Sunteți pe pagina 1din 16

1.

GENERALITATI:
In conformitate cu prevederile Legii 10/1995,privind calitatea in constructii,in vederea realizarii
unor lucrari corespunzatoare,s-a elaborat prezentul caiet de sarcini ,pentru executarea unor lucrari
de demolare a fundatiilor estacadei in lungul drumului 2, din Rafinaria Vega Ploiesti.
Demolarea subansamblurilor i elementelor componente ale construciilor reprezint o
component a sistemului calitii n construcii scopul fiind acela de a soluiona problemele
ridicate de construciile existente, amenajrile din mediu construit dup ncetarea definitiv a
exploatrii sau utilizrii lor.
Documentatia este structurata pe trei capitole dupa cum urmeaza:

CAPITOLUL A
Cuprinde memorii cu descrierea fiecarui obiect in parte,impreuna cu enumerarea si detalierea
lucrarilor specifice de demolare,precum si lista materialelor propuse pentru recuperare,conditii de
recuperare a lucrarilor,masuri de protectia muncii si paza contra incendiilor,lista documentatiilor
care guverneaza lucrarea.Memoriile cu descrierea fiecarui obiect in parte,impreuna cu enumerarea
si detalierea lucrarilor specifice, se regasesc separat in afara caietelor de sarcini.

CAPITOLUL B
Cuprinde ,,Elementele generale la care se fac trimiteri in textul memoriilor pe obiecte(din
capitolul A).In acest capitol sunt tratate problemele de ansamblu privind:
B1.Obligatii si raspunderi ale executantilor;
B2.Organizarea de santier ;
B3.Conditii de receptie a lucrarilor ;
B4.Masuri si reguli de protectia muncii ;
B5.Masuri de prevenirea si stingerea incendiilor;
B6.Lista standardelor, normelor si prescriptiilor tehnice ce trebuie respectate la realizarea
lucrarilor;
Prescriptiile din acest paragraf sunt obligatorii la toate obiectele.
CAPITOLUL C- CONDITII SPECIFICE(FISE TEHNOLOGICE)
Cuprinde ,,Conditii specifice si este format din fise tehnologice pe anumite operatii comune la
care se fac trimiteri la anumite faze ale descrierii activitatii de demolare din unele memorii pe
obiecte. In consecinta prescriptiile acestui capitol se refera numai la anumite obiecte,anume la
acelea la care se fac trimiteri speciale in textul memoriilor din cap.A
CUPRINS:
C1. DEZECHIPAREA CONSTRUCTIEI
C2. DESFACEREA INVELITORILOR BITUMINOASE DE PE SARPANTE
DE LEMN
C3. DESFACEREA INVELITORILOR BITUMINOASE DE PE TERASE(CU
SUPORT RIGID)
C4. DESFACEREA INVELITORILOR DIN FOI DE TABLA PLANA
C5. DESFACEREA INVELITORILOR DIN TABLA ONDULATA SAU CUTATA
C6. DESFACEREA SARPANTELOR PE FERME METALICE
C7. DEMOLAREA PLANSEELOR DIN BETON ARMAT MONOLIT
C8. DEMOLAREA ZIDARIEI LA CLADIRI PARTER
C9. DEMOLAREA INCHIDERILOR DIN TABLA CUTATA CU SAU FARA
IZOLATIE TERMICA

B.ELEMENTE GENERALE
B.1. OBLIGATII SI RASPUNDERI ALE EXECUTANTILOR
Normativul privind postutilizarea ansamblelor, subansamblelor si elementelor componente ale
constructiilor interventii la invelitori si acoperisuri, terase si sarpante indicativ NE 005-97 publicat
in Buletinul Constructiilor nr.11/1997,art.1.4.2. prevede urmatoarele obligatii si raspunderi ale
executantilor:
inceperea executarii lucrarilor de demolare numai pe baza autorizatiei de desfiintare si
a documentatiei tehnice;
respectarea prevederilor din documentatia tehnica aferenta si din autorizatia de
desfintare;
realizarea unei organizari de santier corespunzatoare anvergurii lucarilor;
realizarea conditiilor de calitate prevazute in documentatia tehnica;
instruirea personalului asupra procesului tehnologic, a suceesiunii fazelor si operatiilor si
a masurilor de protectia muncii;
luarea masurilor de protectie a vecinatatilor, prin evitarea transmiterii vibratiilor
puternice sau a socurilor, prin degajari mari de praf si prin asigurarea acceselor;
masuri de protectie a circulatiei si a mediului inconjurator.
In plus, Ghidul privind postutilizarea ansamblelor si elementelor componente, interventii la inchideri
exterioare indicativ NE 007-97 publicat in Buletinul Constructiilor nr.13/1997, art.1.2.3. prevede ca
executantul trebuie sa-si intocmeasca un proiect tehnologic de executie a lucrarilor de demolare si
demontare piesa interna de lucru vizat de responsabilul tehnic cu executia. Acesta va fi folosit de
catre punctul de lucru si va contine, in afara memoriului justificativ si a datelor privind preluarea
frontului de lucru:
necesarul de forta de munca pe meserii;
necesarul de scule si utilaje;
accese si restrictii la folosirea cailor de acces pe santier;
detalierea masurilor de protectia muncii, ca si cele privind prevenirea si stingerea
incendiilor.

