Sunteți pe pagina 1din 13

CAIET DE SARCINI

TERASAMENTE
1. DATE DE REFERINTA

2. OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI


Cuprinde datele tehnice privind caracteristicile si conditiile de realizare a lucrarilor de
terasamente cuprinse in proiectul Modernizare depozit titei Saru

3. CONTINUTUL CAIETULUI DE SARCINI


Este elaborat la nivel de obiect continand principalele caracteristici specifice ale lucrarilor si
cerintele impuse la executia si exploatarea ansamblului de lucrari cuprinse in proiect privind
amenajarea terenului natural.

4. INCADRAREA IN CLASE SI CATEGORII DE IMPORTANTA


Categoria C de importanta pe baza factorilor determinant si criteriilor asociate
corespunzator H.G. 766-1997

Clasa de importanta III (constructii obisnuite ) in conformitate cu STAS 10100 si


codul P100-1/2009

5. CERINTE DE EXECUTIE
a. Conditii pentru inceperea lucrarilor

Verificarea proiectului conform H.G. 925/95;

Obtinerea autorizatiei de constructie (cu toate avizele necesare) conform prevederilor


legale;

Solutionarea obiectiunilor la proiect reclamate de catre forurile de avizare, beneficiar si/sau


executant;

Eliberarea si/sau predarea cu proces verbal a amplasamentului cu principalele repere de


nivel planimetrice si de nivel;

Elaborarea si aprobarea finala a programului de control al calitatii executiei;

Desemnarea cu decizie a dirigintelui de santier din partea beneficiarului si a responsabilului


tehnic din partea executantului, autorizati/atestati conform prevederilor legale;

nstiintarea I.S.C. Inspectia Judeteana privind obiectivul autorizat la executie;

Elaborarea programului/graficului de esalonare a executiei lucrarilor.

b. Succesiunea executiei lucrarilor

b.1. Lucrari pregatitoare

Executarea de lucrari si/sau amenajari de organizare de santier strict necesare inceperii


lucrarilor de baza si asigurarii conditiilor pentru lucrul in siguranta;
Amplasarea si trasarea pe teren a lucrarilor in conformitate cu STAS 9824/1 - 87 si
Normativul C83-75;

Contractarea si aprovizionarea materialelor, confectiilor si prefabricatelor precum si


asigurarea conditiilor de transport, depozitare si manipulare corespunzatoare.

b.2. Ordinea de executie a lucrarilor de baza

Se stabileste de catre executant odata cu elaborarea programului/graficul de esalonare a


lucrarilor aprobat de catre investitor. Cronologia executarii lucrarilor trebuie sa tina cont de
caracterul si indeplinirea conditiilor privind posibilitatea realizarii si indeplinirea exigentelor de
calitate in conformitate cu cerintele proiectantului, a prescriptiilor tehnice in vigoare, si in raport cu
nivelul de dotare si capacitatea de mobilizare a executantului.

La stabilirea ordinei de executare a lucrarilor se va avea in vedere etapizarea pentru fazele


de lucrari la modernizarea depozitului Saru .

Solutiile constructive prevazute in proiect presupun tehnologii clasice/uzuale de executie


care nu implica elaborarea de documentatii speciale si/sau obtinerea de atestari si/sau agremente
tehnice noi.

Executantul are obligatia de a utiliza numai procedee si echipamente traditionale si/sau noi
omologate sau cu agremente tehnice adecvate/adaptate la specificul lucrarii si conditiilor de lucru,
corespunzator nivelului de dotare tehnica si cerintelor tehnologice.

Pe durata executiei lucrarilor se vor respecta cu strictete solutiile constructive si detaliile


prevazute in proiect. Sunt interzise orice modificari fara avizul proiectantului si cu acceptul
verificatorului de proiect.

