Sunteți pe pagina 1din 414

CUPRINS

Cuvantinainte vii

ListAde abrevieri ix

Notiuni introductive 1
1. Definitii 1
2. Ramurile farmacologiei 1
3. Etapele dezvoltarii farmacologiei 2

Farmacocinetidigeneral~ 5
1. Absorbpa medicamentelor 5
2. Transportul plasmatic al medicamentelor 7
3. Distributia medicamentelor 8
4. Metabolizareamedicamentelor 8
5. Eliminarea medicamentelor 10
6. Principalii parametri farmacocinetici 12
7. Biodisponibilitatea medicamentelor 13
8. Concentratia la echilibru. Cumularea 14
9. Modele farmacocinetice 14

Farmacodinamiegeneral~. 16
1. Mecanismegenerate de aqiune ale medicamentelor 16
2. Rela~astructura - efect 22
3. Relatia doza - efect. Indicele terapeutic 22
4. Sinergismul ~i antagonismul medicamentelor 22
5. Rea~i adverse ale medicamentelor 23

Influen~rea farmacologicaa sistemuluinervosvegetativ 25


I. Substantecu actiune stimulatoare asupraSNV parasimpatic
(parasimpaticomimetice) 25
1. Parasimpaticomimeticecu aqiune direct:a 29
2. Parasimpaticomimeticecu aqiune indirecta 30
II. Substantecu actiune inhibitoareasupra SNV parasimpatic 33
1. Blocante (antagoni~i competitivi)
ale receptorilor muscarinici (antimuscarinice sau M-colinolitice) 33
2. Blocante ale receptorilor nicotinici 38
2.a. Blocante ale receptorilor nicotinici de la nivelul ganglionilor
vegetativi (ganglioplegice sau suostante anti-Nn) 38
2.b. Blocante ale receptorilor nicotinici de la nivelul jonqiunii neuromusculare
(miorelaxante cu aqiune slnaptica sau curarizante sau substante anti-Nm) 38

111
Ill. Substante cu actiune stimulatoare asupra SNVsimpatic 41
1. Stimulante ale receptorilor ar ~-adrener~ici dopaminer~iCi 47

2. Stimulante ale receptorilor a-adrenergici (vasoconstrictoare) 50


3. Stimulante ale receptorilor ~-adrenergici 52
4. Alti eliberatori de catecolamine 54
5. Simpaticomimetice speciale 56
6. Substituenti ai carentel de dopamina 57
7. Inhibitori ai monoaminoxidazei 57
8. Inhibitori selectivi ai recaptarii de noradrenalina 58
9. Inhibitori ai recaptarii de noradrenahna ~i de serotonina
plus alte mecanismeasociate de acnune 58
IV. Substantecu actiune inhibitoare asupraSNVsimpatic S9
1. Blocante (antaqonlsti competitivi) ale receptorilor adrenergici ~i/sau dopaminergici 59
2. Inhibitori ai sintezei de dopamina (inhibitori ai tirozin-hidroxilazei) 67
3. Neurosimpaticolitice 67

Influentarea farmacologic:ia musculaturiinetede 74


1. Substante care stimuleaza contracta musculaturii netede 74
2. Substante care inhiba contracte musculaturii netede 78
3. Grupe de agenti activi farmacologic indicati in tratamentul
bronhopneumopatiei cronice obstructive ~i al astmului bronslc 86

Autacoizii 88
1. Amine biologic active 89
2. Polipeptide biologic active 100
3. Lipide biologic active ~i peptidolipide (eicosanoizi) 107

Influentarea farmacologic:ia sistemuluicardiovascular 111


1. Tonice cardiace 111
2. Antiaritrnice 114
3. Grupe de agenti activi farmacologic indicati in tratamentul ischemiei miocardice 118
4. Grupe de agenti activi farmacologic indicati in tratarnentul tulburarilor de
metabolism lipidic 119
5. Grupe de agenti activi farmacologic indica~ in tratamentul hipertensiunii arteriale 123
6. Grupe de agenti activi farmacologic indicati in tratamentul insuficientei
cardiace cronice 124
7. Grupe de agenti activi farmacologic indicati in tratamentul afectiunilor
vaselor periferice 125

Diuretice ~i antidiuretice 127


1. Diuretice 127
2. Antidiuretice 135

Influentarea farmacologicaa sangelui 136


1. Agenti activi farmacologic indicati in tratamentul anemiilor 136
2. Agenti activi farmacologic indicati in tratamentul tulburarilor de hemostaza 140
3. Substituenti de plasma 149

IV
Influentarea farmacologicli a afectiunilor aparatului digestiv 151
1. Agenti activi farmacologic indicati in tratamentul bolii peptice 151
2. Antispastice indicate in tratamentul afectiunilor gastro-intestinale 157
3. Prokinetice 157
4. Antiemetice 159
5. Laxative/purgative 161
6. Antidiareice 162
7. Substituenp ai enzimelor digestive 162
8. Coleretice $i colagoge 162
9. Influentarea farmacoloqica a litiazei biliare 163
10. Upotrope, hepatoprotectoare, amoniofixatoare 164
11. Agenti activi farmacologic indicap in tratamentul afeqiunilor
inflamatorii cronice intestinale 165

Analgezice, antipiretice, antiinflamatoare nesteroidiene 166


1. Antiinflamatoare nesteroidiene 166
2. Analgezice - antipiretice tara efect antiinflamator 175
3. Antireumatismale modificatoare ale bolii 177
4. Imunomodulatoare cu indicatii in afeqiunile reumatismale 179
5. Agenti activi farmacologic indicap in tratamentul gutei 181

Influentarea farmacologicli a sistemului neuromuscular 184


1. Miorelaxante 184
2. Agenp activi farmacologic indicap in tratamentul bolii Parkinson,
al parkinsonismului $i pseudoparkinsonismului 186
3. Posibilitap de influentare farmacoloqica in tremor 190
4. Posibilitap de influentare farmacologica in boala Huntington 190
5. Posibilitati de influentare farmacologica in atetoze $i distonie 191
6. Posibilitap de influentare farmacoloqica-a-tlcuriior 191
7. Agenti activi farmacologic care induc diskinezia 191

Influentarea farmacologicli a sistemului nervos central 192


I. Anestezice 192
1. Anestezice locale 192
2. Anestezice genera Ie 195
. II. Opiacee 201
1. Receptorii opioizi 201
2. Sistemul enkefaline-endorfine 203
3. lmplicatii terapeutice ale opiaceelor 204
III. Antitusive ,i expectorante 210
1. Antitusive 210
2. Expectorante 211
IV. Anxiolitice-sedative-hipnotice 213
1. Anxiolitice - sedative - hipnotice 213
2. Anxiolitice fara efect sedativ 220
3. Medicatia starilor de agitape 220
V. Anticonvulsivante 222
1. Barbiturice $i substante inrudite 222
2. Hidantoine 224

v
3. Compusi triciclici 224
4.Succinimide 224
5. Acizi carboxilici 225
6. Oxazolidindione 225
7. Benzodiazepine 226
8. Bromuri 226
9. Inhibitori de anhidraza carbonka 226
10. Anticonvulsivante cu structuri diferite 226
VI. Influentareafarmacologicia afeqiunilorpsihice 230
1. Neuroleptice 231
2. Terapia cu litiu ~i alte medicamente folosite in tratamentul
tulburarllor afective bipolare 234
3. Antidepresive 236
4. Anxiolitice 238
5. Psihoanaleptice 238
6. Analeptice respiratorii 239
7. Psihotonice (nootrope) 239
8. Betablocante folosite in psihiatrie ~i neurologie 240
9. Imunomodulatoare indicate in tratamentul schizofreniei 240
VII. Euforizante$i psihotomimetice 241
1. Euforizante 241
2. Psihotomimetice 241

Influentareafarmacologicia sistemuluiendocrin 246


1. Influentarea farmacologica a hormonilor hipotalamici ~i hipofizari 246
2. Influentarea farmacologidi a hormonilor tiroidieni - 251
3. lntluentarea farmacologica a homeostaziei fosfocalcice 255
4. Hormonii pancreatici ~i antidiabeticele orale 261
5. Hormonii glandei corticosuprarenale. Analogi ~i antagoni~ ai glucocorticoizilor 269
6. Hormonii sexuali. Analogi ~i antaqonisti ai hormonilor sexuali 275
7. Contraceptla hormonala 283

Chimioterapicele 286
1. Date generaIe despre chimioterapice 285
2. Antiseptice ~i dezinfectante 291
3. Chimioterapice antibacteriene 299
4. Chimioterapice antivirale 328
5. Chimioterapice antifungice 337
6. Chimioterapice antiparazitare 344
7. Chimioterapice antitumorale 353
8. Agenti activi farmacologic cu efecte imunomodulatoare 368

Lista cu denumiricomercialeale medicamentelorde uz uman


eliberate cuprescriptiemedicali in Romania 389

VI
CUVANT iNAINTE

Creyterearapida a numarului de cuno~inte, in toate domenhle. pune tot mai acut


problema posibititatilor de asimilare, de catre student;, a cuno~intelor de baza necesare
pentru exercitarea viitoarei lor profesiun;, la nivelul cerintelor actuale ale societatii.
Pentru a face fata acestui deziderat cadrele didactice trebuie sa duca 0

neincetata activitate de actualizare ~i selectare a acelor notiuni a csror predate se


impune ~i de ameliorare a formulelor de predere. spre a facilita, pe cat posibil,
memorarea, intelegerea ~i integrarea de catre stuaeot: a cuno~tintelor ce Ie sunt
transmise.
in cazul Farmacologie;, una dintre ramurile biologiei cu ratele cele mai mari de
crestere a cuno~tintelor teoretice ~i practice, s-a dovedit utila_ pentru studentii in
medicina, pe langa clasicele manuale cuprinzand cuno~intele de baza ale farmacologiei
medicale ~i existem manualelor care, htr-o forma adecvat rezumsti. sa permita 0

rememorare rapida a cuno~tintelor primite la curs ~i prin intermediul manualului de


baza. Trebuie insistat asupra faptului ca aceste manuale nu reprezlnta 0 "scurtatura"
pentru invaJareafarmacologiei de cstre viitorii medic;' ci un mijloc de a readuce ~i prln
aceasta de a fixa mai bine in memorie, un volum mai amplu de amostime.
Farmacologia in "comprimate" a distinselor cadre ale Universitatii de
Medicina ~!
Farmacie "Grigore T. Popa din Ia~;, Prof. Dr. Catalina Elena Luposoru. ~efa
1/

disciplinei de Farmacologie a Facultatii de Medlcina ~i a Dr. Cristina Mihaela Ghiciuc,


~efa de lucrar;, subliniaza, prin titlul sugestiv ales- cele afirmate mai sus.
Am fost nespus de bucuros sa saiu acest "compnmet" tntroduatv, convins fiind
ca lucrarea ce se fnainteaza astazi tiparului va fi de un real folos afat studentilor cat ~i
tinerilor medici ~ise va bucura de tot succesul ce il merita.

Prof. Or. Sava oumitrescu


Membru al Academiei de $tiinte Medicale

Vll
USTi DEABREVIERI

5-HT - 5-hidroxitriptami~ (serotonin~) CRH - corticotrophin-releasing hormone


Ac - anticorp (hormon eliberator al corticotTOpinei)
Ach - acetilcoli~ CSR- c:orticosuprarenala
AchE - acetilcolinesteraza Css - steady-state concentration
ACTH - adrenocorticotropi~ (amcentrstie la echillbru)
AON - acid dezoxlrlbonucleic CYP - citocrom P 450
ADP - adenozin-difosfat OA - dopamina
Adr - adrenalin~ (epinefrina) OAG - diaci!glicerol
Ag - antigen DC - debit cardiac
AINS - antiinfiamatoare nesteroidiene orr - diiodtlrozi~
A13+- aluminiu OWHA, sindrom - sind rom caracterizat prin
AMPc - adenozin monofosfat ciclic diaree apoasa, hipokaliemie ~i
Ang-U - angiotensina II adorhidrie in diabetul zaharat
ANP - atrial natriuretic peptide (peptid OZ - diabet zaharat
natriuretic atria/) ECG- electrocardiograma
aPTI - timpul de tromboplastina partiala EGF- epidermal growth factor (factor al
activa~ creyteni epidennale)
ARN - acid ribonucleic ET - endoteline
ASI- activitate simpaticomimetidi intrinseca Fe - tier
AT-R - angiotensin receptors (receptori FSH - follide-stimulating hormone (honnon
peotru angiotensinJj foliculostimulant)
AUC - area under curve (aria de sub curba ~PO - glucoza-6-fosfat dehidrogenaza
concentraJiilor plasmatice in funcpe de GABA - gamma-aminoOutyric acid (acid
timp) gama-aminobutiric)
BAV - bloc atrio-ventricular GCS - glucocorticosteroizl
BCG- bacH Calmette-Guerin GCSF - granulocyte colony-stimulating
BNP - brain natriuretic peptide (peptid factor (factor de stimulare a coloniilor
natriuretic din creier) de granulodte)
BPOC- bronhopneumopatie obstructiva GH - growth hormone (hormon de cre~ere)
cronlca GHRH - growth hormone-releasing hormone
c - concentretla plasmatica (hormon eliberator al hormonulu; de
Ca2+ - calclu aestere)
CGRP- calcitonin gene-related peptide GM-CSF - granulocyte macrophage colony-
(peptid fnrudit genetic cu caldtonina) stimulating factor (factor de stfmulare
a - clearance a coloniilor de granulocite-macrofage)
O - clor GnRH - gonadotropin-releasing hormone
Cmax - concentrana plasmati~ maxima (honnon eliberator de gonadotropine)
O.JP- C-type natriuretic peptide (peptid HO - acid dorhidric
natriuretic de tip C) HOL - high-density lipoproteins (Ilpoproteine
COMT - catecol-o-rnetil-transferaza cu densitate mare)
ConA - concanavalina A HOL-COl - high-denslty lipoprotein
COX - dclooxigenaza cholesterol (HDL colestero/)
CPK - creatinfosfoki~ HMG-CoA - 3-hidroxi-3-metilglutaril-
coenzima A

ix
HER - receptori pentru herceptina OAF - osteoclast activating factor (tector al
Hsp - heat shock proteins (proteine de soc activJrii osteoc/astului)

trm:cJ
HTA - hipertensiune arterial~
~~l- JoL1Lgalog~e
p.o. - per os (cqle orala)
HVS - hipertrofie ventricular~ stang~ POE - fosfodiesteraza
i.m. - intramuscular PG - prostaglandine
i.v. - intravenos PHA - fitohemaglutinin~ A
IC - insuficien~ cardia~ PIH - prolactin-inhibiting hormone (hormon
ICC - insuficienta cardiaca conqestiva inhibaoralprolactinei)
lCOMT - inhibitori ai catecol-o-metil- PMN - polimorfonucleare neutrofile
transferazei PTH - parathyroid hormone (hormon
IDDC - inhibitori ai dopa-decarboxilazei paratiroidian)
IECA - inhibitori ai enzimei de conversie a PWM - pokeweed mitogen (mitogen extras
angiotensinei din Phyt/Jlaccq smeicsns, planta
IFN - interferon denumita popular "carmaz" sau
Ig - imunoglobulina "rumeioaraj
IL - interleukina RAA - sistem renina-angiotensin~-
IMA - infarct miocardic acut aldosteron
IMAO - inhibitori ai monoaminoxidazei RPV - rezisten~ periferica vasculara
IP3 - inozitol-trifosfat rT3 - revers triiodtironina
K+ - potasiu s.c. - subcutanat
ke - constanta de eliminare SIDA - sindromul imunodeticientei
LCR - lichid cefalorahidian dot>andite
LDH - lactat dehidrogena~ SNC - sistem nervos central
LDL - low-de.nsity lipoproteins (Iipoproteine SNV - sistem nervos vegetativ
cu densitate mica) SSRI - inhibitori selectivi ai recaptarii
LDL-Col - low-density lipoprotein cholesterol serotoninei
(WL colestero!) 5TH - somatotropin (hormon de cr~tere)
LES - lupus eritematos sistemic T3 - L-triiodtironina
LH - hormon luteinizant T4 - L-tiroxina
LHRH - luteinizing horll']one-releasing TA - tensiune arterila
hormone (ncrmon eliberator de THC - tetrahidrocanabinol
gonadotropine) Tmax - momentulla care apare
LSD -lysergic acid diethylamide (dietlYamlda concentrate maxim~
acidului lisergic) TNF - tumor necrosis factor (tsctor de
LT - leucotriene necrozJ tumorala)
LyB - limfocite B TPSV - tahicardii paroxistice
LyT -limfocite T supraventriculare
LyTc -limfocite T citotoxice TRH - thyrotropin-releasing hormone
LyTs - limfocite T supresoare (harmon eliberator al tirotropinei)
MAO - monoaminoxidaza TSH - thyroid-stimulating hormone
Mg2+- magneziu (tirotropina)
MIT - monoiodtirozin~ TX - tromboxani
NA - noradrenalina (norepirefrina): Vd - volum de distributie
Na+ - sodiu VIP - vasoactive intestinal peptide (peptid
NK - natural killer intestinal vesoediv)
NPR - natriuretic peptide receptor (receptor VLDL - very lOW-density lipoproteins
al peptidului natriuretic) (Iipoproteine cu densitate foarte mica)

x
Not1unl introductlve

1. Delinltll
2. R.murile f.....,.cologiei
3. EtapeIe dezvoItirii farrnac:ologiei

1. Definltii
)0 F.rm.coIogia ~studlaia~ ..- - -
':inten!l~une.a dintre 0 substanli acti ....A ~I un blosistem;
<modul in care 0 substa~ aaM modifica procesele biochimice,
fizlologice ~/sau pslhologice in condiUi normale sau patologice,
dar ,i natLra, ac1iunea, posibile!e utilizari terapeutice ale une!
substan1e active.
Vechii greci: ..pharmakon" = buruieni. in latina "pharmacus" =
'Ilijitor, om care face farmece, dar ~i otrivitor. Latinul
"pharmawm" in ~~ farmec.
Mediatmentul:
:-este substa$ farmacologic activi care, prin interac1iunea
specifid cu molecule ~nti, determina diferite efecte biologice;
<- prin administntre este utilizat pentru diagnosticul, profilaxia,
ameliorarea sau vindecarea une! boli.
Notiuni introductive

Relapi interdisciplinare

3. Etapele dezvoltarii farmacologiei

}>

,i Farmacologia preamHi: Uneleanimate,


ingeri pla~ ee amelioreaza sau vindecl.
E,.. pr1mltlvl:
O)Sph1tele malefk:e erau ronsider.lte cauza boIlior ~ dlfertt2 rtualurt
pentru prevenirea ti tnItlImertut bolilO( .
.:- Dac~ exlstA posibIlltatea une! vindecki spontane, SUS1Inerea
psihicului boInawlui poate juca rol important. Apetul fa
supranatural, realizat de preo1i, are ac!iUne de .tnmchilizare- ~
medicin~ psihosomatici.
". Au fast identificate sursete naturale de cafeina, plantele cu efecte
eufurizante fi haluCinogene, posibilitat.ea de a ob1ine bit4Ui
alcoolice plin ferment:are.

Etapele dezvoltarii fannacologiei

)l. Era prlmltlvl: ~ ---..


':'Sumerienll: eel mai vechi document medical provine de

,Iaproxlmatlv 5000 de ani -7 simptome ale diferitelor boll, precum


utillzarea dlterlteJor plante medidnaJe sau fragmente de plante
in tratmentul acestora.
':'Mesopotamia 4200 IC: alcoolul -7 prima substan\i naIlJrali
utilizata t:erapeutic
boIilO( -7 influenlarea1
':'EOiptenii: tearii referitoare fa decfa~rea
modalitatiior de tratamert ale boIilor.
':Indienii din America de Sud - utilizarea Curarei (extract din
I
Strychnos fi ChondodentJron) pe sulite sau sage~ pentru a
lmobillza anirnalele, cu scopul de a Ie ucide mai lIfOI".
)0 China (2700 i.e.n.): Shen Lung - aJlegere de remedii, moduI lor de
Identfficare fi de preparare.

2
Notiuni introductive

Etapeledezvol~rii farmacologiei
). Tabilla de argili ~

animale ,I
t2100 r:e~:?, esOpOta~rtenll
preparau unguente co uleluri vegetate, decocnm, foIoseau
minerale.
,Idrogurl

, Eg~lennc: I
':'Se utilizau numeroase forme medicamentoase (macerat, decoct,i
coIir, cat:apIasma, unguent, pilula, supozitor). utiliZau opiul, UleiUII
1
de ricin .
:-In papirusul Smith (1700 i.e.n.) ,I
papirusul Ebers (1550 i.e.n.)
tral3ment co ficat in anemie sau hemeralopie.
-I
I
':-Acum 3500 de ani, faraonul Thot:mes al m-Iea ~ expedi1ie in
afara EgiJtului, pentru gasirea de noi plan~ medicinale.
('Dupa 12 &ecole ~ finantarea cercetirilor lui AristoteI de citre
fostul siu disdpol, Alexandru eel Mare .
:. Existau medici plati~ de stat
I

_ __~E~pele dezvolt~rii ~:macolog~~$ . I


,.. Gredi: . -~ ~ Ii ~-="'-.; ;;. ..---_-1
';'Hippocrates (460-377 i.e.n.) a pus bazele medici"!i ~intifice. !

:-Perioada helenistd: Serapion infiinteaza (anul 260 i.e.n.) 0 ~Ia!


denumiti .Emplrlca, bazati pe observa~a fenomenelor. i
). Caudius Galen (131-201 i.e.n., Roma).
:autor a Xl de ca~
despre medicamente ~ efectele plantelor
medidnale se datore.aza unOI' substante active con~nute in ele, a
extins foIoslrea extracteIor pe baze unei funclamentiri ~
)} Dupa 16 seooie, cnimla avea sa re~sca extragerea alcaloizilor in
stare pui.
, Orientul mijlociu intrat sub stipenlre arabi ~ incepe sa se dezvolte
chimia fi ~gateren ideea folosiril substantelor pure, incepel
folosirea metalelor grele ca medicamente.

.sl
Etapele dezvolt~rii farmacologiei I
, 1240 ~ ~r.;.mrOfesler(fe"'niealc"d?~del5'IiiiidSt"(a fOSt
decid de impiratul SfAntului Impenu Roman de Na~une Germana,
Plin emIterea Edictulul de la Salermo), separare care devine
semnificativa in vestul european abia in sec al XVII-lea.
l> Pa~ (1493-1541) ~ utiUzarea chimiei in medicina, combaterea
administratii slmultane a unul mare numi.' de medicamente. Nu
auru~ ci ITItItiicina este SClJpulchimistu/ui!
); 1546, Niirenberg ~ prima farmacopee.
Secolulal XVD-Iea ,i cele doui secole urmitoare: 1

':'m~ tx:Jt mai plt.emica de evaluare critica a woo cun~ntelorl


medicale fi a eficadti~i medicamentelor; :
'>secoIul al XVII-lea,. cand 90 la suti dintre intBma~i in spitaleJ
mureau, Thomas WiRis, la Oxford ~ "sistemeie curative ignoreazar
modu/ in care oamenU ar If capablH de a Ie supra~ur. I
,[

3
Notiuni introductive

1
Etapele dezvoltarii farmacolo,iei I
,. SecoIeIe.1 XVDJ-lea ,I.' XIX-lea: ~ .~--- I
.:0 ldeea foIosiril c:ercetarii experimertale pentru descoperiraa de no!
medicamente - ffall9)IS Magendie (1783-1855), Claude Bernard
(181H878), R. Buchheim, O. Schmiedeberg.
;)0 1819, FnI~is Magendie a predzat Iocul de actiune aI stncnneI
(miduva spioarii), iar in 1856 elevul sau, Claude Bernard pe al
curare (sinapsa nerv motor - m~chi striat). De atunci, IocU de
aqiune a fost precizat pentru numeroase medicamente , tDxice,
deseori, pioa Ia nivel molecular. Oaude Bernard-,.Introduction it
I'!tude de Ia medicine experimentale", apiruti in 1865 -+ eYOIutia
concep~ilor asupra ~tiin~ei~ cerc:etirii experimenblle
.:oJ. Und, 1747, cerceta valoarea remediilor (zearN de limiie) in
prevenlrea scorbutulul (dupa aproape doui secoIe, $-a tzolat
vitamina C).
~_.:1:.:..74~7:",:;,=,::.","nu~l;;;;:d:.;;:e""n~~I!!itere"'"
,~.""I ~ rm;.;;. ;:;;,aco~I~:..5iei~d~in~ice.~~==~1O .

Etapele dezvol~rii farmacologiei


)I. SecoIul.1 XIX-lea: ~ -
>~ul William Withering, medic in Birmingham ~ efed:eIe
administJirii infu%ieI " pulberii de digitala .
.:' DezvoItarea chlmiel ,I a alto!' .tiin~ -+ progrese in c:eroetarea
purificarea medlcamentulul: primil alcaloizi in ~re plri (rnor1'inal
'i
in 18M, strialina in 1818, chinina in 1827). In 1821, Magendie
publica Ia Paris primul formular medical in care surt men~
numai substan~ ob~nute in stare puri .
.....,Ntlilism tl!rcIpeutic- (Vlerta) Joseph Skoda (1805-1881) -I
scepticism tali de valoarea tl!rcIpiei (A nu face nlmic esm eel mall
bun /uav in miicinain~; in a doua parte a secoIuIui,
aceasti conc:ep~ fl-a plerdut aderen~1, a treburt: 51 cedeze in
fa~ ~or farmacologiei, ale terapiel cu serur1 ti vacdmxl
etc.
11

Etapele dezvoltarii farmacologiei


SecoJulal"XIX-lea: '..... ~~nf'",_, .....
(t 1849, Rudolf Buchheim (1820-1879) infiinteaza Ia Univesbtl!a din
Oorpat (pe teritoriul tarilor baltlce) prima catedli
de fannacoIogie
ti primullaborator universltar de farmacologie experimentali. eel
mal srilucit dintre studen~i sai, ~Id Schmiedeb8'g (1838-
1921), este numit in 1872 profesor de farmacoIogie Ia
Universltatea din Strassburg, creaoo in jl.l\Jl AU cea mal
impresionanti fCoala de farmacologie din cite au existat pini in
ziua de azl.

, MedIaMentuI este obtlnut:


(din surse naturale: vegetale, minerale, de origine microbiaoa,
umana sau animaJa;
~ pfin semlsln~ sau sinte2A.
l.Z

4
FarmacocineticA generali
T ."

1.~ medicamentelor
2. Transportul plasmatic at medicamenttior
3. Distribu~.medicamentelor
4. Metabolizerea medicamentelor
5. Elimineree medicamentelor
6. Prindpelll p.r.metri f.rmacodnetici.
7.liodisponlbUltatea. npuri de echivalente intre formele
tenneceutiee
S. Conc:....tnti ... ec:hilibru. Cumul.....
9. Modele farmac:ocinetice

Oefinitii

disbibu~e, metabolizare
medicamerblase
,i
, Fannac:odnetic:a ...~ stua~':"'"'vlb:ai~--de
excretie (AOME) a substan~
~,

f a metaboli1i1or lor, precum ~ influentarea


fannacodinamiei (raspuns terapeutic sau toxic) Ia animale sau om.
, Model r.rm.cocinetic ~ termen care desaie simplific:at realitatea,
modeIeIe sunt forme matematice ale caror constare (parametrl)
reprezinti factori importa~ pentnJ caracteriz.area farmacodneticij

metabolizare " eliminare ale substzlntei medicamentoase ,I


unei substante (pot fi caractJ!rizate procesele de absorblie, distribu\ie,
se poate
optimiza tntamentul). Farmacocinetica utilizeazi modete matematice
pentru a descrie fl pentru a prevedea modificarea in timp al
conoentratiior ,i cantit:a~1or de substanli mecicament:oasi in diferite
pi~ ale organismului.
Din punci: de vedere farmacocinetic organismul est.e privit ca un
sistmI multicompartimenblt, un c:ompartiment reprezentind un
sector an organism, filii sens fl2iologic, dar in care substan1a
medicamentnas3 se distribuie omogen. _ 14
I
1. Absorb~a medicamentek>r
:;. Incepe din momentul admifil"st1iir medicamertutUn! ~ tem1'n~
cine! acesta ajunge in singe sau direct la locul de aC!iune.
)- Sanere: flZiologlce, biochlmice, mice.
). Crette daci:
':'vlt2za de disodere a medicamentului este mare;
:.dimensiunile moiec:uielor sunt mici;
':-poIaritatea moIeculeior est.e redusa (ionizarea este redusa);
.:.raportlJl dintre hidro " liposolubilitate este in favoarea
flposolubUit21lii;
.:. glCldul de irigare a tesuturilor est.e mare.
OJ cat moIec:uIa este mal ionizata ~ devine mai pu1in soIuW ~ se
absoarbe mal pu1in 7 elect redus.

15
Farmacocinetica generala

Absorbtia rnedicementelor nu este necesera pentru:

)- anestezice lotale (0 motiva~e a asocierti .Jasocons'bic:tOie,; ""_


):> antiaclde;

purgative (cu exceptla purgatlvelor antl'achinonlce);


antihelmintlce;
enzime digestive;
aminoglicozide ~i poIimixine;
substituen~ maC"omoieculari de plasma;
terapia locala pentru efecte locale.
Obs: se poate produce absorbtie in terapia locala pentru efecte
sistemice - de exemplu, patch-uri sau unguent OJ Nitroglicerina .

..Jt
Particulari~ti in funqie de calea de administrare
Calea enterala
)Oral~ '~.:.';;...:: ~ ~~~lro'_

:.Avantaje: ieftina, co~, ~ra pentru pacient , preterata


.:. Dezavantaje:
Succesul terapiei depinde de pacient
Nu este pO$ibiia Ia cop!i mici, persoane cu afecljuni psihice,
varstnici cu atoscleroza cerebrali avansata.
, SUbiinguala
.:.Efect local/slstemlc (eviti In propor1ie de 100% efectul primului
pasaj hepatic).
):> Intrarectali :
.:. Evtta tn propo'iie de 50% efectul prlmului pasaj hepatic.

17

Particularitati in funqie de calea de administrare


Calea enterala

:duodenojejunal: pentru maJoritatea medlcamentelor


'''gasbic ~ duodeno-jejunal: barbit1Jrice, salicila~, alcool etilic, apa.
Absorb~a este influentati de asoderi rnedicamentoase:
-:Colestiramlna (ri~ina sdliml>atoare de ionl) scade absorb~a
pentru: digltalice, dluretice tiazidlce, antidlabetice orale,
anticoagulante cnle cumarin Ice, salicila~, Fenllbutazona.
Hetracidinele tormeaza complexe inactive cu substantele care
con~n ioni metalici bl- sau trivalen~ (Cal, Al3', Mgl', Fe2+).
)0> Absorb~a poate fi int1uentata de alimente:
:redusa pentru: Ampicilina, Captopril etc.
:crescuti pentru: Ketoconazol in prezenta Coca Cola; Griseotulvin~
in prezenta alimentelor grase;
.:. nu este influentatii eentru: Amoxicilina Doxiciclini.

6
Farmacocinetica generala

Partlculari~ti in functie de calea de administrare


Calea parenteral~ ~icalea toplc:i
)00 calea parerterala: -- '.- - -, ..-""r,::;~=:;;;"-:::;ilII!~""_"""""'''1
:"'...._. __
.:.Admlnistrare:
injectillbil: tm., i.v., s.c., intraartial, intrapericardiac,
intrapleural,intraarticular,intnItumoral etc;
peIete implantat:e subc:utanati
respirator.
':-AIIantaje: rapidi, efed: lmediat (utila in urgen(e).

i~=~a
-:-Dezavantaje: - necesti soIulie de continultatei i

- pot apare tromboembolii, flebite, tromboflebite; !


Aclministrarea- de absorb~e. .II
;.. calea topici: - c:utanati (pentru efecte locale/sistemice);
- mucoase.
19

2. Transportul plasmatic al medicamentelor


TransportUl~~ al midiCa~OFSi!~ut;~~~I!1
libere ~ fractii legate de proteineJe plasmei.
Fractme libete:
.:. Ajung rapid Ia Iocul de ac1iune.
.) Prezioti aqiune rapidi, foar'tJ! inten5a, de scurta durali.
I
':'Se eiimina rapid (prin filtrare glomerulara).
:;. Fra~ite legate de proteinele plasmel:
.:. Ajung lent Ia locul de aqiune .
:- Prezlnti aqiune cu durati medie sau de lunga durata.
-:Se elimini lent (prin mecanisme tubulare renale).
:-Constituie -bioc!epozit dinamic" de medicament
:;. intre fractiile Iibere ~ ceIe legate de proteinele plasmei exr..ta un,
echilibru dinamic. I
lD!

Transportul transmembranar al medicamentelor


)0 TranspomjJ pa5iV (00neceslthr;g~~ -
':'difuzie pasiva - pe langa lipofilie, intervine ~i gradienrul de
concentr'a\ie tnlnsmembranari
:-filtrare (~ pm pori transmembranari) - pentru moleculele
hidrofile dizolvate care tree impreuna cu apa;
'!'dlfuzia faclllta~ (media~ prln molecule transportoare) - proces
seIectiv, saturabil, in sensul gradientului de concentralie; pe
aceas:-a. caIe sunt transportate glucoza ~I mutte bale ~ acilil
orgafllO.
Transportui activ este seIed:iv, saturabil, are nevoie de 0 sursa dej
energie ~ poate funqiona impotriva gradientului de concentra~. i

<-Pinocitoza - pentru proteine ~i alte molecule marl. i


.:. Transcitoza - de ex, transportulla nivelul hepatocitelor. l
ni
7
Farmacocinetic:a generali

3. Distributia medicamentelor I :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


= reparti1ia medicamentului in ~tsrri1se-face tn-fiinc1ie de
proprieti~1e fJZlco-chimice ale medicamentlJlui).
;. in spa~ul:
-:.vascular;
<-vascular + extravascular;
:in tat voIumullichidian al organismului.
,. Se cuantifica prill:
(-Volum de distributie (Vd) = constanta de propor1ionallt1te IntTe
cantltatea de medicament din oroanJsm fl c:oncentra~a ~
plasmatica:

Iv,:: Dora (cantlll1l1l


C
10111/(1 dt mldicalftMl
(conoentrat t ill pltumo )
tim organism) I
I

Volume de distribu~e
,. v4 aparent = volumul ~rb.Jal~id In ...;:" II~""''''''' este
distribuit omogen la un moment dat.
}'-V4 real:: volumul real ocupat de medicament
(Umltat de barlerele fl2l0f0glce, legarea de protelne, gradul de
lrigare al ~rllor, cumulare, concertrare 'in tesuturi fI lichlde,
biodisponlbllitate, timp de injumati~re, metaboIizare, elimlnare).
-:-Clnd Vd aparent:: Vd real ~ distribu1ie unifonna a substantei in
tDate lichidele organismului: Fenitoin, Hldralazini, Salicila~, EblnoI
~ Aceste substante se numesc substan!e QI dnetica sab.nbiJa.
). Utilitate practica a Vd ~ ajustarea dozei: pacitrtul ~ 0 doli
D1 care determina 0 concentratie pIasmatici <;. PentTu a ob~ne
concentratia plasmatica C, este neoesari admini5trarea unei alte

2l'

4. Metabolizarea medicamentelor
t

Principalele reaqil de' blotiariSfOrmi"re metabollcJ~-""'''::i:ICI-lC


':'reaqil de fazll I (oxldare, reducere, hldrolizll);
<-reaqii de fall II (reac~i de conjugare: glucuronoconjugare,
sulfoconjugare, acetllare, metilare, conjugare QI glutatlon etc).
~ Pe acelea,1 lan1url enzlmatlce care metaboliZeazlI substan1e1e
endogene.
:;. Rezulti substante polare, ioniZate, care se elimini OJ u~n1B.
; Efect al primului pasaj meta.boIizare Ia prima tTecere din Intestin
In drculatia s1stemicll (metabolizare in principal in flCat, dar fila nlvel
intestinal)
"Se eviti prin: administrare stJblinguali, administrare Lv., ~I doar
in pf'OPOf1ie de 50%, prin administrare intraredali.

8
Farmacocinetici generala

Metabolizarea medicamentelor
)or Oxidarea ~ modalrti'bY cS mal ~t:i de1l1OtraTiSforriiire.
{in principal de sistemele enzlmatice ale citocromului P4S0,
asociate reticululul endoplasmic hepatic al celulei.
,.. Existii mai mult de 30 lzoforme ale citocromului P4S0. Din acestea,
doar 6 au roI major In metabolizare: CVP1Av CVP2Cg, CYPlCl9ti
CYP2~ CYP2Elt CVP~. Cea mal abundenta ~i mal importanta!
izoenzima este CYP3A. .
Mult2 din enzimeie met:aboUzatoare SUr supuse poIlmorfismulull
genetic, ceea ce expId diferen1e1e Individuale in metaboIizareal
substa01eJor. PertnJ mult2 din izoformeie citocromului P4SO au fost. 11
descrise ml.lbl~i ale genelor care dau varlante de alere: CYP2Cl9t
CYP2c" CYP2D6J CYP2E1, CVP1A11CVP~ eel mai recent fiind descris
poIimorfismul CVP~. eel mai studiat polimorfism genetic este eel al
CYP2D6
- - ~

InduC\ia enzimaUc~ a enzimelor metaboiizatoare

{'unli honnoni (de exemplu, steroizii anabolizan~);


('hidrocarburi cancerigene, ca: 3,4-benzpirenul, 3-metilcolantrenul.;
':'altele: SpironolactDna, et:anolul, nleotina.
, Tipuri de induqie enzimatica:
(. Tip fenobarbital (stimuleaza cresterea nivelului citocromului P450
~i a NADPH2-dtocrom C-reductazei) .
:-Tlp Spironolaaona (stimuleaza NADPH2-atocrom C-reductaza).
:Tip 3-metilcolantren (modlfid structura citocromulul P4SO).

Inhibi~a enzimatica a enzimelor metaboiizatoare


i> lnhibitare eftir'nfatice - Inlll~~ 'ermmelcir!
metabolizatoare hepatice: i
':'A1lopurinol (uricostatic);
:Cimetidina (blocant al receptorilor histaminerglci H2);
-:0 Ketoconazol (antlfungic);
"'Fenllbutazona (antiinflamator nesteroldian);
(.chimloterapice antibacteriene (SUlfonamide, Metronidazol,
CIoramfenicol, Izonlazid8, Eritromicina, Claritromidna);
,. antlpslhotice inhlbitoare selective ale recaptaril serotoninel
(Sertrallne, Auoxetine); !

,. Disulfiram (inhibitor al alcooldehiclrogenazeJ).

27

9
Fannacocinetici generaliS

Consednte clinice ale metaboliz~rii medicamentelor

Medicamente active

:/
"'/~'"
I "'-'---..
Metaboliti Metaboli1i
inactivi Metaboli1i toxici Metaboli~ Metaboli1i
activi activi toxici

lJio liposolubiie se concentreaza Ia Iocul de metabolizare,


Substantele
predominant la niveful ficatului.
:.. Substantele hidrosolubile se concentreaza la Iocul de eliminare,
predominant Ia niveful rinichiului.

f=;;;;;;;;;;;= .._"'._"".==-""-===--_-=-;' --=-=--=-=====928'


"' "" , ..

5. Eliminarea medicamentelor
~ RenaUl (urinif:: p1md~fa'far~~~i~~ttni~~~::;:!'I1!11~:::f~_t.:o~-..j
Htltrare glomerulara - pentru frac1ia libera;
'!'secretie tubulari - este mecanism activ (de exemplu, competitie
i'ntre Penidlina G ~! Probenecid pentru a~ transportor tubularl
renal);
.:. reabso~etubulri - pentru moIeculele lipofiie.
:;. Billari, intestlnali (prin fecale):
"circult erterohepatlc =
parte din doza aclministra~ se poate
e1imina in intestin de unde se poate reabsorbi partial
);> Hepatlci (prin met2lbolizare).
. ~..: .
, Respiratorie: anestezice generale lichide volatile ti gazoase, etanol.
, Safivi: anticonvulsivante, morlina, cocaina, amfetamine.
}> Lacrimi: Rifampicina, Minocidina, anticonvulsivante.

8iminarea medicamentelor (continuare)


--~ !.l1t~ .,...~ . .
)0 Lapte (Important5 pehtru sugar): -
....chimioterapice antibacteriene (peniciline,
aminoglicozide);
0:' sedativ-hipnoticei
.:-metllxantine (teofilina, cafe!na);
':-opiacee, canabinoizi, nlcotlna, etanol.
}> Fanere: antlfungice (Griseofulvina, Ketoconazol, Ruconazol),
cocaina, metamfetamine, metale grele.

JO

10
Farmacocinetica generali

Medicamentele se concentreaza in:


SHe, teart adi;c.s: subSifnte' pliiimlc UPd!le ~bIt!Il,
Tiopental);
LCR: cefalosporine de genera~a a m-a , a IV-a, I20niazida,
Metronidazol, Ooramfenicol, Busulfan, benzodiazepine, antidepresive,
antic:onwlsivante (carbamazepini, Fenitoin, Ethosuximidi);
.> secretii bron,ice: Ampicilina, Cefalotin, Gentamicini; !
);.sam: anticonwlsivante (Fenttx>in, carbamazepln8, Acid va1troic,i
Ethosuxumidi), Teofllini, Diooxlri, Chinidini, Utiu, morfini, cocaini,i
amfetamine, benzodiazepine (Diazepam, Nitrazepam);
glande salivare: Minocidini, chinoleine (CIorc:hinaldol);
;;.laaimi: antioonvulsivante, Minocidina;
ludoare: IImfetamine;
Ik:at vltamina 86, Dapson (antllepros);

Medicamentele se concentreaza in:


bilJ:
.~
-
('chimiob!rapice antlbacteriene (aminopenidline, peniciline!
antistafilococice, cefalosporlne de generatia II m-a , a IV-a,!
macrolide, aminoglicozide, tetTacidine, chinolone de genera\ia ai
Ill-a, Rifampicina, Ciclosporini);
('chimioterapi<:e antineoplaz.ice (Vincristine, Doxorubicina);
.:.barbiturice, benzodiazepine (care realizeaza circuit entero-
hepatic);
.:.opia~ (MoI'fina naturale, Hicromorfon, Oximorfon, Heroina) -
sunt pubmic supuse efectului primului pasaj;
.:diuretice (Spironolactona, lndapamlda);
:-digitalice;
I .
!
]2'

Medicamentele se concentreeza in:


!
-..L'-'- -" . ~'~-"1:""~!C! _~;'
}> I_pte: FenobarUII.CI1~ eire DIII'oitul"iOe;"t>erilanna G;-amliiiglicdZide,
tetracidine, Teofllin8, Morfini, Fencididini, nicotini, alcool etilic,
bromuri;
singe febl ,I lichid amniotic: Ampicilina, Azlocilina,
anticonvulsivante, sedative-hipnotice, betablocante, nicotini;
lichidul peritoneal: Gentamidna, Vancomidna, Cefoxitin;
lichidul Intentitial: Psoralens, Acitretin (folosite in dermatologie);
IJdlld temlnel: cefalosporlne, macrolide, chinolone,
antiinflarnatoare nestoidiene (salicilaV, Sulfasalazina, Mesalazina),!
Propranolol, cafeina, nicotina; i
,. MUCUS cervic:aI: nicotina; I
~ rlCbid vaginal: chinolone de generat;ia am-a, SUlfonamide,1
Trimetoprim; !
)- prost;ati:.~inoIone de oeneratia a HI-a, sulfonamide, Trimetoprim"ll
~norn~na; ni
11
Farmacocinetica generala

pir:
Medicamentele se concentreaza
chinolone de' gener.i~a a m- (TemafIOXi ';-eftoxadf'\~
in:
I ::::::::::::::::::::::::::::::::::::
NorfIoxadn, Oprofloxadn), opIacee, cocalna, amfetamlne,
Fencididina, canablnolz], antipsihotice (Haloperidol), nicotina, metale
grele;
),> ull9hii: antifungice (KetoconazolJ l1Taconazol, Terbinafina,
Griseofulvina), Metamfetamina, Cocaina, rnetale greIe;
,..fagodte: Rifampicina, chinolone de gene-atia am-a;
os, cartilaj: tetracidine, linc:osamide, chinolone de generatia am-a,
metale greIe;
tiroidi: antltiroidiene de sinteza, chinoleine (Oiochinol,
CIorchinaldol)i
),> riniehi: nitrofurani (In ganglionii hilari, tubii renali, intersti~u).

6. Prindpalii paramelti farmacocinetid


Conc:entratia pI~~mi"'C'eN1iJn;i~/I '58(1.
ng/ml) :
:valoarea maxima a concentratiei sanguine dupa admlnlstrarea

)0
unui medicamenti
(este
Timpul
0 masura a intenslti~i efectului
Ia care se obtine concentntia
,I a vitezei absorbliei.
plasmatid maxim.l
(T",.,):
:.momentul care corespunde ob~nerli valorii maldme a concentraliel
sanguine;
l'este un parametru al vitezei de absorb~e.

lSj _........... -_._- .


F====-====--================~~--~~
Principalii parametri farmacocinetici (continuare)
Aria de Sub curia concMtra~IIOrlislrnlUU: \~--..-
':'refl~ marimea absorb~e1 din cIoza admlnist:ratAi
:este prop~onala cu cantit:atea de medicament care atinge ~nta
dupi administrare;
(este esentiala pentru determinarea biodisponibil~~i.
,. Clearanc:e-ul total (CI):
:volumul de plasma ('In ml) epurat in unlt:atea de timp ('Intr-uo
minut): O=~'Vdi
')desaie eliminarea substantei din intreg organismul (clearance
total) sau prln mecanisme particulare (clearance hepatic, renal
etc).

12
Farmacocinetica generala

Principalii parametri farmacocinetid (continuare)


,. Timpul de illjumiiiti"~ii()jodrat~,:" ..::J'"._-===- I
~est:e intervalul de timp in care concentratia de substantal
medicament0as8 din organism scaoe Ia jumit:ate; i
:oeste 0 masura a vitezel de epurare a unui medicament din
organism fi este important oentru calcularea reoimului de dozare.
c

F""""'''"'''''''"'''''''"''''' === ====''"'''''= =''"'''''~71 .

7. Biodisponibilitatea medicamentelor
i
~
)~~$e~~~~1
substan1a medicamentoasa p8r~~ Iocol de administrare. .
,. = cantit:atea reIativi de medicament care ajunge in singe.
)- .. cantitat.ea relativ5 de medicament care ajunge in ~ (organ
~nti).

). Biodisponibilit.ate absoluti '"' __


AUC
AUC ty .
~
p.o.

)' Biodisponibilit:ate relativa ....::..,_x 100


_A_U_C-=
AUC_
)- Medicament generic =
0 copIe a
unui medlcamert: Inovator, cui
toate proprieta~le esenliale ale originalului (medicament inovativ).!
Diferi de original prin exdpien~ (cartitat:e, tip etc) sau alte,
proprie.ta~ fizico..chimice (forma/marimea aistalelor etx:). lSI

TJpuri de echivalen\e intre formele farmaceutice


, Ed'livalenti d'limKr.:'~uilde'1~ ~ i:8ntiI:i\i de
substan1i a<:tM in forme farmaceutice diferite, destinate acelei~i cal
de administrare (de exemplu comprimate ~ capsule).
)10 Ed'linJenti fIInnaceutiCi - corespunde inc:orporirii unui dozaj
identic din aceea,i cantitate de 5ubstanta medicamentoasa in forme
fat1TlaCeltic:e din ~ tip.
;. Ed'livalentJ farmaCOlogid ~ molecule diferite chimic (de
exemplu, salUi
sau esteri ai unui compus) incorporate in forme!
farmacetJtice diferite dar care vor detennina ~ activitate!
farmacologka datortti eliberani, In vivo,. a acelui~ principiu activo I
)- Ed'livalenti biologici (bioechivalenti) ~ medicamenb! CUI
criterii de biodisponibilitate identi<:i (= absen1a unei diferen~!
semnif'icative a marimii i vitezei absorb~ei unei substantel
medicarnertoase din forme flIrmaceutice echivalenb! sau alternative,!
administrate in ~ doza molaraJ in condi~i simiJare).
)lo Ed'livalenti dinici (echivalenta terapeutici) ~ medicamente
echivalente farmacolog1c, chimlc sau farmaceltic, care conduc, du~
administrare, la a~i efic:ienta ~Isiguranta dinci.
J9

13
Farmacocinetica generala

8. Concentra~a rlasmatic~ la echiHbru. Cumularea

AdmlnlStrarea ritmIci, regulatii

cantitatea de medicament
itdmlnistrati este egali
<. Cantitatea de medicament
administrata este mai IMI'e
cu cantitatea eliminat:! decit cantitatea efllTlinati

COnc:entratie stAlady-ltlit.
I
CUmulilrea = c:oncentrare
(nivel de echilibru) Ienti in unele Iesutui,
COl'lCOOlitent co realllan5l unei
concentrc!~1 p!asmatice efldente
1-=;;;.,;...o===-.",,",.o;:..~==~"""-""""========-"'-==""~"4 .., .

9. Modele farmacodnetice
). Modelarea matellUlticli: -
o)pot f modele monocompartimentaie, bicompartimentale. alte
modele mai c:omplexe
o)are Ia bali lnt2rpretarea curbelor conc:ertnItitlor ~nute
experimental cu ajutDrul modeIeIor rnat2matice.
). ModfNrea ftziaIo9lcJ:
+:teste mal aproplati de ceea ce se intampJa in mod real in
~nism, dar este dlfidJa extnIpOlarea ~ expc!rimertale IBI

). ModfNru fannac:oc:inetici/farmacoclinaimici:
-!>are doui componente: farmac:odnetici (desaisi eel mal trecvent'
prin modele farmac:ocinetice comprimentate) fl
farmac:odinamica (care c:oreleazi efectul observat cu concentraMe
fumizate de modeIul cinetic).
.1

Modele farmacodnetice
}i> Schema modelulu()lirmacodnetlc ~cazul .
admlni$trlirii extravasculare: .

).. eurW de tip lIabsorb~e-elimlnaren in cazul admInIsbirti


extraw5Culare:

c...:~-~---i
: c
u___ _l: -=::==~==;:=~Dt
OAt..

14
Farmacocinetici generali

Modele farmacocinetice
}> Reprezentarea graficl' a "&mceritra~el YlrtUnc~e de tiriij:) Tn cazul
adminlstriril extravasculare re te:

j.> Repreze1tarea ,"ficl a concentra~ei in fun~e de tlmp in <:aZUlj


admlnlstririllntravenoase pentru modeIul bicompartlmental:

I
4]

15
Farmacodinamie generall
....;..,..,.: .,.,.,.,_...

1. Mecanisme generale de ac:tiune ale medicamentelor


2. Relatia structurl- eJect
3. Relafja dozj - efect. Indicele terapeutic
4. Sinergismul ji antagonismul medicamentelor
5. Reaqii adverse ale medicamenhlor

1. Mecanisme generale de aqiune ale medicamentelor


} F.rmacodlnamii~4 sttidlUi'::"
mecan"~actiune-~"'ate
medicamertelor ~ a raspunsului terapeut:ic sau toxic, Ia animale sau
om.
Mecanisme generale de actiune ale meclicamentelor
-:-1.1. Mecanisme fizico-chimice simple;
-:-1.2. Acliune pe enzime;
-:'1.3. Aqiune prin intermediul receptorilor;
':-1.4. Ac~une de activare / blocare a canalelor ionice;
-:'1.5. Ac1iune prin eliberarea din depozitele celulare a unor
$Obstante active;
':'1.6. Ac!iune direc:tii asupra aparatulul genetic al celulei;
-:'1.7. Aqiune prin formarea de "POri"in membrana celulari;
-:-1.8. Ac~une de blocare a sinte2ei ~i eliber3rii ~i de captare a
radicalilor liberl. I
_ i~

1.1. Mecanisme fizico-chimice simple


Proteclie ciitanid: unguente medlca~, creme
medicamentoa5e
)i> Aqiunea diureticelor ,i a purgativelor osmotice:
-:-Oiuretice osmotice: Manltol.
Mecanlsm de ac~une: atrag apa din spa~ul interstl1ial in sSnge
-7 d.rmina cr~terea flltJirii glomerulare.
':OPurgative osmotice: Hldroxld de malJ'le2,lu, SUifat de magnezlu,
Citrat de magneziu, Tartrat dublu de sodiu si potasiu, Fosfat de
sodiu, zaharurt (de tipullactulozei 5i manozei).
Mecanism de ac1iune: atrag spa din spa~ul intersti~al in
lumenul intestinal ? detennina ~ea voIumului
con~nutului intestinal -7 stimuiarea baroreceptorjlor intestinali
? stimularea peristaltismului.
Farmacodinamie generali

Mecanisme fizico-chimice simple (continuare)


Refac:erea presiunli <COiold-oliWotice: ~Ub$Htl.iei"I"'~C'romOIecufari de
pIasmi (Dextran-40, Dextran-70, Gelofusine)
Hndica~i: hipovolemil severe
)- Adsorb1ia: Qrbunele activat
,. Substante de contrast: SuIfabJI de barlu, substantele iodate.. !
};> Aqiunea antiacidelor: reaclii intre HO gastric ~ antiacidel
neotralizante I alcalinizante. i
:-Clasificarea antiacidelor (medica(ie indicata in boala peptic8):
Arltiadde neut1alizante: carbonat de caldu, Oxid de magneziu,;
Peroxid de magneziu, Hidroxid de magleZiu, Trisilicat de]
magne:ziu, Hidroxid de aluminiu, Fosfat de aluminiu.
Antiadde alcalinizante: Bicarbonat de sodiu.

47

Mecanisme fizico-chimice simple (continuare) I!


};> Modiflcare'a triW~ suPr.B~~~~ne;1ii~siiitice-1
dezinfec:tante din grupa deriva~1or anionici ~ a deriva~1or cationid. i
};> CheIarea: I
!

{.prtn grupMlIe sulfhidrice ~-SW,a~ comp~i formeaza complexei


inactive cu metale grele (Au, Pb, Hg).
{. Indica~i: anticloturi in intoxica~ile acute cu AU, Pb, Hg.
,. ~ni schirnbatoare de ion;:
<Co!estiramlna: cedeaza Ionll de dor ,I ca~ in lac adzli billari
liberi.
Indica~i: hlpercolesterolemii familiale.

481

1.2. Ac~une pe enzime


,. Inltibitia enzimatia~~ y,-~~' .-
II
-t. reversibita: de exemplu, Aprotinlna (inhlba tripsina ~ kalikreina,
de aceea elite indicata in pancreatite arute, ~ hemoragic, ca
antifltxinolitic); Ibuprofen (antiinflamator nesteroidian care inhibi
reversibil cicloo.xlgenazele);
". ireversibili (prin legatu; covalente): de exemplu, Addul
acetilsalicilic (antiinflamator nesteroidian care inhibi ireversibil
cidooxigenazele).
)- Competi1ie de IUbstrat: de exemplu, intre sulfonamide ii addul
paraaminobenzoic .
., EJect alostwic: (prin modificarea situsului activ 211 enzimelJ,
)- Deplasarea coenzimei ,I cuplarea cu apoenzima: de exemplu,i
anticoagulantele orale deplaseaza vitamina K de pe enzimeIe care]
intervin in sinteza protrombinei ~ia altor factori ai coagulani.
Vitamine folosite in calitate de coenzime: 81, 86, 82.
I
J
17
Farrnacodinamie generala

1.3. Acrune Fin intermediul recertorilor

;;. Ligand = subst;ahfi lhdogenl~ sau~care cupteaz~tu


structlJrile recept.oare.
,.. in structura receptorului existA doua regiuni importante,
compiementare cu doua zone din struaura ligandului:
:situs de afinltate (selV~te pentru recun~ liganduluQ;
!situs de activitate (important pentru decIa~rea post-receptor, in
interiorul celulei, a unui ~r de eveoimente care se vor concretiza

;;. Legatura dintre ligand ,i


in raspunsul celulei ~nti).
receptor polite Ii:
-:.reversibila (legaturi siebe de tip ionic, punji de hidrogen, for1e van
der Waals): in majoritatea cazurilor;
':'ireversibjla (legaturi putemice de tip covalent): in putine cazuri
(de exemplu, Fenoxibenzamina se leaga covalent de receptorii
adrenergic alfa).
"I

1,_=':::=:",,,--[
';'cupleaza atat cu situsul de afinit:ate, cat ~ cu situsul de activitate;
:ex: Acetilcolina este agoniSt al receptnrilor muscarinid.
}oo Antagonist competitiv pe receptor:
'.'cupleaza numai cu situsul de afinitate, bIocand cuplarea acestuia
cu agonistul;
~ex: Atropina este antagonist competitiv al receptorilor muscarinici.
)- Ag.onist/antagonlst partial = antagonist cu Ktiwbte partlali
lntrinsed:
.:. cupjeaza cu sltusul de aflnitate Ill, partial, cu situsul de activitate,
permi18nd un grad de activitate intrinseca;
'!oex: Acebutolol este antagonist partial selectiv al receptorilor
adrenergici betal, cu activitate simpaticomimeti<i intriosec.a.
51

Aqiune prin intermediul receptorilor


)0 Agonist inverl~') !/Ift>.,......::. _'T.!lI!!!I!ir.:~ _

<!'cupleaza at3t co sltusul de afinitate, cat


9i co situsul de activitat:e,
dar determlna efecte farmacodinamice I blologlce de tip Invers
fa~ de agoni,tii claslcl;
:-ex: betacarbolinele sunt agoni~ inverlJi al segmentului
benzodiazeplnic al receptorului GABA.-A.
)0> Conform legii aq;unii maselor, agoni~i ~ antagoni~i pe acela~
receptor se pot deplasa unii pe allii de pe receptori.

18
Farmacodinamie generala

Transmiterea postreceptor a semnalului biologic


>- ReceptxJr1imembrariarl potmsmite~tJa ~.... ,,,_
.:. calea adenilat/guanilat c!claze!;
<-alea fosfatidil-inozitidelor sau/~i a acizilor g~i libeli.
,. Calea enlimeior-receptor, de exemplu, receptorul pentru insulina. !
Acesb iI~ doui componente: 0 $ubunitate iIIfa extncelulil~ ~ o]
sobunitate beta transmembranari. Subunitatea alta seTV~ drept situs!
de recu~re a insulinei. Dupa !egarea insulinei la subunitatea alra!
e5tI! I~ 0 tlrozin-kinlu care se gbe~ in subunJtatea beta a]
receptDtlllUi. Are lee, astfel, autD-fosforilarea portiunii beta. Prima',"
proteini fosforiIati este 0 proteina cu lanl scert, numita substratul 1 at
receptDtlllui insulinei (IRS-i). Dupi fosforilarea tirozinici la dlferite i
siWsuri, IRS-l se leagl lit alte klnaze, pe care Ie actIveazi, producind
"in cascacII" un ~Ir de tostorUlrI, Aceasti sene de fosforllirt in Int.eriorul
celulei reprezintl mesagerul secund II insullnei ~ are ca rezultat
translOCIlreil unor protelne, cum ar ft transpoltDril pentru gluC02~,
seche:5tr* in Interiorul celulel ~I expunerea lor Ia supm3l1l celulel. In
final, compIexullnsulina-receptor este intemalizat.
53

Transmiterea postreceptor a semnalului biologic (continuare)


> ReceptOOi ""citosoIf6C" -ae~_, I","~~pei'tru
glucocortic:osteroili. I
(.~ se desprind cu degajare de energie de pe ~ proteinei
de legare din citosol numite protelnele Hsp90 sau heat shocId,
~. Aceasta energie sev~te pentru transportul activ ai'
complexului GCS '" receptor citosolic in nudeu. Complexul se
desface in doua componente: 0 componenta care se leaga pe
situsurile nudeare, helixul alta al ADN ~i 0 componenta ce se
leaga extra-ADN fi care intir~te legarea de ADN. Astfel, este
comandata s1nteza unul ARNm speclfc, cu sinteza l.nOI' proteine
specltlce: de ex, macrocortlna de c!tre macrofage, llpocortina de
c:itre PMN.
Receptaii mu~ (acceptori): in urma euplarii spedfice a agonistului,
nu se produce nlci 0 modlflCare a func1lilor celulare, decelabila prin
metodele cunoscute in prezent.
54;

19
Farmacodinamie generala

Transmlterea postreceptor a semnalului biologic:


calea fosfatidil-inozitidelor

Transmiterea postreceptor a semnalului biologic:


proteina G de cuplaj
:~:'~~:i;;;H~~&:j;:~r
-
~' ..T" Prutinr de "..""art
1

:~~.~~~~;-~:.~~;
........
:
................
iI r--'---l

flP\"-"'!~
...... , ; -

: .
r
, fO$(olipmC' ~- ~ 3- c; II) ,.
: ~ DAG ;'PKC' :
..t .. ,
: :

I =~il
................
;F;,;i~p~A':-'1 AddmlUdcllX:l-lEkosmoiziH

------w=
~I _i-

57

1.4. Acliune de activare I blocare a canalelor ionice

':-K+ vasculare: Minoxldll, Diazoxid;


':-0' ata~te 121 receptorul GABA-A: benzodiazepine, barbibJrice,
etanol etc
> Blocante ale canalelor de:
-:-Ca2+: Nifedlpina, Verapamll, Dlitlazem, etc;
':'Na+: anestezice locale (lidocalna), antiaritmlce de cla~ I
(Chinidina, Procainamida, Dlsopiramida);
':-K+: deriva~ de sulfonlluree (antidiabetice orale);
':'0': picrotoxina;

58

20
Farmacodinamie generala

1.5. ACliune prin eliberarea din depozitele celulare a unor


substante active
Efedrina, NafazoIlna'll 'Fenlliiina a~iliWi!iifPih' 'ellberarea
noradrenalinei.
, Carbacol ~ par1ia1 prjn ellberarea acetilcolinei.
, D- Tlbocurarina (din grupul curarizante, foIosit ca miorelaxant in!
cadrul unei anest:ezij generale) sau Morfina (din grupuI opiaoee) ~!
elibereaza histamlna din mastocite, Ia unele persoane, in cantitate!
suficienti pentru a provoca bronhospasm ~ 0 scactere a presiunii!
~~ i

F-= """"'-============ ===~l'? ..


AJte mecanisme de aqiune i

, 1.6. Aqiune
vAqiune
dini&i .u~~~,~
prjn fonnare de Ieg8tlJri intre nucleotide aliturate:!
-. I
Cidofusfamida (antineoplazic alchilant); i
.:. Alchilarea AON-ului sub actiunea por1iunii dor-etil din structural
deriva~1or de nItTozouree (Carmustine, Lomustine, Semustine); ,
"'Intercalare in strucbJra lantului de nucleotide ale ADN-ului:
BIeomidnele (Az si ~). '
1.7. Actiuhe prin formaree de "pori" in membnina celUiari
.:. E5t:e un mecanism asemanator OJ eel al activirii compiernenbJlui,
and se tormeaze un complex care realizead un "por" la nlvelul
membranei c:elulare microbiene, determin8nd, astfeI, 0 deteriorare
a integrit3~i morfofuncjionale celulare:
de ex, Nistatin (antifungic cu administnlre Iocali) sau
Amfoteridna B (antifunglc cu administrcR sistemid)1
actionem prin realizarea unui "por' la nivelul peretelui fungic.
eol

Alte mecanisme de actiune i


!
,. 1.1. Actiune .. iir'biOCale~~ii:ntez ..... t~i
llberi Iide capblre 8 radic:alllor llberi
-:-Radicalii llberi (de exemplu, de tipul ionului superoxid)
agresioneaza celulele, determinand grave distructii celulare.
')Substante care au roIul de a capta radicalli llbeti:
vitamina E;
Carvedllol;
Acid acetilsalidlic.

L'__ ~61

21
Farmacodinamie generala

2. Relapa structur~ - efect


Pomind de la 0 stNcturi de 'balli, se"ot ~
j:. s -
':'cu acela,1 erect (Acetllcollna fl Metacollna);
:cu etecte antagonice (histamlna tl antlhistaminicele).
~ Modificarea configura~ei in zona in care 0 moleculi suferi aqiunea
enzimatic:a se nu~te impiedicare st.erki.

F-==-=="""""-,===============,,,61~ ,",..,.., , , .

3. Rela~adoz~ - efect. lndicele terapeutic


)' Dou ,;. cantitatea fuirtlma 'l:Ie~~1
efect fannacodinamic.
,. Refa1iile dintre doli ~ erect:
:potfi:
direct propo$nale rar intBlnit:e;
proportionale cu logaritmul zecimal al dozei frecvent irdlnite;
':'variaza in functie de mec:anismul de aqiune al substamei
cercetate.
~ Indice terapeutic AU factor de .iIUl"lln~ = raporbJl ~~
(raporbJl intre doza letalA medie ,i doza efident! medie).
'..in dinical indicele terapeutic va rezuIt2I din raportul DT soIDEso
(raporbJllntre doza toxic:a medie fi doza eficienta rnedie) .
:. IndIcele terapeutic trebuie sa fie mai mare sau egal cu 10 (pentru
ca ~~n~ ~.~ fi cons!qerati in toxica . .63

4. Sinergismul i antagonismul medicamentelor


,
, Sinergism: esterJ;~ Cllntte (k,u!'stibsti~ it!$Oiiea2i.
in aceta,i sens.
). Antagonism: este rela~a dintre doua Slbstante active care
aqIoneazi in sens contrar.

). TIpuri de slnergism medlcamentos:


-:-slnerglsm de sumare efectele sont adltive (ex: atroplna ~
butilscopolamina);
':-sinergism de potentare efectlJl final este mai mare decat: sumal
efecteIor determinate de fiecare medicament in parte (ex:
Sulfametoxazol ~iTrimetoprim).

22
Farmacodinamie generala

Tipuri de antagonism medicamentos


, Antagonilni'ComPetft}v?'V -J'- __...-
~pe reoeptx>rii muscarinici M: acetilcolina " Atropina, acetik:oIina ~i
Scopolamina, acetilcolina Ii Pirenzepina; !

vpe ~i opIacel: MorfIna " Naloxon, Morfina ti Naltrexon,l


Morlini ti Nalmefene; I
Antagonism necompetitiY: i
.:. antagonism aIosteric:: ex, Galemina (pe receptDrii muscarinici M); i
~'antagonism fizlologic: ex, NA contracti muljul net.ed vascular,i
stimuJand receptorll a-acrenergici, lar Hlstamlna ~ acelafll
m~, stimulind rec~i his1JJminiciHI ti ~;
:-antaoonism fizic: ex, cirbunele activat adsoarbe molecule din
anumit:e toxice;
~antagonism chimic: ex, antiacidele reaqioneaza eu HCI gastric.
l-=Agoft=""iIt=i""nvers="":",,betaca==rboI=:;::ine""'===========~6$ ..

S. Rea<:\liadverse ale medlcamentelor


Reactil ~~ ij::'Te3dll~~lsrritiIui
d~ genetic, care epar Ie doze terapeutice de medicament; 'i
,. Reaqii hnanologice Induse de medicamente -7 sunt reactiil
mediate prin procese imune: !

.:tipI(anafiJactic) ~ urticarie, angioedem, anafiJaxie;


