Sunteți pe pagina 1din 44
Lucrare de absolvire curs ’’Cadrul tehnic cu atributii in prevenirea si stingerea incendiilor’’ Sesiunea: Iulie

Lucrare de absolvire curs ’’Cadrul tehnic cu atributii in prevenirea si stingerea incendiilor’’

Sesiunea:

Iulie 2011

Cursant:

Gogea Ciprian Adrian

"TEMA LUCRARII DE ABSOLVIRE" Identificarea conformitatilor si discordantelor privind normele de aparare impotriva

"TEMA LUCRARII DE ABSOLVIRE"

Identificarea conformitatilor si discordantelor privind normele de aparare impotriva incendiilor

Datele problemei:

Hala de depozitare pentru materiale de constructii 1.Caracteristici constructive:

> fundatii, stalpi, pereti portanti din zidarie avand limita de rezistenta la foe de minimum 2 ore

> Acoperis tip terasa din chesoane de beton armat de 45 minute

rezistente la foc cu luminatoare din sticla pe ferme metalice a caror

suprafata in proiectie orizontala nu depaseste 20% din aria construita.

 

2.

Dimensiuni:

>

lungime (L) = 33,66 m; >

latime(l)

= 12,87m >

inaltime (h) = 5,78

m

 

3.

Cantitatea si natura materialelor combustibile depozitate:

> lemn pentru constructii sub forma de grinzi, scanduri (dulapi) de esenta tare si alt material lemnos din PFL, PAL, PAL melaminat, placaj etc. in

cantitati maxime de 200 me; > polietilena in sul max. 1 vagon(10t).

baloti de hartie compacta max. 100 t; >

4. La receptia lucrarii au fost constatate deficiente care nu au fost

remediate pana la punerea in functiune a depozitului:

> lipsa dotarii cu stingatoare;

> improvizatii la instalatiile electrice ;

> acumulari de deseuri combustibile si incombustibile lasate de

constructor

5. Numar total de persoane in incinta 32 (3 persoane de conducere, 2 sefi sectoare

5. Numar total de persoane in incinta 32 (3 persoane de conducere, 2 sefi sectoare de activitate, 2 persoane tehnic - administrativ, 25 personal muncitor) 6. Directorul general al firmei a solicitat cadrului tehnic pentru coordonarea activitatii de aparare impotriva incendiilor sa prezinte referate privind:

a./ Conditiile de amenajare in hala de depozitare a unui birou, vestiar si grup social precum si alipirea de hala a unei constructii similare cu destinatia productie de binale din lemn si mase plastice. b./ Documente necesare privind organizarea apararii impotriva incendiilor.

II. Se cere:

Privitor la constructia din tema:

1. Stabilirea gradului de rezistenta la foc;

2. Stabilirea categoriei de pericolului de incendiu;

3. Stabilire densitatii sarcinii termice;

4. Stabilirea dotarilor: cu stingatoare si cu hidranti de incendiu

5. Referatul de analiza cerut de director privitor la extindere;

Pentru un obiectiv ales: 6. Deciziile pentru contracararea unorfactori specific! de rise (5); 7. Decizia

Pentru un obiectiv ales:

6. Deciziile pentru contracararea unorfactori specific! de rise (5);

7. Decizia privitor la instruirea personalului in domeniul situatiilor de urgenta la

care se va anexa (sau se va releva in cuprins):

a/. Tematica instructajului introductiv general (nr.crt.; tema; bibliografia) b/. Tematica instructajului la locul de munca (nr.crt.; tema; bibliografia); c/. Tematica si graficul instructajului periodic lunar (luna; tema sau temele; bibliografia; durata pe teme);

d/. Test din 10 intrebari (cu cate 3 raspunsuri) privind: Variante:

d.1./instructajul general introductiv; d.2./ instructajul la locul de munca; d.3./ instructajul periodic.

8. O fisa individuala de instructaj completata in care sa se opereze cele trei

tipuri de instructaj (corespunzator deciziei de reglementare si/sau anexe)

9. Fisa obiectivului ;

10. Calculul fondului de timp pentru cadrul tehnic ; 11. Incadrarea juridica a incalcarilor prevederilor legale: Variante:

11 .a Reliefate in tema (a se vedea I/4); 11 .b Neindeplinirii obligatiilor legale de catre cadrul tehnic pentru coordonarea activitatii de aparare impotriva incendiilor (art. 27 din .nr.307/2006)

Bibliografie • Legea 307/2006 cap. 1,2 sect.1 - 2, 6 - 8; cap.5 • Legea

Bibliografie

• Legea 307/2006 cap. 1,2 sect.1 - 2, 6 - 8; cap.5

• Legea 481/2004 privind apararea civila

• HG nr.537/2007 privind constatarea si sanctionarea contraventiilor la normele de p.s.i.;

• P. 118/1999 Normativ privind siguranta la foc;

• Norme generate de aparare impotriva incendiilor aprobate prin

Ord.MAl nr. 163/2007 - cap.2 sect. 1,2,3. cap.3 sect.1; cap.4 sect.1

cap.5 - 7 si anexe

• "Normativ pentru proiectarea.executarea si exploatarea instalatiilor de

stingere a incendiilor", indicativ NP 086:05 cap.4 si 6

• Dispozitiile privind instruirea personalului in domeniul situatiilor de urgenta (ord MAI nr.712 si 786/2005)

• Ord MAI nr. 1474/2006 anexele 3 - 6;

• STAS 10963/2 - 79 (pentru determinarea sarcinii termice)

• Agenda pompierului ( Marimi si unitati de masura).

• Temele predate la curs (Suportul de curs)

3;

REZOLVARE II.1. Stabilirea gradului de rezistenta la foc Rezistenta la foc - aptitudinea unor părţi

REZOLVARE

II.1. Stabilirea gradului de rezistenta la foc

Rezistenta la foc - aptitudinea unor părţi sau elemente de constructie de a- şi păstra, pe timp determinat, unul sau mai multe criterii: capacitatea portantă, izolarea termică sau/şi etanşeitatea la foc, etc., stabilite prin încercări standardizate sau prin calcul efectuat conform Eurocodurilor.

Clădirile industriale şi de depozitare se clasifică în grade de rezistenţă la foc, risc de incediu şi categorii de pericol de incendiu.

GradulGradul dede rezistentarezistenta lala focfoc alal constructieiconstructiei sausau alal unuiunui compartimentcompartiment dede incendiuincendiu esteeste determinatdeterminat dede elementulelementul ssăuu cucu ceacea maimai defavorabiladefavorabila incadrareincadrare sisi sese precizeazaprecizeaza obligatoriuobligatoriu inin documentatiadocumentatia tehnico-economica.tehnico-economica.

