Sunteți pe pagina 1din 26

1.

1 Pasii legali de infiintare a agentiei

Cererea de eliberare a licentei de turism;


Certificatul de constatator de la Oficiul Registrului Comertului din care sa rezulte
urmatoarele informatii: obiectul de activitate al societatii, structura actionariatului,
datele de identificare a societatii;
Copie legalizata a brevetului de turism al persoanei care conduce agentia;
Copie de pe contractul de munca al persoanei ce detine brevetul de turism;
Dovada achitarii contravalorii prestatiei efectuate pentru eliberarea licentei.

1.2 Licentierea

Licenta de turism este documentul prin care se atesta capacitatea titularului de a


comercializa servicii turistice in conditii de calitate si siguranta pentru turisti 1 si da
posibilitatea de a infiinta o agentie de turism.

Categorii de licente
Tip A - agentie tour-operatoare
Tip B - agetie detailista

Documente necesare pentru obtinerea licentei de turism:


cerere tip de eliberare a licentei de turism;
copie de pe hotararea judecatoreasca de infiintare a agentului economic sau copie de
pe autorizatia de functionare, iar in situatia in care din hotararea judecatoreasc nu
rezulta obiectul de activitate se va anexa si copia de pe actul de constituire;
copie de pe certificatul de inmatriculare in registrul comertului;
copie de pe brevetul de turism al persoanei care conduce activitatea de turism;
copie de pe contractul de munca al persoanei care detine brevetul de turism
inregistrat la directia de munca si protectie sociala (exceptie fac persoanele care sunt
inscrise ca asociati in documentele de constituire);
copie de pe actele de detinere a spatiului pentru agentia de turism si pentru filialele
acesteia;
fisa de prezentare a agentiei de turism si a eventualelor filiale ale acesteia, daca este
cazul;
formularul biletului de turism pentru asigurarea serviciilor;
copie de pe ordinul de plata privind transferul in contul M.D.T. a contravalorii
prestatiilor efectuate de acesta pentru eliberare;
copie de pe polita de asigurare incheiata cu o societate de asigurare.
Documentatia astfel intocmita se transmite reprezentantului teritorial al Directiei
Generale de Autorizare si Control de Turism din cadrul Ministerului Turismului, care o
verifica, solicitand eventuale completari.
Termenul de solutionare a cererii este de 30 de zile si curge de la data inregistrarii
documentatiei complete.

1
Eliberarea licentei se face numai dupa verificarea la fata locului a indeplinirii criteriilor
minime de catre Directia Generala de Autorizare si Control din cadrul Ministerului
Turismului si consultarea cu reprezentantii din teritoriu ai asociatiei profesionale de profil.

Licenta de turism se suspenda:


cand la comercializarea pachetelor de servicii turistice nu se respect normele de
protectia turistului;
neincheierea unei polite de asigurare in caz de insolvabilitate si faliment;
neasigurarea de ghizi atestati pentru derularea in bune conditii a programelor
turistice;
asigurarea de servicii de cazare si alimentatie in structuri de primire turistice care nu
detin certificat de clasificare;
functionarea agentiei sau a filialei acesteia din alta localitate decat cea in care este
situat sediul agentiei, fara ca persoana care asigura conducerea sa detina brevet de
turism;
prestarea de servicii turistice prin filiale ale agentiei neinscrise pe licenta de turism.

Licenta de turism se retrage:


cand se repeta una din situatiile care a dus la suspendarea licentei;
cand agentul economic renunta din proprie initiativa la desfasurarea activitatii de
turism.

1.4. Brevetul agentiei de turism

Brevetul de turism este documentul prin care se atesta capacitatea profesionala in


domeniul turismului a persoanelor fizice care asigura conducerea agentiilor de turism sau a
structurilor de primire.

Tipologia brevetelor:
manager n activitatea de turism;
director de agentie de turism touroperatoare;
director de agentie de turism detailista;
director de hotel;
director de restaurant;

Documente necesare obtinerii brevetului:


cerere tip de eliberare a brevetului de turism;
dovada obtinerii dreptului de munca in Romania, in cazul cetatenilor straini;
curriculum vitae;
copie de pe actul de identitate;
copii legalizate de pe actele de studii i de calificare, de pe alte documente care atesta
absolvirea unor cursuri de specializare si perfectionare in domeniu
copie de pe contractul de societate pentru persoanele care au desfasurat activitati in
calitate de asociati ai societatii comerciale;
copie de pe certificatul de clasificare sau copie de pe licenta de turism;
copii de pe cartea de munca, certificata pentru conformitate de inspectorul teritorial
de munca;
atestat de limba straina de circulatie internationala;

2
atestat de limba romana, pentru cetatenii straini;
certificat de cazier judiciar;
copie de pe documentul privind plata in contul Ministerului

Criterii pentru obtinerea brevetului:


sa fie cetatean al Romaniei;
cetatenii straini sa aiba domiciliul in Romania si sa detina drept de munca in
Romania;
sa nu detina cazier judiciar.
studii - liceu cu bacalaureat;
curs de calificare in una din meseriile specifice domeniului;
curs de specializare;
curs de formare manageriala in turism urmat in una din institutiile acreditate in acest
domeniu;
atestat de limba straina de circulatie internationala;
vechime minim (2-8 ani in functie de tipul de brevet) in functii de executie sau
manageriale in turism.

Brevetul se retrage:
atunci cand titularul brevetului a suferit o condamnare definitiva, fapt ce rezulta din
cazierul judiciar;
atunci cand din motive imputabile titularului brevetului, acestuia ii este anulata
licenta de turism sau ii este retras certificatul de calificare.

2. Sructura organizatorica a agentiei

Agentia de turism este o unitate specializata care organizeaza, ofera si vinde pachete
de servicii turistice sau componente ale acestora, avand rol de intermediere intre agentii
economici prestatori directi de servicii turistice si turisti.2
Structura organizatorica a agentiei S.C. Prexis S.R.L este formata din urmatoarele
departamente:
departamentul de conducere: in cadrul acestui departament se iau toate deciziile in
ceea ce priveste agenia S.C. Prexis S.R.L.
departamentul administrativ: din acest departament face parte soferul.
departamentul de vanzare: din cadrul acestui departament face parte ghidul si un
agent de vanzare. Acesta din urma prezinta clientilor pachetele turistice oferite prin
realizarea unui site mentinut si actualizat periodic, precum si realizarea unor afise care
sa aduca la cunostinta pachetele turistice.
Biroul secretariat , cu sarcini in efectuarea de:
- Lucrari de secretariat pentru directorul tehnic;
- Inregistrarea corespondentei sosite si trierea ei pentru diversele birouri si oficii si
care necesita semnatura directorului tehnic;
- Instruirea si coordonarea muncii paznicilor, curierilor, comisionarilor.

3
3. Resursele umane (organigrama, fisele de post)

3.1. Organigrama

Director general

Departamentul Departamentul de
Birou de secretariat
administrativ vanzari

Sofer Ghid turistic Agent vanzari

3.2. Fisele de post

Fisa postului director general


aferenta contractului de munca nr. ......... din data de .....................