penialine, aminoglicozide, sulfonamide, lincosamide,
Eritromicina, com~i cu 00, cu brom, cu arsen, cu mereur,
barbitlJlice, neuroleptice (Clorpromazina), hidantoine
(Fenitoin), antitlroldlene de sinteza (Metiltiouracil,carbimazole);
~tip n (cit:at:o~) ~ sindroame autnimune induse cIe medicamente:
lupus ~ 5istemic: Hidralazina, Procainamida,
CIorpromazina, Fenitoin, lzoniazida, O-Penicilamina;
anemie hemoIltid autoimuna: Metildopa, Chinidina;
purpura trombocitxlpenici: Chinidina;
miastenie: O-Penicilamini, Trimetadioni; ~1 .
~~~=---~=-~--~=======--===--~
Reaqii adverse ale medicamentelor (continuare)
.. tip ill (prin !omP(exe~u~r~~UH~ prin!
erup~i cutanate urticariene, artralgii, artrite, limfadenopabl, fetri)
ti V3scul~ multisistemice complernent-dependen~ (man~te
prin erit:em multimorf).
Sindrom stevens Johnson (eritem multimorf, al1:rite, nefriteJ
leziuni ale SNC, miocardite): sulfonamide, diretice cIe ansa
(Furosemid), diuretice tiazidice (Hidroclorotiazida), inhibitDri ai
enzimei de conversie a angiotensinei (Captopril);
penidline, sulfonamide, compu~ cu iod, anticonvulsivante;
vtip IV (mediate celular) ~ in timpul adminimrii locale (clermatitei
de contact). !
Obi,nainta ~ 5Qdere a reactivlta~i
Ia adminiWare repetati al
substantel resped:lVe, pentru men~nerea etedului fiind necesali
~ dozei. De ex, Ia opiacee.
~'Hahlfilaxla ~ este 0 forma de o~nuinta care se instaJeaza ~;'
dati se ~ doza nu se ob~ne efect De ex, la Nafazolina, lal
Efedrina, Ia nltri~, 671

23
Farmacodinamie generala

Rea,,1 ad ve rse ale medicamen-1C01ltlooarej


':-Dependen~ Pslt1fca"""~~cennti ~"'"eSte
irezistibila) de 21 consume drogtJ) respectiv;
<-Oepenc!en\21 fizica ~ stare de intoxica1ie cronica sau periocfid, cu
tendinta de a~ a dozei, nevoia irezistibUa de a lua continuu
drogul respec:tiv ,i aparitia sinclromului de abstinenta Ia
intreruperea administrarii. . .
Mutageneza, teratogeneza, carcinogeneu
':-M~neza ~ modmcari ale materialului genetic din celulele
~ntsmului, care nu i1 afect:eazi pe purtMxx-. Daca mutatRI apare
in ceJulele sexuale se transmite Ia urm~. Oaca mtbI(ja are
caracter recesiv se poate manifesta dupa c:ateva genera1ii.
-:Terat:ogeneza ~ anomalii in cursul dezvoltirii prenat.ale; nu se
transmlt ereditar.
-:.citostatice, hormoni sexuali~cIomkla, Fenitoin, AIc:ooIul,
Vrtamina 0 in exees, . inele, glucocorticosteroizii,
cotrimoxazol, deriva~i de sulfoniluree, sulfOnamidele.
'.Carcinogeneza -7 proliferare celulara necontrolati, a unor oeIule
care au suferit transforrniri de tip malign_. A

Reactii adverse ale medicamentelor (continuare)


)I; Reactii . aciYeiSl"'Clatoriti ..... d~or
antib8c:teriene:
-:'reacjii locale: durere Ia Iocul injectiirii (dupa administrare 1m),
flebitii (dupa administrare iv);
-:'dismiaobism intestinal;
':'reac1ie Herxheimer (flOC endotoxinic): de ex, Penicilina G
administrati in cantititi man in sifllis, c:Joramfenlcol administnrt: in
cantiti~ marl in salmoneloze.
)I; Reaqil advene I. nou-nalCUt -7 datorate irnat:urititii enzirnatice,
imaturiti~i unor funqii fiziologice sau structuri anatomice:
.:. sind rom cenut;ju 211 nou-nascutului indus de CIoramfenicoi.
}> BoaIa iatrogeni indud de medicamellte -7 stari patDlogice
induse de rnedicamente (de ex, ulcer gastric indus de
antiinflamatoare nesteroidiene). I
Polimedicatia este 0 cauza importanta de inducere II efectelor
~~. w

24
Intluentarea farmacologidi a sistemului nervos
vegetatlv

I. Substante cu a~une stimulatoare uupra SNY


parasimpatic (parasimpaticomimetice)

_c J
IL Substante cu actiune inhlbitoare asupra SHY
parasimpatic i

111.Substante cu actiune ItimulatDare .supra $NV simpatic i


IV. _ ..... qI ... lnhlbi ..... - ... SNV

I. Substante OJ actiune stimulatoare asupra I


SNY parasimpatic (parasimpaticomimetice) I
"" -,,_'" ';'W..:.\"!r~~ .~1!:w. '7'I""frW.. __ I

1. Parasimpatk:omimetiee cu actiune directi


2. P.... simpaticomimetice cu ectiune indirecti

Acetilcolina- sinteza lii eliberare.


II
, Sinteza -7 in "Cea'l1rrtal ma~"Pii i i:ltopta ~lnaV
din colina ~ acetil-coenZima A, prtn actrunea catalitica a enzimei
colin-acetiitransferaza (CAT) .
:-Acetil-coenzlma A este slntetizatA in mltocondriile din termina~11e
nervoase.
:CoIina (aminoacid esen~al) este transportati din lichidul
extraceular in neuronul terminal prin mecanism de transport activ
(cu partidparea ionului de Na+), legati de un transportor. Sinteza
este in general un proces simplu ~i poate face fata unei propor1ii
inaite a eliberil'ii sinaptice.
,. Stocat:i in veziculele butooulul terminal (,.cuard' =1~500001
moIeoJle pentru 0 vezicula). ;
;;. 81berarea -7 cand se atlnge un poten~1 de a~une terminal ~ sel
dec~za un influx suficient de ioni de calciu, pentru a clestabilizal
zitul vezicular. nI
Influentarea farmacologica a sistemului nervos vegetativ

Acetilcolina - eliberare r deradare

:;. Dupa eliberare in fartta sinaptJca, moIecOIa de a~ ~oui


posibiliti~ :
':'cuplarea cu receptorii colinergici;
. ':-cupJarea cu situsul activ al enzirnel ace.tilcolinesteraza (AchE).
~ Ou~ decuplarea de receptor, moIecula de Ach este captata de AchE;
(degradarea, prin hidroliz8, se realizeaza in 2 etape succesive):
{.in prima eta~, complexul Acetilcoll~
,I
scindat: in colina liberi enzima acetilata.
ac:etiIcoUnesterazi este

{.In a doua eta~, enzlma acetilati eliberea~ acetilcolinesterazi tl


N

aceblt.
~ T 1/2 al acet:ilcoJinei in fanta sinaptici este foart:e scurt (milisecunde).

~ MoIecOla
Acetllcolina - mecanism de aqiune
de,,;,~cBiWrfi'i'poate~l8c:u:~.'W r .........
y-
I :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
':'receptori muscarinici M: atunci cind se evidentim profilul metilic
al moIeculei;
'.'~r! nicotinic! N: atund cand se eviden~ profllul carbonllic
al moleculei.
~ Cuplarea acetilcollnel cu ambele categoril de receptor! -7 deoarece
acet:ik:olina este 0 molecula flexibil8 dupa 2 axe -7 permite realizarea
a 2 profiluri: met:ilic ,I cllrbonilic. wi ClIlionic >l
,.. Acetilcolina, profil metilic: oxi,.... 1lcric: ""Acelildloli ....

r Iol 10:1~I'
_~~O.~~:Cfl,
OH ,. H. H. I

J
Im_..",cwl
._ r~~~=-l
Acetilcolina - mecanism de aqiune ,
> MoIecula de P<iedi
ilist:rUciJTf 0 gfUpare ~Ilfrt;'"
acetiIC:Cil1nA
(un atom de azot care are toate valentele satisficute
pozitiv, indiferent daci este cuatemar sau ter1iar).
este Il"Idrcat ,I
molecuJele ce poseda grupari de tip -onlum H
:

:.nu travetseaza bariera hernato-encefalica ~ alte membrane (cea


Intestinala, de exemplu) .. nu pot fi administrate pe cale orala 91,
in doze terapeutice, nu traverseaza BHE (deci nu asiguri
concentra~i active in SNC).

I
-c- j:,c -c-
I jX- !-1-
I

[
-t-~-t-
-c- [
-t-r--c-
u -c-~
I I
-c-
I ! I
Oni.~lJIliwn
I 04. cuaaenulr

26
Influentarea farmacologici a sistemului nervos vegetativ

Acetilcolina - mecanism de ac:tiune


Interac:1iunea acetiICorine1"CiF"""~ uscaTtnlc~ fiee-in cet
pu1in 4 puncte:
+11 capitul cationic (un atom de .tot cuatel'Nlr);
II oJCigenulesterlc;
+Ia hidroxllul m~t de carbonul nr. 3;
o Ia grupul metli a~ de carbonut nr. 2.
}> ~i muscarinici au eel pu~n 4 grup3ri active pe suprafa1a tor:

.0
+ 0 zonI anionici (sitUs de afinitlte al receptor'illui muscarinic), cart sei
cupIeui cu capitul cationic al moIeculei de acetilcolini;
gnIpiIre indrcati pozltlv On~aClloneuj cu oxigenul e5tertc .1 Ach); ,
I
0 gruPiIe inaluti pozltlv (Interact!onem cu hidroxllul ~ de C nr.!

.0 3);
reotune hidrofobi (interac:liOneazi cu grupul metli atapt de C nr. 2).
Ultimele trei punct:e rulizeazi situ6ul de activlta~ al receptonJlui M,
in Qre atxmii de oxigen ocupi eentrul esbrofil.

A cetilcoli na - mecamsm une !

M~'I
!

ill UnAcuPlirifrcetilar;8i::a~~I.mascaliiiCi
a~ permeab~itatea membranei celulare adia<Zllte pentn.J ionii de;

-1
i
Na+, K+, a' ~ (82+. !
.:.La nive/uJ lIenetatwulul de rltm CIIn/iac ~ c:~te!
-
membrane, """'" """frecventel
cu sciderea fa- ..pana Ia completa
de K cardiace,
oprire a oorclului.
.!+ La nwe/uJ~IIfI'k;n11or vegel:iltivi, ., ml4chiltlrM1tNi ~i

Ionli de Na+ ..
"""chi. IbMtI ~ cr~ permeabilltatea membranara pentru
depolartzarea membranel, cu a~a
consecut:iv1 a peristaltlsmului intestinal (efect prokinetic) a ,I
tonusulul muscular.
-t'La IIiwtIIII celulelDr IImlldumre (glande salivare, sudoripare,1
medulosuprarenale) ~ ~ permeabilitatea pentru ionii de <:a2+1
.. hipersecfe1je glandulara. . 77i
--. .. ..

Receptorii muscarinici M

..
-I-l~
". "..
-
Iff
'-_I,
Npoca ..... ,_,
_,-
t;...,.. '_,.,_.,.
.~
,.",.., ! r",.;",;,n

Adheu$
Gq/II
_711Pl
",..,_.

fiD.IG(~
--1itt/iiiDo

Indbl:tn tuor:;o .....


--..; ........
) tI
*"II1II
.

_.n """'"""'toc:a>') pllbadde


~
timI*icf. ...
-...~PIb
NiocIrd, .-,. Adi .... ~ ..... ""COIOoco ,..
"-
.....
II"
(M, neId,,,"*sfClJsuII
) ~SIIC
C.._t)
G/o
AdMoU ......
de K'; 'fthlbl
!~
! _Ad>
_.... """'*". 0ftII00zIei.
(GIlCnII_,M,~1nNbI

M, II", CaI_ g1iIcIdeD Ad!M6d ! AcIl..mlP, Hediozj ___ ~,

....
(M,gIoft ~,~
) (~MIIodS,
......... ),SHC
Gq/ll !"D.IG(~
l-uata
~~(ai-4,IacMI'),
c:a>') IM.po<IIiooptio~
bo""io c....a;q.
Maiod..,..
t

... II. SIte


~iSc*
GJo AMI'\:
PD*"'9iI
..,_de[),l.( ......... n
"- II, SIte kti .. zI
GJo
IkIn_lP,
IIIO.IG
MtdIazI __
~_<MboIIe
de [),I., "'fjIoI:I

"
27
Influentarea farmacologici a sistemului nervos vegetativ

Acetllcolina - mecanism de actiune


~ Prof'ilul alrbOnlliC 'iiI' aCetiiliOlIiIet CtiPteid ~ri( N
1ibI.~I. poarbl can.lelor de HI /K+.
:.L..egarea moleculei de acetilcolina Ia una sau doua subunita~ a ale
receptorului N determina 0 c~e mocIenIti a numarului de
canale de Na+ in pozj~e deschis.
:Legarea unui numar mai mare de'moIeaJle de agonist Ia receptorii

,i
N duce la fenomenul de stabilizare membranara, cu blocarea
canalelor de Na+ in pozilia deschis oprirea influxului neNOS.
,Stimularea receptorilor Nm ~ fascicula~i fine ale musculaturii
striate, urmate de miorelaxare.
-:Stimularea receptorilor N. ~ 0 perioada scurti de tnlnsmitere a
influxului nelVOS cu depolarizare membranara, urmati de blocarea
revenirii membranare (blocarea repoIarizirii membranare),
fenomen numit IIstabllizare membranari".
)10 Sensibllitatea ganglionllor veget.atM ~ II sinapselor m~11or stria~ III
administrarea sistemica a Ach este mai redusi.
- "
Receptorii nicOtinic N
Sllbtip! .~- '~ociUiiie "'"--'rfa -. "....-
....
denumiri recepttN

I
N.. N de placa Jonc:1iunea Deschiderea canalelor de
terminalii neuromusculari Na''/I(+ fi depolarizare
membranari

-- r-'--
N. N neuronalNeuronli
postganglionari
unele situsuri
" ,I
Deschiderea canalelor
de Na+/K+ depoIarizare
membranara
preslnaptlce
colinergice

..... - - 110

}oo
.:.
Acetilcolina

UI nivel cardlo-v~ScllTar: ~
-,
- efecte farmacodinamice

---._
~ efec:t2 Inotrop, cronotrop,
cord (actiune pe receptori~)
dromotrop negativei
'1

-:'vascular (aqiune pe receptoril M3) ~ vasodilatt(je.


I
, UI nivelul musculaturii netede (aqiune pe receptorii M~):
.!oglob ocular: contraclia ~ncterului
muliulul
umorii apoase);
irian (miou) ,i cont:rac~a
ciliar (favorizeaza vederea de aproape drenarea ,I
:-digestiv: stimuleaza peristaltismul (efect prokinetic) ~ tonusul
gastro-intestinal, musculatura colecistului ti a cailor biliare;
':-bron~ic: constrictia musculaturii bron~;
-:'genito-urinar: constrictia mu~chioluj detrusor al vezicii urinare,
stimularea ereqiel la bArbat.
Efecte met:abolk:e ~ Ia nivelul glandelor exoaine ~ stimuleaza
seae\ia glandelor (Iacrimalel saliva~ sudoriparel br~ice, gastro-
intestinale, pancreas etc.), stimuleazi sinteza de gucogen.
}> La nivelul medulosuprarenalei ~ stimuleaza secre\ia de ArJr ~ NA,

Regleaz~eliberarea de Adr ,I NA " AD:t. 11

28
Influentarea farmacologica a sistemului nervos vegetativ

Stimuiante ale SNV parasimpatic - contraindica~if efecte


adverse
, =
Efed!! adverse in cazul adnllnlstJirfi sistemlce: -~ -':!oCI::::IIIo_:t>,. __
.:. hlpersalivalle, transplra~1 abundente;
':'grealli, vWturi,
':-dursi abdominale (crampe abdomina Ie), Olan!e,
~ bronhospasm;
-:.sQderea TA, ~ tegumertelor.
Contraindic:a,":
('astm ~, BPOC;
~.hipertjroidie;
(' epiIepsIe;
:Ieziuni at2romatoase stenozante coronariene severe;
(' ulcer peptic.
r---,""","-===--'iiiiiiiiiii=- """"''''''
.._..",,-
""'""' -=== ==-==.;r1Z .

1. Parasimpaticomlmetice cu actiune directa


Clasificare
;.. LL Agorij,ti n_1ectivi Ii ~~ ..
:. Acetiloolina
<- Est2ri sintetid aI collnei:
Esteti II alfametilooIinei cu acid acetic: MetacoIlna;
Esteri ai colinei tI betametilcoIinei cu acid carbamic: carbacol,
BebInecoI.
':'Alcaloizi coIinomimetid tI detiva~i lor de sirUz3:
Cu aqiune semiselec:tivi pe receptorii M (stimuteaza M N):
- Alcaloili naturafi: Pilocarpina;
- Deliva,
de s1nu: Muscarina, Arecotina.
QJ aqiune semiselectiva pe rec:eptDrii N (stimuleaza N M):
- Naturale: LobeIina, Nicotina;
- Oerlva, de sInteza: Difen~metilpipesazinium.
Parasimpaticomimetice cu aqiooe direda
Oasificare (continuare)
, L2. Agonl,tI Hiectivi al.-eCiiiortlVl' "'; ~
AgonIfti selectlvI al receptor1lor M1: l<anomellne. Cevlmeflne;
Agonlftl selectivi al receptorilor M2: Oxotremorine;
Agonlttl selectlvl al reoeptorllor M): Aceclldlne.

..
29
Influen~rea farmacologici a sistemului nervos vegetativ

parasimratiCOmimetlCe cu a1une directa - indicari

Acetilcolina: "'''">~" " .., ;~ ... -~ ""~ -

:oft:almologie: prevenirea ~ii postoperatDr a presiunii


intraoculare (intraocular);
:cardiologie: det:ectarea spasmului coronarian in angina pectonlli
Prinzmetal (intracoronarian).
carbacol: glaucom (topic).
Betanecol:
:glaucom acut (este medicatie de electie) sau cronic (tDpic);
.:- pareze postoperatorii ale tubului digestiv, ileus c:onsecutiv unor
stari toxice, reten~i urinare postoperatorii sau postpartum (p.o.).
). Pilocarpln.:
<-glaucom (topic);
:'xerostomie (p.o.):
'hntidot in intDxica~a aew eu Atropina (i.v.).
, xanomeline, Gevimeline, Acedidine: xerostomie (p.o.). .5

2. Parasimpaticomlmetice cu aqiune indirecta


Qasificare
2.L ComPUfl riit"iiriIi?'Fiso!ifigmtl,n:~~;''''~fi!-~~-;"ii'f.,g'MJ;;;' S~ ..
c __ _,.,1
,. 2.2. Derivati de semisintezi $i sintezi:
.:.2.2.1. Inhibitori reversibili ai AchE
Alcooli simpli purtiitori ai unui grup amoniu cuatemar:
Edrofonium .
Esteri de alcool ~i acid carbamic purtitDri ai unui grup amoniu
cuatemar/tet1iar: Neostigmina, Piridostigmina, Distigmina,
Oorura de ambenoniu, Demecarium.
Me structuri: Tacrine, Oonepezil, Rivastigmine.
:2.2.2. Inhibltori ireverslbili ai AchE:
.Organofosforate:
- medica mente: Ecotiofat, Metrifonat;
- insecticide: Paration (-7 Paraoxon), Malation;
-gaze toxice de lurn: Sarin, Tabun, Soman.

Parasimpaticomimetice cu ac~une indirecta - mecanisme de


aqiune
). A1cooli simplf p~tort af""Unul grup""'aiTfonfu cUifernar~J;'dt1'at3
ac~unii: 5 - 15 minute:
.:.in etapa Inlpall: Edrofonlum se leagl reverslbll Ia situsul activ al

Iiberi ,I
enzimei, tormAnd un complex care este hidrolizat, rezuJt3nd colina
enzimi acetllBti .
.z.in etapa secundari: enzima ac:etilati este hidroliuti la acetat "
acetilcolinesterazi.
}> Esterii de alcooli ,i acid carbamic PUrtatori ai unor grupari de amoniu
cuatennar sau amoniu tertiar -7 durata actiunii: 30 minute - 6 ore :
.!+ in etapa initiala: Neostigmina se leaga" reversibilla sibJsul activ al
enzimel, tormand un complex care este hidrolizat, rezuttand colina
Ubera ,i enzima carbamiJata .

carbarnat ,i
) in etapa secundari: enzima carbamiJati este hidrolizati la
acetilcolinesteraza.
('CIorura de ambenoniu nu este hidrolizati de coIinesteraze -7
durati lu~!illune (21.de ore). 17

30
Influentarea fannacologica a sistemului nervos vegetativ

Parasimpaticomimetice cu aqiune indirect! - mecanisme de


aCliune (continuare)
,. Organofosforatele: >:to, ~ ~.'I;:' - -. ......

,..In etapa ifli1iala: Organofosforatele covakrt Ia sltusul se leaga


activ al enzimei, formand un complex care este supus hidrolizei,
prodldndu-se,
,I
in plusr fosforilarea situsului actIv aI enzimei,l
rezuItind colina liberi enzima fosforilata.
-:-in etapa secundri: enzlma fosforilata sutera un proces denumit!
I

.,de imbitranire" (prin distrugerea unei Jegaturi oxigen-fosfur a','


inhibitorului) ~ teoahJra fosfor-enzirna devine extrem de stabila.
vDurata aqiunii: peste 100 ore. De exemplu, Ecotiofat intra inl
aqiune dupa 1 cri de Ia admlnistrare, durata aqiunii este de 1-4
sipt!mani.

l==p"'"ar""a5j--'"'mp=atic= =o""'m...iame....... ti"" c'""e=c=u=a=qi='u=n--e=in=d=ir=d==-=i=n=dica="'~""'i "'""'"~I :: :

FisoItigmi"': -- ~,.:,.~.~-~ .. "r,;l;.:::::zae=:=:ai1a~"'.~


',;.;-1
vglaucom (topic);
o('boa!a Alzheimer (atit timp cit exista neuroni coIlnergid).
)- Edrofonium (intravenos):
':'diagnosticul miasteniei gravis; I
:detedarea terapiei inadecvate (sub sau supradozare) OJ aJtel
anticoHnesterazice.
NeoItigmina:
<'miastenia gravis (pentru tratament; in $COp diagnostic ca
albemativa Ia Edrofonium);
-:'ileus paralitic, rebenjle urinara postoperatorie/postparbJmj
+decuranzare;
"intD.xicatia acuti OJ atropina.

F=~ ~~ __~=-~ __ -===__ -=====~~~~fi~i


I :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Parasimpaticomimetice cu ac~une indirecta - indica~i
Piridostigmina:..., ~-~ +~"""'d"'JIIiee..~ , "'"
I
.:- miastenia gravis;
vileus paralitic, reben~e urlnara postoperatorie;
('decurarizaJ'e (mai pu~n eficienta ddt Neost:igmina).
, DiIti,mina:
-:. miasteoia gravis;
':'11eus paralitic, rebentie urinara postoperatorie.
)- Oona ... de ambenoniu: I
(omiasteoia gravis (in intoleranti la Neostigminii sau Piridostigminii).!
)0 Demecarium (topic): glaucom. i
., Taaine, DonepezIl, Rivastigmine: boaIa Alzheimer. .
}> Ec:otiofat (topic): giaucom. I
}> Metrifvnilt: antihelmintic indicat in infeqii CI.I Schistosoma!
haematobium (ca medica~e altematlva). I
9I)!

31
Influentarea farmacologica a sistemului nervos vegetativ

Intoxica~a cu orwanofosforate

"> SUrse:
q insectldde organotosforat.e;
-:-gaze tDxice de lupti (fiind liposolubile, se absorb ~ prin piele, nu
numa; prin inhala1le).
"> SimptDmatologia:
,. simptDme datDrate stimuiani recej:tonlor muscarinid: greata,
varsaturi, durer! abdominale de tip coIk:ativ, mio~, inoont:inen~
vezicata, hipersecre1le b~;ca tl edem pulmonar, hipersecre~e
salivari, lacrimala, transpiralii;
-:'simptDme datorate stimulirii receptorilor nicotinid: fascicullt~i
musculare, tahicardie, aeeri tensionale;
'>simptome datorate stimulirii receptorilor colinergid de Ia nivelul
SNC (anxietate, agita~e psihomotXlrle, tn!mor, confuzle, oonvulsil),
toate acestea evoluand spre coma.
1--============= =======""'9 1 .

Intoxica~a cu organofosforate (continuare)


"> Medicatia de=m&eni: ~ ~. '.
; Atropina (i. v.) - antidot;
':'reactivatoare de colinesteraza de tip PraIidoxima AU Obidoxima
(sunt agen~ nudeoflli putemld, numl\i ~ medicamente
nregeneratoare de coIinesteraza")i
Daca se admlnlstrea~ inalnte de etapa de imb6tJinIre, 5e
peate reallza scindarea legaturii fosfor-enzima. Utilitate: in
tratamentlJl intoxicalillor cu organofosforate.
Daca se administreazi dupa ce procesul de imbirinlre a avut
Ioc, complexul enzlma-Inhibitor esb! foart2 stabil ~ estl! foarte
dificil de sandat
.:. coIinesteraza umana purifiw.

32
Influen~rea farmacologici a sistemului nervos vegetativ

IL SUbsta"1e cu actiuneinhlbitoare asupra SHV


parasimpatlc

1. Btoc:ante (antagonilti competitivJl .. 1e reaIptDriIor


muscarinid (antirnuJalrirric:e AU M-colinolitice)
2. 8Iocante ale receptorilor nicotinici
loa. BIocMte ale receptorilor nicotinici de Ia niYelul
ganglianilor Yegetativi (gangUopiegice AU substante anti-
Nn)
2.b. BIoc:ante ale NCItIptDriior nicotinici d. Ia niwlul
Jonctiunii neuromusculare (miorelaxante cu Kflune
sinaptici MU curarizantf! MU substante anti-Nm)

1. BIocante (antagoni~tl competitiVi) ale receptoriior


muscarinic! - dasificare
) 1.1. AJcalolzi Ubnll~ ~ '~~:,:' e:.~::.. ...
(.Ab'opina (Hyasciamina) objinuti din AlTo! bt!IJIonna, lM
stramonium.
('$(X)poIalTllna (Hyoscina)ob~nuti din ~ ~
;;. 1.2. SIlbftaD' ntimuscarinice de selnistntui fi sintul:
...Amine cuatBnare indicate in ~rapia boIiIor gastro-intestinale sau
genitx>-urinare :
antispastjc:e " antiernetice: B~mina,
afltis9astice: Propantelina, Metantl!!lina, MetscopoIaminl,
Clidinium, lclVVY\pamida, MepenzoIat, GlicopiroIat,
0JClen0ni1MTl, iiid~etiI,
inc:ontinenli urinri: Trospium, Emep-onium .
:. Amine ~ indiate in t2rapia boIilor gastro-irastinale AU
genitD-urinare:
antispastice: Piremeoina. (selectiv ~~J), :r~lenzepine (seJectiV
M MJ), Diddomin (Olcicloverine), uxiTenciclimin;
in~~ urlnri:
- antimuscarinice neseI. ective:OXibutinin, Tobrodin,~"<
- antimuscarinice seIective:Darifenacin(MJ),SoIifenaa.(Mlt~

BIocante (antagoni~ti competitivi) ale receptorilor muscarinici


- clasiflCare (continuare)

"'Amine cuabemare Indica~ in tratamentul astmului bronfIc:


cu acliune de scurti durm: IpratTopium, Oxitropium;
C\I aqiune de lungA durati: Tiotropium.
('Amine t:er\iare Indlca~ in tratamentul boIij Parkinson ,I al
pseudopiIrkinsonismulul:
cu aqiune centrali " periferici: Benztropina;
C\I acjiune cenlTali: Trihexifenidil, Clrfenaaina, Biperiden,
Procididina, Oifenciclimin .
:. AnticoIinergic:e centrale indicate ca mioreIaxantf!: CIorzoxazona,
Cidobenzaprina, Carisoprodol, CIorfenezina, Met:axalone,
Metocarbamol, Ofenadrina.
') in oft:almologie: Homatropina, CidopentDIat. Tropicamida.
I
Hoxina botUilica tip A tip B.,I
9S

33
Influentarea fannacologicli a sistemului nervos vegetativ

Atr0rina - efeete farmaeodinamice

;.. Aparat cardlovascuiar: :"'=.,.. .7" .;:; -__,., .

':'Cord: prjn blocarea receptorilor muscarinlci ~ ~ frecventa


cardiaca a~ (de obicei, cr~ frecventei este precedata de
o bradicardie insotlti de tulbur8ri de ritm)
...Vascular: dozele mari determina vasOdllatatie cutanati (it special,
in jumatatea supenoarn a corpului ~ hipotensiune arteriali).
),> Glob ocular:
':'Paralizie oliara (cidoplegle) ~ impiedlci acomodarea (duratii de
12 zite dupi adrrilnistrare Iocali, de 48 - n
ore dupi administrare
sistemica).
'~Paralizla sfincterulullrian ~ midrlazi (durata de 7 - 10 ziIe dupi
administTare !ocala, de 48 - n
ore dopa admlnistrare sistemici)
~ reducerea scurger;l umorii apoase prin canaluJ lui SchIemm.

Atropina - efecte farmacociinamice (continuare)


)to MuscUlaturarH!teda~aar~lnteS1:ir1al8'~~~J' .
~Reduce tonusul musculaturil netede, in special, in stiriIe spastice.
Influen\eaza mal pu~n motilitatei1 viscereIor.
Efectul atropinei asupra spasmeIor ureterale este mal slab,
tonusul vezldl urinare scade concomitent cu a.rea
tonusului sfincterlan, ceea ce favorizeaza reten\ia de urina.
Totufl, C1'efb!rea tonusului sfincterian este un efect: advers al
antlmuscar1nlcelor, care poate fi foloslt in scop bnpeutJc in
cazurile cu incontlnenl8 urinn, cIeoarece crette ~
vezicala, contrlbulnd la profilaxia infec1i11orurinare joase.
Dupi 3 zite de administrare a Atropinei III balnavi OJ diaree,
daOOriti intefven~ei plexului Auerbach, intestinul ~ reja
motilit:atea, de aceea continua rea administririi Atropinei nu mai
are efect Ia nivelul motilitijii digGtive.
':-Bronhodilata\ie, efe:t evidert dear Ia persoanele cu astm bron~ic'7

Atropina - efecte farmacociinamice (continuare) ...................... , .


Glande exocr1ne:"lI'M' -- - ~ - . _-,
(.lnhiba put2mic secre~a glandelor salivare (deb!rmina senzatie de
gura used) ~I sudoripare (detennina uscaounea I:.egtMnent1Jlul),
reduce seae~a apoasA a glandelor bronfice (detenniM ~ea
va5CozJta~i secre~eI bronfice).
-t. Pentru inhibarea secreliilor digestive sunt necesare mai mario ooze
). SNC:
:A<;tiune antlemetica (util in com~ greatalor ~ varsaturllor
induse de opiaceele folosite in timpul int:erven1ii1or chirurgicale).
('Amelioreazi simptomele bom Parkinson.
'>La nivel medular, prin actiune de antagonist al receptorIlor M
medulari intercalari, se produce mlorelaxare (relaxarea
musculaturii striate).

"
34
Inf1uen~rea farmacologica a sistemului nervos vegetativ

Atropina - farmacocinetid

Absorblia: buni dupi admlnistrare pe C3Ie oTaIi, PM e b:i IlIi ,I


instilare conJunctivali.
,. Oi~: Iargi .
., Bariera hemato-eocetatici: Atropina traverseaza.
deriva1ii cuatemari
nu traverseaz:i.
)i> Metabolizllti in eea rna; mare parte in ficat:, 0 ma parte
eliminindu-se nemetabolizati prin rinichi.
Nivelut sanguin al Atropinei scade repede, dar aqiooea este
indeIungati, din auza Iegirii pikmice de receptor ~ efe<:tele
asuIQ funqlilor pa~patlce scade repede il toR organeie, cu
exceplia gIobilor oculari (asupra muliului irian ti astIpra muliului
oliN persisti timp de 48-72 ore).
T1h plasmatic aI Atropinei '" 2 ore.

l--iiiOiiOi-= = =~=..-========= fi"'f .

Atropina - indica~i
intravenos In:.. ..11 ........ .".. ~,..--
- ...:~:;;'-~. ~'~~~iiSi~ .~~.~
'hsistolie, tndiaritmli severei
.:-antidot in intoxiea~a ac:utz cu organofosforate sau QJ muscarina;
,. antispastic;
<> premedjc:a\ie in anestezIe sau intel'Vel'1!ii chirurgicale in regiunea
buco-fJringianii
)- topic:
<-midrWa anpeut:k:3i
antiemetic;
adjuvant in:
-:. asoc:iere cu opiaceele indicate a analoezice in lMA;
HratamentJJI boIli ParkInson i
<> tTat3rnent1JI astmulul bronflc cu debut recent;
-:t:ratamentJJI miasteniel gravis (in doze micil pentru a combate
efect:eIe anti-musc:arinice ale parashnpaticomimeti<:elor QJ aqiune
indirecti) i
test in electJoftzioiogie pentru diagnosticul sindromului '''''PIN.
JIXI

Atropina - contraindicavi

::;.Contralndlc:alil:
':'glaucom;
'.. hiperplazia benlgnA de prostatAi
':'Ieziuni ateromatoase coronariene severei tulblrirl de ritmi
tulburiri de conduc:erei insuflcientj cardiaca;
"nou-~, c:opli mid (chlar In administrare topica), varstnici;
.} boala uIc:etoasl cu hlpersecretle acida.
::;.Observa~I:
'sub tratamert QJ Atropina trebuie evitati expunerea fa soare.

35
Influentarea farmacologica a sistemului nervos vegetativ

Atr0rina - efecte adverse


Efecte adverse: ~. t' .,.~ - ._, .:::.. - - q,...,..

.:.tulburari de vedere (vedere neclri), fotofobie, Ia persoanele cu


glaucom cree presiunea intraoculara;
.:. reducerea motilititil gastro-intestinale;
:reducerea secre~el salivare (senza~ de gura usc:ata), sudoripare.
(uscadunea tegumentelor), laaimale;
... Ia persoanele cu hlperplazle benlgn5 de prostati determlni
reten~ acuta de urina.

, Intxlxica~a scuti cu Atroplni:


:-Antidot 7 Pliocarpina i.v. sau Neostigmine l.v.

F-===="'"'"'_ "'
.."""''''''''==========='''1D~2 .
Scopolamina
,. Efed:e famia~~~lea.j ca Ia AtTOpirla ~eiliti'efed:e
mai pute'nice pe globii oculari ~ secre~a salivari, efed:e mai slabe Ia I
nivelul cordului, organelor abdomlnale), cu exceplia ceIor de Ia
nivelul SNC unde Scopolamina produce sedare, efect hipnotic ~
J

amnezie retrograda.
)'; Indica~i (se utilizeaza derivatul de s;emisinteza Butilscopolamina):
.:. antispastic;
>antiemetic (de elec1ie 7 in raul de mi1C11ff!);
-:.in stari de agita~e pslhomotorie de diverse etioIogii;
>premedica~e in ane.stezie.
Aceleafi contraindica~1 ~Iefecte adverse ca Atropine. in plus, datorit!
efectului sedativJ este contraindicata ~lla persoanele care efectueaza
mund de precizie, conducatori auto.

lOll

AIle blocante (antagoni~ti competitivi) ale receptonlor


muscarinici
)0 ButilscopOla-miA ~ ...~.. - .....
':'Antagonist neselectiv pe receptorii muscarinid .
> IndicaVi:
antispastic la nivelul tractului digestiv ~i genitD-urinar;
premedicaVe in anestezie;
antiemetic (de elec1ie 7 in rauld~mi1c.n).
)0 Pirenzepln., Telenzepine
.;. Antagonist selectiv pe receptorii Mi'
~Efecte farmacodinamice: inhiba secre~a ac:ida gastrci ~i secre1ia
de pepsina .
;. Indicatii: antispastic la nivelul tracbJlui digestiv.
':'Poate ft administrat la paden~i cu tahiaritmii asociate.
)' Propantelina
.:. Indica~i: antispastic la nivelul tractului digestiv.

36
Influentarea farmacologica a sistemului nervos vegetativ

Alte blocante (antagoni~ti competitivl) ale receptorilor


muscarinici
~ Trospium ," - ,,')'I,~; ~_.... c .......... -,

.:.Indlca~l: tratamentul incontinen\ei urinare.


)l> Dk:idonIia (Diddoverine)

,I
-:.
=~;
<-Efecte farmacodlnamice: antispastic prin blocarea receptDrilor
muscarinici prjn alte mecanisme (aqiune direct:ii pe musculabJra,

). OXibutiftin
b"atamentul c:oIonuluiiritabil. I
-:. Efecte farmacoclinamice (efecte antimUSCC!lrinice): contra~a
sfirmului vezal, relaxarea mUfChiulul neted al peretelui vezical,
~ capacititli vezicii urinare .
.:.Indica~i: tnItlImentul incontinentei urinare (din meningomielocel,
din boIi neuroiogice, dupi pc ostate.:tomie, enlRZis).
)0 o.rifenadn, SoIifenac:in
~>Antagonifti selectivi pe receptor!i muscarinici: Darifenacin (~,
SoIifenacin (MIJ M,).
':'Indlca~i: trata~1 ~~en~i urinare, vezici neurologici. IDS

Me bIocante (antagoni~ competitivl) ale receptorilor


muscarinici (continuare) ,
, Ipmroriium,~u'ir7f..atropn,1It JI'A" ="""'"- c{
.:.Indica#i (inhalator): astm ~ic
('DezavantCIj: determina 0 ae,tere
co debut recert..
a vascozil:3tii secr$!i br~ice.
I
}> Antic:oIinergic:e oeatrale: .8enztropina( Trihexifenidtl,!
Orfenaclrina, Biperidu, Prociclldina, Dlfencidimin
.:.Antagoni~ ai receptorilor M ai neuronilor intercalari medulari. ;
.:.Indica~i: in terapia bolli Parkinson ~i a pseudoparkinsonismului.
;;. Anticolinergic:e centrale: Clonoulon., Cidobenzaprina,
carisoprodol, Oorfeftezina, Metaulone, Metocarbamol,
Orfenaclrina
('Antagonitti iii receptorilor M ai neuronilor intercalari medulari .
:.Indlcatii: spasm muscular IocaUzat al musculabJrii striate.
)> Homatropina, Cidopentolat, Tropicamida
.:-Indica~i: producerea midriazel in scop terapeutic in infeqii oculare
(irite, irido-cidite), in tratamentul prolapsului irian etc.

Alte blocante (antaooni~) ale receptorilor muscarinici , :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


(continuare)
, ToxinabotiiiiniCi~~' ..':.:::~.~.~~==:::da_""'1
.:;~'-
.:-Este produsi de C1cstridium botulinum.
(. Mecanism de aqiune: inhibarea eliberarll de Adl de la nivelul
termina1iej nervoase. Paralizia musculaturii striate apare dup! 2-5
zjle, dureazi aproxlmativ 2-3 lunl, dupi care dispare b'eptat
':'lndica~i :
spasm IocaIIzat al ~ilor globilor oculari, acalazla cardiei;
analgezic: nevralgia de trigemen, lombalgii, dureri miofasciale;
cosmetici: reducerea ridurilor facia Ie .
....Efecte adverse: disfagie, upciunea gurii, ptozi palpebrali, reactii
im~~_!ce de. tp I. In adminisYari repetate -7 anticorpil
antitoXlna botufiroca, atrofie musculara. I
'.0 ContraIndica1ii: sarcina, ataptare, miastenia gravis, tratament cui
dlimiotelapice antibacteriene sau cu AINS, infequ in regiuneaJI
care va fi tratati.
107

37
Influentarea farmacologici a sistemului nervos vegetativ

2. Blocante ale receptorilor nicotinici


2.a. Blocante ale recertori,or nicotinid de Ia nivelul

9an9lionllor vegetativi (g~l19lioplegicel- d~care


)- Oenvatl cu amoniu cuI.mar: ,. .
~Hexametonlu, Tetraetilamoniu, Pentolinium, Decametoniu,
Bromura de azamethoniu.
};> structuri cu tunc:tii amldlce secuncllre:
:Mecamilamina.
Structuri cu tunctii amidice tef1jare: I ..
<}Pempidina.
);.Oerivati sulfonlcl:
:-camsilat de Trimet:afan.

in prezent, utilizarea c1inica este tot mal limitata.

1===""'."" =__
"'"'""._=.=_~===========~.IDI~... .
Camsilat de trimetafan

~in crize acute de HTA, cu sau tara complica\ii (insuficienta cardiaca


acuta, edem pulmonar acut);
...pentru realizarea unei hlpotensluni controlate., in ~ reducerll
sangeririi in chlrurgia oftalmologici ,I neurochirurgie.
);0 Efect:e adverse:
':'simpatopiegie (hlpotenslune arterialA ortostatica marcatB,
disfunqie sexual!);
.:.parasimpatoplegle (constipatie, retentle urinara, precipitarea crlzel
de glaucom, vedere "voalati", usciciUnell guni);
"'uneori, rea~ii alergice (este eliberator de histamini).

2.b. BIocante ale receptorilor nicotinid de Ia nivelul jonctiunii


neuromusculare (miorelaxante cu aqiune sinaptic~)
. ~. ~'!'< . ai!$ifica~~.
);. curarlzante nedepi)ianzaMe (de Dt1Ititml;
trjaJamDre):-
<!'Deriva~ isochinolinicl: 0- Tubocuralina, Atracurium, Cisatracurium,
Ooxacurium, Mivacurium, Met.ocurine.
':'Deriva~ steroldlenl: Plpecuronlum, Pancuronium, Rocuronium,
Vecuronium .
:. AIt:e structuri: Galamina.
;,. CUrarizante depolarlzante (de ordinul IIi IeptDcurare):
~Sucdnilcolina.

110

38
Influen~rea fannacologici a sistemului nervos vegetativ

Curarizante nedepolarizante (pahicurare) - mecanism de


aqiune, farmacocinetic!, indicatli, contraindica~i
Mecanism de aC1iur:~ sunranti!lgon~tI com~'3f-~ Nm
SltuaV fa poarta canalelor de Na+/K+ acetilcolindependerte 7
bIoc:hea23 canalele de Na+/K+ gasite in pozltie deschisa .
.. Farmac:oc:inet1c3: adminlstrare l.v., nu traverseaza bariera hemato-!
encefalici (au gr1.lpBri de tip onium), au aqiune de scl.l'tB durata. f
)0 Indica~i:
.:.pentru producerea miorelax8rli in interv~ c:hinrgicale;
'~'laringoscopif, bronhosc.opil; esofagoscopii;
:manevre crtopedice;
.:.profllaxla ruptur110r musculare, a fract:urilor etc, in terapia cu
electr090C a bolilor psihice.
}o> Contrajndica~i:
-:'i~~i chil\l'9icale la nivelul globilor oculari; glaucom;
.:. miotonii: _ __ ill

Cu"riz~ .Iledepo~rizanre ~pa~r.re) -~rticulari~' I


}. D-Tubocu,....na f:,-.,,.~. ~ ::_j
':'Surse: Strychnos toxifera 7 currara.
"Efed:e adverse:
Nu produce 0 buna relaxare a glotei.
I
ElIbereazil histamina
bronhoconstriC1ie.
7 hipot.ensiune arteriaJa ~ I
Hipotellsiune artefiala, prjn efect gangiiopiegic ti de blocare a
meduiosuprarenalei.
Scade coagulabilitatea sangelui.
Nu exercit:a aqiune pe receptorii ~ cardiaci .
., Atraa"iam
:-Prezinti metabolizare de tip Hofman, in tea mai mare parte (se
autometabolizeaza la temperatura corpului ~ pH fiziologic). I
-:-Determina 0 eliberare redusa de histamine. J
Curarizante nedepolarizante (pahicurare) - particular~ij
)lo Ci5atracuri.im ,i DoxaFUtmii ..... ~-. ~- .
.:. Nu determin~ efecte pe recelXoril N,. ~i Mz cardiad.
-:. Nu produc eliberare de histamina.
Miltacurium
(. Nu influenteaza recept:orii N.
v Nu determina efecte pe receJXorii Mz cardiac.
(-Produce 0 eliberare redusa de histamina.
>Met.ocurine
<'Produce ~ efed:e ganglioplegice de intensitate redusa .
:.Determina 0 eliberare redusa de histamina.
(0 Nu influenteaza receptorii Mz cardiaci.

39
Influentarea farmacologicli a sistemului nervos vegetativ

CUr.rizantenederrizante 1rhiauarel- rrtlcut.ri~l


)I. Pancuronium ~... .- -,.....,. .
vBIochea2i moderat receptorli ~ cardlaci.
);> Rocuronium
)Determina 0 blocare red usa a receptorilor ~ cardiaci.
). Derivati steroidieni
vNu dermlna efecte de tip ganglioplegic ,i
nu elibereazi
hlstamln~ (sunt antagon~ti cu selectivltate mai mare pe receptoril
N.J.
GI'lmlna
:Este ,I
antagonist alosteric pe recelXOril M2 cardiaci ~ tahicardie.
'!-Nu produce efecte ganglioplegice ,i nu elibereaza histamina.
"'Nu produce 0 buna relaxare a glotei.

Ui

Curarizante nedepolarizante (leptocurare) - mecanism de


acnune, farrnacodnetka, indicatfl, contraindicatii
)- Suc:cinik;C)li~~-<I!~,~I'tO;;?~-~;;tl .,. +-e-=eftti"'i'Q7"'"
':-Mecanisme de acliune:
Agonist pa~1 al receptorilor Nm
Deschide canalele de Na+ /1<. i apoi Ie blocheaza in pozitja
deschis (membrana ramine cIepoIari2ata) ~ determina:
- relaxarea musculaturii striate;
- hiperpotasemii (~ conlTaindlcalii: insuficien!3 renala, arsuri,
paralizli/plegll musculare, tulburari de ritm).
'l<Farmacocinetici: se aciministreazi i.v. (succinilcolina este
degradata in cateva minute de colioesterazele piasmatiCt!)
:.Awntaje (pentru Inducerea curariziiriQ:
instalare i incetare rapidii II actiunii;
asiguril 0 foarte buna relaxare II glCltei.
I .
". Dezavantaje:
lipsa antidotului in caz de supl"adozare; I
durer! musculare la revenirea din curarizare,
.,

40
Influentarea farmacologici a sistemului nervos vegetativ

m. SUbsta"1e cu actiune stimulatnare asupra


SHY simpatic
.--
1. Stimulante ale receptoriJor a, !,-adrenerglcl f =
dapaminergici
2. StimulMte ale receptoriJor a-adrenergici
(vasoc:onstrictoare )
3. stimu ........... reoeptorilor fl-edraergi<:i
4. Afti eIibei.turi de c:atecoIamine
5. Simplltic:omimetice speciale
6. SUbst:ltuentl .1 c:aren1ei de dopBmini
7.lnhibitori.i monoaminoxidazei
8. lnhibitori .... ctiYi ai rec:aptirii de noradrenalini
9. lnhlbitori .irec:aptiril de nor.d .... lini $1de aerotonini
,nm
pi ... Ite mecanisme
z'v'
asociate de .....
em:;;;-;
aalUM . -

catecoiaminele naturale - sin~


, SUnt medlator1 al slsteinuluT~
~ eliberare
-=: ~"":"'-;;'~ r
_I
);. Prezlnti in structlri 0 grupare a~ (rnoIeciIleIe lor sunt poIariz.ate
,i de aceea trave.rseazi foarte greu bariereIe fizioIogice):
<Adrena~na (Adr) (produsi de medulosupr..-enali ti de alte organej

aomafine) ~ IIC\iOneazi pe receptool aJl a21 6v Sz ti ~-


adrenergid.
"NoradrenaHna (NA) (eliberati de neuronul postganglionar al
smpaticului periferic, de naroni CBebraU ti de
medulosuprarenali) ~ acjioneazi pe iecepb:lcii ClJJ ~ 81 fi mai
slab pe rec:eptDr1i Sz.
-:>Oopamine (mediator chimlc al mai multor sisteme neLI'OI1ale
centrale tI, posIbU, a unor fibre vegetative pertferice) ~
aqioneaz.i pe receptorii 0 (ol - OS) ti ex. 6-adrenergici:
oJ=~=o,=o~=oS 8 IX.
~ Sinteza ~ de Ia fenilalanini sau tiroma: Fenilalanina ~
Tirozini ~ L-Oihiclroxifenllalanini ~ """"~mini ~ NA ~ Adr.
"""..... _111

catecolaminele - sintez! ~ eliberare (continuare)


);. Sinteza se opr~, ~tHe"'"~~-;- ...
in func(ie de una dintre
cele trei etape de formare (in neuronii producitori de dopamini sau
noradrenallna, slnteza se op~e la etapa respect:M).
)i> Oupi eliberare in tam $inaptlc3 ,I ac~une pe receptori, NA are
u~ poslblliti~:
<-difuzarea in circula~a oenerala, unde va fj deQradati de
monoaminoxidaza (MAO) ti catecol o-metiltransferaza (COMT)j
~ inactivare de c5tre COMT in spa~ul sinaptic;
.) recaptare in btk.onul neuronului presinaptlc (prin intermediul unei
pompe Na+jK+-ATP-dependent:i) de U'lde:
NA pitnJ'Ide in vezioJleIe cu mediator pentru a fj eliberati
ulteriorj
NA est:e inactivati de MAO din mitoeontile neuronale.
~ Terminarea aqiunii NA se realtzeazi, in principal, prin recaptarea
acesb!ia.
III

41
Influent;lrea farmacologici a sistemului nervos vegetativ

Receptorii componentei simpatice a SNV

I ""'"',.. .., , -_~z .-


o 0, (post- 01)< Neocottex, hipocamp, cord, rincl, mUSQIIaWnt ~ IP)I ~
..
(cre,1e
si!eptic) netedi (cu densitete "e5CUti Ie ntvelul II'terei eoc.entralia
audIle .. 'Vlselof derer<ente,mu>iukli cIitItatcr intrlloellleri de u")
I pupiiar, mU$Chiior pilomolori. musculawn!
i nfiede a sflOctareior, musculatIJri neied@ a
i prostatetl, 6mrocite, macrofage
a.. ! FiQt, splini +< idem 0 . Idem a.,_
0,,, i Idem a,~ Idem alA

~-
la, Idem a.
I
0] (pre" 0... Placheta, cortex, musculatura ~
adlpodte, celule )uxtaglomenJlant
vascu~
Idem a.
ScldeAMPt
_Ie, AcIweIzi cantlele de K'
sinaptic) I terminl1ii netvoase presilaptlCe adreMf"Qice " ~zj Clnliete de
, cot.neglGe, po$ISIrIapbc in SNC (al-

Ga> cortex, muscu!<ltura neld vascularJ. adipod.e, ScldeAMPt:


ctlult j~lomer\Ilare renalt, termN\i BIocIIead ClNIete de
nel'llone pre5&l.ptice 'drenergice .. tOinega, c;,.?-
Enaptic Nl SN.. ..
--
~. Ide"l.fh ScacleAMPt ~,
Receptorii componente.i simpatice a SNV
~......
-
;:(~---
.. .. - ... --~--",- --"!!

II 1 j!, (pre- " post-I Preslnaptic: nerwase CrqteAMPt

I
i$jnlptic) I termiJla\i
presinaptice adreneroice ,; coIinergice,
telule )uxtagJomeru!are ~Ie .
IPostsitaptic: cord, CT8let, adipccU,
. ! imfocita T, macrotage
II!z (paltsinaptic)
,
I Celule muscular. netea, fleat, coni, Crtfte AMPt
mu,chi 1iChe1elic, limfocite, rnMtoc:ite
III.. (postsinlptic) Adlpoclte Crtfte AMPt
0 0, (postsNptic) La nivelul c:elulelor efectoare, in special ere,teAMPt
musculatur. netedi a patulul vaswlar
... nll, creier, fKn(ocita T
~ (pre- ,j post- Celuie efeGtoare, in speaal muscuiatura ScadeAMPt
sinaptic) neledi
patului vascular renal, ~li
terminal" pres;n.ptice
c~1lIleIe cIe K
Actieali ana!ele de Ca?<
.-
to, (postsinaptic) Creier ScadeAMPt
--
D. (postsinaptic) , Creler. lparat cardio-vaSClllar ScadeAMPt
1 o, (posISinaptic) !Idem 0, ere,teAMPt
-- -- - "'"
I
Efecte farmacodinamice ale catecolaminelor

)0
A. Efecte la nivelul diferitelor organe ~ sisteme
Glob! ocular!:
'". .., ....
'N~~ -It . ~ - ~ -
(-prjn intermediul receptorilor al -7 midrlaza ~ifavorizan!a drenaril
-- ,-.
umorii apoase;
'.-prjn intermedlul receptXlrllor ~ ,I Oz -7 relaxarea mu1iului ciliar.
)' Cord:
(prin Intermediul receptorilor a1 -7 efect inotrop poziti\';
':'prin int:erm@Ctlulrec~torilor ~ -7 efect inotrop pozltlv, cr~t:e
conducerea prjn nodulul sino-atrial conducerea atria-
ventriculcri, conduoerea prin fascicullil Hiss " reteaua Put1dnje
(efect dromotrop pozitiv); favorizeaza automatismul ectopic;
"
c~ consumul de oxigen al miocardului, astfel ircit, eficien1a
cordului este diminuatli sub a~unea catecolaminelor.
}> Vase sanguine:
.:. Adrenalina scacle penneabilitatea capilara " posb;apiIaIi.

42
J
Influen~rea farmacologica a sistemului nervos vegetativ

Efecte farmacodinamlce ale catecolaminelor


A. Efecte Ia nivelul diferitelor organe ~ slsteme (continuare)
). Vase sanguine: ~..tr'.;' ~,,""'-- ~ .- -

.:. Adrenalina:
Ooze mici (0,1 lJg/kgc) ~ vasodilatatie " scaderea presiunii
artaiale (receptorii ~ vasculari sunt cei mal sensibili lal
aqiunea c:atecoIaminelor). - I
Ooze medii ~ cree TA sistolic:a ~idiastolici (prin aqiune ~!
pe ~i
cree ~ ,i
al vasculari), scaoe rezisten~ periferici globala,1
cardlaca debibJI cardiac..
Ooze man (10 I19/kgc) ~ ~ TA (pIin aqiune
!
,i ~
~i lIt vasculari) ti, prin riposti vagalB, se produce!
bradiafdie.
<'NA (Ia tDate dozele) ~ ~ TA, ael}te rezisten~ periferici ,I,
prin riposti vagaJi, se produce bradlcardie.
;.Oopamina ~ vasodllatalie in teritoriul renal, mezenterici stade
rezisten~ periferic5i efect inolTOp pozitiv putemiCi ~ ctebibJl
cardac, cia' TA ~.!recven1a cordului n.u.~ modific.8. 122

Efecte farmacodinamice ale catecolaminelor


A. Erecte Ia nivelul diferitelor organe ~ sisteme (continuare) I
}> Vase ~~lfO"~ .: - I
-Ha nivelul coronarelor, existi 0 densitate crescuti de receptori alII
Bt, ~, Dl ti D2 (predomina ultimele trei categorii) ~ erectl
c:oronarocIiIatator. I
,;.Vasele viscerelor (excep\ie: vasele ficatului " plamanulul) ~
vasodjlatalie medie.
~ Musculatura nete::li gastTo-intestinalii:
':-plin 8C\IUnee asupra ~ptortlor
netede tubului djgestivi
~ ,I~ ~ relaxarea musculaturtl

.:. prin ac:jllne asupra receptorilor al 7 contn.ctia sfincterelor


t:raduIui gastro-intestinali
vprin intermediul receptorilor ex-7 inhibarea plex1.lilor mezenb!rlceil
componenta 5impatica a SNV nu inftuenteazi secretia gastro-i
intestmaJa. !

1231

Efecte farmacodinamice ale catecolaminelor i


A. Efecte la nivelul diferitelor organe ~ sisteme (continuare) i

, MusculatlJra rietedi ~ur~I.rn)", . -~.;;.<- ~

.:. prin acliune pe receptorii ~ 7 reJaxarea peret:e!ui veziai urinare,


a mUSC\llaturii uterine in timpul Slreinii
.:. prin aqIune pe receptorii ttl 7 contraqla sfincterulul vezical,
mUSC\llaturii uterinei
.:. prjn ac!IUne pe rece;xorii al 7 stimul~ ejacula rea.
,. Musculatura neted8 bronflci:
:prin aqrunee asupl1l receptorilor ~ ~ bronhodilatalie medie.
}> M~i piIomotoIi: prjn receptorii III -7 ereqia firelor de pM'!
transpiralie palmri.
Trombocite -7 stimularea agregiiril plachetare (prin receptorii avJ I
SNC ~_ cretterea aten~, nervozltate, tremor, anxietate, Insomnie'l
anor~ i

1241

43
Influentarea farmacologica a sistemului nervos vegetativ

Efecte farmacodinamice ale catecolaminelor


B. Efecte metabolice. Efeete asupra ~Iandelor exocrine rI
. .... .~docri~~_
~ In condi~l fizi6logice, catecatamlnele proauc;: -
-=~~it;~_"""""
~
yhlperglicemie prjn: !
stimularea receptorilor ~ ~ conduce Ia stimularea
glicogenolizei ~iinhlbarea sintezei glicogenului;
stimularea receptorilor a18 sau ~ ~ conduce Ia stimularea
gluconeogenezei ~i reducerea preJevarii gllJ<X)2eiin perhrie;
..stimularea receptorilor !l2 ~ inhibarea secretiel de Insulini din
celulele de tip 6 ale insulelor Langerhans
:. hiperlactZlcidemie;
:.hlperi<allemle.

1=====-='==-"'"""""=-=-==========..l:~~ ..
Efeele farmacodinamice ale catecolaminelor
B. Efeele metabolice. Efecte asupra glandelor exocrine i
-.',- ~f>f)~og:inel@~.l ..~~
~ In concentra1lrmanatec&am~-pnxtoca ~ .
'!<acidoza metabolica (activarea recept:orilor ~ induce captarea K+ in
celule, ceea ce determlni scaderea K1" extraceIuJar ~ CXlnduce la
o sclidere a concentra~ei K+ plasmatic in timpul stresului sau Ia 0
proteqie impotriva unei cretteri in exces a K+ plasmatic: in timpul
unui efort fizk):
'!'hiperlipemie, mediata prin receptorii 61 ~ ~, a caror
stimulare
produce lipoliza (spre deosebire de receptXllii ~ care inhlba
lipoliza).

Efecte farmacodinamice ale catecolaminelor


B. Efecte metabolice. Efeete asupra glandelor exocrine i
.endocrin~(continu,ate~ __
La nlvelul rinlchluluf Y. ,.. , ._ -- --

.) Plin receptorii 61 presinaptid ~ stimularea sintezei " eliberarii de


renini;
':'Pr1n reoeptorii ~ preslnaptici ~ Inhlbarea ellber8rii de renIni.
}> Metabolism bilzal:
;Cr~terea metabolismului bazal (efectul calorigen).
:Noradrenallna Joaca un rol important in aplirarea fa1i de frio a
organismului uman.
-:in condi~i fiziologice, catecolaminele cresc consumul de oxigen.
~ Glande exocrine: prjn receptor1i U2 presinaptici ~ inhibarea seae1iel
saiivare de apa fi K+ fi a secre~ei exocrine pancreatice.
Glande endocrine: pnn stimularea receptonlor ~ ~ ~
sintezei de melatonine de citre gJanda pineaJa.
)0 Stimularea simpatici det:ermina elibetarea de prostaglandine. U7

44
Influentarea farmacologici a sistemului nervos vegetativ

Reglarea pre ~i postsinaptlc!


, Regl .... presiMptiCI: ~~
~Presinaptic se gisesc autoreceptori (sau autoceptori): receptorii
(12' Bt , ~ presinaptld, care regleaza eJiberarea unuia dintre
neurotntnsmit&tori:
Prin stimularea receptorilor (%2 pres;naptid ~ inhibarea
elibelirii NA din termina~a nervoasa, ded, Ia periferie, este
inhibati adMtatea simpaticului.
Prin stimularea receptorilor 81presinaptici ~ e1iberarea de NA. I
Prin stlmularee receptorilor Dz
presinaptid ~ inhibarea
elibEriri de NA, Oopamina.
'loTermina~iIe nervilor adrenergici pot regia aIti rece(:tori
(heb!toreceptx)ri), cum ar fi receptorii pentru Acetilcolina
(receptxlri MJ, receptorii pentru prostaglandine ,i receptorii
pentru poIipeptlde.
1=======""""--===========---='9-\l!1 ..
Reglarea pre ~i postsinaptica
,. Regia ... postiIfWIIRKiI: ..... --""-"'-'-,.
".- -~.~~,;
..=:;;. ~: =-&<;
('desensibilizarea acIrenoceptorilor (toleranla sau reaqia refrac:taral
sau tahlfilaxia) ~ dUpa expunerea la catecolamlne ~il
medicamente simpaticomimeticei
.:.sechestrarea receptorilor in, membrana celulari;
.:.sQderea slntezel receptor1lor (reglare descenclent! sau reglare
joasi sau ,.down-regulation");
-:-inactivarea receptorului prin fosforilare;
':-modularea fieclrul proces prlmar, la nlvelul complexului
neurotransmi\8tor-receptor, prjn procese simuitane, realizate prjn
inb!rmediul unora sau altora dintre mediatorii chimici, care
a~oneaza pe diferi~ rece~ri.

129~ ......................................
~~~---=-----=-=-===~~~~~
Substante cu aqiune stimulatoare asupra SNV simpatic
Oasificare
;,. 1. Stintulanbt',1;"'.. iil{,iecePlOrl O;'''''''a,' ~:iiiiliiioW...m1ri
dopamlHrgid
<01.1. Cu acpune dlrec:ti (agoniste pe rec:eptDri): Adrenalina
(Epinefrtna); Noradrenalina (Norepinefrina); Dopamlna;
Ibopamina.
-:-1.2. CU eqiune indirecti (de eliberare a noradrenalinei) Vi
directi (agonist pe receptorii ): Efedrina.
~ 2. stimulante ale receptorilor a-adreftergid
(YIISOCOMtricmare)
.:.2.1. CU adntinistrare sistemici: Fenilefrina; Etilefrinai i
Metoxamina; Midockine; Metaraminol. I
.:-2.2. ca
administnre IOQli (topica): Nafazolina; Tetrizolinaii
Oximet:azolina; Xylometazolina.

45
Inf1uen~rea farmacologici a sistemului nervos vegetativ

Substante cu actiune stimulatoare asupra SNV simpatiC


Clasiftcare (continuare)
, 3. stjmulante ale:~ptOnJor jj.."iClfiltel'liCf-
;3.L stlmulante semlseleettve ~ ,I ~l-adreae,,1ce
(stimulante II-adrenergice de genef'a~a a boa):
. Cu aqiune semiselectiW Iii de scurta durata: IsoprenaUna
(Isoproterenol), Orclprenalina, Etilnorepinefrina. I
Cu actiune predominant! pe receptorii II vasculari: Bufenina'i
Bametnan.
':'3.2. Stimulante selective~: Dobutamlna, Prenalterol.
"'3.3. Stimulante selective ~ (de generatia am-a):
Indicate in astmul I::ro~:
- Durata medle de aqiune ,I
efect. rapid: Salbutamol,
Terbutallna, Fenoterol, Clenlxterol, Pirbuterol, Procaterol;
- Durm lunga de aC!iune ,i efect tardiv: Salmeterol,
Formoterol;
- Durata 5uperlunga de acjiune: Barnbutx!rol.
Indicate in travaliul pt"ematur: Salbutamol, Isoetharina'j
lsoxuprina, Ritodrine. _.' ~!

Substante cu actiune stimulatoare asupra SNV simpatic


Oasificare (continuare)
)0 4. AI1i eli~itBfi\.ae:CiteCO~(af1ij-diat!fidrinai
Fenilefrina ,i Nafazolina)
:'4.L Amfetaminl ,i deriYa1ii sii: Amfetamina,
Hidroxiamfetamina, Metamfetamlna, Fenmetrazina, Pernol!n,
Fenllpropanolamina, Metilfenidat, Metilen-dioxlmetamfetamina
(MDMA).
'''''.2. Aile 5tructuri: Amantadina.
)0> S. Simpatic:omimetice speciale: Coca ina, Tlramina
:.. 6. SUbstituenti II carentei de dopamini:
'!-L-Dopa (Leva-Dopa) - pt"eCursor 211 dopaminei, poate fi asociati
sau nu co:
inhibltori ai dopa-decarboxllazei: Benserazida, carbidopa;
inhibitori ai monoamlnoxidazei de tip B: Selegiline, Rasaglline,
Lazabemlde, Mofegiline;. I
inhibitor;i ai catecol-o-metil-transfel1lZei: Tolcapone"
Nltec:aoone. Eotacaopne. <_'" pz]

Substante cu actlune stimulatoare asupra SNV simpatic


aasificare (continuare)
Agon~air;ceptOrilor
- Ergopeptlne:
dopaml~Acr::::::::
Bromocriptina,
--~~==~
Lisuride,
. ..::ra~. ,.-
Pergolide,
cabergoline;
-Oer!va~ neergopeptinid: Piribedll, Ropinlrole, Apomorflna,
Pramipexole, Talipexole .
....Admlnistnlre de precursor! al NA: DL-Threo-3,4-dlhldroxl-
fenilserina (OOPS).
!oGrefe de tesut cromafin in nudelll caudal
)0 7.1nhlbltort ai monoamlnoxidazei:
!oNeseiectiVi: - Hidrazide: Fenelzina, lsocarboxazid;
- Nehldrazide: Tranylcypromine, Oextroamfetamina.
':'Selectivi de tip IMAD-A: Moclobemide, Brofaromine, Toloxatone.
8. Inhlbitori selectivi ai recaptirii de NA: Reboxetine.
lJ)

46
Influentarea farmacologici a sistemului nervos vegetativ

Substante OJ ac1iune stimulatoare asupra SNV simpatJc


Oasiflcare (continuare)
I
t. lnhibitori Ii naptlrii de NA-lf de"MhJtoiilul phts an.
IMCIInlsme esodIte de aC1lune:
,. Antidepresive biciclice (de genera~a I):
ImipnJmiM, DesipramiM, Clomipramina, Trimipramini;
AmitriptiUM, Nortriptilina, Butriptilina;
Ooxepin, ProtriptlBn.
,.Antidepresive heterocidice (de oenera1ia a Il-a ~ am-a)
OJ aqiune neseIedM pe Ile\.l'otransmqlbri aminid:
-Cu efecte antlcoIinergice: Maprotilin, Nomifenslne,
Amoxapine;
- Firi efectI! artioolinergice: Venlafaxine, ~n.

F===== _ iiiiiIiOi ===='-=====:u.~ .


1. Stimulante ale receptorilor a, ~adrenergici dopaminergicl
Oasiflcare
;.. 1.1. CUaq;UH ditecd (.gollSt.e pe;i;- .;;t51.~=---'
,,--=-,-:;:;::..

.:.Adrenaina (Epinefrina);
(> Noradrenaw (Norepinefrina);
:Dopamila;
~ Ibopamina.
~ 1.2. Cu IIC1i .. iftdincti (de eliberare II nonIdrenalinei) fi
directl (ltgonist pe receptortlalfa):
~Efedrina.

Adrenalina
) Mecanism de aqiune: ::.'' ' ' ,'...;:;N'.~

':'agonist 211 recepOOrilor Ql- Q2'adrenergici, ~1 = ~ .. ~-adrenergid.


)I- Indica~i:
':.alergii de tip Isevere (de exemplu, toe anafilactk:) -I.v.;
(> resuscitare In stxlp cardioresplrator (i.v.);
.:. glaucom (topic);
-e>sangeiri difuze de Ia suprafata pielil sao mucoaselor (topic);
'.asociere cu anestJezicele locale (datorit1 efed1Jlui vasoconstrictor
Ie ~ durata de aqiune);
:astJn bron~ aili (1IlSO~ de ecIem aI mucoasei) - inhalator.

47
.'

Influentarea farmacologica a sistemului nervos vegetativ

Adrenalina

, Efecte adverse iii administrare I.v., in~lte cu ~ preIunott:- ~~


.:-arudetate, paloare, palpit:a~f;
+:.~ tensiunii arteriille (cu compica~l de tip edem pulmonar,
accident vascular webral, infarct mlocardle, arltmfi ~ni iii
fibrila1ieventriculari).
Contraindica~i:
....angina pedDnll8, tahiaritmii, HTA;
':-persoane cu lise crescut de accident vascular cerebral;
.) hlpertiroidil;
('nu se asodazi Adrenalina cu:
preparat:e cu calciu,
anestezlcele locale - in cazul anesteziel locale Ia nlvelul
extremltitllor.
1-== = """"""""",,'""'"'===========.-;..!1!.:.f" .

Noradrenalina
~ Mecanlsm de actIune:
':-agonist al rec:ept:orilor a1 '" azadrenergici, ~ ~adrenergici.
~ Indicalii:
.:-sanoer'Mi difuze de la supl'3fata pielii sau mucoaselor;
~ asociere cu anestezicele locale (datonta efectlJlui vasoc.onstricto
Ie ~ durata de aqiune).
EfecteIe adverse fl contralndica1lile sunt mal reduse comparativ cu
ale Adrenalinei.

Dopamina
Mecanisme de actIune: "'" .

,i
+:-Agonist al receptorllor
iii doze micl):
Activeazi receptoril
dopamineroici

D1 in dlfer1te
(stimuleazi

paturi
ace receptorl

vasculare -+
vasodilatatle;
Activarea receptorllor preslnapticl Oz -+ SUprimi eilberarea de
Noradrenaline, Dopamine;
';'Agonist al receptorilor ~ (stimuleaza ~ recertori Ia doze
medii);
~Agonist al receptorilol' a (stimuJeaza ~ rea=ptori Ia doze man).
Indica~i: ~ cardiogen (este sing\n catecoIamini foIositi pentJu
aceasti indica!ie).
Efecte adverse: grea~, viirsaturi, dureri anginoase.

48
Jnfluentarea farmacologici a sistemului nervos vegetativ

Oopamina
;;. Contraindica~l: - .,. ~ - - I
'.> hi~ I
hipertensiune artllriala, tulblriri de ritm, tulblriri de
conducere, angina pectorali;
':'sderoze cerebrale;
.;. glaucorn;
.:..mig,rena;
y manii; sc:hi:zofrenii.

!-- =="""""=""""....-;;;- =-""""======-..:.:II=-!. . , " "" "

Efedrina
, Mecanisme de cqtune: . 7'" -, ,!'".... ....-:z::. e'-~!iD!!IiC=-.....__
.;in primul r$nd, eIlbereaza noradrenalina din depoziteIe celulare;

}>
:in plus, este agonist al receptorilor al' az, ~, ~ adrenergid.
Efecte tarmacodlnamlce:
I
....efect inotrop pozitiv, c~te conduce rea sino-atriata ~ atrio-
ventricWri;
~vasoc:onstJic1ie: cree presiunea arteriala sistoIici fi diastolicl;
('scade permeablitatei capllari ~ postcapilara (care SU'lt O'escute,
sub ~ diver1110r factorl patologici).
'.bronhodil~~;
:Ia nivelul SNC, determtni efecte de tip amfetaminlc: efecte
psihoanaleptJce (trezlre oorticala, ~terea pt.terii de concentrare
a atentiei, memorizare, invatare) ~ efecte anorexigene;
111

Efeclrina
Indica~l (este altematiVi 1a'alb!' teriPn)::::...~_~,e_~~-.:o::;."c.;-.~,c_~~_
(bIoc atrlo-ventricular (ca altemativa, p.o.);
':hlpotensiune arterlala UfOIri (ca alt.ernativa, p.o.);
.:-astm bronflc criza (in iniUerea terapiei, inhalator);
':.reduce edemul mucoasei nazaie (rinite) sau conjunctivale
(conjunctivite), cu/firi componem:a alerglea.
Efecte adverse:
.;'t2Ihiaritmii (pini Ie fibrile~e ventric:uleri);
':'O'~ exceslve ale valor1lor TA;
:t2Ihifilaxie (dupa administriri repetate, datoriti epuizarii
depozit:elor neuronale de NA);
hnorexie; dependen~ psihici.

l~Z

49
Influentarea farmacoJogica a sistemuJui nervos vegetativ

Efedrina

1;,-ContnIindica~l:
':'HTA, tahiaritmil, anglM ped:orara;
':'pslhoz~ ~ndoge~ (in special manti, schizofrenii).
;;. Obs: Cocaina reduce efectee Efeclrinei (Cocaina impiedici recaptarea
Nor.tdr~linel de catre terminalia slmpatici, cIeci va impiedica fl
patrunderea Efedrinei in terminalia sinaptici).

?-= ="""'--============ ='"""'......::1.::.:) .


2. Stlmulante ale receptorilor a-adrenergici
(vasoconstrictoare)
...... ,a_~~e . _;____ .....
~~
2.L CUadminiltnire sistemiCf!' -:;,...r~
'>aoonist al rec:eptortlor (Xl ~ (Xl adrenergici; Etilefrina;
f.agonist al rec:eptorilor al (X2 adrenergici ,ielibenltDr de
noradrenaline din depozitel~ celulare: ~Iefrina;
':'agon~ (%1 selectivi: Metoxamina; MidocIrine; Metaraminol.
; 2.2. CU IIdmlnistnre Iocali (topIdi):
... Nafazolina;
.Hetritofrna;
(0 Oxirnetazolina;
.:.Xylometazolina.

1~

2.1. Stimulante ale receptorilor a.-adrenergid, cu administrare


sistemica
Etllefrina ...
,i
'II' "flot 1

':'Meanism de eC1lu~: agonist al receptDrllor ('(I ('(2 adrenergicl .


.:oEfect:e fannacoclinamice: c~te presiu~ artl!rialii sistolica ,I
diastolici;
.;.Indica~l: hipotenslune art:eriala (tratament de fond).
). Fenilefrin.
':-Mecanisme de aC1iu~: in primul rind, este agonist al receptorilorl
al 112 adrenergici; in plur., elibereaza noradrenalina din
depozitele celulare.
'.Efecte fannacodinamice:
ae,te presiu~ artEriala sistDfci ~ diastoIici;
prin reftex compensator (riposta vagaJa), dupa ~
t~iunii art:eriale, se produce 0 perioadi sa.rt2i de bradicardie;
midnaza de scurta durata (c3teva minute);
reduce edemul mucoasei nazale sau conjunctivale

50
Influentarea farmacologici a sistemului nervos vegetativ

Me stimulante ale receptorllor a-adrenergici, cu adminiStrare


sistemic~ (continuare)
). Fenilefrina (Cl)l'ltinuare)
.;.Indica~1:
rinlte sau conlunc:tMt2 nespectflce sau alergice (topic sau p.o.);
prodtJc:erea miQiazel de Iiaglostic (topic);
hipotmsiune arteriali (p.o.);
tahicarcii paroxistioe SlJpraventriculare (i.v., ca altemativa);
se asociazi ca V3SOCOIlStrictor Ia a~ locale;
diagno6ticul sindromului Claude-Bernard-Homer cu leziuni pre-
fI postganglionare.
'JoEfed:e adverse: tahifilaxie, ~ea tensiunii arteriale, tahicardie.
.:ContnIindica1ii: HTA, tahiaritmii, angina pec:toraJa, hipertiroidii.

~=C="""'32 =__
'2=""rc"",="","nZ'''''C'''''-'''''''''=","" =======,,"-146=1 .

Alte stlmulante ale receptorilor a-adrenergici, cu administrare


sistemica (continuare)
}> Midodrine'- .. -.~ ..:~_ml=!irol __ ~_1
(Mecanism de ac1iune: agonist al selectiv .
) Indicatii: hipotenslune arteriala ortostatica (trat:amert de fond),
indusiv cea produsi de administrarea de l-Dopa.
,Metoxa ....
(Mecanism de actIune: agonist (Xl seIectiv.
vEfecte farmacodinamice:
~ de lunol dlnta a presiunii arteriale sistoIice fI
dlastolice;
tndicaI die (prin retIex compensator vagal).
':'lndica~: hlpatenslune arterial! (ca altemativa).

Alte stimulante ale receptorilor a-adrenergici, cu administrare .


sistemica (continuare) .

<!-Mecanism de actlune: agonist ((1 selectiv.


(. Efecte farmacodlnamk:e:
putemlc efect de crettere a preslunll slstolice ,I dlastolice;
braclic.ardie refiexa;
~ tx>nusul venos, dar sc.ade fluxul sanguin renal fI
cerebral.
DemmN, Ia om, ~ vaselor pullTlOIle.
....lncflCl~i: ~iune arte1ata (ca altemativa).

51
Influen~rea farmacologici a sistemului nervos vegetativ

2.2. Stimulante ale receptorllor a.-adrenergio, cu administrare


locala: Nafalolina
Mecanisme de aqiune: "':;;M~. ~ -~~

:-agonist al receptorilor CCt ~I CC2 adrenergici;


-:+intr-o proporlie redusa, ellbereaza noradrenalina din depozitele
celulare.
}o EfedE famacodinamice: reducerea edemului mucoasei nazale sau
conjunctivale.
lndica~i: rinite sau conjunctivite nespeciflCe sau alergice.
.. Efecte adverse:
Hahifilaxie;
.:.mafia mucoasei nazale, pani Ia rinit8 atrofici;
':'Ia copii sub 3 ani ~ hipotensiune arteriaJa, coiaps, tulburan
respiratorii, 9OC, coma;
,I
L:
1a adufti, dozele crescute ~ c~a,; ale te'lsiunii arteriale
c~terea conduc.tivitii~i in ~utul excitoconductor (pini la
fip.rilatie_veotric~la-'iL 149

AIle stimulante ale receptorilor a.-adrenergici, cu administrare


!ocala (topica)
)0 Tetrizotina
'>Mecanism de aqiune: agonist al receptorilor at " al adrenergici;
.:.Indica~i: rinite nespecifice sau alerglce.
OXimetazolin.
-:Mecanism de aqiune: agonist al receptorilor al ,i 2 adrenergici;
(. Indlca~j: rinite nespecifice sau alergice.
-:. Efecte adverse:
rinite mofice (cu 0 frecvenli mal mica);
hipotenslune arterialfi (Ia nlvelul SNC ~ produce efecte
Oonidin-Uke).
.. Xylornet.:zolina
-:'Mecanism de aqiune: agonist al receptDrilor CCI ,I "2 adrenergicl;
+!- Indicatii: rinite nespecifice sau alergice.
I
150

3. Stimulanteale receptorilor ~-adrenergid


Qasificare
)0 3.L stimulante se-miie1eC6Ye Pi ti fi';~~ante
~adrenergice de genera~a a II-a):
+:-CU aqiune semiselectlvfi ,i de scurtli dura~ (1-4 ore):
Isoprenallna (Isoproterenol), Orciprenalina, Etilnorepinefrina.
':'CU aqiune predominant3 pe rea!ptorii ~ vasculari: Bufenlna,
Bamethan.
) 3.2. stimulante selective 131:Dobutamina, Prenalterol.
}10 3.3. Stimulante seledive 132(de genera~a a III-a):
.:.Indicate in astmul bronfic:
durati medie de ac:1iune (6 ore) ,i efeet rapid (~ 1-2
minute): Salbutamol, Terbutalina, Fenoterol, ClenbuteroI,
Pirbuterol, Procaterol;
durati lunga de aqiune (12 ore) ~ efect tarcliv (dupi 10-12
minute): Salmeterol, Formoterol;
durata superlungi de aqiune (24 ore): Bambuterol.
.:.Indicate in travaliul premabJr: Salbutamol, lsoetharina,
lsoxuprina, RitocIrine.

52
Influentarea farmacologici a sistemului nervos vegetativ

Contraindica~i ale stlmulantelor receptorilor ~-adrenergici


);> glaucom (pentru ~ stimulai1te);" .:'", ~ .-
migrene ,I aIte a!lalel pulsatile (pentru ~ stimulante);
);> angina pedDraJa;
aritmii, tahiardii paroxistice supraventriculare;
HTA;
}> hipertiroidii;
psihoze endogene.

l=-=-=-===""=""""-=====,""T========~1J2 .
3.1. Stimulante semlselectlve ale receptorllor ~1 ~i ~- I
adrenergid I
Mecani5m de:~~=\iJrnf~~~l
~ efec:t foal'tl!l slab pe recetXnrii a. .
"I
, Efecte farmacodinamice: aonotrop fi inotrop pozitiv;
- pubrnic bronhodilatator.
}> Indica1ii:

.:. resuscitarea stopului cardiorespirator din lMA cu asi5l:ola sau SA V


total (l.v.),
<-astm bl'Ol1fk (doar initial, ca alternatlva, sub forma de aerosoli,
apoi se continua cu ~-stimulante).
Efecte adVerse:
<'greata, varsaturi, cefalee;
':'Palpita~i (prin tulbur8ri ritm, de paM
Ia fibrilatle ventriculari),

)1.
durer! anginoase.
Oezavantaje: durabl
receJtorilor 61 cardiaci.
deaqiune scurU ,i stimularea puIl!mid iii
I
153.

Me stim~.nte ~~~ ~ ~ ~ p,- I


ordpreMIina ~- - .' .l'!lt,:;":'t"'""."", ...,..:", .... 'f. - ~ .- - 1
....Mecanism de ac1iune: agonist al receptorilor 61 ~ 6z (efecte mail
intense pe re<:eJ*oriI 6z ddt pe rea!pt:orii 61: 6z 61),

,I
.:. Efecte farrnacodinamice:
inotrop pozitive .
...Este mal oreu supus
put.emic bronhodllatatx>r, slab cronotrop

aC1lunll enzlmelor ce metabolizeazi


catecoIaminele .
:.Indica~: astm
lufenlna ,I Balftetba"
bro. (rar foIoslt in prezent).

"'Mecanism de aqlune: agonist al receptorilor Bt ~i6z (6;z 61),


:Efecte farmacodlnamice: bronhodilatatx>r ~ vasodilatator.
putemic
':'lndicatii: claudlca~e intermlt:.erd, sindrom Raynaud (rat' foloslt in
prezert).

S3
Influentarea farmacologica a sistemului nervos vegetativ

3.2. Stimulante selective ale receptorilor ~radrenergici


)- DobuQmina . - ..__

,I
Mecanism de aqiune: agonist al receptnrilor ~ ilIr Ia doze man
este agonist al receptorilor al vascuian.
:Efecte farmacodinamiee:
etect inotrop pozitiv accentuat, tara a influen~ semniticativ
frecventa cardlaa ,I TA;
prezlnta fenomen de down-regiMe (forma de tahifilaxie);
peate induce aritmii, dureri anginoase;
reduce edemJl mucoaselor.
'!- Indica\ii: ~ cardiogen; insuficienta cardiac:a congestivi.
(EfetU adverse: tahleardie fi ~erea consumului de oxigen,
miocardic. ,
)> PrenIIIteroI
vMeanism de aqiune: agonist pat1i2ll al recej:torIlor 81,
I,.Indica1ie: unele forme elinice de insuficienli cardlaci (in tentpie
asociata).
F=~==""""''''''''''''''''''' ========='''''_-':uZ4~ .

Stimulante selective ale receptorilor ~-adrenergld


)- Efecte farmacodinamlce: ~::-::_~~;:::;;;:;;:="..s .. .
.:.elect bronhodllatator;
:efect imunosupresor;
.:.efect antiinflamator;
~Iaconcentra~i sdzute, activeazi 0W1aIeIe de K+, Ca2+~ente
din celulele mU$Culare netede ale ciilor respiratofii fi de Ia nivelul
limfocltelor;
:.fenomen de stabllizare membranara (inhiba degr.nJJarea
maslDcitelor);
!ostimuleaz6 mecanlsmul de aut.oepurare bro",lc6 mucocIllari.
)- Efecte adverse:
:tremor, mal ales, la nlvelul mainllor;
-:.anxietate, nervozitat:e, agita~, cefalee;
(palpita~i, dureri anginoase;
Hliperpotasiemie (dupa doze man). 1561

4. AI~ eliberatori de catecolamine (aI1ii dedt Efedma,


Fenilefrina ~iNafazolina) - dasificare
}> 4.L Amfetamlna ,I derfvll1lfill: ~
.:.Amfetamlna,
v Hidroxlamfetamlna,
.:. Metamfetamlna,
~Fenmetrazina,
PemoIin,
v Fenapropanolamina,
.:-Metilfenidat.
':'Metiien-dioxi-metamfetamina (MJMA) = Ecstasy.
I :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
)0 4.2. AIle structuri: Amantadina. I

J
54
Influen~rea fannacologici a sistemului nervos vegetativ

A1~eliberatori de catecolamine - efecte farmacodinamice


,.,.
;. La nivelul SNC:
,.EIIbereazi
anorexigene.
NA ,i
dopamina ~ efect2 psihoanaleP:ice ,I
Determini dependenji psihici putemici, avind'
potenlial adictlv. DupA c:ateva sapliman; de consum, apare
psihoza amfetzImina, cu delir organizat.
.:.stimuieazj direct sistemut retiaJlat activatnr ascendert.
.:.Inhibi MAO.
"lnhibi recaptarea de c:atI!coIamine.
., in periferie:
"Oetermini ~ tensiunli artenate.
,..~ inotrop pozitiv, cronotrop pozitiv, cr-omotrop pozitiv.

l---= _ """"' === """""==-=_ =~llI ..

Alti ellberatorl de catecolamine - efecte adverse,


contraindica~i
l't""l'"-~ _.:;;:::...._..,..~
.........
;;::..:;:::3...._,_Ie;;-~~... ~,
)0> Ef~ adverse:
voreali, virdturi, constipa1je sau diaree;
(,HTA, tlIhiaritmii, cefalee, dureri anoinoase;
.:.dec:lanfarea eplsoadeIor acute in psihozele endogene;
~dependen~ psihiQ, cu pob!n1iat adictiv;
,,tubJriri ale Oindirii coerent:e (psihoza
amfetaminici cu delir
organizat) .
., Contraindicatii:
(.psihoze (sctlizofrenii, pslhoze bipolare), iabititat:e psihid;
". si"ldrom T curette;.
->HTA, tlIhiarimii;
~leziuni ateromatDase c:oronariene sau cerebr.tte severe;
:Oiaucom.

4.1. Aftj ellberatori de catecolamine


Amfetamina l deriva~i sal
;. Amfwtamina
~-. .~~-_~-=~~:==Ib&=_
O:-Indicll~i:
narc:olepsie;
sindrom hipe.ridnet:ic, cu deficit in men1inerea at:en!iei ia copil;
enurezis;
adjuvant in boala Paridnson;
adjuvant in crizele de epilepsie petit mat;
stimutare.a petforman1elor psihomotorii.
}> Metamfetamina
.:. Aqiuni foarte aseminitoare cu ale Amfetaminei, dar prezinta 0
intensitate mai mare a aqiunilor ia n!vel central ~ periferic.
)0> Fenmelrazina
.:- Efect:e asemanatoare cu ale Amfetaminei,
drogodepe.~.
('Este indicati ca anorexigen.

55
"

Influen~rea farmacologici a sistemului nervos vegetativ

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
--
A1ti ellberatori de catecolamine
Amfetamlna ~iderivatij_.._ (continuare) sal _._
\

i' Metilfenidlit ,I Pemolin


<-Efecte farmacologice majore ,i
potenliaJ de det2nninare
drogodependentei simllare cu ceIe ale Amfetaminei.
a

)- FeltUpropanol.mina
.:.~ 0 varianta amfetaminica cu efed:.e slabe asupral
comport3mentului psihic.
(Administrarea sa determina HTA severa ~ rise de Iezlune
miocardici.
)- Hidrommfetamina
-:-Pitrunde mai slab in SNC, dar efec:teIe sale periferice sunt
datDnIte propriet.i1ii de eliberare a cab!coIamineior .
.zolndicalij: sindrom Homer cu leziune preganglionari (ca
a~ativ5).
)- MetUen-dioxi-metamfetamin. (MDMA "Ec.stasy") ,au
~Efecte farmaeodlnamlce: euforie, halucinalii, comportament
stl!reotipic.
1===__="""" '' """"""'""==-=-= ===="'""".....::16:t!~ .
4.2. Alti ellberatori de catecolamine
Amantadina
) Mecanisme de a<:1IU~: ~ - - ._
vagonlst neselectiv al receptorilor dopaminergid;
,i
(ellberator de dopamina la nivelul SOC de inhibare a recaptlirii
dopaminei, cu efed:e directe dopaminergice postsinaptlcei
....antagonist al receptXlrilor NMDA.
.:>lnhlbarea prob!lnel M2 de Ia nIveIul suprafetei capsIde.i wale -+
este impledlca~ patrunderea materialului genetic viral in nucleu !i
este impiedlcat5 asamblarea ,i eliberarea de noi virioni.
). lndlcatii:
~ antiviral;
~boala Parkinson - ca alternatM (Ill monoteraple sau asocIat cu
lite antipar1<insonlene - este mai bine tDIerat, dar mai pu1in activ).

5. Simpaticomimetice speciale
Cocaina
,,'~ ':'lIt -"', ~-
)- Mecanl5m de actiune: Inhlucr' recaplai ea noradrenallTlel
.....':;:,.~
~1na1Ia I
nervcase.
,. Efect:e farmlcodinamice:
..,Efecte slmpatlcomlmetice centrale fI pertfe1ce: mldrlazi,
taharitrnil, Cret~ri tenslonale .
.:. Perforalie de sept nazal (pr1n prizare nazali, in adminlstrare
cronlci).
"Foarte rapid ~ dependenji psihic3 puternici ,I degradare psihlca
rapidi.
) Utiliziri:
-:.Tn scop nemediall ~ pentru efedul a4orizant.
(. Indica~i: anestezic local de suprafa\i in 0Rl fi oftalmologie.

56
Influentarea farmacologica a sistemului nervos vegetativ

SlmpatlComlmetice spedale
Tiramina
~ Este un produs rezu!tat din metaboIism'Ut nor;;u.,-at ~16Zfiiel, rapid
metabolizati prin MAO.
,. Mecanisme de ac1iune:
-:.bIocarea reaptirii noradrenalinei;
~eliber.trea noracftnaIinei din depozlte.
, Efecte f.vmacodjnamice: similare cu ale NA.
)'. La paden~1 tJatati OJ Inhibitori de MAO, aceste efed:e pot fi putemic.
int2nsIfIcate, detl!nninand 0 cr.re marcataa TA. Alimentele cui
continut cresc:ut de tlramlni (brinzetLri fi bAuturi fermeutate)
trebuie consuma~ OJ prudenti de ckre persoanele OJ HTA ~i sunt
contraindicate in timpul trcrt.ament:ului cu inhlbitori de MAO.

F""- """"--------- '''''''' ='""- "".======= =t164 ..

