Sunteți pe pagina 1din 10

GHIDDENFIINARESTRUCTURISPORTIVE

Legislaieaplicabil:
1.Legeanr.69/2000aeducaieifiziceisportului,publicatnMonitorulOficialnr.200din9
mai2000,cumodificrileicompletrileulterioare
2.HotrreaGuvernuluinr.884/2001pentruaprobareaRegulamentuluidepunerenaplicare
a dispoziiilor Legii educaiei fizice i sportului nr. 69/2000, publicat n Monitorul Oficial nr.
578din14septembrie2001
3.Hotrrea Guvernului nr. 759/2003 privind organizarea i funcionarea Ageniei Naionale
pentruSport,publicatnMonitorulOficialnr.497din9iulie2003
4.Ordonana Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaii si fundaii, publicat n Monitorul
Oficialnr.39din31ianuarie2000aprobatcumodificriprinLegeanr.246/2005publicat
nMonitorulOficialnr.656din25iulie2005
5.Ordinulministruluijustiieinr.1417din8iunie2006privindaccesullaRegistrulnaionalal
persoanelorjuridicefrscoppatrimonial,publicatnMonitorulOficialnr.578din4iulie2006

Cluburilesportivepersoanejuridice
dedreptprivatfrscoplucrativ

SepotnfiinanumainramuriledesportrecunoscutenRomnia.
ncondiiileOrdonaneiGuvernuluinr.26/2000cuprivirelaasociaiiifundaiiClubul
esteoasociaie,persoanjuridicdedreptprivatfrascoppatrimonial.
PotrivitLegiieducatieifizicesisportuluinr.69/2000,cumodificrileicompletrile
ulterioare,Clubulesteostructursportiv,clubsportivdedreptprivat,frscoplucrativ,
persoanjuridicnonprofit.
nconsecin,esteobligatoriucandenumireapersoaneijuridicesapardenumirea
declub,inndcontcasociaiilesportivesuntstructurisportivefrpersonalitatejuridic,iar
asociaiilenusuntstructurisportive.
Clubul sepoateconstituicaostructurmonosportivsaupolisportiv.
Cluburile sportiveau regim propriudeadministrare i degestionare abugetului i a
patrimoniului,aprobatdeadunrilegeneralealeacestora,ncondiiilelegii.
Cluburilesportivesesupunnfiecareanverificrilorfinanciare,potrivitlegii.
ncazuldizolvriiunuiclubsportiv,patrimoniulsunetvafindreptatsprerealizarea
unor activiti sportive, Adunarea general urmnd s stabileasc destinaia sa concret, cu
respectareaprevederilorart.60dinOrdonanaGuvernuluinr.26/2000istatutuluipropriu.
Cluburile sportive, vor respecta prevederile specifice din normele i regulamentele
federaiilornaionaledinramuradesportrespectiv.
ScopulClubuluilconstituiedesfurareadeactivitisportiventrunasaumaimulte
ramuridesport,respectivselecionarea,iniiereaipregtireadesportivinacestdomeniu,
participarea la competiii sportive interne i internaionale, precum i alte activiti conexe
acestora.
Obiectivele Clubului decurg i din reglementrile federaiilor sportive naionale,
precumidinstatutelesiregulamentelefederaiilorsportiveinternationale.
Cluburilesportivenupotaveanscopulpentrucaresaunfiinat,activitiaparinnd
altordomeniideactivitate.
Cluburilepotnfiinaseciiperamurdesport.
Cluburilepotnfiinasocieticomerciale.Dividendeleobinutedinactivitileacestorsocieti
comerciale,dacnusereinvestescnaceleaisocieticomerciale,sefolosescobligatoriu
pentrurealizareascopuluiclubului.
Cluburilesportivepotdesfuraoricealteactivitieconomicedirecte,dacacesteaau
caracteraccesoriuisuntnstrnslegturcuscopulprincipalalpersoaneijuridice.

nvedereadobndiriipersonalitiijuridiceasociaiincheieactulconstitutivistatutul
nformaautenticsauatestatdeavocat.
Actulconstitutivareroluldeaconsfinidorinafondatorilordeacreaoasociaieanume.
Statutuldescrieasociaiaiprecizeazprincipaleleregulidupcareaceastalucreaz.

