Sunteți pe pagina 1din 9

PROCEDURA PENTRU DECONTAREA NAVETEI

I. Personalul didactic care face naveta trebuie s i nregistreze lunar (anual,


dac naveta se face cu autoturismul personal, iar decontarea se face la nivelul
abonamentului sau ori de cte ori se modific valoarea abonamentului) la
secretariatul unitii de nvmnt cererea prin care solicit decontarea navetei cu
actele doveditoare (Anexa 1)( Atenie! Cererea se depune la secretariatul colii i se
nregistreaz. Obligativitatea cererii scrise e determinat de faptul c acordarea unui drept nu
este automat dac beneficiarul nu solicit.
- copie dup actul de identitate i actele justificative:
- abonament sau bilete de cltorie dac naveta se face cu mijloc de transport n
comun; - - copie dup certificatul de nmatriculare al autoturismului i adeverin
de la firma transportatoare licentiata pentru UAT,privind valoarea abonamentului
pe ruta respectiv, cnd naveta se face cu autoturismul i exist mijloc de transport
n comun pe ruta respectiv;
- copie dup certificatul de nmatriculare al autoturismului( cnd se face
naveta cu autoturismul i nu exist mijloc de transport n comun pe ruta respectiv)
si cu calculul sumei lunare conform modelului si al bonurilor justificative.
ATENTIE !!!! SE DECONTEAZA NAVETA SI IN ZILELE DE SARBATORI
LEGALE SAU DIN CONCEDIU,CAND ESTI CHEMAT IN SCRIS,DE
CONDUCEREA SCOLII,PRIN CONSEMNAREA IN PONTAJUL LUNII
RESPECTIVE.
II. Ce face conducerea colii ?
- preia cererile nregistrate;
- completeaz fia de pontaj zilnic (s nu fie decontate cheltuieli de transport
neefectuate ca urmare a lipsei de la serviciu);
- convoac consiliul de administraie, unde se prezint suma total pentru
decont/luna si confirm realitatea ei pe baza de documente;
- dispune s se ntocmeasc statele de plat;
- solicit consiliului local aprobarea decontului i drepturile bneti cuvenite;
- nainteaz prin delegatul desemnat al navetistilor- pe baz de adres si opis
actele de nsoire si doveditoare :
- cererile navetistilor catre Consiliul Local(anexa 4), statele de plat, fiele de
pontaj, hotrrea consiliului de administraie (anexa 2),extrasul din PV al C.A

1
al scolii(anexa 3) actele doveditoare originale si copiile (abonamente, bilete, bonuri
etc.);

Pentru cadrele didactice se deconteaz cheltuielile fcute cu mijloacele de


transport n comun sau cu automobilul propriu n cuantum de 7,5 l benzin
Premium la 100 km. Dac mai multe cadre didactice folosesc un singur automibil, se
face un singur decont.
Decontarea sau plata echivalent costurilor de transport se face de ctre
autoritatea public local,conform Legii nr.1/2011, art.105,lit.f.,Legea
nr.1/2014,art.56(1)din CCMUNSAIP .Niciun primar nu poate invoca faptul c nu
are bani pentru navet dac a construit un buget corect. Nimeni nu-i refuz sumele
alocate prin bugetul de stat. Problema este atunci cnd primarul execut decizii ale
consiliului local prin care banii pentru navet sunt folosii n alte scopuri i n toate
cazurile primriile au fost obligate la plat.
Prevederile legii se aplic personalului didactic si didactic auxiliar din
unitile de nvmnt de stat. Conceptul de personal didactic include i categoria
cadrelor didactice auxiliare(Ordonanta 117/2013)
Acolo unde s-a refuzat plata invocndu-se elemente de procedur, se poate relua
procedura pentru fiecare lun n parte i cere executarea decontului pentru oricare
lun din ultimii trei ani.
Dac primria refuz s primeasc actele pentru decontul navetei acelea vor fi
trimise prin pot,cu confirmare de primire.

III. Consiliului de Administraie al unitii de nvmnt va aproba


sumele necesare decontrii navetei i va emite o hotrre (Anexa 2) pe care o va
comunica n termen de 5 zile(maxim) Consiliului Local,prin institutia Primarului, al
UAT-IN CALITATE DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,insotita de
EXTRAS DIN PV AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAIE (anexa 3) si solicitarea sumei
de plata(anexa 4.........................................................
.FORMULA DE CALCUL AL NAVETEI CU AUTOTURISMUL
Distanta (dus-intors resedinta/loc de munca) X7,5l/100 km X lei/litru combustibil X
nr.zile conform pontaj = suma de decontat lunara(se ataseaza bon fiscal cu stampila
a statiei PECO)
III,Unitatea sindicala monitorizarea actiunea lunar , conlucreaza cu
reprezentantul desemnat al navetistilor,iar in caz de nedecontare a drepturilor de
naveta(de regula pe anul precedent,maxim trei ani-in baza documentelor
justificative) face demersurile prealabile de declansare a actiunii in instanta.

