Sunteți pe pagina 1din 31

SECIUNEA FORMULARE

Aceste formulare i modele sunt destinate, pe de o parte, s faciliteze


elaborarea i prezentarea ofertei i a documentelor care o nsoesc i, pe de
alt parte, s permit comisiei de evaluare examinarea i evaluarea rapid i
corect a tuturor ofertelor depuse.
Fiecare ofertant care particip la procedura pentru atribuirea
contractului de achiziie public are obligaia de a prezenta formularele i
modelele completate n mod corespunztor i semnate de persoane
autorizate.

Formular nr. 1 - Model Scrisoare de naintare


Formular nr. 2 Model Declaraia c ofertantul este I.M.M.
Formular nr. 3 Model mputernicire de participare la edina de deschidere
Formular nr. 4 - Model Declaraie iniial privind ndeplinirea cerinelor de
calificare conform art. 11 din HG 925/2006
Formular. nr. 5 - Declaraie privind nencadrarea n prevederile art. 180 din
O.U.G. nr. 34/2006
Formular nr. 6 - Model Declaraie privind nencadrarea n prevederile art.
181 din O.U.G. nr. 34/2006
Formular nr. 7 Model Declaraie privind calitatea de participant la
procedur
Formular nr. 8 Model Certificat de participare la licitaie cu ofert
independent
Formular nr. 9 Model Declaraie privind nencadrarea n situaiile
prevzute la art. 69^1 din OUG nr. 34/2006
Formular nr. 10 Model Informaii privind partea din contract pe care
operatorul economic are intenia s o subcontracteze
Formular nr. 11 Model Acordul de subcontractare
Formular nr. 12 Model Acord de asociere
Formular nr. 13 - Model Angajament privind susinerea tehnica si
profesional a ofertantului/ grupului de operatori economici
Anexa 1 la formularul nr. 13 - Declaraie ter susintor tehnic si profesional
Anexa 2 la formularul nr. 13 - Declaraie ter susintor tehnic i profesional
Formular nr. 14 Model Declaraie privind principalele servicii prestate in
ultimii 3 ani
Anexa la formularul nr. 14- Lista principalelor servicii prestate in ultimii 3
ani
Formular nr. 15 Model Declaraie privind utilajele, instalaiile,
echipamentele tehnice
Formular nr. 16 Model Formular de ofert servicii
Anex la Formular nr. 16 Model Formular de ofert servicii
Formular nr. 17 Model Contract de servicii

1
Formular nr. 1 Model Scrisoarea de naintare

Operator economic nregistrat la sediul autoritii contractante


. Nr../
(denumirea/numele)

SCRISOARE DE NAINTARE

Ctre
(denumirea autoritii contractante i adresa complet)

Ca urmare a invitatiei de participare aparuta n SEAP, cu nr .. din ..(ziua/luna/anul)


., privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului..(denumirea
contractului de achiziie public).., noi.(denumirea/numele
operatorului economic sau asocierii, dupa caz, adresa telefon fax).v transmitem
alturat, in nume ( propriu sau in numele asocierii, dupa caz) urmtoarele:

1. Coletul nesigilat continnd:


- Documentul de plata.. (tipul, seria/numrul,emitentul)
privind garania de participare, n cuantumul i n forma stabilite de
dumneavoastr prin documentaia pentru elaborarea i prezentarea ofertei;
- Dovad IMM- Formular. Nr. 2 ( dac e cazul);
- mputernicirea- Formular. Nr.3 si copie act de identitate imputernicit ( dac e cazul);

2. Coletul sigilat i marcat n mod vizibil, coninnd oferta n original(1 exemplar) i n copie (2
exemplare).

Avem sperana c oferta noastr este corespunztoare i v satisface cerinele.

Data completrii. Cu stim,

CANDIDATUL/OFERTANTUL

(denumirea, tampila i semntur autorizat n original)

2
Formular nr. 2 Model Declaraia c ofertantul este I.M.M.

DECLARAIE
privind ncadrarea ntreprinderii n categoria ntreprinderilor mici i mijlocii conform Legii nr.
346/2004 privind stimularea nfiinrii i dezvoltrii ntreprinderilor mici i mijlocii

I. Date de identificare a ntreprinderii


Denumirea ntreprinderii:
Adresa sediului social: ......................................................................
Cod unic de nregistrare:
Numele i funcia: ..(preedintele consiliului de
administraie, director general sau echivalent)

II. Tipul ntreprinderii:


Indicai, dup caz, tipul ntreprinderii:
ntreprindere autonom n acest caz, datele din tabelul de mai jos sunt preluate doar din situaia
economico-financiar a ntreprinderii solicitante. Se va completa doar Declaraia, fr Anex.
ntreprindere partener se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate
conform Anexei, precum i a fielor adiionale care se vor ataa la Declaraie.
ntreprindere legat se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate
conform Anexei, precum i a fielor adiionale care se vor ataa la Declaraie.
III. Date utilizate pentru a se stabili categoria ntreprinderii 1

Exerciiul financiar de referin2


Numrul mediu anual de Cifra de afaceri anual net Active totale (mii lei/mii
salariai (mii lei/mii euro) euro)

Important: Precizai dac, fa de exerciiul Nu


financiar anterior, datele financiare au Da (n acest caz se va completa i se va
nregistrat modificri care determin ncadrarea ataa o declaraie referitoare la exerciiul
ntreprinderii ntr-o alt categorie (respectiv financiar anterior)
micro-ntreprindere, ntreprindere mic,
mijlocie sau mare).

Declar pe propria rspundere c datele din aceast declaraie i din anexe sunt conforme cu
realitatea.

Data ntocmirii: ________________________

Semntura _____________________________________________________________________
(numele i funcia semnatarului, autorizat s reprezinte ntreprinderea, stampila)

1
Datele sunt calculate n conformitate cu art. 6 din Legea 346/2004, cu modificarile si completarile ulterioare
2
Datele cu privire la numrul mediu anual de salariai, cifra de afaceri anual net i activele totale sunt cele realizate n ultimul exerciiu financiar
raportate n situaiile financiare anuale aprobate de acionari sau asociai. n cazul ntreprinderilor nou nfiinate datele cu privire la numrul mediu anual de
salariai, cifra de afaceri anual net i activele totale se determin i se declar pe propria rspundere .

3
Formular nr. 3 Model mputernicire de participare la edina de deschidere

Operator economic
____________________
(denumirea/numele)

IMPUTERNICIRE

Subscrisa . (nume/denumire), cu
sediul in ..(adresa operatorului economic), inmatriculat la Registrul
Comertului sub nr., CIF , atribut fiscal .....,reprezentat prin, in
calitate de ., imputernicim prin prezenta pe Dl/Dna.
, domiciliat in , identificat cu B.I./C.I. seria , nr.
, CNP ., eliberat de ............................., la data de ,
avand functia de , s ne reprezinte la procedura de atribuire
, organizat de in scopul atribuirii contractului.

In indeplinirea mandatului su, imputernicitul va avea urmtoarele drepturi si obligatii:


1. S semneze toate actele si documentele care eman de la subscrisa pe parcursul si/sau in urma
desfsurrii procedurii.
2. S rspund solicitrilor de clarificare formulate de ctre comisia de evaluare in timpul desfsurrii
procedurii.
3. S depun in numele subscrisei contestatiile cu privire la procedur.
Prin prezenta, imputernicitul nostru este pe deplin autorizat s angajeze rspunderea subscrisei cu privire
la toate actele si faptele ce decurg din participarea la procedur.

