Sunteți pe pagina 1din 26
RATS Hl ‘CAIET DE SARCINI ‘COD CS 230024/03.08.2016 PIESE FORJATE (MATRITATE LA CALD) PY 101 VALABIL 2016 APROBAT, DIRECTOR M.Ai CAIET DE SARCINI PIESE FORJATE (MATRITATE LA CALD) CPV: 34900000-6 Diverse echipamente de transport gi piese de schimb 1, GENERALITATI Lt. OBJECT Caictul de Sarcini stabileste conditiile tchnice gi de calitate pentra piesele obfinute prin forjare sau rmatritare la cald, 1.2. DOMENIUL DE UTILIZARE A PRODUSELOR Executia de semifabricate forjate sau mstritare la cald pentru piese necesare modernizarii si repara de vehicule si utilaje aflate in dotaree RATB. Desenele din anexa sunt pentru piese prelucrate finite sau pentru piese semifabricate forjate liber. La dimensiunile din desenele de piese finite se vor aplica adaosuri de prelucrare, care vor fi in funcfie de tehnologia de prelucrare, rezultind piesa semmifabricat forjat sau matritatl la cald. 1.3. DOCUMENTE DE REFERINTA STANDARDE APLICABILE: SR EN 10254:2001 - Piese mairitate din otel. Conditii tehnice generale de livrare; = SREN 10250-1:2002 ~ Piese forjate din ofel pentru uz general, Partea 1: Conditii generale; = SR _EN 10250-2:2002 - Piese forjate din ofel pentru uz general. Partea 2: Oteluri nealiate de calitate gi ofeluri special - SR EN 10250-3:2002 - Piese forjate din ofel pentru uz general. Partea 3: Oteluri aliate speciale; = SREN 10250-4:2002 - Piese forjate din ofel pentru uz general. Partea 4: Ofeluri inoxidabile; + SR EN ISO 377-2013 - Otel si produse de ofel. Locul de prelevare si pregatire a probelor si epruvetelor pentru incereari mecanice; ~ SR EN ISO 6506-1:2015 - Materiale metalice. incercarea de duvitate Brinell. Pariea 1: Metoda de incercare; = SR EN TSO 6506-2:2015 - Materiale metalice. Incercarea de duritate Br Verificarea si ctalonarea aparatelor de incereare; = SR EN ISO 6506-3:2015 - Materiale metalice. Incercarea de duritate Brinell, Partea 3: Etatonarea blocurilor de referints; . + SREN ISO 6506-4:2615 - Maieriale metalice. Incercarea de duritate Brinelf. Partea 4: Tabel cu valori ale duriti + SR EN 22768-1:1995 - Tolerante generale. Pattea 1: Tolerate pentru dimensiuni tiniare gi unghiulare fara indicarea tolerantelor individuale; - SR EN 22768-2:1995 - Tolerante generale. Partea 2: Tolerante geometrice pentru elemente fra indicarea tolerantelor individuaie; = SR 13172-1:1993 - Piese de ofel forjate liber pe prese hidraulice. Conditii generale privind adaosurile de prelucrare si abaterile fimita (sau echivalent); = SR 13172-2:1993 - Piese de ofel forjate liber pe probe hidraulice. Adgosuri de prelucrare gi abateri limit& pentru bare si arbori (sau echivalent): ~ SR 13172-3:1993 - Piese de ofel forjate liber pe prese hidraulice. Adsosuri de prelucrare si abateri limit pentru discuri, placi si blocuri (sau echivalent); II. Partea 2: RATB CAIET DE SARCINI COD CS 230024/03.08.2016 PIFSE FORJATE (MATRITATE LA CALD) PY 101 - SR 13172-4:1993 - Piese de ofel forjate liber pe prese hidraulice. Adaosuri de preluerare gi abateri limita pentru piese tubulare si inele (sau echivalent); = STAS 2171/2-84 - Piese de otel forjate liber. Adaosuri de prelucrare si abateri limité pentru piese forjate pe ciocane (sau