Sunteți pe pagina 1din 257

I nstitutul National de Statistica

,

Centrul Nanonal de Pregatire in Statistica

CAEN Revizuit 2 CLASIFICAREA ACTIVITATILOR

,

\J

DIN ECONOMIA NATIONALA

,

Note explicative

n

MONITORUL OFICIAL

Bucure~ti, 2007

Colectiv de autori

Descrierea CIP a Bibliotecii Nationale a Romaniei CAEN Revizuit 2 Clasificarea activWitilor din economia nationala: note explicative. - Bucuresti : Regia Autonoma

"Monitorul Oficial", 2007

ISBN 978-973-567-615-5

Coordonator edltie:

- ing. Gheorghe CONSTANTINESCU - Institutul National de Statistica

- ing, Lucia Cecilia SINIGAGLIA - Institutul National de Statistica

Consultanti ~tiinpfici:

- prof. univ. dr. Vergil VOINEAGU - Academia de Studii Economice

- prof. univ. dr. Alexandru ISAIC-MANIU - Academia de Studii Economice

- ec. Gabriel JIFCU - Institutul National de Statistica

- ing. Mariana PIETREANU - Centrul National de Pregatire in Statistics

- ec. Adrian DAMACHI - Centrul National de Pregatire in Statisticii

331.542(498)

ISBN 978-973-567-615-5

r

CUPRINS

Cuvant-inainte 7

ORDIN nr. 3371 20 aprilie 2007 privind actualizarea Clasificarii activitatilor din economia

nationaUi - CAEN 9

Introducere in sistemul international de clasiticarl economice 10

Principii utilizate in elaborarea CAEN 14

Reguli de clasificare pentru unitali . 17

Structura pe sectiuni a CAEN Rev. 2 21

Structura pe diviziuni a CAEN Rev. 2 23

Structura detaliata ,i note explicative ale CAEN Rev. 2 27

A. Aqricultura, silvicultura !?-i pescuit.......................................................................................................... 29

B. Industria extractiva 41

C. Industria prelucratoare 47

D. Productia si furnizarea de energie electrlca !?-i termica, gaze, apa calda ~i aer condi\ionat................. 126

E. Distributia apei: salubritate, gestionarea deseurilor, activitaf de decontaminare 128

F. Constructii.............. 133

G. Comert cu ridicata !?-1 cu arnanuntul: repararea autovehiculelor !?-1 motocicletelor 141

H. Transport ~i depozitare......................................................................................................................... 158

I. Hoteluri ~i restaurante............................................................................................................................ 166

J. lnformatii ~i comunlcatil... 170

K. Intermedieri financiare ~i aslquran 179

L. Tranzactii imobiliare.................................................... 185

M. Activitali profesionale, !?tiinlifice !?i tehnice 187

N. Activitali de servicii administrative ~i activitati de servicii suport 195

O. Administratie publica si aparare: asiqurarl socia Ie din sistemul public.. 206

5

1

P. lnvatarnant 210

Q. Sanatate l?i aslstenta sociala 214

R. Activitaf de spectacole, culturale !?i recreative................................................................ 220

S. Alte activitaf de servicii 225

T. Aclivitali ale gospodariilor private in calitate de angajator de personal casnic; activitati ale gospodariilor

private de producere de bunuri l?i servicii destinate consumului propriu 231

u. Activitati ale orqenizatiilor ~i organismelor extrateritoriale.................................................................... 232

Tabel de ccrespondenta CAEN Rev. 1 - CAEN Rev. 2......................................................................... 233

6

CUVANT-iNAINTE

Clasificarea activitdtilor din eeonomia nationald (CAEN Rev. 2) reprezintd unul din elementele principale ale instrumentarului neeesar asigurarii sincroniziirii eu eircuitele europene prin eomunicarea de date si informatii despre Romania (culese, prelucrate si transmise) conform acelorasi reglementdri ca si in celelalte lari ale Uniunii Europene.

Implementarea CAEN Rev. 2 este obligatorie pentru intreg sistemul statistic si pentru mediul de afaceri. Ea va avea impact direct asupra intregului instrumentar de evidenta statisticd ce utilizeazd CAEN, asupra continuitiuii seriilor de date si, totodatii, va impune actualizarea sistemului de relatii intre clasificarea nationala pentru activitati si alte clasificiiri. in acest context, la nivelul INS, respectiv al directiilor generate si directiilor independente, trebuie intreprinse 0 serie de actiuni cum ar fi:

- elaborarea planurilor detaliate de implementare a CAEN Rev. 2 pe domenii statistice;

- adaptarea anchetelor statistice potrivit CAEN Rev. 2:

• redefinirea esantioanelor;

• analiza bazei de sondaj - dubld codificare;

• adaptare metode de imputare, estimare; - reconstructia seriilor de date;

- reorganizarea bazelor de date;

- definirea cerintelor pentru aplicatiile informatice necesare actualiziirii seriilor de date/bazelor de date;

- reorganizarea structurilor (formatelor) de diseminare a datelor.

Dupii cum usor se poate observa, intreg sistemul statistic national se afla in fata unor schimbiiri de anvergura. Corobordnd acestfapt eu rolul major al clasificarii nationale pentru activitiui, care prin aplicabilitate trans cede domeniul statistic, rezultd clar cii 0 serie de precizari privind evenimentele si factorii implicati pentru transpunerea ei in practica sunt absolut necesare. Astfel, incepdnd din anul 2002, intreaga statisticd internationald a parcurs un proces de revizuire a clasificarilor sale, cunoscut sub numele generic de Operatiunea 1007. Aceasta actiune a avut in vedere doud obiective majore:

1) revizuirea sistemelor de clasificari economice existente (internationale si europene) pentru activitiui si produse, respectiv iSIC, CPC, NACE si CPA;

2) marirea convergentei intre diversele sisteme de clasificari, in special intre eel european, elaborat si administrat de cdtre EUROSTAT, si sistemul nord-american, utilizat in SUA, Canada si Mexic.

Trebuie precizat cd din anul 1996 si pana in prezent clasificarile economice de interes general, internationale si europene, nu au suferit decdt modificdri minore care au fost materializate prin implementarea din anul 2002 a iSiC Rev. 3.1, NACE Rev. 1.1, CPC ver.I, CPA 2002 Sf cii in aceeasi perioadd dinamica vietii economice a general si a impus atdt aparitia unor sectoare 110i de activitate, edt si cresterea sau diminuarea ca importantd a unor activitdti si/sau produse. Totodata, la nivel international si european se solicitii, in special de cdtre utilizatorii de informatii statistice, proiectarea si implementarea unor clasificdri care sa asigure un grad de compatibilitate intre clasificari care sa reducd fa minimum, eventual sa elimine, necesitatea utiliziirii de tabele de conversie intre clas ificdri.

Toate aceste aspecte, mai sus prezentate, au impus, firesc, 0 revizuire a sistemelor de clasificari economice potrivit noilor realitati economice sf propunerilor formulate de ciitre utilizatori.

Este evident ea Operatiunea 2007, prin efectele sale, asa cum s-a mai precizat, are implicatii directe si asupra sistemului national de clasificdri si nomenclatoare in sensul cd va impune revizuirea sistemului existent in Romania. Totodatd, Institutul National de Statistica, ca institutie abilitatd sa puna fa punct instrumentarul necesar

7

asigurdrii sincronizarii eu circuitele europene prin comunicarea de date $i informatii despre Romania (culese, prelucrate si transmise) conform acelorasi reglementiiri ca si in eelelalte tiiri ale Uniunii Europene, este institutia direct responsabild pentru elaborarea si implementarea noilor clasificdri economice de interes general.

Aceastii misiune extrem de importantd, dupii cum se poate constata, nu a gas it Institutul National de Statisticd nepregiuit, ci putem spune cd, atdt in planul profesionalismului, cat si in eel al disponibiliuuii de adaptare la nou a specialistilor siii, Institutul National de Statisticd afost in masura sa asigure 0 sincronizare permanentd a statisticii romdnesti cu dinamica statisticii europene. in acest sens stii mdrturie si noua versiune a Clasificdrii activiuuilor din economia nationalii - CAEN Rev. 2.

Consideriim cd aceastd lucrare, CAEN Rev. 2, extrem de utilii actorilor din economia nationala si pe care o punem aeum la dispozitia tuturor celor interesati, constituie 0 materializare a preocupiirii permanente a specialistilor din Institutul National de Statistica pentru modernizarea statisticii romdnesti, contribuind fa realizarea unui sistem de clasificdri $I nornenclatoare coerent, relevant si eompatibilla nivel european, si reprezinta un instrument indispensabil pentru asigurarea comparabilitatii $I coerentei jluxurilor de date statistice.

8

INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA

ORDIN nr. 337/20 aprilie 2007 privind actualizarea Clasificarii actlvitatllor din economia nationala - CAEN

In temeiul Ordonantei Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii oficiale, republicata, cu modlficarile ~i cornpletarile ulterioare, ~i al Hotararli Guvernului nr. 957/2005 privind organizarea ~i functionarea Institutului National de Statistica,

avand in vedere prevederile art. 5 din Hotararea Guvernului nr. 656/1997 privind aprobarea Clasificarii activltatitor din economia nationala - CAEN, presedlntele Institutului National de Statistica emite urmatorul ordin:

Art. 1 - Se aproba actualizarea Clasificarti activitatilor din economia nationala - CAEN, potrivit anexei care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2 - Actualizarea prevazuta la art. 1 a fost efectuata cu respectarea prevederilor Regulamentului Comisiei Europene nr. 1893/2006 de modificare a Regulamentului Consiliului Comunitatii Economice Europene nr. 3037/90 privind Nomenclatorul Activitatilor din Comunitatea Europeana - NACE Rev. 2 .

Art. 3 - Prezentul ordin intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2008.

Art. 4 - Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Presedintele Institutului National de Statistica Prof. univ. dr. Vergil VOINEAGU

9

CAEN' reprezinta acronimul utilizat pentru a desemna clasificarea statisnca nationala a activitalilor economice din Romania. Aceasta clasificare a fost prolectata pentru a permite gruparea pe criterii de omogenitate a datelor referitoare la "unitiW statistice", cum ar fi de exemplu 0 uzlna sau un grup de uzine ce constituie 0 entitate econornlca, 0 Yntreprindere. Clasificarea asigura baza pentru pregatirea unei game largi de date statistice (productie, factori de productie, formarea de capital si tranzactlile financiare) ale acestor unita1i.

o clasificare statistica prezinta urrnatoarele caracteristici principale;

(a) organizare ierarhlca stricta ~i detaliata care face posibih3 culegerea ~i prezentarea intormajlllor la diverse nivele de agregare (In functie de disponibiJitatea datelor);

(b) acoperirea sxhaustlva a domeniului observat;

(c) incadrarea ftecarul fenomen sau obiect analizat tntr-o singura entitate de clasificare (entitati ce se exclud reciproc);

(d) clasarea obiectelor anaJizate pe diverse ramuri ale clasificarii este guvernata de

principii metodologice de omogenitate.

in decursul ultimului deceniu a avut loc 0 revizuire complete a clasificarilor statistice lnternationale, iar noile clasltlcan au fost elaborate ca un sistem integrat de clasificari statistice. Astfel, diversele clasificari ale produselor au fost armonizate ~i au fost corelate cu clasificarile activitatilor economice, pe criteriul originii eeonomice. Pe langa aceasta integrare la nivel mondial (in principal, sub auspiciile Orqanizatiei Natiunilor Unite), alte organizalii regionale, de pilda Uniunea Europeana sau tarile Americii de Nord, si-au atiniat, in grade diferite, clasitlcarlle proprii ta clasitlcar'le mondiale.

Aceasta a dat nastere unui sistem integrat in care diversele clasificari au fost armonizate ;;i coretate la nivel mondial, la nivelul Uniunij Europene ~i fiecare lara a realizat sistemul national corespunzator,

Introducere in sistemul lntematlonal de clasiflcart economice

Ce este CAEN?

Ce sunt clasifidirile statistice?

Integra rea clasificarilor fa nivel international

Nivelul mondial

Nivelul UE

Niveful national

Activitati Produse
I I HS U SITC
ISIC Rev.4 CPC
JJ JJ JJ
NACE Rev.2 I I CPA II PRODCOM I ~
JJ JJ JJ JJ
CAEN Rev.2 CPSA PROD ROM TVIR
(Versiune (Versiune (Versiune (Versiune
nalionala a nationala a natlonala a nationala a
NACE Rev.2) CPA) PROOCOM) eN) Comisia de Statistica a Orqanizatiei Nafiunilcr Unite (CS-ONU), cu sprijinul Grupului de Experti in Clasjflcari lnternationale Economice ~i Sociale, a elaborat 0 tipologie proprie de clasiflcari in functie de gradul de integrare in sistemul revizuit, respectiv daslficari de referinta, derivate ;;i conexe.

10

1 CAEN - Clasificarea Activitalilor din Economia Nationala.

Clasificarlle de referin1a sunt acele clasiflcarl economice ~i sociale care reprezinta rezultatul unor acorduri internaticnale aprobate de Comisia Statistica a Orqanizatiel Natiunilor Unite sau de alt organism competent, ca de exemplu Biroul International al Muncii (ILO), Fondul Monetar International (IMF), UNESCO etc., in functie de domeniul care face obiectul acestora. Clasificarile de referinta au dobandit 0 larga acceptare ~i un acord oficial amplu ~i sunt aprobate ~i recomandate ca linii directoare pentru elaborarea altor clasiflcari. Un exemplu de asemenea clasificare 11 reprezinta Clasificarea lndustriala lnternationala Standard a Natiunilor Unite, pentru toate Activitatile Economice, Versiunea Revizuita 4 (lSIC Rev. 4).

Clasiflcarlle derivate se bazeaza pe clasiflcari de referinta. Ele pot fi elaborate fie prin adoptarea structurii ~i categoriilor din clasificarea de referinta, ~i atunci este poslbtla adauqarea unor detalii suplimentare fala de clasitlcarile de referinta, sau pot fi elaborate prin reorganizarea sau agregarea unor pozitii din una sau rnai multe clasificari de referinta. Clasificarile derivate sunt adesea intocmite pentru utilizarea la nivel national sau multinational. Un exemplu de astfel de clasificare il reprezinta clasificarea NACE Rev. 2 a Uniunii Europene.

Clasificarile conexe sunt acelea care se refera partisl la claslficarile de referinta, sau care sunt asociate cu clasiflcarils de referinta numai la anumite nivele ale strueturii. Exemple de asemenea dasificari sunt Clasificarea lndustriala Standard a Australiei ~i Noii Zeelande (ANZSIC) sau Sistemul Nord-American de Clasificare a Industriei (NAICS).

De ce sunt necesare Schimbarea structurilor economiee ~i tehnologiile noi genereaza noi actlvitaf ~i

revizuirile? produse care depasesc ca irnportanta pe cele existente. Aceste schimbari reprszlnta, astfel, 0 provocare constanta pentru clasitlcariie statistiee. Intervalele dintre revizuiri nu trebuie sa fie prea lungi, deoarece relevanta clasiflcarf se dlminueaza in timp, dar nu trebuie sa fie nici prea seurte, lntrucat afecteaza negativ comparabilitatea datelor in timp. Oriee revizuire a unei clasltlcari, rnai ales daca include ~i rnoditicari structurale, poate duce la rupturi in senile de timp.

De ce 0 revizuire acum? Avantajele sistemului integrat descris mai sus sunt unanim recunoscute. Totusi, un astfel de sistem impune unele restrictii partilor participante.

Segmentul referitor la bunuri transportabile, din ISIC/CPC (si segmentul european conex, din NACE/CPA)2, se bazeaza pe Sistemul Arrnonlzat' (acronimul englez: HS). Atunei cand HS se rnodifica, trebuie sa se modifice ~i celelalte clasificari.

o modificare structurala majora in CPA, la nivelul de 4 cifre sau superior aeestuia, depinde de 0 revizuire a NACE Rev. 2, deoareee CPA este direct legat, in structura sa, de NACE Rev. 2.

NACE Rev. 2 este legat in mod direct de structura ISIC Rev, 4. Angajamentul de a rnentine un sistem de clasificari corelat la nivel international a impus 0 revizuire a versiunilor precedente, respectiv NACE Rev. 1,1 concomitent cu ISIC Rev. 3.1.

Prin legaturile existente intre clasiflcarite utilizate la nivel european ~i clasificarite nationa'e, acest proces de revizuire a NACE Rev. 1.1 ~i crearea versiunii NACE Rev. 2 au impus un proces similar pentru CAEN Rev. 1, finalizat prin edilia revizuita a acesteia, respectiv CAEN Rev. 2.

RAMON, serverul Eurostat continand clasitlcari, are drept seop sa puna la dlspczltie cat mai multe lnformatii in legatura cu principalele clasificari statistice internationale utilizate in diverse domenii: analiza economica, mediu, invalamant, ocupatii, conturt nationale etc.

Disponibilitatea claslflcarilor europene §i natlonate

2 CPC: Clasfficarea Centrala a Produselor, utilizata de Organizatia Na~unilor Unite; CPAeste Clasificarea Produselor asociate Activita~Jor, utilizatti de Uniunea Europeans, dsnvata din CPC.

3 Sistemul Armonizat de Codificare ~i Oescriere a Marfurilor, elaborat sl actualizat de Orqanizatla lnternajionala a Vamllor (fnfiintata in 1952 sub denumirea de Consiliul de Cooperare a Varnilor),

11

Sistemul de codificare al CAEN

CAEN Rev. 2 NACE Rev. 2

CAEN Rev. 2 ISIC Rev. 4

CPSA2008

PRODROM

12

Sunt disponibile informatil care acopera urmatoarele aspecte: descriere generala; structura claslflcarltor (care consta in coduri ~i titluri); note explicative; tabele de corespondents intre clasiflcari: documente metodologice; alte lnforrnatii generale referitoare la clasificari,

Ori de cate ori sunt disponibile, inforrnatille sunt prezentate in toate limbile oficiale ale Uniunii Europene.

Obiectivul este acela de a construi un toe central de referinta pentru utiJizatorii care solicita diverse informatli despre clasificarile statistice internationale.

ISIC/CPC ~i NACE/CPA, actuallzate, sunt disponibile pe serverul RAMON. Serverul RAMON poate fi accesat public pe Web la urmatoarea adresa: http://www.europa.eu.intlcommleurostat/ramon

SENIN, serverul continand clasificarils nationate elaborate de Institutul National de Statlstica este pus la dispozitia utilizatorilor, pe Site-ul INS, http://www.insse.ro/. Ja rubrica Nomenciatoare Statistice.

Sistemul de codificare pentru CAEN Rev. 2 cuprinde:

- un prim nivel, constand in titluri identificate printr-un cod alfabetic (sectiuni): de exemplu: "A";

- un al doilea nivel, constand in titluri identificate printr-un cod numeric de doua cifre (diviziuni); de exemplu: ,,10";

- un al treilea nivel, constand in titluri identificate printr-un cod numeric de trei cifre (grupe); de exemplu: ,,011";

- un al patrulea nivel, constand in titluri identificate printr-un cod numeric de patru cifre (clase); de exemplu ,,0111".

Relalia cu alte clesiticen de activitali

NACE - reprezinta Nomenclatorul de Activitali utilizat in cadrul Comunitalii Europene. Actuala versiune a CAEN, respectiv CAEN Rev. 2, asigura un raport de 1:1 cu NACE Rev. 2.

ISIC Rev. 4 reprezinta Clasificarea lnternafionala Standard a activitatilor economice elaborata de Comisia de Statistica a Naliunilor Unite.

Avand Tn vedere raportul 1:1 dintre CAEN Rev. 2 ~i NACE Rev. 2 rezulta: - CAEN Rev. 2 este 0 ciasificare detaliata a ISIC Rev. 4;

- primul nivel din ISIC Rev. 4 (sectiune) este identic cu cel din CAEN Rev. 2;

-Ia nivel de diviziune CAEN Rev. 2 este identic cu ISIC Rev. 4;

- ta nivel de grupa ~i ctasa, ISIC Rev. 4 este detaliat de CAEN Rev. 2 in conformitate

cu cerintele impuse de NACE Rev. 2.

Relalia cu clasificarile de produse

Clasificarea Produselor si Serviciilor asociate Activitalilor, elaborata in conformitate cu prevederile H.G. nr. 53/1999 (art. 4).

Legatura intre CPSA 2008 ~i CAEN Rev. 2 apare in cadrul codului CPSA. La toate nivelurile din CPSA 2008, codificarea primelor 4 cifre este identica cu cele 4 cifre ale clasei corespunzatoare din CAEN Rev. 2.

Nomenclatorul de produse ~i servicii industriale - elaborat de Institutul National de Statistica ~i utiUzat pentru anchetele statistice de productle, Nomenclatorul PRODROM este armonizat cu nomenclatorul PRODCOM utilizat in cadrul Comunitatii Europene si reprezinta 0 detaliere a acestuia.

TVIR

Legatura CAEN Rev. 2 cu PRODROM este asiqurata la nivel de 4 cifre (ciasa) lntrucat pozitiile PRODROM au fost realizate prin detalierea subclaselor elementare CPSA2008.

Tariful Vamal de Import al Rornaniei aprobat prin H.G. nr. 120/1993 asigura un raport de 1:1 cu NC Nomenelatorul Combinat utilizat in Uniunea Europeana.

TVIR este corelat cu PRODROM (fieeare pozitie PRODROM are atasat unul sau mai multe coduri TVIR), asiqurandu-se eomparabilitatea rezultatelor din sfera productlel eu cele din sfera cornertului exterior.

/storie

CAEN

CAEN Rev. 2

Clasificarea Activitali10r din Eeonomia Nationala a fost elaborata de catre Institutul National de Statistica (INS) pentru 0 ordonare specifica a lnformajiilor corespunzatoare cerintelor econorniei de piata ~; trecerii la sistemul eonturilor nationale.

CAEN substituie Clasificarea Ramurilor Economiei Nalionale - CREN. utilizata in Romania din 1963 in baza HCM nr. 483/1962.

Introducerea CAEN in sistemul statistic ~i economic national a fost realizata treptat in perioada 1993-1997, beneficiind de colaborarea Oficiului National al Registrului Cornertulul ~i Camerei de Cornert ~i Industrie a Romaniel.

Omologarea ~i implementarea CAEN la nivel national prin Hotararea Guvernului Rornaniei nr. 656/1997 satisfac obieetivul prioritar, conform prevederilor H.G. nr. 575 bis/1992, de armonizare cu Nomenclatorul activitatilor din Comunitatea Europeana (NACE).

CAEN a cunoseut in perioada 1997 - 2007 doua actualizari:

- in 2002 - aetualizarea CAEN ~i implementarea tncepand cu 01.01.2003 a CAEN Rev. 1 (Ordin nr. 601 1 2002 al Presedintelui INS);

- in 2007 - actualizarea CAEN :;;i implementarea lncepand cu 01.01.2008 a CAEN

Rev. 2 (Ordin nr. 337 /2007 al Presedintelui INS).

Prineipiile de elaborare a CAEN tin seama de corespondenta cu clasificarile lnternationale ~i, in special, cu cea europeana (NACE ). in cadrul unui sistem integrat.

Prin utilizarea CAEN datele statistice sunt culese pe baza aceleiasi strueturi de c1asificare (nationala ~i europeans), asiqurand corespondsnta cu ISIC Rev. 4 (Clasificarea internationala standard a activitatilor elaborate de Comisia de Statistica a Natiunilor Unite) prin intermediul tabelelor de trecere.

Avand in vedere necesttatile imp use de evolutia economiei romanesti ~i cerinta de armonizare cu clasificarite europene, Institutul National de Statistica a elaborat versiunea revizuita a CAEN, respectiv CAEN Rev. 2.

Aceasta versiune asiqura un raport de 1:1 intre entitatile CAEN Rev. 2 ~i entitalile NACE Rev. 2 (implementat la nivel european tncepand cu 01.01.2008 in baza Regulamentului 1893/2006). Avand in vedere atat politica de globalizare, cat sl dorinta de a rnari converqenta dintre claslficarile europene ~i cele utilizate in tarile din America de Nord, INS a adoptat aceasta solutle de armonizare cu clasificarea europeana,

Prin aceasta realizare se asiqura 0 etapa lrnportanta in procesul de armonizare eu cerintele acquis-ului comunitar in domeniul claslficaritor economice.

Din experienta utilizarii ctasiflcarii CAEN a reiesit ca economia Romaniei nu prezinta deosebiri majore fata de economia Uniunii Europene !iii, in consecinta, sustinerea unor diferente intre CAEN Rev. 2 ~i NACE Rev. 2 nu se justifica.

CAEN Rev. 2 se implementeaza tncepano cu 1 ianuarie 2008 prin Ordinul nr. 337/2007 al presedintelui Institutului National de Statistica, in conformitate cu prevederile art. 5 pet. 2 din H.G. nr.656/1997.

13

Criterii pentru diviziuni §i grupe CAEN

Criterii pentru elase CAEN

Forma de proprietate; forma jundica

Seop eomereial sau necomercial

14

Principii utilizate in elaborarea CAEN

Principalele criterii utilizate in delimitarea diviziunilor ~i a grupelor CAEN (nivel de detaliere de doua ~i, respectiv, trei cifre) se refera la caracteristicile activitatilor unitatilor productive, care joaca un rol decisiv in determinarea gradului de similitudine dintre structurile unitaiilor !;1i anumite relatli economice. Principalele aspecte de grupare pentru activltatl sunt urrnatoarele:

(i) caracterul bunurilor ~i al serviciilor realizate;

(ii) utilizarile carora sunt destinate produsele !;1i serviciile; (iii) mijloacele, procesul si tehnologia de productie.

Ponderile atribuite acestor criterii variaza de Ja un domeniu la altul. rntr-un numar de cazuri, de exemplu: industria ahmentara, textila, de ccnfectli ~i pielarie, industria constructii'or de masini ~i echipamente ~i domeniul servici i lor, criteriile sunt atat de echilibrate intre ele, lncat problema atribuirii ponderilor i!;1i pierde semnificatia.

Tn cazul produselor intermediare, components fizica ~i stadiul de fabricatie capata adesea 0 pondere irnportanta.

Tn cazul produselor care implica procese de productls complicate, se acorda In mod frecvent prioritate utilizarii finale, tehnologiei ~i f1uxului de productie al produselor respective, in detrimentul compozltlel fizice a produselor,

Criteriile privind maniera in care sunt grupate activitatlle in cadrul intreprinderilor ocupa locul central in definirea claselor (nivel de patru citre). Practic, clasele permit, in majoritatea cazurilor, caracterizarea sectorului economic al unitatilor de productie sau al intreprinderilor In funclie de tipul de activitate, iar din alt punct de vedere toate unitatile clasificate intr-o clasa sunt asemanatoare in privinta tipului de activitate exercitata.

Clasele CAEN Rev. 2 sunt definite astfel Incat sa fie indeplinite, cat mai bine, urrnatoarele doua conditii:

(i) categoria de produse §i servicii care caracterizeaza 0 Glasa data sa reprezinte marea rnasa a productiei unitatilor clasificate in acea Glasa;

(ii) 0 ctasa sa contina unitatile care produc cea mai mare parte din categoria de

marfuri !;1i servicii care 0 caracterizeaza.

CAEN nu face distinctii in functle de forma de proprietate §i forma juridica, deoarece astfel de criterii nu au legatura cu caraeteristieile activitatii In sine. Unitalile angajate in acelas' tip de activitate econornlca sunt clasificate in acelasi mod, chiar daca, de exemplu, societatea cornerciala apartlne unor proprietari particulari sau guvernului, respectiv intreprinderea-mama este sau nu fermata din una sau mai multe unita!i.

Clasificarile .Jorma de proprtetate", .forma juridica" sunt construite in mod independent de clasifiearea aetivitatilor.

in mod similar, unitatile de productie sunt clasificate dupa activitatea principala in care sunt angajate, fie cil munca este executata de ma~ini eJectrice sau manual, fie ca ea este prestata intr-o fabrica sau 0 gospodarie; modernul fata de traditional nu reprezinta un criteriu.

ln structura CAEN Rev. 2, distinctia dintre scop comercial sau necomercial (market ~i non-market) nu reprezlnta un considerent. Oe§i exista unele clase care in mod normal sunt non-market, exista altele care sunt de obicei efectuate atat de societal; comerciale, cat !;1i de institutii de stat.

Activitate

Activitate prtnclpala

Activitate secundara

Activitati auxiliare

Ce este 0 activitate auxlltara?

Ce nu este 0 activitate auxlliara?

Definitii

Definirea activitali10r

Se spune ca 0 activitate are loc atunci cano prin cornbinatiade resurse - echipamente, forta de rnunca, tehnici de productie, fluxuri de informatil sau produse - se reahzeaza bunuri sau servieii. Once activitate se caraoterizeaza prin intrarile de produse (bunuri sau servicii), procesul de productle ~i ie~irile de prod use (bunuri sau servicii).

in practice, majoritatea unitali10r de productle efectueaza activttatl cu caracter mixt. Identificarea unei activiUiti principale este necesara pentru a include 0 unitate lntr-o anumita pozitie din CAEN Rev. 2.

Activitatea principala este identificata prin metoda ordinii descrescatoare ea fiind acea activitate eare contribuie in eea mai mare rnasura la valoarea adauqata totala a unitalii luate in considerare. Activitatea principala astfel identifieata nu reprezlnta, in mod necesar, 50% sau mai mult din valoarea adauqata totala a unitalii.

a aetivitate secundara este oricare alta activitate a unitatii, prin care se produc bunuri sau servicii, altele decat cea princlpata.

Activitatile principale ~i secundare sunt efectuate, in general, cu ajutorul unui nurnar de activitati auxiliare, cum sunt: transportul, depozitarea, achiziticnarea, conditionarea, promovarea, eontabilitatea, repararea ~i lntretinerea etc. Astfel, activitatlle auxiliare sunt acelea care exista doar pentru a sprijini activitali1e productive principale ~i secundare ale unei unitali. Activitatile auxiliare asiqura bunuri ~i servicii consumabile, pentru uzul acelei unitali.

Insa daca activitatile unei unitali statistice ~i activitalile auxiliare corespunzatoare (de exemplu un centru de calcul) se desfasoara in zone geografrce diferite, atunei poate fi recornandabila culegerea separate de date despre aceste unitali, pentru a se obtine categorii de date care sa fie clasificate in functie de zona geografica.

a activitate auxiliara trebuie sa lndeplineasca urmatoarele condltil:

(a) sa serveasca unitatea sau unitatile de care apartine: bunurile sau serviciile realizate nu trebuie sa faca obiectul tranzactiilor pe piata;

(b) 0 activitate sirnilara sa se desfasoare in unital; de producne similare independente; (c) sa realizeze servicii sau, in cazuri exceptionale, bunuri consumabile care nu fac parte din produsul final al unitalii;

(d) sa contribuie la costurile curente ale unitalii in sine, adica sa nu genereze

formarea bruta de capital (active imobilizate).

Trebuie remarcat faptul ca, in conformitate cu deflnitia de mai sus, urrnatoarele actlvltaf nu trebuie sa fie considerate drept activitaf auxiliare:

(a) produce rea de bunuri ~i servicii care fac sau contribuie la forma rea bruta de capital; de exemplu, activitatea de constructii pe cont propriu, care va f claslticata separat la constructn, daca exlsta date disponibile privind volumul activitatii;

(b) productia, din care 0 parte importanta este cornercializata chiar daca 0 mare parte a sa este consurnata in cadrul activitatii principale;

(c) productia de bunuri care ulterior devin parte integranta a producpei realizate de actlvitatile principale sau secundare (de exemplu productia de cutii a unei sectii dintr-o intreprindere, utillzata pentru ambalarea produselor proprii);

(d) productia de energie (dintr-o centrala electrica sau uzina de cocsificare inteqrata), chiar daca intreaga productie este consumata in unitatea producatoare:

15

Disponibilitatea datelor

Tipuri de unitali statistice

Comparabilitatea internalionala

Unitalile

(e) achlzitia de bunuri pentru revanzare ca atare;

(f) eercetarea ~i dezvoltarea, deoarece aceasta activitate nu asigura un serviciu care

este consumat in cursul productiel curente.

In toate aceste cazuri, acolo unde exista date separate pentru aeeste activitali, trebuie considerate unitati separate ~i ele trebuie considerate ca fiind unitali cu un tip de activitate propriu si clasificate in conformitate cu activitatea lor.

Unitali statistice

Este necesara 0 gama larga de inforrnatii pentru a construi 0 imagine statistlca cornpleta a activitali economice, dar nivelul organizatoric la care este posibila culegerea de mforrnatii variaza in functie de tipul de date. De exemplu, datele privind profitul pentru 0 societate cornerciala pot fi disponibile dear la sediul central ~i ele acopsra activitatea centra'izata a tuturor sucursalelor (locatiilor), in timp ce datele privind vanzarile pot fi disponibile pentru fiecare sucursala (Iocatie) in parte. Pentru a observa ~i analiza in mod satisfacator datele, este, prin urmare, necesar sa se defmeasca 0 .,familie de unitali statistice". Acestea reprezinta elementele de baza pentru 0 incadrare corecta in activitatea corespunzatoare ~i determinarea datelor care pot fi culese.

Diferitele tipuri de unitali statistice sunt utilizate pentru a raspunde unei diversiUili de cerinte, dar fiecare unitate este 0 entitate specifica, care este definite in a~a fel tncat sa poata fi recunoscuta ~i identificata, Ea poate fi 0 unitate legala sau fizic identificabila sau, ca de pilda in cazul unitalii de productie ornoqena, 0 .unitate" statlstlca,

Pentru a asigura comparabilitatea internationala, definiliile adoptate in cadrul Uniunii Europene sunt legate, in mod direct, de acelea formulate in .mtroducerea la Clasificarea lndustriata Internationa'a Standard a Tuturor Activitatilor Economice, a Orqanizatiel Naliunilor Unite" (ISIC Rev. 4) ~i Sistemul Conturitor Nalionale, al Orqanlzatiel Naliunilor Unite.

Unitalile descrise in Regulamentul Consiliului CEE nr. 696/1993, cu privire la unitatile statistice, surit urrnatoerele:

- grupul de intreprinderi;

- intreprinderea;

- unitatea cu activitate omoqena (UTA);

- unitatea locala:

- unitatea locala cu activitate ornoqena (UTA locala):

- unitatea de productie ornoqena (UPO);

- unitatea locala de productie omogena (UPO locala);

- unitatea institutionala.

Relalia dintre diferitele tipuri de unital; statistice este ilustrata in tabelul urmator:

Una sau mai multe subunitaf o singura locatie
(Iocalij)
Una sau mai multe activitali Intreprindere Unitate locala
Unitate institutional a
o singura activitate UTA UTA locale
UPO UPO locala 16

Valoarea adaugata

Doar intr-o clasa CAEN?

in mai multe clase?

Reguli de clasificare pentru unitali

Unitatile incluse in registrul statistic sunt clasificate conform CAEN Rev. 2 - nivel clasa.

Fiecare unitate este clasificata pe baza activitatilor efectuate. Tn anumite cazuri, 0 unitate nu poate fi clasiticata independent, avand in vedere rela1iile acesteia cu alte unitali de care trebuie tinut cont.

Unitatite trebuie sa fie clasificate (incadrate) in pozltla care Ie descrie eel mai bine activitatea, tinand cont nu numai de natura produselor, ci ~i de structura materiilor prime, inclusiv a procesului de productie,

Reguli fundamenfale de clasificare

Valoarea adauqata reprezlnta indicatorul de baza utilizat pentru determinarea activitalii principale a unei unitati, conform CAEN Rev. 2. Reprezentand dlterenta dintre valoarea productlei brute ~i consumul intermediar, valoarea adauqata este 0 rnasura a contrlbutlet fiecarel unitali economice la Produsul Intern Brut (PI B). Evaluarea acestei contributll se face prin valoarea adaugata bruta la costul factorilor. Valoarea adaugata bruta la costul factorilor reprezinta suma salariilor ~i altor elemente legate de costul factorilor de rnunca, a profitului, a subventiilor de exploatare, a amortizarli capitalului fix, total din care se scad impozitele legate de productie.

Activitatile economice sunt definite in CAEN Rev. 2. 0 unitate poate presta una sau mai multe activltaf care apartin uneia sau mai multor pozitll din CAEN Rev. 2. Unitatile sunt clasificate conform activitatii lor principale. Activitatea principala este activitatea care contribuie in cea mai mare rnasura la valoarea adaugata a unitatii.

in cazul simplu in care 0 unitate desfasoara doar 0 sinqura activitate, clasificarea activitatii acelei unitati este determinata de pozltia din CAEN Rev. 2, ce acopera acea activitate la nivel de cia sa.

Acolo unde 0 unitate desfasoara mai mult de 0 activitate, dar toate acestea apartin aceleiasi pozitii din CAEN Rev. 2, la nivel de clasa, atunci clasificarea activitatii acelei unitali este determinata de clasa CAEN Rev. 2 in care sunt cuprinse toate aceste activitati.

in cazul in care 0 unitate desfasoara activitali care ocupa pozitli diferite in CAEN Rev. 2, la nivel de clasa, sunt necesare reguli pentru determinarea activltatii principale. in cazul simplu ca. la nivel de clasa, 0 activitate contribuie cu mai mult de 50% din valoarea adauqata, aceasta determina activitatea principala.

