Sunteți pe pagina 1din 15
MINISTERUL EDUCATIEL NATIONALE 3 7 Nr_J>76 / 5.03 2014 Nr.24/20.01. 2014 35 000/24 03. 204 PROTOCOL DE COLABORARE 2014 MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE PROTOCOL DE COLABORARE privind derularea proiectului ABORDARI METODOLOGICE MODERNE iN EFICIENTIZAREA LECTIEI DE EDUCATIE FIZICA” Incheiat intre: MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE, cu sediul in Bucuresti, str. Gen Berthelot, nr. 28-30, sector 1, Bucuresti, institufie denumiti in continuare MEN, reprezentat de domnul Gigel PARASCHIY, in calitate de SECRETAR DE STAT, gi UNIVERSITATEA OVIDIUS DIN CONSTANTA, FACULTATEA DE EDUCATIE FIZICA $I SPORT, institutie denumita in continuare UOC-FEFS, cu sediul in Constanta, Bd. Mamaia nr.124, reprezentata legal prin domnul prof.univ.dr, Ton BORDEIANU, in calitate de RECTOR, fiecare referi in continuare in mod individual ca ,parte” si in mod colectiv , parti Art Prezentul protocol de colaborare se incheie in temeiul urmatoarelor acte normative: 1. Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare 2 Legea nr. 69/2000 privind educatia fizic& si sportul, cu modificirile si completitile ulterioare 3. Hotérérea Guvernului nr.185/2013, privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei Nationale, cu modificarile gi completarile ulterioare 4. Hotirdrea Guvernului nr. 283/203 privind aplicarea Programului national ,Migcare pentru sandtate” Art.2, Scopul protocolului: Asigurarea cadrului de derulare, intr-un numar reprezentativ de unitéti de tnvatimant Preuniversitar din Roménia a proiectului ,Abordari metodologice moderne in eficientizarea lectiei de educafie fizici”, prezentat in anexa 1, care face parte integranti din prezentul Protocol de Colaborare. MINISTERUL, EDUCATIEL NATIONALE, Art3. Obiectul protocolului: Obiectul protocolului il constitui stabilirea conditiilor de colaborare intre M.E.N. si U.O. in vederea implementarii si operarii proiectului mentionat. Art4, Durata protocolului: Prezentul Protocol este valabil pentru o perioada de un an de la data semnarii sale. Partile convin a valabilitatea protocolului si se prelungeascé cu ini un an dacé nu se decide, in mod expres, {ncetarea acestuia prin acordul lor exprimat in scris. Art. 5. Obligatiile gi drepturile partilor: 5.1. M.E.N., prin DIRECTIA GENERALA EDUCATIE $I INVATARE PE TOT PARCURSUL VIETIL 5.1.1, Contacteazi inspectoratele scolare din toate judejele si din municipiul Bucuresti, anuntandu-le inceperea derulirii proiectului ,Abordari metodologice moderne in eficientizarea lectiei de educatie fizica” 5.1.2. Asigura, prin inspectoratele gcolare, transmiterea documentelor oficiale ale proiectului catre profesorii de educatie fizica din unitatile de invatamant preuniversitar. 5.1.3. Desemneazi, prin inspectoratele gcolare, reprezentantii care vor face parte din comisiile de organizare judetene si care vor sustine UOC- FEFS in derularea proiectului 5.1.4, Asigur’, prin inspectoratele scolare, transmiterea on-line a chestionarelor pentru elevi din invafamantul primar si gimnazial cat si a celor pentru cadre didactice - profesori de educatie fizic& si invatatori, prezentate in anexele 2, 3 gi 4 care fac parte integranté din prezentul Protocol de Colaborare. 5.2, UNIVERSITATEA OVIDIUS DIN CONSTANTA, FACULTATEA DE EDUCATIE FIZICA $I SPORT 5.2.1. Asigura intreaga infrastructur’ informaticd si expertiza stiintific’ necesar’ operstii si prelucrarii datelor colectate in urma anchetei sub forma de chestionar gi asigura personalul specializat in interpretarea si prelucrarea acestora, in condi datelor cu caracter personal. 5.2.2, Supune Ministerului Educatiei Nafionale, spre aprobare, modalitatea de investigare a le legale privind protectia problemelor care se ridic’ in frecventarea, sustinerea si abordarea lectiilor de educatie fizica si sport de ambele pirti: cadru didactic si elev, 5.2.3. Elaboreaz& si comunicd M.E.N., LSJ/ISMB si profesorilor de educatie fizica criteriile si metoda de egantionare, procedura/modalitatea de sele lor de invatamant , normele de operare ale studiului. Monitorizeaza desfagurarea activitatilor de baza ale proiectului. 