera de
air jet (aerod) jet de aer amestec al aerului
air jet pump (ech) pompa de aer air movement (meteo) mi~care (a rnase/or)
air layer (aerod) strat de aer de aer
air leg (nav) portiune /tronson al rutei de air navigation (nav) navigatie aeriana
zbor; (I'H) cric pneumatic air-navigation chart (nav) harta de navi-
airless (meteo) lara vant, calm; (I'H) lara gatie aeriana
seraj air navigation facilities (nav) mijloace/
airlift (transp) pod aerian posibilitati de navigatie aeriana
airlift supplies (transp) aprovizionare pe air-navigation map (nav) harta de navi-
calea aerolui gatie aeriana
air-line (transp) linie aeriana; intreprinde- air noise (acth) zgomot, sunet (datorat
re/companie de transport aerian mi~carii aerului)
air-line distance (nav) distanta pe un cerc air nozzle (hidr) duza; (rna) ajutaj, jiclor,
mare difuzor ,
air-line helicopter (transp) elicopter de air observation post (AOP) (infr) post de
transport public observare aeriana
air-liner (transp) avion de linie/transport air-oil leg (ater) jamba eu amortizor oleo-
public pneumatic
air load (aerod) sarcina aerodinamica air-oil shock absorber (hidr) amortizor
air load testing (i'nc, str) incercare sub ac- oleopneumatic
tiunea unei solicitari aerodinamice air outflow (aerod, may curent cu aer la
air-lock (carb) blocare eu bule de aer (a evacuare
unei conducte de combustibil) air-outlet (hidr) orificiu de evacuare a
air log (apb, navy log aerian aerului
air-outlet knob 20 air-refueling pump

air-outlet knob (ech) buton (de comandii) airport weather ceiling (meteo) plafon (de
a evacuarii aerolui nori) minim admis al acrodromului
air-outlet nozzle (ech) gum (individuafii) air position indicator (aut) indicator (au-
de aerisire tomat) al pozitiei (avionului) in aer
air-outlet screen (ma, mp) grila de eva- air-powered (lzidr) actionat pneumatic
cuare a aerolui air-pressure duct (hidr) conducta de pre-
air performance (aerod) caracteristici ae- siune de aer
rodimlmice air-pressure gauge (apb) aparat pentru
air piston (hidr) piston pneumatic masurarea presiunii aerului; aparat pen-
airplane aerodynamics (aerod) aerodina- tro masurarea presiunii dinamice
mica a avionului air-pressure head (aerod, inc) receptor de
airplane body (av, str) fuselaj al avionului presiune dinamiea
airplane configuration (av) configuratie/ air-pressure operated valve (hidr) cla-
lillsamblu al avionului petalvalva pneumatica
airplane engine (ma, mp, mr) motor de air pressure pipe (IH) conducta de aer
avion comprimat
airplane mass ratio (dz) parametru de air pressure probe (apb, inc) traductor de
masa al avionului, densitate relativa presiune dinamica
airplane motion (Ql~ mi~care a avionului air pressure regulator (hidr) regulator de
airplane natural frequency (str) frecventa presiune a aerului
proprie a (structurii) avionului air pressure supply (IH) alimentare cu
airplane plant (ut) uzina de avioane aer comprimat
airplane power (ef) sursa (de curent) de air-pressure valve (IH) supapa de aer
bord eomprimat
airplane's ceiling (dz) plafon al avionului air proof (IH) etan~ la aer
airplane spinning characteristics (dz) ca- air pump (float LlC) (veil) suflanta de
racteristici de vrie ale avionului umflare; (Iff) pompa de aer
airplane stability (dz) stabilitate a avio- air racing (av) cursa aeriana; competitie
nului aeronautica de viteza
air plot (nav) diagrama de pozitie in aer (a air radiator (ech, mp) radiator de aer
avionului) air range (dz) raza de actiune/de zbor
air portability (av) transportabilitate pe air rate (ma) eonsum de aer (pe unitatea
calea aerului de limp)
airport altitude (infr) altitudine a aero- air-refueling boom (carb) teava telescopi-
dromului ea pentru realimentare in zbor
airport apron (infr) platforma de statio- air-refueling manifold (carb) conducta a
nare a unui aeroport sistemului de realimentare in zbor
airport charge (transp) taxa de aeroport air-refueling pump (carb) pompa (de
airport surveillance radar (ASR) (rad, transvazare a combustibilufui) la rea-
infr) radar de supraveghere al aerodro- limentarea in timpul zborolui
mului
air regulator 21 air system section

air regulator (aut, mp) regulator de ali- airspeed mach indicator (apb) indicator
mentare cu aer de numar Mach; mahmetru
air-release valve (TN) supapa de ev~cuare airspeed meter (apb) vitezometru, indica-
a aerului tor de vitezii adevarata
air relief cock (ech. hidr) robinet de airspeed switch (ech) comutator pentru
golire a aerului vitezometru
air renewal (ech) reimprospatare a aerului airspeed tube heating (apb) incalzire a
(in cabina avionului) tubului Pitot
air rescue (expl) operatie de salvare ae- air start (expl, rna, mp) pomire a moto-
riana rului in aer
air research center (av mil) centru de cer- air-start truck (infr. expl) grup de dema-
cetari (de salvare) aeronautice raj
air resistance (aerod) rezistenta aerodina- air starter (ech, mp) demaror pneumatic
mica airstep (ech, infr) scara pentru avion
airscrew-driving jet (rna) motor turbopro- airsteps operating handle (ech, infr)
pulsor miner pentru actionarea scarii de avion
airscrew de-icer (ech) degivror de elice air stream (aerod, meteo) curent de aer
air seal (ech) etan~are a conductei de aer; airstream direction detector (ADD) (apb)
(mp) clapeta de aer detector de unghi de incidenta
air separator (aerod) cutit aerodinamic airstream propeller (aerod) elice actio-
air service (av, transp) serviciu aerian nata de curent, mori~ca
air sextant (apb, nav) sextant aeronautic airstream separation (aerod) desprindere
airshed (infr) hangar (de aeronave) a curentului/fileului de aer; desprindere
airship (veh) dirijabil a scurgerii
air shock wave (aerod) uncia de ~oc aerian airstrip (infr) pista de aterizare
air-sickness (av, pil) rau de aer/lniHtime air supply (TN) alimentare cu aer; (transp)
air sleeve (infr. meteo) man~a de vant aprovizionare pe calea aerului
air sounding (meteo) sondaj atmosferic air supply valve (ech) c1apetii/valva de ad-
air space (av. av mil) spatiu aerian misie a aerului
airspeed (aerod, dz) vitezii adevarata, air-suspension gyroscope (apb) giroscop
vitezii a avionului fata de aerul ambi- cu lagare cu aer
ant airswinging (nav) determinare a deviatiei
airspeed calibration (apb) grafic/tabel de busolei in zbor
corectii al vitezometrului air switch (ech) robinet al sistemului de
airspeed heat indicator (apb) traductor de aer
presiune dina mica al vitezometrului air system (ech) sistem de aer
airspeed hold (dz, nay) mentinere a vitezei air system duct pressure indicator (ech)
airspeed indicating system (he/) circuit indicator de presiune din conducta de
anemometric aer
airspeed indicator (ASI) (apb) vitezo- air system pressure indicator (apb) ma-
metru nometru al sistemuJui de aer
airspeed indicator calibrator (expl. ut) air system section (ut) sector al sistemului
dispozitiv de calibrare a vitezometrului de aer
air system warning bus 22 airworthiness directives

air system warning bus (el) bara colec- air-traffic signal light (infr, nay) proiector
toare de avertizare in sistemul de aer de sernnalizare
air-temperature indicator (apb) termo- air tra'nsport operation (transp) transport
metru aerian
air terminal (infr, transp) aerogara air travel (transp) zbor, ciHatorie aeriana
airtest solenoid shut-orr valve (ech, hidr) air tube (ech, hidr) conducta de aer
supapii electromagneticii de inchidere air-turbine drive (ech) transmisie a tur-
pentru controlul (presiunii) aerului binei aeriene
air tight (FH) etan~ la aer; ermetic air turbine pump (hidr) pompa cu turbina
airtight chamber (inc) camera etan~a cu aer
airtightness (FH) etan~eitate la aer air unworthiness (av) neadmisibilitate la
air tire/tyre (ater) pneu de aviatie zbor
air-to-air acquisition (av mil, nay, rad) air valve (FH) supapa de aer, venti I
decoperire a unei aeronave in aer air vane (aerod) paleta de aer
air-to-air heat exchanger (ech) schimbii- air vent (FH) orificiu de ventilatie
tor de caldura cu aer air vent grid (ech) grila de evacuare a
air-to-ground communication (rad) co- aerului
municatie aer-sol air ventilated suit (ech) costum de zbor
air-to-surface missile guidance (av mil) presurizat
ghidare aer-sol a rachetelor air ventilation system (ech) circuit/sistem
air traffic (nav) trafic aerian, circulatie de ventilatie
aeriana air vent tube (ech) teava de ventilatie
air-traffic clearance (nav) autorizatie a air vent valve (ech) supapa de aerisire
controlului traficului aerian/circulatiei air volume (veh) volum de aer (dislocuit
aeriene de aerostat)
air-traffic control (infr, nay) serviciu de airway (nav) ruta aeriana
control al traficului aerian airway beacon (nav) far de jalonare
air-traffic control center (nav) centru de airway-bill (A.W.B.) (transp) scrisoare de
control al traficului aerian/circulatiei transport aerian
aeriene airway distance (iwv) distanta pe 0 ruta
air-traffic control clearance (nav) autori- aerianii
zatie de trafic aerian airway marker (infr) balizii de intrare pe
air-traffic control instruction (nav) ins- pista
truqiuni ale traficului aerian air weight now (ma) consum gravimetIic
air-traffic controller (expl, nay) controlor de aer, debit masic de aer
de trafic aerian air worthiness (av) navigabilitate, aptitu-
air-traffic now (nav) desIa~urare a trafi- dine de zbor (a unei aeronave)
cului aerian airworthiness (a v, transp) Registru Aeri-
air-traffic protection (nav, transp) protec- an; autoritate/serviciu de certificare/
tie a traficului aerian conferire a navigabilitatii
air-traffic radar (nav, rad) radar pentru airworthiness directives (av) directive/
controlul traficului aerian consernne de navigabilitate
airworthy 23 all-passenger layout

airworthy (av) apt/bun de zbor (despre un all-clear signal (nav, pil) semnal de apro-
avion) bare a decolarii sau aterizarii
aisle (transp) trecere, pasaj (intre rondurile all-directional patch (Sir) ranforsare cir-
de scaune) culara pentro toate directiile
alarm bell (ech) sonerie de alannli alleviating factor (aerod) factor de ate-
alarm box (ech) bloc de semnalizare de nuare
alanna all-fluid control (ech) sistem de comandii
alarm flag (expl) drapel/steag de alannii/ pneumatic; (hidr) amplificator fluidic;
avertizare comanda hidraulica integrata
alarm lamp (apb, ech) lampa de semnali- all-flying tail (av) ampcnaj monobloc
zare/alanna all-hypersonic flow (aerod) scurgere/cu-
albedo (astr) albedo; (opth) coeficient de rent pur hipersonic
reflexie all-inclusive file (doc) fi!,lier/dosar/plic
alcohol fuel (carb) combustibil pe baza de all-in-one-piece cylinder (mp) cilindru
alcool monobloc
alert (av) a alarma all-metal construction (a v, str) constructie
alerting centre (av) centro de alarma; cen- integrala din metal
tro de coordonare a operatiilor de sal- all-metal fuselage (av) fuselaj in intregime
vare metalic
aieutian low (meteo) ciclon cu originea in all-metal propeller (av) elice metalica
insulele Aleutine all-moving elevator (com) stabilizator co-
alidade (nav) alidadii mandabillmonobloe (cu functie de pro-
alight (av) a ateriza, a ameriza fimdor)
alighting (av) aterizare, amerizare all-moving fin (aerod, com) deriva mono-
alighting area (infr) suprafata de aterizare, bloc/mobilii/orientabila
suprafata de amerizare allotment (rad) repartizare (defrecvente)
alighting channel (infr) ~enal de amerizare all-out search (a}~ eautare (a unui avion
alighting gear (ater) tren de aterizare, ate- pierdut) eu toate mijloacele posibile
rizor allowable acceleration (expl) aeeeleratie/
alighting on water (av) amerizare suprasarcina permisibila
alighting run (pil) rolaj la deeolare (pe allowable centre-of-gravity limit (dz,
apa) expl) limita admisa a (pozitiei) eentru-
aligner (aut) mecanism de aliniere lui de greutate
alignement (av mil) aliniere, a~ezare pe 0 allowable load (transp) incarcatura admisa
directie, urmarire allowance (nav) aprobare, ineuvintart:; (ut)
alignement chart (mat) nomograma toleranta
all-altitude indicator (apb) giroorizont allowing tightness of closure (ut) autosu-
pentro acrobaTie dabil
all-burnt acceleration (casp) aeceleratie alloy (mater) aliaj
in momentul arderii complete a com- alloyed-junction transistor (eln) tran-
bustibilului zistor eu jonctiune eu aliaj
all cargo aircraft (transp) avion/aeronava all-passenger layout (transp) varianta de
de marta pasageri (a IInei aeronave)
all-purpose aircraft 24 altimeter reading

all-purpose aircraft (av) avion/aeronava alpha notion code (doc) cod de fabricatie
cu destinatie multipia NATO
all-purpose helicopter (hel) elicopter cu AIStg (altimeter setting) (apb. expl) re-
destinatie multipla glare a altimetll.1lui; punere la zero a
all-purpose meter (ut) polimetru, dispozi- altimetrului
tiv de masurare universal altazimuth (apb) altazimut, instll.1ment de
all-speed governor (aut) regulator pentru masurare a altitudinii ~i azimutului
toate regimurile alteration (TH) reutilare, transforl11are, re-
all-subsonic flow (aerod) curent/scurgere facere, schimbare; modificare fata de
pur subsonica varianta de baza; deformare
all-supersonic flow (aerod) curent/scur- alternate aerodrome (infr) aerodrol11 de
gere pur supersonica degajare/rezerva
all-up weight (av) greutate totala (Ia deeo- alternate airport (infr) aeroport de
lare) rezerval de degajare/de deviere
all-way guidance (lIav, rad) ghidaj pe alternate gross weight (av) l11asa supli-
toata durata zborului mentara ocazionala
all-weather aircraft (a v) avion operabil pe alternate routing (aut) deviere
orice timp alternating bridge (el) punte de curent
all-weather flying (nav) zbor pe orice alternativ
timp/vreme alternating component of current (el)
all-weather helicopter (hel) elicopter ope- componenta alternativa a curentului
rabil pe orice timp alternating current (el) curent alternativ
all-weather landing (nav. pil) aterizare In alternating light (illfr. opth) lumina de
conditii meteorologice grele sel11na lizare intermitenta
all-weather indicator (lIav, rad) indicator alternative gyro controller (apb) tablou
(de direc{ie !ii palltd) In sistemul de de comanda giroscopica de rezerva
aterizare pe orice timp alternative items of equipment (eeh,
all-weather navigation (lIav) navigatie pe transp) cOl11ponente la alegere ale echi-
orice timp pamentuJui
all-weather operation (lIav) actiuni/ope- alternative procedure (doc) varianta, pro-
ratii (de zbor) pe orice timp/vreme, ex- cedura alternativa
ploatare pe orice timp/vreme alternator (el) alternator
all-wing aircraft (av) avion tip "aripa zbu- altichamber (tne) barocamera
ratoare" altigraph (apb) barograf; altigrat~ Inregis-
all-wood construction (a v, str) construetie trator de altitudine
integrala dill lemn altimeter (apb) altimetru
aloft (ov) zbor, In aer, la Inaltime altimeter calibrator (apb. expl) calibll.1!
alone body (aerod) corp izolat; fuselaj 1- corector/verificator pentll.1 altimetru
zolat altimeter lag (apb) Intarziere/defazare a
alphaduct (el) conducta elastica neme- (indira{iei) altimetrnlui
talica altimeter reading (apb) indicatie/citire a
alpha hinge (he!) aJ1icuiatie de baleiere in altimetrului
plan orizontal
altimeter scale error card 25 ambulance helicopter

altimeter scale error card (apb) tabel de altitude recorder (apb) inregistrator de
coreqii altimetrice altitudine, altimetru cu inregistrator
altimeter setting (apb) reglaj al altime- altitude scale (apb) scala altimetrica
trului; punere la zero a altimetrului altitude sensing device (apb) sensor/tra-
altitude (astr, navy inii1time a unui astru; ductor de altitudine
(meteo, navy altitudine altitude sensitive switch (el) contactor
altitude blower (ech) sutlanta de altitudine altimetric
altitude button (apb, aut) buton de cuplare altitude sensor (ech, inc) .sensor/traductor
a stabilizarii altitudinii de altitudine
altitude carburettor (mp) carburator de altitude signal (apb) gradatie de altitudine
altitudine (pe radioaltimetru)
altitude chamber (inc) barocamera altitude switch (aut, may comutator al co-
altitude compensator (ma, mp) corector rectorului altimetnc; (el) contactor alti-
altimetric metric
altitude control (ech) control de altitudine altitude test chamber (inc) barocamera
altitude controller (aut) controler de alti- altitude/vertical speed indicator (apb)
tudine a Iti metru/variometru
altitude-conversion table (dz, navy tabel altocummulus (meteo) non altocumulus
de conversiune a altitudinii altostratus (meteo) non altostratus
altitude data unit (apb, aut) senzor/tra- aludur (mater) aludur, aliaj de aluminiu ~i
ductor de altitudine siliciu
altitude difference (dz, navy diferentii de alumel (mater) alumel, aliaj de aluminiu,
altitudine siliciu ~i potasiu
altitude engine (mp) motor (supraalimen- alumina (mater, chim) alumina, oxid de
tat) pentru inaltimi man aluminiu
altitude error (apb, navy eroare de alti- aluminium (mater) aluminiu
tudinc aluminium alloy (mater) aliaj de aluminiu
altitude night (dz, navy zbor la (mare) aluminium foil (mater) folie de aluminiu
altitudine amausosis fugax (pi!) pierdere temporllra a
altitude gauge (apb) gravimetru vederii Sclu cuno~tintei (Ia suprasarcilli
altitude hold (dz, navy mentinere a altitu- mari), val negru
dinii/inaltimii amber indicator light (apb) lumina indi-
altitude hold mode (aut, navy regim de catoare de culoare galben auric
stabilizarc/mentinere a altitudinii de ambient air (TH) aer inconjurator/atmos-
zbor fera ambianta
altitude lever (com) maneta de comanda a ambient temperature ([If) temperatura
profundorului ambiantalinconjuratoare
altitude limit indicator (apb) IndIcator de ambicnt thermoresistor (ech) sonda de
inaltime limita temperatura ambi,mtii
altitude metcr (apb) altimetru ambiguity indicator (apb) indicator de
altitude performance (m1 caracteristicil sens
de inaltime ambulance helicopter (tral/sp) elicopter
altitude range (av) gama de altitudini sanitar
ambulance installation 26 angle drive

ambulance installation (av) instalatie de analog to digital converter (aut) conver-


transport sanitar tor analog-digital
amidship (str) seetiune maxima (a avio- analys~s (IN) analiza, cercetare, studiu;
Ilului) caleul
ammunition (av mil) munitie analytical Investigation (mat) cereetare
ammunition belt (av mil) banda eu muni- analitica
tic pentru mitralicra anchor (TH) a fixa 0 ancora; ancora; bulon
ammunition box (av mil) cutie cu munitie de ancorare
amonnt (TH) cantitate anchorage (av) fixare rapida, ancorare
amperage (el) amperaj, intensitate anchor nut gang (ut) plaea de nituire
amphibian (av) avion amfibiu anchoring (av) aneorare; (ma, mp) stabi-
amphibian helicopter (hel) elicopter am- lizare a tlacarii
fibiu ancillary equipment (ech) echipament au-
amplification (aut) amplificare xiliar
amplified automatic gain control (aut) ancillary system (eell) sisteme auxiliare
reglare automata a nivelului ampli- anemogram (meteo) anemograma
fieari i anemograph (meteo) anemograf, anemo-
amplifier distortion (aut) distorsiune de metru eu inregistrator
amplificator anemography (meteo) anemografie, inre-
amplifier feedback (aut) bucla de reactie gistrare a fortei, vitezei ~i direetiei van-
de amplificator tului
amplifier pack (alit) bloc de amplificare anemology (meteo) ane"",ologie, studiul
amplifying stage (rad) etaj de amplifieare vanturilor
amplitude comparison (aut, ei) compara- anemometer (meteo) anemometru
tie de ampliludine anemometrograph (meteo) anemograf in-
amplitude factor (aut) coeficient de am- registrator al vitezei ~i direetiei van-
pliludine tului
amplitude limiter (el) limitator de ampli- anemoscope (meteo) anemoseop, instru-
tudine ment pentru deteetarea presiunii ~i di-
amplitude modulated (rad) modulat in reetiei vantului
amplitudine aneroid (apb) barometru aneriod
amplitude modulated valve (rad) tub de aneroid altimeter (apb) altimetru aneroid
modulatie de amplitudine aneroid barometer (apb) barometru ane-
amplitude modulation (rad) modulatie in roid
amplitudine aneroid capsule (ma, mp) capsula ane-
amputated propeller (m) eliee monopala roida/deformabila
amspeaker (rad) difuzor amplifieator aneroid diaphragm capsule (apb) capsula
anabatic current (met eo) curent ascendent aneroida cu diafragma
anabatic wind (meteo) vant amlbatic angle (mat) unghi
anaflow (meteo) tlux/curent anabatic angle bracket (str, ut) comiera de asam-
analog representation (aut) reprezentare blare; gu~eu
analogica angle drive (ut) transmisie unghiulara
angle flange 27 angular rate or yaw

angle flange (str) aripa de cornier angle or stall (aerod) unghi critic de in-
angle-or-air flow sensor (apb) traductor/ cidenta, unghi de ineidenta la portanta
sensor de unghi al curentului de aer maxima, unghi de angajare
angle-or-approach indicator (light) (apb) angle or streamwise incidence (aerod)
indicator luminos de unghi de apro- unghi de incidenta in directia de seur-
piere gere/spre aval
angle-or-attack (aerod) unghi de atae/in- angle of upwash (aerod) unghi de de-
eidenta flectie ascendenta
angle-or-attack Indicator (apb) indicator angle of wing setting (aerod, av) unghi de
de unghi de atae ealaj al aripii
angle-or-attack load (aerod) ineareare ae- angle-shock wave (aerod) unda de ~oe
rodinamiea oblica
angle-or-attack motion (aerod) variatie a angstrom unit (ftz) angstrom
unghiului de atae/ineidenta angular acceleration (mec) aeeeleratie un-
angle-or-attack sensor (aerod) traduetorl ghiulara
sensor de unghi de atae angular adjustment (ut) reglare unghiu-
angle or bank (dz) unghi de incltnare late- lara
ralii/rutiu angular aItitude (nav) inaItime unghiu-
angle or chordwise incidence (aerod) lara, unghi de inaltare
unghi de ineidenta angular difrerence (nav) diferenta unghiu-
angle of declination (nav) unghi de de- larii/deealaj unghiular
clinatie angular displacement (TH) deplasare/de-
angle or deflection (aerod, rad) unghi de ealaj unghiular
deflectie angular error (nav) eroare unghiulara
angle of downwash (aerod) unghi de de- angular force (mec) moment de rotire
fleetie angular frequency (mec) frecventa un-
angle of drift (dz) unghi de deriva ghiulara
angle or glide (dz) unghi de pantii/planare angular gear (ut) angrenaj unghiular
angle of incidence (aerod) unghi de in- angular indexing (ut) divizare unghiulara
eiden\8 angularity (mat) eurbura; unghi de ineli-
angle of intenection (ut) unghi de in- nare
terseetie angular mounting (str, ut) montare ineli-
angle of lag (aut, el) unghi de intarzi- nata
ere/defazare angular position (dz, nav) pozitie unghiu-
angle of load (ut) unghi de avans lara
angle of phase difference (aut, eln) unghi angular rate (mec) viteza unghiulara
de diferenta de fa:lA angular rate of pitch (dz) viteza unghiu-
angle or pitch (dz) unghi de tangaj, unghi lara de pieaj/tangaj
de asieta longitudinala angular rate of roll (dz) viteza unghiulara
angle of roll (dz) unghi de inclinare/asieta de rutiu
laterala, unghi de ruliu angular rate of yaw (dz) viteza unghiulara
angle or sideslip (aerod) unghi de derapaj de giratie
angular speed 28 antenna socket

angular speed (mec) viteza unghiulara anode bend (el) curbura anodica
angular three-axis rate-sensor (apb) de- anode, bend detection (eln) pladi de de-
tector girometric cu trei axe, detector tectie
unghiular cu trei axe anode bend rectification (eln) placa de re-
angular-velocity derivative (aerod, dz) dresare
derivata (aerodinamicii) de rotatiej anode voltage (eln) tensiune anodidi
derivata paqiala in raport eu viteza de anodizing (mater) acoperire anodica, oxi-
rotatie dare anodica
angular-velocity indicator (apb) indicator another hand approach (nav) apropiere
de viteza unghiulara repetata, alta apropiere
angular velocity rate sensor (apb) traduc- anotron (eln, rad) anotron
tori sensor de viteza unghiulara anoxemia (pil) anorexie, lipsa de oxigen
anhydrous (chim) deshidratat, tara apa (datoritii altitudinii)
anisentropic now (aerod) curent anizen- A-N radio range (nav) radioghidaj cu
tropic semnale echilibrate
annex drawing (doc) desen auxiliar answer sheet (aut) foaie de raspuns
annexure (doc) anexa antagonistic torque (mec) cuplu/moment
annual aberration (astr, nav) aberatie antagonist
anuala antarctic (transp) antarctic
annular airfoil (aerod) profil aerodinamic antechamber (chim) camera de decantare
inelar antenna array (roo) retea de antene
annular air scoop (ma, mp) colector de aer antenna attachment (rad) cuplor de an-
inelar tena
annular cascade (ma) retea inelara de antenna beam width (rad) deschidere a
palete fasciculului antenei
annular casing (ma, mp) anvelop8linveli~ antenna bearing (nav) relevment de an-
inelar tena
annular combustion chamber (ma) ca- antenna booster (rad) amplificator de an-
mera de combustie/ardere inelara tena
annular diffuser (ma) difuzor inelar antenna cap (rad) carenaj de antena
annular gear (ut) pinion Cll dinti in m- antenna dome (aerod, rad) carenaj de an-
terior tena
annular groove (ut) canal/~anf inelar antenna download (rad) coborare de an-
annular radiator (mp) radiator inelar tena
annular-return duct (inc) circuit inelar de antenna effect (rad) efect de antena
intoarcere (Ia sujlerii cu circuit inchis) antenna field strength pattern (rad) dia-
annuIet (IH) inel/colier mic grama de putere a campului antenei
annulus (IH) inel; (ma) camera inelaraj antenna housing (rad) carenaj de antena
colector inelar antenna jack (rad) cuplaj de antena
annunciator (expl, nav) semnalizator,ste- antenna mast (rad) catarg de antena
gulet de semnalizare antenna pattern (rad) diagrama de direc-
anode (eln) anod tivitate a antenei
anode battery (el) baterie anodica antenna socket (rad) priza de antena
antenna system 29 antihunting

antenna system (rad) sistem de antene anti-drag ring (aerod) carenaj inelar care
antenna tuner transfer unit (rad) unitate/ reduce rezistenta la inaintare
bloc de acordare a cuplorului antenei anti-drag wires (str) .hobana de recul
anti-autorotative force (hel) forte de au- anti-dribble device (ma, mp) dispozitiv
torotatie contra picuriirii
antibalance action (aerod) actiune/efect anti-fading aerial (rad) antena antifading
de dezechilibrare anti-flapping restrainer (hel) opritor cen-
antibalance tab (aerod) trimer anticom- trifugal; opritor de fluturare
pensator, compensator antiechilibrare anti-flutter (str) antiflurter, care previne
antiblackout (ech) antisuprasarcina flutterul
anticipator (ech) sonda de anticipare anti-foaming agent (mater) agent anti-
anti-clockwise (TH) in sens invers acelor spumant
de ceasornic anti-fog control panel (infr) tablou de co-
anti-collision device (nav) dispozitiv anti- manda a sistemului de prevenire a cetii
coliziune anti-fogging (ech) contra condensarii
anti-colission light (ech,nav) lumina de antifreeze (mater) antigel
semnalizare anticoliziune antifreeze course (mater) strat antigivraj/
anti-condensation point (mater) vopsea antigel
anticondensare antifreeze mixture (expl) amestec antigel/
anti-cone stop (he/) opritor anticon de degivrare
anti-corrosion oil (ma, mp) ulei de protec- antifreezing agent (expl) substanta anti-
tie/anticoroziv gel/de degivrare
anti-corrosion protection (mater) pro- antifrictional (mater) de antifrictiune
tectie anticoroziva antifriction bearing (TH) lagar de anti-
anti-corrosive paint (mater) vopsea anti- frictiune
coroziva antifriction metal (mater) metal antifric-
anticrash (ater) anti~oc tiune
anticyclone (meteo) anticiclon .antifriction vibrator (com) anulator de
anticyclones is (meteo) geneza a unui anti- frecare, vibrator antifrictiune
ciclon antifrothing agent (mater) antispumant
anticyclonic gloom (meteo) obscuritate an- antiglare (ech) contra orbirii
ticiclonica antiglare screen (eell) ecran de protectie
anti-dazzle (ech) dispozitiv contra orbirii/ impotriva luminii orbitoare
parasolar anti-g suit hose (ech) furtun la costumul
anti-dazzling device (ech) dispozitiv para- de suprasarcina
solar antihalation safety film (opth) film de
anti-detonating fuel (carb) combustibil siguranta antihalo
antidetonant anti-hum device (rad) dispozitiv antipa-
antidetonator (carb) antidetonator razit
anti-dimming (opth) impotriva diminuarii antihunt action (pil) actiune de amor-
intensitatii luminoase tizare, actiune de stabilizare
anti-drag (aerod) care reduce rezistenta la antihunting (he/) amortizare de oscilatii;
inaintare stabilizare de fluturare
anti-icing control panel 30 antivibration mounting

anti-icing control panel (apb, ech) panou antiskid tire (ater) anvelopa antiderapanta
de comanda a instalatiei de degivrare antis kid unit (ater) dispozitiv limitator de
anti-icing device (ech) degivror, dispozitiv derapaj
contra givrajului antiskid valve (ater, hidr) supapa a dispo-
anti-icing hot air tube (ma, mp) conducta zitivului de franare automata
de aer cald pentru degivrare anti-skinning agent (mater) agent care
anti-interference aerial (rad) antena previne formarea crustelor
contra interferentei antislash baffle (carb) perete despiirtitor
antijammer (av mil, rad) dispozitiv contra (pentru amortizarea oscilalii/or com-
bruiajului bustibilului in rezervor), diafragmii an-
antijamming (rad) protectie contra broia- tival
jului, antibruiaj; insensibil la bruiaj; anti-slip (ater) antiderapant
(TH) protectie contra gripajului anti-spin parachute (aerod) para~utii anti-
antijet noise device (ech, infr) dispozitiv vrie
de protectie contra zgomotului jetului antistalJ (aerod) dispozitiv de prevenire a
re-activ angajiirii
anti-knock (mp) antidetonant anti-static aerial (rad) antenii antiparazi-
anti-knock fuel (carb) combustibil antide- tara!deparazitata
tonant anti-submarine warfare (av mil) luptal
anti-knocking device (mp) antidetonator aparare antisubmarina
anti-knock rating (carb) capacitate de anti-surge baffle (carb) perete despiirtitor
antidetonanta (pentru amortizarea oscilalii/or com-
anti-lift wire (veh) cablu de retinere (0 bustibilului in rezervor), diafragmii
unui aerostat) antival
antimony (mater) antimoniu anti-surge relay (carb) amortizor de osci-
antinoise flight profile (av, expl) profil de latii hidraulice (in rezervoare)
zbor cu zgomot redus anti-surge valve (hidr) supapii contra os-
anti-pinking fuel (carb) combustibil anti- cilatiiIor hidraulice, supapa antival
detonant anti-symmetrical flutter (str) flutter anti-
antipodes (nav) antipozi simetric
antiradar device (av mil, rad) dispozitiv anti-tank helicopter (av mil) elicopter an-
antiradar titanc
antiresonant circuit (rad) circuit antire- antitopple mechanism (apb) mecanism de
zonant stabilizare a giroscopului
anti-rivetting agent (mater) agent care anti-torque device (hel) dispozitiv anti-
previne incretirea la uscare (a vopse- cuplu/de compensare a cuplului
lelor) anti-torque propeller (hel) eIice anticuplu
anti-rust (mater) anticoroziv anti-torque rotor (hel) rotor anticuplu;
antis hock body (str) carena/corp anti~oc rotor de coada/posterior
antis kid device (ater) automat de franare anti-trade winds (meteo) contraalizee
antiderapant antitriptic winds (meteo) vant antitriptic
antiskid switch (ater, aut) comutator pen- antivibration mounting (str) montaj de
tro automatul de fnlnare antiderapanta amortizare
aperiodic aerial 31 approach sequence

aperiodic aerial (rad) antena aperiodica approach beacon (rad) far (radio) la apro-
aperiodic compass (apb) compas ape- pire
riodic approach beam (rad) fascicul de apropiere
aperiodic oscillation (mee) oscilatie (mee) approach chart (nav) harta de apropiere
oscilatie aperiodicii approach configuration (expl, Ril) confi-
aperture (opth) cadru de delimitare a ima- guratie de apropiere .
ginii; (IH) apertura, orificiu, vizor approach control (nav, rad) control (ra-
aperture card (doc) cartela de microfilm dar) al apropierii
cu fanta approach control radar (rad) radar de
apex (IH) apex, creasta control al apropierii
apical (I'H) apical, relativ la apex approach end (inft) prag al pistei de ate-
apogee (astr) apogeu rizare
apparatus (inc, eeh) aparat, dispozitiv approach-end of the runway (inft) intrare
apparent astronomic horizon (nav) ori- a pistei, prag al pistei
zont astronomic aparent approach facilities (nav) mijloace de apro-
apparent lift (aerod) portanta aparenta piere
apparent motion (astr) mi~care aparenta approach glide (dz) planare (pe panta) de
appearance check (expl) inspeqie vizuala apropiere
appendage (IH) proeminentii; aparat de approach guidance (nav) ghidaj la apro-
rezerva piere (pentru aterizare)
applied aerodynamics (aerod) aerodina- approach leg (nav) portiune [mala de
mica aplicata drum a apropierii la aterizare
applied maintenance burden (expl) chel- approach light (infr) lumina de apropiere
tuieli generale de iotretinere directii approach light beacon (nav) luminii/far de
applied research (Iff) cercetare aplicativa apropiere
apply brakes (pil) a utiliza franele approach mode (aut, navy regim de apro-
apply pressure (TH) a pune sub presiune piere (Ia aterizare)
apply signal (rad) a introduce un semnal approach navigation (manev) manevre de
appraisal (doc) expertizii apropiere
approach (dz) apropiere approach noise (aeth, av) zgomot produs
approach aids (a v, pil) sisteme de ajutor de avion la apropierea pentro aterizare
(al pilotului) la apropiere approach path (dz) traiectorie de apro-
approach altitude (dz) altitudine de apro- piere
piere approach pattern (nav) schema de apro-
approach-and-Ianding aids (nav, pit) sis- piere la aterizare
teme de ajutor (al pilotului) la apro- approach procedure (nav) procedurii de
piere ~i aterizare apropiere (Ia aterizare)
approach angle indicator (apb) indicator approach receiver (rad) receptor de apro-
de unghi de pantii de apropiere piere
approach area (nav) zona de apropiere approach regulation control (nav, pil) co-
approach bank limit (dz, navy limita de manda de regularizare a apropierii
ioclinare lateralii la apropierea la ate- approach sequence (nav) ordine/rand de
nzare apropiere
approach speed 32 arresting gear chain

approach speed (dz. pi/) viteza de apro- area control center/centre (i'~fr, navy cen-
pi ere tnl de control regional al zbomlui
approach surface (dz, pi/) suprafata de area of high pressure (meteo) zona/centm
aproplere de presiune atmosferica inalta/ridicata
approach to land (manev) venire la ateri- area of vertical tail (av) suprafata a ampe-
zare najului veliical
approval (TH) aprobare, omologare area rule (aerod) lege a ariilor
approved local manufacture (Ilt) fabri- argon-arc welding (UI) sudura cu arc de
care locala autorizata argon
approved maximum rate of descent (dz) arid ('lIeteo) arid, foarte uscat
viteza maxima de coborare aprobata arithmetic unit (alll) unitate aritmetica (a
approved type certificate (trallsp) certi- ca/clllatorullli)
ficat de omologare, certificat de tip ann (apb) ac indicator; (eI) ramura, rami-
aprobat (in Romiinia) ficatie (de circuit); (sir) suport, COll-
apron (infr) zona de stationare (in jata sola; (IN) brat, parghie; maner
haT/garullli); platfonna a pistei annature (el) anllatura; indus; (ut) contact
apsidal line (aslr) linie apsidal1i cu alunecare/glisant; cursor
apsis (astr) apsida armed helicopter (av mil) ehcopter i-
aquaplaning (veh) acvaplanare, efect de nannat
hidroglisare armed reconnaissance helicopter (av mil)
aqueous vapour (meteo) vapori de apa elicopter de recunoastere inarmat
arbitrary pressure gradient (aerod) gra- arm guard (ech) aparatoare pentru brat
dient de presiune arbitrar armored (av mil) bhndat
arbor (TH) osie, arbore, fus, axa armour plate (av mil) placa de bhndaj
arc (el) arc electric; (mat) arc (de curbii); arm rest (eell) cotierf!, reazem pentru brat
(str. Ilt) arc arm-rest table (eell) masuta atasabila de
arc back (el) reaprindere a arcului (elec- brat
tric); arc invers aromatics (carb) hidrocarburi aromatice
arc cutting (ut) taiere cu arc electric arraid wires (eI) retea de cabluri
arc-over (av. manev) looping; (el) descar- arrangement (transp) amenajare, dispo-
care superficiala, contumare zitie
arctic ('WI', lransp) arctic array (rad) retea de antena; (TH) retea,
arctic flight (nav) zbor arctic dispozitie
arctic front (meleo) front arctic arrest/arrester barrier (il~fr) dispozitiv de
arctic sea smoke (meteo) ceata marina fninare de aerodrom
arctica arrester cable (infr) cablu de opri-
arc transmitter (rad) emitator arctic re/franare
arc welding (ut) sudura cu arc electric arrester hook (eell) carlig de franare/de
area (TH) arie, suprafata, zona, regiune apuntare
area between rivet lines (str) suprafata in- arresting gear (ir~fr) dispozitiv de franare
tre linii de nituire arresting gear chain (i'~fr) frana eu lant de
area control (nav) zona de control aerodrom
arrival 33 aspheric surface

arrival (I'H) sosire. receptie artificial feel system (com) simulator de


arrival air-field (infr) aerodrom de sosire/ foria (pe comellzi)
destinatie artificial feel system pressure gauge
arrival time (lIav, trallsp) ora de sosire/ (com, ech) manometru al simulatorului
aterizare de forta ,
arrow (aerod) sageata artificial feel system selector (com) selec-
arrow engine (mp) motor in W tor/brat al simulatorului de foria
articulated (ut) articulat artificial horizon (apb) orizont artificial
articulated blade (hel) pala articulata artificial rough-air generator (illc) gene-
articulated connecting-rod (mp) biela ar- rator de turbulentii aerodinamica (pen-
ticulata tru simulatorul de zbor)
articulated flap (av) flaps articulat artificial target (av mil, rad) finta artifi-
articulated housing (I'H) carcasa arti- cialii
culata artificial transmission line (rad) Iinie
articulated landing gear (ater) tren de artificia Iii
aterizare articulat asbestos cloth (ech) imbriicaminte din az-
articulated lever (mp) levier articulat best
articulated rotor (hel) rotor articulat asbestos cord (mater) coardii de azbest
articulated undercarriage (ater) tren de asbestos sheet (mater) foaie/pladi de
aterizare articulat azbest
articulating rod (com) biela secundara ascending current (meteo) curent ascen-
artificial aerial (rad) antena fictivi'i/arti- dent
ficiala ascension (veh) ascensiune, ridicare, inal-
artificial ageing/aging (mater) imbatranire tare
artificiala ascensional force (aerod) fortii ascensio-
artificial altitude (apb) altitudine fictiva nala
(Ia reglaje de aparaturd de bard) A scope (rad) indicator radar de tip A
artificial earth (el) punere la masa arti- aseptic tank (av) rezervor aseptic/de to-
ficiala aleta
artificial echo (rad) ecou artificial ashore (veh) ciitre piimant, la uscat
artificial feel cylinder (hidr) verin al sis- ashore (of a ship) (veh) e~uat (despre 0
temului de simulare a fortei naval
artificial feel failure detector (ech) detec- ash-tray (ech) scrumierii
tor de defectare a simulatorului de forta askew (I'H) oblic
artificial feel G valve (ech) supapa de e- aspect indicator (apb) indicator de pozitie
fort pe g a simulatorului de foriii relativa
artificial feci loads (com, ech) lege de e- aspect ratio (of wing) (aerod) alungire (a
fort a simulatorului de fortii aripei)
artificial-feel rod (com) tija de comandii a aspect ratio correction (aerod) corectie de
simulatorului de fartii alungire
artificial-feel spring (com) arc al simula- aspect sensor (apb, aut) sensor/traductor
torului de forta (care creazii sellzalia de pozitie (ullghiularii)
de efort ill comenzi) aspheric surface (opth) suprafatii asferica
aspiration 34 asynchronous

aspiration (I'H) aspiratie, absorbire astral (astr) astral


aspirator (ech) aspirator, exhaustor astrionics (astr) astrionica, ~tiinta masu-
assemble (ut) a asambla/a monta rarii ~i controlului in astronautica
assembly (I'H) echipat; (ut) montaj, asam- astro-compass (apb) astrocompas
blare astrodome (av mil) astrodom; structura
assembly area (ut) zona de montaj transparenta cu forma de dom pe paliea
assembly drawing (doc) desen de an- superioara a fuselajului pentru ob-
samblu servare
assembly fixture (ut) montaj de asamblare astrograp hics (astr) astrografie
assembly hall (ut) atelier/hala de asam- astro-hatch (av mil) u~a in astrodom
blare/montaj astrolithology (astr) astrolitologie, ~tiinta
assembly jig (ut) dispozitiv de asamblare, a meteoritilor
gabarit astronaut (casp) astronaut
assembly line (ut) linie de montaj astronautics (casp) astronautica
assembly line trolley (ut) carucior de astronavigation (casp) astronavigatie
montaj astronomical fix (astr, nav) relevment/
assessment (I'H) apreciere, evaluare, esti- punct astronomic
mare, previziune astronomical horizon (astr) orizont astro-
assign (I'H) a conferi, a repartiza, a asigura nomic
assignment of frequencies (to station) astronomical navigation (nav) astrona-
(rad) repartizare de frecventa (pe statU) vigatie
assist (manev) a mari viteza (cu WI ac- astronomical refraction .(astr) refractie
celerator); (mt) a mari tractiunea; a ac- astronomica
celera astronomical triangle (astr) triunghi para-
assistant (expO muncitor ajutor; asistent lactic; (nav) triunghi steric de pozitie
assisted (manev) cu ajutorul unui acce- astronomical unit (astr) unitate astro-
lerator; (hidr) cu dispozitiv de ampli- nomicil
ficare (buster), asistat (hidraulic) astronomical zenith (astr, nav) zenit as-
assisted take-off engine (manev) motor de tronomic
decolare, accelerator (cu rachete) de asymmetrical flutter (str) flutter asimetric
decolare asymmetrical gust (dz) rafala de vant asi-
associated air mass (aerod) masa de aer metrica
asociata asymmetric configuration (aerod) fonnal
asl;umed (I'H) presupus, teoretic, admis, configuratie asimetrica
rezultat din caleul, considerat in calcui asymmetric modulation (rad) modulatie
assumed flow (aerod) curent determinat asimetrica
prin caleul, curent teoretic asymmetry (I'H) asimetrie
aster (astr) astru asymptote (mat) asimptota
astern (av) spre spate/coadalpupa asymptotic approach (nav) aproplere a-
astern line (av mil, pil) forma tie "in co- simptotica
loana" asynchronization light (el) vizor de de-
asteroid (astr, caps) asteroid SlllcrOlllzare
astigmatism (fiz, opth) astigmatism asynchronous (el) asincron
at arm level 3S at-rest position

at arm level (I'H) la semiinalp.me, la Di- atmospheric environment (meteo) condi-


velul bratului pi de mediu ambiant
ATe clearance (nav) autorizatie a contro- atmospheric equilibrium (meteo) echi-
lului traficului aerian libru atmosferic
at end of-travel position (I'H) la SIarlilit de atmospheric flight (av) zOOr in atmosfera
cursa atmospheric instability (meteo)' instabili-
at full gun (sl) cu viteza maxima, "ca din tate atmosferica
pUlilca" atmospheric inversion (meteo) inversiune
at high fees (transp) la pret ridicat atmosferica
athodyd (contraction of aerothermo- atmospheric motion (meteo) circulatie a
dynamic duct) (ma) statoreactor aerului in atmosfera
athwartship (av) perpendicular pe axa lon- atmospheric noise (rad) zgomot atmos-
gitudinala, in lungul axei transversale a feric/paraziti atmosferici
unei aeronave atmospheric oscillation (meteo) oscilape
at line stop (transp) la escala atmosferica
atmometer (meteo) atmometru, aparat atmospheric precipitation (meteo) preci-
pentru masurarea vitezei de evaporare pitatii atmosferice
atmosphere (astr, meteo) atmosfera (a atmospheric pressure (meteo) presill'ne at-
unei planete); (fiz, TH) atmosfera (uni- mosferica
tate de presiune) atmospheric-pressure capsule (apb) cap-
atmospheric (meteo) atmosferic s'Jla manometrica, capsula cu presiune
atmospheric ablation (casp) pierdere de atmosferica
masa la intrarea in straturile dense ale atmospheric refraction (rad) refractie at-
atmosferei mosferica
atmospheric abort (av, caps) intrerupere atmospherics (rad) paraziti atmosferici,
de avarie a unui zbor in atmosfera perturbatii atmosferice; (meteo) atmos-
atmospheric absorbtion (rad) absorbtie ferici (unde electromagnetice dintr-o
atmosferica desciircare electricii in atmosfera)
atmospheric acoustics (acth) acustica at- atmospheric sound refraction (acth) re-
mosferica fractie a sunetului in atmosfera
atmospheric-braking ability (astr) atmospheric stability (meteo) stabilitate
capacitate (posibilitate) de franare a atmosferica
atmosferei (unei planete) atmospheric tunnel (inc) tunel atmosferic,
atmospheric capsule (inc) capsulalcabina tune1 aerodinamic cu circuitul de retur
ermetica la presiune atmosferica
atmospheric discharge (meteo) descarcare at no load (expl) gol, descarcat (despre un
(electricii) in atmosfera avion)
atmospheric duct (rad) canallconducta at- atomization (ech) pulverizare
mosferica atomized fuel (carb) combustibil pulve-
atmospheric electricity (meteo) electrici- rizat
tate atmosferica atomizing device (ma, mp) pulverizator
atmospheric entry (casp) intrare in atmos- atomizing nozzle (ma) duza atomizoare
fera at-rest position (I'H) pozitie de repaus
at right angles to 36 aural channel

at right angles to (ut) la unghi drept fata attitude indicator (apb) giroorizont, indi-
de cator de atitudine (pozitie unghiulara)
attach (TH) a ata(>a, a ftxa attitude information (nav) date/informatii
attaching bolt (ut) bulon de ftxare despre pozitia avionului (in spatiu)
attaching parts (str) piese de racord attitude instruments (apb) indicatoare de
attaching screw (ut) (>urub de ftxare atitudine
attachment (av) acro(>aj (sarcina sub attitude of flight (dz) atitudine de zbor
aripa); (str) legatura; (TH) ftxare attitude relative to ground (dz) atitu-
attachment arm (mp) brat de ftxare dine/asieta fata de pamant
attachment clamp (ut) colier de ftxare attrition (liz) uzura prin freeare
attachment fitting (str) ferura de jonctiu- audible machmeter (apb) machmetru so-
ne/ftxare nor, avertizor de numar Mach
attachment frame (str) cadru de ftxare audible signal (ech) semnal acustic
attachment hole (str) gaura de ftxare audibly (act h) acustic, fonic
attachment plate (mp) placa suport, placa audio-amplification (rad) amplificator de
de imbinare audiofrecventii.lfrecventa joasa
attachment point (str) punct de ftxare audio characteristcs (rad) caracteristica
attachment ring (str) cadru de asamblare de audiofrecventii.lfrecventa joasa
attachment unit Uack) (ut) sistem de audio control panel (rad) panou de co-
ftxare mandil a circuitelor de audiofrecventa;
attach ring (mp) coroana suport (rad) audlofrecventa, frecventa joasa
attack (aerod) incidenta; (TH) atac audio-frequency (rad) audiofrecventa,
attained bandwidth (rad) banda de free- frecventa joasa
venta efectiva audio-gain (rad) amplificare de audio-
attained total deviation (rad) banda de frecventii.lfrecventa joasa
frecventa efectiva audiometer (acth) audiometru, fonometru
attenuate (TH) a atenua audio modulation (rad) modulatie de au-
attenuation factor (eln, rad) factor de ate- diofrecventii.lde frecventa joasa
nuare audio-oscillation (rad) oscilator de audio-
attenuator pad (eln) atenuator rezistiv cu frecventii.lfrecventa joasa
valoare fixa audio selector (rad) eomutator telefonic
attitude (aircraft) (dz) atitudine, pozitie principal
unghiulara (a unei aeronave) in spatiu audio stage (rad) etaj de frecventa joasa
attitude control device (dz, nav) dispo- audio switch (rad) selector de ascuItare
zitiv pentru controlul atitudinii audio warning device (ech) alarma so-
attitude control system (hel) sistem de nora, dispozitiv de avertizare sonor
pas colectiv audio warning system (ech) sistem de a-
attitude data generator (apb) centrala de vertizare sonora
asieta augmenter (TH) amplificator
attitude director indicator (apb) giroori- aural (acth) auditiv, sonor
zont de comandii.ldirector aural channel (rad) canal sonar/de as-
attitude hold (aut) mentinere de atitudine eultare
aural-hull D.F. 37 automatic flight-control mode

aural-hull D.F. (rad) radiogoniometru cu automate prod.uetion management (aut,


reperaj acustic ut) conducere/organizare automatizata
aural nulling (acth, rad) extinclie auditiva a producliei
aurora (meteo) aurora automatic acceleration (alit, dz) accele-
aurora australis (meteo) aurora australa rare automata -.,
aurora borealis (meteo) aurora boreala automatic adjustment (aut) reglare auto-
austenitic steel (mater) olel austenitic mata
austenitic structure (mater) structura au- automatic aileron trim control (dz) auto-
stenitica mat de echilibrare laterala
authorities (av) servicii oficiale (de avia- automatic amplitude control (rad) reglaj
tie); Registru Aerian (fn Romania) automat al amplitudinii
authority (av) organism oficial automatic antenna tuner (rad) unitate de
authorized (av) autorizat, permis acordare automata a anteneij cuplor
authorized modification (expl) modificare automat al antenei
autorizata automatic approach control (nav) control
autodyne oscillator (rad) oscilator auto- automat al apropierii
dina automatic bias (eln) poJarizare automata a
auto-emission (el) emisie de camp elec- grilei
tric automatic blade folding system (hel) dis-
autofeathering (av) punere automata (a. pozitiv de repliere automata a pale lor
elicei) in pas drapel automatic braking device (ater) dispo-
autofill character generation (aut) gene- zitiv de franare automata
rare automata de caractere automatic center-punch (lit) perforator
autonare facilities (aut, dz) aparatura pen- automatic clutch (com) cuplaj automat
tru redresare automata automatic coding (aut) codificare auto-
autogeneous welding (ut) sudura autogena mata
autographic apparatus (apb, ech) inregis- automatic control (aut) reglaj automat
trator automat automatic control-cable tensioner (com)
autogyro (av) autogir intinzator/tendor automat de cablu de
autohetererodyne receiver (rad) receptor comenzi
autoheterodina automatic coupling (com) cuplaj automat
auto-ignition (mp) autoaprindere automatic cut-out valve (hidr) intreru-
auto-induction (eO autoinduclie pator automat
autoland approach (aut, nav) apropiere automatic deflection (alit, nav) abatere
automata automata
auto-lean mixture (carb) amestec prea automatic direction finder (rad) radiogo-
sarae niometru automat
auto manual push button (ech) buton de automatic drive (TH) transmisie automata
apasare, maneta de impingere automatic error correction (nav) corectie
automated design engineering (aut, doc) automata
automatizare a dosarelor de studii automatic night-control mode (aut, nav)
automated logic diagram (aut) format lo- regim de conducere automata a zbo-
gic automatizat rului
automatic frequency control 38 autopilot response time

automatic frequency control (rad) regla- automatic stabilisation equipment (aut,


re/comanda automata a zborului dz) echipament de stabilizare automata
automatic gain control (aut, rad) control automatic stabilizer (aut) stabilizator au-
automat al amplificarii; antifading; co- tomat, dispozitiv de cre~tere a stabi-
manda automata a sensibilitatii litatii
automatic gain stabilisation (aut) regula- automatic sweep-frequency impedance
tor automat al amplifidirii meter (eln) aparat automat de masurare
automatic guidance (aut, nav) ghidaj au- a impedantei ~i frecventei de baleiere
tomat automatic switching director (rad) dis-
automatic hold (aut) stabilizare automata pozitiv de cuplare automata (ta te/e-
automatic ignition (mp) aprindere cu imprimator)
avans automat automatic tension regulator (com) intin-
automatic lathe (ut) strung automat zator automat de cablu
automatic launcher (casp) lansator au- automatic tracking (av mil, dz) urmarire
tomat automata
automatic mixture control (mp) corector automatic volume control (rad) control
automat de amestec (carburant) automat al volumului; reglaj automat de
automatic mode (aut) regim automat (de volum; antifading
lucru) autonavigator (aut, nav) sistem automat
automatic navigation mode (aut, navy re- de navigatie
gim de navigatie automata autopilot (aut, nav) autopilot, pilot au-
automatic observer (apb) inregistrator au- tomat
tomat autopilot amplifier (aut, com) amplifi-
automatic parachute (veh) para~uta (cu cator al pilotului automat, servovalva a
deschidere) automata pilotului automat
automatic pilot (aut) pilot automat autopilot control panel (aut, com) tablou
automatic power feed (ut) avans automat de comanda a pilotului automat
(Ia ma~ini unelte) autopilot disengage button (com) buton
automatic propeller (veh) elice cu pas va- pentru decuplarea pilotului automat
riabil automat autopilot disengagement (aut) deconec-
automatic reading (aut, apb) inregistrare tare a pilatului automat
automata a indicatiilor aparatelor autopilot engage and trim indicator (apb,
automatic redundancy (expl) rezerva au- aut) indicator de cuplare ~i reglare a pi-
tomata latului automat
automatic relay installation (rad) insta- autopilot engagement (aut, pil) cuplare a
latie automata de retransmisie pilatului automat
automatic selective reply (rad) raspuns autopilot gain (aut) raport de amplificare a
automat selectiv pilotului automat
automatic selectivity control (rad) reglaj autopilot release (aut, pit) decuplare a pi-
automat al selectivitatii lotului automat
automatic slot (aerod) [anla (cu deschi- autopilot response time (aut) timp de ras-
dere) automata (in aripii) puns al pilotului automat
autopilot switch panel 39 aviation kit bag"

autopilot switch panel (aut) tablou de in- auxiliary generating plant (ech, el) grup
trerupatoare al pilotului automat electrogen auxiliar
autopilot turn knob (aul) buton de viraj auxiliary jet pad (rna) gondola pentru mo-
auto-pitch control system indicator (apb) torul cu reaqie auxiliar
indicator pentru apropierea de pozitia auxiliary landing gear (ater, hel) aterizor
de angajare auxiliar, tren de aterizare auxiliar
autopositioning unit (ech) sistem de auto- auxiliary leg (ater) jamba auxiliara
pozitionare auxiliary power plant (ech, ef) grup elee-
autorotating rotor (hel) rotor in auto- trogen auxiliar
rotatie auxiliary rigging lines (veh) suspante au-
autorotation (hel) autorotatie (a rotoru- xiliarc (Ia para~utii)
lui); (dz) autorotatie (a avionului) auxiliary rotor (hel) rotor antieuplu
autorotation coasting time (hel) intarziere auxiliary servo control (he/) servoeoman-
la treeerea la autorotatie dii auxiliara
autorotation flight (he/) zbor in autoro- auxiliary spar (str) lonjeron auxiliar
tatie auxiliary station (aut) terminal seeundar
autorotation landing (hel) aterizare in auxiliary storage (aut) memorie auxiliara
autorotatie auxiliary tank (carb) rczervor auxiliar
autorotation pitch (aerod) pas (al elicei) available items in stock (transp) disponi-
in regim de autorotatie bilitati in stoe
autorotation transition-time (he/) intar- available power (I'H) putere disponibilal
ziere la trecerca la autorotatie utilizabila
autorotative flight (hel) funetionare in au- available volume (I'H) volum disponibil/
torotape/autogir util
autorotative force (hel) forta de auto- average duration of flight (transp) timp
rotatie mediu de zbor
auto stabilizer (aut) stabilizator automat average night stage (transp) timp mediu
autosyn (com) autosin, sincronizator au- de etapa, etapa medie de zbor
tomat average limit unit pressure (hidr) sarcina
autosyn receiver (aut, el) seIsin limita medic pc unitatea de suprafata
auto-tab (aerod) volet compensator auto- average overpressure (aerod, ma, mp) su-
mat, trimer automat prapresiune mcdie
autothrottle (aut) automaneHi average pressure chamber/pot (ech) ca-
auto-trim clutch (com) euplaj autoregla- mera de egalizare a presiunii
bil average value (I'H) valoare medie
autumnal equinox (astr, meteo) echinoetiu aviate (pil) a zbura, a pilota (un avion)
de toamna aviation (av) aviatie
auxiliary drive (ech) transmisie auxiliara aviation chart (nav) harta de navigatie ae-
auxiliary electric pump (ech) eleetro- riana
pompa auxiliara aviation fuel (carb) combustibil de aviatie
auxiliary equipment (ech) echipament au- aviation kit bag (expl) sac/geanta eu obi-
xi liar ecte pentru personalui navigant, trusa
auxiliarJI field (infr) teren auxiliar de bord
aviation map 40 azores high

aviation map (nav) harta de navigatie ae- axial flow turbo-jet (rna) motor turbore-
riana activ cu scurgere axiala
aviation weather information (meteo) in- axial load (TH) incarcare axiala; (str) sar-
formare meteorologica pentru aviatie cina axiala
aviator (av, pil) aviator axis gimbel (gyro) (apb) inel de suspensie
aviatress/aviatrix (av) femeie pilot, feme- (al giroseopului)
ie aviator axis of no feathering (hel) axa nonnaUi la
aviette (av) avioneta, avion u~or planul de bazi'i al rotorului
avigation (sl) navigatie aeriana axis of no napping (hel) axa virtuala (nor-
avionics (aut, eln) aparatura electronica de mala la planul diseului)
aviatie axis of symmetry (TH) axa de simetrie
avoid (nav) a ocoli, a evita axle (TH) arbore, axa rotitoare, osie
avoidance manoeuvre (manev) manevra axle display/scope (apb) integrator alti-
de prevenire/evitare a abordajelor/coli- tudine/azimut (pe aeela:,i ecran)
ziunilor in zbor axle offset (ater) distanta intre 8xa roti lor
axial acceleration (dz) acceleratie axiala ~i axa ~amierei
axial adjustment (TH) reglare axiala azimuth (astr, navy azimut
axial compressor (rna) compresor axial azimuth accuracy (astr, nav) precizie azi-
axial compressor rear case (mp) contra- mutala
carter, carter posterior al compresorului azimuthal control (hel) control azimutal,
axial comanda a pasului ciclic
axial compressor rotor/spool (rna) rotor azimuth alignment (astr, navy aliniere azi-
de compresor axial mutala
axial cord (veh) suspanta centrala (Ia pa- azimuthal projection (nav) proiectie azi-
ra~uta) mutala
axial development of wing (aerod) azimuth bearing (nav) azimut
variatie a formei aripei in directia azimuth circle (apb) cerc azimutal, cerc
corzii de relevment
axial eddy (aerod) vartej/turbion axial azimuth dial (apb) cadran azimutal
axial flow (rna) flux (de aer) axial azimuth direction (nav) directie azimu-
axial-flow blower (rna) suflanta axiala, tala, directie in planul orizontal
ventilator axial azimuth finder (apb) indicator de azimut
axial flow compressor (rna) compresor (eu azimuth guidance (ILS approach) (nav)
seurgere) axiala ghidare la azimut (Ia apropiere ILS)
axial-flow engine (rna) motor cu compre- azimuth line (nav) linie de azimut
sor axial azimuth-range indicator (apb) indicator
axial flow fan (rna) ventilator axial de azimut ;;i distanta
axial flow jet engine (rna) motor reactiv cu azimuth-stabilized indicator (apb) indica-
compresor axial tor orientat/stabilizat in azimut
axial now supercharger (rna) compresor azimuth stick (hel) control azimutal, co-
axial manda a pasului cielic
axial flow turbine (rna) turbina (eu seur- azores high (meteo) anticielon al Azorelor
gere) axiala
babbitt (-lined) bearing (ut) lagar cu backfolding (TH) rabatabil spre spate
metal de antifrictiulle background noise (ra,d) zgOll1ot de fond
babbitt metal (mater) aliaj de antifric- backhand welding (ut) sudare spre dreapta
tiune, bab(b)it backing (meteD) rotatie a vantului spre
babble (rad, sl) diafonie multipla, distorsi- dreapta
uni complexe backing band (str) banda de intiirirel
baby (sl) rezervor suplimelltar de combus- rigidizare
tibil (Iargabil) backing plate (ei) plaea de sprijin (aeumu-
baby plane (av) avioneta lator); (hidr) garnitura de etan~are
back action (aut) reactiune, legatura inver- back-kick (mp) mi~care inversa a moto-
sa; (mec) contraetie, reactiulle, mers rului datorata returului de flaciira
inapoi backlash (TH) joc, cursa momia; (aerod)
back-and-forth control stick movement aluneeare (a elicei)
(com) deplasare 101lgitudinala a man~ei backlash error (of altimeter) (apb) ('roare
back-and-forth movement (mec) mi~care a altimetrului din cauza jocurilor
alternativaldu-te-vino backlay (expl) acumulare a unui stoe de
back beam (rad) fascicul invers/ de ina- piese neutilizate la reparatie sau mon-
poiere taj; selectionare a pieselor necesare
back bias (rad) a bloca; blocare pentru 0 reparatie sau 1l10ntaj; (trallSp)
backbone (doc) cotor de carte/dosar; (str) pregatire a unui lot de piese pelltru
clement de structura expediere
back course (nQ1~) drum invers backout (TH) cursa inversiilde intoarcere;
back current (eln) curent invers (av mil) decro~are a unui proiecti! re-
back cushion (ech) perna dorsala activ de pe avionul purtator
back electromotive force (el) forta contra- back pack (ech) para~uta de spate
electromotoare backplate (str) placa posterioara, contra-
backer-up (av) avion echipat cu dispo- placa
zitiv de teleghidare a unui obiect rara back pressure (ma, mp) contrapresiune
pilot back pressure valve (hidr) supapa de con-
back fire (mp) retur de flacara trapresiwle
back fitting (expi) modernizare prin inlo- back rest (eeh) spatar de scaun
euirea ansall1blelor veehi eu elemente backscatter (rad) retrodifuziune, reflexie
perfectionate; (str) eontraferura difuza
back now (ma) flux invers (fn tubul de foe backs hot injection (ma) injectie in contra-
al pulsoreactorului) curent
backspar 42 balanced aileron

backspar (str) lonjeron posterior baffle (aerod, mal deflector, ecran, de-
backstop (TH) !imitator flector de curgere; (rad) eeran acustic
back swept wing (aerod) aripa cu sageata baffle-enclosed cylinder (mp) cilindru cu
(spre fnapoi) despartitura
back titration (chim) retitrare baffle plate (ma) deflector, placa de devi-
back-to-back channel section (str) profile aliej (hidr) ~icana
in U montate in forma de H baffling (ma,mp) reglare eu clapetal
back-to-chest acceleration (dz, pil) acce- obturator
leratie dinspre "spate spre piept" bag (JH) pachetj saCj (veh) compartiment
back type parachute (ech) para~uta de in dirijabil; inveli~ de aerostat; (av mil)
spate avion doboratj a dobori un avion
back-up (JH) auxiliar, de ajutor baggage rack (transp) polila de bagaje
backward night (manev, pil) glisare pe baggage truck (tral/sp) carucior de bagaje
coadii bag pipe (rad, sl) emitator de paraziti ar-
backward jet (ma) jet invers/dirijat inapoi tificiali
backward lead (el) deplasare inapoi (a bag-type drum brake (ater) frana cu tam-
periei) bur de tip sac
backward shift (el) deplasare inapoi (a bailer (sl) para~utist
periel) bailout (veil) a sari eu para~uta
backward sweep (aerod) sageata pozitiva bailout capsule (av) capsula largabila
(spre fnapoi) bailout door (av) trapalu~a pentru para-
backward take-off (manev) decolare in- sirea avionului prin para~utare
versi'i/spre inapoi bailout (oxygen) bottle (ech) butelie (de
backward tilt (hel) inclinare inapoi (a oxigen) pentru saltul cu para~uta
palei) bake (mater. ut) a coace (anumite tipllri de
backward wave oscillator (rad) oscilator adezivi $i laruri)
cu unda inversa baked core (mater) nucleu copt
backward wave tube (rad) tub electronic bakelite (mater) bachelit8
cu unda inversa baking (mater, lit) coaeere (a unor lacuri
backward welding (ut) sudare spre dreapta $i adezivi)
back weld (ut) sudura pe spate, sudura de baking enamel varnish (mater) email/lac
intarire cu uscare in cuptor
bad contact (el) contact defectuos balance (aerod) a compensaj eompensare
badge (av mil, transp) insigna, emblema, aerodinamic8j (av) a echilibraj a balan-
semn distinctiv sa; (fnc) balant8j cantar
badoorie (meteo) vant uscat ~i rece (fn balance arm (slot nap) (com) balansierj
Australia) brat de comandii a voletului obturator
bad weather circuit (nav) circuit (de 0- de [antaj (mec) brat de parghie
colire) pentru conditii meteorologice balance beam (com) balansier
proaste balance cock (llidr) robinet de echi!ibrare
bad weather condition (meteo, navy con- balanced aileron (aerod) eleron cu com-
ditii meteorologice grele pensator aerodinamic
balanced amplifier 43 ball-bearing housing

balanced ~mplifier (rad) amplificator balance weight (com) contragreutate (de


compensat echilibru)
balanced control surface (aerod) supra- balancing (aerod) compensare; (av) echili-
fata de comandil compensata brare, balansare
balanced converter (ef) transformator si- balancing arm rudder (str) brat de com-
metric-asimetric, balun pensare
balanced detector (rad) detector com- balancing circuit (el) circuit de eompen-
pensat/echilibrat sare/echilibrare
balanced field length (infr) lungime a balancing coil (el) bobina de eompen-
pistei echivalente sare/echilibrare; lnIa!?urare de compen-
balanced filter (roo) filtru echilibratl sare/echilibrare
compensat balancing forces (aerod) forte compen-
balanced flight (av) zbor echilibrat satoare/de echilibrare
balanced line (rad) linie echilibratalcom- balancing machine (ut) aparat de echi-
pensata librare
balanced modulator (rad) modulator balancing stand (inc) bane de compen-
compensat sare/echiIi brare
balanced oscillator (rad) oscilator com- balancing tab (aerod) servocompensator
pensat balancing tail load (aerod, com) sarcina
balanced surface (aerod) suprafata com- de eehilibrare a ampenajului orizontal
pensata (aerodinamic) balancing weight (str) masa (greutate) de
balance horn (aerod) corn de compensare echilibrare
(aerodinamicit) balked landing (dz, manev) aterizare ratata
balance jig (inc) suportlbatiu de echili- ball-and-socket bearing (FH) lagar de
brare autocentrare
balance measurement (illC) determinare a ball-and-socket device (ut) dispozitiv de
echiIibriirii cu greutati cuplare cu bila (nucit)
balance-out (FH) a cehilibra; a balansa; a ball-and-socket endpiece (ut) imbinare de
neutraliza; a cantari; a egaliza; a com- nuca/rotula
pensa ball-and-socket hinge (ut) articulatie
balance piston (mp) piston izodrom sfericalcu nucii
balance plate (aerod) plaea de compensare ball-and-socket joint (ut) racord sferic;
balance point (inc) punct de eehilibru racord cu bila !?i alveola
balancer (ut) balansier; egalizator; stabi- ballast (av, veil) balast, lest
lizator; dispozitiv de echilibrare ballast resistor (el) rezistenta de balastlde
balance reading (inc) indicatie a can- sarcina
tarului ballast tube (el) rezistenta de sarcina (ill
balance tab (aerod, com) trimer/compen- tl/bul electronic)
sator aerodinamic ball-bank indicator (apb) indicator de ru-
balance test bench (inc) banc de echili- liu cu bilii
brare ball-bearing (FH) rulment cu bile
balance washer (ut) rondela de echilibrare ball-bearing housing (ut) suport de rul-
ment cu bile
ball-bearing race 44 banked turn

ball-bearing race (ut) inel de rulment balun (balanced-to-unbalanced) (el)


ball-bearing retainer (ut) semicarcasa de transfonnator simetric-asimetrie, balun
rulment banana le\'er (mec) parghie banana
ball-bearing rod end (ut) imbinare cu banana plug (el) fii;la banana
rotula band (rad) banda (de frecven/ii) (TH)
ball-bearing seat (ut) suport de rulment cu banda, zona
bile bandage (TH) bandaj, colier
ball-catch (ut) cliehet eu resort ~i bila banded (el) (re)grupat (despre cabluri)
ball cup (mp) euzinet sferic band pass filter (aut, el) filtru treee-banda
ball end (ut) eap/fus sferie band pass tuning (rad) sincronizator de
ball end rod (ut) bara eu cap sferie banda utila
ballistic missile early warning system band response (rad) riispuns de banda
(RMEWS) (av mil, rad) sistem de band-saw (ut) ferastrau ell banda
avertizare timpurie (radar) a apropierii band selector (rad) comutator de gama de
rachetelor balistice unde
ballistics (rach) balistica band-spreading (rad) extensie de oanda
ball joint (ut) euplaj eu rotulii/bila band suppressor (filter) (eln, rad) filtru
ball joint cage (ut) eareasa eu rotula oprei;lte-banda
ball-lightning (meteo) fulger globular band-switching (rnd) eomutarc de game
balloon (veh) balon band width (rad) largime de banda, largi-
balloon Oying cable (veh) eablu de amara- me a benziij banda de transparenta (a
re a balonului l/!lui jiltru)
ballooning (aerod, veh) plutire a balonului bang (acth) bubuit, pocnituraj (aerod)
baIloon tyre (ater) anvelopa de presiune bang sonic
joasa bang-bang (aerod,sl) bang sonic
ball-peen hammer (ut) ciocan cu cap sfe- banjo (TH) cutic, car1er
ric (pentru nituire) banjo bolt (mp) ax/osie banjo
ball race (ut) colivie a rulmentului; cale de banjo union (str) imbinarc banjo
rulare a bilelor (Ia rulmen/i) bank (aut) band de date; (av) a se indina
ball-screw (ut) i;lurb eu rotula lateral/pe aripa; inclinare lateralaj (TH)
ball-screw jack (ech) verin cu bile grupalserie de marimi
ball-socket joint (com) cuplaj articulat cu bank-and-c1imb gyroscope (apb) indica-
nuca tor giroscopic de ruliu i;li tangaj
ball-socket seat (ut) scaun sferic; cuzinet bank-and-pitch indicator (apb) indicator
sferie de inclinare laterala i;li pieaj/tangaj
ball stop unit (wing Oaps) (com) opritor bank-and-turn gyroscope (apb) indicator
eu bila (Ia vole/i) de ruliu i;li viraj
ball test (mater) proba de calire, incereare bank angle (dz) unghi de inclinare lateraliij
de duritate unghi de ruliu
ball-type universal joint (TH) rotula banked (el) in paralel
ball valve (hidr) supapii/elapetalvalva cu bank(ed) position (dz) pozitie in viraj/
bila inclinare
balsa wood (mater) lemn de balsa banked turn (dz) viraj inclinat
banking 45 base check C

