Sunteți pe pagina 1din 277

I

I
1\
*"

\
.

&*
'-t%

X
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE A MOLDO\IEI
C atedra,, Cibernetic i 9i Informaticd Ec onomic 6"

Yitalie Cotelea
Marian Cotelea

Microsoft

L Senr''er 2gt4
PAS CU PAS

Chigindu-2015
czrJ 004.6s(07s.s)
c78

Manualul Microsoft sQL server 2014.


Pas cu pas a fost elaborat ?n cadrul
Informaticd Economici"- GcomanJat catedrei ,,ciberneticd qi
9i pentru editare de senatul Academiei
Moldova (proces verbal nr.6 din 29 aptilie2015). cre studii Economice din

Lucrarea prezintL, de la simplu la complex,


cunogtinlele teoretice qi prattice necesare
2014 - ultima ue'siune a ti"..nri,li'plntru utilizdrii
Htrfft?i,3:#]"t gestiunea bazeror de date, elaborat
de

cele treisprezece capitole ale volumului


de fatd nu necesiti niciun fel de cunoqtinle
programare' sunt scrise intr-un limbaj preliminare de
simplu, accesibil, r"u"uJ"-i", didactic,
verificare a cunogtinlelor, prin seturide ; mocraritate rapidr de
intrebdri ri o" "f".a
fiind propuse mai multe iosibil" tezoluari
1"u
"*"."iii, ra sfarqitul
gi
capitoreror, pentru majoritatea
concrete) pe parcursul
subiectelor. """,nft"'f.u"ri"" dezvoltrrii
chiar dacr tematica cuprinsi intre copertele
acestei lucriri nu are un caracter exhaustiv,
dori prin intermediul unui tutoriat, ceea ce s_ar
aprl)iiteprincipalele qi mecanisme cu ajutorur cdrora
efectua proiectarea' mentenanfa gi "on."p," se pot
iestructurarea bazelor de. date. Alegerea vu.iant"to, de
aplicarea eficienti a instrumentelor
descrise rdmane la ^*""-"
solutii gi
personale ale fiecdrui utirizator latitudinea gi depinde de imaginafia pi
care dezvoltd ,n proiect.- nevoile
volumul de fala se adreseazi: studenlilor,
oricdrei persoane care doreqte sd se
bazelor de date' angajalilor companiilor inifieze in domeni'l
de softwar" ,ui. ;;"tjalilor angajali, care
programatori' dar lucreaz5, intr-un
fel sau altul, cu buzi d" date, impl-e*"ni"i*1"., nu sunt neapdrat
instructorilor' analigtilor, administratoriior consultan{1oi,
de sistem sau de ba,ze d,edate, programatorilor
contact cu bazere de date si doresc care nu au luat
o familiarizare rapida c;sal Server
2014.

Recenzen{i:
prof. univ., dr. hab. in
informaticd Ilie Costag
Conf. cercet., dr. hab. in informaticl
Svettana Cojocaru

Descrierea CIp a Camerei Nafionale


a Cnrtii

Cotelea, Vitalie
Microsoft SQL Server 2014:Pascu pas
/ Acad. de Studii Econ. a Moldovei. catedra
"cibernetici 9i Informaticd Economi"a" - ciiqi.ril'
poligrafrci ,,Tipografia Centrald", 2015. _27g i;G;;ilea de Srat. Firma editorial_
p.
Bibliogr.: p.278 (10 tit.). _ 100 ex.
ISBN 978_997 5_7 5_7 3 5 _5.

czu 004.6s(07s.8)
c78

Autori:
CI Vitalie Cotelea (ASEM)
o Marian Cotelea (Endava)
ISBN 978-997 5_7 5_7 3 5-5.

Intreprinderea de stat. Firma editoriar-poligraficd,.Tipografia


centrard,,
CUPRINS
INTRODUCERE ............9
1. TNSTALAREA $I CONFTGURAREA SQL SERVER 2014........ .......... 11
1.1. StsrBvrw SQL SnnvBn2014.... .................11
l.l.l. Baze de dote client-seruer............... ......11
1.1.2. Facilitdli noi oferite de SQL Server 2014 ........ ......11
1.1.3. Componentele logice ale sistemului SQL Sertter....... ........-..... l2
l.2.INsraIAREA SI CONFIGURAREA SISTEMULUI ...............14
1.2.1. Capacitdlile hardware Si sofrware necesare . .......14
1.2.2. Instalarea sistemului .......... .................. 14
1.2.3. Configurarea sistemului ......21
1.2.1. Inifializarea serviciilor. .......27
1.3. CoNBxITINEA LA SERVERE .........29
:.
1.3.1. Inregistrarea serverelor ...... 29
1.3.2. Excluderea unui server ........33
1.3.3. Modificarea inregistrdrii unui se/\'er....... ..............33
1.4. Loctltru iN stsrenauI- SQL SEnvtn.... .....33
1.4.1. Afientificarea Windows... .....................3-3
1.4.2. Autentificarea mixtit ............34
1.4.3. Configurarea modului de autentificare.......... ........34
1.4.4. Crearea loginului propriu ....................34
1.5. GBsTIoNAREA RoLITRILoR ........36

2. CREAREA $r INTRETTNEREA BAZEr DE DATE ............. 41


2.1. Fr;rcner-E GESTIoNATE DE SQL SEnvER2014.... ........41
2.2. CnganpABAZETDEDATE ..........42
2.2.1. Lansarea SQL Server Management Studio pentru crearea bazei de date ..................42
2.2.2. Afi;area ;i modificarea proprietdlilor bazei de date (General) ........... .....44
2.2.3. Consultarea qi modificareo proprietdlilor bazei de date (Options)............................46
2.2.4. AfiSarea Si addugarea grupurilor de fiSiere ............. ............... 5I
2.3.BIznDE DATE DE SISTEM ..,.,.....54
2.4. CnganEA PLANLILUI DE 1NTRETINERE ....,...54
2.4.L Crearea planului de intrelinere cu ajutorul asistentului........... ................54
2.4.2. Crearea marunld a planului de intrelinere.............. ...............57

3. CREAREA $I MODIFICAREA TABELELOR iN SqI, SERVER


MANAGEMENT STUDIO...1............. ......61
3.1. Trpt,nl DE DArE .i............... ........61
3.l L Date numerice exacte
. ..... ..... 61

3.1.2. Date numerice aproximative....... ..........62


3.1.3. Date secvenle de caractere............... ....62
3.1.4. Date binare............... ..........62
3.1.5. Tipr.tri de date datd/ord.... ....63
3.1.6. Tipuri de date speciale ........63
3.1.7. Dare UNICODE......... .........64
3.1.8. Ordinea de precedenla . ..............64
3.2. CoNsrnANcsru DE TNTEGRTTATE ...............65
3.3. Cnr,q.npA TABELELoR............ ....................66
3.3.1. Un exemplu cupatru tabele ..................66
3.3.2. Definirea proprietdlilor tabe1u1ui...........r...,. .........6g
3.3.3. Definirea coloanelor ...........6g
3.3.4. Proprietdlile coloanelor ............. ..........68
3.3.5. Stabilirea cheii primare.............. ..........71
3.3.6. Salvarea tqbelului ...............72
3.4. $rencEREA, REDENUMIREA $t ACTUALTaAREA TABELELoR........ ..................72
3.4.1. $tergerea tabelelor din baza de date.......... ............72
3.4.2. Redenumirea tabelelor ........72
3.4.3. Introducerea, editarea Si Stergerea dcttelor din tabele.. ...........72
3.5. Monm'rcAREA sTRUCTURTT uNtrl TABEL .....73
3.5.1. Modificarea proprietd[ilor coloanelor.......... .........73
3.5.2. Inserarea unui cdmp nou........... ...........74
3.5.3. $tergerea unui cdmp existent..... ...........74
4. TNSTRUCTTUNEA SELECT TRAI\SACT_SQL ...................77
a-
4.1. INCARCAREA TnaNsacr-Sel euenv Eolron.... .......17
4.2. FTTNcIIoNAUTATILE CoMPoNENTEI TRaNsecr-SQL Qugnv EorroR.... ....,78
4.3. ETcvINTE DE BAZAALE INSTRUCTITINII SELECT.. ...........,......,..79
4.3.1. Operatori Ei expresii utilizate tn interogdri.............. ...............g0
4.3.2. Interogdri simple....... .,........g1
4.3.3. Funclii pe un sigur rdnd......... .............. g-t
4.3.4. Funclii de grup..... ...............gj
4.3.5. Limitarea numdrului de linii returnate... ................g7
4.4. INrenocARr cu JoNCTnNT ........gg
4.4.1. Interogdri cu joncliuni interne.... ..........gg
4.4.2. Interogdri cu jonc[iuni externe .............8g
4.4.3. Produsul Cartezian.. ............ gI
4.5. SUBTNTERocART gr opERAToRr pE MULTrMr........... .....92
4.5.I. Subinterogdri corelate Si necorelate ........... ........... 92
4.5.2. Subinterogdri ce intorc un scalar scu o \inie.......... ................. 93
4.5.3. Subinterogdri cu operatoril 1N..... ........ 94
4.5.4. Subinterogdri cu opercttorul ANY. ........g5
4.5.5. Subinterogdri cu operatorul ALL... ....... 96
4.5.6. Subinterogdri cu operatorul EXISTS ..., 96
4.5.7. Subinterogdri in clauza FROM...... .......g7
1.5.8. Interogdri cu operatori din teoria mttftimilor .........gg
4.6. SrnucruRr DE coNTRoL ALE FLUXULIrI'............. ........gg
4.6,1. Blocuri Transact-SQL .........g9
4.6.2. Inilializarea veriabilelor locale .......... 100
1.6.3. Structura selectivd CA58........ ............101
4.6.4. Structura alternativd 1F...ELS9............ ...............102
4.6.5. Structura repetitivd WHILE..... ...........103
4.6.6. Instruc{iunea BREAK ........104
4.6.7. Insirucliunea COI{TINUE ...'............'. 104
4.6.8. Instrucliunea &ETUM/.. '...105
4.6.9. Goto-uri Si etichete..... ....... 106
4.6.10. Operatorului WAITFOR .. 106

5. CREAREA TABELELOR $I rNDEC$rLOR.... ... 111


5.1. CnpaneA $r MoDTFTcAREA sTRUCTURTT TABELELoniN TnaNSACT-SQL ....111
5.1.1. InstrucliuneaCREATETABLE...... ....'111
5.1.2. Instruclirtnile ALTER TABLE Si DROP TABLE '.. I I 3
5.2.INsrnucTILNILE DE ACTUALIZARE A BAZEI DE DATE... ........'.....115
5.2.1. Instrucliunea INSERT.... ---.115
5.2.2. Instrucliunect UPDATE ..... 118
5.2.3. Instrucliunea DELETE ......120
5. 3. GBsTILINEA INDEC$ILoR iN MICRoSoFT SQL SPRVBN MENACBUENT STUDIO ........... 1 2 1
5.3.1. Tipurile de indecSi utilizali tn SQL Semer 2014......... ..'........I2I
5.3.2. Crearea indecSilor asupra tabelelor existente.... ....'...'.....-.--.123
5.3.3. Crearea indecSilor, pornind de la crearea tabelelor ......"..'.. 126
5.3.4. Modificaree indecEilor ....-. 126
5.4. GesrtuNEA INDEC$ILoR iN LIMBAJUL TRANSACT-SQL .....'.....'.121
5.4.1. Crearea indecSilor............. .....-..-....'... 127
5.4.2. Modificarea indec;ilor ...... 128
5.4.3. Vizualizarea indecSilor . ...'. I29

6. DIAGRAME, SCHEME SI SrNONIME........ ....... 131


6.1. Dracnanvret-E iN BAZADE DATE SQL S8nvER............. ........'...'..131
6.1.1. Crearea diagramelor........ '........'........131
6.1.2. Editarea diagramelor ........ ...'............- 132
6.1.j. Modificareaformei de vizualizqre a tabelelor ...... 135
6.2. ATuTNISTRAREA scHEMELoR.............. ....136
6.2.1. Crearea schemelor in mediul SQL Sen'er Management Studio ..............137
6.2.2. Crearea schemelor in limbajul Transact-SQL... .... . ...'..'.'.. 138
6.2.3. Modificarea schemelor. .....139
6.2.4. Deplosqrea obiectelor in scheme cu ajutontl SQL Management Studio ..................140
6.2.5. Deplasarea obiectelor cu ajutorul limbajului Transact-SQL . '.. ......140
6.2.6. Interogarea schemelor. ...... I4I
6.2.7. $tergerea schemelor........... ...........'...' I4I
6.3. CneansA $i s{rpzuMAREA sINoNIMELoR.... ...............14i
6.3.1. Ce este un sinonim?... ..'.....111
6.3.2. Crearea sinonimelor in SQL Management Studio....... .......... 142
6.3.3. Crearea sinonimelor in limbajul Transct-SQL .'... 143
6.j.4. $tergerea sinonimelor..,j. ......... .....'.143

7. ADMINISTRAREA VIZIUNILOR...... ................. 145


7.1. TessLE TEMroRARE gI v2iuNl................ .................145
7.2. AounusrRAREA vIZIUNILoR N SQL Scnwn MeNAGEMENT SruoIo ..'...146
7.2.l. Crearea viziunilor cu View Designer.............. ..... 146
7.2.2. Salvarea viziunilor ............ ..'.'............ 149
7.2.3. Excluderea unei coloane din setul de rezultate al viziunii......'..."'... '..... 149
7.2.4. Modificarea ordinii de prezentare a campririlor......... ..........IS0
7.2.5. Crearea criteriilor fnviziuni....... ........150
7.2.6. Acordarea permiselor........... ...........,..151
7.2.7. Obtinerea informaliilor despre proprietdlile (dependenyele) vi2iuni\or...................I5I
7.2.8. Vizualizarea datelor din viziuni .......... 153
7.3. GBsrnnqEA vrzILrNILoR, urILizAND EDIToRITL DE INTERocARI......... ........154
7.3.1. Sintaxa generald a instrucliunii de creare aviziunilor ..........154
7.3.2. Crearea viziunilor ............ . ................ 155
7.3.3. Operalii DML asupra viziunilor .........157
7.3.4. Modificarea Ei suprimarea vi2iuni1or............... .... I5g
7.4. ExpnpsrE-TABEL ....15g
7.1.1. Caracteristici de bazd ale CTE.... ............l5g
7.1.2. Interogdri CTE nerecursive ................I5g
7.4.3. Eliminqrea liniilor duplicate din tabele virtuale ...................161
7.1.4. Interogdrile recursive folosind expresii-tabel ............ ........... 162
7.4.5. O expresie-tabel recr,rsivd pentru calcululfactorialttlui trntti ru,tmdr ......................163
7.4.6. o expresie-tabel recursivd pentru parcurgerea unei ierarhii .............. ... I64
8. PROCEDURI STOCATE $I FUNCTII DEFINITE DE UTILIZATOR....... ......167
8.1. Nolrwr DE ELABoRARE A pRocEDnRrLoR srocATE............. ....167
8.1.1. Ce sunt procedurile stocate?............... ................167
8.1.2. Clasificarea procedurilor stocate ....... 167
8.1.3. Reguii de creare a procedurilor stocate ...............169
8.1.4. Structura procedurilor stocate...... ...... 169
8.2. CnseREA pRocEDURrLoR srocATE .........170
8.2.1. Crearea procedurilor stocate in Transact-seL
eurry Editor ................170
8.2.2. Crearea procedurilor stocate din arborele de obiecte.............. .............. I7I
8.3. ExscurAREA pRocEDURrLoR srocATE............ ........Ii2
8.3.1. Executarea procedurilor stocate in Transact-SQL Query Editor....... ..... 172
8.3.2. Executarea procedurilor stocate fn SQL Server Management Studio ..... 174
8.4. MonrrcAREA pRocEDURrLoR srocATE............. ......176
8.5. Frnclrr DEFTMTE DE urrlrzAToR.......... ...................Ij7
8.5.1. Funclii de tip scalar ..........177
8.5.2. Funclii de tip tabel simp\u............... ...1g0
8.5.3. Funclii de ttp tabel mtilti-instruc{ir.me............... ... lg|
8.5.4. Modificarea si suprimareaJimcliitor definite de trtili2ator............... ......Ig2
8.6. FuNclrrLE DEFINTTE DE urrlrzAToR vs pRocEDuRr srocATE ................... 1g3
9. CREAREA SI UTILIZAREA DECLAN$ATOARELOR..... ...............187
9.1. CresiFiCAREA TIPoLoGICA 9T srnucTURA DECI-AN$AToARELoR ..............187
9.1.1. DeclanSatoare DML ....1............ ..........Ig7
9.1.2. DeclanEatoctre DDL ........ ..Igg
9.1.3. Declansatoare Logon ........Igg
9.1.4. Structura declctnsatoarelor. ................1gg
9.2. CnpaneA, ACTIVAREA $I DEZACTIVAREA DECLAN$AToARELoR ................ i93
9.2.I. Crearea declanEatoarelor DML......... .................. Ig3
9.2.2. Crearea declansatoarelor DDL......... ..................lg5
9.2.3. Crearea declanSatoarelor LOGON.... .................. Ig5
0 9.2.4. Activarea Si dezactiyareodeclansatoarelor .........196
$I PR3CEDURILE ST9CATE STANDARD
0
9.3. DecLaN$AToARELE .......I91
I
I 10. RECUPERAREA BAZEI DE DATE .. 199
3 10.1. MopELE DE RECTIPERARE $I TIPURI DE BACKUPURI .......... .......199
+ 10.1.1. Modele de recuperare....'."'.'... """"' 199
4 10.1.2. Backupuri complete ale bazei de baze.....' """"" 200
, 10.1.3. Backupuri diferenliale ""' 200
10.1.1. Backupuri ale bazei de date...'.- """" 200
a

I 10.1.5. Backupuri parliale....... "" 201


3 10.1.6. Backttpuri defiSiere... """ 201
? 10.1.7. Backupuri ale jurnalului de tranzaclii (modelele complete Si Bulk-Logged)..'......'201
10.1.8. Bockupuri copy-only.. """ 202
I 10.2. RpsTRICTII ASUPRA SPERATI1L9R DE RECUPERARE............. .....202
? 10.2.1. Nupotfi create copii ale datelor deconectate (ffiine)" """202
{ 10.2.2. Restriclii asupra accesului concurenlial fn timpul credrii copiei de rezerttd........" 202
{ 10.3. CnBaREA coPILoRDE REZERvA.. """""203
I
10.3.1. Dispozitive backup """"" 203
10.3.2. Realizarea unui backup complet al bazei de date ........'....-..205
I
10.3.3. Vizualizctrea copiei de rezen'd ' """"' 206
10.3.4. Crearea backupului in Transact-sQL Query Editor....... .....208
10.4. RgsTAURAREA BACKUPULUI......'...'.. ""'209
10.4.L Recuperarea datelor fn mediul SQL Sener Management Studio... ...'.'. 209
10.4.2. Rectrperarea datelor, folosind instrucliuni Transact-gQL..... .. ..-'....'.210

11. SERVICII DE INTEGRARE A DATELOR............. ..........2I3


11.1. CorrapoNENTELE $i ft1\TCTIONALITATILE SSIS """"213
11.2.INsreLARE SQL SBnvERDATA Toors (SSDT) ""'2I3
11.3. GBSTILTNEA DATELOR, APLICAND SSIS PACTAGE DESIGNER........'...... .....2T7
1 1.3.1. Crearea Si exportarea pachetelor.........'.. """"" 217
1 1.3.2. Depanarea pachetelor,ss/S......'.' ""' 224
11.4.ExpoRTAREADATELoRCUATToRULASISTENTILu....'....'..- """""""""225
11.5. GpsriuNEA pACr{ETELoR SSIS iNltEotut- SQL SEnvERMANAGEMENT Sruoro .....232
11.5.1. Importareaunz,tipachefss/S.....-' ""'233
I 1.5.2. Executarea unui pachel ,SS/S.'..... ""' 235
12. SERVICII DB CREARE A RAPOARTELOR ...237
12.1. GESTIUNEA RAPOARTELOR CU AJUTORITL ASISTENTLILUI ........237
12.1.1. Crearea rapoartelor """" 237
12.1.2. Previzualizarea rapoaytelor.........-.-. """"""""" 243
12.1.3. Configrtrareapropriefdyilorrapoartelor."....... "244
12.1.4. Pttblicarea Si vizualizarea rqpoortelor ....'.-.. ""' 246
12.2.EotttREAPRoPzuETATILoRUNUIRAPoRTDEJAEXISTENT...'...... .......'.'...247
13. SERVICII DE ANALIZA DIMENSIONALA A DATELOR ......... ...249
13.1. IxTnoDUCERE iN OLAP """"249
cub
13.1.1. (Jn exempltt de """""249
13.1.2. "Tdierea" cttbului... """" 250
13.1.3. Metode de eonstruire a cub.nri1or............. ..........251
13.2. CnpeREA LrNUr pRorECT ANalysrs SeRvrcns ........251
13.3. CnBaREA UNUI Cue rorosrND ASTsTENTUL, DARFARA suRSA DE DATE... ................252
13.3.1. Construirea unui Cub nou ................ 252
13.3.2. Specificarea metodei de construire ............. ....... 253
13.3.3. Addugarea mdsurilor.. .....253
13.3.4. Addugarea dimensiunilor............ .....254
13.3.5. Definirea perioodelor de timp...... ..... 255
13.3.6. Addugarea calendarului special ....... 256
13.3.7. Stabilirea legdturilor dintre dimensiuni Ei mdsuri... ............257
I3.3.8. Finalizarea utilizdrii asistentului Cube Wizard...... .............258
13.4. RBvTZIJALIZAREA STRUCTUzuI CIJBULUI iw CueB DpsTcNeR ...259
13.5. CnEaREA TABELELoR-DrMENSILrNr $l TABELELoR-FAIrE. .......26I
13.5.1. Generarea unei Schemefolosind asistentul Schema Generation Wizard ...............261
I3.5.2. incdrcarea datelor ln schema relalionald .......... 267
I3.5.3. Procesarea dimensiunilor vs procesarea cuburilor.. ........... 270
13.5.4. Deffisurarea Si procesaree Cubului.... ..............271
1 3. 6. INrsnocAREA ctiBuLUI, FoLosIND LTMBAJUL MurrrnnaENSroNAL ExpnpsstoN s...27 2

13.6.1. Limbajul Multidimensional Expressions............... ..............272


13.6.2. Executareo interogdrilor MDX.... .....272
13.6.3. Explorarea dimensiunilor Si mdsurilor ......... ..... 274
BIBLIOGRAFIE ........277
Introducere

51
51
52
t2 INTRODUCERE
53
Microsoft SQL Server este un sistem de gestiune abazelor de date relalionale. Principalul limbaj de
i3 programare folosit de acest sistem este Transact SQL (T-SQL), care reprezintd o extensie a limbajului
SQL creatd de cdtre Microsoft qi Sybase.
i5 Codul debazl, pentru Microsoft SQL Server iqi are originile in Sybase SQL Server gi a reprezentat
,6 intrarea Microsoftului pe piafa bazelor de date pentru intreprinderi, concurAnd cu Oracle, fBM gi Sybase.
,7 Microsoft, Sybase gi Ashton-Tate s-au unit pentru a crea gi a scoate pe piald prima versiune numita SeL
t8 Server 4.2 pentru Win OS/2. Mai tdrziu, Microsoft a negociat pentru drepturi de exclusivitate la toate
versiunile de SQL Server scrise pentru sistemele de operare Microsoft. Sybase qi-a schimbat, ulterior,
i9
numele in Adaptive Server Enterprise, pentru a evita confuzia cu Microsoft SQL Server.
;1
;I SQL Server 7.0 a fost primul server debaze de date bazatpe GUI. O variantd de SQL Server 2000 a
fost prima variantd comercialS pentru arhitectura Intel. in ciuda amdndrilor suferite de SQL Server 2005,
;7
,0
acest produs a avut un succes foarte mare pe piala IT. Pe piala se observS, de asemenea, cd interesul cdtre
SGBD-ul companiei Microsoft creqte.
I
SQL Server 2008, cunoscut qi sub numele de cod ,;Katmat', a apdrut in al doilea trimestru al anului
2 2008, sub formd de soft-test, insd cu valabilitate generalS a apdrut in trimestrul al treilea, la exact trei ani
'1
de la lansarea produsului SQL Server 2005, care,la rAndul siu, a suferit foarte multe am6ndri la lansare.
z in cadrul evenimentului Pass Summit 2011, a fost oficial prezentatdversiunea SeL Server 2012.
.,|
Versiunea SQL server 2012 duce mai departe succesul inregistrat de SQL Server 2008 gi impresioneazd
clienlii cu noi capabilitSli aflate in str6nsd legdturd cu noile trenduri IT. Acest sistem contine o serie de
7
idei 9i concepte noi, care ulterior au stat la temelia formarii unei versiuni mai avansate SQL Server 2014.
-
SGBD-ul SQL Server 2014 este disponibil incepdnd cu 1 aprilie 2014 pe site-ul celor de la
Microsoft. Existd mai multe avantaje noi, care ar putea sd motiveze companiile sd mute bazele de date pe
sistemul SQL Server 2014: performanfd imbunatilitd, soluJii de business inteligence, p.o""rure in
memorie, disponibilitate mare qi recuperarein caz de dezastru, securitate qi conformitate, giscalabilitate
tel.
1. Motorul In-Memory OLTP
in SGBD-ul SQL Server 2014, a devenit posibilS optimizarea tabelelor selectate qi a procedurilor
stocate cu scopul de a fi incdrcate in memorie. Tehnologia In-Memory OLTP (aka Hekaton) este proiectat
pentru ttanzaclIi de mare concurenfd qifiilizeaz1,un nou mecanism de control pentru eliminarea retinerile
cauzate de blocare. SQL Server 2074 oferd clienfilor acestui sistem o cre$tere de 20 de ori mai
performantd, comparativ cu utilizdrii sistemului SeL Server 2012.
2. imbunitn{iri in functionarea AlwaysOn
Microsoft a imbundt[fit tehnologia integrare AlwaysOn prin extinderea num5rului maxim de replici
secundare de la patru la opt. Replicile secundare accesibile pentru citire pot fi folosite pentru sarcinile de
citire, chiar gi in cazul cdnd replica primard este indisponibila. in plus, SQL Server 2014, oferd,un asistent
nou - Add Azure Replica lTizard, eare ar permite crearea replicilor secundare asincrone in Windows
Azure.

