Sunteți pe pagina 1din 12

PLANUL MANAGERIAL AL COMISIEI METODICE

MATEMATICA SI STIINTE
AN SCOLAR 2013-2014

Competente Compete DIRECTII DE ACTIUNE RESPONSABI TERMEN OBSERVATII


generale nte MASURI LITATI
0 specifice 2 3 4 5
1
1.CRESTEREA 1.1. Cresterea 1.1.1. Proiectarea riguroasa, in conformitate cu - membrii octombrie
REALA A nivelului de cerintele Programei si specificul clasei. comisiei 2013
PREGATIRII cunostinte, 1.1.2. Predarea acestor discipline intr-o maniera
ELEVILOR deprinderi si activa si interactiva, menita sa dezvolte - membrii
competente competentele elevilor. comisiei
in domeniul 1.1.3. Elaborarea testelor de evaluare initiala a
disciplinelor cunostintelor.
matematica,
fizica,
chimie,
biologie.

1.2. Crestera 1.2.1. Lectiile se vor desfasura in conformitate cu - toti membrii permanent
atractivitatii acest obiectiv, abordand metodologia adecvata.
acestor 1.2.2. Se vor atrage elevii spre aceste discipline, - director septoct
discipline, propunandu-li-se acestora subiecte atractive pentru - membrii 2013
incat elevii sa optionale. comisiei
le invete cu 1.2.3. Se va realiza pregatirea suplimentara pentru - membrii permanent
placere. elevii ce participa la olimpiadele scolare. comisiei
Pentru 1.2.4. Vor fi atrasi elevii pentru pregatirea in vederea
atingerea participarii la concursuri scolare.
acestui scop 1.2.5. Vor fi stimulati elevii pentru a colabora in
orice mijloc e pregatirea lectiilor.
posibil. 1.2.6. Atragerea unor elevi talentati pentru concursul aprilie 2014
Bndaru. -toti membrii
1.2.7. Corectarea lunara a caietelor elevilor pentru a-
i determina sa aiba caiete ordonate. Vor fi notati.
1.3. 1.3.1. Fiecare cadru didactic, membru al comisiei, - toti membrii - permanent - proiecte
Pregatirea va realiza proiectele unitatilor de invatare, proiecte pentru unitatile
zilnica didactice, schite de plan. de invatare ;
pentru lectii 1.3.2. Profesorii necalificati si incepatori vor efectua - profesorii - zilnic - planuri ;
a zilnic planuri de lectie. incepatori si - schite
profesorilor necalificati
1.3.3. Pentru a-i ajuta pe cei tineri, profesorii cu - profesorii cu - de cate ori - planificari
experienta ii vor ajuta pe incepatori oferindu-le experienta este nevoie model,
modele de planificari, planuri de lectie. planuri
1.3.4. Discutarea in comisie a unor probleme de - toti membrii, model,
didactica moderna. proiectul
- Atragerea elevilor spre matematica si stiinte unei unitati
- Se va avea in vedere permanent modalitatile de de invatare
evaluare ale elevilor : Referat : Evaluarea la Toate cadrele Noiembrie - referat
clasa a VIII-a, Aspecte practice ale evaluarii.
- Discutarea Programei pentru testarea nationala
la disciplinele de concurs.Toate cadrele isi vor
procura programele. - programele pe
discipline
- Organizarea concursului Cangurul . sem. II
- Lectii demonstrative - pregatire
-toti profesorii suplimentar
-sept 2013- a a elevilor
iunie2014 -toti profesorii
vor sustine
lectii deschise,
functie de
progarmarea
activitatilor
2. CRESTEREA 2.1.Inteleg 2.1.1. Discutii cu colegii tineri, calificati si membrii comisiei lunar Discutii
CALITATII erea rolului necalificati a criteriilor de notare, a rolului educativ
EVALUARII educationa al notei. Nu se va folosi nota pentru a pedepsi elevul
l al notei. indisciplinat. lunar
2.1.2. Se vor stabili teste de evaluare a cunostintelor toti profesorii teste/bareme de
care se aplica la fiecare clasa, cu o ritmicitate lunara corectare
(eventual bilunara). Se vor aplica bareme clar si
precis stabilite de notare.

