Sunteți pe pagina 1din 24

Dcnumirca disciplinci: FINANTE PUBLICE ~i FISCALITATE

Specializarca:

CONTABILITATE SI IN-FORMATICA DE GESTIUNE Anul de studiu: II Titular disciplina: conf. univ. dr. Grigorie Nicolae

19 .1f)· ?"'/)/)!J

G

R

I

L

E

Cursul nr. I. ASI)Ccte genera Ie pri\'ind finantcle pub lice

1. Grila Dr. 1.1.11

Finantele reprezinta:

a) ~tiinta procurarii

veniturilor

necesare

farniliilor ~i a modului de utilizare (cheltuire) a acestora;

b) ~tiinta procurarii

veniturilor

necesare

statului ~i a modului de utilizare (cheltuire) a acestora;

c) ~tiinta procurarii

Raspuns corect: b (1.1.11)

~i cheltuirii banilor de fiecare persoana fizidi ~ijuridica.

2. Grila Dr. 1.1.12

Finan!ele publice reprezinta:

a) ~tiinta incasarii bani lor publici (de la popula!ie) ~i a cheltuirii acestora in interes public (al tuturor

cetatenilor), pentru realizarea de bunuri publice (in folosul tuturor);

b) ~tiinta incasarii bani lor ~i a cheltuirii acestora in interes personal pentru realizarea de bunuri proprietate

personala;

c) modul in care se folosesc banii de catre Banca Na!ionala.

Raspuns coreet: a (1.1.12)

3. GriJa Dr. 1.1.13

Finantele stabilesc:

a) regulile

~i principiiIe dupa care statui l~i procura, administreaza ~i intrebuinteaza veniturile, banii

publici;

b) regulile ~i principiile dupa care fiecare persoana fizica i~i procura, adrninistreaza ~i intrebuinteazli

venituri1e, banii personali;

c) regulile ~i principiile dupa care fieeare persoana juridica i~i procura, adrninistreaza ~i intrebuinteaza

veniturile, banii publici. Raspuns coreet: a (1.1.13)

4. Grila Dr. L 1.14

Obiectul de studiu al finantelor it constituie, in principal:

a) regulile ~i principiile de obtinere a veniturilor neeesare statului pe calea impozitelor; regulile ~i

principiile de cheltuire in interes public (in folosul tuturor) a banilor publici, a banilor obtinu!i de la populatie pe calea impozitelor.

b) veniturile

~i averea

persoanelor fizice;

c) veniturile

~i averea

persoanelor fizice.

Raspuns coreet: a (1.1.14)

S. Grila Dr. 1.1.15

Bunurile publice sunt acele bunuri care:

a) pot fi dobAndite pe pia!a (se vand, se cumpara ~i se negociaza pe piata);

b) sunt satisIacute pe seama unor activitati/servicii organizate de sectorul privat, contracost;

c) nu pot fi dobandite pe pia!a (nu se vand, nu se cumparii ~i nu se negociazii pe piata); sunt satisIacute pe

stat;

seama

neconcurential intregii comunitati, indiferent de dorinta unom de a achizitiona, sau nu, aceste bunuri.

unor

activitati/servicii

organizate de

consumul

acestora

este oferit

gratuit,

individual

Riispuns coreet: c 0.1.15)

6. Grila Dr. 1.1.133

~i

Contribuabil este:

a) orice persoana fizica saujuridica supusa unui impo~care datoreaza un impozit;

b) orice

persoana

fizica

sau juridica;

c) orice

persoana

fizica

sau juridica cu datorii la

band

Raspuns corect: a (1.1.133)

7. Grila Dr. 1.1.134

Din momentul in care 0 persoana fizica sau juridica datoreazii un impozit, aceasta persoana capata calitatea de:

a) persoana majora, care are dreptulla munca;

b) "datornic fata de stat", de "persoana care datoreaza impozit statului", numita in termeni fiscali "contribuabiI";

c) ceta~eanal statului respectiv.

Raspuns corect: b (1.1.134)

8. Grila Dr. 1.1.135

o persoana fizica sau juridica poate sa aiba calitatea de:

a) contribuabil "incasator", contribuabil "creditor", contribuabil "incasator ~i creditor";

b) contribuabil "finanlator", contribuabil "creditor", contribuabil "finanlator ~i creditor".

c) contribuabil "suportiitor", contribuabil "pliUitor", contribuabil "platitor ~i suportator".

Raspuns coreet: c (1.1./35)

9. Grita Dr. 1.1./36

Contribuabil ,,suportiitor" este:

a) persoana care datoreaza impozit statului, dar nu ea este cea care 11 plate~te direct ~i personal;

b) persoana care

c) persoana care datoreaza impozit statului, dar pe care nu tl plate~te.

Raspuns coreet: a (1.1./36)

nu datoreaza ~i nu plate~te impozit statului;

10. Grita Dr. 1.1.145

Contribuabil ,.pliititor" este:

a) persoana care are obligatia de a calcula ~i de a-~i plati creditele la banca;

b) orice persoana care efectueaza plati, clnd vrea, dupa cum vrea ~i catre cine vrea;

c) persoana care are obligatia legala de a calcula, de a reline (in general, prin ,,stopaj fa sursii"), ~i de a

vira (in termenul ~i conditiile prevazute prin lege) impozitele datorate de el, de alte persoane fizice ~i/sau juri dice, sau de el ~i de aite persoane fizice ~i/sau juridice.

Raspuns corect: c (1.1.145)

11. GrUa Dr. 1.1.151

Contribuabil ,.pliititor # suportiitor" este:

a) persoana care are obligatia de a plati creditele la banca ~i de a suporta dobanzile;

b) orice persoanii care efectueaza plati, cand vrea, dupa cum vrea ~i catre cine vrea;

c) persoana care are dubla calitate, atat de contribuabil "suportator", cat ~i de contribuabil "platitor".

Raspuns coreet: c (1.1./51)

12.

GrUa Dr. 1.:1, 1./ I

Sarcina de a obtine "veniturile neeesare functionarii statului" revine fmantelor publice prin functia:

a) de a emite legi de catre Parlament;

b) de a cheltui bani de catre Guvern;

c) de constituire (de strangere) a veniturilor bugetului de stat.

_

Raspuns corect: c (1.3.1 .! 1)

,.,

13. Grila Dr. 1.3.2.11

Veniturile bugetului de stat (numite ~i resursele financiare publice) se distribuie, se repartizeaza (sub

forma de cheltuieli bugetare) persoanelor fizice ~i juridice in scopul:

a) de a avea din ce trai rara a munci;

b) satisfacerii unor nevoi economice ~i sociale, personale ~i de interes general;

c) indeplinirii sarcinilor primite de la Uniunea Europeana.

Raspuns coreet: b (1.3.2.11)

14. Grila Dr. 1.3.3.11

Redistribuirea inseamna:

a) stimularea in mund!. a celor cu momente geniale de incompetenta;

b) a imparti din nou, a reimparti, intr-un proces continuu, permanent, ceea ce a fost deja repartizat in faza

initiala, respeetiv in procesul de constituire a veniturilor bugetare;

c) impartirea din nou a veniturilor care nu au fost impiirtite, intrucat acestea au fost consumate.

Raspuns coreet: b (1.3.3.11)

15. Grila Dr. 1.4.1.11

Procesul de redistribuire (de reimpartire) a veniturilor ~i averilor trebuie privit ca un proces prin care:

a) se ia din venitul celor siiraci pentru a se da celor saraci;

b) se ia din venitul celor siiraci pentru a se da celor bogati;

l

2

c) se ia din venitul celor bogati pentru a se da celor saraci.

Raspuns corect: c 0.4.1.11)

16. Grila Dr. 1.4.2.11

Prin aplicarea unor masuri rationale de redistribuire se obtin:

a) multiple ~i importante efecte negative, pe plan economic ~i social;

b) multiple ~i importante efecte pozitive, pe plan economic ~i social, precum eIiminarea saraciei; asigurarea unei armonii, a "pacii sociale" dintre cei bogati ~i cei saraci; infaptuirea statului bunastarii sociale etc.;

c) cre~teri deosebit de mari ale inflatiei.

Raspuns corect: b (1.4.2.11)

Cursul nr. 2. Caracterizarea generali a impozitelor

I. Grila or. 2.1.12

Confuziile dintre notiunile de impozit, taxa ~i tarif sunt generate:

a) cruar de prevederile legale in vigoare care nu respecHi sensul ~i continutul real al termenilor ~i

expresiilor folosite;

b) de faptul ca intre aceste notiuni nu exista nici 0 deosebire;

c) de neincasarea veniturilor la bugetul de stat din impozite ~i taxe.

Raspuns corect: a (2.1.12)

2. Grila or. 2.1.112 Elementul esential, decisiv, care face distinctia intre un impozit ~i 0 taxa, it constituie:

a) lipsa sau existenla unui serviciu (a unei contraprestatii) in schimbul obligatiei bugetare pHitite;

b) caracterul benevol, facultativ, in plata impozitelor;

c) impozitele sunt reglementate de Banca Nationala, iar taxele de sindicate.

Raspuns corect: a (2.1.112)

3. Grila or. 2.2.11

intre "impozit" ~i "taxa":

a) nu exista nici un fel de deosebiri;

b) exista deosebiri esentiale, de neconfundat, atat din punct de vedere semantic (al sensurilor cuvintelor),

cat ~i din punct de vedere al continutului lor economic, al interpretarii fiscale.

c) nu sunt cunoscute in fiscalitate asemenea notiuni.

Raspuns corect: b (2.2.11)

4. Grila or. 2.2.12

Impozitul reprezinta:

a) un venit obtinut de cei care nu muncesc;

b) plata obligatorie stabilita prin lege pe care cetatenii, institutiile etc. 0 varsa din veniturile lor la bugetul

statului;

c) plata facultativa, benevola, pe care 0 face fiecare cand dore~tesa ajute statuI.

Raspuns corect: b (2.2.12)

5. Grila or. 2.4.1.15

Impozitele au aparut:

a) din dorinta oamenilor de a plati impozite;

b) din necesitatea obtinerii, de ciitre stat, a fondurilor necesare pentru asigurarea bunurilor publice,

precum apilrarea tarii, ordinea publica, educatia, invatamantul, sanatatea, protectia sociala, combaterea poluarii etc.;

c) din necesitatea societatilor comerciale de a-~ispori veniturile.

