Sunteți pe pagina 1din 272

MINISTERUL EDUCAIEI I CERCETRII

Marius Burtea Georgeta Burtea

MATEMATIC
Manual pentru clasa a XI-a M2
Filiera teoretic, profilul real, specializarea tiinele naturii (TC + CD)
Filiera tehnologic, toate calificrile profesionale (TC), 3 ore/sptmn

ARIA CURRICULAR - MATEMATIC I TIINELE NATURII


BUCURETI, 2011
Manualul a fost aprobat prin Ordinul ministrului Educa\iei ]i Cercet`rii
nr. 4446 din 19.06.2006 [n urma evalu`rii calitative organizate de c`tre
Consiliul Na\ional pentru Evaluare ]i Difuzarea Manualelor ]i este [n
conformitate cu programa analitic` aprobat` prin Ordin al ministrului
Educa\iei ]i Cercet`rii nr. 3252 din 13.02.2006.

Descrierea CIP a Bibliotecii Na\ionale a Rom@niei


BURTEA, MARIUS
Manual de matematic` M2: clasa a XI-a / Marius Burtea,
Georgeta Burtea. - Bucure]ti : Prior & Books Educa\ional, 2011
ISBN 978-973-1908-05-2
I. Burtea, Georgeta

51(075.35)(076)

Matematic M2 Manual pentru clasa a XI-a - Ediia a 3-a revizuit 2011


Marius Burtea, Georgeta Burtea

Editura Prior & Books Educaional, Bucureti, 2011


Toate drepturile rezervate. Orice reproducere, integral sau parial, prin orice mijloace,
efectuat fr consimmntul editurii este ilegal i constituie un delict sancionat de Legea
Dreptului de Autor i de Codul Penal.

RDS-tel: [+4] 031 425 21 77 | [+4] 0771 633 185 | [+4] 0771 633 185
E-mail: office@bup.ro | WEB: www.bup.ro

prior & books educaional


Bucureti, Str. Rspntiilor Nr. 32, Sector 2, cod potal 0205448
Prefa\`
Manualul se adreseaz` elevilor de liceu din clasa a XI-a de la urm`toarele filiere ]i
profiluri:
Filiera tehnologic`, profilul real, specializarea ]tiin\ele naturii (TC + CD);
Filiera tehnologic`, toate calific`rile profesionale (TC).
Aceste este conceput pe baza noului curriculum ]colar elaborat pentru clasa a XI-a,
viz@nd formarea de competen\e, valori ]i aptitudini [n actul [nv`\`rii, elemente care s`
dea posibilitate elevilor s` perceap` mai u]or dimensiunile realit`\ii [nconjur`toare ]i s`
aplice metodele matematice [n situa\ii c@t mai diverse.
Manualul este format [n esen\` din dou` p`r\i distincte.
Partea [nt@i, intitulat` Elemente de calcul matriceal ]i sisteme de ecua\ii liniare,
cuprinde capitolele: Matrice, Determinan\i ]i Sisteme de ecua\ii liniare.
Partea a doua, intitulat` Elemente de analiz` matematic`, este format` din
urm`toarele capitole: Limite de func\ii, Func\ii continu`, Func\ii derivabile ]i Studiul
func\iilor cu ajutorul derivatelor.
Partea aplicativ` este constituit` din urm`toarele elemente:
Exerci\ii ]i probleme rezolvate. Acestea sunt plasate [n fiecare paragraf, dup`
introducerea unei no\iuni ]i a teoriei ce se dezvolt` [n jurul ei. Ele ofer` modele
de aplicare ]i folosire a elementelor teoretice [n exerci\ii ]i probleme.
Teste de evaluare. Ele apar dup` un grup de teme sau la sf@r]itul capitolelor.
Seturi de exerci\ii ]i probleme propuse structurate [n dou` categorii:
a) Exerci\ii ]i probleme pentru exersare, notate cu litera E. Parcurgerea
acestora asigur` [nsu]irea ]i folosirea no\iunilor de baz` [nv`\ate [ntr-o lec\ie.
b) Exerci\ii ]i probleme de sintez`, notate cu litera S. Acestea au un grad de
dificultate mai ridicat dec@t cele de la Exersare ]i asigur` o sintez` a
cuno]tin\elor, conexiuni [ntre diferite no\iuni din lec\ia curent`, capitolul
curent ]i din capitolele anterioare.
Teme care solicit` demonstrarea unor rezultate sau rezolvarea unor cerin\e pe
baza unor modele care apar [n con\inutul unei lec\ii.
Seturi de probleme recapitulative care acoper` [ntreaga tematic` a manualului.
Acestea se constituie [ntr-o rezerv` de probleme pentru teme suplimentare,
pentru lucr`ri de verificare semestrial` sau verificare curent`.
Manualul se [ncheie cu un paragraf de R`spunsuri ]i indica\ii de rezolvare, pentru
un num`r semnificativ de exerci\ii ]i probleme.

AUTORII
PARTEA I

Elemente de calcul matriceal.


Sisteme de ecua\ii liniare
7

Capitolul 1

Matrice

1.1. Tabel de tip matriceal. Matrice, mul\imi de matrice


1.1.1. Tabel de tip matriceal

{n diverse activit`\i practice legate de [nregistrarea, gruparea, analiza ]i


interpretarea datelor referitoare la desf`]urarea unui anumit fenomen de natur`
tehnic` sau economic` apare necesitatea organiz`rii acestor date informative [n
diverse tablouri (tabele) care s` serveasc` [ntr-o manier` optim` scopului propus.
S` consider`m urm`toarea situa\ie practic`:
Situa\ia v@nz`rilor la 4 libr`rii dintr-un ora] [ntr-o perioad` de timp este
prezentat` [n tabelul de mai jos, [n care se specific` libr`ria, tipul de carte
v@ndut ]i num`rul de exemplare v@ndute din fiecate tip.

Tabelul 1.1.
Produsul Carte Literatur` Carte
Beletristic` Dic\ionare
Libr`ria ]colar` universal` tehnic`
Libr`ria nr. 1 55 14 4 20 2
Libr`ria nr. 2 30 24 0 52 10
Libr`ria nr. 3 45 15 8 40 7
Libr`ria nr. 4 28 10 3 50 9

Din acest tabel putem extrage cu u]urin\` informa\ii despre v@nz`rile unor
libr`rii citind datele situate pe linii, precum ]i informa\ii privind v@nz`rile unui
anumit tip de carte, la cele 4 libr`rii, extr`g@nd datele situate pe o anumit`
coloan`.
8

EXEMPLE
la libr`ria nr. 2 s-au v@ndut 30 de exemplare de carte ]colar`, 24 de
exemplare de literatur` universal`, nicio carte de tehnic`, 52 de c`r\i de
beletristic` ]i 10 dic\ionare;
dic\ionarele s-au v@ndut astfel: dou` dic\ionare la libr`ria nr. 1, 10 la
libr`ria nr. 2, 7 la libr`ria nr. 3 ]i 9 la ultima libr`rie;
num`rul 50 situat la intersec\ia liniei a patra cu coloana a patra a tabelului
reprezint` num`rul de c`r\i de beletristic` v@ndute la libr`ria nr. 4.
Datele tabelului de mai sus pot fi scrise sub o alt` form`, [ntr-un tabel format
din 4 linii ]i 5 coloane astfel:
55 14 4 20 2

30 24 0 52 10

45 15 8 40 7

28 10 3 50 9
DEFINI|IE.
Un tabel [n care datele sunt scrise pe linii ]i pe coloane se nume]te
tabel de tip matriceal.

Un tabel de tip matriceal format din m linii ]i n coloane, unde m, n N* are


forma urm`toare:

Tabelul 1.2.
Coloana 1 Coloana 2 Coloana 3 ................ Coloana n
Linia 1
Linia 2
Linia 3
..............
Linia m

Pozi\ia unei date din tabelul de tip matriceal este bine precizat` c@nd se
indic` linia ]i coloana pe care se afl`.
Vom utiliza nota\ia literal` aij pentru a indica elementul situat la intersec\ia
liniei i cu coloana j, unde i {1, 2, ..., m} ]i j {1, 2, ..., n}.
9

EXEMPLU
Pentru tabelul de tip matriceal de mai sus avem:
> a11 =55; a12 = 14; a23 = 0; a35 = 7; a44 = 50 etc.
> 28 = a14 ; 8 = a33 ; 10 = a25 ; 3 = a43 ; 9 = a45 etc.

TEM~
1. S` se alc`tuiasc` dou` exemple de tabele de tip matriceal cu dou` linii ]i trei
coloane, rspectiv cu trei linii ]i dou` coloane.
2. Eviden\a [ncas`rilor (exprimate [n milioane de unit`\i monetare) la ghi]eele
unei filiale CEC pe o perioad` de o lun` este redat` [n tabelul 1.3.
Tabelul 1.3.
Nr. s`pt`m@nii S`pt`m@na S`pt`m@na S`pt`m@na S`pt`m@na
Nr. ghi]eului I a II-a a III-a a IV-a
1 120 330 105 320
2 80 110 160 215
3 135 95 140 190
a) S` se interpreteze datele din coloana a 3-a ]i apoi cele din linia a 2-a.
b) Ce reprezint` numerele: 135, 110, 320?
c) Dac` aij reprezint` suma [ncasat` la ghi]eul cu num`rul i [n s`pt`m@na j, s` se
determine:
a24 , a31 , a22 , a11 , a34 , a13 .
d) Dup` modelul 80 = a21 , s` se completeze:
95 =..., 160 =..., 320 =..., 140 =..., 330 =....

1.1.2. Matrice. Mul\imi de matrice


Fie m, n N* dou` numere naturale ]i mul\imile N m = {1, 2, ..., m},
N n = {1, 2, ..., n} ]i C| mul\imea numerelor complexe.
DEFINI|IE.
Se nume]te matrice 1 de tipul (m, n) sau matrice cu m linii ]i n
coloane cu elemente din mul\imea C| o func\ie
A: N m N n C| , A (i, j ) = aij , i N m , j N n .
Numerele aij C| se numesc elementele matricei.
1 No\iunea de matrice a fost introdus` [n anul 1858 de matematicianul englez Arthur Cayley (18211895)
care folose]te nota\ia A = aij 1TiTm. {n 1919, la sugestia lui M. Bcher, s-a introdus nota\ia A = (aij )1TiTm.
1TjTn 1TjTn
10

Cele m n elemente ale matricei vor fi a]ezate [ntr-un tabel de tip matriceal
format din m linii ]i n coloane, ob\in@ndu-se urm`toarea reprezentare a matricei:
a11 a12 ... a1 j ... a1n

a21 a22 ... a2 j ... a2 n

... ... ... ... ... ...
A= .
ai1 ai 2 ... aij ... ain

... ... ... ... ... ...
a
m1 am2 ... amj ... amn
Prescurtat, o matrice de tipul (m, n) se noteaz` sub forma:
A = ( aij )1TiTm sau A = ( aij ) i=1, m sau A = ( aij ) .
1TjTn mn
j=1, n
EXEMPLE
1 -3 0
A =

este matrice de tipul (2, 3) cu elemente din R.
2 5 -4
Elementele ei sunt:
a11 = 1, a12 =-3, a13 = 0, a21 = 2, a22 = 5 , a23 =-4.
3 5 -2

B = 0 1 1 este o matrice de tipul (3, 3) cu elemente din Z.

2 4 4
Se observ` c`: 0 = a21 , - 2 = a13 , 2 = a31 , a33 = a32 = 4, a22 = a23 = 1.
De obicei, matricele se noteaz` cu literele mari ale alfabetului latin, eventual
[nso\ite de indici: A, B, C, ..., A1 , A2 ,...
Mul\imea tuturor matricelor de tipul (m, n) cu elemente din mul\imea
numerelor complexe se noteaz` Mm, n (C | ). {n mul\imea M
m, n (C ) se disting
|

c@teva submul\imi importante de matrice:


Mm, n (R ) mul\imea matricelor de tipul (m, n) cu elemente numere
reale;
Mm, n (Q ) mul\imea matricelor de tipul (m, n) cu elemente numere
ra\ionale;
Mm, n (Z) mul\imea matricelor de tipul (m, n) cu elemente numere
[ntregi.
Deoarece Z Q R C| , [ntre mul\imile de matrice enumerate exist`
rela\ia:
Mm, n (Z) Mm, n (Q ) Mm, n (R ) Mm, n (C
| ).
11

EXEMPLE
-1 3 0 -2
A =

M 2 , 2 (Z) ;
B = 5

M 2 , 2 (Q )
2 -5 0, (3)
2
2 -1 2 - i 3 2
D = M
2 , 3 (C ) .
|
C = 1 M 2 , 2 (R );
1 4 5i

3 -
2
Matrice particulare
1. Dac` n =1, matricea A este de tipul (m, 1) ]i se nume]te matrice coloan`.
Aceasta are forma
a11

a21
A = .
M

am1
De exemplu, [n calendarul lunii septembrie 2006 ziua de duminic` are
urm`toarele date 3, 10, 17, 24 scrise pe coloan`.
Septembrie 2006

L Ma Mi J
V S D
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
3

10
A]adar, avem matricea A = , unde a11 = 3, a21 = 10, a31 = 17, a41 = 24.
17

24

2. Dac` m =1 matricea A este de tipul (1, n) ]i se nume]te matrice linie. Aceasta


are urm`toarea scriere:
A = (a11 a12 a13 ... a1n ) .
De exemplu, s`pt`m@na a 36-a a anului 2006 [ncepe [n data de 4 septembrie.
Putem forma astfel matricea linie B = (4 5 6 7 8 9 10).
12

3. Dac` num`rul m al liniilor este egal cu num`rul n al coloanelor, matricea este


de tipul (n, n) ]i se nume]te matrice p`tratic` de ordinul n.
Mul\imea matricelor p`tratice de ordinul n cu elemente [n C| se noteaz`
M n (C | ). Forma general` a matricei p`tratice de ordinul n este:

a11 a12 a13 ... a1na21 a22 a23 ... a2 n

A = a31 a32 a33 ... a3n .
... ... ... ... ...

an1 an 2 an 3 ... ann
Sistemul ordonat de elemente (a11 , a22 , a33 , ..., ann ) din matricea p`tratic`
A formeaz` diagonala principal` a matricei A, iar sistemul ordonat
(a1n , a2 n-1 , ..., an1 ) se nume]te diagonala secundar` a matricei A.
Suma elementelor diagonalei principale se nume]te urma matricei ]i se
noteaz` tr (A).
EXEMPLU
-2 4 5

Fie matricea p`tratic` A = 3 9 1 M3 (R ). Diagonla principal`

-1 0 3
este (-2, 9, 3), diagonala secundar` este (5, 9, -1), iar urma matricei este
tr( A) =-2 + 9 + 3 = 10.

4. Matricea p`tratic` care are toate elementele diagonalei principale egale cu 1,


iar celelalte elemente sunt egale cu zero se nume]te matricea unitate de ordinul
n, notat` I n . Aceasta are forma general`:
1 0 0 ... 0

0 1 0 ... 0

I n = 0 0 1 ... 0 .
... ... ... ... ...

0 0 0 ... 1
Cazuri particulare:
1 0 0 0
1 0 0
1 0 0 1 0 0
I 2 =

, I 3 = 0 1 0, I 4 = .
0 1 0 0 1 0
0 0 1
0 0 0 1
13

5. Matricea de tipul (m, n) cu toate elementele egale cu zero se nume]te matricea


nul` ]i se noteaz` O m, n . Dac` m = n, matricea nul` se noteaz` O n . Avem:
0 0 ... 0
0 0 0
0 0 ... 0 0 0
O n = ; O =

; O = 0 0 0 .
... ... ... ... 2 0 0 3
0 0 0
0 0 ... 0

Matrice egale
| ), A = ( a )
Fie matricele A, B Mm, n (C , B = ( bij ) . Matricele A ]i
ij mn mn
B se numesc matrice egale dac` aij = bij pentru oricare i {1, 2, ..., m} ]i
j {1, 2, ..., n}.

Propriet`\i ale egalit`\ii matricelor


1. Egalitatea matricelor este o rela\ie reflexiv` pe mul\imea matricelor:
A = A, "A Mm, n (C
| ).

2. Egalitatea matricelor este o rela\ie simetric` pe mul\imea matricelor:


A = B B = A, " A, B Mm, n (C
| ).

3. Egalitatea matricelor este tranzitiv`:


A = B ] i B = C A = C , " A, B, C Mm, n (C
| ).

EXERCI|IU REZOLVAT
Se dau matricele:
2x -1 2 5 5 + 3x 2 z 2 +1
A = , B =

.

4 y - 3 8 t 7 8
S` se determine x , y, z , t R astfel [nc@t A = B.
Rezolvare.
2x -1 2 5 5 + 3x 2 z 2 +1
Avem:

=
.

4 y - 3 8 t 7 8
14

Aplic@nd egalitatea a dou` matrice de acela]i tip se ob\ine succesiv:


a11 = b11 2x -1 = 5 + 3x , cu solu\ia x =-6;
a13 = b13 5 = z 2 +1, cu solu\ia z {-2, 2};
a21 = b21 4 = t;
a22 = b22 y - 3 = 7, cu solu\ia y =10.
A]adar, A = B dac` ]i numai dac` x =-6, y = 10, z =2, t = 4 .

! Exerci\ii ]i probleme
Exersare
E1. S` se scrie o matrice
A M3,2 (Z), B M2 ,2 (Q ), C M3,4 (R ), X M2 ,3 (C
| ).

E2. S` se scrie:
a) o matrice coloan` cu 4 linii;
b) o matrice linie cu 4 coloane;
c) matricea unitate de ordinul 5;
d) matricea nul` de tipul (3, 4).

E3. Se consider` matricele:


1 -3 4 2 -3 8
3

A =-7 8 -2; B = 4 ; C = -1 ;
-2 -5
0 -4 1 3 1+ i
2
D = -i 5 -7.
5

a) S` se precizeze tipul matricelor A, B, C, D.


b) S` se scrie elementele matricei B ]i D preciz@nd linia ]i coloana pe care
sunt a]ezate. Exemplu: b11 = 2, d13 = 5 , ... .
c) S` se completeze:
a23 =..., a32 =..., a22 =..., c 31 =..., c 21 =..., 1+ i =..., 3 =..., - 4 =...,
b23 =..., d14 =... ]i altele.
15

d) S` se precizeze valoarea de adev`r a afirma\iilor:


a11 + a22 + a33 reprezint` diagonala principal` a matricei A.
diagonala secundar` a matricei A are suma elementelor egal` cu 12.
a31 + b22 + c 21 - d14 = 3 +1.
2 2
a23 b13 c 31 d12U-12 .
a23 = b21 = 5d11 .

3a - 6 1- b a2 - 4
E4. Matricea X =
2
reprezint` matricea nul` de

b - b c - 12 4 - 2m
tipul (2, 3). S` se determine a, b, c, m R.

x +1 0 0

E5. Matricea A = 4 - y 2 3u 1- t reprezint` matricea unitate de ordinul
2
z +1 v 2 1- x 2
3. S` se determine numerele complexe x, y, z, t, u, v.

E6. S` se determine elementele necunoscute astfel [nc@t s` aib` loc egalitatea:


2x +1 -1 -y + 6 -1
a)
=

;
5 x - y -5 4 - 2x + y
x + y 2x - y 3 y + 2
b)

=
.
4 2x + y x + 2 y 5

E7. Se consider` matricele A M4 , 5-n (C| ) ]i B Mm2 , 2 (C| ). S` se determine


m, n Z astfel [nc@t s` fie posibil` rela\ia A = B.

Sintez`
S1. S` se scrie matricea A = ( aij ) 44 , ]tiind c` aij = max{i, j}, i, j = 1, 4 .
S2. S` se scrie matricea B = ( bij ) 33, ]tiind c` bij = j i+1 , i, j = 1, 3.

2, dac` i = j
S3. S` se scrie matricea C = ( c ij ) 34 , ]tiind c` c ij = 1, dac` i > j .
i+ j i
(-1) A j , dac` i < j
16

S4. Se dau matricele


4 2 4 4 x -6 2

2
A = 3 -2x 1 ]i B = 0 -x -10.

5 6 y 2 + 6 -4 0 2y

a) S` se scrie tr (A) ]i tr (B).


b) Pentru ce valori ale lui y are loc egalitatea a33 + b33 = a21 - b12 ?
c) Pentru ce valori ale lui x are loc egalitatea a22 + 2b22 = a32 + b23?
d) S` se determine x , y R astfel ca tr ( A) - tr (B ) = a13 + b31 .

S5. Se dau matricele p`tratice


y 2 -2 y
2 x-1 0 3x - 9 x lg
A =
2
] i B =
3 .
log 2 (a -1) 4 y - 3x 2
a + 3bi -1 3!- C n

a) S` se determine x , y, a R astfel [nc@t A = I 2 .


b) Pentru ce numere x , y, a, b, n R are loc egalitatea O 2 = B?

S6. S` se determine elementele necunoscute din urm`toarele egalit`\i de


matrice:
a2 - 4 a + b 2 - a -1
a)

=

;
3x (1- 2x ) z 2 x - 1 x - 2
2 2C 2
C x 2 + 7
n 4 .
b) n+1 = 4
3 log 2 a
b2 -3

S7. S` se determine numerele reale pozitive x, y, z, m, p pentru care urm`toarele


matrice sunt egale:

x 2 - x 2 y - 3 y - 5
A = , B =2 , C = 3x - 4
2 .
3 2m 3 m2 C z +1 p
17

1.2. Opera\ii cu matrice


1.2.1. Adunarea matricelor

S` analiz`m urm`toarea situa\ie practic`.


O agen\ie turistic` ofer` pentru dou` luni de vacan\` locurile de\inute [n 3
sta\iuni balneare [n sejururi de c@te o s`pt`m@n`. Eviden\a repartiz`rii
numerice pe sta\iuni ]i s`pt`m@ni a fost f`cut` pe c@te o lun` sub forma
urm`toarelor tabele de tip matriceal:

Tabelul 1.4.
S`pt`m@na S`pt`m@na S`pt`m@na S`pt`m@na S`pt`m@na
Sta\iunea I a II-a a III-a a IV-a
Sta\iunea 1 10 12 14 35
Sta\iunea 2 16 28 10 18
Sta\iunea 3 14 25 25 42

Tabelul 1.5.
S`pt`m@na S`pt`m@na S`pt`m@na S`pt`m@na S`pt`m@na
Sta\iunea I a II-a a III-a a IV-a
Sta\iunea 1 20 16 20 25
Sta\iunea 2 14 32 28 22
Sta\iunea 3 51 40 15 48

Pentru o eviden\` de ansamblu privind num`rul de locuri oferite [n cele 3


sta\iuni pe s`pt`m@ni, se poate alc`tui un nou tabel de tip matriceal ob\inut prin
[nsumarea datelor numerice corespunz`toare (sta\iune-s`pt`m@n`) din cele
dou` tabele. Se ob\ine urm`torul tabel de tip matriceal:
Tabelul 1.6.
S`pt`m@na S`pt`m@na S`pt`m@na S`pt`m@na S`pt`m@na
Sta\iunea I a II-a a III-a a IV-a
Sta\iunea 1 30 28 34 60
Sta\iunea 2 30 60 38 40
Sta\iunea 3 65 65 40 90
18

Dac` asociem tabelelor matriceale 1.4 ]i 1.5 matricele:


10 12 14 35 20 16 20 25

A =16 28 10 18 , respectiv B =14 32 28 22 ,

14 25 25 42 51 40 15 48
30 28 34 60

atunci tabelul matriceal 1.6 corespunde matricei C = 30 60 38 40.

65 65 40 90
Matricea C reprezint` suma matricelor A ]i B ]i se scrie C = A + B.

DEFINI|IE.
Fie matricele A, B Mm n (C| ), unde A = (aij ) ]i B = (bij ) .
mn mn
Se nume]te suma matricelor A ]i B matricea C = (cij ) mn ale c`rei
elemente sunt date de egalit`\ile cij = aij + bij , pentru oricare
i {1, 2, ..., m} ]i j = {1, 2, ..., n}.

Suma matricelor A ]i B se noteaz` C = A + B. Opera\ia prin care oric`ror


dou` matrice din mul\imea Mm, n (C ) se asociaz` suma lor se nume]te adunarea
matricelor.

EXEMPLU
3 -2 0 2 -1 2 1 3
Dac` A =

]i B =

, atunci
5 4 -1 1 - 5 -2 0 4
3+ (-1) -2 + 2 0 +1 2 + 3 2 0 1 5
A + B =

=

.
5 + (- 5 ) 4 + (-2) -1+ 0 1+ 4 0 2 -1 5

Propriet`\ile adun`rii matricelor


1. Adunarea matricelor este comutativ`:
A + B = B + A, "A, B Mm, n (C
| ).

{ntr-adev`r, dac` A = ( aij ) , B = ( bij ) , atunci A + B = (aij + bij ) mn


mn mn
]i B + A = (bij + aij ) mn .
19

Deoarece adunarea numerelor complexe este comutativ`, au loc egalit`\ile:


aij + bij = bij + aij , "i {1, 2, ..., m} ] i j {1, 2, ..., n}.
Rezult` c` A + B = B + A .

2. Adunarea matricelor este asociativ`:


( A + B ) + C = A + (B + C ), " A, B, C Mm, n (C
| ).

{ntr-adev`r, dac` A = ( aij ) , B = ( bij ) ]i C = ( c ij ) , folosind


mn mn mn
proprietatea de asociativitate a numerelor complexe rezult` egalit`\ile matriceale:
( A + B ) + C = (aij + bij ) mn + (c ij ) mn = ( (aij + bij ) + c ij ) =
mn

= ( aij + (bij + c ij )) = A + (B + C )
mn

3. Matricea nul` O m, n este element neutru pentru adunarea matricelor:


A + O m, n = O m, n + A = A, "A Mm, n (C
| ).

{ntr-adev`r,

A + O m, n = (aij + 0) m, n = (aij ) mn = A = (0 + aij ) mn = O m, n+ A, "A = (aij ) mn .

4. Pentru orice matrice A Mm, n (C| ) exist` matricea B Mm, n (C| ) astfel [nc@t
A + B = B + A = O m, n .
Dac` A = (aij ) mn , definim matricea B = (bij ) mn astfel [nc@t
bij =-aij , " i {1, 2, ..., m} ]i j {1, 2, ..., n} .
Matricea B cu aceast` proprietate se nume]te opusa matricei A ]i se noteaz`
-A = (-aij ) mn .
EXEMPLU
2 -4 5 -2 4 - 5

Dac` A = 4 1 , atunci -A = 4 1 ]i
0 - - 0

3 6 3 6
2 -4 5
-2 4 - 5
A + (-A) = 4 1 + 4 1 = O 2 , 3,
0 - - 0

3 6 3 6
-2 4 - 5 2 -4 5

(-A) + A = 4 1 + 4 1 = O 2, 3.
- - 0 0

3 6 3 6
20

OBSERVA|II
Dac` A, B Mm, n (C| ), atunci suma A + (-B ) se noteaz` A - B ]i se
nume]te diferen\a matricelor A ]i B.
Opera\ia prin care la oricare matrice A, B Mm, n (C| ) se asociaz`
diferen\a lor se nume]te sc`derea matricelor.

EXEMPLU
3 -4 -2 1
Fie matricele p`tratice de ordinul 2, A =
]i B =

.
5 2 3 -1
Rezult` c`
3 -4 -2 1 3 -4 2 -1
A - B =

-
=
+
=
5 2 3 -1 5 2 -3 1
3+ 2 -4 + (-1) 5 -5
=

=


5 + (- 3) 2 + 1 2 3

1.2.2. Transpusa unei matrice

Se consider` urm`toarele matrice:


1 2 3 1 1 a

A =-1 -2 -3 ]i B =2 2 b.

a b c 3 3 c
Analiz@nd structura liniilor ]i coloanelor matricelor A ]i B se observ` c`:
liniile matricei A sunt coloane [n matricea B ]i reciproc;
coloanele matricei A sunt linii [n matricea B ]i reciproc.

DEFINI|IE.
Fie A = (aij ) mn o matrice de tipul (m, n). Se nume]te transpusa
matricei A, matricea notat` t A = (bkl ) nm , unde bkl = alk ,
" k {1, 2, ..., n} ]i l {1, 2, ..., m}.

Opera\ia prin care fiec`rei matrice A Mm, n (C | ) i se asociaz` matricea

t
A Mn , m (C
| ) se nume]te opera\ia de transpunere a matricelor.
21

OBSERVA|II
Transpusa matricei A se ob\ine din matricea A schimb@nd liniile [n
coloane sau/]i coloanele [n linii.
Dac` matricea A este de tipul (m, n), atunci matricea t A este de tipul (n, m).
Dac` A M n (C| ) atunci t A M n (C| ) ]i are aceea]i diagonal`
principal` ca ]i A.

EXEMPLE
-1 2
Matricea A =
de tipul (2, 2) are matricea transpus`
4 5
t
-1 4
A =

de tipul (2, 2).
2 5
Matricea B = (1 -4 3 2), de tipul (1, 4) are matricea trnspus`
1

t -4
B = de tipul (4, 1).
3

2

EXERI|IU REZOLVAT
3 4- x 9

Fie matricea de ordinul trei A = 8 0 2 y - 3. S` se g`seasc`
2
z -2 1
numerele x , y, z R astfel [nc@t A=t A.

Rezolvare.
3 4- x 9 3 8 z2

t
Din condi\ia A= A se ob\ine 8 0 2 y - 3= 4 - x 0 -2.
2
z -2 1 9 2y - 3 1
Aplic@nd egalitatea matricelor se ob\in ecua\iile: 4 - x = 8, 2 y - 3 =-2,
1
9 = z 2 , cu solu\iile x =-4, y = , respectiv z =3.
2
22

1.2.3. {nmul\irea unei matrice cu un scalar


S` pornim de la urm`toare situa\ie practic`:
Cantit`\ile de produse v@ndute de un magazin [n primele trei luni ale anului
la trei sortimente principale sunt consemnate [n urm`torul tabel de tip matriceal.

Tabelul 1.7.
Luna
Ianuarie Februarie Martie
Produsul
Aragaze 18 25 28
Frigidere 15 24 35
Ma]ini de sp`lat 30 45 56

{n urm`toarele 3 luni se prognozeaz` o cre]tere a v@nz`rilor ]i de aceea se


hot`r`]te ca pentru aprovizionare s` se dubleze cantit`\ile de produse v@ndute
anterior.
Ca urmare, lista aprovizion`rii pe urm`toarele 3 luni va fi dat` de urm`torul
tabel de tip matriceal.
Tabelul 1.8.
Luna
Aprilie Mai Iunie
Produsul
Aragaze 36 50 56
Frigidere 30 48 70
Ma]ini de sp`lat 60 90 112

18 25 28

Dac` primului tabel [i asociem matricea A =15 24 35, atunci celui

30 45 56
36 50 56

de-al doilea tabel [i asociem matricea B = 30 48 70 = 2 A.

60 90 112
A]adar, se poate spune c` matricea B = 2 A se ob\ine din matricea A
[nmul\ind fiecare element al matricea A cu num`rul real 2.
23

DEFINI|IE.
Fie matricea A Mm , n (C| ), A = (aij ) mn ]i k C| un num`r complex.
Se nume]te produsul dintre num`rul k ]i matricea A o matrice
B = (bij ) mn ale c`rei elemente sunt date de egalit`\ile
bij = k aij , " i {1, 2, ..., m} ]i j {1, 2, ..., n}. Se scrie k A = B.

Opera\ia prin care oric`rui num`r complex ]i oric`rei matrice A Mm, n (C


| )

se asociaz` produsul k A se nume]te [nmul\irea matricelor cu un scalar.


EXEMPLU
3 -5 4
7 ]i k =-6. Avem
Fie A = 3
-1 -
2 3
-6 3 -6 (-5) -6 (4)
-18 30 -24
-6 A = 3 7 =

.
-6 -6 (-1) -6- -9 6 14
2 3

RE|INEM!
Pentru a [nmul\i o matrice cu un num`r complex se [nmul\e]te
fiecare element al matricei cu acel num`r.

Propriet`\i ale [nmul\irii matricelor cu scalari


|in@nd seama de propriet`\ile adun`rii ]i [nmul\irii numerelor complexe, se
verific` urm`toarele propriet`\i ale [nmul\irii matricelor cu scalari:
1. (a + b) A = aA + bA, "a, b C| ] i A Mm, n (C| ).
2. a( A + B ) = aA + aB, "a C| ] i A, B Mm, n (C| ).
3. a (b A) = (ab) A, "a, b C| ] i A Mm, n (C| ).
4. 1 A = A, "A Mm, n (C| ).

EXERCI|II REZOLVATE
-1 4 3 3 2 -7
1. Se dau matricele A =

]i B =

. S` se calculeze
1 0 1 5 4 -3
1
matricea X = 2 A - 3B + ( A + B ).
2
24

Rezolvare.
Aplic@nd propriet`\ile [nmul\irii matricelor cu scalari avem:
1 1 1 1 5 5 5
X = 2 A - 3B + A + B =2 + A +-3+ B = A - B = ( A - B ).
2 2 2 2 2 2 2
{nlocuind A ]i B ]i efectu@nd sc`derea se ob\ine:
5 -4 2 10 -10 5 25
X =
=
.
2 -4 -4 4 -10 -10 10

2. S` se determine a, b, c R din urm`toarea egalitate matriceal`:


1 1 c

2 7- 4a=-2+ (-1) 3-6 - b.

1- 2b 4 a + 4b
Rezolvare.
{nmul\im matricele cu scalarii 2 ]i (-1) 3. Ob\inem:
2 1 -c

14 - 8a=-2+ 6 + b .

2 - 4b 4 -a - 4b
Efectu`m adunarea matricelor ]i se ob\ine egalitatea
2 1- c

14 - 8a= 4 + b ,

2 - 4b 4 - a - 4b
din care se ob\ine urm`torul sistem de ecua\ii 2 = 1- c, 14 - 8a = 4 + b,
2 - 4b = 4 - a - 4b, cu solu\ia c =-1, a = 2, b =-6.

! Exerci\ii ]i probleme
Exersare
2 -1 3 -7 8 5
E1. S` se calculeze: a)

+
;
5 4 -2 3 0 4

-6 2 -5 2 -7 3
-2a b a -5 b
b)

+

; c) 1 0 -1 + 4 -1 2 .
3x -8 y 2x 6 y 2 4 2 5 1 8
-
3 5 3 3 5 3
25

E2. S` se calculeze:
i 2 -i 4 1 2 0 i
-1 4 -6 1 1 0
a)

-

-

;
b) 2 3 +-2 0--3 2 .
2 -5 0 2 0 1
1 -1 3 4 4 6

E3. Se dau matricele:


-1 2
-1 2 0 1 -3 2
A =

; B =

; C = 0 3 .
1 -3 2 0 -1 2
-4 -5
a) S` se calculeze A + B, A - B, t A+t B, t ( A + B ), t ( A - B ).
b) S` se calculeze A+t C , B-t C , t ( A - B+t C ) .

E4. Se dau matricele p`tratice:


2x 4 y 3z 1 z v 3 -2 3

A = 1 u -4 , B =-y -v x , C =2 3 -3.

-v -2v t + 3 -x 2 y x - z 2 4 2
S` se determine x, y, z, u, v, t astfel ca A + B = C.

E5. S` se determine matricea X M2 (R ) dac`


1
1
2 1 1 -1 1- 2
- X +

= .
4
4 - 5 3 -1
2
1- 5

5 6- a b

E6. Se d` matricea de ordinul trei, A = a 2 -1 -10. S` se determine

3 3c + 2 n
numerele reale a, b, c, n astfel ca t A = A .

-2 3
E7. Se d` matricea A =

. S` se scrie matricea A sub forma:
5 2
A = B + C , A = A1 - A2 , A = I 2 + E, A = D - I 2 .
26

E8. S` se calculeze:

1 6 -8 218 -6 12
a)

; b) - 15 ;
2 12 0,2 3 C 32 15
,
2
-1- 2 0
2i 3 1- i
c) ( 2 -1) 1 ; d) i

.

3+ 8 -3i 4
1- 2

E9. S` se determine matricea X ]tiind c` are loc egalitatea:


-1 4 3 3 1 -1 5
5 0 1
X = 2 + (-1) - 3 2 5 - 1 .
1 0 1 2 -5 -4
3 3
E10. S` se determine constantele x, y, z, a, b, c din egalitatea:
x -2 y 4 z 1 -3 -2 7 13 22
2

+ 5

=

.
-3 4 -1 a 4b 3c -21 -2 8

Sintez`
2 5 2 x -4 x 6
S1. Se dau matricele: A =

, B = , C = 4 .
y 2
5 6 3 9 log 2 z C n
S` se determine elementele necunoscute ]tiind c` t A+t B = C.
S2. S` se determine x , y, z , t R pentru care are loc egalitatea:
x +1 2 0 1 9 4+ y
x

+ 3I 2 + x

=

.
-1 x 2 0 z + 2 t + 4

S3. S` se determine matricea A [n fiecare caz:


1 2 5 6 4 -1 2 2 1 1
a) 2 A+
=
; b) 3A+ 5

=

;
3 1 -1 3 3 1 0 0 - 4 9
-1 -3 -3 0 0 1,5
4
c) -4 0 4 + 7A = 1 -2- 6 0 .
3
12 -1 5 6 3 12

S4. S` se determine matricele A, B ]tiind c`:


3 2 1 -1
a) A + 2B =

]i 2 A - B =

;
2 3 -1 1
27

2 + i 1 2 - i 1- i
b) (1+ i ) A + B =

]i A + (1- i ) B =

.
1 2+ i 1- i 2 - i

S5. S` se calculeze matricea:


n 1n
1 k 2 k 3k+1
a) A = 3
; b) A = k k -k
.
k=1
k k (k +1) k=12 2 3

1.2.4. {nmul\irea matricelor

DEFINI|IE.
Fie matricele A = (aij ) mn ]i B = (bij ) n p . Se nume]te produsul
matricelor A ]i B ([n aceast` ordine) matricea C = (cik ) m p ale c`rei
elemente sunt date de egalit`\ile:
cik = ai1b1k + ai 2 b2k + ai 3 b3k +...+ain bnk , "i {1, 2,..., m} ]i
" k {1, 2, ..., p}.
Matricea produs se noteaz` C = AB.

Opera\ia prin care fiec`rei perechi ( A, B ) Mm, n (C


| )M
n , p (C ) i se
|

asociaz` produsul de matrice A B se nume]te [nmul\irea matricelor.

OBSERVA|II
Pentru a ob\ine elementul c ik situat la intersec\ia liniei i cu coloana k [n
matricea produs AB se face suma tuturor produselor dintre elementele
liniei i din matricea A ]i elementele omoloage din coloana k a matricei B.
Omologia dintre elementele liniei i din matricea A ]i elementele coloanei
k din matricea B se stabile]te astfel: elementului ai1 [i corespunde
elementul b1k , elementului ai 2 [i corespunde elementul b2 k , ..., elemen-
tului ain [i corespunde elementul bnk (vezi diagrama de mai jos).
... b1k ...
... ... ... ... M
... b2 k ...
ai 1 ai 2 ... ain L c ik L
... M ...
... ... ... ...
M
... bnk ...
28

Regula de [nmul\ire a dou` matrice se nume]te pe scurt regula de


[nmul\ire a liniilor cu coloanele sau regula linie-coloan`.
Din defini\ie se observ` c` produsul AB are sens numai dac` num`rul de
coloane ale matricei A este egal cu num`rul de linii ale matricei B.
Rezult` c` nu orice dou` matrice pot fi [nmul\ite.
Dac` A, B Mn (C| ) atunci are sens produsul AB ]i produsul
BA. A]adar, opera\ia de [nmul\ire a matricelor este peste tot definit` [n
mul\imea Mn (C | ).

EXEMPLU
S` exemplific`m regula [nmul\irii a dou` matrice. Fie matricele:
2 2
1 -1 2
A =
]i B =-1 4 .
3 0 4
5 -3
Calcul`m produsul A B. Avem: A M2 , 3 (R ) ] i B M3, 2 (R ).
c11 c12
Rezult` c` A B M2 , 2 (R ). Not`m A B =
.
c
21 c 22
Aplic@nd regula de [nmul\ire linie-coloan` se ob\ine:
c11 = a11b11 + a12 b21 + a13b31 = 12 + (-1) (-1) + 25 = 13;
c12 = a11b12 + a12 b22 + a13b32 = 12 + (-1) 4 + 2 (-3) =-8 ;
c 21 = a21b11 + a22 b21 + a23b31 = 32 + 0 (-1) + 45 = 26 ;
c 22 = a21b12 + a22 b22 + a23b32 = 32 + 0 4 + 4 (-3) =-6 .
13 -8
A]adar, AB =
.
26 -6

Calcul`m produsul B A M3 (R ). Avem:

2 2 22 + 2 4
1 -1 2 2 1 + 2 3 2 (-1)+ 2 0
B A =-1 4 = -11 + 4 3 -1 (-1) + 4 0 -1 2 + 4 4 =
3 0 4
5 -3 51 + (-3) 3 5 (-1) + (-3) 0 5 2 + (-3) 4
8 -2 12

= 11 1 14

-4 -5 -2
Se observ` c` A B B A .
A]adar, [nmul\irea matricelor nu este opera\ie comutativ`.
29

Propriet`\i ale [nmul\irii matricelor


1. {nmul\irea matricelor este asociativ`:
( AB ) C = A (BC ), " A Mm, n (C
| ), B M
n , p (C ), C M p , r (C ) .
| |

2. {nmul\irea este distributiv` fa\` de adunarea matricelor:


A (B + C ) = AB + AC , " A Mm, n (C
| ) , B, C M
n , p (C ) ;
|

( A + B ) C = AC + BC , " A, B Mm, n (C
| ), C M
n , p (C ).
|

3. Matricea unitate de ordinul n este element neutru la [nmul\irea matricelor


p`tratice:
AI n = I n A = A, " A M n (C
| ).

4. a ( AB ) = (aA) B = A (aB ), " a C| , A Mm, n (C| ) , B Mn , p (C| ) .

EXERCI|IU REZOLVAT
Se dau matricele
1 -1 3 1 0 -1
A =
, B =

, C =

.
0 2 -1 4 1 1
a) S` se calculeze A + B, ( A + B ) C , AC + BC ]i s` se verifice egalitatea
( A + B ) C = AC + BC .
b) S` se verifice dac` ( AB ) C = A (BC ) .

Rezolvare.
4 0 4 0 0 -1 0 -4
a) Avem: A + B =

; ( A + B ) C ==

;
-1 6 -1 61 1 6 7
1 -1 0 -1 3 1 0 -1 -1 -2 1 -2
AC + BC =+=

+

=
0 2 1 1 -1 41 1 2 2 4 5
0 -4
=
.
6 7
Rezult` c` ( A + B ) C = AC + BC .
30

b) Ob\inem:
1 -1 3 1 0 -1 4 -3 0 -1 -3 -7
( AB)C ==


=

.
0 2 -1 4 1 1 -2 8 1 1 8 10
1 -1 3 1 0 -1 1 -1 1 -2 -3 -7
A (BC ) =
=


=

.
0 2 -1 41 1 0 2 4 5 8 10
Rezult` c` ( AB ) C = A (BC ).

PUTERI DE MATRICE
Fie matricea p`tratic` A Mn (C| ), A O .
n
0 n
Prin defini\ie, A = I n ]i A = 1
A4
2A...
43A, "n N* .
n ori
n+1 n
Se observ` c` A = A A, "n N.

PROPRIET~|I
Cu ajutorul propriet`\ii de asociativitate a [nmul\irii matricelor se poate
demonstra c` au loc urm`toarele reguli de calcul:
a) A k A p = A k+ p , k , p N* ;
p
b) ( A k ) = A kp , k , p N* ;
Dac` A, B M n (C| ) ]i AB = BA, atunci: C|
c) A k B p = B p A k , k , p N* ;
k
d) ( A + B) = C k0 A k + C k1 A k 1B + C k2 A k 2 B 2 +...+C kk 1 A B k 1 + C kk B k
(binomul lui Newton).

EXERCI|II REZOLVATE
1 0 n *
1. Fie A =

. S` se calculeze A , n N .
1 1
Rezolvare.
Calcul`m c@teva puteri consecutive ale matricei A. Avem:
31

1 01 0 1 0 1 01 0 1 0
A 2 = A A =


=
3 2
; A = A A =


=

.
1 1 1 1 2 1 2 11 1 3 1
1 0
Se observ` c` A n are forma A n =

, n N
*
(1)
n 1
Demonstr`m rela\ia (1) prin induc\ie matematic`.
Pentru n =1, rela\ia este evident adev`rat`.
1 0 1 0
Presupunem c` A k =
]i demonstr`m c` A =
k+1

.
k 1 k +1 1
1 0 1 0 1 0
Dar, A k+1 = A k A =


=
.
k 11 1 k +1 1
1 0
A]adar, A n =
, " n N .
*
n 1
1 1 p

2. Fie matricea A = 0 1 1 , p R. S` se calculeze A n .

0 0 1
Rezolvare.
1 0 0 0 1 p

Scriem matricea A sub forma: A = 0 1 0+ 0 0 1 = I 3 + B.

0 0 1 0 0 0
Deoarece I 3 B = B I 3 , pentru calculul matricei A n vom folosi formula
binomului lui Newton:
n
A n = (I 3 + B) = C n0I 3 + C n1 B + C n2 B 2 +...+C nn B n (1)
Calcul`m inductiv puterile matricei B:
0 1 p 0 1 p 0 0 1

B 2 = B B = 0 0 1 0 0 1 = 0 0 0; B 3 = B 2 B = O 3 , iar

0 0 0 0 0 0 0 0 0
B k = O 3 , "k N, k 3. Cu aceste puteri ale matricei B, rela\ia (1) devine:

1 n np + n(n 1)
2
n n(n 1) 2 .
A = I 3 + nB + B = 0 1 n
2
0 0 1

32

! Exerci\ii ]i probleme
Exersare
E1. S` se calculeze:
4 5 2 1 1 21 4
a); b);
6 1 3 2 4 1 2 1


1 2 1 1 cos 0
0 2 3 3 1 2
p
c) 1 0
; d)2 1 2 2 1 sin ;
1 1 4 2
2 i2 1 2 3
p
0 1 tg
4
1 1
1 1 2 4
1 2 3 1 2
e)

1 2 1 2 .
3 1 1 0 1
1 3 1 1
2 2
E2. Pentru fiecare pereche de matrice (A, B) s` se determine AB, BA, tA tB, tB tA .
1
1
1 3 2
a) A =

, B = ;
3 1 1
1
2
1

b) A =2, B = (3 1 1) ;

3

1 1 sin p 2 1

6
c) A = , B = 1 3 ;
p
cos 1 2 2 tg 0
2
1 0 0 0 0 4

d) A = 0 1 0, B = 3 0 0 .

1 0 1 1 1 1
33

1 2

0 1 3 1 4 0
E3. Pentru matricele A = , B =

s` se verifice egalitatea
3 1 0 1 0 5

2 0
t
( A B) = tB tA. ]i s` se calculeze AB + tB t A.
E4. Se dau matricele p`tratice:
1 0 3 5 1 2 0 2 0

A = 2 1 2 ; B = 1 1 3 ; C = 1 3 1.

1 1 0 1 1 2 4 0 2
S` se verifice egalit`\ile matriceale:
a) A (B C ) = ( A B )C ;
b) A (B + C ) = A B + AC ;
c) ( A + B ) C = AC + B C .
E5. S` se calculeze urm`toarele puteri de matrice:
2 1 1 2
2 1 2 1 13 2 15

;
;

; 3 1 0 .
1 3 3 2 1 1
0 1 2
1 2 2

E6. Fie matricea A = 4 3 4 . S` se calculeze A 2 , A 3 , A 2006 ]i ( A 3 + I ) 10 .

4 4 5
1 1
E7. Se d` matricea A =

. Folosind metoda induc\iei matematice s` se
0 1
calculeze A n , n N* .
E8. S` se determine X M2 (R ) care verific` egalitatea matriceal`:
1 2 5 10 1 3 5 7
a) X

=

; b)

X =

.
3 4 4 2 2 1 4 0
1 0 3
E9. Se d` matricea E =

]i f ( X ) = X 4 X + 2I 2 .
2 1
S` se determine matricele:
a) B = 2 f ( A) f ( A + I 2 ); b) C = f ( A) + 2 f ( A t A).
34

Sintez`
S1. S` se determine matricea X care verific` egalitatea:
-1 4 1 -3
1 -1 1 0 3
a)

X =

; b) 0 1 3 X = 8 ;
0 1 -1 3 2
-2 2 5 9
1 -1 1 8 2 -1

c)2 0 3 X = 9 5 4 .

1 1 -2 -3 -1 5
1 5 2 1
S2. Se dau matricele p`tratice A =

, B =

. S` se rezolve [n M2 (R )
0 1 1 1
ecua\iile matriceale:
a) AX = I 2 ; b) AX = B; c) XA = B ; d) AX = XB ; e) BXB = A.

a -b
S3. S` se determine matricea A M2 (R ), de forma

, care verific`
b a
-1 -1
egalitatea A 2 - 3A + 2I 2 =

.
1 -1

S4. S` se rezolve ecua\ia matriceal`:


1 2 3 1 0 -3
2 A -

A

=

+ I 2 .
-1 1 -1 1 4 1

S5. Exist` matrice A M2 (R ) care verific` egalitatea


1 -1 1 -1


A = A

?
3 2 3 2

-1 0 2

S6. S` d` matricea A = 0 1 0 . S` se determine numerele x , y R astfel

2 0 -1
[nc@t s` fie verificat` egalitatea A 3 = xA 2 - yA .
Facultatea de Inginerie economic` Tg. Mure], 2002
35

3 1

S7. S` se determine puterea n a matricei A = 2
1
2 .
3
-
2 2
Facultatea de inginerie Sibiu, 2002

2 1 0

S8. S` se determine puterea n a matricei A = 0 1 0.

0 0 2
Universitatea Politehnic` Timi]oara, 2002

1- 2x x
S9. Fie matricea A(x ) =

M2 (R ) .
-6x 1+ 3x
a) S` se arate c` A(x ) A( y ) = A(x + y + xy ), " x , y R .
b) S` se verifice egalit`\ile:
A 2 (x ) = A( (x +1) 2 -1), A 3 (x ) = A( (x +1) 3 -1).
c) S` se calculeze A 2006 (1) .

1 1 2 0 1 2

S10. Fie matricele A = 0 1 1, B = 0 0 1 .

0 0 1 0 0 0
a) S` se arate c` A = I 3 + B ]i s` se calculeze A n , n N *.
b) S` se calculeze suma S = A + A 2 + A 3 +...+ A 20 .

1 1 1 k
S11. Se dau matricele A =

, B =
2
.
0 1 k 1
a) S` se determine matricea C (k ) = A Bt A .
b) S` se calculeze suma de matrice S = C (1) + C (2) +...+C (20) .
36

Teste de evaluare
Testul 1
1 x x 2

1. Fie A M3 (R ), A = 0 1 x ]i a = 2a13 + 3a23 . Dac` a = 5, atunci:

0 0 1
5
a) x =1; b) x =-2,5 ; c) x {0, 1}; d) x - , 1.
2

2. S` se determine numerele reale x, y cu proprietatea c`


1 2 y 1 4 5
x

+ 3y

=

.
2 x 1 x 5 4
1 1 1

3. Fie A = 0 1 0 M3 (R ) ] i B = A10 + A 9 .

1 0 1
a) S` se calculeze Tr (B ) ] i b31 + b22 + b13;
b) S` se calculeze A n , n N*

Testul 2
1 x
1. Se consider` mul\imea de matrice M = A(x ) =

x Z.
0 (-1) x
a) S` se arate c` I 2 M .
b) S` se arate c` dac` A, B M , atunci A B M .
c) S` se calculeze A n , n N* ] i A M .
2. S` se determine numerele x , y, z , t N pentru care:
2 x + 4 x3y + 9 y 18
= 5 4
2 2 .
Cz 5 At+1 9 12
1 1 t
1 1 4 7
3. S` se determine matricea A M2 (Z) ]tiind c`:

A+ A

=

.
0 1 0 1 3 7
0 a x 0
4. Fie A, B M2 (C| ), A =

, B =
.
b 0 0 y
S` se arate c` matricea ( AB - BA) 2 are cel pu\in dou` elemente nule.
37

Capitolul 2

Determinan\i

2.1. Determinantul unei matrice p`tratice de ordin cel


mult trei
{n acest paragraf se va vedea cum fiec`rei matrice p`tratice de ordin cel mult
trei i se poate asocia dup` anumite reguli un num`r real numit determinant.

2.1.1. Determinantul de ordinul 2


Fie sistemul de dou` ecua\ii de gradul [nt@i cu necunoscutele x, y de forma:
ax + by = m
(1)
cx + dy = n
a b
]i matricea A =

format` din coeficien\ii necunoscutelor x ]i y.
c d
S` rezolv`m acest sistem de ecua\ii prin metoda reducerii. Pentru eliminarea
necunoscutei x se [nmul\e]te prima ecua\ie cu -c ]i a doua ecua\ie cu a, dup` care
se adun` cele dou` ecua\ii membru cu membru. Avem:
-acx - bcy =-cm

acx + ady = an
Prin adunarea ecua\iilor se ob\ine ecua\ia
(ad - bc ) y = an - cm . (2)
Proced@nd analog pentru eliminarea necunoscutei y avem:
ax + by = m d
.
cx + dy = n (-b)
adx + bdy = md
Rezult`: .
-bcx - bdy =-nb
38

Prin adunarea ecua\iilor se ob\ine:


(ad - bc ) x = md - nb . (3)
{n ipoteza c` ad - bc 0, din ecua\iile (2) ]i (3) se ob\ine solu\ia sistemului
dat` de formulele:
dm - bn an - cm
x= , y= . (4)
ad - bc ad - bc
Se observ` c` numitorul frac\iilor din formulele (4) reprezint` diferen\a
dintre produsul elementelor de pe diagonala principal` ]i produsul elementelor
de pe diagonala secundar` a matricei A.
Num`rul ad - bc se nume]te determinantul matricei A sau determinantul de
ordinul doi (matricea asociat` fiind de ordinul doi).

DEFINI|IE.
a11 a12
Fie matricea p`tratic` de ordinul doi A =
. Num`rul
a21 a22
d = a11 a22 - a12 a21se nume]te determinantul de ordinul doi sau
determinantul matricei A de ordinul doi.

a11 a12
Pentru determinantul de ordinul doi se folose]te nota\ia d = ,
a21 a22
det ( A) sau A . Produsele a11 a22 , a12 a21 se numesc termenii determinantului
de ordinul doi.

EXEMPLE
1 -2
Fie matricea A =

. Determinantul ei este num`rul
4 10
1 -2
det ( A) = = 110 - 4(-2) = 10 + 8 = 18 .
4 10
2 -1 -1
= ( 2 -1) ( 2 +1) - 4 (-1) = 2 -1+ 4 = 5 .
4 2 +1
Revenim la formulele (4) care dau solu\ia sistemului de ecua\ii (1). Folosind
defini\ia determinantului de ordinul doi se observ` c` numitorul frac\iilor este
determinantul matricei A, notat
39

a b
det ( A) = ,
c d
iar num`r`torii frac\iilor sunt urm`torii determinan\i:
m b a m
dx = ]i respectiv d y = .
n d c n
Determinantul d x s-a ob\inut din determinantul det ( A) [nlocuind coloana
coeficien\ilor necunoscutei x cu coloana format` din termenii liberi m, n ai
ecua\iilor sistemului. Determinantul d y s-a ob\inut din determinantul det ( A)
[nlocuind coloana coeficien\ilor necunoscutei y cu coloana format` cu termenii
liberi ai ecua\iilor sistemului.
Astfel, solu\ia sistemului de ecua\ii (1) se poate calcula cu ajutorul
determinan\ilor de ordinul doi dup` formulele:
m b a m
dx dy n d c n
x= , y= sau x = , y= . (5)
det ( A) det ( A) a b a b
c d c d
Formulele (5) se numesc formulele lui Cramer pentru rezolvarea
sistemului liniar de dou` ecua\ii cu dou` necunoscute.

2.1.2. Determinantul de ordinul 3

Prin analogie cu introducerea determinantului de ordinul doi, determinantul


de ordinul trei va fi definit str@ns legat de rezolvarea unui sistem de trei ecua\ii de
gradul [nt@i cu trei necunoscute. Scopul introducerii acestuia este de a g`si o
metod` nou` ]i eficient` de rezolvare a unui astfel de sistem.
S` consider`m sistemul de trei ecua\ii liniare cu necunoscutele x, y, z:
a11x + a12 y + a13z = b1

a21x + a22 y + a23z = b2

a31x + a32 y + a33z = b3
a11 a12 a13

]i matricea A = a21 a22 a23 M3 (C | ), format` din coeficien\ii necunoscu-


a31 a32 a33
telor x, y, z, numit` matricea sistemului.
40

Pentru rezolvarea acestui sistem vom folosi metoda reducerii. Pentru [nceput
vom reduce necunoscuta z. Se [nmul\e]te prima ecua\ie cu a23 ]i apoi cu a33 dup`
care se adun` la ecua\ia a doua [nmul\it` cu -a13, respectiv la ecua\ia a treia
[nmul\it` cu -a13.
Astfel, se ob\ine un nou sistem de dou` ecua\ii liniare cu necunoscutele x, y:

(a11a23 - a21a13 )x + (a12 a23 - a22 a13 ) y = b1a23 - b2 a13
. (2)
(a11a33 - a31a13 )x + (a12 a33 - a32 a13 ) y = b1a33 - b3a13

{n continuare, reducem necunoscuta y din sistemul de ecua\ii (2) [nmul\ind


prima ecua\ie cu (a12 a33 - a32 a13 ), iar ecua\ia a doua cu -(a12 a23 - a22 a13 ).
Dup` reducere, rezult` ecua\ia cu necunoscuta x:
[(a11a23 - a21a13)(a12 a33 - a32 a13) -(a11a33 - a31a13) (a12 a23 - a22 a13)]x =
= (b1a23 - b2 a13 )(a12 a33 - a32 a13 ) -(b1a33 - b3a13 )(a12 a23 - a22 a13 ) .