banking (dz) mi~care de inclinare laterala; barometric height (nav) inaltime barome-
puncre in vi raj trica
bank of crystals (rad) grupa de cristale barometric oscillation (meteo) osci latii
bank scale (apb) scala a unghiurilor de ale presiunii barometrice
ruliu barometric pressure control (rna, mp)
banner clouds (meteo) nori de obstacol corector barometric
bantam (eeh) echipament portabiL lansat barometric scale (apb) scari'i/scala baro-
de avion metricii
bar (fiz, meteo) bar, (mat) linie; (I'll) bara, barometric switch (eeh) comutator baro-
tija metric, releu barometric
barbecue (MGB-nexible mounting plate) barometric tendency (meteo) tendinta ba-
(hef) placii de montare flexibilii MGB rometricii
barber pole (eeh, apb) vizor mobil baroscope (meteo) baroscop
barb radiator (mp) radiator suspendat sub barostat (apb) barostat
partea din fata a fuselajului barostat ruel control (ma) regulator baro-
bar cropping machine (ut) ma~ina de metric de combustibil
ebo~at bare barostatic device (ma) difuzor barostatic
bare (el) neizolat barostatic release mechanism (ech) me-
bare electrode (ut) electrod neizolat (Ia canism barostatic de decuplare
sudura electriea) baroswitch (aut) releu barometric, sensor
Barkhausen oscillator (rad) oscilator barometric cu contact
Barkhausen barotermograph (meteo) barotermometru
bar magnet (el) bara magnetizata inregistrator, termobarograf
barodcntalgia (av, pill nevralgie dentara bar printer (aut) imprimator cu bara
produsa in zborul la inaltime barrage balloon (av mil) balon (captiv)
barograph (meteo, Inc) barograf pentru baraj
barometer (apt, meteo) barometru barrel (dz, pill tonou; (mp) eilindru de mo-
barometer gauge (apb) barometru tor, (sl) a zbura eu viteza; (TH) corp,
barometric altimeter (apb) altimetru ba- cilindru barii
rometric barrel radiator (mp) radiator cilindric
barometric altitude (nav) altitudinel barrel roll (dz, pill tonou cu raza de ra-
inaltime baromctrica suclre marc
barometric altitude controller (apb, eeh) barrel-type crankcase (mp) carter tubular
centrala baro-altimetricii barretter (rad) detector termic
barometric altitude data generator (apb, barrier (infr) bal;era, dispozitiv de oprire
ech) centrala baro-altimetrica base (eln) baza (de tranzistor); (Tll)
barometric control (ech) comandi'i baro- baza,soclu
mctrica base address (aut) adresa de baza
barometric controller (ech) regulator alti- base airport (infr, transp) acroport de bazii
metriclbarometric base bearing (Tll) lagar principal
barometric corrector aneroid (mp) capsu- baseboard (str) pladi pentru podea
la de corector altimetric/barometric base check C (expl) verificare rapidalde
rutina
base check D 46 baulked (balked) reverse

base check D (expl) verificare de bazii/ basic logic diagram (aut) schema logica
detaliata de bazii
base course (str) strat portantlde rezisten- basic page blocks (doc) secven\a de pagini
tii/de sprijin basic runway length (infr) lungime stan-
base engine (ma, mp) motor propriu-zis dard a pistei de decolare-aterizare
(fiirii agregate) basic storage (aut) memorie de bazii
base hcat transfer (mp) transfer de caldura basic utilisation (expl) utilizare reala (a
in zona de bazii unei piese)
base-leg (manev) latura de bazii a turului basic weight (av) greutate bruta
de pista basket (av) gondola, caroserie
base-leg turn (manev) viraj de ie~ire pe bass frequencies (rad) frecvente joase
directia de aterizare bastard pile (ut) pilii intermediarii
base line (IH) linie de bazalde referintii; batch (Ilf) grup, lot, multime
(nav) segment de bazii (in sistemul de batch processing (aut) prelucrare (a date-
naviga{ie LORAN) lor) pe loturi/pe portiuni
base metal (mater) metal de bazalobi~nuit batch sampling (inc) prelevare de probe
base of natural logarithm (mat) bazii a pe loturi; e~antionare
logaritmilor naturali batch tcst (inc) incercare/testare pe loturi
base parallel (nav) paralela de bazii bathtub (av) proeminenta sub fuselaj
base plate (str) placa de bazii/suport bathtub curve (mat) curba in forma de
base profile (aerod) profil de referinta clopot
base register (aut) registru de baza batten (str) eclisa (peniru cala}ul comenzi-
base turn (nav) viraj pentru intrarea pe lor)
latura de baza a turului de pista battered (expl) defonnat/deteriorat
basic access method (aut) metoda de acces battery (el) baterie de acull1ulatori
principala battery booster (el) generator suplimentar
basic body (av) fuselaj de indircare a bateriei
basic cause (expl) cauzii intrinseca (a unei batt cry box (el) cutie de acwnulatori
defecfiuni) battery cart (expl) carucior de acumulatori
basic coding (aut) codificare principalalde batt cry cell (el) celula de b<lterie, element
bazii de acwnulator
basic componcnt (contract) (transp) com- battery chargcr (el) incarcator de baterie
ponentii de baza battery charger rcsistor (el) rezistenta de
basic configuration (av) configuratie de incarcare a bateriei
baza battcry cut-out (el) Intrerupator de batcrie
basic empty weight (B.E.W.) (av) masa battcry load circuit (el) circuit de incar-
de baza a avionului gol care a baterici
basic engine (ma, mp) motor propriu- zis battery power switch (el) comutator al
(fiirii agregate) alimentarii de la acumulatori
basic failure (expl) defectiune principalal batt cry tray (el) bac de acwnulatori
de bazii, defectiune intrinsecii baud (rad) baud (l baud= I bit/sec)
basic linkage (aut) legatura de bazii baulked (balked) reverse (nav) inter-
basic load (aerod) sarcina unitarii dictie
bay 47 beam valve

bay (infr) desehidere, areada; (str) eom- beam array (rad) sistem de antene direc-
partiment, seetiune, laeai? tionale cuplate
bay fuel tank rack (str) suport al rezervo- beam boundary (nov, rad) limita a fasei-
mlui de eombustibil culului
bayonet (ut) ~tift la Imbinarea in baioneta beam bracketing (nav) zbor in zig-zag pe
bayonet cap (el) dulie/soclu baioneta fascicul radar
bayonet holder (el) dulie/soclu baioneta beam capture (nav. rad) captare a fascicu-
bayonet joint (el) inlbinare in baioneta (a lului
douii cabluri) beam centre line (nov, rod) zona de echi-
bayonet plug (el) bu~on utitizat la imbi- semnal a unui fascicul
narea baiouetei beam current (fiz, eln) intensitate a unui
bayonet socket (el) dulie baioneta fascicul
B battery (US) (el) baterie anodiea beam deflection (eln. rad) deflectie a unui
beach (manev) a seoate hidroavionul la fascicul (radar)
mal beam error detector (rod) detector de
beaching gear (ater. av) dispozitiv de re- eroare fata de faseicul
morearc a hidroavionului la sol beam focusing (eln,rad) focalizare a unui
beacon (infi-, navy far; baliza fascicul (de electroni)
beaconed (nov) balizat (despre un oaseu) beam-forming electrodes (roo) electrozi
beacon modulator (rad) modulator de convergenti
radiofar beam interception (rad) intereeptare a
bead base (of tyre) (ater) baza a talonului unui fascicul
(pneului) beam modulation (rad) modulare a fasci-
bead of tyre (ata) talon de anvelopa culului
bead wire (oftyre) (ater) inseqie metalica beam riding guidance (rad) teleghidare
(a pneului1anvelopei) prin fascicul (radar)
beak-iron (ut) nicovala de bane beam sensing device (rad) indicator de
beak of anvil (ut) cioe de nicovala abatere de la un fascicul
beam (TH) travcrsa, grinda, tija; (OF) loeul beam-shy (nav, pil) persoana care executa
eel mal spatios din fuselaj; (com) ba- cu greutate zborul cu fasciculi persoana
lansoar, parghie cu punetul de sprijin la care nu are incredere in indicatiile
mijloc; (dz) direetie perpendiculara pe aparatelor la zboml cu fascicul
planul de simetrie al avionului; (rad) beam-splitting plates (rad) electrozi di-
fascicul, raza; (str) lonjcroll vergenti
beam aerial (rad) antena directionala beam suppression (rud) intrerupere a fas-
beam and altitude amplifier (rad) ampli- ciculului
ficator de fascicul ~i aHitudine beam tetrode (rad) tetroda cu fascicul di-
beam approach (nav, rod) apropiere eu rijat
ajutorul radiofamlui beam transmision (rod) radiotransrnisie
beam-approach beacon system (BABS) prin unda directa
(rod) sistem de apropiere (instrumen- beam valve (rad) tub cu grile aliniate; tub
talii) cu faseieul radar eu fascicul
beam voltage 48 bell-bottomed fairing

beam voltage (rad) tensiune anodica a bearing surface (ut) suprafata de sprijin/de
unui tub eu modulatie de tensiune rulare/portanta
beam width (rad) desehidere a faseieulului bear trape (hel) sistem de apuntare eu ea-
bear (nav) a fi situat la blti ~i cameior
beard-type radom (av, rad) cupola de beat (rad) interferenta, biltaie, pulsatie
radiolocator de avion care iese in afara beat frequency (rad) freeventa de bataie/
profilului botului avionului de interferentalde heterodinare
bearer (str) grinda portanta, reazem, beat frequency oscillator (rad) oseilator
suport ell batai/heterodina
bearer frame (mp) batiu de motor beat oscillator (rad) oseilator ell biltai/
bearing (rna, mp) lagar, cuzinet; (nav) heterodil1a
relevment, azimut; (str) reazem, sprijin beat reception (rad) reeeptie heteridin3
bearing accuracy (nav) preeizia relevmen- Beaufort notation (meteo)notatie Beaufort
tului (cod corespunzator condi!ii/or meteo-
bearing block (eeh) suport de a~ezare rologice)
bearing cage (ut) carcasalcolivie de rul- Beaufort scale (meteo) scala Beaufort (a
ment intensitd{ii vontuilli In 12 trepte de la 0
bearing cap (ut) capac al corpului de lagar Ia 71 noduri)
bearing discrepancies (mp) lipsa de por- beaumontage (mater) mastic
tanta (a unui lagar) beaver (ut) a perfora
bearing error (nav) eroare de relevment; beavertail (rad) fascieullamelar
(rad) eroare de goniometrare beavertail aerial (rad) antena cu fascicul
bearing housing (ut) eareasalcolivie de lamelar
rulment beavertail beam (rad) faseieul lamelar
bearing metal (mater) aliaj pentru lagare; become effective (expl) a intra in vigoare
metal antifrictiune bed (str) pat, bazii, eadru; (ut) bane, stelaj
bearing meter (apb) indicator de direetie/ bedding-in (ut) ajustare al unui ax in 1<lgar
azimut bed plate (str) pladi de baza; plaea suport
bearing plate (mp) portcuzinet; (ut) plaea bedstead (str) eadTIl suport, eareasa
de sprijin bcd-tested (fnc) (uti/a)) care a treeut pro-
bearing plate of direction finder (rad) bele de bane
eehipament pentru radiodirijare beep (rad) a da un impuls sonor
bearing point (l'H) punet de sprijin beep box (rad) bloe de teleeomanda
bearing potentiometer (apb) potentiome- beeper trim (hel) compensator pas eu pas;
tru azimutal rapel al man~ei
bearing pressure (mee) presiune pe palier beep-switch (on cycle stick) (apb) intre-
bearing race/retainer (ut) eale de rulare rupiitor pas eu pas (Ia man~a dc/ied)
(Ia rulmen!i) behaviour (l'H) eomportare (a Wild uti/a));
bearing splincd coupling (hel) euplare de regim (de jill/etionare) ; earaeteristiea
lagare eu eaneluri bel (acth, eln) bel (unitate logaritmiea a
bearing support (ut) laea~ de euzinet diferentei de amp/itudine)
bearing support strut (mp) brat de suport bell-bottomed fairing (av) earenaj in
al lagamlui/ euzinetului/ rulmentului forma de clopot (ia trenlll de aterizare)
bell-buoy 49 "between centres"

bell-buoy (nav) geamandura eu clopot bending rolls (ut) valt de indoire


bellcranck (mec) parghie cotita, parghie cu bending stiffness (str) rigiditate la incovo-
articula(ie Jere
bellcranck block (ec!:) releu mecanic bending strength (mater) rezistenta la in-
bellcranck lever (mec) parghie cotita, par- covoiere
ghie eu articulatie bending test (ut, inc) incereare la incovo-
Bellini-Tosi aerial (rad) antena Bellini- iere
Tosi, antena de goniometrie cu cadre bending-torsion stability (str) stabilitate
incruei~ate la incovoiere-torsiune
Bellini-Tosi system (rad) sistem de radio- bend over edge (str) margine cazutalin-
goniometrie cu cadre incruci~ate doita
bell mouth (ec!:) ajutaj debitmetric de aero bend radius (ut) raza de incovoiere!cur-
(TIl) evazare, difuzor bare
bellows (apb) grup de capsule aneroide; bend section (str) profil pUat; (ut) cornier
(ec!:) tub gofrat din tabla indoita
belly fairing (av) racordare a aripii joase bend spar (str) lonjeron incovoiat
cu fuselajul bend test (inc) incercare la incovoiere;
belly landing (manev, pil) aterizare pe (mater) incercare la aderenta a unui
burta (cu trenu/ escamotat) inveli~
belly stores (av mil) sarcini (uti/itare) bend-tube yawmeter (npb) indicator de
aero~ate sub fuselaj giratie tip furca
belt (ec!:) ecntura, chinga benzene (carb) benzen
belt saw (ut) ferastrau cu banda benzine (carb) benzina
bench (inc. /It) banc, stand; (transp) banca benzol (carb) benzol
bench adjustment (inc, ut) reglare la bane Bergeron theory (meteo) teorie a lui
bench check (expl) controlla banc Bergeron (asupra lormarii ploii)
bench drilling machine (ut) ma~ina de bergwind (meteo) briza de vale
gaurit de banc Bernoulli's law (liz) legea lui Bernoulli
bench lathe (ut) strung de banc Bessel function (mat) funetie Bessel
bench mark (aut) reper Bessel zero method (rad) metodA a lui
bench run (Inc) incercare la banc Bessel (de determinare a variatiei
bench-shears (ut) foarfec de banc!eu brat frecvenfei in transmisia cu modulatie
bench vice (ut) menghina de banc de frecventa)
bend (el) cot (de tub de instalatii e/ectri- Bessemer process (mater) procedeu Besse-
ce) ; (mat) curbura; (str) cor; (Tfl) a mer
indoi! a curba Bessemer steel (mater) otel Bessemer
bend angle (ut) unghi de indoire/curbare best climbing angle (dz) unghi optim de
bender (ut) ma~ina de indoit urcare
bending (str) incovoiere best economy mixture (carb, mp) amestec
bending machine (ut) ma~ina de indoit economic
bending moment (str) moment de incovo- beta control (he/) comanda beta, metoda
Jere de comanda a pasului elicii
bending radius (ut) raza de incovoiere "between centres" (ut) intre centre/puncte
bevel 50 binary operator

bevel (str) echer/cornier fals; (ut) fateta; bifurcated rivet (str) nit despicat
te~itura, unghi ascutit; echer mobil! bifurcating box (el) cutie de jonctiune/
regJabil cuplare (de cabluri)
bevel box (mec) cutie de transmisie un- big aircraft (av) aeronavii/avion greu
ghiulara big-end (mp) cap de biela
bevel drive (mec) transmisie prin angrenaj big-end bearing (mp) lagar al capului de
conic biela
bevel gear (mec) angrenaj conic; pinion big-end bearing shell (mp) carcasa de
conic cuzinet de cap de bielii
bevel gearbox (mec) cutie de transmisie big-end bolt (mp) bulon de cap de biela
unghiulara big-end cap (mp) capac al capului de biela
bevel gear case (mec) cutie de transmisie big-end keep (mp) semicuzinet de cap de
unghiuJara biela
bevel gear drive (hel) cuplaj de angrenare big-end knock (mp) bataie a bielei (datori-
conic tit jocului mare la capul de hielit)
bevel joint (str) imbinare oblica big-payload helicopter (hel) elicopter de
bevel ring flanged shaft (hei) arbore de mare capacitate
roata conid bi-gyro platform (ech) celltrala bigirosco-
bevel wheel (mec) roata dintata conica pica
beverage cabinet (transp) bar, oficiu (pe bilateral fit (ut) ajustaj bilateral
avioane de transport) bilateral limits (ut) limite ale slstemului
beyond repair (e:xpl) nereparabil de ajustare bilateral
bezel (opt") Juneta, montura pentru geamul bilge (str) sageatii de incovoiere
unui aparat billet (TH) bloc, lingou, bolt
bias (rad) tensiune de polarizare; a po- billi-capacitor (eln) picocondensator
lariza bill of matel"ial (ut) nomenclator de mate-
bias cell (el) ceJuJalbaterie de polarizare riaIe
bias coil (ef) bobina de polarizare bill of material processor (aut) calculator
biased relay (el) releu polarizat de prelucrare automata a listclor de ma-
biasing resistor (eln) rezistenta de polari- teriale
zare bimetal (mater) bimetal
bias rod (rad) tensiune de polarizare bimetallic strip (el) lama bimetalica
bias winding (eln, rad) infii~urare/bobina bimetal strip (el) handa bimetalica
de polarizare bimetal switch (el) intrenlpator bimetalic
bib cock (carb) robinet de golire/de con- bimetal thermal switch (el) termointreru-
trol; ventiJ pator bimetalic
biconical aerial (rad) antena biconica bimotor aircraft (av) avion bimotor
biconvex profile (aerod) profil biconvex binary alloy (mater) aliaj binar
bicycle layout (ater) tren de aterizare bi- binary card (aut) carte Iii binara
ciclu binary coded character (aut) caracter co-
bicycle undercarriage (ater) trell de ateri- dificat in binar
zare biciclu binary digit (aut) cifra binara/bit
bifilar winding (el) bobillare bifilara binary operator (alit) operator binar
binary point 51 blade balance

binary point (aut) virgula binara bit rate (aut) densitate de biti; (rad) viteza
binary search (aut) metocUi de cercetare de transmitere a informatiei
binara black box (apb) cutie neagra; bloc de ins-
binary to decimal conversion (aut) con- talatii electronice
versie/transformare binar-zecimala black finishing (mater) brunarej a bruna
bind (ut) piesa de legatura; a face priza, a black lead (mater) grafit
se gripa; a strange black light (el) lumina neagra
binder (mater) hant; (el) frana a rotii de black-out (av mil) camuflaj, alarmaj (pil)
aVlOn val negru, pierdere temporara a vederii
binder course (mater) strat de legatura (in zbor acrobatic) ; (rad) suprimare a
B-indicator (rad) indicator radar de tip B fasciculului, mascare (cu un semnal de
binding (fiz) legatura; uzura prin frecare; amplitudine constanta)
(str) inveli~, armatura, bandaj bladder hose (ech) furton pentru pemele
binding-post (el) boma de conexiunc de aer (Ia costum de zbor presurizat)
bingo (pil, sl) limita de combustibil bladder tank (carb) rezervor deformabil
binomial (mat) binomial blade (aerod) valet, paUi de elice, ari-
binomial theorem (mat) teorema bino- pioara; (hel) pala; (ma) aripioaral
miala paleta
biplane (av) biplan blade activity factor (hel) factor de efica-
bipolar (el) bipolar citate a palei
bipropellant (carb, mr) combustibil cu blade aerodynamic centre (aerod) centru
doua componente pentru rachcte aerodinamic/foear al palei
biquadratic (mat) bipatrat blade aerodynamic profile (aerod) profil
bird (sl) pilot militar aerodinamic al palei
birdman (pil, slY pilot, aviator blade airfoil (rna) profil al paletei; contur
bise (meteo) vant nordic uscat in nordul al paletei
Frantei blade angle (hel) unghi de pas al elicei
bisect (mat) a injumatati; a imparti in doua blade angle check gauge (expl) verificator
bisector (mat) biscctoare al unghiului de pala
bisonic (av) cu vitcza dubla fata de viteza blade angle of attack (aerod) unghi de in-
sunetului eidenta al patei
bisymmctric (mat) cu doua plane de si- blade angle (propeller) (aerod) unghi de
metrie calaj al palei (elicei)
bisynchronous motor (el) motor bisincron blade antenna (rad) antena eu profil lami-
bit (aut) bit; pozitie binara; (lit) tai~ de nar, antena sabie
scula a~chietoare blade aspect ratio (aerod) alungire a palei
bit density (aut) densitate de biti blade attachment fitting (hel) ferura de
bite (aerod) cantitate de aer impinsa de prindere a palei
elice la 0 rotatie; a impinge aerul cu blade azimuth angle (hel) unghi azimutal
elicea al palei
biting (aerod) impingere/aruncare a aeru- blade back (aerod, hel) extrados de pala
lui de ditre elice blade balance (hel) echilibrare a palei
blade balance weight 52 blade pitch variation

blade balance weight (hel) masa de echi- blade in-plane deflection (hel) punere "in
Ii brare a palei sabie" a palei
blade centre of pressure (aerod) centru de blade inspection method (expl, hell con-
presiune al palei trol al palei prin presurizare
blade centrifugal twisting moment (ae- blade interference (aerod, hell interferen-
rod, hell moment centrifugal de rasu- talinteractiune mutuala a palelor
cire a palei blade life (expl, hell durata de exploatare a
blade chord (aerod, hell coarda a palei palei
blade chorded length (rna) inaltime axiala blade lift (aerod, hell portanta a palei
(a palei) blade lift/drag ratio (aerod, hell finele a
blade control system (hel) sistem/ dispo- palei
zitiv de comanda a palei blade loading (hel) sarcina (aerodinamicti)
blade cooling (gas turbines) (rna) rikire a pc paUi
paletei (Ia (urbina cu gaze) blade loading distribution (aerod, hell
blade critical Mach number (aerod, hel) distributie de sarcina pe pala
numar Mach critic al palei blade lock (com, hel) zavor de pala
blade cuff (hel, str) ferura a piciorului blade-locking (gas turbines) (rna) blocaj
palei; man(lon de paJa al paletei (Ia turbine eu gaz)
blade curvature (hel) curbura a palei blade lower surface (hel) extrados de pala
bladed (rna) prevazut cu pale, paletat blade moment of inertia (hel) moment de
blade damper (hel) amortizor cu pala inertie al palei
blade depth (hel) profunzime a palei blade natural frequency. (hel) frecvenlii
blade distortion (hel) deformatie a palei proprie/naturalii a palei
blade duct (ech, hell conducta a palei blade nozzle (hel) duzii de ejectie pe pata
blade efficiency factor (hel) eficacitate a blade out-of-pitch (hel) palii decalataj palii
palei cu pas dereglat
blade element (aerod, hel) element de pala biade pitch angle (hel) unghi de atac al
blade eye (hel) cosa de pala paleij unghi de pas al palei
blade face (rna) intrados de paleta blade pitch change hinge (hel) articulatie
blade flutter (hel, str) flutter al palei de pas a palei
blade folding (hel) pliere a palei blade pitch change rod (com, hel) bieleUt
blade folding control lock (hel) zi'ivor al de comanda a pasului
comenzii de pliere a palei blade pitch control compensator (com,
blade folding cyJinder (com, hel) verin de hell compensator de comandil a pa-
repliere a palei sului
blade folding hinge (com, hel) (lamiera de blade pitch indicator (apb) indicator al
plicre a palei pasului elicei
blade gyro mechanical ratio (hel) inertie blade pitch setting (hel) reglaj al pasului
giroscopica a palei palei
blade horn (com, hel) levier de pas, brat blade pitch transmitter (com, hel) trans-
de comanda al pasului mitiitor de pas
blade incidence (aerod) unghi de incidenta blade pitch variation (hel) variatie a pasu-
al palei lui palei
blade pressure face 53 blank flange

blade pressure face (aerod, !lei) intrados blade thickness ratio (aerod, hel) grosime
al palei relativa a palei
blade profile (rna) profil de paleta blade tilt (hel) unghi intre planul de rotatie
blade profile thickness (aerod) grosime a ~i linia trasata prin centroida seqiunii
profilului palei palei
blade radial length (or span) (rna) lungi- blade tip balance weight (hel) , masa de
me radiala a palei echilibrare in virful palei
blade restoring moment (hel) mllment de blade tip cascade (hel) jaluzele/ persiene
rapel al palei de ejectie la varful palei
blade retention strap (hel) lama de reti- blade tip closure valve (ech) robinet/valva
nere a palei de obturatie la capiitul palei
blade root (rna) picior al palei blade tip fairing (hel) carenaj la capatul
blade root wedge (hel) cala de montare a palei
palei blade tip loss factor (aerod, hel) factor de
blade section (rna) profil de pala pierdere la capiitul palei
blade section camber (rna) curbura a sec- blade tip nozzle (hel) duza/ajutaj de capat
tiunii/profilului palei de pala
blade setting (aerod) unghi de fixare a blade tip speed (aerod, hel) viteza a ca-
palei elicei patului palei .
blade shank (av) pivot al palei elicei blade tip vortex (aerod, hel) vartej de ca-
blade sleeve (hel) man~on de pala pat de pala
blade solidity ratio (hel) factor de plenitu- blade tracking (electronical, mechanical)
dine al palei (hel) aliniere a pale lor (electrollicii.
blade spacing system (ma) sistem de mecanicii)
calare a palelor blade tracking (aerod, hel) siaj al palelor
blade span (hel) anvergura a palei blade trim tab (aerod, hel) volet de reglaj
blade span axis (hel) axil a palei al incidentei palei
blade spanwise station (hel) pozitie in blade twist (rna) torsiune a palei
anvergura pe pala blade twisting moment (hel) moment de
blade spar (str) lonjcron de pala torsiune al palei
blade spring (mec) 8rc lamelar blade twist tendency (hel) susceptibilitate/
blade stall (aerod,hel) decro1?aj de palaj tendinta de torsiune a palei
pierdere de portanta a palei blading (rna) monturii de palete, set de
blade stalling speed (hel) vitezii de decro- palete: (transp) factura pentru fret
~are a palei, viteza critica a palei blank (ut) piesa bruHi/nefinisata
blade stop (hel) opritor de pala blanket (mater) patura, strat
blade-surface development (ma) desfa1?u- blanketing (aerod) mascare/umbrire aero-
rare a suprafetei pale) dinamicaj (rad) acoperire a emisiei
blade sweep (aerod) pas unghiular al palei unei statii de radio (de 0 altii stalie mai
(elicei) puternicii)j perturbare a emisiei
blade sweep frequency (hel) frecventa a blank flange (ut) flan~a de obturare
pasului unghiular
blanking 54 block

blanking (rad) suprimare a fasciculului; blimp (veh) dirijabil de constructie semiri-


mascare (cu un senmal de amplitudine gida
constantii) blind acquisition (av mil) identificare lara
blanking cover (ut) capac (pentru acoperi- vedere directa
rea willi orificiu) blind approach indicator (apb, rad) indi-
blast (aerod) rafala, curent, suflu cator de directie ::;i panta pentru venirea
blast cooling (mp) racire cu aer La aterizare in zbor tara vizibilitate
blast effect (IIf) efect exploziv blind flying (pit) zbor instrumental, zbor
blast fan (ech) suflanta fara vizibilitate
blast fence (ma) deflector de jet blind flying equipment (ech) eehipament
blast gate (ma) vana de reglaj pentru zbor rara vizibilitate/instrumen-
blasting (aerod) suflaj; deplasare intr-un tal
curent de aer blind-t1ying hood (av) eabina acoperita
blast pad (infr) covor de protectie (a solu- pentru instruire La zbor instrumental,
lui latii de jetul avionulw cu reaC{ie) eeran penlru pilotaj lara vizibilitate
blast pipe (aerod, rna) ajutaj blind flying instruments (apb) instrumen-
blast tube (ma) canal de aer in sistemul de te pentru zbor rara vizibilitate
racire; reflector de flacara blind flying shield (eelt) vizieri'i/dispozitiv
blast wave (aerod) unda exploziva pentru impiedicarea vederii exterioare
bleed (ech, may a pUIja (un fluid dintr-un la zbor instrumental; ecran pentru pilo-
sistem IT/chis pentru a reduce presi- taj tara vizibilitate
IlItea) ; (IH) orificiu de scurgere; blind hole (ut) gaura nepatrunsalinfundata
(car b) transvazare, evacuare blinding (ut) sablare
bleed-burn power augmentation (rna) blind landing (nav, pil) aterizare tara vizi-
cre~tere a puterii prin preluare de aer bilitate
de la treapta de malta presiune a com- blind navigation (nav) navigatie instru-
presorului ~i trecerea sa in camera mentala
auxiliara de ardere blind rivet (11/) nit Cll cap ingropat
bleeder (carb) robinet de scurgere, tub de blind speed (rad) viteza oarba
drenaj; (Inc) tub de cuLegere a pre- blind spot (rad) zona de tiicere (radio)
siunii; (rnp) supapa de siguranta blind transmission (rad) transmitere tara
bleeding (hidr) scurgere a lichiduLui de lu- receptie
cru; (ma) coleetare a aerului (de la blink (pil) clipire (din oc/ti)
corn-presor) blinker (optll) lumina eu clipiri/clipitoare
bleed-in shutter (eelt) supapa a conductei pentru indicator de directie
de captare a aeruLui blinking light (opth) Lumina cu clipiri/ cli-
bleed off (rna) a pUIja pitoare
bleed screw (/tidr) ~urub de evacuare a blip (rad) patil luminoasa de radar
aeruLui blistering (mater) fonl1are de ba~ici/buLe
bleed valve (/tidr) clapeta de pUIjare In stratul protector
bLeeded fuel (carb) amestec combustibil blizzard (meteo) flJrtuna de zapadaiviscoL
bleeding (aerod) carenare; raeordare a ca- block (ater) cale (de blocare a rO/i/or)
renajului (IH) bloc, bLocaj; a bJoca
blockage 55 bobble contact heater

blockage (aerod, inc) blocaj (aerodinamic) blown fuse (el) siguranta arsaltopitii
block-cast cylinder (mp) cilindri tumati blown periphery (veil) inversiune a bordu-
monobloc lui de atac (Ia para~ute)
block-cast engine (mp) motor cu cilindri blow-off (aerod) sutlare; (ech) evacuare (a
monobloc aerului)
block circuit (el, rad) bloc diagrama, sche- blow-off valve (ech) supapa de g<;>lire
ma bloc blow-out (rna) rupere/smulgere a flaciirii
block diagram (el, rad) bloc diagrama, blow-out diaphragm (str) membrana dis-
schema bloc truetibilii
blocking (aut) grupare;(hidr) infundare; blow-out plug (TH) capac de protectie
(TH) blocare; colmatare blow-out valve (hidr) supapa de siguranta
blocking capacitor (rad) eondensator de blow-pipe (hidr) tub de aer comprimat; (sl)
blocare avion cu reactie; (ut) tub de sudura
blocking oscillator (rad) oscilator auto- blow-torch (ut) lampa de sudura
blocat blOW-Up (av mil) a exploda, a sad in aer;
block speed (dz) viteza medie a unui zbor explozie
block time (dz) timp de zbor blue (mater) albastru; a albastri
block-to-block reliability (av mil) fiabili- blue system (el, mec) sistem/circuit albas-
tate a misiunii (numai in limbaj military tm
block-to-block speed (transp) viteza me- bluff body (aerod) corp cu suprafata expu-
die de zbor, vitezii comerciala sa mare; corp neaerodinamic
block-to-block time (dz) (imp de zbor; blunt (TH) te~itura; a te~i
timp comercial blunt-based body (aerod) corp cu coada
blooming (rad) difuzare a imaginii tintei te~ita
(pe ecranul indicator) blunt-body heat transfer (aerod) transfer
blossom (a v, veh) a se deschide (para~uta) de cii.ldura spre corpurile eu partea
blow (aerod) a sutla; (TH) a bate; lovitura frontala te~i ta
blowback (mp) intoarcere de gaze blunt-ended body (aerod) corp cu coada
blow-by (mp) scapiid de gaze (pe ltingti te~ita
segmentJ) . blunting (Tfl) tqire; tocire
blowdown (aerod) suflaj; (carb) supapa de blunt-nosed (aerod) cu bot tl.lrtit/te~it
evacuare board (av) bord; a se urca la bordla se im-
blower (eell) suflanta; suflator, ventilator barca; (el) panou
blower fan (ech) suflanta boarding (transp) imbarcare (a pasage-
blower wheel (ech) rotor de sut1anta rilor)
blow hole (mater) suflura, bula de gaz boarding card (trallsp) tichet de inlbarcare
blow-in door (str) poarta pentI"U aer teftiar boat (veh) arsa; ambarcatie
blowing (aerod) suflaj, suflare; (el) ardere boat seaplane (U1~ hidroavion
(a unei sigurante juzibile); scapad/ boattail (av) (corp) CII coada care se ingus-
scurgeri de gaze teaw
hlowlamp (ut) lampa de sudura bobbing (rad) oscilatii ale tintei pe ecran
blown (sf) supraalimentare (a Ullui zbor) bobble contact heater (eell) incalzitor prin
blown flap (aerod) volet suflat amestec
bob-tailed 56 booster amplifier

bob-tailed (av) avion ram coada bonding (ef) punere la masa


bobweight (com) contragreutate booding angle (el) echer/coltar de metali-
body (av) corp, fuselaj, gondola zare
body axes (dz) axe legate de un avion bonding clip (el) colier de metalizare
body boundary layer (aerod) strat limita bonding jumper (ef) tresa de metalizare
al fuselajului bonding lead (ef) fir de meta!izare
body forces (aerod) forte specifice cor- booding strip (ef) tresiilbanda de meta-
pului lizare
body freedom (mec, jiz) grad de libertate bonding stud (el) boma de metalizare
al unui corp bonding tab (ef) banda de metalizare
body lift (aerod) forta portanta a fusela- bonding test (mater) incercare de aderenta
jului boneyard (sl) cimitir de avioanc
body of air (aerod) masa de aer Bonnartini caterpillar gear Cater) tren de
body of revolution (av) corp de revolutie aterizare Bonnartini cu ~enile
body radiator (ech) radiator in fuselaj bonnet (aerod) coif de elice; (mp) cap de
body resistance (aerod) rezistenta a fuse- supapa; (TH) capota, capac
lajului; rezistenta a unui corp bonneted (mp) capotat (de.\jJre motor)
body section (str) compartiment de fuselaj book (doc) carte, regislru, jumal
bogey (av mil) avion neidentificat; (ut) rola boom (carb) teava telescopicti (pentru ali-
de sprijin a ~enilei sau a unui lant rara mentare in zbor); (com) tija; (str) 10n-
sIar~it jeron, talpa a lonjeronului
bogie (ater) boghiu boomer (sl) bombardier
bogie beam (ater) grinda a trenului de ate- booming (acth) zgomot continuu, bubu-
rizare cu boghiu itura, pocnitura
bogie pivot (ater) pivot de boghiu boom (mineswecping) (av mil) crosa de
bogie undercarriage (ater) tren de ateriza- dragaj (a minelor fa elicoptere de demi-
re cu boghiu nare)
bolide (ast,:> bolid boom-retraction mechanism (car b) meca-
bolometer (fnc) bololletru nism pentru retragerea tubului telesco-
bolster eddy (meteo) turbulenta (atmosfe- pic de alimentare
rica) transversala boom (spray installation) (hef) rampa (Ia
bolt (ut) bolt, bulon; a bulona, a asigura cu illstala/We de stropire de pe elicopte-
ajutorul unui bolt rele agricole)
bolt croppers (ut) foarfeca pentru buloane/ boost (ef) a mari voltajul; (TH) a sprijini
bare boost control (mp) !imitator de admisie
bombardment aircraft (av mil) avion de boost control override/boost control cnt-
bombardament out (mp) deconcctare a !imitatorului de
bond (str) legatura; a intari, a fixa; (el) a adrnisie
conecta; (c1zim) a aglutina boost cylinder (Izidr) cilindru de forta
bonded construction (av) construetie booster (casp) accelerator cu rachete;
complet metalizata (hidr) amplificator de forta, buster
bonded warehouse (transp) antrepozit/ma- booster amplifier (rad) amplificator de
gazie cu vama putere
booster coil 57 bounce

booster coil (rna, mp) bobina de pornire bootstrap casting system (ech) sistem de
booster flight (pil) zbor eu folosirea acce- turboracire autointre~inuta
leratorului bootstrap cycle (rna) cielu autointretinut
booster fuel pump (carb) pompa de supra- (Ia turbine)
alimentare eu combustibil bootstrap operation (aut) sistem/proces
booster ignition (mr) aprindere a combus- autogenerator; fune~ionare in circuit
tibilului in acceleratorul de pornire inchis .
booster jet (av) accelerator eu reactie bootstrap process (aut) proces autointre-
booster magneto (ma, mp) magnetou de tinut; (IN) functionare in circuit inchis
pornire bootstrap system (aut) proces autointre-
booster motor (hidr) amplificator hidrau- tinut; sistem autogenerator; (IN) func-
lie, buster tionare in cielu inchis
booster nozzle (mr) ajutaj al accelerato- bora (meteo) bora, vant rece nord estic in
mlui regiunea Marii Adriatice
booster pump (hidr) pompa buster/de su- bore (ut) a aleza; (mp) alezaj de cilindru
prapresiune boreal (astr) boreal, nordic
booster unit (ech) servocomanda boring-bar (ut) alezor
booster Venturi tube (aerod) difuzor de boring machine (ut) ma~ina de alezat
tub Venturi boring mill (ut) freza de alezat
booster gauge (mp) barometru de presiune boron carbide (mater) carbura de bar
la admisie boss (ut) bosaj, umflatura
boosting night (pil) zbor cu folosirea acce- boss eddy (aerod) turbionare in zonele de
leratomlui incastrare
boosting impulse (mec) impuls de acce- bossing-up (ut) realizare a unui bosaj
lerare bottle (IN) stiela, balon, butelic
boost motor (av) accelerator, motor supli- bottleneck (IH) loc ingust, ingustare ; do-
mentar meniu critic
boost period (dz) pcrioada de acceJeratie bottom (IH) fund, baza, fundament, parte
boost power plant (hidr) instala~ie ajuta- inferioara
toare de fortii bottom bend (eln) curbura anodica
boost pressun:: (mp) presiune de admisie bottom dead center/centre (mp) pWlct
boost pump switch (el) COlIlutator al pom- mort inferior
pei suplirnentare bottom-end bearing (mp) lagar al picio-
boost separation (pil) separare a accelera- rului bielei
tomlui bottom entry (IN) intrare pe partea infe-
boot (av) portbagaj, container; (ech) pro- rioara
tector al instalatiel de degivraj bought-out equipment (transp) echipa-
bootstrap amplifier (rad) amplificator cu ment de aprovizionare
contrareactie bounce (pi/, manev) bont/~oc la aterizare;
bootstrap circuit (eln) amplificator cu (rad) oscilalie a imaginii pe ecranul
contrareaqie radar
bouncing 58 box-type structure

bouncing (pil, manev) bontJ~c la ateri- boundary layer traverse (aerod) profil de
zare viteze (sau presiuni) in stratul limita
bound (IB) limita, granita boundary light (infr, nav) lumini de deli-
boundary bulkhead (str) perete terminal/ mitare
limitator, cadru care formeaza un pe- boundary markers (infr, nav) balize/mar-
rete despartitor cheri de delimitare
boundary layer blade cooling (rna) racire boundary spar (str) lonjeron cxtrem
a paletelor (de turbina) prin stratul bound vortex (aerod) vartej ata:;;at
limita Bourdon gauge (apb, inc) manometru de
boundary layer bleed slot (aerod) timta tip Bourdon
pentru deversarea stratului limita bow (ay) parte anterioara, bot
boundary layer blowing (aerod) sutlare a bow door (av) u:;;a de bot
stratului limita bow heaviness (pil) tendinta de picaj,
boundary layer characterhtic (aerod) ca- greutate de bot; (dz) centraj pe fata
racteristica a stratului limita bow heavy (av) greu de bot (despre avion),
boundary layer control (aerod) control al cu tendinta de lasare pe bot
stratului limita bowing of crankshaft (mp) defolmare/dez-
boundary layer diverter (ech) detlector axare a arborelui cotit
de strat limita bowl (mp) camera a plutitoruluij (ut) rola
boundary layer Door (ech) perete de strat bow radiator (mp) radiator de bot
limita bow I'adorn (av, rad) cupola de radiolo-
boundary layer Dow (aerod) scurgere in cator de avion pozitionata pe partea
stratul limita anterioaralpe bot .
boundary layer Dux (aerod) tlux in stratul bow ring (str) cadru fnmtal
limita bowser (sf) alimentator eu cl)mhustibil
boundary layer heat transfer (aerod) bow wave (aerod) unda frontaL'!
transfer de caldura in stratul limita box (av nul) fOlma1ie de zh,r "in cutiuta";
boundary layer induced noise (aerod, (mp) (;arcasa a lagarului; (Ill) eutie,
inc) zgomot provocat de stratul Iirnita carcasa, caseta
boundary layer oscillation (aerod) oscila- box b!"'lrn (str) grindii tip cheson
tii/pulsatii in stratullimita boxl;ar (av) allion de transport; (rad) irn-
boundary layer profile (aerod) profil de pulsuri (dreptunghiular'C) de durata fixa
strat limita :;;i intilrziere variabila
boundary layer separation (aerod) sepa- boxer-l~ngine (mp) motor eu cilindri opu1?i/
rare/desprindere a stratului limita boxer
boundary layer splitter (str) separator de . box rib (str) nervura tip cheson
strat limita box spanner (ut) cheie tubulara
boundary layer suction (aerod) aspirare/ box spar (str) lonjeron cheson
suctiune a stratului limita box-type lamp (eI) cutie de iluminarc
boundary layer thickness (aerod) grosime box-type stiffener (Sir) cheson de rigidi-
a stratului limita zare
boundary layer transition (aerod) tranzi- box-type structure (str) structura tip (;he-
tie a stratului limita son, cheson
box-type support 59 breaker strip (of a tyre)

box-type support (str) supoli cheson brake shoe (ater) sabot de frana
Boyle's law (fiz) legea lui BoyJe-Mariotte brake tester (infr) aparat de testare/ineer-
B power (el) baterie anodica care a franelor
brace (str) hobana, antretoaza; a fixa cu brake torque (ater) cuplu de franare
hobane brake valve (ater) supapa de comanda a
braced biplan (av) biplan eu antretoaze franelor
bracing (str) sistem de hobane braking action (ater) efieacitate a frane-
bracing cable (com) tel,Jon, cablu de lor, efect al franelor; functionare a
intindere franelor
bracket (pit) a face incerci'iri de venire la braking pitch (aerod) pas de franare (Ia
aterizare; (TH) suport, consola, butuc eliee)
bracketing (nav, rad) ie~ire in zona de braking-pitch position (aerod) pozitie de
echisemnaJ a unui radiofar fdnare a palelor elicei
braid (el) tresa (de metalizare) braking propeller (a1') elice de franare
braiding (el) impletitura (de cabluri) (reversibiM)
brake (ater) fnlna braking quality (ater) eficacitate a fra-
brake action (ater) eficacitate de franare, nelor
efeet al franeIor; funetionare a fninelor branch plant (ut) uzina subordonatii/filiala
brake block (ater) caIa de fixare brass (mater) alama
brake chute (av, sl) para~uta de franare brass bearing (TH) Iagar cu cuzinet de
brake cylinder (ater) eilindru de frana brol1z
brake disk alignment (ater) centraj/alini- brass hammer (ut) eiocan de alamii
ere a discurilor de frana brave west winds (meteo) vant vestie pu-
brake drum (ater) tambur de frana ternic (intre 40 ~i 50 latitudine su-
braked start (man) decolare din frane dicii)
braked vertical descent (manev) coborare Brayton cycle (rna) ciclu Brayton
vertieala franata braze (ut) a Iipi (eu aliaj dur)
brake flap (aerod) valet de franare brazing flux (ut) nux de lipire (CII aliaj
brake friction pad (ater) placuta de fric- dur)
tiune pentru frani'! brazing lamp (ut) lampa de sudura
brake horse-power (ater) putere de brazing spelter (ut) lipire tare eu aliaj de
franare zinc
brake level' (eelz) maneta de frana break (Tlf) ruptura, intrerupere, spargere
brake lining (ater) garniturii de fi'anare breakaway (aerod) separare
brake panel (apb) panou (de comandii) al breakdown (TH) analiza; (el) strapungere
fdiniirii a izolatiei; (mee) pana, defectiune
brake parachute (av) para;mta de franare breakdown shock (hidr) salt al presiunii
brake piston (ater) piston (al cilindrului) de inchidere
de franare breakdown voltage (ef) tensiune de stra-
brake-pressure gauge (apb) indicator de pungere
presiune In sistemul de fdinare breaker point (el) punet de rupere
brake rod (ater) tija de fralla breaker strip (of a tyre) (ater) protectie
(a unei an1'elope)
breaking capacity 60 buffer circuit

breaking capacity (el) putere/capacitate de broarl-arrow (mp) motor in W


rupere broadcast (rad) a radiodifuza
breaking-in period (expl) perioada de fa- broadcasting (rad) radiodifuziunc
miliarizare cu tehnica noua broadcasting station (infr. rad) statie de
breaking point (str) punct limita de rupere radiodifuziune
breaking through (ut) strapungere/perfo- broken circuit (el, hidr) circuit deschis
rare completa (a unei piese) broken clouds (meteo) nori fragmentati
break line (['H) linie de separatie broken line (doc) linie intrerupta
break-off height (nav) inaltime de trecere bronze(-backed) bearing (FH) lagar cu
la zbor la vedere cuzinet de bronz
break-off point (aerod) punct de desprin- bronze hammer (ut) ciocan de bronz
dere (a curentului de aery brush (el) perie
break-out (ut) a sparge, a perfora, a pa- brushability (mater) calitate a unui lac/a
trunde unci vopscle de a fi u~or aplicata cu
breast drill (ut) ma~ina de gaurit manuala pensula
breather (hidr) supapa de aerisire brush discharge (meteo) descarcare (prin
breathing equipment (ech) aparatura de efect) corona
oxigen/respiratie brush holder (el) portperie
breeze (meteo) briza brush-wear (el) uzura a periilor
brevet machine (m'i avion pentru zboruri B station (nav, rad) statie secundara in sis-
de omologare temul de navigatie hipcrbolic
bridge (el) punte de masurare bubble canopy (av) cupola de cabina mo-
bridge diffuser (rna) difuzor de pana trans- nobloc
versala bubble sextant (apb, nm'i sextant cu bula,
bridge helicopter (hel) elicopter pentru sextant aeronautic
constructii de poduri buck (nav, pit) a zbura in conditii meteoro-
bridge-type capacitance analyzer (el) in- logice grcle
stnllnent de masura cu punte (pelltru bucket (turbine) (US) (ma) paleta de tur-
miisurarea capacitiitilor) bina
Bridgman seal (hidr) etan~are tip Bridg- bucket-wheel blower (eell) ventilator cu
man multe palete
brief acceleration (dz) acceleratie de scur- buckle (mat) inflexiune; (['fl) colier, ban-
ta durata daj, scoaba
briefing (av) scurta informare, pregatire buckled (mater) scorojit; (['H) curbat
imediata a zborului buckled-up (mater) a se scoroji
brilliance (rad) luminozitate (a ecranului buckling (str) flambaj; (eI) curbare a pla-
radar) cilor de acumulator; (rad) defonnare a
Brinell test (inc) test Brinell/de duritate grilei datorita supraincalzirii
British Thermal Unit (fiz) ullitate de ma- buff (ut) a poliza
sura pentru caldura in sistemul britanic buffer (hidr) tampon, amortizor
de ullitati buffer action (['H) amortizare
brittle (mater) casant/fragil buffer circuit (rad) circuit tampon/sepa-
broach (ut) alezor; a aleza rator
buffering 61 burning

buffering (TH) amortizare bull's eye (av) cosa; (meteo) centru al unui
buffer layer (str) strat de amortizare ciclon
buffer spring (TIl) arc de amortizare bull's eye cloud (meteo) nor "oem de bou"
buffer stage (rad) etaj separator/tampon bump (meteo) rafala de vant; (TH) ciocnire
buffet boundary (str) limita a oscilatiilor bumper (TH) amortizor, bara de protectie
de tip "flutter" bumper bag (veil) sac amortizor, amorti-
buffeting (str) vibratie, bi"itaie, oscilatie de zor pneumatic dirijabil
tip "flutter" bumpiness (meteo) vant in rafale
building (infr) cladire bumpy air (meteo) atmosfera agitata
build-up (expl) dotare; (TH) formare, con- bumpy flow (aerod) curent turbionar
struire buna (mater) cauciuc sintetic derivat din
built-in (TH) incorporat, integrat butadiena ~i stiren
built-in jack (ech) dispozitiv de ridicat buncher (rad) cavitate de grupare, rezona-
integrat in avion tor de intrare
built-in range (dz) distanta de zbor lara bundle (rad) fascicul (rad) fascicul, ma-
rezervoare suplimentare sau realimen- nunchi
tare in zbor bungee (TH) amortizor
bulb (el) lampa electrica; (TH) bulb, bula "bungee loop" (ater) amortizor de cauciuc
bulge (av) umflatma proeminenta; a se bunt (dz, pil) looping inversat pe spate
bomba buoy (nav) geamandura, balizi't
bulged (l1f) bombat buoyancy (aerod, veh) focta ascensionala;
bulged cockpit canopy (av) cupola de ca- flotabilitate
bina mono bloc buoyancy reserve (veil) posibilitate de
bulging (veh) formare a unei umflaturi plutire (a aerostatelor)
bulk (av) masii. de baza; (TIl) volum, capa- buoyant (aerod, veil) (corp) care poate
citate; (transp) greutate, indircatura pluti
bulkhead (str) ingniditura, perete despar- buran (meteo) buran, vant rece nord-estic
titor, cadru, nervura masiva; cheson caracteristic in Rusla
transversal burble (aerod) turbulenta aerodinamica
bulkhead rif (str) ranforsare cheson burble point (aerod) unghi critic de atac
bulkhead taxiway (infr) calc de rulare in- buried (str) incastrat
trerupti'i/infundata buried engine (ma, mp) motor incastrat (in
bulk-injection carburettor (mp) carbura- aripti sall ji/setaj)
tor de injectie burn (st) a forta motarul; (TH) a arde
bulk injection pump (mp) pompa cu injec- burned gases (ma, mp) gaze de ardere
tie directii burner (ma) camera de ardere, arziitor, in-
bulkmeter (ech) debitmetru volumetric jector
bullet (Ina) poantol1, con al ajutajului re- burner basket (mr) tub de foc
activ burner flow distributor (ma) distribuitor
bullet fairing (av) carenaj ogival de carburant
bullet proof glace (av mil) geam blindat burning (ma,mp) ardere; (mr) functionare
(contra proiectilelor) a motorului racheta cu combustibil
solid
burning period 62 B-wire system

burning period (ma, mr) durata de lucru a buttress (str) ccmtrafort/suport


motorului butt riveting (ut) imbinare ell nituri
burning process (ma, mp) proces de ardere butt-welding (ut) sudura cap la cap
burning rate (ma, mr) viteza de ardere butt-welding machine (ut) ma~ina de su-
burning velocity (mr) viteza de ardere dat cap la cap
burning voltage (el) tensiune de topire/ by-pass (TH) deriv8tie, ocolire; (el) ~unt
ardere (a siguranlelor jUzibile) by-pass airflow (ma) curent de aer secun-
burnish (ut) a bruna; a ~lefui, a poliza dar (in motor)
burnisher (ut) utilaj pentru brunare by-pass capacitor (el) condensator de de-
burn-out (ma) ardere locala (in camera de cuplare
ardere); (mr) incetare a arderii/funqio- by-pass dilution ratio (rna) suport de dilu-
narii (Ia motorul rachetif) tie in fluxul secundar
burn-out lamp (el) lampa arsa by-pass duct entry (rna) canal de intrare in
burn-out point (mr) moment al consu- conturul al doilea
marii complete a combustibilului by-pass engine (rna) motor cu dublu flux
burr (ut) bavura by-pass filter (hidr) filtru de derivatie
burst (TH) explozie, spargere; a exloda, a by-pass nap (aerod) clapa de dozare
crapa by-pass now C!na) flux secundar
bursting diaphragm (str) membrana de si- by-pass gas t~rbine (rna) motor cu turbina
guranta cu dublu flux
bursting pressure (hidr) presiune de ex- by-pass jet (ma) motor cu reactie cu dublu
plozie flux
bus bar (el) bara colectoare by-pass line (rna) conducta de trecere
bush (mp) buc~a, cuzinet by-pass ratio (rna) raport de dilutie in flu-
bushing (mp) buqa, cuzinet xul secundar
butt (TH) fus, pivot by-pass system (el) sistem de scurtcircui-
butterfly (mp) clapeta tare
butterfly-valve (mp) clapeta de accele- by-pass taxiway (infr) cale de rulare/de
ratie degajare
button (apb) buton; capsula by-pass valve (hidr) supapa de deviere
button base (el) soclu de tub electronic B-wire system (rad) sistem care folose~te
button head rivet (ut) nit cu cap semi- Pi'imantul ca mediu pentru transmiterea
rotund impulsurilor
cabane bracing (str) hobana diagonala (a cabin noise (transp) zgomot in cabina (in
aripilor); coarda de pian (a aripilor) avioane de transport)
cabane radiator (ech) radiator instalat pe cabin noise level (acth) nivel de zgomot in
hobane intre planuri cabina avionului
cabane strut (str) suport de hobane; lon- cabin overpressure indicator (apb. ech)
jeron cu hobane . indicator de suprapresiune in cabina
cabin (av) cabina, suta de bagaje cabin parachute (av) para~uta pentm ca-
cabin air outlet (ech) orificiu de ventilare bina catapuitabiia
a cabinei cabin plane (av) avion cu cabina acoperita
cabin air selector handle (com, ech) ma- cabin pressure (ech) presiune (a aeru/ui)
neta pentm distribuitoml de aer din in cabina
cabina cabin pressure control device (ech) regu-
cabin aisle (av, transp) culoar (pentru pa- lator de presiune in cabina
sageri) in cabina cabin pressure-control equipment (ech)
cabin altimeter (apb) altimetm de cabina aparatura pentru reglarea presiunii in
cabin altitude (ech. transp) altitudille in cabina
cabina cabin (pressure) differential (ech) supra-
cabin attendants (stewards & hos~esses) presiune in cabina; diferenta de pre-
(transp) echipaj comercial (fnsotitori siune in cabina
de bord), persoml navigant comercial cabin-pressure gauge (opb) indicator al
cabin cooler (ech) racitor de cabinii presiunii din cabina
cabin differential pressure gauge (ech) cabin pressure rate of change (av) viteza
manometm pentm presiune diferentiala de variatie a presiunii in cabina
in cabina cabin pressurisation (ech) presurizare a
cabin door (stt) u~ii a cabinei cabinei
cabinet (transp) dulap cabin services (transp) servicii pentru pa-
cabin heater (ech) incaIzitor de cabina sageri
cabin heater duct (ech) conducta de cabin supercharger (ech) compresor de
incalzire a cabinei cabina
cabin heating (ech) inciilzire a cabinei cabin telephone (rad) telefon de cabina
cabin heating system (eell) sistem de in- cabin temperature control (ech) regulator
dllzire a cabinei de temperatura (0 oeru/ui) in cabina
cabin intercooler (ech) instalatie de con- cabin temperature indicator (apb, eelt)
ditionare a aemlui in cabina indicator de temperatura in cabina
cabin layout (ech) aranjare a cabinei cabin-type aircraft (av) avion cu cabina
cabin lining (av) capitonare a cabinei inchisa
cable 64 calibrated altitude

cable (el) cablu, conductor; (rad) a te- cable-laying helicopter (hel) elicopter
legrafia, a comunica prin cabiu pentru instalare/punere de cabluri
cable and rung ladder (ech) scad! de cable loom (e:xpl) cablaj preasamblat
. coarda cu trepte rigide cable run (el) instalatie electrica
cable-angle indicator (ech) indicator de cable supply (el) alimentare prin cablu
unghi al cabiului de remorcare cable tension adjuster (com) intinziitorl
cable branch (el) ramificatie/derivatie de tendor de cabiu
cabiu cable tension compensator (com) intinza-
cable bundle (el) fascicui de cabluri tor/tendor automat de cabiu
cable clamp (el) clemaJbrataral~arniera de cable trough (el, str) canal/~ant pentru
cablu; clema de strangere a unui cablu cabluri
de ote! cadmium plated (mater) cadmiat/piacat cu
cable compound (el) masa compound/de cadmiu
cabiu cadmium plating (mater) cadmiere/placa-
cable core (el) conductor al cablului re cu cadmiu
cabie covering (el) manta a cablului cage (eln) sistem de electrozi in tuburi
cable driven pinion (com) pinion de trans- electronice; (ut) colivie (de rulment);
misie cu cablu (FIf) carcasa, corp, tambur
cabie driven pulley (com) roata/rola de cageable vertical g)'roscope (apb) giros-
transmisie prin cabiu cop vertical blocabil
cable drum (com) tambur/toba de cablu cage aerial (rad) antena prismatica
cable duct (el) teava/canal pentru conduc- cage winding (eI) inIa~urare in colivic
tori electrici cagingalevice (of gyroscope) (apb) dispo-
cable duct clip (el) colier/bratara de stran- zitiv de blocare (a giroscopului)
gere a tubului de cablu caging handle (apb) maneta de blocare (a
cable duct holder (el) suport pentru con- giroscopului)
ducta; tub de cablu caging mechanism (apb) mecanism de
cable end (el) capat de cablu blocare
cable-end bead (el) talonlguler de capat de calcium carbide (mater) carbura de calciu,
cablu carbid
cable fairing (com) carenaj pentm cabluri calculated zenith distance (nav) distanta
cableform (ech) hama~ament (de para- zellitala calculata
~utii) calendar day (doc) zi calendaristica
cable grip (ut) ciorap de cablu calendar limitation (transp) Iimitari ca-
cable grip plate (ut) placa de ciorap de Iendaristicc
cablu calendar time (tral/sp) timp calendaristic
cable guide (com) ghidaj de cablu calibrate (inc) a cali bra, a etalona, a co-
cable hoist (infr) troliu recta
cable identification sleeve (com) man~on calibrated airspeed (aerod, dz) viteza co-
de identificare a cabluriior rectata
cable junction (el) jonctiune de cablu, loc calibrated altitude (av) altitudine corecta-
de lipire a unui cablu ta (dupii aparat)
calibrated attenuator 65 camshaft bearing

calibrated attenuator (rad) atenuator ca- calm (meteo) calm atmosferic, acalmie;
librat calm (despre wint)
calibrated spacer (ut) distantier/::;aiba ca- calm belt (meteo) regiune de calm
librata de reglaj calms of Cancer (meteo) zona de calm in
calibrated valve (ech) clapeta calibratiil regiunea Tropicului Cancerului
tarata calms of Capricorn (meteo) zona de calm
calibrating run (nav) l1propiere de in regiunea Tropicului Capricomului
calibrare calorific value (fiz) capacitate calorica
calibration (inc) etalonare, taraj, calibrare calorizing (mater) calorizatie; calorizare;
calibration card (inc) fi::;a de calibrare alitare
calibration flight (inc) zbor de calibrare calvlls (meteo) calvus de cumulonimbus
calibration module (aut) modul de reglaj cam (mec) cama, excentric
(Ia pilot automat) cam-Bearing sleeve (mec) man::;on cu
calibration pressure (inc) presiune de de- came
clan::;are camber (aerod, mat) curbura, convexitate
calibration test (inc) incercare/test de eta- camber derivative (mat) derivata in raport
IOllare/calibrare cu curbura
calibration test bench (e/) banc de lncer- cambered (IH) curbat
can de etalonare cambered blade (hel) pala cu profil cam-
calibration tool (inc) scula/unealta de e- brat
talonare cambered section (aerod) profil asune-
calibration unit (he/) unitate de cali- triclcurbat
brare/taraj camber spar (str) lonjeron curbat
caliper (ut) a masura cu calibrul sau camber line (aerod) linie (de curburtI) ra-
::;ublerul diala a profilului
caliper gauge (ut) spion cam contour (mec) prafil de cama
calipers (ut) ~ubler, compas de adancime, cam drive (com) transmisie cu Callla
calibru camera ([oto) aparat fotografic, camera de
calking (str) imbinare cu prag; (ut) etan- luat vederi
(lare, matare camera gun (av mil) fotomitraliera
call (nav, rod) chelllare, apeI camera pad (av) gondola ata::;abila cu e-
call bell (ech) sonerie de apel chipament fotografic
call box (rad) cutie de apel cam follower (mec) rala de contact la
call button (rad) buton de apel Call1a, tachet
call frequency (rad) frecventa de apeI cam lobe (mec) bosaj de cama
callime (meteo) ccata uscata care apare in campaign modification (doc) modifican
Spania tara cheltuieli
calling sequence (aut) secvenlii de apel campaign wire (rad) telegrama de urgenta
calling signal (rad) semnal de apel camplate (mp) disc cu came
call lamp (el) lampa de apel cam profile (mec) profil de cama
call light (nav) lumina de apeI camshaft (mp) arbore cu came
callout (doc) legenda, reper de figura camshaft bearing (mp) lagar de arbore cu
call signal (rad) indicativ de ape! came
camshaft drive 66 capacitivity

camshaft drive (mp) transmisie a arborelui canopy mechanism (ech) mecanism (pen-
cu came tm fnchidere ~i deschidere) a cupolei
camshaft gear (mp) mecanism de actio- cabinei
nare a arborelui cu came canopy seal (ech) garnitura de etan~are a
camshaft grinding machine (ut) ma;;ina cupolci
de rectificat arbori cu came canopy side member (str) brat lateral de
camshaft housing (mp) carter pentru arbo- cupola
rele cu came canopy sway brace (str) bobana de fixare
cam sign (rad) indicativ de apel a cupolei (deschise) a cabinei (in fu-
"can" (rad) blindaj (pentru liimpi sau selaj)
bobine) canopy switch (com, ech) comutator de
canard (aircraft) (av) avion "rata" (cu comanda a cupolei cabinei
ampenajul orizontal inaintea aripii) canopy taxi hook (ech) ciirlig de mentine-
can buoy (infr) geamandura cilindrlca re a cupolei deschise in timpul rulajului
cancel (IH) a anula cant ([H) inclinare; a lnclina
cancellation (transp) anulare (a unei canted over (IH) inclinat
curse) cantilever (str) grinda in consola
cancellation of flight (transp) anulare (a cantilever beam (str) grinda in consola
unei curse) cantilevered nacellp (tr) gondola montata
cancel warning (Pil) a anula 0 alarma in consola
candle power (fiz, opth) intensitate lumi- cantilever leg (ater) jambii fixata in
noasa consola
cannular burner (rna) camera de ardere cantilever undercarriage (ater) tren de
tubular-inelara aterizare in consola
cannular combustion chamber (rna) ca- can-type combustion chamber (11Ia) ca-
mera de ardere cilindrica mera de ardere tubularii
canopy (av) cupola a cabinei; (veh) cupola cap (apb) capsula; ;;apea, boneta; (str) ca-
a para;;utei Iota, capac
canopy arch (str) curbura a cupolei capable of being beat sealed (plastic)
canopy guide rail (str) ghidaj al cupolei (mater) termosudabil (despre materiale
cabinei plastice)
canopy-jettison gear (ech) mecanism de capacitance coupling (eln) cuplaj capa-
largare a cupolei cabinei citiv
canopy jettisoning gun (ech) tun de ejec- capacitance earth (el) pamant,masa artifi-
tie a cupolei ciala
canopy latch handle (com) maneta de za- capacitive coupling (eln) cuplaj capaciti\'
vorare a cupolei capacitive heating (eln) incalzire capa-
canopy latch mechanism (ech) mecanism citiva
pentru zavorarea cupolei capacitive reactance (elll) reactanta ca-
canopy lever (com) maneta de comanda a pacitiva
cupolei cabinei capacitive tuning (rad) acordare capa-
canopy lock (ech) zavor de cupola a ca- citiva
binei capacitivity (elll) permitivitate
capaeltor 67 carburettor body

capacitor (eln) condensator carbide tool grinding machine (ut) ma-


capacity (I'H) capacitate ~ina de ascutit scule cu placuta de aliaj
capacity bridge (eln) punte de capacitati dur
capacity measuring bridge (eln) punte carbon anode (eln) anod de grafit
pentru masurarea capacitatii carbon black (mater) negru de fum
capillary action (fiz) efect capilar carbon contact (el) contact de carboni
capillary tube (I'll) tub capilar grafit
capillatus (meteo) nori capilatus, nori carbon deposit (mp) depozit de car-
cumulonimbus in forma de nicovala bon/calamina
sau pana mare carbon dioxide (chim) bioxid de carbon
capital investment (tramp) investitie de carbonic acid snow (chim, ech) zapada
capital carbonica
caplastometer (fnc) caplastometru, visco- carbonisation (chim) carbonizare
zimetru pentru corpuri plastice carbonise (ech) a carbonizl
capping strip (str) banda de inchidere carbonitriding (mater) carbonitrare
capsizing (manev) basculare/rastumare carbonization (mp) calaminare
capstan (infr) cabestan, tambur pentru carbon microphone (rad) microfon cu
cablu carbon
capstan lathe (ut) strung revolver carbon monoxide (chim) oxid de carbon
capsule (apb) capsula aneroida; (av) cabi- carbon pile (el) pila cu carbune
na largabila; (mec) membrana carbon steel (mater) otel carbon
capsule escape (av) parasire a avionului in carbon tetrachloride (mater) tetraclorura
cabina largabilA de carbon
capsule stack (ech) baterie de capsule carbon track potentiometer (el) potentio-
captain (transp) comandant de bordjprim metru cu rezistenta de carbune
pilot carborundum (mater) carbura de siliciu,
captain call (rad) apel al comandantului carborundum
de bord carborundum powder (mater) pulbere de
captive (FH) captiv, prizonier carborundum
captive cable (expl) cablu de fixare carborundum slip (mater) banda de car-
captive nut (ut) piulita captiva borundum
captive screw (ut) ~urub captiv, prezon carboy (chim, expl) balon de sticla (pentru
captive thumbscrew (ut) ~urub captiv; acizi)
prezon cu ureche/cheie carburation (mp) carburatie
capture a beam (rad) a tine avionul pe carburetted engine (mp) motor cu car-
fascicul burator
capture effect (aerod) efect de blocare carburettor (mp) carburator
capture of a beam (rad) a captura/prinde carburettor air scoop (mp) colector de aer
fasciculul director al carburatorului
car (veh) nacelA, gondola carburettor barrel (mp) difuzor de car-
carbide tool (ut) scula cu placuta de aliaj burator
dur carburettor body (mp) corp de carburator
carburettor engine 68 carrier density

carburettor engine (mp) motor cu carbu- cargo glider (av) planar de marIa
rator cargo handling (transp) incarcare ~i des-
carburettor float (mp) plutitor de carbu- carcare (manipulare) a rncarcaturii
rator cargo hoist (infr) elevator de rnciircare (a
carburettor heater (mp) inciHzitor de marfuri/or)
carburator cargo hold (str) comportiment/calii de
carburettor jet (mp) jiclor de carburator marIa
carburizing (mater) carburare, cementare cargo hold door (transp) u~a a calei de
carcass (I'H) carcasa, corp bagaje
carcinotron (eln) carcinotron cargo hook (infr, transp) carlig de in-
card (nav) diagrama, harta; (doc) fi~a ciircare
cardan (mec) cardan, cuplaj cardanic cargo jet (av) avion cu reaetie de marIa
cardan drive (mec) transmisie cardanica cargo manifest (transp) foaie de inciirca-
cardan joint (mec) cuplaj/imbinare car- tura
danica cargo pad (av) cala de marfuri deta~abila
card code (aut) cod de perforare cargo rate (trallsp) frecventa a transpor-
card feed (aut) mecanism de alimentare cu turilor de marIa
cartele cargo sling (infr, trallsp) cablu/cordaj pen-
card field (aut) zona a unei cartele tm ridicarea marfurilor; (her) cablu de
card image (aut) imagine a unei cartele delestare a sarcinilor
cardinal points (nav) puncte cardinale cargo swing (hel) cablu de bahmsare
card index (doc) fi~ier cargo van (av, hel) compartimentlcala (de
cardioid (mat) cardioida; (rad) (diagrama) marfuri) mobilii/amovibila
cardioida Carnot cycle (liz) ciclu Carnot
cardioid cam (mec) cama cu profil de carpet (ech, mater, transp) tapet, strat de
cardioidii protectie
card lever strip (aut) ~ista de control a carriage (ater) ~asiu; (transp) transport
mi~carii carried through connector (el) bran~at,
cargo (transp) rnciircatura, marIa conectat
cargo aircraft (av) avion de transport carrier (rad) unda pUltatoare; (trallsp) ex-
cargo carrier support (hel) platforma peditor
portsarcina carrier aircraft (av) aeronava purtatoare;
cargo compartment (transp) comparti- (av mil) avion de punte (pentru e:xploo-
ment de bagaje tare pe portavion); (transp) aeronava
cargo compartment door (str) u~a a com- de transport
partimentului de bagaje carrier amplitude (rod) amplitudine a un-
cargo compartment equipment (transp) dei purtatoare
echipament al compartimentului de carrier-based helicopter (av mil) elicopter
bagaje imbarcat pe portavion
cargo door (str) u~a de incarcare carrier borne helicopter (av mil, hel) eli-
cargo fleet (av) aviatie de transport; copter ambarcat
(transp) parc de avioane de marta carrier density (rad) densitate a undei
purtatoare
carrier frequency 69 cat

carrier frequency (roo) frecven18 a undei cascade Oow (rna) curent intr-o re~ea (de
purtiHoare profile)
carrier plane (av mil) avion de punte; cascades (aerod) re~ea de palete
avion purtator cascade vanes (rna) palete de distributie/
carrier shift (rad) modula~ie asimetrica deflectoare
carrier suppression (rad) s~rimare a un- case (expl) caz, intamplare, proces; (mater)
dei purtatoare strat durificat; (mp) carter de motor;
carrier system (aut) sistem cu curen~i pur- (TH) caseHi, cutie; a incaseta
tatori case hardened (mater) cementat
carrier telephony (roo) telefonie prin un- case-hardened steel (mater) o~el cementat
de purtatoare case hardening (mater) cementare, duri-
carrier transmission (rad) transmisie prin ficare superficiala
unde purtiitoare (modulate) casing (mp) carter; (TH) invelitoare, cadru
carrier wave (rad) unda purtatoare casinghead gas (carb) gaz petrolier din
carry (aut) transfer, report; a purta, a re- coloana, gaz natural
porta, a cara, a duce cassette (film) (foto) caseta (de film)
carry-around oxygen bottle (ech) butelie cast (mater) a turna
de oxigen portabila (la avion) castellanus (meteo) nori castellanus
carrying plane (aerod) suprafa~a portanta castellated nut (ut) piulitii crenelata
carry out (expl) a efectua castellated wrench (ut) cheie crestatalcu
cart (expl) carucior crestatura
cartesian coordinate axis (mat) sistem de caster (ater) unghi de fuga; a pivota; a se
axe de coordonate carteziene orienta (despre 0 roata a trenului de
cartesian coordinates (mat) coordonate aterizare)
carteziene castering (mec) orientabil
cartesian coordinate system (mat) siste;n castering landing gear (ater) tren de ate-
de coordonate carteziene rizare orientabil
cartography (nav) cartografie castering wheel (ater) roata orientabila
ca.tridge (ech) cartUI? caster Jock (ater) dispozitiv de bJocare a
cartridge filter (ech) filtru de cartul? unei roti orientabile
cartridge fuse (el) siguran~a fuzibila casting (ut) piesa turnata
cartridge starter (mp) demaror de cartul? 'clst iron (mater) fonta turnata
cartridge type anchor ejector (ech) ejec- castle-nut (ut) paleta crenelata
tor de aneora eu pulbere cast-off vortex (aerod) vfuiej de pornire
cartridge type filter (ech, ma, mp) filtru castor action of a wheel (ater) fuga a unei
Cll cartul? roti
cartwheel (pil) rasturnare pe aripa castor oil (mater) ulei de ricin
cas (meteo) nori castellanus casualty evacuation (hel, av) evacuare a
cascade (aerod) retea, grila; (TH) cascada, riinitilor
serie casualty helicopter (hel) elicopter sanitar
cascade amplifier (rad) amplificator in cat (sl) tinta aeriana radioghidata
cascadii
catafighter 70 cavity fiow

catafighter (av mil) avion de vanatoare cu cathode bias (roo) tensiune de polarizare
decolare prin catapultare catodica
catalog (aut) a cataloga; fi~ier cathode-coupled amplifier (eln) ampli-
catalyst (chim) catalizator ficator in carcasa cu cuplaj catodic
catalyst pack (ma, mr) pachet cu cata- cathode current (el) curent catodic
lizator cathode dark space (rad) spatiu catodic
catanator (aerod, com) organ de comandA intunecat
care creaza 0 forla normala cathode follower (rad) repetor catodic;
cataplane (av) avion cu decolare prin montaj cu ie;;ire pe catod
catapultare cathode glow (rad) luminescenta catodicA
catapult (infr) catapulta cathode grid (eln) grila catodicA
catapult launcher (av mil, infr) catapulta cathode modulation (rad) modulatie pe
catapult launching (av) lansare prin ca- catod
tapultare, catapultare cathode ray direction finder (apb, rad)
catapult start (manev) decolare catapultata radiocompas cu tub catodic
catastrophic effects (expl) efecte catas- cathode ray oscillograph tube (eln) 0-
trofale scilograf catodic
catastrophic failure (expl) panli catas- cathode ray oscilloscope (eln) osciloscop
trofalaJdezastruoasa cu tub catodic
catastrophic hazard (expl) risc de catas- cathode rays (rad) fascicul catodic, radia-
trota tie catodica
catch (av) c1icheUcarlig de zavorare; ~tift/ cathode ray screen (rad)' ecran (fluores-
deget de acro;;are; a acro~ cent) al unui tub catodic
catch (of a latch) (mee) zAvor (eu inchi- cathode ray tube (eln) tub catodic
zator) al unui lacat cathode sparking (rad) stintilatie catodica
catcher (l'H) captator; filtru cathode sputtering (rad) pulverizare a
catcher grid (roo) grila de electrod co- catodului
lector cation (chim) cation
catch fitting (str) ferura de acro(>are cat launching (av) lansare prin catapultare,
catching ring (mp) inel de extractie catapultare
catch plate (str) placa de acro;;are cats's paw (meteo) briza u;;oara
catenary (mat) curba lanti;;orlcatenara cat's whisker (eln) fir elastic de contact cu
catenate (aut) a se inlantui/a se in;;irui suprafata cristalului detector
catenation (aut) inlantuire/in;;iruire catwalk (infr) pajarela, culoar de trecere
caterpillar landing gear (ater) ecartament caulking (doc) atentionare, avertisment;
al trenului de aterizare (expf) punere in garda, atentionare
cathedral (aerod) unghi diedru negativ,(al cavitation (hidr) cavitatie
aripei) , anedru cavitation intensity (hidr) intensitate a ca-
cathedral angle (aerod) unghi diedru ne- vitatiei
gativ cavity (rad) rezonatorj (l'H) cavitate; (ma-
cathode (eln) catod ter) sulfurA in metal
cathode beam (eln) fascicul catodic cavity now (aerod) curent cavitationar
cavity magnetron 71 center of glratlon .