Raspuns corect: b (2.4.1.15)

6. Grila or. 2.4.2.13

Impozitul reprezinta

a) un venit al persoanelor sarace primit sub forma de ajutoare sociale;

b) plata (1) baneasca, (2) obligatorie, (3) generala, (4) nerambursabila ~i (5) fara obligatia din partea

statului la 0 contraprestatie sau un ecruvalent direct ~i imediat catre persoanele fizice ~i juridice care au·

obIigat ia de a efectua plati catre bugetul de stat, in cuantumul ~i la termenele precis stabilite prin lege;

c) plati efectuate de catre persoanele fizice ~i juridice pentru procurarea unor bunuri necesare.

Raspuns corect: b (2.4.2./3)

Impozitele se stabilesc:

a) de catre Banca Nationala;

7. Grila or. 2.4.2.14

3

b) prin licitalie de catre Ministerul Finantelor;

c) in funclie de veniturile obtinute, averea detinuta ~i structura produselor ~i serviciilor consumate.

Raspuns coreet: c (2.4.2.4)

8. Grila nr. 2.5.2.11

Plata impozitelor:

a) se face in functie de cum are bani fieeare;

b) este reglementata prin

c) este obligatorie pentru toate persoanele care au un venit mai mare dedit salariul minim pe tara.

Raspuns coreet: b (2.5.2.11)

lege ~i este obligatorie pentru toti ceUitenii;

Cursul nr. 3. Impozitele directe l. Grila nr. 3.1.11

Impozitul este dire c t atunci cand:

a) eel care it suporta cunoa~te direct ~i nemijlocit marimea acestuia;

b) eel care it suporta merge direet la organul fiscal pentru a-I plati;

c) se plate~tedirect de eel care it suporta, spre exemplu, de salariat.

Raspuns coreet: a (3.1.11)

2. Grila nr. 3.1.14. la faptul ca un asemenea impozit:

Denumirea de impozit "d ire c t" vine de

a) duce direct la tinta, de-a dreptulla eel care il datoreaza, lara ocoli~uri: cei care oblin (sau urmeaza sa

obtina) un venit sau 0 avere ~tiudinainte, anticipat, ca datoreaza impozit pe acestea, avand chiar posibilitatea

A

(daca

se pricep)

sa-~icalculeze singuri impozitul datorat;

­

b)

eel care it suporta (spre exemplu, salariatul) merge direct la organul fiscal pentru a-I plati;

c)

se plate~tedireet de eel care it suporta, spre exemplu, de salariat.

Raspuns coreet: a (3.1.14.)

3. Grila nr. 3.1.116.

Notiunea de impozit "di rect" provine de la faptul ca eel ce are de platit un asemenea impozit:

a) ia cuno~tinta "direct" ~i din timp (inainte de termenul de plata), de materia impozabila (venitul sau

averea supusa impozitiirii), de cotele de impozit prevazute prin lege, de modul de calcul al impozitului, de

impozitul datorat ~i termenele de plata;

b) eel care it suporta (spre exemplu, salariatul) merge direct la organul fiscal pentru a-I plati;

c) se plat~tedirect de cel care il suporta, spre exemplu, de salariat.

Raspuns corect: a (3.1.116.)

4. Grila nr. 3.3,/1.

Impozitul pe profit

a) dividendele x cota de impozit pe profit;

b) profitul neimpozabil x cota de impozit pe profit;

c) profitul impozabil x cota de impozit pe profit.

Raspuns corect: c (3.3,/1.)

5. Grila nr. 3.3.2.11.

Impozitul pe dividende =

a) profitul impozabil x cota de impozit pe dividende;

b) dividendele brute x cota de impozit pe dividende;

c) dividendele impozitate x cota de impozit pe dividende.

Raspuns corect: b (3.3.2.11.)

6. Grila nr. 3.3.3.11 .

Impozitul pe venit =

a) venitul impozabil x cota de impozit pe profit;

b) venitul impozabil x cota de impozit pe venit;

c) venitul neimpozabil x cota de impozit pe venit.

Raspuns coreet: b (3.;1.3) I .) Cursul nr. 4. Impozitele indirectc (sau impolitclc pc cheltuicli, pc constlm) 1. Grila nr. 4.1.11 In materie de impozite, prin "indirect" trebuie inteles faptul ca aceste impozite:

a) sunt platite cand vrea, dupa cum vrea ~i in ce suma vrea fiecare;

b) nu exista notiunea de impozite indirecte;

c) afecteaza veniturile populatiei in mod "indirect", pe ocolite, lara a fi vazute, intrucat sunt "invizibile",

sunt ascunse in pretul produselor ~i in tariful

serviciilor.

4

lara a fi vazute, intrucat sunt "invizibile", sunt ascunse in pretul produselor ~i in tariful serviciilor.
lara a fi vazute, intrucat sunt "invizibile", sunt ascunse in pretul produselor ~i in tariful serviciilor.

I Riispuns coreet: c (4.1.11.).

'1

,/

Ij

2. Grila nr. 4. J.13

Denumirea de impozite "indirecte" provine de la faptul cii acestea:

a) "sunt nominaIe", se stabHesc "direct pe persoanii;

b) nu existii notiunea de impozite indireete;

c) "nu sunt nominale", nu se stabilesc "directpe persoana".

Raspuns corect: c (4.1 ./3.).

3. Grila nr. G.4.1.15

Impozitele in d ire c t e sunt impozite:

a) nu exista noliunea de impozite indirecte;

b) stabilite pe cheltuieli, pe consum, sunt impozite care se platesc atunci cand banii sunt cheltuiti;

c) pliitite indirect.

Raspuns corect: b (GA. J./5.).

4. Grila nr. GA.I./7

Impozitul pe salarii:

a) se reline din venitul salariatului, care este adevaratul "suportator" (al impozitului), dar plata se face de

angajatorul sau, care are calitatea de "platitor" al impozitului;

b) se reline din venitul angajatorului, care este adevaratul "suportator" (al impozitului), dar plata se face

de salariatii sai, care au calitatea de "platitori" a impozitului;

c) se reline ~i se plate~te direct de salariat, care are ~i calitatea de "pliititor" al impozituluL

Raspuns corect: a (GA.l.17.).

5. Grila nr. GA.I.lS

La impozitele indirecte, cei care Ie suportii efectiv ~i in mod real din veniturile lor sunt:

a) cei care cumpara produsele supuse acestora, adica populatia, cetatenii;

b) cei care vand produsele supuse acestora;

c) cei care oblin venituri neimpozabile.

Raspuns corect: a (GA. 1.18.).

6. Grila nr. GA.2.!1

In fiecare tara, are loc ~i impozitarea cheltuielilor, a consumului, prin aplicarea de:

a) impozite indirecte;

b) impozite directe;

c) impozite pe venit.

Raspuns corect: a (GA.2.ll.).

7. Grila nr. GA.2.I2

Aplicarea impozitelor indirecte a fost ~i este impusa de necesitatea:

a) reducerii consumului:

de produse

~i servicii

care diiuneazii gray

consumatorilor ~i de vicii ~i de lux ostentativ; sporirii

veniturilor bugetare;

sanam!ii

fizice

~i mintale

a

b) reducerii consumului la produse ~i servicii prea mult consumate de populatie;

c) reducerii veniturilor bugetare.

Raspuns corect: a (GA.2.l2.).

8. Grila nr. 404.113

Impozitele indirecte au un dublu scop:

a) procurarea necesarului de venituri bugetare, care nu pot fi asigurate numai pe calea impozitelor direete;

franarea consumului ~i a importului unor bunuri ~i servicii din partea populaliei;

b) sporirea veniturilor populatiei

c) reducerea veniturilor bugetare

Riispuns corect: a (404.113.).

9. Grila nr. 4.5./1

Impozitele indirecte prezinta neajunsul ca:

a) genereaza cote progresive de impunere, afectand mai mult veniturile persoanelor bogate, fata decele

~i diversificarea impozitelor;

~i sporirea veniturilor populaliei.

ale persoanelor sarace;

b) genereazii cote regresive de impunere, afectand mai mult veniturile persoanelor sarace, fatii de cele ale

persoanelor bogate;

c) genereazii cotefixe de impunere, afectand mai mult persoanele tara venituri decat pe cele cu venituri.

Rispuns coreet: b (4.5,/1.).

lO. Grila nr. 4.5.12 Procentual, partea din venit preluati la buget pe calea impozitelor indirecte detine 0 pondere:

5

"

a) mult mai mare in veniturile totale ale persoanelor bogate, fala de cele ale persoanelor siirace;

b) mult mai mare in veniturile totale ale persoanelor siirace, falii de cele ale persoanelor bogate;

c) mult mai micii in veniturile totale ale persoanelor sm-ace, fatii de cele ale persoanelor bogate.

Riispuns coreet: b (4.5.12.).

II. Grila nr. 4.5./9.2 Impozitele indireete genereazii cote de impozitare:

a) progresive: pe masurii ce veniturile cresc, cotele de impozit aferente se reduc in aceea~i masura;

b) regresive: pe masura ce veniturile cresc, cotele de impozit aferente se reduc in aceia~imasura;

c) fixe: pe masurii ce veniturile creSC' cotele de impozit aferente se reduc in aceea~i masura. Raspuns coreet: b (4.5./9.2.).

12. Grila nr. 4.5./9.3

Impozitele indireete (care sunt cuprinse in suma fixa pe unitatea de produs) genereaza:

a) 0 mare eehitate fiscala in randul contribuabililor: cei bogali devin tot mai bogali, iar cei sm-aci ajung tot

mai saraci;

b) cre~terea veniturilor populatiei;

c) 0 mare ineehitate fiscalii in rimdul contribuabililor: povara fiscala este invers proportionala cu marimea

veniturilor. Raspuns corect: c (4.5.19.3.).

13. Grila nr. 4.5.110

Impozitele indireete, avind un preponderent caracter regresiv al cotelor de impozitare, conduc la:

a) cele mai mari eehitiifi in randul contribuabililor;

b) cele mai mari satis/aelii in randul contribuabililor;

c) cele mai mari ineehitii,ti in randul contribuabililor.

Raspuns coreet: c (4.5.110.).

Cursul nr. 5. Metode de impunere (I). lmpunerea in cote (sume) fixe

1. Grila nr. 5.2.1.1

Capitatia este:

a) nu existii un impozit cu denumirea de eapitalie ;

b) un impozit stabilit in com procentuala;

c) impozitul in sumii fixa pe 0 persoana sau impozitul pe cap de locuitor.