5.2.5. Oferi MEN, cu titlul gratuit, analiza si rapoartele realizate prin prelucrarea datelor din baza de selectie a studiului. ‘MINISTERUL EDUCATIEL NATIONALE Art.6. Desfagurarea proiectului: Organizarea si desfasurarea activitatilor se fac in conformitate cu prevederile Proiectului vAborditri metodologice moderne in eficientizarea lecfiei de educafie fizica”, aflat in anexa ne.l a prezentului protocol. Art. Monitorizarea proiectului: 74.Monitorizarea proiectului ,, Abordiri metodologice moderne in eficientizaren lectiei de educatie fizict” este asigurati de Comisia Mixti de Monitorizare din care fac parte urmatoarele persoane: 1. Mihaela Tania Irimia ~ Director General Adjunct M.E.N,/D.G.E.LT.P.V. 2. Alin Catalin Paunescu = Inspector General M.E.N/D.G.E.LT.P.V. 3. Magda Melinte ~ Inspector scolar de specialitate LSJ. Neamt 4. Emilian Patru = Inspector scolar de specialitate IJ. Galati 5. Titel Iordache ~ Inspector scolar de specialitate SJ. Ilfov 6. Tuliana-Claudia Barzan _- Inspector colar de specialitate S.J. Valcea 7. Stefan Bardi = Inspector scolar de specialitate 1.$,J. Alba 8, Farkas Csaba Istvan = Inspector scolar de specialitate SJ. Covasna 9. Simona Sorina Toma ~ Inspector scolar de specialitate IS]. Maramures 10. Laurentiu Oprea ~ Inspector scolar de specialitate IS.M. Bucuresti 11. Mirela Damian = prodecan UOC- FEFS 12, Cecilia Gevat - coordonator cercetare stiintificd UOC- FEFS 13, Alin Larion - vicepresedinte Federatia Romana Sportul pentru Toti 14. Constantin Rizescu ~ director Academia Olimpic& Romana - filiala Constanta 15, Ionel Melenco - director departament - UOC- FEFS 16. Marian Octavian Dragos Cristea - masterand, UOC- FEFS 7.2.Comisia Mixta de Monitorizare are urmatoarele atributii: a) Coordoneazi si monitorizeaza derularea proiectului; b) Centralizeaza rezultatele activitafilor din proiect si le inainteaz& pirtilor semnatare ale Protocolului. Arts, Alte clauze: 8.1, Prezentul Protocol intra in vigoare de la data semnarii lui de catre ambele parti . Modificarea prezentului Protocol se poate face numai prin acceptul scris al partilor, prin act aditional care face parte integranta din prezentul Protocol Art.9. Dispozitii finale: 94. Toate costurile privind derularea proiectului ,,Abordiri metodologice moderne in ficientizarea lectiei de educatie fizica” vor fi suportate de Universitatea Ovidius din Constanja. MINISTERUL, EDUCATIEI NATIONALE, tea Ia data de 31.12.2014 sau din momentul in care una dintre parti renunf’ la colaborare, Renunfarea la colaborare se transmite, ‘in scris, celeilalte parti semnatare. 93. Litigiile sau neintelegerile intre parti se vor solutiona pe cale amiabilé, 9 Anexele cuprinzand descrierea proiectului si chestionarele fac parte integranta din prezentul Protocol. 95. Prezentul Protocol a fost elaborat in doua exemplare originale, céte un exemplar pentru fiecare parte semnatari. SECRETAR DE STAT, UNIVERSITATEA OVIDIUS DIN GIGEL PARASCHIV |= CONSTANTA DIRECTIA GENER, DIRECTOR GENERAL, FACULTATEA DE LACRAMI A POP EDUCATIE FIZICA $I SPORT DECAN, Prof-univ.dr, STANCULESCU GEORGE DIRECTIA GENERALA EDUCATIE $I eee Tid D/ INVATARE PE TOT PARCURSUL VIETIL fe ee f DIRECTOR GENERAL, orf. healed SEBEL fhe q LILIANA PREOTEASA, Luria, INSPECTOR GENERAL, ALIN CATALIN PAUNESCU ¥ Yip he Aviz de legalitate, a soa a _ - RESIS)RATUNA AM TAR erage ee 7 ~ | samasremo. anit Gia. 03. ed Qos WY EDUCATIEI - - | NATIONALE. e ANEXA 1 , ABORDARI METODOLOGICE MODERNE iN EFICIENTIZAREA LECTIEI DE EDUCATIE FIZICA” DESCRIEREA PROIECTULUI COORDONATORUL PROIECTULUI: Facultatea de Educatie Fizici si Sport, Universitatea Ovidius din Constanta OBIECTIVUL PROIECTULUI Obiectivul proiectului este de dezvoltare a unui program de Promovare si de eficientizare a activitatilor fizice gi sportive in randul elevilor, Frojectul vizeaz8 in general dou aspecte majore: primul il reprozinté identificarea Principalilor factori ce determina slaba participare a elevilor la lectiile de educatie fizica, chiar absenteismul si lipsa de motivatie in Practicarea activitatilor fizice si sportive; al doilea aspect major este reprezentat de elaborarea unor programe atractive, stimulative, eplivante cu aspecte de noutate in care sunt incluse actualele preocupiri ale elevilor tehnologia informatica, SCOPURILE PROIECTULUL { imbundtatirea