Sunteți pe pagina 1din 12

modele de contracte (engl + fr) 12/8/06 2:02 PM Page 54

2 CONTRACT-TIP
CONTRACT-TIP
Vånzare interna]ional` de m`rfuri
|ntre subscrisele:
Societatea _____________ [forma juridic`], cu un capital de
__________ euro, avånd sediul social la ___________, \nregistrat` la
Registrul Comer]ului cu num`rul __________, reprezentat` de
_____________ [nume [i calitate], numit` \n continuare „Cump`r`torul“,
pe de o parte,
[i
Societatea _____________ [forma juridic`], cu un capital de ________
euro, avånd sediul social la ____________, \nregistrat` la Registrul
Comer]ului cu num`rul __________, reprezentat` de _____________
[nume [i calitate], numit` \n continuare „Vånz`torul“, pe de alt` parte,
se convine asupra urm`toarelor:
Articolul 1 – Obiectul
Vånz`torul vinde Cump`r`torului, \n condi]iile prev`zute mai jos,
urm`toarele m`rfuri: ___________, denumite \n continuare Produsul.
Articolul 2 – Declara]ia de verificare
Produsul va fi controlat pe baza sistemelor NQA. Dintr-un lot de 1000
de unit`]i vor fi examinate 32. Va fi acceptat un lot de 32 de unit`]i cu un
singur defect; un lot cu patru defecte va fi respins. Un lot cu dou` sau trei
defecte va fi reexaminat.
Articolul 3 – Prezentarea, ambalarea, marcarea
Fiecare produs trebuie s` poarte o etichet`; fiecare produs trebuie
introdus \ntr-o pung` de plastic de ______ [dimensiune], cu un carton de
________ [dimensiune] \n centru. Punga trebuie \nchis`, cu un carton
imprimat \n interior. Produsele trebuie a[ezate \n cutii de carton etan[e. Se
alc`tuiesc pale]i cu ___ [num`r] cutii, se ambaleaz` pentru a rezista la
transport maritim. Marcarea se face pe cele patru p`r]i, indicåndu-se
numele societ`]ii, num`rul paletului [i recomandarea „FOLOSIREA
CÅRLIGELOR INTERZIS~“.
Articolul 4 – Documentele de expedi]ie
Lista:

54
modele de contracte (engl + fr) 12/8/06 2:02 PM Page 55

● factur`;

CONTRACT-TIP
● set complet de conosamente negociabile purtånd men]iunea
„\nc`rcat [i/sau primit la bord“ („on board“) f`r` rezerve, chirie /
\nc`rc`tur` pl`tit` (scrisoare de garan]ie pentru exemplarele lips`)
sau delivery order \ntocmit de transportatorul maritim;
● poli]`, declara]ie semnat` de banc` sau certificat de asigurare cu
men]iunile „prim` pl`tit`“ [i „subscrie la condi]iile comerciale \n
vigoare“, sau scrisoare de garan]ie;
● certificat de origine sau de circula]ie, sau scrisoare de garan]ie care
\l \nlocuie[te provizoriu;
● toate certificatele sau documentele devenite obligatorii potrivit dis-
pozi]iilor acordurilor interna]ionale care se aplic` tranzac]iilor cu
produse, acorduri dintre ]ara de origine [i ]ara de destina]ie.

N.B.: Cump`r`torul poate solicita ca toate scrisorile de garan]ie s` fie


bancare.
Articolul 5 – Livrarea
Livrarea se va realiza prin predarea direct` a m`rfurilor cump`r`toru-
lui, \ntr-un interval maxim definit \n continuare, \ncepånd cu data
accept`rii comenzii de c`tre Vånz`tor.
Livrarea se va efectua la urm`toarele termene:
Par avion: termene maxime de ____ s`pt`måni / luni ajuns la ___
[destina]ia]
Pe cale maritim`: termene maxime de ___ s`pt`måni / luni ajuns la
___ [destina]ia]
La recep]ie, Cump`r`torul va trebui s` verifice starea m`rfurilor [i, \n
cel mult trei zile de la recep]ie, s` fac` \n scris eventualele reclama]ii de
neconformitate sau de vicii aparente.
Articolul 6 – Pre]ul
________ US $ / euro per ____ [unitate / tonaj]

Articolul 7 – Asigurarea
|n sarcina Vånz`torului.