Raspuns coreet: c (5.2.11.).

2. Grila nr. 5.2.1.2

In literatura de specialitate, capitatia este prezentata:

a) ca sistemul de impozitare eel mai eehitabil deoareee acesta tine seama de miirimea venitului, de

marimea averii, ~i de situatia personalii a contribuabilului;

b) nu exista un impozit cu denumirea de eapitafie;

c) ca sistemul de impozitare eel mai ineehitabil deoarece acesta nu line seama nici de marimea venitului,

nici de marimea averii, ~i nici de situatia personala a contribuabilului. Raspuns corect: c (5.2.1.2).

3. Grila nr. 5.3.12

e

Impunerea in suma fixa pe unitatea de miisurii se intalne~teeel mai frecvent in cazul:

a) accizelor ~i al impozitelor ~i taxelor

locale;

b) impozitului pe salariu;

c) impozitului pe venit.

Raspuns corect: a (5.3.12.).

 

4.

Grila nr. 5.3.1.4

Prin art. 162 din Codul fiscal al Romiiniei se prevede, pentru anii 2009 ~i 2010, un nivel al accizei de 750

€ pentru fieeare heetolitru de alcool pur vandut de producatori. Un producator de aleool pur a vandut, in luna

august 2008, cantitatea de 1.000 hi. de alcool pur. Ce accize datoreazA pentru cei 1.000 hI. de alcool pur

vanduti? a) 1.000 €;

b) 750 €; c) 750.000 €.

Raspuns coreet: c (5.3.1.4).

5. Grila nr. 5.3.1.11

Pentru terenurile proprietate privata ale persoanelor fizice ~ilsaujuridice, se datoreazii:

a) taxa pe teren;

Pentru terenurile proprietate privata ale persoanelor fizice ~ilsau juridice, se datoreazii: a) taxa pe teren; 6

6

b) accize pe teren;

c) impozit pe teren.

Raspuns corect: c (5.3.11 1.).

6. Grila nr. 5.3.112

Pentru terenurile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor adrninistrativ-teritoriale, se

datoreaza:

a) impozit pe teren;

b) accize pe teren;

c) taxa pe teren.

Raspuns coreet: c (5.3.112.).

7. Grila nr. 5.3./17

Pentru anul 2007 s-a prevazut, prin Codul fiscal ca, pentru autoturisme, impozitul se stabile~te avand in vedere: a) baza de impozitare: "in leilanJ200 cm 3 sau fractiune"; b) impozitul, in suma!lXa: 7 lei, pentru

fieeare grupa de 200 cm 3 sau fractiune din aceasta. Cat este impozitul pentru un autoturism cu capacitatea cilindrica de 1.500 cm 3 ?

a) 56 lei;

b) 21 lei;

c) 65.

Raspuns coreet: a (5.3.117.). Cur'sul nr. 6. Metode de implinere (II). Impunerea in cote procentllale

1. Grila or. 6.1.11.

Impunerea in cota procentuala consta in faptul ca.:

a) pentru aceea~i categorie de venit, toti contribuabilii sunt impu~i cu aceea~i suma fixa, in lei, de impozit;

b) pentru aceea~icategorie de venit, toti contribuabilii sunt impu~i cu aceea~icota de impozit;

c) pentru acela~ide venit, contribuabilii sunt impu~i cu sume diferite, in lei, de impozit.

Raspuns coreet: b (6.1.11.).

2. Grila or. 6.1.19.

In conditiile aplicarii impunerii in cota procentuala, impozitul =

a) venitul impozabil- venitul neimpozabil;

b) venitul impozabil x cota de impozit;

c) venitul impozabil x cota de impozit in lei.

Raspuns corect: b (6.1.19.).

3. Grila or. 6.1.110.

La 0 societate comerciala, profitul impozabil (Pf.iz.)

16 %. Impozitul pe profit (Iz.pf.) =

a)

160 euro;

b)

1.600 euro;

c)

nu datoreaza impozit pe profit.

Raspuns coreet: b (6.1.110.).

10.000 euro. Cota de impozit pe profit (C.iz.pf.) =

4. Grila nr. 6.1.11 I.

Valoarea de inventar a unei cIadiri

pc c1iidiri

a)

nu datoreaza impozit;

b)

1.500 euro;

c)

15 .:uro.

Raspuns coreet: c (6.1.11 1.).

1.000 euro. Cota de impozit din valoarea cIMirii = 1,5%. Impozitul

5. Grila nr. 6.1,/12.1.

Impunerea in cota procentuala (unica), prezinta neajunsul ca.:

a) toti contribuabilii, indiferent de marimea venitului, indiferent de puterea lor contributiva, sunt obligati

sa plateasca aceea~i cota de impozit;

b) este greu de aplicat;

c) nu prezinta neajunsuri.

Raspuns coreet: a (6.1 .112.1.)

6. Grila or. 6.1.11.

Impunerea in cote procentuale progresive, sau impozitul procentual progresiv, consta in faptul ca:

a) ia 0 cota mai mare din venitul unei persoane, pe masura ce venitul cr~te;

b) ia 0 cota mai mare din venitul unei persoane, pe masura ce venitul scade;

7

c) ia 0 cota mai mica din venitul unei persoane, pe masura ce venitul cre~te.

RAspuns coreet: a (6.2.11.)

7. Grila nr. 6.2.12.

in cadrul impunerii in cote procentuale progresive procentul de venit, platit sub fOl1llB de impozit:

a) ramane neschimbat

pe masura ce cre~te venitul;

b) scade

pe

masura

ce

cre~te venitul;

c) cr~te pe

masura

ce

cre~te venitu!.

RAspuns coreet: c (6.2.12.)

Cursul or. 7. Cootributiile bugetare salariale datorate de 80gajat

1. Grila nr. 7.1.2.11

Pein Codul fiscal se prevede ca veniturile salariatului folosite pentru plata (1) contributiilor bugetare

obligatorii, (2) minimului mijloacelor de subzistenta necesare lui ~i membrilor sai de familie, tara venituri ~ilsau cu venituri sub limita prevazuta de lege, exprimat prin notiunea de "deducere personaIa", ~i (3) contributiilor sociale facultative:

a) se supun impozitului pe venit;

b) se supun impozitului pe profit;

c) nu se supun impozitului pe venit.

Raspuns corect: c (7.1.2.11).

2. Grila nr. 7.1.2.12

Din punct de vedere fiscal (al impozitarii ), notiunea de ,,deductibif' are sensul de:

a) impozit ,,admis la scadere", ~i se folos~ pentru impozitele care pot fi scazute din impozitul total in scopul

determinarii impozitului final;

b) venit ,,admis la impozitare", ~i se fol~e pentru veniturile scazute din cheltuielile totale in scopul determinari:i

cheltuielilor impozabile, adica a cheltuielilor din care se calculeaza impozitul;

c) venit ,,admis

la scadere", ~i se fol~ pentru platile I cheltuielile care indeplinesc condipile prevazute prin

Codul fisCal pentru a fi scazute din venitul total in scopul detenninarii venitului impozabil, adica a venitului din care se calculeaza impozitul. Raspuns coreet: c (7.1.2.12).

3. Grila nr. 7.1.2.14

Cheltuielile "deductibile" =

a) contributia pentru pensie + contributiile pentru sanatate + contributiile pentru ~omaj + deducere

personam + cotizatia sindicala + contributia la fondurile de pensii facultative;

b) toate retinerile £acute unui salariat pe ~tatulde plata;

c) orice cheltuieli efeetuate de salariat pe baza de documente legale.

Raspuns corect: a (7.1.2.14).

4. Grila nr. 7.1.2.16

Venitul impozabil =

a) venitul total- cheltuielile "impozabile";

b) venitul total- cheltuielile "deductibile";

c) venitul neimpozabil- cheltuielile "deductibile".

RAspuns coreet: b (7.1.2.16).

5. Geila nr. 7.2.11

Venitul brut din salarii =

a) salariul de baza - aIte venituri salariale;

b) salariul de baza + alte venituri salariale;

c) salariul de baza + impozitele.

RAspuns corect: b (7.2.11).

6. Grila nr. 7.3.1.13

,

r

Baza lunarii de calcul a contributiei pentru pensie, in cazul angajaJilor, 0 constituie:

a) venitul net realizat lunar;

b) venitul brut reaIizat lunar;

c) venitul impozabi/ realizat lunar.

Raspuns coreet: b (7.3.1./3).

7. Grila nr. 7.3.1.14

,,Baza de calcul a unei contributii" reprezinta:

a) ceea ce este scutit de la impozitare;

b) "impozitul din care se calculeaza" acea contributie.;

8

c) "venitul din care se calculeaza" acea contributie.

Raspuns corect: c (7.3.1.14)

8. Grila nr. 7.3.1.15

Pentru angajat, contribulia pentru pensie, se calculeazA din:

a) venitul brut realizat lunar, indiferent de condiliile de munca;

b) venitul impozabi1;

c) venitul net realizat lunar, in funclie de condiliile de muncii.

Raspuns coreet: a (7.3. \./5).

9. Grila nr. 7.4.1.14

Baza de calcul a contribuliei pentru sanatate este:

a) venitul impozabi/ din salarii;

b) venitul net din salarii;

c) venitul brut din salarii.

Raspuns coreet: c (7.4. 1.14).

10. Grila nr. 7.5.1\ Baza de calcul a contribuliei pentru ~0 m aj este:

a) venitul impozabi/ din salarii;

b) venitul net din salarii;

c) venitul brut din salarii.

Raspuns corect: c (7.5.11).

12. Grila nr. 7.6.1.11

Deducerea personala reprezintli:

a) acel ,,minim din venitul unui s a Ia ria t care este folosit pentru asigurarea mijloacelor de subzistenta

necesare lui ~i membrilor sai de familie, lara venituri sau cu venituri sub limita prevazuta de lege";

b) acel ,,minim din venitul unui ~0 mer care este folosit pentru asigurarea mijloacelor de subzistenta

necesare lui ~i membrilor sai de familie, lara venituri sau cu venituri sub limita prevazuta de

c) nu exista 0 asemenea notiune.

Raspuns corect: a (7.6.1.11).

13. Grilanr. 7.6.1.12

lege";

Deducerea personala trebuie inteleasa:

a) ca ,,0 facilitate fiscalii", ca ,,0 inlesnire focutii " acordata salariatilor;

b) ca

c) nu exista 0 asemenea notiune.

