Sunteți pe pagina 1din 26

UNIVERITATEA OVIDIUS CONSTANTA

FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE


MASTERAT: CONTABILITATEA SI AUDITUL AFACERILOR, ANUL I

DISCIPLINA: AUDIT FINANCIAR CONTABIL


TEMA: RAPORT DE AUDIT FINANCIAR ASUPRA SITUATIILOR
FINANCIARE DE LA 31.12.2009

ale societatii comerciale

CONFORT S.A. BRASOV

PROFESOR: STUDENTE:

MIREA MARIANA BOTOAGA MIHAELA


IFRIM ANDREEA
IONITA (RAZNOVEANU) MARIA
MOCANU (IACOB) ALINA - IONELA

r general,DAMESCU DORINA

2017
CONSTANTA
Cuprins
I.Notiuni Introductive
II. Cadrul general al unei misiuni de audit
III.Raport de audit finaciar asupra situatiilor financiare al SC Confort SA
Informatii generale
Legislatie aplicabila
1. Auditarea situatiilor financiare la 31.12.2009 ale societatii CONFORT S.A.
1.1.Semnificatia lucrarilor
1.1.1. Semnificatia misiunii noastre
1.1.2. Planificarea interventiilor
1.2.Responsabilitatea societatii CONFORT S.A. si a auditorului statutar
1.3.Baza opiniei
1.4.Opinia
1.5.Limitele campului de audit
2. Analiza conturilor pe posturi
2.1.Active imobilizate
2.2.Stocuri
2.2.1Cifra de afaceri
2.2.2Repartizarea creantelor
2.2.3Vechimea creantelor
2.2.4Riscuri specifice
2.3.Disponibilitati
2.4.Furnizori
2.5.Alte datorii
2.6.Capitaluri proprii
2.7.Angajamente in afara bilantului
3. Alte observatii
3.1. Continuitatea exploatarii
3.2. Piata . Riscuri specifice
3.3. Sistemul informatic
Anexe :
1- Situatia modificarilor capitalului propriu la data de 31.12.2009
2- Situatia fluxului de trezorerie
3- Bilant la 31.12.2009 si analiza comparativa a posturilor fata de 31.12.2008
4- Cont de profit si pierdere la 31.12.2009 si analiza comparativa fata de 31.12.2008

2
AUDITUL FINANCIAR AL UNEI SOCIETATI COMERCIALE

I.Notiuni introductive
Auditul financiar reprezinta un proces sistematic de obtinere si evaluare obiectiva a probelor,
privind asertiunile referitoare la tranzactiile si evenimentele derulate intr-o entitate patrimoniala, pentru
confirmarea gradului de corespondenta dintre aceste asertiuni, stabilirea criteriilor ce au stat la baza lor
si comunicarea rezultatelor utilizatorilor interesati.
Prin audit financiar se intelege examinarea efectuata de un profesionist competent si independent
in vederea exprimarii unei opinii motivate asupra:
validitatii si corectei aplicari a procedurilor interne stabilita de conducerea unitatii (auditul intern);
imaginii fidele, clare si complete a patrimoniului, a situatiei financiare si a rezultatelor obtinute de
agentii economici.
Raportul de audit are un triplu rol:
-instrument de comunicare cu utilizatorii situaiilor financiare emise de entitatea auditat,
respectiv cu publicul, precum i cu acionarii pentru decizii economice;
-instrument de confirmare a ncrederii publicului i acionarilor n situaiile financiare prezentate
de o entitate;
-instrument de identificare a responsabilitilor pentru auditor i pentru conducerea entitii
auditate.
Conceptul de audit
In sens etimologic, cuvantul 'audit' isi are originea in latinescul 'audire', care insemna 'a asculta,
a audia'. Acest termen si-a extins, in timp, aria semantica preluand sensuri precum 'a examina, a
verifica, a revizui conturi'.

Se observa ca, in timp, obiectivul primordial al auditului a evoluat de la detectarea fraudelor si


erorilor la certificarea situatiilor financiare, la verificarea conformitatii acestora anumite criterii
prestabilite. Schimbarea obiectivului auditului a necesitat evolutia tehnicilor de audit. In conditiile
globalizarii economiilor si internationalizarii pietelor financiare, metodele traditionale de verificare,
care implicau un control exhaustiv al tranzactiilor s-au dovedit mult prea costisitoare si de durata. Din
acest motiv, ele au fost inlocuite cu tehnici de esantionare si sondaj statistic, tehnici asistate de

3
calculator, auditorul punand, in acelasi timp, un accent deosebit pe eficienta si eficacitatea controlului
intern.

In plus, pentru a veni in intampinarea complexitatii informatiilor solicitate de utilizatori,


auditorul nu trebuie sa asigure numai o ameliorare a credibilitatii situatiilor financiare ci si servicii care
sa aduca un plus de valoare, precum raportarea iregularitatilor, identificarea riscurilor afacerii si oferirea
unei consultante in ceea ce priveste punctele nevralgice ale controlului intern. In auditul modern,
evaluarea situatiilor financiare este, adesea, completata cu constatari rezultate din auditul fluxurilor
financiare, ceea ce asigura un supliment de informatii financiare fiabile.

Dimensiunile auditului

Intr-un cadru restrans, auditul poate fi clasificat, in conformitate cu obiectivul functiei pe care o
realizeaza, in:
Audit de conformitate
Audit al performantei
Auditul de atestare a situatiilor financiare (audit financiar)

O sinteza grafica a acestei clasificari se regaseste in figura 1.1

Figura nr.1.1 Clasificarea auditului in functie de obicetivul urmarit

4
Din punct de vedere al modului de afiliere al auditorilor in realizarea misiunii, auditul poate
fi:

Audit extern
Audit intern
Audit guvernamental

Figura nr.1.2. Clasificarea auditului in functie de afilierea auditorilor.

Categorii de audit
In raport cu obiectivul si aria de aplicabilitate, auditul poate fi: de conformitate sau legalitate, de
atestare financiara, al performantelor sau rezultatelor, operational, de gestiune etc.

II. Cadrul general al unei misiuni de audit

Definirea unei imagini de ansamblu asociata procesului de audit impune prezentarea succinta a
etapelor de desfasurare a acestei misiuni:

Acceptarea misiunii - prin care se realizeaza colectarea si evaluarea initiala a informatiilor despre
organizatie, a riscurilor sectorului de activitate din care aceasta face parte (domeniul de activitate,
marimea, reglementarile specifice, date despre polititica entitatii).

Planificarea misiunii de audit care are drept finalitate realizarea unui plan de audit detaliat pe
obiective, termene, responsabili si realizarea unui program de audit ce include bugetul financiar, fondul
de timp necesar realizarii misiunii, precum si ansamblul procedurilor, tehnicilor ce vor fi implementate
pe parcursul acesteia.
5
Evaluarea sistemului de control intern si contabilitate, etapa ce include si o evaluare a
sistemului informatic, analizat ca instrument care confera incredere informatiilor ce urmeaza a fi
auditate.

Aplicarea testelor de detaliu asupra conturilor clientului concretizata in ansamblul tehnicilor si


procedeelor aplicate de auditor in vederea colectarii probelor necesare justificarii opiniei formulate de
acesta (teste de detaliu, proceduri analitice), redactarea concluziilor initiale, in conformitate cu planul
initial.