echivalent); - SR EN 10228-1:2003 - Examinari nedistructive ale pieselor forjate din otel. Partea 1: Examiniri cu pulberi magnetice; = SR EN 10228-2:2000 - Examindri nedistructive ale piesclor forjate din ofel, Partea 2: Examinari cu lichide penetrante: - SR EN 10228-3:2001 - Examinari nedistructive ale pieselor forjate din otel. Partea 3: Examinari cu ultrasuneie ale pieselor forjate din otelutiferitice si martensitice; = SR EN 10228-4:2003 - Examindri nedistructive ale pieselor forjace din ojel, Partea 4: Examinari cu ultrasunete a pieselor forjate din oteluri inoxidabile austenitice si austenito- feritices - SR ISO 4968:1993 - Examinarea macrografied a ofetului prin amprenta de sulf (Metoda Baumann); ~ STAS 7815-78 - Determinarea fulgilorin ofeluri (sau echivatent); = STAS 4203-74 - Metalografie. Luarea sf pregatirea probelor metalografice (sau echivalent); = SR EN 60721-2-1:2014 - Clasificareacondigiilor de mediu. Partea 2-1, Conditii de mediu prezente in naturi, Temperatura si umiditate. Se accepta si standarde echivalente pentru cele prezentate mai sus, dar care s& Indeplineasca cel putin conditiile tehnice din cele mentionate. LEGISLATIA APLICABILA: Tegea 99/2016 privind ach sectoriale; - HG 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial’ acordului cadru din Legea 99/2016 privind achizi secioriale; = Regulamentufui (CE) ar. 765/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire @ cerintelor de acreditere si de supraveghere a pietei jn ceca ce priveste comercializarca produsclor gi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93; 1 - Legea 449/2003 privind vanzarea produselor si garanjiile asociate acestora (versiune consolidata 2016); = Legea 240/204 priviad raspunderea producitorilor pentru pagubele generate de produscle defecte (versiune consolidata 2016); = Legea 296/2004 privind Codul consumului (versiune consolidata 2016); - Alte acte si norme legistative in vigoare. Ofertantul va mentiona in ofertt documentele in baza cArora au fost realizate si comercializate rodusele. In cazul modificarii ley iiei sau a normativelor tehnice, furnizorul este obligat s4 se alinieze noilor reglementari tehnice si/sau legale. 14, CONDITI DE MEDIU AMBIANT i , et sin aer liber, in urméitoarcle conditii de mediu, conform SR EN 60721-2-1:2014: - Temperatura ambianté: -33°C + +80°C; - Umiditate relativa maxima, in conditii accidentale: 90% Ia 0°C + 20 + 5°C: - Agenti exteriori: praf, ploaie, noroi, zapada, lapoviti, chiciurd, gheat’, solutie salina, produse petrolicre, radiatii UV: = Vant putemic, radiatii solare, 2, CONDITH TEHNICE DE CALITATE Furnizorul va tntocmni documentasia de executic sub sigld proprie pentru piesa brut forjaté sau matritacs la cald tn conformitate cu starea de livrate si conditile tehnice corespondente. Documentatia cexecutantului (desen de executie, fise de mésuratori gi standard de firma unde este cazul) va face parte din oferta si va fi verificata de beneficiar in pericada de evaluare a ofertelor. Lot 6A RATB CAIET DE SARCINI | copcs 230024/03.08.2016 PIESE FORJATE (MATRITATE LA CALD) PY 101 Produsele care nu respect docurmentajia avizati de beneficiar vor fi considerate neconforme. Orice modificare