Statutulunuiclubsportivpersoanjuridicdedreptprivatfrscoplucrativcuprinde
urmtoareleelemente:

dateledeidentificareaasociailor:numelesaudenumireai,dupcaz,domiciliulsau
sediulacestora
exprimareavoineideasociereiascopuluipropus
denumireaclubului
sediulclubului
durata de funcionare al clubului pe termen determinat, cu indicarea expres a
termenuluisau,dupcaz,petermennedeterminat
patrimoniul iniial al asociaiei. Activul patrimonial, n valoare de cel puin un salariu
minimbrutpeeconomie,ladataconstituiriiasociaiei(sauladatareorganizrii,dup
caz), este alctuit din aportul n natur, caz n care forma autentic e obligatorie
i/saunbanialasociailor
explicitareascopuluiiaobiectivelorclubului
nominalizareaexpresaseciilorperamurdesport
drepturileindatoririlemembrilor
cerineleiproceduradedobndireidepierdereacalitiidemembru
regimul de disciplin pentru membrii clubului: recompense i sanciuni, condiiile de
acordareaacestora
categoriilederesursepatrimonialealeclubului
atribuiileorganelordeconducere,administrareicontrolaleclubului
nsemneleiculorile
destinaiabunurilor,ncazuldizolvriiclubului
semnturileasociailor.

Actulconstitutivvacuprinde,subsanciuneanulitii:

datele de identificare a asociailor (acetia pot fi i persoane juridice): numele sau


denumireai,dupcaz,domiciliulsausediulacestora
exprimareavoineideasociereiascopuluipropus
denumireaasociaiei
sediulasociaiei
durata de funcionare a asociaiei pe termen determinat, cu indicarea expres a
termenuluisau,dupcaz,petermennedeterminat
patrimoniul iniial al asociaiei. Activul patrimonial, n valoare de cel puin un salariu
minimbrutpeeconomie,ladataconstituiriiasociaiei(sauladatareorganizrii,dup
caz), este alctuit din aportul n natur, caz n care forma autentic e obligatorie
i/saunbanialasociailor
componena nominalacelordintiorganedeconducere,administrare icontrolale
asociaiei
persoana sau persoanele mputernicite s desfoare procedura de dobndire a
personalitiijuridicesaumodificare,completareastatutuluiiniial,dupcaz
semnturileasociailor.

Clubul se constituie din 3 sau mai multe persoane care alctuiesc adunarea general,
organulsupremdeconducerealasociaiei.
Consiliul directorasigurpunerea nexecutarea hotrrilor adunriigenerale. El
poatefialctuitsidinpersoanedinafaraasociaiei,nlimitaacelmultoptrimedin
componenasa.
Nu poate fi membru al consiliului director, iar dac era, pierde aceasta calitate
orice persoan care ocup o funcie de conducere n cadrul unei instituii publice,
dacasociaiarespectivarecascopsprijinireaactivitiiaceleiinstituiipublice.
Consiliul director poate mputernici una sau mai multe persoane cu funcii
executive, inclusiv persoane care nu au calitatea de asociat ori sunt strine de
asociatie,pentruaexercitaurmtoareleatribuii:
ncheieactejuridicennumelesipeseamaasociaiei
ndeplineste orice alte atributii prevazute n statut sau stabilite de adunarea
generala.
Controlulfinanciarinternesteasiguratdeuncenzor.
Dac numrul asociailor este mai mare de 15, numirea unui cenzor este
obligatorie,carepoatefiopersoandinafaraasociaiei.
n cazul n care nu exist obligaia numirii unui cenzor, fiecare dintre asociai
carenuestemembrualconsiliuluidirectorpoateexercitadreptuldecontrol.
Pentru cluburile cu mai mult de 100 de membri nscrii pna la data ntrunirii
ultimei adunari generale, controlul financiar intern seexercitade catre o comisie de
cenzori.
Comisia de cenzori este alcatuita dintrun numr impar de membri, din care
majoritatea este formata din asociati. Membrii consiliului director nu pot fi cenzori.
Cel putin unul dintre cenzori trebuie sa fie contabil autorizat sau expert contabil, n
condiiilelegii.
La autentificarea actului constitutiv i a statutului se va prezenta dovada eliberat de
MinisterulJustiieiprivinddisponibilitateadenumiriisaurefuzulmotivataleliberriiacesteia.

Oricare din asociai, pe baza mputernicirii date, poate formula o cerere de nscriere n
Registrulasociaiilorifundaiiloraflatlagrefajudectorieinacreicircumscripieteritorial
urmeazsiaibsediul.

Fuziunea ntre dou cluburi se face prin absorbia unuia de catre alt club sau prin
contopireaadousaumaimultecluburipentruaalctuiopersoanjuridicnou.
Divizarea se face prin mprirea ntregului patrimoniu al unui club care i nceteaz
existenantredousaumaimultecluburiexistenteoricareiauastfelfiin.
Deciziadefuziunesaudedivizareseiaprinhotrreaadoutreimidinnumrultotalal
membrilororganuluideconducere.