Formularea opiniei si intocmirea raportului de audit recunoscuta ca etapa finala a unei misiuni
de audit, se rezuma la analiza concluziilor si formularea opiniei auditorului.

Urmarirea implementarii recomandarilor raportului de audit (follow-up) - o activitate


ulterioara misiunii, in care auditorul solicita si evalueaza concluziile anterioare relevante si
recomandarile pentru a stabili daca actiunile necesare au fost implemenate la timp.

Etapele unei misiuni de audit sunt sintetizate in figura 2.1:

6
Figura nr.2.1 Etapele unei misiuni de audit

7
III. RAPORT DE AUDIT FINANCIAR
asupra
SITUATIILOR FINANCIARE INCHEIATE LA 31.12.2009
ale societatii comerciale
CONFORT S.A. BRASOV

In atentia actionarilor societatii CONFORT S.A. BRASOV

Am auditat situatiile financiare ale societatii CONFORT S.A. BRASOV incheiate la data
de 31 decembrie 2009 , cuprinzand bilantul contabil, contul de profit si pierdere aferent, situatia
fluxurilor de trezorerie , precum si situatia modificarilor capitalului propriu pentru exercitiul financiar
incheiat.
Conturile anuale si situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2009 au fost stabilite sub
responsabilitatea conducerii societatii. Responsabilitatea auditorului implica , ca pe baza verificarilor
realizate, sa exprime o opinie asupra conturilor anuale si asupra situatiilor financiare aferente
exercitiului financiar incheiat .

Auditul a fost desfasurat in conformitate cu Standardele de Audit emise de Camera Auditorilor


din Romania, care sunt bazate pe Standardale Internationale de Audit , fiind planificat si efectuat astfel
incat sa obtinem o asigurare rezonabila ca evidentele financiare nu contin erori care sa afecteze in mod
semnificativ situatiile financiare pentru exercitiul incheiat .
Auditul a inclus examinarea , pe baza de teste, atat a sumelor, cat si a celorlalte informatii
cuprinse in situatiile financiare , evaluarea principiilor contabile folosite si a estimarilor semnificative
facute de catre conducerea societatii , precum si , evaluarea prezentarii de ansamblu a situatiilor
financiare.
In analiza situatiilor financiare auditate s-a urmarit daca sunt respectate principiile contabile
generale ( principiul continuitatii, principiul independentei exercitiilor, principiul permanentei
metodelor, principiul intangibilitatii bilantului de deschidere, principiul evaluarii separate a
elementelor de activ si pasiv ) .

Urmare a sondajelor, testelor si procedurilor aplicate auditorul a constatat ca, societatea


CONFORT S.A. BRASOV a respectat aceste principii pentru exercitiul financiar 2009.

8
Estimam ca auditul efectuat cu privire la situatiile financiare incheiate la data de 31
decembrie 2009 pentru societatea comerciala CONFORT S.A. BRASOV ofera o baza
rezonabila pentru exprimarea opiniei .
In opinia noastra, aceste situatii financiare ofera o imagine fidela a pozitiei financiare a
societatii la 31 decembrie 2009 , a rezultatelor operatiunilor sale, precum si a situatiei fluxurilor
de trezorerie pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data , acestea fiind conforme cu
prevederile legale si statutare , respectiv cu Reglementarile contabile conforme cu Directiva a
IV-a a Comunitatilor Economice Europene , aprobate prin Ordinului Ministrului Finantelor
Publice nr. 1.752 / 2005 completat si modificat de Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr.
2001/ 2006 si Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 2374/2007 , precum si cu Standardele
Internationale de Contabilitate.
In conformitate cu cerintele OMFP 1752/2005, art. 263 alin (2), noi am citit raportul
administratorilor. Acesta nu face parte din situatiile financiare. In raportul administratorilor, noi
nu am identificat informatii financiare care sa fie in mod semnificativ neconcordante cu
informatiile prezentate in situatiile financiare alaturate.

Informatii generale

CONFORT S.A. BRASOV este persoana juridica romana, sub forma unei societati pe
actiuni , cu sediu social in BRASOV , str. Victoriei , nr. 5 , judetul BRASOV. Societatea este
inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul BRASOV sub nr. J08/ 408/ 2005 si are
codul de inregistrare fiscala RO 123456.

Entitatea analizata a devenit societate comerciala in baza Legii 15/1990 privind transformarea
fostelor intreprinderi de stat in societati comerciale sau regii autonome prin Hotarrea de Guvern nr.
1272/08.12.1990 .

Societatea are in prezent un capital social de 2.795.727,50 lei , structura actionariatului fiind
100 % privata capitalul social al societatii fiind reprezentat de 1.118.291 actiuni , cu o valoare
nominala de 2,50 lei . In cursul anului 2009, a avut loc o majorare de capital social in valoare de
1.685.827,5 lei, fiind subscrise 674.331 actiuni, cu o valoare nominala de 2,5 lei.
Societatea este emitent deschis , cotat pe piata secundara a Bursei de Valori BRASOV
categoria III R supunandu-se prevederilor Legii 297/2004 privind piata de capital si regulamentelor si
instructiunilor specifice emitentilor , emise de entitatea de reglementare Comisia Nationala a Valorilor
Mobiliare .

9
Activitatea cu pondere a societatii comerciale CONFORT S.A. BRASOV este producerea
si comercializarea produselor de imbracaminte , activitatea preponderenta conform clasificatiei CAEN
fiind Fabricarea altor articole de imbracaminte- cod 1413 .
Conform investigatiei si evaluarii efectuate de auditor , nu au fost identificate evenimente
ulterioare sau in curs , care sa afecteze situatiile financiare incheiate la data de 31 decembrie 2009 de
catre societatea CONFORT S.A. BRASOV.

Legislatie aplicabila

Societatea isi tine evidentele contabile si intocmeste situatiile financiare in concordanta cu


prevederile Legii Contabilitatii nr. 82/1991, republicata , cu modificarile si completarile ulterioare si ale
Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr. 1.752/17.11.2005 pentru aprobarea Reglementarilor
contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene cu modificarile si
completarile ulterioare . Societatea se supune cerintelor de raportare instituite prin Legea nr. 297/2004
privind piata de capital , fiind emitent tranzactionat pe piata de capital si aflat sub supravegherea
Comsiei Nationale a Valorilor Mobiliare .
Situatiile financiare incheiate la data de 31 decembrie 2009 sunt bazate pe evidentele contabile
elaborate in conformitate cu Standardele Contabile Romanesti acestea fiind in concordanta cu
Standardele Internationale de Contabilitate.
In ceea ce priveste unitatea de masura ce reflecta materialitatea evenimentelor si a
circumstantelor relevante pentru societate, aceasta este Leul.

