Sunteți pe pagina 1din 15

Fia cu date de securitate

n conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), modificat prin 2015/830/EU

Etilbenzen ROTICHROM GC

numr articol: 4904 data completrii: 03.07.2017


Versiune: 1.0 ro

SECIUNEA 1: Identificarea substanei/amestecului i a


societii/ntreprinderii
1.1 Element de identificare a produsului
Identificarea substanei Etilbenzen
Numr articol 4904
Numrul de nregistrare (REACH) 01-2119489370-35-xxxx
Nr. index 601-023-00-4
Numrul CE 202-849-4
Numrul CAS 100-41-4
1.2 Utilizri relevante identificate ale substanei sau amestecului i utilizri contraindicate
Utilizri identificate: produs chimice de laborator
1.3 Detalii privind furnizorul fiei cu date de securitate
Carl Roth GmbH + Co KG
Schoemperlenstr. 3-5
D-76185 Karlsruhe
Germania

Telefon: +49 (0) 721 - 56 06 0


Telefax: +49 (0) 721 - 56 06 149
e-mail: sicherheit@carlroth.de
Website: www.carlroth.de
Persoan competent responsabil de fia cu date : Department Health, Safety and Environment
de securitate
adresa de e-mail (persoana competent) : sicherheit@carlroth.de
1.4 Numr de telefon care poate fi apelat n caz de urgen
Serviciu de informare n caz de urgen Poison Centre Munich: +49/(0)89 19240

SECIUNEA 2: Identificarea pericolelor


2.1 Clasificarea substanei sau a amestecului
Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 (CLP)

Clasificare conf. GHS

Seciune Clasa de pericol Clasa i categoria de Fraza de


a pericol pericol

2.6 lichid inflamabil (Flam. Liq. 2) H225

3.1I toxicitate acut (inhal.) (Acute Tox. 4) H332

3.9 toxicitate asupra unui organ int specific - expunere repetat (STOT RE 2) H373

3.10 pericol prin aspirare (Asp. Tox. 1) H304

Romnia (ro) Pagina 1 / 15


Fia cu date de securitate
n conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), modificat prin 2015/830/EU

Etilbenzen ROTICHROM GC

numr articol: 4904


2.2 Elemente pentru etichet
Etichetarea n conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 (CLP)

Cuvnt de Pericol
avertizare

Pictograme

Frazele de pericol
H225 Lichid i vapori foarte inflamabili
H304 Poate fi mortal n caz de nghiire i de ptrundere n cile respiratorii
H332 Nociv n caz de inhalare
H373 Poate provoca leziuni ale organelor (organe de auz) n caz de expunere
prelungit sau repetat
Frazele de precauie
Fraze de precauie - prevenire
P210 A se pstra departe de flcri deschise i suprafee ncinse. Fumatul interzis.
P260 Nu inspirai ceaa/vaporii/spray-ul.
Fraze de precauie - intervenie
P314 Consultai medicul, dac nu v simii bine.
Etichetarea ambalajelor al cror coninut nu depete 125 ml
Cuvnt de avertizare: Pericol
Simbol(uri)

H304 Poate fi mortal n caz de nghiire i de ptrundere n cile respiratorii.


P210 A se pstra departe de flcri deschise i suprafee ncinse. Fumatul interzis.
P260 Nu inspirai ceaa/vaporii/spray-ul.
P314 Consultai medicul, dac nu v simii bine.

2.3 Alte pericole


Nu exist informaii suplimentare.

Romnia (ro) Pagina 2 / 15


Fia cu date de securitate
n conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), modificat prin 2015/830/EU

Etilbenzen ROTICHROM GC

numr articol: 4904

SECIUNEA 3: Compoziie/informaii privind componenii


3.1 Substane
Denumirea substanei Etilbenzen
Nr. index 601-023-00-4
Numrul de nregistrare (REACH) 01-2119489370-35-xxxx
Numrul CE 202-849-4
Numrul CAS 100-41-4
Formula molecular CH
Masa molecular 106,1 g/mol

