Sunteți pe pagina 1din 22
Dispozitii generale Art. 1. —Prevederi generale Prezentul_ regulament (.Regulamentul’) este intocmit de CEZ VANZARE S.A. (,CEZ VANZARE" sau ,entitatea contractanta’) in temeiul art. 12 alin. (3) din Legea achizitilor sectoriale nr. 99/2016 (,Legea nr. 99/2016"), ca urmare a Deciziei nr. 206 din 24.02.2017 a Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei Art. 2.- Scop (1) Scopul prezentului Regulament il constituie regiementarea modului de organizare a procedurii proprii de atribuire a contractelor sectoriale, acordurilor-cadru si concursurilor de solutii care privesc achizitii sectoriale de produse, servicii sau lucrari necesare desfasuraril in bune conditi a activitatii CEZ Vanzare, ale caror valori estimate sunt mai mari sau egale decat ragurile valorice mentionate la art. 12 alin. (4) din Legea nr. 99/2016 si, in acelasi timp, mai mici decat pragurile valorice mentionate la art. 12 alin. (1) din Legea nr. 99/2016, cu respectarea principillor prevazute la art. 2 alin, (2) din Legea nr. 99/2016. (2) CEZ Vanzare nu limiteaza accesul partcipantilor la procedura simplificata proprie de atribuire a contractelor sectoriale mentionate la alin. (2) care face obiectul prezentului Regulament, asigurand totodata respectarea tuturor principillor prevazute la art. 2 alin. (2) din Legea nr. 99/2016. In acest sens, in cadrul proceduri simplificate proprii care face obiectul prezentului Regulament, interpretarea si aplicarea prevederilor prezentului Regulament se vor face in conformitate cu principle prevazute la art. 2 alin. (2) din Legea nr. 99/2016, iar toate actele si masurile lvate de entitatea contractanta vor respecta principle prevazute la art. 2 alin (2) din Legea nr. 99/2016. Art. 3. ~ Definiti Termenil si expresille folosite in prezentul Regutament sunt interpretate in conformitate cu semnifcatile acestora definite la art. $ din Legea nr. 99/2016. Art. 4, Tipuri de contracte sectoriale (1) Contractele sectoriale sunt: a) contract sectorial de lucrari - contractul de achizitie sectoriala care are ca obiect: () fie exclusiv executia, fie atét proiectarea cat si executia de lucrari in legatura cu una dintre activittile prevazute in anexa nr. 1 la Legea nr. 99/2016; (li)fie exclusiv executia, fie atat proiectarea, cat si executia unei construct; {ll realizarea, prin orice mijloace, a unei constructii care corespunde cerintelor stabilte de CEZ Vanzare care exercita o infiuenta determinanta asupra tipului sau proiectaril constructici; ») contract sectorial de produse - contractul de achizitie sectoriala care are ca obiect achizitia de produse prin cumparare, inclusiv cu plata in rate, inchiriere, leasing cu sau fara optiune de cumparare sau prin orice alle modalitati contractuale in 'temeiul carora CEZ Vanzare beneficiaza de aceste produse, indiferent daca dobandeste sau nu proprietatea asupra acestora; contractul sectorial de produse poate include, cu tilly accesoriu, Iucrari sau operatiuni de amplasare si de instalare; ) contract sectorial de servicii - contractul de achizitie sectoriala care are ca obiect prestarea de servicii, altele decat cele care fac obiectul unui contract sectorial de lucrari potrivit lit. a), (2) In cazul contractelor mixte care au ca obiect cel putin doua tipuri de achizitie sectoriala, constnd in lucrari, servicii sau produse, tipul de contract sectorial se determina in functie de tipul de achizitie care reflecta scopul principal al contractului in cauza, (3) in cazul contractelor mixte care au ca obiect atat servicii sociale si alte servicii specifice, prevazute in anexa nr. 2 a Legii nr. 99/2016, cat si alte servicil, precum si in cazul contractelor mixte care au ca obiect atat servicii, ct si produse, scopul principal se determina in functie de cea mai mare dintre valorile estimate ale servicilor sau produselor respective. (4) Atribuirea contractelor mixte se realizeazi in conformitate cu dispozitile prezentului Regulament aplicabile tipului de contract determinat potrivit alin. (2) si (3). Art. § - Domeniu de aplicare si reguli generale (1) Prezentul Regulament se aplica pentru atribuirea contractelor sectoriale de produse, servicli si lucrari necesare desfasurariactivitati relevante de exploatare de retele de distributie a energiei electrice prestate de CEZ Vanzare ale caror valori estimate sunt mai mari sau egale decat pragurile valorice mentionate la art. 12 alin. (4) din Legea nr. 99/2016 si, in acelasi timp, ‘mai mici decat pragurile valorice mentionate la art. 12 alin. (1) din Legea nr. 99/2016. (2) Pentru achizitile a caror valoare estimata este egala sau mal mare decat pragurile valorice mentionate la art. 12 alin. (1) din Legea nr. 99/2016 se aplica procedurile de atribuire reglementate de Legea nr. 99/2016. ‘Art. 6 — Achiziti directe (1) Pentru achizitile a caror valoare estimata este mai mica decat pragurle valorice mentionate ‘a art. 12 alin. (4) din Legea nr. 99/2016, CEZ Vanzare are dreptul de a achizitiona direct roduse, servicii si lucrari in conditile prevazute de Legea nr. 99/2016 si de Normele metodologice de aplicare a provederior refertoare la atribuirea contractului sectorial/acordului- cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizitile sectoriale, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 39412016, cu modifcarile si completérie ulterioare (,Normele Metodologice’). (2) Achizitile directe se realizeaza pe baza de document justifcativ, in conformitate cu dispozitile art. 49 alin. (4) si (5) din Normele Metodologice. Art. 7 ~ Documentatia de atribuire (1) Pentru fiecare achizitie sectoriala pentru care se aplicé prevederile prezentului Regulament, entitatea contractanta va intocmi o decumentatie de atribuire. CEZ Vanzare va preciza in cadrul documentatiei de atribuire cerintele, criterile, regulile si alte informatii necesare pentru a asigura operatoriior economici 0 informare completa, corecta si explicita cu privire la cerinte sau elemente ale achizitiet sectoriale, obiectul contractulul sectorial si modul de desfasurare a procedurii de atribuire, inclusiv specificatile tehnice, conditile contractuale propuse, formatele de prezentare