B.2. ORGANIZAREA DE SANTIER

In conformitate cu paragraful anterior, potrivit prevederilor din normativele in vigoare,


executantul trebuie sa asigure realizarea unei organizari de santier corespunzatoare anvergurii
lucrarilor.
In acest scop, in apropierea intrarii in incinta statiei, pe una din caile interioare de acces, se va
organiza doua platforme ingradite pentru:
depozitarea materialelor recuperate (dimensionata pe baza listelor de materiale
recuperate)
gararea si stationarea utilajelor executantului
In apropierea accesuluil in statie se va organiza Depozitul de deseuri unde vor fi duse toate
resturilor rezultate din demolare. Parte din acestea vor fi folosite la material de inchidere, conform
prevederilor specifice, iar restul vor fi evacuate. Daca nu este posibil,deseurile vor fi duse direct la
grapa de gunoi ecologica.
De asemenea, executantul, eventual in colaborare cu conducerea PETROM, va asigura: vestiare,
grup sanitar, alimentarea cu apa. Se recomanda ca acestea sa fie cele existente pe incinta pentru
deservirea statiei, elaborandu-se graficul de demolare astfel ca acestea sa fie demolate cat mai tarziu,
pentru a putea deservi mai mult organizarea de santier.
Documentatia de organizare va trebui sa mai cuprinda:
necesarul de forte de munca
lista de scule, dispozitive, utilajele si mijloacele necesare
sursele de energie pentru acestea (atentie la graficul de desfiintare, astfel ca acestea sa
poata fi folosite, cel putin partial,in timpul lucrarilor de demolare)
grafice de executie a lucrarilor de demolare (care sa tina cont de precizarile anterioare)
masurile specifice de securitatea muncii si protectia contra incendiilor
postul de incendiu, dotat conform normativelor NE 005-97 si NE 007-97.
In afara acestui plan general de organizare, pentru fiecare obiect in parte se va intocmi o schema
de organizare, care va cuprinde cel putin urmatoarele:
prevederea unei delimitari (imprejmuire de lucru) la cca.1.5h (h fiind inaltimea constructiei)
care sa opreasca accesul altor persoane in afara celor angrenate in operatia de demolare
necesarul de forte de munca, de scule si utilaje
graficul de lucru pentru demolarea obiectului respectiv
punctele de racord la sursa de apa si energie
Documentatiile de organizare de santier vor respecta prevederile capitolelor specifice din
normativele NE 005-97 si NE 007-97.

B.3. CONDITII DE RECEPTIE A LUCRARILOR


Lucrarea de dezafectare se considera integral si correct executata daca sunt indeplinite
urmatoarele conditii:
materialele recuperate au fost sortate,curatate,transportate la platforma de depozitare unde
au fost protejate corespunzator.
de pe amplasamentul constructiei au fost indepartate toate materialele si resturile,ramanand
numai pamantul viu,
fundatiile de beton au fost demolate pe toata adancimea(nu se admite lasarea de blocuri de
beton in pamant)
gropile fundatiilor dezafectate(continue sau izolate) au fost umplute cu pamant viu
necontaminat
amplasamentul a fost eliberat de materiale,scule si utilaje folosite in timpul lucrarilor de
demolare;
au fost intocmite piesele scrise necesare pentru atestarea realizarii lucrarilor si recuperarea
materialelor;
dupa realizarea tuturor acestor conditii se intocmeste procesul verbal de receptie al lucrarilor

B.4. MASURI SI REGULI DE PROTECTIA MUNCII


In activitatea de demolare a obiectelor indicate se va tine seama de urmatoarele:
normele republicate de securitatea muncii
normele departamentale specifice
copitolele specifice din normativele NE 005-97 si NE 007-97.
In mod special subliniem necesitatea respectarii urmatoarelor:
a. ingradirea (delimitarea) zonei de lucru, conform prevederilor de la capitolul Organizarea de
santier si fixarea pe toate laturile a unor panouri avertizoare cu text specific de atentionare.
b. scarile de acces si schelele provizorii de lucru trebuie sa fie sigure, comode, prevazute cu
balustrade si bine ancorate; se interzice blocarea acestora,ca si a altor accese, cu materiale din
demolari; nu se depoziteaza materiale pe schele.
c. se vor utiliza numai muncitori cu instructaj corespunzator la zi, cu echipament de protectie
corespunzator (inclusiv casti de protectie,centuri de siguranta).
d. se vor utiliza numai scule,echipamente si utilaje verificate si in perfecta stare de functionare.
e. este interzisa circulatia muncitorilor in zonele cu elemente nesigure,in raza de actiune a
utilajelor, pe gramezile de materiale rezultate din demolari, in bena utilajelor de transport sau a
platformelor cu care se manipuleza aceste materiale (inclusiv molozul rezultat).
f. conducerea lucrarilor de demolare va fi asigurata de o persoana avand calificare
corespunzatoare acestor lucrari, experienta in domeniu si instruita corespunzator.
Pe timpul executiei lucrarilor de demolare vor fi respectate Normele specifice de securitate a
muncii elaborate si editate de Institutul de Cercetari Stiintifice pentru protectia muncii si aprobate de
MMPS (enumerate in Lista legislatiei, reglementarilor, standardelor, normativelor si prescriptiilor
tehnice ce trebuie respectate la realizarea lucrarilor, cuprinsa in capitolul B Elemente generale).