SECIUNEA 4: Msuri de prim ajutor


4.1 Descrierea msurilor de prim ajutor

Observaii generale
Scoatei mbrcmintea contaminat.
Dup inhalare
Dac respiraia este dificil, transportai victima la aer liber i meninei-o n stare de repaus ntr-o
poziie confortabil pentru respiraie. Tratament medical necesar.
Dup contactul cu pielea
Cltii pielea cu ap/facei du. n caz de dubiu sau dac simptomele persist, consultai imediat
medicul.
Dup contactul cu ochii
Cltii cu atenie cu ap, timp de mai multe minute.n caz de dubiu sau dac simptomele persist,
consultai imediat medicul.
Dup ingerare
NU provocai voma. Pericol prin aspirare. Sunai un medic imediat.
4.2 Cele mai importante simptome i efecte, att acute, ct i ntrziate
Efecte iritante, Vertij, Cefalee, Ameeal, Grea, Vom, Spasme, Pericol prin aspirare
4.3 Indicaii privind orice fel de asisten medical imediat i tratamentele speciale necesare
nici una/nici unul

Romnia (ro) Pagina 3 / 15


Fia cu date de securitate
n conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), modificat prin 2015/830/EU

Etilbenzen ROTICHROM GC

numr articol: 4904

SECIUNEA 5: Msuri de combatere a incendiilor


5.1 Mijloace de stingere a incendiilor
Mijloace de stingere corespunztoare
Masurile de stingere corespund zonei
pulverizare de ap, spum, pulbere de extinctor uscat, dioxid de carbon (CO2)
Mijloace de stingere necorespunztoare
jet continuu de ap
5.2 Pericole speciale cauzate de substana sau amestecul n cauz
Combustibil(). Formeaza cu aerul amestecuri explozibile.
Produi de combustie periculoi
In caz de incendiu pot aparea: monoxid de carbon (CO), dioxid de carbon (CO2)
5.3 Recomandri destinate pompierilor
Vaporii sunt mai grei decat aerul. Stingei incendiul de la o distan rezonabil, lund msuri normale
de precauie. Purtai aparat de respirat autonom.

SECIUNEA 6: Msuri de luat n caz de dispersie accidental


6.1 Precauii personale, echipament de protecie i proceduri de urgen
Pentru personalul care nu este implicat n situaii de urgen
A nu se inspira vaporii/aerosolii. A se evita contactul cu pielea i ochii. Evitarea surselor de aprindere.
6.2 Precauii pentru mediul nconjurtor
Pstrai la distan fa de canalele de scurgere i apele de suprafa sau subterane. Proprieti
explozive.
6.3 Metode i material pentru izolarea incendiilor i pentru curenie
Sfaturi privind modul de izolare a unei cantiti vrsate
Acoperirea canalelor de evacuare.
Sfaturi privind modul de curare a unei cantiti vrsate
Se vor ridica cu material absoarbant pentru lichide (nisip, diatonit, substante care leaga acizi,
absorbant universal).
Alte informaii referitoare la vrsri i dispersii
Punei n containere adecvate pentru eliminare. Ventilai zona afectat.
6.4 Trimitere la alte seciuni
Produi de combustie periculoi: a se vedea seciunea 5. Echipamentul individual de protecie: a se
vedea seciunea 8. Materiale incompatibile: a se vedea seciunea 10. Consideraii privind eliminarea: a
se vedea seciunea 13.

Romnia (ro) Pagina 4 / 15


Fia cu date de securitate
n conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), modificat prin 2015/830/EU

Etilbenzen ROTICHROM GC

numr articol: 4904

SECIUNEA 7: Manipularea i depozitarea


7.1 Precauii pentru manipularea n condiii de securitate
Se va asigura o aerisire suficienta. Evitati: Formarea de aerosoli sau ceata. Cnd nu se utilizeaz, a se
pstra ambalajele nchise ermetic.
Msurile de prevenire a incendiilor, precum i a generrii de aerosoli i praf

A se pstra departe de orice flacr sau surs de scntei - Fumatul interzis.

Luai msuri de precauie mpotriva descrcrilor electrostatice.


Sfaturi privind igiena general la locul de munc
Inainte de pauze si la terminarea lucrului se vor spala mainile.
7.2 Condiii de depozitare n condiii de securitate, inclusiv eventuale incompatibiliti
Pstrai ambalajul nchis ermetic, ntr-un loc rcoros.
Substanele sau amestecurile incompatibile
Respectai recomandrile pentru depozitarea combinat.
Luarea n considerare a altor sfaturi
Nu este necesar.
Cerine privind ventilaia
A se folosi ventilaie local i general.
Proiectarea special a spaiilor de depozitare sau a rezervoarelor
Temperatura recomandata de depozitare: 1525 C.
7.3 Utilizare final specific (utilizri finale specifice)
Nu exista informatii.

SECIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecia personal


8.1 Parametri de control
Valorile limit naionale
Valori limit de expunere profesional (Limite de expunere la locul de munc)
ara Denumirea Nr. CAS Obser Element MPT MPT VLTS VLTS Sursa
agentului vaie de [pp [mg/m [pp [mg/m
identific m] ] m] ]
are

EU etilbenzen 100-41-4 IOELV 100 442 200 884 2000/39/CE

RO etilbenzen 100-41-4 VLON 100 442 200 884 HG 1218

Observaie
MPT Media ponderat n timp (nivel de expunere pe termen lung): msurat sau calculat n raport cu o perioad de
referin de opt ore ca medie ponderat n timp
VLTS Nivel de expunere pe termen scurt: valoare-limit peste care nu trebuie s existe o expunere i care se raporteaz
la o perioad de cincisprezece minute, cu excepia cazului n care se prevede altfel

Romnia (ro) Pagina 5 / 15


Fia cu date de securitate
n conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), modificat prin 2015/830/EU

Etilbenzen ROTICHROM GC

numr articol: 4904


Niveluri DNEL/DMEL/PNEC relevante i alte niveluri-limit
valori privind sntatea uman
Efect Nivel-limit Scopul proteciei, Utilizat n Durata de expunere
calea de expunere

DNEL 77 mg/m uman, prin inhalare lucrtor (industrie) cronic - efecte sistemice

DNEL 293 mg/m uman, prin inhalare lucrtor (industrie) acut - efecte locale

DNEL 180 mg/kg uman, cutanat lucrtor (industrie) cronic - efecte sistemice
g.c./zi

valori privind mediul


Efect Nivel-limit Compartiment de mediu

PNEC 0,1 mg/l ap dulce

PNEC 0,01 mg/l ap de mare

PNEC 9,6 mg/l staii de epurare a apelor uzate (STP)

PNEC 13,7 mg/kg sedimente de ap dulce

PNEC 1,37 mg/kg sedimente marine

PNEC 2,68 mg/kg sol

8.2 Controale ale expunerii


Msuri de protecie individual (echipamentul de protecie personal)

Protecia ochilor/feei
Folosii ochelari de protecie cu protecie lateral.
Protecia pielii
protecia minilor
A se purta mnui corespunztoare. Mnuile de protecie chimic adecvate sunt testate conform EN
374. n scopuri speciale, se recomand s verificai rezistena la produse chimice a mnuilor de
protecie menionate mai sus, mpreun cu furnizorul acestor mnui.
tipul de material
FKM (fluorcauciuc)
grosimea materialului
0,7mm
timpul de perforare a materialului din care sunt fabricate mnuile
>480 minute (permeaie: nivel 6)

Romnia (ro) Pagina 6 / 15


Fia cu date de securitate
n conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), modificat prin 2015/830/EU

Etilbenzen ROTICHROM GC

numr articol: 4904


alte msuri de protecie
Necesit perioade de recuperare pentru regenerarea pielii. Se recomand protecia preventiv a pielii
(creme protectoare/unguente).
Imbracaminte de protectie fata de foc.
Protecia respiraiei
Protectie respiratorie este necesara la: Formarea de aerosoli sau ceata. Tip: A (mpotriva gazelor i
vaporilor organici cu un punct de fierbere > 65 C , cod de culoare: Maro).
Controlul expunerii mediului
Pstrai la distan fa de canalele de scurgere i apele de suprafa sau subterane.

SECIUNEA 9: Proprietile fizice i chimice


9.1 Informaii privind proprietile fizice i chimice de baz
Aspect
Starea fizic lichid (fluid)
Culoarea incolor
Miros caracteristic
Pragul de acceptare a mirosului Nu exist date disponibile
Ali parametri fizici i chimici
pH (valoare) Aceste informaii nu sunt disponibile.
Punctul de topire/punctul de ngheare -95 C
Punctul iniial de fierbere i intervalul de fierbere 136 C
Punctul de aprindere 15 C (recipient nchis)
Viteza de evaporare nu exist date disponibile
Inflamabilitatea (solid, gaz) nu este relevant (fluid)
Limite de explozie
limita inferioar de explozie (LEL) 1 % vol
limita superioar de explozie (UEL) 7,8 % vol
Limite de explozie ale norilor de praf nu este relevant
Presiunea de vapori 9,5 hPa la 20 C
Densitatea 0,87 g/cm la 20 C

