Sunteți pe pagina 1din 148
MONITORUL OFICIAL ROMANIEI SUMAR 2 onrToRU OFCIALALRONANE PARTEA, N12 Bi..2018 ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIE! PUBLICE CENTRALE snnusTERUL OEZVOLTARII REGIONALE §1ADMINISTRATIE! PUBLCE ORDIN pentru aprobarea roglementaritehnice ,Normatiy ree sesh ladirtoreivile Weopirinas, ninse decks ena saris Puen alien mato, (soot do tat ucures 12 februari 2013 e189, ors 8 ee trans ae 013 088 NEDA NEM [MONITORUL OFICIAL AL ROMANIE PARTEAI, Ne 121 is.L2013, Normatiy privind adaptarea clidirilor civile si spafiului urban In nevoile individuale ale persoanclor cu handicap, licativ NP 051-2012 - Revizuire NP 051/2000 IMONITORUL OFICIAL AL ROMANE, PARTEA\ Ne 121 Bl. .2013 Cuprins GENERALITATI Lt, Obieet 12, Domeniu de aplicare gi condi de slizare 1.2.1, Persoanele care beneficiazt de prevederileprezentului normativ 12.2, Construct 13 Referine (Capitola DEFINITIL, TERMENI UTILIZATI Capitol‘ PERSOANE CU HANDICAP — ELEMENTE ANTROPOMETRICE $1 ANTROPODINAMICE, Copitolul IV SPATIUL URBAN ACCESIBIL Sccfunca 1 Generattgt Sccflanea 2. Amenajarea gi conformarea clo de acces petonale 1.2.1, Carscteritiilesuprafflor de clear penta trotuare i ase pstonale 12.2. Litimea totuarelor si traselor pictonsle 123. Sistematiare vricall a totuaclor is aselorpictonale 124. Obsacole pe tase pietonale Seciunea 3 Rampe de acces pitonale inte totar si carosabil, 131. Preveder generale 13.2 Conformarearampelor de aces fie totus i caossbil Scctunea $ Legdturatrotuar -carosabit 1V4.1.Rezovaresintersefilor ne tease pctonale i carsabil ‘Secpiunea S- Stal pentru transport in comun urban [MONITORUL OFCAL AL ROMANE, PARTEA IN. 121612019, Secpianca 6 Parceje V6.1. Prevedigenerale 162. Parana sutotrsmelor 1V, 63, Pata subterane —prevederisuplimentare Secfunea 7 Ghidale pentra orenare sate sisteme de informare 1V.11. Proved generale 1V.12. Supra ato -vizwle Sectiunea 8 Echipamente si mobilierstradat 181. Cat pope 1V82.Cabinetlforice IV.83, Bancomate automate V4. Bic scaune 185, Panoun ndistoare, eslame 1V86. Balai Capitolal V SPATIUL CONSTRUIT ACCESIBIL. Secfianea 1 Circulai orkzontale V1 Flemente generale decontormare V.12. Coridoare ‘Secfiunea 2 Cireulai vercale—rampe si seri V2.1. Conformarea rampeler V2.2. Conformares scsilor 2.2.1, Conformareateptelor V.222.Conformarea rampelor de siti V.22.3. Conformarea podestelor V.224 aljimea liber V225, Sernaist vieuae gi tactile -suprfeye de avertizare tatilo-vizale MONITORUL OFICIAL AL ROMANE PARTEA| Ne 125 6.1L2013, 'V.226.Sisteme de protecte de-alungul seilor V22.7. Parapet, basta ‘Scpiunea 3. Echipamentedestinatecirculaiet - ascensoare, plasforme, seri sitrotare ralante V3.1, Prevederi generale V3.2, Aseensoare ‘V3.3. Patforme cu deplasare vertical platform cu deplasare pean facinat, V4. Sig wotuarerulante Sccpianea 4 Usigiferestre ‘V4.1, Usiinteronre —eriteri generale de conformare V.A2. Portia uit V4.3. Usi cu sistem de autoinchidere V4. Supra vitae n os de 8 V4.5. Contrast vizual V.46.Usicudeschiere automat V.47. Minere de actionare V8. Pragurt V9. Balamate VA.10,Fereste Sccftnce 8 Intrrt in clini V5.1, Prevederi generale ‘5.2. Confommarea rampelor de acces V5.3. Lungimi de rampe pentru diferente de nivel diferte V5.4, Conformarea aeeseor in clin VSS. Conformareaufilor gi platformei de acces MONITORUL OFICIAL ROMANE, PARTEA Ne 124K n.ant2 ‘Sectunea 6 Configurareasechiparc spatior per iglens personal ~ camere de aie grapar santare V.61. Cringe generale V.62.Obict gf cchipamentesanitare V.621. Val WC ¥.622.Lavoanl 1.623. Baeile de slimetare cup V.624.Pisoare ¥.62.5. Daya 626. Cada debe V.63. Ate acceso V.64. Ui camecor de bie sa gopailorsenitre V.65. lenin V6. Sistem de slirms 'V.67. Camere de sien cdel locator pair de cazare 'V.68. Gaps srt in cad lilo de interes tat blk Secimer 7” Confguraresechpare pentru bucirit \Secanes Logis balcoane Secpiunes 9. Depocitirt Capitola VI PROIECTAREA LOCUINTELOR IN CONFORMITATE CU NEVOILE INDIVIDUALE ALE PERSOANELOR CU HANDICAP VL. Proveder generale ‘VI2. Adaptareslocuinjelor existent a nevoile individual ale persoanelor eu handicap 'VI21. Blemente generale de conformire VL22, Acces in mobil \VL2.3. Varante de adaptare a unui apartament la nevoile wei persoane slzatoare de fotolia ula MONITORUL OFICIAL AL ROMANE PARTEA Nr. 121 be L2013, Capitol VI CLADIRL DE INTERES SL UTILITATE PUBLICA [ADAPTATE NEVOILOR INDIVIDUALE ALE PERSOANELOR CU HANDICAP VILL Generali ‘Vil2, Cli pentru ocrotizea snk i asistena sciall~ spital,policlinii,dispensare, samatori,cente de