Alte stimulante ale SNV simpatic


,. 6. Subltltuenti II carenterde,,~iii'{lndlcaf~i terapia'"bOIH
Par1<inson) - vor fi prezent:a~ la capitolul "Influentarea farmacologid
a sistemuJul neuromuscular" I

':'Substituirea carentei de dopamina:


Pn!c:ursori ai dopamlnei: L-Dopa (Levo-Dopa)
- poate n a~ sau nu CIJ Inhlbitori ai enzImeI()( care
inactiveazi periferic fi/sau central L-Dopa:
,.lnhlbltni1 al dopa-decarboxilazei: Benserazlda,
Carbidopa;
,. inhibib:wi ai monoaminoxidazei de tip S MAO-S:
Se1egiline, Raiagiline,1..azabemide, Mofegiline;
,. inhibitori ai catecol-o-metil-transferazei: ToIcapone,
Nltecapone, Entacapone.

I .

Alte stimulante ale SNV simpatic


Aoonlftl al receptorllor' doPamlneroiC1~.:;:::2:!!:I:::~
- Eroopeptine: Bromocriptina, Usuride. Pergolide,
Cabergoline;
- Oertva~ neergopeptlnici: Pirlbedil, Ropinirole, Apomorflna,
Pramlpexole, Tallpexole .
... Admlnlstrare de precursor1 al Noradrenaline!: Dl-Threo-3,+
dihidroxHenimna (OOPS).
-:Grefe de tesut cromafin in nucleul caudat
7. I.hlbitDri al IftOIIOIIminoxidazei (indica~ ca antidepresive) -
vor fi prezentl~ Ia capltolul "Intluentarea farmacologic8 a afeqiunUor
psihice"
4)NeseIed:ivi: - Hidrazide: Fenelzina, Isocarboxazid;
- Nehidrazide: Tranylcypromine, Dextroamfetamina
~SeIed:iVi de tip IMAQ-A: Moclobemide, s..ofaromine, Toioxatone.U6

57
Influentarea farmacologica a sistemului nervos vegetativ

Alte stlmulante ale SNV simpatic I


I)... lnhibtmri Hlec:tiYi ai recaptlrit-. .- (tn(1Ic:atecal
antidepresive) - vor fi prezenta~ la capitolul "Inftuenlarea
fannac:ologica a afectlunilor psihiGe"; Reboxetine.
) 9. Inhlbltori al recaptirii de NA ,i de serotoaifti plus aile
I mecanisme uociate de aqiune (indicate ca antidepresive) - vor
I fi prezenta~ la capitoIul -Influen1area fClnnacologici a afectiunUor
psihice-:
.:.Antidepresive tricidice (de ~ I):
Imipramina, Desipramina, CIomipramina, Trimipramini;
Amitriptilina, Nortriptilina, Butri!tJ1ina;
Ooxepin, Probiptllln.
~Antidepresive heteroddice (de generatia a Il-a Ii am-a)
Cu aqiune neselectiva pe neurotnInsmi1it;orii aminici:
- Cu efecte anticolinergice: Maprotifin, Nomifensine,
Amoxapine;
- Fati efecte articolinergice: Venlafaxine, Bupropion.
__ ._ 14=' .

58
Influentarea farmacologica a sistemului nervos vegetativ

Substante cu actiune inhlbitoare asupra SNY


slmpatic

1. Blocante (antagoni$ti competitivi) ale receptorilor


adrenergid ~i/sau dopaminergici
2. Inhibitori .i5intuei de "'_mini ,i noradrenalini
(lnhlbltod al tirozin*hidroxlluel)
3. Neurosimpaticolitice

1. Blocante (antagoni,tl competltivi sau inhiblroare) ale 1


receptorilor adrenergici ~i/sau dopaminergici i
}' 1.1. 8Iocante (antagOill~~i~~~~Mi!dWe~1e1
receptorIlor C1t ,I a" Dv Dv D. (% antagon~ ai receptorilor M'I'
Hl1 5-HT v
.:.Fenotiazine cu lant secundar: i

allfatic: Clorpro~azina, Levomepromazinai i


piperidinic: Tioridazina;
piperazlnic: Aufenazina, Trifluoperazina, Perfenazina;
('TlOxantene: Tiotixen, Clorprotixen;
:Butirofenone: Haloperidol, Droperidoli
..;.struc:tlJri diferite: Risperidone, Clozapine, Queli2lpine, Olanzapine,
Sertindole, Molindone, Sulpiride, Loxapioe, Remoxipride,
ZiplllSidone, Aripirazole. . .
:, 1.2. Blocante (.ntqonl,ti competitivi) selective ale
receptorilor dopamine.rgici Oz:
.:.OifenRbutilpiperidine: Pimozide.

! BIocante (antagoni~ti competitivi) ale receptorilor adrenergici I


~/sau dopaminergici II
> _ aasiftc;~re (,pOtilluare),_ .
1..3. BIocante (antagon'ftf com;etftiwi'f'iJe'fe&jiti!!iitiOliHriIoriIM
d"(a*l
blocante): .
(I BIocante =
semiselective a" a2 (<Xl' Q2-blcx:a nte):
deriva~ imidazolinici: Fentolamina;
deriva~ hidrogena~ ai alcaloizilor polipeptidid din Ergot:
Ergotamina, derival! hidrogenaV ai ErgoIxlxinei (complex
format din Ergocristina, Ergocriptina ,i Ergocomina) ,i
Dihidroergocristina;
derivati de benzodioxan. ,
.:-B1ocante 'selective ~ (al-blocante): feloxiben%amina, Pnlzosin,l
Tera~in, Doxazosin, Trimazosin, Indoramin, Tamsulozin,!
Alfuzosln. I
:B1ocante selective "2: Yohimbina, Tolazoline, Rauwolscina. i

:BIocante ale receptorilor al presinaptici ,i stimulante (agoni~)!I!


ale rec:eptonlor "2 presinaptici: Urapidil.
1lO

59
Inf1uen~rea farmacologic:i a sistemului nerves vegetativ

BIocante (antagoni~ti competitivi) ale receptorilor adrenergici


f(sau dopamineriid
Qasificare (continuar~
L4. BIocnte (antagoni,ti competftM) ate ~ p (~I
bIocante):
:.Ellocante semiselective ~, ~ (IJIJ ~-bIocante):
fiti activitate simpaticomimetici intrinsec3 (tara ASI):
Propnmolol, Timolol, SotaIol, NadoIoI, Bupranolol;
cu activitate simpaticomirnetica intrinseci (cu ASI): OxprenoIoi,
AlprenoIoI, Pindolol, PenbutoIoI, Carteolol.
<-BIocante selective ~l (~l-blocante):
tara ASI: Metoprolol, AtenoIoI, Bisoproiol, Betaxolol, Esmolol,
Nebivolol;
ASI: Acebutolol, Celiprolol.
CIJ
r.>Btocante selective ~ (nu pre:zinta deocamdati indica~i
terapeutlce): Butoxamlna.
) 1.5. Blocante (antagoni,ti competitivi) ale receptorilor a ,Ill
(a,Il-bIocante): Labetalol, Carvedilol, Medroxolol, Bucindolol.
)7l.

BIocante semlselective ale receptorilor a-adrenergicl


Derivati imidazolinici: Fentolamina
lI' ~ ...."".." . - -
, Mecanisme de actiune:' . '5!

.:-Antaoonist competitiv al receptorilor al= (X2'adrenergici.


"Antagonist competitiv al receptorilor serotoninergid tip 2 (5HT2).
':-Agonlst al receptorilor muscarinid (M) .
:. Agonist al receptorilor histaminergici HII ~.
<-Actiune directa pe musculatlJra net:edi vasculcri.
)0 Efecte t'annacodinamlce:
Vasodilatatie cu sciderea TA prjn:
I :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
biocarea receptortlor Ql-adrenetgld postsinaptid (prin
mecanism
periferice ,i
prin actiune de
compensator,
cr~ea
se produce
intoarcerii venoase);
agonist pe receptoril histamlnergici H~
sc3derea rezistentel

prin actiune dlrecta pe rrusculatura neb!da vasculara.


~ 0

Blocante semiselective ale receptorilor a-adreoergici


Derivati imidazolinid: Fentolamina (continuare)
)lo Efecte farmacodinamlce (cOntlnuare). ~.....=!"::.,~, - "....

';'Prin blocarea r'eCeJXorilor IXZ presinaptid (are Joe dezinhlbarea, la


,I
nlvel central, a ellberarii de NA) -+ va produce, la nivel periferic,
efect lnotrop pozltiv cr~terea debitului cardiac.

tractului dlgestiv ,i
(Efecte de tip parasimpaticomimetic (stimularea peri5taltismulul
contraqia musculaturil netede bronflce) -
efecte antagonizate de Atropina

>
,i
:. Stimularea secretiel adde gastrice (prin aqiune de agonist al
receptorilor M HJ.
Reacjii adverse:
:-tahicardie, tahlaritmii (fibrila~ vent:riculara, Ia doze mari),
hipotensiune ortostaoca;
':Odureri abdomina Ie, varsatun, diatee, aize ulceroase;
:-administrarea intrapeniri de lunga dlMata conduce Ia reacjii
fibrotice locale.
17)

60
Influen\!rea farmacologici a sistemului nervos vegetatlv

Biocante semiselective ale receptorilor a-adrenergici

;. Indica~i:
Deriva~ imldazolinid: Fentolamina

'.>feocromodtom (tr.Jt3mentul pre- tl intraoperatcr,


-
caru1
inopenIbIle; pentru diag'Iosticul feocromocitDmului);
':-tlebite, trorrboftebite;
o)traumatisme asociate OJ bJlbuliri circulatxri;
vsindrom Raynaud;
':-Ie aad (edem pulmonar acut), uneIe cazuri de infarct miocardic
acut;
.:-voc;
~dlsfunclii eredfie (10 asocIere cu Papaveina, prin Injectare In
vasele peniene).
Contnlndica~l: ulcer gastro-duodenal; hipovolemle.

l= -=_""""" -=--__.======-=-== ......::l~::j ..

Biocante semiselective ale receptorilor a-adrenergicl


Deriva~ hidrogenaji aJ alcaloizilor polipeptidid din ergot
.> Ak:aIoIzii poItpeptidlcl dih e"fo6t"Cu ac.~::swrr.:iAE!%ei~ de
complexul Ergotoxlnei (ame:stec de Ergoc:omina, Ergoaistina,
ErgocliJtilli).
)0 Mecanisme de ~une:
,;-Acefti Ilcalolzl au efecte antagoniste pe ftbra muscularl
vasculari: relaxant prin efed: agonist paJ1ia1 pe re::eptxllii a tl
c:ontTacnIrant prin efed: direct.
"'CompIexul Ergotoxinei:
,i
antagonist par1ia1 al reoeptorilor al az-adrenergici.
antagonist al receptDriIor SHT2
,. Surse: bobul de seeri parazitat de CMviceps fJtIPII'S.

Biocante semiselective ale receptorilor a-adrenergici


Deriva~ hidrogenaji ai alcaloizilor poOpeptidid din ergot
Efectefarmacodlnamk:e: ~- ~~ _.--
.:-eomplexul Ergotoxinei ~ va6Odilata~e OJ hipoter1siune arteriali ,I
bradicardie prin mecanism central .
:-Prln hklrogenare (DlhklroerQotoxlna) ~ produc vasodjlata~e cu
hlpotenslune arterlall, in primul rind, prin Inhlbarea cerb'all a
ac:tMti~1 vasomotoare, cu bradicardie centrali. Efed21e centrale
se produc Ia doze inferloare celor nece.sare bkcirli apeiferice.
Efe:bJ1 vasoconstrictor datorat efecbJlui de antagonist pat1ia1 al
~Ior Qz-adrerwrgici este mult mal redus ~j pot fi utiliza~ ca
abIocan~ competltM, OJ un grad de activitate intrinsedi.
)- Indi<;a1ii:
"adjwant in tratamerbJI hipertensiunti alUriale;
(>bJlbuJiri de irigatie cerebnlli, tulburari ce-ebrale de tip boaJal
.6JzheImer. 1Jt I
61
Influen~rea fannacologica a sistemului nervos vegetativ

BIocante semiselective ate receptorilor a.-adrenergid


~ ~1(JIOi!i~rldoOOMIri ~inMJOt
~1V~tinl~r()J@I1~~
). Reac1ii adverse:
vgreatl, virsiturl, dlaree;
. - --
Hoxidtilte asupra endotelluJui vascular;
.:-somnolenli; hipotensiune marcata, accentuaIi de ort:ostatism;
~Ia doze marl: fenomene de "ergotism., manifestate prin stimulare
nervoasa centTata, OJ: insomnie, halucinatu, ~aruri, delir;
vnefrotoxidtate (doze marl sao tratameft de Iunoi d~),
hepatDtDxidtate.
). Contraindica~l:
(. psihoze endogene;
"sarclna, ataptare, perloada perinatilla, cepiii mid;
-C. hipotensiune arterial!, bradicardie;
vlnsuftclent! hepatica, renalA.
1-"""" """" _""""""""-==-=========~~T19 .
Blocante selective ale receptorilor a.l-adrenergid
. Fenoxibenzamina
)0> Mecanisme de aqi~ne: ...-:z::
_..:;;!:!'~r.;;
..:;;;.i!c;:::--=.:.
.... - -_
:.antiloonist competitiv al reteJ;torilor al-adrenergici ~, in masura
mult mal redusa, al receptolilor (X2-adrenergici (tonnean Ieg1t1.r1
covalente stabile cu rece>nl adrenergici, ceea ce induce un efect!
de foarte lunoi durati)i
....biocant al receptorilor 5-HT2J histaminergid Hi, muscarinid;
~stimuleazi eliberarea ~iinhiba recapawea NA;
~bIocheazi transportul tlbular renal al bazel organice.
;. Efecte farmac:odinamlce prfn biocarea recepton1or:
-:'a1-adrenergid ~ scidere marcati a TA OJ hipot8lslune
ortostatIci, sciderea ~1sten1ei periferice. Prin mecanism reflex,
crest frecventa fi debitlJl cardiac.
oe-~-adrenergici ,i
prin cretterea tum-over-ului NA ~ tre9terea
debitului cardiac, a frecven!ei cardiaoe ~ erect inotrop pozitiv. 1)11

Blocante selective ale receptoriJor a.t-adrenergid


Fenoxibenzamina (continuare)
}o Indica~i: "" . ~. - _;;9:=.:::"'0...;.:-=- __
'!-feocromocltom: tratament (pre-/intraoperatx>r, cazuri inoperabile);
in $COP diagnostic;
....f1ebIte, trombonebite; traumatisme asoc:iate OJ tulbt.dri
circulaton I; degeraturi; arteriopatii obstructive; sindrom Raynaud;
e-rar - IlltematMi terapeut:id in InsufIden\21 cardlaci ao.d (edem
pulmonar acut), unele c:aztJ'i de infarct miocardic acut
~ Reac1ii adverse:
.:-hipotensiune ortostiltical de fIortl postprandial.1; paJpIta~i dupi
ingestia de alcool; dureri anginoase; tilhicardie, aritmi;
>~joUt ~oest!a '!'~ nazale; uscic:iunea gum, inhibare.l
eylOJlil'1l, gr~ti, Yarsatun; l.
o)sedClire, oboseala, pier<kRa peroeptiej timpului; fa doze marl,
produce convulsii.
Contraindica~i: hipovolemie, insuficienji coronariani; ulcer gastr0-
duodenal; hiperplazie benigna de pro5bIti; glaucom. I"

62
Influentarea farmacologica a sistemului nervos vegetativ

Bkx:ante selective ale receptorilor aj"'adrenergid I _ ..


Prazosin, Terazosin, OoxazOSin, Trimazosin, Indoramin,
TamsulOSin, A1fuzosin
., Mecanism de aqiune: antagonifti CXllilpetftifi-ai- r~ ac
adrenergic:i ~, in mburi nesemnificativi, ai receptorilor "2"
adrenergid.
AIfuzosin ~ Tamsulosln sont relativ selective pe receptorij ai-
adrenergiC de Ia nivelul vaselor prostatei. Tamsulosin este efident
in blocarea receptorilor al-adrenergici de la nivelul uretereior
(producind reIaxare).
Efecte farmacodinamice: relaxarea musculaturii netede vasculare,
at:it Ia niveI arterial, at fI venos ~ scade TA. Nu determini decit 0
moderati blhic:..-die compensatDrie, dupi sciderea TA.
, 100011: - Prazcsin ~ tnrtament de fond al HTA esentiale.
" Tenttosln, Doxazosin fI Indoramin ~ tratament de fond al
HTA ~ hiperpIazia benigni de prostati .
AIuzosin, Tamsulosln ~ hiperplazia benigni de prostati.
,. Reactii adverse: hipotenslune posturali (severa mai ales dupi prima
dozi).
1-_ ===="""" - " """"""'''
''"""""=,,_""""=== ='"-=1110 - _ ..

BIocante selective ale receptorllor a2-adrenergid


Yohimbina, Tolazoline, Rauwolscina
)- SUrsa YohIrnbiri3: CorynantIii"'iOfIfi1be:- ~
). Mec:anism de acjiune: antagon~ competitivi iii receptDnlor "2-
adleegic:i ~, In misuri nesemnific:ativa, a receptorilor ai-
adrenergiC.
Indica\ii:
(> Yohimbina:
analgezic in neuropatil diabetice, in diabetul zaharat tip 2;
c:eratiri experimentale au eviden~at ca produce 0 buna
ameliorare Oil funqiel sexuale masculine, insi efec:tl!Ie la om
$untli~.
(> ToIazoine:
altemativi b!nIpeutici in afec:!iuni vasospastice periferice,
sindrom Reynaud;
hipert.ensiunea pulmonri OJ sindrorn de detresa respiratDrie Ia
nou--nisc:uti.
111

Blocante ale receptorilor at presinaptid ~i stimulante ale


receptorilor a2 presinaptici: Urapidil
,. Mecanisme de actIune: ,._ ~~:M!ti .. ....e:=~
.:.Antagonist al receptorilor Cll"postsinaptici .
....Agonist al receptorilor ~-pre$inaptid.
~ Agonist al receptorllor serotonlnergicJ 5-HT IA'
,. Efecte farmacodinamice:
.:.Sciderea TA.
~ Efed anxioIitic.
,. Indica~: iltratamentul HTA (in Europa).

63
Influentarea fannacologici a sistemului nervos vegetativ

BIocante semseiecnve ale receptorilor ~ adrenergic!

)- Mecanisme
(betablocante)
de ac:1iune:
fara ASI
->antagonlst semlselectlv 211receptor1lor ~ '" ~ adrenerold;
.-
')bIocant al receptorilor a adrenergici ~ muscarinici (in misuri mult
mai redusi ti dependent de doli);
.,bIocant al receptorllor serotoninergici d~ Ia nivelul slstemuki
nervos central (nu se cun~ sernnifica~ dinicl a acestujl
mec.anism).
)' Efect.e farmacodinamice ale PropnInoIoIului:
':'La doze exper1mentaie ~ efed: de tip anesteziC local (prln
mec.anism de "st:abiliure membnmara").
~ La doze terapeutice determina efect:e Ia n!vel cardio-vascular I Ia
nivelul aparatului respirator, 121nivel ocular, Ia nivelul SNC, efect:e
metabolk:e.
~ Yn cazul supradozaril ~ ef~ de tip chinidinic.
I-=== -==============-=_~w~ ..
Blocante semlselecuve ale receptor1lor ~ adrenerglci
(betablocante) Tara ASI - efecte farmacodinamice
)- La nM!1 cardio-vasctlaf: .......,. "'I'" .- =
:-cord:
dep!ima conducerea impulsului Ia nivelul nodulilor sino-atrial,
atrIo-ventJ1cUlar (efed: dromotrop negatIv), preIu~ durata
sistoIeI mecanice;
scade debitul cardiac,
scade frecven\ll cardiaci (elect aonotrop negativ),
scade furta de contrac1ie a coniJki (efect inotrop negativ),
scade consumul de oxigen Ia niveI miocardic;
:vase: prin mecanism reftex compensator, a~ rezist:enta
sa
periferici vasculari (acest efect poat.e ciminueze in timp).
;. La n!velul sistemului renina-angiotensina-aIdost:eron: scade nivelul
reninei plasmatice (prin bIocarea receptorilor 131 presinaptic:i Iocaliza~
Ia nivelul celuleior juxtaglomerulare renale).

810cante semiselective ale receptoriJor ~ adrenergid


(betablocante) fara ASI - efecte farmacodinamice (continuare)
),).La nlvelul aparatului'respi"ritor ~ ~hcic:onstr1c1I'T .
)i> La n!vel ocular ~ reduce ~a apoasa Ia nivelul epiteliul ciliar (prin
bIocare PI), deci scade presiunea jntraoculari.
). La n!velul SNC ~ efect anxlolltic prln mecanism central (prin blocarea
receptor1lor ~1 preslnaptid) sau prin reducerea tulburirilor cardio-
circulatoril (reduce tahicardia provocata de efort, trig, emo~i).
;;. electe metabolice:
,i
.:. inhilli efect:ul glicogenolitic lipolitic al catecoiaminelori
.:.~ nlvelul plamatlc al trigllceridelor ti scade HOl--colesterolul
plasmatic det:enninind aterogeneri.

64
Inftuentarea farmacologicli a sistemului nervos vegetativ

Blocante semiselective ale receptorilor ~ adrenergic!


(betablocante) Tara AS! - indica~i
) anOina pedoraia aOnlci s1ab115 (culW 6:fnomiali! a1e"rA1RTA); "
) infard miocardic asodat cu hipertensiune arteriala;
).tahiaritmli/aritmli supraventriculare/ventriculare (antiaritmic clasa II);
) HTA; feocrcmodtom (numai in asociere cu a blocante);
.,anxietate;
, migrena; .
tremor esential benign; tremor indus de tratament:uJ cu Jitiu in!
psihozele bipolare; ,.
adjuvant in:
.:.boala Parttinson j

"sindromul de abstinenti Ia alcoolicii cronici; adiqia Ia opiacee; II

adiqia indusi de substzm\ele halucinogene; .


.:.hipertiroidie, tirotoxicoza (amelioreaza tahiaritmiile, neliniftea);
+in schizofrenie, manie;
,. hipertensiune portata - de elec(ie (pentru prevenirea hemoragiilor
digestive prin rupbJri ale varia!lor esofagiene).
1=======""..
_=""'-' ' ' -' '_.'' ' . ========="::~9 .
Blocante semiselectlve ale receptorilor ~ adrenergici
(betablocante) Tara ASI - efecte adverse
" Efecteadverse:'''i''"\ 4~~~ ,~~~-" ...,..~~.- -- ..... ~. ,~

.:bradiaritmii pana la bloc atrio-ventricular (rar, c:hiar oprireal


cordului);
.;. agravarea insuflcienjei cardiace globale; i
.:.mascheaza efedUl hipoglicemiant al insulinei Iii hipogticemlantelorj
orale (reduce irtensit.atea palorii, transpiratiei, tahicardiei);
.;.bronhospasm;
.:.tulburiri neuropsihlce: depresli, as1:enIe, Insomnie, haludna~i,
~mar;
':.admlnistrarea cronid poate determlna hlpoa~, sdderea
potenjei sexuale;
':'mai rar, determini: tulburari digestive (grea\8, varsaturi,
diaree/constipa!ie); reaclii imunologice tip II (sindrom lupoid),
reactii imunologic:ede tip 1 (febri, purpura, eritem cutanat). 187:

Blocante semiselective ale receptorilor ~ adrenergid I


. (betablocante) Tara ASI - contraindicapi I
i~ireruperea - br'iiti a"" aart;Th~ffl~csed~~~ i

abstiner(8 (manifestat prin c:rize anginoase, infarct miocardlc, arltm~.i


cardiace ~na la flbrllalie atrIala/ventricular"i, Insomnie, nervozltate,
cr~ importanta a valorilor TA).
)0 Contraindica~i:
':'astm brontk, broOfite spastic:e, BPOC;
.:.bradiaritmii;
':'bloc atrio-ventriculari
':'diabet zaharat;
':'dislipidemii severe;
:insuficienti vasculari periferici, sindrom Raynaud; ;
:.sindroame c!epreslve; II
':'sarcina (determina incetlnlrea ~teril intrauterine, hipog'icemiel
neonatali i bradicarcile 188,

65
Influentarea farmacologici a sistemului nervos vegetativ

Blocante semiselective ale receptorilor ~ adreneroici (~-


bIocante) cu ASI: Oxprenolol, Alprenolol, Pindotol, Penbutolol,
Carteolo
}> Prezinti ace~ indica~I, oonInIlndlc:atll, reactlf ~ ca
PropranoloIul, cu dJferenla cA, prezendnd activItate simpaticA
Intrinsec5, aqiunea deprlmanti asum cordukJi ~ mal redusa fI
pot fi indicate ti in insufidenla carcflaCi sau bnlcflCNdii. Dar raman
contraindicate in bIocul atrio-ventricular. I

F-==;;.;;,--= .............
"""""-========= ......
=....;- 119=; ............................
BIocante selective ale receptorilor ~1 adrenergid (~l-blocante)
~r5 ASI: Metoprolol, Atenolol, Bisoprolol, Betaxolol, Esmolol,
jI> Prezinta ace~
.. NeI?A'~~
indca~i, ~--reactfFiCMne ca
Propranolol, cu diferenla ca, prezentand seIedivitltte asupra
receptxrior ~lt filii a Inftuenla r~ ~ adrenergid, pot fi indlca~
ti in c:azul pacien~lor cu astm b~ic.
). Metoprolol ,I Bisoprolol sunt administrate ti in trat3mentul
insufiden\ei cardiace.
;. Bisoprolol se metabolizeaza hepatic in propor1ie de 50%, iar renal in
propor1ie de 50%, deci poate fi administrat ti Ia pesoane cu
insufidenta hepatici sau renata.
} Betaxolol este preterat in trat3mentul glauoomului.
;;. NebivoIoI este 131bIocant, tara ASl, care stimulu ti eliberarea de
oxld nitric, fiind eficient Ia pacienfii cu angina pedDrali ,i a5tm
brontic. Este contraindicat Ia boInavii cu glaucom.

Blocante selective ale receptorilor ~1 adrenergid (~I-blocante)


cu ASI: Acebutolol, Celiprolol
.. Prezinta acelea indjca~i;'t~~~ ca
Propranolol, cu dlferenla ca, prezentald seIedIvItat2 asupra
receptorllor 13),flrii a Influenla receptor1l ~ adrenerglcl, tl actlvitate
simpatica intrinseca pot f indlca~ cu precaU\ie ti in cazul pacienlilor
cu insuflCien!i cardiac:a, bradicardie sau astm bron~. Rimane
contnIindica~a Ia bolnavli cu bloc atrio-ventricular.

66
".
Influenprea farmacologica a sistemului nervos vegetativ

BIocante (antagoni~ti) ale receptorilor a ~i ~ (a,~-bIocante)


Labetalol, Carvedilol, Medroxolol, Budndolol
;. Mecanlsm de ~une:' ... ' ~- .~-~
-:.AntagonIfti al receptol1lorau ~, iii' ~.
;;. Indlc3l11:
e in ts'apia post-infarct miocaRlic, deoarece produc ~ efect
antioxidart prin cap:area radicalilor liberi de oxigen;
n.abet3iol: indicat in feocromodtom, crize hipertensive;
~carvedilol: indicat in insuficienta c:ardiaci, tiTA, angini pect.orala.
I
,. Reac1Ii adverse:
~hipot!nsiune armriall postural5;
~tahlcardie refIexi modenIti.
)10 Contnindicat": aceIeafi ca ti Ia beta-blocant:e, in plU5, insuficienli
hepaUc:l.

l====--== __
-==""""===="'"""'=-===- ..:.I!IZ=t .

2. Inhibitor! al sintezei de dopamiM


Metyrosine
- ':"i__ - ;;:_. =:':::~iIIaI-. .~
,. Mecanlsm de acIIune:
.:I'l'

(. Inhibitor competitiv al tirozin-hidroxilazei (inhibi sinteza de


dopamini).
Indicalii:
..:.feocromodtom - forme inoperabile sau meta.statice (irlhiba sinte2a
de catecoIamlne de elITe tulTlOli), administr3ndu-se in asocierel
cu Fenoxibenzamina.

3. Neurosimpaticolitice
Qasificare
,. 1.1. Cu8C1Iunei~domlnalft'C:iiii.ii: ...... ...
.;Stimulante (agoni~ti) selective ale receptorilor imidazolinici II:
Moxonidina, Rllrnenidina;
':'Stimulante (agonl,tl) ale receptortlor <X2 presinaptld ale
recept:orilor Imldazollnld II: Clonldlna, Apradonidina, Br1monidlna,
,I
TlZanidina, Dexmedetomldinai
';'CU mecanisme MOCiate de actiune: Metildopa, Guanabenz,
Goanfacina.
1.2. Cu KtiUIMI central. ,I periferici: Rezerpina.
,. 3.3. CU Ktiune predominant periferici: Guanetidm, Guanadrel,
Bethanidina, Debrisoquin.

67
Jnfluentarea farmacologica a sistemului nerves vegetativ

3.1. Neurosimpaticolitice cu aC\iune predominant centrala


Stimulante selective ale recertOrilOr imidazolinid 11
Moxonidin~ Rilmenidina
,. Mecanisme de ac1Iune: ~.-
-:'Aooni al receptorilor It
('Aooni ai recept:orilor Clz-presinaptici.
:-BIocheazi Intluxul de sodiu in celulele juxtaglomerulare renaIe.
, Efecte farmacodinamice:
.) Efecte centrale ~ prin ac\iUne predominart asupra ~Ior
imidazolinici It ~,
secundar, asupra receptDrilor Cl2-presinaptld ~
scade tonusu simpatic ,I e1iberarea de NA Ia nivelul ce.ntrului
vascular (spre deosebire de Oonidina, nu produce efeGte
sedative).
(oEfecte pertferice ~ prjn ac1iune awpra recept:orilor ~ periferid ~
stade eliberarea periferici de NA ~ SCZlde TA. scade rezistenja
vasculali periferici ,I, la nivel renal, inhibi influxul lonilor de
sodiu in ceiulele tubulare renale, OJ efect natriuretic.
)0 Proch.IC efect lmediat, dar acesta ~ progresiv ~ int:ensltate
maximA dupi 3-4 sip~manl. itS

Stimulante selective ale receptorilor imidazolinici 11


Moxonidina, Rilmenidina (continuare)
)I. Avantaje:
.~-
',Nu determina efecte metaboIk:e.
'.oNu sunt nefro-I hepatotoxice. Nu influenteaza dinamica cardiac8,
nu determina hipotensiune ortostatici mareati.
~Nu indue toIeran~ .
.) Nu produe slndrom de abstlnenta Intens Ia i~ brusd a
administririi.
.:- Nu indue depresii.
.) Nu Influen1eazi activitatea Irtelectuali .
:-Nu influen1eazi dinamica sexuala.
",La doze ob~ulte, nu sunt contraindicate Ia c.ondl.dtorii auto.
)I. Se admlnistreaz5 in doza und zUnd, in monoterapie sau il asoclere
cu diuretlee, bIocant:e ale canalelor de caldu sau inhibitori al enzimei
de conversie a a~iotensinei. 196

Stimulante selective ale receptorilor imidazolinici II


Moxonidina, Rilmenidina (continuare)
) Indica~l: J , fI}'jt...5:

-:'R1lmenldlna ~ HTA
u~oar~modera1:I (in cazul controlulul
Insufielent eu alte grupe de antlhlpertenslve sau/,1 dnd exlsti
contraindica~i la alte grupe de antihtpeltensive) Ia tinerl, Ia
pacien~ eu hlpertrofie ventriculara stingi, cu diabet zaharat, eu
ateroscieroza c:erebrali, eu insuflCien13 renala (pMa Ia un CI
creatinine peste 15 mVmin), OJ insuficien~ hepatica.
-:Moxonldina ~ HTA moder.d
Reac1il adverse (rare): uscidunea guru, greata, constipa\je. La doze
mali, detennina sc3derea libidoului, cefalee, depresii.
Contraindica~i: depresU severe; insuficien\i renaIi severa (0
creatinina < 15 ml!min); sindrom Raynaud.
> Precau~i: sevraj preanestezic; nu se intrerupe brusc administrarea;
evitarea asocierii cu alcool, neuroleptice, bartibJrice, anl:idepresive
tnclc:llee.

68
Influentarea farmacologici a sistemului nervos vegetativ

Stimulante ale receptorilor <12 presinaptici ~ imidazolinici 11


CIonidina, Apracionidina, Brimonidina, Tizanidina,
Oexmedetomidina~ _
,. Mecanisme de actiune:
'!'Agoni1ti II ~Ior imldazolinici II'
.;.~ ai receptorilor (%2 adrenerglci presinaptid.
(> Agonifti pa~ali al recept.orilor (11 ,I 112 adrenerg lei postsinaptici.
Efect:e farmacodinamice prin stimularea receptorilor ~-presinaptici:
.:.Inhlbarea tonusul simpatic (scade TA sisb:llici ti diastolici), cu
~ tonusului parasimpatic (bradicardie).
~unea ortostatic:a la Oonidina este rara, de Intensitate
redusa. In adminisbTe Lv., se produce in~1 0 perioadi scurti
de ~ I vaIorilor TA (rvin stimularea receptDrilor al
po5tsinaptia), unnati de ~ TA (din acest motiv se
incici administnlrea p.o.). UI doze tErapeutjc:e, 00 au fost
inregistr* ~ presoare, dar in cazul supntdozirii, Oonidina
polite induce HTA severa. La intreruperea brusci a
adminiWirii (sau dati se omit 1-2 doze) ~ sindrom de
abstinenji (c~ TA, tahicardie, cefalee, nervozitate,
transpira~i) .
~=---==='='='"='"""","""'''''''=='=' ====---=-.- ~~ .
Stimulante ale receptorllor <12 presinaptici ~i imidazollnici 11
CIonidina, Apraclonidina, Brimonidina, Tizanidina,
Dexmedetor,nidioa (con~>:;.
) Efecte fannacodinamice prin stimulBlea"laepUnot l%i~ptIci
(continuare):
->Scaderea ~tei va5CUlare renaJe (fluxul sanguin renal se
~ normal pe toata durat;) terapiei).
<'La niYelul globilor oculari ~ sc.ade secre(ia apoesi de Ia nivelul
proceseIor ciliare ~ este indicata in administrare topid in
glaucomul cu unghi deschi,.
Pentru ac:easti ind~ in prezent se utilizeazi deriva~
imidazolinici, congeneri ai Cionidinei: OexrnedetDmidina,
Apraclonidina, Brirnonldina .
:. La niveul celulelor ;uxtaglomerulare renale ~ inhiba sintezl ,i
ellberarea de renina.
<La nivelul,5llandelor exocrine ~ reduce ~ glandelor saliVllre
(determina usciciunea gurU) ti I glandelor gastnHntestinaJe
(constipatie ).

Stimulante ale receptorilor <12 presinaptici ~ imidazolinici 11


CIonidIla, Apraclooidina, Brimonidina/ Tizanidina,
Dexmedetomldina (continuar~ ... _
)- AIte efecte farmacodinamk:e ta nwelil ..."",.. ...-
.:. efecte sedatlv-hipnotice, indiferenta fa~ de rnediul inconjurAmr.
Oexmedetomidina prezinta eel mal putemic efect hipnotic.
.:.inhibi greatale ti virs8turtle .
~"restabi~te" inhlbl~ pre- ~I postsinaptici medulara, fUnd un
miorelaxant eficient '" spasmullocalizat al musculaturii striate, dar
ti in eel produs prin leziuni piramidaJe. Pentru ac:easti indic:atie
soot foIosite TlUlnidina " Oexmedetxlmidlna.
:bIocheaza eliberarea de NA (in funqie de susceptibilit:at9
individuali), determinind stiri depresive.
~inhibi simptmneIe produse de intreruperea bnJsci a administJirii
opiaceeIor.
~ Prin stimul2lrea receptoriIor (%1- " ~-postsinaptici ~ efect
anorexigen.

69
Influentarea farmacologica a sistemului nervos vegetativ

Stimulante ale receptorilor ~ presinaptid ~ imidazolinici 11


Clonidlna, Apraclonidina, Brimonidina, lizanidina,
Dexmedetomidina (continuare_)
~ AIt2 efette hllTTlacodinamice: .....,;:;...;..
....
:-Prin stimularea rec:eptorilor a2-presinaptici (~ poslbil prin bIocarea'
paf1lala a receptorilor a2-post:sinaptici) ~ inhiba nocicep\ia iii
nivelul comului dorsal medulilr, co efect analgezic. Pentru aceasta
indica1je sunt OexrnedetDmidina (utiflZare fimitati datortti
efectului hipotensiv sever) ~ TlZanidina. I
.:.Prin stimularea recept:orilor Q2-presinaptici (~ posibil, prin
bIocarea paf1ja1i a receptorilor Clt-postsinaptici) ~ inhiba
ejacolarea.
4)Prin mmularea receptorilor Q2-presinaptici ~ inhiba eliberarea de
insuiini, inhibi efectul glic:ogenolitic fi &poIitic al catecolamineior,
cu cr~ana nlvelurllor plasmatioe ale trigliceridelor fI reduc:erea
nivelurllor de HDL-colestrerol.
-:Prin ac1iune lISupra recept:orilor a1 ~ stimuleazi gluconeogeneza.
~ Prln ac1iune asupra receptorilor al postsinaptici vascular! ~
vasoconstrictle cerebrala moderati. ~I

5timulante ale receptorilor <X2 presinaptici ~ imidazolinici 11

); CIoaidlna
~- Indicatii
...... ~,
(>altemativa in tratamentul de fond al hipert:ensiunii arteriale;
~altemativa in glaucom;
.:-migrena, alte c:efalei pulsatile;
.:.adiqia Ia opiaoee;
+:-experimental: alternativa de tratamertin diaree.
,. Apndonidiu ~ glaucom (preopel1ltx:ll ti d~ ~ laser).
~ Bril"onidill. ~ glaucom (care nu necesiti int:erven1je chirurgicali).
, OUlHdetDmidinl
"'glaucom (utllizllre dlnid limltata datoritii efedlJlui hlpotenslv
acx:ent1at); =
~.analgezic;
vsedatlv - hlpnotic;
v miorelaxant. I .
)l. Taanidina: miorelaxant (spasm muscular iocafJZat); analgezic.

5timulante ale receptorilor a.2 presinaptici ~ imidazolinici 11


Clonidina, Apradonidina, Brimonidina, lizanidina,
. Dexmedetomidin:. _-.-;-,
, Contraindica~i: st1ri depresivi!! (d~;"""~~
insufk:ienta renalA severa; insufieienti ClII'diaci severe; diabet
zaharat:, dlsllpidemli; bradicardie, bloc atrio-ventrlcular, sindrom
Raynaud, feoc:romocltom .
.:- Nu se asociaza cu antidepresiveie trlciclice.
Efecte adverse:
.:-hipotensiune ortostatidi (rar intalnJti, de intensitate redud),
bradieardie;
:-usckiunea gurU, constipa~e;
~inapetenta, sedare, somnolenta (redusa in cazuI administJirii
transdermlce), star! depresive, indlerenta fata de mediul
inconjurator;
Hulburirl metabolice (~ glicemiei, a trigliceridelor);
.etulbul'ari ale funqiei sexuale;
<:-sindrom de abstinen18 fa intJwuperea brusci a administJirii;
e- reactii locale in administrare transdermici.

70
Influen~rea fannacologica a sistemului nervos vegetativ

Neurosimpaticolitice cu mecanisme esocete de actiune


Metildopa
Mecanisme" de aqlune: . -T'''''.._ .,,~
':'Estl! un analog al LDopa care traverseaza bariera hemato-
encefalici, fiind transformati ih a-metil-NA fI a-metlHiopamlna.
a-metl~A ~ cIepozIt.ati in vezlculele neuronllor adrenergici,
uncle inloc:uie4te NA; eliberati din acest2 termina~i, are rol de fats
mediator, ireractiOnand cu n!Ceptorii adrenergici postsinaptici. 1
vAgonist al receptorior ~renergici presi~. :
.:.Agonist al ~Ior lnergici (indusiv ~). !
,..Agonist aI receptoriJor ul adrenergici postsinaptici vasculari (lai
nivelul arteriolelor). I
)- Efecte farmac:odinamlce:
<osciderea TA (mal accentlJata Ia hipertensivi decit Ia
normotensiv1); a~ ~ a rezisten\ei periferia! vascularei
sciderea frecve:n\ei cardiace fI a debitului cardiac (efect mai reclus
decat eel indus de CIonidioa); seiderea nivelului reninei
<- ~~i Umorl apoase la nlvelul globului ocular;
pseudopar1<lnsonism, cliskinezie tardiva.
(0
F======-=============~ll)4 .
NeurosimpaticoiltiCe cu mecanisme asociate de actiune
Metildopa
:;;.FarmacOci~~~~~:-~!
V Biodisponibilitate ~ 25%. !

'(oEste supusi efectului prlmului pasaj hepatic .


:.Insuflclenta renali reduce c1earance-ul medicamentlJlui.
vTraverseaza bariefa hemato-encefalica prin mecanism activo Nul
traverseaza bariera fEto-placentari. !

vDupa administrare orali, efectul maxim se ob~ne dupa +6 ore fI


persisd peste 24 ore (ac1iunea persisti fI dupa disparf\ia din
drculalie a medialmentului nemetabolizat).
}> Indlca~l: in tratamentul hipertenslunii arteriale esen~ale (de electie in
IiTA din sarcini).
; Avantaje fati de neurosimpaticoliticele periferice: nu produce miozi;
nu produce ptoza palpebrala; hlpotenslunea ortostatica este minima:l!
iar hipotensiunea de efort este mal pu~n frecventi.
4DS

Neurosimpaticolitice cu mecanisme asociate de aqiune


Metildopa
, .. "" :l'I!'i.~.~"lI.J~"~- sr, ....,
) Reaqiadverse: ~.lI::. """"" ._- 1-'

':seclare, seiderea ini1iativei, astenie, scaderea capac;iti~i del


concentrare, a aten~ei, lentnare In idea~e (dopa administrare pe
termen lung), hlpnou, somnolenta, cotmaruri, depresle pslhici,
vertije;
(. simptxlme de tip elCtrapiramldal;
.:-hiperprolactinemie (atit Ie birba~, cit fila femei);
(inhlbarea ~ sarrvare, dar fI a greatator ~ va~tlIilor,
inapetenli, constipa~;
':'edeme, hepltotDxic:itate (indusiv hepatite autoimune); 1

:reac;tii alergice: feIri,


granulocitopenie, trombocitx)penie, anemie!
hemoIitic.a autoimuoa (tip II), test Coombs pozitiv.
)' Contraindica~i: primele 5 tuni de sarcina; depresii; afec1iuni hepatice;
boata Par1<lnson; feocromocltom; glaucom.

71
Influentarea farmacologica a sistemului nervos vegetativ

Neurosimpatlcolltice cu mecanisme asociate de aqble I :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


ij~l~~~~l,ij~~
.. ,.._..ntsm
u---' de..ol
a"une: .... - - ~ - ~.
'>AgoniJij ai recepI::orior ~ adrenergici presinaptici ('(2 > aJ.
,. Efecb! farmacxxtinamice:
I
+!-sciderea TA, a rezistentei periferice vascuIare, a debitOIui cardiac;
(sciderea nivelului reninei plasmatice.
}o Farmacodnetd: traverseazi bariera
fet:oplacentari, filtrele de dializi.
,. Indica\ii: HTA cu hiperreninemie Ia adulWl tanir, Ia pacien1i cu Ieziuni
coronariene, cu infarct miocardic in 1lI1b!ceden~, cu hipertrofie
vent:riculri stinoi.
}o Contraindica~l: sarcina; feoaomocitom; depresii; c:opii sub 12 ani.

). Avantaje: $Cede nivelul reninei plasmatice ti a cab!c:oIamineior


ci~ulante; nu Inf1uenleazi dlnamica sexual5j nu este nefrotJ)xici; nu
i~rfera cu dlgitalicele, antidiabeticele orale, anticoagulartele orale,
AINS.
21)7

3.2. Neurosimpaticolitice cu aqiune central~ i pertfetica


Rezerpina
)0 Surse: Rauwolfia uridtAilCeiiSis. ""'iftI:'--::.:Z..3~=Z:=:~:;;:'l:I;:;r;;.'!E:I!.Qmli:o~
,. Mecanism de a~une: b10carea recaptarii oi stocarii cab!coIamineIor

adrenergici ~ depIe~e de NA, dopamiM


centrali ~ perifetici
,i
in veziculele cu mediator! din butnnii teI1ninali ai I'MU'OniIor
,i serotxlnini in neuronD
depIe1ie de c:atecoIamine in granulete CTOmafine
ale medulosuprarenalelor. Efectete asupra veziculelor adrenergioe
sunt ireversibile.
,. Efecb! farmaoodinamice:
-:-La nivel ce~1 -? sedare, depre$ie mentllli, seiderea
II9resiviti~i, pseudoparldnsonism.
~La nivel periferic ~ scidere martata a TA atitin dinostMlI, cit
~ in ortostatism.
:-Loadoze medii -? sciderea TA, a rezist2n\eI periferice, Indicardie,
dderea DC, deprimarea reflexelor vascuIare simpatioe.
;.. Efect:ele optime se ob~n d~ 2 - 3 siptiimani de tratament.
, Farmacocinetici: traverseaza rapid bariera hemato-encefallc:i.

Rezerpina (continuare)
.,'~
). Indica~l: HTA (ea altemat:iv5, . foIO$lt')~-
rar ~ """"-""""'~::teQl:r:
o>_ ~ __ '" .. ..

;.. Efecb! adverse:


+!-hipotensiune ortostatici marcati;
o:.astenie, depresie mentalli, sedare, pseudoparkjnsonism, enxietate,
~aruri;
:stimulead ellberarea de gastrlni, determinind hipenecrelie
gastrici; stimulead apetit1J1 alimentar, determini ae,tere
ponderata; spasme digestive, diareei
':'congestia mucoasel nazalej
+!-reten\je hidro-salini;
.,. impoten\i sexuataj
.:.bJtburiri de ddu menstrual, rise de neoplasm de sin.
,. Contraindica~i: slin depreslve; ulcer gastro-duodenal, gastr<H!l'ltel1te
acute, coItte acute; epllepsle, boaI1 P<v1dnson, pseudopar1dnsonlsm;
sarcina' adult tiMr. lD9

72
Influentarea fannacologicl a sistemului nervos vegetativ

3.3. Cu aqiune predominant perif~


Guanetidina
,. Mecanism de ~ne: inhibarea -etibe.irFae'-tJA ....dWlblllhlatiile
neNtlor simpItid.
<-Guanetidina este capt3ti in terTnina\iile nervoase prin acelafi
mecani5m ca NA, fonneaza legaturi covaIente cu granulele din
cIepozitl! ti astfeIinIocu. NA, producand 0 depIe1ie gradlti a
depozibelor de NAdin termina~ile nervoase..
,. Efed:e t.snnacodinamice:
~Scide-ea TA sistoI~ tl diastnlice, sciderea debib.J1ui cardiac,
5Ciderea for1ei de contrac:\ie a cordului, bradicardie severa.
:'LDc:a1 poate determina efec:I: anestezie.
)0> Farmac:odneOci: biodisponibllitate variabiJi (3 - 50%); se elimini
renal (5()IIb)i are tlmp de injumati~re de 5 zile.
) Indica,": HTA (ca alternative, rar foIosit).
:;. Contraindic:alii: feocromocitom; asocierea cu antlclepresive tridclices
neuroIeptic:e fenotiazinice, Cocaina, amfet'amine; administrarea Iocala
in asociere cu vasocons~lI~ '!m~ticomi~. 2ID

Cu 8Cllune predominant perif~


Guanetidina (continuare), Guanadrel
I> Guanetldina
~ Reac\ii adverse:
hipoten5iune posturali (accenWati de efort fizic, catduri,
IngestIe de alcool tI poate conduce Ia isdlemie cerebraij sau
miocardici); bradicardie, efect inotrop negativ;
retenIJe hidro-Sl~ni, edeme;
diaree;
inhibaru ejaculirli;
senzatle de sIlbidune.
, Guanadrel
~Are proprieti1i aseminitnare cu Guanetidina.
<- Indica,": in tratamentul HTA (ca altemativi, rar foloslt).
zu

73
Inftue"1C'1'ea tarmawlogiCa a mU5Qlliturii
netede

L Substante care stimuleazi c:on~ musculmlrii net.cIe


2. Substan1. care inhibi contracti- musculaturii netIede
3. Grupe de Igenti actiYi fermecologic indicati in tntementul
BPOC fi aI asbnului bron$ic

1. Substante care stimuleaz~ contraqia musculaturll netede


Clasificare
,. LL Substante" care
'itimu~';:==itJi;';iiitfiiC~C1ii~~
[8!"b ....... ~1t
...."ii'ifirlill~!'III
netfide visc:erale:
~ Tract UI"O"geflital:
Neselective: - Substanle care actioneazi eM
intennediul SNVi
- Substanle care aqioneazj CI$U~ rec:eptorilOl'
histaminici: Histamina (vor fi pre:zeJrta1j Ia capltDlul
~Auta(X)izij.
SelectIve: - Hormoni nonapeptidid: OxitIxina.
- Oetiva~ de prost;aolandine (vcr fi prezenta~ Ia
capitolul ~Autacoizij: PGE~-+. Dinopcostolle; PGF,.,-+
Oinoprost, carboprost; al\i oeriva~-+ Gemeprost (PG'EJ,
MifepristXlne.
Deriva~ de Ergot: din grupa amioo-alcooli:
Ergometrina, Metilergometrina.
(0 Tract gastro-irte5tinal: purgative de voIum (fibre nedigerable;
coIoizi hidrofill); purgative de irita\ie (ulei de ricin; purgative
antrac:hlnonlce).
~'CoIeci5t: Coleciitokinina; coIeci5tnkinetice alimentare.
Z1l

Substanle care stimuleaz~ contrecpa musculaturii netede


Qasificare (continuare)
, L2. Substlnte ~n;
1ti,;i;Jeau' con""ti'''!!iCti~:"a''-''''mUScu1aturii
netede visculire (vatoeonSt:ric:tolre):
.:-Substan~e care aqloneaza prin intermedkJl SNV;
->Deriva~ de ergot din grupa polipepticle: Ergotamlna,
OIhldroergotamlna;
'>Deriva~ de ergot din O"..,a aminelor: Methysergid;
.:.Agonlftj ai recept:orilor serotoninici 5-HT 10 ti 5-HT 18 (vcr fi
prezenta~ la capitolul "Autacoizi"): Sumatriptan, NaratnJXan,
Rizatriptan, Zolmitriptlwl;
.:. Hormonl nonapeJ:tidici (vcr f prezenta~ Ia capitDlui -Diuretk:e fi
antIdiurk:ej: Vasopresina.
,. L3. Substante foIosite in experirnentul de laborator: ionii de
bariu.
Influen\area farmacologica a musculaturii netede

1.1. Substante care stimuleaza contractia musculaturii netede .


viscerale
,. Mecanism de ~une:
cr~ influxul ,I ~~~l~~'~ -+
eoncentratla de calclu intracelular (miometru, cetule
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
mioepiteliale etx:). .. ..
" Efed:e farmaoodinamice: .

:~~ ~~n~ travaliului; I. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


:: ~r -+ ~ creere a TA; I ..
);> ,i
Efectul oxiocinei IISUpra miometrului depinde de specie de graclull
de impregnare hormonali: este stimulati de estrogeni, inhibatli dei
..
..
plOge:steon. Oxitocina are activitate: nuti -+ in afara sarcinii, I .
maximi ~ Ia srif1itu1 sarc:inii.
)0 ~Ie ..mine Induse de Oxitocina pot fi antagonizate de: bet!l2- .
stimulante; anestezice generale Iichide volatile inhalatorii; sulfat de
magneziu i.v.
l=========""'""'""'"'= ========";2U~ .

Oxltocina
~"..__ - i
,~: ~ l!.t~w.-r
~Administrare: Lv., Ia nivelul mucoasei nazale sau bucale.
('Absorbjie: - foarte buna Ia niveiul mucoasei bocale ~ nazale;
este rapid inactivati de enzimele tubuful digestiv.
(oTranspcxt plasmatic: nu este legata de proteinefe plasmatice.
H-1etabofizare:: hepatici. E1iminare: renata
:. TV2 = 5 minute.
);> Indica!ii:
"lnduc:ere:a fI men~nerea travallului (cand acesta nu se
deda~ spontan) l.v. sau i.m.
:-Stimularea ejectie:l Illptelui, in cursul Illiptirii (spray nllllll, cu 3-5
minute inalnte de al!ptare). I
~ Proftlaxia mastitei.
':'Profil~ sau tratamentul hemoraglilor postpartum sau dupil'
cezanana. 216.

Oxilocina
}> Efecte adverse:- ":~ 'l;\1t..' ..~~::ii~~;;:::9IiI~=~

.:. rupturi uterine, cont:rat1ll uterine tetanlce;


"~mor\i mal:5ne (datorlta HTA) ~I fetale;
vlntxdca1le cu ap5 ,I hlponatremle;
(. hipo- sau afibrinogenemie.
);> Contraindica~i:
~bazine chinxgicale, dispropor\ie fat-bazin;
.:.placenta praevia;
<-tnlvafiu prematur; .........................................
':'suferin\i fetali;
<-HTA;
'.-insuficien1i renalaj insufiQent3 hepatica avansata. I
211J

75
Influentarea farmacologidi a musculaturii netede

;. Mecanisme de aqlune:
....agonlst al receptorllor a-adrenergicl;
.:. agonist al recep:orilor dopamlnergici;
.:.antagonist partial al receptorilor 5-HT b
>stimularea Plin alte mecanisme a fibrelor muscuiare netede
uterine.
Et'ecte farmacodlnamice:
-> stimularea contractillor uterine;
.:-efect prokinetic;
(efecte vasopresoare slabe;
<-poten~al halucinogen.

Ergometrina Iii Metilergometrina


j> lndica~i: -
...pentru realizarea uglobului de sigurantj (postpartlm, cezaiana);
.:-acoeIerarea delivririi placent2i;
':involu\ie inc:omp1et3 a uterului in perioada puerperaIa;
....hemoragii dupa exputzarea pIacentei sau postabortum;
(. f:2st 16 Ergometrini {=Ergcnovini}: pentru detectarea spasmuJui
coronarian in angina Prinzmetal (intracoronarian).
;. Efecte adverse: Ia nlvelul tra<1Ulul gastro-Intestinal (greata, ~
fI diaree); cr~~ tenslonale; tox1dtate endotelial5: stazi venoasA,
trombod, gangrena a extremit3~Ior, fIebite, tromboftebite;
hepatxJtoxicbte, nefrotoxicit:3te; ,_ergotism.
j> Contramica~l:
.:.iIbsoItb: sarcina, inet1ie uterini primara sau secundari, HTA, IC
severa;
.:.relative: boll vaSOJlare obUterante, insufidenta hepatid sao
..reoall.DSihoze....colaaenoze Z19

1.2. Substante care stimuleaza contr~a musculaturii netede


vasculare (vasoconstrictoare)
J;. Mecanisme de ac1lune:
E!'QOtamirla...,.
"' , ." -
....antagonist partial al receptorilor a-adrenergici pre- ,I post.
sinapticlj
....antagonist partial al receptorllor 5-HT Z;
.:stlmularea prin alte mecanisme a ftbrelor musculare netede
vasculare.
;. Efecte farmacodinamice:
:.vasoconstriclie a vaselor man (periferic:e), a vaseIor cerebnlle.
;. lnclicatii:
.:.migrena ~ lite cefaleei de origine vaSOJlari.
....Se IsociazJ C1J cafeina care favorizeiIzi absorlJ(ia ErgctamIneJ ~I,
~~ eft:ctul VlJSoa:mstricI:Dr 16niveJu/ V6St!Ior cern~.

76
Influentarea farmacologica a musculaturli netede

Ergotamina
;. E'fecb! adwrse: ~ w.- ~
._ -_ , .
:Ia niYelul tractulul
gastro-lntestlnaJ: greal3, vWtui fl diall!e;
(>pareste2lJ ("'oboseal5j a musculatuii membrelor;
~.~ tensionaIe (prin vasoconstrictle);
yooxic:it.&e endoter.al5: staz3 venoasa, tromOOza, oangrena a
extremit3\i)or, flebit:e, trombofleb~; ergotism (Ia doze marO;
~ hepatrito.xicbl:e, nefrotoxidtate.
,. Contraindica~:
"HTA, leziuni vasculare;
~sarcinl, alijUre;
~'Insufiden1e hepatice sau renale;
~boIi psIlIce;
~septiamie.
F== """"=aJi= """"========~221 .
Dlhidroergotamina
;;. Mecanlsm de aqlune: . ":r"";;~ ~:=:i!I:S~:ro. __ .:_-",="
vantagonist partial aI receptorilor 01 ~ 02-adrenergid.
;;. E'fecb! fannac:odjnamice:

(>~ tonusului venos.


)i- Indica~i:
~ hipotensiune a~1i (indusiv hipotenslunea ortDstatKa);
-:. profiIaxia migrenei ti al altar cefalei de origine vasculari;
(>tratamenbJl aIlei mlgrenoase.
, EJecte adverse, contraindica~l: idem Ergotamina.

Methysergid
Mecanisme de lIC\iune: ~;;-.;;..-~ ....~---=::-=-
-:>agonist 5Iab al receptorilor 01 ,I 02-adrenergici;
<-agonist slab al recept:orilor dopaminergid;
')antaoonist partial al receptorllor 5-HT2;
'hC1iune slaba, prjn alte mecanisme, de stimulare a contrac1lUor
fibrelor musculare netede uterine.
Indica\ii: tntament de fond al migrenei ,I al altnr cefaIei de origine
vascuLri; alt:emativi in profilaxia migrenei ti al altar c:efalei de
origine vascuIari; a~ de tratarnent in bJmori carcinoide
producitoare de serotxlnini.
,. Efect2 acIve-se in administrare cron.lei: ~ fibrot:ice 11":1
venelor, fibroze retroperiIxIneale, 1'I'lIOCardice, pIelraIe; ~
tensionale; aritmli; ooxicitate endoterlali; hepatotoxidtate:l
nefrotDxicitate; ergotism.
Contraindlca1il: Idem Ergotamln3. 22)

77
Influent;!rea farmacologicli a musculaturii netede

2. Substante care Inhiba contraqia musculaturii netede

;. 2.1. Subttlnte care .qJoneui


OmJm netelediw'(faillfirfte litV'eIurtl
ale MUlCUlatUrii netede):
-:.2.1.1. Blocante de canale de calciu:
Cu actiune Ia nivelul canalelor de caz+ vasculare ,I ale
cordului: - Dihidropiridine: Nifecipina, Amlodipina, Nitrendipina,
Nicardipina;
- FenilalchiJamine: Verapamil;
- Benzotiazepine: Diltia%em.
Cu actiune reJativ selectiva la nivelul canalelor de caz..
Vflscul8re: - Dihidropiridine: FeIodipina, IsnKlipina, Nisoidipina,
Laddlpina, L..ercanidipine.
Cu acpune relativ seIect:ivi la nivelul canalelor de caz..
cerebrale: - Dihidropiridlne: Nimodipina; - DeriV1l~ piperninid:
Tran$-l-cinamll+(difenilmetil) piperazina (Cinarizina).
Cu ~une relatlv ~Iectlvli la nivelul canalelor de Ca2. ale
F__
,"""",cor""d""ul ===========
ui :_Be~P!]g,,,,,",i::..l. =.:221""l- .

Substante care inhlM contraqia musculaturii netede


Qasificare (continuare)
N.1.2. Deriva~ IzochinOleiii'iCi(fm c;u. --..:E:!'!II!iIil::.f; __ .........

Papaverina, Eupaverina, Ethaverina, Proxlfytline,


Diproxlphylline, EnprofyUine .
....2.1.3. Metibalntine:
Naturale: Teofllina (1,3-dimetilxantini), Teobromina (3,7-
dimetlbalntina), Cafeina (1,3,7-trimetixantini);
De slntezi: Pentoxifilina, Propertxlfilina, PentifiJine, Dyphyl~ne.
(2.1.4. Substlnle care aqioneaz3 prin intemediut SNV.
}o 2.2. Substante selective vasculare (Yasod~~re)
':>2.2.1. Substanle care ~ prin ~u1 stN

I , .

Substante care inhiba contraqia musculaturii netede


Oasificare (continuare)
-:-2.2.2. Substante care' aqi0nei%5 ~mecanlStrie!:lecttSNV:
Speclfice:
- Inhibltori al S-fosfodiesterazei (PDE-5): Sildenafil, Tadalafil,
Vardenafil;
- Deriva~ prostagiandinicl: de PGE1 ~ AlprO$bldil; de PGE1 tI
PGI2 ~ EpoprO$tenol;
- Prin intermediul blocarii receptor;ior histBminergid HI tI prin
eliberarea de PGE1 9i PGI2: Cic:!etamina.
Nespedfice:
- Selective arteriolare.: Hiaalazina, Minoxidi, Diazoxid,
FenoIdopam
- Neselective (arteriolare ,i
veIlOa$e): nibiti ~ nitra~1 (Nitrit
de am II, Nitroprusiat de sociu, Nitroglia!rina, lso$orbid
mononltrat, Isosorbid dinitrat, Pertaei it! itil tetranitrat); alte
stru<:bxi: Nicorandil, Molsidomine.
<2.2.3. AIte vasodilatirtoare: ak:ool etilic, acid nicotinic.

78
Influentarea farmacologica a musculaturii netede

2.1. Substante care ~ioneaza neselectiv pe musculatura


neted~
2.1.1. BIocante de canale de caldu
Mecanism de actlune: bIoc:area caml1elor'de ~1Jp"l (Iente)
prin:
~stimularea efluxului de (.a2+ din celula (prin ad:ivarea (.a2+-ATP-
azel);
~inhibarea formirtj.complexului (:a2+-calmoduIina;
-:stimularea lnactiYirii miozin-kinazei OJ lanturi u~
Efed:e farmacodinamlce: I .
". in mufChjul neted:
vascular ~ relaxare prelungitl ~ sciderea TA sistoIice fI
diastolice (co exceplla bIocantelor de canale de caldu relatlv
selective asupra c:ordulul).
bro",ic ~ efect bronhodilatatDr pentru Verapamil ,i 0iItiazem.
"'PentnJ Nimodipini tl Clnarlzina: reducerea leziunllor ischemice
~=c:erebra o o ;;..;~_ --... ===== =..:2Z7~ .

Blocante de canale de caldu (continuare)


, Efecte fannacodlnamlce (Ciiiflrii:iare): -
'.> La nivelul oordulul: ef~ inotrep, aonotrop " dromotroP
negative (cu exceplia ceIor relativ seIedive asupra vaselor).
BIocant2le de canale de calciu sunt antiaritmice de clasa IV (OJ
I
eficientel
exceptia ceJor reIativ selective asupra vaseJor). Sunt
asupra tahiaritmiilor supraventriaJlare pe oordul sinatDs, dar
pe ceIe ventriaJlare la pacien~ cu insuflCienti cardiaci (~
,i,
influenteaza oonducerea la nivelut nodulului atrio-ventricular,
fasci<:ul Hiss, ~ Purklnje).
<-Efect analgezic (pemu VerapamU, Diltiazem" Nifedipmi).
(' Pentru Verapamil:
inhibarea ellbririi de insulina;
Inhlbarea gliooprotleinei P (p~na multitransportoare Pl70);
cr~erea HOI.. ooIesterolului;
reducerea depozitirii Ca2. in pereteIe vascular,
reducerea hipertrofiel ventriculare _stingi.

Blocante de canale de caldu (continuare) J .

)lo Farmac:ocJnet:icJ: .... < ~.~ .v;)" .:;;;:."":'" iE::: .~~""<"


':'Absorblla (dupA admlnlstrare p.o.):
500/0 pentru Nlfedlplna ,I Dlltlazem;
80% pentru Verapamll.
('Se leagi in propor1ie de peste 90% de proteineie plasmatice .
.;.Traverseaza bariera hemato-encefalica, tree in lapte.
(' Metabolizare: hepaticJ (prin oonjugare).
Norverapamilul este un metabolit al VerapamlluJui cu ac1iune
vasodilatatoare mult mai puternlca decat Verapamilul.
-:-EfectlJl prlmulul pasaj hepatic: este ptKer'nic Ia Verapamil fl
OiItiazem; lipsee Ii Isradipina.
~Elimlnare in prtndpal: renali ~ Nifedlpina, Verapaml; prin fecaIe
~ Oiltlazem.

79
Influentarea farmac::ologici a musculaturii netede

! .
Blocante de canale de calciu ~continuarel
I
--=.::..
)00lndicatii:
~'HTA (tratament de fond) ~ co ex<:eplia Beprtd8, Nimodiplna,
Clnarizlna ;
'!'angini pectorata asociata cu HTA;
:tahiarbnii (pemu controlul frecventei C3'dia<:e din fibrila~e/flutter
atrial): Verapamil (este de eleqie in lPSV), Diltiazem, Bepridil;
('cardiomiopatie hlpei tI ofci obstructiva;
;tulburiri de Iriga1ie cerebrala, traumatIsme cranio-cerebrale ~
Nlmodipina, OnarlZina;
o!-sindrom Raynaud: Nlfedipinl, Feiodipina, Isradiplna, Nlcardiplna;
:.migreni;
.:.adjwant pentru prevenirea rezisten1ei la chimiotenlpicele
antineoplazice ~ Verapamil.
). Contnlindica~l: bradicardie sinusali, bloc atrio-ventricular;
InsuflclentA cardlac5 severa (cu exceplia: Felodiplna, lsradlplna,
-.NlcardiDlnl); 'si!lcc:ina...aIiDJ3re asocieI:e_cu.beta-.bIocant:e._ . __ 2:lO

Blocante de canale de calciu - efecte adverse


, edeme ale felel sau la mefubrele"f~~; .. : iii
). tahiaritmli (co exceptia: FeIodipini, IsradipiM, Nicardipini);
;,. reac:1iiimunoiogice de tip 1: ~ tnmitorie a extremiti~i cefalice
(I'OfeIta fe1ei);
). hipotensiune arteriali ortostatica (co exceptia: Bepridil, Nimodipma,
Onarizini) ;
bloc atrio-ventricular; agravarea insufidentei cardiace severe (co
excepp: Feiodipina, Isradipini, Nicardipin!);
'r.> c:efaIee, ame!e6, vertije;
). torsada virfurilor ~ Beprldil;
;,. hiperglicemii ~ Verapamil;
hiperplazie glngivall;
;,. sedare ~ pentru Cinarizina;
). constipatle, disconfort abdominal, 9rea1i.
Zll

2.1.2. Derivati izochinoleinid din opiu


Papaverina, Eupaverina, Ethaverina, Proxifylline,
. Diproxiohyllioe, nprofvUine_
}> Mecanism de ac\iune: Inhlbarea neSetediV5 a fos7Vd'ltSIletazelor
(inhlbi ,i 5-fosfodiestenlza POE-S). Nu ac1ioneazi pe rea!ptori
opiolzl, nu determlna efecte analgezic:e sau euforizante, nu determini
adletle.
, Efecte farmacodlnamiee: relaxarea fibrelor mU5CUlarenetede.
;,. Farmacoc:inetica:
"Papaverina: tV2 c 1-2 ore, legare de proteinele plasmatice >
90%, absorbtie buna Ia nivelul tubului digestiv, metBbolizare fa
nive! hepatie.
). Indial~i:
o!-antispastic (eolia blUare, intestinale, 1'enO-I.ftterale, dismenoree);
,.. preedampsie, edampsie, vasospasm 00 Ieziuni organa ale
vaseIor;
:-tnltamentul disfunctiei sexuale masculine (administrare
intnlcavemoasi).

80
Influentarea farmacologici a musculaturii neteele

Oeriva~ izochinoleinici din opiu


Papaverina, Eupaverina, Ethaverina, Proxifylline,
)_-1
Diprovinhvlllne, EnorofYHioe (cpn. :;ua:;::re==- tin,:.:

);> Efecte adverse:~.l ~ r;;, v: -----

")"furt ~uin din zona boInava a vasului in favoarea zonai


~~i I
<-efecte de tip chlnldinic (in special in carol admini!itnrii rapidel
intravenoase: bracflC&rdie, bloc: atrio-ventricuiar, efect aritmogen); i
(.hepat:ot.oxic:i (in special Ia doze man ,,/sau aciministrare dei
foarte lungi dunta). I'

;;. Contraindicaji: I..


-:.arteriopatil obstructive;
,. Ie, bradiaritmH;
(. insufiden1i renal8i
~i~ hepatici.

l=--===================~~ ..
2.1.3. Metilxantine
;. Oaslficare: ~"I5I.'$l"~' .~ _It r,' em 1:: .,....:J
,Naturale: Teofilina (l,3-dimetiixantina), Teobromina (3,7-1
dimetilxantini), cafeina (1,3,7-trimet:ilxantina)i . I
Hie sintezi: PentDxifilina, Propentofllina, Pentifiline, Dyphytline. .
Mecanisme de ac1iune:
':'an~ oompetitivi ai r~1or adenozinici Al i ~;
~inhibitori neseIed:Ivi al fosfodiesterazeJor (inhibi ~ 4-
fosfodiesteraza POE-4) ..
)- Efecte farmacodinamice la nivelul SNC:
" vasoc:onstJic:li vaseIor cerebra Ie;
-:-efect p5ihoanaleptic;
.:. dependenta psihlci;
") iritabillblte, c:onvulsli;
-:.tremuritun fine ale extremititilor.

Metilxantine (continuare)
)- Efecte farrniC:Ddinamlcl~&':~~
('cardiovascular: efecte inotrop, cronotrop ,i
dromotrop pozitive,
aqterea rezisten~ perifence vasculare; sciclerea TA sistoIice ,i
....::.--".. i

diastolicei
Pentoxifilina: efect antlaore.oant plachetar (in mod
semnlficatlv), scade viscozltatea sangelul, ~e capacitatea
de deformare a hematiilori
'}respirata': bronhodllata1ie, c,..rea c:ontrac1iel mulitJlul
diafragm, stimularea transport1Jlui mucociliar;
~antiinflamatcr" imunosupresorj
.:antialergic pcin sdderea permeabilit1~i pre-"
post- capitare;
.:-renal: efect slab diuretic (cresc filtrarea glomerutara ~, in rMsuraj
,

mai micA, scad reabsorbtia tubulara de Na" " ct Ia nivelul tubilorl


coIectori); !

:digestiv: stimuJeaza secre~a glandelor gastrice; II'

'.. analgezic.
ZlS.

81
Influenprea farmacologic:a a musculaturii netede

Metilxantine - indica~i

TeoftIiM .-. - .~
..
~ este utilizati mal mult sub formi de teofi6n-etJlendiamina (=
amlnotilina):
.:-astm bro~ (p.o.~ batament de fond, i.v.~ trat3mentul crizel);
(BPOC;
':'apnee Ia nou-niscut;
.;.adjuvant In tratamentullC.
P_tulftllna
.;.arteriopatii obstructive (indica~i de eIectie);
~ulc:ere troflce, flebite, tromboflebite (venoase, hemoroidale);
...mielom multiplu, policlt:emie, hiperlipidemie.
,Cafeina
....PsihoanaleptJc.
F_... =- ,==-===========~ZlI::.r .
Metibcantine - efecte adverse, contraindicatfl

.:.digestive: inapetentB, greata, virsituri, dureri abdominale, reflux


gastro-esofagian;
(cardlovasculare: palplta~1 (tahiaritmiJ), dlRri de tip anginas,
hipotensiune arterlalii
.:>SNC: ir1tabUItat2, Insomnle, anxietate, cefalee, tremuritur1,
conwlsil;
(0 imunosupresie in tratlIment indelungat.
TeofiIina, Ia admlnfstrare rapida I.v. ~ hlpotenslune arterlall,
blhlalitmil, tonwlsii. =

I :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
%37

)I.
Metilxantine - efecte adverse, conlraindicapi
Contraindlca~l: . "'. ~
':'Intarct miocardic acut, tahlar1tmii;
..:~:.....~:;;.-~ -- .

(oepliepsie, insomnie, persoane labile pslhic;


':'lnsutlclentA hepatl~;
(0 ulce' peptic;

<Oimunosupresie, afeqiuni herpeticei


.hsociere cu psihostimulant2, chinolone de genera1ia IIm-I.
)I. WI c:opii ti la val'5b1ici dozele trebuie ajustate.

82
Influentarea farmacologic:a a musculaturii netede

2.2. Substante selective vasculare


Inhibitoride 5fosfodiesteraz~
,. Mecanism de J!~afll, Tadalafil, Va~~ __ .:=.::-.::,_:._

(oinhlbarea POE-S (are ca rezultat ~terea GMPc Ia nivelul c:orpului


cavem(5).
). Indicalii:
.:-disfunc1ii sexuale erectile;
<>!'hipertensiune arteriall pWnonri;
"'sindrom Raynaudi
<eo utiIilare nemedicall: afrodIsiac.
Efecte adwrse:
<-~: piapism, hlpoO!nsIune arterlala seven (mal ales Ia
asoc:ierea cu nltra~I), infarct: miocardic, aritmii ventriculare. moart.e
subiti, ~ vasc:ulare c:erebrale;
(' moderate: oefalee, r~ facia II, palpita~i, fotafobie, tulburiri in
~Ji!_~ sim~!M dts~~~ (g_r:eata, virsibMi). m

Inhlbltori de 5fosfodlesteraz~
Sildenafil, Tadalafll, Vardenafil contraindica~i
, Contraindicalii: ~-= .. ~:.::czx=.~ ...
,. itlfarct miocardic recent, hipotl!nsiune artenala severi;
<'insufidenti hepatici;
,. insuficie.n\3 renall;
~ afectiuni degelleJ'ative retiniene;

n~ AU nitra~,
inhibilDri de protaze Indica~ in tratamentul i~ei HIV.

Vasodilatatoare selective arteriolare


Hidralazina
Efecte farmacodinamice: ,~.,,;~ ~~=~-=.....,-~.
........
':'n!liaxeazi &electiv musculatura neteda vasculari art.eriolari ~
scade TA, scade RW, CI'e4I:e DC;
vaqioneazl " direct pe mlJ9Chlul cardiac ~ lnotrop, aonotrop,
dromotrop pozltive;
,.~ Pf'Oduqla de renlnl plasmatica;
v~te reten1ia de api ,I Na+.
). FannacocineOci:
.;.absorb1ie digestivi buM;
{'supusli efed:uIui plimulu! pasaj, prez.inta circuit entero-hepetic;
vse concentreazi in pereteIe musculaturii arterioIare;
'se metaboli2ead hepatic plin acetllare;
.:. eliminare renall.
~l

83
Influentarea farmac:ologica a musculaturii netede

Vasodilatatoare selective arteriolare

~1~r]l]j~]
[roo~~MI
~ Indic:atii: IiTA (ca altematM intratatTM!f'bll de ~~:..:...:..:co=.:;;:J!OO"'"
).. Efecte adverse:
'.-dupi prima tiozJ: transpira~i, cefalee, reaqu aIergice (erup~i
cut3nate, tebri etc.);
.:.dupi ~ ifJdeIungat: poIinevrtte, fenomene auomune de
tip lupus erit2mat:05 sistemic, edeme, fenomene de ~ a
miduvei hemat:opoietice (grarulocitopenie, anernie aplastid),
licrimare, conjunctivite, rineAe, cefalee, vertij, hipersec,,*
gastro-intestinala, spasme Intestinale, cfaal1!e, aile anginoase Ia
coronarieni.
,. Contralndica~l: Insuficlenti reraala, sarcina, alliptare, epllepsil,
poIinevrlte, ulcer peptic, anemii.

l==iiiiOiOO """""==_- _=-= =""""==== -.i.~~.2 .

Vasodllatatoare selective arteriolare


MinoxidU
> Mecanlsm de actiu~ desChiderel~83( ~e K+.
j> Efec:te farmacodiraamice:
.:dilata seIectfv arteriolele 7 reducerea TA, c:retterea DC;
~aefte COI'lcentra~a renlne! pIasmat:ice;
':reten\ie de api ti sodiu;
(>stimuleazi crqt:erea firelor de par.
,. Indica!li:
(>sistemic: IiTA severa (ca alternativi);
-t.tDpic (solutie); alopecie.
, Efecte adverse:
'.- reten\ie hidrosalini;
<- hipertridloza.

Vasodllatatoare selective arteriolare


Diazoxid
)00 Mecanlsm de actiune~ deSchldm ca~ki' "",rIo-.,
.-.=. ,,~. ':-:ilii.1l'_.,. .

,.. Efecte farmacodlnamlce:


':dllatarea selective a arteriolelor 7 reducerea TA, cr~terea
debitulul cardiac;
.:.cretterea c:onoentratlei renlnel plasmatice;
~retentie de api ~ sodiu;
.:stimularea c~1 firelor de par;
:.lnhlb5 ~ al~ mu~hi netezj (de exemplu, muliul uterin);
<-inhiba eliberarea de lnsu6na.
Indicatii: aile aarte de hipertensiune.
, Efed2 adverse: retenlle hidrosalinai hipertrtchoza; hiperglicemie
(tranzitDrie dupa prima cIou, pt.tem~ dupi a<tnirUtrare
indefungatJ).

84
Inftuentarea farrnacologicii a musculaturii netede

vasodllatatoare neselective
Oaslficare
, Aqiune neseIectM (lie ~""!",fvetiiie):'!..:r.~~""
Clasificare:
(0 NitJi1ii~ nitra~i:
.lnd~ in tratamentul cri%ei de HTA: - Nitroprusiat de sodiu.
Indica(i in tratamertul anginei pedorale:
- in crizi: - Nltroglicerina;
- NItrIt de amll;
- in tnst:amentul de fund: - Nltroglicerina;
- lsosorbid mononitrat;
- lfiOSOrbid dinitrat;
- Pentaeritritil tetranltrat.
.:. AIte strud:uri:
MoIsidomine;
Nic:onsndiL
1-=== """" ==~ === ======~2U .
Nltritli ~initra~i
Mecanlsm de aqiiine: ~.~-.~"
" ..' ::: '7>
~~n "'--1~
+!l~ OJ grupiile 001 din tesuturi determinindl
eliberarea de NO, c:eea ee conduce Ill: I
activarea guanllat-ciclazei ~ cr~ GMPc ~ defosforllareal
miozinei OJ Illnl1u; UfOIlre ~ relaxarea
musc:ulatlJrii netede; i
stimularea producerli de PG~ (prostacidinli) ~ relaxareal
musculaturfi neude.
, Efed:e fal'lTlllCXlinamice:
"vasodilata1ie (dilatator neselectiv IIIintregului arbore vascular);
~reIaxarea musc:ulat1Jrli netede de la alte niveluM.

I .
2161
I
Nitroglicerina~i ceilalti nitrap I .........................................
,
),> Indica~l: aOgir.Jl_N~~:;;;~==fiSi!~IiIII_iI!o!'!c-,1
)- Efecte adverse:
-:. hipotensjune arterlala ~na Ia sincopi nitrftDicla;
:.cetalee bltemporalli pulsatlll (Iai~1 tratamentului);
~tahifilaxie (dupa doze administrate regulat Vi Ia intervale egale);
.:.anemie, methemoglobinemie;
(> predpitarea aizei de glaucom.