Raspuns corect: a (7.6.1.12).

,,0 povarii fiscalii", ca ,,0 supraimpozitare" aplicatii acelor salariati care consuma tigari ~i alcool;

14. Grila nr. 7.6.1.13

Deducerea personala se acorda:

a) ca ,,0 miisurii de protec!ie socia Iii" pentru salariafii cu venituri mici (sub limita prevlizuta de lege), ~i

pentru membrii lor de familie lara venituri sau cu venituri sub limita prevlizuta de lege;

b) ca ,,0 miisurii de protec!ie socialii" pentru $omeri

cu venituri mici ~i pentru membrii lor de familie

pensionari-~omeri;

c) numai pensionarilor-~omeri.

Raspuns corect: a (7.6.1 ./3).

15. Grila nr. 7.6.1.14

Deducerea personala acordata unui salariat se compune din:

a) deducere personala de bazii

b) impozitul de bazii ~i impozitul suplimentar;

c) toate contributiile ~i impozitele pentru care salariatul

Raspuns corect: a (7.6.1,/4).

~i deducere personala suplimentarii;

este scutit la plata.

16. Grilanr. 7.6.1.17

Deducere personalii se acorda lunar:

a) numai pentru veniturile din salarii la unitatea unde salariatul nu are contract de munca;

b) pentru orice venit ~i la orice unitate;

c) numai pentru veniturile din salarii, ~i numai la unitatea unde se aflii functia de baza a salariatului.

Raspuns corect: c (7.6.1,/7).

17. Grila nr. 7.6.1./8

Deducerea personala reprezintli:

a) 0 contribu!ie scutitii de la impozitare, care are sens ~i continut numai in legaturli cu calculul

impozitului pe veniturile din salarii ale ~omeri1or;

9

b) un venit scutlt de la impozitare, care are sens ~i continut nwnai in legatura cu caIculul impozitului pe

veniturile din salarii ~i asimilate salariilor;

c) un impozit scutit de fa cafculul contribufiilor, care are sens ~i continut numai in legatura cu calculul

impozitului pe veniturile din pensiL

Raspuns coreet: b (7.6.1.18).

18. Grila nr. 7.6.1.19

Deducerea personala reprezinta 0 suma de venit neimpozabil acordata salariatului in functie de:

a) marimea venitului neimpozabil;

b) marimea venitului net lunar ~i numarul persoanelor aflate in intretinerea sa, indiferent de gradul de

rudenie al acestora;

c) marimea venitului brut lunar, gradul de rudenie ~i numarul persoanelor aflate in intretinerea sa.

Raspuns coreet: c (7.6.1 ./9).

19. Grila nr. 7.6.1./10

Persoana in intretinere poate fi:

a) sotullsotia, copiii sau a1ti membri de familie, rudele contribuabilului sau ai sotuluilsotiei acestuia pana

la gradul al doilea inclusiv, ale ciiror venituri, impozabile ~i neimpozabile, nu depa~esc nivelul deducerii personale a salariatului;

b) toate rudele salariatului, indiferent de grad de rudenie, de numar ~i de marimea veniturilor acestora;

c) orice persoana.

Raspuns coreet: a (7.6.1.110).

20. Grila nr. 7.6.1.111

Deducerea personala totalii se acordii:

a) oricarei persoane, indiferent de marimea venitului;

b) integral fieearei persoane fizice care are calitatea de salariat cu un venit lunar brut de pdnii la Umita

previizutd prin lege (de 1.000 lei inclusiv, in anul 2008), in funetie de numarul persoanelor aflate in

intretinere;

c) nwnai ~omerilor.

Raspuns coreet: b (7.6.1.11])

21. Grila nr. 7.6.1.114

Pentru salariatii care realizeaza venituri brute lunare din salarii cuprinse intre 1.000,01 lei $i 3.000 lei

inclusiv (in anu12008), deducerile personaIe sunt:

a) progresive (crese pe masura ce venitul cr~te);

b) neschimbate (nu se modifica pe masura ce venitul cre~te);

c) degresive (se reduc pe masura ee venitul ere~te).

Riispuns coreet: c (7.6.1 .114).

22. Grila nr. 7.6.1.116

Salariatii - pensionari, indiferent ca sunt incadrati cu limp de munca pat1ial sau integral, pe perioada

nedeterminata sau determinata:

a) pensionarii nu au dreptul sa mai lucreze;

b) nu beneficiaza de acelea~i drepturi ca orice alt salariat (nu beneficiaza de deducere personala);

c) beneficiaza de acelea~i drepturi ca orice alt salariat, respeetiv de deducere personala.

Raspuns coreet: c (7.6.1.116).

23. Grila nr. 7.7.11

Cotizatia sindicalii platita lunar are regimul fiscal de:

a) cheltuialii deductibild (admisa la scadere) la calculul venitului impozabil;

b) cheltuiala nedeductibild (neadmisa la scadere) la calculul venitului impozabiJ;

c) nu este reglementata prin Codul fiscal.

Raspuns coreet: a (7.7.11).

24. Grila nr. 7.7.12

Prin Codul fiscal:

a) nu este reglementata cotizatia sindicala;

b) se limiteazd marimea cotizatiei sindicale lunare ~i/sauanuale deductibila la calculul venituIui

impozabil. Ca urmare, cotizatia sindicala este deductibila (admisa la scadere) limitat la calculul venitului impozabil;

c) nu se limiteazd marimea cotizatiei sindicale lunare ~ilsauanuale deductibila la calculul venitului

impozabil. Ca urmare, cotizatia sindicala este deductibilii (admisa la scadere) nelimitat la caIculul venitului

impozabil.

10

Raspuns corect: c (7.7.12).

25. Grila nr. 7.7.13

Reducerea venitului impozabil, cu "contributia sindicala", se acorda:

a) numai 0 singurii dam, ~i numai de catre unitatea la

b) nelimitat ~i la orice unitatea dore~te salariatul;

c) numai salariatilor tara carte de munca.

Raspuns coreet: a (7.7./3).

care salariatul ~i.a deelarat functia de baza;

26. Grila nr. 7.7.14

Cotizalia sindicala se poate pliiti:

a) ~i la 0 unitate la care salariatul nu are functia de bazii, dar aceasta nu rnai este deductibilii la calculul

impozitului pe venitul din salarii.

b) dupa cum dore~te salariatul, fiind deductibilii la calculul impozitului pe venitul din salarii la orice

unitate;

c) ~i de ~omeri, dar numai din veniturile din salarii.

Raspuns coreet: a (7.7.14).

27. Grila nr. 7.7.15

Persoanele care nu au camet de muncii:

a) beneficiazii de reducerea venitului impozabil salarial pentru cotizalia sindicala;

b) nu beneficiaza de reducerea venitului impozabil salarial pentru cotizatia sindicalii;

c) platesc cotizalia sindicaUi dar numai la unitatea la care au functia de baza.

Raspuns corect: b (7.7.15).

8. Impozitul pe salal'ii

1. Grila nr. 8.1.11

Venitul impozabil,

a) profitul din care se calculeaza impozitul, cu cota de impozit prevazuta prin lege;

b) dividendele din care se calculeazii impozitul;

c) venitul din care se calculeazii impozitul, cu cota de impozit prevazuta prin lege.

Raspuns coreet: c (8.1.11).

numit ~i "venit baZQ

de calcuf', reprezinm:

2. Grila nr. 8.1.1.11

Venitul impozabil, la unitatea la care salariatul are functia de baza =

a) venitul brut + contributiile bugetare + deducerile totale;

b) venitul brut + contributiile bugetare - deducerile totale;

c) venitul brut - contributiile bugetare - deducerile totale.

Raspuns corect: c (8.1.1.11).

3. Grila nr. 8.1.1.12

Venitul impozabU, la unitatea la care saiariatul are functia de baza ==

a) venitul

brut + contributiile bugetare + deducerea

personala +

deductibila la fondurile de pensii facultative;

cotizatia sindicala +

contributia

b) venitul

brut -

contributiile bugetare + deducerea personala + cotizatia

deductibila la fondurile de pensii facultative;

c) venitul

brut

contributiile

bugetare

deducerea

personala

deductibila la fondurile de pensii facultative. Raspuns corect: c (8.1.1.12).

cotizatia

sindica1a + contributia

sindicala

-

contributia

4. Grila nr. 8.1.1.13

Deducerile de venit, din venitul total, in vederea calcularii venitu1ui impozabil (a venitului din care se

calculeaza impozitu1), includ:

a) ca~tigurilede lajocuri1e de noroc;

b) alocatia de stat pentru copii;

c) deducerea personala; cotizatia sindicala; contributia la fondul de pensii facultative.

Raspuns corect: c (8.1.1.13).

5. Grila nr. 8.1.1.14

Pentru contributia la fondul de pensii facultative prin Codul fiscal:

a) nu se limiteazii (plafoneazii) nivelul deductibilitatii;

b) se limiteaza (plafoneazii) nivelul deductibilitatii;

c) nu este reglementam aceasta contributie.

Riispuns coreet: b (8.1.1.14).

6. Grila nr. 8.1.1.15

11

deductibilitatii; c) nu este reglementam aceasta contributie. Riispuns coreet: b ( 8.1.1.14 ). 6. Grila nr.

Pentru cotizatia sindicala lunara:

a) s-a stabilit 0 limita a deductibiIitatii;

b) nu s-a stabilit 0 limita a deductibilitatii;

c) nu exista reglementm in Codul fiscal.

Raspuns coreet: b (8.1.U5).

Deducerea

salariatului:

personala,

7. Grila nr. 8.l.U6

cotizatia

sindicala

~i contributia

la

fondul

de

pensii

facultative

se

acorda

a) la orice unitate;

b) dupa cum vrea acesta;

c) numai 0 singura data, ~i numai la unitatea la care acesta are functia de bazii.

Raspuns coreet: c (8.1.1.16).

8. Grila nr. 8.1.U7

Deducerea personala, cotizatia sindicala ~i contributiile la fondul de pensii facultative nu se acorda, in nici

o conditie ~i sub nici 0 forma:

a) salariatilor cu un venit brut de peste 3.000 lei;

b) salariatilor care au fost sanctionati;

c) de mai multe ori unui salariat, ~i la 0 unitate la care salariatul nu are functia de baza (la care nu are

carte de munca). Riispuns coreet: c (8.1.1,/7).