a produsului sau @ docamentatiei, dup& avizare, nu se poate face decat cu acordut beneficiarului Produsele vor respecta prevederile legislatiei si actele normative in vigoare Ia data fivrarii, Produsele care nu respect prevederile actelor normative si cele legistative vor fi considerate neconforme, 2.1. FORME, DIMENSIUNI $I MASE Formele, dimensiunile, masele teoretice si abaterile privind dimensiunile picsclor forjate trebuie s& asigure realizarea formelor si dimensiumilor pieselor finite conform desenelor de piese finite anexate, iar piesele de semifabricat forjat liber vor fi cele din anexa. 2.2. MATERIAL Materialul destinat reatizhrii pieselor forjate sau matritate la cald este cel prevazut pe indicatorul desenului piesei finite, avand compozitia chimicd aferent& standardului mentionat. Tehnotogia de executie a picsclor forjate sau matritate la cald este Ia latitudinea producatorului, cu respectarea calitatii produsului final, conform documentatiei de executie. 2.3. CARACTERISTICI MECANICE Caracteristicile mecanice trebuie si se incadreze in valorile previizute in standardul la care se face referire in indicatorul desenului i notele prevazute pe desen. 2.4, STARA DE LIVRARE iesele forjate se vor livea cu tratamentul termic prevazut pe fiecare desen de executic. termice se executé conform tehnologiei producdtorului, astiel inedt si se realizeze caracteristicile structurale si mecanice impuse. 2.5. TOLERANTE $1 ADAOSURS Pentru piesele forjate sau matritate ta cald, tolerantele fa dimensiuni gi adaosuri vor fi conform: - SR EN 10254:2001- Picse mattitate din ofel. Conditii tehnice generale de livrare; - SR 13172-[:1993 - Piese de ote! forjate liber pe prese hidraulice, Conditii generale privind adaosurile de pretucrare si abaterile limitt (sau echivalent); = SR 13172-2:1993 - Piese de otel forjate liber pe probe hidraulice. Adaosuri de prolucrare gi abateri limits pentru bare gi arbori (sau echivalent); = SR 13172-3:1993 - Piese de ofel forjate liber pe prese hidraulice. Adaosuri de prelucrare gi abateri limité pentru discuri, plac si blocuri (sau echivalent); - SR 13172-4:1993 - Piese de ote! forjate liber pe prese hidraulice. Adaosuri de prelucrare gi abateri limita pentru piese tubutare si inele (sau echivalent); = STAS 2171/2-84 ~ Piese de ote! forjate liber. Adaosuri de prelucrare si abateri limita pentru piese forjate pe ciocane (sau echivalent), 2.6. ASPECT FIZIC Suprafata piesclor forjate sau matritare la cald nu trebuie s& prezinte crépaturi, fisuri, urme de retasuri, suiluri, solzi, adéncituri, bavuri si incluziuni nemetalice, suprapuneri de materia! sau alte defecte care ar influenta negativ asupea utilizBrii lor. fn limitele adaosurilor existente se admit corectii de forma si dimensiuni prin prelucrare prin agchiere pe bazii de infelegere cu beneficiarul. 2.7. STRUCTURA METALICA Producatorul de piese forjete sau matrigate la cald va efectua examinarea structutii piesslor. Dup# atacul chimic adecvat, amprenta Baumann nu trebuic si prezinte defecte mai accentuate decat cele ale etafoanelor stabilite de comun acord tutte furnizor si beneficiar in documentatia anexatd la contract, iar fibrajul evidentiat trebuie sé fie continua. 