cavity magnetron (rad) magnetron cu ca- cementation (mater) cementare


vitali rezonatoare cementite (maier) cementita
cavity resonator (rad) rezonator cu cavi Ce mode (aut) mod de inspeclie
tate; cavitate rezonanla center (IH) centru, mijlocj a centra; a
C battery (eln) baterie de polarizare a piasa in mijloc
grilei center-bit (ul) burghiu de centrare
ceiling (dz) plafon, limita maximaj (str) center body (str) parte central a a fuse-
tavan lajului, fuselaj central
ceiling altitude (dz) altitudine maxima de center-body diffuser (ma) difuzor cu corp
zbor, plafon maxim central
ceiling cap (str) capac de plafon center frequency (rad) frecvenla centra-
ceiling height (meteo) inaltime a plafonu- la/nominala
lui de nori centering (expl) centrare, central
ceiling lamp (ech) lampa de plafon, pia- centering adjustment (ut) centrare, centraj
foniera centering bush (ut) buc~ de centrare,
ceiling panel (str) panou de tavan tub/teava de centrare
ceiling voltage (el) tensiune maxima/de centering device (UI) dispozitiv de centrare
virf centering dowel (mp) picior/:;;tift de cen
ceiJometer (meteo) ceilometru, aparat de trare
masurat inaltimea norilor centering machine (ut) ma:;;ina de cen
celanese (mater) matase artificiala trat/de dat gauri de centrare
celestial (nav) astronomic, celest centering nut (ut) piulila de centrare
celestial equator (astr) ecuator ceresc centering pin (ut) :;;tiftlboll de centrare
celestial meridian (astr) meridian ceresc centering rod (ut) tija de centrare/centraj
celestial navigation (nav) navigalie astro centering screw (UI) ~urub de centrare
nomica centering spigot (ma, mp) lagar de cen-
celestial pole (astr) pol ceresc trare
celestial sphere (nav) sferalbolta cereasdi center-line (IN) ax, linie centralalmediana
ceH (aut) cuvant; (carb) rezervor suplul center-line flow (aerod) curent axial/lon-
defonnabilj (ech) buteliej (el) celula, gitudinal
elementj (meteo) zona furtunoasaj (IH) center main bearing (mp) palier principal
camera, compartiment, secliune central
cell area (aut) suprafala elementara de center of buoyancy (aerod) metacentru,
analiza centru de aplicare a fortei arhimedice
cell tester (el) voltmetru pentru verificarea center of chord (aerod) centrul coardei
bateriilor center of curvature (mat, str) centru de
cellular (str) celular curbura
cellulose lacquer (mater) lac de celuloza center of eqnilibrium (mec) centru de
cellulose paint (maier) lac de celuloza echilibru
Celsius temperature scale (fiz) scara de center of expansion (aerod) centru de
temperatura Celsiuslcentigradii expansiune
cement (mater) clei, mastic; (If!) a lipi center of giration (dz,mec) centru de
giralie
center of gravity 72 centrifugal couple

center of gravity (av) centraj; (dz, mec) centralize (apb) a eentraliza (despre Ull
centro de greutate indicator)
center of gravity arm (mec) brat (de par- central office exchange (aut) birou central
glzie) al centrolui de greutate de eomutare
center-of-gravity range (dz) ecart al cen- central processing unit (aut) unitate cen-
trajelor trala (de calcul)
center of jet exit (ma) centro de ajutaj central processor (aut) procesor central
reactiv central runner (ater) patina centrala de
center of lift (aerod) punct de aplicatie a aterizare
fortei portante centre case (ma, mp) carter central
center of low (meteo) centro de ciclon centre-drill (ut) ma~ina de centrat
center of pressure (aerod) centro de pre- centre lathe (ut) strung pentm prelucrare
siune intre varnu;
center of pressure travel (aerod) limitil/ centre line (aerod) schelet de profil, linie
ec:art a deplasarii centrului de presiune mediana a unui profil; (I'H) axa, linie
center of rotation (mec) centru de rotatie mediana
center panel (str) plan central centre-line ~amber (aerod) curbura relati-
center point (opth) centro optic; (I'H) va (a liniei medii)
punct central centre of pressure (veh) centro pentm pre-
center punch (ut) centrator de punctare, siune, punct de aplicatic al fortci de
dom de perforat; a puncta sustentatie (Ia aerostate)
center section (str) sectiune centrala centre of rotation (hei, mec) centm pentru
center span (str) lonjeron central rotatie
center tap (transformer) (el) priza me- centre of section (meteo) centro de sec-
diana (Ia transformator) tiune
center-to-center distance (ut) distanta in- centre-punch (ut) scula de centrat, poan-
tre axe son, dorn de perforat; a puncta
center-wing flap (aerod, str) flaps in pla- centre section (av) plan central
nul central centre tap (ei) priza centrala
centibar (liz) centibar centre wing section (av) plan central al
centigrade (fiz) centigrad aripei
centigrade scale (fiz) scara de temperatura centrifugal acceleration (mec) acceleratie
Celsius/centigradii centrifuga
centimetric local oscillator (rad) oscilator centrifugal casting (ut) turnare centri-
centimetric local fugala
centimetric radar (rad) radar centimetric centrifugal dutch (mec) cuplaj centrifugal
centimetric waves (rad) unde centime- centrifugal compressor (ma) compresor
trice centrifugal
central failure warning panel (apb, ei) ta- centrifugal compressor impeller (ma) ro-
blou/panou central de alarmil/de sem- tor de compresor centrifugal
nalizare a defectiunilor centrifugal couple (mec) moment cen-
central forecasting office (meteo) birou trifugal
central de previziuni meteorologice
centrifugal engine speed indicator 73 chain lighting

centrifugal engine speed indicator (apb) certificate of airworthiness (nav) certifi-


contor centrifugal; numarator de ture cat de navigabilitate
centrifugal certificate of competence (pi/) brevet de
centrifugal fan (ech, may ventilator cen- aptitudini
trifugal certificate of medical fittness (pil) certi-
centrifugal-now jet engine (ma) motor ficat de aptitudini psihopsihice
aeroreactiv cu compresor centrifugal certification (av) omologare/certificare
centrifugal nyweight speed sensor (mp) certification aircraft (av) avion (pentru
detectorlsenzor/traductor tahimetric probe) de omologare/certificare
centrifugal force (mec) forta centrifuga certification test (inc) proba de omolo-
centrifugal-force field (mee) camp de for- gare/certificare
te cenhifugale certification weight (av, expl) masa/greu-
centrifugal impeller (ma) rotor de com- tate totali'i/omologatil
presor centrifugal C. G. computation (dz, expl) calcul de de-
centrifugal impeller rear section (rna) terminare a centmjului/pozitiei centru-
parte/sectiune posterioara a rotorului lui de greutate
(compresorului) centrifugal C. G. limitation (expt, dz) limitari de cen-
centdfugal pump (hidr) pompa centrifuga traj
centrifugal supercharger (mp) compresor C. G. limits (dz, expt) centraje limitii; li-
centrifugal (de supraalimentare) mite de centraj
centrifugal switch (ech, el) contactor/co- C. G. location (M.A.C.) (dz) pozitie a cen-
mutator tahimetric trului de greutate (procente de coardii
centring (rad) centrare (a jasciculului medie aerodinamicii)
radar) C. G. position (a v, dz) pozitie a centrajului
centripetal (mee) centripet C. G. trim (hel) compensator de centraj
centripetal acceleration (mec) acceleratie chad (aut) confeti (de la cartele sau benzi
centripeta perforate)
centripetal force (mec) forta centripeta chadless (aut) banda semiperforata
centroid (loads) (rna) rezultanta (a sar- chad tape (alit) banda perforatA
cini/or) chaff (a1' mi/) banda de hal1ie metalizata
ceramel (mater) metal ceramic, cermet (pentm bruiajut radar"lui)
ceramic (TN) ceramic chaffing (TH) frecare, frictiune
cei'"amic capacitor (el) condensator ce- chaffing strip (ma, mp) banda de fricti-
ramic une/frecare; (ut) gamitura de cauciuc
ceramic coating (mater) strat protectorl chain (TH) lant; a \ega cu lant
inveli~ ceramic chain block (il~fr) palan cu lant
ceramic ferromagnetic materials (ma) chain drive (mee) transmisie cu lant
material ceramic feromagnetic chain grips (ut) c1e~te cu lant
ceramic metallic material (mater) metal chain guard (com) protectie a lantului
ceramic, cermet chain hoist (in.fr) troliu de macara, palan
cermet (mater) metal ceramic, cermet cu lant de actionare
certificate (a v, doc) certificat, brevet chaining (aUf) inlantuire
certificated (av) omologat/certificat chain lightning (meteo) fulgere in lant
chain printer 74 character center-line

chain printer (aut) imprimanta cu Ian~ change-over cock (Iudr) robinet de co-
chain rivetted (str) nituit Ia doua riinduri mutare
chain rivetting (str) nituire in ~ir change-over (relay) (el) a inversa con-
chain sprocket (com) pinion cu lant tactele (unor re/ee)
chain-tongues (ut) cle~te cu lant change-over switch (el) coniutator, in-
chair (ech) scaun, fotoliu versor
chairback table (transp) masu~a fIxata la change-over valve (hidr) supapa de comu-
spatarul scaunului de pasageri tare
chair dynamics (dz) dinamidi a scaunului channel address word (aut) cuvant adresa
catapuitabil al canalului (de comunicare)
challenge (rad) apeI (la identificarea ae- channel boundary (aerod, hidr) percte al
ronavei) ; a chema (0 aeronavii) canalului de scurgere
chamber (fH) camera channel command word (aut) cuvant de
chamber ascent (inc) urcare simulata (in comanda al canalului (de comunicare)
barocamerd) channel (control system) (aut) canal (in
chamber aspect ratio (rna) alungire a ca- sisteme de comandii) ; (rad) canal
merei de ardere (radar)
chamber flight (inc) zbor simulat (in channel flow (hidr) curent intr-un canal
barocamerd) channel form (ut) profIl U
chamfer (ut) te~itura, fa~eta, ~anfren; a channel-frequency indicator (el) indicator
te~i, a ~anfrena de frecvenra
chamfered angle (ut) unghi de te~ire channel indicator (rad) indicator de canal
chamois leather (mater) piele ~amoa/ta de legatura
bacita cu grasimi/de caprioaralpentru channelled (rad) ondulat
~ters ~i curatat channel lights (infr) lumini pentru ~enal
chance failure (expl) defect intamplator channel section (str) profIl/corniera in U
chandelle (dz, pil) ~andela channel section spar (str) lonjeron cu pro-
change (fH) schimbare; a schimba fIl in U
changed by 180 degrees in phase (el) channel selection (rad) alegere/selectare a
defazat Cll 180 0 canalului
change of air (ech) schimbare a aerului (in channel separation (rad) separare a cana-
instalalia de climatizare) lelor
change of control function (aerod, com) channel spacing (rad) separare a canalelor
inversare a aqiunii comenzilor channel status word (aut) cuviint de stare
change of gearing (mec) schimbare a ra- al canalului
portului de transmisie channel switching (rad) comutare de canal
change of magnetic variation (nav) vari- channel trap (aut) deviere pc canal
arie a declinariei magnetice character boundary (aut) limita de ca-
change-over (ech) ventilare; (expl) re- racter
echipare; (fH) comutare; trecere (de la character center-line (aut) axil verticalil a
UTI regim la altul) Ullui caracter, medianil de segment de
change-over (cables) (com) a schimba di- caracter
rec~ia (cab/uri/or)
character density 75 check-out device

characte." density (aut) densitate de ca- charter flight (transp) zbor charter/la ce-
racter rere
characteristic (TH) caracteristic chartography (nav) cartografie
characteristic curve (rad) curba carac- chart reading (nav) citire a bartii
teristica chase aircraft (av mii) avion de escorta,
characteristic impedance (rad) impedanta avion de insotire
caracteristica chase plane (av mil) avion de escortii/de
characteristic point (of a curve) (mat) insotire
punct caracteristic (af unei curbe) chasing die (ut) filiera
characteristics (TH) caracteristici, propri- chassis (ei) ::;asiu
etati chatter (machine parts) (ut) vibratie (a
characteristic surface (Mach surface) organeiar de ma~ini) ; a vibra
(aerod) suprafata caracteristiciiIMach chattering (expl) vibratie, trepidatie (de
charge (el) sarcina electrica; (transp) rede- motor)
venta, taxa; incarcatura chatter marks (ut) urme/semne de vibratie
chargeable (transp) facturabil, imputabil check (TH) verificare, control; a verifica;
chargeable cause (expl) ratiune intrinseca obstacol, retinere; a retine
chargeable failure (expi) panii/defectiune check bearing (n01~ relevment de control
imputabila check bit (aut) bit de control
charge carrier (ei) purtator electrizat check cable (expi) cablu de sigurantii
charge compressor (ech) compresor de re- check circuit continuity (ei) a verifica
fulare continuitatea unui circuit
charged (ei) incarcat; (hidr) umflat, in- check digit (aut) bit de controllverificare
carcat checked manoeuvre (dz. pii) manevra
charge-driven mechanism (ech) meca- controlata
nism pirotehnic check field (aut) zona de control a mar-
charge indicator (mp) indicator de a- cajului; zona autocontrolata
mestec check flight (fnc) zbor de control
charging bench (inc) bane de incarcare checking fixture (ut) gabaritlcalibru de
charging current (accumulators) (ei) cu- control
rent de incarcare checking template (ut) calibru de veri-
charging resistor (ei) rezistenta de sarcina ficare
Charles'law (fiz) legea lui Charles check-in time (for passengers) (transp)
charred (TH) calcinat termen de prezentare (a pasagerilor)
chart (nav) harta check length (aut) lungime de control
chart base (nav) fondulunei harti cbeck-Iist (expi) lista de verificari; con-
chart case (transp) geanta de bord, caseta seum de verificari
pentru documente (de bard) check nut (ut) contrapiulita
charter (transp) afretare, inchiriere, aren- check-out (pi/) aclimatizare a piJotului Cll
dare; a afreta, a inchiria avionul; zbor de control; a verifica/a
charter company (transp) companie de incerca
afretare check-out device (aut. fnc) dispozitiv de
charterer (transp) afretator control
check-out fiight 76 chordwise

check-I)ut fiight (fnc) zbor de control chip (aut) microplacheta, cip, microima-
check pilot (av) pilot inspector; pilot de gine optica
incercare chip handler (aut) distribuitor de micro-
check point (expl) punct de controlj (nav) plachete
reper de control chipping chisel (ut) dalta
check procedure (expl) procedura de con- chip positioner (aut) dispozitiv de pozi-
trol tionare a microplachetelor
checksum (aut) suma de control chisel (ut) dalta, cutitj a daltui
check-up (IN) control, verificarej a con- chisel marking (ut) marcare cu dalta
troIa, a verifica chlorine (mater) clor
check-valve (ech) clapeta de retinere, cla- chock (av) caUl de stationare
peta antiretur chock to chock time (nav) timp caUl la
cheese head screw (ut) !?urub cu cap ci- calaj timp bloc de zbor
lindric choke (mp) !?OC; (el) bobina cu reactanta
chemical corrosion (chim) coroziune chi- '- choke coil (el) bobina de !?oc
mica 'choke coupling (el) cuplaj prin bobina de
chemical engine (rna, mp) motor cu com- inductie
bustibil c1asic choked jet (aerod) jet supersonic
chemical fuel motor (rna. mp) motor eu choked nozzle (rna) ajutaj in regim super-
combustibi I chimic/clasie sonic
chemical spray (hel) pulverizare de pro- choke modulation (rad) modulare prin bo-
duse chimiee bina de reactanta
chemi-etch (ut) a prelucra chimic choke position (IN) pozitle de inchidere;
chequer plate (str) placaltola striata pozitie de trecere in sectiune maxima
cherry rivet (ut) nit tubular cu cap in- choke-tube (mp) difuzor (Ia carburator)
gro!?at choking effect (fnc) infundare (a unui tub
chest harness (av) centuri de piept (Ia aerodillamic)
para~utii) chopper (rad) modulare, intrerupator peri-
chest pack (ech, veh) para!?uta de piept odic; (sl) elicopterj (ut) daWi de deba-
chest-to-back acceleration (pil) accelera- vurare
tie dinspre piept spre spate chopping (rad) suprimare a varfurilor unei
chill (ut) a raci (pentru asamblaje) unde
chill-cast alloy (ut) aliaj tumat in cochilie chops (ut) talci de menghina
chill casting (ut) tumare in coehiliej piesa chord (aerod) coarda, coarda a unui profil,
tumata in cochilie profunzime (a aripei)
chilling effect (fiz) efect de racire chord length (aerod) lungime a corzii,
chine (av) intersectie intre partea inferioara profunzime a profilului
!?i partea laterala a fuselajului chord member of a truss (str) lonjeron tip
chine tire (ater) pneu eu barete grinda cu zabrele/ferma
chinook (meteo) foen in Muntii Stanco!?i chord plane (aerod) plan al corzilor
chin radome (rad) cupola cu antena de ra- chord position (aerod) pozitie a corzii
diolocator amplasata in partea inferi- chordwise (rna) in sens axialj (hel) in sen-
oara ~i anterioara a fuselajului sui corzii
chordwise blade balance 77 circular frequency

chordwise blade balance (hel) centraj in chute spoiler (ech) volet de proteclie a tra-
coardA al palei pei inferioare de parasire a avionului
chordwise flute (str) gofraj dispus in lun- (in caz de avarie)
gul coardei cinder (mater) zgura
chordwise moment (blade) (hel) moment cine-gun (av mil) cinefotomitraliera
static in coarda (al palei) cipher (rad) cifru '
chordwise slit (blade) (hel) joc intre che- circle (astr) cerc, orbitaj (dz) a avea 0 tra-
soane (al palei) iectorie circulara, a inconjura; (nav,
chordwise stiffness (blade) (hel) rigiditate pill tur de pista
a palei in plan circle of position (nav) cerc de pozilie
chromate treatment (mater) tratament de circle trip (transp) voiaj circular/in circuit
cromare circling (pil) a zbura in tur de pista, a face
chromatic aberration (opth) aberatie cro- zona
matica circling night (nav, pill zbor in tur de
chrome-plated steel (mater) otel cromat pista
chromel (mater) cromel circling guidance (nav, rudy ghidaj cir-
chromic acid (chim) acid cromic cular
chromic acid anodizing (mater, ut) cro- circling motion (dz, navy mi~care circulara
mare anodica circlip (ut) ~aiba elasticalarcuitoare (de si-
chromium (mater) crom guran/a)
chromium plated (mater) cromat circuit (TH) circuit
chromium plating (ut) cromare/cromaj circuit board (eln) circuit imprimat
chronometer (apb) cronometru circuit-breaker (eI) intrerupator, dis-
chubasco (meteo) furtuna violenta (pe junctor
coasta vesticd a Americii de Nord la cirCUit-breaker panel (el) tablou de intre-
latitudini tropicale .# subtropicale) rupiitoare
chuck (ut) mandrina circuit noise (el) zgomot de circuit/de
chuck jaws (ut) talci ale mandrinei fondide linie
chuffing (mr) ardere neuniforma a com- circuit protection (el) proteqie a cir-
bustibilului (Ia motoare racheta cu cuitelor
combustibil solid) circuitry (el) circuite
chugging (mr) ardere neuniforma a com- circular air intake (el) colector circular de
bustibilului (Ia motoare racheta cu aer
combustibil lichid) circular arc profile (aerod) profil de arc
churn (aerod) a se rasuci, a forma tur- de cerc
bioane circular dial (apb) cadran circular
chute (ech) maneca de evacuare (in caz de circular flange (str, hidr) tlan~a circulara
incendiu) circular night (nav, pill zbor in tur de
chute boot (ech) sac de para~uta pista
chute deployment (veh) mecanism pentru circular frequency (dz, mec) frecventa cir-
deschiderea para~utei culara
circular interpolation. 78 cleaning agent

circular interpolation (mat) interpolare clamp (str) colier, bratara,; (FH) ~urub de
circulara strangere, clema; suportj a strange, a
circularity (FH) circularitate, proprietatea fixaj (ut) menghina de mana
de a fi circular clamp assembly (str) ansamblu de stran-
circular mil (mat) suprafata a unui cerc cu gere
diametrul de 0 miime de tol clamp band (ut) banda de protectie a coli-
circular pitch (ut) pas circular (la dantura erului de strangere
rOfilor) clamp block (ech) suport de colier
circular saw (ut) ferastrau circular/disc clamped edge diaphragm (str) membrana
circular scanning (rad) explorare circulara fixata pe contur
circular sweep (rad) baleiaj circular clamping action (ut) fixare, blocare
circular timebase (rad) baza de timp a clamping circuit (aut) circuit de trun-
baleiajului circular chiere
circular trace (rad) urma a baleiajului cir- clamping cone (ut) con de strangere
cular clamping sleeve (ut) man~on de strangere
circular trip (av) zbor in circuit inchis clamping tool (ut) scula de prindere/fixare
circular union (ut) racord toroidal clamp-on (aut) punere in garciaj aten-
circulating pump (hidr) pompa de circu- tionare
latie/recirculatie clamp ring (ut) inel de strangere
circulation (aerod) circulatie clamshell canopy (av) cupola rabatabila
circulation controlled rotor (hel) rotor cu clamshell reverser (ma) reversor de jet
controlul circulatiei clapper seat (ut) scaun de clapeta
circulation layer (meteo) strat de circu- clasp (ut) agrata, clema, catarama. inche-
latie ietoarej a strange
circumference (mat) circumferinta clasp nut (ut) piulita divizatalspintecata
circumferential speed (hel) viteza peri- classical nutter (str) flutter nonnal
ferica class-room teaching (pi/) instructaj de sala
circumferential taxiway (infr) cale de ru- clause (transp) clauza
lare inelara claw (foto) gritaj (Fll) ghean1. dinte, cli-
circumscribed circle (mat) cerc circum- chet
scris claw clutch (mec) cuplaj cu mecanism cu
cirriform (meteo) in forma de (nor) cirus grita
cirrocumulus (meteo) nor cirocumulus claw coupling (mec) cuplaj cu dinti
cirrostratus (meteo) nor cirostratus claw head (ma) ajutaj cu intrare ramificata
cirrus (meteo) nor cirus clean (exp/) a degresa
city fog (meteo) ceata citadina, amestec de clean aircraft (av) aeronavii avand trenul
fum ~i ceata ~i flapsuri Ie escamotate, aeronava lisa;
civil aircraft (transp) aeronava civila (av mil) aeronava tara acro~aje
civil day (astr, nav) zi medie solara clean configuration (av) avion tara acro-
civil year (astr, nav) an tropic, an mediu ~aje, configuratie lisa
solar cleaner (mater) decapant
clad (mater) placat clean now (aerod) curent laminar
clad steel (mater) otel placat cleaning agent (mater) mijloc de curatire
clean to bare metal 79 climatological table

clean to bare metal (ut) a eurati (complet) clear heliport (infr) heliport liber/degajat
metalul clearing (infr) degajarej (transp) sistem de
clean up (ut) a eurati, a degaza plata prin compensare
clean-up height (nav, pit) inaltime de si- clearing button (apb) butan de repunere la
guranta deasupra obstaeolelor zero
clear (aut) a I?tergej (fOto) film neutilizat clearing plug (ma. mp) bUl?on de ungere
clearance (expf) euratire; (nav) autorizatie; clear of the runway (pil) in afara pistei
(I'H) spatiu de siguranta, joe, gardaj clear opening (door) (transp) desehidere
(transp) varna utila (a ~ii)
clearance correct (pil) aprobare eoreeta clear sky (meteo) cer senin
clearance granted (Pil) aprobare aeordata clear to runway (pil) eliberati pista
clearance limit (nav) limita de autorizare clear to the runway (pil) liber spre pista
clearance of propeller (av) garda a elieei clear type of ice formation (meteo) depu-
clearance to cross runway (pit) aprobare nere de gheata transparenta
de traversare a pistei clear-view canopy (av) cupola care asigura
clearance to taxi (pil) aprobare/permisiune o vizibilitate buna
de rulare clearway (infr) degajare de capat, zona
clear area (aut) arie/zona libera/de ex- degajata
ploatare clear zone (infr) partea finala a pistei de
clear band (aut) banda libera/de exploa- deeolare-aterizare
tare cleat (e/) izolator cu clema; (TN) pana;
clear button (apb) a se pune indieatia unui clema; tachet; eclisa
buton la zero cleavability (mater) clivaj
cleared for immediate take off (pil) au- cleavable (mater) c1ivabil
torizat pentru deeolarea imediata cleavage (mater) clivare, despicare, des-
cleared for low approach (pil) autorizat facere
pentru apropiere joasa clench (TN) a (se) agata
cleared into (take-off) position (pi) au- clevis (infr) toarta, capat de furca
torizat pentru intrare in pozitie (de de- clevis bolt (infr) bolt de ata~are; (ut) ~urub
co/are) eu gaura pentru cui spinteeat
cleared to backtrack (pi/) autorizat pentru clevis end (ut) capat de ata~are
rulare inapoi clevis pin (infr) ax pentru furea (de remor-
cleared to cross runway (pi/) autorizat care); (ut) ~tift eu cap I?i gaura pentru
pentru traversare a pistei cui spintecat
cleared to leave frequency (pil, rad) auto- clevis rod (exp/) tija in forma de furea
rizat pentru parasirea freeventei click (exp/) poenel, taeanit; (rad) paraituri,
cleared to make straight-in-approach pocnitorij (TH) c1ichet, clanta, ziivor
(pil) autorizat pentru apropiere direeta cliff (str) erapi'Hura, fisura
cleared to run-up (Pil) autorizat pentru in- climate (meteo) climat
eereare a motoarelor climatic chart (meteo) harta climatidi
cleared to taxi to runway (pil) autorizat climatic map (meteo) harta climatiea
pentru rulare pe pista climatological table (meteo) label climato-
clear gasoline (carb) benzina neetilata logic
climatilogy 80 clog

climatology (meteo) climatologie climb power acceleration (dz) acceleratie


climb (dz) urcare, ascensiunej a urca dupa incetarea urcariij acceleratie dupa
climb and descent indicator (apb) vario- redresare
metru climb setting (dz) regim de urcare
climb ballast (veh) balast de urcarel ma- climb to ... (pil) urcati la ...
nevra climb to night level (pil) urcati la nivelul
climb cruise (dz) croaziera in urcare de zbor
climb down (dz, pill coborare; aterizare; climb to reach ... (pil) urcati pentru a
amerizare stinge ...
climb fuel (carb, expl) combustibil consu- climb turn (dz) viraj in urcare
mat in regim de urcare clinch (str, ut) nituire; a :-dtui
climb gradient (dz) panta aerodinamica clincher (TH) clama
(VzN); panta de urcare cling (sIr, uI) a se lipi, a adera
climb gradient requirements (dz) cerin- clinometer (ut) aparat de masurat panta,
te/conditii de panta de urcare indicator unghiular
climb indicator (apb) indicator de urcare clip (ut) clamaj menghinaj a strange pu-
climbing angle (dz) unghi de urcare/de ternic
panta clipper (av) avion de cursi'i lunga; (rad)
climbing attitude (dz) atitudine de urcare nivelator, limitator care produce forme
climbing cruise (dz) croaziera de urcare de unde dorite
climbing night (dz) zbor in urcare, zbor cu clipper circuit (rad) circuit limitator de
ca~tig de inaltime amplitudine
climbing motion (dz) urcare, luare de ina1- clipping (eln) Iimitare, nivelare
time clipping diode (eln) diodi'i de limitare
climbing performance (dz, pill perfor- clock (apb) cronometru de bord, ceas
mante in urcare; regim de zbor cu clock-code (av mil) cod de indicare a di-
ca~tig de inaltime rectiei dupa indicatiile de pe cadranul
climbing power (pil) putere (pentru zbo- ceasului
rul) in urcare clock-face (doc) reperare orara
climbing shaft (ceh) put de ridicare clock-face reference (doc) localizare orara
climbing speed (dz) viteza de urcare/as- clock gauge (apb) indicator cu cadran
censionala clocking (inc) topare
climbing take-off (dz, pill decolare scurta, clock over (expI, pit) a trece motorul la tu-
decolare urmata de ~ndela ratie mica
climbing tendency (dz) tendinta de cabrare clock pulse (rad) impulsuri de ceas, sem-
climbing time (dz) timp de urcare nal de ceas
climbing turn (dz) viraj in urcare clockwise (TH) in sensul ace lor cea-
climb in turns (dz, pil) c8~tig de inaItime sornicului
in zbor spiral clockwork (apb) mecanism de orologerie
climb-out (dz, pill urcare dupa decolare clockwork fuse (apb, av mil) focos fuzant
climb performance (dz) performanta as- cu mecanism de ceas
censionala clog (TH) a obtura, a infunda, a ancrasa
clogged 81 cloudfalls

clogged (IH) infundat, ancrasat close the energizing circuit (eL) a autoriza
clogging (IH) colmatare excitatia circuitului
clogging indicator (apb) indicator de col- close tolerance (doc, ut) toleranta striinsa
matare close tolerance screw (ut) ~urub calibrat
close (meteo) vreme inchisa; (eL) inchidere; close tolerance spacer (ut) placutii cali-
a inchide (un circuit) brata -',
close annealing (mater) recoacere la cutie close up (IH) a obtura
close at leisure (expl) inchis u~or closing in the operating position (eL) in-
closed angle (mat) unghi ascutit chis in pozitie de lucru
closed body (aerod) corp cu contur inchis closing in the rest position (eL) incllis in
closed cabin (av) cabina inchisa pozitie de rcpaos
closed circuit (hidr) circuit inchis, contur closing panel (str) panou de incllidere/de
inchis imbinare
closed curve (mat) curba inchisa closing relay (eL) conjunctor
closed-field signal (piL) semnal de intar- closing sheet (str) foaie de tabla de in-
ziere a aterizarii cllidere
closed fuselage (av) fuselaj cu cabina in- closing with track (piL) apropiere de axul
. chisa
closed-jet wind tunnel (inc) suflerie cu
pistei
closure (IH) incllidere
circuit inchis, suflerie cu camera de cloth (mater) postav, panza, tesatura
experienta cu pereti rigizi cloth covering (mater) inveli~ textil
closed loop (aut) bucla inchisa cloud (meteo) nor
closed loop fuel circuit (carb) circuit de cloud amount (meteo) nebulozitate
alimentare cu combustibil cu bucla cloud and collision warning system (me-
inchisa teo, rad) sistem de avertizare pentru
closed-loop stability (aut) stabilitate a nori ~i prevenire a ciocnirilor
unui sistem indus cloud bank (meteo) banc de nori
closed magnetic circuit (el) circuit mag- cloud banner (meteo) nor in forma de
netic inchis drapel
closed rectangle (mat, str) dreptunghi in- cloud base (meteo) barn a norilor, barn a
chis plafonului (de llori)
closed section (str) sectiune/profil inchis cloud base and visibility (nav, piL) plafon
closed system (aut) sistem inchis ~i vizibilitate
closed throttle (ma, mp) admisie inchisa; cloudburst (meteo) aversa de ploaie;
(!tidr) drosel inchis rupere de nori
closed up (aut) restrans cloud cap (meteo) van al unui nor cumu-
closed water duct/passage (ec!t, Izidr) con- liform
ducta de apa inchisa cloud character (meteo) caracter al unui
close fit (av) aterizare corecta; (IH) ajustaj nor
fOl1:at/CU strangere cloud deck (meteo) varf/creasta al unui nor
close formation (piL) formatie stransa (de cloud detection radar (meteo, rad) radar
zbor) pentru detectia norilor
close-in (casp) apropiat cloud falls (meteo) cascada de nori
cloud formation 82 coalescence

cloud formation (meteo) formatiune de cluster (TH) grup, fascicul, baterie; (veh)
nori, sistem de nori grup de para~ute (pentru 0 singw-Q sar-
cloud gap (meteo) sparturii de nori cindy
cloud height (meteo) inaltime a norilor cluster bomb (av mil) pachet de bombe de
cloud hopper (sl) avion care zboara la aviatie .
inaltime; pilot cluster gear (ut) mai multe roti dintate
cloud horizon (meteo, navy orizont la montate pe 0 buc~a
creastiiJla viirful stratului de nori cluster spring (mp) arc compus/multiplu
cloudiness (meteo) nebulozitate (pentru supapd)
cloud layer (meteo) strat de nori clutch (TH) ambreiaj, cuplaj; a apuca, 3
cloudless (meteo) (cer) rara nori tine strans
cloud level (meteo) nivel al norilor clutch blocks (mec) bloc de ambreiaje
cloud lift (meteo) ascendenta noroasa clutch control (mec) comanda a ambreia-
cloud nomenclature (meteo) nomenclatura jului
a norilor clutch coupling (mec) mura de legatural
cloud pall (meteo) perdea de nori cuplare
cloud point (fiz) punct de turbiditate, tem- clutch disc (mp) disc de ambreiaj cu fric-
peratura de tulborare tiune
cloud scanner (meteo, rad) radar meteo- clutch drum (mec) tambur de ambreiaj
rologic clutched pick-off (mec) detector ambreabil
cloud searchlight (infr, meteo) proiector clutch in (TH) a ambreia .
pentru determinarea inaltimii norilor clutch lever (com) parghie a furcii de co-
cloud seeding (meteo) insamantare a nori- manda a ambreiajului
lor (pentru producerea precipitatiilor) clutch plate (com, mec) placa/disc de am
cloud sheet (meteo, pil) plafon de nori breiaj
cloud soaring (av) zbor in nori clutch release bellcrank (com) parghie co-
cloud streets (meteo) banda de nori tita care se poate debreia
cloud symbols (meteo, pil) semne distinc- clutch release fork (com, mec) furca a par-
tive ale norilor ghiei de debreiere
cloud tap (meteo) banda superioara a no- clutch shaft (mec) ax/arbore al ambreia-
rilor jului
cloud veil (meteo) strat superior al norilor clutch shifter (com) manetalparghie de
cloud warning (meteo, rad) radar pentru ambreiere
detectarea norilor clutch spider (com) accelerator al mufei
cloudy (meteo) noros, (cer) acoperit de de ambreiere
non coach bolt (str) bulon de caroserie
cloudy appearance (meteo) nebulozitate coach screw (str) tirfon
cleve hitch (str, veh) ferura de legatura co-acting members (TH) pArti ale unei
club (com) man~; (fnc) detaliu grosier imbinari
(pelltru fllcercdri); (mater) lingou coagulation (chim) coagulare
club propeller (infr) mulineta; (fnc) mo- coalescence (chim) coalescenta, concre~
del aproximativ/grosolan de elice pen- tere
tru incercari
coaming 83 cockpit enclosure

coaming (str) cadru de incadrare a par- coat of paint (chim) strat (exterior) de
brizului, ramii vopsea
Coanda effect (aerod) efect Coandii coat room (transp) vestiar
coarse (IH) brut, grosolan, aspru coaxial (IH) coaxial
coarse adjustment (inc) reglare brutii coaxial cable (el, eln, rad) cablu,coaxiaI
coarse filter (carb, chim) filtru brut coaxial connector (el) conector pentru ca-
coarse pitch (of propeller) (av) pas mare blu coaxial
(al elicei) coaxial helicopter (he/) elicopter cu ro-
coarse pitch stop (of propeller) (av) limi- toare coaxiale
tator de pas mare (al elicei) coaxial injector (mp) injector coaxial
coarse thread (ut) pas mare (alfiletului) coaxial propellers (hel) elice coaxiale
coarse tuning (rad) reglare/ajustare apro- coaxial rotors (hel) rotoare/elice portante
ximativii/grosoIanii coaxiale
coast (IH) a continua functionarea datoritii coaxial switch (el) intrerupator coaxial
ineqiei cobalt (mater) cobalt
Coastal Command (UK) (av mil) coman- Cobol (aut) Cobol (Iimbaj de programare)
dament al aviatiei de coasta (Marea co-channel (rad) canal comun
Britanie) cock (ech) scaun de pilot; (hidr) robinet;
coastal defence (av mil) apiirare de coastii (meteo) girueta
coastal patrol (av mil) patrulii de coastii cocked (nav) triunghi de eroare
coastal refraction (nav) refractie a unei cocking lever (av mil) manetii/parghie de
unde la trecerea peste coastii armare
Coast and Geodetic Survey (USA) (av cockpit (av) cabina de pilotaj, carlinga
mil) supraveghere de coastii ~i geodezie cockpit access ladder (eell) scara de acces
(SUA) in cabinalcarlingii
coasting flight (dz) zbor ineqial/liber/ba- cockpit canopy (av) cupola a cabinei
listic cockpit cover (exp/) husii pentru cabina de
coasting test (inc, veh) incercare de deter- pilotaj
minare a rezistentei la inaintare (Ia cockpit cowling (av) capotii a carlingii
dirijabile) cockpit cut away (str) loca~ al cabinei
coast period (casp) duratii de zbor prin pilotului
ineqie cockpit cut-off angle (av) unghi de vizi-
coat (ut) inveli~, strat, acoperiimant; a aco- bilitate din cabinii
peri (cu vopsea), a proteja cockpit display chart (apb) indicator de
coated filament (el) filament acoperitl observare circulara in cabina de pilotaj
invelit cockpit display map (apb) indicator de
coat hanger (transp) portmantou, umera~ observare circulara in cabina de pilotaj
coat-hanger rod (transp) suport/bara pen- cockpit drill (expl, pil) incercare/testare a
tru umera~e aparatelor ~i echipamentelor din cabinii
coating (eln) inveli~/acoperire a catodului; (inainte de zbor)
(IH) inveli~, acoperire cockpit enclosure (av, str) cupola a cabi-
coating conductivity (eln) conductivitate a nei pilotului
acoperirii catodului
cockpit failure 84 cog

cockpit failure (pit) gre~eala de pilotaj code letter (of aerodrome) (11U\~ litera de
cockpit heater (eeh) incalzitor de cabina identificare, indicativ (al aerodro-
cockpit is losing pressure (pil) cabina (de mului)
pilota.J) pierde presiune code light (nav) lumina (de senl1lalizare)
cockpit lamp (eeh) lampa de iluminare a codificata
cabinei coder (rad) codificator
cockpit layout (av) aranjare a cabinei echi- code radiogram (rad) radiograma cifrata/
pajului codificaHi
co~kpit light (el) lumina pentru cabina codification (alit) cifrare/codificare
cockpit mockup (inc) macheta a cabinei codify (alit) a codifica
de pilotaj, trenajor coding (rad) codificare, cifrare
cockpit nacelle (av) cabina a avionului coding box (rad) cutie de codificare
cockpit panel (apb) panou/tablou de apara- coding control box (eeh) comandii a cutiei
te din cabina de pilotaj cte codific"re
cockpit pressurization s)'stem (eeh) circu- coding facility (rad) cutie de codificare,
it de presurizare a cabinei posibilitiiti de codificare
cockpit rim padding (str) capitonare a 10- coding supply unit (eell) RnsRmblu de co-
ca~ului cabinei dificare
cockpit side former (str) bancheta coefficient (liz. mat) coeficient
cockpit starter (eeh) starter aqionat din coefficient of amplification (eln) factor de
cabina ampliticare
cockpit tape record (eeh) instalatie de in- coefficient of coupling (rad) coeficient de
registrare magnetica la bord cuplare
cockpit temperature indicator (apb) in- coefficient of drag (aerod) coeficient de
dicator de temperatura in cabina rezistcnta la inaintare
cockpit voice recorder (eell) dictafon de coefficient of induced drag (aerod) coe-
bord ficient de rezisten(a la inaintRre indusa
co-current stream (aerod) curenti de ace- coefficient of lift (aerod) coeficient de
la~i sens POl'tanta
code (rad) cod, cifru; a codifica coefficient of responsibility (doc) coefi-
code beacon (in.fr. nav) balizii cu ocultatie cient de ponderare
codificata coefficient of viscosity (aerod. hidr) cae-
code converter (rad) convertor de cod ficient de viscozitate
code device (rad) codificator, cifrator coercibility (liz) compresibilitate, coerci-
coded pulse train (rad) serie de impulsuri vitate
codificate coercitive force (el) forta coercitiva
coue clement (11U\~ element de cod coffee-maker (eell, transp) dispozitiv pen-
code figure (rad) cifra de cod lru cafea
code groupe (rad) grupa de cod coffin (in.lr) siloz orizontal
code hole (aut) perforatie de codlsemni- cog (IH) dinte; zimt; cama; prag; rebord; a
ficativa (pe eartele sau benzj de hartie) bloca
cog belt 85 collapsible lifeboat

cog belt (mec) eurea trapezoidala dintata, cold drawing (ut) laminare la reee
texrope cold emission (eln) emisiune de catod rece
cogged (fH) dintat cold front (meteo) front rece
cog wheel (com) roata eu eepuri/cu fu- cold hardening (mater, ut) ecruisare
surilde lantlcli boIturi cold jet (hel) jet rece (Ia elicoptere cu
coherence (l'H) concordantii/coerenta; dc/u rece)
(chim) eoeziune cold occlusion (meteo) ocluziune rece
cohesive force (chim) forta de coeziune cold plug (ma, mp) bujie rece
coil (l'H) serpentina; (el) bobina cold pole (meteo) pol al frigului
coil antenna (rad) antena cadru cold riveting (ut) nituire la rece
coil core (el) miez al bobinei cold roll (ut) laminare la rece
coiled radiator (eell) radiator spiral/eu cold-rolled steel (ut) otellaminat la rece
spirala cold rolling (ut) laminare la rece
coiled tube (eell) tub in serpentina cold section (rna, mp) sectiune rece
coil loading (rad) pupinizare prin bobine cold set (ut) dalta cu maner pentru taierea
montate in serie la rece a metalului
coil pipe (ech) serpentina cold-short (mater) casant la rece (despre
coil segment (el) spira (de bobinii) un metal)
coil spring (ater, com) arc elicoidal cold shrink fit (ut) ajustaj la rece
coil touching (mec) contact meeanic illtre cold shut (mater) lac de sudura la rece
spireIe alaturate ale unui arc/resort cold soak (ech) c1imatizare pentro functi-
coil winding machine (ut) ma~ina de bo- onare la temperatura scazuta
binat cold starting (expl, ma, mp) pornire la rece
coincide (rad) a se afla in eoneordanta (a motorului)
coincident flapping-drag hinges (hel) cold swaged (ut) matritat la rece
articulatie de biitaielfluturare ~i baleie- cold test (inc) illcereare la temperaturi
re confundate/comune joase (a uleiului)
coke (mp) coes,jalaminii cold treatment (mater, ut) tratament la
coked up (s/) exeesiv earbonizat, ell depu- reee
neri excesive de earbune (despre WI cold wave (meteo) val de frig
motor/aparat) cold worked/working (ut) prelucrare la
col (meteo) ~a bariea rece
cold air (ech) aer reee collapse (str) flambaj; (TH) distrogere,
cold air mass (meteo) masa de aer rece prabll~ire
cold air unit (ech) grup de rikire (cu aer) collapsible (fH) demontabil
cold cathode (eln) catod rece collapsible aerial (rad) antena telescopica
cold chisel (ut) dalta pentru taierea eape- collapsible airshed (infr) hangar demon-
telor de bara la forja tabil
cold cycle helicopter (he/) eHeopter cu ei- collapsible helicopter (hel) eHeopter de-
c1u rece montabil
cold demand relay (ech) releu de racire collapsible lifeboat (ech) barca de salvare
cold dimpling process (mater) proces de pliabila
incretire/ondulare la frig
collapsible mast 86 column binary card

collapsible mast (infr) catarg/pilon tele- collector (ef, efn) colector


scopic collector ring (mp) inel colector
collapsible seat (ech, transp) scaun raba- collector tank (carb) rezervor de alimen-
tabil tare
collapsing (IH) aplatizare, turtirej (str) collet (IH) man~on conic, inel de mandrina
flambaj, strivire de striingere, guIer, jug
collar (ef) man~on de cabluj (str) guler (fa collet clutch (ut) mandrina cu buc~a e-
un arbore)j (IH) man~on, bratara, lastica
flan~a, ~aiba Iimitatoare collet jaw (ut) dispozitiv/falca de prindere
collar bearing (rna, mp) cuzinet cu umar collide (IH) a se ciocni, a intm in coliziune
collar-headed screw (ut) ~urub cu guler collimate (IH) a coordona; (all mil) a ochi,
collar step bearing (ut) crapodina in piep- a viza
tene collimating axis (foto) axa de coordonate
collar thrust bearing (ut) lagar canelat/ (a fotografiei)
pieptene collimating lens (opth) lentila de colima-
collate (aut) a interpola, a intercalaj (doc) tor
a colectiona collimating marks (liz) linie de colimatiej
collating sequence (aut) secventa de com- (foto) taieturi de coordonate
parare collimation (av mil) vizare, ochirej (fiz)
collator (aut) interpolator colimare, colimatie
collect (inc) a recupera; (IH) a colecta collision (av) ciocnire, abordaj
collective bellcrank (com, hef) parghie co- collision warning device (ech) aparat de
tita a pasului general avertizare contra abordajului
collecting brush (ef) perie colectoare collision warning equipment (ech) apara-
collective pitch (hef) pas colectiv/general turalechipament de avertizare contra
collective pitch anticipator (hef) defazor abordajului
de reglare a rotorului prin pas general collodion (chim, mater) colodiu
collective pitch control (hef) comanda a colloidal graphite (mater) grafit coloidal
pasului colectiv/general colour code (eln) cod de CUIOli (pentru
collective pitch follow-up (aut) detector indicarea valorilor rezistelltef()r, capa-
de pas colectiv/general citiitilor)
collective pitch indicator (apb) indicator coloured goggles (echJ ochelari colorati
de pas colectiv/general coloured map (ech) harta iluminata
collective pitch lever (he/) man~ a pasu- colour filter (foto) filtru cromatic/colorat
lui colectiv/general colouring meter (liz) grad de colorare
collective pitch pick-orr (aut) detector de colourless (IH) iocolor
pas colectiv/general colour mark (apb) reper colorat
collective pitch switch (apb) intrerupator colour response curve (chim) caracteris-
de pas colectiv/general tica spectrala
collective pitch synchronizer (hef) sincro- colour scale (liz) scara colorimetrica
nizator de pas general/colectiv ~i ciclic Colpitts oscillator (rad) oscilator Colpitts
collective pitch torque-tube (hef) arbore column (IH) coloana, stalp
de conjugare a pasului gencral/ciclic column binary card (aut) cartela binara
column stabUity 87 command impulse

column stabUity (str) stabilitate a unui combustion chamber outer-shell (ma)


pilon turbinator al camerei de ardere
colza 011 (mater) ulei de rapi~ combustion engine (ma, mp) motor cu
coma (foto) aberatie nesimetricAj (Opt/I) combustie/ardere intemA
comA combustion heater (ech) dispo~itiv de in-
combat (av mil) luptA calzire (al cabinei) \
combat aircraft (av mil) avion de luptA combustion pressure (ma, ""p, mr) pre-
combat aircrew racue aircraft (hel) apa siune de ardere
rat de luptA ,i de salvare a personalului combustion section (ma) compartiment
combatant machine/plane (av mil) avion pentru camerA de ardere
de luptA combustion space (ma,mp) camera de
combat aviation (av mil) aviatie de luptA ardere
combat helicopter (av mil) elicopter de combustion starter ( ech) demaror cu
luptA combustie/ardere intemA
combat million (av mil) misiune de luptll combustion temperature (fiz) temperaturA
combat order (av mil) ordin de luptA de ardere
combat thrust booster (av mil) accelerator combustion zone (rna) zonA de ardere (din
(cu motor rachetd) de manevrA/luptA camera de ardere)
combinatIon light (infr, nav) lumini (de combustor (ma) camerA de ardere
semna/izare) combinate come down (pil) coboriti, aterizati
combination pller. (ut) cle,te patent/ uni come into action (av mil) a intra in acti-
versal une/luptA
combination power plant (eell) agregat come out of action (av mil) a ie,i din ac-
auxiliar de fortA combinat tiune/luptA
combined balance-trim tab (com) servo come to rest (/'H) oprire dupA cursa
trimer coming back to the glide path (pil) re-
combined load tatlng machine (inc) ma- veniti la pantA
,inA pentru incercAri la solicitAri com- coming-in speed (/'H) vitezA minimA de la
puse care Wl agregat intra in actiune
combined loop and roll (dz, pil) immel command (/'H) a comandala impune
man (figurd de pilotaj) command chaining (aut) ,ir de comenzi
combined sequential format (aut) format commander (av) comandant (de bord)
secvential combinat (tabele # adrese) commanded pitch attitude (dz) unghi de
comblplane (str) planuri unificate/com- tangaj comandat
puse : commanding officer (av mil) comandal1t
comburrcnt (carb) comburant command generator (eln) generator de
combustible mixture (carb) amestec car- comalld!
burant command guidance (aut) ghidaj prin co-
combustion aerodynamics (ma, mr) ae- menzij (casp) teleghidare a rache
rodinamicA a arderii/combustiei telor/proiectilelor
combustion chamber (ma) camerA de ar command impulse (eln) impuls de co-
dere mand!
command smoother 88 commutator segment

command smoother (com) amortizor de common collector (eln) coLector comun


comandA common duct (hidr) conducta comuna
commence final approach (pil) incepeti common emitter (eln) emitor comun
apropierea finala common fleld (aut) zona normaLizatii!co-
commencement of descent (dz) inceput al muna
coborarii commoning-strip (el) banda de conectare
commencement of transonic accelera- in comun
tion (dz) incepere a accelerarii transo- common language (aut) Limbaj comun
nice common mode rejection (CMR) (eln) re-
commercial aeronautics (av, transp) avi- jectie de mod comun (RMC)
atie comerciala commonness (doc) omogenitate
commercial aircraft (transp) aeronava co- communicating by sight (expl) transmisie
mercia Iii!civi la opticii!la vedere
commercial airport (infr) aeroport co- communicating by sound (expl) trans-
mercial misie sonora
commercial benzene (carb) benzen co- communicating door (str) u:;;a de comu-
mercial nicare (intre cabina echipajuilli $i cea
commercial delay (transp) intarziere teh- a pasagerilor)
nid communicating window (transp) fereastra
commercial efficiency (transp) eficienta intre cabina pilotului :;;i cea a pasa-
comerciala gerilor
commercial engine (rna, mp) motor pentru communication (rad) comunicare. comu-
aviatia civila nicatie
commercial equipment (transp) articole communication centre (rad) centru de co-
de consum curent municatii
commercial flying (transp) zbor comer- communication control radio station
cial/de transport (infr, rad) statie radio de control aL
commercial grade fuel (carb) combustibil comunicatiilor
de tip comercial communication equipment (com) echipa-
commercial load (transp) sarcina comer- ment/aparatura de comunicatii
cialii/pentru care se plate:;;te communication failure (rad) pierdere a
commercial pilot (transp) pi lot in aviatia legaturii
de transport comerciaL commutating pole (el) pol auxiliar
commercial plane (av, transp) avion de commutatlng reactor (el) (transformator)
transport comercial reactor-inversor
commercial range (transp) distanta de commutation rate (rad) viteza de comu-
zbor comercial tare; viteza de e:;;antionare
committee (IH) comitet commutator (el) comutator. colector
common (el) comun; a conecta in comun commutator bar (eI) Lamela de colector
common axis (IH) axa obi:;;nuitiiisimpLa commutator machine (el) motor cu co-
common base (eln) baza comuna lector
common carrier (transp) transportator pu- commutator segment (el) lameli! de co-
blic lector
commutator speed 89 complete

commutator speed (rad) viteza secven- compass receiver (apb) receptor de radio-
~iala compas
commuter helicopter (hel, transp) elico- compass rose (nav) roza a vanturilor
pter naveta compass scale (apb) scala de busoliil
commuter traffic (transp) trafic de peri- compas
ferie compass swinging (apb, inc) _,reglare a
compact (transp) compact, de volum mic, compasului .
de gabarit redus compass testing platform (inc) platforma
compacted snow (meteD) zapada uniform de compensare a busolei
distribuita compensate (IH) a compensaJa echilibra
compaction (IH) compactizare compensating action (com, dz) actiune de
comparator (inc) comparator compensarelechilibrare
comparing unit (aut) unitate de comparare compensating air valve (ech) supapa de
comparison (inc) comparare, compara~ie aer suplimentar
compartment (str) compartiment, cabina compensating chamber (apb, hidr) came-
compass (apb) compas, busola ra de compensare
compass base (apb, inc) platforma de compensating cord (ech) cordon de com-
compensare a compasului pensare
compass bearing (nav) relevment compas compensating cylinder (hidr) tilindru de
compass bowl (apb) carcasa de compasl compensare
busola compensating cylinder (sterring system)
compass card (apb) rozeta a compasului (ater) verin de rapel la sistemul de
compass compensating base (compass directie
testing platform) (inc) baza de com- compensating device (com) compensator,
pensare a compasuluilbusolei dispozitiv de compensare
compass compensation/compensating compensating pole (el) pol auxiliar
(apb, inc) compensare a compasului compensating spring (com) arc de com-
compass-controlled gyroscope (apb) gi- pensare
roscop cu corectie de la compasul compensation capsule (ech) capsula de
magnetic compensare
compass correction card (apb) tabel de compensation resistor (el) rezistenta de
compensare a compasului, grafic de compensare
deviatie magnetica compensation rod (ater) bielii de com-
compass corrector unit (apb) aparat pen- pensare (Ia tren)
tm corectarea deviatiilor compensation unit (hel) unitate de com-
compass detector (apb) busola mama pensare
compass error (nav) deviatie a compasului compile (aut) a compila; (doc) a pregiiti/a
compass heading (nav) cap compas redacta un material
compass pin (apb) pivot al compasului complement (aut) complement
compass point (nav) punct cardinal complement of an angle (mat) comple-
compass reading (nav) indicatie a com- ment al unui unghi
pasului complete (IH) a completa
complete a circuit 90 compressed-air wind tunnel

complete a circuit (el) a i'nchide un circuit composite power plant (eeh) agregat 8U~
complete assembly (TH) ansamblu com- xiliar combinat de foTta
plet echipat composite track (infr) drum mixt
complete expansion (aerod) destindere composite wave guide (rad) ghid de unde
completa eterogen
complete loop (dz, pill looping compound (I'H) compUSj eombinatj a
complex (fH) complex, compus eombinaj a amesteca
complex acceleration (mee) acceleratie compound compressor (ma) compresor eu
rezultantaltotala doua trepte
complexity factor (aerod) factor de com- compound configuration (av) schema
plexitate combinata (a unei aeronave)
compliance (mee) capacitate de cedare; compound engine (ma, mp) motor com-
arcuire; rezistenta la arcuire pound, motor cu piston IIi turbo-
compole (el) pol auxiliar compresor
component (doc) accesoriu; (eeh) echipa- compound foam (mater) amestee spumant,
ment; (mee) componenta (a unei forte); agent producator de spuma
(fH) componentaj piesa compound helicopter (hel) elicopter com-
component manufacturer (ut) fabrieant binat
de componente!accesorii compound main rotor (hel) rotor princi-
component part (TH) parte componenta, pal combinat
element compound motivation (aerod, com) organ
composite (mater) material compozit; (pil) de comanda care produce 0 foTta Ili un
mixta (despre apropierea exeeutatti moment
simultan eu pilot automat # manual); compound rotorcrart (av) avion-elicopter
(FH) compus, mixt, amestec compound turbine engine (ma) motor eu
composite aircraft (av) avion mixt turbina compound
composite aeroplane (av) avion mixt compound winding (el) bobinaj eompound
composite blade (hel) pala compozita compress (I'N) a comprima
composite chart (nav) harti'! compozita compressed air (FN) aer comprimat
composite conductor (el) conductor mixt compressed-air jet (TH) jet de aer eom-
composite construction (infr) constructie primat
mixta compressed-air nozzle (ut) ajutaj pentru
composite course (nav) ruta combinata alimentare cu aer eomprimat
composite engine (ma, mp) motor com- compressed air plant (ut) instalatie de aer
pound eomprimat
composite forecast chart (meteo) hartA de compressed-air starter (ma, mp) starter!
previziuni sinoptice demaror ell aer comprimat
composite fuselage (str) fuselaj de con- compressed-air supply (IH) sursa de aer
structie mixta comprimat; sursa pneumatica
composite injector (ntp) injector combinat compressed-air wind tunnel (aerod. inc)
composite pavement (infr) pavaj mixt suflerie eu densitate variabila
compressibility burble 91 compressor hub

compressibility burble (aerod) undii de compression spring (mp) arc de stran-


compresibilitate; undii de ~oc gere/comprimare
compressibility drag (aerod) reiistenta (Ia compression stage (ma) treaptii de com-
inaintare) de undii datorita compre- primare
sibilitatii compression stroke (mp) cursa de eom-
compressibility factor (aerod) coeficient preSle
de compresibilitate compression-type load cell (inc) element
compressible aerodynamics (aerod) aero- dinamometric de compresiune
dinamica a fluidelor compresibile compression volume (rnp) voium ai came-
compressible airOow (aerod) curent de rei de compresie
aer compresibil compression wave (aerod, hidr) undii de
compressible boundary-layer (aerod) eompresie
strat limita compresibil compression work (fiz) lueru meeanie de
compressible Oow (aerod) curent (cu comprimare
fluid) compresibil compressive Oow (aerod, rna) curent de
compressible gradient (aerod, hidr) gra- comprimare
dient de presiune in lichid compresibil compressive stress (str) efort de com-
compression (IHJ compresiune, compri- primare
mare compressor (rna, rnp) compresor; rotor de
compression apparatus (ech) aparat de compresor
compresie compressor air bleed (rna) preiuare de aer
compression chamber (rna, mp) camera de de la compresor
compresie compressor air bleed port (ech) priza de
compression-expansion q-c1e (fiz) ciclu aer de la compresor
de comprimare-destindere compressor air intake casing (rna) carter
compression-ignition engine (rnp) motor de intrare a aeruiui in compresor
cu aprindere prin compresie, motor compressor blade (rna) paieta de com-
Diesel presor
compression member (str) element con- compressor bleeder (rna) regulator de
structiv solicitat la compresie debit de ie~ire din compresor
compression of seal (inc) distrugere a unei compressor cascade (rna) serie de com-
imbinari/etan~ari preso3ie
compression of spring (str) sageata a unui compressor casing (rna) carter de com-
arc presor
compression piston ring (mp) segment de compressor delivery ducts (ma) conduc-
compresie te/tevi de refulare ale compresorului
compression ratio (mp) raport de com- compressor drum (ma) rotor/tambur de
presie compresor
compression ring (mp) segment de eom- compressor front shaft (ma) arbore an-
presie terior al compresorului
compression space (inc) camera de eom- compressor hub (rna) butuc al compre-
presie sorului
compressor noise 92 cone cylinder

compressor noise (act h) zgomot de com- condensation (liz) condens(are)


presor condensation level (met eo) nivel de con-
compressor outlet casing (rna) carter de densare
ie~ire din compresor condensation nucleus (meteo) nucleu de
compressor rotor (ma) rotor de compresor condenSilrc
compressor rotor blades (rna) palete ale condensation process (liz) proces de con-
rotorului de compresor densare
compressor stage (ma) treapta/etaj de condensed schedule (doc) orar/program
compresor condensat
compressor stall limit (rna) limita de condenser (el) condensator; (liz) conden-
pompaj a compresorului sor, apamt frigorific
compressor stator section (ma) sectiune a condenser discharge light (in.fr) far cu
statorului compresorului clipili care functioneaza pe baza des-
compressor surge limit (ma) limita de carcarii unui condensator
pompaj a compresorului condition (TH) conditie; a conditiona
compressor/turbine coupling (ma) cuplaj conditional maintenance (expl) intretinere
compresor/turbina conditionata
compressor wheel (rna) rotor de com- conditioning monitoring (expl) control al
presor starii echipamentului
computational accuracy (aut, mat) pre- conduct (TH) a conduce, a duce, a dirija
cizie de calcul conductance (eI) conductanta
computed altitude (dz) altitudine calculata conducting gas (el) gaz cu conductibilitate
compute-limited (aut) limitat datorita tim- electrica
pului de calcul conducting glass (el) sticla conductoare de
computer (aut) calculator, ordinator; electricitate
computing (aut) calcul conducting surface (el) suprafata conduc-
concatenate (aut) a inlantui toare
concatenation (aut) inlantuire, in~iruire conducting tyre (arer) anvelopa conduc-
concealed lighting (apb) iluminare indi- toare (pentru elimillarea eleetrieita{ii
recta statiee)
concentrated load (str) sarcinii/incarcare conductive glass (mater) sticla conduc-
concentrata tiva
concentric cable (el) cablu concentric conductive heat transfer (liz) transfer de
concentricity (mat) concentricitate caldura prin conductivitate
concertino door (str) u~a pliabila (ea 0 conductivity (el) conductivitate
armonieii) conductor (el) conductor
concession (specifications) (expl) derogare conduit (el) conductor, tub protector;
(de la norme) (hidr) canal, tub, teava, aducfje
concrete (mater) beton cone (mat) con, structura conica
concurrent now ( aerod) curent in acela~i cone clutch (//lee) cuplaj conic
sens cone countersink (lit) freza conica
condensate (liz) lichid condensat, lichid de cone cylinder (TH) ci lindru cu terminatie
condensare, a condensa conica
cone-cylinder-frustum body 93 connector box

cone-cylinder-frustum body (aerod) corp conical intake (ma) colcctor cu corp


cu bot conic; parte centrala cilinrlrica ~i central conic
coada tronconica conical plug (mee) fi~i'i/bu~on conic
cone head (ma) ajutaj conic conical projection (lIm~ proiectie conica
cone of silence (rad) can de tacere conical seat (mee) scaun conic
cone point grub screw (ut) ~urub tara conical seat valve (mp) supapa cu scaun
srar~it cu varf ascutit COIllC
cone union body (aerd) corp biconic conical section (mat) sectiune conica
cone yawmeter (illc) indicator conic pen- conical-spike diffuser (ma) difuzor conic
tru determinarea directiei sau unghiului coning (TH) conicitate, unghi de conicitate
de i'nclinare a curentului coning angle (hel) unghi de conicitate
conference communications (rod) tele- coning restrainer/stops (hel) !imitator de
conferinta unghi de conicitate
confidence figure (expl) grad de certi- conjunction (nav) conjunctie
tudine/siguranta conk (alit. mp) a da rateuri, a se opn
confidence interval (expl) interval de in- (motom/)
credere/siguranta conk out engine (mp) motor calat
confidence level (expl) nivel de increde- connect (TH) a imbina, a racorda
re/siguranta; (mat) nivel de precizie connected (el) conectat/bran~at
confidence limit (expl) limita de incredere connecting block (hidr) bloc de racord
confidence manoeuvre (pil) zbor de antre- hidraulic
nament connecting flange (str) flan~a de acuplare
configuration (av) configuratie, aspect, connecting-rod (hel) biela elastica; (mp)
forma, versiune; (TH) sistem, combi- biela
natie; (ut) asamblaj connecting-rod bearing (mp) lagar cu
configuration code (rad) cod de con- biela
figuratie/versiune connecting shaft (mee) arbore de trans-
conflicting mode (aut) regim incompa- misie
tibil connecting taxiway (illfr) cale de llliare de
conflict with (doc) a se opune legaturi'i
conformal gears (hel) angrcnaj cu dantura connecting unit (el) bloc de racordare
confOlma (tip Novieov) connection block (TH) bloc de racord)
conformal projection (lIav) proiectie con- connection box (el) cutie termina[ii, cutie
fOlma de ramificatie
conformity (transp) conformitate connection diagram (doc.el) schema/dia-
con fusion cone (aut) can de confuzie gramii de bran~are/racordare
confusion reflector (av mil. rad) reflector connection port (mee) orificiu de racor-
pcnltll creare de paraziti radio dare
congested area (lIav) zona aglomerata connector (el) conector
congestus (meteo) nori congestus, nori connector-bar (el) barii de distributie
cumulus cu extensie mare vel1icali'i connector block (el) bloc de conexiuni
conical bearing (mee) rulment conic connector box (el) cutie de racordare, dozii
con ical cam ber (aerod) profi I conic de derivatie
connector coupling 94 consumable item

connector coupling (mec) racord constant-pitch propeller (av) eliee eu pas


connexion (ef) legatura, conexiune; (TN) fix
racord constant pressure chart (meteo) harta de
Conradson carbon test (mater) test Con- presiune constanta; harta de izohipse
radson pentru determinarea continutu- constant pressure cycle (fiz) ciclu izobar
lui de carbon constant pressure turbine (ma) turbina cu
consecutively (TH) consecutiv, in ordine presiune constanta
conservative force (mec) forta potentia- constant-rate turn (dz, pi/) viraj coor-
la/conservativa donat
conservative property (fiz) proprietate de constant RPM, LlG and flap extended
conservare speed (VsJ (dz, pill viteza in conti-
conservative (value) (transp) defavorabil guratia de aterizare, viteza cu turatia
(valoare) motorului constanta ~i trenul de ate-
consol (nav) consol, sistem de radiona- rizare ~i flapsurile scoase
vigatie cu unde medii pentru distante constant RPM, specified configuration
marl speed (VSI ) (dz, pill viteza in conti-
consol beacon (infr, nav) radiofar consol
console (Sir) consola guratie de croaziera, decolare ~i apro-
console panel (apb) panou de pupitru piere
constant-speed drive (mec) 3ntrenare la
consolidate (TN) a grupa; (transp) a reuni
constable sky (meteo) cer noros vitezii constanta
constant speed propeller (av) elice de vi-
constant-current dynamo (el) dinam cu
teza constanta
curent constant
constant delay filter (rad) filtru de intar- constant speed unit (eclz) regulator de vi-
ziere constant teza constanta
constant-delivery hydraulic pump (Izidr) constant thickness (aerod) grosime con-
pompa hidraulica cu debit volumetric stanta
constant constant-voltage dynamo (ef) diIJam cu
constant differential pressure (eclz) presi- tensiune constanta
constant volume cycle (ma) delu cu
une diferentiala constanta
volum constant
constant-flow pump (Izidr) pompa Cll debit
constant constant volume turbine (rna) turbina eu
constant frequency alternator (el) alter- volum constant
nator cu frecvellta constanta, vario- constellation (astr) constelatie
alternator constrained oscillation (fiz, mec) oscilatie
constant-K filter (eln) filtru cu impedanta impusa/fortata
constanta; celula dubla de filtraj, filtru constriction (TN) contractie/contractare;
strangulare; gatuire
tip K constant
constant level chart (nav, meteo) hartii de construction (infr) construetie, eladire
izobare de nivel constant consultant (expi) expert, consilier
constant pitching moment point (aerod) consumable item (expl) piesa consumabila
punet ncutru, foear aerodinamic
consumable supplies 95 continuous-recording gauge.

consumable supplies (expl) materia Ie con- container (IN) container, recipient


sumabile (in exploatare) contamination (inc) contaminare, poluare
consumption (earb) consum content (IH) continut
consumption indicator (apb) indicator de contents directory (aut) ft;;ier de pro-
consum grame
contact (el) contact; (pit) luafi legiitura; contents supervisor (aut) superv,izor al ft-
(IN) a atinge ;;ierului de programe
contact approach control (pit) luati legii- continental climate (meteo) climat conti-
tura cu controlul apropierii nental
contact area (infr) suprafatii de contact continue approach (pit) continuati apropi-
contact block (el) bloc de contacte; piesa erea
de contact continued In service (expl) in serviciu
contact-breaker (mp) ruptor continuu
contact-breaker cam (mp) cama de ruptor continue heading (nav, pit) continuati
contact-breaker panel (el) tablou de intre- pe cap compas .
rupatoare continue taxiing via/on (manev) continuati
contact button (el) buton de contact sa rulati pe (calea de rulare sau pistti)
contact departure control (pit) luafi lega- continuity (ma, mp) racordare
tura cu controlul decoliirii continuous aileron (aerod, com) eleron
contact flying (nav) zbor la vederelzbor cu monobloc
contact vizual continuous beam (str) grindA continua
contact holder (el) port-contact continuous canopy (av) cupola comuna
contact altimeter (eeh) contactor altime- (pentru avioane biloc)
tric, intrerupiHor altimetric continuous combustion turbine (ma) tur-
contact navigation (nav) navigatie vizuala bina cu presiune constanta, turbina cu
contact operate (aut) comandA de contact ardere continua
contactor (el) contactor, conector continuous current (el) curent continuu
contact pick-off (inc) element sensibil/ .continuous detector (ech) detector conti-
sensor de contact nuu
contact pin (el) ;;tift de contact (Ia 0 fi$ii); continuous flight (pit) zbor tara aterizare
picioru;; de contact (Ia tuburi elee- continuous flow (aerod) curgere continua
tronice) continuous-flow oxygen equipment (eeh)
contact plate (el) placa cu ploturi, plot aparaturalechipament de oxigen cu de-
contact point (el, mp) contact de ruptor; bit continuu
platin(a); (manev) punct de contact (Ia continuous form bursting (aut) separare
aterizare) continua a formelor
contact potential difference (el) diferenta continuous line (doc) linie continua
de potential de contact continuously integrated flowmeter (apb)
contact rating (el) intensitate nominala debitmetru integrator
contact sense (aut) analiza de contact continuous oscillations (el, fiz) oscilatii
contact stud bar (el) bara de ploturi intretinute
contact surfaces (IH) suprafata de contact continuous-recording gauge (apb, inc)
contact switch (el) contactor aparat ell inregistrare continua
continuous-relight 96 control facility

continuous-relight (rna) aprindere con- control actuator(of surface) (com) amp li-
tinua ficator/buster al (supraflelor) comen-
continuous ring bell (ech) sonerie con- zilor aerodinamice
tinua control amplifier (com) amplificator de
continuous ringing bell (ech) sonerie con- comanda
tinua control and monitoring equipment (av,
continuous spar (str) lonjeron continuu ech) echipament de comanda ~i control
continuous-suction boundary layer (ae- control apparatus (aut) aparat de co-
rod) strat limita cu suctiune continua manda
continuous wave (rad) unda intretinuta control area (nav) regiune de control
contour (meteo) izohipsa; (str) contur, de- control booster (com) amplificator de for-
cupaj; (l'H) fonna, profil ta al comenzilor
contour chart (meteo) harta cu izohipse, control box (aut) cutie de comanda
harta de suprafete izobare control cable (com) cablu de comanda
contoured (str) profilat control card (aut) cartela de: control
contour gauge (ut) calibru pentru profile control centre (nav) centru de control
contour interval (nav) interval vertical in- control channel (com) canal de comanda
tre limite de nivel control characteristics (of a thyratron)
contour line (nav) curba de nivel (in car- (eln) caracteristica de comanda (a lira-
tografie) tronului)
contour search (nav) cautare dupa contur control circuit (aut, com) circuit de co-
contour test (ut) verificare a profile lor manda
contract (transp) contract control column (com) man~a
contraction (mater) contractie control column boss (com) cap al man~ei
contraction crack (mater) fisura de con- de comanda
tractie (datoritii riicirii) control column disconnect lever (com)
contraction ratio (aerod) raport de con- maneta a mecanismului de decuplare a
tractie (in tunele aerodinamice) man~ei
contra-flow turbine engine (rna) motor Cll control column stick (com) man~a
turbina cu contracurent control column whip (com, hell antrenare
contrarotating (hel) contrarotativ a man~ei
contrarotating fan (ech, rna) ventilator cu control damper (com) amortizor de co-
rotire in sensuri contrare manda
contra-rotating propellers (av) elice con- control data (aut) date de control
trarotative control dictionary (aut) dictionar de con-
contra-rotating rotors (hel) rotoare con- trol
trarotative control displacement (com) cursa a unei
contribution (aerod) influentii, contributie comenzi
control (aut, com) control, comanda; a co- control electrode (eln) electrod de coman-
manda, a controla da
control ability (dz) manevrabilitate control element (com) organ de comanda
control action (dz) actiune de comanda; control facility (ech) echipament de
(aut) interactiune regulatoare (tele)comanda
control feel 97 control position.