1. Auditul situatiilor financiare la 31.12.2009 - CONFORT S.A.

1.1. Semnificatia lucrarilor


1.1.1. Semnificatia misiunii noastre
Datorita intalnirilor pe care le-am avut, precum si comunicarilor in scris referitoare la acest
subiect, am procedat la efectuarea unui audit statutar al situatiilor financiare anuale ale societatii
CONFORT S.A. BRASOV , incheiate la 31 decembrie 2009. Am incercat sa obtinem o buna
intelegere asupra patrimoniului societatii, a principalelor sale relatii contractuale , asupra activitatii
societatii, a formarii rezultatului financiar sau al eventualelor riscuri necontabilizate. Lucrarile noastre
au avut drept scop aprecierea calitatii conturilor in cadrul inchiderii contabile, in conformitate cu
legislatia romana aplicabila.

10
Misiunea noastra a avut si scopul de a obtine probe de audit adecvate conform carora , soldurile
initiale nu contin informatii eronate care afecteaza in mod semnificativ situatiile financiare , ca soldurile
finale au fost corect reportate, precum si faptul ca politicile contabile corespunzatoare sunt aplicate in
mod consecvent , au fost contabilizate corect si au fost prezentate in mod adecvat.

1.1.2. Planificarea interventiilor


S-a intervenit la sediul societatii periodic in cursul anului financiar 2009 , fiind efectuate
revizuiri ale situatiilor contabile semestriale si trimestriale , precum si in perioada ianuarie martie
2010 pentru sinteza finala privind auditul statutar al situatiilor financiare .
Interventiile au fost realizate de doamna Popescu Maria auditor statutar , reprezentantul legal
al societatii de audit .

1.2. Responsabilitatea societatii si a auditorilor


Responsabilitatea conducerii societatii este de a pregati situatiile financiare anuale la
31 decembrie 2009 respectand legislatia romana aplicabila si de a le supune aprobarii adunarii generale
ale actionarilor .
Responsabilitatea conducerii implica si elaborarea unor declaratii scrise cu privire la aspecte
semnificative pentru situatiile financiare, atunci cand, in mod rezonabil, nu exista probe de audit
suficiente.
Responsabilitatea auditorilor este aceea de a oferi prin raportul de audit o opinie asupra
situatiilor financiare anuale, prezentate sub forma de raport al auditorului independent si de a
transmite aceasta opinie responsabililor societatii. Auditorul are responsabilitatea adoptarii de
proceduri corespunzatoare pentru mentinerea confidentialitatii asupra documentelor de lucru utilizate.

1.3. Baza opiniei


Am procedat la auditare conform Standardelor Internationale de Audit .Auditul a inclus
aplicarea unui pachet de proceduri si un examen , pe baza de test, a informatiilor care justifica sumele si
prezentarea starii financiare, inclusiv obtinerea acestor informatii din surse externe societatii si
compararea acestora cu informatiile prezentate de catre societate, o apreciere a estimarilor si formei
semnificative stabilite de catre responsabilii societatii pentru prezentarea conturilor, precum si
pertinenta, permanenta si tratarea corecta a principiilor contabile implicate.
Am planificat si realizat auditul nostru in maniera culegerii totalitatii informatiilor si
explicatiilor pe care le-am considerat necesare pentru a furniza o justificare satisfacatoare, cu scopul de
a obtine asigurarea ca situatiile financiare intocmite la data de 31.12.2009 nu prezinta erori materiale,
provocate de fraude si erori sau iregularitati care sa afecteze semnificativ situatiile financiare.

11
1.4. Opinia
Conform opiniei noastre, in situatiile financiare incheiate la 31 decembrie 2009 , prezentate in
anexa raportului de audit , identificate prin elementele:
- capital social total : 2.795.727,5 lei ,
- capitaluri proprii : 8.354.225 lei ,
- rezultat net al exercitiului: 873.149 lei ,
nu au aparut erori materiale sau inconsecvente semnificative, care sa afecteze imaginea fidela si
corecta a patrimoniului societatii , precum si a contului de rezultate pentru exercitiul incheiat la
31 decembrie 2009 , acestea fiind conforme cu prevederile statutare si legale , respectiv cu
Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene
aprobate prin Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 1.752/2005 , asa cum a fost modificat si
completat prin Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 2001/2006 si Ordinul Ministerului
Finantelor Publice nr. 2347 / 2007 .

1.5. Limitele campului de audit


Campul nostru de interventie n-a fost limitat in ceea ce priveste informatiile contabile analizate
si am obtinut in integralitate informatiile cerute. Este de precizat ca diligentele noastre nu au inclus
participarea la inventarierea fizica din 31.12.2009.

2. Analiza pe posturi
2.1. Active imobilizate
Activele corporale detinute de societate la data de 31.12.2009, avand aveau urmatoarea
componenta :
- terenuri : 465.555 lei ;
- constructii : 8.126.073 lei ;
- instalatii tehnice si masini 4.664.326 lei ;
- alte instalatii , utilaje si mobilier 556.228 lei ;
- avansuri si imobilizari corporale in curs 7.854 lei .
Imobilizarile sunt prezentate in bilant la valoarea reevaluata diminuata cu amortizarea aferenta ,
fiind imobilizari care au parcurs reevaluari instituite de acte normative specifice la care s-a adaugat
operatiunea de reevaluare a constructiilor , inregistrata la finele anului 2009 efectuata de catre o comisie
interna a societatii . Pentru perioada de raportare s-au inregistrat cresteri ale valorii imobilizarilor
corporale in valoare de 100.446 lei rezultat al achizitiilor de imobilizari si al punerii in functiune al
obiectivelor de investitii Gradina de vara si Camera frigorifica , dar si reduceri vanzare si casare in

12
suma de 59.668 lei, din care casari ale unor mijloace fixe de natura obiectelor de inventar, integral
amortizate, in marea lor majoritate, in suma 46.897 lei.
La data bilantului, s-au inregistrat diferente din reevaluare negative pentru cladirile inregistrate
in evidentele CONFORT in suma de 55.154 lei (cladiri 81.182 lei si amortizarea aferenta 26.028 lei)
Pentru activele corporale s-a calculat in perioada de raportare o depreciere totala in valoare de
420.015 lei , reduceri si reluari de depreciere in valoare de 100.294 lei , soldul contului 281 la finele
perioadei de raportare fiind de 6.776.964 lei.
Au fost achizitionate imobilizari corporale in suma de 1.453 lei si au fost scoase din evidenta
cheltuieli cu imobilizari corporale in suma de 26.912 lei (sistem integrat Getico si aplicatie contorizare
convorbiri telefonice) .
Situatia sintetica a imobilizarilor corporale este prezentata in Anexa 1 la raportul de audit .

La auditarea imobilizarilor corporale , s-a considerat ca valorile contabile nete ale reprezinta
valoarea lor justa . Nu au fost identificate cazuri care sa necesite constituirea de provizioane, pentru
cazul in care ar exista o depreciere accentuata a valorii imobilizarilor . Aceste concluzii se bazeaza pe
informatiile cunoscute de auditor la data auditarii situatiilor financiare, auditorul nefiind responsabil de
previzionarea conditiilor, tranzactiilor sau evenimentelor viitoare, care ar putea avea un efect
semnificativ asupra ipotezelor care au stat la baza evaluarilor si prezentarilor de informatii privind
valoarea justa.