3. Extinderea memoriei Buffer Pool


SQL Server 2014 prevede integrarea discurilor solide (SSD), fapt ce permit extinderea memoriei
Buffer Pool in calitate de memorie nevolatild rapida. RAM (NvRAM). Oportunitatea extinderii memoriei
tampon, cu ajutorul discurilor SSD, faciliteazd. aplicarea sistemelor in care memoria este activatd la
maximum. Aceastd op{iune imbunitd}egte performanla aplicaliilor OLTP. care sunt caractefizate prin
lecturd de mare intensitate.
Introducere

4. Actualizarea indecqii Columnstore


Cu aparilia sistemului SQL Server 2Al2,pentru prima dat6, au fost introduqi indecqii columnstore,
fapt ce au accelerat simlitor interogdrile la depozitele de date. In unele cazuri, este posibild creqterea de
zece ori a productivitdlii sistemului. Cu toate acestea, in SQL Server 2012, indecqii columnstore sunt
utilizafi doar in regimul "read-only". in SQL Server 2014, aceastd restricfie este eliminatd, datoritd
apariliei indecgilor columnstore actualizabili. Dar indecgii columnstore trebuie si utilizeze toate coloanele
din tabel gi nu pot fi combinali cu alli indecqi.
5. Controlul I/O a magaziilor

Gestionarea resurselor limiteazd consumul CPU qi resursele de memorie pentru un anumit volum de
munc6. in SQL Server 2014 poate fi extinsd raza de acliune qi permisi gestiunea resurselor llO a
depozitelor. Astfel, controlul poate limita resursele ftzicellO, alocate pentru firele la nivel de utilizator in
bazinul de resurse.
6. Power View pentru modele multidimensionale
Odatf cu introducerea sistemului SQL Server 2014, tehnologia Power View, care, anterior, a
funcfionat numai cu date tabelare, acum pot fi folosite gi cu modele multidimensionale (cuburi OLAP).
Rapoartele Power View pot crea o varietate de date vizualtzate, inclusiv tabele, matrice, diagrame cu bule
gi hdrfi geografice. Modelele Power View multidimensionale susfin interogdri cu analize sofisticate
folosind Data Analysis Expressions (DAX).
7. Power BI pentru Office 365 cu integrarea funcliilor de business intelligence
Power BI pentru Offrce 365 este un cloud bazatpe Business Intelligence (BI), care oferd solufii de
navigare a datelor gi vizualizare a capabilitalii. Microsoft Power BI pentru Office 365 includ tehnologiile
Power Query (fosta denumire - Data Explorer), Power Map (fosta denumire - GeoFlow), Power Pivot 9i
Power View.
8. SQL Server Data Tools pentru Business Intelligence
Noile instrumente de date SQL Server Data Tools pentru BI (SSDT-BI) sunt destinate reardrii
modelelor SQL Server Analysis Services (SSAS), rapoartelor SSRS gi pachetelor SSIS. Sistemele SSAS qi
CSS sunt acceptate atdt pentru SQL Server 2014, cdt qi pentru versiunile anterioare, dar pentru crearea 9i
implementarea proiectelor pentru serviciile Integration Service (SSIS) sunt disponibile numai pentru
sistemul SQL Server 2014. in versiunea preliminari a sistemului SQL Server 2014, ptogramul SQL
Server Setup nu prevedea instalarea SSDT- BL Aceastd componentd trebuie sd fie descdrcatd separat la
Microsoft Download Center.
9. Criptarea copiilor de rezervi (backup)
O inovafie muit agteptati a sistemului SQL Server 2014 arcprezettat-o dezvoltarea procedeelor de
criptare a copiilor de rezervd abazelor de date pentru a proteja datele stocate. SQL Server 2014 suportl
mai mulli algoritmi de criptare, inclusiv Advanced Encryption Standard (AES) 128, AES 192, AES 256 qi
Triple DES. Criptarea backup-urilor a sistemului SQL Server 2014 necesitb un certificat sau o cheie
asimetrici.
10. Gestiunea copiilor de rezervi SQL Server in Windows Azure
in SQL Server 2014, at fost implementate funcliile de backup integrare cu Windows Azure.
Serverul local SQL Server 2014 Si exemplarele maginilor virtuale pentru Windows Azxe suslin copiile de
rezervd ale magaziei Windows Aztre, c.p toate cd nu suntem fericili de perspectiva depinderii de
conexiune la internet pentru a efectua o r6staurare a copiilor de rezerv6. Posibilitatea credrii copiilor de
rezervd in Windows Azure este, de asemenea, complet inclusd qi in SQL Server Management Studio
(ssMS).

10
Iyts{$lare* Si r:*nfigururea SQL Se*,*r 2* I 4

,ta

nl
1. INSTALAREA gt CONFTGURAREA SQL SERVER2A14
ta
,le in acest capitol sunt tratate problemele cu privire la instalarea SGBD-ului MS SeL Server 2014,
gestiunea serviciilor gi inregistrarea unui server, lucrul ?n mediul SQL Server Management Studio, precum
9i administrarea securitalii Si a accesului labaze de date. in afard de aceasta, suni examinate tehnologia
client-server, componentele logice ale sistemului MS SQL Server 2014 gi principiile de gestiune gi
partajare a accesului la date [4].
ie
a
in 1.1. Sistemul SQL Server 2014

1.1.1. Baze de date client-server


Pdnd la aparilia SGBD-urilor de tip client-server, stocarea datelor qi procesarea lor avea loc pe
4 acelagi calculator. Dupd aparilia relelelor locale, bazele de date au fost transferate pe calculatoarele
'). centrale. Dacd un terminal solicita realizarea unei interogdri asupra unui tabel din baza de date, intreg
le tabelul era transferat pe calculatorul terminal gi aici se efectua procesarea datelor. Dar dacd existd mal
te multe calculatoare, care executd aceeagi cerere, in acelagi timp gi asupra aceluiaqi tabel? Evident, se va
produce o creqtere semnificativd a traficului in refea, o scddere avitezei de procesare gi, in consecin{d, vor
apdrea multe greqeli in sistem.

le in bazele de date client-server, situalia descrisd s-a schimbat considerabil qi, potrivit exemplului de
le
mai sus, interogarea solicitatd de terminal esie procesatd de server, iar la terminal se expediaza numai
rdspunsul. Astfel, se reduce fluxul de date in refea, cregte eficienla sistemului, micgorAndu-se numdrul de
;i greqeli.

Un alt mecanism foarte important al sistemelor cu arhitecturd client-server este cel de asisurare a
securitSlii, prin sistemele de evidenld a utilizatorilor gi parolelor.
ii
si
Pe piali, existS mai multe SGBD-uri care suslin arhitectura client-server. intre ele, se inscriu
Microsoft SQL Server, Oracle, PostgreSQl, MySQL, Sybase, Interbase etc.
;i
u
f
L
1.1.2. Facilitdli noi oferite de SQL Server 2014
la SQL Server a evoluat rapid de la un SGBD desktop mic la un sistem puternic orientat pe o
performanld gi scalabilitate inalt6. Deja, se cunoaqte faptul cd sistemul SQL Server este un SGBD de tip
client-server, iar odatd cu aparilia versiunii noi a acestui sistem au apdrut qi posibilitali noi de gi
gestiune abazelor de date. "r"u."

A
Microsoft SQL Server 2014, cea mai recentd platformi de management de date, aplica{ii qi
infrastructura de ia Microsoft, reprezintd noul trend in materie de Cloud OS gi deserveqte centrele de daie
)I
ale clienlilor, cele ale ftirnizorilor de hosting qi cloudul public de la Micrcsoft. Printre beneficiile unei
platforme consecvente se numdrd accesul ugor qi de oriunde la date, management, identificare qi
virtualizare [10].
SQL Server 2014 le oferd organizatiilor posibilitatea de a-qi scala, proteja gi accesa datele de pe
t. desktop sau dispozitive mobile qi dintr-un centru de date sau din cloud (public, privat sau hibrid). SQL
e Server asigura performanla mission-critical pentru cele mai solicitante aplica{ii debaze de date qi liweazd
e in acelaqi timp cele mai performante solulii de securitate, scalabilitate, accesibilitate gi suport. SeL Server
e 2014 iqi propune sd livreze solufii'de business intelligence intr-un mod accesibil cu ajutorul unor
instrumente cunoscute, precum Microsoft Excel.

Microsoft SQL Server 2014 permite dezvoltarea de solulii unice de cloud hibrid bazate pe Cloud
OS. Aceste solu{ii au un impact pozitiv asupra rezultatelor unei companii gi contribuie la dezvoltarea de
solufii inovatoare pentru aplicafiile debaze de date.

ll
Microsoft sQL server z0l4 es+;e disponibil in urmItoarele edifii:
. SQL Server 2014Enteryrise Edition
. SQL Server 2014 Business Intelligence Edition
. SQL Server 2014 Standard Edition

1.1.3. Componentele logice ale sr.sfemutui SeLSeryer


Datele, intr-o bazd de date SQL Server, sunt organizateinmai multe obiecte diferite. Microsoft
de
la o versiune la alta dezvolte sistemul prin introducerea unor tipuri noi de obiecte care mdresc
flexibilitatea
sistemului 9i o fac mai robustd gi utild. Aceste obiecte sunt ieea ce un utilizator poate sd
vadd c6nd se
conecteazd la obazd de date' Unele din tipuri de obiecte sunt specifice doar pentru
sistemul SeL Server.
Altele, sunt specifice oricdrui SGBD relalional. in continuar", prezentatd, o scurta caracteristicd a
".t"
celor mai importante qi des utilizate componente ale unei baze de date.

Databases
Denumirea de baz6. de date denot[ faptul cd aceastd componentd conline obiecte responsabile
de
reprezentarea datelor intr-o formi generald, precum gi accesul la acestea.
Tables
Tabelele, probabil, constituie partea principalS a bazelor de date. irnegistrdrile sunt stocate
sub
formd de tabel (la nivel logic) constituit din linii gi coloane. Linia este formata dintr-o secvenld
de
date, iar datele sunt reprezentate de coloane. Adicd, fiecare coloand este responsabild
de pdstiarea
unui anumit tip de date, pe care le grupeazd, dupd asemdnare. Mullimea de date dintr-o linie
formeazd o inregistrare.
Database Diagrams
Diagramele bazei de date constituie o reprezentare graficd a tabelelor, indecgilor qi altor propriet6li.
Ele faciliteazd indeplinirea unor sarcini, aplicSnd comenzi ale limbajuiui Transact-SQr. rj.
exemplu, este mult mai ugoard executatea leg[turii intre doui tabele, utilizdnd trasarea acesteia
de la
un punct la altul decdt specificarea acestei legdturi prin instrucliuni Transact-Sel.
Indexes
in bazele de date, indecqii sunt structuri adifionale folosite pentru accelerarea accesului la date. intr-
obazi' de date, un index permite SGBD-ului sd gdseascd, intr-un tabel, datele necesare. frr[ a scana
intregul tabel. un index intr-o bazE de date este o listd de valori cu locafiile de stocare a liniilor
intr-
un tabel spre care indici fiecare valoare din list6.Jndecgii pot fi creali atdtpe o singurd
coloan6, cdt
9i pe o mullime de coloane dintr-un tabel gi pot fi implementali sub formd de B-arbori.
Views
O viziune nu este altceva decdt un tabel virtual, rezultatul unei consultdri. Datele accesibile direct
intr-o viziune nu sunt stocate inbaza de date ca un obiect distinct. Ceea ce este stoc.at inbaza de
date este doar instrucfiunea SELECT, Setul de linii extrase de instrucfiunea SELECZformeazd
acest
tabel virtual, adicd viziunea. Un utilizator poate folosi viziunea, indicdnd in instrucliunile
Transact-
SQL numele viziunii in acelagi mod in care se folosegte numele unui tabel.
Schemes
Schema reprezintd un container de obiecte din baza de date unite printr-un nume
{Namespace).
Acest container se. utilizeazd pentru dgnumirea obiectelor gi grupdrii l,or logice qi pentru ulo"ur"a qi
controlul accesului asupra acestor obi'6cte. La crearea unui nou utilizator, ."ft"*u implicitd
a lui esie
dbo' E posibild specificarea unei scheme inexistente. Nu se permite specificarea unei scheme
implicite pentru utilizator, care este, deja. asociati cu un grup Windo*r, un certificat sau o cheie
asimetricd. ",

t2
{nstslares Si cunJigurareu SQ{ Sen'er 2{}14

Synonyms
Un sinonim reprezintd un nume alternativ dat unui obiect al schemei bazei de iiate. Aplicaliile-client
pot utiliza pentru referinla la obiect numai o parte a numelui, dac[ aceastd parte a numelui
reprezintd un sinonim al unui nume real, mai complex, dat obiectului. Acest instrument asigurd un
nivel de abstrac{ie care protejeazl, aplicalia clientului de schimbdrile ce pot surveni in numele sau
localia obiectelor bazei de date. Un sinonim aparline schemei gi, ca orice alt obiect albazei de date,
trebuie sd aibd un nume unic.
Stored Procedures
O procedurd stocatd (stored Procedure) reprezintd un grup de instrucliuni Transact-SQl compilate
intr-un singur plan de execufie. Procedurile stocate SQL Server returneazd date de patru tipuri:
o Parametri de ieqire, care returneazd fre date (intregi sau secvenfe de caractere), fie variabile-
cursor.
o Coduri de returnare, care sunt ?ntotdeauna valori intregi.
o Un set de rezultate pentru fiecare instrucliune SELECT din procedura stocatd sau din alte
proceduri stocate apelate de procedura datd
o Un cursor global care poate fi indicat din exteriorul procedurii stocate.
Triggers
Declangatoarele (Triggers) formeazd o categorie speciali de proceduri stocate, aare se executd
automat atunci c6nd o instrucliune DML sau DDL este executatd asupra tabelelor sau (in cazul
declanqatoarelor DDL) chiar qi asupra serverului intreg. Declan;atoarele pot extinde logica de
verificare a constrAngerilor de integritate abazei de date, valorilor implicite gi regulilor. Asemenea
procedurilor stocate, declanqatoarele confin instrucfiuni Transact-SQL.
Func{ii
SQL Server 2014 oferd o gamd de funclii incluse (built-in), care permit executarea anumitor operatii
de procesare a datelor. Existd posibilitatea de creare a funcliilor definite de utilizator. De reguld,
funcliile sunt specificate de parametri, insd existd gi exceplii - funclii ce nu au parametri (aceste
funcfii, de obicei. se afl6 alituri de cuvdntul DEFAULT). Parametrii care specifici, baza de date,
calculatorul,loginul sunt, deseori, oplionali. Daci aceqtia nu sunt specificali, implicit este utilizatl
baza de date curentd, calculatorul-gazdd etc. SQL Server 2014 distinge 4 categorii de funcfii. Cu
cele mai importante se va face cunoqtinld in procesul studierii limbajului Transact-SQl.
Tipuri de Date
in SQL Server, fiecare coloan6, variabild local6, expresie este asociatd cu un tip de date. SQL
Server oferd o gamd foarte largd de tipuri de date. Cu toate acestea, in Transact-SQl sau Microsoft
.NET Framework, utilizatorul poate crea tipurile sale de date. Tipurile de date alternative (definite
de utilizator) sebazeazd pe tipurile de date din sistem. Caracteristicile acestor tipuri de date preiau
din metodele gi operatorii claselor create in limbajele susfinute de Frar"aework.
Reguli
Regulile sunt instrumente care indeplinesc aceleaqi funclii ca qi constr6ngerile CHECK. Utilizarea
constrdngerilor CHECK este mai preferatd pentru restriclionarea valorilor coloanelor. Acestea, de
asemenea, sunt mai concise decAt regulile. Asupra unei coloane poate fi aplicata doar o singurd
reguld, spre deosebire de constrdngerea CHECK care poate avea o aplicare multipld asupra unei
coloane. ConstrAngerile CHECK sunt parte componentd a instrucfiunii CREATE TABLE, in timp ce
regulile sunt create ca obiecte apa'i1e qi apoi sunt legate de coloane.
Sequences
O secvenfd este un obiect din schema definit de utilizator. Rolul unei secvenlei este destinat
generdrii valorilor numerice, conform specifica{iilor definite la crearea secven{ei. Secven{a de valori
numerice este generatd, intr-o ordine crescdtoare sau descrescdtoare, la un interval definit.
Secvenlele, spre deosebire de coloanele de tip ldentity, nu sunt asociate cu tabelele. Aplica{iile de
utilizare pot referi un obiect de secven{6 qi coordona valorile cheilor in mai multe r6nduri qi tabele.

IJ
1.2. Instalarea gi configurarea sistemului
Pentru instalarea sistemului SQL Server 2014, separcurg trei
etate consecutive [4]:
1' Controlul necesitSlilor hard gi softwarq controlul configuraliei sistemului,
controlul setdrilor de
securitate.
2. Derularea procesului de instalare a sistemului SeL Server
3. utilizarea instrumentelor SeL Server pentru configurarea sGBD_ului.

1.2.1. Capacitdlile hardware 9i software necesare


Realizarea instaldrii necesitd, in primul r6nd, cunogtinle
cu privire resursele hardware. Necesitatile
minime pentru sQL Server 2014 diferiin funcfie de versiune"
cerinlele generalizate pentru SGBD_ul SeL Server 2014: "i";;;.1; #il;;;;;.;;;Tj";

Hardware Configura{ie minimi


Frecvenla minimd:
Procesor x86: 1.0 GHz; procesor x64: I.4 GHz
Tip procesor:
Procesor x64: AMD opteron, AMD Athron 64,rnterXeon
cu Intel
EM64T,Intel Pentium IV cu EM64T
Procesor {86: Pentium Ill-compatibil sau mai rapid
Minimum lGB (4GB sau mai mult, este recomandat), pentru Express
Edition minimum recomandat este 5l2Mb.
DVD ROM Drive tru instalare de la disc
iu pe discul r in functie de confi rarea aleas6, minimal necesitd 6 GB
- VGA 800x600 sau mai mare
ln urmitorul tabel, sunt prezentate cerinlele soft generalizate pentru
sistemul sQr s**o zot+

Sistem de operare windows 7 SPl sau mai superior


superior
- windows Server 200g sp2 sau mai

.NETFramework3.5 Spl
Versiunea 7 sau mai s
Windows PowerShell Windows PowerShell2.0

1. 2. 2. I n stal area sistem u I ui


Procesul de instalare a sGBD-ului sQL
lerver 2014 sepoate deosebi un pic in funclie de edilie gi
componente selectate sp-re instalare. Mai jos se descrie pro."r,rid" instalare a sisGmului sel Server 2014
Development Edition x6 4, utilizdnd asistentut.
1' Pentru a porni instalarea, se acceseazd kit-ul de instalare, qi
se aplici un dublu-click pe figierul
Setap.exe, asistentul de instalare lanseazd SOL Server
Instattation Center.

I+
{rusfcJnr*rer,si t:onJigurure* SQL Sen'er 2{} l4

Flcme !ha1e Vrerx Mana$e .

de
-* i# r Ttrs FC r DsD Drrve te,: sql2itia-rNu--e1 Seerch *
*3
$ii

F trarn e Sate rnsudifiesl Typu


L;!-?f Favcritec

, ,""'X BesletoP fult ftll_EFtU_L? 3i?3i"3*14?*4 FM File f*ld*:


i i^|S Fe-,rnfclad! j redist 3.i211?*14 ?r{rl F l.'i File f*{d*r
ile
ea : i--,,ffi Becent pfaces ::..:; resBurce5 l"a:,i?*l4 ?,f5 Fit6{ File fsf$*r
,$l Streanrl*sight t/t3",G*14 ?*,ri F*"4 Fil* fclefer

:Si ltrls Pc i; lools l.J],t3*14 7:jl3 Pt.4 Fil* lc!d*r


ffi';$ Derkt*p :,;; :c6^l l,f3,rei14 ?:i13 F?,rl Fiir fald*r
H'-iS Decuments $fi eut*run.inf -"ta-8 J",'*i?*14'i,*:3$ Ftu! 5r*up lnfarrr
-g
Bl^ -;@ Do'r,rntoads f ,Cd li:$rl*l4 lrliAl'",1 iit'.'ll Fil*
'dp
s- =,:* h.'luti. 4,?ljzSl4 3:1? Pl'{ Applireticn
$-1$ eirtur*n il1?.i?*1jl 11:JlAF-l Xl+l| fr:nfigr
m-.$* vi*.$s $ SqtsetupBootstrapper.dll :..'?1 j,'::i1 4 l:2,* F ti4 *.pplicaii*n ,

,.:.
llr..@ Systenr {Ci} J{ sqmapr,srl 2.'?1#1i14 3:3* PP* Applic":tiu-n ,

pata {pr}
H &
r:ir..,."*. uo rflnt c fF'1

2. Pentru a porni instalarea noue, in partea st6ng[ a ferestrei se selecteazd meniul Installution qi
apoi in partea dreaptd se face click pe New SQL Semer Installation or Add Features to an
Existing Installation.

'%E:l;ng 'i '=HfTf '* '-+; *-**.userver-rt*nd-atanet*stallati***ra,ddfeat*rect*anaristing


fg1
-ru
:::::::::::::.::: tn*a*a*s*
I: l?fl#
:j#::;:;;:; Launch a whard tc instalt S*L Ser"rer ?S'14 in a nen-clsstered
enviro*rnent pr te add f eatr*res to an existing SQL Ser.rer ?814 instance.
=.s,i.ffiS.
,lcob._. =
j:i;: ;',i:; I
:

i '.{t
,l :..,9-i;;..(, .: :'-rl
qr#
,,.,nesoufges .1.":
!:;:i:t:.1'.
: ./,7 i,,:, -- Luun.h a wizard ts instalf a singfe-node:5QL Server l8l4 failwer cfu.ster,
, -t,,
I
1.: [. .t : t=
A$ganced
i
i
,,:,;,:
tlilildtt tt-] ,,fffir Add n*detea5QL Sen'*rf*ilcver cf$st*r
U g Lau*ch a lvi:ard ta add a *pde ta an s*=tinq 5QL Se*er 20]4 failcver
Op-tionc
cfuster.

ffi UpErade from lOL lerver i$0l 5QL Server 3ffi8. SQL S*rver ?SES FJ or

S1
?{l SQLServer1o13
Lau*ch a raiizard ta upgrad* 5QL Serurr trffi{ 5QL Server !**S" SQl- Server
t4 2&*S RZ ar SS-L Seruer i0.12 te 5QL Ser*er 2$14.

ul

Mi c*usoft "SQL 5erver20l4

i5
Jlrsl*lar"-* ,si Se*"er 2014

3. Prima fereastrd a asistentuiui de instalare este Product key. Se activeazd. radio-butoanele


respective pentru a indica varianta gratuita sau cu platd a sistemului SQL Server. Dacd este
activat butonul Speciff a free edition, mai jos, devine activ un check-box, unde se poate alege
o versiune gratuitd a sistemului SQL Server. in cazul in care se alege varianta cu plata (ie
activeazd, butonul Enter a product key), pentru a continua instalarea, este necesard inserarea
numdrului de identificare a produsului (PID) qi apoi se apasd butonul Next.