control feel (com, pil) eforturi in eomenzi controlled tab (aerod, com) trimer co-
control Oap (aerod, may volet de comanda mandat
control force level (com, pil) manme a e- controlled valve (ech) clapetalvalva co-
fortului la man~ii/comenzi mandata
control gear (com) roata de comanda, controller (nav) controlor; (aut) organ de
volan comanda
control grid (eln) grila de comanda controller action (aut) acliune a regula-
control-grid modulation (rad) modulalie torului; intrare in functiune a regula-
prin grila de comanda torului
control gyro (rotormast) (hel) giroscop de control lever (com) maneta de comanda;
comanda (pe arborele rotorului) parghie de comanda
control gyro and amplifier (e.G.A.) (hel) control lever quadrant (rad) sector de
centrala de verticala maneta
control handle (com) man~a, maneta de controlling beam (rad) fascicul director
eomanda control(ling) plane (aerod, com) suprafata
control heaviness (pil) ere~tere a efortului de comanda
la comenzi control linkage (com) cinematica a co-
control jet (hidr) comanda realizata prin menzii; instalatie a sistemelor de co-
jet manda
control knob (apb) buton de eomanda control lock (aerod, com) blocaj de co-
controllability (dz, pil) manevrabilitate, menzi
pilotabilitate control-lock cable (com) cablu de blocare
controllable fin (aerod, com) deriva co- a comenzilor
mandabila control loop (aut) sistem de coma.'1da, bu-
controllable-pitch fan (rna) ventilator ell clii de comanda
palete eu pas variabil control mechanism (com) mecanism de
controllable-pitch propeller (av) elice ell comanda
pas reglabil control member (com) organ de comanda
controllable trim tab (aerod, com) trimer control mode (aut) mod de control
comandabil (ill zbor) control operating rod (com) tija de co-
controllable twist .olor (e.T.R.) (!tel) ro- manda
tor eu torsiune variabila control panel (apb) panou de comanda;
controllable wing (aerod) aripa contro- (aut) tablou de conexiuni
labila control pedestal (str) pilon central, pupitru
control lag (aut) intarziere la sistemul de de comanda
eomanda control piston (!tidr) piston de comanda
controlled space (nav) spaliu aerian con- control plane (pil) plan de pilotaj
trolat control plot (nav) harta cu puncte de
controlled cooling (ut) raeire eontrolata control
controlled flight (dz) zbor comandat control point (expl) punct de control;
controlled pressure (inc) presiulle reglata (nav) reper
controlled spin (dz, pil) vrie controlata control position (com) pozitie a unei co-
menzi
control position Indicator 98 convection heat tran.rer

control position Indicator (apb) indicator control surface cable (com) cablu al
de pozitie a comenzilor suprafetei de comanda
control position recorder (ech. inc) inre- control surface damping signal (aut)
gistrator al deplasarilor man~ei seronal de amortizare a suprafetei de
control position sensor (apb) detector de comandA
pozitie a comenzii; (hel) detector de control surface Indicator (apb) indicator
pozitie a man~ei ciclice de pozitie a suprafetei de eomandA
control quadrant (com) sector de coman- control surface lock (com) lacAt/zAvor
da; (he/) bloc de manete de comanda pentru suprafata de comandA
control rate (aerod,com) viteza (de bra- control surface locking (com) blocaj al su-
care) a comenzi lor prafetei de comandA
control ratio (of a thyratron) (eln) raport control surface position Indicator (apb)
de comanda (a unui tiratron) indicator de pozitie a suprafetei de eo-
control reversal (aerod. dz) inversare de mandA
comanda control surface travel (com) eursA a su-
control rod (com) bielaltija de comanda prafetei de eomanda
control rod resonance (hel) rezonantA a control surface tab (aerod. com) trimer al
bielei de comanda suprafetei de comandA
control rotor (hel) servorotor control switch (el) buton de comandA
control run (aut) instalatie de comanda control system te$t rig (inc) bane de probA
controls and Indicating (com) comenzi ~i pentru sistemul de comenzi
control control-to-surface gear ratio (com) raport
control section (aut) sectiune de control de transmisie intre organul ~i suprafata
control setting (com) unghi de fixare a de comandA
organelor de comanda control tower (illfr) tum de control; (pil)
controls-fixed flight (dz) zbor eu comen- control de aerodrom
zile blocate/fixe control traffic area (lIav) zonA de control
control sheet (aut) foaie de program a traficului aerian
control stage (rad) etaj de comandA control trimming tab (aerod. com) trimer
control stick (com) manetallevier de co- de comandA
manda, man~a control unit (eelt) unitate/bloc de control
control-stick angle (com) unghi de incli- control vane (aerod. com) suprafalAiari-
nare a man~ei pioarA de comandA
control-stick equlllbrium (com) pozitie control wheel (com) volan de comandA,
neutra a man~ei man~a-volan
control-stick grip (com) maner al man~ei control zone (nav) zonA de control
control surrace (aerod, com) suprafata de convection (meteo) convectie
comandA convection cloud (meteo) nor de eonvec-
control surface angle (aerod) unghi de tie
bracaj (al suprafetelor de comandd) convection current (meteo) curent de con-
control surface balance (aerod) compen- vectie
sare/echilibrare a suprafetelor de eo- convection heat transfer (liz) transfer de
mandA cAldurA prin convectie
convenience removal 99 coo lin g gill

convenience removal (expl) inlocuire de convertible rotor helicopter (hel) eli-


convenienta copter cu rotor convertibil
conventional (av) conventional, clasic, conveyance charge (transp) remuneratie/
normal taxa pentru transport
conventional aerodynamics (aerod) aero- conveyance rate (transp) procent al taxei
dinamiea clasica de transport
conventional aeroplane (av) avion clasie conveyor belt (infr) bancill transportoare
conventional aircraft (av) aeronaV8 cla- convolution (mat) convolutiej (fH) iota-
sica ~urare, spira
conventional fuel (carb) combustibil cla- coolant (mater) lichid de racire
sic/conventional coolant clarifier (mater) dispozitiv de
conventional take-off and landing c1arificare a lichidului de rl'icire
(CTOL) (av, hel) decolare ~i aterizare coolant now (rna, mp) flux de racire
clasica coolant pump (ech) pompa (pentru lichi-
conventional weapons (av mil) arme cla- dull de racire
sice coolant radiator (ec") radiator de racire
convergence point (TH) punct de con- coolant settling tank (ech) cuva/tanc de
vergenta sedimentare a lichidului de racire
convergency of meridians (nav) conver- coolant tank (ec") cuvaltanc de racire
genta a meridianelor cooled-anode valve (eln) tub electronic cu
convergent (mat) convergent anod rikit
convergent current (aerod) curent con- cooling (TN) racire
vergent cooling action (TH) efect de rikire
convergent diffuser (aerod, rna) difuzor cooling agent (mater) mediu de racire,
come agent frigorific
converse (TH) reciproc cooling air duct (ech) conducta pentru ra-
conversely (TN) in mod reciproc cirea aerului
conversion (aut) conversie cooling-air intake (mp) colector de racire
conversion angle (nav) unghi de conver- a aerului
sie, corectie Givry cooling-air outlet (rna) ie~ire a aerului de
conversion conductance (rad) panta de racire
conversie cooling-air unit (ech) grup turboracitor
conversion flight (dz) zbor de tranzitie cooling blast (hidr) fileu/curent de lichid
(pentru aparate convertibile) de nicire
conversion gain (elll) ampliticare a etaju- cooling chamber (ech) camera de racire
lui de transpunere/amestec cooling coil (ech) serpentina de racire
convert (aut) a converti cooling-down process (liz) proces de ra-
converter/convertor (el) convertizor, co- eire
mutator; (rad) etaj de conversie, reac- cooling drag (aerod) rezistenta la inaintare
tor convertizor/de conversiune; (ut) a dispozitivelor de racire (radiatoa-
convertizor relor)
convertible helicopter (hel) elicopter con- cooling fin (mp) aripioara de racire
vertibil cooling gill (mp) aripioara de racire
cooling loop 100 corrective action

cooling loop (ech) bucla de racire CorioUs acceleration (dz) acceleralie Co-
cooling package (ech) agregat frigorific riolis
cooling rib (mp) nervura de racire Coriolis effect (mec) efect Corio lis
cooling system (ech) sistem de racire CorioUs'force (mec) foI1a Coriolis
cooling turbine (ech) turbina de racire corkscrew (dz,pil) vriej spirala stransaj a
coordinated night (dz) zbor coordonat intra in vrie
coordinates (mat, navy coordonate cork washer (ut) ~aiba de pluta
cope with (expf) a face fala la corner cabinet (transp) mobila de coil
co-pilot (av) copilot corner cut (aut) colt taiat
coping saw (ut) ferastrau de copiatlde- cornering (dz, pil) viraj, cotirej inclinan:
cupat laterala
copper (mater) cupru corner plate (str) fier coltar
copper-asbestos (mater) azbest cu cupru corner renector (rad) reflector diedru/un-
copper-asbestos gasket (ut) gamitura me- ghiular
taioplasticalazbest cu cupru corner vane (fH) paletii pivotanta
copper drift (ut) poanson de cupru corner-vane cascade (ma) retea de palete
copper hammer (ut) ciocan de cupru de intoarcere
copper plated (mater) acoperit cu cupru, corona (meteo) corona, halo
placat cu cupru corona discharger (el) descarcare prin
copper plating (mater) placare cu cupru efect corona, efluvii
copter (hel,sl) elicopter corposant (el) descarcare radianta, efluvii
copter engine (hel) motor pentru eli copter electrice
copy (aut) a copia correct (fH) a remedia; (transp) a rectifica
copy machine (ut) ma~ina de copiat (1411 contract)
copy milling (ut) frezare prin copiere corrected airspeed (dz) viteza corectata,
copy milling lathe (ut) strung de copiat viteza adevarata
copy milling machine (ut) freza de co- corrected altitude (dz) inaltime ndeva-
piat ratalcorectata
cord (el) cablu; (TH) coardii, ~iret, ~nur corrected indicated airspeed (dz) viteza
cordite (mater) cordita, exploziv folosit in indicatalcorectata
cartu~ele de start corrected ratio bearing (1Iav) relevment
cordonazo (de San Francisco) (meteo) radiogoniometric corectat
cordonazo, vant de tip uragan pe coasta correcting action (dz) corectare
mexicana, sufland dinspre sud correction (fH) corectie
cordwise extent (aerod) pe toata lungimea correction card (inc) tabel de corectie
coardei correction factor (aerod) coeficient de co-
core (TH) miez, nucleu rectie
cored hole (ut) gaura infundata correction factor for induced drag (ae-
core losses (ef) pierderi in miezlin fier rod) factor de corectie pentru rezistenta
core storage (aut) memorie centrala, me- la inaintare indusa
morie cu ferite corrective action (aut) interactiune corec-
core tube (str) teava interioara toare; (transp) remediu, actiune de re-
coring (fH) segregare mediere/corectoare
corrective maintenance 101 cotton waste

corrective maintenance (e:'(pl) Intre~inere corrugated sheet iron/metal (str) tabla de


corectiva/cu remedieri otcl ondulata
corrective rudder motion (aerod, dz) de- corrugated skin (str) Inveli!? gofrat
viere de corectie a directiei corrugated surface (str) suprafaja ODdu-
correct mixture (carb) amestec normal lata/gofrata
corrector unit (com) dispozitiv de com- corrugation (ut) ondulare; gofrare
pensare; (ech) sincronizator corrugation sheet metal (str) tabla ondu-
correct thickness of ... (lit) a corecta/a latiilstriata
retu1:la grosimea de '" cosecant (mat) cosecantii
correlation (aerod, mat) cOl'e1are, corela- cosine (mat) cosinus
tie; (transp) concordan~a cosletizing (mater) calire (a otelului) in
correlation factor (aerod) coeficient de acid fosforic
corelare cosmic radio noise (rad) radiointcrferenta
corridor (nav) coridor, culoar cosmica, zgomot produs in radiorecep-
corroded (chim) corodat tie de radiatia cosmica
corrosibility (mater) corozivitate cosmic rays ((iz) raze cosmice
corrosibiIity proof (mater) anticoroziv; re- cost-effectiveness (transp) rentabilitate
zistent la coroziune costly (transp) oncros
corrosion (chim) coroziune cost-plus-a-fixed fee contract (trallsp)
corrosion pitting (expl) cu urme de coro- contract cu bcneficiu fix; piata cu be-
ziunc in puncte neficiu fix
corrosion preventive (mater) anticoroziv, cost-plus contract (transp) cotract cu be-
substan~a dc protectie contra coroziunii ncficiu fix; piata cu bencficiu fix
corrosion-proof (mater) rezistent la coro- cost-reimbursement contract (transp)
ziune; inoxidabil contract in regie; piata in regie; piata
corrosion resistance (mater) rezistenta la cu cheltuieli controlate
coroziune cost-sharing contract (transp) contract in
corrosion resistant (mater) rezistcnt la co- regie; piata in regie, piata cu cheltuieli
rOZlUne controlate
corrosion-resisting steel (mater) otcl re- cotangent (mat) cotaugenta
zistent la coroziunc, otel inoxidabil cotter (JH) pana, cui spintecat, dorn, ~tjft;
corrosion scale (mater) scara de coroziune a asigura cu cui spintecat/dorn/1:ltift
corrosive (chim) coroziv cotter bolt (str) bolt cu pana
corrosh7 e agent (chim) agent coroziv cotter joint (str) asambJaj eu paua
corrugated (str) gofrat, ondulat cottcr pin (JH) 1:ltift de asigurare, cui
corrugated co\'ering (ut) Inveli1:l gofmt spintecat
corrugated diaphragm (str) diafragmil/ cottcr pin cxtractor (lit) extractor de 1:ltift
membrana gofrata de <Jsigurare/cui spintecat
corrugated filler (str) umplutura din tabla cottcr pin hole (str) oJificiu/loca1:l/gaura
gofrata pentlU 1:ltift de asigmare/cui spinteeat
corrugated pipe (ut) (eava ondulata cotton (mater) bumbac
corrugated section (str) profil ondulat, cotton waste (expl) bumbac de ~ters;
scc~iulJe ondul ata/striatiilcanelata (mater) de1:lcu de bumbac
cotton wool 102 counterweight bolt

cotton wool (mater) vam counterpart (ut) varianta, modificare


couch (mater) grund counterplate (str) contraplaca
coulomb (el) coulomb (unitate de cantitate counterpoise (rad) prizii de pamant a an-
de electricitate) tenei, contraantena; (IH) contragreu-
countdown (casp) numaratoare in inversa tate
counter (apb) contor counterpoise earth (rad) prizii de pamant
counter acceptance (expl) contrareceptie a antenei, contraantena
counteract (IH) a echilibra/compensa counterpropellers (hel) elice contrarota-
counteracting force (mec) focta de sens tive
contrar/opus counterrecoil (mec) recul, revenire
counteraction (IH) contraactiune; reacti- counter-rotating propellers (hel) elice
une; antagonist contrarotative
counter arm (apb) ac indicator, sageata counterrotation (mec) rotatie in sens in-
counterbalance (mec) echilibrare, contra- vers
balansare; a echiIibra counters haft (mec) arbore auxiliar; arbore
counter-bearing (ma, mp) contralagar, de transmisie intermediar
contrapalier countersink (ut) freza conica; adancitor,
counterblast (aerod) contracurent te~itor; a freza; a adanci
counterbore (ut) adancitor pentru loca~ul countersinking bit (ut) burghiu de cen-
capetelor ~uP.lbului; liirgitor; zencuitor trare
counterboring (ut) zencuire; adancire (a counter spring (com) contraarc
giiurii) countersunk (ut) inecat .
counterbrace (str) contrafi~a; contradia- countersunk bead (ut) cap ioecat
gonalii countersunk head bolt (ut) bolt cu cap
counterclockwise (IH) in sens contrar inecat
acelor de ceasornic countersunk head screw (ut) ~urub cu cap
counter-diagonal (str) contradiagonala inecat
counter dial (apb) scalii/cadran de contor countersunk head steel rivet (ut) nit de
counter-electromotive force (el) fO$ otel cu cap inecat
contraelectromotoare countersunk hole (ut) gaura pentru nit cu
counterflow (aerod) contracurent cap inecat
counterflow heat exchanger (ech) schim- countersunk phillips screw (ut) ~urub cu
bator de caldura in contracurent [anta in cruce ~i cap inecat
countergauge (ut) contracalibru, calibru de countersunk rivet (str) nit cu cap inecat
control counters unk washer (ut) rondelii/~aiba
counter hand (apb) sageata a acului indi- inecata
cator counter-test (fnc) incercare de control!
counter-insurgency helicopter (av mil) verificare (a unei alte fncercdri)
elicopter antigherila counter-torque (hel, mec) cuplu de reactie
counter knob (apb) manetalbuton (rotativ) countertrades (meteo) contraalizee
de comanda a contorului counterweight (mec) contragreutate
counterlift wires (str) contrahobana counterweight bolt (str) bolt pentru con-
counter nut (ut) contrapiulita tragreutate
counterweight carrier 103 coune light

counterweight carrier (upl) cArucior pen- coupling lever (mec) parghie de cuplare,
tm contragreutate; (str) suport de con- parghie a ambreiajului
tragreutate coupling member (hidr) mutS de cuplare
counterweight catch (str) zAvor de con- coupling nut (uf) piulitA de fixare/intin-
tragreutate dere'~
counterweight tongue (sfr) lamAlplacA de coupling pin (com) bolt de legAturA (al
contragreutate lantului)
counting accelerometer (apb) accelero- coupling relay (el) releu de cuplare/lega-
graf turA
counting circuit (aut) circuit de numArare coupling resistor (eln) rezistentA de cuplaj
counting the Imulaton (sl) zbor razant/in coupling ring (mec) inel de antrenare
razmut coupling sleeve (I'H) man~on de cuplarel
couple (mec) cuplu, moment; (I'H) a cupla racordare
coupled circuits (eln) circuite cuplate coupling transformer (el) transformator
coupled-englne power unit (ma, mp) mo- de cuplaj
toare cuplate/jumelate coupling tube (hidr) tub de racordare
coupled flutter (sfr) flutter ciasic coupling unit (ma. mp) unitate de cuplare
coupler (el) cupla, cuptor, bloc de legaturi course (nav) cap, cursii; ruta
coupling (aerod) cuplaj, interactiune; (el, course-and-bearlng Indicator (apb) go-
eln) cuplaj; (I'H) mutS, ghearA cuploa- niometru
re; acuplare course and distance computer (apb, nav)
coupling arm (veh) consoli (Ia dirijabil) calculator de ruta ~i distantA, integrator
coupling bellcrank (com, hel) parghie co- dedmm
tit! de cuplare course-and-distance indicator (apb) indi-
coupling block (I'H) bloc de racord cator de directie ~i distanta
coupling bolt (str) bolt de cuplare/imbi- course and drift indicator (apb) cerc
nare azimutal
coupling buffer (mec) tampon de cuplare course-and-speed computer (apb) calcu-
coupling capacitor (eln) condensator de lator de vant
cuplaj course angle (nav) unghi de rutA
coupling coefficient (eln) coeficient de coune beacon (nav) far de ruta
cuplaj course bearing (nav) relevment de dmm
coupling coli (eln) bobina de cuplaj course corrections (nav) corectii ale rutei/
coupling condensator (eln) condensator de capului
cuplaj course corrector (apb) calculator de vant;
coupling crank (com) bratlmaniveli de cu- (meteo) anemometru
plare course detector (apb) indicator de dmm
coupling disk (ma, mp) disc de cuplare/ course-deviation indicator (apb) indicator
antrenare de abateri in directie
coupling end (ut) capAt de cuplare/an- course indicator (apb) indicator de direc-
trenare tie, conservator de drum/rota
coupling flange (hel) placA de antrenare course light (infr, navy luminA!far de rutA! .
cap/directie
course line 104 crab pot valve

course line (nav, rad) ax de radioalini- covering (av) imbracare a aripei (in
ament panzd); (I'H) strat acoperitor, husa,
course made good (nav) corectie de rutii/ acoperire, imbraeaminte
drum, drum/ruta adevarata covering power (folo) grad de acoperire (a
course magnitude (nav) marime (earaete- unei fotografii aeriene)
ristied) a rutei (vitezd, altitudine) cover lid/lock (mp) ziivor al capacului
course-meter (apb) indicator de drum (earburatorului)
course recorder (apb) inregistrator de ruta cover plate (str) placi'i de inchidere, capac
course sector (nav) sector de aliniament de cover screw (ut) ~urub pentru inchidere (a
pista eapaeului)
course selector (apb, aut) selector de rutii/ cover strip (Sir) tabla de acoperire
drum cover the distance (nav) a acoperi distanta
course selector indicator (apb) indicator covey (av) formatie de avioane
selector de drum/ruta cowl (mp) eapota
course setter (apb) transmitator de capl cowled engine (mp) motor eapotat
ruta cowl nap (mp) volet de capata
course setting compass (apb) compas de cowl nap valve up (com) robinet pentru
navigatie valetul capotei
course st;tting sight (eeh) vizor de navi- cowling (av) capotaj (de motor)
gatie cowling clip (mp) laci'it/ziivor de capotaj
course stability (dz) stabilitate de drum/ cowling former (mp, str) carcasi'i a capotei
directie (motorului)
course tracer (apb) "dispozitiv de trasat cowling grill control (com) camandi'i a
ruta/drumul valetului capotei
courtesy light (ech) lumini/far de intar- cowling panel (str) panou de eapota
ziere cowling petal (str) volet de eapata
coventrize (av mil) a distruge prin bom- cowling position indicator (apb) indicator
bardament un ora~/obiectiv (dupd de pozitie al voletilor capotei
nwnele ora~ului Coventry din Marea cowling support (mp, str) carcasa a ca-
Britanie) potei (motorului)
cover (expl) husa; (str) capac; a acoperi cowl ring (str) capota eirculara
coverage (ut) acoperire cowl slot (mp, str) volet al capotei
covered area (illfr) suprafata acoperita cozletizing (mater) calire (a otelului) in
covered factory space (infr) suprafata aeo- acid fosforie
perita c.p.s. (cycles per second) (I'H) cicli pe se-
covered noor space (infr) suprafata aco- cunda (Hz)
perita crab (foto) deplasare/deviatie a fotografiei;
cover gasket (hidr) garnituri'i de etan~are a (nav) a zbura eu vimt lateral
capacului crab angle (dz) unghi intre direqia van-
cover glass (apb) geam de protectie tului l?i dir~etia de zbor a avianului
cover grille (rad) grila de protectie (a mi- crabbing (dz) zbor derapat
crofonului) crab pot valve (eeh) supapi'i de ventilatie
crab the wind 105 crankpin bearing

crab the wind (sl) a zbura cu vant lateral crankcase bearer (mp) suport de carter
crack (mater) crapatura, fisura crankcase bolt (str) bolt a[ carterului
crack detection (inc) detectare de fisuri crankcase bracket (str) talpa a carterului
crack-detector (inc) detector de fisuri crankcase breather (mp) orificiu de aeri-
cracked gazoline (carb) benzina de cra- sire al carterului motorului
care crankcase facingJnange (rna, mp) tlan;;a a
crack growth (str) propagare a fisurilor carterului
crack into (pi!, sl) a intra in (pamant, alt crankcase front cover (mp) perete/capac
avian); abordaj; coliziune anterior a I carterului
crack-limiting (str) Iimitare a fisurii crankcase rear cover (mp) perete/capac
crackling (rad) paraitura, trosnitura posterior al carterului
crack load (str) sarcina de rupere crankcase stiffening web (mp) nervura de
crack open of a valve (hidr) deschidere a ranforsare a carterului motor
unei supape crankcase sump (mp) colector de ulei in
crack open pressure (relief valve) (hidr) carter
presiune de deschidere crankcase supercharger (mp) dispozitiv
crack test (inc) incercare la fisurare de supraalimentare atlat in carter
crack-up (sl) avarie crankcase tube (mp) teava principala pen-
cradle (str) carcasa, aparlitoare; (ut) cuzi- tru ulei in carter
net de reazem crank chamber (mp) carter
cradle Clip (str) capac de carcasa/apara- crankcheck (mec) brat de manivela
toare crank disc (ut) disc cu bolt de manivela
cradle-shaped fuel tank (carb) rezervor cranked spanner (ut) cheie curbatalin giH
de combustibil in forma de jgheab de lebada
cradle-shaped mounting (str) montaj/su- cranked wing (av) aripa "pescaru~" (in
port in forma de jgheab forma de IV deschis)
craft (av) avion, aeronava; aviatie crank handle (mec) inanivela
cramp (str) crampon, gheara crankiness (mp) mers "rotund" al moto-
crane (infr) macara rului
crane helicopter (/rei) elicopter macara cranking (ma) ventilare a motorului; (mp)
crane jib (infr) brat de macara brasaj (Ia motoare eu piston)
crank (dam) brat de parghie (al elero- cranking speed (mp) viteza de rotatie a
nuluil direcfieil projimdorului); (mp) arborelui cotit fa pomire
manivela; a demara/a pomi un motor cranking-type starter (ma, mp) starter
crank angle (com, mp) unghi de manivela colit
crank arm (mec) brat de manivela crank lever (mec) brat de parghie
crank axle (com) arbore cotit, ax cotit crank mechanism (mec) mecanism ell bie-
crank bearing (mp) arbore principal Iii manivela
crank boss (com) butuc al manivelei crankpin (mp) maneton
crankcase (mp) carter (al motorului) crankpin bearing (mp) lagar de biela (pe
crankcase arm (str) talpalbrat al carterului arborele cotit)
crankshaft 106 crew operating manual (C.O.:M.)

crankshaft (mp) arbore cotit crash launch (ech) echipament de salvare


crankshaft bearing (mp) palier de arbore crash pad (ech) ciiptu~eala moale pentru
cotit, lagiir palier protectie a echipajului impotriva lovirii
crankshaft casing (mp) carter, carcasii a la cap
arborelui cotit crash recorder (apb) inregistrator de acci-
crankshaft damper (mp) amortizor de ar- dent
bore cotit crash rescue and fire fighting service
crankshaft engine (mp) motor cu piston (expl) serviciu de salvare ~i luptii
crankshaft flange (mp) flan~ a arborelui contra incendiilor
cotit crash rescue equipment (av, ecll) ecm-
crankshaft grinding machine (ut) ma~inii pament de salvare in caz de accident
de rectificat manetoane de arbori cotiti crash roll (eell) ciiptu~ealii moale a mar-
crankshaft housing (mp) carter pentru ar- ginilor carlingei
borele coW crash switch (el) intrerupiitor de accident
crankshaft journal (mp) fus de arbore crash-worthiness (av) capacitate de ate-
cotit rizare fortata
crankshaft pin (mp) bulon de arbore cotit creasing hammer (ut) ciocan de zicuit/
crankshaft web (mp) brat de manivela a canelat tabla
arborelui cotit creep (TH) fluaj
crank the engine (expl, ma) a ventila mo- creep buckling (str) flambaj prin fluaj
torul cu reactie creep strain (str) deformatie specificii la
crank web (mp) brat de manivela (a arbo- fluaj
relui cotit) creep strength (mater) rezistenta la fluaj
crash (av, expl) accident de aviatie, pra- creep stress (sIr) sarcini de fluaj
bu~ire; a se priibu~i, a fi implicat intr- creep test (inc, mater) test/incercare de
un accident gray fluaj
crash ability (av) capacitate de a ateriza crepe rubber (mater) cauciuc crepat/cu
fortat suprafata rugoasii
crash boat (ech) ambarcatie de salvare crescent-shaped rib (str) nervura in arc
crashed aircraft (av) aeronavii prabu~itii/ crescent spanner (ut) cheie reglabila
avariata crest value (TH) valoare de varf/maxima
crashed engine (av, expl) motor antrenat crew (av) echipaj
intr-un accident gray crew capsule (av) cabina catapultabiHi
crash equipment (ech) echipament de sal- pentru echipaj
yare crew compartment (av) cabina pentru
crash landing (dz, pil) aterizare care are ca echipaj
rezultat avarierea avionului, aterizare crew door (ev) u~a pentru echipaj
fortatii crew maintenance (expl) deservire tehnicii
crash-landing impact (pil) ~oc la aterizare (a avionului) efectuata de echipaj
fortatii crew member (av) membru al echipajului
crash landing runway (infr) pista pentru crew operating manual (C.O.M.) (doc)
aterizare fortatii maliual de utilizare pentru echipaj
crew relieftube 107 cross beacon at .

crew relief tube (av, hel) instalatie de co- critical point (nav) punct critic (al rutei)
borare (in eaz de accident) a echipa- critical power-unit (expl) grup motopro-
jului pulsor critic (eu situatia eea mai defa-
crew station (av) post al echipajului vorabilii)
crimp (ut) a sertiza critical range (fiz, mater) domeniu critic,
crimping bush (ut) buc~a de sertizare zona de transformare, zona de tempe-
crimping pliers (ut) c1e~te de sertizat ratura critica
crimping ring (ut) inel de sertizare critical reaction (rad) reactie critica
crimping tool (ut) sculaJunealta de critical snowbanks (infr, meteo) strat de
sertizare zapadii critic
crimping washer (ut) rondelaJ~aiba de ser- critical speed (mee) viteza critica (Ia cor-
tizare puri in rotalie)
criteria/criterion (mat) criteriilcriteriu critical temperature range (liz, mater)
critical (TH) critic domeniu critic, zona de transformare,
critical altitude (manev. pil) altitudine zona de temperaturi eritice
criticalde restabilire critical voltage (of a magnetron) (el) ten-
critical angle of attack (aerod) unghi de siune critieallimita (a unui magnetron)
incidentalatac critic crocus (ut) ro~u de lustruit
critical closing speed (veh) viteza critica crop (ut) a taia, a seurta (extremitatea unei
de inchidere (a para~'utei) bare)
critical coupling (ef) cuplaj critic/optim crop dusting (av) strapirea reeoltei (ell
critical damping (apb, mee) amortizare avioane agricole)
critica cropped rotor (hel) rotor eu pale taiate
critical decision point (dz, pil) punct critic crop spraying (av) pulverizare pentru lu-
de decizie erari agricole
critical engine failure speed (dz, pil) vi- crop spraying equipment (av) dispozitiv
teza criticii la oprirea/caderea motoa- de pulverizare (agricola), echipament
relor pentru lucrari agrieole
critical now velocity (aerod) viteza critica cross (TH) cruce; transversal; incruci~at; a
a curentului traversa; a bara; a incruci~a
critical frequency (rad) frecventa critica cross aerials (rad) antene/dipoli incruci-
(relativ la ghiduri de unda) ~ati
critical frequency of radiation (rad) frec- cross band separation (rad) exploatare al-
venta critica de radiatie temativa
critical height (manev, pil) iniiltime criticii cross bar (com) palonier; (doe) Iinie trans-
critical humidity (meteo) umiditate critica versa la; (str) traversa, nervura trans-
critical leg (nav) transon critic de ruta versala
critical opening speed (veh) viteza critica cross bar (lights) (infr, nav) bara trans-
de deschidere (a para~utei) versala (de balize luminoase)
critical Mach number (aerod) numar cross beacon at '" (pil) treceti radiofa-
Mach critic rul la ...
cross beam 108 crowsfoot

cross beam (str) traversa cross-pointer meter (apb) indicator eu aee


cross bearing (nav) relevrnent de La un incruci~ate
post lateral cross-pointer mode (pit) regim de revenire
crossbleed valve (air) (ech) c1apeta de la aterizare dupa indicatorul zero
intercomunicatii (a aerului) cross-reference table (doc) tabel de cores-
cross-bracing (str) contravantuire 1n cruce, pondente
imbinare in cruce cross-section (doc) sectiune transversala
cross-check (rad) verificare incruci~ata (in desen)
cross country night (nav) zbor de traver- cross shafts (ut) arbori/axe transversale
sare cross-slide (ut) sanie transversa Iii
cross coupling (aerod, dz) cuplaj incru- cross talk (rad) diafonie, intermodulatie
ci~at, interactiune cross the active runway (pit) traversati
cross-cut chisel (ut) dalta de retezat pista in serviciu
cross-dipole (rad) radiogoniometru cu an- cross the right taxi strip (pil) traversati
tene incruci~ate calea de rulaj din dreapta
cross drive (mec) transmisie incruci~ata cross tube (str) traversa
crossed field plasma (mr) acceleratie a cross under (nav, pit) a depa~i pe dedesubt
plasmei in campuri magnetice ~i elec- cross union (hidr) racord in cruce
trice incruci~ate cross wall (str) perete transversal
crossed-loop antenna (roo) antena cu cross wind (dz) vant lateral
cadre incruci~ate cross-wind axis (dz) axa transversala
crossed shock waves (aerod) unde de cross-wind component (meteo) compo-
presiune incruci~ate nenta transversala a vantului
cross feed (aut) alimentare incruci~ata cross-wind condition (meteo) existenta a
cross feed line (carb) canalizare de inter- unui vant lateral
comunicatie (intre rezervoare) cross-wind crab position indicator (apb)
cross feed manifold (carb) conducte ale indicator de pozitie a avionului la ateri-
sistemului de intercomunicatie a carbu- zare cu vant lateral
rantului cross-wind force (aerod) forta de derapaj
cross feed switch (el) intrerupator de inter- cross-wind landing (dz, pit) aterizare cu
comunicatie vant lateral
crossfeed valve (hidr) supapa de aiimen- cross-wind landing gear (ater) tren de ate-
tare incruci~ata rizare pivotantlorientabil
cross Ilow (aerod) curent transversal cross-wind leg (pit) [atura a doua a turului
cross hatching (doc) ha~uri de pista, latura (turului de pistii) cu
cross level (apb) nivela transversala vant lateral
cross-modulation (rad) intercomunicatie crown (veh) partea superioara a cupolei
crossover (nav, pil) a depa~i pe deasupra para~utei; (infr) curbura (a pistei); linie
crossover tube (ma) teava de legiitura a de credintii (a pistei)
fliicarii crowsfoot (veil) laba de gascii (un grup de
cross plot (nav) grafic recapitulativ funii scurte legate la capiitul unei sin-
cross pointer indicator (apb) indicator cu gure funii pentru a distribui tractiunea
ace incruci~ate pe anvelopa balonului)
CRT (cathode ray tube) 109 cubic capacity (of engine)

CRT (cathode ray tube) (eln) tub catodic cryopumping (fiz) vidare/pompare cu me-
crucible (ut) creuzet tode din tehnica frigului
crucible steel (mater) otel de creuzet; otel crypto-steady flow (aerod) curentlcurgere
brut nestationara/criptostationara
cruciform (aerod, casp) in cruce, cru- crystal (rad) cuart, cristal
ciform crystal control (rad) reglaj (al cristalului)
cruciform girder (str) vinga cruciforma piezoelectric
cruise (dz) croaziera; (nav) a zbura la crystal-controlled frequency (rad) frec-
regim de croaziera venta controlata/pilotata cu cuart
cruise climb (dz) urcare in zbor de croa- crystal detector (rad) detector cu cristal/
zierii cuart
cruise-dash-cruise flight (dz) zbor la re- crystal diode (eln) diodii semiconductoare
gim de croazierii cu lansiiri scurte la cu cristal
viteza maxima crystal filter (rad) filtru piezoelectric
cruise mode (hel) functionare la croaziera crystal growth (chim, mater) cre~tere/tra
cruise not above/aUbelow (pi/) zburati in gere a unui monocristal
croaziera nu mai sus de/la/mai jos de crystalization (fiz) cristalizare; (mater, ut)
cruise performance (dz) caracteristidi. de ecruisaj
croaziera crystal loudspeaker (rad) difuzor piezo-
cruising (dz) croaziera electric
cruising altitude (dz) altitudine de croa- crystal microphone (rad) microfon piezo-
ziera electric
cruising ceiling (dz) plafon de croaziera crystal oscillator (rad) oscilator (piezo-
cruising flight (dz, nav) zbor de croaziera electric) cu cuart
cruising height (dz) inaltime de croaziera crystal pulling (rad) cristalizare progre-
cruising level (dz, nav) altitudine de croa- siva, tragere a cristalului
ziera crystal rectifier (rad) redresorcu semi-
cruising power (dz) putere la regim de conductori
croaziera (a motoarelor) CIS (cycles per second) (fiz) cicli pe se-
cruising radius (dz) raza de actiune la cunda (Hz)
croaziera C spacer (ut) C de reglaj
cruising range (dz) distanta de zbor la C spanner (ut) cheie in C
regim de croaziera C supply (eln) curent de grilii., curent de
cruising speed (dz) viteza de croazierii polarizare a grilei
cruising threshold speed (dz) viteza opti- cub (av) avion u~or cu cabina acope-
ma de croaziera ritii./inchisii.
crushed (spring) (mec) comprimat (despre Cuban eight (dz, pil) looping dublu in 8,
un resort) combinatie din doua immelmanuri
crushing (fH) zdrobire, sfiirihnare, strivire cubical expansion (fiz) dilatare volume-
crutch (ut) furca de sprijin, reazem trica
cryogenics (fiz) tehnica a frigului; fizicii. a cubic capacity (of engine) (mp) capacitate
temperaturilor scazute cilindrica (a motorulut)
cub plane 110 cut-and-try method

cub plane (sf) avion u~or cu intrebuinlari current relay (el) releu de intensitate/ cu-
multiple rent
cuff (aerod) carenaj al elicei (str) ferura current reversal (aerod) Intoarcere/inver-
cumbersome (expf) incomod sare a curentului
cumulative acceleration (mec) acceleralie current ripple (aerod) ondulatie a curen-
cumulativa tului
cl'mulative grid rectification (rad) detec- current transformer (el) transformator de
lie cu pierderi de grila intensitate/curent
ctimuliform (meteD) in forma de nor cu- curtailment (military only) (av mil) redu-
mulus cere a misiunii (numai in limbaj mi-
cumulo-cirrus (meteD) nori cumulocirus litar)
cumulo-nimbus (meteD) nori cumulo- curtain (TH) perdea, paravan, scut
nimbus curvature (mat) curbura
cumulus (meteo) nori cumulus curve (mat) curbii; (TH) a curba, a arcui
cup anemometer (meteD) anemometru cu curved (TH) curbat, arcuit, bombat
cupe curved body (aerod) corp de rotatie cu ge-
cup holder (ech) suport port cea~ca neratoarele curbate
cup rivet (ut) nit cu cap semirotund curved now (aerod) curent curbiliniu
cuprous (mater) cupros curved profile (aerod) profil incovoiat/
cure (chim) a polimeriza curbat
curing (chim) polimerizare, vulcanizare curve of equal bearing (nav) curba de
currency (transp) unitate monetara, valuta relevment egal
cUl'rent (aerod) curent, curs, curgere, flux; curvilinear motion (fiz, mec) mi~care cur-
(el) curent electric bi!inie
current aircraft (av) aeronava de tip cu- cusec (carb) consum volumetric (de lic/lid)
rent In exploatare masurat in picioare cubice pe secunda
current carrying capacity (el) capacitate cushion (ut. veil) perna
de conduclie cushion craft (veil) vehicul eli perna de aer
current consumption (el) putere absor- cushion drive (mec) transmisie elastica
bita, consum de curent cushioned clamp (ut) colier cu gamitura
current density (el) densitate a curentului elastica
current draw (el) consum/cerere de curent cushion rubber (of tyre) (ater) strat de
current feedback (el) reaclie de inten- cauciuc pe benzile de franare
sitate/curent custom airport (infr) aeroport vamal
current night plan (nav, pill plan de zbor customs (transp) varna
In vigoare cut (ma, mp) a taia/opri motorul; (nav)
current gain (el) amp!ificare de curent/ intersectie a doua linii de pozilie; un-
intensitate ghiul adiacent cel mai mic intre doua
current limiter (el) !imitator de curent linii de pozitie
current regulator (el) regulator de intensi- cut-and-try method (TH) metoda empirica
tate/curent de cercetare (taie # incearcii)
cut-away drawing 111 cyclic variation

cut-away drawing (doc) desen in sectiune. cutting-in (el) anclan~are a unui circuit
cut-away view (doc) vedere in sectiune cutting-off (el) taiere/declan~ (a unui
cut-in (I'll) a pomi, a cupla circuit)
cut-in current (relay) (el) (releu de) an- cutting-off machine (ut) ma~ina de debitat
clan~are de curent/intensitate cutting-oil (ut) ulei de taier9/racire
cut-in push button (el) buton de anclan- cutting pliers (ut) foarfece '
~are cutting template (ut) gabarit de debitare
cut-in voltage (el) tensiune de anclan- cutting to pieces (ut) a debita
~are/cuplare cutting tools (ut) unelte/scule de taiere
cutlet (flexible Oap element) (hel, sl) ele- cut to length (ut) a taia in lungime, a pune
ment flexibil de bataie pe lungime
cut-off (I'H) deconectare, separare; a secfi- cut view (doc) vedere in sectiune
ona, a taia, a decupa cyanide (chim) cianura
cut-off altitude (av) altitudine de oplire a cyanide hardening (mater) cianurare, cali-
motorului re in cianura de sodiu/potasiu
cut-off angle (av) unghi de deschidere cyaniding (mater) carburare/cianurare
cut-off bias (rad) polaIizatie de taiere cybernetics (aut) cibernetica
cut-off clutch (mec) sistem de decuplare cycle (I'H) ciclu, perioadii
cut-off connector (el) conector de taiere cycle between overhauls (expl) perioade
cut-off grid voltage (eln) tensiune de taie- intre revizii
re a grilei cycle counter (apb) contor de cicluri
cut-off point (mp) moment al opriIii mo- cycle per second (fiz) hertz (cic/u pe se-
torului cunda)
cut-off switch (eln) intrerupator de ali- cyclic (I'H) ciclic, periodic
mentare cyclic control step (hel) pas de comanda
cut-off tools (ut) scule de taiere ciclica
cut-off valve (hidr) supapa de inchidere cyclic flapping angle (hel) unghi de ba-
cut-off voltage (ebz) tensiune de taiere a taie/fluturare ciclic
grilei cyclic order program (expl) program de
cut-out (I'H) a opri, a intrerupe; (el) decu- aprovizionare periodic
plare, deconectare, intrerupator cyclic pitch (hel) pas ciclic/general
cut-out capacity (el) capacitate limitata cyclic pitch control (hel) comanda a pa-
cut-out dial (apb) cadran ajuratlcu orificiu sului ciclic/general
cut-out spar (str) lonjeron de decupare cyclic pitch control stick (com. hel) man~a
cut-out valve (ech) supapii/ventil de inchi- a pasului ciclic/gener<ll
dere cyclic pitch servo trim (hel) servoregu-
cut-out voltage (el) tensiune de inchidere lator al pasului ciclic/general
cutter (ut) cutit de a~chiat; foarfece; freza; cyclic pitch stick (com) man~a a pasului
scula de a~chiere ciclic/general
cutter-bar (ut) portcutit; arbore portbur- cyclic shift (aut) decalaj peliodic
ghiu cyclic system (aut) sistem ciclic/periodic
cutting angle (ut) unghi de taiere cyclic variation (hel) variatie ciclica pIin-
cutting edge (ut) muchie de taiere cipala
cycling 112 CZD (calculated zenith distance)

cycling (inc) perioada de reglare cylinder-head (mp) chiulasa de cilindru


cycling thermoresistor (ech) termistor/ cylinder-head cover (mp) capac pentru
sonda de ciclaj blocul cilindrilor
cyclogenesis (meteo) ciclogeneza, proces cylinder-head gasket (mp) garniturii de
al dezvoWirii unui ciclon chiulasa
cyclogiro (av) elicopter, ciclogiro; aerona- cylinder liner (mp) cama~a a cilindrului
va cu rotor care se invarte~te in jurul cylinder-linear seal (mp) garnitura de e-
unui ax orizontal tan~are a camasii cilindmlui
cyclone (meteo) ciclon cylinde,o piston rod (hidr) piston de verin
cyclonic (meteo) ciclonic cylinder re-boJ"ing (mp. lit) realezare a
cyclonic flame (ma) tlacarii turbionara cilindrului
cyclonic system (meteo) sistem ciclonic cylindc,o rod (hidr) tijii de verin
qclostrophic (meteo) ciclostrofic, caracter cylinder wall (fH) perete al cihndrului
al unui vant care sutla sub intluenta cylinder wear (mp) uzurii a cilindrului
unui gradient de presiune ~i a fortelor cylindrical body (aerod) corp eihndric
centrifuge, in absenta fortelor Coriolis cylindrical brush (lit) perie de curatat tevi
cylinder (fH) cilindru cylindrical flow (aerod) curent eilindric
cylinder barrel (mp) cilindru de motor cylindrical head rivet (str) nit Cll cap
cylinder block (mp) bloc al cilindrilor cihndrie
cylinder block stud (mp) prezon de bloc cylindricallity (mp) cilindricitate, propri-
de cilindri etate de a fi cilindric real (OpliS al
cylinder bore (mp) alezaj al cilindrilor ovalitdtii)
cylinder capacity (mp) capacitate cilin- cylindrical projeclion (nav) proiectie ci-
drica lindrica (in carlOgrafie)
cylinder cover (mp) chiulasa a cilindrilor cylindrical roller bearing (//lec) rulment
cylinder face (mp) oghnda a cilindrului eu role
cylinder fin (mp) aripioara (de riicire) a cylindrical union (ut) raeord toric/intre
cilindrului toruri
cylinder grinding machine (ut) ma~ina de CZD (calculated zenith distance) (nav)
rectificat cilindri distanta zenitala calculatii
daily (TN) zilnic, cotidiall damping coefficient/constant (el, mee)
daily check/inspection (expl) illspectie/ve- factor de am0I1izare
rificare/vizita zilnica damping device (ater, hidr) amortizor,
daily range (meteo) amplitudille/varia~ie dispozitiv de amortizare
zilnica damping effect (mec) amortizare
daily revenue utilisation (expl) rota~ie zil- damping factor (mee) coefieient de amor-
nidi In exploatare tizare; (rad) decrement de stingere
daily utilisation (expl) rota~ie zilnica damping intensity (aut) grad de amor-
daily variation (meteo) variatie zilnica tizare
daily-weat her chart (meteo) harta sinop- damping moment (aerod) moment de a-
tica zilllica mortizare
daily weather map (meteo) harta sinoptica damping ratio (jiz, mat) raport de amor-
zilniea tizare; (transp) taxil de amortizare
daisy-clipping (pil) zbor razallt/ln razmut damping torque (hel) cuplu de amortizare
damage (expl) deteriorare, vatamare; a de- damping winding (el) inla~urare/bobillil
teriora de am0I1izare
damage agent (mater) substnnta exploziva dampness (chim) umezealil, umiditate
damaged aircraft (expl) aeronava avaria- damp-proof (mater) rezistent la umezeala;
ta/accidentatil impermenbil
damp (chim) umed; a umezi; (mec) a dampy (chim) mned
am0I1iza; (meteo) umiditate danger (expl, pil) perieol
damped oscillation (fiz, mec) oscilatie a- danger area (expl) perimetruJzonil/arie de
mortizata seeuritate/pericol (ill jurlll avionull/i)
damped wave (jiz) unda amo11izata danger cone (veil) con de pericol, con atar-
dampen (chim, mater) a imbiba nat de un balon capti\" pentru preveni-
damper (TN) amo11izor rea avio3nelor
damper leg (ater) jnmbil de amortizare dangerous area (nav) ZODa perieuloasa
damper valve (hidr) supapil de amortizor dark l-csistance (ebl) rezistenta la Intune-
damping (el) atenuare; (mec) nmortizare rie (cell/Ie fotoelectriee)
damping action (mee) amortizare dal-k-trace cathode ray tube (elll) tun ea-
damping adjustment (alit) reglare a todic ell eeran absorbant
gradului de amortizare dash (casp) miscare de seurta durata; lan-
damping arrangement (ater, hidr) dispo- sare; (doc) linie de despartire; (rad) li-
zitiv de amortizare, amortizor nie (ill telegrajie)
damping capacity (TN) capacitate de a- dashboard (apb) tablou de bard
m011izare
dash-dot rhythm 114 daylight hours

dash-dot rhythm (rad) semnal ritmic li- data processing center/centre (aut) centru
nie-punct (emis de un marcher) de prelucrare a datelor
dashed line (doc) linie intrerupta data processing machine (aut) calculator,
dash number (doc) numar/cifra de inde- unitate de prelucrare a date lor
xare data processing system ({lUt) sistem de
dashpot (hidr) amortizor (eu piston) prelucrare a datelor
dash speed (dz. he/) viteza maxima data processor (aut) calculator, unitate de
data (mat) data (de calcul) prelucrare a datelor
data acquisition (Inc) culegere de date, data reduction (aut) reducere/prelucrare a
achizitie de date date lor
data adapter unit (aut) unitate de control data reporting period (expl) perioada de
~i adaptare (a /inii/or) raportare
data box (eeh) caseta pentru documente de data set (aut) set/multi me/lot de date
bord data sheet field (aut) zona de inregistrare
data card (expl) fi~a de date/exploatare data signal (aut) semnal de informatie
data cartridge (aut) unitate de caseta mag- data transfer (aut, rad) transfer de infor-
netica matii/date
data case (ech) caseta de bord data transmission (aut) transmisie de date
data cell storage (aut) unitate de memo- date (transp) data (ealendaristieii)
rie datum (doc) linie/punct de referinta (pe un
data chaining (aut) inlantuire de date, ~ir desen); (mat) data (de ealcul)
de date datum axis (I'H) axa de referinta
data-collecting device (aut, Inc) unitate de datum level (doc, ut) nivellplan de refe-
achizitie de date rinta
data collection (aut) achizitie/culegere de datum line (I'H) axallinie de referinta
date . datum locator (expl) vizor, referinta mar-
data communication (aut) transmisie de tor
date datum mark (expl) reper
data feedback (reliability) (expl) retur de datum plane (aerod) plan de baza/de refe-
date (fiabi/itate) rinta; nivel de baza/de referinta
data gate (eln) poarta (Iogicii) datum pJate (expl) placheta de referinta
data gathering (aut) achizitie/culegere de datum point (doc, ut) punct de referinta
date dawn-to-dusk (pil) referitor la perioada
data handling (aut) prelucrare de date luminoasa a zilei
data line (trallsp) Iinie de schimbare a day bomber (av mil) bombardier de zi/
datei pentru misiuni de zi
data link (rad) retea de informatii day night (av) zbor de zi
data link command indicator (rad) indi- day frequency (rad) frecventa pentru ra-
cator de comenzi radio receptionate diotransmisiune in timpul zilei
data logging equipment (Inc) echipament daylight (I'H) lumina a zilei/naturala
de inregistrare a date lor daylight night (av) zbor de zi
data management (aut) gestiune de date daylight hours (I'H) ore corespunzand lu-
data processing (aut) prelucrare a datelor minii naturale
day marking 115 dead-soft steel

day marking (infr, nav) balizaj de zi dead-earth (el) legatura la pamant perfecta
dayplane (av) avion pentru zbor de zi deaden (I'H) a deconecta, a slabi, a amor-
day range (rad) raza de actiune diuma tiza, a astupaj (ut) a matui
day tracer bullets (av mil) proiectile tra- dead end (el) capiH orb/mort
soare pentru zi dead-end connection (I'H) capat orb/blo-
day wave (rad) uncia de zi/diuma catlinfundat
dazzle (foto) a diafragmaj (pil) a orbi cu dead-end pressure (mp) presiune in punc-
proiectoarele tul mort, presiune (in eilindri) la taie-
dazzling effect (pil) efect de orbire rea contactului
Db-meter (aeth, inc) decibelmetru, instru- deadeners (rad) surdina
ment de masurare a nivelului zgomo- dead engine (ma, mp) motor oprit
tului dead-engine landing (pil) aterizare pla-
DC generation system (el) generator de natalcu motorul oprit
curent continuu dead head resistance (aerod) rezistenta
DC generator (el) generator de curent con- parazitara
tinuu dead-heading (t1"ansp) cursa de intoarcere
DC supply (el) alimentare in curent con- a avionului gal
tinuu dead joint (str) asamblaj rigid, imbinare
deactivate (ehim) a dezactiva ; (el) a dez- fixa
excitaj (expl) a scoate din utilizare/ dead leaf (manev, pil) frunza moarta (figll-
serviciu ra de aerobalie)
deactivating (expl) scos din utilizare/ser- dead line (el) linie neutra; (expl) seas din
viciu exploatare; (I'H) termen final
dead air region (aerod) regiune cu aer dead load (I'H) greutate a construetiei,
stagnant greutate proprie, sarcina moartalpasiva
dead-angle (av mil, rad) unghi mort, dead man's zone (hel) zona periculoasa (a
sector rotorlllui)
dead-band (aerod) regiune cu aer stagnant dead movement (I'H) mi~care brutala
dead-beat (spb) aperiodic (despre indiea- dead point (mp) punct mort
liile aparatelor de bord) dead propeller (expl) elice cu contactul
dead-beat ammeter (el) ampermetru ape- taiat
riodic dead-reckoned position (nav) punct calcu-
deat-beat compass (nav) compas aperiodic lat/estimat
dead beat stability (mee) echilibrarej com- dead reckoning (nav) calculare/estimare a
pensare; stabilitate aperiodica rutei/drumului, estimaj (rad) punct es-
dead bottom center (mp) punct mort infe- timatldedus
rior dead-reckoning navigation (nav) naviga-
dead calm (meteo) acalmie totala, calm tie estimata
plat, rara vant dead reckoning position (nav) punct esti-
dead center/centre (mp) punct mort mat
dead center/centre ignition (mp) aprinde- dead smooth file (lit) pila dublu fina
re la punctul mort dead-soft steel (mater) otel foarte moale
dead space 116 decelerometer

dead space (TH) spaliu m0l1 debug (expl, sl) a inlatura defectele, a de-
dead spot (fiz) zona de decro~are a osci- pana
laliilor; punct mort; (rod) zona moarta; debunching (eln. fiz) degrupare
zona de tacere deburr (ut) a debavura
dead slick (sl) motor cu contaetuJ taiat deburring (ut) dehavurare
dead-stick landing (pil) aterizare eu moto- decade box (el. inc) cutie deeadiea
ml cu contact taiat, aterizare planata decade counter (eln) numariitor deeadic/
dead-stick loop (dz. pil) viraj in planare zecimaJ
dead time (TH) timp lllOI1 decalage (av) ealaj diferential, unghi intre
dead top center (mp) punet mort superior planul superior ~i eel inferior al unm
dead water (aerod, hidr) apa statatoare/ biplan
stagnantalmoarta decalage of the planes (av) decalare a ari-
dead water pocket (meteo) gol de aer pilor (Ia biplan)
dead weight (TH) greutate a eonstmqiei, decal age stagger (av) iesind/decalaj al a-
greutate moarta; sarcina care aetionea- ripei
za asupra avionului ea rezuJtat a gravi- decalcsccnce (fiz. mater) decalescentii
tatiei decant (carb. chim) a decanta
dead wind (dz) vant din fala/frontal decanting (carb, inc) decantare
dead-wire (el) conductor seos de sub ten- decanting device (carb, chim) decantor
SlUne decarbonise (expl. mp) a decarboniza, a
dead work (str) opera/lucrare mO<lrta decalaminarc; (mater) a cteearbura
dead zone (rod) unghi mort, zona moarta decarburization (exp!. mp) decarbonizare,
deaerate (expl.ut) a scoate aerul decalamitare; (mater) decarburare
deaerator (mp) rasutliitor (01 motoruhuj decay (fiz) deeadere, decJin, sJabire In in-
deafen (acth) a izola fonic, a amortiza (un tensitilte
zgomot) decay characteristic (liz. rad) carilcteris-
deafener (acth) amortizor de zgomot tidl de extinctie/de declin
dealer (transp) distribuitor decay coefficient/factor (rad) factorlcoe-
deals (mater) scandura (ell grosimea mai ficient de atenuare/de amoI1izilre
mare de 2 (oli ~i liilimeo mai mare de 9 decay time (liz. rod) timp de amortizare
to Ii) Decca navigation (nov) navigatie hiperbo-
debacle (meteo) eurgere a ghetarilor; de- licil cu sistcm Decca
baclu, ponme a gheturilor/zaporului Decca navigation system (rad) sistem de
deboost (el) a limita tensiunea; (mp) a Ii- navigatie Decca
mita presiunea de admisie decelerating effect (mec) efect de deceJe-
debooster (mp) [imitator de presiune la ad- rare/franarc
lllISIe deceleration (mec) decelerare
deboosler beam (com) parghie a mecanis- deceleration test (inc. veil) ineercare la
lllului de reversibilitate a busterului acceleratic <l dirijahilelor in scopul de-
debriefing (pil) scuI1a informare verbal;l terminarii rezistentei la inaintare
dupa zbor deceleration time (alit, dz) timp de deeele-
debris guard (mo) piasa de proteqie (a rare/franare
motorlllw) dccelerometer (apb) decelerometru
decibel 117 deep draught seaplane

decibel (acth) decibel decometer (apb) decometru, instrument de


decibelmeter (acth) decibelmetru navigatie in sistem Decca, Cflre reda pe
decimal system (aut, mat) sistem zecimal un ecrfln pozitia obtinuta de la statii Ie
decimal to binary conversion (aut) con- de Ifl sol
versie zecimal-binara decommutation (rad) decomutflre
decinormal (chim) decinormal (despre 0 decommutator (rad) decomutator
solufie) decompression (ech) decompresiune
decipher (rad) a descifra/ a decodifica decompression chamber (illc) barocame-
decision box (aut) simbol de decizie (Ia ra/camera de decompresiune
scheme logice/bloc) decontamination (chim) decontflminare
decision height (manev, piT) inaItime de decontamination pit (av mif) camp de de-
decizie contaminflre (a avioallelor)
deck (av mil) punte (a portavionului) ; decouple (rod) a decupla
(infr) platforma betonata pentru aero- decoupling (rad) decuplflre
state; (sl) sarcina aruncata; a para:;;uta decrab (manev) a inlatum derapfljullderivfl
deck alighting (av mit) aterizare pe puntea decrab manoeuvre (mane~) inlaturare fl
portavionului derivei
deck-arrester gear (av mil) dispozitiv de decrement (aut) decrement, descre:;;tere
franare a avioanelor la aterizare pe decremeter (inc) flparat pentru masurflrea
puntea portavlOnului flmortizarii
deck catapult (av mil) catapulti'i de punte Dectra navigation system (nav, rad) sis-
deck flying (av mil) zbor de pe un port- tern de navigatie Dectra
aVlOn dedcndum (ut) iniHtime a piciorului din-'
deck landing aircraft (av mil) avion care telui
poate ateriza pe punte (de portavion) dedendum angle (ut) unghi al conului 111-
deck of cards (aut) pachet de carte Ie tet;or (Ia roti dintate conice)
decks (sf) aripi (afe aviolllllui) deduced position reckoning (lIa1') deter-
deck start (av mil) decolflre de pe puntefl minflre/deducere a pozitiei
portavianului dee (lit) ~urub cu inel/ochi; c1emalbrida de
deckstringer (str) lonjeron de punte imbinare
deck watch (apb) ceflS de bard de-embrittlement (mater) degflzare
declaration (aut) declaratie de-emphasis (rad) dezaccentuare; slabire
declination (nav) declinfltie audio a frecventelor inalte
declination chart (na\') harta de declinatii de-energization (el) deconectare/dezexci-
declination circle (apb, nay) cerc de de- tarelintrerupere a alimentarii
clinatie de-energize (ef) a dezexcita, a scoate din
declinator (apb, nay) declinometru circuit, a intrerupe alimentarea
declutching (com) debreiere dc-energized (ef) fara curent
decode (aut) a decodifica deep beam (str) grinda cu sectiune inalta
decoder (rad) decodor, descriptor deep draught (ech) pescaj al barcii (de
decoding (allt) decodificare, descifrflre salvare)
decoke (/liP, sf) a decarboniza, a deca- deep draught seaplane (a v) hidroavion
laminfl monococa eu pescaj mare
deepening 118 degree of freedom

deepening (metev) sci'idere a presiunii (in deflection defocusing (eln) defocalizare,


zOlla allticiclollului) largire a spotului
deep frame (str) cadru ranforsat deflection of tire under impact (ater) de-
deep groove ball bearing (ut) rulment cu formare a anvclopelor la impact/~oc
canal de bi Ie adancit deflection plate (cathode ray tube) (rad)
deeply-finned engine (mp) motor eu ari- placa de deviere (Ia tubul catodic)
plOare mari de racire deflection range (IH) domeniu/plaja de
deep wear (expl) uzura profunda detlectie
defect (expl) defect deflector plate (aerod) deflector, placa de
defective (IH) defect, deficient, incomplet, defleqie
lacunar, defectiune defogging blower (eell) ventilator de deza-
defence (av mif) aparare burire
deflagrable (carb) deflagrabil (Ia combus- defogging duct (eell) conducta a sistemu-
tibifi) lui de prevenire a aburirii parbrizului.
deflagrate (carb. cllim) a deflagra conducta de dezaburire
deflate (TH) a rr>duce dimensiunile; (veil) a derogging fan (ech) ventilator de deza-
dezumtla, a da drumul gllzelor burire
deflating sleeve (veil) furtun/apendice pen- deform (str) a deforma
tru dezumtlarea aerostatului deformation (str) deformatie, deformare
deflation (veil) dezumflare, golire a ga- deformation field (str) camp de defor-
zclor mare
deflation valve (ech) supapa pentru elimi- defuel (carb. expl) a goli combustibi lui
narea gazelor defueling equipment (carb. il~fr) instalatie
deflation vent (IH) ventil pentru elimina- de golire a rezervoarelor
rca gazelor defuel valve (carb) supapa de scurgere a
deflect (aerod) a detlecta combusti bi lului
deflected thrust VTOL (av) aeronava cu degauss (el. lIav) a demagnetiza
decolare ;;1 atcrizare verticala cu degeneration (mat) degenerare, degeneres-
directia variabila a traqiunii centa; (rad) contracoreqie
dellecting coil (el, rad) bobina deviatoarel degradation (expl) degradare, deteriorare
detlectoare degrease (expl. ut) a degresa
dellecting electrode (eln) electrod deflec- degreaser (mater) decapant
tor/de deviere degreasing (expl. lit) degresare
deflecting fence (aerod) detlector degreasing agent (mater) agent degresant/
deflecting form true path (11m) abaterel decapant
deviere de la drumu 1adevarat degreasing machine (ut) ma~ina de de-
deflection (aerod) dclleqic; (apb) abatere gresat
a acului indicator al unui aparat; (com) degreasing tank (expl. lit) cuva de degre-
mi;;carc a unei comenzi din pozitia de sare
bazi\; (illfr) tasare; (str) sageaUt, defor- degree of arc (mat) grad (lillitate de nul-
mati!: vcrticala slird geometricd)
deflection coils (elll) bobine de dcf1eqie degree of freedom (mec) grad de libertate
degree of purity 119 delivery tube

degree of purity (eln) grad de puritate (Ia delamination (mater) exfoliere


semiconductori) delay (fH) Intarziere
degree of temperature (fiz) precizie a delay angle (alit, dz) unghi de intarziere
temperaturii delay bomb (al' mil) bombii de intarziere
degree plate (inc) placheta gradatii delay circuit (aut) circuit de intarziere
degree up (manel') grade de cabrare delayed action (mee) actiune Intarziata
dehydrating packet (ech) pachet deshi- delayed-action fuse (al' mil) focas cu In-
dratant tarziere; (el) siguranta temparizata
deice (eel!) a degivra delayed burning (mr) ardere Intarziata
deicer (eel!) degivror delayed drop/jump (al') salt eu parasuta
deicer-boot (eel!) degivror pneumatic eu deschidere Intarziata
deicer equipment (ech) echipament de de- delay element (alit) companenta de Intar-
givrare zlere
deicer pump (eel!) pompa (a instalatiei) delayer (aut) component Intarzietor
de degivrare delay fuse (al' mil) focos cu Intarziere; (el)
deicer shoe/strip (eel!) degivror pneumatic siguran!ii temporizata
deicer switch (eel!) comutator de degivror delay line (rad) linie de Intilrziere
deicer tank (ech) rezervor (CII lichid) de delay mechanism (alit) mecanism de tem-
degivrare porizarelintarziere
deicing air (ech) aer de degivrare delay percussion fuse (al' mil) focos cu in-
deicing air outlet (ech) orificiu de evacu- tarziere
are a aerului de degivrare delay period (mp) Intarziere la aprindere
deicing air temperature indicator (apb) delay rate (trmlsp) taxii/rata de Intarziere
indicator de temperatura a aerului de delay timer (eln) dispozitiv de Intarziere
degivrare delete (alit) a anula, il elimina
deicing duct (ech) conducta de degivrare deletion record (aut) Inregistrare de anu-
deicing fluid (mater) fluid degivror lilre
deicing heater (ech) Incalzitor de degi- delimit (alit) a delimita
vrare delimiter (aut) delimitator
deicing master valve (ech) valvaJclapetii deliver (tr{lIIsp) a furniza; (ech) a refula
de preluare a aerului de degivrare delivery (trmlsp) livrare
deicing mat (eel!) Inveli~ conductor la de- delivery empty weight (TH) grcutilte de
givrorul electrotermic livrare gal echipat
deicing pump (eel!) pompa de degivrare delivery flight (transp) zbar de Iivrare
(ell etilglieol) delivery of message (Tad) Inmanare il unui
deinhibit (expl) a inlatura protectia antico- mcsaj (destillatandlli)
roziva; a seoate din stoc delivery performance (doc) perform3ll!e
deionization ((iz) deionizare de li\Tare, nivel de serviciu
deionization potential (liz) potential de ddivery pressure of a pump (hidr) pre-
deionizare siunc de refulare a unei pampc
deionization time (liz) timp de ionizare delivery pump (hidr) pompa de refulare/
dekatron (eln) decatron debitare
delaminate (mater) a se exfolia delivery lube (lIIp) conducta de cvacuare
delivery valve 120 depleted (of stock)

delivery valve (carb, hidr) supapa de ali- density altitude (apb, dz) altitudine densi-
mentare metrica
Dellinger effect (rad) efect Dellinger density current (el) eurent saturat
delta (aerod) aripa delta, aripa triunghiu- density derivative (dz, meteo) derivata a
lara densitalii
delta connected (el) montat in triunghi density effect (dz) efect al densiHitii
delta connection (el) montaj in triunghi density nuctuation (fiz) fluctuatie de den-
delta fin (aerod) deriva in forma de delta sitate
delta fitting (str) ferura triunghiularii/ln density height (dz) altitudine densimetrica
delta density measurement (inc) miisurare a
delta hinge (he/) articulalie de biitaie/ flu- densitalii
turare density-meter (inc) densimetru
delta-three angle (hel) unghi "delta trei" density profile (fiz) profi I de densitate
delta wing (aerod) aripa delta/triunghiu- density wave (aerod) undii de densitate
lara dent (inc) amprentaj (mater) urma de 10-
delta-winged (av) cu aripa delta vitura
demagnetization (el) demagnetizare departing passenger (transp) pasager care
demagnetize (el) a demagnetiza pleaeii
demand hot (cold) (ech) a cere dildura departure (nav) deplasare est-vestj(transp)
(frig) pleeare, decolare
demand oxygen equipment (eell) instala- departure airfield (infr) aerodrom de ple-
tie de oxigen cu debit automat care
demeshing (com) decuplarej (fiz) disociere departure message (pU) mesaj de decoJare
demesh (of gears) (com) a decupla (un departure point (infr) punet de plecare/
angrenaj) decolare
demister (ech) dispozitiv contra aburirii departure terminal (infr) terminal de ple-
geamurilor eare
demisting (ech) prevenire a aburirii gea- depegram (fiz) diagrama pentru determi-
murilor narea punctului de roua (cip.)
demodulate (rad) a demodula dependability (expl) fiabilitate. siguranla
demodulation (rad) demodulare in funelionare
demodulator (rad) demodulator, discrimi- dependable (AlC) (trallsp) demn de incre-
nator dere (despre un avion)
demonstrated night diving speed (manev) dependent variable (mat) variabi Iii depen-
viteza de picaj demonstrata (ftirii apari- dentii
fia jlutterului) depending on condition (expl) depinzand
demonstration night (av) zbor de prezen- de condilii
tare dephase (el) a defaza
demounting (expl, ut) demontare depict (doc) a reprezenta
demultiplexor (rad) decomutator deplane (transp) a debarea
demultiplexlng (rad) decomutare depleted (of stock) (expl) epuizat (din
density (ftz) densitate stoc)
depletion (of stock) 121 design gross weight

depletion (of stock) (expl) epuizare (a sto- descent (dz) eoborare


cului) descent in autorotation (dz, hel) eoborare
depot (infr) depou, garaj, depozit, pare in autorotatie
depreciation (transp) amortizare (a mate- descent path (dz) traiectorie in coborare
rialului) descent rate (dz) viteza (verticalii) de co-
depreserve (expl) a seoate din stoe borare
depression (hidr) depresiune; (meteo) de- description (doc) descriere
presiune; arie de presiune atmosferica desiccator (ech) deshidratant
seazuta design (doc) proiect, plan; desen; sehita; a
depression type wave (aerod) unda depre- proiecta, a desena
sionaralde depresiune design aerodynamics (aerod) date aerodi-
depressurization valve (hidr) c1apetli de namice calculate
depresurizare; (ecll) supapa de deeom- design airspeed (dz) viteza de zbor calcu-
primare lata/de proiectare
depth (fH) adaneime, profunzime design altitude (dz) altitudine calculatiVde
depth charge (av mil) grenada submarina proieetare
depth line (nav) curba batimetriea, izobata design and construction efficiency (av,
depth of modulation (rad) grad de modu- doc) efieienta de proiectare ~i con-
lalie . structie, randament construc.tiv
derated (ma,mp) motor cu limitare de design automation (aut! proiectare auto-
putere sub eea maxima posibila (de matizata, automatizare a proiectarii
obicei la motoare fiirii variafie de pu- design condition (doc) conditii de pro-
tere cu condifiile) iectare
derating (pil) redueere a puterii design criteria (doc) criterii de proiectare/
derax (rad) radio locator caleul
derivative (av) varianta eonstruetiva; (mat) design cruising speed (dz) viteza calcula-
derivata tii/de proieetare de coaziera
derivative action (aut) reglare eu funetie design department (doc) departament de
de viteza de derivatie; comanda eu proiectare/studii
funclie de derivata intaia design development (doc) modificare de
derivative apparatus (inc) aparat pentru proiectare, dezvoltare
masurarea derivate lor aerodinamiee design diving speed (dz) viteza de picaj
derivative measurement (inc) determinare ealculatalde proiectare; viteza limita in
experimentala a derivate lor aerodina- picaj
mice design drawing (doc) schita de principiu
derived gust velocity (dz) amplitudine ma- design engineering (doc) studiu de con-
xima a intensitalii rafalei ceplie
derivometer (apb) derivometru design-error failure (expl) defect clatorita
Derschmidt type rotor (hel) rotor tip imperfectiunilor de proiectare
Del'schmidt design nap speed (dz) viteza calculatalde
derusting (expl) indepartare a ruginei proiecl8re eu tlapsuriJe se08se
descale (mater) a indeparta zgura, a deeapa design gross weight (av) greutate bruta de
descaling (mater) indepartare a zgurei calcul
design landing speed 122 detector box

design landing speed (dz) viteza calcula- des pin system (hel) sistem de incetinire a
tii/de proiectare la aterizare rotatiilor
design landing weight (dz) greutate calcu- destabilize (dz) a'destabiliza
lata/de proiectare la aterizare destabilizing action (dz) efect destabi li-
design limit (doc) limita de proiectare, li- zator/de dezechilibrare
mita reie~ita din calcul destabilizing condition (dz) conditii care
design load (str) sarcina teoreticiilde pro- reduc stabilitatea
iectare destabilizing influence (aerod. dz) innu-
design manoeuvering speed (dz) viteza cnta destabilizatoare
calculata in manevre destabilizing tendency (dz) tendintii de de-
design maximum weight (dz) greutate ma- stabi Iizare/dezechi Ii brare
xima calculatiilde proiectare destorage (expl) destocarc
design office (doc) birou de proiectare destroyer based helicopter (av mil) eli-
design overpressure (inc) suprapresiune copter ambarcat pe dislt-ugator
calculata destructive agent (mater) substanta dis-
design payload (transp) inciircatura co- tructiva/exploziva
merciala calculatiilde proiectare destructive read (aut) citire cu ~tergere (a
design performance (dz) performanta de i71registriirii)
proiectare destructive test (inc) incercare/test dis-
design point (rna. mp) regim calculat; tructiv
(doc) punct calculat Ide proiectare destructor (av mil) dispozitiv de auto-
design power (rna, mp) putere nominala distrugere
design range (dz) distanta calculatiilde destructor mechanism (av mil) mecanism
proiectare distructiv
design rough air speed (dz) viteza calcu- detachable compartment (av) comparti-
latii/de proiectare in aer turbulent ment deta\labil
design speed for maximum gut intensity detachable landing gear (ater) trcn de ate-
(dz) viteza de calcul penlt-u zbor in at- rizare largabi l
mosfera turbulentii eu intensitate ma- detachable pad (av) container deta$abil
xima a rafalelor detail drawing (doc) desen dctaliat
design standard (doc) standard de proiec- detailed logic diagram (aut) schema 10-
tare/de calcul gica detaliata
design take-off weight (dz) greutate calcu- detailed work sheet (ut) fi\la de lueru de-
latii/de proiectare de decolare ta 1iatiiltehno logica
design weight (av) greutate calculata/de detail file (aut) fi~ier de operatii
proiectare detail part (ut) piesa primariilsimpla/deta-
design wheel load (ater) inciircare calcu- \lata
lata/de proiectare pe roata detecting element (aut. inc) detector, sen-
design wing area (aerod) suprafata calcu- zor
lata/de proieetare a aripei detection (rad) detectare, descoperire
desk (apb, inc) panou, pupitru detector (aut. inc) detector; (apb) semna-
despin (dz. pil)a seoate din vrie; a opri lizator
rotirea detector box (ech) sistem de detectie
detent 123 diaphragm-type accumulator

detent (com) /imitator de cursa, clichet de D.F. (direction finder) (mec) indicator de
oprire, opritor; (rad) jack; (fH) deten- directie; (nav) busola radiogoniometri-
ta, declan~are ca; (rad) radiogoniometru (radar)
detented knob (ech) buton de fixare/ opri- D/P bearing (nav) relevment radiogonio-
tor/eu cliehet metric
deterent force (av mil) forta de lovire diabatic flow (fiz) sellrgere adiab"atica
detergent (mater) detergent diagnosis (aut) diagnoza, deteetare de erori
deterioration failure (exp/) defectare trep- diagnostic (aut) diagnostic
tata diagonal brace (str) diagonala eomprimata
detonation (carb) detonatie diagonal bracing wire (str) hobana dia-
detrimental resistance (aerod) rezistenta gonala
daunatoare diagonal truss (ater) biela diagonala (Ia
develop (inc) a pune la punet trenu/ de aterizare-decolare)
developer (foto) revelator diagram (fH) diagrama, seena, grafie
development (doc) elaborare, dezvoltare; dial (apb) cadran, scala; (nav) cere gonio-
(mat) desfii~urare a unei suprafete metric; ceas solar; (rad) disc telefonic
development aircraft (av) avion de studiu/ dial comparator (ut) comparator ell ca-
punere la punet dran
development engineering (fH) studiu de dial face (apb) eadran al aparatului indi-
dezvoltare cator
development flight (inc) zbor de incer- dial gauge (ut) comparator cu cadran
care/punere la punet dial indicator (apb) indicator ell cadran
deviation (fiz) decalaj; (mat) deviatie; dial-type indicator (apb) indicator ell ea-
(nav) derivatie; (fH) abatere dran
deviation card (apb, navy fi~a de deviatii diameter (mat, ut) diametru
deviation detector (ech) detector de de- diametral pitch (fH) pas diametral
viatie/ecart diamond (mat, navy romb
deviation indicator (apb) indicator de de- diamond box (pil) formatie de zbor in
viatii romb
deviation of the wind (nav) deviatie a van- diamond formation (av mil, pil) formatie
tului de zbor in romb
deviation ratio (rad) indiee de deviere diamond shaped (mat) romboidal
deviation sensivitivity (rad) sensibilitate diamond tools (ut) seule Cll diamant, elltite
la deviatie ell diamant
deviation signal (aut) semnal de deviatie diaphragm (rad) diafragma, membrana (Ia
deviation table (nav) tabel de deviatii microfon) ; (str) perete despartitor
device (fH) dispozitiv, aparat, mecanism, diaphragm capsule (apb) capsula eu
instrument membrana
dew (meteo) roua; ceata diaphragm chamber (ech, inc) camera ell
dew cell (apb, ech) element higrosensibil, membrana
eelula higrometrica diaphragm-type accumulator ((hidr) aell-
dew point (meteo) punet de roua mulator (de presiune) cu membrana
diathermancy 124 differential manometer

