Sunteți pe pagina 1din 9

1

TROPARELE DE OBTE
Tropar la un prooroc glas 2 T
Wt s

P 0m
rz 3@a
nu i o
i s1
ind !
} po1
me 133!
ni rea pro o 2
ro ' !
cu!
lui !
Tu!
Na1aum m<?

OS
Doa !
am!
ne ! 20!
prin tr-n sul Te!
ru!A
gmb<? 1~11'
mn tu ie !
e!A
te1'
su !
fle!te!le0
noa

o1}
a as ! Km<?
tre. Tropar la un Apostol glas 3 T
eN s
A 0N3
po '!
os!
to 00'
le Sfi !
in!
te 1
Ma O
ti 0a
a ,<V 2
roa 'V!
a!g!
pe!
Mi1
los

1' ! Dum
ti vul ! !ne !A
zeuvV 3C
ca 1
s 1'
dea !!!!
ier ta re de1N
gre O
ea 0a
le ,<V 0'
su _fle

101'
te lor noa -!
a!a!
as }1
tre. knN

Tropar la mai muli Apostoli glas 3 T


s
eN
S 1'N!! 1O 002 'V! ! ! 1'! ! ! !AvV 3C
fin i lor A pos toli ru gai pe Mi los ti vul Dum ne zeu ca

21'
s dea !!!!
ier ta re de1N
gre O
ea 0a,<
le V 0'
su _fle 131'
te lor noa -!a!a!as}1
tre. knN

Tropar la un ierarh glas 4 T s


Rt
D @m23q ! @12OS !!0am<?@311
rep tar cre din ei i chip bln de e e lor n v tor

33q!@12q!w!p!OS
n fr n rii te-a a r tat pe ti ne tur mei ta !a!Alem<? @
a 2
de 1
v

3q z! !!Ab<
rul lu cru ri lor ?0333'
pen tru a ceas !ta!121a
ai c ti gat @
cu 1q!
sme re ni2a

1'
ce !le!!os
na al @
te m<
a @11q!2
? cu s r ci a ce '!le!0os
bo ga a @
te am<?1
p

1'
rin !
te!I !e2
rar '!
he!!0os
Ni co la a @
e ab<? e
roa!g00\!
pe Hris )s 11
tos Dum ne

1a
zeu m<?!
s111@10!!!os
mn tu ias c su fle te le noa as @
tre.kb<?
www.stavropoleos.ro
2
Tropar la mai muli ierarhi glas 4 Ts
Rt
D @m110010! 2' !!@
um ne zeA 11q!
ul p rin i lor no o tri ca re faci pu ru

0!10
rea cu noi du 3
p 01'
bln de !e!!0os
i le Ta a @
le ab<? 3'
nu !
de! 1`
pr ta a

q
mi !
la2
Ta ' !a !
de_la 1a
noi m<? 000
ci pen tru 00Q
ru g ciu )su1
ni 1
le

1am<
lor ?01'
n pa !
ce!111'
o cr mu ie !e!0!!0os
te vi a a noa as @
tr.kb<?

Tropar la un sfinit mucenic glas 4 Ts


Rt
@m
i 1pr 2
ta '!o!1@11a
bi ce iu ri lorm<?@012q!3
i ur m tor sca u ne

0!
lor AO
pos 0!
to li0'
lor !
fi!A
indb<? 0
lu 1
cra 0!
re ai110 !1
a flat de Dum ne

q
zeu US
i !in_e!Am<
su fla te ?011'
spre su !!pri1'
i rea vi !
rii!la2
ce ' !
le!!
naos
al

@a
te b<?033q
pen tru a ceas!
ta110!11'
cu vn tul a de v !
ru!
lui_ 12
drept n v

1am<
nd ? !11q!11'
i cu cre din rb dnd!
p!n!laOS
s !
n!A
gem<?1
sfin 1'
i !
te !
mu!
ce

