Sunteți pe pagina 1din 17

24

Minispe țe

Spe ț a nr. 43

Inculpatul angajat al unei societăț i comerciale din Constanț a a hot ă rât ca, dup ă termi narea programului s ă u de lucru, la ora 20.00, împreun ă cu un coleg de munc ă , s ă p ă trund ă prin agresarea paznicilor, în nop ţ i consecutive, în hala numă rul 6, aparț inând angajatorului s ă u, cu scopul de a sustrage materiale de construc ţ ii. În prima noapte, inculpa ț ii lau agresat pe Mihai, care a suferit ră ni ce au necesitat pentru vindecare 8 zile de îngrijiri medicale, sustră gând 10 saci cu ciment. În cea de a doua noapte, paza fiind sporit ă , au fost agresa ț i ș i amenin ț a ț i patru paznici, fă ră a fi relevată vreo zi de îngrijire medicală , dar ș i fă ră a se reuș i sustragerea vreunui bun. În ultima noapte, inculpa ț ii au agresat un cetăț ean sârb, angajat al unei firme de pază , fă ră a reuș i s ă sustragă bunuri ș i fă ră a se putea îndep ă rta de la locul comiterii faptei, cei doi fiind preda ț i poliț iei. Instan ț a a aplicat pedeaspa de 8 ani închisoare celor doi, în baza principiului universalit ăț ii, re ț inând, ca ș i parchetul, comiterea a trei infracț iuni de tâlh ă rie, una în formă consumat ă ș i dou ă în form ă tentată .

Toh ătan

În acest caz:

a) instanț a a aplicat corect legea penală ;

b) autorul trebuia trimis în judecat ă pentru comiterea unei infracț iuni continuate;

c) instanț a trebuia s ă‐i condamne pe inculpa ț i pentru comiterea unei singure infrac ‐ ţ iuni complexe.

Spe ț a nr. 44

Gelu, enervat de prietenul s ă u, Bogdan, i a aplicat acestuia un pumn în zona fe ț ei, provo cându i o ruptur ă de piramid ă nazală . Imediat ce s a ridicat de la p ă mânt, Bogdan ia spus lui Gelu c ă va face plângere la poli ț ie ș i c ă va face toate diligen ț ele ca Gelu s ă ajungă la închi soare, mai ales c ă acesta se afla în perioada unui termen de încercare al unei pedepse a c ă rei executare fusese suspendat ă condiț ionat. Speriat ș i îngrozit de aceast ă probabilitate, Gelu la aruncat pe Bogdan de pe terasa pe care se aflau, iar acesta din urmă a decedat în urma impactului cu trotuarul de beton situat la 25 metri distanță . Parchetul a emis o ordonan ță de punere în miș care a ac ț iunii penale, acuzându l pe Gelu de comiterea unei infracț iuni de omor. Avocatul familiei lui Bogdan a formulat un memoriu pe care l a depus la parchet, solicitând extinderea cercetă rilor fa ță de Gelu ș i pentru comiterea infac ț iunii de lovire.

În aceast ă situaț ie:

a) parchetul ar trebui s ă dea curs solicit ă rii din memorii, aceasta fiind legală , deoarece ne află m în cazul concursului caracterizat cu conexitate consecvenţ ională ;

b) rechizitoriul va trebui s ă reflecte faptul c ă Gelu va ră spunde doar pentru comiterea faptei mai grave;

c) memoriul va trebui respins ca netemeinic, deoarece suntem în prezenţ a unei fapte progresive.

Spe ț a nr. 45

La data de 4 martie 2014, Doru a fost implicat într un accident de circula ț ie, în calitate de conduc ă tor auto. În fapt, acesta nu a adaptat viteza la condiț iile de trafic, a pierdut controlul

Tohătan

Partea generală

25

autovehiculului la comenzile c ă ruia se afla, a p ă ră sit partea carosabilă , intrând în impact frontal cu un parapet de beton, pe D.N. 1 A, la kilometrul 103 + 24 metri. În urma impactului violent, soț ia sa, pasager pe locul din dreapta fa ță , ș i fiul s ă u, pasager pe bancheta din spate

a autovehiculului, ș iau pierdut via ț a. La data de 3 iunie 2015, inculpatul a fost condamnat

definitiv la pedeapsa de 3 ani ș i 6 luni. Executarea acestei pedepse a început la data de 8 iunie 2015, în Penitenciarul Baia Mare. La data de 11 august 2015, Doru evadează , fiind prins abia la data de 18 noiembrie 2015, în municipiul Cluj Napoca. Sesizat ă cu judecarea cauzei, Judec ă toria Cluj Napoca a stabilit pentru evadare o pedeaps ă de 2 ani închisoare.