Densitatea vaporilor 3,67 (aer = 1)


Densitatea global Nu este aplicabil
Densitatea relativ Informaiile privind aceast proprietate nu sunt
disponibile.
Solubilitatea (solubilitile)
Solubilitatea n ap 0,2 g/l la 20 C

Romnia (ro) Pagina 7 / 15


Fia cu date de securitate
n conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), modificat prin 2015/830/EU

Etilbenzen ROTICHROM GC

numr articol: 4904


Coeficientul de partiie
n-octanol/ap (log KOW) 3,15 (TOXNET)
(Exp.)
Temperatura de autoaprindere 430 C - (DIN 51794)
Temperatura de descompunere nu exist date disponibile
Vscozitatea
vscozitatea cinematic 0,63 mm/s la 40 C (ASTM D 445)

vscozitatea dinamic 0,68 mPa s la 20 C


Proprieti explozive nu va fi clasificat ca exploziv
Proprieti oxidante nici una/nici unul
9.2 Alte informaii
Tensiunea superficial 71,2 mN/m (23 C)

Indice de refracie 1,496


Clasa de temperatur (UE, conf. ATEX) T2 (Maximum permissible surface temperature
on the equipment: 300C)

SECIUNEA 10: Stabilitate i reactivitate


10.1 Reactivitate
Risc de aprindere. Formeaza cu aerul amestecuri explozibile.
10.2 Stabilitate chimic
Materialul este stabil n condiii ambientale normale, precum i n condiiile de temperatur i
presiune n care se anticipeaz c vor avea loc depozitarea i manipularea.
10.3 Posibilitatea de reacii periculoase
Reactii violente cu: Oxidant puternic
10.4 Condiii de evitat
A se pstra departe de cldur.
10.5 Materiale incompatibile
Articole din cauciuc, diferit materiale plastice
10.6 Produi de descompunere periculoi
Produi de combustie periculoi: a se vedea seciunea 5.

Romnia (ro) Pagina 8 / 15


Fia cu date de securitate
n conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), modificat prin 2015/830/EU

Etilbenzen ROTICHROM GC

numr articol: 4904

SECIUNEA 11: Informaii toxicologice


11.1 Informaii privind efectele toxicologice
Toxicitate acut
Calea de expunere Efect Valoare Specii Sursa

oral LD50 3.500 mg/kg obolan TOXNET

dermic LD50 15,4 mg/kg iepure TOXNET

prin inhalare: vapor LC50 17,2 mg/l/4h obolan IUCLID

Corodarea/iritarea pielii
Nu se clasific ca fiind corosiv()/iritant() pentru piele.
Lezarea grav a ochilor/iritarea ochilor
Nu se clasific ca fiind iritant() pentru ochi sau cu pericol de lezare grav a ochilor.
Sensibilizarea cilor respiratorii sau a pielii
Nu se clasific ca fiind sensibilizant() pentru cile respiratorii sau pentru piele.
Rezumatul evalurii proprietilor CMR
Nu se clasific ca fiind mutagen() asupra celulelor embrionare, cancerigen() sau toxic() pentru
reproducerea uman
Toxicitate asupra unui organ int specific - o singur expunere
Nu se clasific ca fiind toxic() asupra unui organ int specific (o singur expunere).
Toxicitate asupra unui organ int specific - expunere repetat
Poate provoca leziuni ale organelor (organe de auz) n caz de expunere prelungit sau repetat.
Pericol prin aspirare
Poate fi mortal n caz de nghiire i de ptrundere n cile respiratorii.

Simptomele legate de caracteristicile fizico-chimice i toxicologice


n caz de nghiire
grea, vom, prezint un pericol prin aspirare
n caz de contact cu ochii
nu sunt disponibile date
n caz de inhalare
Iritarea cailor respiratorii, somnolen, ameeal
n caz de contact cu pielea
are efect degresant asupra pielii
Alte informaii
Alte efecte adverse: Cefalee, Vertij, Spasme, Narcoz

Romnia (ro) Pagina 9 / 15


Fia cu date de securitate
n conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), modificat prin 2015/830/EU