2
ni ' !
ce !
Va!
vi os
i @a
la b<? e
roa!000\!
g te lui Hris )s 1
tos Dum11a
ne zeu m<? !
s

111@10!
mn tu ias c su fle te!
le !os
noa as @
tre.kb<?

www.stavropoleos.ro
3
Tropar la un mucenic glas 4 T s
Rt
M @m1q!1103!OS! !Am<?00!1
u ce ni cul Tu Doam ne A ga ta an ghel n tru ne vo

1'
i !
in !
a !A
sa b<? 0100!10`0a
cu nu na ne stri c ciu u nii m<? @1q
a lu at

!
de1
la OS
Ti !i !A ! 11'
ne Dum ne ze !
ul !A
nos!A
trub<? 1~2q!2
c a vnd t ri ' !i !a

!TaA m<? 00@


pe chi nu 1O0
i tori a @1a
sur pat m<? 001'
a zdro bit !i!
ne1
pu

12
tin cioa ' !a !!
se leA m<? 001'
n drz niri !a !
leO'
dia !
vo!li !A
lorb<? 1~
pen 00
tru ru

0\!
g ciu)su11
ni le 1a
lui m<?0100!
Hris toa se Dum neOS
ze !e !0a
u le m<? 0
mn

11@10!
tu ie te su fle te!
le !os
noa as @
tre. kb<?

Tropar la mai muli mucenici glas 4 Ts


Rt
M @m2q!1OS! !Am<?03! 21'! ! !0ab<?
u ce ni cii Ti Doa am ne n tru ne vo i in e le lor

0
cu 1
nu 000!
ni le ne stri1
c 0
ciu `
u 0a
nii m<? @
au 1q
lu at !
de 1
la

OS
Ti !i !A ! 11'
ne Dum ne ze !
ul !A
nos!A
trub<? 1~2q
c a vnd!
t 2
ri ' !i !!
a Tam<
A ?0
pe

0@
chi nu 1O0
i tori au @1a
sur pat m<? 001'
au zdro bit !
i!
ne1
pu 1
tin 2
cioa'

!a !!
se leA m<? 001'
n drz niri !a!
le O'
dia !
vo!li !A
lorb<? 1~
pen 000\!
tru ru g ciu)su

11
ni le 1a
lor m<? 0100!
Hris toa se Dum neOS
ze !
e !0a
u le m<? 011
mn tu ie

@10!
te su fle te!
le !os
noa as @
tre. kb<?

www.stavropoleos.ro
4
Tropar la o muceni glas 4 Ts
Rt
M @m1100!11000! OS !!Am<?
ie lu ea ua ta I i su se E ca te ri i na

O'
stri !
g!
cu0'
ma !
re !A b<? 010w!00@11a
glas pe Ti ne Mi re le meu Te iu besc m<?

0110!1q!0!
i pe Ti ne c u tn du Te m!
chi!nu1a
iesc m<?!i111'
m pre u !u

!
n!
m! 11a
rs tig nescm<?!i111'
m pre u !
n!!O0!0'
m n grop cu bo te !
zul!A
Tub<? 1
i

111'
p ti me !
escI'
pe !
en!e!A
tru Ti nem<?0
ca 0!111'
s m p r e !
escI'
!n

!
truq
Ti !Aneb<? 41'
i mo !
or !
pen! 0
tru Ti os
i @
ne am<? 00!
ca s i11'
vi e !
ez

!
n!
tru0os
Ti i @
ne a b<? 000010q@10`
ci ca pe o jert f f r pri ha a

0a
n m<? 0
pri 1
me @110
te m pe mi `i 0
ne q
ce !
ea0!
ce cu!
iuO@a
bi re !
m

11'
jert fe !
esc!A
i!Ae b<? 1~
pen 000\!
tru ru g )s 11
ciu ni le 1a
ei m<? !ca0
un