Sunt 5 grade de rezistenţă la foc:

I , II , III, IV , V

In datele problemei avem următoarele caracteristici constructive:

fundatii, stalpi, pereti portanti din zidarie avand limita de rezistenta la foc de minimum 2 ore

acoperis tip terasa din chesoane de beton armat de 45 minute rezistente la foc cu luminatoare din sticla pe ferme metalice a caror suprafata in proiectie orizontala nu depaseste 20% din aria construita.

Datorita acestor caracteristici gradul de rezistenta in cazul de fata este gradul

II.

II. 2. Stabilirea categoriei de pericolului de incendiu

Sunt 5 categorii de pericol de incendiu:

A (BE3a), B (BE3b), C (BE2) , D (BE1a) , E (BE1b)

 In situatia de fata in depozit se gasesc: - lemn pentru constructii sub forma

In situatia de fata in depozit se gasesc:

- lemn pentru constructii sub forma de grinzi, scanduri (dulapi) de esenta tare si alt material lemnos din PFL, PAL, PAL melaminat, placaj etc. in cantitati maxime de 200 m 3 ;

- baloti de hartie compacta max. 100 t;

- polietilena in sul max. 1 vagon(10t).

Datorita acestor materiale categoria de pericol in care se incadreaza cladirea este categoria C (BE2)- posibilităţi de incendiu / ardere (risc mare de incendiu);

II.3. Stabilire densitatii sarcinii termice

-

-

-

-

Datorita sarcinii termice se detrmina prin raportarea sarcinii termice la suprafata sectiunii orizontale a spatiului afectat de incendiu si reprezinta un parametru principal de determinare a pericolului de incendiu.

Sarcina termica reprezinta cantitatea de caldura pe care o poate degaja prin combustie completa totalitatea materialelor combustibile, fixe si mobile, existente in spatiul afectat de incediu.

Pentru determinarea densitatii sarcinii termice se detrmina mai intai sarcina termica (S Q ) cu ajutorul urmatoarei relatii:

unde:

Q i – puterea calorifica inferioara a unui material [MJ/kg]

M i – masa materialelor combustibile de acelasi fel, aflate in spatiul luat in considerare [kg]

n – numarul materialelor de acelasi fel aflate in spatiul luat in considerare

Puterea calorifica inferioara (Q i ) se determina conform STAS 8790- 71. Pentru cazul de fata valorile puterii calorifice sunt urmatoarele:

- Lemn de esenta tare Q i = 19,250 MJ/kg

- Hartie Q i = 16,3 MJ/kg

- Polietilena Q i = 46 MJ/kg Masele materialelor sunt urmatoarele:

-

Lemn de esenta tare volumul V=200 m 3 , ρ=800 kg/m 3

-

Hartie M= 100000 kg

Polietilena -

M= 10000 kg

M= 160000 kg

S Q =5170000 MJ

Densitatea sarcinii termice (q s ) se determina cu relatia:

Unde:

-S Q - sarcina termica [MJ]

-A s - suma ariilor pardoselilor incaperilor ce alcatuiesc spatiul luat in considerare

[m 2 ]

Aria suprafetei se detrmina cu relatia:

A s [m2] =L [m]*l [m]

Unde:

- L- lungimea [m] - l - latimea [m]

A s = 33,66*12,87 m 2

A s =433,2042 m 2

q s =11934,32 [MJ/m 2 ]

 II.4 Stabilirea dotarilor:  2 stingatoare-1 stingator/300m 2  1 hidrant   II.5.

II.4 Stabilirea dotarilor:

2 stingatoare-1 stingator/300m 2

1 hidrant

II.5. Referatul de analiza cerut de director privitor la extindere

n

n

n

n

n

n

n

ORDIN

-1 perete antifoc

-4 zona extinsa, cu materialele plastice, de productie

- zona separata reprezinta zona cu birouri si grupul social

- dotarile pentru interventie in caz de incendiu se suplimenteaza

- pentru evitarea propagarii incendiului separam incaperile prin pereti rezistenti la foc, planseu rezistent la

foc.

Nr. 163 din 28 februarie 2007-referitor la extindere

incaperile prin pereti rezistenti la foc, planseu rezistent la foc. Nr. 163 din 28 februarie 2007-referitor
 Pentru un obiectiv ales  Obiectivul ales va fi: Hala de depozitare pentru materiale

Pentru un obiectiv ales Obiectivul ales va fi: Hala de depozitare pentru materiale de constructii

II.6. Deciziile pentru contracararea unor factori specifici de risc

-

Contactarea unei firme autorizate pentru montarea sistemelor de alarmare

-

Mentinerea libera a cailor de acces si evacuare

-

La amplasarea depozitelor se are in vedere limitarea posibilitatilor ca un incendiu produs in depozit sa puna in pericol constructii sau instalatii invecinate importante sau centre populate, precum si aprinderea depozitului datorita unui incendiu produs de un obiect invecinat.

-

Constructiile inchise in care sunt depozitate materiale, substante, produse, cu risc mare de incendiu sau obiecte de valoare se recomanda sa fie compartimentate cu elemente rezistente la foc in arii construite de max. 750 mp si echipate cu instalatii de semnalizare si stingere a incendiilor.

-

Refacerea tuturor inscriptionarilor la instalatia electrica cu valoarea tensiunii si a schemelor instalatiei electrice din tablourile electrice

-

II.7. Decizia privitor la instruirea personalului in domeniul situatiilor de urgenta la care se va anexa a) Tematica instructajului introductiv general –durata: min. 8 ore

Acte normative generale care reglementeaza activitatea de aparare impotriva incendiilor si a situatiilor de urgenta:

-LEGE Nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apãrarea împotriva incendiilor -Ordinnr. 163 din 28/02/2007 pentru aprobarea Normelor generale de aparare împotriva incendiilor -ORDIN Nr. 712 din 23/06/2005, modificat si completat de ORDIN 786 din 02/09/2005 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind instruirea salariatilor în domeniul situatiilor de urgenta -ORDIN Nr. 108 din 1 august 2001pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind reducerea riscurilor de incendiu generate de încarcari electrostatice - D.G.P.S.I.-004 Hotărâre nr. 537/2007 din 06/06/2007 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele de prevenire şi stingere a incendiilor -Legea 481 din 08.11.2004 privind Protectia Civila, modificata, completata si aprobata prin Legea 212 din 2006. -O.M.A.I nr 712 din 2005 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă -Ordin nr 1995/1160 din 2005 pentru aprobarea Regulamentului privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă specifice riscului la cutremure şi/sau alunecări de teren -O.M.A.I nr 1259 din 18.09.2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi asigurarea activităţii de înştiinţare, avertizare, prealarmare şi alarmare în situaţii de protecţie civilă -ORDIN Nr. 638/12.05.2005 - 420 /11.05. 2005 al M.A.I/M.M.G.A. pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situatiilor de urgenta generate de inundatii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la constructii hidrotehnice si poluari accidentale