A. În acest caz:

a) Doru se va afla în executarea unei pedepse de 5 ani ș i 6 luni închisoare;

b) pedeapsa se va stabili conform sistemului sanc ţ ionator prevă zut pentru pluralitatea intermediară ;

c) timpul scurs între 11 august 2015 18 noiembrie 2015 va fi sc ă zut din restul ră mas

de executat, din durata pedepsei finale.

B. În cazul în care, în timpul evad ării, Doru săvârşe şte o infracţ iune cu praeterinten ţ ie:

a) nu avem o pluralitate de fapte prevă zut ă de Codul penal prin raportare la aceast ă ultimă infrac ț iune;

b) pedeapsa pentru noua infracţ iune ş i restul de pedeaps ă în executarea c ă ruia se afla autorul se contopesc conform regulilor de la concursul de infrac ţ iuni;

c) Judec ă toria Cluj Napoca nu va putea amâna aplicarea pedepsei pentru aceast ă infracţ iune.

Spe ț a nr. 46

Marius, la data de 21 martie 2012, a fost implicat întrun accident de circulație, cu

vinovăție, în calitate de conducător auto, în urma căruia au fost rănite grav 3 persoane. Acesta

a fost condamnat pentru comiterea a 3 infracţiuni concurente din culpă la pedeapsa rezultantă

de 6 ani închisoare. Ulterior executării acestei pedepse, la data de 12 februarie 2016, inculpatul

a condus un autovehicul având în sânge o îmbibație de alcool de 0,20 g/‰ și pe drumul public a accidentat ușor (8 zile de îngrijiri medicale) o persoană ce traversa strada regulamentar.

În acest caz:

a) suntem în prezenţ a recidivei postexecutorii;

b) suntem în prezenţ a pluralit ăţ ii intermediare;

c) se poate aplica ş i doar pedeapsa amenzii.

Spe ț a nr. 47

Tudor a comis, la data de 2 ianuarie 2006, o infracțiune de tâlhărie, pentru care a fost condamnat definitiv la pedeapsa închisorii de 6 ani la data de 20 martie 2008, începând executarea a doua zi. La data de 21 iulie 2012, Tudor a fost liberat condiționat din executarea pedepsei. La data de 28 martie 2014, în jurul orei 23.00, Tudor a fost surprins în timp ce transporta cu autovehiculul personal mai multe televizoare color pe care tocmai le sustrăsese dintrun magazin cu produse electrocasnice din cartierul Militari din municipiul București.

Tohătan

26

Minispe țe

Judecătoria sesizat ă poate aplica în mod legal, în cazul concret, şi pedeapsa de:

a) 8 ani;

b) 11 ani;

c) 7 ani ş i 3 luni închisoare.

Spe ț a nr. 48

Inculpatul Raul, aflându se în executarea unei pedepse de 6 ani închisoare, aplicate pentru s ă vârș irea unei infracț iuni de tâlh ă rie prevă zute de art. 211 alin. (2) lit. a) din vechiul Cod penal, la data de 1 iunie 2014, dat ă la care fusese citat în fa ț a instanț ei, a fugit de sub escort ă , fiind prins dup ă trei zile, când încerca s ă treac ă grani ț a spre Ucraina. La data la care inculpatul a evadat, mai avea de executat 854 zile din pedeapsa în executarea c ă reia se afla. Inculpatul Raul a fost trimis în judecat ă , fiind condamnat în primă instanță , în temeiul art. 285 alin. (1) C.pen. raportat la art. 41 alin. (1) din acela ș i Cod, cu aplicarea art. 396 alin. (10) C.proc.pen., la o pedeaps ă de 1 an închisoare, în procedura reglementată de art. 375 C.proc.pen., privitoare la recunoa ș terea învinuirii. La data pronun ță rii sentin ț ei, inculpatul mai avea de executat din pedeapsa anterioară 812 zile închisoare.