Auditorul a verificat daca evaluarile si prezentarile de informatii despre valoarea justa din
situatiile financiare sunt conforme cu cadrul de raportare financiara al societatii si nu a gasit aspecte
care sa aiba un efect semnificativ asupra situatiilor financiare.

2.2. Stocurile

Societatea avea inregistrate la finele exercitiului 2009 stocuri in valoare totala de 593.692 lei
avand urmatoarea structura :
materii prime si materiale consumabile 273.639 lei ;
produse finite si marfuri 320.053 lei ;
Stocurile sunt active detinute pentru a fi vandute pe parcursul desfasurarii normale a activitatii,
in curs de executie in vederea unei vanzari sau sub forma de materiale si alte consumabile ce urmeaza a
fi folosite in cursul desfasurarii activitatii societatii . Stocurile sunt evaluate la valoarea realizabila neta.
Valoarea realizabila neta este pretul de vanzare estimat ce ar putea fi obtinut pe parcursul desfasurarii

13
normale a activitatii, mai putin costurile estimate pentru finalizarea bunului si a costurilor necesare
vanzarii .
In ceea ce priveste evaluarea stocurilor, acestea trebuie evaluate la valoarea cea mai mica dintre
cost si valoarea realizabila neta. Costul stocurilor trebuie sa cuprinda toate costurile aferente achizitiei si
prelucrarii, precum si alte costuri suportate pentru a aduce stocurile in forma si in locul in care se gasesc
in prezent .

In raportarile financiare la finele exercitiului 2009 ale societatii CONFORT S.A. BRASOV
stocurile sunt inregistrate la cea mai mica valoare dintre cost si valoarea realizabila neta .

Valoarea stocurilor a scazut fata de perioada similara precedenta cu 96.182 lei , respectiv cu
13,94%. Costul stocurilor trebuie sa cuprinda toate costurile aferente achizitiei si prelucrarii, precum si
alte costuri suportate pentru a aduce stocurile in forma si in locul in care se gasesc in prezent .

Costurile cu personalul angajat in activitatea de desfacere si administratie nu se includ, ci sunt


recunoscute drept cheltuieli in perioada in care au loc efectiv . Toate aceste elemente sunt evaluate la
costul de inregistrare.

Analiza si investigatiile efectuate de auditor cu privire la stocuri nu au relevat aspecte care sa


impuna ajustari asupra acestor elemente si care sa aiba un efect semnificativ asupra situatiilor financiare
.

2.3.1. Cifra de afaceri

Cifra de afaceri neta a societatii CONFORT S.A. BRASOV, in suma de 8.791.561 lei ,
inregistrata la data de 31.12.2009 , a fost realizata din veniturile aferente activitatii de productie
confectii , ce reprezinta obiectul principal de activitate al societatii. Cifra de afaceri inglobeaza sumele
facturate si de facturat, nete de TVA, pentru produsele livrate. Cifra de afaceri a scazut cu 7,81 % fata
de exercitiul anterior , scaderea fiind justificata in principal de conjunctura economica aparuta la finele
exercitiului 2008 si amplificata in 2009.

2.3.2. Repartizarea creantelor

La finele exercitiului financiar 2009 , volumul total al creantelor era de 902.318 lei, din care
873.331 lei creante comerciale si alte creante in valoare de 28.987 lei . Fata de inceputul anului nivelul
creantelor a scazut cu 155.833 lei reprezentand o scadere de 15,14 %. La inchiderea perioadei de
raportare societatea avea nu avea de incasat sume de la entitati din cadrul grupului .
14
2.3.3 Vechimea creantelor

Pentru efectuarea auditului s-a considerat ca valoarea justa estimata aproximeaza valorile din
contabilitate. S-au inregistrat ajustari ale valorii creantelor in suma de 113.916 lei pentru creantele
comerciale neincasate in termenii contractuali si a caror incasare a fost considerata incerta de catre
conducerea societatii. .
Rezultatul testului asupra vechimii creantelor comerciale, altele decat cele incerte, a pus in
evidenta faptul ca toate creantele au termen de lichiditate a activului sub 1 an. Creantele comerciale sunt
inregistrate la valoarea realizabila anticipata .

2.4. Disponibilitati
Disponibilitatile banesti cuprind disponibilitati in numerar, disponibilitati in conturi bancare,
avansuri spre decontare si alte valori. Acestea sunt inregistrate in bilant la cost.
In raportarile contabile de la 31.12.2009 sunt inregistrate disponibilitati banesti in valoare totala
de 315.743 lei , structurate dupa cum urmeaza :
- disponibilitati banci in lei si valuta = 305.809 lei ;
- disponibilitati casa in lei si devize = 8.213 lei ;
- alte valori = 1.721 lei .
Comparativ cu perioada similara precedenta de raportare disponibilitatile au crescut cu 217.244
lei, fapt relevat si de imbunatatirea indicatorilor de lichiditate comparativ cu aceeasi perioada a anului
precedent .

2.5. Furnizori
Societatea CONFORT S.A. BRASOV are ca obiect principal de activitate fabricarea
articolelor de imbracaminte pentru intern si pentru parteneri externi , ceea ce implica operatiuni de
aprovizionare cu materii prime si materiale necesare procesului productiv.
In situatiile financiare incheiate la 31.12.2009 soldul datoriilor comerciale era de 220.418 lei ,
acestea inregistrand o crestere fata de exercitiul anterior , respectiv cu 62.863 lei . Totalul soldurilor
conturilor de furnizori se incadreaza in categoria datorilor ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un
an . Datoriile comerciale pe termen scurt (scadente in mai putin de 12 luni) sunt inregistrate la valoarea
nominala, care aproximeaza valoarea justa a sumelor ce urmeaza a fi platite pentru bunurile sau
serviciile achizitionate.

15
2.6. Alte datorii
In raportarile financiare incheiate la 31.12.2009 alte datorii inregistrate erau repartizate astfel :
- credite bancare pe termen scurt 0 lei;
- avansuri incasate in contul comenzilor 15.463 lei;
- alte datorii inclusiv fiscale 263.044 lei;
- datorii cu termen de plata peste un an 13.128 lei.

La data de 31.12.2009, limita de credit pe termen scurt acordata de Banca Romana de


Dezvoltare, era integral rambursata. La sfarsitul anului 2008, societatea avea inregistrate datorii de
natura financiara pe termen scurt in valoare de 2.032.452 lei.

In categoria Alte datorii este nominalizata suma de 263.044 lei care reprezinta obligatiile
curente ale societatii catre bugete si alti creditori.

Comparativ cu perioada similara precedenta de raportare datoriile au scazut cu 3.076.515 lei ,


ceea ce reprezinta o scadere substantiala fata de aceeasi perioada a anului precedent.

In cursul anului 2009, adunarea generala a actionarilor a hotarat majorarea capitalului social
pentru alocarea de surse necesare stingerii obligatiilor curente si restante catre buget . Dupa incheierea
perioadei de preemptiune , subscrierile efectuate de catre actionarii semnificativi au fost utilizate pentru
achitarea acestor datorii , astfel societatea si-a putut achita la zi toate obligatiile bugetare restante.