a documentelor de catre ofertanti, informatille privind obligatiile generale aplicabile. (2) Documentatia de atribuire cuprinde urmatoarele documento, precum $i, dac& este cazul, alte documente suplimentar a) fisa de date a achizitiei; ») caietul de sarcini / specificatile tehnice; ©) clauzele contractuale obligatorii; 4d) formularele si modelele de documente (3) Fisa de date trebuie sa contina cel putin informatii generale standard, insotite de formalitatile ce trebuie indeplinite in legatura cu procedura de atribuire in cauza, particularizate in functie de contextul in care se incadreaza achizitia, criterile de calificare si selectie, daca este cazul, informatii privind garantia de participare, modul in care trebule Intocmite si structurate propunerea tehnica si cea financiara, criteriul de atribuire ce urmeaza a fi aplicat, precum si caile de atac ce pot fi utlizate. (4) Pe langa informatile prevazute la alin. (3), in cazul acordului-cadru, fisa de date a achizitiei {rebuie sa contina si un set minim de informatii specifice referitoare la: a) numarul sau intervalul in care se va incadra numarul de operatori economici care vor fi parte a acordului-cadru ce urmeaza sa fie incheiat; b) optiunea de a atribui contractele subsecvente incheierii acordulul-cadru cuffara reluarea competitiei, in cazul in care acordul-cadru urmeaza sa fie Incheiat cu mai multi operatori economici; ©) frecventa de atribuire a contractelor subsecvent 9) criteriul de atribuire si, dupa caz, factorii de evaluare care urmeaza sa se aplice pentru atribuirea contractelor subsecvente, precum si orice alte reguli aferente, in cazul in care atribuirea contractelor respective urmeaza sa se realizeze prin reluarea competitie! sau partial prin reluarea competitiei; ©) estimari ale cantitatlor minime si maxime care ar putea fi solcitate pe durata Intregulul acord- cadru, precum si ale cantitatior minime si maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmeaza sa fie atribuite pe durata acordului-cadru; 4) estimarea valorii celui mai mare contract subsecvent care urmeaza sa fie atribuit pe durata acordului-cadru, (5) Caietul de sarcni / specifcatile tehnice cuprind, in mod obligatoriu, cel putin o descriere a ‘ecesitallor, obiectivelor si constrangeriior entitatii contractante, pe baza carora se va derula Procedura simplifcata proprie, precum si cerintele minime de ordin tehnic sau de performantarfunctionalitate minime, ce trebuie indeplinite de fiecare oferta pentru a fi admisa la faza urmatoare, Reguli de participare la procedura simplificata proprie Art, 8 - Modalitati de participare Orice operator economic are dreptul de a participa la procedura de atriouire reglementata de prezentul Regulament, in caltate de ofertant individual sau intr-un grup de operatori economi a subcontractant sau tert sustinator. Art. 9- Asocieri (1) Mai mutti operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta Comuna, fara a fi obligati sa adopte sau sa constituie o anumita forma juridica pentru depunerea unei oferte. (2) CBZ Vanzare are dreptul de a solicita operatorilor economici care participa in comun la procedura de atribuire sa adopte sau sa constituie o anumita forma juridica numai in cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare si numai daca o astfel de masura reprozinta o conditie necesara pentru buna indeplinire a contractului sectoral Art. 10 - Subcontractare Ofertantul are obligatia de a preciza in oferta partle din contractul sectorial pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi Art. 11 - Interdictit Ofertantul nu are dreptul ca, in cadrul aceleiasi proceduri: ) sa depuna doua sau mai multe oferte individuale si/sau comune, sub sanctiunea excluderii din competitie a tuturor ofertelor in cauza; ) sa depuna oferta individuala/comuna si sa fie nominalizat ca subcontractanl/ tert sustinator in cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei individuale sau, dupa caz, a celei in care este ofertant asociat. Reguli de publicitate gi transparenta Art. 12 - Publicarea anunturilor (1) Pentru achizitii ale caror valori estimate sunt mai mari sau egale decat pragurile valorice ‘mentionate la art. 12 alin. (4) din Legea nr. 99/2016 si, in acelasi timp, mal mici decat pragurile valorice mentionate la art. 12 alin. (1) din Legea nr. 99/2018, CEZ Vanzare va publica o invitatie de participare pe pagina proprie de internet, in cuprinsul careia se va mentiona termenul maxim pentru solicitarea documentatiel de atribuire de 7 zile calendaristice. (2) Daca in termenul mentionat in invitatia de participare nu este solicitata documentatia de atribuire de niciun operator economic, CEZ Vanzare va anula procedura de atribuire, in conformitate cu art. 48 alin. (1) lit) din prezentul Regulament. (3) In cazul reluarii procedurii de atribuire ca urmare a anularii procedurii potrvit alin. (2), CEZ \Vanzare va transmite invitatii de participare catre cel putin trei operator economici (4) In cazul in care CEZ Vanzare anuleaza procedura simplificata propre in temelul art 48 alin. (2), la reluarea procedurii de atribuire aceasta va transmite invitatl de participare catre cel putin {rei operatori economici la care se adauga si operatorul economic / operatorii economici care a / ‘au depus oferte in cadrul procedurii simplificate proprii anterioare. Art. 13 - Obtinerea documentatiei de atribuire (1) Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita si de a obtine documentatia de atribuire, in baza unei solicitari scrise adresata catre CEZ Vanzare inainte de data mentionata in invitatia de participare, la adresa/detalille de contact precizate in invitatia de participare. (2) Orice solicitare primita dupa data mentionata in invitatia de participare nu va fi luata in considerare. (3) CEZ Vanzare va asigura obtinerea gratuita a documentatiei de atribuire de catre orice operator economic interesat care inainteaza o solicitare scrisa in acest sens in termenul mentionat in cuprinsul invitatiei de participare, prin punerea la dispozitie a unui exemplar din documentatia de atribuire, pe suport hartie si / sau pe suport electronic. Art. 14 ~ Clarificari privind