diathermancy (fiz) diatennie die-sinking (ut) fonnare a matritelor


dibber bomb (av mil) bombe proiectate die-stamping (ut) 1?tantare cu matrita
pentru distrugerea diilor rutiere diester lubricants (carb) lubrifianti dies-
dichromate (chim) bicromat terici
dicing (aut) decupaj in fonna de zar difference (mat) diferenta; gradient; diver-
die (ut) matrita; filiera; poanson gentii; (FH) deosebire; dezacord
die bar (ut) buterola difference frequency (rad) frecventa dife-
die casting (ut) turnare sub presiune rentiala
die forging (ut) matritare difference of potential (ef) diferenta de
dielectric (ef, fiz) dielectric potential
dielectric absorbtion (fiz) absorbtie die- differential (mat) diferentialii; diferential
lectrica differential action (aut, com) comandii di-
dielectric aerial (rad) antena dielectrica ferentialii
dielectric breakdown test (mater) test de differential aileron (aerod, com) eleron
strapungere a unui dielectric diferential
dielectric breakdown test bench (inc) differential aileron linkage (com) inter-
banc de testare la strapungere a unui di- conexiune diferentiala a eleroanelor
electric differential analyser (aut) analizor dife-
dielectric cap (rad, str) carenaj tenninal rential
din dielectric differential anode resistance (rad) rezis-
dielectric dissipation factor (ef) coeficient tenta anodica diferentiala
de disipare dielectrica differential block angle control (com, hef)
dielectric heating (el) incalzire dielectrica comandii diferentiala a pasului
dielectric hysteresis (ef) fenomen histere- differential braking (ater) franare diferen-
zis dielectric tiala
dielectric loss (el) pierderi in dielectric differential calculus (mat) calcul diferen-
dielectric medium (el) dielectric, mediu tial
dielectric differential drive (com) transmisie dife-
dielectric nose cone (casp) con anterior rentialii
(conjeCfionat din) dielectric differential effect (com) efect diferential
dielectric phase angle (el) unghi de pier- differential equation (mat) ecuatie dife-
dere, unghi de faw dielectric rentiala
dielectric strength (ef) rigiditate dielec- differential expansion (mater) dilatare di-
trica ferentiala
dielectric test (inc, ef) incercare/detenni- differential gear (mec) angrenaj diferen-
nare a rigiditatii dieledrice tial, pinion diferential
dielectric wedge (ef) pana dielectrica differential heating (mater) incaIzire dife-
die press (ut) presa de matritat rentialii
diergolic (carb) neignifug differentially controlled ailerons (aerod.
Diesel cycle (fiz) ciclu Diesel com) eleroane cu bracare diferentialii
Diesel engine (mp) motor Diesel differential manometer (apb) manometru
Diesel oil (carb) motorina diferential
differential piston 125 dimming

differential piston (hidr) plunger/piston diffusion (fiz) difuziune


diferential diffusion bonding (ut) sudura prin difu-
differential plunger (hidr) plunger/piston ziune
diferential diffusion brazing (ut) lipire (eu alama
differential (power) (dz) disimetrica (des- tare) prin difuziune
pre putere) diffusion flame (ma) flaciirii difuza
differential-pressure device (eeh) aparat diffusion pump (fiz) pompa de difuziune
de masurare a presiunii diferentiale (in digit (aut) cifra
cabina) digital (aut) digital, numeric
differential pressure meter (apb) mano- digital computer (aut) calculator digital/
metru diferential numenc
differential pressure relay (eeh) releu digital control (aut) comanda numerica
pneumatic diferential digital representation (aut) reprezentare
differential pressure switch (eeh) intreru- digitalaJdiscretii
pator manometric diferential digitize (aut) a cifra/a codifica; a trans-
differential relay (el) releu diferential forma din analogic in numeric
differential synchro-generator (rad) seI- digit selector (aut) selector digital
sin d~ferential emitator dihedral (aerod, mat) (unglti) diedru
differentiate (mat) a diferentia, a deriva dilatation (liz) dilatare
differentiating amplifier (hidr) amplifi- diluent (eltim) solvent, diluant
cator diferential dilute (ehim) a dilua
differentiation (mat) diferentiere, derivare dilute gas (liz) gaz rarefiat
diffracted shock wave (aerod) unda de ~oc dilution (eltim) diluare, dilutie
deviata dimensional and operating test and
diffraction (fiz, opth) difractie acceptance condition (expl, inc) con-
diffused junction transistor (eln) tranzis- ditii de incercare dimellsionala de func-
tor cu jonctiune difuzii tionare ~i de receptie
diffused light (apb) lumina difuzii dimensional check (inc) verificare dimen-
diffused lighting (apb) iluminare difuzii sionala
diffuser (ma) difuzor dimensional drawing (doc) desen de ga-
diffuser cone (str) con de racordare barit
diffuse reflectance (opth) reflectanta di- dimensionally scaled experiment (fne)
fuza experimentare cu respectarea similitu-
diffuser lip (nia) buzii/margine/prag al di- dinii geometrice
fuzorului dimension line (doc) linie de cota
diffuser segment (ma, mp) segment de di- dimension scale (doc) seara liniara
fuzor dimmer (eelt) intrerupator cu rezistenta re-
diffuser stability (inc, ma) stabilitate a glabiJa
scurgerii in difuzor dimmer cap (el) trefla ocultabila
diffuser support cover (ma, mp) capac dimmer switch (eell) comutator de lumi-
portdifuzor nozitate
diffuser vane (ma) paleta de difuzor dimming (opth) a reduce intellsitatea (ilu-
minarii)
dimple 126 directional gyroscope

dimple (ut) adancitura; ondulatie, incre- direct-current engine speed indicator


titura (apb) comptur de curent continuu
dimpled (ater) alveolat direct data channel (aut) canal de legatura
dimpled hole (ut) gaura ondulatartncretita directa
dimpled tred tire (ater) pneu cu amprente direct drive (mec) angrenaj cu priza di-
dimpling (mater) increFre, ondulare recta
dinghy (ech, transp) barca mica cu vasle direct-drive engine (ma, mp) motor rara
DINS (digital inertial navigation system) reductor
(nav) sistem numeric de navigatie direct-drive propeller (av) elice lara re-
inertial ductor, elice cu fixare directa
diode (eln) dioda directed energy (aerod) energie dirijata
diopter (opt h) dioptru, dioptric direct flow burner (ma) arzator cu injec-
dioxide (cltim) dioxidlbioxid tarea combustibilului in lungul cureD-
dioxide capsule (ech) butelie cu bioxid de tului
carbon comprimat (pentru umplerea direct fuel injection (ma) injectie directa
barci/or de salvare) de combustibil
dioxide cartridge (ech) butelie cu bioxid direct guidance (com, dz, rad) ghidaj
de carbon comprimat (pentru umplerea directlnemijlocit
barcilor de salvare) direct injection carburettor (mp) carbura-
dip (nav) inclinatie magnetica; inclinare tor cu pulverizare directa
aparenta a orizontului direct injection pump (mp) pompa de in-
diplomatic bag (transp) valizii diplomatica jectie directa
dipole (aerod) dublet; (el) dipol direction (IH) directie, sens, conducere,
dipole aerial/antenna (rad) antena dipol indrumare
dipping diode (eln, rad) dioda de nivel directional aerial/antenna (rad) antena
dipropellant (mr) comhustibil pentro ra- directionalii
chete format din doi componenti directional bearing (nav) relevment di-
dipstick (ut) rigla de masurat; (carb) tijii rectional
de nivel (de ulei, etc) directional behaviour (dz) caracteristicii
direct (TH) direct, drept; a indruma, a diri- de directie
ja, a conduce directional-control (aut, com, dz) coman-
direct access (aut) acces directlselectiv da a directieilde directie
direct access storage (aut) memorie cu directional crossbar (com, hel) palonier
acces direct directional emissivity (rad) putere emisi-
direct addressing (aut) adresare directa vii direetionala
direct approach (pil) apropiere directa directional emittance (rad) putere emisiva
direct bearing (nav) relevment de apro- direetionala
piere directional-finding bearing (nav) relev-
direct control (com) comanda directa ment de apropiere
direct coupling (rad) cuplaj direct/gal- directional gyro (apb) compas giroscopic
vailiC directional gyroscope (apb) girodirec-
direct current (ef) curent continuu tional
directional handling quality 127 discharge valve

directional handling quality (dz) calitati direct vision (DV) window (droop nose)
de manevrabilitate directionala (av) fereastra pentru vedere directa (Ia
directional loop (rad) cadru radiogonio- avioane cu bot basculant)
metric dirigible (veh) dirijabil
directional pattern (rad) diagrama de ra- dirt (TH) impuritatej (expl) noroi, mur-
diatie in putere a unei antene darie ~',

directional stability (dz) stabilitate direc- dirt inhalation (ma) aspiratie de impuri-
tionalalde drum tate
directional trim (com) compensare de di- dirty configuration (av, sl) configuratie de
rectie aterizare "cu totul seos"
direction finderlfinding (rad) goniome- "dis" (rad,sl) deconectat
tru disabled (expl) scos din serviciu
direction-finding equipment (rad) apara- disadvantage (TH) dezavantaj, inconve-
tura de goniometrare nient
direction-finding receiver (rad) receptor disassemble (expl) a demonta
radiogoniometric disassembly (expl) demontare
directions for use (TH) mod de utilizare disc/disk (TH) disc
direction indicator (apb) indicator de di- discard (expl) a reb\:caj a scoate din uti-
rectie lizare
direction of rotation (TH) sens de rotatie disc clutch (TH) cuplaj de disc
direct maintenance cost (expl) cost direct discharge (av mil) descarcare (a unei
de intretinere arme)j (el) descareare eleetrieaj (TH)
direct measurement (inc) masurare di- debit, consum
recta discharge button (ech) buton de evacuare
direct operating cost (expl) cost direct de discharge current (el) curent de descar-
exploatare eare
director (aut) aparat de comandaj (rad) discharge fan (ech) venti lator aspirator,
radio locator de supraveghere in siste- exhaustor
mul GCAj (transp) director discharge indicator (apo) indicator de
directory (transp) anuar, ghid, carte de deseareare
adrese, carte de telefoane discharge line (hidr) in aval (Ia pompey
direct path (hel) cale directa discharge manifold (carb) eonduete ale
direct quenching (mater) calire directa injectoarelor de combustibil
direct reading (apb) citire (a indicatoa- discharge opening (hidr) orifieiu de eva-
relor) cuare
direct-reading compass (apb) busola discharge overboard (TH) a evacua peste
magnetica cu citire directa boniJin exterior
direct-reading indicator (apb) aparat cu discharge pressure (hidr) presiune de des-
citire directa carcare
direct-rudder movement (com) mi!}care/ discharge tube (mp) teava de e!}apament
deviere a directiei prin comanda directa discharge valve (hidr) supapa de descar-
(fiirii servomecanisme) care
disc loading 128 display unit

disc loading (hel) sarcina pe disc (descris disk brake (ater) frana cu disc
de rotor) disk brake unit (ater) bloc de franii cu
discone (rad) antena disc-con disc
disconnect (el) a deconecta disk dump (aut) analiza a discului
disconnectable clutch (TH) cuplaj deco- disk loading (he/) incarcare/sarcinii pe disc
nectabil (de rotor)
disconnect lever (con) parghie de decu- disk pack (aut) incarciitor de disc
plare disk-seal valve (eln) tub electronic cu disc
disconnect point (expl) punct de demon- de conexiune
tare; (str) punct de racordare disk storage (aut) memorie cu disc
discontinuity (fiz, mat) discontinuitate dismantling (expl, ut) demontare, deza-
discontinuity point (fiz, mat) punct de samblare
discontinuitate dispatcher (aut) distribuitor, repartitor
disc piston (mp) piston cu cap drept; piston dispatching (transp) expeditie
disc dispersal airdrome (infr) aeroport de dis-
disc-plane (hel) plan al discului; plan al persie/deviere
varfurilor palelor dispersed aircrafts (av) aeronave Tara pi-
discrepancy (expl) anomalie lot; (av mil) avioane tinta; (transp) ae-
discrete representation (aut) reprezentare ronave dispersate/dislocate
discretaldigitala dispenser (ech) distribuitor, alimentator
discriminant (mat) discriminant dispenser vehicle (infr) vehicul pentru ali-
discriminator (eln, rad) discriminator! mentare, autoalimentatof
demodulator (pentru semnale audio dispersion factor (fiz) coefieient de dis-
modulate In frecvenfii) persie
discriminator tuning unit (rad) unitate de displace (TN) a deplasa
demodulare pentru semnalele audio displaced (Tff) deplasat, decalat
modulate in frecventii displacement (TH) deplasare, dezlocuire,
disc-type filter (mp) filtru de discuri inlocuire; (nav) deealaj
disembark (transp) a debarca displacement compressor (ma) compresor
disengage (of gears) (TN) a debreiala dez- cu piston
angrena (Ia angrenaje) displacement signal (aut) semnaJ de de-
disengagement (mec) dezangrenare/debre- plasare
iere displacement thickness (aut) grosime de
disengaging link (com) bielii/tija de de- deplasare
breiere dIsplacement volume (mp),olum de lucru
dish (rad) antena parabolica; (ut) a am- al cilindrului
butisa display (apb) afi~aj, expunere, reprezen-
dished diaphragm (str) membrana gofrata tare, indicare; a expune, a prezenta, a
dished washer (ut) rondela bombata desTa~ura
dishing (mat) concavitate; (TH) bombare display scale (apb) scala indicatoare
dishpan spacer (str) antretoaza conica display storage tube (rad) eeran cu me-
disk area (hel) suprafata a discului (ro- morie/imagine persistenta
torului) display unit (aut) unitate de afi~are
disposable load 129 dive-brake

disposable load (av, transp) masalsarcina diiltress (pil) dezastru (aerian)


disponibila (care poate ft fncdraatd sau distress call (pil, rad) apel de ajutor/de
descdrcatd) pericol/de S.O.S.
disruptive strength (el) rigiditate dielec- distres:i message (pil, rad) mesaj de de-
trica zastru
disruptive voltage (el) tensiune de stm- distress phase (pil) fazii de dezastru
pungere distress signal (pil, rad) ape I de- ajutor/de
dissipate (fiz) a disipa pericol/de S.O.S.
dissipative flow (aerod) scurgere de fluid distributed mass-balance weight (com,
vascos str) masa de echilibrare distribuita
dissolve (chim) a dizolva distributing box (el) cutie de distributie
dissymetric fin (aerod) deriva asimetrica distribution chamber (ech) camera de dis-
dissymetry of lift (hel) asimetrie de por- tributie
tanta distribution system (hidr) circuit de dis-
distance (l'H) distanta tributie
distance covered (manev) distanta par- distribution valve (hidr) vana de distri-
cursa butie
distance finder (apb) telemetru distributor (mp) distribuitor (de aprin-
distance flight (av) zbor Ill. mare distanta dere)
distance indicator (apb) indicator de dis- disturbance (aerod, dz) perturbatie
tanta disturbed (mat) perturbat
distance-marking lights (infr, navy lumini disturbed flight (pi I) zbor in turbulentfil
indicatoare de distanta perturbat
distance measuring equipment (apb, navy disturbed jet (aerod) jet perturbat
dispozitiv de masurare a distantei disturbing moment (aerod, dz) moment al
distance-piece (ut) piesa intermediara, an- perturbarii
tretoaza de distantare, distantier disy chain (veil) cuplaj cu doua para!?ute
distance scale (apb) scala a distantelor ditching (e.xpl) amerizare fortata
distance-to-go-meter (apb) indicator de ditching behaviour (av) posibilitate de
distanta fata de punetul de orientare plutire a unei aeronave dupa 0 ame-
ales rizare fortata
distant-reading compass (apb) busola cu ditching impact (pil) impact/!?oc Ill. ame-
indicator Ill. distanpi rizare fortata
distant-reading manometer (apb) mano- diurnal behavior (astr) variatie diurna
metru cu indicatii Ill. distanta diurnal changes (meteo) schimbare di-
distilled water (chim) apa distilata uma
distort (str) a deforma; (rad) (nav) distor- dive (dz) picaj; a cobora in picaj
siona dive-angle indicator (apb) indicator de
distorted flow (aerod) curent deformat unghi de picaj
distorted shaft (ut) ax/arbore deformat dive bombing (av mil) bombardament In
distortion (rad) distorsiune; (str) defor- picaj
mare (in special nedoritii, sub injluenta dive-brake (aerod) frana aerodinamicalde
unei inciirciiri e.xcesive) picaj
dive characteristics 130 domestic line

dive characteristics (dz) caracteristica de DME (distance-measuring equipment)


picaj (apb, ech) echipament de teiemetrie
dive nap (aerod) volet de picaj dock (infr) doc; hangar
dive-recovery nap (aerod) volet de re" docking (expl) asistenta tehnic3; depanare
dresare din picaj docking keel (hel) chila de c:;;uare
divergence (aerod, dz) divergenta document box (transp) cutie pentru docu-
divergence boundl\ry (dz) limitaJgranita a mente
instabilita\ii aperiodice document gange (aut) calibru de incadrare
divergence drag speed (hel) viteza de ba- document handling (aut) prelucrare auto-
leiere de divergen\a mata a documentelor
divergence signal (aut) semnal parazit/de documents (aut. doc) dosar
divergen\a dodo (sl) elev pilot care zboara numai in
divergent (TH) divergent dubla comanda .
divergent tube (aerod, Inc) tub divergent dog clutch (com) cuplaj cu dinti; ambreiaj
diversion (transp) schimbare a rutei cu gheare
diversion field (infr) teren de rezerva dog coupling (com) cuplaj prin craboti
dh'ert a pipe (hidr) a ramifica 0 conducta dogfight (av mil) lupta serioasa
divided ailerons (aerod) eleroane compuse dog-tooth (aerod) treapta la bordul de atac
(pentru viteze mici .# mari) al unei aripi rezultand din cre:;;terea
divided duct (hidr) conducta ramificata coardei; dinte
dividend (transp) dividend doldrums (meteo) regiune de calm, cal-
dh'ider (hidr) divizor, reductor muri ecuatoriale
dividers (ut) compas de divizare, compas dolly (infr) carucior
diferential dome (aerod) carenaj; (rad) cupola, dom
dividing engine (ut) ma~ina de divizat domehead cylinder (mp) cilindru cu came-
dividing head (ut) cap divizor ra de compresie emisferica
diving brake (aerod) frana de picaj domehead-piston (mp) piston cu cap
diving night (pil) zbor in picaj bombat
diving moment (aerod, dz) moment de dome light (ech) plafoniera
picaj domestic (transp) local, intern
diving run (dz) picaj domestic airline (transp) linie aeriana in-
diving speed (dz) viteza de picaj terna
diving tendency (dz) tendinta de picaj domestic airport (transp) aeroport intern/
diving turn (dz) viraj pieat/in picaj local
diving velocity (dz) viteza de pieaj domestic air traffic (transp) trafic aerian
division (TH) divizare; impartire intern/local
di "ision point (ut) punct de montare domestic night (transp) zbor local/pe linie
divisor (mat) divizor interna
dizziness (pil) ameteala domestic lights (transp) iluminare comer-
D-iayer (meteo) regiunealzona D, strat ciala
inferIor al ionosferei (peste 70 km ~i domestic line (transp) linie (aerianii) in-
exclusiv ziua) tema
donor atom double-slotted flap

donor atom (efn,jiz) atom donor double-beam tube (efn) tub (catodic) eu
donutron (rad) magnetron eu dubla eolivie doua faseieule (efectronice)
de veverita double-bubbled section (rad) seetiune bi-
doodle bug (sf) avion proiectil lobata
door (str) u~a, trapa, capac de acces, volet double-cambered wing (aerod). aripa eu
de inehidere eurbura dublii .
door frame (str) eadru de u~ double-column planing machine (ut) ma-
door hinge hub (he/) butue de ~era ~ina de rabotat eu doua eoloane
door jamb (atr) montant de u~a double covering (str) inveli~ dublu
door unlatch and LlG unlock control double cross extrusion (str) profilare in
bellcrank (ater) maneta de dezavorare cruce de Lorena
a trapei trenului de aterizare-deeolare double-decker (av) avion biplan; (transp)
"door unlocked" warning light (eell) avion de transport eu doua etaje/punti
Iampa martor de "u~ deschisa" double-diaphragm shock tube (fnc) tub
dope (mater) lae de aviatie; a Iacui de ~oc cu diafragma dublii
doped fuel (carb) combustibil eu aditiv an- double diode (efn) dioda dubla
tidetonant double-entry blower (rna) compresor eu
doping (carb) etilare a benzinei intrare dubla
Doppler direction finder (rat!) radiogo- double-entry centrifugal compressor
niometru Doppler (rna) compresor centrifugal cu dubla
Doppler effect (fiz) efect Doppler admisie
Doppler radar (rad) radar eu efeet double-entry impeller (rna) rotor de com-
Doppler . presor cu dubla admisie
Doppler shift (fiz) deplasare Doppler double pole (ef) comutator bipolar
dorsal fairing (aerod) earenaj dorsal. double-pole double-throw (ef) eomutator
dorsal fin (aerod) deriva dorsali'i, deriva bipolar eu doua direetii
deasupra fuselajului double-pole double-throw relay (el) releu
dotted line (doc) linie punctata inversor bipolar
double action (fH) eu dublu efeet double-pole single-throw (el) eomutator
double -acting piston (hidr) piston cu du- bipolar cu 0 singura direetie
bla actiune double precision (aut) dublii precizie
double acting press (ut) presa eu dublu double punch (aut) dubla perforare
efect doubler (str) strat de eonsolidare/dublare
double annular combustion chamber double-row ball bearing (mec) rulment eu
(rna) camera de ardere eirculara eu pe- doua randuri de bile
reti dubli double-row engine (mp) motor cu doua
double armored bulkhead (str) cadru/pe- randuri
rete eu blindaj dublu double skin (.5tr) inveli~ dublu
double-bank engine (mp) motor in doua double-skinned construction (str) eon-
~iruri de V struetie eu pereti dubli
double-barrel carburettor (mp) earbura- double-slotted flap (aerod) flaps eu fanta
tor eu doua eamere de ardere dubla
double snap roll 132 downwind leg
----------------------:...--:.:::=:..-:.:::::..-:...-==:.::=--:...-=.::--:...-..=:.==-:-=---===::...oo:.::.::::"-=---==---:...-_-:...-:...-:...-:.=--=--===--:...-:...-:...-:=::-_:..."'::.

double snap roll (dz. pil) tonou dublu down lock (ater) lacat de fixare a trenului
rapid seos
double-squirrel-cage magnetron (rad) down locking (ater) zavorare eu trenul
magnetron eu dubla eolivie de veve- seos
rita downlock mechanism (ater) meeanism de
doublet (aerod, e/) dipol, dublet zavorare a trenului pe "seos"
double throw (a v) inversor down position (TH) pozilie inferioara
double-thrust bearing (com) rulment axial downslide (dz) glisare in jos
dublulcu dublu efect downstream (hidr) in aval
double track (coat) (ut) strat dublu de downstream burner (ma) arzator eu in-
vopsea jeetarea eombustibilului in lungul eu-
double-wedge (aerod) profil romboidal rentului
double-wedge airfoil (aerod) profit rom- downstream injection (rna) injeelie in
boidal sensul eurentului
double-wedge section (aerod) sectiune downstroke (mp) eursa deseendenta (a pis-
romboidala tOllului)
double-wedge wing (aerod) aripa cu profil downs un (pi/) zbor eu soarele in spate I
romboidal dinspre soare
doughnut shaped (mat) in forma de tor downtime (AlC) (tYaI/Sp) duratil de imo-
dovetail (str) coada de nlndunica bilizare (a aviOllllhn)
dovetail joint (str) imbinare in coada de downward acceleration (dz, mec) aecele-
randunica ralle indreptata in jos
dowel (mee) pivot, ~tift, cep downward ejection catapult (cell) cata-
dowel pin (ut) prezon, ~tift de eentrare pulta pentru aruncarea scaunului in jos
down (TH) JOS, in jos, inferior downward flight (dz, pil) zbor in eoborare
down current (meteo) curent descendent downward force (mee) forta dirijata in jos
downdraft (meteo) curent descendent; de- downward leg (pit) tronson dependent al
presiune atmosferica rutei de zbor
downdraft carburettor (mp) carburator cu downward motion (mee) mi~care deseen-
alimentare descendenta denta
down elevator (com) profundor bracat in downward roll (dz, pi!) tonou descendent
jos downwash (aerod) detleetie (a curelltlllui)
down-elevator deflection (com) bracare a downwash angle (aerod) unghi de de-
profundorului in jos fleetie
down (flap) (m~ seos (despref'aps) down wash factor (aerod) eoeficient de de-
down-going ailerons (aerod) eleron eare fleetie (derimta partiala a IInghillllli de
se lasa in jos depectie in raport CII coeficientlll de
down gust (dz) rafala deseendenta portanta)
downhill slope (illfr) declivitate in jos downwash field (aerodJ camp de defleetie
down latch (ater) laeat de fixare a trenutui (in jos) it curentului de iter
pe "seos" down wind (dz) vant de pupa (din spate)
down leg (dz, pit) ramura deseendenta (a downwind leg (pit) latura mare a turului de
traieetoriei de zbor) pista
d.p. (diametral pitch) 133 drawing board

d.p. (diametral pitch) (ut) pas diametral drag member (str) element constructiv
d.p. (differential pressure) (fiz) presiune care suporta sarcini frontale
diferentiala drag mode frequency (hel) frecventa a
draft (aerod) curent de aer, fileu; (doc) modului de baleiere
desen tehnic, schita; (rna) tractiune drag moment (hel) moment de baleiere
draft fan (ech) ventilator aspirator, exha- drag-rigid (hel) rotor nearticulatlrigid in
ustor baleiere
draft tube (ech) teava de aspiratie drag rope (veh) cablu de control al vitezei
drag (aerod) rezistenta la inaintare si altitudinii (Ia baloane)
drag absorber (hel) amortizor de baleiere drag stop (hel) opritor de baleiere
drag acceleration (dz, casp) aeceJeratie drag strut (str) tirant
negativa (in zborul inertial) drag wire (str) hobana (pentru forte para-
drag angle (hel) unghi de baleiere lele Cll directia rezistell!ei la f,will-
drag axis (dz) sistem de axe de eoordonate tare)
paralele eu viteza drain (TH) scurgere, drenaj; teava de dre-
drag balance (illc) balanta aerodinamiea naj; a scurge, a drena, a goli
pentru masurarea rezistentei la inain- drainable unusable fuel (carb) combus-
tare tibil neutilizabil recuperabil
drag brace (hel) bula de recul drainage (illfr) canalizare; (TH) drenaj
drag characteristics (aerod) earacteristiei drainage course (illfr) strat de drenaj
ale rezistentei la inaintare drain cock (carb, hidr) robinet de drenaj
drag chute (ech) para~uta de fran are drain connector (carb) priza de golire/
drag-chute compartment (a v, sl) compar- drenare
timent al para~utei de franare draining rack (TH) picurator
drag-chute cover (ech) husa a para~utei de drain line (carb) circuit de drenaj
franare drain manifold (carb) colector de drenaj
drag coefficient (aerod) eoeficient de re- drain nipple (carb) ~tut de scurgere
zistenta 1::l inaintare drain opening (carb) orificiu de drenaj
drag device (ater) dispozitiv de franare drain pan (Ill) bac de recuperare
drag direction (aerod) directie a rezisten- drain plug (carb) bu~on de drenaj
tei la inaintare drain solenoid (el) solenoid de golire
drag element (ebz) element de intarziere drain tube (carb, hidr) teava de drenaj
drag end (aerod) altitudine la care inee- drain valve (carb, hidr) robinet de drena-
teaza in mod practic rezisten!a aerodi- re/golire
namica draught (aerod) fileu/curent de aer; (doc)
drag force (aerod) forta de rezistenta la desen tehuic, schita
inaintare draughtsman (doc) desenator
drag hinge (hel) articula~ie verticaJa draw (doc) a desena, a schita
drag hinge pin (hel) ax de articulatie ver- drawback (mater) revenire; (transp) in-
ticala convenient
drag linkage (illc) instaJatie pentru schim- drawer (transp) sertar (Ia mohilii), lada,
barea rezistentei (Ia grelltiiti aerodilla- cutie
mice) drawing board (doc) plan~eta de desen
drawing dimension 134 drive

drawillg dimension (doc) cote ale dese- drift undercarriage (ater) tren de ateri-
nclor zare cu roti orientabile (pentru ateriza-
drawing file (doc) set/pachet de desene re cu wlnt lateral)
drawing number (doc) numar de desent drift up (dz, pill zbor in urcare
plan drill (pil) exercitiu. antrenament. instruire;
drawing office (doc) birou de desen a (se) antrena, a (se) instrui; (ut) bur-
drawing pin fdoc) pionezA ghiu, ma~ina de gaurit
draw out (doc) a desena, a schita; (FH) 8 drill adaptor (ut) man~on adaptor de man- .
scoate, a extrage, a evacua drina
dressing (ut) indreptare, prelucrare, ascuti- drill back from (ut) a contragauri
re a sculei: (mater) imbogatire, prelu- drill bit (ut) burghiu lat; varf de burghiu
crare; (FH) indreptar drill bush (ut) ~tut de gaurire
drier chamber (ut) camera de uscare drill chuck (ut) mandrina
drift (dz, nav) deriva; (el) ecart drill depth (ut) adRncitor
driftage (nav) derivare drilled fillister head screw (ut) ~urub cu
drift-and-speed indicator (apb) indicator cap cilindric gaurit
de deriva ~i viteza drilled screw (ut) ~urub gaurit
drift angle (nav) unghi de deriva drill-ejector (ut) ejector/expulzor de bur-
drift-angle indicator (apb) indicator de ghiu
unghi de deriva drill guide (ut) ghidaj de gaurire
drift correction (nav) corectie de deriva drilling fixture (ut) montaj de gaurire
drift down (dz, pi/) zbor de coborare, co- drilling jig (ut) gabarit de gaurire
borare progresiva drilling machine (ut) ma~ina de gaurit
drift error (of altimeter) (apb) eroare de drill mark (ut) a puncta
deriva (a altimetrului) drill out (ut) a elimina prin gaurire
drift noat (infr) baliza-repeT pentru deter- drill-press (ut) ma~ina de gaurit, borma-
minaTea derivei ~ina
drifting flight (dz) zbor de derapaj drill rack (ut) grila de ~aurit
driftmeter (apb) derivometru drillship (hel) platforma flotanta de foraj
drift pin (ut) ~tift de asamblare petrolier
drift plate (ut) placa de extractor drill stock (ut) ma~ina de gaurit manuala;
drift reading (apb) citire a unghiului de mandrina a ma~inii de gaurit
deriva drill template (ut) gabarit de gaurire
drift recorder (nav) derivograf, inregistra- drinking glass holder(eeh) suport de pahar
tor de deriva drinking water (transp) apa potabila
drift sail (av) zbor tara motor prin remor- dripstick (inc) statoscop cu picaturi. dis-
care pozitiv de determinarc a cantitatii de
drift sight (apb) derivometru lichid dintr-un vas
drift transistor (aut) tranzistor cu gradient drip tray (hidr) teava pentru captarea pica-
de temperatura turilor
drift tube (eln) tub de comanda dinami- drive (com) transmisie. comanda, actiona-
calcu modulatie in viteza a electro- rej a actions; (pil) a conduce (un ve-
nilor hieul)
drive amplifier 135 droplet

drive amplifier (hidr) ampl1ficator de ser- driving shaft (ma, mp) arbore conducatorl
vomotor de ac~ionare/de comandiilde transmisie
drive belt (ut) curea de transmisie drizzle (meteo) burnila
drive bit (mec) clinte de antreuarel traUG- drogue (av) para$uta de franare/stabili-
misie zatoare; (av mil) man~a de tragere re-
drive fit (ut) ajustaj fO$tlblocat morcata; (carb) con 31 sistemului de
drive home (ut) a bate la refuz, a infige alimentare in zbor; (infr) man~a1mane
driven disk (mec) disc condus ea de vant
driven element (mec) element condus drogue chute (ech, sf) para~uta de stabili-
driven gear (ma, mp) angrenaj condus zare
driven member (mec) organ/piesii recep- drogue gun (eell) mecanism de annare a
toare/condusii para~utei de franare
driven shaft (rna, mp) arbore condus drome (infr, sl) aerodrom
drive nut (com) piulij:ii de cornanda drone (av) avion rara pilot/teleghidat; (rna,
drive out pine (ut) a scoate ~tifturi/axe mp) zgomot produs de motor
drive pin (mec) ~tift de antrenarel trans- drone anti-submarine helicopter (DASH)
misie (hel) ehcopter antisubmarin teleghidat
driver (mec) piesa de antrenare; (rad) ex- drone helicopter (hel) :licopter teleghidat/
citator, etaj; oscilator; (eln) etaj de ex- rara pilot
citare a unui amplificator de putere droop (com) bracare; a braca in jos; (veh)
driver circuit (rad) circuit de excitare lasare in jos; a (se) lasa In jos
driver plate (ut) disc de antrenare drooped aileron (aerod) eleron flaps, ele-
drive shaft (mp) ax de transmisie ron lasat liber in jos
drive sleeve (mp) ax de transmisiel antre- drooping-nose fuselage (av) fuselaj cu bot
nare rabatabil In jos (Ia aterizare)
drive system (com) sistem de transmisiel droop nose (m) bot eu incidenla variabilal
antrenare basculant
driving disc (mec) disc de transmisie; disc droop restrainer (hel) opritor elastic
conducator; rondela de antrenare droop restrainer ring (Ilei) inel opritor in-
driving element (ma, mp) element condu- ferior
cator droop stop (lie/) opritor static
driving gear (mec) pinion de atac drop (dz) cadere; a pierde Inaltimea; (veil)
driving head (ut) cap de axa delestare a incarcaturii; a delesta; salt
driving input bevel gear (mec) pinion cu para~uta
conic de atac drop a wing (dz, pil) a se IncJina pe 0
driving member (mec) organ/dispozitiv de aripa; a se angaja pe 0 aripa
comandi'i/antrenare drop-forging (ut) forjare in matrita
driving pin (mec) boll de antrenare; bulon drop free (veil) a arunca incarcatura rara
de legatura para~uta
driving pressure (inc) presiune motoare drop hammer (ut) ciocan de matrita
driving pulley (com) roata de curea motoa- droplet (liz) pieiitura de dimensiuni mici
re/conduciitoare
dropmaster 136 dual pane window

dropmaster (veh) ::;ef al echipei de deles- dry thermometer (inc) termometru (eu re-
tare zervor) uscat
drop-out current (el) curent/irttensitate de dry thread torque (mec) cuplu de stran-
deschidere gere uscata
droppable tank (carb) rezervor largabil dry-type filter element (ma, mp) element
dropping (all) largare, para~ulare fillrant uscat
dropping height (veh) inaltime la lansare dry weight (of engine) (rna, mp) greutate a
drop platform (infr) platforma pentru les- motorului (fiirii combustibil)
tarea incarcaturii din avion D-shaped scoop (rna) eolector de aer in
drop pod (all) gondola largabila forma de potcoavaiD
drop ramp (str) trapa de inc8rcarel des- dual (TH) dublu, compus din doua paTti
carcare dual compressor (rna) compresor dublu
drop tank (carb) rezervor largabil dual control (av) dubla comanda
drop test (inc) incercare la ::;oc prin cadere dual control aircraft (av) avion eu dubla
drop tube (inc) numarator de picaturi comanda
drosometer (meteo) drosometru dual cut-out (light) (el) taiere dubla
drought (meteo) seceta dual discharge head (ech) cap de desear-
drum (TH) tambur, toba; (carb) bidon, ca- care dublu
nistra dual engine (rna) motor jumelat
drum altimeter (apb) altimetru cu tambur dual envelope (hel) anvelopa dubla
drum brake (ater) frana cu tambur dual flight (pil) zbor in dubla eomanda
drum storage (aut) memorie cu tambur dual now jet engine (ma) motor cu reactie
magnetic eu dublu flux
dry (TH) uscat, sec; a usca dual fuel pressure gauge (ech) manometru
dry adiabatique lapse rate (meteo) gra- dublu de presiune a combustibilului
dient adiabatic uscat dual function indicator (apb) indicator
dry-bulb reading (inc) indicatie a termo- combinat cu dubla indicatie
metrului (cu rezervor uscat) dual gyro platform (aut) centrala bigiros-
dry cell (el) baterie uscata; pila uscata; ele- copiea
ment uscat dual helicopter (hel) elicopter eu rotor
dry charged battery (with no electrolyte) dublu/birolor
(el) baterie cu electrolit liber dual indicator (apb) indicator dublu
dry cylinder-liner (mp) cama~ de cilindru dual injection pump (rna) pompa eu injec-
uscata lie dubla
dry engine (rna) motor uscat dual instruction (pil) antrenament/instruc-
dry fog (meteo) ceata uscata laj pe dubla eomanda
drying furnace (inc) etuva dual instruction aircraft (av) avion pentt"U
dry ice (e/lim) zapada carbonica antrenamentiinstl"Uctaj pe dubla coman-
dry power (rna, mp) putere (a motorului) da
rara injeqie de apa dual instruction time (pil) limp de instru-
dry run (TH) functionare tara lubrifiant ire in dubla comanda
dry-sump lubrication (rna, mp) ungere dual pane window (str) hubiou cu perete
sub presiune/useata transparent dublu
dual rod 137 duplicate

dual rod (com) tijiilbiela dubla duct-inlet section (doc) sectiune a unui
dual rotor helicopter (hel) elicopter cu ro- corp eu canal interior
tor dublu duct temperature probe (fnc) probal e\,an-
dual-seal tube (of tyre) (ater) camera (a tion pentru (miisurare de) temperatura
anvelopei) dubla in conducta
dual switch (ech) intrerupator dublu duct velocity profile (hidr) profil al vite-
dual tachometer and synchroscope (apb) zei in conducta
instrument combinat: tahometru ~i sin- dull (mater) mat, rara luciu; (ut) obtuz,
croscop te~it, toeit; a toci, a te~i
dual tandem wheels undercarriage (ater) dumb compass (nav) disc de relevment
tren de aterizare cu boghiu dummy (IH) functionare in gol; fictiv, fals
dual wheels (ater) roti jumelate/diabolo dummy aerial (rad) antena falsa
duct (hidr) canal, tea,'a, conducta; a pom- dummy aircraft (av) macheta de aeronava
pa pe 0 teava dummy bearing race (ut) cale falsa de
dueted anti-torque rotor (hel) rotor anti- rulare
cuplu carenat dummy connector (el) conector neocupat/
ducted body (inc) corp cu canale in in- gol
terior dummy gauge (el) marca pasiva
ducted cooling (ma, mp) racire prin tunel dummy joint (com) cupla falsa; (str) rost
dueted fan (rna) ventilator cu carenaj ine- de dilatare
lar/tunel dummy load (str) sarcina fictiva
dueted-fan engine (rna) motor cu suflanta dummy part (ut) piesa falsa/martor
canalizata dump (aut) analiza a memoriei calcu-
dueted-fan jet engine (rna) motor cu tur- latorului; imagine a memoriei calcula-
boventilator cu dublu flux torului; (carb) a descarca combustibi-
ducted-fan turbine engine-turbo-fan(ma) luI inaintea unei aterizari fortate
motor cu turbina cu dublu flux dump door (ech) ul;'alvolet de descarcare
dueted-fan-type JUt (inc) forta ascensio- dumping (av) delestare/largare in aer
nala a elicei tunelului dump pump (ech) pompa de evacuare
dueted flow (aerod) scurgere printr-un tub dump valve (carb) supapa de scurgere de
dueted gas system (hel) sistem de coman- avarie a combustibilului
cia a rotorului prin reactie (datii de 0 dump valve button (eclt) buton al supapei
turbinii de gaze) de seurgere de avarie a combustibilului
dueted propeller (aerod) elice dispusa in duplex channel (aut) canal duplex/bidirec-
carenaj inelar/in tunel tional
ducted radiator (eclt) radiator din tunel duplexer (rad) antena simultana de emisie-
ducted tail rotor (hel) rotor de coacia/ reeeptie in radioloeatie
anticuplu carenat/intubat duplex fuel burner (rna) a-rziitor duplex
ductile (mater) ductil duplex injector (rna) injector cu doua ca-
ductility (mater) ductilitate nale/duplex
duct inlet (rna) orificiu/gura de intrare in duplicate (foto, ut) duplicat, copie; a co-
conducta pia, a reproduce
duplicated aileron 138 dynamic pressure positioner

duplicated aileron (aerod) eleron cu sec- dynamic air vent system (carb) sistem de
tiune dubla golire a combustibilului prin preluare
duplicated circuit (com) circuit de coman- de curent de aer
da dublu dynamic anti-resonant vibration isolator
duplicated rod (com) tija dubla (de co-. (hel) amortizor al scaunului pilotului
mandil) de elicopter
duplication (IH) duplicare, copiere, repro- dynamic balance (mec) echilibru dinamic
ducere dynamic balancing (mec) echilibrare dina-
durability (expl) durabilitate, longevitate mica
dural (mater) duraluminiu, dural dynamic behaviour (fiz) caracteristici'i/
duralumin (mater) duraluminiu, dural comportare dinamica
duration of a climb (dz, pi/) durati'iltimp dynamic ceiling (dz) plafon dinamic
de ascensiune/urcare dynamic components (FH) componente/
duration of delays (transp) durata a intar- clemente dinamice
zierilor dynamic cooling (fiz) racire dinamica
dust (IH) praf; a prafui/pudra dynamic damper (hidr) amortizor dinamic
dust boot (IH) aparatoare de praf supla dynamic directional and lateral stability
dust cap (ech) bu~on de protectie contra (dz) stabilitate dinamica laterala ~i de
prafului directie
dust-cloud (meteo) nor de praf dynamic factor (str) factor (de sarcina)
dust counter (meteo) conimetru,numarator dinamic
de particule pri'ifoase dynamic head (aerod. me;c) presiune di-
dust cover (IH) apari'itoare de praf rigida namica
dust devil (meteo) vartej de praf dynamic lateral stability (dz) stabilitate
dust filter (ech) filtru de praf dinamica laterala
dusting (av) prafuire (a culturilor agri- dynamic lift (aerod) focta ascensionala di-
cole) namica
dusting aircraft (av) avion pentru prafui- dynamic load (str) sarcina dinumicii
re, avion agricol dynamic longitudinal stability (dz) stabi-
dusting crops (av) prafuire a culturilor litate dinamica longitudinala
dust spreaders (av) rampa de prafuire (Ia dynamic meteorology (meteo) meteoro-
avioane agricole) logie dinamica
dust storm (meteo) furtuna de praf dynamic microphone with self-contained
duty cycle (aut) ciclu de lucru; (eln) factor pre-amplifier (rad) microfon dinamic
de umplere (Ia impulsuri) ; (FH) ciclu cu amplificator incorporat
de funqionare/serviciu dynamic model (inc) macheta pentru in-
D-value (dz, nav) diferenta de altitudine cercari dinamice
relativa (f!ltre altitudinea datil de dynamic performance (FH) caracteristica
radioaltimetru ~i cea datil de altimetru) dinamica
dynamic accuracy (inc) precizie dinamica; dynamic pressure (aerod) presiune dina-
eroare dinamica mica
dynamic action (fiz) efect dinamic dynamic pressure positioner (apb) bloc
de prelucrare a presiunii dinamice
dynamics 139 dzus fastener

dynamics (fiz) dinamica dynamometer (fiz, inc) dinamometru, dis-


dynamic scale (inc) scars dinamica pozitiv pentru masurarea fortelor
dynamic stability (dz) stabilitate dinamica dynamotor (el) dinamotor, convertizor ro-
dynamic storage (aut) memorie dinamica tativ
dynamic structure testing machine (inc, dzus grommet (ut) orificiu pentru nit tubu-
str) ma~in1i pentru incercari la solicitari lar dzus
dinamice dzus fastener (ut) nit tubular dzus
EAM card (aut) carteIii perforatii earth connection (el) legatura a acumula-
ear (str) ureche, ochi, ochet, inel, toartii torului la rnasa, legare/legatura la ma-
ear cap (roo) cascii, pavilion de receptor sa; conductor de legare la masii
(Ia telefon) earthed cathode operation (eln) functio-
eared screw (ut) ~urub cu cap fluture; piu- nare cu catod la masa
li til fluture earthed grid operation (eln) functionare
early ignition (mp) aprindere prematurii cu grila la masii
early opening (mp) deschidere prematurii earth-inductor compass(apb) compaslbu-
(a supapelor) solii cu inductie terestra
early timing (mp) aprindere prematurii earthing (el) legare la piimant/masii; impii-
early wood (mater) cherestea formatii la mantare
inceputul al1ului earthing current (el) curent de legare la
ear nut (ut) piulita fluture parnantfmasa
earphone (rad) casca de ascultare earthing of aerial (rad) punere la masii a
earphone inset (rad) pastila pentILl casca .unei antene
(in telefonie) earthing strip (el) tresiilbanda de punere la
earpiece (roo) casca, pavilion de receptor pamant/masii
(Ia telefon) earthing switch (el) comutator de punere
ear plug (ech) dop de ureche, amortizor de la pamant!masii
zgomot earthing system (el) sistem de punere la
ear shell (acth) tub acustic pamant!rnasa
earth (TH) pamant, sol, teren, baza; (el) earthing terminal (el) banda de punere la
legaturalpunere la pamant; masa; (astr) pamant/masii
globul pamantesc earth plate (el) prizii!placa de pamant!
earth axis rotation (astr) rotatie a axei masa
Pamantului; nutatie earth return (el) fetur prin masii
earth bonding (el) continuitate de masa earth's axis (astr) axa a Pamantului
earth bonding plate (el) placa de rnetali- earth's magnetic pole (astr, nov) pol mag-
zare/lmpamantare netic al Parnantului
earth bound (av) terestru, referitor la Pa- earth system (el) metalizare, sistem de le-
mant gare la pamant/rnasii
earth conductor compass generator (infr) earth test (inc) incercare la rnasii
generator al dispozitivului de bord earthward (dz) dirijat spre Parnant
pentru aterizare cu cablu de ateri- ear trumpet/tube (actlz) tub acustic de
zare ascultare
ease 141 eddy-current inspection

ease (I'H) a slabi, a elibera echeloning (av mil, transp) e:;;alonare


ease nose gear off the runway (pil) a dez- echo (acht, rad) ecou
lipi roata de bot echo box (acht) cutie de rezonanta
ease off (pil) a miqiora viteza echo check (aut) verificare/control prin
ease of handling (dz, pill u~urinta de pilo- ecou
tare echoing area (rad) suprafata reflectanta
ease on (dz, pill a redresa (avionul in aer) echo ranging (rad) telemetrieprin ecou/
ease the stick forward (pil) a slabi man:;;a ultrasonora
inainte echo splitting (rad) divizare/descompune-
ease up on the stick (pil) a slabi man~a re a undei reflectate
easterly variation (astr, nay) declinatie es- eclipse (astr) eclipsa
tica ecliptic (astr) ecliptica
eastern time (nav) fus orar estic economical carburettor (mp) carburator
easting (nav) indreptare a rutei spre est cu economizor
eastward (nav) in directie estica, catre est economical combustion (ma, mp, mr) ar-
ebb (hidr) reflux, cMere, pierdere dere economica
EBCDIC code (aut) cod (de perforare) economical cruising conditions (transp)
EBCDIC regim economic de croaziera
ebonite (hard rubber) (mater) ebonita economical order quantity (transp) canti-
eccentric (com, mec) excentric tate economica
eccentric bush (mec) buc:;;a excentrica eCClnomical size (I'H) marime economical
eccentric disc (com) disc excentric mimma
eccentric drive shaft (mec) arbore de an- economical speed (nav, pill viteza econo-
trenare excentric mica
eccentric gear (mec) angrenaj excentric economizer (ech, fiz) preinci'Hzitor, recu-
eccentricity (mec) excentricitate perator de caldura
eccentric lock nut (ut) piulita excentrica economy (transp) economie, economic
de zavorare/siguranlare economy carburettor (mp) carburator cu
eccentric pump (hidr) pompa cu excen- economizor
tric economy coil (el) inra:;;urare economica
eccentric rod (com) bara de excentric, bi- economy contact (el) contact economizor
ela a excentricului eddies (aerod, meteo) vartejuri
eccentric shaft (mec) arbore excentric eddy (aerod, meteo) vartej, turbion; mi:;;ca-
eccentric thrust (dz, str) tractiune excen- re turbionara
trica eddy-cloud (meteo) nor turbionar
eccentric unit (ech) sistem cu excentric eddy-conductivity (el) conductivitate pen-
eccentrometer (inc) dispozitiv de masura- tru curenti parazitilFoucault
re a excentricitatii eddy current (el) curent parazit, curenti
echelon (av mil) e~alon Foucau It/turbionari
echelon aeriaIJantenna (rad) antena direc- eddy-curent disc (el) lamela electromag-
tionala cu fire e~alonate netica
echelon formation (av mil) formatie in Ii- eddy-current inspection (inc, mater) exa-
nie de zbor minare la metaloscop
eddy-current revolution counter 142 effective span

eddy-current revolution counter (ef, inc) effective area (aerod) suprafalalarie efec-
tahometru eli eurenti turbionari tivalde lucru
eddy damping (aerod) amortizare pentru effective aspect ratio (aerod) alungire
eurenti turbionari efectiva
eddy energy (aerod) energie turbionara effective camber (aerod) curbura efectiva
eddy field (aerod) camp turbionar effective cross section (str) sectiune trans-
eddy flux (aerod) flux turbionar versala efectiva
eddy(ing) motion (aerod) mi~care tur- effective current (ef) intensitate eficace
bulenta effective distance (infr) distantii efectivii
eddy-making resistance (aerod) rezistentii (de vedere a unuifar)
turbionara effective downwash (aerod) defleetie efee-
eddy transfer (aerod) transfer turbulent tiva
eddy viscosity (aerod) viseozitate turbi- effective height (dz, pif) altitudine efectiva
onara effective helix angle (aerod) unghi de eLi-
edge (aerod) bord; (I'H) muchie, tai~, mar- ce efectiv (descris de viirfuf pafei
gine elicei)
edge box member (nacelle) (str) cheson effective horsepower (mp) putere efectiva
de bordura (a unui motor)
edge girder (sir) grindii marginalatde eapat effective incidence (aerod) incidenta efec-
edge joint (str) imbinare marginalii/fron- tiva
tala effective landing area (infr) suprafata
edge lighting (ech) iluminare prin Fanta efectiva de aterizare, suprafata libera a
edge of a tool (ut) tail? al unei scule aeroportului
edge-on (aerod) pozitie a palelor elicei in effective language (aut) limbaj efectiv/de
planul curentului executie
edge-to-edge (ut) margine-la-margine effectiveness (transp) eficacitate
edgewise (he/) in sensuI coardei, in sensuI effective output (mp) putere efectiva; (I'H)
de baleiere randament/faetor de eficienta
edgewise moment (hef) moment de ba- effective pitcb(of propeller) (aerod) pas
leiere efectiv (af elicei)
edging (str) bordura, ebo~re lateraIii effective pitch ratio (I'H) pas efectiv (af
edging panel (str) panou de bordura ~urubufui)
Edison socket (ef) soclu/dulie Edison/eu effective power (I'H) putere utila
I?urub effective pressure (aerod, hidr, inc) pre-
edit (aut) a edita; (doc) a da bun de cules siune efectivii
eduction end (hidr) capat de iel?ire (afunei effective profile drag (aerod) rezistenta
conducte) efectiva la inaintare a profilului
effect (I'H) efect effective propeller thrust (aerod) tractiu-
effective (I'H) efectiv, eficace ne efectiva a elicei
effective address (aut) adresa efectiva effective range (nav, dz) raza de actiune
effective airscrew thrust (aerod) tracliune efectiva
efectiva a elicei effective span (aerod) anvergura efectiva
effective stall angle 143 elastic band

effective stall angle (aerod) unghi efectiv eject (av mif) a larga, a catapulta
de portanta maxima, unghi efectiv de ejectable (av mil) largabil, catapultabil
pierdere de viteza ejectable canopy (m) cupola largabila
effective turns of spring (str) spire efec- ejectable capsule (av) cabina catapultabilii
tive ale unui resort/arc spiral ejection cartridge (ech) cal1u~ de cata-
effective value (inc) valoare efectiva pultare
effective voltage (el) tensiune efectiva ejection chute (av mif, eeh) tub extractor
effective volume (aerod) volum efectiv de para~uta
effective wing area (aerod) suprafata efec- ejection cockpit capsule (av) eabina cata-
tiva a aripei pultabila
effectivity (expl) validare ejection effect (aerod) efect de ejeqie
effect of impact (ater, str) efect al impac- ejection forcc (m) forta de catapultare
tului/loviturii ejection grip (com) maneta de catapultare
efficiency (l'H) efieienta, randament ejection gun (ech) tun de ejeetie (pentru
efficiency of catch (av) coeficient/ randa- semm)
ment de captare, raport intre numarul ejection seat (ech) scaun catapultabil/
total de pieaturi de apa aflate pe tra- ejectabil
iectoria unui avion ~i numarul de pica- ejection seat aircraft (av mil) avion cu
turi de apa care lovesc avionul scaun catapultabil
efficient diffuser (rna) difuzor cu randa- ejection seat catapult (av) sistem de cata-
ment mare pultare a scaunului
ernuent gases (rna, mp) gaze de evacuare ejection seat escape (pif) salvare eu scaun
ernux coefficient (aerod) coefieient de jet catapultabi I
ernux (engine) (rna) jet (al reactorului) ejector (rna) ejector
effort (str) efort ejector action (l'H) actiune a ejectorului,
effuser (aerod, rna) efuzor, difuzor ejectare
effusion cooling (rna) rikire prin efuziune ejector cover (ech) capac cu arcuri al ejec-
egg (sl) pilot neexperimentat; (av mil, sf) torului
bomba de aviatie ejector exhaust pipe (rnp) conducta de
egg beater (sf) elicopter evacuare, ejector
"egg-beater" rotors (hef, sf) rotoare con- ejector pipe (rna) tub cu reaqie, ejector
trarotative ejector reverser (rna) inversor de jet la
egress (expf, pil) ie~ire motorul reactiv
eigen values (mat) valori proprii elaborate (doc) a elabora
eight (manev, pil) opt (figura acrobatica) elapsed time (transp) intiirziere de exe-
eight around pylons (pil) opt intre/in jurul cutie
pi loni(lor) elapsed time meter (apb) indicator de
eighth (meteo) optime, octava, unitate de timp scurs
masura a acoperirii eu non a cerului elastance (fiz) elastante, capacitate reci-
eight of pylons (pif) opt intre/in jurul pi- proca
loni (lor) elastic airscrew (lief) elice elastica
E indicator (rad) indicator radar de tip E elastic axis (str) axa elastica/de amortizare
(indica pe ecran efevatia ~i distanta) elastic band (IH) banda elastica
elastic beam 144 electrical equipment box

elastic beam (str) grinda elastica elbow union (str) racord cotit
elastic body (str) corp elastic electret (el, mater) electret
elastic cable (com) cablu de amortizare, electric accumulator (el) acumulator elec-
sandou tric
elastic card (str) diagrama de elasticiate electric actuator (com) dispozitiv de actio-
elastic center/centre (str) centru de e1asti- nare electric, amplificator de fo~a elec-
citate tric
elastic clutch (com) cuplaj elastic electric aileron (com) eleron ac~ionat elec-
elastic constant (str) constanta de elas- tric
ticitate electrical (el) electric
elastic cord (com) sandou electrical bay (chim) baie electrica
elastic coupling (com) cuplaj elastic electrical capacity altimeter (apb) alti-
elastic deflection (str) defonnatie elastica metru e1ectrocapacitiv
elastic instability (str) tendinta de flambaj, electrical charge (el) sarcina electrica
instabilitate elastica electrical circuit (el) circuit electric
elasticity (mater) elasticitate electrical compartment (av) comparti-
elasticity effect (aerod) rezistenta a ae- ment al aparaturii electrice
rului, efect al rezistentei aerului (asu- electrical conductivity (el) conductivitate
pra zborului avionului) electrica
elastic limit (str) limita de elasticitate electrical connector (el) priza/conector
elastic line (str) linie elastica (a aripei) electric( i'i)
elastic material (mater) material elastic electrical contact (el) contact electric
elastic model (inc) macheta elastica (pen- electrical continuity (el) continuitate elec-
tru incerciiri de aeroelasticitate) trica
elastic resistance (str) rezistenta elastica electrical control (ef) comanda electrica
elast ic rod (hel) biela elastica electrical control panel (el) panou de co-
elastic stop (FH) opritor elastic manda a sistemelor electrice
elastic stop nut (ut) piuli~a elasticalcu electrical control unit (apb) panou de co-
autoasigurare manda a sistemelor electrice
elastic strength (str) rezisten~a elastica electrical cut-off valve (mp) supapa de
elastic theory of beams (str) teoria elas- sec~ionare
ticitatii barelor/grinzilor electrical damper (el) amortizor electric
elastic washer (ut) ~aiba elastica electrical disconnect capstan (aut) cabes-
elastomer (chim, mater) elastomer tan electric
elastomer rotor hub (hel) butuc de rotor electrical distant reading tachometer
din elastomer (apb) tahometru electric cu citire de la
E layer (astr, meteo) stratul E, strat de gaz distanta
ionizat in ionosfera care retlecta trans- electrical engineer (el) inginer eJectroteh-
misiile de frecventa medie nist/de profil electric
elbow (hidr) cot (al unei conducte) ; (lit) electrical equipment bag (el, str) compar-
echer timent al instalatiei electrice
elbowed (hidr, ut) cotit electrical equipment box (el, str) dulap
elbow joint (str) imbinare/racord Cll cot electric
electrical equipment rack 145 electrician's screwdriver

electrical equipment rack (el) stand pen- electrical safety (el) securitate electrica
tru electricieni electrical socket panel (el) panou cu fi::;e
electrical fire (el) foe de provenienta elec- electrice
trica electrical storm (meteo. rad) furtuna cu
electrical ground power unit (infr) grup descarcari electrice
electrogen la sol electrical system (el) circuit electric
electrical ignition (mp) aprindere electrica electrical teletachometer (apb) tahometru
electrical instrument (el) instrument elec- electric cu citire de la distanta
tric electrical tool (ut) instrument/scula elec-
electrical instrument panel (ech. el) pa- trie(a)
nou al instrumentelor electrice electrical trim malfunction (com) defec-
electrical interference (el, rad) interfe- tiune a sistemului electric de comanda
renta electrica a trimerului
electrical load (el) conductor electric electrical wire (el) conductor/cablulfir
electrical limit (el) opritor electric electric
electrically driven giroscope (apb) giro- electric arc (el) arc electric
scop aetionat electric electric arc welding (ut) sudura cu arc
electrically-heated clothing (ech) costum electric
de zbor (pentru pilot) incalzit electric electric cable (el) cablu electric, fascicul
electrically-heated goggles (eclJ) ochelari de fire electrice
(pentru pilot) incalziti electric electric clutch (el) ambreiaj electric
elcctricaIJy operated valve (ech) valva! electric current (el) curent electric
robinet cu comanda electrica electric device (el) aparat electric
electrical manometer (apb) manometru electric dynamometer (inc) dinamometru
electric, electromanometru electric
electrical master box (/tel) dulap electric electric ele\!ator (com) profundor actionat
principal, inima electrica electric
electrical panel (el) panou electric electric engraving pen (ut) creion de gra-
electrical pick-off (eln, inc) receptor vat electric
electric electric fan (ecll) ventilator actionat elec-
electrical plant (el) grup eiectrogen tric
electrical plug connector (el) priza clec- electric field (el) camp electric
trica electric nux (el) flux electric
electrical power supply (el) sursa elec- electric rorce (el) forta electrica
trica electric fuel gauge (ech) litrometru elec-
electrical power-unit (el) grup electrogen tric (capacitiv)
electrical protection panel (el) tablou de electric fuse (el) siguranta fuzibila; (mp)
protectie electrica aprindere cu bujii
electrical pump (ech. el) pompa electrica electric generator (el) generator electric
electrical pyrometer (inc) pirometru elec- electric heater (ech) incalzitor electric
tric electrician's screwdriver (ut) ::;urubelnita
electrical receptable connector (el) priza cu maner izolat, ~urubelnita pentru
electrica clectricieni
electric ignition engine 146 electromagnetic field

electric ignition engine (ma, mp) motor cu electro-engrave (ut) a grava cu creion
aprindere electrica electric
electric inertial starter (ma, mp) starter electro-forming (ut) e1ectroformare
electric inertial elect.'ohydraulic actuator (com) dispozi-
electric intensity (el) gradient de potential tiv de actionare electrohiciraulic, ampli-
electric lamp (eell) lampa (de bord) e1ec- ficator electrohidraulic, amplificator
trica electrohidraulic de forta
electric motor (el) motor electric electrolysis (chim) electroliza
electric powel' (el) energie electrica electrolyte (chim, liz) electro lit
electric power cart (infr) carucior de acu- electrolyte action (chim, mater) interaeti-
mulatori une electrolitica
electric propeller (av) elice cu pas coman- electrolytic capacitor (el) condensator
dat electric electro Iitic/chimic
electric pump (ech) electropompa electrolytic cleaning (chim) degresare/cu-
electric resistance measurement (el, inc) ratire electrolitica
masurare a rezistentei electrice electrolytic copper coating (mater) acope-
electric resistance welding (ut) sudura cu rire electrolitica cu cupru, cuprare gal-
rezistenta electrica val1lca
electric screening (el) ecranare electrosta- electrolytic corrosion (chim) coroziune
tica electrolitidi
elel'tric scriber (ut) creion electric electrolytic deposition (chim, mater) de-
electric setting (inc) ajustare electrica punere electrolitica
electric signalling channel (apb) canal de electrolytic measurement (chim) masura-
semnalizare electrica re prin metoda electrolitica
electric starter (ma, mp) demaror/starter electrolytic rectifier (el) redresor elec-
electric trolitic
electric steel (mater) otel elahorat in electrolytic resistance (el) rezistenta a
cuptor electric eJectrolitului
electric tachometer (apb) tahometru elec- electrolytic solution (chinl) solutie/baie
tric electrolitica
electric valve (ech) robinet actionat elec- electromagnet (el) electromagnet
tric electromagnetic brake (ater) frana elec-
electric welding (ut) sudura electrica tromagnetica
electric wi.-ing (el) instalatie electrica electromagnetic clutch (com) cuplaj elec-
electroacustic transducer (inc) traductor tromagnetic
electroacustic electromagnetic coupling (el) cuptare
electro-chemical treatment (mater) trata- electromagnetic2
ment electrochimic electromagnetic deflection relll, rad) dc-
electrode (el) electrod fleqie/deviere electromagnetica
electrode hi as rei) tensiune de repaus electromagnetic disc (el) disc/lamela/pla-
electrode point (ut) varf al eJectrodului ca eleclromagnetic(a)
electrode terminal (el) boma a electro- electromagnetic field (el, rad) camp elec-
dului tromagnetic
electromagnetic ignition 147 elcctrnstriction

electromagnetic ignition (rna, mp, mr) electronic night simulator (inc) simulator
aprindere electromagnetica de zbor electronic
electromagnetic induction (el) induetie electronic pilot (alit) autopilot electronic
electromagnetica electronic rate counter (ech) contor elec-
electromagnetic plate (el) placallamela tronic
electromagnetica electronic regulator (alit, eln) regulator
electromagnetic spectrum (rad) spectru electronic
electromagnetic electronics (elll) electronica
electromagnetic wave (rad) unda electro- electronics compartment (av) comparti-
magnetica ment al aparaturii electronice
electromagnetise (el) a electromagnetiza electronic scction (eln, str) compartiment
electrometric titration (chilli) dozare/ti- electronic
trare potentiometrica electronic theory (elll) teorie electronica
electromotive force (el) fOlia electromo- electronic unit (eln) cutie electronica
toarc: potentia I electron lens (e/Il) lentila electronica
electron (el, fiz) clectron; (maier) electron electron mean free path (fiz) drum libel'
(aliaj lI~or de magneziu) mediu al electronului
electron avalanche (eln) flux de electroni electron stream Ulz) fascicullcurent de
electron beam (eln) fascicul eletronic electroni
electron beam receiver (aut) inregistrator electron tube (eill. rad) tub electronic
cu fascicul de electroni electroplate (mater) a placa (meta/e) pnn
electron beam welding (ut) sudura cu fas- procedee electrice
cicul de electroni electroplated steel (mater) otel galvanizat
electron cloud (eln) nor electronic electroplating (lil) electroplastie, galvano-
electron emmission (eln) emisie de elec- plastie
troni electropneumatic actuator (com) dispozi-
electron gun (eln) tun de electroni; sursa tiv de aetionare eleetropneumatic, am-
de electroni plifieator de forta electropneumatic
electronic (eln) electronic electropolishing (chim, 111) polizare ekc-
electronically controlled aircraft (av) ae- trolitiea
ronava comandata electronic/prin radio electropump accumulator (hidr) acumu-
electron ic bug (rad) manipulator elec- lator (hidraulic) cu electropompA
Ironic electrostatic altimeter (apb) altimetru
electronic chronoscope (rad) cronoscop electrostatic
electronic electrostatic denection (eln. rad) deflec-
electronic cooling (elll) racire a aparaturii tie/deviatie electrostatica
electronice electrostatic field (eI) camp electrostatic
electronic data processing (alit) prelucra- electrostatic property (el) proprietate
re electronica a date lor electrostatica
electronic equipment packaging (eln) electrostatic storage (alit) memorie elee-
condition<lre a unui echipament sau trostatica
sistem electronic electrostriction (el, Jiz) electrostrietiune
electrovalve 148 elevator follow-up

electrovalve (ech, el) electrovalva, valva elevator and rudder controls (com) co-
aetionata electric menzi ale profundorului :;;i directiei
elektron (mater) electron, aliaj de mag- elevator angle (aerod, com, dz) unghi de
neziu bracaj al profundorului
element (av mil) patrula de avioanej (TH) elevator axis (com) ax de profundor;
element; parte componenta sistem de comanda al profundorului
elementary aerodynamics (nerod) aerodi- elevator balance (com) compensator al
namica elementara profundoruIuij echilibru al profundo-
elementary night manoeuvre (manev, pil) rului
figura simpla de pilotaj elevator bay (str) degajare/compartiment
elementary training school (pit) :;;coala de alprofundorului
pilotaj elevator cable (com) cablu (de comandiJ)
element leader (av mil) cap de formatie al al profundorului
patrulei de avioane elevator chord (aerod, str) coarda Cl pro-
element of an airscrew (aerod) element al fundorului
unei dice elevator circuit (com) circuit (de comafl~
elerudder (av, com) suprafata mobila a dii) al profundorului
unui ampenaj in V elevator control (com, dz) comanda a pro-
elevate (IH) a ridica fundorului
elevated pole (nov) pol supelior al unei elevator (control) lever (com) man:;;a a
axe profundorului
elevated properties (expl) caracteristica elevator control rod (com) tija a comenzii
"Ia cald" profundorului
elevating propeller/screw (hel) elice as- elevator control shaft (com) tija a comen-
censionala zii profundorului
elevation (nav) cota, elevatie elevator control shaft lever (com) man::;ii/
elevation above sea (astr, nav) inaitime parghie a comenzii profundorului
deasupra marii elevator control stand (com) comanda a
elevation accuracy (nav) precizie unghiu- profundorului
lara in elcvalie elevator (control) tab (aerod) trimer de
elevation angle (nav) unghi de elevalie profundor
elevation bearing (nav) unghi de elevatie elevator counterweight (com, str) contra-
elevation guidance (ILS approach) (nav. greutate a profundorului
rod) ghidaj veltical (Ia apropiere elevator crank (com) parghie (cotitii) in
ILS) comanda profundorului
clc,ation scale (nav) scara a unghiuri lor de elevator deflection (aerod. com) bracare a
elevatie protundorulUl
elevation view (doc) vedere din fata elevator displacement (aerod, com) bracaj
elevator (av. com) profundor al profundolului
elevator alignment index (aut) indicator elevator flap (aerod, com) trimer de pro-
al poziliei profundorului fundor
elevator amplifier (com) amplificator al elevator follow-up (alit) senzor de Ulma-
(comenzii) profundorului rire a profundOlului
elevator follow-up cable 149 emergency

elevator follow-up cable (aut, com) cablu eliminator bath (foto) baie a dispozitivu-
al sistemului de urmiirire al profun- lui de spiilare a filmelor
domlui ell (Izidr) tub cotit; (sIr) corniera
elevator follow-up index (aut) indicator al ell fitting (str) racord cotit; coltar; corniera
sistemului de urmarire al profundomlui ellipsoid flow (aero d) curgere in jurul unui
elevator hoist (com) dispoziliv de ridicare elipsoid
al profundorului elliptical (mat) eliptic
elevator lever (aerod. com) brat al pro- elliptical gear (mec) angrenaj eliptic
fundomlui elliptical ring (sIr) cadru eliptic
elevator lock (aerod, dz) blocaj al pro- elliptical-sectioned tape (sIr) cordon al
fundomlui (prin inversare de comandii) unei seetiuni eli ptice
elevator motion (com, dz) mi~care a pro- elliptical-skirted piston (mp) piston cu
fundomlui fuslii eliptica
elevator plane (av) profundor; plan al pro- elliptical wing (aerod) aripa e1iptica
fundorului elliptic function (mat) functie eliptica
elevator position (com, dz) pozitie a pro- elliptic-integral (mat) integrala eliptica
fundomiui elliptic loading (sIr) incarcare eliptica,
elevator position indicator (apb) indicator sarcina repartizata eliptic
de pozitie a profundomlui elongated (UI) ovalizat, alungit
elevator quadrant (com) sector de coman- elongated hole (UI) gaura ovalizata
da a profundorului elongation (mal) modificare a lungimii;
elevator settling (aerod, com, d?) unghi de (mec) alungire, extensiune; (nav) e1on-
fixare a profundorului gatie; (liz) dilatatie
elevator tOJ-que tube (com) ax tubular de elongation test (inc, mater) test/incercare
torsiune a profllndorului la alungire
elevator travel (com) cursa a profundo- elusive one (aliI) unu conditional
milli embed (sIr) a incastra/a ineca
elevator trim/trimmer (com) trimer al embedded type couple (ilIC. mp) teml0-
profundorului cuplu incorporat in corpul cilindrului
elevator trim tab (aerod, com) volet de embodied rTH) incorporat
compensare al profundomilli embodied indicator light (apb, ely lumina
elevator unit (com) ampenaj orizontal indicatoare incorporata
elevator weight (com) greutate a profun- embodiment (of modification) (expf) exe-
domlui cutie ( a modificarii)
elevon (com, dz) e1evon, suprafata de co- embody (TfI) a incorpora 0 modificare
mandii cu funetie de profundor ~i embossed (aliI) fulaj; (111) bosaj, gofraj
ekron embossing (Iii) profilare; matritare; gofrare
devon angle (com) unghi (de bracaj) al embrittlement (maIer) fragilizare
elevonului embrittlement test(illc, maIer) tesl'incer-
eliminator (FfI) suprcsor, climinator; care de fragiJizare
(aerod) filtru de aer; UOIO) dispoziti\" emergency (exp!. pi!) urgcnta; dificultate;
pentlll spiilarea filmelor conditii de avarie; limita de zbor
emergency aerial 150 emergency phase

emergency aerial (rad) antena de avarie emergency escape equipment (ech) eehi-
emergency air (ech) aer pentru (instalafia pament de salvare/parasire fortata in
de) avarie eaz de difieultate
emergency airfield (infr) aeroport de re- emergency exit (transp) ie~ire de avarie
zervalajutor emergency (exit) hatch (av) trapii (Ia ie-
emergency air inlet (ech) difuzor de aer ~ire) de avarie
de rezerva emergency exit spoiler (av) volet de pro-
emergency alarm-bell (ech) elopot de teetie a trapei inferioare de pariisire a
alarma avionului (ill caz de avarie)
emergency anchor (veh) aneora de avarie emergency noating/notation gear (ater)
emergency antenna (rad) antena de avarie dispozitiv de plutire de avarie
emergency ballast (veh) balast de avarie emergency now control unit (carb) re-
emergency battery (el) baterie de urgentii gulator de avarie pentru debitarea eom-
emergency blowout panel (str) panou de bustibilului
sigurantii in eaz de explozie emergency frequency (rad) freeventii pen-
emergency brake (ater) franii de ajutor/ tru eaz de urgenta
avane emergency generator (el) generator de
emergency brake system accumulator avarie
(ater,hidr) aeumulator (hidrau/ic) de emergency horsepower (av, pil) putere de
avarie al sistemului de franare rezerva
emergency cartridge (ech) eartu~ de a- emergency landing (pil) ilterizare de ur-
vane genta
emergency ceiling (expl, pil) plafon de emergency landing areal field/ ground
eroazierii pentru zbor eu motor oprit (Ia (illfr) teren/suprafata de aterizare de
avioane multimotor) rezervalurgenta
emergency communication (rad) eomuni- emergency landing signal (nav, pill sem-
eatie de urgentii nal pentru aterizare de avarie/urgenta
emergency control (com) eomandii de a- emergency light (ech) lampii/lumina de
vane semnalizare de avarie
emergency cooling (eell) riicire de avarie emergency lighting (infr) balizaj luminos
emergency cut-off (pi/) oprire de avarie (a de ajutor
motorului) emergency lowering system (veh) sistem
emergency descent (pil) eoborare de ava- de eoborare de avarie
rie/rapidii emergency manual tab (com) trimer de
emergency disconnect (mec) debreiere de avarie eu eomandii manuala
avarie emergency operating procedures (transp)
emergency door (str) u~ii de avarie eonsemn de avarie, proeeduri de avarie
emergency egress (pil) piiriisire fortatii/de emergency oxygen apparatus (ech) aparat
urgentii a avionului de oxigen de avarie
emergency equipment (ech) eehipament emergency parachute (av) para~uta de sal-
de urgentii/ajutor yare
emergency escape (pil) parasire (a avio- emergency phase (expl, pil) fazii de ur-
nului) in eaz de avarie genta
emergency power 151 end cover

emergency power (ef) alirnentare de empirical formula (aerod, jiz) formula


avarie empirica
emergency power handle (carb) maneta empirical operation factor (transp) coefi-
de trecere la alimentarea de avarie cient de operare empiric
emergency power unit (infr) grup elec- emplane (transp) a imbarca in ..,avion ; a
trogen de avarie inciirca in avion
emergency pressure (/tidr) presiune in sis- emplanement (transp) inciircare a avio-
ternul de avarie nului
emergency procedure (pit) procedura de empty (TH) gol, vid; a goli,a evacua
avarie emptying (carb) golire (a combustibilufui
emergency pump (ech) pompa de avarie din rezervoare)
emergency ration (ech) ratie alimentara de emptying neck (hidr) orificiu de golire
rezerva emptying of ballast (veh) aruncare a ba-
emergency receiver (rad) receptor de ava- lastului
rie empty weight (av, dz) greutate a avionului
emergency repair (expf) reparatie provi- gol
zorie empty weight equipped (av, dz) greutate a
emergency stop cock (/tidr) robinet de in- avionului gol echipat
terventie/oprire urgentii emulator (aut) emulator
emergency stop valve (ater. Mdr) supapii emulsify (chim) a emulsiona, a acoped cu
de franare de avarie/extrema un strat
emergency supply tank (carb) rezervor de emulsifying (chim) agent de emulsiollare
avarie emulsion (c/tim) emulsic
emergency system (TH) sistem de avane emulsion process (chim) proces de emul-
emergency tank (carb) rezervor de avarie sionare
emery cloth (ut) panza abraziva/de ~mir- enamel (mater) email
ghel enamelled (mater) emailat
emery paper (ut) hartie abrazivaide ~mir- enamelled fins (mp) aripioare emailate
ghel enamelled white (mater) alb emailat
emery paste (ut) pasta de ~lefuit/abraziva enamelled wire (ef) sarma emailata
emery powder (ut) pulbere abraziva en-block construction (str) constlUctie
emery wheel (ut) disc de rectificat/abraziv di.l1tr-o bucatalrnasivalmonobloc
emission (fiz, rad) emisiune enclosed cabin (av) cabina inchisa
emission characteristics (rad) caracteris- enclosed helicopter (/ref) elicopter cu cabi-
tica de emisiune nil i.l1chisil ..
emissivity (fiz) emisivitate, putere de emi- enclosed tail rotor (/ref) rotor de coada ca-
siune/radiantii renat
emit (fiz, rad) a emite; (transp) a preda enclosure (str) cheson
emitter (rad) emitator; (efn) emitor (fa encode/encoding (rad) cifrare/codificare
tranzistoare) encompass (TH) a inconjura
empennage (av) ampenaj end (mp) cap de bielil; (Tlf) sIar~it, capiit
empennage Oap (aerod) trimer/compensa- end bearing (rna. mp) lagiir de capat
tor de ampenaj end cover (ech, str) capac frontal
end fitting 152 energy loss

end fitting (str) imbinare end speed (dz) viteza finala (Ia sJar~itul
end fixing for blade tip (ma) fixare pentlU catapultdrii)
capatul palei end stop (mec) opritor
end instrument (el) tradlletor/indieator end thrust (str) traqiune axiala
end item (expl. uti artieol/produs finit; end thrust bearing (ma, mp) lagar axial;
(trallsp) eehipament de inlocuire in crapodina
escale end to end (ut) cap la cap (la sudurd)
end-lap (Iota) incalecare (Ia aerofOtogram- endurance (TH) autonomie, anduranta, du-
metrie) rata
end lattices (str) diagonale/contravantUli endurance flight (a v, f11C) zbor de andu-
de extremitati rantii
endless belt magazine (av mil) magazie de endurance limit (pil) Iimita de rezistenta;
handa (de mitralierii) rara sfar!?it (sIr) limita de oboseala
endless chail\/com) lant rara sfilrsit endurance ratio (mater. sIr) coeficiellt de
endless cord (veil) cablu/parama rara sfiir- durabilitate
!?it endurance record (av) record de anduran-
endless drive (mec) transmisie lara sfar~it ta/durata (a zborullii)
end mark (aut) marca terminala endurance test/trial (fnc) incereare de an-
end mill (lit) freza-deget durantiildurata (a zbondlii)
end milling (ut) frezare cu frezli-deget enemy ail'craft (av mil) avion inamie
end nut (ut) piulita de capat enemy speed finder (apb, av mil) dispozi-
end-oC-file mark (alit) marca de sfar~it de tiv de determinare a vitezei avionului
fi!?ier lI1amlC
end-oC-reel mark (aut) marca de sfar!?it de energization (el) excitare; punere sub ten-
bandil Sl\lne
end of travel (TH) star~it de cursa encrgization box (flip) cutie de exeitarei
end of t1'avel relay (id) releu de sfar!?it de aliment<lre
cursa energize (el) a ali melita/a amorsa/a excital
endorsement (doc) acinotare a pune sub tensiune
endoscope (ut) endoscop energized (el) alimentat/pus sub tensiune
end panel (str) panou terminal energizing (el) amorsare a unui re/eu:
end piece (dz) piesa de capatlterminala cxcitare
end plate (eI) borna (Ia acumulafor) ; (sIr) energizing circuit (el) circuit de excitare
perete de inchidere, placa terminala energizing cunent (el) eurent de exeitare
end-plate effect (aerod) efect de placa elll~rgy (jiz) energie
frontill a/panou energy absorption test (ater, inc) incer-
end play (ut) joe axial care a trenlllui la !?oe la atcrizare
end pressure (hidr. str) presillne frontala energy consumption (el) eonsum/necesar
end reaction (str) re<tctiune de rezemare de energie
end rib (slr) nervura terminalalde extre- energy current (el) nux de energie
mitate energy level (liz) aivel de cnergie
ends (mater, lit) sortiment scurt, sCUl1aturi energy loss (el, l7Iec) pierdere de energie
engage 153 engine cruising speed .