Toate datoriile inregistrate in bilantul contabil sunt cu termen de exigibilitate sub un an, cu
exceptia sumei de 13.128 lei, reprezentand garantie primita de la Eastern Europe Illumination.
Procedurile aplicate de auditor nu au relevat obligatii rezultate din evenimente trecute, pentru
care sa fi fost necesare iesiri de resurse care incorporeaza beneficii economice.

2.7. Capitaluri proprii

Societatea inregistra la 31.12.2009 capitaluri proprii in valoare de 8.354.225 lei, structurate


astfel :
- capital social 2.795.727,5 lei ;
- rezerve reevaluare 4.772.940 lei ;
- rezerve legale 79.886 lei ;
- alte rezerve 1.565.193 lei ;
- rezultat reportat pierdere -1.510.879 lei ;
- rezultat reportat provenit din
16
modificarea politicilor contabile - pierdere -221.791 lei ;
- rezultat curent perioada profit 873.149 lei ;

Capitalurile proprii au crescut fata de finele exercitiului precedent cu 2.503.821 lei , crestere
datorata majorarii de capital social, dar si ca urmare a imbunatatirii performantei financiare a societatii
prin obtinerea de profit in exercitiul financiar 2009 . O influenta negativa asupra capitalurilor proprii a
avut-o scaderea rezervelor din reevaluarea imobilizarilor corporale in suma de 55.154 lei ca urmare a
reevaluarii cladirilor de catre o comisie interna a societatii.
In cursul anului 2009, a avut loc o majorare de capital, in suma de 1.685.827,50 lei, in baza
Hotararii Adunarii Extraordinare a Actionarilor nr. 1012 din 23.02.2009. Astfel au fost subscrise un
numar de 674.331 actiuni cu o valoare nominala de 2,5 lei/actiune, in termenul legal de subscriere, din
totalul de 1.331.880 actiuni emise si au fost anulate 657.549 actiuni, cu o valoare nominala de 2,5
lei/actiune, nesubscrise in termenul legal de exercitare al dreptului de preferinta.

2.8. Angajamente in afara bilantului


Societatea nu are inregistrate angajamente in afara bilantului la data de 31.12.2009.

3. Alte observatii
3.1.Continuitatea exploatarii

Prezentele situatii financiare au fost intocmite in baza principiului continuitatii activitatii, care
presupune faptul ca societatea isi continua activitatea in mod normal in viitorul previzibil, neavnd nici
intentia si nici nevoia de a fi lichidata, de a-si suspenda activitatea sau de a cauta protectie fata de
creditori potrivit legislatiei. Asadar, activele si pasivele sunt inregistrate dupa principiul conform caruia
societatea va putea sa realizeze activele sale si sa-si stinga obligatiile in cursul normal al activitatii sale.

Pentru a evalua aplicabilitatea acestor prezumtii, conducerea a analizat previziunile referitoare la


intrarile viitoare de numerar.

Pe baza acestor analize, conducerea crede ca societatea va putea sa-si continue activitatea in
viitorul previzibil si, prin urmare, aplicarea principiului continuitatii activitatii in intocmirea situatiilor
financiare este justificata. Pe baza analizei efectuate, auditorul considera ca nu exista incertitudini
semnificative asupra capacitatii societatii de a-si continua activitatea.

17
3.2. Piata. Riscuri specifice

Sectorul de activitate al societatii este marcat de evolutia economica si criza financiara


declansata la finele exercitiului financiar 2008 . Cu toate acestea exista un segment al prestarilor
efectuate de entitatea auditata , privind fabricarea articolelor de imbracaminte , caracterizat de
operatiuni complexe cu tendinta de mentinere .

Riscurile specifice nu pot fi apreciate , cel putin in actuala conjunctura economica . Entitatea
auditata a fost supusa unor operatiuni de restructurare activa incepand cu a doua parte a exercitiului
financiar 2008, masurile luate estompand declinul financiar al acesteia .

3.3. Sistemul informatic

Investigatiile efectuate si procedurile aplicate de auditor au condus la o buna intelegere asupra


sistemului contabil si a sistemului de control intern .Sistemul informatic utilizat este un soft informatic
integrat atat pentru operatiunile contabile generale cat si pentru cele privind gestiunea centrelor de
prestare/prelucrare, sistem ce asigura operatiunile contabile (controlul contabilitatii in sistem national,
repartizarea si urmarirea cheltuielilor pe produse/servicii ) , generare de rapoarte specifice, facilitati de
salvare si restaurare. Programul informatic se bazeaza pe integrarea datelor in sistemul informatic si
controlul secvential si total al operatiunilor efectuate.

Desi programul informatic utilizat a demonstrat ca dispune de disponibilitati pentru emiterea de


rapoarte , nu se pot emite aprecieri cu privire la riscurile asociate utilizarii acestuia.

Opinia asupra situatiilor financiare intocmite la 31.12.2009

1. In executarea misiunii care ne-a fost incredintata va prezentam raportul nostru referitor la auditul
situatiilor financiare anuale ale societatii CONFORT S.A. BRASOV pentru exercitiul
financiar 2009 , asa cum sunt prezentate in bilantul contabil , contul de profit si pierdere ,
intocmite conform reglementarilor si specificatiilor legale , politicile contabile aplicabile si
notele explicative anexate.

2. Societatea CONFORT S.A. BRASOV este responsabila de pregatirea raportarilor


financiare, respectand normele si reglementarile contabile specifice. Responsabilitatea
auditorului este de a emite o opinie asupra acestor situatii, pe baza verificarilor efectuate.
18
Este convenabil sa precizam ca , diligentele noastre nu au inclus participarea la inventarierea
fizica la 31.12.2009.

3. Auditul a fost desfasurat in conformitate cu Standardele de Audit emise de Camera Auditorilor


Financiari din Romania, care sunt bazate pe Standardele Internationale de Audit, acestea
impunand ca auditul sa fie planificat si efectuat astfel incat sa se obtina o asigurare rezonabila ca
nu exista erori care sa influenteze in mod semnificativ situatiile financiare. Auditul a cuprins si
evaluarea principiilor contabile utilizate si a estimarilor efectuate de conducerea societatii,
precum si evaluarea prezentarii de ansamblu a situatiilor financiare.

Estimam ca auditul efectuat cu privire la situatiile financiare incheiate la data de 31 decembrie


2009 pentru societatea comerciala CONFORT S.A. BRASOV ofera o baza rezonabila pentru
exprimarea opiniei .
In opinia noastra, aceste situatii financiare ofera o imagine fidela a pozitiei financiare a
societatii la 31 decembrie 2009 , a rezultatelor operatiunilor sale, precum si a situatiei fluxurilor
de trezorerie pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data , acestea fiind conforme cu
prevederile legale si statutare , respectiv cu Reglementarile contabile conforme cu Directiva a
IV-a a Comunitatilor Economice Europene , aprobate prin Ordinului Ministrului Finantelor
Publice nr. 1.752 / 2005 completat si modificat de Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr.
2001/ 2006 si Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 2374/2007 , precum si cu Standardele
Internationale de Contabilitate.
In conformitate cu cerintele OMFP 1752/2005, art. 263 alin (2), noi am citit raportul
administratorilor. Acesta nu face parte din situatiile financiare. In raportul administratorilor, noi
nu am identificat informatii financiare care sa fie in mod semnificativ neconcordante cu
informatiile prezentate in situatiile financiare alaturate.

