Sunteți pe pagina 1din 2

ANEXA NR. 1.

24 la regulament

OFICIUL DE CADASTRU I PUBLICITATE IMOBILIAR HUNEDOARA


BIROUL DE CADASTRU I PUBLICITATE IMOBILIAR ......................

Nr. de nregistrare ......../..../..../20....

CERERE
pentru eliberarea unui certificat de sarcini

Domnule/Doamn asistent-registrator,

Subsemnatul(a)....................................... domiciliat() n .................................


str. ............................., nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., jude/sector ......, tel/fax ..............., cod
potal ..........,identificat cu B.I./C.I. seria ..... nr. .......... eliberat de ...
V rog s-mi eliberai un certificat de sarcini privind imobilul proprietatea
domnului/doamnei....................., compus din ........ mp, teren cu urmtoarele
vecinti:.....................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
mpreun cu construcia, imobilul situat n str. ....................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ....,
ap. ...., sector/jude ................. pentru intervalul de la data de ........................pn n prezent,
proprietarul anterior fiind ................................... domiciliat n .................. str. .......................
nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., jude/sector ............ .

+------------------------------------------------------------------+
| Solicit comunicarea certificatului de sarcini: |
+----------------------+----------------------+--------------------+
| prin pot [] | la sediul BCPI [] | fax [] e-mail [] |
+----------------------+----------------------+--------------------+

S-a achitat tariful de ....... lei prin chitana nr. ......../...., pentru serviciul de publicitate imobiliar cu codul
nr. ....

Data Semntura

//20