Sunteți pe pagina 1din 28

GHIO PENTRU PROIECTAREA

INSTALATIILOR DE
iNCALZIRE/RACIRE FOLOSIND
VENTILOCONVECTOARE
lndicativ GP- 056/2000
1.4. Ventiloconvectoarele se vor prevedea pentru
INDICATIV incalzirea/racirea incaperilor a caror Tnal\ime este cuprinsa intre 2.5
GHIO PENTRU PROIECTAREA INSTALA fl/LOR DE
GP-056/2000 $i5 m.
iNCALZIRE!RACIRE FOLOSINO
VENT/LOCONVECTOARE 1.5. La proiectarea $i execu\ia instala\iilor de incalzire/racire
--- '------
iNLOCUIE$TE
echipate cu ventiloconvectoare se vor asigura cerin\ele de calitate
prevazute de Legea 10-95 $i anume: rezisten\a $i stabilitatea;
1. OBIECT. DOMENIU DE APLICARE siguran\a in exploatare; siguran\a la foe; igiena, sanatatea oamenilor,
refacerea $i protec\ia mediului; izola\ia termica, hidrofuga $i
1.1. Prevederile prezentului ghid se aplica la proiectarea $i economia de energie, protec\ia impotriva zgomotelor.
execu\ia instala\iilor de incalzire $i racire echipate cu
ventiloconvectoare din cladirile civile, social-culturale, administrative
2. GENERALIT.A.TI
$i industriale cum ar fi: blocuri de locuin\e. vile. hoteluri, spitale,
restaurante, cofetarii, braserii, banci. sali de $edin\e. discoteci,
amfiteatre, laboratoare, cladiri administrative, industria de mecanica 2.1. Ventiloconvectorul este un aparat destinat incalziri1
fina, aeronautica, electronica. etc. incaperilor in perioada de iarna $i racirii acestora vara, prin emiterea
1.2. Nu se vor folosi ventiloconvectoare in incaperi cu unui jet de aer cald, respectiv rece, care scalda spa\iul incaperii.
degajari puternice de caldura (peste 23 W/m3), umiditate (peste Ventiloconvectorul este compus dintr-un filtru de aer, un schimbator
80 %), praf sau noxe. de caldura prin primarul caruia circula dupa caz. apa calda (iarna) $i
De asemenea nu se vor prevedea ventiloconvectoare pentru apa racita (vara) $i un ventilator (uneori doua) care vehiculeaza aerul
echiparea camerelor curate (sali de opera\ii, laboratoare etc. ) precum prin secundarul schimbatorului de caldura. in cazul incaperilor
$i a salilor in care se cer condi\ii acustice deosebite (teatre. interioare, cu exces de caldura in sezonul rece, ventiloconvectorul
cinematografe, opere. filarmonici. sali de inregistrare audio-video folose$le la racirea acestora.
etc.) 2.2. Ventiloconvectoarele vor asigura integral necesarul de
1.3. lnstala\iile de incalzire/racire dotate cu caldura $i de frig al incaperii sau a zonei deservite din incapere $i
ventiloconvectoare se pot prevedea atat pentru noile cladiri, cat $i la dezumidificarea pa(\iala a aerului.
modernizarea, reabilitarea, transformarea sau schimbarea destina\iei 2.3. Pentru incaperile care nu se pot aerisi prin deschiderea
cladirilor existente. ferestrelor, ventiloconvectoarele vor asigura integral cantitatea de aer
exterior necesara
2.4. Ventiloconvectoarele vor asigura calitatea aerului din
incaperea sau zona deservita printr-un ainestec optim intre aerul
proaspat(exterior) $i aerul din incapere (recirculat). Calitatea
necesara a aerului va fi asigurata prin varia\ia raportului intre aerul
proaspat $i aerul recirculat, sarcina termica (de incalzire/racire),
variabila cu gradul de ocupare a incaperii (numar de persoane),
temperatura exterioara etc. Modificarea debitului de aer al incaperii
($i implicit a numarului orar de schimburl de aer) se va face prin

54 55
VA

_t__ ___F,1 kWj


/ 1,s kwf

I
"'I
"'

f1. ;w[____.l ___Jkj


I
I

I
"'I
" }--0;

J,
I
I

rkw[_____ i ___
I
"'I
--} =@
I
I

I
..,. I
::?t--
I
I

/1.s kw[_ _ _ i ___]1,1kw/


__
6

Fig. A2-3 Schema de calcul

104