engage (el, mec) a cupla/a anclan~a/a an- engine bearer strut (str) contrafi~ii/suport
grena/a ilmbreia al grinzii de sustinere a motomlui
engage-and-trim indicator (aut, apb) in- engine bearing (rna, mp) palier de motor
dicator de cuplare ~i reglare (a pilotului engine bed (rna, mp) batiu de motor
automat) engine bed bolt (sir) bolt al batiului mo-
engagement (mec) allgrenare, ambreiere, tomlui
cuplare engine block (mp) bloc motor
engage switch (el) contact de cuplare engine blower (ma) suflanta a motomlui
engaging shaft (rna, lIlp) arbore de cu- engine bonnet (str) capota a motomlui
pl:ue engine bracket (str) suspensie/suport al
engaging speed (av mil) viteza in acro~are motamlui
(Ia apuntare) engine bulkhead (str) panou parafoc al
engaging tooth (com) dinte de cuplare motomilli; cadru al motomlui
engine (TN) ma~ina, motor engine capacity (mp) cilindree/capacitate a
engine acceleration (ma, mp, pil) marire a motorului
turatiei motomlui engine car (av, str) gondola a motomlui
engine access panel (expl, str) panou de engine casting down time (rna) durata de
acces (pentru inspectie) la motor rotatie a unui reactor (fnaintea opririi)
engine air intake (ma) intrare a aemlui in engine chamber (ma) camera a motorului
motor engine characteristics (ma, mp, mr) carac-
engine air intake extension (ma) racord teristici ale motomlui
de intrare a aerului in motor engine clutch (rna) cuplaj al motomlui
engine altimeter (ech) altimetm al moto- engine-condition analyzer (e:'(pl) allalizor
mlui de vi bratii ~i temperaturi al motamlui
engine analyzer (expl) aparat pentru deter- engine conk (ma, mp) functionare defec-
millarea defectelor motomlui tuoasa a motam lui
engine anti-icing gate valve (ech) robinet/ engine container (expl) container (pentru
clapeta de degivrare a motomlui transport/ll) motomilli
engine arm (dz, str) brat al motamlui engine-control lever (com) parghie de co-
engine at idle (ma) motor redus/Ia ralanti manda a motomlui
engine at idle rpm (ma, pil) regim de tu- engine controls and instruments (com)
ratie de ralanti ill motomlui comcnzi ~i instmmente ale motam lui
engine back plate (str, mp) placa parafoc engine control stand (apb) panou de co-
engine balancing (ma, mp) echilibrare a manda a motorului
motomlui engine cooling (rna, mp. mr) racire a mo-
engine beam (str) grinda de flXare a mo- toruilli
tomlui engine cover (ech) husa a motomlui
engine bearer (str) grinda/traversa de sus- engine cowling (str) capota a motomlui
tinere a motomlui engine craddle (str) !eagan al motorului
engine bearer bolt (str) bolt al grindei/ engine cross-feed (ma, mp. carbY alimen-
traversei de sustinere a motomlui tare incmci~atii a motomlui
engine bearer feet (.str) talpa a grilldei/ engine cruising speed (ma, mp, pil) turatie
traversei de sustinere a motorului de croaziera a motomlui -
engine cut-off 154 engine installation

engine cut-off (rna, mp) oprire a moto- engineering standards (doc) standarde
rului tehnice
engine cycle (rna, mp) cicIu motor engineer's blue (mater) albastru de Prusia
engine de-icing (ech, mp) degivrare a mo- engine fails to start (expl) motorul nu por-
torului ne~te
engine de-icing system (ech, rna) sistem/ engine failure (ma, mp, expl) palla de
circuit de degivrare a motorului motor
engine displacement (mp) cilindree/capa- engine fairing (av) carenaj al motorului
citate a motorului engine feed pump (ma, mp) pompa de
engine-driven blower (ech) suflanta actio- joasa presiune
nata de motor engine feet centres (str) punete de prin-
engine driven fan (ech) ventilator actionat dere a lllotorului pe batiu
de motor engine fire (ma, mp, mr) foe la motor
engine-driven pump (ech) pompa antre- engine fires (ma, mp, mr) lllotorul porne~te
nata de motor engine front suspension (ma, mp, mr, str)
engine endurance (expl) durata de servieiu suportlsuspensie anterioara a motorului
a motorului engine gauge unit (apb) indieatoare ale
engineer (TH) inginer; meeanic motorului
engineering (TH) inginerie; tehniea a eon- engine geometry (ma, mp, mr) geometrie a
struetiei de rna~ini motorului
engineering aerodynamics (aerod) aerodi- engine gouvernor (ma,mp) regulator de tu-
narnica aplicatiiltehnica ratie (a motorului)
engineering and design department (av, engine ground running (ma, mp. mr. e:r:pl)
doc) birou de proiectare funqionare fa sol a motorului
engineering calculation record (doc) do- engine ground trolley (e.xpl. illfr) carueior
sar de calcul, rnemoriu tehnie pentru transportul lllotorului la sol
engineering-changes (doc) modificari teh- engine heater (expl) incalzitor de motor
nice engine hoist (expl) cric!troliu de motor
engineering coefficient (TH) coefieient engine hoisting beam (expl) grindii de ri-
tehnic dicare a motorului
engineering data processing (aut) prelu- engine holding-down bolt (str) bulon de
crare mecanografica ridicare a motorului
engineering department (e.xpl, transp) de- engine hood (str) capota a motorului
partamentlserviciu tehnic engine idling (pil) funqionare redusa/la
engineering drawing (doc) desen/plan de ralanti a motorului
studii engine-inlet airflow (ma) curent de aer
engineering drawing block (doc) cartu~ aspirat de motor
de desen engine inoperative characteristics (dz.
engineering drawing microfilms card pil) caracteristici (ale aviollului) cu
(aut) eartele eu desene/proieete miero- motor oprit
fiImate engine installation (ut) instalare a moto-
engineering pilot (a v, inc) pilot de ineer- rului; (ma, mp, mr) instalatie a moto-
care rului
engine instruments 155 engine shut-down in flight

engine instruments (apb) instrumente ale engine on (expl) motor in functiune


motorului; aparalUra de control a moto- engine-on flight (expl, pil) zbor eu motor
rului engine operating at cruising power (pil,
engine intake cover (av) acoperitoare a transp) regim motor de croazierii
difuzorului de intrare al motorului engine-out condition (dz, pil) conditii de
engine jaw (ma, mp) gheara pe'1tru mani- zbor cu motor oprit ,
vela a arborelui engine output (mp) putere a motomilli
engine jet wash (ma) suflu al reactoarelor engine overhaul (expl) reparatie capitalii a
engine life (expl) durata de exploatare a motorului
unlli motor engine part (expl) parte/piesiVeJement al
engine log book (expl) carte/livret al moto- motorului
rului engine performance (ma, mp, mr, dz) ca-
engine log sheet (expl) fi~a a motorului raeteristicii a motorului
engine lubricating oils (ma, mp) uleiuri de engine piston (mp) piston de motor
ungere pentru motor engine pod (av) gondola de motor
engine lug (ma, str) talpa a carterului engine power (mp) putere a motorului
engine manufacturer (ut) produciitor de engine power rating (ma, mp. mr) putere
motoare nominala a motorului
engine mechanic (expl) mecanic de mo- engine primer (carb) conducte pentru in-
toare, motorist jectia combustibilului
engine mount(ing) (ma, mp, mr) batiu de engine-propeller unit (av) grup motopro-
motor pulsor
engine mounting construction (str) bahu engine rating (ma, mp, mr) putere nomi-
al motoruilli nala a motorului
engine mounting joint (str) punct de engine relight push-button (ma, mp, mr)
fixare a motomlui buton de repomire a motorului
engine mounting ring (sir) batiu circular engine ring cowling (str) capota inelarii de
de motor motor
engine mounting strut (str) suport pentru engine rock (expl) funetionare nereguJata a
batiul motomlui motorului
engine nacelle (a\') gondola pentm motor engine run-down (ma) autorotatie a reae-
engine nacelle bracing (str) contravfmtuire torului (dupii tiiierea alimenliirii)
a nacelei motorului engine seal (ma) dispozitiv de etan~are a
engine nacelle stub (.str) butuc/ax de lega- motonJlui
tura alnacelei/gondolei motomlui engine second rating (expI) al doilea
engine noise (act") zgomot al motorului regim almotorului
engine off (expl) motor oprit engine section (fila) seeiiune de motor
engine-off flight (expl, pil) zbor cu engine shaft bearing (ma, flip. mr) palier
motoml oprit de arbore al motonJlui
engine oil (carb) ulei de motor engine shop (ut) sectie/atelier de motoare
engine oil jet (ma) jiclor de gresare a mo- engine shut-down in flight (expl, pit) opri-
tomlui re a unui motor in zbor
engine snout 156 enplane

engine snout (ma) eioe de arzator engine tachometer (ma, mp, mr) generator
engine special tools (expi, ut) seule spe- tahimetrie
ciale pentru motor engine tachometer chart ([lIC, may eurba
engine speed (ma, mp, mr) regim/turatie a tahometriea
motorului engine telegraph (rad) telegraf meeanie
engine speed fluctuation (ma, mp, mr) engine test bed (inc) bane de proba a mo-
instabilitate a turatiei motorului toarelor
engine speed governor (rna, mp, mr) con- engine test facility (inc) echipament pen-
trol de aeceleratie tru lncerearea motoarelor
engine speed indicator (apb) tahometru engine test plant ([lie) bane de ineen;are al
engine speed indicator and revolution motoarelor
counter (apb) tahometru engine test stand ([lie) bane de ineercare al
engine speed recorder (apb) inregistrator motorului
de turatie a motorului, tahograf engine theory (ma, mp, mr) teorie a mo-
engine-speed synchronization (expf) sin- toarelor
eronizare a turatiei motoarelor engine tool kit (expf) trusa de seule pentru
engine splutter (expf) funetionare neregu- motor
lata a motorului ' engine torque (ma, mp. mr) cuplu motor
engine stall (ma) pompaj al eompresorului; engine trolley (illfr) earueior de transpolt
(mp) ealare a unui motor al motorului
engine stand ([lie) stand al unui motor engine trouble (expl) panii!defeet de mo-
engine start (ma, mp, mr) porllire a moto- tor
rului engine type plate (expf) placa cu inscriptii
engine starter/crank switch (eeh) intreru- privitoare la motor
pator de demaror engine unit (rna, mp, mr) motor eehipat
engine starting (rna, mp, mr) pornire a operational
motorului engine valves (mp) supape ale lllotOllllui
engine starting alc power (ma, mp, mr) engine weight per horsepower (mp) greu-
demaraj autonom tate specifIca pe cal putcre
engine starting control-box (ma, mp, mr) engine windmilling (lila) autorotntie a mo-
eutie de pomire/demarare a motorului torului reactor
engine starting system (rna, mp, mr) engine wobble (expf) funetionare neregu-
sistem de demaraj/pornire a reactorului lata a lllotorului
engine strutting (str) sistem de fixare a engraved (ut) gravat
motorului engraving (11f) gravura
engine support arch (str) arc de sprijin al enlarged dash (aut) linie alungita (pentru
Illotorului marcare)
engine supporting arm (.5tr) talpa a car- enlarged fin (aerod) deriva (eu supra/ala)
terului marita
engine suspension frame (str) cadru de enlargement ifoto) marire
fixare a batiului enplane (trallsp) a se illlbarca in avion
enquiry 157 equally-spaced

enquiry (aut) interogare, intrebare entropy diagram (fiz) diagrama entropicaJ


enrich (carb) a imbogati (amestecul carbu- de entropie
rant) entropy now (fiz) flux de entropie
enrichment (carb) imbogatire (a ameste- entry (ma, mp, mr) intrare, seetiune de
cului carburant) intrare, admisie
en route (nav, pil) de ruta; pe ruta; in zbor entry conditions (ma, mp, mr) conditii de
en route flight (nav, pil) zbor pe ruta, raid admisie
ensign (av) insigna (a avionului)j scmn entry (in a document) (doc) intrarelin-
distinctiv al avionului scriere (pe un document)
ensure interchangibility (expl) a asigura envelope (dz) anvelopa; (mat) inf8~uratoa-
interschimbabi litatea rej (TH) invelitoare
entablature (str) antablament envelope curve (mat) linie infa~uratoare
enter (doc) a inscrie/a introduce (0 obser- envelope file (doc) biblioraft
vatie sau 0 corectie) environment (inc, meteo) conditii de me-
enter a remark (transp) a aduce 0 obser- diu ambiant
vatie environmental (TH) ambiant
entering cone (ma) con de intrare environment test (inc) incercari climatice
entering edge (rna) bord de intrare/atac ephemerides (astr, nav) efemeride
entertainment expenses (transp) cheltuieli epicyclic gear (mec) angrenaj epicicloidal
de reprezentan: epicyclic gear drive (mec) transmisie pla-
enter traffic pattern (nav) intrare in zona netara Cll angrenaj epicicloidal, trans-
de a~teptare (Ia aeroport) misie epicicloidala
enthalpy (liz) entalpie epicyclic gear train (mec) tren epicicloidal
entitlement (expl, trallsp) calificare epicyclic reduction gear (mec) reductor
entraining (aerod, hidr) colectare; antre- epicicloidal
narc; colector, absorbitor, care antre- epitaxial deposit (TH) depunere epitaxlala
neaza Cll sine eput meter (eln, rad) frecventmetru
entrance (ma, mp, mr) intI-arej sectiune de equal (mat) egal, echivalent
intrarc equal area projection (nav) proiectie echi-
entrance angle (aer"d, ma, mp, mr) unghi valenta
de intrare equalization (generator-starter) (el) echi-
entrance bucket (ma) paleta de intrare/ librare (dinam-den/aror)
directoare equalizer (com, inc) compensator, egali-
entrance cone (inc) colector (Ia suflerii zatorj (mec) diferential
aerodillamice) equalizing circuit (el) circuit de echili-
entrance lines (av) cantuI' al unui hidro- brare
aVlOn cu coca equalizing rorces (aerod) forte de echi-
entrance ladder (inft) scara de intrare librare
entrap (air) (aerod, ma) captare/ inter- equalizing relay (el) releu de echilibrare
ceptare (a aerului) equalizing ring (mp) segment central/de
entropy (fiz) entropie compensare
entropy derivative (fiz) derivata a entro- equally-spaced (mat) echidistant
piei
equal probability curves 158 equivalent shaft horsepower

equal probability curves (mat) eurbe de equipment cooling (ech) racire a echipa-
izoprobabilitate mentelor
equal time point (dz, nav) punet eehidis- equipment services (pil) servituti ale avio-
tant in timp nului
equation (mat) eeuatie equipment specification (eeh) specificatii
equation of time (astr, nav) eeuatie a tim- ale echipamentului
pului equipment store (transp) magazie de echi-
equator (astr, nav) ecuator pament
equiangular (mat) eehiangular, izogonal, equipment unit (aut) unitate de echipa-
cu unghiuri egale ment
equiangular spiral (mat) spirala logarit- equipotential (el, fiz) echipotential
mica equipotential cathode (eln) eatod echipo-
equidistant (mat) echidistant tential
equilateral (mat) echilateral equipotential surface (aerod. ef) suprafata
equilibrate (fiz) a (se) eehilibra echipotentiala
equilibration (mee) eehilibrare equiscalar (mat) echisealar
equilibrium (mee) echilibru equisignal range radio beacon (rad) ra-
equilibrium about pitch axis (dz) eehili- diofar de distanta eu echisemnal
bru (al momentelor) in jurul axei de equlsignal sector (nav, rad) zona/sector eu
tangaj echisemnal
equilibrium about rolling axis (dz) eehi- equisignal station (injr, rad) radiostatie cu
Iibru (al momentelor) in jurul axei de echisemnal
ruliu equislgnal zone (rad) zona de echisemnal
equilibrium about yawing axis (dz) echi- equivalent (I'H) echivalent
libru (af momentelor) in jurul axei de equivalent air speed (aerod, dz) viteza
giratie echivalenta
equilibrium height (balloons) (veh) inal- equivalent area per nozzle division (rna)
time de eehilibru la aerostate sectiune de ajutaj echivalenta pe sector
equinoctial (astr) eeuator eeresc (in cm1)
equinoctial equator (astr) ecuator ceresc equivalent constant wind (meteo) vant
equinoctial gales/storms (meteo) furtuni balistic
echinoetiale equivalent flapping hinge (hel) articulatie
equinox (astr) echinoctiu echivalenta de tluturare
equipment (eeh) eehipament, aparatura, equivalent flat plate area (aerod) supra-
instalatie fata de placa plana echivalenta
equipment and furnishing (transp) ame- equivalent head wind (dz) vant de fata
najare :;;i echipare comereiala echivalent
equipment and setup (inc) aparataj :;;i equivalent monoplane (aerod. dz) mono-
montaj pentru ineercare plan eehivalent
equipment build-up (mp) echipare (a mo- equivalent pozltive (foto) echivalent pozi-
torufui eu aeeesorii # agregate) tiv unidimensional
equipment change (transp) inlocuire de equivalent shaft horsepower (mp) putere
eehipament eehivalenta pe arbore
equivalent single load 159 ether

equivalent single load (ater) lnciircare escape chute (transp) tobogan/maneca de


echivalenta pe roata izolata evacuare (din avion fn caz de avarie)
equivalent still air range (dz) distanta teo- escape door (a1') u~a de salvare
retica de zbor escape equipment (ech) echipament de
equivalent tail wind (dz) vant de coada salvare _
echivalent escapement mechanism (clock)'(aut) me-
eJ'asable storage (aut) memorie care se canism de eliberare (la ceasurite pito-
~terge (iior automati)
erase (aut) a ~terge escape rope (hel) coarda de evacuare/ava--
erase head ( aut) cap de ~tergere rie
erecting ladder (ut) scara de montaj escape system (ech) sistem de evacuare
erecting mechanism (inft, u() mecanism escort (av mil) escorta
de ridicare escort fighter (av mil) avion de vanatoare
erecting platform (ut) plalforma de mon- de escOJia
laj essential bar (str) bara fundamentalalesen-
erecting shop (ut) atelier/sectie de montaj tiala (Ia 0 structurii)
erecting work (ut) mOlltaj, asamblare establish (TH) a (se) stabili
erection (ut) montaj, asamblare established (expl) prescris, stabilit
erection shed (ut) hangar/hala de mOl1taj estimate (nav) a estima/a aprecia; (transp)
erection time (aut) timp de ridicare deviz
erk (sl) tehlljcial1/mecanic de avia~ie tanar/ estimated normal payload (transp) sar-
novice cina pli'itita normala estimata
erosion (mater) eroziul1e, uzura estimated performance (dz) perfonnante/
erosion strip (he!) banda antieroziulle caracteristici estimate/de calcul
erozive action (chim, mater) actiune de estimated service life (expl) durata de
eroziul1e serviciu estilllata
erratic (apb) intermitent; neregulat estimated time (transp) timp estilllati
erroneous (FH) mcorect, eronat apreciat
error (Fff) eroare; abatere estimated time of arrival (nav) ora de
error angle (nav) eroare unghiulara sosue estimata
error correcting code (aut) cod corector estimated time of departure (nav) ora
de eroare eStilllata de decolare
error detecting code (aut) cod detector de estimograph (fnc) estimograf
eroare etch (ellim, ut) a decapa, a coroda; a grava
error method (fnc) metoda a incerciirilor etched (mater. ut) gravat
error on the safe side (exp!) eorectie pen- etching (chim, ut) decapare, gravare, freza-
tru marirea sigurantei re chimica
error pickoff (aut) sellzor de erori etching agent (ell illl, ut) agent chimic
error signal (aut) semnal de eroare etching solution (ellim) reactiv de deca-
escape (casp) a ie~i din zona de atractie pare
gravitationala; (pit) a se salva din etch-machining (ut) fj-ezare chimica
avion; a parasi fortat avionul; (FH) etcsian wind (meteo) alizeu, vant alizeic
scurgere, iqire; a scapa; a evada ether (carb, chim) eter
ethyl acetate 160 excess thrust

ethyl acetate (chim) acetat de etil evenness (ut) planeitate (a unei suprafete)
ethyl alcohol (carb, chim) alcool etilic even running (expl) functionare lina/uni-
ethylene (carb, chim) etilena fonna
ethylene glycol (chim) etilenglicol event (expl) eveniment
ethylene-glycol radiator (ech) radiator de event indicator (apb) indicator de fenome-
etilenglicol ne/regimuri
ethyl fueI/gazolinc (carb) benzina etilata "everitite" ring (hidr, mp) inel de piston
ethylised fuel (carb) combustibil etilat care nu pennite scurgerile
eutectic alloy (mater) aliaj eutectic eviction (meteo) antrenare prin frictiwle a
eutectic bonding (ut) lipire prin difuziune aerului
eutectic point (jiz, mater) punct eutectic evidenced by (TIl) caracterizat de
eutectics (chim, mater) eutectica evolution (dz) evolutie
eutectoid (chim, mater) eutectoid evolutionary (process) (chim) evolutiv
evacuate (jiz) a produce vacuum; (TN) a (proces)
evacua evolved (TN) evolutiv
evacuated capsule (fnc) camera CII va- exact (TIl) exact, precis
cuum; (apb) capsula aneroidii examination record book (expl) jurnal de
evacuated chamber (fnc) camera de va- revizie
cuum examine (TH) a examilla
evacuation valvetnap (pcll, mp) supapa de exccntric (mec) cxcentric
evacuare excentric bushing (mec) bue~a excentriea
evade (the combat) (av mil) a evita (lupta) exccntricity (TH) excentricitate
evaluate (transp) a evalua excentric piston ring (mp) .segment excen-
evaluation (fnc) determinare; (mat) evalu- trie de piston
are, apreciere except as (transp, doc) cu exeeptia faptului
evaporation (fiz, meteo) evaporare excess (Ill) execs, surplus
evaporative cooling (casp, mr) racire prin excess air (rna) exees de aer
evaporare excess baggage (trallsp) excedent de bagaj
evaporative ice (mp) gheata de evaporare excess buoyancy (veh) exces de forta as-
(formatii prill evaporarea combusti- censionala
bilului) excess enthalpy (jiz) entalpie exeedentara
evaporator (fnc) evaporator, vapOlizator excess horsepower (lila, mp, mr) exees de
evaporimeter (fnc) evaporimetru putere
evasive action (pil) manevralactiune eva- excessive beam error (aut) ecart exeesiv
ziva (pentru a sciipa dintr-o situatie (fatii de fasciculul de dirijare)
periculoasii) excessive pressure (ech) prcsiunc exce-
even (mat) par, cu sot; (TH) plan, neted, siva, suprapresiune (fn sisterne de eli-
egal, uniform matizare)
even harmonics (rad) armonieii de ordin excessive tip speed (aerod) vitezii excesiva
par la varful palei
evening civil twilight (nav) crepuscul seral excess lift (aerod, veh) forta portantii exee-
oficial dentii
even keel (TN) orizontal, rara diferente excess thrust (dz) traetiune excesiva
excess weight 161 exhaust ga.~ hood

excess weight (dz) exees de greutate exhaust back pressure (mp) contrapre-
exchange (TH) schimb siune de evacuare
exchanged heat (ech) sehirnb de caldura exhaust box (aetil) amortizor de evacuare,
exchanger (ech) sehimbator surdina
excitation (el) excitare; (IH) agitare exhaust branch pipe (rna, mp) teava de
excite (el) a excita; (IIf) a agita evacuare
exciter (el) excitator; (TH) agitator exhaust by-pass valve (hidr) supapa de
exciter brush (el) perie de cxcitare evacuare de suprapresiune
exciter circuit (el) circuit rie eXl:itare exhaust cam (mp) cama (a supapei) de
exciter control relay (el) releu de excitare evacuare
exciter winding (el) bobinaj de excitare exhaust case (rna, mp) carter de evacuare
exciting battery (el) baterie de exeitatie exhaust chamber (ma) camera de eva-
exciting brush (el) perie de excitare cuare
exciting circuit (el) circuit de excitare exhaust collection-ring (mp) colector cir-
exciting current (el) curent de excitare cular de e::;apamentlevacuare
exciting dynamo (el) dinarn de excitare exhaust collector (mp) colector de eva-
exciting winding (el) bobinaj de excitare cuare
excitor (el) excitator exhaust cone (ma) COil de e::;apament
exclusive of taxes (transp) tara taxe exhaust cover (expl) obturator de e$apa-
excrescence (IIf) protuberan~a, excres- ment
cen~a exhaust cut-out valve (ma, mp, ilidr) supa-
exducer (ma) retea directoare de ie~irel pa de evacuare
evacuare exhaust detonation (mp) detona\ie la eva-
execute (aut) a executa (un program) cllare/e;;apament
executive aircraft (av) avian de exploatare exhaust diffuser (ma) difuzor de evacua-
curentalde serie re/e~apament
executive helicopter (hel) elicopter pentru exhaust-driven supercharger (mp) dispo-
zboruri de serviciu zitiv de supraalimcntare 3ntrenat de
executive jet (av) avian cu reactie cu 1n- gazele de evacuare/e$apament
trebuintare de serviciu exhaust duct (mp) teavi'i de e~apament
executive routine (aut) program director exhausted jet stream (ma) jet de evacuare
executive transport helicopter (hel) eli- exhaust fan (eell) exhaustor
copter de transport pentru zboruri de exhaust name (ma, mp) flacara la evacu-
serviciu are/e$apament
exercise (pil) exercitiu, antrenament exhaust flame damper (rna) stingator de
exhalation valve (oxygen-mask) (eell) cJa- flacara de eV(lCllare/e~apamellt; etutor
peta de expiratie (Ia masea de oxigen) exhaust flange (!tidr) flan$i'i de evacuare
exhaust (mp) e~apal11ent, evacuare; a eva- exhaust-gas analyzer (expl, Inc) analizor
cua de gaze de evacuare
exhaust and intake stroke (mp) cursa de exhaust gases (lila. mp) gaze de evacuare
admisie-evacuare exhaust gas hood (velt) 3nvelopa a putt/lui
exhaust annulus (ma, mp) e~apame!1t de gaze (Ia dirijabil)
exhaust gas temperature 162 exhaust unit inner cone

exhaust gas temperature (mp) tempera- exhaust ring (mp) inel de evacuare/e~
tura a gazelor de cvacuare pament
exhaust-gas temperature gauge (apb) in- exhaust rocker arm (mp) culbutor al supa-
dicator de temperatura a gaze lor la pei de evacuare;e~apalllent
evacuare exhaust rod (mp) tija de comanda (a SII-
exhaust gas turbine (rna) turbina de eva- papei) de evacuare
cuare exhaust rotor driven blower (mp) dispo-
exhaust gas turbine supercharger (mp) zitiv de supraalilllcntare aetionat de
dispozitiv de supraalimentare aClionat gazele de evacuare
de turbilla de evacuare exhaust silencer (ma) amortizor de zgo-
exhaustion (IH) epuizare mot (a/ gaze/or) de evacuare/e~apa
exhaust jacket (eell) manta inciilzita de ment
gazele de evacuare exhaust shroud (str) carenaj de evacuarel
exhaust jet (ma, mp) jet de gaze de eva- e~apalDent
cuare exhaust stock (mp) teava de evacuare/e~a
exhaust manifold (mp) colector de eva- pament
cuare, teava de e~apament exhaust stuck cover (mp) manta/inveli-
exhaust noise (rna) zgomot provocat de toare pentIll teava de evacunrc/e~a
jetul motorului cu reactie pamcnt
exhaust nozzle (rna) efuzor exhaust stator-blades (ma) palete de eva-
exhaust nozzle flap (ma) clapa de reglare cuare
a ajutajului de evacuare exhaust stream (ma) curent de gaze de
exhaust opening (hidr) orificiu de eva- evacuare
cuare exhaust stroke (mp) cursa de e\'3Cuarei
exhaust outlet (hidr) orificiu de evacu- e~apanlent (a piSfOllll/lli)
are exhaust system (mp) sistem de e~apamellt
exhaust pipe (mp) teava de e~apament/ exhaust tail pipe (mp) teava de evacuare!
evacuare qapament de coad;l
exhaust pipe assembly (mp) sistem de tevi exhaust temperature (mG,mp) tcmperatura
de evacuare/e~apament de evacuare/e~apament
exhaust port (hidr) orificiu/canal de eva- exhaust trunk (veh) put de tiraj; (hid!)
cuare/e~apalllent magistral a de evacuare
exhaust pot (ma, mp) ~tut de evacuare/ exhaust turbine (ma) turbina de cvacuare,
e~apament turbina aetionata cu gazele de cvacuare
exhaust pot silencer (ma, mp) amortizor exhaust type superchargel' (mp) dispozi-
de zgomot a1 ~tutului de evacuare/e~a tiv de supraalimentare aetionat de gil-
pament zele de evacuare
exhaust pulse energy (rna) energie a eva- exhaust unit (ma, lIlp) ansamblu de evacu-
cuarii pulsatorii are/e~apalllellt
exhaust reheater (rna) dispozitiv de post- exhaust unit inner cone (ma) can interior
combustie de evacuare/c~apament
exhaust valve 163 experienced

exhaust valve (mp) supapA de evacuare/ expansion chamber (fnc) camera de ex-
e~apament pansiune/destindere
exhaust valve cord (veh) cablu (de actio- expansion coefficient/factor (liz) coeftci-
nare) a supapei de evacuare (Ia diri- ent de di latatie
jabile) expansion curve (aerod) curba de ex-
exhaust valve head ( mp) cap al supapei pansiune/destindere; (liz) curba de
de evacuare/e~apament dilatare
exhaust vane (com) comanda Cll jet expansion fan (aerod) fascicul divergent
exhaust velocity (ma, mp, mr) viteza de de linii de detenta
evacuare/e~apare expansion joint (infr) rost (fntre dalele de
exhibition flight (pil) zbor demonstrativ betony de dilatare
exit (infr) ie~ire, evacuare, e~apament expansion pin (str) ax extensibil
exit cone (fnc) difuzor (Ia suflerii aerodi- expansion rate (aerod) viteza de destin-
namice) dere
exit nozzle (rna) ajutaj de reac~ie, ajutaj de expansion ratio (aerod) coeftcient de de-
le~lre tenta; (liz) coeftcient de dilatare
exit taxiway (infr) cale de rulare de ie~ire expansion space (FH) spatiu de expan-
exit velocity profile (aerod) profit al vi- siune
tezei In sec~iunea de ie~ire expansion stroke (mp) cursa de detenta (a
exograph (foto, fnc) fotografie cu raze X pistonului)
exotic environment (fnc) conditii de me- expansion tank (ech) bac/tanc de ex pan-
diu neobi~nuite siune (fn sistemele de riicire)
expand (aerod) a expancla; (liz) a se dila- expansion turbine (ma) turbina de expan-
tala se Intinde; (mat) a dezvolta siune
expandable ([If) extensibil expansion wave (aerod) unda de expan-
expandable plug (ech) bu~on extensibil siune
expanded (str) umflat expansion work (aerod, fiz) lucru mecanic
expanded code line (aut) linie de codift- de expansiune
care extinsa expected (nav) prevazut, a~teptat
expanded metal (mater) metal expandat expected approach time (nav) ora preva-
expander (rad) expansorj (str) expandor, zuta de apropiere
Intinzator expedite order (expl, transp) comanda de
expander tube wheel hrake (ater) frana depanare de urgenta
hidraulica cu tub telescopic expel (FH) a cjecta/a expu[za
expanding (F1f) extensibil expendable (carb) consumabil; nerccupe-
expanding clutch (com) cuplaj extins rabi\; (expl) ell intrebuintare limitata
expanding wedge brake (ater) franii cu expendable item (expl) element/picsa con-
panli sumilbi I(ii)
expansible (liz) dilatabil expendable unrecoverable (carb) nerecu-
expansion (aerod) destindere, propagarej perabil
(liz) dilatare, Intindere; (mat) dezvol- experienced (expl, fnc) experimentat, con-
tare statat
experiment 164 extensible erecting ladder

experiment (Inc) experientaj experimen- explosive charge (ay mil) indircatura ex-
tare ploziva, amestec exploziv
experimental aerodynamics (aerod, Inc) explosive compound (chim) amestec ex-
aerodinamica experimentala ploziv
experimental check (Inc) verificare expe- explosive dispersion (chim, fiz) dispersie
rimentala exploziva
experimental flight (Inc) zbor experi- explosive mixture (carb) amestec explo-
mental ziv
experimental helicopter (Inc, hel) eHco- explosive motor (mp) motor cu ardere
pter experimental intema
experimental mean pitch (aerod) pas di- explosive rivet (ut, str) nit exploziv
namie mediu (al e/icei) explosive view (doc) schema tehnologica
experimental pitch (aerod) pas dinamic exponent (mat) exponent, indice
(al e/icei) exponential (mat) exponential
experiment chamber (Inc) camera de ex- exponential curve (mat) curba exponen-
perienta (Ia suflerii aerodinamice) tiala
explode (fH) a explocia, a crapa, a plesni exponential damping factor (dz, mec) de-
exploded view (doc) schema tehnologica crement logaritmie al amortizarii
exploder (ay mil) detonator; distructor exponential function (mat) functie expo-
exploitation (expl) exploatare nentialii
exploration (casp, Inc) explorare, ceree- exponential law (fiz, mat) lege expo-
tare nentiala
explosion (fH) explozie exponentially shaped body (str) corp de
explosion apparatus (Inc) "bomba", dis- rotatie avand generatoare 0 eurba expo-
pozitiv pentru eereetarea amesteeuiui nent iala
de ardere exposed (el) neizolatj (fH) neacoperit
explosion chamber (mp, mr) camera de exposed aerial/antenna (rad) antena des-
ardere coperitii
explosion-engine (mp) motor eu ardere exposed gauge (ech) joja/calibru eu citire
intemiiiexplozie directa
explosion-proof (carb) antidetonantj (ay exposed to air (expl) expus, in aer liber
mil) asigurat contra exploziei . exposure (foto) expunere
explosion relief valve (hidr) supapa regu- express (tram,p) incarciiturfi transportabila
latoare cu avionul/expres
explosion space (mp, mr) camera de arde- express bullet (ay mil) glonte eu vitezii
re/explozie initiala mare
explosion stroke (mp) cursa de ardere/ extend (pil) a seoate (trenul de aterizare);
activa a extinde/a scoate (flapsul)
explosion vessel (Inc) bomba calorimetriea extended nap (aerod) flaps/volet scos
explosion wave (aerod) unda de explozie extended position (com) pozitie "scos" (a
explosive (ay mil, chim) exploziv trenului, flapsului)
explosive bomb (ay mil) bomba exploziva extensible erecting ladder (infr) scariii
explosive bullet (ay mil) glonte exploziv platforma de montaj telescopica
extension 165 extinguisher striker

extension (Til) scoatere, extindere, prelun- external drag bracing/wires (str) hobane
gire exterioare de rigidizare a aripei
extension cord (el) cablu prelungitor external field (infr) camp exterior (al
extension coupling (Ilidr) mula de pre- aerodromului)
lungire external force (fiz, mec) fortii exterioara
extension drive shaft (mec) extremitate a external guidance (aut) teleghidare
arborelui de antrenare external load carrying (hel) transport de
extension duct (TH) conducta de alungire lnciirciitura exterioarii (atarnatii cu
extension flap (aerod, com) volet Powler cabluri)
extension ladder (infr) scara extensibilii/ externally-balanced rudder (com) directie
telescopica echilibrata exterior
extension lamp (ech) lampa portabila externally wired fin (str) stabilizator an-
extension lever (mec) parghie/levier de carat exterior
alungire external perspective center (foto) punct
extension line (doc) baza de cotare cardinal, punct principal al obiectului
extension shaft (mec) extremitate de ar- external power (el) alimentare exterioarii/
bore de aerodrom
extension wave (fiz) unda deexpansiune external power supply (infr) alimentare
extension spring (mec) resort/arc de trac- de la sursa de aerodrom
tiune external pressure (Ilidr) presiune exteri-
extensometer (Inc) extensometru oara
extent (Til) durati'i, prelungire, extindere external spar gear (mec) pinion cililldric
exterior airborne (act II) zgomot provocat cu ampenaj exterior
de avion in zbor external storage (aut) memorie extema
exterior ballistics (casp) balistica exteri- external strutting (str) lonjeron exterior
oara de rigidizare
exterior inspection (expl) verificare exte- external supercharger (mp) dispozitiv de
rioara supraalimentare exterior
external aileron (aerod) eleron exterior external thread (mec) filet exterior
external angle (mat) unghi exterior external unit (aut) periferic (al unui calcu-
external ballistics (casp) balistica exte- lator)
rioarii external wheel case (mp) carter exterior
external bracing (str) sprijinire/fixare/ extinguish (fire) (exp!) a stinge (un/oc)
rigidizare exterioara extinguishant (mater) lichid extinctor
external cargo carriers (hel) platouri ex- extinguisher (ech) sting31or, extinctor
terioare pentm lnciircatura extinguisher discharge tube (eell) tub de
external cause (exp/) cauza exterioara (a descarcare al stingatorului/extinctol1llui
accidentului) extinguisher nozzle (ech) ::;tut/duza de
external compressor (ech) compresor ex- stingatorlextillctor
terior extinguisher percussion (ut) spargere a
external control (aut) comanda exterioara sticlei stingatol1llui/extinctol1llui
external cooling (eell) racire exterioara extinguisher striker (ech) percutor de
external diameter (ut) diametru exterior stillgator/extinctor
extinguishing agent 166 eye-splice

extinguishing agent (clu'm) substanta ex- extruded bar (ut) bara profilata prin extru-
tinctoare ZlUne
extra-air valve (ech) supapii de aer supli- extruded seal (str) profil de etan~are
mentar extruded section (ut) prom obtinut prill
extra ceiling (veh) plafon dinamic extruziune
extract (IH) a extrage, a scoate extruded shape (ut) forma/profil reali-
extractable radiator (ech) radiator care se zat(a) prill extruziune
poate scoate in afarii extruded spar (str) lonjeron obtinut prin
extracting rod (ma, mp) extractor (Ia pom- extruziune
pa de ulei) extrusion (fnc, ut) extruziune; cornier
extraction (ut) extragere, scoatere (profil)
extractor (ut) extractor extrusion angle (ut) cornier produ::. prin
extractor knob/stub (ut) fus extractor extruziune
extractor tool (ut) extractor, sculalutilaj de extrusion flange (str) aripa de profil/cor-
extrac(ie mer
extra current (el) extracurent extrusion gun (ut) pistol de extruziune
extra flexible (mater) foarte flexibil exurb (transp) periferie mare
extraneous matter (mater) material/com- eye (meteo) centru/ochi de cicloll; (str)
ponenta strain(a)/extem(a) ochi/ureche de fixare
extraneous ink back (aut) pata de cemeala eye-bolt (mec) bulon cu ochi/inel
pe verso eyebrow (av) volet anterior
extratropics (mat) zona extratropicalii eye-end (infr) furca de remorcare
extreme (IN) extrem; maxim/minim eye fitting (mec) imbinare eu ochi
extreme deflection (nav) abatere maximii! eyelet (IN) ureche, oem, inel
extrema eyelet attachment (ut) bridii de fixare
extreme hazard (expl) rise major eyelid (ma) volet al ajutajului reglabil,
extremely-high frequency (rad) frecventa volet deflector de jet '
ultrainalta (fntre 30 ~i 300 GHz) eyelid actuator (com, rna) mecanisJl1 de
extreme operating conditions (expl) con- actionare a voletului ajutajului reglabil
ditii limita de funqionare eyelid reverser (rna) inversor de jet cu vo-
extremely position (mec) pozitie ex- leti deflectori
trema eye of storm (meteo) ochi/centru de ciclon ,
extreme range (dz) distanta maxima (de eyepiece (opth) ocular; (IIi) picsa cu ochi/
zbor) ureche
extreme span (al~ anvergura maximii!ex- eyepiece prism (apb) prisma celltrala (a
trema kilometrajului)
extruded (ut) extrudat eye-splice (infr) matisare de ochi
fabric (mater) material, tesiitura facility planning manual (doc, ut) manual
fabrication (ut) fabricatie de previziuni pentro lansarea productiei
fabrication drawing (doc) desen de exe- facing (TH) acoperire: imbracare; placare;
cutie fmisare; stronjire frontala; frezare
fabric covered (ut) acoperit cu un strat plana
textil facsimile transmission (rad) transmisie a
fabric covered rubber (mater) cauciuc imaginii; radiotelegrafie
panzat factor (TH) factor, coeficient
fabric laminated thread tire (ater) pneu factor of safety (str, TH) coeficient de si-
laminat guranta
fabric tape (mater) banda textila pentro factory (ut) fabricii, uzina
ranforsarea cusaturilor factory air-field (illfr) aerodrom de uzina
face (TH) fata, parte din fata, parte exte- factory production (ut) productie indus-
rioara; a sta CII fata spre; a placa; a triala
freza fade-in (rad) intrare progresiva
face aft (lIav, pit) fata posle:rioara; ill. sens fade out (rad) suprimare progresivii; a ate-
contrar directiei de zbor nua; a amortiza
face-blind firing handle (com) maneta de fading (cltim) eflorescenta; (rad) faeling,
catapllltare mixaj; suprapunere; (Tff) atenuarc;
face curtain (ech) perdea de protcctie a am 0 rtizare
fctei pilotului (Ia scaulle catapultabile) Fahrenheit scale (liz) scara Fahrenheit (de
face fore (lIav, pil) fata antcrioara; ill. temperaturii)
sensu I directiei de zbor Fahrenheit temperature (liz) temperatura
face-piece (oxygen) (ech) inhalator (de (ill grade) Fahrenheit
oxigell Ia mascii) failed afterburner (ma) paniildefectiune in
face pitch (av) unghi de fiXare a palei postcom bustie
face plate (lit) mandrinii universala failed engine (expl) motor defect
face-shut off injector (ma) injector cu fail-safe (expl) rczistent, sigur In exploa-
supapa de Illchidere tare, securitate dupa defectare
facia pa nel (eelt) pallou e1e borel fail-safe brace (str) ranforsare de siguranta
facilitation of international transport fail-safe device (eell) dispozitiv de avarie
(trallsp) facilitarea transportului aerian fail-safe wing (str) ariprl cu coeficient su-
international perior de rezistenta
facility (eell) echipament, mijloc failure (expl) cadere, defect, lasare, pana
failure data card 168 fan thrust reverser

failure data card (expt) cartela de defee- false frame (str) cadru fals
tiunilmcidente false lift (aerod) forta pOltanta fa,lsa
failure detector (ech) detector de defee- false rib (str) nervura falsa
tiuni false spar (str) lonjeron fals
failure rate (expi) frecventa a defectiu- false start (expl) pornire incorecta; (pi/)
nilor decolare incorecta
failure recognition speed (aut, expl) vite- familiar with (doc) experimentat
zii de recunoa~tere a defectiunilor family of depressions (meteo) serie de de-
failure report (expl) fi~alraport de inci- presiuni
dentJdefectiune fan (eelt, rna) ventilator; (sl) elice, evantai
failure to operate (expl) nefunctionare fan beam (fiz, rad) fascicul divergent
failure warning panel (apb) panou de fan burner (rna) motor turboventilator eu
alarmii postcombustie in circuitul secundar
fair (aerod) a carena; a da 0 forma aero- fan-cooled engine (mp) motor racit eu
dinamica; aerodinamic, carenat ventilator
faired undercarriage (ater) tren de ateri- fan cowling (ma) deflector de aer al ven-
zare carenat tilatorului
fairing (aerod) carenaj fan dial (aph) cadran semicircular
fairlead (com) ghid de cablu fan efficiency (eelt, rna) randament al unui
fair-weather cumulus (meteo) nor cumu- ventilator
lus de timp frumos fanfold (ut) pliaj acordeon
fair wind (nav) vaot de eoadii; vant favo- fan inlet (rna) admisie in ventilator
rabil fan inlet flow (rna) curent de admisie in
fall (I'H) didere, seadere; a cadea; a cobon ventilator
fallaway (av) desprindere (Ia largare) fan (in) - wing VTOL aircraft (av) avian
falling-drop shape (aerod) corp de forma cu decolare-aterizare verticilla prevazut
picaturii de apa cu suflante de portanta in ari pi
falling leaf (pit) angajare a avionului in fanjet (rna) nll)tor turboventilator
"frunza moarta" (figurti acrobaticti) fan-jet engine (ma) motor turbovclltilator
fall into a spin (dz, pil) a intra/a se angaja fan marker (lIav, rad) marcher In evantai,
in vrie radiofar eu fascicul dirijat 1n evantai
fall off on a wing (dz, pil) a se angaja pe 0 fan-marker beacon (nav, rad) radiobalizii
aripa eu fascicul in evantai
fall over (dz, pi/) a se angaja fanning out (av mil) despal1ire in evantai
falls treaks (meteo) piciituri de precipitatii (a unei jOrma(ii de avioane)
din partea superioara a norului care nu fan propeller (av) elice tractiva
ating Pamantul fan rotor (ma) rotor de ventilator
fall time (rad) timp/durata de functionare/ fan shroud (ma) deflector de aer al venti-
coborare latorului
fall-wind (meteo) vant descendent fan straighteners (illc) defleetoare radiale
false cirrus (meteo) nori cirus fal~i ale ventilatorului (in sujlerii)
false fire warning (exp/) alarmii de ineen- fan thrust reverser (ma) inversor de trac-
diu falsa tiune la ventilator
farad 169 feathering mechanism

farad (el, jiz) farad fatigue test (fnc) incercare la oboseala


Faraday screen room (ef) cu~ca Faraday fatigue testing machine (fnc) dispozitiv
fare (transp) talif de pasageri pentro incercari la oboseala
fascicle (doc) fascicul (pentru documen- fatigue test tank (fnc) bazinltanc de incer-
ta{ie) care la oboseala
fasten (TN) a incheia, a prinde (ocen- faucet (hidr) robinet, ventiI
tura) fault (expl) avarie, defect, fIsura, deranja-
fastener (TN) agrara, clema, colier de ment
slrangere, incuietoare fault analysis (expi) analiza a penelor/
fastener receptacle (ut) priza de prindere defectiunilor
fastening (TN) lacat, fIxare, prindere fault finding (expl) detectare a penelor,
fasten your seat belts (pil, transp) puneti depanare
cellturile fault signal (aut) semnal de defect
fast-response device (TIl) dispozitiv cu faulty (expl, ut) defect, cu defecte, defec-
actiune rapidii tat, defectuos
fast slaving (aut) rccalaj/repozitionare ra- faulty operation (expl) functionare defec-
pid(a) tuoasa
fast slaving relay (aut, el) releu de recalaj/ faying surface (TN) suprafata de contact
repozitionare rapid(a) feasability (expl) realizabilitate
fathom (fiz, navy stanjen, brat (1,828 m) feather (av mil) a pune elicea in pas
fathom line (nav) izobata drapel; (hel) a schimba pasul elicei
fatigue (expl, jiz) oboseala feather edge file (ut) pHa de crestat
fatigue crack (str) roplura/fraclura datorita feathered pitch (av) pas drapel
oboselii feathered propeller (uv) elice in pas
fatigue evaluation (fnc, str) detemlllare a drapel
rezistentei la oboseala feathering (av) punere a elicei in pas
fatigue failure (mater) defect datorit obo- drapel
selii (materialului) feathering action (av) punere in pas drapel
fatigue inspection (expl, fnc) inspectie la (a elicei) ; (hel) variatie ciclica a pasu-
oboseala lui (rotorului)
fatigue life (str) rezistenta la oboseala feathering airscrew (av) elice orientabila
fatigue limit (str) anduranta, limitii de in pas drapel
oboseala feathering angle (hel) unghi de atac/inci-
fatigue load meter (fnc, str) aparat pentro dcnta al palei
masurarea oboselii feathering axis (hel) axa de schimbare a
fatigue meter (fnc. str) aparat pentro ma- pasului
surarea oboselii feathering effect (av) efect drapel
fatigue -prone (str) supus la oboseala feathering hinge (av) articulatie de regla-
fatigue resistance (str) rczistenta la obo- re/variatie a pasului
seala feathering horn (hel) malleta de pas
fatigue strength (fnc, str) rezistenta la feathering mechanism (av) mecanism de
oboseala punere in pas drapeI (a elicei)
feathering motor 170 ferry flight

feathering motor (ech) motor de punere in feed motioD (ut) aVaIlS


pas drapel (a elicei) feed nut (ut) piulita de avans
feathering pitch (av) pas drapel feed pipe (carb) teavalconducta de alimen-
feathering propeller (av) elice cu pas va- tare
Iiabil feed pitch (aut) pas de antrenare
feathering pump (hidr) pompa (pentru feed signal (el) a injecta/a introduce un
motorul) de pus in pas drapel selnnal
feature (TH) trasatura caracteIistidi, semn feed-through (str) traversa de fuselaj (Ia
distinctiv; piesa; particularitate de con- elicopter)
structie feel (pil) tu~eu, simtire; a percepe, a simti
features (TH) caracteIistici feeler gauge (ut) calibru de lamela, spiol1
fed (el) aplicat (despre semnal, curent) feeler of comparator (ut) tester/palpator
feeble by (TH) slab de de comparator
feed (TH) alimentare; a alimenta feel force (com) efort la comenzi
feedback (aut) reactie/conexiune inversa; feel force cylinder (com) cilindru de focta
(com) legatura litre momentele din ar- al dispozitivului de creare a eforturilor,
ticulatiile comenzilor ~i eforturile din cilindru de forta al simulatorului de
comenzl sarcina
feedback adjustment (aut) reglare a circu- feel jack (inc) dispozitiv de incarcare
itului de reactie feel simulator system (com) simulator de
feedback coil (el) bobina de reactie focta (pe comenzi)
feedback coupling (com) legatura de in- feel simulator valve (ech) valva de simu-
toarcere lator de foTta
feedback loop (aut) bucla de reactie feet (TH) picioare
feedback oscillator (rad) oscilator cu re- felt joint (infr, ut) garnitura de pasla
actie felt oil seal (Mdr, ut) garnitura de pasla
feedback rate (aut) coeficient de reactie (pentru etan~are ulei)
feedback voltage (el) tensiune de reaqie felt washer (Mdr, ut) inel de etall~are de
feed chuck (ut) mandrina de avans pasla
fceder (carb, hidr) mecanism de alimen- female thread (Ilt) filet interior
tare; (el) alimentator fence (aerod) cutit aerodinamic; a deflecta;
feeder airline (transp) linie aeriana interna (illfr) ingraditura, gard; a bara, a in-
feeder compartment (str) compartiment gradi
de alimentare ferrite (el, mater) ferita
feeder line (el) circllit de alimentare ferromagnetics (aut. jiz) ferolllilglletism
feeder tank (carb) rezervor de alimentare ferrous metal (mater) metal feros
feed finger (mec) deget de avaIlS ferrule (TH) inel, man~eta, bordura, man-
feed holes (aut) gaura de antreIlare ~on, buc~ii; (ut) inel de sigurantaletan-
feeding (TH) avans, avansare, alimentare ~are

feeding head (mater) maselota ferry (expl) a transporta unavion; (transp)


feed line (hidr) circuit de alimentare a transborda
feed mechanism (ut) mecanism de debi- ferry flight (trallsp) zbor de transport/
tare transbordare
ferry fuel tank 171 filler

ferry fuel tank (hel) rezervor de combus- field maintenance (expl) asistenta tehnica
tibil pentro transbordare i?i revizie efectuata la sol/pe pista
ferrying aircraft (expl) aeronava care se field of search (av, pil, rad) zona de cau-
transportii de la 0 baza la alta tare/cercetare
ferrying air-field (infr) aerodrom dispus field of view (pil) camp vizual .
pc rota de transpOlt a avionului field of vision (pil) camp vizual
ferrying group (expl) formatie de trans- field of vorticity (aerod, meteo) 'camp tur-
port bionar
fescolizing (ut) procedeu de electrodepu- field pattern (el) diagrama de radiatie in
nere camp a unei antene
festoon cloud (meteo) nun mamatocu- field rheostat (el) reostat de camp
lUulus field service (expl) serviciu de pista
fetch (aut) program de implementare; a field service engineer (expl) specialist de
implementa serviciu de pista
F-head cylinder (mp) chiulasa cu supape field strength (el) intensitate a campului
opuse, chiulasa in F field strength diagram (rad) diagrama de
fiberglass (mater) fibril de sticla radiatie in camp a antenei
fibt'rglass-reinforced plastic blade (ltel, field winding (el) bobinaj de excitatie
str) pala de plastic ranforsata cu fibra fierce clutch (expl) ambreiere brotala
de sticla fighter (av mil) avion de vanatoare
fibre hammer (ut) ciocan eu cap fibros fight:;r aircraft (av mil) avion de vana-
(pentru a evi!a stricarea pieselor lo- toarc
vite) figure (mat) nUlllar, cifra
fictitious (TH) fictiv, imaginar figure of merit (ltel) calitate portanta/sus-
fictitious now (aerod, hidr) scurgere ima- tentatoare
ginarii/fictiva figures case (rad) serie de cifre (Ia tele-
fictive napping hinge (hel) artieulatie fic- imprimator)
tivalechivalenta de biitaie/flutuf<ire filament (aerod) fileu; (el) filament
fidelity (el) fidelitatc filament current (el) curent de incaIzire;
field fjiz) camp; (infr) tereu; (TH) sfera/do- curent de filament
meniu de activitate filament voltage (eln) tensiune de in-
field attitude (iny) inaltime a terenului calzire
field coil (el) bcbina de inductie file (ut) a pili; pila
field condition (infr) stare a terenului filed flight plan message (nav, pil) mesaj
field emission (el) emisie de camp electric de plan de zbor depus
field engineer (Irunsp) inginer de pistil file handle (ut) maner de pilf!
field excitation (el) excitatie a campurilor file maintenance (alit) intretinere a unUl
field in sight (pil) solla vedere fii?ier
field-line maintenance (expl) deservire file off (ut) a pili
tehnica de aerodrom files (doc) arhive
field magnet (el) electromagnet de exci- filler (carb, hidr) gurii/~tut de alinlentare;
tare (mater) material de umplutura
filler adapter 172 findings

filler adapter (carb) racord de umplere filter course (I'H) strat de filtrare
filler cap (carb) capac al gurii de alimen- filter element (I'H) element de filtrare
tare, bu~on filter housing (hidl~) cutie/carcasa a fil-
filler connector (hidr) priza de umplere trului
filler metal (ut) metal de adaos filter plug (ech) bu~on de tiltru
filler neck (carb) gat/~tut de umplere filtrate (chim, Inc) filtrat
filler plug (carb) capac al gurii de alimen- fin (av) deriva, ampenaj vertical fix; (com,
tare, bu~o II veh) carma; (mp) aripioare de racire
filler rod (ut) electrod de sudura final (TH) final
filler strainer (carb) filtru de umplere final amplifier (rad) amplificator de ie~ire
filler valve (carb) clapeta de umplere final amplifying stage (ein, rad) ctaj fmal
filler well (carb) gura de alimentare de amplificare
fillet (In) carenaj, racordare final approach (dz, pil) apropiere finala
fillet weld (ut) sudura de unghi final approach altitude (dz, pil) inaltime
filling (carb, hidr) alimentare, umplere, de apropiere fmala
completare; (meteD) cre~tere a presiu- final assem bly (ut) montaj definitiv/final
nii, scadere a intensitatii unui ciclon final controller (rad) radar de control de
filling and revising data cards (doc) precizie
exploatare/utilizare a unui fi~ier final cut-off (TH) oprire l:ompletii/defini-
filling equipment (t;arb) instalatie de ali- tiva
mentare final element (hidr) clement de exec\l~ie
filling opening (carb) orificiu de umplere finalize (ut) a pune la punct, a flllaliza
filling sleeve (carb) furtun de alimentare finalized (transp) defillit, finalizat
filling-up (meteD) depresiune in umplere; final leg (pi!) latura flllalil a turului de
(TH) umplere pista
filling valve (hidr) vana de umplere finally (TH) in final
fillister head machine screw (ut) ~urub cu final procedure turn (dz, pil) viraj final
cap cilindric bombat conventional
fill-throttle height (rna. mp, pil) inaltime financial arrangements (transp) dispozi-
de restabilire a motorului tii/aranjamente financiare
film (TH) pelicula, membrana; (ut) a aco- fin and rudder volume (dz, str) moment
peri cu 0 pelicula static al suprafetei ampenajului vertical
film cooling (ma, mp) racire prin pelicula fin-and-tuhe radiator (eell) radiator cu
film scanner (aut) unitate de analiza a nervuri ~i tevi
microfilmelor fin area (aerod, dz) suprafata a derivei
filter (TH) filtru; a filtra fin attachment point (~tr) punct de fixare
filter and valve assembly (mp) bloc filtru- a derivei
supapa fin-body junction (~tt) jOlletiune a derivei
filter assembly (mp) filtru complet, bloc cu fuselajul
de filtrare fin cap (str) carenaj finalltemlinal al de-
filter cartridge (ech) cartu~ de filtru nvel
filter choke (ebl) bobina de ~oc de filtrare finder (rad) detector
filter clogging (TH) infundare a filtrului findings (exp!) concluzii, rezultate
fine 173 fire handle

fine (I'll) fin finned engine (mp) motor cn aripioare (de


fine adjustment (expl) reglaj fin riicire)
fine cracks (str) fisuri fine fin post (str) lonjeron vertical al derivei
fine filter (I'H) mtru fin fin spar (str) lonjeron al derivei
fine gain radar (rad) radar en pntere mare fin spar box (str) lonjeron cheson de de-
de rezolut~e riva
fine grain radar (rad) radar cn putere fin stub frame (str) structurii terminala a
mare de separatie derivei
fineness (aerod) finete, alungire fin stub top rib (str) nervura de inchidere
fineness ratio (of a streamlined body) a piirtii terminale a derivei
(aerod) alungire (a unui corp aero- fin tip (str) varf al derivei
dinamic) fire (I'H) foc
fine pitch (of propeller) (av) pas illlC (al fire appliance (ech) extinetor deineendiu
e/icei) fire bulkhead (str) panou parafoc
fine pitch stop (of propeller) (av) limita- fire control radar (av mil, rad) radar de
tor de pas mic (al e/icei) control al tirului
fine streamlined body (aerod) corp aero- fire control system (av mil, rad) sistem de
dinamic subtire control al tiruJuilfocului
fine th."ead (mec) pas fin (al ~urubului) fire detecting wire (ech) detector de in-
fin flash (av) far eu clipiri montat pe de- eendiu
riva fire detection (ech) detectare de incendiu
fin-fuselage joint (str) imbinare/jonctiune fire detection harness (ech) mecanism de
a derivei en fuselajul detectare a focului
finger (infr) galerie mobila pentru imbar- fire detector (eell) detector de incctJ.diu
carea pasagerilor in avion (fn forma de fire detector element (eell) detector de
deget) ; (IH) deget temperaturalincendiu
finger clip (ut) lira de acro~aj fire detector switch (aut, ech) releu al
finger plate (str) tabla/piaca cu degete semnalizarii antiincendiu
finish (I'H) sfiir~it, capat; a termina fire engine (infr) vehicul de pompieri;
finishing coat (expl) strat de fmisare (de pompa de incendiu
vopsea) fire extinguisher (eell) stingator de in-
finishing of part (ut) fmisare 3 ,,!emen- cendiu
telor fire extinguishing tanker (infr) ma~inal
finite flat P':lte (aerod) placa plana cu di- carnion-cisterna pentru pompieri
mensiuni finite/limitate fire fighting (infr) lupta contra incendiului
finite wing (aerod) aripa cn anvergura fi- fire-fighting equipment (eell) instalatie/
nita echipament antiincendiar(a)
fin leading edge (aerod) bord de atac al fire-fighting vehicle (infr) llla~ina de pom-
derivei pieri
finned (av, veh) prevazut cn arnpenaj; (mp) fire-flap (starting) (rna) volet parafoc (Ia
prevazut cu aripioare de racire pornire)
finned body (al:) corp cn ampenaj fire guard (IH) protector de incendiu
finned cylinder (mp) cilindru cu aripioare fire handle (expl) maneta de stingere
fire hazard 174 fit

fire hazard (I'll) rise/perieol de ineendiu first aid box (ech) cutie farmaceutiea,
fire point (chim, expl) punct de inflama- eutie eu medieamente pcntru primul
bilitate ajutor
fireproof blanket (extinguishing) (mater) first aid kit (ech) trusa de prim ajutor
material necombustibil first aid outfit (ech) trusa de prim ajutor
fireproof box (ech) caseta ignifuga; (str) first and second stage planetary cage
compartiment ignifug (com, hell primul ~i al doilea etaj epi-
fireproof bulkhead (str) panou antiineen- ciC:oidal
diar fit'st critical Mach (aerod) primul numar
fireproof diaphragm (str) diafragma pa- Mach critic
rafoe first flight kit (fnc) lot pentru primul zbor
fire protection (expl) proteetie impotriva first line maintenance (expl) intretinere de
incendiilor gradul ll' tiii
fire pump (eelt) pompa de ineendiu first mean chord (aerod) eoarda medie
fire resistant (mater) ignifug aerodinamica
fire ring (mp) segment de foc first officer (ay) copilot
fire seal (str) etan~are ignifuga first order roll mode constant (dz) con-
fire suppression system (ech) sistem de stanta de timp de ordinul inlai a
stingere a incendiilor modului de ruliu
fire truck (infr) ma~ina de pompieri first order spiral mode time constant
fire wall (str) panou parafoc (dz) C0nstanta de timp de ordinul intiii
fire wall union (str) jonctiune de panouri a modului spiral
parafoc first point of aries (astr) pUllet vcrnal
fire warning is out (expl, pil) avertizarea first-ratc performance (I)J:I) perfonnant"l
de incendiu s-a oprit inaltii de zbor
fire warning still on (expl, pil) avertizarea first stage planet gear (hel) angrenaj pla-
de incelldiu este inca in functiune netar primar
firc warning system (ech) sistem de aver- first stage sun gear (mp) caruana Flobilii
tizart: de incendiu de reduetor
fire wirc (eelt) detector de incendiu eu fir first stage turbine nozzle (ma) distribuitor
firing (av mil) tragere; (mr) aprindere/por- al primci trepte a turbinei
nire (a motorului rachetii) fiscal year (tramp) an fiscal
firing box (mr) cutie de aprindere/pomire fish-plate (str) edisii; a ecJisa
firing cycle (ma, mp) cielu de pornire fishtail (dz, pill a reduce viteza aviollului
firing delay (mp) intarziere la aprindere cu ajutorul derivei; (ma) parte de cu-
firing envelope (ay mil) anvelopa de plare a tubului de roc a motorului teae-
tir/foc tiv eu ajutajul turbinei
firing error indicator camera (ay mil) fishtailing (dz, pil) redueere a vitezei avio-
fotomitraliera nului eu njutorul derivei (prin mi-1ciiri
firing order (mp) ordine de aprindere osciIatorii in giratie)
firing sequence (mp) ordine de aprindere fissure (str) fi::.urii
firm order (transp) comanda ferma fit (expi, lit) a iielapta, aJusta, a potrivi; (pil)
first aid (Pil) prito ajutor apt, bun, potrivit (pentru ceva)
fit between (figure no, etc) 175 flame cutting

fit between (figure no, etc) (doc) inserat fixed point part (aut) mantisii
intre (figura nr, etc) fixed-price contract (transp) contract cu
fit into one another (ut) a intercala prel ftxlforfetar
fitness (pil) aptitudine fixed resistor (el) rezistenla flXa/nevari-
fit reamer (ut) alezor de montaj abila
fits and clearances (TH) joc ~i toleranle fixed ring gear (mp) coroana flXa de re-
fitter (expl) mecanic specialist in mo- ductor
toare fixed sequential format (aut) format cu
fitting (str) piesa de legatura/fIxare; (TH) secvenla flXa
accesoriu, component fixed stick stability (dz) stabilitate Cll
fitting bolt (ut) boIVax de fIxare man~ bloeata
fitting doubler (str) contraferura fixed stop (TH) opritor flX
fitting-out (transp) amenajare, echipare fixed-tuned circuit (rad) circuit acordat
fitting rod (str) tija de suport flX/nevaria bil
fit with (TH) a (se) racorda cu fixed undercarriage (ater) tren de ateriza-
five abreast configuration (transp) dispu- re flX/neescamotabil
nere a scaunelor cinci pe un rand fixed vane (TH) paleta flXa
fix (nav) pozilie, relevment, reper; a deter- fixed voltage (el) tensiune fIxa
mina pozilia-"a goniometra fixed wall (str) perete fIx
fixed aileron (com) eleron fIx/strans/ fixed wind (av) aripa flXii
zavorat fixed-wing machine (av) aeronava cu aripi
fixed aircraft mock-up (inc) macheta fIxa flXe, avion
cu aparate de bord fixed word-length computer (aut) calcu-
fixed block format (aut) format bloc de lator cu cuvant de lungime fIxa
lungime fIxa fixing (TH) ineastrare, fIxare, prindere
fixed error (nav) eroare constanta/sistema- fixing aids (nav, rad) dispozitive de repe-
tica rare a pozi~iei
fixed fin (av) deriva fIxa/neorielltabila fixing parts (str) accesorii de fixare ~i ra-
fixed format (aut) format fIx eordare
fixed handrail (eell) bara de mana fixture (TH) instalalie
fixed housing (av) corp fIx fixtures (str) armiitura
fixed landing gear (ater) tren de aterizare flag (infr, nav) stegulel de semnalizare
fIx/neescamotabil flag note (expl) reper
fixed light (infr) lumina flXa flag window (apb) geam/vizor de aparat!
fixed loop aerial (rad) antena eadru fIxa instrument
fixed-loop radio compass (rad) radioeom- flake (mater) a se exfolia
pas eu antena cadru fIxa flaked (mater) exfoliat
fixed partition (str) eheson flX flame annealing (ut) inmuiere la flacara
fixed pedal (com) pedala stransa flame arrester (ma, mp) parafoe
fixed-pitch propeller (av) elice eu pas fIx flame cut (ut) a tiiia ell flacara (de sudurii
fixed point (aut) virgula fIxa oxiacetilenicii)
fixed-point arithmetic (aut) aritmetica cu flame cutting (ut) decupare/taiere eu flaca-
virgula fIxa ra (de sudurii oxiacetilenicii)
flame damper 176 flapping angle

flame damper (rna, mp) amortizor de fla- flange insert (IH) insertie de gulerlflan~a
eara; (av mil) maseare a flaearii flange-mounting type (mec) cuplaj eu
flame detector amplifier (el) amplitieator flan~a
al deteetorului de flaeara flange ring (TH) inel cu guler
flame float (infr, navy baliza pirotehniea flanging (ut) bordurare, t1an~are
flame hardening (mater) ealire Ia flaeara flanging die (ut) ~tanta de bordurat
flame holder (rna) stabilizator de flaeara flap (av, com) flaps, volet; (hidr) supapa,
flame out (rna) a inabu~i/a intrerupe ar- clapa
derea (fntr-un molor reae/iv) flap-actuating rod (com) tija de aqionare
flame out pattern (pil) sehema de venire a flapsului
la aterizare eu motoarele oprite flap actuator (com) mccanism de actio-
flame resistant (mater) neeombustibil, nare a flapsului
ignifug flap angle (com) unghi al flapsului, unghi
flame trap (rna, mp) dispozitiv antiretur de de braeaj al flapsului
flaeara flap-back (ltel) abatere a planurilor varfu-
flame tube (rna, mp) teava de flaci'ira rilor palelor in sens invers mi~eiirii
flame tube locating pin (rna) ax/~tift de flap blowing (aerod) suflare a stratului li-
eentrare a tubuIui de flaeara mita la locul dispunerii flapsurilor
flame tube snout (rna) difuzor de tub de flap control lever safety pin (com) ~tift de
flaei'ira siguranta al eomenzii voletului
flammability (IH) inflamabilitate flaperon (aerod, com) eIeron-flaps, flaps-
flange (str, lit) proeminenta, bordura, flan- eleron
~li; a forma 0 flan~i'i/bordura flap extended speed (dz, pil) viteza limiUi
flange-cooled cylinder (mp) eilindru raeit de scoatere a flapsului
eu aripioare flap extension (com) scoatere a flapsului
flange coupling (mee) euplaj eu flan~a flap gearbox (rom) reduetor de flaps
flanged (ut) bordurat flapjuk (com) vcrill eu bila al voletului
flanged adapter (mec) adaptor eu flan~a, flap lock spring (com) resort de zavorare a
reductie eu flan~a flapslllui
flanged bolt (str) bolt eu flan~a flap meter (apb) indicator de pozitie a
flanged edge (sir) margine bordurata flapsurilor
flanged gear (mec) ampenaj eu flan~aI flap panel (apb, com) panou de camanda a
brida flapsurilor
flanged guide (com) palier eu ghidare flapped (av) prevazut ell t1apsuri
flanged hole (ut) gaura eu margini bor- flapper valve (ech) supapii eu clapeta
durate, gaun't eu guler flapping (hel) bataielt1uturare (a palei) ,
flanged nut (IH)piulita eu guler mi~eare unghiulara a palei de rotor in
flanged screw (IH) ~urub eu flan~i'i/guler jurul ~arnierei de fluturare
flanged shaft (com) arbore eu t1an~a flapping acceleration (hel) aceeleratie a
flanged sleeve (str) lllan~on ell tlan~a elicei in mi~earea de bataie
flanged-tube radiator (ech) radiator din flapping angle (hel) unghi de baseulare a
tevi eu nervuri diseului rotol1Jlui; unghi de Iidicare a
flanged washer (ut) rondela eu guler palei
flapping axis 177 flashing indicator light