Dup` efectuarea calculelor ob\inem ecua\ia:


(a11a22 a33 + a21a32 a13 + a31a12 a23 - a13a22 a31 - a12 a21a33 - a11a32 a23 )x = (3)
= b1a22 a33 + b2 a32 a13 + b3a12 a23 - b3a22 a13 - b1a32 a23 - b2 a12 a33
Coeficientul lui x din ecua\ia (3) este format din produse de c@te trei elemente
ale matricei A a sistemului, [n fiecare produs fiind trei elemente situate pe linii ]i
coloane diferite.
Acest coeficient se nume]te determinantul matricei A de ordinul trei.

DEFINI|IE.

a11 a12 a13Fie matricea p`tratic` de ordinul trei A = a21 a22 a23 . Num`rul:

a31 a32 a33

d = a11a 22 a 33 + a13 a 21a 32+ a12 a 23 a 31- a13 a 22 a 31- a12 a 21a 33 - a11a 23 a 32

se nume]te determinantul de ordinul 3 sau determinantul matricei


A M3 (C| ).
41

Pentru determinantul de ordinul 3 se folose]te nota\ia:


a11 a12 a13
d = a21 a22 a23 , det ( A) sau A .
a31 a32 a33

EXEMPLU
2 -1 0

Pentru matricea A = 3 4 -5 M3 (R ) determinantul ei este

1 0 1
num`rul:
2 -1 0
det ( A) = 3 4 -5 = 2 41+ (-1) (-5) 1+ 0 3 0 - 0 41-
1 0 1
- (-1) 31- 2 (-5) 0 = 8 + 5 + 3 = 16
Revenind la ecua\ia (3), cu ajutorul determinantului de ordinul 3 aceasta se
scrie sub forma:
det ( A) x = d x ,
b1 a12 a13

unde d x este determinantul matricei b2 a22 a23 , ob\inut` din matricea A a

b3 a23 a33
sistemului de ecua\ii, [nlocuind coloana coeficien\ilor necunoscutei x cu coloana
format` din termenii liberi ai ecua\iilor sistemului.
dx
Dac` det ( A) 0, atunci x= .
det ( A)
{n mod analog se va proceda pentru aflarea necunoscutelor y ]i z, lucru care
va fi realizat [n capitolul urm`tor.
OBSERVA|IE
Pentru o matrice A = (a11 ) M1 (C| ), determinantul acesteia va fi
determinantul de ordinul unu, A = a11 = a11 .
EXEMPLE
Matricea A = (-3) are determinantul -3 =-3. Matricea B = (1+ 5 )
are determinantul 1+ 5 = 1+ 5 .
42

2.1.3. Reguli de calcul pentru determinantul de ordinul 3


Analiz@nd defini\ia determinantului de ordinul trei se observ` c` valoarea sa
este dat` de suma a ]ase termeni, dintre care trei au semnul plus, iar trei au semnul
minus. Pentru un calcul mai u]or, bazat pe un suport logic, se poate folosi una din
urm`toarele reguli:

A. Regula lui Sarrus


Pentru calculul determinantului de ordinul trei al matricei A = (aij ) 33 prin
regula lui Sarrus se procedeaz` astfel:
se copiaz` linia [nt@i ]i linia a doua sub determinant (sau sub matrice);
se [nsumeaz` produsele termenilor situa\i pe diagonala principal`,
respectiv pe paralelele la aceasta;
se scad produsele termenilor situa\i pe diagonala secundar` c@t ]i
produsele termenilor situa\i pe paralelele la aceasta.
Aranjarea calculelor este urm`toarea:
a11 a12 a13
= a11a22 a33 + a21a32 a13 + a31a12 a23 -
a21 a22 a23
- a13a22 a31 - a23a32 a11 - a33a12 a21
a31 a32 a33
a11 a12 a23
a21 a22 a23
Aceast` regul` de calcul pentru un determinant de ordinul trei se nume]te
regula lui Sarrus.

EXEMPLU
3 4 2

S` se calculeze determinantul matricei A = 1 5 7.

2 1 1
Aplic@nd regula lui Sarrus se ob\ine:
3 4 2
det( A) = 1 5 7 = 351+1 (1) 2 + (2) 4 7
-2 -1 1 -25 (-2) - 7 (-1) 3-1 41 =
3 4 2 = 15 - 2 - 56 + 20 + 21- 4 =-6
1 5 7
43

EXERCI|IU DE REZOLVAT
m 1 1 2

Se d` matricea: A = 3 m + 2 1 M3 (R). S` se determine m R

1 2 5
astfel [nc@t det( A) = 3m + 8.
Rezolvare.
Calcul`m det(A) folosind regula lui Sarrus ]i ob\inem:
det( A) = 5m 2 + 5m 8.
Rela\ia det( A) = 3m + 8 devine 5m 2 + 5m 8 = 3m + 8, din care se ob\ine
8
ecua\ia 5m 2 + 2m 16 = 0, cu solu\iile reale m1 = 2, m 2 = .
5

B. Regula triunghiului
Analiz@nd termenii preceda\i de semnul + ai determinantul de ordinul trei se
observ` c` termenul a11a22 a33 este produsul termenilor de pe diagonala principal`, iar
termenii a13a21a32 , a12 a23a31 sunt produsele elementelor considerate ca v@rfuri ale
triunghiurilor av@nd fiecare o latur` paralel` cu diagonala principal`. Termenii
preceda\i de semnul sunt a13a22 a31 , care este produsul elementelor diagonalei
secundare ]i a12 a21a33 , respectiv a11a23a32 , care sunt produsul elementelor
considerate ca v@rfuri de triunghiuri av@nd o latur` paralel` cu diagonala secundar`.
Regula de ob\inere a termenilor determinantului de ordinul 3 prin acest
procedeu se nume]te regula triunghiului. Aceast` regul` este descris` [n
continuare indic@nd pas cu pas modul de constituire a fiec`rui produs:
a11 a12 a13 a11 a12 a13 a11 a12 a13
a21 a22 a23 ; a21 a22 a23 ; a21 a22 a23
a31 a32 a33 a31 a32 a33 a31 a32 a33
termenul termenul termenul
(a11a22 a33 ) (a13a21a32 ) (a12 a23a31 )

a11 a12 a13 a11 a12 a13 a11 a12 a13


a21 a22 a23 ; a21 a22 a23 ; a21 a22 a23
a31 a32 a33 a31 a32 a33 a31 a32 a33
termenul termenul termenul
(a13a22 a31 ) (a12 a21a33 ) (a11 a23a32 )
44

A]adar,

a11 a12 a13


a21 a22 a23 = a11 a22 a33 + a13 a21 a32 + a12 a23 a31 - a13 a22 a31 - a12 a21 a33 - a11 a23 a32
a31 a32 a33

EXEMPLU
3 -2 1
= 315 +1 (-4) (-1) + (-2) 21-111- (-2) (-4) 5 -
-4 1 2
-32 (-1) =-20
1 -1 5

C. Regula minorilor
Fie A = (aij ) nn o matrice p`tratic` de ordinul n.

DEFINI|II
Se nume]te minorul elementului aij determinantul de ordinul n 1
care se ob\ine din determinantul matricei A suprim@nd linia i ]i
coloana j ]i se noteaz` d ij .
Num`rul d ij = (1) i+ j d ij se nume]te complementul algebric al
elementului aij .

EXEMPLU
a11 a12 a13

Fie matricea A = a21 a22 a23 . Minorul elementului a11 este

a31 a32 a33
a22 a23
d11 = ]i complementul algebric este num`rul d11 = (1) 1+1 d11 = d11 .
a32 a33

a11 a12
Minorul elementului a23 este d 23 = ]i complementul algebric este
a31 a32
num`rul d 23 = (1) 2+3 d 23 = d 23 .
45

EXERCI|IU REZOLVAT

2 3 1

Se d` matricea A = 1 0 4. S` se determine matricea B = (d ij ) 33 ,

1 2 1
unde d ij reprezint` complementul algebric al elementului aij al matricei
A, i, j =1, 3.

Rezolvare.
Aplic@nd defini\ia complementului algebric avem:
0 4
d11 = (1) 1+1 d11 = d11 = = 8;
2 1
1 4
d12 = (1) 1+2 d12 = d12 = = 5;
1 1
1 0
d13 = (1) 1+3 d13 = d13 = = 2;
1 2
3 1
d 21 = (1) 2+1 d 21 = d 21 = = 5;
2 1
2 1
d 22 = (1) 2+2 d 22 = d 22 = = 1;
1 1
2 3
d 23 = (1) 2+3 d 23 = d 23 = = 7;
1 2
3 1
d 31 = (1) 3+1 d 31 = d 31 = = 12;
0 4
2 1
d 32 = (1) 3+2 d 32 = d 32 = = 9;
1 4
2 3
d 33 = (1) 3+3 d 33 = d 33 =
= 3.
1 0
8 5 2

{n final se ob\ine B = 5 1 7 .

12 9 3
46

Cu ajutorul minorilor ]i complemen\ilor algebrici ai elementelor unei


matrice p`tratice se va da o nou` regul` de calcul a determinantului acestuia.

TEOREM~
(Regula minorilor sau dezvoltarea determinantului dup` elementele unei linii sau coloane)

a11 a12 a13


Fie d = a21 a22 a23 un determinant de ordinul trei. Valoarea
a31 a32 a33
determinantului d este egal` cu suma produselor elementelor unei linii
(sau coloane) cu complemen\ii algebrici corespunz`tori.

A]adar:
d = a11d11 + a12 d12 + a13d13 ; d = a11d11 + a21d 21 + a31d 31 ;
d = a21d 21 + a22 d 22 + a23d 23 ; sau d = a12 d12 + a22 d 22 + a32 d 32 ;
d = a31d 31 + a32 d 32 + a33d 33 ; d = a13d13 + a23d 23 + a33d 33 .
(dezvoltarea dup` (dezvoltarea dup`
elementele unei linii) elementele unei coloane)

Verificarea acestor formule de dezvoltare a determinantului d dup` elementele


unei linii sau coloane se poate face prin calcul direct.

EXERCI|IU REZOLVAT
25 37 40

S` se calculeze determinantul matricei A =22 53 50 folosind

0 1 0
regula minorilor.
Rezolvare.
Pentru aplicarea acestei reguli vom folosi linia a treia care con\ine cele mai
multe elemente nule. Avem:
25 40
det( A) = 0 d 31 +1 d 32 + 0 d 33 = d 32 = (1) 3+2 d 32 = =
22 50
= (1250 880) = 370.
47

2.1.4. Propriet`\i ale determinan\ilor

{n calculul determinan\ilor sau [n unele probleme care cuprind determinan\i


sunt utile unele propriet`\i speciale care conduc la rezultate mai u]or de ob\inut.
Vom verifica aceste propriet`\i pe cazuri concrete.

P1 Dac` [ntr-un determinant toate elementele unei linii sau unei coloane
sunt nule, atunci determinantul este nul.

EXEMPLU
a b c
d= 0 0 0 = a 0 z + 0 y c + b 0 x c 0 x b 0 z a 0 y = 0.
x y z
(to\i termenii determinantului con\in un factor egal cu zero).

P2 Dac` un determinant are dou` linii sau dou` coloane identice, atunci
valoarea determinantului este zero.

EXEMPLU
a b c
d = u v t = avc + cub + bta cva buc atb = 0.
a b c
(linia [nt@i ]i a treia sunt identice).

P3 Dac` elementele a dou` linii sau dou` coloane ale unui determinant
sunt propor\ionale, atunci determinantul este nul.

EXEMPLE
a a k m
d = b b k n = abkp + mbck + aknc mbkc akbp anck = 0.
c ck p
(coloana [nt@i ]i a doua sunt propor\ionale, factorul de propor\ionalitate fiind k).
48

1 2 5
d = 10 20 50 = 20 50 + 300 300 + 20 + 50 = 0.
3 1 1
(linia [nt@i ]i a doua sunt propor\ionale, factorul de propor\ionalitate fiind k =10).

P4 Dac` o linie sau o coloan` a unui determinant este o combina\ie


liniar` de celelalte linii sau coloane, atunci determinantul este nul.

EXEMPLU
3 2 1
Fie determinantul d = 1 5 7 . Se observ` c` linia a treia este suma
4 3 6
celorlalte dou` linii. Rezult` c` d = 0. Prin calcul direct se ob\ine [ntr-adev`r
valoarea zero.

P5 Dac` toate elementele unei linii sau coloane ale unui determinant sunt
[nmul\ite cu un num`r k, atunci valoarea determinantului se multi-
plic` cu k.

EXEMPLU
2 5
Fie d = = 17 ]i d1 determinantul ob\inut din d [nmul\ind elementele
3 1
2 5
liniei a doua cu (2). Atunci d1 = = 34, adic` d1 = (2) d.
6 2

OBSERVA|IE
Aceast` proprietate permite scoaterea unui factor comun de pe o linie sau
coloan`, fapt care face ca [n continuare calculele s` fie mai simple.

EXEMPLU
20 30 40
S` calcul`m determinantul d = 1 5 1 . Se observ` c` se poate scoate
3 6 9
factor comun de pe linia [nt@i ]i a treia ]i se ob\ine:
49

2 3 4
d = 10 3 1 5 1 = 30 (30 8 + 3 20 + 9 4) = 300.
1 2 3

P6 Determinantul unei matrice p`tratice este egal cu determinantul


matricei transpuse: det( A) = det( t A), "A Mn (R).

EXEMPLU
8 5 t
8 7
Fie matricea A =
]i matricea transpus` A =

.
7 10 5 10
Atunci:
8 5
det( A) = = 80 35 = 115 ]i
7 10
8 7
det( tA ) = = 80 35 = 115.
5 10

P7 Dac` [ntr-un determinant se permut` [ntre ele dou` linii sau dou`
coloane, atunci determinantul ob\inut este opusul determinantului
ini\ial.

EXEMPLU
0 2 1
Fie d = 5 4 3 = 22 ]i d1 determinantul ob\inut schimb@nd [ntre ele
1 2 1
0 2 1
linia a doua ]i a treia. Atunci d1 = 1 2 1 = 22 = d.
5 4 3

P8 Dac` [ntr-un determinant se adun` la elementele unei linii sau coloane


elementele altei linii, respectiv coloane, [nmul\ite eventual cu un
acela]i num`r, atunci valoarea determinantului nu se schimb`.
50

EXEMPLU
1 2 5
Fie determinantul d = 3 1 1 = 15 + 4 10 +1 = 20. {nmul\im
2 1 0
coloana [nt@i cu 2 ]i o adun`m la coloana a doua. Se ob\ine determinantul
1 0 5
d1 = 3 5 1 = 75 + 50 + 5 = 20. A]adar, d = d1 .
2 5 0

P9 Dac` A, B Mn (C| ), atunci det( A B ) = det( A) det(B ).

EXEMPLU
1 2 3 1
Fie matricele A =
]i B =

, av@nd determinan\ii det( A) = 2 ]i
1 0 2 1
det(B ) = 5. Atunci:
1 2 3 1 (1) (3) + 22 (1) 1+ 21 7 1
A B ==

=


1 0 2 1 1 (3) + 02 11+ 01 3 1
]i det( A B ) =10. A]adar, det( A B ) = det( A) det(B ).

P10 {ntr-un determinant suma produselor dintre elementele unei linii


(coloane) ]i complemen\ii algebrici ai elementelor corespunz`toare
de pe alt` linie (coloan`) este nul`.

EXEMPLU
Pentru determinantul aij de ordinul 3 avem:
33
a11d 21 + a12 d 22 + a13d 23 =
a12 a13 a11 a13 a11 a12
= a11 (-1) 2+1 + a12 (-1) 2+2 + a13 (-1) 2+3 =
a32 a33 a31 a33 a31 a32
=-a11 (a12 a33 - a13a32 ) + a12 (a11a33 - a13a31 ) - a13 (a11a32 - a12 a31 ) = 0 .
51

EXERCI|II REZOLVATE
1. Folosind propriet`\ile determinan\ilor s` se scrie sub form` de produs valoarea
1 1 1
determinantului d = a b c (determinantul Vandermonde de ordinul 3).
a2 b2 c2
Rezolvare.
Adun`m la coloana a doua ]i a treia, coloana [nt@i [nmul\it` cu 1 ]i se ob\ine:
1 0 0
d= a b- a c-a .
2 2 2
a b -a c 2 - a2
Se d` factor comun pe coloana a doua ]i a treia factorul (b - a), respectiv
(c - a) ]i se ob\ine:
1 0 0
d = (b - a) (c - a) a 1 1 = (b - a) (c - a) (c + a - b - a) .
2
a b+ a c + a
A]adar, se ob\ine [n final, d = (b - a) (c - a) (c - b) .

2x -3 1
2x 1
2. Se dau matricele A = 2x +1 1 -2]i B =

, x R .
16 x + 2
2x - 4 -1 -1
a) S` se determine x ]tiind c` det ( tA ) = det B .
b) S` se determine x ]tiind c` 2 det ( A + I 3 ) = 3 det (B ) - 4 .

Rezolvare.
2x 2x +1 2x - 4
2x 1
a) Avem egalitatea -3 1 -1 = .
16 x +2
1 -2 -1

Calculul determinantului matricei tA [l vom face folosind proprie`\ile


determinan\ilor. P`str`m coloana [nt@i ]i o sc`dem din coloana a doua ]i din
coloana a treia.
52

2 x 1 -4
Se ob\ine egalitatea: -3 4 2 = 2x (x + 2) -16 .
1 -3 -2
Adun`m linia a doua [nmul\it` cu 2 la linia [nt@i ]i apoi adun`m linia a doua
la linia a treia ]i ob\inem un determinant care are ]i elemente nule:
2x - 6 9 0
-3 4 2 = 2x 2 + 4x -16 .
-2 1 0
Calcul@nd determinantul dup` una din regulile studiate, se ob\ine [n final
ecua\ia x 2 + 4x + 4 = 0 cu solu\ia dubl` x 1 = x 2 =-2 .

2x +1 -3 1
b) Avem det ( A + I 3 ) = 2x +1 2 -2 = 2x -19 .
2 x - 4 -1 0
Se ob\ine ecua\ia 2(2x -19) = 3(2x 2 + 4x -16) - 4, cu solu\iile x 1 = 1 ]i
7
x 2 =- .
3

! Exerci\ii ]i probleme
Exersare
E1. S` se calculeze urm`torii determinan\i de ordinul doi:
-2 -5 2 -6 15
, -72
, 2 + i -1
a) ; b) ; c) ; d) .
8 10 -3 32 5 8 i 2 2- i
E2. S` se calculeze, scriind sub forma cea mai simpl`, determinan\ii:
7 8
3 - 32 -1- 3 5 -1
a) 5 3 ; b) ; c) ;
9 25 2 - 75 1+ 5 3 -1
lg100 0,5 3! 5! A42 A33
d) ; e) ; f) 1 ;
-8 lg 01, 0! 4! C5 C 43
2 x+1 32 y (1- i ) 2 -i
g) -y+1 -x ; h) .
9 2 i (1+ i ) 2
53

2 -1 4 -5
E3. Se dau matricele p`tratice A =

, B =

. Compara\i numerele:
7 4 6 2
a) det ( A) + det (B ) ]i det ( A + B ) .
b) det ( AB ) ] i det ( A) det (B ) ;
c) det[ 3 ( A - I 2 )] ] i det ( A + 2I 2 ) .

E4. S` se rezolve ecua\iile:


x -3x -5 3x -1 3x 2 x +1
a) = 20; b) = 10 ; c) = 4;
4 -2 2 -x x 2
3- x 4x -1 x -i i 3 x 3x x 2 x -1
d) = x - 5 ; e) = ; f) = .
x +1 x 2x x i 3 1 2x -x 18 x

E5. S` se calculeze determinan\ii de ordinul al treilea prin cele trei reguli de


calcul:
3 -1 2 2 1 3 1 2 -5
a) 1 4 5 ; b) 3 2 1 ; c) 2 -1 0 ;
-2 -1 -1 1 3 2 4 -1 0
0! 1! 2! P0 P1 P2 10 20 40
d) 1! 2! 0! ; e) C 20 C 21 C 22 ; f) -1 -5 -7 ;
2! 0! 1! A31 A32 A33 100 200 400
11 21 47 -8 2 8
g) -1 18 7 ; h) 3 7 -3 .
0 0 0 -1 5 1

E6. Enun\a\i c@te o proprietate a determinan\ilor ]i da\i un exemplu de aplicare a


acesteia.

E7. Folosind propriet`\ile determinan\ilor s` se calculeze determinan\ii:


300 400 500 10 -1 3 5 11 -1
a) 1 -1 4 ; b) 50 1 1 ; c) 15 22 -3 ;
3 4 5 100 2 1 25 44 - 5
1 a m x y y a b c
d) 1 b n ; e) y x y ; f) b c a .
1 c p y y x c a b
54

8 -9 10
E8. Se consider` determinantul d = 4 6 -3 .
12 5 1
a) S` se determine complemen\ii algebrici ai elementelor determinantului d.
b) S` se calculeze d folosind dezvoltarea dup` coloana a doua ]i apoi dup` linia a treia.
c) Folosind propriet`\ile determinan\ilor, s` se formeze dou` zerouri pe coloana
[nt@i, apoi s` se calculeze determinantul ob\inut folosind dezvoltarea deter-
minantului dup` coloana [nt@i.

Sintez`
4 -1 2
-1 4
S1. S` se calculeze valoarea expresiei: - 6 3 5 -1 + 2-5 .
8 -25
2 1 0
S2. S` se verifice dac` urm`toarea egalitate este adev`rat`:
3 4 -3 4 -1
2 5 5 - 2 4 - 17 5 7 -1
20 - + 0 2 1 = .
6 7 4 + 17 - 5 - 2 3 7 1
3 10 5 1 3

S3. S` se rezolve ecua\iile:


x (x + 2) x + 3 x 2 +x x -2 i 3+ i
a) =-14 ; b) = ;
5 4 3x 2 3- i -i

x (x -1) 4 - x -5 x 2 3x+2 9 2 3x
c) = ; d) = .
5 2 x +1 x 4 1 1 3x+1

S4. S` se rezolve ecua\iile:


x 1 1 7 -1 2 -x 1 1 -1 -1 x
(1+ i ) 2 1
a) 1 x 1 = -3 9 4 ; b) 1 x 1 - -1 x -1 = ;
-2 i
1 1 2 7 -1 5 1 1 x x -1 -1
2x -1 2 1 x x +1 x + 2
1 x x +1 x
c) 3x + 2 -1 3 = ; d) x + 3 x + 4 x + 5 = .
x 3 4 5
4 -2 2 2x 2x -1 x - 3
55

x +1 1 2
x 1
S5. Se consider` ecua\ia x -1 x -3 = . Dac` x 1 , x 2 , x 3 sunt
-1 5
0 x 1- x
solu\iile ecua\iei, s` se calculeze S = x 13 + x 23 + x 33 .

S6. Folosind propriet`\ile determinan\ilor, s` se calculeze urm`torii determinan\i


scriind rezultatul sub form` de produs:
a2 a 1 a a +1 a + 2
a) b 2 b 1; b) b b +1 b + 2 ;
c2 c 1 c c +1 c + 2

a a 2 +1 a +1 a- b m-n x-y
c) b b 2 +1 b +1 ; d) b - c n- p y-z ;
c c 2 +1 c +1 c-a p-m z -x

x y z a +1 a -1 a 2 -1
e) x 2 y2 z2 ; f) b +1 b -1 b 2 -1 .
yz xz xy c +1 c -1 c 2 -1

S7. S` se verifice egalit`\ile:


2a 2a a- b- c
a) b - c - a 2b 2b = (a + b + c ) 3 ;
2c c - a- b 2c
x+y y+z z +x
b) x 2 + y 2 y2 +z 2 z 2 + x 2 = 2xyz (x - y ) (y - z ) (z - x ) .
x 3+ y3 y3 +z 3 z 3 +x 3

S8. Fie A M2 (R ).
a) S` se arate c` are loc egalitatea A 2 - tr ( A) A + det ( A) I 2 = O 2
(rela\ia lui Hamilton-Cayley).
b) Dac` tr ( A) = 0 ]i det( A) = 2, s` se calculeze A 20 ]i A 25.
56

1 -2 1

S9. Se d` matricea A =1 -1 3.

0 1 4
a) S` se calculeze d = det ( A) ] i t = tr ( A).
b) S` se calculeze s = d11 + d 22 + d 33, unde d ii reprezint` complementul algebric
al elementului aii din matricea A, i =1, 2, 3.
c) Cu c@t este egal` suma s1 = a13d12 + a23d 22 + a33d 32 ?
d) S` se verifice egalitatea matriceal` A 3 - tA 2 + sA - d I 3 = O 3 .

-2 1 -4

S10. Se dau matricele A = 1 -1 3 ] i B = (bij ) 33, unde bij = i, dac`

2 1 0
i = j ] i bij = i - j , dac` i j .

a) S` se determine det ( A), det (B ) ] i det ( A B ) .


b) S` se verifice dac` are loc egalitatea det ( A B ) = det ( A) det (B ) .
c) C@t este suma s = b11d 31 + b12 d 32 + b13d 33 ?
C`rei propriet`\i a determinan\ilor corespunde rezultatul?

S11. Aplic@nd propriet`\ile determinan\ilor, s` se arate c` urm`torii determinan\i


sunt nuli:
a+ b 3 c a+ b+ c b+ c a
a) b + c 3 a; d) b + c + d c + d b ;
c+a 3 b c+d+e d+e c

a- b 2 a- b a 2 bc a+ b b
b) a 2 + b 2 a - b -2ab ; e) ab 2 c b+ c c ;
-2ab a- b a2 + b2 abc 2 a+ c a

a2 (b + c ) 2 b+ c - a a 2 b ab 2 abc
c) b 2 (a + c ) 2 a+ c - b ; f) abc b 2 c bc 2 .
c2 (a + b) 2 a+ b- c a 2 c abc ac 2
57

2.2. Aplica\ii ale determinan\ilor [n geometrie

2.2.1. Ecua\ia dreptei determinat` de dou` puncte distincte


S` consider`m planul P raportat la reperul cartezian xOy ]i A(x 1 , y1 ),
B (x 2 , y 2 ) dou` puncte distincte din plan (1.
x y 1
Fie E (x , y ) = x 1 y1 1 o expresie, scris` sub form` de determinant, care
x 2 y2 1
depinde de elementele arbitrare x , y .
Dezvolt@nd determinantul, se observ` c` ecua\ia E (x , y ) = 0 reprezint`
ecua\ia unei drepte (d).
Pe baza propriet`\ilor determinan\ilor nuli se ob\ine c` E (x 1 , y1 ) = 0 ]i
E (x 2 , y 2 ) = 0 . Aceste ultime egalit`\i exprim` faptul c` punctul A(x 1 , y1 ) d ]i
B (x 2 , y 2 ) d .
Din unicitatea dreptei determinat` de dou` puncte distincte din plan rezult`
c` dreptele d ]i AB coincid.
A]adar, ecua\ia dreptei determinat` de punctele A(x 1 , y1 ), B (x 2 , y 2 ) scris`
sub form` de determinant este E (x , y ) = 0 , adic`
x y 1
x1 y1 1 = 0. (1)
x2 y2 1
EXEMPLU
Ecua\ia dreptei determinat` de punctele A(-1, 1) ]i B(2, 3) scris` sub
x y 1
form` de determinant este -1 1 1 = 0. Prin dezvoltarea
2 3 1
determinantului se ob\ine x - 3+ 2 y - 2 + y - 3x = 0 sau
2x - 3y + 5 = 0 , care reprezint` ecua\ia dreptei AB sub form` general`.

(1
Ne reamintim!
Ecua\ia general` a dreptei [n plan: ax + by + c = 0, a 0 sau b 0.
x - x1 y - y1
Ecua\ia dreptei determinat` de punctele A (x1 , y1 ), B (x2 , y2 ): = .
x 2 - x1 y 2 - y1
58

2.2.2. Coliniaritatea a trei puncte [n plan


S` consider`m [n planul P punctele distincte A(x 1 , y1 ) , B (x 2 , y 2 ) ,
C (x 3 , y 3 ) .
Punctele A, B, C sunt coliniare dac` sunt situate pe o dreapt`. Pentru a
exprima coliniaritatea punctelor A(x 1 , y1 ) , B (x 2 , y 2 ) , C (x 3 , y 3 ) cu ajutorul
coordonatelor se va scrie ecua\ia dreptei AB sub form` de determinant:
x y 1
( AB ) : x 1 y1 1 = 0
x 2 y2 1
]i apoi se va pune condi\ia ca punctul C (x 3 , y 3 ) s` apar\in` dreptei AB, adic`
coordonatele punctului C s` verifice ecua\ia dreptei AB.
x 3 y3 1
Se ob\ine rela\ia: x 1 y1 1 = 0 .
x 2 y2 1
A]adar, punctele A(x 1 , y1 ) , B (x 2 , y 2 ) , C (x 3 , y 3 ) sunt trei puncte coliniare
dac` se verific` egalitatea:
x 1 y1 1
x 2 y2 1 = 0. (2)
x 3 y3 1

POBLEME REZOLVATE
1. S` se verifice dac` punctele A(4, 1), B (-1, - 9), C (2, - 3) sunt puncte coliniare.
Rezolvare.
Aplic`m condi\ia (2) ]i ob\inem succesiv:
4 1 1
-1 -9 1 = 0 -36 + 3+ 2 +18 +1+12 = 0 0 = 0 .
2 -3 1
A]adar, punctele A, B, C sunt coliniare.

2. S` se determine parametrul m R astfel [nc@t punctele A(2m +1, m ),


B (m - 3, 3) , C (m + 7, - m ) s` fie pe o dreapt`.
Rezolvare.
Condi\ia de coliniaritate a trei puncte conduce la ecua\ia
59

2m +1 m 1
m-3 3 1 = 0,
m + 7 -m 1
care este echivalent` cu ecua\ia m 2 +17m -18 = 0 cu solu\iile m1 = 1, m 2 =-18 .
Pentru m =1 punctele sunt A (3, 1) , B (-2, 3) , C (8, -1) .
Pentru m =-18 punctele sunt A (-35, -18), B (-21, 3) , C (-11, 18) .

2.2.3. Aria unei suprafe\e triunghiulare

A. Distan\a de la un punct la o dreapt`


Fie h o dreapt` [n plan, cu ecua\ia y
general` ax + by + c = 0 ]i vectorul normal M0 (x0 , y0 )
r
n (a, b), iar punctul M 0 (x 0 , y 0 ) un punct [n
plan (2 . n
Not`m cu M 1 (x 1 , y1 ) proiec\ia pe dreapta (h)
h a punctului M 0 . M1 (x1 , y1 )
A]adar, distan\a de la punctul M 0 la
dreapta h este O x
Fig. 2.1.
d (M 0 , h) = M 1M 0 = | M 1M 0 |. (1)
Vom exprima distan\a de la punctul M 0 la dreapta h cu ajutorul coordonatelor
punctului M 0 ]i coeficien\ilor dreptei h.
r
Vectorii n (a, b) ]i M 1M 0 (x 0 - x 1 , y 0 - y1 ) sunt vectori coliniari.
r r
Produsul scalar al acestor vectori este: n M 1M 0 = n | M 1M 0 |cos 0 o ,
rela\ie din care se ob\ine
r
n M 1M 0 a(x 0 - x 1 ) + b( y 0 - y1 )
| M 1M 0 | = r = . (2)
n a2 + b2
Din condi\ia c` M 1 (x 1 , y1 ) h rezult` c` ax 1 + by1 + c = 0 .
(2
Ne reamintim!

Fie A (x1 , y1 ), B (x2 , y2 ). Coordonatele vectorului AB sunt AB (x2 - x1 , y2 - y1 ).
r r r r
Produsul scalar al vectorilor a (l1 , m1 ), b (l2 , m2 ) este a b = l1l2 + m1m2 .
r
a = l12 + m12 .
60

{nlocuind [n rela\ia (2) se ob\ine


(1) ax 0 + by 0 + c
| M 1M 0 | = d (M 0 , h) = .
a2 + b2
A]adar, distan\a de la punctul M 0 (x 0 , y 0 ) la dreapta h de ecua\ie
ax + by + c = 0 este dat` de formula:

ax 0 + by 0 + c
d(M 0 , h) = . (3)
2 2
a +b

EXEMPLU
Distan\a de la punctul M 0 (-3, 5) la dreapta h de ecua\ie 4x - 3y + 2 = 0
4 (-3) - 35 + 2 -25
este = = 5.
2
4 +3 2 5

B. Aria unei suprafe\e triunghiulare


S` consider`m triunghiul ABC [n reperul xOy av@nd v@rfurile A(x 1 , y1 ),
B (x 2 , y 2 ), C (x 3 , y 3 ) .
Se pune problema determin`rii ariei suprafe\ei triunghiulare (ABC) c@nd se
cunosc coordonatele v@rfurilor triunghiului. Pentru aceasta se va porni de la
formula:
BC d ( A, BC )
A ( ABC ) =
2
]i se va urm`rii exprimarea elementelor din formul` cu ajutorul coordonarelor
v@rfurilor.
Astfel avem: BC = (x 2 - x 3 ) 2 + ( y 2 - y 3 ) 2 ,

iar ecua\ia dreptei BC cu ajutorul determinantului este


x y 1
x2 y2 1 = 0.
x3 y3 1

Dezvolt@nd determinantul, de exemplu dup` linia [nt@i, se ob\ine ecua\ia


dreptei BC ca fiind
x ( y 2 - y 3 ) - y (x 2 - x 3 ) + x 2 y 3 - x 3 y 2 = 0 .
61

Aplic@nd formula (3), se determin` [n`l\imea din A a triunghiului, adic`


x 1 ( y 2 - y 3 ) - y1 (x 2 - x 3 ) + x 2 y 3 - x 3 y 2
d ( A, BC ) = .
( y 2 - y 3 ) 2 + (x 2 - x 3 ) 2

Cu aceste determin`ri ale lungimii laturii (BC) ]i a distan\ei de la punctul A la


dreapta BC, aria suprafe\ei (ABC) este:
1
A ( ABC ) = .. x 1 ( y 2 - y 3 ) - y1 (x 2 - x 3 ) + x 2 y 3 - x 3 y 2 .
2
Se observ` c` expresia din modul reprezint` dezvoltarea dup` linia [nt@i a
determinantului
x 1 y1 1
D = x 2 y2 1 .
x 3 y3 1

A]adar, aria suprafe\ei triunghiulare (ABC) cu v@rfurile A(x 1 , y1 ),


B (x 2 , y 2 ), C (x 3 , y 3 ) este dat` de formula:
x1 y1 1
1
A ( ABC ) = D , unde D = x 2 y2 1 .
2
x3 y3 1

PROBLEME REZOLVATE
1. Se dau punctele A(6, 4), B (2, 5) , C (-4, 3) ] i D (-3, - 3) . S` se reprezinte
punctele [n plan ]i s` se determine:
a) aria suprafe\ei triunghiulare (ABC);
b) aria suprafe\ei patrulatere (ABCD).
Rezolvare. y B(2, 5)
Punctele sunt reprezentate [n figura 2.2. A(6, 4)
1 C( 4, 3)
a) Avem A ( ABC ) = D 1 ,
2
6 4 1
unde D 1 = 2 5 1 = 14 . O x
-4 3 1
Rezult` c` D( 3, 3)
1
A ( ABC ) = 14 = 7 (unit`\i de arie).
2 Fig. 2.2.
62

b) Avem A ( ABCD ) = A ( ABC ) + A ( ACD ) .


6 4 1
1
Dar, A ( ACD ) = D 2 , unde D 2 = -4 3 1 = 61.
2
-3 -3 1
61
Rezult` c` A ( ACD ) = , iar aria suprafe\ei (ABCD) este:
2
61 75
A ( ABCD ) = 7+ = (unit`\i de arie).
2 2

2. Se consider` punctele A (2, m ) , B (5, 1), C (2m - 8, m ) . S` se determine m R


astfel [nc@t A ( ABC ) =12 .
Rezolvare.
Calcul`m aria suprafe\ei triunghiulare (ABC) dup` formula
2 m 1
1
A ( ABC ) = D , unde D = 5 1 1.
2
2m - 8 m 1

Se ob\ine: D = 2( m 2 - 6m + 5) ]i A ( ABC ) = m 2 - 6m + 5 .

Pun@nd condi\ia ca A ( ABC ) =12 se ob\ine ecua\ia m 2 - 6m + 5 = 12 cu


solu\iile m1 = 7, m 2 =-1.

! Exerci\ii ]i probleme
Exersare
E1. Se dau punctele A (2, - 4) ] i B (-1, 3). S` se scrie ecua\ia dreptei AB ]i s` se
verifice dac` punctul C(5, -11) este coliniar cu punctele A, B.

E2. Care din urm`toarele triplete de puncte sunt formate din puncte coliniare:
a) A (-1, - 9); B (2, - 3); C (4, 1) .
b) M (2, - 3); N (1, -1) ; P (1, 5) .
c) E (-4, - 2) ; F (2, 1) ; G (6, 3).
d) T (2, -1) ; U (3, 1) ; V (m, 2m - 5).
63

E3. Se dau punctele A(2, - 3) , B (m +1, 2m ) , C (1, 5).


a) S` se determine ecua\ia dreptei AC.
b) Pentru ce valori ale parametrului m, punctele A, B, C sunt coliniare.
c) S` se determine triunghiul ABC cu aria 22,5.

E4. Se dau punctele A (-3, - 2), B (5, - 4) , C (-1, - 3) .


a) S` se scrie ecua\iile laturilor triunghiului ABC.
b) S` se determine lungimile [n`l\imilor triunghiului ABC.
c) S` se determine A ( ABC ) .

E5. Patrulaterul ABCD are v@rfurile A (1, 2) , B (8, 2) , C (6, 4) , D (3, 4) .


a) S` se scrie ecua\iile laturilor patrulaterului.
b) S` se scrie ecua\iile diagonalelor patrulaterului.
c) S` se compare distan\ele punctelor A ]i C la diagonala [ BD] .
d) S` se calculeze aria suprafe\ei (ABCD).

Sintez`
S1. Se dau punctele A (1, 0), B (-2, 4) , C (-1, 4) ] i D (3, 5).
a) S` se reprezinte punctele [n plan ]i s` se scrie ecua\iile dreptelor
AB, BC, CA, CD.
b) S` se determine distan\ele de la v@rfurile B ]i D la dreapta AC.
c) S` se compare ariile suprafe\elor (ABD), (BCD) ]i (COD).
d) Dac` punctul M (m, m +2) este coliniar cu B ]i C, calcula\i aria
suprafe\ei (MAD).

S2. S` se determine x R astfel [nc@t punctele A (1, 1), B (2 x , 2 x+1 - 2),


C (2 x+1 - 2, 2 x ) s` fie coliniare.

S3. Se dau punctele A (sin 2 a, cos 2 a), B (sin 2 b, cos 2 b), C (sin 2 c, cos 2 c ).
1
a) S` se verifice dac` A ( OAB ) = sin(a - b) sin(a + b)) .
2
b) S` se arate c` pentru oricare a, b, c R, punctele A, B, C sunt pe o dreapt`.

S4. Se dau punctele distincte A (2, m ), B (m +1, m ), C (1, 2) .


a) S` se determine m R astfel [nc@t punctele s` fie coliniare.
b) S` se determine m R astfel [nc@t aria suprafe\ei (ABC) s` fie 1.
64

S5. Se consider` punctele A (m, 2m -1), B (m +1, - m + 2) . Pentru ce valori ale


23
lui m are loc egalitatea A ( OAB ) = .
2

S6. S` se determine m, n R astfel ca punctele A, B, C s` fie coliniare [n


cazurile:
a) A (m -1, 3), B (2m, - m ), C (2m - 3, 1+ m ) .
b) A (m - n, 1+ m ) , B (2m - n, 1) , C (m, n +1) .

S7. S` se determine m R astfel ca punctul A (1, 1) s` fie la distan\a 3 fa\` de


2 - 6m 7m -1
dreapta BC, unde B 0, , C1, .
1- m m -1

S8. Se consider` punctele A (3, 2), B (2, 4). S` se determine punctele M situate pe
dreapta x - y - 3 = 0 pentru care A ( OAM ) = A ( OBM ) .

S9. Exist` puncte A (m, 1) , B (1, m ), C (m, m ) astfel [nc@t A (ABC ) = 2 ?

Teste de evaluare
Testul 1
1 0 2
1 4 -5 2
1. Se d` expresia E = - 5-1 1 5 - (-1) 3 -6 .
22 3
3 -2 1
Valoarea expresiei este: a) 2; b) 2; c) 20; d) 36.

2 -1 3

2. Se d` matricea A = - 1 4 - 5 . S` se calculeze det ( A) utiliz@nd:

4 -2 6
a) regula lui Sarrus;
b) regula triunghiului;
c) dezvoltarea dup` linia a doua;
d) dezvoltarea dup` coloana a doua;
e) dezvoltarea dup` coloana [nt@i dup` ce s-au ob\inut dou` zerouri pe aceasta.
f) o proprietate a determinan\ilor nuli.
65

x -2 3 2x +1 x 1
3. Se dau matricele A =

, B =

, C =

. Suma
x -1 1 5 x -1 2 3
solu\iilor ecua\iei det ( A + B ) = det (C 2 ) este ... .

4. Punctele A (2m +1, 3), B (1, m ) ] i C (-4, 2) sunt coliniare dac` m =... .

Testul 2
1. Fie S1, respectiv S2 mul\imile solu\iilor ecua\iilor:
x - 4 1- 3x 2 8 -2 3 5 1, (6)
a) - = ;
5 -3 32 7 2 3 -1

y + 4 -y - 5 y +1
2 y +1 -1
b) 1 y -1 3 = .
1 2y
y +2 -1 y
S` se determine S1 , S 2 , S1 S 2 , S1 S 2 .

1 -e e 2

2. Se d` matricea A =-e e 2 1 , unde e este solu\ie a ecua\iei
2
e 1 -e
1
x 2 + x +1 = 0. Atunci det( A) + det A 2 = ... .
2

x y b x 0 b x 0 y

3. Se dau matricele A = a 0 z , B = a y z , C = a y 0 ]i

-c -z 0 -c b 0 -c b -z
n = x det ( A) + a det (B ) + c det (C ) . Atunci n =... .

2m 1
4. Se consider` triunghiul ABC, cu A- , 1 B 3- m, - ] i C (1, 2).
3 4
Valoarea lui m Z pentru care d (C , AB ) = 3 este ... .
66

Capitolul 3

Sisteme de ecua\ii liniare

3.1. Matrice inversabile din Mn (C| )


S` consider`m matricele p`tratice de ordinul 3,
1 1 1 3 -3 1

A =1 2 3, B =-3 5 -2

1 3 6 1 -2 1
]i s` calcul`m produsele AB ]i BA. Avem:
1 1 1 3 -3 1

AB =1 2 3-3 5 -2=

1 3 6 1 -2 1
3- 3+1 -3+ 5 - 2 1- 2 +1 1 0 0

= 3- 6 + 3 -3+10 - 6 1- 4 + 3= 0 1 0= I 3 .

3- 9 + 6 -3+15 -12 1- 6 + 6 0 0 1

3 -3 1 1 1 1

BA =-3 5 -21 2 3=

1 -2 1 1 3 6
3- 3+1 3- 6 + 3 3- 9 + 6
1 0 0
=-3+ 5 - 2 -3+10 - 6 -3+15 -12= 0 1 0= I 3 .

1- 2 +1 1- 4 + 3 1- 6 + 6 0 0 1

Se observ` c` s-au ob\inut egalit`\ile AB = I 3 ] i BA = I 3 . Matricea A cu


aceast` proprietate se nume]te matrice inversabil`, iar matricea B este inversa
matricei A.
67

DEFINI|II
O matrice A Mn (C| ), n = 2, 3 se nume]te matrice inversabil`
dac` exist` matricea B Mn (C| ) astfel [nc@t AB = BA = I n .
Matricea B se nume]te inversa matricei A ]i se noteaz` B = A-1 .

{n mod analog, se poate spune c` matricea A este inversa matricei B ]i au loc


rela\iile:
A A-1 = A-1 A = I n ]i ( A-1 ) -1 = A .

TEOREMA 1.
Inversa unei matrice p`tratice, dac` exist`, este unic`.

Demonstra\ie.
Fie A Mn (C| ) ] i B, B Mn (C| ) astfel [nc@t AB = BA = I n ]i
AB = BA = I n , n = 2, 3.
Folosind asociativitatea [nmul\irii matricelor ]i faptul c` matricea unitate I n
este element neutru pentru [nmul\irea matricelor p`tratice, se ob\ine:
B = B I n = B ( AB) = (BA) B = I n B = B deci B = B.

{n continuare, ne punem problema existen\ei inversei unei matrice p`tratice


]i a modului de determinare a acesteia atunci c@nd exist`.

TEOREMA 2.
O matrice p`tratic` A Mn (C| ) este matrice inversabil` dac` ]i
numai dac` det ( A) 0.

Demonstra\ie.
S` presupunem c` matricea A este inversabil`. Rezult` c` exist` A-1 Mn (C| )
astfel [nc@t AA-1 = A-1 A = I n . Aplic@nd proprietatea P9 a determinan\ilor
ob\inem c` det ( AA-1 ) = det (I n ) , adic` det ( A) det( A-1 ) = 1, ceea ce implic`
faptul c` det ( A) 0 .
Reciproc, s` ar`t`m c` dac` det ( A) 0 , atunci matricea A este inversabil`.
Pentru aceasta se va realiza construc\ia efectiv` a matricei A-1 .
68

Se scrie matricea transpus` tA a matricei A.


Se define]te matricea A* numit` matricea adjunct` a matricei A, ale
c`rei elemente reprezint` complemen\ii algebrici ai elementelor matricei
transpuse tA.
Folosind proprietatea P10 a determinan\ilor se arat` ca:
AA* = A* A = det ( A) I n .
1
Din aceast` egalitate, prin [nmul\irea cu factorul nenul se ob\ine:
det ( A)
1 1
A * *
( ) A = ( ) A A = I n ,
det A det A
egalit`\i din care rezult` c` matricea A este matrice inversabil` ]i inversa ei este
dat` de formula
1
A-1 = A* .
det ( A)

EXERCI|II REZOLVATE
-1 2 1

1. S` se determine inversa matricei A = 3 0 2.

4 -1 2
Rezolvare.
Calcul`m determinantul matricei A pentru a stabili dac` A este matrice
inversabil`. Avem:
-1 2 1
det ( A) = 3 0 2 = 0 - 3+16 - 0 -12 - 2 =-1 0 .
4 -1 2
1
Rezult` c` A este inversabil` ]i inversa ei este A-1 = A* .
(
det A)
-1 3 4

t
Scriem matricea transpus` A = 2 0 -1]i apoi determin`m matricea

1 2 2
adjunct` A* format` din complemen\ii algebrici ai elementelor matricei t A.
69

2 -5 4

*
Se ob\ine A = 2 -6 5 ]i prin urmare

-3 7 -6
-2 5 -4

A-1 =-A* =-2 6 -5.

3 -7 6

m 2 m + 2

2. Se consider` matricea A =-1 m + 3 1 , m R .

3 -4 1
a) S` se determine m R pentru care A este matrice inversabil`.
b) Pentu m =1 s` se determine A-1 .

Rezolvare.
a) Matricea A este inversabil` dac` ]i numai dac` det ( A) 0 . Avem:
m 2 m +2
det ( A) = -1 m + 3 1 =-2(m +1) 2 .
3 -4 1
Rezult` c` matricea A este inversabil` dac` ]i numai dac` m+1 0, adic`
m R \ {-1}.

1 2 3

b) Pentru m =1, se ob\ine matricea A =-1 4 1, iar det ( A) =-8 .

3 -4 1
1 -1 3 8 -14 -10

Rezult` t A =2 4 -4, iar A* = 4 -8 -4 .

3 1 1 -8 10 6
Se ob\ine:
8 -14 -10 4 -7 -5
1 1
A-1 =- 4 -8 -4 =- 2 -4 -2.
8 4
-8 10 6 -4 5 3
70

! Exerci\ii ]i probleme
Exersare
E1. S` se determine care din urm`toarele matrice sunt inversabile:
5 2 -1
-2 5 2 -5 -2
a)

; b)

; c) 2 3 ; d) 2 .
4 3 3 -7 9 4 1
2
E2. S` se determine inversa matricei:
2 -1 -8 6 -1 0
1 ;
a)

; b) 2 c)

;
8 -5 - 0 1
3 4
1 1 1 2 1 3
3 2
d)

;
e)1 1 0; f) 0 -1 4 ;
2 2 3 3
2 1 1 0 0 -5
3 -2 0 1 3 2

g) 0 2 2 ; h)2 0 1.

1 -2 -3 1 2 1

E3. S` se determine m C| pentru care matricea este inversabil`:


2 m m 5
a)

; b)
;
3 -6 -20 m
m - 3 7 m 2 - 3m m
c)

; d)
;

2 m + 2 m-3 1
m m +1 2 m 2 4 3

e) 1 1 -3; f) 2 -1 0;

2
0 m 1 m 11 9
3m +1
-1 7
2 + m 1 1 2
m - 7
g) m m -1 1; h) 4 9 .
2
1 m 1 2 -1 7


71

-1 2 7 5
E4. Se dau matricele A =

]i B =
.
-4 10 3 2
a) S` se arate c` matricele A, B, AB ]i BA sunt inversabile ]i s` se calculeze
inversele lor.
b) Este adev`rat` egalitatea ( AB ) -1 = B -1 A-1 ?
c) S` se verifice egalit`\ile ( A 2 ) -1 = ( A-1 ) 2 ]i (B 2 ) -1 = (B -1 ) 2 .

E5. S` se determine matricea A a c`rei invers` este:


-5 8 -1 0
-1
a) A = 3 1 ; b) A-1 =

;
- 4 2
2 2
1 11 7
-2 -1 1 -
-1
5 5 5
c) A = 0 4 -1; d) A-1 = 0 -2 1 .

1 -2 0 1 4 3
-
5 5 5

Sintez`
S1. Care din urm`toarele matrice sunt inversabile:
2 x 5x lg1 2 3- 2 5 - 4
a)
x
;
b)

; e)

;

4 10 x -2 lg 5 5+ 4 3+ 2
0! 3 C 2 A 2 log 2 8 log 3 9
c)

; d)

4 3
; f)

?
8 4! -1 1 7 log 2 32

S2. S` se determine inversa matricei:


i -i 2 2+ 3 1- i
a)

;
b)

;

3 -4 i 1+ i 3- 2

-1 C m2 C m1
sin x cos x
c)

; d) 4 -3 5 .
- cos x sin x
- 1 3 2
2
72

S3. S` se determine valorile parametrului real m pentru care matricea A este


inversabil`, oricare ar fi x R.
1 x 2 1 3 x

a) A = 2 -1 x ; b) A = 1 x -1;

m x 3 m 2 x
1 2 x 5 + x -3 x + 2

c) A = m -1 3; d) x -1 1- 2x x - 2;

2 1 2 m x 3
S4. S` se determine m R astfel [nc@t A* = A-1 dac`:
2 0 1 m - 3 m 1

a) A = 3 m + 3 1 ; b) A = 3 5 2 ;

-3 m - 4 -3 0 1 m
2m -1 -1 4 4 m -1 0

c) A = m -1 1 ; d) A = 3 1 -3.
m
3m - 2 2 3 2 -1 1

S5. Fie A, B Mn (C| ), n {1, 2, 3} , dou` matrice inversabile astfel [nc@t


AB = BA . S` se arate c`:
a) AB -1 = B -1 A ; d) A-1( B + B -1 ) = ( B -1 + B) A-1 ;

b) A-1B = BA-1 ; e) A-1BAB -1 = AB -1 A-1B;

c) A-1B -1 = B -1 A-1 ; f) A-1B -1 ( A + B) = ( A + B)B -1 A-1 .

1 1 -1

S6. Se d` matricea A =2 2 -2.

3 3 -3
a) S` se determine produsul (I 3 - A) (I 3 + A) .
b) S` se arate c` I 3 - A este matrice inversabil` ]i s` se calculeze (I 3 - A) -1 .
73

3.2. Ecua\ii matriceale


O ecua\ie matriceal` este [n general o ecua\ie [n care necunoscuta este o
matrice.
Au fost deja [nt@lnite la capitolul Matrice astfel de ecua\ii, unde matricea
necunoscut` s-a determinat respect@nd opera\iile cu matrice ]i egalitatea
matricelor.
No\iunea de matrice inversabil` d` o nou` posibilitate de rezolvare a unor
ecua\ii matriceale de forma:
a) A X = B, unde A Mn (C| ) , B Mn ,m (C| ) ] i det ( A) 0 .
b) X A = B , unde A Mn (C| ) , B Mm,n (C| ) ] i det ( A) 0 .
c) A X C = B, unde:
A Mn (C| ) , C Mm (C| ) , B Mn ,m (C| ) ] i det ( A) 0 , det (C ) 0 .

Astfel, pentru ecua\ia AX = B , folosind faptul c` A este inversabil` avem


A-1 ( AX ) = A-1B ( A-1 A) X = A-1B X = A-1B Mn ,m (C| ).

Ecua\ia XA = B este echivalent` cu ( XA) A-1= BA-1 X ( A A-1 ) = BA-1 ,


deci X = BA-1 . A]adar, ecua\ia b) are solu\ie unic` [n mul\imea Mm,n (C| ).

Pentru ecua\ia AXC = B avem succesiv


A-1 ( AXC )C -1= A-1BC -1 ( A-1 A) X (CC -1 ) =A-1BC -1

X = A-1BC -1
{n concluzie, ecua\ia c) are solu\ie unic` [n mul\imea Mn ,m (C| )

EXERCI|II REZOLVATE
3 -2 -5 5
1. S` se rezolve ecua\ia matriceal`: X

=

.
1 1 14 - 1
Rezolvare.
Ecua\ia dat` este de forma XA = B , unde
3 -2 -5 5
A =

] i B =

.
1 1 14 - 1
74

Deoarece det ( A) = 5 0 , rezult` c` matricea A este inversabil` ]i ecua\ia


matriceal` este echivalent` cu ( XA) A-1 = BA-1 , adic` X = BA-1 .
1 1 1 2
Dar, A-1 = A* =
. Rezult` c`:
det ( A) 5 -1 3
-5 5 1 1 2 1-10 5 -2 1
X ==

=

.
14 -1 5-1 3 5 15 25 3 5

2 1 -3 2 -2 6
2. S` se determine X din egalitatea:

X

=

.
1 1 5 -3 3 -4
Rezolvare.
Rela\ia din enun\ este de forma A X B = C , unde
2 1 -3 2 -2 6
A =

, B =

, C =
.
1 1 5 -3 3 -4
Deoarece det ( A) = 1 0 ]i det (B ) =-1 0 , atunci avem:
A-1 ( AXB ) B -1 = A-1 C B -1 ,

rela\ie din care rezult` c` X = A-1 C B -1 .


1 -1 3 2
Dar, A-1 = A* = -1
] i B =-B =
*

. Se ob\ine, [n final,
-1 2 5 3
1 -1 -2 6 3 2 35 20
X =

=

.
-1 2 3 -4 5 3 -46 -26

! Exerci\ii ]i probleme
Exersare
E1. S` se rezolve ecua\iile matriceale:
2 1
1 2 2 1 1 2
a) X

=

; b) X

= 3 1;
3 5 3 1 3 5
0 1
2 3 -1 1 2 1 3i 1
c)

X =

; d)

=
X .
3 4 1 0 -1 -1 -5 2i
75

E2. S` se rezolve ecua\ia matriceal`:


3 2 4 1 1 0
a)

X

=

;
4 3 5 1 0 1
-1 2 2 -1 1 4
b)

Y

= 2

;
3 1 0 3 4 -5
1 0 -2 1 3 21 0 -1 1
c)

X

-= 2

- 3I 2 .
2 1 2 0 0 11 2 3 0

E3. S` se determine matricea necunoscut` din egalit`\ile:


-2 3 -1 1

a) 3 -4 2 X = 0 ;

1 -1 -2 -2
1 -1 2
1 -2 1
b) X 1 0 -1=
;
0 - 1 3
1 -1 1
2 2 3 1 2 -3 0 -1 -1

c) 1 -1 0 X 0 1 2 = 0 1 1 .

-1 2 1 0 0 1 0 0 1

E4. Se dau matricele


1 -1 1 2 1
2 3
A =1 1 1, B =

, C = 1 0 .
3 4
0 0 1 0 1
S` se determine matricea X care verific` rela\ia:
a) AXB = C ; b) BXA=t C .
76

3.3. Sisteme de ecua\ii liniare cu cel mult trei


necunoscute. Forma matriceal`

3.3.1. No\iuni generale


S` consider`m urm`toarea situa\ie-problem`:
{ntr-un bazin apa vine prin trei robinete. Dac` robinetele func\ioneaz` timp
de trei ore, dou` ore, respectiv o or`, [n bazin se adun` 175 dal. Dac` robinetele
func\ioneaz` timp de dou` ore, trei ore, respectiv dou` ore, [n bazin se adun` 220
dal, iar dac` robinetele func\ioneaz` o or`, cinci ore, respectiv trei ore, [n bazin
se adun` 295 dal.
C@\i decalitri de ap` curg [ntr-o or` prin fiecare robinet?

Pentru rezolvarea problemei vom [nregistra datele acesteia [ntr-un tabel de


tip matriceal, urm@nd ca apoi s` analiz`m aceste date, s` le corel`m ]i s` le
interpret`m.
Astfel, avem urm`torul tabel matriceal:
Tabelul 3.1.
Robinetul I Robinetul II Robinetul III Cantitatea de
(nr. de ore) (nr. de ore) (nr. de ore) ap` din bazin
3 2 1 175
2 3 2 220
1 5 3 295
Not`m cu x, y respectiv z debitul robinetelor I, II, respectiv III (cantitatea de
ap` scurs` [ntr-o or`).
Datele referitoare la num`rul de ore de func\ionare a celor trei robinete le
organiz`m [ntr-o matrice A de ordinul 3, cele referitoare la cantitatea total` de ap`
din bazin le organiz`m [ntr-o matrice-coloan` B, iar cele care reprezint`
necunoscutele problemei formeaz` o matrice-coloan` X. {n mod concret, avem:
3 2 1 175 x

A =2 3 2; B =220; X = y .