55
modele de contracte (engl + fr) 12/8/06 2:02 PM Page 56

Articolul 8 – Returnarea m`rfurilor


CONTRACT-TIP

Returnarea m`rfurilor, \n caz de neconformitate sau de vicii aparente,


nu se va putea realiza decåt cu acordul scris al Cump`r`torului [i al
Vånz`torului, \n niciun caz mai tårziu de trei zile de la recep]ie.
|n caz de returnare, preluarea m`rfurilor de c`tre Vånz`tor va atrage
automat crearea unui credit \n beneficiul Cump`r`torului.
Odat` viciile aparente sau neconformitatea stabilite, Cump`r`torul va
putea fie s` primeasc` banii \napoi, fie s` ob]in` \nlocuirea m`rfurilor.
Articolul 9 – Clauza de transfer rezervat de proprietate
|n caz de neplat` de c`tre Cump`r`tor a m`rfurilor conforme cu
condi]iile vånz`rii, Vånz`torul \l poate soma s` efectueze plata \n 48
(patruzeci [i opt) de ore.
Dac` plata nu se realizeaz` la acest termen, Vånz`torul poate dispune
liber de m`rfuri [i, declarånd Cump`r`torul \n culp`, poate solicita s` fie
stabilite pe cale de arbitraj condi]iile de reziliere a contractului, din vina
Cump`r`torului (cu diferen]` de curs valutar, eventual penalit`]i [i
dobånzi \n sarcina acestuia).
Articolul 10 – Plata
Prin scrisoare de credit irevocabil`, la vedere.
Articolul 11 – Garan]ia
Bunurile våndute sunt garantate \mpotriva viciilor ascunse [i aparente
timp de trei zile \ncepånd cu data livr`rii.
Vånz`torul se angajeaz` s` \nlocuiasc` gratuit produsele improprii
consumului.
Articolul 12 – For]a major`
|n cazul perim`rii, invocarea cazului de for]` major` trebuie s` se fac`
la cel tårziu opt zile de la \mbarcare. |n cazul \n care \mbarcarea este
\mpiedicat` sau \ntårziat` de evenimente imprevizibile [i de nedep`[it,
rezultånd din interdic]ia de export, incendiu, grev`, lock-out, revolt` po-
pular` sau alte cazuri de for]` major`, perioada de \mbarcare se pre-
lunge[te cu o lun`.
Dac` perioada de \mbarcare dep`[e[te o lun`, Cump`r`torul are
urm`toarele op]iuni:
● s` anuleze contractul pentru toat` cantitatea ne\mbarcat`;
sau
● s` accepte executarea contractului prin \mbarcare, de \ndat` ce cauza