recuperare,cémine de bitrni cu specific media, gi altele de aceasth atl ‘ViL3. Cli pate invitnt Vi1.1, Preveder generale ‘VIL3.2, Sti de last /amfiteate ‘Vid. Clin pen activi administrative /birour ViI4.. Public victor V4.2. Personal next ‘VHS. Clin pntr ativitaiculturae ide divertisment~ sti pentru spectacole, auctor side conferine, sill de concert Vins. Spectator ‘Vu... terre ‘VI6. Clair pentru muze i biblotesi ‘V7. Chir pent activi sportive terenur de spr piscine Vi, Spectator ‘vn.7.2 Spotvi ‘VIS, Clin penta activity comercile ‘Vis. Cli penta alimentaepubics ‘VIL10, Cli tristce — hotel, pensiun, motlur MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEL, PARTEA 121 bial. 2019 Anexe ‘Anexa A ~Referinj tence gi legislative AL Legisatie ‘A2. Reglementr tehnice [AY Standarde ‘Anexa B —informativi Semsalistca| AAnexa C —informativs Abily umane gi aspecte legate de proiectare ‘Anexa D -informativ: Echiparea cabinei ascensorlui (a se vedea SR EN 81-70) ‘Anesa Einformativa Sisteme de controls semnalizare pentru ascensoare ‘Anexa F-infrmativs Gail de verifcare a acesii ai MONITORUL OFICIAL AL ROMANE PARTEA LN. 121 bla6.12013 Capitolul 1 GENERALITATI LL. Obieet (1) Prezentul normativsibileste conditile de clitate ale moduli constrit~ cli civile gi spatial urban ~ in vedere asiguriiiaccesuui ne ingrid gi utilizritacestuia de etre perscanele cu handicap, precum si de cite persoane afltetemporar sau ocxzional in situ de handicep, i conformitate eu prevederile Legii mr. 10/1995 privind caltatea in constucti, eu modifiarile tuterioare. Exigenele speciice persoanelor cu handicap avute fn vedere in prezentul normativ sunt cle referitoare la cerinja de “siguran in exploatare” (2) Prezenul normatv labile un set minim de citer pentru defini scesiilisicsdrlor civile gi spafilui urban pent persoanele cu handicap, eu respectareslegisljei aplicabils omen ©) Condi ‘menginute le eeiai parame pe intreage dura de existent a clidrilor¢sptil 4e caitate corespunzitoare nevolorpersoanclor cu handicap tebuierealiate gi urban. (4) Prezentl normativ nu cuprinde prevederi specific penta asigurarea accesuli neingrit al petsoanelor cu handicap la lid, situri gi amenari exterioare cu valoare de ptrimoniu. 12, Domeniu de apicare si conditt de uilizare 12.1. Peroanele care beneficial de prevederil present normativ (1) pesoane cu handicap - aelepersoaneciror,datorié wor acu ice, mentale sau senzoil, le lipsese abilitiile de a desfigura in mod normal activi ctdiene, necesiind misur de protec in spinal reeuperii, integrei i inchciuni sociale (ar? din Legea 1e44/2006'privind protect i promovareadrepturlor persanelor cu handicap republics cu modifi comple ulterior) 4. dizability motrice ale membrelor ~persoane cu dificult de deplasareulzator a fotolia Tulant, persoane eu dificult i folosresbratelo i. deficene vial; . deficenfe auitive; 4 capacitiifcce gi senzoriale diminuate ators nor afeyiui "Tage ar48:2006 a 86 aia) precio umstonete pu de ap fc, val, uli, doce, erm minal, pri HIVSIDA, oct ble Dat epi prrs peace cu hancap mintal yi copnt# prone eu handicap pie ms pot bil nme cbligor, © dror_recomsnde care st eons I egaiaes ul ea mal eos, revere pez normaly us nrc wes. MONITOR OFEIAL AL-ROMANIE, PARTEAI, Nr 121 bi 2019, (2) alte persoane: 4. persoaeleaflate In situaie de handiceptemporar gi ocazional(persosne acidentateaflate fa pevioada de recuperare si perscaneaflte in situa speciale ~ femei insireinate, prsoune care ‘cansporti copii in erucior gin brat, copii mic, persoane care transport obiete); > persoanele invita, 122. Consteuett (0) Prevedeie prezentului norma 5° aplica la proictares investor noi penta realiarea ladinio civle i spfuli urban, eu respectara legisla aplesble in vigor. In sntagma lad civle” sunt uprinse clad de locuitcolective/blocur de lcs, prec gi clin de ce pubic interes ui (@) La proiectarea clio cvile se vor respects, pe ngs prevederile prezentuli normatv, toate reglementirile tebnicespecifce domeniulu,aflate fn vigouela data proietci. (9) Prevederile prezentlui nommativ se apc si Ia proiectaresWuritilor de intervene pentru consolidarea, extinderea, moderizarea, modifcarea sax uansformarea claditilor civil, precum si pentru modemizarea/eabiltarea spafilor urbane exisent, cu respecarea legsljet splicaile in domeniu In eazul tn care respetarea prevederilor nu este posbil in taltate, se vor adopte misuri compensator, respecting prineipiul adapt rezonabile. Masui compensator vor fi deserise si detalate i documenafiatenics Pentru acest situjii normatval