Instanța, după condamnare, va adăuga la pedeapsa de 1 an închisoare aplicată în cauză:

a) pe cea de 6 ani închisoare aplicat ă anterior, deducând din pedeapsa rezultant ă perioada executat ă anterior evad ă rii ș i dup ă reîncarcerare pân ă la data pronun ță rii sentin ț ei;

b) restul de 854 zile din pedeapsa de 6 ani închisoare aplicată anterior, deducând din pedeapsa rezultant ă perioada executată dup ă reîncarcerare pân ă la data pronun ță rii sentin ț ei;

c) restul de 812 zile din pedeapsa de 6 ani închisoare aplicată anterior, fă ră s ă mai deduc ă nicio perioad ă .

Spe ț a nr. 49

Prin sentința penală nr. 10/09.08.2012 a Judecătoriei Târgu Lăpuș, inculpatul Horațiu a fost condamnat la o pedeapsă de 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat prevăzută de art. 208 alin. (1) și art. 209 alin. (1) lit. g) din vechiul Cod penal, pedeapsă ce a fost executată de la data de 21 septembrie 2012 până la data de 18 iulie 2013, când inculpatul a fost liberat condiţionat. La data de 4 februarie 2014, inculpatul a săvârşit o nouă infracţiune de furt, pentru care a fost trimis în judecată. Judecătoria Vișeu de Sus, prin sentința penală nr. 29 din 12 iunie 2014, la condamnat pe inculpat la o pedeapsă de 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 228 alin. (1) C.pen. Împotriva acestei sentinţe a formulat apel parchetul, invocând nelegalitatea pedepsei aplicate inculpatului.

În aceast ă situaț ie:

a) instanţ a de apel urmează s ă fac ă o nou ă individualizare a pedepsei prin raportare la limitele prevă zute de lege pentru infrac ţ iunea s ă vârş it ă majorate cu jumă tate, conform art. 43 alin. (5) C.pen.;

b) instanţ a de apel urmează s ă fac ă aplicarea prevederilor art. 44 alin. (2) C.pen., s ă contopeasc ă cele dou ă pedepse potrivit dispoziţ iilor de la concursul de infrac ţ iuni ş i

Tohătan

În acest caz:

Partea generală

29

a) Dana, Doru ş i Karoly vor ră spunde pentru coautorat la infrac ţ iunea de tentativă de omor;

b) Dana va ră spunde pentru complicitate la infrac ţ iunea de tentativă de omor;

c) Dana va ră spunde pentru infrac ţ iunea de lovire sau alte violen ţ e, c ă ci agresiunile exercitate de aceasta asupra victimei Eugenia nu iau pus via ţ a în primejdie ş i nu au necesitat îngrijiri medicale.

Ciau

ș

u

Spe ț a nr. 54

Ca stare de fapt, s a re ţ inut c ă , în perioada noiembrie 2013 iunie 2014, în scopul ob ţ inerii unor foloase materiale injuste (urmând a primi o parte din banii ob ţ inu ţ i ilicit), la solicitarea inculpatului Imre, inculpata Silvia a falsificat, prin contrafacerea subscrierilor ş i, respectiv, prin alterarea con ţ inutului, opt adeverin ţ e de venit ş i opt copii ale unor carnete de munc ă , astfel încât din cuprinsul acestor înscrisuri s ă rezulte, contrar realit ăţ ii, faptul c ă inculpata Vera este salariata SC Risc SRL Cluj Napoca. De fiecare dat ă , dup ă falsificarea înscrisurilor, inculpata Silvia le a remis inculpatului Imre, care, mai departe, le a înmânat inculpatei Vera. Aceasta din urmă a folosit înscrisurile falsificate la opt b ă nci diferite (la fiecare banc ă depunând câte o adeverin ţă de venit ş i câte o copie a carnetului de munc ă , falsificate în modul descris mai sus), de la care a solicitat acordarea câte unui împrumut bancar, cu un interval de o lun ă între solicit ă ri. Urmare a prezentă rii ca adevă rat ă a împrejură rii mincinoase c ă este angajata SC Risc SRL Cluj Napoca ş i depunerii înscrisurilor falsificate, inculpata Vera a ob ţ inut împrumuturile solicitate de la cele opt b ă nci. Din fiecare sumă împrumutată , o parte a revenit inculpatului Imre, iar o alt ă parte inculpatei Silvia.