Cluburilesportivepersoanejuridice
dedreptpublic

Cluburilesportivededreptpublicsenfiineaznconformitatecudispoziiileart.29si
art.30dinLegeanr.69/2000.
ART.29
(1)Cluburilesportivededreptpublicsuntpersoanejuridice,nfiinatecainstituiipublicen
subordinea organelor administraiei de stat, i au drept obiect de activitate performana,
selecia,pregtireaiparticiparealacompetiiiinterneiinternaionale.
(2)Cluburilesportivededreptpublicmonosaupolisportiveseorganizeazifuncioneaz
dupregulamenteproprii,elaborateconformlegii.
ART.30
Cluburile sportive de drept public pot primi spre administrare sau n folosin gratuit
imobilele care deservesc activitatea sportiv, baze i instalaii sportive. Bazele i instalaiile
sportiveprimitespreadministrareifolosinsuntconsideratepatrimoniusportivinuivor
schimbadestinaiasportivfraprobareaAgenieiNaionalepentruSport.
n consecin actul de nfiinare l constituie actul de dispoziie al organului
administraiei publice centrale sau locale, respectiv ordin de ministru, ordin sau decizie de
preedinte, hotrre de Consiliu Judeean, Consiliu Local etc. iar actul de funcionare
regulamentuldeorganizareifuncionare.
Regulamentuldeorganizareifuncionarevacuprinde:
a) denumirea
b) formajuridic
c)sediul
d)patrimoniul
e)nsemneleiculorile
f) obiectul de activitate, selecie, pregtire i participare la sistemul competiional
naionalinominalizareaexpresaseciilorperamurdesport
g) surseledefinanare
h)organeledeconducere,administrareicontroliatribuiilelor
Regulamentul de organizare i funcionare se tampileaz i se semneaz pe fiecare
pagin,pentruconformitatecuoriginalul.
Actuldedispoziiealorganuluiadministraieipublicecentralesaulocaleprincaresanfiinat
orisaorganizatunclubsportiv,persoanjuridicdedreptpubliccuprindenmodobligatoriu
elementele sus menionate, cu circumstanierile prevzute de legislaia n vigoare pentru
instituiilepublice.

nvedereanscrieriinRegistrulsportiv,cluburilesportivepersoanejuridicededrept
publicvordepunelaMTS,2cereri,precumiurmtoareledocumente:
actuldedispoziiealorganuluiadministraieipublicecentralesaulocalenbazacruiasa
nfiinat
actulde dispoziiecareprevedeactiviti deselecie,pregtire iparticipare la sistemul
competiionalnaional,respectivregulamentuldeorganizareifuncionare
dovadasediului.
Cluburile sportive de drept public vor respecta prevederile specifice din normele i
regulamentelefederaiilornaionaledinramuradesportrespectiv.

Cluburilesportive,organizate
casocieticomercialesportivepeaciuni

Cluburilesportiveorganizatecasocieticomercialesportivepeaciunisenfiineaz
nconformitatecudispoziiileart.31siart.32dinLegeanr.69/2000,precumsicuprevederile
Legiinr.31/1990asocietilorcomerciale,cumodificrileicompletrileulterioare.

Cluburile sportive profesioniste sunt structuri sportive organizate ca societi


comercialesportivepeaciuni,careauobinutlicenadinparteafederaieisportivenaionale,
emisnconformitatecuregulamentelefederaiilorinternaionaleperamuradesport.
Cluburilesportiveprofesionisteseorganizeaznumaipentruosingurdisciplinsportiv.
Cluburilorsportiveprofesionisteliseaplicregimuljuridicalsocietilorcomerciale,cu
particularitilecuprinsenLegeanr.69/2000.
nstrinareabazelorsportivesauainstalaiilordestinatepracticriisportului,aflaten
proprietateasocietiicomercialesportivepeaciuni,sefacencondiiilelegii,frschimbarea
destinaieisportive.

