Sunteți pe pagina 1din 4

Diene

Alcooli
Fenoli
Derivati halogenati
Reactia de esterificae
Reactia de oxidare

1. Alegeti afirmatia adevarata E) 0,007


A) reactia de esterificare a alcoolilor este 7. Se pot oxida prin reactii de virare a
reversibila culorii, cu exceptia:
B) fenoxidul de sodiu poate reactiona cu A) acetilena
dioxidul de carbon B) formaldehida
C) alcoolii se pot oxida energic si in C) acoolul benzilic
prezenta cuprului D) benzen
D) derivatii halogenati cu reactivitate E) crezol
scazuta nu pot reactiona cu magneziu 8. Se pot oxida, cu exceptia:
E) reactia fenolilor cu clorura feroasa este A) timol
o reactia de culoare B) antracen
2. Se va alchila cel mai usor: C) fenol
A) hidrochinona D) mentol
B) pirogalolul E) benzaldehida
C) orcina 9. O proba cu masa de 60,6 g dintr-un
D) primele doua amestec de metanol si etanol in raport
E) ultimele doua molar 2:3 este oxidata cantitativ cu o
3. O solutie acida de permanganat de potasiu solutie acida de permanganat de potasiu
nu este decolorata de urmatorul amestec: 1M. Volumul solutiei de permanganat
A) metan + etanol necesar este:
B) toluen + acetona A) 1,44 L
C) benzen + izopropanol B) 1,2 L
D) acetilena + formaldehida C) 1,8 L
E) naftalina + 2,3-dimetil2-butena D) 2,04 L
4. Obtinerea butadienei din alcool etilic are E) nicio varianta
loc in urmatoarele conditii: 10. Ca agent de oxidare pt oxidarea aldozelor
A) Ag, 250oC la acizi aldonici folosim:
B) Cu, 200-300oC A) permanganat de potasiu in mediu acid
C) ZnO, 400oC B) permanganat de potasiu in mediu
D) Cr2O3, 500oC neutru
E) Pt, 1000oC C) bicromat de potasiu in mediu acid
5. Obtinerea butadienei din butan are loc in D) saruri complexe metalice
urmatoarele conditii: E) oxigen molecular si catalizatori
A) Ag, 250oC 11. polimerul care prin oxidare cu bicromat
B) Cu, 200-300oC de potasiu in mediu acid da numai acid
C) ZnO, 400oC succinic este:
D) Cr2O3, 500oC A) caucuc natural
E) Pt, 1000oC B) cloropren
6. Cati moli de butadiena ar fi oxidati de 10g C) gutaperca
solutie acid sufluric, 98%, daca la final D) copolimer butadien-izoprenic
vasul este complet decolorat? E) polibutadiena
A) 0,15 12. Alegeti afirmatia adevarata:
B) 0,015 A) cauciul natural reprezinta polimerul
C) 0,3 corespunzatorul izoprenului in forma
D) 0,03 cis
B) atat gutaperca, cat si ebonita sunt substanta E este:
lipsite de proprietati elastice A) benzaldehida
C) cauciucul butadien-stirenic se mai B) acidul benozic
numeste si polistiren si este un izolator C) alcool benzilic
termic ultilizat frecvent D) 2,3,4-triclorofenol
D) vulcanizarea confera posibilitatea de a E) compusul E nu se obtine deoarece D
imbunatati calitatile unor polimeri ( ex prezinta reactivitate scazuta
polibutadiena, poliacrilonitril, 17. Un coplimer obtinut din doi monomeri in
polistiren) prin formarea puntilor de raport 1:1 formeaza prin oxidare energica
sulf acid 3metil-6-ceto-heptanoic. Cei doi
E) expus mult timp la aer, cacuciucul isi monomeri sunt:
pierde devine mai putin elastic, si mult A) butadiena si etena
mai rigid, crescandu-i rezistenta B) butadiena si propena
13. Oxidarea propenei cu oxigen molecular va C) izopren si propena
avea loc: D) butadiena si butena
A) in prezenta unui agent oxidant, E) izopren si butena
observandu-se decolorarea 18. Numarul de diene izomere care formeaza
B) in prezenta unui agent oxidant, prin oxidare cu bucromat de potasiu si
observandu-se depunerea unui acid sufluric, acid acetic, propanoic si
precipitat piruvic este:
C) in prezenta unui agent oxidant, A) 1
observandu-se formarea de culoare B) 2
verde C) 3
D) in prezenta unui oxid metalic, la D) 4
temperaturi mari E) 8
E) niciun raspuns corect 19. prin clorurarea propenei la temperaturi
14. Acrilonitrilul poate fi obtinut din foarte mari, iar ulterior supunere la
urmatoarele, cu exceptia: hidroliza, obtinem:
A) etina + HCN A) un alcool secundar
B) propena supusa amonoxidarii B) un alcool primar