Executantul si/sau beneficiarul au obligatia de a informa proiectantul asupra lipsurilor si/sau


neconformitatilor observate la proiect, a neconcordantelor intre prevederile proiectului si situatia din
teren, precum si a defectelor si neconformitatilor produse la executie. In astfel de situatii
continuarea lucrarilor este permisa numai cu respectarea recomandarilor/solutiilor de remediere
dispuse de proiectant si avizate/aprobate de catre specialistul atestat pe domeniu care a verificat
proiectul initial.

Detaliile privind conditiile tehnice pentru materiale si lucrari/operatii de lucru, in cazul


tehnologiilor uzuale, sunt cuprinse in STAS-urile si Normativele specifice pe tipuri de lucrari in
vigoare, publicate in seria BC (Buletinul Constructiilor) si mentionate la paragraful C.3.2.
Reglementari tehnice si pe planurile de executie.

b.3. Reglementari tehnice de referinta

Principalele reglementari si instructiuni tehnice aplicabile la executarea lucrarilor


prevazute in proiect sunt:
Legea 50-1991 Legea pentru autorizarea executarii constructiilor;
Legea 10-1955 Legea calitatii in constructii;
P100-1/2009 Cod proiectare seismica;
HG 773-1994 Receptia lucrarilor de constructii;
Filozofiile OMV aplicabile;
STAS 9824/1-87 Trasarea pe teren a constructiilor;
SR 183-1 : 1995 Imbracaminti din beton de ciment executate in cofraje fixe
Normativ C83-75 Trasare de detaliu;
STAS 6054-77 Teren fundare adancimea de inghet;
STAS 3300/1-85 Teren fundare principii generale de calcul;
STAS 3300/2-85 Teren fundare calcul teren fundare;
Normativ C169-88 Terasamente la fundatii;
Normativ GE026-97 pentru comportarea terasamentelor;
Normativ C182-1987 pentru executia mecanizata a terasamentelor;
Normativ C148-1989 privind tehnologia de executie a straturilor de fundare din balast;
STAS 9850-89 Verificarea compactarii terasamentelor;
Normativ NP112-2004 Fundare directa;
Normativ NE012/1-2007 Preparare betoane;
Normativ NE012/2-2010 Cod de practica pentru betoane;
Normativ P82-86 pentru drumuri industriale;
STAS 2914-84 Terasamente la drumuri;
STAS 6400-84 Straturi de baza si de fundatii;
STAS 10473/1-87 Straturi de fundare din agregate naturale sau pamanturi stabilizate;
SR EN 13242:2013 Agregate pentru utilizarea in lucrari de inginerie civila si in constructive
de drumuri
SR 179-95 Imbracaminte de drum din macadam;
STAS 9850-89 Verificarea compactarii terasamentelor;

6. CONDITII TEHNICE SPECIFICE PENTRU REALIZAREA LUCRARILOR PROIECTATE


a. TRASAREA LUCRARILOR

Trasarea pe teren a constructiilor se executa pe baza proiectelor de executie, in raport cu


reperele de plan si nivelment precizate in planurile topografice conform STAS 9824/1, 2 si 3.
Ca urmare a efectuarii lucrarilor de trasare pentru amenajarea incintei pe teren vor fi
materializate repere planimetrice si altimetrice care determina conturul si axele principale ale
constructiei, prin borne, astfel concepute si realizate ca pozitionare si alcatuire, incat sa constituie
puncte de referinta pe intreaga durata a executiei constructiei. Trasarea in teren se va face cu mijloace
topometrice.
Trasarea de detaliu a constructiilor proiectate se va face cu respectarea proiectului, conform
C83-75 Indrumator privind executarea trasarii de detaliu in constructii.
b. TERASAMENTE

1. GENERALITATI
1.1. DOMENIU DE APLICARE
Prezentul caiet de sarcini se aplica la executarea terasamentelor, pentru aducerea incintei
depozitului la cota proiectata. El cuprinde conditiile tehnice comune ce trebuie sa fie indeplinite la
executarea terasamentelor, transporturilor, compacterea, nivelarea si finisarea lucrarilor, controlul
calitatii si conditiile de receptie.

