Sunteți pe pagina 1din 110

MINISTERUL LUCRARILOR PUBLlC~,T~NSPORTURILOR $1 LOCUINTEI

GHID

PENTRU ELABORAREA ~IACORDAREA CERTIFICATULUI ENERGETIC AL CLADIRILOR EXISTENTE

, INDICATIV: GT 037-02

Elaborat de:

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE iN CONSTRUCT" $1 ECONOMIA CONSTRUCT"LOR INCERC

Director generCiI:

Prof. dr. ing. Dan Lungu

DEPARTAMENTUL INSTALATII iN CONSTRUCTII

$1 BAZA DE PRODUCTIE AUXILIARA •

Director Departament: Dr. ing. loan Pepenar

Elaboratori: Prof. dr. ing. Dan Constantinescu Ing. Horia Petran

Coordonat de: A.J.tR.

Pre~edinte Acad .. prof: onor. dr.ing. Liviu Dumitrescu

Avizat de:

SERVICIUL PROGRAME DE CERCETARE $11REGLEMENTARI TEHNICe

$ef serviciu:

Responsabillucrare M.L.P.T.L.:

Ing. Octavian Manoiu Ing. $tef~nia '[atomlr

203

CUPRINS

pag.

1. INTRODUCERE 206

2. DOCUMENTE CONEXE 207

3. STUDIl:JrI4>Ec:A,Z PRIVINOC.5~TIF!c:A~EA, 5N5~J3ETICAA

UNEI CLADISI, OE LOCU.IT CQLECTIVEDE TIP .J3LO.C 208

3.1. Introducere .. :: :.:: ::.: : .. : .. :.: :.::;; 208

3.2. Raportul ~f3expeftiza : ; .. :, .. ;::L.;., .. ; .. ; 208

3.2.1. Inf9r~atii g.rnTr~IT .. ·c .. ·'· r:' .. "·;'r · 208

3.2.2. Informatii privind constructia : 208

3.2.3. Informa\ii privind lnstalatia de lncalzire 21 0

3.2.4. lnforrnatii privind instalatia de preparare a apei calde

de consum ·, 211

3.~.,f>lQte deoa.lclli priyil'ld nq~area e,,~rge~,ca. a 1P,~pirii ,. 21?

3.3 .. 1. ~e~~I;i~~ri ~~9rd.:lt~.81~dir!i~~rtificqt~: :r.;:7 .•. : .. ;21. 2

3.3.2. Determinarea caracteristicilor cladirii de referinta .. 213 3.3.3. DeterminareacaraCteristicilor cladirii endente

enrrgetic , 2t~

3.3.4. Notarea energetica a cladirii 221

3.4. Certiticatul energetic al cladirii.. .

4. STU DIU DE CAlt PRIVIND .CERTIFICAREAENERGETICA A

UNEICLAolRI DE LOCUIT lN~IRUITE 231

4.1. Introducere: .. · · .. ..,', Jii 231

4.2. Raportul de expertiza 231

4.2.1. tntormatll generale 231

4.2.2. Informatii privind construena;». 231

4,2 .. 3. loformatii privindin$t~atia; deincalzire 232

4.2.4. Informatii privind instalatia de preparare a apei calde

de consum 234

4.3. Note de calcul privind notarea energetica a cladirii 234

4,3.1. Penalizari aeoroatectadef certificate:.; 235

4.3.2. Determinarea caracteristicilor cladirii de referinta .. 236 4.3.3. Determinarea caracteristicilor cladir,ii eficiente

energetic 240

4.3.4. Notarea energetica a.cladirii , 242

4.4. Certificatul energetic al cladlrii. 243

204

5. STU DIU DE CAZ PRIVIND CERTIFICAREA ENERGETICA A

UNEI CLADIRI DE LOCUIT INDIVIDUALE :; .. ; 251

5.1. Introducere 251

5.2. Raportul de expertiza 251

5.2.1. lnformatii general~ .. e' 251

5.2.2. tnforrnafii privind constructia ; 251

5.2.3. Informa\ii privind instala\ia de inC1:ilzire 252

___ ,_,,;_.,,__ ......... ~.:z- __ ,Lu •.. JormatiiQ[hdod inslalatiajiEL!lcanaCare a a.beLcaldfL~. __

.:.J . .. _ .•. _.~_ _ n.r __ A

INDICATIV:

GT 037-02

GHIOPENTRU ELABORAREA~LA~PROARE.A CERTIFICATULUI ENERGETIC AL CLAolRILOR EXISTENTE

1. INTRODUCERE

Ghidul de f;:lt~ se adre~eaz~.ingin~rilor constructori ~i de instala\ii,a.rhitec\ilor§i, in .• general, speciallstilor care i~i desfasoara activitatea ·il:r 'domeniul energeticii construc\iilor ~i .. al carei seop 11 reprezintacre§terea eficientei energetice a constructiilor ~i instalatiilor terrnice aferenteacestora.

Scopul ghidului este de a detalia normativul [2] prin prezentarea Imor studii de cazvizand elaborafea decumentatiei necesarein vedereaeliberarii>certificatull.lienergelic al urmatoarelor ch1idiri [7], considerate reprezentative pentru fondul de constructii existent, precum ~i a instalaliilordeinealzire ~ipreparare a apei calde aflate in dotarea acestora:

•• Cladirede locuifcoleCtivade tip bldc delocuillte;Clvand in cornponenta 44 apartamente;S.±.P.;I- t()etaje,racordata la sistem distriGtl.JClI dE:! alimentare cu caldura (punGt termic central);

• Cladire de locuit in~irui~a (duplex), .. cu pod, avand in components ~patiu.JocLJit .§i sU.b.sol neincalzit - spatii partia.l ingrqpate, cu centra.la propriE:! fUli1ctionand pe gaze pptl.Jrale.§i cu .•. a~.~ cClI~a<. de Cf?li1sum preparata prin intermediul unui boiler cu acurnulare:

.Gl~~ire ~e ••... locu .. it .• inpividuala,.. avand ": structure ~i componenta a.se'nanatoafY~u cladir~a in~iruita;

• Cladir~ cornerciala, c~destinatia .t;>irouri, cu functionare cu intermitenta a instalatie.i de lncalzfre, cu centrals proprie functionand pe gaze naturale slcu apa calda de consum preparata prin intermediul aparatelor de tip instant.

Elaborator:

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE OEZVOLTARE IN CONSTRUCTII ~I ECONOMIA CONSTRUqllLOR

INCERC Bucuresti

Aprobaf de:

MINISTRUL LUCRARILOR PUBLlCE, TRANSPORTURILOR SI LOCUINTEI cu ordinul nr: 935 din 2.07.2002

206

Pentru Cladirile enumerate mai ' sus .se detaliaza. continutul certificatului energetic ... al cladirii, pe baza raportului de expertiza enerqetica ~i pe baza deterrninani principalelor caracteristici energetice pentru cladirea de referinta, respectiv pentrucladirea eficienta din punct de vedere energetic, atasate cladirilor considerate. Se determina valorile reprezentative ale ConsulTlului anual specific normal de caldura al cladirilor ~i se noteaza, din punct de-vedere energetic, cladirile considerate.

Dosarul de expertiza energetica elaborat. de catre auditorul energetic. in vederea etiberani certificatului energetic al cladirii, cuprinde urmatoarele:

- Cererea de eliberare a certificatuluienergetic (Anexa 2).

- Raportul de expertiza energetica a cladirii (Pct. 3.1).

- Formularul de certificat energetic.oolTlpletat ~i semnat de

catre auditorul energetic (pct. 3.41

[1 J

* * *

[2] NP 049-2000 [3J NP 048-2000

(4) C 107/1-1997
[51 C 107/3-1997
[6J C 107/5-1997
[7] GP 036-02 [8] SR 4839-1997

2. DOCUMENTE CONEXE

Legei:1 325/2002 pentru ap~q~re~ O .• G.. 29/30.01.209° • privincl ....•..... {ei:1b.iliti:1fea termipa>r~ fondului ~~~l~y .. it •• >].~i~~ent ~J stimularea economisirii energi.ei termice

Normativ pentru rarea ~i aootdarea

certificatului energetl ilor existente

Normativ pentru expettiiarea termica ~i

energetica a cladirllor existente ~i a instalatiiJOr de lncalzire ~i preparare a apei calde ... de consum aferente acestora

Normi:1tiv privind Ci:1I~lilul coeficientilor globali de izbtare terrnica la cladirile de locuit

Normativ privind calculul termotehnic al

eternentelor de constructie ale cladirilor

Normativ privind calculul termotehnic al

elementelor deconstructie in contactcu solul Ghid pentruefectuarea expettizei termice ~i energetice acliildirilor existente ~i .a instaJa\iilor de lncalzfre ~i preparare a apei calde de consum aferente acestora

lnstalatd delncalzire. Nurnarul anual de grade-tile

207

3. STUDIU DECAZ PRIVIND CERTIFICAREAENERGETICA A UNEI CLADIRI DE LOCUIT COLECTIVEDE TIP BLOC

3.1. Introducere

Blocul M28 a I()st supus ~«pertizei energetice, moqul de d~terminar.~ a caracteristicilor energetice ale .. cladirii ~i instala~iilor de incalzire ~i preparare a apei calde de consum aferente acesteia fiind detaliate in .ghidul [7]. In ghidul de fat;} .. $~ prezinta raportul de expertiza, intocmit de catre.auditorul enerqetic in urma activitatii susrnentlonate. Planurile ~i sectiunile cladirii expertizate sunt prezentate in [7], Anexa1.

3.2. Raportul de expertiza

3.2.1. Informatii geherale Cladirea: BLOC M28

Adresa: Bueuresti, sector 6, str. Arinii Dornei nr. 4, ansamblul Uverturii

Prdprietar: AsoCialia de proprietari Bloc M 28

Destinatia principa/~a cladirii: Ipcuinte.

Tipul cladtrii: bldc cu () singura scara;St P + 10.E Anul constructiei: 1974

Proiectant /c()(1structot;: IPB (prJU.~~, sectiunea refolosibila Mlf5) Numar de apartamente:44

Structura constructive: pereti structurali din beton.armat

3.2.2. Informatii privind constructia

Tip. Suprafata utila Nr. ap. Sine [m2]
[m2]
Ap. cu 1 cam. 27,79 1 27,79
Ap. cu 3 cam. - P 64,02 1 64,02
Ap. cu 3 cam. - P ... Et X 59;27 22 1303,94
Ap. cu 3 cam. -P .. :Et X 59,45 20 1189,00
Spatii cornune 28,51 1 28,51
TOTAL 44 2613,26 208

Supreiete tocuibite:

Supreteie uti/a a spatii/or tncetzlt«:

Vo/umu/ uti/ a/ spatiu/ui Inca/zit:

Volumul total a/ c/adirii:

1770,87 m2 2613,26 m2 6783,45 m3 8810,70 m3

Caracteristici geometrice §i termotehnice ale anve/opei:

/ndice de compactitate a/ c/adirii: SE / V = 0,58 m'

Rezistenta
Element de Orientare Suprafata termiea
construetie [m2] coreetata
fm2KlWl
PE1 N 579,33 0,703
PE2 S 562,57 0,703
PE3 E 330,22 0,703
PE4 V 331,90 0,703
PE5 N 12,23 0,471
PE6 S 37,02 0,471
PE7 E 13,45 0,471
PE8 V 13,45 0,471
PE9 V 3,99 0,815
PE10 - 5,08 1,373
TE ap 0 241,92 0,886
TEe 0 29,57 0,736
PIPb - 21,31 0,521
PISb - 5,78 0,366
UISb - 1,89 0,340
PL Pb - 14,00 1,056
PL Sb - 228,05 0,345
CS - 919,16 0,394
FE1 S 119,76 0,390
FE2 N 124,96 0,390
FE3 V 149,68 0,390
FE4 E 151,36 0,390
FE5 N 1,20 0,170
FE6 S 3,00 0,170 Suprafata exterioara:

3.900,88 m2

209

3.2.3. Informatii privind instalatia de incalzire

Sursa de energie pentru tnceiziree spatiilor:

Termoficare - punct termic central Incalzire centrals cu corpuri statice inferioara, retea arborescenta 320.930 W

Tipul sistemului de tncstzire:

Distributia agentului termic:

Necesarul de caldura de calcul:

Racord la sursa centralizata cu cetaiu»:

anie,Dn 80, t1Po = 1.000mmH20 Con tor de caldura pentru tnceteire; nu exista

Elemente de reg/aj termic §ihidraulic: exclusiv la nivelul corpurilor de lncalzire, dintre care rnai majoritatea sunt nefunctionate

Date privind insta/atia de incalzire imetioerecu corpuri statice:

Tip de corp Nr. corpuri Nr. Suprafata
echivalenta
de incalzire de lncalzire elernente termic [rn"]
Apartamente 219 2.569 680,79
Spatii Radiator din 4 58 15,37
comune fonta STAS
Casa 7363600/2 1 19 5,04
scanlor
Total 224 2.646 701,2 Lungimea totala a reteleide distributie din subsol: 85 m Debitul nominal de agent terl11ic de tncelzlt«: 13,800 IIh Durata sezonului de tncetzire: Dz = 211,3 zile

- Momentul de incepereal sezonuluj de incalztre.O'l octombrie

- Momentul de sfar~it al sezonului de lncalzire: 29 aprilie

Consumul anual de caldura pentru incalzire, la nivelul spatiilor

incalzite:Q~~c ::: 338,2 Myvh/an, Consumul enue! de caldura pentru tncetzire, la t1ivelul racordului la

sistemul de a/imentare cu cafdura:

Q~~ = 395,9 fy1Wh/an,

me

Consumul specific anual de caldura pentru tncetziree spatiilor cladirii, la nivelul sursei de caldura (racordulla reteeue de termoficare):

qan = 151,5 kWh/m2an,

Sine

210

Consumul specific anual de caldura pentru incalzirea spatiilor cladirii,

la nivelul spatiilor incetzite:

Randamentul de distfibutie al instalatiei de [ncalzire: lld = 0,94 Randamentul instalatiei de incalzire interioara:llinc =0,92xO,94x1 ,0=0,863, Consumul anual de caldura la nivelul unui apartament mediu:

7,74 Gcal/ap.an.

Curba de reglaj termic in raport cu temperatura exterioara mediezilnica

80 .----~.-----~--~.-~-~--------, 220.000

[~6] 75 l~-----~-·------·-··· ---~~ ... 200.000 ~

70 ;,. ··· o_· __ ~ __ ··_ ---1180.000

65 ' -.---~-.---- 160.000

.~--=~~=~=~---

60

-~~r 140.000

I

.~~~ -+ 120.000 ;

55

30

50

... - ..... -.-------~-.--.-~-- ··--~---~4100.000

I

--------------~~-~-=l:: :

----- ------- ----- J 40000

-Onec.Loc [WI

45

40

-o-tTURrCJ

35

-15

5

10

-10

·5

o

te rei

3.2.4. Informalii privind instalatia de preparare a apei

calde de consum

Puncte de consum a.c.m. / a.r.in apartamente: 45 Numerut de obiecte sanitare - pe tip'uri:

Racord la sursa centraJizata cu caldura: unic, On 80

Conducta de recirculare a.c.m.: exista, dar nu este funcfionala Contor de caldura: nu exista nici la nivelul racordului la reteaua

de alimentare a.c.m. ~i nici la nivelul punctelor de consum

Pierderi estimate pentru instalatia de apa calda de con sum: 16,29 kWh/m2an

211

Consum specific normalizat de apa ceia«:

la nivelul punctelor de consum: 132,7 IIpers'zi

la nivelul racordului la sursa de caldura: 137,0 l/persz]

Consumul mediu specific normalizat de caldura pentru apa

calda: 149,2 kWh/m2an

Eficienta energetica a instalatii/or de livrare a apei calde:

Eacm '50,89

3.3. Note de calcul privind nota rea energetica a cladirii

Notarea din punct de vedere energetic a unei cladirl existente se efectueaza functie de consumul specific anualnormal de caldura estimat pe baza expertizei energetice a cladirii ..

Notele de referinta atasate cladtrii certificate vizeaza ctsdlree de referihta, caracterizata de utilizare rationala a caldurii, ~i cteairee eficienta, earacterizata de utilizare eficienta a caldurii. Caracteristicile cladirii de referinta, precum ~i cele ale cladirii eficiente sunt determinate la pct. 3.3.2 ~i 3.3.3 din capitolul de fata.

Notarea din purict de vedere energetic este corelata strict cu grila de elasificare functie de consumul energetic specific anual caracteristica fondului de cladiri existent, conform [2].