documentatia de atribuire (1) Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clerificari privind documentatia de atribuire cel mai tarziu cu 6 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor. (2) CEZ Vanzare va raspunde, in mod clar si complet, cat mai repede posibil, la orice clarificare solicitata, intr-o perioada care nu trebuie sa depaseasca, de regula, 3 (trel) zile lucratoare de la primirea unei astfel de solictari scrise din partea operatorului economic, (3) CEZ Vanzare va transmite, in scris, raspunsurile - insotite de intrebarile aferente - catre tot operatorii economici care au obtinut, in conditile prezentului Regulament, documentatia de atribuire, luand masuri pentru a nu dezvalui identitatea operatorului economic care a solicitat Clarificarile respective. Art. 15 ~ Termene privind comunicarea clarificarilor la documentatia de atribuire (1) In masura in care clarificarile cu privire la documentatia de atribuire sunt solicitate in timp util, avand in vedere termenul mentionat la art. 14 alin. (1) din prezentul Regulament, raspunsul CEZ Vanzare la aceste solicitari trebuie sa fie transmis cu cel putin 3 zile inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. (2) In cazul in care operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificare in timp util, punand astfel CEZ Vanzare in imposibilitate de a respecta termenul prevazut la alin. (1), CEZ \Vanzare poate raspunde la solicitarea de clarificare numai in masura in care perioada necesara Pentru elaborarea si transmiterea raspunsului face posibila primirea acestuia de catre operatorii ‘economici inainte de data limita de depunere a ofertelor. Reguli de comunicare si de transmitere a datelor Art. 16 - Transmiterea documentelor (1) Orice comunicare, solictare, informare, notificare si altele asemenea, prevazute in prezentul Regulament, trebuie sa fie transmise in scris si se constituie parte integranta a dosarului achizitie (2) Comunicarea, transmiterea si stocarea informatilor se realizeaza astfel incat sa se asigure integritatea si confidentialtatea datelor respective, Art. 17 - Modalitati de transmitere a documentelor (1) Documentele scrise pot fi transmise prin oricare dintre urmatoarele modalita a) prin mijloace electronice; ») prin posta; ©) prin fax; 4) prin orice combinatie a celor prevazute la lit. a)-c) de mai sus. (2) CEZ Vanzare are dreptul de a impune in documentatia de atribuire modalitatile de comunicare care vor fi utiizate pe parcursul aplicarii procedurtil, fara a restrictiona accesul operatorilor economic la procedura de atribuire. Art. 18 - Depunerea documentelor de calificare si a ofertelor (1) Termenul pentru depunerea documentelor de califcare si a ofertelor nu va depasi 15 zile calendaristice si va fi stabil in functie de complexitatea contractului sectorial / acordului-cadru si de cerintele specifice, astfelincat operatorii economic! interesati sa beneficieze de un interval de timp adecvat si suficient pentru elaborarea ofertelor si pentru pregatirea documentelor de califcare si selectie. Termenul pentru depunerea documentelor de calificare si a ofertelor se va calcula incepand cu urmatoarea zi calendaristica dupa expirarea termenului stabilt in invitatia e participare pentru solcitarea documentatiei de atribuire, potrivt art. 12 alin. (1). (2) In cazul in care devine necesara prelungirea termenului de depunere a documentelor de calificare si a ofertelor, CEZ Vanzare va preciza aceasta modificare printr-o erata la invitatia de participare, care va fi publicata pe pagina proprie de internet, cu cel putin 3 (trei) zile inainte de data stabilta initial pentru depunerea ofertelor, (3) Operatorul economic are obligatia de a depune documentele de calificare si oferta la adresa si in modul stabilit de CEZ Vanzare in documentatia de atribuire, pana la data si ora limita pentru depunere prevazute in documentatia de atribuire, (4) Oferta va fi insotita de dovada constituiri garantie de participare, daca asa a fost solicitat prin documentatia de atribuire. Aplicarea procedurii de atribuire Art. 19 - Masuri pentru evitarea conflictelor de interese si/sau concurentei neloiale Pe parcursul aplicarii procedurii de atribuire, CEZ Vanzare va lua toate masurile necesare si rezonabile pentru a evita situatile de natura sa determine aparitia unui conflict de interese si / sau manifestarea concurentei neloiale, in scopul evitarii denaturarii concurentel si al asiguraril tratamentului egal pentru toti operatorii economici. Art. 20 — Incompatibilitati privind calitatea de ofertant Persoana fizica sau juridica care a participat la intocmirea documentatiel de atribuire sau care participa in procesul de verificare / evaluare a ofertelor nu are dreptul de a fi ofertant, ofertant asociat sau subcontractant sub sanctiunea excluderli din procedura de atribuire. Art. 21 - Incompatibilitati privind executarea contractului sectorial Contractantul nu are dreptul de a angaja, in scopul indeplinirii contractului sectorial, persoane fizice sau juridice care au fost implicate in procesul de verficare / evaluare a ofertelor depuse in cadrul aplicarii unei proceduri de atribuire, pe parcursul unel pericade de cel putin 12 (douasprezece) luni de la incheierea contractului, sub sanctiunea rezolutiunii sau rezilieril Contractului respectiv Art. 22 - Aplicarea proceduril simplificate propr Procedura simplificata proprie se desfasoara in una sau mai multe etape succesive suplimentare de imbunatatire a propunerii tehnice si/sau a propuneriifinanciare cu toti ofertantil care au prezentat oferte admisibile, pana in momentul in care flecare participant la negocieri declara ca oferta pe care a prezentat-o nu mai poate fi lmbunatatita, fapt care se consemneaza explicit in procesul-verbal de sedinta, Art 23 - Etapa / etape suplimentare de imbunatatire a propunerii tehnice si / sau financiare (1) Comisia de evaluare va solicita in scris fiecarui operator economic care a prezentat oferta admisibila sa imbunatateasca propunerea tehnica si sa prezinte preturi reduse comparativ cu cele prevazute in propunerea sa financiara initiala / anterioara. Solicitarea comisiei de evaluare va