56
modele de contracte (engl + fr) 12/8/06 2:02 PM Page 57

ini]ial` de \mpiedicare sau de \ntårziere a disp`rut, cel tårziu dup`

CONTRACT-TIP
cinci luni de la data expir`rii primei luni de prelungire. Dup`
\mplinirea acestui termen, contractul este reziliat \n mod justificat pen-
tru orice cantitate ne\mbarcat`.
Aceast` op]iune trebuie declarat` \n scris de c`tre Cump`r`tor
Vånz`torului, de \ndat` ce acesta din urm` anun]` incapacitatea de
\mbarcare, \n perioada de prelungire, cel mai tårziu la [apte zile dup`
terminarea lunii care succede perioada stipulat` de contract.
Contractul este nul dac` Cump`r`torul nu declar` respectiva op]iune \n
condi]iile prev`zute mai sus. |n toate cazurile, Vånz`torul are obliga]ia s`
anun]e imediat Cump`r`torul [i s`-i pun` la dispozi]ie elemente de prob`.
Articolul 13 – Clauza rezolutorie
|n caz de neexecutare de c`tre una din p`r]i a obliga]iilor prev`zute
la articolele de mai sus, dac` creditorul obliga]iilor neexecutate solicit`,
contractul va fi reziliat de drept, f`r` a aduce prejudicii dreptului la
desp`gubirile ce ar putea fi pretinse p`r]ii responsabile de neexecutare.
Rezolu]ia \[i va produce efectele dup` 30 (treizeci) de zile de la
soma]ia r`mas` f`r` rezultat.
Articolul 14 – Clauza compromisorie
Prin conven]ie expres`, orice litigiu legat de prezentul contract, ce
poate interveni \ntre Vånz`tor [i Cump`r`tor, din orice cauz`, va fi rezol-
vat prin arbitraj organizat de Camera de Comer] Interna]ional de la Paris
dup` regulamentul s`u, pe care p`r]ile declar` c` \l recunosc [i \l accept`.
Hot`rårea arbitrajului va fi definitiv` [i f`r` apel.
Articolul 15 – Legea aplicabil`
Prezentul contract [i efectele sale sunt guvernate de legea francez`.
Articolul 16 – |nregistrarea
Drepturile de \nregistrare cad \n sarcina Vånz`torului.

|ncheiat la ______________, la data de ________________, \n 6 ([ase)


exemplare.
Vånz`tor, Cump`r`tor,
______________ _______________

57
modele de contracte (engl + fr) 12/8/06 2:02 PM Page 58

Vente internationale de marchandises


Entre les soussignés:
La société _______________, [forme juridique] au capital de ______
euros, dont le siège social est _______________, enregistrée au
Registre du Commerce et des Sociétés de ____ sous le numéro
________________________, représentée par M. _____________, [nom et
qualité],
ci-après désignée l’Acheteur,
d’une part,
et
La société ___________, Société [forme juridique] au capital de
__________ euros, dont le siège social est ___________, enregistrée
CONTRACT-TIP

au Registre du Commerce et des Sociétés de ________ sous le numéro


________________, représentée par M. ____________ [nom et qualité],
ci-après dénommée le Vendeur,
d’autre part,
Il a été convenu ce qui suit:
Article premier – Objet
Le Vendeur vend à l’Acheteur, aux conditions ci-après définies, les
marchandises suivantes: ________________, ci-après définies comme «le
produit»,
Article 2 – Attestation de vérification
Le produit sera contrôlé sur la base des systèmes NQA. Sur un lot de
1000 unités, 32 seront examinées. Un lot ayant un défaut sur 32 sera
accepté; un lot avec 4 défauts sera rejeté. Un lot avec 2 ou 3 défauts sera
réexaminé.
Article 3 – Présentation, conditionnement, marquage
Chaque produit doit porter une étiquette; chaque produit doit être
placé dans un sac en plastique de [dimension] avec un carton de [dimen-
sion] au milieu. Le sac doit être fermé avec un carton imprimé à l’intérieur.
Les produits doivent être placés dans des cartons d’emballage étanches.
Former des palettes de [nombre] cartons, les emballer convenablement
pour résister à un transport maritime. Marquage sur 4 côtés, indiquant le

58
modele de contracte (engl + fr) 12/8/06 2:02 PM Page 59

nom de la société, numéro de palette et l’indication «INTERDIT D’UTI-


LISER DES CROCHETS».
Article 4 – Documents d’expédition
Liste:
● facture;

● jeu complet de connaissements négociables portant la mention


«chargé et/ou reçu à bord» («on board») sans réserves, fret payé
(lettre de garantie pour les exemplaires manquants) ou delivery order
créé par le transporteur maritime;
● police, avenant de banque ou certificat d’assurances portant les men-
tions «prime payée» et «souscrit aux conditions commerciales en
vigueur», ou lettre de garantie;
● certificat d’origine ou de circulation, ou lettre de garantie le rem-
plaçant provisoirement;
● tous certificats ou documents rendus exigibles par les textes des