1 5 3 295 z
Interdependen\a celor trei categorii de date se face exprim@nd cantitatea de
ap` acumulat` [n bazin ca fiind suma cantit`\ilor de ap` furnizate de robinete [n
fiecare din cele trei tran]e de func\ionare.
77

Se ob\ine astfel urm`torul model matematic al problemei:


3x + 2 y + z = 175

2x + 3y + 2z = 220 .

x + 5 y + 3z = 295
S-a ob\inut un sistem de trei ecua\ii cu trei necunoscute [n care necunoscutele
x, y, z au exponentul 1.

DEFINI|IE
Un sistem de ecua\ii, [n care fiecare ecua\ie este de gradul 1, cu una
sau mai multe necunoscute se nume]te sistem de ecua\ii liniare.

Forma general` a unui sistem de n ecua\ii liniare cu cel mult 3 necunoscute


este:
a1x + b1 y + c1z = d1

a x + b2 y + c 2 z = d 2
2
a3x + b3 y + c 3z = d 3 (S ) .

M

an x + bn y + c n z = d n
Asociem sistemului de ecua\ii liniare (S) urm`toarele matrice:
a1 b1 c1 d1

a2 b2 c2 d2

A = a3 b3 c 3 Mn , 3 (C| ); B = d 3 Mn , 1 (C| ) ;
K K K M

an bn cn dn
x

C = y M3, 1 (C| ).

z
A este matricea coeficien\ilor necunoscutelor sau matricea sistemului;
B este matricea termenilor liberi ai ecua\iilor;
X este matricea necunoscutelor sistemului.
Un sistem de ecua\ii liniare [n care matricea termenilor liberi are toate
elementele zero se nume]te sistem liniar omogen.
78

Un triplet de numere complexe (a1 , a 2 , a 3 ) se nume]te solu\ie a


sistemului de ecua\ii (S) dac` [nlocuind necunoscutele x, y, z respectiv cu
aceste numere, toate ecua\iile sistemului sunt identic satisf`cute.

Din punct de vedere al existen\ei ]i num`rului de solu\ii ale unui sistem de


ecua\ii liniare se poate face urm`toare clasificare:

1. Sisteme de ecua\ii liniare care au o singur` solu\ie, numite sisteme


compatibile determinate.

EXEMPLU
x + y = 3
Sistemul de ecua\ii are solu\ia unic` x = 2, y = 1.
4x - y = 7

2. Sisteme de ecua\ii liniare care au o infinitate de solu\ii, numite sisteme


compatibile nedeterminate.

EXEMPLU
x + y = 4
Sistemul de ecua\ii este sistem de ecua\ii liniare compatibil
2x + 2 y = 8
nedeterminat deoarece are o infinitate de solu\ii de forma
(a, 4- a ) , a C| .

3. Sisteme de ecua\ii liniare care nu au nicio solu\ie, numite sisteme


incompatibile.
EXEMPLU
2x + y = 0
Fie sistemul de ecua\ii . Dac` ar exista cuplul (a1 , a 2 ) de
2x + y = 5
numere complexe care s` fie solu\ie a sistemului, atunci ar rezulta c`
0 = 5 , ceea ce este fals. Rezult` c` sistemul este incompatibil.
79

3.3.2. Forma matriceal` a unui sistem de ecua\ii liniare


Se consider` sistemul (S) de n ecua\ii liniare cu cel mult 3 necunoscute, scris
[n forma general`:
a1x + b1 y + c1z = d1

a2 x + b2 y + c 2 z = d 2

M

a x + b y + c z = d
n n n n
cu matricele asociate:
a1 b1 c1 d1
x
a2 b2 c2 d2
A = , X = y , B = .
... ... ... ...
z
an bn cn dn

Calcul@nd produsul AX se ob\ine matricea


a1x + b1 y + c1z

a2 x + b2 y + c 2 z
AX = Mn, 1 (C| ) .
M

a
n x + bn y + c z
n

Se observ` c` elementele matricei AX reprezint` membrul [nt@i al fiec`rei


ecua\ii a sistemului (S).
Rezult` c` sistemul de ecua\ii liniare (S) se poate scrie sub forma unei ecua\ii
matriceale astfel:
A X = B . (S1 )

Aceast` form` de scriere reprezint` forma matriceal` a sistemului de ecua\ii


liniare.
Dac` matricea A este matrice inversabil`, atunci aplic@nd tehnica rezolv`rii
unei ecua\ii matriceale se ob\ine solu\ia sistemului, dat` de:

X = A-1 B .

Aceast` metod` de ob\inere a solu\iei unui sistem liniar, cu matricea A


inversabil`, se nume]te metoda matriceal` de rezolvare a unui sistem liniar.
80

EXERCI|II REZOLVATE
2x - 5 y = 7
1. S` se rezolve sistemul de ecua\ii prin metoda matriceal`.
x + 3y =-2
Rezolvare.
Matricele asociate sistemului de ecua\ii sunt:
2 -5 x 7
A =
, X = , B =
.
1 3 y -2
Forma matriceal` a sistemului este A X = B .
2 -5
Avem: det ( A) = = 11 0 .
1 3
1 3 5
Rezult` c` A este matrice inversabil` ]i inversa ei este A-1 =

.
11 -1 2
1 3 5 7
Matricea X are forma X = A-1 B , adic` X =


care se scrie
11 -1 2 -2
x 1
sub forma echivalent` =
.
y -1
A]adar, solu\ia sistemului de ecua\ii este perechea (x = 1, y =-1) care se
scrie sub form` de mul\ime S = {(1, -1)} .

2. S` se rezolve prin metoda matriceal` sistemul de ecua\ii:


2x - y + z = 6

x - 3y - 2z =-7.

3x + 4 y - 2z = 4
Rezolvare.
Matricele asociate sistemului sunt
2 -1 1 x 6

A =1 -3 -2, X = y , B =-7

3 4 -2 z 4
]i forma matriceal` a sistemului este A X = B .
2 -1 1
Calcul`m det ( A) = 1 -3 -2 = 45 0 .
3 4 -2
81

14 2 5
-1 -1 1
Rezult` c` exist` A ]i se g`se]te A = -4 -7 5 .
45
13 -11 -5
Din ecua\ia matriceal` A X = B se ob\ine X = A-1 B , adic`:
14 2 5
1 6
X = -4 -7 5 -7.
45
13 -11 -5 4
2

Efectu@nd [nmul\irile, rezult` c` X =1.

3
A]adar, mul\imea solu\iilor sistemului de ecua\ii este S = {(2, 1, 3)} .

3.4. Metode de rezolvare a sistemelor de ecua\ii liniare


A. Metoda lui Cramer
{n paragraful 2.1, folosind metoda reducerii pentru rezolvarea unui sistem de
n ecua\ii liniare cu n necunoscute, n {2, 3} s-a ajuns la exprimarea solu\iei
sistemului cu ajutorul determinan\ilor de ordinul 2, respectiv 3.
{n continuare se va da o rezolvare de sine st`t`toare a sistemelor de n ecua\ii
liniare cu n necunoscute, n {2, 3} folosind determinan\i.

DEFINI|IE
Un sistem de n ecua\ii liniare cu n necunoscute se nume]te sistem de
tip Cramer (1 dac` determinantul matricei sistemului este nenul.

Rezolvarea unui sistem de tip Cramer se va face folosind determinan\i, prin


metoda denumit` metoda lui Cramer.

(1
Gabriel Cramer (17041752), matematician ]i fizician elve\ian. Este creatorul determinan\ilor
(1730). Are lucr`ri [n domeniul curbelor algebrice de ordin superior.
82

Metoda lui Cramer pentru n=2


ax + by = m
Fie sistemul liniar (S) cu dou` ecua\ii ]i dou` necunoscute ]i
cx + dy = n
matricele asociate:
a b x m
A =
; X = ; B =
.
c d y n
Dac` sistemul (S) este de tip Cramer, atunci este compatibil determinat ]i
solu\ia sa se calculeaz` cu formulele:
dx dy
x= ; y=
d d
m b a m
unde d = det ( A), iar d x = ; dy = ,
n d c n
numite formulele lui Cramer.

EXERCI|IU REZOLVAT
S` se determine solu\ia sistemului de ecua\ii:
7x - 6 y = 5
.
8x - 7y =-10
Rezolvare.
7 -6 7 -6
Matricea sistemului este A =
cu determinantul d = =-1.
8 -7 8 -7
Deoarece d 0, sistemul este de tip Cramer ]i solu\ia se afl` cu formulele lui
Cramer:
d dy
x = x , y= ,
d d

5 -6 7 5
unde d x = =-95 ; d y = =-110 .
-10 -7 8 -10
A]adar, sistemul este compatibil determinat ]i solu\ia lui este:
x = 95, y = 110 .
83

Metoda lui Cramer pentru n= 3


Fie sistemul de trei ecua\ii liniare cu trei necunoscute:
a1x + b1 y + c1z = d1

(S) a2 x + b2 y + c 2 z = d 2

a3x + b3 y + c 3z = d 3
]i matricea asociat`
a1 b1 c1

A = a2 b2 c 2 .

a3 b3 c3
Dac` sistemul (S) este sistem de tip Cramer, atunci acesta este compatibil
determinat ]i solu\ia se calculeaz` cu formulele:
dx dy d
x= , y= ,z= z ,
d d d
unde d = det ( A), iar
d1 b1 c1 a1 d1 c1 a1 b1 d1
d x = d 2 b2 c 2 , d y = a2 d2 c 2 , d z = a2 b2 d2 ,
d 3 b3 c 3 a3 d3 c3 a3 b3 d3
numite formulele lui Cramer.

EXERCI|IU REZOLVAT
S` rezolv`m sistemul de ecua\ii asociat problemei enun\ate la [nceputul
3x + 2 y + z = 175

paragrafului 3.3.1: 2x + 3y + 2z = 220 .

x + 5 y + 3z = 295
Rezolvare.
3 2 1

Matricea sistemului este A =2 3 2, iar determinantul ei este:

1 5 3
3 2 1
d = 2 3 2 =-4 0.
1 5 3
84

Rezult` c` sistemul de ecua\ii este sistem de tip Cramer ]i are solu\ie unic`
dat` de formulele lui Cramer:
d dy d
x = x , y= , z = z ,
d d d
unde:

175 2 1 35 2 1 35 2 1
-26 -1
d x = 220 3 2 = 5 44 3 2 = 5-26 -1 0 = 5 =-100 ;
-46 -1
295 5 3 59 5 3 -46 -1 0

3 175 1 3 35 1 4 35 1 1 35 1
d y = 2 220 2 = 5 2 44 2 = 5 4 44 2 = 5 4 0 9 1 =-120;
1 295 3 1 59 3 4 59 3 0 24 2

3 2 175 3 2 35 0 -13 -142


-13 -142
d z = 2 3 220 = 5 2 3 44 = 5 0 -7 -74 = 5 =-160 .
-7 -74
1 5 295 1 5 59 1 5 59

-100 -120 -160


Solu\ia sistemului este x = = 25 ; y = = 30 ; z = = 40 . {n
-4 -4 -4
concluzie, debitele celor trei robinete sunt: 25 dal, 30 dal, respectiv 40 dal.

B. Metoda lui Gauss

S` consider`m urm`toarea situa\ie-problem`:


Un magazin pune [n v@nzare trei tipuri de produse P1 , P2 , P3 aflate [n stoc [n
num`r de 10, 25, respectiv 20 de buc`\i, valor@nd [n total 2400 unit`\i monetare
(u.m.).
Dup` epuizarea tipului P1 [n stoc mai r`m@n 12, respectiv 14 buc`\i de tipul
P2 , respectiv P3, [n valoare total` de 1070 u.m. Dup` epuizarea tipului P2 [n stoc
mai r`m@n 6 buc`\i de tipul P3, [n valoare de 150 u.m.
Care este pre\ul pe unitatea de produs din fiecare tip?

Pentru rezolvare vom a]eza datele problemei [n urm`torul tabel matriceal:


85

Tabelul 3.2.
Produse Produse Produse
Valoare total`
de tip P1 de tip P2 de tip P3
10 25 20 2 400 u.m.
0 12 14 1 070 u.m.
0 0 6 150 u.m.
Not`m cu x , y respectiv z pre\ul unui produs de tipul P1 , P2 , respectiv P3 .
Modelul matematic al problemei este urm`torul sistem de 3 ecua\ii liniare cu 3
necunoscute:
10x + 25 y + 20z = 2 400

12 y +14z = 1070 . (1)

6z = 150
Se observ` c` solu\ia sistemului se afl` pornind de la ultima ecua\ie. Avem
150
z= = 25 (u.m.). Prin [nlocuire, din ecua\ia a doua se ob\ine y = 60 (u.m.), iar
6
din ecua\ia [nt@i se ob\ine x = 40 (u.m.). A]adar, pre\ul pe unitatea de produs
este: 40 u.m., 60 u.m., respectiv 25 u.m.

OBSERVA|II
Trebuie remarcat` forma triunghiular` a sistemului (1) ]i simplitatea
rezolv`rii lui cu cuno]tin\e elementare, pornind de la ultima ecua\ie c`tre
prima.
Se pune [ntrebarea dac` un sistem oarecare, de ecua\ii liniare se poate
aduce la o astfel de form` ]i dac` da, cum se procedeaz`? R`spunsul este
afirmativ ]i procedeul va fi dat de metoda lui Gauss (2 .

Metoda lui Gauss sau metoda elimin`rii succesive const` [n eliminarea c@te
unei necunoscute din ecua\iile sistemului astfel [nc@t sistemul s` aib` o form`
triunghiular` sau trapezoidal`.
Transform`rile care se fac asupra unui sistem ]i care conduc la sisteme
echivalente cu sistemul dat sunt:
[nmul\irea unei ecua\ii cu un num`r nenul;
adunarea unei ecua\ii la alt` ecua\ie [nmul\it` eventual cu un num`r nenul;
schimbarea ordinii de scriere a dou` ecua\ii [n sistem.
(2
Carl Friedrich Gauss (17771855), matematician german. A fost profesor la Universitatea din Gttingen
(17951798). A avut contribu\ii deosebite [n teoria numerelor, geometrie, analiz` matematic`, fizic`.
86

Metoda lui Gauss este aplicabil` pentru orice fel de sistem de ecua\ii liniare.
Exemplific`m aplicarea metodei lui Gauss pe c@teva sisteme de ecua\ii.

EXEMPLU
1. S` se rezolve sistemul de ecua\ii liniare:
x -2 y - z = 2 (-2)

(S) 2x - y - z = 1 .

2x + y + z = 3
Pasul 1. Se p`streaz` prima ecua\ie ]i [n raport cu ea se elimin` necunoscuta
x din celelalte dou` ecua\ii. Pentru aceasta se [nmul\e]te prima ecua\ie cu -2 ]i se
adun` la celelalte ecua\ii. Astfel sistemul (S) este echivalent cu sistemul (S):
x - 2 y - z = 2

5
(S) 3y + z =-3 - .
3

5 y + 3z =-1

Pasul 2. Se elimn` necunoscuta y din a treia ecua\ie, p`str@nd primele dou`


ecua\ii neschimbate. Ecua\ia de referin\` ([n raport cu care se face eliminarea)
5
este a doua ecua\ie, care se [nmul\e]te cu - ]i se adun` la a treia ecua\ie.Dup`
3
aceast` transformare elementar` se ob\ine sistemul (S) echivalent cu (S):

x - 2 y - z = 2

(S) 3y + z =-3.

4
z =4
3
Acest sistem are form` triunghiular`. Din ultima ecua\ie se ob\ine z = 3.
{nlocuind [n ecua\ia a doua se ob\ine y =-2, iar din prima ecua\ie se ob\ine x =1.
A]adar, solu\ia sistemului de ecua\ii este tripletul (1, - 2, 3) .

5x - y + z = 9

2. S` se rezolve sistemul de ecua\ii: 2x + 3y - 4z = 3.

x - 7y + 9z = 3
87

Permut`m prima ]i a treia ecua\ie [ntre ele ]i se ob\ine sistemul echivalent cu


cel dat:
x - 7y + 9z = 3 (-2) ; (-5)

2x + 3y - 4z = 3 .

5x - y + z = 9
Elimin`m necunoscuta x din a doua ]i a treia ecua\ie p`str@nd ca ecua\ie de
referin\` pe prima. Se ob\ine urm`torul sistem de ecua\ii echivalent cu
predecentul:
x - 7y + 9z = 3

17y - 22z =-3 (-2) .

34 y - 44z =-6
Se elimin` necunoscuta y din ecua\ia a treia p`str@nd ca ecua\ie de referin\`
ecua\ia a doua. Se ob\ine sistemul de ecua\ii:
x - 7y + 9z = 3

17y - 22z =-3.

0 z = 0
Din ultima ecua\ie a sistemului ob\inut se deduce c` z poate fi orice num`r
complex. {n acest caz necunoscuta z se noteaz` parametric z = a , a C| ]i
reprezint` o necunoscut` secundar` a sistemului de ecua\ii.
22a - 3
Din a doua ecua\ie a sistemului triunghiular se ob\ine y = , iar din
17
a + 30
prima ecua\ie se determin` x = .
17
{n concluzie, sistemul ini\ial este sistem compatibil nedeterminat ]i
a + 30 22a - 3
mul\imea solu\iilor este S = , , a a C| .
17 17

PRECIZARE
Dac` ultima ecua\ie a sistemului adus la forma triunghiular` (trapezoidal`)
are dou` sau mai multe necunoscute, se p`streaz` una dintre acestea ca
necunoscut` principal`, iar celelalte vor fi considerate necunoscute secundare ]i
se vor nota cu parametrii.
88

EXEMPLU
2x + y + 3z = 1
S` se rezolve sistemul de ecua\ii: .
-3x - 2 y + z = 0

Pentru u]urin\a calculelor se pot permuta necunoscutele sistemului aleg@nd


ca prim` necunoscut` pe y. Avem:
y + 2x + 3z = 1 2
.
-2 y - 3x + z = 0
Elimin`m necunoscuta y din a doua ecua\ie [nmul\ind prima ecua\ie cu 2 ]i
adun@nd-o la a doua ecua\ie. Se ob\ine sistemul trapezoidal:
y + 2x + 3z = 1
.
x + 7z = 2
Consider`m necunoscut` secundar` pe z pe care o not`m parametric
z = a , a C| , iar x ]i y sunt considerate necunoscute principale ale sistemului.
Se ob\ine:
y + 2x + 3z = 1

x + 7z = 2 ,

z =a
de unde rezult` x = 2 - 7a , y = 11a - 3, z = a .
A]adar, mul\imea solu\iilor sistemului este:
S = {(2 - 7a, 11a - 3, a ) a C| } .

PRECIZARE
Dac` [n sistemul de ecua\ii liniare adus la forma triunghiular`, apar ecua\ii
contradictorii (membrul [nt@i este nul, iar al doilea este nenul), atunci sistemul
este incompatibil.

EXEMPLU
3x - 2 y + 4z = 2

x+ 2z = 0
S` se rezolve sistemul de ecua\ii: .
5x - y + 4z = 1

x +2 y + z =1
89

Pentru a elimina mai u]or necunoscuta x este preferabil s` permut`m prima


ecua\ie cu a doua ob\in@ndu-se:
x+ 2z = 0 (-3) ; (-5) ; (-1)

3x - 2 y + 4z = 2
.
5x - y + 4z = 1

x +2 y + z =1
{nmul\im prima ecua\ie de referin\` cu (-3), (-5) ] i (-1) ]i o adun`m
respectiv la a doua, a treia ]i a patra ecua\ie. Se ob\ine sistemul:
x + 0 y +2z = 0

- 2 y - 2z = 2
.
- y - 6z = 1 (-2); (2)

2 y - z =1
Permut`m ecua\ia a treia cu a doua ]i continu`m eliminarea necunoscutei
y din ecua\iile a treia ]i a patra. Se ob\ine sistemul:
x + 0 y +2z = 0
x + 0 y + 2z = 0
- y - 6z = 1
- y - 6z = 1
13 echivalent cu .
10z = 0 10z = 0
10
0z = 3
-13z = 3
Din ultima ecua\ie se ob\ine o contradic\ie (0 = 3) ]i ca urmare sistemul este
incompatibil.

EXERCI|IU REZOLVAT
S` se discute ]i s` se rezolve sistemul de ecua\ii, a fiind un parametru real:
x + y+ z = 3

2x - y + 3z = 8 .

x -5 y +a z = 8
Rezolvare.
Folosim metoda lui Gauss ]i ob\inem succesiv:
x + y + z =3 x + y +z = 3

- 3y + z = 2 -3x + z = 2 .

- 6 y + (a -1) z = 5 (a - 3) z = 1
90

Discu\ia ]i rezolvarea sistemului pornesc de la ultima ecua\ie.


Dac` a = 3, ultima ecua\ie este contradictorie (0 = 1), deci sistemul este
incompatibil.
Dac` a 3, sistemul este compatibil determinat, cu solu\ia:
1 7- 2a 11a - 37
z= ; y= ;x= .
a-3 3(a - 3) 3(a - 3)
A]adar, pentru a 3 solu\ia sistemul ini\ial este tripletul:
11a - 37 7- 2a 1
, , .
3(a - 3) 3(a - 3) a - 3

! Exerci\ii ]i probleme
Exersare
E1. S` se scrie matricele asociate urm`toarelor sisteme de ecua\ii:
x - 2 y = 3
3x + 5 y = 7
a) ; b) 2x - 4 y = 1 ;
8x - y = 2
5x - 6 y =-8
x - 2 y + z = 1
a + b - c = 6
c) 4x + y + 3z = 0 ; d) ;
3a - 2b + c = 11
9x - 2 y - z = 4
3x + 2 y - z =-x + y +1 3(x -1) + 4(2 - y ) = 3(z - 2)

e) x - y + 3z = ix - 2 ; f) 2(1+ x ) + 3(z - y ) = 5(x - y ) .

ix - iy + z = 2(x -1) 3(x - y ) + 4( y - z ) = 2(x + y - z )

E2. Care din sistemele de numere (-3, - 2) ; (-2 , - 4) ; (-6, 2) ; (i , 1) sunt


solu\ii ale sistemelor de ecua\ii:
2x + y =-8 x + y =-4
a) ; b) ;
3x - 4 y = 10 2x + 5 y =-2
(2 - i ) x - 4 y =-3+ 2i 3(x - i ) + i ( y -1) = 0
c) ; d) .
2ix + iy =-2 + i (1+ i ) (x +1) + (1- i ) ( y +1) = 2
91

(a + 3) x - 3y = 8
E3. Se d` sistemul de ecua\ii , a, b R . S` se determine a
4x - (2b + 3) y = 18
]i b astfel [nc@t solu\ia sistemului s` fie:
7
a) (1, - 2); b)- , - 5.
4

E4. S` se scrie sub form` matriceal` ]i s` se rezolve sistemele de ecua\ii:


3x - 4 y = 7 2x - 3y = 1
a) ; b) ;
2x - 3y = 5 5x - 7y = 3
2x + y - 3z =-6
3(x + y ) - 2(x + 2 y ) = 5
c) ; d) 4x + y + z = 10 ;
4(x - y ) - y + 2x = 2
-3x + y + 2z =-1
2(3x - y ) + 5z = 3+ y x + y + z = a

e) 4(x + y - z ) + 2 y = 3+ z ; f) 2x + 5 y - 3z = b .

2x - 3y +10z = 2 x + 3y - 2z = c

E5. S` se determine care din urm`toarele sisteme sunt de tip Cramer ]i s` se


rezolve prin regula lui Cramer:
x - 8 y = 5 2(x - y ) - 3(x + y ) = 1
a) ; b) ;
3x + 9 y = 11 8x - 5(x - 3y ) = 4
3x - 4 y + 2z = 3 x - 2 y + 2z = 10

c) 5x + y + 3z = 6 ; d) 2x - y - z = 2 .

x - 6 y + z =-4 x + y - z = 4

E6. S` se rezolve sistemele de ecua\ii prin regula lui Cramer:


x + 2 y = 4 -2x + 5 y =-1
a) ; b) ;
2x + 5 y = 9 3x - 7y = 2
x + y + z = 2
4x + 3y = 17
c) ; d) 2x + 3y - z = 5 ;
6x + 5 y =-3
3x + y + 3z = 4
x + 2 y - 4z =-2 -2x + y + 3z =-1

e) -3x + 4 y + z = 13 ; f) x + y + 2( y + z ) = 4 .

2x - y + 3z = 9 2(x + z ) - (3y + x ) = 10
92

E7. Se consider` sistemul de ecua\ii A X = B , unde


-3 2 1 x 4

A = 4 -1 2, X = y , B =8 .

-5 2 3 z 8
a) S` se rezolve sistemul de ecua\ii prin metoda matriceal`.
b) S` se scrie ecua\iile sistemului.
c) S` se rezolve sistemul de ecua\ii prin regula lui Cramer.
E8. S` se rezolve prin metoda lui Gauss sistemele de ecua\ii:
x + y = 4 2x + y = 3
a) ; b) ;
2x + 3y = 9 x + 2 y = 0
2x + 5 y + 3z = 17
x + y + z = 1
4x - 6 y - 3z = 0
c) x + 2 y + 2z =-1; d) ;
6x +10 y -10z = 8
x - y + 2z = 2
x + y + z = 6
x + y - 3z =-1 x + y + 2z = 4

2x + y - 2z = 1 x + 2 y - z = 2
e) ; f) ;
2x + 3y - 2z = 4 2x + 3y + z = 6

x + 2 y - 3z = 1
3x + 4 y + 3z = 10
2x - 3y + z =-1

x + 2 y - 3z = 0 2x - 3y - z = 1
g) ; h) ;
2x -10 y + 8z =-1 x - y - 2z =-3

4x -15 y + 9z = 0
x + y + z = 1
a - 2b + c = 10
i) ; j) 2x - y + z = 2 .
3a - 2b - c = 7
x + 3y - z = 1

Sintez`
S1. S` se determine m R astfel [nc@t sistemul s` fie de tip Cramer ]i s` se
rezolve [n acest caz:
x - my + z = 2m x + my - z = 8

a) x - 2 y + z =-1 ; b) 2x - y - 2z = 6 .

mx + m 2 y - 2z = 2 mx + 2 y + z = 4
93

S2. Pentru ce valori ale parametrului m sistemul de ecua\ii nu este de tip Cramer?
x + (m +1) y + z = 2 2x + 3y + (m + 2) z = 0

a) mx + y - z = 0 ; b) 3x + y + mz = 4 .

x - 2 y - mz = 3 3x - y + z = 6

S3. S` se rezolve prin metoda matriceal`, metoda lui Cramer ]i metoda lui Gauss
sistemul de ecua\ii:
7
1 1 x + 3y = (5x +12z )
9
4 (5x - 2 y ) +1 = x - 5 ( y + 2)

a) ; b) 9 y + 20z = 6(x - 48 y ) .

1 1
(5x + 3y ) + (9 y -11) = x + y 2x + 3y + 4z = 128
7 14

S4. S` se rezolve prin regula lui Cramer sistemele de ecua\ii:


x + y - (2 - i ) z =-2 + 2i C 1x - C 2 y + 4C 3z = 2
3 3 3

1
a) x + iy - (1+ i ) z =-1 ; b) 2C 5 x - 4C 5 y + C 52 z = 6 .
0
2
ix - iz =-1- i 1 3
A3 x - 2 A3 y + A3 z = 0

S5. S` se rezolve prin metoda lui Gauss sistemele de ecua\ii:


2(x + 2 y ) = 3z +11 2x + y = 2 - z

5x - 3y = 6 - 5z - 2x x + 3y = 5 - z
a) ; b) ;
3(x - z ) = 15 - y + 5z x + y =-7- 5z

6(x - y ) +11z =-4 - y
2x + 3y = 14 + 3z
x + y = 3z -1
3x + 4z =-2(2 + y )
2x + y = 2z +1
c) ; d) 5 y + 7z = 4(x + 2) ;
x + y + z - 3 = 0
11x - 31y - 47z =-68
x + 2 y - 3z -1 = 0
2x + 7y - 4z = 0 x - 4 y + (2m + 3) z = 0

e) 5x - 2 y - 8z = 0 ; f) x - my - z = 0 .

12x + 3y - 20z = 0 2x + y = 8, m R
94

2x + y + (m +1) z = m

S6. Se d` sistemul de ecua\ii x + (m -1) y + mz = 2m .

5x + 4 y + 3(m +1) z = 3
a) Pentru ce valori ale parametrului m R sistemul este compatibil determinat?
b) S` se rezolve sistemul de ecua\ii ob\inut pentru m = 0, m =-1, m = 2 .

x + y + z = 1

S7. Se d` sistemul de ecua\ii ax + by + cz = 2 .
2
a x + b 2 y + c 2 z = 4
}tiind c` a, b, c sunt numere reale diferite, s` se rezolve sistemul.

(2m -1) x + 3y - mz = 1

S8. Se consider` sistemul de ecua\ii 3x + (2m -1) y + (m -1) = 3.

(m - 2) x + (m - 2) y + z = 2
a) S` se scrie matricea A a sistemului ]i s` se rezolve ecua\ia det ( A) = 0 .
b) Pentru ce valori ale parametrului m sistemul nu este de tip Cramer?
c) Dac` sistemul este de tip Cramer s` se determine solu\ia sistemului notat`
(x m , y m , z m ) .
d) S` se determine m R astfel [nc@t s` aib` loc rela\ia x m + 2 y m - z m > 1.

2x + y + z = 1

S9. Se consider` sistemul de ecua\ii x + y + z = 2 a , a R .

x + y + 2z = 4 a
a) S` se determine solu\ia (x (a), y (a), z (a)) a sistemului de ecua\ii.
b) S` se determine mul\imea A = {a R y (a) > 1}.
ASE Bucure]ti, 1998

ax + y + z = 4

S10. Sistemul de ecua\ii (a +1) x + ( b +1) y + 2z = 7, a, b R este compatibil

x + 2 by + z = 4
determinat pentru:
1
a) a = 1, b 0; b) a 1, b 0 ; c) a, b R ; d) a = 1, b = .
2
Universitatea Gala\i, 2004
95

2x + y + 3z = 1

S11. S` se discute dup` m R ]i s` se rezolve sistemul: x - y + z =-1 .

x + 2 y + mz = m

mx + y + z = 0

S12. Sistemul de ecua\ii x + my + 2z = 0 are numai solu\ia nul` (0, 0, 0) dac`:

x - y - z = 0
a) m -1, m 2 ; b) m = 0; c) m = 2; d) m R.
Politehnic` Bucure]ti, 2004

S13. Pentru golirea unui bazin cu ap` se utilizeaz` trei robinete. Timpul de
func\ionare a fiec`rui robinet ]i cantitatea de ap` evacuat` exprimat` [n hectolitri
sunt date [n tabelul matriceal al`turat.
Tabelul 3.3.
Robinetul I Robinetul II Robinetul III Cantitatea de ap`
(nr. de ore) (nr. de ore) (nr. de ore) evacuat` ([n hl)
2 ore 3 ore 6 ore 220 hl
3 ore 2 ore 6 ore 210 hl
2 ore 2 ore 3 ore 145 hl
S` se determine debitul fiec`rui robinet.

S14. Dac` tat`l ar avea cu 7 ani mai mult dec@t are, atunci v@rsta actual` a fiului
1 1
mai mic ar fi din v@rsta tat`lui. Peste 15 ani v@rsta fiului mai mare va fi din
6 2
v@rsta tat`lui. S` se determine v@rsta fiec`ruia, dac` peste 18 ani cei doi copii vor
avea [mpreun` c@t v@rsta tat`lui lor.

x + my - 2z = 2

S15. Se consider` sistemul de ecua\ii: 2x + (2m -1) y + z = n , m, n R .

x + 2 y + 3z = 1
a) S` se rezolve sistemul pentru m = 1 ] i n = 5 .
b) S` se discute dup` valorile lui m, n R ]i s` se rezolve sistemul.
Universitatea Bra]ov, 2002
96

Teste de evaluare
Testul 1

2 0 1

1. Se d` matricea A = 5 3- x x M3 (R ) .

x + 6 -2 8
a) S` se determine x R astfel ca matricea A s` nu fie inversabil`.
b) S` se calculeze A-1 dac` x = 2.

x + 2 y + z = 1

2. Fie sistemul de ecua\ii: x - y + 2z = 2 .

2mx + m 2 y + 3z = 3m
a) S` se determine m R pentru care sistemul are solu\ie unic`.
b) S` se rezolve sistemul ob\inut dac` m = 3.
Universitatea Construc\ii Bucure]ti, 2004

3. Pentru 3 creioane, o gum` ]i 7 caiete un elev pl`te]te 45 lei. Dac` ar cump`ra 5


creioane, 3 gume ]i dou` caiete ar pl`ti 28 lei. }tiind c` 4 creioane, 5 gume ]i 5
caiete cost` [mpreun` 42 lei, s` se afle pre\ul fiec`rui obiect.

Testul 2
1. S` se calculeze inversele matricelor:
2 3 1
2 3 3 2 -2 1
A =

; B =-1 2 0; C =.
1 2 4 3 3 -1
1 2 2
C i , i > j -4
2i
2. Se dau matricele A = (aij ) 33 , unde aij = i, i = j ]i B = 2

-i, i < j 45
S` se rezolve ecua\ia matriceal` AX = B .
97

(1+ m ) x + y + z = 1

3. Se d` sistemul de ecua\ii: x + (1+ m ) y + z = m , m 2 R

x + y + (1+ m ) z = m 2
a) S` se calculeze determinantul sistemului.
b) Pentru ce valori ale lui m sistemul este compatibil determinat?
c) S` se rezolve sistemul pentru m = 2.
d) S` se rezolve sistemul pentru m = 0.
Universitatea Baia Mare, 2005

! Probleme recapitulative
1 3
1. Fie A =

M2 (R ) . S` se determine a, b R pentru care
2 4
A 3 + aA 2 + bA = O 2 .
x y 2
2. S` se determine matricea A =

M2 (R ) ]tiind c` A + 4I 2 = 4 A , ]i
y x
apoi s` se afle A n , n N* .
}tiin\e economice Cluj, 1996

1 0 0

3. Se consider` matricea A = a 1 0 M3 (R ) .

b c 1
a) S` se calculeze A 2 ]i A 3 .
b) S` se determine a, b R cu proprietatea c` A 3 = aA 2 + bA + I 3 .
Universitatea Bac`u, 1997

0 a 0

4. Fie E ( X ) = X 2 - 4 X + 4I 3 . Dac` A =1 0 1 , s` se determine a R

1 0 1
3 4 -1

pentru care E ( A) =-3 3 -3.

-3 -1 1
Universitatea Craiova, 2003
98

0 1 -1

5. Fie A = 0 0 1 . S` se calculeze (I 3 + A) n , n N* .

0 0 0
Universitatea Politehnic`, 1994
1 0 -1

6. Fie A = 0 1 1 . S` se calculeze S = A + A 2 + A 3 +...+ A10 .

0 0 1
a 0 b

7. Se consider` matricea A = 0 c 0 M3 (R ) , cu proprietatea c` ae = bd .

d 0 e
a) S` se demonstreze c` exist` x , y R astfel [nc@t A 2 = xA + yE , unde
0 0 0

E = 0 1 0.

0 0 0
b) S` se arate c` pentru oricare n N* , exist` an , bn R , cu proprietatea c`
An = x n A+ yn E .
Facultatea de Sociologie, 1997
1

8. Fie A = 1 M3, 1 (R ), B = (1 2 -1) M1, 3 (R ) . Dac` C = AB , s` se

-1
calculeze C 101 .
9. S` se rezolve sistemele de ecua\ii:
1 2
A + B = I 2 A + 3B =

-2 1
a) 1 1; b) .
2 A + 3B =
0
1

-1 1 3 A + 4 B =
1 0
1 a
10. S` se determine matricea A =

M2 (R ) ]tiind c`
1 1
1 1 1 1 4 4
A

+

A =

.
a 1 a 1 4 4
99

11. S` se determine A M2 (C| ) , ]tiind c`:


1 i 1 i 2 4i
A

+

A =

.
0 1 0 1 0 2

12. S` se rezolve [n R ecua\iile:


x x 1 x 1 2 x 1 1
a) 1 x 1 = 0 ; b) -1 x 1 = 5 ; c) 1 x 1 = 0.
4 -5 4 1 -2 x 1 1 x2

13. Fie a, b R, a b. S` se rezolve ecua\iile [n R:


1 x ab 2x x 2x +1
a) 1 a bx = 0; d) x +1 2x -1 x + 2 = 0;
1 b ax 3 1 3

2x +1 x +1 x + 2 x2 2x 1
b) 2x + 7 x + 4 x + 5 = 0 ; e) x 2 2x -1 2 = 0;
2x +13 x + 7 x + 8 2 x x

1 1 1 x a a
c) a + b x + b x + a = 0 ; f) a 2x - a a = 0.
x2 a2 b2 b x 0

14. S` se determine a R pentru ca matricea A s` fie inversabil`:


1 1 1 1+ a 1 1

a) A =1 a +1 1 ; b) A = 1 1+ a 2 1 .

1 1 a 2 +1 1 1 1+ a 3

15. S` se rezolve ecua\iile:


1 2 3 -1 5 3
1 1 1 2
a) X

=

; b) X 0 1 2= 2 1 -1.
1 2 1 1
-1 2 1 -3 4 5
Universitatea Bac`u, 1998
100

x + m
m
16. Fie A M2 (R ), A =

. S` se determine m R pentru care
1- m x + 2m
matricea A este inversabil` " x R.

1 1 4
17. Fie A =

M2 (R ) . S` se calculeze inversa matricei A .
1 2

1 2
-1 3 2
18. Fie A =

]i B = A

-1
. S` se calculeze B .
1 1 2 1

19. S` se rezolve sistemele:


x + y + z = 2
x + 3y - z = 3 x + y + z = 1
2x + y + 2z = 3
a) 2x + y - 4z =-1; b) 2x + y - 3z = 1 ; c) .
3x + y + 4z = 1
x + y - 2z = 0 4x + y - 5z = 1
x - y + 3z = 1

2x + y + 3z = 1

20. Se consider` sistemul mx + y - 2z = 1 . Dac`

(2m - 1)x + 2 y + z = n
A = {(m, n) R R sistemul este compatibil nedeterminat} ]i
a= (m 2 + n 2 ) , atunci:
( m, n )A

a) a =18; b) a = 26; c) a = 32; d) a =13; e) a = 25.

1 0 1 -1
21. Se consider` matricele I 2 =

, A =

]i X (a) = I 2 + aA, a Z.
0 1 -2 2
a) Calcula\i A 3 - 3A;
b) Determina\i c` X (a) X (b) = X (a + b + 3ab), oricare ar fi a, b Z;
c) Ar`ta\i c` X (a) este matrice inversabil` oricare ar fi a Z.

Bacalaureat 2011
PARTEA a II-a

Elemente de analiz` matematic`


103

Capitolul 1

Limite de func\ii

1.1. Mul\imi de puncte pe dreapta real`


1.1.1. Rela\ia de ordine pe mul\imea R

Este cunoscut faptul c` mul\imea R a numerelor reale se poate pune [n


coresponden\` cu punctele unei drepte d. Fiec`rui num`r real x i se asociaz` un
punct M d . Num`rul x se nume]te abscisa punctului M ]i se scrie M (x ) (fig. 1.1).
M(x) M(x) M(y)
0 1 x<y
Fig. 1.1. Fig. 1.2.
Dreapta d pe care s-a ales o origine, o unitate de m`sur` ]i un sens pozitiv se
nume]te ax` numeric` (axa numerelor reale).
Dac` x , y R , iar M (x ), M ( y ) sunt punctele asociate, num`rul x este mai
mic dec@t y ]i se scrie x < y , dac` pe axa numerelor punctul M (x ) este [n st@nga
punctului M ( y) (fig. 1.2.).
Pentru oricare numere reale x , y sunt posibile doar urm`toarele situa\ii:

x < y, x = y sau y < x (legea tricotomiei).

Vom spune c` xTy dac` x < y sau x = y .


Rela\ia T se nume]te rela\ia de ordine pe mul\imea R.
Se verific` u]or c` rela\ia de ordine T are propriet`\ile:
reflexivitatea: pentru orice x R, xTx ;
antisimetria: dac` xTy ]i yTx , atunci x = y ;
tranzitivitatea: dac` x , y, z R ]i xTy , yTz , atunci xTz .
104

1.1.2. Mul\imi m`rginite

Fie A R o mul\ime de numere reale.

DEFINI|II
Num`rul m R se nume]te minorant al mul\imii A dac`
mTx , " x A (fig. 1.3.).
Num`rul M R se nume]te majorant al mul\imii A dac`
xTM , " x A (fig. 1.4.).

m x, " x A x M , " x A
Fig. 1.3. Fig. 1.4.
Lectur@nd fig. 1.3. ]i fig. 1.4., se observ` c` dac` mul\imea A R are un
minorant, ea are o infinitate de minoran\i. De asemenea, dac` mul\imea A R
are un majorant, ea are o infinitate de majoran\i.

EXEMPLE
S` se determine mul\imea majoran\ilor ]i mul\imea minoran\ilor pentru
a) A = (2, 3) ; b) A = [-1, 0] U[1, 3] .

Rezolvare.
a) Studiind desenul din fig. 1.5., se observ` c` mul\imea minoran\ilor este
M1 = (-, 2] , iar mul\imea majoran\ilor este mul\imea M2 = [ 3, +) .

Fig. 1.5.
b) S` observ`m desenul din fig. 1.6.

Fig. 1.6.
Mul\imea minoran\ilor este M1 = (-, -1] , iar mul\imea majoran\ilor este
M2 = [ 3, +) .
105

DEFINI|II
O mul\ime A R se nume]te m`rginit` inferior (minorat`) dac`
are cel pu\in un minorant.
O mul\ime A R se nume]te m`rginit` superior (majorat`) dac`
are cel pu\in un majorant.
O mul\ime A R se nume]te m`rginit` dac` este m`rginit`
inferior ]i m`rginit` superior.
O mul\ime A R se nume]te nem`rginit` dac` nu este m`rginit`
inferior sau nu este m`rginit` superior.

Din defini\ia mul\imilor m`rginite rezult` c` dac` A R este m`rginit`,


atunci exist` numerele a, b R, cu proprietatea c`:
aTxTb, " x A . (1)
Cu alte cuvinte, o mul\ime A R este m`rginit` dac` exist` un interval
I = [ a, b] cu proprietatea c` A [ a, b] .

Proprietatea de m`rginire a unei mul\imi A R poate fi exprimat` folosind


propriet`\i ale modului unui num`r real. Avem urm`toarea caracterizare:
O mul\ime A R este m`rginit` dac` ]i numai dac` exist` M (0, ) cu
proprietatea c`
x TM , " x A . (2)

EXEMPLU
S` se arate c` mul\imile urm`toare sunt m`rginite:

(-1) n
2x
a) A = n N* ; b) A = 2 x R; c) A = {2sin x x R}.
n

x +1
Solu\ie.
(-1) n 1
a) Se observ` c` = T1, " n N* ]i se ia M =1.
n n
2x
b) Avem: T1, " x R (verificare) ]i se ia M =1.
x 2 +1
c) Deoarece sin x T1, " x R , rezult` c` 2 sin x T2, " x R ]i se consider`
M = 2.
106

Dac` A R este mul\ime m`rginit` inferior, mul\imea minoran\ilor s`i este un


interval de forma M1 = (-, m] . Num`rul real m, cel mai mare minorant al
mul\imii A, se nume]te margine inferioar` a mul\imii A ]i se noteaz` inf A (fig. 1.7.).
- M1 A + - A M2 +
] ]
minoran\i m
= m majoran\i
M

=
inf A sup A
Fig. 1.7. Fig. 1.8
Dac` A R este mul\ime m`rginit` superior, mul\imea majoran\ilor s`i este un
interval de forma M2 = [M , ) . Num`rul real M, cel mai mic majorant al mul\imii
A, se nume]te margine superioar` a mul\imii A ]i se noteaz` sup A (fig. 1.8.).
O mul\ime m`rginit` A R are margine inferioar` ]i margine superioar`.
Marginile unei mul\imi m`rginite sunt unice.
Pentru o mul\ime A R care este nem`rginit` inferior nu exist` margine
inferioar`. {n acest caz, se convine s` se considere ca inf A =- .
De asemenea, o mul\ime A R care este nem`rginit` superior nu are
margine superioar`. {n acest caz se convine s` se considere c` sup A =+ .
Simbolurile - , + sunt numite numere improprii sau numere infinite.
Mul\imea format` din toate numerele reale (numere finite), [mpreun` cu -
]i + se nume]te dreapta [ncheiat` ]i se noteaz` R.
A]adar, R = R {-, } sau R = [- , ] .

PROBLEME REZOLVATE
S` se arate c` urm`toarele mul\imi sunt nem`rginite:
a) A = N; b) A = Z; {
c) A = n 2 n N . }
Solu\ie
a) Pentru a ar`ta c` o mul\ime nu este m`rginit`, se arat` c` aceasta nu are cel
pu\in un minorant sau nu are cel pu\in un majorant. Deoarece 0Tx , " x N,
rezult` c` mul\imea N este m`rginit` inferior. Mul\imea minoran\ilor este
M = (-, 0] , deci inf A = 0 .
Vom ar`ta c` N nu este m`rginit` superior. Dac` presupunem c` M (0, )
este un majorant pentru mul\imea N, atunci nTM , " n N (fig. 1.9.).
- n1 +
0 1 2 3 ... n ... M
Fig. 1.9.
107

Dar [M ] N, iar num`rul n1 = 1+[M ] este num`r natural ]i n1 > M , deci M


nu ar fi majorant pentru N, ceea ce contrazice alegerea lui M. A]adar, mul\imea N
nu este m`rginit` superior ]i avem sup N=+ .

b) Deoarece N Z, iar N este nem`rginit`, rezult` c` ]i mul\imea Z este


nem`rginit` superior. Mai mult, mul\imea Z este nem`rginit` ]i inferior
(demonstra\i!).

c) Proced`m analog punctului a). Dac` ar exista M (0, ) majorant al


mul\imii A, atunci n 2TM , " n N sau nT M , " n N. Lu@nd m = [ M ]+1 se
ob\ine c` m 2 A ]i M < m 2 , deci se contrazice faptul c` M este majorant pentru
A.

OBSERVA|IE
Mul\imile Q, R, R \ Q sunt mul\imi nem`rginite inferior ]i superior.

Referitor la simbolurile - ]i + sunt acceptate urm`toarele opera\ii:

(+) + (+) =+ ; (-) (+) =- ;


(-) + (-) =- ; (+) (-) =- ;
(+) (+) =+ ; (-) (-) =+ ;
(+) + a =+ , " a R ; a + (+) =+ , " a R ;
(-) + a =- , " a R ; a + (-) =- , " a R ;
a (+) =+ , dac` a > 0 ; a (-) =- , dac` a > 0 ;
a (+) =- , dac` a < 0 ; a (-) =+ , dac` a < 0 ;
a a
= 0, " a R ; = 0, " a R .
+ -

Pentru opera\ii de forma: (+) - (+) , (-) - (-) , 0 (+) , 0 (-) ,


+ - + -
(+) 0 , (-) 0 , , , , nu se atribuie niciun sens.
+ - - +
108

1.1.3. Intervale de numere reale


Fie a, b R, a < b ]i punctele A(a), B (b) asociate acestora pe axa numeric`.
A(a) B(b)
- +
xTa aTxTb xUb
Fig. 1.10
Punctele A ]i B determin` pe axa numeric` mul\imi de puncte reprezentate de
segmentele [ AB] ]i de semidreptele cu extremit`\ile A ]i B (fig. 1.10).
Aceste mul\imi pot fi caracterizate cu ajutorul absciselor. Astfel, vom avea:
not ( )
{x R a < x < b} = (a, b) a b
interval deschis;
not
[ ]
{x R aTxTb} =[ a, b] a b
interval [nchis;
not
[ )
{x R aTx < b} =[ a, b) a b
interval [nchis la st@nga ]i deschis la dreapta;
not
( ]
{x R a < xTb} = (a, b] a b
interval deschis la st@nga ]i [nchis la dreapta. Fig. 1.11.
Intervalele definite mai sus se numesc intervale m`rginite. Numerele a ]i b se
numesc extremit`\ile intervalului. Din punct de vedere geometric, un interval
m`rginit reprezint` un segment de dreapt` (fig. 1.11).
{n cazul [n care a = b, atunci [ a, a] = {a} .
not
{x R x > b} = (b , ) interval deschis (
b
la st@nga ]i nem`rginit la dreapta;
not
[ )
{x R x < a} = (-, a) interval deschis a
la dreapta ]i nem`rginit la st@nga;
not
[ )
{x R xUb} =[ b, ) interval [nchis la b
st@nga ]i nem`rginit la dreapta;
not
( ]
{x R xTa} = (-, a] interval [nchis a
la dreapta ]i nem`rginit la st@nga. Fig. 1.12.
Imaginile geometrice ale acestor intervale sunt semidrepte (fig. 1.12.).
109

Intervale simetrice
Fie a un num`r real pozitiv. Un interval de forma [-a, a] sau (-a, a) se
nume]te interval simetric. Imaginea geometric` a unui interval simetric este un
segment pe axa numeric` cu mijlocul situat [n origine (fig. 1.13).
- + - ( ) +
[ ]
-a 0 a -a 0 a
Fig. 1.13.

Avem: [-a, a] = {x R -aT x Ta} = {x R x Ta};


(-a, a) = {x R -a < x < a} = {x R x < a}

Intervale centrate [ntr-un punct


Fie a R ]i r (0, ) . Intervalele de forma (a - r, a + r ) sau [ a - r, a + r]
se numesc intervale centrate [n a. Imaginea geometric` a unui interval centrat [n
a R este un segment cu mijlocul situat [n punctul A(a) (fig. 1.14).

A(a) + A(a) +
- ( ) - [ ]
a-r a+r a-r a+r
Fig. 1.14.

Folosind propriet`\i ale modulului de numere reale se ob\ine:


(a - r, a + r ) = {x R a - r < x < a + r} = {x R -r < x - a < r} =
= {x R x - a < r}.

[ a - r, a + r] = {x R a - rT x Ta + r} = {x R -rT x - aTr} =
= {x R x - a Tr}.

OBSERVA|IE
Pentru oricare punct x 0 R exist` o infinitate de intervale centrate [n x 0 ,
de exemplu (x 0 - n, x 0 + n) , n N* .
110

Oricare interval de forma (a, b) sau [ a, b], cu a < b este interval centrat [n
a+ b
x0 = (fig. 1.15).
2
- ( ) +
a x0 = a +b b
2
Fig. 1.15

Dac` I = (a, b) ]i x 0 I , atunci exist` intervale centrate [n x 0 incluse [n I.


{ntr-adev`r, dac` lu`m e = min(x 0 - a , b - x 0 ) , atunci (x 0 - e, x 0 + e) (a, b)
(fig. 1.16.).
( ) ) ) ) (
a x0 x0+e b a x0-e x0 b

Fig. 1.16.

1.1.4. Vecin`t`\ile unui punct pe axa real`


DEFINI|II
Se nume]te vecin`tate a punctului x 0 R orice interval deschis
I = (a, b ) R cu proprietatea c` x 0 I .
Se nume]te vecin`tate a lui - orice interval deschis
I = (-, a ) R.
Se nume]te vecin`tate a lui + orice interval deschis
I = (a, ) R.

Se observ` u]or c` oricare ar fi x 0 R el are o infinitate de vecin`t`\i.


Mul\imea vecin`t`\ilor lui x 0 R se noteaz` V (x 0 ) .
- (a, b) V (x0) +
( )
a x0 b
- V V (-) + - V V (+) +
( ) (
a a
Fig. 1.17.
111

EXEMPLU
Mul\imile (-1, 1) , (-, 1) , (-1, ) sunt vecin`t`\i ale lui x 0 = 0 .
Totodat`, mul\imea (-, 1) V (-) , iar (-1, ) V (+) .

Propriet`\i ale vecin`t`\ilor


Dac` V1 , V 2 V (x 0 ) , atunci ]i V1 IV 2 V (x 0 ) .
Dac` V1 , V 2 , ...,V n V (x 0 ) , atunci V1 IV 2 I ... IV n V (x 0 ) pentru
oricare n N* .
Dac` V V (x 0 ) , atunci oricare interval deschis I = (a, b) cu
proprietatea V I este vecin`tate a lui x 0 .
Dac` V V (x 0 ) ]i y V , atunci V V ( y ) .

Dup` cum s-a ar`tat, dac` x 0 (a, b) , atunci exist` un interval I centrat [n x 0
cu proprietatea c` I (a, b) . A]adar, oricare ar fi V V (x 0 ) , exist` cel pu\in o
vecin`tate
V1 = (x 0 - r, x 0 + r ) V (x 0 ) .

Aceast` proprietate permite ca [n multe cazuri s` se lucreze numai cu


vecin`t`\i centrate.

TEOREMA 1 (de separare).


Fie x , y R, x < y . Atunci exist` vecin`t`\ile V1 V (x ) ]i
V2 V ( y ), cu proprietatea c` V1 I V2 =.

Demonstra\ie.
Alegem z (x , y ) ]i vecin`t`\ile V1 V (x ) , V1 = (-, z ) , V 2 V ( y ) ,
V 2 = (z , +) (fig. 1.18) .
- x z y +
{
{
V1 V2
Fig. 1.18.
Avem V1 IV 2 = ]i teorema este demonstrat`.
112

Puncte de acumulare ale unei mul\imi

DEFINI|IE.
Fie A R o mul\ime nevid`. Num`rul x 0 R se nume]te punct de
acumulare al mul\imii A dac` pentru orice vecin`tate V V (x 0 )
mul\imea V I A are cel pu\in dou` elemente.
Mul\imea punctelor de acumulare ale mul\imii A se noteaz` A.

O mul\ime A R poate avea mai multe puncte de acumulare sau niciunul.


Num`rul x 0 A se nume]te punct izolat al mul\imii A dac` nu este punct de
acumulare al mul\imii A.

EXEMPLE
Intervalele (a, b), [ a, b] , [ a, b) , (a, b] au mul\imea punctelor de
acumulare intervalul [ a, b] .

Dac` A = Q, atunci A = R.
Mul\imea N are un singur punct de acumulare +, iar mul\imea Z are
punctele de acumulare - ]i +.
Orice mul\ime finit` nu are puncte de acumulare, ea este format` doar din
puncte izolate.
113

! Exerci\ii ]i probleme
Exersare
E1. S` se determine mul\imile de minoran\i ]i majoran\i pentru mul\imile:
a) A = (-3, 5] ; b) A = (-2, 3) ;
c) A = [-5, 4] ; d) A = (-2, 1) U (3, 5) ;
e) A = (1, 5] U[ 6, 11] ; f) A = [-1, 1) U{3}.

E2. S` se determine mul\imea minoran\ilor ]i mul\imea majoran\ilor pentru


mul\imile:
{ }
a) A = x R x 2 - 3x = 0 ; {
b) A = x R x 2 - 3x T 0 ; }
c) A ={x R x - 3T2}; d) A = {x R x - 3 T 1};

e) A = {x (0, ) 2 T 0, 25};
x-3
{
f) A = x R 0, 125T 4 x T 0, 25 ; }
g) A = {x R log 2 (x -1)T2}; h) A = {x R log 2 (x -1)T log 4 (3- x )}.

E3. S` se arate c` urm`toarele mul\imi sunt mul\imi m`rginite:


2n
a) A = {sin x x R }; b) A = n N ;
n +1
48
c) A = { }
n +1 - n n N ; d) A = n N
n +1
N ;

2 x +1
e) A = 2 x R ; f) A = 2 x R .
x +1 x + x +1

E4. S` se scrie cu ajutorul intervalelor mul\imile:


a) A = {x R x T3}; b) A = {x R x -1 T2};
1
c) A = {x R x - 2 U1}; d) A = x R T1;
x
x -1
x 2 -4

e) A = x R 2 U 0; f) A = x R 2
T1;
x -4
x -9
{ }
g) A = x R 2 x+1T16 x (0,25) x+1 ; {
h) A = x R }
x - 3Tx - 3 .
114

E5. S` se precizeze care dintre mul\imile urm`toare sunt vecin`t`\i ale


num`rului x 0 = 0, respectiv x 1 =-1;
a) V1 = (-5, 7) ; b) V 2 = (-1, 0) ; c) V 3 = (0, ) ;
d) V 4 = (-1, ) ; e) V 5 = N; f) V 6 = Z;
g) V7 = Q; h) V 8 = R; i) V 9 = R \ {0} .

E6. S` se precizeze care dintre mul\imile urm`toare sunt vecin`t`\i pentru + :


a) V1 = (-6, ) ; b) V 2 = (100, ) ; c) V 3 = ( 2 , ) ;
d) V 4 = (-, 10) ; e) V 5 = Z; f) V 6 = Q;
g) V7 = R \ Q; h) V 8 = R \ Q; i) V 9 = R;

E7. S` se determine punctele de acumulare [n R pentru mul\imile:


a) A = [ 0, 3) ; b) A = {0, 3} ; c) A = (-, 3) ;
d) A = (-2, 2) U (3, 5) ; e) A = N \ {0, 1} ; f) A = (1, 2) U{5} .

E8. S` se demonstreze c` urm`toarele mul\imi sunt nem`rginite (inferior sau


superior):
a) A = (-, 3] ; b) A = (-1, ) ;
1
{
c) A = (-1) n n n N ; } d) A = x (0, 1);
x
x -1
e) A = {x R x -1 U2}; f) A = x (2, );
x -2
g) A = {x N 7 divide x }.
115

1.2. Limita unei func\ii [ntr-un punct


Fie f : D R o func\ie real` de variabil` real` ]i x 0 D un punct de
acumulare pentru D. Ne propunem s` studiem ce se [nt@mpl` cu valorile func\iei f
atunci c@nd argumentul x este din ce [n ce mai aproape de punctul x 0 .
{ntrebarea care se pune este dac` ]i valorile f (x ) ale func\iei se apropie din
ce [n ce mai mult de un anumit num`r l R.
Cu alte cuvinte, problema care se pune este dac` pentru valorile argumen-
tului x [ntr-o vecin`tate suficient de mic` V V (x 0 ), valorile f (x ) ale func\iei f
apar\in unei vecin`t`\i oric@t de mici a unui num`r l R.