Numele si prenumele: Tanase Raluca-Mihaela


Functia: Director general
Compatimentul: Conducere
Cerinte:
a) studii: Superioare
b) vechime: 3 ani
c) alte cerine: Cunoasterea unei limbi straine- Limba engleza si limba
franceza, operare PC.
Relatii:
d) Ierarhice: coordoneaza si supravegheaza activitatea agentiei
e) De colaborare - cu toate persoanele din cadrul intreprinderii
Atributii:
a) Generale:
- asigura toate informatiile solicitate de turisti si de angajati;
- rezolva operativ solicitarile turistilor;
- raspunde pentru siguranaa clientilor pe parcursul desfasurarii programului

4
turistic;
- intocmeste formalitatile pentru organizarea si asigurarea serviciilor turistice;
- promovarea schimbului de date, informatii, publicatii;
- organizarea de mese rotunde, seminarii conferinte;
- gestioneaza documentele cu regim special, materialele primite spre vanzare.
b) Sarcini specifice:
- asigura buna comunicare intre angajati;
- mentine o stare de buna functionare a personalului din punct de vedere
profesional.
Descrierea responsabilitatilor postului
1. Privind relatiile interpersonale / comunicarea
Asigura un cadru optim pentru mentinerea unor relatii bune intre
management si angajati.
Asigura reprezentarea si apararea intereselor si imaginii firmei in relatiile
cu autoritatile publice centrale si locale.
Asigura mentinerea unor relatii de buna colaborare intre toate
departamentele firmei.
2.Fata de echipamentul din dotare
Raspunde de functionarea in bune conditii a echipamentului, aparaturii si
utilajelor din dotarea firmei.
Raspunde de insusirea si respectarea procedurilor interne legate de
utilizarea in conditii optime a echipamentului, aparaturii si utilajelor din
dotare, de catre intreg personalul din subordine.
Raspunde de informarea imediata a persoanelor responsabile privind orice
defectiune in functionare a echipamentului cu care isi desfasoara
activitatea.
3.In raport cu obiectivele postului
Raspunde de utilizarea optima a resurselor materiale, financiare,
patrimoniale si umane alocate pentru atingerea obiectivelor firmei.
Raspunde de organizarea generala a activitatilor, urmarind asigurarea cu
forta de munca si organizarea optima a programului de lucru, in raport cu
obiectivele propuse.
Raspunde de masurile luate pentru folosirea la maximum a capacitatilor de
productie, utilizarea completa a timpului de lucru si cresterea
productivitatii muncii.
Raspunde de respectarea angajamentelor contractuale scrise si / sau
verbale fata de clienti si fata de furnizori.
Raspunde de respectarea hotararilor Consiliului de Administratie si a
deciziilor Comitetului de Directie.
Raspunde de informarea operativa a Directorului General asupra
desfasurarii activitatii firmei, asupra principalelor probleme survenite si a
masurilor adoptate.
Identifica nevoile de instruire ale personalului din subordine si asigura
formarea continua a acestuia.
Raspunde de fundamentarea masurilor de motivare si sanctionare a
personalului din subordine, participand (alaturi de persoanele abilitate) la
luarea acestor masuri, conform procedurilor interne si prevederilor
legislative in vigoare.
Raspunde de mentinerea si imbunatatirea sistemului de management al

5
calitatii.
Raspunde de pastrarea confidentialitatii informatiilor la care are acces.
4.Privind securitatea si sanatatea muncii

Raspunde de asigurarea unui mediu de lucru sanatos in firma.


Respecta normele de Securitate si Sanatate a Muncii si de PSI si raspunde
de insusirea si respectarea acestora de catre toti angajatii din subordine.
Raspunde de efectuarea instruirii periodice la locul de munca a tuturor
angajatilor din subordine.
Raspunde de pastrarea fiselor de instruire individuala ale angajatilor din
subordine.
Raspunde de luarea la cunostinta si de aplicarea masurilor stabilite in urma
evaluarii riscurilor in zonele cu risc ridicat.
Raspunde de luarea tuturor masurilor tehnice, organizatorice, igienico-
sanitare sau de alta natura stabilite de angajator in Planul de prevenire si
protectie in urma evaluarii riscurilor, pentru asigurarea securitatii si
sanatatii angajatilor din subordine.
5.Privind regulamentele / procedurile de lucru
Respecta si asigura cunoasterea si aplicarea Regulamentului Intern si a
Regulamentului de Organizare si Functionare de catre intreg personalul din
subordine.
Respecta si aplica politicile generale ale firmei si raspunde de insusirea si
respectarea acestora de intreg personalul din subordine.
Respecta si aplica actele normative in vigoare si Contractul Colectiv de
Munca aplicabil.

(In functie de marimea, specificul si organigrama firmei, responsabilitatile


postului pot diferi.)

Salarizare:
Salariul brut lunar este de lei noi, la care se adaug sporurile negociate.

S.C. Am luat la cunostinta,


Director General
Tanase Raluca-Mihaela

Data:...................................

Fisa de post secretara


aferenta contractului de munca nr. ......... din data de .....................

Nume si prenume: Micu Alexandra-Ioana


Denumirea postului: Secretara
Obiectivul postului: Functia de secretara presupune omniprezenta ei la diferite
activitati organizate de conducere, consemnarea lucrarilor respective, preluarea,
plasarea si arhivarea documentelor rezultate, etc.
Responsabilitatile postului:

6
preia si transmite mesaje,
redacteaza corespondenta simpla,
expediaza corespondenta,
primeste vizitatorii,
organizeaza sedinte, conferinte,
organizeaza agenda sefului,
are cunostinte de contabilitate
participa la intalnirile de afaceri,
traduce din si in limbi straine (daca este cazul)

Relatiile de munca - subordonata Directorului General si colaboreaza cu ceilalti


angajati ai firmei; serviciul financiar-contabil pentru confirmarea evidentei stocurilor,
coordonatorul departamentelor de marketing si secretariat
Conditiile de munca: Secretara isi desfasoara activitatea in biroul situat in sediul
social, dotat cu calculator si echipamente periferice, avand acces la telefon, fax,
internet.
Salariul si conditiile asigurate de firma:
Salariul realizat se compune din salariul de incadrare, plus sporuri, in
functie de indeplinirea obiectivelor
Programului de lucru al al postului este de 8 ore pe zi , 5 zile pe
saptamana.
Bneficiaza de un concediu de odihna anual platit de ..... zile lucratoare.
Poate beneficia de asistenta medicala privata si de asigurare de viata
Poate beneficia de instruire prin participarea la programe de training.
Poate promova in functia de asistent manager

Salarizare:
Salariul brut lunar este de 800 lei noi, la care se adaug sporurile negociate.

S.C. Am luat la cunostinta,


Director General
Tanase Raluca-Mihaela

Data:...................................

Fisa de post ghid turistic


aferenta contractului de munca nr. ......... din data de .....................

Nume si prenume: Preot Turcu Ionut-Alexandru


Denumire post: Ghid turistic
Locul desfasurarii muncii: sediul companiei si diverse zone turistice
Departament: Vanzari
Aprovizionare-Investiii
Subordonare: Directorului de departament
Supervizare: Nu supervizeaza activitatea altor angajati

Scopul postului: titularul postului are rolul de a asigura planificarea, organizarea i


coordonarea programelor turistice care i-au fost ncredinate.

7
Activitati principale:
onoreaza cu maxim de eficienta contractele pe care le accepta;
se informeaza permanent si in detaliu asupra traseelor si obiectivelor
turistice;
concepe si prezinta seturi complete si corecte de informatii turistice pentru
clienti;
cunoaste si aplica prompt masurile de prim-ajutor in caz de accidente;
promoveaza toate programele, ofertele i pachetele turistice ale agentiei
catre clienti;
participa la organizarea si coordonarea diferitelor evenimente speciale;
solutioneaz eficient toate solicitarile clientilor.