111a
Mi los tiv .<?/ @11@1
mn tu ie te su 0!
fle te!
le !os
noa as @
tre.kb<?

www.stavropoleos.ro
5
Tropar la un mrturisitor glas 8 T
HrC 3 D s
N
D 0nq !0000'!! }`O'!!} 1a nC 00
rep ta ru le al Or to o do o xi i i ei n v

0q!011'
to ru le al drep -!
tei ! qz
cins tiri!
i00'
al cu !u!
r}`
O'
i !!}
i i 1a
ei nC

0001'
lu mi n to C!
ru!1O!1qz
le al lu mii po doa !
ba!
mo1@1a
na hi lor m V 0
de

0!w!A
Dum ne zeu in#
su `O'
u fla N!a!}a 1anC
t 01'
Ma xi C!
im!1O!A
n e lep te!
cu0
n

1110!1'
v tu ri le ta !
a !0\!_111amV
le pe toi ai lu mi nat 0
a 3
l

q!3I'
u t du ho !
ov!
ni}`
i O'
cea N!
a !}
as 1a
c nC wz
roa !
g!
te12O' ! !ne!Aczeu
lui Hris tos Dum mV

!
s111@1'
mn tu ias c su !
fleI'
te !e!
le }`
e O'
noa N!a!}as1k
tre. nC

Tropar la un cuvios glas 8 T


HrC 3 D s
N
P #/
rin 3
cur N0
ge 001'
ri le la C!
cri!1O!A
mi lor ta lemV 011'
ne ro di !
rea

!q
pus ti !u0a
lui #`
o o ON
ai \!}
lu u1anC
crat 0111'
i cu sus pi !
nu!ri!le! 1
din a

1a
dncCmV 000\!_11100!w!A
spre n su ti te os te neli o ai f cut ro#
di `i

O'
toa N!a!}a 1a
re nC @11qC
i te-ai f cut !
lu11O'
mi n tor !!!A mV 0
lu u mii str 1
lu

qz
cind!
cu!
mi1@1a
nu ni le mV 1'
Pa !
vel!w
p rin !A
te#`
le e O'
no N!o!}
os 1a
tru nC wz
roa

!g!te12O' ! !ne!A
lui Hris tos Dum c mV !s111@
zeu mn tu ias c 1'
su !
fleI'
te !e!le}`
e

O'
noa N!a!}
as1k
tre. nC

www.stavropoleos.ro
6
Alt tropar la un cuvios, glas 1 T
s
QV
L 0V
o 1cu 1
i 10q
tor pus ti !u0
lui !i1@
n ger11a
n trupm<C 0
i

00q
f c tor z!
de!
mi1'
nuni ! !11a
te-ai a r tatm<C @11\110
de Dum ne zeu pur t

1'
to !
ru!01'
le p ri !
in!!1os
te le no os '!
tru!
Ma0'
ca !ri!A
evV
; 0e
cu pos z#0
tul cu

110`00!1OS
pri ve ghe e rea i ru g ciu !
u !A
neam<C 0
ce q!01os
re ti le da a '

!
ruri!lu! A m<C 1'
nd vi !
in! _
deci pe 1
cei 1
bol 1a
navi m<C 12
i su '!
fle!
te!
leq
ce !
lor

001'
ce a lea !
ar!
g!la2
ti '!
ne!
cu!
creO@avV
din . r
Sla!
v2
Ce '!
lui!
ce!
i-ap
dat

!O0a
pu te re; m<C q!2
Sla v Ce '!e!01`X
lui ce te-a a1
n '!
cu!
nu!A m<C q!2
nat; Sla v Ce '

!
lui!
ce!
lu1@
crea z 1
prin O'
ti !
ne!t0!
m du2i '!
iri!
tu!
tuOS
ro @
or. kvV