Not: mputernicirea va fi nsotit de o copie dup actul de identitate al persoanei mputernicite


(buletin de identitate, carte de identitate, pasaport).

nteleg c n cazul n care aceast declaraie nu este conform cu realitatea sunt pasibil de ncalcarea
prevederilor legislaiei penale privind falsul n declaraii si sunt de acord cu orice decizie a Autoritatii
Contractante referitoare la excluderea din procedura pentru atribuirea contractului de achizitie
publica.

Data completarii Denumirea mandantului


S.C.
reprezentat legal prin
___________________
(Nume, prenume)
.. ___________________________
(Specimenul de semnatura al (Functie)
persoanei imputernicite) ___________________________
(tampila i semntur autorizat n original)

4
Formular nr. 4 - Model Declaraie iniial privind ndeplinirea cerinelor de calificare conform art.
11 din HG 925/2006

Operator Economic
..........................
(denumirea)

DECLARAIE*

Subsemnatul, .............. reprezentant mputernicit al ......................... (denumirea operatorului


economic), n calitate de:
- ofertant unic (cu ofert individual)
- ofertant asociat (cu ofert comun)
la procedura de ................. (se menioneaz procedura) pentru atribuirea contractului de
achiziie public avnd ca obiect ....................... (denumirea produsului, serviciului sau lucrrii), codul
CPV .............organizat de ............ (denumirea autoritii contractante), la data de................ zi/luna/an),
declar pe propria rspundere, sub sanciunea excluderii din procedur i sub sanciunile
aplicabile faptei de fals n acte publice, c ndeplinesc criteriile de calificare astfel cum au fost solicitate
n documentaia de atribuire, dup cum urmeaz :
Situaia personal
Capacitatea de exercitare a activitii profesionale
Situaia economico-financiar
Capacitatea tehnic i/sau profesional
Standarde de asigurare a calitii
Standarde de protecie a mediului.
(se bifeaz dup caz)
Subsemnatul declar c informaiile furnizate n prezenta declaraie precum i Anexa acesteia
sunt complete i corecte n fiecare detaliu i neleg c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n
scopul verificrii i confirmrii declaraiilor, orice documente doveditoare potrivit prevederilor legale.

Data completrii Operator economic,


...................................

(semntur autorizat)

*NOT: nu este aplicabil n cazul etapei de selecie/preselecie a candidailor participani la procedura


de licitaie restrns, dialog competitiv sau negociere.

ANEXA la declaraie iniial privind ndeplinirea cerinelor de calificare

5
Subsemnatul, .............. reprezentant mputernicit al ......................... (denumirea operatorului
economic), n susinerea DECLARAIEI menionez succinct modul concret de ndeplinire a
documentelor* aa cum au fost solicitate n documentaia de atribuire de ctre autoritatea contractant:
A Situaia personal:
....................................


.
B Capacitatea de exercitare a activitii profesionale:
....................................


.
C Situaia economico-financiar:
....................................


.
D Capacitatea tehnic i/sau profesional:
....................................


.
E Standarde de asigurare a calitii:
....................................


.
F Standarde de protecie a mediului:
....................................


.
*NOT: dac au fost solicitate se completeaz inclusiv cu diverse valori, cantiti sau alte asemenea.

neleg c n cazul n care primesc din partea autoritii contractante o solicitare de a


prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaz/confirm ndeplinirea cerinelor
de calificare prezentate mai sus, m oblig s le prezint n termenul stabilit.

Data completrii Operator economic,


...................................

(semntur autorizat)

Formular. nr. 5 - Declaraie privind nencadrarea n prevederile art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006

6
Operator economic
____________________
(denumirea/numele)

DECLARAIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Subsemnatul_____________________________________________________, reprezentant
mputernicit al ___________________________________________________________________,
declar pe propria rspundere, sub sanciunea excluderii din procedur i a sanciunilor aplicate faptei de
fals n acte publice, c nu ne aflm in situaia prevzut la art. 180 din Ordonana de urgena a Guvernului
nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri
publice i a contractelor de concesiune de servicii, respectiv n ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin
hotrre definitiv a unei instane judectoreti pentru participarea la activiti ale unei organizaii
criminale, pentru corupie, fraud i/ sau splare de bani.
De asemenea, declar c la prezenta procedur nu particip n dou sau mai multe asocieri de
operatori economici, nu depun candidatur/ofert individual i o alta candidatur/ofert comun, nu
depun ofert individual, fiind nominalizat ca subcontractant n cadrul unei alte oferte.
Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i neleg
c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii declaraiilor orice
documente doveditoare de care dispunem.
Prezenta declaraie este valabil pn la data de _________________________ .

Data completrii: ..
Operator economic,
.
(denumire, semntura autorizat, stampila

7
Formular nr. 6 - Model Declaraie privind nencadrarea n prevederile art. 181 din O.U.G. nr.
34/2006
Operator economic
____________________
(denumirea/numele)

DECLARAIE
privind nencadrarea n situaiile prevzute la art. 181
din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 34/ 2006

Subsemnatul, ................................. reprezentant mputernicit al ............. (denumirea operatorului


economic), n calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/ter susintor al candidatului/ofertantului, la
procedura de ................. (se menioneaz procedura) pentru atribuirea contractului de achiziie public
avnd ca obiect ....................... (denumirea produsului, serviciului sau lucrrii), codul CPV ............., la
data de ................ (zi/luna/an), organizat de ............ (denumirea autoritii contractante), declar pe
propria rspundere c:
a) nu am intrat in faliment ca urmare a hotararii pronuntate de judecatorul sindic
b) ----
c) mi-am ndeplinit obligaiile de plat a impozitelor, taxelor i contributiilor de asigurri sociale ctre
bugetele componente ale bugetului general consilidat, n conformitate cu prevederile legale n vigoare
n Romnia/ n ata in care sunt stabilit;
c1) n ultimii 2 ani, mi-am indeplinit corespunzator obligatiile contractuale, neexistand situatii care au
produs sau ar putea sa produca, din motive imputabile mie, grave prejudicii beneficiarilor;
d) nu am fost condamnat, n ultimii trei ani, prin hotrrea definitiv a unei instane judectoreti,
pentru o fapt care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greeli n materie
profesional.
e) nu prezint informatii false sau nu prezint informatiile solicitate de catre autoritatea contractanta, in
scopul demonstrarii indeplinirii criteriilor de calificare si selectie.
Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i nteleg
c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii declaraiilor orice
documente doveditoare de care dispunem.