preciza data si ora limita de depunere a propunerilor tehnice si/sau financiare imbunatatite. Operatorii economic vor trimite propunerile tehnice si/sau financiare imbunatatite conform indicatilor transmise de comisia de evaluare. (2) In cazul in care unul sau mai multi operatori economici nu transmit in perioada precizata de comisia de evaluare 0 noua propunere tehnica si/sau financiara imbunatatita, in cadrul procesului de evaluare a ofertelor se va lua in considerare cea mai recenta propunere tehnica si/sau financlara transmisa de operatorul economic in cadrul procedurii de atribuire. (3) In cazul in care unul sau mai multi operatori economic transmit in pericada precizata de comisia de evaluare 0 noua propunere tehnica si/sau financiara, insa aceasta prevede o ropunere tehnica inferioara si / sau un pret mai mare decal cea / cel prevazuta / prevazut in Propunerea sa tehnica si/sau financiara anterioara, oferta in cauza va fi respinsa. (4) Orice decizie cu privire fa evaluarea noilor propuneri tehnice s/sau financiare si respectiv cu Privire la organizarea unei/unor noi etape suplimentare de imbunatalire @ propunerii tehnice sifsau financiare se adopta de catre comisia de evaluare, urmand a fi adusa in timp util la Cunostinta operatorilor economici care au depus oferte admisibilo; in oricare caz, comisia de evaluare va anunta toti acesti operatori economici asupra datel si orei la care se va derula ultima etapa suplimentara de imbunatatire a propuneril financiare, (5) Comisia de evaluare nu are dreptul de a dezvalui unui ofertant informatii legate de identitatea celorialti ofertanti participanti la etapele suplimentare de imbunatatire a propunerii financiare si de continutul ofertelor prezentate de acestia. (6) Pe durata negocierilor, comisia de evaluare va asigura aplicarea principiulul tratamentului egal fata de toti ofertanti. In acest sens, comisia de evaluare nu poate furniza informatti intr-o maniera discriminatorie, care ar putea crea unuia/unora dintre ofertanti un avantaj in raport cu ceilali (7) Comisia de evaluare nu va dezvalui, fara acordul ofertantului in cauza, oferta sau alte informatii confidentiale prezentate de acesta in cadrul sedintelor de negociere, (8) CEZ Vanzare va solicita ofertantului de la care, in urma negocierilor, a obtinut cea mai avantajoasa oferta, sa reconfirme rezultatul negocierilor, prin transmiterea unei oferte finale care trebuie sa cuprinda toate elementele stabilite in cadrul negocieri (9) Ofertantul nu are dreptul ca, prin oferta finala, sa aduca modificari elementelor stabilite in rocesul de negociere, sub sanctiunea excluderii acestula de la procedura pentru atribuirea contractului sectorial si a pierderi garantiel de participare. Art. 24~ Desemnarea comisiei de evaluare (1) EZ Vanzare are obligatia_ de a desemna, pentru atribuirea _contractelor sectoriale/acordurilor-cadru, persoane cu competente relevante responsabile pentru evaluarea documentelor de calificare / ofertelor, care se constituie intr-o comisie de evaluare condusa de Un presedinte desemnat. (2) Atributile presedintelui comisiei de evaluare pot fi limitate numai la aspectele de organizare i reprezentare, in acest din urma caz neavand drept de vot. (3) In cazul in care evaluarea documentelor de calficare / ofertelor necesita o expertiza aprofundata in domeniul achizitilor sectoriale ori de natura tehnica, financiara, juridica si/sau privind aspectele contractuale specifice, CEZ Vanzare poate desemna, pe langa comisia de evaluare, specialisti externi numiti expert cooptali, care desfasoara activitati Independente sau care sunt pusi la dispozitie de catre furnizorii de servicii auxiliare achizitiel, (4) Expertii cooptati pot fi desemnati inca de la inceputul procesului de evaluare sau pe arcursul acestui proces, in functie de problemele care ar putea impune expertiza acestora. Art. 25 - Confidentialitatea si impartialitatea comisiei de evaluare (1) Pe parcursul desfasurarii procesului de evaluare, comisia de evaluare si experti cooptati au Obligatia de a pastra confidentialitatea asupra continutului ofertelor, precum si asupra oricaror altor informatii prezentate de catre ofertanti, a caror dezvaluire ar putea aduce atingere dreptului acestora de a-si proteja proprietatea intelectuala sau secretele comerciale. (2) Comisia de eveluare si expertii cooptati au obligatia de a semna, inainte de preluarea atributiilor specifice, o declaratie de confidentialitate si impartialtate, pe propria raspundere, Art 26 - Analiza si evaluarea documentelor de calificare si a ofertelor (1) Comisia de evaluare va analiza documentele de calificare si ofertele depuse, verificand indeplinirea de catre operatorii economici a cerintelor solicitate prin documentatia de atribuire, (2) Comisia de evaluare are dreptul de a solicita orice clarificari/completari necesare pentru evaluarea ofertelor si a documentelor care insotesc ofertele, (3) In cazul in care, in cadrul documentatiei de atribuire, a fost prevazuta obligatia indepliniit Uunor criterii de calificare, comisia de evaluare va verifica modul de indeplinire a acestor criterii de catre fiecare ofertant in parte. (4) Comisia de evaluare va analiza si va veriica flecare oferta atat din punct de vedere al elementelor tehnice propuse, cat si din punct de vedere al aspectelor financiare pe care le implica. (5) Pe parcursul analizarii si verificarii documentelor prezentate de ofertant, comisia de evaluare poate solicita oricand clarificari sau completari ale documentelor prezentate de acestia pentru a demonstra indeplinirea criterilor de calificare sau pentru demonstrarea conformitatii Ofertel cu cerintele documentatiei de atribuire, incluzand dar nelimitandu-se la demonstrarea veridicitati termenelor si detalilor cuprinse in documentele depuse de ofertanti (8) Comisia de evaluare va stabili care sunt clarificarile si completarile necesare pentru evaluarea fiecarel oferte, precum si perioada de timp acordata pentru transmiterea clarificarilor si completarilor. Comunicarea transmisa in acest sens catre ofertant trebuie sa fie clara, precisa si sa defineasca in mod explicit si suficient de detaliat