Sunteți pe pagina 1din 1

ANEXA NR. 1.

25 la regulament

OFICIUL DE CADASTRU I PUBLICITATE IMOBILIAR HUNEDOARA


BIROUL DE CADASTRU I PUBLICITATE IMOBILIAR ......................

Nr. de nregistrare ............./....../.../20....

CERERE
privind identificarea numrului de carte funciar i a numrului cadastral/topografic
al/ale imobilului/imobilelor dup numele/denumirea proprietarului

Subsemnatul/(a)/Subscrisa, CNP/CUI .............,


cu domiciliul/sediul n , str. , nr. ., bl. ..,
sc. , et. , ap. .., judeul/sectorul, legitimat/() cu BI/CI/Paaport seria
.., nr. .., n calitate de *), v rog s-mi eliberai un
certificat privind identificarea numrului de carte funciar i a numrului cadastral/topografic
al/ale imobilului/imobilelor dup numele/denumirea proprietarului .. .

+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Solicit comunicarea certificatului: |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| prin pot [ ] la sediul BCPI [ ] prin fax [ ] prin e-mail [ ] .|
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

S-a achitat tariful n sum de lei prin chitana nr. /20.., cu codul 2.7.6.

Data Semntura

//20
*)
persoan abilitat prin legi speciale