confine prevedei speciale, cae 38 asigure accesibilitaea ‘ediuliconstut, menfonate Ia feeare capitol (4) Prevederile prezentului normativ se adreseacs proiectanjilorverifcstoilor de proiecte cexperilor tehnici atest, executalor, proprietailor, adsinistrtorilor i utilizatorilor bieetivelor de investi Ia care face reftrire prezental nornativ precum si autritilor ‘dminitailr publice gi organismelor de contol Not I: Auorie adminis! pblice compete n emits strizae contra blip acne Jeg de ui sgt isto prvnd wes ningrit l peso cu hanap preva pez era, pn dcametle eaie pe srzare execu aio eons Now2. Aboctie simiusenjes pubic locales obliga ncaa! al Miniter Mans, Framie, Profi Socal wi Proanelo Vir, precu i, pt cz, legate nepuveramense le Fersondlor cu anc i came de recep» hernr de cons, cre cnt cole Fp Flea miss reese wees neal penal cu tana. * lad de ures we publics — bi ete epi pi aca detour svi ta en de ineres pote general isan comuntar soc ewe lned pesos pbs teats ‘eoeit in in ol expsk Fa pate in sce aepre: pile, pb pensar sna ete de ‘eperre canine de a ey, runt, eo, hoe, bs ih ate se asta pice Seo i cick, mane, ott de pon, cmplae comecil, aiB aemafe Pb, MONITORUL OFICIAL AL ROMANE, PARTEA I, Ne 121 bo 2013 (5) Misurleprivind accesul persoanelor cu handicap se vor stabil ia funete de tip i wtiizren construe st nu vor finferioareeelr prevazate in prezeatul normaiv 13. Referinge ‘Apliczea prezentului normativ se face in corlare eu prevederile din alte documente: scte normative si standarde. Referiile Ia alte documente sunt date fn contnuare tn text, cazurie fa. ‘ate este necesar gi sunt enumerate in Anexa A~Refringethnice gi legislative Capitolul Tr DEFINITU, TERMENI UTILIZATI (1 Abiitate — un aribu ideniicabil al Gingst umane care include mersul, vorbis, aur, ‘odors spl et, gustl, nslogron 4 eounoagteea (@) Accesiiitate — ansamblul de misuri i ceri de aaptare att @ mediuli fii, edt si a ‘medial informayonal si comunicaiona, conform nevoilor persoanelor cu Randiap, factor esenjial de exereitare a drepturilor g1 de fndepinie a obligailor persoanelor cu handicap in. ocietate, (conform Legi 48/2006, Ant 5, pet. 2), ~ compensarea thnics& siiailr de handicap print trtarent al media fic (2) Accesiitizare — termen utilizat in literatura interayonala de specilitate penta a defini sciunea dea face accesibil mediulconstrut pent neveile persoanelor eu handicap () Adaptare ~ scfiunes de a adapta miurile necesere accesibilzirit medidul construt Ia rnevole peroaneor eu handicap Ia stuafie deja existent (5) Adaptare rezonabili ~ modifica s ajustisile necesare gi aecvate, care au presupun un fort dispreporfionat sau nejustifcat (na financir Sau constructv),atunei clad este necesar, Inte-un ez particular, pentru a permite persoaneor cu dzablitii sd se bucure gis exerci in condi de egalitate cu celal, tate deptuie gi liberile fundamentale ale omului (Lege ar 2721/2010 pentru rtfcarea Convent privind repurile persoaneor cu dzabiliai, adopt la New York de Adunarea Generald a Organizatiei Najiunilor Unit a 13 decembrie 2006) (© Autonamie ~ dreprul de a se guverna prin proprile sale regi, Deepal individu de a determina liber regulile cirora li se supune. Avlonomia desemneazi liberatea de afune gi de alegere gi este un prineipiu preferabil penta toate aciuileintreprinse. Adessatermenul de autonomic este considerat opus dependenfei si pierderea autonomiei este asimiit incapacitih fi dependene.O persoand poate fein acelas timp dependents si plstrezeautonomia (1) Circulate bert ~cale de deplasare pe orizontald sau vertical, fir8_ reper, dimension ‘corespunzalor, care este previzuld cu echipamentele necesare pentru a permite deplasarea perstanelor i fotolu rulant gi elementele de siguanfs care permit deplasareapersoanelor cu handicap viru MONITORUL OFCIAL AL ROMANIF, PATER Ne 11 it 2019 (8) Cai i mijloace de acces ~ clementce prin cate se asigur’ aocesul in cle publice gi care ‘sigur posbilitatea deplasri persoanelor cu hancicap in interioal clair (conform Lei a. 1448/2006, Are5, pt. 11). (©) Contrast vizual 0 diferent a proprietjilor vizuale care face ca un obec si se dstng in ‘port eu un alt obicc sau in raport en nda (10) Deficient — pierdere de substan sa alterare a uneifunctunipsiologice, feilogice san ‘natomice. Aceast lterae priveste: = fumcfile perceptive ~ defiienfe senzorals precum cectate, surdiate, probleme de pereepie; funcile cognitive - deficient prvind memoria limbajul, © fnetille motriee ~ deficient locomotor, (11) Dependenta ~ este o caracteristit noma a tatror