-rfii;::im
or sel Seruer'?o,o ,o,n*,,

Product Key Validate tir.s ;nstance of SQL Sens Z0 f4 by entsrirg the :5-chdnrtef key front the l"4icroroft
Ltcense I erm9 certifirate af autftenticiry or produrt Farkig.ng. Ycu can also sperify a free edition r:{ sel kn e( suclr
rs Evaluaticn or Expresr [valuatjan has the iargst set cf SQL Seruei features. as dmunented in SeL
Gfebal Ru[$
seruer Boolcs online. and is xtivated with a 180-dey expirai.cn. To upgmde f rom ane edition to
Freduct Llpdate: anuther. run the ldition Upgrade lViz,:rd.
lnstal[ getup Fifes
Inst6ll Rrles fi Specifu. a iree rdiii*nr
Setup Role Fr*ll;ircn
I
Feature Selecticn

Feat*r< R*fer
fJ Enterthe product kty:

Feature Coniiguraticn Rules

fuady t* Invtail
In:tallation Frcgrrss
Complete

< Strk

4. In continuare, se deschide pagina License Terms. Pentru a instala SQL Server 2014, este
necesar sd se accepte conditiile de licenld prezentate in fereastra din dreapta. Se activeazd
radio-butonul I accept the licence terms, apoi se apasd Next, pentru a continua instalarea sau
Cancel, pentnl a intrerupe instalarea.

l6
fnsfcJ#rsrl 5i confgurare* SQL Semer 2014

e
a
Froduct Key
SOfTWARE LICEIEI TERII}S
k*TT.*l* :,: ,i',
Globdl Rut6': :
sQl_ sERlrER ?{)14 IlElIfN_SFfR

Freduct [Jpdats
license terms are a* agreement b+txeen F4i{rps*ft CarFor*tlon {or based o* wlere y*u
In;talt SeiupFi[x : : cne *f its affiliates) and you. Phase read the*l. They apply to tle sofh*ar* nerned abcve,
lmtalt Ruls includes the media on which ysu received it, if any, The terms also Bppfy to any Microsoft
:

Setup Rofe
uFdates,
Feature Selectien

Fe:ture Ruleq supplement:l

Featun Ccnflgsctisn Rules


Rea ytelrotell
4*#
Copf Print
lnst*lfation Freqres p I acept the iirense tffi
Cemplete

a- Tum on {uitoms Lxpenmce lmprc?ffieftt prcgnm i"C[!P'] and trror Feporting to he{p jmpmva&e
u qualiry, reliabiliry and pedempnce of Micro*ft SQL Seruer 201.1.

See ihe futiercsf i 5*L 5effer 3* X 4,Frfu aey S'iatement fer mqry infermsil*n.

" Micrcnft SQL Seruer 20 t4 afso includ*s s Visual Studio romponent r.hat lvill hane {ElP sEtliags tLfned
r:ff by defrult. lt t/i:url Strdio is i*stailed, this compo*at will use the LEIF s*ttings forViwel Studia.

5. Mai departe, la pasul Global Rules, asistentul va parcurge mai multe verificdri gi va trece, in
mod automat, la pasul urmdtor, dacd nu vor fi depistate erori. In caz de egec, la verificare,
asistentul va livra mdsuri de corectare pentru a face posibild continuarea procesului de
instalare.
6. Asistentul trece la urmitorul pas - Product Updates. Pentru parcurgerea mai efectivd a
acestui pas, Microsoft vi recomandd si avefi o conexiune la internet activat5. Conexiunea va
oferi sistemului posibilitatea sd descarce pentru produse SQL Server eventualele actualiz6ri.
in cazul in care nu sunt descoperite actual:zdri ale produselor, asistentul va parcurge pagina
aceasta frrd a o afiga gi va examina urmdtonrl pas de instalare.
Un alt caz cilnd poate apdrea fereastra Product Updates, este acela in care opliunea de
ste verificare a actualizdrilor este deconectatd la nivel de sistem de operare din Control Panel.
Vd Pentru a include actualizdrile la instalare, trebuie sd fie marcat butonul Use Microsoft
;au Update to check for an update, apoi se face un click pe butonul Next.
4
Pe pagina Install Setup Files, sunt afigate informaliile referitoare la progresul de descdrcare,
extragere gi instalare a figierelor. In cazul in care se constati o actualuare descdrcatd la pasul
precedent pi ea este specificatd sd fie inclusd, aceastd modificare, de asemenea, va fi
instalatS.
8. in continuarg apare fereastra InstaII Rules, care lanseazi modulul de control al configuraliei
sistemului System con/iguration checker pentru depistarea problemelor ce pot apdrea la
etapa de inilializare a instilSrii. Mesajele apirute pot fi vizionate sub formd de rapoarte
detaliate, apisAnd butonul Show details sau acces6nd meniul View detailed report. Raportul
reprezintd o listd de reguli care trebuie sd fie indeplinite gi statutul acestora. Dacd cel pufin
una din reguli nu este respectatS, instalarea nu este posibilS. Dacd toate regulile sunt
respectate (stafutul este Passed), asistentul trece la etapa urmdtoare in mod automat . Dacd
weo regulS are statutul Failed, atunci instalarea se anuleazd pdnd la corectarea cauzei ce a
provocat eqecul, adici se apasd butonul Cancel

I7
ftzst$lr#ee Si cottfrgilr$rea SeL Sener 2012

--

Produrt Kery ,
Failed S. Warning 0. Skipped 0.
Liceme Terms
6!*bal R*!s
Fr*d*rt Updatx l-Hd" d""ttr .;
lnst*ti Setup Files
Yim drtailed re*srt
lrgt*ll R$ls :

Setup Rsfe

Fedure Sefection
Frature Rul*
Feature Ccnf iguratian Rules

Rea{r te Instali
Instrliatian Frogrrss
Ccmplete

"Y%
ffi jBlack instalf rphen Mirrrscft 5eL geruer20.'4 CTpt ;r
t;*ffi . '*_ I

< *al {ancei ;

Setup Role
Pentru instalarg sunt disponibile 3 opliuni.
o Se alege opliunea SOL Sewer Feature Installation, dacd se dore$te
instalarea
componentelor SQL Server native: Database Engine Semices,
Analysis Semices qi
Reporting Semices.
o Optiunea SQL Semer PowerPivot for SharePoint se alege pentru a instala
in
SharePoint componentele Analysis Services qi PowerPivot System
Service care
ulterior vor fi utilizate pentru gestiunea tabelelor Fivot din Excel.
t Opliunea AII Features With Defuults instaleazd toate caracteristicile disponibile
cu
setdrile implicite. Setul implicit exclude serviciul powerpivot
din Sharepoiit.
in cazul nostru' se alege SQL semer Feature rnstallstion sau AII Features
lltith Defaults,
apoi se apasd Next, pentru a continua instalarea sau Cancel pentru
a intrerupe instalarea.

18
fm.sf6frire$ gi co*fg*rareu SQL Server 2014

10. In fereastra Feature Selection, se aleg componentele SGDB-ului ce vor fi instalate,


select6nd weun obiect in panelul Features din centru din arborele de componente. In
panelul din dreapta Feature description poate fi cititd o scurti descriere a acestuia"
prerechizite necesare gi spaliul ocupat de discul rigid. La instalare pot fi programate
diferite combindri de componente. Vom selecta toate opliunile in afard de Reporting
n
Services - ShsrePoint Si Reporting Services Add-in for SharePoint Products.
Tot in aceastd fereastrd se poate modifica adresa directoriului unde va fi instalat sistemul.
Modificind datele din cdmpul Instance Root directory se editeazi directorului-rddicind al
instanlei. C6mpul Shured feature directory permite editarea directoriului componentelor
comune pentru toate instanle SQL Server pe serveml dat. Apds6nd butoanele Select All
sau Unselect All, pot fi selectate sau deselectate, respectiv, toate componentele din
arborele de componente. Dupd, se apasd butonul Next.

t9
i.*rstciJr:&:{? 5i c*tzfgur*rea SQL Sen'er 2012

Feat*re Selestion
kltri the kelcFr {st!ree'! :f,stalt.

Product KeE Fe6t! res: Frituf* dee:ri*i{trr


License Terns lnstance Featsres ;l r;;ilil d#;#;;;;#; ;. ;;;;;;;-;
Glcbdi R,rfs -]'lW,.W*
.Y *d.d**;i.i$d6; i{W
i
for storinq, proressing e*d :ecuring data. The .

g lQL 5eruer xepli(alitrn Batabase Engine prwids ca*trslied acces


Prad*<t Updat*
g Fufi-Tsi dnd Simantic Ertr:iion: far sea tl*l""Ldl.lr-"fi-"tgf?::-'-:i191#1i:-o "
In5t3[ 54UF'ilS
!; Data Qurlity 9eruice: Prereq"i:ireE f :r :eierted f eBares.
lnstal! Ruis
PiAaalysis 9evicer I Akeady inrta'ledl
)(sp Note i7 Repor-ting Sertices - Ndlir'e
i r' t/indcrs FgrverSheii i.S
Feture Selsiion 5ha..d Featuret j -. tu1irr.o.:ofr".lf|IFT q.l4l1pwitrk f-i
Featrre Rties I Reporting Serric* - 5harePoint
f] F.epcting 9eruices Add- in f qr tharePpint Pro, li:k Spae iequire*enis
ln5tance l"niiqsf nt;on
iJ.; irrra Qsali+ iiieat
5er;er C*nf!grraticn
it_j C!ieni iaDis a6niecivrty Drire (:: 4743 ldB required" 5'191tr lvlB aveilalrfe
Databa:e Engine fcn{iquratio* il Inteqr+ticn gevi<*
4n*lysis Sen ices Configuratie*
Reparting Seruicr Ccofaguratien

DistFib$ted Replalr Contrcile.


.'*e.ilri(;c;oft 5AL Se:rei.
Distribsted Replay Ci;eni
FeaturE Cerfigurat;en nules
In5lenIe r*cl iireEletyi
- i,', Pr+9ram
*------*"^-""
, . r,.*I
F
*-- ---- - - "--'"' -- -''':"-"
!her:d Ieafi re rlireccry: tjs! i {Et .,l : :::j: iaLr+rt.:il
Reidy ts l.statl

lnsialleti+n Pregress ther:r1 ie,riur: $irec:cry irS6l

{ 8a:k

11. Fereastra Feature Rules - SQL Server Setup vahdeazd configuralia inainte de a frnaliza
operaliile de instalare. Mesajele apdrute pot fi vizionate sub formd de rapoarte detaliate,
apas6nd butonul Show details sau accesand meniul View detailed report. Activi6lile
aplicate in aceastd fereastrd sunt similare cu cele din pasul 8.

Feature Rules
Setup is rurniog rJls to deteffirnE if ihe ;Fsteilaticn prxss w;li be bleks. Fcr ftDre ;nfcrutrcn, cl,ik -eip

Prcdbct trey 9peeticn cemplel*C. P:sced: J. Failed {. W*rning !' 5kipg,eC 0

License Terre:

Gletrat Rufe:
l-H;;;;;;; j
Freduct Updates
i, l "H::
lnstnf! geiup Flfes Viaa de:aileci repar?
lnctal! Rvle
}e:up (ore :
t-;:):, ":
FeEttrre 5Etecticn Fri+r Vi5!3i 9t*Cic :1.ii I in:lantes requtrin 3r::ed
::l) .

Fe:ture Rsles j'f'


f_:::'' l
,
9QL 5eruer 9*+fysir 9erric* 9eruer l"4sde and Edilis+ f,hec!
_&9:Ed
nrtan <e C(.nliguf sli+* l"lirrcsoft .NET Fram*rprlt ?,i 5t*.ire F+ck
I

5erer fe*fig,aratirn
t$l
i
1 is required Pas;ed

uataba;e tfl 9ine i crttrquratrcn


.A,aalysis !eruices ionfig*r+iio*
Bepartin g 5*rtir:s C+niagu,iti+n
Disiribated Replay Centrclle
Distfibqted F.epln? Cl;ert
Fealur- tcolr9u'dttof, <$e5
lieady to 1n:iat!

ln:tallaliun Pragrss

Bqk

20
fpesfnJirrrrs 4i t*nJigu*rre* SQL Sem-er 2014

1 .2.3. Co nfig urarea sistem uIu i


12. in urmdtoarea fereastrd, Instance Configuration, se specifici numele instanfei sau sufr,xul Id-
ului acesteia. Implicit numele instanlei coincide cu Id-ul. Acest lucru este specific gi pentru
instanlele numite. Pentru a da un ld-sufix diferit de numele instanfei, se editeazd cAmpul
Instance Id. Numele implicit al instanlei qi Id-sufixul e MSSQLSERWR.
in c6mpul Instalted instances se pot vedea instanle ale SQL Server care, deja, existd pe
calculatorul dat. Pentru a continua, se actioneazd butonul Next.

t*rff::::::t"::::ro
so,- *,;n**n.e or s*L leruer, Insrance ,D hqonres part or Ehe insrorarion path.

Produrt Key fl B*9,ault in=lante

License Terms
fi H*nred insi-anre: l','15::QLI"i{''; lF.
trlobal f(ul5
Prcdrci Updatel
Install Set*p Fites [n:i=nee ]Dr SERVEF.

lostali Rules
getup Ro[e

Feat*re Selectien SQL Serutr direr:oryr C:1Fn:grar:., Fiks'rMicrassfi 5QL 5erue*rMS5*l-? I.t{$tQLgaRtr'ER

Feat*re Rulg Anelysis Sertir* directorS: Cl,Prograr* Files\lvilitrxsoft 5Ol 9eruer\hl5A5i Z.ill55Qi-9e flVER
ZA
I nsta*ce {o*{'qlr raticn R:p*r?ing Sen:irc dir*clery: d:'rFr*gr*m tileslh4irr,>sa* lGL !erverlf"'15R5"!2,1!"']!9*i-SEF,VE*
Seruer C-cnfiguretien
ile lnrtaliad insiances:
Sataba*e engine Conf iqr.rr:ati*n
ry
Analysis Services Configuration I Instance |irme lnsiance lD Ftatur*s Edition Vrr:ian
Reporting 5ervices Conf i guration
0istributed Replay f ontrcller
Distributed Replay Client
l-eature LSnttguralren f{ules
fte*dy ts !nstall
In<i*fX*tion Fr*gress

i3. in fereastra Server Con/iguration a asistentului de instalare, este neaesar sA se atribuie


serviciile SQL Server pe contuile utilizatorilor din numele cerora vor rula serviciile
respective. Se poate atribui un cont pentru toate serviciile sau se poate configura fiecare
serviciu individual.

21
irc,ttcsJrsrE*a $i c rarea SQL Sener 2012

"

li; ff1. -,
i""r*:"
...u,:
":"
Product Kei

ucenie lermt
.. SeruiceAccount5 ,.-:::::'.":
r^il,ri^-
I
_
Globel Ruls
Mitr*:eft rerommends that y*u use n 5eFaratr eicsunt {Gr e;ch SQl_ Server :tnrice.

Product Updates Seruire Account Ftame


I Pesvrcrd 5tertup Type
ln:ialt Setup File: 9QL .Seruer Agent i ruT 5erv;ce\5O15[RYERA... ; iAuton:atic
]
Install Rutes SQL 5eruer Databa;e Engine F,lT 5eruice\MSSfi LTERVER
{-*^-----*
I
5etdp Hole SQL 9erver Ana}ysi: 5eryires
j{ -- ----
Feature 5efectisn : ]uL ]ervEr HeFD|1tng 5e.Jlc5 NT SeruiceiR rporl5er"'er
Featlre P-*ler 5GL leruer lnirgrttirn 9eruirel il,$ ldT :5en'i relfukCt;5rrv.er.,
Inst*nce Ccnfiguratl*n lGL Sep;er Dirtributed Replay lli<nt NT 5esice\5QL Server 0
Seruer {mfry*ratbn 5QL le*"er Di*ributed Repfav Ccn... j IJT Seruice'\SQL leruer D
ri-:.-4
Dat*basa tnqine Conf iguratlcn tttt Fiiter Daenrsn Launc,,, ilT sroiael44SSAtFeLa,.. j

Analysis Servi res f onf iEur.:tic n SQL Seruer Erowsrr

Reportin g 5eruices C*nfi guraticn

Diicriouted Replay (cntraller


Sistributed Eeplay Ctient
Feature C*nfiguratinn R*ls
Ready to Install
ln.derllation Progrers

s$sfisffiffiwrffi;F.ffi

Pentru alocarea serviciilor pe conturi, se populeazd cAmpul Account Name. Microsoft


recomandd sd nu se lase c6mpul Passworrl necompletat. in cazul dat, se aleg conturi definite
in sistemul de operare local sau in domen OfT AUTHORITY\SYSTEM). Aceasta inseamnd
cd serviciile vor fi rulate de sistemul de operare din numele contulLri local.
Tot in aceasta fereastrd pot fi specificate serviciile care vor fi lansate in mod automat, manual
sau dezactivate. Pentru inceput, este nevoie numai de serviciile SOL Semer Dutabase
Engine $i .tQI Server Agent. Restul serviciilor vor fi lansate manual, dupd necesitate. (Este
important sd se lind cont de faptul ca utilizatorii sirnpli nu pot lansa procese de sistem.)
14. in fereastra Database Engine ConJigurayion se alege modul de autentificare de tip Windows
tip Mixt (autentificarea SQL Server impreund cu autentificarea Windows). in cazul in
salr de
care se alege modul Mixt de autentificare, automat se activeazd login-ul de SQL Ser-ver
system administrcttor (sa), care este predefinit in sistem. Pentru acest cont, este necesar sA se
creeze parola de acces (cAmpurile Enter password qi Confirm passworA .
Pentru a trece la tab-ul urmAtor trebuie specificat cel putin un utilizator care ar ayea rol de
SQL Server administrator de tip NT. Daca se doreqte ca acest rol sd fie atribuit utilizatorului
curent, se apasd butonul Add Current User. Pentru a alege alt cont de administrare a
sistemului SQL Server, se apasA butonul Add. Daca se dore;te sd se excludd vreun cont din
lista administratorilor, se apas6 Remove.

22
fmsfr:i:;'se$ 5i r*r1li3lr;-:;,'ei SOL Ser,-er 2014

F
Er

"::tJJff::",:::jj:::I-n" **" 3dm,n s,.3,.6 Enc da,a dirs,rr;*

Preduci Key Se.,et Colfiqurdticn Data Dire.toae ; niisinf,oVt


Licensr Terms
gF.sif]. thp euthrnt;<aiion mcuje and +dminidrei** lar ihe Detebas< Engine
Glcbai F.gles
Predu.t lJFdats ,{uihentif, e:ian li{ede
-
l*:tall 5etup Flle
il lffiriws authenliEatiDn trsde
IEtillRulet Mc,,Je {gGL gPrs 3lthentic:titn asrj Vt;tdai5 auihenlicaiianJ
{l} L{ired
)dup xole
Feiture Seledi6n
5p<i$, the passrvcrri iDr the srf,L :ieBer qy!:er idBinittGtof l3i a{ount
ieirute fi!les
lnranse Canf grrrdtisni

-',tryer
(enliquraticn
Databce Eqg5re {mf klurtiis Spsiy 5QL 5e.':r admin;siraicE -
Analyris Seruic* Cc*ftg!.atioft : SCI seF,,er edmin;strat$.!
Repoltitrg Seriices Conf iEuraiion I ha+e unredericted accw
i tc the Datnbate E*ginE.
D;stributed Replay Centteiler

li ;;,.;;.;;";;;";,'
,ienti4uret.ron
F*ture Rufes
f,i
l:d BeaCy ta ln:tall
lnrtulrution rnos.ou
f4
H
--- iilexi ) Ce*rel

fu*=.r- :l:l:s ffi

Tot la aceast5 etapd (Database Engine Configuruyion), trebnie menfionat cd tab-u1' Data
Directories se utilizeazA pentru definirea directoriilor de instalare a figierelor de date, diferite de
cele implicite. Pentru a modifica ciile spre directoriile de stocare a figierelor, poate fi utilizat
butonul Browse sau acestea pot fi editate manual.

;oft
tite
nna ":::n":*:J:::::::::'1,*"*o.adm,niffi ,crsandd',adir*,oria
$
rual -w
gse P:J6UCI KS/ j Seruer,C,*n{igwation llate Direcicris ; FILESI"'.ESM

Licen:e Terms I :Ji

15t g C\Prcgram Fit*\|dicroreft 5QL ieper\ ,^ l


GtgBaf l.*leE Daia rci dieclrry: ]

Prcdutl Updates &,:tem datab*e dirmtary; C' Program i;l$1 l,lrcroraft 5CL
,vft
5erue*,t.{S9Dl t ?. &4S9QL5EF"I!81f-1 55Q11 D*ia
)ws lnral' 5etup F!te9

lin lr::iail F.ul<s U*r d+ttbrse direciary.: i D:\dbdat*

1'er >i:ut Fcre


; U:er databas: i+g dtreclary: : Dt dblcg
ise i=eicre 9eleatiqo
l--- - a

:9:iLt Flsld lerEp uB qf:i:6rr'l


i:f :-Y:-":L391?::*i:1ll*13Yil?f t'l:-iFl:lf l-191'-Y:: l,_,- .:
re:ianre Co+iiguratian i : --1
lde j Temp DB lc.5 dir*c:oryr ::,le4rlsJirossft 5il-L 5er,.en l.,,1!SeLi Z.rrI95CL5EF.'!.EFf.$tssQLlttrG :
;:rrer (cnfiguration : -----i
..........1

ulLri Datahce Erryire {enfigunti* i Barkup dir-'iery:


j Dildb_Sdrkup ; . .........1

..lre;;:is 5er;icar (onfiguration


din i.::nrilg 5err,ice Confi g{rati+n

li..ir acec Reciay funirolfer


Ii;rrs;:ec Seplay iiient
::::tr:'i srf i:uratiea Ruls
:.::3. l: nii;l!
--:ii;::c', ?rcgr*:

I $f,jcn!0g$-*mf i'sri[a:=:f ,-:;*:;',,,:f *n=-: i

z)
rurea SQL Sener 2Al2

15. in fereastra Analys-is Server ConJiguration. apdrutd se executd operaliuni de configurare a


serviciului OLAP. In cazul nostru, rdmdne totul implicit.
Restul setdrilor sunt similare cu cele aplicate la pasul 14, Databsse engine conjiguration,
Pentru a trece la etapa urmdtoare de instalare, este necesar sd se rp"cifi"" cel putin un
utilizator care ar avea rolul de administrator Analysis Server la nivel de sistem de operare.
DupE setdrile respective, se apasd butonul Next.

16. Fereastra Reporting Semice ConJiguration apare in cazul in care, la instalare, se alege
opliunea Reporingt service. Aici poate .fi specificat tipul serviciului respectiv, bifhnd una
din cele 2 opliuni active:
o InstaII and ConJigure
c Install only
Op{iunea ReportingServices SharPoint Integrated Moele, Install OnIy
din cauza op{iunilor de instalare alese anterior.
- este dezactivatd

aA
l#.rir:J#v."i gi t*nJig*ruret! SOL Server 2014

Reportiry Services er*f iguration


l
Specrfuihe Repoding 5*ices configuntis nde.

Frad*ct Kry Reccd,inq 5ervks histi Fdode

License Telm
$ tnsrsll and <onfigure,
Gleb+l Ruls ihi reprd servs in natile nadt. Th: epcrt :exer ir cp*atianal aftrr
lng'*lb ard <c*figur*
Prcdur! updat* !et!F smFlite5.
In:talt Setup Fil* f} fn:tall only.
In:ta|! Rute: |nsialls tlre report seryef fi16. Aftet (<erices Ceof:Euration lr{;nager
'astall;do4 use Repening
)etup xole to ccnfigure the repori serrer fer neti{e rode.

Future Selectlon
Repcfing SeBic* 5h*rePoinl lntegratei lrode
rstufe KU'E5 ,,,+

In+atrce {onliguratiDn
!ns:ill5 tlre:epc.-i :rBer fil<s" Ai*r it:.ta:laf,cr u:e Siareilcint ier'ir;i ACr'.lni:iraiion tr
5enrer Canfigurallon
romplel: llr* rs*.{quraii**. "'l*rify tf,e 5C.L 5tn.:r ie:ri1:i'g StBc*s l*-rtire i: tiz.ird er$
uat3base LRgrne L onilsur3tion :.ee;e el?e;gt one'-',]L jer,,er R:ac{tjr:* len,ce: s:n,ic: a;cl:ciii6a. iot n:re sicmrafcr
&naly:is 5eruices Conf iguration ,::ick F:ip.