Intocmit,

S.C. AUDIT EXPERT S.A.

Membru Camera Auditorilor Financiari din Romania, autorizatia nr. XX1/26.09.2001

Auditor statutar ,

POPESCU MARIA
19
UNIVERITATEA OVIDIUS CONSTANTA
FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE
MASTERAT: CONTABILITATEA SI AUDITUL AFACERILOR, ANUL I

Situatia modificarilor capitalului propriu


la data de 31.12.2009
- lei -
Element al capitalului propriu
Sold la Sold la
1 ianuarie 31 decembrie
2009 Cresteri Reduceri 2009
Total, prin Total, prin
din care transfer din care transfer
0 1 2 3 4 5 6

Capital subscris 1.109.900 1.685.827 0 0 0 2.795.727


Prime de capital 0 0 0 0 0 0
Rezerve din reevaluare 4.828.094 0 0 55.154 0 4.772.940
Rezerve legale 79.887 0 0 0 0 79.886
Rezerve pentru actiuni proprii 0 0 0 0 0 0
Rezerve statutare sau contractuale 0 0 0 0 0 0
Alte rezerve 1.565.193 0 0 0 0 1.565.193
Rezerve din conversie 0 0 0 0 0 0
Rezultatul reportat 0
Profit nerepartizat 0 0 0 0 0 0
Pierdere neacoperita 836.671 674.208 674.208 0 0 1.510.879
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru 0
prima data a IAS , mai putin IAS 29 0
Sold creditor 0 0 0 0 0 0
Sold debitor 0 0 0 0 0 0
Rezultatul reportat provenit din modificarile politicilor 0
contabile 0
Sold creditor 0 0 0 0 0 0
Sold debitor 221.791 0 0 0 0 221.791
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor
fundamentale
Sold creditor 0 0 0 0 0 0
Sold debitor 0 0 0 0 0 0
Rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat 0
din rezerve din reevaluare 0
Sold creditor 0 0 0 0 0 0
Sold debitor 0 0 0 0 0 0
Rezultatul exercitiului financiar 0
Sold creditor 0 873.149 0 0 0 873.149
Sold debitor 674.208 0 674.208 674.208 0
Repartizarea profitului 0 0 0 0 0 0
TOTAL 5.850.404 1.884.768 -674.208 -619.054 -674.208 8.354.225

Nota:

In cursul anului 2009, a avut loc o majorare de capital, in suma de 1.685.827,50 lei, in baza Hotararii Adunarii Extraordinare a Actionarilor nr. 1012 din 23.02.2009. Astfel
au fost subscrise un numar de 674.331 actiuni cu o valoare nominala de 2,5 lei/ac

Conform prevederilor OMFP 1752/2005, repartizarea profitului net al exercitiului financiar 2009 (873.149 lei) va fi efectuata in cursul anului 2010, dupa data semnarii
Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor.

2017
CONSTANTA
Situatia fluxului de numerar Exercitiul incheiat Exercitiul incheiat
Metoda indirecta 31-Dec-2008 31-Dec-2009
RON RON
Fluxuri de numerar din activitati de exploatare

Profit brut -674.208 925.483


Ajustari pentru:
Amortizare 530.439 420.015
Cheltuieli/venituri impozit profit amanat 0 0
Ajustarea valorii activelor circulante 0 113.916
Cheltuieli cu dobanda 0 105.200
Venit din dobanzi -7.013 -23.605
Cheltuieli privind provizioanele 0 0
Venituri privind provizioanele 0 0
Cheltuieli diferente conversie 0 0
Venituri diferente conversie 0 0
Profit din cedarea activelor 0 -2.757

Modificari in fondul de rulment


(Majorare) / Scadere - clienti si alte conturi asimilate 51.172 41.917
(Majorare) / Scadere - alte creante 0 152.339
(Majorare) / Scadere a stocurilor 445.410 96.182
(Majorare) / Scadere a avansurilor catre furnizori 0 0
(Majorare) / Scadere a cheltuielilor inregistrate in avans 1.919 0
Majorare / ( Scadere ) - furnizori si conturi asimilate -173.633 62.863
Majorare / ( Scadere ) - alte datorii 0 -1.155.492

Dobanzi incasate/platite -181.315 23.605


Impozit pe profit platit 0 -4.583

Total flux de numerar net obtinut din activitati de exploatare -7.229 755.083

Fluxuri de numerar din activitati de investitii

Achizitii de imobilizari corporale -43.669 -100.446


Achizitii de imobilizari necorporale si financiare -2.921 -1.453
Majorare / ( Scadere ) - furnizori de imobilizari 0 0
Incasari din vanzari de echipamente 34.268 2.757

Numerar net (utilizat) / generat in activitatile de investitii -12.322 -99.142

Fluxuri de numerar din activitatile de finantare

Sume provenind din majorarea de capital social 0 1.685.827


Sume provenind din diferente de reevaluare 0 0
Sume provenind din rezerve 0 0
Sume provenite din imprumuturi si credite 54.119 5.355.287
Sume provenite din credite in cadrul grupului 0 0
Rambursari la imprumuturi si credite -150.113 -7.374.611
Rambursari la credite in cadrul grupului 0 0
Dobanzi platite 0 -105.200
Sume referitoare la datorii leasing platite 0 0
Dividende platite 0 0

Numerar net generat / (utilizat) in activitatile de finantare -95.994 -438.697

Crestere neta de numerar in cursul exercitiului -115.545 217.244


Numerar si echivalente la inceputul anului 214.044 98.499

Numerar si echivalente la sfarsitul anului 21 98.499 315.743


BILANT
incheiat la data de 31 decembrie 2009

- lei -
Nr. Sold la Comparativ
rd. inceputul anului sfarsitul perioadei perioada
A B 01/01/2009 31/12/2009 %
ACTIVE IMOBILIZATE
I IMOBILIZARI NECORPORALE
1 Cheltuieli de constituire (ct.201 - 2801) 01 0 0
2 Cheltuieli de dezvoltare (ct.203 - 2803 - 2903) 02 0 0
Concesiuni, brevete, licente, marci, drepturi si valori similare si alte
3 imobilizari necorporale (ct.2051 + 2052 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 03 0 0
2908)
4 Fondul comercial (ct.2071 - 2807 - 2907 - 2075) 04 0 0
5 Avansuri si imobilizari necorporale in curs (ct.233 + 234 - 2933) 05 0 0
TOTAL (rd. 01 la 05 ) 06 0 0
II IMOBILIZARI CORPORALE
1 Terenuri si constructii (ct.211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912) 07 5.927.838 5.715.998
2 Instalatii tehnice si masini (ct.213 - 2813 - 2913) 08 1.220.932 1.057.982
3 Alte instalatii, utilaje si mobilier (ct.214 - 2814 - 2914) 09 283.485 272.691
4 Avansuri si imobilizari corporale in curs (ct.231 + 232 -2931) 10 7.854 7.854
TOTAL (rd. 07 la 10 ) 11 7.440.109 7.054.525 94,82%
III IMOBILIZARI FINANCIARE
Titluri de participare detinute la societatile din cadrul grupului (ct.261 -
1 12 0 0
2961)