Acolo unde 0 unitate desfasoara activitati care ocupa doua pozitii diferite in CAEN Rev. 2, va exista intotdeauna 0 pozitie care reprezinta mai mult de 50% din valoarea adauqata, cu exceptia cazului, foarte putin probabil, In care ambele activitaf cu pozifii diferite in CAEN Rev. 2 au ponderi egale de 50%.

in cazul mai complex in care 0 unitate desfasoara mai mult de doua activitati care apartln mai multor pozitii diferite din CAEN Rev. 2, la nivel de class, tara ca vreuna din ele sa reprezinte peste 50% din valoarea adauqata, stabilirea actlvitatii principale a acelei unitati se face prin utilizarea metodei ordinii descrescatoare (top-down).

17

Metoda ordinii descrescatoare (de sus in jos)

Toate nivelurile concordante

Pana la ce nivel coborati?

Dar daea nu se cunoaste valoarea adaugata?

Substitute bazate pe productle

Substitute bazate pe cheltuielile de productie (input)

Dar acestea reprezinta doar aproximatll

Probleme intampmate in legatura cu substitutele bazate

pe productle

18

Metoda ordinii descrescatoare (top-down) urrneaza principiul ierarhic: incadrarea unei unitali la nivelul cel mai detaliat al clasiflcerii trebuie sa fie in concordanta cu clasificarea unitalii la nivelurile superioare. Pentru a indeplini aceasta conditie, procesul incepe cu identifrcarea pozitiei relevante la nivelul cel mai inalt ~i evolueaza descendent, prin nivelurile de clasificare, in modul urmator:

- identificarea sectiunii care are cea mai mare contributie relative la valoarea adauqata:

- in cadrul acestei sectiunl, se identifica diviziunea care are relativ cea mai mare contrlbutie la valoarea adauqata:

- in cadrul acestei diviziuni, se identiflca grupa care are relativ cea mai mare contributle la valoarea adaugata;

- in cadrul acestei grupe, se identifica clasa care are relativ cea mai mare contrtbutie

la valoarea adauqata.

Metoda top-down respecta principiul ca la nivelurile inferioare ale clasiticarii, activitatea principata este in conformitate cu activitatea considerate pnncipala la ruvelurile superioare. La nivelurile inferioare ale cJasificilrii, contrlbutia valorii adauqate a pozitiei care rezulta din utilizarea rnetodei nu va reprezenta, in mod necesar, mai mult de 50% din valoarea adaugata totala a acelei uniUlli. Cu cat se opereaza mai mult, de la nivelurile superioare cafre cele inferioare ale structurii ierarhice a CAEN Rev. 2, cu atat mai frecvent se va constata aceasta situatie.

in principiu, metoda top-down permite stabilirea activitalii principale a unei unitali pana la nivelul minim al clasificarii ierarhice a activitali1or.

Pentru a determina activitatea principala a unei unitali, trebuie sa fie cunoscute contrlbutitle la valoarea adaugata pentru activitatite care ocupa diverse pozitii in CAEN Rev. 2. in practica insa, adeseori nu este posibila obfinerea intormatiilor despre valoarea adaugata a diferitelor activitali desfasurate ~i determinarea activitalii trebuie sa fie facuta prin utilizarea altor indicatori (substitute). Acestla (acestea) pot fi:

• productia bruta a unitalii care este atribuita rnarfurilor §;i serviciilor asociate fiecarei

activltatl;

• valoarea vanzarilor acelor grupe de prod use apartinand flecarei activitati.

• ca~tiguri §;i salarii ce se pot atribui diteritelor activitati:

• nurnarul de angajali in actlvltati, respectiv proportia personalului angajat in diverse

activitali ale unitalii.

Trebuie utilizate variabilele de inlocuire pentru datele necunoscute privind valoarea adauqata, astfel lncat sa obtlnern cea mai buna aproximatie poslbila, in comparatie cu rezultatul care ar fi fost obtlnut pe baza valorii adauqate. Utilizarea criteriilor de substituire nu schlrnba metodele de determinare a activitatii principale. Ele reprezinta doar aproxlmari operationale ale datelor despre valoarea adauqata.

Totusi, utilizarea sirnpla a criteriilor de substitutle enumerate mai sus poate duce, uneori, la confuzii, daca structura criteriilor de substitutle nu este proportlonaia cu valoarea adaugata (necunoscuta),

Folosind criteriile referitoare la vanzari (cifra de afaceri), devine evident faptul ca, in anumite cazuri, proportionalltatea cifrei de afaceri ~i a valorii adaugate nu este valabila, De exemplu, citra de afaceri din cornert are de obicei 0 contributie mult mai mica la valoarea adaugata din activitatea productive. Alte exemple sunt cifra de afaceri a intermediarilor sau a antreprenorilor generali. Chiar in cazul procesului de productie, relatia dintre citra de afaceri ~i valoarea adaugata rezultata poate varia intre activita\i ~i in interiorul lor. In unele cazuri, 0 citra de afaceri nu are niciun sens sau nu exista, de exemplu in cazul activitalilor de intermediere flnanciara sau al activitatilor de asiqurarl. Aceteasi considerente trebuie avute in vedere atunci cand se utilizeaza drept criteriu de substitutie date privind productia bruta.

Probleme legate de substitutele criteriilor referitoare la cheltuielile de producfie

Regula de stabilitate

Multe unitati se ocupa de cornert ~i de alte aetivitati. in astfel de cazuri, cifra de ataceri din cornert nu este indieatorul cel mai adecvat pentru lnlocuirea valorii adauqate (necunoscuta) a activltatii cornerciale. in astfel de cazuri trebuie tinut cont de taptul ca trebuie luate in considerare regulile de clasificare specifice pentru cornertul cu arnanuntul, asa cum sunt stabilite in eele ce urmeaza.

Atunci cand se apnea eriteriile de substitutie bazate pe cheltuielile de productie, trebuie avute in vedere precautii similare. Proportionalitatea dintre salarii sau nurnarul de anqajaf ~i valoarea adaugata nu este sigura daca intensitatea capitalului pentru diverse actlvitaf este diferita, Intensitatea mai mare a capitalului implica, in mod normal, 0 depreciere mai mare ~i 0 contributle mai scazuta a salariilor la valoarea adaugata. Intensitatea capitalului variaza in mod substantial intre diferite activitati economice, precum si intre activitati din aceeasi clasa a CAEN Rev. 2. De exemplu, aetivitatea de colectare a deseurilor va avea, probabil, 0 intensitate a eapitalului mai scazuta decat activitatea de incinerare a reziduurilor. Totusl, ambele activitati intra in aceeasi clasa din CAEN Rev. 2.

Schimbari in clasificarea unitali/or

Unitatile i~i pot schimba activitatea principala, fie dlntr-ocata, fie periodic, pe parcursul unei perioade de timp. Activitatea principala se poate schimba, in cursul unui an, de la 0 perioada statistica la urrnatoarea. Aeeasta fie din cauza factorilor sezonieri, fie datorita unei decizii a conducerii de a schimba structura productiei. in fiecare eaz, apare 0 schimbare destul de brusca in echilibrul activitatnor. De asemenea, 0 sehimbare in structura productlei sau a vanzarilor poate avea lac in mod treptat, In deeurs de ea\iva ani. Aceste cazuri impun schimbarea lncadrarf unitalii. Schimbarile prea frecvente distorsioneaza statistica, pana la a face interpretarea extrem de dificila.

Pentru a evita schimbarile frecvente, este necesara 0 regula de stabilitate. Fara 0 astfel de regula, ar exista schlmoari aparente in demografia economica a intreprinderilor active, care nu ar fi altceva decat niste artificii statistice. Regula de lucru este aceea cit 0 activitate secundara trebuie sa depaseasca, timp de doi ani, activitatea principela a unitatii, inainte ca ineadrarea sa fie schimbata,

Schimbarile de in cad rare a unita\ilor, in scopul anchetelor statistice, nu se fae mai des decat 0 data pe an, sau la date fixe, sau pe rnasura ce informatiile devin disponibile. Schirnbarile mai frecvente ar duee la 0 neconcordanta intre statisticile pe temen scurt (lunare sau trimestriale) si eele pe termen lung.

19

Structura pe sectlunl

a CAEN Rev. 2

Secl;unea A - AGRICULTURA, SILVICULTURA $1 PESCUIT Secliunea B - INDUSTRIA EXTRACTIV A

Secliunea C - INDUSTRIA PRELUCRATOARE

Secliunea D - PRODUCT!A $1 FURNIZAREA DE ENERGIE ELECTRICA $1 TERMICA, GAZE, APA CALDA $1 AER CONDITIONAT

Secliunea E - DISTRIB~TIA APEI; SALUBRITATE, GESTIONAREA DE$EURILOR, ACTIVIT ATI DE DECONTAMINARE

Secliunea F - CONSTRUCTII

Secliunea G - COMERT CU RIDICATA $1 CU AMANUNTUL; REPARAREA

AUTOVEHICULELOR $1 MOTOCICLETELOR

Secliunea H - TRANSPORT $1 DEPOZITARE

Secpuneal - HOTELURI$IRESTAURANTE

Secl;unea J - INFORMATII $1 COMUNICATII

Secliunea K - INTERMEDIERI FINANCIARE $1 ASIGURARI Secliunea L - TRANZACTII IMOBILIARE

Secliunea M - ACTIVITATI PROFESIONALE, $TIINTIFICE $1 TEHNICE Secliunea N - ACTIVITATI DE SERVICII ADMINISTRATIVE $1 ACTIVITATI DE

SERVICII SUPORT

Secliunea 0 - ADMINISTRATIE PUBLICA $1 APARARE; ASIGuRARI SOCIALE

DIN SISTEMUL PUBLIC

Sectiunea P - iNV ATAMANT

Sectiunea Q - SANATATE $1 ASISTENTA SOCIAL.&.

Secliunea R - ACTIVITATI DE SPECTACOLE, CULTURALE $1 RECREATIVE Secliunea S - ALTE ACTIVITATI DE SERVICII

Sec,junea T - ACTIVITATI ALE GOSPODARIILOR PRIVATE iN S;ALlTATE DE ANGAJAT9R DE PERSONAL CASNIC; ACTIVITATI ALE GOSPODARIlLOR PRIVATE DE PRODUCERE DE BUNURI $1 SERVICII DESTINATE CONSUMULUI PROPRIU

Sectiunea U - ACTIVITATI ALE ORGANIZA TIILOR $1 ORGANISMELOR EXTRATERITORIALE

21

Structura pe diviziuni a CAEN Rev. 2

SECTIUNEAA

Diviziunea 01 - Agricultura, vanatoare §i servicii anexe Diviziunea 02 - Silvicultura §i exploatare forestlera Diviziunea 03 - Pescuitul §i acvacultura

SECTIUNEAB

Diviz;unea 05 - Extraclia carbunelul superior §i inferior Diviziunea 06 - Extraclia petrolului brut §i a gazelor naturale Diviziunea 07 - Extraclia minereurilor metalifere

Diviziunee 08 - Alte activit31i extractive

Diviziunee 09 - ActiviUili de servicii anexe extractiei

SECTIUNEAC

Diviziunea 10 -Industria alimentara

Diviziunee 11 - Fabricarea bauturllor

Div;ziunea 12 - Fabricarea prod use lor din tutun Diviz;unea 13 - Fabricarea produselor textile Diviziunea 14 - Fabricarea articolelor de lrnbracamlnte

Diviziunee 15 - Tabacirea §i finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj §i rnarochinarie, harnasarnenteior §i incaltamintei; prepararea §i vopsirea blanurilor

Diviziunee 16 - Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn §i pluta, cu exceptia mobilei;

fabricarea articolelor din paie §i din alte materiale vegetale impletite tnviziunee 17 - Fabricarea hartlei §i a prod use lor din hartie

Diviziune« 18 - Tiparlre !ji reproducerea pe suporturi a lnreqlstrarllor

Diviziunea 19 - Fabricarea produselor de cocserie §i a produselor obtlnute din prelucrarea titeiului Diviziunea 20 - Fabricarea substantelor §i a produselor chimice

Diviziunee 21 - Fabricarea produselor farmaceutice de baza !ji a preparatelor farmaceutice Diviziunea 22 - Fabricarea produselor din cauciuc §i mase plastice

Diviziune« 23 - Fabricarea altor produse din minerale nemetalice

D;viziunea 24 -Industria metalurgica

Diviziunea 25 - Industria constructiilor metalice !ji a produselor din metal, exclusiv maslnl, utilaje !ji

instalafii

Div;ziunea 26 - Fabricarea calculatoarelor !ji a produselor electronice §i optice Diviziune« 27 - Fabricarea echipamentelor electrice

Diviziunea 28 - Fabricarea de rnasini, utilaje !ji echipamente n.c.a.

Diviziunea 29 - Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor !ji semiremorcilor Diviziunea 30 - Fabricarea altor mijloace de transport

Diviziune« 31 - Fabricarea de mobila

Diviziunea 32 - Alte activitati industria Ie n.c.a.

Diviziunea 33 - Repararea, intrelinerea §i instalarea masinilor !ji echipamentelor

SECTIUNEAD Diviziunea 35 - Productia §i furnizarea de energie electrica §i terrnica, gaze, apa calda §i aer

condltionat

SECTIUNEAE

Div;ziunea 36 - Captarea, tratarea §i distributia apei Diviziunea 37 - Colectarea si epurarea apelor uzate

Diviziunea 38 - CoJectarea, tratarea §i eJiminarea deseurllor: activitati de recuperare a materialelor reciclabile

Diviziunea 39 - Activitati §i servicii de decontaminare

23

SECTIUNEAI

SECTIUNEAF

Diviziunea 41 - Constructii de cladiri Diviziunea 42 - Lucrari de geniu civil Diviziunea 43 - Lucrarl speciale de constructli

SECTIUNEAG Diviziunea 45 - Comert cu ridicata !Ji cu arnanuntul, tntretlnerea §i repararea autovehiculelor

§i a motocicletelor

Diviziunea 46 - comert cu ridicata cu exceptia cornertulul cu autovehicule §i motociclete Diviziunea 47 - Cornert cu arnanuntul, cu exceptia autovehiculelor §i motocicletelor

SECTIUNEAH

Diviziunea 49 - Transporturi terestre §i transporturi prin conducte Diviziunee 50 - Transporturi pe apa

Diviziunea 51 - Transporturi aeriene

Diviziunea 52 - Depozitare §oi activitali auxiliare pentru transporturi Div;ziunea 53 - Activitati de po§ta §oi de curier

Diviziunea 55 - Hoteluri §i alte facilitali de cazare

Diviz;unea 56 - Restaurante §i alte activitali de servicii de alimentatle

SECTIUNEAJ

Diviziunea 58 - Activitali de editare

Diviziunee 59 - Activitali de productie cinematografica, video §i de programe de televiziune;

inregistrari audio §oi activitati de editare rnuzicala Diviziunea 60 - Activitati de difuzare §i transmitere de programe Diviziunea 61 - Telecomunicatil

Diviz;unea 62 - Activitati de servicii in tehnologia informatiei Diviziunea 63 - Activitati de servicii informatice

SECTIUNEAK Diviziunea 64 -Intermedieri financiare, cu exceptla activitatilor de asigurari §oi ale fondurilor de

pensii

Diviziunea 65 - Activitati de asigurari, reasigurari §i ale fondurilor de pensii (cu exceptia celor din sistemul public de asigurari sociale)

Diviziunea 66 - Activitati auxiliare intermedierilor financiare, activitati de asigurare §i fonduri de pensii

SECTIUNEAL

Diviziunee 68 - Tranzactii imobiliare

SECTIUNEAM

Div;ziunea 69 - Activitati juridice §i de contabilitate

Diviziunea 70 - Activitati ale dlrectlilor (centrale lor), birourilor administrative centralizate; activitali

de management §i de consultanta in management

Diviziunea 71 - Activitati de arhitectura §i inginerie; activitati de tastarl §i analiza tehnica Diviziunea 72 - Cercetare-dezvoltare

Diviziunea 73 - Publicitate §i activitati de studiere a pletel Diviziunea 74 - Alte activiUiti profesionale, §otiintifice §i tehnice Diviziunea 75 - Activitati veterinare

SECTIUNEAN

Diviziunea 77 - Activitati de inchiriere §i leasing Diviziunea 78 - Activitati de servicii privind forta de rnunca

Diviziunea 79 - Activitati ale agenliilor turistice §i ale tur-operatorilor; alte servicii de rezervare §oi asistenta turisttca

Diviziunea 80 - Activitati de investigatii §i prctectle

24

Diviziunea 81 - Activitati de peisagistica §i servicii pentru cladiri

Diviziunea 82 - Activitali de secretariat, servicii suport !ji alte activitali de servicii prestate in principal intreprinderilor

SECTIUNEAO

Div;z;unea 84 - Administratie publica §i aparare: asigurari sociale din sistemul public

Diviziunea 85 - lnvalamant

SECTIUNEA P SECTIUNEAQ

Div;ziunea 86 - Activitati referitoare la sanatatea umana

D;v;ziunea 87 - Servicii combinate de ingrijire medlcala §i asistenta sociala, cu cazare Div;ziunea 88 - Activitati de aslstenta soclala, fara cazare

SECTIUNEAR

D;viziunea 90 - Activitali de creatle §i interpretare artistica

Div;ziunea 91 - Activitati ale bibliotecilor, arhivelor, muzeelor §i alte activitati culturale Diviziunea 92 - Activitati de joeuri de noroe §i pariuri

Diviziune« 93 - Activitati sportive, recreative §i distractive

SECTIUNEAS

Div;z;unea 94 - Activitati asociative diverse

Diviz;unea 95 - Reparatii de calculatoare, de artieole personale §i de uz gospodaresc Divizlune« 96 - Alte activitati de servicii

SECTIUNEAT Div;ziunea 97 - Aetivitati ale gospodariilor private in ealitate de angajator de personal casnie

Diviz;unea 98 - Activitati ale gospodariilor private de producere de bunuri §i servicii destinate consumului propriu

SECTIUNEAU

Div;ziunea 99 - Activitati ale organizatiilor §i organismelor extrateritoriale

25

Structura detaliata

sl note explicative ale CAEN Rev. 2

CAEN Rev. 2 - Structura ,i note explicative

Sectiune/ Denumlre

Diviziune/

GrupiilClasa

A AGRICULTURA, SILVICULTURA ~I PESCUIT

Aceasta sectiune include exploatarea resurselor naturale vegetale si anima Ie. Sectiunea cuprinde activitalile de obtinere a productlel vegetale, cresterea animalelor, exploatarea forestlera si a altor plante, animale sau prod use animaliere din ferme sau din habitatullor natural.

01 Agricultura, vanatoare ,i servicii anexe

Aceasta diviziune distinge doua activitati de baza: productia vegetala!,?i productia animallera.

Aceasta diviziune include agricultura orqanica. precum !,?i cresterea plantelor !,?i animalelor modificate genetic.

Se includ activltafile de productis vegetala pe camp !,?i in sere.

Sunt incluse, de asemenea, activitaf de servicii aferente agriculturii, vanatorf !,?i alte activitaf conexe. Grupa 015 (Activitati mixte) se lndeparteaza de la principiile obisnuite de identificare a activitatii principale.

Se accepts faptul ca multe exploatatii agricole au 0 productie echllibrata ce cuprinde atat prod use vegetale, cat !,?i animale !,?i ca ar fi arbitrar sa Ie clasificarn tntr-o categorie sau alta.

Activitatea agricola exclude orlce prelucrare ulterioara a produselor agricole (clasificate in diviziunile 10, 11 ~i 12), in afara de cea necesara pregatirii lor pentru vanzarea prirnara. Preqatirea pentru vanzarea prirnara este lnclusa aiel.

Diviziunea exclude activitatile de amenajare a terenului (de exemplu: terasarea terenului agricol, drenarea, preqatirea orezariilor etc.) clasificate in sectiunea F (Constructii), precum ~i actlvitatlle desfasurate de achizitori ~i asociafiile cooperatiste angajate in comercializarea produselor agricole clasificate in Sectlunea G.

Sunt excluse, de asemenea, actlvitatile de ingrijire !,?i lntretinere peisaqistica, pentru mentinerea terenurilor in buna stare, care sunt clasificate in cia sa 8130 (Activitati de tntreflnere peisaqistica).

011 Cultivarea plantelor nepermanente

Aceasta grupa cuprinde cresterea plantelor neperene, adica plante care nu dureaza de la un sezon agricolla urrnatorul, inclusiv cultivarea acestor plante in scopul productiei de semlnte,

0111 Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase §i a plantelor producatoare de

semlnte oleaginoase

Aceasta clasa include toate formele de cultivare in camp a cerealelor, a plantelor leguminoase !,?i oleaginoase.

Cultivarea acestor plante este adesea cornbinata in cadrul unitatilor aqricoie. Aceasta clasa include:

- cultivarea cerealelor:

- grau

- porumb

-sorg

- orz ~i orzoaica

- secara

-ovaz

-mei

- alte cereale n.c.a,

- cultivarea plantelor leguminoase:

- fasole

-bob

- naut

- rnazare

-linte

-lupin

- alte plante leguminoase

- cultivarea plantelor cu serninte oleaginoase:

- soia

- bumbac pentru seminte

- ricin

- in pentru serninte

29

- rnustar

- raplla

- sofranel

- susan pentru serninte

- floarea-soarelui

- arahide

- alte oleaginoase

A - Agricultura, silvicultura ~i pescuit CAEN Rev. 2 - Structura §i note explicative

Sectiune! Denumire

Diviziunel

GrupalClasa

Aceasta ctasa exclude:

- cultivarea orezului, vezi 0112

- cultivarea porumbului dulce, vezi 0113

- cultivarea porumbului furajer, vezi 0119

- cultivarea fructelor oleaginoase, vezi 0126

0112 Cultivarea orezului

0113 Cultivarea legumelor §i a pepenilor, a radacinoaselor §i tuberculilor

Aceasta cia sa include:

- cultivarea legumelor frunzoase:

- anghinare

- sparanghel

- varza

- conopida ~i broccoli

- laptuca ~i cicoare

- spanac

- alte legume frunzoase

- cultivarea legumelor pentru fructe

- castraveti ~i castraveciori

- vinete

- tomate

- pepeni verzi

- pepeni galbeni

- alte soiuri de pepeni ~i legume pentru fructe

- cultivarea legumelor radacinoase (inclusiv bulboase sau tuberculi)

- morcovi

-napi

- usturoi

- ceapa (inclusiv ceapa frantuzeasca)

- praz ~i alte legume aliacee

- alte legume radacinoase. cu bulbi sau tuberculi

- cultivarea ciupercilor ~i trufelor

- cultivarea legumelor pentru producerea de serninte, inclusiv serninte de sfecla de zahar ~i alte tipuri

de stecla

- cultivarea steclei de zahar

- cultivarea altor legume

- cultivarea de radaeinoase ~i tuberculi cum sunt:

- cartofi

- cartofi dulci

- manioc

- igname

- alte radacinoase ~i tuberculi

Aceasta ctasa exclude:

- cultura ardeiului iute (capsicum sop.) ~i a altor plante arornatlce si condimente, vezi 0128

- cultura miceliului de ciuperci, vezi 0130

30

A - Agricultura, sllvicuitura !iii pescuit

CAEN Rev. 2- Structura §i note explicative

Sec/iune! Denum;re

D;viz;une!

GrupiilCJasa

0114 Cultivarea trestiei de zahar

Aceasta clasa exclude:

- cultura sfeelei de zahar, vezi 0113

0115 Cultivarea tutunului

Aceasta clasa exclude prelucrarea tutunului, vezi 1200

0116 Cultivarea plantelor pentru fibre

Aceasta clasa include:

- cultivarea bumbacului

- cultivarea iutei

- cultivarea inului ~i a canepet

- culUvarea altor plante pentru fibre

0119 Cultivarea altor plante nepermanente

Aceasta clasa include cultura celorlalte plante neperene:

- radacinoase pentru nutret, trifoi, lucerna ~i a altor plante furajere similare

- culturi pentru samanla de sfecla (exclusiv sernlnte de sfecla de zahar) ~i serninte de plante furajere

- flori

- productia de flori de taiat sl boboci de flori

- culturi pentru serninte de flori

Aceasta clasa exclude:

- cultivarea plantelor aromatice, condimentelor ~i a plantelor medicinale neperene, vezi 0128

012 Cultivarea plantelor permanente

Aceasta grupa include cultivarea plantelor perene, adica plante care dureaza mai mult de doua sezoane de culture, fie uscandu-se dupa fiecare sezon, fie crescand in mod continuu. Este inclusa, de asemenea, cultivarea acestor plante in scopul producerii de seminte.

0121 Cultivarea strugurilor

Aceasta clasa include:

- cultivarea vitei de vie pentru struguri de vin ~i struguri de rnasa Acesta clasa exclude:

- fabricarea vinului, vezi 1102

0122 Cultivarea fructelor tropicale §i subtropicale

Aceasta clasa include:

- cultivarea fructelor tropicale ~i subtropicale:

- ananas

- avocado

- banane

- curmate

- mango

- papaya

-smochine

- alte fructe tropicale ~i subtropicale

0123 Cultivarea fructelor citrice

Aceasta clasa include:

- cultivarea citricelor:

- grapefruit ~i pomelo

-Iamai ~i lamai verzi

- portocale

- tangerine, mandarine ~i clementine

- alte fructe citrice

31

A - Agricultura, silviculture si pescuit CAEN Rev. 2 - Structura §i note explicative

Secliunel Denumire

Dlviziunel

GrupaJClasa

Aceasta clasa exclude:

- cultivarea nucilor de cocos, vezi 0126

0124 Cultivarea fructelor semintoase ~i samburoase

Aceasta class include:

- cultivarea fructelor sernlntoase ~i sarnburoase:

-mere

- caise

- clrese ~i vlslne

- piersici ~i nectarine

- pere ~i gutui

- prune ~i porumbe

- alte fructe sernlntoase ~i sarnburoase

0125 Cultivarea arbusttlor fructiferi, capsunllor, nuciferilor §i a altor pomi fructiferi

Aceasta class include:

- cultivarea arbustilor fructiferi ~i a capsunilor

- afine

- agri~e

- capsuni

- coacaze

-kiwi

- zrneura

- alte fructe de tip: capsuni, fragi, mure etc.

- cultura fructelor pentru seminte

- cultivarea nuciferelor comestibile:

- alune

- castane

- fistic

- migdale

-nuci

- alte nucifere

- cultivarea altar pomi ~i arbusti fructiferi

0126 Cultivarea fructelor oleaginoase

Aceasta class include:

- cultura fructelor oleaginoase:

- nuci de cocos

- rnasline

- palmieri producatori de ulei

- alte fructe oleaginoase

Aceasta clasa exclude:

- cultivarea de soia, arahide, precurn si a altar plante cu serninte oleaginoase, vezi 0111

0127 Cultivarea plantelor pentru prepararea bauturilor

Aceasta clasa include:

- cultivarea plantelor pentru prepararea bauturilor:

- cafea

-ceai

=rnate - cacao

- alte plante pentru prepararea bauturilor

32

A - Agricultura, silvicultura ~i pescuit

CAEN Rev. 2 - Structura §i note explicative

Secfiunel Denumire

Diviziune/

GrupatClasa

0128 Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale §i a plantelor de uz farmaceutic

Aceasta clasa include:

- cultivarea eondimentelor ~i plantelor aromatiee perene ~i neperene:

- piper (piper sop.)

- ardei iute (capsicum sop.)

- nucsoara sl cardamom

- anason, fenicul ~i chimen

- scortisoara (canella)

- cuisoare

- ghimbir

- vanilie

- hamei

- alte condimente ~i plante aromatice

- cultivarea plantelor medicinale ~i narcotice

0129 Cultivarea altor plante permanente

Aceasta cia sa include:

- cresterea arborilor de cauciuc

- cresterea pomilor de Craciun

- cresterea arborilor pentru extragerea sevei

- cresterea plante lor pentru impletituri

Aceasta clasa exclude:

- colectarea sevei arborilor sau a cleiului similar cauciucului din arborii salbatici, vezi 0230

013 Cultivarea plantelor pentru tnmultlre

0130 Cultivarea plantelor pentru Inmultlre

Aceasta clasa include productla tuturor materialelor vegetative pentru lnmultlrea plantelor, inclusiv butasl, lastari, rasadurl ~i puieti pentru lnrnultirea directa sau pentru a crea un stoe de altoire, in care se altoieste butasut selectionat, pentru plantare in vederea productiei.

Aceasta clasa include:

- cresterea materialului saditor

- cresterea plantelor ornamentale, inclusiv gazon pentru transplantare

- cresterea plantelor pentru bulbi, tuberculi §ii radacinl; butasi §ii lastari; miceliu de ciuperci

- operatiuni de ingrijire/curatare a pomilor, activitati ale pepinierelor cu exceptia celor pentru arbori de

padure

Aceasta clasa exclude:

- cultivarea plantelor pentru producerea de serninte, vezi 011, 012

- operatiuni de ingrijire/curatare a arborilor din padure, vezi 0210

014 cresterea animalelor

Aceasta grupa include cresterea §ii reproductia tuturor animalelor, cu exceptia animalelor acvatice. Aceasta grupa exclude:

- activltatile de lntretlnere §ii ingrijire a animalelor de ferrna, vezi 0162

- productia de piei brute obtinute prin sacrificarea animalelor in abatoare, vezi 1011

0141 Cresterea bovinelor de lapte

Aceasta class include:

- cresterea §ii reproductia bovinelor de lapte

- productia de lapte brut, de la vaci ~i bivolite

Aceasta cia sa exclude:

- prelucrarea laptelui, vezi 1051

33

Aceasta clasa exclude:

- activitatl de organizare a curselor de cai ~i de calarie, vezi 9319

A - Agricultura, silvicultura ~i pescuit CAEN Rev. 2 - Structura !ji note explicative

Secfiune/ Oenumire

Oiviziune/

GrupiilClasii

0142 Cre!jterea altor bovine

Aceasta clasa include:

- cresterea sl reproductia altor bovine pentru carne

- productia de material seminal de bovine

0143 Cre§terea cailor §i a altor cabaline

Aceasta class include:

- cresterea !?i reproductia cailor, rnaqarilor !?i catarilor

0144 cresterea carmlelor §i a camelidelor

Aceasta clasa include:

- cresterea ~j reproductia carnilelor (dromaderilor) ~i camelidelor

Aceasta clasa exclude:

- servicii de tuns al oilor pe baza de plata sau contract, vezi 0162

- procesarea laptelui, vezi 1051

- prelucrarea lanii, vezi 1011

0145 cresterea ovinelor §i caprinelor

Aceasta clasa include:

- cresterea ~i reproductia ovinelor si caprinelor

- productia de lapte de oaie !?i capra neprelucrat

- productia de I€lna bruta (nespalata)

Aceasta clasa exclude:

- productia de pene sau puf, vezi 1012

0146 cresterea porcinelor

0147 cresterea pasarilor

Aceasta clasa include:

- cresterea §i reproductia pasaritor domestice :

- pui, curci, rate, ga!?te, bibilici etc.

- productia de oua din avicultura

- activiUl1i ale incubatoarelor de pasari

0149 Cre§terea altor animale

Aceasta cia sa include:

- cresterea !?i reproductia animalelor semidomesticite si a alter animale: pasari (cu exceptia pasarilor

domestice), struf !?i emu, insecte, reptile, iepuri !?i alte animals cu blana

- productia de piei cu blana, piei de reptile sau de pasari provenite din activitatea fermelor

- cresterea viermilor de rnatase !?i obtnerea gogo!?ilor de viermi de rnatase, rnolustelor, melcilor in ferma etc.

- cresterea albinelor ~i productia de miere !?i ceara de albine

- cresterea animalelor de companie (cu exceptla pestilor): pisici, caini, hamsteri, pasar: (de exemplu,

papagali) etc.

- cresterea altor animale

Aceasta clasa exclude:

- productia de piei provenite din activitatl de vanatoare, vezi 0170

- cresterea broastelor, crocodililor, viermilor marini, vezi 0321,0322

- activitati ale crescatoriilor de peste, vezi 0321, 0322

- dresarea animalelor de companie, vezi 9609

- cresterea !?i reproductia pasarilor domestice, vezi 0147

34

A - Agricultura, silviculture ~i pescuit

CAEN Rev. 2 - Structura §i note explicative

Secliunel Denumire

Diviziune/

GrupalClasa

015 Activitali in ferme mixte (cultura vegetala combinata cu cresterea animalelor)

0150 Activitati in ferme mixte (cultura vegetala combinata cu cresterea animalelor)

Aceasta clasa include cultivarea plantelor cornbinata cu cresterea animalelor, fara 0 specializare a productiei.

Dimensiunea economics a fermei nu este un factor determinant. Daca proouctia veqetala sau animala intr-o ferrna data are 0 pondere ce depaseste 66 % din marja bruta standard, activitatea nu trebuie sa fie lnclusa aici, ci alocata la cultivarea plantelor sau la cresterea animalelor, dupa caz.

Aceasta clasa exclude:

- activitati ale fermelor specializate in culturi mixte, vezi 011~i 012

- activitati ale fermelor cu efective de animale mixte, vezi 014

016 Activitali auxiliare agriculturii §i activitali dupa recoltare

Aceasta grupa include acHvitati aferente productiei agricole ~i activitati similare celor agricole care nu sunt intreprinse in scopuri de productie (nu rezulta produse agricole), efectuate pe baza de contract sau cu plata. Sunt, de asemenea, induse aiei activltatlle de dupa recoltare, avand drept seop preqatirea produselor agricole pentru comercializare prirnara,

0161 Activita1i auxiliare pentru productia vegetal a

Aceasta clasa include:

- activitati agricole pe baza de contract sau cu plata:

- preqatirea terenului

- stabilirea culturilor

- tratarea culturilor

- stropirea culturilor, inclusiv din aer

- curatarea pomilor fructiferi ~i taierea viilor

- transplantarea orezului, raritul sfeclei

- recoltarea

- controlul daunatoritor (indusiv rozatoare) din aqricultura

- intretinerea terenului agricol in bune conditii agricole ~i de mediu

- utilizarea echipamentelor de irigatH

Aceasta cia sa include, de asemenea:

- inchirierea rnasinilor agricole cu operatori si echipaje de tucratori mecanici speciaiizati

Aceasta clasa exclude:

- activitati dupa recoltare, vezi 0163

- lucrari de drenaj a terenurilor agricole, vezi 4312

- actlvitati de arhltectura pelsaqlstica, vezi 7111

- activita1i ale agronomilor ~i econornistilor aqricofi, vezi 7490

- gradinaritul peisagistic, vezi 8130

- organizarea expozitiilor ~i tarqurilor agricole, vezi 8230

0162 ActiviUi1i auxiliare pentru cresterea animalelor

Aceasta clasa include:

- activitaf de crestere a animalelor, pe baza de tarif sau contract

- actlvltati legate de tnsarnantarea artificlala

- servicii de expertiza ;;i control ale cirezilor, turmelor (expertize pentru eliberarea autorizatiilor de

monta pentru masculii reproducatori, eliberare de certificate individuale de origine ~i productivitate, expertiza ;;i controlul materialului seminal), servicii de castrare a porcilor etc.

- servicii pentru herghelii

- tunsul oilor

- servicii de mutare ale cirezilor;

- actlvitaf de susjmere/prornovare a raspandlnt cresterii animalelor;

- servicii de pasunat, servicii de igienizare a cotetelor si adaposturilor etc.

35

Aceasta Glasa exclude:

- furnizarea exclusiv a spatiului pentru adapostirea animalelor, vezi 6820

- activitali veterinare, vezi 7500

- vaccinarea animalelor, vezi 7500

- inchirierife de animale (de exemplu, cirezi), vezi 7739

- adapostirea animalelor de companie, vezi 9609

A - Agricultura, silviculture 9i pescuit CAEN Rev. 2 - Structura $; note explicative

SecJjunei Denumire

Diviziunel

GrupiilClasa

Aceasta Glasa include, de asemenea: - activitaf ale potcovarilor

0163 Activitati dupa recoltare

Aceasta class include:

- preqatirea recoltelor pentru comercializare prlmara: curatarea, sortarea, dezinfectarea

- egrenarea bumbacului

- preqatirea frunzelor de tutun, de exemplu, uscarea

- preqatlrea boabelor de cacao, de exemplu, decojirea

- ceruirea fructelor

Aceasta cia sa exclude:

- preqatirea produselor agricole de catre producator, vezi clasa corespunzatoare din grupele 011, 012

sau 013

- activitati postrecoltare destinate imbunata\irii calitatii ssmintelor, vezi 1064

- curatarsa tulpinilor ~i reuscarea tutunului, vezi 1200

- activitati comerciale ale achizitorilor pe baza de comision ~i ale asociatiilor cooperatiste, vezi 46

- vanzarea cu ridicata a produselor agricole brute, vezi 462

Aceasta clasa exclude:

- cultivarea plantelor pentru sernlnte, vezi 011 ~i 012

- prelucrarea sernintelor pentru obtlnerea uleiului, vezi 1041

- cercetarea in vederea dezvoltaru sau rnodificarli unor forme noi de serninte, vezi 7211

0164 Pregatirea semlntelor in vederea insamantarii

Aceasta clasa include toate activltatlle dupa recoltare ce au drept seep Irnbunatatirea calita!ii de Inrnultire a sernlntelor prin eliminarea materialelor straine, a sernlntelor subdimensionate, vatarnate de insecte sau mecanic ~i a celor imature. Sunt incluse alcl si activitatile pentru eliminarea umiditatii semintelor, pEma la un nivel adecvat stocarii.

Aceasta clasa de activitate mai include uscarea, curatarea, sortarea ~i tratarea semintelor pana la comercializarea lor, precum ~i tratarea sernintelor modificate genetic.