9. Grila nr. 8.1.2.11

Venitul impozabil, la unitatea la care salariatul nu are functia de bazii =

a) = venitul brut

b) = venitul brut + contributiile bugetare obligatorii;

c) = venitul brut.

Raspuns coreet: a (8.1.2,/1).

contributiile bugetare obligatorii;

10. Grila nr. 8.1.2.14

La acela$i venit bru t, impozitul este mai mic la unitatea la care salariatul:

a) nu are functia de bazii;

b) are functia de bazii;

c) lucreaza cujumatate de norma.

Riispuns coreet: b (8.1.2.14).

II. Grila nr. 8.1.2./5

Din punct de vedere fiscal, diferen!a dintre 0 unit ate la care un salariat are functia de baza, ~i 0 unitate la care nu are functia de baza, consta in faptul eli:

a) numai unitatea la care salariatul are functia de baza ii acordii reduceri ale venitului cu deducerile

personale, cotizatia sindicala, ~i cu contributia la fondurile de pensii facultative;

b) numai unitatea la care salariatul are functia de bazii ii acordii concediul medical; _

c) numai unitatea la care salariatul are functia de baza ii acordii concediul de odihna.

Riispuns coreet: a (8.1.2.15).

12. Grila nr. 8.2.11

Cota de impozit pe salarii se aplica asupra:

a) profitului;

J:» dividendelor;

c) venitului impozabil corespunzator fieelirei surse de venit.

Riispuns corect: c (8.2.11).

13. Grila nr. 8.2.12

Baza de calcul a impozitului pe salarii 0 constituie:

a) profitul;

b) dividendele;

c) veniturile impozabile din salarii.

Riispuns coreet: c (8.2.12).

14. Grila nr. 8.2./3

Impozitullunar se calculeaza ~i se reline:

a) prin "stopaj la sursii";

b) de la domiciliul salariatului;

c) dupa cum hotiirii~teorganul de control fiscal.

12

Raspuns corect: a (8.2.13).

15. Grila nr. 8.2.1.11

Impozitul pe salarii se calculeaza prin aplicarea cotei de impozit asupra:

a) brut, nurnit ~i venit total;

venitului

b) impozabil, nurnit ~i venit bazii de calcul;

c) venitului neimpozabil, nurnit ~i venit nefiscal.

Raspuns corect: b (8.2.1.11).

venitului

16. Grila nr. 8.2.1.12

La locul unde se afla funclia de bazii, venitul impozabil =

a) venitul brut + impozitul;

b) venitul brut + contribuliile bugetare obligatorii + deducerea personala + cotizatia sindicala +

contributiile la fondurile de pensii facultative;

c) venitul brut contributiile bugetare obligatorii - deducerea personala - cotizatia sindicala ­

contributiile la fondurile de pensii facultative. Raspuns corect: c (8.2.1.12).

17. Grila nr. 8.2.1.14

Impozitul pe salarii =

a) venitul brut x cota de impozit;

b) venitul impozabil x cota de impozit;

c) venitul net (efeetiv incasat de salariat) x cota de impozit.

Raspuns coreet: b (8.2.1.14).

18. Grila nr. 8.2.2.12

La locul unde n u se afla functia de bazii, venitului impozabil =

a) venitul brut contributiile bugetare obligatorii;

b) venitul brut + contributiile bugetare obligatorii + deducerea personala + cotizatia sindicala +

contributiile la fondurile de pensii facultative;

c) venitul brut - contributiile bugetare obligatorii - deducerea personaia

contributiile la fondurile de pensii facultative. Raspuns coreet: a (8.2.2.12).

19. Grila nr. 8.2.2.14

cotizatia sindicala ­

La unitatea la care nu se ajlii functia de baza:

a) salariatul benejiciazii de reducerea venitului impozabil cu (1) deducerea personala, (2) cotizatia

sindicaHi, ~i (3) contribulia la fondurile de pensii facultative;

b) salariatul nu beneficiazii de mai multe drepturi decat la unitatea la care nu se ajlii functia de baza;

c) salariatul nu benejiciaza de reducerea venitului impozabil cu (l) deducerea personala, (2) cotizatia

sindicala, ~i (3) contributia la fondurile de pensii facultative. Raspuns coreet: c (8.2.2.14).

20. Grila nr. 8.2.2.15

Impozitul este:

a) egalla unitatea la care salariatul are functia de bazii, cu cel de la unitatea la care nu are functia de baza;

b) mai mare la unitatea la care salariatul are functia de baza;

,

c) mai mare la unitatea la care salariatul nu are functia de baza.

Raspuns corect: c (8.2.2.15).

.

21. Grila nr. 8.4.11 ~i rest de plata =

Venitul efectiv cuvenit, nurnit

a) venitul brut - contributia pentru ~omaj - contributia pentru pensie contribulia pentru siinatate

cotizatia sindicala - contribulia la fondul de pensii facultative - impozitul;

b) venitul brut

c) venitul brut -impozitul.

Raspuns corect: a (8.4.11).

deducerea personala;

Cursul nr. 9, Contributiilc bugetare salariale datorate de angajator

1. Grila nr. 9.1.12

Contributiile bugetare salariale se datoreaza de fiecare a ngajato r in functie de:

a) marimea veniturilor brute din salarii ale angajatilor incadrati cu contract individual de mundi;

b) numarul de saiariati;

c) profitul unitatii.

Raspuns corect: a (9.1 .12).

13

2. Grila nr. 9.1.13

Contractul individual de mundi se poate incheia:

a) pe perioada: nedelerminala: nu se prevede perioada de timp pe care se incheie; determinata: de pana la

24 luni; cu timp de munca: integral: de 8 ore pe zi; par!ial: pana in opt ore pe zi;

b) dupa cum vrea patronul unitatii, neexistand reglementan legale pe aceasta linie;

c) dupa cum vrea salariatul, neexistand reglementari legale pe aceasta linie.

Raspuns corect: a (9.1./3).

3. Grila nr. 9.1.14

Angajatorul:

a) nu este obligat, prin lege, sa calculeze, sa retina ~i sa plateasca contributiile bugetare;

b) calculeaza ~i plate~te contributiile bugetare ale fiecarui salariat dupa cum se intelege cu acesta;

c) este obligat, prin lege, sa calculeze, sa retina, prin "stopaj la sursa" ~i sa plateasca lunar contributiile

bugetare. RAspuns coreet: c (9.1.14).

4. Grila nr. 9.1.112

La caiculul obligatiilor bugetare salariale:

a) se au in vedere numai salariatii tara serviciu;

b) nu are relevanta daca salariatii sunt incadrati pe perioadii determinata sau nedeterminata, cu limp de

munca integral sau partial;

c) se au in vedere numai salariatii rara copii.

Raspuns coreet: b (9.1.112).

5. Grila nr. 9.2.11

Baza de calcul a contributiei la bugetul asiguranlor pentru ~omaj 0 constituie:

a) fondul de salarii scutit de la plata contributiilor;

b) fondul de salarii brute;

c) fondul de salarii nete.

RAspuns coreet: b (9.2.11 ).

6. Grila nr. 9.2.15

Pentru salariatii pensionari:

a) se datoreaza contributia pentru ~omaj numai de salariatul~pensionar;

b) nu se datoreaza contributia pentru ~omaj nici de salariatul-pensionar, nici de angajatorul sau;

c) se datoreaza contributia pentru ~omaj numai de angajatoruI sau.

RAspuns coreet: b (9.2.15).

7. Grila nr. 9.3.11

Baza de calcul a contributiei la bugetul asiguranlor sociale pentru pensie 0 constituie:

a) pensia salariatuIui;

b) fondul de salarii brute;

c) salariul pensionarului.

Raspuns coreet: b ( 9.3.11).

8. Grila nr. 9.4.14

Baza de calcul a contributiei pentru sanatate 0 constituie:

a) profitul salariatului;

b) fondul de salarii nete;

c) fondul de salarii brute.

Raspuns corect: c ( 9.4.14).

9. Grila nr. 9.5.111

Baza de cal cui a contributiei

a) fondul de salarii brute;

b) valoarea facturilor emise de unitate in luna respectiva;

c) valoarea facturilor incasate de unitate in luna respecliva.

Raspuns coreet: a (9.5.111).

pentru

concedii ~i indemnizatii 0 constituie:

10. Grila nr. 9.6.118

Baza lunara de calculla care angajatorul datoreaza contributia de asiguran pentru accidente de munca ~i boli 0 constituie:

a) suma primita de salariat pe perioada concediului de odihna;

b) suma primita de salariat pe perioada concediului de boala;

c) suma veniturilorbrute realizate lunar, adicafondul de salarii brute.

14

Raspuns coreet: c (G.9.6.11R).

Cursul Dr. 10. Profitu) cootabil brut 1. Grila nr. 10.1.11

Veniturile totale exprima:

a) veniturile obtinute dupa ce au fost impozitate;

b) faptul ca aceste venituri sunt brute, adica nu sunt purificate, nu sunt cu.ratate de veniturile

neimpozabile, adica de acele venituri care sunt scutite de la impozitare, care nu se iau in calculla

determinarea profitului impozabil;

c) profitul brut al unitatii.

Raspuns corect: b (10.1.11)

2. Grila nr. 10.2.11

Cheltuielile totale trebuie intelese ca fiind cheltuielile brute deoareee:

a) cheltuielile se fac de fiecare patron cand vrea ~i pentru ce dore~te;

b) nu sunt inregistrate in totalitate in evidenta fmanciar-contabila;

c) nu sunt cu.ratate de cheltuielile nedeductibile adica de acele cheltuieli care nu sunt admise a fi scazute

din veniturile totale in vederea determinarii profitului impozabil. Raspuns corect: c (10.2.11)

3. Grila nr. 10.3.1.12

Profitul este diferenta pozitiva dintre:

a) dividende ~i impozit;

b) veniturile totale (brute) obtinute din vanzarea bunurilor realizate de 0 unitate ~i cheltuielile totale

(brute) aferente acestora.

c) cheltuielile, mai mari, ~i veniturile mai mici.

Raspuns coreet: b (10.3.1.12)

4. Grila nr. 10.3.2.11

Profitul contabil brut, a~ dupa cum it arata ~i denumirea, de brut, exprima acel profit care:

a) nu a fost impozitat;

b) este supus repartizarii pentru dividende;

c) nu a fost prelucrat, care nu a fost cu.ratat de veniturile neimpozabile ~i de cheltuielile nedeductibile.