2 Creante asupra societatilor din cadrul grupului (ct.2671 + 2672 - 2965) 13 0 0

3 Titluri sub forma de interese de participare (ct.263 - 2963) 14 0 0


4 Creante din interese de participare (ct.2675 + 2676 - 2967) 15 0 0
5 Titluri detinute ca imobilizari (ct.262 + 264 + 265 - 2962 - 2964) 16 0 0
6 Alte creante (ct.2673 + 2674 + 2678 + 2679 - 2966 - 2969) 17 0 0
7 Actiuni proprii (ct.2677 - 2968) 18 0 0
TOTAL ( rd. 12 la 18 ) 19 0 0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06+11+19) 20 7.440.109 7.054.525 94,82%
ACTIVE CIRCULANTE
I STOCURI
Materii prime si materiale consumabile ,obiecte inventar(ct.301 + 3021
1 + 3022 + 3023 + 3024 + 3025 + 3026 + 3028 + 303 +/- 308 + 351 + 358 21 279.866 273.639 97,78%
+ 381 +/- 388 - 391 - 3921 - 3922 - 3951 - 3958 - 398)
Productia in curs de executie (ct.331 + 332 + 341 +/- 3481 + 3541 - 393 -
2 22 0 0 #DIV/0!
3941 - 3952)
Produse finite si marfuri (ct. 345 + 346 +/- 3485 +/-3486 + 3545 + 3546
3 + 356 + 357 + 361 +/- 368 +371 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 23 410.008 320.053 78,06%
3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)
4 Avansuri pentru cumparari de stocuri (ct.4091) 24 0 0
TOTAL (rd. 21 la 24) 25 689.874 593.692 86,06%
II CREANTE
1 Creante comerciale (ct.4092 + 4111 + 4118 + 413 + 418 -491) 26 1.029.164 873.331 84,86%
Sume de incasat de la societatile din cadrul grupului (ct.4511 + 4518 -
2 27 0 0
4951)
3 Sume de incasat din interese de particpipare (ct.4521 + 4528 - 4952) 28 0 0

Alte creante (ct.425 + 4282 + 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 +
4 444 + 445 + 446 + 447 + 4482 + 4582 + 4582 + 461 + 473 - 496 + 29 181.326 28.987 15,99%
5187)
5 Creante privind capitalul subscris si nevarsat (ct.456 - 4953) 30 0 0
TOTAL (rd. 26 la 30) 31 1.210.490 902.318 74,54%
III INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT
Titluri de participare detinute la societatile din cadrul grupului (ct.501 -
1 32 0 0
591)
2 Actiuni proprii (ct.502 - 592) 33 0 0

Alte investitii financiare pe termen scurt (ct.5031 + 5032 + 505 + 5061 +


3 34 0 0
5062 + 5081 + 5088 - 593 - 593 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)

TOTAL ( rd. 32 la 34 ) 35 0 0
IV CASA SI CONTURI LA BANCI
(ct.5112 + 5121 + 5124 + 5125 + 5311 + 5314 + 5321 + 5322 + 5323 +
36 98.499 315.743 320,55%
5328 + 5411 + 5412 + 542)
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL
37
(rd. 25 + 31 + 35 + 36) 22 1.998.863 1.811.753 90,64%
CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471) 38 0 0
DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR - O PERIOADA DE UN AN
Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct.1614 + 1615 + 1617 + 1618 +
1 39 0 0
1681 - 169)
Sume datorate institutiilor de credit (ct.1621 + 1622 + 1624 + 1625 +
2 40 0 0
1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)

3 Avansuri incasate in contul comenzilor (ct.419) 41 36.272 15.463 42,63%

4 Datorii comerciale (ct.401 + 404 + 408) 42 157.555 220.418 139,90%


5 Efecte de comert de platit (ct.403 + 405) 43 0 0
Sume datorate societatilor din cadrul grupului (ct.1661 + 1685 + 2691 +
6 44 0 0
4511 + 4518)
Sume datorate privind interesele de participare (ct.1662 + 1686 + 2692
7 45 0 0
+ 4521 + 4528)

Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si alte datorii pentru asigurarile sociale
(ct.1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2698 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 +
8 46 3.394.741 263.044 7,75%
4281 + 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 +
4481 + 4551 + 4558 + 456 + 457 + 4581 + 4

TOTAL ( RD 39 LA 46 ) 47 3.588.568 498.925 13,90%


ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE
48
(rd. 37 + 38 - 47 - 62) -1.589.705 1.312.828
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE
49
(rd. 20 + 48) 5.850.404 8.367.353 143,02%
DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR - O PERIOADA MAI MARE DE
UN AN
Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct.1614 + 1615 + 1617 + 1618 +
1 50 0 0
1681 - 169)
Sume datorate institutiilor de credit (ct.1621 + 1622 + 1624 + 1625 +
2 51 0 0
1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)

3 Avansuri incasate in contul comenzilor (ct.419) 52 0 0

4 Datorii comerciale (ct.401 + 404 + 408) 53 0 0


5 Efecte de comert de platit (ct.403 + 405) 54 0 0
Sume datorate societatilor din cadrul grupului (ct.1661 + 1685 + 2691 +
6 55 0 0
4511 + 4518)
Sume datorate privind interesele de participare (ct.1662 + 1686 + 2692
7 56 0 0
+ 4521 + 4528)

Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si alte datorii pentru asigurarile sociale
(ct.1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2698 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 +
8 57 0 13.128
4281 + 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 +
4481 + 4551 + 4558 + 456 + 457 + 4581 + 4

TOTAL ( rd. 50 la 57 ) 58 0 13.128


PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI
1 Provizioane pentru pensii si alte obligatii similare 59 0 0
2 Alte provizioane (ct. 151 ) 60 0 0
TOTAL PROVIZIOANE ( rd. 59 + 60 ) 61 0 0
VENITURI IN AVANS (ct.131 + 472) 62 0 0
CAPITAL SI REZERVE
I CAPITAL ( rd. 64 la 66 ) 63 1.109.900 2.795.727 251,89%
din care :
- capital subscris nevarsat (ct.1011) 64 0 0
- capital subscris varsat (ct.1012) 65 0 0
- patrimoniul regiei (ct.1015) 66 0 0
II PRIME DE CAPITAL (ct. 1041 + 1042 + 1043 + 1044) 67 0 0
III REZERVE DIN REEVALUARE (ct.105) 4.828.094 4.772.940 98,86%
Sold C 68 4.828.094 4.772.940
Sold D 69 0 0
IV REZERVE (ct.106) ( rd. 71 la 74 ) 70 1.645.080 1.645.079 100,00%
1 Rezerve legale (ct.1061) 71 79.887 79.886 100,00%
2 Rezerve pentru actiuni proprii (ct.1062) 72 0 0
3 Rezerve statutare sau contractuale (ct.1063) 73 0 0
4 Alte rezerve (ct.1068 +/-107) 74 1.565.193 1.565.193 100,00%
V REZULTATUL REPORTAT (ct.117)
Sold C 75 0 0
Sold D 76 1.058.462 1.732.670 163,70%
VI REZULTATUL EXERCITIULUI (ct.121)
Sold C 77 0 873.149
Sold D 78 674.208 0
Repartizarea profitului (ct.129) 79 0 0
TOTAL CAPITALURI PROPRII
80
(rd. 63 + 67 + 68 - 69 + 70 + 75 - 76 + 77 - 78 - 79) 5.850.404 8.354.225
Patrimoniul public (ct.1016) 81 0 0
TOTAL CAPITALURI ( rd. 80 + 81 ) 23 82 5.850.404 8.354.225 142,80%
CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
la data de 31 decembrie 2009