În acest caz, în privin ţ a inculpatei Silvia, instan ţ a va re ţ ine:

a) o infracţ iune de complicitate la în ş elă ciune în formă continuat ă , dac ă inculpata a avut de la început reprezentarea faptului c ă vor fi solicitate credite de la cele opt

b ă nci;

b) opt infrac ţ iuni concurente de complicitate la în ş elă ciune, numai dac ă inculpata a adoptat rezolu ţ ii infrac ţ ionale distincte, succesive, cu ocazia fiec ă rei noi solicit ă ri de acordare a unui împrumut bancar;

c) opt infracţ iuni concurente de complicitate la în ş elă ciune, indiferent de existenţ a sau absen ţ a unei rezolu ţ ii infrac ţ ionale unice, anterioare.

Spe ț a nr. 55

În fapt, s a re ţ inut c ă inculpa ţ ii Matei ş i Boris se deplasau pe str. Iasomiei din mun. Sfântu Gheorghe, jud. Covasna, dup ă ce, anterior, consumaseră b ă uturi alcoolice. La un moment dat, observând c ă victima Zina, în vârstă de 81 de ani, care se deplasa pe aceea ş i strad ă , are la gât un lă n ţ iş or din aur, inculpatul Matei i a propus celuilalt inculpat s ă‐i sustragă amândoi acest bun, îns ă inculpatul Boris ia sugerat s ă nu ‐ş i pun ă în aplicare rezolu ţ ia infracţ ional ă , întrucât vă zuse în apropiere un echipaj al poli ţ iei. F ă ră a ţ ine seama de acest avertisment, inculpatul Matei s a apropiat din spate de victim ă ş i, cu o miş care rapid ă , ia smuls acesteia lă n ţ iş orul de la gât, dup ă care s a îndep ă rtat în fugă de la fa ţ a locului. Zina a început s ă strige:

Ciauș u

30

Minispe țe

„Prinde ţ i hoţ ul!”. Strigă tele au fost auzite de martorul Flaviu, care a ie ş it din curtea locuin ţ ei sale pentru a vedea ce se întâmplă , observând victima Zina ş i pe inculpatul Boris, care ră mă sese în apropierea acesteia ş i care a indicat martorului direc ţ ia în care fugise inculpatul Matei. Cu autoturismul personal, martorul Flaviu a plecat în urmă rirea inculpatului Matei, pe care la gă sit pe str. Oa ş ului, ascuns dup ă un autovehicul. În continuare, martorul Flaviu l a condus pe inculpat, cu autoturismul s ă u, la locul unde se aflau Zina ş i celă lalt inculpat, Boris, de unde inculpa ţ ii au fost prelua ţ i de organele de poli ţ ie. Pe drum îns ă , inculpatul Matei a ascuns bunul sustras întrunul dintre papucii cu care era înc ă lţ at. Dup ă identificarea inculpa ţ ilor, ace ş tia au fost urca ţ i în autoturismul poli ţ iei, pentru a fi condu ş i la sediu. În timpul deplas ă rii, inculpatul Matei ia spus inculpatului Boris c ă are bunul sustras asupra sa, pe care la scos din pantof ş i l a remis acestuia din urmă , care la ascuns în gură , pentru a nu fi gă sit de organele de poli ţ ie. Ulterior, în timp ce se aflau în sala de a ş teptare aflat ă în clă direa poli ţ iei, inculpatul Boris a aruncat lă n ţ iş orul sub un calorifer, de unde a fost recuperat de organele de poli ţ ie ş i restituit victimei. S a mai re ţ inut c ă , urmare a ac ţ iunii de smulgere a lan ţ ului, victima a prezentat o excoriaţ ie pentru care a necesitat 12 zile de îngrijiri medicale.

În acest caz, Boris:

a) este complice intelectual la infrac ţ iunea de tâlh ă rie;

b) este coautor la infracţ iunea de tâlh ă rie;

c) va ră spunde pentru favorizarea lui Matei.