3.3.1. Penalizari acordate cladirii certificate

Penalizarile acordate blocului M28 la nota rea din punct de vedere energetic a acestuia sunt urrnatoarele:

• Starea subsdluliJi tehnic al eladil"ii: Uscata, dar fara

posibilitate de acces la instalatia comuna p.= 1,01

• Utilizarea u~ii de intrare In cladire: U~a este prevazuta cu sistem automat de Inchidere ~i sistem de siguranta

(interfon, cheie) P2 = 1,00

• Starea elementelor de Inchidere mobile din spatille comune (casa scarilor) - catre exterior sau catre ghene de gunoi:

Ferestre I u~i in stare buna, dar neetanse P3 = 1,02

• Starea arrnaturllor de Inchidere ~i reglaj de la corpurile statice: Corpurile statice nu sunt dotate cu armaturi de

212

reglaj . sau cel putin jumatate dintre armaturile de reglaj

existente nu sunt functionate P4 = 1,05

• Spalarea I curatirea instalatlel de lncalzire interioara:

Corpurile statice au fost demontate ~i spalate I curatate in

totalitate cu mai mult de trei ani in urrna Ps = 1,05

• Existenta armaturilor de separare ~i golirea coloanelor de lncalzire: Coloanele de lncalzire nu sunt prevazute cu armaturt de separare~i goliref a acestora sau nu sunt

functionale Ps = 1,03

• Existenta echipamentelor de masura pentru decontarea consumurilorde caldura: Nu exlsta nici contor general de caldura tpentru . .incalzire, nici contor general de caldura pentruapa calda .. de consum, consumurile de caldura fiind

determinate in sisjem pausal P7 = 1,15

• Starea finisajelor exterioare ale peretilor exteriori: Stare

buns a-tencuielii exterioare Ps = 1,00

• Starea peretilor exteriori din punct de vedere al continutului de umiditate al acestora: Pereti exterlohuscati P9 = 1,00

• Starea acoperisului peste pod: nu estecazul PlO = 1,00

• Starea co~ult.li I cosurilor de evacuare afumului: nu este

cazul P11 = 1,00

Rezulta coefieientul de penalizare a noteienerqetice:

Po =P1 ·P2 ·P3 ·P4 ·Ps ·Ps ·P7 ·Pa ·P9 ·P1O ·P11 = 1,345

3.3.2. Determinarea caracteristicilor cladirii de referinta

a) Forma geometrica, volumul ~i suprafata totala a anvelopei - aceleasi ca ~i cladirea reala:

b) Suprafata elementelor de constructle transparente (ferestre, luminatoare, pereti exteriori vitrati) pentru cladiri de locuit este:

S~R) =0,21·2613,26 = 548,78m2

c) Suprafetele elementelor de constructie vitrate pe fiecare din fatadele cladirii sunt prezentate in tabelul 3.1;

d) Supratata peretilor exteriori opaci verticali este:

S~~ = 2434,12 - 548,78 = 1885,34 2m

213

Suprafetele peretilor exteriori opaci verticali pe fiecare din fatadele cladirf sunt prezentate in tabelul 3.1

Tabel3.1

Rezistent
Element de Orientare Supratata a termica
eonstruetie [m'J corectata
[m2K1W1
'PE1 N 579,60 1,082
PE2 S 562,83 1,082
pEp E 330;54 1,082
PE4 V 332,22 1,O~2
PE5 N 12,23 1,082
PE6 S 37,03 1,082
PE7 E 13;45 1,082
PE8 V 13,45 1,082
PE9 V 3,99 1,082
PE10 5,08 2,885
IE ap 0 241i~2 1,442
TEe 0 2~,57' 1,442
PIPb ;!1,31 0,52.1
PISb 5,78 0,366
UISb 1,89 0,340
PLPb 14,00 1,092
PL Sb 228,05 1,092
CS 919,16 0,394
FE1 S 119,50 0,390
FE2 N 124,69 0,390
FE3 V 149,36 0,390
FE4 E 151,04 0,390
FE5 N 1.20 0.390
FE6 S 2,99 0,390
Suprafata exterioara: 3.900,9 m2
Rmed :: 0,655 m2K/W e) Rezistentele termice corectate ale elementelor de constructie din components anvelopei clcldirii de referinta sunt urrnatoarele:

• Pereti exteriori opaci verticali:

RpE = ~615-(-=-15)" 1,082m2K/W 8·4

214Tamplarie exterioara:

RF = O,39m2K/WTerasa exterioara:

RTE = 19,615 -(-H5) = 14421T12K/W

8·3 'Perete exterior orizontal (inferior):

R -= 19,615-(-:-15) =2885m2K/W

Pepd 6.2 'T arnplarie exterioara pe casa scarnor; Res =O,27m2K/WPlanseu peste subsolul tehnic:

R _ 19,615-tSb(R)

PLSb - 6·2Pere~i catre-subsolul tehnic: 19,615-tSbR

R - .... .. ()

PiSb - «. 8'4

in care tSb(R) reprezinta temperatura subsolului tehnical cladiril de referinta, determirrata conform {3] In urrnatoarele ipoteze:

Temperatura exterioara te = -15°C, reqirn termic stationer, fara influenta radiatiei sotare pentru peretii exteriori ai subsolului;

Temperatura exterioara caracteristica sotului, tes' (pentru elementele de constructie amplasate sub cota terenului sistematizat (CTS) se determine tinand seama de coeficientul de masivitate termica a solului, ms = 0,486, conform SR -(907/1;

Conductele din subsolul tehnic sunt termoizolate conform solutiei de proiect (conductivitate termica de calcul )'iz = 0,045 W/m K.

215

Temperatura subsolului tehnic al cladiril se deterrnina in functie de rezistentele term ice RpLsb ~i Rpisb care, la randul lor depind de

tSb(R) , rezolvarea problemei facandu-se iterativ, pornind de la valorile rezistentelor term ice caracteristice cladirii ieale. Rezulta:

tes = 2,79°C

tSb(R) (1)= 10,31°C ~i tCS(R) (l)~.16,25°C

Cu aceste valori se determlna rezistentele term ice ale elementelor de constructie adiacente subsolului ~i spatiulul casei scarilor pentru cladirea dereferiri\a:

RpLsb = 19,615 -10,31 = 0,775 m2kl W , 6·2

R. = 19,615 -10,31 = 0 291m2K IW

PISb 8.4 '

Pentru peretii adiacenti subsolului tehnic ~i spatiului pubelelor se consldera in calcule valorile reiisteh\elor terrruce corespunzatoare cladirii reale

Se recalculeaza temperaturile subsolulLJi!?i casei scarilor:

tSb(R) (2) = 7,42°C !?i tCS(R) (2) = 16,06°C

~i se cornpara cu valorile pb\inute .Iapasul.anteripr. Se reia calculul pana cand se indeplilJ~sc conditiil~:

ABS(tSb(R) (2) - tSb(R) (1.»)< 0, 1.~C !?i

ABS( tCS(R) (2) - tCS(R) (1») < 0,1 °C

Rezulta valorilefinale:

tSb(R) = 6,51°C !?i tCS(R) = 16,00°C

R .. - 19,615 - 6,51 1,092m2KJW

PLSb - 6.2

216

f) Valorile absorbtivitatii la radialia solara a elementelor de constructie sunt urmatoarele:

- perete exterior opac vertical:

- teresa exterioara / acoperis: aabST = 0,60;

g) Factorul optic al elementelor de constructe exterioare vitrate

este (at)::: 0,30;

h) Factorii medii de insorire sunt: - suprafete oritontale: 0,85;

- suprarete verticale: 0,85;

i) Sistemul de iocalzire ~i preparare a .. apei calde de consum este acelasi ca ~i in cazul cladirll reale;

j) Nurnarul de schimburi de aer din spatiu! locuit este n, = 0,6 h' (permeabilitate rnedle a tamplariei);

k) lnstalatla deincaliire interioara este qaracterizata de.potarile ~i parametrii de func\io~are conform prolectulul, nu sunt pierderi de fluid in instala\iile interioare;

I) Conductele dEf distributie dinsubsolul tehnlc sunt' izolate termic cu vata rninerala (Aiz = 0,045 W/mK) de4cm grosime;

m) Infjtala\iade. apacalda de consurn este qaracteri+Clta qe. dotarile ~i parametrii de· func\ionare .. cqnform ••. proiectului,ia~ . consumul specific de apa calda de consum ~i consumul specificdecaldura pentru prepararea apei calde de consum sunt urmatoarele:

qacm = 110 I/per!3"Zi .

iacm = 1958.j . SLOC = 1958.0078. 1770,87 = 1035kWh/m2an;

Loc S '261326'

inc '

n) Coeficientul de periatizart ale notei enerqence Po = 1,00;

0) Blocul este dotat cu contor de caldura general(la nivelul raoordului la ·instalatiife iriterioare), atat pentru incalzire cat ~i apa calda de consum,

p) Livrare normala a apei calde decol1sum (tara intretUpere, la tacm = 55°C).

'[lnand seama de datele privind Ciadirea· de refetin\a (a - p), aplicarea metodologiei de determinare a consumurilor de caldura anuale normale pentru incalzire ~i pentru prepararea apei calde de

217

consum a condus la urmatoarele valori caracteristice cladirii de referinta:

Durata sezonului de incetzire: Dz = 196,8 zile

Consumul anual de caldura pentru incalzire, la nivelul spetiitor

Incelzite: Qf~c = 210,2 MWh/an,

Consumul anual de caldura pentru incalzire, la nivelul racordului la

sist~mul de alimentar~ cu caldura: Q~~nc =243,0 MWh/an, Consumul specificanual de cekiure pentru tacetziree spatiilor cladirii, /a nivelul sursei de caldura (racordul la reteeue de

an •. .. .

termoficare): qs. = 93,0 kWh/m2an,

inC

Consumul specific enusl, de caldura pentrujncalzir.ea spatiilor cladirii, la nivelUl spatii/6rTncaWte: qi~= 81 ,7kWh/h12l:ln, Randamentul de distributie al in~taI9fif3i de.loca!zirf3.: lld .= 0,96 Randamentul instalatiei de lncelzire intetioere: llinc :::O,92xO,96x;1 ,.0=0,879

C6nsumspecific normaliiat de apa calda:110,Q I/perszi COflsumul specific normalizat de caldura pentru apa ceki«:

103,5 kWh/m2an

3.3.3. Determinarea caracteristicildr cladirii eficiente energetic

a) Forma geometrica, volumul l?i suprafata totala a anvelopei - aceleasi cal?i cladirea reala:

b) Supratata elementelor de constructe transparente (ferestre, luminatoare, pereti exteriori vitrati) pentru clacjiri de locuit este identica cu .. cea aferenta cladirii reale;

c) Rezistentele term ice corectate ale elementelor de constructe din cornponenta anvelopei cladirii sunt urrnatoarele:

• Peref exteriori opaci verticali:

RpE = 1;40 mfK / W

218

• Tarnplarie exterioara:

RF = 0,50m2K/W

• Terasa exterioara:

RTE = 3,00m2KIW

• Planseu peste subsolul tehnic:

RSb = 1,65m2K/W

• Pereteexterior orizontal (inferior):

Rpepd = 4,50m2K/W

• Pereti catre subsolul tehnic (minim):

Rpisb = 0,454 m2K I W

• Tarnplarie exterioara pe casa scarilor:

Res = 0,27 m2K I W

Celelalte rezistente termice se considera'ca in cazul cladirii de referinta,

d) Valorile absorbtivitatii la radiatia solara a ·elementelor de constructe sunt urmatoarele:

- perete exterior opac vertical:

- terasa exterioara / acoperis:

aabsPe = 0,40, aabST = 0,60;

e) Factorul optic al elementelor de constructie exterioare vitrate

este (at)= 0,26;

f) Factorul mediu de insorire al fatadelor are valoarea corespunzatoare cladirii reate:

g) Nurnarul de schimburi de aer din spatiul lncalzit este de 0,5 h'l (tarnplarfe exterioara cu garnituri speciale de etansare, ventilare de tip controlat);

h) Sursa de caldura pentru incalzire ~i preparare a apei calde de consum este statie terrnica compacta racordata sistemul districtual de alimentare cu caldura:

219

i) Sistemul de lncalzfre este de tipul inca1:tirecentrala cu corpuri statice, dimensionate conform SR 1907 ~i STAS 1797/2;

j) lnstalatia de lncalzire interioara este dotata cu elemente de reglaj termic !ii hidraulic atat la baza coloanelor de dlstributie (in cazul cladirilor colective), cat !ii la nivelul corpurilor statice; de asemenea, fiecarecorp de incalzire este dotat cu repartitoare de costuri de lncalzire:

k) in cazul sursei de caldura centrallzatavinstalatia interioara este dotata cu contor de caldura general (Ia nivelul racordului la instalatille interioare) pentru incalzire !ii apa caldade consum la nivelul racordului la instala\iil~ interioare, in aval de statia termica compacta;

I) lnstalatia de apa calda de consum este dotata cudebitmetre inregistratoare montate pe punct d€l consum de apa .. calda din apartamente;

m) Nu exista pierderi de. fluid in instal'ilt.iHe .int€lrioare;

n) Conductele de distributie din spa\iile neinc~lzite (ex. subsolul tehnic) sunt izolate termic cu vata rnlnerala (conductivitate term.iR~ A;z =.O,04Q)l.ava9d 0 grosime de 7,5 cm;

0) lnstalatia de apa calda de consum este caracterizata de dotarile l}i parametrii de. functionare conform proiectului, .• iar consumul specific de caldura pentru prepararea apei calde de consum este:

. = 1068· Np _ 1068 ·138,1 _ 56 5 kWh I 2

jacm - -, m an

Sine 2613,26

p) Coeficientul de penalizari' ale notei energetice Po = 1,00.

'[inand seama de datele.privind cladirea eficienta din punct de vedere energetic (a - p), aplicarea metodologiei de.determinare a consumurilor de caldura anuale normale pentru Incalzlre !ii pentru prepararea apei calde •. de consum a condus la urrnatoarele valori caracteristice cladirii eficiente:

Durata sezonului de incalzire: Dz = 184,8 zile

Consumul anual de caldura pentru incalzire, la nivelul spatiilor

Qan I

tncstztt«: inc = 141,1 MWh an,

220

Consumul anualde caldura. p.entru incalzire, fa nivelul racordului la sistemul de alimentare cu caldura:

Q~~ = 153,1 MWh/an,

inC

Consumul specific anual de caldura pentru incalzirEla spatHlor cladirii, la nivelul sursei de caldura (racordul la reteeuede

termoficare):

qan= 58 6 kWh/m~an

Sinc ,t

Consumul specific ahual de caldura pentru incalzirea spatiilor cladirii,la nivelul spatiilor incalzite:

qf~c = 55,2 kWh/m2an, Randamentul de distributie al instalatiei de incalzire:Tjd = 0,95 Randamentul instalatiei de lncetzire interibara:

llinc = 0,92xO,95x1 ;0:::0,942, Consum specific norrhalizat de apa calda: 60,0 l/pers'zl Consumul specific normalizat de caldu(a pentru apa ·calda: 56,5 kWh/m2an

3.3.4. Notareaenergetica a cladirii

Pe baza valorilor .. consurnurilor specifice de caldura determinate la pct. 3.2 ~i 3.3.3, 3.3.4, se deterrnina notele energetice dupa cum u~meaza:

- cladirii. reale, caracterizala de consumul specific de caldura

estimat q~C) = 300,7 kWh/m2an, i se atribuie nota Nc:

Nc = exp (-0,001.8.:300,7 '1,345 + 4,794) = 58,3

- qladirii de referlnta, caracterizata de consumul specific de caloura estimat q~R) =196,5 kWh/m2an, i se atribuie nota NR•

NR = exp (-0,0018 196,5' 1,00 + 4,794) = 84,8

- cladirii eficiente, caracterlzata de consumul specific de caldura estimat q~E) = 115,0 kWh/m2an, i se atribuie nota NE:

NE = exp (-0,0018 . 115,0' 1,00 + 4,794) = 98,2

221

3.4. Certificatul energetical.cliidirii

CERTIFICAT ENERGETIC Cladire de locuit

N r .... ~~:QQQ~:~U. Din ..1~:.1~:.~~~l

Date identificare cladire:

Date identificare auditor energetic:

Proprietar: Asoc. Proprietari Nume,

Bloc M28 prenume:

Adresa: Str. Arinii Dornei 4 Firma I

organizarie:

Te/efon: 255 xx xx

Nr. certificat 1056

Cernat Aurel

OraJ. juder: Bucuresf Cod pOJ.ta!:. 77533

auditor:

Te/efon:

789 xx xx

Anullperioada construirii :

Suprafata incalzita Volumul cladirii

1973-74

Indice de necesar de caldur, pentru incalzire aferent constructiei:

130,7 kWh/m2an

2.613

8.811

Consumde Nota:
Motivul ~ informativ caldura 58,3 D
eliberarii D asigurare (tncalzire +
certiticstulul D vfmzarel a.c.m.)
energetic: cumpsrere 231,1
D alt motiv: kWh/m2an 222

Clasificare energetica1

iNCALZIREA SPATIILOR APA CALDA DE CONSUM
,
Cladire foarte-eficienta energetic Cladire fcarte.eficienta enerqetic
.,,'Vi'"
",_tiW
B B
C !~ c
0 0
E E
F F
G G ~
1:1 '}!:iC1 .... ,iiiLI

_r
Cladire cu eficienta energetica CIMira cueficientaElnergetica 149,2 kWh/m2an

151,5 kWh/m2an

Con sum anual estimat 1.0·; 12.200 1

Con sum anual estimat

Prirnaria Municipiului Bucuresti - Directia de Urbanism ~i Amenajarea Teritoriului

Eliberat de:

Responsabil:

$tampila

§i sem- $tampila §i semne-

natura: ture auditor energetic:

Prog ramu-:':-d-:-e-'--ca-:l:-c-u':""'l -ut'C":'il':::'iz-a-:-t-: ==~_,C,,-,E:..:R,-,=B.::::U..:..:IL==D=-- .; -_-_ -_-_ -_-_ -~

versiunea: 1.0

Data:

------------

Nr. dosar expertiz~

energetic~:

1056-03-01

Arh. Mirela Zamfirescu

1 Clasificarea energetica a cladirii este facuta functie de consumul total de caldura pentru incalzirea spatiilor ~i prepararea apei calde de consum, estimat prin expertiza termica si energetica a constructiei si instalatiilor aferente ~i afectat de penatizari datorate utilizarii nerationate a energiei.

223

DATE PRIVIND EVALUAREA PERFORMANTEI ENERGETICE A CLADIRII

o Grila de clasificare energetica a cladirii functie de ccnsurnul Cite caldura anual specific:

INCALZIRE:

APA CALDA DE CONSUM:

~~:a~:::! ~

- -

224

::l

~

KWh/m'an

M ee

-

- M

M

KWh/m'an

$ClTAL UTILITAp TERMICE:

105 164 229 303 389 490

615

775

1000

Evaluarea energetica a cladirii de referinla1

Evaluarea energetica aCladirii eficiente~

Consum de Nota: Consum de Nota:
caldura 84,4 caldura 98,2
(incalzire ~i (lncalzlre ~i
a.c.m.) a.c.m.)
196,5 kWh/m2an 115,0 kWh/m2an
Indice de necesar Indice de necesar
de caldura pentru de caldura pentru
lncalzlre aferent 81,7 lncalzlre aferent 55,2
constructiel: kWh/m2an constructiel: kWh/m2an I.J Penalizari acordate cladirii certificate ~i motivarea acestora:

Po = 1,35 - oupa cum urmeaza,

• Subsol tehnic uscat, dar fara posibilitate de acces la lnstalana

comuna P1 = 1,01

1 Cladirea de referinta este 0 clc'idire avand in principiu aceleasi caracteristici de alcatuire ca ~i cladirea reata ~i in care se asigura utilizarea rationala a energiei termice.

2 Cladirea eficienta este 0 clc'idire avand in principiu aceleasl caracteristici de alccltuire ca ~i cladirea reata ~i in care se asigurcl utilizarea eficienta a energiei termice.