EXEMPLE
1. Fie f :R R, f (x ) = x +1 ] i x 0 =-1 punct de acumulare pentru R.
1 1
Consider`m vecin`tatea V n =-1- , -1+ , n N* a lui x 0 =-1.
n n
Pentru n = 1 ]i n = 2, avem situa\iile redate [n fig. 1.19, respectiv fig. 1.20.
y y

A 1 1
)

A 0,5
V1 f (x)
x x
)

-2 -1
( x O) ( )O
-1 x -1,5 -0,5 1 2
f (x) -0,5
(

V2 B
-1
(

Fig. 1.19. Fig. 1.20


Lectur@nd graficele din figurile de mai sus se desprind urm`toarele concluzii:
Pentru x V1 = (-2, 0) , valorile func\iei f apar\in intervalului (-1, 1),
ilustrat geometric de segmentul (AB). A]adar, dac` x (-2, 0) atunci
-1T f (x ) T1.
3 1
Pentru x V 2 =- , - , valorile func\iei f apar\in intervalului
2 2
1 1
- , . A]adar, - 1 T f (x ) T 1 , " x - 3 , - 1 .
2 2 2 2 2 2
116

Pentru valori ale lui x V 2 , deci mai apropiate de punctul x 0 =-1,


valorile f (x ) apar\in unui interval care este "mai mic". Observ@nd c`
1 1
intervalele (-1, 1) ]i- , sunt vecin`t`\i ale lui 0, putem spune c`, [n
2 2
al doilea caz, valorile lui f apar\in unei vecin`t`\i "mai mici" a lui 0.
1 1 1 1
Dac` V n =-1- , -1+ , atunci avem c` -1- < x <-1+ sau
n n n n
1 1 1 1
- < x +1 < , deci f (x ) - , , adic` f (x ) este [ntr-o vecin`tate
n n n n
foarte mic` a lui 0. Cu alte cuvinte, se observ` c` dac` x se apropie de
x 0 =-1, atunci valorile func\iei se apropie foarte mult de 0.

1 x
2. Fie f :R R, f (x ) = ]i x 0 =+ punct de acumulare pentru R.
2
Consider`m vecin`t`\ile lui +, V a = (a, ) . Pentru a {1, 2, 3} , avem situa\iile
redate [n fig. 1.21, 1.22, 1.23.
y y y

2 2 2

1 1 1
A A
A
)

f (x)
()

()

( ( (
(

-1 O 1 x 2 3 x -1 O 1 2 3 x -1 O 1 2 3 x
V1 V2 V3

Fig. 1.21 Fig. 1.22 Fig. 1.23.


Se observ` c` :
1
pentru x V1 = (1, ) , avem f (x ) 0, ;
2
1
pentru x V 2 = (2, ) , avem f (x ) 0, ;
4
1
pentru x V 3 = (3, ) , avem f (x ) 0, .
8
Mai general, fie n N* ] i V n = (n, +) vecin`tate pentru +.
117

Dac` x V n , deci x > n , folosind monotonia func\iei exponen\iale f, rezult`


c` 0 < f (x ) < f (n) . Aceast` rela\ie se mai scrie
1
0 < f (x ) < n
, " n N* , x V n .
2
1
Deoarece pentru n valori ale lui n mai apropiate de + valorile pentru
2n
sunt foarte aproape de zero, putem spune c` ]i valorile func\iei f sunt foarte
apropiate de zero.
A]adar, pentru valori ale lui x din ce [n ce mai mari, mai apropiate de +,
valorile func\iei sunt mai apropiate de 0. {ntr-o alt` formulare, putem spune c`
pentru valori ale lui x tinz@nd la +, valorile lui f tind la 0.
Ca o prim` observa\ie asupra comportamentului valorilor func\iilor considerate [n
cele dou` cazuri, se poate afirma c` dac` x tinde c`tre un punct x 0 , atunci valorile f (x )
ale func\iei tind c`tre o anumit` valoare l ([n cazurile de mai sus l = 0). Mai mult, dac`
V V (l) este o vecin`tate a punctului l, observ`m c` exist` o vecin`tate U V (x 0 )
cu proprietatea c` " x U, atunci f (x ) V . (fig. 1.24, respectiv fig. 1.25).
y y

1 1
$U
)
)

-1 "V "V
( ) (
(

O 1 x -1 O 1 $U 2 3 x
(

Fig. 1.24. Fig. 1.25.

DEFINI|IE
Fie f :D R o func\ie real` de variabil` real` ]i x 0 D un punct
de acumulare pentru D. Num`rul l R se nume]te limita func\iei f [n
punctul x0 dac` pentru orice vecin`tate V V (l ) exist` o vecin`tate
U V (x 0 ) cu proprietatea c` dac` x (U I D ) \ {x 0}, atunci
f (x ) V .
118

Dac` l este limita func\iei f [n x 0 , se folose]te scrierea l = lim f (x ) ]i se


x x 0
cite]te: limita func\iei f pentru x tinz@nd la x 0 sau limit` din f (x ) c@nd x
tinde c`tre x 0 .
Pentru func\iile din exemplele considerate rezult` c` lim (x +1) = 0 ,
x-1
1
respectiv lim x = 0 .
x 2

OBSERVA|II
Problema existen\ei limitei unei func\ii f [ntr-un punct x 0 se poate pune
chiar dac` func\ia nu este definit` [n x 0 , dar x 0 este punct de acumulare al
domeniului de defini\ie.
Problema existen\ei limitei unei func\ii nu are sens [ntr-un punct care nu
este punct de acumulare pentru domeniul de defini\ie.
Astfel, dac` f :N R , atunci problema existen\ei limitei se pune numai [n
x 0 =, acesta fiind singurul punct de acumulare [n R al mul\imii N.
Astfel de func\ii definesc ]iruri de numere reale (an ) . Defini\ia limitei [n
x 0 =+ este echivalent` cu afirma\ia: Num`rul l R este limit` pentru ]irul
(an ) dac` [n afara oric`rei vecin`t`\i V V (l) se afl` un num`r finit de termeni
ai ]irului.

TEOREMA 2 (de unicitate a limitei).


Fie f :D R o func\ie real` de variabil` real` ]i x 0 D un punct
de acumulare pentru D. Dac` func\ia f admite limit` [n punctul x 0 ,
atunci aceasta este unic`.

Demonstra\ie.
Folosim metoda reducerii la absurd. Presupunem c` func\ia f admite [n x 0
limitele distincte l 1 , l 2 R. Din teorema de separare rezult` c` exist` vecin`-
t`\ile V1 V (l 1 ) ]i V 2 V (l 2 ) astfel [nc@t V1 IV 2 = (fig. 1.26).
V1 V2
- ( ) ( ) +
l1 l2
Fig. 1.26
119

Deoarece l 1 ]i l 2 sunt limite ale func\iei f [n x 0 rezult` c`:


exist` vecin`tatea U1 V (x 0 ) cu proprietatea c` dac`
x (U1 D) \ {x 0 }, atunci f (x ) V1 (1 ) ;
exist` vecin`tatea U 2 V (x 0 ) cu proprietatea c` dac`
x (U 2 D) \ {x 0 }, atunci f (x ) V 2 (2 ) .
Din rela\iile (1) ]i (2) rezult` c` pentru x (U1 U 2 D) \ {x 0 } am avea
c` f (x ) V1 V 2 = , ceea ce nu se poate. Aceast` contradic\ie arat` c`
presupunerea l 1 l 2 este fals`. A]adar, limita func\iei f [n punctul x 0 este
unic`.

1.3. Limite laterale


S` consider`m func\ia real` de variabil` real` f :R R,
-2x -1, xT0
f (x ) =
x +1, x >0
al c`rui grafic este reprezentat [n fig. 1.27.
y

f (x)

x
x x
-1
2 f (x)

-1

Fig. 1.27.
120

Lectur@nd graficul redat [n figura de mai sus [n leg`tur` cu comportarea


func\iei f [n jurul punctului de acumulare x 0 = 0 din domeniul de defini\ie se pot
desprinde urm`toarele concluzii:
Pentru valori ale lui x < 0, din ce [n ce mai apropiate de 0, valorile
func\iei f sunt din ce [n ce mai aproape de -1. Cu alte cuvinte, pentru x
tinz@nd la 0, dar cu valori negative, valorile func\iei f tind c`tre -1.
Pentru valori ale lui x > 0, din ce [n ce mai apropiate de 0, valorile
func\iei f sunt din ce [n ce mai apropiate de 1. Cu alte cuvinte, pentru x
tinz@nd la 0, dar cu valori pozitive, valorile func\iei f tind c`tre 1.
Dac` consider`m restric\iile func\iei f la intervale (-, 0) ]i, respectiv
(0, ), cele dou` concluzii se pot reformula astfel:
func\ia f (-, 0 ) are limita l s =-1 [n punctul x 0 = 0 ;
func\ia f (0 , ) are limita l d =1 [n punctul x 0 = 0 .
Aceste noi formul`ri conduc la urm`toarele defini\ii:

DEFINI|II
Fie f :D R o func\ie real` de variabil` real` ]i x 0 D un punct
de acumulare pentru D ]i A = D (-, x 0 ), B = D (x 0 , ).
Num`rul l s R se nume]te limita la st@nga a func\iei f [n
punctul x 0 dac` lim f A (x ) = l s .
xx0

Num`rul ld R se nume]te limita la dreapta a func\iei f [n


punctul x 0 dac` lim f B (x ) = ld .
xx0

Limitele la st@nga ]i la dreapta ale func\iei f [n punctul x 0 D se


numesc limitele laterale ale func\iei f [n punctul x 0 .

Pentru limita la st@nga a func\iei f [n punctul x 0 se folosesc nota\iile:

lim f (x ) sau f (x 0 - 0) sau lim f (x ) , iar pentru limita la dreapta a func\iei f [n


x x 0 x k x0
x<x 0
punctul x 0 se folosesc nota\iile lim f (x ) sau f (x 0 + 0) sau lim f (x ) .
OBSERVA|II x x 0
x>x 0
x m x0
121

Dac` func\ia f :D R are limit` la st@nga [n punctul x 0 D, atunci


aceasta este unic`.
Dac` func\ia f :D R are limit` la dreapta [n punctul x 0 D, atunci
aceasta este unic`.
Este posibil ca o func\ie f :D R s` admit` [n x 0 D limit` lateral` la
st@nga, dar s` nu aib` limit` lateral` la dreapta sau reciproc.
Fie f :(a, b) R . Atunci limita la st@nga [n a ]i limita la dreapta [n b nu
au sens. Dac` func\ia f are limite [n punctele a ]i b, acestea coincid cu
limita la deapta [n a ]i limita la st@nga [n b.

TEOREMA 3
(de caracterizare a limitei cu ajutorul limitelor laterale).

Fie f :D R o func\ie real` de variabil` real` ]i x 0 D un punct


de acumulare pentru D. Dac` func\ia f are limite laterale [n x 0 , atunci f
are limit` [n x 0 dac` ]i numai dac` limitele laterale sunt egale. {n acest
caz:
lim f (x ) = f (x 0 - 0) = f (x 0 + 0).
xx0

Teorema 3 este util`, [n special, [n cazul func\iilor definite printr-o acolad`.


-2x -1, xT0
Func\ia f :R R, f (x ) = are limite laterale [n x = 0 ]i
x +1, x >0
f (0 - 0) =-1 ]i f (0 + 0) = 1. Conform teoremei 3 rezult` c` func\ia f nu are
limit` [n punctul x = 0.
x + m, x 1
Pentru func\ia f :R R, f (x ) = , avem c` f (1- 0) = 1+ m
4x , x >1
]i f (1+ 0) = 4. Conform teoremei 3 func\ia f are limit` [n x 0 = 1, dac` ]i numai
dac` 1+ m = 4, deci pentru m = 3.
122

1.4. Calculul limitelor de func\ii

1.4.1. Limitele unor func\ii elementare


LIMITA FUNC|IEI CONSTANTE
Fie f :R R, f (x ) = c, c R . Dac` x 0 R este punct de acumulare al
mul\imii R, atunci:
lim c = c .
x x 0

(limita unei constante este egal` cu acea constant`).


{ntr-adev`r, fie V V (c ) , V = (a, b) o vecin`tate a lui c (fig. 1.28).
y

b
(

V c y=c

a
)

( )
O x0 x x

Fig. 1.28.
Dac` U V (x 0 ), avem c` f (x ) = c, " x U ]i se ob\ine c` f (x ) V ,
" x U . A]adar, lim f (x ) = c .
x x 0

LIMITA FUNC|IEI DE GRADUL I


Fie f :R R, f (x ) = ax + b, a , b R , a 0 . Dac` x 0 R atunci avem:
lim (ax + b) = ax 0 + b, dac` x 0 R ;
x x 0
- , a > 0
lim (ax + b) = a (-) = ;
x- + , a < 0
- , a < 0
lim(ax + b) = a (+) = .
x + , a > 0
123

Pentru justificarea rezultatelor de mai sus, vom lectura graficul func\iei de


gradul 1 [n fiecare caz.
Fie x 0 R ]i a R* . {n func\ie de semnul lui a reprezent`rile graficului
sunt redate [n fig. 1.29 ]i, respectiv, fig. 1.30.
y y
a>0 a<0
f (x)

f (x0)
f (x) f (x)
f (x0)

x f (x) x
O x x0 x O x x0 x

Fig. 1.29. Fig. 1.30.

Lectur@nd graficul din fig. 1.29, se observ` c` pentru a > 0:


lim f (x ) = f (x 0 ) , adic` lim (ax + b) = ax 0 + b ;
x x 0 x x 0
x<x 0 x<x 0
lim f (x ) = f (x 0 ) , adic` lim (ax + b) = ax 0 + b .
x x 0 x x 0
x>x 0 x>x 0

Pentru cazul a < 0, prin lecturarea graficului din fig. 1.30 se ob\ine:
lim f (x ) = f (x 0 ) , adic` lim (ax + b) = ax 0 + b ;
x x 0 x x 0
x<x 0 x<x 0
lim f (x ) = f (x 0 ) , adic` lim (ax + b) = ax 0 + b .
x x 0 x x 0
x>x 0 x>x 0

A]adar, pentru oricare x 0 R se ob\ine c` func\ia de gradul 1 are limite


laterale [n x 0 ]i aceste limite laterale sunt egale.
{n concluzie, conform teoremei 3 ob\inem c` func\ia de gradul 1 are limit`
[n orice punct x 0 R ]i
lim (ax + b) = ax 0 + b .
x x 0
124

Fie x 0 = ]i a R* . Reprezent`rile grafice sunt redate [n fig. 1.31. ]i


fig. 1.32.:
y + y +
f (x) f (x)
a>0 a <0

- x + - O x +
O x x x x
f (x) f (x)
- -
Fig. 1.31. Fig. 1.32.

Prin lectur` grafic` se ob\ine:

Dac` a > 0, atunci lim(ax + b) =+ ] i lim (ax + b) =- .


x x-

Dac` a < 0, atunci lim(ax + b) =- ] i lim (ax + b) =+ .


x x-

EXEMPLE
lim(2x - 3) = 2 4 - 3 = 5 ;
x 4

lim (-3x + 5) =-3 (-2) + 5 = 11;


x-2

lim(3x -14) = 3 =+ ;
x

lim (3x -14) = 3 (-) =- ;


x-

lim (-2x +1) =-2 (-) =+ .


x-
125

LIMITA FUNC|IEI DE GRADUL 2


Fie f :R R, f (x ) = ax 2 + bx + c, a , b, c R , a 0 . Calculul limitei
func\iei [n punctul x 0 R se ob\ine prin lecturarea reprezent`rilor graficului
redate [n fig. 1.33 ]i fig. 1.34.
y y
f (x)
f (x) a>0 a< 0
f (x0 )

f (x0 ) f (x)

f (x)

O x x0 x x x O x x0 x x
f (x)

Fig. 1.33. Fig. 1.34.


Rezult` c` func\ia de gradul 2 are limite laterale egale [n orice punct x 0 R
]i c` lim f (x ) = f (x 0 ) . A]adar, lim (ax 2 + bx + c ) = ax 02 + bx 0 + c .
x x 0 x x 0

Pentru x 0 = avem reprezent`rile grafice [n fig. 1.35 ]i 1.36.


y + y +

a> 0 a< 0

f (x)

- + - x x +
x O x x O x
f (x)
- -
Fig. 1.35. Fig. 1.36.
Pentru a > 0, rezult` c` lim f (x ) =+ ] i lim f (x ) =+ .
x x-
Pentru a < 0, rezult` c`
lim(ax 2 + bx + c ) =- ] i lim (ax 2 + bx + c ) =- .
x x-
126

A]adar,
ax 2 + bx + c , x R
lim (ax 2 + bx + c ) = 0 0 0
.
x x 0 a () , x 0 =

EXEMPLE
lim(2x 2 - x ) = 2 32 - 3 = 15 ;
x 3
lim(-2x 2 + 3x +1) =-212 + 31+1 = 2 ;
x1
lim (2x 2 - x +1) = ;
x-
lim (-3x 2 + 4x ) =- .
x+

LIMITA FUNC|IEI RADICAL DE ORDINUL 2


Fie f :[ 0, ) R , f (x ) = x ] i x 0 (0, ) . Graficul func\iei este redat [n
fig. 1.37.
y y +

f (x) f (x)
f (x0)
f (x) f (x)
+
O x x0 x x O x x x

Fig. 1.37. Fig. 1.38.

Se observ` c` pentru x 0 [ 0,+) avem c`:


lim f (x ) = f (x 0 ) , adic` lim x = x 0 ;
x x 0 x x 0
x<x 0 x<x 0

lim f (x ) = f (x 0 ) , adic` lim x = x 0 .


x x 0 x x 0
x>x 0 x>x 0
127

A]adar, func\ia radical de ordinul 2 are limite laterale egale [n oricare punct
x 0 (0, ) ]i astfel lim x = x 0 . Dac` x 0 = 0 , atunci limita func\iei radical
x x 0
de ordinul 2 este dat` de limita lateral` la dreapta.
Din lectura graficului (fig. 1.38) se ob\ine c` lim x = 0 . De asemenea, din
x 0
x>0

fig. 1.38 se ob\ine c` lim x =+ .


x
A]adar,

x , x 0 [ 0, +)
lim x = 0 .
x x 0
+ , x 0 =+

LIMITA FUNC|IEI RADICAL DE ORDINUL 3


Fie f :R R, f (x ) = 3 x ]i x 0 R .
y +

f (x)
f (x0)
f (x)
- x O +
x x0 x x x

-
Fig. 1.39.

Lectur@nd graficul func\iei redat [n fig. 1.39 se ob\ine c` func\ia radical de


ordinul 3 are limite laterale egale [n x 0 , " x 0 R ]i

3 x , x R
3
0 0
lim x = + , x 0 =+ .
x x 0
- , x 0 =-
128

EXEMPLE
1 1
lim x = 4 = 2 ; lim x = = ;
x 4
x
1 9 3
9
3
lim x =+ ; lim x =- ;
x x-

1 1
lim 3 x = 3 27 = 3; lim 3 x = 3 = .
x 27
x
1 8 2
8

LIMITA FUNC|IEI EXPONEN|IALE


Fie f :R (0, ), f (x ) = a x , a (0, ) / {1} . Pentru studiul limitei func\iei
exponen\iale [n puncte x 0 R studiem reprezent`rile grafice din fig. 1.40 ]i 1.41.
y
a<1

1
f (x)
f (x0)
f (x)
O x x0 x x

Fig. 1.40. Fig. 1.41.

Se observ` c` [n punctul x 0 R func\ia exponen\ial` are limite laterale egale


]i:
lim f (x ) = f (x 0 ) , adic` lim a x = a x 0 ;
x x 0 x x 0
x<x 0 x<x 0

lim f (x ) = f (x 0 ) , adic` lim a x = a x 0 .


x x 0 x x 0
x>x 0 x>x 0
129

Pentru x 0 = studiem reprezent`rile grafice din fig. 1.42 ]i fig. 1.43:


y + y +
a>1 a<1
f (x) f (x)

1 1

f (x) + - f (x)
+

- x O x x x O x x
- -
Fig. 1.42. Fig. 1.43.
Se observ` c` pentru a >1 avem:
lim f (x ) = 0 , adic` lim a x = 0 ;
x- x-
lim f (x ) =+ , adic` lim a x =+ .
x x+

Pentru a <1 se ob\ine:


lim f (x ) =+ , adic` lim a x =+ ;
x- x-
x
lim f (x ) = 0 , adic` lim a = 0 .
x x

A]adar, func\ia exponen\ial` are limit` [n orice punct x 0 R ]i


a x 0 , x R
0

x
lim a = 0 , x 0 =+, a < 1 sau x 0 =-, a > 1 .
x x 0
+ , x 0 =+, a > 1 sau x 0 =-, a < 1

EXEMPLE
x 2
1 x 1 -2
> lim 3 = 3 = 9 ; > lim = = 4 ;
x 2 x-2 2 2
1 x 1
> lim = ; > lim 4 x = 4-1 = ;
x- 5 x-1 4

x
1 x
> lim 5 = 0 ; > lim
= 0.
x- x 2
130

LIMITA FUNC|IEI LOGARITMICE

Fie f :(0, ) R, f (x ) = log a x , a (0, ) \ {1} . Pentru calculul limitei


func\iei logaritmice [n punctul x 0 (0, ) studiem reprezent`rile grafice redate
[n fig. 1.44 ]i 1.45.
y a>1 y a<1
f (x)
f (x0)
f (x)

x x0 x
O 1 x x0 x x O 1 x
f (x)
f (x0)
f (x)

Fig. 1.44. Fig. 1.45.

Rezult` c` func\ia logaritmic` are limite laterale egale pentru x 0 (0, ) ]i:
lim f (x ) = f (x 0 ) , adic` lim log a x = log a x 0 ;
x x 0 x x 0
x<x 0 x<x 0

lim f (x ) = f (x 0 ) , adic` lim log a x = log a x 0 .


x x 0 x x 0
x>x 0 x>x 0

A]adar, func\ia logaritmic` are limit` [n orice punct x 0 (0, ) ]i


lim log a x = log a x 0 .
x x 0

Domeniul de defini\ie al func\iei logaritmice are ca puncte de acumulare ]i


punctele x 0 = 0 ] i x 0 =+ .

Pentru x 0 = 0, limita func\iei exist` numai [n partea dreapt`.

Pentru calculul limitelor func\iei logaritmice [n x 0 = 0 ] i x 0 =+ , studiem


reprezent`rile grafice redate [n fig. 1.46 ]i fig. 1.47.
131

y + a>1 y + a<1
f (x)

f (x)
x + x +
O 1 x x O x1 x
f (x)

-
f (x)
-

Fig. 1.46. Fig. 1.47.


Rezult` c` func\ia logaritmic` are limite [n punctele x 0 = 0 ]i x 0 =+ ]i
anume:
pentru a >1:
lim f (x ) =- , adic` lim log a x =-;
x 0 x 0
x>0 x>0
lim f (x ) =+ , adic` lim log a x =+.
x x

pentru a <1:
lim f (x ) =+ , adic` lim log a x =+;
x 0 x 0
x>0 x>0
lim f (x ) =- , adic` lim log a x =-.
x x

{n concluzie, func\ia logaritmic` are limit` [n orice punct de acumulare al


domeniului de defini\ie ]i avem:
log a x 0 , x 0 (0, )

lim log a x = + , x 0 = 0, a < 1 sau x 0 =+, a > 1.
x x 0
- , x 0 = 0, a > 1 sau x 0 =+, a < 1

EXEMPLE
> lim log 3 x =-; > lim log 1 x = log 1 64 =-6;
x 0 x 64
x>0 2 2
> lim log 3 x =; > lim log 2 x = log 2 8 = 3;
x x 8
> lim log 0 ,1 x =+; > lim log 0 ,( 3) x =- .
x 0 x
x>0
132

PROBLEME REZOLVATE
1. S` se studieze existen\a limitelor func\iei f :D R [n punctele specificate:
3x + 5, xT0
a) f :R R, f (x ) = x , x 0 = 0;
2 + 4 , x > 0
ln x , x (0, 1)
b) f :(0, ) R, f (x ) = 2 , x 0 {0, 1} .
x -1, x [1, )
Rezolvare.
a) Calcul`m limitele laterale ale func\iei f [n x 0 = 0 . Rezult`:
lim f (x ) = lim(3x + 5) = 3 0 + 5 = 5 ;
x 0 x 0
x<0

lim f (x ) = lim(2 x + 4) = 2 0 + 4 = 5 .
x 0 x 0
x>0
A]adar, func\ia f are limite laterale [n x 0 = 0 ]i acestea sunt egale. Rezult` c`
func\ia f are limit` [n x 0 = 0 ]i lim f (x ) = 5 .
x 0

b) {n cazul x 0 = 0, dac` func\ia f are limit` [n x 0 = 0, atunci aceasta este dat`


de limita laterala [n dreapta punctului. Se ob\ine c` lim f (x ) = lim ln x =- .
x 0 x 0
x>0 x>0
Pentru cazul x 0 = 1, calcul`m limitele laterale. Se ob\ine:
lim f (x ) = lim ln x = ln 1 = 0 ] i lim f (x ) = lim(x 2 -1) = 12 -1 = 0 .
x1 x1 x1 x1
x<1 x>1
A]adar, limitele laterale ale func\iei f [n punctul x 0 = 1 sunt egale ]i rezult` c`
lim f (x ) = 0 .
x1

2. S` se determine constantele reale a ]i b pentru care func\ia f :R R,


f (x ) = ax 2 + bx + a + b verific` condi\iile:
lim f (x ) = 6 ] i lim f (x ) + 2 lim f (x ) = 0 .
x 2 x-1 x 0

Rezolvare.
Avem succesiv:
lim f (x ) = 4a + 2b + a + b = 5a + 3b = 6 ] i
x 2

lim f (x ) + 2 lim f (x ) = a - b + a + b + 2(a + b) = 4a + 2b = 0 .


x-1 x 0
133

5a + 3b = 6
Rezult` sistemul cu solu\ia a =-6, b = 12 , deci
4a + 2b = 0
f (x ) =-6x 2 +12x + 6 .

3. S` se determine valorile constantelor reale pentru care func\ia f :R R ,


2 x , xT0

f (x ) = ax + b , x (0, 1)
2 2
a x + bx - 2 , xU1
are limit` [n fiecare punct x 0 R.

Rezolvare.
Restric\iile func\iei f la intervalele (-, 0), (0, 1) ]i (1, ) au limit` [n fiecare
punct, fiind func\ie exponen\ial`, respectiv func\ie de gradul 1 ]i 2.
R`m@ne s` studiem existen\a limitelor [n punctele x 0 = 0 ] i x 0 = 1. Avem:
lim f (x ) = lim 2 x = 2 0 = 1 ] i lim f (x ) = lim(ax + b) = b .
x 0 x 0 x 0 x 0
x<0 x>0

Func\ia f are limit` [n x 0 = 0 dac` ]i numai dac` b =1.


Pentru x 0 = 1 se ob\ine:
lim f (x ) = lim(ax + b) = a + b = a +1 ] i
x1 x1
x<1
lim f (x ) = lim(a 2 x 2 + bx - 2) = a 2 + b - 2 = a 2 -1.
x1 x1
x>1

Func\ia f are limit` [n x 0 = 1 dac` ]i numai dac` a +1 = a 2 -1. Rezult`


ecua\ia a 2 - a - 2 = 0 cu solu\iile a =-1 ]i a = 2. A]adar,

2 x , xT0 2 x , xT0

f (x ) = -x +1, x (0, 1) sau f (x ) = 2x +1, x (0, 1).
2 2
x + x - 2 , xU1 4x + x - 2 , xU1
134

! Exerci\ii ]i probleme
Exersare
E1. S` se calculeze limitele:
a) lim 3; b) lim 5 3 ; c) lim 3
3;
x3 x0 x 2
x
d) lim(2x +1) ; e) lim- +1; f) lim(3x 2 - x + 2) ;
x 2 x p p x1

3
1 x
g) lim (5 +1) ; h) lim ln 3. i) lim log .
x+ x-1 x 5
E2. S` se calculeze:
a) lim[(x +1) 2 +1]; b) lim[2x + (x -1) 2 ]; c) lim (x 2 - 3) ;
x1 x x-
2 2
d) lim (-3x + 2 + x ) ; e) lim (-5x - 7x ) ; f) lim( x ) ;
x- x+ x9
g) lim log 3 x ; h) lim log 0 ,3 x ; i) lim log 1 x .
x 0 x 0 x
x>0 x>0 2
E3. S` se calculeze:
log 2 x log 3 ( x 2+1) x
1 x
a) lim(2 ); b) lim 3 ; c) lim log 5 2 ; d) lim log 3 .
x1 x 0 x5 x- 3
E4. S` se studieze existen\a limitei func\iei f [n punctele specificate:
2x 2 + 3, xT1
a) f :R R, f (x ) = , x 0 {1, 2} ;
5x -1, x > 1
x + 3, x (0, 1)
b) f : D R, f (x ) = x , x 0 {1, 0, +} .
4 , x (1, +)

Sintez`
S1. S` se determine parametrii reali pentru care:
a) lim[ (a -1) x + 3]= 6 ; b) lim(5 + 6ax ) = 23;
x1 x 3
c) lim(ax + 3x - 3) = 5 ; d) lim x = 3;
x a x a
2 2 3
e) lim(a x + 2ax +11) = a +14 ; f) lim x = 3;
x1 x a+1
g) lim x = a -1; h) lim 2 ax = 16 .
x a-1 x a
135

S2. S` se studieze existen\a limitei func\iei f :D R pe domeniul de defini\ie:


1
log2 x , x 0,
2
a) f :(0, 1) R, f (x ) = ;
1
2x - 2 , x , 1
2
2 x , x (0, 1)

b) f :(0,2] {3} R, f (x ) = log 2 x , x [1, 2] .

0 , x =3

S3. S` se determine constantele reale pentru care func\ia f are limit` [n punctele
specificate:

ax 2 + (a + 2) x , xT1
a) f :R R, f (x ) = , x 0 = 1;

3 x , x >1
(x + a) 2 + (x -1) 2 , xT1
b) f :R R, f (x ) = , x 0 = 1;
(x -1+ a) (x + 4 - a) , x > 1
ax + b, xT2

c) f :R R, f (x ) = log 2 x , x (2, 4) , x 0 {2 , 4} ;
2
ax + bx + 6 , xU4
2 ax , xT1

d) f :R R, f (x ) = 4 bx , x (1, 3) , x 0 {1, 3} .
( a+2 ) x
8 , xU3

S4. S` se studieze existen\a limitei func\iei f :D R [n punctele specificate:


a) f :R R, f (x ) = x , x 0 {-1, 0, 1} ;
b) f :R R, f (x ) = x - 3 , x 0 {0, 3, 4} ;
c) f :R R, f (x ) = x - 3 + x , x 0 {-5, 3, 5} ;

x , xT1
d) f :R R, f (x ) = , x 0 {0, 1} ;

x , x >1
x 2 -1, xT2

e) f :R R, f (x ) = , x 0 {-1, 1, 2} .
2
x +1, x > 2
136

1.4.3. Limitele func\iilor trigonometrice

LIMITA FUNC|IEI SINUS }I COSINUS


Fie func\ia f :R [-1, 1] f (x ) = sin x . Deoarece func\ia sinus este func\ie
periodic` cu perioada principal` T = 2p, pentru studiul limitele func\iei pe
domeniul maxim de defini\ie R, este suficient studiul limitei func\iei
x 0 [ 0, 2p]. Graficul func\iei f restric\ionat` la intervalul [ 0, 2p] este
reprezentat [n fig. 1.48.
y
f (x)
f (x0)

p
f (x)
2 x x0 x 2p
O x x0 x p 3p x
f (x) 2

f (x0)
f (x)

Fig. 1.48.
Se observ` c` pentru x 0 [ 0, 2p]:
lim f (x ) = f (x 0 ) , adic` lim sin x = sin x 0 ;
x x 0 x x 0
x<x 0 x<x 0
lim f (x ) = f (x 0 ) , adic` lim sin x = sin x 0 .
x x 0 x x 0
x>x 0 x>x 0

A]adar, func\ia sinus are limite laterale egale [n orice punct x 0 [ 0, 2p]. Rezult`
c` func\ia sinus are limit` [n oricare punct x 0 [ 0, 2p] ]i lim sin x = sin x 0 .
x x 0

Din periodicitatea func\iei sinus se ob\ine c`:


lim sin x = sin x 0 , "x 0 R .
x x 0

Fiind func\ie periodic`, func\ia sinus nu are limit` la -, respectiv la +.


{n mod analog, pentru func\ia cosinus f :R [1, -1] , f (x ) = cos x , se ob\ine

lim cos x = cos x 0 , "x 0 R


x x 0

Func\ia cosinus este periodic` ]i nu are limit` la -, respectiv la +.


137

LIMITA FUNC|IEI TANGENT~ }I COTANGENT~


p
Fie f :R \ + kp k Z R, f (x ) = tg x . Func\ia tangent` este func\ie
2
periodic` de perioad` principal` T = p . Pentru calculul limitelor [n punctele de
acumulare x 0 R folosim reprezentarea graficului care este redat [n fig. 1.49.
y y +

f (x)
f (x0) f (x)
f (x) p
-p O x x0 x p x -p O x p x
2 2 2 2
f (x)

Fig. 1.49. Fig. 1.50.


p p
Se observ` c` pentru orice x 0 - , func\ia tangent` are limite laterale
2 2
p p
egale. Rezult` c` func\ia tangent` are limit` [n x 0 - , ]i lim f ( x ) = f ( x 0 ) ,
2 2 x x 0
adic`
lim tg x = tg x 0 .
x x 0

p p
Pentru cazul x 0 = ]i, mai general, x 0 = + kp , studiem graficul din fig. 1.50.
2 2
Rezult` c`:
lim tg x =+ ] i lim tg x =- .
p p
x x
2 2
p p
x< x>
2 2
p
A]adar, func\ia tangent` are limite laterale [n x 0 = , dar nu are limit` [n
2
p
punctul x 0 = . {n general, din periodicitatea func\iei tangent` rezult` c` aceasta nu
2
p
are limit` [n punctele x 0 = + kp , "k Z ]i [n x 0 =-, respectiv la x 0 =+.
2
138

{n mod analog, pentru func\ia cotangent` ctg:R \ {kp k Z} R rezult`:


lim ctg x = ctg x 0 , dac` x 0 R \ {kp k Z};
x x 0
lim ctg x =- , lim ctg x =+ ;
x 0 x 0
x<0 x>0
lim ctg x =- , lim ctg x =+ .
x kp x kp
x<kp x>kp

LIMITELE FUNC|IILOR TRIGONOMETRICE INVERSE


Folosind reprezent`rile geometrice ale graficelor func\iilor trigonometrice
inverse redate [n fig. 1.511.54 se ob\in urm`toarele concluzii:

lim arcsin x = arcsin x 0 , x 0 [-1, 1] ; p


x x 0 lim arctg x = ;
x 2
lim arccos x = arccos x 0 , x 0 [-1, 1] ; p
x x 0 lim arctg x =- ;
x- 2
lim arctg x = arctg x 0 , x 0 R ; lim arcctg x = 0 ;
x x 0 x

lim arcctg x = arcctg x 0 , x 0 R ; lim arcctg x = p .


x x 0 x-

y y
p p
2
f (x) f (x) = arccos x
f (x0) p
-1 f (x) 1 2
O x x0 x x f (x)
f (x0)
f (x)
f (x) = arcsin x

-p 1
2 -1 O x x0 x x

Fig. 1.51. Fig. 1.52.


139
y y
p
2 p
f (x) f (x)
f (x) = arctg x
- x O +
p f (x) = arcctg x
x x 2
f (x) f (x)
- +
x O x x
-p
2

Fig. 1.53. Fig. 1.54.


EXEMPLE
lim arcsin x = arcsin 0 = 0 ;
x 0
1 p
lim arcsin x = arcsin = ;
x
1 2 6
2
p
lim arcsin x = lim arcsin x = arcsin 1 = ;
x1 x1 2
x<1
p
lim arcsin x = lim arcsin x = arcsin(-1) =- ;
x-1 x-1 2
x>-1
p
lim arccos x = arccos 0 =;
x 0 2
1 p
lim arccos x = arccos = ;
x
1 2 3
2
lim arccos x = lim arccos x = arccos 1 = 0 ;
x1 x1
x<1
lim arccos x = lim arccos x = arccos(-1) = p ;
x-1 x-1
x>-1
1 1 p 2p
lim arccos x = arccos- = p - arccos = p - = ;
x-
1 2 2 3 3
2
3
lim arccos x = arccos- = p - arccos 3 = p - p = 5p ;

x-
3 2 2 6 6
2
140

lim arctg x = arctg 0 = 0 ;


x 0
p
lim arctg x = arctg1 = ;
x1 4
p
lim arctg x = arctg 3 = ;
x 3 3
p
lim arctg x = arctg (- 3 ) =- ;
x- 3 3
p
lim arcctg x = arcctg 0 = ;
x 0 2
p
lim arcctg x = arcctg1 = ;
x1 4
3 p
lim arctg x =-arctg =- ;
3 3 6
x-
3
3p
lim arcctg x = arcctg (-1) = p - arcctg1 = ;
x-1 4
5p
lim arcctg x = arcctg (- 3 ) = p - arcctg 3 = .
x- 3 6

! Exerci\ii ]i probleme
Exersare
E1. S` se calculeze:
a) lim sin x ; b) lim cos x ; c) lim sin x ; d) lim cos x ;
p p p p
x x x- x-
6 6 4 6
e) lim sin x ; f) lim cos x ; g) lim sin x ; h) lim cos x .
x p x p x 2 p x-p
x<p x>p x>2 p x<-p

E2. S` se calculeze:
a) lim tg x ; b) lim tg x ; c) lim tg x ; d) lim tg x ;
p p p p
x x- x- x
3 3 4 2
p
x>
2
d) lim tg x ; f) lim ctg x ; g) lim ctg x ; h) lim ctg x ;
x p p p 3p
x>p x x- x
2 4 2
i) lim ctg x ; j) lim ctg x .
x p x 2 p
x<p x>2 p
141

E3. S` se calculeze:
a) lim arcsin x ; b) lim arccos x ; c) lim arccos x ;
1 1 3
x- x- x-
2 2 2

d) lim arcsin x ; e) lim arccos x ; f) lim arcsin x .


3 2 2
x- x- x
2 2 2

E4. S` se calculeze:
a) lim arctg x ; b) lim arcctg x ; c) lim arctg x ;
3 3 3
x x x-
3 3 3
d) lim arcctg x ; e) lim arctg x ; f) lim arctg x .
3 x- 3 x 3
x-
3 x> 3

Sintez`
S1. S` se determine valorile parametrului a R pentru care au loc egalit`\ile:
p p
a) lim arcsin x = ; b) lim arccos x = 0 ; c) lim arctg x = ;
x a 2 x a x a 4
p p
d) lim arcsin x = ; e) lim arccos x = p ; f) lim arctg x =- .
x a 4 x a x a 4

S2. S` se studieze existen\a limitei func\iei f :D R [n punctele specificate:


sin x , xT0
a) f :R R , f (x ) = 2 , x 0 {0, -, +} ;
x , x > 0
sin x , xTp
b) f :R R , f (x ) = , x 0 {0, p, 2p} ;
3(x - p ) 2 , x > p
arccos x , x [-1, 0)

c) f :[-1, 1] R , f (x ) = 2 p , x 0 {-1, 0,1} ;
x + 2x + , x [ 0, 1]
2
arctg x , xT0

d) f :R R , f (x ) = arcsin x , x (0, 1) , x 0 {-, 0, 1, +} .

arcctg x , x [1, +)
142

S3. S` se determine valorile parametrilor reali, pentru care func\ia f :D R are


limit` pe domeniul de defini\ie.
sin x , xT0

a) f :R R , f (x ) = ax + b , x (0, 1)

arctg x , xU1
a, x [-2, -1)

b) f :[-2, 2] R , f (x ) = arcsin x , x [-1, 1] ;

b, x (1, 2]

S4. S` se studieze existen\a limitei func\iei f :D R [n punctele specificate:


a) f :R R , f (x ) = sin x , x 0 {-1, 0, 1} ;
p p p
b) f :- , p R , f (x ) = sin x , x 0 - , 0, ;
2 2 2
p p
c) f :R R , f (x ) = - cos x , x 0 - , 0, ;
2 2
d) f :R R , f (x ) = arctg x , x 0 {-1, 0, 1} .

S5. S` se studieze existen\a limitei func\iei f :D R [n punctele specificate:

2 x -1, x 0
a) f :R R , f (x ) = , x 0 = 0;
log 2 x , x > 0

x +1, x [ 0,3)
b) f :[ 0,+) R, f (x ) = , x 0 = 3;
sin(px ), x 3

x + a, x [-1,0]
c) f :[-11
, ] R, f (x ) = , x = 0;
,] 0
arcsin x , x (01

arcsin x , x [-11 ,]
d) f :R R, f (x ) = , x 0 {-1,01
, }.
m + log 2 x , x R \ [ -1,1]
143

1.5. Opera\ii cu limite de func\ii

1.5.1. Adunarea, produsul, c@tul, puteri de limite de func\ii


Fie f , g : D R dou` func\ii reale de variabil` real`, x 0 D un punct de
acumulare al mul\imii D ]i l 1 = lim f (x ) , l 2 = lim g (x ) .(1
x x 0 x x 0

Referitor la opera\iile cu limite de func\ii are loc urm`torul rezultat:

TEOREMA 1 (Opera\ii cu limite de func\ii)


Dac` l 1 +l 2 are sens [n R, atunci
lim ( f (x ) + g (x )) = lim f (x ) + lim g (x ).
xx0 xx0 xx0

Limita sumei este egal` cu suma limitelor.


Dac` l 1 - l 2 are sens [n R, atunci
lim ( f (x ) - g (x )) = lim f (x ) - lim g (x ).
xx0 xx0 xx0

Limita diferen\ei este egal` cu diferen\a limitelor.


Dac` l 1 l 2 are sens [n R, atunci

lim ( f (x )g (x )) = lim f (x ) lim g (x ).
xx0 xx0 xx0
Limita produsului este egal` cu produsul limitelor.
lim f (x )
l1 f (x ) xx0
Dac` are sens [n R, atunci lim = .
l2 xx0 g (x ) lim g (x )
xx0
Limita raportului este egal` cu raportul limitelor.
l
Dac` (l 1) 2 are sens [n R, atunci
g (x )
xlim
x0
g (x )
lim ( f (x ))
= lim f (x ) .
xx0 xx0
Limita puterii este egal` cu puterea limitelor.
(1
Ne reamintim!
Fie f , g: D R ]i A ={x D g (x ) = 0}. Atunci au loc urm`toarele opera\ii cu func\ii:
f g , f g: D R, ( f + g ) (x ) = f (x ) + g (x ), ( f - g)( x ) = f (x ) - g (x ), ( f g ) (x ) = f (x ) g (x );
f f f (x )
: D \ A R, (x ) = .
g g g (x )
144

EXEMPLE
lim(sin x + cos x ) = lim sin x + lim cos x = 0 + (-1) =-1;
x p x p x p

lim(x +1+ x ) = lim(x +1) + lim x = 10 + 3 = 13;


x 9 x 9 x 9

lim(x 2 + ln x + x ) = lim x 2 + lim( ln x + x ) =


x1 x1 x1
= 1+ lim ln x + lim x = 1+ ln 1+1 = 2 .
x1 x1

Mai general, dac` f1 , f 2 , ..., f n : D R ]i lim f k (x ) = lk , k {1, 2, ..., n},


x x 0
atunci:
lim ( f1 (x ) + f 2 (x ) +...+ f n (x )) = lim f1 (x ) + lim f 2 (x ) +...+ lim f n (x ) ,
x x 0 x x 0 x x 0 xx 0

dac` opera\ia l 1 + l 2 +...+ l n are sens [n R.

EXEMPLE

lim(x 2 x ) = lim x 2 lim x = 11 = 1;
x1 x1 x1
lim(p - x +1) sin x = lim (p - x +1) lim sin x = 1sin p = 0;
x p x p x p

lim
x 0
[(x 2 3
]
+ x +1) x cos x = lim( x + x +1) lim( 3 x cos x ) =
x 0
2
x 0

= lim 3 x lim cos x = 0 cos 0 = 0 .
x 0 x 0

Mai general, dac` f1 , f 2 , ..., f n : D R sunt func\ii cu proprietatea c`


lim f k = l k , k {1, 2, ..., n} , iar opera\ia l 1 l 2 ... l n are sens [n R, atunci:
x x 0

lim [ f1 (x ) f 2 (x ) ... f n (x )] = lim f1 (x ) lim f 2 (x ) ... lim f n (x ) .
x x 0 x x 0 x x 0 x x 0
n n
Dac` f1 = f 2 =...= f n = f , atunci lim ( f (x )) = lim f (x ) .

x x 0 x x 0
145

EXEMPLE
5
lim x = lim x = 2 5 = 32 ;
5
x 2 x 2
4 4 p 4
lim(arctg x ) = lim arctg x = ;
x1 x1 4
lim(x 2 +1) 3 = 3 = ;
x
3
3 p p3
lim (arctg x ) 3 = lim arctg x =- =- ;
x- x- 2 8

5x 2 + 3 lim( 5x 2 + 3) lim 5x 2 + lim 3 5 + 3


x1
lim = = x1 x1
= = 2;
x1 3x +1 lim(3x +1) lim 3x + lim 1 3+1
x1 x1 x1
lim 2 x
x 2 4
lim(x +1) 2 x = lim(x +1) = lim x + lim 1 = 34 = 81.
x 2 x 2 x 2 x 2

TEM~
1. Calcula\i:
2
a) lim(x +1)(x + 2) ; b) lim(1+ ln x )(1+ 2 ln x );
x1 x e
3 3-x
c) lim( x + 3 x ) ; d) lim( x 2 +1) .
x 0 x 3

2. Determina\i valorile parametrilor reali pentru care au loc egalit`\ile:


a) lim( x + a3 x ) = 3; b) lim[(x - 3) + a ln x ] = ln 9;
x1 x 3

2+ x 3
c) lim(2 x + 4 x ) = 6; d) lim = .
x a x a+1 3+ x 4
3. Determina\i parametrii reali pentru care func\ia f :R R,
x + ax 2 + ln x , x 1
f (x ) = , are limit` [n x 0 = 1.
x + a 2 3 x , x <1
146

1.5.2. Limitele func\iilor compuse


Fie f : D R ]i u: A D func\ii reale de variabil` real`, iar h: A R func\ia
compus` a acestora.
f
D R

u
h=fu
A
x0

Fig. 1.55.
Dac` x 0 A este un punct de acumulare pentru mul\imea A, condi\iile [n
care func\ia h are limit` [n punctul x 0 sunt date de urm`torul rezultat:

TEOREMA 2 (de existen\` a limitei func\iilor compuse).


Fie x 0 A ]i u(x 0 ) = u0 D puncte de acumulare pentru
mul\imile A, respectiv D. Dac` sunt [ndeplinite condi\iile:
a) lim u(x ) = u0 ;
xx0
b) u(x ) u0 , pentru oricare x A \ {x 0};

c) lim f ( y ) = l ,
yu0
atunci lim f (u(x )) = lim f ( y ).
xx0 xx0

PROBLEME REZOLVATE
1. S` se calculeze:
a) lim 3 x 2 + x + 8 ; b) lim log 2 (x + 5) ;
x 0 x 3
2
c) limsin (x -1) ; d) lim ln (2x 2 + 3x +1) .
x1 x
Solu\ie.
a) Fie f , u:R R , f (x ) = 3 x , u(x ) = x 2 + x + 8 . Avem:
lim u(x ) = lim( x 2 + x + 8) = 8 .
x 0 x 0
147

Atunci:
lim 3 x 2 + x + 8 = lim f (u(x )) = lim f ( y ) = lim 3 y = 3 8 = 2.
x 0 x 0 y 8 y 8

OBSERVA|IE
Din rezolvarea anterioar` se desprinde concluzia c` pentru calculul
limitei date se poate proceda [n mod practic astfel:
se noteaz` y = u(x ) ]i se scrie func\ia f (u(x )) sub forma f ( y ) ;
se afl` valoarea y 0 a limitei lim u(x ) ;
x x 0
se calculeaz` apoi lim f ( y ) .
y y 0

b) Avem f :(0, ) R, u:(-, - 5) (0, ), f (x ) = log 2 x , u(x ) = x +5 .


Se ob\ine:
y 0 = lim u(x ) = lim(x + 5) = 8 ]i lim log 2 y = log 2 8 = 3.
x 3 x 3 y 8

A]adar, lim log 2 (x + 5) = 3.


x 3

c) Avem f , u:R R , f (x ) = sin x , u(x ) = x 2 -1.


Se ob\ine
limsin y = sin 0 = 0 .
y 0

A]adar, limsin(x 2 -1) = 0 .


x1

d) Consider`m f :(0, ) R, u:(0, ) (0, ), f (x ) = ln x ,


u(x ) = 2x 2 + 3x +1.
Se ob\ine:
lim u(x ) = lim(2x 2 + 3x +1) = ]i lim ln(2x 2 + 3x +1) = lim ln y = .
x x x y

OBSERVA|IE
{n cazul [n care f ]i u sunt func\ii elementare, vom avea

lim f (u(x )) = f lim u(x ) ,
x x 0 x x 0
rela\ie care permite un calcul mai direct al limitelor de func\ii compuse.
148

Astfel, avem:

lim 3 x 2 + x + 8 = 3 lim(x 2 + x + 8) = 3 8 = 2 ;
x 0 x 0

lim log 2 (x + 5) = log 2 lim(x + 5) = log 2 8 = 3;
x 3 x 3

limsin (x 2 -1) = sin lim(x 2 -1) = sin 0 = 0 ;
x1 x1

lim ln(2x 2 + 3x +1) = ln lim(2x 2 + 3x +1) = ln = .
x x

2. S` se determine constantele reale pentru care au loc rela\iile:


a) lim 2x 2 + 3x + a = 3; b) lim e 2 x+a = e-1 ; c) lim log 3 ( 3 x + a ) = 2 .
x 2 x-1 x 3

Solu\ie.
a) Avem lim 2x 2 + 3x + a = lim(2x 2 + 3x + a) = a +14 = 3.
x 2 x 2
Rezult` a+14 = 9 ]i a =-5.
lim ( 2 x+a )
b) Se ob\ine lim e 2 x+a= e x-1 = e a-2= e-1 ]i rezult` a- 2 =-1 ]i a =1.
x-1

c) Avem:

lim log 3( 3 x + a ) = log 3 lim 3 x + a = log 3 3 lim(x + a) =
x 3 x 3 x 3

= log 3 3 a + 3 = 2 .
Rezult` c` 3 a+ 3 = 32 ]i a+ 3 = 729, deci a = 726.

TEM~

1. Determina\i valorile parametrului a pentru care au loc egalita\ile:

a) lim [ x +1 + a ln(x + e)] = 5; b) lim ( 2x +1 + x - a ) = 3;


x 0 x a
x>a
x+1
c) lim (sin 2x + 2a cos 4x ) = 8; d) lim (2 x + 3ax ) = 25.
x 0 x1
149

1.5.3. Criterii de existen\` a limitei unei func\ii


Fie f , g : D R dou` func\ii reale de variabil` real` ]i x 0 D un punct de
acumulare pentru D.

TEOREMA 3 (criteriul major`rii)


Dac` f (x )Tg (x ), " x D ]i lim g (x ) =- , atunci
xx0
lim f (x ) =- .
xx0

Dac` f (x )Tg (x ), " x D ]i lim f (x ) =+ , atunci


xx0
lim g (x ) =+ .
xx0

Dac` exist` l R cu proprietatea c` f (x ) - l Tg (x ), "x D ]i


lim g (x ) = 0, atunci
xx0
lim f (x ) = l .
xx0

EXEMPLE
S` se calculeze:
x2 1
a) lim ; b) lim(-x 2 - x 3 ) ; c) lim x sin 2 .
x x +1 x x 0 x

Solu\ie.
x2
a) Fie f (x ) = , x (0, ) . Avem
x +1
x 2 -1+1 1
f (x ) = = x -1+ Ux -1, "x (0, ) .
x +1 x +1
Din inegalitatea f (x )Ux -1, aplic@nd criteriul major`rii, rezult`:
lim f (x )U lim(x -1) = , deci lim f (x ) = .
x x x
2 3
b) Fie f (x ) =-x - x , x R . Se observ` u]or c`
f (x )T- x 3 , x R ]i lim f (x )T lim(-x 3 ) =-.
x x
A]adar, lim f (x ) =-.
x
150

1 1
c) Avem f (x ) = x sin 2
= x sin 2
T x , "x R* .
x x
A]adar, f (x ) - 0 T x , "x R* ]i, deoarece lim x = 0, conform
x 0
criteriului major`rii se ob\ine c` lim f (x ) = 0.
x 0

TEOREMA 4 (criteriul cle]telui).


Fie f , g , h:D R func\ii reale de variabil` real` ]i x 0 D punct
de acumulare pentru D. Dac` sunt verificate condi\iile:
a) g (x )T f (x )Th(x ), "x D ;
b) lim g (x ) = lim h(x ) = l R, atunci lim f (x ) = l .
xx0 xx0 xx0

EXEMPLE
1
1 x sin 2
S` se calculeze: a) lim x ; b) lim x.
x 0 x x x +1
x>0
Solu\ie.
a) Folosind proprietatea func\iei parte [ntreag` se ob\ine:
1 1 1
-1 < T , x (0, )
x x x
1
]i rezult` inegalitatea 1- x < x T1. Deoarece lim (1- x ) = 1 aplic@nd criteriul
x x 0
1
cle]telui pentru f (x ) = x , g (x ) = 1- x , h(x ) = 1, se ob\ine c` lim f (x ) = 1.
x x 0

b) Consider@nd func\iile f , g , h:(0, ) R ,


1
x sin 2
f (x ) = x , g (x ) = 0, h(x ) = sin 2 1 ,
x +1 x
se observ` u]or c` g (x ) T f (x ) T h(x ), "x (0, ) ]i lim g (x ) = 0,
x

2 1 1
2
12 2
lim h(x ) = lim sin = lim sin =sin lim
= (sin 0) = 0 .
x x x x x x x

A]adar, conform criteriului cle]te se ob\ine c` lim f (x ) = 0 .


x
151

! Exerci\ii ]i probleme
Exersare
E1. S` se calculeze:
x
a) lim( x 2 - 3x + x ); b) lim2x -1+ ln ;
x 4 x 3 3
c) lim(sin x + 3 cos x ) ; d) lim(2 x + 3x - 4 x );
x p x1
2
e) lim (3x - 27x + log 3 x ) ; f) lim (2 x + 3x - 3 x ).
x 9 x-1
E2. S` se calculeze:
a) lim( x 2 - 2)( x 2 - 3); b) lim( x 2 log 3 x ); c) lim( x 2 + 2 x ) 3 x ;
x1 x1 x 0
2 x 3x
d) lim
x 3 8 27

; e) lim x 0
(2 x +1)(3 x + x ); f) xlim2p
(1- cos x ) (1+ sin x ) .

E3. S` se calculeze:
x -1 x 2 + 4x -10 sin x + cos x
a) lim 2 ; b) lim ; c) lim ;
x1 x + x +1 x 2 2x - 3 x 0 1+ sin x + x
x>0
3
x+ x sin x + tg x arcsin x + arccos x
d) lim ; e) lim ; f) lim .
x1 2+ x x p sin x + 2 x1 p + arctg x
E4. S` se calculeze:
x+1
a) lim(x +1) x
; b) lim(sin x ) 1+x ; c) lim( x 2 + x -1) ;
x1 x 0 x 2
x>0

d) lim(1+ sin x ) cos x ; e) lim(sin x + tg x ) p+x ; f) lim(arctg x ) x


.
x p x p x1
x>p

Sintez`
S1. S` se calculeze:
2 4
a) lim( x + 3 x ) ; b) lim(2 x - 33 x ) ; c) lim (sin x + cos x ) 2 ;
x1 x 0 x 2 p
2x +1 x
d) lim (sin x tg x ) x+1 ; e) lim x x + 2 ; f) lim(2 x - 3x +1) ;
x 0 x1 x - x +1 x1

arctg x arccos x
g) lim(2 arcsin x + arccos x ) x ; h) lim ; i) lim .
x
1 x 3 arcctg x x 0 1+ arcsin x
2
152

S2. S` se determine constantele reale pentru care au loc egalit`\ile:


ap + arcsin x (x +1) 2 + (x - 2) 2
a) lim = 2; b) lim = 1;
x1 p + arccos x x-1 a+ 3 x
x + 2x 2x + 4x3
c) lim = 1; d) lim = .
x a 2+ x x a 22 x + 3 4 x 8
S3. S` se studieze existen\a limitelor func\iei f :D R [n punctele specificate:
p
x tg x , x 0,
2 p
a) f (x ) = , x 0 0, ;
p 2
sin x , x , +

2

(x -1) x , x (0, 1)
b) f (x ) = , x 0 {0, 1} ;
(1- x ), x (-, 0] [1, +)
3

x -1 3
, x (-, 0]
c) f (x ) = x 2 + x +1 , x 0 = 0.