2.8. CONTROLUL NEDISTRUCTIV Piesele brut forjate trebuie supuse controlului ultrasonic sau cu pulber? magnetice in proportie de minim 10%, dupa indepartarea pelicolei de oxid formara la forjare si tratament termic, folosind un procedeu de sablate, RATB CAIET DE SARCINI } CODcs 230024/03.08.2016 PIESE FORJATE (MATRITATE LA CALD) PY 101 3. LISTA VERIFICARILOR Nr Verificarea Conditiatehniea | Metoda de ont. verificare 1. | DimensTuni, mase 21 4 2 Material 22 42 3 Caracteristici mecanice 23 43 4 Starea de livrare 24 44 3__[Tolerante $i adaosuri 25 45 6 [Aspect fizie 2.6 46 7_| Structura metalica f 37 a7 8 | Control ultrasonic 2s Conform Legii 99/2016, art. 195: (2) Entitatea contractanta solicita operatorilor economic obligatia prezentatii unor certificdri specitice, acordate de organisme de certificare acreditatc, caré atest respectarea de cétre acestia a anumitor standarde de asigurare a calitati. (2) Entitatea contractanté are obligatia, in conformitate eu principiul recunoasteri reciproce, de a accepla certificate echivalente cu cele previzute la alin. (t}, emise de orgenisme de certificare acreditate stablite in alte state membre. (3) in cazut in care se poate demonsira ci un operator economic nu @ avut acces la un certificat de calitate astfel cum este solicitat de entitatea contractanté sau mu are posibilitatea de al obtine tn termenele stabilite, din motive care nu fi sunt imputabile, entitatea contractanté are obligatia de a accepta orice alte probe sau dovezi prezentate de operatorul economic respectiv, in masura jin care probele/dovezile prezentate confirmé esigurarea unui nivel corespunzator al calitati, echivalent cu cel solicitat de entitatea contractant2. 4, REGULI ST METODE DE VERIFICARE A CALITATIL 4.1, DIMENSIUNI $I MASE Conditiile tehnice de la punctul 2.1 se verific’ pe toate piesele din lot. 4.2. COMPOZITIA CHIMICA, Conditia tehnica de Ia punetu! 2.2, respectiv compozitia chimicd, se efectueszs pe material prelevat din semifabricat. ‘Analizele se vor efectua conform procedurilor interme din laboratoarele producdtoritor si vor respecta cerintele indicate fa punctu! 3. Se pot aplica metode analitice, dar si analize spectrografice. 4.3. INCERCAREA LA TRACTIUNE. {ncercarea la tractiune se execu pe epruvete prelevate din semifabricat si forjate conform SR EN ISO 377-2013, Toate probele, respectiv epruvetele, vor fi marcate de organul de control tehnic af calitafii in peezenia organulni de receptie al beneficiarului, dac& acesta o cere. cercirile se efectueaza cu aparatura de laborator pentru incercari mecanice. incercarea ta duritate se executd pe epruvete de incercarc la tractiune gi se face respectind SR EN ISO 6506-1:2015. 44. STAREA DE LIVRARE Certificarea tratamentului termic se va face prin diagrame de tratament termic. 4.5. VERIFICARE TOLERANTE Verificarea conditiel tehnice de la punctul 2.5 se face vizual, prin misurare cu sublerul, ruleta sau prin cfntirire. 