I ::.......
. ..:.:.: .
2411

8S
Influentarea farmacologidi a musculaturii netede

Nitrjrusiat de sodiu

,. Farmacodnetid:
->durat3 de aqlune foarte scurta ~ limitati Ia duratcl perfuzJei;
-:metabollzare raplda in tiocianat
> Indica1ii:
'.urgente ale boIii hipertensive (feocromocit:om);
-> realizarea hipotensiunii dirijate in c:hirurT;lie.
,.. Efecte adverse:
-> hipot:ensiune arteria18 pronunlata;
->cefalee, anxiebrte, transpira~i;
~greall.

J.o....;==="-=='''''"~=-'''.='''''''='''' ..= -=====..;24t~ .

Moisidomine/ Nicorandil
)0 sunt a~ la admiriit1area- nlt1aIB;,.~-.Si~-;:;:~;:s-~'""';::;-
.. ~~
Mecanisme de aqlune:
Molsidomine:
- actfvarea direc:d a guanllat-ddazei;
-eliberarede NO
Nicorandil
- activarea canaleior ionice de K+ ~ in ~a deschis;
-eiiberare de NO.
,. Efec:te farmacodinamice: vasodilata!ie. ': ~ .
}> Indica\ii: angina pectxlra18 (tratament de fond).
, Efecte adverse: cefalee.

3. Grupe de agen~ actJvi farmacologiC indica~ in tratamentul


BP.OC~ al astmului ~ic
}> 3.1. Substante active cu aqiuOe stlmul~
(agen~ simpaticomimetici):
:slmpatlca~
). 3.1.1. Stimulante ale receptorilor a, f3-adrenergici:t dopamlnerglcl
-:Cu ac~une dlrecti (agoniste pe receptori): Adrenaline.
:-CU aqlune indlroo:a tI directa: Efedrina.
,.. 3.1.2. Stimulante semiselective f3lt~-adrenergice: lsoprenalina,
Orciprenalina.
),> 3.1.3. Stimulante selective ~:
:-Durati medie de actiune ti efect rapid: SaIbutamoI, TetbJtalina,
FenoteroI, QenbtJerol, PirbuteroI, Procaterol;
vDund Iung~ de aqlune ~ efect ta'div: Saimeb!roI, FonnoteroI;
~Dund super1unga de aqlune: BambuteroI.
3.2. Metixantine: Teofilina (utilizati ma.i ml.A sub forma de Teofilini-
etilendiamini sau Aminofilina).

86
Influentarea farmacologica a musculaturii netede

Grupe de agenti activl farmacologic indicali in tratamenbJl


BPOC~ al astmului ~ic - continuare
~ 3.3. Antagonifti muscarink:i:_' .- -
.:. alcaJoizi nabJrali: Atropinai
.:substante de sinteza: Ipratropium, Oxitropium, liotropium.
,. 3.4. Antagon~ al receptorilor pentru leucotriene LTW MonteIukast,
Zafirlukast. Pranlukast
). 3.S. Inhibitori a4 5-lipoxlgenazei: Zileuton.
,. 3.6. Inhibitori ai eliberani de histamina: Cromoglicat de socIiu
(Cromoglicat disodic AU Cromoiyn sodium), Nedocromil.
... 3.7. Antihistaminioe de tip anti-tit: Ketotifen.
, 3.8.CorticosteIoizi: BedometazoM, Budesonid, FIuticazona,Runisolid,
Mometazona, TriamdnoIon, Pn!dnlson, Pn!dnisolon, Metliprednison.
:.. 3.9. Anticorpi monodonali anti-lgE: Omalizumab.
;. 3.10. 8Iocant:e ale canalelor de calciu: Nifedipina, VerapamH.
, 2S1~j .

87
AUbMI!iI

1. Amine biologic active


2. Polipeptide bioiOVic ac:tive
3. Uplde bioiOVicactive" peptidoIipicle (eicosanolzl)

Definitie
J;> AUbIcoiz.ii (ae1t~ftiim~ti " '"hoririOni ~~n1e
care se elibereaza local, in numeroase \eSUtlIri, asigurand
homeostazla sau reaqia tesutului ~ organului resped:iv. Sunt
sintetiza~ ,I I sau prezinta receptori ~iIa nivelul SNC.
J;> Autacoizii fac parte din sistemul mesagerilor primari.

, aasificerea eutacoizilor:
.:+ 1. Amine biologic active
':,2. Polipeptide biologic active
.:.3. Uplde biologic active ,I peptldolipide (eicosanolzi): Q

2S3

ClaSificare~ autacoizilor

+ HistamiN;
+ SetotImlna (S-hidrOldtriptamina). MaIlIboIi\I al acidulul "ahidon!c oblinU1i
)\. 2. PoIIpepticle biologic IctIve: pe catea ciclococigenuei:
+ An9ia(lnsN ,I sistemul renl~ ~ndile: PGA -+ PGJ;
angicWlsini-.ldosteron; Tromboxant TXA, TXB.
+ J(Jn,nele ,IslstemullQ.w.inl-!anlni; Metabolili ai lCidului Il'IIhidonlc obI)nU\i
+ Paptidele natriuretic. (ANP, BNP, CNP); pe ceIeI ~zel:
+ ~ul i<ltestinatvasoactiv (VIP); l.eucoIriene: LTA ~ lTE;
+ Sut.st.nta P; l.Jpoxi\e;
.. Neurotensina; Hepoxine .
.. Etldotelinele; Mmboli\i Ii addulu; al'llhidonic obIinU\i
pe catea epoxigenazei:
.. P.!ptid inrodit genetic: cu calcitonina
(CGRP); ~landine;
+ Neuropeptidul V; Dicll
Sistemul opiopeptidelor endogel'le + Metaboli\i .1 addului arahidoni:: ob\inuli
(sistemul eni<efa""'--Sorfine), wb ~nu ~Ilor la:..n:
il0pr0sQni.
Autacoizii

1. Amine biologic active


1.1. Histamina - mecanism de ~ne, receptori
),>
...,,_ agonist ~1"t~"'-~.
Mecanism molecular de attIune: llamlne gic:l,
(H), 1ocaI1za~ transmembranar sau Ia suprafala membrane! celulelorl
~nti.
.. ReceptDrii hilbiminid
unnitoarele
postJ~:
modaliti~
sunt daslfica~ in tTei subtipuri, care prezintJ
de b'anSmit:ere a semnalului biologic I
(.recepbJrUI HI ~ distributie Ia nivelul muscolaturii netl!de'i
endot:eIiuIui fI creielului, transmite semnalul biologic postreceptor
prin stimufarea formirii IP, fi a DAG;
<.~ ~~~ fa nivelul mucoasei gastric:e, mUfChiului
cardiac, mastoctteIor fI at creierului, tran~ sermalul biologic
~ prin stimularea fOl'TTlirii AMPc ;
y receptDrul H, ~ dlstrtbu~ Ia n!velul creierulul, plexului me.zenteric
fI al aItor neuronl, pMn stimulare, determina !ciderea elibel'irii
Histamine! din neuronli histaml~!<;!. _ 2S$

Histamina - efecte farmacodinamice


),> La nivelul cordulul fI aI Yas1iOr $8nguln~'W-""'=- - ,..-,
.:sciderea TA sistolic:e fI diastofice fi ~ea frecventei carciac:e;
.:.efect artbnogen Ia persoanele cu fibrifatje atrlali redresali prin
Irmvenlle c:hlrurglcali pe cord;
-:-~Ii, senzalle de cildlri ,I c:efalee (datoritl vasodifatallel);
.;. prJn stlmularea receP:orilor HI se produce dilata!ia fI sQderea
rezistenlel vaseIor coronare Ia pacIen~ cu ooronare normale, in
tlmp ce Ia pac:ien~ cu anginA pectoral5 se produce 0
supetVasodilata~e periferici ~ isdlemie miocardici;
.:. Histamlna detemlni vasodilatalia vaseIor mici pre- ti postapilare
ti retrac1ia celulelor endoteliale ~ hipotensiunea arteriali, t!demul
" hemoooncentra~a.
,. La nivelullTlU$QJlaturii neb!de broOfioiare:
('bronhoconstricli (prin ~iul r~ HJ.
I .
Histamina - efecte farmacodinamlce (continuare)
,. La niveIuI tractulu) QaStr~lntistlnal: ~.~- - -
". contraqia musculabJril neI2de gastTO-intestinale (mediati de
~iHl);
..stlmularea secr~ei gastrlce adde (mediata de rec:eptorii !-tV.
"'La n!velul altO!' tesuturi secretorii decit glandele mucoasei
gastrice, Histamina nu determina efecre semnificat:ive.
) La nivelul musculaturii netede a altor organe fi sisteme (musculatura
netedi a globului ocular ,Ia tractului genito-urinar): nu determini
efed2 semnlicative .
:.in timpul sardnii, stimularea rec:eptorilor HI ai musculaturii uterine
poate induce avort
);0 La nivelull:2nnina1iilor nervoase:
.:stimularea tl!rmina~ilor nervoase care mediazi durerea ti pruitul
(HI);
)COIlCeI !trap !ocala crescuti a Histaminei cletennini depoIarizarea
t:erminatiilor nervoase aferente (axonale). 257

89
Autacoizii

HiStamina - efecte farmacodinamice (continuare)


)0 ConcentJ1l~i crescute ale HI$t3mInef pot determlna deSCltilr1 ale
medulosuprarenalel.
rispuns":
~ "Ttip/ul
e-se ob~ne prfn InJed:are Intradermici a HiStaminel
. raspuns din partea:
,I constltule un

musculatlJrii net.ede microc:irculatnrii;


endoteliului capilar sau venular;
termina~ilor nervoase senzitive;
~consti in: edem, rotea!i fl vasodIIata(ie brusa, prtn retlex de
axon.

Histamina
}> Indica!il: Hlstamlna a fost ut1~ i~
~capadt3tii secretorii gastrice (acest test a fost inIoait cu testlJl Ia
Pent:agastrini) ;
'Heocromodtomulul (acest: test a fost inlocuit cu metoda
determinirii nivelului urinar al metaborl1i)or catecoIaminelor);
':'hiperreactiviti~1 bron,ice (constituie un periooI importart pertru
pacient, datnrIt3 ~or adverse ale HiStaminei:
bronhoconstriqie, hipoten5iune arteriali, tahicardie, tlJlburan
gastro-tntestinale, astenle).
),0 Efede advene:
.:. bronhoconsb1q1e;
<:-hipotensiune lIrt.!riali; tahicllrdie;
>tulburiri gastro-inte5tinale;
.:.astenie.
ulcer pep;ic activ; complica~i ale
hfor~M ice). m

Histamina ~i receptorii histaminergici


Influentare farmacologica .
)- 1.1.1. Eliberatori
peniciline natlJrale ,I
de histanrin8: op~.;;cee;;:";~ti~PfMIldlIth1'lf1lw.azIn';"i;
de semisintezi, cefalosporinele, aminoglicozide;
brcIdikinina, kalidina; dTubocurarina, Atrac:u1um, PJpecuronium,
Pancuronium, Rocuronium, Vecuronium, Galamina; barbiturice;
dextranl;
)- 1.1.2. Agonl,ti .1 recept:orilor biltaminid: Betahistidina,
BetaroIe, Impromidine;
1.1.3. Inhlbltori .1 eUberirii de hiItIlnial: Cromogliat de sodiu
(Cromoglicat disodlc sau Cromolyn sodium); NedocromH; Amlexanox;
Lodoxamicli; Pemlrolasti Reprinasti Metilxantinei Flavonoizij
1.L4. Mtagoni,ti.1 hilta .. inei:
I
<:-ant:aoonifti fizioIogici al histaminei: adrenaJina, NA.
)antagon~ti competftM al receptailor pentru histamini:
antagoni competitivi ai receptorilor Hi (antihistamiflice de tip
anti-HI sau bIocante ale receJ:tOtilor HJ
antagoni,ti competltivi ai receptDriior 1:12 (antihistaminice de tip
anti-H:t sau bIocante ale ~Ior HV lIIO

90
Autacoizii

1.1.1. Histamina - facton care stimuleaz~ eliberarea


);> EJiberarea tflStaminei se .rea.tzeaz5 ~
CIbegorIi de factori:
~ faid: traumatisme, arsun etx:;
~ chimici, incIusiv substan\e farmacologic active. num~ __
de Histamini:
opiacee;
chinini;
HidICllazini;
penidline nab.nIe tI de semisinteza, cefaIosporinele,
aminoglicozicle;
.1ndikInini, kalidina;
cur.vilante (d- Tubocurarina, AtrcIaJrUn, Pipecuronium,
Pal'lCllOnium, Rocuronium, Vecuronlum, Galamina);
barbibJric:ei
dextrani;
venin de terPl ,I in~ ~ insecte; a~ din poIenuri. 161

1.1.2. Agoni~ ai receptorilor histaminici


,. 1eIalriItIdIn.
V Indica~l: sindrom MenJere.
,. letuole
,. Mecanisme de ac:1Iune:
agonist al ~or ~;
antagonist al receptorifor HI.
v FoIosIt experimental pentru l2starea capac:it.i1Ji secretorii acicle
gastJice.
;; IIIlpramldlM (folosit experimental)
". Mecanisme de ac1iune:
agonist seIed:iv ti putemic al ~ ~
inhibitor al elibelirii ti sintezei de hi5tamina;
inhibitDr ale eliberirli de NA, Ach, serotonin!.

1.1.3. Inhibitori ai elibe~rii de histamioa


Oasificare
)0 Inhibitor! al ellberirll de hlstan'll : ,:;:;:=-m~_izlz ___
'I) Cromogllcat de sodiu (Cromoglicat disodic sau Cromolyn sodium);
'.Nedoaomil;
v Amlexanox;
'.>Lodoxamidi;
vPemirolast;
e Reprinast;
.:. Metitxanl:ine;
~ FIavonoizi.

91
Autacoizii

umrnuOlloot OCooalu
'.,. ~.. ....,.,. ....!:.!:. ... -C""'~ - ~
,.. Mecanisme de a<;1iune: - .
~inhibarea ellberarii de Histamina ,I de leucotriene din mastodtele
sensibi~;
~bIocarea Intluxului transmembranar de caldu provocat de,
Interaqiunea anticorp IgE - antigen la suprafata mastocitelor;
:'fosforilarea unei protelne specifice sau inhibarea fosfodiestErazei
OJ a~ concentr81iei intracelulare de AMPc;
':-a1terarea funC1iei canalelor de a- din membrana celulari,
inhibind, as1:feI, act:ivaree celulari;
.:-Interferi OJ efecteIe fac:torului de agregare plachebsri (PAF).
~ Prezinta specifidtate de aqiune pe organ, deoarece inhibi seIect:iv
anafilaxia pulmonari la om ,i Ia primate, tara a 0 inhiba fl ee cea
cutanatA.

Cromogllcat de sodiu (continuare)


,.. Farmacocinetic3: ~ -~ ..... ';;" '.jij;;n ::a::::;:::.. -.
:este 0 sare disodica a aCidulul aomoglicic, stabili, dar foatte
insolubili -7 este slab absorbit Ia niVelultractulul gastro-intestinal; I
e-se administreaza topic, prin:
inhalalia unei pulberi fine;
ca suspensie in aerosoIi presuriza~ doza~;
ca $Olu~ aerosolizat:a;
'l'se elimini nemodificat prin blla ,i urina, saliva.
Adminisbare: OJ 1-2 ore inaintea expunerii Ia alergen. ; .
,z'Uneori sunt necesare 3-4 sa~mSnl de tratament pertru a ob~ne
efiden\i terapeutJca.

~.

Cromoglicat de sodiu (continuare)


Indlca~iI -i"numal inicopi*6ftraCii~ tft;:;'~;;:;3Jt==!Ii] !iI!:n=c@2;~:5ci,5~~,,
__ .,..''''''''' .
:. astm brorll}ic;
.:.rinite aleroice;
.:.conjunctivlte aleroice;
~alergii alimentare.
Reaqii adverse:
':'rar intalnite: derrnatite reversibile, Irlicarie;
('miozite;
':'infiltrate pulmonare OJ eozinofile;
o!-artralgii;
:disurie; grea(B, gust nepJacut, gastro-enterite;
Hoarte rar: bronhospasm trecator, tuse, wheezing,

92
Autacoizii

Nedocromil
, Este derivat: cte aoo aomoofidc, fOloslt "SUb~ de saie'SCdic5.
,.. Mecanism molecular de actiune ~ efecte farmacodinamice similare Q.I
ale O'omogllcabJlui de sodiu, dar C\J 0 intensltrte mult mal mare. in
plus, are ti un important efect de inhibare a tusei.
),. lndicatii ~ numai in SCXIp protilad:ic in:
+:+ astm bronfic;
....rinite alergice;
-:.conjunctMte alergice.
Compusul reduc:e necesaruI de glucocortk:oiZl slstemld, atund cind
se administree:i in t:erapie asociati C\J ace~tia.
Reaqii adverse: c:efalee; gustamar, greati; disconfortabdominal .
:.Aoeste reac:tii sunt de obicel minore ~ prezinti un caractel
tranzitxlriu .
l-=a;o =- ==="""'== = -======~7 ..
1.1.4. Antag~ti al histaminei
Oasfficare
;. Antagoaifti ftziDiogid .1 Ilistalftinef:'l!lCtren~ a,'ffk
~ competitivi .irec:1eptorilorpentru hiDlfti"':
<C>Antlgonlfti competItM receptor1lor Hl (antlhlstamlnlce de tip
anti-Hi):
Generatia I:
- ftanoIamine: carbinoxamina, Difenhidramina, Doxylamina,
Dimenhycmate;
- lmidazoIine: AntazoIine;
-EtiamindiarOOe: Tripelenamine, Pyrilamina;
- Etilenciamine: CIoropinImina;
- Deriva1i pipenlzinici: Ifldroxizin, Cyclizine, Meclizin;
-Alchilamine: Oorfeniramin, Brompheniramine;

-
- Derivati fenotiazinici: Prometazina, Prociorperazina,
Teetilperazina, Alimemazina;

Antaoon~ti ai histaminel
Oasificare (continuare)
- Ale anb'histaminice""="de~ntf.A~a,
Phenindamine, Oemastina, CIorfenoxamina, Oimetir!den,
Bamipine, Ketotifen.
GenerCltia an-a:
- Deriva1i piperidinici:
ltt.ormdina ti rnetaboIitul sau, Desloratadina;
It Terfenacina , metaboIitul sau, Fexofenadina;

It A$temizol;

- Denva~ piperazintd:
It Cetirizina fi enantiomerul sau, Levocetirizina;
- ~~ fellotiazillid: Mequitazina;
-Ab struc:tui: AzeIastin, Mizolastina.
vAnt3g01\ifti competitivi ai ~or ~ (antihistaminlce de tip
anti-HJ: Cimeticlina, Ranitidina, Nizatidina, Famotldina.

93
Autacoizii

Antagon~ti competitivl ai receptonor hlstamlnergid Hi -


efede blologlce
)0 antialergite;' .. .-=#~iQ2 :il:=~'"'~_
~ efect sedativ ~ cele de genera~a I (mai putemic la deriva1i
piperazinici, fenotiazinici, etanoIamine, etilendiamine);
}> efect antiemetlc ~ deriva~ piperazinici, fenotiazinici, el:anolamine; I
)0 efecte anticolinergice ~ deriva~ fenotiazinicl', etanolam.ine'l
alchllamine, etilendiamine;
efect antiparidnsonian ~ etanoiamlne, etilendiamine;
efect de bIocare a receptorilor 0l-adrenergici ~ deriva~ fenotiazinid,
alchllaminej
). efect antiserotoninergic: ~ Ciproheptadinaj
~ efect anest:ezic local ~ deriva~ piperidinid, etanolamine,
etllendlamlne;
)00 efect antiinflamatDr ~ antihisblminicele de tip anti-HI de genenl~ a
II-a;
... Hidroxizin: inhiba eJiberarea de histamina, substanta P, serntx>nina,
~l~. 2lOj

Antagon~ti competitivi ai receptorilor histaminergid Hi


(continuare)
J;> FarmacodnE!td: ,...,."..,__""
-:derivalii piperazinid ~ piperidinici nu se administreaza
concomitant cu sueur; de grapefruit deoareoe este bIocatl
met.abolizarea de inactivate a tompufilor carboxila~, determinand
tahiaritmil severe, fibrila~e atriala (mergand pana la fibrilalie atrio-'
ventriculari ireversibila);
!-Cetirizin este met.abolit activ al Hicroxizin;
':'Desloratadina este metaboIit activ al Loratadineii
'!'Fexofenadina este metabolit activ 211 Terfenadinei .
... Efecte adverse:
:sedare ~ la cele de genera~a I; efect:2 Ia nivelul SNC: exdtalie
paradoxala Ia copii, nervozil:at:e, euforie;
-:efecte antimuscarinice;
-:-stimularea apetitului ~ ~ ponclerals (de exemplu,
Ciproheptadina);
Z.tahiaritmii fatale (torsada vSrfurilor): Astemizol, Terfenadini.
Z71

Antagoni~ti competitivi ai receptorilor histaminergld Hi


IndicaUi
}> prevenlrea sau tratarea reactiflor'a~J1nlte
alerglce, astm bron~c, cIermatoze alergice);
)0 antiemetice ~i tratamentut raulul de m~re: deriva~ plperazinid;
fenotiazine; etanolamine;
greati ~ viirsaturi din sarcina: Doxylamina;
sindrom Mrire: Prodorperazinaj
)0 anxiolltice sau bune Indudoare ale somnulul: etanoIamlne;
etllendiamine; fenotiazine; piperazine;
). terapia bolilor pslhice: Oorpromazina;
stimularea apetitului: Ciproheptadina;
boata Paridnson: Dlfenhidramina 91 alte etanolamine;
slndromul clstitellnterstJ1lafe: Hidroxizin.

94
Autac:oizii

Antagoni~ti competitivi ai receptorilor histaminergici H2


}> Mecanism de aCiune: a~ (XX1~~r r&qmlb ~.
Nizatidina rnai prezirlt3 un mecanism acfi1ional de ac1iune: blocarea
ac:etJlcolinest~ruei.
, Efec:te farmacodinamice: inhibaree seaetiei gasttice bazale de Ha.
)I> Farmacodl'M!Hc:i: Cimeticfana este inhibitor enZimatic al metabolizarii
medicamentelor.
)> Indk:a~I:
-t. boala pepticl (indusiv cea indusa de AINS),
.:. sind rom Zollinger Ellison,
.;.reflux gastro-esofagian,
('dlspepsla neulceroasi,
.:. prevenlrea gastr1telor induse de stres, condl~1 de hlpersecre~e
(mastocitoze sistemic:e, leucemie bazofilica).
Fa=== ---=======""""="""' """""-==~)7J:!f .
Antagoni~ti COmpetitivi ai receptorilor histaminergici H2
(continuare )
;,. Efec:te a~: -,a - ~ ":-;::::";aa5===':=,..-=-~
~'Clmetidina:
efecte asupnl SNC: stiri confuzionaIe, haludna~l, dellr, agit:a\ie;
efe<:U! de tip endoain: Oinecomastie, galactoree, sciderea
spermatogenezei, a libicIOtJlui;
efecte hemat:oIogk:e: granulocitopenie, anemie aplastici;
efecte fa nIveI hepatic: ~ transamlnazelor, Icter
colestatic, hepatite acU:e;
!-Ranltidina: ~ea transaminazelor, icter ooIest2Itic, hepatite
acute;
':'Famotidina: cefalee, ~ tran2itorie a transaminazelor;
~Nizatidinl: cefalee, elect' ~ c:retterea tranzitorie a
transaminazelor, reducers frecventei , for1ei de contraqie a
cordului.
, Contraindica~i: insufiden1a renali fi hepatid severa; pslhoze
encl<>gene.

1.2. Serotonina (S-hidroxitriptamina)


)' Familil de receptOn: SHT1 -7 si=ff7'
)0 Efecte blologlce:
<, Cardiovasculare: vasoconstri<:1ie (cu exceptia vaselor mutchilor
scheletici.fi a vaseIor cordului unde existi vasodUatajie), agregare
plachetari;
.:.Tract gastro-intestinal: stimularea peristaltismului, efect redus de
inhibare a secre1i1or gastro-inl:estinale;
'.>Aparat respirator: bronhoconstrictie, iar prjn mecanism reflex ~
hiperventilajie;
')Sistem nervos:
stimularea b!rminalifor nervoase senzitive (transmite durerea);
halucina1ii fi modific:iri ale comportament\Jlui;
somnoienti;
modlfic3r1 ale dispozitlei ,I emo!ii;
stimufarea ernezei.

95
Autacoizii

Serotonina (5-hidroxltriptamina) ~ireceptorii serotoninergici


influentare farmacologica
-I I
j> L2.1. Agoni,ti ai fecepto1{t(j1p*nbu _,' , - ~
,Mgon~ neseIectiv1 ai 5-HT10 91 5-HT1B: SumatriJ:*an, Naratrtptan,
Rizatriptan, Zoimitriptanj
'''Agon~ selectM ai RSHT1:Cisaprid, Norcisaprid;
:--Agoni~ par1ia1i ai R5HT1: Tegaserod;
:Agon~ sele.ctivi ai RSHTlA: Buspirona, Ipsapirona, Gepirona,
Tandospirona;
~Agon~ par1ia1i ai RSHT1 ,i SHT2: alcaloizll din ergot.
,. 1.2.2. Antagolli,ti al receptorilor pentru aerotollini:
.:.Ant:agon~ al receptorilor 5-HT ~S-HT 2(: Trazodone, Nefazodone,
Mirtazapine.
}Anblgon~ ai receptorilor 5-HT):
cu efect antiemetic: Ondansetron, Granisetron, DoIansetton,
Tropiset:ron, Cilansetron;
cu efect prokinetic: Aiosetron, Cilansetron.
F-==-========-=- ==.",,~.======~2J5~ .
Serotonina (5-hidroxitriptamina) ~ireceptorii serotoninergici -
influemare farmacologica (continuare)
':-Ant:agon~ at receptOi'IIOr~H'1j~f,"'Mr, :m'@ 2 ,-~.
IOOicat ca antiagregant: Ritanserine;
indic:3t in profilaxia migrenei: Metisergid;
indi<:a~ in schizofrenie:
- neuroIeptice cu lan\ secundar piperazinic: Aufenazina,
Trifluoperazine, Perfenazina;
- neuroleptice cu lant secunciar alifatic: Oorpromazina,
Levomepromazina;
- neuroleptice cu lant se<:undar piperidinic: TlOridazina;
- neuroleptice butirofertone: Haloperidol, Droperidolj
- neuroleptice atipice: Risperidone, Oozapine, Quetiapine,
Olanzapine, Sertindole.

:-Antagonist al reoeptorilor
Ciproheptadina. ,
5-HT2 ,i
Antagonii ai receptorilor 5-HT1C ~i SHT2: Ketanserina.
antagonist at receptoriIor HI:1
m!

Serotonina (5-hidroxitriptamina) i receptorii serotoninergici -


influentare farmacologlca (connouare)
)l. L2.3. Inhibitori ai reap:til'li' .. a~-;,u,a6tit
'ii eJibiiiffl'de
IeI'Otonlni: I
.:Inhibitori selectivi (Ii ~ecaptarii serotoninei (SSRI): Auoxetine,
Sertraline, Paroxetine, Auvoxamine, Citalopram, Escitalopram .
...Inhibitori ai recapt3rl1 serotoninei ~I noradrenaline!: Venlafaxine,
Bupropion. I
':-Stimulatoli ai eliberarii de serotonina: Dexfenfluramina,
Fenfluramina.

96
Autacoizii

1.2.1. Agoni~ti ai receptorilor pentru serotonjn~


AgoniJtjn~iYi""T":S-HT; ~1I'
NIIl1Itripbln, R1zetripbln, Zolmltrlptan
.:. Indica~l: tratamentul
cefalei vasculare .
,I profilaxia aizei de mig rena fi ale altor

!.Efec:te adverse: alterarea senslbnita~1 (parestezU), dureri .... : .


anginoase, tahlcardii.
)Contraindica~i: angina pectorala, leziuni ateromatoase coronarlene
severe.

!=---====-=_====="'"'--= =-=__=-""_== ~2J9 .

Agon~ti ai receptorilor pentru sel'Otonin~


,. AGoni'" eeiecdVi ~iRstiTf:a"..,.d~I'"*p' .......... QO.

<-Mecanisme de ac1iune: ellbereazii acetilcolina Ia nivelul sistemului


nervos entaici agonlftj ai rece~rilor 5HT4

intestinal; relaxeaza pilorul ,i


:-Efecte farmacodlnamtce: stimuleaza perlstaltismul eso-gastrO-i
creste tonusul cardiei.
Hndica1lt: prokJnetic (hipomotilit:ate gastro-in~nala, reflux!
I
gastro-esofagian, gastropareze din diabet zaharat). I
';Efecte adverse: dlaree, crampe abdominale, cefalee, aritmll!
i
severe.
)0 Agoni,ti partiali.i RSHT.: Teoaserod
!tMecanism de ~une: agonist pariial al recept:onlor 5HT
.;.Indica~i: colon iritabil.

lID

Agonilili ai receptorilor pentru sel'Otonin~


"Agonifti seaedi"Ui ',. ai~'R5H1' ~~na'i
Gepirona, Tendospirona I
':'Mecanism de aqiune: agonist partial al receptonlor 5-HT lAo Ii
.:-~ farmacodinamice: anxiolitice Tara efecte sedative.
+ Farmacodnetica: supuse efectulul primulul pasaj, fonneaza
metaboU1i actM (un derivat plperazinic bIocant al receptorilor a2),
timp de ae1iune scurt.
.:.Indica~i: anxioUtic (nu sunt eficiente in at3ctJri de panica).
O)Coot:raindica~i: tulburari de ritm
.:. Efec:te adverse: tahlcardii, nervozttate, parestezii, stirl
confuzionale, tulburari gastro-intestinale, miozi (dependent de
doza), cr~ ale valorilor TA c:and se asociaza cu IMAO.
:. Nu cletermina adic\ie. I .
ml
97
Autacoizii

1.2.2. Antagoni~ti ai receptorilor pentru serotonina I .


Tra2oclone/..Ng,tiB~QQe..
~ Mecanism de aqiune: antagon~!al~~I'ffU]S=",2C.
I ndica~i: depresil.
M~~_"'~_'~_I'
Antagoniti ai receptorilor 5-1fT 2Af5-1fT2C I .

Efecte adverse:
.;.Trazodone, Nefazodone: somnolenli I insomnie, ameteli, greata,
stare de agita~e psihomotorie;
';'Mhtazapine: somnolenl8, cr~terea apetitului, ~e ponderaIa,
ameteli.

Antagoni~ti ai receptorilor 5-HT3: Ondansetron, Granisetron,


DoIansetron, Tropisetron, A10setr0n, Olansetron
). Mecanism de ac:tiune: ant'agoii'i;ti1i~~ ':--
)- Ond.nsetron, Granlsetron, DoI.nHtron, Tropisetronm
a..nsetron
.:. Efecte tarmacodinamic:e: antiemetic, antidepresiv.
:.Indica~i: antiemeti<:e de eleqie pentru virsatui~ lnduse de
citost2Itic:e.
.:.Efecte adverse: cefalee, constipatie I diaree. crampe abdominale,
arilmii severe.
~Contraindicatii: sarcina. I
~Este necesara reducerea dozei la pacien~ cu insuficienta hepatica]
fi renala.
}' A10setr0n
'.. Indica~i: colon Imbl!. J
_ . 28)

AI~ antagoni~ti ai receptorilor pentru serotonin!


}\> Ritanserine
':'Mecanlsm de aclfune: antagonist al receptorilor 5HT2,
(Efecte fannacodinamice: modifica timpul de sangerare, reduce
fonnarea tromboxanului, altereaza func!ia pIachetari,
.:.Indicat ca antiagregant.
:;. Ketllnserina
('Mecanisme de ac~une:
antagonist al rec:eptorilor 5-HTtC ~i5-HT2;
antagonist al rec:eptorllor IXt,
->Efecte farmacodinamice:
antagonizeaza agregarea plachetaraj
vasodilata~e.
':'Indica~i: HTA, vasospasm.

98
Autacoizii

AI\i antagonj~ti ai receptorilor pentru serotoniM I ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


,.~~~~",=-::;"",~~""""""",,,j
:Mecanisme de actIune:
anl3gonlst 31 rec:eptorllor 5-HT2;
antagonist al receptor1lor HI'
<oEfec:tt fmmacodinamice: antialergic, sedativ, crettere ponderali .
..lndica1ii:
antialergic;
stimularea apetibJlui;
tumori cardnoide;
sindrom dumping post-gastrectomie. ! ..........
:. Efecte adverse: somnolen!i, confu2ie, cefalee.
<ConbclincflCa~i: glaucom, retentie urinara, conduc:atori auto. I :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
J
1.2.3. Inhibitor; ai recap~rii sau stimulatori ai eliberMU de
serotonin~
InhibltDri selectivi ai rec~otMii 819toninei (SSRl)
)io F1uoxlltiM, 5ettn1ine, ParoxCine;1'Iutoia~ CIaIup;.m,
1EIcbIopn ..
....Mecanism de acliune: inhibarea selectiva a rec:aptlrii serotoninei .
.:-Farmac:odnetica:
inhibitori en2imatid ai metabolaaril hepatice a medicamentelor;
Paroxetine ~ Sertraline: ~ SOJrt;
Auoxetine se transfol'l'n3 in metabolit activ (~ = 7-9 zile).
:.Indica~i: depresii .
I .
:. Efecte adv\!rse:
simptome gastro-intestinale, scaderea libidoului, anxietate
aaJta, insomnie, tremor;
<oContraindic:a~I: asocierea cu inhibitori de MAO (deoarece
determi\i .ncfroc'Tl serc:Jtorli ic) .

_ ......_ner_g~
I--........................
$I_ ....... ..........
_..-. .......
_ __, -=_~J :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Inhibitori ai recap~rii serotoninei ~inoradrenalinei
;,. Mecanism de aCliune: irltil~ rica1ff~~-seromnlnel " a
noradrenalinel .
., Venlafnine, 8upropion
.:.Indic:a~l: depresii. I
'.-Efecte adverse: i
Venlafaxine: grea13, anorexie, somnoIenta, transpiraVi, tremor)
insomnie, bJlburiri sexuale;
Bupropion: cefalee, usciciunea guni, transpiraVi, tremor,
insomnie, convuIsii Ia doze mari.

99
Autacoizii

)- Dexfenflulillinina; Fenftu'iimlna ~ ..'_-"'-::::~-Ii!OII.!l=:,._.


';'Efecte farmacodlnamlce: anorexle.
.:.Indica~l: tratamentul o~~i.
o!Efecte adverse:
insomnie, cefalee;
fibroplazie retroperitoneala ~ endocardica;
hiperterlsiune pulmonara, uneori fatala.

2. Polipeptide biologic active


}l> 2.1. Angiotenslnr~i sJ~m m~m-a~iat;-- ...
,
~ 2.2. Klninele ~ sistemul kaHikreina-kinina;
)- 2.3. Peptidele natriuretice;
>- 2.4. Peptidul intestinal vasoactiv (VIP);
). 2.5. Substanta P;
}.. 2.6. Neurotensina;
)- 2.7. Endotelinele;
2.8. Peptid inrudit genetic cu calcitonina (CGRP);
)- 2.9. Neuropeptidul Vi
2.10. Sistemul opiopeptideJor endogene (sistemul enkefaline-
endorfine)

2.1. Angiotensina ~i sistemul reniM-angiotensina-aldosteron


)' Sisternul renin3":" '~,.,:r.

anglotenslnil - aJdosteron
reglea~ pe termen lung TA
ti volumul extracelular al
organismului. (.)
).0 Angiotenslna U: ~ .........
':'Foarte puternic "~..:: ".. ...".,
vasoconstrictor. ..-
.>~te eliberarea de
adrenalina ,i NA din I 1='
v__

.......
meduiosuprarenala. ,-I-"=-=.=I--;.-,-- __
-:Stimuleaza sinteza de
aldosteron.
~Are erect dlpsogen.
0
leqenda: Ang., anglotenslna _.
~

,_
ffi .
......
1'11

=
ECA enzima de cooversie a an iotensIneI Z90

100
Autaooizii

Receptorii pentru anglotensin~ media~ urrMtoareie efecte


blologice:
)0 ATl-R; :1' .... ~ -- __.....",.., .~ -.

':'aesc TA sistXIIlci ,I dlastolic:8 (stimuleazi sinteza " eliberarea de


aldosteron, determina efect dipsogen, stimuleazi reabsorb~a del
Na+ in tubul proximal, stimuleazi vasoconstriqia arteriolara
direc:ti in special la nivel coronar,' cerebral ti renal, cresc
eliberarea de NA din terminatia sinaptidi),
{clete-miM hipertrofie ,I hiperplazie celulara (cresc expresiai
coIagenului ti fibronectinei in fibroblastele cardiace, partidpand lal
remodeIarea tesutulul cardiac if'ltersti1ial), aesc expresia
receptorilor pentru LOl oXidate Ia nivelul coronarelorj .
)0 ATl-R: regleazi TA, moduleaza activit:atea unor canale ionice (Cal .. i
I K+), su~mi crqterea celuIzri " tisulari, moduleazi diferen\ierea
neuronaia, in~ a~za, moduleaza comportamentvl;
;;. ATl-R: pu1in cunoscuti
,. AT.-R: procese de memorizare, inhibi~a reabsocbtlei tubulare,
hipertrofle cardiac8, angiogenezi.
l========mI== """","=======~2?J.~.
. ..
Inftuentarea farmacologi~ a sist.emului renina-anglolensina-
aldosteron
2.1.1. StimIifiiUP'fOitieiirlr~~'" . . ....
:.adotteron: angiotensina sintetici, harmon; (glUCOCOrticoizi,1
estrogeni, hormorii tiroidieni); I
-t'renini: Minoxidil, Hidralazina, Oiazoxid, diLl'etice tiazidice,i
diuretioe de ansa. i
)' 2.1.2. Inhiberea listemutui RAA:
:inhibitori Ii enzimei de convet5ie I angiotensinel(IECA): Captopril,
Enalapril, Ramipril, Quinapri1t Perindopril, Lisinopril, Benazepril;
Fosinop'"I' Moexipril, Spirapnl Trandoiallril, Cilazapril, Alacepril,
AItiopriI, Fentiapril, Pivafopril, Zofenopril, C>eJapril, lmidapnl;
+I~onifti com~tivi Ii I'eCeptorilor l!19iote05inei n (Intllgonij
AT-R: neselectivi ~ Saralazlni selectivl ~ Valsartan, Losartan,
CzI . rtan, Telmisartan, Irbesartan, Eprosartan;
+inhibitori ai ac:tiviti~i reninei: Enllkiren, Remikiren, Aliskiren;
':'medicamente care bIocheazi seae!il. de renini: CIonidina,
Metildopa, Guanfaci~, Guanaben~, Rilmenidina, Moxonidina,
betablocarte. . .
19Z!

2.1.1. Stimularea sistemului renina-angiotensirla-aldosteron I


i
)> AngioteMina' lintltifi "1IlO'C~ . .;:.: -- ._
vIndlca~l: fCC f3~ hipovolemie, colaps (ca altematM Ia NA).
+ Avantsj: nu favorizeaza tahlaritmiile, nu determina
hiperlactaddemie.

I :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
J
101
Autacoizii

2.1.2. Inhlbarea sistemului renioo-angiotensiM-aldosteron


Inhibitori ai enzimei de conversie a angiotensinei (lEO)
). aasificare inhlbitOri ii enzihlefde cO~'a ano~ ,.
:de tip sulfhidrll: captopril, Zofenoprtl;
+de tip dicarboxilat: Usinopri!, Enalapril, Perindopril, Ramipril,
Quinapril, Benazepril;
'.de tip fosfonat: Fosinopril;
(alte structuri: Trandolapril, Moexipril, Spirapril, Cilazapril, Ala<:epriJ,
AItiopriI, Fentiapril, PivalopriJ, Delapril, Imidapril.
). Mecanism de aqiune: inhlbarea enzimei de oonversie a angiotensinei
eeea ee are ea rezultat Inhlbarea conversiel angiotensinel I in
angiotensini II ,i inhibarea deoradiril bradikininei, substlln1ei P ,i
enkefaJineior.

.....
)i~:!

Inhibltori al enzimei de conversie a angiotensinei


Efecte farmacodinamice
~ BIocarea producerii 'ii arlgiotenslil~lfsm5 _'-.~~"l:iIlP ~.

(bIocarea producerii de aldoslBron ~ creerea concentra~eil


plasmatice de K+, inhibarea retentiei hidro-safine;
(oscaderea remodel8rii vasculare ,i miocardice;
~stimularea eliberirii de prostaglandine vasodilatatoare (PGE!,
PGI2);
:scaderea post5arcinii; sciderea presiun!i intTaglomerulare renalei
:-sciderea nlVelulul renlnel plasmatlce;
.. reducerea nivelului de colagen plasmatic;
~reducerea secre~e1 de endotelina-1i
'.cr~ea senslbillti~i receptorilor penInJ insulina.
)0> Inhibarea degradarii bradildninel (expfd apafi\ia tusei,
angioedemului).
}> Nu influenteaza foI1a de c:ont:raqie a cordului.

Inhibitori ai enzimei de conversie a angiotensinei


Farmacocinetica
}> Absorbtia: este red~~"deP'ifzlit3 ~,
Moexiprll).
). Fosinopril, Moexipril, Zofenopril: prezinta drcuit enblro-hepatic.
). Se gasesc sub forma de:
'.medicamente active: C3ptopril, Lisinopril;
('promediamente: Enalapril, Zofenopril, Fosinopril, Trandolapril,
Moexipril, Ramipril, Quinapril, Perindopril, BenazepriJ, Spirapril,
Cilazapril, A1acepril, AItiopril, Fentiapril, Pivalopril, Delapril,
Imidapril.
Met2!bolizarea se realilellza III nivel hepatic: inactivare pet1Iru "
medicamertele active, activare pentru promedicamente.
). Traver5eaza ~r barierele fiziologice, dar nu ~ bariera hemato-
encefalici. Se acumuleaza in m~iul neted, celulele miocardice.
Se concentreaza in lapte.
8iminarea: in principal renal (cu excep~a Fosinopril ~i MoexIpriI care
se elimina ~i biliar).

102
Autacoizii

Inhibitori ai enzimei de conversie a angiotensinei


IndicaQi ~i contraindicatii
) lndica~i: ''b ~ -- :. -- "0-

~'HTA (de eIeqie Ii hlpertensivi cu HTA cu oz, HTA cu acddente Ie,


coronariene ao..rte, HTA cu HVS, HTA la varst7lici)i
:insuficienticardiac5 congestiv8 (de electie)i
'>dupa IMA (pentru prevenirea remoclelarii ventriculului sting);
,..prevenirea nefropatiei diabetice.
,. Eficien1i maxima ~ 2 saptamani de tratamert.
, Contraindicali: i

z absolute: 'stl!noZi de arteli n!nala (bilateral5 sau pe rink:t1i unic),1

trimestrele n ,i
aeatlninemie (> 3 mgJdl), hlperpotasiemle (> 5,5 mEqfI),
ill, angioedem in antecedente; htpotensiune
arteriali simj:ltomatic:i 90 mmHg);
sardM~1
I.>asocierea OJ diuretice economisitoare de K+, gficozizi cardlotonid,
antiinftamatoare nesteroidiene. 29?

Inhibitori ai enzi~; de conversie a an~tensi~1 -I


Efecte adverse !
) Efecb! adVJSi cNe 1in araas;~~~'ccre 1Irr~ __ >li
hipotensiune wrialj medicamert: i
(accentuat:i dupi prima.dOli); .captoprll, Alacepril, Zofenopril:!
tuse uscatj, irltativl (mai pupn altmrel gustului, r9Cfli l
eYidente " Foslnopril, Moexlprll); imunologke de tip I (rash!
anoloedem (mal pulln sever II cutanlt, febrl), neut_ropenle, i
Fosinopril, MoexIpril); cre~rea tra~l11IMZeIor,
hipefJ)OQsiemie; proteinurle, pancreltitle;
cr.ru concentraliel acidulul + Captoprll: dede de tip belli
Addison (prin sciderea aqiunii
uric; ll-bet.ahldroxlsterold-
hlpogllcemie; dehldr09enazel);
greali, diaree; Enalapril: sincope, crlmpe
nefToto~ (mal PUp" severl musculare, glosltJ, c.rea
" Fosinoprll, Moexipril); transamlnazeior, tulburiri!
+~ vlzuale, acufene.
2981

Antagon~ti competltivi ai receptorilor angiotensinei II I


,. Clasificare:~ ~.. ~. '",,",~ ~- ~-I
('neseledivi (antagonlfti compt'.titivi ai receptorilor ATI ~ ATz):
Saralazin;
.:seIectM ATI"R (antagoni~ competitlvi al receptorilor ATI
vasculari): Valsartan, Losartan, candesartan, Telmisartan,
lrbesartan, Eprosartan.
)0> Mecanisme de acliune:
('al1tagonifti competitivi ai receptorilor AT1R AT2"R;
':'losartan ~ are ~ efect uricozuric.
);> Fanmac:ocinetici:
-:'losartan este metabolizat Ia un metabolit activ (add 5-1 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
carboxietilic). ~
('Telmisartan are tea mal lunga dllClta de ac\iune.
I
ml
103
Autacoizii

Antagoni~ti competitivi ai receptorilor angiotensinei U


Jndi<;a1ii:HTAeseri~la, ItCo~vi': ... ...-. -
Efecte adverse: similare cu ale inhibitorilor enzlmei de conversie a
angiotensinei (hipotensiune arteriala, hipel1Glliemie, nefrotoxiciblte,
~ teratogene).
Avantaj: nu determina tuse.
)l. Contraindica~i: sarcina, insuficienf,a renala.
}> Ooza trebuie crescuta prooresiv.

Inhlbltori ai activi~~1 reninei


Enalkiren, Remikiren,Aliskiren
, Mecanisrl;~de acti~~ sUpTe1f~~;i:iti'i'a __ ~
fi a concentratiei plasmatice de angiotensina n.
}>
Au 0 eficienta simllara cu IECA ,I
Efecte farmacodinamice: sciderea presiunii art.eriale.
cu antagonitli AT-R, dar este
necesari ameiiorarea biodisponibiliti~i lor pe cale oralio

301

).> Sont un -grup de peptlcie"'~4 -,


vasodilatatoare
i ".
2.2. Kininele ~i sistemul kalikrei~--kinin~

- ....
.>:'!;- . r
putemice, formate pOn ...... - _Uo!W
actiunea enzimatica a
kaiikreinei
(kininogenaza). :--00
, ...__ ;.;.;0"';
....: i.-....~.~
..;.;.~.._..l..
m~

I I
,. Actioneaza pe receptor!:
':.81 (BIR) -7 implica~ I II ~ I =. I
~infla"7:~) -t ,ll _L !\..J.
mobilizarea
Z
eaz+,l.~~~.:'.<:.~_:l~J C..~::.J
transportul a', ~
forma rea NO fi i ,_.... I '_"
activarea fosfolipazei ........ .
C fosfolipazel ~ ~i a legenda: ECA = enzrn~ de conYerSle a
adenilat-cldazei. angiotenslnel,HHW = llreutate ~larl
mare, lMW:: greutate moleaJlari ~ lOl

104
Autacoizii

IOninele~isistemul kalikrein~-Idnin~
Kininele: btadikinina ;(pred'6Pfi'tri!)'T iSfllridlldfllna-(kaIidlna)i
metionil-lisilbradlkinlna.
) Efecte bioIogice
:vasodilatator arteriolar prin:
adiune
dird I ii
actilft mecliata de oxidul nitric sau de prostagIandine (PGE2J!
PGIl); I

<.c:ontr.tctia mufChiului neb!d de la nivel intestinal, lterin, ~ic,1


151 celulelor endoteliale;
.:. stimularea re:eptDrilor nodceptM;
(modularea txlOusului ductului glandelor pancreatici ~ salivare;
.:- moclulea%8 slmpromele inflama~eii
<>IntluenteaU matlJrarea ti motilltatea spermalDZoizilor.
F========oo===========~:JC!.3 .
Influentarea farmacolooi~ a sistemului kalilcrei~-kinina
Oasiflcare
,. 2.2.1. Inlllba'" ti.te;1iM ii1~"t1i1fiii~; =~==~""I
-:.Inhibitxlri ai sintezei kininelor: Aprotinina:
<>An~ competitivi ai BIR ~i 8.!R:
NeseIedM.
SeIect:ivi pe ~R:
-Ic:atibant
-WIN 64338, FR 173657.
-:-Aqiunile kininelor mediate prin genera-ea de PG pot fi bIocate
nespedflc cu inhibitor! al PG - s1ntetazei, cum ar 11 acldul
acetilsalidlk (Aspirin).
") 2.2.2. stlmularea slstemulul kallkrelni-Idnlni:
:-IECA (care bIocheaza degradarea peptidelor).
-:Preparat de kalikreina cu resorbtie Ient3 (Padutin - Depot). I
=~f:"':~=~-..n3~in~
41

> j
<)Mecani5m de aqiune: inhiba kalikreina, tJipsina, prezinta ac~unel
antifibrinoUtica
:- Indica~i:pancreatite ac\t.e hemoragice, ~I hemoragic; ca
antifibrinolitic.
Antqo~tli competltivll' BiR fl BzR
~Neselectivi: pentru cercetarea efectl!Ior lor ca antiinftamatoare'l
agen~ antinocicertM. ,
':'Seled:ivi pe B2R: lcatibant: pentru a evalua roIul kininelor
durere, hiperalgezie ~ int1ama~e; WIN 64338, FR 173 657: inhiba
inl
bronhocollStriqia indusa
de bradlkinina la cobai ti rispunsul:
inflamator indus de carrageenan 121 ~lani. !I

' Preparet de kalikreinl cu resorb~ leota (Padutin-Depot) -


pentru aqiunea vasodilatatoare in gangrena diabetica, degeraturi,'
pligi cu ~ta redusa
Is vindecare, ocluzii vasculare aate. lOS 1

105
Autacoizii

2,3. reptidele natriuretiCe


.,', ~_-=-':l'it!:"!!!-~.".
;. Peptide natriuretiee: atrial '(ANP) .:.'"''5IIC g~d3*il'I~C!hi~
(BNP) - se ga~te in creier; de tip C (CNP) - se gase'1te in creier,
celule endoteliale, ovar, uter, epididim.
Mecanism de lIC\iune: agon~ti pe rec:eJ*ori specifici NPR (natriuretic
peptide receptor),
Efecte farmacodinamice:
';'natriureza prjn c~ea flltTcirii glomerulare , scacterea
reabsor1:l4ieitubulare a Na+;
:efect venodilatatori
'.inhibarea seae~i de renina, angiotensina II, aldost2roni
:.efect simpaticolitic.
In t2rapie se foI~te Nesiritide (analog sintetic al BNP): Indicat pe
termen seurt in tratamentlJl ICC decompensate acut. Este admlnlstrat
doar iV. Efecte adverse: hlpotensiune arteriala, alterarea func1iei
renale, ce_falee,tahlca~dll ventriculare, durer! abdomInale. )1)6

Alte polipeptlde endogene - efecte biologice


2.4. PeptldUi inteStiDir'fi~f."-' ; tV';;:t:..~..._.
~.vasodilatator al vaselor spianhnice, pulmonare, <XInlC'Iare,
ceretnle, renalei
..relaxarea mUfChiior netezi de la niveI gastro-intestinal
traheobron,ici
,i
.!-stirnularea eliberirii de honnon de ~ere, proIactina, renini;
~ini1ierea glicogenolizeii
('exdta1ie neuronala,
2.5. Substanta P: vasodilatator; contraclie a mulilor netezj de Ia
niVel gastro-intestinal ,I traheobrollfici diureza, natriureU,
stimularea seer.i salivare.
2.6. Nearotensina:
.;vasodilata~e, a~terea permeabilita~j vascularei
.:.~ secre~eide hormon pituitari
'!'hiperglicemie;
+!'inhibarea seae~ei acide gastrice ,i a motiliti1ii gastrice. J07

Alte polipeptide endogene (continuare)


, 2.7. EnciobIlinele:
':'Sunt 2 endoteline: ET-l: exerdti efecte vasoactive, promitogene
,i de stimulare a proUferaril celulare III nivelul celulelor musculare
netede vascular, efecte proinfiamatorii ti efec:te proagregante
plachetare. ET-2: efecte vasoactive
:.in tenlpie se folosesc antl!gon~tii receptorilor pentru endoteIIni -
Bosentan: - AntzIgonlst al receptxlrilor ETA, ETB.
- Indica~i: hipertensiune pulmonari.
- Efecte adverse: cefalee, edeme periferice, at:rofie
testiculara, infertilitate mascutina. ContraindicaVi: sarcina.
)- 2.1. Peptid inrudit genetic cu calcitonina (CORP).
)- 2.9. Neuropeptid Y - efecte bioiogice: vasoconstrictor; a~ea
apetltUlui; depnmare resplratorie.
,. 2.10. Sistemul opiopeptidelor endogene (tratat la capitolul
"Opiacee"). :JIll

106
Autacoizii

3. Upide biologic active ~ipeptidolipide (ei<:osanoizi)


Metaboli~ ai acidulurara'mdOllit-ob~nG C21~ ddooxtgenazel: ....'
':'prostaglandlne: PGA ~ PGJ;
.:tromboxanl: TXA, TXB.
, Metaboliji ai addului arahidonic ob~n~ pe calea Iipoxigenazei:
':'Ieucotriene: LTA ~ LTE;
-:'lipoxine;
.> hepoxiline.
, Metabol~ ai acidului arahidooic ob~nu~ pe calea epoxigenazei:
':'epoxiprostaglandine;
(tdioli.
Metabol~ ai acidului arahidonic ob~nu~ sub actiUnea radicalilor nberi:
(> izoprostani.

I====~-="""'=""'''''' __
--="-=-=---=========::IIl'J~- .

Upide biologic active ~ipeptidolipide (eicosanoizi)


Efecte farmacodinamice
.) Musculatura 'ne'i:ed1~Siar5~ ",J
vProstaglandinele:
~, PGE2 ~iPGI2 (prostacidina) ~ dilatatori arteriolar!;
:.,.,,1

PGF20 ~ slab dilatator arWiolar, dar eficient venoconstrictor;


PGE2 ~ PGF2a ~ constrictori ai vaselor ombilicale.
.;.Tromboxanil:
TXAz
vasooon5trictor al vaselor coronare
~
,I
~ putMlic constrictor al vasekx' ombilicale,
renale;
~ modest vasoconstrictor at vaselor putmonare.
<- Leucotrienele:
LTc.. ~ LTD4 ~ 'labi vasoconstrictori ai a~i pulmonare ~ ai
musculaturii netede venoase;
LTD4 ~ const:riqie Intens8 a arterelor coronare; arteriotele
cubl~ initial se contracti, apoi se relaxeazi til rispuns lal
LTc.." LTD4 3l,OJ

Upide biologic active ~ peptidolipide (eicosanoizi) ..


Efecte farmacodinamice (continuare) ..
,. Musculatura netedaa a~Ui~ .._ .. .
:-Prostagtandinele: PGE2 ~ contract:ii 1/4 din por1iunea proximala a .
trompefor uterine, dar relaxeaza segmentele distale, stimuleaza ..
~ile miometrului; PGF2a 7 efecte contractile pe toate .
segmentEie, stlmuleaU contrac~lIe mlometrulul.
)- MU$CU~11I netedi respiratone:
.........................................
,>Prostaglandinele: PGE ~ relaxeaza musculatlJra neteda bronfic:a
~i a~jzeaza rispunsul contractil indus de bracJikinin~ .
histamine, acetilcollna fi serotonina; P<iI) 7 relaxeaza .
musculatllra neb!da bronhiolara; PGF20 ~ PGDz ~ putemice .
c:onstridoare ale musculaturii netede bro~ i ..
HromboX21nii:. TXAz
bronll<lc:::lonstrictor~ ~ eel rnai pute"nic eicosanoidl ! .
':.=='de htta~i s1abe, erese intensitma
:leucotJieneIe: LTB LT~ 9l LT0407 constric1ii marcate.
contrac1iilorl
lUI
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
.

107
Autacojzjj

Upide biologic active ~ipeptldolipide (eicosanoizi)


Efecte farmacodinamice (continuare)
). Musculatura gastiO-:ln(~Oiia: ~ _.....
.:-Prostaglandinele: PGE ~ cresterea concentra1iei bllell relaxarea
sfincterului pilonc, contraClie longltudinata 9i relaxare clrculara a
atit
longitudinal, ,I
muscuJaturil netede gastro-intestinale; PGF24 ~ ~
cat circular, muscuJatura nete<ia; PGI2 ~ contracta
circular musculaWra neteda.
)0 Aqiuni pe alte tesuturi;
:Pentru plachete: TX ~ induce agregarea.
:LT~ ,I LTD1 ~ cresc permeabilitatea vasculari Ia nivelul
venulelor postcapilare.
('Pentru multe celule musculare netede: TX ~ induce contraqia,
PG~ ~ induce relaxare sau contraqie in fu~ de ~.
'.. in hipotalamus; PGE2 ~ activeazi centrul termoreglator ~ induce
febra.
f.-=-====---- ======;;;;;;;;:=- ....."""'o=:31:.t4~
=-=;;;;;;;;: ........................................

Upide biologic active !1ipeptidolipide (eicosanoizi)


Efecte farmacodinamice (continuare)
). Aqiuni pe alte leSUtUii~cori6nuare,f':' - ._".,.,
+:-La nivelul rlnichiului: PGE2 ~ stimuleazi eliberarea de renina,
pierderea renala a sodiului, regleaza disbibu~ renaJa a fluxului
sanguln.
':'Pentru limfocltele timusdepe~, PGE~ ~ stimuleaza sau
suprima proliferarea, in functie de subseb.J1de limfocite.
~LTB~ ~ puternic factor chemol:actic pentru neutrofile la nivelul
mucoasei coionului, Ie pacien~i cu boIi inflamatorii Intestinale .
:.12Hm ~ induce migrarea intraclermica a neutrofilelor.
:'LTB. ~ actlveaze un subset al limfocitelor T, care pot suprlme
specific raspunsurlle altor subseturi de limfocite.
<)Aqiunile individuale ale eicosanoizilor pot facilita sau lnhlba
produqia sau efec:tele altor eicosanolzi, cu ac~i situs de eqiune.
De exemplu, in unele ~utlJri, L~ $I LTO. pot modifica
gener.trea de PG ,i TX. La nivelul plimanului uman, PGF2a.
modifica generar:ea LT. _J.l3!

Upide biologic active ~i peptidolipide folosite in terapie


I :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
". 3.1. Analog(dt! 'prostaglarlcijne~';;' ~~_="::!il-_~...._"",
:jndica~ in obstetrica-ginecologie:
Deriva~ de PGE1: Gemeprost;
Deriva~ de PGE2: Dinoprostone, Sulprostonei
Deriva~ de PGF20Ir.: Carboprost, Dinoprost.
+jndica~ in ulcer peptic:
Deriva~ de PGE1: Misoprostol;
Deriva~ de PGE2: Enprostil, Arbaprostil, Rioprostil .
:. indica~ in afectiuni cardlovasculare:
Deriva~ de PGE,: Alprostadil, Prostin;
Deriva~ de PGI2: Epoprostenol, I1oprost.
). 3.2. Antagoni~ de leucotriene
'.Inhlbitori al 5-lipoxigenazei: Zileuton;
':'Antagonj~ ai receptorilor pentru leucotriene LTO~ Montelukast,
Zafirlukast, Pranlukast.

108
Autacoizii

3.1. Analogi de prostaglandine


, AMlogi de pnlttagJandine incltaiii in dbiteiiQ:iifleco'ogie:
~Deriva~ de:
PGE1: Gemeprost;
PGEz: DInoprostone, Sulprostone;.
PGFz.w.: Carbopro&t, Dmprost
-:Olndica~i:
induc:erea avortului in trimestruI I fi al ll-lea de sarona;
deIivrare compIeti in rnor1i fetale;
hemoragie postpar1lJm.
~E~ adverse:
greali, virs5turi, diaree, crampe abdominale;
analogii de PGE -+ hipotensiune arteriali, t21hillritmii;
analogil de PGF2AID -7 hipertensiune artet1aIi,
F=~"" ====;;;;;;.============
bronhoconstriqie. __.:::JIJ:i+ .

Analogi de prostaglandine
;. Analogi de prOstIgtandinelr1diCiV :."";..,_ie1~iIS:~
-ucerll;__ ..1
.:.Deriva~ de:
PGE1: Misoprostol;
PGEz: Enprostil, Arbaprostil, Rioprostil.
~Mecanism de ac~une: agonist al ~Ior
5timuleazi secre~a de ITlJCUS
~E~ farmacodinamlce:
,i
bicarbonat.
elect citoprotector,
~ sau PGE2!

inhibarea secre1iei
adde gastrioe.
':'lndica!ii: prevenirea ulce1l~ilor induse de AlNS sau de stres,
gastJ'Opatii induse de AINS, Ie pacien~ cu artriti reumatoidl.
<-Efede adverse:
MisoprostDI: diaree, crampe abdominale, stJmularea
c:ontra<tiilor ute-1ne.
Enprostil: olaree.
~ContraIndica~l: sarcina. 316

Analogi de prostaglandine
)0 AMlogi de prostaglandine 4indiC':ali;"-'jft -~uni
cardiovasculare:
(> Deriva~ de:
PGE1: Alprostadll, Prostin;
PG~: Epoprostenol, lloprost.
0:' Indicatii:
AlpiostadU -+ perslstenti de canal arterial, arteriopatie
oblit2ranti a membrelor inferioare, sind rom Raynaud;
Prostln -+ bJlburiri de erectie;
Epoprost:enoI -+ arteriopatie obIiter.vlti a membreIor
inferioare .
lloprost ~ arteriopatie oblitentnti II rnembrelor inferioare,
sindrom Raynaud .
:. Efect2 adverse: hipotensiune arteriaJa, tahiaritmii.
)- Analogi de prostaglandine Indicap in gl com:
"'Deriva~ de PG~: Latlnoprost, Travoprost. Binatoprost.

109
Autacoizii

}o Oasfficare:Jnhlbitorl.rS:lIpoxiDelraer.~ _,_
- AntaDonl~tI al receptorllor pentru IetIc~
LTD.: MonteJukast, Zafir1ulGlst, Pranlukut.
~ Mecanisme de actiune:
.:. Zileuton ~ prin inhibarea 5-lipoxigenazei ~ inhibarea proc:Iuctiei

au rot chemotactic
mucoasei bron~ce;
,i
de leucotriene bronhospast:ke (LTc., LTDJ, dar i de LTB4 care
de activare pentru Ieucocitele de Ia nivelul

':Montelukast, Zafirlukast, Pranlukast ~ inhibarea receptorilor


pentru leucotriene LTD4
,. Indica~: tratament de fond al astmului bron,ic indus de efurt sau
indus de antigene; Mon~ukast, Zafirlukast sunt eficleote
indus de addul acetilsalicilic.
,i
in astm

,. Efec:te adverse: Montelukast, Zafirlukast ~ reactii alergice (reaCliI


cutallClte, angioedem, anafilaxie), cefalee, insomnie, tulburiiri gastro-
._i_nt_esti_n_al_e._._._. . =l18 .

110
Inftuentarea farmacologica a sistemului
cardiovascular

1. Tonice cardiKe
1. Antiaritmice
3. Grupe de agenti KtiYi fIIrmacoiogic ~ in tratamentul
.~ul"lor
ilchemiee miocanfec:e
4. Grupe de egeeti 8Ctivi fIIrmac:ologic indic:ati in tratamentul
tuIbuririIor de metabolism lipidic
5. Grupe de ..aentJ KtiYi fIIrmacoiogic indicati in trat.mentul
hipertensiunii arteriale
6. Grupe de egentj adiYi fIIrmacoiogic indicati in tratamentul
lnsuficMntei cardiltCe cronice
7. Grupe de agentf IIdivi fIIrmac:ologlc indicati in trat.mentul
.~unllor vaselor periferice

1. Toolce cardiace
, 1.1. GlicozJzicardfOti;'ilar-, -::::.a~i:G::i~=== .....
.;. C1I aC1iune rapid5 ti de $Curti durati: Digoxin, MetiJdigoxina,
Lanatosid, Desianoside, Strofantina G (Ouabaina);
.:-C1I aC1iune lentil ti de lunga durati: Oigitoxina, Pulberea de fnJnze
de digitali, AcSiJdiglb:lxina.
,. 1.2. AIte subGnte at efect inotrop pozitiY:
':lnhibitori de fostod~e:
neseIectivi: Teofi1ina, cafeina;
seIectM: - Bipiridine: Amrinona, Milrinona;
- Benzimldazoli: Sulmazole, Pimobendani
- lmldazoli: Enoxlmonai

,..stjmulan~
AIte: Vesnarinonai
al receptorilor
Dobubtmini, Prenalt2rol.
~-adrenergici: Dopamina; l.soprotI!!renol '
~Gluc:agon. J3)
J
G1icozizicardiotonid structuri
,"'Ii:?"
)0 ~'~"'l~-ser11ia1e:
CeIe 2 componerie
sun! legae prirtr-o :Aglicon (genini) -7 are 2 plrIi:
grupare hidroJdl foarte ") Jnel lactonic nesatuat -7
readMl l= esen~al pentnJ efectI*J
j fannacodinamice. ..........................................
Nucleu
ddopentanoperhidrofenantrenic

1 (structur5 similari C\I honnonll


stJ!rojzi fi acizii billan"' -7 expIici
medierea estrogenk! periferici
,i centrali .
.c::=:::::=:==::JI(eza (parte a moIecuIei alc3tuti din
1 4 moIeaJIe de zailar) este
esentiali pentru proprieti1ie
farmacoc:inetice ~ pentru
specificitatea de aqiune.
lZ1
Influen~rea farmacologica a sistemului cardiovascular

)0 Surse de glicoziii'cardiotOn Cf(-~'- ' , .- '_ ...,.,.


':+plante: Digitalis /anata, Digitalis purpurea, Strofantus /combe,
StrotiJntus grat:us;
:glande din pielea uncir broafte -7 bufadien?lide.
}> Mecanisme de aqiune:

dar ,i
':inhibarea Na+!K+-ATP-azei membranare (a celulelor miocardice.
aItor celule excltablle: neuronl, m~hi net.ed), ceea ce
II
cletemina C!"e\lterea concentra1iei de Cal liber in citopIasma;
.:.ac:tivarea canalelor de Cal" voltaj-depenclente;
')stimularea eUberirfl de ca2 .. din reticulul sarcoplasmic.

:=====================~lZ2~ .
Glicozizi cardiotonici - efecte farmacodinamice

). Efed:e cardiaCe~''I!r """ iC, . -:;;;~:e:~_~.~


,d,.~;.~.::,.~-:;;
~efecte mecanice: inotrop pozmv, tonotrop pozitiv;
:efecte elec:trice:
directe:
- precoce, 0 scurta pre!ungire a poterqialulul de aqiune,
urmatii de 0 perioada de scurtare a acestlJia, in special in
faza de platou; scaderea potenValului de acliooe este
probabil rezultatul cr~i conduc.tanlei potasiuIui, care
este cauzata de cretterea calciului intracelular;
indirecte:
-Ia doze terapeut:ke: efeete de tip parasimpatic cu efed:
cronotrop negativ, dromotrop negativ, batmotrop pozitiv;
-fa doze toxice: efecte de tip slmpatic cu extrasistxIIe atrio-
ventriculare, fibrila~e atrialit ~ ventriculari.
}> Efecte extrac:ardiace: efed: slab diuretic, normalizarea bensiunii
arteriale.
123J
!
Glicozizi cardiotonid - farmacocinetica
,. Absorb~ (jiJpaiadrii'in.~b'arep:o.: ~~
siebe; Digoxin - in propor1ie de 500/0; Digitoxina - 90%. Strofantina G
se administreaza numai Iv. Dac:i se administreaza concomitent cu
chimioterapice antibacteriene (de exemplu, Eritromicina) -+ efecte
toxice (prin cr~ biodlsponibilit3Pi). Daci se administreaza
concomltent cu colestlramina, antiadde -+ scade absorbVa.
)- DistribtJtie: fieat, rinichi, mu,chi schelet:ic. Doer 1% se acumuIeazi Ia
nivel cardiac.
I_:eqare de proteinele plasmatice: strofantina - nu se Ieagi; Lanatozid
)'.>
C: In propol'1ie redusa; Digoxin: 50%; Digitoxina: in p!'OpOI'1ie mare.
Met!lboIizare hepatica: Digoxin - 10%, Digitoxina - 90%
.. Digit2llicele co actiune lenti si de lunga durati, administn!be p.o.,
prezinta ci'cuit entero-hepatic.
Eliminare Ia nivel renal: Digoxin - 90%, Digitoxina - 10%.
Prezinta fenomen de cumulare. Dupa ultima doza, efed:ul se men~ne:
foarte pu~n - strofantina G, Lanatosid C; 6-7 zile - Digoxin; 14 zile -
., .~ ~

112
InfluenSilrea farmacologic:i a sistemului cardiovascular

Glicozizi cardiotonid - indicatii ~ efecte adverse


;, Indica1li: ~ cardiaa; ~1ItriaII, 1IutI:er-1Itial.
) Efed2 adverse:
~ClIfdiac:e (~ tardivi precooe, bigeminism, bradicardieJ
bloc atrio-ventricular), dar, Ia doze toxice, apar tahicardie atriali
cu bloc, tahicaIdie vettricUlati, tibrila1ie ventriculari (au Ia bali
un dezec:hiibru ionic: hipopotasemie, hipomagneziemie,
hipercalcemie);
~digestive: lnorexie, orea18, virsibJi, dureri abdominale, efecte
prokinetice, Cl.I diaree;
.:-renaIe: Ia do%e toxice ~ oIigurie, Inurie;
<O-endocrine: ginecomastie, sindrom amenoree-ga~;
~ Ia nivelul SNC: 5edare, cefaIee, vertij, dezorienti!re, halucina~i
(halou luminos in juNI obiecteIor, linii luminoase in zig-zag);
Igltalie, tremor, convulsil.
in cal de supradozare a Diooxinului: antidal: ~ anticorpi $pecifici
.~~men~ Feb). _ """~~ l2S

GIicozizi cardlotonid - contraindicapi


:; bradIciIrdle, tahlcardle vent:rtCiltaii, bIoe'..w .......... w __ , -

, insuficien1i hepatd sau renal5;


:.. miocardite, pericardite; stenozi mitrata;
)0 asocietu cu medicame~:
~care detl!nnini elect: inotrop negativ (beta-blocante adrenergice,
bIocante de canale de calciu);
""ellre scad dearara-ul renal (Chinidina);
')care $cad eliminarea renali (Amiodarona, Propafenona);
<-care detennini hiper1<aliemii(inhibitor! ai enzimel de conversle I
angiotenslnei, diuretice economisitoare de K+, agon~ contpetltivi
Ii ~Ior pentru aldost:eron);
<-diuretlce tiazidice;
~c:are scad absofbtia (Colestiramma, antiacide);

I-_:.~....
......... rat:e_ ... ni
....
cu....CI_Idu... ., ............................. -=--=-""""....... =--4J :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
~ ......

Amrinona ~i Milrinona
I :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
)0 Mecanisme de ac1Iune:""I' ~:;;e=' ~==:::a_~
~Inhlbarea Na+/K+-ATP-azel;
';'Inhlbarea 3-fosfodlesterazei POE-3;
(tcretterea Innuxulul de caldu In tlmpul poteI'Ilialului de acliune.
:; Efed2 farmacodinamice:
<-elect inotrop pozitiv (Miltinona prezmta elect inotrop pozitiv mal
i~ ddt ArrrInona);
'.'vasodilatalie artl!rlolarl; cr.rea fluxulul sanguin renal " a
timi gIomenJlare; sciderea presiunii"capilare pulmonare.
:; Indicalli: insuftdenta cardiac3 congestM severa, care nu tispunde Ia
ali t:etapie.
Efed:e adwrse: arItmIl supraventriculare ~ ventriculare, h~
arteriali; trombodtopenie rever.>ibili; hepatotDxicitate'I
nefrotoxicita~; reduc:ea sensibiIiti~i gustative ~ oIfactive. w

113
Influentarea farmacologica a sistemului cardiovascular

2. Antiaritmice
Clasificare
,. ClASA I (blocante ziie'~a'n'8II!1Er'
de sodlU~ .
':'Subdasa IA (de tip "chinidinic"): Chinldlna; Procainamlda;
Oisopiramida; Ajmalina; Aprindlna;
('Subclasa 16 (de tip ~lidocainlc"): Udocaina; Mexiletin; Fenltoln;
Tocainida; .
:SUbclasa IC: Propafenona; Flecainicla; Encainicla; Lorcainida;
Indecainida; Moriclzina; abenzollna;
,. ClASA a 11-8 (blocante competitive ale rec:eptoriIor ~aci'energicl
semiselective ~~ sau selective ~11 cu sau firi ASI);
Cl.ASA a III-a (blocante ale canalelor de K+): Amiodarona; Bn!tilium;
lbutilida; Dofetillda; Clofillum; Pranolium; SobIIol (al mecanism
adi\ional de dasa a II-a);

Antiaritmice
Oasificare (continuare)
CLASA a lV-a (biocante~' ea"ni~~ ~,
I
j>

}1>
selective vasculare);
ClASA a V-a (agen~ farmacologid cu strudlIri variate ,I mecanisme
I
difente de realizare a efec11Jlui antiaritmlc): Adenozini; 5aruri de,
magneziu; Digitalice. .

Clasa I antiaritmice: subdasa IA


}ooSubclasa' '}j{ (de 6r'''al''al1'dif1ic':~id&;
Oisopiramida; Ajmalina; Aprindina.
)0 Mecanism de ac1iune: blocarea canalelor de Na" prin legare
preferenllal de forma activa a canalulul ionic (ambeJe pol'\i, "h" ,I
"m", sunt deschise; membrana este depoIarizati).
,. Ef'ecte electrofiziologice:
':'deprimarea moderata a fazei 0 a poten~alului de actiune;
(.~ duratei poten~alului de ac1iune;
'.-cr~ea duratei intervalului QT;
:sciderea vitezei de conducere attiovenIricuIa ,I intraventriaJlari
(. pre!ungirea perioadei refractare;
"sciderea automatismului centrilor tef1jari;
:sciderea contractilita~i miocardului.

114
Inftuentarea farmacologica a sistemului cardiovascular

Oasa 1 antiaritmice: subclasa IA (continuare)


,. Indica~l:
-- ~. ...
':'blhlaritml supr3\'el'ltl1culare: TPSV, flutter atrial, fibrila\ie atria15;
.:.aritmii ventriculare: blhk:ardie ventricuJari, extrasistoIe
ventricuIare simptxImatic:e, prevenirea fibrila(iei ventriaJIare.
~ Efecte adYerse:
('rise proaritmogen: torsada virfuilor, bIocur1 abio-ventriculare,
sinoatriale, intraventricula"e;
~. insuficien1i ventriculari stingi;
".etecte articollnergloe blhlcardizante in flbrila\ie atJiall " ftutte'
atriaIj
O>Procainamida ~ ,indrom autoimun de tip lupus eritematos
sistemic.

F====='""''''''~=''''''''''''''''''''''''''''. -=======.~ru .
Oasa I antiaritmice: subdasa IS
;.> SUbciasa m' (cte' tip "iia&$lnic"}~~~;
Tocainida
)0 Mecanism de acliune: bIocarea canalelor de Na+ plio Ieoare Ia canalul
ionic in forma inactiva (poarbl om- este deschisa, "h~este inch5a;
membfana ~ depoIarizati),
)0> Efecte eIec:troftzioIoi<:e:
".scaderea durate ~~alului de aqiune;
(. scurtaro perioadei re:fracbll e;
.:. sciderea automatismului centrilor tl!r1ialij
vnu inftuenteazi duma intefValului QT, ~ de cooducere
atrioventriculari ,llntraventJiculari, contractilitatea miocardului.
)0> Indica1ii:
.:.aritmii ventriculare:
blhicanie ventria.llara;
extrasistoIe ventriculare simpt:omatice;
prevenrea fibrila!iei ventriculare.

Oasa I antiaritmice: subclasa IB (continuare)


)0> LIdocaIna este medlca!le de e~ pentnJiTitrnR~"""'" -
);> Efecte adverse:
~.Tocalnida: tremor, voalarea vedelii, letargie;
v Fenltoln: elect! cardJo.vasculare (hlpotenslune arterIa15, arttmll);
'.>Mexiletine: tremOf, voalarea vederii, letargie. greata;
.:. Moricizioe: vertij, greali, aritmii.

115
Influentarea farmacologicli a sistemului cardiovascular

Clasa I antiaritmice: subdasa IC


.,. SUbclasa Ie: ProPafetlona;Ffecatnlda~n di;-"tiircalnlda~
Indecalnida; Moriclzina; C'benzolina.
;. Mecanism de aC1iune: blocarea canalelor de Na+, cu efecte minlme
pe repoiarizare, tara efed:e antimuscarinice.
Efecte electrofiziologice:
':-deprimarea fazei 0 a poten\ialului de aqiunej
+!. nu Influenteaza durata potentlalului de aqiune, durata intervalului
I
QT;
':'scldere! vi~ei de conducere atrioventricolri fi intraventriculara
'.. prelungirea per;oadei refract:are;
:-sciderea automatismului centrilor ter1iari;
-:sciderea contractJliti~i miocardului;
':-influent8 minima sau nu influenteaza repolarizarea.
).)1

Oasa I antiaritmice: subclasa IC (cootinuare)


Indicalll:
':'aritmii ventriculare severe (tahicardie ventric:ulari, fibrilafje
ventriaJlara) ;
.:. arttmli supraventriculare (de exemplu, fibrifa\ie atJ1aJa refractari fa
alte tratamente).
),. Efecte adverse:
~risc proaritmogen: blocuri abio-ventriculare, blocuri fasciculare;
':-insufidenta ventriculara stanga.

13S

Clasa a II-a antiaritmice


MecaniSm de actfune: blBe'area~Or'~~O:~
Efecte electrofiziologice:
:sciderea durate! poten~alului de ac1iune;
':'nu influenteati durm Intervafulul QT;
-:scaderea contractillti~i miocardului;
+:.sciderea automatismulu! nodulului sinusal;
"scaderea vitezei de conducere atrioventricufari, dar nu
influenteaza viteza de conducere intraventric.uwa;
.:. pre!ungirea perioadei refractare;
:sciderea automatismului cenbilor tef1jari.
IncrlC8~i:
:.tahicardii sinusale, tahiaritrnii supraventriculare, prevenirea'TPSV;
.:. extrasistoIe ventrlculare;
':-profilaxia fibrila~ei ventriculare.