Spe ț a nr. 56

Întro diminea ţă din cursul lunii mai 2014, Florin a fost transportat cu taximetrul condus de Cristian, într o zon ă mă rgina şă a ora ş ului One ş ti, la domiciliul lui Valeriu. De aici, cei trei s au reîntors cu acela ş i autoturism în centrul ora ş ului One ş ti. Pe drum, între Valeriu, aflat pe bancheta din spate, ş i Florin, aflat pe scaunul dreapta fa ţă , s au purtat discu ţ ii privind spargerea unor apartamente în scopul dobândirii de bani ş i alte bunuri, cei doi obiş nuind s ă s ă vârş easc ă astfel de fapte. În acest scop, cei trei s au deplasat la locuin ţ a inculpatului Florin (de unde, la scurt timp, acesta a revenit cu o ş urubelni ţă cu mâner de lemn ş i o cheie reglabilă cromat ă ) ş i, de aici, în cartierul Muguri. Potrivit în ţ elegerii, Cristian a ră mas în apropiere, pentru a putea ră spunde prompt solicit ă rii celorlalţ i de a i prelua împreun ă cu bunurile pe care vor reuş i s ă le sustragă , iar Valeriu ş i Florin au intrat întrun imobil. Aici, în timp ce inculpatul Florin asigura paza locului faptei, inculpatul Valeriu, folosind ş urubelni ţ a cu mâner de lemn ş i cheia reglabil ă cromat ă , aduse de coinculpat, a rupt butucul yalei u ş ii de acces în apartamentul nr. 85, aparţ inând lui Petru. În continuare, cei doi au p ă truns în apartament, de unde au sustras suma de 57 lei, dou ă telefoane mobile ş i un televizor tip LCD, pe care lau învelit într o p ă tur ă , dup ă care au transportat ş i înc ă rcat bunurile în autoturismul lui Cristian, care ş ia fă cut repede apariţ ia în zon ă , anun ţ at fiind telefonic de c ă tre Florin. La scurt timp dup ă ce au urcat în autoturism, Florin ş ia amintit c ă a uitat s ă ia din apartament mai multe cartuş e de ţ igă ri, dup ă care a insistat s ă se întoarc ă , însoţ it fiind de Valeriu. Acesta din urmă nu a mai luat cu sine instrumentele folosite iniţ ial, abandonându le pe bancheta din spate a autoturismului condus de Cristian. În locuin ţ a lui Petru, cei doi au

Ciauș u

Partea generală

31

introdus mai multe cartuş e de ţ igă ri într un rucsac aparţ inând acestuia din urmă , dup ă care au coborât, cu inten ţ ia de a pleca de la fa ţ a locului ş i a valorifica bunurile sustrase. La ie ş irea din scara blocului îns ă , au fost întâmpina ţ i de Petru, însoţ it de martorul Nicolae. Recunoscând rucsacul de culoare albastru cu galben, purtând însemnele maga zinului „Selgros”, Petru le a cerut explica ţ ii celor doi, postându se în fa ţ a ie ş irii pentru a nu le permite acestora trecerea. Cu scopul de a ‐ş i asigura sc ă parea, Florin la îmbrâncit pe Petru, iar Valeriu l a lovit cu pumnul pe Nicolae. Numai Florin a reuş it s ă fugă , Valeriu fiind imobilizat de Petru ş i Nicolae. În urma agresiunilor la care a fost supus de inculpa ţ i, martorul Nicolae (care nu a dorit s ă participe în procesul penal ca persoan ă vă t ă mat ă ş i nici nu s a constituit parte civilă ) a suferit leziuni care au necesitat pentru vindecare 34 zile de îngrijiri medicale.

Având în vedere starea de fapt expus ă:

a) Florin, Cristian ş i Valeriu vor ră spunde pentru participa ţ ie la o singură infrac ţ iune de tâlh ă rie calificat ă ;

b) Cristian va ră spunde doar pentru complicitate la furt calificat;

c) Florin ş i Valeriu vor ră spunde pentru coautorat la dou ă infrac ţ iuni concurente de tâlh ă rie calificat ă .

