Sunteți pe pagina 1din 12

DIVORTURILE

AMANTITOR
Corina Ozon
CupRrNs

1. despi4igi...
Criciunul sogilor ......'..'.5
2. Amantagi noaptea de Revelion ......I4
3. Nevasta ingelati gi cheful de Anul Nou......'.....22
4. Amantul tnsurat gi prietenul cel mai bun........'29
5. Amanta la prAnzul de afaceri... .......35
6. Nevasta in;elati ti cutremurul .............. ...........41
7. Amantul insurat gi secretul lui AIex ............'....45
8. Amanta in prima zi de lucru. .........49
9. Nevasta ;i discugia despre divorg ............. "....... 5 5
1 0. Nelu ;i SfAnta Taini a cisitoriei. ....................63

1 1. Amanta ;i petrecerea la firmi... ......................7 0


12. Nevasta iryelati, la avocat.... ........75
13. Amantul insurat, laproteste ........80
14. Amanta, la degustare de vin.... .....87
1 5. Nevasta ingelati gi cearta conjugali ... .'...........9 5
16. Amantul insurat si picatele bitrAnegii..........103
17. Amanta si planurile de calitorie...................1 11

18. Nevasta ingelati. si amantul insurat, la consilierul


marital....... ....................1 15
19. Amantul insurat;i avocata... ......126
20. Amanta si aventura de la Londra.................133
21. Nevasta ingelati si amantul insurat, la procesul
de divort.... ....................145
22. Amanrul insurat;i partajul ........161
23. Amangii si lumina din noapte de inviere......168
24. Nevasta ingelati" gi conectarea cu Universul..175
25. Amantul insurat gi familia tradigionali.......... 1 8 1
26. Amanta gi copiii amantului insurat..............188
27. Nevasta inselati si confesiunea Mioarei. .......I97
28. Amantul insurat gi lecgia de la taximetrist....203
29 . Amanta gi ghinionul ................ ....................207
DiuorTurile amanlilor

1. CRACTUNUI SOTILOR
DESPARTITI

Nu gtiu cum, pula mea, au trecut lunile astea!

inainte de Criciun, am plecat de acasi ;i am stat la


Nelu. El s-a mutat la Cami, ca si mi lase lini;tit.
A zis ci trebuie si-mi limpezesc creierii gi, la naiba,
chiar am avut nevoie!Teo mi-a bigat numai strAm-
be, cind era vorba si-i vid pe copii. Era prima zi
de Craciun ;i rAndul meu si iau copiii. Am vrut si
le duc in Ajun cAte o jucirie, dar m-a enervat Teo.
Mereu afiqeazh. o fagi de martiri. Cici avea treabi gi
sa vin a doua zi. Plus ci precis era ;i soacri-mea acolo
gi numai pe ea n-aveam chef si o vid. Fata era rici-
ti ;i l-am luat doar pe biiat. lqa ci la pfinz m-am
infiinEat cu magina in faga casei. Nu mai intram in
ultima vreme. De citeva ori ne-am certat ca chio-
rii. Teo are nigte priviri... si ma taie, ;i alta nu. Am
Corina Ozon

incercat si" avem o relafie civrlizatd, cum au altii, dar


n-ai cu cine, frate! Mereu imi arunci. in faEi cdre ceva
gi isi aminteste nu stiu ce. Asa ci nu mai urc. Nu mi
mai simt in largul meu in casa aia. $i cite am ftcut
acolo... Hai, ci iar am luat-o pe arituri! Deci a iesit
Teo cu biiatul de mAni.. Bii, mi. iriti ci ila mic nu
sare de bucurie cAnd mi vede. Ca de fiecare dati, am

stat ca boul cAteva minute bune in masini. Precis c5.