2.2. 2.2.1. Profesorii vor compara propriile note cu cele toti profesorii La inceputul discutii pe baza
Cresterea obtinute de elevi la concursuri (evaluari nationale, anului scolar in comparatiei
obiectivitat olimpiade) si vor lua masuri de indreptare acolo functie de
ii evaluarii. unde sunt discrepante. rezultatele
obtinute la
concursuri
2.2.2. Se va simula examenul de evaluare nationala toti colegii La o data Rezultatele
prin teste asemanatoare cu cele ale Comisiei stabilita obtinute
Nationale de Evaluare.
Fiecare profesor va avea propriul set de teste. Cand e cazul Grile,
2.2.3. Se vor folosi si modalitati alternative de portofolii,
3. CONTINUA evaluare (grila, portofolii, proiecte, etc.) profesorii proiecte, etc.
PERFECTIONARE
A PROFESORILOR 3.1.
Cresterea 3.1.1. Lunar, in ultima joi, se vor intruni membrii profesorii Lunar in ultima
eficientei comisiei pentru a discuta problemele ivite in calificati joi Discutii,
activitatii activitatea didactica. incepatori referate
de 3.1.2. Membrii comisiei metodice vor efectua Cand au timp, in
perfectiona interasistente la profesorii cu experienta de cate ori profesorii functie de orar
re la orarul le permite. calificati Interasistente
nivelul 3.1.3. Profesorii cu experienta vor efectua asistente Orar de
comisiei la orele colegilor necalificati sau incepatori cu interasistente.
scopul de a-i sprijini in organizarea demersului
didactic.
3.1.4. Mentinerea unui contact permanent cu invatator clasa a Anual
invatatorii clasei a IV-a si participarea la actiuni IV-a, membrii
comune in vederea integrarii lor in ciclul gimnazial. comisiei Discutii,
asistente la ore
3.2. 3.2.1. Se vor discuta si dezbate teme legate de Lunar Dezbateri
Dezbateri proiectarea unitatilor de invatare, de evaluare (de Toti membrii
pe teme de examenul national de evaluare), etc.
pregatire 3.2.2. Participarea cadrelor didactice la
profesional perfectionarile realizate la nivel judetean si
a continua. national : - consfatuiri Toti profesorii
- comisii metodice Cand este cazul Examene
examene de definitivat, gradul II, gradul I si
perfectionari.

4. REALIZAREA 4.1. 4.1.1. In cadrul lectiilor lor profesorii din comisia Toti profesorii Permanent
UNEI EDUCATII Exploatare noastra metodica vor insista asupra valentelor
COMPLETE PRIN a educative ale lectiilor.
OBIECTELE resurselor
NOASTRE educative -Lectie demonstrativa la chimie Aprilie-Mai
ale lectiilor
de
matematic
a, fizica,
chimie,
biologie Culegeri
5. CULTIVAREA 5.1. 5.1.1. Programe de pregatire pentru performanta
PLACERII/INTERE Atragerea 5.1.2. Organizarea unui concurs local de matematica
SULUI PENTRU elevilor si stiinte.
STUDIUL spre
MATEMATICII SI studiul
STIINTELOR individual
pentru
obtinerea
performant
ei
PLANIFICAREA ACTIVITATILOR PE SEMESTRUL I
2013-2014

Nr. ACTIVITATEA PROPUSA RESPONSABIL TERMEN/DATA


crt.

1. Analiza activitatii Comisiei Metodice in anul Toti membrii Octombrie


precedent.

Permanent
2. Intocmirea planificarilor anuale, semestriale, Toti membrii
proiectarea activitatilor de invatare, planuri de lectie,
schite de plan.
Noiembrie
3. Referat : Tema Metode de evaluare specifice prof. Belgiu Mihaela Noiembrie
matematicii si stintelor. prof. Belgiu Mihaela
Lectie demonstrativa la matematica
Participarea membrilor comisiei la activitate Toti membrii
de perfectionare prin Cercuri pedagogice. Decembrie