225

• FerestreJ usl din casa scarilor catre exterior in stare buna, dar

neetanse P3 = 1,02

• Cel putin jurnatate dintre arrnaturile de reglaj ale corpurilor

statice nu sunt functionale P4 = 1,05

• lnstalatia (je incalzire a fost SPalata I cura\ata cu mai mult de trei

ani in urma Ps = 1,05

• Coloanele de lncalzire nu sunt prevazute cu armaturi se

separare ~i golire a acestora p, = 1,03

• Nu exista contor general de caldura pentru incalzire sau a.c.rn.

P7 = 1,15

NOTA: Rerioadade valabilitate a prezentului Certificat Energetic este de 5 ani de ladata eliberarii acestuia.

226

INFORMATII PRIVINO CLAolREA CERTIFICATA

,

Anexa la Certificatul el1ergetic nr .. J~§-:9.9.9.{i.:9.L

1. Date privind constructla:

o Tipul cladirii: D individua.la D in~i~uita

[8J bloc D tronson de bloc

o Nr. niveluri: [8J Subsol, D Demisol,

[8J Parter + .J.Q. ... etaje

o Nr. de apartamente ~i suprafete utile ale spatiului lncalzit:

,
I Suprafata utila
I Tip. Nr. ap. ~nc [m2]
I [m2]
Ap. cu 1 cam. 27,79 1 27,79
Ap. cu 3 cam. - P 64,02 1 64,02
Ap. cu 3 cam. -P ..... EtX 59,27 22 1303,94
Ap. cu 3 cam. - P ... Et X 59,45 20 1189,00
Spatii comune 28,51 1 28,51
TOTAL 44 2613,26
- ... o Volumul total al cladlrll:

8810,7 m3

o Caracteristici geometrice ~i termotehnice ale anvelopei:

Rezistenta Rezistenta
Element de Oricntarc Suprafara tCI111ica Element de Orientarc Suprafata tcnnica
consuuctic [Ill'] corcctata constructic [m'] corcctata
(m'KIW] (m'K/WI
PEl N 579,33 0,703 PIPb 0 21,31 0,521
PE2 S 562,57 0,703 PISb 0 5,n 0,366
PE3 E 330,22 0,703 UI Sb 0 1,~9 0,340
l'E4 V 331,90 0,703' PLPb 0 14,0{) 1,056
PES N 12,23 0,471 PLSb 0 22K,05 0,345
PE6 S 37,02 0,471 (,S 0 919,16 0,394
PE7 E 13,45 0,471 FEI S 119,76 0,390
PEK V 13,45 0,471 FE2 N 124,96 0,390
PE? V 3,99 0,K15 FE3 V 149M 0,390
PEID 0 5,0~ 1,373 FE4 E 151,36 0,390
TE ap 0 241.92 O,g~6 FE5 N 1,20 0,170
TE c 0 29,57 n,n6 FE6 S 3,00 0,170
Suprafata cxterioara: 3.900,9 1111 Rrncd ~ 0,517 m'KIW
- ... o lndice de compactitate al ctadirit, Se / V:

0,58 mol

227

2. Dateprivlnd instalalia de incalzireinterioara.:

o Sursa de energie pentru Tricalzirea spatiilor:

D Sursa proprie, cu combustibil: .

D Centrale termica de cartier

rgj Termoficare __ punct termic central D Termoficare2...pt.l'ncttermiclocal

D Alta sursa sau sursa mixta: .................•......•••..............................

o Tipul sistemului de incaliire:

D Incalzire locala cu sobe,

rgj Incalzire centrale cu cor'puristatice, D Incalzire centrale cu aer cald,

D Tncalzir~ centrale cu plansee incalzitoare,

D Altsistem delncalzire: , : .

o Bate privind lnstalatia de incalzire localaCu sobe: NU ESTE CAZUIt

o Date-privind instalatia de lncalzire interioara cucorpurl stance:

Tip de corp Nr. corpuri Nr. Suprafata
de echivalehta
de lncalzire lncalzfre elemente termic [m2]
.A.partamente Radiator din 219 2569 680,79
Spatii comune fonta STAS 4 58 15,37
Casa scarilor 7363600/2 1 19 5,04
Total 224 2646 101,2
- .......• - TIp distributle a agentulUl terrnic de incalzlre: rgj inferioara,

D superioara, o rnixta

- Necesarul de caldura de calcul: : ~~Q:~~9. W

- Racord la sursa centralizata cu caldura:

rgj racord unic,

o multiplu: puncte,

...... Qn.~9. .... mm, .. .1.0.0.0 ... mmH20

- diametru nominal:

- disponibil de presiune (nominal):

228

- Contor de caldura: NU EXISTA

- Elemente de reglaj terrnic ~i hidraulic:

- la nivel de racord @.~Ki_~JsL ,

- la nivelul coloanelor :nJ.JJ~~l~J~ ,

- la nivelulcorpurilot statice ..... [QRll).~t~~Q!L9.l,!JjJ.JR!UX~gl_'~L .... ;

- Lungimea totala CI retelei de dlstributie arnplasata ln subsolul

tehnic .... ?X.~R ... m;

- Debitul nominal de agent termicde lncalzir~.;.1.~_.1~gSL. I/h;

- Curba medie norrnala de reglaj pelltrlJ (jebitlJt nominClI de agellt

termic:

tc [0C] ·15 -10 -5 0 5 10
tT ["C] 78,3 70,0 61,4 52,3 42,6 31,7
Qncc.Loc [W] 232.812 192.627 152.443 112.258 72.073 31.889 o Date privind lnstalatia de lncalzire interioara cu planseu incalzitor:

NU ESTE CAZUL

3. Date privind instalatiade apa calda de consum:

o Sursa de energie pentru prepararea apei calde de consum:

o sursa proprie, cu: .....................................•.........................

o Centrala termica de carlier

~ T ermoficare - punct termic central

o T ermoficare - punct termic local

o Alta sursa sau sursa rnlxta: .

o Tipul sistemului de preparare a apei calde de consum:

~ Din sursa centralizata,

o Centrala termica proprie,

o Boiler cu acumulare,

o Preparare locala cu aparate de tip instant a.c.m.,

o Preparare locala pe pllta,

o Alt sistem de preparare a.c.m.: ..

229

o Puncte de consum a.c.m.: . ~~ _

o Nurnarul de obiecte sanitare - pe tipuri: _

o Racord la sursa centratizata cu caldura:

[gI racord unic,

D multiplu:. , __ puncte,

- diametru nominal: __ p'n_~Q __ mm,

- necesar de presume (nominal): mmH20

o Conducta de recirculare a a.c.rn.:

D functionala,

[gI nu functioneaza D nu exista

o Contor de caldura general: NU EXIST A

o Debitmetre la nivelul puncfe!or ~e consum:

[gI TlU exista D partial Dpeste tot

Intocmit, Auditor energetic, Ing. CernatAurel,

~tampila ~i semllatura

230

4. STU DIU DE CAZ PRIVIND CERTIFICAREA ENERGETICA A

UNEI CLADIRI DE LOCUIT iN$IRUITE

4.1. Introducere

Casa in~iruita care face obiectul studiului de caz a fost supusa expertizei energetice, modulde determinare a caracteristicilor energetice ale cladirii ~i instalatillor de incalzire .. ~i preparare a apei calde de consum aJerente acesteia fiind detaliate in ghidul [7]. In ghidul de fata se prezinta raportul de expertiza, intocmit de oatre auditorul energetic in urma activitatii susmentionate.

Planurile ~i sectiunile cladirii expertizate sunt prezentate in [7], Anexa 2.

4.2. Raportul de expertiza

4.2.1. In·fotmatii generale

C/adirea: GLADIRE DE LOCUIT IN~IRUITA

Adresa: Bucuresti, sector 2, str. Alecu Mateevici nr. 7

Propriet9r: Leu 16n nelu si Leu Elena

DestinatiaprincipaJa a cladirii: locuintaunifamiliala Tipul cladirii: in~iruita, S + P + 1 E

Anul constructiei: 1939

Proiectant / constructor: Casa Constructiilor Numsr de. apart81Jle(1te: 1

Structura constructive: zidarie portanta

4.2.2. Informatii privind constructia Suprafata locuibita:

Suprafata utila a spatiitor tncsizu«:

Volumul util al spatiului Inca/zit:

Vo/umu/ total al cladir;;:

50,23 m2 75,39 m2 208,1 m3 359,2 m3

231

Caracteristici geometride §i termotehnice aleanvelopei:

Perete

Rezistenta termica corectata

J(h2KlWl

Suprafata [rn"]

Orientare

PE1 S 35,03 0,513

PE2 E 25;76 0,513

PE3 V 24,44 0,51,3

PE4 0 0,68 O,27a

PE5 V 1,42 0,635

UE S 3,78 0,395

FE1 S 1,48 0,430

FE2 E 3,88 0,430

PIsb1 13,09 0,411

PIsb2 6Aa 0,581

PL E 36,78 0,543

FE3 V 5,20 0,430

FE4 V 1,12 0,430

PL sb 23,16 0,435

UI sb 3,24 0,340

R sb 4,17 0,392

Ra 14,68 3,310

Re N/A 0,669

• ,', ~ ; <' I' , .~' J,; IfJiit#t!tJ#i#f

,;,' ~;" .' :. ....' . I: ... '., "'. t/!Itt#ttfllfflfl

Suprafata exterioara: 204,39

Indice de compactitate al cladirii: SE I V = 0,982 rn"

4.2.3. Informatii privind instalatiade incalzire

Sursa de energie pentru incalzirea spatiilor: Cazan functionand cu gaze naturale

Tipul sistemuluide incalzire: incalzire centrale cu corpuri

statice

Distributia agentului termic:inferioara, retea arborescenta Necesarul de caldura decalcul: 15.300 W

Racord la sursa centralizata cu caldura: nu este cazul Con tor de caldura pentru incalzire: nu este cazul

232

Elemente de reglaj termic §i hTdraulicr exclusiv la nivelul corpurilor.de lncatzire, dintre care mai majoritatea sunt functignale Date privind instalatia de tncelrire interioers cu corpuri statice:

I Numc3X corpuri statice [buc.] Suprafata ~chivalenta termic
Tip corp [m2]
[ static Tn spatiul Tn spatiul Total Tn spatiul Tn spatiul Total
locuit comun locuit comun
624 14 6 - 6 22,842 - 22,842
218 I 9 2 - 2 7,452 - 7,452 Lungimea totala a conductelor ,cie distributie din subsol: 22 m DetJitul nominal de agent terfnic de incalzire; ,660 I/h

Curba de reglaj termic in raport cu temperatura exterioere medie zilnica

tT [0C]

80 .-- ----------.-'--------

I

------------+ 10.000

70

50

40

-·-ITUR["CJ

-Onec.Loc (WI

30

·15

·5

o

5

·10

10

tarC]

Durata sezonului de incalzire: Dz = 219,4 tile

Momentul de incepere al sezonului ' de incalzire: 29 septembrie

- MomentlJl de sfar~it al sezonuluide Tncalzire: 03 mal Consumul anual de clildura pentru incalzire, la nivelul spafiilor

incalzite: Qf~c = 17,43 MWh/an,

233

Consumul anual de caldura pentru incalzire, la nivelul racordului la sursa de caldura: Q~~ = 31 ,20 MWh/an,

inC

Consumul specific anual de caldura pentru tncetzlree spatiilor cladirii, la nivelul sursei de caldura (intrare gaze naturale

cazan): q~~ = 413,8 kWh/m2an,

inC

consuma: specific anual de caldura· pentru 7ncalzirea spatiilor

cladirii, la niveful spatiilor tncelzlte: qf~c = 231;1 kWh/m2an, Randamentul de distributie al instalatiei de tncstzu»: lld = 0,94 Randamentul instalatiei de tncstzlr« interioere: llinc = 0,92xO,94xO,643=0,559

4.2.4. Informatii privind instalatia de preparare a apei calde de consum

Puncte de consum e.c.m. / a.r. in apartamente: 3 I 4 Numerul de obiecte sanitare - pe tipuri:

Lavoar-1 Spalator- 2

Cad a de baie: - 1 Rezervor WC - 2

Pierderi estimate pentru instalatia de apa calda de con sum: 62,5 kWh/m2an

Consum specific normalizat de apa calda:

la nivelul punctelor de consum: 129,5 I/perszi

la nivelul racordului la sursa de caldura: 131,5 I/perszi Consumul metiiu specific normalizat de caldura pentru apa calda: 136,9 kWh/m2an

Eficienta energetica a instalatiei de prepar.are a apei calde: t::acm= 0,54

4.3. Note de calcul privind notarea energetica a cladirii

Notarea din purrct de vedere energetic a unei cladirl existente se efectueaza functie de consumul specific anual normal de caldura estimat pe baza expertizei energetice a cladirii,

234

Notele de referinta atasate cladirii certificate vizeaza c/~direa de referinta, caracterizata de utilizare ra\ionala a caldurii, ~i c/~direa eficienta, caracterizata de utilizare eficienta a caldurii. Caracteristicile cladirll .pe referin!a,preqym ~i cele Cile .icl~dirii eficiente sunt determinate la pct. 4.3.2:;;i 4.3.3 din capitolul de fa\a.

Notarea din punct: de vedere energetic estecorelata strict cu grila de clasificare functie de consumul energetic specific anual caracteristicafondului de cladiriexistent, conform [2].

4.3.1. Penalizari acordateciadiriicertificate

Penalizarile acordate cladirii. in$iruite lanotarea din punct de vedere energetic a acesteia sunt urmatoarele:

• sterea subsolului tehnic al cladiril: nu esfe cazul

Pl = 1,00

• Utitizarea u:;;ii de<intrarein>cladire cladirit nueste eazul

P2 =1,00

• Starea elE;!mE:llltelor pE;!JIlc:hidere rnppile din spatille comune (casasoanlor) - catre exterior sau catre ghene de gunoi:

nu este cazul P3 = 1,00

• Starea armaturilor de inchidere :;;i reglaj de la corpurile statice: Corpurilestaticesunt dotate cu arrnaturi de reglaj :;;i

acestea sunt functiohale P4 = 1,00

• Spalarea I curatirea in$talatieL de incalfire interioara: nu

este cazul Ps = 1,00

• Existent~ arfllaturilor de separaresi golirea coloanelor de

incalzfre: nu este cazul P6 = 1,00

• Existen~a ectlipamentelor de masurapentru decontarea

consumurnor pe caldura: nu este cazul P7 = 1,00

• Starea finisajelor exteripare ale pere\ilor exteriori: Stare

buna a tencuielii exterioare Ps = 1,00

• Starea peretilor exteriori din punct de vedere al contlnutului de urniditate al acestora: Pereti exteriori uscati P9 = 1,00

• Starea acopeflsului peste pod: Acoperi:;; etans Pl0 = 1,00

• Starea c;O:;;uILii l cO:;;urilOr de evacuare a fumului: nu este

cazul Pll = 1,00

235

R~zulta coeficientul de penalizare a notei enerqetlce:

Po = P1 ' P2 ' P3 ' P4 ' Ps ' P6 ' P7 - Ps' pg P10' P11 = 1,00

4,3,2. Determirlatea caracteristiciiOr cliidirii de referintii

a) F;9rma geometrica,<yolumul ~i sUl3rafata tetala aanvelopei - aceleasica ~i cladirea reala:

b) Suprafata elementel9rdecpnstqJctie transparente (ferestre, luminatoare, pereti exteriori vitrati) pentru cladiri de locuit este:

S~R) = 0,21 .. '75,39 :::.t5.8~m2

c) Suprafetele elementelor 9~ c9nstructievitratj3 pe fiecare din fatadele cladirii sunt prezentate ~nt~b~ILJI4,1;

d) Suprafata peretilor exteriori opaci verticali este;

S (R) =87 33 + 20 76 - 15 83 = 92 26 m2

Pe, Itt ,

Suprafetele.iperetilorexterioriopaci verticali pe fiecare din fatadele cladirii sunt prezentate in tabelul 4.1

Tabel4.1

Rezistenfa
Perete Orientare Suprafata terrnica.
1m,] corectata
fm'KlWI
PEl S 34;50 1,071
PE2 E 24.,38 1,071
PI;3 V 22,59 1,071
PE4 0 0,68 1,071
PE5 V 1,02 1,071
UE S 3,78 0,395
FEl S 2,01 0,390
FE2 E 5;26 0,390
FE3 V 7,05 0,390
FE4 V 1,52 0,390
PIsb1 - 13,09 0,411
PIsb2 - 6,48 0,581
PLE - 36,78 1,250
PLsb - 23,16 1,091
UI sb - 3,24 0.340
Rsb - 4,17 0,392
Ra - 14,68 3,310
Re - N/A 0,669 236

e) Rezistentele termice.corectate ale elementelor .de constructie din components anvelopei. cladiriiqe referin\a se deterrnina Tn functie de temperatura .medie .•. interioar~ caracterlstica spatiului lncalzit ~i de temperaturile mediilor adiacente (mediul exterior, subsolul nelncalzlt ~i podul cladirii). Temperatura interioara a spatiului Incalzit depinde de temperatura subsolului nelncalzit al cladiril ~i de rezistenta terrnica a peretilor exteriori. Temperatura subsolului neincalzit ••. al cladirii se deterrninac Tn functie de

rezistentele termice RpLsb. ~i Rpisb care, la r~ndul lor depind

de tSb(R)' rezolvarea problemei faci!mdu"'se iterativ, pornind de la valorile rezistentelor term ice caracteristice cladirii· reale (a se vedea cap. 3).

Temperatura subsolului tehnic al cladirii de referinta, se

deterrnina conform [3] Tn urrnatoarele ipoteze:

Temperatura exterioara te = -1.5°C, ~egim termic stanonar, fara influenta radialiei solare pentru peretii exteriori ai subsolului;

Temperatura exterioaracaracteristipa .. ~oll.hui.,:!~s ' (Pj3ntru elementele de constructe amplasate sub cota terenului sistematizat (CTS) se deterrnina tinand seama de coeficientul de masivitate terrnica a solului, ms = 0,485, conform SR 1907/1;

Conductele din subsolul tehnic sunt termoizolate conform solutiei de proiect (conductivitate termica ide calcul Aiz = 0,045 W/m K.