CONTRACT-TIP
accords internationaux s’appliquant aux transactions effectuées
relatifs aux produits entre le pays d’origine et le pays de destination.
N.B.: L’Acheteur peut exiger que toute lettre de garantie soit bancaire.
Article 5 – Livraison
La livraison sera effectuée par remise directe des marchandises à l’ac-
quéreur dans un délai maximal défini ci-après à compter de l’acceptation
de la commande par le Vendeur.
La livraison s’effectuera dans les délais ci après définis:
Par avion: délais maximum de ____ semaines / mois rendu [destination]
Par voie maritime: délai maximum de ____ semaines / mois rendu
[destination]
A réception, l’Acheteur devra vérifier l’état des marchandises et faire
par écrit, au plus tard 3 (trois) jours après réception, les réclamations
éventuelles en cas de non-conformité ou de vices apparents.
Article 6 – Prix
_____________ US$ / euros par ________ [unité / tonnage]
Article 7 – Assurance
Prise en charge par le Vendeur.
Article 8 – Retour des marchandises
Le retour des marchandises, en cas de non-conformité ou de vices
apparents, ne pourra se faire qu’avec l’accord écrit de l’Acheteur et du

59
modele de contracte (engl + fr) 12/8/06 2:02 PM Page 60

Vendeur et en aucun cas au-delà d’un délai de 3 (trois) jours après récep-
tion.
En cas de retour, la reprise des marchandises par le Vendeur entra\nera
automatiquement constitution d’un avoir au profit de l’Acheteur.
Une fois les vices apparents ou la non-conformité établis, l’Acheteur
pourra soit se faire rembourser, soit obtenir le remplacement des
marchandises.
Article 9 – Clause de réserve de propriété
En cas de non-paiement des documents conformes aux conditions de
la vente par l’Acheteur, le Vendeur peut le mettre en demeure d’avoir à
effectuer le paiement dans les 48 (quarante-huit) heures.
A défaut de paiement effectué dans ce délai le Vendeur peut disposer
librement des marchandises et, déclarant l’Acheteur en défaut, peut
demander que soient fixées par voie d’arbitrage les conditions de résilia-
tion du contrat, aux torts et griefs de l’Acheteur (avec différence de cours,
CONTRACT-TIP

éventuellement pénalité et intérêts à la charge de ce dernier).


Article 10 – Paiement
Par lettre de crédit irrévocable, à vue.
Article 11 – Garantie
Les biens vendus sont garantis contre tous vices cachés et apparents
pendant une durée de 3 (trois) jours à compter de la livraison.
Le vendeur s’engage à remplacer gratuitement les produits impropres
à la consommation.
Article 12 – Force majeure
A peine de caducité, l’invocation du cas de force majeure doit être faite
au plus tard 8 (huit) jours après la période d’embarquement. Au cas où
l’embarquement est empêché ou retardé en raison d’événements imprévi-
sibles et insurmontables résultant d’interdiction d’exportation, d’incendie,
de grèves, de lock-out, d’émeutes de guerre de révolution ou d’autre cas
de force majeure, la période d’embarquement est prolongée d’un mois.
Si le retard d’embarquement excède un mois, l’Acheteur a l’option:
● soit d’annuler le contrat pour toute quantité non-embarquée;

● soit d’accepter l’exécution du contrat par embarquement effectué dès


que la cause initiale de l’empêchement ou du retard a disparu, mais
au plus tard dans les cinq mois suivant la date d’expiration du pre-
mier mois de prolongation. Passé ce délai, le contrat est annulé de
plein droit pour toute quantité non-embarquée.

60
modele de contracte (engl + fr) 12/8/06 2:02 PM Page 61

Cette option doit être déclarée par écrit par l’Acheteur au Vendeur dès
que celui-ci annonce son incapacité d’embarquer pendant la période pro-
longée, mais au plus tard dans les 7 (sept) jours suivant la fin du mois qui
suit la période contractuelle.
Le contrat est nul si l’Acheteur ne déclare pas la susdite option dans les
conditions prévues ci-dessus. Dans tous les cas, le Vendeur a la charge
d’aviser promptement son Acheteur et de lui fournir les éléments de
preuve.
Article 13 – Clause résolutoire
En cas d’inexécution par l’une des parties des obligations visées aux
articles ci-dessus, le contrat sera, si bon le semble au créancier des obli-
gations inexécutées, résolu de plein droit sans préjudice des dommages-
intérêts qui pourraient être réclamés à la partie responsable de l’inexécu-
tion.
La résolution prendra effet 30 (trente) jours après mise en demeure