flapping axis (he/) ax de fluturarelbataie flap torque tube (com) axa tubulara de
flapping flight (av) zbor eu aripi batante, actionare a flapsului
zbor de ornitopter flap torque shaft (com) arbore de aetio-
flapping hinge (hel) artieulatie de bataie (a nare a flapsului
palei) flap track (com) glisiera a voletilor (de
flapping hinge pin (hel) ax de fluturare/ hipersustentafie)
bataie, ax de ridieare a palei flap track rib (str) nervurii a glisierei
flapping mode frequency (dz, hel) free- voletilor
venta a fluturiiriilbataii flap-up seat (ech, transp) strapontina
flapping momem (hel) moment de bataie/ flap valve (TH) clapeta eu ~arnierii, supapa
fluturare cu c1apeta
flapping oscillations (mec) bataielfluturare flap wise (hel) in sensul de bataie
a palei rotorului flare (ech) racheta de iluminare/semnali-
flapping pin (hel) ax al articulatiei orizon- zare; (rna) limba de flacara; a seanteia,
tale/de bataie a striiluci; (TH) evazare, palnie
flapping plane (he/) plan de bataielflu- flared end (av) capat evazat
turare flared tube (TH) tub evazat, palnie
flapping stop (hel) opritor de bataie/flu- flare gun (ech) pistol eu rachete de
turare semnalizare
flapping stress peak (hel) maxim al efor- flare landing characteristics (dz. pil) ea-
tului in bataie racteristici de redresare la aterizare
flapping-torsion flutter (blade) (ltel) flare out (pil) redresare (Ia aterizare) ; a
flutter in biitaie, torsiune redresaavionul (la aterizare)
flapping-wing machine (av) aparat de flare-out altitude (dz, pit) altitudine de
zbor eu aripi batante redresare (Ia aterizare)
flap position indicator (apb) indicator al flare-out computer (aut) calculator de re-
pozitiei flapsului dresare la aterizare (Ia pilolul automat
flap roller carriage (com) rola de ghidare pentru literizare)
a voletului flare (seaplane) (av) largime a jctului de
flap runs (com) instalatie de eomanda a apa (Ia hidroavioane)
flapsurilor flare-up (piI) redresare brusca, "umflare"
flaps down (com) pozitie extinsii a flap- la redresare
surilor, flapsuri seoase/extinse; (pit) flash (apth) sclipire, izbucnire; (infr, nay)
seoateti flapsurile far eu sclipiri; (ut) bavura
flap seat (eclt,transp) strapontina flashback (rna, mp) Intoarcere/retur la fla-
flap section (com) scctiune a flapsurilor cara
flap setting (com, str) unghi de fixare a flasher (ech, eI) mecanism de sclipiri;
flapsului intreJ1lpator periodic
flap shutter (TH) volet flash head (SIr) nit cu cap ingropat
flaps up (com) pozitie escamotata a flap- flashing (nav, opt It) sclipire (de far optic)
surilor; (pil) bagati flapsurile flashing indicator light (eclt,el) lumina
indicatoare intenl1itenta
flashing light 178 f1ettner servo-rudder

flashing light (av mil) semnal luminos in- flat rating engine (ma,mp) motor eu trae-
termitent tiune pUlin influenlata de eondiliile me-
flashing navigation lights (nav) lumini de diului ineonjurator
navigatie intermitellte flat spin (dz, pil) vrie plata
flash on ami off (ech, navy a clipi flattcn (TH) a aplatiza, a turti, a netezi
flash over (el) descareare disrnptiva, amor- flattened (TH) aplatizat
sare a areului electric flattening (I'H)apJatizare, turtire
flash plating (ut) eleetrodepunere superfi- flattening-out (dz, pil) rcdresare la ateri-
cialll rapida zare
flash point (carb, chim)punct de inflama- flatten out (FH) a apJatiza
bilitate flat tire (ater) pueu dezumflat
flash test (el. inc) ineereare de izolare, in- flat-top (av mil) portavion
cereare de clacaj fl~t-topped phton (mp) piston eu fundul
flash welding (ut) sudura cap la cap plat
flask (chim) balon; (FH) piston flat-top piston (mp) piston eu fundul plM
flat (sl) pneu dezumflat flat turn (dz) viraj lara inclinare/pJan
flat horly (aerod) corp plat flat twin (mp) motor boxer eu doi dlindri,
flat cable (aut) eablu plat motor eu doi cilindri opu~i
flat characteristic valve (ech) cIapeta ell flat valve (ech) clapeta plata
desehidere lenta flat washer (ut) rolldeHi/~aiba plata
flat dial (apb) eadean plat flatwise (hel) in sensul eoardei (palei), in
flat diaphragm (str) membrana plata sensul de baleitre
flat end grub screw (mec) ~urub rara flat yawing manoeuvre (dz, pil) viraj plat
sIar~it eu cap plat (in acela~i plan)
flat end parker screw (mec) ~urub intiirzi- flaw (meteo) rafal;I de vilnt
etor eu cap plat F layer (meteo) strot F, strat superior al
flat glide (dz) plnnare eu unghi mie de ionosferei
panta Fl layer (meteo) parte inferioara a stratu-
flat-hat (pil, sl) a zbura exagerat de jos; a lui F
pilotil en prea mare siguran~ii F2 layer (meteo) parte superioara a stra-
flat-head bolt (ut) bulan eu cap plat tului F
flat-headed piston (mp) piston eu fundul fled gling (sl) pilot tilnar
plat fleet (av mil) grupa de avioane, formatie;
flat head piston (mp) piston eu fundul plat (transp) fiota/pare de avioane
flat head rivet (str) nit eu cap plat fleet empty weight (av, expl) masa medic
flat head screw (ut) ~urub eu cap plat (a avionullli) tara combustibil ~i inei:r-
flatness (lit) planeitate eatura
flat-nose pliers (ut) cle~te plat, cle~te ell flettner (aerod. com) tlettner
cioe lat flettner llap (com) flaps tlettner
flat-out (av. pit) ell putere maxima, eu vi- flettner rudder (com) carma f1cttner
teza maxima flettner scrvo-rudder (com) servocannii
flat parachute (av) para~utii platii/plana flettner
flettller tab 179 flight controls

flettner tab (aerod, com) tlettner, servo- flexonics (str) cuple elastice
trilller flexural center/centre (str) centru de rigi-
fleHner trim (com) tlettner ditate
flcxbeam (rotor) (hel) placii de flexiune (a flicker (rod) scanteiere, lidirire, tremu-
rotorului) rare
flex hub (he!) butuc tlexibil/elastlc flick roll (dz) tonou rapid
flexibility factor (hel) coeficient de elas- flight (av) zbor, regim de zbor; (av mil)
ticitate patmla (de avioane) ; (transp) cursa ae-
flexible bag (carb) rezervor elastic/moale riana
flexible blade bingeless rotor (hel) rotor flight accuracy (dz. navy precizie a men-
rigid cu pale tlexibile/elastice/suple; (inerii rutei de zbor
rotor tara articulatie/cu pale suple flight altitude (dz) altitudine/iniiltime de
flexible cell (carb) rezervor flexibil zbor
flexible control (com) comandii tlexibila, flight analyzer (fnc) analizor de zbor
comanda teleflex flight at high Mach number (av) a zbura
flexible control shaft (com) arbore/ax de la numere Mach mari, a zbura cu viteze
comandii elastic/suplu mari
flexible coupling (com) cuplaj flexibil, ra~ flight base line (nav) traiectorie de baza a
cord flexi billelastic zbo:"ului
flexible drive shaft (com) arbore/ax flexi- flight book (doc) jurnal de bord
bil de antrenare flight characteristics (dz) comportare in
flexible flap element (cutlet) (hel) ele- zbor (a /lnui avian)
ment flexibil de bataie flight check (expl) control de zbor
flexible joint (str) imbinare flexibilalelas- flight clearance (nav) autorizatie de zbor
tidi flight clearance note (expl, transp) certi-
flexible metal conduit (hidr) conducta me- ficat de omologare
talicf! tlexibila flight compartment (av) post de pilotaj,
flexible mounting (ater, com) montaj e- post al pilotului/echipajului
lastic flight compartment ac~ess stairway (eell)
flexible pipe (ech) t~avalconducta tlexi- scara de acces la postul de pilotaj
bila flight compartment lights (el) Illmini ale
flexible shaft (com) arbore/ax flexibil poStullli de pilotaj
flexible shaft coupling (com) cuplaj de ar- flight computer (aut) calculator de zbor
bori tlexibil (la pilollil automat)
flexible tank (carb) rezervor nerigidlsuplu flight condition (pil) conditii de zbor
flexible wave guide (rod) ghid de unda fle- flight control bay (com) compartiment al
xibil comenzilor de zbor
flexion (mat) curburaj derivata a doua flight control instrument (apb) aparatura
flexional stress (str) efort de 'incovoiere pentm contra luI zborllll1i
flexion spring (com) resort/arc de flexiune flight controller (hel) post de comanda;
flex of a curve (mat) punct de inflexiune al (infr) controlor de zbor
unci curbe flight controls (com) comenzi de zbor
flight control surface used for trimming 180 flight-path analyzer

flight control surface used for trimming flight hours (av) tinIP de zbor, total de
(com) suprafete de comanda pentru zbor; (expl) timp de functionare;
echilibrarea zborului (transp) timp de etapa
flight control tester (exp/) dispozitiv pen- flight in autorotation (he/) zbor de auto-
tru incercarea aparatelor de control al rotatie
zborului flight in closed course (nav) zbor in cir-
flight course (nav) directie de zbor cuit inchis
flight crew (av) echipaj flight information (nav, pit) informare in
flight crew interphone system (rad) inter- zbor
fon al echipajului flight information center (nav) centru de
flight cycle (expt) ciclu de zbor informare a zborului
flight cycles since overhaul or rework fHght information region (nav. pit) regiu-
(exp/) ciclu de zbor de la revizie sau ne de informarc a zborului
reparatie flight information service (nav, pil) ser-
flight data generator (apb) centrala de viciu de informare a zborului
zbor, generator de date de zbor flight instruments (apb) instnllllente/apa-
flight deck (av mit) punte de zbor/deco- rate de zbor
lare-aterizare (Ia portavioane) ; (hel) flight interphone (rad) interfon de boni!
post al echipajului, post de pilotaj zbor
flight direction (nav) directie de zbor flight lane (nav) ruta de zbor
flight director (ech) director de zbor, sis- flight leader (av, nav) conduciHor al zbo-
tern de pilotaj ~i navigatie . rului .
flight director indicator (apb) indicator al flight log display head (hel) inregistrator
dispozitivului de pilotaj ~i navigatie, de ruta
indicator al directorului de zbor flight Mach number (dz. pit) numar Mach
flight element (av mit) patrula de avioane de zbor
flight endurance (tral1sp) durata de zbor flight management computer (aut) calcu-
flight engineer (exp/) mecanic de bord! lator de dirijare a zborului
navigant flight manoeuvre (dz, pil) evolutie in zbor,
flight engineer seat (ech) scaun al mecani- manevra In zbQr
cuilli de bordlnavigant flight manual (pil) manual de zbor
flight engineer panel (apb) panou de co- flight measurement (Inc) masurare in zbor
manda al mecanicului de bord!navigant flight mechanic (expl) mecanic de bord
flight envelope (aerod, dz) anvelopa de flight mechanics (dz) mecanica a zborului
zbor flight number (coinercial) (tran,lp) ntlluar
flight equilibrium (dz) echilibru de zbor al zbomlui (in avia{ia comercialii/ci-
flight evaluation (inc) proba de zbor villi)
flight fatigue (pit) oboseala de zbor, ae- flight operation control (nav) condllcere a
roastenie zborului
flight forecast (meteo. pit) previziune me- flight path (dz) directie/ruti'i/traiectorie de
teorologica pentru un anllmit zbor zbor
flight formation (av mit) formatie de zbor flight-path analyzer (inc) analizor al tra-
flight height (dz) inaltime de zbor iectoriei de zbor
flight path angle 181 floating aileron

flight path angle (dz) unghi al traiectoriei Dight traffic control (nav) control al trafi-
de zbor cului aerian
flight path computer (apb) calculator de Dight traffic control service (infr, nay)
ruta de zbor serviciu de control al traficului aerian
flight path deviation indicator (apb) indi- Dip (dz, pit) semitonou, semilntoarcere pe
cator de derivaldeviatie de la traiectoria o aripil
de zbor flip-Oop (etn) bistabil
flight path recorder (apb) inregistrator al Dipper (sl) carma de inaItinle, comanda a
traiectoriei de zbor profundorului
flight pattern (av mil) formatie de avioane flipper door (ater) trapa escamotabila a
ill zbor trenului
night performance (dz) performante de flipper turn (dz) viraj stmns
zbor Ditch (str) platbanda de legatura
Dight plan (nav, pit) plan de zbor float (av) flotor, plutitor; (dz, pit) a plana
flight position (nav) pozitie de zbor pe panta de aterizare; (infr) balizil plu-
flight-range route of flight airway (nav) titoare; (veh) a pluti
itinerar/distanta de zbor floatability (aerod, veh) flotabilitate
flight recorder (apb, Inc) inregistrator de float amphibian (av) avion amfibie cu flo-
bord toare
night reference selector (aut) selector de float arm (mp) brat al flotorului
functie (al pilotului automat) floatation gear (hel) amerizor cu flotor,
Dight re-fueHing (av) realimentare cu tren de amerizare cu tlotor
combustibil In zbor float carburettor (mp) carburator plutitor
Dight regime (dz, pit) regim de zbor float chamber (mp) camera a pJutitoruiui/
Dight route (nav) ruta de zbor, itinerar flotorului, camera de nivel constant
Dight safety stop (com) opritor de sigu- float chamber cover (mp) capac al came-
ranta de zbor rei plutitorului, capac al camerei de
Dight-security service (av) serviciu de nivel constant
securitate a zborului float displacement (av, veh) volum dez-
flight simulator (inc) simulator de zbor locuit de flotor
flight spectrum (hel) spectru de zbor float feed carburettor (mp) carburator cu
Dight suit (ech) costum/echipament de plutitor
zbor float fuldrum pin (mp) ax al plutitorului
flight surface (com) suprafata de comallda float gauge (ech) manometru de gaze cu
Dight test (inc) test/incercare ill zbor plutitor pentru indicarea nivelului
Dight test center (inc) centru de Incercari float gear (/lip) suport/:;;asiu al plutito-
in zbor rului
Dight-testing (inc) Incercare In zbor float guide bar (mp) tija de ghidare a
Dight test performance (inc) performanta plutitorului
obtinuta la inccrcari in zbor float guide rail (mp) tijii. de gbidare a pJu-
Dight time (trallsp) timp de zbor total, titorului
timp bloc; (expt) timp de functionare floating aileron (com) cleron fluturand,
(in zbor) eleron lasat liber In curent
floating amship shed 182 flotation line

floating amship shed (infr) hangar pentru float seaplane (av) hidroavion maritim eu
dirijabile flotoare
floating anchor nut (ut) piulitii de eolivie float spindle (mp) ax al plutitorului la ear-
floating battery (el) baterie tampon burator
floating beacon (infr) baliza plutitoare float strut (mp) suport al plutitorului
floating bearing (I'H) euzinet lotant float suction control (mp) eomandii de
floating body (veh) corp plutitor suqiulle in camera plutitorului
floating bush (mec) bue~ii mobilii float switch (el) eomutator eu flotor
floating-carrier system (rad) sistem de ra- float to earth (pil) a nteriza lin
diotransmisie eu reglare a freeventei float-type carburettor (mp) earburator eu
purtiitoare plutitor
" floating" construction (veh) eQnstruetie float-type transmitter (ech) manometru
"plutitoare" de gaze eu plutitor pentru indicarea ni-
floating dock (infi") doc plutitor velului
floating flywheel (inc) volant oseilant (al float undercarriage (ater) flotor, tren de
torsiografului) aterizare-deeolare plutitor (pentru hi-
floating foot bridge (infr) platformii pI uti- droavioane)
toare float valve (ec/I) clapetii eu plutitor
floating fuselage (av) fuselaj care poate float valve needle (mp) ae/cui pOilntou
pluti pe apii floccus (meteo) nor noeonos
floating grid (rod) grilii flotantii/izoJatii flooded carbllrettor (mp) earburator eu
floating gudgeon pin (mp) ax liber de depii~ire/inundabil
piston floodlight (infr) refleetcf, t:lr, faseicul lu-
floating island (infr) aerodrom plutitor minos
floating point (aut) virgulii mobilii floodlighting (infr) iluminare eu retlee-
floating-point arithmetic (aut) aritmetieii toare
eu virgulii mobilii floodli~ht system (infr) sistem de ilumi-
floating ring (IH) inel plutitor narc eu proieetoare
floating shaft (mec) arbore oseilant floor (str) plan~cu, podea
floating smoke bomb (av mil) bombii floor beam (str) travers sur:ort al podclei
fumigellii plutitoare floor carpets (infr) earpete rentru aeoperi-
floating target (av mil) tintii plutitoare rea solului
floating tendency (aerod, dz) tcndintii de floor hatch (str) trapa in rlal1~eu/podea
a~ezare in lungul eurentului floor level (str) la nivelul podelei
floating valve (hidr) c1apetii plutitoare floor panel (str) panou de plan~eu/podea
float landing gear (ater) montanti pentru flool' support cross-beam (str) traversii de
fixarca flotoarelor la hidroavion supOli a podelei
float-light (av mil) raehetii de iluminare flotation bag (ec/I) lotor/sae gonlabil
float line (of boat) (av) linie de plutire (a flotation gear (ater) dispozitiv de plutire
Mreii) pentru avioane silite sa amcrizeze
float needle (mp) poantou de plutitor flotation line (a v) lillie de plutire la in-
float plane (av) hidroavion eu flotoare eiireiitura maxima (Ia hidroavioane)
flow 183 fluid flow

flow (aerod, hidr) curgere, curent, fileu, flow rate (carb) COllsum de fluid; (aerod,
flux; seurgere; consum; a curge hidr) viteza a uuui curent
flow chart (aut) organigrama flow-rate indicator (apb) indicator de COIl-
flow condition (aerod) paramctri ai Ullui sum
eurent flow regime (aerod, hidr) regiIn de cur-
flow continuity conditions (aerod) eOlldi- gere
lii de curgere continua flow regulating valve (hidr) vanii/clapcta
flow-control unit (carb, ech) H.:gulator de regulatoare de curgere
consum pentru COl.lbustibil flow regulator (aut) regulator de debit
flow-correcting airfoil (aerod) profil pen- flow resistance (hidr) rezistellra hidrodi-
tm corectarea eurgerii namica
flow-diagram (aut) organigrama flow sensor (apb, carb) senzor de consum
flow equalizer (hidr) regulator de curge- flow separation (aerod) desprindere a cu-
re/consUlll (ta jluide) rentului
flow field (aerod) spectru de curgere flow speed in vertical climb (het) viteza
flow fluctuation (aerod) fluctualii de cur- de flux in urcare vertlcala
gere flow stability (aerod, hidr) stabilitate a
flow function (aerod, hidr) funclie de cu- curgerii
rent flow straightener (ltidr) inel de debit
flow gauge (inc) debitmetru flow test (ltidr, inc) incercare hidraulica
flow gouvernor (carb) regulator de con- flow transmitter (eelt) transmittllor de
sum debit
flow-in (lzidr) curgere spre interior; a curge flow tube (carb) reava debitmetrica
spre interior fluctuate (apb) a oscila (despre WI ac in-
flowing stream (aerod, hidr) curent, cur- dicator)
gere fluctuating (JH) care variaza neregulat
flow-limiting passage (aerod) trecere li- fluctuating acceleration (mec) acceleralie
mitatoare a debitului prin ajutaj variabila
flow-line (aut) lillie de legiHura iutre suu- fluctuation (jiz) fluctuatie, oscil3tie; pul-
boluri pe 0 diagrama de flux; (aerod) salie
linie de curent fluctuation measurement (inc) masurare a
flow measurcment (inc) masurare a para- pulsariilor
metrilor curcntului flue gas (ma, mp) produse gazoase ale
flow-mcasudng apparatus (inc, hidr) arderii
debitmctru pentru lichide fluid (hidr) fluid, Iichid, curgiitor
flow mechanics (aerod, Itidr) mecanica a fluid amplifier (eell) amplifieator fluidic;
tluidclor sistem tluidic
flowmeter (fllc) debitmetLU,(carb) debit- fluid circuit (ltidr) circuit hidrauliclfluidic
metru fluid control (eelt) sistem fluidic, comanda
flow-metering mechanism (apb, inc) me- tluidica
canism debitmetric fluid de-icer (eelt) degivror cu fluid
flow pattern (aerod) iInagine a curgerii fluid drive (ltidr) transmisie hidraulica
flow plane (hidr) plan de curgere fluid flow (hidr) eurgere a unui liehid
fluid flush 184 fly-ball

fluid flush (hidr) jet de lichid flush-riveted skin (str) inveli~ asamblat
fluidimeter (inc) viscozimetm poo nituire eu cap ingropat
fluidity (cltim, jiz) fluiditate flush screw (ut) ~lImb Cll cap inecat
fluid level indicator (hidr) indicator de flush weld (ut) cusatura plata, cusatura
nivel in fluid lara ingro~are
fluid mechanics equipment (eclt) echipa- flute (str) gofraj, canelura
ment hidromecanic fluted spar web (str) inima de lonjeron
fluid-network analyzer (inc) analizor pen- gofrata
tm studiul curgerii fluidelor intr-un flutter (fiz) a fierbe; (/lip) bataie a seg-
sistem de conducte mentilor; (rad) variatie a picrderii u-
fluid ounce (liz) uncie pentm fluide (1/2 nui sistem de transmisiuni; (str) vibra-
din galonul american) tie a aripilor, oscilatii flutter
fluid resistance (aerod. hidr) rezistenta a flutter in wings (str) flutter al aripilor,
fluidului vibratie a aripilor
fluid stream (hidr) curent de lichid flutter of propeller (av) vibratie a elicei
fluid :;ystem (ech) sistem fluidic, circuit flutter speed (sfr) viteza de flllHerltlll-
fluidic, amplificator fluidic turare
fluorescence (liz) fluorescenta fluvial machine (av) hidroavioll adaptat
fluorescent lamp (el) lampa cu fluores- aterizarii pe supra fete de apa lill.i~tite
centa flux ((iz. mat) flux; (uf) decapallt pentm
fluorescent lighting (eck) iluminare fluo- sudurn; a decapa
rescenta fluxgate ((iz, illr) sOJlda magnelometrica
fluorescent pigments (mater) pigmenti flllxgate compass (apb) busolii/compas de
flllorescenti inductie tcrestril
fluoride (cltim) flllorina fluxgatc transmitter (ecll) transmitator de
fluorine (chim) fluor flux magnetic
fluoroscopic inspection (ut) control fluo- flux valve (jlz. inc) sonda magnetomehica
roscopic/magnaflux flux valve compensator (eln) compcnsator
fluoroscopy (fiz) fluoroscopie de sonda magnetometricfi
flush (TfO illecat (despre nituri, :-juruburi) fly (av, pil) a zbura, a da drumulla zbor
flush antenna (rad) antena Incastrata flyability (dz, pi!) calitate de zbor/piJotaj,
flush compass (apb) compas montat in pilotabil itate
panoul de aparate flyable (ih:. pil) bUll de zbor, adecvat
flushing oil (expl) ulei de spalare zborului
flush joint (str) rost umplutlnetezit ny-ahout (~/) avion turistic mic
flush mounting type (ut) montaj de tip fly Ale Ilsing trims (pil) a pi/ota i1ViOUIII
"inecat", montaj incastrat fcdosind cumpellsatoarelc
flush rivet (str) nit cu cap inecat flyaway (fral/sp) transportabiliu zbor
flush-riveted construction (str) con- flyback (C.R.T.) (rad) returlreiutoarcere a
stmctie cu nituri cu cap inecat spotului; (TH) readucere, rapel
flush-riveted covering (str) invelis eu fly-ball (mec) greut3tc a regulatomlui cen-
nituri Cll cap ingropat hifugal
fly-by 185 flying radius

fly-by (nav, pil) depa~ire in zbor (a unui flying crew (av) echipaj de zbor/navigant
obstaeol) al avionului
flyer (av) zburator, pilot; aparat de zbor flying deck (av mil) punte de zbor/deco-
flyer's clothing (eell) imbracaminte de lare-aterizare (pe portavioane)
zbor/a pilotului flying elephant (51) aerostal pentru baraje
flyer's equipment (av) echipament de aeriene
zbor/al pilotului flying fatigue (pil) oboseala de zbor, aero-
fly feet-off (51) a zbura cu trenul scos astenie
fly hands off (pil) a zbura cu comenzi flying field (infr) teren de zbor, aerodrom,
libere aeroport
flying (av) zbor; pilotare flying field illumination (infr) iluminare a
flying aptitude (pil) aptiludine de zbor terenului de zbor/a aerodromului
flying area (nav) zona de zbor (a aerodro- nying force (av mil) forte aeriene militare
l1lului) "flying fortress" (av mil) avion de tip
flying barrel (velt) coleopter; (51) avion "fortareata zburatoare"
cisterna flying gunner (av mil) tragator pe avion
flying bed (velt) plalforma zburatoare flying height (dz) altitudine/inaItime de
flying bedstead (me) laborator volant; zbor
avion experimental eu moloare pentru flying helmet (eell) casca de zbor
dtcolare verticala flying hours (e3pl, pil) ore de zbor
flying boat (av) hidroavion; hidroavion flying instruments (apb) aparate/instru-
monococa mente de zbor/navigatie
flying bomb (av mil) avion proiectil flying kit (pit) trusa de zbor
flying bomb site (av mil, in/i) statie/baza flying laboratory ({ne) avian laborator, la-
de avioane proiectil borator zburator
flying boots (eell) ci71ue de aviator flying machine (m~ aparat de zbor, avion
flying boxcar (transp) avion de marfuri flying-off deck (av mil) punte de decolare
flying cadet (a v) elev pilot militar (pe portavioane)
flying characteristics (dz) caracteristici de flying officer (av mil) locotenent major de
zOOr, calitate de zbor aviatie
flying clothing (eell) costum de zbor flying-on deck (av mil) punte de aterizare
flying command helicopter (av mil) post (pe portavioane) .
de comanda ambarcat pc elicopter flying operation (expl) exploatare de zbor
flying conditions (dz, nay, pil) conditii de flying personnel (av) personal navigallt
zbor flying pig (51) torpila zburatoare
flying control instrument (apb) instru- flying police (av mil) forte de politie am-
mente/aparate de control al zborului barcate
flying controls (com. dz) comenzi de zbor flying position (nav) pozitie de zbor
flying crane (ltel) elicopter macara, ma- flying process (aerod, hidr) proces de
cara zburiitoare curgere
flying crane duties (ltel) sarcini de ma- flying qualities (dz) calitati de zbor
cara aeriana flying radius (dz) raza de aetiune
flying range 186 focal point

flying range (dz, navy raza de actiune, do- fly off (chim, jiz) evaporare; (dz, pil) deeo-
meniu de zbor lace
flying rigging (veh) hobane/cordaj de zbor fly out (dz. pil) decolare
flying risk (a v) rise de zbor, pericol al zbo- fly over (dz. pil) survolare
mlui fly press (ut) presa eu ~umb
flying schedule (nav, pil) plan de zbor fly the aircraft (av) a zbura (cu) un avion
flying school (av) ~coala de aviatie fly through automatic pilot (aut) pilot
flying speed (dz) viteza de zbor automat transparent
flying squadron (av mil) escadron aerian fly through steering (aut) pilotaj transpa-
flying stock (transp) efectiv/stoe de avi- rent
oane fly time (expl) timp de funqionare;
flying suit (eell) eostum/combinezon de (transp) timp de etapa; timp de zbor;
zbor timp total
flying tab (com) servocomanda aerodina- fly to DEV beacon (nav, pil) zburati pe
midi radiofarul DEV
flying tank (av) avion de realimentare in flyweight (mec) eontragreutate, greutate
aer (eu eombustibil) mica (Ia tahometru)
flying target (av mil) tillta zburatoare flyweight bell (mec) greutate a regula-
flying technique (pil) tehniea de zborl torului centrifugal de turatii
pilotaj fly wheel (fH) volant
flying terrain (infr) teren de zbor flywheel balancing (mce) echilibrare a
flying test bed (inc) bane de ineereari zbu- volantului
rat or, avion folosit pentJ-u experimen- flywheel mass (mee) Ill<lsfl a volantului
tari in zbor flywheel pinion (mec) plIlion al volal1tului
flying test bench (inc) bane de incereari flywheel ring gear (mp) eoroana dintata a
zburfltor volantului
flying th."ougb the clouds (pi/) spargere a flywheel starter (mp) st,u1cr/demaror iner-
plafonului re nori tial
flying time (nav) timp de zbor foam (chim, mater) spuma
flying training (pil) antrenament de zbor foam-discharging vehicle (infr) ma~ina
flying upside down (pil) zbor pe spate extinetor eu spull1ii
flying weather (meteo) eonditii (meteo- foam equipment (eelt) extinetor eu spuma
rologice) de zbor foam extinguisher (eell) stingator eu
flying weight (dz, expl) greutate de zbor spuma
flying windmill (sl) autogir foaming (ehim) emulsie; (expl) stingere a
flying wing (av) aripa zburiitoare (tip ineelldiului eu spuma
avion) foam rubber (mater) eauciuc eelularl
flying wing plane (av) avion tip ilripa zbu- spongiosiburetos
ratoare foam the runway (infr) a acoperi eu spu-
flying wires (str) hobane portante ma (pentru aterizare fortatii pe burtii)
flying wreck rate (expl. pil) procent de focal length (opth) dislal1ta focala
aecidente in aer focal plane (opth) plan focal
fly nut (ut) piulita fluture focal point (mat) focar
focal range 187 follow-me vehicle.

focal range (opth) distanta de vizibilitate folding axis (hel) ax de repliaj (al palelor
focal range of light (nav) distanta de: vi- de elicopter)
zibilitate a faruilli folding back (av) escamotaj
focus (mat) foear; (opth) a foealiza; a pune folding blade (hel) pala pliabila
la punet (un instrument optic) folding boat (ech) barca pliabila
focussing (opth) foeatizare folding cabin roof (av) capota ra~atabila
focussing lens (opth) lentila de focalizare folding die (ut) lama de pliaj
foehn (fohn, fon) (meteo) foehn (wint us- folding door (str) u~ rabatabila
cat care coboarii din mun/i) folding engine bonnet (mp) capota de mo-
fog (meteo) ceata tor rabatabila
fogbank (meteo) banc de ceata folding fin (av) deriva pliabila; (casp) am-
fog-dispersal apparatus (infr) aparat pen- penaj pliabil al unei rachete
tru impra~tierea cetei folding hinge fitting (hel) ferura pentru
fog dispersion (meteo) impra~tiere a cetei pliere
fog-dog (sea-dog) (meteo) punct de diper- folding hinge lock (he/) zavor/laciit pen-
sare, care indica ridicarea iminenta a tru pliere
cetci folding landing flare (illfr) faruri lumi-
fog factory (sl) loc Cll ceata predominanta noase de aterizare pliante/mobile
fog flying (pil) zbor in ceata folding machine (ut) ma~ina de fiiltllit
fogging (exp/) aburire folding over (fH) a rabata; (rad) imagine
foggy (meteo) cetos dllbla
foghorn (eell) sirena folding pylon (hel) pilon repliabil
fog-laden air (meteo) aer sahlrat eu eeata folding rotor (ltel) elice portanta cu pale
fog light (ech) far de ceata pliabile
fogmeter (meteo) aparat de masurat inten- folding seat (transp) scalln rabatabil, stra-
sitatea cetei pontina
fog patches (meteo) bancuri de ceata folding V die (str) V de pliaj
fog precipitation (meteo) Impra~tiere a folding wing (av) aripa pliabilatrabata-
cetei bila
fog quenching (IJt) ciilire in ceata (de ulei) foiding-wing aircraft (av) avion Cll aripa
fog up (meteo) a se acoperi Cll ceata rabatabila
foil (str) folie (de metal) fold table (eell) masuta pliabila
fold (fH) plill, cuta; a Indoi, a impatllri, a foliage penetrator (eell) dispozitiv de salt
plia, a cllprinde (dill elicopter) injungla
fold back (fH) a rabate foliated (str) lamelat
fold-back seat (ech) SCalll1 rabatabil/esca- follower (aut) dispozitiv de lIrmarire, re-
motabil petor
fold down (fH) a rabata following gas (aerod) curent de gaz
folded sheet (ut) pliaj following mechanism (alit, com) meca-
folding (ut) pliere, impaturire, rabatere nism de urmarire
folding aeroplane (av) avion Cll aripi pli- follow-me vehicle (infr) automobil pentm
ante ghidarea avioanelor in rulaj
follow perimeter track! 188 foreign bodies

follow perimeter track ! (nav, pit) urmali force feel (com) mecanism pentru crearea
culoarul ! senzatiei de efort in comenzi; (dz, pil)
follow up (el) parcurs/traseu de urmarire; percepere a eforturilor in comenzi
(aut) detector de urmarire/deplasare force fit (TH) ajustaj fortat/presat
follow-up batches (expl) lot de insotire force gradient cylinder (ltel) cilindru eu
follow-up cable (aut, com) cablu al siste- resort
mului de urmiirire force line (el) linie de facta
follow-up potentiometer (aut, el) poten- force link (hel, com) biela de contact
tiometru de urmarire force motivator (com) organ de comanda
follow-up record sheet (expl) fi~a de care produce 0 farta
insotire force of inertia (mec) focta de inertic
follow-up system (aut) sistem de unniirire . fore (fH) parte anterioara; mainte, in fata
food box (transp) caseta de alimente fore-and-aft adjustment (f//c) reglare lon-
food tray storage compartment (transp) gitudinala
compartimcntldulap pentro pastrarea fore-and-aft axis (1H) ax IOllgitudillal
alimentelor fore-and-aft control (ltel) profundor (Ia
foolproof (expl) sigur in exploatare, re- eficopter)
zistent la aetic Cliiri/operiiri grc~ite fore-and-aft cyclic control support (he!)
foot (fiz, TH) picior (0,3048 ill) suport al profundorului (Ia elicopla)
foot drive (com) aetionare eu piciorul fore-and-aft cyclic pitch (pitch channel)
foothold (eeh) suport pentru pieior, scarita (hel) pas ciclic longitucl;uml (calla/zd de
foot note (doc) nota de subsol tangaj)
foot pedal (com) pedala de pieior fore-and-aft level (ut) nivela longitudi-
foot rest (ech) rezematol de picior nala
footstep (TH) pedala, treapta fore-and-aft movement (mec) mis..:arc
footstep bearing (sir) erapodina inferioara. longitudinala de du-te-vino
footstock (lathe) (ut) papu~a mobila (Ia fore-and-aft plane (mec) plan longitu-
strung) dinal
footstool (ech) seaunel fore-and-aft stability (dz) stabilitatc lon-
foot valve (ech) clapa antiretur gitudinala
force (mec) facta, efort; a facta forebody (av) bot al fuselaj111ui
force derivative (aerod, dz) derivata a forecast (meteo) prcviziune (meteoroio-
foctei gicii)
forced flow (aerod, hidr) curgere foctata! forecast valid from ... till ... (meteo, pi!)
sub presiune prognozii valabila de [;1 ora .. pana la
forced heat transfer (fiz) transfer foctat de ora ...
ealdura foredrag (aerodJ rezistenlii frontala a bo-
forced-induction engine (mp) motor su- tului
praa limentat fore fan (ma) ventilator anterior
forced landing (pil) aterizare factata fore flap (com) volet de bard de atac
forced lubrication (expl) ungere foctata forehand welding (ut) sudura la stanga
forced oscillations (flz) oscilatii fOlIate foreign bodies (hidr) corpuri striiine
foreign matter 189 forward sweep

foreign matter (I'll) impuritati formed sheet longitudinal member (str)


foreign object damage (I'll) pagube cau- lonjeron din tabla pliatii/indoita
zate de corpuri straine former (el) ~ablon de inra~urare/bobinaj;
foreland (nav) promontoriu (lit) ~ablon de copiat/ghidare
fore plane (com) planlsuprafatii de co- form factor (aerod) eoeficient de fonna
manda anterioara (pentru stabi/izare), forming (I'H) fonnare, fasonare, ~tantare
"canard" forming tool (ut) cutit de fonnii/profiJat
foreshore (nav) bane de nisip formula (mat) fonnula; (I'H) formula COll-
forge (ut) a fOlja stroctiva
forgeable (mater) forjabil formula counter (aut) contor ponclerat
forgeable alloy (mater) aliaj forjabil formulation (mater) eompozitie
forged spare (str) lonjeron forjat formula translator (aut) limbaj de progra-
forged support bracket (str) consola ma- mare FORTRAN
tritata for record purposes (doc) ell titlu infor-
forged wing attachment (str) ferura for- mativ
jata de prindere aripa-fuselaj for reference (doc) pentro referire/memo-
forging (ut) fOJ:iare, piesa forjata rare
fork (lit) furea; (el) bran~amentlbifllreatie for the related (tran.<,p) raportat/referitor
fork arm (mechanical stop unit) (ut) fur- la..
eulita FORTRAN (aut) FORTRAN
fork bearing (I'll) lagar eu foml3 de furea forward (tral/sp) anterior, la prova, spre
forked assembly (mp) ambielaj eu furea inainte; a trimite, a expedia
fork end (ut) eapat in forma de furea forward, aCl;eleration (mec) acceleratie
fork leg (ater) jamba lil forma de furea axiala
fork-lift truck (illfr) elevator eu furea, forward aerodynamic balance (aerod)
autolneareator eu furea compensare aerodinamica axiala
fork rod (ater) bieleta dubla (Ia trell) forward CG. limit (dz) limita anterioara a
fork-truck (infr) autoincareator eu furea pozitiei centrolui de greutate
fork wrench (ut) chcie meeaniea fixa forward cone (a1') eon anterior (al fuse-
form (aut) model; (doc) formular, impri- lajulUl)
mat; (n.wter) a forma forward flight (he!, dz) zbor eatre inaillte;
format (aut) format, model, forma zbor de translatie
formation (I'll) formatie forward fuselage (av) pa11e anterioara a
formation night (av mil) zbor 111 formatie fuselajului, fuselaj anterior
formation leader (av mil) eap al formatiei forwarding (trallsp) expeditie
de avioane forward limit (dz, expl) limita anterioara
formation lights (av) lumini de zbor in (a jilselajullli),
formatie forward-mounted flap (com) flaps ante-
formatting (alit) formare rior
form drag (aerod) rezistenta de forma(la forward resistance (diode) (eln) rezis-
fnaintare) tenta de trecere in conductie directa (Ia
formed section (str) seetiune profiJata diodii)
formed sheet (str) tabla pliata forward sweep (av) sageata negativa
forward thrust 190 free air

forward thrust (dz) tractiune normala fracture (str) fisura, ntptura


forward tilt (propeller blade) (aerod) tor- fracture test (fnc, str) lncercare la ntpere
siune spre inainte, unghiul intre planul fragility (mater) fragilitate
de rotatie ~i 0 1. lie care trece prin frame (str) celula de avion; (TH) schelet,
centroida sectiunii palei cadm
forward welding (ut) sudura sprc stanga frame bulkhead (str) cadm de rezistenta;
Foster-Sealey detector (rad) detector Fos- percte despartitor al carcasci
ter-Sealey frame cap (str) capac/calota de cadru
fouled (expl) murdar, imbacsit, ancrasat frame cross-beam (str) traversa de cadnt
fouling (expl) imbacsire, ancrasare frame cross-member (str) contrafWi de
four-banger (sl) motor cu patnt cilindri cadm
four-blade propeller (av) elice cuacimpla frame edging (str) bordura de cadm
four course beacon (infr, nav, rad) ra- frameless (str) lara sche!et
diofar directional pe patnt sectoare frameless canopy (str) cupola Illonobloc/
four-course radio range (injr, nav, rad) lara schelet
radiofar directional pe patnt sectoare frame of axis (mat) sistem de coordollate
four cycle (mp) cu patnt timpi frame of reference (dz, mat, mec) sistem
four-cycle engine (mp) motor in patnt de referinta
timpi frame rate (rad) viteza secventialii
four-rotor helicopter (hel) elicopter cu frame side member (sfr) lonjew'l de
patnt dice portante cadnt
four seater (av) avion cu patnt locuri frame synchronization pulse (eln) impuls
four seats abreast (av, transp) patnt pilot de sincronizare
locuri/fotolii pe un rand frame synchronizing pulse (eln) impuls
four-stroke cycle (mp) ciclu in patnt timpi de sincronizare
four-stroke engine (mp) motor in patnt framework (sfr) ~asiu, structura, schelet
timpi framing (str) cadnt, carcasa, Incadrare,
four-way selector for winch (hel) selector osatura
de cablu cu patnt cai frangible canopy (a1') cupola cu geam Sla-
four-wheel bogie (ater) boghiu cu patnt ramicios/securit (pentru cafapultare
roti, boghiu "diabolo" dublu prill geam)
Fowler flap (aerod, com) volet Fowler frangible coupling (mec) cuplaj aliiculnt
fractional (I'Ii) partial frangible disk (oxygen cylinder) lech)
fraction stroke (mat) linie de fractie opercu! (Ia bUfelia de oxigen)
fracto- (meteo) prefix ce indica nori for- frayed (mater) uzat
mati din lOase separate fraying (mater) deplasare a firelor In te-
fracto-cumulus clouds (meteo) nori frac- satura, zdrentuire a margini lor unei
to-cumulus tesaturi
fracto-nimbus clouds (meteo) llOri fracto- free (TH) liber; a degaja, a elibera
nimbus free access (TH) acces libel'
fracto-stratus clouds (meteo) llori fracto- free acidity (chim) aciditate libera
stratus free air (meteo) aer atmosferic
free-air diffuser 191 freighter

free-air diffuser (ma) difuzor exterior free rotor (hel) gazogenerator eu piston
free-baggage (transp) bagaje ale ealatori- liber
lor scutite de taxa suplimentara free shaft (lit) arbore Liber
free-balloon (veh) balon liber free-spinning wind tunnel (inc) suflerie
free-balloon net (veh) cordajifileu al unui aerodinamiea de vrie (cu elirent ver-
balon liber tical)
free-convection heat transfer (aerod, fiz) free-stream boundary (aerod) limita libe-
transfer de dildura prill convectie libera ra a unui curent
freedom (mec) grad de libertate free-stream total head (aerod) presiune
free drain pressure (fne) presiune de des- totala aerodinamiea
careare free surface conditions (aerod,hidr) eon-
freedrop (l'ell) delestare a illeareaturii; ditii pe 0 suprafata libera/degajata
aruneare lara para:?uta free turbine (rna) turbina libera
freedrop height (veil) altitudine/ini'iltime free turbulent boundary (aerod) limita
de delestare libera a zonei turbulente
free energy (fiz. mec) energie Jibera free water (fuel) (carb) limita libera a
free fall (veil, pil) eadere libera zonei turbulente
free falling (dz, mee) eMere libera freeway (infr) autostrada
free-falling skid (ater) patina de aterizare free-wheel (mee) roata libera
eu desehidere libera (datoritii propriei free-wheel and clutch unit (hel) element
greuttiti) de euplare eu roata libera
free flame (ma) flaeara libera free-wheel driven head (mp) inel de roata
free flight (dz) zbor liber, planare libera libera
free flight wind-tunnel (inc) suflerie aero- freewheeling (TH) autorotatie
dinamiea pentru zbor liber freewheeling clutch (mec) euplaj de mers
free floating hub (hel) butue liber in gol
free flow (aerod, hidr) eurgere libera free-wheel mechanism (hel) meeanism eu
free from (inc) a se despa11i/a se distan- roata Jibera
tala se elibera freeze (ech) a givra; (meteo) gheata
free gyroscope (apb) giroscop liber freezing dreezle (meteo) bumita care in-
free jet nozzle (aerod, rna) ajutaj eu jet gheata (deprmere de polei)
liber freezing fog (met eo) eeata care ingheata
free-lance flying (av mil) vaniitoare libera (depullere de ehiciurd)
free length of a spring (mee) lungime freezing level (av) linlita inferioara a gi-
libera a unui are, lUllgime a ullui are vrajului
destins freezing nuclei (meteo) nuelee de formare
free oscillations (fiz, mec) oseilatie libera a partieulelor de gheata
free parachute (veil) para~uta eu deschi- freezing point (jiz) punet de illghetare a
dere comandata (de para.Y/ltist) substantei
free path (fiz) pareurs liber ([ntre douii freezing rain (meteo) ploaie care ingheata
ciocniri ale moleeulei) freight (trallsp) avion de marIa
free piston engine (mp) motor eu piston freight aircraft (trallsp) avion de marta
liber freighter (transp) avion de marIa
freight glider 192 friction point

freight glider (av) planar de transport frequency shift keying (rad) comutare de
freighting flight (transp) zbor de trans- frecventii (metodii de senuwlizare in te-
port marfa legrafie prin variatia frecvenfei)
freight sling (hel) elinga de indircare frequency wave (rad) unda purtatoare
marta fresh-air outlet (ech) orificiu de ventilatie
french chalk (mater) talc fresh breeze (meteD) briza rece (gradul 5
french curve (ut) florar pe scara Beaufort)
frcon (c!tim) freon fresh gale (meteD) vant putemic (gradul 8
frequency (fiz, rad) frecventa pe scara Beaufort)
frequency band (rad) banda de frecventa fresh snow (meteD) zapada proaspat cazuta
frequency detector (rad) detector de frec- fretting (expl) uzura prin eoroziune de fre-
venta care/contact
frequency deviation (rad) deviatie de fretting corrosion (expl) coroziune de fre-
frecventa care/contact
frequency discriminator (rad) demodula- friction (fiz) frecare
tor; (el) discriminator de frecventa frictional flow (aerod, !tidr) curgere, Cll
frequency distortion (rad) distorsiune/de- frecare/vascoasii
plasare de frecventa frictional heat energy (fiz) energie cala-
frequency division multiplexer (aut) mul- rica eli berata prin freeare
tiplexor cu divizare a frecventei frictional influence (mec, liz) intluenta a
frequency drift (eln, rad) alunecare/varia- frceiirii
tie a frecventei (oscilatomlui) frictional wear (expl) uzura de frecare
frequency(meter) (el, rad) frecventmetru friction ball (com) rolii de t'rictiune
frequency modulation (rad) modulatie de friction brake (ater) frana de friqiune
frecventa friction clutch (mec) cuplaj de frictiune
frequency parameter (str) frecventa redu- friction clutch coupling (mec) cuplaj de
sa, parametm de frecventa frictiune
frequency range (rad) gama de frecvente friction damper (I'H) amortizor cu fric-
frequency ratio (rad) raport de frecvente tiune
frequency regulator (ef) regulator de frec- fl"iction drag (aerod) rczistenlii la inain-
venta tare de freeare
frequency relay (el) releu de frecventa friction drive (com) transmisie eu fricliune
frequency response (aut, dz) riispuns in friction factor (mec) coeficient de frccare
frecventa friction layer (aerad) strat de frecare; strat
frequency selective circuit (rad) circuit Jimita al curelltului de aer
selectiv in frecventa frictionless (jiz) tara frt;care
frequency sensitivity (rad) sensibilitate in frictionless flow (aerod, hidr) curgcre tara
frecventa frecare, curgere a unui f1uid ideal
frequency separation (rad) separare de friction leck (mec) blocaj prin freeare
frecvente friction pod (brake) (ater) patina (la
frequency shift (el) alunecare/deplasare de .{rand)
frecventa friction point (inc) punet dur, trecere grea
friction ring 193 fuel control (of engine)

friction ring (mp) inel de frictiune frosted glass (ech) geam inghe!at
friction shock-absorber (TH) amortizor frost precaution (expl) precautii contra
cu fric~iune inghe!Ului
friction tape (TH) banda adeziva, banda de frost smoke (meteo) cea!a masiva (pro-
frictiune dusa In prezenla apei la temperatura
friction type bearing (mec) palier/lagar de sub punctul de Inghelare)
striingere frustum (mat) trunchi (Intre doua plane
friction wheel (mec) roata de fric~iune; paralele)
volant de stdingere fuel (carb) combustibil; a alimenta eu
fringe effect (jiz) efect pelicular combustibil
Frise aileron (aerod, com) eleron Frise fuel accumulator (carb) acumulator de
from ... (transp) incepand de la data de ... combustibil pentru pomire
front (meteo) front (meteorologic) fuel actuator (carb) pompa de combustibil
frontal area (aerod) suprafatii/arie frontala fuel agent (carb) componenta a combus-
frontal soaring (av) zbor frontal tibilului
front beam (atr) lonjeron frantal fuel-air mixture (mp) amestec de aer cu
front door (nose gear) (ater) trapa prin- combustibil
cipala (a trenului anterior) fuel-air-mixture analyser (Inc, mp) indi-
front elevation (doc) vedere din fata cator calitativ al compozitiei ameste-
front-end noise (expl, ma) zgomot la priza cului carburant
de aer fuel-air ratio (carb) raport combustibil/aer
front face (TH) parte anterioara fuel-air ratio indicator (apb) indicator de
front-fan engine (ma) motor turboven- al11estec cOl11bustibil-aer
tilator cu ventilatorul dispus anterior fuel bin (carb) rezervor de cOl11bustibil
front fillet (str) coama frantala fuel burner (ma, mp) injector de COl11-
front fuselage (av) fuselaj anterior, parte bustibil
anterioara a fuselajului fuel burner head (ma) duzii a injectorului
front gearbox (com) reductor frontal fuel cell (carb) rezervor de cOl11bustibil
front labyrinth (mp) labirint de fIxare fuel cell fastener retainer (carb) agrara a
front light (av) lumina anterioara de rezervorullli de combustibil
pozi!ie fuel cell lining sheet (carb) cofraj pentlll
front main bearing (mp) palier principal rezervor
anterior fuel cock (carb) robinet de COl11bllstibil
frontogenesis (meteo) frantogeneza fuel compartment (car b) compartiment
frontolysis (meteo) frontoliza pentru combustibil
front panel (apb) panou anterior fuel consumption (ma, mp) consum de
front section (TH) parte anterioara carburant
front soaring (dz) zbor planat frontal fuel consumption meter (apb) debitmetru
front spar (str) lonjeron frontal totalizator
front-spar bulkhead (str) cadnl de fIxare fuel (consumption) rate (carb) consum de
a lonjeronului anterior combustibil
frost (meteo) inghe!, ger; (ut) matuire, fI- fuel control (of engine) (com) comanda a
nisare prin razuire gazlllui (pe motor)
fuel control package 194 fuel-jettison gear

fuel control package (aut) regulator de fuel gauge electrical connector (ech) co-
debit al combustibilului nector electric al indicatorului de nivel
fuel control unit (carb) regulator de car- de combustibil
burant fuel gauge indicator (apb) indicator de
fuel coolant/oil-cooler-heat exchanger nive! de combustibil
(ech) schimbator de racire ulei/com- fuel gauge tank unit (ech) indicator de
bustibil nivel de combustibil al rezervorului
fuel cross-feed valve (carb) regulator de fuel gauge transmitter (ech) indicator de
intercomunica~ii de carburant combustibil
fuel cut-off (e.lp/) consumare completa a fuel grade (carb) calitate a combustibilului
combustibilului fuel heater (carb) incalzitor de combus-
fuel cut-out (carb) robinet de inchidere tibil
(comp/eta) a combustibilului fuel high pressure cock (carb) robinet de
fuel data indicator (apb) indicator allitro- combustibil de presiune inalta
metrului fuel high pressure pump (carb) pompa de
fuel dumping (carb) largare de combus- carburant de presiune inaIta
tibil fuel hose (carb) furtun de alimentare
fuel dump valve (ech) clapeta pentru go- fuel hydrant (in.fr, carby rezervor subteran
Urea rapida a combustibului de combustibil de aeroport
fuel endurance (transp) duratll de zbor; fuel indicator (apb) li'rometru de combus-
rezerva de combustibil tibil
fueler (carb. infr) alimentator eu combus- fueling (carb, exp/) alimeritare cu com-
tibil bustibil
fuel feeding (carb) alimentare eu com- fueling area (infr) suprafata de alimen-
bUSlibil tare
fuel-feed pipe (carb) conducUi de alimen- fueling hose (carb) furtun de alimentare
tare Cll combustibil fuel injection (rna. mp) injectie de com-
fuel filling (carb) alimentare cu combus- bustibil
tibil fuel injection engine (mp) motor cu in-
fuel filter (carb) filtru de combustibil de jectie de combustibil
joasa presiunc fuel injection pump (ma, mp) pompa de
fuel flow (carb) COllsum de combustibi I; injectie
scurgere de combustibil fuel injector (rna, mp) injector de com-
fuel-flow control unit (carb) regulator de bustibil
debit de carburant fuel inlet (ma, mp) admisie de combustibil
fuel-flow equalizer (carb, ech) regulator fuel jet (ma, mp) injector de combllstibil
pcntru consumul uniform din mai fuel jet support cover (mp) capac al su-
multe rezervoare portului portjiclor
fuel-flow gouvernor (carb) regulator de fuel jettison (ech) golire rapida a com-
debit de combustibil bustibillllui
::l~l flowmeter (apb. carbY debitmetru de fuel-jettison gear (carb) echipamcnt pen-
combustibil, litrometru teu golirea rapida a combustibilului
fuel jettisoning 195 fuel-transfer pump

fuel jettisoning (piO golire rapida in zbor a fuel reserve (carb) rezerva de combus-
combustibilului tibil
fuel level (carb) nivel al combustibilului fuel-rich mixture (ma, mp) amestec bogat
fuel level pre-settling controls (apb) co- de combustibil
menzi de preselectare a nivelului de fuel-saving (expl) economie de combus-
carburant tibil
fuel level selector (carb) selector de nivel fuel-saving jet (av) avion cu reactie eco-
de combustibil nomIc
fuel level transmitter (apb, carbY trans- fuel shut-off (eell) sistem de oprire a ali-
mitator de nivel de combustibil mentarii cu combustibil
fuel load (carb) carburant imnarcat; (expl) fuel shut-off cock (carb, ech) robinet in-
plin de carburant trerllpator de combustibil
fuel low pressure cock (carb) rabinet de fuel shut-off cock control link (com) bie-
carburant de presiune joasa leta a robinetului intrerupator de com-
fuel manifold (carb) conducta de eom- bustibil
bustibil; (infr) pompa de alimentare eu fuel shut-off switch (carb, eclr) intreru-
eombustibil pator al alimentiirii cu combustibil
fuel meter (apb) indicator de debitlcollsum fuel spil!age (carb, expl) scurgere de com-
de combustibil bustibil
fuel-metering unit (carb, eell) dozator de fuel supply cock (lrel) robinet de debit al
combustibil; masurator de consum turbinei
fuel-metering valve (mp) eorector de fuel system (carb) sistem de combllstibil
debit; (carb) dozator de carburant fuel-system runs (carb) conducte de com-
fuel mileage (dz) razii de actiune specifica bustibil
(mile nallticelkg sau livrd) fuel tank (carb) rezervor de combustibil
fuel nozzle (ma) injector/pulvedzator de fuel tankage (carb) capacitate a rezervo-
combustibil rului de combustibil
fuel pressure gauge (ech) manometru de fuel tanker (infr) camion cisternii cu com-
eombustibil bllstibil
fuel pressure switch (carb) comutator cu fuel tank selector switch (el) intrerupator
contact pentru presiunea combustibi- al seJectorului de rezervor de combus-
lului tibil
fuel pump (carb) pompa de combustibiJ fuel temperature probe (carb) sonda de
fuel pump adjustable by-pass (mp) de- temperaturii a combustibilului
rivatie a pompei de combustibil fuel throttle stop (com) opritor al manetei
fuel pump manifold (carb) colector al de gaze
pompei de combustibil fuel totalizer (carb) indicator totalizator
fuel pump selector switch (el) intreru- de combustibil
pator de selector de pompa de com- fuel transfer (carb) transvazare/transfer de
bustibil combustihil
fuel pump shroud (carb) c1opotlinveli~ al fuel-transfer pump (carb) pompa pentru
pompei de combustibil transvazarea combustibilului
fuel tube 196 fully cowJed engine

fueJ tube (mp) tub/teava de eombustibil fuU scale (apb) deviatie maxima (pe ca-
fuel ullage box (wing tip fairing) (str) dranul unui aparat); (inc) miirime na-
chesonicutie de expansiune a combus- tura1a
tibilului (In carenajul varfului de full-scale body (inc) corp in miirime na-
aripti) turalii
fulcrum (mec) palicr, Sllport/centru de ro- full-scale conditions (inc) conditii Ia mari-
tatie, ax de articulatie me natura1a
fulcrum pin (mec) pivot, ax de pivotare full-scale experiment (inc) experienta la
full advance (mp) avans maxim al aprin- dimensiuni reale
derii full-scale measurement (inc) masurare 1a
full annealing (ut) revenire/normalizare scari! naturala
completa full-scale reading (apb) indicatie maxima
full deflection (apb) abatere eompleta; (a aparatului)
(com) bracare completa (a unei co- full-skirt piston (mp) piston Cll fusta lara
menzi) taietura
full-down position (com) pozitie "seos full-span flap (aerod) flaps pe toata anver-
complet"/"compiet in jos" (a flapsului, gura (aripei)
trenului) full-span tab (com) trimer dispus pe toata
full dry power take-off (pil) decolare cu anvergura
putere maxima full-stop landing (pil) aterizare cu oprire
full-feathering propeller (av) elice Cll pas completii
drape I full-swivelling wheel (ater) roata orienta-
full-fine (av) Cll pas mic (despre elice) bila cu 360 0

full flap (com) flaps compiet scos full-tank baffle (carb) ingraditurii/perete
fuil-flow endurance (e.xpl) durata a func- despartitor in rezervorul de combus-
. tionarii la puterea maxima tibil
fu!.l indicator reading (apb) lectura eom- full-throttle (rna, mp) deschidere maximii
pleta a indicatorului; (ut) variatie a a manetei de gaze
unui cOl.1parator full-up position (com) pozitie escamotatii/
full load (transp) inearcaturii/sarcina com- "complet III sus" (a flapsului, trenului)
pieta full-wave rectifier (el) redresor bialter-
full-load range (dz) distantfl de zbor cu nanta
inciircatura maxima fully antispin ailerons (dz) eleroane pen-
full open stop throttle (com) opritor pen- tru zborul la viteze marl
tru pozitia de maxim a manetei de gaze fully articulated rotor (hel) rotor comp1et
full-opposite elevator (com) profundor articulat
bracat complet in sellS invers fully automated system (doc) sistem (de
full payload (transp) inearcatura comer- proiectare) complet automatizat
ciala fully castoring wheel (ater) roata orienta-
full power (av, pil) putere maxima bila ell 360 0
full retard (mp) intarziere maxima (a a- fully cowled engine (mp) motor complet
prinderii) capotat
fully-dressed engine 197 fuselage nose section

fully-dressed engine (expl) motor de baza fuse base plate (el) tablou cu sigurante fu-
complet echipat zibile
fully factored load (str) sarcina extrema fuse block (el) bloc de sigurante fuzibik
fully heat treated (mater) tratat termic fuse box (el) cutie de sigurante fuzibile
complet fuse holder (el) tablou/panou de sigurante
fully screened harness (ma. mp) circuit de fuzibile
aprindere complet ecranat fuselage (av) fuselaj
fuming sulphuric acid (chim) acid sulfuric fuselage air inlet (ech) admisie de aer in
fumans fuselaj
"Cumulus" (meteo) ceata densa fuselage bay (str) compartiment a1 fuse-
function (aut. mat) functie lajului
functional check (expl) control/verifica- fuselage boat hull (av) carcasa de fuselaj
re functionala; (inc) incercare functio- monococa
nala fuselage box (str) cheson de fuselaj
functional diagram (doc) schema de prin- fuselage box beam wall (str) inima de
cipiu grinda de chesoll de fuselaj
functional test (inc) incercare de func- fuselage-break joint (Sir) jonctiune a par-
tionare tilor fuselajului
functioning test (inc) incercare de func- fusclage bulge (aerad. str) proeminenta a
tionare fuselajului
function re-integration (aut) repunere in fuselage center box (str) chesoll central al
fUlIC!iune (a alltopi/otului) fuselajulul
fungicide (chim) fungicid fuselage centerline (av) axa ]ongitudin:1lil
fungicide paint (mater) vopsea fungi- a fuselajului
cida fuselage datum line (str) linie de referintil
funnel (mater) gol in piese turnate; (TH) a fuseJajuJui
pillnic fuselage dorsal fin (av) deriva dorsa Iii a
funnel cloud (meteo) nori in forma de fuselajului
palnie fuselage fitting (str) ferura a fuseJaj ului
fur (illc) a incrusta fuselage frame (str) cadru de fuselaj, sche-
furnace (TH) [ocar, cuptor let de rezistenta al fuscJajullli
furnace cooling (ut) racire a cuptomlui fuselage ground connection (el) priza de
furnish (Iran\p) a furniza maS[1 pe fuselaj
fumishing (transp) utilare interioara, mo- fuselage joint (str) nod de asamblare la
bilare fuselaj
furnishings (ech. transp) amenajari fuselage lights (el) [umini de fllselaj
furring (expl) dcpunere (de siiruri cOll/i- fuselage non-pressuri.led section (ech)
lIul e ill apii) sectiuni depresllrizate/neetall~e ale fu-
further disassembly (expl, lit) demontaj selajului
secundar fuselage nose (av) varfibot al fuselajului
fuse (av mil) fitil, aprinzator; (el) siguranta fuselage nose section (av) seetiunc ante-
fuzihila rioara a fuselajului
fuselage of multistringer monocoque 198 fusion welding

fuselage of multistringer monocoque fuselage well (str) ni~ in fuselaj pentru


type (str) fuselaj tip monococa multi- roata trenului
lisa fuse mechanism (av mil) mecanism de
fuselage ring (sir) cadru de fuselaj detonatie; detonator
fuselage skin (str) inveli~ al fuselajului fuse wire (el) fIr fuzibil/pentru sigurante
fuselage tail section (av) sectiune poste- fuzibile
rioara a fuselajului fusible plug (el) bu~on fuzibil
fuselage trim layer (str) inveli~ interior al fusiform body (aerod) corp fusiform
fuselajului fusion (fiz) topire, fuziune; (ut) topitura
fusion welding (ut) sudura autogena
g (fiz) acce1eralie gravitationala (g) gamma radiography (ut) radiografie cu
gage (U.S.) (apb) aparat de masura; (ut) raze gama (pentru determinarea defec-
calibru, indicator; etalonare, standardi- fiuni/or pieseLor de metal)
zare; a aprecia, a etalona (S. UA.) gang (expL) echipa, echipaj; (TH) a cupla, a
gage repeater (apb) repetitor de calibru ambreia
gaging (fnc) calibrare gangboard (expL) schela de coborare (de
gain (aut) amplificare; (mec) raport de pe avion)
transmisie; (rad) amplificare a antenei; gang channel (str) placa cu piulite prizo-
coeficient de directivitate a antenei; nier
(IH) beneficiu, profit, ca~tig; a ca~tiga, ganged (TH) ambreiat, cuplat
a obline gangplank (expl) scheUI de coborare (de pe
gain and zero potentiometer (aut) poten- avion)
tiometru de calibrare ~i punere la punct gangway (av) pasarela; (av, transp)) culoar
(aducere La zero a autopiLotuLui) intre fotolii (Marea Britanie)
gain metering jet (mp) jiclor de repriza gantry (infr) montant, p0l1al; schelet de
gain of an amplifier (eLn, rad) coeficient macara
de amplificare gap (av) inaltime a chesonului unui biplan;
gain potentiometer (eLn) potentiometru de (ut) joc, fanta, interval
amplificare gap-chord ratio (av) raport mtre distanta
gale (meteo) vant intens (graduL 7-/0 pe verticala dintre bordurile de atac ale
scara Beaufort) biplanului ~i coarda planului inferior
galley (ech) oficiu, buditarie de bord gapfiller (rad) antena auxiliara pentm
galley furnishings (transp) amenajari/mo- completarea spatiului mtre lobi
bilier al(e) oficiului de bord gapless-type ice guard (ech) grila contra
galley stand (transp) mobiHi a oficiului de givrajului (situatii zntr-o prizii de aer)
bord gap of piston ring (mp) spaliu intre ca-
galling (expl) uzura prin [recare petele segmentului
galvanic treatment (ut) tratament galvanic gapped-type ice guard (ech) grila extema
galvanization (ut) galvanizare, acoperire contra givrajului (situatii znaintea pri-
galvanica zei de aer)
galvanized (mater) galvanizat garters (ech) curele pentru picioare (La
galvanometer (ut) galvanometru scaunu/ catapu/tabi/)
galvanometer loop (el) buclalcadru de gal- gas (U.S.) (aerod, chim) gaz; (carb) ben-
vanometru zina, combustibil (s. UA.)
gas amplification factor 200 gate relay

gas amplification factor (efn) factor de gas lubricated bearing (IH) lagiir de lu-
amplificare al gazului (fa tuburi elec- brieare/lubrifiere eu gaze
tronice umplute cu gaz) gas main (veh) tub de alimentare eu gaz a
gas bag (veh) balon cu gaze in interiorol balonetelor
dirijabilului, balonet gas-measuring apparatus (apb, fnc) debit-
gas-bag alarm (apb. veh) avertizor al ba- _ metro pentro gaze
lonetului, indicator de presiune in ba- gasoline (U.S.) (carb) benzina (5. U.A.)
lonet gasoline-engine (U.S.) (mp) motor cu ben-
gas-bag net (veh) retea/filet destinat men- zina (S. UA.)
tinerii balonetului in pozitia dorita gasoline torch (U.S.) (ut) lampa de sudura
gas-bag wiring (veh) sistem de eabluri (cu benzinii) (S.UA.)
pentro fixarea balonetului gas-pressure bonding (ut) sudura prin di-
gas buoy (infr) balizii luminoasa cu gaz fuziune
gas chamber (hidr) camera de gaze gas-pressure indicator (apb, fnc) mano-
gas-conducting blade (hel) pala eu eon- metro pentro gaze
ducte de gaz gas-pressure regulator (aut) regulator al
gas cutting and profiling machine (ut) presiunii gazelor
ma~ina de tiliat l?i profilat cu flaeam gas proof (IH) etanl?!impenetrabil fata de
(oxiacetilenicii) gaze
gas cyaniding (mater. ut) eianurare gas ring (mp) segment de foe
gas cylinder (ech) butelie de gaze gas separator (ech) separator de gaze
gas enthalpy (fiz) entalpie a gazului gassing (cmm) degajare de gaze
gaseous (IH) gazos gas stream (ma) curent de gaze
gaseous jet (rna) jet de gaze gasting (IH) etanl?/impeuetrabil fata de
gaseous mixture (rna, mpj amestee gazos gaze
gaseous oxygen (chimj oxigen gazos gas transfer (rna, mp. veh) transfer de gaze
gas-filled (veh) umplut eu gaz gas trunk (veil) conducta de evaeuare a ga-
gas-filled bag (veh) balon umplut cu gaz zelor (din balonet fn exterior)
gas filled bulb (ef) lampa eleetriea eu gaz gas turbine (ma) turbina eu gaz
inert gas-turbine engine (ma) motor cu turbina
gas flotation (veh) aerostat, balon; invelil? cu gaze
de aerostat; (IH) spatiu pentro gaze gas turbine starter (ma) demaror cu tur-
gas generator (IIf) gazogenerator bina de gaz
gas hood (veh) orifieiu pentro evacuarea gas vane (com. hidr) comanda cu jet de
gazlilui dintr-un dirijabil rigid gaze
gas jet (ma) jet de gaze gate (aerod) dispozitiv de indreptare (a
ga.~kct (IIf) garnitura de etanl?are; (mater) unui curent) ; (IH) vana
material pentro garnitura de etaul?afe gate closing pulse (eln) impuls de inchi-
gasket ring (IH) inel/l?aiba de etanl?are dere a p0l1ii
gasket seal paste (ma, mp) pasta de etan- gate opening pulse (eln) impuls de des-
~are chidere a portH
gas line (carb) eondueta de gaz gate rela~ (ef) releu de autorizare
gate valve general layout

gate valve (hidr) clapeta/vana glisanta; gearing (mec) transmisie cu roti dintate;
(I'H) vaniilventil de inchidere angrenaj .
gathered parasheet (veh) para~uta cu bord gear pump (hidr) pompa co roti dintate
de atac tivitlbordurat gear ratio (mec) raport de angrenare/
gauge (apb) aparat de masura; (ut) calibru, transmisie
indicator; etalonare gear ratio at end of travel (mec) raport de
gauge boost (apb) manometru pentru pre- sflir~it de corsa
siunea de supraalimentare gear retraction safety lock solenoid (ater)
gauge element (inc) element sensibil al solenoid de sigurantiilinterzicere a re-
unui aparat tragerii/escamotarii trenului
gauge manifold pressure (apb) manome- gear sector (mec) sector dintat
tru pentru presiunea de admisie gear shaft (I'H) arbore pinion
gauge rod (carb) joja de myel (de com- gear train (mec) tren de angrenaje
bustibil/ufei) gear-t)'pe pump (hidr) pompa co roti din-
gauge test butt (aut) buton pentru decu- tate
plarea pilotului automat gear-up and locked (pil) tren escamotat ~i
gauze (ut) piasa Hna de sarma, tesatura zavorat
metalica (pentru filtre) gear-up configuration (av) aspect al avio-
gear (I'H) aparat, mecanism, angrenaj; a nului cu trenul escamotat
actiona, a cupla, a angrena gear-lip indicator (apb) indicator/averti-
gearbox (com) cutie de transmisie; re- zor pentru pozitia "escamotat" a trenu-
ductor lui de aterizare
gear change mechanism (com) mecanism gear-up lock (ater) lacat de zavornre a
de schirnbare a raportului de transmisie trenuloi escamatat
gear clutch (mec) cuplaj cu roti dintate gear wheel (fH) roata dintata
gear cone angle (mec) unghi de conieitate Gee (nav) Gee, sistem radar de navigatie in
(a pinionufui) care pozitia este gasita din impolsuri
gear contour (mec) prom al angrenajului corelate transmise de statii-perechi la
gear down and locked (pil) tren de ate- sol; sistem de navigatie hiperbolic
rizare seos ~i 7..avora,t UKW
gear-down configuration (av) aspect al a- Gee H, (nav) Gee H, sistem de navigatie in
vionului cu trenul scos care pozitia avionolui este detcrminata
gear-down lock (eclr) lacat de zavorare a cu ajutorul a daua radiofaruri
trenului jos/scos gel (carb) benzina gelatinizata; (mater) gel
gear-driven (com) actionat prin reductor gelatinizer (carb) aditiv gelatinizant (fa
gear-driven propeller (av) elice cu re- combustibiluf de racltete)
ductor general (I'H) general
gear-driven rotor (hel) elice portanta cu general gate valve (eclt) vana de prel\!-
palete pliabile crare generala
geared-down propeller (av) elice co re- general interference (meteo) previziune
ductor meteorologica generala
geared engine (mp) motor eu reductor general layout (doc) schema de amenajare
general layout drawing 202 gimbal mounted

general layout drawing (doc) plan~ii de geodetic construction (str) constructie/


amenajare generalii structurii geodezicii
general-purpose aircraft (av) aeronavii cu geographic poles (nav) poli geografici/te-
destinatie generalalmultiplii re~tri
general purpose computer (aut) calcula- geographic position (of heavenly body)
tor universal (nav) pozitie ill coordonate cere~ti (a
general sales conditions (transp) conditii unui corp ceresc)
generale de vanzare geometrical (mat) geometric
general tolerances (ut) tolerante generale geometrical pitch (of propeller) (hei) pas
general warning panel (apb) panou de geometric (al elicei)
alarmare generalii geometrical twist (aerod) torsiune geo-
generation circuit (rad) circuit de gene- metrica
rare geometric pitch (mec) pas geometric
generation data group (aut) bloc de date geometry (av) caracteristici geometrice;
generator (mat) geometrie
generator (el) generator, dinam; genera- "George" (sl) pilot automat
toare (curbd) ; generator (element ope- geosphe.re (astr) geosfera
rator) geostrophic (meteo) geostrofic
generator bar (el) barii a generatorului de geostrophic component (meteo) compo-
curent electric nenta geostrofica
generator blast tube (ech) conductii de geostrophic force (meteo) foctii geostroficii
riicire a generatorului de curent electric geostrophic wind (meteo) vant geostrofic
generator commutator (ei) colector al ge- geostrophic wind speed (meteo) vitezii a
neratorului de curent electric vantului geostrofic
generator control switch (el) inversor de germanium (mater) germaniu
comandii al generatorului de curent german silver (mater) alpaca, argentan
electric (dinam) get-away speed (dz) vitezii de decolare/
generator cut-off/cut-out (el) d~cuplare a desprindere (Ia hidroavioane)
unui generator electric get on board (transp) a imbarca (pasageri)
generator drive (com, el) transmisie a getter (rad) degazor, gheter (substanta ab-
generatorului sorbitoare de gaze)
generator high-altitude-brush (el) perie ghost (rad) semnal perturbator pe ecranul
de generator de curent electric care lu- radar, fantoma
creazii la altitudine gibbous (mat) convex
generator main circuit-breaker (el) dis- gill (str) nervura; (av) aripioara/volet
junctor principal al generatorului de cu- gill actuator (com) mecanism de actionare
rent electric a voletilor capotei
generator starter (ma, mp) generator de giBed radiator (ech) radiator cu aripioare
curent electric pentru demaror, dinamo- gills (mp) volet al capotei
demaror gimbal (mec) suspensie cardanieii
generatrix (mat) generatoare; dreaptii/linie gimbal joint (mec) artieulatie eu nucal
generatoare cardanica
gentle turn (dz, pil) viraj lent gimbal mounted (mec) suspendat eardanic
gimbal mounl(:d r6tor 203 glow]amp