Rezulta valorile fina1e ale temperaturilor in conditii de iarna de calcul:

tj = 19.27°C

t =271°C

es '

tSb(R) = 6,18°C tpOd(R) = -10,73°C

237

~i rezistentele elementelor de constructe aferente cliidirii de referinta:

• Peretl extenori opact 'vertlcall:

Rp•··E =19,27 -(-15) =1071m2K/W

8·4 ' .

• Tarnplarie exterioara:

RF = O,39m~K/W

• Plan$elJpeste etaj (sub pod rieincalzit):

R - 19,27 ':_(-10,73} -1250 2K/W

PL - 8.3 -, m

• Plan~eu peste sub~9lul neincalzit:

R = 19,27 -6,18 = 1091 2K/W

PLSb 6.2 .. , m

• Peref catre subsoll.J1 tehr,ic:

R =19,27-6,18 =0409m2K/W

PLSb ., 8:4 .'

Peptru pe~elii~atr~ subsolul neinc.alzit se considera aceleasl valori ale rezistentelor termice ca in cazul cladirii reale.

f) Valorile absorbtivitatii la' radialia solara a elementelor de

constructle sunt urmatoarele:

- perete exterior opac vertical:

- a(;;operi~: uabST=O,60;

g) Factorul optic al elementelor de constructe exterioare vitrate este (at) = 0,30;

h) Factorii medii de insorire sunt:

i)

- supratete orizontale: 0,85;

- supratete verticale: 0,85;

Sistemul de lncalzlre ~i preparare a apei calde de consum este acelasl ca ~i in cazul cladirii reale;

Nurnarul de schimburi de aer din spatiul locuit este n, = 0,5 h" (permeabilitate medie a tamplariei);

j)

238

k) lnstalatla de lncalzire intenoara este caracterizata de dotarile ~i parametrii de functionare conform proiectului, nu sunt pierderi de fluid in instalatiile interioare;

I) Conductele de distributie din subsolul tehnic sunt izolate termic

cu vata rninerala (J .. iz = 0,045 W/m K) de 3 cm grosime;

m) lnstalatia de apa calda-de consum este caracterlzata de dotarile ~i parametrii de functionare -contorm proiectului, iar consumul specific de apa calda de consum ~i consumul specific de caldura pentru prepararea apei calde de consum sunt urmatcarele:

qacm = 60 I/pers'zi

iacm = 1068.j .. SLoe =1068.0070. 50,23 = 498kWh/m2an;

Loc S '7539'

Inc '

n) Coeficientul de pen~li~ari ale notei enerqetice Po = ~ ,00;

0) livrare nQrmalfi .a apei calde de consum (faraintrerupere, la tacm = 55°C).

Tinand seama de datele privind. 9Ia~ire~ de referinta (a - 0), aplicarea metodologiei de deterrninare a consu . murilor de caldura anuale normale pentru lncalzfre ~i pentru prepararea apei calde de consum a condus la urmatoarele valori caracterlsnce cladirii de referinta:

Durata sezonului de incalzire: Dz = 202,5 zile

Consumul anual de caldura pentru incalzire, la nivelul spatiilor

tncstzite: Q~~c = 10,22 MWh/an;

Consumul anual de caldura pentru iru:,fjlzire, la nivelul

racordului la sursa de cal(jura: Qas~ = 14,45 MWh/an,

mc

Consumul specific anual de caldUf'a pentru incalzirea spatiilor cladirii, la nivelul sursei de caldura (intrare gaze naturale

cszen): q;~ = 191,7 kWh/m2an,

inC

Consumul specific anual de caldura pen.tru incalzirea sp~tiilor cladirii, /a nivelul spatiilor incalzite: q~~ = 135,6 kWh/m2an,

239

Rendementu! de distributie al instalafiei de incatzire: 11d = 0,92

incalzire

Randamentul instalafiei de

11 inc =0,92xO,92xO,840=0,707

Consum specific normalizat de. apacalda: 6(:),0 I/perszi Consumul speq(fic normalizat de cilldura .. pentru apa calda:

49,8 kWh/m2(in

lnterioere:

4.3.3. Determinarea caracteristicilor cladirii eficiente energetic

a)

Forma geometrica, volumul ~i suprafata totala a anvelopei - ac~lea~i ca ~i cla.d.kea reala:

Supratata elem~htelor de ..... C:ons~rJ?tietransPClren~e(ferestre, luminatoare, pereti exteriori vitrati) pentru cladiri de locuit este identica cu cea aferenta cladirll reale;

Rezist~ntele termice. corectate ale element~l~r de constructe din. compon~nt~ anvelopei cladtril sunt urmatoarele:

• Peretl exteriori opaci verticali:

RpE = 1,40rn·:.K/W

b)

c)

• Tamplarle exterioara:

RF = 0,50 m..2K lw

• Ptanseu peste etaj (sub pod nelncalzlt):

RrE = 3,OOm2K/W

• Planseu peste subsolul tehnic:

RSb =1,65m2K/W

Celelalte rezistente termice se considera ca in cazul cladiril de referinta,

d) Valorile absorbtivitatii la radialia solara a' elernentelor de constructie sunt urrnatoarele:

- perete exterior opac vertical:

240

- terasa exterioara 1 acoperls: UabST = 0,60;

e) Factorul optic aJ elementelor de constructie exterioare vitrate este (at)= 0,26;

f) Factorul mediu de insorire al fatadelor are valoarea corespunzatoare cladirii reale:

g) Numarbl de schimburi de aerdln spatiut lncalzit este de 0,5 h-1 (tarnplarfe exterioara cu garnituri speciale devetansare, ventilare de tip controlat);

h) Sursa de caldura pentru insalzire ~.i preparare a apei calde de consum este cazan functionand cu gaze naturale, mai nou de 5 ani, complet automatizat, avand randamentul de catalog 0,86;

i) Sistemul 91. i~calzire este de tipul incalzire centrala qu corpuri statice, dimensionate conform SR 1907 ~i STAS 1797/2;

j) Instalatia de •.. incal:Zire· .. interioara estedotatacU··· elernente de reglaj termic ~i hidraulic la nivelul corpurilor statice;

k) Nu exlsta .. pierderi de fluid in in~talatiile interiqare;

I) Conductele de distributi~ din ~~b~o'~'~emca'zit sunt izolate termic cu vata rninerala (conductivitate terrnica Aiz = 0,045), avand-o grosime de 3,5 ern:

m) lnstalatia de apa calda de consurn estecaractelizat~de dot~rile ~i parametrii de functionare conform proiectului,iar consumul specific de caldura pentru prepararea apei calde de consum este:

iacm.=1 068· Np<;= 1068· 3,52 = 49,8 kWhJ m an

SIne 75,39

n) Boilerul pentru prepararea 9pei calde de .... consum este termoizolat cu s: vata . minerala (conductivitate termica Aiz = 0,045), avand 0 grosime de 4 cm;

0) Coeficientulde pertallzari ale notei-enerqetiee Po? 1,00.

Tinand sea~~ de datele privi~d cladir~~ eflcienta din punct de vedere energetic. (a-o), aplicarea metodologiei de determinare a consumurilor de. caldura anuale norrnale pehtruincal:zire $i pentru

241

prepararea apei calde de con sum a condus la urmatoarele valori caracteristice cladiril eficiente:

Durata sezonului de incalzire: Dz = 201,1 zile

Consumul anual de caldura pentru tncsttite. la nivelul spatiilor

tncetzne: Qf~c = 7,91 MWh/an,

Consumul anual de caldura pentru.. incalzire, la nivelul

recorauuu la sfJrsa de caldura: Q;~nc :::: 10,67 MWh/an, Consumul specific anual de caldura pentru incalzir:ea spatii/or cladirii, la nivfHul sursei de caldura (intrare gaze naturale

cazan): qS~nc= 141,5 kWh/m2Cin,

Consumul specific anual de caldlJra pentru tncalzirea spatiilor cladirii, la nivelul spatHlor inc~/zite: qf~c :::10~1~ kWh/m2an, Randamentul de distributie al instalatiei de incalzire: fld =0,89

Randamehtul instalatiei de

flinc = 0,99xO,8~xO,840=0,741,

Consum specific normalizat de. apa calda: 60,0 IIperszi 90nsur;nul specitic normalizat cie caldura pentru apa calda:

49,8 kWh/m2an

incalzite

il1terioara:

4.3.4. Notarea energetici a clidirii

Pe baza valonlor consurnurnor specifice de caldura determinate la pet. 4.2 ~i 4.3.3, 4.3.4, .. se determina notele energetice dupa cum urmeaza:

- cladirii· reale, caracterizata de consumul specific de caldura

estimat q~C) = 550,7 kW~/m2an, i se atribuie nota Nc:

Nc::: exp (-0,0018 . 550,7 . 1,345 + 4,794) = 44,8

- cladirf de referinta, caracterizata de consumul specific de caldura estimat q~R) :::~~ 1,5 kWh/rn2an, i se atribuie nota ~R:

NR = exp ( ... 0,0018' 241,5' 1,00+ 4,794) = 78,2

242

- cladirii eficiente, caracterizata de consurnul specific de caldura estimatq~E) = 191,3 kWh/m2an, i se atribuie nolaNe:

Ne = exp (-0,0018 ' 191,3 '1,00 + 4,794) =85,6

4.4. Certificatul energetic al cladirii

CERTIFICAT Cladire de locuit

ENERGETIC

Nr. , .. ~~=JUl~~-.:~~ Din .. 1~:9~:.~9g~.

Date identificare cladire:

Date

identificare

auditor

energetic:

Nume, prenume:

Firma/ organizatie:

Te/efon: 255 xx xx

Nr. certificit 1347

Propriefar: Leu Ion Nelu ~i Leu Elena

Adresa: Str. Alecu Mateevic::i 7

Ora$, j«dfil': Bueurestl Cod..po$t~/: 73298

Barbu Sorin

auditor:

Te/efon:

653.xx xx

Anullperioada 1939 Indice de
construirii : necesar de
Suprafa,a [m2] : 75,39 caldura pentru
inca/zita incalzire aferent
Volumul [m3] : 359,2 constructiel: 231,1
cladirii kWh/m2an Motivul D informativ Consum de Nota:
eliberarii D asigurare caldura 44,8
certifica.tulu; ~ v{Jnzare/ (incalzire +
energetic: cumpsrsre a.c.m.)
D alt tnoiiv: 550,7 243

Clasificare energetica1

iNCALZIREA SPATIILOR

APA CALOA DE CONSUM

c o E

c o E

Consum anual estimat 413,8 kWh/m2an

Consum anual estimat 136,9 kWh/m2an

Consum anual estimat

Prima ria t.J1uni~ipiului Bucuresti - Direc\ia de Urbanism ~i Ameriajarea

Teritoriului Data:

--~~----------------

Nr. dosar

expertiza energetica:

----------------------

. Consum anual estimat

Eliberat de:

18.02.20021

Responsabil:

Arh. Mirela Zamfirescu

0641-02-02

I· Clasificarea energetica a cladirii este' facuta funqie de consumul total de caldura pentru incalzirea spatiilor ~i prepararea apei calde de consum, estimat prin expertiza termlca si enerqetlca a constructiel si lnstalatiilor i:lferente ~i afectat de penalizari datorate utilizani nerationale a energiei.

244

TOTAL UTIL,I TERMICE:

105 164 229 303 389 490

615

775

1000

Evaluarea energetica a cladlrll de referinta1

Evaluarea energeticaa cladirii eficiente2

Consum de caldura (incalzire ,i a.c.m.)

191,3 kWh/m2an

Consum de caldura (incalzire ,i a.c.~ .. )

241,5 kWh/m2an

Nota: 78,2

Nota: 85,6

Indice de necesar de caldura pentru incalzire aferent constructlel:

Indice de necesar de caldura pentru incalzire aferent constructlel:

135,6 kWh/rTI2an

104,9 kWh/m2an

o Penalizari acordate cladirii certificate ,i motivarea .acestora:

Po = 1,00 - nu au fost acordate penalizari pentru cladirea certificata.

NOTA: Perioada de valabilitate a prezentului Certificat Energetic este de 5 ani de ladata eliberarii acestuia.

1 Cladirea de referinta este 0 c;ladire avand in principiu aceteasl caracteristici de alcatulre ca ~i cladirea reala ~i in care sa asigura utilizarea ranonala a energiei termice.

2 Cladirea eficienta este 0 cladire avand in principiu aceleasi caracteristici de alcatuire ca ~i cladlrea reala ~i in care se asigura utilizarea eficienta a energiei termice.

246

$tarnpila §i

$tampila semnstiu»

§i semna- auditor

tura: energetic:

------------------~

Programul de calcul utilizat: __ ---"C:<.:E:::.R....,B::..:U:::.;I:.=L=D'-- __ --- ~

versiunea: 1.0

DATE PRIVIND EVALUAREA PERFORMANTEI ENERGETICE A CLADIRII

o Grila de clasificare energetica a cladirii functle de consumul de. cildura Cit"HJal specific;

iNCALZIRE:

:0 ~ r- r- r-- <'l "'f =0
:OC.M :: e- "'f <'l ..,. =0
... '" '" <'l "'f on r--
KWh/m~J1n
APA CALDA DE CONSUM:
V
.~~
or. .... ..... ..c '" ~. '" ;;; =0
'" ..,. ~ ee - :! ee :0
- - '" I")
KWh/ml"n 245

INFORMATII PRIVIND CLAo.IREA CERTIFICA T A Anexa la Certificatul energetic; nr ... ~~.:9.9.9.~.:9.~ ...

4. Date privind constructia: o Tipul cladirii: D individuala Dbloc

[8J in~iruita

D tronson de bloc

o Nr. niveluri:

D Subsol, [8J Parter +

[8J Demisol, .. J .... etaj

o Nr. de apartamente ~i suprafete utile ale spatiului lncalzlt:

Tip. suprafata utila Nr. ap. SIne [rril]
[m2]
Apartament cl,.l·4 camere 75,39 < 1 75,39
TOTAL 1 75,39
- o Volumul util al spatiulul lncalzlt:

o Volumul total al cladiril:

208,1 m3 359,2 m3

o Caracteristici gebmetrice ~i termotehnice ale anvelopei:

Rezistenta Rczistenta
Percle Oricnrare Suprafata tcnmca Percle Orientate Suprafata termica
[111'] corccrata [111'] corectata
fll1'K/WI [m'KlWI
PEl S 35,03 0.513 FE4 V 1.12 0,430
PE2 E 25,76 0.513 Plsbl - 1:1,09 0,411
PE3 V 24.44 0,513 PIsb2 - 6,48 0,58.1
PE4 0 0.68 0,278 PL E · 36,78 0,543
PES V 1,42 0,635 PLsb · 23,16 0,435
UE S 3.78 0.395 tllsb · 3,24 0.340
FEI S I.4S 0,430 Rsb · 4,17 0,392
FE:! E 3.88 0,430 Ra · 14,68 3.310
FE) V 5.20 0.430 Re - N/A 0.669 Supratara cxtcnoara: 204.39

u Indice de compactitate al cladirii, Se I V:

0,982 m'

247

5. Date privihd instalatia de incalzire tnterteara:

, ,

o Sursa deenergie pentru incalzirea spaflilor:

[8J Sursa proprie, cu combustibil: .... g~~~ . .r)J~~.!,!r.c;:lJ~ •....••.•........•......... D Centrala termica de cartier

D Termoficare - punct termic central D Termoficare- punct termic local

D Alta sursa sau sursa mixta: ..................................................•......

o Tipul sistemului de incalzire:

D lncalzire locala cu sobe,

[8J lncalzlre central~ cu corpuri statice,

D incalzire centrala cu a~rc~lp~ Dlncalzire centrala cu plan~e~ll1calzitoare,

D Alt sistem de incalzire: , .

o Dateprivind lnstalatla de1ricalzire locala cu sobe: NU ESTE CAZUL

o Date privind instalatia de incalzireinterioara cu corpuri statiee:

Nr. corpuri Nr. Supraf13ta
de elemen echivalenta
incalzire te terrnlc [1T12]
Radiator din fonta STAS 7364 - 6 81 22,842
624/4
Radiator din fonta STAS 7364 ... 2 27 7,452
218/9
TOTAL 8 10 30,294
·0. 8
A ~ - Tlpdlstnbutle a agentulUltern1lcde Incalzlre: [8J inferioar~,

D superi()ara,

D Q)i~ta

- Necesarul de caldura de calcul: : .1R:~9.Q W

o Racord la sursa centralizata cu caldura:

D racord unic,

o i"nurtiplu: pO nets ,

248

- diametru nominal: mm,

- necesar de presiune (nominal): mmH20

- Elemente de reglaj termic ~i hidraulic:

- la nivel de racord y~n~.9.I,J .. ~gf.l{QmQ~9.r.~9.tiQn!'!!~.~1,J.t9JI1.~L,

- la nivelul coloanelor n!-J.g~i~J~ ,

-Ia nivelul corpurilor statice ..... r9.QlQ.r:;lt~9.ltc;.LJJ:1J.JRll,J.x~gl.~L. .... ;

- Lungimea totala a retelei de distributie arriplasata in subsolul

tehnic .... 4.lS.1L. m;

- Debitul nominal de agent terniiC:deincalzire ... Q9Q ... l/h;

- Curba medie normala de. reglaj pentru debitul nominal de agent

termic:

Ic [OCl ·15 qO ·5 0 5 10
IT [0C) 711,1l 70,9 62;1l 54,3 45,4 35,6
Qncc.Loc [W] 10.512 1l.1l31 7.149 5.4611 3.7116 2.105 o Date privind instalatia de lncalzfre interioara cu planseu incalzitor:

NUESTECAZUL

6. Date privind lnstalatia de apa calda de consum:

o Sursa de energie pentru prepararea apei calde de consum:

I2J Sursa proprie, o.u: .••..•.. ,;g~~~.n~~~r~I_E} .

o Centrale terlTli~ de cartier

o Termoficare ""';pp~~tt~r~iccentral

o Termoficare - punct termic local

o Alta sur~.~ sau sursa .. lTljx.t~: ..•.. ; .

o Tipul sistemului de preparare a apei calde de consum:

ODin sursa centrallzata, o Centrale termica proprie, ~ Boiler cu acumulare,

o Preparare locala cu aparate de tip instant a.c.m.,

o Preparare local a pe plita,

o Alt sistem de preparare a.c.m.: .

o Puncte de consum a.c.m.: ~ .