-ORDIN Nr. 638/12.05.2005 - 420 /11.05. 2005 al M.A.I/M.M.G.A. pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea

-ORDIN Nr. 638/12.05.2005 - 420 /11.05. 2005 al M.A.I/M.M.G.A. pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situatiilor de urgenta generate de inundatii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la constructii hidrotehnice si poluari accidentale -ORDIN Nr. 1184 din 6 februarie 2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si asigurarea activitatii de evacuare în situatii de urgenta -ORDIN Nr. 1995/1160 din 18,11,2005 al M.T.C.T. şi M.A.I. pentru aprobarea Regulamentului privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă specifice riscului la cutremure şi/sau alunecări de teren.

b). Regulisi dispozitii specifice de aparare impotriva incendiilor.

c) mijloacele tehnice de psi cu care sunt echipate constructiile si instalatiile proprii si modul de

utilizare a acestora.

d) modul de actiune in cazul observarii si anuntatii unui incendiu;

e)actiunile ce trebuie intreprinse dupa perceperea alarmei in caz de incendiu.

b. Tematica instructajului la locul de munca –durata: min. 8 ore

caracteristici fizico-chimice si clase de periculozitate ale substantelor si materialelor utilizate; cauze potentiale si riscurile de incendiu specifice locului de munca; descrierea , functionarea si modul de urmarire si interventie la instalatiile existente la locul de munca; descrierea, functionarea, amplasarea si modul de actionare a mijloacelor de stingere din dotare; sarcini specifice care revin persoanei instruite pentru prevenirea incendiilor, evacuarea persoanelor si a bunurilor materiale si pentru anuntarea si stingerea incendiilor.

c.Tematica si graficul instructajului periodic lunar-durata: minim 2 ore -lunar-pentru personalul muncitor cu funcţii de

c.Tematica si graficul instructajului periodic lunar-durata: minim 2 ore

-lunar-pentru personalul muncitor cu funcţii de execuţie sau operative -la trei luni - personalul cu lucrează direct şi nemijlocit la aparate, maşini, utilaje şi instalaţii tehnologice şi având pregătirea: tehnicieni, maiştri, subingineri, ingineri, cercetători, specialişti, personal din laboratoare, etc.c) -la 6 luni - restul personalului (directori, personal TESA, funcţionari, personal muncitor fără funcţii de execuţie sau operative).

1.TEST – introductiv general 1. Ce durată are instructajul specific locului de muncă ce se
1.TEST – introductiv general 1. Ce durată are instructajul specific locului de muncă ce se
1.TEST – introductiv general 1. Ce durată are instructajul specific locului de muncă ce se
1.TEST – introductiv general 1. Ce durată are instructajul specific locului de muncă ce se
1.TEST – introductiv general 1. Ce durată are instructajul specific locului de muncă ce se
1.TEST – introductiv general 1. Ce durată are instructajul specific locului de muncă ce se
1.TEST – introductiv general 1. Ce durată are instructajul specific locului de muncă ce se
1.TEST – introductiv general 1. Ce durată are instructajul specific locului de muncă ce se
1.TEST – introductiv general 1. Ce durată are instructajul specific locului de muncă ce se
1.TEST – introductiv general 1. Ce durată are instructajul specific locului de muncă ce se
1.TEST – introductiv general 1. Ce durată are instructajul specific locului de muncă ce se
1.TEST – introductiv general 1. Ce durată are instructajul specific locului de muncă ce se
1.TEST – introductiv general 1. Ce durată are instructajul specific locului de muncă ce se
1.TEST – introductiv general 1. Ce durată are instructajul specific locului de muncă ce se
1.TEST – introductiv general 1. Ce durată are instructajul specific locului de muncă ce se
1.TEST – introductiv general 1. Ce durată are instructajul specific locului de muncă ce se
1.TEST – introductiv general 1. Ce durată are instructajul specific locului de muncă ce se
1.TEST – introductiv general 1. Ce durată are instructajul specific locului de muncă ce se
1.TEST – introductiv general 1. Ce durată are instructajul specific locului de muncă ce se
1.TEST – introductiv general 1. Ce durată are instructajul specific locului de muncă ce se
1.TEST – introductiv general 1. Ce durată are instructajul specific locului de muncă ce se
1.TEST – introductiv general 1. Ce durată are instructajul specific locului de muncă ce se
1.TEST – introductiv general 1. Ce durată are instructajul specific locului de muncă ce se
1.TEST – introductiv general 1. Ce durată are instructajul specific locului de muncă ce se
1.TEST – introductiv general 1. Ce durată are instructajul specific locului de muncă ce se
1.TEST – introductiv general 1. Ce durată are instructajul specific locului de muncă ce se
1.TEST – introductiv general 1. Ce durată are instructajul specific locului de muncă ce se
1.TEST – introductiv general 1. Ce durată are instructajul specific locului de muncă ce se
1.TEST – introductiv general 1. Ce durată are instructajul specific locului de muncă ce se
1.TEST – introductiv general 1. Ce durată are instructajul specific locului de muncă ce se
1.TEST – introductiv general 1. Ce durată are instructajul specific locului de muncă ce se
1.TEST – introductiv general 1. Ce durată are instructajul specific locului de muncă ce se
1.TEST – introductiv general 1. Ce durată are instructajul specific locului de muncă ce se
1.TEST – introductiv general 1. Ce durată are instructajul specific locului de muncă ce se
1.TEST – introductiv general 1. Ce durată are instructajul specific locului de muncă ce se
1.TEST – introductiv general 1. Ce durată are instructajul specific locului de muncă ce se
1.TEST – introductiv general 1. Ce durată are instructajul specific locului de muncă ce se
1.TEST – introductiv general 1. Ce durată are instructajul specific locului de muncă ce se
1.TEST – introductiv general 1. Ce durată are instructajul specific locului de muncă ce se
1.TEST – introductiv general 1. Ce durată are instructajul specific locului de muncă ce se
1.TEST – introductiv general 1. Ce durată are instructajul specific locului de muncă ce se
1.TEST – introductiv general 1. Ce durată are instructajul specific locului de muncă ce se
1.TEST – introductiv general 1. Ce durată are instructajul specific locului de muncă ce se
1.TEST – introductiv general 1. Ce durată are instructajul specific locului de muncă ce se
1.TEST – introductiv general 1. Ce durată are instructajul specific locului de muncă ce se
1.TEST – introductiv general 1. Ce durată are instructajul specific locului de muncă ce se
1.TEST – introductiv general 1. Ce durată are instructajul specific locului de muncă ce se
1.TEST – introductiv general 1. Ce durată are instructajul specific locului de muncă ce se
1.TEST – introductiv general 1. Ce durată are instructajul specific locului de muncă ce se
1.TEST – introductiv general 1. Ce durată are instructajul specific locului de muncă ce se
1.TEST – introductiv general 1. Ce durată are instructajul specific locului de muncă ce se
1.TEST – introductiv general 1. Ce durată are instructajul specific locului de muncă ce se
1.TEST – introductiv general 1. Ce durată are instructajul specific locului de muncă ce se
1.TEST – introductiv general 1. Ce durată are instructajul specific locului de muncă ce se
1.TEST – introductiv general 1. Ce durată are instructajul specific locului de muncă ce se
1.TEST – introductiv general 1. Ce durată are instructajul specific locului de muncă ce se
1.TEST – introductiv general 1. Ce durată are instructajul specific locului de muncă ce se