(-1+ sin x ) 3 , x (0, +)

S4. S` se calculeze:
2
a) lim(sin x )3 x -1 ; b) lim( x 2 + x ln(x +1)) ;
x1 x 0
5
c) lim(2 x -1) lg (x + 8) ;
x 2
d) lim
x1
( 3
7x + x );
e x+1 x +2 + 3 x + 6
e) lim ; f) lim ;
x-1 1+ 2 x+1 x 2
x 2 +12 - 3 10 - x
arcsin (x sin x )
g) lim ; h) lim log 2 (2 + log 3 (x + 9)) .
x 0 1+ sin (arccos x ) x 0

S5. S` se calculeze:
1 [x] sin x
a) lim x 2 2 ; b) lim ; c) lim ;
x 0 x x x x x2
cos x + x x cos x [ x ] +[ 3x ]
d) lim 2
; e) lim ; f) lim .
x x x x 2 +1 x x
153

1.6. Cazuri exceptate la calculul limitelor de func\ii


{n mul\imea R urm`toarelor opera\ii nu li se atribuie niciun sens:
0
-, , , 0, 0 0 , 0 , 1 .
0
{n cazul [n care [n calculul limitelor de func\ii se ajunge la asemenea situa\ii,
numite cazuri exceptate, nu se poate preciza direct care este limita final`.

EXEMPLE
x 2 -4
lim . Prin folosirea opera\iilor cu limite de func\ii avem:
x 2 x - 2

x 2 - 4 lim
( x 2 - 4) 0
lim = x 2 = (caz exceptat)
x 2 x - 2 lim(x - 2) 0
x 2
]i, astfel, nu putem spune care este rezultatul.
{n acest caz, limita cerut` se poate calcula astfel:
x 2 -4 (x - 2) (x + 2)
lim = lim = lim(x + 2) = 4 .
x 2 x - 2 x 2 x -2 x 2

sin 2x
lim . Prin calcul direct, cu opera\ii cu limite de func\ii se ob\ine:
x0 sin x

sin 2x limsin 2x 0
x 0
lim = = (caz exceptat).
x 0 sin x limsin x 0
x 0
Pentru dep`]irea acestui caz de excep\ie se prelucreaz` expresia de sub limit`
]i se ob\ine:
sin 2x 2 sin x cos x
lim = lim = lim 2 cos x = 2 cos 0 = 2 .
x 0 sin x x 0 sin x x 0

lim[(x +1) 3 - x 3 ]. }i [n acest caz, prin calcul direct se ajunge la opera\ia


x
- care nu are sens [n R. Prelucr@nd expresia (x +1) 3 - x 3 se ob\ine:

lim[(x +1) 3- x 3 ] = lim(x 3+ 3x 2 + 3x +1- x 3 ) = lim(3x 2 + 3x +1) = .


x x x
154

1
l = lim( x 2 +1) 2 . Prin calcul direct se ob\ine:
x 2x +1
1
l = lim( x 2 +1) lim 2 = 0 ,
x x 2x +1

deci opera\ie care nu are sens [n R.


1
Pentru calculul limitei se scrie expresia ( x 2 +1) 2 sub forme
2x +1
echivalente ]i se ob\ine:
1 1
2 x 21+ 2 1+ 2
x +1 x x =
l = lim 2 = lim = lim
x 2x +1 x 2 1 x 1
x 2 + 2 2+ 2
x x
1
lim1+ 2
x x 1+ 0 1
= = = .
1 2+ 0 2
lim2 + 2
x x
1 1
l = lim ln x . Prin calcul direct se ob\ine:
x x x
1 1
l = lim lim ln x = 0 ln(0+ ) = 0 (-) ,
x x x x
deci o opera\ie care nu are sens [n R.
Pentru a evita aceast` opera\ie avem:
1 x ln x
l = lim (- ln x x ) =- lim =- lim ln x =- .
x x x x x

Aceste exemple permit s` se fac` urm`toarele observa\ii:


0
{n cazurile exceptate -, , , 0,..., nu se poate cunoa]te
0
direct rezultatul final, iar acest rezultat final depinde de func\iile care
apar [n calcul, el put@nd fi orice num`r din R, eventual s` nu existe.
De aceea, aceste cazuri se numesc cazuri de nedeterminare.

Pentru calculul limitelor de func\ii [n cazurile de nedeterminare se folosesc


anumite tehnici speciale sau sunt folosite anumite limite fundamentale.
155

1.6.1. Limitele func\iilor ra\ionale


Func\ia f : R R, f (x ) = a0 x n+ a1x n-1+...+ an-1x + an , unde a0 , a1 ,..., an R,
a0 0 ]i n N se nume]te func\ie polinomial` de gradul n.
{n particular, func\ia de gradul 1 ]i func\ia de gradul 2 sunt func\ii polinomiale de
gradul 1, respectiv 2.
Dac` f :R R este o func\ie polinomial` de gradul n ]i x 0 R, conform
opera\iilor cu limite de func\ii elementare lim f (x ) = f (x 0 ) .
x x 0
Fie f , g : R R func\ii polinomiale ]i A = {x R g (x ) = 0}. Func\ia
f (x )
h : R \ A R, h(x ) = se nume]te func\ie ra\ional`.
g (x )
EXEMPLE
1 x -1
Func\iile h1 :R \ {0} R, h2 :R R, h1 (x ) = , h2 (x ) = 2 sunt
x x +2
func\ii ra\ionale.
f (x )
Fie h: D R, h(x ) = o func\ie ra\ional`, unde f ]i g sunt func\ii
g (x )
polinomial` de grad cel mult 2 ]i x 0 D un punct de acumulare al mul\imii D.
Calculul limitei func\iei h [n punctul x 0 conduce la urm`toarele situa\ii:
1. Cazul x 0 D . Av@nd [n vedere opera\iile cu limite de func\ii avem:
f (x ) f (x 0 )
lim h(x ) = lim = .
x x 0 x x 0 g (x ) g (x 0 )
f (x 0 ) k
2. Cazul g (x 0 ) = 0 ]i f (x 0 ) = k 0. Rezulta c` = .
g (x 0 ) 0
{n acest` situa\ie se calculeaz` limitele laterale ale func\iei f [n punctul x 0 .
Pentru calculul acestor limite laterale se folosesc urm`toarele reguli:
1 1
=- ]i =+ ,
lim y lim y
y 0 y 0
y<0 y>0
1 1
reguli notate simbolic astfel: =-, =+ .
0 (-) 0 (+)
0
3. Cazul f (x 0 ) = g (x 0 ) = 0 . Aceast` situa\ie conduce la nedeterminarea care
0
se solu\ioneaz` folosind descompunerea [n produs de factori a expresiilor f (x ) ]i
156

g (x ) urmat` de simplificarea frac\iei prin factorul comun (x - x 0 ) .(2


Avem:
f (x ) (x - x 0 ) f1 (x ) f (x )
lim = lim = lim 1 ,
x x 0 g (x ) x x 0 (x - x 0 ) g 1 (x ) xx 0 g 1 (x )

urm@nd s` se examineze ultima limit` g`sit`.


4. Cazul x 0 =+ sau x 0 =-.

Aceast` situa\ie conduce la cazul de nedeterminare , a c`rui solu\ionare se

face folosind regula factorului comun for\at. {n raport cu gradele func\iilor
polinomiale f ]i g se ob\in urm`toarele rezultate:
a) Dac` grad f < grad g , atunci lim h(x ) = 0 .
x
a
b) Dac` grad f >grad g , atunci lim h(x ) = 0 () ,
x b0
unde a0 , b0 sunt coeficien\ii termenilor care dau gradul func\iilor polinomiale f ]i g.
a
c) Dac` grad f = grad g , atunci lim h(x ) = 0 . (3
x b0
EXEMPLE
3 3
x2 - 2-
2x - 3 x x 2
lim 2 = lim = lim = = 0;
x x - x +1 x 2 1 1 x 1 1
x 1- + 2 x1- + 2
x x x x
5 1 5 1
2 x 2 3- + 2 x 3- + 2
3x - 5x +1 x x x x
lim = lim = lim =
x- -x + 4 x- 4 x- 4
-x1- -1+
x x
3
= (-) =+ ;
-1
2 1 2 1
2 x 2 2 - - 3 - -3
2 - x - 3x x x x 2 x 3
lim = lim = lim =- .
2
x- 4x - x + 5 x- 2 1 5 x- 1 5 4
x 4 - + 2 4- + 2
x x x x
Ne reamintim!
(2
ax 2 + bx + c = a(x - x1 ) (x - x2 ) , unde x1 , x2 sunt solu\iile reale ale ecua\iei ax 2 + bx + c = 0.
(3 k k
= 0, = 0.
+ -
157

EXERCI|II REZOLVATE

S` se calculeze urm`toarele limite de func\ii ra\ionale:


3x 2 + 2x -1 x -2 x 2 +1
a) lim ; b) lim ; c) lim ;
x-2 5x - 4 x1 x 2 -1 x-2 (x + 2) 2
x 2 - 3x + 2 x 2 -1
d) lim ; e) lim .
x1 x 2 - 4x + 3 x1 x 2 - 2x +1
Solu\ii
3x 2 + 2x -1 3 (-2) 2 + 2(-2) -1 7 1
a) lim = = =- ;
x-2 5x - 4 5 (-2) - 4 -14 2
x - 2 1- 2 -1
b) lim 2 = = . {n acest caz se calculeaz` limitele laterale ale
x1 x -1 1-1 0
func\iei [n punctul x 0 = 1, folosind totodat` semnul expresiei x 2 -1:
x -2 -1 x -2 -1
lim 2 = =+ ; lim 2 = =-.
x1 x -1 0 (-) x1 x -1 0 (+)
x<1 x>1
Deoarece limitele laterale [n x 0 = 1 sunt distincte, rezult` c` func\ia
x -2
f (x ) = 2 , x 1 nu are limit` [n acest punct.
x -1
x 2 +1 5
c) lim 2
= =+ ;
x-2 (x + 2) 0 (+)
0

2 0
x - 3x + 2 (x -1) (x - 2) x - 2 -1 1
d) lim = lim = lim = = ;
x1 x 2 - 4x + 3 x1 (x -1) (x - 3) x1 x - 3 -2 2
0

2 0
x -1 (x -1) (x +1) x +1 2
e) lim 2
= lim 2
= lim = .
x1 x - 2x +1 x1 (x -1) x1 x -1 0

x +1
{n acest caz vom calcula limitele laterale pentru func\ia h(x ) = , x 1:
x -1
x +1 2 x +1 2
lim = =- , lim = =+ .
x1 x -1 0 (-) x1 x -1 0 (+)
x<1 x>1
2
x -1
A]adar, nu exist` lim 2
.
x1 x - 2x +1
158


1.6.2. Solu\ionarea cazului de nedeterminare [n calculul

limitelor de func\ii [n care apar radicali

Regula factorului comun for\at folosit` [n cazul de nedeterminare [n

calculul limitelor func\iilor ra\ionale poate fi folosit` ]i [n calculul func\iilor care
con\in radicali.
EXEMPLE
S` se calculeze
x 2 +1 2x +1
a) lim ; b) lim ;
x x x 2x + 3
3
x 2 + x +1 + x x 3 +1 + x
c) lim ; d) lim .
x 2x + x +1 x
x + x 2 +1
Solu\ie.

Se observ` c` toate limitele de mai sus sunt [n cazul de nedeterminare .

a) Folosind opera\iile cu limite de func\ii avem:
x 2 +1 x 2 +1 x 2 +1
lim = lim = lim = 1 = 1.
x x x x2 x x 2

2x +1 2x +1 2x +1
b) Se ob\ine succesiv: lim = lim = lim = 1 = 1.
x 2x + 3 x 2x + 3 x 2x + 3

c) Folosind metoda factorului comun for\at ob\inem:


1
2 1
x 1 + + + x
x 2 + x +1 + x x x2
l = lim = lim =
x 2x + x +1 x x + 1
x
2 + x


1 1
x 1 + + + 1 1 1
x 2 1+ + 2 +1
x x x
= lim = lim
x x +1 x 1 1
x
2 + 2
2+ + 2
x x x
1 +1 2
]i folosind opera\ii cu limite de func\ii, se ob\ine: l = = = 1.
2+ 0 2
159

d) Combin@nd opera\iile cu limite de func\ii ]i metoda factorului for\at se ob\ine:


1 1
3 3
3
3 x 1+ +x x 1+ 3 +1
3

3 x
x +1 + x x
l = lim = lim = lim =
x 2 x 1 x 1
x + x +1
x + x 21+ 2 x
1+ 1+ 2
x x
1
3 1+ +1 3
x3 1 +1
2
= lim = = = 1.
x 1 1+ 1 2
1+ 1+
x2
{n cazul [n care se calculeaz` limite de func\ii cu radicali de ordinul doi la
-, trebuie s` se aib` [n vedere c` x 2 = x .
EXEMPLE
x x 2 + x +1
S` se calculeze: a) lim ; b) lim .
x-
x 2 +1 x- x +1
Solu\ie.

Se observ` c` exist` cazul de nedeterminare .

x x x
a) Avem succesiv: lim = lim = lim =
x- 2
x +1 x- 1 x- 1
x 21+ 2 x 1+
x x2
x -1 -1
= lim = lim = =-1.
x- 1 x- 1 1
-x 1+ 2
1+
x x2
b) Se ob\ine:
1 1 1 1
x 21+ + 2 x 1+ + 2
x 2 + x +1 x x x x
lim = lim = lim =
x- 2x +1 x- 1 x- 1
x2 + x2 +
x x
1 1
- 1+ + 2
x x - 1+ 0 + 0 1
= lim = =- .
x- 1 2+ 0 2
2+
x
160

! Exerci\ii ]i probleme
Exersare
E1. S` se calculeze:
x x 2 + x +1 2x 2 3x + 2
a) lim ; b) lim ; c) lim 2
; d) lim .
x 2 x +1 x 0 3x +1 x 2 3x + x +1 x-1 4x 2 -3
E2. S` se calculeze:
2 x 3x +1
a) lim ; b) lim ; c) lim ;
x 0 x x-1 2x + 2 x1 x 2 -1
x>0 x>-1 x<1

2x 2x 2 + 3x - 4 5x 2 -19
d) lim ; e) lim ; f) lim .
x 4 x 2 -16 x1 x 2 - 3x + 2 x-2 x 2 + 3x + 2
x>4 x<1 x>-2

E3. S` se calculeze:
1 2 3x - 4
a) lim 2
; b) lim 2
; c) lim ;
x1 (x -1) x-1 (x +1) x 2 x 2 - 4x + 4
6x 3x +11 4x + 3
d) lim ; e) lim ; f) lim .
x 3 -x 2 + 6x - 9 x 0 x 2 (x +1) x-1 1+ 2x + x 2

E4. S` se calculeze:
4x - 4 x 2 -1 x 2 -4
a) lim ; b) lim ; c) lim ;
x1 9x 2 - 9 x-1 x 2 + 3x + 2 x 2x 2 - 3x + 2
x 2 - 3x (x - 2) 2 x 2 + 4x + 4
d) lim ; e) lim 2 ; f) lim .
x 2 - 7x +12
x 3 x 2 x - 2 x x-2 2x 2 + 4x

E5. S` se calculeze:
2x + 3 4- x 2 -2x +11
a) lim ; b) lim 2
; c) lim ;
x -x + 4 + x +1 x+ 2x x- 6x -11
2 2
2- x 3x + 6x + 3 6x 2 - 3x +11
d) lim 2
; e) lim ; f) lim ;
x- 3x + 4x +11 x+ 2x +1 x- 2x + 6
3x - 2 2x
g) lim 2
; h) lim 2 .
x+ 4x + 6x +1 x (x +1) (x -1) 2

E6. S` se calculeze:
2 x +1 x 2 +x x+ x
a) lim ; b) lim ; c) lim ;
x 3+ x x-
4x 2 + 3 x 3x + 2 x +1
161

3
x +x x 2 +1 + 2x x + 2 x +1
d) lim ; e) lim ; f) lim ;
x 2x + 3 x
2 x 2 -1 + x x 3 x -1 + 4x +1
3x -1 2x 2 - 3x + 5
g) lim ; h) lim .
x-
9x 2 - x + 7 x- 3x - 4

Sintez`
S1. S` se calculeze:
3
(x +1) 2 + (x -1) 2 - 4 (x +1) 3 - x -1 - 8
a) lim ; b) lim ;
x1 x 2 -1 x1 x 2 - 3x + 2
(2x -1) 2 + (x -1) 2 -10 x 2 -9
c) lim ; d) lim ;
x 2 (x - 2) 2 + (x -1) 2 -1 x 3 (x - 3) 2 + x 2 - 9
(x - 2) 2 - (x -1) 2 + x 2 - 2 (x -1) 2 + (x +1) 2 - 4
e) lim ; f) lim .
x1 2x 2 - 3x +1 x-1 4x 2 - (x + 3) 2
S2. S` se determine limitele func\iei f :D R [n punctele specificate:
x -1 x -1
, x (-, 2 ) 2 , x (-, 1)
x - 2 2x - x - 2
a) f (x ) = 2 , x 0 = 2 ; b) f (x ) = 2 , x 0 =1 .
-x , x (2, +) x - 4x + 3
, x (1, +)
x 2- 4

9(x -1)
S3. S` se determine constantele reale pentru care func\ia f :D R are limit`
finit` [n punctele specificate:
2x + a 3x + ax 2
a) f (x ) = , x 0 = 1; b) f (x ) = , x 0 = 3;
x -1 x -3
(x - a) 2 - 4 x - a 2 2x + a 2
c) f (x ) = , x 0 = 1; d) f (x ) = + 2 , x 0 = 1.
x 2 -1 x -1 x -1
S4. S` se calculeze limitele de func\ii:
x 2 -1 6x 2 - x - 5 x -2 x 2 - 6x + 8

a) lim 2 + 2
; b) lim 2 - ;
x1 2x - 5x + 3
2
4x - 3x -1 x 2 5x - 4x -12 x -16
(x +1) 2 + x 2 -1 (x -1) 2 + 3x -1
c) lim 2
+ 2
.

x-1 x + 3x + 2 2x + 3x +1
S5. S` se calculeze:
2x +1 x 4x 2 + 3 x+ x
a) lim
;
b) lim
;

x 3x 2 + 4x +1 2 x 2x 2 + 6x +1 2
x +1 x +4
162

2
3x + 4x 3x 2 + 4x
c) lim ; d) lim .
x 2 x- 2
(x +1) x +1 (x +1) x +1

1.6.4. Limite fundamentale [n calculul limitelor de func\ii


0
Pentru solu\ionarea cazului de nedeterminare [n calculul limitelor de
0
func\ii se pot folosi urm`toarele limite fundamentale:
sin x tg x
lim = 1; lim = 1;
x 0 x x 0 x

arcsin x arctg x
lim = 1; lim = 1;
x 0 x x 0 x
ln (1+ x ) a x -1
lim = 1; lim = ln a .
x 0 x x 0 x
(1+ x ) r -1
lim = r, r R ;
x 0 x

{n cazul func\iilor compuse aceste limite fundamentale se extind, folosind


teorema de existen\` a limitelor de func\ii compuse, astfel:
Dac` u: D R este o func\ie real` de variabil` real`, x 0 D este punct de
acumulare pentru D ]i lim u(x ) = 0 , atunci:
x x 0

sin u(x ) tg u(x )


lim = 1; lim = 1;
x x 0 u(x ) x x 0 u(x )

arcsin u(x ) arctg u(x )


lim = 1; lim = 1;
x x 0 u(x ) x x 0 u(x )
ln(1+ u (x )) au ( x ) -1
lim = 1; lim = ln a ;
x x 0 u(x ) x x 0 u(x )

(1+ u(x )) r -1
lim = r.
x x 0 u(x )
163

PROBLEME REZOLVATE
1. S` se calculeze:
sin(3x ) sin(3x ) tg(x 2 -1) p
a) lim ; b) lim ; c) lim ;
x0 x x0 sin(2x ) x1 x -1
ln(1+ x + x 2 ) 2 x -2 9x - ex
d) lim ; e) lim ; f) lim x .
x 0 x x1 x -1 x 0 3 - e x

Rezolvare.
Folosind limitele fundamentale ]i opera\iile cu limite de func\ii se ob\ine:
sin(3x ) sin(3x ) sin(3x )
a) lim = lim 3= 3 lim = 31 = 3;
x 0 x x 0 3x x 0 3x
sin (3x ) sin (3x )
sin(3x ) 3x 3 lim 3 1 3
b) lim = lim 3x = x 0 3x = = ;
x 0 sin(2x ) x 0 sin (2x ) 2 sin (2x ) 2 1 2
2x lim
2x x 0 2x
tg(x 2 -1) p tg (x 2 -1) p (x 2 -1) p 2
c) lim = lim = lim tg (x -1) p

x1 (x 2 -1) p x -1
x1 x -1 x1 (x 2 -1) p
(x 2 -1) p (x 2 -1) p (x -1)(x +1) p (x +1) p
lim = lim = lim = lim = 2p .
x1 x -1 x1 x -1 x1 x -1 x1 1
ln (1+ x + x 2 ) ln (1+ x + x 2 ) x + x 2
d) lim = lim 2
=

x 0 x x 0 x +x x
ln (1+ x + x 2 ) x (x +1)
= lim 2
lim = 1 lim(x +1) = 1.
x 0 x +x x 0 x x 0
x
2 -2 2(2 x-1 -1) 2 x-1 -1
e) lim = lim = 2 lim = 2 ln 2 = ln 4 .
x1 x -1 x1 x -1 x1 x -1
f) {n acest caz, vom scrie func\ia dat` sub forma:
9 x -1 e x -1
9 x - e x 9 x -1+1- e x -
f (x ) = x = = x x .
x x x x x
3 -e 3 -1+1- e 3 -1 e -1
-
x x
x x
9 -1 e -1
lim - lim
Rezult` c`: lim f (x ) = x 0 x x x 0 x = ln 9 - ln e = 2 ln 3-1 .
x
x 0 3 -1 e -1 ln 3- ln e ln 3-1
lim - lim
x 0 x x 0 x
164

sin 3x + 2 sin 5x x + arctg x


2. S` se calculeze: a) lim ; b) lim .
x 0 sin 2x - 3sin 3x x 0 x + arcsin x
0
Rezolvare. Limitele sunt [n cazul de nedeterminare . Folosind opera\iile cu
0
limite de func\ii ]i limitele fundamentale se ob\ine:
sin 3x sin 5x
sin 3x + 2 sin 5x 3+ 2 5 3+ 25 -13
a) lim = lim 3x 5x = = ;
x 0 sin 2x - 3sin 3x x 0 sin 2x sin 3x 2 - 3 3 7
2 - 3 3
2x 3x
arctg x
x + arctg x 1+ 1+1
b) lim = lim x = = 1.
x 0 x + arcsin x x 0 arcsin x 1+1
1+
x
cos 3x - cos x
3. S` se calculeze: lim .
x 0 x2
0
Rezolvare. Limita este [n cazul de nedeterminare , dar nu se observ` direct care
0
dintre limitele fundamentale se poate folosi. Pentru calculul limitei, expresia dat`
trebuie adus` la o form` [n care s` se poat` identifica folosirea unei limite
fundamentale.
Astfel, avem:
3x - x 3x + x
cos 3x - cos x =-2 sin sin =-2 sin x sin 2x .
2 2
Rezult` c`:
cos 3x - cos x sin x sin 2x sin x sin 2x
lim = lim - 2 =- 2 lim =
x 0 x2 x 0 x2 x 0 x x
sin x
=-2 lim lim sin 2x 2=-4 .
x 0 x x 0 2 x

0
Alte limite de func\ii [n cazul de nedeterminare
0
0
{n cazul [n care pentru solu\ionarea cazului de nedeterminare nu se pot
0
folosi limitele fundamentale este necesar a c`uta alte procedee de solu\ionare.
Vom exemplifica unele procedee [n cazul [n care func\iile ale c`ror limite se
cer con\in radicali.
165

PROBLEME REZOLVATE
x +1 -1 x -1
S` se calculeze: ; a) lim b) lim ;
x 0 x x1 x -1

x 2 +1 - x +1 ( x +1 -1)x 3
x -1
c) lim ; d) lim ; e) lim .
x 0 x x 0
x 2 +1 -1 x1 x -1

0
Rezolvare. Se observ` c` limitele sunt [n cazul . Pentru evitarea nedeterminrii
0
folosim metoda expresiilor conjugate. Aceast` metod` const` [n amplificarea
frac\iilor cu expresiile conjugate ale expresiilor cu radicali. (4
x +1-1 ( x +1-1)( x +1+1) (x +1) -1
a) Avem: lim = lim = lim =
x 0 x x 0 x ( x +1+1) x 0 x ( x+1+1)

x 1
1
= lim = lim = .
x 0 x ( x +1 +1) x 0 x +1 +1 2
x -1 ( x -1) ( x +1) x -1
b) Avem: lim = lim = lim =
x1 x -1 x1 (x -1) ( x +1) x1 (x -1) ( x +1)

1 1
= lim = .
x1 x +1 2

x 2+1 - x +1 ( x 2+1 - x +1 )( x 2+1 + x +1 )


c) Avem: lim = lim =
x 0 x x 0
x ( x 2+1 + x +1 )
(x 2 +1) - (x +1) x (x -1) 1
= lim = lim =- .
x 0
x ( x 2 +1 + x +1 ) x 0
x ( x 2 +1 + x +1 2 )
d) {n acest caz, vom amplifica frac\ia dat` prin expresiile conjugate ale
num`r`torului ]i numitorului. Avem:
( x +1 -1)x ( x +1 +1)
x ( x +1 -1)( x +1 +1) 2

lim = lim =
x 0 2
x +1 -1 ( x +1 -1)( x +1 +1)( x +1 +1)
x 0 2 2

x (x +1 -1)( x +1+1) 2
x ( x +1+1) x +1+1
2 2 2
2
= lim = lim = lim = =1
x 0 (x 2+1 -1) ( x +1+1) x 0 x 2 ( x +1+1) x 0 x +1+1 2

Ne reamintim!
(4
Perechi de expresii conjugate: a - b ]i a + b ; a + b ]i a - b;
3 3
3 3 2
a - b ]i a + ab + b ; 3 2
3
a + 3 b ]i 3 a2 - 3 ab + 3 b2 .
166

x -13 (3 x -1) 3 x 2 + 3 x +1 ( )
e) Avem: lim = lim =
x1 x -1 x1
(x -1) 3 x 2 + 3 x +1 ( )
x -1 1 1
= lim = lim = .
x1
(x -1) ( 3
x 2 + 3 x +1) x1 3
x 2 + 3 x +1 3

Calculul limitelor de func\ii [n cazul de nedeterminare 0


Fie f , g : D R ]i x 0 D un punct de acumulare pentru D astfel [nc@t
lim f (x ) = 0 ]i lim g (x ) =+ .
x x 0 x x 0

Pentru calculul limitei lim ( f (x ) g (x )) , [n cazul [n care aceasta exist`, se


x x 0
f (x ) g (x )
aduce expresia f (x ) g (x ) la una din formele sau , caz [n care se
1 1

g (x ) f (x )
0
ob\in nedetermin`ri de forma , respectiv ]i se aplic` procedee specifice
0
acestor cazuri.

PROBLEM~ REZOLVAT~
p
S` se calculeze: a) lim(x ctg x ) ; b) lim x - tg x .
x0
x
p 2
2
Rezolvare. Cazul de nedeterminare este 0.
x
a) Avem: lim(x ctg x ) = lim = 1;
x 0 x 0 tg x

x -
p
x -
p x -
p

p 2 2 2
b) Avem:
lim x - tg x = lim = lim
= lim sin x lim =
p 2 p ctg x p cos x p p cos x
x
2
x
2
x
2
x
2
2x
sin x
p
x-
2
= lim =-1 .
p p
x sin - x
2
2
167

! Exerci\ii ]i probleme
Exersare
E1. S` se calculeze:
sin (5x ) sin 6x sin (2x 2 ) sin (2x )
a) lim ; b) lim ; c) lim 2
; d) lim ;
x0 6x x 0 x (x +1) 3x x0 x0 sin (4x )
2
sin (x -1) sin (x - 2) sin (1- x 2 ) sin (3x - 3)
e) lim ; f) lim 2
; g) lim ; h) lim .
x1 x -1 x 2 x - 4 x-1 2x + 2 x1 sin (x 2 -1)

E2. S` se calculeze:
tg 2x tg (x -1) p tg (3x - 9)
a) lim ; b) lim 2
; c) lim ;
x0 3x x1 (x -1) x 3 x 2 -9
sin (x - p ) tg (x 2 -1) tg (x -1) 2
d) lim ; e) lim ; f) lim ;
x p tg (x - p ) x1 sin (x 2 -x) x1 (x -1) sin (x 2 -1)
E3. S` se calculeze:
arcsin (3x ) arcsin (x 2 ) arcsin(10x )
a) lim ; b) lim 2 3
; c) lim ;
x0 5x x 0 x +x x0 arcsin (5x )
p
arctg x -
arcsin (5x ) 4 arctg (9x 2 -1)
d) lim ; e) lim ; f) lim .
x0 sin (10x ) p 16x - p 2
2 1 arcsin(3x +1)
x x-
4 3

E4. S` se calculeze:
ln (1+ x 2 ) ln (1+ 6x ) ln (1+ 5x 2 )
a) lim ; b) lim ; c) lim ;
x 0 5x 2 x 0 8x x 0 x 2 +x 3
6x ln (1+ 3 x ) ln (1+ x 2 )
d) lim ; e) lim ; f) lim .
x 0 ln (1+ 8x ) x 0 3
5x x 0 ln (1+ 3x 2 )
E5. S` se calculeze:
2
3x -1 3x -1 8 x -8
a) lim ; b) lim ; c) lim ;
x 0 6 x x 2 +x 3
x 0 x1 x -1

2 x+1 - 8 2 x - 3x 3x - 2 x
d) lim ; e) lim ; f) lim .
x 2 x - 2 x 0 x x 0 2 x -1
168

Sintez`
S1. S` se calculeze:
sin x + sin 9x sin 2x + 3sin 5x + x sin(tg x )
a) lim ; b) lim 2
; c) lim ;
x 0 3x x 0 x +x x0 x
tg (sin x ) sin (x 2 - 4x + 3) tg (x 2 + x - 2)
d) lim ; e) lim ; f) lim ;
x0 2x x1 sin (3x - 4x +1) x-2 tg (x 2 + 5x + 6)
arcsin ( x 2 -1) arctg( x 2 - 6x + 5)
g) lim ; h) lim .
x-1 arcsin (x 2 + x ) x1 arcsin ( x 2 + 4x - 5)

S2. S` se calculeze:
1- cos 2x cos 4x - cos 2x
a) lim 2
; b) lim ;
x 0 x x 0 sin 5x sin 3x
sin 3x - 5 sin x tg (arcsin x )
c) lim ; d) lim .
x 0 sin 4x - 2 sin 3x x0 sin (arctg x )

S3. S` se calculeze:
ln (1+ sin 3x ) ln (2 - 3x )
a) lim ; b) lim ;
x 0 sin 5x x 0 sin x
ln (1+ x sin x ) x ln (1+ ln (x +1))
c) lim ; d) lim .
x 0 ln (1+ x sin 5x ) x 0 ln (1+ ln (x 2 +1))

a2 - b2 tg ax - sin ax 1
S4. S` se calculeze valoarea expresiei E = 2 2
, dac` lim = .
a +b x 0 tg bx - sin bx 8
sin x + 2 sin 2x +...+ n sin nx
S5. Pentru care valori ale lui n N* , lim = 14 ?
x 0 x +x 2
S6. S` se determine constantele reale pentru care au loc egalit`\ile:
x 2 + x +1 2x 2 + 3x + a
a) lim
x +2 - ax = 3+ b ;
b) lim - bx = a ;

x+ x x -1
3 sin xa
x
(
c) lim x 2 + x - ax - b = ;
2
) d) lim
x 0 (x + 2) sin 3x
= 2;

a ln (4 - x ) 2 x -8 2 x+2 -16
e) lim = lim 2 ; f) lim x 4
= lim x - a 2 .
x 3 x -3 x 3 x - 9 x 2 4 -2 x1
169

1.7 Asimptotele func\iilor reale


Asimptote orizontale
S` consider`m func\iile exponen\iale f , g : R (0,+),

x
1 x
f (x ) = 2 , g (x ) =
2
Graficele acestor func\ii sunt redate [n fig.1.56 ]i 1.57.
y y

1 1

N(x, f (x)) N(x, g (x))


f (x) g (x)
M(x, 0) O x O M(x, 0) x

Fig. 1.56 Fig. 1.57


x
1 x
Se ]tie c` lim f (x ) = lim 2 = 0 ]i lim g (x ) = lim = 0a
x- x- x+ x+ 2

Din punct de vedere geometric aceste rezultate arat` c` lungimea segmen-


tului [MN ], unde M (x , 0), N (x , f (x )), respectiv M (x , 0), N (x , g (x )) tinde la
zero c@nd x tinde spre -, respectiv +.
Lectur@nd graficele din figurile 1.56 ]i 1.57, se observ` c` dreapta y = 0, axa
Ox, este din ce [n ce mai aproape de graficele func\iilor [n vecin`tatea punctelor
-, respectiv +.

Defini\ie
Fie f : D R o func\ie real` de variabil` real` pentru care -,
respectiv + sunt puncte de acumulare ale lui D.
Dreapta de ecua\ie y = a, a R, se nume]te asimptot` orizontal`
spre - a func\iei f, dac` lim f (x ) = a.
x-
Dreapta de ecua\ie y = a, a R, se nume]te asimptot` orizontal`
spre + a func\iei f, dac` lim f (x ) = a.
x+
170

OBSERVA|II
Problema asimptotelor orizontale pentru o func\ie f , f :D R se pune
numai la + sau - ]i numai [n cazul [n care +, respectiv - sunt
puncte de acumulare pentru D.
Dreapta y = 0 este asimptot` orizontal` spre - a func\iei exponen\iale
f :R (0,+), f (x ) = a x , a > 1.
Dreapta y = 0 este asimptot` orizontal` spre + a func\iei exponen\iale
f :R (0,+), f (x ) = a x , a (0, 1).

PROBLEM~ REZOLVAT~
S` se determine asimptotele orizontale ale func\iilor:
x +1 x x
a) f :R R, f (x ) = 2 ; b) f :R R, f (x ) = 2 ;
x +1 x +1
x
c) f :[ 0,+) R, f (x ) = .
1+ x
Rezolvare
a) + ]i - sunt puncte de acumulare pentru domeniul de defini\ie al
func\iei f . Avem:
x +1 x +1
lim f (x ) = lim 2 = 0, lim f (x ) = lim 2 = 0.
x- x- x +1 x+ x+ x +1

A]adar, dreapta y = 0 este asimptot` orizontal` spre + ]i spre - a func\iei f.


b) }i [n acest caz, problema existen\ei asimptotelor orizontale, se pune ]i la
+ ]i la -. Avem:
x x x2
lim f (x ) = lim 2 = lim 2 = 1;
x+ x+ x +1 x+ x +1

x x -x 2
lim f (x ) = lim 2 = lim 2 =-1
x- x- x +1 x- x +1

Rezult` c` dreapta y =1 este asimptota spre +, iar dreapta y =-1 este


asimptot` orizontal` spre - a func\iei f.
c) Problema existen\ei asimptotei orizontale se pune numai la +. Avem:
x 1
lim f (x ) = lim = lim = 1,
x+ x+ 1+ x x+ 1
1+
x
deci dreapta y =1 este asimptot` orizontal` spre +.
171

Asimptote verticale
S` lectur`m graficele func\iilor logaritmice f :(0,+) Z.
f (x ) = log a x , a > 0, a 1.
redate [n fig. 1.58. ]i 1.59.
y + y a>1

a<1
N(0, f (x)) M(x, f (x))
N(0, f (x)) M(x, f (x))
O 1 x x
O x1 x

Fig. 1.58. Fig. 1.59.


Se observ` c` lungimea segmentului [MN ], unde M (x , f (x )), N (0, f (x )) tinde
spre zero, c@nd x se apropie de x 0 = 0. Din punct de vedere geometric se observ` c`
graficele sunt din ce [n ce mai aproape de dreapta de ecua\ie x = 0, axa Oy.
De asemenea, lim f (x ) =+, c@nd a < 1 ]i lim f (x ) =-, pentru a >1.
x 0 x 0
x>0 x>0

Defini\ii
Fie f :D Z o func\ie real` de variabil` real` ]i x 0 DIZ, punct
de acumulare pentru D.
Dreapta x = x 0 se nume]te asimptot` vertical` a func\iei f, dac`
cel pu\in una dintre limitele laterale f (x 0 - 0) sau f (x 0 + 0) exist`
]i este infinit`.
Dreapta x = x 0 se nume]te asimptot` vertical` la st@nga a func\iei f,
dac` f (x 0 - 0) este + sau -.
Dreapta x = x 0 se nume]te asimptot` vertical` la dreapta, a
func\iei f, dac` f (x 0 + 0) este + sau -.
Dreapta x = x 0 se nume]te asimptot` vertical` bilateral` a func\iei
f, dac` ambele limite laterale ale func\iei f [n x 0 sunt infinite.
172

OBSERVA|II
Func\ia logaritmic` f :(0+
, ) Z, f (x ) = log a x , are asimptota vertical`
dreapta de ecua\ie x = 0.
Exist` func\ii care au oric@te asimptote verticale.
EXEMPLU
1
Func\ia f :Zm Z, f (x ) = are asimptote verticale dreptele de
sin(px )
exuca\ie x = n, n m.

PROBLEME REZOLVATE
1. S` se determine asimptotele verticale ale func\iei f :D R:
x
f (x ) = .
(x -1)(x - 2)
Rezolvare.
Domeniul de defini\ie este D = R \ {1, 2}.
Dac` x 0 D, atunci lim f (x ) = f (x 0 ) Z, deci dreapta x = x 0 nu este
x x 0
asimptot` vertical`.
Dac` x 0 = 1, atunci se ob\ine c`:
x 1
f (1- 0) = lim = =+ ]i
x1 (x -1)(x - 2) 0 (+)
x<1
x 1
f (1+ 0) = lim = =-
x1 (x -1)(x - 2) 0 (-)
x>1
A]adar, dreapt` x =1 este asimptot` vertical` bilateral`.
2 2
Dac` x 0 = 2, se ob\ine c` f (2 - 0) = =- ]i f (2 + 0) = =+.
0 (-) 0 (+)
A]adar dreapta x = 2 este asimptot` vertical` bilateral`.
x 2 + ax - 2a 2
2. Se consider` func\ia f :R \ {-1,1} R, f (x ) = , a R.
x 2 -1
S` se determine valorile parametrului a pentru care func\ia f are o singur`
asimptot` vertical`.
Rezolvare.
Asimptotele verticale pot fi dreptele de ecua\ie x =1 ]i x =-1.
Dac` x =1 este asimptot` vertical`, trebuie ca x =-1 s` nu fie asimptot`
vertical` ]i reciproc.
173

x 2 + ax - 2a 2
Rezult` c` frac\ia trebuie s` se simplifice fie cu x +1, fie cu x -1.
(x -1)(x +1)
Dac` g (x ) = x 2 + ax - 2a 2 , rezult` c` g (1) = 0 sau g (-1) = 0. Se ob\in
1 1
ecua\iile 1+ a - 2a 2 = 0 ]i 1- a - 2a 2 = 0, cu solu\iile a 1,-1, ,- .
2 2
x +2 x -2
Pentru a =1 se ob\ine f (x ) = , pentru a =-1 se ob\ine f (x ) = , iar
x +1 x -1
1 1 2x +1 2x -1
pentru a - , se ob\ine f (x ) = , respectiv f (x ) = .
2 2 2(x +1) 2(x -1)
Se observ` u]or c` fiecare din func\iile ob\inute au o singur` asimptot` vertical`.

Asimptote oblice
Fie f : D Z, o func\ie real` de variabil` real` astfel [nc@t + ]i - s` fie
puncte de acumulare pentru D.
Dac` y = mx + n este o dreapt` oarecare, m Z * , fie A(x , f (x )) G f ]i
B(x , mx + n) punct situat pe dreapta y = mx + n (fig. 1.60 ]i 1.61).
y y

A(x, f (x))
A(x, f (x))
y =f (x) y =f (x)
B(x, mx+n) B(x, mx+n)
O x O x

Fig. 1.60. Fig. 1.61.


[ ]
Lungimea segmentului AB este l(x ) = f (x ) - mx - n . Dac` dreapta
(d ) : y = mx + n este asimptota graficului func\iei f, atunci lim l(x ) = 0,
x-
respectiv lim l(x ) = 0.
x+

Defini\ie
Dreapta y = mx + n, m R* , se nume]te asimptot` oblic` spre -,
respectiv + a func\iei f, dac` distan\a dintre dreapt` ]i imaginea
geometric` a graficului, m`surat` pe vertical`, tinde la zero, c@nd x
tinde la +, respectiv -.
174

Av@nd [n vedere c` l(x ) = f (x ) - mx - n ob\inem c` y = mx + n este


asimptot` oblic` la + dac` lim f (x ) - mx - n = 0, ceea ce conduce la
x
lim ( f (x ) - mx - n) = 0. Din aceast` egalitate se ob\ine c`
x

f (x )
lim x - m = n Z.
x x
f (x )
Deoarece lim x =+, ob\inem c` este necesar ca lim - m = 0,
x+ x x
altfel limita ar fi infinit`. A]adar, dreapta y = mx + n este asimptot` oblic` la +,
f (x )
dac` m = lim , iar n = lim( f (x ) - mx ).
x x x
{n mod analog, se ob\in condi\iile ca y = mx + n s` fie asimptot` oblic` la-.

RE|INEM!
Dac` dreapta d : y = mx + n este asimptot` oblic` la + pentru func\ia
f (x )
f : D Z, atunci m = lim , n = lim( f (x ) - mx ) ]i reciproc.
x x x
Un rezultat analog are loc pentru -.

PROBLEM~ REZOLVAT~
S` se determine asimptotele oblice ale func\iilor f : D Z:
x2 x x
a) f (x ) = ; b) f (x ) = xe-x ; c) f (x ) = .
x -1 x +1
Rezolvare.
f (x ) x2
a) Avem: lim = lim = 1, iar
x x x x (x -1)
x2
lim( f (x ) -1 x ) = lim - x = lim x = 1.
x

x x -1
x x -1

A]adar, cele dou` limite exist` ]i m = 1, n = 1, deci dreapta y = x + 1 este
asimptot` oblic` la +.
f (x )
Analog, se ob\ine c` lim =1 ]i lim ( f (x ) - x ) =1, deci dreapta
x- x x-
y = x +1 este asimptot` oblic` la -.
175

f (x ) 1 1
b) Avem: lim = lim e-x = lim x = = 0.
x x x x e +
A]adar, f nu are asimptot` oblic` la +.
f (x ) xe-x
Deoarece lim = lim = lim e-x = e =
x- x x- x x-
func\ia nu are asimptot` oblic` la -.
c) Domeniul de defini\ie este ZS {-1} ]i avem:
-x 2
x +1 , x (-,-1) U (-1, 0
]
f (x ) =
x2
, x (0, +)
x +1
Rezult` c`:
f (x ) -x
lim = lim =-1 = m Z*
x- x x- x +1
]i
x
lim ( f (x ) - mx ) = lim ( f (x ) + x ) = lim = 1 = n.
x- x- x- x +1

Dreapta de ecua\ie y =-x +1 este asimptot` oblic` la -.


Pentru cazul x 0 =+ ob\inem:
f (x ) x
lim = lim = 1 = m Z*
x+ x x+ x +1
]i
-x
lim ( f (x ) - mx ) = lim =-1 = n.
x+ x+ x +1

Dreapta de ecua\ie y = x -1 este asimptot` oblic` la +.

OBSERVA|II
O func\ie f poate avea asimptote oblice diferite la + ]i la -.
Dac` o func\ie f are asimptot` orizontal` la + sau la -, atunci ea nu
poate avea ]i asimptot` oblic` la +, respectiv -.
176

! Exerci\ii ]i probleme
Exersare
E1. S` se determine asimptotele orizontale ale func\iilor f :D Z, [n cazurile:
1 1 x
a) f (x ) = ; b) f (x ) = ; ;c) f (x ) =
x x -3 4- x
3x x 2x
d) f (x ) = ; e) f (x ) = 2 ; f) f (x ) = ;
2x -1 x +1 3x + 5
x 3x 2 -1 xx
g) f (x ) = ; h) f (x ) = 2 ; i) f (x ) = 2 .
2x +1 2x + x +1 x + x +1
E2. S` se determine asimptotele verticale ale func\iilor f :D Z, [n cazurile:
1 1 x
a) f (x ) = ; b) f (x ) = 2
; c) f (x ) = 2 ;
x -1 (x -1) x -1
x 2 +1 x 2 + x +1
d) f (x ) = ; e) f (x ) = ; f) f (x ) = ln (x +1);
x 2 -4 x 2 - 3x + 2
1 2
g) f (x ) = ; h) f (x ) = x .
x +1 2 -1
E3. S` se determine asimptotele oblice ale func\iilor f : D Z, [n cazurile:
x2 2x 2 + x 1- x 2
a) f (x ) = ; b) f (x ) = ; c) f (x ) = ;
x -2 x -1 2+ x
x 2 +2 x x x x 2 -2 x
d) f (x ) = ; e) f (x ) = ; f) f (x ) = .
x -1 1+ x 2x -1

Sintez`
S1. S` se determine asimptotele func\iilor f :D Z, [n cazurile:
x x x x2
a) f (x ) = ; b) f (x ) = ; c) f (x ) = ;
(x -1)(x - 3) x 2 -1 (x -1)(x - 5)
1+ x x2 x2
d) f (x ) = ; e) f (x ) = ; f) f (x ) = ;
x -1 x 2 -1 x -1

x2 x3
g) f (x ) = ; h) f (x ) = .
x2- x x 2 -1
177

S2. S` se determine asimptotele func\iilor f :D Z, [n cazurile:


1
1
a) f (x ) = x 2 x ; b) f (x ) = x ln e + ;
x
1 x 3 +1

c) f (x ) = (x -1) ln 1+ ; d) f (x ) = .
x x -1
S3. S` se determine parametri reali pentru care func\ia f :D Z,
x 2 -1
f (x ) = 2 are o singur` asimptot` vertical`.
x - ax + a +1
S4. S` se determine parametrii reali pentru care func\ia f :D Z, admite
asimptota indicat`:
ax 2 + 2a + bx
a) f (x ) = , y = a 2 x + 2;
x -1
(x + a)(x + a +1)
b) f (x ) = , y = x - a + 3.
x + a +2

Teste de evaluare
Testul 1
2
x - 6x + 9 x 2 +3
1. Dac` l 1 = lim , l 2 = lim , atunci l 1 + l 2 este egal cu:
x 3 x 2 -9 x x 2 - 3

a) 1; b) 3; c) +; d) -

2. S` se calculeze:
sin(x 2 - 5x + 4) x 2 + 3x
a) lim ; b) lim .
x1 sin(x -1) x 2x +1

* x 2 + ax + 3
3. Fie f :Z Z, f (x ) = . Dac` dreapta y = bx +2 este asimptot` a
x
func\iei f, atunci
a) a + b = 3; b) ab = 3; c) 2a + b = 3; d) a 2 + b 2 = 3.
178

Testul 2
1. S` se calculeze limitele de func\ii:
x arcsin x x 2 + x +1
a) lim ; b) lim .
x0 sin x arctg x x- 3x -1
x x
3 -a
2. Dac` l1 = lim = 1, atunci:
x 0 x
a) a = 2; b) a = 4; c) a = 3e-1; d) a = 1.
2
ax +1
3. Func\ia f :D Z, f (x ) = are o singur` asimptot` dac`:
x 2 + 2bx +1
a) a = b = 0; b) a = b =1; c) a Z, b (-1, 1); d) b Z, a = 7.

Testul 3
2
3x - 4x - 4 (2 x - 3x ) 2
1. S` se calculeze: a) lim ; b) lim .
x 2 x 2 -4 x 0 x sin x
x 2 - a2
2. S` se determine a Z pentru care lim = 4.
x- a
x a

3. S` se determine valorile parametrului real a ]tiind c` dreapta y = ax + a +1


este asimptot` a func\iei f :Z Z, f (x ) = x 2 + a 2
4. S` se studieze dac` func\ia f :Z Z, cu proprietatea c` 2 f (x ) + 3 f (-x ) = x 2 -1,
" x Z, are limit` [n oricare punct x 0 Z.

Testul 4
x 3 + a 3 , x a
1. Se consider` func\ia f :Z Z , f (x ) = . S` se determine a Z
x +1, x > a
pentru care func\ia f are limit` [n oricare x 0 Z.
x 2 + ax + 3, x 1

2. Se consider` func\ia f :Z Z, f (x ) = 3x + b . S` se determine
2 , x >1
x +2
f (x ) - f (1)
a, b Z astfel [nc@t f s` aib` limit` [n x =1 ]i s` existe lim .
x1 x -1
3. Fie f :D Z, f (x ) = ax + bx 2 + cx -1, a, b (0,+), c Z. S` se deter-
mine parametrii a, b, c astfel [nc@t dreapta y = 2x +1 s` fie asimptot` oblic` spre
+, iar y =-1 s` fie asimptot` spre -.
179

Capitolul 2

Func\ii continue
Fie f : D Z, o func\ie real` de variabil` real` ]i x 0 D ' un punct de
acumulare pentru mul\imea D.
{n calculul limitei func\iei f [n punctul x 0 s-a avut [n vedere studiul
comport`rii valorilor func\iei f [n vecin`tatea punctului x 0 , dar f`r` a avea [n
vedere valoarea func\iei [n x 0 .
De asemenea, [n calculul limitelor de func\ii s-a observat c` pentru func\iile
elementare studiate f : D Z, limita acestora [n punctele de acumulare x 0 D
este egal` cu valoarea func\iei [n x 0 , adic` lim f (x ) = f (x 0 ).
x x 0

2.1. Func\ii continue [ntr-un punct


2.1.1 Problema continuit`\ii unei func\ii [ntr-un punct
S` consider`m func\ia f :Z Z,
y
x + 2, x -1

x +1, x (-1, 2) 5
f (x ) =
1, x =2 4

2x -1, x (2,+)
3
(
(

al c`rei grafic este reprezentat [n fig. 2.1.


Lectur@nd imaginea geometric` 2
a graficului func\iei f constat`m c`
1
[

exist` dou` [ntreruperi ale acestuia,


]i anume [n x 0 =-1 ]i [n x 0 = 2.
(

S` studiem ce se [nt@mpl` cu -3 -2 -1 1 2 3 x
limitele func\iei f [n aceste puncte de -1
[ntrerupere ]i [ntr-un punct oarecare
x 0 ZS {-1, 2}, [n care graficul nu
prezint` [ntrerupere.
Fig. 2.1.
180

Avem: lim f (x ) = lim (x + 2) = 1 ]i lim f (x ) = lim (x +1) = 0.


x-1 x-1 x-1 x-1
x<-1 x>-1
De asemenea, avem c` f (-1) = 1.
A]adar, [n punctul x 0 =-1 func\ia f nu are limit`. Pentru x 0 = 2 se ob\ine:
lim f (x ) = lim(x +1) = 3 ]i lim f (x ) = lim(2x -1) = 3, iar f (2) = 1.
x 2 x 2 x 2 x 2
x<2 x>2
{n acest caz, func\ia f are limit` [n x 0 = 2, dar limita nu este egal` cu valoarea
func\iei [n x 0 = 2.
Dac` x 0 ZS {-1, 2} se ob\ine c` lim f (x ) = f (x 0 ).
x x 0

A]adar,
[ntr-un punct de [ntrerupere al graficului, func\ia f nu are limit` sau dac`
aceasta limit` exist` ea nu este egal` cu valoarea func\iei [n acest punct;
[n punctele [n care graficul func\iei f nu se [ntrerupe, deci are imaginea de
curb` continu`, limita func\iei f exist` ]i este egal` cu valoarea func\iei [n
acest punct.
Aceste observa\ii sugereaz` introducerea urm`toarei no\iuni:

Defini\ie.
Fie f :D Z o func\ie real` de variabil` real` ]i x 0 D un punct
de acumulare pentru D. Func\ia f se nume]te func\ie continu` [n
punctul x0 D dac` lim f ( x ) = f ( x0 ).
x x 0

Defini\ii.
Fie f :D Z o func\ie real` de variabil` real` ]i x 0 D.
Func\ia f se nume]te discontinu` [n punctul x0 D dac` nu este
continu` [n x 0 .
Punctul x 0 D se nume]te punct de discontinuitate al func\iei f,
dac` func\ia f nu este continu` [n x0 .
Punctul de discontinuitate x 0 D se nume]te de spe\a [nt@i, dac`
limitele laterale ale func\iei [n x 0 exist` ]i sunt finite.
Punctul de discontinuitate x 0 D se nume]te de spe\a a doua,
dac` cel pu\in o limit` lateral` a func\iei f [n x 0 nu exist` sau este
infinit`.
181

EXEMPLE
x , x 0
Func\ia f :Z Z, f (x ) = are x 0 = 0 punct de discontinuitate
x +1, x > 0
de prim` spe\` deoarece f (0 - 0) = 0, f (0 + 0) = 1, f (0) = 0.
x +1, x 0

Func\ia f :Z Z, f (x ) = 1 are x 0 = 0 punct de discontinuitate
, x >0
x
1
de spe\a a doua deoarece f (0 - 0) = 1, f (0 + 0) = lim =+.
x 0 x
x>0
OBSERVA|II
Revenind la func\ia f studiat` anterior, rezult` c` ea este continu` [n oricare
punct x 0 Z S {-1, 2} ]i discontinu` [n punctele x 0 =-1 ]i x 0 = 2.

{ntr-un punct izolat al domeniului de defini\ie al func\iei f :D Z ,


aceast` func\ie se consider` func\ie continu`.
Egalitatea lim f (x ) = f (x 0 ) din defini\ia continuit`\ii presupune:
x x 0

i) existen\a limitei func\iei [n x 0 ;


ii) egalitatea acestei limite cu valoarea func\iei [n x 0 .
Func\ia f :D Z este discontinu` [n punctul de acumulare x 0 D, dac` nu
are loc egalitatea lim f (x ) = f (x 0 ). Acest fapt presupune una din situa\iile:
x x 0
i) limita finc\iei f nu exist` [n x 0 ;
ii) limita func\iei f exista [n x 0 , dar nu este egal` cu valoarea
func\iei [n x 0 .
DEFINI|IE.
O func\ie f :D Z este continu` pe mul\imea A D dac` este
continu` [n oricare punct x 0 A. Mul\imea pe care o func\ie este
continu` se nume]te domeniu de continuitate al func\iei ]i se va nota D c .

OBSERVA|IE
Av@nd [n vedere rezultatul ob\inut [n capitolul Limite de func\ii, c` dac`
f : D Z este func\ie elementar` ]i x 0 D, atunci lim f (x ) = f (x 0 ),
x x 0
rezult` c` func\iile elementare sunt continue pe [ntreg domeniul de defini\ie.
182

RE|INEM!
Func\iile polinomiale, radical, putere, exponen\iale, logaritmice, trigono-
metrice, ra\ionale sunt func\ii continue pe domeniul de defini\ie.

PROBLEME REZOLVATE
S` se studieze continuitatea func\iei f :D Z:
2x -1, x 1 x 2 -1, x 0 x 2 + ax +1, x 1

a) f (x ) = 2 ; b) f (x ) = ; c) f (x ) = .
x , x > 1 ln x , x > 0 2x + a 2 , x > 1

Rezolvare.
a) Func\ia este continu` pentru orice x 0 (-,1), respectiv x 0 (1,+),
deoarece este restric\ie a unei func\ii de gradul 1, respectiv de gradul 2 la aceste
intervale.
Studiem continuitatea func\iei [n x 0 = 1. Rezult`:
lim f (x ) = lim(2x -1) = 1; lim f (x ) = lim x 2 = 1, f (1) = 1.
x1 x1 x1 x1
x<1 x>1

A]adar, limita func\iei f [n x 0 = 1 exist` ]i este egal` cu valoarea func\iei [n


x 0 = 1, deci func\ia f este continu` [n x 0 = 1.
{n concluzie, func\ia f este continu` pe Z.
b) Func\ia f este continu` pe (-, 0), fiind restric\ie de func\ie de gradul 2 pe
acest interval ]i este continu` pe (0,+) fiind func\ie logaritmic` pe acest
interval.
Problema continuit`\ii se pune [n x 0 = 0. Avem:
lim f (x ) = lim(x 2 -1) =-1 ]i lim f (x ) = lim ln x =-.
x 0 x 0 x 0 x 0
x<0 x>0 x>0
A]adar, func\ia f nu are limit` [n x 0 = 0 ]i astfel nu este continu` [n x 0 = 0.
Domeniul de continuitate al func\iei f este Dc =Z S {0}.
c) Pe intervalele (-,1) ]i (1, +) func\ia f este continu` fiind restric\ia unor
func\ii de gradul 2 ]i gradul 1 pe aceste intervale.
Studiem continuitatea func\iei f [n x 0 = 1. Avem:
lim f (x ) = lim(x 2 + ax +1) = 2 + a,
x1 x1
x <1

lim f (x ) = lim(2x + a 2 ) = 2 + a 2 ]i f (1) = a + 2.


x1 x1
x>1 x<1
183

Func\ia f este continu` [n x 0 = 1 dac` ]i numai dac` 2 + a = 2 + a 2 , deci dac`


a {0,1}.

{n concluzie:
pentru a {0,1} domeniul de continuitate al func\iei f este Dc =Z;
pentru a ZS {0,1} domeniul de continuitate al func\iei f este
Dc =ZS {1}.

! Exerci\ii ]i probleme
Exersare
E1. S` se studieze continuitatea func\iei f :D Z [n punctele specificate:
a) f (x ) = x 2 - 7x , x 0 {-1, 0,1}; b) f (x ) = x + 2 x , x 0 {-1, 0, 2};
x2
c) f (x ) = , x {-2, 1}; c) f (x ) = x - x , x 0 {0, 4}.
x +1 0
E2. S` se studieze continuitatea func\iilor [n punctele specificate:
x 2 , x 1
a) f :Z Z, f (x ) = , x 0 =1
2x -1, x > 1
sin x
, x <0
b) f :Z Z, f (x ) = x ,x0 = 0

x +1, x 0
3x +1, x 0

arcsin x
c) f :Z Z, f (x ) = , x (0,1), x 0 {0,1},
x
ln x ,
x 1

3, x =-1

d) f :{-1} U (0,+) Z, f (x ) = 3+ x , x (0,1), x 0 {-1, 1}.

x + 3 , x 1
2x -1
E3. S` se studieze natura punctelor de discontinuitate pentru func\ia f :D Z:
x 2 - x + 2, x 1
2 x - 2, x 0
a) f (x ) = ; b) f (x ) = ;
2x -1, x >1 3x - 2 x , x > 0

184

x2 ln x , x > 0
, x <1
c) f (x ) = x -1 ; d) f (x ) = 2, x = 0 .