017 Vanatoare, capturarea cu capcane a vanatului §i activihiti de servicii anexe vanatorii

0170 Vanatoare, capturarea cu capcane a vanatului §i activitati de servicil anexe vanatorii

Aceasta clasa include:

- vanatoarea ~i capturarea cu capcane a vanatului in scop comercial

- capturarea animalelor (moarte sau vii) pentru hrana, blana, piei sau pentru a fi utilizate in activita\i de

cercetare, in gradini zoologice sau ca animale de companie

- productia de blanuri, piei de reptile sau de pasari provenite din activitali de vanatoare sau capturare Aceasta clasa include, de asemenea:

- capturarea pe uscat Wkm) a mamiferelor marine: morse, foci etc.

Aceasta cia sa exclude:

- productla de blanuri, piei de reptile sau de pasari din ferme de crestere a animalelor, vezi 014

- cresterea animalelor in ferme in scopul vanatorli, vezi 0149

- vanatoarea de balene, vezi 0311

36

A - Agricultura, silvicultura ~i pescuit

CAEN Rev. 2 - Structura §i note explicative

Secfiunel Denumire

Diviziune/

GrupiVC/asa

- productia de piei provenite din abatoare, vezi 1011

- vanatoarea sportlva sau recreative ;;i activitati de servicii conexe, vezi 9319

- activitati de servicii de promovare a vanatorii ;;i capturarii, vezi 9499

02 Silvicultura ~i exploatare forestiera

Aceasta diviziune include productia de busteni, precum si extragerea ;;i colectarea produselor nelemnoase si colectarea plantelor si fructelor din flora spontana a padurilor (exclusiv materiallemnos) Pe langa productla de lemn, activitatile forestiere realizeaza ;;i produse care, ulterior, sunt supuse unei prelucrari minimale, cum sunt lemnele de foc, carbunele de lemn, aschiile de lemn :?i bustenii folosif in forma neprelucrata (de exemplu, stalpi de rnina, lemn pentru ceturoza etc.). Aceste activita1i pot fi efectuate atat in paduri naturale, cat :?i pe plantatil.

Sunt excluse activltatlle de prelucrare ulterloara a lemnului tncepand cu despicarea ;;i rindeluirea lemnului, vezi 16

021 Silvicultura §i alte activitali forestiere

0210 Silvicultura §i alte activita\i forestiere

Aceasta clasa include:

- activitali silvice: ptantarea, replantarea, transplantarea, rarirea :?i conservarea padurllor :?i a drumurilor

forestiere

- cresterea puietilor de arbori de padure, a arborilor pentru celuloza ;;i pentru lemne de foc

- lntretinerea puietilor din pepiniere pentru Irnpaduriri

Aceste activitati se pot desfasura in paduri naturale sau pe plantatii,

Aceasta clasa exclude:

- cresterea pomilor de Craciun, vezi 0129

- activitaf de ingrijire a puietilor, cu exceptia celor pentru arbori de padure, vezi 0130

- colectarea ciupercifor ;;i a altor produse forestiere nelemnoase din flora spontana, vezi 0230

- productia de aschii :?i particule de lemn, vezi 1610

022 Exploatarea forestiera

0220 Exploatarea forestiera

Aceasta clasa include:

- producua de busteni pentru industriile de prelucrare primara a lemnului de padure

- productia de busteni folositi sub forma neprelucrata, cum sunt stalpii de rnina, stalpii pentru garduri :?i

stalpii pentru sustinerea liniilor aeriene de telefonie-telegrafie

- colectarea ;;i productia de lemn utilizat la producerea de energie

- colectarea ;;i prelucrarea reziduurilor forestiere utilizate pentru producerea de energie

- productia de carbune de lemn in padure (mangal), prin metode traditionate

Produsele acestei activita1i se prezlnta sub forma de busteni sau lemn de foc.

Aceasta clasa exclude:

- cresterea pomilor de Craciun, vezi 0129

- cultivarea arborilor: plantare, replantare, transplantare, rarlre ;;i conservarea padurilor :?i a drumurilor

forestiere, vezi 0210

- colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontana, vezi 0230

- productia de aschii ~i particule de lemn, vezi 1610

- productia de carbune de lemn prin distilarea lemnului, vezi 2014

37

023 Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontana

A - Agricultura, silviculture 9i pescuit CAEN Rev. 2- Structura §i note explicative

Sec/iune! Denumire

Diviziune!

GrupalClasa

0230 Colectarea plantelor ~i fructelor din flora spontana (excl. materiallemnos)

Aceasta clasa include:

- colectarea materialelor din flora spontana:

- ciuperd, trufe

- fructe de padure

- nuei

- balata ~i alte gume

- pluta

- balsamuri

- lacuri ~i ra~ini

- fire vegetale

- iarba

- ghinda, castane

- rnuschi ~i licheni

Aceasta clasa exclude:

- productla dirijata a acestor produse (cu exceptia cresterf arborilor de pluta), vezi 01

- cultivarea ciupercilar sau trufelor, vezi 0113

- cultivarea arbustilor fructiferi sau a nuciferelor, vezi 0125

- adunatul lemnelor de foc, vezi 0220

- productia aschiilor de lemn, vezi 1610

024 Activitali de servicii anexe silviculturii

0240 Activita~i de servicii anexe silviculturii

Aceasta cia sa include desfasurarea de faze ale operauunllor forestiere, pe baza de contract sau plata. Aceasta class include:

- activitaii de servicii anexe silvice:

- inventarierea padurilor

- servicii de consultanta privind administrarea padurilor

- servicii de evaluare a masei lemnoase

- stingerea ~i prevenirea incendiilor din paduri

- controlul daunatornor

- activitati de servicii pentru exploatarea forestiera:

- transportul bustenilor in interiorul padurii

Aceasta clasa exclude:

- activitaf din pepinierele de arbori pentru lrnpaduriri, vezi 0210

- asanarea terenurilor forestiere, vezi 4312

- curatarea de reziduuri forestiere a amplasamentelor pentru cladiri, vezi 4312

03 Pescuitul ~i acvacultura

Aceasta diviziune include activitafile de pescuit sl acvacultura, acoperind exploatarea resurselor piscicoie din mediul marin ~i apa dulce, in scopul capturarii sau colectarii pestelui, crustaceelor, rnolustelor si altar vietuitoare, preeum ~i a altor prod use marine (de exemplu, plante acvatice, perle, bureti etc).

Sunt incluse aici !iii actlvitatile care in mod normal sunt integrate in realizarea productiei proprii (de exemplu Insarnantarea stridillor penlru productla de perle). Activitatile de servicii conexe pescuitului marin sau in ape dulci ori acvacultura sunt incluse in clasele de peseuit sau acvacultura corespunzatoare.

Aceasta diviziune nu include construirea !iii repararea de nave !iii arnbarcatluni (301, 3315) !iii niei activitatile de pescuit sportiv sau recreativ (9319). Prelucrarea pestelui, a crustaceelor sau a molustelor este exclusa, fie ca esle yorba de uzine amplasate pe uscat sau de nave-uzina (1020).

38

A - Aqricultura, sllvicultura ~i pescuit

CAEN Rev. 2 - Structura §i note explicative

Secliunel Denumire

Diviziunel

GrupalClasa

031 Pescuitul

Aceasta grupa include activita1ile de .pnndere a pestelui", respectiv capturarea ~i colectarea organismelor acvatice (predominand pestsle, rnolustele ~i crustaceele), inclusiv plante, din apele oceanice, din apele zonelor de coasta sau din apele interioare, pentru consumul uman sau in alte scopuri, cu mana sau cu diverse unelte. Astfel de activitati se pot desfasura pe linia tarmului interflux (de exemplu, colectarea de rnoluste, cum sunt scoicile ~i stridiile), cu plase avand baza la Vl.rm, din baret sau, de obicei, folosind nave specializate.

Aici se includ ~i activitatile de pescuit in apele repopulate.

0311 Pescuitul maritim

Aceasta clasa include:

- pescuitul comercial, in apele ocean ice ~i de coasta

- recoltarea de crustacee ~i rnoluste marine

- capturarea de balene

- recoltarea de animale acvatice marine: broaste testoase, arici de mare etc.

Aceasta cia sa include, de asemenea:

- activitati ale vaselor angajate atat in pescuit, cat ~i in prelucrarea ~i conservarea pestelui

- colectarea altar organisme ~i materiale marine: perle naturale, bureti, corali ~i alge

Aceasta cia sa exclude:

- capturarea mamiferelor marine (de exemplu, foci, morse), cu exceptia balenelor, vezi 0170

- prelucrarea carnf de balena pe nave-uzina, vezi 1011

- prelucrarea pestelui, crustaceelor si rnolustelor pe nave-uzina sau in fabrici de pe larm, vezi 1020

- inchirierea barcilor de agrement cu echipaj pentru transportul pe ape maritime ~i de coasta (de

exemplu, pentru croaziere de pescuit), vezi 5010

- servicii de inspectie, protectie ~i patrulare plsclcola, vezl 8424

- pescuitul sportiv sau recreativ si servlclile afe rente , vezl 9319

- activita]! ale rezervatlilor de pescuit sportiv, vezi 9319

0312 Pescuitul in ape dulci

Aceasta clasa include:

- pescuitul comercial in ape dulci

- colectarea crustaceelor ~i molustelor de apa dulce

- colectarea animalelor acvatice de apa dulce

Aceasta cia sa include, de asemenea:

- colectarea materiilor acvatice de apa dulce

Aceasta cia sa exclude:

- prelucrarea pestelui, a crustaceelor ~i molustelor, vezi 1020

- servicii de inspeclie, protectie si patrulare piscicola, vezi 8424

- pescuitul sportiv sau recreational, vezi 9319

- activitati ale rezervatiilor de pescuit sportiv, vezi 9319

032 Acvacultura

Aceasta grupa include .acvacultura" (ferme acvatice), respectiv procesul de productie irnplicand cresterea in ferme piscicole (inclusiv recoltarea) a organismelor acvatice (peste, rnoluste, crustacee, plante, crocodili, alte amfibiene acvatice etc.) prin folosirea unor tehnici menite a spori productia acestor organisme, dincolo de capacitatea naturale a mediului (de exemplu, populare requlata, hranire ~i protectie de pradatori), Acvacultura se refera la cresterea pana la faza tanara ~i/sau adults, in conditii de captivitate, a organismelor de mal sus. In plus, .acvacultura" confine ~i calitatea de proprietar, individual, colectiv sau de stat, asupra organismelor individuale, pe parcursul etapei de crestere ~i include si etapa de recoltare a acestora.

39

A - Agricultura, sltvlcultura l?i pescuit CAEN Rev. 2 - Structura §i note explicative

SecliuneJ Denumire

Diviziunel

GrupatClasa

Aceasta clasa exclude:

- activitatile de acvacultura in bazine $i rezervoare cu apa sarata, vezi 0321

- activitati ale rezervatlllor de pescuit sportiv, vezi 9319

0321 Acvacultura maritima

Aceasta class include:

- cresterea pestelui Tn ape marine. inclusiv cresterea pestilor marini ornamentali

- productia de oua de rnoluste bivalve (stridii, scoici), pui de homari, postlarve de creveti, pui de somon

- cresterea de vareg comestibil ;;; a altor plante marine

- cresterea crustaceelor, scoicilor bivalve, a altor rnoluste $i altor animale acvatice in apa de mare

Aceasta clasa include, de asemenea:

- activita1i de acvacuttura in ape de mica salinitate

- aetivita1i de acvacultura in bazine sau rezervoare cu apa sarata

- aetivita1i ale creselor de puiet de peste marin (incubatoare pentru iere de peste)

- activitati ale fermelor de viermi marini

Aceasta class exclude:

- cresterea broastelor, vezi 0322

- activitaf ale rezervatiilor de pescuit sportiv, vezi 9319

0322 Acvacultura in ape dulci

Aceasta clasa include:

- cresterea pestelui in ape dulei, inelusiv a pestilor ornamentali de apa dulce

- cresterea erustaceelor de apa dulce, a scoicilor bivalve ;;i a altor rnoluste $; animale aevatiee

- activitaf ale creselor cu puiet de peste de apa dulce (incubatoare pentru icre de peste)

- cresterea broastelor

40

CAEN Rev. 2 - Structura !}; note explicative

Secfiunel Denumire

Div;ziune/

Grupa/Clasa

B INDUSTRIA EXTRACT IV A

Industria extractiva include extragerea mineralelor existente in natura sub forma solida (carbune §i minereuri), lichida (tilei) sau qazoasa (gaze naturale). Extractia se poate realiza prin diferite metode, cum sunt mineritul in subteran sau la suprafata, exploatarea puturilor, exploatarea zacarnlntelor aflate in marl §i oceane etc.

Aceasta sectiune include activitali suplimentare ce au drept scop prepararea materiale!or brute pentru comercializare, de exemplu, concasarea, rnaclnarea, curatarea, uscarea, sortarea, concentrarea minereurilor, lichefierea gazelor naturale §i aglomerarea combustibililor solizi. Aceste operatiuni sunt adesea efectuate de unitatile care au extras resursele §i Isau de alte unitali situate in apropiere. Activitatlle extractive sunt clasificate in diviziuni, grupe §i clase in functie de prineipalul mineral produs. Diviziunile OS, 06 se refera la extragerea combustibililor fosili (carbune, lignit, titei, gaze); diviziunile 07,08 se refera la extragerea minereurilor metalifere, diverse minerale §i produse de rnina.

Unele operatiuni tehnice din aceasta sectiune, care privesc, in special, extractia hidrocarburilor, pot fi efectuate pentru terte parti de catre unitali specializate, ca servicii industriale, acestea reqasindu-se in diviziunea 09.

Aceasta sectiune exclude;

- prelucrarea materialelor extrase, vezi ssctiunea C (Industria prelucratoare)

- utilizarea materialelor extrase fara 0 transformare ulterioara pentru constructll, vezi sectiunea F

(Constructii)

- imbutelierea apelor din izvoare naturale ;;i a apelor minerale din izvoare §i puturi, vezi 1107

- stararnarea, rnacinarea sau alte prelucrari ale parnanturilor, rocilor §i minera!elor, efectuate independent

de activitatue extractive, vezi 239

- colectarea, epurarea §i distributia apei, vezi 3600

- preqatirea terenului (amplasamentului) pentru extractie, vezi 4312

- prospectluni geofizice, geologice §i de supraveghere (observare) seisrnica, vezi 7112

05 Extraclia carbunelui superior ~i inferior

Extractia combustibililor minerali solizi cuprinde mineritul in subteran sau la suprafata §i include operatiuni (de exemplu, sortarea, curatarea, compactarea si alte operatiuni necesare transportului etc.) care conduc la obtinerea unui produs ce poate fi comercializat.

Nu include cocsificarea (vezi 1910), serviciile anexe extractiei carbunelui sau lignitului (vezi 0990) sau fabricarea brichetelor (vezi 1920).

051 Extractia carbunelui superior (PCS=>23865 kJ/kg)

0510 Extractia carbunalui superior (PCS=>23865 kJ/kg)

Aceasta clasa include:

- extractia carbunelul superior: mineritul in subteran sau la suprafata, inclusiv extractia prin metode de lichefiere

- curatarea, calibrarea, sortarea, pulverizarea, compactarea (etc.) carbunelul pentru Irnbunatajirea calitatii, facilitarea transportului sau depozitarii

Aceasta clasa include, de asemenea:

- recuperarea carbunelui superior din zacaminte de culm (praf de carbune)

Aceasta clasa exclude:

- extractia carbunelui inferior, vezi 0520

- extractia turbei, vezi 0892

- activitali de servicii anexe extractiei carbunelui superior, vezi 0990

- foraje de testare pentru extractia carbunelui, vezi 0990

- activitati ale cuptoarelor de cocs care produc combustibili solizi, vezi 1910

- prelucrarea carbunelui superior in forma de brichete, vezi 1920

- lucrari efectuate in vederea dezvoltarii sau preqatirii extractiei carbunelul, vezi 4312

41

Aceasta clasa exclude:

- extractia carbunelui superior, vezi 0510

- extracjia turbei, vezi 0892

- activitaf de servicii anexe extractiei carbunelui inferior, vezl 0990

- foraje de testare pentru extractia carbunelui, vezi 0990

- pretucrarea carbunelul inferior in forma de brichete, vezi 1920

- lucrari efectuate in vederea dezvoltarli sau prepatirii extractiei carbunelui, vezi 4312

B - Industria extractlva

CAEN Rev. 2 - Structura !ji note explicative

Sec/iune! Denumire

Diviziune!

GrupB/Clasa

052 Extractia carbunelui inferior (PCS<23865 kJ/kg)

0520 Extractia carbunelul inferior (PCS<23865 kJ/kg)

Aceasta clasa include:

- extractia lignitului (carbune brun): extractla in subteran sau la supratata, inclusiv extracpa prin metode de lichefiere

- spalarea, deshidratarea, pulverizarea, compactarea Hgnitulu; pentru imbunatatirea calitatii, facititarea transportului sau depozitarti

06 Extractia petrolului brut §i a gazelor naturale

Aceasta diviziune include productia de titei brut, forarea ~i extragerea lileiului din sisturi bituminoase ~i nisipuri petrolifere, productia gazelor naturale ~i recuperarea hidrocarburilor lichide. Aceasta diviziune include activitatile de exploatare sl/sau dezvoltarea carnpurilor de titei 9i gaze. Asemenea activitaf pot include saparea ~i echiparea puturilor, punerea in functiune a separatoarelor, a aqentilor dezernulsionanti, a echipamentului de decantare a rnalului ~i conductelor de colectare a titeiului brut din teren, precum ~i toate celelalte activitatl pe care le irnplica pregatirea titeiului ~i a gazetor naturale, pana in momentul expedierii din zona producatoare.

Aceasta diviziune include productia de titei, forarea ~i extragerea titeiului din sisturi bituminoase ~i nisipuri petrolifere, productia gazelor ~i hidrocarburitor lichide, prin gazeificare, lichefiere ~i piroliza carbunelui, in locatiile miniere.

Aceasta diviziune exclude:

- servicii anexe in domeniul extractiei titeiului ~i gazelor naturale, executate pe baza de tarif sau contract

vezi0910

- activitatea de explorare a puturilor de extractie a titeiului ~i gazelor naturale, vezi 0910

- forajul ~i sondajul experimental, vezi 0910

- rafinarea produselor petroliere, vezi 1920

-Iucrarile de prospectiuni geofizice, geologie ~i de supraveghere seisrnica, vezi 7112

061 Extractia petrolului brut

0610 Extractia petrolului brut

Aceasta clasa include:

- extractia petrolului brut

Aceasta cia sa include, de asemenea:

- extractia sisturilor bituminoase sau petroliere ~i a gudronului

- productla de titei brut din sisturi ~i nisipuri bituminoase

- prelucrarea in vederea oblinerii petrolului brut: decantare, desalinizare, deshidratare, degazeificare etc.

Aceasta cia sa exclude:

- actlvitatl de servicii anexe extractiei de petrol ~i gaze naturale, vez: 0910

- activitatea de explorare pentru zacarninte de petrol 9i gaze naturale, vezi 0910

- fabricarea produselor petroliere rafinate, vezi 1920

- recuperarea gazelor de petrol lichefiate obtinute din rafinarea petrolului, vezi 1920

- transportul prin conducte, vezi 4950

42

B - Industria extractive

CAEN Rev. 2 - Structura §i note explicative

Secfiunel Denumire

Diviziune/

GrupalClasa

062 Extractia gazelor naturale

0620 Extractia gazelor naturale

Aceasta clasa include:

- productia de hidrocarburi gazoase brute (gaze naturale)

- extractia gazelor lichefiate

- decantarea ~i separarea fractiilor de hidrocarburi lichide

- desulfurarea gazelor

Aceasta clasa include, de asemenea:

- extractia hidrocarburilor lichide obtinute prin lichefiere sau piroliza

Aceasta class exclude:

- activltaf de servicii anexe extractlei de petrol ~i gazelor naturale, vezi 0910

- activitatea de explorare pentru zacamlnte de petrol ~i gaze naturale, vezi 0910

- recuperarea gazelor de petrollichefiate obtinute din rafrnarea petrolului, vezi 1920

- produce rea gaze lor industria Ie, vezi 2011

- transportul prin conducte de petrol sau gaze, vezi 4950

07 Extractia minereurilor metalifere

Aceasta diviziune include extractia minereurilor metalifere, efectuata prin extractla in subteran sau la supratata, pe fundul rnarli etc. Sunt incluse, de asemenea, operatiunile de preparare ~i imbogatire, cum sunt spargerea, rnacinarea, spalarea, uscarea, sinterizarea, calcinarea sau percolarea minereurilor, operafille de separare gravitationala sau prin flotatie,

Aceasta diviziune exclude:

- prajirea piritelor de fier, vezi 2013

- productia de oxid de aluminiu, vezi 2442

- operarea furnalelor, vezi diviziunea 24

071 Extractia minereurilor feroase

0710 Extraclia minereurilor feroase

Aceasta clasa include:

- extractla minereurilor feroase

- lrnboqatlrea ~i aglomerarea minereurilor feroase

Aceasta clasa exclude:

- extractia ~i prepararea piritelor ~i pirotinei (cu exceptia prajirii), vezi 0891

072 Extractia minereurilor metalifere neferoase

Aceasta grupa include extractia minereurilor neferoase.

0721 Extraclia minereurilor de uraniu §i toriu

Aceasta clasa include:

- extractia minereurilor de uraniu ~i toriu

- concentrarea minereurilor de uraniu ~i toriu

- fabricarea hexaflorurii de uraniu (yelow cake)

Aceasta cia sa exclude:

- imboga1irea minereurilor de uraniu ~i toriu, vezi 2013

- productia de uraniu metalic din pehblende sau alte minereuri, vezi 2446

- topirea ~i rafinarea uraniului, vezi 2446

43

Aceasta clasa exclude:

- extractia ~i prepararea minereurilor de uraniu ~i toriu, vezi 0721

- productia oxidului de aluminiu, vezi 2442

- productia matelor de cupru sau nichel, vezi 2444, 2445

B - Industria extractlva

CAEN Rev. 2 - Structura §i note explicative

Sectiunel Denumire

Diviziunel

Grup8lCIasa

0729 Extractia altor minereuri metalifere neferoase Aceasta ctasa include:

- extractia ~i prepararea minereurilor neferoase (exclusiv uraniu !?i toriu):

- aluminiu (bauxita), cupru, plumb, zinc, staniu, mangan, crom, nichel, cobalt, molibden, tantal,

vanadiu etc.

- meta Ie pretioase: aur, argint, platina

08 Alte activitatl extractive

Aceasta diviziune cuprinde, alaturi de activitatea de extractie din exploatari, activitatile de dragare a depozitelor aluvionare, de spargere (sfararnare) a rocilor ~i utilizare a namoluriior saline. Produsele sunt utilizate in special in constructii (de exemplu nisip, piatra etc.), in productia de materiale (de exemplu argila, ghips, calcar etc.), in industria produselor chi mice etc.

Aceasta diviziune nu cuprinde prelucrarea (exceptie spargerea, rectificarea, taierea, curatarea, uscarea, separarea ~i amestecarea) mineralelor extrase.

081 Extractla pietrei, nisipului §i argilei

0811 Extractia pietrei ornamentale ~i a pietrei pentru constructil, extractla pietrei calcaroase, ghipsului, cretei ~i a ardeziei

Aceasta clasa include:

- extractia, curatarea !?i talerea grosiera a pietrei ornamentale ~i pentru constructil, ca rnarmura, granit.

gresie etc.

- spargerea ~i zdrobirea pietrei ornamentale !?i pentru constructii

- extragerea, zdrobirea ~i spargerea pietrei calcaroase

- extractia ghipsului ~i anhidritei calcaroase

- extractla cretei ~i a dolomitei necalcinate

Aceasta clasa exclude:

- extractia mineralelor pentru industria chlmica ~i a ingra~amintelor naturale, vezi 0891

- productia de dolomite calcinata, vezi 2352

- taierea, modelarea !?i finisarea pietrei in afara carierelor, vezi 2370

0812 Extraclia pietrisulul §i nisipului; extracjla argilei §i caolinului

Aceasta clasa include:

- extractia ~i dragarea nisipului utilizat in industrie, a nisipului pentru constructii ~i a pietrisului

- spargerea !?i zdrobirea pietrisului

- extractla argilei, argilei refractare si a caolinului

Aceasta clasa exclude:

- extractla nisipurilor bituminoase, vezi 0610

089 Alte actlvltatl extractive n.c.a.

0891 Extraclia mineralelor pentru industria chi mica §i a ingra!jamintelor naturale

Aceasta clasa include:

- extractia fosfatilor naturali !?i a sarunlor naturale de potasiu

- extractia sulfului in stare nativa

- extractia ~i prepararea piritelor !?i pirotinei, cu exceptia prajirii

- extractia suffatilcr ~i carbonatilor naturali de bariu (baritina), a boratilor naturali, a sulfatilor naturali de

magneziu (kieserit)

- extracna de coloranf naturali, a fluorinei §ii altar minerale utilizate ca surse de substante chimice

44

8 - Industria extractive

CAEN Rev. 2- Structura $i note explicative

Secfiunel Denumire

Diviziune!

GrupaJClasii

Aceasta clasa include, de asemenea: - extractia de guano

Aceasta clasa exclude:

- extractia sarii, vezi 0893

- prajirea piritelor feroase, vezi 2013

- fabricarea ingraiiamintelor chimice ;;i a compusllor de azot, vezi 2015

0892 Extractia ~i aglomerarea turbei

Aceasta cia sa include:

- extractia turbei

- aglomerarea turbei pentru imbunatalirea ealitalii, facilitarea transportului sau a depozitaru

Aceasta clasa exclude:

- activitati de servicli anexe extraetiei turbei, vezi 0990

- fabricarea brichetelor de turba, vezi 1920

- fabricarea parnantulul de gradina, amestec de turba, parnant natural, nislpuri, argila, lnqrasarninte

minerale, vezi 2015

- fabricarea articolelor din turba, vezi 2399

0893 Extractia sarii

Aceasta clasa include:

- extractia sarii din subteran, inclusiv prin dizolvare Iii pompare

- producerea sarii prin evaporarea apei de mare sau a altor ape saline

- spargerea, purificarea ;;i rafinarea sarii de catre producator

Aceasta cia sa exclude:

- prelucrarea sarf in sare cornestibila, de exemplu, sare iodata, vezi 1084

- productia de apa potabila prin evaporarea apei saline, vezi 3600

0899 Alte activitatl extractive n.c.a.

Aceasta clasa include:

- extractia diverselor minerale ;;i materiale:

- materiale abrazive, azbest, pudre de sillclu fosil, grafit natural, steatit (talc), feldspat etc.

- asfalt natural, roei asfaltice ~i bitum solid natural;

- pietre pretloase, cuart, mica etc.

09 ActiviUiti de servicii anexe extractlei

Aceasta diviziune cuprinde servicii specializate anexe extractiei, fumizate pe baza de tarif sau contract. Sunt incluse servicii de explorare prin metode de prospectiunl traditionale, cum ar fi prelevarea mostrelor (probelor) si efectuarea de observatii geologice, precurn si forarea, forajul de testare ;;i reforarea puturilor atat pentru petrol, cat ;;i pentru zacarnintele de minerale feroase sau neferoase. Alte servicii specifice cuprind construirea fundatiilor puturilor de petrol ;;i gaze, cimentarea coloanei puturilor de petrol ;;i gaze, curatarea. perforarea ;;i pistonarea puturitor de petrol iii gaze, drenarea ;;i pomparea minelor, servicli de eliminare a suprasarcinii in mine etc.

091 Activitali de servicii anexe extractlei petrolului brut §i gazelor naturale

0910 Activitali de servieii anexe extractle] petrolului brut §i gazelor naturale

Aceasta clasa include:

- activitati de servicii anexe extractiei petrolului ;;i gazelor naturale, efeetuate pe baza de tarif sau contract:

- servicii de explorare in legatura cu extractia petrolului sau a gazelor, de exemplu, metode de prospectare traditionale, ca efectuarea exarninaril geologice la amplasamentele viitoarelor sxploatari - forare directionela ;;i reforare: .fors] la suprafata": ridicarea, repararea ;;i demontarea sondelor;

45

- cimentarea Invelisului de la puturile de petrol ~i gaze; servicii de pompare; astuparea si

abandonarea puturilor etc.

- lichefierea ~i regazeificarea gazelor naturale in vederea transportului, efectuate la locul extractiei

- servicii de drenare ~i pompare, pe baza de tarif sau contract

- forare de proba (test) in legatura cu extractia petrolului sau a gazelor

Aceasta clasa include, de asemenea:

- servicii de lupta impotriva incendiilor in terenurile petrolifere §ii de gaze naturale

B - Industria extractiva

CAEN Rev. 2 - Structura §i note explicative

Secliune! Denumire

Diviziune/

Grupfl/Clasii

Aceasta clasa exclude:

- activitaf de servicii efectuate de unitatile de exploatare (extractie) a terenurilor petrolifere sau de gaze naturale, vezi 0610,0620

- repararea specializata a utilajelor pentru extractie, vezi 3312

-lichefierea ~i regazeificarea gazelor naturale in vederea transportului, efectuate in afara locului de

extractie, vezi 5221

- prospectiuni geofizice, geologice ~i de supraveghere seisrnica, vezi 7112

099 Activita,i de servicii anexe pentru extractia mineralelor

0990 Activitali de servicii anexe pentru extractla mineralelor

Aceasta clasa include:

- activita\i de servicii anexe pe baza de tarif sau contract, pentru activitatile extractive din diviziunile 05, 07 §ii 08:

- servicii de explorare, de exemplu, metode traditionale de prospectare, cum ar fi prelevarea mostrelor §ii efectuarea examinarii geologice la amplasamentele viitoarelor exploatan

- servicii de drenare §ii pompare, pe baza de tarif sau contract

- servicii de forare §ii sondare

Aceasta clasa exclude:

- activitatea de exploatare a minelor sau carierelor pe baza de contract sau tarif, vezi 05, 07 sau 08

- repararea speclallzata a utilajului pentru extractie, vezi 3312 r

- servicii de prospectiuni geofizice, pe baza de tarif sau contract, vezi 7112

46

CAEN Rev. 2 - Structura $i note explicative

Secfiunel Denumire

Diviziunel

GrupaJC/asa

c

IN DUSTRIA PRELUcRA TOARE

Industria prelucratoare include transformarea fizica sau chimlca a materialelor, substantelor sau componentelor in produse noi, desi aceasta nu poate fi folosita ca un criteriu universal pentru definirea prelucrarli (vezi nota de mai jos despre prelucrarea deseurilor). Materialele, substantele sau componentele transformate constituie materii prime, ce sunt produse ale agriculturii, silviculturii, pescuitului, industriei extractive, precum ~i ale altor activitati din industria prelucratoare. Modificarea substantiala, refacerea sau reconstructia bunurilor este ln general considerate drept prelucrare. Unitatile angajate in industria prelucratoare sunt adesea descrise ca uzine, fabrici sau otelarii ~i folosesc in mod curent rnasini actionate electric ~i echipamente de manipulare a materialelor. Unltatile care transforrna materialele sau substantele in produse noi, manual sau la dornicitiul lucratorului, ~i care comercializeaza catre public produsele obtinute In aceleasi locatll, cum sunt brutarllle ~i croitoriile de cornanda, sunt incluse, de asemenea, in aceasta sectiune.

Unitalile de prelucrare pot:

- prelucra materialele proprii;

- subcontracta 0 parte a proceselor de prelucrare a materialelor proprii;

- define drepturile legale asupra produselor, dar subcontracta intregul proces de prelucrare a materialelor

(proprii sau nu);

- destasura procese de prelucrare in cadrul subcontractelor mai sus rnentionate.

Produsul obtinut pe baza procesului de prelucrare poate fi finit, in sensul ca este gata pentru utilizare sau consurn, sau poate fi semifinit, in sensul ca va deveni materia prima pentru prelucrari ulterioare. De exemplu, produsul raflnarll aluminei este materie prima in prooucua primara a aluminiului; aluminiul primar constituie materia prima a productiel de sarrna din aluminiu; iar sarrna din aluminiu este materia prima pentru fabricarea produselor obtinute din sarrna. Fabricarea componentelor specializate ~i a partilor/pieselor de schimb, a accesoriilor si anexelor la rnasini ;;i echipamente este, de regula, clasificata in aceeasi cia sa ca ~i fabricarea rnasinii ~i echipamentului carora Ie sunt destinate piesele de schimb ~i accesoriile. Fabricarea de componente ~i piese de schimb nespecializate ale rnasinilor ~i echipamentelor, de exemplu, motoare, pistoane, motoare electrice, ansambluri electrice, supape, rof dintate, rulrnenti cu role, este clasiflcata in clasa de prelucrare corespunzatoare fara a lua in considerare rnasina sau echipamentul in care pot fi incluse aceste articole. Totusi fabricarea componentelor ;;i accesoriilor specializate prin turnarea sau extrudarea materialelor plastice este inclusa in grupa 222. Activitatea de asamblare a partilor componente ale unui produs este considerata prelucrare.

Aceasta include aHH asamblarea produselor din productie proprie, cat si asamblarea componentelor provenind de la terti. Recuperarea deseurilor, adica prelucrarea deseurilor in materii prime secundare este clasificata in grupa 383 (Recuperarea materialelor reciclabile). Desi poate implica transformarl fizice sau chimice, aceasta activitate nu este considerata a fi 0 parte a industriei prelucratoare. Scopul primordial al acestor activitati este considerat a fi tratarea sau prelucrarea deseurilor, $i ele sunt prin urmare clasificate in sectiunea E (Captarea ~i distributia apei; salubritate, administrarea deseurilor, activitati de decontaminare). Totusi fabricarea de produse noi (spre deosebire de materiale brute secundare) este clasificata in industria prelucratoare, chiar daca aceste procese utilizeaza deseuri ca materii prime. De exemplu, productia de argint din deseuri de film este considerata a fi un proces de tabncatie,

Actlvitatlle specializate de Intretinerea si repararea masinilor sl echipamentelor industriale, comerciale :;;i similare sunt clasificate in genera', in diviziunea 33 (Repararea, intretinerea ;;i instalarea rnasinilor ~i echipamentelor).

Totusi repararea calculatoarelor si a bunurilor personale ~i gospodare~ti este clasificata in diviziunea 95 (Repararea calculatoarelor ;;i a bunurilor personale iii gospodare~ti), in timp ce repararea vehiculelor cu motor este clasitlcata in diviziunea 45 (Comertul cu ridicata ~i cu arnanuntul, intretlnerea si repararea autovehiculelor iii a motocicletelor).

Instalarea rnasinilor iii echipamentelor, atunci cand este efectuata ca 0 activitate speciallzata, este clasiflcata in 3320.

Observatie: granitele industriei pretucratoare ~i ale celorlalte sectoare in cadrul clasificarii pot fi oarecum neclare.

De regula, activitali1e din sectunea industriei prelucratoare lrnplica transformarea materialelor in produse noi. Rezultatul lor este un produs nou. Totusi definitia a ceea ce constituie un produs nou poate fi oarecum sublectiva.

47

Ca 0 ctarificare, urrnatoarele activitaf sunt considerate In CAEN drept industrie prelucratoare:

- prelucrarea pestelui proaspat (curatarea stridiilor, transarea pestelui), neefectuata pe 0 nava de pescuit,

vezi 1020

- pasteurizarea ~i imbutelierea laptelui, vezi 1051

- prelucrarea pieitor de animale, vezi 1511

- tratarea temnului, vezi 1610

- tiparirea ~i activitati conexe, vezi 181

- resaparea cauciucurilor, vezi 2211

- productia betonului, vezi 2363

- electrotiza, placarea, tratamente term ice ale metalului, vezl 2561

- reconstrucpa sau fabricarea (transformarea) masinilor (de exemplu, motoare de automobile, vezi 2910)

Totodata, exista activitati care, de~i implica uneori procese de transformare, sunt clasificate in alte sectiuni CAEN (cu alte cuvinte, nu sunt clasificate drept industrie prelucratoare),

Ele includ:

- exploatarea forestlera, clasificata in sectiunea A (aqricultura, silviculture ~i pescuit);

- tratarea produselor agricole, clasiflcata in sectiunea A (Aqricultura, silviculture ~i pescuit);

- tratarea minereurilor ~i a altor minerale, clasiflcata in sectiunea B (Industria extractiva);

- constructia de structuri ~i operatiuni de fabricare executate pe santier, clasificate in sectiunea F

(Constructii):

- activitati de fragmentare ~i redistribuire in loturi mici, inclusiv ambalarea, reambalarea sau imbutelierea produselor, ca bauturue sau substantele chimice; sortarea deseurilor; amestecarea vopselelor la comanda clientului ~i taierea metalelor la comanda clientului; tratamente care nu conduc la 0 versiune modiflcata a acelulasi produs ~i sunt clasificate in sectiunea G (Comertul cu ridicata ~i arnanuntul; repararea autovehiculelor cu motor ~i a motocicletelor).

C - Industria prelucratoare

CAEN Rev. 2 - Structura !ji note explicative

Sectiunel Denumire

Diviziune/

GrupatClasii

10 Industria allmentara

Aceasta diviziune include prelucrarea produselor provenite din aqricultura, silviculture ~i pescuit ~i transformarea lor in alimente ~i bauturt pentru uzul uman sau animal, ~i include productia diverselor produse intermediare care nu constituie in mod direct prod use alimentare. Activitatea genereaza adeseori produse secundare de valoare mai mare sau mai mica (de exemplu, piei brute din abatoare sau turte din serninte oleaginoase, din productia de ulei).