Teo se aranjeazi", e mereu machiati, cu pirul piep-
tinat ;i parfumati. StrAnge din buze cAnd mi. vede,
de fiecare dati, ;i mi ignori. Pii, ce si invete copiii?
imi pune aceeasi placi: ,,Ai grijd sd nu ii fe frig ;i sd
nu bea rece ;i sd na il yii muh in rna/nd, cd ;i acasd
poate sd stea intre pdtra pereli. Sd il plirnbi la aer!".
,,Bine. Nu stdm muh".I-am dat cadoul pentru fiici.-
mea gi am mers in parc, unul aproape. Era soare ca
primi"vara, dar ger. De obicei, cAr fii-miu se juca, eu
mai dideam telefoane, ci taman atunci se giseau togi
dobitocii de la serviciu sL aibi nevoie de mine. Era
si.rbi.toare, nu mai aveam de dat niciunul. Nefututul
ala de gef, daca era dupa el, ne chema si de Criciun la
biror.r. Fumam o gigari si incercam s5. comunic cu co-
pilrrl. ll intrebam ce a fi.cut la scoali, ce prieteni are.
( iolrilrrl vrrrbr:a pufin. ,,Introuertit ca md+A", imi zic.
,,,J'i t'r t nti zit rntiti-ta de mine?". Fii-miu mo-
,1,'lt',rr,t r u sjlt'!1, o lolntir rrc.dcfiniti gi o bituceste cu

(t
D iu o rYuri le a.man li lo r

o mani". Nu mi bagi. in seami. ,,Pe la uoi cine mai


uine?". De data asta, e ocupat sL aranieze n\te pie-
tricele pe ,,opera de arti". imi zice: ,,Tati, adu ni;'
te pienicele ;i un bdV". Mi invirt pe l6.ngi banci ;i
ii aduc. Le aranjeazi pe ,,capodoperi", face o gauri
in moviligi ;i b"g" acolo un melc. Nu ;tiu daci. era
doar cochilia sau era gi melcul acasi. Dar, si mor eu,
n-arilta riu dricovenia aia. O iegi vreun Dali din el,
mai ;tii? in fond, gi arti;tii Lia tragn\te mizgalituri,
cred ci cu pensula legati de puli, gi togi sunt in ex-
taz de,,creatie". il .idi. pe biiat, il ;terg pe miini
cu un ;ervegel, apoi mergem la Mc, vizusem ci e
deschis. Mi uit la biiat cum mininci., seami.ni cu
Teo mai mult. Fiici-mea, ln schimb, e bucigici rupti
din mine. Ia, si-l iau eu mai qurel: ,,Ddr uoud Acolo,
tn casd., nu ud e frm singuri, doar uoi cu mnicd-ta?".
Copilul cu gura plini de burgeri di din cap cL nu.
$i-a bigat mineca de la pulovir in sos, mi omoari
Teo. Iar imi zice ci nu-s in stare si am griji de un
copil. Dar pini acum ce-am pizit? Cine stitea ca
prostul acasi cu copiii, cAnd ea handrilea pe mese in
delegagii gi la lecgii de tango? Mircea. Bii, 9i mor si.
fumez o gigari. ,,Tati, iA mdnhncd tu mai repede, cd. e

tdrziu". Bii, lui i.sta micu i se rupe de mine!Tlebuie


si am o discugie cu Teo, ci cine gtie ce prostii i-a
bigat in cap despre mine. Ea cu caEa aiade mi-sa. il
Corina Ozon

imbrac 9i, cind scoare mAna afari din mineci, vid


ci ginea un minunchi de cartofi prijigi in pumn. Si
tetii scandal cind il duc. De parci n-ar fi curititorii.
Daci. face gAt, iau eu haina si o duc la curigat. Sau ii
cumpir alta.
Scot din punga de cadouri un pachet: ,,Mi-d
dat Moy' o mEinuyd pentru tine!". ,,Mi-a mai adus
Mopu' unt aseard. Albastrd', imi zice copilul. Simt
ci fierb. ,,De la cine?". ,,De la Moslt', nu tnpelegi?",
mi ia fii-miu la rost. Scot din pungi un joc si o na-
veti. spagiali., pe care o ia bucuros. ,,(Jite, tati, aici
std astronautul ;i condace nduett. il aiuta ni;te ingi-
neri din turnul fu control". Eu mi uit ca dobitocul la
explica;iile lui. ,,Ce bdiat de;tept auefi!", imi spune pe
un ton admirativ o fatd. care curiga mesele. Mi uit
la beiat, care invXrtea jucilria, si rAd mdndru. ,,Fii-
mio!.!", zic ca prostul, de parci aia nu vizuse. il iau in
brate ;i il pup pe obraz.Ie;im.
Ia, si mai lncerc, poate mai scot ceva de la el:
,,Dar musafri mai uin pe la uoi?". Cel mic calcd prin
bilgi, rispunde de parci, i-ascipat: ,,Not ;tiu". Si. mor
eu, fii-miu ista era bun de spion, nu scoti
nimic de la
el. Deodati., m-a trlznit un gind. Poate Teo aducea
birbagi in casi cAnd ista micu' era la gcoali. Deh, gi-
ai gisit! Sti soacri-mea ca un jandarm. De fapt, nu
stiu daci Teo aducea birbaEi in casi., era doar o idee

8
DiuorTurile amanlihr

cretini care imi venise in cap.


