Sunteți pe pagina 1din 7

Ka a dese e cu a de e e v ra a a at

a l u da pre Tre i mea Cea mai pre sus de e Du um ne ze i i

i i i re e e e, pre P rin te le Cel f r de n ce pu ut i

a a toa a a te lu u u cr to o o or, pre Cu v ntul Cel m pre u n f r de e e e e n ce e put, Ca re

le e e e e di i i in Ta a a a a a a a t l

mai na in te de veci f r stri i i c ciu u ne e e

Sa a a n s cu ut i pre Sf n tu u ul Duh Cel ce dinTa a a tl f r de ani se pu u ur ce e e e e de e


Ka de e se e cu a de e e v ra a a at

a Te sl vi pre Ti ne,Dum ne ze e e Cu u v n tul de

Ca re le se spi mn tea a a a z i se cu tre mu r He ru

vi i i i i i mi i i ii i l sl vesc pu te e e ri i

i le e ce e re e eti pre Cel ce e e e e a a a a

n vi a a at a tre e e ia zi i i i i di

i in mo or m nt Hris toa a a a se e, D t to o ru u le de

e e e vi a a , cu fri i c Te e m ri i im.

S l u dm toi cum se e cu u vi i i ne lui Du u

um ne e e ze e e e cu cn t ri du u um ne e ze e ieti pre

Ta tl i pre Fi i i ul i pre Du hul Cel Dum ne e e ze

e e ie e e esc, O Pu te re n trei Sta a a tur, O m p r


i i i e i O Dom ni i i i i e e e.

Pre Ca rea o la u d to oi p mn te e e e e e

ni i i i i o sl vesc Pu te e e ri i i le e ce e re e


eti Ca rea de toi cu cre di i in e e e ste n chi i

i na a a a a t U ni i i i mea Cea du p Fi

i i in , Cea n tre e I i po o os ta a a su u uri .


Dom neas c n ce p to ri e pes te He e e ru u u

u vi i i imi i Dum ne ze ias c St p ni i i e f r de a

se m na re pes te Se e e ra a a fi i i im, Tre i

mea Cea ne de e e e es p r i i i i i t

n u u u ni i i i i me Ce a ce eti du p a de vr St

p ni i e Dum ne e e e ze a a as c, pre Ti i ne Te e m

ri i im.


Ku vn tu lu Ce lui m pre u n f r n

ce e put i Du u hu u lu u u m n chi i


i i i i in Fi in a Cea ne des pr i i i t , U u na a a

m pre e u u u na a a a a t U ni i i i mea Cea n

tre i i it nu m ra a t cu la a u de e s o

o o ci in sti i im.

Ful ge ri le Ta a a le ce le cu ra ze e str lu ci

toa a a a a re e e e str lu u ce te le mi e,Du um ne

e e ze e u ul meu, Ce la ce eti n trei Sta a a turi a to ot F

c to o o ru u u le e e e i ca s m a


a a a ra a a a a t a Sla vei Ta le ce e

e ei ne e e a pro o pi i i a a a a a te str lu ci

i i i i t i de lu mi n pu u u ur t toa a a re i ne e

schi i im ba a a a a t .

De Ca re le se spi mn tea a a a z i se cu tre mu

u r He ru vi i i i i i mii i i i i l sl vesc pu


te e e ri i i le e ce e re e eti pre Cel ce din fe cioa a a r

ne e e gr i i it Sa a a n tru u pa a at pre

Hris to o o o o os D t to o o ru ul de e e e vi a a

a cu fri c Te e e m ri i im.

Sla v Ta t lui i Fi u lui i Sf n tu u

lu ui Duh

St p ne Iu bi to o o ru le de oa a me eni m p ra

a a a a a te e e e s nu a ud a tu u un cea n Zi

ua cea ne e n se ra a aa a a a t gla a sul Ur


gi i i e e Ta a a le n Fo o o oc tri i i mi

n du u u u u m ci n du u u r Te i m

M n tu ie e e te ca Un si in gu ur Bu u un.

i a cum i pu ru rea i n ve cii ve e ci i lor a a

min

Din mori v znd pre Fi i i u u ul t

u, Prea cu ra a a t Fe e cioa a a r

n vi i i a a a at, cu cu vi in Du um ne ze ia a

a a as c de bu cu ri e ne e gr

i i i i i i t lu u u mea a a sa a u um plu u ut


pre A ce e la a a a sl vi i in duL i pre ti i ne e m

ri i in du u te e e.


P rin te A to ot i i to o o ru u u le e e

e, Cu vin te a a al lu ui Du um ne e zeu n tru tot Du hu le

Sfi i i i i in te e e e, o Pu te e re e e i i U un Chip


O m p r i i i e i O Dum ne ze i ii i re e

e i St p ni i i i i e mi lu ie ee e

e te i mn tu ie e e te pre cei ce se n chi i i n i

i i i i e e e.