Alt tropar la un cuvios glas 8 T


HrC 3 D s
N
#/
n 0tru 3N
ti 0
ne 1
p 1@111'
rin te cu o sr !di!ce0
s-a 0
mn 0
tu

I'
i !it !
ce }`
el O'
du N!
p!}
1a
chip nC 011a
c lu nd 0
Cru '_
cea 11O'
ai ur mat !
lui

! !Atosm
Hris c V 011'
i lu crnd!ai!!101'
n v at s nu -!
se\!
u )sui1110
te la trup cci

I'
e !es!
te }`
e ON
tre \!}
c 1anC
tor 0110O'
ci s poar te gri !
j!
de1'
su !
u!A cmV
flet

32
de lu '! ! !ne!
u crul mu!ri!A
torcC 03N
pen tru 2
a qz
ceas\!111'
ta a i cu n !
ge!A
mV
riic

00\!
m pre u )s
u 11w@1amV
n se bu cu r 011'
Cu vi oa !
se!q!0
p rin te Di

US
mi !i_1O'
tri e du N!
hu!}ul1k
tu. nC

www.stavropoleos.ro
7
Tropar la o cuvioas glas 8 T
HrC 3 D s
N
#/
n 0tru 3N
ti 1
ne 1@111'
mai c cu o sr !
di!ce 0
s-a 00US
mn tu i

!_`
it ce el O'
du N!
p!}
1a
chip nC 01
c lu 1a
nd 0'
Cru _11O'
cea ai ur mat !
lui

! !Atosm
Hris c V 011'
i lu crnd!ai!!101'
n v at s nu -!se\!
u )s
ui1110
te la trup cci

I'
e !es!
te }`
e ON
tre \!}
c 1anC
tor 0110O'
ci s poar te gri !
j!
de1'
su !
u!A cmV
flet

3
de 2
lu '! ! !ne!
u crul mu!
ri !A
torcC 03N
pen tru 2
a qz
ceas\!111'
ta a i cu n !
ge!A
riimV
c

00\!
m pre u )s
u 11w@1amV
n se bu cu r 02q!p!03
Cu vi oa s mai c Pa ra

US
sche !
e _`O'
va a du N!
hu!}ul1k
tu. nC

Tropar la un Evanghelist glas 3 T


eN s
A 03z
pos )0
to !0os
le sfi in #
te aq
i !0!US
e van ghe li !
is1a
te 1
Ma a1
a "s!
a`ar

0a
cu ,<2
V roa '!a !!\!!S
g pe Mi i 1
i 1`PS
lo os ti 0i yUS
vul Du !u!S
umPne S!e!S
e

\0!:
e euvV 311'
ca s dea 0!
ier!A
ta1a "s!
a !P
reUde S!e 1a
gre 1
ea a1
a "s!
a `0a,<
a le V

2'
su !
fle\!!S
te e O
e S]!
e!lor1'
noa -!
a !!}
a as1
tre knN

www.stavropoleos.ro
1

TROPARE DE OBTE - LA MAI MULI CUVIOI


Dumnezeul prinilor notri, pe larg, glas 4 T
Rt g

D @m
um 1
ne 100qUS
ze ul p rin i !i!`PS
lo or no Po S]!o )oS1
tri am<?

@
Ca 1
re 1
fa `
aci1'
pu !
ru!A
rea\!S
cu u1u 1000P
noi du p bln de BS!e _
e i

11os
le Ta a a) S !S
} a; \0!:
le e b<? 3'
nu M!
de !
pr1`1}
ta a mi !
; i S\0!S
la a 1O'
a Ta

!!US
a a de \0_!S
e e la a 1
a OS
no !oiAm<? 00000@a
ci pen tru ru g ciu =
u s

!
u u) S1
ni aO
le S!
e OS
lo !
orA m<? 1w!0PS
n pa ce o c !
_!S
r mu u 1
u `X
u2 ie '

!!
e e !S
e}; 0
te 0p
vi a B_
z a a `1os
a noa a )a S !S
} ; as\0!K
tr . b<?

www.stavropoleos.ro