B.5. MASURI DE PREVENIREA SI STNGEREA INCENDIILOR


In activitatea de demolare a obiectelor indicate se va tine seama de urmatoarele:
Ordonanta Guvernului nr.60/1997 privind apararea impotriva incendiilor, aprobata si
modificata prin Legea nr.212/1997.
Normele generale de prevenire si stingere a incendiilor publicate in Monitorul oficial nr.
384/09.10.1998.
Capitolele specifice de protectie impotriva focului din normativele NE 005-97 si NE 007-97.
Lucrarile de demolari prezinta pericol de provocare a incendiilor mai ales atunci cand se demoleaza
lucrari din material combustibil si anume: invelitori bituminoase, sarpante de lemn, tamplaria de lemn,
alte materiale lemnoase. De aceea se considera necesar a se sublinia necesitatea urmatoarelor
lucrari:
a. marcarea cu inscriptii si indicatoare de securitate impotriva incendiilor.
b. stabilirea modului si a planului de depozitare a materialelor cu pericol de incendiu rezultate
din demolari.
c. instruirea corespunzatoare a muncitorilor, inainte de inceperea lucrarilor, privind respectarea
regulilor de paza impotriva incendiilor (interzicerea fumatului in timpul lucrarilor de demontare si
demolare a materialelor combustibile fiind o masura de prima necesitate).
d. pastrarea cailor de acces/evacuare libere pe tot parcursul lucrarilor de demolare (se va evita
cu strictete blocarea acestora cu materiale, utilaje sau mijloace de transport).
e. la intreruperea lucrarilor se va asigura intreruperea surselor de energie electrica si
evacuarea din incinta a materialului combustibil, inlaturand toate sursele de foc.
f. se va asigura marcarea cu indicatoare de securitate executate si montate conform
standardelor STAS 297/1 si 297/2.
g. fiecare santier (in imediata apropiere a platformei de depozitare) trebuie sa fie echipat cu un
post de incendiu care sa cuprinda:
-galeti de tabla vopsite in culoare rosie cu inscriptie galeata de incendiu -buc=2
-lopeti cu coada -buc=2
-topoare tarnacop cu coada -buc=2
-cangi cu coada -buc=2
-rangi de fier -buc=2
-scara imperechere din 3 segmente -buc=1
-lada cu nisip (0.5 mc) -buc=1
-stingatoare portabile P3 -buc=2
Acest post de incendiu poate sa nu mai fie amenajat daca in incinta statiei se gaseste un alt
asemenea post echipat corespunzator si care se pastreaza pe tot timpul lucrarilor de demolare.
Se interzice utilizarea echipamentelor postului de incendiu la alte lucrari.
h. pe timpul lucrarilor de demolare se vor pastra in fuctie (sau se vor amenaja) hidranti
de incendiu care vor fi marcati corespunzator.
i. se vor elabora planuri de interventie in caz de necesitate si se vor instrui si organiza in mod
corespunzator echipele de interventie in conditiile concrete privind apararea impotriva incendiilor.