gimbal mounted rotor (hel) elice portan- glide in autorotation (hel) zbor planat in
ta/rotor pe ax cardanic autorotatie
gimbal mounting (mec) suspensie carda- glide landing (dz, pill aterizare planatii,
mea aterizare eu motoml redus
gimbal-ring (mec) inel/eereal suspensiei glide path (dz) panta de aleri~e, lrail::c-
eardanice torie de planare
gimbals (mec) suspensie cardanica glide path beacon (ItS) i od) rddwfar de
girder (str) grinda, fenu"a dirijare la aterizare (ILS)
Givry corrector (nav) corector Givry glide path beam (rad) fasckul de panta
glace ice (meteD) gheata sticloasa glide path engagement (nav) captare a
glacial acetic acid (mater) acid acetic gla- fasciculului de panta (la autopilot)
cial glide path indicator (apb) indicator de
glaciation (meteo) ' ghciatie; formare a panta
cristalelor de gheatii glide path localizer (nav, rad) fascicul in-
glacier breeze (meteo) brizil de ghetar dicator de panta (la autopilot)
gland (TH) preserupa; presgarnitura . glider (veh) planar
gland-follower fT1I) capac de pre~etupaJ glide ratio (blade) (hel) raport de planare
presganlitura , (af palei)
gland-nut (TH) piulita de presetupaJpres- glide slope (dz) panta de planare; panta de
garnitura aterizare
glare (opth) stralucire orbitoare/puternica glide slope entry (pil) incepere a pantei de
glare shield tech) ecran. contra orbirii, coborare
ectan parasolar glide slope facility (infl', rad) radio far de
glass (mater) sticla panta
glass cloth (mater) tesatura de sticla glide slope receiver (nav, rad) receptor de
glass head (thermocouple) (i'lIC) perla de panta (la autopilot)
capat (la termocuplu) gliding (dz) planare
glass holder (transp) dispozitiv pentru pu- gliding angle (dz) unghi de planare
nerea paharului gliding characteristics (dz) caracteristici
glass pane (ech) disc de sticla, geam re- de planare
flector gliding distance (dz) distanta de planare
glass wool (mater) vatf1 de sticla gliding flight (dz) zbor planat, planare
'Glauert's 3utorota'tive thrust parameter libera
(hel) parametru G!auert de tractiune in gliding range (dz) distanta de planare
autorotatie global flight (av) zbor in jurul Illmii rara
glaze (Tll) luciu; (meteo) (US) polei escaJa
glazed frost (meteo) polei glory (meteo) aureola; (liz) spedrul lui
g level (dz, str) nivel al suprasarcinii Brocken, gloria
glide (dz) planare; a plana; (TH) alunecare, glossing (ut) lustruire
curgere glossy (Tffl lueios, lustruit
glide angle (dz) unghi de planare glossy finish (ut) satinat, lU',truit
glide antenna (rad) anteDa de panta (a glow lamp -(elf lampa cu incandescenta,
autopilot!, lui) lampa cu descarcare luminoasa
glow plug 204 gravity deflection

glow plug (mp) bujie incandescentii/de pre- gore (veil) segment al inveli~ului unui ba-
incalzire Ion; panou de para~uta
glow screen (str) ecran protector gosport (ech) tub flexibil de intercomu-
glue (mater) cIei, adeziv; a incIeia nicatie, interfon
glyptal thread sealant (mater) gliptal, ra- go through (TH) a trece
~ina gliptalica pentru etan~ari go upstairs (av) a se desprinde de la pa-
gnomonic projection (astr) proiectie gno- mant
monica gouvernor (aut) regulator
go (TH) a rula, a se roti, a functiona, a grabbing clutch (ut) ambreiere brutaIa/
merge brusca
go ahead (pil) continuati grabbing of brakes (pil) actionare brutala
goal flight (dz) zbor la distanta maxiula a franelor
go are (sl) a-~i pierde stapfulirea de sine, a grade (TH) calitate, categorie, clasa
se pierde grade resistance (dz) rezistenta produsa de
go around (dz, pil) a rata aterizarea; ratare inclinarea pistei de aterizare
a aterizarii gradient (mat) gradient, panta
go booster (pil) a cupla foctajul motoru- gradient wind (meteD) vant de gradient!
lui izobaric
go down (pil) a se prabu~i, a cadea gradient wind speed (meteD) viteza a vfm-
go gage (TH) calibru "trece" tului de gradient!izobaric
go getter (av mil) sistem de autoghidare a gradual failure (expl) defectare gradatii/
rachetei treptatii
goggles (ecli) ochelari graduated rod (inc) barii gradatii
go hayware (sl) a-~i pierde stapanirea de grain (eliim) graunte, granula
sine, a se pierde granular snow (meteD) zapada granulara
go into the turn (dz, pil) a intra in viraj graphic scale (/lav) scara grafica
gold-film window panel (mater) panon de graphite (mater) grafit
geam acoperit cu pelicula de aur grapnel (TH) gheanl, ciirlig
gold size (mater) poleire cu aur cu uscare grass (infr) iarba; (rad) bruiaj pe ecranul
rapida radar
gondola (av) gondola grass strip (i7~fr) banda cu iarba (pe pistil)
goniometer (rad) goniometru graticule (nav) reticul, retea
go-no-go-gauge (ut) calibru "trece-nu- gravimetric Cfiz) gravimetric
trece" gravitation (astr) gravitatie, focta de gra-
go-no-go list (pil) conditii minimaIe de au- vitatie
torizare a zborului gravitational acceleration (dz, jiz) acce-
go-no-go test equipment (inc) aparatura leratie gravitationala
de control "trece -nu-trece" gravitational intensity (dz, jiz) intensitate
good acceleration (dz) accelerare rapida a campului gravitational
good streamline shape (aerod) corp aero- gravity Cfiz) gravita~ie, greutate; focta de
dinamic gravitatie
go off the runway (pil) a ie~i de pe pista gravity deflection (dz) abatere datorita
go out (TH) a ie~i, a plcca, a se termina gravitatiei
gravity feed 205 ground controlled approach

gravity feed (carb) alimentare prin cadere grid bias (ein) potential de grila
gravity filter (expi) decantor grid bias battery (ein) baterie de polari-
gravity fuel filler (carb) gura de alimen- zare a grilei
tare prin cadere grill (aerod) grilaj pentru indreptarea file-
gravity head (hidr) presiune statidi. urilor de aer; (fH) gratar, grila, retea
gravity tank (carb) rezervor de alimentare grinder (ut) ma~ina de rectificatlpolizatl
prin ci'idere ~lefuit
gravity transfer (carb) alimentare cu com- grind-in (ut) a rectifica
bustibil prin cMere grinding-head (ut) cap de rectificare
gravity type bank indicator (apb) indica- grinding wheel (ut) piatra/disc de rectifi-
tor pendular de indinare cat, piatra de polizor
grayout (pit) a-~i pierde temporar vederea grip (com) maner, maneta; (fH) gheara;
(sub actiunea acceieratiiior) apucare, prindere
grease (mater) unsoare, lubrifiant; a unge, grivation (nav) declinatie magnetica
a gresa grommet (TH) garnitura inelara, insert ie ,
grease cup (TN) gresor man~on

grease gun (ut) tecalemit, pompa de uns grooved (ut) canelat; striat; zimtuit,brazdat
grease it in (si) a ateriza "uns" gross weight (dz) greutate totalii (a ullui
grease nipple (TH) niplu de uns avion)
grease retainer (TH) deflector de unsoare, gross wing area (aerod) arie totala a aripei
dispozitiv care nu permite scaparea un- ground (av) pamant, sol; (ei) a pune la
sorii masatpamant
great circle (astr) cerc mare; (nav) orto- ground abort (expi) defect aparut inainte
droma de decolare; avion cu defectiune aparu-
great circle route-track (nav) ruta orto- ta inainte de decolare; (transp) a con-
dromica tramanda un zbor
green instrument rating card (pil) certi- ground adjustable tab (com) trimer re-
ficat de calificare in zbor instrumental glabilla sol
(de cuioare verde , eliberat pilo/itor ground aid (expi) mijloc/utilaj terestru
dill Marea Sritanie # Canada) ground air (av mii) categorie "aer-sol"
Greenwich apparent time (astr) timp apa- ground angle (dz) unghi de aterizare
rent Greenwich . ground-based (av) terestru, de sol
Greenwich hour angle (astr) unghi orar ground-based duct (rad) canal atmosferic
de origine de propagare (unde radio)
Greenwich mean time (astr) timp mediu ground check (expi) control la sol
Greenwich, timp universal ground clutter (rad) reflexii produse la sol
grid (ei) retea de fire electrice; (nav) ca- ground connection (ei) prizii/conexiune de
roiaj; (opth) reticul; (rad) grila masa
grid-anode capacitance (ein) capacitate ground control equipment (infr) echipa-
grila-anod (in tuburi eiectronice) ment de dirijare de la sol (a zboruiui)
grid bearing (nav) relevment in retea de ground controlled approach (nav. pit)
coordonate apropiere controlata de la sol
ground controlled approach system 206 group

ground controlled approach system (illfr) ground plot (nav) determinare a pozitiei
sistem de apropiere radar controlata de avionului dupa distanta la un punct
la sol cunoseut
ground crew (expl) personal nenavigantlla ground position (lIav) pozitie la sol
sol ground position indicator (lIav) indicator
ground effect (aerod) actiune a solului, de estima, indicator de pozitie la sol
efectul solului ground pressure scale (apb) scara baro-
ground effect vehicle (veh) vehicul cu per- metriea cu zeroul eorespunzand presi-
na de aer unii la sol
ground engineer (expl) inginer/tehnician ground profile (nav) profil al reliefului
de aerodrom ground return (rad) refleetie a solului
ground environment (meteo) conditii la ground rig (fne) bane de proba la sol
sol ground run (dz) rulare la sol
ground equipment (ech) eehipament de ground running time (expl) timp de func-
sol/terestru tionare la sol al motorului
ground experiment (fne) experiment la sol ground sea return (rad) eeou de sol/mare
ground flight (fne) zbor in barocamera, al radarului
zbor pe simulator ground speed (dz) viteza fata de sol
ground fog (meteo) ceata la suprafata pa- ground speed indicator (apb) indicator al
mantului vitezei fata de sol
ground idling condition (rna, mp) ralanti ground staff (expl) personal nenavigant
la sol ground starter (infr) demaror/starter de
grounding (el) punere la masiVpamint sol/aerodrom/pista
(US.) ground swinging (expl) rotire a avionului
ground level (dz) nivel al solului pe platfonlla de compensare a com-
ground level escape (pil) parasire a avio- pasului
nului la sol sau la apropierea de sol ground test (flle) proba la sol
ground load (transp) incarcatura la sol ground test couplings (fllC, hidr) conexi-
ground lock (com) blocare a comenzilor uni pentru incercari la sol
ground loop (pil) viraj brusc in rulaj ground-to-air communication (rad) ra-
ground looping (dz) viraj brusc necontro- diocomunicatii sol-aer
lat al avionului in timpul rularii pe ground-to-air receiver (rad) receptor de
pista sol pentru legatura eu avionul
ground looping tendency (dz) tendinta de ground traffic (infr) trafic/circulatie la sol
viraj bruse, necontrolat la rularea pe ground-traffic signal light (illfr) lumina
pista de semnalizarc a eirculatiei la sol
ground organization (infr) infrastructura ground visibility (meteo) vizibilitate la sol
ground performance (av) perfonnanta la ground wing indicator (illfr) indicator al
sol vantului la sol
ground personnel (expl) personal la soli group (av mil) grupa, formatie de avioane
terestru
grummet 207 gyroscopic

grummet (TN) garnitura inelara, inseI1ie, gust amplitude (dz) amplitudine a rafa-
mani?on lelor
guard (TN) dispozitiv de protectie, paza; a gust decay time (meteo) timp de slabire a
proteja, a asigura unei rafale
guard band (com) banda lateralii, banda de gust duration (dz, meteo) duratli a unei
siguranta rafale
guard frequency (rod) frecventa de re- gust frequency (dz, meteo) frecventa a ra-
zerva falelor
gudgeon pin (mp) bolt al pistonului gust gradient distance (meteo) distanta-
guidance (rad) gbidare, gbidaj, dirijare gradient a rafalei
guidance accuracy (rad) precizie de ghi- gustiness (meteo) intensitate a rafalelor,
dare conditii meteorologice in care apar ra-
guidance beam (rad) fascicul de ghidare fale
guidance unit (rad) bloc (al aparatului) de gust load (str) factor de sarcina la rafale
ghidare gust lock handle (com) dispoziti v de blo-
guide (TH) gbid, ghidaj; dispozitiv de ghi- care/zavorare a comenzii pentru a nu se
dare; a ghida deplasa sub influenta unor factori ino-
guide apparatus (rad) aparat de gbidare pinati (rajala de vant etc.)
guide beam (rad) fascicul de ghidare gust measurement (meteo) masurare a vi-
guide rail (com) i?ina de rulare tezei rafalelor de vant
guide vane (ma) aripioaca de ghidare; pa- gust peak speed (dz, meteo) viteza ma-
leta de gbidare xima a rafalei
guiding lead (infr, pit) automobil de ghi- gust velocity (dz, meteo) viteza a rafalei
dare la sol gutter (TN) jgheab, scobitura; i?ant
guiding vehicle (injr, pit) automobil de gymbal frame (TH) cadru de articulatie
ghidare la sol universala
gull wing (av) aripa de pescarui? (in jorma giration radius (mec) raza de giratie
deM) gyrobearing (rad) goniometrare girosco-
gun (av mit) arma de foc, tun, pUi?ca; (sl) a pica; (nav) relevment giroscopic
foI1a motorul, a executa 0 plecare cu gyroDux-gate compass (apb, rad) compas
viteza mare giroinductiv
gun camera (av mit, opt") fotomitraliera gyrohorizoll (apb) giroorizont
gusset (TN) guseu; a asambla cu ajutorul gyro-magnetic compass (apb) compas gi-
guseului romagnetic
gusset plate (TH) guseu orizontal gyro north (nav) nord giroscopic, nord in-
gussetting (TH) asamblare cu ajutorul gu- dicat de girocompas
seurilor gyro-pickoff (aut) receptor giroscopic
gust (meteo) rafala de vant gyropilot (aut) pilot automat, giropilot
gust alleviating factor (dz) factor de ate- gyroplane (av) autogir
nuare a rafalelor gyrorotor (apb) rotor de giroscop
gust alleviation (dz) atenuare a rafalelor de gyroscope (apb) giroscop
vant gyroscopic (apb) giroscopie
gyroscopic apparatus 208 gyro-stabilized magnetic compass

gyroscopic apparatus (apb) aparat giro- gyroscopic too-kilometer (mec) cuplu gi-
scopic roscopic
gyroscopic compass (apb) girocompas, gyroscopic torque (mec) cuplu giro scopic
compas giroscopic gyroscopic turn (apb) indicator giroscopic
gyroscopic direction indicator (apb) indi- de viraj
cator al busolei giromagnetice gyro-stabilized magnetic compass (apb)
gyroscopic sextant (apb) sextant girosco- com pas giromagnetic
pic
hack-saw (ut) ferastrau de mana pentru half-model (inc) semimodel
metale, bomfaier half-moon (astr) primul sau ultimul patrar
hail (meteo) grindina; (ut) salut, apel allunii
hail stone (meteo) grilldina half-plane (av, str) semiplan
hair crack (inc, mater) fisura capilara half-rib (sir) seminervurii
hair hygrometer (meteo) higrometru cu fir half-ring (TH) semiinel
de par half-roll (dz, pil) semitonou, intoarcere de
hair lines cracks (mater, str) fisuri capi- 180 0 pe aripa
lare half-section (doc) semisecliune
hairpin spring (mec) resort/arc ac de par half-shell (str) (filselaj) semicoca
hairspring (mec) arc spiral half-speed shaft (mp) arbore cu came,
halation ([oto, opl") formare de halo/de arbore de distribulie
aureola; (rad) halo half-stirrup (TH) semibralara, semietrier
half adder (aut) semisumator half-time shaft (mp) arbore cu came/de
half-ball valve (hidr) supapa semisferica distribulie
half-bushing (ut) semibuc:?a, semiman:?on half-tone (aclh) semiton, autotipic
half-circle landing (pil) aterizare cu viraj half-turn (dz, pil) viraj de 180 0
de 180 0 half-union (ul) semiracord
half-clamp (ut) semicolier half-value rectification (el) redresare mo-
half-cleat (TH) semipana noaJternanla, redresare a unei alter-
half compression gear (mp) dispozitiv de nanle
compresiune half-washer (ut) semirondela
half-convergency (nav) coreclie Givry, half-wave (el, rad) semiunda
unghi de convergenla half-wave current (el) curent semialter-
half-cup (TH) semicupa nanla
half-cycle (el) semialternanla; (mec) semi- half-wave rectifier (el) redresor semialter-
ciclll nanla
half-duplex channpi (aut) canal semidu- half-wing (aerod, av) semiaripa
plex halo (astr) aureola; (el) corona; ((oto. me-
half-flange (TH) semiflan:?a leo) halo
half-fork-Ieg (ater) jamba in forma de halting (TH) rateu, funclionare neuniforma
semifurca halyard (infr) cablll de ancora
half-hinge (com) semisamiera hammer (ut) ciocan; a ciocani, a lovi; a
half-loop (dz, pil) semibucla, Irnmelman :?temui, a forja
hammer scale 210 hardness test marks

hammer scale (mater, ut) arsurA de forjare hand riveting (ut) nituire manuala
RA.M.S. (hour angle of mean sun) (astr, hands-off nIght (pi/) zbor cu pilot auto-
nav) unghi orar al soarelui mediu mat; zbor flIrli pilotare manuala
hand (apb) ac indicator, aratlltor, limbll hands-off hover (hel) zbor la punct ftx
handauf winds (meteo) vanturi anabatice automat
handbook (doc, axpl) manual (de uti/izare) hand starter (ma,mp) demaror/starter ma-
handdrill (ut) ma~inll de gllurit manualll nual
handed (mat) simetrie in oglindll hand trim wheel (com) roatA de mana pen-
handed assembly (doc) ansamblu simetric tro comanda trimerului
handed part (LH or RH) (ut) piesll sime- hand vice/vise (ut) menghinll de mana
tricll (pe stanga sau pe dreapta) hand wheel (com) volan, roatll de mana;
hand feed (ut) avans manual (l'H) volant mic
hand forming die (ut) formare de manll hand-wheel adjuster (com) volant de re-
hand grip (ech) maner, manetA glaj
hand hole (str) panou/fereastrll de vizitare hangab winds (meteo) vanturi catabatice
hand lamp (upl) lampa portabilll/de manll hangar (infr) hangar
handle (com, ech) maner, toartll, manivelll, hangar access apron (infr) platforma de
maneta, parghie de comandll; a ma- acces la hangar
nipula, a manui, a conduce hang-glider (av) deitaplan
handle carefully ! (expl) manipulali cu hang-up (l'H) stagnare, intarziere
atenlie ! hard-centre (ut) contrapunct
handle cross piece (cock) (hidr) maner in hard copy (doc) copie a unui document
cruce (/a robinet) hard copy order (transp) comanda in elar
handler (aut) derolor hardenabillty (mater) clilibilitate; capaci-
hand lever (mec) levier/parghie de manll tate de termorigidizare (Ia plastice)
handling (expl) manipulare, asisten18; (ma- hardened (mater) calit; (av mil) protejat
nev, pi/) pilotabilitate impotriva loviturilor nucleare
handling cradle (mp) lagar de manipulare hardening (mater) clllire; ecruisare
handling fixture (mp) montaj de mani- hard face (mater) a duriftca 0 suprafatii
pulare hard faced (mater) cu suprafete frootale
handling pulley block (expl, mp) plan de clllite
manipulare hard glass paint (mater) vopsea cu supra-
handling quality (dz) caracteristicll de fala foarte dura
pilotabilitate hard jaws (ut) flIlci dure
handling trolley (expl) cllrocior de intre- hardness number (mater) indice/cifra de
tinere duritate; grad de duritate
hand microphone (rad) microfon de manA hardness static test (mater) incercare sta-
hand operated hoist (ech, hel) cablu (de tica de duritate
sa/vare) de mana hardness test (mater) incercare de duritate
hand pump (ech) pompa de mana hardness tester (inc) scleroscop; aparat
hand punch (ut) priboi (manual) pentro incercarea la duritate
handrail (com) barll de mana; (infr) barA; hardness test marks (mater) amprente de
baiustrada; parapet test de duritate
hardness Vickers 211 heading error integrator

hardness Vickers (mater) duritate Vickers hatchway (hel) protectie a trapei


hardover (dz, pil) aterizare brutalaldura hatrack (av) pOltbagaj
hard point (str) punct ranforsat (pe avion) H.A.I.S. (hour angle of true sun) (nav)
pentru prinderca acro~ajelor unghi orar adevarat al soarelui
hard-rime (meteo) chiciura tare hat section (str) sectiune in omega (n )
hard rubber (mater) ebonita haul (transp) transpOlt; a trage, a remorca;
h_ard standing (infr) platfonna de statio- (manev, pit) a vira
nare cu inveli~ dur haul down systcm (av mil) sistem de
hard steel (mater) orel dur apuntare cu cablu ~i ciirucior
hardware (aut) elemente componente (Ia having a specific technical publication
1m calculator electronic); ([N) ferone- (doc, expl) cu documenta!ie tchnica
rie, articole meta lice, armatura proprie/specifica
hard water (mater) apa dura hawser ([N) cablu de otel, odgon
harmatton (meteo) hannaton, vant uscat hazard (expl) pericol, risc; (mat) ~ansa,
fierbinte in Sahara vesticii. risc, joc aleatLlr
harmful ([N) daunator, nociv hazard beacon (infr, nav) far de pericol
harmful interference (com) interferenta hazardous ([H) periculos, riscant
perturbatoare hazardous effccts (expl) efecte de risc
harmonically oscillating airfoil (aerod) haze (meteo) ceatii, negurii; (foto) voal
profil avand oscilatie armonica fotografic
harmonic content (rad) raport de anno- haze horizon (nav) orizont vizibil prin
nidi paCHl
harmonic drive gear box (hel, com) cutie head (aerod) presiune; (inc) ajutaj recep-
de transmisie cu delllultiplicare anno- tor; (rad) antena, detector; ([N) cap,
nica varf
harmonic interference (rad) illterferenta header ("idr) colector
annonica header compartment (carb) compartiment
harmonisation (TH) annonizare, acordare de alimentare (cu combllstibil)
harness (ech) centura de siguranta, ham header record (aut) inregistrare de cap
(harnwjament); ([H) sistem de transmi- header tank (carb) rezervor/tanc (Cli com-
sie; (veil) sistelll de chingi (Ia para- bustibil) in sarcina
~utii) headgear (rad) casca radio pentru cap
harness lock (edl) catarama a centurii de head gearbox (hel) reductor al dicei por-
sigur,lIlta tante
harness release cable (eell) cablu de dezli- head indicator (apb) indicator de cap
vorare a centurii de siguranta heading (nav) cap-compas; (doc) antet
harpoon (hel) harpon heading control (dz) control al capuJui
hash (rad) ecouri parazite pe ecranul radar COlllpas
hash total (transp) totalmixt heading date generator (aut) centrala cap-
hatch (expl, str) fereastra de acces, trapa; compas (Ia autopilot)
([H) a ha~ura heading error (nav) eroare de cap-compas
hatched (doc) ha~urat heading error intcgrator (alit) integrator
hatching (do,) hasue;' de eroare de cap-com pas (Ia autopilot)
heading error synchronizer amplifier 212 heat interchange

heading error synchronizer amplifier heat (liz) eMdur;\


(a lit) am plificator sincronizator de heat barne (aerod) eeran tennie
eroare cap-compas (Ia autopilot) heat buoster (eeh) Ineiilzitor
heading hold (Ilav) stabilizare a capului- heat-conductivity factor (tiz) cl\cficient
compas de eonduetivitatc tcnnlc;l
heading information (aut) informatie de heat demand relay (eeh) releu de Incillzire
cap-compas (pentru autopilot) heated compartment (ecll) compm1unent
hearling reading (Ilav) citire a capului- Incalzit
compas heat engine (lila, mp) masinll termica
heading recopy box (alit) cutie de reco- heat equilibrium (liz) echilibru tennic
piere a capuJui compas (Ia autopilot) heater (eeh) Ineiilzltor
heading remote indicator (hel) indicator heater blower (eeh) ventilator de rclneiil-
la distantii al capului-compas zirc (Ia illstahl{ia de allligivraj)
heading repeater (aut) repetor de cap- heater current (elll) curent de Incalzire (al
com pas (Ia autopilot) jilamelltullii unui (lib)
heading selector (aut) selector de cap- heat exchange (liz) sehimb de e?!ldura
com pas heat exchanger (ecll) schimblilur de cal-
heading synchronizer (aut) sincrollizator dura
de cap-compas heat expansion (jiz) dilatare tennica
heading synchronizer and lateral path heat flow (jiz) flux caloric
integrator (aut) integrator sincromza- heat flowmeter (ille) aparat de masura a
tor de cap-eompas fluxului de efildura
heading synchro-transmitter (hel) cutie heating (Tli) Incalzire
de recopiere a eapului-compas heating air (eell) aer de Incalzirc
heading up (ut) capuire (a niturUor) heating area (eell) suprafata de Incfilzire
headlight (infr) balizaj de aterizare heating coil (jiz. eI,im) serpentinii de Ineiil-
head-on (IN) frontal zire; (elll) bobina de Incalzire
head-phone (eeh, rad) casca telefonicii heating clement (el) element de Incalzire
head rest feeh) rczemator de cap heating jacket (mp) manta dc incillzire
head-set (rad) casca (radio) heating muff (mp) manson de Incalzire
headstock (lathe) (ut) piipu('a fixa (a heating rate (liz) vitezi'i de Incftlzire, gradi-
stYlmg1ilui) ent tennie
head-to-foot acceleration (dz) ilcccleratie heating resistor (el) rezistenti'i de IneaJ-
dirijata dinsprc cap spre pieioare lire
head-to-seat acceleration (dz) acceleratic heating surface (eeh) suprafata de Ineal-
dirijatii dinspre cap sprc piclOare zire
head-up display (apbj coluuator de navi- heating yalue (ehim) putere ealorifiea
gat ic heat insula! ing (eeh) izolare termicfl
head wind (pU) villlt frontal, vant din heat insulating wall (eeh) perete izoJator
fata tennic
heap clouds (meteo) nori cumuliformi heat insulation (eell) izolatie tenlliea
heart-cam (lIlp) cama cu profil de cardi- heat interchange (liz) schimb de cflldura
oida
heat meter 213 hclical groovc

hcat metcr (inc) indicator de temperatura heave to hoist (sl) cablu de sllivan: de
heat of compression (liz) incalzire datorita mam)
comprimarii heavier-than-ai."craft (av) aenln,I\-;l mill
heat pick-up (eeh, fiz) preluare de catdura grea dedt aemt
heat power engine (II/P) motor de mare- heaviness (l'eh) greutate, ingreunare
putere heaving velocity (blade) (hel) viteza verti-
heat pnlOf (eeh) rezistent la ciildura cala de balmc (a palei)
heat release (ehim) degajare de caldura Heaviside-Kennelly layer (II/eteo) strat E
heat ."esistance (liz) rezistenta la ci\ldura, al ionosfen:i, strat l1eaviside- Kellilelly
stabilitate termica heavy camber (mati curh:i accentuat;)
heat resistant (eeh) rezistent la caldura; heavy-duty (11f) de marc putere, de tip
(mol('r) refractar greu, regim/conditii grele de Illeru
heat resisting material (mater) material heavy-duty undercarriage (ater) tren de
refractar aterizare pentm sarcini mari
heat resisting steel (mater) otel refractar heavy frame (str) cadru de rezistenta
heat -seal (ut) a suda la cald; a etan~a prin heavy helkopter rile!) elicoprer greu
lip.re la cald heavy lift helicopter (hel) elicoptcr cle
heat-sea led (mater) termosudat transp0l1 grcu
heat-sealing (lit) sudare la cald; Iipire la heavy lift tasks (hel) transport de sarcini
cald grcle
heat sensing (inc) sensibilia temperatura heavy nut (lit) piulit;l inalta
heat shield (ech) ecran termic; (sir) ele- heavy oil (carb) ulei greu
ment parafoc; ([ff) protectie termica heavy petrol (car b) henzina grea
heat shroud (eeh) inveli~ termoizolant heavy repair (expl) reparatie capitala
heat sink (eln) radiator de ciildura (Ia heavy ring (str) cadru de rezistcnt,l
tranzislorul de prltere); (Tff) substanta heavy skin (~tr) invelis gros
cndotermica/absorbanta de calduni hectomctric waves (rad) uncle hectometri-
heat si!lk (aircraft structure) (str) strat de cc/de 1'recvellta medic
absorbtie a caldurii (al slrlletllrii avio- hedge hopper plane (s!) avioll usar
mill/i) hedge-hopping (jJi!) zbor razan\iin razll1ul
heat source (Iff) sursa de caldura hedge-hopping aircraft (.I'll aeronava u-
heat storagc capacity ((rz) capacitate ca- ~oara
lorica heel (over) (pil) a produce 0 illclinare
heat t."ans[e! C/iz) trilllsfer de ciHdura heeling (dz, pil) inclinare
heat transfe." rale (liz) tlux de caldura heeling error (pi/) enlarc de inclillatie
heat lJ'eatment (lit) tratament tennie height (TIf) inftltnl1c, altitudine, devatie
heat trealment furnarc (1Ir) cuptor pentm height finder (aph. md) altimetru radar
trlltament tennic height indicator (aph) altimcrru
heat treatment salts (mater, lit) saruri height power I'actor (1I1a, mp) coe1'1clcnl
pentm tratml1cnte termice de pllTere cu altitudinea
heat wave (1IIeleo) val de d\ldura helical forming (Sir) illtil~urare sudata
heave motivator (II/ec) organ de forta care helka I geu." (//lee) angrenaj e1ict1idill
producl: 0 forta Jhlnlwlii helical gnUl\ e (/II) eallal elicoidal
helical paddle spinner 214 HF power supply inverter

helical paddle spinner (aerod) m'ori~ca cu heliport (infi) heliport


pale elicoidale helipot (potentiometer) (el) potentiometru
helical scanning (rad) baleiaj elicoidal/In spiral/elicoidal
elice helispat (infr) platforma de aterizare pen-
helical shaft (mec) arbore elicoidal tru elieoptere
helical spring (mec) arc elicoidal/spiral helium (chim) heliu
helicopter (hel) elicopter helix (fH) spirala, eliee
helicopter aerodynamics (hel) aerodina- helmet (eeh) casca de protectie
mica a elicopterului helo (sl) elieopter
helicopter-autogyro compound (hel) hemispherical emissivity/emittance CIiz)
combinatie elicopter-autogir emisivitate semisferiea
helicopter behaviour (dz, hel) comportare hemohyperoxia (pit) hCll1ohlperoxie (ex-
a elicopterului ees de oxigen in siinge)
helicopter blade (he/) pala a elicei de bemohypooxia (pi/) hemohipooxie (/ipsa
elicopter de oxigen ill siillge)
helicopter carrier (av mit) nava porteli- H engine (mp) motor In H
copter heptode (e/ll) heptoda
helicopter control (dz, pil) comanda!pilo- hermetic (el, TH) ennetie, etans
taj a(l) elicopterului herringbone gear (mee) roata dintata eu
helicopter cow (sl) elicopter de realimen- dinti In V, angrenaj ell roti ell din~i In
tare In zbor V
helicopter instrument rules (hel, nQ\~ re- hertz (el) hertz (eiefu pe secunda. Hz)
guli de zbor instrumental cu elicopterul heterodyne (rad) heterodina
helicopter landing surface (infr) suprafata hexagonal bar (ut) bara hexagonala
de aterizare pentru elieoptere hexagonal head bolt (ut) bllion/bol~ ell cap
helicopter lane (hel, nQ\~ nIta de zbor pen- hexagonal
tru elicopter hexagonal nut (ut) piulita hexagonala
helicopter noise (hel) zgomot provocat de hexagonal socket head screw (ut) ~llrub
elicopter eu cap hexagonal
helicopter oscillations (hel) oscilatii ale hexagonal wrench (ut) cheie hexagonala
elieopterului fixa
helicopter shuttle service (transp) servi- hexagon bolt (ut) bulon eu cap hexagonal
eiu de legaturi'i/naveta eu elieopterul hex head close tolerance screw (ut) ~lIrub
helicopter speed (dz) viteza a elicopte- ell cap hexagonal cu toleran~a mica!
rului stransa
helicopter underslung spray system (hel) hex head screw (ut) ~lIrub ell cap hexa-
sistem de pulverizare eu rampa (Ia gonal
elicvptere agricole) hex nut (ut) plUli~a hexagonala
helicopter visual rules (nav, pil) reguli de hexode (e/ll) hexoda
zbor la vedere eu elicopterul HF (high frequency) (rad) freeven~a Inaltii
heli-Iifting (hel) ridieare eu elieopterul HF module (eln) modul de freeven~a Ina Ita
helipod (infr) platfonna de aterizare pentru HF power supply inverter (rad) conver-
elieoptere tizor de Inalta freeven~a
HF transceiver/transmitter 215 high-resolution

HF transceiver/transmitter (rad) emita- high-frequency pressure indicator (fnc)


tor/receptor de malta frecventa indicator de presiune de malta frec-
Hg (mercury column pressure) (apb) pre- ventli
siune a coloanei de mercur high frequency stage (rad) etaj de malta
high (IH) malt, ridicat, puternic frecventa
high-altitude breathing apparatus (ech) high gearing (mec) raport mare' de trans-
aparat de respirat (cu oxigen) de bord misie
high altitude generator (el) generator high-incidence load factor (dz, str) factor
electric de altitudine mare de sarcina la unghi mare de atac
high altitude helicopter (hel) elicopter high inflow conditions (ma) parametri ai
pentro altitudine mare unui flux rapid la admisie
high-altitude laboratory (fnc) laborator high-lift devices (aerod) dispozitive de
pentro studiul conditiilor de zOOr la hipersustentatie
mare altitudine; barocamera high-lift flap (aerod) flaps eu efieaeitate
high angle-of-attack flight (dz) zbor la mare
unghiuri mari de atac high-lift hardware (aerod, com) meca-
high aspect ratio (aerod) alungire relativa nism al aripei pentro marirea fortei
mare portante
high burble point (aerod) unghi critic de highlights (doc) vedere generala
atac mare high octane fuel (carb) eombustibil eu eif-
high capacity tyre (ater) anvelopa pentro ra octaniea mare
incarcatura mare high order cyclic pitch (hel) pas multi-ei-
high clouds (meteo) nori superiori (peste clie
6000m) high order flapping harmonics (hel) ar-
high compression engine (mp) motor su- monici superioare ale mi:,;earii de flu-
pracomprimat turare/blitaie
high density (dz, meteo) densitate ridi- high pass filter (eln) filtro trece-sus
catli/mare high pitch (hel) pas mare
high duty (IH) (de) calibro mare high pitched (rad) ascutit
high-duty fuse (t:l) siguranta de calibru high pitch propeller (aerod, av) eliee eu
mare pas mare
high-duty press (ut) presa de putere mare high pitch stop (hel) opritor pentro pas
high efficiency flap (aerod) flaps de mare mare
eficientli high pressure (IN) presiune ridieata
high energy ignition (mp) aprindere prin high pressure cock control (com) coman-
descarcare de energie inalta da a robinetului de presiune malta
high energy unit (el) generator de tensiune high pressure compressor (ma) com pre-
inalta sor de presiune malta
high frequency (liF.) (fiz, rad) frecventa high rate descent (av mil, dz) eoOOrare ra-
inalta pidli/operationala
high frequency gauge (rad) aparat de inal- high-resolution (IH) de mare precizie/
ta frecventa rezolutie
high sensitivity tachometer 216 hint

high sensitivity tachometer (apb) taho- high-voltage test (el) mcercare la tensiune
metm cu sensibilitate mare 1nalta
high solidity cascade (rna) retea deasa de high voltage wiring (el) cablaj pentru ten-
profile/palete siune 1Dalta
high-speed aerodynamics (aerod) aerodi- high wing configuration (av) schema/con-
narnica a vitezelor marl figuratie a avionului cu aripa sus
high-speed buffeting (aerod, str) bufeting high-wing monoplane (av) avion mono-
de viteza mare plan cu arlpa sus
high-speed characteristics (aerod, dz) ca- hill fog (meteo) ceata de coasta
racteristici la viteze mari hill lift (pil) ascendenta de relief
high-speed environment (av mil) conditii hinge (com) balama, I?amiera; (FH) a ar-
de mediu la zboml cu viteza mare ticula
high-speed exit taxiway (infr) cale de m- hinge ball joint (com) rotula de articulatie
lare de degajare in viteza hinged bulkhead (ech) 1ngriiditura articu-
high-speed fan (rna) ventilator de turatie lata, panou rabatabil
mare hinged canopy (av) cupola rabatabila
high-speed gear (mec) angreliaj de priza hinged cockpit hood (av) cupola de cabina
directa rabatabila
high-speed handling (dz) manevrabilitate hinged cowl panel (str) panou articulat/cu
la viteze marl I?arnieratmobil de capota
h:gh-specd mechanism (mec) mecanism hinged flap (aerod) flaps cu ~amiera
cu actiune rapida hinged panel (str) panou articulat/cu ~anti
high-speed stability (dz) stabilitate la eratmobil
viteza mare (de zbor) hinged servicing cowling (str) capota ar-
high-speed steel (mater) otel rapid ticulata/cu ~miera/mobila
high-speed stream (aerod) curent de vite- hinged suspension (hel) suspensie arti-
za mare culatatcu ~amiera
high-speed turn-off (pil) iel?ire din pista la hinged type of connecting rod (mp) biela
viteza mare articulata
high-speed wind tunnel (inc) tune! aero- hinge fitting (str) femra de articulatie/~ar
dinamic de viteza mare niera
high-stop filter (rad) filtru trece-jos hingeless rotor (hel) rotor nearticulat
high temperature resistant wiring (el) hinge line (mec) ax de rotatie; (str) ax de
cablaj rezistent la temperatura ridicata compresie
high-tensile steel (mater) otel cu rezistenta hinge moment (aerod) moment de ~arniera
mare la tractiune hinge moment derivative (aerod) derivata
high tension (rad) tensiune malta a momentului de ~amiera
high-tension battery (el) baterle anodica hinge pin (com) ax de articulatie/~arniera
high turbulence combustion chamber hinge shaft (com) arbore de articulatie;
(rna) camera de ardere turbulenta (hel) arbore de basculare
high-vacuum (inc) vid 1naintat hinge yoke (com) jug de articulatie
high volatility (carb) volatilitate malta/ hint (trallsp) aviz (de modificare)
mare
hi-shear rivet 217 hollow screw

hi-shear rivet (ut) nit HS hoist pump (hel) pompa de troliu


history (mat) functie de timp, vanatle in hold (TH) mentinere, sprijin, dispozitiv de
timp; dependenta functionala prindere; a tine, a mentine; (av) cala,
hit (av mil) lovitura; a lovi compartiment
hi-temp (sl) cu temperatura mare holdback force (mec) forta de retinere
hit-on-the-fly printer (aut) imprimanta in hold circuit (rod) circuit de mentinere
mers/funqiune hold-down bolt (ut) bulon de fIxare
hit-or-miss (aut) tot sau nimic holding (aut) blocare, inmagazinare (a in-
hit-or-miss gouvernor (aut) regulator tot formatiei); (nov) a~teptare; (TH) fIxare,
sau nimic intindere, prindere; durabilitate, rezis-
hit-or-miss selector valve (ech) selector tenta
tot sau nimic holding altitude (nav, manev) altitudine/
hit-run launcher (av mil) dispozitiv de inaltime de a~teptare
lansare rara ~ina de ghidare holding area (nov) zona de a~teptare
hit the ceiling (dz, pil) a atinge inaltimea holding coil (rod) bobina de retinerelblo-
maxima care
hit the deck (pil) a cobori in razrout holding fixture (ut) scula de fIxare
hit the field (pil) a ateriza holding flight (manev, nov) zbor de a~
hit the silk (pil) a sari cu para~uta teptare
hoarfrost (meteo) inghet la sol, promo- holding pattern (in flight) (manev, navy
roaca, chiciura, bruma circuit de a~teptare (in zbor)
hoarfrost point (meteo) punct de bruma holding pattern/procedure (nov) procedu-
H.O. engine (mp) motor boxer ra de a~teptare in zona
hoick (pil) a decola in panta accentuata, a holding period (manev, nov) durata de a~
face "~andela" teptare
hoist (expl) palan, troliu; (av) a se ridica holding point (manev, navy loc/zona de
hoist arm (hel) brat de troliu a~teptare
hoist boom (hel) grinda de troliu hold option (transp) a lua 0 decizie, a ale-
hoist cable cutter (hel) foarfece de cablu ge 0 altemativa
de troliu hole (TH) gaura, cavitate, oIifIciu; a gauri,
hoist fitting (str) ferura de ridicare a scobi, a sapa
hoisting capacity (expl) capacitate de ri- hole finder (ut) detector de gauri
dicare holiday season (transp) sezon de vacante/
hoisting carriage (expl) carucior de ri- concedii
dicare hollow bolt (ut) bolt tubular
hoisting device (expl) dispozitiv de Iidi- hollow compressor shaft (ma) arbore de
care compresor tubular
hoisting eye/ring (ut) inel de ridicare hollow pin (lit) ax tubular
hoist lever (hel) maneta de troliu hollow punch (TH) perforator, preducea, a
hoist operator (hel) operator de troliu (pe priboi
elicopter) hollow rivet (ut) nit tubular
hoist point (hel) axil de ridicare hollow screw (ut) ~urub tubular
hollow shaft 218 horizontal beam of light

hollow shaft (ma) arbore tubular honeycom b-stabilized aileron (str) eleron
hollow(-type) propeller (aerod) elice ell , cu structura in fagure
pale pline honeycomb structure (str) structura fagu-
home (aut) principal re; structura alveolara
home-loop operation (aut) functionare au- honing machine (ut) ma~ina de honuire
tomata hood (mp) invelitoare, capota; (TH) a aco-
homenergicJhomentropic flow (aerod) peri, a inveli
flux de energie constanta hooded night (pil) zbor cu perdea/cu cabi-
home record (aut) inregistrare directa; in- na acoperita (pentru antrenament fa
registrare principala zbor instrumental)
homing (nav, rad) navigatie dupa radio- hook (TN) dirlig, cro~eta; a indoi, a agata,
goniometru, radiolocatie de reintoar- a prinde, a anexa
cere la baza (aeroport) Hooke's coupling/joint (mec) articulatie/
homing action (rad) intoarcere in pozitie cruce cardanica
de repaus a unui selector hooking (TN) acro~are, prindere, agatare
homing active guidance (aut, rad) auto- hook spanner (ut) cheie cu carlig/cll dinte
dirijare activa hop (pil) zbor de scurta durata; a executa
homing aids (rad) aparatura de radiona- un zbor de scurta durata
vigatie hop damper (ater) amortizor al trenului de
h':lming mechanism (nav) mecanism de aterizare
autodirijare hopped-up engine (ma) motor cu fortaj
homing passive guidance (aut, rad) auto- hopper (carb) compartiment in rezervorul
dirijare pasiva de ulei folosit la indilziiea motomlui
homing point (rad) goniometru, punet de horizon (nav) orizont; plan orizontal; (apb)
goniometrie giroorizont
homing point selector panel (apb) tablou horizon dial (apb) cadran al giroorizon-
de cuplare a receptoarelor homing tului
homing receiver (rad) receptor homing/de horizon night director (apb) orizont indi-
radionavigatie cator de zbor
homing semi-active guidance (nav, rad) horizon lights (infr) lumil1i/faruri de ori-
autodirijare semiactiva zont
homing signal (rad) semnal de autodirijare horizon scanner (apb) detector de orizont
homogenizing (TN) omogenizare horizon sensor/tracker (apb) element sen-
homogenous (TH) omogen sibil pentru pozitia orizontala
hone (ut) piatra abraziva fma, cap de bo- horizontal (TH) orizontal
nuire; a honui, a ~lefui horizontal acceleration (mec) acceleratie
honeycomb (str) constructie in fagure orizontala, componenta orizontala a
honeycomb material (str) material fagure acceleratiei
honeycomb radiator (ech) radiator fagure horizontal and vertical bars (night di-
honeycomb sandwich (str) constructie in rector) (apb) linii de tendinta (Ia or;-
fagure zontuf indicator de zbor)
honeycomb sandwich construction (str) horizontal beam of light (infr) lumina ra-
eonstruetie Cll umplutura in fagure zanta
horizontal fin 219 hot nose ice protection

horizontal fin (av) ampenaj orizontal sta- hose (IH) furtun/tub flexibil
bilizator hose cart (expl) carueior pentru furtun
horizontally-opposed engine (mp) motor hose clamp/clip (IH) eolierlbrida pentru
boxer furtun
horizontally-polarized wave (fiz) unda hose drum (expf) tambur pentru inIa~urat
polarizata orizontal un furtun
horizontal momentum transfer (mec) hose line (IH) condueta elastica"
eomponenta orizontala a variatiei canti- hose reel pack (expf) agregat demontabil
tatii de mi~eare pentru alimentare
horizontal polarization (opth) polarizare hostess (transp) stewardesa
orizontala hostess seat (transp) scaun al stewardesei
horizontal stabilizer (av) ampenaj ori- hot air (ech) aer cald
zontal, stabilizator hot-air de-icer (ech) degivror eu aer eald
horizontal stabilizer tip (av) varf de am- hot-air duct. (ech) eondueta pentru aer eald
penaj orizontal, varf de stabilizator hot air gallery (ech) rampii/galerie de aer
horizontal strut (str) eontrafi~a orizontala eald
horizontal tail plane (av) ampenaj ori- hot air (gate) valve (ech) vanii/robinet de
zontal aer cald
horizontal tail stability factor (dz) grad hot air intake (ech) intrare de aer eald
de stabilitate statica orizontala dat de hot and high (pil) combinatie a inaltimii
ampenajul orizontal aerodromului eu temperatura ridieata a
horizontal turn (dz) viraj la orizootala atmosferei, eeea ee lunge~te deeolarea
horn (aerod) cioc, corn; (ech) aveliizor so- hot area (doc) punet/zona ealda
nor continuu, sirena; (str) grinda hot cycle helicopter (hel) elieopter eu ei-
horn balance (aerod) com de compensare clu eald
horn balanced aileron (aerod) eleron cu hot cycle rotor wing (hel) aripa rotor eu
compensator eu corn ciclu eald
horn balanced elevator (aerod, com) pro- hot fuel (carb) eombustibil eu putere ealo-
fundor cu compensare eu corn rica mare
horn circuit (apb, el) circuit al sirenei hot-gas pressurized accumulator (expl)
horse (el) cal-putere; (str) suport, capra, aeumulator de presiune eu pulbere
cadru hot junction (ut) sudura/jonctiune de ter-
horse an airplane (pil, sl) a pilota gro- mocuplu
solan hot microphone (rad) microfon eu fune-
horse around (pif, sf) a zbura dezordonat tion3re permanenta
horse down (pif, sf) a executa un picaj HOT missile (High-subsonic, Optically-
horsefly (av mil) afiter dintr-un post aerian guided, Tube Launched) (av mil) ra-
pentru dirijarea aviatiei rheta HOT, racheta cn viteza subsoniea
horse latitudes (meteo) zone de calm sub- ridicata, dirij3ta optic, Jansata din tub
tropical hot-mix asphalt concrete (infr) beton as-
horse-power (H.P.) (fiz) eal-putere (C.P.) faltie preJuerat la cald
horse the controls (pif, sf) a brusca co- hot nose ice protection (ech) proteetie an-
menzile tigivraj prin incalzirea botului
hot pressure bonding 220 hub/tip ratio

hot pressure bonding (ut) lipire/sudare hover control (dz, hel) control al zborului
prin difuziune la punet fix
hot queneing (mater) calire in trepte hovercraft (veh) vehieul eu perna de aer
hot refueling (hel) reaprovizionare eu hover flight ceiling (dz, hel) plafon in zbor
eombustibil eu motoml in funetiune la punet fix
hot-rod ice detector (apb) semnalizator hover flight coupler (ech, he/) euplor de
eleetrotermie de givraj zbor la punet fix
hot section (ma, mp) parte/sectiune ealda hover height (dz) inaltime de zbor la punet
hot short (mater) easant la r01lu/ealdura fix
hot shrink fit (ut) ajutaj la eald hovering capability (dz, hel) capacitate de
hot spot (mp) dispozitiv de inealzire la zbor la punet fix
admisie, punet eald hovering ceiling (hel) plafon in regim
hot start (expl) pornire eu preineiilzire stationar
hot test (fnc) ineereare la eald hovering flight (hel) zbor la punet fix
hot wave (meteo) val de caldura hovering indicator (apb, hel) indicator de
hot well (carb) compartiment in rezervoml zbor la punet fix
de ulei, pentm inealzirea motomlui hovering oscillations (he/) oseilatii la re-
hot-wire ignition (ma) aprindere eu fila- gim de zbor stationar la punet fix
ment electric hovering performance (hel) perfOmlanta
hot-wire measurement (fnc) masurare de zbor la punet fix
anemometrica eu fir incandescent hover-jet plane (av) avion reaetiv eu de-
hour (astr) ora eolare vertieala
hour angle (nav) unghi orar howgozit (how goes it) (nav, s/) grafie de
hour angle of mean sun (HAMS) (nav) zbor (cum merge)
unghi orar al soarelui mediu howler (eell) sernnalizator aeustie, sirena
hour angle of true sun (HATS) (nav) hub (TH) butue, punet central
unghi orar al soarelui adevarat hub cover plate (he/) plaea de acoperire a
hourly broadcast (rad) emisiune orara butueului .
hour meter (apb) eontor orar hub extractor (exp/) extractor de placa de
hours since last shop visit (expl) ore de la acoperire a butueului
ultima inspectie in atelier hub flapping stiffness (hel) rigiditate a
housekeeping (aut) amenajare; operatie plaeii de aeoperire a butueului in flu-
auxiliara turare
housing (TH) eareasa, inveli1l, dispunere hub socket (hel) buc~a a palei elieei
hover (a v, hel) a zbura In punet fix hub spacer (he/) opritor/distantier pentm
hover ceiling in ground effect (dz, hel) plaea butueului rotomlui
plafon in zbor la punet fix eu efeetul hub tilt stop (hel) opritor de inclinare a
solului placii de aeoperire a butl.lcului
hover ceiling out of ground effect (dz, hub/tip ratio (ma) suport intre diametml
hel) plafon in zbor la punet fix lara butueului ~i diametml turbinei (care
efeetul solului trece prill vilrful palelor)
hull 221 hydraulic package

hull (str) fuselaj, coca hybrid junction (wave guides) (eln) cu-
hull displacement (str) volum dezlocuit de plaj hibrid (Ia ghiduri de undii)
fuselaj/coca hybrid power plant (ma) agregat auxiliar
hull tail effect (str) influenta a cozii de forta combinat
fuselajului hybrid system (aut) sistem mix,t (de tra-
hull type fuselage (str) fuselaj tip gondola tare a informatiilor) ,
hum (rad) biiziiit, viijiiit, zgomot de ali- hydrant cart (expl) carucior de pompe/hi-
mentare drante
human ceiling (pil) limita fiziologica hydrastic brake transmitter (ater, com)
human control behaviors (pil) caracteris- transmitator de franare
tica (de comportament) a pHotului ca hydraulic accumulator (hidr) acumulator
element de comanda; caracteristica a hidraulic
sistemului de pilotaj cu echipaj uman hydraulic actuating cylinder (hidr) verin
human operator response lag (pil) intar~ hidraulic
ziere in reactiile pilotului hydraulic actuator (hidr) amplificator hi-
humidifier (ech) umidificator draulic, buster
humidity (meteo) umiditate hydraulic boost system (com, hidr) ser-
humidity conditions (meteo) conditii de voeomanda hidrauliea
umiditate hydraulic circuit (hidr) circuit hidraulic
humilis (meteo) nori humilis, formatiune hydraulic clutch (hidr) ambreiaj hidraulic
de nori cumulus avand mase rotunde hydraulic coupling (hidr) cuplaj hidraulic
separate hydraulic dumping (hidr) amortizare hi-
hump (mat) maxim al unei curbe; (nav, drauIica
pil) obstacol montan pe ruta de zbor; hydraulic flap (com) flaps (comandat) hi-
portiunea cea mai dificila de zbor draulic
hump resistance (pi/) rezistenta in do- hydraulic fluid reserve (hidr) rezerva de
memul transonic lichid hidraulie
hump speed (av) viteza de rezistenta ma- hydraulic generator (hidr) eentrala hi-
xima in apa (Ia hidroavioane) draulica
hung start (expl) demaraj/pornire cu pre- hydraulic head (hidr) presiune dinamiea
incaIzire hydraulic hose (hidr) condueta din sis-
hunting (hel) mi~care de baleiere;(nav, dz) temul hidraulic
oscilatie de directie/deviatie a compa- hydraulic jack (expl) eric hidraulic
sului; (apb) oscilatie a acului indicator hydraulic leakage test-bench (inc) banc
hunting hlade (hel) pala in mi~carea de de incercari hidrauliee (de etOll$eitate)
baleiere hydraulic lock (hidr) bloeajlzavorare hi-
hurricane (meteo) uragan draulic(a)
hybrid computer (aut) calculator hibridl hydraulic locking (ech) zavorare hidra-
analog-digital uliea
hybrid injector (ma) injector combinat hydraulic oil (mater) ulei pentnl sistemul
hybrid integrated circuit (eln) circuit se- hi ill-au Ii c
miintegrat hydraulic package (hidr) agregat hidraulic
hydraulic piston 222 hysteresis error

hydraulic piston (hidr) piston (din siste- hydrogen-burning engine (mr) motor eu
"lui) hidrauhc hidrogen liehid
hydraulic power (hidr) energie/putere hi- hydrogen peroxide (chim) apa oxigenata
draulica hydromatic proppeler- (av) elice cu pas
hydraulic power cart (expl) eiirueior eu comandat hidraulic
pompa hydromechankal clutch (mec) ambreiaj
hydraulic power pack (expf) ciirueior hi- hidromecanie
draulic, agregat terestru eu pompa hi- hydrometeor (meteo) hidrometeor (pfoaie,
draulica precipitalii atmosferice, brumii, chiciu-
hydraulic press (ut) presa hidraulica ra, roua, cealii, grindinii, miiziiriche,
hydraulic pressure regulator (hidr) regu- zapada, fapovitii, virga)
lator hidraulic hydrometer (inc) hidrometru, densimetru
hydraulic pressure source (hidr) genera- pentru Iichide
tor de presiune hidraulica hydropitch propeller (av) eliee eu pas
hydraulic pressure supply (hidr) sursa hi- comandat hidraulic
draulica hydroplane (av)hidroavion
hydraulic reservoir (hidr) rezervor hidra- hydrostatics (liz, hidr) hidrostatica
ulic, rezcrvor de lichid eu presiune hydrovane (av) suprafata de hidroplanare
malta (fa hidroavioane)
hydraulics (hidr) hidraulic3 - bygrograph (apb, mrleo) higrograf, higro-
hydraulic shock absorber (hidr) amorti- metru inregistrator
zor hidraulic hygrometer (fnc, meteo) higrometru/aparat
hydraulic system (hidr) sistem hidraulic pentru masurarea umiditiitii
hydraulic test bench (inc) bane de mcer- hyperbolic lattice chart (nav)harta eu
cad hidraulice retea hiperboliea
hydraulic test cart (expf) carucior pentro hyperbolic navigation (nav) navigatie hi-
controlul sistemelor hidraulice perboliea
hydraulic tumbing (hidr) conductii/teava hypersonic aerodynamics (aerod) aerodi-
hidraulica namiea hipersonica
hydrazine (carb, mr) hidrazina, combus- hypersonic speed (aerod, dz) viteza hi-
tibil pentru motoare racheta personica
hydrocarbon (carb) hidrocarbura bypoid gear (mec) angrenaj hipOldal, roata
hydrochlcrid acid (chim) acid clorhi- dintata hiperbolica
dric hypotenuse (mat) ipotenuza
hydrodynamic impact (hidr) ~oc hidrodi- hypo"i~ (inc) hipoxie
namic hypsometric tint (nav) tenta hipsometrica
hydrodynamics (hidr) hidrodinamicii hysteresis (mec, jiz) histerezis
hydrofluoric acid (chim) acid fluorhidric hysteresis error (opb, inc) eroare de his-
hydrofoil (av) suprafata de hidroplanare terezis (diftrenfa dintre curbefe trasate
(fa hidroavioane) in sens cresciUor ~i descresciitor)
I am airborne (pi/) am decolat icelandic low (meteo) minim islandez
LA.S. (indicator air speed) (dz, pi/) viteza ice needles (meteo) ace de gheata
indicata icening (exp/) givraj
LA.S. control (AWLS) (aut) capsula ane- ice pellet (meteo) granulii de gheata, maza-
mometrica (Ia pi/otul automat) riche tare
I.A.S. control unit (aut) releu anemome- ice pick (expl, infr) piolet/tamacop pentru
tric (Ia pi/olul automat) gheati'i
I-beam (str) grinda cu profit in I ice point (meteo) punct de ingheVde con-
I.C.AO. (International Civil Aviation gelare
Organization) (av) Organizatia Inter- ice probe (apb) avertizor de givror
nationala de Aviatie Civila ice protection (expl) protectie impotriva
LC.A.O. standard atmosphere (dz) at- givrajului
mosfeTa standard (conform normelor ice rain (meteo) ploaie de gheati'i
leAD) ice storm (meteo) verglas, strat subtire de
ice (meteo) gheatli gheati'i format prin inghetarea ploii
ice a~~retion (meteo) depunere de gheati'i; ice up (meteo) givraj
givraj ice warning indicator (apb) indicator de
ice airfield (infr) aerodrom cu pista acope- avertizare pentru givraj
rita cu gheata ice wind tunnel (inc) suflerie de givraj
ice and rain protection (expl) protectie icing (meteo) givrajUivraj)
contra givrajului ~i ploii icing index (expl) indice de givraj
iceberg (meteo) aisberg/ghetar plutitor icing indicator (apb) indicator al semna-
iceblink (pi(J selipire de gheati'i lizatorului de givraj
ice cap (nav) calota glaciara icing probe (apb) sonda de givraj
ice crystal (meteo) cristal de gheati'i icing up (meteo) givraj
ice crystal clouds (meteo) nori cu ace de icing wind tunnel (illC) suflerie de givraj
gheata ideal cycle (rna, mp) cielu ideal
ice detector (apb) detector/semnalizator de ideal efficiency of airscrew (aerod) efi-
givraj cienti'i ideala a elicei
ice detector relay (el) releu al detectorului ideal engine (rna, mp) motor ideal
de givraj ideal fluid (aerod, hidr) fluid ideal
ice fog (meteo) chiciura idealized radiator (mp) radiator ideal
ice formation (meteo) givraj ideal print centerline (alit) axi'i ideala a li-
ice guard (ech) grila antigivraj ruei de imprimare
ice hazard (exp/) pericol de givraj ideal venting (aerod) ajutaj ideal
ident 224 if required

ident (doc) identificare; a identifica idle gear (I'll) mers/cursa in gol; (mec)
identification (nav) identificare pinion intermediar, angrenaj interme-
identification beacon (infr, navy far de diar
identificare idle lever (mec) parghie/levier intennediar
identification disc (av) semn de identi- idle pulley (com) roata de transmisie
ficare (pe aripile avionului) idle RPM (rna, mp) turatie de ralanti
identification-friend-or-foe (av mil, rad) idle running (rna, mp) functionare la ra-
identificare amic sau inamic (in radio- lanti; (fH) mers in gol
locatie) idle shaft (rna, mp) arbore condus
identification-friend-or-foe receiver di- idle speed (ma, mp) turatie de ralanti; (fH)
. pole (rad) dipol de receptie la identi- mers in gol
ficarea amic sau inamic idle-speed adjustment (ma. mp) reglare a
identification light (nav) lumina la identi- ralantiului
ficare/pozitie idle spindle (mec) ax de roatii interme-
identification mark (av) semn de iden- diara/de transmisie
tificare idle tube (mp) conducti'i a jiclorului de
identification plate (I'll) placuta de iden- ralanti
tificare idling (tH) mers in gol, ralanti
identification set (rad) radioemWitor de idling adjustment (ma, mp) reglare a
identificare ralantiului; (fll) reglare a mersului in
identification sheet (transp) fi!?a matricola gol
identification sign (nav) semn de identi- idling air bleed (mp) jiclor de aer de
ficare ralanti
identification sleeve (I'll) man!?on de iden- idling control valve (mp) clapeta de ralanti
tificare idling discharge jet (mp) injector de ra-
identification strip (I'll) banda de iden- lanti
tificare idling jet (mp) jiclor de ralanti
identification tab (transp) eticheta; idling mixture (mp) amestec pentru func-
numar/ placa de circulatie tionarea la ralanti
identification tape (ef) banda de iden- idling nozzle (mp) duza/ajutaj al jiclorului
tificare de ralanti
identify (aut) a identifica idling position (of carburettor) (mp) po-
identifying mark (av) semn de identificare zitie a clapetei de acceleratie (a car-
identifying noun (doc) nume de identi- buratorului) Ia ralanti
ficare idling propeller (av) elice functionalld in
identity (doc) identitate gol
idiomatic feature (aut) inscriptie a ma!?inii idling relay (ef) releu de ralanti
idle (nui, mp) a functiona la ralanti idling speed (rna, mp) viteza (de rotatie)
idle adjustment screw (mp) !?urub pentm de ralanti
reglarea ralantiului; jiclor de ralanti idling tube (mp) conducta a jiciorului de
idle air bleed (mp) jiclor de acr de ralanti ralanti
idle capacity (dz) rezerva de putere if applicable (doc, expf) daca este aplicabil
idle cut-off (mp) supapa de mers in gol if required (expl) Ia nevoie/la cerere
IFR flight 225 ignition wire

IFR flight (nav, pil) zbor dupa regulile ignition heat (carb) temperatura de aprin-
zborului instrumental dere
IFR (instrument flight rules) (nav, pil) ignition interference (rad) interferentii/
reguli ale zborului instrumental bruiaj datorat aprinderii/pomirii (mo-
ignite (el) a (se) aprinde toarelor)
igniter (ma, mp) dispozitiv de aprindere ignition lag (mp) aprindereintiir.liatii/
igniter adapter (ma, mp) inel de trecere eu intarziere; (rad) intarziere la amor-
pentru fixarea dispozitivului de aprin- sare
dere ignition leads (el) conductoare de magne-
igniter cable (el, mp) cablu de aprindere tou/pentru aprindere
igniter cable terminal (el) fi~a de cablu de ignition lever (mp) maneta de reglare a
aprindere aprinderii
igniter coil (mp) bobina de aprindere ignition plug (mp) bujie
igniter lead/line (el) circuit de aprindere ignition point (carb) punct de inflama-
igniter plug (mp) bujie de pomire bilitate; (ma, mp) punct de aprindere
igniting (ma, mp) aprindere ignition shielding (el, rad) ecranare a
igniting torque (mp) flaciira de aprindere aprinderii
ignition (I'H) aprindere ignition spark (ma, mp) scanteie de aprin-
ignition accumulator (el) acumulator de dere
aprindere ignition spark booster (mp) buster/ampli-
ignition adjusting lever (mp) maneta pen- ficator pentru scanteia de aprindere
tru reglarea aprinderii ignition switch (el) intrerupator de aprin-
ignition adjustment (mp) reglare a aprin- dere
derii ignition system (ma, mp, mr) sistem de
ignition advance (mp) avans la aprindere aprindere
ignition apparatus (el, mp) magnetou ignition temperature (carb, chim) tempe-
ignition box (mp) cutie de aprindere raturiiipunct de inflamabililale/aprin-
ignition cable (mp) fi~a de bujie dere
ignition circuit (el) circuit de aprindere ignition timer (mp) distribuitor de aprin-
ignition coil (el) bobina de aprindere dere; regulator de avans
ignition control lever (mp) manetii/parghie ignition timing (mp) temporizare/calare a
de reglare a aprinderii aprinderii
ignition device (ma, mp) dispozitiv de a- ignition timing adjustment (mp) regJare a
prindere aprinderii
ignition distributor (mp) delcou ignition timing needle (mp) ac de reglaj al
ignition distributor cap (mp) capac de aprinderii
delcou ignition trouble (e.r:pl, mp) defectiul1e la
ignition fuel circuit (carb) circuit de car- aprindere
burant de aprindere ignition ventilation switch (el) Illtrerupa-
ignition generator (el) generator (electric) tor inversor aprindere-ventilatie
de aprindere ignition voltage (el) tensiune de april1dere
ignition harness (el) circuit de aprindere, ignition wire (el) cablu de aprindere; fi~a
rampa de aprindere de bujie
I-head cylinder 226 impeller-type pump

I-head cylinder (mp) eilindru eu supape in impact accelerometer (inc) aceelerometru


cap de impactl~oe
I-head engine (mp) motor cu supape in cap impact compression test (inc) testlineer-
I-iron (mater, str) fier/otellaminat eu pro- care de comprimare la impact
fil I impact environment (expl) eonditii de
illuminated dial (apb) cadran luminat mediu ambiant
illuminated landing marker (infr) mar- impact fatigue (mater) oboseala la impact
cherlsemn de aterizare iluminat impact fuse (av mil) fitil detonant
illuminated sight (av mil) aparat de ochi- impact hardness test (inc) test de duritate
re/vizor luminat (Ia misiuni de noapte) scieroscopiciilShore
illuminated wind cone/indicator (infr) in- impact load (str) sarcina de impact/~oc
dicator iluminat de directie a vantului impact point (ater) punet de impactlde
illuminated wind T (infr) T de aterizare cadere
luminat impact pressure (aerod) presiune de fra-
illuminating flare (av mil) racheta de nare
iluminare impact resistance (mater) rezistenta la
illumination (ech) iluminare ~oe, rezilientii; rezistenta dinamica
illustrated parts catalog (IPC) (doc, expl) impact strength (mater) rezilienta, rezis-
catalog ilustrat de piese (de avion) tenta la ~oc
illustrated tool catalog (ITC) (ut) catalog impact switch (el) intrerupator de impact/
ilustrat de scule/utilaje ~oe

ILS beam capture (aut, nav, rad) captare impact test (inc, mater) ineereare la rezili-
a fasciculului ILS enta
ILS (instrument landing system) (nav) impact velocity (av mil) viteza de impact
sistem de aterizare instrumentala (a bombei)
ILS reference point (nav, rad) punct de impedance (el) impedanta
referinta ILS impedance match(ing) (el) adaptare a jm-
image rejection (rad) atenuare a imaginii pedantei
image retention (rad) remanenta (pe ecra- impedance test rig (hel, inc) bane de in-
nul radar) cercare la vibratii
imaginary (mat) imaginar impeller (rna) rotor (de turbinii)
I.MC. (instrument meteorological con- impeller assembly (rna) ansamblu rotor
dition) (meteo, nav, pil) conditii me- impeller drive (rna) transmisie a rotii cu
teorologice pentru zbor instrumental palete
immediate address (aut) adresa imediatii impeller front section (rna) sectiune fron-
Immelman turn (dz, pil) immelman (figu- tala/de intrare a rotorului
rii de pilotaj) impeller gear (rna) mecanism/angrenaj de
immerse (fH) imers; a se scufunda rotor
immersed radiator (ech) radiator (pentru impeller shaft (ma) arbore de rotor
riicirea .fluidelor) impeller sleeve (rna) buc~a a rotorului
immobilize (expl) a imobiliza (turbinei)
impact (JH) impact, lovitura, ~oc; a izbi, a impeller-type pump (hidr) pompa rota-
lovi, a ciocni tiva
impeIJer wheel 227 incidence indicator

impeller wheel (ma) rotor de compresor inboard engine (str) motor interior (de
centrifugal longii fuselaj)
imperative (TH) imperativ, strict necesar inboard gun (av mil) tun in fuselaj
imperative-spoilers landing (pil) aterizare inboard nacelle (str) gondola a motorului
prin nefunctionarea spoilerelor interior (apropiat de jiJselaj)
imperfect combustion (ma, mp) ardere inboard section (str) parte a planului cen-
imperfecta/defectuoasa tral
imperfect gas (liz) gaz real inboard spoiler (aerod,str) parte interioara
impermeability (TH) impermeabilitate a spoilerului
impermeable (TH) impermeabil inboard stabilizing fioat (av) tlotor stabi-
impermeable soil (infr) sol impermeabil lizator (sub aripa hidroavioanelor)
impervious membrane (liz) membrana inboard wing station (aerod) punct intern
impermeabilaletan;;a al aripei (Langii bord)
impetus (el) forta de impuls; (mec) impuls inbound (transp) care sose;;te
impingement intensity (mec) forta de inbound heading (nav) cap-compas de in-
ciocnire toarcere, drulll/directie catre a sta!ie/
impinging injector (ma) pulverizator cu radar
jeturi concurente inc (meteo) incus, parte superioara a bazei
implement (TH) a implementa, a pune in unui nor de aparenta fibroasa sau stri-
lucru ata
implementation classes/courses (aut) cur- incandescent lighting (el) iluminare in-
suri practice de utilizare (a calcula- candescenta
toarelor ~i programelor) incendiary bomb of the scatter type (av
impression mold (ut) formare prin contact mil) bomba incendiara de tip impra;;-
improvement factor/ratio (rad) factor/ra- tiere
port de allleliorare incendiary bullet (av mil) glon! incendiar
improvement threshold (rad) prag de incending bomb (av mil) bomba incen-
allleliorare a raportului semnallzgomot diara
impulse (el) impuls incentive contract (transp) contract cu pri-
impulse cascade (ma) retea (de profile) malinteres
activa inch (mec) a se mi;;ca prin mi;;cari saca-
impulse starter (mp) starter cu impulsuri date; (TH) tol (2.54 em)
impurity (chim. mater) impuritate inching control (mec) dispozitiv de con-
"in" (el) cuplat, inchis (despre WI circuit) ; trol/comanda a deplasarii prin mi;;ciiri
(expl) pornit (despre un motor) sacadate
in absence of. .. (TH) in Jipsa ... incidence (aerod) incidenta, unghi de ill-
inaccurate (TH) imprecis cidenta
inadvertently (TN) accidental/involuntar incidence amplifier (com) amplificator de
inboard (str) interior, incastrat incidenl ii
inboard control surface (aerod) suprafete incidence angle (aerod) unghi de incidenta
de comanda interne (ciitre [uselaj) incidence bracing (str) hobane diagonale
inboard clevon (aerod) elevon intern (lon- incidence indicator (apb) indicator al un-
gii fuselaj) ghiului de inciden!a
incidence of airscrew blade 228 indicated airspeed

incidence of airscrew blade (aero d) unghi inco;npressible flow pattern (aerod) ima-
de inciden(a al palei elicei gine a curgerii unui lichid incompre-
incidence oscillation (aerod) oscilatii de sibil
incidenFI in conjunction with (TH) In Iegatura cu
incidence probe (inc) detectorlsenzor de incorporate (FH) a lncorpor3
inciden(ii incorporation (of modification) (expl)
incidence scale (apb. inc) scala a unghiu- exec;utare (a ,mei modijictiri)
rilor de incidentii incorrect (TH) incorect
incidence sensor (stall warning indica- increase ([H) a cre~te
tor) (apb) sellZOf de inciden(ii (indica- increase power(pil) a cre~te puterea/tracti-
/or de aver/izare pell/ru pierderea de unea
portan/d) incremental frequency shift (rad) depla-
incidence variation (aerod) schimbarel Silre de frecvcn(a prin cre~tere
varia(ie a inciden(ei incremental load factor (sfr) crestere a
incidcncc warning light box (apb) cutie a factonJlui de sarcina
luminii de avertizare pentru incidenta increment of a function (mat) cre~tere a
incidcnce wires (str) hobane de incidenta unei func(ii
incident (expl) incident incrllstation (['If) incrusta(ie, depunere de
incident ray (april) raza incidenta saruri din apa
incipient crack (s/r) fisurii incipientii incus (me/eo) incus, pat1e superioara a
incipicnt fatigue failure (sfr) inceputl bazei norului de ilparen(ii fibroilSa sau
debut de fisurii/ruptura de oboseala striata
inclination compass (apb) compas/busolii indelible (doc) care uu se ~terge (despre
de inclillatic, c1inometru cernealii. tll~)
inclination of the wind (meteo) inclinare a indentation (TH) adiincitura, amprenta, ca-
vantului vitate, crestatura; (doc) alineat
inclined ([H) inclinatloblic indented (av) in cascildil
inclined-axis gyroscope (apb) giroscop eu indenture (doc) decalaj de nomenclaturil
axa inclinata independent failures (expl) defcctiunil
inclined drive shaft (com) arbore de trans- pene independente
misie inclinat independent power package (el) grup
inclined flat plate (sfr) placa cu unghi de electrogen autonom
atac diferit de zero independent side-band (com) banda late-
inclinometer (apb) inclinometru, bm.ola de rala independentii
inclinare index chart (1I0V) tabel de il"ilmbJare
inclusion (mater) incluziune (in metal) index dial (apb) caoran indiciltnr
inclusive tour (fransp) voiaj cu tarif indexing (alll) index are
forfetar, cu tarif incluzand toate servi- index register (allt! registru indcx
ciik indian summer (me/eo) vara a fete lor bit-
incompres