Aceasta diviziune este orqanizata pe activitati aferente diferitelor tipuri de produse: carne, peste, fructe ~i legume, grasimi si uleiuri, produse lactate, produse de rnorarit, produse de panlflcatie ~i paste fainoase, produse pentru hrana animaleior ~i alte produse alimentare. Productia poate fi efectuata pe cont propriu, precum ~i pentru terte parti, ca in cazut serviciilor din abatoare.

Aceasta diviziune nu include prepararea de rnancaruri pentru consum imediat (de exemplu, in restau rante).

Unete activitati sunt considerate de prelucrare (de exemptu, cele efectuate in brutarii, patiserii ~i unitali de preparare a produselor din carne etc., care i~i vand productia proprie), chiar daca exlsta comer] cu amanuntul prin magazinele proprii ate producatorulul. Totusi acolo unde prelucrarea este minima ~i nu conduce la 0 transformare reala, unitatea este clasificata la sectiunea G (Comertul cu ridicata ~i arnanuntul; repararea autovehiculelor cu motor ~i a motocicletelor).

Prepararea hranei pentru consum imediat, la locul prepararli, este clasificata in diviziunea 56 (Activitali de servicii de allmentatie),

Productia hranei pentru animale prin prelucrarea ceseurilor de la abatoare sau din produse secundare este claslflcata in 109, in limp ce prelucrarea deseurilor de alimente ~i bauturi in materii prime secundare este clasificata in 383, iar eliminarea reziduurilor de alimente ~i bauturi in 3821.

101 Productia, prelucrarea !ji conservarea carnii !ji a produselor din carne

1011 Productia §i conservarea carnii

Aceasta clasa include:

- activitati ale abatoarelor angajate In sacrificarea, sortarea sau ambalarea carnii: vita, porc, miel, iepure, oaie etc.

- productia de carne proaspata, refrigerata sau conqelata, in carcase

- productia de carne proaspata, refrigerata sau conqelata, transata

48

C - Industria prelucratoare

CAEN Rev. 2 - Structura $; note explicative

Secfiunel Denumire

Oiv;zfunel

GrupalClasa

Aceasta clasa include, de asemenea:

- sacrificarea ~i prelucrarea balenelor, pe uscat sau pe vase specializate

- productia de piei brute ~i piei prelucrate provenite de fa abatoare, incfusiv obtinerea lanii de oaie

- productia de untura lji alte grasimi comestibile de origine animala

- prelucrarea organelor ~i maruntalelor de animale

- productia de lana trasa

Aceasta clasa exclude:

- productia grasimii comestibile de pasare, vezi 1012

- ambalarea carnli, vezi 8292

1012 Prelucrarea §i conservarea carnii de pasare

Aceasta clasa include:

- activitiW ale abatoarelor angajate in sacrificarea, prelucrarea sau conservarea carnii de pasare

- productia de carne de pasare proaspata, refrigerata sau congelata ~i transarea acesteia in portii

- productia grasimilor comestibile de pasare

Aceasta clasa include, de asemenea: - productia de pene !ji put

Aceasta clasa exclude:

- ambalarea carnii, vezi 8292

1013 Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasare)

Aceasta clasa include:

- productia de carne uscata, sa rata sau afurnata

- fabricarea preparatelor din carne:

- carnati, salam, pateu, sunca fiarta etc.

Aceasta cia sa exclude:

- fabricarea de preparate refrigerate ~i a rnancarurilor din carne de pasare, vezi 1085

- fabricarea supelor continand carne, vezi 1089

- cornertul cu riolcata al carnii ~i al produselor din carne, vezi 4632

- ambalarea carnil, vezi 8292

102 Prelucrarea ~i conservarea pestelui, crustaceelor ~i molustelor

1020 Prelucrarea §i conservarea psstelul, crustaceelor §i molustelor

Aceasta clasa include:

- activitatea de preparare l1i conservare a pestelul, crustaceelor lji rnolustelor !ji anume: refrigerarea,

congelarea, uscarea, afumarea, sararea, punerea la sararnura, conservarea etc.

- obtinerea de preparate din peste, crustacee lji rnoluste: fileuri de peste, iere, caviar, inlocuitori de caviar etc.

- productia de faina de peste destinata consumului uman sau pentru hrana animalelor

- productia de faina!ji produse solubile din peste si din alte animale acvatice, improprii pentru consumul

uman

Aceasta clasa include, de asemenea:

- activitatea navelor angajate numai in prelucrarea ~i conservarea pestelul (nave uzina)

- activitatea de prelucrare a algelor marine

Aceasta Glasa exclude:

- activltatile de prelucrare lji conservare a pestelul de catre navele angajate in activitatea de pescuit,

vezi0311

- activitatile de prelucrare a carnii de balena, pe uscat sau pe vase speciallzate, vezi 1011

- productia de uleiuri si grasimi din materii marine, vezi 1041

- fabricarea rnancaruritor din peste congelat etc., vezi 1085

- fabricarea supelor de peste, vezi 1089

49

Aceasta clasa exclude:

- fabricarea sucurilor de fructe sau legume, vezi 1032

- fabricarea fainii sau prafului din legume uscate, vezi 1061

- conservarea fructelor ~i nucllor in zahar (fructe confiate), vezi 1082

- fabricarea mancarunlor din legume, vezi 1085

- fabricarea concentratelor artifidale, vezi 1089

C - Industria prelucratoare

CAEN Rev. 2 - Structura §i note explicative

Sec/iune! Denumire

Diviziune!

Grupa/Clasa

103 Prelucrarea §i conservarea fructelor §i legume lor

1031 Prelucrarea ~i conservarea cartofilor

Aceasta clasa include:

- prelucrarea ~i conservarea cartofilor:

- fabricarea preparatelor din cartofi conqelati

- fabricarea piureului din cartofi deshldratatl

- fabricarea snacks-urilor din cartofi

- fabricarea cartofilor pal

- fabricarea fainii ~i a pudrei de cartofi

Aceasta clasa include, de asemenea:

- curatarea (cojirea) industrials a cartofilor

1032 Fabricarea sucurilor de fructe ~i legume

Aceasta clasa include:

- fabricarea sucurilor de fructe sau legume Aceasta clasa include, de asemenea:

- fabricarea concentrate lor din fructe ~i legume proaspete

1039 Prelucrarea ~i conservarea fructelor §i legumelor

Aceasta cia sa include:

- fabricarea produselor alimentare continand in principal fructe sau legume, cu excepjia rnancarurilor gata preparate sub forma conqelata sau de conserve

- actlvitatea de conservare a fructelor, nucilor sau legumelor: congelarea, uscarea, conservarea in ulei

sau in otet, ambalarea in cutii de conserve etc.

- fabricarea produselor alimentare din fructe ~i legume

- fabricarea gemurilor, marmeladelor ~i jeleurilor

- prajirea nucilor

- fabricarea preparatelor ~i pastelor din nuci

Aceasta clasa include, de asemenea:

- fabricarea preparatelor alimentare perisabile din fructe ~i legume, ca de exemplu:

- salate, amestecuri de salate ambalate (impachetate)

-legume curatate sau taiate

- branza din soia (tofu)

104 Fabricarea uleiurilor §i a grasimilor vegetale §i animale

Aceasta grupa include fabricarea uleiurilor ~i grasimilor, brute ~i rafinate din materii vegetale sau animale, cu exceptia activitatii de topire sau rafinare a unturii ~i a altor grasimi animale comestibile.

1041 Fabricarea uleiurilor §i grasimilor

Aceasta clasa include:

- fabricarea uleiurilor vegetale nerafinate de rnasline, soia, palmier, floarea soarelui, bumbac, rapita,

rnustar, in etc.

- fabricarea fainii sau a pulberii nedegresate din serninte oleaginoase, nuci sau sarnburi oleaqinosi

- fabricarea uleiurilor vegetale rafinate: ulei de rnasline, ulei de soia etc.

- operatiuntle de prelucrare a uleiurilor vegetale: suflare, fierbere, deshidratare, hidrogenare etc.

50

C - Industria prelucratoare

CAEN Rev. 2 - Structura §i note explicative

Sectiunel Denumire

Diviziunei

GrupalClasa

Aceasta clasa include, de asemenea:

- fabricarea uleiurilor ~i grasimilor animale necomestiblle

- activitatea de extractie a uleiurilor din peste ~i mamifere marine

- procuctia turtelor din serninte de bumbac ~i a altor prod use reziduale ale productiei de ulei

Aceasta cia sa exclude:

- obtinerea (topirea) ~i rafinarea unturii si a altor grasimi animale comestibile, vezi 1011

- fabricarea margarinei, vezi 1042

- rnacinarea urneda a porumbului, vezi 1062

- fabricarea uleiului de porumb, vezi 1062

- productia de uleiuri esentiale, vezi 2053

- tratarea uleiului ~i a grasimilor prin procese chimice, vezi 2053

1042 Fabricarea margarinei lji a altor produse comestibile similare

Aceasta clasa include:

- fabricarea margarinei

- fabricarea amestecurilor f?i a altor produse tartinabile

- fabricarea grasimilor combinate pentru gatit

105 Fabricarea produselor lactate

1051 Fabricarea produselor lactate §i a branzeturltor

Aceasta clasa include:

- prelucrarea laptelui lichid proaspat, pasteurizat, sterilizat, omogenizat ~i/sau tratat la temperatura ridicata

- fabricarea bauturilor pe baza de lapte

- fabricarea srnantanii din laptele lichid proaspat, pasteurizat, sterilizat, omogenizat

- fabricarea laptelui praf sau concentrat, indulcit sau nefndulcit

- fabricarea laptelui sau srnantanii in forma solid a

- fabricarea untului

- fabricarea iaurtului

- fabricarea branzei ~i a laptelui batut

- fabricarea zerului

- fabricarea cazeinei sau lactozei

Aceasta clasa exclude:

- productia de lapte brut de vaca, vezi 0141

- productla de lapte brut de oale, capra, iapa, magarila, carnila etc., vezi 0143-0145

- fabricarea laptelui care nu provine din laptarii ~i a Inlocuitorilor de branza, vezi 1089

1052 Fabricarea inghelatei

Aceasta cia sa include:

- fabricarea inghetatei ~i a altar produse comestibile asernanatoare lnqhetatei, cum este sorbetul

Aceasta clasa exclude:

- activitati ale cofetariilor specializate in producerea inghelatei, vezi 5610

106 Fabricarea produselor de morarit, a amidonului §i produselor din amidon

Aceasta qrupa include actlvitatile de obtinere a fainii sau a pudrei din cereale sau legume, activitati de rnacinare, curatare ~i glasare a orezului, precum ~i actlvitaf de obtinere a amestecurilor de fainuri sau aluaturi din aceste produse. in aceasta grupa sunt incluse, de asemenea, activitatile de rnaclnare urneda a porumbului ~i legumelor ~i de fabricare a amidonului ~i a produselor din amidon.

1061 Fabricarea produselor de morarit

Aceasta clasa include:

- activitaf de morant: producerea de faina, tarate, pudra sau pelete din grau, secara, ovaz, porumb f?i alte cereale

51

- activitati de rnacinare a orezului: producerea de orez decorticat, rnacinat, neted, glasat, semifiert sau convertit; productia de faina din orez

-activitati de macinare a legumelor pentru obtinerea de faina sau pulbere din legume uscate, din rMacini sau tuberculi, sau din nuci comestibile

- fabricarea produselor din cereale pentru micul dejun

- fabricarea amestecurilor de faina ~i faina mixta preparata ~i a aluaturilor pentru paine, prajituri, biscuili

sau cozonac

C - Industria prslucratoare

CAEN Rev. 2 - Structura fl not« explicative

Sectlune! Oenumire

Diviziune/

Grup8/Clas;}

Aceasta clasa exclude:

- fabricarea fainii ~i a pudrei de cartofi, vezi 1031

- macinarea umeda a porumbului, vezi 1062

Aceasta clasa exclude:

- fabricarea lactozei (zahar din lapte), vezi 1051

- productia zaharului din trestie sau sfecla de zahar. vezi 1081

1062 Fabricarea amidonului §i a produselor din amidon

Aceasta clasa include:

- fabricarea amidonului din orez, cartofi, porumb etc.

- maelnarea urneda a porumbului

- fabricarea glucozei, a siropului de glucoza, maltozei, inulinei etc.

- fabricarea glutenului

- fabricarea de tapioca ~i a inlocuitorilor de tapioca preparati din amidon

- fabricarea uleiului de porumb

107 Fabricarea produselor de brutarle §i a produselor fainoase

Aceasta grupa include activitatea de fabricare a produselor de brutarle ~i a macaroanelor, taieteitor ~i a altor prod use sirnilare.

Aceasta clasa exclude:

- fabricarea produselor de paniflcatie uscate, vezi 1072

- fabricarea pastelor falnoase, vezi 1073

- coacerea produselor de brutarie pentru consumul imediat, vezi 56

1071 Fabricarea painii; fabricarea prajiturilor §i a produselor proaspete de patiserie

Aceasta clasa include:

- fabricarea produselor proaspete de brutarie:

- paine ~i alte specialitaf de paine (chifle)

- produse de patiserie, prajituri, placinte, clatite, tarte, vafe, paine prajita etc.

1072 Fabricarea blscultltor §i plscoturilor: fabricarea prajiturilor §i a produselor conservate de

patiserie

Aceasta cia sa include:

- fabricarea plscoturilor, biscuitilor ~i a altar produse de brutarie .uscate"

- fabricarea produselor de patiserie ~i a prajiturilor conservate

- fabricarea produselor pentru gustari (prajituri de casa, biscuitl, covrigi etc.), dulci sau sarate

Aceasta clasa exclude:

- fabricarea snacks-urilor din cartofi, vezi 1031

1073 Fabricarea macaroanelor, tiieteilor, cus-cusului §i a altor produse fiinoase similare

Aceasta clasa include:

- fabricarea pastelor fainoase: macaroane ~i taielei, fie ca sunt gatite sau umplute

- fabricarea cus-cus-ului

- fabricarea produselor din paste fainoase conservate sau congelate

52

C - Industria prelucratoare

CAEN Rev. 2 - Structura fi note explicative

Secfiune/ Denumire

Diviziune/

GrupSlC/asa

Aceasta ctasa exclude:

- fabricarea felurilor de rnancare pregatite din cus-cus, vezi 1085

- fabricarea supelor care contin paste fainoase, vezi 1089

108 Fabricarea altor prod use alimentare

Aceasta grupa include activitatea de fabricare a zaharului §i produselor zaharoase, a mancarurnor preparate, a cafelei, ceaiului §i mirodeniilor, precum §i a produselor alimentare perisabile §i a specialitatilor alimentare.

1081 Fabricarea zaharului

Aceasta clasa include:

- fabricarea sau rafinarea zaharului (sucroza) §i a inlocuitorilor de zahar din sucul de trestie de zahar,

stecla, artar §i palmier

- fabricarea siropurilor de zahar

- fabricarea me lase lor

- fabricarea siropului §i zaharului de artar

Aceasta clasa exclude:

- fabricarea glucozei, a siropului de glucoza, a maltozei, vezi 1062

1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei Iji a produselor zaharoase

Aceasta clasa include:

- fabricarea de cacao, unt de cacao, grasime de cacao, ulei de cacao

- fabricarea ciocolatei §i a speclalitatdor de ciocolata

- fabricarea produselor zaharoase: caramele, nuga. fondante, ciocolata alba

- fabricarea gumei de mestecat

- conservarea in zahar a fructelor, nucilor, cojilor de fructe §i a altor parti ale plantelor (fructe confiate)

- fabricarea dulciurilor sub forma de tablete §i pastile

Aceasta clasa exclude:

- fabricarea zaharulul din sucroza, vezi 1081

1083 Prelucrarea ceaiului Iji cafelei

Aceasta clasa include:

- decofeinizarea §i prajirea cafelei

- fabricarea produselor din cafea:

- cafea rnacinata

- cafea solubila

- extracte §i concentrate din cafea

- fabricarea inlocuitorilor de cafea

- tabricarea amestecurilor de ceai §i mate

- fabricarea extractelor §i preparatelor pe baza de ceai sau mate

Aceasta clasa include, de asemenea:

- fabricarea infuziilor din plante (menta, verbina, rnusetel etc.)

Aceasta clasa exclude:

- fabricarea inulinei, vezi 1062

- fabricarea bauturilor spirtoase, berii, vinului §i a bauturilor racoritoare, vezi 11

- prepararea produselor din plante pentru uz farmaceutic, vezi 2120

1084 Fabricarea condimentelor Iji ingredientelor

Aceasta clasa include:

- tabricarea mirodeniilor, sosurilor §i condimentelor: =rnaloneza

- faina §i pudra de rnustar

- mustar preparat etc.

- fabricarea otetului

53

C - Industria prelucratoare

CAEN Rev. 2 - Structura ~i note explicative

Secfjunel Denumire

Diviziunel

GrupalClasa

Aceasta clasa include, de asemenea:

- prelucrarea sarii in sare allrnentara, de exemplu, sare iodata

Aceasta clasa exclude:

- cultivarea mirodeniilor, vezi 0128

1085 Fabricarea de mancarurl preparate

Aceasta clasa include fabricarea de rnancaruri gata preqatlte (adica preparate, condimentate ~i gatite). Aceste rnancaruri sunt de obicei ambalate ~i etichetate pentru a fi revandute, Aceasta clasa nu include mancarurile preparate pentru consumul imediat, ca atare, in restaurante. Pentru a fi considerat un fel de rnancare, preparatul trebuie sa contina minimum doua ingrediente distincte (fara condimente). Aceasta clasa include:

- fabricarea rnancaruriior din carne, inclusiv carne de pasare

- fabricarea rnancarurilor din peste, inclusiv peste cu cartofi prajiti

- fabricarea rnancarurilor preparate din legume

- fabricarea de pizza congelata sau alttel conservata

Aceasta clasa include, de asemenea:

- fabricarea de specialitali locale ~i nationale

Aceasta clasa exclude:

- fabricarea rnancarurilor preparate proaspat sau rnancarurilor cu mai putin de doua ingrediente, vezi clasa corespondents in diviziunea 10

- fabricarea mancarurilor preparate perisabile, vezi 1089

- vanzarea cu amanuntul, in magazine, a rnancarurilor preparate ~i a felurilor de mancare, vezi 4711.

4729

- vanzarea cu ridicata a rnancarurilor preparate ~i a felurilor de rnancare, vezi 4638

- activitatea desfasurata de furnizorii de servicii alimentare, vezi 5629

1086 Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate §i alimentelor dietetice

Aceasta clasa include:

- fabricarea alimentelor pentru utilizari nutritionale speciale:

- lapte praf pentru sugar;

-Iapte ~j alte alimente speciale pentru copii mici

- alimente pentru sugari

- alimente cu aport scazut ~i redus de calorii, pentru controlul greutalii

- alimente dietetice pentru scopuri medicale speciale

- alimente cu conti nut scazut de sodiu, inclusiv sare fara sodiu sau sare dletetica fara sodiu

- alimente fara gluten

- alimente destinate consumului in cazul efortului muscular intens, in special pentru sportivi

- alimente pentru persoane care sufera de tulburari ale metabolismului carbohidratilor (diabet)

1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.

Aceasta clasa include:

- fabricarea de supe ~i ciorbe

- fabricarea de miere artificiala ~i caramel

- fabricarea alimentelor preparate perisabile, cum sunt:

- sandviciuri

- pizza proaspata (necoapta)

- fabricarea adaosurilor alimentare ~i a altor produse alimentare

Aceasta cia sa include. de asemenea: - fabricarea drojdiei de bere

- fabricarea extractelor ~i sucurilor din carne, peste, crustacee sau rnoluste

- fabricarea laptelui obtlnut In afara laptariilor ~i a inlocuitorilor de branza

- fabricarea produselor din oua, a albuminei din oua

- fabricarea concentratelor alimentare artificiale

54

C - Industria prelucratoare

CAEN Rev. 2 - Structura $i note explicative

Secfiunei Denumire

Diviziune/

GrupaJClasa

Aceasta clasa exclude:

- fabricarea alimentelor perisabile preparate din fructe ~i legume, vezi 1039

- fabricarea de pizza congelata sau altfel conservata, vezi 1085

- fabricarea bauturilor spirtoase, a berli, vinului ~i a bauturilor racoritoare, vezi 11

109 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor

1091 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de ferrna

Aceasta clasa include:

- fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de ferrna, inclusiv concentrate ~i suplimente

- preqanrea preparatelor alimentare simple pentru hrana animalelor de ferma

Aceasta clasa include, de asemenea:

- activitatea de tratare a deseurilor de la abatoare pentru a obtine preparate destinate hranei animalelor

Aceasta clasa exclude:

- productia de faina de peste pentru hrana animalelor, vezi 1020

- productia turtelor de serninte, vezi 1041

- activitati din care rezulta produse secundare utilizabile ca hrana pentru animale, fara tratare speclala,

de exemplu serninte de oleaginoase, vezi 1041, deseurl din activitatea de rnorarit, vezi 1061 etc.

1092 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie

Aceasta cia sa include:

- tabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie (caini, pisici, pasari, pesti etc.) Aceasta clasa include, de asemenea:

- tratarea deseuruor de la abatoare pentru producerea de hrana destinate animalelor

Aceasta clasa exclude:

- productia fainii de peste pentru hrana animalelor, vezi 1020

- productia turtelor din seminte, vezi 1041

- activita1i din care rezulta produse secundare utilizabile ca hrana pentru animale, tara tratare speciala,

de exemplu serninte de oleaginoase, vezi 1041, deseuri din activitatea de rnorarit, vezi 1061 etc.

11 Fabricarea bauturilor

Aceasta diviziune include fabricarea bauturilor, cum sunt bauturile nealcoolice ~i apa rninerala, fabricarea bauturilor alcoolice obtlnute in principal prin fermentare, a berii ~i vinului ~i fabricarea bauturilor alcoolice distilate.

Aceasta diviziune exclude:

- fabricarea sucurilor din fructe si legume, vezi 1032

- fabricarea bauturilor pe baza de lapte, vezi 1051

- fabricarea produselor din cafea, ceai ~i mate, vezi 1083

110 Fabricarea bauturilor

1101 Distilarea, rafinarea §i mixarea bauturilor alcoolice

Aceasta class include:

- fabricarea de bauturi alcoolice distilate: whisky, coniac, gin, lichioruri etc.

- fabricarea de bautun mixte cu alcool distilat

- amestecarea alcoolurilor distilate

- fabricarea alcoolurilor neutre

55

C -Industria prelucratoare

CAEN Rev. 2 - Structura ~i note explicative

Sectlunel Denumire

Diviziunel

GrupaJClasa

Aceasta class exclude:

-fabricarea bauturitor alcoolice nedistilate, vezi 1102-1106

- fabricarea alcoolului etilic sintetic, vezi 2014

- fabricarea alcoolului etilic prin fermentare, vezi 2014

- activitatea de imbuteliere sau etichetare, vezi 4634 (caca este efectuata ca parte a cornertului cu

ridicata) ~i 8292 (daca este efectuata pe baza de plata sau contract)

1102 Fabricarea vinurilor din struguri

Aceasta clasa include:

- fabricarea vinului

- fabricarea vinului spumos

- fabricarea vinului din concentrat de must de struguri

Aceasta clasa include, de asemenea:

- activitatea de amestecare, purifrcare ~i imbuteliere a vinului

- fabricarea vinului cu continut scazut de alcool sau fara alcool

Aceasta clasa exclude:

- activitatea de imbuteliere sau etichetare, vezi 4634 (daca este efsctuata ca parte a cornertului cu ridicata) ~i 8292 (daca este efectuata pe baza de plata sau contract)

1103 Fabricarea cidrului ,i a altor vinuri din fructe

Aceasta class include:

- fabricarea bauturilor alcoolice fermentate, dar nedistilate: cidru, Yin de pere, sake, alte vinuri din fructe Aceasta clasa include, de asemenea:

- fabricarea hidromelului 9-i a bauturilor combinate care contln vinuri din fructe

Aceasta clasa exclude:

- activitatea de imbuteliere sau etichetare, vezi 4634 (daca este etectuata ca parte a cornertului cu ridicata) ~i 8292 (daca este efectuata pe baza de plata sau contract)

1104 Fabricarea altor bauturi nedistilate, obtlnute prin fermentare

Aceasta clasa include:

- fabricarea vermutului si a altor bauturi similare

Aceasta clasa exclude:

- activitatea de imbuteliere sau etichetare, vezi 4634 (daca este efectuata ca parte a cornertului cu ridicata) ~i 8292 (daca este efectuata pe baza de plata sau contract)

1105 Fabricarea berii

Aceasta cia sa include:

- fabricarea bauturilor din malt, cum sunt berea, berea neagra Aceasta clasa include, de asemenea:

- fabricarea berii cu continut redus de alcoo1 §i a beril tara alcoo1

1106 Fabricarea maljulul

1107 Productia de bauturl racoritoare nealcoolice; producfia de ape minerale ,i alte ape imbuteliate

Aceasta clasa include:

- fabricarea bauturilor nealcoolice, cu exceptla berii ~i vinului tara alcool

- productia de ape minerale naturale ~i alte ape imbuteliate

- fabricarea bauturilor racoritoare

- bauturi nealcoolice aromate ~i/sau indulcite: tirnonada, oranjada, cola, bauturi din fructe, ape

tonice etc.

Aceasta clasa exclude:

- fabricarea de sucuri din fructe §i legume, vezi 1032

- fabricarea bauturilor pe baza de lapte, vezi 1051

56

C - Industria prelucratoare

CAEN Rev. 2 - Structura !ji note explicative

Secfiunel Denumire

Diviziune!

GrupalClasa

- fabricarea produselor din cafea, ceal l?i mate, vezi 1083

- fabricarea bauturilor pe baza de alcool, vezi 1101-1105

- fabricarea vinului fara alcool, vezi 1102

- fabricarea berii fara alcool, vezi 1105

- fabricarea inghelatei, vezi 1052

- activitatea de Tmbuteliere sau etichetare, vezi 4634 (daca este efectuata ca parte a cornertulul cu

ridicata) l?i 8292 (daca este efectuata pe baza de plata sau contract)

12 Fabricarea produselor din tutun

Aceasta diviziune include prelucrarea unui produs agricol, tutunul, trur-o forma adecvata consumului final.

120 Fabricarea produselor din tutun

1200 Fabricarea produselor din tutun

Aceasta clasa include:

- fabricarea produselor din tutun l?i a produselor din inlocuitori de tutun: tigarete, tutun de tigarete, tigari

de foi, tutun de pipa, tutun de mestecat l?i prizat

- fabricarea de tutun .ornoqenizat" sau .reconstttult" Aceasta clasa include, de asemenea:

- punerea la abur l?i uscarea tutunului

Aceasta clasa exclude:

- activitatea de cultivare sau prelucrare prellrnlnara a tutunului, vezi 0115, 0163

13 Fabricarea produselor textile

Aceasta diviziune cuprinde activitalile de preqatire l?i filare a fibrelor textile, precum l?i lesutul materialelor textile, finisarea articolelor textile l?i a confectiilor de Irnbracarninte, fabricarea articolelor confectionate din textile, cu exceptla lenjeriei (de exemplu lenjerie de pat, patun, carpete, cordaje etc.). Cultivarea fibrelor naturale se reqaseste in diviziunea 01, in limp ce fabricarea fibrelor sintetice reprezinta un proces chimic ce trebuie sa fie clasificat in clasa 2060. Fabricarea contecthlor de Imbracaminte se regase§te in diviziunea 14.

131 Pregatirea fibrelor §i filarea fibrelor textile

1310 Pregatirea fibrelor lji filarea fibrelor textile

Aceasta clasa include operatiunile de pregatire a fibrelor ~i filarea fibrelor textile. Aceste preqatiri se aplica pe diverse materii prime, ca rnatasea, lana, alte fire vegetale sau artificiale, hartie sau sticla. Aceasta clasa include:

- operatiuni de preqatire a frbrelor textile:

- bobinarea §i spalarea matasii naturale

- degresarea, carbonizarea l?i vopsirea lanii

- cardarea §i pieptanarea tuturor tipurilor de fibre (anima Ie, vegetale §i artificiale)

- filarea l?i fabricarea firelor sau fibrelor pentru tesut sau cusut, pentru cornert sau pentru

prelucrarea ulterioara - rnelitarea inului

- texturarea, rasucirea §i inmuierea firelor sintetice sau artificiale

Aceasta clasa include, de asemenea: - fabricarea firelor din celoflbra

Aceasta clasa exclude:

- operatiuni preqatitoare efectuate in cornblnatie cu activitati agricole, vezi 01

- topirea plante lor purtatoars de fibre textile (iuta, in, cocos etc.), vezl 0116

- egrenarea bumbacului, vezi 0163

57

C - Industria prelucratoare

CAEN Rev. 2 - Structura !ji note explicative

Secfiunel Denumire

Dlviziunel

Grupa/Clasa

- fabricarea fibrelor si a cablurilor sintetice ~i artificiale, fabricarea firelor monofilament (inclusiv firele cu rezlstenta mare ~i firele pentru covoare) din fibre sintetice sau artificiale, vezi 2060

- fabricarea fibrelor de sticla, vezi 2314

132 Productia de tesaturi

1320 Productia de tesatun

Aceasta clasa cuprinde productia de tesaturi. Acestea se pot realiza din materiale brute, variate, ca matase, lana, alte fibre animale, vegetale sau artificiale, hartie sau sticla etc.

Aceasta clasa include:

- fabricarea tesaturilor tip bumbac, tip lana sau tip rnatase, inclusiv din amestecuri sau fibre artificiale sau sintetice (polipropilena etc.)

- fabricarea altor tesaturi, prin utilizarea fibrelor si tirelor de in, rafie, canepa, luta, cat :?i a firelor ~i

fibrelor speciale

Aceasta class include, de asemenea:

- fabricarea stofelor plusate, a prosoapelor, a voalului etc.

- fabricarea tesaturilor lrnitatie de blana

- fabricarea tesaturuor din fibre de sticla

Aceasta clasa exclude:

- fabricarea materialelor textile tricotate :?i crosetate, vezi 1341

- fabricarea materialelor textile pentru acoperirea podelei, vezi 1343

- fabricarea materialelor textile tip panglici, vezi 1346

- fabricarea materialelor textile netesute §i fetrului, vezi 1349

133 Finisarea materialelor textile

1330 Finisarea materialelor textile

Aceasta clasa include finisarea textilelor §i a articolelor de imbracaminte, cum ar fi albirea, uscarea ~i alte activitati similare.

Aceasta clasa include:

- albirea ~i vopsirea tibrelor, firelor, materialelor §i articolelor textile, inclusiv a articofelor de lmbracaminte

- apretarea, uscarea, expunerea la abur, contractla prin intrarea la apa (fretarea), repararea,

sanforizarea, mercerizarea materialelor §i a articolelor textile, inclusiv a articofelor de lmbracarninte Aceasta clasa include, de asemenea:

- albirea jeansilor

- plisarea ;;i alte lucrari similare efectuate pe materiale textile

- impermeabilizarea, acoperirea, cauciucarea sau impregnarea articolelor de lrnbracarninte (inclusiv a

acelora achiziuonate de la terti)

- imprimarea pe articole textile ~i de lmbracarninte

Aceasta clasa exclude:

- fabricarea materialelor textile impregnate, Irnbracate, acoperite sau laminate cu cauciuc, unde cauciucul reprezlnta componenta principals, vezi 2219

139 Fabricarea altor articole textile

Aceasta grupa cuprinde fabricarea produselor realizate din textile, cu exceptia articolelor de Irnbracaminte, cum sunt: covoare ~i carpete, franghie, tesaturl tip panglici, ornamente etc.

1391 Fabricarea de metraje prin tricotare sau crosetare

Aceasta class include:

- fabricarea ~i prelucrarea metrajelor obtlnute prin tricotare sau crosetate:

- materiale plusate sau flausate

- materiale tip piasa §i materiale tricotate (pe rnasini Raschel sau masini similare)

- alte materiale tricotate sau crosetate

58

C - Industria prelucratoare

CAEN Rev. 2 - Structura §i note explicative

Secfiunel Denumire

Diviziune/

GrupalC/asa

Aceasta clasa include, de asemenea:

- fabricarea lrnitatiilor de blana prin tricotare

Aceasta cia sa exclude:

- fabricarea materialelor tip piasa din dantela tricotata, obtinuta pe rnaslni Raschel sau rnasini similare, vezi 1349

- fabricarea lrnbracarnintei tricotate sau crosetate, vezi 1439

1392 Fabricarea de articole confectionate din textile (cu exceptia Irnbracamlntei §i lenjeriei de corp)

Aceasta cia sa include:

- fabricarea de articole confectionata din orice material textil, inclusiv din materiale tricotate sau crosetate:

- paturi, inclusiv pleduri de voiaj

- lenjerie de pat, de rnasa, de baie sau de bucatarie

- cuverturi, plapurni de puf, perne, saci de dormit etc.

- fabricarea articolelor pentru decorarea loculntelor:

- perdele, draperii, storuri, cuverturi de pat, huse de moblla sau aparate etc.

- prelate, corturi, articole pentru camping, vele pentru arnbarcatlunl, parasolare, huse de

automobile etc.

- drapele, steaguri, fanioane etc.

- carpe de praf, carpe de vase ~i articole similare, veste de salvare, parasute etc.

Aceasta clasa include, de asemenea:

- fabricarea partii textile a paturilor electrice

- fabricarea tapiseriilor tesute manual

Aceasta clasa exclude:

- fabricarea articolelor textile pentru uz tehnic, vezi 1346

1393 Fabricarea de covoare §i mochete

Aceasta clasa include:

- fabricarea de tesaturi pentru acoperirea pardoselilor:

- carpete, covoare, mochete, presuri

Aceasta clasa include, de asemenea:

- fabricarea impletiturilor din pasla pentru acoperirea pardoselilor

Aceasta clasa exclude:

- fabricarea sterqatoarelor ~i rogojinilor prin impletirea materialelor, vezi 1629

- fabricarea materialelor pentru acoperirea pardoselilor din pluta, vezi 1629

- fabricarea de acoperitoare de podea din materiale cure. ca vinilul, linoleumul, vezi 2223

1394 Fabricarea de odgoane, frfmghii, sfori §i plase

Aceasta cia sa include:

- fabricarea de odgoane, sfori, franghii ~i cabluri din fibre sau benzi textile sau materia Ie similare, fie ca sunt sau nu impregnate sau acoperite cu cauciuc sau plastic

- fabricarea plaselar din sfoara, franqhie sau snur

- fabricarea produselor din franqhle sau piasa: plase de pescuit, trancheti textili pentru nave, perne

pentru descarcare, benzi pentru incarcare, franghii sau cabluri prevazute cu inele metalice etc.

Aceasta clasa exclude:

- fabricarea plaselor pentru par, vezi 1419

- fabricarea odgoanelor din fire metalice, vezi 2593

- fabricarea accesoriilor din piasa pentru pescuitul sportiv, vezi 3230 (mincioguri, juvelnice)

1395 Fabricarea de textile netesute §i articole din acestea, cu exceptia confectiilor de Irnbracamlnte

Aceasta clasa cuprinde toate actlvltatile legate de materiale sau prod use textile, neincluse in diviziunile 12 sau 13, implicand un mare numar de procese ~i 0 mare varietate de bunuri produse.

59

C - Industria prelucratoare

CAEN Rev. 2 - Structura ~i note explicative

Secfiunel Denumire

Diviziunel

GrupaJClasa

Aceasta clasa exclude:

- fabricarea curelelor de transmisie sau a benzilor rulante din material textil, fire sau corzi impregnate, invelite, acoperite sau stratificate cu cauciuc, unde cauciucul este principalul constituent, vezi 2219 - fabricarea placilor sau foilar din cauciuc eelular sau material plastic combinat cu materiale textile, unde materialul textil are rol de material de ranforsare (consolidare), vezi 2219, 2221

- fabricarea panzel din fire metalice, vezi 2593

1396 Fabricarea de articole tehnice ,i industriale din textile

Aceasta clasa include:

- fabricarea panglicilor inguste, inclusiv materiale constand din urzeala tara batatura obtinute cu ajutorul unui adeziv

- fabricarea materialelor impregnate, acoperite sau laminate cu material plastic

- fabricarea firelor metalizate, a fire lor de cauciuc :;;i corzilor acoperite cu material textil, a firelor sau

benzilor textile acoperite sau impregnate cu cauciuc sau plastic

- fabricarea tesaturllor cord pentru anvelope din fire artificiale de mare rezlstenta

- materiale de protectie, furtunuri, curele de transmisie, benzi rulante (rantorsate sau nu cu metal sau

alt material), tesaturi pentru site, panza pentru strecurat - garnituri pentru piese in rniscare

1399 Fabricarea altor articole textile n.c.a.

Aceasta clasa include:

- fabricarea de etichete, ecusoane etc.

- fabricarea de pasmanterie ornamentala: trese, ciucuri, pampoane etc.

