Sunteți pe pagina 1din 4

F I A D I S C I P L I N E I 1) ID

1. Date despre program


1.1. Instituia de nvmnt superior Universitatea Petrol-Gaze din Ploiesti
1.2. Facultatea Stiinte Economice
1.3. Departamentul Filologie
1.4. Domeniul de studii universitare Management
1.5. Ciclul de studii universitare Licenta 3 ani Invatamant la Distanta
1.6. Programul de studii universitare Management

2. Date despre disciplin


2.1. Denumirea disciplinei Limba straina 2
2.2. Coordonator disciplin Conf dr Serenela Ghiteanu
2.3. Tutore Conf dr Serenela Ghiteanu
2.4. Anul de studiu I
2.5. Semestrul * 2
2.6. Tipul de evaluare scris
2.7. Categoria formativ** / regimul*** disciplinei C3/O
* numrul semestrului este conform planului de nvmnt;
** fundamental = F0; de domeniu = D1; de specialitate = S2; complementar = C3
*** obligatorie = O; opional = A; facultativ = L

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice)


3.1. Numr de ore pe semestru 28 din care: 3.2. SI 14 3.3. AT+TC / AA 4 AT
+ 10
TC
3.4. Distribuia fondului de timp ore
Studiu dup manual, suport de curs, bibliografie i notie 7
Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren 7
Pregtire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri
Consultaii
Verificri pe parcurs
Examinari
Alte activiti
3.4. Total ore 20
3.5. Numrul de credite 2

4. Precondiii (acolo unde este cazul)


4.1. de curriculum ----
4.2. de competene Cunostine elementare de limba francez

1) Adaptare dup Ordinul Ministrului educaiei, cercetrii, tineretului i sportului nr. 5 703/2011 privind implementarea
Codului naional al calificrilor din nvmntul superior, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, partea I, nr.880 bis /
13.XII.2011
F 101.08/Ed. 5 Fiier SMQ/Formulare
5. Condiii (acolo unde este cazul)
5.1. SI (cursul de la IF) Materialul de studiu este realizat n tehnologie ID/IFR
5.2. de desfurare a
seminarului/laboratorului/proiectului

6. Competene specifice acumulate


Dezvoltarea celor patru competene lingvistice: nelegerea textului, redactare simpla,
Competene profesionale

comunicare verbal, nelegere oral

Manifestarea flexibilitii n cadrul schimbului de idei n diferite situaii de


transversale
Competene

comunicare

7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)


7.1. Obiectivul general al disciplinei nsuirea si aprofundarea structurilor gramaticale de nivel
mediu
Perfecionarea deprinderilor de comunicare oral si scris
viznd activitatea profesional
7.2. Obiectivele specifice Actualizarea cunostinelor de ordin lingvistic si cultural, cu
adaptarea la contexte specifice

8. Coninuturi
8.1. Studiu individual (unitati de invatare) Nr.ore Modaliti de lucru Observaii
Idem AT si TC 14 A se utiliza facilitatile
platformei e-learning,
forum, bibliografia etc
Bibliografie

8.2. AT + TC / AA Nr. ore Metode de predare Observaii


UI1 : Condiionalul Prezent, A 4 AT + 10 Metode clasice si moderne:
deschide un cont la banc, Imperativul TC Metoda expozitiv si a
UI 2 : A se informa asupra direciei , dialogului
Exprimarea obligaiei i a necesitii, interactiv,demonstraia,

F 101.08/Ed. 5 Fiier SMQ/Formulare


A face cumprturi explicaia
UI 3 : Exprimarea scopului,
Exprimarea cauzei, Pronumele
complement direct
UI 4 : Pronumele complement
indirect, Exprimarea timpului
(avant/aprs, dans, il y a, depuis),
Pronumele relativ simplu, Numeralul
ordinal
UI 5 : A face rezervri, Exprimarea
consecinei, Proiectul- exprimarea
prerii personale, Gradele de
comparaie ale adjectivului
UI 6 : Scrisoarea de candidatur
UI 7 : Interviul pentru angajare
Bibliografie
Ghiteanu, Serenela- Suport de curs, Platforma de E-Learning, http://didfr.upg-
elearning.ro/course/view.php?id=2616
Gorunescu, E., Gramatica limbii franceze, Ed. Corint,Bucureti, 2007
Sara, Marcel, Gramatica limbii franceze prin exerciii, Ed. Meteor Press, 2004
Ghidu, George, Verbele limbii franceze, Ed. Teora, Bucureti, 2010
Ghidu, G. si Pisoschi, V., Gramatica limbii franceze cu exerciii, Ed. Teora, Bucureti, 2008
Gorunescu, Elena- Dicionar romn -francez, Ed. Teora, Bucureti, 2007
Gorunescu, Elena, Dicionar francez-romn, Ed. Teora, Bucureti, 2007

9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii


epistemice, asociailor profesionale i angajatori reprezentativi din domeniul aferent
programului
La sfrsitul semestrului al II-lea studenii vor putea s comunice n limba francez, oral si n
scris, n diferite situaii.

10. Evaluare
10.3. Pondere
Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare
din nota final
Capacitatea de a 30 %
ntelege noiunile de
10.4. SI (cursul de la IF)
gramatic si vocabular

Corectitudinea Aplicatii, exercitii 30 %


limbajului folosit,
10.5. AT + TC / AA
Coerena
logic n exprimare

10.6.Verificri pe parcurs Capacitatea de a-si nsusi Teste de autoevaluare, teme 40 %


elementele predate de control
F 101.08/Ed. 5 Fiier SMQ/Formulare
10.7. Standard minim de performan
Rezolvarea unor itemi de comunicare n limba francez cu grad mediu de dificultate

Data completrii Semntura coordonatorului de disciplina


18 oct 2016 Conf dr Serenela Ghiteanu

Data avizrii n departamentul coordonatorului de disciplina Semntura directorului de departament


____________________________ _________________________

Semntura director DIDFR


__________________________

F 101.08/Ed. 5 Fiier SMQ/Formulare