Am parcat magina in faga casei si o sun pe Teo.
,,Tdti, ureAu in parc". E tirziu acum. Fii-miu insis-
tL: ,,A rdmas melcul singur ca cAsA lui, sd ii mai duc
unul, sd nu-i fe urkt la noApte". Asta-i acum, si. mi
frece grija;i de melc! ,,LAsd, tati, cd rnerg eu ;i ii duc".
,,Promiyi?". ,,Promit". Coboari Teo, il ia de mAni si
lmi arunci peste umir ,,La reuefure". Tot ursuzi gi
vegnic supirati.
in drum spre casi, mi suni Teo, cu vocea aia a ei
de nu-mi pasi ce faci, si.-mi rispunzi imediat ,,Fii-
tu tntreaba dacd ai. fost sd duci melcul, nu ftiu ce tot
zice. Cicd i-ai promis. Tu ;i prornisiunile, haha". BLi,
am uitat de melc! ,,$i rnai termind cu Mc-ul dsta, cd
ii rniroase haina ca unui boschetan Tu de Crdciun tl
duci acolo, chnd e cdsa plind cu mkncare? $i uezi cd
a uitat fularul tn rnEind". A;a era, pe bancheta din
spate, stitea fularul copilului. L-am dus la nas gi l-am
mirosit. Amestec de lapte cu Mc. Am intors masina.
Se inserase. Am ciutat aleea pe care am stat in parc.
LAngi. banca era;i moviliga cu pietre gi frunze gi bigul
infipt in vArf. Capodopera lui fii-miu. Melcul era tot
acolo. M-am pus si caut alt melc si, cum orbeci-
iam, aud in spatele meu o voce: ,,Domnu', ali pierdut
cet)a?". Mi intorc, era unul din i;tia de pizesc par-
curile. ,,CAut un melc pentru fi-miu", zic. ,,AA, e rnAi
Corina Ozon

grea, cd ei hiberneazd Acum, De;i, cu cdldurile astea,

arn rnai adzut chyiua pe dici", imi explica el in timp


ce ciuta cu miqe prin lntuneric. Foloseam lumina
de la telefon, ci limpile din parc nu fbceau fagi.
Gardianul a aprins o lanterni. ,$tiyi cd ei sunt o lund
bArbayi;i unafemei?", mi. intreabd. ,,Cine, dom'le?",
intreb. ,,Melcii. Poate face oud oricare. Se freacd ay,
in lateral, unul de ahul ;i scot oudle pe o antend din-
aia". BLi, ista e nebun? imi spune cum se fut mel-
cii? De asta imi arde mie acum! ,,Uitayi Aici unu!",
imi arati triumfttor paznicul. I-am mulpmit si l-am
luat. Am pus melcul lingi celalalt din ,,capodoperi".
Apoi am ftcut o fotografie si i-am trimis-o lui Teo.
Am sunat-o ca si ii alz.;te pozacopilului. Prin telefon,
il auzeam pe biiat chiuind: ,,Melcul nu doarrne singur
la noapte". ,,Fularul tl aduc ea sdmbdtd, cknd ie;im din
nou", i-am mai spus lui Teo.
Pe banca unde stitusem cu fii-miu, se misca ceva.

Era un om al strizii care clipea des la lumina lanter-


nei paznicului. faci Aici, md?", il intreabi ista.
,,Ce
,,Hristos a-nuiat, yfu', hehe!*, behiie boschetarul cu
limba impleticiti.
Am ajuns frd.nt acasi la Nelu, mai mult obosit psi-
hic. Cati era la mi"-sa de Craciun. M-a sunar si mi-a
spus ci face Revelionul cu fetele, Clau avea cancer;i
i-a promis ci vor fi impreuni. Ce curvi e si viaga asta,