249

o Nurnarul de obiecte sanitare - pe tipuri: ... 1..J!,!y'9-Cjl.r. •. ?Jm.~Jm2gr~L1

~gQ~.9.~.I;>.CjlJ~J.~:r~~~.w.g .

o Racord la sursa centralizata cutaldura:

D ratord unic,

D multiplu: ..• , ... puncte,

diametru nominal: ..... r; .... mm,

- necesar de presiune (nominal): mmH:i0

o Conducta de recirculare a a.c-m.:

Dfunctionala,

D nu functioneaza [8J nu exista

o Contor de caldLlra general: NU ESTEtCAZUL

o Debitmetre la nivelul punctelorde consum:

[8J nuexista D.p(3rt,ial Dpestetot

intocmlt, Auditor energetic, Ing. BarbtJ Sorin,

~tampila ,i semnatura

250

5. STUDIU DE CAZ PRIVIND CERTIFICAREA ENERGETICA A

UNEI CLADIRI DE LOCUIT INDIVIDUALE

5.1. Introducere

Casa individuala· care face obiectal studiului de caz a fost supusa expertizei en~rgetice, modul de determinare a caracteristicilor energetice ale dadirii ~i lnstalatiilor de lncalzlre ~i .preparare a apei calde de consurn aferente aCesteiafiind detaliateih ghidul [7]. in ghidul de fata se prezinta raportul de expertiza, intocmit de catre auditorul energetic in urrna activita\ii susmentionate.

5.2. Raportulde expertiz3

5.2.1. Informatii .. generale

Cledire«:

CLAD IRE DE LOCUITINDIVIDUALA

Adresa: Bucuresti, sector 2, str. R~metea nr. 21

Proprietar: POPESCU Gheorghe

Destinatia principala a cladirii: locuinta unifamiliala Tipulcladirii: jn~iruita, S+ P + 1 E

Anul constructiei: 1939

Proiectiint / constructor: Casa COhstrllctiilor Numer de apartamente: 1 Structuraconstructiva: ;z:idarieportanta

5.2.2. Informatii privind constructia Suprafata locuibila:

Suprafata utila a spatiilor tncelzite:

Volumul uti! al spatiulul incalzit:

Volumul total a/ cladirii:

50,23 m2 75,39tn2 208,1 m3 359,2 m3

Caracteristici geometrice tjitermotehnice ale anvelopei:

251

Orier'ltare

PE1 S
PE2 E
1-'t:3 V
PE4 N
PE5 0
PE6 V
UE S
FE1 S
FE2 E
FE3 V
FE4 V
PIsb1 c
PIsb2
PL E
PLsb
UI sb
Rsb
Ra
Re Perete

Supr~fa\a [m')

Rezistel1ta termica corectata fm'KlWJ

3~,0.3

24,77

23.45

43,45

13,0.9

0.,68

5,51

3,78

1;48

3;88

5,20.

1,12

0.,517

0.,517

0.,517

0.,517

0.,278

0.,635

0.,395

0..430.

0..430.

0..430.

0.,430.

0.,411

6,12

0.,581

35,50.

0.,544

21,88

0..426

3,24

0.,340.

20.,43

- 1I1I1t1l1t;tfiltll

4,17

N/A

0.,392

3,310.

0.,669

Suprafata exterioara: 252,78

Indice de compactitale al c/~dirii: Se IV :;:1,215 m"

5.2.3. Informatii privind instalatia de incalzire

Sursa de energie pentru incalzirea spatiilor: Cazan functlonand cu gaze naturale

Tipul sistemului de incalzire: incalzire centrala cu corpuri

statice

Distribufia agentului termic: inferioara, retea arborescenta Necesarul de caldura de calcul: 18.700 W

Racord la sursa centralizatacu caldura: nu este cazul Cantor de caldura pentru incalzire: nu este cazul

Elemente de reglaj tefmic §i hidraulic: exclusiv la nivelul corpurilor de incalzire, dintre care majoritatea sunt functionale

252

Date privind instalatia de incalzire interioara cu corpuri statice:

.
Nurnar corpuri statice [buc.] Suprafata echivalenta terrnic
Tip corp [rn2]
static in spatiut in spcWul Total in spatiul in spatiul Total
locuit cornun locuit cornun
624/4 6 - 6 29;892 - 29.892
218 I 9 2 - 2 7,45~ - 7,452 Lungimea totala a conductelor de distributie din Subsol: 22 rn Debitul nominal de agentJermic de incalzire:811 I/h

Curba de reglaj termic in raport cu temp~ratura ~xterioara medie zilnica

tT [OCJ 80

70

60

50

40 +-

i

i -·-tTUR ["C)

30 r-- ......... OneC.loi;!W) -------------

4.000

i

20 -r------------,-------O--T-"---

r"---- ~---___l- 2.000 10

·15

·5

o

5

·10

t. [OCJ Duratasezonului de incalzire: Oz = 226.6 zile

• Mornentul de incepere al sezonuan de incalzire: 29 septernbrie

- Mornentul de sfar~it al sezonului de incalzire: 03 rnai Consumul anual de caldura pentru incalzire, la nivelul spatiilor

tncstzn«: Qf~c = 23.19 MWh/an.

253

ConSQmul anual de caldura pehtru inca/t.ire, la nivelul racordului la sursa de caldura: Qsa~ = 40,999 MWh/an,

inC

Consumut specific; anual de caldura pentru inca/zirea spatii/or cladirii, la nivelul sursei de caldura (intrare gaze naturale

cezen): qas~ = 543,8 kWh/m2an,

inC

Consumul specific anual de caldura pentru tncetzlre« spatiilor

cladiril. la.nivelu/$patiiIQr incalzite: qf~c =307,7 kWh/m2an, Randarnentul de distributie al instalatiei de incalzire: lld ::: 0,96

Randamentul instalatiei de

llinc = 0,92xO,96xO,643=0,566

incalzire

intenosrs:

5.2.4. Informatii privind instalatia de preparare a apei calde de consum

Puncte de consum a.c.m. / a.r. in aparlamente: 3/4 Numarul de obiecte sanitare - pe tipuri:

Lavoar-1 Spalator- 2 cads-de baie: - 1 Rezervor we - 2

Pierderi estimate pentru instalatia de apa calda de consum: 67,0 kWh/m2an

Consum specific normalizat de apa calda:

la nivelul punctelor de consum: 131 ,91/pers'zi

la nivelul racordului la sursa de caldura: 133,91/pers'zi Consumul mediu specific normalizat de caldura\ pentru apa calda: 149,3 kWh/m2an

Eficienta energetica a instalatiei de preparare a apei calde:

Eacm= 0,55.

254

5.3. Note de calcul p.rivind notarea energetica a cladirii

Notarea din punct de vederE:l energetic a unei ch3diri existente se efectueaza funclie de .consumul specific anuCiI nQrmal de caldura estimat pe baza expertizei energetice a cladiril.

Notele de referinla atasate cladirii certificate vizeaza cladirea de referinta, caracterizata de. utilizare rational.a a calduri', ... ~i cladirea eficienta, caracterizata de utilizare eficienta a caldurii. Caracteristicile ctadirii de referinta, precum ~i cele ale cladirii eficiente sunt determinate lapct.~.3.2 ~i~:3.3 dinc.CipitQlulde fatal

Notarea din punct de veder~ energetiq.<est~9orelata strict cu grila de clasificare functie de consurng] ene~geiic specific anual caracteristica fondului de cladiri existent, conforin]2].

5.3.1. Penalizari acordate cladirii certificate

Penalizarile acordate cladirii in~iruite la notarea din punct de vedere energetic a aces~eia sunt urmatoarere:

• Stareasub~QILJILJi tehl'lic al cladirii;nu este cazUI PI = 1,00

• Utilizarea u~ii de intrare in cladire cladi.rii:.nu este cazul P2::: 1,00

• Starea elementelor de inchidere mobile dinspatiile comune (casa scarilor),..... catre exterior sau catre ghene de gunoi:

nu este cazul P3 = 1,00

• Starea armaturilor de inchidere ~i reglaj de la corpurile statice: Corpurile statice sunt dotate cu armaturi de reglaj ~i

acestea sunt functionale P4 = 1,00

• Spalarea / curatirea lnstalatiei de incalzire lnterioara: nu

este cazul Ps = 1 ,00

• EXistenta armaturilor de separare ~i golire a coloanelor de

incalzire: nu este cazul P6 = 1,00

• Existenta echipamentelor de masura pentru decontarea

consumurilor de caldura: nu este cazul P7 = 1,00

• Starea finisajelor exterioare ale peretilor exteriori: Stare buna a tencuielii exterioare P8 = 1 ,00

255

256

• Sfarea..pereliI6rexteriori din punctde vedere al conttnutului de umiditate al acestora: Pereti exteriori uscati P9 = 1,00

• Starea acopertsulul peste pod: Acoperi:;; etans Pl0 = 1,00

• Starea c6$i..iIui I cosurilor de evacuare a furnului: nu este

cazul Pll :: 1,00

Rezulta coeficientul de penalizare a notei energetice:

Po = P1 . P~' P3 'P4 . P5 . Ps . P7 . Pa . P9 . P10 . P11 =1,00

a)

5.3.2. Determina.reacaracteristicilor clidirii de referinti Forrnag~ornetrica, volumul :;;i suprafata totala a anvelopei - aceleasi cCl:;;i cladirea real~.;

Suprafata elementelor de constructie transparente (ferestre, luminat9are, peref ~~teriori .~it~Clti) .: pentr!J cladiri de locuit este:

S(R) ::: ()21'75 39;" 1583 m2

F ' '. ,

b)

c)

Supratetele elementelor de .. constructie vitrate ··pe .. fiecare· din fatadeleclcldirii sunt-prezentate'in tabelt.U5.1;

Suprafata peretllor exteriori opaci verticali este:

S~~ = 132,89 + 11,68 -15,83 = 128,74 m2

Suprafe\eleperetiIOr>exteriori opaet verticali pe fiecare din fatadele cladirii· sunt prezentate intabelul 5~1

d)

Tabel5.1
Rezistenta
Perete Orientare Suprafata termica
[m"1 corectata
• [n12KlWl
PEl S 35,03 1,01'1
PE2 E 44,24 1,071
1-'1::3 V 22,07 1,071
PE4 N 41,60 1,071
PE5 0 0,28 1,071
PE6 ··V 5,51 1;071
UE S 3,78 0,635
FEl S 2;01 0;395
FE2 E 5,215 0,390
FE3 V 7,05 0,390
FE4 V 1,52 0,390
Plsbl 13,09 0,390
PIsb2 6,12 0,411
PL E 35,50 1,277
PL sb 21,88 1,O~15
UI sb 3,24 0,426
Rsb 4,17 0;340
Ra 20,43 0,392 e) Rezistentele term ice corectatfil ale elementfillor d~ constructe din components anvelopei cladirii de referintl!se determina in functie de temperaturamedie lnterioara-caracteristica-spatlului incalzit ~i de temperaturile mediilor adiacente (mediul exterior, subsolul nelncalzit ~i podul cladirii). Temperaturainterioara a spatiului incalzit depinde de temperatura subsolulul neincalztt al ctadiril ~i de rezistenta termica a peretilor exteriori. Temperatura sUbsoluliJineincalzit al cladirii se determina in

functie de rezistentele termice RpLsb ~i •. Rpisb care,la randul

lor depind de tSb(R)' re~olvarea pm~.lemei facandu-se iterativ, pornind de la valo~.il.e rezistentelor termice caracteristice cladirii reale (a se vedea cap. 3).

Temperatura subsolului tehnic al cladirii de referinta, se deterrnina conform [3] in urrnatoarele ipoteze:

257

Temperatura exterioara te = -15°C, regim termic stationar, fara . influenta radiatiei solare pentru peretii exteriori ai subsolului;

Temperatura exterioara caracteristica solului, tes' (pentru elementele de cc)hstructieampla~ate sub cota terenului sistematizat (CTS) se determina tinfmd seama de coeficientul de masivitate termica asolului, ms = 0,485, conform SR .~90711;

Conductele din subsolUl tannic sdnt termoizolate conform solutiel., de .• proiect (condOctivitate termi~ de calcul t..;z = 0,045 W/m K.

Rezulta' valorile finale ale temperaturilor in cqndi\ii de iarna de calcul:

tj = 19,27°C

tes = 2,71°q

tSb(R) = 6,12°C tpod{R)= -11 ,39°C

~i rezistentele elementetor de constr~c~ie aferente cladirii de referinta: • Pereli exteriori opaci verticali:

RpE = 19,27-{-15} =1,071m2K/W 8·4

• Tamplarie exterioara:

RF =0,39m2K/W

• Planseu peste etaj (sub pod nelncalzlt):

RpL = 19,27 -(-11,39) = 1,277m2K/W 8·3

• Planseu peste subsolul neincalzit:

R = 19,27 -6,12 = 1096m2K/W

PLSb 6.2 '

258

• Pereti catre subsolul tehnic:

R ;= 19;27 .... 6,12 = ()411 m 2f<rw

PLSb. -, 8.4'

pentrup~relii catre.$ubsoh.il l1elncalzi(seqansidera Ci.:;ele9§i valori ale'rezistentelor term ice ca In cazul cladiril reale.

f) Valorile absorbtivitalii la radialia constructie sunt urmatoarete:

- perete exterior opac vertical:

elementelor de

- acoperis: <X.absT = O,~O;

Factorul optic al eternentelor de constructie exterioare vitrate

este .ra~1;(),30;

Factorii medii de Insorire sunt: - suprafete orizontale: 0,85;

- supratete verticclle: 0,85; SistenJl;Il.de incalzire §.iprepatare a apeicalde de consurn este a9~ICI.~i pa §i In cazul .:;ladiriireClI~;

Nurnarul de schimbur! de aer din spatiul locuit este na = 0,5 h-1 (permeabiHtale medie a tamplariei);

lnstalatia de Incalzire interioara este caractetlzata de dotarile §i parCimetrij .. de functionare conform proieotuluk snu sunt

pierderi de fluid In instalaliile interi9fW:~;

I) Conductele de distribulie din subsolul tehnic sunt iiolate termic cu vafa minerala (j .. iz :::: 0,045 W/m K) de 3cm grosime;

m) lnstalatia de apa calda de consum este caract~ri.Z:Clta de dotarile §i parametrii de functionare conform proiectului, iar consumul specific de .... Clpa calda. de ':;Qr;t~um §i ... consumul specific de caldura pentrtr'pfepararea apei caldEfde consum sunt urmatoarele:

qacm = 60 IJpers"Zi

iacm = 1068. i . SLoc = 1068.0070. 50,23 = 49 8kWhlin2an ;

Loc S. ' 7539 '

Inc '

g)

h)

i)

j)

k)

n) Coeficientul de Penalizari ale notei energetice Po:: 1,00;

0) Livrare norrnala a apei calde de consum(fara Intrerupere, la tacm = 55°C).

259

'[inand seama de datele privind cladireade referinta (a - 0), aplicarea metodologiei de determinare a consumurilor de caldura anuale .. normale .: pen~~u inc~lzi~e~i pentru. preparar~~ apel calde de consum a condus ·Ia urmatoarele valori caracteristice cladirii de referinta:

D~rata sezonu/~ide •• inCfJ/~ire.; Oz.= 211,~ 3ile

Consumul anual de cfJlduifJpentry incfJlzire, fa ni~elul spafiilor

incfJlzite: Q~~c = 13,37 MW~/i:lr:',

Consumul anual de cfJldurfJ pentru incfJlzire, la nivelul

racordului la slirsa de cfJldurfJ: Q~~ = 18,60 MWh/an,

IIJC

Consumul specific anual de cfJldurfJ pentru incfJlzirea spatiilor clfJdirii, la nivelul sursei de cfJldurfJ (intrare gaze naturale

cezen): q~~nc= ~46,8 kWh/m2an,

Consumul·· specific anuaf'de. cfJldurfJpentrulncfJlzirea spa/iilor clfJdirii, la nivelul spatiilor inc~liite: q~;d=17Z;4 kWh/rn2an, Randamentul de distributie al instalatiei de incalzire: l1d = 0,93

Randamentul irlstalatiei de

l1inc =0,92xO,93xO,840=0,719

Consumspecific norrnaliiat de apa calda: 60,0 I/pers·zi Consumu! specific normalizat de caldura pentru apa cekie:

49,8 kWh/rn2an

incalzire

interioarfJ:

5.3.3. Determinarea caracteristicilor cladirii eficiente energetic

a) Forma geometrica, volumul ~i suprafata totala a anvelopei - aceleasi ca ~i cladirea reala:

b) Supratata elernentefor de constructie transparente (ferestre, IUtninatoare, pereti exterior; vitrati) pentru cladiri de locuit este identica cu cea aferenta cladirli reale;

260

c) Rezistenteletermice corectate ale elementelor de eonsnuctie din.ccmponenta anvelopei cladirii sunt urmatearele:

• Pere\i exterioriopaci verticali:

RpE = 1,40m2K/W

• Tamplarie~xterioCirc1:

Rpc= O,5().m2K I W

• Planseu peste etaj (sub pod neincalzit):

RTE =3,OOm2K/W

• Plan~elJ peste subsqlul tehnic:

RSb = 1,65m2K/W

Cel.elalte rezistente term ice, sec()n~iq~ra ca in .cazul cladirii de

referinta. .

d) Valorile ab~orbtivitatii la radialia . solara a elel1'lentelor de const(1jcti.e sunt urmatoarele:

- perete exterior 0PCiC vertical: aabspe.==Q,40i

"' terasa exterioara 1 acoperis: d. absT =0,60;

e) Factorul optic al elementelqr decpnstruc\ie exterioare vitrate es~e (at}==O,26;

f)Factorul mediu de insorire al fatadetor .. are valoarea corespunzatoare cladirii reale:

g) Nurnarul deschimburi de aer din spatiul incalzit este de D,S h·1 (tarnplarie exterioara ca garniturispeciale de etansare, ventilCire de tip controlat);

h) Sursa de caldura pentru inca.!:z:ire ~i preparare a apei calde de consum este cazan functionand cugaze naturale, mai nou de 5 ani, complet automatizat, avand randamentul de catalog 0,86;

i) Sistemul .de incalzire este de tipul lncalzire centrale cu corpuri statice, dimensionate conform SR 1907 ~i STAS 1797/2;

j) Instala\ia de inoalzire interioara este dotata cu elemente de reglaj termic ~i hidraulic la nivelul corpurilor statice;

261

k) Nu exlsta pierderi de fluid lnlnstalatille interioare;

I) Conductele de distributie dinxsubsolul neincalzit sunt izolate termic cu vata rninerala (conductivitate terrnicaAiZ = 0,045), avand 0 grosime de 3,5 cm;

m) lnstalatla de apa calda de consum este caracterizata de dotarile ~i parametrii de functionare conform proiectului, iar consumul specific de caldura pentru prepararea apeicalde de consum este:

iacm = 1068· Np = 1068·3,52 = 49,B...kWh / nr.an

Sinc 75,39

n) Boilerul pentru prepararea vapei calde dei consurf este termoizolat cu vata minerals (conduCtivitate terrnica x, = 0,045), avand?grosime .. de 4cm;

0) Coeficientul de penalizari ale notei energetice Po = 1,00.