1.TEST – introductiv

general

1. Ce durată are instructajul specific locului de muncă ce se execută

de şeful locului de muncă :

a)

2 h

b)

3 h

c)

8 h

2.

Instructajul periodic efectuat de seful locului de munca pentru

personalul muncitor si cu functii de executie se executa :

a)

lunar

b)

trimestrial

c)

semestrial

3.

Instructajul periodic se execută pe baza tematicii anuale aprobata

de conducerea societatii comerciale , cu toate categoriile de salariati si are o

durata minima de :

a)

1 h

b)

2 h

c)

3 h

4.

Fumatul in incinta societatii comerciale este permis numai :

a)

cu aprobarea sefului locului de munca

b)

la locurile speciale amenajate şi nominalizate prin Dispozitia scrisa

a conducatorului unitatii.

c) cu aprobarea cadrului tehnic cu atributii in domeniul apararii

impotriva incendiilor

5. Manuirea stingatoarelor şi a hidranţilor interiori din dotarea locului

de munca , în caz de incendiu, se face de către :

a) seful locului de munca

b) personalul desemnat de seful locului de muncă

c) pompierii militari

face de către : a) seful locului de munca b) personalul desemnat de seful locului de
6. Intervenţia in caz de incendiu pe fiecare loc de muncă , se face de
6. Intervenţia in caz de incendiu pe fiecare loc de muncă , se face de
6. Intervenţia in caz de incendiu pe fiecare loc de muncă , se face de
6. Intervenţia in caz de incendiu pe fiecare loc de muncă , se face de
6. Intervenţia in caz de incendiu pe fiecare loc de muncă , se face de
6. Intervenţia in caz de incendiu pe fiecare loc de muncă , se face de
6. Intervenţia in caz de incendiu pe fiecare loc de muncă , se face de
6. Intervenţia in caz de incendiu pe fiecare loc de muncă , se face de
6. Intervenţia in caz de incendiu pe fiecare loc de muncă , se face de
6. Intervenţia in caz de incendiu pe fiecare loc de muncă , se face de
6. Intervenţia in caz de incendiu pe fiecare loc de muncă , se face de
6. Intervenţia in caz de incendiu pe fiecare loc de muncă , se face de
6. Intervenţia in caz de incendiu pe fiecare loc de muncă , se face de
6. Intervenţia in caz de incendiu pe fiecare loc de muncă , se face de
6. Intervenţia in caz de incendiu pe fiecare loc de muncă , se face de
6. Intervenţia in caz de incendiu pe fiecare loc de muncă , se face de
6. Intervenţia in caz de incendiu pe fiecare loc de muncă , se face de
6. Intervenţia in caz de incendiu pe fiecare loc de muncă , se face de
6. Intervenţia in caz de incendiu pe fiecare loc de muncă , se face de
6. Intervenţia in caz de incendiu pe fiecare loc de muncă , se face de
6. Intervenţia in caz de incendiu pe fiecare loc de muncă , se face de
6. Intervenţia in caz de incendiu pe fiecare loc de muncă , se face de
6. Intervenţia in caz de incendiu pe fiecare loc de muncă , se face de
6. Intervenţia in caz de incendiu pe fiecare loc de muncă , se face de
6. Intervenţia in caz de incendiu pe fiecare loc de muncă , se face de
6. Intervenţia in caz de incendiu pe fiecare loc de muncă , se face de
6. Intervenţia in caz de incendiu pe fiecare loc de muncă , se face de
6. Intervenţia in caz de incendiu pe fiecare loc de muncă , se face de
6. Intervenţia in caz de incendiu pe fiecare loc de muncă , se face de
6. Intervenţia in caz de incendiu pe fiecare loc de muncă , se face de
6. Intervenţia in caz de incendiu pe fiecare loc de muncă , se face de
6. Intervenţia in caz de incendiu pe fiecare loc de muncă , se face de
6. Intervenţia in caz de incendiu pe fiecare loc de muncă , se face de
6. Intervenţia in caz de incendiu pe fiecare loc de muncă , se face de
6. Intervenţia in caz de incendiu pe fiecare loc de muncă , se face de
6. Intervenţia in caz de incendiu pe fiecare loc de muncă , se face de
6. Intervenţia in caz de incendiu pe fiecare loc de muncă , se face de
6. Intervenţia in caz de incendiu pe fiecare loc de muncă , se face de
6. Intervenţia in caz de incendiu pe fiecare loc de muncă , se face de
6. Intervenţia in caz de incendiu pe fiecare loc de muncă , se face de
6. Intervenţia in caz de incendiu pe fiecare loc de muncă , se face de
6. Intervenţia in caz de incendiu pe fiecare loc de muncă , se face de
6. Intervenţia in caz de incendiu pe fiecare loc de muncă , se face de
6. Intervenţia in caz de incendiu pe fiecare loc de muncă , se face de
6. Intervenţia in caz de incendiu pe fiecare loc de muncă , se face de
6. Intervenţia in caz de incendiu pe fiecare loc de muncă , se face de
6. Intervenţia in caz de incendiu pe fiecare loc de muncă , se face de
6. Intervenţia in caz de incendiu pe fiecare loc de muncă , se face de
6. Intervenţia in caz de incendiu pe fiecare loc de muncă , se face de
6. Intervenţia in caz de incendiu pe fiecare loc de muncă , se face de
6. Intervenţia in caz de incendiu pe fiecare loc de muncă , se face de
6. Intervenţia in caz de incendiu pe fiecare loc de muncă , se face de
6. Intervenţia in caz de incendiu pe fiecare loc de muncă , se face de
6. Intervenţia in caz de incendiu pe fiecare loc de muncă , se face de
6. Intervenţia in caz de incendiu pe fiecare loc de muncă , se face de
6. Intervenţia in caz de incendiu pe fiecare loc de muncă , se face de
6. Intervenţia in caz de incendiu pe fiecare loc de muncă , se face de
6. Intervenţia in caz de incendiu pe fiecare loc de muncă , se face de
6. Intervenţia in caz de incendiu pe fiecare loc de muncă , se face de
6. Intervenţia in caz de incendiu pe fiecare loc de muncă , se face de
6. Intervenţia in caz de incendiu pe fiecare loc de muncă , se face de
6. Intervenţia in caz de incendiu pe fiecare loc de muncă , se face de
6. Intervenţia in caz de incendiu pe fiecare loc de muncă , se face de
6. Intervenţia in caz de incendiu pe fiecare loc de muncă , se face de
6. Intervenţia in caz de incendiu pe fiecare loc de muncă , se face de
6. Intervenţia in caz de incendiu pe fiecare loc de muncă , se face de
6. Intervenţia in caz de incendiu pe fiecare loc de muncă , se face de
6. Intervenţia in caz de incendiu pe fiecare loc de muncă , se face de
6. Intervenţia in caz de incendiu pe fiecare loc de muncă , se face de
6. Intervenţia in caz de incendiu pe fiecare loc de muncă , se face de