Ramuriledesport,precumicondiiiledepracticareasportuluiprofesionistsestabilescprin
hotrreaGuvernului,iniiatdeAgeniaNaionalpentruSport,lapropunereafederaiilor
sportivenaionale.
Propunerea federaiei sportive naionale privind condiiile de practicare a
profesionismului n ramura de sport respectiv se face n conformitate cu statutul i
regulamentelefederaieiinternaionalelacareaceastaesteafiliativizeaz,dupcaz:
a)cerineleobineriiliceneidesportivprofesionist
b)cerineleobineriiliceneideclubprofesionist
c)moduldeorganizareacompetiieiprofesioniste.
nprezentnRomniasuntrecunoscutecaramuridesportprofesionistefotbalul,boxuli
handbalul.
nconsecinnusepotconstituicluburisportiveprofesionistedectnramuriledesport
susmenionate.
Menionm faptul c sportul profesionist poate fi practicat n cluburi sportive,
indiferent de forma lor de organizare, cu respectarea prevederilor statutare ale federaiilor
sportivenaionalenacestdomeniu.
PentrunscrierenRegistrulSportiv,cluburilesportiveprofesionistevordepunecereri
precumiurmtoareledocumente:
actulconstitutivnformautenticsauatestatdeavocat
dovadasediului
dovadacapitaluluisocial
copielegalizatdepeCertificatuldenregistrarenRegistrulComerului
ncheiereaprincareadobnditpersonalitatejuridic.
AsociaiilejudeeneialemunicipiuluiBucureti
peramuridesport

AsociaiilejudeeneialemunicipiuluiBucuretisenfiineaznconformitatecu
dispoziiileart.34dinLegeanr.69/2000istatutelefederaiilorsportivenaionale.
AcesteasenfiineaznumainramuriledesportrecunoscutenRomnia.
Asociaiilejudeene"Sportulpentrutoi"i"Sportulpentrupersoanelecuhandicap"se
constituieprinasociereapersoanelorfiziceijuridicecuactivitatenacestedomeniidinfiecare
jude.
AsociaiilejudeeneialemunicipiuluiBucuretiperamuridesportsuntconstituitedin
seciileasociaiiloricluburilorsportivecuprinsensistemulcompetiionaljudeean,afiliatei
recunoscute de acestea, persoanele fizice nu pot nfiina asociaii judeene, cu excepia
ramurilor"Sportulpentrutoi"i"Sportulpentrupersoanelecuhandicap".

AsociaiilejudeeneialemunicipiuluiBucuretisuntpersoanejuridicededreptprivat,
avnddreptscoporganizareaactivitiinramuradesportrespectiv,laniveluljudeuluisau
al municipiului Bucureti, cu respectarea stautelor i regulamentelor federaiilor sportive
naionale.
Obiectivele,drepturile i ndatoririle asociaiilor judeene ialemunicipiului Bucureti
pe ramuri de sport decurg din statutele i regulamentele federaiilor sportive naionale
corespunztoare,precumidinputereadelegatdectreacestea.
Dobndireapersonalitiijuridicesefacencondiiilelegii,caorganizaieasociaiefr
scoplucrativ.
La nivelul judeului, respectiv al municipiului Bucureti, se poate constitui, pentru o
ramurdesport,osingurasociaiejudeean.
Direciilepentrutineretisportjudeene,respectivamunicipiuluiBucureti,recunosc
i sprijin asociaiile judeene i ale municipiului Bucureti pe ramuri de sport, care
funcioneaznrazalorteritorial.

Asociaiilesportive

Asociaiilesportivesenfiineaznconformitatecudispoziiileart.25dinLegeanr.69/2000
precumiart.251256dincodulcomercial.

Asociaiile sportive sunt structuri sportive fr personalitate juridic. Asociaiile


sportive fr personalitate juridic se pot constitui ca societi civile particulare, potrivit
legislaieinvigoare.Constituireauneiasociaiisportivefrpersonalitatejuridicddreptul
acesteia la obinerea unui certificat de identitate sportiv, precum i la afilierea la asociaia
judeean,peramuradesportcorespunztoare,nvedereaparticipriilacompetiiilesportive
oficialelocale.
nconsecinacesteasociaiinusenregistreazlainstanelejudectoretiinupot
participalacompetiiidenivelnaionaliinternaional.
Asociaiisportivesepotconstituiincadrulinstituiilorpublicesauprivate,cauniti
frpersonalitatejuridic.
ncadrulinstituiilorpublicesauprivatesepoateconstituiosingurasociaiesportiv
caunitatefrpersonalitatejuridic.

nvedereanscrieriinRegistrulSportivsedepunlaDireciapentrusportjudeean,
respectiv a municipiului Bucureti 2 cereri conform anexelor 5 i 6 precum i urmtoarele
documente:
contractuldesocietatecivilautentificat
acteledoveditoarealesediului
acteledoveditoarealeaporturilor
PROCEDURANFIINRIIuneistructurisportivefrscoplucrativ:clubsportiv
de drept privat, asociaie judeean pe ramur de sport, federaie sportiv naional, lig
profesionist,respectivasociaiesaufundaienfiinatntemeiulOGnr.26/2000.

Pasul I. Obinerea dovezii privind disponibilitatea denumirii de la Ministerul Justiiei, str.