in ce consta solicitarea comisiei de evaluare. (7) In cazul in care ofertantul nu transmite in perioada precizata de comisia de evaluare larificarile / completarile / raspunsurile solicitate sau in cazul in care clarficarile / completarile / raspunsurile prezentate de ofertant nu sunt concludente, oferta sa va fi considerata inacceptabila. (8) In cazul in care ofertantul modifica prin raspunsurile pe care le prezinta continutul propunerti tohnice, oferta sa va fi considerata neconforma. Se accepta modificari ale propuneri tehnice in masura in care acestea 2) pot fi incadrate in categoria vicilor de forma; sau ») reprezinta corectar ale unor abater’ tehnice minore. (9) In cazul in care ofertantul modifica prin raspunsurile pe care le prezinta continutul propunerii financiare, exceptand sitvatia in care ofertantul accepta solictarile comisiei de evaluare privind termenii comerciali si/sau clauzele contractuale, precum si situatia imbunatatiri_ propunerii financiare in cadrul etapei/etapelor suplimentare de imbunatatire a propunerii financiare, oferta sa va fi considerata neconforma, Pot fi acceptate modificari ale propuneriifinanciare in masura in care acestea pot fi incadrate in categoria erorilor aritmetice, care se corecteaza dupa cum urmeaza: a) daca exista o discrepanta intre pretul unitar si pretul total, trebule luat in considerare pretul unitar, iar pretul total va fi corectat corespunzator; b) daca exista o discrepanta intre litere si cifre, trebuie Ivata in considerare valoarea exprimata in ltere, iar valoarea in cifre va fi corectata corespunzator. (10) Comisia de evaluare are dreptul de a solicita ofertantulul sa efectueze in scris corectia erorilor aritmetice sau a vicillor de forma. In cazul in care ofertantul nu efectueaza corectia acestor erori/vici, oferta sa va fi considerata neconforma. (11) CEZ Vanzare nu are dreptul ca prin clarificarile sau completarie solicitate sa determine aparitia unui avantaj evident in favoarea unui ofertant. ‘Art. 27 ~ Evaluarea, acceptarea si respingerea ofertelor (1) Comisia de evaluare va realiza o evaluare integrala a ofertelor primite, in conformitate cu criteriul de atribuire stabilitin documentatia de atribuie. (2) Comisia de evaluare va respinge ofertele inacceptabile si ofertele neconforme. (3) Oferta este considerata inacceptabila in urmatoarele situatl: a) nu indeplineste conditile de forma aferente elaborarii si prezentaril acesteia, asa cum a fost solicitat in invitatia de participare, precum si cerintele de calificare si selectie prevazute in documentele achizitie!; b) in cazul in care comisia de evaluare solicita unui ofertant clarificari si, dupa caz, completari ale documentelor prezentate de acesta in cadrul ofertei, iar ofertantul nu transmite In termenul precizat de comisia de evaluare clarficarile/completarile solictate sau clarificarile/completarile transmise nu sunt concludente; ©) in cazul in care ofertantul nu prezinta comisiei de evaluare informatie si/sau documentele solicitate sau acestea nu justifica in mod corespunzator nivelul scazut al pretului sau al costurilor propuse; 4) constituie o altemativa la prevederile caietului de sarcini, alternativa care nu poate fi luata in considerare deoarece in documentatia de atribuire nu este precizata in mod explicit posibilitatea depunerii unor oferte alternative, iar respectiva oferta alternativa nu respecta cerintele minime prevazute fn caietul de sarcini €) nu asigura respectarea reglementarilor obligatoril referitoare la conditle specifice de munca si de protectie a muncii prevazute ca cerinta obligatorie in caietul de sarcini / specificatile tehnice; 4) pretul, fara TVA, inclus in propunerea financiara depaseste valoarea estimata comunicata prin documentatia de atribuire si nu exista posibiltatea disponibilizarii de fonduri suplimentare pentru indeplinirea contractului sectorial respect 9) pretul, fara TVA, inclus in propunerea financiara depaseste valoarea estimata comunicata prin documentatia de atribuire si, desi exista posibiltatea disponibilizarii de fonduri suplimentare Pentru indeplinirea contractului respectiv, se constaia ca acceptarea unei astfel de oferte ar ‘conduce la modificarea substantiala a elementelor achizitiel sectoriale; 10 h) oferta are un preticost neobisnuit de scazut pentru ceea ce urmeaza a fi furnizatiprestatiexecutal, astfel Incdt nu se poate asigura Indeplinirea contractului la parametri canttativ si calitativi soicitai prin caietul de sarcini; i) oferta este depusa cu nerespectarea prevederior referitoare la conflictul de interese, raportat la data-limita stabilta pentru depunerea ofertelorsi/sau oricénd pe parcursul evaluarl acestora; j) ofertantul refuza sa prelungeasca perioada de valabiltate a ofertei si a garantie’ de participare; 4) in cazul in care une’ oferte fi lipseste una din cele doua componente (propunerea tehnica sau propunerea financiara), !)ofertantul, prin oferta finala, modifica elementele stabil in procesul de negociere. (4) Oferta este considerata neconforma in urmatoarele situa €) nu satisface in mod corespunzator cerintele caietului de sarcini; ) contin propuneri de modificare a clauzelor contractuale pe care le-a stabilit entitatea Contractanta tn cadrul documentatiei de atribuire, care sunt in mod evident dezavantajoase pentru aceasta din urma, iar ofertantul, desi a fost informat cu privire la respectiva sitvatie, nu accepta renuntarea la clauzele respective; ©) contine in cadrul propuneriifinanciare preturi care nu sunt rezuitatul liberei concurente si care nu pot fijustificate; 4) propunerea financiara nu este corelata cu elementele propunerii tehnice, cea ce ar putea conduce la executarea defectuoasa a contractului sau constituie 0 abatere de la legislatia incidenta, alta decdt cea in domeniul achizitilor sectoriale; €) in cadrul unei proceduri de atribuire pentru care s-a prevazut defalcarea pe loturi, oferta este prezentata fara a se realiza distinctia pe loturile ofertate, din acest motiv devenind imposibila aplicarea criteriului de atribuire pentru fiecare lot in parte (5) Oferta depusa dupa data si ora-limita de depunere a ofertolor sau Ia o alla adresa