Sarcini si indatoriri specifice:


stabileste relatii optime cu clientii si cu reprezentantii hotelurilor, pentru
rezolvarea in timp util si in bune conditii a tuturor problemelor ocazionale.
prospecteaza piata de profil in vederea optimizarii continue a serviciilor.

Responsabilitati ale postului:


raspunde pentru desfasurarea si finalizarea cu succes a contractelor
turistice preluate/asumate.
raspunde pentru siguranta clientilor pe parcursul desfasurarii programului
turistic.

Autoritatea postului:
planifica, organizeaza si coordoneaza programele turistice care i-au fost
incredintate prin contract.

Specificatiile postului:
studii de calificare in domeniu (atestatul IATA constituie un avantaj);
experienta de minim 1 an in domeniul turistic si/sau pe un post de ghid;
cunostinte avansate de geografie;
excelente cunostinte privind piata de produse turistice si particularitatile
ei;
cunostinte avansate de limba engleza, franceza si/sau germana, exprimare
fluenta;
abilitati foarte bune de comunicare si negociere;
calitati organizatorice, dinamism, seriozitate, initiativa;
discurs elegant si documentat, rafinament;
prezenta carismatica, atitudine convingatoare, rabdare consistenta;
disponibilitate pentru program flexibil si pentru deplasari;
permis de conducere categoria B.

Deplasari
Frecventa: foarte dese.
Conditii asigurate: diurna, cazare, transport.

Relatiile cu alte departamente:

8
descrise in Regulamentul de organizare si functionare si Regulamentul de
ordine interioara.

Conditii de munca:
- lucrul se desfasoara la sediul companiei si in zonele turistice promovate in
care exist contracte aflate in derulare;
- program de lucru prelungit;

Salarizare: Salariul brut lunar este de 1300 lei noi, la care se adaug sporurile
negociate.

Facilitati: telefon mobil, laptop, masina de serviciu.


Sanctiunile aplicate pentru nerespectarea sarcinilor de serviciu conform rigorilor
prevazute in fisa de post sunt descrise pe larg n Regulamentul intern (ROI).

S.C. Am luat la cunostinta,


Director General
Tanase Raluca-Mihaela

Data:...................................

Fisa de post sofer


aferenta contractului de munca nr. ......... din data de .....................

Nume si prenume: Bejinariu Marius


Denumire post: Sofer
Cerinte:
scoala de conducatori auto categoria B+C+E;
atestat sofer profesionist transport marfa;
fara cazier judiciar;
fara antecedente rutiere grave (penal sau cu permis suspendat);
10 clase + scoala profesionala/ studii medii;
experienta de cel putin 3 (trei) ani in conducerea de autovehicule in
trafic international de marfa;
cunostinte minime de mecanica auto;
cunoasterea la nivel conversational a unei limbi de circulatie
internationala (engleza, germana, franceza).
Obligatii
este obligat sa se prezinte la serviciu la ora fixata in program,odihnit, in
tinuta corespunzatoare si sa respecte programul stabilit;
participa la pregatirea programului si la instructajele NTS si PSI;
va cunoaste si va respecta prevederile legale cu privire la circulatia pe
drumurile publice, in trafic intern si international de marfuri;
pastreaza certificatul de inmatriculare, licenta de executie si copia licentei
de transport, precum si actele masinii in conditii corespunzatoare, le
prezinta la cerere organelor de control;

9
nu paraseste locul de munca decat in cazuri deosebite si numai cu
aprobarea sefului de birou;
nu va conduce autovehiculul obosit sau sub influenta alcoolului,
drogurilor, medicamentelor, etc. , care reduc capacitatea de conducere;
soferului ii este interzis sa transporte alte marfuri in afara celor trecute in
documentele de transport;
soferul va respecta cu strictete intinerariul si instructiunile primate de la
seful de birou;
soferului ii este interzis sa vorbeasca in numele firmei cu orice client al
acesteia fara avizul prealabil al sefului coordonator;
se comporta civilizat in relatiile cu clientii, colegii de serviciu, superiorii
ierarhici si organele de control;
atat la plecare cat si la sosirea din cursa, verifica starea tehnica a
autovehicului, inclusiv anvelopele. Dupa verificare intocmeste impreuna
cu seful coordonator un proces verbal de constatare, pe care il semneaza si
il prezinta Biroului Auto;
nu pleaca in cursa daca constata defectiuni / nereguli ale autovehiculului si
isi anunta imediat superiorul pentru a se remedia defectiunile;
nu circula fara ca aparatul tahograf / contorul de inregistrare a km-lor sa fie
in functiune;
la sosirea din cursa preda sefului direct Foaia de Parcurs completata
corespunzator, insotita de decontul justificativ de cheltuieli si diagramele
tahograf;
la incheierea unei curse verfica: confirmarea primirii transportului de catre
beneficiarul trecut in documentele de transport prin aplicarea stampilei si
semnaturii acestuia in rubrica special destinata acestui scop; inchiderea
fara rezerve a carnetului TIR de catre vama de destinatie, dupa caz.
in timpul operatiunii de incarcare a compartimentelor pentru marfa, soferul
are urmatoarele obligatii: sa supravegheze dispunerea corecta a marfii pe
platforma autovehiculului astfel incat sa nu fie depasita sarcina maxima
admisibila pe axe; sa fixeze si sa asigure incarcatura (cu chituci, sipci de
lemn, centuri de ancorare sau alte materiale) astfel incat transportul
acesteia sa se efectueze in conditii de maxima siguranta.
inainte de plecarea in cursa soferul are obligatia sa verifice: concordanta
dintre documentele de transport (CMR si carnet TIR), documentele marfii,
tipul marfii si specificatiile din comanda de transport primita de la birou;
aplicarea stampilei expeditorului pe documentul de transport CMR, in
rubrica special destinata acestui scop.
soferul nu are voie sa ia in cabina persoane straine, este interzis sa treaca
frontiera romana si cea straina a persoanelor necunoscute;
la parcarea autovehiculului soferul va lua toate masurile pentru asigurarea
masinii, a compartimentelor de marfa si a sigiliilor aplicate pe acestea;
comunica imediat sefului direct telefonic sau prin orice alt mijloc orice
eveniment de circulatie in care este implicat;
soferul va duce la indeplinire orice alte dispozitii primite de la seful de
birou.

10
Responsabilitati: Soferul raspunde personal de:
integritatea autovehiculului pe care il are in primire;
integritatea marfurilor transportate;
cheltuirea judicioasa a sumelor primite ca avans de deplasare;
intretinerea autovehiculului, ceea ce presupune:
efectuarea la timp a reviziilor, schimburilor de ulei si filtre, gresarea
elementelor ce necesita aceasta operatiune;
exploatarea autovehiculului in conformitate cu instructiunile prevazute in
cartea tehnica a acestuia;
tine evidenta valabilitatii tuturor documentelor si verificarilor vehiculului;
tine legatura cu operatorul de transport care-l coordoneaza direct,
transmitand informatii despre desfasurarea cursei;
soferul va raspunde personal in fata organelor in drept (politie, vama) de
marfurile transportate si netrecute in documentele de transport;
soferul va raspunde in fata legii pentru pagubele cauzate firmei din vina sa
si va avea contractul de munca desfacut potrivit art 130 litera i) din Codul
Muncii.

Salarizare:
Salariul brut lunar este de 800 lei noi, la care se adaug sporurile negociate.

S.C. Am luat la cunostinta,


Director General
Tanase Raluca-Mihaela

Data:...................................

Fisa de post agent vanzari


aferenta contractului de munca nr. ......... din data de .....................