Apolodornr.17,sector5DireciapentrurelaiicupubliculicooperarecuONG.

nacestsenssedepuneprinpotsaulasediulinstituiei,ocerere,nsoitdedovadaplii
taxei n cuantum de 5 lei. Taxa se achita n contul bugetului de stat nr. 20360150 "Alte
venituri", de ctrepersoanele fizice, mputernicite de asociaie, la orice unitate a Trezoreriei
Statului,indiferentdedomiciliu.
n denumirea structurilor sportive trebuie s se regseasc urmtoarele sintagme: club
sportiv,asociaiejudeeanperamurdesport,federaieromnperamurdesportsaulig
profesionist,dupcaz.
Esteinterzisutilizareandenumireapersoaneijuridiceaunorsintagmesaucuvintespecifice
autoritiloriinstituiilorpubliceoriunorprofesiiliberalesaualtoractiviticureglementri
proprii.
n cazul nerespectrii acestor dispoziii, Ministerul Justiiei va refuza eliberarea dovezii
disponibilitiidenumirii.

Pasul II.Autentificarea statutului i a actului constitutiv la Biroul Notarului Public saudup


cazatestareadectreavocat.nacestmomentestenecesardovadaprivinddisponibilitatea
denumirii sau refuzul motivat al eliberrii acesteia. Recomandm autentificarea, respectiv
atestareancelpuinaseexemplare.

PasulIII. Avizulministeruluisauorganuluidespecialitatealadministraieipublicecentrale
n a crui sfer de competen i desfoar activitatea, valabil numai pentru federaiile
sportivenaionaleiligileprofesioniste.
AadarpentrucluburilesportiveiasociaiilejudeeneialemunicipiuluiBucureti,peramuri
desportnuseemiteacestaviz,acesteaurmndsdepundocumentaiapentrudobndirea
personalitiijuridicedirectlainstan.
nacestscopsedepunlaMTSurmtoareledocumente:
cereretip,
statutuliactulconstitutivautentificatedenotarncopielegalizatsauformautentic.
ActelesedepunpersonallaMTS,ServiciulprognozistatisticsportivRegistrulsportiv,
str.VasileContanr.16,sector2,etaj8sauprinpot.

PasulIV.nscriereanRegistrulasociaiilorifundaiiloraflatlagrefajudectorieinacrei
razteritorialiaresediul.

Actelenecesarenvedereanscrieriisunturmtoarele:

cerere care se va aviza de ctre judectorul de serviciu sau judectorul delegat


pentru sectoarele municipiului Bucureti i alte instane din ar exist un birou
specializatpentrupersoanejuridice.
actulconstitutivistatutultreiexemplareautentice.
dovadaprivinddisponibilitateadenumirii.
dovadaexisteneisediuluiasociaiei.
dovadapatrimoniului
avizul MTS(numaipentrufederaiisportivenaionaleiligiprofesioniste)
taxadetimbru,ncuantumde18,3leiitimbrujudiciarde0,3lei.
n termen de 3 zile de la depunerea cererii, judectorul desemnat de preedintele instanei
verific legalitatea acestora i dispune, prin ncheiere, nscrierea n Registrul asociaiilor i
fundaiilor.
Odat cu efectuarea nscrierii, ncheierea prin care sa dispus nscrierea se comunic, din
oficiu, organului financiar local n a crui raz teritorial se afl sediul asociaiei, pentru
evidenafiscal,cumenionareanumruluidenscrierenRegistrulasociaiilorifundaiilor.
n termen de 15 zile avei obligaia prezentrii la Administraia Finantelor Publice locale n
vedereaeliberriiCertificatuluidenregistrarefiscal.

ncazulncarecerinelelegalepentruconstituireaasociaieinusuntndeplinite,judectorul,
laexpirareatermenului,vacita,ncameradeconsiliu,pereprezentantulasociaiei,punndui
nvedere,nscris,sremediezeneregularitileconstatatepnlatermenulurmtor,carenu
va fi mai mare de o sptmn. Dac neregularitile constatate privesc dispoziiile art. 40
alin. (2) din Constituie, respectiv, organizaiile care, prin scopurile ori prin activitatea lor,
militeaz mpotriva pluralismului politic, a principiilor statului de drept ori a suveranitii, a
integritii sau a independenei Romniei snt neconstituionale, pentru termenul fixat va fi
citatiparchetuldepelnginstanasesizat,cruiaisevorcomunica,ncopie,cerereade
nscrierempreuncuactulconstitutivistatutulasociaiei.nacestcaz,punereaconcluziilor
dectreprocuroresteobligatorie.