Etilbenzen ROTICHROM GC

numr articol: 4904

SECIUNEA 12: Informaii ecologice


12.1 Toxicitatea
conf. 1272/2008/CE: Nu se clasific ca fiind periculos (periculoas) pentru mediul acvatic.
Toxicitate acvatic (acut)
Efect Valoare Specii Sursa Durata de
expunere

EC50 2,4 mg/l daphnia magna ECHA 48 h

EC50 4,6 mg/l Pseudokirchneriella ECHA 72 h


subcapitata

Toxicitate acvatic (cronic)


Efect Valoare Specii Sursa Durata de
expunere

LC50 7 mg/l pete ECHA 24 h

EC50 2,8 mg/l nevertebrate acvatice ECHA 24 h

NOEC 0,96 mg/l Ceriodaphnia dubia 7d

LOEC 1,7 mg/l nevertebrate acvatice ECHA 7d

12.2 Proces de degradabilitate


Consumul teoretic de oxigen: 3,167 mg/mg
Cantitatea teoretic de dioxid de carbon: 3,318 mg/mg
Consumul biochimic de oxigen: 1.780 mg/g la 35 h
Proces Rata de degradare Timp

biotic/abiotic >60 % 28 d

12.3 Potenialul de bioacumulare


Nu se acumuleaza in organisme in cantitati importante.
n-octanol/ap (log KOW) 3,15
BCF 1 (ECHA)
12.4 Mobilitatea n sol
Nu sunt disponibile date.
Constant Henry 0,008 Pa m/mol la 25 C

12.5 Rezultatele evalurii PBT i vPvB


Nu sunt disponibile date.
12.6 Alte efecte adverse
Nu sunt disponibile date.

Romnia (ro) Pagina 10 / 15


Fia cu date de securitate
n conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), modificat prin 2015/830/EU

Etilbenzen ROTICHROM GC

numr articol: 4904

SECIUNEA 13: Consideraii privind eliminarea


13.1 Metode de tratare a deeurilor
Acest produs i ambalajul su se vor depozita ca un deeu periculos. Aruncai coninutul/recipientul n
conformitate cu reglementrile locale/regionale/naionale/internaionale.
Informaii relevante privind eliminarea n canalizare
A nu se arunca la canalizare.
Informaii relevante pentru tratarea deeurilor
Este un deeru periculos; pot fi utilizate exclusiv ambalajele omologate (de ex. conf. ADR).
13.2 Prevederi relevante privind deeurile
Alocarea de numere de identificare/marcaje pentru reziduuri trebuie sa se efectueze corespunzator
OID, specifc procesului si bransei.
13.3 Observaii
Deeurile vor fi selectate pe categorii care pot fi tratate separat de ctre facilitile de gestionare a
deeurilor de la nivel local sau naional. V rugm s luai n considerare dispoziiile naionale sau
regionale relevante.

SECIUNEA 14: Informaii referitoare la transport


14.1 Numrul ONU 1175
14.2 Denumirea corect ONU pentru expediie ETILBENZEN
Ingrediente periculoase Etilbenzen
14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport
Clasa 3 (lichide inflamabile)
14.4 Grupul de ambalare II (substan mediu periculoas)
14.5 Pericole pentru mediul nconjurtor nici una/nici unul (nu prezint un pericol pentru mediul
nconjurtor conf. reglementrilor privind mrfurile
periculoase)

14.6 Precauii speciale pentru utilizatori


Dispoziiile pentru mrfuri periculoase (ADR) trebuie respectate n cadrul sediilor.
14.7 Transport n vrac, n conformitate cu anexa II la MARPOL i Codul IBC
ncrctura nu este destinat s fie transportat n vrac.
14.8 Informaii pentru fiecare Regulament-tip ONU
Transportul rutier, feroviar i pe ci navigabile interioare al mrfurilor periculoase
(ADR/RID/ADN)
Numrul ONU 1175
Denumirea oficial de transport ETILBENZEN
Meniunile din documentul de transport UN1175, ETILBENZEN, 3, II, (D/E)
Clasa 3
Cod de clasificare F1
Grupul de ambalare II
Etichet(e) de pericol 3

Romnia (ro) Pagina 11 / 15


Fia cu date de securitate
n conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), modificat prin 2015/830/EU