4.6. VERIFICAREA ASPECTULUI se efectueaza vizual, 4.7. VERIFICAREA STRUCTURIE Verificarea conditiilor tehnice de ia punctul 2.7 sc cfectueaza astfel: Proba pentru examenul macroscopic se preleveaza din epruveta ce insojeste fotul de picse. Probele se efectueaza conform: = $R ISO 4968:1993 - Examinarea macrografic’ a ofelului prin amprenta de sulf (Metoda Baumann); 4 CA GRE i, RATE T CAIET DE SARCINI COD CS 230024/03.08.2016 | PIESE FORIATE (MATRITATE LA CALD) PY 101 = STAS 7815-78 - Determinarea filgilor in ofeluri (sau echivalent); = STAS 4203-74 - Metslografie. Luarea si pregitirea probelor metalografice (seu echivalent). Se accepta piesele care corespund. 4.8. CONTROL NEDISTRUCTIV Piesele vor corespunde conditiilor tehnice de la punctul 2.8. 5, MARCARE SI AMBALARE Locul de mareare va fi pe o suprafata exterioari plana, tn functie de profilul si geometria piesei forjate sau matrifete la cald, ‘Se vor marca urmatoarcle: = Denumirea producatoruluis = Lotul de fabricatie; - Poansonul organului de control. 6. LIVRARE, DOCUMENTE DE INSOTIRE, TRANSPORT. DEPOZITARE, RECEPTIE. 6.1. LIVRAREA Livrarca se va face esalonat, pe loturi, conform conditiilor stabilite prin contract. 6.2, DOCUMENTS DB INSOTIRE Fiecare lot de piese va fi insorit de: = Aviz de expesitie; - Facturd fiscal = Declaratie de conformitate, = Cenlficat de ealitate; = Certificat de garantie; = Figele de masuratori; - Buletine de incerciri si verifictri care vor fi emise de un laborator de incercari acreditat sau de un alt organism recunoscut in oricare dintre statele membre ale Uniunii Europene pentru toate ncarcéirile de la capitotul 3: punetele 2, 3, 7 si 8, conform Legii99/2016, arL.169. 63, TRANSPORTUL Transportal se va face de catre beneficiar. 6.4, DEPOZITAREA, Depozitarca se va face tn spafii ferite de umezealA. Suprafejele prelucrate mecanic vor fi protejate de cdtre producitor cu produse de proteetie temporaré anticoroziva, care se pot indepirta usor inainte de utilizare. 6.5. RECEPTIA. Receptia va fi facut la beneficiar, pe baza documentelor de insotire, cu respectarca conditillor legale in vigoare. 7. GARANTIE iesele forjate sau matritate la cald vor fi garantate de fumizor timp de 5 sni pentra orice defect imputabil produestorutui si nedescoperit in timpul controlului si ineercatilor. Aceasta perioada incepe sa curgé de la data montérii pieselor pe vehicul. Furnizorul este direct rispunzitor pentru aparitia ulterioara a urmatoarclor categorit de defects: = defecte (structuri, compozitie, watament (ermic, etc) aplirute fa prelucrarea sau asamblarea semifabricatelor furnizate in vederea finalizarii acestora; = defecte sistematice (rupere, fisurare, ete.) apdrute in exploatare la mai mult de 3% din lot. h SERVICIUL TEHNIC Sef Servigin Sef Birou / Coordonator Poppiliy Amalia At iu Ri iin. ZINA DE REPARATIL Sef Servitzh Tehn Sef Birow Gheorghe Btvulesou we Toma Mel be HE RATB CAIET DE SARCINI cop cs 230024/03.08.2016 PIESE FORIATE (MATRITATE LA CALD) PYIOL ANEXA PIESE FORIATE (MATRITATE LA CALD) & Denuinie Prous | COD SAP Nr. desen j Obs, 1. | Baue rat VIASS foqat__|_VEMO0S__| WSA95-18-07-01-09 Tiara ' Mairi de forjat si matiia de Semicuplt le reductor brat | ebuvuret RATB pentru reperul nae | yi2076 | v3a.93.14.03-19 Seale eae L V3A-93-14-05-19) Tati de tort si mati de 4, | Semicupli pe osie forts ontagasy | debiviret RATT pentru reperul 3, | Semi viniors | vsags-t4as.s1 | gebnares RATD pen sper i 03-81). Bute