decat cea precizata in invitatia de participare se retumeaza fara a fi deschisa operatorului economic care ‘a depus-o, (6) Ofertele pentru care nu a fost prezentata dovada constituiri garantiei de participare vor fi respinse ca inacceptabile. Art. 28 — Atribuirea contractului sectorial (1) CEZ Vanzare va atribui contractul sectorial, conform prevederilor prezentulul Regulament, Ofertantului a carui oferta a fost stabilita ca fiind castigatoare, pe baza criteriului de atribuire ‘mentionat in documentatia de atribuire. (2) Oferta care este declarata castigatoare trebuie sa indeplineasca specificaiile tehnice minime obligatorii, astfel cum au fost acestea stabilte in caietul de sarcini (3) In cazul in care CEZ Vanzare nu poate incheia contractul cu ofertantul a carui oferta a fost, stabilita ca fiind castigatoare, din motive neimputabile CEZ Vanzare, ori in situatia in care contractul nu a intrat in vigoare pentru neconstituirea garantiei de buna execute, atunci CEZ \Vanzare poate sa declare castigatoare oferta clasata pe locul doi, in conditile in care aceasta exista, este admisibila si se afia in perioada de valabilitate sau sa anuleze procedura de atribuire. (4) CEZ Vanzare va asigura obtinerea si pastrarea documentelor justificative care dovedesc efectuarea oricarei achizit u Art. 29 - Elaborarea ofertei (1) Ofertantul are obligatia de a elabora oferta in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire, (2) Oferta are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al continutului, pe toata perioada de valabilitate stabilita de catre CEZ Vanzare prin documentatia de atribuire si asumata de ofertant. (3) In cazul in care, pe parcursul executarii contractulul sectorial/acordului-cadru, se constata ca anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute ‘in caietul de sarcini, prevaleaza prevederile caletului de sarcini Art. 30 ~ Oferte alternative Ofertele alternative nu sunt permise in cadrul proceduril de atribuire reglementata de prezentul Regulament si nu vor fi luate in considerare in procesul de evaluare a ofertelor. Art. 31 ~ Criteril minime de calificare (1) CEZ Vanzare poate aplica in cadrul proceduriisimplficate propri criteri de calificare Teferitoare la: a) situatia personala a ofertantulu; ») capacitatea de exercitare a activt ©) situatia economica si financiar 4) capacitatea tehnica si/ sau profesionata; ¢) standarde de asigurare a calitai, #) standarde de protectie a mediului, in cazurile prevazute expres in prezentul Regulament. profesionale; (2) Criterile de calificare stabilite de CEZ Vanzare trebuie sa aiba legatura cu obiectul contractului ce urmeaza sa fie atribuit. CEZ Vanzare va respecta principiul proportionalitati atunci cand stabileste criterile de calificare, precum si nivelul cerintelor minime pe care ofertanti trebuie sa le indeplineasca, Iuand in considerare exigentele specifice impuse de natura ssi complexitatea contractului care urmeaza sa fie atribuit. (3) Pentru aplicarea crterilor de calificare referitoare {a situatia economica si financiara si Fespectiv capacitatea tehnica si/sau profesionala, CEZ Vanzare va preciza in cadrul documentatiei de atribuire cerintele minime pe care ofertantii rebuie sa le indeplineasca pentru a fi considerati calificati. (2) Criterile minime de calificare se raporteze cel mult la valoarea estimata a contractului sectorial respectiv la valoarea estimata a acordului-cadru Art. 32 - Criterii de excludere a ofertantilor (1) CEZ Vanzare va exclude din procedura aplicata pentru atribuirea contractului sectorial orice ofertant despre care are cunostinta ca, in ultimii 5 (cinci) ani, a fost condamnat prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti pentru participare la activitati ale unei organizatii criminale, pentru coruptie, pentru frauda si / sau pentru spalare de bani, pentru constituirea unui grup infractional organizat, acte de terorism, traficul si exploatarea persoanelor vulnerabile, Infractiuni impotriva intereselor financiare ale UE (2) CEZ Vanzare va exclude din procedura aplicata pentru atribuirea contractului sectorial orice ofertant / ofertant asociat / subcontractant / tert sustinator care are drept membri in cadrul consiliului de administratie / organului de conducere ori de supervizare si/sau are actionari ori 2 asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv ori care se afla in relatii comerciale cu persoane ce detin functii de decizie in cadrul CEZ Vanzare. (3) CEZ Vanzare are dreptul de a exclude dintr-o procedura pentru atribuirea contractului sectorial orice ofertant care se afla in oricare dintre urmatoarele situati a) este in stare de faliment, dizolvare or lichidare, afacerile ii sunt conduse de un administrator jusiciar sau activitatiie sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau este intr-o situatie similara cu cele anterioare, reglementata prin lege, sau face ‘obiectul unei procedurilegale pentru declararea sa in una din situatile prevazute mai sus; b) nu si-a indeplinit obligatile de plata a impozitelor, taxelor si contributilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care este stabil; ©) in uitimii 2 (¢oi) ani nu sia indeplinit sau sia indeplinit in mod defectuos obligatile contractuale, din motive imputabile ofertantului in cauza, fapt care a produs sau este de natura sa produca grave prejudicii beneficiarlor acest 4d) a comis 0 abatere profesionala sau o fapta care a adus atingere eticii profesionale, iar entitatea contractanta poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de proba adecvat, cum ar fi © hotarare definitva 2 unei instante judecatoresti, a unei autoritati administrative sau 2 unei ‘organizati internationale; €) prezinta informati false sau nu prezinta informatiileldocumentele solictate de catre CEZ Vanzare, in scopul demonstrari indepliniri crterilor de calificare; f) orice alte situati in care CEZ Vanzare ar inregistra un prejudiciu de imagine sau de orice alta natura: 9) operatorul economic inregistreaza debite restante in contabilitatea CEZ Vanzare. Art. 33 - Demonstrarea situatiei personale a ofertantulul (1) CEZ Vanzare poate accepta ca fiind suficient