- fabricarea fetrului

- fabricarea tulului :;;i a altor tesaturi tip piasa, a dantelei :;;i broderiilor, ln bucati, fa:;;ii sau motive

decorative

- fabricarea altar articole textile tratate sau acoperite: calc panzat, canava pentru utilizare in plctura,

rnusarna :;;i materiale textile apretate sirnilare, materiale acoperite cu guma sau substante arnilacee - fabricarea de diverse articole textile: fitiluri textile, pentru Iurnanari :;;i pentru larnpi

- fabricarea benzilor de panza sensibile la presiune

- fabricarea slreturilor din materiale textile

- fabricarea pufurilor pentru pudra

Aceasta Glasa exclude:

- fabricarea impletiturilor din pasla pentru acoperirea pardoselilor, vezi 1343

- fabricarea moltonului textil :;;i a articolelor din molton: prosoape sanitare, tampoane etc., vezi 1722

14 Fabricarea articolelor de Imbracamlnte

Aceasta diviziune cuprinde toate activitatile de croitorie (pentru confectii de gata sau de comanda), din toate materialele (de exemplu, piele, tesaturt, materiale tricotate si crosetate etc.), a tuturor articolelor de lrnbracarninte (de exemplu, haine, lenjerie pentru barbati, femei :;;i copii: imbracaminte pentru lucru, de oras sau de purtare etc.) :;;i a accesoriilor. Nu se face nicio distinctie intre tmbracamintea pentru adulti :;;i lrnbracamintea pentru copii sau intre Irnbracarnintea rnoderna si cea traditionala. Diviziunea 14 include, de asemenea, industria blanurilor (blanuri :;;i haine de blana).

141 Fabricarea articolelor de tmbracamtnte, cu exceptia articolelor din blana

Aceasta grupa include fabricarea articolelor de lrnbracaminte. Materialul folosit poate f de oriee fel :;;i poate fi acoperit, impregnat sau cauciucat.

1411 Fabricarea articolelor de imbracaminte din piele

Aceasta Glasa include:

- fabricarea articolelor de lrnbracarninte din piele sau din inlocuitori de piele, inclusiv accesorii din piele pentru activitaf industriale (ca, de exemplu, sortun de piele pentru sudori)

60

C - Industria prelucratoare

CAEN Rev. 2 - Structura !ji note explicative

Sectiunel Denumire

Divjziunel

GrupiVClasii

Aceasta clasa exclude:

- fabricarea articolelor de lrnbracaminte din blana, vezi 1420

- fabricarea rnanusilor ~i castilor de sport, din piele, vezi 3230

- fabricarea Irnbracamintei din material ignifug ~i a lmbracarnintet de protectie, vezi 3299

1412 Fabricarea articolelor de imbracaminte pentru lucru

Aceasta clasa exclude:

- fabricarea incaltamintei, vezi 1520

- fabricarea tmbracarnlntel din material ignifug si a Irnbracamintei de protectie, vezi 3299

- repararea articolelor de irnbracarninte, vezi 9529

1413 Fabricarea altor articole de imbracaminte (exclusiv lenjeria de corp)

Aceasta clasa include:

- fabricarea altar confectii din materia Ie tesute, tricotate sau crosetate, materiale netesute etc., pentru barba1i, femei ~i copii:

- haine, costume, compleuri, jachete, pantaloni, fuste etc.

Aceasta clasa include, de asemenea: - croitoria la comanda

- fabricarea unor parti ale produselor enumerate anterior

Aceasta clasa exclude:

- fabricarea articolelor de Imbracaminte din blana (cu exceptia articolelor pentru acoperit capul), vezi 1420

- fabricarea articolelor de tmoracaminte din cauciuc sau materiale plastice neasamblate prin cusaturi,

ci prin lipire, vezi 2219, 2229 .

- fabricarea trnbracamlntel din material ignifug ~i a Imbracarnintei de protectie, vezi 3299

- repararea articolelor de lrnbracarninte, vezi 9529

1414 Fabricarea de articole de lenjerie de corp

Aceasta clasa include:

- fabricarea de articole de lenjerie de corp din materiale textile, tesute, tricotate sau crosetate, dantela etc., pentru barbati, femei ~i copii:

- carnasi, tricouri, izmene, chiloti, pijamale, cama;;i de noapte, halate de casa, bluze, slipuri, sutiene, corsete etc.

Aceasta clasa exclude:

- repararea articolelor de lrnbracaminte, vezi 9529

1419 Fabricarea altor articole de lmbracaminte §i accesorii n.c.a.

Aceasta clasa include:

- fabricarea articolelor de lmbracamlnte pentru sugari, a treningurilor, costume lor de schi, costumelor de baie etc.

- fabricarea palariilor ~i sepcilor

- fabricarea altor accesorii de lmbracamlnte: rnanusi, cordoane, saluri, cravate, papioane, fileuri pentru

par etc.

Aceasta clasa include, de asemenea:

- fabricarea articolelor din blana pentru acoperit capul

- fabricarea incaltamintei din materiale textile fara talpi aplicate

- fabricarea partilor componente ale produselor enumerate anterior

Aceasta clasa exclude:

- fabricarea castilor pentru sport, vezi 3230

- fabricarea castilor de protectie (cu exceptia castilor pentru sportivi), vezi 3299

- fabricarea lrnbracamintel din material ignifug ~i a lrnbracarnlntei de protectie, vezi 3299

- repararea articolelor de trnbracamlnte, vezi 9529

61

C - Industria prelucratoare

CAEN Rev. 2 - Structura $i note explicative

Sectiune/ Denumire

Diviziunel

GrupiilC/asa

Aceasta clasa exclude:

- productia de blanuri neprelucrate, vezi 014, 0170

- productia de piei neprelucrate, vezi 1011

- fabricarea imitatiilor din blana (materiale cu par lung obtinute prin tesere sau tricotare), vezi 1320, 1341

- fabricarea palariilor din blana, vezi 1419

- fabricarea confectiilor garnisite cu blana, vezi 1419

- finisarea ~i vopsirea blanurilor, vezi 1511

- fabricarea cizmelor ~i a pantofilor avand parti din blana, vezi 1520

142 Fabricarea articolelor din blana

1420 Fabricarea articolelor din blana

Aceasta cia sa include:

- fabricarea articolelor din blana:

- articole si accesorii de lrnbracarninte din blana

- asarnblari de blanuri, cum sunt resturile de blana, rondelele, covorasels, fa~iile din petice de

blana etc.

- diverse articole din blana: covorase, pufuri (taburete rotunde) neumplute, carpe pentru lustruire industriala

143 Fabricarea articolelor de Imbracaminte prin tricotare sau crosetare

1431 Fabricarea prin tricotare sau crosetare a ciorapilor §i articolelor de galanterie

Aceasta clasa include:

- fabricarea articolelor de galanterie, inclusiv sosete, ciorapi, ciorapi pantalon

1439 Fabricarea prin tricotare sau crosetare a altor articole de lrnbracamlnte

Aceasta clasa include:

- fabricarea prin tricotare sau crosetare a articolelor de trnbracarnlnte de tipul: pulovere, jachete, veste, jerseuri ~i articole similare

Aceasta clasa exclude:

- fabricarea materialelor textile tricotate ~i crosetate, vezi 1341

- fabricarea articolelor de galanterie, vezi 1431

15 Tabacirea §i finisarea pieilor; fabriearea artie ole lor de voiaj §i marochlnarle,

harnasarnentelor §i inealtamintei; pre para rea §i vopsirea blanurllor

Aceasta diviziune cuprinde prepararea ~i vopsirea blanurilor, tratarea cu tananti a pieilor brute ~i fabricarea de produse finite din piele. Este inclusa, de asemenea, fabricarea produselor sirnilare din alte materiale (irnitatie din piele ~i inlocuitori din piele), cum ar fi incaltamintea din cauciuc, articolele de vola] din materia Ie textile etc. Produsele fabricate din inlocuitori din piele sunt incluse aici, lntrucat realizarea acestora se face in mod similar celor din piele (de exemplu, articole de voiaj) ~i sunt prod use adesea in aceeasi unitate.

151 Tabacirea §i finisarea pieilor, fabricarea articolelor de voiaj §i marochlnarie §i a articolelor de harnasament; prepararea §i vopsirea blanurllor

Aceasta grupa include fabricarea pielii ~i a blanurilor ~i a produselor obtinute din acestea.

1511 Tabacirea §i finisarea pieilor; prepararea §i vopsirea blanurilor

Aceasta ctasa include:

- tabacirea, vopsirea ~i finisarea pieilor

- productia de piei velurate, piei pergament, piei lacuite sau metalizate

- productla de piele compozita (din componente)

- razuirea, finisarea, tabacirea, decolorarea (albirea), tunderea, pensarea ~i vopsirea blanurilor ~i a pieilor

de anima Ie cu par

62

C - Industria prelucratoare

CAEN Rev. 2 - Structura !ii note explicative

Secfiunel Denumire

Diviziunel

GrupaJC/asa

Aceasta class exclude:

- productla de piei si piei brute, ca parte a activitatii fermelor, vezi 014

- productia de piei ~i piei brute, ca parte a activitatii abatoarelor, vezi 1011

-fabricarea trnbracarnintei din piele, vezi 1411

- fabricarea lmltatillor din piele care nu au la baza piele naturale, vezi 2219, 2229

1512 Fabricarea articolelor de voiaj §i marochlnarle §i a articolelor de harnasarnent

Aceasta clasa include:

- fabricarea de articole de vola], genii de mana ~i articole similare din piele, piele cornpozlta sau din orice alt material (materiale plastice, materiale textile, fibre vulcanizate sau carton, unde se utilizeaza aceeasi tehnologie ca ~i pentru piele)

- fabricarea articolelor de harnasarnent

- fabricarea cureluselor de ceas nemetalice (de exemplu, tesatura, piele, plastic)

- fabricarea de diverse articofe din pie Ie sau piele reconstituita: curele de transmisie, ambalaje etc.

- fabricarea sireturilor de pantofi, din piele

- fabricarea bicelor §i cravaselor pentru cai

Aceasta class exclude:

- fabricarea confectiilor din piele, vezi 1411

- fabricarea manusilor ~i palariilor din piele, vezi 1419

- fabricarea Incaltarnintei, vezi 1520

- fabricarea seller pentru biciclete, vezi 3092

- fabricarea curelusetor de ceas din metale pretioase, vezi 3212

- fabricarea cureluselor de ceas din meta Ie comune, vezi 3213

- fabricarea centurilor de siguran\a pentru muncitori ~i a altor centuri pentru uz profesional, vezi 3299

152 Fabricarea incal\amintei

1520 Fabricarea inciiltamintei

Aceasta class include:

- fabricarea incallamintei pentru toate scopurile, din orice material, prin orice proces, inclusiv turnare (cu exceptllle mal jos prezentate)

- fabricarea componentelor din piele ale incal\amintei: fabricarea caputelor ~i a unor parti ale caputelor, a talpitor ~i branturilor, tocurilor etc.

- fabricarea de ghetre, jambiere ~i articole similare

Aceasta clasa exclude:

- fabricarea incaltamintei din materiale textile fara talpi aplicate, vezi 1419

- fabricarea partilor din lemn ale Incaltamintei (de exemplu, tocurile ~i calapoadele), vezi 1629

- fabricarea tocurilor ~i talpilor Incallarnintei din cauciuc ~i a altor parti ale incaltamintei din cauciuc,

vezi2219

- fabricarea din material plastic a partilor de incaltaminte, vezi 2229

- fabricarea incaltamintei ortopedice, vezi 3250

16 Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn ~i pluta, cu exceptia

mobilei; fabricarea articolelor din paie §i din alte materia Ie vegetale impletite Aceasta diviziune include fabricarea produselor din lemn, cum sunt cheresteaua, placajul, furniturile, ambalajele din lemn, podelele, grinzile ;;i construcfiile prefabricate din lemn.

Procesele de productle includ operatii ca taierea, rindeluirea, fasonarea, laminarea ~i asamblarea produselor din lemn, pornind de la taierea bustenilor sau de la producerea cherestelei, urrnand apoi operatiuni de prelucrare cu diferite unelte ~i utilaje. Cheresteaua sau alte produse fasonate din lemn pot fi, de asemenea, rindeluite sau lustruite ulterior iii asamblate in prod use finite, cum sunt ambalajele din lemn.

Exceptand activitatea de taiere cu flerastraul, aceasta diviziune este structurata in principal pe baza produselor specifice fabricate.

63

C - Industria prelucratoare

CAEN Rev. 2 - Structura ~i note explicative

Secliunel Denumire

Diviziunel

GrupaJClasa

Aceasta diviziune nu include fabricarea mobilei (310) sau instalarea (montarea) elementelor de dulgherie ~i tarnplarie pentru consfructii din lemn (4332, 4333, 4339).

161 Talerea §i rindeluirea lemnului

1610 Taierea ~i rindeluirea lemnului

Aceasta cia sa include:

- talerea, rindeluirea ~i prelucrarea mecanica a lemnului

- fasonarea bustenllor prin debitare, cojire ~i aschiere

- fabricarea traversefor de cale terata din lemn

- fabricarea podelelor din lemn, neasamblate

- obtlnerea talasulul, fainii de lemn, aschiilor, particulelor de lemn

Aceasta clasa include, de asemenea: - uscarea lemnului

- impregnarea sau tratarea chlmica a lemnului cu ccnservanf sau alte materiale

Aceasta clasa exclude:

- exploatarea forestiera ;;i productia de lemn brut, vezi 0220

- fabricarea foilor de fumir suficient de subtiri pentru a fi utilizate in placarea scanduritor, a panourilor, in

obtinerea panelului, vezi 1621

- fabricarea slndrllel, a cofrajelor, vezi 1623

- lemnul de foe sau brichete din lemn, vezi 1629

162 Fabricarea produselor din lemn, pluta, paie §i din alte materiale vegetale

Aceasta grupa include fabricarea produselor din lemn, pluta, paie ~i din alte materiale, in forme primare sau produse ambalate.

1621 Fabricarea de furnire ~i a panourilor de lemn

Aceasta clasa include:

- fabricarea foilor de fumir, suficient de subtiri pentru a fi folosite la furniruit, la contectionarea placajului sau in alte scopuri:

-Iustfuit, vopsit, acoperit, impregnat, consolidat (cu suport de harfie sau materiale textile)

- confectionat in scop decorativ

- fabricarea placajului, a panourilor de furnir ~i a placilor ;;i foilor de lemn

- fabricarea de placi cu aschii orientate (OS8) ~i alte placl din particule din lemn

. - fabricarea placilor fibrolemnoase cu densitate medie (MDF) ;;i a altor placl fibrolemnoase - fabricarea lemnului densificat

- fabricarea lemnului laminat incieiat, a lemnului furniruit laminat

1622 Fabricarea parchetului asamblat in panouri

Aceasta clasa include:

- fabricarea lamelor de parchet ~i similare, asamblate in panouri

Aceasta clasa exclude:

- fabricarea elementelor neasamblate pentru podele, vezi 1610

1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie ~i tamplarie, pentru construcfil

Aceasta clasa include:

- fabricarea produselor din lemn destinate utilizari! in industria constructiilor:

- grinzi, capriori, suporturi pentru acoperis

- grinzi cu zabrele prefabricate din lemn, impregnate cu clei ;;i avand adaosuri metalice

- usi, ferestre, obloane ~i cadre Ie lor, cu sau fara accesorii metalice ca: balamale, zavoare etc.

- scan, balustrade

- borduri ~i ornamente, sindrila ;;i $i1a

64

C - Industria prelucratoare

CAEN Rev. 2 - Structura ~i note explicative

Secfiunel Denumire

Diviziune/

GrupalClasa

- fabricarea de constructli din lemn prefabricate, sau elemente ale acestora, predominant din lemn, ca, de exemplu, saune

- fabricarea case lor mobile

- fabricarea perettor desparfitori din lemn (cu exceptia celor autoportanti)

Aceasta clasa exclude:

- fabricarea dulapurilor de bucatarie, a bibliotecilor, garderobelor etc., vezi 3101, 3102, 3109

- fabricarea peretilor despartltori din lemn, stabili, vezi 3101,3102,3109

1624 Fabricarea ambalajelor din lemn

Aceasta clasa include:

- fabricarea lazitor, cutiilor, containerelor ~i ambalajelor similare din lemn

- fabricarea palejilor, a box-paletllor ~i a altor platforme de lncarcare

- fabricarea butoaielor, butolaselor, putinilor, ciuberelor !ii a altor prod use de doqarie din lemn

- fabricarea tambururilor din lemn pentru cabluri

Aceasta Glasa exclude:

- fabricarea articolelor de vola], vezi 1512

- fabricarea cutiilor din material impletit, vezi 1629

1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din pluta, paie !ji din alte materiale vegetale impletite

Aceasta Glasa include:

- fabricarea diverselor produse din lemn, ca:

- rnanere ~i corpuri din lemn pentru unelte, maturl, perii etc.

- sanuri ~i stative din lemn pentru ghete sau pantofi, urnerase de haine

- ustensile gospodare~ti ~i vase de bucatarie din lemn

- statuete ~i ornamente, lncrustatll §i intarsii din lemn

- casete pentru bijuterii, tacarnuri ~i articole similare

- mosoare, bobine, suveici, mosoare pentru ala de cusut ~i articole similare din lemn

- alte articole din lemn

- prelucrarea plutei naturale, fabricarea plutei aglomerate

- fabricarea de articole din pluta naturala sau aglomerata, inclusiv articole pentru acoperirea pardoselilor

- fabricarea de impletituri !ii produse din materiale impletite: rogojini, paravane, casete etc.

- fabricarea cosurilor ~i a impletiturilor din rachita

- busteni ~i pelete pentru foc, tacute din lemn presat sau lnlocuitori, ca, de exemplu, seminte de cafea

sau de soia

- fabricarea ramelor din lemn pentru oglinzi ~i tablouri

- fabricarea pieselor din lemn pentru pantofi (de exemplu, tocuri §i calapoade)

- fabricarea de rnanere pentru umbrele, bastoane §i alte articole similare

- fabricarea de ebose pentru prelucrarea pipelor de fumat

Aceasta clasa exclude:

- fabricarea de presuri din materiale textile, vezi 1342

- fabricarea articolelor de voia], vezi 1512

- fabricarea incallamintei din lemn, vezi 1520

- fabricarea chibriturilor, vezi 2051

- fabricarea carcaselor de ceas, vezi 2652

- fabricarea bobinelor din lemn care sunt parti ale utilajelor din industria texWa, vezi 2894

- fabricarea mobilei, vezl 310

- fabricarea jucariilor din lemn, vezi 3240

- fabricarea periilor ~i rnaturnor, vezi 3291

- fabricarea sicrielor, vezi 3299

65

17 Fabricarea hartiei §i a produselor din hartie

Aceasta diviziune include fabricarea celulozei, hartiei si produselor din nartie reciclata. Activitatile de fabricare a acestor prod use sunt grupate Irnpreuna deoarece ele constituie 0 serie de procese integrate pe vertlcala. Tntr-o unitate se desfasoara adesea mai mult de 0 activitate.

Exista, in esenta, trei activitati:

- fabricarea ceJuJozei care implica separarea fibreJor de celuloza de irnpuritaf din lemn sau obtinerea de celuloza prin topirea hartlei uzate ~i amestecarea acesteia cu mici cantital1 de reactivi pentru a lntarl legatura dintre fibre;

- fabricarea hartiei irnplica turnarea celulozei peste 0 retea de fibre in rniscare astfel incat sa se formeze o foaie continua. Produsele de papetarie sunt fabricate din hartle sau alte materiale prin diverse tehnicL - articolele din hattie pot fi tiparite (de exemplu,: tapetul de hartie, hartla de ambalaj pentru cadouri etc.), cu exceptia cazurilor in care tiparirea de lnformafi! reprezinta scopul principal.

Productia de csluloza, hattie ~i carton in vrac (rnasa nedivizata) este inclusa in grupa 171, in tirnp ce restul claselor includ productia de hartie ~i prod use din hartie,

C - Industria prelucratoare

CAEN Rev. 2 - Structura !ji note explicative

Secliunel Denumire

Diviziunel

GrupaJClasa

171 Fabricarea celulozei, hartiei §i cartonului

1711 Fabricarea celulozei

Aceasta clasa include:

- fabricarea celulozei albite, semialbite sau neal bite, prin procese mecanice, chimice (de dizolvare sau nu) sau semichimice

- fabricarea celulozei din puful de bumbac rarnas dupa egrenare

- eliminarea cernelii ~i fabricarea celulozei din ceseuri de hattie

1712 Fabricarea hartiei ~i cartonului

Aceasta clasa include:

- fabricarea hartiei ~i a cartonului destinate prelucrarii industriale ulterioare Aceasta cia sa include, de asemenea:

- prelucrarea supllrnentara a hartiei ~i cartonului:

- acoperirea ~i impregnarea hartiel ~i cartonului

- fabricarea hartiei creponate sau plisate

- hartie fabricate manual

- fabricarea hartiei de ziar ~i a altor hartii: de tiparit sau scris

- fabricarea de vata celulozica ~i a lesaturilor din fibre de celuloza

- fabricarea hartiei pentru copiat (carbon sau autocopianta), in role sau foi mari

Aceasta clasa exclude:

- fabricarea hartiei ~i cartonului ondulat, vezi 1721

- fabricarea, ulterioara, a articolelor din hattie, carton sau celuloza, vezi 1722-1724, 1729

- fabricarea hartiei acoperite sau impregnate, acolo unde materialul de acoperire sau impregnare

reprezinta principalul ingredient, vezi clasa de activitate aferenta fabricarf materialului de acoperire sau impregnare

- fabricarea hartlei abrazive, vezi 2391

- fabricarea vestelor de salvare din pluta, vezi 3299

172 Fabricarea articolelor din hartie §i carton

1721 Fabricarea hartiel §i cartonului ondulat ~i a ambalajelor din hartie §i carton

Aceasta cia sa include:

- fabricarea hartiei ~i cartonului ondulat

- fabricarea ambalajelor din hattie sau carton ondulat

- fabricarea ambalajelor din carton, pliabile

- fabricarea ambalajelor din carton solid

- fabricarea alter ambalaje din harfie ~i carton

- fabricarea de saci si pungi din hartie

- fabricarea bibliorafturilor ~i a articolelor similare

66

C - Industria prelucratoare

CAEN Rev. 2 - Structura ~i note explicative

Secfiune/ Denumire

Diviziune/

GrupiilCJasa

Aceasta clasa exclude:

- fabricarea plicurilor, vezi 1723

- fabricarea articolelor din pasta de hartie prin turnare sau presare (de exemplu, cofraje pentru oua,

farfurii din pasta de hattie), vezi 1729

1722 Fabricarea produselor de uz gospodaresc §i sanitar, din hartie sau carton

Aceasta clasa include:

- fabricarea articolelor de uz gospodaresc ~i igienico-sanitare, din hartie ~i vata celulozica:

- servetele pentru curatarea tenului

- batiste, prosoape, servetele de rnasa

- hattie igienica

- prosoape ~i tampoane igienice, scutece ~i scutece pentru copii

- pahare, fa rfuri i ~i tavi

- fabricarea de vata textila ~i a articolelor din aceasta: prosoape igienice, tampoane etc.

Aceasta clasa exclude:

- fabricarea de vata celulozica, vezi 1712

1723 Fabricarea articolelor de papetarle

Aceasta clasa include:

- fabricarea harfiei de tiparit ~i de scris, gata de lntrebuintare

- fabricarea hartiei de lrnprlrnanta

- fabricarea hartiei autocopiatoare, gata de lntrebuintare

- fabricarea hartiei sablon ~i a hartiei carbon, gata de intrebulntare

- fabricarea hartiei de lipit sau adezive, gata de intrebuintare

- fabricarea plicurilor ~i a cartilor postale

- fabricarea de agende, carnete, reg i stre , formulare pentru evldenta contabila ~i pentru afaceri ale carer

inforrnafii imprimate nu reprezinta caracteristica princlpala

- fabricarea cutiilor, mapelor ~i truselor de scris care contln seturi de hartie

Aceasta clasa exclude:

- tiparirea produselor din hartie, vezi 181

1724 Fabricarea tapetului

Aceasta cia sa include:

- fabricarea tapetului din harfie ~i a altor materiale similare pentru lipit pe pereti, inclusiv tapete acoperite cu vi nil sl tapetul textil

Aceasta clasa exclude:

- fabricarea hartiei ~i cartonului in vrac, vezi 1712

- fabricarea tapetului din material plastic, vezi 2229

1729 Fabricarea altor articole din hartie §i carton n.c.a.

Aceasta clasa include: - fabricarea etichetelor

- fabricarea hartiei si a cartonului de filtru

- fabricarea bobinelor, mosoarelor, canetelor etc. din harfie ~i carton

- fabricarea cofrajelor de oua ~i a altor produse de ambalat din pasta turnata

- fabricarea cartelelor de hartie sau carton, utilizate la rnasinile de tricotat Jacquard

Aceasta clasa exclude:

- fabricarea cartilor de joc, vezi 3240

- fabricarea jocurilor ~i jucariilor din hartie ~i carton, vezi 3240

67

C - Industria prelucratoare

CAEN Rev. 2 - Structura §i note explicative

Sec/iunel Denumire

Diviziunel

GrupB/Clasa

Aceasta clasa exclude:

- activitali de editare, vezi 581

- fotocopierea documentelor, vezi 8219

18 Tiparirea §i reproducerea pe suportl a inregistrarilor

Aceasta diviziune include tiparirea de prod use cum sunt ziare, carti, periodlce, formulare comerciale, felicitari ~i alte materiale, ~i lucrari anexe, cum sunt lucrarne de legatorie, serviciile de inregistrare pe suporturi ~i digitizarea imaginilor.

Aetivitatile anexe incluse aiel sunt parte integranta a industriei poligrafice ~i acestea furnizeaza aproape intotdeauna un produs (0 placa tipografica, 0 carte legata sau un compact-disc ori un fisier) care este parte integranta a industriei poligrafice.

Procesele utilizate in industria pollpraflca includ 0 mare varietate de metode de transfer a imaginilor de pe un clj~eu, ecran sau fisier electronic pe un suport din hartie, material plastic, metal, material textil sau lemn.

Cele mai utilizate metode de transfer al unei imagini de pe 0 placa tipoqrafica sau ecran pe un mediu sunt reprezentate de tiparirea litografica, gravare sau tiparirea flexoqrafica. Adesea fi~ierele de calculator sunt utilizate in scopul actionarii directe a mecanismului de tiparire pentru a crea imaginea sau pentru a ·fi utilizate de alte tipuri de echipamente (imprimante digitale sau nonimpactlcu jet). Desi tlparlrea ~i editarea se pot efectua de catre aceeasi unitate (de exemplu, un ziar), aceste activitali distincte sunt tot mai rar efectuate in aceeasi locatie,

Aceasta diviziune include, de asemenea, reproducerea lnreqistrarilor, cum sunt CD-uri, tnreqistrari video, programe de calculator (software), pe discuri sau benzi etc.

Aceasta diviziune exclude actlvitaf de informatii ~i comunicatii, vezi sectiunea J.

181 Tiparire ~i activitati de servicii conexe tlparlril

Aceasta grupa include activltatl de tiparire a ziarelor, ca rli lor, publicatiilor period ice, formularelor comerciale, felicitarilor ~i a alter materiale ~i activitati conexe, ca, de exemplu, servicii de leqatorie, de reproducere pe clisee sau de reproducere digitala.

Tiparirea poate fi facuta utilizand diferite tehnici !ii poate fi efectuata pe diferite materiale.

1811 Tiparirea ziarelor

Aceasta clasa include, de asemenea:

- tiparirea altor publicatii periodice care apar de cel putin patru ori pe saptamana

1812 Alte activitati de tiparire n.c.a.

Aceasta ctasa include:

- tiparirea revistelor !ii a altor publicatil periodice, care apar mai rar de patru ori pe saptarnana

- tiparirea de carti !ii brosuri, partituri !ii manuscrise muzicale, harti, atlase, aflse, cataloage publicitare,

prospecte ~i alte tiparituri publicitare, timbre postale !ii fiscale, bilete de banca, cecuri ~i alte titluri fiduciare, carduri, albume, agende, calendare si alte imprimate comerciale, prod use de papetarie personalizate ~i alte imprimate, tiparire efectuata cu ajutorul preset de tipar inalt, a offsetului, a fotogravurii, a imprirnarii flexografice, serigrafice ~i a altor prese de tiparit, maslni de multiplicat, imprimante de calculator, masini de tiparit in relief, inclusiv masini de tiparlre rapida

- tiparirea direct pe suport textil, pe material plastic, pe sticla, metal, lemn ~i cerarnica Materialul tipant posed a dreptul de reproducere (copyright).

Aceasta clasa include, de asemenea:

- tiparirea de etichete ~i placu1e metalice prin litografiere, gravare, tiparire f1exografica !ii alte metode

Aceasta cia sa exclude:

- imprimarea materialelor textile ~i a articolelor de Imbracarnlnte, vezi 1330

- fabricarea articolelor de papetarie (agende, registre, registre de conturi, formulare comerciale etc.)

atunci cand inforrnatla tiparita nu este principala caracteristica, vezi 1723 - activitati de editare, publicare, vezi 581

68

C - Industria prelucratoare

CAEN Rev. 2 - Structura §i note explicative

Secfiune/ Denumire

Diviziunei

Grupa/Clasa

1813 Servicii preqatltoare pentru pretiparire

Aceasta clasa include:

=lucrari de culegere, fotoculegere, introducere de date, inclusiv scanarea ~i rscunoasterea optlca a caracterelor, aranjare electronlca;

-Iucrari de prelucrare a fislerelor de date pentru aplicatii multimedia (tlparire pe hattie, CD-uri, internet)

-Iucrari de realizare a placitor tipografice, inclusiv fixarea imaginii ~i a paginilor cu ilustratii (pentru tipar

inalt ~i offset)

- lucrarl de preqatlre a cilindrilor: gravarea cilindrilor pentru tiparirea gravurilor

-lucrari de prelucrare, executate direct pe placa (inclusiv placi din fotopolimeri)

- lucrari de prelucrare a placilor tipografice ~i rnatritelor pentru imprimarea sau tiparirea in relief

- activitati de preqatire:

-Iucrari artistice cu caracter tehnic, ca, de exemplu, preqatirea pietrelor ~i blocurilor de lemn

pentru litografie

- suporturi de prezentare, de exemplu diapozitive §i alte forme de prezentare

- schile, proiecte, copii/imitafii

- spalturi

Aceasta clasa exclude:

- activitati de design specializat, vezi 7410

1814 Legatorie §i servicii conexe

Aceasta clasa include:

- lucrari de legatorie, probe de tipar §i servicii de posttiparire ca servicii conexe ale activitalii de tiparire, ca, de exemplu, lucrari de legatorie §i finisare a cartilor, brosurilor, revistelor, cataloagelor etc., prin: pliere, taiere, ajustare, asamblare, tighelire, coasere, lipire, taiere §i aranjare a paginilor, incleiere, colationare, lnsaltare, aurire, legare in spirals §i legare cu fire de material plastic

-Iucrari de legatorie ~i finisare a hartiei tiparite sau a cartonului tiparit prin pliere, gofrare, perforare,

stantare, profilare, incleiere, laminare - servicii de finisare pentru CD-ROM-uri

- servicii de personalizare a articolelor de corespondenta, cum ar fi: personalizare, preqatirea plicurilor

- alte activitati de finisare, ca, de exemplu, poansonare, gravare sau marcare, copiere in alfabetul Brille

182 Reproducerea Inreqlstrarilor

1820 Reproducerea Inreqlstrarilor

Aceasta clasa include:

- reproducerea dupa matrita a placllor de gramofon, CD-urilor §i casetelor cu muzica sau cu alte Inreqistrari sonore

- reproducerea dupa copia master a discurilor, CD-uri lor ~i casetelor cu filme §i alte lnreqlstrari video

- reproducerea dupa copia master a tnreqlstrarilor informatice pe CD-uri sau pe benzi

Aceasta clasa exclude:

- reproducerea materialelor tiparite, vezi 1811, 1812

- editarea/publicarea produselor software, vezi 582

- producerea §i distribuirea de filme, casete video §i filme pe DVD sau pe suporluri similare, vezi 5911-5913

- reproducerea filmelor destinate proiectiet in cinematografe, vezi 5912

- producerea de copii master pentru discuri sau pentru materiale audio, vezi 5920

19 Fabricarea produselor de cocserie §i a produselor obtinute din prelucrarea

titeiului

Aceasta diviziune include transformarea petrolului brut §i a carbunelui in produse finite. Procesul dominant este rafinarea petrolului, care lrnplica separarea petrolului brut in produse componente prin tehnici de cracare §i distilare.

69

C - Industria prelucratoare

CAEN Rev. 2 - Structura $i note explicative

Secfiunel Denumire

Diviziunel

GrupaJClasa

Aceasta diviziune include, de asemenea, fabricarea, pentru uzul propriu, a unor produse caracteristice (cocs, butan, propan, benzina, kerosen, ulei combustibil), precum ~i servicii de prelucrare (de exemplu, rafinare) pentru terti.

Aceasta diviziune include fabricarea gazelor (etan, propan, butan) ca produse de rafinarie.

Nu este inclusa fabricarea unor astfel de gaze in alte unitati (2014), fabricarea gazelor industriale (2011), extractla gazelor naturale (metan, etan, butan, propan) (0620) ~i fabricarea combustibililor gazo~i, aljii decat cei proveniti din prelucrarea petrolului [de exemplu, gaz proven it din prelucrarea carbunetui, din apa gazoasa, din procese gazogene, din uzine de gaz (3521 )]. Fabricarea produselor petrochimice din petrol rafinat este claslficata la diviziunea 20.

191 Fabricarea produselor de cocserie

1910 Fabricarea produselor de cocserie

Aceasta clasa include:

- activitati derulate in cocserii

- producerea cocsului ~i a semicocsului

- produce rea gudroanelor de carbune ~i lignit

- producerea gazului de cocserie

- producerea carbunelui brut ~i a gudronului de lignit

- aglomerarea cocsului

Aceasta clasa exclude:

- fabricarea combustibilului sub forma de brichete de carbuns, vezi 1920

192 Fabricarea produselor obtinute din prelucrarea tileiului

1920 Fabricarea produselor obtinute din prelucrarea 1i1eiului

Aceasta clasa include fabricarea combustibililor lichizi sau qazosi ;;i a altar prod use din petrol brut, din minereuri bituminoase sau alte produse obllnute prin fractionarea acestora. Rafinarea petrolului implica una sau mai multe actlvitati, ca fractionare, distilare directa a petrolului brut, cracare.

Aceasta cia sa include:

- producfia combustibilului pentru motoare: benzlna, kerosen etc.

- producfia altar combustibili: ulei combustibil user, mediu ;;i greu, gaze de rafinarie ca: etan, propan,

butan etc.

- fabricarea uleiurilor sau unsorilor lubrifiante din titei, inclusiv din reziduuri de titei

- fabricarea produselor pentru industria petrochlrnlca ~i pentru prepararea mixturilor asfaltice

- fabricarea de diverse prod use, ca: white spirit, vaselina, paraflna, vaselina rectflcata etc.

- fabricarea brichetelor de titei

- alcatulrea amestecurilor biocombustibile, de exemplu amestecarea alcoolurilor cu petrol (gasohol)

Aceasta class include, de asemenea: - fabricarea brichetelor din turba

- fabricarea brichetelor combustibile din carbune superior ;;i lignit

20 Fabricarea substantelor !ji a produselor chimice

Aceasta diviziune se bazeaza pe transformarea materiilor prime organice ~i anorganice printr-un proces chimic ~i realizarea de produse. Ea face distinctie intre productia substantelor chimice de baza, care cuprind prima grupa industriala, ~i fabricarea produselor intermediare ~i finale obtinute prin prelucrarea ulterioara a substantelor chimice de baza, care formeaza restul grupelor acestei industrii.

201 Fabricarea produselor chimice de baza, a ingra~amintelor ~i produselor azotoase; fabricarea materialelor plastice ~i a cauciucului sintetic, in forme primare

Aceasta grupa include fabricarea produselor chimice de baza, a ingra;;amintelor;;i compusllor pe baza de azot, precum ;;i a materialelor plastice ;;i a cauciucului sintetic, in forme primare.

70

C - Industria prelucratoare

CAEN Rev. 2 - Structura $i note explicative

Sectiunel Denumire

Diviziunel

GrupatClasa

2011 Fabricarea gazelor industriale

Aceasta clasa include:

- fabricarea gazelor industriale sau medicate, liehefiate sau eomprimate:

- gaze primare

- aer lichefiat sau comprimat

- gaze de refrigerare

- gaze industriale mixte

- gaze inerte, ca bioxidul de carbon

- gaze izolatoare

Aceasta clasa exclude:

- extractia de metan, etan, butan sau propan, vezi 0620

- fabricarea, in raflnarii, a gazetor combustibile pe baza de etan, butan sau propan, vezi 1920

- fabricarea combustibililor gazo§Oi din carbune, deseun etc., vezl 3521

2012 Fabricarea colorantllor §i a pigmen1ilor

Aceasta clasa include:

- fabricarea colorantilor §Oi piqrnentilor, din orice sursa, in forma de baza sau concentrata Aceasta clasa include, de asemenea:

- fabricarea produselor de tipul celor folosite ea agenti fluorescsnf sau ca substante tuminofore

Aceasta clasa exclude:

- fabricarea vopselelor §Oi piqrnenfilor preparati, vezi 2030

2013 Fabricarea altor produse chi mice anorganice de baza

Aceasta cia sa include fabricarea de substante chimice prin utilizarea unor procese de baza. Productia rezultata din aceste procese consta, de obicei, in elemente chimice individuale sau in compusi ce pot fi identiflcati distinct.