2
Anexa 1

Ctre
Unitatea de nvmnt:__________________ Nr.Inregistrare______
Domnului/doamnei director

Subsemnatul _____________________________________, posesor al C.I./B.I.


seria _____ nr. _____________, CNP ________________________, angajat al unitii
dvs. de nvmnt pe funcia de ______________________,conform CIM
nr.____________ solicit decontarea cheltuielilor de naveta pe luna __________, anul
____, de la domiciliu la locul de munca si de la locul de munca la domiciliu pentru zilele
conform pontajului n cuantum de _______________lei(cifre si litere), reprezentnd
contravaloarea biletului de cltorie, contravaloarea abonamentului, contravaloarea a 7,5
l benzin Premium la 100 km parcuri
Anexez dovada cheltuielilor de naveta,in original si copie

biletele de cltorie(opisul biletelor lipite si lista acestora cu nr.biletului si


valoarea),
abonamentul;
bon fiscal combustibil(opisul bonurilor cu data ,cantitate si valoarea;
copie a certificatului de nmatriculare a autoturismului;
adeverin de la firma transportatoare cu suma reprezentnd contravaloarea
abonamentului;
copie dup actul de identitate.
Data: Semntura,

n atenia domnului/doamnei director al/a __________________________________.

3
Anexa 5

Ctre
CONSILIUL LOCAL AL UAT____________________
Nr.Inregistrare______
_______________
Domnului/doamnei PRIMAR
al UAT ______________________

Subsemnatul _____________________________________, posesor al C.I./B.I.


seria _____ nr. _____________, CNP ________________________, angajat al unitii de
nvmnt pe funcia de ______________________,conform CIM nr.____________
solicit decontarea cheltuielilor de naveta pe luna __________, anul ____, de la domiciliu
la locul de munca si de la locul de munca la domiciliu pentru zilele conform pontajului n
cuantum de _______________lei(cifre si litere), reprezentnd contravaloarea biletului de
cltorie, contravaloarea abonamentului, contravaloarea a 7,5 l benzin Premium la 100
km parcuri
Anexez dovada cheltuielilor de naveta,in original si copie

biletele de cltorie(opisul biletelor lipite si lista acestora cu nr.biletului si


valoarea),
abonamentul;
bon fiscal combustibil(opisul bonurilor cu data ,cantitate si valoarea;
copie a certificatului de nmatriculare a autoturismului;
adeverin de la firma transportatoare cu suma reprezentnd contravaloarea
abonamentului;
copie dup actul de identitate.
Data: Semntura,

n atenia domnului/doamnei Primar al UAT_______________________________.

4
SCOALA GIMNAZIALA ROIA DE SECA
Localitatea ROIA DE SECA
Jud.Alba
Cod Fiscal 12857534

H O T A R A R E A N R.____________/__________________,
PRIVIND APROBAREA DE F O N D U R I PENTRU D E C O N T A R EA
N A V E T EI PERSONALULUI DIDACTIC PE P E R I O A D A_________,A N U L_______

Consiliul de Administratie al unitatii de invatamant cu personalitate juridical


colii Gimnaziale Roia de Seca, din localitatea Roia de Seca, jud.Alba intrunit
astazi____________,in temeiul :Legii nr.1/2011-a Educatiei-art.105,,litera f),Legea nr.1/2014 si a
Instructiunilor MECTS nr.2 din 17.02.2011,privind decontarea navetei cadrelor didactice,cu un
nr.de _______ voturi pentru,___________voturi inpotriva,_____abtineri,adopta prezenta hotarare.

Articol unic
(1) Se aproba suma de___________ lei,reprezentand fondurile necesare pentru luna______**(luna
urmatoare celei curente),anul_______,in vederea achitarii drepturilor banesti aferente
personalului didactic care solicita cheltuiele de deplasare din localitatea de resedinta la locul de
munca______________si de la locul de munca in localitatea de resedinta dupa cum urmeaza:
- __________lei-cheltuieli pe mijloacele de transport in comun, pentru un nr.de________
salariati personal didactic,pe rutele/traseele:

______________________________________________________________________________
- _______ lei-contravaloarea a 7,5 l benzina Premium la 100 km parcursi,pentru un nr.de
______salariati personal didactic care efectueaza deplasarea cu autoturismul proprietate
personala(in cazul in care nu exista mijl;oace de transport in comun intre localitatea de
resedinta si locul de munca,pe traseele:
-
________________________________________________________________________________
______ lei contravaloarea abonamentului lunar pe un mijloc de transport in comun pentru un
nr.de ______salariati personal didactic,pe traseul____________________________
(2).Prezenta hotarare va fi comunicata Consiliului Local al com. Roia de Seca, in
termen de 5 zile de la adoptare.
(3) Formalitatile privind comunicarea catre consiliul local a prezentei hotarari vor fi duse la
indeplinire de____________________

Presedinte C.A___________
L.S

5
2. EXTRAS DIN PROCESUL VERBAL AL CONSILIULUI DE
ADMINISTRAIE.........................................................

