Sunteți pe pagina 1din 3

Detaliu pentru invitatia / anunt numarul 411456

Inapoi

Operatorii economici inregistrati au posibilitatea de a selecta invitatia in vederea primirii de notificari privind evenimentele acestei proceduri
de achizitie publica.

Planuri anuale de achizitii publice


An Denumire plan Denumire detaliu plan

Detaliu invitatie de participare / anunt de participare simplificat


Tip legislatie: Legea nr. 98/23.05.2016
Autoritate contractanta: COMUNA SULETEA
Numar invitatie / anunt: 411456 / 17.08.2017
Denumire contract: Servicii de proiectare si executie de lucrari pentru Lucrari de modernizare la Scoala Generala Suletea, in
vederea ob?inerii autorizatiilor sanitare, comuna Suletea, judetul Vaslui
Stare procedura: In Desfasurare
SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) DESCRIERE
I.1.1) Sediul social
COMUNA SULETEA
Cod fiscal: 3394287, Adresa: sat Suletea, comuna Suletea, judetul Vaslui, suletea, Telefon: +40 0235426784, Fax:
+40 0235426784
I.1.2) Adresa la care se transmit ofertele:
sat Suletea, comuna Suletea, judetul Vaslui, Suletea, Romania, cod postal: 737505, telefon:+40 0235426784, fax:+40
0235426784, persoana de contact:CROITORU IONELA
I.1.3) Adresa (locul) de deschidere a ofertelor:
In SEAP
I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA
I.2.1) Tip Autoritate Sectorial: Nu
I.2.2) Tip Activitate: Servicii generale ale administratiilor publice
SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumire contract:
Servicii de proiectare si executie de lucrari pentru Lucrari de modernizare la Scoala Generala Suletea, in vederea ob?inerii
autorizatiilor sanitare, comuna Suletea, judetul Vaslui
II.1.2) Tip contract: Lucrari
II.1.3) Modalitatea de atribuire: Un contract de achizitii publice
II.1.5) Obiectul contractului:
Servicii de proiectare,in fazele P.T. (D.T.A.C. si PROIECT TEHNIC), DE (DETALII DE EXECUTIE), intocmirea
documentatiilor pentru obtinerea de avize, acorduri, autorizatii, verificare tehnica a proiectarii, asistenta tehnica si executie
de lucrari, la obiectivul : Lucrari de modernizare la Scoala Generala Suletea, in vederea obtinerii autorizatiilor sanitare,
comuna Suletea, judetul Vaslui Valoarea estimata este de 1.019.777 lei fara TVA si este compusa dupa cum urmeaza:
Proiectare total: 32.550,00 lei din care: 3.3. Proiectare si engineering 3.3.3. Proiect tehnic: 21.100 lei; 3.3.4. Detalii de
executie: 3.000 lei; 3.3.5. Verificare proiect tehnic: 4.000 lei; Asistenta tehnica din partea proiectantului 3.6. Asistenta
tehnica 3.6.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de execu?ie a lucrarilor: 4.450 lei; Executie total:
987.227,00 lei din care: Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului 1.2. Amenajarea terenului: 5.500 lei; 1.3.
Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala: 4.250 lei; Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare
obiectivului 2.1. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului: 37.353 lei; Cheltuieli pentru investi?ia de baza