Aceasta cia sa include:

- fabricarea substantelor chimice (exceptand gazete industriate §Oi metale de baza)

- fabricarea acizitor anorganici, cu exceptia acidului nitric

- fabricarea atcaloizilor, a altor produse bazice anorganice, a le~iilor, exceptand amoniacul

- fabricarea altor compusi anorganici

- calcinarea piritelor de fier

- obtinerea apei distilate

Aceasta clasa include, de asemenea:

- imbogalirea minereurilor de uraniu §Oi toriu

Aceasta clasa exclude:

- fabricarea gazelor industriale, vezi 2011

- fabricarea ingra~amintelor si cornpusitor pe baza de azot, vezi 2015

- fabricarea amoniacului, vezi 2015

- fabricarea clorurii de amoniu, vezi 2015

- fabricarea nitriulor §Oi a nitratilor de potasiu, vezi 2015

- fabricarea carbonatilor de amoniu, vezi 2015

- fabricarea apei distilate aromatice, vezi 2059

- fabricarea metalelor de baza, vezi 24

2014 Fabricarea altor produse chimice organice de baza

Aceasta clasa include fabricarea de substante chimice prin procese de baza, cum sunt cracarea terrnica, catalitica §Oi distilarea. Productia rezultata consta de obicei in substante chimice separate sau compusi ce pot fi Identiflcaf distinct din punct de vedere chimic.

Aceasta clasa include:

- fabricarea substantelor chimice organ ice de baza:

- hidrocarburi aciclice, saturate §Oi nesaturate

- hidrocarburi ciclice, saturate §Oi nesaturate

71

C - Industria prelucratoare

CAEN Rev. 2 - Structura ~i note explicative

Secfiunel Denumire

Diviziunel

GrupaJClasa

- alcooli aciclici si ciclici

- acizi mono ~i policarboxilici, inclusiv acidul acetic

- alli compusi cu functii oxigenate, inclusiv aldehide, cetone, chinone ~i cornpusi cu functie duala

sau polioxigenata - glicerolul sintetic

- cornpusi organici cu functii azotate, inclusiv amine

- fermentarea porumbului, a cartofului, a trestiei de zahar sau a produselor similare, pentru

producerea de alcoa I ~i esteri

- alli compusi organici, inclusiv prod use obtinute prin distilarea lemnului (de exemplu mangalul)

- fabricarea produselor aromatice sintetice

- distilarea gudronului de carbune

Aceasta clasa exclude:

- fabricarea materialelor plastice in forme primare, vezi 2016

- fabricarea cauciucului sintetic In forme primare, vezi 2017

- fabricarea glicerolului natural, vezi 2041

- fabricarea uleiurilor esentiale, vezi 2053

- fabricarea acizilor salicilici ~i O-acetilsalicilici, vezi 2110

2015 Fabricarea ingra!jamintelor !ji produselor azotoase

Aceasta clasa include:

- fabricarea ingra~amintelor:

-Ingrai!;>aminte azotoase, fosfatice sau potasice, simple sau complexe

- uree, fosfati naturali bruti i!;>i saruri de potasiu naturale brute

- fabricarea altor prod use azotoase:

- acid nitric ~i acid sulfonitric, amoniac, clorura de amoniu, carbonat de amoniu, nitriti ~i nitraf de

potasiu

Aceasta clasa include, de asemenea:

- producerea parnantului de flori avand ca principal component turba

- producerea amestecurilor de parnant de flori din parnant natural, nisip, argila i!;>i minerale

Aceasta clasa exclude:

- extractia de guano, vezi 0891

- fabricarea produselor agrochimice, cum sunt pesticidele, vezi 2020

- producerea compostului din deseuri organice, vezi 3821

2016 Fabricarea materialelor plastice in forme primare

Aceasta cia sa include fabricarea de rasini, materiale plastice, elastomeri termoplastici nevulcanizabili; mixturi ~i amestecuri de rasini, pe baza de cornanda, precum i!;>i fabricarea raslnllor sintetice.

Aceasta clasa include:

- fabricarea de materia Ie plastice in forme primare:

- polimeri, inclusiv cei din etilena, propllena. stiren, clorura de vinil, acetat de vinil i!;>i acrilice

- poliamide

- ra~ini fenolice i!;>i epoxidice ~i poliuretan

- ra~ini alchidice i!;>i poliesterice i!;>i polieteri

- sillconi

- modificatori ionici pe baza de polimeri

Aceasta clasa include, de asemenea:

- fabricarea celulozei chimice ~i a derivatelor sale

Aceasta clasa exclude:

- fabricarea fibrelor, filamentelor ~i firelor textile (artificiale ~i sintetice), vezi 2060

- reciclarea produselor din material plastic, vezi 3832

72

C - Industria prelucratoare

CAEN Rev. 2 - Structura ~i note explicative

Secfiunel Denumire

Diviziunei

GrupaiClasii

2017 Fabricarea cauciucului sintetic in forme primare

Aceasta clasa include:

- fabricarea cauciucului sintetic in forme primare:

- cauciuc sintetic

- fractiunt chimice

- fabricarea amestecurilor de cauciuc sintetic ~i natural sau cauciuc sub forma de guma (balata)

202 Fabricarea pesticide lor ~i a altor produse agrochimice

2020 Fabricarea pesticidelor ~i a altor produse agrochimice

Aceasta clasa include:

- fabricarea insecticidelor, rodenticidelor, fungicidelor, ierbicidelor, acaricidelor, molusticidelor, biocidelor

- fabricarea inhibitorilor de germinare, a biostimulatorilor

- fabricarea dezintectantilor (pentru aqricultura si alte scopuri)

- fabricarea altor produse agrochimice n.c.a.

Aceasta clasa exclude:

- fabricarea ingra~amintelor artificiale si a cornpusilor pe baza de azot, vezi 2015

203 Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice ~i masticurilor

2030 Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice ~i masticurilor

Aceasta clasa include:

- fabricarea vopselelor, emailurilor ~i lacurilor

- fabricarea piqrnentilor ~i colorantilor, a opacitianfilor ~i a culorilor

- fabricarea emailurilor vitroase ~i a glazurilor, a angobelor ~i substantslor similare

- fabricarea masticurilor

- fabricarea cornpusilor pentru calafuit navele ~i a preparatelor nerefractare similare, de umplere sau de

acoperire a supratetelor

- fabricarea solventilor ~i dlluantilor organici cornplecsi

- fabricarea vopselei gata preparate sau a solventilor pentru lacuri

- fabricarea cernelii de tipar

Aceasta cia sa exclude:

- fabricarea colorantilor ~i a piqrnentilor in forma de baza sau concentrate. vezi 2012

- fabricarea cernelei de scris ~i desenat, vezi 2059

204 Fabricarea sapunurilor, deterqentilor §i a produselor de lntretlnere, cosmetice ~i de parfumerie

2041 Fabricarea sapunurllor, deterqentilor §i a produselor de lntretinere

Aceasta clasa include:

- fabricarea aqenfilor organici activi, de suprafata

- fabricarea de hartie, vata, fetru, impregnate sau acoperite cu sapun sau detergent

- fabricarea glicerolului

- fabricarea sapunului, exceptand sapunurile cosmetice

- fabricarea preparatelor active, de suprafata:

- prafuri de curatat sub forma solida sau lichida, precum ~i detsrqenf

- preparate pentru spalatut vaselor

- balsamuri pentru materiale textile

- fabricarea produselor de curatat 9-i lustruit:

- preparate pentru parfumarea ~i dezodorizarea camerelor

- ceara artifiolata ~i ceara preparata

- paste ~i creme de lustruit pielea

73

C - Industria prelucratoare

CAEN Rev. 2 - Structura §i note explicative

Secliunel Denumire

Diviziune/

GrupaJClasa

- paste si creme de lustruit lemnul

- prod use de lustruit pentru caroserii, sticla ~i metal

- paste ~i prafuri de curatat, inclusiv hartie. vata etc. acoperite sau impregnate cu acestea

Aceasta clasa exclude:

- fabricarea de cornpusl ale carer componente pot fi identificate distinct, vezi 2013, 2014

- fabricarea glicerolului, sintetizat din prod use petroliere, vezi 2014

- fabricarea sapunurilor cosmetice, vezi 2042

2042 Fabricarea parfumurilor sl a produselor cosmetice (de toaleta)

Aceasta cia sa include:

- fabricarea parfumurilor ~i a produselor cosmetice (de toaleta):

- parfumuri ~i apa de toaleta

- prod use de tnfrurnusetare ~i machiaj

- produse pentru bronzat iii pentru prevenirea arsurilor solare

- produse pentru rnanlchlura ~i psdlchiura

- sarnpoane, lacuri fixative pentru par, produse pentru ondulat ~i indreptat parul

- produse pentru igiena bucala ~i dentara, inclusiv preparate pentru fixarea danturii false

- prod use pentru barbierit, inclusiv produse care se folosesc inainte iii dupa barbierit

- deodorante iii saruri de baie

- depilatoare

- fabricarea sapunului cosmetic

Aceasta clasa exclude:

- extragerea ~i rafinarea uleiurilor esentlale naturale, vezi 2053

205 Fabricarea altor prod use chimice

Aceasta grupa include fabricarea explozibililor ~i a produselor pirotehnice, cleiurilor, uleiurilor esentiale ~i altor produse chimice neclasificate anterior, ca, de exemplu, produse chimice pentru uz fotografic (lncluzand filme ~i hanie fotoqraflca), a preparatelor compozite folosite pentru diagnosticarea medicala etc.

2051 Fabricarea explozivelor

Aceasta clasa include:

- fabricarea pulberilor propulsive

- fabricarea explozivelor iii a produselor pirotehnice, inclusiv capse, detonatoare, torte de semnalizare etc.

Aceasta clasa include, de asemenea: - fabricarea chibriturilor

2052 Fabricarea cleiurilor

Aceasta clasa include:

- fabricarea cleiurilor 9i a adezivilor, inclusiv cleiuri §>i adezivi pe baza de cauciuc

Aceasta clasa exclude:

- fabricarea gelatinei 9i a derivatelor sale, vezi 2059

2053 Fabricarea uleiurilor esentlale

Aceasta clasa include:

- fabricarea extractelor din produse aromatice naturale

- fabricarea raslnllor

- fabricarea mixturilor de prod use odorifere, utilizate la prepararea parfumurilor sau allrnentelor

Aceasta cia sa exclude:

- fabricarea produselor aromatice sintetice, vezi 2014

- fabricarea parfumurilor §>i a produselor de toaleta, vezi 2042

74

C - Industria prelucratoare

CAEN Rev. 2 - Structura !}i note explicative

Secfiunel Denumire

Diviziunel

GrupaJClasa

2059 Fabricarea altor produse chimice n.c.a.

Aceasta clasa include:

- fabricarea placilor fotografice, a filrnelor, a hartiei fotosensibile ~i a altor materiale fotosensibile

neexpuse

- fabricarea preparatelor chimice de uz fotografic

- fabricarea gelatinei ~i a derivatelor sale

- fabricarea diferitelor prod use chimice:

- peptone, derivati ai peptonelor, alte substante proteice ~i derivatele lor n.c.a.

- uleiuri ;;i qrasimi modificate chimic

- materiale folosite la finisarea materialelor textile ;;i a pielii

- pulberi ;;i paste utilizate la alamire, cositorire, lipire, sudura

- decapanf pentru rnetale

- aditivi pentru cimenturi

- carbon activat, aditivi pentru lubrlflanti, acceleratori pentru prepararea cauciucului, catalizatori

~i alte prod use chimice de uz industrial

- preparate antidetonante, antigeluri, lichide pentru transmisia hidraulica

- reactivi complecsi de diagnostic ;;i laborator

Aceasta clasa include, de asemenea: - fabricarea cernelii de scris ;;i desenat

Aceasta class exclude:

- fabricarea produselor chimice, in vrac, vezi 2013,2014

- fabricarea apei distilate, vezi 2013

- fabricarea altor substante chimice organice de baza, vezi 2014

- fabricarea cernelii de tipar, vezi 2030

- fabricarea adezivilor pe baza de bitum, vezi 2399

206 Fabricarea fibrelor sintetice §i artificiale

2060 Fabricarea fibrelor sintetice !ji artificiale

Aceasta clasa include:

- fabricarea de calti din filamente artificiale ;;i sintetice

- fabricarea firelor sintetice sau artificiale, necardate, pieptanate, sau prelucrate in att mod, utilizate

pentru filarea in fire

- fabricarea firelor toarse sintetice ;;i artificiale, inclusiv a firelor de Inalta rezistenta

- fabricarea monofilamentelor sau a benzilor inguste, sintetice sau artificiale

Aceasta clasa exclude:

- fila rea fibrelor artificiale sau sintetice, vezi 1310

- fabricarea atei din fibre sintetice sau artificiale, vezi 1310

21 Fabricarea produselor farmaceutice de baza §i a preparatelor farmaceutice

Aceasta diviziune include fabricarea produselor farmaceutice de baza ;;i a preparatelor farmaceutice. Aceasta diviziune include ;;i fabricarea produselor chimice medicinale ~i a produselor naturiste.

211 Fabricarea produselor farmaceutice de baz3

2110 Fabricarea produselor farmaceutice de baz3

Aceasta clasa include:

- producerea de substante active din punct de vedere medicinal, ce urmeaza a fi utilizate pentru proprtetatte lor farmacologice la fabricarea medicamentelor: antibiotice, vitamine de baza, acid salicilic ~i O-acetilsalicilic etc.

- prelucrarea sanqelui

Aceasta clasa include, de asemenea:

- fabricarea zaharurilor pure din punct de vedere chimic

- prelucrarea secretiilor glandelor ;;i fabricarea extractelor glandulare

75

C - Industria prelucratoare

CAEN Rev. 2 - Structura fji note explicative

Secliune/ Denumire

Diviziune/

Grupa!Clasa

Aceasta clasa exclude:

- fabricarea infuziilor de plante (menta, verbina, rnusetel) etc., vezi 1083

- fabricarea materialelor pentru plombe dentare ~i a cimentului dentar, vezi 3250

- fabricarea cirnenturilor pentru reconstrucfia oaselor, vezi 3250

- fabricarea perdelelor, cortinelor chirurgicale, vezi 3250

- cornertul en gros cu prod use farmaceutice, vezi 4646

- cornertul cu amanuntul al produselor farmaceutice, vezi 4773

- activitatea de cercetare-dezvoltare in domeniul produselor farmaceutice ~i al produselor farmaceutice

biotehnice, vezi 721

- ambalarea produselor farmaceutice, vezi 8292

212 Fabricarea preparatelor farmaceutice

2120 Fabricarea preparatelor farmaceutice

Aceasta clasa include:

- fabricarea medicamentelor:

- antiseruri ~i alte fraclli ale sangelui

- vaccinuri

- diverse medicamente, inclusiv preparate homeopatice

- fa brica rea produselor chimice contraceptive pentru uz extern ~i medica mente contraceptive hormonale

- fabricarea preparatelor de diagnosticare medicala, inclusiv teste de sarcina

- fabricarea substantelor de diagnosticare radloactiva in vivo

- fabricarea de substante farmaceutice biotehnice

Aceasta clasa include, de asemenea:

- fabricarea vatei, tifonului, feselor, bandajelor medicinale impregnate, a catgutului chirurgical etc.

- fabricarea produselor naturiste (prin rnacinare, sortare) pentru uz farmaceutic

22 Fabricarea produselor din cauciuc ~i mase plastice

Industria de prelucrare a cauciucului ~i a maselor pia stice se caracterizeaza prin materiile prime utilizate. Aceasta nu inseamna lnsa, ca toate produsele fabricate din aceste materiale se Incadreaza, in mod necesar, in aceasta subsectiune.

221 Fabricarea articolelor din cauciuc

Aceasta grupa include fabricarea produselor din cauciuc.

2211 Fabricarea anvetopelor si a camerelor de aer; resaparea §i refacerea anvelopelor

Aceasta clasa include:

- fabricarea anvelopelor din cauciuc pentru vehicule, echipamente, rnasini mobile, aeronave, [ucarll, rnobila ~i alte utilizari;

- anvelope pneumatice

- anvelope pline (solide) ~i anvelope elastice

- fabricarea camerelor de aer pentru anvelope;

- fabricarea suprafetelor (benzilor) de rulare lntersanjablle, a flapsurilar, a benzilor ("cocoa~a de carnila"),

pentru reconditionarea anvelopelor etc. - reconstruirea ~i re~aparea anvelopelor

Aceasta class exclude:

- fabricarea materialelor pentru repararea cauciucului, vezi 2219

- repararea, montarea sau 7nlocuirea anvelopelor ~i a cameretor de aer, vezi 4520

2219 Fabricarea altar produse din cauciuc

Aceasta clasa include:

- fabricarea altar produse din cauciuc natural sau sintetic, nevulcanizat, vulcanizat sau rigidizat:

- placi, foi, benzi, baghete, profiluri din cauciuc

- tuburi, conducte ~i furtunuri din cauciuc

76

C - Industria prelucratoare

CAEN Rev. 2 - Structura $i note explicative

Secfiune/ Denumire

Diviziune/

GrupMClasa

- curele de transmisie sau benzi transportoare din cauciuc

- articole de igiena din cauciuc: prezervative, tetine, buiote etc.

- articole de lrnbracarninte din cauciuc (doar daca sunt realizate prin lipire si nu prin coasere)

- pingele ~i alte parti de incaltaminte din cauciuc

- ata ~i franqhie din cauciuc

- fire ~i tesaturi cauciucate

- inele ~i garnituri din cauciuc

- Invelisuri de cauciuc, pentru role

- saltele gonflabile din cauciuc

- baloane gonflabile

- fabricarea periilor din cauciuc

- fabricarea tevilor din cauciuc rigidizat

- fabricarea pieptenilor, acelor de par, bigudiurilor ~i articolelor similare din cauciuc

Aceasta clasa include, de asemenea:

- fabricarea materialelor din cauciuc pentru reparatli

- fabricarea materialelor textile impregnate, invelite, acoperite sau laminate cu cauciuc, cand cauciucul

reprezinta principalul constituent

- fabricarea saltelelor de pat umplute cu apa, din cauciuc

- fabricarea castilor de baie §i a sorturilor din cauciuc

- fabricarea costumelor impermeabile ~i costumelor de scafandru din cauciuc

- fabricarea articolelor din cauciuc pentru utilizari sexuale

Aceasta clasa exclude:

- fabricarea suportului textil pentru anvelope, vezi 1346

- fabricarea articolelor de Imbracarninte din tesaturi elastice, vezi 1414, 1419

- fabricarea incaltamintei de cauciuc, vezi 1520

- fabricarea cleiurilor §i adezivilor pe baza de cauciuc, vezi 2052

- fabricarea benzilor .cocoasa de camila", vezi 2211

- fabricarea de plute §i baret pneumatice, vezi 3011, 3012

- fabricarea saltelelor din cauciuc spongios neacoperit, vezi 3103

- fabricarea articolelor pentru sport, din cauciuc, cu exceptia articolelor de Irnbracarninte, vezi 3230

- fabricarea jocurilor §i jucariilor din cauciuc (inclusiv bazine, baret, animale, mingi §i alte articole

gonflabile din cauciuc pentru copii), vezi 3240 - recuperarea cauciucului, vezi 3832

222 Fabricarea arlicolelor din material plastic

Aceasta grupa cuprinde operatiuni de prelucrare a rasinilor plastice de prima utilizare sau reciclate !iii transformarea lor in produse intermediare sau finite, prin presare, extruziune, injectie, suflare ~i turnare. Procesul de productie este de asa natura incat se poate objine 0 mare varietate de produse.

2221 Fabricarea placilor, foliilor, tuburilor ~i profilurilor din material plastic

Aceasta clasa include:

- fabricarea produselor semifinite din materiale plastice:

- placi, folii, blocuri, pellcula, foi, benzi etc. (autaadezive sau nu)

- fabricarea produselor finite din material plastic:

- tuburi, conducte, furtunuri !iii fitingurile lor, din material plastic

- celofan in forma continua sau fol

Aceasta cia sa exclude:

- fabricarea materialelar plastice in forme primare, vezi 2016

- fabricarea articalelor din cauciuc sintetic sau natural, vezi 221

77

C - Industria prelucratoare

CAEN Rev. 2 - Structura §i note explicative

Secliune! Denumire

Diviziune!

GrupaJClasa

2222 Fabricarea ar1icolelor de ambalaj din material plastic

Aceasta cia sa include:

- fabricarea articolelor din material plastic, utilizate pentru ambalarea rnarfurilor:

- pungi, saci, containere, cutii, lazi, bidoane, flacoane, recipiente etc.

Aceasta clasa exclude:

- fabricarea articolelor de voiaj din material plastic, vezi 1512

2223 Fabricarea ar1icolelor din material plastic pentru construcjll

Aceasta clasa include:

- tabricarea articolelor din material plastic pentru constructii;

- usi, terestre, tocuri, obloane §ii articole similare, din plastic

- bazine, rezervoare;

- articole pentru pardoseli din material plastic, articole de acoperit peretii sau platanul, sub forma

de suluri sau dale

- articole sanitare din material plastic: cazl, cuve de dus. chiuvete, lavoare, bideuri, bazine etc.

- fabricarea artlcolelor din material plastic elastic pentru acoperit pardoseli, ca vinil, linoleum etc.

- fabricarea pietrei artificiale

2229 Fabricarea altor produse din material plastic

Aceasta clasa include:

- fabricarea de articole de menaj din material plastic (vesela, vase de bucatarle, articole de toaleta)

- fabricarea diverselar articole din plastic:

- ca§iti de protectie din material plastic, piese izolante, parti pentru corpuri de iluminat din material

plastic, rechizite scolare sau de birau, articole de tmbracamtnte (numai daca sunt lipite ~i nu cusute), fitinguri pentru rnobila, statuete, curele de transmisie §ii benzi transpartoare, tapete autoadezive din plastic, calapoade pentru pantofi din material plastic, tabachere pentru 1igari de fai ~i 1igarete, piepteni, bigudiuri din plastic etc.

Aceasta clasa exclude:

- fabricarea articolelor de voiaj din material plastic, vezl 1512

- fabricarea incaltamintei din material plastic, vezi 1520

- fabricarea mobilei din material plastic, vezi 3101,3102,3109

- fabricarea saltelelor din mase plastice spongioase, neacoperite, vezi 3103

- fabricarea articolelor pentru sport din plastic, vezi 3230

- fabricarea jocurilar ~i [ucariilor din plastic, vezi 3240

- fabricarea instrumentelor medicate ~i dentare din plastic. vezi 3250

- fabricarea articolelor de oftalmologie din material plastic. vezi 3250

- fabricarea castilor de protectle §ii a altor echipamente de protectie din material plastic, vezi 3299

23 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice

Aceasta diviziune include acfivitatlle de prelucrare a unei singure substante de origine mineraia. Acsasta diviziune include fabricarea sticlei si a articolelor de sticla (de exemplu, sticla plata, recipiente de sticla, fibre de sticla, articale tehnice din stlcla etc.); a articolelor din ceramics, dale ~i pardoseli din argila arsa, ciment §ii ipsos, de la materii prime pana la realizarea de praduse finite. Prelucrarea pietrei brute, a pietrei finisate ~i a altor produse minerale este, de asemenea, inclusa in aceasta diviziune.

231 Fabricarea sticlei ~i a articolelor din sticla

Aceasta grupa include fabricarea sticlei sub arice forma, realizata prin oricare procedeu, §ii a articolelor din sticla.

2311 Fabricarea sticlei plate

Aceasta clasa include:

- fabricarea sticlei plate, inclusiv a sticlei plate armata, a sticlei colorate sau cu tenta de culoare

78

C - Industria prelucratoare

CAEN Rev. 2 - Structura Iii note explicative

Secfiune/ Denumire

Diviziunel

Grupa/C/asa

2312 Prelucrarea §i fasonarea sticlei plate

Aceasta cia sa include:

- fabricarea sticlei securit sau a sticlei trase in foi;

- fabricarea oglinzilor din sticla

- fabricarea de izolatori cu mai multi peref din sticla

2313 Fabricarea articolelor din sticla

Aceasta clasa include:

- fabricarea sticlelor ~i a altor recipiente, din sticla sau cristal

- fabricarea paharelor si a altar articole casnice din stlcla ;;i cristal

Aceasta clasa exclude:

- fabricarea jucarlilor din sticla, vezi 3240

2314 Fabricarea fibrelor din sticla

Aceasta clasa include:

- fabricarea fibrelor din sticla, inclusiv vata din sticla ~i produse netesute obtinute din acestea

Aceasta clasa exclude:

- fabricarea materialelor tesute din fire de sticla, vezi 1310

- fabricarea cablurilor din fibre optice pentru transmisia de date sau pentru transmisia de imagini in

direct, vezi 2731

2319 Fabricarea de stlclarie tehnica

Aceasta clasa include:

- fabricarea articolelor de laborator, igienice sau farmaceutice din stlcla

- fabricarea de geamuri pentru ceasuri, sticla optica ;;i elemente optice neprelucrate optic

- fabricarea articolelor de sticla foloslta pentru realizarea irnitatiilor de bijuterii

- fabricarea izolatorilor din stlcla

- fabricarea lnvelisurilor din sticla, pentru larnpi

- fabricarea figurinelor din sticla

- fabricarea daleJor de pavaj din sticla

- fabricarea de sticla sub forma de baghete ;;i tuburi

Aceasta clasa exclude:

- fabricarea elementelor optice din sticla prelucrata optic, vezi 2670

- fabricarea serinqilor si a altor echipamente medicale de laborator, vezi 3250

232 Fabricarea de produse refractare

2320 Fabricarea de produse refractare

Aceasta clasa include fabricarea produselor intermediare din minereuri sau minerale nemetalice cum sunt nisipul, pietrisul, piatra sau argila.

Aceasta cia sa include:

- fabricarea de mortare, betoane refractare ~i alte materiale refractare analoage

- fabricarea de produse ceramice refractare:

- produse cera mice termoizolatoare, din bioxid de siliclu;

- caramizi refractare, blocuri ;;i dale etc.

- retorte, creuzete, mufle, canule, tuburi, levi etc.

Aceasta clasa include, de asemenea:

- fabricarea articolelor refractare ce contin rnaqnezita, dolomite sau crornlta

233 Fabricarea materialelor de constructll din argila

Aceasta grupa include fabricarea materialelor de constructe din argila.

79

C - Industria prelucratoare

CAEN Rev. 2 - Structura $i note explicative

Secfiunel Denumire

Diviziunel

Grup;jJClasa

Aceasta clasa exclude:

- fabricarea pietrei artificiale, vezi 2223

- fabricarea produselor din cerarnica rsfractara, vezi 2320

- fabricarea cararnizilor §i tiglelor din ceramica, vezi 2332

2331 Fabricarea placilor !ji dalelor din ceramics

Aceasta class include:

- fabricarea cararnizllor pentru fatuirea sobelor §i peretilor, a cuburilor pentru mozaic, din cerarnica nerefractara

- fabricarea placilor ~i pavelelor pentru pavaj, din ceramica nerefractara

2332 Fabricarea caramizilor, tig1elor !ji a altor prod use pentru constructii, din argila arsa

Aceasta clasa include:

- fabricarea de produse pentru constructli, din arqita nerefractara

- fabricarea de cararnizi, 1igle, elemente de horn uri, tuburi, conducte etc.

- fabricarea de elemente pentru pardosire, din argila arsa

Aceasta clasa exclude:

- fabricarea de prod use din cerarnica refractara, vezi 232

- fabricarea produselor ceramice nerefractare altele decat pentru constructli, vezi 234

234 Fabricarea altor articole din ceramica ~i portelan

Aceasta grupa include fabricarea produselor finite din minereuri sau minerale nemetalice cum sunt nisipul, pietrisul, piatra sau argila.

2341 Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodaresc !ji ornamental

Aceasta clasa include:

- fabricarea de articole de menaj din cerarnica ~i alte produse pentru uz casnic ~i de toaleta

- fabricarea de statuete ~i alte articole ornamentale din cerarnlca

Aceasta clasa exclude:

- fabricarea imitaflllor de bijuterii, vezi 3213

- fabricarea jucarlllor din ceramics. vezi 3240

2342 Fabricarea de obiecte sanitare din cerarnica

Aceasta cia sa include:

- fabricarea obiectelor sanitare din ceramics, de exemplu: chiuvete, cazi, bideuri, rezervoare de apa pentru toaleta etc.

- fabricarea altor obiecte sanitare din cera mica

Aceasta clasa exclude:

- fabricarea articolelor din cerarnica refractara, vezi 2320

- fabricarea materialelor ceramice pentru constructe, vezi 233

2343 Fabricarea izolatorilor !ji pieselor izolante din caramica

Aceasta clasa include:

- fabricarea de izolatori electrici si piese izolante din ceramica

Aceasta clasa exclude:

- fabricarea articolelor din cerarnica refractara, vezi 2320

2344 Fabricarea altor produse tehnice din ceramlca

Aceasta clasa include:

- fabricarea maqnetllor din ceramics §i ferita

- fabricarea de articole din ceramics pentru laboratoare sau de uz industrial §i chimic

80

C - Industria prelucratoare

CAEN Rev. 2 - Structura §i note explicative

Secliune/ Denumire

Diviziune/

GrupiilClasa

Aceasta clasa exclude:

- fabricarea pietrei artificiale (de exemplu marrnura artiticiala), vezi 2223

- fabricarea articolelor din cerarnlca refractara, vezi 2320

- fabricarea materialelor ceramice pentru constructii, vezi 233

2349 Fabricarea altor produse ceramice n.c.a.

Aceasta clasa include:

- fabricarea de vase, recipiente ;;i articole sirnilare din ceramica folosite pentru transport sau ambalat

- fabricarea altor produse ceramice n.c.a.

Aceasta clasa exclude:

- fabricarea obiectelor sanitare din cerarnica, vezi 2342

- fabricarea dintilor artificiali, vezi 3250

235 Fabricarea cimentului, varului ~i ipsosului

2351 Fabricarea cimentului

Aceasta clasa include:

- fabricarea de clincher ~i ciment hidraulic, inclusiv ciment Portland, ciment aluminos, ciment de zgura sl ciment superfosfatic

Aceasta cia sa exclude:

- fabricarea mortarelor ~i a betoanelor refractare, vezi 2320

- fabricarea betoanelor §oi mortarelor gata preparate ~i a betoanelor ~i mortarelor uscate, vezi 2363,2364

- fabricarea articolelor din ciment, vezi 2369

- fabricarea de ciment stomatologic, vezi 3250

2352 Fabricarea varului §i ipsosului

Aceasta clasa include:

- fabricarea varului stins, nestins si a varului hidraulic

- fabricarea ipsosului din ghips calcinat sau sulfat calcinat

Aceasta clasa include, de asemenea: - fabricarea dolomitei calcinate

Aceasta clasa exclude:

- fabricarea articolelor din ipsos, vezi 2362, 2369

236 Fabricarea articolelor din beton, ciment §i ipsos

2361 Fabricarea produselor din beton pentru constructii

Aceasta clasa include:

- fabricarea de articole prefabricate din beton, ciment sau piatra artificiala pentru constructil:

- dale, pietre de pavaj, cararnizi, borduri, foi, panouri, levi, stalpi

- fabricarea de componente structurale prefabricate din ciment, beton sau piatra artiflclala pentru cladiri

§i.i ccnstructii industriale

2362 Fabricarea produselor din ipsos pentru constructll

Aceasta cia sa include:

- tabricarea de produse pe baza de ipsos pentru constructli:

- placi, toi §i.i alte elemente arhitecturale etc.

81

C - Industria prelucratoare

CAEN Rev. 2 - Structura !Ji note explicative

Secfiunei Denumire

Diviziunel

GrupalClasa

2363 Fabricarea betonului

Aceasta clasa include:

- fabricarea betoanelor ~i mortarelor gata preparate, precum ~i a amestecurilor uscate pentru mortare si betoane

Aceasta cia sa exclude:

- fabricarea cimenturilor refractare, vezi 2320

2364 Fabricarea mortarului

Aceasta clasa include:

- fabricarea mortarelor sub forma de pulbere

Aceasta clasa exclude:

- fabricarea mortarelor refractare, vezi 2320

- fabricarea betoanelor ~i mortarelor uscate, vezi 2363

2365 Fabricarea produselor din azbociment

Aceasta clasa include:

- fabricarea de prod use pentru constructil, pe baza de substante vegetale (talas, paie, trestie, stuf) aglomerate cu ciment, ipsos sau alt liant mineral

- fabricarea articolelor din azbociment sau din ciment cu fibre de celuloza sau altele similare cum ar fi:

- foi ondulate ~i de alte tipuri, panouri, ti91e, tuburi, tevi, rezervoare, vase, bazine, chiuvete, butelii,

mobila, cadre de ferestre etc.

2369 Fabricarea altor articole din beton, ciment ~i ipsos

Aceasta clasa include:

- fabricarea altor prod use din beton, ciment, ipsos sau platra artificiala:

- statui, mobilier, basoreliefuri, vaze, ghivece de flori etc.

237 Taierea, fasonarea §i finisarea pietrei

2370 niierea, fasonarea ~i finisarea pietrei

Aceasta clasa include:

- taierea, fasonarea ~i prelucrarea pietrei pentru a fi utilizate in constructia de cladiri, de monumente funerare, de drumuri, ca material de acoperire etc.

- fabricarea mobilierului de piatra

Aceasta clasa exclude:

- actlvitati in cariere, de exemplu, productia de pietre neprelucrate, vezi 0811

- productla de pietre de rnoara, pietre abrazive ~j produse similare, vezi 239

239 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice

Aceasta grupa include fabricarea altar prod use din minerale nemetalice.

2391 Fabricarea de produse abrazive

Aceasta clasa include:

- fabricarea pietrelor de rnoara, a pietrelor de slefuit sau polizat ~i a produselor abrazive naturale sau artificiale pe suport, inclusiv prod use aplicate pe un suport moale, de exemplu, hartie abraziva

2399 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice n.c.a.

Aceasta cia sa include:

- fabricarea materialelor de frictiune ~i a pieselor cu baza din substanta rninerata sau celuloza

- fabricarea de materiale minerale izolatoare:

- vata minerala, azbest ~i alte prod use simiJare; verrnlcullta exfotiata; argile expandate ~i lzolanf

termici, izolanf fonici sau absorbanf fonici

82

C - Industria prelucratoare

CAEN Rev. 2 - Structura $i note expficative

Sectiunel Denumire

Diviziunel

GrupalClasa

- fabricarea de articole din diverse substante minerale:

- mica prelucrata si articole din mica, din turba, din grafit (altele decat cele electrice) etc.

- fabricarea articolelor din bitum sau din materiale similare, de exemplu adezivi pe baza de bitum, smoala

de carbune etc.

- fabricarea fibrelor ~i produselor din carbon ~i grafit (exceptand electrozii ~i aplicafiile electrice)

- fabricarea corindonului artificial

Aceasta class exclude:

- fabricarea vatei de sticla ~i a produselor netesuts din aceasta, vezi 2314

- fabricarea electrozilor din grafit, vezi 2790

24 Industria metalurgica

Aceasta diviziune include activitali de turnare si/sau rafinare a metalelor feroase ~i neferoase din minereu, lingouri sau deseuri, utilizand tehnologii metalurgice diverse. Aceasta diviziune cuprinde ~i fabricarea de aliaje metalice ;;i superaliaje, prin introducerea de elemente chimice in metalele pure. Produsele rezultate dupa topire i?i rafinare, de obicei sub forma de lingouri, sunt prelucrate prin laminare, tragere sau extrudare, pentru a obtine table, benzi, bare, tije, sarrna sau fire, levi ~i diferite profiluri, ori sunt folosite, in stare toplta, la realizarea de piese turnate iii de alte produse metalice.

241 Productia de metale feroase sub forme primare §i de feroaliaje

Aceasta grupa include activitati de rafinare a minereului de fier; elaborarea fontei de prima fuziune sub forma topita sau solida, elaborarea otelului din fonta: fabricarea feroaliajelor ~; a produselor din otel.