indivzilor care tries in scietate. Ea ‘nu devine defintiva decétatunci cénd este necesar ih mod sistematicajutoral une alte persoane pentn & realiza activi zlnice indispensable (ase rdica ase spila ase brani) sav pentru @ ‘ealiza activi legate de viata socal acte administrative, completarea de cect). (12) Design universal ~ proprctatea produselor, mediului, programelor gi serviilor de fi utlizate de cate toate persoanele, pe edt posibil firk sé fie nevoie de o adaptare sau de 0 proiectarespecializatl.Designul universal au va exclude disporitiveledeasistare pent amumite rupur de persoane cu dzabiit atunc cd acest ner este necesar. (Lege nr. 221/2010 pent ratfcarea Convenjei privind deptuile pertoanclor eu dizabiliti,adoplatl la New York de ‘Adunarea Generald'a Orgaizaiei Najunilor Unite I 13 decembrie 2006), (13) Dizabitate ~termen generic peat afectr/dticiente, limits deactivates restric de participare, definite conform Clasificriintemajonale a finefondri, dab 51 sink dopiatd gi aprobatd de Organizaia Mondiala a Sinitai, care revi aspetul negativ al {nteratuni individ ~ context (conform Legi 4482006, Art. 5, pot 16) (14) Fotolia rulant ~ echipament uilizat de personele ce nu se pot deplasa singure, Acest ‘ermen este utilizat in prevederile Lgi r.448/200€, recum sii sndardee din domeniu, prin teaducerea din limba franceat ~ ,faueuilroulant” Termenal este sinonim cu yscaun rulat™ (Cruducerea din limba englezi ~",wheel chaz” ) sau ,scaun eu tile” (temen conform vocabularuui comun al achiziilor publice, cod 33185120), (15) Handieap ~ dezavantajul social rezutat din cojugareaa dul grupe de element = interne, legate de individ gi deficienee sale; = exter ndependente de livid legate de wea Rie yi win sau deo saa (16) Incapacitate~ reducers datorits une deficient pale sau totale a capacitt de aefeetun © actvitate fn mod normal sain limitele considerate normale pero fin umand. (17) Lamina usil— dimensisnea complet liber, vilizabil pent teers, stunci cid usa este ‘eschis, Lumina ui depinde de dimensiunile gi pozijonars foi de up ga tocului acest, i Mant crenth—compnen e ss age are pemte sine dts 3 MONITORUL OFICIAL AL ROMANE, PARTEA Nr. 21 Bal 2013 (09) ervane cu handicap ~ acle persoanecirora medusa, neadapat defen or faie, senzoriae, patie, mentale y/auasoit, le tpi tulsa le iteazh acces {atseepale la vis society neces misur de protien spinal inter incu Sociale (onfor Leg 4482006 Ar. 2(1)) (20) Persoane cu dificult! Ia mers (semiambulanti) ~ persoane care nu se pot deplasa firs ‘sjulocul unui echipament sau al une alte persoane gnu pot depag diferente mari de nivel, (21)Persoane eu difcultat de migcarea brafelor ~persoane care se flosesegreu de membrele Superioare gi au oraz limiat de acfun. (2) Persoane eu vedere slab ~persoane cu un cimp vizual imitat isau care percep numa contrast puternice sau conturalobictelor, (23) Persoume fia vedere - persone ete dein una de inna acunice va tile, (24) Persoane cu auzul slab — persoane care utlizeasA pentru e auzi aparate acutice, chipamente de informare optice gi instal clective de ascukare. (25) Persoane fi auz ~persoane care utilizes In totltateechipamente de informa opie. (26) Ramps - plan tntinat, fr ep, prin care se preiau diferenjele de nivel (27) Suprafete de avertizare tactilo -vizwali ~suprafeterealizate cu clemente de pavaj sau pentru pardosei proflate conform prevederlorstandardeorintemafional, colorate conrastant {ah de suprafaa pe care sunt montate.Acestea permit persoanelor care utlizeazAbastonul lb gt sensiblitate la cleare sau identficaresVizuala 8 obfin informati despre un anumi wascu sau despre prezenja unui eventual percol (28) Suprafatk de manevri ~ proietia la nivelul padoselii a spatiului necesarrelizarit ‘manevelor ftoiurlan (29) Tehmologie asativi si de acces — tehnologie cae asiguet accesul cu ganse egale al persoanelor cu handicap la medi fic, informajional gt communicational (Conform Legit ‘44872006, At. 5, pot. 28) —echipamente,uilae, programe informatce, servi folosite pens 2 reste, meafine sa imbunati capaciiilefuncionale ale persoanelor cu handicap. (G0) Traseu de deplasare sistem de circulaie dimensionat, echipat gi prevazut cu informaile ecesare pen a permite orentarea gi deplasarea persoanelor cu handicap cite o destinajie precst i evacuarea acestra in caz de erica, G1) Uesizatort ai fotoliutuirutant — persoane avind posibiliailimitate de migeare, care se SeplaseazA numa in fotolia rulant, cu mai pufind sau mai mul wsurng, in funite gd restul «apacitiio To. (82) Zonk