nsituaiancare,latermenulfixat,neregularitilesuntnlturate,judectorul,ascultndi
concluziileprocurorului,dacestecazul,valuaactdespreaceastaprinncheiere,dispunnd
nscriereaasociaieinRegistrulasociaiilorifundaiilor.

n cazul n care neregularitile nu au fost nlturate sau, dei legal citat, reprezentantul
asociaiei lipsete n mod nejustificat, judectorul va respinge cererea de nscriere prin
ncheieremotivat.

ncheierileprevzute n acest articol se vor pronuna n cel mult 24 de ore de la nchiderea


dezbaterilorisevorredactantermendecelmult48deoredelapronunare.

ncheieriledeadmiteresauderespingereacereriidenscrieresuntsupusenumairecursului.

n cazul n care procurorul nu a participat la soluionarea cererii, Parchetului pe de lng


instanasesizatisevorcomunicaicopiidepeactulconstitutividepestatutulasociaiei,
mpreuncuncheiereadeadmitereoriderespingereacereriidenscriere,dupcaz.

Termenul de recurs este de 5 zile i curge de la data pronunrii, pentru cei care au fost
prezeni,ideladatacomunicrii,pentruceicareaulipsit.Recursulsesoluioneazcucitarea
prilor,ncameradeconsiliu,deurgenicuprecdere.

Duprmnereairevocabilancheieriideadmitereacererii(5ziledelacomunicareactre
pri),reprezentantulasociaieivasolicitalegalizareaacesteiaprintrocerere,taxadetimbru
1,9leiitimbrujudiciarde0,15lei.

CERTIFICATUL DE NSCRIERE N REGISTRUL ASOCIAIILOR, FUNDAIILOR I


FEDERAIILOR

Dup dobndirea personalitii juridice, instana ntocmete certificatul de nscriere a


persoaneijuridicefrscoppatrimonial.

Reprezentantul asociaiei va solicita eliberarea certificatului printro cerere, taxa de timbru


0,8leiitimbrujudiciarde0,15lei.

Certificatul de nscriere a persoanei juridice fr scop patrimonial se elibereaz, la cerere,


reprezentantuluiorimandataruluipersoaneijuridice.

n cazul admiterii cererii pentru nscriereamodificrii actului constitutiv i/sau a statutului i


dupefectuareanscrieriiinstanavaproceda,dinoficiu,lacompletareanmodcorespunztor
a certificatului de nscriere a persoanei juridice fr scop patrimonial, cu date privind
denumirea,sediulsauduratadefuncionare.Fiecarecompletareacertificatuluidenscrierese
vafacesubsemnturajudectoruluiivapurtatampilainstanei.

nrelaiilecuteriidovadapersonalitiijuridicesefacecucertificatuldenscriere.
PasulV.nscriereanRegistrulsportiv

nregistrareanRegistrulsportivsefacepebazaadoucereri,cerereadenregistrare
n Registrul sportiv i cererea de avizare a constituirii structurilor sportive, semnate i
tampilate,formulatedereprezentantullegalalfiecreistructurisportive.
Cererea de nregistrare n Registrul sportiv cuprinde, sub sanciunea nulitii,
urmtoarele:
numeleidomiciliulpersoanelormputernicite
numele/denumireaidomiciliul/sediulpersoanelorfizicei/saujuridicecareseasociaz
denumireaisediulstructuriisportive,telefon,fax
precizareapatrimoniuluiiniial
numrulidataautentificriiactuluiconstitutivialestatutului
numrul i data emiterii Certificatului de nscriere n Registrul Naional de la Ministerul
Justiiei sau Certificatului de nscriere n Registrul asociaiilor i fundaiilor de la grefa
instanei
hotrrea judectoreasc definitiv i irevocabil, prin care a dobndit personalitate
juridic, sau ncheierea prin care sa dispus nscrierea persoanei juridice n Registrul
asociaiilorifundaiilor

Lacerereseanexeaz,subsanciuneanulitii:
copie legalizat de pe hotrrea judectoreasc definitiv i irevocabil de acordare a
personalitiijuridicesaudepencheiereaprincaresadispusnscriereapersoaneijuridicen
Registrulasociaiilorifundaiilor,dacecazulihotrrilejudectoretiprincaresauadmis
modificrilastatut.
actul constitutiv i statutul, autentificate, n copie legalizat de notar sau atestate de
avocat,dacecazuliacteadiionale(proceseverbalealeAdunrilorGenerale)princaresa
modificatstatutul.
dovada sediului n copie: respectiv contracte ncheiate de club: vnzarecumprare,
nchiriere,comodatsauadeverineeliberatedeinstituiisauautoritipublice
dovada patrimoniului iniial n copie: extras de cont, dovada consemnrii sumei, bilan
etc.
copie legalizat de notar de pe Certificatul de nscriere n Registrul Naional de la
Ministerul Justiiei sau Certificatului de nscriere n Registrul asociaiilor i fundaiilor de la
grefainstanei