2410 Productia de metale feroase sub forme primare §i de feroaliaje

Aceasta clasa include:

- productia de fonla bruta sub forma de Ilngouri, blocuri ;;i alte forme primare

- producfia de feroaliaje

- fabricarea de produse feroase prin rafinarea directa a fontei

- producerea de ate I de lnalta puritate prin electrollza sau alte procedee chimice

- retopirea deseurilor de lingotiera de fonta sau otel

- producerea granulelor si a pulberii de fonta sau ole I

- producerea otelului sub forma de linqouri sau alte forme primare

- producerea de semifabricate din otel

- fabricarea de produse plate din otel, prin laminare la rece sl la cald

- fabricarea barelor i?; a tijelor din ole I prin laminare la cald

- fabricarea profilurilor cu sectiune deschisa prin laminare la cald, din otel

- fabricarea de palplanse fiji profiluri deschise sudate, din otel

- fabricarea de profiluri pentru cai de rulare (sine), din ole I

Aceasta cia sa exclude:

-Iaminarea la rece a barelor, vezi 2431

242 Productia de tuburi, tevi, profiluri tubulare §i accesorii pentru acestea, din otel

2420 Productia de tuburi, levi, profiluri tubulare §i accesorii pentru acestea, din otel

Aceasta clasa include:

- fabricarea tuburilor ~i tevilor cu sectiuns circulara sau rectanqulara ~i a laglelor cu sectiune circulara pentru prelucrari ulterioare prin laminare la cald, extrudare la cald sau prin alte tehnologii de prelucrare la cald a unui produs intermediar, produs ce poate fi sub forma de bara sau bloc obtinut prin laminare la cald sau turnare continua

- fabricarea tevilor ~i tuburilor din semifabricate laminate fiji extrudate la cald, prin procese de laminate sau tragere la rece a levilor iii tuburilor cu sectiune ctrculara iii prin tragere la rece numai pentru levi iii tuburi cu sectiune rectanqulara fiii profiluri tubulare

83

- fabricarea tuburilor §i levilor cu diametrul exterior de peste 406,4 mm, formate la rece din produse plate laminate la cald, sudate longitudinal sau elicoidal

- fabricarea de tuburi §i levi cu sectiune circulara avand diametrul exterior de 406,4 mm sau mai mic, prin formare continua ta rece sau la cald din produse plate obtlnute prin laminare la cald sau rece, sudate longitudinal sau elicoidal §i a tuburilor §i levilor cu sectiune rectangulara, obtinute prin formare continua la cald sau la rece din banda larninata la cald sau la rece §i sudate longitudinal

- fabricarea tuburilor §i tevilor de precizie, sudate longitudinal, avand diametrul exterior de 406,4 mm sau mai mic, obtlnute prin formare la cald sau la rece din banda larninata la cald sau la rece, destinata prelucrarilor ulterioare (Iaminare, tragere sau fonnare la rece) pentru obtinerea de levi §i profiluri rectangulare - fabricarea de flanse plate §i flanse cu guler forjate, realizate prin prelucrarea produselor din olel laminate la cald

- fabricarea fitingurilor ce se rncnteaza prin sudura (coturi, reductii), realizate prin forjarea tuburilor de otel Iarnlnate la cald

- fitinguri filetate §i alte fitinguri de otel nesudate pentru tuburi sau levi

C - Industria prelucratoars

CAEN Rev. 2 - structure §i note explicative

Secliune/ Denumire

Diviziune/

GrupiilClasa

Aceasta clasa exclude:

- fabricarea tuburilor §i tevilor din olel, tara sudura, prin turnare cenfrituqala, vezi 2452

243 Fabricarea altor produse prin prelucrarea prlmara a otelulul

Aceasta grupa include fabricarea altor prod use prin prelucrarea la rece a otelului.

2431 Tragerea la rece a barelor

Aceasta clasa include:

- fabricarea barelor §i profilurilor din otel, prin tragere la rece

Aceasta clasa exclude:

- tragerea sarmel, vezi 2434

2432 Laminarea la rece a benzilor inguste

Aceasta cia sa include:

- fabricarea produselor plate laminate din otel, acoperite sau nu, in colaci sau in bucati drepte, cu 0 lalime mai mica de 600 mm, obtinute prin relaminarea la rece a produselor plate sau a barelor de otel laminate la cald

2433 Productla de profiluri obtlnute la rece

Aceasta clasa include:

- fabricarea profilurilor deschise din otel obtinute prin laminari succesive la rece sau prin indoirea produselor plate

- fabricarea prin formare sau indoire la rece a foilor pliate §i a panourilor tip sandvici

Aceasta clasa exclude:

- fabricarea barelor §i a prafilurilor pline din otel, prin tragere la rece, vezi 2431

- fabricarea articolelor din sarrna, vezi 2593

2434 Trefilarea firelor la rece

Aceasta clasa include:

- fabricarea de sarrna din otel, prin trefilarea la rece a barelar din otel

244 Productla metalelor pretloase §i a altor metale neferoase

2441 Productia metalelor pretioase

Aceasta class include:

- productia metalelar pretioase de baza

- productia §i rafinarea metalelor pretioase in forma bruta sau prelucrata: aur, argint, platina etc., din

minereu §i deseuri

84

C - Industria prelucratoare

CAEN Rev. 2 - Structura §i note explicative

Secliunel Oenumire

Diviziune/

GrupatClasa

- productia aliajelor din metale pretioase

- productia semifabricatelor din meta Ie pretioase

- productia de metale comune, argintate

- productia de metale comune sau argint, aurite

- productia de platina, precum ~i de metale comune, aur sau argint, platinate

Aceasta clasa include, de asemenea:

- fabricarea prin tragere a firelor din metale pretoase

- fabricarea foitelor din metale pretioass prin laminare

Aceasta cia sa exclude:

- turnarea metalelor neferoase, vezi 2453, 2454

- fabricarea bijuteriilor din metale pretioase, vezi 3212

2442 Metalurgia aluminiului

Aceasta clasa include:

- producerea aluminiului din alumina

- producerea aluminiului prin rafinarea electrolitica a deseurilor de aluminiu

- producerea de aliaje pe baza de aluminiu

- producerea de semifabricate din aluminiu

Aceasta clasa include, de asemenea:

- fabricarea prin tragere a sarrnel din aluminiu

- producerea oxidului de aluminiu (alumina)

- producerea foliel de ambalaj din aluminiu

- fabricarea laminatelor de aluminiu din folii in care aluminiul este principalul component

Aceasta ctasa exclude:

- turnarea metalelor neferoase, vezi 2453, 2454

2443 Productia plumbului, zincului §i cositorului

Aceasta clasa include:

- producerea de plumb, zinc ~i cositor din minereuri

- producerea de plumb, zinc ~i cositor prin rafinarea electrotltlca a deseurilor de plumb, zinc ~i cositor

- producerea aliajelor de plumb, zinc ;;i cositor

- producerea de semifabricate din plumb, zinc si cositor

Aceasta cia sa include, de asemenea:

- fabricarea prin tragere a sarmei din aceste metale

- producerea foilor de cositor

Aceasta clasa exclude:

- turnarea metalelor neferoase, vezi 2453, 2454

2444 Metalurgia cuprului

Aceasta cia sa include:

- producerea de cupru din minereu

- producerea de cupru prin rafinarea electrolitica a deseurilor de cupru

- producerea aliejelor de cupru

- producerea de benzi ;;i de fire fuzibile pe baza de cupru

- producerea semifabricatelor din cupru

Aceasta clasa include, de asemenea:

- fabricarea prin tragere a sarmei de cupru

Aceasta clasa exclude:

- turnarea metalelor neferoase, vezi 2453, 2454

85

C - Industria prelucratoare

CAEN Rev. 2 - Structura $i note explicative

Sec/iune/ Denumire

Diviziunel

GrupalClasa

2445 Productia altor metale neferoase

Acsasta clasa include:

- producerea de crom, mangan, nichel etc. din minereuri sau axizi

- praducerea de cram, mangan, niche! etc. prin rafinarea electrolitica ~i alurninoterrnlca a deseurllor de

cram, mangan, niche! etc.

- producerea aliaje!or de cram, mangan, nichel etc.

- producerea semifabricatelor din crom, mangan, nichel etc.

Aceasta cia sa include, de asemenea:

- fabricarea prin tragere a sarrnel din aceste metale

Aceasta clasa exclude:

- turnarea metalelor neferoase, vezi 2453, 2454

2446 Prelucrarea combustibililor nucleari

Aceasta clasa include:

- producerea de uraniu din minereuri

- topirea ~i rafinarea uraniului

245 Turnarea metalelor

Aceasta grupa include fabricarea de praduse semifinite ~i diverse prod use obtinute prin turnarea metalelor.

Aceasta grupa exclude:

- fabricarea produselor turnate finite, cum sunt:

- cazane ~i radiatoare, vezi 2521

- articole qospodaresti obtinute prin turnare, vezi 2599

2451 Turnarea fontei

Aceasta clasa include activitatile destasurate In turnatoriile de fonta.

Aceasta clasa include:

- fabricarea semifabricatelor turnate din fonta

- fabricarea produselor turnate din fonta cenusle

- fabricarea produselor turn ate din fonta cu grafit nodular

- fabricarea produselor turnate din fonta rnaleabila

- fabricarea tuburilor, tevilor, profilurilor turnate ~i a fitingurilor pentru tuburi ~i tevi, din fonta

- fabricarea fitingurilor turnate pentru tuburi iii tevi din ole I

2452 Turnarea otelulul

Aceasta clasa include acnvitatile desfasurate in otelarii: - fabricarea semifabricatelor turnate din otel

- fabricarea praduselor finite turnate din otel

- fabricarea tevilor iii tuburilor tara sudura, din otel, prin turnare centrifuqala

2453 Turnarea metalelor neferoase usoare

Aceasta clasa include:

- tabricarea semifabricatelor turnate din aluminiu, magneziu, titan, zinc etc.

- tabricarea produselor turnate din metale usoare

2454 Turnarea altor metale neferoase

Aceasta clasa include:

- fabricarea pieselor turnate din metale neferoase (exclusiv metale usoare)

- fabricarea pieselor turnate din metale prenoaee

- turnarea prin injectie a pieselor din metale neferaase

86

C - Industria prelucratoare

CAEN Rev. 2 - Structura $i note explicative

Sectiune/ Denumire

Diviziune/

GrupalClasa

25 Industria constructlllor metalice §i a produselor din metal, exclusiv maslnl,

utilaje §i lnstalatll

Aceasta diviziune cuprinde fabricarea produselor din metal (containere, structuri si alte parti componente), de obicei cu 0 functie statica, irnobila, spre deosebire de diviziunile urrnatoare 26-30, care se refers la combinatii sau asarnblan ale unor astfel de produse metalice (uneori cu alte materiale) in unitali complexe care, daca nu sunt in totalitate electrice, electronice sau optice, functioneaza cu par1.i componente mobile. Fabricarea armamentului si rnunltlei este, de asemenea, inclusa in aceasta diviziune. Aceasta diviziune exclude:

- activitati ale unitatilor specializate de reparatii :?i tntretinere, vezi 331

- instalarea specializata a masinilor ;;i a altor bunuri in cladiri, vezi 3320

251 Fabricarea de constructu meta lice

Aceasta grupa cuprinde fabricarea de construct! meta lice (cum ar fi structurile metalice sau parti pentru constructii).

2511 Fabricarea de constructll metal ice §i parli componente ale structurilor metalice

Aceasta clasa include:

- fabricarea de structuri metalice pentru constructii ;;i parti componente ale acestora (tumuri, stalpi, grinzi cu zabrele, poduri etc.)

- fabricarea de structuri meta lice industriale (structuri pentru furnale, pentru echipamente de ridicat ;;i manevrat etc.)

- fabricarea de constructii prefabricate din metal:

- baraci metalice, elemente modulare pentru expozitii etc.

Aceasta clasa exclude:

- fabricarea partilor componente pentru cazane navale sau pentru cazane industriale, vezi 2530

- fabricarea dispozitivelor pentru asamblarea liniilor de cale terata, vezi 2599

- fabricarea sectiunilor de nave, vezi 3011

2512 Fabricarea de usl §i ferestre din metal

Aceasta clasa include:

- fabricarea de usi, ferestre, rame de usi ;;.i ferestre, praguri pentru usl, obloane, din metal

- pereti despartitori din metal pentru fixarea pe podea

252 Productia de rezervoare, cisterne §i containere metalice; productla de radiatoare §i cazane pentru lncalzlrea centrala

Aceasta grupa include fabricarea de rezervoare, radiatoare ;;i cazane pentru lncalzire centrals.

2521 Productla de radiatoare §i cazane pentru lncalzirea centrala

Aceasta clasa include:

- fabricarea de cazane si radiatoare pentru lncaizire centrale

Aceasta clasa exclude:

- fabricarea de cuptoare electrice ;;i boilere (tncalzltoare de apa), vezi 2751

2529 Productla de rezervoare, cisterne §i containere metalice

Aceasta clasa include:

- fabricarea de rezervoare, cisterne si containere metalice similare, instalate in mod normal ca dispozitive pentru stocare sau utilizate in procese industriale

- fabricarea de recipiente metalice pentru gaze comprimate sau lichefiate

Aceasta cia sa exclude:

- fabricarea de butoaie, bidoane, canistre, cuve, cutii metalice etc., folosite in mod normal pentru transportarea ;;i/sau ambalarea rnarfurilor (indiferent de dimensiune), vezi 2591

- fabricarea de containere pentru transport, vezi 2920

- fabricarea tancurilor (vehiculelor rnilitare blindate), vezi 3040

87

C - Industria prelucratoare

CAEN Rev. 2 - Structura §i note explicative

Sectiunel Denumire

Diviziune/

GrupalClasa

253 Productia generatoarelor de aburi (cu exceptia cazanelor pentru lncajzirea centrale)

Aceasta grupa include fabricarea generatoarelor de aburi.

2530 Produclia generatoarelor de aburi (cu exceptla cazanelor pentru Incalzirea centrals]

Aceasta clasa include:

- fabricarea de generatoare de aburi sau a altor generatoare de vapori

- fabricarea de echipamente auxiliare utilizate pentru generatoarele de abur:

- condensatoare, economizoare, supraincalzitoare, recuperatoare, cilindri colectori de aburi si ,

acumulatori de aburi

- fabricarea de reactoare nucleare, cu exceptla separatoarelor de izotopi

- fabricarea de parti componente pentru cazane navale sau pentru cazane industriale

Aceasta clasa include, de asemenea:

- constructia sistemelor de conducte cuprinzand prelucrarea ulterioara a levilor, in general pentru fabricarea conductelor sau sistemelor de conducte sub presiune impreuna cu lucrarile de proiectare ~i constructle conexe

Aceasta clasa exclude:

- fabricarea cazanelor pentru tncalzire centrala §i a radiatoarelor, vezi 2521

- fabricarea ansamblurilor cazan-turbina, vezi 2811

- fabricarea separatoarelor de izotopi, vezi 2899

254 Fabricarea armamentului §i munltiei

2540 Fabricarea armamentului ~i munltlei

Aceasta clasa include:

- fabricarea armamentului greu (piese de artilerie, tun uri mobile, lansatoare de rachete, tuburi lans-

torpile, mitraliere grele)

- fabricarea de arme usoare (revolvere, arme de vanatoare, mitraliere usoare)

- fabricarea de revolvere ~i pistoale cu aer sau gaze

- fabricarea de rnunitie de razboi

Aceasta clasa include, de asemenea:

- fabricarea de arme de foc ~i a rnunitiei aferente pentru vanatcare, sport sau autoaparare

- fabricarea de dispozitive explozive, ca bombe, mine ;;.i torpile

Aceasta clasa exclude:

- fabricarea amorselor, capsulelor detonante ;;.i rachetelor de semnalizare, vezi 2051

- fabricarea cutitelor de abordare, sabiilor, baionetelor etc., vezi 2571

- fabricarea de autovehicule blindate pentru transportul bancnotelor sau obiectelor de valoare, vezi 2910

- fabricarea de vehicule spatiale, vezi 3030

- fabricarea de tancuri si alte vehicule de lupta, vezi 3040

255 Fabricarea produselor metalice obtinute prin deformare plastlca: metalurgia pulberilor

Aceasta grupa cuprinde activita1i generale de tratare a metalului, cum ar fi deformarea plastlca (forjarea, presarea), care sunt executate de obicei pe baza de comision sau contract.

2550 Fabricarea produselor metal ice obtlnute prin deformare plastica; metalurgia pulberilor

Aceasta clasa include:

- forjarea, presarea, rnatritarea ;;.i lamina rea metalului

-metalurgia pulberilor: fabricarea produselor metalice direct din pulberi metal ice prin tratamente termice

(sinterizare) sau presare

Aceasta cia sa exclude:

- proouctia de pulberi metalice, vezi 241, 242

88

C - Industria prelucratoare

CAEN Rev. 2 - Structura !}i note explicative

Secpunei Denum;re

Diviziunei

GrupaJClasa

256 Tratarea ~i acoperirea metalelor; operatiunl de mecanica generala pe baza de plata

sau contract

Aceasta qrupa cuprinde activltaf generale de tratare a metalului, cum ar fi placarea, acoperirea, gravarea, gaurirea, polizarea, sudarea etc., care sunt executate de obicei pe baza de comision sau contract.

2561 Tratarea !ji acoperirea metalelor

Aceasta clasa include:

- acoperirile meta lice , tratamentui anodic al metalelor etc.

- tratamentul termic al metalelor

- operatiunile de debavurare, sablare ~i curatare a metalelor

- vopsirea ~i gravarea metalelor

- acoperirea metalelor cu nemetale:

- plastifierea, emailarea, lacuirea etc.

- call rea metalelor

Aceasta clasa exclude:

- activitati ale potcovariilor, vezi 0162

- acoperirea materialelor plastice cu metale, vezi 2229

- acoperirea prin laminare a metalelor comune cu metale pretioase, vezi 2441-2444

2562 Operatluni de mecanica generala

Aceasta cia sa include:

- operatiuni de gaurire, strunjire, frezare, erodare, rabotare, mortezare, filetare, lepuire, brosare, nivelare, debitare, rectificare, ascutire, polizare, sudare, matisare (Tmbinare) etc. a pieselor din metal

- activitatile de taiere ~i gravare cu fascicul laser ale metalelor

Aceasta clasa exclude:

- activitaf ale pctcovarillor, vezi 0162

- servicii de gravare la minut, vezi 9529

257 Productia de unelte ~i articole de fierarle

Acsasta grupa include fabricarea produselor de taiat; unelte de mana ~i articole de fierarie.

2571 Fabricarea produselor de taiat

Aceasta clasa include:

- fabriearea obiectelor cas nice de taiat (cutlte), precum ~i a alter obiecte de uz casnic: turcunte. linguri etc.

- fabricarea de diverse articole de taiat;

- topoare ~i satare

- aparate de barblerit ~i lame pentru acestea

- foarteei ~i instrumente de taiat parul

- fabricarea cutitelor de abordare, sabiilor, baionetelor etc.

Aceasta clasa exclude:

- fabricarea vaselor de bucatane (oale, ibrice etc.), a veselei de rnasa (eastroane, platouri etc.) sau a vase lor intinse (farturii, farfurioare etc.), vezi 2599

- fabricarea tacarnurnor din metal prejios, vezi 3212

2572 Fabricarea articolelor de feronerie

Aceasta cia sa include:

- fabricarea de Iacate, zavoare, chei, balamale !?i alte artieole similare, articole de feronerie pentru cladiri, mobilier, vehicule etc.

89

C - Industria prelucratoare

CAEN Rev. 2 - Structura $; note explicative

Sectiunel Denumire

Diviziunel

GrupalClasa

2573 Fabricarea uneltelor

Aceasta class include:

- fabricarea de cutite ~i lame taletoare, pentru rnasini sau dispozitive mecanice

- fabricarea de unelte de mana, clestl, surubelnite etc.

- fabricarea de unelte de mana fara actonare electrica pentru agricultura

- fabricarea de fierastraie liii panze de fierastrau, inclusiv panze de fierastrau circulare :;;i panze de

fierastrau cu lan]

- fabricarea partilor interschimbabile pentru uneltele de mana, cu sau fara actionare electrica, sau pentru

rnasini-unelte: burghie, poansoane, freze etc. - fabricarea de matrite pentru prese

- fabricarea de unelte pentru flerarie: forje, nicovale etc.

- fabricarea cutiilor de formare iiii a matrltelor de turnare (cu exceptia lingotierelor)

- fabricarea de menghine, cleme de prindere

Aceasta class exclude:

- fabricarea sculelor de mana cu actionare electrtca, vezi 2824

- fabricarea lingotierelor, vezi 2891

259 Fabricarea altor produse prelucrate din metal

Aceasta grupa cuprinde fabricarea unei varietati de produse prelucrate din metal, cum ar fi: cutii ~i 9ale1i; cuie, buloane ~i piuli1e; articole casnice din metal; accesorii din metal; fabricarea de elice ~i ancore pentru nave; fabricarea de dispozitive de asamblare a liniilor de cale terata etc., diverse articole pentru utilizari casnice liii industriale.

2591 Fabricarea de recipiente, containere ~i alte produse similare din o~el

Aceasta clasa include:

- fabricarea de butoaie, gale1i, bidoane, recipiente ~i cutii

Aceasta clasa exclude:

- fabricarea cisternelor ~i rezervoarelor, vezi 252

2592 Fabricarea ambalajelor usoare din metal

Aceasta class include:

- fabricarea de cutii de conserve pentru alimente, de tuburi ~i cutii pliabile

- fabricarea de capace metalice

2593 Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanturl ~i arcuri

Aceasta cia sa include:

- fabricarea de cabluri metalice, benzi :;;i articole similare

- fabricarea de cabluri metalice neizolate sau izolate, care nu pot fi folosite drept conductori electrici

- fabricarea fire lor meta lice acoperite sau a fire lor cu miez metalic

- fabricarea de articole din fire metalice: sarrna ghimpata, sarma rasucita pentru Irnprejmulri, grifaje,

retele din sarrna, plase etc.

- fabricarea de electrozi invellti pentru sudarea cu arc electric

- fabricarea de cuie ~i ace

- fabricarea de arcuri (cu exceptia arcurilor de ceas):

- arcuri din foi, arcuri elicoidale, bare de torsiune

- foi pentru arcuri

- fabricarea lanturilor, cu exceptia lanlurilor de transmisie rnecanlca

Aceasta clasa exclude:

- fabricarea arcurilor pentru orologii sau ceasuri, vezi 2652

- fabricarea firelor liii cablurilor pentru transmiterea electricitatii, vezi 2732

- fabricarea lanturilor cu transmisie rnecanica, vezi 2815

90

· C - Industria prelucratoare

CAEN Rev. 2 - Structura $i note explicatfve

Secfiunel Denumire

Diviziune!

GrupiilClasa

2594 Fabricarea de suruburl, buloane §i alte articole filetate; fabricarea de nituri §i §aibe

Aceasta class include:

- fabricarea de nituri, saibe :?i produse similare nefiletate

- fabricarea de prod use filetate

- fabricarea de buloane, suruburi, piultte ~i produse similare filetate

2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.

Aceasta clasa include:

- fabricarea de articole casnice, din metal:

- farturii, farfurioare etc.

- oale, ibrice etc.

- castroane, platouri

- cratite, tigai ~i alte ustensile neelectrice, pentru utilizare la masa sau in bucatarie

- mici dispozitive ~i accesoril de bucatarie actionate manual

- bureji de sarrna pentru curatat

- fabricarea de components din zinc pentru cladiri: jgheaburi, scocuri, cazi, chiuvete, bazine de spalator

~i articole similare

- fabricarea de articole din metal pentru birou, cu exceptia mobilierului

- fabricarea de seifuri, casete (case de bani), u:?i blindate etc.

- fabricarea de diverse articole din metal:

- elice navale ~i palete pentru acestea

- ancore

- clopote

- dispozitive de asamblare a liniilor de cale terata

- capse, catarame, carlige

- scan metalice

- indicatoare metalice, inclusiv indicatoare de circulatie rutiera

- fabricarea de pungi metalizate

- fabricarea de magneti perrnanenti

- fabricarea de termosuri din metal

- fabricarea de insemne metalice ~i insigne din metal

- fabricarea de bigudiuri din metal, manere :?i schelete metalice pentru umbrele, piepteni

Aceasta clasa exclude:

- fabricarea sabiilor, baionetelor, vezi 2571

- fabricarea carucioaretor pentru cumparaturi, vezi 3099

-fabricarea mobilierului din metal, vezi 3101, 3102, 3109

- fabricarea articolelor sportive, vezi 3230

- fabricarea de jocuri ~i jucarii, vezi 3240

26 Fabricarea calculatoarelor §i a produselor electronice §i optice

Aceasta diviziune cuprinde fabricarea calculatoarelor, a echipamentelor periferice, a echipamentelor de cornunlcatil ~i a produselor electronice similare, precum ~i fabricarea componentelor pentru aceste produse.

Procesele de productie din aceasta diviziune se caracterizeaza prin proiectarea ~i utilizarea circuitelor integrate ~i aplicarea tehnologiilor speciale de miniaturizare. Diviziunea cuprinde, de asemenea, fabricarea produselor electronice de larg consum, fabricarea de echipamente de rnasura, verificare, naviqatie, fabricarea de echipamente de radiologie, electrodiagnostic :?i electroterapie, fabricarea de echipamente ~i instrumente optice :?i fabricarea suporturilor magnetice ~i optice destinate lnreqlstranlor,

261 Fabricarea componentelor electronice

2611 Fabricarea subansamblurilor electron ice (module)

Aceasta clasa include fabricarea de semiconductori ~i alte componente pentru in5tala\ii electronice.

91

C - Industria prelucratoare

CAEN Rev. 2 - Structura !ji note explicative

SectiuneJ Denumlre

DiviziuneJ

GrupaJClasa

Aceasta clasa include:

- fabricarea de condensatoare electron ice

- fabricarea de rezistori electronici

- fabricarea de microprocesoare

- fabricarea de tuburi electronice

- fabricarea de conectori electronici

- fabricarea de microansambluri cu circuite imprimate neizolate

- fabricarea de circuite integrate (analogice, digitale sau hibride)

- fabricarea de diode, tranzistori ~i dispozitive semiconductoare similare

- fabricarea de inductori (de exemplu, bobine de impedanta, transformatoare) de tipul componentelor

electronice

- fabricarea cristalelor ~i ansamblurilor de cristale electronice

- fabricarea de solenoizi, comutatoare ~i traductori pentru apftcatii electronice

- fabricarea de circuite imprimate semiconductoare, finisate sau semifinisate

- fabricarea componentelor pentru ecrane/display-uri (plasma, polimeri, LCD)

- fabricarea diodelor ernitatoare de lumina (LED)

Aceasta clasa include, de asemenea:

- fabricarea de cabluri pentru imprimante, cabluri de monitor, cabluri USB, conectori diversl etc.

Aceasta clasa exclude:

- tiparlrea .cartelelor inteligente (cardurilor smart)", vezi 1812

- fabricarea ecranelor pentru calculatoare ~j televizor, vezi 2620, 2640

- fabricarea de modem uri (echipament de transmisie), vezi 2612

- fabricarea de tuburi de raze X ~i a dispozitivelor similare de radialii, vezi 2660

- fabricarea de echipamente ~i instrumente optice, vezi 2670

- fabricarea de dispozitive slrnilare pentru aplicatii electrice, vezi 27

- fabricarea de startere, vezi 2711

- fabricarea de relee electrice, vezi 2712

- fabricarea dispozitivelor de conexiune a cablurilor electrice, vezi 2733

- fabricarea de echipamente complete este clasificata in alta parte, in baza clasficarii intregului echipament

2612 Fabricarea altor componente electron ice

Aceasta clasa include:

- fabricarea placilor cu circuite imprimate asamblate

- activitatea de montare a componentelor pe placi de circuite imprimate

- fabricarea cardurilor de interfata (de exemplu, pentru sunet, video, control, retea, modem uri)

Aceasta cia sa exclude:

- tiparirea .cartelelor inteligente (cardurilor smart)", vezi 1812

- fabricarea placilor cu circuite imprimate, vezi 2611

262 Fabricarea calculatoarelor ~i a echipamentelor periferice

2620 Fabricarea calculatoarelor §i a echipamentelor periferice

Aceasta clasa include fabricarea ~i/sau asamblarea calculatoarelor electronice, cum ar fi calculatoare de vlteza ~i capacitate de stocare mare, calculatoare de birou, calculatoare portabile ~i servere, precum si fabricarea echipamentelor periferice pentru calculatoare, cum ar fi dispozitive de stocare ~i de intrare/lesire (imprimante, monitoare, tastaturi). Calculatoarele pot fi analog ice, digitale sau hibride. Calculatoarele digitafe sunt dispozitive care efectueaza urmatoarele operatiuni:

1) stocheaza programul sau programele de prelucrare ~i datele intermediare necesare pentru executia acestuia;

2) pot fi programate riber, in conformitate cu necesitatile utilizatorului;

3) efectueaza calcule aritmetice specificate de catre utilizator;

4) executa, fara interventie umaria, un program de prelucrare care solicita calculatorului sa j~i modifice executla prin decizia logica in timpul ciclului de prelucrare.

92

C - Industria prelucratoare

CAEN Rev. 2 - Structura ~i note explicative

Secliune/ Denumire

Divizfunel

Grupa/Clasfl

Calculatoarele analogice sunt capabile sa simuleze modele matematice ~i sa cuprinda eel putin elemente de control ~i programare analogica.

Aceasta clasa include:

- fabricarea de calculatoare de birou

- fabricarea de calculatoare portabile (Iaptopuri)

- fabricarea de calculatoare de mare viteza ~i capacitate de stocare mare

- fabricarea de minicalculatoare portabile (de exemplu, PDA - asistent personal digital)

- fabricarea unitatilor de disc magnetic ~i a altor dispozitive de stocare

- fabricarea de unita1i de discuri optice (de exemplu, CD~RW, CD-ROM, DVD-ROM, DVD-RW)

- fabricarea de imprimante

- fabricarea de monitoare

- fabricarea de tastaturi

- fabricarea tuturor tipurilor de mouse-uri, joystick-uri ~i accesorii pentru acestea

- fabricarea de terminale de calculatoare specializate

- fabricarea de calculatoare-server

- fabricarea de scanere, inclusiv a celor pentru coduri de bare

- fabricarea de cititoare de cartele inteligente (carduri smart)

- fabricarea de ca~ti pentru simularea realitatii virtuale

- fabricarea de proiectoare

Aceasta cia sa include, de asemenea:

- fabricarea terminalelor de calculator, cum sunt automatele bancare (ATM-uri), puncte de vanzare (POS), ce opereaza fara comenzi mecanice

- fabricarea echipamentului de birou multifunctional capabil a executa doua sau mai multe dintre urrnatoarele functii: printare, scanare, copiere, fax

Aceasta clasa exclude:

- reproducerea suporturilor inregistrate (suporturi de calculator, audio, video etc.), vezi 182

- fabricarea componentelor electronice si a ansamblurilor electronice utilizate In calculatoare ~i unitali

periferice, vezi 261

- fabricarea modemurilor interne/externe pentru calculatoare, vezi 2612

- fabricarea cardurilor, a modulelor si ansarnblurilor de interfata, vezi 2612

- fabricarea ptaciior cu componente electronice asamblate, vezi 2612

- fabricarea modemurilor, echipamentelor de transmisie, vezi 2630

- fabricarea comutatoarelor digitate de ccrnurucatil, a echipamentului pentru transmisii de date (de

exemplu, punti, routere, porti), vezi 2630

- fabricarea de aparate electron ice de larg consum, cum ar fi aparatele de redare CD-uri ~i DVD-uri,

vezi 2640

- fabricarea monitoarelor de televiziune ~i a display-urilor, vezi 2640

- fabricarea console lor pentru jocuri video, vezi 2640

- fabricarea suporturilor optice ~i magnetice neinregistrate, pentru calculatoare sau alte dispozitive,

vezi2680

263 Fabricarea echipamentelor de comunlcatii

2630 Fabricarea echipamentelor de comunlcatii

Aceasta clasa include fabricarea echipamentelor de telefonie ~i de comunicatii de date utilizate pentru a transmite electronic semnale prin cabluri sau prin aer, cum ar fi transmisiite radio ~i de televiziune, ~i echipamente de cornunlcatil fara fir.

Aceasta clasa include:

- fabricarea de echipament tip PBX

- fabricarea de telefoane fara fir

- fabricarea de echipament pentru centralele telefonice particulare

- fabricarea echipamentului telefonic ~i pentru fax, inclusiv a robotilor pentru telefon

- fabricarea de echipamente pentru transmisii de date, cum ar fi puntl, routere ~i porti

- fabricarea antenelor pentru transmisie ~i receptie

93

C -Industria prelucratoare

CAEN Rev. 2 - Structura $i note explicative

Secfiunel Denumire

Diviziunel

Grup8lCIasa

- fabricarea echipamentului de televiziune prin cablu

- fabricarea de echipamente tip pager

- fabricarea telefoanelor celulare

- fabricarea echipamentului mobil de ccrnunicatii

- fabricarea de echipament de studio !ii de transmisie pentru radio ~i televiziune, inclusiv a camerelor

de televiziune

- fabricarea modemurilor, a echipamentelor de transrnlsle

- fabricarea sistemelor de alarms impotriva efractiilor !ii de avertizare in caz de incendii, care trimit

semnale catrs 0 statie de control

- fabricarea transrnitatoarelor de radio !ii televiziune

- fabricarea dispozitivelor de comunicatii utilizand semnale infrarosf (de exemplu, telecomenzi)

Aceasta Glasa exclude:

- fabricarea componentelor si subansamblurilor electronice utilizate in echipamentele de comunicatii,

inclusiv modemurile interne/externe, vezi 2612

- fabricarea placilor cu circuite imprimate asamblate, vezi 2612

- fabricarea de calculatoare !ii de echipamente periferice pentru acestea, vezi 2620

- fabricarea echipamentului audio !ii video de larg consum, vezi 2640

- fabricarea dispozitlvelor GPS, vezi 2651

- fabricarea tabelelor electronice de marcaj, vezi 2790

- fabricarea semafoarelor, vezi 2790

264 Fabricarea produselor electron ice de larg consum

2640 Fabricarea produselor electronice de lar9 consum

Aceasta clasa include fabricarea echipamentului electronic audio ~i video destin at a fi ulilizat in gospodarii, pentru autovehicule, pentru sistemele publice de sonorizare ~i pentru amplificarea sunetului. Aceasta clasa include:

- fabricarea aparatelor de inregistrare pe casele video 9i a echipamentului de multiplicat

- fabricarea de televizoare

- fabricarea de monitoare TV !ii a display-urilor

- fabricarea de sisteme de inregistrare ~i multiplicare audio

- fabricarea de echipamente stereo

- fabricarea de receptoare radio

- fabricarea de difuzoare

- fabricarea de camere video (exclusiv profesionale)

- fabricarea tonomatelor

- fabricarea de amplificatoare pentru instrumente muzicale !ii pentru sistemele de difuzare publica

- fabricarea de microfoane

- fabricarea de aparate pentru citirea CD-urilor ~i a DVD-urilor

- fabricarea de rnasini pentru karaoke

- fabricarea de c8!iti (de exemplu, radio, stereo, pentru calculator)

- fabricarea de console pentru jocuri video

Aceasta cia sa exclude:

- reproducerea inregistrarilor (date, sunet, video etc.), vezi 182

- fabricarea dispozitivelor periferice ~i a monitoarelor pentru calculator, vezi 2620

- fabricarea de roboti pentru telefon, vezi 2630

- fabricarea de echipamente tip pager, vezi 2630

- fabricarea dispozilivelor de telecomanda (radio !ii cu infrarosii), vezi 2630

- fabricarea echipamentului de transmisie radio, cum ar fi echipamente de reproducere, antene de

transmisie 9i receptle, camere video profesionale, vezi 2630 - fabricarea antenelor, vezi 2630

- fabricarea camerelor foto digitale, vezi 2670

- fabricarea jocurilor electronice cu programe fixe (neinlocuibiJe), vezi 3240

94

C - Industria prelucratoare

CAEN Rev. 2 - Structura $i note explicative

Sec/iune! Denumire

Diviziune!

GrupaJClasa

265 Fabricarea de echipamente de masura, verificare, control §i navigatie

Acaasta grupa include fabricarea de echipamente de rnasura, verificare, control ~i navigatie pentru diverse scopuri industriale ~i neindustriale, inclusiv dispozitivele de rnasurare a timpului, cum sunt orologiile, ceasurile ~i dispozitive similare.

2651 Fabricarea de instrumente !ji dispozitive pentru masura, verificare, control, navigalie

Aceasta clasa cuprinde fabricarea sistemelor ~i instrumentelor de cautare, detectle, naviqatle, ghidare utilizate in aeronautica ~i navigalia maritima; dispozitive automate de control ~i reglare pentru instalatn de tncalzlre, climatizare, refrigerare; instrumente ~i dispozitive pentru rnasurarea, afisarea, indicarea, inregistrarea, transmiterea ~i reglarea temperaturit, urniditatii, presiunii, vidutui, cornbustiel, debitului, nivelului, vascozitatll, densitalii, aciditatii, concentratiel ~i rniscaril de rotatle: contoare ~i dispozitive de inregistrat pentru f1uide; instrumente pentru masurarea ~i verificarea caracteristicilor electrice ~i a semnalelor electrice; dispozitive ~i sisteme de instrumente pentru analize de laborator ale cornpozitiei sau concentratiei fizice sau chimice a mostrelor de materiale sollde, lichide, gazoase sau materiale compozite; alte instrumente de rnasura ~i verificare ~i parti componente ale acestora.

Este inclusa aici ~i fabricarea echipamenteior nonelectrice de rnasura, verificare ~i navigatie (cu exceptia uneltelor mecanice simple).

Aceasta clasa include:

- fabricarea de instrumente pentru motoarele de avian

- fabricarea echipamentului de testare a ernanatiilor automobilelor

- fabricarea de instrumente meteorologice

- fabricarea echipamentului de verificare ~i lnspectie a proprietatilor fizice ale materialelor

- fabricarea rnasinllor poligraf (pentru inregistrare)

- fabricarea instrumentelor de detectare ~i monitorizare a radiatiilor

- fabricarea de instrumente topografice

- fabricarea termometrelor de tip lichid-In-sticla ;;i bimetal (cu exceptia termometrelor medicale)

- fabricarea de umidostate

- fabricarea dispozitivelor de reglare a cantitatii de hidrogen

- fabricarea de aparate de control pentru arzatoare

- fabricarea spectrometrelor

- fabricarea manometrelor

- fabricarea de contoare (de exemplu, de apa, gaze, energie electrica)

- fabricarea debitmetrelor ;;i a inregistratoarelor de debit

- fabricarea contoarelor de pontaj

- fabricarea detectoarelor de mine, a generatoarelor de semnal, detectoare de metale

- fabricarea echipamentului de cautare, detectare, navigare (inclusiv sonare), utilizat in aeronautica ~i

naviga\ie maritima, inclusiv geamandurile sonice - fabricarea de echipament radar

- fabricarea dispozitivelor GPS

- fabricarea de aparate de control al calitalii mediului ~i dispozitive automate de control pentru protectia

mediului

- fabricarea echipamentului de masurare ~i imegistrare (de exemplu, inregistrator de zbor)

- fabriearea detectoarelor de rniscare

- fabricarea instrumentelor analitiee de laborator (de exemplu, echipament pentru analiza sanqelui)

- fabricarea placllor gradate (scala gradata) de laborator, balante, incubatoare ;;.i diverse aparate de

laborator pentru rnasurare, verificare etc.