- lei -
Nr. Perioada de raportare Comparativ
Denumirea indicatorului
rd. prec. 31.12.2008 inch. la 31.12.2009 perioada
A B 1 2 %

1 Cifra de afaceri neta ( rd. 02 la 04 ) 01 9.536.323 8.791.561 92,19%


Productia vanduta (ct.701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708) 02 8.515.039 8.497.252 99,79%
Venituri din vanzarea marfurilor (ct.707) 03 1.021.284 294.309 28,82%
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete
04 - -
(ct.7411)
2 Variatia stocurilor (ct.711) - -
Sold C 05 0 7.508
Sold D 06 51.758 0
3 Productia imobilizata (ct.721 + 722) 07 - -
4 Alte venituri din exploatare (ct.758 + 7417) 08 260.791 235.630 90,35%
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL
09 9.745.356 9.034.699 92,71%
( rd. 01 + 05 - 06 + 07 + 08 )
Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601 + 602 -
5 a) 10 453.108 500.884 110,54%
7412)
Alte cheltuieli materiale(ct.603+604+606+608) 11 55.782 83.303 149,34%
b) Alte cheltuieli din afara (cu energie si apa) (ct. 605 - 7413) 12 553.055 590.955 106,85%
Cheltuieli privind marfurile (ct.607) 13 529.976 232.345 43,84%
6 Cheltuieli cu personalul ( rd. 15 + 16 ) 14 6.884.355 5.087.017 73,89%
a) Salarii (ct. 641 - 7414 ) 15 5.484.441 4.065.617
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645 - 7415) 16 1.399.914 1.021.400
Ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale
7 a) 17 530.439 420.016 79,18%
(rd. 18 - 19)
a.1) Cheltuieli (ct.6811 + 6813) 18 530.439 420.016
a.2) Venituri (ct.7813 + 7815) 19 - -
b) Ajustarea valorii activelor circulante ( rd. 21 - 22 ) 20 - 675
b.1) Cheltuieli (ct.654 + 6814) 21 0 675
b.2) Venituri (ct.754 + 7814) 22 0 0
8 Alte cheltuieli de exploatare ( rd. 24 la 26 ) 23 1.134.482 918.880 81,00%
Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611 + 612 + 613 + 614 + 621 +
8.1 24 528.292 585.529 110,83%
622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 - 7416)
8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.635) 25 204.791 194.065 94,76%
8.3 Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct.658) 26 401.399 139.286
Ajustari privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli
27 - 113.915
(rd. 28 - 29 )
- Cheltuieli (ct.6812) 28 - 113.915
- Venituri (ct.7812) 29 - -
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL ( rd. 10 la 14 + 17 + 20 + 23
30 10.141.197 7.947.990 78,37%
+ 27 )

24
REZULTATUL DE EXPLOATARE :
- Profit ( rd. 09 - 30 ) 31 (395.841) 1.086.709
- Pierdere ( rd. 30 - 09 ) 32 - -
9 Venituri din interese de participare (ct.7613 + 7614 + 7615 + 7616) 33 - -
- din care, in cadrul grupului 34 - -
Venituri din alte investitii financiare si creante ce fac parte din activele
10 35 - -
imobilizate (ct.7611 + 7612)
- din care, in cadrul grupului 36 - -
11 Venituri din dobanzi (ct.766) 37 7.013 23.605
- din care, in cadrul grupului 38 - -
Alte venituri financiare (ct.7617 + 762 + 763 + 764 + 765 + 767 + 768 +
39 347.759 95.729
788)
VENITURI FINANCIARE - TOTAL ( rd. 33 + 35 + 37 + 39 ) 40 354.772 119.334 33,64%
Ajustarea valorii imobilizarilor financiare si a investitiilor financiare
12 41 - -
detinute ca active circulante ( rd. 42 - 43 )
- Cheltuieli (ct.686) 42 - -
- Venituri (ct. 786) 43 - -
13 Cheltuieli privind dobanzile (ct.666 - 7418) 44 181.315 105.200
- din care, in cadrul grupului 45 0 0
Alte cheltuieli financiare (ct.663 + 664 + 665 + 667 + 668 + 688) 46 451.824 175.360
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL ( rd. 41 + 44 + 46) 47 633.139 280.560 44,31%
REZULTATUL FINANCIAR :
- Profit ( rd. 40 - 47 ) 48 - -
- Pierdere ( rd. 47 - 40 ) 49 (278.367) (161.226)
14 REZULTATUL CURENT :
- Profit ( rd. 31 + 48 ) 50 - -
- Pierdere ( rd. 32 + 49 ) 51 (674.208) 925.483
15 Venituri extraordinare (ct.771) 52 - -
16 Cheltuieli extraordinare (ct.671) 53 - -
17 REZULTATUL EXTRAORDINAR : - -
- Profit ( rd. 52 - 53 ) 54 - -
- Pierdere ( rd. 53 - 52 ) 55 - -
VENITURI TOTALE ( rd. 09 + 40 + 52 ) 56 10.100.128 9.154.033 90,63%
CHELTUIELI TOTALE ( rd. 30 + 47 + 53 ) 57 10.774.336 8.228.550 76,37%
REZULTATUL BRUT :
- Profit ( rd. 56 - 57 ) 58 - -
- Pierdere ( rd. 57 - 56 ) 59 (674.208) 925.483
18 IMPOZITUL PE PROFIT (ct.691 - 791) 60 0 52.334

19 Alte cheltuieli cu impozite care nu apar in elementele de mai sus (ct.698) 61 - -

20 REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR :


- Profit 62 - 873.149
- Pierdere 63 (674.208)

25
BIBLIOGRAFIE
1. Ali E., Albescu F., Bojan I. Auditul financiar domeniu de aplicatie a tehnologiilor inteligentei
artificiale, Sesiune comunicari
2. Camera Auditorilor din Auditul financiar contabil 2000, Standarde, norme privind conduita
Romania etca si profesionala, Ed. Economica, Bucuresti, 2000
3. Camera Auditorilor din Norme minimale de audit, Ed. Economica, Bucuresti, 2001
Romania
4. CECCAR Norme nationale de audit, Bucuresti, 1999
5. Dobroteanu L., Audit concepte si practici. Abordare nationala si internationala,
Ed. Economica, Bucuresti, 2002
Dobroteanu C.
6. Feleaga N., Malciu L. Politici si optiuni contabile, Ed. Economica, Bucuresti, 2002
7. Finaru L., Brava I. Visual Basic, primii pasisi urmatorii, Ed. Polirom, 2001
8. Florescu V. & colectiv Baze de date, fundamente teoretice si practice, Ed. Infomega,
Bucuresti, 2002

26