de manevrd — volumul (spajiul tridimensional) minim care pemnite maneveele recesare pentru acces i penta utilizarea unor componente sau echipamente de dtr persoanele ‘locate in fotoliurulant sau care foloses accesori sjuttoare pens a se depasa MONITORUL CFICIAL AL ROMANE, PAKIPAL Ne 121 2015 6 Capitolul 11 PERSOANE CU HANDICAP ~ ELEMENTE ANTROPOMETRICE Sl ANTROPODINAMICE, [ig IILI, ~Handicap permanent sau temporar legat de individ liana foi unt -persoant cu deficient de vedere are lies aston lb ‘© persand eu dificult la mes, ere se depasezs ex ator ctor sbaxiale «¢- persons eu dficuai la mers, care se deplseat cu ajtrul ji de ntbr €¢-persoand cu difculi lamer, are se epagezs ca autor ead -copicu dificult a mers, ear se deplasezt ca ator cara ~perscane cu copi in erucior opi cop mic care avai meargt 4 petsoant tn vast forme ninth 1 pertand care anspor obese voluminoase 6 [MONITORUL OFICIAL AL ROAM PARTEALLN. 121 92019 Fig. = Dimenstn’ ale ftoiuui rant —persoane adulte (ase veden SR EN 12183, SREN 12184) sangha viwat * ‘Sepecente Fig. ILS. ~ Dimensiuni antropometrice minime pentru uilizatr ai foolulu rulant ~ persoane adulte MONITORUL OFCIAL AL ROWAN PARTEA Me 421 hel. .201 Fig IILS.~ Dimensiuni antropodinamice pentra uilizatori si fotoiului rulant ~ persoane ‘due, Veder fronale 20 0 20 40 60 80 100 Fig. IIL6.- Dimensiuni sstropodinamice (in em) pent utilizatri ai fotoliuui rlant perscane adule. Veder atrala ” MONITORUL OFICIAL AL ROMANE, PARTEAL, Ne 121 bi5..2013 : Woeide 83 emis je fe emcees esp 0 wanojouout BI meetin oon ZB pane -eioo mente ur ebage ~~ 1 -wange ssesage ~------- rR sabe is : le “5 oatte oo emer So “yp ios = eotou ls wana 3 1B 2 Soiesdeoo mone es aaa gi pons >oit0 ENE Fig.1IL7. ~ Dimensiun antopometrce difeenyat pe sexe pentru wtlizaor i foto rant ~persoane adulte VersET wr RT 19 ouyeur aug | -aer spa WERT ET TBST MMONITORUL OFICIAL Al ROAUMNS, BHAI, 21.20 Terr pu owe Geo sue Femei Barba picivare Fig. IIL8. ~ Dimonsiuai antropometrce diferente pe sexe peut poise allie afae fa [MONITOR OFICIAL AL ROMANE, PARTE N12 Bil. 112013 Fig. IIL10, ~Raze de manevet pentru fotoliulrlant (rte la 90°. 180° 360°) [MONITORUL OFICIAL AL ROMANE PARTEA Nr. 121 it512013 Capitolul IV SPATIUL URBAN ACCESIBIL Seefunea 1 Generali! (2) Spatial urban trebuie st fie acesiil si uiizabil de eatre toate persanele indiferent de ‘apaciiile lor fizice, senzorae i cognitive (2) Traseele pentru deplasretrebuieconformate asfl incit sl permité aocesulpersoanelor ex iferite dizablit in spoil urban, ulizarea spaiului de etre acega gi participates lor in vials social. a oral (6) Trasete pentru deplasitetrebuie ase conformate inet pe parcursul lor sk nu ex ‘bstaco}, interupere su peda care ar compromute total utltatea lor. (4) Cale de acces pietonsle trebuieIntotdeauna separate in mod distinct de eile rutee gi de ‘tele pentru biciclist, Secfiunca 2 Amenajaree i conformareacillor de acces petonale 1.2.1. Caracterstclesuprafefelor de cAleare (1) Trotuarele gical de aces pietonle webu poiestate in aga fel net fe plane. (2) Suprafata de cieare a trotuarelor gi a traselor pitonale tebuie sf fie rigid, stabi, cu un Finisajantiderapant, Nu se vor uiliza materiale ce se pot deforma le ajuni vertical (sip, pietrig tc.) ce supratia init de ealare. (6) Swatul de wrurd va fi astfl aes inet st impiedice alunecarea, chiar pe vreme nefavorabilé (Coeficent de fecare COF -min. 04) (4) Este obligatoru si existe trasee continue realizate din materiale cu access risen I alunecare (6) Trebuie evtats amplsarea pe trascul pictonal sau pe trotuar a gritarlor, rigoelor sau capacelor a cirorconformare ar putea blocabastonl sa rata fotoluli ruant. (© Rostuie din pavaj sau orifice dela gritarele pentru ape pluvialetebui sab o life de maxim Sem, (7 {in stuatia tn care mocul de uilizare a suprafeei de cileare impune un material ce se poate deforms la actiun vertical (plae cu nsip sau piers gazon et.) se vor prevedeatrasee speciale ‘pentru deplasarea persoarlor cu handicap eitre punctele de interes (malul ape, un chioge Smplasat pe eluza, ete). Aceste taste vor fi realzate din panouri demontabile cae intrunese cerinele une suprafee de clleare adapta nevoilorpersoanelor cu handicap, tra trotuare fl trase pletonale 1V.2.2. Lighmea trotuarelor gia traseelor pletonale (2) Litimea twotuarelorconformate petra fi utlizate de cre persoane cu handicap va fi de 1.80 m pent trafic corstant n dub sens; 2 MONITOR OFICIAL AL ROMANIEL, PARTEA Ne 245112019, 1.50 m pentru tafe fecvent in dublu sens, cu prevederea