- fabricarea altor dispozitive de rnasurare ~i control, eum ar fi echipamentul de detectare a radiatiilor, termometrele (eu exceptia celor medicale de tip bimetalic), instrumente meteorologice

Aceasta clasa exclude:

- fabricarea de robotl pentru telefon, vezi 2630

- fabricarea de echipamente pentru teste medicate ~i pentru radiologie, vezi 2660

95

C - Industria prelucratoare

CAEN Rev. 2 - Structura §i note explicative

Sectiunel Denumire

Diviziunel

Grupa/Clasa

- fabricarea echipamentului optic de pozitionare, vezi 2670

- fabricarea de dictafoane, vezi 2823

- fabricarea dispozitivelor de cantarire (altele decat balantele de labarator), nivele, rulete de rnasurat

etc., vezi 2829

- instalarea echipamentelor de rnasura §i control pentru procese industriale, vezi 3320

- fabricarea uneltelor mecanice simple de masurare (de exemplu, benzi pentru rnasurare, sublere,

micrometre), vezi clasa de fabricare potrivit materialului principal utilizat

2652 Productla de ceasuri

Aceasta clasa include fabricarea de ceasuri, orologii, mecanisme de ceasornicarie §i parti componente ale acestora.

Aceasta clasa include:

- fabricarea de ceasuri de taate tipurile, inclusiv pentru tablouri de bord

- fabricarea de carcase de ceasuri, inclusiv carcase din metale pretioase

- fabricarea de echipamente de inregistrare a timpului §i echipamente pentru masurarea, inregistrarea

§i indicarea intervalelor de timp, cu mecanism de ceasornicarie sau cu motor sineron, ea, de exemplu: - contoare pentru parcari

- marcatoare de pontaj

- compostoare pentru data §i ora

- cantoare de timp pentru procese industriale

- fabricarea de intrerupatoare §i alte declansatoare cu mecanism de ceasornicarie sau cu motor sincron

- Intrerupatoare orare

- fabricarea de componente pentru ceasuri:

- mecanisme pentru toate tipurile de ceasuri

- arcuri, rubine, cadrane, indicatoare, capace, telescoape §i alte parti componente

- carcase de ceasuri, din toate materialele

Aceasta Glasa exclude:

- fabricarea de curele de ceas nemetalice (din material textil, piele, plastic), vezi 1512

- fabricarea de bratari de ceas din meta Ie pretioase, vezi 3212

- fabricarea de bratari de ceas din metale nepretioase, vezi 3212

266 Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic §i electroterapie

2660 Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic §i electroterapie

Aceasta clasa include:

- fabricarea de echipamente de radiologie (industriala, diagnostic medical, terapie rnedicala, cercetare

§tiintifica)

- fabricarea de echipamente cu raze X, beta si gamma

- fabricarea de aparate de tomografie computerizate

- fabricarea de tomografe cu emisie de pozitroni (PET)

- fabricarea de echipamente de rezonanta magnetica (MRI)

- fabricarea de echipamente medica Ie eu ultrasunete

- fabricarea de electrocardiografe

- fabricarea de echipamente medicale endoscopiee

- fabriearea de echipamente medicale cu laser

- fabricarea de stimulatoare cardiace

- fabricarea de proteze auditive

Aceasta clasa include, de asemenea:

- fabricarea de echipament de tratare prin iradiere a alimentelor §i laptelui

Aceasta clasa exclude:

- fabricarea paturilor de bronzat, vezi 2899

96

C - Industria prelucratoare

CAfN Rev. 2 - Structura gi note explicative

Sectiunel Denumire

Diviziunel

GrupaJClasa

267 Fabricarea de instrumente optice §i echipamente fotografice

2670 Fabricarea de instrumente optice §i echipamente fotografice

Aceasta clasa include fabricarea de instrumente ~i Ientile optice, cum ar fi binocluri, microscoape (cu exceptia celor electronice, protonice), telescoape, prisme §i Ientile (cu exceptia celor oftalmice); acoperirea sau lustruirea lentilelor (cu exceptia celor oftalmice), montarea lentilelor (cu exceptia celor oftalmice) ~i fabricarea de echipament fotografic, cum sunt aparate de fotografiat ~i fotometre.

Aceasta clasa inctud«.

- fabricarea de oglinzi optice

- fabricarea de dispozltive optice de ochire

- fabricarea de echipament optic de pozltonare

- fabricarea de instrumente optlce de marit

- fabricarea de dispozitive optice de precizie utilizate in prelucrari mecanice

- fabricarea de comparatoare optice

- fabricarea de aparate fotografice digitale ~i cu film

- fabricarea de aparate de proiectare a filmelor si a diapozitivelor

- fabricarea de retroproiectoare

- fabricarea de dispozitive §oi instrumente optice de rnasurare ~i verificare (de exemplu, echipamente

pentru controlul incendiilor, fotometre, telemetre)

- fabricarea de Ientile, microscoape optice, binocluri ~i telescoape

- fabricarea de ansambluri pentru dispozitive laser

Aceasta clasa exclude:

- fabricarea de proiectoare, vezi 2620

- fabricarea de camere de televiziune §i camere video profesionale, vezi 2630

- fabricarea de camere video neprofesionale, vezi 2640

- fabricarea de echipamente complete care folosesc componente laser, vezi clasa de fabricatie dupa tipul

de aparat (de exemplu, echipament medical cu laser, vezi 2660) - fabricarea de aparatura de fotocopiere, vezi 2823

- fabricarea de articole oftalmice, vezi 3250

268 Fabricarea suporturilor magnetice §i optice destinate inregistrarilor

2680 Fabricarea suporturilor magnetice §i optice destinate inregistrarilor

Aceasta clasa include fabricarea suporturilor de inregistrare magnetice ~i optice. Aceasta clasa include:

- fabricarea de benzi magnetice audio ~i video neinregistrate

- fabricarea de casete magnetice audio §i video neinregistrate

- fabricarea de diskete neinregistrate

- fabricarea de discuri optice

- fabricarea de unitali de disc fix (hard drive)

Aceasta clasa exclude:

- reproducerea Inreqistranlor (date, audio, video etc.), vezi 182

27 Fabricarea echipamentelor electrice

Aceasta diviziune cuprinde fabricarea produselor care genereaza, distribuie §i utnizeaza energie electrica. De asemenea, diviziunea include §i fabricarea de echipamente electrice de iluminat, de semnalizare ~i aparate electrocasnice.

Aceasta diviziune exclude fabricarea produselor electronice (vezi diviziunea 26).

271 Fabricarea motoarelor electrice, generatoarelor §i transformatoarelor electrice §i a aparatelor de control §i de dlstrlbutle a electricitalii

Aceasta grupa cuprinde fabricarea transformatoarelor de mare putere, de retea §i specializate; motoare electrice, generatoare §oi grupuri motor-generator (electrogene).

97

C - Industria prelucratoare

CAEN Rev. 2 - Structura st note explicative

Secliunel Denumire

Divlziunel

GrupalClasa

2711 Fabricarea motoarelor, generatoarelor §i transformatoarelor electrice §i a aparatelor de

dlstributia §i control al electricitalii

Aceasta cia sa include fabricarea tuturor motoarelor ~i transformatoarelor electrice: de curent alternativ (AC), de curent continuu (~C) ~i AC/oC

Aceasta clasa include:

- fabricarea de motoare electrice ( cu exceptla demaroarelor pentru pornirea motoarelor cu combustie

interna)

- fabricarea de transformatoare eJectrice de distributie (retea)

- fabricarea de transformatoare de sudura cu arc electric

- fabricarea de limitatoare de curent pentru lampi fluorescente

- fabricarea de statii de transformatoare pentru distributia energiei electrice

- fabricarea de regulatori de tensiune pentru transmisia i?i dlstributia electricita~i

- fabricarea de generatoare de putere (cu exceptla alternatoarelor de tncarcare a bateriilor pentru

motoarele cu ardere interna)

- fabrlcarea de grupuri electrogene (cu exceptia grupurilor electrogene pentru turbine)

- rebobinarea rotoarelor

Aceasta clasa exclude:

- fabricarea de componente electronice de tipul transformatoarelor ~i intrerupatoarelor, vezi 2612

- fabricarea de echipament de sudura ~i lipire electrlca, vezi 2790

- fabricarea de invertoare, redresoare i?i convertizoare, vezi 2790

- fabricarea de ansambluri turbina-generator, vezi 2811

- fabricarea de generatoare ~i demaroare pentru motoarele cu ardere interna, vezi 2931

2712 Fabricarea aparatelor de control §i distributie a electricita,ii

Aceasta cia sa include:

- fabricarea de tntrerupatoare pentru circuite electrice

- fabricarea de panouri pentru comanda ~i distribulia electrlcitatil

- fabricarea de relee electrice

- fabricarea de elemente de tubulatura pentru dispozitivele de comutare

- fabricarea de siguranle electrice

- fabricarea de echipamente de comutare

- fabricarea de tntrerupatoare (cu exceptia butoanelor de apasare, a comutatoarelor cu decuplare

automata, solenoid, lntrerupator electric basculant)

- fabricarea de ansambluri pentru pornirea generatoarelor

Aceasta cia sa exclude:

- fabricarea de aparate de control al calita!ii mediului ~i de dispozitive automate de control pentru protectla mediului, vezi 2651

- fabricarea de Intrerupatoare pentru circuite electrice, de tipul comutatoarelor cu buton sau cu decuplare automata, vezi 2733

272 Fabricarea de acumulatori §i baterii

2720 Fabricarea de acumulatori §i baterii

Aceasta clasa include fabricarea bateriilor relncarcabile ~i nerelncarcablle, Aceasta clasa include:

- fabricarea de pile ~i baterii de pile electrice:

- pile electrice ce contin bioxid de mangan, bioxid de rnercur oxid de argint etc.

- fabricarea de acumulatori electrici ~i parti ale acestora:

- separatoare, containere, capace

98

C - Industria prelucratoare

CAEN Rev. 2 - Structura §i note explicative

Sectiune! Denumire

Diviziune!

GrupalClasa

- fabricarea de baterii acide cu plumb

- fabricarea de baterii nichel-cadmiu

- fabricarea de baterii NiMH (nichel-metalhidrid)

- fabricarea de baterii cu litiu

- fabricarea de baterii cu pile uscate

- fabricarea de baterii cu pile umede

273 Fabricarea de fire §i cabluri; fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru acestea

Aceasta grupa include fabricarea dispozitivelor conducatoare ~i izolatoare pentru circuitele de cabluri electrice, indiferent de material. Aceasta grupa include, de asemenea, fabricarea de cabluri izolate ~i

fabricarea de cabluri cu fibra optica, .

2731 Fabricarea de cabluri cu fibra opttca

Aceasta clasa include:

- fabricarea de cabluri cu fibra optica pentru transmisii de date sau transmisii de imagini in direct

Aceasta clasa exclude:

- fabricarea de fibre sau fire din stlcla, vezi 2314

- fabricarea de seturi de cabluri optice sau ansambluri cu con ecto ri sau alte accesorii, clasificate in

functie de aplicatia pentru care sunt destinate, vezi 2612

2732 Fabricarea altor fire ~i cabluri electrice §i electrocasnice

Aceasta cia sa include:

- fabricarea de fire ~i cabluri izolate, confectionate din otel, cupru, aluminiu

Aceasta ctasa exclude:

- fabricarea (tragerea) de fire, vezi 2334, 2441-2445

- fabricarea de cabluri pentru calculator, lrnprimanta, cabluri USB ~i a seturilor de cabluri similare,

vezi2612

- fabricarea de seturi de cabluri electrice cu fire izolate :?i conectori, vezi 2790

- fabricarea de seturi de cabluri, echipamente de cabluri ~i ansambluri similare de cabluri pentru

automobile, vezi 2931

2733 Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire §i cabluri electrice §i electronice

Aceasta clasa include fabricarea de dispozitive pentru cabluri conducatoare ~i nonconducatoare de electricitate pentru circuitele electrice, indiferent de material.

Aceasta clasa include:

- fabricarea de dispozitive de conectare, conductori electrici (cu exceptla comutatoarelor)

- fabricarea de lntrerupatoare pentru scurtcircuit

- fabricarea de dulii de larnpa

- fabricarea de dispozitive antiaprindere

- fabricarea de comutatoare pentru circuitele electrice (de exemplu, comutatoare de presiune, butoane,

comutatoare cu decuplare automata, Intrerupator electric basculant) - fabricarea de dulii ~i borne de iesire electrice

- fabricarea de cutii pentru conexiunile electrice (de exemplu, cutii de jonctiune, de distribune, de

comutare)

- fabricarea de tubulatura :?i elemente de legatura pentru circuite electrice

- fabricarea de echipament pentru stalpi ~i linii de transmisie

- fabricarea de dispozitive de conexiune izolatoare de curent din material plastic, inclusiv cutii de

jonctiune din material plastic, placi frontale ~i articole similare, fitinguri din material plastic pentru liniile de Inalta tensiune ~i protectii ale comutatoarelor

Aceasta clasa exclude:

- fabricarea de piese izolante din ceramica, vezi 2343

- fabricarea de componente electronice de tip conectori, prize ~i comutatori, vezi 2612

99

C - Industria prelucratoare

CAEN Rev. 2 - Structura $; note explicative

Secpune! Denumire

Diviziune!

Grup8!C/asii

274 Fabricarea de echipamente electrice de iluminat

2740 Fabricarea de echipamente electrice de iluminat

Aceasta clasa include fabricarea de becuri ~i lampi pentru iluminatul electric ~i parti componente ale acestora (cu exceppa inveli~urilor din sticla pentru becuri electrice); accesorii pentru dispozitive electrice pentru iluminat (cu exceptia dispozitivelor pentru circuitele de cabluri electrice).

Aceasta clasa include:

- fabricarea de lampi electrice cu descarcare, cu mcandescenta, cu fluorescenta, cu raze ultraviolete,

infrarosii etc;

- fabricarea de accesorii ~i becuri

- fabricarea de echipamente de iluminal fixate pe platon (lustre)

- fabricarea de candelabre

- tabricarea de lam pi de birou

- fabricarea de seturi de iluminat pentru brazii de Cracam

- fabricarea de serrnnee eleclrice

- fabricarea de lanterne

- fabricarea de larnpi electrice impotriva inseclelor

- fabricarea de felinare (de exemp!u, felinare cu carbid, electrice, cu gaze, cu benzina, cu pelrollampant)

- tabricarea reflectoarelor

- fabricarea de dispozitive pentru iluminatul stradal (cu excepfia semnalizatoarelor de trafic)

- fabricarea de echipament de ilurninat pentru mijloace de transport (de exemplu, pentru autovehicule,

avioane, barcl)

Aceasta clasa include, de asemenea:

- fabricarea de echipamente de iluminat nonelectrice

Aceasta clasa exclude:

-fabricarea de componente din sticla pentru dispozitivele de iluminat, vezi 2319

- fabricarea de dulii de larnpi, vezi 2733

- fabricarea de ventilatoare de plafon sau de baie cu dispozitive de iluminat integrate, vezi 2751

- fabricarea de echipament electric de semnalizare, cum ar fi semafoare ~i echipamente de semnalizare

pietonala, vezi 2790

- fabricarea de firme electrice, vezi 2790

275 Fabricarea de echipamente casnice

Aceasta grupa include fabricarea de articole electrice mici ~i articole electrice gospodare~ti, ventilatoare de uz casnic, aspiratoare de uz casnic, rnasini electrice de lntrejinut pardoseala de uz casnic, aparate de gatit de uz casnic, rnaslni de spalat rute de uz casnic, frigidere de uz casnic, congelatoare verticale ~i orizontale ~i aile aparate electrice ~j nonelectrice de uz casnic, cum ar fi masini de spalat vase, incalzitoare de apa ~i dispozitive pentru lndepartarea gunoaielor menajere.

Aceasta grupa include fabricarea echipamentelor alimentate cu electricitate, gaze sau alt tip de combustibil.

2751 Fabricarea de aparate electrocasnice

Aceasta clasa include:

- tabricarea aparatelor electrocasnice:

- frigidere

- congelatoare

- rnasini de spalat vase

- rnasini de spalat ~i uscat rufe

- aspiratoare

- rnaslni de lustrult pardoseala

- dispozitive pentru evacuarea dessurilor

100

C - Industria prelucratoare

CAEN Rev. 2 - Structura gi note explicative

Secliunel Denumlre

Diviziunel

GrupatClasa

- ra~nite, mixere, storcatoare de fructe

- deschizatoare de conserve

- masini electrice de barblerit, periute de dinti electrice ~i alte dispozitive electrice pentru igiena

personals

- rnasini de ascutit cutite (tocile)

- hote pentru ventilarea sau reciclarea aerului

- fabricarea de aparate electrotermice casnice:

- incalzitoare electrice de apa

- panm electrice

- uscatoare de par, piepteni electrici, perii electrice, droturi

- fiare de calcat electrice

- radiatoare ~i ventilatoare de tip casnic, portabile

- cuptoare electrice

- cuptoare cu microunde

- rnasini de gatit, plite electrice

- prajitoare de paine

- dispozitive electrice pentru prepararea catelei sau a ceaiului

- friptoze, rotisoare, gratare, cutite electrice

- rezlstente pentru aparate de Incalzit etc.

Aceasta clasa exclude:

- tabricarea de frigidere ~i congelatoare industria Ie, aparate de aer condition at de camera, ventilatoare de fereastra, radiatoare montate permanent, ventilatoare industriale ~i ventilatoare pentru eliminarea emisiilor de gaze, echipamente de gatit de tip industrial; echipamente industriale de spalat rute, curatat chimic ~i calcar aspiratoare industriale, vezi 28

- fabricarea maslnilor de cusut de uz casnic, vezi 2894

- instalarea in cladin a sistemelor centrale de aspirat praful, vezi 4329

2752 Fabricarea de echipamente casnice neelectrice

Aceasta clasa include:

- fabricarea echipamentului casnic neelectric, de gatit si lncalzit

- aparate neelectrice de Incalzit, aragazuri, gratare, sobe, lncalzitoare de apa, dispozitive pentru gatit,

incalzitoare de farfurii

279 Fabricarea altor echipamente electrice

2790 Fabricarea altor echipamente electrice

Aceasta clasa include fabricarea de echipamente electrice diverse, exceptand motoare, generatoare ~i transformatoare, baterii ~i acumulatori, cabluri ~i dispozitive de conexiune pentru acestea, echipamente de iluminat sau echipamente casnice.

Aceasta clasa include:

- fabricarea de dispozitive pentru tncarcarea bateriilor

- fabricarea de dispozitive electrice pentru inchiderea ~i deschiderea usilor

- fabricarea de sonerii

- fabricarea de cordoane de racord facute din cabluri izolate

- fabricarea de rnasinl de curatat cu ultrasunete (cu excepua celor de laborator ~i stomatologice)

- fabricarea de invertoare redresoare, pile cu combustibil, surse de alimentare cu energie, stabilizate sau

nestabilizate

- fabricarea de surse de alimentare continua cu energie (UPS)

- fabricarea de limitatoare electrice ale supratensiunii (supresoare)

- fabricarea de prelungitoare, cordoane de racord ~i alte seturi de cabluri electrice cu fire izolate ~i

conectori

- fabricarea de electrozi din carbune ~i grafit, piese de contact ~i alte produse electrice din carbon ~i grafit

- fabricarea de acceleratoare de particule

- fabricarea de condensatori electrici, rezistente electrice ~i componente similare

101

C - Industria prelucratoare

CAEN Rev. 2 - Structura §i note explicative

Sectiunel Denumire

Diviziunel

Grupa/Clasa

- fabricarea de electromagneti

- fabricarea de sirene

- fabricarea de tabele de marcaj electronice

- fabricarea de firme electrice

- fabricarea de echipament electric de semnalizare, cum ar fi semafoare ~i echipament de semnalizare

pietonala .

- fabricarea de izolatori electrici (cu exceptia celor din stlcla sau portelan), a tubulaturii ~i fitingurilor aferente din metal

- fabricarea de echipament pentru sudura ~i lipire electrica, inclusiv de ciocane manuale de lipit

Aceasta class exclude:

- fabricarea de izoJatori electrici din portelan, vezi 2343

- fabricarea de fibre si produse din carbon ~i grafit (cu exceptia electrozilor ~i a apllcatlllor electrice),

vezi2399

- fabricarea de componente electronice (redresoare), circuite integrate pentru reglarea tensiunii, circuite integrate convectoare, condensatori electronicl, rezistori electronici ~i dispozitive similare, vezi 2612 - fabricarea de transformatoare, motoare, generatoare, tntrerupatoare, relee l?i dispozitive de control industriale, vezi 271

- fabricarea de baterii, vezi 2720

- fabricarea de cabluri de cornunicani ~i pentru transportul energiei, de dispozitive de conectare pentru

acestea, vezi 273

- fabricarea de echipamente de ilumint, vezi 2740

- fabricarea de echipamente de uz casnic, vezi 275

- fabricarea de echipament neelectric de sudura ~i lipire, vezi 2829

- fabricarea de garnituri din carbon sau grafit, vezi 2829

- fabricarea de echipament electric pentru autovehicule, cum arfi generatoare, alternatoare, bujii, seturi

de cabluri pentru sistemul de aprindere (cabluri cu fise), sisteme eJectrice pentru ferestre l?i usl, regulatori de tensiune, vezi 2931

28 Fabricarea de rnasinl, utilaje §i echipamente n.c.a.

Aceasta diviziune cuprinde fabricarea de rnasinl ~i echipamente care actioneaza in mod independent asupra materialelor, fie in mod mecanic, fie termic, sau executa operatiuni pe materiale (cum ar fi manipulare, pulverizare, cantarire sau ambalare), incluzand componentele lor mecanice care produc ~i aplica forta, ~i partile lor componente. Aceasta categorie include dispozitive fixe l?i mobile sau portabile, indiferent daca sunt destinate utilizarii industria Ie, in construcnl, in agricultura sau sunt de uz casnic. Fabricarea echipamenteJor speciale pentru transportuJ de pasageri sau de rnarturl, in unitati de productle, apartine, de asemenea, acestei diviziuni.

Aceasta diviziune face dlstinctla intre fabricarea rnasinilor cu destinatle specfica, de exemplu, rnasini pentru utilizarea exclusive intr-o activitate sau un mic grup de activitati, ~i fabricarea rnasinilor de utilizare generala, de exemplu, masinl care se folosesc tntr-o gama larga de activltatl. Aceasta diviziune include, de asemenea, si fabricarea altor rnasini cu destinatie specitica, neincluse in alta parte in clasificare, utilizate sau nu intr-un proces de fabrlcane. cum ar fi echipamentul din parcurile de dlstractii, echipamentul automat din popicarii etc.

Aceasta diviziune exclude fabricarea produselor metal ice de uz general (diviziunea 25), fabricarea dispozitivelor de control asociate, calculatoarelor, echipamentelor de masura ~i verificare, aparatelor pentru distributie ~j cornanda electrica (diviziunile 26 ~j 27) si fabricarea autovehiculelor de utilizare qenerala (diviziunile 29 ~i 30).

281 Fabricarea de maslni §i utilaje de utilizare generala

Aceasta grupa include fabricarea de ma~ini de utilizare generala, de exemplu, rnasini care se utilizeaza tntr-o gama larga de activitati. Aid se include fabricarea de componente utilizate in fabricarea unei diversltaf de alte masinl l?i fabricarea de rnasini cu functii suport in cadrul altor activitati.

102

C - Industria prelucratoare

CAEN Rev. 2 - Structura §i note explicative

Secfiunel Denumire

Diviziune/

GrupalClasa

2811 Fabriearea de motoare lii turbine (eu exceptia celor pentru avioane, autovehicule lii motociclete)

Aceasta clasa include:

- fabricarea de motoare cu piston cu combustie interna, exclusiv motoare pentru autoturisme, avioane ~i motociclete:

- motoare navale

- motoare pentru locomotive

- fabricarea de pistoane, seqrnenn, carburatoare pentru toate motoarele cu combustie interna, motoare

diesel etc.

- fabricarea de supape de admisie ~i evacuare pentru motoare cu combustie interna

- fabricarea de turbine ~i parti ale lor:

- turbine cu aburi ~i alti vapori

- turbine hidraulice, roti hidraulice ~i regulatoare ale acestora

- turbine eoliene

- turbine cu gaz, cu exceptia turboreactoarelor sau turbopropulsoarelor pentru propulsia avioanelor

- fabricarea de ansambluri cazan-turbina

- fabricarea de ansambluri turbina-penerator

Aceasta clasa exclude:

- fabricarea de generatoare electrice (cu exceptia ansamblurilor turblna-generator), vezi 2711

- fabricarea de ansambluri motor-generator (cu exceptia ansamblurilor turbina-qenerator). vezi 2711

- fabricarea de echipamente ~i componente electrice pentru rnotoare cu combustie interna, vezi 2931

- fabricarea de motoare pentru autovehicule, avioane sau motociclete, vezi 2910, 3030, 3091

- fabricarea de turboreactoare ~i turbopropulsoare, vezi 3030

2812 Fabriearea de motoare hidraulice

Aceasts clasa include:

- fabricarea de componente hidraulice ~i pneumatice (inclusiv pompe hidraulice, motoare hidraulice, cilindri

hidraulici ~i pneumatici, valve hidraulice ~i pneumatice, furtunuri ~i fitinguri hidraulice si pneumatice) - fabricarea de echipamente de preparare a aerului pentru utilizare in sisteme pneumatice

- fabricarea de echipamente hidraulice de transmisie

- fabricarea de echipamente hidrostatice de transmisie

- fabricarea de sisteme energetice pe baza de fluide

Aceasta cia sa exclude:

-fabricarea de compresoare, vezi 2813

- fabricarea de pompe pentru alte instalatii decat cele hidraulice, vezi 2813

- fabricarea de supape pentru alte instalatii decat cele hidraulice, vezi 2814

- fabricarea de echipamente de transmisie rnecanica, vezi 2815

2813 Fabricarea de pompe lii compresoare

Aceasta clasa include:

- fabricarea de pompe de aer sau vid, compresoare de aer sau alte gaze

- fabricarea de pompe pentru lichide, echipate sau nu cu instrumente de rnasura

- fabricarea de pompe pentru echiparea motoarelor cu combustie interna: pompe de ulei, apa ~i

combustibil pentru autovehicule etc.

Aceasta clasa include, de asemenea: - fabricarea de pompe de mana

Aceasta clasa exclude:

-fabricarea de echipamente hidraulice ~i pneumatice, vezi 2812

2814 Fabricarea de articole de roblnetarie

Aceasta clasa include:

- fabricarea de robinete l?i valve industriale, inclusiv valve regulatoare l?i robinete de admisie

- fabricarea de robinete ~i valve pentru instalatii sanitare

- fabricarea de robinete ~i valve pentru lnstalatii de lncalzire

103

C - Industria prelucratoare

CAEN Rev. 2 - Structura ~I note explicative

Sectiune! Denumire

Diviziunel

Grupfl/Clasa

Aceasta clasa exclude:

- fabricarea de valve din cauciuc vulcanizat nerigid, sticla sau din materiale ceramice, vezi 2219, 2319 sau 2344

- fabricarea de supape de admisie ~i evacuare pentru motoare cu combustie lnterna, vezi 2811

- fabricarea de valve hidraulice ~i pneumatice ~i fabricarea de echipamente de preparare a aerului

pentru utilizarea in sisteme pneumatice, vezi 2812

2815 Fabricarea lagarelor, angrenajelor, cutiilor de vtteza §i a elementelor mecanice de transmisie

Aceasta clasa include:

- fabricarea de rulrnentl cu bile sau role ~i a partllor lor componente

- fabricarea de echipament de transmisie a energiei mecanice:

- arbori de transmisie ~i manivele: arbori cu came, arbori cotltl etc.

- carcase de rulrnenti ~i lagare

- fabricarea de angrenaje, cutii de vlteza ~i alte dispozitive de schimbare a vitezelor

- fabricarea de ambreiaje §i cuplaje mecanice

- fabricarea de volanf ~j scripef

- fabricarea de lanturl articulate

- fabricarea de lanturi de transmisie

Aceasta clasa exclude:

- fabricarea altor tipuri de lanturi, vezi 2593

- fabricarea de echipament de transmisie hidraullca, vezi 2812

- fabricarea de echipament de transmisie hidrostatica, vezi 2812

- fabricarea de ambreiaje electromagnetice, vezi 2931

- fabricarea de subansambluri (organe de rnasini) ale echiparnentelor de transmisie electrica ce sunt

identificabile ca parti ale autovehiculelor sau avioanelor, vezi 29 ~i 30

282 Fabricarea altor rnaslnl !ii utilaje de utilizare generala

Aceasta grupa include fabricarea rnasinilor de utilizare generala, de exemplu, rnasini care se utilizeaza lntr-o gama larga de activitati. Aici se include fabricarea de componente utilizate in fabricarea unei dlversitaf de alte rnaslnl §i fabricarea de rnaslni cu functii suport in cadrul altar activitaii.

2821 Fabricarea cuptoarelor, furnalelor §i arzatoarelor

Aceasta clasa include:

- fabricarea de cuploare electrice, cuptoare industriale ~i de laborator, inclusiv incineratoare

- fabricarea de arzatoare

- fabricarea de radiatoare electrice instalate permanent in cladiri, radiatoare electrice pentru piscine

- fabricarea de echipamente de lncalzire nonelectrice instalate permanent, pentru cladiri, cum ar fi

echipamente de lncalzire solara, incalzire cu aburi, Incalzire cu pacura, cuptoare ~i echipamente de lncalzire similare

- fabricarea de cuptoare electrice cu tiraj fortat, pompe termice etc.

- fabricarea de cuptoare nonelectrice cu tiraj fortat de uz casnic

Aceasta clasa include, de asemenea:

- fabricarea de vetre automate, gratare, dispozitive pentru evacuarea cenusli etc.

Aceasta clasa exclude:

- fabricarea de cuptoare de uz casnic, vezi 2751

- fabricarea de rnasini de uscat produse agricole, vezi 2893

- fabricarea de cuptoare de brutarie, vezi 2893

- fabricarea de uscatoare pentru lemn, celuloza, hartie sau carton, vezi 2899

- fabricarea de sterilizatoare medico-chirurgicale sau de laborator, vezi 3250

- fabricarea de cuptoare de laborator (stomatologice), vezi 3250

104

C -Industria prelucratoare

CAEN Rev. 2 - Structura §i note explicative

Secliunel Denumire

Diviziunel

GrupalClasa

2822 Fabricarea echipamentelor de ridicat §i manipulat

Aceasta clasa include:

- fabricarea masinilor de ridicat, manipulat, lncarcat sau descarcat, acfionate manual sau electric:

- palane de ridicare ~i macarale, trolii, cabestane ~i vinciuri

- macarale, poduri rulante, suporturi suspendate de prindere, macarale portal etc.

- utilaje mobile, dotate sau nu cu echipament de ridicat sau manipulat, autopropulsate sau nu,

de tipul celor folosite in fabrici (inclusiv carucioare ~i roabe)

- manipulatori ~i robof industriali speclalizaf pentru operatii de ridicare, manipulare, lncarcare

sau descarcare

- fabricarea de conveioare, teleferice etc.

- fabricarea de lifturi, scan ~i trotuare rulante

- fabricarea de piese destinate echipamentelor de ridicare ~i manipulare

Aceasta clasa exclude:

- fabricarea de robotl industriali pentru utilizari multiple, vezi 2829

- fabricarea de elevataare ~i transportoare cu actionare continua, pentru utilizare in subteran, vezi 2892

- fabricarea de cupe mecanice, excavatoare ~i incarcatoare cu cupe, vezi 2892

- fabricarea de macarale plutitoare, macarale pentru calea ferata ~i automacarale, vezi 3011, 3020

- instalarea lifturilor ~i scarilor rulante, vezi 4329

2823 Fabricarea maslnllor §i echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor §i a

echipamentelor periferice) Aceasta Glasa include:

- fabricarea de rnasini de calculat

- fabricarea de rnasini de adunat, case de inregistrare

- fabricarea de masini de calculat, electronice sau nu

- fabricarea de rnasini pentru manipularea corespondentel (rnaslnl de ambalat in plicuri ~i sortat

corespondenta), de rnaslni de adunat (coli) - fabricarea de rnasini de scris

- fabricarea de rnasinl de stenografiat

- fa b rica rea de echipament de birou pentru indosariere (coperf de plastic sau snur de legare)

- fabricarea de rnaslni de emis bilete

- fabricarea de rnasini de nurnarat ~i ambalat monede

- fabricarea de rnasini de ascutit creioane

- fabricarea de aparate de capsat ~i de tndepartat capsele

- fabricarea de rnasini de vot

- fabricarea de distribuiteare pentru benzi adezive

- fabricarea de rnasini de perforat

- fabricarea de case de inregistrare ce opereaza mecanic

- fabricarea de aparate de fotocopiat

- fabricarea de cartuse cu toner

- fabricarea de table scolare, table albe, table pentru marker etc.

- fabricarea de dictafoane

Aceasta Glasa exclude:

- fabricarea de calculatoare si de echipamente periferice, vezi 2620

2824 Fabricarea maslnltor-unelte portabile actionate electric

Aceasta clasa include:

- fabricarea de unelte de mana, actionate de rnotoare electrice, neelectrice sau pneumatice, cum ar fi:

- fierastrale circulate sau gatere

- rnasinl de gaurit, inclusiv cu percutie

- rnasini de slefuit, actionate de moteare electrice

- ciocane pneumatice de batut cuie .

105

C - Industria prelucratoare

CAEN Rev. 2 - Structura ~i note explicative

Secfiunel Denumire

Diviziune/

GrupatClasa

- aparate de rindeluit

- polizoare

- capsatoare

- pistoale pneumatice de nituit

- masinl de prelucrare a suprafetelor prin aschiere

- chei fixe

- rnasini electrice portabile de sablat

- foarfeci ~i rnasini de stantat

Aceasta clasa exclude:

- fabricarea de piese active interschimbabile pentru uneltele de mana, vezi 2573

- fabricarea de echipamente de lipire ~i sudura electrice, vezi 2790

2825 Fabricarea echipamentelor de ventilatia §i frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz casnic

Aceasta clasa include:

- fabricarea de echipament industrial de refrigerat ~i congelat, inciusiv ansambluri de componente

- fabricarea de aparate de aer conditional, inclusiv pentru autovehicule

- fabricarea de ventilatoare de uz industrial

- fabricarea de schimbatoare de caldura

- fabricarea de masini pentru lichefierea aerului sau altor gaze

Aceasta clasa exclude:

- fabricarea de echipamente casnice de refrigerare sau congelare, vezi 2751

- fabricarea de ventilatoare casnice, vezi 2751

2829 Fabricarea altor rnaslnl §i utilaje de utilizare generala n.c.a.

Aceasta clasa include:

- fabricarea de rnasini pentru cantarit (allele decat batantele sensibile de laborator):

- cantare casnice ~i pentru magazine, platforme de cantarire, dispozitive de cantarlre continua,

podurl-bascula (rame suspendate pentru cantarire), greutati etc.

- fabricarea de aparate ~i dispozitive pentru filtrarea sau purificarea lichidelor

- fabricarea de echipamente pentru aruncarea, dispersarea sau pulverizarea de lichide sau de substante

pulverulente:

- pistoale-pulverizatoare, stinqatoare de foe, rnasini de sablat, rnasini de curatat cu abur etc.

- fabricarea de masini pentru impachetat ~i ambalat:

- rnasinl de umplut, inchis, sigilat, capsulat, etichetat etc.

- fabricarea de rnasini de spalat sau uscat sticle ~i pentru gazeificarea bauturilor

- fabricarea de dispozitive de distilare l?i filtrare pentru rafinarii, industria chirnica, industria bautorilor etc.

- fabricarea generatoarelor de gaz

- fabricarea de calandre, masini de valtuit sl a cilindrilor pentru acestea (cu exceptia celor pentru metal

~i sticla)

- fabricarea de rnasini centrifugale (cu exceptia separatoarelor de creme ~i a uscatoarelor de rufe)

- fabricarea garniturilor de etansare realizate prin combinatii de materiale sau prin aplicarea de straturi

din acelasi material

- fabricarea de rnasini automate de vanzare a produselor

- fabricarea de parti componente pentru masinlle de utilizare generala

- fabricarea de ventilatoare (ventilatoare de fronton, de tavan etc.)

- fabricarea de nivele, rulete de rnasurat ~i unelte porta bile similare, unelte de precizie, cu exceptia celor

optice pentru mecanici (Iacatu~i)

- fabricarea de echipament neelectric de sudura ~i lipire

- fabricarea de turnuri de racire, pentru racire directa prin intermediul apei recirculate

Aceasta cia sa exclude:

- fabricarea balantelor de precizie (de laborator), vezi 2651

- fabricarea echipamentului casnic de refrigerat sau congelat, vezi 2751

106