6.

Intervenţia in caz de incendiu pe fiecare loc de muncă , se face de catre:

a)

conducerea punctului de lucru

b)

salariatii anume desemnaţi de seful locului de muncă

c)

locuitorii din vecinătatea fabricii

7.

Numarul de telefon pentru situatii de urgenta este :

a)

961

b)

955

c)

112

8.

Colectarea deseurilor, rezidurilor combustibile si ambalajelor se colecteaza şi se

evacuează.

a)

Zilnic, la terminarea schimbului de lucru

b)

saptamanal

c)

lunar

9.

Pentru stingerea inceputurilor de incendii la locul de munca în care vă desfăşutaţi

activitatea, se actioneaza cu:

a)

Instalaţie de stingere cu aerosoli

b)

Stingătoare cu praf si CO2

c)

Stingătoare transportabile cu pulbere P 50

10.

Evacuarea persoanelor aflate in pericol se face de catre:

a)

personalul de pe fiecare loc de munca anume desemnat

b)

seful de tura

c)

compartimentul de protecţie civilă al primăriei

fiecare loc de munca anume desemnat b) seful de tura c) compartimentul de protecţie civilă al
2.TEST – la locul de munca si Ordinului MAI Nr. 1. Instruire in domeniul situatiilor

2.TEST – la locul de munca

si Ordinului MAI

Nr.

1. Instruire

in domeniul situatiilor de

ministrului administraţiei instruirea salariaţilor în d septembrie 2005; C

d

6. În cazul şi menţină stabilitatea a) securitatea utiliz în clădire, prec um b) evitarea
6. În cazul şi menţină stabilitatea a) securitatea utiliz în clădire, prec um b) evitarea

6. În cazul şi menţină stabilitatea a) securitatea utiliz în clădire, prec um b) evitarea prăbuşi c) îndeplinirea fun

3.TEST – periodic a) b) c) 1 .Tipurile de risc tra incend caderi toate c

3.TEST – periodic

a)

b)

c)

1 .Tipurile de risc tra

incend caderi toate c

2 . Care este actul no

6 . Ce intelegeti prin ri a. Riscul de i existente pot fi: “re “mare”

6 . Ce intelegeti prin ri a. Riscul de i existente pot fi: “re “mare” (p exploziv.

II.8. Fisa individualade instructaj

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

Pagina 1

Date personale

Data si locul nasterii

12.05.1975 in Cluj-Napoca

Studii

Economice

Locul de muncã

S.C. MATCONSTRUCT SRL

Functia

Contabil

1. Instructajul introductiv general Instructajul a fost efectuat la data de 03.01.2011, timp de 8

1. Instructajul introductiv general Instructajul a fost efectuat la data de 03.01.2011, timp de 8 ore de cãtre Gogea Ciprian, având functia de ing. mecanic cu atributii PSI.

Continutul instructajului Legea 307/2006, Ord.MAI Nr.163/2007, INSTR. PSI, Legea 481/2004.

Semnãtura salariatului (persoanei care a verificat însusirea cunostintelor) Gogea

Semnãtura persoanei instruite Pop

2. Instructajul la locul de muncã Instructajul a fost efectuat la data de 04.01.2011 pentru

2. Instructajul la locul de muncã Instructajul a fost efectuat la data de 04.01.2011 pentru locul de muncã S.C. MATCONSTRUCT SRL, specialitatea (meseria) contabil., timp de 8 ore de cãtre Gogea Ciprian, având functia de ing. mecanic cu atributii PSI.

Continutul instructajului Instructiuni PSI, Prev. situatiilor de urgenta.

Semnãtura salariatului (persoanei care a verificat însusirea cunostintelor) Gogea

Semnãtura persoanei instruite Pop

3. Admis la lucru Data: 05.01.2011 Numele si prenumele: Gogea Ciprian Functia: Ing. mecanic

3. Admis la lucru Data: 05.01.2011 Numele si prenumele: Gogea Ciprian Functia: Ing. mecanic

4.Instructaj Periodic Nr. Data D Materialul predat Semnatu Semnatura Pers. care a instruit crt

4.Instructaj Periodic

Nr.

Data

D

Materialul predat

Semnatu

Semnatura Pers. care a instruit

crt

instrucaajului

ur

ra

at

Pers.

a

instruite

 
   

(o

Legea 307/2006, Ord.MAI Nr.163/2007- cap.2 sect. 1,2,3, Legea Nr. 481,Ordin Nr. 1184, Ord. Nr. 786/2005.

   

1.