10
Diuoryurile aman{ihr

frate! Fata asta, nu o ducea pe ea capul prea mult, dar


a tras multe, siraca! Numai de cretini a avut parte.
;i ciutat! Ci doar bogorogi cu bani a vrut.
Bine, i-a
Acum, pe bune, ce om in virsti, normal la cap, sti
cu una care poate si-i fie fiici? Di-o-n pula mea de
treabi! $i mie imi plac prospiturile, dar nici si fiu
naibii bolnav la cap!
De Revelion, am fost la un restaurant ;mecher
impreunS. cu un amic, pe care l-a lisat nevasta. A
plAns ista dupi ce a inceput si bea, de m-a flcut si
plec dupi miezul nopgii. Am luat-o pe jos ;i m-am
oprit intr-o piagi, unde era concert. Lume multi,
degi era ger. M-am oprit gi eu, tocmai cAnta Loredana

pe aia cu ,,zig zaga", iar oamenii se bAgAiau. Mai to;i


aveau sdcle cu biuturi in mini. Am vizut ci circula
din mAni in mini o sticli, pina a ajuns ;i la mine.
Era qampanie gi togi din jur mi indemnau si beau.
Mie mi-era oarecum sili, cAnd mi" gAndeam cdgi or
fi pus boturile acolo. Dar unii au inceput si strige:
,,HAi, bre, cd n-oi fi neam de conte! Doar nu e cdcat!".
Nu e cicat, e mai riu, togi virugii Pamd.ntului stiteau
incrucigagi in sticla aia plini de bale. Dar, pentru ci
mi tot presau, mai si mi liryeze si dta nu, am apucat
sticla cu ambele mAini, m-am prefl"cut ci o ating cu
buzele gi mi-am dat capul pe spate cu gura inchisi.
Mi-a venit gampanie pe fagi gi mi q-a scurs pe git,

11
Corina Ozon

sub fular. Am pus sticla in prima mAni. care era mai


aproape si am iesit din mulgime. Unii au lnceput si
arunce in sus cU sticle si m-am gribit si scap de aco-
lo, pAni nu-mi venea naibii una in cap. Parci era la
Revolugie sau veniseri minerii, in pula mea.
Am mers pe jos pini la casa lui Nelu, pentru ci
nu am gisit niciun taxi. M-am dezbrilcat gi m-am
;ters pe gAt cu un prosop umed, ci. eram lipicios de la
;ampania ilora din piagi. Mi-era foame, de cit mer-
sesem ca boul prin frig, si am scos niste piftie din fri-
gider. Era luati de la supermarket, nu erarea, dar cam
ftri gust. Am mincat si niste salati de boeuf,, pe asra
o adusese Nelu de la Cami. Buni! Salata, nu Cami,
ea nu e pe gustul meu. Desi stiu ci e o fati desteapti

;i a ajutat-o mult pe Cati. De-aia m-am si mirar ci


Nelu s-a aprins dupi ea, ci el a avut din asrea, varn-
pe. Cami e genul mai intelectual, a;a. Daci n-as sti
ci. a fost miritati cu un grec,fi zis ci e frigidi, nu
ag

;tiu de ce. M-arn uitat in telefon, si vid daci mi-a


rispuns Teo la mesaj. CAt idiotul ila virsa lacrimi in
pahar la restaurant, i-am scis ,,,4n Noufericit!'l Ala a
frcut o gaft de zile mari. Dupi ce ci. era vai de pula
lui, s-a apucat si-i dea nevesti-sii, m5. rog, fostei, un
mesaj si i-a dat unul pe care-l primise gi el, era ceva
in versuri. Dar boul a uitat si steargi. semnitura, era
a unei tipe, ceva colegi, si i-a trimis a;a mesajul. Aia

I2
DiuorTurile aman{ihr

l-a sunat si l-a fbcut gi"ndiri, ba mai gi rAdea de el,


era la o petrecere. ,,Md pup singurd cd arn ldsat a1a

un dobitoc", ii zicea ea. Se auzea prin telefon, iar ila


frcea fege-fege. Eram la baie, si" ne pigim. Am plecat
repede, ci era gi aga zdrenge.
Poftim! PeTeo o doare in cur, nu a rispuns nimic.
Nu sun, ci poate dorm copiii. Degi nu cred ci a stat
ea acasi de Revelion. Cel pugin s-a dus la biserici la
Mioara, ;i tot a iegit ea din casi. in ultima vreme, nu
mai avea stare, numai plecati" era. Dar, in schimb,
mi-a dat mesaj draga de Cati. Mi-e dor de pizda ei,
de mi se umfli coaiele doar cAnd mi gAndesc. Dar
acum am ingeles situagia asta cu Clau, poate fi ul-
timul Revelion pentru ea. Numai soacri-mea n-are
nici pe dracu'!

I3