4. Dezbatere pe tema Dificultati in predarea prof. Bogdan Smaranda


disciplinelor exacte. Modalitati de ameliorare a Ianuarie
rezultatelor scolare . Ianuarie
Februarie
5. Lectie demonstrativa la chimie. prof. Bogdan Smaranda
6. Lectie demonstativa la biologie. prof. Pesecan Daniela
7. Dezbatere pe tema elevilor ai caror parinti sunt Februarie
plecati in strainatate. Toti membrii
8. Faza locala a olimpiadei de matematica Prof. Belgiu Mihaela
9. Analiza activitatii comisiei metodice pe semestrul I Toti membrii
PLANIFICAREA ACTIVITATILOR PE SEMESTRUL II
2013-2014

Nr.crt. ACTIVITATEA PROPUSA RESPONSABIL TERMEN/DATA

1. Intocmirea planificarilor anuale, semestriale, Toti membrii Permanent


proiectarea activitatilor de invatare, proiecte de
lectie, schite de plan.

2. Referat Metode alternative de evaluare prof. Cirean Alexandru Februarie

3. Participarea cadrelor didactice la cercurile Toti membrii Martie


pedagogice
Lectie demonstrativa la Ed. tehnologic prof. Cirean Alexandru Aprilie
Pregatirea concursului de matematica si
stiinte Cangurul , pregatirea concursului prof. Belgiu Mihaela Aprilie
local de matematica si stiinte.

4. Lectie demonstrativa la biologie.


prof. Pesecan Daniela Mai
5. Lectie demonstativa la fizica.
prof. Bogdan Smaranda Mai
7. Analiza activitatii comisiei metodice in anul scolar
2013-2014. Toti membrii Iunie
OPISUL DOSARULUI

1. TABEL CU MEMBRII COMISIEI METRODICE;

2. RESPONSABILITATILE CADRELOR DIDACTICE IN COMISIA METODICA si/sau JUDET;

3. RAPORTUL DE ACTIVITATE PENTRU SEMESTRUL I ;

4. PLANUL MANAGERIAL PENTRU ANUL SCOLAR 2009/2010;

5. GRAFICUL SEMESTRIAL AL ACTIVITATILOR;

6. TABEL NOMINAL CU PREZENTA MEMBRILOR;

7. LISTA CU PROGRAMELE SCOLARE IN VIGOARE;

8. GRAFICUL INTERASISTENTELOR;

9. TABEL NOMINAL CU ELEVII CAPABILI DE PERFORMANTA SI PREGATIREA LOR


SUPLIMENTARA;

10. TESTE DE EVALUARE INITIALA; rezultate, interpretare, masuri.

11. GRAFICUL ACTIVITATILOR DE PREGATIRE SUPLIMENTARA CU ELEVII CLASEI a-VIII-a ;

12. PLANIFICAREA TEZELOR. SUBIECTE ;

13. DOSARUL CU DOCUMENTELE CARE ATESTA DESFASURAREA ACTIUNILOR


PROGRAMATE: REGISTRUL DE PROCESE VERBALE IN CARE SE CONSEMNEAZA
ACTIUNILE DESFASURATE SI CONTINUTUL INTERVENTIILOR MEMBRILOR COMISIEI,
MATERIALE INFORMATIVE SUSTINUTE, PROIECTE DE LECTIE ALE ACTIVITATILOR
DEMONSTRATIVE, etc.

14. MAPE DIDACTICE (PROGRAME SCOLARE, PROIECTE ALE UNITATII DE INVATARE,


PROIECTE DE LECTIE MODEL, LUCRARI METODICE, COLECTII DE TESTE UTILIZATE
CA PROBE DE EVALUARE LA NIVEL DE SCOALA, SUBIECTE DATE LA OLIMPIADELE SI
CONCURSURILE SCOLARE, MATERIALE INFORMATIVE ISJ, CCD, etc.)