Raspuns corect: c (10.3.2.11)

5. Grilanr. 10A.l1

in situatia in care 0 societate comerciala se inregistreaza cu venituri totale mai mici decat cheltuielile

totale, rezultatul brut al exercitiului este:

a) pierdere fiscaUi;

b) pierdere de dividende;

c) pierdere contabil! brut!.

Riispuns corect: c (10.4./1 )

6. Grila nr. 10.5,/1

Pierderea contabila bruta se reeupereaza din profiturile contabile brute:

a) obtinute in urmatorii ani, Iara a fi limitata in timp perioada de reeuperare;

b) obtinute in urmatorii ani, fiind limitata la cinci ani;

c) obtinute in urmatorii ani, cu condilia de a nu se acorda dividende de pierderi.

Raspuns coreet: a (I 0.5.11 )

Cursu) Dr. 11. Profitu) impozabil

1. Grila nr. 11.1.11

Veniturile impozabile sunt acele venituri care:

a) sunt admise a fi luate in calculla determinarea profitului impozabil;

b) nu sunt admise a fi luate in calculla determinarea profitului impozabiJ;

c) au dimas dupa impozitare.

Raspuns coreet: a (11 .1 .! 1)

2. Grila nr. 11.2.11

Veniturile neimpozabile sunt, a~a dUpa cum Ie arata ~i denumirea de neimpozabile, acele venituri care:

a) sunt supuse impozitarii;

b) sunt incluse in veniturile impozabile.

c) nu sunt impozitate.

Raspuns corect: c (11.2.11)

3. Grila nr. 11.3.11

15

b) sunt incluse in veniturile impozabile. c) nu sunt impozitate. Raspuns corect: c (11.2.11) 3. Grila

"

Din punct de vedere fiscal, cheltuielile totale includ:

a) venituri neimpozabile ~i venituri impozabile;

b) cheltuieli neimpozabile;

c) cheltuieli deductibile; cheltuieli nedeductibile, ~i cheltuieli cu deductibilitate limitata.

Raspuns coreet: c (11.3.11)

4. Grila nr. 11.4.11

Cheltuielile nedeductibile sunt acele cheltuieli care:

a) indeplinesc conditiile legale pentru a fi scazute din veniturile impozabile in scopul determinarii

profitului impozabil;

b) nu indeplinesc conditiile legale pentru a fi scazute din veniturile impozabile in scopul determinarii

profitului impozabil;

c) nu exista asemenea cheltuieli. Raspuns coreet: b (11.4.11)

5. Grila nr. 11.5.11

Cheltuielile cu deductibilitate "limitata" sunt acele cheltuieli care:

a) sunt admise a fi scazute din veniturile impozabile, in scopul determinarii profitului impozabil, dar

numai pana la limita prevazuta prin lege, adidi numai pana la un anumit nivel (plafon);

b) sunt admise a fi scazute din veniturile impozabile, in scopul determinarii profitului impozabiJ, dar

numai pauli la limita stabilita de patron;

c) nu sunt admise a fi scazute din veniturile impozabile, nici total, nici Partial.

Raspuns coreet: a (11.5.11)

6. Grila nr. 11.6.11

Profitul impozabil este profitul:

a) repartizat pentru dividende;

b) profitul ramas dupa ce s-a calculat impozitul;

c) supus efeetiv impozitului;

Raspuns coreet: c (11.6.11)

Cursul nr. 12. Impozitul pc profit. Pierderea fiscal•. Profitul contabil net. Pierdere contabiHi. neta

1. Grila nr. 12.1.1.11

Cota de impozit pe profit este stabilita prin:

a) negocieri ale Guvemului cu sindicatele;

b) Codul familiei.

c) Codul fiscal.

Raspuns coreet: c (12.1.1.11)

2. Grila nr. 12.1.2.11

Impozitul pe profit se calculeaza prin aplicarea cotei de impozit pe profit asupra:

a) profitului contabil brut;

b) profitului contabil net;

c) profitului impozabil.

Raspuns coreet: c (12.1.2.11)

3. Grila nr. 12.2.U3

Pierderea fiscala se inregistreazii in toate cazurile in care rezulta:

a) un minus de profit impozabil;

b) un minus de venit impozabil;

c) un minus de dividende.

Raspuns corect: a (12.2.1.13)

4. Grila nr. 12.2.1.11

Prin Codul fiscal se prevede ca pierdereaIi sea /aanuala se reeupereaza:

a) din profiturile impozabile (fiscale) obtinute in urmiitorii 5 ani conseeutivi;

b) din veniturile oblinute in urmatorii 5 ani consecutivi;

c) din dividendele obtinute in urmatorii 3 ani anteriori.

Raspuns coreet: a (12.2.2.11)

5. Grila nr. 12.3.1.11

Profitul contabil "net" este:

a) profitul impozabil obtinut dupa ce din profitul contabil brut a fost scazut impozitul pe profit;

b) profitul contabil obtinut dupa ce din profitul contabil brut a fost scazut impozitul pe profit;

16

c)

profitul brut oblinut dupa ce din impozitul pe profit au fost scazute dividendele.

Riispuns corect: b (1 2.3.1 .II )

6. Grila nr. 12.3.2.11

in cazul in care 0 unitate se inregistreaza cu pierdere contabila bruta, aceasta se va inregistra ~i cu:

a) pierdere de impozit;

b) pierdere fiscala;

c) pierdere contabila neta.

Raspuns corect: c (12.3.2.11)

7. Grila nr. 12.3.3/1

Repartizarea profitului contabil net se face:

a) dupa incheierea fiedirei luni, pe baza contului de profit ~i pierderi ~i a bilantului contabil anual;

b) numai dupa incheierea anului fiscal, pe baza contului de profit ~i pierderi ~i a bilantului contabil anual;

c) cand hotara~teadunarea generala a asociatilor/aclionarilor.

Raspuns corect: b (12.3.3./])

Cursul nr. 13, l)ividendele ~i impozitul pc dividende

l. Grila nr. 13.1.12

Dividendele brute reprezintd:

a) profitul fiscal neimpozitat;

b) partea din profitul contabil net pentru care adunarea generala a actionarilor a hotmt sa fie repartizata

pentru dividende.

c) partea din profitul contabil net pentru care adunarea generala a aClionarilor a hotarat sa fie repartizata

pentru salarii. Raspuns corect: b (13.1.12)

2. Grila nr. 13.3.11

Impozitul pe dividende este egal cu:

a) dividende brute x cota de impozit pe profit;

b) dividende brute x cota de impozit pe dividende;

c) dividende brute x cota de impozit pe salarii.

Raspuns corect: b (13.3.1 1)

3.

Grila nr. 13.4.11

Dividendele nete sunt egale cu:

a) dividendele brute - impozitul pe profit;

b) dividendele brute - impozitul pe dividende;

c) dividendele brute - impozitul pe salarii.

Raspuns corect: b (13.4.11)

4.

Grila nr. 13.5.11

Dividende1e se repartizeaza asociatilor:

a) fie proportional cu cota de participare 1a capitalul social, fie in cote diferite, daca prin actul constitutiv

se prevede acest lucru;

b) proportional cu marimea salariilor;

c) fie proportional cu rnarimea salariilor, fie proportional cu rnarimea profitului.

Raspuns corect: a (13.5.11)

Cursul nr. ] 4. Taxa pc valoarea adaugatii (I). Sens ~i eontinut. Caraeterul de impozit indirect, Notiunea de "va]oare adiiugatii", Calculul valorii adiiugate. Mceanismul de functionarc a) t.\'.a

1. Grilanr. 14.1.11

Taxa pe va10area adAugata:

a) este un impozit indirect,stabilit ~i perceput asupra profitului, in fiecare stadiu al circuitului economic (at

productiei ~i/sau distributiei) al unui produs, lucrare ~i serviciu, din cadrul fiecarei unitllfi.;

b) este un impozit direct,stabilit ~i perceput asupra valorii adaugate, in fiecare stadiu al circuitului economic (al

productiei

impozit indirect,stabilit ~i perceput asupra valorii adaugate, in fiecare stadiu al circuitului economic

(al producliei ~i!sau distribuliei) al unui produs, lucrare ~i serviciu, din cadrul fieclirei unitati. Riispuns corect: c (14.1.1 I )

2. Grila nr. 14.1 ./5-8 Un agent economic a cumpiirat un frigider cu 500 euro, prel fiira t.v.a., ~i I-a vandut cu 650 euro, pre! fiirii t.v.a. Cota de t.v.a. Este de 19%. Valoarea adaugatii =

~i/sau distributiei) al unui produs, lucrare ~i serviciu, din cadrul fiecarei unitlifi.;

c) este un

a) 500 x 19% = 95 euro;

17

b) 650 x 19% = 123,50 euro;

c) 150 euro.

Raspuns coreet: c (14. I .l5~8)

3. Grila nr. 14.1.I9 Taxa se deosebe$te de impozit prin faptul ca:

a) la plata unei taxe se of em, pe

cat posibil, direct ~i imediat, 0 contraprestatie (un serviciu), pe cand

plata unui imp 0 zit se face tam nici 0 contraprestatie;

b) la plata unei t a x e nu se ofem 0 contraprestatie (un serviciu), pe cand la plata unui imp 0 zit se ofera 0

contraprestatie;

c) plata t a x e lor se face de cei sm-aci, pe cand plata imp 0 zit e lor se face de cei bogati.

Raspuns corect: a (14.1.19)

4. Grila nr. 14.1.114 in sensu I LV.a., cAnd se vorbe~te despre pretul de vanzare ~i pretul de cumparare intre persoanele juridice, trebuie inteles pre!ul:

a) tara t.v.a.;

b) cu t.v.a.;

c) stabilit de stat.

