Sunteți pe pagina 1din 1

DEGRADRI

Despr
inder
ial
envel
i
tor
ii
Despr
inder
ial
est
rat
uluidet
encui
al St
lpiipr
ofi
l
ecar
epst
reazf
ormaor
igi
nal
darpr
ezint
degr
adri
3
Exf
oli
erial
evopsi
tor
iei =>pstr
arei
ngrij
ire
I
nvel
i
toar
eanuest
eceaor
ginal
;pr
ezi
ntr
ugi
nidespr
i i=>
nder nlocui
re
At
acbi
ologi
c(muchi
,al
ge,l
i
cheni
) 1
Sr
uricr
ist
ali
zat
e
Di
str
uger
ipr
ofi
l
uri
/el
ement
econst
ruct
ive

St
lpif
ont-el
ementevalor
oase
3
Despri
nderea nvel
itori
i-pededesubtsepoat
evedeaast
ereal
a =>pstr
areingrij
ire
fr
niciunaltst
ratinter
mediar 1
cares-adeteri
oratdatori
ti
nfi
l
tra
ii
lor
=>nlocuir
east er
eal

=>CATEGORI IDEINTERVENI EPERMISE


1.nlocuirial
eelement
elordegr
adat
eicar
enusuntor
igi
nal
e:
-nveli
toare
-tmplrii

Pr
ofi
l
er ef
cutermase
2.Refacer ial
eelementelordegradate 5
Prof
il
ulterasei
- f
rzugrveal

-tencuial(r
efaceredupreet
aor i
ginal
) 2
st
areavansat de
-profi
luri degr
adar e
-formr sufl
tor
i =>refacere
-hornuri Tmpl
ri
evopsit
peint
eri
or
1
=>
nlocuir
e
3.Pstrareelementevalor
oaseiel
ementeint
egr esi
ngr
ij
ir
ealor
-stl
pifont
-formatuturorprof
il
uri
l
oriaelement
elordefi
nisajal
efa
adei
caresuntintegr
e

4.Adugr
4 i
-tmplri
ersufl
tori 2
-balust
radterase ELEVAI
ENORD,scar
a1:
100 2
-balust
radacoper i

4
-zugrveal
5
5.Elimi
nar e Ferestr
eleautmpl
rii
l
enlocui
te(
cel
eorgi
nal
efii
ndfurat
e)iprezi
nt Formarsuflt
ori
lordist
rus,acoper
it
ei
1 fr
tmplre=>r
i efacereformprincomplet
are
-carmidacarebl
ocheazr
suf
lt
ori
l
e degradril
amajor
it
ateali
psescgeamuri
l
e,cer
cevel
elesausupralumini
l
e
adugar
et mplreiel
i i
minareelementecare
-scnduripuse
ngeam =>nlocuire l
eacoper
Volumulgener alif aadel e
-Volumulgener alif aadel e ivorpst r
acar acteristici
l
epr i
ncipale.In-
ter
ven i
isuntposi bil
e nt oat ezonel eundemat er i
al uli
stori
caf ostn-
l
ocui t(
nveli
toar e,ar pant ,tmpl rii
,tencuieli
,pr ofil
uriiornament e
cur espect areacar acteristicil
oract uale). bal
ustr
uscul
ptat
npiat
rafect
atdeatacuribi
ologi
ce
1 =>nl
ocuir
eipstr
areorigi
nalnt
r-oevent
ualexpozi
i
e
-Par apet ele dinf i
erf orjatal e balcoanelorior nament el
e de met al
poziionatelapar teasuper ioaraacoper i
ul
uivorf irefcut
eavndca
supor tdocument ai
ai storic
-Pi esel edinpi atr( mol oanel edepi atr
car edel i
mi teazspr eext er
ior
balcoanel eil ogi il
e,pi esel edef i
xar eapar apet elorbal conuluidepe
fa
adasudi cit repteledemar mur vizibi
lenfaaconacul ui)istl
pii
met alicivorfirest aurate.

Tmplri
edegr adat,
exf
oli
erial
et encui
elii
=>nlocuir
et mplrie,
ref
aceretencui al

Profi
lur
iit
encuial
degr adat
e
=>r efacerepr
incompletareprof
il
uri
1 decaparevopsit
orieizugrvi
re
2

Prof
il
edist
rusecare
necesi
trefacer
e 2

ELEVAI
ESUD,scar
a1:
100
1
Balustr
udepi at
rdegradat
dincauzaat acur
il
orbiol
ogice
=> nlocuir
eipst r
areoriginal
ntr
-oeventual
expozii
e

Pr
ofi
ldi ut=>
spr nlocui
re
1 ANALI
ZELEVAIENORD 1:100
ANALI
ZELEVAIESUD 1:100
MOISEALI
NA RTAN FLAVI
A 45B
l
ect
.dr
.ADRI
AN CRCI
UNESCU

S-ar putea să vă placă și