si relevant pentru demonstrarea faptulul ca ofertantul nu se incadreaza in una dintre situatile prevazute la art. 32 orice document considerat pe deplin edificator, din acest punct de vedere, in tara de origine sau in tara in care ofertantul este stabilit, cum ar fi certificate, caziore judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva (2) In cazul in care exista incertitudini in ceea ce priveste situatia personala a ofertantilor, CEZ \Vanzare are dreptul de a solicita in mod direct informatii de la autoritatile competente care emit documente de natura celor prevazute la alin. (1) de mai sus, (3) In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor prevazute Ia alin. (1) de mai sus sau respectivele documente nu vizeaza toate situatile prevazute la art. 32, CEZ Vanzare va accepta o declaratie pe propria raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la deciaratia pe propria raspundere, 0 deciaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens. Art. 34 - Demonstrarea capacitatii de exercitare a activitatii profesionale a ofertantulul ‘CEZ Vanzare poate solicita oricarui operator economic sa prezinte orice documente pe care le considera edificatoare sa dovedeasca forma de inregistrare si, dupa caz, de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile din tara in care ofertantul este stabil Art. 35 ~ Demonstrarea situatiei economice si financiare a ofertantulul B (1) CEZ Vanzare poate solicita prin documentatia de atribuire cerinte privind situatia economica si financiara care sunt necesare si adecvate pentru a se asigura ca operatorii economici dispun de capacitatea economica si financiara necesara pentru a executa contractul sectorial/acordul- cadru si pentru a fi protejata fata de un eventual risc de neindeplinira corespunzatoare a contractului. (2) Cerintele privind situatia economica si financiara stabilite de entitatea contractanta pot viza elemente cum ar fi a) un anumit nivel minim al cifrei de afaceri anuale, inclusiv o anumita cifra de afaceri minima in domeniul obiectului contractului sectorial/acordului-cadru; cifra de afaceri anuala minima impusa ‘Nu poate depasi valoarea estimata a contractului sectorial/acordului-cadru, iar cifra de afaceri ima impusa in domeniul obiectului contractului nu poate depasi 30% din valoarea estimata a contractului sectorial/acordului-cadru; b) anumite niveluri ale altor indicatori economico-financiari relevanti, precum nivelul de lichiditate anuala; c) un nivel corespunzator al asiguraril de rise profesional. (3) In cazul in care CEZ Vanzare solicita demonstrarea situatiel economice si financiare, atunci va indica in documentatia de atribuire si informatille pe care operatorii economici trebuie sa le prezinte in acest scop, (4) Demonstrarea situatiei economice si financiare se realizeaza, dupa caz, prin prezentarea unuia sau mai multor documente relevante, cum ar fl a) declaratii bancare corespunzatoare sau, dupa caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional; b) bilantul contabil sau extrase de bilant, in cazul in care publicarea acestor bilanturi este Prevazuta de legislatia tari in care este stabilt ofertantul; ©) declaratii privind cifra de afaceri globala sau, daca este cazul, privind cifra de afaceri in domeniul de activitate aferent obiectului contractului intr-o perioada anterioara, care vizeaza activitatea din cel mult ultimii trei ani, in masura in care informatille respective sunt disponibile; in acest ultim caz CEZ Vanzare va lua in considerare si data la care operatorul economic a fost Infintat sau si-a inceput activitatea comerciala. (5) In cazul in care, din motive obiective, justificate corespunzator, operatorul economic nu are Posibiltatea de a prezenta documentele solicitate de CEZ Vanzare, acesta are dreptul de a-si demonstra situatia economica si financiara si prin prezentarea altor documente pe care CEZ Vanzare le poate considera edificatoare, in masura in care acestea reflecta o imagine fidela a situatiei economice si financiare a ofertantului Art. 36 ~ Sustinerea situatiei economice si financiare a ofertantului (1) Capacitatea economica si financiara a ofertantului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea unui contract, si de 0 alta persoana, indiferent de natura relatilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva. (2) In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si Sustinerea acordata, in conformitate cu prevederie alin. (1) de mai sus, de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, incheiat in forma autentica, prin care se asigura entitai contractante indeplinirea de catre tertul sustinator a oblgatilor asumate de cesta, in situatia in care contractantul intampina diffcultati pe parcursul executarii contractului. Persoana ce asigura sustinerea financiara nu trebule sa se afle intr-una din situatile care 4 determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederlior art. 32 din acest Regulament. (3) Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta comuna, situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In cazul in care grupul beneficiaza de sustinerea financiara a unor terte persoane, situatia economica si financiara se demonstreaza in conditile prevazute la alin. (2) de mai sus, Art. 37 ~ Demonstrarea capacitatil tehnice si profesionale a ofertantulul (1) CEZ Vanzare poate solicita prin documentele achizitiei criterile privind capacitatea tehnica si profesionala care sunt necesare si adecvate pentru a se asigura ca operatorii economici detin resursele mane si tehnice si experienta necesare pentru a executa contractul sectorial/acordul- cadru la un standard de calitate corespunzator. (2) In cazul in care CEZ Vanzare solicita demonstrarea capacitatil tehnice si profesionale, atunci va indica in documentatia de atribuire informatiile pe care operatorii economici trebuie sa le prezinte in acest scop, (3) Criterile privind capacitatea tehnica si profesionala stabilite de entitatea contractanta pot viza in special existenta unui nivel corespunzator de experienta, prin raportare la contractele executate in trecut, (4) In cazul aplicarii proceduri: simplificate