Nume si prenume: Arhip Laura

Denumire post: Agent Comercial/Vanzari

Locul desfasurarii muncii: conform dispoziiilor angajatorului

Departament: Birou secretariat

Subordonare: Directorului de departament

Scopul postului: titularul postului are rolul de a asigura prezentarea, promovarea i


vnzarea produselor n conformitate cu standardele i politicile comerciale ale companiei.

Activitati principale:
administrarea si dezvoltarea portofoliului de clienti si de furnizori autohtoni si
straini;

11
prezentarea, promovarea si vanzarea produselor in conformitate cu standardele
si politicile comerciale ale companiei;
urmarirea realizarii planului de vanzari lunar, trimestrial, anual;
participarea la negocieri, intocmirea contractelor, monitorizarea derularii si
finalizarii acestora.

Sarcini si indatoriri specifice:


stabileste si participa la intalnirile cu clientii si/sau cu furnizorii;
intocmeste documentatia premergatoare intalnirilor;
redacteaza rapoartele si procesele-verbale dupa intalniri;
intocmeste documentele comerciale;
inregistreaza la zi miscarile de stocuri in fisele de magazie si le preda
departamentului contabilitate.

Responsabilitati ale postului:


raspunde pentru calitatea aprovizionarii clientilor;
raspunde de urmarirea incasarii sumelor datorate de catre clienti si de
transmiterea documentelor de vanzare;
este responsabil de intocmirea documentelor de transport-marfa conform
normativelor;
raspunde pentru modul in care se elibereaza marfa (doar pe baza documentelor
fiscale).

Autoritatea postului:
participa activ la planificarea si implementarea strategiei de vanzari;
asista directorul comercial la intalniri si negocieri;
urmareste derularea si finalizarea contractelor.

Cerinte specifice postului:


studii superioare de specialitate;
experienta de minim 2 ani intr-un post similar din vanzari;
capacitate foarte buna de comunicare si relationare cu clientii, atentie
distributiva, simt pentru detaliul semnificativ, capacitate rapida de decizie;
personalitate energica, gandire pozitiva, amabilitate si eficienta;
fara obligatii personale majore (studii n desfasurare, probleme personale
consumatoare psihic, alte activitati profesionale paralele etc.);
cunostinte avansate de limba engleza;
cunostinte operare PC (Windows, Microsoft Word i Excel, Internet);
permis de conducere categoria B.

Deplasari
Frecventa: des
Conditii asigurate: diurna, cazare, transport

Conditii de munca:
munca este atat de birou, cat si de teren;
program normal de lucru, uneori prelungit.

12
Salarizare:
Salariul brut lunar este de 1000 lei noi, la care se adauga sporurile negociate.

Facilitati:
Telefon mobil, masina de serviciu, computer personal.

Sanctiunile aplicate pentru nerespectarea sarcinilor de serviciu conform rigorilor


prevzute in fisa de post sunt descrise pe larg n Regulamentul intern (ROI).

S.C. Am luat la cunostinta,


Director General
Tanase Raluca-Mihaela

Data:...................................

4. Realizarea produsului

Prin pachet de servicii turistice se intelege o combinatie de cel putin doua din
elementele urmatoare: cazare, alimentatie, transport, tratament, agrement 3 si alte servicii
suplimentare vandute sau oferite spre vanzare la un pret global atunci cand aceste prestatii
depasesc 24 de ore.
Pachetul pentru sejur poate fi realizat in mai multe variante structurale pentru diferite
forme de turism cu sau fara transport.
Realizarea unui astfel de program presupune parcurgerea urmatoarelor etape:
identificarea cererii, segmentarea cererii, stabilirea serviciilor componente de baza si
suplimentare, identificarea elementelor de potential natural si antropic, de contracte cu
furnizorii de servicii, stabilirea alternativelor pentru programe optionale, stabilirea
programelor de agrement si animatie, efectuarea calculatiei de pret, realizarea materialelor de
informare, promovarea produselor.
Pachetul de servicii se compune din servicii materiale (cazare, masa, transport etc.) si
servicii imateriale (informatii, consultanta turistica etc.).

4.1. Cererea

Produsele si serviciile turistice ale agentiei MontanTour se adreseaza unei arii extinse de
consumatori, intervalul de varst variaza, fiind inclusi atat tinerilor, adulti, familiilor si celor
de varsta a treia atat din orasul Bucuresti cat si din tara. Ne adresam persoanelor de orice sex,
rasa, nivel de educatie, religie, statut social, tip de personalitate etc. Astfel clientela turistica
se segmenteaza pe baza a trei motivatii turistice si anume: vacantele de vara sau /si iarna,
scurte sejururi de agrement. Cererea de produse turistice este mare in perioada sarbtorilor de
iarna, de Paste, 1 Mai, dar si in vacante de vara, pentru destinatiile catre statiuni montane.
Astfel agentia isi propune ca ceva atractiv si inovator, sa organizeze pachete speciale pentru
3

13
studenti, tineri cu reducere de pret, dar si pentru familii si persoanelor de varsta a treia, ca si
pentru oamenii de afaceri si nu numai.

4.2. Concurenta

Concurenta este foarte bine reprezentata, incepand de la agentii de mari dimensiuni,


care concep si comercializeaza programe turistice variate, pana la cele mici si foarte mici,
care se limiteaza la operatiuni foarte simple. In momentul in care face analiza concurentei, o
agentie de turism trebuie sa se raporteze in primul rand la firmele comparabile ca profil si ca
servicii oferite, care tintesc acelasi segment de clienti, si abia dupa aceea la competitorii de
alta factura.4
Din datele furnizate de fostul Minister al Turismului reiese ca in Romania exista in
momentul de fata aproximativ 1600 de agentii de turism.
Concurenta pe piata turistica este una deosebit de acerba, din cauza numarului mare de
destinatii si a abundentei ofertei organizatorilor de voiaje. O persoana sau o familie care
doreste sa plece in vacanta are de ales intre sejururi pe litoral, sejururi la munte, excursii in
tara, excursii in strainatate, voiaje tematice,etc. Agentia S.C. Prexis S.R.L. ofera pelerinaje
peste tot in tara, in diverse formule si la toate nivelele de pret. De multe ori, ofertele
agentiilor sau destinatiilor nu difera foarte mult unele de altele, fapt care accentueaza
concurenta. Pe unele segmente ale pietei, pretul este un factor competitiv foarte important, in
timp ce pe altele calitatea si diversitatea serviciilor sunt cele care conteaza mai mult.
In sfarsit, atunci cand vorbim de concurenta de pe piata turistica, nu ar trebui sa uitam
activitatile care ii ofera potentialului turist posibilitatea de a se odihni si recrea la domiciliu
sau in apropierea acestuia teatrele, cinematografele, parcurile televizorul si multe altele.
Aceste activitati constituie o concurenta indirecta (dar adesea puternica) pentru ofertantii din
turism.
In momentul in care face analiza concurentei, o agentie de turism trebuie sa se raporteze
in primul rand la firmele comparabile ca profil si ca servicii oferite, care tintesc acelasi
segment de clienti, si abia dupa aceea la competitorii de alta factura. 5Astfel, concurentii
agentiei noastre detin un segment de piata considerabil, acestia fiind: Basilica Travel,
Pelerinaje Corint, Roua diminetii.