Etilbenzen ROTICHROM GC

numr articol: 4904

Cantiti exceptate (CE) E2


Cantiti limitate (CL) 1L
Categorie de transport (CT) 2
Cod restricie tunel (CRT) D/E
Numr de identificare a pericolului 33
Codul maritim internaional pentru mrfuri periculoase (IMDG)
Numrul ONU 1175
Denumirea oficial de transport ETHYLBENZENE
Indicaiile din declaraia expeditorului UN1175, ETILBENZEN, 3, II, 15C c.c.
Clasa 3
Grupul de ambalare II
Etichet(e) de pericol 3

Dispoziii speciale (DP) -


Cantiti exceptate (CE) E2
Cantiti limitate (CL) 1L
EmS F-E, S-D
Categorie de stivuire B
Organizaia Internaional de Aviaie Civil (OACI-IATA/DGR)
Numrul ONU 1175
Denumirea oficial de transport Etilbenzen
Indicaiile din declaraia expeditorului UN1175, Etilbenzen, 3, II
Clasa 3
Grupul de ambalare II
Etichet(e) de pericol 3

Cantiti exceptate (CE) E2


Cantiti limitate (CL) 1L

Romnia (ro) Pagina 12 / 15


Fia cu date de securitate
n conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), modificat prin 2015/830/EU

Etilbenzen ROTICHROM GC

numr articol: 4904

SECIUNEA 15: Informaii de reglementare


15.1 Regulamente/legislaie n domeniul securitii, al sntii i al mediului specifice (specific)
pentru substana sau amestecul n cauz
Dispoziiile relevante ale Uniunii Europene (UE)
Regulamentul 649/2012/UE privind exportul i importul de produse chimice care prezint risc
(PIC)
Nu este pe list.
Regulamentul 1005/2009/CE privind substanele care diminueaz stratul de ozon (ODS)
Nu este pe list.
Regulamentul 850/2004/CE privind poluanii organici persisteni (POP)
Nu este pe list.
Restricii n conformitate cu REACH, Anexa XVII
Denumirea substanei Nr. CAS % Mas Tip de nregistrare Nr.

Etilbenzen 100 1907/2006/EC anex XVII 3

Etilbenzen 100 1907/2006/EC anex XVII 40

Lista substanelor care fac obiectul autorizrii (REACH, Anexa XIV)


nu este pe list
Directiva Seveso

2012/18/UE (Seveso III)

Nr. Substan periculoas/categorii de pericol Cantiti relevante (tone) ale Note


substanelor pentru ncadrarea
amplasamentelor de nivel inferior i de
nivel superior

P5c lichide inflamabile (cat. 2, 3) 5.000 50.000 51)

Observaie
51) Lichide inflamabile, categoria 2 sau 3, care nu sunt incluse n P5a i P5b

Limitarea emisiilor de compui organici volatili cauzate de utilizarea de solveni organici n


anumite vopsele i lacuri i n produsele de refinisare a vehiculelor (2004/42/EC, Directiva Deco-
Paint)
Coninut de COV 100 %
Directiva privind emisiile industriale (COV-urile, 2010/75/UE)
Coninut de COV 100 %
Directiva 2011/65/UE privind restriciile de utilizare a anumitor substane periculoase n
echipamentele electrice i electronice (RoHS) - Anexa II
nu este pe list

Romnia (ro) Pagina 13 / 15


Fia cu date de securitate
n conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), modificat prin 2015/830/EU

Etilbenzen ROTICHROM GC

numr articol: 4904


Regulamentul 166/2006/CE privind nfiinarea Registrului European al Poluanilor Emii i
Transferai (PRTR)
Denumirea substanei Nr. CAS Observaii Prag Prag Prag
pentru pentru pentru
emisii n emisii n emisii n
aer (kg/an) ap sol (kg/an)
(kg/an)

Directiva 2000/60/CE de stabilire a unui cadru de politic comunitar n domeniul apei (DCA)
nu este pe list

Inventarii naionale
Substana figureaz n urmtoarele inventarii naionale:

- EINECS/ELINCS/NLP (Europa)
- DSL/NDSL (Canada)
- REACH (Europe)
- TSCA - Legea privind controlul substanelor toxice (SUA)
15.2 Evaluarea securitii chimice
Nu s-a efectuat nicio evaluare a securitii chimice pentru aceast substan.