CONTRACT-TIP
restée infructueuse.
Article 14 – Clause compromissoire
De convention expresse, tout litige pouvant survenir entre le Vendeur et
l’Acheteur, pour quelque cause que ce soit au sujet du présent contrat,
sera tranché par arbitrage organisé par la Chambre de Commerce
Internationale à Paris conformément à son règlement que les parties
déclarent conna\tre et accepter. La sentence arbitrale sera finale et sans
appel.
Article 15 – Loi applicable
Le présent contrat et ses conséquences sont régis par la loi française.
Article 16 – Enregistrement
Les droits d’enregistrement sont à la charge du Vendeur.
Fait à _____, le ________________, en six exemplaires,

Le Vendeur L’Acheteur
_____________ _____________

61
modele de contracte (engl + fr) 12/8/06 2:02 PM Page 62

International Sale of Goods


Between
____________, a limited liability company under the laws of France,
registered office (France), represented by _______________________ in
his capacity as Managing Director, hereinafter called, „the Seller“,
And
___________________________, a limited liability company under the
laws of ______________________, registered office, _________________,
represented by ____________________ in his capacity as CEO, here-
inafter called „the Buyer“,
Article 1 – Definition
The Seller shall sell to the Buyer the above mentioned goods
_______________, defined hereinafter as „products“.

Article 2 – Certification
A verification of the products will be carried out on the basis of AQL
systems. For a lot of 1,000 units, 32 pieces will be examined. A lot with
1 defect in 32 will be accepted; 4 defects will result in the lot being reject-
ed. A lot with 2 or 3 defects will be re-examined.
Article 3 – Making-up, Packing and Marking
Each product is to be tag-marked, each tag to be sewn at the right-
hand side of the end edge of the sheet; each product is to be packed in a
plastic bag [dimension] with a cardboard [dimension] in the middle. The
bag is to be closed with printed cardboard. Products are to be packed in
waterproof boxes. Pallets of [number] boxes are to be made, suitably
packaged. Loading must be seaworthy. Shipping marks must be on four
CONTRACT-TIP

sides, indicating company, pallet number, and „NO HOOKS TO BE


USED“.
Article 4 – Consignment Documents
List:
● Invoice;
● Complete set of freight-paid clean on board negotiable bills of fading

marked „loaded and / or received on board“ (Letter of guarantee for


any missing copies) or delivery order raised by the carrier;
● Policy, or insurance certificate marked which complies with regular
trade conditions or „letter of guarantee“;

62
modele de contracte (engl + fr) 12/8/06 2:02 PM Page 63

● Certificate of origin or movement, or letter of guarantee in provisio-


nal replacement;
● Any certificate and document required under international
Agreements applying to product transactions between the country of
origin and the country of destination.
N.B.: The buyer may demand that all letters of guarantee be bank
guaranteed.
Article 5 – Date and Place of Delivery
Shipment shall be provided to buyer by direct remittal of the said pro-
ducts within a maximum period defined hereunder after acceptance of the
order by Seller.
Shipment shall be provided within the period defined hereunder:
By plane: Maximum period of ____ weeks / months delivered in [des-
tination].
By sea: Maximum period of ________ weeks / months delivered in
[destination].
Upon reception, Buyer shall check the products and shall give notice of
any possible claims to the other Party by registered letter with bill of receipt
not later than 3 (three) days after reception of the said products, in the
event the said products shall be considered with hidden and latent defects.
Article 6 – Price
___________ US$ /euros per ___ [number of units, tonnage]
Article 7 – Insurance
To be covered by Seller.
Article 8 – Return of the Goods CONTRACT-TIP
In the event the products shall be considered with hidden and latent
defects, the return of the products hereunder shall be accepted after
acceptance of Buyer and Seller. The invocating Party shall give notice to
the other Party by registered letter with bill of receipt, or by telex or fac-
simile transmission within eight days of the event within a three days’ pe-
riod after reception of the said products.
In the event products shall be returned, the reception of the said pro-
ducts by Seller shall lead automatically to a credit for the benefit of the
Buyer.
Once the hidden and latent defects have been considered, Buyer shall
be either reimbursed, or shall obtain the replacement of the said products.