1.2. PREVEDERILE GENERALE

La executarea terasamentelor se respecta prevederile, standardele si normativele in vigoare, in


masura in care completeza si nu contravin prezentului caiet de sarcini.
Antreprenorul va asigura prin posibilitatile proprii sau prin colaborare cu unitati de specialitate
efectuarea tuturor incercarilor si determinarilor rezultate din aplicarea prezentului caiet de sarcini.
Antreprenorul este obligat sa efectueze, la cererea beneficiarului, verificari suplimentare, fata de
prevederile prezentului caiet de sarcini.
Antreprenorul este obligat sa asigure adoptarea masurilor tehnologice si organizatorice care sa
conduca la respectarea stricta a prevederilor prezentului caiet de sarcini.
Antreprenorul este obligat sa tina evidenta zilnica a conditiilor de executare a terasamentelor,
cu rezultatele obtinute in urma determinarilor si incercarilor.
In cazul in care se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini dirigintele de santier
va dipune intreruperea executiei lucrarilor si luarea masurilor care se impun.

2. MATERIALE FOLOSITE

2.1. PAMANTURI PENTRU TERASAMENTE

Categoriile si tipurile de pamanturi clasificate conform SR EN ISO 14688-2:2005 care se


folosesc la executarea terasamentelor.
Pamanturile clasificate ca foarte bune pot fi folosite in orice conditii climaterice si hidrologice,
la orice inaltime de terasament, fara a se lua masuri speciale.
Pamanturile clasificate ca bune pot fi de asemenea utilizate in orice conditii climaterice,
hidrologice si la orice inaltime de terasament, dar compactarea lor necesitand o tehnologie adecvata.
Pamanturile prafoase si argiloase, clasificate ca mediocre, in cazul cand conditiile hidrologice
locale sunt mediocre si nefavorabile vor fi folosite numai cu respectarea prevederilor STAS 1709/2-90
privind prevenirea degradarilor provocate din inghet-dezghet.
In cazul terasamentelor in debleu sau la nivelul terenului, alcatuite din pamanturi argiloase cu
simbolul 4e, 4f si a caror calitate conform tabelului Ib este rea sau foarte rea ( sau a celor cu
densitate in stare uscata mai mica de 1.5 g/cm3 ), vor fi inlocuite cu pamanturi corespunzatoare, pe o
grosime de min. 20 cm in cazul pamanturilor rele si de min. 50 cm in cazul pamanturilor foarte rele.
Inlocuirea lor se va face pe toata latimea platformei. Grosimea se va considera sub nivelul patului
platformei si se va stabili in functie de conditiile locale concrete, de catre Inginer.
Pentru pamanturile argiloase simbolul 4d, se recomanda fie inlocuirea, fie stabilizarea lor pe
grosime de min. 15 cm. Se va face numai cu aprobarea clientului in care se vor preciza si modalitatile
de utilizare sau cnd pmntul din patul drumului are umiditatea relativ Wo>0,55 se va executa un
strat de separatie din geotextil, rezistent si permeabil.
Wo = W - umiditate natural
WL - limita de curgere
Realizarea terasamentelor n rambleu, n care se utilizeaz pmnturi simbol 4d (anorganice) si
4e (cu materii organice peste 5%) a cror calitate conform tabelului 1b este rea, este necesar ca
alegerea solutiei de punere n oper si eventualele msuri de mbunttire s fie fundamentate cu
probe de laborator pe considerente tehnico-economice.
Nu se vor utiliza n ramblee pmnturile organice, mluri, nmoluri, pmnturile turboase si
vegetale, pmnturile cu consistent redus (care au indicele de consistent sub 0,75%), precum si
pmnturile cu continut mai mare de 5% de sruri solubile n ap. Nu se vor introduce n umpluturi,
bulgri de pmnt nghetat sau cu continut de materii organice n putrefactie (brazde, frunzis, rdcini,
crengi, etc).
Conditiile de utilizare a diferitelor pamanturi pot fi combinate la cererea Inginerului cu masuri
specifice destinate a aduce pamantul extras in stare compatibila cu modalitatile de punere in opera si
cu conditiile meteorologice. Aceste masuri care cad in sarcina antreprenorului privesc modalitatile de
extragere si de corectii a continutului in apa fara aport de liant sau reactiv.
Materiale pentru terasamente. Categorii si tipuri de pamanturi, clasificate conform STAS 2914-
84.
Tabelul 1a
Granulozitate
Continut in
parti fine in % Coef. de Index de Calitate ca
Denumirea si caracteristicile din masa nereg plasticit. ale Umflare material
Simbol
principalelor tipuri de pamanturi totala ptr: IP pentru fract. libera Ui% pentru
d<0,005mm Un sub 0,5 mm terasamente
d<0,05 mm
d<0,25 mm
Pamanturi Cu foarte
necoezive putine parti fine,
grosiere neuniforme
(fractiunea mai (granulozitate
mare de 2 mm continua) ;
1a <1<10<20 >5 0 - Foarte buna
reprezinta mai insensibile la
mult de 50% din inghet-dezghet
masa). Blocuri, si la variatiile
bolovanis, pietris de umiditate
Idem 1 a, dar
uniforme
1b >=5 - Foarte buna
(granulozitate
discontinua)
Pamanturi Cu parti fine,
necoezive medii neuniforme
si fine (granulozitate
(fractiunea mai contiuna) ;
mica de 2 mm sensibilitate
2a <6<20<40 >5 <10 - Foarte buna
reprezinta mai mijlocie la
mult de 50% din inghet-dezghet,
masa) Nisip cu insensibile la
pietris, nisip variatiile de
mare, mijlociu umiditate
sau fin 1.3 Idem 2A,
dar uniforme
2b >5 - Buna
Pamanturi Cu multe parti
necoezive medii fine ; foarte
si fine (fractiune sensibile la
< de 2 mm inghet-dezghet,
reprezinta > de fractiunea fina
3a >=6>=20>=40 - >=10 <=40 Mediocra
50% din masa), prezinta
cu liant constituit umflare libera
din pamanturi (respectiv
coezive. Nisip contractie)
cu pietris, nisip redusa
mare, mijlociu 1.4 Idem 3A,
sau fin, cu liant dar fractiunea
3b - <40 Mediocra
prafos sau fina
argilos