116
Influentarea farmacologici a sistemului cardiovascular

Oasa a III -a antiaritmice


a m-a (bIocante ale canalelor de'K": A1m,ioda?lnrIIiliiibl"'fII,..,q8i~dllftilum;
....... '''''l''
). Q.ASA
IbutiIida; 00fetIIida; CIofillum; Pranolium; Sotalol (cv mecanism
aditional de dasi a II-a);
" Mecanism de ac:1kme: blocarea amalelor de K+ ~ bIocarea canaleIor
rapide pentru Na (inactive in cursul repoIarlziri).
). Efecte eIedI ofizioIogice:
,..oetteea dInt:.ei potenlialului de actiune;
':'0 etta ea durab!i InteMlului QT;
-:-sciderea automatismului nodulului sinusal;
.:. sciderea vbzei de conduc:ell! atrioventticulali, firi inftuentl!rea
I
vitezej de conducere intraventriculara;
.:.preIungi'ea perioadei refractare;
.:.sciderea automatismului centrilor ter1iari;
-:-nu inftuenleaza (X)(ltrad:ilitatea miocardului;
F'"'=':'=pre!u= ngreB=' ~==rizi=r=II.==" =".~="======= ..,;m::.:.; , .

Oasa a III-a antiaritmice (continuare)


'''','
). Indlcalll:
'.. prevenna
aette'ea
,I combatsrea
altDmatismulul
antmiilor
(TPSV,
pon reintrare sau pM
tahic::ardii paroxiStlce
ventricuIare, fjbrlla~e mali, flutter atria!);
-!tahicardil paroxistice ventr1cUlare fl fibrilape ventriculati rezistI!nte
Ia aIte terapil.
, Efec:t2 adverse:
? hlpotlensiune Irtl!riali -7 Bretilium;
-!'bIocarea receptorilor bet.a-adrenergici -7 Sotalol;
;.efette proarftmogene.

Oasa a IV-a antiaritmice (continuare)


;.. IndicalR:
(tahlcardil paroxlstice supraventJiculare ptin relntrare;
'Hibrila1ie atriali, flutter atrial.
Efed:e advtrse:
....bloc; atrio-ventricular, bradicarclii sinusale (cu exceptia ceIor
selective pe canalele de cal ale musculaturli netede vasculare);
->depti~ contrac:tlIIti~1 mJocardlce (cu exceptia ceIor seleGtlve
pe canalele de Ca2+ ale musculatutii netede vascular"e);
.:.hipotenslune art.erIa~ (cu exceptia ceIor seIedlve pe canalele de
Ca2' ale miocardului).
,. VerapamD este de eIectie in TPSV.

117
Influentarea farmacologidi a sistemului cardiovascular

,. Mecanlsm de actiun~: blocarea c3nllleior de~~ -~=-E:... ::'-~",,~,::-=,O;;::

~ Efecte e1ectrof1zlologlce:
':'scurtarea duratel potenValulul de aC\lune;
~nu influenteaza durata intervalului QT; I :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
-:scaderea automatismului nodulului sinusal;
(sdderea conducerii atriovenbiculare, dar nu inflUenteaza l :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
conducerea intraventriculara;
:scaderea contractilitAVi mlocardului (cu excep\ia ceIor selective pe
canalele de Ca2+ ale musculaturii netede vasculare);
.:.prelungirea perloadel refractare;
'!+nu Influenteaz8 automatismul cenbilor tertian.

Qasa a V-a antiaritmice


)- Adenozina .. w,,~,*
.."'., "',,:......-';:.~. .. -~- ..,--~rmr
-- .
;"':::;$jf-:-'~' M"

':'Mecanism de aC\Iune: agonist al receptorilor plSlnergici:


cardiilci: efect:e cronotrop ~i dromotrop negative, efec:t1t1
inotrop negativ nu lire semnifica~e dina; I
vasculari: vasodilatatie .
:-Indica~j:
de eleqie in TPSV;
tahicardil ventriculare.
, SUIfatuI de magneziu
.:Indicajii: de electie in torsada varfurllor.

I
~
3. Grupe de agen~ activi farmacologic inclica~ in tratamentul II
ischemiei miocardice
.> Tratamentui erilet cte'ughal pediiili-rsUbstif11e-;;U"'lrC1lune
imediat'i, dar de scurta durata): n~ 9i nitri~.
.> Tnltllment
prelungiti):
de intre1inere (substante cu actiune lema ,i
.:, nltTat! ~i alti comMi cu ac1iune similari (Moisidomine,
Nicorandil);
+:O~blocante adrenergice;
:blocante ale canalelor de calciu;
'!oalte strudlJri: medica~e metabolica: Trimetazidina;
- coronarodilatatoare: Carbocromen; Metilcromona;
Amiodarona. I
-:-Antiagregante plach~re: Acid acetilsaliciJic; Dipiridamol;
Ttdopidine; Oopidogret, Abciximab; Eptifibatida. (vor fi prezentate
Ia capitolul ~Influentarea farmacologtca a sSngeluij

118
Influen~rea farmacologici a sistemului cardiovascular

Trimetazidina
;. Mecanisme de aqiune:
~modulatDrmetabolic: reduce oxidarea adzilor gra,; liberi ,; ~
oxidaree glucozeii
-:bIocarea neseiectM de canale de Na+;
'>sciderea producerii de radicali liben;
~'reduce nM!ioI de ClrZn-superoxic:klismuwa.
Indic:a1i:
~ profiIaxia angilei pectorale;
vtnJtament siITlmatic al vertijului, sindrom Meniere;
~afec1iuni vasa.llare corioretiniene.
Efecte adverse: rar 1%) durerl epioastrice, grea~, pnri, cefaIee.

l=- =-=-""""== === ~)IJ~ .

4. Grupe de agen~ actlvl farmacologic indicap in tratamenbJl


bJlburarilor de metabolism lipidic
,. 4.L Ilthibltoare .te .por6i'ui exciiji;ie ~. _"
~4.1.1. Ratin! schimbitoare de ioni: CoIestiramina, CoIestipol;
<-4.1.2. Ezet:imib.
) 4.2. InhibitDri .1 biotintezei c:oIesteroIului:
I
<'4.2.1. lnhibitori de HMG-CoA reductazi: Lowstatina,
Simvastatina, Pravastatina, Fluvastatina, AtDrvastatina,
Rosuvastatina, Cerivastatina, Mevastatin, Pitavastatin;
<'4.2.2. Fibra~: Oofibrat, Fenofibrat, Bezafibrat, Gemfibrozil,
Ciprofibnlt, Oinofibrate, T ocoIibrate, Simfibrate, Piifibnlte;
':'4.2.3. Grupul niaclnel: Addul nicotinic, Nicotinamida, xantinol
_nicotinat, Adpimox.
4.3. AJte hipollpem"nte: Probucol; Neomicina; estrogeni;
Dextrotiroxlna; ac:izi or~i de tip omega-- 3.

4.1. Inhibitoare ale aportului exogen de colesterol:


4.1.1. R!~ini schim~toare de ioni
CoIestiramina LCol~JKlI __
Sont ritJnI poUmerice schlmbltnare'de lonl. } -...........
Mecanism de aqiune: leaoa acizii biliari in lumenul intestinal ,I
impiedici reabsorbtia lor.
) Farmacodnetlci: nu se absorb din tubul dlgestlV, nu sunt degradate
de enzimele digestive.
Efecte farmac:odlnamice:
<)~ea eliminarii prin fecale a adzilor bifiari;
':'reduoerea coiesterolului total ~ It LDl-c:oIesteroli
~.creerea moderati a VlDl ,I trigliceridelor la paclenlll OJ
hlpertJiglicerldemH sau la cei OJ lDL aescute.

I ..
J
119
Influentarea farrnacologica a sistemului cardiovascular

~lni schimMtoare de ioni

,. lndica~i:
:hiperlipoproteinemii
&lesHram~na l &iesHpol
cu lDl
--..;....;.~

aescute in
......
pIasmi:
hipercolesterolemie primara (hiperiipidemie de tip Ila ti fib),
--
hipercolesterolemie familiala;
,.. coIestaze ~ acumulari de saruri biliare;
.:. intDxicatia cu digitalice.
)i> Efecte adverse:
'.otu!burari digestive (great8, inapeb!n!li, steatoree, epigastralgij,
flatulent8, constipa~e);
.~~ moderate ale triglicericlelor.
~ Contraindica~i:
~ 8socierea cu glicozizii dlgibllici, tiazicIe, Warfarina, Tetracidina,
Vancomicina, Tlroxina, siMi de fier, Acid folic, Fenilbutazona,
Addul acetllsalicllic.

4.1.2. Alte inhlbitoare ale aportului exogen de colesterol


Ezetimib
)' Efect:e farmacodinani'lce: inhlbarea ab$c:il~testin'ale-de ~
" a steroIilor vegetali.
, Indic:alii: se asociaza cu statine In hipercolesterolemii farniliale.
;. Efect.e adverse: cefalee, astenie, duren1 abdominale, diaree.
, Contrainclica~i: sarcina, alaptare; afec1iune hepatic3 in evollJ1je.

)17

4.2. Inhibitori ai biosinrezei coiesterolului:


4.2.1. Inhibitori de HMG-CoA reductaza
)' Reprezentate de:' 'Tovastai:fria, SItnVaStatina, vastitlna,
Ruvastatina, Atorvastatina, Roswastatina, Cerlvastatina, Mevastrtln,
Pitavastatin,
;. Mecanism de aC!iune:
>:-Inhlbarea 3-hldroxf-3-metilolutaril-Coenzima A reductazel (HMG-
CoA) (enzima catallzeaza tr&nsformarea t+1G-CoA in add
mevalonic care se va lransforma ulterior in ccIesterol).
,. Efect.e fannacocIinamice: I .......

O!. sciderea sintezei hepatice de coIe:steroI (ceea ce are cIrept


rezult3t cr~ sintezei de receptDri pentru lDl <01, cr~
dearan<:e-ului pentru LDL-CoI,reduceres lDl-<:ol);
-:'reducerea apolipoprotejnei B;
c-scldere rnoderata a trigliceridelor piasmatjce;
'.o0"efUre UfOri a I'Dl-CoI.

120
Inftuen~rea farmacologica a sistemului cardiovascular

Inhibitori de HMG-coA reductaza: Lovastatina, Simvastatina,


Pravastatina, Auvastatina, Atorvaslatina, Rosuvastatina,
Cerivastatina, MevastatiD~.Pitavastatin_
). Farmacocinetlci: ~ -..
':'a~ est2 redusi de prezen1a alimentelor: pentru FIuvastatIni
fi Pravastatini;
':'administrarea trebJle realizati seara;
:efect important al primulul pasaj hepatic;
'.>metabolizare: hepatk:i (toate se transforma in metIboli~ activi);
lovlIstatina fi Simvastatina sunt promedicamente;
,i
.eo eliminare: in principal, prin bUa fecale.
; Indic:atii:
....h~otI!inemii ctllOI.. ~ in pIasmi:
hipelcdestelolemie primari (hiperlipidemie de tip IT);
hipelcolestelolemle famlllal8 (hiper1ipidemie de tip ITa fi lIb);
<Osindrom disIipidemic din DZ;
~cardiopatie Ischetnici asoclati cu hipercolesterolemie moderati
$aU severa. _)fJ

Inhibitori de HMG-coA reductazli: Lovastatina, Simvastatina,


Pravastatlna, Auvastatina, Atorvastatina, Rosuvastatlna,
~~va5!atinaJ
., Efecte Mev__asta~~tip - _~
vtubtdli digestive (grea\ii, anorexie, cra~ abclominale);
<-rash aDnat, pru1t;
':'_i I :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
~ miozit3 care IXl* evoIua spre ralxlomioliza (deper Identii de
doU): rise aescut: de mloztta in cazul admlnistJirfl concomltlente
ctI macrolide, Cidosporina, Gemfibrozil, aotibnrt sau Niacina.
) Contraindica!il:
....sarcina, atiptare;
':'copii;
~afequni hepatioe evoIutive.

4.2.2. Rbra~: Oofibrat, Fenoftbrat, Sezafibrat, Gemfibrozil,


Oprofibrat, Oinoflbrate, Tocofibrate, Simfibrate, Pirifibrate
, Mecanisme de ac1Itile: - ~~ g --
<stjmularea aaiviti~i lipoproteln-lipazei;
.:. inhibarea sinb!Zei hepatic:e de VIDL.
}> Efecte farmacodinamtce:
,.sdderea slnb!Zei hepatndtare de coIesterol fi VlDl (tI, astfeI, de
bigliceride); aeel'ell clearance-ului plasmatic 81VlDl;
.:.reduoerea UfOiIri a 1OI..-Col;
"'~ea ~ a ti)L-CoI;
'.Oefett: ant:iagregant pIa(:het:ar;
Heuofibrat are ti efett: uIicozuric.
, Fannac:ocinetic::
<'absorb1ie foarte buna din int2stin;
~legare de prob!ineIe plasmatice: aproape exdusiv de albtmine;
~ metabolizare: 1lepatlQ;
hliminare: predomInart prin urtn~, in PfOPOI1ie reclw prln fec:a~

121
Influen~rea farmacologidi a sistemului cardiovascular

Flbrati: Qofibrat, Fenoflbrat, Bezaflbrat, Gemfibrozil,

~U~!rt ~!no~LAL,1ocJLaL, ~!m~LaL,~JllraL


). Inclica~i: .~ .. -~ .:~""";';:' ...
:hiperlipoproteinemii de tip m
(disbetalipiproteinemie);
:.hiperlipoproteinemii de tip IV (hipertrigliceridemie famifiala)i
:hiperlipoproteinemii de tip V (hipertrigliceridemie mixti);
(hiperlipidemie familiala combinata (hiperlipidemie de tip Da ~ Db,
IV).
)0> Efecte adverse:
:tulbuliri dispeptice;
!>alopede;
(. hepatotoxicitate;
(e mioziti (in spedal, Ie eei cu insuficlenti renali);
.z.leucopenie;
.z.Cloflbrl!lt: litiata biliara colest:erolici.
Contnlindicatii: sarcjn5, aliptare; copii; insuficienti hepatd sau
""'j"".
J" b'I' . DJ ist.ent:a~ i!lIc--'ici.
F!o:!!!:eoa::.:"~I~!i.!!'_il:!2U~._~~!l!lItara..~J!!~!.l!:!!fi!~,~:!t:;!!~!o-\NI~~=====,""",~lS~2
.......................................

4.2.3. Grupul niacinei


Addul nicotinic
~ MecarifSm de~un~:liih~ ~~\C>ii-~uwl~dutvu:>~~
..~~-OtI
". Efede farmacodinamice:
.:efecte hlpolipemiante prin:
scaderea sintezei hepatice de VlDl ~i LDl. ded, a triglicaidelor
~i colesterolului;
~ ~ra a HDL-CoI;
..efecte vasodiiatatOare;
:-efecte antiaterogene prin:
stimularei!l activatorului tisular 211 plasminogenuluii
reduce rea concentra~ei plasrnatice de fibrinogen.
". Indica~i:
:. hipertrigliceridemie familiala, hipercolesterolemie familiala;
(. hiper!ipoproteinemii de tip V.
I .
m!
Grupul niacinei
Nicotinamida, Xantinol nicotinat:. Acipimox
)0 Nicotinamide (vibfniina PP) ~':-.;r.:.. ._ '.""-= ~
.r.-Efecte farmacodinamice: efecte hipolipemiante, efecte
vasodilatatoare;
.:. Indica~i:
5COI"but,
hipolipemiant in dislipidemil,
tulburiri de iriga~e circulatorie periferid, cerebrala, retlniana
sau din sfera ORL.
> hntinol nicotin.t
:-Efecte farmacodinamice: efecte hipolipemiante, efed:e
vasodilatatoare;
.:-Indica~i: tulburari de irigi!l~ drculatorie periferci, oerebrali,
retiniana sau din sfera ORL
". Acipimox
-:.Efecte farmacodinamice: efecte hipoliperniante prjn sciderea
sintezei hepatice de colesterol ~ de trigliceride;
.:-Indicatii: hipertrigUceridemie familial~, hipercolestl!rolemle
familiala. lS4

122
Influen~rea farmacologica a sistemului cardiovascular

Grupul niacinei

;. Efect:e adverse:
." -.-- .....
Addul nicotinic, Nicotinamida, Xantinol nicotinat, Acipimox

.:.tu!btriri digestive
(greali, anorexie, mmpe abdominale, dlaree);
<otUburirl vasomotnrIl (congestie OJtanati irb!ns1, prurit);
~~ transaminazelor, a glicemiei i al nivelului plasmatic al
addului uric. I
)0 Contraindica\ii:
"sarcin5;
~insufiden1i hepatd severt;
vdiabet zaharat;
,..guti.
}> Adpimox prezinti mal pujine !fed!! adYerse, dar este mal puIIn
efident ca hipoIipemiant.

;= == """"'
_""_
_=,,"_=========..::J$:i/s ..

4.3. Alte hipollpemiante


,. Probucol
,.. Efeae farmacodinamic:e:
reduce coIesteroIul tobIl (atit lDl-COl, cAt ~ HOl-col);
nu influen~zi triglicerideJe plasmatic:ei
propried~ antioxidante (blocheaza oxidarea acizilor g~ din
oonstitu\iilLDl.., reduce incorporarea lor in macrofage).
~'Farmacodnetlcl: limine in organism c3teva tuni <iJpA oprIrea
aclmlnistlirii .
~ Inda\ii: hipel ~ oIemie puri (hiperlipidemie de tip na).
Hfec:te adverse: bJlbIriri digestive (g_, aampe abdominale);
reaclil alergioe; alunglrea QT cu rise de aritmil.
~.Contraindicatii: ~ni, aliptare, c:opii.
~ NeomIdna 4 produce 0 scadere moderm a nivelurilor LOI..
') Dext:rotlroxina (analog 5intJetic al L-tiroxinei) 4 ~ ex~
steroIuIui I"IeI.bu ti oxidarea coIesteroIului Ia aci7ii biliari " induce
iLDl De men:.braoe!e~Q~ lli

5. Grupe de agen~ activl farmacologic indicati in tratamentul


hipertensiunil arterlale - tratamenbJl de fond al HTA
,. 5.LDiuretice. ~.._~ -..._...__ - -
5.2. Agenti slmpaticolltld:
~'antaoonitti al reQ!Pl:,oriloradrenergici:
antagonifti ai receptorllor a-adrenerglcl;
antagoni9ti al receptorilor ~-acnnergici;
':'b!ocarK 01 postsInaptic ti stimulant Oz presinaptic: Urapidll;
" neurosImpatlcoUtlce.
)0 5.3. IMibltDri .. produC1iei uu activlti1ii angioteMinei:
.:-antagonltti compitivi ai receptorIlor angiotensinei nj
,..inhibitXlri ai enzimei de conversie a angiotensinei.
SA. a.oarte ale cauldof' de caldu.
,. 5.5. V.. odilllta.toare direct:e: Hidralazinai Dihidnslazina; MinoxidiJ;
Diazoxid.
> 5.6. AntagonlJti ai receptDritor 5-HT1C ,iS1IT2: Kaanserina.

123
Inf1uen~rea fannacologic:i a sistemului cardiovascular

Grupe de agentl activi farmacologiC indica~ in tratamentul

11111111111111111111111111111111111111111
llperrens]unll arteriJe - tratamentul Je urgenJ 10 HTA
,. uroente rqjore (eu rise vital) ~ a&i'ithiSti at} i;v;:
.:-Furosemld ~ debLtuI ac1iunii in 15 minute;
.:. NitTogrteerina ~ debubJl aqiunii in 2-5 minute;
':'Enalaj)ril ~ debutlJl aqiunfi in 15 minute;
~Nicardipina -+ debutul aqiunii in 5-10 rninut'e;
~Propranolol ~ debutul aqiunii in 1-2 minute;
~ Labetalol ~ debutlJl aqlunH in 5-10 minute;
.z.Nitroprusiat de sodiu ~ debutul aqiuni: inst3ntaneu;
~Diazoxld ~ debutul aqiunii in 1-5 minute;
'.-Ketanserina ~ debutlJl aqiunii in 10 minute;
~AJte medlcamente: CIonldlni, camsilat de trlmetafiln, Metildopa,
Rezerpina;
urvente relative ~ administrati p.o. pani III posibilitatea
admlnlstrirtl parenb!rale: Furosernid; Nifedipini.
~"""'==-==_""'-'''"-=- ===-=====- ===;;;;;;;oi,l'e9 .

6. Grupe de agenp activl farmacologic indica~ in tratamentul


insufidentei cardiace cronice
, 6.L Mediatie vaSOcIilatatHre:::..:-==-=-~;:::-l:;:~-=::
... ....::r..... -
,..inhlbitori ai enzimei de conversie II angiotensinei ~ medicatie de
primi intenjie;
~betalbIoeante: MetoproioI, BisoproIoI, Bucindolol, Nebivolol;
';a!fa, ~bIocante: caM!dilol;
~alfal-blocante: Prazosin;
",cu aqiune directi asupra musculatuii netede:
selective arteriolare: Hidralazinai
neseIective (arteriola~ , venoase): nitra~ (NltrogIicerina,
lsosorbid dlnttrat, Nitroprusiat de sodiu).
~ 6.2. MediCII\ie diureticJ:
.;diuretice tlazidice: Hidroclorotiazida,
TIObutazida;
.:diuretice de ansa: Furosemid, Acid etaainic;
':'diuretke economisil:oa~ de potasiu: Spironolactooa, Triamteren,
Amllorld.

Grupe de agent! actlv! farmacologiC indicati in tratamentul


insufidentei cardlace cronice (continuare)
)10 6.1. Medlcatietonlcardladi:~ -";;~'''''.~__ '4';

-:Ollcozlzi cardlotonlcl;
'" alte 5ubstante cu efect lnotrop pozltiv:
Inhibitor! selectlvI de fosfodiesteraze:
- bipirldine: Amrinona, M~rinona;
- benzimidazoli: Sulmazole, Pimobendan;
- imidazoli: Enoximona;
stimulan~ ai ~adrenoceptorilor:
- agonii Q,~adrenergici: Dopamina;
-agon~ ~~-$eITliseledivi: Isoproterenol;
-agonii ~selectivi: Dobutamma, Prenalterol.

124
Influen\3rea farmacologica a sistemului cardiovascular

7. Grupe de agenV activi farmacologic indicap in tratamentul


afecpunllor vaselor periferice
),.7.1. .......... ,I e.ep.rinolDl.:w.CU_-.... _ ~~
...,_..
)0 7.2. AnoIIoid:
~DIosmIn;
<'Rutnsld; ............~ .
~ Monoxentin;
-:-Troxerutin;
<-Hidrosmin.
,.. 7.3. Derin~ de frudozi: Tribenosid.
)0 7.4. ~ Iderozuti:
(>MoIlOetaIdamin oleate;
.:.T etradecil suIfonat de sodlu;
7.5. AIti ...,ati: Dobesllat de calclu; Esculina; ant:ocianozide;
l-- __ =~ =_ -=__
metilxantine (Pent;oxifilina).
-=~"'"'""
====~:I&1~ ..
Efecte farmacodinamlce ale medicamentelor active in
tratamentul afecpunilor vaselor periferice
)0 E'fecte asupra hlperpe,.meabriftltH~~-::;;=~<_" ~
~ inhibarea efectelor permlsive ale hista.minei, serotoninei,
bradikininei, hialuronidazei ti PGi
.:.inhibarea formirii exceslve de coIagen in capilarele membra! lei
bazale;
<-sciderea extravazarii albuminelor;
)0 ef~ asupra veneIor varicoase:
<C>ae,te ~ de drenare a sistemului limfatic (determina 0
scidere c:onsecutJvi a edemeIor la nivelul membrelor inferioare,
cr. ac:tivItatu ,.pompei" musculaturii membrelor inferioare, cu
o mai buN intoartere venoasi ti 0 presiune venoasI
cxiespunzitoare); cr~ frecventa cont:ractiei vaseIor limfatic:e ti
prel~ dlnbl acestei conb'"ac1ii, dependent de doza
adminlstnlti ;
('arnelioreazi pelfuzia $Inguina !ocala ti cr~ irigalia tisularii

Efecte farmacodinamice ale medicamentelor active in


tratamentul afecpunilor vaselor periferice (continuare)
)0 efecte asupra hlperVascozltAlit sangui!le;;- ~ "
.:.scJderea hiperviscozlti~1 sangelui ,I a plasmei;
.:.scaderea nivelului fibrinogenului plasmatic, ale olobulinelor
plasmatice, II propor1lei sedimentirii eritrociteIor ti sciderea
rigidltilil erttrocltere;
> efecte asupra hiperactiviti~1 plitChel:are -7 Troxerutin, Dobesllat de
calou:
'-' reduCI!f'ea agregiril trombln-indusa ,i coIaOen-indusi II
pIacheteIor;
<;scaderea nivelurilor IHromboglobulinei ti a TXAz.

)6)

125
Inf1uen~rea farmacologic:a a sistemului cardiovascular

Indica~1 ale medicamentelor active in tratameotul afec1lunllor


venoase ~Ia ~lbur1-lbr Je mlaodrrula\le
;.. Fraoilltate capilari (spontana sau Ia 1mJmatisrtIe~ ~) ~
Rutosid, Oiosmin, Oobesilat de calciu;
}.-tulburirl capilare din IiTA, aterosderoza, microangiopatie dabetic3 ~
Oobesilat de caldu, Antocianozide;
).> Insuficiente venoase cu t1Jlbtrirl ale microcirculaliej (vene vancoase,
hemoroizi) ti complica~1 ale acestora {ulcer vancos, tromboflebite ~
heparina ti heparinoizi, flavonoizi, Tribenosid, DobesUat de caldu,
Esculina, Antocianolide, Pentoxitiina.

'-------- _, -_~"'W ., .

126
Dluretice ,I antldluretice

1. Oiuretice
2. Antidiuretic:e

1. Dluretice
Oasificare
1.1. IahibitDri -de a.hldr.zl -QtGt~,
Metazolamida, Dorzolamida, Oidorfenamida, Brinzolamida
.. 1.2. DI~ de ansi:
~adzi c:arboxilid:
F\Jrosemid ,I deriva~i sal (Bumetlnida, Piretanida);
Acid etacrink ,I analogii sal (Indaclinona, TICIinafen);
vderiv31i de sulfunHuree: Torsemid;
-tdiuretic:e mercu1ale.
); 1.3. Diuretice cu strucbIri tiuJdld:
(+ benzotladiazine: ~Hldrodorotiazida, CIorotiazida, Benztiazida,
Bendrotkr'netlazlda, Hidrotlumetiazida, Cidotiazida, PoIItIazkla,
Cidopentiazida, MeticIotiazida, Butiazida;
vanalogl " vartante: Indapamida, Metolazona, Oopamlda,
CIortaIidona, ~mid Clorexolona, QlIinetazona. .

Diuretice
Oasificare (continuare)
). 1.4. Diuretice c.re "ec:onOni'iHsc- pJt.~~ - .,,=-'"
<oantagonl,a competitJvi al receptorilor pentru aldosteron:
neseIectM pe receptorii pentru hormonii steroidienl:
Splronolactona, Prorenona;
seIectIvf pe receptoriipentru aldosteron: Eplerenone;
~anta9Onifti fizioklgid: Am~Orid, Triamann.
)0 1.5. DNretice c.re inftuentAzi excreta apei:
~diuretice osmotice: Manitol, uree, GIUCOZ3, Zaharoza, Suaoza;
.:. a~ al hormonulul antidiuretic: sanui de litlu, deriva~ de
tetracidine (Demedocidina).
)0
tetapie '*""'
1.6. AI\i compu,l all efec:t diuretic, dar care nu aunt inclic:ati in

vmetilxantine:
efec:tut diuretic:
Teofilina, Cafeina;
<-digit3b.
Diuretice ,i antidiuretice

1.1. Inhibitori de anhidraza carbonica


Acetazolamida, Metazolamida, Didorfenamida, Dorzolamida,
Brinzolamida
)' Mecanlsm de aqiune: -
O:-inhibarea anhidrazei carbonice din globi oculari, rinichl
(predominant Ia nivelul tlJbului contort proximal), SNC, mucoasa
gastr1cI, pancreas, hematii .., bIocarea fon'narii de bicarbonat ~
H.
;;. Efecte fannacodinamice .., de intensit2Ite slaba, de d...-ati scurti:
<!-inhibitori ai schimbului de ioni de H" ~ favorizarea ramanerii
sodiului in lumen, proc1Icandu-se, astfel, ~ diurezel ..,
cr~ eliminarea de bicarbonat, Na+, api.
)0 FalTTllltOCinetid:
<-absorblie: buna -+ Acel:azolamidi, incetinit'i .., Metazoiamidi;
->iegare de prot:eine plasrnatice: 90%;
('elimlnare renalii sub forma nemetaboltzata.

F====;:.:;;
..-""'""'",,=============-- -"" ..-!.l!M=l .
Inhibitor! de anhidraza carbonic!
Acetazolamida, Metazolamida, Didorfenamida, Donolamida,
8I:inzolami(la (cQQtioL!ar~
Inclica~l: .... ~ .' .
:.glaucom (indica1Je de eIecIie, Dorzolamicla coIir 2% topic);
<-alcalinizarea urinii, ~tefea exaefjei urina-e a fosfatului in
hlperfosfatemille severe;
(alcaloze metabolice cronice ~ posthipercapnice;
e-, riul acut" de inaftjmei
('adjuvant in tratamentul epilepsiilori
... unele forme de paralizie periodici hipokaliemici;
->tratamentlJl bolU peptice.

Inhibitori de anhidraza carbonica


Acetazolamida, Metazolamida, Didorfenamida, Dorzolamida,
Brinzola_mJPit(continuar:~~ .__
)lo Etecte adverse: - ---
.:.apare rapid fenomen de toleran\i;
<!-acidoz5 metaboUca hlperkaliemlca;
.. lltIazl renall;
<-eliminare renala de potasiu;
O:-ameteli, oboseala, somnolenta, parestezii i deprimarea SNC la
doze marl;
<!-reac:lil de hipersenslblllt3te (fel:rl, prurft, depresIe medularl,
nefrite intersti~ale).
)' Contraindica~i: drm hepatica.

128
Diuretice ,i antidiuretice

1.2. Diuretice de a~
aasificare: . . ~~ , ~....:,:;' '::=::;:;;;:SIliiJ;I '"

:FtJrosemld ~ derlva~1 511: Bumetanida, Plretanlda;


('Add etacrlnic ~ianalogll sAl: Indacrinona, Tia1nafen;
-:'deriva1i de sutfonlluree: Torsemid;
<-diuretice mercuriale ~ nu mai sunt utilizate la ora aduala.
,. Struduri: deriva~ sulfonamidid.
). Mecanisme de aqiune:
:-stimularea producerii de prostaglandine vasodi.latatoare (PGEt,1
PG~, PGI2);
(. inhlbi cotransportorul de Na+/K+/2CI' de la nivelul ramului!
I
ascendent al ansel Henle;
;.stimularea produceril de renlna (In administnlre aonlca).

Diuretice de an~ (continuare)


~I
etect: ~ih1rii~rapidi~;-~'SCUrtal
(dupa adminiStrare i.v.): I
-:efect vasodilatator -7 apare inaintea efectului diu-etic; I

vcr~ flltnlreaglomerularfi; i
vefect diuretic: cr~ e1iminiirii de Na+, K, Cal", Mol+, a", apa,!
fosfa1i.
':Obs. Fu"osemidul ~i Acidul etacrinic amelioreaza congestia
I
pulmonari ~i scad presiunea de umplere a ventriculului sting.
;. Fannacocinetlci:
vabsorb1ie rapid5 (In cazul admini~irii orale);
:legare de proteinele plasmatice: Furosemid ~ 99%;
(metBboIizare: hepatica;
~elimlnare renala rapidA prin secre1ie tubulati (Ia nivelul tubulul
.proximal) ~ prjn filtrarea glomel1J~ri. m

Diuretice de a~ - indiCapi I
,. Edeme de dIVerSe eti&6gii:;",.m I
-
<-insufident;ii cardiaca acuta (edem pulmonar acut, astrn cardiac);
!insuficient;ii cardiacii cronica (edeme refract1re Ia terapie cu alte-
.
I
grupe de dluretice ,I Ia dietele cu resbiqie de sare):
v HT A crizii
'.omza hePat;ca (compilcati cu asciti);
'.. sindrorn nefrotic, Insuflcienta renalli acut:ii sau cronica (dar sunt
amtraindicate la paclenlii cu insuficient;ii rena18 asociati cu ciroza
hepatid);
.. Hipertensiune arteriala.
)- Hipercalcemie (dar sunt contraindicate Ia pacien1i cu deshidratarii
masive sau cu neopIasme pulmonare). I
)0 Tulburiwi hidro eIec:trolitice (de tip hiperkaliernie) din irtoxica1ii1e cui
bromuri, fluoruri ti ioduri; nu sunt indicate in intoxlca1iile cu litiu.
J- Guta 7 Indacrinona ~ TJOinafen.
)- Glaucom ~ Acid etacrinic. ml
i
I
129
Diuretice $i antidiuretice

Diuretice de an~ - efecte adverse


). alcalola metabollca hipokallemici; ~ --
). hiponatremie, hipokaliemle, hipocalcemie, hipercaldurie,
hipomagneziemie (hipomagneziemia aaxentueazj efect.eIe ototDxice
ale aminoglicozidelor ~ condrotoxice ale fIuorochinolonelor);
). hipofosfatlJrie moder.Ita;
; hiperglicemie ,i hiperuicemie (cu ex~ Indacrinonei ,i TKrinafen)'
mai reduse dec:it tlaZidele;
). hipovolemie ,i hipotenslune arteriali;
,. greatii, virsituri;
). reac1i1 imunologice de tip 1 (indusiv eruPtii cutanate alergice), de
tipul al Il-lea (purpura trombocitopenici) ,i de tipul al In-lea ~ la
pacien~ cu senslbilitate fa alte sulfonamide (sulfonamide
antimic:robiene, tiaz.ide, inhibitnri de anhidrma carbonici) pot
determine reac~i incruclf8te;
);0 ctetterea nivelulul renlnei plasmatice.
Jl'I

)0 Contraindlca~l:
+) fa pacien~

sulfonamide;
Diuretlce de ans~ - contraindica~i
' ..
cu rea~i de kliosincrazie
--
~ hipersensibilitatJ! fa

'"deshklratirl maslve;
~neopIasme pulmonare.
). Precau~I: tn adminlstrarea de FISOSeI'Tlid, Bumetanldi ~ Torsemld fa
paden~i cu drozA hepatic5 plus insuficienli renali &aU cardiaca
(slndromul hepat:o-renal este insotit de dezec:hAltn hidro-
eledrolitice) .

1.3. Diuretice CU structur~ tiazidd

Claslflcare:
~benzotiadiazjn.: Hidroclorotiazida,
--
Bendroflumetlazlda,
Oorotiazida, Benztiazicia, Hidroflumetiazicia, Clclotlazlda,
PoIltlazlda, Clclopentlazlda, MeticIotiazida, Butlazlda;
-:.... 1001 ,I Yllriante ("tiazide-likej: lndapamlda, Metolazona,
Oopamida, Xipamid, Clortalidona, CIorexoiona, Quinetazona.
)0 Structuri:
H)enzotiadiazine sulfonamldid cu nucleu
benzotiadiazinic;
':-anelogi ~ varlante -7 deriva~ sufonamidici tara nucleu
benzotiadiazinic (nu prezintii efed2Ie adYerse secundare
tiazideIor) .

130
Diuretice $i antidiuretice

OilJ"eticecu structur~ tiazidd (continuare)


"~= ... -

':-inhibarea CCltranspoltorUlui Na+/ct ~ inhibarea reabsorblJei de


NaO in segmentele proximale, ale tubului contM distal, posibII fi
pe por1iunea asa!fldentl a ansei Henle fi in uItitnJI segment al
tubului proximal;
(> Indapamidi ~ initial deteminl stimlJarea producerii de
prostaglandine vasocIilatatoare (PGEI.I PGE2I PGI2l, stimularea
producerii de renini; apoi 7 inhibarea c:ot:ranspor1J: Na+/C'

1= == ",,_=======-.!1T1l.j ..

Diuretice CU strucbJr~ tlazidd - efecte farmacodinamice


)- ~ farmacodlnamICt: -."""~ ~" -=-..::::.....
......' '-'0;.;;"- --
.:>efect diuretic: cre,terea eliminarii de Na, ct, K+, apa;
<> ret;entie de add uric:; Cal+;
'.+efect2 metabolice: hiperglicemie, scicIerea WIizirij glucozei in
perferie, hiper1ipidemie (cu cr~rea
coIest2roI , LDL-coIesterol);
nivelului plasmatic

':'lndapamlda are tl etect: vasodllatator, care se manifesti Ie doze


de
I
mai mid decit cele dil.l'etice.
.) Efect* fannacodinamice sunt de intensitate medie, de c1JnIti:
.:.medle~ Hidrodorotiazida, Oorotia2lda, BendrotlumetiaZlda,
Hidl'tltfume&zida, Benztiazida, Cidotiazicla, Cidopentiazida,
Metidotiazida, Butiazida, Oorexolona, Quinetazona, MetoIazona;
',olunga: Indapamida, Politiazida, Clopamida, CIortaidona.

Oiuretice CU structur~ tiazidd - farmacocir1etcl


)- FarrnacocJneticI:
<-absorb~e: Hidroclorotiazida 7 Incompleta, Indapamida ~ foarte
buni;
.:Corotiazida nu prezlnti 0 IlposolubUltate buna ~ trebule
admlnistnd in doze relatlv marl; este dlsponibi~ numa! pentru
aclmlnistrere parenteralij
.:>legare de proteinele plasmatice: Hidrodorotiazida ~ medie
(58%);
~meblbolizare: Indapamicla 7 hepatici;
"'lndapamida pre2inti elect al primului pasaj hepatic;
<eliminare: Hidrodorotiazida ~ nemetabolizata, Ie nivel renal pM
~ tLDuIari, Indapamicla ~ excre1ie primari biIiari.

J3J
Diuretice ,i antidiuretice

Diuretice cu structura tiazidica - indiCa~i ~icontraindica~


> Indicali:
.,.hiperUnslune arteriali;
<-insuficien~ cardiaca aonidi;
.:-insuti<:ienti renali OJ clearance > 30 mVmin;
(0 hiperc:alciurie idiopaoca;

(. nefroIitjazi prin hipercalcemie;


.. diabet nefrogen insipid indus de litiu (se ajustea2! dozele,
deoarece tiazidele scad eliminarea litiului).
) Contraindica~i:
~diabet zaharat;
':'dislipidemii;
~drozi hepatica; IC + insuficien\3 renali, insuficien~ renali
(exceptle: Indapamida); IC + drozi hepatica;
"'guti; sarcoldozi.
F==-===="""''''''''' ---=-=======-==-......!JIIO~ ..

Diuretice cu structura tiaz.idid - efecte adverse


)- alcaloza metabolica hlpokal~ :~
> ~ie fizici, psihlci fI parestezii;
). hiponatremie, hipokaliemie;
). hipertalcemie, hiperfosfaturie;
~ hipervicemie;
),. hiperglicemie, glic:ozurie (Ia pacien~ OJ diabet zahal1lt);
),.c:rep-ea rezistenlei Ia insulina;
') hiperfipidemie (hipercolest:erolemie, creprea nivelului LDL<oI);
;. Impoten\i sexuali;
). litiaza urici;
)10 reaqil imunologice de tip I (rash cutanat, prur1t), de tipuI at IHea
(anemie hemoIitici, trombocitDpenie) ti de tipuJ al m-Iea (sindrom
Sb=Yens Johl15On) ~ Ia pacien~ OJ sensibiIitabe Ia alte sulfonamide;
') a!tete: pancreatite aClJte, id:.er coIestatic, edem pulmonar ac:ut.

1.4. Diuretice care ,,economisesc" potasiul


)10Oasiflcare: ,.- ~;c~ - _.
~antagoni,ti competitivi ai reeeptorilor pentrv a~l'Oft:
neselectlvi pe receptorii pentru hermonii steroidienl:
Splronoiact:tlna, Prorenona;
selectlvi pe receptorii al aidosteronlllui: Eplerenone;
~antagonl,tI tlzlolCl4lId al aldolteroftulul: Amllorld,
Triamteren.
') Mecanlsm de a~une - la nivelul tubuluj contort distal: antagoni,tl
competltivi al receptorllor pentru aldosteron ~ bIocare a Na+/K+
ATP-azei din membrana celulelor tint3; antagonlfti fmologic:i ~
bIocare dlrectli a transportului de Na+ in tubii renali.
). Efecte farmacodinami<:e:
vstlmularea reabsorb(iei de K+ ti H+;
Y~ eliminirii de Nat, a', bic:arbonat:, apa;
':'bIocarea remodelirii miocardice (efed antifibrozant);
(.etecte antiandrogenic:e (nlmai pentru antagonittii CXllTlpetitivi ai
'Ior I:lf!ntJlJ honnonii stes cidienl lIZ

132
Diuretice ,i antidiuretice

Diuretice care .economsesc" potasiul


~ EfedI! farmaoodinamice ~ de ~r--ae-tUitl1MdIe
(Amilorid, Tn.mberen) sau lungi (Spironoladxlna, Prorenona,
EpIerenone).
~ Farmacocinmci:
':'absorb\je: buni pentru SpIronolactoni fi Triamteren, redusa
pentru Amilorid;
'...metabcizare: hepat:idi (Spironolactona se metabolizeaz3 Ia
cxxnpufi adivi); efect intens al primului pasaj: SpironoIadona,
Triarnt:eren;
joelimina~: renaJa.
);. Indica1ii:
<Cole,
-:'c:irozi hepat:ici (complicat.i cu ascit:i),
<. sindrom nefroI:ic,
Y hipokaliemie,
~hiperaldosteronism primar fI secundar,
.:'Spironolactona: Ie congestive.
F=='"""" ---""'"""---~~"""" ="".. =
"'"~ -=---= ~:JI3~ ..

Diuretlce care .economsesc" potasiul


~ EfedI! adverse aJeantagOit'lifl'fOF com~=:i_ii;'.::::."'=:I~m
.:. hiperpotasiemle; hiponatremle;
<> ac:idozl meblboIici hiperi<aliemica;
-:SpironoIactooa: oi~a~.J. tulbuliri menstruaIe; impotenti,
hiperplazle benigl5 de pro5Wta;
'Hriamteren: anemie megaloblastici ta paciel1~ OJ aroza hepatica,
insuficien1i renaIi in azul asoderii cu Indometacin, nefrorrtiazi;
<CoAmilorid: hlperamoniemie, alterarea toIeran\ei Ia glucoza.
,. Contraindicatii:
y hlperpotasiemle cu/firimanifest:iri clinice (tUburiri de c:onducere
atrio-ventric:Uare) ;
:addozi de diferite etioIogli;
severa;
<>lnsufic:ien!;a n!IIIIli aonici
.:-sindrom~I;
{. aliptare.

1.5. Diuretice care inftuenteaz~excrena apei


Manitol, Uree, Glicerol, Glucoza, Zaharoza, Sucroza

presiunii osmotlce in lumenul vascular ,I


);. Mecanism de aC(iune: mecariisrWfiiaiRfilfi':~~ ..
in lumenul netronului);
aC\ioneaza Ie nlvelul segmentelor nefronului putemic penneabile
ea

pentru api: tub conIxlrt proxfmal, tub coIector,por\iunea descendent!


a anset Henle
,. Efecte farmacodlnamice ~ de Intensitate medie, de durat:5 seurd:
~~fl~reaobmeN~ri;
:-efect diuretic: ~ elimlnarii de api, K+, biarbonat, fosfat,
Cal, Mg2+.
:;. Farmacocinetici:
vse aclmlnistrezi nomai ;v; se distribuie in lichidul extraceIular;
Manitolul este foart.e efident, dar Ureea ~ Glicerol au eficienti
redusi deoarece pot stJibate fi membranele celulare.
.:metabofaar~ hepatIc3: 10% ~ Manitol, extensiv -7 U~]I
Isosorbid, Glicerol;
~eIimina~: orin fiItra~ aIomerulali. :.s

133
Diuretice ,i antidiuretice

Diuretlce care influente.az~ exoeua apei

~ajJ, ~ree,~l!cerJ i, Llaroza, lucroza


, Indica~l: ---
':reducerea presiunii intracraniane (in afectiunile naroIogia! cu
sindrom de hipert.ensiune intraaaniani);
.:.reducerea presiunli Intraoculare (mainte de inte"Ven1lile
c:hirurgicale, in oft:.almologie);
.;.cretterea volumului urinar, in coodi{ile in care hemodinamlca
renali este compromisi (de exemplu, ... insuflcien1arenali);
(osinclroamele cu hipersecre\ie de hormon artidiure.tic.
)) Efecte adverse:
(oerettere tranzltorie a voIumului extrace!ular;
.:-hipematremle impOrtlInti tranzltorie;
~deshldrat.are celulari.

l==== """""""""""""=============Z:.~:l:4.. . ..

Diuretice - interaqiuni
l>DiUA!ticele tSazidice' fI de 'ansr4~:deP1a'~~~
toxk:itatea digltaliceJor.
) Oiureticele de ansa:
(,dep1aseaz5 WarfariN! de pe prot2lnele pIasmatIc:e ~ rtsc de
hemoragil;
('scad ciearance-ul sirurilor de Iltiu -+ ~ toxidtatea Iitiului.
, Beta-bloca~ + diuretice tiazidice -+ 'aa:erbJarea unei dislipidemU.
)0 CIorpropamida + diuretice tiazidice ~ hiponatremie.
, Amlnoglicozide + diuretice de ansi ~ rise de ototl:dcItate_
)0 Auorochinolone + diuretice de ansi ~ rise de condl'OXic:it*.

, Indometadn -+ reduce efidenta diuretlcelor de ansi.


);0 Inhibitor! al enzlmel de conversie a angiotensinel I antagoniftl al
reeeptoriIor perb'U angiotensini + diuretioe economisltoare de K' -+
hi~liemie. . 387

Medicamente care modjfi~ pH-u1urinar


),> cresc pH-ul:
(cttrat de sodlu sau potaslu;
.:oblcarbonat de sodiu.
j.. Scad pH-ul:
('clorura de amoniu

134
-
Diuretice ~i antidiuretice

2. Antldiuretlce

Vasopresina ~ Desmopresina
Mecanism de ac:Iiune: . """"-

,)vasopresina: agonist al receptorilor pentru va5O(RSina vlt vlJ v2-


-
like.
'."Desmopresina (derivat de sinteza al vasopresinei): agonist seledlv
at ~ pentru vasopresini de tip v2
}o Efecte farmacodinamice:
')Vasopresina: - efecte vasopresoare foarte putemice (med'iate ~I
VIR); --I
- efe:t antidiuretic (mediat de V2R);
- stimularea eliberirii de factor VIlle aI coagularii fi
de facta' von W~1ebrand (mediat de V2.a..R);.
~Desmopresina: erect artidiuretic.
)0- Efecte adverse: oefalee, greall, virsituri, -aaJ11le abdomina Ie";
~ tensionaIe, admlnlstrarea perfuzabila expIicii vasoconstrie!ia
COI"OfWreIori nlponatremll severe (Intnxicatie cu api a OI!IJII'1ismuful ,1
in cazul supradolirilor) ~alergll de tip 1.._ _ __ .. lIlIJ

AntidiuretiCe
Vasopresina
,. Farmac:odnetld: - . . ..~;:::;".Ss! ..... ,.""", 00;:; I
';'absorb\ie foarte bUM la nivelul mucoasei nazale; I
~transport plasmatic: nu este 1egat1i de proll!inele plasmatice; T 112
= 20 minute.
';'metaboli2are: Ia nIveI ~patic ~ renal;
)eliminare: Plrtial nemodificata la nivel renal;
). Indica~l:
<C>d~betinsipid de cauzi hipofilara (medicament de eleqie);
:enurezis;
(i> refacerea capac:iti1ii rena1e de concentrare a urinii in cursul
t:erapiei aonice OJ litiu;
.;. hemoragii digestive superioare, rupturi de diverticuli ai c:oIonului;
'."hemofilie de tip A, boali von Wil1ebrand. I
)0- c:ontRindica\ii: HTA, leriuni ateromatoase c:oronariene severe;
insuficienti. renali avansati; sarcina. lIOl

AntldiuretiCe
Oesmopresina
I
, Farmacoclnetk:a:" a~roarti':'6~-Ia-~-- ..~- 'nazale;
efect antidilUtic intl!ns, de 1oli, durata de ac\iune de 8- 24 ore.
, Indica~i:
)diabet in$lpid de cauzi hlpofizari (medicamert de eIeqie);
~enurezis Ia copIl.
> ContnIindica~i: le:ziunlateromatoase COI'Onarienesevere; sarcina.
)' Efed:e adverse:
';cefalee, grea1i, virsituri, "cra~ abdominalen;
vcretter1 ttnsionale (administrarea perfuzablli expId
vasoconstric1ia coronarelor);
,:'hiponatremli
supradozirilor);
severe (intoxica~e eu ap3 a organismului ,i in azull

';'edem Ia nivelul mucoasel nazale; i


,(,alNnil ~ tin T ml

135
1. Agenti ectivi farmacologic indicati in tratameatul
.nemiilor
2. Agenti Ktivi fanMCOlogic indicati in tulburiri .. d.
heIno,tad
3. Subltiblenti de plumi

1. Agen~ activi farmacologlc Indica~ in tratamentul anemillor


Oasificare
}> L1. Preparate cu fier: --s,~';:::;:o ~~IEII-._ ....
-.
')cu administnre p.O.: Glutamat feros, SuIfat feros, Gluconat fel"06,
Fumarat teros, Feroc:ollnat;
':'cu admlnlstrare parentera~: ReT poUmalrozat (Dextrtferon), Fief
sorbitex.
);> Ll. Vltamlna B12 (Clancobalamina) 'Ii Add.1 folic.
};o L3. Factori de cre,tere hematopoieticl:
.:. EritropoietJna;
-:.Trombopoietfnll;
: . :-Factori de stimuillre mleloida;
.:to Interieukina 3 (IL-3);
':'Inter1euklna 11 (IL-ll).
I ooooooooo.oo o o oo.oo.o.oooo.o

1.1. Preparate CU fier


Con~n ner bivalent sau trivalent. ...... "~ .. - .
~ComPU91i cu fier bivalent se absorb mal bine III nlvelul mucoa&ei
duodenale ,I sunt mal pu~n iritan~ digestiv dec8t eel cu fler
trivalent.
':Compufil organicl C\J tier ~ prezinta toIeranti digestivi mal buna.
};o Administrare: p.o. sau parenteral (exduslv i.m.).
':'Administrarea parenb!nlJa este indic:ati dadi:
absorbtia orlll8 este insuficienti,
nu se poate foIosi caIea orali,
exist3 Sngeriri gastrO-intestinale continue sau Intermlt2nte fI
abundente, asoclate C\J aport digestiv mic.
Influentarea farmacologica a singelui

Preparate cu fier
). Indica~l:
.:. c:urativ: tratamentul anernlel ferlprive;
Aportul zilnlc de fIer necesar este de so mg.
,.. profiIactic: in sarcina, aliptare, donatori de sange, sugarl, copHi
mid, pul::lert3t2, virstnici, vege.tarieni.
Aportul zilnic de fier necesar este de 30 mg.
}> Efecte adYerse:
<-in cazuI administJirll p.o.: greatJ, vjrsiturl, iritI1ie cflgeSt:lvj, coIk:i
abciornNle; constipatie I dlaree; scaun inchls fa cuIoare.
<)in azul administririi pare:nterale:
celalee, coogestia feIel, transpiratie intensa, febri, artraIgi;
piomentare Ia IoctJllnjectiril;
hemocromatozJ (Ia doze marl).
l====== = =" =""=' =.=" =======;1:,l!I5l!j. . .

Preparate cu fier
, Contraindicalii: .....
~absoIute:
hernoaomatozi;
hemosideroz1;
anemie hemoIit:ic:a;
talase:mie;
~ relative: ulcer gastro-duodenal; coIita.
Tratament specific: in IntoxicatJatier: Deferoxamlna, EOTA.
OJ
In~~uni medicament.oase:
....scad absorbtJa flerului: antiacidele, Cimetidiria,' cafeina,
CoIestiramina, produsele lactate, addul citric;
e eresc absorblia fierulul: addul ascorbic, frudDza, c:isteina, alcoolul.

1.2. Vitamina B12


,
, Nec:esar zitnlc: 2.2,5 1Jg.' - - 'C!",._F-_~...
. ::-:' -
Efecte farmao:xiinamite: este esen~ala pentJu iKtMtatea a 2 tIlzime
esen1ia1e:
':'deoxiadenozilcobalamlna ~ are rol in conversia metilmalonllCoA
la succinil-CoA;
.;. s-metjl-tl!!trahidrofolathomocls~inmetiltransferaza ~ are roI in:
c:onversia forme! Inactive a tetr8h1drofolatulul (metll-
tetrahidrofolat) fa forma actlvi (furmil-tl!trahidrofolat);
conversia homocisb!inei in metionini.
Preparat.e utilizalle: dancobalamina ~ hidroxocobalamlna.
Se adminiStreazi numai parenteral (i.m. sau s.c.).

lt7

137
Influentarea farmacologici a sangelui

11111111111111111111111111111111111111111

)iio Farmaoocineticl:
~absorblJa: Ia nivel gastric, vitamina 812 se Ieagi de 0
oIkoproteina (factorul inbinsec castie), formand un complex care
se absoarbe Ia niveluilleonului;
-:.transportul in sange: Iegat de transc:obalamiM;
~stDcarea rezervelor -7 niveJ hepatic;
~ prezinti circuit entero-hepatic;
~ellminarea: blUer" renal. Hldroxocobalamina se elimini mal lent.
) Indic:a~I: tratamentul enemiei megaloblastice.
;;. Efecte adverse: foarte rare (rar, alergii).
) Contraindlca~l: tumori maligne, poIlglobulii.

Add folic
;;. Nec:esar zllni<:: 100 ~g'(sursele arirnenme~~
c:antitate) .
)i> Efecte farmacodinamlce: rol in slnteza de ADN (esb! cofactor in
sinteza de purine fI pirimidine) ~ maturarea celulari (in mod
partiruiar a tesutlJrilor cu multiplicare rapidi: maduva osoasi ti
celu1ele epiteliului digestiv).
;. Farmacocinetica:
.)lbsorb(je: bUM, in por1iunea distaIi a inbestinului su~re;
'-'st.ocarea rezervelor ~ la nivel hepatic;
= ~meblboIizat la forma activi biologic; acid folinic;
.:elimlnarea: renal, mai pu1in prin fecaIe ti ~ sudorali.

Acid folic
)0. Indlca~l: "'"
':Oprofllactk:: in sarcinA (pentru prevenlrea defectelor de t1.b neural);
~curativ: tratarnentul anemlei megaloblastice.
;. Contralndlca~l: tumorl maligne.
)0 Interac\iuni:
('Acidul folic ~te absorbtia vitaminelor A, E, K.
'-'Nu se asodaza cu medicamente care Inhba sint:e:zil de acid folic
(sulfonamide, Trlmetoprlm, Metotrexat, Fenitoin, Izonlazidi,
contraceptive orale).

138
Influentarea farmacologica a sangelui

1.3. Factori de oestere hematopoie~


Eritropoietina
)0 Este un poIipeptkl care se acinln:"': ~ , '.- :=
~ Mecanism de .q;uoe: ac1iune pe receptorii pentru eritropoietini al
c:eIuIeIor formatoare de coIonii eritroblastice din maduva osoasi,
, Efecte farmac:odinamice: favorizarea eritropoiezeI.
Indicatii (itl terapie se ~ eritropoietina umana recombinata):
<>anemie din insuficienla renaJa aonici, boIi inflamatorii aonice,
mielocflSplazie, rrieIofibrozi, mielom multiplu, flebotomii;
.:.ilnemie c:auzm de tratamenllli C\I Zidovudina Ia pacien(i QI SIDA.
,. Efecte adverse:
~HTA;
o>ce'alee, virsituri, tulburiri vizuale; convulsii;
.:.tromboze;
~reaqii llerglc:e (erup~i cutanate, frisoane, sindrom pseudogripal).
,. Contralndica1H: HTA, supllmentarea cu fier.
F-- ===== ...... ===.. ...=======~l1t!i'"''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
""'.=.~=

Factori de crestere hematopoietica


Trombopoietina
)0 Este 0 pI"Otein5 OHcozUiti, de 65!8r~~~n!~~~'~""~i'Mliiil~ealoi7l't\l:--'1
)0 Mecanism de aCliune: actIune pe receptorii spec:ifici pentru
trombopoletlni, dar ~ independent de ac:eIa, prfn stimularea,

matunlrea megacariocitelor ,I
dezvoIt:irii progenitorilor megacariOcitari primari. Stimuleaza
activeaza plachetele mature in
rispunsulla muli inductori ai agregirii.
Efecte farmacodinamice: favorizarea tormarii de pIachete.
,. Indica~1 (in terapie se f~ trombopoietina umana ~binati
~ este in experImert cfinic):
.:>trombodtx:lpenie dupa chimioterapie, transplant de maduva osoasa
(indusiv admlnistrare Iii donorul nannal pentnI a-i ~ numarul
de pIachete).
". Se c:onsideri ci este bioe toIerati.

I .
Factori de crestere hematopoieoca
Factorii de stimulare mieloida
)- in b!rapiese foIoseSc:' ...~ fit . ~ u......-:._
,.factor de stimulare a coIoniilor de granulocite (GCSF):
Rlgrastim, AU forma sa pegllati, Pegfilgrastim;
.:-factor de stimulare a colonillor de granulodte-macrofage (GM-
CSF): Sargnlmostim.
lndica~i:
.:>neub'openie dupi chimioterapie, dupi transplant de maduva
osoasl, din Infeqia HIV, oeutropenie congenitali, delici,
neutropenie asociati cu anemie aplastica;
.;. mielodlsplazle;
"'Ieucopenie ildusa de Zidovudina;
<- panc:itDpenIe (in asociere cu a~ factai de ~e, deoarece
GCSF " GMCSF nu stimuleazi fonnarea eJ itrocit2lor sau a
~).
)0 Efect:e adverse (mai frecvente Ia GM-<:SF): fetri, artraIgi, sindrom
de infiItrare capilari. 10)

139
Influen~rea fannacologidi a sangelul

Factori de crestere hematopoietlc~


lnterleukina 3 ~iinterladdna 11
1)0Interteaklna-3 (ll-3) - - _- ~
':'MeQnism de aqiune: stimuleaz.i produc:tia de I1ombodte fl
hematii. Are toxicitate ridicati .
.:0 Indlca~l:insufic.ienl8 medulari.
)0Interteuldna-ll (IL-11)
(.Este 0 pr~na de 65-85 kDa, produsi de fi~ ~ c:elulele
stTomale in maduva osoasa .
.:oFarrnacocinetid: '1iz = 7 ore, aciministrare: s.c.
('lndicatii ~n terapie se f~ !L-ll recombinata): profilaxia
secundalCl II trombocitxlpeniei dupi chimioterapia pentru cancere
nemieloide (terapia se incepe OJ 6-24 de ore dupi incet2lrea
administririi chlmioterapiei ,i se continua timp de 1+21 zile, !)ina
Ii atingerea unui nlvel de ~ 50000 I1ombocit:e)
:>Efecte adverse: oboseala, cefalee, vertij; efecte cardiovasculare:
anemie (detoral'i hemodil\J1iel), dispnee (detoolti acumuli"i
lIuidelor in pl~manl), aritmli supraventriculare tranzitortl; mal rar,
hlpokallemle. _ ..,.

)0 2.1. ttemottatice:
.:.2.1.1. cu aqiune Iocalii;
':'2.1.2. cu aqiune sistemica:
Coagulante;
Antlfibrinolitlce.
).. 2.2. Antitrombotice:
-t2.2.1. Antic:oagulante;
(> 2.2.2. AAtiagregante plachetare;

-:.2.2.3. Fibrinolitice.

'lOS

2.1. Hemostatlce
2.1.1. Hemostatice cu actiune locala
-- '0;.:- "'_---:-'-':-~....-.:~_
). Clasificare:
". Adrenalina;
('Hemostatice asbingente: Perclorurii de fier, Acid tridorKetic, apa
oxigenati;
(. Hemostatice adsorbablle: tromblna, geIatini, flbrina (sub fOl1Tli de
pudri, burell, pelicule), extract tisular cu IIctiune trombopiastinici;
<-Vltamina C;
.:oRutoside: Rutosid, Troxerutini
<-Extract tlsular cu aqiune tTombopiastinica.
> Indica~i:
->Adrenalina ~ hemoragii superficiaie Ia nivelul tegumentulul sau
mucoaselor;
.:.PercIorura de flel' 10-18%, Acid tridoIacetic 2-4% ~ hernoragfi
gingivale, pulpare;
.:.hemostatice adsorbabile ~ hernoragii capilare de suprafa~
(epistaxis, amigdalectomli).

140
'.
Influen~rea farmacologica a sangelui

2.1.2. Hemostatice cu acliune slstemicA


Oaslficare
,. Coagulante:
e Vlt3minele K;
~factDrii ooagulirii: factcrul I, factorul vm, fac:toruI IX. fadDrul
XIII;
~ Me InticoagUlante: SUIfat de protamina, Venostat_ Etamsilat,
CartlazocrOrTla, preparate OJ caJciu;
, Alltlibt iuolitice (inhlbitoare ale fibrinolizei):
v ADd epsiion-aminocaproic,
~ Add tranecamic,
~ Aprctinina.

l===== -=-- """" -;;;;;;-=====--==""Itf1"'1 .., .

Hemostatlce cu ac~une slstem~: Coagulante


Vltaminele K

('vegetale ~ vbmil'la K. (fitomenadiona);


~sintetIZat de flora In~nall ~ vitamina K2(menaquinona);
(ode smzi ~ vbmina K) (menadiona).
)0 Mecanism de aqiune: vbminl K ~ redusa I;a vitamina K~
care are roI de cofac:tor in sinteza hepatici a fac:torIIor II
(pcotTombina), VII (proconvertini), IX (globulini antihemofilic8 B) fi
X (factorul StlIart-Prower) Ii COCIQularii. Ulterior, sub a<:1iunea epoxid-
reductazei, vitamina K este regenerata.
Farmac:ocinetici:
VI~: vbmIneIe Kt "K sunt ti~ubile
billare pertru Ibsorb\ia din ~I
~ necesIti sirul
gutro-intestinaI; vitamina ~
este hldrosolublla ~ se absoarbe ca atare.
.metaboizare: hepatlQ (pon glucuronoc:onjugare);
':'eliminare: renala.

Hemostatice cu aCliune sistemd: Coagulante


Vitaminele K
,. IndicaVi: ~'-~=~~
....... ---' ~......::~
.....
..._
.deficite
de vitamlna K (de exemplu: hemofiIie, rezec1ii i~nale,
sindroame de malabsorbVe, antibioterapie prelungiti eI:t:)i
(. pentru prevenlrea hemoragillor II premat1Jri;
~ca antklot in sl4)C"8dozareade anticoagulante orale (vltamina K3
este lneficienti in cazul supradozarilor de anticoaguiante orale).
Derivat1II natlnl (At:omenadlona) este Ilpsit de toxicitate, derivaVI de
sjntezj sunt mal toXid.
)0 Administrare: RtDmenadiona ~ soIu!le injectabiJa.
, Efecte acIV'erse:
-:hemoIizi (Ia persoane OJ defidt de ~PD);
victer nuclear Ia nou-nklt (dad soIutia este perfuzata rapid);
(' dispnee, d...-eri retrostemalei
I :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:> Contraindicatu: trombofleblte, tromboemboffi. '01
141
Influentarea fannacologic:i a sanpelui

Hemostatice cu acpune sistemica: coagulante


I I II IV II
Facto"1 coagu ani
; Reprezenta~ de:
)factxlrul I (fibrinogen uman);
-~~~--~'~===-~-=~~
:.factorul vm;
-:-fac:torullX;
~.factoNI xm (stabilizator aI fibrinei) .
... Administrate: soI\J1jeperfuzabiJi Lv .
... Indica1ii:
-:-hemofilie -+ fac:torul VIU, fac.torul IX, factoruI xm;
.) hlpe- sat.! afibrinogenemii -+ factoruJ l.
).. Efecte adverse:
-:-fac:torul VIn: alergil, formate de antiCorpi, riscul transmiterii unor
In~i vlrale (hepatiti, HIV);
..:.factol'\ll IX: febri, greaji, virsiWri, cefalee, modificiri tensionaie.
)j> Stimulatorl ai actlvlti~i factx:lruluiVIII: Desmopresina, Danazol.
F=======-='-""~="""===""""=---==-==""""~-~ .

Hemostatice cu ac~une sstemka: A1te coagulante


;,. sutM de protamini";~ ..._.... -
-:'Mecanism de ac~une: mecanism fizico-chimic (molecula bazici a
suhtului de protamina inac:tiveazB heparina ti congenerii sai) .
.:.Administrare: soIutie injectabili.
)Indlcatll:
antidot in supradozarea de heparina;
interven~i chlrurgicale ce foIosesc c:ircu1a1ia extracorpOreaIi.
:Efecte adverse: di5pnee, bradicardie, hipotensiune.
;. VUOlDt
('Mecanism de aqiune: transformi fibrinogenul in fibrina.
: .
-:-Admlnistrare: soI~e injectabili.
(0 Indica~i: hemol7lgii postchiNl'9icaie, profilaxia hernoragiIor de
diverse tipuri.
-:-Contraindica~: tromboembolfi, trombodtopenie.

Hemostatice cu ac~une sistemci: Alte coaguJante


(continuare )
Etamsilat ~ .;.;:;,.;...~ ..-.-... - '.
(Mecanlsm de aq;une: crette rezistlenta capilari prin reducerea
permeabilitB~1.
.:.Indica~i:
tl7ltamentlJl hemoraolilor prin t'r!gilitate capilari;
rnet"IO-, metroragii.
-:'Efecte adverse: hipotensiune arteriali tranzitorie, cefalee, ~
cutanate .
...c:.rbuocrolM
':-Mecanism de aqlune: crqtI! rezistenta capilari prill reduoerea
permeabiliti!~i.
",Indica\ii:
tratamentlJl hemoragiilor capRate;
profilactic inaintea interventillor c:hinrgale (efic:ienta redusi).
~ cu (ald.. 4U

142
Influentarea farmacologici a singelui

Hemostatice cu aqrune sistemd: Antifibrinolitice


,. Acid epsilon .. miliOc:.proic (AEAC) .-,.- -
.:. Este lI'I aminoacid sintetlc cu ~une antifibrinolitici.
<-Mecanisme de aqiune: inhi!)! sistemul activator al
plasminogenulul; alte efecte: antialergic, antiinflamator.
~'Administrare: parereral .
....Indica~:
adjJvant in hemofilie;
hemoragii plin hiperfibrinolizi;
proftactlc: in hemoragiI dupi extraqIi dertare, in sSngeriri ale
anevrismelor intrac:nIniene;
po&t::hirU"gicaJ: ""orin gastro-intestinale, post-
pluo.ta~;
afec.1iuni hepatIce.
~Efec:te adwrse: hipobemiune, dureri abdominale, eliaree, aritmii.
1U

Hemostatice QJ ac~une sistemlc~: Antiftbrinolitice (continuare)


Add trHeXaiuc - "'... ~- ~
.:. Aminoacid de sintJ!zi cu efecte asemaoatoare OJ aciduJ epsilon-
ami 1CIC2IPC'Oic.
':'ke ~1S1e de 10 ori mai putemci decat addu! epsilon-
aminocaproic.
);0 Aprotiaina
(teste 0 pofl!)epticli de origine animali.
<-Mec:aclisne de aqiune: Inhiba sistemul activator al plasminooenului,
chemob ipsina, bipslna, kalikreina.
(tAdministrare: paremral.
~. Indica~l:
in hemoragll plin hlperflbrlnoliza (de exemplu, pancreatiti
acutii, peritonit3 septic3, toe etc);
profiactic: pentru reducers sanoerarii in interven1ii pe cord
deschis, OJ c:ircula~e extracorporeali.
<-Efecte adverse: reaqii alergice. 411

2.2. Antitrombotice
Oasificare
2.2.L ~ulinte: ..;-:;;....:::~:=;~-=-""'.".........
--
<-Heparina nefraqionati, heparine OJ greut:ate moJeculara mlci ,I
heparinoizli;
(ooAnticoagulante orale:
der1va~ de +hldroxicumarlnli: Warfari~, Acenocumarol,
Blsdihldroxlcumanna, Biscumacetat de etil, TIodomarol,
UcIoc\I'narol, Fenprocumarona;
deriva~ de l!'Idan 1,3-dione: Fenindiona, OIfenadiona,
Anisincliona, Bromindiona, Ruindionona;
.)AnticoaguIante foIosIt2 in vitro: Oxalat de sodiu, Auoruri de
sodiu, CitnIt de 5Odiu, Edetat de sodiu.

115

143
Influenlrea fannacologic:i a sangelui

Antitrombotice
Oasificare (continuare)
I :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
)- 2.2.2. AntMgregante plachetare: .:.0.,.. - ..
:.substante co efect antiagregant dependert de doli: Add
acetilsaldic;
.:-bIocante neselective ale receptorilor pIachebIri pertru fibrinogen:
Tldopidine, CIopidogrel;
('bIocante selective ale receptonlor GP-llb,lIIla ai trombociteIor:
Abcixlmab, Eptifibatida, Trofiban, OJtifiban;
<-mecanisme multiple de ac:1iune: Dipiridamol;
,"antagon~ ai receptorilor 5HT2: Ritan5erina;
<-deriva~ de prostaglandine (deriva~ PGI2 -+ Epoprost2no1, deriva~
PGE1 -+ AJprostadil).
(substante co efect antlagregant a erect secundar: Aurbiprofen,
SUlfinpirazona, FenllbutaZOO8, Add tlufenamlc.
)- 2.2_3. Flbrinolltice: Streptoldnaza, Urokinaza, activator! tisulari al
plasmlnogenului (Alteplaza, Ret:eplaza), Anistreplase.
I=--'-""'"'=- --""""===""""==== ===""""~~:!rl. .

2.2.1. Anticoagulante
Heparina nefraqionata
}> Este un mucopollzaiilrid heti!re;gen;fui'ii~~ SII!C~ <Ie
uniti~ repetitive divers sulfat*. Se disting:
('doua grupe de molecule cu capacita~ diferite de a se !ega co
antitrombina m;
<-fractiuni cu greutate moIeculari diferiti.
)> AdMt:atea anticoagulanta a heparinei -+ in unita~ int2mCl\iOnaIe (UI).
),> Hepwina are activitzlte anticoagulard atat In ~, cit ti in vRm.
)0 Mecanisme de ac:1iune:
('legare de antitrombina In -+ rezutt:a un complex care inhibi
factoriI U, IX, X, XI, XlI al coagulirii;
.:-attivarea lipoproteinlipazei;
.) inhlbarea hialuronidazelor;
'Hnhibarea complementului seric;
+inhibarea produc1iei de aIdosteron;
(sdderea ~~i antitrombinei In in administrare crond. tI.1

Anticoagulante
Heparina nefraqionata
)00 Fannacocinetk1: fieparina' mj~;;;~r- ....... jKi'.iifJaI.. Ici'" I
...~Udi;i1elj;;ra;;~I~-..,;;,
iiGliiljtfno-e
(se peate adminlstra in sardni), nu trece in Iapte.
).> Jndica~i:
<-curatlv: de electle pentru tromboze venoase profunde, embolli
pulmonare, embailli arteriale, infarct aclt de miocard;
':-profilactlc: postoperator (profllaxla trorrboembolismulul venos
datorat imobilizirilia pat).
). Efecte adverse:
~hel'TlOl"aQU pon supradozare - foarte frecvent;
"'trombocitopenii prjn anticorpi antiheparini (mai frecvent de tip
19G) - foarte frecvent;
.:>efect proagregant: plachel:ar (are drept rezuItat tromboembolli
paradoxale)i
-:-osteoporoza ~ fracturi sporlt:ane;
.:.aIopecie tranzitorie reversibila; rar: ~ alergice, a: rinlta,
coni\.r'lctiviti bron ~ $OC anafiactic. 411

144
Inftuentarea farmacologici a sangelui

Antlcoagulante
Heparina nefraqionata
in tlmpul
~Ii
tnltarnemllui
KtivId).
se urm5r.~~-de1rOi,i:qAasttni

;.. in supradozaree de hepariM ~ antldot este SuIf8tuI de protamlni.


,. ContnIindicatil:
yadminlstrare i.m.;
.:.singeriri active, hemofiIie, trombodtopenie, purpura;
yhipel1:ensUle arteriaIa severa, hipertensiune intrac:raniarIi; I .
~endocardlbe;
vtuberaJlod ac:tivl;
~carcinoame hepatice, Insuficienlfi hepatici;
~leziunl uk:.erat:Ive oastro-intestinale..

F==== __ """"'=-;;;;;;;;o=--==.=;o:;=~'U9~ ..
Anticoagulante
Heparine cu greutate moleculara mica
,. Sunt ob1Inllt2 prin depoIlmertzarea~ 11i.. 4 u- , ~. -
)00Reprezentate de: Enoxaparin5, Da~rina, Nadroparini, RevipariM,
Tmzaparlni, Danaproid, Pamaparina, Certopanna.
,. Mecanism de actiune: inhibi numai factorul X ad:ivat al coagulani.
Efecte fannaaxflnamlce:
-:-efect antifactor Xa;
yefect antitrombinic reclus sau absent
,. Farmac:oc:inetici:
('se administread numai s.c.;
<-timp de aqiune lung (18 ore);
-:Ose elimini renal. : .
}.. Indica~i, contraincfic:atii, efecte adverse: similare cu heparina.
) Avantaje: administnlre: 1-2 on pe zi; rise redus de osteoporozi,
alergenidtat.e mai md. Nu nec:esit1i monitDrizare !in urmirirea
am.
Anticoagulante
, Heparinoizi
;. Sunt poIizaharide ce con~ngrliPart~IfOrifil'n1:....I..... ,.....Ca "",Heparlna,
~.,"""I;"
filnd partQ ectIva din molecull.
}> Con~nute ca substzlnte active in preparatele: Lasonll, Uoton,
HlrucIoid, Hepatrombin, Upoven.
}> Efecte fannacodinamlce:
. efect:uI anticoagulant este mult mal slab falfi de HeparinA, dar
sunt utile in aqiunea de clarificare a serulul;
':'nu influen~zi coagularea.
Indica1ii:
('tratament local in flebite superficiale, trombofIebite, vance,
hemoroizi, hematoame.

145
Influentarea farmacologica a sangelui

'"'"1111'""1111""11111"11111111111
)00Mealnism de ac1lune: inhlbarea ~recliCiia~..1(&I:itiiFCai'e
intervine in regenerarea vitaminei K) ~ are ca rezultat proc:lua!rea de
fCIctori ai coaguJarii inactivi.
~ EfectuI anticoagulart apare d~ 0 perioada de 1ater4i de minim 8-
12 ore, dar efectul terapeutic se ob1ine dupa 36 de ore de tratament
de incircare).
~ in timpul tratamentului se u~ ti~ de protrombiM ti indicii
Cllcula~ din acesta (INR - Indice de protrombini).
)0 Fannac:ocinetici:
~absorbtle digestivi buM;
....circuli legate de prot:einele plasmatice (Warfarina ~ 99%);
->traverseBzi bariera feto-placerari;
~metllbolizare: hepatici;
....elimlnare: renali.
~ Deriva~1 de Indandlona au 0 duratli foarte lunga a efectului (dlteva
saptiminl).
F==;;;;;;;;;;;;--"'" ""_="""'""""==""__
""""_ """'"""""' .......:4~~, .
Antlcoagulante orale
Indica~i, efecte adverse
) Indicatii:
~proteze valvulare;
~'embolii puJmonare c:ronice;
<-embolii din flbrila~a mali aonici;
~'sindroame posttrombotice (tromboze venoase profunde reziduale)
(profilaxia secundari II Ave ~ flbriJa1jeiatriale;
.> imobilizare post.operatxJrie;
~neopIazii.
). Efecte adverse:
'>hemoragli prin supradozare;
~eruplii cutanate;
.:efecte de tip teratQgen (saptimanile (>. U);
e-se adaugi ,I: - Wmrini ~ bronhodilatatle, alopecie;
- Blsdihidroxic.tJmarina ~ leziuni capilare, ~
transaminazelor;
- Fenindioni ~ leziuni ~, renale;
- Anisindiona 7 agr..luJocitozi, proteinurie.
4D

Anticoagulante orale
Contraindica~i, interac~uni medcarnentoase
)10 In supra<lozarea de antlc030ulaiite Oralt ~antld<i este~ K.: ,
)i> Contralndica~i: sarcina, alaptare; hemofilie; hipertensiune arterIala
severa; aecldent cerebral vascular hemonlgic ac\t.
)0 Interactiuni medlcamentoase:
~cresc efec:t1J1anticoagulant:
Fenllbutazona, alte AINS, vitamina E ~ Ie deplaseazi de pe
proteinele plasmatice;
Cimetidina, Ketoconazol, Eritromicina 7 inhibi metllboIizarea;
agregant2Je plachetare 7 sinergism de pot2n1are;
.> scad efectlJl erticoagulant:
CoIestiramina ~ i scade absorb1ia;
barblturlce, carbamazepln~, Rlfam~ 7 inductle enzimatld.

146
Influentarea fannacologicli a sangelui

2.2.2. Antiagregante plachetare


- "" .r."t .. .,...,
..._ ..........
, Efecte f3macodinamlCe: sc:Mi!rea agregabllll:J\ll ~.
)0 Indica~i: preyenirea evenimertelor vasculare la cei cu rise trombotic
crescut (infartt mlocardic, angina pectorali instabili, acddentel
vasculare). I
}> in timpul tnltamentului se urma~te ampul de sangerare. I
).> Substante at efect antiagregant dependent de doD: Acid
acetiltliliciic.
.:. Mec:anism de aqune pentnJ efectlJl artl:iag'egant plachetar:
inhibarea tromboxan-sintetazei (aceasta va inhlba eliberarea de
tromboxan A2);
.:-Efec:tuI antiagregant se manlfesti doar Ie doze mid (80-325
mg/zO, se pierde Ia ~ doze" se men~ne 5-7 zile dupa
ultima doz3.
l====="""",=="""""""",,,,,,,,,,==;;;;;;;;a;=====~42S9 .

Antiagregante plachetare I
BIocantI8 ii ~~1ia1~fiIiIiiOjiia:!
Tidopidine, CIopidogrei. I
':-Mecanism de aq1une: blocsrea receptorilor plachetart pentrul
fibrinogen prin inhibarea legarii de tip AOP-<lependent i
.:-Efecte adYerse T,clopkllne: hemoragli, tulburirf hematologicel
(Ieuoopenie, agranulocit:oza, anemie aplastica), tulburan hepaticel
(~ea transaminazelor ~i fosfatazel alcaline), reac1ii cutanate
hipercolesterolemie, hipertrlgliceridemie.
'.Contraindica1ii: accidente vasculare hemoragice in taza aa.rti.