uror buzunare de asepiare gi Inzoarcere de 180 x 2.00 m la care 25.00 1.20 = pentru tific scizt in dublu sens, eu prevederes unoe buzunare de septate gi Sntoaere de 1.80 x 2.00 ma ficare 25.00 mm; ~ 90 cr pentru trafic int-unsingur sens foarte ra n sens opus, cu prevedereaunor buzunare de astoptae gi ntoacere de 1.80 x 2.00 ma fecare 25.00 Fig V1. ~ Linea trotuarelor 1.2.3. Shtematizarea vertical trotuarelor gia trasclor pletonale {() La conformarea totuarelor gi a traseclor pietonale se va fine seama de prevederile reglemeatirlortehnice privind proiectaea cliinlor civile din punctl de vedere al ceinsi siguraniinexploatar. ‘@) Panta longitudinal a trotuaruli sau 8 trascului petonal nu edu si depigeasch 5% , cu ‘excepjia tonelor unde sunt previzute rampe care peiau difereaa de nivel inte carosabil st 48) act pants longitudinala depgeste valoaea de S% , trotuara sau traseulpietonal va 6 ‘conforma respetind prevederil petra proectarearampelo. MONITORUL OFICIAL AL KOMAMIE, PARTE Nr 127.208 23 @ Panta wansverslf ¢ otwaruui sau taseului pictonal nu tebuie si depigeast 2%, cu excepfia zonelor unde sunt previzute ampe care prea difeenja de nivel Inte earossbil gi trotae (©) Diack inskimes trotarului jt de carsabil este mai mare de 20 em, pentru 8 prevent sccientele precum spent a consti un punct de sprjn pent persounele in vir, ile Pietonale vor avea Balustrade eu mana cureats lao tne de 90 cm 1.00 m pentru adulli si {60 ~75.em pentr copii persoane care se deplaseazd cu ajutoralfotolilui unt (© Atuneiefod totwarl su taseulpictonal se alt le 0 cotd mai mare de 20 em, protetia mporiva ekderi poate feud conform sectunlor din figura IV.2. sepraae e averzare Fig. 1V2. ~ Sectiun tansvesule pentru diferente de nivel (9) Atuncicénd trtuaral este fa pont ao diferent de nivel mai mare de $0 cm, se recomandl a Fi previzt un pachet de minim tei repte ca variant de depasare alternative la ramps. MONITOR OFICIAL. ROMANIE, BARTER Ne 121 We. .2013 (6) Pentru trotuarele sau aseee pctonale in pat, lngimea rampei pnd la zona de odd va de: = maxim 10.00 m ete rape cu pants de 5% = maxim 6.00 m pont rampe eu pant ne 5 (9) Dack totaal su vaseulpietonl ese in peat, vor fi previute zone de odin att la ‘incepual cit gla sfryul rampei. Zona de odin ve aven o lime de minim 1.50 m care si. permit eaizaea unei manevee de fntoarcere 120) Nu se vor emplasa mai mult de dous rempe sucesive in aeeasi direct, In eal in ere ‘aseulpictonal este stl configura incit sunt necesae mai mult de douk rampe sucesine, ‘iret acestora va fschimbati pentru a preven producerea acidentelor, conform Fig. V4 Fa anc Ta ‘Seamer ara pane cas ETE Fig. 1V3. CConformarearampelor (dem Fig. V30.) [MONITORUL OFICIN AL ROMANE, PARTEA I, 1215012043 Fig 1V4 — Bxemple de ezolvare a unortaseepietonle prin intermediul une sucesiun de ape 2s MONITORUL OFICIAL AL ROMANE PARTEAI, Ne 121 B6..2013 1.24. Obstacole pe traselepletonale (2) Pe trasete de deplasaretrebuieevitats amplasarea de obstacole procum: obec de mobil turban agitate pe perehi clidiior sau independents, lari, stil (2) Obstacolele cu o ime mai mic8 de 75 em creck situs periuloase pentu persomnele ex = Aeficienge de vedere (@) Dact prezenta obstacoelor este absolut necesar, acestea trebuie previsute co marcaje Viauale contrastnte, pozijionate pe obiectul espectiv la 0 tnljime fj de nivel fnit al trotuaralu de cel pin 7,5 em, nie 90 em gi 1.00 m site 150 gi 1.60 m, (4) Odstacolele trebuie reaizate cu forme gi gabarite care si permit detectrea lor de edtre petsoanele care folosese bastonul ab pentru never. (6) Obstaclel trebuie realizateatfl int forma lr sf atenuezeimpactl fa caz de lovir. (©) Peo suprefsadiacenttraseuui de deplasare toate obiectele care ies dix planul acesteia ‘mai mult de 10 em, aflate a oinllime cuprins& intr 30 cm si 2.10 m trebuie fie viable gt 20em re al | | avertzare § | | Soto ne | | uta | | sorta | fae a | | item] | cM i L L L | f wo) Fig. IV.L1.— Rampa de aces pietoalt inte trotuar si carosbil petra ofnslime a trotuarlut ide peste 20m. MONITORUL OFICIAL AL ROMANIE, PARTEA | Ne. 121. I.2013 a ree8% svertzare Fig, V.12,~ Reeolvares uni trotuar de lime mict ana Seen’? § 1 t 1 Fig. 1V.13.