2.2. APA DE COMPACTARE

Apa necesara compactarii terasamentelor nu trebuie sa fie murdara si nu trebuie sa contina


materii organice in suspensie.
Adaugarea eventuala a unor produse, destinate sa faciliteze compactarea nu se va face
decat cu aprobarea clientului in care se vor preciza si modalitatile de utilizare.

2.3. VERIFICAREA CALITATII PAMANTURILOR


Verificarea calitatii pamanturilor consta in determinarea principalelor caracteristici ale acestuia
prevazute in tabelul 1.
Nr. Metode de
Caracteristici care se verifica Frecvente minime determinare
crt conform STAS
1 Granulozitate In functie de heterogenitatea pamantului 1913/5-85
2 Limita de plasticitate utilizat insa nu va fi mai mica decat o 1913/4-86
3 Coeficient de neuniformitate incercare 730-89
4 Umflare libera 5000mc 1913/12-88
5 Caracteristicile de compactare prin La lucrarile liniare-supralargiri de drumuri, in 1913/13-83
incercarea Proctor normala spatele zidurilor (lucrarilor de arta), la protectia
6 Sensibilitate la inghet-dezghet rambleelor, in functie de heterogenitatea 1709/3-90
7 Greutatea aparenta sau densitatea in pamantului, insa cel putin o determinare la 1913/15-75
stare uscata a pamantului in conditii 1000mc 1913/3-76
natural, din groapa de imprumut, din La terenul natural sub rambleu, cel putin o 12288-85
terenul natural de sub ramblee si din determinare la fiecare 2000mc. La deblee cel
deblee putin o determinare, la fiecare 250m de drum.
3
8 Umiditate Zilnic sau la fiecare 500m sau la fiecare 250m 1913/1-82
de drum
9 1.5 Unghiul de frecare interna Sl In cazul rambleului care necesita verificarea 8942/2-85
stabilitatii 8942/5-75
Laboratorul antreprenorului va avea un registru cu rezultatele tuturor determinarilor de laborator