I .
91 .
~~~----~====-==-~~~~~~~~
Antiagregante plachetare
. I
.
"~''''"~::lt~!Itii''''~~
, Antagoni,ti' ai rece.,.inl,ur 'WUU7UUII -.u:.voiiiflodle1Ol': !

Abdximeb, Epdtlbltkla, 11rollbll", optlftbe".

,I
'Mecanism de aqiune: bIocarea receptorllor plachetart pentru
integrini lite substzln\e proagreglre.
>Efecte adVerse: flIvorizarea hemoragiilor.
:Contralndlca~l: accidente vasculare hemoragice in taza acuti,
trornbodtopenie, inOOrven\ii chirurgicale rece~, insuficienta
hepatic:i.

.
I
01271

147
Influentarea farrnacologici a singelui

Antiagregante plachetare
Dipiridamol
)00 Mecanism de aqiune: inhlbarea aderii'II ~-la lUpra,.
trombogenice, inhibarea activit\~i fostodiesteraze.
). Efecte f.vmacodinamice: in trat:amente de lunge dllllli 5e pare cj se
dezvolti circula1ia colaterali, dar apare riscul de a .fIn" singele din
zona ischemiata.
}> Indic:a~i:
-:'cardiopatii ischemice;
" prevenirea accidentelor trombo-embolice, a atacurilor ischemice
tranzitorii.
Efed2 adverse:
':'de mica importanti: cetelee, 8me~, vasodilata\ie cutanati,
tulburiri dige$1]ve;
0)1a doze marl sau Ia adminlstrarea i.v., scade tenslunea altenall,
cu tahicardle ~iagravarea isdlemlei (este folosit in scop diagnostic
pel1t!U ~al~area Ischemlel mlocardlce). 4.
Antiagregante plachetare
). AntIIgonl,tI .1 rec:ePtO'riior
SHYz:'Rltaft-.-.na, . ..
) Derlva~1 de prostaglandine (deriva~ PGI2 ~ Epoprostenol, deriva1i
PGE1 ~ Aiprostadil).
SUblblnte c:u efeet antiagrevallt ca erect secundar:
R.rbipt ofen, SUlftnplruona, FenilbutlZon., Acid ftufenantlc.
':-Mecanism de a~une ~ bIocarea cidooxigenazel.

2.2.3. Fibrinolitice
). Oasificare: - enzhii'lProteot~fI- _..iI!'-~"_:oa:w!
IH1tlI hemolytlt:us: Streptokinaza
- enzimi umana .intetiuti in rinidli: Uroklnazaj
- actIvetort Haulart al pla.mlnogenulul: Alteplaza,
Reteplaza, Tenectep!aza;
- complex Jtreptokiuzic: Ktivetor .. plasmlnote-
nulul: Anlstreplase.
;;. Mecanism de aqiune: act:ivatori ai plasminogenului.
~Streptokinaza: tonneaza un complex cu proadivatorul
plasmlnogenulul ~ determina conversia plasminogenului in
plasmina actMj
....Urokinaza ~ del:ermina b"ansformarea plasminogenului in
plasmina actMj
-:AIt2p1aza, Reteplaza, Tenecteplaza: activeaza pIasmi'logenullegat
de fibrins;
~Anistreplase: formeazi un complex activatDr aI plasminogenulul'Qj

148
Inftuentarea fannacologici a sangelui

Rbrinolitice
Indica~i, efecte adverse, contraindica~i
;. Indic:a1ii (ef1cient2 in primeIe 6 ore de 1a1W,aY iroribdaI). ~
,:.infarct miocardic acut:;
.:tromboemboIii pulmonare multiple;
'.. boala vasculari periferd (intraart8ia1), sincIromul venei c:ave
superioare (i.v.).
). Efecte adverse:
(hemoragil;
,.. r-eaqii alergice, fetri;
.:-mobi1lzarea fragmentelor de trombus IIZat; I .
-0-aritmti de reperfuzie;
~Strepb)k,inaza ~ are ""Plopcorri!-ietiti~
ant:igenice.
)0 Contraindica~i: alergii in antececlente.
;0. in supradozare de flbrinolttice se administreazi Acid epsIlon-
l=8...m,_i_nOClll=p_-roic=
.......... ..... """" .............
===. _.====",,4~11 ........................................

3. Substituentll de plasm~
Oasificare
, SUbdituentJ Iftkro~(sOl~ttitiiM!f~ - , ..,....
':'c!oruri de sodlu 0,9% (ser fiziologic);
:.soIu1ii Ringer (con1In doruri de sodiu + dorura de potasiu +
c!oruri de calciu t Iactat de sodlu);
,. SUbstituenti ~ri (soIu~i coIoidale):
':'poIimerl II g1ucozel: Dextran 40 sau 70 (greutatea moIecular~
4I000O I 70000 cIaItonI);
.;. poIimeri peptidic:i pe bazi de gelatini (Gelofusine);
':'oomp!ex de molecule de amllopectina hldroxllati:
Hidroxletilamidon.

ml .
~~~~~~----~-===~~~==-=~~
Substituenpi de plasma
Efecte farmacodinamice
)0> Efec.te farmacOdlnamlce': ""-T ~_~lIIIIitIiil::foj:~_

':-Substltuen~ miaomo1eculari:
aslguri preslunea osmotici;
refac voiemia pentru un Interval scurt de timp, deoarece
pirisesc repede patul vascular;
,:. Substltuen~ macromoIeculari:
asigut'i preslunea onc0tic:5 ~I coloid-osmotici;
se eIImln~ din organism in mal mult de 24 ore (pa~al se
deoradeau, partial se ellml~ urinar) ~ rehc masa circUlantj
,I TA pentru un inteMrllung de tlmp;
Dextran 40:
-aqiune antitrombotk:a prin Inhibarea ~egn trombocitare;
- impiedic3 agregarea hematiilor.

149
Influentarea farmacologici a singelui

SubstJtuenpi de plas~
IlIflltl'''''''''fI''''I'I''''''ttll''''I

,"la~!,Jeelealese, coob!J!cap,
". Indic:a~l: refacerea volemien:1uPi 1)ierderi-ex.;oeab: prtn dlaree,
vil"litOO, hemoragii, arsuri etc.
~ Efecte adverse:
.) SUbstltlJen~ miaomoleculari:
Oorura de sodiu: hi~ hiperdoremie;
-Ia supradozare: gr~, vMsab.Jri, cehIee. fetri, aampe
Ilbdomlnale, tahlcardie, edeme per1ferice fI pulmonare,
cOIlvulsii,stop respirator.
';'Substltuen~ macromolecuillri 7 supraincircarea drcula~.
Dextran 70: reactll Imunologioe de tip I, cre,terea tlmpulul de
singe rare, Interfere cu dozarea glicemiei, proteinelor totale
btl irubinei.
,I
Gelofusine, Hidroxietilamidon: rare (eruptil c:utanate).
,. Contraindlca~I: hipertensiune arteriali, edeme. 1,. .
--------------------------------=

150
Inftuentarea farmacologidi a afed,iunllor
aparatulul dlgestiv
'-'gentl adivi rar..coIotic i..ctica~in ii;t:'~lboIii petltic:e
2. AntitPMtlc:e IIIdiaIte .. tnbntelltul afectlunllor gattro-
intestinale
3. Prokinetic:e
4. Antiemetice
5. l..autiYejputptive ! .
S. AntidHII-eic:e
7. SUIlllltuen1i al eazinaelor digeltive
.. CoIeretic:e ,icoIagoge
t. Inft .. ~ farnaacologial a Iitiazei biliare
10. Upotrope" .......... 1Dare, amonioftDtoare
11. Agent) adIi fIInnacoiogic inclicati in tnbmeatul
afKtiuntior infIam8toriiaonice i~nal.
1. Agentl activl farmacologlc indica~ in tratamentul bolil
peptice
1.L Antiacide'. ,_~ ....\lIfj"a~~~:;.
Z~,::=:S'::5i-==-'-"'_
}> L2. InhlbitDlire ale teeretiel aelde gastrice:
<-1.2.1. bIocant.e ale receptorilor histaminergid ~ (anbllistaminice1
de tip anti-~ (inhlbitoare ale recept.orior ~): Cimeticina,
Ranltkiina, Fanotkfina, Nlzatidina;
':-1.2.2. inhibitnare de pompa de protoni (mhibitnare ale H/K-ATP-
azei):
de genen\ia 1: Omeprazol, Lansoprazol, PantoprazoI;
de genenltia II n-a: R.abeprazol, Esomeprazol;
~ 1.2.3. bIoc:ante ale receptx)rilor muscarinici (antimuscarinlce)
i~ at arUpastice: Pirenzepina, Telenzepine, Propanll!lina; ; .
(> 1.2.... inhibitOO de anhidraza c:arbonIca: Acetazolamida;
0) 1.2.5. analogi Iisomat:Dst2ItJnului:Octreotid;
<Ct1.2.6. antaooniti de c:oIedsWkinina: Proglumid.

Oasificare (continuare)
,. 1.3. atoprotecbNlre .~ inuCOiiSei iaStii---=:--~ n_ t .. .. .. .. .. ..

0) 1.3.1. Compufl cololdall de bismut: bismut dicitrat tripotasic,


bismut 5ubcarbonic, bismut subnitric, salidlat de bismut;
':'1.3.2. Sucralfat;
<-1.3.3. Carbenoxolona;
'.'1.3.4. Deriva~ de prostaolandina El: M~prostol.
~L.. MedIcaIMllte cu efect entJHlJlitIctN pyIMI:
amlnopenlcillne (AmpldNna, Amoxicillna); macrolide (Eritromidna,
Oaritromicila, Azltromicina); Ciprofloxacin i TetrcJddina;
Metronidazol; compufi coIoidali de bismut.

AIocIeri foIotIte in tnbmentul bolii peptice ......... cu H.


/I1ItHf. Amoxic:ilina (Ampicilina) I CIari!romidna (Azitromldna,
EritTomicina) + Metronidazol + inhibitor de pompa de protoni
(OIMprazoI) I MisoprostXll.
Influen~rea farmacologica a afeqiunilor aparatului digestiv

1.1. Antiacide

':'Carbonat de calclu;
u.
Oxid de magneziu, Hidroxid de magneziu, carbonat de magneziu,
Trisilicatde magneziu;
'!'HidroXid de aluminiu, Fosfat de aluminiu.
)0>Antiacide alcalinizante: Bicarbonat de socfiu.
}o Asodert c:u antiadele:

':'HidroXid de magneziu + Hidroxid de aluminiu (MaaIoX);


~OxId de magnezlu + antI$pastice + cirbune adsorbant
(Gastrisan);
:-carbonat de magneziu + carbonat de caldu + Trisilicat de
magneziu (Dicarbocalm);
':'Hidroxid de magneziu + Hidroxld de a1umlniu + Acid alginic
J!3~L . _ __ _ ~

Antiacide I
)- Mec:anism 'de - &!iJ"~!'i"'~nea1l~~"li_fej-1
alcalinizarea pH-ului gastric.
)- Efecte fannacodinamice:
.:. neutralizarea I alcalinizarea sucului gastric;
';'lnactivarea pepslneJ.
J>. Indica~i:
(. boala peptici, reflux gastroesofagian, esofagite;
.:. alte indica\ii:
bicarbonat de sodiu ~ intl1lvenos in addozi metaboiici, per os
pentru alcalinlzarea U'inii;
carbonat de ca1ciu ~ suplimentarea cu caldu, tratamentul
hiperfosfatemiei din insuficienta renala aonic8;
compu~ cu magneziu ~ laxativ, suplimentare cu rnagneziu.
comMi cu aluminiu ~ trabsmentul hiperi0sf2temiei din.
insuficienta rena Ii cronieS, adjuvant pentru unele vaccinuri. 09

Antiadde - efecte adverse


)0 Blcarbonat de sodlli: - -~~~. :';;-:::::'''~~**::QII'''_ri ..
'!oalcaloza metabolica,
.:-efect rebound acid,
.:-in tubul digestiv ~ hipa-osmolaritate cu crampe abdominale,
f1atulenta ;
Carbonat de calciu: I .
(constipatie, flatulenta,
:-efect rebound acid,
....hipercalcemie, hipofosfatemie, sinclrom '"Iapt;e - alcaline";
). ComlXJli cu magneziu:
'!-diaree, I
(ohipermagneziemie la cei cu insuficienti renaIi;
,.. ComMi cu aluminiu:
('constipatie,
':-hlpercak:emil, hlpofosfatemll.

152
Influen\area farmacologica a afeqiunilor aparatului digestiv

Antiadde - contraindicapi, interaqiuni


, Conb'aindic:a1ii: .. _~~.
':'Insuftclenli renall;
(. Tnplus II:
bicarbonat de sodiu: HTA, insuficienli cardac:3;
carbonat de caldu: hipercalc:ernii, hipofosfatemii,
h~, hemoragii digestive superioare recertJe;
compufi cu maonez;u: afectiurI neuromUSCutare,1
~;
compufi cu aluminiu: hipercalcemii, hipofo$fatemii.
)0 Int.erac1iuni medicamentoase:
'!Scad Ib60rtltIa gastro-Inb!stjnal~ a: Digoxin, t:etracicline,
chinolone, Ketoconazol, Itraconazol, oomM cu fIer, Add
ursocleoxlcclic_
F;;;;i<-o;.;:Sucra~""htu~1 nu....,.;este_~ctiv
~ ~in m""ed~i!l""1
=acid"'"~""'. =====.:.:._44::fl .
1.2. Inhlbitoare ale secretJei acide gastrice
1.2.1. 8Iocant:e ale receptorilor histaminergici H2
ametidil~,.Ran~r;t.a.jamotidloA,_Nizatidina ...
);>Mecanlsm de ~une: . ~C'tt,--- ~
.:- Ant:aoonii competitM al reoeptorilor histaminergid ~.
~Mecanism de aqiune aditional Ia Nizatidini: inhibarea
acetiIc:oIi~.
)- Efecte hlrmacodinamice: inhibarea secretiei gastrice bazale de He.
) Indic:a1il:
:boall peptjci (inclusiv c:ea indusi de AlNS);
('sindrom Zollinger Ellison;
<reftux gasITc>1sofaoian, dispepsia neuJceroasa;
'.. prevenirea gastrblor induse de stres;
<-c:ondiIii de hipersecrelie (mastodtoze sistemice, leucemie
bazofici).
, ContnIindica1ii: Insuficienli renalli fI hepatid severa, psIhoze
endogene.

BIocante ale receptorilor histaminergici H2


Qmetidina, Ranitidina, Famotidina, f:lizatidina (continuare)
);> Efecte adverse: ~: '''t':: ~! : ['Ii <to

(. Ometldina:
efect:e asupra SNC: stAn c:onfuzlonaie, haluclnatii, deiir, agltatie,
efecte de tip endocrln: ginecomast:ie, gafadxxee, 5Ciderea
spennat:ogenezel, sdderea llbidoului,
efect2 hematXllogice: granulocitopenie, anemie aplastic3,
efecte fa nlvel hepatic: cre~ transamlnazelor, Icter
coIestatic, hepatite 1C\t.e;
.:.Ranltldlna: ~ea transamlnazeior, Ic:tl!r c:olestatlc, hepatIte
acute;
<-Famotidina: cefalee, crqterea tranzitorie a tnlnsaminazelor;
':'NIzatidlna: c:efalee, efect: proldnet:lc, aeerea tranzitorie a
transaminazelor, reducerea ~en~ ~ fortei de c:ontractie a
corduIui. 44l

153
Influent;lrea farmacologici a afeqiunilor aparatului digestiv

Blocante ale receptorilor hlstaminergici H,


Cimetidina, Ranitidina, Famotidina, Nizatidina (continuare)
);0 l~unl medlcamenmase: . --.~-- i ..
<>reduc absorblla KeOOconazol,
<Inactivea~ Suaatfatul,
('inhlbi clearance-ul n!nsl aI medicamentl!lor bazice secretab! de
tubii renali (Procainamida),
{oCimetidina este inhibitor al metaboIizarii rnedicamenb!Ior
betablocarte,
DIazepam, Clordiazepoxid, AlprazoIam,
FenilX>in,
Chlnidina,
Teofllina,
antldepresive triddlce ,i heterociclice,
Warfarina.
1===='-' .,~ ="'"""'~.--===""-==== ====ffl:ll!, .
1.2.2. Inhlbitoare de pom~ de protoni
Omeprazol, Lansoprazol, Pantoprazol, Rabeprazol,
, .,. -J' Esomeprazot._~f' ........ ~ .=
)1- SUnt promedicamente. '. , - ..__
). Mecanism de a~une: inhibarea HiOjK+-AlP-azei.
);> Efec:te farmacodinamice: inhibarea secretiei gast:ric@ bazale de HO.
~ Indica1il:
e- boala peptici (indusiv tea indusa de
nesteroidiene) i
~sindrom Zollinger Ellison;
'>reflux g:astro-esofagian;
t}dispepsia neulceroasi;
':'prevenirea gastrltelor Induse de sties;
<-condi1ii de hipersecretie (oastrinoame);
.:.in sc:hemeIe de eradicare a infec(iei cu H. pylori.

Inhibiloare de pompa de protoni


Omeprazol, Lansoprazol, Pantoprazol, Rabeprazol,
EsomePr~Ql(cootinUCIJe}_ ._.~ ....
) Avant:ajele celor de oenera~a an-a(RabeJriZoI,~ -
:debut mal rapid al efectulul farmacodinamic;
....doze mal mlcl pentru suprimarea maximA a acldlti~i;
'>Inhlbl complet acldltatea pentnJ 24 de ore.
) Efecte adverse:
{ohipoclorhidrie cu favorizarea unor infectii enterice (~,
Shi9i!1~);
...gastrte atrofice;
':meblpIazie Intestinata;
.. hipergasbinemie;
<:. rare: diaree/constipa\ie, cefaIee, meteorism abdominal, rise de
inducere a tumorilor carcinoide gastrice.
) Contralndica~l: $arciM, alAptare.
...
154
Influentarea farmacologica a afeqiunilor aparatului digestiv

1.2.4. Inhibltori de anhidraz~ carbond


Acetazolamida
.... ,., '"! .~ w ..,,*_ o.

j> Meanism de ac(iune: inhibarea arthldTazei Qlfbonlce:


);0 Efecte fannacodinamice: inhibarea secre~el adele gastrice bazale.
Indlca1H:
':'OO8Ia pepticl, reflux gastro-esofaglan;
.:.alte indica!ii: g1aucom, ca diuretic, alcalinjzarea urinii, antiepileptic,
riu acut de altit1Jdjne, aicaloze metabolice cronice ~i
posthipercapnee. I
). E.fecte adverse: :
-:.hipokaliemie, parestezll, illddom hlperdorem~, hipergllcemle,!
hiperuricemie, bicarbonatu1e, hipercalciurie, fosfaturie, Iit:iazi
renali, reaqii alergice de tip I, somnolenti.
Contrajndica~l: Insuflcien" renal8 ,I hepatica severa,
sarcina.

l======="""'''''''''''''''''= '"'''''''''''"'======'''"_~~7 .
1.2.5. Analogi de slntez~ at somatostatinului
Octreotid
)'> Mecanism '<i aar~~'hl1iI'jFj~'-Si!IeiC~;ii)erara~_~Ii;'STl'I;
insulini, gIucagOO, VIP, TSH.
)0 E.fecte farmacodinamice: inhibarea sec:retiei totale gastrice, inhibarea!
eliberinl de 5TH, insulina, glucagon, VIP, TSH. !
W~
'.tumori carcinoide Ii alte tumori ~
I
pancreatice cum ar fi gastrinoame, vipoamei
-:.acromegalie;
.:. varice esofagiene II pacien~ cu cirozi i
(diaree asoclati cu HIV sau sindrom D'NHA (diaree apoasa +
hipokaliemie + aclorhidrie) din diabetul zaharat
Efecte adverse:
,.. anorexie, oreaji, virsSturi, crampe abdominale, flatulenta,
steatoree;
~modificarea tranzitorie a testelor de tolercmta la olucoza,j
hiperglicemiei hipotiroidi5m; litiazi biliara. ...1
1.3. Otoprotectoare ale mucoasei gastrice
1.3.1. Compu.~coloidali de bismut .
" Se utilizeazi: btSmj~tdk:itiat~ ~ , BISmut
subnibic, salicilat de blsmut.
)0> Mecanism de aqiune: le<Jare selectiva
secre\iei de mucus, prostaglandlne
}> Efecte farmacodinamlce:
,i
Ia tesutul ulcerat, stimularea
bicarbonat.
efeGt citoprotector, efed: anti- He1k:obact.
pylori.
Indica~i: boala peptici Ii gastrite hiperacide cu H. pylori.
,. Efecb! adverse: $Caune inchise la culoare, rise crescut pentru
enahlopatia portali ..
) ContnIindicatii: insuficienta hepat:id ,i renaJa severa.

~--------------------------------------~
~I.


155
Influentarea farmacologica a afeqiunllor aparatulul digestiv

uz malfilt 11111111111111111111111111111111111111111

; Este Are de sua-oza ~ cu htdraxid ~ suffatat,


este promedicament.
;. Mecanism de aqiune: legarea seIectM Ia tesutul ulcerat se reaJlze.au
doar in mediu acid (cree.aza 0 peI~ protectoare), stimularea
secrejiei de mucus, prostaglandine !i bicarbonat, inhiba ac1iunea
pepsinei, ~rbe sarurile biliare.
;. Efecte farmacodinamice: efect c:itx:lprotEdot.
Indica1ii: boala peptici, prevenirea uk:enl\iilor induse de stres I AINS.
). erec:te adverse: constipa\ie.
Contraindica~i: insuflcien1i renali severa.
,. Este necesar un Interval de 2 ore intre administrarea sucralfatulul fI a
antiacldelor, antihistamlnicelor de tip anti-H" digitalice,
anticoagu1anl:e orale, KEtoconazol, fIuorochinolone, tetraclcline.

==-== ...
F--- ....... "..=' """""'""'=-=== .............
=.......
"""".....;:11O=4 ....

1.3.4. Carbenoxolona

,. Este derivat slntet:lc"~l addu(U7glldrizirilc. -~ -


Mecanism de aq;une: Cl"e9te produqia, secretia fI vi5cozitatea
mucusului Intestinal.
)00 Efecte farmacodinamlce: efect c:itoprotector .
)0 lndicalii: reflux gastroesofagian, boaIa peptici.
;. Efecte adverse: efecte de tip hipefaldosteronism (retl!n1ie de Ilchlde
care au drept rezulblt a-~ tensionale, hipokaliemie).
Ccntraindica1ii:
....absoh.e: hlpokallemie, sarcini, virstnici, oopl;
:reIatIve: afeqlunl cardio-vasculare (HTA, IC), in5UfiOen1i hepatid,
insufldenti renali.
};> Nu se asociazA cu digoxin (crette riscuI de kipokaliemie in lIpsa
monitxMiziril) AU cu Spironolac:tnni (se antagonizea2i efecteIe).
451

1.3.5. Misoprostol
Este derlvat de prostaglan"dlna E1. -"==J:>'._""-=-.. ......
Mecanism de ac~une: agonist al receptorilor PGE1, stimuleaza
secretia de mucus ,I
bicarbonat.
;. Efecte farmacodlnllmlce: efect cItoprot:ed:or, Inhlbarea secretiel aclde
gastrioe.
),. Indica1il: prevenlrea ulcera1iilor gastrice induse de AlNS.
;. Efed:e adverse: dlaree, crampe abdominale, grea~, virskurl,
stimularea contnlqllor uterine.
;. Contnlindlca1il: sarcinA.

156
Influentarea fannacologici a afeqiunilor aparatului digestiv

2. AntiSpastice indicate in tratamentul afec~unilor gastro-


intestinale - Claslficare
). 2.1. AntilMSalrinice: '!' .. ~'; ... ::';,;.;
..roo::;-:;....;.=- ... _ .... _
-:.Alcaloizi naturali: Atropina, Scopolamina;
-:-Deriva~ de slnteza sau semisintela:
Amine cuab!mare:
- antisp!stice ,I antiemetice: Butilscopolamina; !
~
- antispastice: ~panteljna, Metanb!lina, MetscopoIamlna,1
Oidinium, lsopropamida, Mepenzolat. GliQopiroIat,!
Oxifenonium, Tridihexetil; I
Amine ~are: j
- antispastice: Oxifencidimin; I
-antispastic:e ~ in colon ImbH: Dicidomin!
(Oicidoverine); I
combina~i: Scobutil compus<+) (Butilscopolamina +
NonIminofenazona).
). 2.2. Dtlriv.1i
izoch'noleinlcl din opiu (inhibitori ai 50
PD-5): Papaverine.
fosfodiesterazei
, 2.3. Antimusc:arintc:e ,I bIoaInte ale caulelor de caldu:
DrobIverine, Mebeverine, A1verine, Rociverine.
l========"""'=' =""""' =====-
=0 ===~~ .
3. Proklnetice
, Oasfficare:'''- ~t'~.!t'i ~wza.;;:amzw0774!!'$i '-~'_.l!:'"
':'3.1. PIl'llsimpaticomlmetice: I
CII ~lIne direc:ti: Betanecol; I
indirec:bl: Neostigmina,
cu

.:.3.2.
Ktiune
Distlgmlna;
Paraslmpaticomimetice ,I antidopami nerg ice: ,
Piridostigmina,!
I
MetocIopramid;
~3.3. Anticlopaminervice periferice: Domperidon;
.!O 3.4. Pal'lllimpaticomimetice fl IgoniJti .1 receptorilor
5HT.: Cisaprid, Nordsaprid, Renzaprld, Mosaprid;
('3.5. Agoni,ti partiali Ii receptorilor SHT.: Tegaserocl;
':'3.6. Afttagonl,ti a'
receptortlor 5HT,: AIosetron, Cilansetron;
~3.7. Macrolide: Erttromicina, Claritromicina, Azitromicina. I

). Contraindica~i: in prezenj'a obstruqiei mecanice a tractului gastro-I


intestinal. 1511
: .
3.2. Parasimpaticomlmetice ~iantidopaminergice ..
!I

Metoclopramid .........................................
,
Mecanisme ~ 3Ctiu~:' ' .,,~~~1'i.1~1:;"'_~I"'!._!!l!!!'!!llE~~..,.~--~
._ . 1

(oelibereaza acetilcolina la nivelul sistemului nervos enreric,

,i
'..antagonist: competitiv al receptorilor dopaminergici cenmsli ~i
periferici 01 0,.
, Efecte fannacodinamice:
-:'stimutema peristaltismul eso-gasb"o-irtestinlll, accelereaza
evacuarea gastrica, relaxeazi sfincterul pilone " eree txlnusul
cardiei;
.:.efecte antiemetice.
Farmacocinetica: traver&eaza barielCl hemato-eneefalica. I
). Indica1ii: I
-:-prokinetk (hipomotilitate gastro-intestinata, gastropareze din!
diabebJI zaharat, reflux gastro-esofagian, spasm piloric); !
.:antiemetic (11t\Cl(a/Varsaturi de etioIogli variate)i II
.. migrena (ca antiemetic);
:sughit ~i
157
Influenprea farmacologici a afeqiunilor aparatului digestiv

3.2. Parasimpaticomimetice ~i antidopaminergice


Metoclopramid
)0 Efecte adverse: =~IiI:DC=-=~,,~
':'dlaree, crampe abdomlnale;
('dlstonll neurovegetative (simptDme extrapIramldale);
->pseudopar1dnsonism (diski'lezii tarcive),
':'Oinecomastie, galact.oree, tulburMi ale dcIuIui menstrual (dat0rit31
1
stimularii secretiei de prolactma).
)0 Nu se asoaaza cu: I
.:. medlcarnent:l! care determini efec:te de tip extrapiramidal
(neuroleptlce fenotiazinioe) ;
-:'antimuscarinlce (acestea antaoon~ efect2Ie Metodopramld).

3.3. Antidopaminergice periferice


Domperidon
)0 Mecanism de a~Une:17nt:agOnist~~~aopa,ntiiergid
periferici Cz.
)- Efecte fannacodinamice:
.> stimuleaza peristaltismul eso-gastro-intestinaJ, reiaxeaza pilorul fi
a~ txlnusul cardiei;
~etecte artiemetice.
). Farmacoc:inetici: nu tnlverseaza bariera hematoenc:efalici.
)- Indic:a\i:
~ prokinetic (hlpomotilltate gastro-irtestinali, reflux gastro-
esofagian) ;
~antiemetic pe t:ennen sctrt (oreatalviirsaturi de etiologfl variate).
)0 Efecte adverse:
('dlaree, aampe abdominale;
~intensitate redusa: hiperproladinemie, distonii neurovegebrtive.
457

3.4. Parasimpaticomimetice ~ aoon~ti ai receptorilor 5HT4


Cisaprid,. Norcisaprid, Renzaprid, Mosaprid
Mecanisme de ac~u~e:t"~;-.,-;;f c " """,:: -_ - ..

('elibereaza acetilcollna Ia nivelul sistzmului nervos ~;


.:.agonlfU al receptorllor SHTl'
;. Efecte farmacodinamlce: stimuleazi peristaltismul eso-gastro-
Intestinal, reJaxeazi sflnc:terul piloric " ~ tDnusul cardiel.
Indica~i: proldnetlc (hipomotilltate gastro-intestinali, reflux gastro
esohIgian, gastropareze din diabetul zaharat).
;,. Efecte adverse:
~diaree, aampe abdominale;
.:-cefalee;
(QT prelungit pe ECG, aritmii severe (aritmii ventriculare, torsada
vartUnlor).
Interac:tiuni medicamentoase.: Cisaprid nu se asoc:iaza cu sue de
grapefruit AU cu medicamente care inhiba enzima metaboIizatoare a
citoc:romuIui P450.

158
Influen~rea farmacologici a areqiunilor aparatului digestiv

Alte substan\e active farmacologic cu efecte prokinetice


,. 3.5. Agonl4ti part1811 .rrea;;icli11~Te;.1iiiir:-
':'Indlcatll: colon irttabll.
,. 3.6. AnQgonitti .ireaeptDrilor 5HT,: AIosetron, Cilansetron.
-:. incflCa\ii: colon irftabil.
)' 3.7. Macrolide: Eritromicina, Claritromicina, Azftromicina
'!'Mecanism de actiune pentru efectul prokinetic: agon~ ail
receptorilor pentru motillna. !

4. Antiemetice
Oasificare
,. 4.L Antihlstamfn~"'detiPiitl'"~:-~""
-:Cu nudeu fenotiazinic: Prometazina, Prodorperazina,l
Tteblperazina; 1

':'Et2Inoiamine: Difenhidramina, Doxilamina, Cal'binoxamina; I


~Piperazine: Hidroxizin, Cidain. i,1

). 4.2. Neuroleptice cu strueturl renotiazlnld: CIorpromazina.


)0 4.3. Anticolinergice:
Scopolamina, Butilscopolamina, Atropina.
)0 4.4. Colinomimetice ,iantidopaminergice: Metodopramid.
,. 4.5. Antidopamlnerglc.e perfferlce: Domperidon.
,4.6. Antqonil}ti ai r~rilor 5-HT,: Ondanse.troo,
Granisetron, DoIansetron, Troplsetron, Cllansetron.
j> 4.7. Antllgoni,ti .1 receptorilor pentru neurokininl NK-1:
Aprepitant, Fosaprepitant

4. Antiemetice
Oasificare (continuare)
4.8. corticostBolzi: Dexarii'i6~~p~- ........................... : .
4.9. Derivali de "'arfj,.III'. Dronablnol, Nabllone.
4.10. Anxiolitice-sedatiye-hipnotic:e
benzodiazepine.
din ,N"
)0 4.1L Antlemetlce cu aqlune perlferld:
:Anesteziceie locale admlntstrate pe cale orala: Procaina
ciorhidrici, Benzocaina;
':'Sifon, ceal din droguri vegetale (menti, melisse, mLJ4elel, anison).