roa conich 1 1 ae erat YK22046. | TARABL-N=4.1.1.45 Fogjt liber Semifabricatforjat Tiber Ta 3 Te vizatas | 9294.00 : Semifabricatforiat liber la 5 «6, | Semifabriat for vys1ao22 | v3a-08-01-04 : 7 Semitabricat 5uegd ventilawor | VIBTTAT_[ PNES8082 ‘ s, | Semibricat fora itera} yazaqs | T¢R-B.01-85 | - ‘Semifbrical Tore Tiber Ta 9 | cascta rulment parte colector | Y224102 | S870A | : 16,| Semifabricat suport ghidaj | Y33603] | VSAD3ARGOS : Semifabricat fora ibe la ; t ur] Semiabrieat for yiats | p.37519 | : 2 yi2iisi | PM-37516RS - +] Sesnitibricatforat busi 5 13,| Seiibrea focat bs [ yianise | pMsrsi7-Rs - Semifabriat fot bas’ | yamaysy | pagan oT ea Re Yi21153_ | pMsoato7s : ‘Somifabricatforjat caseti 15,| rulment pinion reduetor yo22055 | THR B-O1-798, : boshiu I SemifabricatTogat caseta 16,| DI90D170 reductorsip «| Y322066. | ABT 142.021.04.8 Sau echivalent FAUR i \ ‘Semitablea font ber lay, 5 1 Te pe cones | Y113074 | VBA.95.0407-01-056 | - 1g,| Semilabricat fora liber In” y3i3030 | vsa.o3.02-01-01.05 | - suport i 19.| Semibreatosatior Ie ysia0st | Vsa93.040705 | - capic | Nota: RATB dispune pentre pozitille 2 3 de maitre de foqal pentru ciocan matrijor de TOt gi matrite de debavura SERVICIUL TEHNIC Sef Seyficin Coordonator (9 ju Rize Sef Serviely Tehnic Sef Birou Responsabil Gheorghe PMjulescu ip Toma “Andrei Mel Aol Ale RATB CAIET DE SARCINI » CODCS 230024/03.08.2016 PIESE FORJATE (MATRITATE LA CALD) | py tor CERINYE/ CRITERIT DE CALIFICARE §U/SAU SELECTIE CARE SE REGASESC IN CAIBTUL DE SARCINI PY101 PIESE FORJATE (MATRITATE LA CALD) Dovada implementarii unui sistem de management al calitatii in conformitate cu SR EN [SO 9001, sau echivalent” - iar ca modalitate de indeplinize ,sa se permita prezentatea oricarui document prin care se sustine cerinta, de exemplu: un certificat emis de un organism de certificare sau alte documente care probeaza in mod concludent indeplinirea cerintei: spre exemplu, proceduri/manuale de calitate, activitate procedurata, etc. similare cu cele prevazute dept conditie pentru obtinerea unei certificari SR EN ISO 9001 SERVICIUL TEHNIC Sef Servic) Sef Birou Pompilis ia. . UZINA DE REPARATIL Sef Serviciu TBpnic Sef Birou Gheorghe Parviygscu Lge Toma IAG COD CS PY 101 rus "a CAIET DE SARCINI PIESE FORJATE (MATRITATE LA CALD) RATB 1024/03.08.2016 | 2304 Se __3f? F999 F7 Jon ! { 34008 : CAIET DE SARCINI COD CS: 230024/03.08.2016 _| PIESE FORSATE (MATRITATE LA CALD) PY 101 zl 4, Bs fy x Ve “SE ¢ & x : Rey a 3 XN 3 sy ¥ g s 8 & a Bs Me es x ik, 5 “Sy ak, 3 on™ (lel 6p YI2L0% RATS CAIET DE SARCINI T coDcs 230024/03.08.2016 PIESE FORJATE (MATRITATELACALD) | __PY 101 velali{_20l4 und, _Nalal! re ve q Yirnon dol. = a to COD CS PY 101 CAIET DE SARCINI PIESE FORJATE (MATRITATE LA CALD) RATB 230024/03,08.2016 ed pd any oa so eal na -@ restore yaeoy enn ee ene ‘pan 1080 yong sik, es PO bOrhd 1S 2 BO 98 PPR x" yn was] jeeps COD CS PY 101 CAIET DE SARCINI PIESE FORJATE (MATRITATE LA CALD) RATB 230024/03.08.2016 ares en ad sin Boe {PRA K at Fatha 682 ab, ye Gy ores: phbbefa : agi y@lsoy | was ap uessp- a 2 Sy Ls ts0j009 F ~ ‘ajesauab 8jueuayol~ _ & sy i —— eahie Ken lea, | gon In $102 [2epopeR, <— == SS 12 oll, HE CAIET