4.3. Oferta

Agentia de turism S.C. Prexis S.R.L. pune la dispozitie o gama variata de programe
turistice montane si servicii auxiliare, care se dezvolta si se imbunatatesc pe zi ce trece.
Ofertele complete, cuprinse in pliante si cataloage, pot fi vizionate la sediul agentiei de
turism, prilej cu care se acorda si asistenta turistica necesara pentru destinatiile solicitate,
turistii avand posibilitatea de a-si crea propriile pachete turistice. Agentia de turism S.C.
Prexis S.R.L.ofera si vinde pachetele, serviciile turistice proprii.

4
5

14
4.4. Prezentarea circuitului turistic in Bucovina

O saptamana de credinta in Bucovina


Noutatea acestui traseu consta in redescoperirea si cunoasterea intr-o lumina noua si
mult mai atragatoare a punctelor turistice deosebit de atractive presarate de-a lungul unui
cadru natural pitoresc.
Traseul programului este urmatorul: Bucuresti Suceava Dragomirna - Radauti -
Putna (cazare) Sihastria Putnei Chilia lui Daniil Sihastru Sucevita Voronet
Moldovita Cacica (cazare) Manastirea Humor Solca - Arbore Suceava (cetatea de
scaun,) Campulung Moldovenesc Pasul Mestecanis (popas) - Vatra Dornei(cazare)
Brosteni Bucuresti

4.5. Elemente generale ale programului turistic

Numar turisti: 40
Numar zile : 7 zile (6 nopti)
Mijloc de transport: autocar
Perioada de desfasurare a acestui program turistic: 14-20 august 2011

Numar kilometri parcursi pe zile


Ziua 1 : Bucucresti Suceava Dragomirna Radauti Putna = 519km.
Ziua 2: Putna Sihastria Putnei Chilia lui Daniil Sihastru = 9 km.
Ziua 3: Putna Chilia lui Daniil Sihastru ( Putna) - Sucevita Voronet Moldovita
Cacica = 162 km.
Ziua 4: Cacica Manastirea Humor Solca Arbore Cacica = 94 km.
Ziua 5: Cacica Suceava Campulung Moldovenesc Pasul Mestecanisului Vatra
Dornei = 196 km.
Ziua 6: Vatra Dornei Brosteni Bucuresti = 473 km.
Total kilometri parcursi: 1453 km.

4.6. Prezentarea traseului pe zile

Circuitul turistic va urmari n principal vizitarea urmatoarelor puncte turistice:

ZIUA 1: 14.08.2015

Ora 7.00: Intalnire In Piata Unirii, Bucuresti. Plecare cu autocarul catre Suceava pe traseul
Buzau-Ramnicu Sarat-Focsani-Bacau-Roman-Falticeni-Suceava.
Ora 13:30 : pranz la Hanul Ancutei, mancare traditionala specifica zonei.
Ora 15.00: Sosire Suceava, vizitare Manastirea Sf. Ioan cel Nou. Plecare spre Dragomirna si
vizitarea Manastirii Dragomirna.
Ora 19.00: Cazare si cina la pensiunea Manastirii Putna.

15
ZIUA 2: 15.08.2015

Ora 8:00 : Vizitarea Manastirii Putna cu hramul Adormirea Maicii Domnului si participarea
la Sfanta Liturghie.
Ora 13:00 : pranz la aceasti manastire impreuna cu soborul de preoti care au slujit la Sfanta
Litughie si primirea de Binecuvantari de la Inalt Prea Sfintitul Teofan Savu, Mitropolitul
Moldovei si Bucovinei.
Ora 15:00 : vizitarea Sihastriei Purnei si a Chiliei lui Daniil Sihastru.
Ora 19:00 : Cazare si traditionala cina la pensiunea Manastirea Putna in compania unui cor
de muzica psaltica specific zonei bucovinene.
Ora 00:00 : Participare la Miezonoptica impreuna cu ghidul, Preot Turcu Ionut-Alexandru.

ZIUA 3: 16.08.2015

Ora 8:00 : mic dejun la pensiunea Manastirea Putna.


Ora 9:00 : plecarea de la pensiune si vizitarea Manastrii Sucevita.
Ora 10:30: participare la slujba Sfintei Liturghii la Manastirea Sucevita
Ora 12:30 : pranz la Manastirea Sucevita impreuna cu maicile de la aceasta manastire si cu
un sobor de preoti.
Ora 14:00 : plecare spre Voronet si vizitarea Manastirii Voronet vestita pentru coloarea sa
nemaintalnita albastru de voronet. Vizitarea Manastirii Moldovita, unul dintre cele mai
vechi asezaminte monarhale.
Ora 19:00 : sosire la Cacica si cazare la Manastirea Cacica.

ZIUA 4: 17.08.2015

Ora 8:00 : mic dejun la restaurantul Martisorul din Cacica.


Ora 9:00 : vizitarea Minei de sare din Cacica si slujire la capela ortodoxa din aceasta mina.
Ora 13:00 : pranz si vizitarea Catedralei Romano-Catolica din aceeasi localitate, Cacica.
Vizitarea Manastirii Humor, a Pietrelor Muierilor din Solca si a Manastrii Arbore, unde se va
participa si la Slujba Sfantului Maslu.
Ora 20:00 : intoarcere la Manastirea Cacica si servirea cinei.

ZIUA 5: 18.08.2015

Ora 8:00 : mic dejun la restaurantul Martisorul din Cacica


Ora 9:00 : plecarea spre Suceava unde se ca vizita Cetatea de Scaun a lui Stefan cel Mare si
se participa la Sfanta Liturghie la Manastirea Sfantul Ioan cel Nou.
Ora 13:00 : pranz la restaurantul Farestin si plecare spre Campulung Moldovenesc, unde se
va face un mic popas la Pasul Mestecanisului, dupa care vom porni spre Vatra Dornei.
Ora 19:00 : cazare la Vatra Dornei la Manastirea Acoperamantul Maicii Domnului.

6 ZIUA: 19.08.2015

Ora 8:00 : mic dejun la Manastirea Acoperamantul Maicii Domnului.


Ora 9:00 : participarea la slujba Sfintei Liturghii
Ora 12:00 : pranz
Ora 13:00 : vizitarea Catedralei Sf. Treimi si pariciparea la activitatile monarhale.
Ora 19:00 : cina la Manastirea Acoperamantul Maicii Domnului.

16
7 ZIUA: 20.08.2015

Ora 8:00 : mic dejun la Manastirea Acoperamantul Maicii Domnului


Ora 9:00: plecare catre Brosteni unde se va vizita Biserica de Lemn, biserica unde a invatat
Ion Creanga si vizitarea Muzeului Satesc pentru obiecte de cult, obiecte de arta populara.
Ora 12:00: pranz restaurant Serbeca.
Ora 13:00 : plecare spre Bucuresti pe traseul Piatra Neamt Gheorgheni Miercurea Ciuc
Sfantu Gheorghe Brasov Ploiesti Bucuresti.
Ora 21:00: sosire in Bucuresti si incheiere programului turistic O saptamana de credinta in
Bucovina.

4.7. Analiza de pret

Analiza de pret a circuitului turistic ales


Circuitul turistic bucocinean se desfasoara in perioada 14-21 august 2011 si prezinta
in programul turistic urmatoarele obiective: Hanu Ancutei, Manastirea Sf. Ioan cel Nou,
Manastirea Dragomirna, Manastirea Putna, Sihastria Putnei, Chilia lui Daniil Sihastru,
Manastirea Sucevita, Manastirea Voronet, Manastirea Moldovita, Mina de sare din Cacica,
Biserica Romano-Catolica din Cacica, Manastirea Humor, Pietrele Muierilor din Solca,
Manastrirea Arbore, Cetatea de Scaun a lui Stefan cel Mare, Muzeul Satului Bucovinean,
Pasul Mestecanisului, Mofetele din Vatra Dornei, Biserica de Lemn si Muzeul Satesc din
Brosteni.
Calculatia pretului de vanzare a programului turistic O saptamana de neuitat in
Bucovina este analizata in urmatorul tabel, observandu-se prezentarea tipurilor de cheltuieli,
alaturi de comision si asigurare, pentru ca in final sa rezulte pretul total de vanzarea a
programului pentru fiecare persoana si totodata totalul pretului de vanzare pentru intreaga
actiune, respectiv pentru cele 40 de persoane.