Data completrii: ..
Operator economic,
.
(denumire, semntura autorizat, stampila

8
Formular nr. 7 Model Declaraie privind calitatea de participant la procedur

Operator economic
____________________
(denumirea/numele)

DECLARAIE
PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDUR

1. Subsemnatul, reprezentant mputernicit al .................................................. (denumirea


operatorului economic), declar pe propria raspundere, sub sanciunile aplicate faptei de fals n acte
publice, c, la procedura pentru atribuirea contractului de achiziie public .................................... (se
menioneaz procedura), avnd ca obiect ................................................... (denumirea produsului,
serviciului sau lucrrii i codul CPV), la data de ......................... (zi/lun/an), organizat
de .................................. (denumirea autoritii contractante), particip i depun ofert:
n nume propriu;
ca asociat n cadrul asociaiei ..................................................................;
ca subcontractant al ..................................................................................
(Se bifeaz opiunea corespunztoare)
2. Subsemnatul declar c:
nu sunt membru al nici unui grup sau reele de operatori economici;
sunt membru n grupul sau reeaua a crei lista cu date de recunoatere o prezint n anex.
(Se bifeaz opiunea corespunztoare)

3. Subsemnatul declar c voi informa imediat autoritatea contractant dac vor interveni modificri
n prezenta declaraie la orice punct pe parcursul derulrii procedurii de atribuire a contractului de
achizitie public sau, n cazul n care vom fi desemnai ctigtori, pe parcursul derulrii contractului de
achiziie public.

4. De asemenea, declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i nteleg
c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii declaraiilor,
situaiilor i documentelor care nsoesc oferta, orice informaii suplimentare n scopul verificrii datelor
din prezenta declaraie.

5. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituie, societate comercial, banc, alte persoane
juridice s furnizeze informaii reprezentanilor autorizai ai ................................................. (denumirea
i adresa autoritii contractante) cu privire la orice aspect tehnic i financiar n legtur cu activitatea
noastr.

Data completrii: ..

Operator economic,

(denumire, semntur autorizat, stampila)

9
Formular nr. 8 Model Certificat de participare la licitaie cu ofert independent
Operator economic
____________________
(denumirea/numele)

CERTIFICAT
de participare la licitaie cu ofert independent

I. Subsemnatul/Subsemnaii, ..................., reprezentant/reprezentani legali al/ai .........................,


ntreprindere/asociere care va participa la procedura de achiziie public organizat de ............................,
n calitate de autoritate contractant, cu nr. ......... din data de ............,
certific/certificm prin prezenta c informaiile coninute sunt adevrate i complete din toate punctele
de vedere.
II. Certific/Certificm prin prezenta, n numele ........................., urmtoarele:
1. am citit i am neles coninutul prezentului certificat;
2. consimt/consimim descalificarea noastr de la procedura de achiziie public n condiiile n care
cele declarate se dovedesc a fi neadevrate i/sau incomplete n orice privin;
3. fiecare semntur prezent pe acest document reprezint persoana desemnat s nainteze oferta de
participare, inclusiv n privina termenilor coninui de ofert;
4. n sensul prezentului certificat, prin concurent se nelege oricare persoan fizic sau juridic, alta
dect ofertantul n numele cruia formulm prezentul certificat, care oferteaz n cadrul aceleiai
proceduri de achiziie public sau ar putea oferta, ntrunind condiiile de participare;
5. oferta prezentat a fost conceput i formulat n mod independent fa de oricare concurent, fr a
exista consultri, comunicri, nelegeri sau aranjamente cu acetia;
6. oferta prezentat nu conine elemente care deriv din nelegeri ntre concureni n ceea ce privete
preurile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intenia de a oferta sau nu la respectiva
procedur sau intenia de a include n respectiva ofert elemente care, prin natura lor, nu au legtur cu
obiectul respectivei proceduri;
7. oferta prezentat nu conine elemente care deriv din nelegeri ntre concureni n ceea ce privete
calitatea, cantitatea, specificaii particulare ale produselor sau serviciilor oferite;
8. detaliile prezentate n ofert nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui concurent nainte de
momentul oficial al deschiderii publice, anunat de contractor.
III. Sub rezerva sanciunilor prevzute de legislaia n vigoare, declar/declarm c cele consemnate n
prezentul certificat sunt adevrate i ntrutotul conforme cu realitatea.

Ofertant, Data.........................
........................

(denumire, semnatura reprezentant/reprezentani legali, stampila)

10
Formular nr. 9 Model Declaraie privind nencadrarea n situaiile prevzute la art. 69^1 din
OUG nr. 34/2006

Operator economic
..................................
(denumirea/numele)

D E C LA R AT I E

Subsemnatul, ................................. reprezentant imputernicit al ............. (denumirea


operatorului economic), in calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator la
procedura de ................. (se mentioneaza procedura) pentru atribuirea contractului de achizitie publica
avand ca obiect ....................... (denumirea produsului, serviciului sau lucrarii), codul CPV ...................,
la data de ................ (zi/luna/an), organizata de ............ (denumirea autoritatii contractante), declar pe
propria raspundere, sub sanctiunea excluderii din procedura de achizitie publica si sub sanctiunile
aplicabile faptei de fals in acte publice, ca nu ma aflu in nici una din situatiile prevazute la art.69 1 din
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a
contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si
completarile ulterioare.

Nu avem drept membrii in cadrul consiliului de administratie / organ de conducere sau de


supervizare si / sau actionari ori asociati, persoane care sunt sot / sotie, ruda sau afin pana la gradul al
patrulea inclusiv sau care se afla in relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art. 69 lit. a ,
cu persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si


inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor,
orice documente doveditoare de care dispun.

Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de
incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

Data completarii.......................

Operator economic,

(denumire, semntur autorizat, stampila)

11
Formular nr. 10 Model Informaii privind partea din contract pe care operatorul economic are
intenia s o subcontracteze

Operator economic
_________________
(denumirea/numele)

DECLARATIE
PRIVIND LISTA CU SUBCONTRACTANII I SPECIALIZAREA ACESTORA

Subsemnatul .................................................... ofertant/candidat/reprezentant mputernicit


al ........................................ (denumirea/numele i sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe
propria rspundere, sub sanciunile aplicabile faptei de fals n acte publice si excuderii din procedura, c
datele prezentate n tabelul de mai jos sunt reale.

Nr. Denumire /nume Datele de recunoatere Specializarea Partea/prile din


crt subcontractant ale subcontractanilor contract ce urmeaz a
fi subcontractate

Subsemnatul declar ca informaiile furnizate sunt complete si corecte n fiecare detaliu si neleg
ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, n scopul verificrii si confirmrii declaraiilor,
situaiilor si documentelor care nsoesc oferta, orice informaii suplimentare n scopul verificrii datelor
din prezenta declarate.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituie, societate comerciala, banca, alte persoane
juridice sa furnizeze informaii reprezentanilor autorizai
ai .......................................................................... (denumirea si adresa autoritii contractante) cu privire
la orice aspect tehnic si financiar n legtura cu activitatea noastr.
Prezenta declaraie este valabila pn la data de
......
(se precizeaz data expirrii perioadei de valabilitate a ofertei)

Operator economic,

(denumire, semntur autorizat, stampila)

12
Formular nr. 11 Model Acordul de subcontractare

ACORD DE SUBCONTRACTARE

La contractul de achizitie publica..........................................(denumirea contractului si


obiectul/obiectivul)

1. Acest contract este ncheiat ntre:

_______________________________________________________________.
(denumire contract)

1.Acest acord este ncheiat ntre: S.C. _______________ cu sediul n


_______________________________, reprezentat prin __________________ administrator,
(adresa,tel.,fax)
denumit n cele ce urmeaz contractant general
i
S.C. _______________ cu sediul n
_______________________________, reprezentat prin____________________administrator,
(adresa,tel.,fax)
denumit n cele ce urmeaz subcontractant.

