Sunteți pe pagina 1din 2

ROMANIA

JUDETUL ILFOV
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CHIAJNA

HorAnAnn
privind modificarea hotararii nr.34/29.05.2017 de instituire a unei taxe speciale de
salubritate pentru deseurile ce nu sunt de uz menajer (deseuri stradale, deseuri
voluminoase, desuri vegetale etc)

Consiliul Local al comunei Chiajna, judet Ilfov intrunit in sedinta ordinara in data
de 31.08.2017;
Avand in vedere:
- expunerea de motive a primarului comunei Chiajna, inregistrata sub
nr.23909/04.08.2017:
- raportul de specialitate inregistrat sub nr.23850/04.08.2017, intocmit de catre
viceprimarul comunei Chiajna;
- Avizul comisiei de specialitate din cadrul consiliului local al comunei Chiajna;
- prevederile art. 484 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si
completarile ulterioare;
- prevederile art. 30 din Legea w. 27312006 privind finantele publice locale, cu
modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile HCL Chiajna nr.34/29.05.2017;
- prevederilor Legii nr. 10112006 privind salubrizarea localitalilor cu modificarile si
completarile ulterioare;
- prevederile OG nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu completarile si
modificarile ulterioare.
In temeiul axl.36, alin. (2), lit. ,,d" si alin. (6), lit. ,,a", pct. (13, art. 45 alin. (l),
art. 49 si art. I I 5 alin. ( 1), lit. ,,b" din Legea nr. 21512001 a administratiei publice locale,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

HOrAnAqrn
Art.l Se modifica Hotararea Consiliului Local al comunei Chiaina
nr.34129.05.2017, in sensul abrogarii prevederilor art. 2 alin. (l) lit. ,,e" .
Art.2 Celelalte prevederi ale HCL Chiajna nr.34129.05.2017, raman neschimbate,
pastrandu-si aceeasi forta juridica.
Art.3 Prezenta hotarare intra in vigoare incepand cu data aducerii la cunostinta
prin afisare la sediul Primariei comunei Chiajna si pe pagina oficiala de intemet
(https ://www.primariachiaj na. ro/).
Art.4 Primarul comunei Chiajna, prin aparatul de specialitate, va duce la
indeplinire prevederile prezentei hotarari.
Art.5 Prezenta hotarare se aduce la cunostinta public4 respectiv se comunica
primarului comunei Chiajna si Institutiei Prefectului Judetului Ilfov in vederea executarii
controlului cu privire la legalitate.

PRE$EDINTEDE $EDINTA, CONTRASEMNEAZA,


coNSILIE& SECRETAR,
NAE IOI\EL FLORIN
ll
w.'
l

xr.[lnr.oazorz