3x -1, x 1 1 , x < 0
x
E4. S` se studieze continuitatea func\iei f :D Z, [n func\ie de parametrii reali:
x + a, x 1 2 x + 2 a , x 0
a) f (x ) = 2 ; b) f (x ) = ;
x + x +1, x > 1 ax + 3, x > 0
sin(ax )
, x <0
2 x 2ax +1, x 0
2
c) f (x ) = 2a , x = 0; d) f (x ) = x + a, x (0,1) .

3x + b, x 1

5x + 2a, x > 0

Sintez`
S1. S` se studieze continuitatea func\iei f :D Z:
sin(ax + x 2 )

6x 2 + 4a 2 + 4ax , x 1
, x <0
a) f (x ) = x ; b) f (x ) = ;
3
x 2 + 4a, x >1
ln(x + e ), x 0
arcsin x
2a + , x [-1, 0)
x
ln(1+ ax )
2 x + a, x a
c) f (x ) = , x >0 ; d) f (x ) = .
x 3x + a, x > a

-1+ sin ap, x = 0


S2. S` se determine constantele reale pentru care func\ia f :D Z este continu`,
[n cazurile:

9 ax - 4 3ax+1 +12, x 1
3bx + 2x , x 2a -1
a) f (x ) = ; b) f (x ) = ;
a - ax -15x 2 ,
x >1 9x - 4 bx , x a 2

2 ax 3bx , x < 1 2 ax + 3bx , x < 1

c) f (x ) = 12, x =1 ; d) f (x ) = x 2 - 3x + 7, x [1, 2] .
ax-1 1+bx ax bx
3 2 , x >1 2 + 3 - 8, x > 2
185

S3. S` se determine a, b Z pentru care func\ia f :D Z este continu` ]i are loc


condi\ia data:

3x 2 - x , x <1 f (x ) - f (1)
a) f (x ) = ]i lim exist`;
ax 2 + bx + 3, x 1 x1
x -1
ln(1+ sin 2 x )
, x <0 f (x ) - f (0)
b) f (x ) = x ]i exist` lim .
x 0 x
ax + b, x 0

2.2. Opera\ii cu func\ii continue


Fie f , g : D Z dou` func\ii reale de variabil` real` ]i x 0 D. Folosind
opera\iile cu limite de func\ii se ob\ine urm`torul rezultat pentru func\ii continue:

TEOREMA 1
Dac` func\ii f , g :D Z sunt func\ii continue [n punctul x 0 D,
atunci:
a) func\ia f + g este continu` [n punctul x 0 ;
b) func\ia f g este continu` [n punctul x 0 ;
c) func\ia f g este continu` [n punctul x 0 ;
f
d) func\ia este cotinu` [n punctul x 0 , dac` g (x 0 ) 0;
g
e) func\ia f g este continu` [n punctul x 0 , dac` opera\iile f g ]i
( f (x 0 )) g (x0 ) au sens [n Z.

OBSERVA|II
Propriet`\ile a), b), c) se pot extinde sub forma:
dac` f, g sunt continue [n x 0 D ]i a, b Z, atunci func\ia af + bg
este continu` [n x 0 D.
Dac` func\iile f1 , f 2 ,..., f n :D Z sunt continue [n x 0 D, atunci:
func\ia sum` f1 + f 2 +...+ f n este continu` [n x 0 D;
func\ia produs f1 f 2 ... f n este continu` [n x 0 D.
Dac` func\iile f , g :D Z sunt continue pe mul\imea A D, atunci ]i
f
func\iile f + g , f - g , f g , sunt continue pe mul\imea A.
g
186

Teorema 1 ne arat` faptul urm`tor: efectu@nd opera\iile elementare cu func\ii


continue se ob\ine ca rezultat func\ii continue. {n cazul [n care se opereaz` cu
func\ii care nu sunt continue nu se poate afirma nimic despre continuitatea
rezultatului.
EXEMPLE
-2, x 0 1, x 0
1. Fie f , g :Z Z, f (x ) = ; g (x ) = , func\ii discontinue [n
2, x > 0 -2, x > 0
x 0 = 0.
-1, x 0 -3, x 0
Se ob\ine c` ( f + g )(x ) = ; ( f - g )(x ) = ;
0, x > 0 4, x > 0
-2, x 0 f -2, x 0
( f g )(x ) = ; (x ) =
-4, x > 0 g -1, x > 0
f
]i f g , f g , sunt func\ii discontinue [n punctul x 0 = 0.
g
-1, x 0 1, x 0
2. Fie f , g :Z Z, f (x ) = ; g (x ) = , func\ii discontinue [n
1, x > 0 -1, x > 0
x 0 = 0.
f
Se ob\ine c` ( f + g )(x ) = 0, ( f g )(x ) =-1, (x ) =-1, x Z , deci
g
f
func\iile f + g , f g , sunt continue [n x 0 = 0.
g
Av@nd [n vedere calculul cu limite de func\ii compuse se ob\ine:

TEOREMA 2
(continuitatea func\iilor compuse).
Fie f :D Z, u: A D func\ii reale de argument real ]i
h: A Z, h(x ) = ( f o u)(x ) func\ia compus`. Dac` func\ia u este continu`
[n x 0 A ]i func\ia f este continu` [n punctul u0 = u(x 0 ), atunci func\ia
h este continu` [n punctul x 0 A.

OBSERVA|II
Dac` func\ia u este continu` pe A ]i f continu` pe D, atunci func\ia
compus` h = f o u este continu` pe A.
Dac` una din func\iile f sau u, sau am@ndou` nu sunt continue, nu se
poate afirma nimic despre continuitatea func\iei compuse.
187

TEM~
Studia\i cazul func\iilor:
x , x {
a) f , u :Z Z, f (x ) = x , u (x ) = ;
x +1, x Z S {
x , x { x , x {
b) f , u :Z Z, f (x ) = , u(x ) = .
x +1, x Z S { x -1, x Z S {

! Exerci\ii ]i probleme
Exersare
E1. S` se studieze continuitatea func\iilor f , g :D Z ]i a func\iilor f + g ,
f
f - g , f g , , [n cazurile:
g
a) f (x ) = x -1, g (x ) = x +1; b) f (x ) = x 2 -1, g (x ) = 3x - x 2 ;
1
c) f (x ) = 2 x , g (x ) = x ; d) f (x ) = ln x ; g (x ) = ln ;
x
x 2 +1, x 0
e) f (x ) = , g (x ) = x -1 ;
x +1, x > 0
2x -1, x 0 1- x , x 0
f) f (x ) = , g (x ) = .
x -1, x > 0 x +1, x > 0

E2. S` se studieze continuitatea func\iilor compuse f o g ]i g o f [n cazul


func\iilor f , g :Z Z.
a) f (x ) = x -1, g (x ) = 2x - 3 ; b) f (x ) = x 2 +1, g (x ) = x -1 ;
c) f (x ) = x 2 +1, g (x ) = x -1 ; d) f (x ) = ln(x 2 +1), g (x ) = 2x -1.

Sintez`
x + a, x 0 2ax , x 0
S1. Se dau func\iile f , g :Z Z, f (x ) = , g (x ) = .
x 2 +1, x > 0 x - x 2 , x > 0
S` se determine a Z pentru care func\ia f + g este continu` pe Z.
188

S2. S` se studieze continuitatea func\iilor f :Z Z ]i f 2 [n cazurile:


-1, x 1 x , x 1
a) f (x ) = ; b) f (x ) = ;
1, x > 1 -1, x > 1
x + a, x 1 2x + a, x 2
c) f (x ) = ; d) f (x ) = .
2x +1, x > 1 x + a, x > 2
S3. S` se studieze continuitatea func\iei f o g [n cazurile:
a) f (x ) = 2x - 4, g (x ) = sgn(x ), x Z
b) f (x ) = 3x - 6, g (x ) = x -1, x Z ;
1, x 1
c) f (x ) = , g (x ) = 2x -1, Z ;
2, x > 1
1- x , x 1 a 2 , x 1
d) f (x ) = , g (x ) = .
0, x > 1 x , x > 1
S4. S` se studieze continuitatea func\iilor f o g , g o f [n cazurile:
e x , x 0 ln x , x > 1
a) f (x ) = , g (x ) = ;
x +1, x > 0 x , x 1

x, x 0
x 2 , x 0
b) f (x ) = , g (x ) = .
3 x , x < 0
1+ x 3 , x < 0

2.3. Semnul unei func\ii continue pe un interval


Fie I Z un interval ]i f :I Z o func\ie y
)
f (x

continu`. Imaginea geometric` a graficului


y=

func\iei f pe intervalul I este o curb` care nu f (x)


are [ntreruperi (fig. 2.2). f (b)
Lectur@nd graficul din fig. 2.2 se poate M
observa c` dac` a, b I , a < b ]i l este un l
f (a)
num`r [ntre f (a) ]i f (b), dreapta de ecua\ie
y = l intersecteaz` graficul func\iei f [ntr-un
punct M (a, l ). A]adar, pentru orice valoare O a a b x
intermediar` l dintre f (a) ]i f (b), exist`
a [ a, b] astfel [nc@t f (a ) = l.
Fig. 2.2.
189

DEFINI|IE
Func\ia f :I Z are proprietatea lui Darboux (1 pe intervalul I
dac` oricare ar fi a, b I , a < b ]i oricare ar fi l cuprins [ntre valorile
f (a ) ]i f (b ), exist` un punct c (a, b ) astfel [nct f (c) = l.
Leg`tura [ntre func\iile continue ]i func\iile care au proprietatea lui Darboux
este dat` de urm`toarea teorem`:
TEOREMA 3
Orice func\ie continu` pe un interval are proprietatea lui Darboux
pe acel interval.

EXERCI|IU REZOLVAT
x 2 + 3x , x 1
S` se arate c` func\ia f :Z Z, f (x ) = are proprietatea lui
5 - x , x > 1
Darboux pe oricare interval I Z.
Rezolvare.
Pe intervalele (-,1) ]i (1,) func\ia f este restric\ia unei func\ii polinomiale
de gradul 2, respectiv gradul 1. Rezult` c` f este continu` pe aceste intervale.
Deoarece f (1- 0) = lim(x 2 + 3x ) = 4, f (1+ 0) = lim(5 - x ) = 4 ]i f (1) = 4,
x1 x1
x <1 x>1

func\ia f este continu` ]i [n x =1. A]adar, func\ia f este continu` pe Z ]i, din
teorema 3, ea are proprietatea lui Darboux pe orice interval I Z.
OBSERVA|II
Dac` o func\ie f :D Z este discontinu` pe un interval I D, nu rezult`
c` f nu are proprietatea lui Darboux.
Dac` func\ia f :D Z are proprietatea lui Darboux pe intervalul I D,
atunci ea poate avea numai discontinuit`\i de spe\a a doua pe I.
O func\ie f :D Z, care are discontinuit`\i de spe\a [nt@i pe un interval
I D nu are proprietatea lui Darboux pe acest inteval.
Dac` f :D Z are proprietatea lui Darboux pe intervalul I D, atunci [n
mod necesar, mul\imea f (I ) = { f (x ) x I } este tot interval.
O func\ie neconstatn` f :D Z care are un num`r finit de valori nu are
proprietatea lui Darboux pe intervalul I.
(1
Jean-Gaston Darboux (1842 -1917) - matematician francez. A fost profesor [n domeniile geometriei,
mecanicii, teoriei ecua\iilor diferen\iale, analizei matematice.
190

Consecin\e ale propriet`\ii lui Darboux


Consecin\a 1.
Fie f :[ a, b] Z o func\ie continu` pe [ a, b].
Dac` f (a) f (b) < 0, atunci exist` c (a, b) astfel [nc@t f (c ) = 0.

Consecin\a 2.
Fie f :I Z o func\ie continu` pe I. Dac` f nu se anuleaz` pe intervalul I
atunci func\ia f are acela]i semn pe I.
{ntr-adev`r, dac` f nu ar avea acela]i semn pe I, atunci ar exista a, b I astfel
[nc@t f (a) f (b) < 0. Aplic@nd consecin\a 1, exist` c (a, b) astfel [nc@t
f (c ) = 0, ceea ce contrazice ipoteza.A]adar, f p`streaz` acela]i semn pe tot
intervalul.
Aceste consecin\e permit ca pentru o func\ie continu` s` se poat` stabili
semnul pe un interval pe care ea nu se anuleaz` cunosc@nd semnul func\iei
[ntr-un punct al intervalului.

EXERCI|IU REZOLVAT
S` se stabileasc` semnul func\iei f :(1,) Z, f (x ) = (x - 3) ln(x -1).
Rezolvare.
Ecua\ia f (x ) = 0 are solu\iile x 1 = 2, x 2 = 3. Deoarece f este continu` pe
(1,) ]i nu se anuleaz` pe intervalele (1, 2), (2, 3), (3,), ea are semn constant pe
fiecare din aceste intervale. Pentru determinarea semnului func\iei pe fiecare
interval stabilim semnul unor valori particulare ale func\iei.
3 3 5 1 3
Astfel, f = ln 2 > 0; f =- ln < 0 ]i f (4) = ln 3 > 0.
2 2 2 2 2
Rezult` urm`torul tabel de semn:
x 1 2 3
f (x ) = (x - 3) ln(x -1) ++++++0---- ---0+++++++
{n concluzie:
f (x ) > 0 pentru x (1, 2) U (3,) ;
f (x ) < 0 pentru x (2, 3).
191

! Exerci\ii ]i probleme
Exersare
E1. Fie f :Z Z, f (x ) = 3x +1. S` se arate c` f are proprietatea lui Darboux pe
intervalele I 1 = (-2, 2) ]i I 2 = [ 0, 3]. Exist` intervale pe care f nu are proprietatea
lui Darboux?
E2. S` se stabileasc` dac` func\ia f :D Z are proprietatea lui Darboux pe
intervalul dat:
x , x 0
a) f (x ) = , I = [-1,1];
sin x , x > 0
ln(1+ x )
, x (-1, 0)
b) f (x ) = x , I = (-1, 2];
x + cos x , x [ 0,+)


arcsin x , x [-1, 0] 1
c) f (x ) = , I = - ,2 .
x + 3x , x (0,+)
2
E3. S` se stabileasc` semnul func\iei f :D Z:
a) f (x ) = x 3 - x ; b) f (x ) = 2 x -1 ;
c) f (x ) = 3x+1 - 9; d) f (x ) = sin x , x [ 0, 2p].

Sintez`
S1. S` se arate c` func\iile f :D Z, au proprietatea lui Darboux pe oricare
interval din domeniul de defini\ie:
1- x
, x >1 x 2 + 5x - 6,
1 - x 2 x 1

a) f (x ) = 0,25, x =1 ; b) f (x ) = x -1 sin(x -1) ;
, x > 1
sin(4x - 4) , x (0,1) 3(x 2 -1)
8x 2 - 8

0, x =2

0, x m
1 -1
c) f (x ) =
; d) f (x ) = .
1+ 3 x-2 , x > 2 sin(px ), x ZSm


192

S2. Folosind consecin\a 1 a propriet`\ii lui Darboux, s` se arate c` urm`toarele


ecua\iile au cel pu\in o solu\ie pe intervalul dat:
a) x 3 + 4x 2 - 5 = 0, I = [ 0, 2]; b) x 3 + 5x - 27 = 0, I = [ 0, 3] ;
p
c) x + 2 x - 2 = 0, I = [ 0,1] ; d) x +1+ sin x = 0, I =- , 0;
2
e) x + ln x = 0, I = (0,1).
S3. S` se stabileasc` semnul func\iei f :D Z:
a) f (x ) = x (2 x -1) ; b) f (x ) = (x -1)(3x - 2 x ) ;
x 2 x -1
c) f (x ) = (3 -1) log 2 (x + 2) ; d) f (x ) = ;
x -2
x -1 -1
e) f (x ) = ; f) f (x ) = (x 3 - x )(x 4 -16) .
x -3
S4. S` se rezolve inecua\iile:
a) (2 x -1)(x 2 -1) 0 ; b) (x - x 3 )(1- x +1 ) 0 ;
(
c) x -1+ x 2 +1 )( x -1) 0 ; d) (2 x - 3x )(2 - log 2 (x +1)) 0 .

S5. Se consider` func\ia f :Z Z, f (x ) = x + e x .


a) S` se arate c` func\ia f este strict monoton` pe R.
b) Folosind proprietatea lui Darboux, s` se arate c` func\ia f este surjectiv`.

Teste de evaluare
Testul 1
1. S` se studieze continuittea func\iei f :Z Z,
x 2 + x
, x ZS {-1, 0,1}
f (x ) = x 2 - x .

1 , x {-1, 0,1}
2. S` se determine parametrul real pentru care func\ia f :Z Z,
x + 2 ax , x 1

f (x ) =
4 ax -1 , x > 1

este continu` pe Z.
3. S` se stabileasc` semnul func\iei f :(0,) Z,
f (x ) = (2 x-1 -1)(3x-1 - 9) .
193

Testul 2
sin 2 2x
, x (-, 0)
x2

1. S` se studieze continuitatea func\iei f :Z Z, f (x ) = ax + b , x [ 0,1]

sin(x -1) , x (1,+)
x 2 -1

[n func\ie de parametrii reali a ]i b.
x , x {
2. Fie f :Z Z, f (x ) = 2
x , x Z S {
a) Fie I = [2, 3]. Exist` valori ale lui x I pentru care f (x ) = 35
, ?
b) Func\ia f are proprietatea lui Darboux pe I ?
3. S` se rezolve inecua\ia (2 x -16)(x - x 3 ) 0.

Testul 3
1. Se consider` func\ia f :Z Z, f (x ) = x [ x ]. S` se studieze continuitatea
func\iei f [n x 0 m.

x 2 + a + x , x a
2. S` se studieze continuitatea func\iei f :Z Z, f (x ) =
2x + ax 2 , x > a

pentru a Z.
3. S` se stabileasc` semnul func\iei f :Z Z, f (x ) = (2 x - 2 a )(x - a) [n func\ie
de valorile parametrului real a.

Testul 4
* n 2 2 x + 3-x
1. Se consider` func\ia f :q Z, dat` de rela\ia f (n) = lim .
x 2 x n + 2-x
S` se calculeze suma f (1) + f (2) +...+ f (n) .
2. S` se arate dac` f :[ a, b] Z este func\ie continu` ]i f (a) a, f (b) b, atunci
exist` x 0 [ a, b] cu proprietatea c` f (x 0 ) = x 0 .
(2 x - 2)(log x -1) , x > 0
2
3. S` se studieze semnul func\iei f :Z Z, f (x ) = 3 .

x - x , x 0
194

Capitolul 3

Func\ii derivabile

3.1. Derivata unei func\ii [ntr-un punct


3.1.1. Tangenta la o curb` [ntr-un punct
Fie f : D Z,D Z o func\ie continu`, y Gf
G f imaginea geometric` a graficului acesteia
]i M 0 (x 0 , f (x 0 )), M (x , f (x )) puncte pe d)
f (x) M (
curba G f (fig. 3.1).
Dreapta M 0M este secant` curbei G f ]i
face cu axa Ox un unghi de m`sur` a. Panta f (x0)
M0
(coeficientul unghiular) al dreptei M 0M este
egal` cu a
O x0 x x
f (x ) - f (x 0 )
m = tga = .
x -x0
Fig. 3.1.
Lectur@nd graficul din figura 3.1. se observ` c` atunci c@nd punctul M se
apropie de punctul M 0 dreapta M 0M tinde s` se suprapun` cu dreapta (d),
tangenta la curba G f [n punctul M 0 .
Dac` punctul M se apropie de punctul M 0 atunci x tinde c`tre x 0 . Rezult` c`
panta tangentei (d) la curba G f [n punctul x 0 D este
f (x ) - f (x 0 )
m = lim
x x 0 x -x0
c@nd aceasta exist`.
Dac` m'=, atunci tangenta [n punctul x 0 este o dreapt` vertical`.
RE|INEM!
Func\ia f : D Z, continu` [n punctul x 0 D, admite tangent` [n x 0 dac`
f (x ) - f (x 0 )
]i numai dac` exist` m = lim Z ]i panta tangentei este m.
x x 0 x -x0
195

EXERCI|IU REZOLVAT
S` se studieze dac` graficul func\iei f :Z Z admite tangent` [n punctul
specificat:

x 2 , x 0
a) f (x ) = x 2 - 3x , x 0 = 4 ; b) f (x ) = , x 0 = 0;
x 3 , x > 0

c) f (x ) = x , x 0 = 0.

Rezolvare.
f (x ) - f (x 0 )
Se va studia existen\a limitei raportului R(x ) = [n punctul x 0
x -x0
specificat.
a) Avem:
x 2 - 3x - 4 2 + 3 4 (x 2 - 4 2 ) - 3(x - 4) (x - 4)(x +1)
R(x ) = = = = x +1.
x -4 x -4 x -4
Rezult` c` lim R(x ) = lim(x +1) = 5. A]adar, curba G f admite tangent` [n
x 4 x 4
punctul M 0 (4, 4) cu panta m = 5 ]i ecua\ia y - 4 = 5(x - 4) de unde rezult` c`
y = 5x -16.(1

b) Vom calcula limitele laterale [n x 0 = 0 ale raportului R(x ).


x 2 -0 x 3 -0
lim R(x ) = lim = lim x = 0; lim R(x ) = lim = lim x 2 = 0.
x 0 x 0 x - 0 x 0 x 0 x 0 x - 0 x 0
x<0 x<0 x>0 x>0 x>0
f (x ) - f (0)
Rezult` c` exist` lim = 0, deci curba G f admite tangent` [n
x 0 x -0
punctul M 0 (0, 0) cu panta m = 0 ]i ecua\ia y - 0 = 0(x - 0), adic` y = 0.

x -0 -x x -0 x
c) Avem : lim = lim =-1 ]i lim = lim = 1.
x 0 x - 0 x 0 x x 0 x - 0 x 0 x
x<0 x<0 x>0 x>0
f (x ) - f (0)
Rezult` c` nu exist` lim , deci G f nu admite tangent` [n punctul
x 0 x -0
M 0 (0, 0).

(1
Ne reamintim!
Ecua\ia dreptei determinat` de punctul M 0 (x0 , y0 ) ]i panta m este y - y0 = m(x - x0 ).)
196

3.1.2. Func\ii derivabile [ntr-un punct


Din rezolvarea exerci\iului anterior se observ` c` exist` func\ii numerice
f (x ) - f (x 0 )
f : D Z pentru care limita [n x 0 a raportului R(x ) = exist`, dar ]i
x -x0
func\ii pentru care aceast` limit` nu exist`.

DEFINI|II
Fie func\ia f :D Z, D Z ]i x 0 D un punct de acumulare al
mul\imii D.
Func\ia f admite derivat` [n punctul x 0 D dac` exist`
f (x ) - f (x 0 )
lim [n Z.
xx0 x -x0
f (x ) - f (x 0 )
Valoarea acestei limite notat` f '(x 0 ) = lim se
xx0 x -x0
nume]te derivata func\iei f [n punctul x0 .
Func\ia f se nume]te func\ie derivabil` [n punctul x 0 D dac`
f (x ) - f (x 0 )
limita f (x 0 ) = lim exist` ]i este finit`.
xx0 x -x0

OBSERVA|IE
Dac` func\ia f este derivabil` [n punctul x 0 D rezult` c` are derivat` [n
x 0 . Reciproca acestei afirma\ii nu este adev`rat`.

EXEMPLU
S` consider`m c` func\ia f :Z Z, f (x ) = 3 x ]i x 0 = 0.
Avem:
3
f (x ) - f (0) x 1 1
lim = lim = lim = =+.
x 0 x -0 x 0 x x 0 3
x 2 0 (+)

A]adar, func\ia f are derivat` [n punctul x 0 = 0, f '(0) =+, dar nu este


derivabil` [n x 0 = 0.
197

EXERCI|IU REZOLVAT
S` se studieze derivabilitatea func\iei f :Z Z [n punctul x 0 = 0:
x 2 + x , x 0

a) f (x ) = sin x + x ; b) f (x ) = .
3x 2 + x , x > 0

Rezolvare.
a) Avem:
f (x ) - f (0) sin x + x sin x sin x
lim = lim = lim +1= lim +1 = 2.
x 0 x -0 x 0 x x 0 x x 0 x
Rezult` c` f este derivabil` [n x 0 = 0 ]i f '(0) = 2.

b) Avem:
f (x ) - f (0) x 2 +x
lim = lim = lim(x +1) = 1 ]i
x 0 x -0 x 0 x x 0
x<0

f (x ) - f (0) 3x 2 + x
lim = lim = lim(3x +1) = 1.
x 0 x -0 x 0 x x 0
x>0
Rezult` c` f '(0) = 1 ]i f este derivabil` [n x 0 = 0.

Interpretarea geometric` a derivatei [ntr-un punct


Fie f : D Z, D Z o func\ie care admite derivat` [n punctul x 0 D.
Din punct de vedere geometric, existen\a derivatei func\iei f [n punctul x 0
este echivalent` cu faptul c` graficul func\iei admite tangent` [n punctul
M 0 (x 0 , f (x 0 )) a c`rei pant` este
m = f (x 0 ).

Ecua\ia tangentei [n punctul M 0 (x 0 , f (x 0 )) este:

y - f (x 0 ) = f (x 0 )(x - x 0 ), dac` f (x 0 ) Z;
x = x 0 , dac` f (x 0 ) =.

TEM~
S` se scrie ecua\ia tangentei [n x 0 = 0 la graficul func\iei f din exerci\iul
rezolvat mai sus.
198

DEFINI|II
Fie f :D Z o func\ie numeric` ]i A D o mul\ime nevid`.
Func\ia f se nume]te func\ie derivabil` pe mul\imea A dac` este
derivabil` [n fiecare punct x 0 A.
Mul\imea D f = {x A $ f (x ) ]i f (x ) Z} se nume]te
domeniul de derivabilitate al func\iei f.
Func\ia f :D f Z care asociaz` la fiecare punct x 0 D f
num`rul real f '(x 0 ) se nume]te derivata func\iei f sau func\ia
derivat` a func\iei f.

Avem c`
f (x ) - f (x 0 )
f (x 0 ) = lim .
x x 0 x -x0
Folosind nota\ia x - x 0 = h se ob\ine scrierea
f (x 0 + h) - f (x 0 )
f (x 0 ) = lim .
h 0 h
Cum x 0 D este un num`r ales arbitrar, rezult` c` legea de coresponden\` a
func\iei f se poate scrie astfel:
f (x + h) - f (x )
f (x ) = lim , " x D f . (1)
h 0 h
Opera\ia prin care func\ia f se ob\ine din func\ia f se nume]te opera\ia de
derivare a func\iei f.

PROBLEM~ REZOLVAT~
S` se calculeze func\ia derivat` pentru func\ia f :Z Z dac`:
a) f (x ) = x 2 + 2x + 3; b) f (x ) = 2 x +1.
Rezolvare.
a) Conform rela\iei (1), pentru x Z avem:
f (x + h) - f (x ) (x + h) 2 + 2(x + h) + 3- x 2 - 2x - 3
f '(x ) = lim = lim =
h 0 h h 0 h
2xh + h 2 + 2h
= lim = lim(2x + h + 2) = 2x + 2
h 0 h h 0
A]adar, f (x ) = 2x + 2, " x Z.
199

2 x+h - 2 x 2 x (2 h -1)
b) Avem: f '(x ) = lim = lim = 2 x ln 2.
h 0 h h 0 h
x
Rezult` c` f '(x ) = 2 ln 2, " x Z.

3.1.3. Derivabilitate ]i cotinuitate


Leg`tura dintre cele dou` propriet`\i locale, continuitatea ]i derivabilitatea,
ale func\iilor reale de variabil` real` este realizat` de urm`torul rezultat.

TEOREMA 1.
Orice func\ie derivabil` [ntr-un punct este continu` [n acel punct.

Demonstra\ie.
Fie f : D Z, D Z ]i x 0 D un punct [n care func\ia f este derivabil`. S`
demonstr`m c` lim f (x ) = f (x 0 ).
x x 0
Avem:
f (x ) - f (x 0 )
lim [ f (x ) - f (x 0 )] = lim (x - x 0 ) =
x x 0 x x 0 x -x0 .
f (x ) - f (x 0 )
= lim lim (x - x 0 ) = f '(x 0 ) 0 = 0
x x 0 x -x0 x x 0

Rezult` c` lim f (x ) = f (x 0 ), adic` f este continu` [n punctul x 0 .


x x 0
OBSERVA|IE
Reciproca teoremei de mai sus este [n general o propozi\ie fals`. Altfel spus,
o func\ie poate fi continu` [ntr-un punct f`r` a fi derivabil` [n acel punct.
A]adar, continuitatea [ntr-un punct este condi\ie necesar` pentru derivabilitatea
func\iei [n acel punct.
EXEMPLU
Func\ia modul, f :Z Z, f (x ) = x este continu` [n x 0 = 0, dar nu este
derivabil` [n x 0 = 0 (tem`).
EXERCI|IU REZOLVAT
S` se determine numerele reale a, b astfel [nc@t func\ia f :Z Z,

x 2 + ax + b, x 0
f (x ) = s` fie derivabil` [n x 0 = 0.
e 3x ,
x >0
200

Rezolvare.
Deoarece proprietatea de continuitate a unei func\ii [ntr-un punct este
condi\ie necesar` pentru derivabilitatea func\iei [n acel punct, impunem condi\ia
ca f s` fie continu` [n x 0 = 0.
Din f (0 - 0) = f (0 + 0) = f (0) se ob\ine egalitatea b =1.
f (x ) - f (0)
Func\ia f este derivabil` [n x 0 = 0. Rezult` c` lim exist` ]i este finit`.
x 0 x -0
x 2 + ax + b -1 e 3x -1 x (x + a) e 3x -1
A]adar, lim = lim lim = lim 3 ,
x 0 x x 0 x x 0 x x 0 3x
x<0 x>0 x<0 x>0
egalitate din care se ob\ine a = 3.
{n concluzie, pentru a = 3 ]i b =1 func\ia f este derivabl` [n x 0 = 0.

3.1.4. Derivate laterale


Am v`zut c` pentru o func\ie numeric` f : D Z existen\a derivatei [ntr-un
f (x ) - f (x 0 )
punct x 0 D depinde de existen\a limitei raportului R(x ) = ,
x -x0
existen\` care poate fi dovedit` studiind limitele laterale ale acesteia. Legat de
aceste limite laterale se vor introduce no\iunile de derivat` la st@nga ]i de derivat`
la drepata [ntr-un punct.
DEFINI|II
Fie f :D Z, D Z ]i x 0 D un punct de acumulare al lui D.
Func\ia f are derivat` la st@nga [n punctul x0 , dac` limita
f (x ) - f (x 0 )
lim exist` [n Z. Aceast` limit` se noteaz` f s(x 0 ) ]i se
xx0 x -x0
x<x0
nume]te derivata la st@nga [n punctul x 0 a func\iei f.
Func\ia f are derivat` la dreapta [n punctul x 0 , dac` limita
f (x ) - f (x 0 )
lim exist` [n Z. Aceast` limit` se noteaz` f d (x 0 ) ]i se
xx0 x -x0
x>x0
nume]te derivata la dreapta [n punctul x0 a func\iei f.
Func\ia f se nume]te func\ie derivabil` la st@nga (la dreapta) [n
punctul x0 D, dac` derivata la st@nga (la dreapta) [n x 0 exist` ]i
este finit`.
201

EXEMPLE
1. Pentru func\ia f :Z Z, f (x ) = x , avem:
-x x
f s (0) = lim =-1 ]i f d (0) = lim = 1.
x 0 x x 0 x
x<0 x>0
Rezult` c` f este derivabil` la st@nga [n x 0 = 0, respectiv derivabil` la dreapta
[n x 0 = 0.
x , x 0
2. Pentru func\ia f :Z Z, f (x ) = , avem:
ln x , x > 0
x -0
f s (0) = lim = 1 ]i
x 0 x
x<0

ln x - 0 1
f d (0) = lim = lim lim ln x = (+) (-) =-.
x 0 x x 0 x x 0
x>0 x>0 x>0
{n concluzie, func\ia f are derivate laterale [n x 0 = 0 diferite ]i este derivabil`
la st@nga [n x 0 = 0.
Leg`tura dintre derivatele laterale ale unei func\ii f [ntr-un punct ]i derivata
func\iei [n acel punct este dat` de urm`torul rezultat.

TEOREMA 2
Fie f :D Z, D Z ]i x 0 D un punct de acumulare al lui D.
Func\ia f are deribat` [n punctul x 0 dac` ]i numai dac` derivatele
laterale [n x 0 sunt egale. {n acest caz f s' (x 0 ) = f d' (x 0 ) = f '(x 0 ).
Func\ia f este derivabil` [n punctul x 0 dac` ]i numai dac` f este
derivabil` la st@nga ]i la dreapta [n x 0 ]i derivatele laterale sunt
egale.

PROBLEME REZOLVATE
S` se stabileasc` derivabilitatea func\iilor urm`toare [n punctele
specificate:
a) f :Z Z, f (x ) = x x -1 , x 0 = 1 ;

x 3 + 3x , x 0
b) f :Z Z, f (x ) = , x 0 = 0.
-x 3 + 3x , x > 0

202
Rezolvare.

-x 2 + x , x (-,1]
a) Explicit@nd modulul se ob\ine: f (x ) = .
x 2 - x , x (1,+)

Avem:
f (x ) - f (1) -x 2 + x
f s (1) = lim = lim = lim (-x ) =-1;
x1 x -1 x1 x -1 x1
x<1 x<1

f (x ) - f (1) x 2 -x
f d (1) = lim = lim = lim x = 1.
x1 x -1 x1 x -1 x1
x>1 x>1

Deoarece f s' (1) f d' (1), rezult` c` f nu este derivabil` [n x 0 = 1.


b) Avem:
f (x ) - f (0) x 3 + 3x
f s (0) = lim = lim = lim (x 2 + 3) = 3.
x 0 x -0 x 0 x x 0
x<0 x<0 x<0
3
f (x ) - f (0) -x + 3x
f d (0) = lim = lim = lim (-x 2 + 3) = 3.
x 0 x -0 x 0 x x 0
x>0 x>0 x>0
Deoarece f s (0) = f d (0) = 3, rezult` c` f este derivabil` [n x 0 = 0 ]i f (0) = 3.

! Exerci\ii ]i probleme
Exersare
E1. S` se stabileasc` dac` graficul func\iei f :D Z admite tangent` [n punctul
specificat, dac`:
2x 2 - 3x , x 0

2
a) f (x ) = 3x - 4x , x 0 = 2; b) f (x ) = , x 0 = 0;
5x 2 - 3x , x > 0

c) f (x ) = x + x -1, x 0 = 1 ; d) f (x ) = x 2 x , x 0 = 0.
E2. S` se arate c` func\ia f :D Z are derivat` [n punctul specificat ]i s` se
calculeze aceasta:
a) f (x ) = 3x +11, x 0 =-1; b) f (x ) = x 2 - 3x -11, x 0 = 2 ;
1
c) f (x ) = , x = 0; d) f (x ) = x +1, x 0 = 0;
x +5 0
e) f (x ) = 2 x + 3, x 0 =-1; f) f (x ) = sin x + sin 2x , x 0 = 0.
203

E3. S` se studieze derivabilitatea func\iei f :D Z [n punctul specificat ]i s` se


scrie ecua\ia tangentei [n acest punct:
a) f (x ) = 2x - x 2 , x 0 {0,1, 2}; b) f (x ) = x 3 , x 0 {0,1,-1};
x
c) f (x ) = sin x + x , x 0 {0, p}; d) f (x ) = 2 , x 0 {-1, 0,1}.
x +1
E4. S` se determine derivatele laterale ale func\iei f :D Z [n punctele date:
a) f (x ) = x -1, x 0 = 1 ; b) f (x ) = x + x , x 0 = 0 ;
x +1, x -1 sin(px ), x 1
c) f (x ) = 2 , x 0 =-1 d) f (x ) = , x = 1.
x -1, x >-1 ln x , x >1 0

Sintez`
S1. S` se studieze dac` urm`toarele func\ii f :D Z admit tangent` la grafic [n
punctele specificate:
x + x +1, x < 0
a) f (x ) = , x 0 {-1, 0,1};
cos x , x 0
e x+1 , x -1

b) f (x ) = 1+ e x+1 , x 0 {-1, 0};
, x <-1
2
e x-1 -1, x 0
c) f (x ) = , x 0 {-1, 0, 2}.
ln(1+ 2x ), x > 0
S2. S` se studieze continuitatea ]i derivabilitatea func\iei f :D Z [n punctele
specificate:
x 2 + ax , x < 0
a) f (x ) = , x 0 = 0;
2x -1, x 0
4x - a, x >2
b) f (x ) = 2 , x 0 = 2;
x + ax + b, x 2

c) f (x ) = min(x , 2x -1) , x 0 = 1 ;


x 2 -1 + a, x 1
d) f (x ) = , x 0 = 1.

arccos x + b, x [ 0, 1)
204

S3. Fie f :D Z ]i x 0 D, punct de continuitate al func\iei f. Punctul


M (x 0 , f (x 0 )) se nume]te punct unghiular al graficului func\iei f dac` func\ia f
are derivate laterale diferite [n x 0 ]i cel pu\in una dintre ele este finit`.
S` se studieze dac` punctul de abscis` x 0 este punct unghiular [n cazurile:
2x -1, x 1
x 2 +1, x 0
a) f (x ) = 2 , x 0 = 1; b) f (x ) = , x 0 = 0;
x + x -1, x > 1 e x ,
x >0
x 2 , x < 0 sin x , x p
c) f (x ) = , x 0 = 0; d) f (x ) = , x 0 = p.
sin x , x 0 x - p, x > p

S4. Fie f :D Z ]i x 0 punct de continuitate al func\iei f. Punctul M (x 0 , f (x 0 ))


se nume]te punct de [ntoarcere al graficului func\iei f dac` func\ia f are derivate
laterale [n x 0 infinite ]i de semne contrare.
S` se determine dac` punctul de abscis` x 0 este punct de [ntoarcere [n
cazurile:
1- x , x 1
x - 3, x 3

a) f (x ) = , x 0 = 1; b) f (x ) = , x 0 = 3.

x -1, x > 1
2 3- x , x < 3

S5. S` se determine parametrii reali pentru care graficele func\iilor f , g :Z Z


admit tangent` comun` [n punctul de abscis` x 0 Z.
a) f (x ) = 2x + a, g (x ) = x 2 + bx + b, x 0 = 1;
b) f (x ) = x 2 + ax + b, g (x ) = 2x 2 - x +1, x 0 = 1.

S6. Se dau func\iile f , g :D Z, f (x ) = x 3 + ax 2 + b, g (x ) = 3x 2 + cx +1.


S` se determine:
a) c Z pentru care tangenta la graficul func\iei g [n punctul de abscis`
x 0 = 1 este paralel` cu dreapta de ecua\ie y = 7x - 6.
b) a, b Z, ]tiind c` tangenta [n punctul x 0 = 1, la graficul func\iei f este
paralel` cu dreapta y = 5x +1, iar [n punctul de abscis` x 0 =-1, tangenta are
ecua\ia y = x +5.
S7. Se dau func\iile f , g :Z Z, f (x ) = 2x 2 + ax + b, g (x ) = x 2 + bx + a. S` se
determine a, b Z pentru care graficele celor dou` func\ii admit tangent` comun`.
205

3.2. Derivatele unor func\ii elementare


Fie f : D Z o func\ie real` de variabil` real` ]i D f domeniul de derivabilitate.
f (x + h) - f (x )
Func\ia derivat` este dat` de f : D f Z, f (x ) = lim .
h 0 h
Cu ajutorul acestei rela\ii se pot determina func\iile derivate pentru c@teva
func\ii elementare pe domeniul lor de derivabilitate.

Derivata func\iei constante


Func\ia f : Z Z, f (x ) = c Z, are domeniul de continuitate Dc =Z, iar
c-c
f '(x ) = lim = 0, " x Z. A]adar, func\ia constant` este derivabil` pe Z ]i
h0 h
f '(x ) = 0, " x Z. Se scrie: c = 0.

Derivata func\iei putere cu exponent natural


Fie f :Z Z, f (x ) = x n , n q* . Domeniul de continuitate este Dc =Z.
Avem:
(x + h) n - x n C n1 x n-1h + C n2 x n-2 h 2 +...+ C nn h n
f '(x ) = lim = lim =
h 0 h h 0 h
= C n1 x n-1 = nx n-1
A]adar, func\ia putere este derivabil` pe Z ]i f (x ) = nx n-1 , x Z . Se scrie:

(x n ) = nx n-1
EXEMPLE
Dac` f (x ) = x , se ob\ine f (x ) = 1, x Z ]i se scrie x = 1.
Dac` f (x ) = x 2 , se ob\ine f (x ) = 2x , x Z ]i se scrie (x 2 ) = 2x .

Derivata func\iei putere cu exponent num`r real


Fie f :(0,+) Z, f (x ) = x a , a Z. Domeniul de continuitate al func\iei f
este Dc = (0,+). Derivata func\iei f este:
h a h a
1 + -1 1+ -1
(x + h) a- x a a x a-1 x
f (x ) = lim = lim x = x lim =
h 0 h h 0 h h 0 h

x
= a x a-1.
206

Rezult` c` f este derivabil` pe (0,+) ]i f '(x ) = ax a-1 , " x (0,+). Se


scrie:
(x a ) = a x a-1.
EXEMPLE
Pentru f (x ) = x , x (0,+) se ob\ine c`
1 1
2 1 -2 1
f (x ) = x = x = , x (0,+).
2 2 x

1
RE|INEM! ( x ) = , x (0, +).
2 x
1
1
Pentru f (x ) = 3 x , x (0,+) se ob\ine c` f (x ) = x 3 = ,
3
3 x2
x (0,+).
1
RE|INEM! (3 x ) = , x (0,+).
33 x 2

Derivata func\iei logaritmice


Fie f :(0,+) Z, f (x ) = ln x . Domeniul de continuitate al func\iei f este
Dc = (0,+). Derivata func\iei f este:
h
ln1+
ln(x + h) - ln x x 1
f '(x ) = lim = lim = ,
h 0 h h 0 h x
x
x
ln(1+ y )
av@nd [n vedere limita fundamental` lim = 1. Rezult` c` func\ia logaritmic`
y 0 y
1 1
este derivabil` pe (0,+) ]i f (x ) = , x (0,+). Se scrie: (ln x ) = .
x x

OBSERVA|IE
Pentru func\ia f :(0,+) Z, f (x ) = log a x , folosind transformarea
ln x 1
f (x ) = se ob\ine c` f '(x ) = , x (0,+).
ln a x ln a
207

1
RE|INEM! (log a x ) = , x (0,+), a > 0, a 1.
x ln a

Derivata func\iei exponen\iale


Func\ia f :Z (0,+), f (x ) = a x , a (0,1) U (1,+) are domeniul de
continuitate Dc =Z. Derivata func\iei f este:
a x+h - a x a h -1
f (x ) = lim = a lim
x

= a x ln a, x Z.
h 0 h h 0 h
Rezult` c` func\ia exponen\ial` este derivabil` pe Z ]i f (x ) = a x ln a. Se scrie:
(a x ) = a x ln a, x Z.
{n particular,
(e x ) = e x , x Z

Derivatele func\iilor trigonometrice sinus ]i cosinus (2


Func\iile trigonometrice f , g :Z [-1,1], f (x ) = sin x , g (x ) = cos x au
domeniul de continuitate Dc =Z. Avem:
h h
2 sin cos x +
sin(x + h) - sin x 2 2
f '(x ) = lim = lim =
h 0 h h 0 h
h
sin
h 2
= lim cos x + lim = cos x , x Z
h 0 2 h 0 h

2
h h
-2 sin sin x +
cos(x + h) - cos x 2 2
g '(x ) = lim = lim =
h 0 h h 0 h
h .
sin
h 2
=- limsin x + lim =-sin x , x Z
h 0 2 h 0 h

2
(2
Ne reamintim!
a-b a+ b a-b a+ b
sin a - sin b = 2 sin cos cos a - cos b =-2 sin sin
2 2 2 2
208

A]adar, func\iile trigonometrice sinus ]i cosinus sunt func\ii derivabile pe Z


]i f '(x ) = cos x , g '(x ) =-sin x , x Z. Se scrie:
(sin x ) = cos x , (cos x ) =-sin x , x Z.
Sistematiz@nd rezultatele de mai sus se ob\ine tabelul:
Domeniul de
Func\ia Derivata Scrierea uzual`
derivabilitate
f :Z Z , f (x ) = c Z f ':Z Z , f ' (x ) = 0 c = 0
f :Z Z , f (x ) = x Z f ':Z Z , f ' (x ) = 1 x = 1
2 2
f :Z Z , f (x ) = x Z f ':Z Z , f ' (x ) = 2x (x ) = 2x
f ':Z Z ,
f :Z Z , f (x ) = x n , n q* Z (x n ) = nx n-1
f ' (x ) = nx n-1
f ':(0,+) Z ,
1
f :[0,+) Z , f (x ) = x (0,+)
f ' (x ) =
1 ( x ) =
2 x
2 x
f ':Z* Z ,
1
f :Z Z , f (x ) = 3 x Z S{0} 1 (3 x ) = 3
f ' (x ) = 3 x2
3 2
3 x
f ':(0,+) Z ,
f :(0,+) Z , f (x ) = x a , a Z (0,+) (x a ) = ax a-1
f ' (x ) = ax a-1
f ':(0,+) Z ,
1
f :(0,+) Z , f (x ) = ln x (0,+) 1 (ln x ) =
f ' (x ) = x
x
f ':(0,+) Z ,
f :(0,+) Z , f (x ) = log a x , 1
(0,+) 1 (log a x ) =
a > 0, a 1 f ' (x ) = x ln a
x ln a
f ':Z (0,+),
f :Z (0,+), f (x ) = e x Z (e x ) = e x
f ' (x ) = e x
f ':Z (0,+),
f :Z (0,+), f (x ) = a x Z (a x ) = a x ln a
f ' (x ) = a x ln a
f ':Z [-1,1],
f :Z [-1,1], f (x ) = sin x Z (sin x ) = cos x
f ' (x ) = cos x
f ':Z [-1,1],
f :Z [-1,1], f (x ) = cos x Z (cos x ) =- sin x
f ' (x ) =- sin x
209

TEM~
1. Aplic@nd formulele ob\inute, s` se calculeze derivatele func\iilor f :D Z:
a) f (x ) = 2007, x Z; b) f (x ) = 5 2 , x Z;
c) f (x ) = sin 5, x Z; d) f (x ) = x 3 , x Z;
e) f (x ) = x 2007 , x Z; f) f (x ) = log 3 x , x (0,+);
g) f (x ) = log 0 ,3 x , x (0,+); h) f (x ) = 2 x , x (0,+);
x x
i) f (x ) = cos 2 - sin 2 , x Z; j) f (x ) = log 3 (5x 2 ) - log 3 (5x ), x > 0;
2 2
7
k) f (x ) = x 3 , x > 0; l) f (x ) = e 2 x , x Z.
2. Pentru func\ia f :Z Z, f (x ) = 4 x , s` se calculeze f '(0), ( f (1))', f '(-1).
3. Pentru func\ia f :Z Z, f (x ) = 3 x , s` se calculeze
1 1
f (-1), ( f (-1)) , f (27), ( f (27)) , f ,
f .
8 8

3.3. Opera\ii cu func\ii derivabile


Calculul derivatei unei func\ii oarecare, derivabile pe o mul\ime D, folosind
defini\ia derivatei [ntr-un punct este destul de laborioas`. De aceea sunt necesare
reguli de calcul care s` evite folosirea limitelor de func\ii.

3.3.1. Derivata sumei ]i a produsului


Fie f , g : D Z, D Z ]i x 0 D, punct de acumulare al lui D.

TEOREMA 1
Dac` func\iile f , g :D Z sunt derivabile [n punctul x 0 D,
atunci:
func\ia f + g este func\ie derivabil` [n punctul x 0 D ]i
( f + g )'(x 0 ) = f '(x 0 ) + g '(x 0 ).
func\ia f g este derivabil` [n punctul x 0 D ]i
( f g )'(x 0 ) = f '(x 0 ) g (x 0 ) + f (x 0 ) g '(x 0 ).
210

Demonstra\ie.
Folosind opera\iile cu limite de func\ii ]i defini\ia derivatei [ntr-un punct se ob\ine:
( f + g )(x ) - ( f + g )(x 0 ) f (x ) - f (x 0 )
( f + g )(x 0 ) = lim = lim +
x x 0 x -x0 x x 0 x -x0
g (x ) - g (x 0 )
+ lim = f (x 0 ) + g (x 0 ).
x x 0 x -x0
( f g )(x ) - ( f g )(x 0 )
( f g )(x 0 ) = lim =
x x 0 x -x0
f (x ) - f (x 0 ) g (x ) - g (x 0 )
= lim g (x ) + f (x 0 )
=
x x 0 x -x0 x -x0
f (x ) - f (x 0 ) g (x ) - g (x 0 )
= lim
lim g (x ) + lim
lim f (x 0 ) =
x x 0 x -x0 x x 0 x x 0 x -x0 x x 0
= f (x 0 ) g (x 0 ) + g (x 0 ) f (x 0 ).
{n acest calcul s-a avut [n vedere c` func\iile f, g, fiind derivabile, numerele
f (x 0 ), g (x 0 ) sunt reale ]i f (x 0 ) + g (x 0 ) Z. De asemenea, din derivabili-
tatea func\iilor f ]i g rezult` c` acestea sunt func\ii continue [n x 0 ]i
lim f (x ) = f (x 0 ), lim g (x ) = g (x 0 ).
x x 0 x x 0

OBSERVA|II
Dac` func\iile f , g :D Z sunt func\ii derivabile pe D, atunci func\iile
f + g ]i f g sunt func\ii derivabile pe D. Regulile de derivare pentru
sum` ]i produs sunt:
( f + g ) = f + g ]i ( f g ) = f g + f g (1)
Lu@nd func\ia constant` g (x ) = c, x Z, regula produsului conduce la:
(cf ) = cf
Pentru c =-1, se ob\ine: (- f ) =- f ]i ( f - g ) = f - g .
A]adar, re\iem:
(cf ) = cf ; ( f - g ) = f - g .
Regulile de calcul din rela\ia (1) se pot extinde la un num`r oarecare de
func\ii derivabile. Se ob\ine:
( f1 + f 2 +...+ f n ) = f1+ f 2 +...+ f n , n q*
n
( f1 f 2 ... f n ) = ( f1 f 2 ... f k-1 f k f k+1 ... f n ).
k=1
211

{n particular, c@nd func\iile sunt egale se ob\ine:


( f 2 ) = 2 f f ; ( f 3 ) = 3 f 2 f
sau mai general
( f n ) = n f n-1 f , n q* .

EXERCI|IU REZOLVAT
S` se calculeze derivatele func\iilor f : D Z, folosind regulile de calcul:
a) f (x ) = x + x 3 , x Z ; b) f (x ) = x + ln x , x (0,+);
c) f (x ) = x ln x , x (0,+); d) f (x ) = (x -1) 5 e x , x Z
Rezolvare.
Func\iile sunt derivabile pe domeniul de defini\ie.

a) Vom avea: f (x ) = ( x + x 3 ) = x + (x 3 ) = 1+ 3x 2 , x Z
1
b) Ob\inem: f (x ) = (x + ln x ) = x + (ln x ) = 1+ , x (0,+);
x
c) Aplic`m regula de derivare a produsului:
1
f (x ) = (x ln x ) = x (ln x ) + x (ln x ) = ln x + x = ln x +1, x (0,+);
x
d) Se ob\ine:

f (x ) = [(x -1) 5 e x ] = [(x -1) 5 ] e x + (x -1) 5 (e x ) =
= 5 (x -1) 4 (x -1)e x + (x -1) 5 e x = 5(x -1) 4 e x + (x -1) 5 e x =
= (x -1) 4 (x + 4) e x , x Z.

3.3.2. Derivata c@tului


Teorema 4.
Fie f , g :D Z ]i x 0 D astfel [nc@t g ( x 0 ) 0. Dac` func\iile f ]i g
f
sunt derivabile [n punctul x 0 D, atunci func\ia este derivabil` [n x 0
g
]i are loc rela\ia
f
(x 0 ) = f (x 0 )g (x 0 ) - f (x 0 )g (x 0 ) . (1)

g g 2 (x 0 )
212

Demonstra\ie.
Din derivabilitatea func\iilor f, g [n punctul x 0 rezult` continuitatea acestora
[n punctul x 0 , deci lim f (x ) = f (x 0 ), lim g (x ) = g (x 0 ) .
x x 0 x x 0

Avem succesiv:
f f (x ) f (x 0 )
(x ) - f (x 0 ) -
f g g g (x ) g (x 0 )
(x 0 ) = lim = lim =
g x x 0 x -x0 x x 0 x -x0
f (x ) g (x 0 ) - f (x 0 ) g (x )
= lim =
x x 0 (x - x 0 ) g (x ) g (x 0 )
1 f (x ) g (x 0 ) - f (x 0 ) g (x )
= 2 lim =
g (x 0 ) x x 0 x -x0
1 f (x ) - f (x 0 ) g (x ) - g (x 0 )
= lim g (x 0 ) - lim f (x 0 ) =
g 2 (x 0 ) x x 0 x -x0 x x 0 x -x0
f (x 0 ) g (x 0 ) - f (x 0 ) g (x 0 )
= .
g 2 (x 0 )
adic` rela\ia (1).

OBSERVA|II
Dac` f , g :D Z sunt func\ii derivabile pe D ]i g (x ) 0, x D, atunci
f
este derivabil` pe D ]i rezult` regula de derivare a c@tului:
g
f f g - f g
=
g g2

1 -g
Dac` f =1, atunci se ob\ine: = .
g g2

PROBLEM~ REZOLVAT~
S` se calculeze derivatele func\iilor f , g : D Z , [n cazurile:
p
a) f (x ) = tgx , D = ZS + kp k m;
2
b) f (x ) = ctgx , D = ZS {kp k m}.
213

Rezolvare.
Aplic@nd regula de derivare a c@tului, se ob\ine:
sin x (sin x ) cos x - sin x (cos x ) cos 2 x + sin 2 x
a) (tg x ) = = = =
cos x cos 2 x cos 2 x
1
= , x D.
cos 2 x
cos x (cos x )sin x - cos x (sin x )
b) (ctgx ) = = =
sin x sin 2 x
-sin 2 x - cos x 2 1
= 2
=- x D.
sin x sin 2 x

RE|INEM!
1
(tg x )'= 2
sau (tg x ) = 1+ tg 2 x
cos x

1
(ctg x )'=- 2
sau (ctgx ) =-1- ctg 2 x
sin x

! Exerci\ii ]i probleme
Exersare
E1. S` se calculeze derivatele func\iilor f :D Z:
a) f (x ) = x 3 + 3x +1; b) f (x ) = 2x - x 4 ;
c) f (x ) = x +2 x ; d) f (x ) = x 3 + sin x + cos x ;
e) f (x ) = 2x 3 + ln x ; f) f (x ) = 2 x + 3x - x ;
g) f (x ) = log 2 x + log 3 x ; h) f (x ) = 4 sin x - 5 cos x + 3 ;
i) f (x ) = x 2 + log 3 x + sin x ; j) f (x ) = x - 2 + tg x ;
k) f (x ) = (x -1) 2 + (x +1) 2 ; l) f (x ) = 23 x + 3 2 + log 0 ,5 x ;
m) f (x ) = log 3 x 3 + log 2 x 4 ; n) f (x ) = 2tg x - ctg x ;
p) f (x ) = x 2 + 3 2x ; q) f (x ) = 2 x+1 + 3x-1 .
214

E2. S` se calculeze derivatele func\iilor f :D Z:


a) f (x ) = x log 2 x ; b) f (x ) = x 2 x ;
c) f (x ) = x sin x ; d) f (x ) = x 2 cos x ;
e) f (x ) = (2 x -1)(3x -1) ; f) f (x ) = (2 ln x +1) log 2 x ;
g) f (x ) = (x - x )(x + 3 x ) ; h) f (x ) = (3- x 2 ) 3 ;
i) f (x ) = (x - x ) 3 ; j) f (x ) = x ln x + ln 2 x ;
2
k) f (x ) = x sin 2 x ; l) f (x ) = (x -1) e x .
E3. S` se calculeze derivatele func\iilor f :D Z:
1 1 x -1
a) f (x ) = ; b) f (x ) = 2
; c) f (x ) = ;
x x x
x -1 x 2 - x +1 x
d) f (x ) = ; e) f (x ) = 2 ; f) f (x ) = 2 ;
x +1 x + x +1 x - x +1
sin x cos x 1+ tgx
g) f (x ) = ; h) f (x ) = ; i) f (x ) = ;
1+ cos x 1+ sin x sin x
x +1+ ln x x x 1+ e x
j) f (x ) = ; k) f (x ) = ; l) f (x ) = ;
x +1- ln x 1+ x 2+ ex
tg x 1- tg x
m) f (x ) = ; n) f (x ) = .
1+ tg x 1+ ctg x
E4. Pentru func\ia f :D Z s` se rezolve ecua\ia f '(x ) = 0 preciz@nd mul\imile
D ]i D f [n fiecare caz:
a) f (x ) = x 3 -12x ; b) f (x ) = 2x 3 -15x 2 + 24x + 5 ;
c) f (x ) = ( x 2 + 6x -15)e x ; d) f (x ) = x 2 ln x ;
1 x 2 - 3x + 3
e) f (x ) = ; f) f (x ) = ;
x 2 - 6x + 8 x 2 - 5x + 7
sin x +2 x 2 +3
g) f (x ) = ; h) f (x ) = ;
cos x x

Sintez`
S1. S` se calculeze derivatele func\iilor f :D Z:
x sin x + cos x x x2 xn
a) f (x ) = ; b) f (x ) = e-x1 + +
1! 2! +...+ , n q* .
x cos x - sin x n!