3. EXECUTAREA TERASAMENTELOR
3.1. PICHETAJUL LUCRARILOR

De regula pichetajul axei traseului este efectuat prin grija clientului. Sunt materializate pe teren
punctele importante ale traseului prin picheti cu martori, iar varfurile de unghi prin borne de beton,
legate de reperi amplasati in afara amprizei drumului sau platformei. Pichetajul in cazul drumului este
insotit si de o retea de reperi de nivelment stabilit, din borne de beton, amplasati in afara zonei
drumului cel putin cate doi reperi pe km.
In cazul cand documentatia este inlocuita pe planuri fotogrametrice traseul strazii proiectate nu
este materializat pe teren. Materializarea lui urmeaza sa se faca la inceperea lucrarilor de executie pe
baza planului de situatie, a listei cu coordonate pentru varfurile de unghi si a reperilor de pe teren.
Dupa caz inainte de inceperea lucrarilor de terasamente antreprenorul trece la restabilirea si
completarea pichetajului complet nou.
Pichetii implantati in cadrul pichetajului complementar vor fi legati in plan si in profilul in lung de
aceeasi reperi ca si pichetii din pichetajul initial.
Odata cu definitivarea pichetajului, in afara de axa drumului si careul platformei, antreprenorul
va materializa prin tarusi si sabloane urmatoarele
- inaltimea umpluturii sau adancimea sapaturii in ax
- punctele de intersectii ale taluzelor cu terenul natural (ampriza) (dupa caz)
- inclinarea taluzurilor. (dupa caz)
Antreprenorul este raspunzator de buna conservare a tuturor pichetilor si a reperelor, de a le
stabili sau de a le reamplasa daca este necesar.
In caz de nevoie, scoaterea lor in afara amprizei lucrarilor este efectuata de catre antreprenor,
pe cheltuiala si raspunderea sa.
Aceasta operatie nu poate fi efectuata decat dupa ce obtine aprobarea dirigintelui de santier in
scris, cu cel putin 24 ore in avans.
Cu ocazia efectuarii pichetajului, vor fi identificate si toate instalatiile subterane si aeriene,
electrice, de telecomunicatii sau de alta natura, aflate in ampriza lucrarilor in vederea mutarii sau
protejarii acestora conform documentatiilor tehnice pentru predarea terenului liber antreprenorului.

3.2. LUCRARI PREGATITOARE


Inainte de inceperea lucrarilor de terasamente se executa urmatoarele lucrari pregatitoare in
limita zonei expropriate
- curatirea terenului de frunze, crengi, iarba si buruieni (unde este cazul);
- asanarea zonei prin indepartarea apelor de suprafata si adancime;
- demolarea constructiilor existente (unde este cazul).
Curatirea terenului de frunze, crengi, iarba si buruieni si alte materiale se face pe intreaga
suprafata a amprizei.
Pamantul decapat si alte produse care sunt improprii vor fi depozitate in depozit definitiv,
evitand orice amestec sau impurificare a acestora.
In portiunile unde apele superficiale se pot scurge spre debleul drumului, acestea trebuie
abatute prin santuri de garda care sa colecteze si sa evacueze apa in afara amprizei platformei.
Toate golurile ca : puturi, pivnite, excavatii, gropi dupa scoaterea buturugilor si radacinilor, etc.
vor fi umplute cu pamant bun pentru umplutura conform prevederilor art. 3 si compactate metodic
pentru a obtine gradul de compactare prevazut in tabelul nr. 4, punctul b.
Antreprenorul nu va trece la executia terasamentelor inainte ca dirigintele de santier sa
constate si sa accepte executia lucrarilor pregatitoare enumerate in prezentul articol.
Aceasta acceptare trebuie sa fie in mod obligatoriu mentionata in registrul de santier.