4.1. Construc?ii si instala?ii: 834.245 lei; 4.2. Montaj utilaje tehnologice: 13.008 lei; 4.3. Utilaje, echipamente tehnologice si
func?ionale cu montaj: 70.985 lei; Alte cheltuieli 5.1. Organizare de ?antier: 21.886 lei
II.1.6) CPV: 45214200-2 - Lucrari de constructii de institutii scolare (Rev.2)
II.1.7) Impartire pe loturi: Nu
II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI / ACORDULUI CADRU
II.2.1) Valoare estimata: 1,019,777 RON
SECTIUNEA III: CRITERII DE CALIFICARE / ALTE CONDITII
III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT
III.1.1) Conditii suplimentare, garantie de participare
Conditii suplimentare
Denumire Descriere
Garantie de participare Garantia de participare (GP) este in cuantum de 20.000,00 lei sau in orice moneda, la
un curs mediu licitat de BNR, la data publicarii invitatiei de participare in SEAP.
Perioada de valabilitate este de minim 120 de zile de la termenul limita de depunere a
ofertelor. GP se constituie conf. art. 36 din HG nr. 395/2016. In cazul constituiri: a)
prin virament bancar, contul in care se va vira este RO91TREZ6575006XXX004052-
Trezoreria Brlad, cu conditia confirmarii viramentului de catre banca emitenta pana
la data limita de depunere a ofertelor; b) printr-un instrument de garantare emis in
conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari. Din instrumentul
de garantare trebuie sa rezulte ca sunt indeplinite prevederile art. 36 din HG
nr.395/2016; Daca GP se constituie printr-o banca/societate de asigurari din
strainatate, instrumentul de garantare va fi redactat intr-o formulare din care sa
rezulte ca sunt indeplinite prevederile art. 36 din HG nr.395/2016. Dovada constituirii
GP se va transmite pe SEAP, in copie semnata cu semnatura electronica extinsa a
ofertantului, cel mai tarziu pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. In
cazul depunerii de oferte in asociere, GP trebuie constituita in numele asocierii si sa
se mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori
economici, cu nominalizarea acestora. GP emisa in alta limba decat romana va fi
insotita de traducerea autorizata. Autoritatea contractanta poate solicita extinderea
perioadei de valabilitate a ofertei, caz in care perioada de valabilitate a GP trebuie
prelungita in mod corespunzator.
Se va constitui garantia de buna executie, in procent de 5 % din valoarea contractului,
exclusiv TVA. Modul de constituire: a) prin virament bancar sau un instrument de
garantare emis n conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de
asigurari conform art 40 alin. (1) din HG nr. 395/2016; b) prin retineri succesive din
situatiile de lucrari prezentate la plata cu respectarea prevederilor art. 40 alin. (3)-(9)
Garantie de buna executie
din H.G. nr.395/2016; c) autoritatea contractanta are obligatia de a elibera/restitui
garantia de buna executie conform art. 42 alin. (4), din HG nr.395/2016. Ofertantul
declarat castigator are obligatia de a constitui garantia de buna executie a
contractului, in conditiile de mai sus cel mai tarziu n termen de 5 zile de la data
semnarii contractului, sub sanctiunea rezilierii acestuia.