I :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
1611

159
Influentarea farmacologici a afeqiunilor aparatului digestiv

Antagoni~ti ai receptorilor 5-tfT3


Ondansetron, Granisetron, Dolansetron, Tropisetron,
:; Mecanism de aCliunf:'antag~~~~1lOF~.:t~... "'-
~ EfI!Cte farmacodinamlee: antiemetic, antidepresiv.
, Indica~i:
.:. antiemetic de eIecIie pentru varsatunle induse de t:erapia
antineoplazica (citostatice, radioterapie);
.:. prevenirea ~ lTat:ament:ut vars2bJrilor postoper.rtDrii.
I}> EfI!Cte adverse:
':'cefatee, r~!ii faciala, astenie;
':'constipatie/diaree, aampe abdomina!e, eretteri ale
transaminazelor;
':'injectare rapicia intravenos: tulburiri de vedere tranzitorii, aritmii.
~ Contraindica~i: sarcina.
, Este nece5ari reducerea dozei 121pacien~ cu insuficien\3 hepatica
sau renala.
~~~====~==========~~~~~
~2J .
Alte antiemetice
jIo AntagOni4tf ai tecePiDiiteJr.., paRmi u_u,iiIiilnif''"''f4K''l:-
Aprepitant, Fosaprepitant
-:'Mecanism de a~une: antagonifti 211 receptorllor pentru
neurokinina NK-l;
.:.Indica~i: antiemetice pentJ\l varsabJrile induse de citostatice .
.:Efecte adverse: cefalee, eonstipa~e/diaree, crampe abdominale,
cr~eri ale transaminazeior. I
') Cortlcosterolzl: Dexllmetalona, Metilprednisolon
':'Mecanism de actiune: nu se cunoatt;e mecanismul prin care se
exercit:a efectul antiemetic .
.:.Indica~i: IIntiemetlce pentJ\l virsiturile induse de citostatice
(alternativi).

463

)lo
Alte an~emetice
Derivatl de MJ,fI}lNIM! DronablnOl; Natl4fOnel~':'.~ .
,_I
':'Mecanism de actlune: agon~ ai receptorilor canabinolZi.
.:Efect.e farmacodinamice: antiemetic .
} Indica~l: antlemetice pentru vWturile induse de citostatice
(altemativa) .
(- Efect:e adverse: somnolen\i, ameteli, stare confuziv5, manlfe:sl:ari
psihotice, euforie I dlsforie; hipotensiune posbJrala, tahicardie.
:Contraindica~i: insufieien\i hepatici avansatii .
., AnxIolItke-sedatiYe-hlpnotice din orap. benzodiuepine:
:Efectul antiemetic slab este atribuit efectului anxiolitic, sedatlV.

160
Influen\area farmacologicli a afeqiunilor aparatului digestiv

5. Laxative/purgative
Clasificare
), S.L purgatiVe fni{nt: laUstim .... *lp .... ;g=atIii1Ii
i:DIfbc.t):
(tulei de ricin (p.o.);
.:. purgatiVe' antrachinonic:e:
extTacte din surse vegetale (senna, frangula, rhubarba, aloe,.
~n eIX:), Acid aimnic, FenoIftaleina(p.o.); !
Bisacodil'(p.o./intrarectal). !

5.2. Purgative de volum:


(tColoizi hidrofili fi fibre oedigerabile: "'''nne' 'Ii

CoIojzi hidrofili: agar (geloza), extracte din algeIe ,,_


~idium, extrad: de Chondrus, metilcelulozi,1

.--'- .._, ...,,"" ..


carboximeticelulozi.
(""''''' '").
..... u .. u ....... ~ -:1
Laxative/purgative
Oasificare (continuare)
~'" lOt1:'l>' .~ ~!& ....... '"" _..i
<!.Purgative osmotice I
sarurl: KKlroxld' de magneziu, Citrat de magneziu, SUifat del
magneziu, ~~ de sodiu, Fosfat de sodiu, Tartrat dublu del
sodiu fl potasiu, i

L..actulori (dizaharid sintetic);


Mac:rogoIi (arnestec de poIimen, de ex, Foriax).
)0 5.3. Purgative de prograie (Iubrefiante):
H)ocusat (p.o.{mtrarectal);
->ulei de palllfini, ulei de mi5line, ulei de fIoarewoarelui (p.o.);
~glicerinii (intrarectal).

l---...........
-- ===-o;-=~--=
.......... =~~I
::::::::::::::::::::::
............
Laxative/purgative
)0 in fu~ de ~,~~~i'a' ~LC ~ , ._

laxativ ~ se eilmina un scaun format, de consistenta normala.


d~ -7 scaunele sunt apoase, frecvente , insotite de coIlei.
)0 Indica~i:
~toxiinfectii alirnentare, intoxica~i cu substante administnlte per os;
':'a~uni in care conslsten1a scaunului trebuie sa fie moale (ex:
hernoroizI) sau af~uni in care trebule evitat efortlJl de defecare
(ex: Ie, hernia inghinala et1:.)i
.~<XlOStipa~ habltuala (eu prudenta, pertru a nu aea ~uin\ii);
~ca terapie adjlMlnta (unele cazuri ale tratamenrutui antihelmintic).,
Contraindica1iile purgativelor: I
(tinsuficien1i hepatica, renali;
':'durerile abdominale nediagnosticate, apendidta acuta;
:'st.arile de deshktatare; i ..
:- iminenta de avort, perloada de al~ptare.
)0 Prudenta Ia eopii. pertnJ a evIta riscul deshidratirii raJllde. 1671

161
Influentarea farmacologica a afectiunilor aparatului digestiv

I
)- Clasificare:
6. Antidiareice
_._
.)6.1. DeriYllP de sintezi ai opioizilor, agonifti C\I aflnitatl!
slabi ee recept.ortl oploizi IJ:
Loperamid;
Difenoxilat;
Difenoxin (metabolit at OifenolOlat)
.)6.2. in axperinaent dinic: ~ ai receptorilor Cz presinaptid
centrali (Oonidina).
).> Indic:a~1: diaree acuti nespedflc1, diareea din boUle Innimatortl
crenlce ale I~nulul.
). ContnIindlca~l: oolite ulcerative (se peate induce megacolon toxic),
infec1i1cu Shigell., SiJlmoneH..

F-= == """"'-_mo========= =.......::-~, .


7. Substituenti ai enzimelor digestive (ai amUazel, tripsinei,
lipazei)
)0 Claslficare:
:'Enzim. pancreatice (tripsiOCl, Iipaza, amilaza): Oigestin,
Mexaze, Mexaform, Triferment, Kreon.
'Ulocieri intre enzimele pancreatice ,I alte submlnte utile
in digeltle:
Asodere cu blta: Panzcebil, Festal, 0igest31 fort2.
Asodere cu add dehidnxolic: Zymogen.
).> Indica1ii:
.:.insufiden1i secretorie II panaeasuluJ exoa1n (pana'eItIte c:ronloe,
fibroza chistlcl a pancreasului, dispepsli de ferrnerQ~ I
putrehIctie) i
.:-excese alimentare C\I bJlburiri dispeptice
)0 Asocierile intre enzimele pancreatice fi bili sunt contraindic::atle in
litiaza bUiari.

8. Coleretice ~ colagoge
}>
,
TermlnolOOIe: ". . _...................
- .. - --~' .""'""~.'II!::~~-.....,.j
(coleretice .. int:ensifica procesul de fonnare a bilei;
:.c;olag_oge (colecistokinetice) =
stimuleazi procesul de evacuare a
bile! (stimuleaza motilitateCI veziculei biHare);
(colespasmolltlce = relaxeaza sfincterul Oddl.
, Claslf'lCare:
-:'CoIeretice:
de origlne animali: saruri ~
acizI bUlari;
de origine veoetali: AngtiiroJ(+) (extract de Cina,.. Scdimus),
extract I infuzle de boIdo (Pneumus boIdus), uleiuri volatile AU
etetic:e (mentol!. borneol, pinen, cineol): Rowachol (asodere
de uleiuri volatile), BoIdochoIin@ (mentol + acid AIic:iIic: +
carbonat de magneziu + exlractde boIdo).
sintetice: ~Iidlat de sodiu, Propibenzen.
+>CoIaoooe:
alj~re: \!Iei de misline, de fioarea-soareiui, gilbenUf de
ou, smantSna;
~ de. maaneziu (monoterapie AU in combina1ie OJ peptDna
(pl!DUlCDIjn( + 1\. 410

162
Influentarea farmacologica a afeqiunilor aparatului digestiv

CoIeretice ~i colagoge
Indicatii ~icontraindicapi
, Indica1ii: t. .,.. ... 'U't'. z ;..Ji'ldi""'tJ;&l==;;O:'~':-:a:''5.t::=::.!::1;~_~
+CoIeretice:
stiri de mala~ a Hpidelor ti vitaminelor liposolubile;
coIecistite cronice;
lmaza blliali;
aterosderozi;
constipa~ prin cartit:ate inslifldenta de bila;

ji
meteorism;
sindroame migrenoide.
+~: .
hipotDnia coIecistuIui, hipokinezia colecistului;
coIecistite cronice netitiazlce.
'" Contraindicatii: icter obstruc:tiv, hepatitii ac\ti. CoIagooeIe
contraindiaU ,i in litiaza biliali. S

471

9. Inftuentarea farmacologd a IiHazei blliare


Add ursodeoxicolic,Acid chenodeoxicolic
- '-,"" .,. .. ~"'"
Inftuut-ru .. I!'t'il"':, ...... ,J;':!'.r'~~
~Igr."riau.nl ' - '-""
__ Xi.">O-."
.:. Acid chenodeoxicolici !
qAcid ursodeoxiGolic; I
.:. Acid dehidrocolic; !
-tMonooctanoin. i

a.
Acid cheaocleoxicolic i
+ Mecanism de aqiune: inhlbarea hidroximetilglutaril-coenzima A
reductazei .
:.Indica~i: Iitiaza biUali cu calculi de coIesteroi.
:.Efecte adverse: diaree, ~ transaminazelor, LDl-
coIestl!rol in sange.
:-Contraindica~l: ictl!r obstructiv, colici biliare frecvente, coIestazi,
colec:istiti, angiocollti, hepatopatil, boll gastro-intestinale severe,
insuficienti renala. avansata, pacien~ cardiovasculari, sarcina.
+ Interactiuni medicamentoase: absorblle redusa in prezen!a!
antiaddelor OJ a1uminiu, c:oIest:ipoiului,colestiraminel. !
4ni

Influentarea farmacologica a litiazel biliare I


Acid u~xi:~icl
Add unocleoXkollc
~i~~~~:ua.::)I ' .....
1
':'Mecanism de aqiune: scade repede ~ putemic secretia'
coIestl!rolului in bila, ca urmare a reducerii absorbtiei sale din
intestin fl a stabilizirii membranei canaliculare a hepatociteIor.
,;.Indica~i: litiaza blliari cu calculi de colesterol, boll hepatlce
cronice OJ c:oIestazi (ciroza biliari primri) .
.:Efecte adverse: diaree, grea\i, varsaruri, a~
transaminazelor .
intreruperea adminlstririJ nu se face brusc (rise de re(acere a
calculilor).
i ........................................

4nl
I
163
Influen~rea farmacologica a afeqiunilor aparatului digestiv

10. Lipotrope, hepatoprotectoare, amoniofixatoare


Clasificare
). 10.L Upotrope (= impteaTci deget~~8Sni~I}t'fl
bepMDprotecto8re (= impiedica sau reduc necroza hepatici):
Colina; Menonlna;
Mezoino:zitol;
Acid aspartic;
fosfolipide;
asocieri: Metaspar(+) (metionina + vitamine B + add aspartic);'
Mecopar{+)(colina + metionlnii + vitamine B).
10.2. Amonioftxatollre (= reduc hipemnoniemia din insufiden~
hepatica sau de alte cauze):
ArOinina-Sorbitol@;
Acid glutamic (Glutarom(+;
Glutamat de sodiu, potasiu fI caldu (MultiglutinC";
Omitina (Omlcetil) ;
asocieri: Purinor (omltina ,i adenini + X3ntini +
~O<!~o~_~e, magnezlu + orotat de potasiu). +1i

> 00.. "~o~~~!:~~~=~


.:-Est2 0 baza azotatii, care intra in structura acSilcolinei fI a
lecitinei.
y Indlca~l: steatozS hepatica, hepat:ItiI aonica, drozS, retlnopatie fl
neuropatie diabetici.
)00 Metioni...
(0 Este un aminoacid esen~al.

.:-Indica~l: in hepatite aonice/ ciroze, unele ins~ hepatice.


)0 Mezolnozltal
.:-Este numit " factorul bios I sau vitamina 1.
...
;; .
., Intra in structura inozitidfosfatidelor.
';'Indica!ii: se fol~ frecvent asociat cu alte hepatoprctec:lXlare.

475

upotrope ~i hepatoprotectoare
Acid aspartic
)ioo Add aspartic ' - "~->-~-~~
"=i!::lIiIi'." I&U~'."

O:'Are efect hepatoprotector prin ullllAtoarele mecanisme:


partidpi la bioslnteza nudeotidelor pirimidinei (a acizilor
nucleici ,I, in ultimi instante, a proteinelor);
intenslf!ca slnteza coenzimelor uridlnlce, ceea ce explid
~ conjugarii bilirubinei;
restabilqte fosforilarea oxidativl fl, prtn aceasta, metaboIlsmul
energetic;
inhlbi deconjugarea bilirubinei;
fixeaza amoniacul prin una din gruparile sale carboxilice;
stimuleaza ureopoeza, inlaturaoo excesul de amoniac, prin
tnmsformarea sa in uree .
:.Indica~i: hepatite aonice, ciroze, insuficiente hepatice.
4l'1S

164
Influentarea farrnacologica a afeqiunilor aparatului digestiv

10.2. Amoniofixatoare
)l> Indica1ii: start de' hjPerimori'iem~,' 'lStiri4ie-' dfj,~inr'-ph,cmi
hepat:ici, coma hepatici, SlCefalopatie portala.
). Part:icularti~:
.:.Argi .... SorbItoI !

Arginlna are rol important in cidul ureei IIi scade concentralia!


de amoniac din sange, SoI'bltolul ~ Ia vehicu1areai
argininei ~ ca substrclt energetic penlru ~lizarea acesteia. i
Contraindica~i: acidozele hipercloremic.e. i
'.. Acid glutamic ,I Gttltunat de. socIiu, de potasiu ,I de aldu
aqioneaZi ca detoxifian~ plin fixarea amoniacului.
}OntitiM
Scade hlperamoniemia, detoxificand otganiSmul.
ContnIindica~i: ill5ufic:ien\i renali severi. Pruden\i in primul
bimestI'\J de sarcina. Nu se asodaza in aceea~ perfuzie cu
PenidN, Rifampic:ini, Meprobamat, Diazepam, Fitomenadioni.
in

Tratamentul encefalopatiei portale


)0 Tratamemuftihcefalopatieri)'Oi1ile: .~~:.;~.:'''M ,:!;~-

Add glutamici Sutamat de sodiu, potasiu ~i calciui


Lactuloza;
Neomicina.
Acid glutamic:, Glutamat de sodiu, de potasiu fl de cak:iu ~
actioneazi ca detoxifian(i prin fixarea amoniacului.
, Lactuloza
.:.Este un dizaharid sintetic:: galactoza -fructoza, neabsorbabil.
"Mecaniml de a~une: insuflcient cunoSC\Jt (prin degradarea de
catre bac:teriile intestinale Ia acid lactic, acid acetic ,'alti acizi
organici ~ poate fadlita "pornparee" ionulul de amoniu
posIbile tome penlru SNC in tractul intestinal).
a cittOr ,i
') Neo.dcina
,. Este antibiotic aminogllcozldlc neabsorbabll .
:.lndica~i: coma hepatica (plin suprimarea fIorei coIiforme pentru 01
perioad3 indeIungata ~ scade intoxica~a cu amoniu, prin captarea!
de proI!!ine). i181
!
11. Aoenp activi farmacologic indicati in tratamentul

}>
afeqiunilor inflamatorii crooice intestinale
CortiCOltefoiif.1 ilii
ai~ HfiulJ... u... .;....,~ .,. ~
..... !
I
I

salic:ila~:
"'Acid 5-aminosalicilic (5-ASA);
.:.Mesalamlna;
:'Sulfasalazina (sulfapiridin + acid Samlnosalicilic, unite printr-o
grupare "azo j;
Efect:e adverse: greall, dlsconfort abdominal, cefalee, inhlbarea
absorbliei acidului folic, rea~i alergice, deprimare severa a
miduvei hematoformatoare, stare general5 influentati.

I
Incr~l:
boala Crohn).
afecliuni inflamatorii cronlce intestinale (oolite ulcerative,!
J
165
00,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ..,

1. Antiinflamatoare nesteroidiene
1. Analgezice - antipiretice firi efed antllnn.malor
3. Antireurnatisnul. moclifiQtoare ale bolii
4. Imunomoclulatoare cu Indk:atli in afectiunile reumatisrnale
5. Agenti activi farmac:ologic indicati in trabtmentul gutei

1. Antiinflamatoare nesteroicliene (AINS)


Oasificare
li" 1.1. oenYaf) saliCUati: - :~ ........~~.~''''' ...
.:- 1.1.1. Acid acetUsalicilic.
':'1.1.2. Al1i deriva~ salicila~: Colinsalic:i1at de SocflU, Salicilat de
sodiu, Salicllat de magneziu, TlOSalicilat de sodiu, Acid
salicilsaliclHc (Salsa late), Diflunisal.
}o 1.2. Derivati de add propionic: Iblvofen, Ketoprofen, Naproxen,
Fenoprofen, Pirprofen, Carprofen, Oxaprozin, TlClprofen.
)l. 1.3. Derlvatl de add fenllalcanolc: Rurbiprofen.
lJo 1.4. Derivati de acid acetic: Etodolac.
)l. 1.5. Derivati de acid fenllacetic: Diclofenac.
}> 1.6. Derivati de acid pirolacetic: Tolmetin.
}> 1.7. Sulfoxizi: Sulindac.
}>o 1.8. Derivati de indol: lndometacin.
I .
Antiinflamatoare nesteroidiene (AINS)
Oasificare (contin_uare)
1.9. Celone: Nabu;;it~i; ~~-=~.~_.==::.;,;=-
.. _.., , .
}> 1.10. Derivati piruolonici: Fenllbutazona, OxIfenllbutazona,
Azapropazonll.
1.11. Oxicami: Plroxicam, Ampiroxicam, Me!oxicam, Tenoxicam,
Droxialm.
1.12. Fenamatl: Acid mefenamic, MecIoferlClmat, Add fluferlClmlc,
Acid t:oIferlClmic,Add niflumic.
}> 1.13. Diferlte structuri:
-:. Pirfenidone;
.:.Tenidap;
.:. Nimesulid;
':'Inhlbitorl selectiVi de ddooxigenm'2: Celecoxib, Parecoxlb,
Valdecoxlb, Etoritoxib.
Analgezice, antipiretice, antiinflamatoare nesteroidiene

1.1. Derlva~ saliclla\i


1.1.1. Acid acetilsalicilic - mecanisme moleculare de actiune
, A. AIdiiIIftalllatDrl '):~~;t,(~"t-~

':'mecanisme mediab! de prostaglandine:


inhiba ireversibil COX-1, COX-2 COX-3; ,i
antagonist cornpetitjv al receptorilor pentru PGE! ti PGF2alfa;
~.mecanisme neprostaglandinice:
inhibi migrarea PMN ~ macrofagelor in focarul inflamator;
I
I

inhibi sinteza ,i
inhlba aderarea PMN la endoteliullezat tl a PMN intre ele;
eliberarea de catre PMN a radicalilor Iiberi dei
oxigen (in spedal, a anionului superoxid); i

inhibi enzimeJe proteolit:ice din monocite;


inhibi activarea lizozomilOf ,I eliberarezl de enzime lizozomale
din monocIte;
inhibi 5inteza de colagenaze din monocite;
inhlbl sinte%a ti ellberarea factorilor de activare II
~; CI

inhibi sil"lteZa kininelor;


inhibi sinteza mucopolizaharidelor, proteogiicanilor ~I
glucozaminoglicanilor;
inhibi e1iberarea de citokine proinflamarorii
sinoviale;
stimuieaz8 limfucitele T supresor.
B. Afttipiretic:
-:mecanism central:

,i
Inhibi COX Ia nivelul SNC;
inhibi sinteza eliberarea de IL-l de citre hipotalamus;
~mecanlsm perlferic::
vasodilata\ia " transpjra~a determina pierderi de cildUli;
scade sensibilitma receptorilor periferici pentru IL-L
11M!
! ..
Add acetilsalidlic - mecanisme moleculare de aqiune
(continuare )
, C.Ana!gezk: ...: ""f':~'~ ._~;:::; ... ::;--= .,.'I!fi.
~mecanism central:
inhibarea unor centri subcorticali ai d....erii;
.:.mecanism perlferic::
durerea stade datoritii efectului antiinflamator.
)0 D. Antiqregant pladletar:
'>prin inhlbarea tromboxalHintetazei (aceasta va inhiba eliberarea
de tromboxan A2);
~'efed:ul se manited doar Ia doze miti (80-325 mg/zi), se pierde lal
~ dozei, se men~ne 5-7 lile dupa ultima doza. I
Obs.: admini5trarea unor doze mari ,i/sau pe durate mari de timp!
det.ermini inhibarea sintezei unor factori ai coagulari!. I
.sl
167
Analgezice, antipiretice, antiinflamatoare nesteroidiene

Add aCetllllliciliC - rurmocOCinetiCft


Absorb~e: bunS dllpl adm1iilShi-e'1i''O. (Ia ~'9astrice
~iduodeno-jejunale).
= 15 minute.
)010 T 1/2

,i
)- Metabolizare: raplds de citre esterazele plasmatice
rezutta 8cetat salicilat
,i tisulare ?

:salldlatul este metabolit activ, cu tv2 lung, care se metabolizeaza


pMn conjugare ti se elimina partial ca atare, par1iaI prin secretie
tubularil renalil;
-:'salicilatul are dneti~ saturabili, traverseazi UfO!" barierele
flZlologice (indusiv bariera hemato-encefalici ,I fetx>-placentara),
se concenl:reaza in sinoviale.

~===================~-~ .
Add acetilsalidlic - indica~i i contraindica~i

,. Indica~i: It'Y .

4-antiagregant plachetar (Ia doze tnb'e 7O-8Omgfzi ~i 325mg/zi);


{. analgezic;
(- antipiretic;
.:. antiinflamator;
':'alte indica1ii Ie dozele cu erect antiagregant placheblr: incetine~
evolu~a cataractei; scade frecven\a cancerului de colon.
Contraindica~i:
-:-ulcer peptic;
'.18 oopii mid cu afeqiuni febrile virale (viroze respiratorii, rujeola,
variceli)j
~astm bron,ic ,i alte forme de alergiei
.:.sardna, perioada alliJ:tlirii;
:-insuficienla rena Is severa, insuOOenla hepatica severa;
.:. hemofilie tip Ai
':'psihoze endogene.
l---............
""""""""'====== ......
~~"""" ...... 4II~~1 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
~ .......................

Acid acetilsalicilic - efecte adverse ~i toxice


Gastro-intestlh~ie (irid~~1V fa"dozete'w~ailuaoie"jCi{dO Plachetar):
de 18 ulcera~i superficiale ~ microhemoragli, p&~ la perforarea
mucoasei digestive.
)0> Hepatke: Insuflcient;5 hepatld acutA (slndrom Reye) la copil mici cu
afectiuni febrile virale; hepatlte asimptomatice 18 eei cu bo6 cronice
I autoimune (LES, poIiartriti reumatoidi).
I> Renale: reten~e de apa ti NaClj nefrite inb=rsti\iale, tubulopatiL
)- Br~e: bronhoconstricfje (numai Ia unele persoane cu astm
bron~).
)- HematoIogice:
(-18 doze toxice: efect anticoagulant;
-:-18 eei cu coIagenoze: anemie hemoliticl autoimun8.
Cardiovascular: la doze toxice: vasodilata~ cu hipotensiune arteriala
~ deprimare miocardica.

168
Analgezice, antipiretice, antiinflamatoare nesteroidiene

Acid acetilsalidlic - efecte adverse ~itome (continuare)


),>SNC: - let doze mk:i:'etect doric di~; . - ~~ !

- Ia doze mart: stimularea c:entrilor respiratori cu hipercapnee,


salicilism (hipoacuzie, tinlbJsurl, vertij);
- Ia doze toxice: Inhlbarea centrului respirator (determi1
add0z8 metabolica), hipertermie, halucina~i, delir, coma.
Imunosupresie: pe c:omponenta celulara (sunt stimulatE limfocitele !
supresoare). "
)0 Reaclii imunologic:e de tip I ~ de tip m,

Agravaree leziunUor cartilajului articular.


Alte efectl!:
inhibarea enzlmelor resplratoril tisulare, inhlbarea reaqiilor'
ATP-dependente (produce c:lecuplarell fusf9rilinl oxidative);
let doze s 2 glzi ~ c."ea nivelului plasmatic al addului uric;
let doze :!: 4 0/21 ?~
~de'!lll,Jrtcemiei, 489

Add acetilsalicilic - interaqiuni I


Nu se asoclaz~Add acetllsalicilic j
in doze an&agregr~ Cu 1'i~/n~~:;'t~.Mftlaagi~
(asocierea estJe realm sub supravegherea cardiologului); j
cu alte AINS, uricozurice (Probenecid, Sulfinpirazona), Fenitoin,j
Metotrexat. antidiabel:ice orale ~ cresc concentra1iile p!asmati<:e de!
Add acetiIsaIldlic, prin deplasarea de pe proteinele pIasmatice; I
;. cu glucocorticosteroili ~ scade nivelul plasmatic de safiCJla1i; i
)0 cu diuretia! ~ scad efecteJe diuretic ,i natriuretic al diureticelor de!
ansi (plus efec:tulantihi~nsiv al Furosemidului), scade activitatea
farmacologic3 a Spironoladx>neli
cu Acetazolamida ~ crefl;e eliminarea de salicila1i;
, cu Penicilina G ~ competl1ioneaza la mecanlsmul de secrejie tlIbulari
renala ,I scade efectul uricozurtc al acidului acetilsalidlic;
)- cu Oorura de amonlu ~ scade elimlnarea salidla1ilor;
)l. AIcooIul etilic agraveaza
salicila1i.
sangerarea gastTo-int.estinala produsi de, I
_v '_', ~ ,_ :'90,
1.1.2. A1~deriva~ saUdla\i i
ColinSalicilat de sodiu, Salicilat de sodiu,Salicilat de magneziu,l
TIOsaI~lat ~ ~i~, .A~i<q~lici~ic.{5aIsaIate), Diflunisal_J
)0 Mecanism de ac:(iune: In1llbarea' COXL"1~11:.'O~ :
)0 Efect:e fannaoxtlnamice: efe.ct antiinflamator slab, efect:e analgezic ,ii
antipiretic de intensitate medie, comparativ cu Addul acetJlsarJdlic.
),> AVllntaje: se concentreazl mal pu~n in sinoviala, lezeaza mal pu\in
cartifajul articular, pot fi admlnisl:ra1i let persoane cu afec1iunl
hematxllogic:e, renale, bron,ice.
Indica~i: afecliuni infiamatorii reumatismale croniCe (poIiartJiti
reumatXlida, ost:eoartrite etc); analgezic (colici biliare, dismenoree etc).
). eecte adverse ,I contraindicatii: asemanitoare cu ale Adduluil
acetilsalici6c. '

~=~Piretic mai slab ddt al Addulul ac:etilsalicilic;


<are ac1iUne mai lunga ,I este mai pu~n iritant gastric decat Acidul!
I
acetilsalldlie; prjn metabolizare/ formeaza salicilat ~ acetat. 4911

169
Analgezice, antipiretice, antiinflamatoare nesteroidiene

1.2. Deriva~ ai acidului propionic


IDUom~n,~Carprofen
ttoomfrn, "aoroI01, frnOtJOfrn, flromfen,
OxaPl'o~ln,Jaapiotm
''''''11111111111111111111111111111111111

};o Mecanism de aqiune: lnhl~rea OOXDf,l COX--2. ..,


....Ketoprofen inhlba ~ llpoxigenaza ,I slnteza de Ieucotr'ieni B1
Efecte farmacodlnamlce:
.:-antiinflamator de intensitate medie;
':'analgezic: efect eel mal putemic dintre toate AINS (Pirprofen are
cea mal mare pUb!re analgezicl dintre ~ derivalll;
~antipiretic de intensitate medie, comparativ cu Acidul acetilsalicilici
:efect antlagregant plachetal', independent de dod.
)> Farmac:ocinetlc5: absorblie rapid5; ~ scurt (exceptie: Ketoprofen fl
Naproxen OJ tlfl medlu ~ 2 admlnlstJirt/zi, Oxaprozln ~ 1
administrare Ie 5-14 zile, Carprofen ~ 1 administrare/zi).
(.Ketoprofen circul~ legat de protelneie plasmatlce (99%), dar nu
interferi cu transportul plasmatic 211 articoagulantelor orale
:m~ ==
F==c=u=m=a=rin=ice=S8=u=al""Q""IiC""O""zj""Zil""or",ca=rd=.ioto=n=iCl=.==== .
Derlva~ ai acidului propionic
Ibuprofen, Ketoprofen, Naproxen, Fenoprofen, Pirprofen,
. .Car:profeQ.,,Qxa~ll,1Iap(Of~J.~ua~)
,:;. lndlca~i: . _ .._..,__ "" .._ . .
-:'afeq!uni inflamatorii: boli reumatismale aonice (poliartrtti
reumatoida, osteoartrite etc), afectiuni ORL, stomatologice,
ginecologice etc;
<!. analgezic In dlsmenoree, postoperator, coIici biliare, etci
.:-alte Indica~i:
,I
Ibuprofen: migreni; antipiretic analgezie fa COPUi
Ketoprofen, Naproxen: erna acut:a de gw; Oxaprozin: terapia
de fond a gutei;
Pirprofen: analgezlc in neoplazli (avanta;: nu detenninA adiclie,
nu determina constipa\ie).
Contraindica~j: ulcer peptic; hemofinej insufidenja renali severa,
insuficienta hepatica severi, insuficienta cardiaci, HTA severa; IMA;
astm bro~ic (cu excep~a KetDprofen) " a.1te tonne de alergie;
sarcina, ali!Xare; copii (exce~e: Ibuprofen).

Deriva~ ai acidului propionic

}lo Efecte~ren,
Ibuprofen, Ketoprofen, Naproxen, Fenoprofen, Pirprofen,
-PxiW,(Ozin,.lia f~~,.g~
<!>Ia nivelul SNC; tinttusuri, hipoacuzle, vertIj, cetalee, 121pacien~i cu
LfS ~ meningitB asimptomatJca;
:efecte gastro-Intestlnale mult reduse comparatlv cu Addul
acetllsalicilic: iritatie a mucoesei, ulcent1ii, hemonlgii;
.:.reten\ie de ape ~ NeCli
'~alte: medulotoXlcltate (anemle aplastlca, granulodtopenle,
agranuloc!t:od), nefrotDxicitate (nefiite i~ale, sindrom
nefrotic, insuticienlB renala acw), hepatotoxidtate, rea~i
imunologice de tip I, U, III.
Interaqiuni:
(.Ketoprofen este singurul AINS care poate fi administrat la paden~
trata~ eu anticoagulante orale cumarinice sau OJ digitalice.

170
Analgezice, antipiretice, antiinflamatoare nesteroidiene

1.3. Derivati al aCidului fenilalcanoic


. F1urbiprofen
.. Mecanism de ~une: 'inhl~ 05x'!ti'~"=";:;-\:'~uN~-L;:,,=_Ia.---
Efecte firmacodinamice: efecte antiinflamator , analgezic de
int:ensltate medle, elect antipiretic de intensitate redusa, comparativ
co Addul acetilsalidUc.
Fannacoc:inetica: prezinta drcuit entero-hepatic, se concentreaza
bine in sinoviali.
). Indica1ii: !
':'afec1juni inflamatorii reumatismale aonice (poliartrit.8 reumat:oidi.1
osteoartrite, $pOndilita ankilopoetica, artriIi juvenili etc); I
(>analgezic, in c:oIici biHare, dismenoree, migreni, postDpenItDr etc; i

-t'inl:raope'ator, topic, in oftalmologie (pent:ru 21 preveni miozitele).


Efed:.e adverse: simptome gastro-intestinale mutt recluse (15-20%
dintre pacien~i tnrta~ p.o.): granulocitopeoie, anemie hemolitici
autolmuni.
l====================~'!M .
1.4. Deriva~ de acid acetic !
Etodolac I
, Mecanlsm de aqlLi~: inhitiarer-cOX-"~COx~~ I
,. Efect:e farmacodinamice: efed: antiinflamator de intI!nsitat2 medie,!
COI11pal"Zltiv cu Addul acetilsalicilic. I
Avantaje: leziuni gastrice mult recluse.
.. Indica1ii: afecliuni inflamatorii articulare (poliartriti reumatolda,!
I
ostJ!oartrite, spondiliti ankllopoet:ici etc). I
)0 Efed:e adverse:

'}similare ceIorialte AJNS;


':'cefalee, 5OmnoientA/insomnle/oonfuzle, par~I, tremor, erup~1
cutanal:e.

~--------~--------~~--~~~~~
1.5. Deriva~ de add fenilacetic
__4i6

1,1
.

Didofenac
Mec:ani~de aqiuiie:ii;m;a~'T'OOX-'f~~:2~~ 1
Efed:.e fannaoodinamice: efect 2Ifltiinftamator putemic, efed:i
analgezic mediu.
Avantaje: se concentreazi puWTlic in sinoviall, nu agraveaza
put:e-nic leziunile cartilajului articular.
)0 Farmacoclnetic1: absorbVe: foarte buni; metabolizare: hepatica,
efect al primului pasaJ hepatic, prezinta circuit entero-hepatic;
eliminare: renal (2/3) vi biliar (1/3).
, Indica~l:
":.afeqiuni inflamatorii articulare (poliartriti reumatoidi, osteoartritel
etc) vi extraarticulare; i
(>aiza acuta de gtd;
.:.analgezlc in ootid biliare, renale, post:operator, flebite,!
trornboflebite, traumatisme osteoarticulare, dismenoree etc.; !
(> orofiIaxia miozitelor in oft:almoloaie. 4!nl

171
Analgezice, antipiretice, antiinflamatoare nesteroidiene

Der;va~ de acid fenllacetic


~ldo'enac lconHnuare~
)0 Efecte adverSe: otq -'AN t.\-- ~... ~ ......~- ... utr~""";~

ylrltatJe gast:ro-Intestlnal~ ~ foarte putemlci;


':'reten~e de a~ ~Isare ~ foarte putemici;
.:c~ea transaminazelor senee;
:slab medulotoxic (granulocitopenie) ~i nefrotoxic. I .

I-======,-=====""""'" """"=======il:.~ ..

1.6. Derlvatl de acid pirolacetic


Toimetin
)- MecarilSm de aqiune: i1\hlb8~~~~~~=---...j
Efecte fannacodinamice: artiinfiamatDr, analgezic, antipiretic de
intensitate meclie.
Farmacocinet:ici: circuit entero-hepatlc, tl/2 foartl! scurt.
}1. Avantaje: leziuni gastrlce mutt recluse.
Indlca~l: poliartrit3 reumatoldi, osteoart:r'd, spondlliti ankllopoetlci,
artl'iti juvenili.
Efecte adverse:
'!'simllare celorla~ AINS;
.:. reac1ii alergice.

1.7. Sulfoxizi
Sulindac
). Este promeClicament ' .... ":!. :-.~-=~.....,::.~-~==
~,'!'I.. ..... - ..I
)- Farmacocinetici: se tnmsforma hepatic in metlbolit activ sulfidic,
prezinti circutt emera-hepatic.
Indica~i:
-:-afeQuni Infiamator11 ertlculare (poIiartrttA reumatoida, osteoartrlte
etc);
+)analgezic.
Efecte adverse:
,.. irltatJe gastro-intestinala (ulcera~i superficiale, hemoragii gastro-
intestinale);
+)medulotoxicltate (anemie aplastica, agranulocit.ozii);
-:.nefrotoxicitate;
+)cr~ transaminazelor serice;
':'reaqii imunologice de tip I ,i III.

172
Analgezice, antipiretice, antiinflamatoare nesteroidiene

1.S. Deriva~ de indol


Indometacin
Mecanism de iqiurie:lnhlbarea <::65<-1;;.:eO)(- ....
- ._ ........'
Efecte farmaaxlinamice: elect antiinfiamator foarte putemic, efed:
analgezic foarte slab, efed: antipiretic mediu.
;. Farmacodneticl: absorbtJe foarte buna; metaboUzare hepatici;
eliminare: renal.
Ind'1Ci1Itii:
.:. af~nj inf'IamatDrii articulare (poliartriti reumatoidi, osteoartritel
etr); !
'.. afediun: i infIamatDrii extraartiwlare (pericardite, pIeurite, plenzii, ','
uveiti etr);
.:.crtz.a acuta de glDi
.:.Bnalge:zic in coIici biliare, renale, postopenrtDr, dilimenoree etr.
(0 pers$tenll de canal I!lrtI!riaIIa nou-nascut;
'.feIri (din boala Hodgkin, febra refi"actari la a~ terapii);
.:tocoIitic in travaliul prematur ~ indiCl!ltJediscublblli.
F======~======="",," ===~501 , .
Deriva~ de indol
Indometacin (continuare) I
) ~advfise:"'.l:1t' .~# .....
:":";p!W?;;:;e ..2+,-:r ----1
'..irita(ie gastTo-intestinala (dureri abdominale, uk:erali ale!
mucoasei, hemoragll, diaree, pancreatlte hemoragice, Icterel
c:oIestatice, hepat:iti aad toxici) ~ foarte putemici; I
~retl!ntie de api 9i NaO ~ foarte putemici; !
~SNC: cefalee, vertij, depresie pslhlcA, haludna~I, pslhoze, ~r,i
delir;
~Ieza~ cartilajului articular;
"meduIotoXlddta~ (anemle apiasticA, neutropenie,
trombocitopenie);
.!o nefrotoxic putsnlc;
'.. hiperl<aliemie;
:!eziuni retiniene (In acIministrare cronic:a ,i in doze mali);
.~readii imunologlce ..de tiP.I ~ m.__

)- Este proOledlcament:'
J~~~:=
-''fJt!tt:i:r. .' :.~4'tf r I 'H'I
I
Mecanism de actIune: Inhlbarea COX-l COX-2. =
,. Farmacodnetlca: pM metabolizare se formeazi un compus mai activ
dd cd parental.
)< Indica~l: poIiartrtti reumatoid5, osteoartrite.
Efecte adverse:
.z.diaree, g~ll, dureli aixlominale, c:efalee;
~erup~i cuta~:
(.~ transaminazeior serice.

173
-;
Analgezice, antipiretice, antiinflamatoare nesteroidiene

1.10. Deriva~ pirazoJonici

}oo
LIILLona,
Mecanism c3e'~une:
iu.; Azapropazona
inhlliiirea roX':'l ,. ~" .
11111111111111'11111111111111111111111111

... Efec.te farmacodinamice: efect antiinf!amator, analge:ic, ripiretlc


foarte pltemice.
). Farmacocinetici: absorb1ie foarte bunii se Ieagi in propor1ie de
peste 90% de proteinele plasmatic:e; metabcilizare hepatica Ia
comM activi; eliminare: renal; ~ lung.
IndiQ1ji:
"'afec!iuni inflamatorii reumatismale cronice (poliartriti reumatoida,
osteoartnte, spondilita ankilopoetica etc);
-:trombofIebite, trombore, dureri mUSOJlare, degefituri;
'.+aiza acuti de guti.
). Efed:e adverse: irita1je gastro-intestinali {ulcenl~i supemclale,
hemoragii gastro-intestinale)i retenjie de apa ti sa~;
hepatotOxicitate; nefrotoxicitate; medulotoxic:itate (anemie apiastic:i,
agramalocltoza, granulocitopenie); nevriti optiQ; ruc1ii imunologice
de tip I ~ II.
F """"""-""--==========-""""""""=-~lD4~ .

1.11. Oxicami
Piroxicam, Ampiroxicam, Meloxicam, Tenoxicam, Droxicam
). MeC4lnism 'a;~~uli'@: ~\nffi&j'rea~~!'F,-'>'f6XJaiiif"'iil ilba
COX-l COX-2; Meloxicam este reJativ seIectiv pe COX-2.
Efecre farmacodinamice: efecte antiinflamat:or ti analgezic pub!mice.
Farmacocinetica: absorbjie foarte buni neinflue~ de alirnerlte; se
leaga in proporlie de 99% de proteinele plasmatJce; metaboiizare
hepatica; eliminare: renal; tl/2 foarte lung (Tenoxicam -7 eel mal lung
tWo
)0 Avantaje: se concentreazi blne In sinoviala, lezeaza mal pUlin
cartilajul articular.
1
).. Indica~i:
... afec1junl Inflamatortl reumatlsmale articulare (poIIartrita
reumatoida, osteoartrite, spondiiita ankilopoetici etx;) "
extraarticulare (periartrite, tendinite);
':'aiza acuti de guti.
)0 Efecte adverse: Ia niveiul SNC (cehlee, vertij, tinitusurl); iritafie
gastro-lntestlnata mai pu~n frecvent!; reten1)e de apA ~i sare; reactli
imuno~ de tip I ~I m:. lOS

1.12. Fenamati
Acid mefenamic, Meclofenamat, Acid flufenamic, Add
~ tolfenamic, Acict..nifkJmiC
}> MeC4lnlsm de aqlune: Inhlbarea COXl'1f~'2;
Efecte farmacodinamice: efect analgezic foarte putemic, efect
antllnflamator slab.
)0 Produc leziunl severe ale:
-:'cartilajelor artlculare (nu se admnlstreaza mal mul de 1
saptamana la adul~);
-:'cartilajelor de cr~e (contraindicajie absoIuti pini Ie 18 ani).
)0> Indica~i: analoezic in boli reumatismale, dismenoree, trombof1eblte,
dureri traumatice, in sfera ORL. ginecologici etc.
Efecre adverse:
<:-Acid medofenamic, Acid flufenamic: diaree;
~Acid mefenamic: diaree, erup~i cutanate;
-:. Acid niflumic: irita~e gastro-intestinala, in administrare
indelungat! determina afectarea functjei renale, hepatice,
tulburari hematologice.

174
Analgezice, antipiretice, antiinflamatoare nesteroidiene

1.13. Alte AINS


Nimesulid
}> Mecanism de - ac(ilme: InhN ~~ 'ac:t!varea
neutrofilelor, nac:tiveaza radicalii Jiberi de oxigen.
Farmacocinelici: prin metaboJizare se formeazi .... compus activo
,. lndica~i:
afec1iuni inftamatorli artlcuIare 9i extraarticulare;
'.. antipiretic:i
~analgezic. I
, Efecb! adverse: erup~1 cutanate, cefalee, sreatB, varsatlJri, ckJreril
abdominale.

Alte AINS
JI
~nhibitori selectivi de COX-2: Celecoxib, Parecoxlb, Valdecoxib,!
Eto' ~b '
) Mecanisn{l!l~~: inffi~ ~""~ ~I
Efecte fannaaxiinamice: Ia nlYel renal inhibi nabiureza, deterrnina!
ret2ntie de api ,I NaCI. I
)- Farmacodnetd: absorb\ie buna (Celecoxlb: allmentele lipofile!
itdrz'1e absorblia); metabolizare hepatica (Parecoxib se transforma inl
compus activ: Valdec:oxib); eliminare renala. '
Indica~i:
I afeqiunl inftamator1i artlcuiare (boalJ artrozd, pollartriti
reumatoidi);
". anaigezic.
, Efecte adverse: efect.e gastro-Intestinale de IntensJtate reclus!
(greali, diaree, sangeran)i edeme ale membrelor inferioare, HTA.
,. Contraindicatli: insuficienla renala.
D.

2. Analgezice - antipiretice tara efect antiinftamator


,. Clasfficare:
,. 2.1. Oertva~ pirazolonlct:
Aminofenazona;
Noramtnofenazona;
{,2.2. Fenaoetina ~ metabolitul sau activ, Ac:etamlnofen;
.:-2.3. Zomepirac;
(-2.4. Ketorolac.
Mecanism de aqiune: inhibarea COX.
, Efec.te farmacodinamice: analgezic .1
antipiretic.

I :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
JJ
175
Analgezice, antipiretice, antiinflamatoare nesteroidiene

2.1. Deriva~ pirazolonici

;;.Aminofenazona ~
ImlnJenazona
n'tmai
~I~oraminoLazona
estI!HoloSit5"4rtnlrli~uae!;~!~~2:.:I:"'''-~'__-1
11111111111111111111111111111111111111111

-:-Efecte farmacodlnamice: analgezic ,i antiplretlc.


:-Farmacocinetici: administrata p.o. ~i formeaza OJ potential
_carcinogen 18 nivelul mucoasei gastrice (dupi administrare
indelungata, de doze mart).
-:Efecte adverse: medulotaxicitate (anemie apjastid,
pranulocitopenie, pancitopenie, anemie hemolitici Ia cei cu deficit
,I
I~ ~PO); ~pato~x1dtate; ,,!efroto~tei reaqii alerg~ de tip I
III; nevrtte optice; dermatite exfoliative; alte: pancreatite acute,
ictere colestatice, lritalil gastro-intestlnale, ulceralii gastro-
intestinale.
>Contralndicalii: ulcer peptic.
~ Noraillinofenazon. (Metamizoluu Dipirona)
~'Efecte farmacodinamice: analgezic (foarte eficient pentru coIici
rena Ie, biliare, dismenoree) ,i antipiretlc.
:Efecte adverse: reaqii alergice, medulotoxicitate (anemie
F==a""pIastica==.;,,,,,g,,,,~,,,,nu,,,,lodto=_,.=_pen=ie=)=;
he=""pa
__.~=XlCI,,"
""ita""te,,"'======_~9' .

2.2. Deriva~ pirazolonid


Fenacetina ~iAcetaminofen
..fui~
;;.FenKiI.a~~'h'i71Wi'~ti i~!l ,1 ra:_
.:-Are efect putemic anafgezic 9i artipiretic, dar tara efect
antiinflamator.
:Este putemic nefrotoxlci.
)0 Acet.aftlinofen

":Farmacodnetlca:
antipiretic.
este metaboIlt activ al Fenacetinei.
,i
+)etecte farmacodinamice: analgezic foarte putemic (postpartlJm, in
mig rena, dismenoree)
Se
met:abolizeaza la N-acetilp-benzakinona (compus jXk.emic hepato-
,i nefrotoxic).
<Indica~i: analgezic
virale).
,i
antipiretic (de eIeqie Ia copii OJ infeqii

:.Efecte adverse: hepatotoxicitate; hematologk;e (leucopenie,


trombocitopenie, anemie aplasticl, anemie hemoIiticl Ia cej OJ
deficit in ~PO)i methemogiobinemie.
l-o>......Into
.....
XJca_ _tie",,' =a...cuta_, ...cu=A=_
~...etam=-__ in=ofe
......n~:a...ntidot"" ...... ""~ .. N-
.....AcetHciste""""_ ..... ~~lJ:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
ina_._ ........

2.3. Zomepirac. 2.4. Ketorolac. 1 .

:.Efecte farmacodinamJce: anafgezic foarte putemlc, efect


antiplretlc mocienlt.
~Efecte adverse: medulotoxicltate, irblie gastTo-intestinal6.
) Ketorolae
.:-Este derivat de add acetic.
:.Efecte farmacodinamice: anafgezic foarte puI2mic (preferat
postoperator, in locul opiaceelor).
:-Efecte adverse: irfta1ie gastro-Intestinala, nefrotoxidtat:e, Ia
intreruperea brusca (du~ 2 sapt2mSn1 de administrare)
det:ermina sind rom de abstinen\i.

176
Analgezice, antipiretice, antiinflamatoare nesteroidiene

3. Antireumatismale mooificatoare ale boIii


;, aasfficare: -- P :t'I" ", - .... ~- ., .:' ... ",,;.
........... ....:;;;,..=:;= ......_

:3.L Medicamente antimalarice: Oorochlna, Hidroxlclorochina;


.:.3.2. Compufi OIlJIInid c:u aur: Aurotiomalat de sodiu, j

Aurothloglucozi, Auranofin; !

H.3. D-Penk:llamlna;
':'3.4. Sulflsalazina.
}> Indica~i: '
(>tratament1Jt de fond al reumatismului aonic fI al poIiartriteil
reumamide;

))~=I=:mune.
....1-3Iuni de tTat:ilrnent pentru medicamente antimalarice;
('4 luni de tratament pentru comPUi org.mici CIJ aur;
.:.3-41~~!!.~ment,=~~,~~~~mi~_. ~_
~:~_J su
I

3.1. Medlcamente antimalarlce


CIorochina, Hidroxiclorochina
,. Mecanisme deai:tiU"rie~~;;:"'~'F""'S~~=-"~-I
I
.:-stabilizarea membrane lizozomale plin inhibarea enzimelorl
lizozomale; !
.:. bIocarea mig!iril PMN fi a macrofagelor; 11

:-inhibarea sintezei de acizl nudeici, prin inhibarea ADN ~i ARN-,


poIimerazei; ,
.:-inhibarea fosfoIipazei A2;
<*SCiderea producerii de cil:oklne de catre fagocite.
)- Indial1ii:
:-tratament de fond al bollIor cronice autoimune (artrlti
reumatoidi, LES etc);
':'antimalarlce fi antiprlltozoarice (fata de Ent4f'r1Oeblt histxJlytic4).

Medicamente antimalarice
CIorochlna, Hidroxiclorochina
Efecte adverse: ~1'M:~~' 1
l
':-simptome gastro-intestinale, cefalee, prurit, anorexie, voalarea
vederii, lJ'tic:arie;
':-medulotoxidtate (anemie hemolitici Ia cei cu deficit in ~PD);
(>tubuliri Is nlvelul SNC (cefalee, vertiJ, tinitusuri, pslhoze,
convuIsii) ;
-I'alte: reactll otanate, alopecle/rMrea ~rulul, hlpotenslune
arterlala, moc:Iifdri pe ECG (modtfdri ale undei T, largirea l
complexului QRS). i
l
:.> Contraindicatu: psoriazis, porfirie, anomalii retiniene ~ alte tulburari!
oftaImoIoglce, hepatite cronice, dlsfunqie hepatlci, alcoolism, boli'l'
hematoIogice, boIi neurologlce. ,
I
~ , ~J
177
Analgezice, antipiretice, antiinflamatoare nesteroidiene

3.2. Compu~i organici cu aur


'"I''''''I"II''I''''''''"''''"ItIHII
Aurolhlomalal de sod:u, Aurothloglucoz~, Auranohn
)0 Mecanisme eJi'acjlune: ,~~~ _...
.:.stabilizarea membranei lizozomale plin inhfbarea enzimelor
lizozomale;
:inhibarea formani ,i eliberirii mediatOOlor inflama~ei;
(jnhibarea eliber3rii de radicali oxldan~;
:-inactivarea comp!ementulul;
:> Auranofin lnhiba ~i eliberarea PGE2 din celulele sinovialei.
Se c:oncentreaz5 in sinovlale.
)- Indica~l: poIiartr'iti reumatoida, al'triti juvenll3.
~ Efecte adverse: plgmert.area pIelIl, pandtopenle, slndrom nefrot:ic,
hepatotoxicltate, nevrite perlferic:e.
)'0 Contralndlca~i: asocierea co [H)enidlamina, sard~, al3pt3re,
insufidenl5 hepatica sau renal5.

3.3. D-Penicilamina
)- Este metiibOlltafpel\lciltnei.7......
.. Mecanisme de aqiune:
;;t-Qt.:. !l$$''t' .:;-.-=;-=~~._~~
I
.:.agent chelator pentru aur, cupru, mereur, arsenic;
-:-stabilizarea membranei lizozomaie prin inhibarea enzimelorl
lizozomalei
,I
':-inhibarea slntezei de colagen mucopolizaharide;
~inhibarea htc:torului reumatx:>idi I
I'

.:-inactivarea complementului.
>- Indica~i:
~poliartr1t5 reumatoidi care nu ri&pUnde la lTatament co compu,i
cu aur;
-:.intoxica~i cu metale grelei
.:. boala Wilson.

l--~===--==-""",,,,,,,,=,,,,-.~-=,,,,,,,==== .....=====.t.:J::.t71 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


D-Penicilamina
:t:z ,rs ...,. _ .
.-:hematologice: leucopenie, lTombocttopenie, anemie aplastici;
'!+boU autoimune: mlastenia gravis, LES, anemie hemolitici, tiroidite,
sindrom GoodpastlJrei
.> proteinurle, nefritei
'>gust metalic, anorexie, greata, virs5turi;
':'alopecle.
),> Contrajndlca~l: sarcln~, aJaptare, Insuficienti renal3 aonlc!, alergle
la penicifine.

178
Analgezice, antipiretice, antiinflamatoare nesteroidiene

3.4. Sulfasalazina
Cuprinde in moIec:u~ sutfaplrtdinl ~ add ~1CIIc:
(mesalazina), legate diazo.
) Mecanism de ~une:
<-II doze de 2 9 I zI, II .nivelul colonulul se desfaoe Iegabn -azo- fi
se eIibeteezi salidlat.
, Indicalii:
~ poIiartrd reumat.oidi, Irtriti juvenila, spondiIiti ankllopoetici;
~ boaIa Crohn.
;.. Efecte adverse: !Teali, vIrsku1, disconfort abdominal, c:efaiee,
inhibare.a a~ acldului folic, reaC1ii alergioe, deprimare sevei a
miduvei hemat:ofonnatnare, tulburiri neorologice sau psihice, stare
oenerali influentati.

r=-----------==="""" """"'-'""""--"""'========S1JtI .

4. Imunomodulatoare cu indica~i In afectiunile reumatismale


)0 Qa5ificare:
<-4.1. IIlRl_upresoare:
4.1.1. CicIosporini;
4.1.2. Agen~ alchilan~: Cidofosfamida, CJorambudl; 1 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
4.1.3. Aoon~ purinid: Azatioprini, MercaptDpurina;
4.1.4. Antimetaboli~: Metot:rexat;
.4.1.5. AIt2 imunosupresoare: Leflunomid.
':-4.2. IMulIOmodubItoIire neselective:
4.2.1. Levamlsol;
.4.2.2. I.obenzaride.

') Cbs. (Cic:Iosporina, Cidofosfllmida, Clcnmbudl, Azatioprina,


~na, Metotrexat - ver fi prezentate II capitDlul
-Olimkltmlpice artitlJmonllej.

4.1. Imunosupresoare
Leflunomid
);0 Est.e promedlcamen" _. ;;::<- _,::oz.;:-= 3"'" -

') Mecanisme de lC1iune:


<!. inhibi relativ selectiv COX-2;
':'Inhlbi eUberarea unor mediatori al inflama~ei (histamine,
S-HETE);
.:. inhibi proIifentrea limfocltelor T ~ B fi rispunsul in anticorpi al
limfodtelor B prin blocarea dlhidro-orotat: dehldrogenazel
(detennini blocarea sinte%ei plrimldinel);
(inhibi IL-2 Jl TGF-alfa;
:.inhibi expresia genelor (grcsntima B " perforina) Implicate in
rejetul de transplant tisular;
.:- stimularea funqiilor maaofagelor ~ inhibarea
~ a semnalului biologic al IL-4.
:> Efec:t.e farmac:odinamice: imunosupresie, artiinflamatDr.

179
Analgezice, antipiretice, antiinflamatoare nesteroidiene

wnunomiO
). Indica~l: ..
....poliartrita reumatoida, miastenia gravis, LES, nefrite autoimune,
enc:efalomielite alergice;
.:. prevenirea rejetului acut de tranSpiante tisulare alogenice;
':'profilaxia infestarli cu Lelsmanla tndjor, profilaxia infectiilor cu
List:eria mOfl()Cytogenes.
, Efecte adverse: ~rI tenslonale, rash, ulcera~i, dl.J'l!riabdominale,
dlaree, ~ transaminazelor serite.
)- Efiden~ terapeuti~ esm eoa1ii sau mal ~ decit a Ciclofostamidei,
efecteIe adverse fUnd mai pu1in severe.

1--=-""-""-=-"""....-""""' "" -.""--"""""". =============""m~" .


4.2. Imunomodulatoare neselective
4.2.1. Levamisol
,. MecaniSme de aCtlt1'ril:i1W~lr .. -;:\~ae;:us r:.; z..~ ....

+}favorizeazii diferentierea ~ maturarea limfodtelor T;


':'nonnali:zeaza funqiile reglatoare ale limfucitelor T;
..stimuleaza fonnarea Iimfocitelor T supresor;
.:.~ activitatea fagocitara it maaofagelor ~ granulodtelor;
~c~ nivelul complexelor imune drculante;
':'captator de radicall Uberf de oxigen.
)- Efecte adverse: bJlburiri hematDiooice (leucopenie, lIgranulocitoza,
trombocitopenie), rash, ulcere ale mucoasel, boala influenza-like,
bJiburan de gust, greata, v~rsituri, glomerulonefrib! de tip imun
reversibile, cefalee, arneteli, somnoienta I ecdta1ie, hipotensiune,
febri.

Levamisol (continuare)
)- Jndica~l:
.:. pollartrita reumatolclA;
:hepatite aonice (de tip 8, toxica, autoimune), croze billare,
pancreat:it:e aonice;
';'ca
pulmona~, olomerulonefrlte
Olucocorticoizi, verud, arsuri
,I,i
adjuvant in Inftama~1 glnecologice recente, bJberculou
slndrom nefrotic rezlstent la
leziuni eroziv-ulcerative ale
tractulul gastro-intestinal, oIlgospermii, boala Hodgkin, cancer
colorectal, gastrO-intestinal, corioc:altinom ~ moIa veziculara,
cancer de san, cancer pulmonar, melanorn malign, cancer renal
operatj
~schizofrenie.
> Contrajndica~i: insufidenta hepatic8 sau renata severa.

180
Analgezice, antipiretice, antiinflamatoare nesteroidiene

4.2.2. Lobenzaride
Mecanisme de ac!iune:'"
.:.potenteaz.i prollterarea ,I dlferen~
.;stimuleaza actIvarea celulelor NK;
. ..:le~IIIia-=""'_,.,
celulelor T helper;
-
:stimu!eazi productla de IfN.alfa;
<-scade proclJctia de IL-l din mastocitele umane; .
)~ exprimarea receptorilor pentru fragmentul Fe al Ig pei
limfocit:l!leumane; I
<-lnhibA proIiferarea limfodtelor T prin inhlbarea produqiei de!
citokine a macrofagelor. i

>~'-~__ J
S. Agen~ activi farmacologic in tratamentul gutei I
Agen~adivi~r~~-l
:Antiinflamatoare nesteroidiene: Indometacin, Ibuprofen,!
I
Ketoprofetl, Naproxen, Fenllbutazona, Piroxicam, Tenoxicam,!
Didofenac.
,. Agen~ adivi farmacologic in trat:amentul de fond:
I
.;. Medica1ia Ufico5tatici: Allopurinol.
')Meciica1ia lI'icozuricl: Probenecid, Oxaprozin, SUlfinpirazona.

526.1 .
~=====-----------~~~==~=-~
Colchidna I
, Mecanlsmedea2\iuAe: .iN<. .. ~,_.~~e.~~~"'A __ r!

.:-inhibi poIimerizarea tubullnel din macrofage;


<- inhibi depiasarea macrofagelor titre aistalele de acid uric
(mpiedici fagocit:area cristalelor);

':'inhib8 elibenlrea enzJmelor lizozornale


proinflamatori;
,I
':'lnhib8 migrarea leucocitelor in focarul inftamator;
formarea mediatorilor

<-inhibi formarea Ieucotrinel 84.


Mlrmacoci~: ~bsorb1le.d~stivi rapida,.distri~ tisulari}a~al
(mucoasa digestivi, fiat, nnldu, Intra1eucocitar), ellmlnare lenti pnn!
fecale (70%) fi urina. I
) Indicatii: !
~guti.: tnJt.a~1 ~zel acute fi in tratamentul profiladic
asoaere cu uncozunce);
(in I
I
+alte Indicatii:
. amlloidoU, (ebri meditJ9neana familiata. mlI

181
Analgezlce, antipiretice, antiinflamatoare nesteroidiene

COIchidna (Continuare)
)- Efecte adverse:
.:-digestiVe (dlaree, greali, ~rI, durer! abdominale);
+rar: tulburari hematologice (Ieucopenie, neutropenie,
agranulocitoza, anemie aplasti~), erup~i cutanate, aIopede,
azoospermle, ciduri anovUlatorii.
Contraindica~i: insuficien~ renalii sau hepatica severa, sarcina,
alipta~.

Allopurinol
)0 Mecanism t"Je at(imle: inlii~~~oli&i~neI
~ hipoxantinei'in addul uric).
)0 Efecte fannacodinamice: scade llicemia ti a~ uricozuria.
Farmacoc:inetica:
:absorb~e digestiv3 rapidi, met:2lboIiza~ la un compus activ
(aloxanlina) cu aqiune slabi de. inhibare a xantin-oxiclazei;
:.distributie tisulari larga (mucoasa digestiva, ficat:, rinichi,
intraleucocit2lr);
'hliminare lenti prin fecale (70%) ~iurini.
). Indica~i; tm:amentul de fond ill g~l.
)0 Efecte adverse; manifest:ari digestive: epigastralgii, greati, diaree;
eru~i cutana~ pruriginoase; vascullte; inhibi1ia hematDpoiezei
(leucopenie)j lezluni hepatice fi renate.
)0 Contraindica~i: criza acuta de gutii, sarcina, aliptare, insuficien~
renali sau hepatica severa.

Probenecid
Mecanism de i'qiune: ir'ihlbarea"~~~ UtIc.
)0 Indica~i: ~mentul de fond al gutei.
Efecte adverse: irita~a mucoasei gasb-o-intestinale; reaqii alergice
cutanate; litiazi renala urici.
:;. Contraindica~i:
';criza acuta de gutii;
':'hiperuricemii secunda~ hernopatiilor maligne;
':'ulcer gastro-duodenal evolutiv;
':'insuficienta renali;
.:.deficit in ~PD.
Int:eractiunl;
.:jntarzie eiiminarea Penicilinei G, a Indometacin, sulfonamide
antidiabetice, Metotrexat, deriva~ ioda~;
+aqiunea urlcozurica este diminuati de salicila~ sau diuretlce
tiazidice. $30

182
Analgezice, antipiretice, antiinflamatoare nesteroidiene

Sulfinplrazona
).>Mecanism de aqiu~:'I~hl6i!re1Feabso* tobtJ1Ne~ uric.
). Efecte farmac:odinamlce:
.z.efec:t uric:ozlJric mal putemic ddt Probenecid, dar este mult mail
m~. I
<- efec:t antiagregant plac:hetar. 1

, Indicalii: tratamenbJl de fond al gutei. II

). Efecte adverse: ilita\la mucoasel oastro-int!!Stinaie (~5 Ia ulcer sau


hemoragii digestive); reaC1ii alergice cutanate; depresie medulari. I

=:....~.-""~,.--;
'" ContraIndica~l: ulcer gastro-duodenal evoIutiv; insuficienti renal5 sau

>
(> Addul acetjlsalldlic Ii inhlbA !teeNl urlcozuric.
J!
Sl1

183
Innu~nmrm neuromuscular
mrmnrnlOOI~ 0 JllmmUlUI
1. Miorelannte
2. Agenti aetivi farmacologic indicati in tratamentul boIii
Parkinson, al parkinsonismului $i pseucioparkinsonismului
3. Posibilititi de influentare farmacologici in tremor
4, Posibilititi de influentare farmacologici in boala
Huntington
5. Posibllldti de influentare farmacologit.l in atetoze $1
distonje
6. Posibiliti1i de innuentare hlrmacologici a ticurilor
7. Medicamente care indue dislcinezia

1. Miorelaxante
Miorelaxatit2 ' =' substan:te- fa~uc
relaxarea musculabJrii striate (spasmolitice).
Oasificare:
':'1.1. Cu actiune direct,j _supra
Dantrolen.
"brei museulare striate: I
I

,;,1.2. Cu ac:tiune sineptici (curarizante) - prezentate 121


capttolul'
~Substan\e cu ac:1iune inhlbitoare asupra SNV parasimpatic:
Curarizant.e de ordln I (pahictJrare): dertvall IsochlnoUnlci (d-
Tubecurarina, Metocurine, Mlvacurium, Atracurium,
Cisatracurium, Doxacurium); derivai~ steroidieni (Pancuronium,
Pipecuronium, Rocuronium, Vecuronim); alte structuri
(Galamina).
Curarizante de ordin al D-lea (Jeptocurare sau curarizante
depolarizante): Sucdnilcolina ..

Miorelaxante
Oasificare (continuare)
)10 1.3. Cu actiune'la nlvelgl SNC: -;. ?-- -==~,..~...,.~,,'
"'I.,.,v,-

.:. Agoni~ti ai segmentului benzodiazepinic al receptorilor GABAA:


Diazepam, Clonazepam.
-:'Agonl II receptorulul GABA-B: Badofen.
'!'Agonl~ ai receptorilor pentru glidna: Glldna, Progabld,
Idrocilamide.
':'Inhlbltori ai eliberarii de acetilcollna: Toxina botLIlinlca (tip A).
':'Agoni~ ai receptorilor adrenergic! a2-presinaptid: Tizanidina,
Dexmedetomidina.
-:'Antagoni~ti competitivi al reeeptorilor muscalinld de la nivelul
neuronilor intercalari medulari: OOl'7OXazona, C'Jdobenzaprina,
Carisoprodol, Oorphenesine, Metaxalone, Metocarbamol,
Orphenesine, Mephenesin, Chlormezanone.
-:.Inhibltoli ai transmisiei glutamatergice: Riluzole.
Influen~rea farmacologici a sistemului neuromuscular

1.1. Miorelaxante cu a<:~une direct~ pe fibra muscular~ stria~


Dantrolen
, Mecanism de ac:tIUne: bIod1eaZl ~--ae"'lll'poarta
canalelor de catciu ale reticulului sarcoplasmatic al fibrei musculare
striate.
Efecte farmacodinamice: inhlb! eliberarea de calciu din reti<:ulul
~matic II fibrei mUsCulare Wiate -+ miorelaxare.
)io FarmacOOnetici: T 1/Z-8 ore. Se absoarbe numai 113 din doza orali.
Se administreazl oral sau pe ale I.v. (In urgen~).
)io Indicali:
~redUQlreil spasticit:i~1 in afeqiuni prin Ieziuni ale tailor piramiclale
(hemipIegi, sderozi in pliO etc.);
~sindromul hipertErTniei maligne.
Efecte adverse:
~stare de oboseali muscullri;
(.alter.na probeIor funcjionale hepatice, hepatite mortale (1-10%,
du1li_60 lie de . .. _. SlS

1.3. Miorelaxante cu ac~une Ia nivelul SNC


Agon~ti ai segmentulul benzodiazepinic

)>
~
al ~torului
al ~ui
GABA.-"" Diazep~ _ClQ_n~
Mecanism de aG1Iune: agonlftj nesetedM~l
GABA-A.
,I
}> Efecte farmac:odlnamlce: anxloIltice-sedative-hlpnotk:e, mloreiaxante,
anticonwtsivante; determini adic1ie.
Indica~i (ca mlorelaxante):
{spasmele provocllte de strlcnlna, toxina tetand;
(. preveni'ea accidentelor provocate de terapia cu eIectr~ in
psIhiatrie;
<) adjuvant:. pe t:ermen scurt, in tratamenbJl spastidti~i provocate
de leziuni ale ciilor piramidale.
}> Efecte adverse: sedare, adiqie.
Observatie: se procIln obifnuinli pentr\I efectul mioreIaxant; produc
mioreIaxarea in special a fIexorilor (in doze nesedative).

Miorelaxante cu ~une la nivelul SNC


Agon~ti ai receptorului GABA-B: Baclofen
, Mecanisme de .qiune:: w ~ - 01:':--
....agonist al receJi:ortlor GABA-B;
.:. inhibitor at ellberirii substantei P.
}> Efed:e fannac:odinamice: miorelaxare, analgezie.
;.. Fannacocinetic:: T lIZ = 3-4 ore.
). Administr.n: orali, intr.Jtac:ali.
, Indica1ii: b Ita" IeI'1t de fond a spasticitijii muscufabJri striate
provoc:ate de leziuni ale callor piramidale (pIegi, pareze, sderoza in
pI3d etc.).
Efec:te adverse:
-:.rar, elect 5edItiv;
':'~ea frecven1ei crizelor Ia boInavii cu epilepsie;
':'hlpotonie musculari;
-:in azul admlnlstr6rtl Intratecale, pot ap1rea: felri, somnolenl6,
depresie respiratXlrie, t.oIeran\i.
"7
185
Influentarea farmacologici a sistemului neuromuscular

Miorelaxante cu acpune Ja nivelul SNC


11111111111111111111111111111111111111111
'nh!~lorl al transmWel glutamatergice: ruluzole
~ Mecanism de aqiuiie~'lnlil!)a trlInsrtflsra'OtOta;. ...:"'..,....,.
}> Efecte farmacodinamice: reduce spasmul musculaturll striate.
}> Mod de adminlstrare: oral.
}> Indica~ii: scIeroza amiotrofica lateral1i.

l==="""''""''''''''"'' '"'''''''''''''''''''==''''''''=''''''''=====~Sl8Zo!. . .
2. Agenti activi farmacologic indica~ In tratamentul bolii
Parkinson -
Oasificare
}> 2.L substituirea~carenl~'CIoPiiftil'iHHl~~;.~iI:I!o~..IIIiIii~--..!
:-L-Dopa (Levodopa) :: inhibitori ai enzimelor care inactiveaza
periferic \)i/sau central L-Dopa:
inhlbitori ai Oopa-decarboxilazei (IOOC): Benserazlda,
Carbidopa;
inhibitori ai MAO tip B (IMAO-B): Selegiline, Rasagiline,l
Lazabemide, Mofegilinei
inhibltori ai catecol-o'metil-transferazei (lCOMT): Toicapone,
Nitecapone, Entacapone, CGP-2.8014 (atipic) .
) AI~ agoni\)ti ai receptorilor dopaminergici :
Ergopeptine: Bromoaiptina, Usuride, Terouride, Pergolide,
Cabergoline.
Deriva~ neergopeptinici: Piribedil, Ropinirole, Apomorfina,
PrcImipexole, Talipexole.
-:'EIiberatori de Dopamina: Amantadina, amfetaminele (prezentate
Ia capltolul "Substan\e cu a~une stimulatx>are asupra $NV
sim~c j. $l9J
.........................................
Agen~ activi farmacologic indica~ in tratamentul boIii I
Parkinson - Qasificare (continuare)
)- 2.2. AnticolilMrQic:e: ...~..,l'\;._ -'~... . ~~ --..-~
Cu a~une c:entral~ ~I perife.rica:
- alcaloizi naturali (Atropina, Scopoiamina);
-deriva~ de sinteza (Benztropina);
CU aqiune central1i (blocante ale receptorilor muscarinici de Ia
n!velul neuronilor meclulari inter-calari): Trihexifenidil, Biperiden,
Orfenadrine, PrOC:icHdlne,Difendclimin.
,.. 2.3. Blocante ale receptorilor hittaminergici H1 de generatia
I: Etanolamine~ Dlfenhidramina.
::;.2.4. Dl-Treo-Dlhidroxifenllserinl (OOPS).
}> 2.5. Aite poslbiliti~ide innuen~re farmacologic:i:
Vltamina Ei
Factorii neurotroftd (gangliozid GM-l).
)- 2.6. Procecluri chirurgicale: grefe de tesut aomafin in nudeul
caudat

186
Influentarea farmacologica a sistemului neuromuscular

2.1. Substltuirea caren\ei de dopamin~


L-DOPA
,. Mecanism de -ac:tfune: la'i\we(k se~5',r
ac:tioneazi ca agonist al receptorilor dopaminergici.
Efecte farmacodinamice: amelioreaza akinezia, bradikinezia,
rigiditatea musculara, tremorul, fun~iile ~rii, funqiile psihice.
)0> Farmacocinetd: .
I
'Hraverseaza bariera hematoencefalci ~, Ia nivelul SNC, este]
transtormat.a in Dopamina. .
"Aproximativ 9S % din L-Dopa administrat3 este decarboxilat3 ~i!
transfonnati in Dopamine in periferie; in creier ajll'lge 1 % din
doza administrati.

LDOPA
Efecte adverse
,. Precoce': ' aioreX1e;" ~~lai
ortDstatici, tahiaritmii, a~rea simtului gustului. ii'

Tardive: ,
-:-fluctua~i ale etectului (Hon-off effect"); !
:tulburiri psihice (halucina~i, c~maruri, anx~, delir, stan'
maniacale sau depresive)i
.:. insomnie;
(. excita!ie sexuala (dilltorate' efecteIor diencefalice ale
medicamentului).
),> intrenJperea btusci a admlnistl'irii sau reduceree bnbl8 a doze!
determina sindrom de abstinen~ (se manifest3 prjn rigiditate
musculara, cr~ periculoasl a temperabJrii corpului, leuc:0cit02a'l
instabilitate veget:ativa, cu afedarea TA ~ a pulsului, cr~a!
aeatinln-kinazel) - este echivalent cu sindromul malign indus dej
neuroIeptic2. I
! .........................................
~i

lnhibitori ai dopa-decarboxilazei (IDDC): Benserazida, i


Carbidopa If

)0 Mecanism de ~ur\e~Inhi~ dopa-d~iaza'fn~ -


)0 Farmacocinetica: nu traverseaza bariera hematoencefalica (deci vor
aigura0 concentra~e eficienta a L-Dopa Ia nivel c:ere!nQ.
)- Indica",: in asoclere cu L-Dopa peltru tratamentul bolll Parkinson.

i .
~)I
187
Infiuentarea fannacologicli a sistemului neuromuscular

Inhibitori ai MAO tip B (IMAO-8): seJegiline, Rasagiline,


~zabem!Je, Uolegll!ne
)). Mecanism de a~une: inhi~-monoa~re 1fPB~(MAo-$) .: ~
}> Efecte farmacodinamice: prelungesc eficient durata de aqiune a
L-Dopa.
}> Farmacocinetica:
.:.Traverseazi bariera hematoencefald .
:. T 1/2 este de 40 de ore, dar efectul terapeutic este prelungit fiind
legat de tumoverul MAO.
Avantaj: nu determina acddente hipertensive cand se asociaza cu
alimente care COI1Wl tiramini.
Contraindica~l: asoderea cu antidepresive inhibitoare ale recaptllrfll
serotoninei, din cauza riscului de inducere a sindromului
serotoninergic. Rise aescut de mortalitate dupa administrare.

!=============---_"'===~~9 .
Inhibitori ai catecol-<>-metil-transferazei (ICOMT): Tolcapone,
Nitecapone, Entacapone
) Mecanism de"aqiune: inhihA a&:ol-&-lTi~tif.lFa~'
}> Efecte farmacodinamice: prin asociefea cu L-DOPA amelioreazi
fluctua~ile efectului "on-off' ale agon~lor dopaminergici.
," Farmacocinetid:
:Cresc biodisponibilitatea L-Dopa .
:-n/2 al eliminiirii ~ tara cr~rea concentra1iel plasmatice.
~'Circula putemic lega~ de albuminele plasmatice.
:-Metabolizare prin glicuronoconjugare la nivel hepatic.
:Entacapone, Nltecapone: aqIoneazi exclustv in periferfe (asupra
COMT din bJbul digestiv, ficat, plasmi).
':-Tolcapone este slngurul care traverseaU barlera hematoencefall~
(inhiba in egata masuri COMT perlferic ti cerebral).

54!

Inhibitori ai catecol-<>-metil-transferazel (ICOMT): Toicapone,


Nitecapone, Entacapone
Indica~i: ~ ...... reduc:erea~>4I~:;t~" -ale
antlparkinsonienelor (pentru perioadele "on").
}> ~adverse:
:-cele determinate de l-Dopa (grea~, dureri abdominale, dlaree,
hipotensiune arterlali ort0st:atic8, diskinezii);
.:alte efecte ale tCOMT: dlaree, durerl abdomlnale, coIorarea
anormalli a urinii.

~.

188
Inftuentarea fannacologici a sistemului neuromuscular

) Avantaje: .,,~~~_~~Zi'
Agon~tii receptorilor dopamlnergiCi de tip ergopeptine sau
deriva~ neergopeptinici

... realizeaza 0 stimulare mutt mal stabila a receptorilor


dopaminergid c:omparativ cu l-Dopa;
.:.prezinti 0 bu1i reIa\ie intre doli ,i efecti
V reduc ~ perioaclelor elf.
,. c.ontraind~;
,.ContraIndica1Ii absoM'e: psIiloze, glaucom, aliptare, me!anom ..
aile leziuni pigmeutBIe, pseudopar1(jnsonism provocat de
neuroIeptice
.:Contraindica~1 relative: sardna, boll cardiovasculare, ulcer gastro-
duodenal, leziuni hepatice ti renate.

F""-"" =-=-==--==-====""",======,"",",,~M7~ .

Agon~tii receptorilor dopaminergici de tip ergopeptine


,. BromoaiptiM
<-Mecanisme de aqiune: agonist al receptorului dopaminergic
centraJ ~ 2IrOgonlst pe receptorul Olt IX ti pe receptorul 5-1iT 2t
fiiri ~ pe musculatura neteda uterine.
"Efecte adverse:
frecvent, apar halucina~l, hlpotenslune;
tulburiri drculatxlril cutanate, favorlz2It:e de frig;
mai rar, disklnezii.
)0 Usuride, Terguricle
<-Mecanisme de aqiune: agonist 211receplDrului dopaminergic
central ~ agonist par1ia1 at receptoruIui 011 int:erferi cu SHTz .
:.Terguride este derivat dehicrogenat allisuride.
<'Avantaj: induce mal putin frecvent diskinezii tardive.

Agon~tii receptorilor dopaminergici de tip ergopeptine


Pergolide
':'Mecanism de aqiune: agonist al receptorilor dopamins'oid O. ,I
0,.
':'Efecte adverse: determlni downreglare fI flUdlJa~l ale etecbJlul
-on-cft"'.
,. CllbergOIlne
I ..
v Mecanisme de aqiune: agonist 211receptorului dopaminergic D,i I
"Farmac:odnetica: est:e p!temIc liposolubil, are Tl/2 foarte lung (65'
ore) care asiglri 0 stimulare dopaminergica deosebit de stabili.

189
Influentarea farmacologica a sistemului neuromuscular

Agoni~tii receptorilor dopaminergici de tip deriva~


neergopeptinici
;. Piribedll -.m ,:z~~'..,.. , ..
';'Mecanism de ac:tiune: agonist al receptorUor dopaminergici ~ fi
0]1 slab agonist al receptorului 01,
). Ropinirole

,i
',Mecanism
04,
de ~une: agonist 81 receptDrilor dopaminergici ~, OJ

!Este mai eflcient decat Bromocriptina.


)0 Apomorfina
!-Mecanism de ac#une: agonist al receptorilor dopaminergici
O2,

1~

> Pramipexole, Talipexole

,i
':'Mecanism de ac1iune: agon~
04,
ai receptorilor dopaminergici ~

.:.avanblj: se leaga slab de proteinele plasmatice, deci prezinta


OJ

0
probabilitate redusi de interaqiunl medicamentollSe ..
i==========~ =====''''''-=,.="-===~~ ..
2.2. Anticolinergice centrale
Mecanism de aitiune: am:;d6'il~ffl~
muscarinic al neuronilor medulari Intercalari.
)l.

)0>
Efecte farmacodlnamlce: amelioreaza sialoreea.
Indica~ii: I :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
'!+adjuvant in tTatament1J1 bolii Parkinson; !
yconstituie singura tenlpie eflcle~ in pseudoparkinsonismul
medicamertos.
)io Efecte adverse: somnoien\2i; stan confuzionale; haluclnatli.
)io Contraindica~l: glaucom, lezlunl ateromatoase coronariene severe,
Insuflcienla cardiaca, tulbtriri de Iitm 9i de conducere, ulcer peptlc,
hiperplazie benigni de prostati.
)0 LDopa, al~ aoon~ dopaminergici, anticolinergicele: pot favoliza
aparilia psihozei dopaminergi<::e (poate sa apali ~ spontan) care se
rnanifestii prin halucina1ii vizuale ,I tulburari cognitive.
551
I .
PosibilitAp de influentare farmacologidi in alte afectiuni
neurologice
; 3. Poslbilld1i de fnftaen\8fe ~~
'!-Tremor postural (fizioIogic): Propranolol
.!-Tremor esen~al
~bIocante semiselective ~l+ ~!ili ASI: Propranolol.
~blocante selective PI tali ASI: Metoprolol.
AIt2 terapii:
- anticonvulsivante: cIeriva~ barbitura~ ~ Pnmidone;
- cantiti~ mici de alc:ool !tilic;
- benzodiazepine ~ Diazepam, CIordlazepoxid, A1prazolam.
yTremor inteo~onal:
~bIocante 5emiseIective ~l+ P2 tali ASI: Propranolol.
~bIocante selective PI !iii AS!: Metoprolol.
> 4. Posibilititi de influentare farmacologici in boala
Huntington . .
)Neuroiimpaticolitice cu ac~une centrali ,i periferici: Rezerpina .
.:.Antipsihotice butirofenonice: Haloperidol.

190
Influe$rea fannacologicli a sistemului neuromuscular

PoslblUtA~de Influentare farmacologd in alte afeqiuni


neuroIogice (continuare)
}> 5. PoIiblitlp" de laftitiiitijie ~ ~i
dlltonle
':-1, +benzocIiazepine: Diazepam.
'..E11berat1ori de Dopamini: Amant.:lina.
~Substlt:uen~ ai c:aren1ei de dopamini: L-Dopa.
~Antieonvulsiva* t:ricidice: Carbamazepina.
<Qo Agonitti a! rec::ept:orilor GASA-6: BacIofen.

~ AntJpslhotiee butirofenonk:e: Haloperidol .


:. DerIva~ cu s1nJctlri fenotiazini<:i.

F=======~""",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,=_,,"553"'f ..

PosiblH~~ de influentare farmacologd in alte afectjuni


neuroIogice (continuare)
;;.6. Poelblk:ltl de 1.." .... tare1a'nuc:oIDiIit .~ ..,.-.,."'"
9 AntJpslhotIee butIrotenonk:e: Haloper1do1.
(oAntipsihotice fenotiazInice cu lant secundar piperazinic:
Flufenazlna.
',l-+benzodlazepine: Oonazepam.
':'AgonlfU al receptorilor acrenergId 2 presinaptid fi imldazoUnlcl
It: Oonidlna.
~ Ant:iconvulsiva* tricidic:e: Carbamazepina.
)> 7. Medk:limente care indue ditldaezia
~ Fenotiazine. .
.:. Neuroleptlce.

191
..' .... """1
Innumwrm mrtmrnnJlco
central
n JI1MmUIUIIlI101

I. Anestezice
II.Opiacee
III. Antitusive ~ expec:torante
IV. Anxiolitice-seca.tiv.-hipnotice
V.AntiConvuhHYante
VI. Influent_rea farmacologici _ afeqiunilor psihice
VII. Euforizante Ii pslhotomimetice

I. Anest:ezlce

1. Aneswite locale
2. Anestezice generale

1. Anestezice locale
J> Anestezic:ele lOcale surir'medlcameme tare, 'cdiiii IIsfi"'a~1odi';'1n
anumlte concentra~I, blocheaz5 temporar fI reverslbll, Ia locul
aplldrli, forma rea sau transmiterea poteI'l!lalulul de ac:1iune prln
membrana celulelor excitabile (neuroni, celule musculare, c:orpusculi
gustativi etc.), cietermlnand pierderea sensibllit3~i motoni,
proprioceptive fi dureroase.
,. Mecanism de aqiune:
'!-anestezice locale co struct1Jra estenca sau amidid: bIocarea por1ii
interne a canalelor de sodiu voItaj-depelldente, ceea ce determina
bIocarea transmlterii impulsurllor nervoase in toate tipurlle de fibre
nervoase.
:'Oorura de etil, zapada carbonic:a, irnpachetari red: efect
vasocorl$trictor.

5.17
Inftuen~rea farmacologicli a sistemului nervos central

Oasfficarea anestEzicelor locale


Oasfficare in funCtie de ~ri:
-:'1.1. aneMuk:e locale aaltntcturi eat:erid:
natlnle: Cocaina;
de sint:ezi: BenlOcaina (Aneste:zina), Tetracaina, Proc:aina,
CIoroprocaina, Proparacaina.
~ 1.2. ar.estt:bcz locale aaltnlctuni amicra: I
~ ~&na),. Mepi'lata!M,. ~ina,. Bupivacaina,l
Levobupivacana, Roprvacama, PriIocaina, Etidocalna. .
-:-1.3. atte MeItiezice locale: CIorura de etiI, zipadi c:arbonici,
impachetiri rec:i.
)10 Clasiflcare in functie de durata de a~une:
-:'01 dLnti ((lJrti (20-60 minul2): Benzocaina (Anestezina),
Procaina, CIoroprocaina , Proparacaina;
"'medie (1-2 ore): Udocaina, Mepivacaina, PriIocaina, Cocainai
<>cu dUnD Ulgi (> 3 ore): Bupivaalina, Levobupivacaina,
RopIvacaina, Articaina, Etidocalna, Tetracaina, Oonn de etil. HI

Tipurl de anestEzie local~


~ Tipuri de anestezie'IOC3Ii:=-- - ~-...~- --1
<>ane5C2Zie de suprafati (aplicare pe begumente ~ muc:oase);
('aneste2ie de infiltra1ie (injed:are in \e5lJh.li1 plan 01 plan);
de eIeqie: lidocaina.
~aneste2ie de conducere: !
regionali: tronculari (In jurul unui trundli nervos); plexata (In!
jurul unul pie)( nervos); paravertebrali (In ~ nervilor
rahidieni, de Ia i~rea din giurile de c:onjugare paM Ia Iocul de
11Imific:are )i
epidurall (peridu'all) ~ in spa1iul epidlnl de Ia ~iree din
duramate' Ia ga\.lile de c:onjugare, in diferit2 regiuni ale
c:oIoanei vertebrale;
spinali (l1Ihianestezie I anestmie intrarahidiani) ~ in spa~uI
subarahnoidian, in LCR.
Duma anesteziei depinde de: anestezicullocal; tesut

Anesteziceie locale
,. Pclrticl.JlaritJ~ tarmacOcinetic:e: - - --. a

o)anesWice locale 01 structuri esterici ~ sunt hiclrolizate rapid del


e5terazeIe din \eSubJri ,i pla5l'T1i, de aceea timpul lor de ac1iune
este scurt;
o)anestezice locale cu struc.turi amidici ~ au timp mal lung de
aqiune.
Toa anestezic:eIe locale au efect 5lab vasodilatator (cu ~
cocUleI fi dorurii de etiI are au efea vasoconstrictor), de aceea, se
asoc:iazi cu: AdrenaIini, Noradrenalini sau FeriJefrini. Este neoesari
asocierea 01 VCI5OCDIlSbictoare pentru:
cIunIt2i anesteziei locale; !
'-'~
,i
.:. reducerea singerirfi congestiei locale;
vimpiedicarea absorb~eI sl*mlce.
,I

,
)- Contraindicatii ale asocierii anestezlceJor locale cu vasoconstrictoare:'I:
anestezia IocaIi a extremiti~lor; infllt:ra~i perivasaJlare; anesteziai
periclu'aIi" . artlWli aritmii. !Ill

193
Influentarea farmacologidi a sistemului nervos central

mtnl[( [~I[- [f[{[ Mlfil 1111111111111111111111111111I111111111111

ReaC1i1alergice: maffrecveOle-r-pentru~"B:ife~i'UCt.UIi
estetica.
Tahifilaxie: in cazul administririi repetate (ca lI'TTlCIrea acIdozej
repet:ate).
Methemoglobinemie: Ia concentra~i man de PriIocaini.
}I> Efecte asupra SNC: anxiel:am, nelinie, tTemuribJri, c:onwlsii, deces
datoriti anoxiei cerebrate.
)0 Efecte cardiovasculare:

cronotrop ,i
:'Cocaina: efecte vasoconstricror local ~I sistemk:, efec:t inotrop,
dromotrop pozitiv. Celelalte llnestezice locale au efed:
vosodilatator .
:. Anestezicete locale cu structuri amiclici determina efede inotrop,
cronotrop ~i dromotrop negative. Bupivacaina este tea mai
cardiotoxlci .
~ AIlE efecte/incidente/accident2: leziuni nervoase det:enninate de
administTarea incorec:tA ireversibile; cocaina: descuamarea epitI!liului
cornean in i[ldmini$biri ~. '"

1.1. Anestezice locale cu structur~ esterd


,. Benzocaina'-"-(An~na),
Propanlcaina, Cocaina.
}I> Indica~i:
';anestezle de suprafali;
-:Procaina -7 anestezie de infiltra1ie ,i de c:onducere;
:'Proparacaina ~ numai in oftalmoiOOie.

1.2. Anestezice locale cu structur~ amidic~


}I> LidocaiM (Xiliri'.> '0: ~ :;-', ..;...,.'-'- ~~

-:'lndica~i: anestezlc local in anestezia de suprafali (soIu1ie 2-4%),


anestezia tronculari ,I epidurata (soItJ1je 1-2%), anestezia
intrarahidiana (solulle 5%), anestezia de inflltra\ie (solu{ie 0,5-
1%), in stomatolooie (soltJ1je 2%)i
antiaritmic de dasa 18 in trabuTientul lIritrniilor
ventriculare (solujie 1% i.v.).
':'Efecte adverse: hip0t2nsiune art2riali, aritmii, efec:t2 asupra
sistemului nervos central (confuzie, deprimare respiratOOe).
). Mepivaaina
.:. Efectul vasodilatator este foarte redus, cIeci peate fi foIosit firi
asociere de vasoconstrictoare.
.:-Jndica!ii: anestezia de suprafata (bronhoscopie), anestezia de
inflltratie in stomatolOOie, anest2Zia de conducere (epicluraJA,
intrarahidiana) .
.:oContraindica\ii: obstet:rici. COPii sub 1 luna. S3

194
Inftuentarea farmacologica a sistemului nerves central

Anestezice locale cu structur~ am~ic~


PriIoaIIM: incflCata in llnestezia de '"fr'inila!i-lil stuililltDlogie,
aneswia reoiOnaIi.
,. Artic:Mla: est2 singurul anestezic local care pitrunde i'l 05, de
aceei est2 indicat in anestezia de infiltrajie in stomatoIogie.
, Buplnc.b,
*Indica1ii: anestezia de suprafati, anestezia de infiltra!ie, anest2zia
de c:onducere.
{ONu traverseazi bariera feto-placentri.. Poate fi indicati in
aneste2ia peridurala in obstetrid. Efecte adverse: efecte
c:ardiotDxice (efed inotrop negativ intens, aritmil venbiculare,
scurtare inbeMIl QRS), poat2 determina coIaps.
,. RopinQiu
.:.Indica,": anestezia de Infiltralie, a~ de cond~.
<) Traversem ba,;en feto.placentara. Poate fi inclicati in anestezia
perldurali in obsteI:rica. Nu det:ermina efecte cardlotoxice alit de
intense ca Bupivacaina. _ . !64

2. Anestezice generale
}> AneIteziaIIe ...,..1. s~meIite~~re
temporar " reverslbil staree de c~enti, sensibilitatea fa durere,
se~siqx1mi

refIexele somatice " vegetatiVe.


Stadiie anesteziei generale cu un singur anestezic general (Guedel,
1920): .
-:.analgezie;
....excftalIe;
0:- toIeranti (cu '4 faze):
modificiri in mlteirle gIobIlor ocule,;;
cIeprinweI rel'lexelor oculare;
modificaree climensiunilor pupilare;
depriMrea respirat:orie;
.;0 stadlul
toxic.

Anestezice genera Ie
Oasificare
. ", ~-.-"'~ ~.-~--~
, 2.1. .nestezice gerNlnlle cu idministiare . _
....gazoase: PrQIx)xidde azot;
(t IIctlIde volatile: Halotan, lsofturan, Enfluran, SevofIuran,
Destluran, Metoxltluran, B:er etJllc.
, 2.2. aneetezk:e generale cu adminittrare i.Y.:
.:-tioarbiturice: Hexobarbital, Metohexital, TIOpeOtaI, TllImllal,
Tlobutabarbital;
.:. deriva~ Imidazolid: Eblmidat;
:steroizii ane*zid: Altesin;
.:-alte strucbJri: Propanidid, PropofoI, Ketamina.
,. 2.3. Adjun"" pentru realizarea anesteziei genenle echilibrate:
benzodiazepine (MidazoIam, Diazepam, L.cnzepam).

195
-
Influentarea farmacologici a sistemului nervos central

llpurl partiCulare de anestezie gener~

~asllkare
). AnestezA diloc:Ativl ~ cu Ketarnlhl. - ~-
NeuroIeptanalgezia ~ neuroleptic (Haloperidol I Droperidol) +
analgezic din grupa opiacee (Fentanyl).
Neuroleptanestezia ~ neuroleptic (Haloperidol I 0r0pe1d01) +
analgezic din grupa opiacee (Fentanyl) + Protoxid de azot.

F=o='"""""= =""""_ ==========~.!<47 .

2.1. Anestezice generale cu administrare inhalatoare


Sunt carad:erizate prJn: ~ ._
- J)lA:ere anestezica - exprimati cu aju:orul concentra1iei aIveolare
minime;
- putere analoezica.
Obs. Ane5te2icele gel1erale g8zoa5e au indice narcotic mit, putere
analgeZicJ mare; lnestezicele generaIe lichide volatile au indice
narc:ctic mare, putere ana)gezici mica.
}- Mecanisme de ac;tiune II anest:ezicelor generaIe lichide volatile:
,:-sciderea timpului de deschic:Iere a canaletor de Na+ Ach
depelldente;
~agonist pe rec:eptnrul GABA-A;
(. agonist pe receptorii Ilfa2-adrenergid presina.j:tici subtip C4
c::entraIl ~, secundar, acceIerarea sdlimbului Na+/H+ ~
licalinizare int7acelulara ~ activarea fosfoIlpazel A2 fi eliberarea
de TX-A2 ~ influentarea ag-egirii pIachetaIe;
o!activarea canalelor de K+ asociat:e cu receptDrii ah2-acFenergici
fi bIocarea canalelor de Cal+ voltaj dependente.

Anestezice generale gazoase


Protoxid de azot
)" Efect:e fannacodlnamlce: pUtere ~C:I ~dar~
anestezicl mica; pertold~ de Inductle SOJ~ (1-2 minute), dar cu
fali de exdta1ie manlfestati lntens; revenire rapldii (H minute).
). lndica~i:
-:-numal in asociere cu anestezic:ele generale lichide volatile;
....in concentnI~e 40% + aer ~ lnalgezie in travallu.
)0. Efecte adverse:
.:. deprimarea mioc:ardului;
-:.~ irigatiei cerebrale;
.:.crqterea presiunii intraaaniene;
')Imunosupresie fi anemie dupi administra.re repetid in scoptII
nemedicale.
Contraindlca1ll: hipertenslune intraaanianA; pneoo'lOpericar,
""'"' u chisti DU1monari Ii. renali' oduzie intestinali. ,.,

196
Influentarea farmacologici a sistemului nervos central

Anestezlce genera Ie lichide volatile


Halotan
Efec2 farmacodlnarnk:e: puIJire aM4geziCi ntif~ 8I~'
mare: perioad.l de induc1ie saJrta (3-5 minute), revenire rapidi (5-10
minute), dar OJ efecte reziduale prelungite.
). FarmaaxineOci: metZIboIiZlIt hepatic in propor1ie de 40-55%.
)" Indicali: anestezie generali.
)r Efed:2 adver5e:
->hepatcto~ (Ia copii -+
nu est:e hepatotgxjc, dar Ia adul1il
I'TlOftIIICIt'a -+
30-50%); i
->deprimaR cardiaci (~ sensibil'ltatea Ia atecoIamine
t2ndin\i iii aritmii, lise de precipitare a fibriJatiei atriaIe
ventrict.We);
~
,I
.:.SQde TA, scade debibJI cardiac;
-:'deprirnMe respirat:orie;
:crette presiunea
Il'1tnIa8nlani.
;. Contraindica~l: toe hipovolemlc; neurochirurgie; afectiuni cardio-
vasculare; lnsufidenlA
1===== == severa.
hepat:Icfi==========~S1!l ..
Anestezlce genera Ie Iichide volatile
Izofluran, Enfluran, Sevofluran
Efecte flIrrnac:DcJinamice: ~i~=r.i~, .... Iiiool!
pote=Gfti~e:-..eniNieite2iei
mare: perioadi de induc1ie scurti, revenire rapidi (cea mal rapidi
pentru Desfturan, apoi pentru Sevofluran).
Farmacoc:inetici:
~ lzofhnn -+ metabolizat hepatic in propor!ie mai rnici de 2%;
<:tEnfluran -+ metabolizat hepatic in propof1je de 8%;
':'Sevof!uran -+ metabolizat hepatic in propor1ie de 2-5%.
Indic:3tii: anesb!zle generala.
') Efecte adverse:
(Ilsensibilitats II catec:oIamlne: redusi pentru EnfIuran; absenti
pentN Isonuran, SevofIuran;
.:.SQde TA (epare tahlcardie compensatorie), scadedebibJI cardiac;
(>convuIsii II doze marl (cresc excitabilit.atea SNC).
).> Contraindic:.a~i: insuficienti renala severa.

AnesteziCe generate lichide volatile


Metoxifluran, eter etilic
Metoxlftul'lln: .., ''''!'; ~.,,~:.;.. '1'i'b~~""""'-
:-Efecte twmacodinamk::e: putere analgezici medie; putere
an~ mare: perloadi de InduC1ie scurti, revenire rapidl.
':'Farmaoocinetici: metabolizat hepatic in propor1ie mai mare de
70%.
~ Ind1ca1il: anestezle geneJ'lllA.
-:Efecte adverse: hepatotxlxldtate marte mare; ~ sensibillt'at9
la catecoIamlne.
-:.Contraindica~i: insuftcienta renala severi.
)r Eter eIIllc -+ in prezert nu se mai utjlizeaz"i:
(IlEfede fannacodinamice: putere analgezici medie; putere
anestezici mare: perIoadi de induqie lunga (15-2O minute),
reYenire lerQ (Xl minub!); elect miorelaxant.
;.Efecte adverse: iritant pentru mucoase ~ produce hipersecre4ie
~, laaimata, insotite de tuse, Iaringospasm, sughit ~
nivelul cat:ecolaminelor cirOJlante. I
<Co ERe inftarnabiI, exploziv, in contact cu oxigenul/ aeru!. m i
197
Influentarea farmacoiogid a sistemului nervos central

2.2. Anestezice generale QJ administrare i. v.


~K)bar~lurke
,. Reprezentate de: Hexobarbital, ~-l"1tIpt!ili1;=namHal,
TlObutabarbital:
, Farmacodnetid: durata foarte swrta de ac{iune (10-20 min). Se
carac:t2rizeazi prin fenomen de "re:listnbutie a barbituiaJlul
narcotic. Sunt metabolizatle in principal hepatic. . I
,. Mecanisme de aqiune: I
~aoon~ ai seomentului barbitl..rat aI receptoruIui GABAA;
<C-ctesc eliberarea GABA;
.>inhibi recapt;nea GABA;
scad eliberarea de neuromediatori excitatori: NA. Ach;
('interferi OJ pitrlllderea calciului in sinaptosomil ce-ebrall;
~cresc permeabilit.atea membranelor neuronate;
<-inhibi oxidarea piruvatului;
->decupleaza fosforilarea oxidl!ltivi.
S1]

Anestezice generale cu administrare i.Y.


liobarbiturice

tinducerea anesteziej generale;


~endoscopii;
'!omanevre ortopedice;
~ int:erven~i chirurgicale de scurtii durata;
~stomatolooie;
-:-profilaxla leziunilor post-ischemice cerebrate, OJ conditia asiouririi
normocapniei.
)r Efecte .ctverse;
<seiderea fOl'1ei de con~ a alrdului, sciderea debitului
cardiac, hipotensiune arteriala;
->deprimarea respira!iei;
'..stimularea eliberirii de histamini;
.:-inclucerea unor m~ involuntare;
~tuse, sugh!l;
(. pocfirinurie Ia pacienlft OJ deficit in ~PD.

Anestezice generale cu administrare i.Y.


liobarbiturice
,';0.;;._'
,. Contralndica~l:
~absolute:
hipovolemie, fOC hlpovolemic;
porfirlnurie;
astm bro",lc;
tipsa dotaril pentru respira\je art:ificiali;
~relative:
insufidenjB coronariana;
.HTA;
leziuni va1wlare;
uremie;
insufidentA suprarenaliana;
sepsis;
precau~i in insuficienta hepatici.

198
Influentarea farmacologica a sistemului nervos central

Anestezice generale cu administrare i.v.


);. 5te"oizii ane:stezid: AJtesin __.~ '-
.:Este un If1'le5t2c de 2 sterolzi tara efecte endoaine (AIphaxoIone,
AJphadoIone).
<oEfec:te farmacodinamice: ~ anestezic:i foarte mare cu
perioadi de indlJqie de 30 minute, chnta anesteziei de 7-14
minute, revenire Ierti.
<oIndica1ii: manevre ortopedice, chin..rgie de sa..rti durati .
....Efecte adve"se:
deprimare C3"diacl put:ernici, scade TA fi debibJl cardiac
(tahicarclie compensatoare pani II tahicardie ventriculari),
deprimare respirat:orie;
Ia revenire din lnestezie, determini tuse, sughil, IaringosptirTl,
greati, virsibJri, apnee.

F =""""================~S" .
Anestezice genera Ie cu adminiStrare i.Y. (continuare)
Deriva~ jmida2olrd:EtoMiClii:~ -, .~~~..._
.:Efecte farmaoodinamice: pub!re anestezici foatt.e mare, cu
pertoada de Induqie scurt.a (cateva secunde), durata de 7-14
minute, revenire rapidii.
-:.~ adverse:
deprimare cardiaci putemici, deprimare respinItorie ~ic:i;
Ia induqie ti Ia revenirea din anestezie detennina stare de
apnee, mioclonii .
.> Me struc:tI.r1:
.:-Propuidid:
EfectIe farmacodinamice: pub!re anestezid foarte mare, cu
perioadi de: ind~ scurti (citeva minute), dUrD de 7
minute, rev~!Oirerapldi (10-15 minute, c:ompIet in II minute).
Efect:e adverse: deprimare cardiaca (rise de ~ subite,,),
scade TA ti clebibJI cardiac, deprimare respiratorie. I
<OPropofDl: asemanatcr OJ batbitlIricele, uneori mal !line tDIent. snj

Anestezia diSociaijv~
, Se reanzeaza cu Ketamln5;'l.v. '$3U i.~"="~::iC::aI:il""'O'lC
, Mecanisme de ac1iune:
"'bIocarea recetXorilor NMDA;
.:. blocarea realptirll de noradrenallni ti dopamina.
lndica~i: chirurgia pediabica, inducerea anesteziei genera Ie,
transportul accidenta~lor, in analgezia pentru pansarea plagilor
intlnse (arsurl), manevre ortopedice, laringoscopice.
,. Avantaj: amnezia retrograde.
);> Dezavantaj:
<) haludnatiile senzoriale fI de perceptie, Ia revenirea din anestezie;
sunt foarte intense Ia aduf1j;
.:. nu produce miorelaxare;
~ nu suprima reflexeie faringiene.
ContnIindica1ii: afeqiuni cardio-vasculare. sin<rom de hipertalsiunc
intrac:raniani, chilU"gia oftalmologici, sarc::iM. ~

199
'Influentarea farmacologica a slstemului nervos central

). Se administreaza combina1ii7"" ~ (oi'OPa-taotr+-ana1geziC


cin grupul opiacee (Fentanyl).
J;> lndicalil: neurochirurgie, ORL, laringosc:opie, bronhoscopie, chirurgie
tiroidiani, arsui intinse, obstetl a, transportuI acciderta~lor.
Avantaje:
.:ose pIerde senslbilitatea dureroasi;
.:ostarea de conftienti a pacie.nbJlui este pktrat!, dar OJ stare de
"indiferenti- Ia durere, Ia evenimentele din jur.

!=-= == """"=======""""'= -=S19~ .

Medica~e preanestezica
AnticoIinergice
)10 7....
r'&Iuc :'lIrh~'i. c"'sciiYafi: ~Ici,
antagonlzeazi efectele cardiovasculare ~ ale anestezicelor "
ale opiaceeIor.
AntIhlstamlnice de tip anti-H1: efect antiaIergic " antiemetic, in pius,
c:eIe de generatia 1 au efeet anxioIitk-sedativ.
J,l. Benzodiazepine 7 efeet anxiolitic-sedativ-hipnotic.
}- Opiacee 7 reduc senslbilitatea dureroasi
analgetic alanestezicului general.
,i
potenteazi efectul

NeuroIeptic.e.
Antiagregant:e plachetare OJ durata medie de aqiune: Abciximab,
Eptifibatida (cu 12 ore inainte de interven(ja chirurgic.ala, pentru a
preveni tTOmbozele dupB interven~a chirurgicali).

310

200
Influentarea fannacologica a sistemului nervos central

U.Oplacse

1. ReceptDrii opioizi
1. Sistemulenkefaline-endarfiM
s. 1mpIica1i1 tenpeutice ale opiaceelor

Terminologie

Opial elite un extract din sucul unei spedi de mac (PJPilVf!If'oI


scmnJfMITT/).
Opioid estI! orIce stJbstanli endogena sau exogena care produce
efecte similare morlinei.
, <>pap (termen mal eCh1) sunt der1va~ de sintm tl semlslntezA at
morfinel.
). AuIgezIc:e MI'CCIItic:e sunt opIacee care Ia doze mar1 produc: sorm
narcctic.
;. Opiopeptide eaclooene ~t subst3n1e endogene, aoom.ti pe
~i opioIzi, co strud1Jri poIipeptidlca fi proprIetitj opioide, care
alcituiesc sistenul eokefHne - eodorfini.

1--- _-=_-= =""'=== 1I2:;,


_.....
I
" .
.

Clasifjcare
(> Receptai
1. Receptorii opioizi
recept:oriOpioizi:~
speclfici:
locallza~ preslnaptle:
tIiiiI..:.:
~ ....... =--.=----~
-II (mu): IIItlIJ2
-0 (delta): 01,I ~
- K (kappa): KII 1(2tl K)
locaIiza~ postsinaptic:
-II (mu): III tlll2
"ReceptIlt1 nespedtId:
c (sigma)
., (epsion)
)- ReceptDrii II, 0, K surt Iocaliza1i fi III nivel spinal {Ia nivelul neoronilor

din cornul dorsal medulllr tl al aferenlelor primare ale ac;estgra'i


speciaIizate in tl1Inst1'1itst!a du'ei O. .,

201
Influentarea farmacologicli a sistemului nervos central

Efecte biOlogiCe mediate de receptOOi opioizi


)0> ReceptDriI II (mil): analgezle spinaII (fn sPedaIJ ~Il,
eutorle, mlozl, deprtmare resplratorie, constipa\le, depellden~ fizlcl,
sedare, moduJarea elibel"irii hormonilor fl neuromediatx:rior,
:;. Rec:eptDrii 15(delta): analgezie spinal5 (m special) fl supraspinall,
modularea eliberirii hormonilor fl neuromediatDrilor;
, Rec:eptDrii K (kappa): analgezie spinala fl supraspinali, miod,
c:onstipa!ie, deprimare respiratxxie sIaba, efette psihotDmimetice,
depeudenti fizici, sedare;
Rec:ieptDrii 0 (sigN): disforie, midriaza, stimulare resphtorie,
hah,JCina~ivizuale ,I auditive;
). Receptoril, (epsilon): analgezie.

lIM : .
F=======~-======-~~~~~--=-~
Transmlterea semnalului biologic
,. Receptorii opiolzi'suh(cupia1i cu ~ cu
adenilatciclaza -t prin stimuiarea r~1or se pnxkJce sciderea
concentratiei intracelulare de AMPc.
Stimularea ~ presinaptici determina:
fI lnac:tlvarea canalelor de (:a2+ voltaj-dependente -t
., biocarea
deci, va fi blocatii eliberarea de net.I'Otransmititori excbtDri (Ach,
NA. gh.tamat, 5ub5tanta P, serotxlnina);
"'c~ sensibiliti~i receptorilor SHT) pentru ~
, Stimularea Rp postsinaptici determini activarea canalelor de K" -t se
produce hipetpOlarizarea membranei netM'OnaIe.

Efecte biologice mediate de receptorii opioizi (continuare)


Stimularea RK (iix:allza$ 'i)'res~rei ,I
lnad:ivarea canalelor de (:a2+ voItaj-dependente,

sdderea senslblllti~1 receptorilor SHT) pentru serotxlnina


,I
cu Inhlbarea
eliberirtl de Ach, NA, substant! P, glutamat fl serotxlninl, precum
,I
sciderea produqJel de IP3 fl DAG.
}> Stimularea ~ (Iocaltza~ presinaptic) detennina bIocarea canalelor de
cr"
sub5tanta P, glutamat, serotonina, dopamina
sciderea sensibillti~i reoeptorilor pentru a~
,i
voltaj dependente -t se produce inhibarea eliberirii de AttI, NA,
PG, precun fl
netl"otral\Sl"'1iIni,

202
Influentarea farmacologic:i a sistemului nervos central

Administrarea repetat~ de opiacee


0eterrnInl apM1Ia fenor'lMltiukf'detoler3ri1l1ef!mlfii' ce-\orce mal
reduse. care necesiti aetterea progresivi a dozei).
~ La penoeneIe tinere fI sinitoase:
~adic;Ia se instaleazJ rapid datorttJ ac:tiWrtl geneIor c-fos fI c-;unl
(gene OJ rot in transc:r1p\ia anumitor proteine ann iIr fi pratelnal
G).
La persoane OJ dureri aonIc::e: :
<. nu se produce depet ldenli sau se produce blrdiv prin i!Idmin~
reoulati, din cauza deregl8rii sistemuIui de produc:ere a
mediatori1or algogeni ti dereglarii activit3~ genelor c-fos i c-jun.

l==-o;;o=;o;=a """"'- ========.,_"~ .


2. Sistemul enkefaline-endorfine
, Este format din: ,It- ",.".a:~'-
~ ....
<, 2 pentapeptide; Ieucjn-enkefalina (letJ..enkEfalina) ti metionin-
enketalina (met-eni<efafina);
~ 2 tetrapeptide: endomorfina I (seIectM pe rec:eptDrIi II splnall) ,I
endonlOlfina n (selectivi pe receptorii II spinali ti supraspinall).
)0> Preanorii opiopeptideIor endogene:
~preproenkefalina (proenkefalina A);
'.- proopiomeIanoc:ortina (POMC);
~prodinorlIna (proenketalina 8).

Cbs: fa nivel plasmatic au fost detectate codeInA " morlinl tn


concentra\ii pic:omoIare/mi (1'01 flzlologic neeluciclat).

Sistemul enkefaline-eodorfine (continuare)


-
.> Preproenkefallna (proenlcsfalma A)JlIt. ~::. ~
':'are 6 secven~ de ~enkefelini + 1 secvenli de leu-enkefalini;
~ afinit:ate put:emici pent:ru receptorii ~, moderati pentru receptorii
II, slabi pentru ~I K;
+ac1iune de durati medle;
:conc:entra~i man in: sem nervos simpatic pre ti postganglionar,
creier.
) Proopiomeillnocortina (POMC):
.:.prea.nor pent:ru ~orfini (31 aminoacizt) ti pertnI uneIe
peptide firi ~ oploide, dar cu PI Opt ietiIi de neurohormon
(ACTH, MSH, p.lipotroplna);
(.afinit;ate mai mare pertru recept:orii 1.1 decit pentru ~;
'.-actiune de foarte lunga durati;
.:conoentra\fi man io: hipobllamus, mezenoefal, pIex nervos de Ia
nivelul muooasei gastrice, adenohipofizi ..

203
Influentarea farmacoJogid a sistemului nervos central

Sistemul enkefaline-endorfine (continuare)


, Prodlnortln. (proenkefallna B): - '~==3=::la."--,.u;:'.~~."",,...f
....are secvente de leu-enkefalin8;
(. preonor pentru dinorfina A fi B, a ti ~neoendorfine;
~afinitate mai mare pertru receptorii 1(;
('aqiune de durata medie;
(concentralii man in: hipotalamus, mezencefal, retrohipofizi, lob
temporal.
:Oinorfina A: c:oncentTatil crescute in corn.d dorsaJ medular .
) 0in0rfIna A aqioneaza ti III nivelul rec:eptoriIor r.'IDA ca agonist,
in c:azul unul proces inflamatDr 7 hi~ de lungi duratl.
Obs: existi un ligand endigen OJ strucbJri simBara Oinorlinei, numit
Nociceptin (Orphaln FQ) care se leagi numai III receptorii 0RL.v
cuplat III proteina G (orphanin opioid-~-like subtype 1);
intervine in procese de invitare, memorizare, se opune efectulul
analgezic mediat de receptorii 1.1 clasici.
F -= """"'
"'""
-=""'"""""'''''''''= '''''''------==;;;;;;;;;;;;-''''''''''.~ ' .
Roluri biologice ale opiopeptidelor
~ Rol de neurotransmliklr."Cie net.Il'OhOifnc;fl~ - -
<-reo1eaza actMtatea sistemului nervos veget3tiV;
';'regleazi tonusul afedlv;
.:. regIeazi Integrare.a oentral8 ti int:el"pre!are.a durerll;
(.intervine in procesul de memorizare;
<-reoleazi sistemul GABA-ergic;
:.intetvin in mecanismul fOCUluitraumatic ti septic;
<-reoleazi ac:tMt:atea endocnni:
stimuleaza elibenlrea de AOH, STH, proIad:ini (PRL);
inhiba eJiberare.a de LH;
-:-regIeazi actlvitatea 5lstemutui imun: proIiferarea Ilmfocit8or,
c:hemotaxia, procIuc:ere.a de antic:orpi de tip Ig.
). Metabolizare.a peptidelor endogene +sub actiunea enkefalinazelor .
. ,
3. Implica~i terapeutice ale opiaceelor
Oasificare
3.1. Agonl,ti .freceptorftor optoIzt~:r=ti~~;::e= ......... -I
(0 alcalolzl naturali:

cu afinlt:ate inalti: Morflna, Tebaina;


cu afinltate redusl: Codelna (Metllmorfina);
~dertval' de semisinteza:
OJ afinitate \'natt:a: Heroina (DIamorfina), Hidromorfon,
Oximorfon, Etilmorfina, Etorfina;
cu aflnitate redusl: Oihidroo:xleina, Oxicodon, Hkrocodon;
<-derivaV de slnwa:
cu aflnlt:ate inalti: Meperidina, Metadona, L.evometadI,
fent3nIl, AlfentanB, Sufent:aniJ, Remifertanil, ~noI;
cu afinlt:ate redusa: Propoxifen, Dextropropoxifen,
Levopropoxifen, Oexb"ometDrfan, Loperamld, OIfenoxln,
OIfenoxilat DextTomoramid' .:I

204
Influentarea farmacologic:i a sistemului nervos central

Opiacee foIosite in terapie - clasificare (continuare)


, 3.2. Aoonitti p8~ad<> art.'fe't'epb)iflOf ~&iilliDflna;
Tramadol;
') 3.3. Agoni'ti ....ntagoniQtj .1 receptorilor opioizl: Pentazocina,i
Oezocina, Nalorfina, Nalbufina, But:orfanoI; i
3.4. AnUgonifti competltivi .1 receptorilor opioizi:
',cu aqiune centrata " periferica: Naloxon, Naltrexon, Nalmefene;
':-cu ac(iune periferici: Alvimopan.

l--=-= -="""'-==""""""""-==""'"'===-==""""~m .

Opiacee - farmacocine~
}> OpiaceeIe nab.rile ,f cele"f"~~,~ ~ttntlP'efeetl
intens al primului pasaj, de aceea se administreazi numaJ injectabil. !
;. Traverseazi bariera hemato-enoefalica (Heroina traverseaza fuartei

}>
rapid), barieIa feto.placentara.
Se coneertream in la~, iN ceIe naturale ,i
de semisintezi " biliarl
(c:oncentra1ii man pentru Hidromorlon, Oximorfon, Heroina).
i

Met:abollzare: hepetici
-:'Morfina se metabolizeazi 18:
momna 6-Qlucuronid (cu efect analgezic mai putemic decit:
morlina);
morftna 3-glucpr~id (cu efed: toxic 18nivelul SNC).
':-Codeina se metabolizeazi Ia rnorfina in proporiie de 10%;
':-Heroina se metabolizeaza 121 6 monoacel:llmorfina, care se:
metabolizeaza la morftna in propoJ1je de 100%. I
8iminare: renal ~ paJ1jal biliar (cele naturale" de semisintezB). i
~

Opiacee - efecte farmacodinamice

.:.analoezie ~lnfluentea;2 dou~ component:e ale dll"erii:


inter1)l etarea central~ a dureril;
componenta afectivA a dureril.
('euforie: pm acjiune pe receptorii 1-1;
':-sedare ('11"1 special, Ia varstnici);
~miozi;
(. rigiditatea trunchiului (datorlti actJunii pe receptxlrii opioizi
medulari); ~
I
-:.deprimarea resplra~1 QI scaderea senslbiliti~i centrului respirator!
Ia varialiile concentratiei de C02; I
':'inhibarea centrului tusei; ,I

:inducerea de grea{:5 ~ vWturi.


SSi

205
Influentarea farmacologica a sistemului nervos central

Opiacee - efecte farmacodinamice (continuare)


> Efec:te periferice: '"t:"'- _. -- - ~>

('aparat CMdiovascular: bradicardie, hipcUnsiune art:eN1i;


.:-~ presiunii intraa1lniene;
'.aparat respirator: cr~ tonusul musculatlJii brontiCe, stade
secre1ia~;
-:-aparat digestiv: cr~te tonusul peretelui ~intestinal ~ scade
peristaltismul musculaturii gastro-illtes1inaie, scade secre1ia
Olandelor oastTo-irtestinale, constipa~ spasm al sfincterului
Oddi, reflux pancreatic;
';aparat lrogenital: aette tonusul fl scade peristaltismul
musculaturll cAllor uro-genltale, spasm al sfincterulul vezldi
urinare, inhibarea contracliilor uterine;
vstimularea eliberirii de histamini;
....~ ,supra ellberirii de honnoni: stimuleazi eHberarea de ADH,
STH, PRL., inhiba eliberarea de LH;
->efec:te imunomoduletoare: chemotaxia PMN, prolifel1lrell
limfocitelo! !(,p~u~ anticorpi de tip Ig. _. ",.

OpIacee - efecte farmacodinamice (continuare)


_ ~~..r .. ' ..~
> Efecte farmacodlnamice la care mr seii~ ""'9'",",,,,.
':'mioza;
.:.rtoidit:ateabulchiului;
(to constIpa\ie.
;,. Cii de administrare ale opiaceelor:
->morfma nattnli: numai injectabil (s.c. sau Lv.);
~morlina slntetlcl (morfini sulfat): p.e., transdermk:, spray nazal,
Injectabll (s.c., I.v., epidural), pompe inplantlte subaJtanat (PCA
= patient controlled analgesia), intrlrectal;
vFentanll: injectabll, sublingual.
)0> Doza maxImI admls3: 20 mo odatJ, 60 mo/24 ore.

3.1. Agoniti ai receptorilor opioizj


Morfina - indica~i
)0> Analgezlc 7n: ~ - (f' ..... :;;';iU ; : _> -.....,

'.'neoplazll,
'.-alte durerl cronlce ckdt neoplaziile (reumatism cronic
degeneratlv, poIiartrit6 reumatoida),
vdurerl viscera Ie (colla renoureterale, biliare),
....durerea din infarctul miocardic acut
> Edem pulmonar acut
)0> Preanestezle, intraoperator pentru anestezia ge.neraJi echiIfbrat1,
neurolepblnaigezle.

'"
206
Influentarea farmacologica a sistemului nervos central

Morfina - efecte adverse


.. deprimNe respI~;'~ ~ .. ",~-- .~ ...-;, .., ',.."..
~ bradlcardle, hipotenslune artBlai!;
.. varsitui;
, constipa1ie;
~ spasm aI sfind:erului OdeIi aJ reflux biliar ~ panaeatic;
, rel:er4ie acuti de ~i
alergii imunologice de tip I;
adic:!ie (dependen~ psihicl ~ fizki).

l-======== ======= ==~~~ ..


Morfina - contraindica~i I
,. Contraiildicatii absolUte: ~- -',.~ I
!
9criza de astm ~; !

(> bronhopnelrnOpatia cronica obstructiv8; II


:travaJiu, sard~, alaptare;
<-abdomen acut chirurgica1i I
?insuficien\i cardiaca seveti, tulbtriri de ritm, bradicardie, bloc'
atrio-ventricular;
.:. hipertensiune intrctcnnianii
Contralndk:a~1 relative: Insufldenta renal! ,I hepatici, m1xedem.

.
Ii
AI~ agoni~ti ai receptorilor opioizi I
)0
- --- '".'.-.~--~
CocIeina (MetJlmor1ina) . " ~ . . "" jI
!
Ylndica~1: '
antltusiv (in tuse usca1i, iritativa) -+ de eIec\ie;
analgezlc (singur sau in asociere cu alte analgezice) -+ in
stomatolooie, chirurgie buco-maxilo-faclalil.
~.Are poten\ial adictiv.
,.Contraindica~l: tusea productivil.
Dlhidroc:oclelna fl altl derivatl de ~mlslnted
:'lndica~i:analgezia (de eleqie).
'.Au potential adictlv mal mare ddt morfina.

207
Influen~rea farmacologic:i a sistemului nervos central

~ Meperidi... -- _- - ~
<-Prezlnti ,I
efecte de tip atropinic (deci nu determini virsaturt,
spasm al sfincterulul Oddl); bradicardie, hipot:enSiune arterial3
ac:centuati. '
<> Indicajil: analgezic in coDd visce.raIe, in reumatism aonlc
degenerativ, in infarctul de miocard (in special eel CIJ hipotensiune
arteriali 5aU cu bradicardie).
MebdoM
.:-Are durati de aC\iune mlli lungi decit morfina, determini euforie
ti un slndrom de abstinen!i de irensitate mal reduse decit
morllna.
~lndlca~i: tnltamentul adic\iei la opiacee.

F=--=---=- --""-"=~=' "=' """='" ","' ====...,-.==-=""""'~:J92 .


Al~ agoni~ti ai receptorilor opioizi (continuare)

~ Fentanll ,I cleiiv.tli silr~tanII;~eMll'ettbiltll)


<-Prezinti efect analgezic de 80-100 de on mai putemic decit
morl'ina, dar sunt Ii mult mal toxici.
<:oAuaqlune rapidi Ii de sclI'ti durD.
(oIndicali:
neuroleptanalgezle (alituri de Droperidol5au Haloperidol);
anestezIe generali echllibnd.
(oRemlfentanii are eficacltate inaita in administrare intrarectali sau
sub forma de patch-urt tnlnsdermice.
: .

to)

Al~ agoni~ti al receptorilor opioizi (continuare)

Propoxifen, v Dextrop~~' fen,


Dextrometorflln
(0 Indica~l: antibJsiv (in ruse uscata);
<:OContraindica~i: tuse productivi.
}> Lopenu,,'d, Dlfenoxln, Ditenoxilllt, Dextromoramld
(ONu tnlverseaza bartera hemal:o-encefaJicj la dozele OJ efect
antidlarelc.
(oIndicajil: diaree,

208
Influensarea farmacotogica a sistemului nervos central

3.2. Agoni~ti par1Ja1i ai receptorilor opioizi


Buprenorfinar Tramadol
, BupreftCN1h,. : -.~ ,-~ ;........
~~ ...._- .."
(. Mecanlsm de aqlune: aoonist par1ia1al recepxrior II.
('lndlca~l:
intoxicatia ac:td cu opiacee Ia persoane care sunt
cons&.matoare aonice; I
intDxicatia aond OJ opiacee ~ pentru restabiirea sensibiltitu
rec:ea:torilor opioIzl fiI{i de opiopeptideJe endogene., dupa ce a
fOIst b1Itati "furtuna vegetativi.
)0 TnuMcioi
0) Mec:anIsm de aqlune: aoonist paf1ia1al receptori1or JoI.

(. Efect:e adverse de Intellsltate redusa.

I==== = ===-===== ====IOS~ ..


3.3. Agon~ti-antagon~ti ai receptorllor opioizi
Pentazocina, Nalbufinar Nalorfina, Butorfanol
... "It' -,:.... -. - __
, Indica~I;
.)analgezi(e ~ Pentazodna ,I Nalbufina;
.) intoxicatia acuta OJ opia<:ee Ia persoane care sunt (X)05Ull1atoarel
cronice ~ Nalorflna.
)0 Pentazodna " Nalbufina sunt bune analoezice, dar produc cflSforie;
produc mal lent adlc1le.

_,
3.4. Antagon~ti competitivi ai receptorilor opioizi
Naloxon, Naltrexon, Nalmefener Alvimopan
) sUnt artagonlfti competltM:"" .-
o)OJ a~une centrall " perlfel1cA:Naloxon, Naltrexon, Nalmefene;
"'Qj a~une perifericA: Alvlmopan.
Indlca~l:
~antidot in intoxica~a acuti cu opiacee la persoane care nu sunt
consumatoare aonice;
o)fOC posttraumatic OJ !ezlunl medulare.

tlJ7

209
Jnfluentarea farmacologic:i a sistemului nervos central

1. Antitusive
2. Expectorente

1. Antitusive
aasificare
). AntibIlive opi.CM=-''' 1\'1-, ~_"'I.l'le""""",,
'7"':' -=--';!i;;;Z:ii:"'-:';;;;;<:~~r~"

~Codeina;
~Dextrometorfan;
.:oPropoxlfen, Dextropropoxifen, Levopropoxifen;
). Antitulive neopiacee:
~Oxeladjna;
(Oobutinol;
~ Butamirat;
~Pentoxiverina, PA!nOxdiazina, Levodropropizina; 00fedan0I.

Antitusive neopiacee
Mecanism de ac~une: inhibl":>'Cdlb O1"'"':;'tdSii"(nu~ acI!fot "lfe' team
receptorii opioizl).
). Jndica~i: antitusiv (tn ruse uscata, iritativa),
Reprezentab! de:
(Oxeladlna (Pllxeladln):
Contraindica~i: ruse productivi, copii 5Ub 16 ani .
:-Oobotinol:
Contraindica~i: insuficienti renaia, hepatica, respiratorie, astm
br~c, tulburiri neuro-psihice, sarcina trimestrull.
vButamirat:
Prezinti " efed: bronhodiliJbltor.
~Oofedanol:
Efect antitusiv similar cu al Codeinei.
~Pentoxiverina, Prenoxdiazina, L.evochlpropizina.

210
Influentarea farmacologici a sistemului nervos central

2. Expectorante
Qasiflcare
)- 2.1. Expedorante ftllidlftanti: .~ -=- -- --""'= -

{. extnc:te din Uquiritla, redidn! de Primula, pittagini, sirop


expedxlrant;
~Guaiafenezina;
~&iruri de amoniu (Ciorura de amoniu, Ucoare amoniacali
anisadi)j Benzoat de sodiUj
>SUClJIi foarte ctJIci, ceaiuri, bomboane de malt
~YOmitive an stimuleazi~ b~ prin mecanism reflex
(Ipeca)j
)- 2.2. Expecton ........ itice:
:Acetilc:isteina (N-Acetildsteina)j
"'Carboc:istei II;
<'Dornaa alta (Desoxiribonudeaza);
HrdoQeinaj
)- 2.3. ElcpecbNa .... cu mecanitla lain (tluidifiant ti mucolitic):
'.. Bromhexin'
1--~~~Am~bro~~","oI~im=
__::.:;II:>Ql~!1t ~actIv~aI~Br,""o!ll
hexi~n~');i="
======::&U~ .

2.1. Expectorante fluidifianl:e


)- Mecanism de lqiune: ~i plC;poi$l"&;~ .....~
tr.Iheobrorrfk:e.
)0 Indica~i: Ilronfite acube ti crooice.
). Guaiafenez:lna:
.;.Efecte hlrmacodinamice: ~rant, slab mioreIaxant. sedativ,
aneste2ic local, dezodortzant, anOs~c.
-!-Efecte adverse: Irita~ gastro-intestinali; sedare excesivi; reactie
hils pozitivi pentru acid 5-hldroxiindolacetic il urini (marker de
diagnostic in carcinom).
~Contraindlcalii: persoane care execut:i mifciri fine, fO(eri.
,. Sirui de amoniu (Oonua de amoniu, Ucoare amoniacali anisati),
Benzoat de sodiu, lpe<:a' -+ irit3 muooasa gastrici (termina~ile
vagale), reftex ftine! stimulate gIancIeIe din epiteliul brontic.
)0 SuaJri foart2 dulci, ceaiuri, bomboane de matt -+ cresc ~ de
api a ~Iiei ~ prin reflex pIecat din mucoasa bualli.

2.2. Expectorante mucolitice


Acetilcisl:eina, Carbodsteina, Domaza alta
lDesoxiribon~leaza),.rd~
, MecanIsm de actlune: sdnc:tarea mofea.tefcte-m'bii'il ~
viscozItI~1 ~1IeI. Obs. Domaza alfa (Oesoldribonucleaza) ~ 0
soIU1Ie purtrIcati de deoxIrtbonudeam umaM recombinati
(sdndeazi ADN din sputi).
lndica1ii: brOOflte acute
amiloldm, flbrozi chistici.
,I
cronice, brollflectazii, pneumonii,

{>Domau alfa (Oesoxlribonudeaza) -+ fibroza chi5tici.


Efecte adverse: stimulare excesiva a secre~ ~ice.
(>Acetilc:isteni: rinoree; stxlmatitij grea!i.
;. Aceti~na Nctiveazi Penidlinele ~ CefaIosporineIe (nu se
amesteci soIu1iile in vitro).
)- Acetilcistl!ina nu trebuie foIositi in aparate uncle vine in contact cu
pi~ metalice sau de cauciuc, pentru ca
se inactiveaU.

III

21 I
Influen~rea farmacologic3 a sistemului nervos central

2.3. ExpectOfante cu mecaniSm mlxt (ftuidlf\ant ~imucolltiC)


...... " .. ,,,,,'' 1111111111111111111
Lm~ex!n,lmLxj

_____________ --!W614

212
Influenplrea fannacologici a sistemului nervos central

IV. Anxlolltice-sedative-hlpnotice

1. Anxiolitice - sedative - hipnotice


2. Anxiolitice fire efect sedativ

Terminologie
}o AnxioIItic -7 '~IQ a~i~'fice~ca

,I
individul si se sind mal putin incomodat de dificulti1ile sale de
adaptare si no mai fie tulbint de anxietatea derMII:i.
5edatiY ~ efec:t de nn~re, cu efect minim fie a5UpnI funqiilor
motorii, fie asupra ceIor mentale.
j> Hipftodc ~ produce somnoienli 9i favorizeazi inceputul ti
rnen1jnerea stiri de somn, care seamana foa~ molt cu stafea
naturali de somn.
)' Antic:oftvulslnat ~ medicament incfat: in bkmertul
5imptomatic aI epilepsillor " 411 convul5iilor OJ diferit2 <lite
etiopItogenil. :

I ..
1. Anxiolitice - sedative - hipnotice
Oasificare
1.1. Barblt1.rlce
) 1.2. Benzodlazeplne
1.3. Imldazoplrldine
1.4. AIcooIII aldehlde
,. 1.5. Quinazolone
) 1.6. Carbamil~
,. 1.7. Piperidlndlone
1.8. Ureide addice
}> 1.9. Bromuri
); 1.10. AIte struc.turi

617

213
Influentarea fannacologicli a sistemului nervos central

u,
1.1. Bart>iturice

')Cu dund lu~ de ac:IIune (8-12 ore):


Fenobartltal;
.)cu dund medie de actIune (+6 ore):
Amobarbital;
Butabarbital;
")cu dullllli scurti de actiune (3 ore):
CicIobarbital;
PentDbarbital;
Secobarbital.
~ 1.1.2. TlCIINtrbiturice -7 cu duratl foarte scurti de actiune (10-20
min): Hexobarbital; Tiopental (Pertotal); MetDhexital; Tlamllal.

F===""",",==",,",,============--:'It=-l ..

Barblturice
Mecanisme de aqiune
li> agoniftI ai $eomentuIUI ~ ~t:1~"'~I,IqI--
ilI~' .~~:ifif~Ulurn~-~
jlo cresc eliberarea GABA;
li> inhlbl recaptarea GABA;
). scad eliberarea de neuromediatori exdtatori: NA. Adl;
li> interferi OJ p3tJv.derea caldului in sinaptosomii ceretnli;
). cresc perrneabilit:atea men'branelor neuronale;
li> inhibi oxidarea piruvatului;
,. decupIeazi fosforilarea oxidativa.

Barbiturice
Efecte farmacodlnamice
li> SNC (scoal'18 cerebrai5, hipotafitrus, ~it1l~~,iimu;!.fi"-;'' ',H; 1IIn1n'IbtCiti1i~.
..
-:~lnfluenteaza ambele faze ale somnului (mai mutt somnul OJ unde
Iente -7 somnolenta reziduali Ia trezire).
~Scad consumul de oxigen al aelerului (cu 10 % in timpul
somnului ,i 50% in timpul nareozei).
~Produc etecte antlconvulsivante.
{oDetermina adictie.
)0 SHtI:
~Oeprimi bclnsmisia simpatici gangflOl'lara.
~ Determina efect.e de tip ctnrizart Ia nivelul sinapsei neuro-
rrusculare.
,. Aparat respir3b:lr:
... Doze t.erapeutlce -7 scad frecven1a respiratorie (similar cu (U din
somnul fjzjologic) .
) Doze rrtari ~ cleprimi respiratia (scad sensibilitatea centrilor
respinwtai Ia varia~ile de conc:enbcl!ie ale co, din rnediu).

214
Influen~rea farmacologica a sistemului nervos central

~ .
Barbiturice
Efecte farmacodinamice (continuare)
~ Aparat cardio-vascular:
'-'Ooze terapeutk:e ~ scad activitatea cordului (similar cu tea din
somnul frzioiogic).
<-Doze marl ~ deprtmA centrul vaso-motor (vasodilata~e,
hipotensiune arteriaIA).
Aparat digestiv:
:Scad motiIitatea ti actMtat:ea seaetoare gastro-intestinal1.
,. Aparat uro-oenbl:
<'Scad motIbtea vezidi urinare, frec:venta cont:riqilor uterine.
<-stimuIeazi eIiberarea de ADH.

1--=-;;;;o;&=-=--=","","==-==========--=621~ .
Barblturice
Farmacocinetidi
, SUnt UpofIle (~OJ u,ir'lntJ~.. -
) Absorbtie: in principal, in duoden ti jejun, dar, in cant:itate mica ti Ia
nivel gastric.
Distrilutie:
legare variati de protelnele pIasrnatice (FenobarbitaI:
98%, TJamiaI< S%).
(. TlObatbiMc:ele 5Unt putemic lipofile ~ tnwerseazi foarte rapid
bariera ht!ll~lk:1 ~ prezinti distribtJtje rapidlln creier ~
ale organe pU:emic irigate (cord, rinichi, ficat) ~masa mU5a.ilara
~ apol, fenomen de redlstJibulre, cu retraYersarea barIereI, din
creier (tl alte organe putemic irigate) in pIasmi, pentru
reechRibrarei concentnJ\iei pillsmatice.
Met3bo1izare: pentru oxibarbiturice ~ fiat; pentru tioQartitlJrice ~
fiat, rinichi, aeier etc.
':-Sunt inductoare enzlmatlce ale metaboliziril hepatk:e ale
medical'l'lelUlor (lnduslv propria metaboliz.are).
,. E1iminare: in principal renal, iar in cantiti1i mid, pfin Ia~ salivi.
(. Alcalinizarea urinii det:ennini acceIensrea eimmarii renaIe. Q2

Barbiturice
Indicatil ~icontraindicatii
Indlca1D: "'-- .::-;: ... _~=="~..a::::1!!~
':'OXIbarblt1Jricele ~ dependent de dol!:
anxiofitice;
sedative;
hipnotice;
anticonvulsivan~ (epilepsU grand-mal primare tl secundare,
epilepsli partiale simple " com~e, eplIepsIlI mlodonlc:i
juvenili, status ~nd mal);
FenobarbItaI: jeW (de ex, prin deficit de gJucuroniltrlnsferaz:i) .

Ia: babinl
hipotensiune arterialA.
,I
:. TlObarbitl.6ic:ele: Anestezia generali i.v.
Prudenta copii (se reduc dozele), astm bron~r

215
Influentarea fannacologici a sistemului nervos central

Barbiturice
~~aIJlcam
-""'-...,.
.....
--.='-.~-
)- Contraindica~i absolute:
"'inslJldentJ cardiad, angina pedonIli, hipovolemli, c:oIaps;
(.stl!tUs astmaticus;
"'deficit de ~PD.
~ ContraindicatD relative:
~leziuni valvulare;
ins4.licienli renali, insufic:ienli acuta suprarenaliani;
~instlk:ien18 hepatici;
~(X)pi cu iIOita~e psihomolDrie;
~boala Parldn50n;
<-sarc:ini, aliptare;
.:septicemle.
p- """" """"'==="""' __
- =====..ll,~~~ .

Barbiturice
)- Efecte adverse: ~ .....-.r. -.::==::;;i-=.:3:::i"'~_....~.~
<-adictie.
(.somnolen\i reziduala Ia trezire, ~ timpului de reac1ie, la
stimuli exogeni produc inc:oordonare motorie, scad puterea de
concentrare fi invitesre.
~fenomene de exdtII~ paracioxali
e scad frecventa respk'atxlrie.
(scad actMtat:ea cordului (scad debibJl cardiac, tubriri de ritm,
hipotenslune 11112ria1i).
'.-scad motilit3tea ,I activitata secretDare gastro-int:estinall.
seed motilitatea vezic:ii urinare.
~+ scad frecven1a contrac:\iilor uterine.
+)rea<:1ii imunologice de tip I.
+)dedanteaza aiza acuti de porfirim.ne Ia persoaneIe cu de&it: in
~PO.
))- IntnxicatJa acuta cu barbiturice nu are antidot:.

1.2. Benzodiazepine
)- Claslftcare: .
':-1-4 benzodluepine:
Cu durati lunga de aqiune: Diazepam, CionI2epate, Prazepam,
Aurazepami
Cu dUl1Iti medle de actiune: Nitrazepam, Runitrazepam,
Temazepam, CIonazepam, CIordiazepoxid, Halazepam,
Quazepam;
Cu durati foarte sclJ1i de ~ne: Oxazepam. lJnzeparn;
.:.Triazolobenzodiazepine:
Cu durati medie de a~ne: AJprazoIam, Estazolam;
Cu durata scurta de ac!iune: Midazolam, Triazoiam.
Mecanism de actiune:
('agon~ neselectivi ai segmentelor benzodiazepinice 1 (BZD1 sau
omegaJ" 2 (~sau omegavale receptonJIui GABA-A.

216
Influentarea farmacologici a sistemului nervos central

Benzodiazepine
Efecte farmacooinamice
SNC (scoarta cerebi'all, l'ijpculaWws, ~ ., 'tort'ex01
c:erebeIos, miduva splnaril):
':'Influen;m,i ambele faze ale somnului (dar nu reanzeazi
somnolenf,i rezidual8 Ie trezj~).
:Detennina efecte anticonvulsivante.
.:-~ efedl! miorelaxante .
.:.Deterrnina adic\ie.
,. Aparat respil'llltDr:
.. Doze man ~ scad frecvenlB respiratorie (nu lnftuenteaz5!
I
sensibiIitatea centrilor respiratxlri Ia variatille de conoentra(je ale
COz din mediu), aeidozi respiratorie.

-=
Benzodiazepine

~ Aparat
Efecte farmacodinamice (continuare)
cardic;~"Va;cir~e~'#.S'.iI~Hlifl ~c $- -C' .... 4
I
,,Scad fo41a de contraqie a ventriculului stang (~ scad debitull
cardiac); 1
.. Doze man 7 deprlma centrul vaso-motor (~ vasodllata\ie,1
hipotenslune artenala, cr~ reflex rezlstenla per1ferici ,Ii
frecvenlB cardiaca);
.:. Aceste efecte nu sunt semnificative Ia triazolobenzodiazepine,
indifen!nt de doli.
') Aparat: digestiv:
,,Doze mali ~ scad motilit:atea gastrO-intestinaia.

i .
~~~--------=====-~----~~~~-=====~~j
Benzodiazepine II