2. Lucrarile/serviciile ce fac obiectul prezentului contract sunt: ...............................................

3. Valoarea lucrarilor/serviciilor ce fac obiectul prezentului contract este de ...................................


sau (Valoarea lucrarilor/serviciilor ce fac obiectul prezentului contract este de ................................... va
fi stabilita ulterior, la momentul inceperii executiei lucrarilor).
4. Contractul de subcontractare va fi incheiat n aceleai condiii n care contractantul general a
semnat contractul cu achizitorul si nu va conduce sub nicio forma la modificarea propunerii tehnice sau
financiare care stau la baza contractului de achizitie publica dintre achizitor si contractantul general.
4. Durata de executie a lucrarilor subcontractate va fi in conformitate cu durata prevazuta in
contractul dintre contractantul general si achizitor.
5. Subcontractantul se angajeaz fa de contractantul general cu aceleai obligaii i
responsabiliti pe care contractantul general le are fa de achizitor conform contractului de achizitie
publica. Astfel, contractul dintre achizitor si contractantul general face parte integranta din prezentul
contract, constituindu-se in Anexa la acesta.

Incheiat astazi, ...................., in 3 exemplare originale.

CONTRACTANT GENERAL SUBCONTRACTANT

.................................. ..................................
(semntur autorizat) (semntur autorizat)

13
Formular nr. 12 Model Acord de asociere

Model orientativ
ACORD DE ASOCIERE
n vederea participrii la procedura de atribuire a contractului de achiziie public

Prezentul acord de asociere are ca temei legal art. 44, alin. 1 din O.U.G. nr. 34/2006, cu
modificrile i completrile ulterioare, aprobat prin legea nr.337/2006.

1. Prile acordului :
_______________________, reprezentat prin................................, n calitate de..............lider asociat
(denumire operator economic, sediu, telefon)
i
________________________ reprezentat prin..............................., n calitate de..............asociat

(denumire operator economic, sediu, telefon)


si n calitate de..............asociat

2. Obiectul acordului:
2.1 Asociaii au convenit s desfoare n comun urmtoarele activiti:
a) participarea la procedura de achiziie public organizat de ................................... ................................
(denumire autoritate contractant) pentru atribuirea contractului /acordului
cadru ...........................................................(obiectul contractului/acordului-cadru)
b) derularea n comun a contractului de achiziie public n cazul desemnrii ofertei comune ca fiind
ctigtoare.

2.2 Alte activitai ce se vor realiza n comun:


1. ___________________________________
2. ___________________________________
___________________________________
2.3 Contribuia financiar/tehnic/profesional a fiecarei pri la ndeplinirea contractului de achiziie
public este:

1._______ % S.C. ___________________________


2._______ % S.C. ___________________________
2.4 Repartizarea beneficiilor sau pierderilor rezultate din activitile comune desfurate de asociai se va
efectua proporional cu cota de participare a fiecrui asociat, respectiv:

1._______ % S.C. ___________________________


2._______ % S.C. ___________________________

3. Durata asocierii
3.1 Durata asocierii constituite n baza prezentului acord este egal cu perioada derulrii procedurii de
atribuire i se prelungete corespunztor cu perioada de ndeplinire a contractului ( n cazul desemnrii
asocierii ca fiind ctigtoare a procedurii de achiziie).
4. Condiiile de administrare i conducere a asociaiei:
4.1 Se mputernicete SC..............................., avnd calitatea de lider al asociaiei pentru ntocmirea
ofertei comune, semnarea i depunerea acesteia n numele i pentru asocierea constituit prin prezentul
acord.

14
4.2 Se mputernicete SC..............................., avnd calitatea de lider al asociaiei pentru semnarea
contractului de achiziie public n numele i pentru asocierea constituit prin prezentul acord, n cazul
desemnrii asocierii ca fiind ctigtoare a procedurii de achiziie).
5. ncetarea acordului de asociere
5.1 Asocierea i nceteaz activitatea ca urmare a urmtoarelor cauze:
a) expirarea duratei pentru care s-a ncheiat acordul;
b) nendeplinirea sau ndeplinirea necorespunztoare a activitilor prevzute la art. 2 din acord;
c) alte cauze prevzute de lege.
6 Comunicri
6.1 Orice comunicare ntre pri este valabil ndeplinit dac se va face n scris i va fi transmis la
adresa/adresele ......................................................., prevzute la art..........
6.2 De comun acord, asociaii pot stabili i alte modaliti de comunicare.
7 Litigii
7.1 Litigiile intervenite ntre pri se vor soluiona pe cale amiabil, iar n caz de nerezolvare vor fi
soluionate de ctre instana de judecat competent.
8. Alte clauze:____________________________________________
Prezentul acord a fost ncheiat ntr-un numr de.....exemplare, cte unul pentru fiecare parte,
astzi............................(data semnrii lui)

LIDERUL ASOCIATIEI:

______________________

ASOCIAT 1,
___________________

ASOCIAT ..............

Not!: Prezentul act de asociere constituie un model orientativ i se va completa n funcie de cerinele
specifice ale obiectului contractului/contractelor.

15
Formular nr. 13 - Model Angajament privind susinerea tehnica si profesional a ofertantului/
grupului de operatori economici
..........................
(denumirea/numele)
ANGAJAMENT
privind susinerea tehnica si profesional
a ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici

Ctre, ..............................................
(denumirea autoritii contractante i adresa complet)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ...................... (denumirea contractului


de achiziie public), noi ............. (denumirea terului susintor tehnic i profesional), avnd sediul
nregistrat la .......... .............(adresa terului susintor tehnic i profesional), ne obligm, n mod ferm,
necondiionat i irevocabil, s punem la dispoziia.............. (denumirea ofertantului/grupului de operatori
economici) toate resursele tehnice i profesionale necesare pentru ndeplinirea integral i la termen a
tuturor obligaiilor asumate de acesta/acetia, conform ofertei prezentate i contractului de achiziie
public ce urmeaz a fi ncheiat ntre ofertant i autoritatea contractant.
Acordarea susinerii tehnice i profesionale nu implic alte costuri pentru achizitor, cu
excepia celor care au fost incluse n propunerea financiar.
n acest sens, ne obligm n mod ferm, necondiionat i irevocabil, s punem la
dispoziia .......... (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) resursele tehnice
i/sau profesionale de ................................................ ............................necesar pentru ndeplinirea
integral, reglementar i la termen a contractului de achiziie public.
Noi, ....................... (denumirea terului susintor tehnic i profesional), declarm c
nelegem s rspundem, n mod necondiionat, fa de autoritatea contractant pentru neexecutarea
oricrei obligaii asumate de ....................... (denumire ofertant/candidatului/grupul de operatori
economici), n baza contractului de achiziie public, i pentru care ................ (denumire
operatorul/candidatului/grupul de operatori economici) a primit susinerea tehnic i profesional
conform prezentului angajament, renunnd n acest sens, definitiv i irevocabil, la invocarea beneficiului
de diviziune sau discuiune.
Noi, .................. (denumirea terului susintor tehnic i profesional), declarm ca nelegem
s renunm definitiv i irevocabil la dreptul de a invoca orice excepie de neexecutare, att fa de
autoritatea contractant, ct i fa de ................. (denumire ofertant/grupul de ofertani), care ar putea
conduce la neexecutarea, parial sau total, sau la executarea cu ntrziere sau n mod necorespunztor a
obligaiilor asumate de noi prin prezentul angajament.
Noi,.................................. (denumirea terului susintor tehnic i profesional), declarm c
nelegem s rspundem pentru prejudiciile cauzate autoritii contractante ca urmare a nerespectrii
obligaiilor prevzute n angajament.
Prezentul reprezint angajamentul nostru ferm ncheiat n conformitate cu prevederile art.190 alin.
(2) din OUG nr.34/2006 cu modificrile i completrile ulterioare, care d dreptul autoritii contractante
de a solicita, n mod legitim, ndeplinirea de ctre noi a anumitor obligaii care decurg din susinerea
tehnic i profesional acordat .............................................................. (denumirea
ofertantului/lcandidatului/grupului de operatori economici).