OBSERVATIE : Toate documentele sunt grupate pe componentele : organizatorica, manageriala,


operationala, extrascolara, de formare si perfectionare.
TABEL CU MEMBRII COMISIEI METODICE 2010/2011

1. IACOB AIDA- - matematica


ANDREEA Scoala Serbesti
Responsabil Comisie Metodica
2. ILASCU CRENGUTA - matematica
Scoala Ciortesti
3. VISIAN DUMITRU - matematica
Scoala Coropceni
4. BUSUIOC MIHAELA - fizica, chimie
Sc. Serbesti, Coropceni
5. STAMATE AUREL - fizica, chimie, biologie
Scoala Ciortesti
6. GABAROI LUCIA - biologie

Responsabil comisie metodica,


prof. Aida-Andreea Iacob
RESPONSABILITILE MEMBRILOR COMISIEI

Nr. Nume si prenume Responsabilitati


Crt.
1. BELGIU MIHAELA - Responsabil Comisie metodica
- Dirigint clasa a V-a
-

2. BOGDAN SMARANDA - Dirigint clasa a VIII-a

3. PESECAN DANIELA -

4. CIREAN ALEXANDRU -
TABEL NOMINAL CU PARTICIPAREA
MEMBRILOR COMISIEI LA ACTIVITATILE DIN 2010/2011

Nr. NUMELE SI ACTIVITATI IN SCOALA ACTIV. Semnatura


Crt PRENUMELE JUDETENE
Sem. I Sem.II
1. IACOB - Ianuarie 2011 : Lectie -Februarie 2011 :
AIDA- demonstrativa Sustinerea referatului
- Noiembrie 2010 : cu tema Metode
ANDREEA
Sustinerea referatului metodic alternative de
Metode de evaluare evaluare
specifice matematicii si - Aprilie 2011 :
stintelor Pregatirea concursului
- Organizarea fazei locale a de matematica si stiinte
olimpiadei de matematica Cangurul ,
Pregatirea concursului
local de matematica si
stiinte.
-Aprilie 2011 : Lectie
demonstrativa

2. ILASCU -Noiembrie 2010 : Lectie


CRENGUTA demonstrativa
- Organizarea fazei locale a
olimpiadei de matematica
3. VISIAN - Decembrie 2010 :
DUMITRU Sustinerea referatului cu tema
Dificultati in predarea
disciplinelor exacte.
Modalitati de ameliorare a
rezultatelor scolare

4. BUSUIOC -Februarie 2011 :


MIHAELA Sustinerea referatului
cu tema Metode
alternative de
evaluare
-Mai 2011 : Lectie
demonstrativa
5. STAMATE -Ianuarie 2011 : Lectie
AUREL demonstrativa
6. GABAROI -Mai 2011 : Lectie
LUCIA- demonstrativa
GABRIELA
Responsabil comisie metodica,
prof. Aida-Andreea Iacob
TABEL NOMINAL CU ASISTENTELE LA ORE
AN SCOLAR 2010-2011
COMISIA METODICA MATEMATICA SI STIINTE

Nr. Nume si prenume cadru Asistenti Data


Crt. didactic asistat
1. Busuioc Mihaela -Director, prof. Dorel-Constantin 16.11.2010
Popa 13.05.2011
-prof. Aida-Andreea Iacob, resp.
Comisie metodica
-inst. Alina Suiu, resp. CEAC
2. Gabaroi Lucia-Gabriela -Director, prof. Dorel-Constantin 16.11.2010
Popa 13.05.2011
-prof. Aida-Andreea Iacob, resp.
Comisie metodica
-inst. Alina Suiu, resp. CEAC
3. Iacob Aida-Andreea -Director, prof. Dorel-Constantin 03.05.2011
Popa
-inst. Alina Suiu, resp. CEAC
4. Ilascu Crenguta -Director, prof. Dorel-Constantin 18.11.2010
Popa 12.05.2011
-prof. Aida-Andreea Iacob, resp.
Comisie metodica
-inst. Alina Suiu, resp. CEAC
5. StamateAurel -Director, prof. Dorel-Constantin 20.01.2011
Popa
-prof. Aida-Andreea Iacob, resp.
Comisie metodica
-inst. Alina Suiu, resp. CEAC
6. Visian Dumitru -Director, prof. Dorel-Constantin 12.05.2011
Popa
-prof. Aida-Andreea Iacob, resp.
Comisie metodica
-inst. Alina Suiu, resp. CEAC

Responsabil comisie metodica,


prof. Aida-Andreea Iacob

S-ar putea să vă placă și