3.3. EXECUTIA LUCRARILOR DE TERASAMENTE


Antreprenorul nu va putea executa nici o lucrare inainte ca modul de pregatire a amprizelor
precizat de prezentul caiet de sarcini sa fi fost verificat si recunoscut ca satisfacator de catre
dirigintele de santier al lucrarii.
Aceste acceptari trebuie, in mod obligatoriu sa fie mentionate in registrul de santier.
Sapaturile trebuiesc atacate frontal pe intreaga latime a drumului/platformei.
Nu se vor crea supra-adancimi in sapatura. In cazul cand in mod accidental apar asemenea
situatii se va trece la umplerea lor conform modalitatilor pe care le va prescrie dirigintele de santier
lucrarii si pe cheltuiala antreprenorului.
In cazul cand terenul intalnit la cola fixata prin proiect nu va prezenta calitatile stabilite si nu este
de portanta dorita, dirigintele de santier va putea decide realizarea unui strat de forma pe cheltuiala
clientului. Comportarea stratului de forma va trebui sa permita atingerea unui grad de compactare de
95-98% Proctor normal.
Tolerantele de executie pentru suprafata platformei si nivelarea taluzurilor sub rata de 3 m sunt
date in tabelul de mai jos:
PROFILUL TOLERANTE ADMISE
R O C I NE C OM P AC TE ROCI COM P ACTE
Platforma cu strat de forma 3cm 5cm
Platforma fara strat de forma 5cm 10cm
Taluz de debleu neacoperit 10cm Variabil in functie de natura rocii

3.4. FINISAREA PLATFORMELOR


Stratul superior al platformei va fi ingrijit, compactat, nivelat si completat respectand cotele in
profil in lung si in profil transversal, declivitatile si latimea prevazute in project.
In ce priveste latimea platformei si cotele de executie abaterile limita sunt la latimea platformei:
- 0.05 m, fata de ax ;
- 0.10 m, la latimea intreaga ;
la cotele proiectului
- 0.05 m, fata de cotele de nivel ale proiectului.

4. CONTROLUL EXECUTIEI LUCRARILOR


Controlul calitatii lucrarilor de terasamente consta in
- verificarea trasarii axului si amprizei drumului/platformei;
- verificarea pregatirii terenului de fundatie;
- controlul compactarii terasamentului;
- controlul capacitatii portante.
Antreprenorul este obligat sa tina evidenta zilnica in registrul de laborator a verificarilor
efectuate asupra calitatii si starii (umiditatii) pamantului si a rezultatelor obtinute in urma incercarilor
efectuate privind calitatea lucrarilor executate.
Verificarea trasarii amprizei platformei se va face inainte de inceperea lucrarilor de executie a
terasamentelor urmarindu-se respectarea intocmai a prevederilor proiectului. Toleranta admisibila fiind
de +/-0.10 m in raport cu reperii pichetajului general. Verificarea pregatirii terenului de fundare.
Inainte de inceperea executarii umpluturilor, dupa ce s-a curatat terenul si s-a compactat
pamantul, se determina gradul de compactare si deformabilitatea terenului de fundatie. Verificarile
efectuate se vor consemna intr-un proces verbal de verificare a calitatii lucrarilor ascunse specificandu-
se si eventuate remedieri necesare.
Numarul minim de probe conform STAS 2914-84 pentru gradul de compactare este de 3
incercari pentru fiecare 2000 mp. suprafete compactate.
Deformabilitatea terenului se va stabili prin masuratori cu deflectometrul cu parghii conform
instructiunilor tehnice departamentale - indicativ CD 31-94.
Masuratorile cu deflectometrul se vor efectua in profile transversale amplasate la max. 20 m
unul dupa altul in trel puncte (dreapta , ax, stanga ) de pe ampriza platformei.
La nivelul terenului de fundatie se considera realizata capacitatea portanta necesara daca
deformatia elastica corespunzatoare vehiculului etalon are valori mai mari decat cea admisibila in cel
mult 10% din punctele masurate. Valorile admisibile ale deformatiei la nivelul terenului de fundatie se
stabilesc in functie de tipul pamantului de fundatie conform tabel 8.
Verificarea gradului de compactare a terasamentului de fundatii se va face in corelatie cu
masuratorile cu deflectometrul in punctele in care rezultatele acestora atesta valori de capacitate
portanta scazuta.