63
modele de contracte (engl + fr) 12/8/06 2:02 PM Page 64

Article 9 – Transfer of Title


In the event of non-payment by the Buyer for documents complying
with the conditions of this sale, the Seller may give him formal notice to
effect payment within forty-eight hours.
If payment is not made within that period the Seller may freely dispose
of the goods and, declaring the Buyer to be in default, may ask for the
terms of the close-out of this contract to be fixed by means of arbitration
(with any price difference, penalty and interest to be borne by the Buyer).
Article 10 – Payment
By irrevocable letter of credit, at sight.
Article 11 – Warranty
All products are considered to be without hidden and latent defects
within a period of three days after delivery.
Seller shall replace free of charge any product which does not comply
with the specific conditions referred hereunder.
Article 12 – Force Majeure
The claim for force majeure shall be made not later than eight days
after the shipment period failing which it shall be deemed to be inadmis-
sible. In the event of shipment being prevented or delayed by reasons of
unforeseeable and insurmountable events resulting from a ban on exports,
fire, strike, lockout, riot, war, revolution or other cases of force majeure,
the shipment period shall be extended by one month.
If the shipment delay exceeds one month the Buyer shall have the option:
● Either of terminating this contract in respect of any quantity not
shipped;
● Or of continuing to perform this contract by a shipment effected as
soon as the original cause of the prevention or delay has ceased to
CONTRACT-TIP

exist, but not later than five months after the end of the first month’s
extension. When this period has elapsed, this contract shall be auto-
matically cancelled for any quantity not shipped.
This above mentioned option shall be declared in writing by the Buyer
to the Seller as soon as the latter has notified the inability to ship during
the extended period but not later than seven days from the end of the
month following the shipment period stipulated in this contract.
This contract shall be deemed void if the Buyer does not declare the
above-mentioned option in the manner set out above. In all cases it shall
be for the Seller to give prompt notice to the Buyer and supply proof of
force majeure.

64
modele de contracte (engl + fr) 12/8/06 2:02 PM Page 65

Article 13 – Cancellation
In the event the obligations of one of the Parties don’t comply with the
articles referred to hereunder, the contract shall be, if required by the cre-
ditor of the said obligations, cancelled, by giving notice to such termina-
tion to the debtor of the obligations within one month. Such notice shall
serve to discharge the Parties hereto from their mutual obligations and
responsibilities under this Agreement with respect to such products.
Cancellation of the contract shall be effective thirty days within the credi-
tor’s inefficient notice.
Article 14 – Arbitration Clause
By express Agreement, any dispute arising between the Seller and the
Buyer for any reason whatsoever relating to this contract shall be settled
by arbitration by the „International Chamber of Commerce“ (ICC) in
accordance with its rules which both Parties declare they are familiar with
and accept. The arbitration award shall be final and not subject to appeal.
Article 15 – Applicable Law
This contract and its consequences shall be subject to French Law.
Article 16 – Language
This Agreement exists in six original copies, in English.
Any translation, particularly into Korean or French, shall be reputed for
the sole needs of Party responsible for requesting, performing or commis-
sioning the translation.
In the event of a dispute, the English original shall prevail.
Article 17 – Registration and fiscal Charges
All charges, taxes and duties payable with respect to the Agreement
CONTRACT-TIP
above shall be borne, in each country, by the resident Party who under-
takes to make prompt payment and comply with all fiscal requirements in
respect of the Agreement.
Agreement made in ____________, this ____________ day of
________, in 6 (six) original copies.

The Seller The Buyer


___________________ __________________

65