Data completrii, Ter susintor,


........................... .....................
(denumire, semntur autorizat, stampila)

16
Anexa 1 la formularul nr. 13 - Declaraie ter susintor tehnic si profesional

Ter susintor tehnic


..........................
(denumirea/numele)

Declaraie tert sustinator tehnic

Subsemnatul, reprezentant mputernicit al .......................... (denumirea terului susintor


tehnic i profesional), declar pe propria rspundere, sub sanciunile aplicabile faptei de fals n acte
publice, c datele prezentate n tabelul anexat privind utilajele/instalaiile/echipamentele tehnice de care
dispun i care urmeaz a fi folosite efectiv pentru ndeplinirea contractului de achiziie
public............................................................. ..........................................( denumirea si obiectul
contractului). sunt reale.
Declar de asemenea c vom disponibiliza aceste resurse necondiionat, n funcie de
necesitile care vor aprea pe parcursul ndeplinirii contractului de achiziie
public..........................................( denumirea si obiectul contractului).

LISTA privind logistica, utilajele, instalaiile i echipamentele tehnice aflate n dotare si care urmeaz a
fi efectiv folosite pentru ndeplinirea contractului de achiziie publica:

Nr. Denumire Cantitate Forma de deinere


crt utilaj/echipament/instalaie U.M.
Proprietate/ chirie/ alta forma
similara

Anexez declaraiei, documentele solicitate de catre autoritatea contractanta, in conformitate


cu cerintele din fisa de date a achizitiei, pentru echipamentele/utilajele/instalatiile tehnice mentionate in
tabel si care vor fi alocate efectiv pentru ndeplinirea contractului de achiziie public.
Subsemnatul declar c informaiile furnizate referitoare la echipamentele/utilajele/instalatiile
tehnice sunt complete i corecte n fiecare detaliu i neleg c autoritatea contractant are dreptul de a
solicita, n scopul verificrii i confirmrii declaraiilor, situaiilor i documentelor care nsoesc oferta,
orice informaii suplimentare n scopul verificrii datelor din prezenta declaraie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituie, societate comercial, banc, alte persoane
juridice s furnizeze informaii reprezentanilor autorizai ai ........... (denumirea i adresa autoritii
contractante) cu privire la orice aspect tehnic i financiar n legtur cu activitatea noastr.
Prezenta declaraie este anex la Angajamentul ferm privind susinerea noastr tehnic i
profesional oferit .............................................. ....................................(denumirea
ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici).

Data completrii. Ter susintor,


(denumire, semntur autorizat, stampila)

17
Anexa 2 la formularul nr. 13 - Declaraie ter susintor tehnic i profesional

Ter susintor profesional


..........................
(denumirea/numele)

Declaraie ter susintor profesional

Subsemnatul, reprezentant mputernicit al ........(denumirea terului susintor tehnic si


profesional), declar pe propria rspundere, sub sanciunile aplicabile faptei de fals n acte publice, c
datele prezentate n tabelul anexat privind efectivul mediu anual al personalului angajat i al cadrelor de
conducere i care urmeaz a fi efectiv alocat pentru indeplinirera contractului de achiziie
publica.................................................... ..........................................( denumirea si obiectul contractului)
sunt reale.
Lista mediu anual al personalului angajat i al cadrelor de conducere

2009 2010 2011


Personal angajat
Din care personal de conducere

Lista privind personalului angajat i al cadrelor de conducere care urmeaz a fi efectiv alocate
pentru ndeplinirea contractului de achiziie publica sus numit.
NUMELE I Vechime n Numrul de lucrri
Nr.
FUNCIA PRENUMELE specialitate similare, executate n
crt.
Studiile de specialitate (ani) calitate de conductor
0 1 2 3 4
A. PERSONAL DIN CONDUCERE
1 Manager de proiect ............................
2 Director economic ............................
3 Director tehnic sau similar ............................
4 . ..................
1
B. PERSONAL DE NUMELE I Vechime n Angajat/colaborator/pres
SPECIALITATE PRENUMELE specialitate tator
Studiile de specialitate (ani)
1 ..................................
2 ..................................

Anexez declaraiei, documenele solicitate de catre autoritatea contractanta, in conformitate cu


cerintele din fisa de date a achizitiei, pentru personalul (de conducere si de specialitate) care va fi alocat
efectiv pentru ndeplinirea contractului de achiziie public.
Subsemnatul declar c informaiile furnizate referitoare la personalul de conducere si
specialitate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i neleg c autoritatea contractant are dreptul de a
solicita, n scopul verificrii i confirmrii declaraiilor, situaiilor i documentelor care nsoesc oferta,
orice informaii suplimentare n scopul verificrii datelor din prezenta declaraie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituie, societate comercial, banc, alte persoane
juridice s furnizeze informaii reprezentanilor autorizai ai ........... (denumirea i adresa autoritii
contractante) cu privire la orice aspect tehnic i financiar n legtur cu activitatea noastr.
Prezenta declaraie este anex la Angajamentul ferm privind susinerea noastr tehnic i
profesional oferit .............................................. (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de
operatori economici).

Data completrii. Ter susintor,


(denumire, semntur autorizat, stampila)

18
Formular nr. 14 Model Declaraie privind principalelele servicii presatate in ultimii 3 ani

Operator economic
____________________
(denumirea/numele)

Declaraie privind lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani,


calculati/impliniti pana la data termenului limita de deschidere a ofertelor

Subsemnatul, reprezentant mputernicit al ...........................................................


(denumirea/numele i sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria rspundere, sub
sanciunile aplicabile faptei de fals n acte publice, c datele prezentate n tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul dclar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i nteleg
c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii declaraiilor,
situaiilor i documentelor care nsoesc oferta, orice informaii suplimentare n scopul verificrii datelor
din prezenta declaraie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituie, societate comercial, banc, alte persoane
juridice s furnizeze informaii reprezentanilor autorizai ai .................................................................
(denumirea i adresa autoritii contractante) cu privire la orice aspect tehnic i financiar n legtur cu
activitatea noastr.
Anexez prezentei, pentru demonstrarea cerintei privind experineta similara, documentele solicitate
de catre autoritatea contractanta, in conformitate cu cerintele din fisa de date a achizitiei.

Data completarii.......................

Operator economic,

(denumire, semntur autorizat, stampila)

19
Anexa la formularul nr. 14- Lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani
Operator economic
____________________
(denumirea/numele)

Lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani,


calculati/impliniti pana la data termenului limita de deschidere a ofertelor

Procent
Nr Nr. si Descrier Denumirea/n Calitatea Pre final ndeplin Pret Perioad
. data ea ume ofertantului1 contract2 it de final executare
crt contract succinta beneficiar/ ofertant Primit contract
. a Adresa (%) de catre
serviciilo ofertant
r

1
2
...