Prezentul extras din procesul-verbal al consiliului de administraie al. colii Gimnaziale Roia de
Seca jud.Alba, din data de....................... este conform cu originalul: La punctul................al ordinii de
zi, consiliul de administraie constat c s-au depus................ cereri pentru decont navet a fiecarei
persoane,, c exist actele doveditoare anexate la fiecare cerere i c s-a ntocmit fia de pontaj i
situaia centralizat privind suma necesar decontului cheltuielilor de navet n valoare
de........................... lei.
Se propune consiliului local al.UAT Roia de Seca, jud.Alba aprobarea sumei de.....................
lei, decont cheltuieli navet pentru personalul didactic de la Unitatea coalara coala Gimanziala Roia
de Seca, com Roia de Seca, jud. Alba . Se hotrte ca directorul colii s dispun ntocmirea statelor
de plat i naintarea adresei de solicitare a decontului ctre consiliul local al.UAT Roia de Seca,
jud.Alba.
............................................................................................................................................................

Se certific nscrisul,
Director,
Prof. Nicolae LUPEAN

6
3. COMUNICARE PRIVIND SOLICITAREA SUMEI PENTRU DECONT NAVET

Scoala gimnaziala Roia de Seca


Nr................din...................

Ctre
Consiliul local al. UAT oras/comuna Roia de Seca, jud. Alba

V naintm prin delegatul desemnat al personalului navetist


dl/dna_______________________________________________, potrivit prevederilor art.105,lit.f din
Legea nr. 1/2011, statele de plat pentru suma de.................... lei aferent cheltuielilor de navet
avansate n cursul lunii........................ de ctre personalul angajat al unitii noastre care beneficiaz de
acest drept.
Anexm:
- extras din procesul-verbal al consiliului de administraie care propune spre aprobare Cons.
Local al UAT comunei/orasului Roia de Seca ,suma de......,,,,,,,,,,,........... lei
- fia de pontaj i evidena cheltuielilor efectuate cu naveta n sum de............................. lei.
- statele de plat totaliznd suma de ........................... lei.
- documentele justificative

Director, Secretar,

Prof. Nicolae LUPEAN Aurica Ctlina UNTEAN

7
OPISUL DOCUMENTELOR LUNARE PENTRU DECONTAREA NAVETEI\
La scoala:-se depun:
1. cerere individuala catre Directorul scolii,in doua exemplare;
NOTA: -originalul ramane la director- prin secretariat;
- copia cu nr.de inregistrare ramine la deponent;
2.-se depun individual documentele de transport pentru decontare:biletele (autobuz,
tramvai,metrou),facturi,adeverinta valoare abonament,abonament,autobuz ,bon ben-
zina(cu stampila PECO);
NOTA: aceste documente se lipesc pe o coala de hirtie-se scrie numele fiecarui
deponent-,se face o lista (opis) cu seria si valoarea acestora,apoi se scaneaza in trei
exemplare (originalele vor merge la contabilitatea Primariei,o copie ramane la scoala -ca
justificare a hotaririi Consiliului de Administratie pentru decontarea navetei-,a treia copie
ramane la deponent pentru cazul in care trebuie mers in instanta(se pune data si nr,de
inregistrare de pe cerere ,pe copiiconform cu originalul);
3.Serviciul administrativ al scolii- inregistreaza cererile,stabileste Pontajul
Lunar(conform condicii de prezenta),verifica documentele justificative,le clasifica pe
tipurile de decont(deplasare autobuz,sau auto echivalent abonament,sau auto 7,5 l/100
km),stabileste suma totala,face O nota justificativa catre C.A.
Dupa CA preda delegatului desemnat:extras PV al CA,Comunicarea catre Primarie a
sumei pentru decontare,copie Hotarire CA,Originalele si copie de pe documentele de
decontat, anexeaza la Hotarirea CA un set de copii de pe documentele de
decontat,Pontajul lunar;
Directorul convoaca Consiliul de Administratie,care analizeaza solicitarile si emite o
Hotarire,in prezenta Liderului de Sindocat-care semneaza Procesul Verbal al sedintei ca
observator;
Delegatul desemnat al navetistilor-asambleaza dosarul pentru Primarie astfel:
Dosar

Opis cu documentele puse in aceasta ordine:


1. Cerere din partea delegatului desemnat al navetistilor- prin care inainteaza
Primariei Dosarul pentru Decontararea navetei,pe copie se pune numarul de
inregistrare al Primariei.In caz de refuz se va atasa la cerere confirmarea de primire
de la Posta
2 . Anexa 4 COMUNICARE PRIVIND SOLICITAREA SUMEI PENTRU DECONT
NAVET
(emitent scoala,semnat de Director,in Baza Hotaririi C.A.);
3. Anexa 3 EXTRAS DIN PROCESUL VERBAL AL CONSILIULUI DE
ADMINISTRAIE;
4. Copie Hotarire Consiliu de Administratie;
5. Pontajul Lunar;
6. Cererea individuala catre Primar (in ordinea din Pontaj),insotita de documentele
justificative,in original:
Nota : Dosarul se pagineaza si se trece pagina la fiecare document din OPIS.

8
In caz de refuz al Primariei,delegatul desemnat contacteaza si conlucreaza cu liderul de sindicat
pentru a declansa actiunea in instanta,conform documentatiei anexate