Reporticg 3erukc fcafqerra


ur5tE Ddfl trPi3y Lof,rtQilEr

Distributed REplay CiiEnt


Feature Confi guration Eules

Ready to ln{all
ln:tattation Progress

implicitd (Install and conJigure) gi se apisd butonul Next.


Se va ldsa configuralia
17. La urmdtorul pas, Distributed Relay Controller, se specificd cel pulin un utilizator cu rolul
de administrator Analysis Server la nivel de sistem de operare. Dupd setdrile respective, se
apasA butonul Next.

Distributed Reptay ontroller


Setrl4..Eh5t ib{ted Repldy Conroller swjce xces permsicnc

Frcdsct l{y Sp*if./ whi{h sEE havt pemirsians tsr the Sistributed Repby &ntrcller Fffice.
Lierse Terms 'ri';;;rh;il;^ ***l
Glebal Rufs ; gcnted pe.misiaR w;il hive
la i untimited acc* tq tlre
Frsduct Upda! j: n;tt*u.utec aep*y
lnstall tetuF Fifs i
i Controlier seruice.

l*siafl Ruls
>eIUp nole i$
Featgre seledisn

ra Featgre Rulps :$
lnstame onfiquretion
i$
Se*er tonfiq*raticn
uata&5e Engrne to4lrguratron
i#
Anoifsb 9erstcs acr*igut *tie*
Reporting 5eoico {aRfiguEtis*
i$
Distribi:ted Repiay to*tro$er
: ,fi,
Sistributed Replay Ctient
tseature LonTr9utar6n Etr6
Reddyts lEstall L*.........._-..-...-...._._.._...._.........-.-_

lBstallatiaE Pfog.ss ise"dG;il;i"ljii:


Help
ltzst*!zzres Si configururea SQL Sen'er 2012

18 La pasul Distributed Relay Client se lasd proprietafile implicite. Pentru a continua se apasd
butonul Next

Produ<t Key
: Spsifu {enlrc'ler rohine name ud dir*tory lxaiionr.
LiaeBe iPam!
utoDat Kut6 Cohlrollrr NnGl

Pred{t ljpdats f,:\ProgramFiiesir9B)ituticrosoft SQLServe{DEepiayClient\.YJorkingDiA, 1 .

lnstaft Setup Fil* -":


l-srl! Directsryr C:\Program Files {x86.1!Micrssoit 5QL 5eruer\ORepiaytlient\,Bsuir0ir\ :i ;
lnstall Ruts
Setup Role
Feature lelection
Feat*rt Rule
InstdnceConflgsrilian :,

xBef Lontrgurflon
B:tabese E*gine Ccnfigurat-ren
Anafrrstt )ery(s L onn9ufa!En
Rsportinq *ruic* CaRfi qsmti@

*lstribtled Rrplaf Contrcller


fistrb*ted Repby CSa*
FEalsre (oniigsratian Ruls
Reld' te ltrt8lt
lRstaf[aliaF Pragrss

*
'$i; -'t<Ji,',"--1
i <&sk
ru,-jj;li: :
19. Urm5toarea fereastrb, Ready to install, apare in cazul in care sistemul este pregetit de
instalare. Utilizatorul este informat despre componentele selectate pentru instalare qi
configuralia lor pentru a ayea posibilitatea de a verifica incd o datd inainte de a fi lansat
procesul de instalare propriu-zis. Dupd apdsarea butonului Install, procesul de instalare este
lansat.

26
{ytstezlurea Si tonJig*rarea SQL Server 2014

asa 20. Se deschide fereastra Installation Progress, unde poate fi urmdritb parcurgerea procesului de
instalare. Este afiqatd o bard de progres, iar mai jos se scriu comentariile despre starea
curentd a procesului de instalare.
21. Dupi ce procesul de instalare se termind cu succes, apare pagina Complete cu mesajul:
,,Your SQL Server 2014 installation completed successefully", iar mai jos se afrqeazd
rezumatul stdrii de instalare pentru fiecare componentd a SGBD-ului. In partea de jos a
ferestrei, se oferd un link spre figierul log care conline informafii sumare despre procesul de
instalare. Pentru a inchide asistentul de instalare, se apasd butonul Close.

Fredurt Kry
lnferrution sbcui the Setup operatien or possible next steps;
t-iceme Terms
b'OOAI KUIS

PraductUpdate ,,' ,

Client Tooh Conneet-uitjr Succreded


Instatl Setup File CIient Teoh 5BK 5ucreeded
Install Hule CIient Tacts Baclwerd; Comp*libitity 5ucceeded
Setup Role ldlanaEement Toak - Earic 5ucceeded
ft *nn*im..S*nriz:r..^..[t*tirr*....................
Featqreselecti** : : :

Feature BE[s ' :

InstanceCcnfiguraticn,,
Sewer {enfiEuration Frodlct [hocumenlati,n fo.r SQL selr.er
Ditab*e EftS;pe Ccnllgwation
the compEnetlls that yau use tra vie,$ *nd r*enage the dccumentatisn for $OL Ser.rer heve
&m$ris Semics Ccnfqsreticn
instailed- By default, the F{*lp Viewercsn}ponent uses the onlne lihary- After installing
Reperting Sevices Ccnf lgxratlon Server, yeu can use the Flelp Library l!.4an*ger cor*pcnent ts do$rnload do{u$'}entation to
[oc*l cor*puter, For nnrre infcrmetien" see Use Mjcrosaft Books Enline fcr SQL Ser!r
:de Bistributed Repfay Ccntrelf er

)gi fi:tributed Replay (lient

nsat Fealure LcRltgufallon fi.uls Sumwrg loE file h*s ben sved te the fcllorryinq ilaticn;
Rea{,to tnstall' :
C:\FroocmFiles'rt{icrtrc{iSQLSeruer\?Zll\setup&rct*raF\Lag\20!50':39 14.{0i3
este
lnrtatlation flregrer \5urarurv E]l1320!{ ?B ?58t39 t"{4033.i<l

;"----""t T-
Lrffi IJFIF
ii . ,

Uneori, pentru pornirea corecte a sistemului SQL Serrer, dupd instalare se recomandA
restartarea calculatorului.
Procesul de instalare a versiunii SQL Server 2014 Express Edition se deosebeqte pulin de cel
descris anterior

1.2.4. lnilializarea serviciilor


inainte de conectare la sistemul SQL Server, pe server, trebuie sd fie activate serviciile sistemului
l4l.Dacd, in timpul procesului de instalare, au fost alese corect serviciile sistemului SQL Server, necesare
sd se lanseze automat ?mpreun6 cu sistemul de operare, procedura care urmeazd nu trebuie executate. Dacd
aceste opfiuni nu au fost setate din diferite motive, pentru intrarea inbaza de date, inilierea unor seryicii
SGBD-ului SQL Server este obligatorie.
Pentru aceasta, trebuie sd fie executafi urmdtorii paqi:
1. Se activeazd Start Screen ;i se selecteazA opliuneaApps.
2. in lista aplicaliilor disponibile Microsoft SQL Semer 2014.
se alege categoria
3. Se selecteazi elementul SOL Server 2014 Con/iguration Manager
in acest punct, pe ecranul calculatorului, va fi prezentatA urrnetoarea fereastrd:

LI
fr+sfrrfrlre{i 4i configur$rea SQL Sen'er 2012

FilE Aeticn Viru Hetp

&sl ,"'i:ldiffi
.. .:i-*
13 's {ba o
$ srll Serv'er Co*figuraiien fulanager l'.leme State 5tart Mrde Lo.g On fu Pro

na sLlL )FJer >eryl(es NT 5ervice'rlvf5S0l...


-^.^ 9e*'er FJefwork Configurattt;
i
SfQl futltot fiher Oaemen Launcher {tu159Q., Runninq fulanuel 49F-'.1

.$. SQL

,$, SQi t'.luti". Clienl i 1.0 Configur:i


F ffi:SQL Seruer AEeni {M!5*LSERVEPJ Running Autamaiic NTService\5QLSEt... 4Sl4
' ,9 SAL ^9eruer FJefiork Configuratiri
-^.
lesi(s llif !eruice\10155Q1,.. 1:gl?
l:rji SQL Seruer Analy:is {lr59QL5Ep"VEE} F.u*ninq 1",1a n ual
, .S. sOL l.lativrf lient11.0{
{$SGL S:ruer Browser Stcpped Manual }*TAUTHORITVI,LO... I}
I$SQL 5erver integratirn leruices 1l..fi Stcpped Manual ll,fT Seruire\lc{sfteS.,, $
!lanusl lliT5ervire\.f,epe*!.,. g79E
l?i) lOL 5e*er Eeperting Seruicer {tu1SSQL5EEVER) Eunning

4. Pentru a gestiona vrelln serviciu al sistemLrlui SQL Server, se apasi butonul respectiv pe bara
de instrumente. Se poate observa cA pe bara de stare a serviciului selectat a apdrut mesajul
corespunzat or (Stopp ed, R unning ssu P&us ed.).
Aceleagi operatii de lansare gi stopare a serviciului pot fi executate, apdsAnd butonul drept al
mouse-ului asupra serviciLrlui ales sau din bara de meniuri. Dacd, ?n meniul contextual apArut,
se apasA Properties, se deschide fereastra de setdri avansate pentru serviciul dat. Alegdnd fila
Semice in proprietatea Start Mode, poate fi indicat modul de lansare a serviciului respectiv.
Apoi se apasA OK.

{l Lr'g *n,
NT 5*rv1
tr(
t{T 5rrvl
tri
litT 5ervi
trc
l,jT Srrvi
ITE
t'lT AJTI
[rlT !er'.'i
FtT 5en.i

5. Dac6, in loc de inilializare (click pe butonul Start Servic), se execute un click pe butontrl
Pause Service asupra serviciului respectiv, noi operaliuni ale utilizatorilor nu vor fi exectttate,
insd tranzacliile executate in acel lnoment nlr vor fi paralizate. Iar in cazul in care se va da un
click pe butonul Stop Service, toate tranzacliile vor fi finalizate gi utilizatorii vor fi
deconectati de la serviciul respectiv.

28
{vrs{ttlnre* gi t*nfgurttreu SQL Server 2014

Trebuie menlionat cd activitdlile cl SQL Server ConJiguration Manager (lansarea 9i stoparea


serviciilor de sistem) pot fi real:r:ate numai de utilizatorii cu drepturi de adminisuator de
sistem de operare.

1.3. Conexiunea la serl/ere

1 .3.1 . inregistrarea serverel or


Pentru inregistrarea unui server indepirtat, trebuie s5 se lind cont de unele condilii.
in comunicarea cu clienlii qi cu alte servere, MS SQL Server utllizeazl' protocoale Shared Mefror!,
TCP/IP qi Named Pipes. in func1ie de protocoalele de acces utilizate de SQL Server, existd trei opliuni de
activare a conexiunii la distanld: doar TCP/IP, doar canalele dedicate, sau ambele. De obicei, are sens
activarea doar a unui singur protocol, cel necesar. Activarea ambelor protocoale are loc atunci cdnd, intr-
)ara adevir, e necesard conexiunea la server at6t prin TCP/IP, cAt qi prin Canale Dedicate. Microsoft
ajul recomandd folosirea TCP/IP deoarece acesta vttlizeazd mai pufine porturi 9i, prin tlrmare, sunt mai pufine
canale deschise. Pe de altd parte, de obicei, TCP4P este mai preferat pe relele cu viteze mici LAN, WAN,
in timp ce canalele dedicate sunt mai acceptate in cazul relelelor pentru care viteza nu constituie o
rt al
problemS, deoarece oferd multe funclionalitdfi gi opliunile de configurare pot fi ugor folosite.
irut,
fila Implicit, Microsoft lltindows activeazd programul lltindows Firewall, care poate inchide portul
:tiv. 1433 pentru a preveni conectarea altor calculatoare, din re{eaua Internet, la calculatorul dat. Microsoft
SQL Server, implicit, comunic[ prin portul 1433. Prin unnare, la configurarea sistemului dat, pentru
urmdrirea conexiunilor-client de intrare, ce folosesc TCP/IP, e necesard redeschiderea portului respectiv
sau modificarea portului de acces, altfel, conexiwile TCP/IP sunt imposibile. Atunci cind Microsoft SQL
Server este configurat pentru urmdrirea conexiunilor client de intrare folosind canalele dedicate prin
sesiuni tip NetBios. De exemplu SQL Server comunicd, prin porturi TCP 139 qi 445 pentru Filestream.
Prin urmare, conexiunile prin canalele dedicate sunt posibile atunci c6nd sunt deschise porturi respective.
Proprietafile de conexiune pot fi gestionate, dac6 se deschide SOL Server ConJiguration Manager
gi, in cAmpul de obiecte, se seteazd SQL Server Network Configuration, apoi Protocols for
MSSQLSERWR. in cdmpul de lucru, apare lista de protocoale accesibile. ApdsAnd butonul drept al
^

mouse-ului pe obiectul necesar, pot fi activateldezactivate protocoale de comunicare, apelind la comenzile


Enable sau Disable din meniul de context apdrut. AlegAnd Properties in meniul de context, apare
fereastra unde pot fi redactate unele setdri ale protocolului respectiv-

Fite Action fletar f-ielp

e
ffi SQt S=**r Confiqr*rati*n ktanagerr {Lecaf} Frstg,cel Nirne Stat*s
ffi SCf Ser*er ServiceE
ffisharedMem,cry Enabted
,S, SCt- Serser Fileturerhf,onfiguration {3ib
Pipes
Wi
ffiNam,ed Dtsabled
p' ,$, S*t- tl*t-we Client I1.* Cenfig:rrati*n {12
, ,fl, SQ!- Su*er Nefw-crk Cenfig,uration
triable
.
Prot*ccb fer M5SQLSERVER,
1$ $

, ,$, S*L Native Client 1 1.* Ccnfiguration i Disable


--.-.*-..- ,-:--".-"*-
$

S Ctlent Prat*cels
i. .--.
-
i1*. Pro+erties
.-_ '&
fi

,S Atiaues
,j ! ;^;''-''- _.!

tonul Atunci cdnd are loc instalarea sistemului SQL Server, serverul local se inregistreazd in mod
ltate, automat. Funclia de inregistrare a serverelor se aplicd in cazul in care se doreqte accesarea sistemului SQL
la un Server instalat pe alt calculator. Aceast6 procedurd poate fi realizatd utiliz6nd SQL Sewer Munagement
orfi Studio:
1. Se activeazd Start Screen qi se selecteazd opliunea Apps.
2. Se acceseazi opliunea Programs.

29
-J*sleifiare:t
"r/

3. in lista aplicaliilor disponibile se alege categoria Miqosoft sel semer 2014.


4. Apoi se trece gi se selecteazd, cu un click, optiunea SQL Server 2014 Management Staflio
5. Dupi aplicarea unui click pe opliunea SQL Semer 2014 Management Studio, se deschide o
cutie de dialog de conectare a clientului (interfala graficd) la SQL Server. Aici se alege tipul
serviciului la care se doreqte conectarea, numele serverului, tipul de autentificare. loginul qi
parola. Ecranul lui este similar celui prezentat in figura de mai jos:

6. Dupd apdsarea butonului Connect, apare fereastra de mai jos. Pentru a vizualiza partea
dreapti a ferestrei (Object Explorer Deatails), se apasd F7.

7. In fereastra respectivS, se face un click-drept pe server in Objest Explorer gi din meniul de


context se alege opliunea Register.

30
l,T .E"sl.rrri'r,ri Si tt;n,.J7,E;i r;;:* SQL Sen'er 2{) I4

io
:Lide o
-YidJ:b:s .

: tipr.rl ;#r##1,
-, ,1 -:
lrLlr lr

Hw
mffi Databases
l:; t -rl lec*rity
re i]3 Sen,er Objertt
iti i -l
T:0"'"1":',.
8. Pe ecran, apare fereastra New Server Registration Prima f:/ra General.
o Cdsuta de dialog Server. Aici se scrie sau se selecteazd numele serverului.
. in cdsuta cF dialog Authentication, poate fi definit tipul de autentificare utilizat pentru
conectare. In cazvl in care se alege optiunea de autentificare ll'indows uuthentication,
utilizatorii, care vor dori sd se conecteze la acest server nou, vor trebui sd intre in sistem
cu un login valid pentru acesta. Daci op{iunea aleasd este
^SQZ Server AutentiJication,
utilizatorii trebuie sd foloseascd un login inregistrat in SQL Server, independent de
loginurile sistemului NT. Trebuie men{ionat cd, in cdsulele de editare Login Name qi
Password, existente in sec{iunea in chestiune, trebuie sd fie completate loginul Si parola
valida pentru acest server.

Dafiea
c Registered server name implicit reprezintd numele serverului, care poate fi rescris cu un
nume mai semnificativ. De exemplu, un server denumit TSAKK32440 poate fi inregistrat
cu numele purtat debaza de date frecvent accesati -AdventureWorks2|t4-

Gerreral j fnnnec*i*n Prarfftiec

Lcigin

T1p* the *erver n;me. sr rhssse it fron the drpp,ds.*in lid


-.-
S*.:be** *pirr*
Serrsname:

&;thenticatian

,Login:

Pa:sword:

S Rem*nber pass,**ord

Ypu can reglace tlle r*gidel'*d se,nrer name qtith e nebv name and
sptional server descrig,,tron.

Fegistered rervet nare.


r,;;;l-;--- --
l::i_-a'_l ...._ ..-.__"- __i i

Regidered serv'er descrigtran.

iui de '1

_rl
L Sem'er 2012

9' in fila aldturatd, Connection Properties, se fxeazd proprietdlile de conexinne ale serverului.

tg-'*'4 C;;ffiL"F'"p.,ti*l
Type er sefect the name of the databaEe forthe connection,

fenrtect t o database: Adr,,e*tureW*rlcs:S14 \r


H,ehr?*rk

F*etwsrk pretrcef::
",1#: -

iy!;. *i:-**
Fletw*rk packet *'ra*:

f,annection
-*
Cs*rlegt-r*n trrne:B*fu
i
15 ir;t
r:Ji secends
E<ecuti*n time-sut: ,;*'="*T:-;1 sec*nds
twFjl
it 17al
.--.;,\

l-l Encrvpt csnnertion


-
L-l [.r.*e surtsrn c*[on
tt

'-:***,:l*r:l

::Y:^:

Pot fi specificate urmdtoarele opliuni:


o Baza de date la care serverul se va conecta implicit.
o Protocolul folosit pentru conexiunea la server.
o Dimensiunea implicitd a pachetelor transmise in refea.
o Durata procesului de conectare.
o Durata procesului de execulie.
10. Apasdnd butonul Test, pot fi verificate setdrile conexiunii, inainte de salvare. Pentru aviziona
lista serverelor ?nregistrate de SQL Management Studio, in fereastra principald, se lanseazd
meniul View Si se face un click pe meniul Registeretl Severs. Precum se vede din figura de
mai jos, apare o fild cu un cdmp de obiecte Registered Semers. Expanddnd elementul
Database Engine ->Local Server Group, se alege serverul necesar, apoi se dd un click-drept
gi, din meniul de context, se selecteazd opliunea Object Explorer. in consecinld, apare un
dialog-box de conectare la serverul respectiv, astfel utilizatorul putAnd gestiona in interfata
O bj ect E xplorer serverul dezirabil.

JZ
Inst*.Isres pi configurarea SQL Server 2014

rlui.

,- t-* Baiebase Engine


iJ t_3
{9QL Ser*er 1J.8,3254 - s
H p L*ca[ Server Groups
ffi lnr*u Flarine

ffi
f,entraij Flew euery

Fuafrra?e Fnfirier

Trebuie men{ionat c5, in funclie de componentele instalate ale sistemului Microsoft SQL Server
2014, pot fi tipuri de servicii: Database Engine, Analysis Services, Reporting Semices
setate urmdtoarele
;i Integration Semices.Instanlele locale sunt setate automat la prima lansare a sistemului Management
Studio, dupd instalarea SOL Server.

1.3.2. Excluderea unui server


Procesul de excludere a unui server este foarte simplu. Pentru aceasta, este suficientd executarea
unui click cu butonul drept al mouse-ului pe imaginea serverului respectiv in fila Registered servers din
partea dreaptd a ferestrei SQL Sewer Management Studio. In meniul de context apdrut, se aclioneazd
optiunea Delete gi apoi se confirmd aceastd alegere.

1.3.3. Modificarea inregistrdrii unui seruer


Pentru executarea acestei sarcini, trebuie parcursd urmdtoarea cale:
1. Se aplicd un click-drept pe serverul care va fi editat in fila Registered servers.
2. in meniul de context apdrut, se aclioneazd opfiunea Properties.
3. in acest punct, apare fereastra, deja, cunoscutd. Se selecteazd opliunile necesare qi se confrmi
alegerea cu un click pe butonul Save.

1.4. Loginuri in sistemul SQL Seryer


Pentru conectarea la SQL Server, utilizatorul trece prin doud etape: autentificarea gi validarea
itzlona
permisiunii. Autentificarea identifica utilizatorul prin contul loginului gi are func{ia de verificare a
rnseazd
condiliilor de conectare la baza de date. Dacd autentificarea este realizatd, adicd, dacb loginul de
pra de
autentificare este acceptat, utilizatorul este correctat la SQL Server gi, in acest punct, utilizatorul trebuie sd
mentul
oblina permisiunea de conectare la baza de date de la un server anume. Acest proces este realizat cu
k-drept
ajutorul conturilor login in baza de date ce va fi utilizatn. SQL Server fiilizeazd doui tipuri de
)are un
autentificare [4].
rterfa!a

Autentificarea Windows
1.4.1.
Atunci cAnd la conectarea lai SqL Server se foloseqte Autentificarea Windows. nu trebuie
specificate loginul gi parola. Accesul la SQL Server este controlat de contul sau grupul Windows NT, care
este autentificat la loginarea la sistemul de operare pe client. Astfel, in acest tip de autentificare, contul
utilizatorului din SQL se compari cu loginul Windows NT al utilizatorului. in cazul in care ele sunt
compatibile, SQL acceptd loginul. Dacd ele nu sunt compatibile, utilizatorul nu este conectat la sistemul
SQL Server.

JJ
{ttt{u{*vttt 1i cortfigururea SOL Sen'er 2{Jl}

1 .4.2. Autentifi carea mixtA


Autentificarea mixtd este un serviciu de autentificare inciependent de sistemul de loginare al
Windows, gestionat de insugi SQL Sen-er. Dacd. la conectare, un utilizator furnizeazd un login SQL
Server, acesta este autentificat, folosind autentificarea SQL Server. Insa trebuie sd se lind cont de faptul cd
pentru a niTializa o conexiune la SQL Server, utilizatorul are nevoie sd intre in mediul Windows, fapt ce
implicd, mai intdi verificarea accesului la nivel de sistem de operare. Pentru a gestiona serviciile SQL
Server, pornirea qi oprirea lor, utilizatorul SGBD-ului SQL Server trebuie sd aibd permisiuni de
administrator local al sistemului de operare.

1.4.3. Configurarea modului de autentificare


Configurarea modului de autentificare in SQL Sever este o activitate simpl6. Pentru aceasta, se
r ealizeazd urmdtorii paqi :

1. Se efectueazd un click-drept pe serverul in chestiune ?n fereastra Object Explorer.


2. in meniul de context, se aclioneazd op{iunea Properties.
3. in c6mpul Select e page se selecteazd Security. in acest punct, va apdrea urmdtoarea fereastri:
4. in fereastr5, se marcheazd Il'indows Authentification mode sau. SOL Semer and lltindows
Authentification mode, in funclie de tipul de autentificare care trebuie s6-l asigure sistemul
SQL Server.