Anexez prezentei, pentru demonstrarea cerintei privind experineta similara, documentele solicitate
de catre autoritatea contractanta, in conformitate cu cerintele din fisa de date a achizitiei.
Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i nteleg
c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii declaraiilor,
situaiilor i documentelor care nsoesc oferta, orice informaii suplimentare n scopul verificrii datelor
din prezenta declaraie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituie, societate comercial, banc, alte persoane
juridice s furnizeze informaii reprezentanilor autorizai ai .................................................................
(denumirea i adresa autoritii contractante) cu privire la orice aspect tehnic i financiar n legtur cu
activitatea noastr.

Data completarii.......................

Operator economic,

(denumire, semntur autorizat, stampila)

________
1
Se precizeaz calitatea n care a participat la ndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant
unic/antreprenor unic, contarctant asociat/ lider de asociaie, subcontractant/subantreprenor etc.
2
Se va preciza data de ncepere i de finalizare a serviciilor.
3
Se va preciza valoarea finala achitata/primita in baza contractului.

20
Formular nr. 15 Model Declaraie privind utilajele, instalaiile, echipamentele tehnice
Operator economic
_________________
(denumirea/numele)

DECLARAIE
Privind utilajele, instalaiile, echipamentele tehnice utilizate pentru executia contractului

Subsemnatul, reprezentant mputernicit al ...........................................................


(denumirea/numele i sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria rspundere, sub
sanciunile aplicabile faptei de fals n acte publice, c datele prezentate n tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i


nteleg c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii declaraiilor,
situaiilor i documentelor care nsoesc oferta, orice informaii suplimentare n scopul verificrii datelor
din prezenta declaraie.
Data completarii.......................

Operator economic,
.................................
(semnatura autorizata)

Anexa la Formularul nr. 15 privind utilajele, instalaiile, echipamentele tehnice pentru executia
contractului

LIST
privind utilajele, instalaiile, echipamentele tehnice pentru executia contractului

Nr. Denumire Cantitate Forma de deinere


crt utilaj/echipament/instalaie U.M.
Proprietate/ chirie/ alta forma
similara

Anexez declaraiei, documentele solicitate de catre autoritatea contractanta, in conformitate cu


cerintele din fisa de date a achizitiei, pentru echipamentele/utilajele/instalatiile tehnice mentionate in tabel
si care vor fi alocate efectiv pentru ndeplinirea contractului de achiziie public.
Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i nteleg
c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii declaraiilor,
situaiilor i documentelor care nsoesc oferta, orice informaii suplimentare n scopul verificrii datelor
din prezenta declaraie.

Data completarii.......................

Operator economic,
.................................
(semnatura autorizata)

21
Formular nr. 16 Model Formular de ofert servicii

..............................................
(denumirea/numele ofertant)

FORMULAR DE OFERT

Ctre ....................................................................................................
(denumirea autoritii contractante i adresa complet)

1. Examinnd documentaia de atribuire, subsemnaii, reprezentani ai


ofertantului ...... (denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, n
conformitate cu prevederile i cerinele cuprinse n documentaia mai sus
mentionat, s prestm ...................... (denumirea serviciului) pentru suma
de .................................. (suma n litere i n cifre, precum i moneda
ofertei) platibil dup recepia serviciilor, la care se adaug TVA n valoare
de .............................................. (suma n litere i n cifre, precum i moneda
ofertei)
2. Ne angajm ca, n cazul n care oferta noastr este stabilit ctigtoare,
s prestm serviciile din anex, n graficul de timp solicitat de autoritatea
contractant. (se va indica anexa la formular)
3. Ne angajm s meninem aceast ofert valabil pentru o durat
de ................................................................................... zile (durata n litere
i cifre)
respectiv pn la data de ....................... (ziua/luna/anul) i ea va rmne
obligatorie pentru noi i poate fi acceptat oricnd nainte de expirarea
perioadei de valabilitate.

4. Am neles i consimim c, n cazul n care oferta noastr este stabilit ca


fiind ctigtoare, s constituim garania de bun execuie n conformitate
cu prevederile din documentaia de atribuire.

5. Precizm c: (se bifeaz opiunea corespunztoare)

|_| depunem ofert alternativ, ale carei detalii sunt prezentate ntr-un
formular de ofert separat, marcat n mod clar alternativ/alt ofert.
|_| nu depunem ofert alternativ.

6. Pn la ncheierea i semnarea contractului de achiziie public aceasta


ofert, mpreun cu comunicarea transmis de dumneavoastr, prin care
oferta noastr este acceptat ca fiind ctigtoare, vor constitui un contract
angajant ntre noi.

7. nelegem c nu suntei obligai s acceptai oferta cu cel mai sczut pre


sau orice ofert primit.
Data _____/_____/_____

...............................................................................,
(nume, prenume i semntur),

22
L.S.

n calitate de ............................................ legal autorizat s semnez oferta


pentru i n numele ....................................... (denumirea/numele
operatorului economic)

23
Anex la Formular nr. 16 Model Formular de ofert servicii

..........................................................
(denumirea/numele ofertant)

CENTRALIZATOR DE PREURI
pentru servicii

Anex la ofert

Nr. Activitat Cantita Preul Preul Taxa pe


crt ea tea unitar total valoarea
(gama/fa adugat
za)
Lei Euro Lei Euro Lei
(col 2x (col 2 x col
col 3) 4)
0 1 2 3 4 5 6 7
1
2
....

TOTAL

TOTAL Lei: ........ % asociai lei:


........ % subcontractani lei:
Euro: ........ % asociati euro:
........ % subcontractanti euro:

.............................................
(semntura autorizat)
L.S.

24
Formular nr. 17 Model Contract de servicii

Contract de servicii
nr.______________data_______________

1. Prile contractante
n temeiul Ordonanei de Urgen nr. 34/2006 privind atribuirea
contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri
publice i a contractelor de concesiune de servicii, cu modificrile i
completrile ulterioare, s-a ncheiat prezentul contract de prestare de
servicii,

ntre

ADMINISTRAIA REZERVAIEI BIOSFEREI DELTA DUNRII, adresa


str. Portului , nr 34, telefon/fax 0240 /518 924, 0240/518975, cod fiscal
3722040, cont RO30TREZ64123740156XXXXX, Trezoreria Municipiului
Tulcea, reprezentat prin Guvernator, n calitate de
achizitor, pe de o parte,
i

...................................................................denumirea
operatorului economic adres
.........................................telefon/fax .....................numr de
nmatriculare ..........................................cod fiscal ...................................cont
(trezorerie,
banc)..........................................................................reprezentat
prin .............................................................(denumirea conductorului),
funcia............................................... n calitate de prestator, pe de alt
parte.