Cerereapentruacordareaavizuluivacuprindesubsanciuneanulitii:
numeleidomiciliulpersoanelormputernicite
numele/denumireaidomiciliul/sediulpersoanelorfizicesaujuridicecareseasociaz
denumireaisediulstructuriisportive
precizareapatrimoniuluiiniial
numrulidataautentificriiactuluiconstitutivialestatutului
Dupdepunerea,analizareacereriiinscriereanRegistrulsportivstructurasportiv
primetenumrdeidentificareiCertificatuldeidentitatesportiv,ncondiiilelegii.
n cazul n care nu sunt ntrunite condiiile legii att pentru avizare ct i pentru
nscriere n Registrul sportiv, se va pune n vedere petentului referitor la completarea
documentaieii/saumodificareaactelorconstitutive.
Menionm faptul c orice modificare a statutului i/sau actului constitutiv trebuie
admisdectreinstanelejudectoreti.

PROCEDURANSCRIERIIMODIFICRILORADUSESTATUTULUI

Pasul I. Obinerea disponibilitii denumirii de la Ministerul Justiiei Direcia relaii cu


publiculicooperarecuONGuri,ncazulncaresamodificatidenumireapersoaneijuridice.

Pasul II. AutentificareaactuluiadiionaliaprocesuluiverbalalAdunriiGeneralelaBiroul


Notarului Public. Recomandm autentificarea n patru exemplare i legalizarea a dou copii.
Este necesar prezentarea dovezii privind disponibilitatea denumirii, n cazul n care sa
modificatidenumireaasociaiei.
PasulIII. Avizulministeruluisauorganuluidespecialitatealadministraieipublicecentrale
n a crui sfer de competen i desfoar activitatea, valabil numai pentru federaiile
sportivenaionaleiligileprofesioniste.
AadarpentrucluburilesportiveiasociaiilejudeeneialemunicipiuluiBucureti,peramuri
desportnuseemiteacestaviz,acesteaurmndsdepundocumentaiapentrudobndirea
personalitiijuridicedirectlainstan.

nacestscopsedepunlaMTSurmtoareledocumente:
cereretip,
ActuladiionaliprocesulverbalalAdunriiGenerale(numaiprocesverbalncazulncarenu
sancheiatactadiional),princaresemodificstatutulsauactulconstitutivautentificatede
notar,ncopielegalizatsaunformaautenticsauatestatedeavocat.
ActelesedepunpersonallaMTS,ServiciulprognozistatisticsportivRegistrulsportiv,
str.VasileContanr.16,sector2,etaj8sauprinpot.

Pasul IV. nscrierea modificrilor aduse la statut (act adiional i procesverbal al Adunrii
Generale) n Registrul asociaiilor i fundaiilor aflat la grefa judectoriei n a crei raz
teritorialiaresediulpersoanajuridic.

Actelenecesarenvedereanscrieriisunturmtoarele:

cerere
procesulverbalalAdunriiGeneraleunexemplarautentic
actuladiionalunexemplarautenticidoucopiilegalizate
disponibilitateadenumirii,ncazulncaresamodificatidenumireaasociaiei
dovadasediului,ncazulncaresemodificisediulasociaiei
procurademputernicire
taxadetimbru,ncuantumde18,3leiitimbrujudiciarde0,3lei.

Demersurile pentru autentificarea procesuluiverbal i nscrierea modificrii se ntreprind de


structura de conducere executiv. Pentru efectuarea formalitilor la notarul public nu este
necesarprezenaaltorpersoanedectaceeaamembrilorstructuriinsrcinatecuconducerea
executivsauaunoradintreei,desemnaideadunareageneraloridealtcinevandreptit,
dupcaz,imenionainprocesulverbal,actuladiionali/sauprocur.

n termen de 3 zile de la depunerea cererii, judectorul desemnat de preedintele instanei


verific legalitatea acestora i dispune, prin ncheiere, nscrierea asociaiei n Registrul
asociaiiilorifundaiilor.