C) cloroetena si o cianura metalica C) un diol
D) deschidratarea acrilamidei D) o aldehida
E) toate ariantele sunt corecte E) un acid
15. Este gresita afirmatia: 20. Supunem clorura de etil reactiilor cu :
A) putem folosi ca solutie dezinfectanta 1. cianura de sodiu
creolina sau izopropanolul 2. amoniac
B) teflonul se mai numeste si 3. acetilura de sodiu
tetrafluoroetena 4. etoxid de sodiu; afirmatiile
C) putem folosi ca anestezice clorura de adevarate fiind:
metil, clorura de etil, sau clorura de A) reactiile sunt de aditie, exceptand cea
metin cu amoniacul
D) colesterolul este un alcool B) niciunul din compusii rezultati nu
E) compusii de forma ArOFeCl2 sunt poate hidroliza
colorati C) in toate reactiile de mai sus se
16. Urmarind succesiunea de reactii, formeaza legaturi C-C
D) toate reactiile vor mari catena 2. orto si para
E) unul din compusii rezultati se poate 3. para
obtine dintr-un alcool, printr-o singura 4. meta
reactie 28. putem obtine din derivati halogenati:
21. 5,5-dicloro-2-hexanona formeaza prin 1. cetone
hidroliza un compus ce ar putea rezulta si 2. eteri
din oxidarea, ca unic produs, al: 3. amine
A) 1,2-dimetilciclobutan 4. anhidride
B) 1,2-dimetilciclobutena 29. Deoarece au caracter acid, putem obtine
C) 2,3-dimetilciclobutena din fenoli:
D) ciclobutena 1. acetliena
E) 1,3-dimetilciclopropena 2. apa
22. molecula de DDT contine: 3. 3-clorpropina
A) 3 atomi de clor 4. dioxid de carbon
B) 1 atom de carbon tertiar 30. Un amestec de clorura de propionil si
C) 3 nuclee benzenice clorura de metil este trecut printr-o solutie
D) 3 atomi de brom de acid clorhidric. In vas se gasesc, la
E) niciun raspuns corect final:
23. Aranjati in ordinea crescatoare a 1. un acid
reactivitatii urmatorii 2. un alcool
compusi:clorciclopentan(1), clorura de 3. un derivat halogenat
vinil(2), bromura de alil(3), iodura de 4. 2 acizi
alil(4), clorura de alil(5) 31. Fenolul poate reactiona cu:
A) 2,1,5,3,4 1. anhidrida succinica
B) 1,2,5,3,4 2. clorbenzen
C) 4,3,1,2,5 3. clorura de metil
D) 2,1,4,3,5 4. bicarbonat
E) 3,5,4,1,2 32. Se pot oxida in prezenta unor catalizatori:
24. La hidroliza completa a 0,1 moli compus 1. alcanii
halogenat se consuma 100 ml sol NaOH 2 2. alchenele
M. Compusul este: 3. arenele
A) 1,1-dicloroetena 4. aldehidele
B) freon 33. Alegeti afirmatiile adevarate:
C) 1,2,3-tricloropropan 1. antracenul se oxideaza mai usor
D) clorura de benziliden decat benzenul
E) p-clorbenzen 2. brombenzenul este mai reactiv
25. Pot forma eteri printr-o singura reactie, decat clorbenzenul
cu exceptia: 3. clorura de benzil poate hidroliza
A) clorura de metil 4. transformarea etanol acid
B) etanol acetic poate avea loc doar in
C) metoxid de sodiu prezenta permanganatului de
D) fenol potasiu
E) toti pot forma 34. Putem oxida compusul rezultat din:
26. Din oxidarea etanolului in prezenta 1. hidroliza 2,2diclopropanol
bicromatului de potasiu se poate obtine: 2. aditia HCl (mol la mol) la
1. dioxid de carbon acetilena
2. acid etanoic 3. oxidarea blanda a etenei
3. dietileter 4. aditia propenei la benzen
4. acetaldehida 35. Pot genera acizi, in urma unei singure
27. Prin clorurarea triclorofenilmetanului, se reactii:
vor ocupa pozitiile: 1. dicloroetan
1. orto 2. cloroform
3. clorura de metil 4. crezoli
4. etanol 39. Se formeaza legaturi C-O in reactiile
36. Nu se pot vulcaniza: etanolului cu:
1. policlorura de vinil 1. acid benzoic
2. neoprenul 2. clorura de propionil
3. polipropena 3. anhidrida acetica
4. polibutadiena 4. benzoat de potasiu
37. Anisolul si alcoolul benzilic se deosebesc 40. Esterii
prin 1. sunt izomeri de functiune cu acizii
1. formula structurala carboxilic
2. numarul de atomi de carbon nulari 2. au puncte de fierbere mai ridicat
3. reactia cu sodiu decat acizii din care provin
4. formula moleculara 3. hidrolizeaza in mediu acid sau
38. Dau coloratie violet cu clorura de fier: bazic
1. fenol 4. formeaza intre ei legaturi de
2. hidrochinona hidrogen
3. alfa-naftol