starii generale de sAndtate a elevilor prin preventia sedentarismului, * iMentificarea principalilor factori care pot influenfa motivatia elevilor pentru e disciplina educate fizic’ si sport; * abordarea coerenta si unitard a disciplinei respective la clasé; * identificarea unor modalitati diverse de evaluare gi notare; * alcituirea unel baze de date despre starea materialé a bazelor sportive ale unitiilor scolare din invatamantul preuniversitar; Se preconizeaza: % realizarea unei baze de date pentru intocmirea unor programe de imbundtitire a stirii generale de sinatate a populatiei scolare alragerea populatiel scolare spre frecventarea activitatilor de educatie fizicd gi sport climinarea absenteismului 4. realizarea unor modele de proiectare didacticé care s& rdspunda cerinfelor, nevoilor, si preocuparilor elevilor in acest moment *®. ©. asigurarea practicarii sistematice a activitatilor fizice £. inducerea unui mod de viata sinstos eg MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE IMPLEMENTARE SI OPERARE Rezultatele anchetei, prelucrate si interpretate la nivelul Universitatii Ovidius din Constanta vor fi comunicate M.EN. si Inspectoratelor Scolare. REZULTATELE PROIECTULUI Rezultate directe: 1. Baza de date privind motivatia elevilor si profesorilor 2. Baza de date care stabileste factorii perturbatori in buna desfasurare a lectiei de educatie fizica si sport 3. Solutii pentru dezvoltarea unui program de promovare si eficientizare a activitatilor fizice si sportive in réndul elevilor prin elaborarea unui material care cuprinde modele de lectii, modele de activitatifizice adaptate TIC, Rezultate indirecte: 1. Cresterea calitatii lectiei de educatie fizied: 2. Eliminarea absenteismului; 3. Cresterea motivatiei de practicare a activititilor motrice 4, Practicarea independenta a exercitiului fizic 5. Intarirea sénatatii gi eradicarea bolilor generate de alimentatie necorespunzatoare gi CHESTIONAR ELEV SCOALA PRIMARA ANEXA 2 Cercetarea la care te rygam s8 partcipi are ca scop identficarea principalilor factori care pot iniluente performanta scolara la disciplina Educate fizic8. Chestionarul completat este conféential informatile find utiizate in consttuirea bazei de date la nivel! epantionului de lusts Te rugdm ca raspunsunile tale sa reprezints cat mai corect opinia fa $i situatia din scoala in care iovet. NU exista réspunsun corecte sau gresite; raspunsuriletrebuie doar sa reprezinte punctul tdu de vedere. Atentie! Compietarea chesticnarului se face fle prin Incercuirea variantei de rispuns potrivite, fis prin completarea réspunsul fr ‘spafiul marcat rezervat in acest scop. Unele intrebani permit mai multe rispunsun, acest lucru find precizet in flecare ca in pare, imediat dupa mntrobare } £01 Numele unitafii de invatamant: E02 Mediul de rezidenta al scoli 4, Urban 2. Rural E03 Clase: £04 Genut 4. feminin 2. masculin E05 Unde se desfasoard orele la Educatiefizica? ]Niiodaté | Rereon | Uneon | Deseod | De cele mal] : multe of 1._| Intro sala de clase 1 2 3 4 5 2._| intr-un spatju transformat/adaptat pentru Educate fiziod | _1 2 3 4 5 3._| In sala de sport 1 2 3 4 5 4. | Inaer liber, pe teren de sport 1 2 3 4 5 E06 Cat de des utiizeaza profesor instalati, echipamente si materiale sportive la orele de Educate fizics? 41. La toate orele 2, Deseori 3. Rareori E07 Ce it place la orele de Educatie fizicas? 1. Exercifile fzice care ma fac 68 arat bine 2. Jocurile sportive cu colegil mei 3. Intrecerile pe echipe 4. Inval exerci i practic jocuri sportive pe care le pot juca ¢! in timpul liber 5. Profesorul E08 Noteaza, de la 1~minim la_§ ~ maxim, care jocuri sportive de echip& iti plac? Be fcc i 2 3 a 5 1._fotbal 2. rugby 3._handball 4._baschet 7 '._hochei pe iarba/ae cheata E09 Noteazé, de la 1 ~ minim la 5 ~ maxim, care sporturi individuale ii plac? qT atietism imnastic& ‘not, tenis de cam tenis de mas 10 Cum apreciezi prezenta la orele de sport? ‘Am lipsit numai in cazul unui motiv intemeiat ‘Am lipsit uneori ‘Am lipsit deseori Colegiilipsesc rareori de la ora de sport La ora de sport se inregistreaz multe absente Cel mai mul dintre colegi participa la orele de sport fara mare placere Chestionarul elevuiui eeanie

S-ar putea să vă placă și