Sunteți pe pagina 1din 3

Cod: AP PO 02/F4

MUNICIPIUL PASCANI ANUN PENTRU ACHIZIIA


Ed.: Rev.: 0
Compartiment Achizitii Publice DIRECT
Pag.: Ex. nr.:

Nr. 8515/19.06.2017

Denumire achizitie:
Servicii de intretinere a semafoarelor in Municipiului Pascani
Tip achiziie: servicii
Valoarea estimata a achizitiei: 40.000 lei fr TVA
Cod CPV: 50232200-2 - Servicii de ntreinere a semafoarelor
Caiet de sarcini x ataat.
Condiii de prestare: conform caietului de sarcini
Conditii de plata : conform contract
Modalitatea de transmitere a ofertei: n catalogul electronic al SEAP i prin e-mail
achizitii@primariapascani.ro , dup primirea notificrii din partea autoritii contractante.

Documente solicitate:
- Declaratia conform art. 59 si 60 din Legea 98/2016 privind conflictul de interese pentru
ofertantul individual / ofertantul asociat / candidatul/ subcontractantul propus/terul
susintor
- Certificat constatator emis de ONRC din care sa rezulte obiectul de activitate al
respectivului operator economic. Obiectul contractului trebuie sa aib corespondent n
codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. De asemenea, in Certificatul
Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial,
trebuie sa se regaseasca si urmatoarele informatii: datele de identificare ale
operatorului economic, actionarii/ asociatii, organele de conducere, administratorii,
membrii Consiliului de Administratie, membrii Consiliului de Supraveghere, cotele de
participare.
Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita
de depunere a ofertelor.
- Formulare conform anexei;

INFORMATII PRIVIND SUBCONTRACTANTII:

Ofertantul va completa lista cuprinznd subcontractantii cu precizarea exacta a partilor din


contract care urmeaza a fi ndeplinite de acestia si exprimarea valorica a acestor parti.
Ofertantul a carui oferta a fost declarata cstigatoare are obligatia de a prezenta contractul
incheiat cu subcontractantul nominalizat n oferta, naintea semnarii contractului de servicii.

1
Cod: AP PO 02/F4
MUNICIPIUL PASCANI ANUN PENTRU ACHIZIIA
Ed.: Rev.: 0
Compartiment Achizitii Publice DIRECT
Pag.: Ex. nr.:

PROPUNEREA TEHNIC

Oferta tehnic va conine obligatoriu descrierea modului de realizare a serviciilor de


intretinerea a semafoarelor in Municipiului Pascani, descriere care trebuie s in seama de
precizrile din Caietul de sarcini ;
Se va intocmi deviz pentru tariful privind intretinerea lunara.
Se va intocmi 19 devize unitare pentru fiecare categorie de servicii de reparatii prezentate in
caietul de sarcini.

Se va prezenta lista cu personalul cel putin un electrician autorizat ANRE minim grad I. ,
insotita de copie autorizatie, declaratie de disponibilitate iar la semnarea contractului sa
prezinte contractul de munca.
Declaratie privind respectarea reglementarilor obligatorii din domeniul mediului, social, al
relatiilor de munca si privind respectarea legislatiei de securitate si sanatate in munca

PROPUNEREA FINANCIAR

Oferta va fi in lei fara TVA si va cuprinde tariful de intretinere lunar si suma valorilor
totale pentru cele 19 categorii de servicii si se va publica in catalogul SEAP.

Prezentarea ofertei pentru cantitatea incompleta a categoriilor de servicii va fi considerata


oferta neconforma.

Criteriul: pretul cel mai scazut

Perioada de valabilitate a ofertei: 30 zile


Termenul limita de depunere a ofertei: 21.06.2017
Modalitatea de finalizare a achizitiei : contract
Modalitatea de selectare :
Va fi selectat oferta operatorului economic care are preul cel mai sczut pentru verificarea
conformitatii . Ofertantul care a primit o astfel de notificare are obligaia de a transmite n
termen de 2 zile, prin intermediul SEAP, acceptarea condiiilor impuse de Autoritatea
Contractanta i documentele solicitate n anunul de publicitate prin e mail. Netransmiterea
de ctre operatorul economic a rspunsului n termenul solicitat, echivaleaz cu neacceptarea
condiiilor impuse. In acest caz se va transmite notificare prin intermediul SEAP, operatorului
economic clasat pe locul al II-lea conform descrierii de mai sus.In cazul in care oferta va fi
neconforma, se va selecta oferta care ocupa locul urmator pentru verificarea conformitatii.

Eventuale solicitari de clarificri din partea operatorilor economici, vor fi fcute in timp util
astfel incat, raspunsul autoritii contractante la aceste solicitari s poat fi transmis
operatorilor economici cu cel puin 24 de ore nainte de data limit de depunere a ofertelor.

2
Cod: AP PO 02/F4
MUNICIPIUL PASCANI ANUN PENTRU ACHIZIIA
Ed.: Rev.: 0
Compartiment Achizitii Publice DIRECT
Pag.: Ex. nr.:

La procedura de achiziie direct NU SE ADMIT CONTESTAII

Informatii suplimentare:

Ofertantii interesati, vor posta in catalogul SEAP oferta de pre cu Denumirea:

ANUNT nr. 102406

Cod CPV: 50232200-2 - Servicii de ntreinere a semafoarelor


i la descrierea achiziiei: Servicii de intretinere a semafoarelor in Municipiului Pascani
In conformitate cu Caietul de sarcini nr. 8515/14.06.2017 disponibil pe site-ul
www.primariapascani.ro seciunea Achizitii Publice, conditii de livrare conform contract i
conditii de plata conform contract.

Ofertele care nu respecta denumirea solicitata, nu se iau in considerare.

Anun publicitar n SEAP nr. 102406 /19.06.2017

Persoane de contact:
Simon Cristina consilier Achizitii Publice - 0232.718250
Mirt Iacob Inspector de specialitate serviciu Gospodarie Comunala - tel. 0725.999405