06.01.2011

2

re)

Pop

Gogea

II.9. Fisa obiectivului

DENUMIRE OPERATOR ECONOMIC/INSTITUŢIE

S.C. MATCONSTRUCT SRL

ADMINISTRTATOR / CONDUCĂTOR

Date de identificare J .12/4260/24.10.2008 CIF .24650825 Administrator: POPESCU IOAN

Director tehnic:

POPESCU IOAN 0364 887634 0364 887634

Telefon serviciu

Fax

COORDONATE OPERATOR ECONOMIC / INSTITUŢIE

Adresa sediului unde se află operatorul economic STR. IRISULUI , NR. 46 /

19

 

Telefon 0364 887634, fax 0364 887635,

E-mail

ioan.popescu@matconstruct.ro

COORDONATELE FILIALELOR/ SUCURSALELOR/ PUNCTELOR DE LUCRU

PUNCT DE LUCRU:

PLATFORMA CLUJANA Telefon 0364 887634, fax 0364 887635,

 

E-mail

ioan.popescu@matconstruct.ro

J .12/4260/24.10.2008

J .12/4260/24.10.2008

NUMĂR DE ÎNREGISTRARE DIN REGISTRUL COMERŢULUI

CADRU TEHNIC CU ATRIBUŢII ÎN DOMENIUL Nume şi prenume: GOGEA CIPRIAN

 

APĂRĂRI ÎMPOTRIVA INCENDIILOR

Telefon serviciu:

0745608043

Telefon domiciliu 0745608043 Certificat de competenţă – CADRU TEHNIC PSI

1. Date generale privind apărarea împotriva incendiilor şi protecţia civilă 1.1 – Aspecte generale  

1. Date generale privind apărarea împotriva incendiilor şi protecţia civilă

1.1 – Aspecte generale

 

Domeniul de activitate

Depozit materiale de constructii

Anul de construire (punere în funcţiune)

 

2008

Suprafaţa construită / desfăşurată

Ac= 434[m2] ; Ad= 434[m2]

Număr de niveluri (regim de înălţime)

1

Clasificarea construcţiei (civilă, de producţie, de depozitare, cu funcţii mixte)

-

Cladire de depozitare

Structura de rezistenţă a construcţiei (structură metalică, beton armat, zidărie, lemn, mixtă etc.)

-

zidarie pe structura de beton armat

Personal angajat (număr estimativ)

 

32

Utilizarea clădirii (prezenţa oamenilor în clădire permanent/temporar)

8- 10 ore pe zi

1.2. – Date referitoare la construcţie/instalaţie/amenajare 1.2.1. – Clădirea X1…n

Date constructive

Constructia se incadreaza in categoria “C” de importanta – importanta normala.

Stabilitatea la foc * *din proiect sau alte documente tehnice

 

Conform Scenariului de Siguranta la foc, constructia se incadreaza in gradul II de rezistenta la foc (in conformitate cu Tabelul 2.1.9. din Normativul de siguranta la foc a constructiilor, indicativ P118-99).

 

Compartimente de incendiu

 

- 6

Căi de acces, intervenţie, şi evacuare* *număr, gabarit, marcare/semnalizare

 

Usa in doua canate din termopan, semnalizata

Case de scări (închise/deschise)* *număr, gabarit, alcătuire constructivă

 

1- inchisa

Ascensoare de intervenţie * potrivit reglementării

 

Nu este cazul

Date tehnice

 

Sisteme de ventilaţie/climatizare

 

natural

Sisteme de încălzire

Centrala termica pe gaze naturale 24 kw

Instalaţii electrice

220v (exista si 380v deconectata)

Instalaţie de alimentare cu gaze naturale/G.P.L.

Gaze naturale

Iluminat, de siguranţă

 

nu

Sisteme şi instalaţii tehnologice

 

nu

Sistem/dispozitiv de evacuare a fumului şi nu Sisteme gazelor fierbinţi de detectare a. incendiilor nu
Sistem/dispozitiv
de
evacuare a fumului şi
nu
Sisteme gazelor fierbinţi de detectare
a.
incendiilor
nu
Sisteme de alarmare/avertizare
nu
Sisteme de limitare a propagării incendiilor*
*(uşi rezistente la foc, elapete antifoc sisteme de obturare, oprirea
automată a sistemului de ventilare, protecţii ale structurilor
metalice/de beton/lemn etc.)
-
usa de la intrare rezistenta la foc
Sisteme de detectare a gazelor
nu
Instalaţii speciale de stingere cu apă*
* tip (sprinklere, apă pulverizată etc.), zone protejate, număr de
capete de refulare etc.
nu
Alte instalaţii de stingere (pulbere, spumă etc.)
Pulbere
Instalaţie de protecţie împotriva trăsnetului
da
Stingătoare*
*pe tipo-dimensiuni
P6
Hidranţi interiori/coloane uscate
nu
Hidranţi exteriori
da
Alimentarea cu apă pentru stingerea incendiilor
(rezerva de apă, pompe )
Hidrant platforma industriala
Utilaje şi autospeciale de intervenţie din dotarea serviciului privat
pentru situaţii de urgenţă
nu
Stocuri de produse de stingere/neutra!izatori
nu
Echipament de protecţie al personalului de
intervenţie în funcţie de riscurile existente şi de
efectele negative ale inccndiilor specifice
-
echipamente de protectie pentru pompierii voluntari;
casti cu vizor protectie;
aparat de respiratie cu aer comprimat.
-

2. Date privind substanţele periculoase folosite (sursa de risc)

Denumirea substanţelor periculoase folosite, clasificare*

Nu este cazul

*în conformitate cu Sistemul Internaţional de clasificare al

substanţelor Cantitatea existentă periculoase, în unitate* faze de risc asociate *pentru fiecare substanţă în parte

Nu este cazul

Loc de depozitare*

Nu este cazul

*instalaţie, echipament de proces, sistem de stocare, sistem

de Mod compresie, de operare conducte etc.

Nu este cazul

3. Organizarea apărări împotriva incendiilor/activităţii de protecţie civilă

Organizarea alarmării

documentatie

Instruirea personalului* *dacă este executată periodic, de către cine, dacă este persoană atestată

Se execută de către:

1.

GOGEA CIPRIAN - responsabil SSM. si P.S.I. la

personalul tesa;

 

2.

conducatorulul locului de munca la personalul lucrator;

Control intern de prevenire* *dacă se execută, de către cine

Se execută de către :

1. POPESCU IOAN-director tehnic

 

2. GOGEA CIPRIAN-responsabil SSM si P.S.I.

3. Conducatorul locului de munca

Serviciu privat pentru situaţii de urgenţă* *dacă există sau este încheiat contract

Este constituit în cadrul operatorului economic serviciu privat pentru situaţii de urgenţă din voluntari (personal de pe locul de munca), dar care nu sunt atestati.

