Sunteți pe pagina 1din 1

7

-\""fu

-

ROilfiA].IIA

JUDTTUT SATAJ

(Ol.ISIUUL JUDETEAN

\

450058, Zoliu, Piolo I Detembrie I 9l 8, Nr.l 2, Telefon: * 40 260 662 035 / , 49 250 614 120, For + 40 260 661 09i, emoil: offke@cisi.ro, web: www.risl.ro

PRESEDINTE,

Citre,

Parohia Ortodoxi Yalea Loznei Loc. Valea Loznei

Judelul Silaj

Nr. 12217 din 20.10.2014

La soticitarea dumneavoastri din 15.10.2014 vi transmitem ci aceasta a

fost luati in evidentl gi ta lansarea unui Program de cofinanlare de cEtre Consiliul

judelean,

a lucririlor de construire, amenajare 5i reparare a unor tlcaguri de

cult, aoresa Ya fi analizati.

Lansarea acestui program se va realiza in funclie de posibititSliie financiare

ate Consiliutui judelean

;i

in concordanli cu prevederite HotirArii Guvernului nr.

1470I20A2, cu modificirite gi completlrile ulterioare.

D.E./M.L./8.D,