B.6. LISTA LEGISLATIEI,REGLEMENTARILOR,STANDARDELOR,NORMATIVELOR SI


PRESCRIPTIILOR TEHNICE CE TREBUIERESPECTATE LA REALIZAREA LUCRARILOR
1. Legea nr.10/1995 privind calitatea in constructii.
2. Legea nr.50/1991 completata, privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri
pentru realizarea locuintelor.
3. Regulament privind urmarirea compartarii in exploatare, interventiile in timp si postutilizarea
constructiilor aprobat prin Hotararea nr. 766/21.11.1997 a Guvernului Romaniei.
4. Regulament privind conducerea si asigurarea calitatii in constructii aprobat prin Hotararea
nr.766/21.11.1997 a Guvernului Romaniei.
5. Normativ privind postutilizarea ansamblelor, subansamblelor si a elementelor componente
ale constructiilor, interventii la invelitori si acoperisuri terase si sarpante; indicativ NE 005-
97.
6. Ghid privind postutilizarea ansamblelor, subansamblelor si a elementelor componente ale
constructiilor. Interventii la inchiderile exterioare; indicativ NE 007-97.
7. Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente;
indicativ C.56-85.
8. Normativ pentru proiectarea, executarea,exploatarea, dezafectarea si postutilizarea statiilor
de distributie a carburantilor la autovehicule; indicativ NP 004-03 aprobat cu ordinul
nr.174/15.02.2005.
9. Normativ pentru executarea lucrarilor din beton si beton armat; indicativ NE 012-99.
10. Lista normelor si normativelor in vigoare, publicata in Buletinul Constructiilor nr.6/1998.
11. Colectia STAS cu aplicabilitate la data executiei.
12. Normele specifice de securitate a muncii, aprobate de MMPS, din care enumeram in mod
special urmatoarele:
- Caietul 2: Norme specifice de securitate a muncii pentru sudarea si taierea
metalelor, aprobate de MMPS cu Ordinul nr.8/26.01.1994.
- Caietul 12: Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrul la inaltime,
aprobate de MMPS cu Ordinul nr.235/26.07.1995.
- Caietul 27: Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrari de zidarie, montaj
prefabricate si finisaje in constructii, aprobate de MMPS prin Ordin (fara numar).
- Caietul 42:Norme specifice de securitate a muncii pentru constructii si confectii
metalice, aprobat de MMPS cu Ordinul nr.56/29.01.1997.
2. Ordonanta Guvernului nr.60/1997 privind apararea impotriva incendiilor, aprobata si
modificata prin Legea nr.212/1997.
3. Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor, publicate in Monitorul Oficial
nr.384/09.10.1998.
Actele normative si reglementarile tehnice ce privesc activitatea de protectie antiincendiu,
in vigoare la data executiei.
C.CONDITII SPECIFICE (FISE TEHNOLOGICE)
C.1. DEZECHIPAREA CONSTRUCTIEI
Dezechiparea constructiei se face prin executarea urmatoarelor lucrari,in ordinea specificata :
1.Se demoleaza elementele instalatiilor functionale ale constructiei (instalatii de
iluminat,sanitare,incalzire,etc.) in conformitate cu prevederile de specialitate.
2.Se cerceteaza cu atentie starea tamplariei (eventual dupa inlaturarea tencuielii de pe contur)
pentru a se decide daca acestea pot fi recuperate pentru reutilizare sau nu.
3.Se numeroteaza, in corespondenta,partile mobile (cercevele,ferestre,foi de usi) cu partile
fixe (tocurile de ferestre si usi ) pentru eventuala refolosire.
4.Se demonteaza partile mobile si se pun in lazi in vederea depozitarii pe platforma.
5.Se demonteaza tocurile de usi si de ferestre, prin desfacerea legaturilor la pereti si se
transporta la locul de depozitare.
6.Se demonteza,daca este posibil a fi recuperate,eventualele placaje (de lemn sau ceramice)
si pardoseli.Materialele rezultate se curata,se sorteaza si se evacueaza la platforma,unde se
depoziteaza in lazi sau pachete,dupa caz.

C.2. DESFACEREA INVELITORILOR BITUMINOASE DE PE SARPANTA DE LEMN


1. Operatii preliminare:
1.1. Inaintea inceperii actiunii de desfacere se va controla:
- daca s-a incetat activitatea in interiorul copnstructiei;
- daca s-au suspendat utilitatile care impiedica buna desfasurare a interventiei (de
exemplu: firele de telefon,etc.);
- daca s-a evacuat inventarul din interiorul cladirii.
1.2. Se va demonta tinichigeria (sorturi,jgheaburi, burlane) daca aceasta exista prin
desfacerea din agrafe, carlige sau bratari si segmentarea in lungimi transportabile.Se cauta a se
recupera piesele de tinichigerie care mai pot fi refolosite; daca sunt prea corodate sau prea
deformate, acestea se recupereaza ca fier vechi.
2. Desfacerea straturilor hidroizolante.
2.1. Demontarea invelitorii se face de regula dupa dezechiparea podului.
2.2. Desfacerea se va face, pe cat posibil,intr-un sezon uscat.
2.3. Se va verifica, in prealabil, rezistenta asterealei si a sarpantei la greutatea personalului de
lucru.
2.4. Se taie hidroizolatia in fasii de cca. 1m latime (fasiile sunt paralele cu linia de panta-
perpendicular pe strasina) cu ajutorul unui topor de dimensiuni mici, a cutitului pentru hidroizolatii,
etc.Intrucat sculele pentru taiere se acopera repede cu un strat de bitum, acestea se curata periodic
cu un diluant (benzina).
2.5. Fasiile de hidroizolatie se desfac incepand de la coama, prin tragerea si rularea lor
(eventual folosind si o ranga usoara).
2.6. Balotii se coboara de pe acoperis cu macaraua sau alt mijloc corespunzator; se interzice
aglomerarea acestora pe acoperis.
2.7. Materialele se evacueaza rapid din incinta.
2.8. Materialele utilizate la aceste lucrari sunt combustibile; in consecinta se vor respecta cu
deosebita atentie toate normele de paza contra incendiilor, fumatul si utilizarea flacarii libere in
timpul lucrarilor sunt cu desavarsire interzise.
2.9. La efectuarea lucrarilor de desfacere se va avea in vedere respectarea normelor de
tehnica securitatii si protectia muncii,evitarea oricaror accidente; muncitorii
trebuie asigurati cu centuri de siguranta si casca de protectie.