Planuri/exerciţii de evacuare din clădire* *când s-a executat ultima oară. ce probleme deosebite au fost
Planuri/exerciţii de evacuare din clădire* *când s-a executat ultima oară. ce probleme deosebite au fost
Planuri/exerciţii de evacuare din clădire* *când s-a executat ultima oară. ce probleme deosebite au fost
Planuri/exerciţii de evacuare din clădire* *când s-a executat ultima oară. ce probleme deosebite au fost
Planuri/exerciţii de evacuare din clădire* *când s-a executat ultima oară. ce probleme deosebite au fost
Planuri/exerciţii de evacuare din clădire* *când s-a executat ultima oară. ce probleme deosebite au fost
Planuri/exerciţii de evacuare din clădire* *când s-a executat ultima oară. ce probleme deosebite au fost
Planuri/exerciţii de evacuare din clădire* *când s-a executat ultima oară. ce probleme deosebite au fost
Planuri/exerciţii de evacuare din clădire* *când s-a executat ultima oară. ce probleme deosebite au fost
Planuri/exerciţii de evacuare din clădire* *când s-a executat ultima oară. ce probleme deosebite au fost
Planuri/exerciţii de evacuare din clădire* *când s-a executat ultima oară. ce probleme deosebite au fost
Planuri/exerciţii de evacuare din clădire* *când s-a executat ultima oară. ce probleme deosebite au fost
Planuri/exerciţii de evacuare din clădire* *când s-a executat ultima oară. ce probleme deosebite au fost
Planuri/exerciţii de evacuare din clădire* *când s-a executat ultima oară. ce probleme deosebite au fost
Planuri/exerciţii de evacuare din clădire* *când s-a executat ultima oară. ce probleme deosebite au fost
Planuri/exerciţii de evacuare din clădire* *când s-a executat ultima oară. ce probleme deosebite au fost
Planuri/exerciţii de evacuare din clădire* *când s-a executat ultima oară. ce probleme deosebite au fost
Planuri/exerciţii de evacuare din clădire* *când s-a executat ultima oară. ce probleme deosebite au fost
Planuri/exerciţii de evacuare din clădire* *când s-a executat ultima oară. ce probleme deosebite au fost
Planuri/exerciţii de evacuare din clădire* *când s-a executat ultima oară. ce probleme deosebite au fost
Planuri/exerciţii de evacuare din clădire* *când s-a executat ultima oară. ce probleme deosebite au fost
Planuri/exerciţii de evacuare din clădire* *când s-a executat ultima oară. ce probleme deosebite au fost
Planuri/exerciţii de evacuare din clădire* *când s-a executat ultima oară. ce probleme deosebite au fost
Planuri/exerciţii de evacuare din clădire* *când s-a executat ultima oară. ce probleme deosebite au fost
Planuri/exerciţii de evacuare din clădire* *când s-a executat ultima oară. ce probleme deosebite au fost
Planuri/exerciţii de evacuare din clădire* *când s-a executat ultima oară. ce probleme deosebite au fost
Planuri/exerciţii de evacuare din clădire* *când s-a executat ultima oară. ce probleme deosebite au fost
Planuri/exerciţii de evacuare din clădire* *când s-a executat ultima oară. ce probleme deosebite au fost
Planuri/exerciţii de evacuare din clădire* *când s-a executat ultima oară. ce probleme deosebite au fost
Planuri/exerciţii de evacuare din clădire* *când s-a executat ultima oară. ce probleme deosebite au fost
Planuri/exerciţii de evacuare din clădire* *când s-a executat ultima oară. ce probleme deosebite au fost
Planuri/exerciţii de evacuare din clădire* *când s-a executat ultima oară. ce probleme deosebite au fost
Planuri/exerciţii de evacuare din clădire* *când s-a executat ultima oară. ce probleme deosebite au fost
Planuri/exerciţii de evacuare din clădire* *când s-a executat ultima oară. ce probleme deosebite au fost
Planuri/exerciţii de evacuare din clădire* *când s-a executat ultima oară. ce probleme deosebite au fost
Planuri/exerciţii de evacuare din clădire* *când s-a executat ultima oară. ce probleme deosebite au fost
Planuri/exerciţii de evacuare din clădire* *când s-a executat ultima oară. ce probleme deosebite au fost
Planuri/exerciţii de evacuare din clădire* *când s-a executat ultima oară. ce probleme deosebite au fost
Planuri/exerciţii de evacuare din clădire* *când s-a executat ultima oară. ce probleme deosebite au fost
Planuri/exerciţii de evacuare din clădire* *când s-a executat ultima oară. ce probleme deosebite au fost
Planuri/exerciţii de evacuare din clădire* *când s-a executat ultima oară. ce probleme deosebite au fost
Planuri/exerciţii de evacuare din clădire* *când s-a executat ultima oară. ce probleme deosebite au fost
Planuri/exerciţii de evacuare din clădire* *când s-a executat ultima oară. ce probleme deosebite au fost
Planuri/exerciţii de evacuare din clădire* *când s-a executat ultima oară. ce probleme deosebite au fost
Planuri/exerciţii de evacuare din clădire* *când s-a executat ultima oară. ce probleme deosebite au fost
Planuri/exerciţii de evacuare din clădire* *când s-a executat ultima oară. ce probleme deosebite au fost
Planuri/exerciţii de evacuare din clădire* *când s-a executat ultima oară. ce probleme deosebite au fost
Planuri/exerciţii de evacuare din clădire* *când s-a executat ultima oară. ce probleme deosebite au fost
Planuri/exerciţii de evacuare din clădire* *când s-a executat ultima oară. ce probleme deosebite au fost
Planuri/exerciţii de evacuare din clădire* *când s-a executat ultima oară. ce probleme deosebite au fost
Planuri/exerciţii de evacuare din clădire* *când s-a executat ultima oară. ce probleme deosebite au fost
Planuri/exerciţii de evacuare din clădire* *când s-a executat ultima oară. ce probleme deosebite au fost
Planuri/exerciţii de evacuare din clădire* *când s-a executat ultima oară. ce probleme deosebite au fost
Planuri/exerciţii de evacuare din clădire* *când s-a executat ultima oară. ce probleme deosebite au fost
Planuri/exerciţii de evacuare din clădire* *când s-a executat ultima oară. ce probleme deosebite au fost
Planuri/exerciţii de evacuare din clădire* *când s-a executat ultima oară. ce probleme deosebite au fost
Planuri/exerciţii de evacuare din clădire* *când s-a executat ultima oară. ce probleme deosebite au fost
Planuri/exerciţii de evacuare din clădire* *când s-a executat ultima oară. ce probleme deosebite au fost
Planuri/exerciţii de evacuare din clădire* *când s-a executat ultima oară. ce probleme deosebite au fost
Planuri/exerciţii de evacuare din clădire* *când s-a executat ultima oară. ce probleme deosebite au fost
Planuri/exerciţii de evacuare din clădire* *când s-a executat ultima oară. ce probleme deosebite au fost
Planuri/exerciţii de evacuare din clădire* *când s-a executat ultima oară. ce probleme deosebite au fost
Planuri/exerciţii de evacuare din clădire* *când s-a executat ultima oară. ce probleme deosebite au fost
Planuri/exerciţii de evacuare din clădire* *când s-a executat ultima oară. ce probleme deosebite au fost
Planuri/exerciţii de evacuare din clădire* *când s-a executat ultima oară. ce probleme deosebite au fost
Planuri/exerciţii de evacuare din clădire* *când s-a executat ultima oară. ce probleme deosebite au fost
Planuri/exerciţii de evacuare din clădire* *când s-a executat ultima oară. ce probleme deosebite au fost
Planuri/exerciţii de evacuare din clădire* *când s-a executat ultima oară. ce probleme deosebite au fost
Planuri/exerciţii de evacuare din clădire* *când s-a executat ultima oară. ce probleme deosebite au fost
Planuri/exerciţii de evacuare din clădire* *când s-a executat ultima oară. ce probleme deosebite au fost
Planuri/exerciţii de evacuare din clădire* *când s-a executat ultima oară. ce probleme deosebite au fost
Planuri/exerciţii de evacuare din clădire* *când s-a executat ultima oară. ce probleme deosebite au fost
Planuri/exerciţii de evacuare din clădire* *când s-a executat ultima oară. ce probleme deosebite au fost
Planuri/exerciţii de evacuare din clădire* *când s-a executat ultima oară. ce probleme deosebite au fost
Planuri/exerciţii de evacuare din clădire* *când s-a executat ultima oară. ce probleme deosebite au fost