Odat cu efectuarea nscrierii, ncheierea prin care sa dispus nscrierea se comunic, din
oficiu, organului financiar local n a crui raz teritorial se afl sediul asociaiei, pentru
evidenafiscal,cumenionareanumruluidenscrierenRegistrulasociaiilorifundaiilor.

ncazulncarecerinelelegalepentruconstituireaasociaieinusuntndeplinite,judectorul,
laexpirareatermenului,vacita,ncameradeconsiliu,pereprezentantulasociaiei,punndui
nvedere,nscris,sremediezeneregularitileconstatatepnlatermenulurmtor,carenu
va fi mai mare de o sptmn. Dac neregularitile constatate privesc dispoziiile art. 40
alin. (2) din Constituie, respectiv, organizaiile care, prin scopurile ori prin activitatea lor,
militeaz mpotriva pluralismului politic, a principiilor statului de drept ori a suveranitii, a
integritii sau a independenei Romniei snt neconstituionale, pentru termenul fixat va fi
citatiparchetuldepelnginstanasesizat,cruiaisevorcomunica,ncopie,cerereade
nscrierempreuncuactulconstitutivistatutulasociaiei.nacestcaz,punereaconcluziilor
dectreprocuroresteobligatorie.

nsituaiancare,latermenulfixat,neregularitilesuntnlturate,judectorul,ascultndi
concluziileprocurorului,dacestecazul,valuaactdespreaceastaprinncheiere,dispunnd
nscriereaasociaieinRegistrulasociaiilorifundaiilor.
n cazul n care neregularitile nu au fost nlturate sau, dei legal citat, reprezentantul
asociaiei lipsete n mod nejustificat, judectorul va respinge cererea de nscriere prin
ncheieremotivat.

ncheierileprevzute n acest articol se vor pronuna n cel mult 24 de ore de la nchiderea


dezbaterilorisevorredactantermendecelmult48deoredelapronunare.

ncheieriledeadmiteresauderespingereacereriidenscrieresuntsupusenumairecursului.

n cazul n care procurorul nu a participat la soluionarea cererii, Parchetului pe de lng


instanasesizatisevorcomunicaicopiidepeactulconstitutividepestatutulasociaiei,
mpreuncuncheiereadeadmitereoriderespingereacereriidenscriere,dupcaz.

Termenul de recurs este de 5 zile i curge de la data pronunrii, pentru cei care au fost
prezeni,ideladatacomunicrii,pentruceicareaulipsit.Recursulsesoluioneazcucitarea
prilor,ncameradeconsiliu,deurgenicuprecdere.

Duprmnereairevocabilancheieriideadmitereacererii(5ziledelacomunicareactre
pri),reprezentantulasociaieivasolicitalegalizareaacesteiaprintrocerere,taxadetimbru
1,9leiitimbrujudiciarde0,15lei.

PasulV.nscriereamodificrilornRegistrulsportiv

n termen de 15 zile de la producerea modificrilor aduse statutului i actului


constitutiv,structurasportivesteobligatssolicitenregistrarealornRegistrulsportiv.
Cererea pentru nregistrarea modificrilor aduse actului constitutiv i
statutului/contractului de societate, cuprinde n mod corespunztor meniunile prevzute
pentrunscrierenRegistrulSportiv.
Lacerereseanexeaz,subsanciuneanulitii,iurmtoareleacte:
hotrreaautentificataorganuluideconducereprincaresadispusmodificareaactelor
deconstituire
actuladiionalautentificat
copie legalizat de pe hotrrea judectoreasc definitiv i irevocabil, prin care sa
dispusmodificarea
certificatuluidenscrierenRegistrulasociaiilorifundaiilor/certificatuldenregistrare
pentrusituaiancaresamodificatdenumireasausediul.
StructurilesportivenotificMTSntermende30dezileoricemodificareintervenitn
practicarea ramurilor de sport prevzute n actul constitutiv i n statut, n vederea operrii
modificrilornRegistrulsportiv.

Prevederile privind modificarea nscrierilor n Registrul Sportiv se aplic n mod


corespunztor cluburilor sportive profesioniste, organizata ca societati comerciale, cluburilor
sporivededreptpubliciasociaiilorsportivesocieticivileparticulare.

Toate structurile sportive, indiferent de scopul lor specific i de forma juridic, se


nscriunRegistrulsportiv.
Recunoaterea unei structuri sportive, n sensul prezentei legi, se dovedete prin
Certificatuldeidentitatesportiv,eliberatncondiiileprezenteilegi.
Structurilesportiveoficialrecunoscutesepotafiliadupcumurmeaz:
a) la asociaiile judeene, respectiv a municipiului Bucureti, pe ramuri de sport, pentru
participarealacompetiiileoficialelocale
b) la federaia sportiv naional corespunztoare, pentru participarea la competiiile
oficialenaionalesauinternaionale.