. pc]*p' .-i-=
ft^ w,,,
.:4 5cf,Pl v S.l:) he{P
;ff Gen*ral
;f Mern*ry
1$ Prccess+rs
._;ffi SerYer authtriicatiBrl
'.# Conneciions trXrindsb,B
{: fulthenticalien msde
i$ tlEtabdse Sdting5 i-o' SCL Swer and 'i/ndows Autheriicaiion "node
;ff Advmced
.# Fermissians
Login auditing

tJ IIonB

'..It FaileC loains snts

iJ Sqccffdld logmonty

C) Ebth faded and succes*:t logina

Server,Fra$. acesurd
f'l Enablr server omrr account

f .:.t:; nt:; :tt.::::. :

4ffi',r'.tt':'=,,',., Laa
Seruer:
Er{32E31 ogti6ns

Ccnne'Jisfi: f Erable dgmmon Criierla comphance

f] -Erable
C2 audrt traclr-o

$ \r'i*,# crrnneciian omrr*dies


il Qcss database cr'rvnerehip cheinng

1.4.4. Crearea loginului propriu


Dacd SQL Server utrlizeazd modul de autentificare mixt, vor trebui create conturi care conlin nume
gi parole specifice pentru utilizatori. Pentru crearea conturilor, se parcurg urmdtorii pagi:
1. Se dd pe arbore un click pe semnul "*" din partea serl'erului care va recepliona un login nou.
lzasf*lsrcs 6i rorc.fig*r*rea SOL Semer 2014

2. Se aplicd un click pe semnul "+" al mapei Security.


'are al 3. Se face un click-drept pe elementulLogins. in consecinla, apare imaginea urmdtoare:
z SQL
ptul ca
t-apt ce
: SQL
rni de

1$ rrulrwi |SQLServer 12.,&.ZI?1- saJ


EF,llZ#"I {SQL Ser,rer'12.fl,1254 - sa
sta, se g ffi Datebases
5 fti Securi4' Flame
r, ilW r$" **tl',t S_l *[i ryEce nt P r oc err i,
tn fr 5enl,. .
FJew [-cgi*,,.
& *n tS-loticyTaqlExecuti*..,
El fr Cre-
$
astr6: FILter
$& mc*tefea
ndows m ffi c'vghi,1l & r*,r nurF{snrrnsYsrrF't
!3- r.--Ht,,rt'': tfarf FmrerQFret[ f
;temul -

4. In meniul de context, se ac{ioneazd opliunea New Login. Apare urmdtoarea fereastrd:

:l*leCiCre r

$.S c***i Ss*to, -ffiHetp


",lF s*,*r Robu
ff S u*'. u"neino
lh,! 1 , $+at*ir
i?,,# Securables
j,i:i,",#
stutu= * Wnao*=u*lenti*diafl
.!j-
G sfiL 5e$vr-Lrths*ication
fasSrYoGl: i aatltlll

Carrfinn pa*sx*erd: ara**r+al

1.....J :JlFti, ::: r&tsr.,:::


t .
-t1.I -*11
'iz.:I'.i;
folJ Enf'erce passreerd pcliry
p Erfarce password agiratron

P User must charrge passworci at ned laqin

{} Mapped tn cedificate
:::

* Mapped to asl,rnmddc key

C Mapt*Cred*aial
@ :,,tt:i't,,ti::t,.
Mapped Gedeaiiale
Server:
Fl',i32#1

Connedisn:

S lievs ccnneetion r,ran*rti**

nume
5. Se selecteazd op{iunea SQL Server Autentification.
rou. 6. in cisula de editare Login Name, se introduce un nume al utilizatorului.

35
7' In cdsula de editare password,se
introduce o parord a utilizatoruiui.
8. Apoi se seteazd urmdtoarele radiobutoane:
o Enforce policy Se cer respectate normele
4as.swo.rd de creare a parolei pentru
lJ:l#:}ut Stffi:H""""'ffetarea impricitd L;i;;"."u autentincdri i set server. se
o Enforce passwgrd ex?iration,-
Activarea politicii timpului de
(schimbarea periodicd
u pu.oi"i pentru a preveni
expirare a parolei
accesul neautorizat).
{:;i#:':":::::Z';y:Xi:{"K:tr:::r"SeL server va cere setarea unei noi parore
f . "in cazul dat, urmdtorii pagi sunt opfionali.
c Mapped to cettiJicate' lndicl.fntur
cE loginur dat e asociat cu
foloseqte clauza bnzdrz
loCnrpent.u .;;"%;;; bgin asociatcu un certificat. se
o Mapped to-asymmetric kel. un cerrificat.
)1d13a--fa-ptul cd, loginul dat e asociat cu o cheie
fi'#::t?;se
f-oloseete crauia cnzzra
foctffpitu .."ur"a unui togin asociatcu o
o Mapped to credential indicd cd
acest login esteasociat cu
10' Acest pas in cdsula- de selec{ie- Defoult
un obiect credential.
implicitd la"*":01]-91."1'
care utilizatorul uu'fi'"oo""tat Database, se alege baza de date
inserarea urni loginvalid. in dupi u""our"u sistemului SeL Server qi
a" r"t.iii"-itr]oiiiiioroorr,se
carg pe ecran, vor apdrea "a*rupentru
mesajele
poate alege rimba in
utilizator.
I 1. Dupd finalizarea selectdrilor,
se aclioneazd.butonul OK
faptul cd a fost creat un login
ffi?;rl"nfionat numit ron, precum e prezentatin
figura ce

CIb.Fct Expforer Detaits X

Hm EF&eEgl {Set_ Seruer 1Z.SJI14 _ 5nl


EN3etrt {SeL Seryer .}Z.EJZS4
H ffi *atabases _ sal

F ffi securiry
& Mar*e
m k,.Eqgi#.
g ffi Seruer Rsfes
#* **nrtS_pol icyEventp roc
essi.,

G k **_**f iryTsqf Exeruri*.."

ew
*
f;redentiatg
mH Cryptographic Frsv*-ders 6 mcotelea
m ffi Au*;rs
,'4. NT d,t tTt-tflFtTttr$cTFtul
Loginul sa este predefinit ca un cont de tipul
transformat intr-un cont cu administrlto.r_ de sistem qi
acces limitat' inainte a" u"tiuu." nu poate fi gters sau
stabileascd o parolS pentru
acesta' Implicit fu sai
-i;;
u^""g1*i login, sistemul impune
utilizatorul s5
(Disabled). JrZou, ac-est cont in srare dezactivati
i "rt"
1.5. Gestionarea rolu rilor
Atunci cdnd se instaleazr sistemul
SQL server, se creeazi diferite
roluri. Rorurile au func,tia de
il?::?1"":#ffi1ffiff:Xl3*;:*r*"n:**"1;rtea sunt pdstrate in mapa seiur*y,

36
,{ns{alsre& gi configurarea SQL Server 2014

entru
r. Se :g,hj {4,F::B:ete.;k:+

rolei m ffi erureml [sQL Seruer 13.*JZll - saJ


Et't}l&El i.SQL Seser'12.0J254 -
g flg D*taba=er
arole 6 fp Securi,ty F.tame
ll
mere
E

f3
F
Logrns

fredentialr
S
S
t*t*admin
dbcreater

t. Se g f,l Cr1:ptegraplric PrsviderE


S diulrud*;rt

rt. S prrrcersadrnin
g1 ffi A*dit:
,.$ public
;heie g ifu ServerAudit Specific*tien:
:cu o ffi t3 Server Sbjertr
S *cu,rityadmin

g ffi Reptiration $ serveradmin

g ffi A[way=On HighAvaitabitlty S setupadmin


g3 fg Management S rysadr,nln
date
m flia lntenraii*n Servires fl*taf*nc
er $i
ba in
Sistemul SQL Server susline urmAtoarele gupuri de roluri:
o sysadmin - realizeazd orice aclillne in SQL Server.
e setupadmin - gestioneazd serverele legate gi procedurile de iniliere.
. serveradmin - stabilegte opliunile de configurare gi poate deconecta serverul.
. securityadmin - gestioneazd loginurile qi permisele de creare a bazelor de date, precum $i
citirea figierelor log a erorilor.
o processadmin -gestioneazd procesele care se executd in SQL Server.
o diskadmin - administreazd figierele de pe disc.
r dbcreator - creeazd qi modifica baza de date-
o bulkadmin - rolul serverului fixat poate lansa instrucliunea BULK INSERZ (inserarea masivd).
e public - fiecare fillrr:ator al unei baze de date aparline rolului public. Dacd pentru w login nu
au fost definite implicit drepturile de acces la un obiect, el moqtenegte drepturile rolului public
asupra acestui obiect.

Atunci cdnd este creat un login nov, trebuie si fie examinat faptul dacd utilizatorul va fi inserat in
unul din acele grupuri descrise mai sus. Pentru aceasta, se procedeazd in felul urm[tor:
1. Se dd un click cu butonul drept al mouse-ului pe loginul inregistrat
2. in meniul de context, se aclioneazd op{iunea Properties.
3. in fereastra deschisd, se selecteazd pagina Sever Roles. in consecinld, apareurmdtoarea figurd:
4. Se marcheazd grupul in care va fi inclus utilizatorul, apoi, selectarea este conflrmatd cu un
rS SAU click pe butonul OK.
rul sd
:tivatd

:fia de
eurity,

)t
lnst$ft$e$ $i conrtgurarea SeL Seryer 2012

1 .,
f$scflet;eege J Ii! -i:\
6:l .)cilc{
,,,'^
ff;f; Gmeral
$sffi
.3f
J User Maooinc I' Server rofe is used to grart serverxide secuity pnviieEes to a usa.
-
f =S so*ro I

iF stutu,
Serverrdee:
$- bu$tadmin
, dbcreat*r
dideadmin
r
pmcessadrnin
publie
secLLrittredmin

N s*rvaia*nln
ietupadmin
s;xadrnin

. i' ,' '11t''=1"",":''=

Senrer:
EH32ft$1

Ccnneeiion:
EA

{$$ 'diew cannedisn pmnerti*s

qi"m*:
.rt'''1. Eeady

-*Hq4--,

In afard de determinarea grupului din care va face parte utilizatorul nou,


existd gi sarcina de stabilire
a permiselor de acces labazade date. Adici, se specificd cebaze
de date, deja, create le va putea accesa
utilizatorul nou $i ce permisiuni de acces va aveaacest utilizator.
In afara de sistemul de_gestiune a permisiunilor la nivel de seryer, Server
Roles, existd sistemul de
definire a accesului la nivel de bazd de date. rJn login poate fi declarat
cu o baz6, de date sau mai multe
baze de date ca un utilizator ((Iser) debazd de daie. iriecarui utilizator
dinbazade date i se aloca un
anumit Database Role.
Aceastl sarcind, de asemenea, este u;or rcalizabill:
1. Se face un click cu butonul drept al mouse-ului pe loginul recent creat.
2. in meniul de context, se aclioneazi op{iunea properties.
3' in fereastra apdrutS, se selecteazd pagina (Iser Mapping. Ca urmare, se obline
fereastra de mai
jos:
Tabelul de mai sus conJine urmitoarele cAmpuri:
o Map - setarea permisiunii de acces labaza de date respectivd pentru loginul dat.
I Database - enumerarea tuturor bazelor de date disponibile pe server.
o User - se specificd asocierea utilizatoruluibazei de date cu loginul.Implicit, utilizatorul
bazei de date are acelagi nume ca qi toginul.
r Default Schema - se specificd schema impliciti a utilizatorului. in cazul de fa16,
au fost
definite roluri gi scheme implicite la tiginul ron pentru baze
de date sample -
Adventurelyorks20I4.

38
{ns{sl$reft gi configurares SOL Seryer 2014

aaaa:l:+i
;:::tltl::l
$sa* - Gu*b .:

Users mapped to this login


,,:$ Sea*ables
i l"tup , ,satabase
;ff Staus
j Adventunewarks$l {
l__" U"_"
i !-l mader
: il rno#
t
t

-iI i*l
t
msdb
= BeportSsver
I
t

::* -
I

ReoortServerTemo8B I
t

: il tenrpdb
J

l
J
,.--.,....... ............1

" {1,,i:1 :r:::.- :-.-':.r+ri,.,',.. 'j


l*l*,:.*,ttn

Database rcle rnwnber dp fcr: Aduer&nEWarks2$14


Rw|,ffi
Senrer:
EH3ffi.1

fonnection:

$$ trl*w connrctie,n nrorcrtie*

uiffi*, i;iiiit;;,1,i,,.

,--, Ferdf

bilire
ccesa
4. Selectdrile necesare sunt confrmate cu un click pe butonul OK.

rul de
in exemplul prezentatmai sus, utilizatorul ct loginul Ion este definit la nivel de server, insd la nivel
debazd de date sunt utilizate definifia schemei gi rolurile de acces la schemi. in exemplul cubaza de date
multe
la un AdventurelVorks2|l4, exista un set de tabele cu informalie despre angajali. E comod sd se aloce aceste
tabele la o schemd (in cazul dat HumanResources) gi sd se deschidd accesul la aceastd schemd (grup de
tabele) numai pentru anumili utilizatori. Crearea schemelor va fi, analizatd in sectiunile ulterioare.

intrebiri de control:
3 mal 1. Avantajele utilizdrii tehnologiilor client-server in gestiunea bazelor de date.
2. Resursele minimale hardware necesare pentru lucrul cu SQL Server 20i4.
3. Componentele logice ale sistemului SQL Server.
4. Formele de autentificare in SQL Server 2014.
5. Roluri de utilizatori de server in SQL Server 2014, utllitatea, importan{a.
Jorul 6. Scheme in SQL Server 2014,utilitatea, importanla.

r fost Sarcini practice: i


le-
1. Sd se instaleze SQL Server 2014, urmdrind procedurile descrise in lucrarea datd.
2. Sd se inregistreze serverul pe calculatoruldisponibil, alegdnd tipul de autentificare SQL.
3. Sd se creeze trei loginuri de utilizatori care sd posede SQL Autentificarea.
Sd se aloce primului utilizator acces la schema HumanResources din baza de date
AdventureW/orks20t4. Utilizatorul dat trebuie sd aibd posibilitatea si citeasci gi si editeze
datele din tabelele schemei respective.

39
Inst*larea Si configurarea SQL Semer 2012

Utilizatorul al doilea trebuie sii aibii aoces numai la citirea datelor din schema Sales dinbaza
de date AdventureWorks2Ll4. in acelagi timp, el trebuie sd aibd posibilitatea si gestioneze
orice obiect gi conlinutul acestui obiect dtnbaza 4e date AdventurelV'orksDw2Ll4.
Utilizatorul al treilea *ebuie si aibd posibilitatea creirii bazelor de date noi gi definirii
accesului la ele
Familia bazelor de date sample AdventureWorks20l4 poate fi incdrcatd de pe adresa:
https ://msft dbprodsamples.codeplex.com/releases/vied1 25 5 50

.r

40
treurea qi tntrelinerea bszei d* dste

nbaza
ioneze

:finirii 2. CREAREA gt INTRETINEREA BAZET DE DATE


Ldresa:
Capitolul cuprinde o caracterizare gi problemele privind crearea bazelor de date, a planurilor de
intre{inere 9i gestiunea proprietd{ilor acestora, utiliz6nd instrumentele SQL Semer Management Studio.
In afard de aceasta, sunt tratate subiectele referitoare la organizarea rezonabila qi menteninla bazelor de
date [6,7].
O bazd, de date in Microsoft SQL Server la nivel logic reprezintd o coleclie de tabele care conlin
date gi alte elemente structurale definite pentru a menline activitdtile de gestiune a acestor date.
Pentru a crea o bazd de date, trebuie s[ se cunoascd arhitectura frzicd a bazei de date, mai int6i
numele bazei de date, dimensiunea qi figierele sau grupurile de figiere care vor fi folosite pentru stocarea
datelor pe disc, proprietdlile figierelor. Organizarea eficienti a bazei de date la nivel fizic determina. in
mare mdsur6, performanfa sistemului de calcul.

2.1. Figierele gestionate de SQL Serve r 2014


SQL Server 2014 pentru fiecare bazd, de date creeaz6. un set de figiere. Datele gi informalia log sunt
stocate in figiere diferite qi fiqierele individuale sunt utilizate de o bazd de date. Grupurile de fiqiere
(filegroups) sunt denumite coleclii de fiqiere gi sunt utilizate pentru a ajuta la amplasarea datelor gi
sarcinilor de gestionare, cum ar fi operafiile backup qi restabilireabazei de date.
Fiecare baz\ de date SQL Server 2014 are, cel pufin, dou[ figiere: fiqierul-date gi figierul /og.
Figierul-date conline date gi obiecte, precum tabele, indecqi, proceduri stocate qi viziuni. Figiereie-date p6t
fi grupate impreund in grupuri de fiqiere cu scopuri de alocare qi administrare. Fiqierul tog conline datele
necesare pentru executarea tuturor tranzacliilor asupra bazei de date. Acest tip de fiqier se mai numegte
Jurnal de tranzaclii (Transaction Log).
Bazele de date SQL Server 2014 pot conline trei tipuri de figiere, precum urmeazd:
Primar
Figierul primar de date conline date pentru startarea bazei de date pi indici citre alte fiqiere inbaza
de date. Datele utilizatorului gi obiectele pot fi pdstrate in acest fiqier sau in fiqierul de date
secundar. Fiecare bazd de date are un singur fiqier-date primar. Pentru acest tip de fiqiere se
recomandd extensia .mtlf.
Secundar
Figierul-date secundar este op{ional, este definit de utilizator qi pdstreazd date. Fiqierele secundare
pot fi utilizate pentru a rdspdndi datele pe mai multe discuri plasdnd fiecare figier pe unitate diferitd
de disc. Adilional, dacd baza de date excede mirimea maximali penfu un singui fiqier Windows,
poate fi utilizat figierul-date secundar, astfelbazade date avdnd posibilitatea sd creascd. Pentru acest
tip de fiqiere, se recomandd, extensia .ndJ,,
Log
Figierul log conline date folosite pentru restabilirea bazei de date. Trebuie s6 existe, cel pulin, c6te
un fiqier log pentru fiecare bazd. de date. Pentru acest tip de figiere, se recomand6. extensia-.lif
Principala unitate de pdstrare a datelor in SQL Server 2014 este pagina. Spaliul de disc alocat pentru
fi;ierul-date (.mdf sau .ndfl inbaza de date este divizat logic in pagini numerotate consecutiv de la 0 la n.
Operatiile de intrare/iegire pe disc se rezllizeazl,la nivel de pagini. AOi"a SQL Server citeqte gi scrie pagini
inrregi de date.
Prima pagina a fiecdrui figier este pagina-antet ce contine date despre atributele acestuia.
L-rmdtoarele c6teva pagini, de asemenea, conlin date de sistem, ca, de exempln, sihemele de alocare. Una
din paginile sistemului, stocatd atAt in fiqierul primar, cat $i in primul fiqier-log este pagina boot abazei d,e
'date ce con{ine date despre atributele acesteia.

41
ftffs{r h{r?.i de tl{tte

in SeL Server, dimensiunea paginii este de 8 Kb, ceea ce semnificd faptul ci obazd de date conline
128 de pagini per 1 Mb. Fiecare pagind incepe cu un antet de 96 octeli, care e folosit pentru stocarea
informaiiei de sistem despre pagina respectivd. Aceastd informalie include: numbrul paginii, tipul ei,
volumul spaliului liber pe pagini gi ID-ul asociat obiectului, proprietar al acestei pagini.
R6ndurile de date sunt amplasate pe pagind in mod secvenlial, incepdnd imediat dupl antet. Tabelul
de adrese ale rdnduril or (row ffiet table) iracepe la sfdrgitul fiecdrei pagini, gi acest tabel contine cdte o
intrare pentru fiecare rdnd de pe pagin5. Fiecare celuld aratd cdt de departe, de inceputul paginii' se
gdsegte

primul tctet al randului. Intraiile intabelul de adrese sunt in ordinea inversd ordinii randurilor pe pagind.

JI
j=',
: ;;::r- t= ."==, ;
Extents reprezintd o consecutivitate de 8 pagini gi este utilizatd pentru
gestiunea eficientd a
paginilor. Toate paginile sunt pbstrate in extenturi. Cele 8 pagini ocupd 64 Kb, prin urmare baza de date
SQL Server are cAte 16 extenturi per lMb.
pentru a optimizarea spaliului alocat, SQL Server nu alocd extenturi intregi pentru tabelele cu un
volum de date mic. SQL Server are 2 tipuri de extenturi:
. Ertenturi uniforme - aparlin unui singur obiect, toate cele 8 pagini pot fi utilizate doar de
obiectul proprietar.
. Ertefiuri mixte- pot fi partajate de pSnd la 8 obiecte. Fiecare din aceste 8 pagini din extent pot
avea proprietari diferifi.

Gestiunea paginilor Si extenturilor depageqte limitele lucrdrii prezente.

2,2. Crearea bazei de date


.'

2.2.1. Lansarea SQL Serve r Management Studio pentru crearea bazei de date
Crearea bazei de date se va realiza in SQL Server Management Studio. Pentru aceasta' se

procedeazd in modul urmdtor:


1. Se activeazd Start Screen qi se selecteazd op{iunea Apps'
2. Se acceseazd opliunea Programs'
3. in lista aplica{iilor disponibile se alege categoria Microsofi SQL Semer 2014.

^.\
tve*reu si fntrelinerea bszei de dste

4. Apoi selecteazi, cu un click, opfiunea SQL Server 2014 Managenent Studio


se trece qi se
5. in fereastra Object Explorer, serverul disponibil se extinde, aplicAndun clickpe semnul "+"
din stdnga lui. In reztltat, se expandeazd un arbore de obiecte ce alciiuiesc serverul respectiv.

'l2.S,2254 -
EN32091 (!QL Serser sal
g;ft Eatabares
r conline g ffi Security lrlame
stocarea il ffi Loginr iJ LjdlaDatet
tipul ei, U ik SeFrtrRoles *S Securitr
S ili Cr:edentiak ffisewer0bie*
g fl Crypiographir Froviders
frS Repllcaticn
Tabelul s fZ Audits I3 Ahxays0n Ftigh Avaifabif fu
re c6te o A fl3 ServerAuditSpecificaticns
g f,3 Manaqemrnt
: gdsegte ffi ServerObjectr
f3 lntegratien Servires Catato...,
ragind. 6 [....? Repl-rcation
g fg AIw:,ysOn High Availability i$ 9o-L Server Agent
6 fil fufenag:ement
g ft lntegraiion 9eruices f,at*foqs
Ur ffi S&tserverAgecrt

6. in acest punct, se face un click cu butonul drept al mouse-ului asupra op{iunii Databases. Pe
ecranul calculatorului, va fi rcprezentatd urmetoarear fereastr5:

icientd a
r de date
s [B Effi3e41 {S*Lseruer 1I.8.2354 -:aJ
:le cu un amffi:
g
Ef*f,zfiSl {5GL Server 14.&"325.1

Hi Securiry lllear *atabase,,,

doar de &ttach,..
Restore Database,,,
xtent pot Restore Fi'leE and Filegroups...

[-ept*y Fata-tier Apptireti**...

H I mpcrt Data-tier Apptication,.,


F Start PowerShell
u
s Repcrts
E
easta, se
g Refrech

in meniul de context, se efectueazd un click pe opliunea New Database. Carezrtltat, pe ecranul


calculatorului, va apdrea fereastra de creare abazei de date noi.

43
{t f}trr.i $e d{rte

2.2.2. Afigarea gi modificarea proprietdlitor bazei


de date (Generat)
8' in cisula de editare Database name depe pagina General,se introduce
numele bazei de date.
Automat' sunt create figierul de date g-i figierul log cunumele specificat
n5i-g
prefix. Aceste obiecte pot fi vizionate in tabeiu in calitate de
I batabase'Files.
Pentru crearea bazei de date, care acceptd toate
valorile implicite, este suficient sd se insereze
numele ei qi sa se facd un click pe butonul
oK, in caz clnvar, se continud cu urmdtoarele
activitd! op{ionale.
Astfel, bazei qeate ii pot fi fxate proprietdli speciale:
9' Pentru a activa cdutarea in text inbaza de date, se bifeazi caseta (Ise
Aceastd opliune permite indexarea rapidd qi full-text indexing.
flexibila a lextutui pdstrat in baza de date
gestionatd de sistemul Microsoft SQL
Server, indexare necesara pentru interogirile
pe cuvinte-cheie. orientate

spre deosebire de predicatul LIKE, care opereazd


numai cu modele de secvenfe de caractere,
interogirile asupra.textului (full-text queiies) executd
asupra cuvintelor qi frazelor construite intr-o "urr#0" "";;it*Ji", op".a.rd
limbi concretd.

10' Pentru modificarea va-lorilor implicite.ale figierelor


cu date gi log, in tabel'l Database/iles se
execut' un crick in cerula respectivS gi se insereazd
valoarea noua.
r in cdmpul Logical name' se insereazd numele logice ale
figierelor frzice ceconstituie
baza de date' Aceste nume logice trebuie ta
regulilor SeL Server gi trebuie
sd fie unice pentru blza de date respectivb. "or"riunod
o cdmpul F,e type permite modificarea tipur,i de fiqiere (data
sau rog).
o Cdmpul rnitiat Size specificr dimensiunea iniliald
a figierului in megaocteli.
o in c6mpul Autogrowth/foIaxsize, se insereazd unele date
ref'eritoare la cregterea bazei de
date' Drept standard, asistentul consideri cdbaza
de date va avea o cre$tere de l0% ?n
raport cu mdrimea curenti sau lMB.