~ Revulvace woul prin extindere tn dep eceri de petont LMONITORUL OFICIAL A ROMANE PARTEA|, Nr 124.2013 male earosabil (1) Trasete de crculaje penta pictoni vor f ate conformate incite sigur deplaares tn Aplin siguranl a persoenelor ev hands ~ locomotor, vw, audtv. (2) Pentru persoanele cu defcienfe de vedere vor fi previzate benz de ghia actilo- vauale eu nprente frit gin elo contastane pe oat nies taceului petonal (2) Toate trecetile de petoni vor fi amenaate cu rampe de acces pictonale inte tomar i carosabil, (4) Acolo unde treceres de pictoni este previzut cu semafor, acest va fi echipst suplimentar eu sisteme de detect peatru un timp prelungit de taversre, evential cu hulon comand ‘manualé gi Semalizare sonord. Butomul cu comand manusld va fi amplasat le Tnljimen de 100m, (©) Sitipl pe care este montat semaforl, ind un obstacol pe ptearsul traseuli de deplsare, ‘vai semsalizat corespunzator cu mares viuale cntastant, poaionate leo Indie fs de ‘ive init wonuarlui de cel pin 7,5 cm, inte 90 cm gi 1.00 m i fe 1501.60 m, (© Pentru srzi eu lyme mai mare de 4 benzi de ciculatic, pe pareutslteceri de pieton vor 8 ‘revizut insule pentru odin si manev, alate la nivelul caosabilulu, eu dimensiun! minime ‘de 150 150m, astflrezolvate netsh nu existe percol de aecdentare, Fig. 1V.142. ~ Traversarea striilr cu lime mai mare de 4 benz de crelai, Perspectvl MONITORUL OFICIAL AL ROMAN PARTEAI, Ne 12 5.2013 33 Fig. 1V.14, ~ Traversaea striilor eu lafime mai mare de 4 benzi de ctculaye. Plan [MONITORUL OFICIAL AL ROMANIE, PARTEA., Ne. 121 bia .2013 Fig. 1V.15. ~ Exemple de rezolvare 4 wotuaclor a intersecie MONITORUL OFICIAL AL ROMANE, PARTEA I 2 is.N.2013, ‘Sectiunea §- Sta pentru transport in comun urbae (1) Spat urbantebuie conforma atl incat sexist sti acesibile cares permit sosirea gi preluarea perscanelr cu handicap de cate mijloace de transport precum taxiuri transport public (autobuze, toleibuze, tramvaie), veicule mar (microbuze, autocare) (2) fn cara unor sti pent transport in comun amplaste la alt nivel decdt cel al traseuli Pietonal adspiat deplasrii persoanelor cu handicap, se vor prevedes citculajii vericale ‘conformate penn af uilizate de cite aestia ~ a se vedea Cop. V, Seeiunea 2. Mijlocul cel mai ‘comod pent deplasarea pe vericalé a persoanelo cu handicap este ascensorul {G) Stile trebue fe conformate gi sermalizatea pentru a putes i remarcate dela dstanys () Stafile treba amplasate eit interes. Distanja maxima de a stati depageasea 30.00. (5) Staite vor f astelrezolvate inet accesul in mijlocul de transport si se fac It nivel, fick fort fae si rise de eSdere, Dac acest Iueru nu este posibil este permisto diferena de nivel de 2.0m. (© Accesul persoanelor cu handicap fn vebiculele pentra aneportal in comun depinde de ‘aractersticile de conformare ale vehiculului. Accesul utlizatonlor de fotolia ruant in ‘mijloacele de anspor: tn comun se va face de regu, prin ule din mijloc ale vehculuu Accesul va fi marcat pe trotuar cu suprafefe de semnalizaretactlo-vizule. Latimea liberd a acceselor in mijloaele de transpor trebue i fie, pentru un sens, de minim 80 em gi, pentru dou ‘sensuri, de minim 1,60 m. In dreptu accesului, pe totar, se va marca sensul de urcare gi oboe (©) Stafile voraveafnisaje ale suprafeei de clear antiderapante aproape de intrrle principale n clair sau zonele de ia punctle de interes din vecindtateaacestea au tebuies ~ supraais de avertrare / tetowizal pe ots lungimea vlc | Jie sees urea! eoborire ‘urcare coborire teborae ent nevazstor pentru utlizator e prima uss de fot rulant 2 vehicula Fig 1V.16.- Static pent anspor in comun urban -MONITORUL OFICIAL AL ROMANE, PARTEA, Nr. 121 Be.12013, (©) Spaiul minim necesar parcrii unui microbuz previzut cu platfornd eu sdicare vericali enrs pence cuhandcap, potion in pte, ee de 10.20% 230 m pe fee ae Shoe ee oo Ye Fig. V.17. ~ Patcare pent microbuz parlela eu easel Suk Ancujer sain yout ae pa de alee de waapert mete, wes, pec enfomara ppopeesoh nul deeper hut es nomad \MONTTORUL OFICIAL AL ROMANIE, PARTEA | e121 bi..2019, Secfiunea 6 Parcaje IVS. Preveder generale (In toate paricle amensjate vor fi previzute locuri de parcare ezervate persoanelor cu handicap configura gi semalizatecorespunzitor. (2) Locuile de parcarerezervate persoanelor cu handicap vor fl amplasate elt mai aproape de teil principale in li sau zonele de interes, a mai putin de $0.00 m de acesta. (@) Numi locurilordeparcare rezervatepersoanelor cu handicap va fide 4% din numaral total al ocuilor de pareare dar nu mai pin de dou lear G@) fa constucti destinate ingrjiri sina, comer, ores gi divertsmentlui se ‘recomand prevederea unui mumir mai mare de locuri de parcare destiate persoanlor cu handicap. 