C3. DEASFACEREA INVELITORILOR BITUMINOASE DE PE TERASA (PE SUPORT RIGID)


1. Operatii preliminare:
1.1 .Inaintea inceperii actiunii de desfacere se va controla daca s-au suspendat utilitatile
care impiedica buna desfasurare a interventiei (de exemplu: firele electrice, firele de
telefon, etc.);
1.2 Se va demonta tinichigeria (sorturi, jgheaburi, burlane) daca aceasta exista -
prin desfacerea din agrafe, carlige sau bratari si segmentarea in lungimi transportabile.
Se vor recupera piesele de tinchigerie care mai pot fi refolosite; daca sunt prea corodate
sau prea deformate,acestea se recupereaza ca fier vechi.
2. Desfacerea straturilor hidroizolatoare se va face pe cat posibil intr-un sezon uscat.
In prealabil se curata suprafata de materialul de lestare (nisip, pietris, etc.).
3. Se taie hidroizolatia in fasii de cca. 1m latime cu ajutorul unui topor de dimensiuni
mici. Fasiile vor fi paralele cu linia de panta, perpendiculare pe streasina. Intrucat sculele
pentru taiere se acopera repede cu un strat de bitum, acestea se curata periodic cu un
diluant (benzina).
4. Fasiile de hidroizolatie se desfac incepand de la coama, prin tragere si fortarea cu o
ranga. In cazuri foarte limitate, se poate utiliza flacara pentru topirea stratului suport (nu
se recomanda).
5. Fasiile desfacute se ruleaza in baloti, care se coboara de pe terasa cu macaraua
(se interzice aglomerarea acestora pe acoperis).
6. Materialele se evacueaza rapid la depozitul de deseuri.
7. Materialele utilizate la aceste lucrari sunt combustibile; in consecinta se vor
recpecta cu deosebita atentie toate normele de paza contra incendiilor.
8. La efectuarea lucrarilor de desfacere se va avea in vedere respectarea normelor de tehnica
securatatii si protectia muncii, pentru evitarea oricaror accidente. Muncitorii trebuie asigurati cu
centuri de siguranta si casca de protectie.

C.4. DESFACEREA INVELITORILOR DIN FOI DE TABLA PLANA


1.Operatii preliminare:
1.1.Iaintea inceperii actiunii de desfacere se va controla:
-daca s-a incetat activitatea in interiorul constructiei;
-daca s-au suspendat utilitatile care impiedica buna desfasurare a interventiei (de
exemplu: firele electrice, firele de telefon,etc.);
-daca s-a evacuat inventarul din interiorul cladirii.
1.2.Se va demonta tinichigeria (sorturi, jgheaburi,burlane) daca aceasta exista prin
desfacerea din agrafe, carlige sau bratari si segmentarea lor in lungimi transportabile.Se cauta a
se recupera piesele de tinichigerie care pot fi refolosite; daca sunt prea corodate sau
deformate,acestea se recupereaza ca fier vechi.
2.Desfacerea invelitorii din foi de tabla:
2.1.Desfacerea invelitorii se face dupa dezechiparea podului.
2.2.Desfacerea se face,pe cat posibil, intr-un sezon uscat.
2.3.Se va verifica, in prealabil, rezistenta asterealei si a sarpantei la greutatea personalului de
lucru.
2.4.Imbinarea foilor de tabla poate fi executata in falt simplu si falt dublu.
2.5.Acestea la randul lor sunt culcate sau in picioare (verticale).Falturile perpendiculare pe
panta sau cele din dolii sunt culcate, pentru a permite scurgerea apelor.
2.6.Invelitoarea din tabla se fixeaza pe astereala cu agrafe (copci).Acestea sunt
confectionate din straifuri inguste de tabla.
2.7.Demontarea invelitorii de tabla se incepe cu elementele care ies din planul
invelitorii (calcane, atice, cosuri de fum, lucarne, etc.)
2.8.Desfacerea racordarii invelitorii la aceste elemente se face prin scoaterea cuielor
sau picioarelor care au fixat tabla in rosturilor zidariei de caramida sau a sorturilor din
platbanda existente.
2.9.Demolarea invelitorii de tabla se face prin desfacerea falturilor verticale (in picioare).
2.10.Dupa ce acest falt a fost desfacut,se trece la desfacerea randului de foi de tabla
(legate prin falturi culcate).
2.11.Tabla se ridica de pe astereala prin scoaterea cuielor cu care au fost fixate copcile.
2.12.Tabla se baloteza,se roleaza sau se stivuieste si se coboara la sol cu mijloace de
coborare adecvate.
2.13.Daca tabla este corodata, fara posibilitatea de reutilizare, acesta se poate desface
prin taierea falturilor cu foarfeca de tinichigerie.
2.14.Materialele se evacueaza rapid din incinta.
2.15.Deoarece lucrarile se executa pe un suport combustibil (astereala), se vor respecta cu
desebita atentie toate normele de paza contra incendiilor,fumatul si utilizarea
flacarii libere in timpul lucrarilor sunt cu desavarsire interzise.
2.16.La efectuarea lucrarilor de desfacere se va avea in vedere respectarea normelor de
tehnica securitatii si protectia muncii, pentru evitarea oricaror accidente; muncitorii trebuie asigurati
cu centuri de siguranta si casca de protectie.