2. Definiii
2.1 - n prezentul contract urmtorii termeni vor fi interpretai astfel:
a) Contract - prezentul contract i toate anexele sale;
b)achizitor i prestator - prile contractante, aa cum sunt acestea
numite n prezentul contract;
c) preul contractului - preul pltibil prestatorului de ctre achizitor, n
baza contractului, pentru ndeplinirea integral i corespunztoare a tuturor
obligaiilor asumate prin contract;
d)servicii - activiti a cror prestare face obiect al contractului;
e)produse - echipamentele, mainile, utilajele, piesele de schimb i orice
alte bunuri cuprinse n anexa/anexele la prezentul contract i pe care

25
prestatorul are obligaia de a le furniza aferent serviciilor prestate conform
contractului;
f)fora major - reprezint o mprejurare de origine extern, cu caracter
extraordinar, absolut imprevizibil i inevitabil, care se afl n afara
controlului oricrei pri, care nu se datoreaz greelii sau vinei acestora, i
care face imposibil executarea i, respectiv, ndeplinirea contractului; sunt
considerate asemenea evenimente: rzboaie, revoluii, incendii, inundaii
sau orice alte catastrofe naturale, restricii aprute ca urmare a unei
carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiv, ci enuniativ. Nu este
considerat for major un eveniment asemenea celor de mai sus care, fr
a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea
obligaiilor uneia din pri;
g) zi - zi calendaristic; an - 365 de zile.
3. Interpretare
3.1 - n prezentul contract, cu excepia unei prevederi contrare, cuvintele la
forma singular vor include forma de plural i vice versa, acolo unde acest
lucru este permis de context.
3.2 - Termenul zisau zile sau orice referire la zile reprezint zile
calendaristice dac nu se specific n mod diferit.

Clauze obligatorii

4. Obiectul i preul contractului


4.1. - Prestatorul se oblig s s presteze serviciile..................................
(denumirea serviciilor), n perioada/perioadele convenite i n conformitate
cu obligaiile asumate prin prezentul contract.
4.2. - Achizitorul se oblig s plteasc prestatorului preul convenit pentru
ndeplinirea contractului de servicii................................ . (denumirea)

4.3. - Preul convenit pentru ndeplinirea contractului, respectiv preul


serviciilor prestate, pltibil prestatorului de ctre achizitor conform
graficului de pli, este de ........... lei , la care se adaug T.V.A.

5. Durata contractului
5.1 Durata prezentului contract este de maximum 25 (dou zeci i cinci) luni,
demararea la data primirii ordinului de ncepere dup data semnrii contractului, conform graficului de
prestri servicii.

6. Documentele contractului
6.1 - Documentele contractului sunt ( cel puin):
a) caietul de sarcini;
b) propunerea tehnic i propunerea financiar;
c) garania de bun execuie;
(se enumer, dup caz, toate documentele pe care prile neleg s le
considere ca fiind parte intergrant a contractului)

7. Obligaiile principale ale prestatorului

26
7.1- Prestatorul se oblig s presteze serviciile care fac obiectul prezentul
contract n perioada/perioadele convenite i n conformitate cu obligaiile
asumate.
7.2- Prestatorul se oblig s presteze serviciile la standardele i/sau
performanele prezentate n propunerea tehnic, anex la contract.
7.3 - Prestatorul se oblig s presteze serviciile n conformitate cu graficul
de prestare prezentat n propunerea tehnic.
7.4 - Prestatorul se oblig s despgubeasc achizitorul mpotriva oricror:
i) reclamaii i aciuni n justiie, ce rezult din nclcarea unor drepturi
de proprietate intelectual (brevete, nume, mrci nregistrate etc.), legate
de echipamentele, materialele, instalaiile sau utilajele folosite pentru sau
n legtur cu serviciile prestate, i
ii) daune-interese, costuri, taxe i cheltuieli de orice natur, aferente, cu
excepia situaiei n care o astfel de nclcare rezult din respectarea
caietului de sarcini ntocmit de ctre achizitor.

8. Obligaiile principale ale achizitorului


8.1 - Achizitorul se oblig s plteasc preul convenit n prezentul contract pentru serviciile prestate.
8.2 - Achizitorul se oblig s recepioneze serviciile prestate n termenul convenit.
8.3 - Achizitorul se oblig s plteasc preul ctre prestator n termen de
45 zile de la data nregistrrii facturii la secretariatul A.R.B.D.D. cu
respectarea condiiei ca sumele necesare s existe disponibile n cont.
8.4 - Dac achizitorul nu onoreaz facturile n termen de 45 zile de la
expirarea perioadei prevzute convenite, prestatorul are dreptul de a sista
prestarea serviciilor i de a beneficia de reactualizarea sumei de plat la
nivelul corespunztor zilei de efectuare a plii. Imediat ce achizitorul
onoreaz factura, prestatorul va relua prestarea serviciilor n cel mai scurt
timp posibil.

9. Sanciuni pentru nendeplinirea culpabil a obligaiilor


9.1 - n cazul n care, din vina sa exclusiv, prestatorul nu reuete s-i
execute obligaiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a
deduce din preul contractului, ca penaliti, o sum echivalent cu o cot
procentual de 0,1 % pe zi ntrziere din preul contractului.
9.2 - n cazul n care achizitorul nu onoreaz facturile n termen de 28 de
zile de la expirarea perioadei convenite, atunci acesta are obligaia de a plti
ca penaliti o sum echivalent cu o cot procentual de 0,1 % pe zi
ntrziere din plata neefectuat.
9.3 - Nerespectarea obligaiilor asumate prin prezentul contract de ctre
una dintre pri, n mod culpabil, d dreptul prii lezate de a considera
contractul reziliat de drept / de a cere rezilierea contractului i de a pretinde
plata de daune-interese.
9.4 - Achizitorul i rezerv dreptul de a denuna unilateral contractul,
printr-o notificare scris adresat prestatorului, fr nici o compensaie,
dac acesta din urm d faliment, cu condiia ca aceast denunare s nu
prejudicieze sau s afecteze dreptul la aciune sau despgubire pentru
prestator. n acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata
corespunztoare pentru partea din contract ndeplinit pn la data
denunrii unilaterale a contractului.

27
Clauze specifice
10. Garania de bun execuie a contractului
10.1 - Prestatorul se oblig s constituie garania de bun execuie a contractului n cuantum de 5% din
valoarea contractului fr T.V.A., dup cum urmeaz:
- prin depunerea a 0,5% din valoarea contractului fr T.V.A., adic lei, n contul de garanii de
bun execuie deschis de prestator, n termen de 10 zile de la semnarea acestuia.
- restul garaniei de bun execuie de 4,5%, adic lei, se constituie prin reinere din facturile
prezentate spre decontare i virarea sumelor n acelai cont de garanii de bun execuie.
(se precizeaz modul de constituire, cuantumul i perioada de constituire a
garaniei de bun execuie) (se precizeaz modul de constituire, cuantumul
i perioada de constituire a garaniei de bun execuie)
10.2 - Achizitorul se oblig s elibereze garania pentru participare i, dup
caz, s emit ordinul de ncepere a contractului numai dup ce prestatorul a
facut dovada constituirii garaniei de bun execuie.
10.3 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenii asupra garaniei de bun
execuie, n limita prejudiciului creat, dac prestatorul nu i execut,
execut cu ntrziere sau execut necorespunztor obligaiile asumate prin
prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenii asupra garaniei de bun
execuie, achizitorul are obligaia de a notifica acest lucru prestatorului,
preciznd totodat obligaiile care nu au fost respectate.
10.4 - Achizitorul se oblig s restituie garania de bun execuie n termen
de 45 zile de la ndeplinirea obligaiilor asumate.