Calculatia pretului

Nr.crt Articole de calculatie Elemente de Elemente de Valoare (RON)


cheltuieli calcul (RON)

1 Cheltuieli directe Cheltuieli cu 30 RON/np*2 260 10400


cazarea nopti + 50
RON/np*4
nopti
2 Cheltuieli cu 50 RON/zi*7 350 14000
alimentatia zile
3 Cheltuieli cu 1453 159,8 6392
transportul km*11RON/100
km
4 Cheltuieli - - -
culturale
5 Cheltuieli cu 12 480
ghidul
6 Cheltuieli cu 12 480
soferul

17
7 Cheltuieli 55 2200
organizatorice
8 Alte cheltuieli 10 400
9 Total cheltuieli directe 858,8 34352
(CD)
10 Comision (10% * CD) 85,8 3435,2
11 Asigurare (3% * CD) 25,7 1030,5
12 TVA (24% * comision) 20,5 824,4
13 Total costuri 990,8 39642,1
14 Rotunjiri 991 39642
15 Total pret de vnzare 991 39642
16 Total pret de vnzare n 235 9400
euro

Din cele mai sus expuse rezulta ca pretul de vanzare a programului turistic este de 991
ron/persoana sau 235 euro/persoana. Pretul este unul destul de accesibil pentru orice persoana
dornica sa petreaca o saptamana de vis in Bucovina de astazi.
Pretul de vanzare cuprinde atat taxele de cazare la Pensiunea Manastirii Putna,
Manastirea Cacica si Manastirea Acoperamantul Maicii Domnului, cat si transportul,
serviciile de ghid specializat si mancarea.
Pretul nu include insa si accesele la obiectivele turistice, acestea fiind suportate de
fiecare turist in parte.

5. Promovarea pachetului turistic

Agentia S.C. Prexis S.R.L. a ales sa isi promoveze produsele turistice prin editarea de
materiale publicitare si realizarea de campanii publicitare.
1. Editarea de materiale publicitare
Produsele turistice sunt comercializate in principal prin intermediul cataloagelor si
brosurilor.
Brosura turistica este definita drept materialul de prezentare editat intr-un numar mare
de exemplare si difuzat prin reteaua de sucursale si de agentii de turism.
O brosura trebuie sa indeplineasca mai multe criterii:
- sa aiba o fotografie colorata care sa trezeasca interesul pentru a calatori;
- sa aiba trecut pretul calatoriei pentru a atrage interesul potentialului client;
- calitatea grafica sa fie de o foarte buna calitate;
- imaginile de pe brosura trebuie sa fie amplasate strategic in pagina astfel incat sa atraga
atentia.
Etapele realizarii unei brosuri:
a) Conceperea brosurii. Regula conceperii unui material publicitar este urmatoarea:
cu cat o tara este mai putin incantatoare, cu atat estetica si calitatea fotografiei trebuie sa
permita infrumusetarea realitatii.
b) Difuzarea brosurii. Brosurile sunt difuzate prin reteaua de sucursale a
realizatorului si agentii de turism sau adresate direct, fie vechilor clienti, fie anumitor clienti
potentiali, selectionati in functie de diferite criterii. Tirajul este in functie de reteaua de
distributie a firmei si de numarul presupus de clienti. Costul de fabricatie al brosurii trebuie
recuperat prin vanzarea produsului.

18
2. Realizarea de campanii publicitare
In domeniul turismului exista un anumit paralelism intre actiunile de comercializare si
cele de promovare: ambele fac apel la aceleasi tehnici.
Publicitatea cuprinde un complex de activitati de informare a consumatorilor despre
componentele, calitatea si locul unde poate fi consumat produsul firmei, in scopul stimularii
vanzarilor.6
Particularitatile produsului turistic determina utilizarea unor mijloace specifice de
promovare, care se impart in doua categorii:
A) mijloace de promovare care atrag turistul catre firma;
B) mijloace de promovare care stimuleaza revenirea turistilor.

Mijloacele de promovare care atrag turistul spre agentie sunt reclama, expozitii,
publicitate gratuita. Publicitatea se va putea desfasura si sub forma de:
- afise, pliante;
- anunturi ( la radio, in ziare, reviste, etc);
- spoturi publicitare (ce vor fi difuzate la televiziunile )
- organizari de conferinta de presa (aici vor fi invitati ziaristi pentru a le prezenta ofertele
din perioada respectiva, ce produse noi au mai aparut precum si preturile produselor
turistice).

6. Stabilirea canalelor de distributie (vanzare)

6.1. Canalele de distributie

Politica de distributie-canale de distributie, tipuri de variante strategice utilizate in


distributia produsului turistic. De procesul de distributie depinde accesul clientilor la
produsele dorite, preturile care sunt platite de clienti fiind in mare masura influentate de
procesul de distributie, cu cat canalul de distributie este mai lung cu atat pretul pe care trebuie
sa il plateasca clientii este mai mare. 7 Fiecare firma isi face un sistem de distributie care de
obicei se realizeaza pe termen lung , fiind destul de dificil de schimbat.
Distributia este procesul prin care bunurile si serviciile destinate consumului ajung la
clientii vizati. Canalele de distributie indeplinesc cateva functii esentiale:
Informare care presupune culegerea si distribuirea de informatii spre/dinspre clienti si
spre/dinspre producatori.
Promovarea - o prezentare a ofertei pe care o distribuie pentru a stimula vanzarile;
Contactarea -comunicarea cu potentialii clienti;
Afirmarea cererii -; transmiterea cererii catre producatori;
Corelarea -echilibrul intre cerere si oferta ;
Negocierea pretului cu producatorii;
Distributia fizica transferul bunurilor catre clienti;
Finantarea - au mijloacele necesare acoperirii cheltuielilor legate de activitatea
canalului;
6
7
.