C.5. DESFACEREA INVELITORILOR DIN TABLA ONDULATA SAU CUTATA


1. Este prudent ca desfacerea panourilor sa se faca de pe podine de dulapi cu latimea
de 50-60cm, bine ancorate si prevazute cu sipci transversale batute in cuie pentru a impiedica
alunecarea.
2. Tot pe podine trebuie sa fie depozitate si foile rezultate din desfacere.
3. Muncitorii vor fi ancorati cu centuri de siguranta.
4. Demontarea se incepe de la coama spre streasina si de la marginea vantului dominant.
5. Coama, realizata din tabla plana, se desface din agrafele din platbanda si apoi se
segmenteza, se baloteaza si se transporta la platforma de materiale.
6. Demontarea foilor de tabla se face prin inlaturarea mai intai a elementelor de
coasere a foilor intre ele.
7. Se scot apoi agrafele sau tijele de fixare prin demontare cu cheia sau taierea lor.
8. Dupa desfacerea de pe reazeme,foile de tabla se sorteaza, se baloteza si se transporta la
platforma de materiale sau depozitul de deseuri (dupa cum este cazul).
9. Daca exista termoizolatie,aceasta se scoate (de sus,de pe aceleasi podini), se
baloteaza si se evacueaza.
10.Suportul termoizolatie se desface functie de alcatuirea sa,astfel:
-daca este alcatuit din scanduri sau PAL, se imping (prin lovire) de sus in jos,
de pe aceleasi podini;
-daca este alcatuit din panouri de tabla ondulata/cutata, aceasta se demonteaza din interior,
de pe schele mobile, urmarind operatiile anterioare.Atentie: in acest ultim caz exista posibilitatea ca
si suportul termoizolatiei sa fie montat tot la partea superioara a panelor; daca aceasta este situatia
de fapt, demontarea sa se face tot de sus, de pe podinile de lemn.
11.Se strang si se transporta toate materialele rezultate; cele recuperabile se transporta la
platforma de materiale, celelalte resturi la depozitul de deseuri.
C.6. DESFACEREA SARPANTELOR PE FERME METALICE
1. Prezenta fisa tehnica se refera la sarpantele metalice realizate atat din ferme cat si din grinzi
cu inima plina.
2. Sarpantele se demonteaza dupa desfacerea invelitorii, accesoriilor si luminatoarelor, conform
fiselor specifice.
3. Lucrarile incep numai dupa ce s-a constat ca in spatiul de sub sarpanta nu exista nici o
persoana.
4. Daca invelitoarea a avut suport de lemn - astereala aceasta se demonteza scandura cu
scandura, cu ajutorul teslei, al ciocanului si/sau al unei rangi mici. Demontarea incepe de la
coama, dupa ce s-a verificat daca astereala rezista la incarcarea cu personalul de lucru.
Daca nu exista contravantuiri longitudinale, pana de la coama se demonteza ulterior, luandu-
se masuri pentru a impiedica rasturnarea fermelor. Scandurile desfacute se coboara, una
cate una la sol.
5. Demontarea fermelor metalice incepe prin desfacerea sau taierea prinderilor de elementele
de rezistenta verticale.
6. Fermele se vor ridica de pe pozitie intregi; legarea lor la macara se face astfel ca sa nu se
rastoarne. Ferma se ridica dupa desfacerea ei din contravantuire, avand grija ca fermele
ramase sa fie asigurate impotriva rasturnarii.
7. In caz ca nu mai pot fi refolosite ca atare, fermele coborate la sol se vor debita (daca este
necesar) in tronsoane transportabile.
8. Dupa o sortare prealabila, vor fi transportate la platforma de materiale.
9. La efectuarea lucrarilor se vor respecta normele de tehnica securitatii muncii, in special cele
care impiedica posibilitatea caderii de la inaltime. Muncitorii vor fi asigurati cu centuri de
siguranta si vor fi echipati cu casti de protectie.