Raspuns corect: a (14.1.114)

5. Gri1a nr. 14.1./16

Legea prevede ca, obligatoriu, in orice document de vanzare a unei marfi (factura fiscala, chitanlA fiscala, bon

fiscal emis de casa de marcat etc.)

trebuie sa se inscrie distinct urmatoarele elemente:

_

a)

prepd de vanzare cu t.v.a., adica valoarea impura a marfii; taxa pe valoarea adiugata; valoarea totala a

facturii =prepd de V3nzare cu t.v.a. + taxa pe valoarea adiugata;

 

b)

pretul de V3nzare tara t.v.a., adica valoarea pura a marfii; taxa pe valoarea adaugata; valoarea totaUi a

 

facturii = va10area pura a miirfii + taxa pe valoarea adiugata;

 

c)

taxa pe valoarea adaugata deductibila; taxa pe valoarea adiugata coleetata; taxa pe valoarea adaugata de

 

incasat. Raspuns coreet: b (14.1./1 6 )

 

6. Grila nr. 14.2.19

Care este impactul impozitelor direete ~i al impozitelor indireete asupra persoanelor fizice ~i juridice ?

 

a)

in

timp ce impozitele

direete vizeaza veniturile ~i1sau averea

persoanelor fizice ~i juridice, impozitele

indireete vizeaza cheltuirea unor venituri ale persoanelor fizice ~ijuridice, respeetiv consumul unor bunuri ~i

 

servicii;

b)

in timp ce impozitele direete vizeaza cheltuirea unor venituri ale persoanelor fizice ~i juridice,

 

respectiv consumul unor bunuri ~i servicii, impozitele indirecte vizeaza veniturile ~ilsau averea persoanelor

flZice ~i juridice;

 

c)

in timp ce impozitele directe vizeaza numai veniturile persoanelor fizice, impozitele indirecte vizeaza

 

numai veniturile

persoanelor juridice.

 

Raspuns coreet: a (14.2.19)

 

7. Grila nr. 14.3.17

in cadrul fieeirui agent economic, valoarea adaugata, in sensuI taxei pe valoarea adaugata, este eehivalenta cu:

a) diferenta dintre pretul de cumparare, cu t.v.a., al unui produs ~i pretul de vAnzare, cu t.v.a.

b) diferenta dintre valoarea cumpararilor, cu t.v.a., ~i valoarea vanzarilor, cu t.v.a.;

c) diferenla dintre valoarea vanzarilor, tara t.v.a., ~i valoarea cumparanlor, tara t.v.a., respeetiv dintre

pretul de vanzare, tara t.v.a., ~i pretul de eumparare, lam t.v.a., al unui produs. Raspuns coreet: c (14.3.17)

8. Grila nr. 14.4./4

,

~

-

r::

t:

~

o factum de cumparare este coreet intocmita ~i indepline~te conditiile legale pentru a fi primita

(acceptata) ~i inregistrata in contabilitate numai in cazul in care in aceasta sunt inscrise distinct eele 3 elemente esentiale, prevazute prin lege, respeetiv:

a) pretul de cumparare, eu t.v.a., adica valoarea impura a miirfii din factura de cumparare; taxa pe

valoarea adaugata coleetata; total pre! de winzare;

b) pretu1 de cumparare, cu t.v.a., adica valoarea pura a marfii din factura de cumparare, fora t.v.a.,

adica valoarea pura a marjii din Jactura de cumparare; taxa pe valoarea adaugata din Jactura de cumparare; total pre! de cumpiirare; taxa pe valoarea adaugata din factum de vanzare; total pre! de vanzare;

e) pretul de cumparare, tara t.v.a., adica valoarea pura a miirfii din factura de cumparare; taxa pe

valoarea adaugata din faetura de cumparare; total pre! de cumparare.

18

Raspuns corect: c (14.4.14)

9. Grila nr. 14.4.15 o factura de vanzare (F.v.) este coreet intocmita ~i indep1in~te conditiile legale pentru a fi intocmita, inregistrata in contabilitate ~i emisa nurnai in cazul in care in aceasta sunt inscrise distinct cele 3 elemente esentiale, prevazute prin lege:

a) valoarea purti a mArfii din factura de vanzare = pre!ul de vanzare, lara t.v.a.; taxa pe valoarea

adaugata din factura de vanzare; valoarea totala a mArfii din factura de vanzare = total pre! de vanzare;

b) valoarea purti a mArfii din factura de cumptirare = pre!ul de cumptirare, cu t.v.a.; taxa pe valoarea

adaugata din factura de cumptirare; valoarea totala a mami din factum de cumptirare = total pret de cumptirare;

c) valoarea impurti a mArfii din factura de vanzare = pre!ul de vanzare, cu t.v.a. deductibila; taxa pe

valoarea adaugata deductibila; valoarea totala a marfii din factura de cumptirare =total pre! de vanzare. Raspuns coreet: a (14.4.15)

10. Grila nr. 14.4.17

Valoarea adaugata din pretul de vanzare = ?

a) pretul de vanzare, cu t.v.a. pretul de cumparare, cu t.v.a.;

b) pretul de vAnzare, rara t.v.a. - pretul de cumparare, rara t.v.a.;

c) pretu1 de cumparare, cu t.v.a. - pretul de cumparare, cu t.v.a

Raspuns coreet: b ( 14.4.17)

11. Grila nr. 14.4.18

La nivel de unitate (societate comerciala), valoarea adaugata totala =

a) valoarea purti a marfii din toate facturile de cumparare - valoarea purti a mArfii din toate facturile de

vanzare;

b) valoarea purti a mArfii din toate facturile de vanzare - valoarea purti a mArfii din toate facturile de

cumparare;

c) valoarea impura a mArfii din facturile inregistrate in contabilitate - valoarea purti a mArfii din facturile

neinregistrate in contabilitate. Raspuns corect: b ( 14.4.18)

12. Grila nr. 14.4.19

Din punct de vedere al t.v.a., valoarea adaugata exprima:

a) bazA de calcul a impozitului pe profit, adica surna din care se calculeazA impozitul pe profit;

b) baza de calcul a impozitului pe salarii, adica surna din care se calculeazA impozitul pe salarii;

c) baza de impozitare, numita ~i bazA de calcul a t.v.a., adica suma din care se calculeaza t.v.a.

Raspuns corect: c (14.4.19)

13. Grila nr. 14.4.110

Pentru taxa pe valoarea adaugata dinfacturile de cumparare se folose~tenotiunea de:

a) taxa pe valoarea adaugata de incasat;

b) taxa pe valoarea adaugata coleetata;

c) taxa pe valoarea adaugata deductibila.

Raspuns coreet: c (14.4.110)

14. Grila nr. 14.4.111

Taxa pe valoarea adaugata de due t i b it ti =

a) valoarea purti a mArfurilor din facturile de vanzare x cota de t.v.a.;

b) valoarea purii a marfurilor din facturile de cumparare x cota de t.v.a.;

c) taxa pe valoarea adaugata coleetata - taxa pe valoarea adaugata de incasat.

Raspuns coreet: b (14.4.11 I)

15. Grila nr. 14.4.112

Pentru taxa pe valoarea adaugata din facturile de vanzare se folos~tenotiunea de:

a) taxa pe valoarea adaugata de incasat;

b) taxa pe valoarea adaugata colectata;

c) taxa pe valoarea adaugata deductibila.

Raspuns coreet: b (14.4 .112)

16. Grila nr. 14.4.113

Taxa pe valoarea adaugata col e eta t ii =

a) valoarea purii a marfurilor din facturile de cumparare x cota de t.v.a.;

b) valoarea pura a marfurilor din facturile de vanzare x cota de t.v.a.;

c) valoarea purii a marfurilor din facturile platite x cota de t.v.a

facturile de vanzare x cota de t.v.a.; c) valoarea purii a marfurilor din facturile platite x
facturile de vanzare x cota de t.v.a.; c) valoarea purii a marfurilor din facturile platite x

19

facturile de vanzare x cota de t.v.a.; c) valoarea purii a marfurilor din facturile platite x

,

'.

Raspuns corect: b (14.4./13)

17. Grila nr. 14.4.114

in cazul in care t.v.a. Coleetata este mai mare decat t.v.a. deductibila rezulta:

a) t.v.a. de incasat;

b) t.v.a. de plata;

c) t.v.a. de restituit.

Riispuns coreet: b (14.4.114)

18. Grila nr. 14.4.115

Taxa pe valoarea adiiugata de platii =

a) taxa pe valoarea adaugatii coleetatli

b) taxa pe valoarea adaugatii coleetata - taxa pe valoarea adiiugata de incasat;

c) taxa pe valoarea adaugatii deductibilli

Rlispuns coreet: a (14.4 .115)

taxa pe valoarea adiiugata deductibilli;

taxa pe valoarea adaugatii coleetata.

Cursul nr. 15. Taxa pe valoarea adAugati\ (II). Baza de impozitare. Cotcle de taxa

1. Grilanr. 15.l.Il

La calculul t.v.a., baza de impozitare, care reprezintii ceea ce se supune impozitarii (taxlirii), 0 constituie:

a) valoarea adaugata, adicli ceea ce s-a creat nou in cadrul unei unitati;

b) taxa pe valoarea adiiugatii deductibila;

c) taxa pe valoarea adiiugatii coleetatii.

Rlispuns coreet: a (15.1.11 )

2. Grila nr. 15.2.11

Persoana juridicli stabilitii in Romania, a carei cifra de afaceri anualli deelaratii sau realizata, este

inferioaraplafonului stabilit prin lege:

a) este scutita de la plata t.v.a.;

b) este obligata, prin lege, la plata t.v.a.;

c) pllite~et.v.a. dupa cum dore~te.

Raspuns coreet: a (15.1.11)

3. Grita nr. 15.1.12

Pentru unitatile nepllititoare de t.v.a., cifra de afaceri care serve~te drept referinta pentru aplicarea

plafonului este constituita din:

a) mlirimea profitului;

b) volumul incasarilor;

c) volumul vanzarilor.

Rlispuns coreet: c (15.2.12)

4. Grila nr. 15.1.13

Persoana juridicli scutita de la plata t.v.a. (a carei citra de afaceri anuala realizata este inferioara

plafonului prevazut prin lege:

a) nu poate opta pentru a deveni platitoare de t.v.a.;

b) poate opta pentru a deveni platitoare de t.v.a., dar numai la inceputul fiecarui an calendaristic;

c) poate opta oricand pentru a deveni pllititoare de t.v.a.

Raspuns corect: c (15.1./3)

5. Grila nr. 15.2.16

Dupa atingerea sau depa~irea plafonului de scutire sau dupa exercitarea optiunii de a deveni pllititor de LV.a., persoana impozabila:

a) plat~te t.v.a. dupli cum dore~te;

b) poate deveni neplatitoare de t.v.a.;

c) nu mai poate deveni nepllititoare de t.v.a.