Tinarid searria de datele priv~~d cladirea eficienta din punct de vedere energetic (a-o), aplicarea metodologiei de determinare a consumurilor de caldura anuale normale>pehtru Incalzlre ~i pentru prepararea apei calde de consum a condus la urfllatoarele valori caracteristice cladirii eficiente:

Durata sezonului de incalzire:D~=208,6 zile

Consumul anual de caldura pentru incalzire, la niveltJIspatiilor

incalzite:Qi~c = 10,12 MWh/an,

COnsufTIul anual de caldur~ pentru incalzire, IE! nivelul racordului la sursa decaldura:QsCl~ = 14,30 MWh/an,

inC

Consumul specific anual de caldura pehtru incaltirea spatiilor clMirii, /a nivelul sursei de caldura (intrare gaze naturale

cazan):q~~ = 189,] kWh/m2an.

inC

Consumul specific anual de caldura pentru incalzirea spatii/or cladirii, la nivetul spatiilor incalzite:qi~c = 134,3 kWh/m2an. RandamentuJ de distribulie al instala(iei de incalzire:YJd = 0,92

262

Randamentul instalatiei de

llinc = O,99xO,92xO,840=O,708,

consum specific normalizat de apa calda:60,O I/pers·:Zi Consurnul specific normalizat de caldura pentru apa calda

:49,8 kWh/m2an

incalzlre

interioara:

5.3.4. Notarea energetici a clidirii

Pe baza valoriloroonsumurilor specifice de caldura determinate la pct. 5.2 ~i 5.3.3, 5:3.4, se determinanotele energetice dupa cum urmeaza:

- cladirii reale, caracterizata de consumul specific de caldura

estimat q~C) =693,1 kWh/l1l~an, i se atribllie.no~Nc:

Nc = exp (-0,0018 . 693,~.· 1,345 + 4,794) = 34,7

- cladirii de referinta, caracterizata de consumul specific de caldura estimat q~R) = 296,6 kWh/m2an, i se atribuie nota NR:

NR = exp (-0,0018 . 296,6 . 1,00 + 4,794) = 70,8

- cladirii eficiente, caracterizata de consumul specific de qaldura estimat q~) = 239,5 kWhlm2an, i seatribuie nota Ne:

NE = exp (-0,0018' 239,5 ·1,00 + 4,794) = 78,5

263

5:4. Certificatul energetic alcladirii

CERTIFICAT Cladire de loc.uit

ENERGETIC

Nr ..... §~d~QQ~:Q~ Din J.§:g~:~~m~.

Date identificare cladlre:

froprietar: Popescu Gheor9~e

Adresa: Str. Remetea 21

Date identificare

~O!!rgQti(.'::

NMme, Barbu Sorin

pr;enum~:

Firma /-

auditor

or;ganiz",ie:

Te/efon: 255 xx xx

Nr. certificc 1347 auditor:

Ora~, jude,: Bucuresti Cod po~tal: 73280

Te/efon:

653 xx xx

Anul/perioada 1939 Indice de
construirii : necesar de
Suprafala [r1"I~] : fP,39 caldura pentru
incalzita jnci·lzire aferent
Volumul [m3] : 359,2 constructlel: 307,7
cladirii kWh/m2an Consum de Nota:
Motivul 0 informativ caldura 34,7
e/iberarii 0 asigurare (lncalzire +
certificatului [gJ vsnzere/ a.c.m.)
energetic: cumperere 693,1
0 alt motiv: kWh/m2an 264

DATE·· PRIVIN·O EVALUAREA PERFORMANTEf ENERGETICE A CLAolRil

(J Grila de clasificare energetica a cladirii functie de consumul de cildura anual specific:

INCALZIRE:

,

KWh/RI'an

APA CALOAiDE CONSUM:

~ ~ ~ ~ ~ ~

- -

... IIC

KWh/RI'an

266

Clasificare energetica1

iNCALZIREA SPATIILOR

.

APA CALDA DE CONSUM

543,8 kWh/m2an

149,3 kWh/m2an

Consum anual estime;

Consum anual estimat

Prirnarla Municipiului Bucuresti - Directia de Uflaanism ~i Amena-

Eliberat de:jarea Teritoriulul Responsabil:

Data:

18.02.2002

Nr. dosar expertiza Arh. Mirela ZamfiresclJ energetica:

0642-02-02

$tampila §i $tampila §i semne-

semneture: tura auditor energetic:

Programul---:d:-e-c-a-:-Ic-u-::-I-u-:-:ti::-::li-za---:t~: --CERBUILD -----

versiunea: 1.0

1 Clasificarea energetica a cladirii este facuta func\ie de consumul total de caldura pentru incalzirea spatiilor ~i prepararea apei calde de consum, estimat prin expertiza terrnica si energetica a constructlei si instalatltlor aferente ~i afeclat de penallzari datorate utilizarii nerationale a energiei. .

265

INFORMATII RRIVJND· CLADIREA .. CERTIFICATA Anexa la Certificatul energetic nr ... ~~:9.9.9.~.:9.~ ...

7. Date privind constructla: [J TiPl..ll cladirii: C8J indivicjuala [] bloc

[] Subsol,

C8J Parter +

D in~iruita

[] tronson de bloC:

C8J Demisol, ... L.etaj

[J Nr. niveluri:

[J

Nr. de apartamente ~i suprafeteutile ale spatiului incalzit:

Suprafata utili [Q'l2)

Nr.ap.

1

Tip.

1

75,39

Apartament cu 4 camere

75,39

TOTAL·

[J Voh.Jtnul uti I al spatiuluiincalzit: [J Volumul total al cladirii:

[J Caracteristici geonietrice~i termotehnice ale anvelopei:

208,1 m3 359,2 m3

75,39

Rezistenta

Percle Orientare Suprafaja termica Perete Orientate SUl'rafa!~
[m'] corectata [Ill']
tm'K/Wl
PEl S 35,03 0,51.7 FE3 V 5.20
PE2 E 24,77 0,517 FE4 V 1,12
PE3 V 23;45 0,517 Plsbl 13,09
PE4 N -:lM5 O,5J7 PIsb:;; 6.12
PES 0 0,68 0,278 PLE 35,50
PE6 V 5,51 0,635 PUb 21,88
UE S 3,78 0,395 Ulsb 3,24
FEI S 1,48 0,430 R sb 4,17
FE2 E 3,88 0,430 Ka 20A3
Suprafata exterioara: 252,78 m' [J Indice de compactitate al cladiril, Se / V:

268

1,215 rn'

Rezistenta termica corectata rmlK/W)

0.430

0.430

0.411 ...

0.581

0,544

0.426

0.340

0,392

3,310

fOTAL unur ATI TERM ICE:

t 05 164 229 303 389 490

775

1000

615

Evaluarea energetica a cladirii de referinta1

E:valuarea energetica a. cladirii eficiente2

ConsOm de caldura (incalzir~§i a.c.m.)

296,6 kWh/m2an

Consum de caldura (incalzire §i a.c.m.)

239,5 kWh/m2an

Nota: 78,5

Nota: 70,8

Indice de necesar de caldura pentru Incalzlre aferent coristrucliei:

Indice de necesar de caldura pentru

177,4 incalzire aferent

kWh/m2an constructiei:

134,3 kWh/m2an

o Penalizari acordate cladirii certificate §i motlvarea acestora:

Po = 1,00 - nu au fest, acordate penalizari pentru cladirea certificata.

NOTA: Perioadade va/abilitate a prezentu/ui Certificat Energetic este de 5 ani de /a data eliberarii acestuia.

1 CliJdirea de referintiJ este 0 cladire avand in principiu aceleasl caracteristici de alcatuire ca ~i cladirea reata ~i in care se asigura utilizarea rationala a energiei termice.

2 CliJdirea eficienta este 0 clad ire avand in principiu aceleasl caracteristici de alcatuire ca ~i cladirea reata ~i in care se asiqura utilizarea eficienta a energiei termice.

267

a.Date privind instalatiade incilzire interioari:

Q Sursa de energie pehtru incalzirea spaliilor:

l2SI$yrsa proprie, cu combustipil;~ :~ .. g~?:.~ .. rj~~Yr~!~ .

o Centi-ala termica·de earner .

o Iermoficare - punct termi~ cenfrc:l.1

o f ern1ofi.~re .:_ .. plJnct t~rrTlic l(lcal

o Alta slJrsasau sursi rTlixta: .

Q Tipul slstemului cl.ca \!1~lzire: o Tncalzire locala cu sobe,

I2SI Tncalzire centrala .cu corpun statice,

o Tncalzire centrata.cu ae~ cald,

o Jncalzirecentral~ Cu plan~tl~ incalzitoare,

DAlt sistem··delncalzire: .

o Date privirid instalatia de incalzire ·Iocala bu sobe: .. NU E;STE CAZUL

Q Date privind instalatia de incalzire interioara cu corpuri statice:

Nr. corpuri Suprafa~

de Nr'echivalehta

elemente

incalzire termiC[rn~

Radiator din fonta ST AS 7364 - 6 106 29J~92
624/4
Radiator din fonta ST AS 7364 - 2 27 7,452
218/9
TOTAL 8 133 37,344
.) - Tip distributie a agentului termic de in~lzire:

I2SI inferioara,

o superi9ara,

o mixt~

- Necesarul de caldura de calcul: : 1Jt?QQ .w

Q Racord la sursa centralizata cu caldura:

DracoI'd unic,

o multiplu: ....... puncte,

269

- diametru nominal: ....•... )nm,

- necesar de presiune(norTlil'lal): .... , .... rTlrTlH2()

- Elemente de reglaj termlc §i hic:Jraulic:

- la nivel de racord .... :~mng.~I,I..~~{.'{~mQ~~~~~W.wmg!~.~~.~2.1J).<ilL,

- la nivelul coloanelor D.l:.I.~~~~J~ , .

- la nivelul corpurilor statice .. ,..rgP'~I).~.tf9!t9.1J.9J.JQ!~.r.~gl.<ilL. .... ;

- Lungimea totala a retelei' de distl"iblifieamplasala in subsolul

tehnic .... ?JU.L. m;

- Debitul nominal de agent termic del incalzire .•.. f).1.1... I/~;

- Curba medie norrnala de reglaj pentru debitul nominal de agent

termic:

I te r-et -15 -10 -5 0 5 10
r IT [0C] gO,4 72,5 64,~ 5~,7 46,7 36,<,)
~nee.Loe ~ 13.359 11.257 9.155 7.053 4.951 2;849 o Date privind instala\ia de incalzire lnterioara cu plan~eu incalzitor:

NU ESTE CAZUL

9. Dateprivind lnstalatla de apa calda de consum:

o$ursa de energie penttu prepararea apei calde de consum:

~Surs~proprie, co: : .. .9.<iI.~~.n~!~rgt~ .

DS~ntrala termic~ de. cattier'

D Termoficare - punct termic central D Terrnoficare - pUriCt termic local

D Alta sursa sau sursa rnixta: ,

o Tipul sistemului de preparare a apei calde de consum:

D Din sursa centralitata, D Centrala terrnica proprie, ~ Boilercu acumulare,

D Preparare local a cu aparate de tip instant a.c.m., D Preparare locala pe plita,

D Alt sistem de preparate a.c.m.: .

270

o Puncte deconsum a.c.m.: ~ .

o Numarul de obiecte sanitate -pe tipuri: .. l:!~Y:9.<;l.~ •. ?.§p.~J~~5mr~, . .1

9~g~.g~.!;>.<;lJ~,.~.r~~,.w.g .

o Racord la sursa centralizata cu caldura:

D racord unic,

D multiplu: puncte,

- diarnetru nominal: mm.

- neCE!sar depresiune (nominal): ..•....•. mmH20

u Conducta de recirculare a a.c.rn.:

D func\ionala.

D nu func\ioneaza ~ nu exista

u Contor de caldura general: NU ESTE CAZUl

o Oebitmetre la nivelul punctelor de corisurn:

~nuexista D partial D peste tot

lntocmit, Auditor energetic, Ing. Sarbu Sorin,

$tampila ,i semnitura

271

6. STUDIU DE CAZ PRIVIND CERTIFICAREAENERGETICA A

UNEICLADIRI PUBLICE

6.1. Introducere

Cladirea care face obiectul studiului de CqZ a fQl3J .sLJpusa expertizei energetice, modul de .••• determinar~ >~ .•••.. gGlf~8t~risticilor energetice ale cladirii ~i •.•• instalatiilor .. ~~.incaI3ire ~I .. 9repa~~~~. a apei calde de consum aferente acesteia fiind detGlI.!~.te in.~h.i9~1 ... r;h!.n .. g~id~1 de fata se prezinta raportul de expertlza, intocmit de catre auditorLJI energetic in urma activitc3tii susmentionate,

Planurile ~i sectlunje cladirii expertizate suntprezehtateirf (7]; Anexa 3.

6.2. Raportul de expertiza

6.2.1: Informatii generale

C/adirea: OFICIUL ST ARII CIVILE SECTOR 3 BUCURE$TI

Adresa: Bucuresti, sector 3, str. Matei Basarb nr. 63

(fost str. Labirint nr. 79)

Proprietar: Prirnarla sector 3 Bucuresti

Destinatia prin9{'?c~/~~cladirii: locuinta unifamiliala Tipu/ c,a~~~(i.Ip~i~ita., ..• p + P + E + M

Anul con~!~.9!~e!:i~.~J~

Proiectant 7 constructor:

Structura constructiva:.zidari~ portanta

6.2.2. Informatii privind constructia Suprafafa uti/a a spapilor inca/zite:

Vo/umu/ uti/ a/ spatiu/ui inca/zit:

Vo/umu/ total a/ c/adirii:

372,5 m2 1.344 m3 1.568 m3

272

Caracteristici geometrice §i termotehnice ale anve/opei:

Rezistenta
Perete Orientare Suprafata termica
[m"] corectata
rm2KlWl
PE1 S 88,33 0,641
PE2 E 139,22 0,641
PE3 V 149,21 0,641
PE4 N 105,91 0,641
I-'L v - 28,04 0,957
TE1. S 17,22 0,430
TE2 E 22,08 0,430
TE3 V 4,82 0,430
TE4 N 10,09 0,430
TE5 S 12,78 0,178
TE6 E 4,40 0,190
TE7 V 4,05 0,190
TE8 N 9,04 0,190
PL P1 - 152,21 0,955
PLP2 - 28,45 0;955
PL sb - 103,92 0,476
Re - 103,90 N/A Inaiceae compectltete al c/adirii:

Se I V = 0,732 rn-1

6.2;3; Informa$ii privind instalatia de iricalzire

Sl.lrsa de energie pentru lncstzlree spaJiilor: Cazan fl.Jnclionand cu gaze naturale

sistemu/ui de inea/zire: lncalzire centrals- cucorpuri

statice

f)i~t~~~tia agentu/u; termie: inferioara, retea arborescenta Neeesaruide ea/dura de ea/eul: 83.000W

Raeord /a sursa eentralizata eu ea/dura: nu este cazul Contor de ctaaur« pentru tncslzlre: nu este cazul

E/emente de reg/aj termie §i hidrau/ie: exclusiv la nivelul corpurilor de Incalzfre, dintre care majoritatea sunt functionale

273

Date privind instalatia de incalzire interioara cu corpuri statice:

Tip corp static Numar corpuri Suprafata echivalenta
static.e[buc.] termic[m2]
21k 500/600 1 ..... 2,20
21k 500/720 2 5,27
21k 600/520 4 8,86
21k 600/720 1 3,07
21k 900/1400 1 8,19
22k 500/720 1 3,44
22k 500/800 1 3,82
22k 500/920 1 4,40
22k 500/1200 1 5,74
22k 500/1800 1 8,60
22k 600/720 1 ;3,99
22k 600/920 2 10,19
22k 600/1200 3 19,94
22k 600/1800 2 19,94
22k 600/2000 1 11,08
22k 900/920 5 3;3,90
22k 900/1200 1 8,84
22k 900/1320 1 9,73
22k 900/2000 1 14,74
TOTAL 31 185,95 274

tT [0C]

-'-ITUR("CJ

-Qnec.Loc (WI

40.000

40 -r '

'<,

" 10.000

'~l

~------~------------~, a

·10

·15

·5

a

5

10

te [OC]

Lungimeg totala a conductelor de distributie din subsol: 56 m Debitul nominal de agent termic de tncetzlre: 4.039.·l/h

Curbg de reglaj termic in raport cu -temoeretureextenoers medie zilnica

QWCltCl1~~_ului de incalzire: Dz = 217,2 zile

- Momentul de incepere al sezonului de incalzire: 28 septembrie

- tv1Prnentulde sfar~it al sezonului de incalzire:03 mai

Consumul enuel de caldura pentru incalzire, lanivelu/.spatiilor

incalzite:Qf~c = 73,58 MWh/an,

Cdnsl.imul anual de caldura pentru incalzire, la nivelul racordului la sursa de caldura:Qas~ = 94,84 MWh/an,

Inc

Consumul specific anual de caldura pentiu incalzirea spatiilor cladirii, la nivelul sursei de caldura (intrare· gaze .' naturale

c~.zi<m):q~~nc= 254,6 kWh/m2a~,

Consumuuspecitic anualdecaldura pentru incalzirea spatiilor cladirii, la nivelul spatiilor tncetzlte: qr~c = 197,5 kWh/m2an,

275

Randamentul de distributie al instalatiei de incalzire:fld = 0,95 Randamentul instetetiet de Incetzire interioara: flinc = O,92xO,95xO,885=O,776

6.2.4. Informatii privind instalatia de preparare a apei

calde de consum

Puncte de consum a.c.m. / a.r. irfapartamente: 3/3 Numarul de obiecte sanitare - pe tiputi:

Lavoar~ 3 Rezervor WC - 3

Pierdf?rl estimate pentru instalatia de apa calda de consum: 10,8 kWh/m2an Consum specific normalizat de apa calda:

la nivelul punctelor de consum: 23,8 IIperszi

la nivelul racordului la sursa de caldura: 25,8 l/perszi

Consumul mediu specific normelizetoe calduraipentru apa calda: 44,4 kWh/rn2an

Eficienfa energetica a instalatiei de preparare a apei calde:

Eacm = 0,76

6.3. Note de calcul pl'ivindnotarea "selid a cladirii

Notarea din punct devedere energetic aClne; cladiri existente se efectueaza functie de consumut specific anUal norrnalde caldura estimat pe baza expertizei energetice a cladirii.

