Sunteți pe pagina 1din 51

NORMATIV PEN!J.

'RU ELABORAREA STUDI lndicativ


ILOR DE CIRCULA'flE DIN LOCALITA'fl $I
TERITQRIUL DE INFLUEN'fA C. 242-93

1. OBIECT

Normativul stabilel?te elementele de ordin tematic, meto


dologic l?i de cadru-con1dnuf care intervin la elaborarea cu
NORIMATIV PENTRU ELABORtAREA renta a studiilor de circula\ie care depind de caracteristicile
STUDIILOR DE CIR! CUlLA'flE DIN LOCALITA'fl sociale, economice l?i :flunctionale ale zonei analizate l?i de re
latiile cu domeniile f:)Ublice din extravilan.
SI TERITORIUL DE INFLUENTA
11''DICATIV C 242-93
2. DOMENIUL DE UTILIZARE

Studiile de cir.Gulaiie reprezinta documenta\iii tehnico-eco


nomice l?i llltbanistice car,e stabilesc caracteristicile traficului
actual i v-iitor, structura retelei de strazi, amenajarile infra-
structl!lrilor rutiere, dotariile specifice transporturilor, precum
l?i echiparea l?i organizarea sistemului de circulatie.,
Analiza GaraGteristicifor tra\ficului este necesara, atat in
etapa actuala, cat l?i 1n perspectiva, in vederea fundamentrii
solutiJ.lor priv.ind :
- organizarea generala a circula{iei ;
- f:)lam.1riile urbanistice generale l?i zonale ale locali a-
tilor;
- planurile de amenajare a teritoriului de influenta;
- f:)roiectele de investitii pentru infrastruoturile rutiere ;

11..3
12
LISTA ANEXELOR

ANEXA Nr. 1 Caracteristici ale metodei Ministerului Transportu


rilor 1ii parametri folositi pentru prelucrarea recen
samAntului de -circulatie $i prognoza traficului pe
reteaua de drumuri publice din xtravilan.
ANEXA Nr. 2 - Norme globa1e analitice pentru generarea tra:fiicului
la momentele semn.ificative ale circulatiei
Tabel sintetic
ANEXA Nr. 3 - Repartitia modala
momentul semnificativ al deplasariior de dimi
neata
c.> momentul semnificativ al deplasarilor de dupa
amiaza
momentul semnificativ de week-end
ANEXA Nr. 4 - Elemente sintetice privind alte metode $i programe
de calcul a fluxurilor de circulape
ANEXA Nr. 5 - Elemente privind utilizarea programelor de calcul
automat pentru studiile de circula\Jie
ANEXA Nr. 6 - Structura studiului izocronalor
ANEXA Nr. 7 - Date de terapie pentru amenajarile specifice- trans
portului in comun
ANEXA Nr. 8 - Factorii <fire intervin la elaborarea studiilor de cir
culatie - parametri de calcul indicatori specifici
ANEX,a Nr. - Exemplificare privind efectuarea $i prelucrarea da
telor $i anchetelor de circulatie
ANEXA Nr. 10 - Exemplificare - 'piese
principale ale studiului de
circulatie ,
ANEXA Nr. 11 - Terna program de proiectare

106