4.1.CONTROLUL CARACTERISTICILOR PLATFORMEI DRUMULUI/PLATFORMEI


Controlul caracteristicilor platformei se face dupa terminarea executiei terasamentelor si consta
in verificarea topografica a nivelmentului si determinarea deformabilitatii cu ajutorul deflectometrului cu
parghie la nivelul platformei.
Tolerantele de nivelment impuse pentru nivelarea platformei suport sunt +/-0.05 m fata de
prevederile proiectului. In ce priveste suprafata platformei si nivelarea taluzelor, tolerantele sunt cele
aratate in art. 12 si 14 in prezentul caiet de sarcini.

4.2. CONTROLUL TOPOGRAFIC AL NIVELMENTULUI VA FI FACUT PE PROFILE DIN 20


IN 20 m
Deformabilitatea platformei este stabilita prin masuratori cu deflectometrul cu parghie. La nivelul
platformei (patului) se considera realizata capacitatea portanta necesara daca deformatia elastica
corespunzatoare sub sarcina osiei etalon de 91 KN are valori mai mari decat cea admisa conform
tabelului de mai jos.

5. RECEPTIA LUCRARII

Tipul de pamant conform STAS 1243-88 Valoarea admisibila a deformatiei


elastice 1/100mm
Nisip prafos, nisip argilos 350
Praf nisipos, praf argilos nisipos, praf argilos, praf 400
Argila prafoasa, argila nisipoasa, argila prafoasa 450
nisipoasa, argila

Lucrarile de terasamente vor fi supuse unor receptii pe parcursul executiei (receptii pe faze de
executie) unei receptii preliminare si unei receptii finale.

5.1. RECEPTIA LUCRARII

In cadrul receptiei pe faze (de lucrari ascunse) se va verifica daca partea de lucrari ce se
receptioneaza s-a executat conform proiectului si atesta conditiile impuse de documentatii si de
prezentul caiet de sarcini.
In urma verificarilor se incheie proces verbal de receptie pe faze, in care se confirma
posibilitatea trecerii executiei la faza imediat urmatoare.
Receptia pe faze se executa de catre dirigintele de santier si antreprenor, iar documentul ce
se incheie ca urmare a receptiei sa poarte ambele semnaturi.
Receptia pe faze se va face in mod obligatoriu la urmatoarele momente ale lucrarii
- trasarea si sablonarea lucrarii ;
- in cazul sapaturilor la cota finala a sapaturii, compactarea terenului de fundatie ;
Registrul de procese verbale de lucrari ascunse se va pune la dispozitia organelor de control,
cat si a comisiei de receptie preliminara sau finala.

5.2. RECEPTIA PRELIMINARA

La terminarea lucrarilor de terasamente sau a unei parti din aceasta, se va verifica concordanta
lucrarilor cu prevederile prezentului caiet de sarcini si caietul de sarcini speciale si a proiectului de
executie, natura si concordanta gradului de compactare realizat cu prevederile caietului de sarcini.
Lucrarile nu se vor receptiona daca
- nu sunt realizate cotele si dimensiunile prevazute in proiect;
- nu este realizat gradul de compactare la nivelul patului drumului/platformei;
- lucrarile de scurgerea apelor sunt necorespunzatoare ;
- nu s-au respectat pantele transversale si suprafata platformei;
- nu este asigurata capacitatea portanta la nivelul patului drumului/platformei.
Defectiunile se vor consemna si se va stabili modul si termenul de remediere.

5.3. RECEPTIA FINALA

La receptia finala a lucrarii se va consemna modul in care s-au comportat si daca au fost
intretinute corespunzator.

S-ar putea să vă placă și