Notele de referinta atasate cladirii certiflcate viz~~ta clac{{t:ea de referinta, caracterizata de utilizare rationala a caldurii, ~i c/adjtea eficienta, caracterizata de utilizare eficienta a caldurii. Caracteristicile <:;Iadirii de referinta.· precum ~i cele ale cladiril ~ficiente sunt determinate la pct.6.3.2 ~i .6.3.3 din capitolul de fata.

Notarea din punct de vedere energetic este corelata strict cu grila de clasificare functie de consumul energetic specific anual caractensnca .. fondului de cladiriexistent, conform {2].

276

6.3.1. Penalizari acordate cladirii certificate

Penalizarile acordate cladirll in~iruitela notarea din .punct de vedere energetic a acesteia sunt urmatoarele:

• starea subsolului tehnic al cladirii: nu este .. cazul p, = 1,00

• Utilizarea u~ii de intrare in cladire: nu este cazul P2= 1;00

• Starea elementelor de inchidere mobile din spatllle comune (casa scaruor) ..... catre exterior sau catre ghene de gunoi:

nu este cazul P3 = 1,00

• Starea· armaturilor de inchidere ~i reglaj de la corpurile statice: Cerpurile statice sunt dotate cu arrnaturi de reglaj ~i

acestea sunt functionale P4= .1.,00

• Spalarea I curatirea tnstalatiei de lncalzire interioara: nu

este cazut P5 = 1,00

• Existenta armaturilor de separate ~i golire a coloanelor de

Incalzire: nu este cazul Ps = 1,90

• Existenta ... echipamentelor de masura pentru .... decontarea

consumurilorde caldura: nu este .cazul P7 = 1,00

• Starea finisajelor exterioare .. flle per~tilor exteriori: Stare by.n.al3 tencuielii~>5terioare Pa = .1,99

• Starea peretilor exteriori din punct de vedsreal contlnutului pe umiditate al acestora: Pereti .: exteriori uscati P9 = 1,00

• Starea acopertsulu! peste pod: Acoperis etans Pl0 = 1,00

• Starea co~uluil cesurilor de evacuate a fumului: nu este

cazul . Pll = 1,00

Rezulta coeficientul de penalizare a notei energetice:

Po =P1 'P2 'P3 'P4 'P5 'P6 'P7 iPS .pg 'P10 'P11 = 1,00

6.3.2. Determinarea caracteristicilor cladirii de referinta

a) Forma qeornetrica, volumul ~i suprafata totataa anvelopei - aceleasi ca ~i cladirea reala;

277

b) Suprafata elementelor de constructie transparente (ferestre, luminatoare, pereti exteriori vitrati) pentru cladirea de referinta este aceeasi ca ~i la cladirea reala:

c) Suprafata peretilor exteriori opaci verticali este aceeasi ca ~i la cladirea reala:

d) Rezistentele termicecOJj~~tate ale elementelorde constructie din cwmponenta anvelopef Cladirii de referinta se''deterrnina ln functie de temperatura medie interioara caracteristlca spatiului lncalzit ~i ae ternperaturile mediilor adiacente (mediul exterior, subsolul neincalzit ~i podul cladirii). Temperaturainterioara a spatiului Incalzit depinde de temperatura subsolului nelncalzit al cladirii ~i de rezistenta termica a perelil.or exteriori. Temperatura subsolului nelncalzit al cladirii se determina ln

functie de rezistenta terrnica RpLsb care, la randul sau

depinde de tSb(R)' rezolvarea problemei facaf'l9u-se iterativ, pornind de la valorile rezlstentel term ice caracteristice cladiril reale (a se vedea cap. 3).

Temperatura subsolului tehnic al cladlrii dereferihla, se

determine conform [3] in urrnatoarele ipoteze:

Temperatura exterioara te = -15°C, regim termic stationar, fara influenta ..... r~diatiei solare pentru perefil.· exteriori ai subs6lului; .

Temperatura exterioara caracteristica sol~.tyi, les t (pentru elementele de constroctle.arnplaeate sub<cota terenului sisternatizat (CTS) se determina linand seama de coeficientul de.masivitate termica a selului, ms'F 0,523, conform SR 1907/1;

Conductele din subsolul tehnic sunt termoizolate confOrrn solutiei de proiect (conductivitate termica de catcul Aiz = 0,045 W/m K.

R~.fulta valonle finale ale temperaturilor in condiliiQeiarna de catcul:

tes = O,95°C

278

tSb(R) = 7,13°C tpOd(R) = -10,39°C

~i rezistentele elernentelorde constructe aferentecladirii de referinta:

• Pereti exteriori opaci verticali:

RpE f' 18,44 - (-15}", 1,045m2K / W 8·4

• Planseu exteriQr sub veranda:

R = 18,44-(-15)=1393m2K/W

PLv 8·3 '

• Tamplarieexterioara:

RFi:;O.3~m~.~/W

• F'f'l:lM~eu peste etaj(sub pod neincalzit):

RpL = 18,44-(-10,39) =1201m2K/W

8·3 '

plal1~~4peste subsqlul n~inq~l2:it:

R = 1~A4- ?,1:,lG;0942m2K/W

PLSb .. 0,2 '

e) Valorile absorbtivitatii la radiatia solara a el~mentelor de constructie'sunt urmatoarete:

- perete exterior opac vertical: UabsPe = 0,40,

- Clqop~ri~.: aabsT = 0,00;

f) fClqtQrul optiG.Cllelementelor d~ constructe exterioare vitrate

~~t~ (at) = 0,30;

()rii megirg~insqrire sunt: - suprafete orizontale: 0,85; - suprafete verticale: 0,85;

h) Sistemul de incalzire ~i preparare a apeicalde de consurn este Cl~~Cl~i9a ~i!flg'.l2:ul cl~dirii real~;

i) N41Jl~rul d~ sehimburi de aer din spatiul locuit este n, = 0,5 h-1 (per-rneabilitate medie a tamplariei);

279

j) lnstalatia de Incalzire lnterioara este caracterizata de dotarile liii parametrii de functionare conform proiectului, nu sunt pierderi de fluid in lnstalatiile interioare;

k) Conductele de distrii:>utie dinsubsolul tehnic sunt izolate termic cu vata minerala ()";z = 0,045 W/m K) de 1,5 cm grosime;

I) lnstalatia de apa calda de consum. estecaracterizata de dotarlle liii parametrii de functionare conform proiectului, iar consumul specific de apa calda de consum liii consumul specific de caldura pentru prepararea apel calde de consum sunt urmatoarele:

qacm = 8 I 24 x 60 = 20 IIpers'zi

iacm = 1068. Np .~ = 1068.~._!_= 31,54kWh/m2an;

SIne 'tp 372,5 24

m) Coeficientul de penalizari ale notei energetice Po = 1 ,00;

n) Livrare dupa prQgram Cl.apei calde de CQI'l§VI"!'l (8h/zi, la lacm = 55°C).

Tinand seama de datele privind cladirea de referinta (a - n), aplicarea metodologiei dedetermihare a consumurllor de caldura anuale normale pentru inca!zi(e~ipentru prepararea apei calde de consum a condus la urmatoarete valori caracteristice cladirii de referinta:

Durata sezonului de incalzire: Dz =.~Q2,.7' zile

Consumul anual de caldura pentru incalzire; la nivelul spatHlor

incalzite: Qf~c = 48,80 MWh/an,

Consumul anual de caldura pentru incalzire, la nivelul racordului la sursa de caldura: Q~~< .. ±f62,53 MWh/an,

InCi·

Consumul SpeCi?c enuet de caldur~p~~~'Ji .. incalzi~~.~i sp[Jtiilor cladirii, la niveli.Jl· sursei de caldura~ntrare gaze naturale

cazan): q~~ =,167,9 kvvh/m2an,

inC

Consumul specific anual de caldufap~l1trl.llncalziFe8i spatiilor

L·,·,:,. . , ::, ,' .. ,. ,.. . " .. :.'

cladirii, la nivelul spatHlor inc~/zite: qr:~;: J 31,0 kWl1/m2an,

280

Randamentul de distributie al instalatiei de incalzire: lld = 0,96

incalzire

interioara:

Randamentul instalatiei de

flinc =0,92xO,96xO,865=0,7aO

Consum specific normalizat de apacalda: 20,0 I/pers'zi Consumul specific normali~at de caldura pentru apa calda:

31 i5kWh/m;!an

6.3;3, Determinarea caracter;sticilor clad;rii eficiEmte energetic

a)

F9r.TfI. ~~qm~triea, ~plHmul ~i~uprafata to.tala a anvelopei - a9~I~a~i ea~i elaqireareala;

~~prafata eleTentelor de constructe transparente (terestre, lumlnatoere, pere\i exteriori vitrati)pentru cl~diri d~ locuit este identica cu cea ... aferenta cladirii reale:

R.~~istenteletermice corectate ale elementE:)lor d~ ... C()nstruetie din e()mporyentfl C!nvelop~i cladirii .sYllt urmatqarel~:

• Peretl exteriOri opaei verticall:

RPE = 1,40m2K/W

• Tamplarie exterioara:

RF = 0,50 m2klW

• Planseu peste etaj (sub pod neincalzit)~isub veranda:

RpL = 3,OOm2K/W

• Planseu peste subsolul tehnk:

R.Sb. = 1,65.m2K I W

b)

c)

. Celelalte rezistente term ice se consldera ca in cazul cladirii de referiri~a.

d) Valorile absorblivitatii la radialia solara a elementeJot de constructe sunt urrnatoarele:

- perete exterior opac vertical:

281

- terasa exterioara I acoperis: UabST = 0,60;

Factorul optic al elementelor de constructe exterioare vitrate este (a:t) = 0,26;

Factorul mediu de lnsorire al fatadelor are valoarea corespunzatoare cladirii reale;

Numarulde schimburide aer din spatiul incalzit este de 0.5 h-1 (tamplarie exterioara cu garnituri speciale de etansare, ventilare de tip controlat);

Sursa de caldura pentru incalzire ~Lpreparar~. a apeicalde de consum este cazan functionand cu gaze naturale,complet automatizat, avand randamentul 0,885;

Sistemulde incalzireeste de tipul' incalzife ceiltrala cu corpuri statice, dimensionate conformSR 1907~i STAS1797/2; lnstalatiade' lncalzlre interioara este dotata cu ·EHernente de reglaj· terrnic $i hidr'auli.~ la. nivellli corpUtilo~ st~tiee;

N~ exista pierderi de fluid in inst~.latiile interioare; Conductelede distributie din subsolul neincalzifsunt izolate termic cu vata minerala (conductivitate terrnica A;z = 0.045).

avand 0 grosime de 2.0 cm;

m) lnstalatla de apa calda de consurn reste rearacterlzata de dotarile ~i parametrii de functionare conform. prpiectlllui, iar consumul specific de caldura pentru prepararea apei calde de consum este:

iacm = lQ68.·Np .: .::r_ = 1068·33 .~ = 31,54 kWhlm an

Sine 'tp 372,5 24

n) Coeficientul de penalizari ale notei enerqetice.p, = 1,00.

e)

f)

g)

h)

i)

j)

k) I)

'[lnand seama de datele privind cladirea eflcienta din punct de veder~energetic (a-n), aplicarea metodolpgiei de dElt~rminare a . consumurilor de caldura anuale normale pentru lncalzfre ~i pentru prepararea apei caldElde consum a CPf1dllSla urrnatoarele valori caracteristice cladirii eficiente:

Durata SelonLilui de incalzire:pz = 19!?,6ziIEl

282

Consumul anual de caldura pentruincalzire; la nivelul spatiilor incelzite: Qf~c = 35,2~ MWh/an,

consume; anual de caldura pentru Incstzir«, la nivelul

racordului la sur Sa de caldura: Qas~ = 41-;74 MWh/an,

inC

Consumulspecific enuel-de caldura pentru incalzirea spatiildr cladirH. la nivelut , sursei de caldura (intrare gaze naturale

cazan):q~~ = 128,2kWh/m2an,

inC

Consumul specific anual de ca/c/pra Peptru fncalzireaspatiilor

cladirH, la nivelul spatHlo{ tncelzite: qf~c = 94,6 kWh/m2an, Randainentul de distributie al instalatiei de lncalzire:TJd = 0,91 Randameiltul iilstalatiei de lncslzlre interioara:

11 inc = 0.99xO,91 xO,885=0,738,

Consum specific normalizat de apa ceta«: 20,0 I/pers·zi Consumul specific normalizat de caldura pentru apa calda:

31.5 kWh/m2an

6.3.4. Notarea ellergetica a cladirii

Pe baza valorilor~onsumurilor specifice de caldura determinate la pct. 6.2 .. ~i 6.3 .. ~i 6.3.4, se deterrnina notele enerqetice dupa cum urmeaza:

- claqirii reale, caracterizata de consumulspecific de caldura

estimat q~C) = 299,0 kWh/m2an, i se atribuie nota Nc:

Nc = exp (-0,0018··299,0·1,345 + 4,794) = 70,S

- cladirii de referinta, caracterizata de consumul specific de caldura estimat q~R) =199,4 kWh/m~an. i sa atribuie nota NR:

NR = exp (-0,0018· 199,4 1,00 + 4,794) = 84,4

- cladiril eficiente, caracterizata de consumul specific de caldura estimat q~E) = 159,7 kWh/m2an, i se atribuie nota NE:

NE = exp (-0,0018· 159,7·1,00 + 4,794) = 90,6

283

6.4. Certificatul energetic al cladirii

CERTIFICAT Cladire publica

ENERGETIC

Nr .... §~;Q01.~:p.~ Din . .1.1:. ..gQ~.

Date identificare eladtre:

auditor

Prirnaria Sector 3 Nume, prenume:

Str. Matei Basarab Firma

63

Proprietar:

Adresa:

Ora$, juder: Bucuresti Cod pO$tal: 70496

Telefon:

320 xx xx

Date

identificare

energetic:

lonescu ~tefan

/-

organizarie:

Te/efon: 643 xx xx

Hr. certificc 348

auditor:

Anul/(Jerioada

1910

construirii :

Suprafara [m2] : 372,5

inca/zita

Volumul [IW]: 1.344,0

cladirii

Indice de necesar de caldUra pentru incalzire aferent constructlel;

197,5 kWh/m2an

Motivul ~ iniormativ Consum de Nota:
caldura 70,5 D
eliberarii [] asigurare
certificatului D venzere) (incalzire +
energetic: curnpfJrare a.c.m.)
0 alt motiv: 299,0
kWh/m2an 284

Clasificare energetica1

iNCA.LZIREA SPATIILOR APA CALDA DE CONSUM
Cladire foarte eficienta energetic Cladire foarte eflcienta energetic
'KlO',f{,,, ~.
_W"
)B IY8
C c '~
0 0
E <:£J E
F F
,G .... ', M"
rUf:;9IK:
11'1'
111111
Cladire cu eficienta energetica Cladire cu eficient.lenergetica 254,6 kWh/m2an

44,4 kWh/m2an

Consum:£tI{1t..tW estimat

Consum anual estimat

Primarla Municipiului Bucuresti - Directia de Urbanism ~i Amenajarea

Teritoriului Data:

----~----------------

Eliberat de:

11.04.2002

Respon-

sabil: Arh. Mirela Zamfirescu

Nr. dosar

expertiza

enerqetice: 0081-04-02

$tampila §i semnetura:

$tampila §i semnatura auditor energetic:

----------------------

1 Clasificarea energetica a cladirii este facuta functie de consumul total de caldura pentru incalzirea spaliilor ~i prepararea apei calde de consurn, estimat prin expertiza termlca si energetica a constructiel si instalatslor aferente ~i afectat de penaltzan datorate utilizarii nerationale a energiei.

285

Programul de calcul utilizat: _ ___.:C~E;;R~B~U~IL::.::D:::...........;__ __ ~...;___"""'_

versiunea: 1.0

DATE PRIVIND EVALUAREA PERFORMANTEI ENERGETICEA

.

CLADIRII

o Grila de clasificare energetica a cladlrtl functle de consumul de caldura anual specific:

iNCALZIRE:

= ... '-C r- r- r- ..., ...,
oc N '-C - e- ..., ..., iii.
.- - N N ..., ...,
KWh/m'an APA CALOAOE CONSUM:

KWh/m'an

286

INFORMAT" PRIVIND CLADIREA CERTIFICATA Anexa la Certificatul energetic nr <,; ~~:9.9..1.~::9.~ ...