SECIUNEA 16: Alte informaii


Abrevieri si acronime
Abr. Descrieri ale abrevierilor utilizate

2000/39/CE Directiva Comisiei de stabilire a primei liste de valori-limit orientative ale expunerii profesionale n
aplicarea Directivei 98/24/CE a Consiliului

ADN Accord europen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation
intrieures (Acordul european referitor la transportul internaional pe ci navigabile interioare al mrfurilor
periculoase)

ADR Accord europen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Acordul
european referitor la transportul rutier internaional al mrfurilor periculoase)

BCF bioconcentration factor (factor de bioconcentrare)

CAS Chemical Abstracts Service (departament care deine cea mai cuprinztoare list a substanelor chimice)

CLP Regulamentul (CE) Nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea i ambalarea substanelor i a
amestecurilor

CMR cancerigen, mutagen sau toxic pentru reproducere

COV compui organici volatili

DGR Reglementri privind Mrfurile Periculoase (a se vedea IATA/DGR)

DMEL Derived Minimal Effect Level (nivel calculat cu efect minim)

DNEL Derived No-Effect Level (nivel calculat fr efect)

EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (Inventarul european al substanelor
chimice existente introduse pe pia)

ELINCS European List of Notified Chemical Substances (Lista european a substanelor chimice notificate)

EmS Emergency Schedule (Plan de urgen)

GHS "Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "Sistemul armonizat global de
clasificare i etichetare a substanelor chimice" elaborat de Naiunile Unite

HG 1218 HOTRRE Guvernului nr. 1.218 privind stabilirea cerinelor minime de securitate i sntate n munc
pentru asigurarea proteciei lucrtorilor mpotriva riscurilor legate de prezena agenilor chimici

IATA International Air Transport Association (Asociaia Internaional de Transport Aerian)

Romnia (ro) Pagina 14 / 15


Fia cu date de securitate
n conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), modificat prin 2015/830/EU

Etilbenzen ROTICHROM GC

numr articol: 4904

Abr. Descrieri ale abrevierilor utilizate

IATA/DGR Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Reglementri privind Mrfurile Periculoase
pentru transportul aerian)

IMDG International Maritime Dangerous Goods Code (Codul maritim internaional pentru mrfuri periculoase)

IOELV valoare-limit orientativ de expunere profesional

MARPOL Convenia internaional pentru prevenirea polurii de ctre nave (abr. de la Marine Pollutant)

MPT media ponderat n timp

NLP No-Longer Polymer (ex-polimer)

Nr. index numrul index reprezint codul de identificare alocat substanei n partea 3 din anexa VI la Regulamentul
(CE) nr. 1272/2008

OACI International Civil Aviation Organization (Organizaia Internaional de Aviaie Civil)

PBT persistent, bioacumulativ i toxic

PNEC Predicted No-Effect Concentration (concentraie predictibil fr efect)

ppm parts per million (milionimi)

REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (nregistrarea, evaluarea, autorizarea i
restrucionarea substanelor chimice)

RID Rglement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Regulamentul
privind transportul internaional feroviar al mrfurilor periculoase)

VLTS valor-limit pe termen scurt

vPvB very Persistent and very Bioaccumulative (foarte persistent i foarte bioacumulativ)

Trimiteri ctre literatura de specialitate i ctre sursele de date


- Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), modificat prin 2015/830/UE
- Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 (CLP, UE GHS)
- Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Reglementri privind Mrfurile
Periculoase pentru transportul aerian)
- Codul maritim internaional pentru mrfuri periculoase (IMDG)

Lista frazelor relevante (codul i textul ntreg aa cum figureaz n capitolul 2 i 3)


Cod Text

H225 lichid i vapori foarte inflamabili

H304 poate fi mortal n caz de nghiire i de ptrundere n cile respiratorii

H332 nociv n caz de inhalare

H373 poate provoca leziuni ale organelor (organe de auz) n caz de expunere prelungit sau repetat

Clauz de exonerare de rspundere


Informatiile din aceasta foaie informativa de siguranta corespund celor mai noi cercetari stiintifice in
momentul tiparirii. Informatiile trebuie sa va dea reperele pentru manipularea sigura a produsului
numit in aceasta foaie de siguranta in timpul depozitarii, prelucrarii, transportului si neutralizarii.
Informatiile nu pot fi transferate asupra altor produse. In situatia in care produsul se amesteca sau se
prelucreaza cu alte materiale, vagy megmunklsnak vetik al, az gy ksztett j anyagra nem
vihetk t ennek a biztonsgi adatlapnak az adatai, amennyiben ebbl nem addik kifejezetten
valami ms.

Romnia (ro) Pagina 15 / 15