C.7. DEMOLAREA PLANSEELOR DIN BETON ARMAT MONOLIT


1. Lucrarile de demolare a planseelor se incep dupa ce au fost evacuate toate resturile
ramase de la invelitoare.
2. Inainte de inceperea lucrarilor se va controla:
-daca s-a incetat activitatea in interiorul constructiei;
-daca s-a evacuat inventarul (inclusiv cel tehnologic) din interiorul cladirii.
3. Operatiunea incepe prin demolarea placilor, care se poate face:
-la pozitie sau prin decupare, coborare si fragmentare la sol.
4. Demolarea placilor la pozitie se poate face manual sau mecanic, functie de volumul lucrarilor si
inzestrarea tehnica.
5. Demolarea manuala a placilor la pozitie se face utilizand ciocane pneumatice de demolat
(sau altele similare).Demolarea incepe de la centrul placii, prin retragerea simetrica spre
reazeme. Betonul se fragmenteaza astfel ca el sa cada printre ochiurile plasei de armatura.
Atentie: in caz ca exista placi scoase in consola peste 30-40 cm, demolarea incepe cu
aceasta, operatiunea se incepe de la varful consolei, dupa ce aceasta consola a fost sprijinita
cu popi la cca. 50cm (distanta unul de altul).
Demolarea placilor se face pana la fata grinzilor/centurilor. Dupa aceasta se decupeaza
plasele de armatura pana la acelasi nivel.
6. Demolarea mecanica a placilor la pozitie se face cu ajutorul unei macarale dotate cu mai
(cu o bila grea). Se loveste repetat placa, incepand de la mijlocul deschiderii spre reazeme,
pana se sfarama betonul care se scurge prin reteaua de armaturi.
Nota: in timpul operatiei nu vor exista oameni pe placa supusa demolarii sau in zona de
actiune a maiului. Dupa fragmentarea betonului, se taie plansa de armatura.Demolarea pacilor
prin decupare si fragmentare la sol se face atunci cand exista o masina de taiat beton cu disc
diamantat capabila sa sectioneze placa pe intreaga grosime.
Operatia se face taind placa pe conturul de rezemare, lasand la colturi nedecupati cca.40cm.
Apoi se demoleaza aceste margini cu ciocanul de demolat si se taie, cu atentie,zonele
respective. In timpul acestor operatii, operatorii vor sta in afara conturului de rezemare al
placii. Dupa caderea placii la sol, se face fragmentarea acestora la dimensiuni convenabile cu
ciocanul pneumatic de demolat.
7. Demolarea grinzilor se face dupa dezafectarea placilor adiacente; sunt posibile doua
moduri de operare:
8.a. Atunci cand grinda reazema pe pereti: se degajeaza reazemele grinzilor, taind toate
legaturile cu peretii. Apoi grinda se coboara la sol cu macaraua si aici se face fragmentarea ei.
8.b. Atunci cand grinda reazema pe alta grinda: se sustine grinda cu macaraua, se sectioneaza
grinda la fata reazemului (cu ciocanul pneumatic de demolat) si se taie armaturile de legatura.
Apoi grinda se coboara la sol unde se face fragmentarea ei.
9.Materialul rezultat se transporta la depozitul de deseuri.
10. La efectuarea operatiilor se vor respecta regulile de tehnica securitatii muncii. Muncitorii nu
vor sta pe elementele supuse demolarii si vor fi asigurati cu centuri de siguranta si celalalt
echipament de protectie necesar.