Riispuns corect: c (15.1.16)

6. Grila nr. 15.2.18.1

o unitate neplatitoare de t.v.a.:

a) are dreptulla deducerea taxei aferente achizitiilor (cumplirlirilor);;

b) nu are dreptulla deducerea taxei aferente achiziliilor (cumpararilor);

c) deduce t.v.a. dupa cum dor~te.

Raspuns coreet: b (15.2.18.1.)

7. Grila nr. 15.2.18.2

o unitate neplatitoare de t.v.a.:

a) nu are voie sa mentioneze t.v.a. pe factura sau aIt document;

20

!

b) are voie sa mentioneze t.v.a. pe factura sau alt document;

c) inscrie t.v.a. dupa cum dore~te.

Raspuns coreet: a (15.2.18.2.)

8. Grila nr. 15.2.18.3

o unitate neplatitoare de t.v.a.:

a) poate folosi facturi dupa cum dore~te;

b) este obligata sa foloseasca numai facturi speeifice platitorilor de t.v.a.;

c) este obligata sa foloseasca numai facturi speeifice neplatitorilor de t.v.a.

Raspuns coreet: c (15.2.18.3.)

Pentru importu! de bunuri:

9. Grila nr. 15.3./3

a)

cota de t.v.a. este cea aplicata in interiorul tarii din care se importii bunul;

b)

cota de t.v.a. este diferita de cea aplicata in interiorul !arii pentru vAnzarea (Iivrarea) aceluia~ibun;

e)

cota de t.v.a. este aceea~i eu cea aplicata in interiorul tarii pentru vanzarea (livrarea) aceluia~ibun.

Raspuns corect: c (15.3.13)

10. Grila nr. 15.3.18

Unitatile platitoare de t.v.a., opereaza:

a) dupa cum dore~te: fie cu un pre! de vanzare tara t.v.a., fie cu un prel de vAnzare cu t.v.a.;

b) numai cu un singur pret de vanzare, cel lam t.v.a.;

c) cu doua preturi: un pre! de vanzare lara t.v.a., ~i un prel de vAnzare cu t.v.a.

Raspuns corect: c (15.3.18)

11. Grila nr. 15.3.110

Cand se formeaza pretul de vAnzare cu t.v.a., se porne~te:

a) de la "valoarea totala a miirfii, incusiv cu t.v.a.", la care se adauga ~i taxa pe valoarea adaugata coleetata, rezuItand prelul de vanzare cu t.v.a.;

b) de la "valoarea pura a miirfii", la care se adauga ~i taxa pe valoarea adaugata deductibila, rezuItand

pretul de cumplirrare cu t.v.a.;

c) de la "valoarea pura a miirfii", la care se adauga ~i taxa pe valoarea adiiugata coleetata, rezultand pretul

de vanzare cu t.v.a. Raspuns corect: c (15.3.11 ())

12. Grila nr. 15.3.112

in magazinele de vanzare cu amanuntu!, pentru produsele expuse la vanzare, se afi~eaza:

a) un singur prel, respeetiv "prefu! de vanzare cu amanuntu!", care include, obligatoriu, ~i t.v.a.-uI

aferent;

b) doua preturi, respeetiv ''prefU! de vanzare cu amiinuntu!", ~i "prefu! de cumpiirare cu amiinuntu!";

c) nici un pre!.

Raspuns coreet: a (15.3.112)

13. Grila nr. 15.3113

Pentru produsele vandute pe bazii de Jacturii, in factum se inscrie distinct:

a) numai valoarea pura a marfii, tara t.v.a.;

b) valoarea pura a miirfii, lara t.v.a.; t.v.a.lc.; total factura;

c) numai valoarea totala a facturii.

Raspuns coreet: b (15.3.113)

14. Grila nr. 15.4./18.l

in condiliile apliciirii cotei de t.v.a. de 19%, procedeu! sutei miirite se folos~tepentru a calcula, cu cota (universal valabila) de 15,966%, t.v.a.-ul inclus in:

a)

b) valoarea totala a unei facturi, care nu include t.v.a.;

c) valoarea totala a facturilor de cumparare, de la unitali neplatitoare de t.v. a

Raspuns corect: a (15.4,/18.1 )

valoarea totala a unei facturi, care include ~i t.v.a.;

15.Grilanr.15.4.2JIS.2

in conditiile aplidirii cotei de t.v.a. de 19%, procedeu! sute; miirite se folose~tepentru a calcula, cu cota (universal valabila) de 15,966%, t.v.a.-ul inclus in:

a) pretul de vanzare cu amanuntul al produselor ~i lucmrilor, care nu inc1ud ~i t.v.a.;

b) pretul de vanzare cu amanuntul al produselor ~i lucmrilor, care includ ~i t.v.a.;

c) pretul de cumparare cu amanuntul al produselor ~i lucriirilor, care nu includ ~i t.v.a

Raspuns corect: b (\5.4.:2.1/-;.2.)

21

de cumparare cu amanuntul al produselor ~i lucriirilor, care nu includ ~i t.v.a Raspuns corect: b
de cumparare cu amanuntul al produselor ~i lucriirilor, care nu includ ~i t.v.a Raspuns corect: b

16. Grila nr. 15.4.2.118.3

"

in conditiile apliciirii cotei de t.v.a. de 19%, procedeul sute; marite se folos~te pentru a calcula, cu cota (universal valabila) de 15,966%, t.v.a.-ul indus in:

a) incaslirile in nwnerar pe baza de factura ale unitatilor neautorizate de vanzare cu amanuntul, platitoare

de t.v.a.;

b) incaslirile in nwnerar ale unitiitilor de vanzare cu amanuntul, neplatitoare de t.v.a.;

c) incasarile in nwnerar ale unitatilor de vanzare cu amanuntul, platitoare de t.v.a.

RAspuns coreet: c (15.4.2.118.3.)

16. Accizele - aspecte generale (I) l. Grila nr. 16.3.11

Armonizarea accizelor in Uniunea Europeana se refer! la:

a) stabilirea unor reguli $i proceduri comune (unice) cu privire la modul in care fieeare cetatean al V,E.

trebuie sa conswne produsele supuse accizelor; b) stabilirea unor reguli ~i proceduri comune (unice) cu privire la: (a) baza de impozitare, (b) nivelul cotelor de impozitare, (c) modul in care trebuie sa circule (sa se deplaseze) produsele supuse accizelor, in

special intre statele membre;

c) nu exista asemenea reglementliri.

RAspuns coreet: b (16.3)1)

 

2.

Grila nr. 16.3.14

 

in domeniile reglementate comunitara:

prin

directive

ale

Vniunii

Europene

(V.E.),

dispozi!iile din legislatia

_

a) nu prevaleaza asupra prevederilor din actele normative nationale, in caz de conflict intre acestea

aplicandu-se reglementarile na!ionale;

b) prevaleaza asupra oricaror prevederi din actele normative na!ionale, in caz de conflict intre acestea

aplicandu-se reglementarile comunitare;

c) se aplicii in funclie de interesele statului roman, dupa cum vrea statui roman.

Raspuns corect: b (16.3.14.)

3. Grila nr. 16.3.15

Dacii 0 prevedere din legislatia Romaniei contravine unei prevederi a unei direetive a U.E., se aplica:

a) prevederea din legislatia Romaniei;

b) direetiva o.E.;

c) prevederea care este in avantajul statului roman.

Rltspuns corect: b (16.3./5.)

4. Grila nr. 16.3.17

De la data aderlirii la o.E., fieeare tara membra are obligatia:

a) sa aplice reglementarile care ii convin: fie ale Romaniei, fie ale V.E.;

b) sa aplice reglementlirile din Romania in domeniul accizelor;

c) sa aplice reglementlirile V.E. in domeniul accizelor.

RAspuns coreet: c (16.3.17.)

5. Grila nr. 16.3./8

Prin directive ale o.E. se reglementeazii baza de impozitare, nivelul cotelor de impozitare, modul in care trebuie sa circule produsele supuse accizelor numai pentru produsele supuse accizelor:

a) armonizate;

b) nearmonizate;

c) nu exista asemenea reglementari.

Raspuns coreet: a (16.3./8.)

6. Grila nr. 16.3.110

Accizele armonizate sunt accizele care:

a) sunt reglementate prin legislatia comunitarii;

b) sunt reglementate prin legislalia Romaniei;

c) nu exista nOliunea de accize armonizate.

Raspuns corect: a (16.3)10)

7. Grila nr. 16.3.115

Accizele n ear m 0 n i z ate sunt accizele care:

a) sunt reglementate prin legislatia comunitarii;

b) nu sunt reglementate prin legislatia comunitarii ~i sunt stabilite in mod independent de fiecare dintre

tan1e membre;

22

c)

nu exista notiunea de accize nearmonizate.

Raspuns coreet: b (16.3.115.) CUl"Sulllr. 17. Rcglcmcntarea accizclor prill Codul fiscal al Romaniei (II)

1. Grila nr. 17.1.12

Annonizarea accizelor in Uniunea Europeana se refera la:

a) stabilirea unor reguli ~i proceduri comune (unice) cu privire la modul in care fiecare cetatean sa consume bauturi alcoolice;

b) stabilirea unor reguli ~i proceduri comune (unice) cu privire la: baza de impozitare; nivelul cotelor de

impozitare; circulatia produselor supuse accizelor tntre statele membre;

c) nu exista asemenea reglementari.

Raspuns coreet: b (1 7.1.12)

2. Grilanr. 17.1./3

Accizele arm 0 n i z ate sunt accizele care:

a) trebuie platite de cei care nu datoreaza accize;

b) nu exista asemenea accize;

c) sunt reglementate in mod unitar la nivelul U. E.; au stabilite nivelurile minime (prin legislatia U. E.);

trebuie respeetate, obligatoriu, de toate tarile membre. Raspuns coreet: c (17.1.13)

Accizele n ear m 0 n ;z ate

3. Grila nr. 17.1.16

sunt accizele care:

a) nu sunt reglementate prin legislatia comunitara (a U.E.); nu au stabilite nivelurile minime (prin

iegisla!ia U. E.); sunt stabilite in mod independent de fieeare dintre tarile membre;

b) nu exista asemenea accize;

c) sunt reglementate de u.E.

Raspuns corect: a (17.1./6)

4. Grila nr. 17.1./9 Pana la 1 ianuarie 2007, data aderarii Romaniei la U.E., bunurile aduse in tara noastra din tarile membre ale U.E. era definite ca import