Planuri/exerciţii de evacuare din clădire* *când s-a executat ultima oară. ce probleme deosebite au fost constatate pe timpul exerciţiului

Primul exercitiu de evacuare – la sfarsitul lunii iulie 2011

cu personalul depoztiului.

Afişare instrucţiuni specifice

Sunt afisate

Obligaţiile administratorului/conducerii

Conform Legii 307/2006

Obligaţiile cadrului tehnic/inspectorului/ personalului din structura cu atribuţii de apărare împotriva incendiilor/ de

protecţie civilă

Conform Legii 307/2006 si a deciziilor de ordine interioara.

Ordinea interioară* *reglementări pentru lucrul cu foc deschis, fumatul,

depozitarea şi evacuarea

combustibile, lucrările premergătoare şi pe timpul sezonului rece, perioadelor caniculare şi secetoase, sunt asigurate căi de acces, de

evacuare şi de intervenţie)

deşeurilor

şi

reziduurilor

Este reglementată prin decizii de ordine interioara conform actelor normative în vigoare.

Documente specifice de apărare împotriva incendiilor* *potrivit reglementărilor în domeniu

Sunt intocmite.

Documente specifice de protecţie civilă*

Sunt intocmite partial.

Reglementarea modului de întreţinere, verificare, reparare a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor* *persoana juridică atestată

Exista proceduri interne privind verificarile instalatiilor de aparare impotriva incendiilor.

Evidenţa incendiilor de la punerea în funcţiune a operatorului economic/instituţiei* (pe fiecare clădire în parte) *sc vor preciza cauzele de incendiu

- exista documentatie dar nu este cazul

II.10. Calculul fondului de timp pentru cadrul tehnic

S.C. MATCONSTRUCT SRL

APROBAT

POPESCU IOAN

CALCULUL FONDULUI DE TIMP PENTRU ANUL 2011

NUMELE SI PRENUMELE:

 

Nr.crt.

Activitati

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Total

1

Zile calendaristice

31

28

31

30

31

30

31

31

30

31

30

31

365

2

Concedii (odihna, medicale, studii)

3

         

11

       

7

21

3

Zile libere si sarbatori legale

11

8

8

9

9

9

10

9

8

10

8

10

109

Total zile ramase pentru activitati

17

20

23

21

22

21

10

22

22

21

22

14

235

4

Cursuri de pregatire

-

-

-

10

10

5

-

-

-

-

-

-

25

5

Pregatire de specialitate la locul de munca

5

6

                   

11

6

Serviciu de zi

                         

7

Timp destinat indeplinirii altor atributiuni ce deriva din fisa postului

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

60

Nr.crt.

Activitati

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Total

 

Total zile ramase pentru activitati de prevenire

7

9

18

6

7

11

5

17

17

16

17

9

139

8

Planificarea si pregatirea controalelor

-

1

-

-

-

1

-

-

-

1

-

-

3

9

Activitati specifice (instruiri, intocmire de materiale – documente de aparare impotriva incendiilor, rapoarte semestriale de evaluare a capacitatii de aparare impotriva incendiilor, programe de masuri, evaluarea costurilor si propuneri pentru bugetul institutiei/agent economic, indrumare si control pentru serviciul de pompieri, instruirea serviciului de pompieri si participarea la concursurile profesionale)

2

3

13

1

2

5

0

12

12

10

12

4

76

10

Control de fond pe ansamblul obiectivului

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

11

Control tematic la: chiriasi, activitati de prestari in incinta; instalatii electrice, organizare pe locul de munca

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

24

12

Control colectiv cu inspector SSM, resp. RSVTI

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

24

11. Incadrarea juridica a incalcarilor prevederilor legale LEGEA Nr. 481 din 8 noiembrie 2004 privind

11. Incadrarea juridica a incalcarilor prevederilor legale

LEGEA

Nr. 481 din 8 noiembrie 2004 privind protecţia civilă

1.art. 76 lit. a) a) neincluderea măsurilor de protecţie civilă în programele de dezvoltare economico-socială sau în proiectele de buget;-Contraventie

c) neîntocmirea planurilor de intervenţie sau a altor 2.art. 76 lit. c) documente operative de răspuns în situaţii de urgenţă ori neasigurarea punerii acestora în aplicare la declanşarea situaţiilor de urgenţă;-Contraventie

3.art. 76 lit. f)

f) neasigurarea înzestrării, a dotării şi a echipării cu mijloace tehnice de protecţie civilă, precum şi nemenţinerea în stare de operativitate a acestora; -Contraventie