215

3x 2 - 2
S2. Fie f :ZS {1} Z, f (x ) = .
x -1
a) S` se calculeze derivata func\iei f.
b) S` se determine punctele M (x 0 , f (x 0 )) de pe graficul func\iei f [n care
tangenta ese paralel` cu dreapta y = 2x -1.
c) S` se determine punctele M (x 0 , f (x 0 )) de pe graficul func\iei f [n care
tangenta este perpendicular` pe dreatpa y = x .
x +a ex
S3. Se consider` func\iile f , g :Z Z, f (x ) = 2 , g (x ) = 2 . S` se deter-
x +1 x +1
2 g (x )
mine a Z pentru care are loc egalitatea e x f '(x ) + g '(x ) = 2 , x Z.
x +1
x +m
S4. Fie f :Z Z, f (x ) = 2 . S` se determine m Z pentru care
x + x +1
f '(x ) < 0, " Z .
S5. Se consider` f :Z Z, f (x ) = e x (x 2 + mx + m ):
a) S` se determine m Z cu proprietatea c` f (x ) 0 dac` ]i numai dac`
x [-2, 2].
ex
b) Pentru m =1 se noteaz` g (x ) = . S` se calculeze:
f '(x )
S n = g (0) + g (1) +...+ g (n), n q.

3.3.4 Derivarea func\iilor compuse


S-a ar`tat anterior c` prin adunarea, [nmul\irea ]i [mp`r\irea de func\ii
derivabile [ntr-un punct se ob\in func\ii derivabile. {n cazul fun\iilor compuse
avem rezultatul:

TEOREMA 5
Fie I, J intervale de numere reale ]i func\iile u:I J , f :J Z,
h:I Z, h = f o u. Dac` func\ia u este derivabil` [n punctul x 0 I , iar
func\ia f este derivabil` [n punctul u(x 0 ) = y0 J , atunci func\ia
compus` h este derivabil` [n punctul x 0 I ]i are loc egalitatea
( f o u)(x 0 ) = f (u(x 0 )) u(x 0 ).
216

OBSERVA|II
Dac` func\iile f ]i u sunt derivabile pe domeniul de defini\ie, atunci
func\ia compus` h = f o u este derivabil` pe domeniul de defini\ie ]i
exist` egalitatea:
( f o u) = ( f o u) u
Teorema se poate extinde la o compunere de mai multe func\ii. Pentru
trei func\ii avem:
( f o g o h) = ( f o g o h) (g o h) h

Prin particularizarea func\iei f se ob\in urm`toarele reguli de derivare cu


func\ii compuse, pe domeniul de existen\`:
(u n ) = n u n-1 u ; (u a ) = a u a-1 u, a Z;
1 1
( u ) = u; (3 u ) = u;
3
2 u 3 u2
1 1
(ln u) = u; (log a u) = u;
u u ln a
(eu ) = eu u; (au ) = au ln a u;
(sin u) = cos u u; (cos u) =-sin u u;
1 1
(tg u) = 2
u; (ctgu) =- u.
cos u sin 2 u

EXERCI|IU REZOLVAT
S` se calculeze derivatele func\iilor f : D Z:
2
a) f (x ) = (ln x ) 3 , x (0,+) ; b) f (x ) = e x +x
, x Z ;
c) f (x ) = sin(3x + 5), x Z ; d) f (x ) = x 2 + x , x (0,+);
x -1
e) f (x ) = ln(x 2 + x + 3), x Z ; f) f (x ) = , x (1,+).
x +1
Rezolvare. Avem:
2
1 ln x
a) f (x ) = ((ln x ) 3 )= 3(ln x ) 2 (ln x ) = 3(ln x ) 2 = 3 ; x (0,+) ;
x x
2 2 2
b) f (x ) = (e x +x ) = e x +x (x 2 + x ) = e x +x (2x +1); x Z ;
c) f (x ) = (sin(3x + 5)) = cos(3x + 5) (3x + 5) = 3 cos(3x + 5); x R.
217

1 2x +1
d) f (x ) = ( x 2 +x )= (x 2 + x ) = ; x (0;+);
2 x 2 +x 2 x 2 +x
1 2x +1
e) f (x ) = (ln(x 2+ x + 3)) = 2 (x 2+ x + 3) = 2 ; x R;
x +x +3 x +x +3
x -1 1 x -1 1 x +1 2
f) Avem: f (x ) = = = =

x +1 x -1 x +1 2 x -1 (x +1) 2
2
x +1
1
= ; x (1,+).
(x 2 -1) (x +1)
OBSERVA|IE
Fie f , g :I R, f (x ) > 0, x I . Deoarece f g = e gln f , folosind
formula de derivare a func\iei compuse, ob\inem:
( f g ) = (e gln f ) = e gln f (g ln f )
sau
f
( f g ) = f g (g ln f ) = f g g + g ln f (1)
f

EXEMPLE
1. Fie f :(0,+) R, f (x ) = x x . Folosind rela\ia (1), derivata ei se ob\ine
astfel:
1
f (x ) = (x x )= (e x ln x ) = e x ln x (x ln x ) = x x ln x + x = x x (ln x+1), x > 0.
x

2. Dac` f :(0, ) R, f (x ) = x ln x , aplic@nd formula (1) se ob\ine:


ln x
f (x ) = (x ln x ) = x ln x (ln 2 x ) = x ln x 2 ln x (ln x ) = 2 x ln x .
x

3. Fie f :(0,+) R, f (x ) = x sin x . Se ob\ine:


sin x
f (x ) = ( e sin xln x ) = x sin x (sin x ln x ) = x sin x cos x ln x + , x > 0
x
218

3.3.5 Derivarea func\iilor inverse


Ne reamintim c` o func\ie f : A B este o func\ie inversabil` dac` este
func\ie bijectiv` (injectiv` ]i surjectiv`).
{n cazul [n care o func\ie real` de variabil` real` are invers` ]i aceast` invers`
este derivabil`, derivata acesteia se poate calcula folosind numai derivata
func\iei date.
TEOREMA 4
Fie I , J R intervale de numere reale ]i f :I J o func\ie continu`
]i bijectiv`. Dac` func\ia f este derivabil` [n punctul x 0 I ]i
f (x 0 ) 0, atunci func\ia invers` f -1:J I este derivabil` [n punctul
1
y0 = f (x 0 ) ]i are loc egalitatea: ( f -1 )( y0 ) =
f (x 0 )

OBSERVA|IE
Dac` func\ia f :I J este continu`, bijectiv`, derivabil` pe I ]i f (x ) 0,
" x I , atunci f -1 este derivabil` pe J ]i are loc egalitatea:
1
( f -1 ) =
f o f -1
APLICA|II
Derivata func\iei arcsinus.
p p
Func\ia f :[-1, 1] - , , f (x ) = arcsin x este func\ia invers` a restric\iei
2 2
p p p p
func\iei sinus la intervalul I =- , . Dac` y 0 [-1, 1], fie x 0 - , cu
2 2 2 2
proprietatea c` y 0 = sin x 0 . Aplic@nd formula derivatei inversei, ob\inem:
1 1 1
f ( y 0 ) = (arcsin)( y 0 ) = = = , " y 0 (-1, 1)
cos x 0 cos(arcsin y 0 ) 1- y 2
0
A]adar, func\ia arcsinus este func\ie derivabil` pe intervalul (-1, 1) ]i exist`
egalitatea:
1
(arcsin x ) = , x (-1, 1).
1- x 2
{n punctele y 0 =-1 ]i y 0 = 1 func\ia arcsinus nu este derivabil`, dar are
derivat` infinit`.
219

{n mod analog, se ob\in rezultatele:

Func\ia f :[-1, 1] [ 0, p], f (x ) = arccos x este func\ie derivabil` pe


-1
intervalul (-1, 1) ]i (arccos x ) = , x (-1, 1)
1- x 2
p p
Func\ia f :R - , , f (x ) = arctg x este func\ie derivabil` pe R ]i
2 2
1
(arctg x ) = , x R
1+ x 2
Func\ia f :R (0, p), f (x ) = arcctg x este func\ie derivabil` pe R ]i
-1
(arcctg x ) = , x R
1+ x 2
Aplic@nd formulele de calcul pentru derivarea func\iilor compuse, se ob\in
urm`toarele reguli de derivare, [n condi\iile de existen\`:
1 -1
(arcsin u) = u; (arccos u) = u;
1- u 2 1- u 2
1 -1
(arctg u) = u; (arcctg u) = u.
1+ u 2 1+ u 2
EXERCI|IU REZOLVAT
S` se calculeze derivatele func\iilor f : D R:
1
a) f (x ) = arcsin(x 2 ), x [ 0, 1); b) f (x ) = arccos , x (1, +);
x
c) f (x ) = arctg (x -1), x R; d) f (x ) = arcctg (2x -1), x R.
Rezolvare. Avem:
1 2x
a) f (x ) = (x 2 ) = , x [ 0, 1)
1- (x 2 ) 2 1- x 4
1 1 x -1 1
b) f (x ) =- =- 2= , x (1, +)
1 2 x x 2 -1 x x x 2 -1
1-
x
1 1
c) f (x ) = 2
(x -1) = , x R
1+ (x -1) x 2 - 2x + 2
220

-1 -2 -1
d) f (x ) = 2
(2x -1) = 2
= 2
, x R
1+ (2x -1) 4x - 4x + 2 2x - 2x +1

! Exerci\ii ]i probleme
Exersare
E1. S` se calculeze derivatele func\iilor f :D R:
a) f (x ) = (x 2 +1) 3 , x R; b) f (x ) = ln(x 2 +1), x R;
1- x x
c) f (x ) = ln , x (-1, 1); d) f (x ) = , x (0,+);
1+ x 1+ x
2
e) f (x ) = x e x , x R; f) f (x ) = sin (x 2 +1), x R;
g) f (x ) = cos(x 2 + x +1), x R; h) f (x ) = sin x , x (0, p );
i) f (x ) = x x 2 +1, x R; j) f (x ) = x e x , x (0, +).
E2. S` se calculeze derivatele func\iilor f :D R:
a) f (x ) = ln(1+ sin 2 x ), x R; b) f (x ) = ln(1+ e x ), x R;
c) f (x ) = 1+ sin 2 x , x R; d) f (x ) = sin(x x ), x (0, +);
x 1
e) f (x ) = arcsin , x (0, 2); f) f (x ) = arccos , x (3, +).
2 x -1
E3. S` se determine domeniul de derivabilitate pentru func\iile f :D R:
x
a) f (x ) = x -1, x [1, +); b) f (x ) = e , x [ 0, +);
3
c) f (x ) = x 2 -1 , x R; d) f (x ) = ln(1+ e x ), x R;
e) f (x ) = arcsin x , x [-1, 1); f) f (x ) = arccos x , x [-1, 1].
E4. Fie func\iile f :[ 0,+) [ 3,+), f (x ) = x 2 + 3 ]i g :R R, g (x ) = x 3.
a) S` se arate c` f ]i g sunt bijective. b) S` se calculeze ( f -1 )(4) ]i (g -1 )(8).
Sintez`
S1. S` se calculeze derivatele func\iei f :D R, specific@nd domeniul de derivabilitate:
a) f (x ) = x 2 -1 , x R; b) f (x ) = 1- ln x , x (0, e];
2x 1- x 2
c) f (x ) = arcsin , x R; d) f (x ) = arcsin , x R;
1+ x 2 1+ x 2
x
e) f (x ) = x , x > 0; f) f (x ) = x ln( x+1) , x > 0.
221

S2. S` se rezolve ecua\ia f (x ) = 0 pentru fiecare func\ie f :D R, preciz@nd D


]i D f:
a) f (x ) = (2x 2 - 6x ) 3; b) f (x ) = cos 2 x - cos 2x , x [ 0, p];
c) f (x ) = x 2 + 6x + 5; d) f (x ) = ln(3x 2 + 2x );
3
-3x 2
e) f (x ) = 3x ; f) f (x ) = arctg (4x 3 - 3x 2 +1);
2x +1 x 2 +4
g) f (x ) = 2
; h) f ( x ) = .
ex 3x + 8
S3. Se consider` f :R R, f (x ) = x +2 x .
a) S` se arate c` func\ia f este inversabil`.
b) S` se calculeze ( f -1 )(3).
S4. Se consider` func\ia f :(1, +) R, f (x ) = x + ln(x -1).
a) S` se arate c` func\ia f este inversabil`.
b) S` se calculeze ( f -1 )(2) ]i ( f -1 )(e + 2).

3.4. Derivata de ordinul doi


Fie f : D R o func\ie real` de variabil` real`. Dac` func\ia f este derivabil`
pe mul\imea D, func\ia f : D R care asociaz` fiec`rui punct x 0 D num`rul
real f (x 0 ), reprezint` derivata func\iei f sau derivata de ordinul [nt@i a func\iei f.
{n mod natural, se poate pune problema derivabilit`\ii func\iei f [ntr-un
punct al mul\imii D sau pe o submul\ime a acesteia.
DEFINI|IE
Func\ia f :D R se nume]te de dou` ori derivabil` [ntr-un punct
x 0 D dac`:
func\ia f este derivabil` [ntr-o vecin`tate V a punctului x 0 ;
func\ia f este derivabil` [n punctul x 0 .

{n cazul [n care func\ia f este de dou` ori derivabil` [n x 0 D , derivata


func\iei f [n punctul x 0 D se nume]te derivata de ordinul doi (sau derivata a
doua) a func\iei f [n punctul x 0 ]i se folose]te nota\ia f (x 0 ). Rezult` c`:
f (x ) - f (x 0 )
f (x 0 ) = lim
x x 0 x -x0
Dac` func\ia f este derivabil` pe mul\imea A D, atunci func\ia f este de
dou` ori derivabil` pe mul\imea A.
222

Func\ia ( f ): A R se nume]te derivata de ordinul doi sau derivata a doua a


func\iei f ]i se noteaz` f sau f ( 2 ) .

OBSERVA|II
Dac` func\ia f :D R este derivabil` numai [n punctul x 0 D ]i nu pe o
vecin`tate a lui x 0 , atunci nu se poate defini derivata a doua a func\iei f [n x 0 .
Dac` func\ia f este de dou` ori derivabil` [n punctul x 0 D, atunci
derivata sa f este definit` pe o [ntreag` vecin`tate a lui x 0 .

PROBLEME REZOLVATE
1. S` se studieze dac` func\ia f :R R este de dou` ori derivabil` [n punctul
specificat:
a) f (x ) = 3x 2 + x +1, x 0 = 0; b) f (x ) = sin x , x 0 = p;

x 2 , x T 0
c) f (x ) = , x 0 = 0.
x 3 , x > 0

Rezolvare.
a) Func\ia f este derivabil` pe R ]i f (x ) = 6x +1, x R.
Func\ia f este func\ie de gradul 1, deci este derivabil` pe R ]i, [n particular,
[n punctul x 0 = 0. Se ob\ine:
6x +1-1
f (0) = lim =6
x 0 x
b) Func\ia sinus este derivabil` pe R ]i are derivata f (x ) = cos x care este
derivabil` pe R, deci ]i [n x 0 = p. Ob\inem:
x +p x -p
cos x - cos p -2 sin sin
f (p ) = lim = lim 2 2 =
x p x -p x p x -p
x -p
2p sin
=-sin lim 2 =0
2 x p x - p
2
c) Func\ia f este continu` [n x 0 = 0. Se ob\ine:
x 2 -0 x 3 -0
f s (0) = lim = 0; f d (0) = lim = 0;
x 0 x - 0 x 0 x - 0
x <0 x >0
deci func\ia f este derivabil` [n x 0 = 0 ]i f (0) = 0.
223

Deoarece pe intervalele (-, 0) ]i (0, +) func\ia f este restric\ie de func\ii


elementare, ea este derivabil` pe aceste intervale ]i vom avea, folosind regulile
2x , x T 0
de calcul ale derivatelor: f (x ) = 2
3x , x > 0
Dac` not`m g = f , se ob\ine:
f (x ) - f (0) 2x - 0
g s (0) = lim lim =2
x 0 x -0 x 0 x - 0
x<0 x<0

f (x ) - f (0) 3x 2 - 0
g d (0) = lim lim =0
x 0 x -0 x 0 x - 0
x>0 x>0
A]adar, func\ia f nu este derivabil` [n x 0 = 0, iar f nu este de dou` ori
derivabil` [n x 0 = 0.
2. S` se determine a, b R, pentru care func\ia:
a sin x , x T 0
f :R R, f (x ) = 3
x + bx , x > 0
este de dou` ori derivabil` [n x 0 = 0.
Rezolvare.
Func\ia este continu` pe R, dup` cum se verific` imediat. Avem:
a sin x - 0 x 3 + bx
f s (0) = lim = a; f d (0) = lim = lim(x 2 + b) = b .
x 0 x -0 x 0 x x 0
x <0 x >0
Func\ia f este derivabil` [n x 0 = 0, dac` f s (0) = f d (0) , deci dac` a = b.
Cum f este derivabil` pe (-, 0) ]i (0, +), ca fiind restric\ie de func\ii
elementare pe aceste intervale, ea este derivabil` pe R ]i avem:
a cos x , x T 0
f (x ) = 2
3x + a, x > 0
Condi\ia de derivabilitate a func\iei f [n x 0 = 0 conduce la egalitatea
( f )s (0) = ( f )d (0). Ob\inem f s(0) = 0 ]i f d (0) = 0. A]adar f este de dou` ori
derivabil` [n x 0 = 0 dac` a = b R.
OBSERVA|IE
Studiind tabelul derivatelor func\iilor elementare, se observ` c` derivatele
acestor func\ii sunt, de asemenea, func\ii elementare sau restric\ii de func\ii
elementare la domeniul de derivabilitate al acestor func\ii.
{n consecin\`, func\iile elementare sunt derivabile de dou` ori pe domeniul
lor de derivabilitate.
224

EXEMPLU
Func\ia f :(0, +) R, f (x ) = ln x este derivabil` pe D = (0, +), are
1
derivata /f :(0, +) R, f (x ) = , care este restric\ia unei func\ii
x
ra\ionale pe (0, +). Rezult` c` f este de dou` ori derivabil` pe (0, +)
1 1
]i f (x ) = =- 2 .
x x
TEM~
Scrie\i derivatele de ordinul al doilea pentru func\iile elementare studiate,
folosind regula:
f (x ) = ( f )(x ), x A

! Exerci\ii ]i probleme
Exersare
E1. S` se stuieze dac` func\ia f :D R este de dou` ori derivabil` [n punctele
specificate:
a) f (x ) = x 3 + x , x 0 {-1, 0}; b) f (x ) = x e x , x 0 {0, 1}
c) f (x ) = sin x + cos x , x 0 {0, p}; d) f (x ) = x + x , x 0 {1, 4};
x sin x
e) f (x ) = 2 , x 0 {0, 1}; f) f (x ) = , x {0, p};
x +1 1+ sin x 0
ex
g) f (x ) = x
, x 0 {0, 1}; h) f (x ) = x 2 ln x , x 0 {1, e}.
1+ e
E2. S` se arate c` func\ia f :R R este derivabil` de dou` ori [n punctul
specificat:

x 3 , x T 0 sin x , x T0
a) f (x ) = , x 0 = 0; b) f (x ) = 3 , x0 = 0
5x 4 , x > 0
x + x , x > 0
x 3 ln x , x > 0

3
c) f (x ) = x x , x 0 = 0; d) f (x ) = , x0 = 0
x 3 ,
x T0
E3. Folosind regulile de calcul cu derivate, s` se calculeze derivata de ordinul
doi pentru f : D R:
a) f (x ) = 2x 2 + 5x ; b) f (x ) = x 3 - 4x ; c) f (x ) = e x + x ;
d) f (x ) = x + ln x ; e) f (x ) = x ln x ; f) f (x ) = x 2 e x ;
225

g) f (x ) = x 2 ln x ; h) f (x ) = sin 2 x ; i) f (x ) = cos 3 x ;
j) f (x ) = x sin x + cos x ; k) f (x ) = x 2 x , x > 0; l) f (x ) = x tg x ;
x -1 x
m) f (x ) = ; n) f (x ) = 2 .
x +2 x +1
Sintez`
S1. S` se arate c`:
a) dac` f :R R, f (x ) = sin x , atunci:
p
f (x ) = sin x + , f (x ) = sin(x + p ).
2
b) dac` f :R R, f (x ) = cos x , atunci:
p
f (x ) = cos x + , f (x ) = cos (x + p ).
2
S2. S` se verifice dac` func\ia f :R R, f (x ) = e 2 x (3+ 4x ) verific` egalitatea:
f (x ) - 2 f (x ) + f (x ) = e 2 x (4x +11), x R
S3. Fie f :R R, f (x ) = e x sin x . S` se determine a R cu proprietatea c`:
f (x ) - af (x ) + af (x ) = 0, x R
S4. S` se determine a, b R ]tiind c` func\ia f :R R, f (x ) = e-2 x (sin x + cos x )
verific` egalitatea:
f (x ) + (a + b) f (x ) + (ab + 2) f (x ) = 0, x R.
S5. S` se determine func\ia polinomial` de gradul doi f :R R, f (x ) = ax 2 + bx + c
care verific` rela\iile: f (2) = 9, f (1) = 2 ]i f (0) = 8.

S6. Exist` o func\ie polinomial` de gradul trei f :R R, f (x ) = ax 3+ bx 2+ cx +1,


care s` verifice condi\iile f (-1) =-6, f (1) =-3 ]i f (2) = 4?

S7. S` se determine a, b, c R dac` f :D R este de dou` ori derivabil` pe D.x 3 + ax , x T0
x 3 + 3x + a -1, x T2
a) f (x ) = ; b) f (x ) = ;
x 3 + bx 2 + c, x > 0
ax 2 + bx + c, x > 2

2x 3 + cx 2 + 8x + b, x < 0
a sin x + b cos x , x Tp
c) f (x ) = ; d) f (x ) = 3, x = 0.
c sin 2 x + x 2 , x >p 2
x + ax + b, x >0
226

3.5 Regulile lui l'Hspital


0
{n calculul cu limite de func\ii s-au [nt@lnit cazurile de nedeterminare: ]i .
0
Calculul cu derivate ofer` o metod` simpl` ]i unitar` de solu\ionare a acestor
cazuri de nedeterminare. O metod` bazat` pe calculul cu derivate a fost dat` de
matematicianul francez Franois l'Hspital (3 [n anul 1696 ]i este cunoscut` sub
numele de regula lui l'Hspital.

TEOREMA 7
0
(regula lui l'Hspital pentru cazul )
0
Fie f , g :I R, func\ii de variabil` real`, I R interval ]i x 0 punct
de acumulare pentru I. Dac`:
a) lim f (x ) = lim g (x ) = 0;
xx0 xx0
b) func\iile f ]i g sunt derivabile pe I \ {x 0};
c) g(x ) 0, "x I \ {x 0};
f (x )
d) exist` lim R,
xx0 g(x )
f f (x ) f (x )
atunci func\ia are limit` [n punctul x 0 ]i lim = lim .
g xx0 g (x ) xx0 g(x )

EXEMPLU
x 7 -1 2 x -1
S` se calculeze: a) lim 6 ; b) lim .
x1 x -1 x 0 sin x

Rezolvare
0
a) Se observ` c` limita este [n cazul de nedeterminare , iar func\iile
0
f , g :R R, f (x ) = x 7 -1, g (x ) = x 6 -1 satisfac condi\iile teoremei. Avem:
(x 7 -1) 7 x 6 7
lim = lim = R
x1 (x 6 -1) x1 6 x 5 6
7
x -17
A]adar, lim 6
= .
x1 x -1 6
(3
Guillaume Franois Antoine l'Hspital (1661-1704), matematician francez. A publicat primul tratat de
calcul infinitezimal [n 1696.
227

b) Func\iile f , g :R R, f (x ) = 2 x -1, g (x ) = sin x [ndeplinesc condi\iile


teoremei. Avem:
(2 x -1) 2 x ln 2
lim = lim = ln 2.
x 0 (sin x ) x 0 cos x

2 x -1
Rezult` c`: lim = ln 2
x 0 sin x

TEOREMA 8

(regula lui l'Hspital pentru cazul )

Fie f , g :I R, I R interval ]i x 0 punct de acumulare pentru I. Dac`:
a) lim f (x ) = lim g (x ) =+;
xx0 xx0

b) func\iile f ]i g sunt derivabile pe I \ {x 0};


c) g(x ) 0, "x I \ {x 0};
f (x )
d) exist` lim R,
xx0 g(x )
f f (x ) f (x )
atunci func\ia are limit` [n punctul x 0 ]i lim = lim .
g xx0 g (x ) xx0 g(x )

EXEMPLU
ln x ln x
S` se calculeze: a) lim ; b) lim .
x x x 0 x + ln x
x>0
Rezolvare
1
(ln x ) 1 ln x
a) Avem: lim = lim x = = 0. Rezult` c`: lim =0
x x x 1 x x
1
(ln x ) ln x
b) Avem: lim = lim x = 1. Rezult` c`: lim = 1.
x 0 (x + ln x ) x 0 1 x 0 x + ln x
x>0 x>0 1+ x>0
x
OBSERVA|IE
0
Exist` cazuri [n care nedeterminarea ]i nu se solu\ioneaz` la prima
0
aplicare a regulii lui l'Hspital ]i este necesar` aplicarea repetat` a acesteia.
228

EXEMPLU
x - ln(x +1)
S` se calculeze: lim .
x 0 x2
Rezolvare
0
a) Limita este [n cazul de nedeterminare . Avem:
0
1
(x - ln(x +1)) 1-
l 1 = lim = lim x +1 = 0.
x 0 (x 2 ) x 0 2x 0
0
A]adar, se ob\ine o nou` limit` [n cazul de nedeterminare . Cu o nou`
0
aplicare a regulii lui l'Hspital, rezult`:
1
1- 1
x +1 (x +1) 2 1
l 2 = lim = lim = .
x 0 (2x ) x 0 2 2
1 x - ln(x +1) 1
{n concluzie, l 1 = , deci lim = .
2 x 0 x2 2
OBSERVA|IE
Cazul de nedeterminare 0 poate fi solu\ionat cu regula lui l'Hspital prin
0
transformarea sa [n caz sau . Pentru aceasta se folose]te una din scrierile:
0
f g
f g = sau f g =
1 1
g f
EXEMPLU
S` se calculeze: a) lim x ln x ; b) lim x e x .
x 0 x-
x>0
Rezolvare
1
a) Alegem f , g :(0, +) R, f (x ) = ln x , g (x ) = , func\ii care [ndeplinesc
x
condi\iile aplic`rii regulii lui l'Hspital. Avem:
1
(ln x )
lim x ln x = lim = lim x = 0. Rezult` c` lim x ln x = 0.
x 0 x 0 x 0 1 x 0
x>0 x>0 1 x>0 - x>0
2
x x
229

x
b) Scriem expresia x e x = -x
. Se ob\ine:
e
(x ) 1 1
lim -x
= lim -x
= = 0. Rezult` c` lim (x e x ) = 0
x- (e ) x- -e - x-

! Exerci\ii ]i probleme
Exersare
E1. S` se calculeze
x 3 - 3x + 2 x 2 -4 x 3 +1
a) lim ; b) lim 3 ; c) lim 2 ;
x1 x 2 -1 x 2 x - 8 x-1 x + 4x + 3

x 2006 -1 x 3 - 27 x + sin x
d) lim 2007 ; e) lim 2 ; f) lim 2 ;
x1 x -1 x 3 x - 4 x + 3 x 0 x + sin x
x + ln(x +1) sin x + 3sin 8x
g) lim ; h) lim .
x 0 x sin x x 0 sin 7x - sin 2x
E2. S` se calculeze:
sin 2 x 1- cos 3x x - sin x
a) lim 2 2
; b) lim ; c) lim ;
x 0 x + sin x x 0 1- cos x x 0 x3
2
e x - cos x x - sin x nx n+2- (n +1) x n+1+ x
d) lim ; e) lim ; f) lim .
x 0 x 2 +x x 0 2 e x - 2 - 2 x - x 2 x1 (x -1) 2
x>1

E3. S` se calculeze:
2x 3 + 4x + 9 3x 2 - x + ln x ln(sin 2x )
a) lim 3
; b) lim 2
; c) lim ;
x x + 3x +16 x 2x + x - ln x x 0 ln(sin x )
x>0

ln(2x ) ln(1+ sin 2x ) ln(x 2 + x +1)


d) lim ; e) lim ; f) lim .
x 0 ctg(3x ) x 0 ln(1+ sin x ) x x
x>0

E4. S` se calculeze:
x x
a) lim x ln ; b) lim(x - p ) ctg x ; c) lim x ln ;
x x +1 x p x 0 x 2 +1
x>0
1 1
-
d) lim arcsin x ln x ; e) lim e x ln x ; f) lim x
(x + 2) e 2 .
+
x 0 x 0 x-2
x>0 x>0 x>-2
230

Teste de evaluare
Testul 1
3
1. Fie f :R R, f (x ) = x + ax +1. S` se determine a R pentru care tangenta
la graficul func\iei f [n punctul x 0 = 1 trece prin punctul M (2, 1).
x
, x U0
2. S` se determine derivatele laterale ale func\iei f :R R, f (x ) = x +1

sin x , x < 0
[n punctul x 0 = 0.
3. S` se calculeze derivatele de ordinul doi pentru func\ia f, [n cazurile:
a) f :(0, +) R, f (x ) = x ln(x +1);
b) f :R R, f (x ) = arctg x - ln(x 2 +1).

Testul 2
1. S` se determine derivabilitatea func\iei
x sin x , x >0
f :R R, f (x ) = 2 pe mul\imea R.
ax + a 2 -1, x T 0
2. S` se calculeze derivatele func\iilor f :D R:
x 2 - x +2
a) f (x ) = 2
; b) f (x ) = x x 2 + x + 2.
x + x +2
3. S` se calculeze:
x 2 + x +1 -1 2x + ln(x +1)
a) lim ; b) lim .
x 0 x +1 -1 x 3x + ln(2x +1)

Testul 3
2
1- cos x cos 2x cos 3x e x - cos x
1. S` se calculeze: a) lim ; b) lim .
x 0 x2 x 0 sin 2 x
2. S` se calculeze derivatele func\iilor f :D R:
2x 1- x 2
a) f (x ) = arcsin ; b) f (x ) = ln .
1+ x 2 1+ x 2
3. S` se determine valorile parametrilor a, b, c R pentru care func\ia f :D R
este de dou` ori derivabil` pe D.
a x - x -1, x T 0 x 3 ln x + a, x > 0
a) f (x ) = ; b) f (x ) = .
b sin x + c, x > 0 b cos x +1, x T 0
231

Capitolul 4

Studiul func\iilor cu ajutorul derivatelor

4.1 Rolul derivatei [nt@i [n studiul func\iilor


4.1.1 Determinarea intervalelor de monotonie
Un rol important [n studiul func\iilor cu ajutorul derivatelor [l are urm`torul
rezultat:

TEOREMA 1 (Lagrange)
Fie f :[a, b] R, a < b. Dac`:
a) func\ia f este continu` pe intervalul [a, b],
b) func\ia f este derivabil` pe intervalul deschis (a, b ),
atunci exist` cel pu\in un punct c (a, b ), asfel [nc@t:
f (b ) - f (a )
= f (c). (1)
b-a

Rela\ia (1) se nume]te formula lui Lagrange (1 sau formula cre]terilor finite.
Pentru determinarea intervalelor de monotonie ale unei func\ii numerice este
util` urm`toarea consecin\` a teoremei lui Lagrange. (2

(1
Joseph Louis Lagrange (1736-1813), matematician francez. Opera sa matematic` cuprinde lucr`ri de
algebr`, mecanic`, teoria numerelor, calcul infinitezimal, dinamic`.
(2
Ne amintim!
Func\ia f : I R se nume]te: monoton cresc`toare pe I, dac` " x1 ,x2 I , x1 < x2 f (x1 )T f (x2 )
monoton descresc`toare pe I, dac` " x1 ,x2 I , x1 < x2 f (x1 ) U f (x2 )
232

TEOREMA 2
Fie f :I R o func\ie derivabil` pe intervalul I. Atunci:
a) func\ia f este monoton cresc`toare pe intervalul I, dac` ]i numai
dac` f (x )U0, " x I ;
b) func\ia f este monoton descresc`toare pe intervalul I, dac` ]i
numai dac` f (x )T0, " x I .

Demonstra\ie.
a) Fie f monoton cresc`toare pe I. Atunci " x , x 0 I , x x 0 , rezult` c`:
f (x ) - f (x 0 )
U 0.
x -x0
Prin trecere la limit`, se ob\ine:
f (x ) - f (x 0 )
lim U0
x x 0 x -x0
deci f (x 0 ) U 0, " x 0 I .
Presupunem c` f (x ) U0, " x I ]i fie x 1 , x 2 I , x 1 < x 2 . Aplic@nd
teorema lui Lagrange func\iei f pe intervalul [ x 1 , x 2 ], rezult` c` $ c (x 1 , x 2 )
astfel [nc@t
f (x 2 ) - f (x 1 ) = (x 2 - x 1 ) f (c ).
Dar x 2 - x 1 U 0, f (c ) U 0, de unde rezult` c` f (x 2 ) U f (x 1 ), deci func\ia f
este monoton cresc`toare pe I.
b) Tem`.
OBSERVA|II
Dac` f este derivabil` pe I ]i f (x ) > 0, " x I , respectiv f (x ) < 0,
" x I , atunci func\ia f este strict cresc`toare pe I, respectiv strict
descresc`toare pe I.
Dac` f este strict cresc`toare (strict descresc`toare) pe I nu rezult` c`
f (x ) > 0 (respectiv f (x ) < 0), " x I .

Stabilirea intervalelor de monotonie ale unei func\ii


Din teorema 2, rezult` c` determinarea intervalelor de monotonie ale unei
func\ii derivabile f se reduce la determinarea intervalelor pe care derivata f
p`streaz` acela]i semn.
Pentru stabilirea intervalelor de monotonie ale unei func\ii f : D R se
procedeaz` astfel:
233

se calculeaz` derivata f a func\iei f pe domeniul de derivabilitate D f D;


se rezolv` ecua\ia: f (x ) = 0, x D f ;
se determin` semnul func\iei f pe intervalele pe care acestea nu se anuleaz`;
se stabilesc intervalele de monotonie [n func\ie de semnul derivatei.
Pentru a indica monotonia func\iei f pe intervalul I, cu ajutorul semnului
derivatei se alc`tuie]te un tabel de monotonie a func\iei, de forma:
I 444448
6444447 I 444448
6444447
x x

f (x ) +++++++++++++++ f (x ) -----------
f (x ) k k k k f (x ) m m m m

PROBLEME REZOLVATE
1. S` se stabileasc` intervalele de monotonie ale func\iei:
a) f :R R, f (x ) = x 3 - 3x + 2; b) f :(0, +) R, f (x ) = x x - 2 .
Rezolvare
a) Func\ia f este derivabil` pe R ]i f (x ) = 3x 2 - 3. Solu\iile ecua\iei
f (x ) = 0 sunt x 1 =-1 ]i x 2 = 1. Tabelul de monotonie este:
x - -1 1 +
f (x ) = 3x 2 - 3 + + + + + + 0 - - - - 0 + + + + + +
f (x ) k k m m k k

A]adar, func\ia f este strict cresc`toare pe intervalele (-, -1) ]i (1, +) ]i


este strict descresc`toare pe intervalul (-1, 1).
x 2 - 2x , x U2

b) Avem f (x ) = . Studiem derivabilitatea func\iei f [n
-x 2 + 2x , x < 2

punctul x 0 = 2. Ob\inem f s (2) =-2 ]i f d (2) = 2, deci f nu este derivabil` [n x 0 = 2.
Domeniul de derivabilitate al func\iei f este D f = R \ {2}, iar
2x - 2, x > 2
f (x ) = . Ecua\ia f (x ) = 0 are solu\ia x 1 = 1.
-2x + 2, x < 2
Alc`tuim tabelul de monotonie
x - 1 2 +
f (x ) ++++++0----|++++++
f (x ) k k m m k k
234

Rezult` c` f este strict cresc`toare pe intervalele (-, 1) ]i (2, +) ]i este


strict descresc`toare pe intervalul (1, 2).

2. S` se determine parametrul real m, astfel [nc@t func\ia f :R R,


f (x ) = x - m ln(x 2 +1) s` fie monoton cresc`toare pe R.
Rezolvare
x 2 - 2mx +1
2mx
Func\ia f este derivabil` pe R, iar f (x ) = 1- = . Func\ia
x 2 +1 x 2 +1
este monoton cresc`toare pe R, dac` f (x ) U0, " x R. Aceasta revine la condi\ia
x 2 - 2mx +1U 0, " x R. Rezult` c` D = 4m 2 - 4T 0 ]i se ob\ine m [-1, 1].

4.1.2 Determinarea punctelor de extrem


Fie f : D R o func\ie real` de variabil` real`.

DEFINI|II
Un punct x 0 D se nume]te punct de maxim relativ (local) al
func\iei f dac` exist` o vecin`tate V a punctului x 0 astfel [nc@t
f (x )T f (x 0 ), " x V D,
Un punct x 0 D se nume]te punct de y
A
minim relativ (local) al func\iei f dac` f (x0)
exist` o vecin`tate V a punctului x 0 astfel f (x)
[nc@t f (x )U f (x 0 ), " x V D.
Dac` x 0 D este punct de maxim local,
valoarea f (x 0 ) a func\iei f se nume]te O x x0 x
maximul relativ (local) al func\iei, iar
{
V
punctul A(x 0 , f (x 0 )) de pe curba asociat` Fig. 4.1.
graficului func\iei se nume]te punct de
maxim relativ al graficului. (fig. 4.1.) y
Dac` x 0 D este punct de minim local,
f (x)
valoarea f (x 0 ) a func\iei f se nume]te
minimul relativ (local) al func\iei, iar f (x0) A
punctul A(x 0 , f (x 0 )) de pe curba asociat`
graficului func\iei se nume]te punct de O x0 x x
{

minim relativ al graficului. (fig. 4.2.) V


Fig. 4.2.
235

Punctele de maxim relativ sau minim relativ ale unei func\ii se


numesc, [n general, puncte de extrem relativ ale func\iei.
Valoarea func\iei [n punctele de extrem relativ se numesc extreme
relative ale func\iei.
Punctele de maxim ]i de minim relativ ale curbei asociate graficului
unei func\ii se numesc puncte de extrem relativ ale graficului.

DEFINI|II
Fie f :D R o func\ie real`.
Un punct x 0 D se nume]te punct de maxim absolut al func\iei f
dac` f (x )T f (x 0 ), " x D.
Un punct x 0 D se nume]te punct de minim absolut al func\iei f
dac` f (x )U f (x 0 ), " x D.
Dac` x 0 D este un punct de maxim absolut al func\iei f, valoarea
f (x 0 ) se nume]te maximul absolut al func\iei f.
Dac` x 0 D este un punct de minim absolut al func\iei f, valoarea
f (x 0 ) se nume]te minimul absolut al func\iei f.
Punctele de maxim absolut ]i de minim absolut se numesc puncte
de extrem absolut ale func\iei f.

Un rol important [n determinarea punctelor de extrem ale unei func\ii [l are


urm`toarea teorem`:
TEOREMA 3 (Fermat (3)
Fie f :[a, b] R ]i x 0 (a, b ) un punct de extrem al func\iei f. Dac`
func\ia f este derivabil` [n punctul x 0 , atunci f (x 0 ) = 0.

OBSERVA|IE
Reciproca teoremei lui Fermat nu este propozi\ie adev`rat`. Dac` derivata unei
func\ii f se anuleaz` [n x 0 (a, b) nu rezult` c` x 0 este punct de extrem al func\iei f.
EXEMPLU
Func\ia f :R R, f (x ) = x 3 are f (0) = 0, dar x 0 = 0 nu este punct de
extrem.
(3
Pierre Fermat (1601-1665), matematician francez. A f`cut descoperiri importante [n analiza matematic`
]i teoria numerelor, iar [mpreun` cu Rene Descartes a pus bazele geometriei analitice.
236

Stabilirea punctelor de extrem ale unei func\ii


Din teorema lui Fermat rezult` c`, [n cazul unei func\ii f derivabile pe un
interval I (a, b), punctele de extrem se g`sesc printre solu\iile ecua\iei f (x ) = 0.
Pentru stabilirea naturii punctelor de extrem se folose]te semnul derivatei
func\iei pe acest interval ]i monotonia func\iei pe intervalul I .

RE|INEM!
y
Fie f :I R, o func\ie derivabil` pe
intervalul I = [a, b], x 0 (a, b ) ]i f (x 0 ) = 0. f f

Dac` pe o vecin`tate a punctului x 0 , [n f '<0 m f '>0


st@nga lui x 0 , derivata f este negativ`, ( )
iar [n dreapta lui x 0 , derivata f este O x0 x
pozitiv`, punctul x 0 este punct de minim Fig. 4.3.
(local) al func\iei f. (fig. 4.3.) y
M
Dac` pe o vecin`tate a punctului x 0 , [n
f f
st@nga lui x 0 , derivata f este pozitiv`,
f '>0 f '<0
iar [n dreapta lui x 0 , derivata f este
negativ`, punctul x 0 este punct de maxim ( )
O x0 x
(local) al func\iei f. (fig. 4.4.)
Fig. 4.4.

PROBLEM~ REZOLVAT~
S` se determine punctele de extrem ale func\iilor:
2x
a) f :R R, f (x ) = 2
; b) f :R R, f (x ) = x 2 -1 .
x +1
Rezolvare
2(1- x 2 )
a) Func\ia f este derivabil` pe R ]i are derivata /f (x ) = . Solu\iile
(x 2 +1) 2
ecua\iei f (x ) = 0 sunt x 1 =-1 ]i x 2 = 1. Alc`tuim tabelul de semn al derivatei ]i
de monotonie a func\iei f.
x - -1 1 +
f (x ) ---- 0 ++++ 0 ----
f (x ) 0 m -1 k M m 0
m 1
237

Din tabel se observ` c` punctul x 0 =-1 este punct de minim, x 0 = 1 este


punct de maxim, iar -1 = f (-1) ]i 1 = f (1) sunt valorile extreme ale func\iei.
b) Domeniul de derivabilitate al func\iei este D f = R \ {-1, 1}, iar derivata este:
2x , x (-,-1) (1,+)
f (x ) =
-2x , x (-1, 1)
Solu\ia ecua\iei f (x ) = 0 este x = 0. Alc`tuim tabelul de semn ]i monotonia:
x - -1 0 1 +
f (x ) ----|++0--|++++++
f (x ) + m 0 k M m 0 k +
m 1 m

Ob\inem c` punctele x =-1 ]i x =1 sunt puncte de minim relativ, iar x = 0


este punct de maxim relativ pentru func\ia f. Numerele 0 = f (-1) = f (1) ]i
1 = f (0) sunt valori extreme ale func\iei.

OBSERVA|IE
Punctele x 1 =-1 ]i x 2 = 1 sunt puncte de extrem ale func\iei, de]i func\ia
nu este derivabil` [n acestea.

Stabilirea unei inegalit`\i

PROBLEM~ REZOLVAT~

Fie f :(-1,+) R, f (x ) = x - ln(x +1)


a) S` se determine punctele de extrem ale func\iei.
b) S` se arate c` ln(x +1) T x , " x (-1, +)
Rezolvare
a) Func\ia f este derivabil` pe (-1, +) ]i
1 x
f (x ) = 1- = , x (-1, +)
x +1 x +1
Tabelul de semn ]i monotonie este:
x -1 0 +
f (x ) -------- 0 ++++++++
f (x ) m 0 k
m
238

Rezult` c` func\ia are un punct de minim x = 0, iar valoarea sa minim` este


f (0) = 0.
b) Deoarece valoarea minim` a func\iei f este f (0) = 0, rezult` c` f (x ) U0,
" x (-1, +), adic` x Uln(x +1), " x (-1, +).

TEM~
At`ta\i c`: a) sin x T x , " x [ 0, +) ; b) tg x U x , " x [ 0, +);
c) e x U x +1, " x R.

Probleme de maxim ]i minim


Determinarea punctelor de extrem ]i a valorilor extreme ale unei func\ii
f : D R cu ajutorul derivatei ofer` o metod` eficient` [n rezolvarea
problemelor de optimizare.
PROBLEME REZOLVATE
1. Dintr-o s@rm`, av@nd lungimea L, s` se confec\ioneze un cadru
dreptunghiular care s` cuprind` o suprafa\` cu aria cea mai mare.
Rezolvare D C
Not`m cu x o dimensiune a cadrului cerut (fig. 4.5.).
Atunci cealalt` dimensiune a cadrului este x x
L - 2x
L1 = . Aria suprafe\ei delimitat` de cadru este A B
2
modelat` de func\ia: Fig. 4.5.
L L - 2x
f : 0, R, f (x ) = x ,
2 2
func\ie derivabil`.
L L
Ob\inem f (x ) = - 2x , x 0, . Tabelul de semn al derivatei este:
2 2
L L
x 0 4 2
f (x ) ++++++++++ 0 -------
f (x ) k M m
L L
Se ob\ine c` x = este punct de maxim al func\iei f. Pentru x = cadrul va
4 4
avea form` p`trat`, deci maximul ariei se realizeaz` pentru o form` p`trat` a
cadrului.
239

2. S` se determine conul cu volumul maxim [nscris [ntr-o sfer` de raz` R


Rezolvare
Fie x [n`l\imea conului [nscris [n sfer` (fig. 4.6.). A

pr 2 x
Volumul conului este V (x ) = , unde r este
3 R
raza conului. Din triunghiul dreptunghic ABE, cu x
teorema [n`l\imii se ob\ine egalitatea O

BD 2 = AD DE sau r 2 = x (2R - x ). D r
C
B
2
px (2R - x )
A]adar,V (x ) = , iar volumul conului
3 E
este modelat matematic de func\ia:
Fig. 4.6.
2 3
2pRx - px
V : [ 0, 2R] R, V (x ) = .
3
4pRx - 3px 2 4R
Ob\inem V (x ) = , care are solu\iile x = 0, x = .
3 3
Stabilim tabelul de semn ]i monotonie:
4R
x 0 2R
3
V (x ) ++++++++ 0 -------
V (x ) k M m

4R 32pR 3
Maximul volumului se ob\ine pentru x = ]i este egal cu V = .
3 81

! Exerci\ii ]i probleme
Exersare
E1. S` se studieze dac` se poate aplica teorema lui Lagrange func\iilor:
a) f :[-3, 2] R, f (x ) = 2x 2 - 3x ; b) f :[1, e] R, f (x ) = ln x ;
x -1
c) f :[1, 2] R, f (x ) = ; c) f :[ 0, 1] R, f (x ) = x 2x -1 .
x +1
240

E2. S` se stabileasc` intervalele de monotonie ale func\iei f :D R:


a) f (x ) = x 2 - 4x ; b) f (x ) = 3x - x 3; c) f (x ) = x 4 - 8x 2 ;
d) f (x ) = x e x ; e) f (x ) = x ln x ; f) f (x ) = x - ln x ;
2
x -1 x -1
g) f (x ) = ; h) f (x ) = 2 .
x +1 x +1
E3. S` se determine punctele de extrem pentru func\ia f :D R:
x 2 + 4x -1
a) f (x ) = x 3 - 6x ; b) f (x ) = (x -1) e x ; c) f (x ) = ;
x -1
x +1 x
d) f (x ) = 2
; e) f (x ) = x -2arctg x ; f) f (x ) = ;
x + x +1 ln x
g) f (x ) = (x 2 - x +1) e-x ; h) f (x ) = x -1.

Sintez`
S1. S` se determine constantele reale pentru care se poate aplica teorema lui
Lagrange func\iei f:

x 2 + ax , x T1
a) f :[-1, 2] R, f (x ) = ;
5x + bx 2 , x > 1

a + sin x , x Tp
b) f :[ 0, 2p] R, f (x ) = .
a cos x + bx , x > p
S2. S` se studieze monotonia func\iei f :D R ]i s` se determine punctele de
extrem, [n cazurile:
x 2- 4x -1 x2
a) f (x ) = ; b) f (x ) = 4 ; c) f (x ) = x 2 ln x ;
x +1 x +4
5
d) f (x ) = x x -1; e) f (x ) = x - 2 x 2 +1; f) f (x ) = ln x - arctg x ;
2
g) f (x ) = 3 x 3 - 3x ; (
h) f (x ) = ln 1+ x 2 +1 ; )
2x
(
i) f (x ) = arctg x + 1- x 2 ; ) j) f (x ) = arcsin
1+ x 2
.

S3. S` se determine valoarea parametrului m R pentru care func\ia f :D R


este monoton` pe D.
a) f (x ) = x 3 + mx ; b) f (x ) = (x 2 + m ) e 2 x ;
c) f (x ) = 2x 3 + 5mx 2 + 6x -1; d) f (x ) = x 2 + x - m ln x .
241

S4. S` se determine m R pentru care func\ia f :R R ,


f (x ) = (x 2 + mx +1) e 2 x
are dou` puncte de extrem.
m-x
S5. Fie f :R \ {1, 2} R, f (x ) = 2
. S` se determine m R pentru
x - 3x + 2
care func\ia f nu admite puncte de extrem.
x 2 + 2bx + 5
S6. Fie f :R \ {a} R , f (x ) = . S` se determine a, b R pentru
x -a
care func\ia f admite puncte de extrem punctele x =-1 ]i x = 3
S7. Se d` func\ia f :R R, f (x ) = mx 3 + nx 2 + p (x +1). S` se determine
m, n, p R pentru care punctul A(1,1) este punct de extrem al graficului func\iei,
iar tangenta la graficul func\iei f [n punctul B (0, p ) formeaz` cu axa Ox un unghi
cu m`sura de 45 o .
x 2 + ax + b
S8. Se consider` func\ia f :R \ {b} R, f (x ) = . S` se studieze
x -b
monotonia func\iei f ]i s` se determine punctele de extrem, ]tiind c` dreptele
x =1 ]i y = x + 4 sunt asimptote ale func\iei f.

S9. S` se determine dreptunghiul de perimetru maxim [nscris [ntr-un cerc dat.


S10. Dintre toate dreptunghiurile care au aceea]i arie, s` se determine cel de
perimetru minim.

S11. Un triunghi isoscel cu perimetrul 3P se rote]te [n jurul bazei. S` se


determine triunghiul care genereaz` un corp de volum maxim.

S12. Se consider` func\ia f :(0, ) R, f (x ) = ln x ]i intervalul


I n = [ n, n +1], n N*
a) S` se arate c` func\iei f i se poate aplica teorema lui Lagrange pe intervalul I n .
b) S` se aplice teorema lui Lagrange func\iei f pe intervalul I n . Dac` c n I n
are proprietatea c` f (c n ) = f (n +1) - f (n), s` se determine c n .
c) S` se arate c` pentru orice n N* are loc inegalitatea
1 1
< ln(n +1) - ln n < .
n +1 n
*
d) S` se demonstreze c` pentru oricare n N are loc:
1 1 1 1
+ + +...+ > ln n.
1 2 3 n
242

4.2. Rolul derivatei a doua [n studiul func\iilor

4.2.1. Determinarea intervalelor de convexitate ]i de concavitate


y

f(x)
Fie f :I R, o func\ie derivabil` pe inter-

y=
valul I.
T
Func\ia f se nume]te convex` pe
O x0 x
intervalul I, dac` tangenta [n oricare (func\ie convex`)
punct al graficului func\iei f se afl` sub Fig. 4.7.
acest grafic. (fig. 4.7.) y
T

y=
Func\ia f se nume]te concav` pe

f(x
intervalul I, dac` tangenta [n oricare

)
punct al graficului func\iei f se afl`
deasupra acestui grafic. (fig. 4.8.) O x0 x
(func\ie concav`)
Fig. 4.8.
Se spune c` graficul unei func\ii convexe este o curb` convex`, iar graficul
unei func\ii concave este o curb` concav`.
Pentru studiul convexit`\ii ]i concavit`\ii unei func\ii f :I R, de dou` ori
derivabile pe I, se poate utiliza semnul derivatei a doua pe acest interval.

TEOREMA 4
Fie f :I R, o func\ie de dou` ori derivabil` pe intervalul I. Atunci:
a) func\ia f este convex` pe intervalul I dac` ]i numai dac`
derivata a doua este pozitiv` pe intevalul I.
b) func\ia f este concav` pe intervalul I dac` ]i numai dac`
derivata a doua este negativ` pe intevalul I.

Dup` cum rezult` din teorema 4, problema determin`rii intervalelor de


convexitate ]i concavitate ale func\iei f, se reduce la determinarea intervalelor pe
care derivata a doua p`streaz` acela]i semn.
243

PROBLEM~ REZOLVAT~
S` se determine intervalele de convexitate ]i concavitate ale func\iilor:
x
a) f :R R, f (x ) = x 3 - 3x 2 + 2; b) f :R \ {1, -1} R, f (x ) = 2
x -1
Rezolvare
a) Func\ia f este de dou` ori derivabil` pe R ]i
f (x ) = 3x 2 - 6x , iar f (x ) = 6x - 6, x R.

Ecua\ia f (x ) = 0 are solu\ia x =1. Alc`tuim tabelul de semn pentru derivata


a doua, sub forma:
x - 1 +
f (x ) -------- 0 ++++++++
f (x )

Din tabel rezult` c` func\ia f este concav` pe intervalul (-, 1) ]i este


convex` pe intervalul (1,+).

b) Func\ia f este de dou` ori derivabil` pe R \ {-1, 1} ]i

-1- x 2 2x (x 2 -1)(x 2 + 3)
f (x ) = , iar f (x ) = .
(x 2 -1) 2
(x 2 -1) 4

Ecua\ia f (x ) = 0 are solu\ia x = 0. Tabelul de semn pentru derivata a doua


este urm`torul:
x - -1 0 1 +
f (x ) ----|+++ 0---|++++
f (x ) | |

A]adar, func\ia f este convex` pe intervalele (-1, 0) ]i (1, +) ]i este


concav` pe intervalele (-, -1) ]i (0, 1)
244

4.2.2. Determinarea punctelor de inflexiune


Fie f : [ a, b] R, ]i x 0 (a, b).

DEFINI|IE
y
Punctul x 0 (a, b ) se nume]te punct de
A
i inflexiune al func\iei f : [a, b] R, dac`
func\ia f este continu` [n x 0 , are derivat` [n
O x0 x
x 0 ]i dac` [ntr-o parte a lui x 0 func\ia f este
convex`, iar [n cealalt` parte a lui x 0 func\ia
Fig. 4.9. f este concav`.(fig.4.9. ]i fig.4.10.)
y
A(x0, f (x0))
i Dac` x 0 este punct de inflexiune al lui f,
atunci punctul A(x 0 , f (x 0 )) se nume]te
punct de inflexiune al graficului func\iei f.
O x0 x

Fig. 4.10.

OBSERVA|II
y Dac` x 0 este punct de inflexiune al func\iei f,
y = f(x)
atunci graficul func\iei f admite tangent` [n
punctul A(x 0 , f (x 0 )). Mai mult, tangenta la
T A(x0, f (x0)) grafic [n punctul A traverseaz` graficul func\iei f
(fig. 4.11.)
O x0 x
Dac` func\ia f :[ a, b] R este derivabil` de dou`
Fig. 4.11. ori [n punctul de inflexiune x 0 (a, b), atunci
f (x 0 ) = 0.

Pentru o func\ie de dou` ori derivabil` f :I R, punctele de inflexiune sunt


printre solu\iile ecua\iei f (x 0 ) = 0. Determinarea acestora se face studiind
semnul derivatei a doua pe domeniul de defini\ie.
245

PROBLEM~ REZOLVAT~

S` se determine punctele de inflexiune ale func\iei f :R R ,


x 3 , xT0

4 3
f (x ) = x - x , x (0, 1) .
3
1- x , x [1, +)
Rezolvare.
Domeniul de derivabilitate al func\iei f este D f = R \ {1} , deoarece f s (1) = 1
]i f d (1) =-3. Derivata func\iei f este
3x 2 , xT0

f (x ) = 4x 3 - 3x 2 , x (0, 1) .
2
-3x , x (1, +)

Func\ia f este de dou` ori derivabil` pe D f " = R \ {1} ]i


6x , xT0
2
f (x ) = 12x - 6x , x (0, 1) .

-6x , x (1, +)

Studiind semnul derivatei a doua se ob\ine:


1
x - 0 2 1 +
f (x ) ----0 ---0+++ |----
f (x ) i

1
Rezult` c` func\ia f este concav` pe intervalele -, ]i (1, +) ]i este
2
1 1
convex` pe intervalul , 1. De asemenea, punctul x = este punct de
2 2
inflexiune al func\iei f.