DE SARCINI PIESE FORJATE (MATRITATE LA CALD) RATB 230024/03.08.2016 "eCOWIE 5 2 [ass Re Mlorka 32 a Jetsoy jeisgepwas ap vasep- a-2/0N2 SVIS usojue9 ajesauah ayuese 04 Aan os. sen Bo S102 piqoren r 1B PY 101 | COD CS cums hhh X, oe s2qit sefs0y 4 yeo1Nqe pias |p vasap- WLM SW LS 0304409 0 ‘yedaua6 ayuesayo|— | CAIET DE SARCINT PIESE FORJATE (MATRITATE LA CALD) RATB 230024/03,08.2016 pra ee ‘on i Ts ee s0'oP WN "Et x mathe SMP ENED faa see LiFe Kavvce li haa ee > —— To cop cs PY 101 CAIET DE SARCINT PIESE FORJATE (MATRITATE LA CALD) RATB 23002403.08.2016 = —— Foe po [20° be do 717 yee pgepen a3 FSvTN, pore (83 reas yy 20} bp Kp was ap vasap. 8" 2h? PB Paya ‘h2 SW LS WIOJUOD yeaaua6 ajuesa}o) ~ oy we ip wt ect am ver adda as: ee Leb all 5 COD CS PY 101 | CAIET DE SARCINT PIESE FORJATE (MATRITATE LA CALD) 0024/03.08.2016 RATB 23 Hite }opon Shee [BCI Lon -e oo x c CODCs PY 101 CAIET DE SARCINI PIESE FORIATE (MATRITATE LA CALD) TB 230024/03.08.2016 moa: aaa co [So9eeh gu aze- »S yeruqesuas 9p UasEp- ~N WB E/LMZ SY LS W4ajUOI ~~ ‘aye s0uaB 3 fue 92,0] - He 0a, pgjopon ie UA S102 peep, wA-‘erwa AK tine toe $ Doli my cern ‘ada megany opheonnle efron HD RATB 230024/03.08.2016 CAIET DE SARCINI 7 PIESE FORJATE (MATRITATE LA CALD) | ‘COD CS PY 101 } vate bed 2! a Via ie& i Pe 4 [a iL} ‘Sy H KO x | Me 98 yr | { (ot A es “i tolb a 18 RATB '30024/03.08.2016 CATET DE SARCINI PIESE PORJATE (MATRITATE LA CALD) | COD CS Py 101 Ee Lo tee ~Tolorante generale | conform STAS 2141/2-84 | degen sernifabricat forjat ler -raze RS Yintiss i EGIL AUTONOMA DE TRENCPORT BUCCREST: | URAC rm Sr eE2ss SEMIFABRICAT FORJAT | sf. 0h 2005-22086 ceraFAB, FORJAT BUCSA LABIPINT | THT! Fann. SRT | PM-37516-RS | DAE : mg ions TRE Poem 37 * adh (elt Alte RATB CATET DE SARCINI TF copcs 230024/03.08.2016 PIESE FORJATE (MATRITATE LA CALD) j__ PY tol | | | -Tolorante generale conform STAS 2141/2-84 yinis2 REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT SUCURESTI |_ URAC SEMIFABRICAT FORJAT SEMIFRB, FORIAT BUCSA LABIRNIT HLTH?" Pore E2es SHEN ONS 20004 maw sand PM-37517-RS. essa" oe, Fae tel Ey ol bj Al. RATB 230024/03.08.2016 CAIET DE SARCINI t PIESE FORJATE (MATRITATELACALD) COD CS PY 101 vBrCT ~Tolerente, conform STAS 2141/2.84 -desen semifabrioat forjat liber raze RS Y 12453 URAC Pmt _——J EA ciSe 220 seve ae, FOR AT BAC LAER NTRTL AGA RETA I 35 aes [REGIA ACTONGMA. DE TRANSPORT BUCURESTI a ES S| SEMIFABRICAT FORJAT TRATES By mum] 54 PM~304 462.5 | PCS ToS sh Fara CAIET DE SARCINI | copcs 230024/03.08.2016 PIESE FORJATE (MATRITATE LA CALD) 1 PY101 e207 wigs" Lt | i | | | ea SEMIFABRICAT FORJAT CASETA RULMENT PINION RECUCTOR = era Ta B-1-795 Faces | assane[SteRa 1 [RORVESTEUESNNR, ——_ [ean goth f pe Od 6 HP CAIET DE SARCINI COD CS PIESE FORIATE (MATRITATE LA CALD) PY 101 1 RATB 230024/03,08.2016 | mass" if eo a i i | | i | Z & il i | | | a | | a 7 | “ it | ‘ | | \ : q : , ry j | | Oy P 2 Te a i) conform STAS 2144/2-84 | e206" ‘Beton semiabscat fiat | | 5 i SEMIFABRICAT FORJAT | + CASETA PINON REDUCHOR Gos070120 | | ss I= Ieee | rere TF a | ae pe i ODLOLS | amelie 7 Dome soa RATB CAIET DE SARCINI [ copcs 230024/03.08.2016 PIESE FORIATE (MATRITATE LA CALD) L PY 101 —— = r