44
Cre$ye{ Si fn*eliwres hszei de d$te

de date.
litate de m En*1eA-*rgruysth

nsereze *leGrft'dh
f^^-r tu1-;1
itoarele ,, rJ *:eercra t ;1
S n Iteg*yieg
1-_,, ngl
dexing. Masirnrrn:file Sze : :: **_;_

5,il1**.
de date
rientate --Hw
ractere,
rperAnd

Trebuie menlionat faptul c[ cregterea poate fi specificatd in procente sau in megabytes,


in funcfie de necesitSlile proprii. Pentru aceasta, se apasd butonul la capdtul drept al
cAmpului respectiv qi se marcheaza opliunea respectivd in fereastra apdrutd. in cazul in
care se doreqte specificarea mdrimii maxime, este marcatS op{iunea Limited to (MB), iar
in cdsu{a de editare de aldturi se indici dimensiunea maximd in Megabytes.
Tot aici, se poate deconecta proprietatea de creqtere a figierului debif6nd butonul Enable
Autogrouwth. Dupd. configurarea acestor opfiuni, se di un click pe Ok
o in cdmpul Path, se indic6 alocarea figierelor.
o in cAmpul File Name, se indicd numele fizic al figierului. Numele frzic trebuie sd
corespundi regulilor respective pentru denumirile fiqierelor in mediul sistemului de
operare dat. Dacb cdmpul File Name nu este populat, sistemul, in mod automat, atribuie
numele logic al fiqierului in calitate de nume fizic, cu condilia cd acesta corespunde
constrdngerii sus-numite.
o Numirul de figiere ale bazei de date poate fi modificat apds6nd butoanele Add sau
Remove.
Orice baz6, de date are un grup primar de figiere Qtrimary Jilegroup). Acest grup conline
figierul primar de date gi unele figiere secundare care nu au fost plasate in alte grupuri de
fi9iere. Grupurile de figiere definite de utilizator (user-deJined Jilegroups) pot fi create
pentru a grupa figiere de date impreund cu scopuri de gestionare, de alocare a datelor gi
amplasare.
De exemplu, fie trei figiere calculatoare_File2.ndf, calculatoare File3.ndf, gi
calculatoare-Fite4.ndf, pot fi create pe 3 unitSli de discuri respectiv qi grupite in grupul de
fiqierefgrupl. Un tabel deci poate fi creat anume in grupul;ftrupl.Interogarea Catelor din
tabelul respectiv se va extinde pe cele 3 unitali de discuri, fapt ce va imbunltd{i performanfa.
eJiles se Aceeaqi imbundtalire a performanlei poate fi atinsd cu gi un singur fiqier creat folosind
tehnologiile RAID (redundant array of independent dislcs). in schimb, figierele gi grupurile
de figiere permit addugarea simpl5 de noi figiere pe discuri noi.
onstituie
i trebuie Utilizarea mai multor grupuri de fiqiere oferd o flexibilitate qi performanld sporita $i la
restabilirea datelor, deoarec.g, in paralel, pot rula operaliuni de scriere in figierele amplasate
pe diferite unitdli de discuri, iar fiecare figier poate fi restabilit individual.
Gruparea fiqierelor se realizeazd execut6nd un click-drept in coloana File Group a figierului
respectiv. Ca rezultat, apare un meniu de context, in care se alege opliunea <new Jilegroup>
bazei de gi se lanseazd o fereastrd ca in figura de mai jos:
: l}Yo in

45
rE!F5.3s.r,!!..,rlrli-lt
;$ 6ena-al
;# opu*t
l;$ Fdegrar.ips Ddabaxe narne F"i-t*;
'Oxrier:
F;ail;
i,# !i** ir:liq*.'* ird*yir,:

kabasefik:s:
Logical Narne File Tlpe EegtouF lnitial Siae {MEi Autegra*th J ldmize
i calculatcare EOWS... PH.llel,ARY 54 By s4 MB, Limiled to 35600S ...

i calcr-rldoare . LSG 'H*glg:{t-" l Ey 1* percent, Unlimited


i calcacl F{CWS... i .-newlrle... ,ri A* Bi. 64 ME, Limited to 64ffi idE
i
"^1. I'ilB

1 ldar*e: i.ffi_ _ _-.-:


:

O$icns:
a
I I Fad{nlf
i

Servs:
FH3?S5l
M O*auh
Csnnedion:

funent d#auh fileqrory: F RIMARY


S llels c*n*eciion nrsoerties

i< {,t:

in cazul in care obiectele sunt create in baza de date, fbrd specificarea grupului de figiere
cdruia aparlin, ele sunt atribuite grupului implicit. intr-un moment de timp, dou, .rn gup de
fiqiere poate fi desemnat drept grup de fi;iere implicit. Fiqierele din grupul de figiere implicit
trebuie sd fie destul de mari pentru mentinerea obiectelor noi neatribuite unui alt grup de
figiere. Grupul de fi9iere PRIWRY este implicit.
Atunci cdnd se defineqte un nou grup de figiere implicit, fiqierul primar va contine numai
tabele gi obiecte de sistem. Trebuie mentionat cI fiqierele Transaction log nu pot face parte
nici dintr-un grup de figiere.
in cazul nostru, se specific[ in calitate de grr.rp de figiere implicit - fgrapl, bifhnd butonul
respectiv.

2.2.3, consultarea gi modificarea proprietdlitor bazei de date (options)

Urmdtoarea pagind Options determind caracteristicile bazei de date ce pot fi setate. Aceste
opliuni sunt unice pentru fiecare bazd, de date qi nu le afecteazd.pe celelalte. Opfiunile sunt
setate cu valori implicite la crearea unei baze de date noi.
Mai jos sunt prezentate opliunile qi valorile lor implicite ce pot fi setate la crearea unei baze
de date:
t Collation - specificd colalionarea bazei de date, selectdnd valoarea respectivi din lista.
. Recovery model - specificd unul din urmdtoarele modele de recuperare abazei de date:
FUII, Bulk-Logged, s4.u Simple.
o Compatibility level - indica versiunea cea mai recentd a sistemului SQL Server ce
susline baza de date. Valori posibile: SQL Server 2014, SQL Semer 2012, SQL Server
2008, SQL sau ,SOZ Server 2005.

46
{rearea Si tntrEinerea hszei de da{e

# f:*-.=r
1$ oeti*u
l:S Filegroups l<dda.&> ..

SQL Server ffi8 {1e&}


ff]?fl1

In continuare, sunt enumerate unele opfiuni aditionale:

Automatic
. Auto Close - se indicd dacdbaza de date se inchide fErd erori qi se elibereazd resursele
dupd ce ultimul utilizator a incheiat sesiunea. Valorile posibile sunt True qi False. in
cazul valorii True, baza de date este inchisd fEri erori qi resursele ei sunt eliberate dupd
pdrisirea ei de cdtre ultimul utilizator.
o Auto Create fncremental Ststistics - se specificd dacd va fi utilizatd opfiunea
incrementald in cazul cdnd sunt create statistici pentru partilie. Valorile posibile sunt
True sau False.
e figiere Auto Create Statistics
grup de
- se indicd dacdbaza de date creeazd in mod automat statisticile
de optimizare care lipsesc. Vaiorile posibile sunt True sau False. in cazul valorii True,
implicit toate statisticile ce lipsesc, necesare pentru o cerere de optimizare, sunt construite in mod
grup de automat pe parcursul optimizdrii. Pentru mai multd informare, vezi CREATE
STATISTIC S (Transact-S QL).
e numai Auto Shrink - specificd dacd fiqierele bazei de date sunt disponibile pentru
rce parte compactizarea periodicd. Posibile valori sunt True qi Fatse. Pentru mai mult6 informare,
vezi proprietatea A utoShrink.
butonul Auto Update Statistics - se indicd dacd baza de date automat modificd statisticile de
optimizare depaqite. Valorile posibile sunt True gi False. in cazul valorii True, toate
statisticile depSgite necesare pentru optimizarea interogdrilor, sunt construite pe parcursul
optimizdrii in mod automat. Pentru mai multd informare, vezi CREATE STATISTICS
(Transact-SQL).
Aceste
ile sunt

rei baze

ListA.

le date:

rver ce
Server

ta
+t

t
o Auto Update statistics Asynchronoasly in cazul in
-
interogdrile ce iniliazl reinnoirea statisiicilor invechite
care este stabilitS valoarea True,
nu mai agteaptd ca statisticile sd
fie reinnoite pdnd Ia compilare. Dacd este fxatb
valoarea F'alse, interogdrile ce iniliazd,
reinnoirea statisticilor invechite vor aqtepta pdni
la momentul c6nd statisticele reinnoite
vor fi utilizate in planul de optimizare-a inteiogdrilor.
Setarea acestei opfiuni cu True nu
va avea nici un efect, dacd pentru Auto (Ipdie
statistics, de asemenea, nu va fi setatd
valoarea True.

Containment
disponibild q""tt] editare numai incanilin care bazelede
*"i::f:*9.*y: date sunt de
Sorver ci innlrr.l +^a+6 ^^+^)^r^r^,- il;;""d;il:;#'id
ji,""'::"t:"l"^:,"^t:i1,elenecesareai."",i"l"pui;;il;;;ff ffi
H;:"::
deplasarea ugoard abazeror de date de la o
instanla sqJ"s"**? ";HY;
o Default Fulltext Language LCrD ",,".
indexate.
- specificd limba implicita pentru coloanele full-text

o Default Language - specificd limba implicitd pentru


toate loghinurile noi create. Limba
poate fi specificatd prin indicarea Id-ului
local (lcid), denumirii limbii sau aliasului
limbii.
. dacd.un declaneator AFrERpoate sa se declaneeze
X::::"Tr::,:t::!.!:!:'o:ifica ;il;;-"ru#J
este urilizatd pentru suprimarea mesajetor
T:::t{:::,y":,Y::!t pe_- o_opfiunea
interogare tull_text eiueazad; **;;;##
de eroare
.:;;;;,,
*t
sau ,,stopwords".
":::::i':b,ooleand
o Two Digit Year Cutoff - specificd un numdr intreg intre 1753
si9999 care reprezinti
valoarea-prag pentru transfoimarea anilor din
2 cifreln 4.

48
{lreazrea $i tfitretixerea bs*i tle rlsle

Cursor
o Close Cursor on Commit Enabled - specifici dacd cursoarele se inchid dupi validarea
trarzacliei care a deschis a cursorul. Valorile posibile sunt True sau False. Daci se
indicd valoarea True, orice cursor deschis este inchis, dacd traruaclia este validati
- vjv: (COMMIT) sau tranzacfia este desfbguratd inapoi (ROLLBACQ Dacd este indicatd
-1 valoarea False, cursoarele rim6n deschise dupa validarea tranzacliei. in cazul c6nd
valoarea este False Si tranzactia este desfbguratd inapoi, se inchid toate cursoarele cu
-J excepfia celor definite cu clauzele INSENSITIVE sau STATIC.
o Default Cursor - specifici comportamentul implicit al cursorului. Dacd se atribuie
valoarea True, valoarea implicitl a cursorului este LOCAL. in caz contrar, esre
GLOBAL.

Filestream
o Filestream Directory Name - specificd numele dosarului pentru datele FILESTHEAM
asociate cubaza de date selectatd.
o Filestream Non-transacted ,4ccess - specificd una din opliunile urmdtoare pentru
accesul netranzaclional, prin sistemul de fiqiere, la datele FILESTREAM stocale in
tabelele de tip FileTables: OFF, READ_ONLY sat FULL. DacE tipul de date
FILESTREAM nu este activat pe server, aceastd valoare este setat6 la OFF gi este
dezactivatd.

Miscellaneous
AIIow Snapshot isolstion - poate lua valorile Oil sau OFF. Daca opliunea este activati
(OM), instrucliunile DML incep a genera versiunile inregistrdrilor chiar dacd nici o
tranzacfie nu ulilizeazd izolarea SNAPSHOT. In cazul in care traruaclia se executd la
nivelul de izolare SNAPSHOT, toate instrucliunile vdd snapshot-urile datelor aqa cum el
existau la inceputul tranzacliei.
area True, ANSI Nall Defoult - indica comportamentul implicit al operatorilor de comparalie logic6
rtisticile sd egal (:) qi neegal (<>) in cantlutilizdrii valorii NULL. Valorile posibile sunt True (on)
ce initiazd qi False (off). Pentru mai multi informare, vezi SET ANSI_NULLS (Transact-SQl).
e reinnoite
ANSI Nulls Enabled - indicd comportamentul operatorilor de comparalie logica egal (:)
:u True nu
gi neegal (<>) in cazuluitllizdrii valorii NULL. Valorile posibile sunt True (on) qi False
la fi setatd
(off). Dacn se indicd valoarea True, toafe comparafiile cu valoarea NULL se evalueazd
WKNOWN. Daci se indicd valoarea False, comparaliile valorilor non-WICODE cu o
valoare NULL se evalueazd cu True. dacd ambele valori sunt NIJLL.
ate sunt de ANSI Padding Enabled - specifici dacd formatul ANSI este activat sau dezactivat.
ie din SQL Valorile posibile sunt True (on) qi False (off;. Pentru mai multd informare, vezi SET
rte permite ANSI_PA D D ING (Transact- SQL).
ANSI lltarnings Enabled - specificd comportamentul conform standardului ISO pentru
le full-text mai multe condilii de eroare. Dacd se indicd valoarea True, este generat un mesaj de
averlizare, in cazul cdnd valorile NULL apar in funcliile de agregare (precum SUM, AVG,
rte. Limba MAX, MIN, STDEV, STDEW, VAR, VARP sau COWT). Dacd se indicd valoarea False.
r aliasului nu este afiqat nici un avertisment.
Arithmetic Abort Enabled - specificd dacd opliunea bazei de date pentru intreruperi
leclangeze aritmetice este activatd sau nu. Valorile posibile sunt True gi False. Dacd se indica
:parte. valoarea True, o suprtrincdrcare sau impar{ire la zero cauzeazd, terminarea unei cereri sau
unei mu{imi de cereri. Dacd se indici valoarea False, este afiqat un mesaj de avertizare
de eroare
-'zgomot" dar interogarea, mullimea de cereri sau tranzaclia continui, dacd nu apare nici o gregeald.
Concatenate NuIl Yields NuIl - specificd comportamentul cflnd sunt concatenate valorile
NULL. Dacd valoarea proprietSlii este True, atunci string + NULL va returna NULL.
reprezintd
Dacd se indici valoarea False, rezultatul va fr string.
Cross-database Ownership Chaining Enabled - aceastd valoare nu este editabilA ti
indicd faptul ci dacd a fost sau nu activatd inldntuirea interbazd de proprietate. Aceastd

49
Creare$ 6iixtrt;inerec hazsi de dqte

fi motiificati, utilizdnd instrucliunea ALTER DATABASE.


proprietate poate
c Date Conelation Optimizafion Enabled - Dac6 este selectati valoarea True, SeL
Server menline statisticile de corelare intre oricare doud tabele dtnbazade date care sunt
legate printr-o constrdngere FOREIGN KEY gi au coloane detip DATETIME. Dacd -
False, statisticile de corelare nu sunt intre{inute.
o Delayed durability - verifici dacd, traruacfiile validate sunt complet-durabil sau intdrziat-
durabil. Aceastd opfiune poate lua valori DIABLED, ALL)VED, F)RCED.
o -IsRead Committed Snapshot - dacd aceastd opfiune este activatd, pentru oblinerea
datelor consistente la citire, tranzacfiile utllizeazd la citire versiunile liniilor in loc de
mecanismele de blocare a datelor. Aceasti op{iune nu poate fi activatd asupra bazelor
de
date de sistem.
o Numeric Round-Aborl - specificd modul de gestiune a erorilor de rotunjire. Valorile
posibile sunt True qi False. DacS valoarea proprietd{ii este True, este generatd o eroare
atunci cdnd, intr-o expresie, apare pierderea de precizie. Dacd se indicd valoarea False,
pierderea preciziei nu implicb generarea unui mesaj de eroare gi rezultatul este rotunjit
dupi precizia coloanei sau variabilei ce pdstreazdrezultatul.
o Paramcterization - dacd este activ parametrul SIMPLE, interogdrile sunt parametrizate
bazAndu-se pe comportamentul implicit albazei de date. Daca, insa, e activ parametrul
FORCED, SQL Server parametrizeazd.toate interogdrile asupra bazei de date.
c Quoted Identifiers Enabled - specificd dacd cuvintele-cheie ale sistemulfi SeL Server
pot fi utilizate in calitate de identificatoare (obiect sau nume de variabild). dacd:sunt luate
?ntre ghilimele.
o Recursive Triggers Enabled - specificd dacd declangatoarele pot fi lansate de alte
declanqatoare. Valorile posibile sunt True qi False. Dacb este setat6 valoarea
True, este
activat apelul recursiv al declanqatoarelor. Dac[ este setatd valoarea X'alse, este evitatd
numai recursia direct6. Pentru a dezactiva recursia indirectS, se seteazd opfiunea
nested
triggers cu valoarea 0 folosind sp_conJigure.
o Trastworthy - in caztil afiqirii valorii True, aceastd opfiune read-only indica faptul cd
SQL Server permite accesul la resursele din afara bazei de date ?n cadrul unui context
impersonal stabilit inbaza de date. Contextul impersonal poate fi stabilit inbazade date,
folosind instrucfiunea EXECWE l,S. Implicit in toate bazele de date, inclusiv gi in cele
de sistem (exceptie facebaza de date MSDB) acesta opliune este dezactivata
- False.
o VarDecimal Storage Formst Enubled acesta opliune este setati la read-only incep6nd
-
cu versiunea SQL Server 2008. Valoarc True indica faptul cdbaza de date aie formatul
de stocare VarDecimal activat. Formatul de stocare VirDecimal nu poate fr dezactivat
atita timp cAt cel pulin un tabel din baza folosegte acest format. in SQ1, Server 200g gi
versiunile ulterioare, toate bazele de date sunt activate pentru formatul de stocare
VarDecimal.

Recovery
c Page Verify - specificd opliunea utllizatd, pentru descoperirea qi semnalarea tranzacliilor
de intrare/iegire incomplete catzate de erorile de intrare/iepire ale discului. Valorile
posibile sunt NON\ TORN_PAGE_DETECTION qi CHECKSUM.
o Target Recovery Time (Seconds) - specifici limita de timp maximald, exprimatd in
secunde, pentru recuperarea bazei de date specificate in cazul unei c6deri.
''
Service Broker
o Broker enabled - poate lua valorile True sau Fals. True indicb faptul cd, Semice Broher
este activat pentru baza de date in uz gi liwarea mesajelor este pornitd . Baza de
date
pdstreazd identificatorul existent al serviciului semice Broker.

50
{resre,z 6i ?sztrelinerea l}szei de date

o Honor Broker Priority - valorile disponibile pentru aceastd opJiune sunt Oll qi OFF.
te, sQL Valoarea ON indic[ sistemului sd ia in considerare nivelurile de prioritare care sunt
:are sunt atribuite conversafiilor. Mesajele de la conversaliile care au un nivel de prioritate mai
. Dacd - inalt sunt trimise inaintea mesajelor de la conversaliile cu un nivel mai jos de prioritate.
Valoare OFF - indicd faptul cd toate conversafiile intr-o bazd de date gi aplica{iile posedd
ntirziat- nivelul de prioritate implicit.

State
,blinerea
r loc de
o Database Read Only - specificd dacd baza de date este numai pentru citire. Valorile
posibile sunt True gi False. Dacd este setatd valoarea True, utilizatorii pot doar citi
zelor de
datele dinbaza de date. Utilizatorii nu pot modifica datele sau obiectelebazei de date.
insdqi baza de date poate fi qtearsd utilizdnd instrucliunea DROP DATABASE. Baza de
Valorile date nu poate fi in uz atunci cAnd este specificatb o valoare noud pentru opliunea
o eroare Database Read Only. Baza de date master este o excepfie, dar numai administratorul de
a False, sistem poate utiliza aceastd bazdintimpul cdnd se seteazd opliunea.
rotunjit
c Database State - vederea stdrii curente a bazei de date. Nu este editabila. Pentru mai
multd informare, vezi Database State.
netrizate
rametrul
o Encryption Enubled - dacd este setatd valoarea True, baza de date este activatd pentru
criptare. Pentru criptare este necesari o cheie de criptare.

'.
o Restrict Access - specifici utilizatorii care pot accesa baza de date. Valorile posibile
Server
sunt:
rnt luate
o Multiple -
starea-normald a bazei de date carepermite multor utilizatori sd acceseze
baza de date in acelagi timp.
de alte
:ue, este o Single - se utilizeazd pentru acfiunile de men{inere a bazei 9i permite accesul la
: evitatd aceasta numai unui singur utilizator intr-un moment de timp.
r nested o Restricted - pot utiliza baza de date numai membrii rolurilor db owner, dbcreator
sau sysadmin.
aptul cd Pentru schimbarea valorii opliunii respective, se face un click in coloana de valori, se alege
context valoarea noud din meniul de context apdrut sau executAnd un dublu click pe opliunea
de date, respectivb.
i in cele Unele proprietili suplimentare ale bazelor de date pot fi setate numai cu limbajul Transact-
ilse. SQL in cadrul instrucfiunii ALTER DATABASE.
ncepAnd
formatul 2.2.4. Afigarea 9i addugarea grupurilor de figiere
:zactivat
2008 qi Ultima pagini Filegroups se utilizeazd pentru viztalizarea grupurilor de figiere sau
stocare
-
addugarea grupurilor noi in baza de date selectatd. Este alcituitd din 2 panele editabile, Rows
qi Filestream.
Panelul Rows cuprinde urmitoarele funclionaHtdti:
zactiilor o Name - introduce numele grupului nou de figiere.
Valorile o Files -afrqeazd numdrul de figiere in grupul de figiere.
o Read-only - grupului de fiqiere i se oferd doar statutul de citire.
matd in o Default - grupul de figiere este declarat grup de figiere implicit.
o Butonul Add - adaugd,. pentru baza de date curentS, un rAnd nou la tabelul grupurilor de
fiqiere.

'Broker o Butonul Remove - gterge rdndurile selectate de grupuri de figiere din tabel.
de date

51
i* l
#-G#;i
i (q-id
- ffiu+
I . ,
# oni** .......^.....

sffiffi i-lgsrE

F:L!$TEL:.fu:
i* Add;gp-::
: itgmnre

lt#- --- FlLI.ITF|EA... fie*d*rr\, -'1


i
j i

t:
*..--.,
i I

Sersef: -* f;r*E*ui, ft*m,:,.e


EFl3:SS1 MEF.IORYOPTIMIZED DATA
Csnnedian:
3a II FTLESTREAM Fds

$f tlew esnn*ciiqn sionetir,i j

.-i t
1

Head!'

i -i
:..:a il Flegrqut F,sftli:'J*

11. Panelul Filestream este ulilizat pentru gestiunea grupurilor


de fiqiere ce contin obiecte
BLOB. utilizareatehnologiei Fireitream deprgeqte limitlle
acestei rucrdri.
12. Panelul de gestiune a grupurilor de figiere Memory
optimized Data - permite gestiunea
figierelor asociate in sQL Servet, addugarealexcludeiea fril...lo.
qi grupurilor de figiere din
baza de date gi modificarea atributelor bazei de date
sau fi_sierelor ei.
Name - introduce numele grupului nou de figiere memory-optimized.
Filestream Files - aftgeazd, numdrul de figiere (containere)
in grupul de figiere memory-
optimized.
Bulonul Add - adaugd, pentru baza de date curent6, un rand nou la tabelul grupurilor de
figiere.
Butonul Remove - qterge rdndurile selectate de grupuri de
figiere din tabel.
Dupd ce toate opfiunilebazei de date sunt definite, se apdsa
butonul oK
Se poate observa cE bazade date recent creatd,
deja, se conline ?n dosarul Databases.

52
{lruor** ,U fntrelinere* ba:ei de de$e

1,$mfP'.r*=1 frflFfi-,,,.'K

e jiw
ru ffi ff,lffacl {gQt- 5enrer 12,fi.II54 - aa}
EhngZ#*l iSQn- Seruer 13.SJt34 - sal*atal
g fr Dafahares
E ilS Sy,ster* Satebases n\iame Fo
g ffi SatabaseSnapslrots G Eatahase Siagrarn:
m ffi eUventr.uretrffsrksSfil4 I J tEBtes
F-.-,r

m ffi A*ventr.rreW*rks$!ry?S1,1
ruHW L-.d !'tews
*3 Slyn*n'rorns
rlt ffi ReprrtServer f3 Fu*guu*rnabillty
ffi ffi Repo*ServerTempD$ L-
L*J 5erutce Uroker
g ffi 9ec*riiy
g ffi r ."r St$ragE
Semer *bjects f+-i
g ffi Heplicatl*n l;fl )e(unqf
-

13. Cu scopul de a obline informalii statistice despre baza de date in uz se selecteazl,baza de date
respectivd, se apdsa butonul drept al mouse-ului gi din meniul de context se alege Reports,
apoi se trece la Standard Reports gi din lista ap[rutd se alege tipul raportului.
De exemplu, in imaginea de mai jos a fost ales tipul de raport Disk Usage. in rezultat, au
apdrut date statistice despre utilizarea spaliului de disc alocat fiqierelor qi obiectelor bazei de
date.

in obiecte

gestiunea Oisk Llsage - 2r?ZS...l 1:55 PM - E!'132O91 X


figiere din
S rU:"OOi (!Ql- Seruer 1t.0J?14 - ea)
H,g; u,'7,W;7"' -= ::l
'',::::::::::::::::1
g il
*l fu
oatabases
System Satab*e
Disk USa$e i

5B Datab.re Srlp.hott [calculatoanaJ


memory- I fjjl Adleitu.el#erk20l4 oriE!f*.=2,$l atS,ll,,?qJ5 11:55;3.2:'=l'],l,ii,,
ij # AdJeoturefJo.kssw!0l4
's ffi clcatat*r* lhis rcport ped* a@'s d the !.rtilizdjon d Ad< sgae wdrin the Dat**e
purilor de 5 ffi Repo*Seaer
* l$ Eepa*geserTempDB
i:!i L_j :eau4ry
g ffi Seruer Obje<ti
ii j;;l Replication
s f! Ahval:On High Availabritity
g ili Mrmgement Data Filee *-e tkaqe {Z) Trd#*in tog Sp* l,kaqe (",)
L3 lntegrntion geru;<es(atrlogs
=
6 S sQlse8erAgen!