10. Date privind constructla:

(J Tipul cladlril: [8J indlviduala D in~iruita

D bloc Dtronson de bloc

1:1 Nr. niveluri: [8J Subsol, [8J Parter +

DOemisol,

.. J .... etaj + [8J Mansarda

1:1 Nr. de apartamente ~i suprafete utile ale spatiului incalzit:

, ,
Tip. Suprafata utila Nr. ap. ~nc [m2]
[m2]
Apartament cu 4 camere 372,5 1 372,5
TOTAL '1 372,5
• a ~ 1:1 Voh.Jlnul utll al spatlulUi Incalzlt: 1:1 Volumul total al cladirii:

1:1

1.344,0 m3 1.568,0 m3

Caracteristici geometrice ~i termotehnice ale anvelopei:
Rezistenta
Perete Orientare Suprafata termica Perete Orientare Suprafata
[m2] corectata [m2]
[m2K/Wl
PEl S 88,33 0,641 TES S 12,78
PE2 E 139,22 0,641 TE6 E 4,40
PE3 V 149,21 0,641 TE7 V 4105
PE4 N 105,91 0,641 TE8 N 9,04
PLY 28,04 0;957 P[)PI . 152,21
TE2 E n.OS 0,430 PLP2 28,45
TE3 V 4,S2 0,430 PLsb 103,92
TE4 N 10.09 0,430 Re 103,90 Rezistenta termica corectata [m2KJW]

0,178

0,190

0,190

0,190

0,955

0,955

0.476

N/A

Suprafata exterioara: 983,67

1:1 Indice de compactitate al cladirli, Se IV:

0,732 m-l

11. Date privind lnstalatla de lncalzlre interloara: 1:1 Sursa de energie pentru lncalzirea spatiilor:

[8J Sursa proprie, ,cu combustibil;., __ ;_. g9_~~_n!\!nm~l~ _

D Centrala termica de cartier

288

$OTAl UTILITATI TERMICE:

105 164 229 303 389 490

615

775

1000

Evaluarea energetica a cladtrll de referinta1

Evaluarea energetica a cladirii eflchihte2

Consum de Nota: Consum de Nota:
caldura 84,4 caldura 90,6
(incalzire ,i (incalzire $i
a.c.m.) a.czn.)
199,4 kWh/m2an 159,7 kWh/m2an
Indice de necesar Indice de necesar
de caldura pentru de caldlJra pentru
lncalzlre aferent 131,0 incalzire aferent 94,6
constructlek kWh/m2an constructle]: kWh/m2an o Penalizari acordate cladi~ilcertificate ,i motivarea acestora:

Po = 1,00 - nu au, fost acordate penalizari pentrucladirea certificata.

NOTA: Perioada de valabilitate a prezentului Cerlificat Energetic este de 5 ani de la data eliberarii acestuia.

1 Cladirea de referinfj este 0 elMire avand in principiu aceleasi caracterist.ici de alcatuire ca ~i cladlrea reala ~i in care se asigura utilizarea rationalaa energiei terrriice.

2 Cladirea eficienta este 0 clMire avand in principiuacelea$i 'caracteristici de alcatuire ca ~i cladirea reala ~i in care se asigura utilizarea eficienta a energiei terrnice.

287

[1 Terrnofjcare -; punct termic central D Terrn()ficare - punct termic local.

D Alta sursa sau sursa rnixta: .

o Tipul sistemului de incalzire:

D lncalzlre local a cu sobe,

[gI lncalzire central~<?u corpuri stance, D lncalzire c~~tral~ cu aer cald,

D lncalzlre centrala cyplan~ee incalzitoare,

D Alt sistern de incalzire: : ..••....•..••••.• ~;.tt •••.•••••• ,, •••••••••••.••••••.

o Date privind lnstalatia .l:Ie inc:alzi~e ... IOc:~la cu sobe: I';IU .. ESTE CAZUL

u Date privind instalatla de lncalzire interioara cu corpuri statice:

Tip corp static Numar corpuri Suprafata echivalenta
st~tice [buc.] termic [rn2]
121k 500/600 1 ~,20
21k 500/720 2 5,27
21k 600/520 4 8,86
21k 600/720 1 3,07
21k 900/1400 1 8,19
22k 500/720 1 ~,44
22k 500/800 1 3,8~
22k 500/920 1 4,40
22k .. .500/1200 1 5,74
22k 500/1800 1 8;60
22k 600/720 1 3.99
22k 600/920 2 10,19
22k 600/1200 3 19,94
22k 600/1800 2 19,94
22k 600/2000 1 11,08
22k 900/920 S 33,90
22k 900/1200 1 8,84
22k 900/1320 1 9,73 289

Tip corp static Numar corpuri Suprafata echivale"ta
statice [buc.] termiclm2]
22k 900/2000 1 14,74
TOTAL 31 185,95 - TIp dlstnbu\le a agentulUl termic de lncarztre:

121 infefioara, D supel"ioar~, Drhixta

- Necesarul de caldura de calcul: : ... _ ... ~;3.,9.9.Q .... .w a Racord la sursa centralizatacu caldura:

121 racord unic.

D multiplu: puncte,

- diamEltru 1'10ll)inal: ~{)...4 ll)m.

- necesar de presiune (nominal): ... ~t§Q9. .... mmH20

- Elemente de reglaj termic ~i hidraulic:

- la nivel de racord .. _p'.9mjr~!Qp.rir~.p'9.!Il.P.~ .. Qjr~yt~1!~ ...

- lanivelul coloanelor D.!J.~Xll?J~ .

- la nivelul corpurilor statice .... .r9.~ll).~t~Q!t~.IJ.g.!JQ!yX~.9.I~L .... ;

- Lungimea totala a retelei dedistributie arnplasata in subsollJ1

tehnic .•.. ?Jt~~ ... m;

- Debitul nominal de agent termic de incalzire ... 4AJ.~~ ... I/h;

- Curba medie normala de reglaj pentru debitul nominal de Cigent

termic:

Ic roC] -15 ·10 -5 () 5 10
IT [0C] 63,5 57.4 51.2 44.7 37.H 30,3
Qnce. [W] 44.H14 37.5115 30.357 23.12H 15.1199 8.671 a Date privind instalatia de incalzire interioara cu planseu incitlzi.tor:

NU ESTE CAZUL

12. Date privind instalatia de apa calda de consum:

a Sursa de energie pentru prepararea apei calde de consum:

121 Sursa proprie, cu: .9.~.~~.ng!ymt~ ....................................•

D Centrala termica de cartier

290

292

ANEXA 1

ANEXA2

ANEXA3

ANEXA4

ANEXE

Cerere =pentru acordarea certitleatului energetic al cladirii Bloc de locuinte M28, Str. Arinii Ddrnei nr.4, Bucuresti

Cerere pentru acordarea certificatului energetic al cladirii - Cladire de locuit in~iruita Str. Alecu Mateevicihl":'7

Cerere pentru acordarea certificatului energetic al cladirii -Glad ire de locuit indlviduala Str. Remetea nr. 21

Cerere pentru acordarea certificatului energetic al cladiril - Cladire publica - Str. MateiBasarab nr. 63, Bucuresti

D Termoficare - punct termic central D Termoficare - punct termic local

D Alta sursa sau sursa rnlxta: : .

o Tipul sistemului de preparare a apei calde de consum:

D Din sursa centralizata, D Centrala termica proprie, D Boiler cu acumulare.

[gIer~para~~ .Igcala cu aparate de tip instant a.c.m .. D.Prepara~elocala pe plita.

D Alt sistem de pr~parar~C1·G·m.: , .

o Puncte de consuma.c.m.: q .

o Nu.marll.1 de obiecte sanitare - pe ~ipuri: •. ~.l~.yg~mJ.~.r~;1;,.w.g.

o Racord la sursa centralizatacu caldura:

D racord unlc,

Dml1ltiplu: p!.Hlcte.

- dlarnetru nominal: mm.

- necesar de presiune'(nominal): mmH20

o Conducta de. recirculare a a.c.m.:

D functionala,

D nufunctioneaza [gI rlU exista

o Contor de caldura general: NU ESTE CAZUL

o Debitmetre la nivelul punctelor de consum:

[gI nu exista D partial D peste tot

intocmit, Auditor energetic, Ing. lonescu $tefan,

~tampila lji semnatura

291

ANEXA 1

Cerere pentru acordarea certificatului energetic al cladirii - C'~dire d~ locui .. t co!~~tiY~ (tip bloc)

293

CERERE

PENTRU ACORDAREA CERTIFICATULUI ENERGETIC AL CLADIRII

Nr. din

1. ADRESANT:

DIRECTIA· ISERVICIUL DE URBANISM $1

AMENAJAREA TERITORIULUI DIN CADRUL

.. gQ~.$.l~ll,Jk!-)J .. I,..QGA~.~k.~J;.QIQ81l~l,JJ.~,.~.l.).g.V.8J;.$.I! ..

2. SOLICITANT: (numele §i prenumele persoanei fizice / juridice, edress, telefon, fax etc.) Asociatia de proprietari Bloc M28, Str. Arinii Domei nr. 4, Bucuresti, Tel. 789 xx xx

3. CALITATEA SOLICITANTULUI: 0 Proprietar [gJAdministrator

4. CLADIREA PENTRU CARE SE SOLICITA ACORDAREA

CERTIFICATULUI ENERGETIC:

Bloc M28, Str. Arinii Dome;

nr. 4, 77533 Bucuresti

5. TIPUL DE PROPRIETATE: [gJParticulara

Ode stat Omixta

• Forma de organizare a (in cazul coproprletatii): ..... A~Q~l9.ti~ .. Q~ p'!'.Qp..r:.i~!~ri... .

• Se anexeaza copie dupa actul de lnfiintare ~i statutul Asociatiei de proprietari.

6. DESTINATIA CLADIRII: .JQ~!:l.iDl~ .

7. CARACTERISTICI PRINCIPALE ALE CLADIRII: Vezi anexa. MOTIVUL CERERII DE ACORDARE A CERTIFICATULUI

ENERGETIC: jnfQrm9.Hv

294

PRIN PREZENTA CERERE CONFIRM ASUMAREA URMATOARELOR OBLIGATII:

,

• ASIGURAREA DOCUMENTATIEI TEHNICE CU PRIVIRE LA CLAolRE $1 LA INSTALATIILE TERM ICE AFERENTE ACESTEIA (CARTEA TEHNICA A CLAoIRII, CONFORM REGLEMENTARILOFV TEHNICE IN VIGOARE);

• PERMITEREA EFECTUARII DE CATRE AUDITORUL

ENERGETIC A CONSTATARILORA$!JPRA CLAolRH $1 INSTALATIILOR TERMICE ALE ACESTEIA, PRIN FACILITAREA ACCESULUI ACESTUIA IN CLAOIRE;

• OECONTAREA CHELTUIELILOR DE

CERTIFICATULUI ENERGETIC $1 DE EXPERTIZEI ENERGETICE NECESARE CONTRACT.

ELABORARE A

EFECTUARE A PEii BAZA DE

AM LUAT LA CUNq$TINTA cA DURATAMfJ<IMA DEELABORA~E A CERTIF!CATU6UI ENERGETIC E$TE DE ~OZILE:, ift'CJ;pAND .• CU DATA CONTRACT ARII LUCRARILOR DE EXPERTlzA ENERGETICA CUELABORATORUL DECERTIFICATENERGETIC

SOLICITANT

Asociatia de proprietari Bloc M28 Str. Arinii Domei rir. 4, Buctire§ti

FUNCTIA

Preseaiote a/ Asociatiei de proprietari NUMELE 111 PRENUMELE Nicolae Georgesqu

295

ANEXA

lacerere pentruacordarea certificatululenergetic al cladirii

CARACTERISTICI TEHNICE PRINCIPALE ALECLADIRII 1. CARACTERISTIOIALE CONSTRUCTIEI:

• Tipul cladirji: ~bloc l<scara de bloc Dcladire individuala

o cladlre rn~iruita

• Suprafata totalaa pardoselii spatiului 'locuibila)[m2j:

inc:altit(Suprafata ..... 4.·§.1~;~§ ..

• Nuniarul total de unitati functionale(apartamente): 4.4 .

• Numarul total de niveluri ale cladirii: .1.1.. .

din care:

~ subsol tehnic 0 demisol .... HL .. etaj(e) curent(e) 0 mezanin

~parter Dmansarda

2. CARACTERISTICIALE INSTALA TIEl DE iNCALZIRE

INTERIOARA:

• Sursa principal~ cI.e energie termic:a pentru inca.lzire:

Dsursa proprie •.• cu qcll1lbustibil: Dgazos: '

Dlichid: ,

o solid: '

D~nergie electrica:

~ sursa centrallzata; 0 centrala terrnicfl. de cartier, ~ punct termic central,

o punct termic local,

• Tipul instalatiel de incalzire interioara:

Dincfllzire locala cu sobe, ~incalzire centrsla cu corpuri statice, Dincalzire centrela cu aer cald,

Dincalzire centrale cu plansee lncalzftoare ~i corpuri statice.

• Contor de cflldura pentru incalzire: . 0 Da ~ Nu

296

3. CARACTERISTICI ALE INSTALATIEI DE APA CALDA DE CONSUM:

• Sursa principala deenergie termica pentru prepararea apet calde de consum:

o sursa proprie, cu combustibil:

[gJ SUrsa·centralizata: 0

[gJ

o

o gazos: '

o lichid: ~ ,

o solid: '

o energie electrlca; 'centrala termicaae cartler , puridttermiccentral,

punct termic local,

• Tipul instalatiel de preparare a apei calde de consum: o preparare locala,

[gJ preparare centrala fara acumulare, o preparare centrale cu acumulare,

• Contor de caldura pentru a.c.m.: 0 Da [gJ Nu

tntocmit.

Nicolae Georgescu

Pre§edinte al Asociatiei de proprietari Bloc M28, Str. Arinii Domei nr. 4, Bucure§ti

297

ANEXA2

Cerere pen.truilC:;9r~ilreilCel"tificatului el)erg~tic .al .. clacUrii - Cladire)~e locult in§iruita

298

CERERE

PENTRU ACORDAREA CERTIFICATULUI ENERGETIC AL CLADIRII

Nr din .

1. ADRESANT: DIRECTIA I SERVICIUI..OE URBANISM $1

AMENAJAREA TERITORIULUIOIN CADRUL .... QgJ~~§Jk)!.)J,..V.!

.t,:9.~.~!.:~~k.~g.QIQ8.V.kWJ.~,.~.llQ.V.B.I;_QIL .

2. SOLICITANT: (numelt3 §i IJrenumeiepersoanei riifdeljuridice, adresa, telefon, fax etc.) Leu Ion Nelu, Str. Aura Buzescunr.10, Bucuresii, Tel. 653 xx xx

3. CA~I!~Tf7A SOpClt ANtO~UI: .. f81. ~~oprietar \ DA~rnin.istrator

4. CLADIREA PENTRU CARE SE····SOLICITA·\ ACORDAREA

CERTIFICATULUII:NERGETIC: Imobil Sfr. AJecuMateevici nr:

7, 73298 Bucure§ti

5. TIPUL DE PROPRIET ATE: f8I Particulara Ode stat Omixta

• Forma de organizare a (in cazul coproprietatii): .... J:I.I,l •• I?!?J~J~9.~.vJ

• Se anexeaza copie dupa actul de proprietate al imobilului.

6. OESTINATIA CLAOIRII: Jgf~[nt~ jm[{~mj!l~J~

7. CARACTERISTICI PRINCIPALE ALE CLAoIRII: Vezi anexa. MOTIVUL CERERII DE ACORDARE A CERTIFICATULUI

ENERGETIC: y.~.I).?~r~

299

PRIN PREZENTA CERERE CONFIRM ASUMAREA URMATOARELOR OBLIGATII:

• ASIGURAREA DOCUMENTATIEI TEHNICE CU PRIVIRE LA CLADIRE $1 LA INSTALATIlt.E'fERMICE AFERENTE ACESTEIA (CARTEA TEHNICA A CLADIRII; .. CONFORM .REGLEMENTARILOR TEHNICE IN VIGOARE);

• PERMITEREA EFECTUARU DE CATRE AUDITORUL

ENERGETIC A CONSTATARILOR ASUPRA CLADIRII $1 INSTALATIILOR TERMICE ALE ACESTEIA, PRIN FACllITAREA ACCESULUI ACESTUIA INCLADIRE;

• DECONTAREA CHEL TUIElILOR DE

CERTIFICATULUI ENERi3e:TIC $1 DE EXPERTIZEI ..ENERGETICENECESARE CONTRACT.

ELABORARE A

EFECTUARE A PE BAZA DE

AM LUAT LA.CUN()$TINJACA DVRATAMAXIMA.pe:.<ELABORARE A CE~TIFI.RA;rULUI ENe:RGEtIC e:~;rE D§ .;30 ZILE, 1t'J9§pAND CV DATA CONTRACTARIILUCRARILOR DE EXPERTlzA ENERGETICA CU ELABORATORUL DE CERTIFICAT ENERGe:TIC

SOLICITANT Leu Ion Nelu

300

ANEXA

la cerere pentru acordarea certificatului energetic cilclididi

CARACTERISTICI. TEHNICE PRINCIPALE ALE CLADIRII 1. CARACTERISTICI ALECONSTRUCTIEI:

D tllOC I sc~ra de bloc Deladite iodividuala ~eladiretrl$iruita

• supratata totala···a pardoselii ••• sp~tiului incalzit (suprafata

locuibila) [m2]: Z~.~~ ..

• Numarul total de unitatifuncfionale(apartarnel'lfe): 1.. .

• Tipul cladirii:

• Nurnarul total de niveluri ale cladirii: din care:

o subsol tehnic ~ demisol

.... L ... etaj(e) curent(e)D mezanin

....... ~ .

~parter Dmansarda

2. CARACTERISTICI ALE INSTALATIEI DE INCALZIRE

INTERIOARA:

• Sursa principala de energie termica pentru lncalzire:

~sursa proprie, cu combustibil: ~gazos: '

Dlichid: ,

Dsolid: '

D energie etectrtca:

D centrala termica de cartier, D punct termic central,

D punct termic local,

o sursa centralizata:

• Tipul instalatiei de lncalzlre mtenoara:

Dincalzire locala cu sobe, [8Jincalzire centrale cu corpuri statice, Dincalzire centrale cu aer cald,

Dincalzire centrala cu plansee incalzitoare ~i corpuri statice.

• Contor de caldura pentru Incalzire: D Da [8J Nu

301

3. CARACTERISTICI ALE INSTALATIEI DE APA CALDA DE

,

CONSUM:

• Sursa principala de energie terrnica pentru prepararea apei calde de consum:

I'V'I sursa proprie;cu corril:5ustibil:1'V'I gazos' ....

Ic:::::.I Ic:::::.I •••••••••••••••••••••••••• ,

EJI lichid: ., , ,. .

o soli<J: ..... L. •..••.•..••..••.•••••. ,

o energie electrica: o sursa centralizata: 0 qentrala termiq~ide cattier,

o punct termic centr~1,

o punct termic local,

• Tipul instalatiei de preparare aapei caldedeconsum:

o preparare locala,

o preparare centrale tara acumulare,

~ preparare centrala cu acumulare, • Contorde c~ldurapentru a.c.m.:

o Da~

Nu

tntocmit, Leu Ion Nelu

302