OBSERVA|IE
Punctul x =1 nu este punct de inflexiune pentru f, de]i derivata f are
semne contrare [n jurul s`u. {n x =1 func\ia f nu are derivat`.
246

! Exerci\ii ]i probleme
Exersare
E1. S` se determine intervalele de convexitate ]i de concavitate pentru func\iile
f :D R :
a) f (x ) = x 2 - 3x ; b) f (x ) =-3x 2 + 6x -11;
c) f (x ) = x 3 -12x ; d) f (x ) = 3x 2 - 2x 3 ;
x x
e) f (x ) = ; f) f (x ) = 2 ;
x +3 x +4
x
g) f (x ) = 3 ; h) f (x ) = x 2 e-x ;
x +1
x3
i) f (x ) = x ln x ; j) f (x ) = arctg x +
.
3
E2. S` se determine punctele de inflexiune pentru func\iile f :D R :
a) f (x ) = x 3 -1; b) f (x ) = x 4 - 4x 3 ;
1
c) f (x ) = (x 2 +1) e-x ; d) f (x ) = 2 ;
x -1
2
e) f (x ) = ln (x 2 +1) ; f) f (x ) = xe-x ;
1
g) f (x ) = arctg ; h) f (x ) = sin 2 x .
x
E3. S` se determine intervalele de convexitate, de concavitate ]i punctele de
inflexiune pentru func\iile f : D R :

x 2 - 3x + 2 , xT1
x 3 + x +1, xT0
a) f (x ) = ; b) f (x ) = ;
2 2
2x - 5x + 3, x > 1 x + ln (x +1) , x > 0

xe x , xT0
c) f (x ) = .
x 2 + x , x > 0

Sintez`
S1. S` se determine intervalele de monotonie, convexitate ]i concavitate pentru
func\iile f : D R :
4x - x 2
a) f (x ) = x 4 - 4x 2 +1; b) f (x ) = ; c) f (x ) = x - arcsin x ;
x +2
d) f (x ) = x + x 2 +1 ; e) f (x ) = (x 2- x + 2) e x ; f) f (x ) = x 3 ln x .
247

S2. Se consider` func\ia f :R R , f (x ) = (x 2 + ax + b) e x .


a) S` se determine a, b R ]tiind c` x =1 este punct de extrem, iar x =-2,
este punct de inflexiune pentru func\ia f.
b) Pentru valorile lui a, b g`site, s` se determine intervalele de monotonie,
convexitate, concavitate ]i punctele de extrem ]i de inflexiune ale func\iei f.
S3. S` se determine punctele de extrem ]i de inflexiune ale func\iei f :R R ,
f (x ) = x 5 + ax 3 + 85x - 2 , ]tiind c` f (-3) = 0 .
S4. Se consider` func\ia f :R R , f (x ) = ax + b arctg x .
a) S` se determine a, b R ]tiind c` f (1) = 2 ]i f (-1) = 1.
b) Pentru valorile lui a ]i b g`site, determina\i intervalele de monotonie,
convexitate ]i concavitate ]i punctele de inflexiune ale func\iei f.
x
S5. Fie f :R R , f (x ) = 2 2 , a (0, +).
x +a
a) S` se determine a ]tiind c` ecua\ia tangentei la graficul func\iei f [n
punctul de inflexiune cu abscisa pozitiv` este x + 24 y - 9 = 0.
b) Pentru a = 3, s` se studieze monotonia func\iei, intervalele de
convexitate-concavitate ]i s` se afle punctele de extrem ]i de inflexiune ale func\iei.

4.3. Reprezentarea grafic` a func\iilor


Fie f : D R, o func\ie real` de variabil` real`.
Graficul func\iei f este mul\imea
G f = {(x , f (x )) x D}= {(x , y ) x D ]i y = f (x )}.
Reprezentarea geometric` a mul\imii G f D R [ntr-un reper
cartezian se nume]te reprezentarea graficului func\iei sau curba
reprezentativ` a func\iei, notat` G f . Astfel,
G f = {M (x , f (x )) x D}.
C@nd nu este pericol de confuzie, reprezentarea geometric` a graficului se
denume]te, prin abuz de limbaj, graficul func\iei (4 .
Rela\ia y = f (x ), x D se nume]te ecua\ia curbei reprezentative a func\iei
[n raport cu reperul cartezian ales.
A reprezenta grafic o func\ie f : D R, D R [nseamn` a trasa (desena)
curba G f [ntr-un reper cartezian.
(4
Ren Sluse a dat [n 1659 prima reprezentare grafic` a unei func\ii.
248

Reprezentarea grafic` a unei func\ii pune [n eviden\` anumite propriet`\i


locale ]i globale ale acesteia.
Pentru ob\inerea reprezent`rii grafice se recomand` parcurgerea urm`toarelor
etape de determinare succesiv` a unor elemente caracteristice ale func\iei.
1. Domeniul de defini\ie D. Acesta este dat [n enun\ sau [n caz contrar se
determin` ca fiind mul\imea format` din toate punctele pentru care au sens
opera\iile prin care este definit` func\ia (domeniu maxim de defini\ie).
2. Domeniu de studiu. Acesta este, de regul`, domeniul maxim de defini\ie
sau o submul\ime a acestuia [n cazul c@nd func\ia are propriet`\i speciale.
Dac` func\ia este periodic`, cu perioada principal` T, este suficient s`
se fac` studiul func\iei pe intervalul [ 0, T ] sau alt interval de lungime T.
Dac` func\ia este par` sau impar`, domeniul de studiu poate fi
mul\imea D (0, +) .
3. Limitele func\iei la capetele domeniului de defini\ie ]i asimptotele
func\iei. Limitele la capetele domeniului de defini\ie dau informa\ii despre
comportarea func\iei [n aceste puncte ]i despre eventualele asimptote.
Asimptotele verticale: sunt dreptele de ecua\ie x = c astfel [nc@t cel
pu\in una din limitele laterale f (c - 0) sau f (c + 0) este infinit`.
Asimptotele orizontale: sunt dreptele de ecua\ie y = a, a R , cu
proprietatea c`
lim f (x ) = a sau lim f (x ) = a .
x+ x-
Asimptotele oblice: sunt dreptele de ecua\ie y = mx + n , unde
f (x )
m = lim R* ]i n = lim [ f (x ) - mx ] R .
x x x
4. Intersec\iile graficului cu axele de coordonate
G f Ox : Se rezolv` ecua\ia f (x ) = 0, x D ]i se re\in solu\iile x k D .
Punctele de intersec\ie au coordonatele (x k , 0).
G f Oy: Dac` 0 D, atunci G f Ox = {A(0, f (0))} .
5. Studiul func\iei cu prima derivat`. {n aceast` etap` se determin`:
Domeniul de continuitate, de derivabilitate ]i derivata f a func\iei.
Se rezolv` ecua\ia f (x ) = 0 ]i se stabile]te semnul primei derivate.
Se stabilesc intervalele de monotonie ]i punctele de extrem.
6. Studiul func\iei cu a doua derivat`
Se calculeaz` f pe domeniul de existen\`.
Se rezolv` ecua\ia f (x ) = 0 ]i se stabile]te semnul derivatei a doua.
Se stabilesc intervalele de convexitate-concavitate ]i punctele de inflexiune.
249

7. Tabelul de varia\ie a func\iei. Rezultatele ob\inute [n etapele anterioare


se trec [ntr-un tabel numit tabel de varia\ie a func\iei care are forma urm`toare:
x
f (x )
f (x )
f (x )

Pe linia [nt@i se trece domeniul de defini\ie ]i valorile remarcabile ale lui


x g`site [n etapele anterioare.
Pe linia a doua se trece semnul primei derivate, iar pe linia a patra se trece
semnul derivatei a doua.
Pe linia a treia se trec limitele func\iei la capetele lui D, monotonia ]i
convexitatea-concavitatea func\iei, valorile func\iei [n punctele
remarcabile, etc.
8. Interpretarea tabelului de varia\ie ]i trasarea graficului func\iei.
{ntr-un reper cartezian xOy se traseaz` asimptotele, se reprezint` punctele de
extrem, punctele de inflexiune, punctele de intersec\ie ale curbei G f cu axele
Ox, Oy. Se unesc aceste puncte printr-o linie curb` respect@nd informa\iile din
tabelul de varia\ie

PROBLEME REZOLVATE
1. S` se reprezinte grafic func\ia f :R R , f (x ) = x 3 - 3x + 2 .
Rezolvare
Domeniul de defini\ie.
Domeniul de defini\ie este D = R ]i coincide cu domeniul de studiu al
func\iei.
Asimptotele func\iei.
Fiind func\ie polinomial`, func\ia f nu are asimptote. Avem:
lim f (x ) =- ]i lim f (x ) =+ .
x- x+

Intersec\ia cu axele de coordonate


G f Ox . Rezolv`m ecua\ia f (x ) = 0. Rezult` c` x 3 - 3x + 2 = 0, ecua\ie
care se scrie sub forma (x -1) (x 2+ x - 2) = 0 ]i are solu\iile x {-2, 1} .
Punctele de intersec\ie sunt A (-2, 0) ]i B (1, 0) .
G f Oy. Deoarece 0 D, ob\inem punctul de intersec\ie C (0, 2) .
250

Studiul func\iei folosind derivata [nt@i.


Func\ia este continu` ]i derivabil` pe R. Se ob\ine:
f (x ) = 3x 2 - 3, x R .
Ecua\ia f (x ) = 0 are solu\iile x {-1, 1} . Tabelul de semn ]i de monotonie:
x - -2 -1 1 +
f (x ) +++++ + 0 ---- 0 ++++
f (x ) - k 0 k 4 m 0 k +
M m
Rezult` c` func\ia este strict cresc`toare pe intervalele (-, -1) ]i (1, +) ]i
este strict descresc`toare pe intervalul (-1, 1) . Punctul x =-1 este punct de
maxim, iar punctul x =1 este punct de minim.
Studiul func\iei folosind a doua derivat`.
Func\ia f este func\ie de dou` ori derivabil` pe R ]i f (x ) = 6x , x R .
Ecua\ia f (x ) = 0 are solu\ia x = 0.
Tabelul de semn ]i de convexitate-concavitate este:
x - 0 +
f (x ) ------- 0 +++++++
f (x ) 2
(i)
Rezult` c` func\ia f este convex` pe intervalul (0, +) ]i concav` pe
intervalul (-, 0) . Punctul x = 0 este punct de inflexiune al func\iei f.
Tabelul de varia\ie a func\iei.
Sistematiz@nd datele ob\inute, se alc`tuie]te urm`torul tabel de varia\ie:
x - -1 0 1 +
f (x ) ++++ 0 ---- 0 ++++

f (x ) - k 4 m 2 m 0 k +
M m
------- 0 +++++++
f (x )
(i)
y
Graficul func\iei f. M
4
Interpret@nd datele din tabelul de varia\ie se
3
ob\ine graficul din fig. 4.12. i 2
1 m
-2
O -1 1 2 x
Fig. 4.12.
251

2. S` se reprezintee grafic pe domeniul maxim de defini\ie func\ia f :D R ,


x2
dat` de legea de coresponden\`: f (x ) = .
x -1
Rezolvare
Domeniul de defini\ie.
Domeniul maxim de defini\ie este D = R \ {1} ]i coincide cu domeniul de
studiu.
Asimptotele func\iei:
Asimptotele orizontale. Deoarece
x2 x2
lim f (x ) = lim =- ]i lim f (x ) = lim =+,
x- x- x -1 x+ x+ x -1
rezult` c` nu exist` asimptote orizontale.
Asimptote verticale. Problema existen\ei asimptotelor verticale se pune
[n punctul x =1. Avem:
x2 1
f (1- 0) = lim = =-
x1 x -1 0 (-)
x<1
]i
x2 1
f (1+ 0) = lim = =+ .
x1 x -1 0 (+)
x>1
Rezult` c` dreapta x =1 este asimptot` vertical` bilateral`.
Asimptote oblice. Calcul`m:
f (x ) x
m = lim = lim =1
x- x x- x -1
]i
x2
n = lim ( f (x ) - mx ) = lim - x = lim x = 1.
x-

x- x -1
x- x -1

Rezult` c` dreapta y = x +1 este asimptot` oblic` spre -. Din calcul
rezult` c` y = x +1 este asimptot` oblic` ]i spre +.
Studiul folosind derivata [nt@i.
Func\ia f este func\ie ra\ional` ]i este derivabil` pe [ntreg domeniul de
defini\ie D = R \ {1}. Avem:
x 2 - 2x
f (x ) = , x R \ {1} .
(x -1) 2
252

Ecua\ia f (x ) = 0 are solu\iile x {0, 2} . Tabelul de semn ]i monotonie:


x - 0 1 2 +
f (x ) ++++ 0 - - |- - 0 + + + +
+
- k 0 m m 4 k +
f (x )
M - m
Rezult` c` func\ia este strict cresc`toare pe intervalele (-, 0) ]i (2, +) , ]i
este strict descresc`toare pe intervalele (0, 1) ]i (1, 2) . Punctul x = 0 este punct de
maxim local, iar x = 2 este punct de minim local.
Studiul folosind a doua derivat`.
Func\ia derivat` f este func\ie ra\ional`. Rezult` c` f este de dou` ori
2
derivabil` pe R \ {1} ]i f (x ) = , x R \ {1} . Tabelul de semn pentru f
(x -1) 3
]i intervalele de convexitate-concavitate ale func\iei f:
x - 1 +
f (x ) ------- | ++++++++
f (x ) |

Func\ia f este concav` pe intervalul (-, 1), este convex` pe intervalul


(1, +) ]i nu are puncte de inflexiune.
Tabelul de varia\ie a func\iei.
Sistematiz@nd datele ob\inute, se alc`tuie]te urm`torul tabel:
x - 0 1 2 +
f (x ) ++++ 0 - - |- - 0 + + + +
+
- k 0 m m 4 k +
f (x )
M - m
------- | ++++++++
f (x )

y
Graficul func\iei f.
4
Interpret@nd datele din tabelul de varia\ie a m
3
func\iei f, se ob\ine graficul din fig. 4.13.
2
-1 1 M
O 1 2 x
Fig. 4.13.
253

x 2 +1
3. S` se reprezinte grafic func\ia f :D R , f (x ) = .
x
Rezolvare
Domeniul de defini\ie.
Domeniul maxim de defini\ie este D = R \ {0} ]i este domeniul de studiu al
func\iei.
Asimptotele func\iei:
Asimptotele orizontale. Avem:
x 2 +1 x 2 +1
lim f (x ) = lim = lim = 1 =1
x x x x x2
]i

x 2 +1 2
x +1
lim f (x ) = lim = lim - =-1.
x- x- x x-
x2
Rezult` c` dreapta y =1 este asimptot` orizontal` la +, iar dreapta
y =-1 este asimptot` orizontal` la -.
Asimptote verticale. Problema existen\ei asimptotelor verticale se pune
[n x = 0. Rezult` c`:
x 2 +1 1
f (0 - 0) = lim = =-
x 0 x 0 (-)
x<0
]i
x 2 +1 1
f (0 + 0) = lim = =+ .
x 0 x 0 (+)
x>0
A]adar, dreapta x = 0 este asimptot` vertical` bilateral`.
Asimptote oblice. Func\ia nu are asimptote oblice, deoarece la ambele
ramuri () are asimptote orizontale.
Intersec\ia cu axele de coordonate.
Curba G f nu intersecteaz` axele de coordonate.
Studiul folosind derivata [nt@i.
Func\ia f este derivabil` pe R \ {0} ]i se ob\ine:
-1
f (x ) = , x R \ {0} .
x 2 x 2 +1
254

Tabelul de semn pentru f ]i monotoni a func\iei f :


x - 0 +
f (x ) - - - - - - - - |- - - - - - - -
f (x ) m m m m | m m m m

Func\ia este descresc`toare pe intervalele (-, 0) ]i (0, +) ]i nu are puncte


de extrem.
Studiul folosind a doua derivat`.
Func\ia f este de dou` ori derivabil` pe R \ {0} ]i se ob\ine:
3x 2 + 2
f (x ) = , x R \ {0} .
x 3 (x 2 +1) x 2 +1
Tabelul de semn pentru f ]i de convexitate-concavitate pentru f :
x - 0 +
f (x ) ------- | ++++++++
f (x ) |

Func\ia este concav` pe intervalul (-, 0) ]i convex` pe intervalul (0, +)


]i nu are puncte de inflexiune.
Tabelul de varia\ie a func\iei.
Sistematiz@nd datele ob\inute se alc`tuie]te urm`torul tabel:
x - 0 +
f (x ) - - - - - - - - |- - - - - - - -
+
f (x ) -1 m m m m m m m 1
-

------- | ++++++++
f (x )

y
Graficul func\iei f.
Interpret@nd datele din tabelul de varia\ie se
ob\ine graficul din fig. 4.14. y=1 1

O x
-1 y =-1

Fig. 4.14.
255

! Exerci\ii ]i probleme
Exersare
E1. S` se reprezinte grafic func\iile f :D R :
a) f (x ) = x 3 - 3x 2 ; b) f (x ) = 8 - x 3 ; c) f (x ) =-2x 3 + 3x 2 ;
d) f (x ) = x 5 - 5x 4 ; e) f (x ) = x 4 - 5x 2 + 4; f) f (x ) = 2x 3 - 3x 2 + 5;
g) f (x ) = 16 - x 4 ; h) f (x ) = x 4 - 2x 2 +1; i) f (x ) = (x -1) 2 (x +1);
j) f (x ) = x 3 (1- x ); k) f (x ) = (1- x ) 3 x ; l) f (x ) = (x -1) 2 (x + 2) 2 .
E2. S` se reprezinte grafic func\iile f :D R :
x -1 1- x x
a) f (x ) = ; b) f (x ) = ; c) f (x ) = 2
;
x +1 x -2 x +1
x2 x x3
d) f (x ) = 2
; e) f (x ) =; 2
f) f (x ) = 2 ;
x +1 x -1 x -1
x 2 -1 x3
g) f (x ) = 2 ; h) f (x ) = .
x -9 (x -1) (x - 2)
E3. S` se reprezinte graficul func\iilor f :D R :
a) f (x ) = x x ; b) f (x ) = x 2 +1 ; c) f (x ) = x 2 -1 ;
d) f (x ) = xe x ; e) f (x ) = x 2 e x ; f) f (x ) = x ln x ;
2 2
g) f (x ) = ln(x +1) ; h) f (x ) = ln(x -1); i) f (x ) = x 2 ln x ;
ln x
j) f (x ) = 2arctg x ; k) f (x ) = x - ln x ; l) f (x ) = .
x
Sintez`
S1. S` se reprezinte grafic func\iile f :D R :
a) f (x ) = x x ; b) f (x ) = x x -1 ;

x 2 , xT1 xe x , xT0
c) f (x ) = ; d) f (x ) = ;
2x 3 -1, x > 1
x ln x -1, x > 0
3 x ,
xT0
e) f (x ) = ; f) f (x ) = x ln (x 2 ) .

1- x +1, x > 0
x 2 + ax
S2. Se consider` func\ia f :R \ {1} R, f (x ) = , a R.
x -1
S` se reprezinte graficul func\iei f ]tiind c` are asimptota y = x -1.
256

x 2 + ax
S3. S` se reprezinte graficul func\iei f :R \ {-1} R, f (x ) = , ]tiind c`
x +1
are un extrem [n x =-3.
x 2 - 4x + 3
S4. Se consider` func\ia f :D R , f (x ) = .
ax + 3
a) S` se determine a R pentru care func\ia are o asimptot` paralel` cu a
doua bisectoare.
b) S` se determine a R pentru care func\ia are un punct de extrem situat pe
axa Oy.
c) Pentru a =-4, s` se reprezinte grafic func\ia f.
x3
S5. Fie f :R R , f (x ) = + x - sin x . S` se reprezinte grafic func\ia f .
3
x +a
S6. Fie f :R R , f (x ) = 2 2 . S` se reprezinte grafic func\ia f ]tiind c`
x +b
tangenta [n origine este prima bisectoare.
ax 2 + 2
S7. Se consider` f :D R , f (x ) = .
x -1
a) Pentru care a R, graficul func\iei este tangent dreptei y + 2x = 10 ?
b) S` se traseze graficul func\iei f pentru a =1.

Teste de evaluare
Testul 1
x +a
1. S` se studieze monotonia func\iei f :R R , f (x ) = 2
, ]tiind c`
x + x +1
f (1) = 0 .
2. S` consider` func\ia f :R R , f (x ) = ln (x 2 + 4x + m ) .
a) S` se determine m R pentru care func\ia este definit` pe R.
b) Pentru ce valori ale lui m R, punctul A (-2, 0) este punct de extrem al
graficului func\iei f.
c) Pentru m = 9, s` se studieze monotonia func\iei f ]i s` se afle punctele de
extrem ale acesteia.
3. Studia\i convexitatea ]i concavitatea func\iei
f :R R , f (x ) = arctg x - ln (x 2 +1) .
257

Testul 2
5
1. Fie f :R R , f (x ) = x .
a) S` se arate c` f este derivabil` pe R.
b) S` se arate c` f (0) = 0 . Este x = 0 un punct de extrem al func\iei f ?
2x
2. Fie f :R R , f (x ) = arcsin .
1+ x 2
a) S` se studieze derivabilitatea func\iei f.
b) S` se precizeze extremele func\iei f.
c) S` se arate c` semitangentele laterale [n punctul x =1 sunt perpendiculare.
x2
3. Fie f :R \ {-1} R, f (x ) = . S` se determine punctele [n care tangenta
x +1
la graficul func\iei este paralel` cu prima bisectoare.

Testul 3
x 2 + a, xT2
1. Se consider` func\ia f :R R , f (x ) = .
ax + b, x > 2
a) S` se determine a, b R pentru care f este continu` pe R.
b) Exist` valori ale lui a pentru care f este derivabil` pe R ?
c) Dac` f (1) = 5 ]i f (3) = 4 + b , s` se traseze graficul func\iei g:R R ,
g (x ) = f (x 2 +1) .
2x
2. Fie f :[ 0, +) R , f (x ) = ln (1+ x ) - .
x +2
a) S` se calculeze f (x ), x [ 0, +).
b) S` se studieze monotonia func\iei f.
2x
c) S` se arate c` ln (1+ x )U , "x [ 0, +) .
x +2
3. Se dau func\iile f :D1 R, g :D2 R, f (x ) = x - 2 , g (x ) = e x (x 2 + x - 6) .
a) S` se afle D1 ]i D2 .
b) S` se studieze derivabilitatea func\iilor f ]i g ]i s` se calculeze f ]i g .
g (x )
c) S` se calculeze lim .
x 2 f (x )
x>2
258

Testul 4
x3
1. Se consider` func\ia f : [ 0, +) R , f (x ) = arctg x - x + .
3
a) S` se calculeze f ]i f .
b) S` se studieze monotonia func\iei f.
x3
c) S` se arate c` arctg xUx - , x [ 0, +) .
3
x
2. S` se reprezinte grafic func\ia f :R R , f (x ) = x 2 +1 - .
2
1- x
3. Fie f :R \ {0} R , f (x ) = ]i M (a, f (a)) G f , a R \ {0, 2, 3}.
x2
Not`m cu N punctul [n care tangenta la grafic [n punctul M intersecteaz` din nou
graficul func\iei. S` se determine valorile parametrului a pentru care coeficientul
unghiular al tangentei la grafic [n punctul N este egal cu 3.

Probleme recapitulative
1. S` se determine limitele de func\ii:
x 20 - 2x 10 +1 x +1 - 2
a) lim 2
; b) lim ;
x1 (x -1) x1 x +2 - 3
sin x + sin 2x+...+sin nx arcsin(8x )
c) lim ; d) lim ;
x 0 tg x + tg 2x +...+ tg nx x0 sin (2x )

1- cos x cos 2x 2 x + 3x + 4 x - 3
e) lim ; f) lim .
x 0 x2 x 0 5 x + 6 x -2
[x + x + ln 2 x ]
2. Fie L = lim . Atunci:
x 3x +1
1
a) L = 3; b) L = 0; c) L = ln 2; d) L = ; e) L =1.
3
3. S` se determine a, b R pentru care lim (
x
x 2 - x +1 - ax - b = 0 . )
Facultatea de Chimie Constan\a, 1997
a cos x + b cos 2x + c
4. S` se determine a, b, c R pentru care lim = 1.
x 0 x4
259

5. S` se studieze continuitatea func\iilor f :D R:


1
5x 2 - 3, xT1 x sin , x <0
a) f (x ) = ; b) f (x ) = x ;
a - x , x > 1
a + ln (x +1), x U 0
x 2 + ax + b , xT1

c) f (x ) = 2x + a , x (1, 2) .
3
x - ax + 2, xU2
6. S` se studieze continuitatea func\iei f :R R ,
a + e x , xT0

f (x ) = x + 4 - b .
, x >0
x
Universitatea Pite]ti, 1995

7. S` se determine parametrii reali a, b, c pentru care func\ia f :R R ,e x , xT0 f (x ) - f (0)
f (x ) = este continu` ]i lim R.
ax 2 + bx + c , x > 0
x 0 x
Universitatea Politehnic` Bucure]ti, 2004

8. S` se determine a, b, c R , pentru care func\ia f :R R ,


ae 2 x , xT0
f (x ) = este derivabil` pe R.
-2 sin x + b cos 4x , x > 0
x x
9. Se consider` func\ia f :R \ {-1, 1} R, f (x ) = max , .
x -1 x +1
a) S` se expliciteze f (x ).
b) S` se studieze continuitatea ]i derivabilitatea func\iei f.


ax 2 - 3x +1, x [-1, 0)
10. Fie f :[-1, 1] R , f (x ) = 2
.

x + bx - c , x [ 01
, ]
a) S` se determine a, b, c R , pentru care func\ia este derivabil` pe (-1, 1) ]i
f (-1) = f (1) .
b) Pentru valorile g`site, s` se studieze derivabilitatea func\iei
2x
g :[-1, 1] R, g (x ) = f .
1+ x 2
260

x
11. Se consider` f :(-1, ) R, f (x ) = - ln (x +1) ]i
x +1
F:(-1, 0) (0, +) R,
c + bx + a ln (x +1)
F (x ) = .
x
Dac` lim F (x ) = 1 ]i x 2 F (x ) = f (x ), "x (-1, 0) (0, +), iar a = F (2) ,
x 0
atunci:
a) a = ln 3 ; b) a = 2; c) a = ln 6; d) a =1; e) a = 2 ln 2 .
ASE Bucure]ti, 2001

2x - x 2 m 2 + mx +1 , x T1
12. Fie f :R R , f (x ) = .
x -1 + m x ,
x >1
Dac` A = {m R f este continu` pe R} ]i a = m 2 , atunci:
mA
34 25 58 81
a) a =1; b) a = ; c) a = ; d) a = ; e) a = .
25 4 9 64
[ ] x
13. Se consider` func\ia f :R R , f (x ) = (-1) x
x + a + b
+ 3, unde
2
a, b R .
Dac`
A = {(a, b) R R f este periodic` de perioad` 2 ]i este continu` [n x =1} ,
iar S = (a + b) , atunci:
( a , b )A
a) S = 2; b) S =-1; c) S = 0; d) S =-3; e) S = 4.
ASE Bucure]ti, 2002
14. Se consider` func\ia f : [ 0, 2] R ,
px , x [ 0, 1)

f (x ) = m, x =1
3
x + q , x (1, 2]
]i mul\imea A = {( p, m, q) R R R f este derivabil` pe (0, 2)} .
Dac` S = ( p + m + q) , atunci:
( p ,m,q )A
a) S = 7; b) S =-1; c) S = 0; d) S =10; e) S = 8.
ASE Bucure]ti, 1998
261

15. S` se determine asimptotele func\iei f :D R :


x 2 - 3 x -2
a) f (x ) = ; b) f (x ) = x + x 2 -1 ;
x -1
x 3 - 3 x -2
c) f (x ) = .
x (x -1)
16. Se consider` func\ia f :(0, +) R , f (x ) = ln x + e x .
a) Ar`ta\i c` x f (x ) = 1+ x e x , pentru orice x (0,+).
b) Determina\i ecua\ia tangentei la graficul func\iei f [n punctul A(1, e).
f (x )
c) Calcula\i lim .
x+ x
Bacalaureat, 2011

4 ln x
17. Fie f :(0, +) R , f (x ) = 2 - x - . S` se determine coordonatele
x
punctului [n care tangenta la graficul func\iei este paralel` cu asimptota oblic` a
func\iei.
2x 2 + ax + b
18. Fie f :D R , f (x ) = .
x +1
a) S` se afle parametrii a, b R pentru care dreapta y = 2x + 3 este asimptot`
a func\iei.
b) Pentru a = 5, s` se determine b astfel [nc@t func\ia f s` admit` asimptot`
vertical`.
Facultatea de }tiin\e Economice Timi]oara, 1995

19. Pentru ce valori ale lui m R, func\ia f :R R ,


f (x ) = 3 x 2 + (m - 2) x + 2 - m
are domeniul de derivabilitate R ?
Universitatea Politehnic` Bucure]ti, 1990

20. Se consider` func\ia f : R \ {-1, 1} R,


1+ ax
f (x ) = 2
e 2x , a R .
1- x
2
a) S` se calculeze lim x f (x ).
x-
b) Pentru care valori ale lui a exist` egalitatea 3 f (0) - f (0) = 11 ?
262

(x + 2) 33 + (x - 2) 33
21. Fie f :R R , f (x ) = ]i T = f (-2) + f (0) + f (2) .
(x + 2) 33 - (x - 2) 33
Atunci:
1 33 3 22
a) T = ; b) T = ; c) T =1; d) T = ; e) T = .
2 2 2 3
ASE Bucure]ti, 2000

ln (1- x ) , xT0
22. Fie f :R R , f (x ) = . S` se determine valorile
ax 2 + bx + c, x > 0
a, b, c R pentru care func\ia f este de dou` ori derivabil` pe R.
ASE Bucure]ti, 1990

23. Pentru ce valori ale parametrilor a, b, c R, func\ia f :R R ,


x 3 + ax 2 + bx + c , xT1
f (x ) =
arctg(x -1), x >1
este de dou` ori derivabil` pe R.
ASE Bucure]ti, 1994

24. Se consider` func\ia f :R R , f (x ) = x - p sin x .


a) S` se arate c` func\ia f este derivabil` [n x = p .
b) Func\ia f este de dou` ori derivabil` [n x = p ?

25. Fie f :R (1, +) , f (x ) = 4 x + 2 x +1.


a) S` se arate c` f este func\ie inversabil`.

b) S` se determine f -1 ]i ( f -1 ) (3) .
Universitatea Politehnic` Bucure]ti, 1987

1
26. Fie f :R \ {-2, -1, 0} R, f (x ) = .
x (x +1) (x + 2)
a) S` se arate c` exist` numerele a, b, c R pentru care:
a b c
f (x ) = + + .
x x +1 x + 2
b) S` se calculeze S = f (1) + f (2) +...+ f (10) .
263

sin x - tg x
27. S` se calculeze lim .
x 0 x 2 tg x
ASE Bucure]ti, 1990

e x - e sin x
28. S` se calculeze lim .
x 0 x - sin x
Universitatea Politehnic` Bucure]ti, 1990

x cos x - sin x
29. Fie M = n N lim R. Dac` m = n , atunci:
x 0 xn nM

a) m = 3; b) m = 6; c) m = 4; d) m =15; e) m =10.
ASE Bucure]ti, 2000

30. Se consider` func\ia f : [-1, +) R ,


f (x ) = x + 5 - 4 x +1 + x +10 - 6 x +1 .

Dac` B = {x 0 (-1, +) f nu este derivabil` [n x 0 } ]i


2
S = ( f d (b) - f s (b)) , atunci:
bB

1 13 1 11 3
a) S = ; b) S = ; c) S = ; d) S = ; e) S = .
4 36 9 36 2
ASE Bucure]ti, 1998

31. Se consider` func\ia f a :R R ,


f a (x ) = 3 4(e x - x -1) - x 3 + (a - 3) x 2 , a R .

Dac` A = {a R f a este derivabil` [n x = 0} , atunci:

1 1 3 5
a) A -3, - ; b) A - , ; c) A , 5;
2 2 2 2
9 13
d) A , ; e) A (7, 15) .
2 2
ASE Bucure]ti, 2000
264

32. Se consider` func\ia f :R R , f (x ) = x 2 x - a - x - b , a, b R .


Fie A = {(a, b) R R f este derivabil` pe R} ]i S = (a 2 + b 2 ) ,
( a , b )A
atunci:
a) S =13; b) S = 26; c) S =17; d) S = 5; e) S = 4.
ASE Bucure]ti, 2001

xe x , xT1
33. Fie func\ia f :R R , f (x ) = .
ax + b , x > 1
10
Dac` f este derivabil` pe R ]i A = f (k ) , atunci:
k=1
a) A = 20e; b) A = 0; c) A =100e; d) A =11e; e) A = e .

34. S` se determine num`rul de elemente ale mul\imii:x 2 n - 2x n - a

A = a R lim 2
= b R.

x1 (x -1)

ln (1+ x 5 ) - ln 5(1+ x )
35. Fie a = lim . Atunci:
x 0 x6
5 5 e 6 3
a) a = ; b) a = ; c) a = ; d) a = ; e) a = .
2 6 2 5 2
ASE Bucure]ti, 2001

ln (x 2 + e x )
36. S` se calculeze lim .
x ln (x 4 + e 2x )

ax 2 + bx + 2
37. Fie f :R \ {1} R, f (x ) = .
x -1
a) S` se determine a, b, c R pentru care func\ia admite asimptota
y = x +2.
b) S` se reprezinte graficul func\iei f pentru a =1 ]i b =1.
c) Pentru a = b =1, s` se determine aria triunghiului determinat de axa Ox ]i
asimptotele func\iei f.
265

x2
38. Se consider` func\ia f : R \ {1, 2} R, f (x ) = .
(x -1) (x - 2)
a) S` se traseze graficul func\iei f.
x
b) S` se determine [n ce raport [mparte dreapta y = aria patrulaterului
2
determinat de axa Ox ]i asimptotele func\iei f.

39. S` se demonstreze c` pentru oricare m R, func\ia f :R R ,


f (x ) = (x 2 + mx ) e-x , admite un maxim ]i un minim local.

40. Se consider` func\ia f :D R ,


f (x ) = ax + bx 2 + cx +1 , a, b, c (0, +) .
a) S` se determine a, b, c ]tiind c` func\ia admite o asimptot` oblic` la +
paralel` cu dreapta y = 4x + 5, iar c`tre - o asimptot` orizontal` y =-1.
b) S` se construiasc` graficul func\iei pentru valorile lui a, b, c determinate.
x 2 + ax
41. Se d` func\ia f :D R , f (x ) = .
bx + 2
a) S` se determine a, b R pentru care extremele func\iei se ob\in pentru
x =-8 ]i x = 4.
b) Pentru valorile lui a, b determinate, s` se reprezinte graficul func\iei f.
m (x +1) 3
42. Fie f :D R , f (x ) = 2
, m R* .
x +x +m
a) Pentru ce valori ale lui m func\ia admite dou` asimptote paralele cu axa
Oy?
b) Pentru ce valori ale lui m func\ia este monoton` pe R ?
c) Pentru m =1, s` se reprezinte graficul func\iei f.
d) Fie A, B punctele [n care graficul func\iei f, pentru m =1, intersecteaz`
axele de coordonate. {n ce puncte graficul func\iei admite tangente paralele cu
dreapta AB ?
266

Indica\ii de rezolvare ]i r`spunsuri


Partea I. Elemente de calcul matriceal. Sisteme de ecua\ii liniare
Capitolul 2. Determinan\i 2.1. Determinantul unei matrice p`tratice de
ordin cel mult trei. 2.1.4. Propriet`\ile determinan\ilor. (pag.52)
E2.d) 2; e) 24; f) 18; g) -7; h) 3. E3.a) det (A )+det (B )<det (A+B ); b) egalitate. E4. a) 2;
4 6
b) -8 ; c) 1; - ; d) 1, - . E5. a) 26; b) 18; c) -10; d) -4 ; e) 3; f) 0; g) 0; h) 0. E8. a)
5 5
d11 = 21 , d12 =-40, d13 =-52 , d 21 = 59 ,...;b) d = 8 . S1. 31. S3.a) {-9, 10} ;
9
b) {-1, 9} ; c) -2, ; d) 2. S4. a) x 2 - x - 90= 0; x {-9, 10} ; b) -4x = 0 ; x = 0 ;
7
c) x 2 -10x + 9 = 0, x {1, 9} ; d) x =1. S5. Ecua\ia este x 3 - 6x 2 = 5x = 0 , cu solu\iile
x {0, 1, 5} ]i S =126. S6. a) (b - a ) (c - a ) (b - c ); b) Se scade coloana [nt@i din
celelalte; d) se adun` la linia [nt@i celelalte linii; se ob\ine d = 0; e) se scade coloana [nt@i din
a doua ]i a treia, se d` factor comun pe coloana a doua, a treia, ... Se ob\ine
d = (y - x ) (z - x ) (xy + xz + yz ); f) d = 2(b - a ) (c - a ) (c - b ). S7. a) Se adun` toate
liniile la prima linie ]i se d` factor (a + b + c ) de pe aceast` linie; b) Se scade coloana
[nt@i din coloana a doua ]i a treia, se d` factor comun pe coloana a doua ]i a treia etc.
1 -1 -2

S10. a) det (A )= 0, det (B ) =18; B =1 2 -1;c) s = 0, proprietatea P10 . S11. a) Se

2 1 3
adun` coloana a treia la prima, se d` factor de pe coloana [nt@i ]i a doua ]i se ob\in coloane
identice; b) Se adun` coloana a treia la prima ]i se ob\in dou` coloane propor\ionale; c) Se
scade prima coloan` din a doua coloan` ]i se ob\in coloane propor\ionale.
2.2. Aplica\ii ale determinan\ilor [n geometrie. 2.2.3 Aria unei
suprafe\e triunghiulare. (pag. 62)
E1. AB : 7x + 3 y - 2 = 0 ; A, B, C sunt coliniare. E2. a), c), d) sunt triplete de puncte coliniare.
1 1
E3. a) -x - y +13 = 0; b) ; c) 10m- 5 = 22, 5; m {-4, 5} .
2 2
-1 -12 +11 2 17
E4. a) (AB ):x + 4 y +11 = 0 ; b) d(C, AB ) = = ; c) 2.
1 +16 17
2 5 9 5
S1. a) (AC ):2x + y - 2 = 0 ; b) d(B, AC ) = ; d(D , AC ) = ; d) M (2, 4 ).
5 5
4
S2. Se ob\ine ecua\ia 3 2 2x -10 2 x + 8 = 0 ; x 1, log 2 . S4. a) m {1, 2};
3
8
b) m {0, 3} . S5. m - , 3. S6. a) m {-2, 2}; b) m= 0 sau m = 2 n .
3
267

S7. (BC ):(m +1) x + (1 - m ) y + 6m - 2 = 0 ]i m=-1. S8. Se ia M (a + 3, a ) ]i se ob\ine


ecua\ia a - 6 = 2 a +12 , cu solu\iaa {-18, - 2}. S9. m {-1, 3}.
4 5 3
Teste de evaluare. Testul 1. 1. b; 3. ; 4. m -3, . Testul 2. 1. S 1 = ;
5 2 2
9
S 2 = -2, - ; 2. -2; 3. (xz - ab - cy ) 2 ; 4. 4.
5
Capitolul 3. Sisteme de ecua\ii liniare 3.1. Matrice inversabile (pag. 70)
-1 0 1
1 5 -1
E2. a)
; e) 1 1 -1. E3. Condi\ia este det (A ) 0 ; a) m 10 i; f) m i;
28 -2
1 -1 0
g) m 2 - 3m 0 ; h) m R \ {1, -119} . E5. Se folose]te formula (A -1 )-1 = A . S1. Se
-4 i -1 2 - 3 -1
verific`: det (A 0 b ), d) . S2. a) . S3. a) Se
; b)
-3 i 1+ i - 2 - 3
impune condi\ia det (A ) 0 , "x R (m-1)x 2-2x +2 m-3 0 , "x R
1
4-4 (m-1) (2 m-3)<0 m (-, ) (2, ). S4. A * = A -1 det (A )=1 etc.
2
-7 3
-7 3
3.2. Ecua\ii matriceale. (pag. 74) E1. a) X =
; b) X =-12 5 ;
-12 5
3 -1
-2 3 -1-1 1 10 7 2 1 2
7 -4 1
c) X =
. E2.a) X = 3 -4 2 0 = 8 5 1 0 =2.
-5 3 3
1 -1 -2 -2 1 1 -1-1 1
3 5 7 x
3.3. Sisteme de ecua\ii liniare (pag. 90) E1. a) A =
, B =

, X = ;
8 -1 2 y
1 -2 3 x 1 -2 1 1 x

b) A =2 -4, B = 1 , C = y ; c) A =4 1 3 , B = 0, X = y ;

5 -6 -8 z 9 -2 -8 4 z
a
1 1 -1 6
d) A =
, B = , X =b. E2. a) (-2, - 4 ); b) (-6, 2 ); c) (i, 1).
3 -2 1 11
c
E3. a) a =-1, b = 2 ; b) a = b =1. E4. a) x =1, y =-1 ; b) x = 2, y =1 ; c) x =-23,
1 1 1
y =-28 ; d) x = 2, y =-1, z = 3 ; e) x = , y = , z = ; f) x =-a + 5b - 8 c,
2 3 5
133 4
y = a - 3b + 5c, z = a + 3c - 2 b . E5. a) Da, x = , y =- ; b) Nu; c) Da,
33 33
268

65 4 101
x= , y =- , z =- ; d) Da, x = 6 , y = 4, z = 6 . E6. a) x = 2, y =1; b) x = 3,
3 3 3
y =1; c) x = 47, y =-57 ; d) x =1, y =1, z = 0 ; e) x = 2, y = 4, z = 3 ; f) x = 3,
y =-1 , z = 2. E7. x =1, y = 2, z = 3 . E8.a) x = 3, y =1 ; b) x = 2,y =-1; c) x = 3,
y =-1, z =-1; d) x = 3, y =1, z = 2; e) incompatibil; f) com- patibil nedeterminat:
17
x = 6 - 5a, y = 3a - 2, z = a, a R ; i) compatibil nedeterminat: a = + a, b = a,
4
23 2
c = - a, a R . S1. a) D = 4 - m , D 0 , m R \ {-2, 2} x = 2 m +1,
4
2 m +1 2 m 2+ 2 m - 2 1
y= , z= ; b) D =-(m +1) (2 m +1), m R \ -1, - ,
2- m 2- m 2
14 m - 8 10 -6m 2-16
x= ,y= ,z= . S2. a) D = 0 (m 2 - 4 ) (m -1) =
(m +1) (2 m +1) 2 m +1 (2 m +1) (m +1)
= 0 m {-1, - 2, 2} ; b) D = 5m -19 = 0 . S3. a) x =-2, y = 3. S4. a) x = i, y = 0,
z =1; b) x =-1, y =1, z = 2 . S6. a) D = m (m - 2 ), m R \ {0, 2} ; b) Incompatibil
(b - 2 ) (c - 2 )
pentru m= 0 ]i m= 2 . S7. D 0 fiind determinat Vandermonde: x = ,
(b - a ) (c - a )
(2-a ) (c-2 ) (2 - a ) (2 - b )
y= ,z= . S8.a) D = 6m (m - 2 ), m {0, 2} ; b) m {0, 2} ;
(b-a ) (c-b ) (c - a ) (c - b )
5m - 6 -m - 2 4 1
c) x = , y= , z = ; d) m - , 2\ {0}. S9. D = b (1 - a).
2 m (m - 2 ) 2 m (m - 2 ) m 2
Dac` a 1 , b 0 , se ob\ine un sistem Cramer. Pentru a=1 sau b= 0 se ob\in
necunoscute secundare. S11. D = 3(2 - m ). Pentru m R \ {2} sistemul este de tip
4 2
Cramer. Solu\ia este x =- , y = , z =1 . Pentru m= 2 sistemul este compatibil simplu
3 3
4a a
nedeterminat: x =- , y =1 - , z = a, a R . S12. D = (m +1) (2 - m ). Se pune
3 3
condi\ia D 0 ]i se ob\ine m R \ {-1, 2} . S13. x = 20, y = 30, z =15. S15. a) x = 3,
y =-1, z = 0 ; b) D = 5(m - 3). Pentru m R \ {3} se ob\ine un sistem de tip Cramer.
Pentru m= 3 ]i n 3 sistemul este incompatibil. Pentru m = 3, n = 3 sistemul este
compatibil simplu nedeterminat: x =-1 -13a, y =1 + 5a, z = a, a R.
Probleme recapitulative (pag. 97) 1. a =-5, b =-2. 2. x = 2, y = 0, A n = 2 n I 2 . 3.
0 0 1

a= 3, b=-3. 5. A =0 0 0, A 3 = O 3 . Se ob\ine (I 3 + A ) n = C n0 I 3 + C 1n A + C n2 A 2 .
2

0 0 0
2 -1 -1 1 1-4 -5
8. C 2 = 4C ]i C n = 4 n-1 C . 9. a) A =
, B =

; b) A =
,
1 2 -1 -1 5 11 -4
269

1 3 5 1 i 5
B=

. 10. a =11. 11. A =

. 12. a) x 1, - ; b) x = 0; c)
5-7 3 0 1 4
D = (x -1) 2 (x 2 + 2x + 2 ), x =1. 13. a) x {a, b} ; b) x R; c) x {a, b} . 14 a)
4 -4 8
0 1 1
* 3 2
a R ; b) det (A ) = a (a +1) (a +1). 15. a) X =
; b) x = 9 -16 1 . 16.
1 0 4
4 -24 16
8
det (A )= X 2 + 3mX + 2 m. Se pune condi\ia D < 0 ]i se ob\ine 9m 2 - 8 m < 0, m 0, .
9
2 -1 34 -21 3 2
17. A -1 = 4 -1 -1 4
, iar (A ) = (A ) =
. 18. Fie C =
. Atunci
-1 1 -21 13 2 1
B = A -1CA ]i B -1 = (A -1CA )-1 = A -1C -1 A etc. 20. a=13.
Partea a II-a. Elemente de analiz` matematic`
11
Capitolul 1. Limite de func\ii. (pag. 151) E1. a) 6; b) 5; c) -3; d) 1; e) 2; f) . E2. a) 2;
6
2 2
b) 0; c) 0; d) 1; e) 0; f) 0. E3. a) 0; b) 2; c) 1; d) ; e) 0; f) . E4. a) 2; b) 0; c) 125; d) 1;
3 5
p 3
f) . S2. a) a = ; b) a =10; c) a =1; d) a =1. S3. a) f (0 + 0) = 0,
2 2
p p
f - 0=+, f + 0=1; b) f (0 + 0) = 0; f (0 - 0) =1 ; f (1 - 0) = 0; f (1 + 0) = 0;
2 2
1
c) f (0 - 0) =-1, f (0 + 0) =-1 . S4. a) 0; b) 0; c) 3; d) 2; e) ; f) 2; g) 0; h) 2. S5. a) 1; b) 2;
2
c) 0; d) 0; e) 0; f) 4.
Capitolul 2. Func\ii continue. (pag. 183). E1. a), b), c) func\ii continue. E2. a)
f (1 - 0) =1 = f (1 + 0); f (1) =1 , continue. E3. a) Prima spe\`; b) Prima spe\`; c) Spe\a a
doua; d) Spe\a a doua. E4. a) f (1 - 0) =1 + a, f (1 + 0) = 3. Func\ie continu` dac` a = 2 ]i
]i discontinu` dac` a R \ {2}. b) Pentru a =1 , b =-1 f continu` pe R; pentru
a =1, b R \ {1}, f continu` pe R \ {1}; pentru a R \ {1}, b =-1 f continu` pe
R * , b R * \ {1}, f continu` pe R \ {0, 1} ; c) a =1 f continu` pe R; pentru a R \ {1}
1
f continu` pe R * ; d) pentru a = 0, D c = R, pentru a = , D c = R \ {0}. S1. a) a = 2,
2
1 1
D c = R, a 2 , D c = R \ {0}. b) a = , D c = R; a = , D c = R \ {1}; c) a =-1,
2 2
D c = R; a -1, D c = R \ {0}. d) a = 0, D c = R \ {0}. S2. a) a {1, 2}; b) Dac`
2 a -1 < a 2 , D c = (-, 2 a -1] [ a 2 , ) . Dac` a =1, b =1, D c = R ; dac`
a =1, b 1, D c = R \ {1}; c) a = 2, b =1; d) a = b =1 sau a = log 2 3, b = log 3. 2 . S3. a)
a = 6, b =-7; b) a =1, b = 0 .
270

Capitolul 3. Func\ii derivabile. (pag. 202). E2. Func\ii elementare. a) f (-1) = 3;


1 1 1
b) f (2 ) =1; c) f (0) =- ; d) f (0) = ; e) f (-1) = ln 2 ; f) f (0) = 3. E3. Func\ii
25 2 2
derivabile. E4. a) f s (1) =-1; f d (1) =1 ; b) f s (0) = 0 ; f d (0) = 2 ; c) f s (-1) =1 ;
d) f s (1) = p, f d (1) =1 . S2. a) Discontinu` [n x = 0; b) derivabil` dac` a = 0, b = 4;
c) continu`, nederivabil`; d) pentru a = b func\ie continu`; nu este derivabil`.
S3. a) Func\ie continu`, f s (1) = 0, f d (1) = 3 . Punct unghiular: b) Da; c) Da. S4. a) Da;
b) Da; S6. a) Panta tangentei este m = c + 6. Condi\ie: c + 6 = 7; b) a =1, b = 4 .
Capitolul 4. Studiul func\iilor cu ajutorul derivatelor. (pag. 255) E3. f) D = (0, ),
1 1
D f = (0, ), f (x ) = ln x +1, f (x ) = , x =- punct de extrem. i) D = (0, );
x e
x -1 1
f (x ) = , f (x ) = 2 . Punctul x =1 de minim. Dreapta x = 0 asimptot` vertical`.
x x
271

CUPRINS
PARTEA I. Elemente de calcul matriceal. 3.3.1. No\iuni generale . . . . . . . . . . 76
Sisteme de ecua\ii liniare . . . . . . . . . 5 3.3.2. Forma matriceal` a unui sistem
Capitolul 1. Matrice . . . . . . . . . . . . . 7 de ecua\ii liniare . . . . . . . . . . 79
1.1. Tabel de tip matriceal. Matrice, 3.4. Metode de rezolvare a sistemelor
mul\imi de matrice . . . . . . . . . . . . 7 de ecua\ii linaire. . . . . . . . . . . . . 81
1.1.1. Tabel de tip matriceal . . . . . . . . 7 A. Metoda lui Cramer . . . . . . . . . . 81
1.1.2. Matrice. Mul\imi de matrice . . . . . 9 Metoda lui Cramer pentru n = 2 . . . . 82
Matrice particulare . . . . . . . . . . . 11 Metoda lui Cramer pentru n = 3 . . . . 83
Matrice egale . . . . . . . . . . . . . . 13 B. Metoda lui Gauss . . . . . . . . . . . 84
Propriet`\i ale egalit`\ii matricelor . . 13 Teste de evaluare . . . . . . . . . . . . . . 96
1.2. Opera\ii cu matrice . . . . . . . . . . . 17
1.2.1. Adunarea matricelor . . . . . . . . 17 PARTEA a II-a. Elemente de analiz`
Propriet`\ile adun`rii matricelor . . . . 18 matematic` . . . . . . . . . . . . . . . 101
1.2.2. Transpusa unei matrice . . . . . . 20 Capitolul 1. Limite de func\ii . . . . . . 103
1.2.3. {nmul\irea unei matrice cu un scalar 22 1.1. Mul\imi de puncte pe dreapta real` . . 103
Propriet`\i ale [nmul\irii matricelor 1.1.1. Rela\ia de ordine pe mul\imea R. . 103
cu scalari . . . . . . . . . . . . . . . . 23 1.1.2. Mul\imi m`rginite . . . . . . . . 104
1.2.4. {nmul\irea matricelor . . . . . . . 27 1.1.3. Intervale de numere reale . . . . . 108
Propriet`\i ale [nmul\irii matricelor . . 29 Intervale simetrice . . . . . . . . . . 109
PUTERI DE MATRICE . . . . . . . . 30 Intervale centrate [ntr-un punct . . . . 109
Teste de evaluare . . . . . . . . . . . . . . 36 1.1.4. Vecin`t`\ile unui punct pe axa real`110
Capitolul 2. Determinan\i . . . . . . . . 37 Propriet`\i ale vecin`t`\ilor . . . . . . 111
2.1. Determinantul unei matrice p`tratice Puncte de acumulare ale unei mul\imi 112
de ordin cel mai mult trei . . . . . . . . 37 1.2. Limita unei func\ii [ntr-un punct . . . . 115
2.1.1. Determinantul de ordinul 2 . . . . . 37 1.3. Limite laterale . . . . . . . . . . . . . 119
2.1.1. Determinantul de ordinul 3 . . . . . 39 1.4. Calculul limitelor de func\ii . . . . . . 122
2.1.3. Reguli de calcul pentru 1.4.1. Limitele unor func\ii elementare . 122
determinantul de ordinul 3 . . . . . 42 Limitele func\iei constante . . . . . . 122
A. Regula lui Sarrus . . . . . . . . . . 42 Limita func\iei de gradul I. . . . . . . 122
B. Regula triunghiului . . . . . . . . . 43 Limita func\iei de gradul 2 . . . . . . 125
C. Regula minorilor . . . . . . . . . . 44 Limita func\iei radical de ordinul 2 . . 126
2.1.4. Propriet`\i ale determinan\ilor . . . 47 Limita func\iei radical de ordinul 3 . . 127
2.2. Aplica\ii ale determinan\ilor [n Limitele func\iei exponen\iale . . . . 128
geometrie . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Limitele func\iei logaritmice . . . . . 130
2.2.1. Ecua\ia dreptei determinat` 1.4.3. Limitele func\iilor trigonometrice 136
de dou` puncte distincte . . . . . . . . . 57 Limitele func\iei sinus ]i cosinus . . . 136
2.2.2. Coliniaritatea a trei puncte [n plan . 58 Limitele func\iei tangent` ]i
2.2.3. Aria unei suprafe\e triunghiulare . . 59 cotangent` . . . . . . . . . . . . . . 137
A. Distan\a de la un punct la o dreapt` . 59 Limitele func\iei trigonometrice
Teste de evaluare . . . . . . . . . . . . . . 64 inverse. . . . . . . . . . . . . . . . . 138
1.5. Opera\ii cu limite de func\ii . . . . . . 143
Capitolul 3. Sisteme de ecua\ii liniare . . 66 1.5.1. Adunarea, produsul, c@tul, puteri
3.1. Matrice inversabile din Mn (C| ) . . . . . 66 de limite de func\ii . . . . . . . . 143
3.2. Ecua\ii matriceale . . . . . . . . . . . 73 1.5.2. Limitele func\iilor compuse . . . 146
3.3. Sisteme de ecua\ii liniare cu cel mult 1.5.3. Criterii de existen\` a limitei
trei necunoscute. Forma matriceal` . . 76 unei func\ii . . . . . . . . . . . . 149
272

1.6. Cazuri exceptate la calculul limitelor Derivata func\iei putere cu exponent


de func\ii . . . . . . . . . . . . . . . . 153 natural . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
1.6.1. Limitele func\iilor ra\ionale . . . 155 Derivata func\iei putere cu exponent
1.6.2. Solu\ionarea cazurilor de num`r real . . . . . . . . . . . . . . . . 205
Derivata func\iei logaritmice . . . . . . 206
nedeterminare [n calculul limitelor
Derivata func\iei exponen\iale . . . . . 207
de func\ii [n care apar radicali . . . . . 158 Derivatele func\iilor trigonometrice
1.6.4. Limite fundamentale [n calculul sinus ]i cosinus 2 . . . . . . . . . . . . . 207
limitelor de func\ii . . . . . . . . 162 3.3. Opera\ii cu func\ii derivabile . . . . . 209
Alte limite de func\ii [n cazul de 3.3.1. Derivata sumei ]i a produsului . . 209
0 3.3.2. Derivata c@tului . . . . . . . . . . 211
nedeterminare . . . . . . . . . . . . 164
0 3.3.4 Derivarea func\iilor compuse . . . 215
Calculul limitelor de func\ii [n cazul 3.3.5 Derivarea func\iilor inverse . . . . 218
de nedeterminare 0. . . . . . . . . 166 Derivata func\iei arcsinus. . . . . . . 218
1.7 Asimptotele func\iilor reale . . . . . . 169 3.4. Derivata de ordinul doi . . . . . . . . 221
Asimptote orizontale . . . . . . . . . . 169 3.5 Regulile lui l'Hspital . . . . . . . . . 226
Asimptote verticale . . . . . . . . . . . 171 Teste de evaluare . . . . . . . . . . . . . 230
Asimptote oblice . . . . . . . . . . . . 173
Teste de evaluare . . . . . . . . . . . . . 177 Capitolul 4. Studiul func\iilor cu ajutorul
derivatelor . . . . . . . . . . . . . . . . 231
Capitolul 2. Func\ii continue . . . . . . 179 4.1 Rolul derivatei [nt@i [n studiul func\iilor 231
2.1. Func\ii continue [ntr-un punct . . . . . 179 4.1.1 Determinarea intervalelor de
2.1.1 Problema continuit`\ii unei monotonie . . . . . . . . . . . . . . . 231
func\ii [ntr-un punct . . . . . . . . 179 Stabilirea intervalelor de monotonie
2.2. Opera\ii cu func\ii continue . . . . . . 185 ale unei func\ii . . . . . . . . . . . . 232
2.3. Semnul unei func\ii continue pe 4.1.2 Determinarea punctelor de extrem. 234
un interval . . . . . . . . . . . . . . . 188 Stabilirea punctelor de extrem ale
Consecin\e ale propriet`\ii lui Darboux . 190 unei func\ii . . . . . . . . . . . . . . 236
Teste de evaluare . . . . . . . . . . . . . 192 Stabilirea unei inegalit`\i . . . . . . . 237
4.2. Rolul derivatei a doua [n studiul
Capitolul 3. Func\ii derivabile . . . . . 194
func\iilor . . . . . . . . . . . . . . . . 242
3.1. Derivata unei func\ii [ntr-un punct. . . 194
4.2.1. Determinarea intervalelor de
3.1.1. Tangenta la o curb` [ntr-un punct . 194 convexitate ]i de concavitate. . . . . . 242
3.1.2. Func\ii derivabile [ntr-un punct . . 196 4.2.2. Determinarea punctelor de
Interpretarea geometric` a derivatei inflexiune . . . . . . . . . . . . . . . 244
[ntr-un punct . . . . . . . . . . . . . . 197 4.3. Reprezentarea grafic` a func\iilor . . . 247
3.1.3. Derivabilitate ]i continuitate . . . 199 Teste de evaluare . . . . . . . . . . . . . 256
3.1.4. Derivate laterale . . . . . . . . . 200 Probleme recapitulative . . . . . . . . . . 258
3.2. Derivatele unor func\ii elementare . . 205
Derivata func\iei constante . . . . . . . 205 Indica\ii de rezolvare ]i r`spunsuri . . . 266
Cuprins . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271