proprii pentru atribuirea unui contract de lucrari / servicil / furizare, in scopul verificarii capacitatl tehnice si profesionale a ofertantilor, CEZ Vanzare are dreptul de a le solicita acestora, in functie de specificul, de cantitatea ‘si de complexitatea lucrarilor / servicilor / produselor ce urmeaza sa fie executate / prostate / furnizate si numai in masura in care aceste informatii sunt relevante pentru indeplinirea Contractului, urmatoarele informati si documente: a) 0 lista a lucrarilor realizate in cursul unel pericade care acopera cel mult utimii § ani, insotita de certificate de buna executie pentru lucrarile cele mai importante; atunci cand este necesar in scopul asigurarii unui nivel corespunzator de concurenta, entitatea contractanta poate stabili ca ‘sunt luate in considerare lucrari relevante realizate cu mai mult de § ani in urm: b) lista principalelor livrari de produse efectuate sau a principalelor servicii prestate in cursul nei perioade care acopera cal mut ultimi 3 ani, cu indicarea valorior, datelor si a beneficiarllor publici sau privati; atunci cand este necesar in scopul asigurarii unui nivel corespunzator de concurenta, entitatea contractanta poate stabili ca sunt luate in considerare livrari de produse relevante efectuate sau servic relevante prestate cu mai mult de 3 ani in urma; ©) indicarea tehnicienilor sau a organismelor tehnice implicate, indiferent daca fac sau nu parte din organizatia operatorului economic, in special a celor care raspund de controlul calitati si, 7n azul contractelor sectoriale de lucrari, a celor aflati la dispozitia contractantului in vederea executarii lucraritor; 4) descrierea faciltatilor tehnice si a masurilor utiizate de operatorul economic in vederea asigurariicalitati sia faciltatilor sale de studiu si de cercetare; €) precizarea sistemelor de management si de trasabiltate din cadrul lantului de aprovizionare pe care operatorul economic le va putea aplica pe parcursul executarii contractului, 4) in cazul in care produsele sau servicile care urmeaza sa fie furnizate sunt complexe sau, cu caracter exceptional, sunt destinate unui scop special, rezultatele unui control efectuat de ‘entitatea contractanta sau, in numele acesteia, de un organism oficial competent din tara in care este stabil operatorul economic, sub rezerva acordului respectivului organism, care vizeaza capacitatile de productie a operatorului economic care furnizeaza produsele sau capacitatea tehnica @ operatorului economic care presteaza servicile si, daca este necesar, 1s faciltatile de studiu si de corcetare care sunt la dispozitia acestuia si masurle de control a calitati pe care acesta urmeaza sa le aplice; 9) calicarile educationale si profesionale ale operatorului economic care presteaza servicii ori executa lucrari sau ale personalului de conducere al operatorului economic, daca acestea nu cconstituie factori de evaluare; h) precizarea masurilor de management de mediu pe care operatorul economic le va putea aplca pe parcursul executarii contractulu; ') 0 declaratie cu privire la numarul mediu anual de personal al operatorului economic care presteaza servici ori executa lucrari si numarul personalului de conducere din ultimil 3 ani; }) 0 declaratie cu privire la utiajele, instalatile si echipamentele tehnice la dispozitia operatorulul economic care presteaza servici ori executa lucrari pentru executarea contractulu; ) precizarea partilpartilor din contract pe care operatorul economic intentioneaza sa olle subcontracteze; 1) esantioane, desorieri sau fotografii ale produselor care urmeaza a fi livrate, a caror autentictate trebuie certiicata la solicitarea entitatl contractante; im) certificate emise de institute ofciale responsabile cu controlul calitati sau organisme cu competente recunoscute, care atesta conformitatea produselor care urmeaza a fi livrate, ‘entificata in mod ciar prin trimitere la specifica tehnice sau standarde; 1) informati privind subcontractantii si proportia in care contractul de lucrari urmeaza sa fie indeplinit de catre subcontractanti si specializarea acestora, precum si alte informatil privind subcontractanti incluzand dar nelimitandu-se la = documente care sa dovedeasca forma de inregistrare a subcontractantilor, - document privind situatia personala a subcontractantilor; - documente edificatoare pentru demonstrarea capacitatl tehnice si/sau profesionale a ‘subcontractantior pentru partea din contractul sectorial care va fi realizata de acestia. ©) orice alte informati, documente si altele asemenea pe care entitatea contractanta le considera relevante. Art. 38 - Verificarea capacitatii tehnice si / sau profesionale a ofertantului (1) In cazul in care produsele care urmeaza sa fie furnizate sau servicile care urmeaza sa fie restate sau lucrarile care urmeaza sa fie executate au un caracter complex sau sunt destinate unui scop specific, CEZ Vanzare are dreptul de a verifica / controla - direct sau prin intermediul unui tert - capacitatile de producti ale furnizorului de produse sau capacitatea tehnica a prestatorului de servicii sau a executantului de lucrari, metodele de studlu si cercetare ulilizate, precum si masurile aplicate pentru controlul calitat (2) CEZ Vanzare are dreptul de a solicita referinte de la beneficiari ai produselor furnizate / servicilor prestate / lucrarilor executate anterior de ofertant, incluzand verificari la sediul acestora, sub rezerva acordului respectivilor beneficiar Art. 39 - Sustinerea capacitatii tehnice si / sau profesionale a ofertantului (1) Capacitatea tehnica si / sau profesionala a ofertantului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea Uunui contract, si de o alta persoana, indiferent de natura relatilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva, (2) In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si / sau profesionala Invocand si sustinerea acordata, in conformitate cu prevederile alin. (1) de mai sus, de catre 0 alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, incheiat in forma autentica, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele tehnice si / sau profesionale invacate. 16