1V.62. Parcarea autturismelor (4) Dimensiunealocului de parcare rezervat personel cae se deplaseai in fot rulat este 8e3.10x540m. {@) Locurile de parcare se vor amplasa in pachete de cite dou locuri, un Joe de parcare avind fnhimea gezutuli va i cupins incre 40g 45 em ; “nljmeaspitarului va fi cuprins& ine 75-79 em ; adincimea gezutulul va fl cuprins§ inte 40 —45 em ; “nclinareaspitarull va fi ize 100°- 105° {njimea de amplasare a cotierei va fi cupinsh intre 22 30cm fai de gezut () Se recomanda ca forma cotere sf fie rotunjit gi inclinath fagh de vericala, pentru a ‘impedica spares. Fig V.21. ~Caractristc de conformare ale une bine IVS. Panour indicatoare, reclame (a se vedea ji IV.2.4, - Obstacoe pe tase petonale) (1) Nu este permisi amplaserea mobilierulsi urban in consol. Acest mod de amplasare este petculos penta nevazitor, deourece reprarea lui cu jurul bastonului ab a nivelul pardseli Finite mu coresunde forme: reale a obiectlui la nivelul zoel eapulu, apirind periol de sccidentare {@) Pasousile indicatoare Fixat pe pardoseald vor avea limita inferioars pozifonatt la maxim 30cm fal de pardoseala fis. [NONTORUL OACIAL AL ROMANIE, PARTEA, Ne 121 hi. 9019 4s (@) Panourl indicatoare agitate sau fixate in consols vor ave limit inferion a minim 2.10 m Ind de pardoseala int (4) Panourileindicatoare care implic8 cities unor informatii de aproape ru vor avanse fas de planul vertical al peretelui cu mai mult de 30cm, find amplasate la 70 cm fal de nivel fini al ‘pardoseli, Zona pe care vor i serse informal va fi cuprins inte 1.0 m gi 1.60 m inane. 1V86. Bolarzi (1 Bolazi sum stp scurt din metal, beton sau material plastic mentati de obicei Ia limit Ainspe carosabil a troturuli pentru a impiedica acces vebiculelor pe spail pictonal (2) Pentru af seszabli de cite persoanele cu deficienfe de vedere sau nevicstoi, boli vor aveabaza de larvelul trotuarlui de minim 10x 10 em inljimea cupinsd ine 70 si 90 em de- Ta nivel fn al romana, (@) Bolarcit vor fi colors contrastant fs de suprfata pe care sunt montai gi vor fi mara suplimentar cu bsnzireflectrizante in pata inferou® iI partes super oar (4) Este interas8amplasrea unr boar tubulri subj cu diametrul mei mic de om, (5) Este interes uniteabolarcilor inte ei prin Laur sau cablur Fig. 1V-22.~ Caracterstici de conformare ale unui bolard MONITORUL OFICIAL AL ROMANE, PARTEA Nr. 121 bi 12013 Capitolul V SPATIUL CONSTRUIT ACCESIBIL Seetiunea 1 Circulai orizomtale VAL Elemente generale de conformare (1) Cireulaile orzontale din clad tebuie astel proiectate, construte gi administrate Tacit configuratia lors fe accesbila sor de intles. Toate aspetele legate de creulaile orizotale teebule proectate pentru a facia deplasarea tuturor persoaneor, indferent de handicspal (@) Proiecareaprinipallorerculatitorzontale dint-o clidie trebuie fut cu acceasi attic ote aivelurilecladii, astfel Inc s8 permit accesul persoanelor cu handicap cate tate (2) Circulaile orizontale nu vor avea tepte. Acolo unde difeenfle de nivel mu pot flevitate, vor fi previzute rampe, ascensoare sau pltforme mobile. (4) Pec a prevent orice peicol care poste apirea, mai ales in cazul evacurii tn caz de incendiu,tebuieevitate pragurileulor, Dac acest Iucru nu este posi, Inaimes pragutlor rv tebuie i fie mai mare de 1,5 cm. Marcarea pragului se va fice asfel Int s existe un contrast evident deculoae inte acesa gi estal pardoseli (5) Trasecte de circulate orizontale se vor intersecta de preferngt in unghi rept, pentru a ugura Aeplasarea persoaneor eu deficienje de vedere. (© Pentru a facta parcurgerea traselor de cite persoanee eu handicap vizal, circulaile ‘webu st abi delimitiridetectabil gun grad deihuminare dite de celal spailradiacent, (9) Pentrsovientaea gi gist traseului in clin eu o conigurfie complex fn spi descise ‘mar, gidarea persoanclor eu handicap vizual poate fi asiguratl prin suprafee de averizare ‘actilo-vinuale, precum gi prin informa audio-tactile (§) Barele de sprijn montate de-a lungulcirclailo orizontaleasiguel deplasarea mai uyoarh pentru pesoanele cu moblittescizud,ghidarea pentru prsoanelecu vedere slabl gi fir vedere 1 pot constitu suport pentru informafit in limbaj Braille sau sire obijuih in relief pentru petsoanele fia vedere. V.12. Coridoare (4) Lifes liber a coridarelo va fi: - minim 1.20 m in elie de interes gi uiitate publics ‘i spaile comune din locuinflecoletve minim 90 em - fa lcuinge individuale¢ partamente (2) Un coridor cu 9 atime liters de 1.20 m permite circu unul pe Ing coil a unui tutlizator de ftoliuruant cu insoitor ga une persoane care se deplasea28 normal. Pntr ca un ‘coridor cu lame de 1-20 m si pata usliza de cate o persoan cate se deplaseaz in fcoliu