19
Asumarea riscului- in momentul in care se contacteaza o oferta, un distribuitor isi
asuma riscul de a nu putea sa comercializeze oferta respective;
Facilitarea platilor.
In domeniul turismului distributia trebuie sa asigure accesul turistilor la serviciile
solicitate.
Accesul presupune o serie de elemente similare cu cele prezentate anterior:
Informarea presupune asigurarea catre turisti unor informatii suficienteadoptarii deciziei de
cumparare de catre consumtori.
Sistemul de rezervare si vanzare presupune existenta unui sistem de rezervare este
esentiala in domeniul turismului , deoarece astfel turistii pot sa rezerve din timp serviciile
dorite cum este in cazul petrecerii vacantelor de vara sau Craciun. Sistemul de rezervare
poate opera la mai multe niveluri (vanzare directa, turoperatori, agentii de turism).
Transportul presupune accesul turistilor la destinatiile turistice presupune deplasarea
acestora la destinatie .Atractivitatea unui produs turistic depinde in mare masura de conditiile
de transport: durata, comoditatea, costul.
Cazarea este foarte importanta din punct de vedere al acesibilitatii turistilor. Un spatiu
de cazare trebuie sa fie accesibil turistilor atat din punct de vedere calitativ cat si din punct de
vedere cantitativ.
Infrastructura locala conditioneaza acesibilitatea produsului turistic prin o serie de
elemente precum: caile de acces, spatiile de stationare, transportul local, serviciile publice.
Conditiile climatice influenteaza prin cateva elemente precum : sezonul ploilor,
caldura excesiva, frigul.
Un produs turistic poate fi vandut prin o multitudine de canale de distributie: propria forta de
vanzare, prin oficii de turism, centrale de rezervare, cluburi sau asociatii, birou de
reprezentare hoteliera, prin turoperator, agentie de turism.
Dimensiunea unui canal de distributie este data de lungimea canalului, latimea si
adancimea lui.
Canalele de distributie au diferite lungimi. Lungimea canalului reprezinta numarul de
intermediari prin care trece produsul pentru a ajunge la client. Canalele de distributie pot fi
directe (nu exista intermediari) sau pot fi cu intermediari si aici se vorbeste de canale scurte
sau lungi.
Latimea canalului reprezinta numarul unitatilor prin care se asigura distribuirea unui
produs in cadrul fiecarei faze.
Adancimea canalului exprima gradul de apropiere al distribuitorului de punctele de
consum.
In industria turistica intermediarii indeplinesc cateva functii:
Functia de studiere a pietei si de previzionare;
Functia de identificare de noi produse;
Functia tehnica , de fabricare a produselor;
Functia economica legata de fixarea preturilor.

6.2. Distributia directa si distributia prin intermediar

Distributia directa prezinta avantajul unor preturi mici ale produsului deoarece nu exista
intermediari care sa mareasca preturile, pretul este bazat in principal pe cheltuieli de
productie. Exista riscul ca producatorul chiar daca realizeaza un produs foarte bun sa nu

20
realizeze o politica de distributie corespunzatoare si produsul respectiv sa ajunga sa nu fie
cunoscut de publicul vizat.
Distributia prin intermediari. In turism principalul intermediar poate sa fie turoperatorul
sau agentia de turism. In aceste cazuri cheltuielile de distributie sunt impartite intre parteneri.
Chiar daca folosirea de intermediari necesita cheltuieli suplimentare activitatea de distributie
desfasurata de acestia poate fi mult mai eficienta decat daca este realizata direct de
producator. Alte avantaje pe care le prezinta folosirea unui sistem de intermediere sunt:
asigurarea unui minim de investitii in domeniul publicitar, informarea populatiei locale
pentru ca aceasta sa aiba o atitudine favorabila fata de activitatile turistice, pregatirea ofertei
si stimularea intermediarilor, planificarea si gestionarea coerenta a activitatii turistice.
Strategii de distributie utilizate in industria turistica. Si in cadrul distributiei putem vorbi
de strategii de distributie. Cel mai des intalnite sunt:8
1. Distributie selectiva - aceasta presupune selectarea unui numar mic de distribuitori
care au dreptul sa distribuie serviciul pe piata, cand se practica acest tip de distributie scad
foarte mult efectele comercializarii din partea producatorului.
2. Distributie exclusiva - se utilizeaza un singur intermediar. Acest tip de distributie este
utilizat cand se urmareste sa se pastreze de catre producator controlul asupra procesului de
distributie si asupra rezultatelor obtinute de intermediari.
3. Distributie extensiva - presupune organizarea si utilizarea unui numar mare de
intermediari. Cand producatorul urmareste o cat mai buna acoperire a pietei.
In activitatea pe care o desfasoara fiecare firma acorda o atentie deosebita alegerii
sistemului de distributie prin intermediul caruia se va realiza transferul produsului sau
serviciului catre consumatorul final.pentru aceasta fiecare firma trebuie sa analizeze foarte
rigros atat avantajele cat si dezavantajele fiecarui sistenm de distributie in parte .
Sunt situatii in care poate fi preferat sistemul de distributie direct care implica mai multa
implicare din partea producatorului -aceasta fiind preferata in cazul in care produsele turistice
sunt puternic personalizate, se pune foarte mult accent pe caracteristicile serviciului si pe
oferirea unei satisfactii maxime clientului si mai putin pe pret. Clientii care achizitioneaza
aceste servicii nu tin cont de pret daca vor obtine satisfactia dorita.9
Sunt firme care insa vor prefera sistemul de distributie indirect - specific turismului de
masa. Avand in vedere faptul ca serviciile turistice nu se materializeaza inainte de momentul
consumului, clientii sunt nevoiti sa ia decizia de a achizitiona serviciul numai pe baza
imaginii pe care acestia si-au format-o despre serviciul in cauza, imaginea creata in functie de
informatiile primite. Imaginea pe care clientii si-o formeza despre serviciile turistice depinde
foarte mult de activitatea desfasurata in cadrul canalului de distributie.
In concluzie, centrul nostru de pelerinaj foloseste distributia directa si distributia
exclusive, realizata prin agentul nostru de vanzari, Arhip Laura.

7. Punerea n aplicare a produsului (organizarea asistenei


turistice)

8
Cristea A., Tehnologia activitilor de turism, Editura Pro Universitaria, Bucureti 2007.

9
Stanciulescu Gabriela "Tehnica operatiunilor de turism" , Editura ALL Educational , 1998.

21
Personalul specializat (asistenta turistica) este format din:
Curieri;
Hostess sau asistentele turistice;
Ghizii turistici;
Interpretii.
Curierii sunt profesionistii care ii insotesc pe turisti in voiaje, punandu-le la dispozitie
serviciile comandate cu anticipatie de catre agentie, pentru ca voiajul sa se desfasoare
conform programului fixat, iar clientii sa nu aiba nici o preocupare vizand utilizarea
mijloacelor de transport si sa se bucure de diversele bunuri si servicii in localitatile de tranzit
sau de destinatie.
Hostess sau asistentele turistice sunt femei tinere care indeplinesc rolul de gazda
perfecta intampinandu-I pe clienti in avioane, in terenuri, pe nave, in autobuzele de linie
ajutandu-i sa-si satisfaca mici necesitati, furnizand informatii si adesea referiri explicative
privind localitatile parcurse.
Ghizii turistici sunt profesionisti care ii intampina pe turisti in localitatile de destinatie
insotindu-i in vizitarea acestora, aratandu-le frumusetile naturale, obiectivele arheologice,
artistice, folclorice si istoria localitatilor.
Interpretii sunt profesionisti care ii intampina pe clienti in localitatile de sosire sau de
tranzit, punandu-se la dispozitia lor pentru a-i ajuta in diferite operatiuni ce trebuie efectuate
pentru a ajunge la locurile unde vor trebui sa utilizeze serviciile receptive sau alte mijloace de
transport pentru a continua voiajul.