, Fannacocinetica
, SUnt fipc(i1e (traverSeazl"@ ti~~ ; a "-1
) Absorb\ie: in duoden Iijejun.
)Di~:
... LeQare variabita de proteinele plasmatice.
;;. Met2lboIllare:
"Fiat (multe se I11t!t:2Ibolizeali 121 computi activi: Diazepam,
Oordiazepoxid, Aunitrazepam, Halazepam, Clonazepam,
C1orazepate, Quazepam, Prazepam, Temazepam ti Nitrazepaml
sunt metaboIizate paM Ia Oxazepam); I
.,Prezinti ciuJlt ertero-hepatie, efect at primului pasaj hepatic. I
-e-Aumepamul este metabolizat in ficat Ii in intestinul sub\ire. Ini
drOJlatie, d~ doze mid, apare numai metabolitUl sAu. !
.:. Nu sunt inductori sau inhibitori enzimatid ai met:abolizirii. I
)10 8iminare: in principal ~al, iar in cantiti~ miCi, prjn Ia~ fi prjn bili.1
Q9

217
Inf1uen~rea farmacologica a sistemului nervos central

Benzodiazepine
lndicatii \li contraindicatii
> Indica,": -==.;.;..-.=.:
"";ICI;=::_I
<) anxlolttice;
(.sedative;
.,.hipnotice;
,..ant:iconvulsivante;
.,. rniorefaxante.
> Contraindka~i:
.)illSlOOen!i cardiaca severa;
~insuficienji renali severa;
<-insuficien\i hepatica severa;
(.miastenla gravis;
('sarclna, aliJ*,are.
> Se admlnistreaza cu prudenti fa ~ani (se reduc dozele).
~=""'""==-="""'-=="""'''''''==========!':)OZ4 .
Benzodiazepine
Efecte adverse
} Efecte adverse:
"adiqie;
(.~ea timpului de reaqie, fa stimuli exogeoi produc
incoordonare motorie;
~fenomene de exdta\ie paradoxala;
"scad for1a de contrac1le a vertriculukJl stang (scad debltul
cardiac), tulbuliri de frecyenji, hipotensiune arteriall ~ 1,+
benlodiazepine;
')scad motiUtatea oastro-in~nali;
(.reaqii imunologice de tip 1;
.) hepBtDtDxldtate.
~ Intoxicalia acuti cu benzodiazepine:
",Antldot ~
Flumazenll (antagonist c:ompetitiv al sltusuful
benzodiazepinlc al r~ului GABA-A). 6)1
I .

Alte anxiolitice- sedative - hipnotice


. . .
':-Mecanism de actiune: agoni~ setec.tivi ai segmentului
benzodlazepinlc 1 (BZDt sau omegat) al receptorului GABA-/t
~Efecte farmacodlnamice: an><loIitic, sedativ, hipnotic.
Hndica\ii: anxiolitice, sedative, hipnotice.
~Contralndica~i: idem benzodiazepine.
(.Efecte adverse: puternlc hepatotoxice.
<-Nu determini adiqie.
) 1.4. Alcoofi I alclehide: ClonIlbebiini, eJoraIbiclm,
hralclehida, Tridofos
'.. Efecte fannacodinamice: IInxiofitic, sedativ, hipnotic.
,> Indk:a\ll: anxiolltice, sedative, hipnotice.
~Contraindicatil ~ efecte adverse: idem barbitaice.
~ Detemina adk\ie.

218
Influen~rea farmacologica a sistemului nervos central

Me anxiolitice - sedative - hipnotice


)0> 1.5. Qai~e:"Mebiqiiillo~ ~~ .....
~Efecte farmacodinamice: anxlolit:lc, sedativ, hipnotic,
anticonwlsivant, miorelaxant, anest:elic local.
~.Indica~i: anxioIltic, sedativ, hipnotic.
':'~indica1ii ~i efecte adverse : idem barbitlJric:e. Oetermina!.
adqe. !
). 1.6. cartNI .. ~: ainamet, Meprobamat I
~Efecte farmacodinamice: anxiolit:lc, sedaHv, hipnot;c (nu
inftuen\eaZi somnul paradoxal) .
.:-Indial~i: anxioIitice, sedative, hlpnotice.
-:.Cont:raindica\il: idem bar1>lturice
.:-Efecte adverse: idem bar1>lturice, atZlxie. Determina adiqie.

F -==""""""""=="""" '"'"""'= ~6n ..

Me anxiolitice - sedative - hipnotice


1.7. PipeiidlftCrtoM?'GI1riitim&t=- ....._.~ . .---
somnolenti reziduala), anticonvuisivant ,i
'Hfecte farmacodinamiGe: anxiolitic, sedativ, hipnotic (nu determina!
anticolinergic.!
.:. Este un indudxlr enzimatic pen1:nJ vitamina D)t 'Narfarina ~
barbibJrice. Apare in secre~a lact:.ata ~ biliara, realiUnd un ciclul
etI!ro-hepatjc. .
"'lnd~i: anxioIitice, sedative, hipnotice.
:.Contraindica~i ~ efecte adverse: idem bar1>iturice. Determini
adqe.
}> 1.a. Ureide ac:idic:e: BromilOval, carbromal

=
....Efec:te farmacodinamice: hipnotice cu aqiune de $CUrti durata,
anticonvulsivante. : .
'../w un Iodice terapeutic mIc .
:'Efed:e. adverse: prin eliberarea ionului de brom, pot da
de bromism (depresie, iritabilitat:e, eru~i cut:anate), daci sunt
~ite in doze excesive. DI

1.9. BrO~Uri I
)' saruri de~sodiu, pOtisi~!l\in01ii~~SiU"1Ii1
asodere.
)- ~ farmac:odinamice: sedativ, hipnotJc, anticonvulsivant
Mecanism de aqiune: inlocuirea cIorului din lichidul extraceIuIar.
)- Indica~l:
"sedativ;
.:oanticonvulsivant (preferat 18 persoanele in val"Sti), persoane cu
deficit in ~PD.
Efecte adverse:
Henomen de bromism dupa tratament
digestive, conza, conjunctima, ~~i
bromici);
.:. reac1ii imunologice de tip I (rash);
:'sedare moc:Iificiri comportamentaie.

219
Influentarea fannacologici a sistemului nervos central

1.10. Aile structuri


,.. l-Triptofan ~-
':'AnxioIitIc, sedativ, hipnoti<:, miorelaxant:, anticonwlsivant;
.:.E$te '" aminoacid esential, precursor al serotooinei, se ~ in
came, peft2.
)0 Antagoni~ti co.petitivi iii receptorilor ltistaminergid HI de
generatia I
~Etanolamine (Difenhidramina, Ooxilamina); I
.:-Etilamindiamine (Pirilamina);
',Fenotiazine (Prometazina);
.:oPiperaZlne (HidroxiZln).
)' Antagonl,ti competitivi iii receptorilor HI ,I 5HT 2:
Ciprohept3dina.
AgOftI,ti .i receptorilor pentru meIatonini (MT1R. MT2R.
MT)R): Ralmeteon.
)' Etdorvinolul: este sedativ, hipnotic.
)0 5ecIatiYe de oriline veeetlli: Extraveral, $edinstant, Ceai
I-=seda~~tIv~'~=""""'''''''''''''''''''''''=--======== ' ' ' '==4l11 ........................

II. Anxiolitice ~r~ efect sedativ


Buspirona, Ipsapirona, Gepirona, Tandospirona
,.. Mecanism de actlune: agonISt paf\i3fifrec[olWfIlUl;r lA'
,.. Efec:te farrnacodinamice: arodolitic tara efec:t secIativ.
)' Farmacocinetk:a: timp de aqiune saJrt, soot supue etectului primului
pasaj, formea~ metaboll1l actM (un deriVat piperuinlc bIocant al
recep:orilor adrenergici a~).
). lndica\ii: anxlolltic (nu este efident: in atacuri de panic:i).
,.. Contntindial~i: tulburan de ritm.
,.. Efecte adverse: tahlcardll, nervozltate, ~, stiri confuzionale,
tulbutir1 gastro-Intestinale, mloz2 (depesldent de do~), cretteri ale
valorilor TA, cind se asociazi OllMAO.
;. Nu determini adic1ie.

617

DIazepam .. --~---. .. ....


Medicapa starilor de agltape
,

) Scopolamlna
0 Neuroleptice
SUlfat de magnezlu (admlnlstrat parenteral)
(este un cieprimant motor central, reIaxeari musculatura ~i,
sc.ade preslunea arteriala (pMn deprimare certrala, ganglionara fI
dired:i), suprlma unele aritmli.
.:.Indic.a~i: encefalopatii hipertensive; convulsii, tetanus, eclampsie.
'Reaqil adverse: congestia fetej, hipotensiune arteriaIi, deprinarea
resplratI:lrie, paralizie museulara.

220
Influentarea farmacologica a sistemului nervos central

lnteractiuni
> BarbIturic2. I Fenit:oIn, carbamaleplna~re'"1!l iZfiilal:lceJaie
metabolizaril hepatlce a mecfarnerelor.
> CimetkIina Inhbi rnebIboii2area hepatd a benzodiazepinelor ti
imidaZopiridineior.
> 0cnIhIdnrt: poate deslocui Warfarina de pe pi oteineIe de Ira
pIasmatic:e ~ aqte efectul articoagulant
}> Oordiazepoxid nu se asociazi cu Valproat ti etanoI.
}> La paden~i tnIta~ OJ JMAO, Buspirona determini ~ ale woolor'
TA.

l- ~m= ..

221
Influentarea fannacologidi a sistemului nervos central

......................... ".'.'.".1""'0
V. Antkonvulslvante

1. Barbiturice $i sua.tante inNelita


1. tftdantoine
3. Compu~ tricidid
4. SUccinimide
5. Adzi carboxilici
6. Oxuolidindione
7. BenzocIiazepine
8. Bromuri
g. Inhlbttori de anhidrazi c.arbonici
10. Antieonvulsivante eu .truduri dif.-ite
11. Medical" stirilor de agitatie

Anticonvulsivante
Oasificare
1. Barblturtce ,I s~uliSliii{etnivdftle. ~f!:J6f'iiillltali~
inrudite (Primidon).
2. Hidantoine: Fenitoin, Fosfenitcin fi analogi stnJchnli
(MefenitDin, Ethotoin, Fenacemida).
)0 3. CoMpufi trlcldld: C8rbamazepina,Oxcarbazepina.
}Io 4. s.ca.imide: Ethosuximida, Fensuxi'1lida, Methsuximida.
);; 5. Adz! carboXilld: Acid valproic, Valproat de sodIu.
;. 6. oxazolidindione: Trimetadiona, Pcnmetadiona, Dimet3diona.
);;7. Benzodiuepine: Diazepam, Lorazepam, CIonazepam,
Nitrazepam, CIorazepate.
}".. Bfomuri.
)00 9. Inhlbltort de anhldrad carbonldi: AcetazoIamida.
). 10. Anticonvutsivante eu struc:twi diferite: VIgIIbatrin,
Lamotrigine, Felbamab!, Gabapestin, Topiramat2, T~ne,
Zonisamide, L.evetiracetam.
611

1. Barbiturice ~i substante inrudite


)l. Claslflcare:
'.. Fenobartltal;
<-Substante tnrudite: Primldon (promedk:ament. se metabolizeaza la
Fenobarbltal).
)00 Doza eu efeet anticonvulsivant nu produce sedare exoesivi.
)0 Nu se eapkJ obl,nuinti la efectul antieonvulslvant
;. Primldon este Indieat numai ea antieonvulslvant.
,.. Mecanisme de aqlune. efeete farmac:odinamiee, eOlltraludk:alll,
efeete adverse ~ vezI bartlturicele prezentate Ia eapitolul
-Anxiolitice-sedative-hipnotice".

222
Inftuentarea fannacologici a sistemului nervos central

2. Hidantoine
Fenitoln, Fosfenitoin !if analogi strucbJrali (Mefenitoin,
)> ~~'=~~~.'Ji.ea-de
inec:t:ivwe a ClnIieIor);
;. Inhibi fIuxuI tnn5membranar al calciulul;
;. inhibi pct2nIiaIuI posttetalic medular,
stimulem NaJKt-ATP-aza membranei cetulei gliale;
inhiba elibearea de NA, serotnninai
) stimuleazi captYea dopaminei ti inhihB act:ivitatea MAO;
) stimuleazi scindarea Ach;
)- antagonizelzi efecteIe glutamatului;
inhiW libel_a aminoacizilorexdtatXlri;
). inhibi ~ ... GABA;
stimuleaz.i proIiferarea ti 8lIJ>resia receptxrior GAM-ergici;
inhibarea sirVzei de acid folic'
, int.erfeti cu metaboIizarea ~minei 0;
intwfwi cu activItatu honnonilor 5exUa1i;
)0 produce sQbiIizare membranari (interferi OJ lipidele membranare)~

Hldantoine
Fenltoln, Fosfenitoin ~I analogi strucbJrall (Mefenitoin,
, Efecb! ~m~~tQ!!),_f~,.,ce.J!li.~~-..:::&w=t ::.;._._
~antioonvulsivant (paradoxal deten'nini alii de ~ corticaIi);
~.antiarttmtc; I
<> antifolat.
Farmacocinetic:l:
~~ de probelnele pIasrnatice in proportie de 90%
(hlpoahJm!nemia ~ concentra~a fractiilor tibere). Legarea de
~ sc.ade II afec1juni1e renale.
~lndudJ)r enzlmatlc al metabolizirii hepata a medicamerlt2lor,
induslv al propriei metabollziri.
(> Fenitxlin prezm dnetici 51llnbili.
lndQ1ii:
~anticonV\Jlsivn:
epilepsii pa~
". antiar1tmic de
simple ,i
epllepsii grand mal prjmare ti secundare,
complexe, status grand mal;
dasi IB: in special, pentnJ tratament1II intoxial(iej
ac:ut2 cu digbla. M4

Hidantoine
Fenitoin, Fosfenitoin ~i analogi strucbJrali (Mefenitoin,
Etf1otol&.~c,emlda l.;;..efede;adverse _
, grea~, ~ nl:>l.c9ll\D,tremi.iiltiiF,~~iij)8tte,
hipet1dnezii, slmpt:ome coreoaterozice, paradoxal Greftet'ea frecv~1
cmelor;
hiperplazle ginglvali;
osteomalade; .
). anemie megaloblastici, agranulocltozi;
, manifestiri alergicz: fetri, rash ttDnat, dermatitJ! exfoliative;
hirsutism (prjn modificarea metabolizirii honnonilor sexua~);
fonnare de c:heIoizI;
;. limfadenopatie;
sed.-e, Ia doze foerte man;
}> naxopatii perfeI ice, sciderea refiexeIor osteo-t:endinoase Ia
membreIe irIerioare;
aspect .aspru" 'orosoIan" IIfe1eI;
)- .. ~

223
Influentarea fannacologid a sistemului nervos central

Hidantoine
Fenitoin, Fosfenltoin ~ianalogi structurali (Mefenitoin,
Ethotoin,.Fenacemi~).~.parti~~ O;:!~t::IQ:
__
:;..FotfwIltDin -
.)ose metabollzeaz}la Fenitoin;
<adminlstnlre parenteraia.
)' MefMItoin
~se metabolizeazi la niMlnOI (metabolit activ);
~efecte adverse: dermatite, ~ulocitDze, hepatite.
)0 EUtotoin
~efecte adverse similare, dar mai frecverne decat Ia Fenitdn.
)0 Feoacemida
(oefecte adverse: induce stiri depresi\te, hepatit2, nefrtte, ananii
aplastice.

I==========---=======""""-=--:"'~ .
3. Compui meiclici
Carbamazepina, Oxcarbazepina
Mecanisl'n'de aqiune: blOCfieiZ2'~~sodIt1:
inhibB eliberarea ,i capt:area de NA, intetfri cu rea:ptorii
adeno2lnici, posjbU potenteaza efectul postsNptic GABA.
c.bamazepina
~ Efecte farmacodinamice: anticonvulsivant, analgezic.
'!'Farrnacocinetici: inductor enzimatic aI metaboIizirii hepatice a
medicamertelor, indusiv aI propriei metabolizin.
+Indicatii: antic:onvulsivant (epilepsii grand mal primare "
secundare, epllepsH paf1ja1e simple ~ complexe); analgezk
(nevntlgia de bigemen); in psihozele bipolare
altemativi
:Efecte adverse: grea", ataxle, diplopie, vertij, ~ II doze
man, efect:e imono!ogice de tip I (nISh, eritem cutanat) fI de tip n
(8Q.I1Inulodtoz5), anemle aplastiQ, hiponat:remle " Intoxlca1le OJ
api, edeme, disfunc1ii hepatic:e (rare), k:ter.
)0 Oxc.rbuepina: durati mal lungi de ac1iune (prin met:aboIItuI
activ), determlna hiponatremie mai severa, este mai slab inductor
enzlmatlc al metaboli25rii. M1 l
4. Succinimide
Ethosuximida, Fensuximida, Methsuximida
}> EttIcuxImlcla .~~ _. ~ .
(Mecanlsme de acllune:
inhl~ Na+jI(+ATPazamembranari;
Inhlbl GABA-transamI0l2a;
inhlbi canalele de calciu de tip T (cu concertra~e aescuti in
neuron II talamlcJ).
~Efecte farmacodlnamlce: anticonvulsivant
"'Indlcatii: absente eplleptk:e (de eJec1ie).
<. Efecte adverse: irita1ie gastro-intl!stinal5, letargle tranzitDrIe, stare
de oboseal8, cefalee, ameteIi, euforie, rnocIifidri <X>ITIp<lrtamertaie,
rash, trombodtopenie (7 pancitope!1ie), eozinofilie, LES.
)- Metbsuximida
~IndlcatM: absente eplleptice (de e!eqie), epllepsI pat1IaIe
(*mativi deoarece are toxicitate aescuti). ..

224
Influen~rea farrnacologica a sistemului nervos central

5. Aclzi carboxilid
Add valproic, Valproat de sodiu
}> Mecanisme de actiufi~: "\It" '" ~,!:' - -:...... -~
'!'inhN GABA-transamlnaza (GABAT);
':-deschid ti activeazi canalele de K'"ale membranei neu-onaIe;
""indue 0 san de addozi metabolica ~ cresc cetoneIe in cirtUla~,
c:eea ee indici 0~ a gllcogenului cerebral;
""experimental: faciliteazi ad:ivitatea enzimei responsabiJe pentru
sinteza GABA (glutamic acid decarboxllase = GAD), inhiba.
transportDruI GAT-l (glutamic: acid transporter), scad con~nltl,dl
cereJnl in aspartat. i
}> Efecte fannacodlnamice: anticonvulsivant. I
~ Indicatii: .
<anticonvulsivant: absente epileptice (de eIecIie), epiJepsie
miodonici juvenlli (de electie) epilepsii grand mal primare Vi
secundare, epilepsii par1iale simple ~ complexe;
(00 profiIaxia migrenel;
<o-aIb!mat:ivi in pslhozele bipolare.
f= """"""'"'=-==============="'96f1 , ', .

Adzl carboxllici .
> Efec:te adverse:" ,~,~
Add valproic, Valproatul de sodiu
~~. .. -....-.
I
-:o~, Wrsituri, dureri abdominale, "arslli" retrostemale; ! :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
<-alopecie tranzitXllie;
~.tremor fin; I :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
~Ia doze maO, sedare;
!tromboc:itopenie (tendin\<i la hemoragii);
I :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
<-~ea transamlnazelor serice, nec:roze t!epatice, cr~
fosfatazei alcaline serice, pancreatfte;

,I
(.t:eratxlgene (crevte Incidenla spinel blflda, a anomalllior
c:ardiovascuIar, or0f8ciale digltale).

. .
~f
6. Oxazolidindione I :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Trimetadiona, Parametadiona, Dimetadiona i ..................

}> MecantSm de ac.1Iu e: '\\'),.~"""., ",,', . 1 ...............................

-:inhlba canalele de calciu de tip T (cu concentratie crescut3 in


neuronii talamk:i) - atat medicamentul parental, cat ~ metaboli1l1
sal activi.
);. Efecte farmacxxlinamice: anticonvulsivant.
Farmacocinet:ici: durati lungi de actlune.
.. Indlc:a~i: absente eplleptice.
Efecte adverse:
:addozi metabolici; I
:reaqii imunologice de tip I (rash, dermatite exfoliative); !
I
':'reacpi imunologice de tip n (sind rom nefrotic autoimun, miast!nia'
gravis);
.:.pandtopenii. l
6.U1

225
Influentarea fannacologici a sistemulul nervos central

'''''''U''''''tttf'''''''''''lIlItlillft

,. 7. BenzocUueplnei .
.:-ca anticonvulsivante se administreaza: Diazepam, Lorazepam,
Oonazepam, Nitrazepam, CIorazepate.
.> lndicatii:
epilepsie mlodonic3 astatici;
spasmul infantil;
status epliepticus (se poate asoda aJ ACTH sau
Dexametazoni).
+)Mec:anism de aqiune, efed:e adverse, contraincfatii:
vezi anxiolltice-sedative-hipnotice.
)0 I. Bromuri:
(0 vezi anxiolitlce-sedative-hipnotice.

F=========--==========-==-='5~2 .

-.
9. Inhlbltori de anhidraz~ carboni~
Acetazolamida
)0 Mecanlsm de actJun'e:'ln'hi~ a~.
<:-nIvei ceretnl ~ indue 0 stare de addoza metaboIia;
(. nivelul globului ocular;
vnivelul tubulul contort proximal renal;
':'nivelul mucoasei gastrice.
). Efec:t.e fannacodinamice:
('SNC: IInticonvul5ivanti
~sciderea presiunii intraoOJla"e;
(.creprea diurezei (diurezi IIIca1~J;
.:>inhibarea proclucerii He.

651

9. Inhlbitori de anhidraz~ carboni~


Acetazolamida
J ndica~l:
(oantlconvuislvant: altemativa in epllepsii de toate tipurile (dar
apare toIeran1i la acest efeet, dupa 4 siptimini); se preferi Ia
femei cu epilepsle in perioada dclului menstrual;
(. glaucom;
.) riu de Iltitudine;
'!'lIlcaloze metabolice;
':'IIIte1e: diuretic, alcalinizarea urinii, boaIi peptici.
);;0 Contralndlca~i: Insuf'lcien1B renaIi fi I'IepatiQ severa,
sarcina,
diabebJl zaham.
);;0 Efec:t.e adverse: acidozi rnetaboI'd hiperdoremici; reac1H
imunologice de tip I (rash) ~ de tip IV (dermatite exfoliative);
hipokaliemie, parestezii Ia nivelul membrelor, bicarbonaturie,
hipofostatemie, fo5faturie, h~cak:iI6ie, nefroiitlaze.

226
Influentarea fannacologici a sistemului nervos central

10. Struduri diferite: Vigababin


,. Est2 derivat: de gama-vinil-GAeA.
)l. Mecanlsm de aqIune: Inhlbl ireverslbll GABA-transaminaza (GABA-T).
Efecte farmacodlnamice: ant:iconvulsivant
;.. Farmacocinetd: cinet:ici saturablli, ~une de lunga durata,
e1iminare renala.
, Indicatii: !!pilepsii par1iale, sindrom west.
ContnIindic3tii: persoane cu *tiuni psihic:e in antecedente
Efecte adYerse:
,.~ pondenIli;
~5CIIT1nOIen1i, vertije;
~rr. agb!ie psihomotorie, stan confuzionale, psihoze;
~defecte ale c:ampului vizual (1/3 din cazuri)i
:experimeutal: edeme irblImielinice reversibile.
F-======----""""""""""-=""""" =---~~ ..

, Este ~-- Structuri diferite: Lamotrigine


derivat fenllb1azlnlc. ~'
Mecanism de aqiune: ~
--~ -~~~~~~
~..- ~
poarta intema a canaJelor de sodiu.
, Efect2 famacodinamice: antk:onvulsivant.
FaI1TlaCXlCinetic c:inetd &atlnblIi, aqiune de lungi dlRti, Iegare
de pi ateillele pIasmei 55%, metabolizare hepatici, eliminare renali.
, Indlca1ii: epiIepsII focate, epIIepsll Plf'1iaIe, epilepsIa mloclanici
juveniIi, ~ epileptice.
,. Efecte adverse: orea~, cetalee, somnolenli, vertjje, diplople, rash,
detmatite (prin mecanism imunolooic).

Structuri diferite: Felbamate


, Mecanism de ac1iune:~PosIbft bIocaTea"~~ calea
sit1Jsurilor de legare II glicinel.
, Efecte farmac:odinamice: antlcanvulslvant.
FanMCOdnetici: actfune de lungi durata, metabolizare hepatJci,
eliminare renali.
Indica~: slndrom Lennox-Gastaut, epUepsll Pllf'1lale (I 3-1 Ilnle de
tratament).
,. Efecte adverse: hepatite severe, anemie apIastd.

657

227
Influentarea farmacologici a sistemului nervos central

Structuri dlferite: Gabapentin

:.> Mecanisme de actIune:


~attereaza eliberarea sJnaptici i metabolismul GABA sau
~rea GABA prin transportDrii GABA;
.> se leaga de subunitatea alfaidelta a canalelor de caldu volta}
dependente.
)0 Efecte farmacodinamice: anticonwlsivant, analgezic.
)- Farmac:ocinetid: aqiune de sctJtti d\nt3, nu este metabolizat
hepatic, nu este inductor enzimatic, eliminare renali de tip linial'.
)0 Indica1ii:

~epnepsii par1lale ,I grand mal;


~durerea neuropatid (mal nou, este indiart pentru nevralgla
postherpetici Ia adult).
:.> ~ adyerse: somnolenti~1. ,alee, tremor,_ ataxie.. _ 'lI!
Structuri diferite: Topiramate
Monozaharid 'substltuif ~. _.:.~_S~E:'I::::::=- .. ;C';;._ _o<:: .

Mecanisme de actIune:
,BIocheazi canalele de sodiu voltaj-clependente.
~Potenteaza efedul inhibitor GABA, ac1ionand pe un alt situs cIecit
eel barbitlJrat: sau benzodia2epinic .
} Inhlbi aqiunea kainatulul pe r~ NltPA.
;;. Efecte farmacodinamlce: antic:onwlsivant.
Farmaooclnetlc8: aC1lune de lungii dund, dnetid 6nlara, nu este
metabollzat hepatic, elimlnare renala.
)- Indicatil: epilepsil grand mal i parIIale. .
:.> Ef~ adverse: somnolen~, ame1eli, stare de oboseali, scacterea
~ cognitive, parestezii, nervozitate, stari confuzionale, uroIitiaza
(18 15% din paeien1i -7 necesari oprirea tratamertuluO, posibil
tel illDgenitate. '"

Structuri diferite: T.agabine


)- Oerivat de acid rifP;Otk.
Mecanisme de ac~une:
:Inhlbl recaptarea GABAla nivelul neuronllor ,I al nevroglllior.

decit GAT.2 3.
~~te
,I
~Inhlbi preferen~al izoforma traO$portorului 1 (GAT-I) mal mult

nlvelurile GABA Ia nivelul c:reierului Interior " al


hlpocampusuluL
)0 Efecte t.rmacodinamice: anticonwlsivant.
)0 Farmac:ocinetici: aC1lune de scurta durata, absorbtia este redusa
in
prezenla al~eIor, metabolizat hepatic, eliminate dlgestM (60-
65%) ,I renata (25%).
)- JndK:atii: epilepsii pat1iale ~ grand mal.
)0 Efede adverse: ame1eli... somnolenta, ast2nie, stari confuzionale
excesive, at:axie (necesaa intreruperea trat:mentului), nervozitate,
tremor, diflculti~ de collct!lItrare, IabiJitate emotionaJa, stili
ciepreslve, psihoze, rash.

228
Inf1uen~rea farmacologica a sistemului nervos central

Struc:bJridlferite: Zonisamide
,. Oerivat sutronamidic.
};- Mecanisme de acIIune:
o>bIoc:area canalelor de sodlu.
,.. aqiune posibili pe canalele de calc:lu vobj-dependerte.
). Efecte farmacodinamice: anticonvulsivant
,. Farmacocinetici: aq;une de lungi dura1i, cinetic3 satlnbiIa,
eliminare renata.
,. Indica1il: epilepsil pal1i* ,i grand mal, spasme infantie, mIocIonIi.
)0 Efecte adverse: somnolenti, afed:area funqiei cognitive, caIaJIoz3
renaIi, rash.

1-==;;;;;;;;o; ==="""'"==o;;;;"========~I61~ .
Structuri diferite: Levetiracetam
,. Analog de Plracetam: ~~.
)I> Mecanlsm de a<:IIune:
.:.Iegare specific;i ti afectare alosterici a rec.eptorilor GABA, a
canalelor de calclu vofta}dependenb! fl II canaIeIor de potasiu.
,. Efecte farmacodinamlce: anticonvulsivant
)00 FarmacocinetlcA: actlune de scurti durati, cinetici liniari, e1iminare
renali.
)- Indica~i: epilepsii paf1iale.
)0 Efecte adverse: somnolen(i, a5tl!nIe, ame1el1, rsctii alerglce rare.

I .
Interactruni
)- Addul valproic, benzod"taZeJijneie' ".~ uneIe
pe Il!t* de pe protelnele de transport plasmatic.
)- Fenilbutazona fl sulfonamidele pot dislocui Fenitoinul de pe
proteinele de tnlnsport plasmatic.
, Fenit:oin (lfinitate crescut:i pentru protena de Iegare a hormonilor
tlroldlenl) ~ rezultab! fals pozltive in t:estele de evaluare a
hormonilor tiroidieni.
,. Carbamazeplna ,I Fenobarbital scad c:oncentralia stI!ady-state a
FenitDinului. FenitDin ti Fenobarbital scad conce'lltratia steady-sQb! a
Carbamazepinel.
,. HIN crette concentralia stJsadyoostate a Fenitoinului.
)- ValproabJl de sodiu cr* de 2 on tvz al Lamotrigine
.. Febamate determinl ~ nivelului Plasmatic:. aI FenitDin ~ Acid
valproic ti sciderea nivelului plasmatic aI carbamazepinei.
I
)- Topiramate ~ scade nivelul plasmatic al estrogenior.
)- Oimetadiona inhiba demetilarea Metabarbitalului.

229
Influentarea farmacologid a sistemului nervos central

YL Inftuentarea farmacologic3 a afectiunllor


psi hice

1. Neuroleptice
2. ferapia cu lItiu i aile medieamente foIoslte in
tnltamentul tulburlrilor afective bipolare I .
3. Antidepresive
4. Anxiolitice
5. Psihoanaleptic:e
6. Analeptice respiratoril
7. Ptlhotonice (nootrope)
I. 8etablocant. foIolita in psihiatrie Ii Murologi.
9. Imunomodu .. toare indicate in sc:hizofNnie

Terminologie
Neuroleptiee (antiP5lhotice) 4--n1edk:aille1te __ ~-lia~
de a inhiba simptome carad2ristice unor boIi psihic:e: halucina~ile,
autismul, 1dea1ia dellrar'd_
An.teptice respintorii ~ medicarnerte excitante ale SNC,
capabile sa stimuleze respiratia, mal mull:sau mai Mn selectiv_
, Psihoanaleplic:e ~ pot indepar12l ternpor.w: starea de oboseali sau
somnolen12, ridicand perfonnan1a psihid, acuitatea senzoriala ,
reaetivitatH motorie la nlvelul de fu~re normal al 0l'9lnismului
odlhnit.
).. Psihotoniee (nootrope neurotrope, actlvatoare ale metabolismulul
cerebral) ~ amelioreazi fun~lIe asociative " integrative ale SNC_
". Euforizante ~ determlni stare psihid pIicuti (buna dispo~~e,
optimism) ,I indepirteazi lOti rile psihice fi reac:1iile afective neplaC\Jte
(triste1ea, frk:a etc).
PsihotoMimetice ~ altereazi ad:ivit3tea psihid nonna~1
comportamentul, detennina halucina~L -sJ

Terminologie
Pslhoze ~ altertr1 orofunde -.'81&- .-~,
,I
comportamentului, capacttatii de evaluare aitica, a starli actiunilor
proprlei sale ~ne, ca ,I' a Interrela~i1or sodate ale unul IndMd.
('Schizofrenli (psihoze disoordant:e/hipotimice) ~ disodatie
Intrapslhici intre func~lIe de cu~e (sunt pist:rate, d'~~
ca~ de a ganell coerent este altlnti) ,I cele afed:lye (sun.
prOfund alterate).
~ Deliruri aonic:e slst:emati2ate (clelirul pur de interpretare numlt
paranoia) ~ idel dellrante ireductibile Ia ~u~.
'!-Psihoze liipertimic_: ~ihoze afed:ive) se IOubimpart m:
stan maniaca~~niD
.~~ (~~"m~~~~ ~ eufoiie, ~ accelerare

sinucidere, inhibf~e psihomOtoare, insOmnie, aaIta~e atOOoaSaj


II
~ze I'1.}Iniaco-depresive (cidice~~ ~ ceIe dou! Qi
iJltemeaza continuu sau sunt Inu~upu: de perioade de
remisiune.
:> Psihopatll ~ predomlnanta anomallilor de caracter, egofUle, detlcitul
sentililentelor IllOI1II-sodale (deotomanie, toxicomanii etx:).
)0 Nevroze ~ ~~~ excesiv8 ,I anxioasi pentru propria sinitate,
cetalee astenle dh'll1lll_e,lnsomnle. 666

230
Inftuentarea farmacologici a sistemului nervos central

1. Neuroleptice
Oasfficare
).> 1.1. r_oMeziee: ",=::..;::=::r:,==::.:;,-._
- ... ~ ;:::
(cu Ian1 secI.I'ICW allfatIc: Oorpromazina, 1.eYomeprornazi;
*CU lant sec:mdar plperidlnlc: l1or1daz!na;
~CU Ian1 5eC1.1'1dar piperazlnk:: FIufenazina, TrifluopenIZina,
~.
, 1.2.l'1onMeee: rlOl:lxen, Oorprotixen.
1.3. ButiIO' ": Haloperidol, DroperidoI.
,. 1.4. DffeaIIIMItilpipericllae: Pimotide. , :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
1.5. S1:nIct1Iri diferfte: Rlsperidone, Ooz;apine, QuetiapIne,
OIanzaplne, SertindoIe, MoIindone, SUlpiide, LoxapIne, Remoxipr1de,
ZIprasIdone, Mplprazoie.

F--===- __=_=_ =========~167 ..


NeuroleptiCe

,. Indica," generaIe
(. SchIzofrenIe;
Indicatii
I~'neur;'oi~j;i(F .. =--~-~~2e--:-:-
......
~~
(" Manii, perto.de maniacale fi psitloze bipolare;
v Delir cronic sistematizat;
~ Tulbur3ri axnpoc13rnent21le OJ aoitalie psihomotxlI Ie;
.;. BoaIa Alzheimer.
UneIe oeurolecltice mal prezinti 9i alte indicatu particuiare, in func1ie
de struc:turi.

~.

.. I ..
Neuroleptice - efecte adverse comune
(cu variatii semnificative in f)..mqie de dasa)
tulburlrt nUoIogk:e: 'I'r~~ .

v pseudopart<.insonl$m, ataxie (nu " Ia antipsihoticele selective anti


~), distonU acute;
.:-disk.lnezie tarcllvl;
<-stiI1 confuzIonale (Ia doze foarte marl, plio bIocarea receptoriIor
M);
hlperprolactinemle: slndrom amenoree - galactoree, infertilltate,
sciderea tibidoului, Impoten1i;
:; pseudodepresii, stiri confuzionale;
; hipotenslune II'tl!riali ort.ostatIci, inhibarea ejaculirii;
efecte antXnuscarlnice (usddunea mllcoaseior, mic1iUni dificile -7
reten(ie acuti de lIini, oonstipatie, voalarea vederi)i

..
231
Influentarea fannacologici a sistemului nervos central

Neuroleptice - efecte adverse comune (continuare)


(cu variatii semnificative in funqie de c~)
)00 ~ ponderala (probabll pr1n bIoc3rea~.-naamflor tr.
tI SHTV - manlfestati cu 0 lnt:ensItate mal redusi Ia ~ tI
AripipnlzoIe tI mai putB'nic Ia Olanzaplne;
~ hlpergftc:emie fi dlabet zaharat (seaJncIar sindronnjul dislipidemic
asociat c:u rezisten\B Ia insuIma sau datorat. un mecanisme
neeIucici*) - mai frec:vere Ia Oozapine fi OIanzapine;
)0. reaqii imunologice (agranulocitma, id2r coIe:static, erup\i cubrlate)i
> efed:e tes atogene;
sindrom neuroleptic malign (rigiditate ITIJSCUIari Ie debut, apoi
hipert:ermie, ieucltoza, instabilitirte neurovegetativa, O"efbna
creatin-kinazei) .

F===--==""'""''''''''''====== = ==-=........l'~10 .
Neuroleptice - Fenotiazine cu lant secundar allfatic
(Oorpromazlna, LevomepromazJna) ~i cu lant secundar
. ~. Pi~jnlUDo.r:idazjpa);;~
~ Mecanlsm de aqiune':' rea ~~I"IZT1~~~i?'"
, Efecte farmacodinamice:
-:.efect2 antipslhotlce slabe;
... efecte sedative putesnice;
.; TtOridazina prezlnti fi efecte timoIeptic.e importarte;
.> CIorpromaZlna prezinti efed:e antiinflarnatoere tI
imunomodulatDare.
,. Farmacoclnetic3: Oorpromazina ,i TIOricIazini:
~Dupi administrare orali, surt supuse efectului primului pasaj
hepatic, prezentjnd circuit entl!rO-hepatic..
~Sunt liposolubile.
(.CircuIi legate de protIIinele pIasmeI'il propor1ie de 92'99%.
-:.Se met3bolizeaza Ia compuji adivi: metaboIi1ii CIorpr'omI:znei se
elimini urinlr, dupi Giteva siptimini de admillistrlle;
metabolltul TlOridazinei (Mesoridazina) este foal'tf! activ ti
reIIlizeazl concentra~i antipsihotice importallte. tn

Neuroleptice - Fenotiazine cu lant secundar alifatjc


(Oorpromazina, Levomepromazina) ~ cu lant secundar
" p'!P,erldilJic(TJorJd~)' ...
Ind1ca1l1: >. .,,~, -

:CIorpromazlna:
antlalerglc (tebra de tan, prurtt, urtlcarle, rash);
antiemetic (Inlcuslv in riul de mlfcare);
antlP6ihotic (5chlzofrenie, perioade maniacale, tUburiri
comportamentale cu agitatie psihomotX>rie, boala Alzheimer);
anxioUtic - sedativ - hipnotic.
~Levomepromazina ~ antlpslhotlc (schizofrenie).
(. TlOridazina ~ antipsihotic (sdlizofrenie, manie), agita1le
psihomot:orie.
;.. Contraindlcatii: glaucom; hiperplazie benign3 de prostati; uk:et

tulburiri de ritrn
chinidinic); copii sub 12 ani.
,I
peptic; lezlunl ateromatoase coronariene severe; 11'\SUfic:i'\\Icardlaci,
coducere (in special, TlOridazina, c:u efedIe de tip
tn

232
Influentarea farmacologici a sistemului nervos central

Neta-oleptice - Fenotiazir:'lE!OJ lant secundar alifatic


(Oorpromazina, levomepromazina) ~icu lant seconder
.. Efed:e adverse: '"
,.,pj~~1~i it" rnor:id.:n' ;,:a::U1:.::a)~I",":';;::::::!","**,r:...
'~, ~~" .... ,~""""~
:sedare excesIW, stir! oonfuzIonale;
.:.efec:te de tip antimuscar1nlc;
'..efec:te de bIocare a a1: hipotensiune ortost3tica, inhibareal
ejact6ii;
<-depuneri pigmentare IInivelul: i
camerei arUrioare a globului ocular: pentru CIorprornazin3,
II niYeJulretinel: pentnJ TJorIdaziol.
'}TIOridazIna (deoarece ~ putemic cardiotoxic!) cietermina: i
.18 doze medII ~ I!fecte de tip chinldln-llke (arttmli, mod,
uncIei T pe ECG, tulbuiri de oonducere 18 nlveIuI ~Iul
lficare8j
exdtD-conduc:oor);
Ia doze toxIce -+ fibrila\le ventriculara ~ dece5.
, ,j1l
Neuroleptice - Fenotiazine cu lant secundar piperazinic
(Aufenazina, Trifluoperazina, Perfenazina) ~i
~ bu:til:9f~(!:@Io~ri~JlI:oDeTjdol) " _
, Mecanlsm de aqlUne, ~f~~t%~.- "'''',
). Etecte farmacodinamice: efed:e antipsihotice foarte ptemicei
(numite" antipsihot:ice "incisive"). !
)' Fal"l1'laCOcinet Haloperidol: est:e supus efectului primului pasaj. "
Indica1ii:
.:.Antip5ilotic (schizofrenie, perioade maniacale, wlburirii
cxmportamentale cu agltajie psihomotorie)
(> Neurolepbsnalgezie.
>- Efecte adverse:
.:- hipotensiune ort:ostat:icI;
'.. sedare f'1!dud; o
.}efed:e extrapiramidale;
->efed: terl!t.ogen (m $peCial derivatii fenotialinici cu lant ieCUIldar,
piperazinic). i
6111
Neuroleptice I
Difenllbutllpl~1refpiWiO~.N ~'-=~~~~""'_1,1
-
.:. Mecanism de aC1lune: blocheaza select:lv receptorii ~.
'.. Efecte farmacodinamice: antipslhotice putemice.
.:.Efecte adverse: pseudopari(lnsonism, dlsklnezie tardivi.
;. TIODftteM: Tiotixen, CIoI'protixen
.:.Eficienti clinici inalti.
(> Efecte extrapiramidale fI sedative de intensitate medie.
(oC)eMmioa hipotensiune artl!riala moderali.

233
Influen~rea fannacologici a sistemului nervos central

Neuroleptice

Risperidone
!UJ j~e~L lneurolepl
~ -~-
,-
aHpa~
-
""'' '111111111111111111111111111111111

~Mecanism de aqiune: bIocheazi ~ = 5HTz


.,.Efecte farmacodinamice: antipsihotic putemic.
->Efecte adverse: efecte exlnpiramidale reduse, efecte sedative
reduse, hipotensiune al1l!riali de intellsitate redusa.
> Oozapifte -
~Mecanism de actiune: bIocheaza 04= ~= al > 5HTz > ~ > 01,
(oEfecte farmacodinamice: antipsihotic de efic:acitIIte medie..
~Efecte adverse: efeete extrapiramidale reduse, efette sedative
reduse, agranulocitDzi, ~ ponderaIi rnarc.ati, frecven\i
crescuti sindromului dislipidemic fI diabetului zahil1lt.
)- Quetl8pine
->Mecanism de ac1lune: bIocheazi Oz = al = (Xz = HI = SHTz-
(Efecte fclrmacodinamice: antipsihotic put!!mic.
~Efecte adverse: pseudoparklnsonism, diskinezle tardivi, efecte
sedative de intenslalte medie.
l==--="""'""""""'==="""'-----== ="""'"'====~'~" .
Neuroleptice
Structuri diferite (neuroleptice atipice) (continuare)
)- OIanzapine - "_,.,,.,.. .~... ..
~Mecanism de aqiune: bIocheazi 5HTz = HI > al = Oz = 01'
:-Efecte farmacodinamice: antipsihotic putemic.
.:.Efecte adverse: aqiune sedativi medie, hipobensiune arteriali de
ifQnsItate redusi, ~e
,I
ponderaIi rriarcati, frecven\i aescuti
a sindromului dl5llpidemic a diabetului zahar.It
SertindoJe
vMecanism de aqiune: bIocheazi SHTz ~ Ctl' =
c-Efecte farmacodlnamice: antipsihotic pub!m1C.
.:-Efecte adverse: efecte extrapiramidale reduse, efecte sedabve

=
recluse, hipob!nsiune arteiali de intellsitate foarte redU5i.
, ~ SUlpiricle, Loxapine, Retnoxipri~ ~prnidone,
farrnacodinamice: antipsihotice de intensitate medie.
(oEfec:te adverie: efecte extrapirarnidale medii, efec:te sedative
medii, hipotensiune arWiali de intensitate medie.
.:.Zlprasidone, Aripiprazole: frecven~ redua a ~ ponderale, a
~~mului dislipidemic fI a diabeb.Jlui zaharat
~ LlPrazidone este cardiotoxice. .77

2. Terapia CU litiu ~i alte medicamente foIosite in tratamentul


, tulburarilor afective bipolare
) Claslflcare:' ~ ~~..... ~':"_:JS"!==:="oiol:!!I ... a:z::ftT);
-:.Siruri de litiu: Acetat de Iltiu, carbonat de Iltiu
')Compu,1 trtclclld: CZJrbamazeplna
')Adzi CIIrtJoxlld: Acid valprolc, Dtvaiproex
,. CZJrbamazepina ,I acizii carboxilici constitute altemativi de t:ratamenl
(In monoterapie sau asociate cu saruri de litiu).

.'It

234
Influentarea farmacologic:i a sistemului nervos central

grurl de litiu
). Efect2 fannaoodlnamlce: - , ..."..--
<eoCtesc intetvaIeIe dintre episoadele maniacale, uneori pana Ia
altnpleta cfrsparille.
~ EfedUl se instaleazl dup5 2 3 ~~ de admlnistrare (pemu
aceasti perioadi se asociazi cu un neuroleptic).
, Incfa terapel.tic mic.
)- Farmac:ocinetic:i:
<-Absorbtle buni dupi administJwe p.o.
"Nu se Ieagi de proteineIe pIasmei, nu se metabolizeazi.
<>Eliminare: reNllI (redusi de dieta hiposodati, tiazide).
-t.Tra~ barient feto-placentri, se ooncentreazi in lapte
(det.ennini letargle, danoli, hepatomegalie, reflex Moro Ia noo-
niscut).
1oi I""ndii:Ica~~ 1TIIn_iaca~Ie.a~"",d,,",e:.;e..=IecIie.=
j: 5i~"':""ii:iidiiiilele~ """""""""=:.;_= .....:6"l:of :.

grurl de litiu - efecte adverse


}> HelNltDiogiCe: leuc:o&tozi. _.' r,::;l!?I:;=;~_ .~':::":'
Neurologic:e: trefT1Uliturt ale extremita~1or, ame1ei, stirt
fine
c:onfuzionaIe, aize coreo-atSzic:e, convulsii.
)- Renale: potiurie , poIiclipsie (sciderea c:apadt:i1fi tutx.dui coIedDr de
a re1ine apa deb!rmini c::rqt:erea cIecn~ului apei, unnati de
deshldratare =
dilbet insipid nefrogen rezistent Ia terapia cu
vasopresinI), nefr1t:e IntB'stiliale cronice, leziunlla nivelul glomeruillor
cu sindrom nefrotic, sc:.iderea filtririi gIomerulare co ~
~, edeme pm reten~ede sodlu.
, Cardio-vasculare: deprirTIi nodulul sinusaJ (sindrom bradicardie I
tahicardie), aplatizarea undei T pe ECG.
, EfecU ter~togelle(dismorfogenezi cardiaci).
)1. Oiaree.

}> Sdderea ~ tiroidei.


Mal rar, eruP\lI acneIforme (Ia inceputul tratamertulul):

sarun de litiu contraindicapi


)0 sarclM, allptare;' -~ _ _...::'~,o:::::tASJ=. ==~:--~"''''illll::1111
Insuticlen\l renal~;
)i>Insuficiclen\l cardid, coronartanA, hlpotensiune arteriall;
),>afectlunl organlce cerebrate;
,. diet2 hiposodate I desoc:Iatl!;
in timpul tratamertulul OJ tiazide (tiazidele scad eliminarea litiulul).

235
Jnfluenprea farmacologici a sistemului nervos central

3. Antidepresive
gasllkare
)0 3.1. Aldicletnsive triddce (de~tia
subg~
---n' ~--=-se~
ClJ formule generale aseminitoare:
til 3

(olmipramina; Desipramina; CIomipramina; Trimipnlmini;


0) Amitriptillna; Nortriptillna; Butriptiina;

(. Doxepin; Protriptilin,
~ 3.2. AntIcIepresive Iteteroc:idice (de generatia a n-a sao am-a):
~Cu actiune neseled:ivi pe neurotransmititxri aminici:
cu efed2 anticoIinergi~: MaprotiIin, Nomifenslne, Amoxapine;
f5ri ef~ antieolinergice: Venlafaxine, Bup-oplon;
(0 Anl3gonlftl al receptorllor 5-HTvl5-HT 2(: Trazodone, Nefazodone,
Mlrtazapine.
);0 3.30 InhlbltDrt lletect:ivf .1 realptirfl HrOtaninei (SSRI):
Ruoxetlne, Sertrallne, Paroxetine, Ruvoxamine, Otalopram,
Escitalooram, MltaloDl1lm. _ _ III

Antidepresive
Clasificare (continuare) ~iindicatii
)-l.... lnhibltori"de mOitoiiilnOoxldaii~~'l-i'U"II'W
1iIl'~J~.
~.~""",,~-~
') NeselectivI:
hidrazlde: Fenelzlna; lsocarboxazid;
nehidrazide: Ttanylcypromine; Oextroarnfe.tamina.
,0SelectM, de tip lMAO-A: Mociobemide, Brofaromine, ToIoxat:one.
). 3.5. ... lIlbItori Mledivi ai realptori1NA! Reboxetine.

Indicatii ale ant:idepresivelor:


(. depresii; :: .
~enurezis (pentru antidepresiveJe biddice);
<.durere aonica.

II]

3.1. An~depresive triciclice (de geoera~a I)


Mecanisme de cK:1Iune: ~.t.f; V; - .~ "" ~-
(.bIocheazi recaptarea adrenalinei tl serotoninei;
(.blocheazi receptorii muscarinid;
-:.reallzeazi down-reglarea recepIxlrilor alfa-adrenergid.
)- Farmac:ocinetld:
~Prezinti Ilpof1liecrescuti.
-:'SUpuse efect1Jlui primului pasaj.
~ Legare putemici de proteinele pIasmei.
". Volum de distribu1ie foarte mare.
"Metaboll%ate pe 2 cai:
transfonnarea nucleului triddic prin hidroxilare_ apoi
glucuronoconjugare;
alterarea Ian\Ulula11fatic prin demetilare;
Desipramlna tl Nortriptiina se metaboIizeazi Ia COI1'IPUfi actlvi .
..
236
Influentarea farmacologica a sisternului nervos central

Antidepreslve trlcidice (de generaVa I) - efect:e adverse ~


contraindica~i
~k~~~~~~"""'~__
~
.:.antlmuscarinlce;
"sedare /Insomnle;
~inotrop negatiV (OJ prelungirea pe ECG a intavalului PR tI QRS),
tuIburiri de c:ondocere, aritmii, hipoUnsiune arteriaIi ortostatici;
(tremor, ccnvutsii;
';'endocrine: ~ ponderala, tLllburiri sexuale.
,. Contraindica\i:
.;.cardiopatie Ischemicl, insuficienta cardiacii;
~ hipertiroidii i
-e. + ceIe de Ia antimuscarinioe.

l===-= _ _ =========="'MS~ .
3.2. Antidepreslve heterocidlce
;;. Mecanisme de ac\Iune: ~':t' - .;::::"" ....-.. ..
~CeIe OJ aqiune neseIectivi pe neurotransmi1itxri aminici ~ cu
efec:te antic:oIinergk:e (MaprotiIin, Nomifensine, Amoxapine): ..........................................
bIocheazi recaptal ea NA ti serotcninei;
bIocheazi receptori antimusc:arinici;
Amoxapin blocheazi
dopaminei;
" ~1 dopalJineryici ,i recaptatea

Maprotilin bIocheazi nUffili recaptarea NA, nu " a serocooinei .


.;.CeIe cu ~ nesdectivi pe neurotransmi1ita'ii aminici " firi
efec:te anticoIinergic.e
Veniafaxine bIocheazi recaptarea serotx>ninei, NA ti slab a
dopaminei;
Bupropion bIoc:heui recaptarea NA " a serotoninei.
~Ant3g0nifti ai rec:eptolib 5-HTufS-HT2C ~ Trazodone,
Nefa:zodone, Mirtazapine.
Fa .. . similari cu ill .~_~ ..

Antidepresive heterocidice - efecte adverse .........................................


,
, Cele OJ aqlune ~ect!VfPe"'neul otii&i1~~~
antioolinergice (Maprotiltn, Nomifensine, Amoxapine):
':'Amoxapin: similare cu antidepresivele tricidice + efecte adverse
rezultate din blocarea receptorIlor dopaminergicl .
.;. MaprotlNn: slmllare cu antldepresivele triciclk:e + convulsn
dependente de doz3.
) Cele cu aqlune neselectlvi tI fili efecte anticolinergice:
~ VenlafaXin: greati, somnolenta, transpira\ii, tulburiri sexuale,
hipert:ensiune, anxietate.
~Bupropion: a~i, uscaciunea gurii,traospi~i,tremor,coovulsii Ie
dole mario
~~ ai receptorilor 5-HTv/5-HT2C: Trazodone, Nehzodone~
somnolenti / insomnie, ame~, greati, stare de agita\ie
psihomotorie. Mirtazapine-+ somnolen~, ~ apetitului,
aest!re ameteli. 87

237
Jnfluen~rea fannacologici a sistemului nervos central

3.3. Inhibitor; selectivi ai recaptMii serotoninei (SSRI)


Auoxetine, SertraKne, Paroxetine, Auvoxamine, Qtalopram,
~lo.Pr~l1), MltaJopram_, '..~
,. Mecanism de a<:Iiune: lnhlbarea seledfvI a rec3pai1rSCIe:.ioo~I'r'II!fWrIn...teI
),. Farmacodne.tJcl:

~Paroxetine
:Ruoxetine
,i
':lnhlbltori enzlmaticl II met:abollz!rli hepatlce I medicarnentelor.
Sertnlline: tl/2 scurt.
se transfoJ'lTli in metabolit activ (tl/2 :: 7-9 zile).
)- Efecte adverse: simptome gastro-in!2stinale, scaderea libidoului,
anxietate acuti, insomnie, tn!m<lr.
};> Contraindica\li: asoderea cu lMAO (deoarece deten'ninl sindrom
serotoninergic) .

1===== """"'==="""" =-=""'==4- .

3.4. Inhibitori de monoaminooxidm (IMAO)


Mecanism de aqiune: - ~zid,
Tranylcypromine, Dextroamfetamlna): inhiba MAO-A fl MAC>-Si
seled:ive. de tip rWD-A (Moclobemide,
Brofaromine, ToIoxatDne): inhiba numai MAO-A.
, Farmacocinetica
-:-~: rapida din wbul digestiv.
~Metabolizare: hldrazidele sunt metaboIizate prjn acetilare (existi
metl!IboIizatXlri len~/intetmediari/llIpizl).
(eresc acumularea tlramlnei fl scad efectul primului pasaj &supra
acesteil (HTA in cazullngestiei de ali mente care con~n tiramina).
) Efecb! farmacodinamice: efectul perslsti ti dupi lipsa detectirii .................. ::. .t
plasmatice prin metodele curente (7 zile pentru Tranylcypromine, 23
siptimini pentru Fenelzlni).
). Efecte adve-se: tutbuiri ale somnului, creeI"e ~,
hipotensit.lle postlJllIta; Fenelzina: tulburiri sexuale.
). ContrainclicatiJ: HTA, tahiaritmii.

Alte grupe de agen~ activi farmacologic indicate in terapia


afeqiunilor psihice
4. Anxlolltlce "I:. ~"_==~"ID:iIii:a~~ .
:Benzodiazeplne
....Barblturlce
.:. Anxlolltlce flr5 fI~ sedative
5. Pslhoanaleptice
~Metilxantine: Cafeina
':Amfebtmine

238
Influentarea farmacologica a sistemului nervos central

6. Analeptice respiratorii: Doxapram

" Indica~l:

hipoxemie
-:'reanimare
,i
'.<afectiuni pulmonare
hipercapnie;
dupa
co insufkien!ii

anestezia generaJa.
respiratDrie, illSOlit3 de .
j
)0 Efecte adverse: I
-:tuse, gr~, virsab.lli, nelinie, HTA, tahicardie, aritmii, cefalee,i
senza(ie de caldura, hipersudora~e, tremor, hipertonie musculara,!
convuIsii donice. I
Contraindica~i:
':.epllepsie;
I
-:.criza de astm brOOfic;
<-accidente vasculare recerte.

-=.-=======~IM
l========""""=,,,,-== .. ..
7. Psihotone (Nootrope): Meclosulfonat, Piracetam, Piritinol,
Medofenoxat
,. MecanTsm!:le 8C1Iune:
.~~ ~~1;'
.~
=~;;
. r; - 2:; __ '
i
-:eresc met3bo1ismul cerebral, favoriUnd utilizarea glucozei del
citre celulele nervoase. i
Indica1ii: I
~secheIe dupa acddente cerebrale VlISculare, sindroame post-I
traumatice;
('precoma, coma;
""t1JIburil'i de almport:2lment in epilepsie;
:-encetalopatli, vertije;
-:tulbuliri neuropslhice in cadrul alcoollsmului cronic;
':'ln~l'2iere in dezvoltarea pslhlci, tulblriri de cornport.vnent 91
adapmre Ia copIj.
I , .
mzl
Psihotone (Nootrope): Meclosulfonat, Piracetam, Piritinol, I
Medofenoxat i
') Efecte adverse: .,,,,~,, ~~:i:::J:: : ~~'&:'Z "' ... ".'

~Piracet3m:
la inceputul tratarnenrului: agitalie, nelini~;
fa eel cu tulbulir1 pslhice: agreslvltate, agita(ie;
Ia eplleptici: scade pragul convu Islv.
.:. Piritinol:
iritabilitate, anxiet:at2, insomnie, cefalee, arsuri epigastrice,
greati, eru~i cutlnate (erup~e cutI~ buloas5 Ia eel cu
artJiti reumatDida ~ impune intreruperea tratametnului); i .
rar: agranulocitoz8, prot:einurie.
)0 Contraindica~i: primul trimestru de sarcina.
-:'Se recomandi pruden!ii Ia eplleptici ~i in insuficielila renala.

e93'
I
239
Influentarea fannacologici a sistemului nervos central

8. Betablocante folosite in psihiatrie ~ineurologie


)- Anxietate: PropranoiOl,'Oxpren6foi, ,sotiiir,"~
<.Aceste betablocante pot fi foloslte ca adjuvante ale tratamentului
cu benzodiazepine.
~ de medicamente fl drogodependenji: Propranolol:
-:sindrom de abstinenji la alcoolici;
yadiqle la opiacee;
~menllnerea sub control a reac1lllor adverse Ia abuzul de
haluclnogene.
)- Tremor (tremor + anxietate; din tirotDxicoze, din tlmpul terapiei cu
IltIu; tremor esenllal benign; tremor din boala Par1<lnson):
Propranolol, Metoprolol, Sotalol, Atenolol.
Schizof1'enie ti manie: Propranolol, Oxprenolol.
~ in schizofrenia neasodata cu porfirie, Propranololul asociat co
Rupentixol_~u ~u clorproma~na, prezinti eflclenji mai mare. ,,6M

9. Imunomodulatoare indicate in schizofrenie: Levamisol


Una djntre~jproii~~in''d''''mdn~~':rsdi1Za'iW1ieI
este reprezentata de teoriiJ autoimuna Conform a~ teorii, s-au I
inc:ercat tratamente cu Levamisol (Decarts) in schizofrenie
(indiferent de forma clinica).
ALI fost obtinute amt!lmli life stirii cIinice, precum ~ sciderea
nivelurllor IImfodtelor Ts, care aesc in schizofrenie. in schimb, dupa
administrarea Levamisolului, se constati fl 0 cre,tere a nivelurilor
complexelor imune drculante. Acest aspect este WaVilf'ltajos, daca
se ia in considerare teoria autoimuni in schlzofrenie.

695

240
Influentarea farmacologica a sistemului nervos central

YD. Euforizante ,I pslhotomtmettce

I :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
I ._ .
1. Euforizanc.
I ..
2. PsihobNnimetice

1. Euforizante
OasIflCare
,. 1.1.AIcOoluletiilc~~~ "-1
1.2. Opioizii naturali , de sinteza;
1.3,. ~e - hipnotice: ba~1turice, neba~rice (Glutetimkia,
I
Metiprilona, Metaquaiona, Ooralhidrat, Paraldehida); .
, 1.4. Anxiotitice: benzodiazepine, Meprobamat;
1.5. cafelna;
,. 1.6. Tutunul;
., 1.7. Cocaina;
,. 1.~. Amfetaminele;
1.9. AnesWice inhalatoare gazoase ti lichlde volatile;
)- 1.10. Solven~ industriali (hidrocarburi halogenate ,i nehalogenate):
benzen, toIuen, benzlni, adezlv, lichld de fraN, thinner fI soIu~i
pentru indep6rtarea vopselelor, acetona, tricIoretilen, doroform"
tetradoruri de carbon aleool i~I)E!:~pllicetc. 57!
I
2. PSihotomimetice i
aasificare I
jlo 2.1..GruPU'CrN!tlrrm,alaad'U'Ui~r~:--i
<>Dimet!Itr1ptamIna; .
:> Dietiltriptamlna;
y DipropiltJ1ptamlna;
(. Para-dor-fenilalanina;
2.2. Mescalina , compufl inrudi\i;
:;..2.3. Psilocibina , compllfi inrudl~i
,. 2.4. HaIucinogene deJirant:e: antic:olinergice naturale, de srneza;
:;..2.5. Phenc:ididine;
2.6. Alcaloizi din harmala (Harmalina);
2.7. Marijuana, Ha~, Tetrahidrocanabinol (THe).
I :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
.. J
241
Influen~rea fannacologic:i a sistemului neNOS central

LSD (tartratul dietilamidei acidului D-lisergic)


~ Mecanisme de acIlune: .. :....I-=
- - a==...:-::=;, ..-;'""= ::too

Oantagonlst pe receptxlrii 5-HT2;


(agonlst al receptorilor 5-HT lA ~ 5-HTID
oagonist pentru receptorli dopaminergici;
(.stimuleaza musculabJra netma uterina;
(oafecteazi tlnlOVer-ul serOOlninei, prin ~ concentra\iei
cerebrale a metabolitului activ: ac:iduI 5-hidroxiindolacetic.
~ Efecte farrnacodinamiee:
" midriazi;
~~ frecventel cardlace, ~ ~ii arteriale;
<>tremor, stare de "alerta continua", afect3rea memoriei, dificultate
in gindire, seiderea pl.terii de judecati, hakJcina~j delirante.

p...._ ""'"" __ """'_""""=_===""""'=== """".......:M9~. . ..

)0 Mecanisme de acIIune': . ,"_


Phenddidine ("angel dust)

,. agonist pe rec.eptorii C7;


(antagonist pe receptorii NMDApent:ru g1utamat;
')biocarea capt311 de dopamlni.
). Efecte farmacodinamice: I
<>detatare de mediul inconjulitor;
"dezorientare, imagine distorsionata a obiedleIor tl a propriului'
corp;
"sciderea sensiblliti," Proprioee~i
<>transpiratii;
Onlstagmus;
~~ fi"ecventei cardiac:e ~ a ~unii art!riaIe;
" halucinatii
lIIO

canabinoizii
Oasificare
<:aMblaolzl nltul'llil: ~ellCfGieilh.e. ....'?tI'
)00 (- )-OeIta9-trans-tetnlhidro- j> Anandamida
canablnol (~- THe) Arahidonll Olicerol (2'AG)
)0 Delta&- THe
)0 Canabldiol (CBO)
). Canablnol (CBN)
, Tetrahldrocanablvarin (lHCV)
Cannabichromene (cae)
). Canabic:iclol (CBL)
, AcidU canablnolic
Canabispirona,
Oehidrocanabispirona A

242
Influen~rea farmacologica a sistemului nervos central

canabinoizii
~ Derunirf ~ care se c:omerda&azf.'
<-SUA: Mary Jane, gnI",till, pot.
<-Mexic: 1T\lrijuana, marihuana, Donna Juanita, RCA Maria.
~America de Sud sau Africa de Sud: maCDllha, djamba.
-:-Egipt: masIac:, maJac:h.
.:.0rient1.II aproplat: khI. 0lIna: mao 1nc:Ra: ganja, bhang, Vijaya
(V1dorie).
}> ~ farmacocinetic:e:
~.Oeb+lHC este met:aboIizat iii nivelul citDc:romului P45D ,I
eliminat i'I prirq)al prin fecaIe .
.:-canabidiolul es1z Inhibitor enzimatic aI metabolizirii hepatice a
medic:ameraIoI.
';'11..0tHHC est:e principalul metabolit activ al THe, ce determini
efecte pslhostltllulatoare .
.:-canabInoIzli pot fI detectI~ tn urini dupi septimani sau chiar luni
de Ia uItlma administrare. Se ooncertreaz.i 'in salivi, flreIe de pir.
~

Receptorii canabinoizi
Posibile mecanisme de actiune ale canabinoizilor
),> Ac;\iune pe rec:ePton sp;jid7 -;.~~1$~'fi:::!!tr_=- .... :.
cupIa~ cu adeniIat-cidaza. ......
).> O'efb!rea permeablllt:i1li 0
membnInei celullre.
),> Inhlbarea reaptirii caldulul Ia
nivelul sineptotomMor.
AIt:erwea
prosbIgIanchIor.
Modularea ectivttilii neuro-
transmi\itoiior: dopamlna, GABA,
aceticoIini, etc.

Receptorii canabinoizi
Localizarea receptorilor canabinoizi .........................................
,
.