11. Alte responsabiliti ale prestatorului


11.1 - (1) Prestatorul are obligaia de a executa serviciile prevzute n
contract cu profesionalismul i promptitudinea cuvenite angajamentului
asumat i n conformitate cu propunerea sa tehnic.
(2) Prestatorul se oblig s supravegheze prestarea serviciilor, s asigure
resursele umane, materialele, instalaiile, echipamentele i orice alte
asemenea, fie de natur provizorie, fie definitiv, cerute de i pentru
contract, n msura n care necesitatea asigurrii acestora este prevazut n
contract sau se poate deduce n mod rezonabil din contract.
11.2 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuia serviciilor n
conformitate cu graficul de prestare convenit. Totodat, este rspunztor
att de sigurana tuturor operaiunilor i metodelor de prestare utilizate, ct
i de calificarea personalului folosit pe toat durata contractului.
(se precizeaz anexa ce conine graficul de prestare)

12. Alte responsabiliti ale achizitorului


12.1 - Achizitorul se oblig s pun la dispoziia prestatorului orice faciliti
i/sau informaii pe care acesta le-a cerut n propunerea tehnic i pe care le
consider necesare pentru ndeplinirea contractului.

13. Recepie i verificri


13.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor
pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnic i
din caietul de sarcini.

28
13.2 - Verificrile vor fi efectuate de ctre achizitor prin reprezentanii si
mputernicii, n conformitate cu prevederile din prezentul contract.
Achizitorul are obligaia de a notifica n scris prestatorului, identitatea
persoanelor mputernicite pentru acest scop.
(se precizeaz anexa care conine modul de verificare i recepie a
serviciilor)

14. ncepere, finalizare, ntrzieri, sistare


14.1 - (1) Prestatorul are obligaia de a ncepe prestarea serviciilor n timpul
cel mai scurt posibil de la primirea ordinului de ncepere a contractului.
(se precizeaz data maxim de emitere a ordinului de ncepere a
contractului)
(2) n cazul n care prestatorul sufer ntrzieri i/sau suport costuri
suplimentare, datorate n exclusivitate achizitorului, prile vor stabili de
comun acord:
a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului; i
b) totalul cheltuielilor aferente, dac este cazul, care se vor aduga la
preul contractului.
14.2 - (1) Serviciile prestate n baza contractului sau, dac este cazul,
oricare faz a acestora prevzut a fi terminat ntr-o perioad stabilit n
graficul de prestare, trebuie finalizate n termenul convenit de pri, termen
care se calculeaz de la data nceperii prestrii serviciilor.
(2) n cazul n care:
i) orice motive de ntrziere, ce nu se datoreaz prestatorului, sau
ii) alte circumstane neobinuite susceptibile de a surveni, altfel
dect prin nclcarea contractului de ctre prestator,
ndreptesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a
serviciilor sau a oricrei faze a acestora, atunci prile vor revizui, de comun
acord, perioada de prestare i vor semna un act adiional.
14.3 - Dac pe parcursul ndeplinirii contractului prestatorul nu respect
graficul de prestare, acesta are obligaia de a notifica acest lucru, n timp
util, achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate n
graficul de prestare se face cu acordul prilor, prin act adiional.
14.4 - n afara cazului n care achizitorul este de acord cu o prelungire a
termenului de execuie, orice ntrziere n ndeplinirea contractului d
dreptul achizitorului de a solicita penaliti prestatorului.

15. Ajustarea preului contractului3


15.1 - Pentru serviciile prestate, plile datorate de achizitor prestatorului
sunt tarifele declarate n propunerea financiar, anex la contract.
15.2 - Preul contractului se poate ajusta conform legislaiei n vigoare.

16. Subcontractani
16.1 - Prestatorul are obligaia, n cazul n care subcontracteaz pri din
contract, de a ncheia contracte cu subcontractanii desemnai, n aceleai
condiii n care el a semnat contractul cu achizitorul.
16.2 - (1) Prestatorul are obligaia de a prezenta la ncheierea contractului
toate contractele ncheiate cu subcontractanii desemnai.
3
Clauza se utilzeaz numai n cazul n care preul contractului nu este ferm

29
(2) Lista subcontractanilor, cu datele de recunoatere ale acestora, ct i
contractele ncheiate cu acetia se constituie n anexe la contract.
16.3 - (1) Prestatorul este pe deplin rspunztor fa de achizitor de modul
n care ndeplinete contractul.
(2) Subcontractantul este pe deplin rspunztor fa de prestator de modul
n care i ndeplinete partea sa din contract.
(3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanilor
dac acetia nu i ndeplinesc partea lor din contract.
16.4 - Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai dac acesta
nu i-a ndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu
va determina schimbarea preului contractului i va fi notificat
achizitorului.

17. Fora major


17.1 - Fora major este constatat de o autoritate competent.
17.2 - Fora major exonereaz parile contractante de ndeplinirea
obligaiilor asumate prin prezentul contract, pe toat perioada n care
aceasta acioneaz.
17.3 - ndeplinirea contractului va fi suspendat n perioada de aciune a
forei majore, dar fr a prejudicia drepturile ce li se cuveneau prilor pn
la apariia acesteia.
17.4 - Partea contractant care invoc fora major are obligaia de a
notifica celeilalte pri, imediat i n mod complet, producerea acesteia i s
ia orice msuri care i stau la dispoziie n vederea limitrii consecinelor.
17.5 - Partea contractant care invoc fora major are obligaia de a
notifica celeilalte pri ncetarea cauzei acesteia n maximum 15 zile de la
ncetare.
17.6- Dac fora major acioneaz sau se estimeaz ca va aciona o
perioad mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul s notifice
celeilalte pri ncetarea de drept a prezentului contract, fr ca vreuna din
pri s poat pretind celeilalte daune-interese.

18. Soluionarea litigiilor


18.1 - Achizitorul i prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva
pe cale amiabil, prin tratative directe, orice nenelegere sau disput care
se poate ivi ntre ei n cadrul sau n legtur cu ndeplinirea contractului.
18.2 - Dac, dup 15 zile de la nceperea acestor tratative, achizitorul i
prestatorul nu reuesc s rezolve n mod amiabil o divergen contractual,
fiecare poate solicita ca disputa s se soluioneze fie prin arbitraj la Camera
de Comer i Industrie a Romniei, fie de ctre instanele judectoreti din
Romnia.
(se precizeaz modalitatea de soluionare a litigiilor)

19. Limba care guverneaz contractul


19.1 - Limba care guverneaz contractul este limba romn.

20. Comunicri
20.1 - (1) Orice comunicare ntre pri, referitoare la ndeplinirea
prezentului contract, trebuie s fie transmis n scris.

30
(2) Orice document scris trebuie nregistrat att n momentul transmiterii,
ct i n momentul primirii.
20.2 - Comunicrile ntre pri se pot face i prin telefon, telegram, telex,
fax sau e-mail cu condiia confirmrii n scris a primirii comunicrii.

21. Legea aplicabil contractului


21.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romnia.
Prile au nteles s ncheie azi .......................... prezentul contract n
2 (dou) exemplare, cte unul pentru fiecare parte.
(se precizeaz data semnrii de ctre pri).

Achizitor, Prestator,
............................ .......
....................... (semntur autorizat)
(semntur autorizat) LS
LS

31