.8.48 i fffili 1"d".1**l ;

i r!ffi Uiztrl*d*d i :

i flBDaa i I

: WS Us6sd _: i

.f
|iq erfiy fs-ild fe aLdagrc'driats&lrirk evfi{ ftr slqidoe dBt;bBF in the trsce log .

E Hsk Spc tkd fui Bda File

fJ
Cre$re$ 6i ?*trelirere* lt*zei de date

2.3. Baze de date de sisfem


SGBD-ul SQL Sener 2014 nclude urmdtoarelebaze de date de sistem:
master
inbaza de date master, se ?nregistreazdtoatd informafia la nivel de sistem a SQL Server. Aceasta
include instanle de metadate, ca, de exemplu,: conturile de login, puncte de relea, servere
interconectate gi setdrile configuraliei sistemuhti. Baza de date master mai conline date despre
existenfa tuturor celorlalte baze de date qi despre loca{iile fiqierelor acestora. In plus, master
pdstreazd gi informalia de iniliere a sistemului SQL Server, ceea ce inseamnd cd sistemul nu poate
starta, dacdbaza de date nu este disponibild.
msdb
Este utilizatd de SQL Server Agent pentru pdstrarea datelor referitoare la avertizdri, planuri de
lucru, servicii etc. Tot aici se pdstreazd gi alte date de serviciu ca, de exemplu, despre copierile de
rezerv6.
model
Utilizatd in calitate de model pentru toate bazele de date create in SQL Server. Modificdrile frcute
pentru baza de date model ca: dimensiunea, colalionarea, modelul de restabilire qi alte op{iuni vor fi
aplicate asupra tuturor bazelor de date create ulterior.
Resource
Este o bazd de date numai pentru citire qi conline obiectele sistemului incluse in SQL Server 2014.
Obiectele sistemului persistd fizic in baza de date Resources, dar,logic, acestea apar in schema sys
a fiecdrei baze de date. Acesta baza de date nu este vizibila in interfa{a sistemului.

tempdb
Baza de date de sistem tempdb este o surs[ globald accesibilS tuturor utilizatorilor conectali la
instanla SQL Server qi conline toate tabelele temporare qi procedurile stocate temporare. De
asemenea, acoperd gi toate necesitdlile unui spaliu temporar de stocare a tabelelor de lucru generate
de SQL Server.

2.4. Crearea planului de tntrelinere


Planurile de intrefinere pot fi folosite la derularea sarcinilor necesare pentru menlinerea unei
functioniri bune a bazei de date, pentru crearea copiilor de rezervi in caz de erori de sistem gi pentru
verificarea consistenlei bazei de date. Cu toate cd, pentru crearea planului de intrelinere, poate fi folosit
asistentul respectiv (Maintenance Plan Wizard), crearea manuali a acestuia oferd o flexibilitate mai mare.
In SGBD-ul SQL Server 2014, plantl de intrefinere este un program care executd sarcinile de mentenanfd
abazei de date in intervale de timp conform acestuia.
Pentru crearea gi gestiunea sarcinilor de men{inere, utilizatorul trebuie sd fie membru al rolului
sysadmin.
Existd doud cii de creare a planului de intre{inere: folosind asistentul de creare a planului sau
folosind suprafala de proiectare. Asistentul este mai bun pentru crearea unui plan de intrelinere, care ar
servi drept bazd,in timp ce folosirea suprafefei de proiectare permite utilizatorului sd deruleze operaliile
de dezvoltare a planului.

2.4.1. Crearea planului de tntyelinere cu aiutorul asistentului


Mai int6i, se va examina procesul de creare a planului cu ajutorul asistentului. Pentru aceasta:
1. Se expandeazd serverul
2. Se expandeazi dosarul Management
3. Se face un click pe butonul drept al mouse-ului asupra dosarului Muintenance plan
4. Se selecteazd opfiunea Maintenance plan wizard

54
{lre$rea Si lntr4ixeres bazei de dste

Seled Plan Properti*


llow da you 'i+ant to scfieduieyce.r mair*enance iasks? t* t'i-1,,'jL
'a -E:i;
Aceasta
servere
e despre l{sme: Maird *nanceFlan_calculdt oere 1

,master ile:si$ien: *!
nu poate
i

vi

Hun as; SQL Serser,foent ssvice accoin*


anuri de :

rierile de
* Separa"s*-tedulesfsreachtask :,,:,', ' :

0 Sngte sdxedule for the antire plan c'r no sded..de

le fbcute Schedule:
rni vor fi S*d'yd 12 s.h.eit"inG,l I
]::l fharue

'ffi;vry;weffi
i----:*;-----1
er 2014.
:, lj-gj i-,i',1.1
.. S, LanCB :'.::..::a:1
l

lema s/s
5. Textul afiqat in prima fereastrd a asistentului de creare a planului de mentenantd este unul
introductiv gi prezintd un rezumat al sarcinilor, care pot fi automatizate de plan. Pentru a
trece mai departe, se apasa butonul Next.
ectali la
rare. De 6. in fereastra Select Plan Propreties, se specificd modul de planificare a sarcinilor de
generate intrelinere. in c6mpul Name, se specificd numele planului de intrelinere. in cdmpul
Decription, se pot adduga comentariile referitoare la planul dat. Cdmpul Run as indica
contul din numele ciruia va fi rulat planul de intrelinerea. Implicit, acesta este SpI Server
Agent service &ccount. Mai jos, sunt plasate doud radiobutoane: Separate schedules for
each tosk Si Single schedule for the entre plan or no schedule. Implicit este activ a1 doilea
rea unei buton gi planul de intrelinere se executd la cerere.
;i pentru
Pentru definirea sau modificarea orarului de executare a planului de intre{inere, se apasd
Fr folosit
butonul Change. in consecinld, se deschide o fereastrd noud, unde, bifdnd radiobutoanele
rai mare.
respective, se poate programa orarul dezirabil de executare.
ntenan!6
in cazul dat, se insereazd numele MsintenancePlan_calculatoarel gi acest plan este
programat sd ruleze in fiecare duminici Ia ora 12:00 de noapte.
I rolului
in urmitoarea fereastrd, Select Maintensnce Tasks, pot fi selectate una sau mai multe
sarcini ce trebuie executate de planul de intrefinere, Selectind o sarcind sau alta, in cdmpul
ului sau de jos al ferestrei, poate fi vl-z:ualizatd descrierea acesteia. In cazul dat, a fost aleasd prima
- care ar sarcini din lista - Check Database Integrity. Apoi se apasd butonul Next.
,peraliile 8. in fereastra Select Maintenance Task Order, se poate alege ordinea de executare a
sarcinilor ce constituie planul de intrefinere, miqcdndu-le una fald de alta cu ajutorul
butoanelor Move Up gi Move Down. Deoarece la etapa precedentb a fost selectati doar o
singurd sarcind (Check Database Integrity), aceastd opliune nu are relevanfd in cazul dat.
in continuare, numdrul pagilor (ferestrelor) de configurare qi consecutivit atea apariliei
acestora va depinde de numdrul de sarcini bifate la etapele Select Maintenance Tasks Si
Select Maintenance Task Order, respectiv.
9. in fereastra Deftne Database Check Integrity Task, pot fi indicate bazele de date care vor fi
intrelinute automat de asistent. Executdnd un click pe sdgeatd in meniul Databases, apare o
fereastrd in care poate fi aleasi gi marcatd una din opfiunile ce unneazA:
Cysscre# rri irrfrrlj*rrec ft&zei de dete

t Maintenance pian Wizard - t-@


Befine Database Check Integrity Task -
.):\_, .:
Csrfigw the ma;r'tmrc task. ,r +=4i,

t] f{ daaba*

,J Syeemdaabaw

,-., All uwdddaw @uding mad*. nadel. msdb.


*' ternpdb)

r5j The* dat3b#g

AdventseWa&s20']4
AdverdueliYerhsDW2$ 1 4

I lgrcre dadbaffi ydrffi th *ate b not ffiline

. toate bazele de date;


o numai bazele de date ale sistemului;
o bazele de date create de utilizator;
o bazele de date selectate din listd.
in cazul dat, este selectata opfiunea These databflse gi este aleasi doar baza de date recent
creatd, dupd care se aplica un click pe oK gi in fereastra principald - Next.
10. La etapa Select Report Options, asistenful vrea se cunoascA dacd raportul planului de
intrefinere trebuie sd fie plasat intr-un dosar pe serverul care realizeazd intretinerea sau trebuie
trimis pe e-maihl unui operator. Implicit este bifatd opfiunea deplasare a raportului intr-un
dosar (lYrite a report to a text file). in c6mpul Folder-location, se insereazd calea unde va fi
salvat fi$ierPl-raport. Direcfia salvirii fiqierului poate fi editati manual sau ap6s6nd butonul
Browse.lg{1.
11. in fereastra Complete the llizard este prezentat sub formd de arbore un rezumat al operaliilor
care vor ft realizate de asistent. Pentru vizualizarea detaliilor, se expandeazd opliunea ce ne
intereseazd, apds6nd semnul plus respectiv. Pentru a termina procer,ri de proiectaie a planului
de intrelinere, se face un click pe butonul Finish.
t2. in fereastra Maintenan-ce PIan lltizard Progress are loc procesarea sarcinii de creare a
planului de intre{inere. in panelul Details se vizualizeazFt lisia de acliuni, statutul acestora qi
mesajele in cazul apariliei unui egec de procesare. Apas6nd butonul Report, se poare
vizualiza, salva sau expedia prtn e-mail raportul de procesare a planului de intrelinere. Dacd
statutul pentru toate ac{iunile este success, se apasd butonul close.

56
{re$rc{r $ ittretineres hsrci de date

l#si:tlensnce Plen Hizard Progress


Gick Sep to irrtemigi the *FBratisn.
{;}
, a:=

S Addinq ssheduling op{lens

iS Sdding reporting opti*ns


.* Sav,ng maintefian,ra plan "lvlaintenance

l
1

i R.F{ :i

f-s*"..fj

Acum,^in SQL Semer Management Studio, se poate verifica dacd planul de intretinere a fost
creat. In dosarul Maintenunce Plan, trebuie sd fie prezent un plan de mentenantd nou cu
numele respectiv.
ate recent
Oblect Erplerer Detaik, xl
anului de
7/e4l:i/.:-:;.-.:!.:..r/..4riti/4+r::=:a::::4.:-::.../t1r:::44tn|l:.vet
au trebuie EN3aCBl {9QL Ser+er 12.0J234 - sa)
En$3fiS] (SQL Serser 12.8"2.1"1 - saJlMan
ui intr-un g 13 Databaseg
rnde va fi 1AS 9ecurig Name

d butonul g ffr Server Objects


{l h{aintunun.*Plan-calculatoare l
5 ft! Replicaticn
g fu Ah*ays0n HiEh Avaifabllity
rpera{iilor 6 ffl! fulanaqernent
rr S fct;cyManagement
nea ce ne
m ffi Dut" Cetlection
r planului E ffi Res*urceGcvernqr
F ffi Lttendrd Erentr
creare a S Managed Backup
H ftS Maintenance
frW
Flans
cestora qi
se poate m 11: Vlf \erupr I anr
ere. Dacd

2,4.2. Crearea manuald a planului de intrelinere


fi creat utilizdnd
Planul de intrefinere poate qi regimul constructorului. Pentru aceasta:
l. Se expandeazd serverul. i
2. Se expandeazd dosarul Management.
3. Se face un click pe butonul drept al mausului asupra dosarului Maintenance Plans.
4. Se selecteaz[ op{iunea New Msintenance plan...
5. Apare o cutie de dialog, unde se scrie numele planului de intrelinere ce se creeazd.

57
{.r'gqiea gt isrtregi*erere b$zei $e d$re

Dupi ce se apasd butonll


!K, t2deManagement
mediul constructorului de planuri intreiinere.
studio se deschide o fild noud ce reprezintd

in stdnga, se afld un cSmp de obiecte


.Toyl!ox-, care confine
sarcinilor care trebuie s6 fie executate de planul ' obiectele corespunzdtoare
de intrelinere.
in part^ea dreaptd- se afla ftla Maintenance PIan
[DesignJ, care reprezintd campul principal de
lucru' In partea de sus a paginii se gdseqte o bara o"
inriiurn"nt", ia. sub bara de instrumente
se afla cdmpurile Name qi D-escription, echivalente
cu cele descrise in asistent. pu{in mai jos,
se afla un tabel unde sunt afigate_toate subplanurile
ce alc6tuies";i;"rl; ffi"d"l.Tort. t"l
jos de tabelul de subplanuri, se afld suprafala
de proiectare.
Este important de menlionat cateva butoane de pe
bara de instrumente: Add supla4 subplan
Properties, Manage Connections, Reporting and
Logging.
o Butonul Add Subplan adaugd un snbplan nou. Proprietdfile
acestuia pot fi configurate in
cutia de dialog subplan Properties, upu." dupi ce se apasd butonul respectiv. cutia
de dialog subpla! Ptopetties con{ine "u."patru c6.mp
uri: Name, Description, schedule gi
RunAs sunt similare celor descrise unL11g penhu crearea
, planului de intrefinere cu
ajutorul asistentului (pasul 6). Butonul *ffi 1, care se
afl6 in dreapta c6mpului Schedule,
are funclie analogicd cu cea a butonului
change upri"ui-in uristentul de creare a plan'lui
de intrefinere.

*,,ri
Ma,rn'tenanceP3an calculatoareZ - sa [Design]* - Microsoft SAi ierver M^nug"**"t
StuOio
t n. ;.1. . * ,,.:. .:. ;- ,... .'. t

MaiintenanceFlen_<a-,*rel - :a lgesigell
..; *t9$!q19n59 ljagl*p
l; peinter ;:::iU;::*;:
lS Eack llp Database Tmk NantE

1$ lheckDatahaselntegriryTask DesiFUm
ry Exerute SeL SeruerAgentJebTa:l*
B fuecde T-SQL Statement Ta:k Subplan
Sub$an L
& Fiisiery {teanupT*k
b h{eintenancelle*nupTask
& Notify Operatcr Task
1{1 Reb,uitd tndee Task
t& Reorgani:elnde<Task
* Shrink Srtabase-Fa:k
gg$ Update Statistic Task

There are n* usable ccntrols in this


group, Drag an item ontn thl: tr* te add
it ts the teelbsr"
Runx: ,sqis**&J;;;;_ *

Al doilea buton din dreapta; subplan Properties, lanseazd,


cutia de dialog
nume' Selectdnd subplanul din tabelul de subplanu.i cu acelagi
a" rnuilos gi apdsand acest buton, se
pot insera numele, descrierea gi se poate.planifica
un ,uuptun in timp. cutia de dialog
subplan Properties poate fi vizualizitd,aplicdnd un ouui"
p" un subplan din tabel.
Butonul Manage connections afigeaza cutia de dialog "r'i"t
respectivd. Aici pot fi gestionate
conexiunile utilizate in planul de intrelinere.. Se
foloseit" piniru addugarea altor instante
ale SQL Server conectate la planul de intreliner
e in cauza. Fiecare sarcind de intretinere
din subplanul dat poate utilnaoricare din aceste
conexiuni.

58
{reureo Si irrt inere* hszei de tlste

'eprezintd o Butonul Reporting and Logging afiqeazd cutia de dialog cu acelaqi


nume, utiljzatltpentru
gestionarea rapoartelor de activitate cu privire la de intrelinere gi pentru
llanul
configurarea logurilor pe magina locald ruu pL un server la distantd
unzltoare
6. Pentru a incepe crearea planului de intrelinere, se gliseazd, din caseta
Toolbox, pe suprafala de
urcipal de proiectare, elementul necesar pentru a defini sarcinile ce trebuie
executate.
;trumente Pentru configurarea opfiunilor sarcinilor, se face un dublu-click pe
sarcina respectiva gi se
r mai jos, deschide o casetd de dialog. Tot aceeaqi casetd de dialog apare dupd
ce se dr un ciick-drept pe
'dat. Mai sarcind gi din meniul de context apdrut se alege optriunei fait.
8. Pentru a defini fluxul intre sarcini, se face un click-drept pe oricare
sarcind gi in meniul de
Subplan context apdrut se alege Add Precedence constraint. in iezultat,
apare o fereastra numitd
Conrol Flow cu doud ch^eck boxuri. in primul checkbox (From) se alige
din listd sarcina care
isurate in trebuie executatd prima' in al doilea checkbox (zo), se alege din
listd sarcina care trebuie sd fie
riv. Cutia executatd a doua- Consecutivitatea de acliuni aleasd apoi, se confirmd,
apds6nd butonul OK.
hedule Si Acelagi lucru poate ft realizat, trdgAnd sagelile de la o sarcind la alta
cu ajutorulmouse-ului.
tinere cu in figura de mai jos, este prezentat un plan de intre{inere creat din trei sarcini. prima
sarcind
ichedule, tealizeazd controlul integritdlii bazei de date (Cieck Dstabase
Integrity Task), apoi se
executd sarcina de comprimare a bazei de date (shrink Dutabase
. planului
acestor sarcini, se executd opera{iunea de notificare a operatorutui
rasil q-i dupd executarea
(Notify Opnrito, Task).
in sarcina check Databsse rntegrity Task^se specificd tipul de conexiune, numele gi parola
tudi* utilizatorului gi se selecteazd bazade date. in caz concret, a rost ales
serverul local, tipul Mixt
de autentificare cu loginul sa qi parola respectivd qi a fost selectat[
baza de date calculatoare.
=:= Pentru sarcina Shrink Database Task, in ee privegte conexiunea
sibazade date, setdrile sunt
similare cu cele din sarcina precedentd. Resiul parametrilor specifici operaliunii de
comprimare abazei de date au luat valorile implicite.
Dacd, in procesul de validare, se determind cr o sarcind conline
unele erori, in partea dreaptd a
pictogramei, apate un semn rogu, precum se vede la sarcina
Notify Operator Task. Trebuie
men-tionat cd, pentru funcfionarea corecti a operafiun ii
Notify ojerator, este necesard
configurarea serviciului Database MaiI, lucru ce depaqegte timitete
gst se.aif,e arEarnt
volumului dat. Dupd
corectarea erorilor, se apasd butonul save all de pe bara <ie
instrumente.

{he* $a6* X$*SrAyTs*


i
..::

':: 5l*,r*S*b*ese:t?*
*O+OO*O*t*.f*
i "9 ** Databaeintegngon Lffi' ar"r--"
"..r
"- iL;;# Dadases: rabiitorye
S1trinkS8hha*srLocalssvero
"-& , &S mw*p*utn* #
t-F D#es*: rab&toare
ls*r$s indexes i
|
Lrmitr 5* s@
ft*spxs:*$a
: '1
.-,,..=. Y=:

intrebiri de control:
1. Tipuri de figiere utilizate de Microsoft SeL Server 2014
2. Structura paginilor de pdstrare a datelor.
3. Baze de date de sistem, importanla gi rolul lor.
-r acelagi 4' Principiile de creare abazeide date in mediul SQL Semer Management Studio.
)uton, se
5'
.e dialog 9:-^":T t plan de intrefingre a bazei de date qi care sunt tehnicile de creare a planului de
lntretlnere'1 :
tabel.
astionate Sarcini practice:
instanle
tre{inere 1' Creati obazd' de date plasatd fizic in mapa MyDocumentslData,
ftxdnd o creqtere a fiqierului
primar abazei de 5MB cu limita de cregtere de 100 MB gi
a loguluide 20 N(B cu limita de
creqtere de 1000 MB' Peittru fi;ierele secundare sd se dedneascd
un Filegroap nou implicit,
setdnd cregterea fiqierelor secundare de 10 N{B cu limita de
i000 MB.

59
{)re$rea pi intretixere{r i}rtr.ei dE dste

2. Creali o baz6, de date, unde figierul iog sd fie {tzic plasat in mapa MyDocumentsllog, numele
figierului log in mediul sistemulur de operare trebuie sd se deosebeascd de cel logic definit in
schema flzicd' Este importantcabazade date creati sd fie compatibild cu sistemul MS SQL
Server 2014 qi ea s[ fie accesibild numai unui singur utilizator intr-un moment de timp.
5. Creafi planul de intrelinere a bazei de date, construitd in sarcina 1. Spaliul neutilizat de
figierele bazei de date trebuie indepdrtat atunci c6nd el atinge mdrimea 2000Mb. Spa{iul
eliberat trebuie sd fie returnat sistemului de operare. Aceastb operaliune trebuie si ruleze in
fiecare vineri, la ora 02:00. Raportul executdrii planului de intrelinere trebuie salvat in docarul
MyDocuments\SQl_reports. Inilializali executarea planului. Dupi executare, verificali
rezultatele in figierul /og.
4. Creali planul de intrelinere a bazei de date, construite in exerciliul 2. Numele planului va fi:
,fi.econstruire index". In cadrul acestui plan, sistemul trebuie sd realizeze reconstruirea
indecgilor numai asupra tabelelor de bazd (exclusiv viziunilor) din toate schemele care existd
inbaza de date in catzd. Spaliul liber pe pagind trebuie sd fie 10%. Dupd reconstruire, trebuie
sd urmeze colectarea statisticilor complete despre indecqii reconstruifi. Al treilea pas al
planului trebuie si constituie sarcina de qtergere a istoriei despre operaliile de Backup-Restore
ce au avut loc pe SQL Server. Trebuie gters istoricul care este mai vechi de 6 sdptdmAni. Acest
plan trebuie sd fie executat in fiecare prima duminicd a lunii. Creali dosarul
MyDocumentslSoL_reporls. Raportul de executare a planului trebuie s5 fie adlugat in acest
fiqier. Inilializali executarea planului. Dupa executare, verificali rezultatele in fiqierul /og
senerat.

60
'{trc$ lfff}sful{s ?fl

og" numele
: definit in
I MS SQL
np. 3. CREAREA 9I MODIFICAREA TABELELON iru SQL SERVER
utilizat
h. Spatiul
de
MANAGEMENT STUDIO
i ruleze in Capitolul trateazd' problemele cu privire la crearea tabelelor, definirea coloanelor gi setarea
in docarul proprietdJilor debaz6' ale acestora, setarea proprietlfilor extinse ale coloanelor, stabilirea cheilor
verificali primare qi
celorlalte constr6ngeri de integritate, precum gi modificarea structurii unui tabel. Sunt examinate,
de
asemenea' tipurile de date, constrdngerile de integritate gi regulile de modificare a structurii
unui tabel 16,
Lului va fi: '71
tl.
:onstruirea
:are exist[ inainte de a trece la crearea tabelelor, se presupun e cd, afost fdcut un studiu minulios al datelor ce
re. trebuie
trebuie stocate' Mulli elaboratori amatori au obiceiul s[ proiect eze baza de date atunci cand, deja,
se
gdsegte induntrul modulului de creare a tabelelor, frrd,a face un studiu qi o definire
ea pas al prealabild a datelor
necesare pentru construirea acestora. O astfel de atitudine, deseori, este insolit5 de un risc,
rp-Restore in ceea ce
privegte cal itatea datelor.
6ni. Acest
i dosarul SGBD-ul SQL Server are de-a face cu dou6 tipuri de tabele:
lt in acest i. Temporare, create in memoria volatild.
gierul log
2. Permanente, create gi salvate pe disc.
Fiecare tabel creat de SQL Server poate avea cel mult 1024 d,e cAmpuri (coloane). Fiecare c6mp
(coloand) trebuie sd posede unele specifica{ii, cum sunt numele c6mpului, tipul de
date pe care le va pastra
acest camp. Unele informalii sunt opfionale. De exemplu, valoarea implicitA a c6mpului
sau unele limitdri
ale valorii, cum este valoarea maximd etc.