C.8. DEMOLAREA ZIDARIEI LA CLADIRI PARTER


1. Demolarea zidariei portante la cladirile parter se face numai dupa ce se va controla:
-daca s-au demolat in intregime elementele superioare (planseul si sarpanta);
-daca s-au suspendat utilitatile care impiedica buna desfasurarea a interventiei;
-daca s-a evacuat inventarul mobil si personalul din interiorul cladirii.
2. Demolarea se poate face in doua varianate:
-prin demolare manuala la pozitie, bucata cu bucata;
-prin demolare globala (impingerea peretilor pana la rasturnare si continuarea demolarii lor
la sol bucata cu bucata).
A. Demolarea manuala la pozitie inseamna demolarea peretilor de sus in jos,( la inceput de
pe niste schele mobile). Comporta urmatoarele operatii de executat:
3. Daca exista o centura de beton armat monolit la partea superioara a peretilor,
aceasta se sparge cu ajutorul ciocanului pneumatic de demolat (eventual se poate sectiona
centura in fragmente de cca.1.50m lungime, se taie armatura cu flacara oxiacetilenica, cu o
masina electrica portabila cu disc sau manual, se disloca bucatile cu macaraua si se
continua fragmentarea blocurilor jos pana la fractionarea necesara).
4. Se disloca piesele de zidarie pe randuri succesive, bucata cu bucata cu ajutor unui ciocan
sau cu un ciocan pneumatic de daltuit.
5.La intalnirea unei piese de beton inglobata in zidarie (buiandrug sau sambure) acestea se
degajeaza lateral de zidarie si apoi se procedeaza ca la punctul 3.
6. Se continua demolarea pana la nivelul fundatiilor.
7. Pe masura executarii demolarii, piesele de zidarie recuperabile se curata, se separa de
masa de moloz nerefolosibil si se sorteaza.
8. Piesele recuperate se transporta la platforma de depozitare, iar molozul la depozitul de
deseuri.
B. Demolarea globala consta in rasturnarea prin impingere a peretilor si continuarea
demolarii, bucata cu bucata, la sol. Comporta urmatoarele operatii (numerotarea fiind in
continuarea punctului 2 anterior):
3. Daca exista o centura de beton armat, aceasta se segmenteaza (se intrerupe pe cca.50
cm) la colturi si intersectiile cu alti pereti; armatura se taie ca la punctul A3.
4. Daca exista samburi, acestia se sparg la baza, imediat peste fundatii pe cca.30 cm, iar
armatura se taie (ca la punctulA3).
5.Se fragmenteaza zidaria pe verticala, la colturi si la intersectii, prin slituri realizate cu masini
de taiat si perforat sau cu ciocane pneumatice de demolat.
6. Se imping peretii, pana la rasturnare cu lama unui buldozer sau bratul unui excavator.
NOTA: utilajul nu va calca cu rotile (sau senilele) peste peretii rasturnati, deoarece se distrug
piesele propuse spre recuperare.
7. Se disloca zidaria prabusita piesa cu piesa cu unelte manuale sau cu ciocanul pneumatic
de daltuit. Pe masura executarii demolarii, piesele de zidarie recuperabile se curata, se separa
de masa de moloz nerefolosibil si se sorteaza. Piesele de beton inglobate se fragmenteaza
pana la dimensiunile necesare.
8. Piesele recuperate se transporta la platforma de depozitare, iar molozul la depozitul de
deseuri.
Punctele enumerate in continuare sunt valabile ambelor variante.
9.La efectuarea lucrarilor de demolare se va avea in vedere respectarea normelor de tehnica
securitatii muncii.La varianta A se vor lua masuri pentru evitarea caderii muncitorilor de pe
schele sau de pe zidurile in curs de demolare(acest mod de lucru trebuie interzis cu
desavarsire).In varianta B se vor avea in vedere ca sub zidurile prabusite se pot forma
caverne in care se pot accidenta muncitorii ce demoleaza zidurile cazute.In ambele cazuri se
va da cea mai mare atentie masurilor care sa impiedice prinderea muncitorilor sub piese ce se
manipuleaza sau sunt impinse
10.Deoarece la acest tip de lucrari se pot degaja mari cantitati de praf ,se recomanda a exista
posibilitatea stropirii cu apa a locului de munca in caz de necessitate,atat pentru protejarea
muncitorilor cat si a mediului inconjurator.
11.Se vor respecta normele de paza contra incendiilor,se va evita blocarea cailor de acces cu
materiale dislocate.

C9. DEMOLAREA INCHIDERILOR DIN TABLA CUTATA CU SAU FARA IZOLATIE TERMICA

1.La demontarea peretilor din panouri din tabla cutata trebuie sa se tina seama atat de
alcatuirea acestora (cu sau fara izolatie termica) cat si de sistemul de fixare a panourilor pe
rigle (cu bolturi impuscate, suruburi autofiletante sau normale).
2.Demontarea panourilor din tabla cutata incepe de la cornisa spre soclu.
3.Toate operatiile de demontare se fac de pe schele corespunzatoare si cu scule adecvate.
4.Mai intai se desface, daca exista, sortul din tabla zincata pentru a permite demontarea
profilului de inchidere superioara a parcurilor.
5.Inainte de demontarea panourilor de pe suport se desfac suruburile care imbina (fixeaza) pe
verticala panourile alaturate.
6.In cazul in care, pe orizontala, fixarea panourilor pe rigla s-a realizat cu suruburi, acestea se
desfac cu atentie, panoul fiind sustinut pana la completa desfacere de muncitorii care participa
la operatie.
7.In cazul in care aceasta fixare s-a facut cu bolturi, demontarea se face prin taierea acestora.
8.Panourile de tabla cutata se baloteza in numar corespunzator, se coboara la sol si se
transporta (daca e cazul) la platforma de depozitare.
9.In caz ca exista izolatie termica, aceasta se aplica pe partea interioara a peretilor de tabla si
poate fi realizata din:
-placi din vata minerala autoportanta vopsite sau stropite;
-placi din vata minerala;
-saltele din vata minerala cusute pe plasa de sarma zincata.
10.Demontarea placilor termoizolatoare se face prin desfacerea lor din suport sau
inlaturarea profilelor de prindere.
11.Materialul se scoate bucata cu bucata, se baloteaza, se coboara la sol si apoi se
evacueaza.
12.Pentru protejarea izolatiei termice din saltele de vata minerala, uneori se realizeza
un al doilea perete din panouri de tabla. Demontarea acestuia se face conform paragrafelor
precedate.In alte cazuri se utilizeaza un placaj (PFL etc.) care se desface dupa caz.

S-ar putea să vă placă și