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE


III.2.1) Criterii de calificare
Criterii de calificare
Denumire
Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al
profesiei
Descriere: Cerinta nr. 1 Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art.
164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Modalitatea de indeplinire Se va completa DUAE de catre
ofertant si separat de subcontractanti/tert sustinator. La solicitarea autoritatii contractante se vor prezenta, doar de catre
ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intocmit in urma aplicarii criteriului de atribuire, documentele justificative care probeaza
indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE: 1) Persoanele juridice romane a) Cazierul judiciar al operatorului economic
si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce
au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de
ONRC/actul constitutiv; b) Certificatul de atestare fiscala din care sa reiasa lipsa datoriilor restante, cu privire la plata
contributiilor la bugetul general consolidat, la momentul prezentarii acestora; c) Certificatul de atestare fiscala din care sa reiasa
lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor si taxelor la bugetul local, la momentul prezentarii acestora. Se vor
prezenta Certificatele de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari
sociale la toate sediile si punctele de lucru pentru care exista obligatii de plata; d) dupa caz, documente prin care se
demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 164 alin. (2), art. 167 alin. (2) din
Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice; e) alte documente edificatoare, dupa caz. 2) Persoanele juridice straine Pot
prezenta o declaratie pe propria raspundere. Daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe
propria raspundere se va prezenta o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau
a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens pentru situatiile descrise in art. 164, 165 si 167 din Legea nr.
98/2016 privind achizitiile publice. Declaratia autentica data in fata unui notar se va atasa numai in situatia in care ofertantul nu
poate prezenta documentele solicitate sau orice document edificator. Nota 1) Documentele emise in alta limba decat limba
romana vor fi prezentate nsotite de o traducere autorizata n limba romana. 2) Cerinta trebuie indeplinita si de asociati, terii
sustinatori si subcontractanti in situatia in care acestia exista. In vederea completarii DUAE se va accesa linkul
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter sau https://ec.europa.eu/tools/espd, utilizand fisierul atasat, avand
extensia .xml. Cerinta nr. 2 Ofertantul nu trebuie sa se incadreze in situatiile prevazute la art. 59 si art. 60 alin. (1) din Legea nr.
98/2016 privind achizitiile publice (evitarea conflictului de interese). Modalitatea de indeplinire 1) Se va completa DUAE de catre
ofertant si separat de subcontractanti/tert sustinatori. 2) Formularul nr. 2 - Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute
la art. 60 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice (evitarea conflictului de interese). Declaratia va fi depusa de
participantii la procedura (ofertant, asociat, subcontractant, tert sustinator) odata cu DUAE pana la data limita de depunere a
ofertelor. Pentru aceasta declaratie, persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii in ceea ce priveste organizarea,
derularea si finalizarea procedurii de atribuire in sensul articolului mentionat sunt urmatoarele: Primar - Tamas Ciprian Robert,
Viceprimar - Dumbrava Sorin, Secretar comuna - Tanase Filip, Contabil - Scarlatache Elena Anca, Responsabil achizitie -
Croitoru Ionela. Consilieri local: Artene Costel, Ciobanu Costel, Codreanu Iulian Nicolae, David Dumitru Dan, Drutu Vasile Alin,
Guzganu Vasile, Pascal Sorin Ionel, Pascal Viorel, Placinta Mitica. Operatorii economici care depun oferte trebuie sa
dovedeasca o forma de nregistrare n conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca este legal constituit, ca nu se afla n
niciuna dintre situatiile de anulare a costituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac
obiectul contractului. Modalitatea de indeplinire Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de
atribuire cu informatiile aferente situatiei acestora. Documentele justificative care probeaza ndeplinirea celor declarate
respectiv, certificat constatator emis de ONRC sau, n cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise n tara de
rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I n
clasamentul intermediar ntocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Informatiile din certificatul constator sa fie reale/valide la data
prezentarii acestuia. Nota In cazul unei oferte comune fiecare participant la asociere trebuie sa prezinte documentele
justificative solicitate conform art. 196 din Legea nr. 98/2016, din care sa rezulte indeplinirea criteriilor de calificare privind
capacitatea de exercitare a activitatii profesionale pentru partea din contract pe care o realizeaza.
Capacitatea tehnica si/sau profesionala
Descriere: Asociere In cazul in care operatorii economici participa n comun la procedura de atribuire, ndeplinirea criteriilor
privind capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea n considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In
acest caz, acestia trebuie sa raspunda n mod solidar pentru executarea contractului de achizitie publica. Autoritatea
contractanta va solicita ca asocierea sa fie autentificata la un notar numai n cazul n care oferta comuna este declarata
cstigatoare. Asociatul/ asocitatii trebuie sa nu se incadreze in vreuna din situatiile prevazute la art. 59,60,164, 165,167 din
Legea nr.98 / 2016 privind achizitiile publice.,Subcontractare In cazul in care ofertantul participa la procedura impreuna cu unul
sau mai multi subcontractanti, atunci ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care operatorul economic
intentioneaza sa subcontracteze. Subcontractantul/tii trebuie sa nu se incadreze in vreuna din situatiile prevazute la art.
59,60,164, 165 ,167 din Legea nr.98 / 2016 privind achizitiile publice. Pentru informatii suplimentare privind modalitatea de
indeplinire a nivelul(urilor) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate consultati fisa de date
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) PROCEDURA
IV.1.1) Tipul procedurii Cerere de oferta / Procedura simplificata - Intr-o singura etapa
IV.1.2) Modalitate de desfasurare: Procedura online
IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE
IV.2.1) Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza licitatie electronica: Nu
IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE
IV.3.1) Modul de obtinere a documentatiei de atribuire:
S.E.A.P.
IV.3.2) Limba de redactare a ofertei: Romana
IV.3.3) Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.4) Data limita de depunere a ofertelor: 04.09.2017 15:00
IV.3.5) Data si ora deschiderii ofertelor: -
IV.3.6) Data limita de valabilitate a ofertei: 120 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) MOD DE FINANTARE
VI.1.1) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare: Nu
VI.1.2) Tip de finantare: Fonduri bugetare
Data expedierii prezentei invitatii / anunt: 17.08.2017 07:56

Inapoi Detalii procedura