Numdrul de inregistrdri pe care le poate avea un singur tabel este limitat de locul (volumul de
memorie) de pdstrare a acestuia.
La fel ca 9i in alte SGBD-uri, in SQL Server, fiecare tabel are un nume qi acest nume este unic,
precum au nume diferite gi cdmpurile unui tabel. De exemplu, in acelaqi tabel, nu pot
fi doud campurl
Telefon. in asemenea caz, pot fi cieate doui cdmpuri, de exemp lu, Telefon-serviciu qi Tetefon_domiciliu.
Cu toate cd numele de tabele trebuie sI fie unice in limitele schemei bazei de date, pot fi create
mai
multe tabele cu acelaqi nume, dacd pentru acestea se specific5 diferite scheme. pot fi create doud
tabele
numitefunclionari fiecare gi pentru prima se atribuie numele de schemd Jonah, iar pentru a doua - SaIIy.
Atunci cAnd se lucreazl, cu unul din tabelele funcyionari, el poate fi distins dintre cele dou6, specific6nd
numele schemei asociate.

3.1. Tipuri de date


Precum s-a menfionat anterior, tot cAmpul (coloana) unui tabel trebuie sd respecte tipul de date
specificat pentru acest cdmp. Aceastd specificare se face la crearea tabelului. Sistemul SeL
Server aduce
cu sine o mullime largd de tipuri de date. Cu toate acestea, in operaliile specifice, utilizaiorul poate
crea
propriile tipuri de date. in continuare, este prezentatd o listd de tipuri de date pe care le susline
SGBD-ul
SQL Server 2014.

3.1.1. Date numerice exacte

BIGINT
Pdstreazdnumere cuprinse intre163 qi263-1. Ocup6 g octefi.
INT
Pdstreazd' numere cuprinse intre
-231 (-2.147 .483.6a8) qi 231-I 1z.l+l .4g3.647). ocup6 4 octeti.
SMALLINT
Pdstreazdnumere cuprinse intre-2.15 (-3216g) 9i 215-l (32767). ocup6 2 octe[i.

ol
Cre$re{r si ffisrtc?icrlrer: ta!}etelar ifi sql sen'er msnsgeffie{tt slwdi{}

TINWNT
Pdstreazil valori cuprinse intre 0 gi 255 . Ocupd 1 octet.
BIT
Un intreg cu valoarea I sau 0. Se folosegte pentru areprezenta True sau False, sau les sau No.

DE CIMAL(P,S/ sau NaME RIC (P,S)


Pentru pdstrarea numerelor zecimale exacte. Parametrulp indic6 numdrul total de cifre pe care cdmpul
poate sA le con{ind. Parametrul s indicS numdrul de cifre dupd punctul zecimal. in SQL Server, tipul
NUMENC este un sinonim pentru tipul de date DECIMAL.lncazul in care este utilizatdprec:z.ia
maximd, valoarea validi este cuprinsd intre -1038 +1 gi i038 - i.
MONEY
Pdstreazd valori de |a -922.337 .203.685.477,5808 la +922.337.2A3.685.477,5807. Ocupa 8 octefi.
SMALLMONEY
Pdstreazdvalori de la -274.748,3648La214.748,3647 qi ocupd 4 octefi'

3.1.2. Date numerice aproximative

FLOAT(N)
Pentru pdstrarea numerelor inexacte, cu zecimale periodice. in acest caz, datele sunt aproximative in
acord cu procesorul sistemului. Parametrul N determin[ precizia numdrului. Pentru N de la 7 la 24,
precrzia este de 7 cifre gi ocupd 4 octefi. Pentru Nde la 25la53,preu-zia este de 15 cifre 9i ocupd 8
octefi memorie.
REAL
Corespunde tipului FLOAT(2 4)

3.1.3. Date secvente de caractere

cHAR(N)
Pentru secvenle de caractere cu lungime fixd (pdna la 8Ko )
VARCHARI(N I MAX)1
Pentru secvente de caractere cu lungime variabild (pdn[ la 8 Ko ).
MAX indicd faptul cd mdrimea maximd de memorie utllizatd, este 2"-1 octeli (2 Go). Dimensiunea de
stocare este lungimeareald a datelor introduse * 2 octeli.
TEXT
Pentru secven{e de caractere ASCII cu lungime variabild mai mare de 8 Ko (de exemplu, documente
HTML), dar care nu depdgeqte valoarea 2"-1 octeli (2147483647 caractere)'

3.1.4. Date binare

BINARYN)
rJtil:u:at pentru pdstrarea numerelor hexazecimale cu lungime fixd (pAna la 8 Ko )
T/ARBINAR{( N I MAN]
Utilizat pentru pdstrarea numerelor hexazecimale cu lungime variabild (pdnd la 8 Ko )
MAXindicd. faptul cd mirimea maximd de memorie ulilizatd este 2"-1 octeli (2 Go). Dimensiunea de
stocare este lungimea reald a datelor introduse + 2 octeli
IMAGE
Pentru date binare mai mari de 8 Ko, dar care nu depdgesc valoarea 2"-I octe\i. Este utilizat pentru
pistrarea documentelor Word, tabelelor electronice Excel, imagini (figiere bitmap, GIF gi JPEG)

62
CrearetE 6i rwcdific*re$ t#fselel*r 3n

3.1.5. Tipuri de date datd/ord

DATETIME
Pdstreazd date alfanumerice, care reprezintd data cuprinsi intre 0Il0llI753 gi3llI2l9999, gi timpul
Vo.
j
intre 00:00:00 qi 23:59:59.997, inclusiv. Ocupd 8 octeli memorie. Precizie 3.3 milisecunde.
DATETIME2
lre cdmpul
Reprezintd o extensie a tipului DATETIME, deoarece data cuprinde un interval mai larg qi timpul este
rver, tipul redat cu o exactitate mai inaltd. Sustine definirea preciziei de reprezentare a pdrfii fraclionare de c[tre
ti, precizia utilizator.
Cuprinde valori intre 0ilO1/0001 00:00:00.0000000 qi3LlI2l9999 23:59:59.9gggggg, inclusiv. Ocupd
6 octe{i pentru partea frac}ionard mai micd de3;7 octe}i pentru partea fraclionard 4 sau 5. Celelalte
rcteti.
precizii necesitd 8 octefi memorie. precizia - 100 nanosecunde.
DATE
Pd.streazd date alfanumerice, care reprezintd data cuprinsd intre 01/01/0001 qi 3111219999 inclusiv.
Ocupd 3 octeti memorie. Precizie - o zi.
TIME
Pl'streazd date alfanumerice, care reprezintd timpul. Cuprinde valori intre 00:00:00.0000000 gi
mative in 23:59:59.9999999, inclusiv. Precuia partii fractionare poate varia intre valorile 0 gi 7. precizia
a1la24, implicitd a pdrtii fracfionare este 7 qi ocupd 5 octefi memorie. Precuiamaximald e 100 nanosecunde.
;i ocupd 8 DATETIMEOFFSET
Pistreazd date alfanumerice, care, in afara de lun6, an gi data, maireprezintd gi ora in formatul 1-24.
Ora se tacordeazl, conform fusului orar setat pe calculator. Reprezintd dala intre 01/01/1753 gi
3I/1219999, inclusiv timpul intre 00:00:00 qi 23:59: 59.ggggggg, inclusiv. Ocupb 10 octeli de memorie
cu valoarea implicitd a p6r{ii fracfionare de 100 nanosecunde precizie.
SMALLDATETIME
Pdstreazd date alfanumerice, care reprezintd data qi timpul de la llIl1900 la 61612079. Ocupd,4 octefi
de memorie. Precizie 1 minut.

3.1.6. Tipuri de date speciale

;iunea de CARSOR
Un tip de date pentru variabile qi parametrii de iegire ai procedurii stocate care conline referinld la un
cursor. Orice variabild creatd cu tipul de date cursor poate lua valoarea NULL.
pumente EIERARCHYID
Fste un tip de date de sistem cu lungime variabild. Se utilizeazd pentru crearea tabelelor cu
strucfura
ierarhicd sau pentru referinfa la date cu structurS ierarhicd. Valorile de tip HIERARCHqD reprezint6
poziliile intr-o ierarhie.
sQL_VARANT
Un tip de date care stocheazdvaloriale diferitelor tipuri de date suportate de SeL Server, cu excepfia
tipurilor TEXT, NTEXT, IMAGE, TIMESTAM? Si SeL_YARMNT.
Tipttl SQL-VANANT poate fi utilizat pentru coloane, parametri, variabile valori returnate de func{iile
definite de utilizatori. Tipul SQL-VARIANZpermite acestor obiecte alebazeide date sd sustind vaiori
iunea de ale altor tipuri de date.

63
{lre*res 5i rmnefifrcres t&*e{elar tn sql sen'er management stutli*

O coloand de tipul SQL_VAHANI poate conline rdnduri de diferite tipuri. De exemplu, o coloand
definitd ]QL_ZARIANZpoate conline valori de tipul /NI, BINARY qi CHAR.
TABLE
Este un tip de date special, care poate fi utilizat pentru stocarea unui rezultat pentru tratarea ulterioari.
Tipul TABLE este, in primul rdnd, utilizat pentru pdstrarea unei mullimi de rdnduri oblinute in calitate
de rezultat al unei functii cu valoarea unui tabel.
TIMESTAMP
Reprezintd un identificator unic pentru toatd baza de date gi constituie un numdr binar de 8Ko. Se
utllizeazd in calitate de mecanism de marcare a
versiunii unui rAnd din tabel, care se
autoincrementeazd de fiecare datd cdnd se actualizeazd un r6nd. Tipul TIMESTAMP este un sinonim
pentru ROWVERSION.
UNIQAEIDENTIFIER
Un identificator unic global (GUID) care reprezintd un numdr de 16 biti. Se folosegte cAnd o linie
trebuie sd fie unicd intre multe alte linii.
XML
Este tipll de date ce pdstreazd date XMl.Instanlele XML pot fi pdstrate intr-o coloand sau intr-o
variabili detiprilXML

3.1.7. Date UNICODE


Tradilional, tipurile de date (INICODE in SQL Server permit folosirea datelor, care sunt definite de
un anumit set de caractere. Un set de caractere este ales in timpul instaldrii sistemului SQL Server 9i
rdmdne neschimbat pe toati durata de funclionare a software-ului instalat. Folosind tipurile de date
WICODE, o coloand poate stoca toate caracterele care sunt definite in diferite seturi de caractere'
Tipurile de date WICODE ocupd de doud ori mai mult spaliu de stocare decdt tipurile de date non-
WICODE. Datele WICODE :utllizeazl' setul de caractere UNICODE UCS-2.
NCHAR(N)
Secvenld de caractere WICODE de lungime fixd (pAni la 4000 de caractere).
NVARCHARI(NIMAX)1
Secvenfi de caractere (NICODE de lungime variabilS (pind la 4000 de caractere).
MAX indicd.faptul cd mirimea maximd de memorie utilizatd este 231-l octeli (2 Go). Dimensiunea de
depozitare, in octefi, este de doub ori lungimea efectivd a datelor introduse + 2 octeli'
NTEXT
Secvenld de caractere LINICODE de lungime variabild, care nu depdgegte valoarea230.
Tipurile de date NTEXT, TEXT qi IMAGE vor fi eliminate in versiune viitoare a Microsoft SQL
Server. Microsoft nu recomandd utilizarea acestor tipuri de date pentru dezvoltarea proiectelor noi. In
schimb, este recomandatd planificarea modificbrilor aplicaliilor care folosesc tipuri de date
men{ionate cu tipuri de date noi - NVARCHAR (MA$, VARCHAR (MA-D, qi VARBINARY MAn.

3.1.8. Ordinea de precedenld


Odatd cu definirea tipurilor de date pentru cdmpuri (coloane), utilizatorul este forlat sd respecte tipul
specificat. Aceasta este constrdngerea asupra atributului. De exemplu, literele nu Yor fi acceptate pentru
cdmpurile numerice.
Atunci cdnd doud expresii au tipuri de date cu diferite colaliuni, precizii, scale sau lungimi 9i sunt
imbinate de un operator, caracteristicile rezultatului sunt determinate, precum urmeazd:

64
Cre$rca gi reearl$ic*rea i$beleler iet sql server management stutlio

o coloani r Tipul de date al rezultatului este determinat lindnd cont de regulile de precedenfd a tipurilor de
date din expresii. SQL Sener Z0l4 rftilizeazd ordinea de precedenfd pentru tipurile de date,
precum urmeazd:.
ulterioar6.
: in calitate
1. USER-DEFINED DATA TYPES (ceamaiinalta) t6. INT
2. SQL_VARTANT 17. SMALLINT
3. XML 18. TINYINT
te SKo. Se
4 DATETIMEOFFSET 19, BIT
, care se
5. DATETIME2 20. NTEXT
rn sinonim 6. DATETIME 2t. TEXT
7. SMALLDATETIME 22. IMAGE
8 DATE TIMESTAMP
ind o linie 9 TIME 24. UNIQUEIDENTIFIER
10. FLOAT 25. NT/ARCHAR
11. REAL 26. NCHAR
sau intr-o 12. DECIMAL 27. VARCHAR
13. MONEY 28. CHAR
T4, SMALLMONEY 29. I/ARBINARY
15. BIGINT 30. BINARY (cea mai joasd)
definite de
. Server gi o Colalionarea rezultatului este determinatd de regulile de precedenli a cola{iondrii atunci cind
le de date tipul de date este CHAR, VARCHAR, TEXT, NCHAR, NVARCHAR sauNTEXT.
caractere. o Precizia. scara qi lungimea rezultatului depinde de precizia, scara qi lungimea expresiilor de
date non-
intrare.

3.2. Constrdngeri de integritate


Pentru a face ca intrdrile de date s5 corespundd maximal celor dezirabile, sistemul SQL Server
utllizeazd qi alte tipuri de constrAngeri de integritate, cum sunt cheile primare. valorile implicite pentru
c6mpuri etc. Dacd integritatea bazei de date nu este asigurat5, adicd dacd nu sunt respectate constrdngerile
nsiunea de de integritate, se spune c6,baza de date este inconsistentS.

Constr6ngerile au prioritate fald de declangatoare (TRIGGERS). reguli gi valori implicite


(DEFAULT). Existi cinci tipuri de constrdngeri de integritate suslinute de SGBD-ul SQL Server - NOT
NULL, WIQUE, PNMARY KEY, FOREIGN KEY qi CHECK:
osoft SQL
:lor noi. In NOT NULL
i de date Specificd faptul cd un cdmp nu poate avea valori necunoscute, NULL.
MAX).
UNIQUE
Determind comportamentul cdmpurilor care nu fac parte din cheia primard. Constrdngerea UNIQUE
asigr.rrd faptul cd valorile duplicate nu vor fi introduse pentru cdmpurile specificate. Cu toate
pectetipul acestea, c0mpurile specificate pot accepta valori nule, iar sistemul creeazd automat din ele un index
ate pentru pentru facilitarea cdutirii in tabele.
PRIMARY KEY
Lrni gi sunt
Cheie primar6, reprezinti un c6mp sau o mullime de cdmpuri care identificd, in mod univoc,
inregistrdrile unui tabel. Cu alte cruvinte, cAmpul, care este cheie primar5, nu poate sd conlind valori
duplicate
Un tabel poate avea doar o singurd cheie primard, iar cdmpurile care au fost selectate in calitate de
c6mpuri ale cheii primare nu pot conline valori necunoscute. Celelalte chei, pe care le poate avea un
tabel, se numesc secundare gi ele se folosesc pentru facilitarea accesului la date.

65
{ tx<srliJir*re* t$ltelelt}r in s e n, e r rn {i n og e m e nt sttz eli ts

FOREIGN KEY
cheie externd este.y.n cdmp sau o mullime de cdmpuri
ce corespund cheii primare a altui tabel
cheia primard se utilizeazd pentru a defini regdturile
ai*r" tabere.
De exemplu, fie cd un tabel, care confine date despre
cumpdrdturi, poate avea ?n calitate de c6m1
codul furnizorului de la care a fost cumpdrati
altui tabel, care contine date despre vdnidtori, va -u.fu. cempul ciilrurnrznr, unuldin c6mpuril,
fi cheie primard."Evidenica codJurnizor, dt
primul tabel, va,ficheie externd pentru tabelul al
doilea. Trebuie menlionat ci, la inserar"u unui nJ
?nregistrdri in tabelul de cumpdrituri, valoarea
cAmpului, care este cheie externd, trebuie sd existe
tabelul al doilea, cu care acesta este legat ir
1p.in,etuliu m:f l.
r-HtraI.
Limiteazd' valorile care pot fi luate de un cdmp (sau mai multe
c6mpuri). in cazul actual izdrjibaze
de date' sistemul testeazd' constrdngerea booieand
care urmeaza dupa cuv6ntul rezervat 1HECK
Dacb constrangerea redatd de expresia logica ia
valoarea adevdrat,ictualizareaeste acceptatr. De
exemplu' se poate defini o constrdngere a domeniului
de valori ur" ui salariu, stabilincj
salariul funclionarilor intre valorile 136 gi 10000: "a-p.rr
Salariu >: I 36,00 AND Salariu <: I0000

3.3. Crearea tabelelor

3.3.1. Un exemplu cu patru tabele


in calitate de primul exemplu, vor fi create pahu tabele:
Tabelul produse conJine date despre producdtor (Producator),
numdrul modelului (Modeegi tipul
(Trp) produsului (pc' taPtop: imprimanie). s" pr"rrprne
cd numdrul modelului este unic pentru n""url
producdtor qi tip de produs. Cdmpul lvtoditeste
ctreie primara flntru tabelul dat.
in ceea ce privegte tabelul pc-urr, pentru fiecare numdr
in megahertzi (viteza), capacitatea memoriei Ram (in Mb),de model, este indicatd vitezaprocesorului,
capacitatea discului Hd (in Gb), viteza
dispozitilului de citire cd (de exemplu, 4x) prelul
9i -'Pret.campul cod estecheie primard pentru tabelul

Tabelul laptop-uri este asemdndtor tabe_lului pc-uri


cu excepfia cd, in locul vitezei cd-ului, este
ptezentd' dimensiunea ecranului
- Ecran (in inch). cffiul cod estecheie primarr pentru tabelul dat.
., , .
i\ tabelul imprimante, pentru fiecare model, este indicat faptul dacd ea
este color sau nu
{'da' 'dacd color) qi,de asemenea, tipul imprimantei - Color
este cheie primari pentru tabelul dat. - Tip (Laser, Jet sau Matrix),qi preful. campul cotl

Structura tabelului produs e este urmdtoarea:

VARCHAR
Urmeaz6, structura tabelului pc_

C6mn Tip Lunqimea Null Implicit Otrservatie


Cod INT nu
Model VARCHAR A
nu
Viteza DECIMAL 3,0 nu
Rum DECIMAL { tl nu
Hd DECIMAL )A nu
Cd VARCHAR 3 nu
Pret FLOAT nu

66
Cre$r$ tri rx*dificartca teileJef$r tw sql serter monttgemenl sfiadi*

Sd se observe stmctura tabelului laptop_uri:


altui tabel.
Cimo Tip Lungimea Null Implicit Observatie
Cod INT nu
Lte de cdmp ModeI VARCTIAR 4 nu
r cdmpurile Viteza DECIMAL 3,0 nu
rnizor, din Ram DECIMAL 3.0 nu
'ea unui noi Hd DECIMAL 2,0 nu
sd existe in Pret FLOAT nu
Ecran INT nu

Structura tabelu lu i i mo r ims nt e este urmdtoarea :

lzdriibazei Cimo Tip Lungimea Null Implicit Observatie


It CHECK. Cod INT nu
ceptatS. De Model VARCI{AR nu
u. stabilind Color CHAR a
L nu
Tin VARCHAR 6 nu
Pret FLOAT nu
Acum se va trece la crearea tabelelor. Pentru aceasta, se procedeazi in felul urmdtor:
f . in arborele debaze de date al SQL Server Management Stutlio, se face un click pe semnul +
al dosarului Dutabases.
2. Se selecteazdbaza de date in care se vor crea tabelele gi se face un click pe semnul + asupra
bazei de date alese. Se face un click cu butonul drept al mouse-ului asupra dosarului Tables.
del) gi tipul 3. in meniul de context, care apare, se selecteazd opfiunea New Table...,
ntru fiecare 4. Dupd selectarea opliuni i New Tsble . . . , in aria de lucru va apdrea urmdtoarea fereastrd (fih) a
constructorului de tabele:
rocesorului,
Gb), viteza
ntru tabelul

Z-ului, este
.rl dat.

nu - Color
l?mpul Cod
{r*nrr* $i rnoo{ifirn"rg tnkn!*lu"tn rq! ro-,.", *onngnrn"rrt rtuolio

3. 3. 2. D efi ni rea p ro p ri etdli t or tabel u I u i


Dupd cum se vede din imaginea de mai sus, in afard de fila constructorului
de tabele, in partea
dreaptd, se afld fereastra Properties, unde p-ot-fi definite proprietdfile
tabelului. Mai jos, sunt specificate
proprietdlile care sunt editabile la nivel de tabel.
o Name: Se specifici numele tabelului.
c Description: Se adaugd descrierea tabelului.
o Schema.. Se alege schema din care face parte tabelul.
o Lock escalation: Se seteazd modul de tratare a brocdrilor.
o Regular Data Space SpeciJication.' Se specificd grupurile de figiere din
baza de date sau
partitiile din care face parte tabelul.
o Tertllmage Filegroup: Se specificd grupurile de obiecte BLOB din care face
parte tabelul.

3.3.3. Defi ni rea coloanelor


Fila de proiectare a tabelului este divizatl in dour pd(i: panelul superior,
coloanele tabelului, qi panelul inferior, in care se definesc proprietaliie
in care se definesc
fiecirei coloane.
Pentru fiecare coloand a tabelului, se cetre completarea unei linii
de pe panelul superior al filei de
proiectare a tabelului. Pentru fiecare coloan6, se cere specificarea,
cel putin, a urmdtoarelor caracteristici:
o Column name: in acest cimp, se scrie numele coloanei (denumirea atributului).
Numele este
format din litere, cifre, semnul sublinierea ( ), semnul aron (@) sau
diez (#), dar trebuie sd
inceapd cu o literd (se permite, de asemenea,li aplicarea altor
simboluri, dar utilizarea lor este
recomandatd pentru cazuri specifice).
o Data Type:,Tipul de date, pe care le poate pdstra coloana, sunt cele permise
de SGBD-ul SeL
Server (vezi tabelele din compartimentul respectiv).
o Allow Nalls: o coloani poate fi definitd sd accepte sau sd nu accepte valoarea
speciald NLTLL.
Se marcheazl, cu o apostild pdtratul respectiv din cAmpul
Allow Nulls, daci coloana acceptd
valori nule' Sau se demarcheaz6,, dacd, utilizatorul trebuie neapdrat sd insereze valori pentru
aceastd coloand.

3. 3.4. P ro p ri etdlil e col oan el o r


Pentru fiecare coloand definitd, pot fi modificate o serie de proprietdli
care apar pe panelul inferior
al filei de definire a tabelului- Nu toate proprietdfile pot fi modifiiate,
deoarece unele depind de tipul de
date ales pentru coloana datd.

Specifrcaf ii generale:
t Name: Identificd proprietSli descrise in sec{iunea anterioard (Column
name).
o AIIow Nul/s.' Identificd proprietdli descrise in secjiunea anterioard.
o Data Type: rd,entificd proprietbfi descrise in secfiunea anterioari.
o Default Value or Binding: Dacd are loc inserareainbazade date qi la inserare
nu se specificd
valoarea pentru coloanS, atunci se introduce valoarea acestei proprietali,
adicd valoarea
predeterminatd (implicita). in cazul cdnd nu este definitd o valoare
predeterminata, aceasta va fi
NULL' Nu se poate defini o valoare predeterminatd pentru coloanele de tip
TIMESTAMp sau de
identitate' valoarea cdmpului'cu proprietdti Defa;h vulue or
Binding poate fi sau valoarea
impliciti a unei constrdngeri SQL Server sau- numele unei constrangeri globale
legatd de
coloana respectivS. Crearea constrAngerilor implicite pentru coloane
poate fi rcalizatd gi direct
prin tipdrirea respectivului text.
o Length: Indici_lungimea tipului de date. La selectarea tipului de date,
SeL Server introduce o
lungime predefinitr pentru acest tip. Aceastd lungime poit" fi modificata
numai pentru tipurile
de date BINARY, CHAR, NCHAR, VARBINARY, luncu,qn sau NVARCHAR (consultali
tabelele respective pentru a vedea semnificalia concietd a lungimii
fiecdrui tip de date).

68