Concluzii

Principalele motive ale pelerinajului sunt urmatoarele:


1. Pelerinajul este un memorial-vizual al locurilor unde s-a aratat in lume iubirea si
lucrarea minunata a lui Dumnezeu pentru oameni si prin oameni. Pelerinul vrea sa atinga
locul sfant sau moastele sfantului in care si prin care s-a aratat prezenta sfintitoare a lui
Dumnezeu intr-un mod deosebit de intens, pentru ca el pelerinul sa-si intensifice credinta si
iubirea sa pentru Dumnezeu.
2. De aceea, pelerinajul se face pentru a intensifica rugaciunea si viata spirituala in
general;
3. Pelerinajul este adesea un act spiritual de multumire adusa lui Dumnezeu pentru
binefacerile primite de la El; astfel pelerinajul este in sine un act de asceza si o ofranda de
gratitudine.
4. Pelerinajul cuprinde si un act de pocainta pentru pacate, fiind completat cu
marturisirea pacatelor si rugaciuni de iertare pentru mantuirea sufletului.
5. Pelerinajul poate fi motivat si de o dorinta puternica de a primi ajutorul lui
Dumnezeu spre a realiza o lucrare importanta sau a primi vindecarea de o boala fizica sau
psihica.
Consideram ca pelerinajul nu este o nota caracteristica a anumitor persoane, nu este o
harisma a catorva alesi, nici lucrare academica, dar nici act superstitios de credinta. Oricum l-
am considera, pelerinajul nu este rezultatul unui proces intelectual ori sentimentalist.
Pelerinajul le implica pe toate acestea ca parte integranta din dorinta crestinului de cautare a
vietii de sfintenie si de modele de sfintenie.
Pelerin poate si trebuie sa fie orice crestin care cauta adevarul lui Dumnezeu; el cauta
un mediu sfant", asa cum afirma Paolo Giuriati, in care fiinta umana simte nevoia de a

22
descoperi intr-un mod mai evident prezenta lui Dumnezeu. Scopul pelerinajului trebuie sa
devina cu necesitate imbogatirea vietii spirituale a crestinului, schimbarea sincera si profunda
a propriei vieti si imbunatatirea relatiei dintre om si Dumnezeu, intre toti crestinii, dar nu
numai.
Pelerinajul nu se face pentru el insusi, ci intotdeauna pentru un motiv religios.
Roadele lui sunt nenumarate si tin de sensibilitatea si pregatirea sufleteasca a pelerinului ca
persoana care-L percepe mai mult sau mai putin vadit pe Hristos in viata personala. Cu toate
acestea exista anumite scopuri care daca sunt urmate cu fidelitate pot duce la roade nebanuite.
Prin pelerinaj crestinul readuce in memorie evenimentele mantuitoare ale
Mantuitorului Iisus Hristos sau ale persoanei sfinte. De obicei orice pelerinaj culmineaza si
este imbogatit de o contributie liturgica. Orice cantare sau rugaciune readuce in memorie
faptele mantuitoare ale lui Hristos sau ale sfantului. Uneori chiar locurile sfinte sunt cinstite,
ca de exemplu: Betleemul in cantarile despre Nasterea Domnului, Golgota ca loc al
plangerii, reprezentat ca atare in imnele liturgice, mormantul gol ca motiv de speranta si
bucurie pentru inviere.
Aducerea aminte a lucrarii lui Dumnezeu cu oamenii are valoare mantuitoare pentru
pelerin. El il cauta pe Dumnezeu pentru a aduce slava Sfintei Treimi si tuturor sfintilor"
pentru tot ceea ce a primit si pentru ceea ce este, cu ajutorul lui Dumnezeu. Fiecare act din
viata lui este inteles ca o multumire pentru ceea ce Dumnezeu i-a oferit.
Prin pelerinaj crestinul depaseste dificultati ale vietii si afla in multe cazuri rezolvarea
unor probleme. Exista nenumarate cazuri de vindecari miraculoase savarsite de o persoana
sfanta sau o icoana facatoare de minuni, de rezolvare a unor probleme sufletesti si de
redescoperire a credintei proprii in sufletul multora, fapt care tine tot de domeniul minunii. in
acelasi timp, pelerinajul inseamna pentru multi spatiul si timpul in care toti oamenii sunt la
fel, in care nimeni nu doreste sa arate diferenta de conditie sociala, bogatie, functie si altele.
Toti sunt in cautarea a ceva ce nu poate fi evaluat in acesti termeni.
Pelerinajul este o modalitate de improspatare a vietii spirituale si intarire a credintei".
Credinta este mod de viata, este o traire intima, un sentiment profund, dar devine vazut prin
acte palpabile. De aceea, intalnind pe altii, pelerinul invata din credinta lor, din rugaciunea
intensa, din dragostea lor jertfelnica si toate aceste forme vazute ale credintei devin exemple
de urmat. A fi crestin inseamna o atitudine activa, caci a nu progresa in viata crestina
inseamna inceputul regresului si nu o stare intermediara, ar insemna o descrestere a
intensitatii vietii spirituale.
Pelerinajul este o afirmare vizibila a comuniunii cu toti sfintii Bisericii si apartenenta
la acelasi Trup al lui Hristos. Astfel, pelerinajul devine un act bisericesc pentru ca duce la
legatura dintre Biserica triumfatoare" din ceruri si Biserica luptatoare" de pe pamant. Sfintii
devin instrumente ale salasluirii harului lui Dumnezeu si astfel, martori si calauze ale
dragostei Lui catre oameni, in comuniune. Pentru aceasta cinstirea sfintilor este o forma
vazuta a credintei noastre in invierea mortilor. Atunci cand ne adresam unui sfant, indiferent
de perioada istorica in care a trait, ne adresam ca unei persoane vii.
Prin cinstirea sfintilor in diferite feluri se cultiva ideea apartenentei la o natiune cu
anumite valori si traditii bine definite. Exista multe cazuri in care localitatile iau denumirea
dupa sfinti si sunt puse sub ocrotirea acestora. Chiar tarile au adeseori un ocrotitor spiritual
care devine calauzitor pentru locuitorii acestei localitati.

23
Bibliografie

1. Balaure Virgil "Tehnici promotionale" , Editura Uranus , Bucuresti, 1999.


2. Cristea A., Tehnologia activitilor de turism, Editura Pro Universitaria, Bucureti
2007.
3. Luca C., Chiriac C., Hurmuzescu D., Cojocariu S., Tinca C., Manualul directorului
ageniei de turism, editura THR-CG, Bucureti, 2000.
4. Stanciulescu Gabriela "Tehnica operatiunilor de turism" , Editura ALL Educational ,
1998.
5. Stanciulescu Gabriela Managementul agentiei de turism, Editura ASE, 2005,
Bucuresti.

Referinte internet:
www.crestinortodox.ro
www.basilicatravel.ro
www.pelerinaje.ro
www.mturism.ro
www.anat.ro

24
Cuprins

Introducere...................................................................................................................1
1. Constituirea ageniei................................................................................................3
1.1. Fia de prezentare a ageniei.......3
1.2. Paii legali de nfiinare a ageniei......................................................................4
1.3. Licentierea...4
1.4. Brevetul agentiei de turism.................................................................................5
2. Sructura organizatorica a agentiei.........................................................................6
3. Resursele umane (organigrama, fiele de post).....................................................7
3.1. Organigrama........................................................................................................7
3.2. Fisele de post.......................................................................................................7
4. Realizarea produsului............................................................................................16
4.1. Cererea..............................................................................................................16
4.2. Concurenta........................................................................................................17
4.3. Oferta.................................................................................................................17
4.4. Prezentarea circuitului turistic in Bucovina......................................................18
4.5. Elemente generale ale programului turistic.......................................................18
4.6. Prezentarea traseului pe zile..............................................................................18
4.7. Analiza de pret...................................................................................................20
5. Promovarea pachetului turistic............................................................................22
6. Stabilirea canalelor de distributie (vanzare).......................................................22
6.1. Canalele de distributie.......................................................................................22
6.2. Distributia directa si distributia prin intermediar..............................................24
7. Punerea n aplicare a produsului (organizarea asistenei turistice)..................25
Concluzii.....................................................................................................................26
Bibliografie.................................................................................................................28
Cuprins........................................................................................................................29

25
26