Spe ț a nr. 57

La data de 27 iunie 2015, inculpatul Gelu, având în vedere că martora Cristina, prietena sa, era frecvent deranjat ă de persoana vă t ă mat ă Că t ă lin, a hot ă rât s ă îi aplice acestuia o corec ţ ie corporală , cu scopul de a l descuraja de la a i mai c ă uta prietena. Astfel, în jurul orei 19.00, în timp ce Gelu ş i Cristina erau în parc, aceasta din urmă a fost apelat ă telefonic de c ă tre Că t ă lin, pentru a o invita în ora ş . Inculpatul ia sugerat martorei s ă accepte invita ţ ia ş i s ă meargă la o plimbare, ocazie cu care îl va întâlni ş i el pe C ă t ă lin. În consecin ţă , în timp ce Cristina îl a ş tepta pe Că t ă lin, inculpatul Gelu s a întâlnit cu inculpa ţ ii Janos ş i Paul, cu care stabilise anterior s ă se deplaseze împreună într un local pentru a juca biliard. Inculpatul Gelu le a propus celor doi s ă‐l ajute s ă‐i aplice o corec ţ ie persoanei vă t ă mate. Inculpatul Paul a fost reticent fa ţă de aceast ă propunere, în timp ce inculpatul Janos s a ară tat de acord. Între timp, a ap ă rut la fa ţ a locului ş i inculpatul Robert, fratele lui Janos, care, la rându i, a fost de acord cu propunerea inculpatului Gelu de a i aplica victimei o corec ţ ie. Ajuns la locul întâlnirii, Că t ă lin a acceptat propunerea Cristinei de a se plimba într o anumit ă direc ţ ie. La intersec ţ ia stră zilor Ioan Bob cu Ion Ra ţ iu, inculpa ţ ii Robert, Janos ş i Gelu s au apropiat de persoana vă t ă mat ă , inculpatul Paul ră mânând la o distan ţă de circa 1520 metri de ace ş tia. F ă ră a i spune nimic, cei trei inculpa ţ i iau aplicat lui Că t ă lin lovituri cu pumnii ş i picioarele în diferite zone ale corpului. În acest timp, inculpatul Robert a c ă utat în buzunarele pantalonilor persoanei vă t ă mate, unde a gă sit telefonul mobil, pe care l a luat. Dup ă ce s a îndep ă rtat, inculpatul Robert a fost oprit de c ă tre inculpatul Paul, care observase momentul sustragerii bunului ş i care ia cerut inculpatului Robert s ă‐i returneze lui Că t ă lin telefonul mobil. Drept consecinţă , acesta ia înapoiat telefonul ş i i a cerut scuze persoanei vă t ă mate, îns ă în momentul imediat urmă tor i a luat acesteia portofelul dintr un alt buzunar. Din portofel, inculpatul a luat suma de 900 de lei, dintre care 10 lei i a înapoiat persoanei

Ciauș u

86

Minispe țe

B. Declara ț iile date în fa ț a notarului vor atrage răspunderea penal ă a Mariei pentru:

a) mă rturie mincinoas ă ;

b) o alt ă fapt ă prevă zut ă de legea penală ;

c) favorizarea fă ptuitorului.

Spe ț a nr. 154

În seara de 20 ianuarie 2015, Radu ș i Ș tefan se aflau într un bar, consumând b ă uturi alcoolice. Cu acest prilej, Radu ia înmânat lui Ș tefan suma de 100 lei, pe care io datora, iar acesta din urmă a pus banii în portofel, unde mai avea alț i 300 lei, ş i a b ă gat portofelul în buzunarul din spate al pantalonilor. La o mas ă ală turat ă se aflau Costel ș i Marian, care consumau, de asemenea, b ă uturi alcoolice. La un moment dat, Costel a observat c ă portofelul lui Ș tefan îi c ă zuse pe podea, foarte aproape de scaunul s ău. Asigurânduse c ă nu l vede nimeni, s a aplecat ș i la luat, punându l în buzunarul gecii sale. Ș tefan ș ia dat seama de lipsa portofelului abia când a ajuns acas ă , deoarece consuma ț ia

a fost achitat ă de Radu, astfel c ă s a întors la bar pentru a l c ă uta, dar, între timp, Costel ș i Marian plecaseră .

Dup ă ce au p ă r ă sit localul, Costel ia ară tat prietenului s ă u portofelul, spunându i c ă la

gă sit pe jos, în bar, ș i i a propus s ă meargă s ă cheltuiasc ă banii într un club. În acest scop, lau

sunat ș i pe Sorin, un alt prieten de al lor, pe care lau invitat în ora ș , fă r ă s ă‐i spună de

provenienț a banilor. Abia mai târziu, când Costel a achitat consuma ț ia, a aflat c ă banii au fost

gă siț i de acesta într un bar, dar nu ș ia fă cut probleme legate de o eventuală provenien ț a

ilicit ă a acestora.

În privin ţ a cheltuirii banilor lui Ş tefan, Marian și Sorin:

a) nu vor ră spunde penal pentru infracț iunea de t ă inuire;

b) vor ră spunde pentru complicitate la infracț iunea de furt calificat comis ă de Costel;

c) nu vor suporta mă sura de siguran ță a confisc ă rii sumelor cheltuite de Costel pentru ceea ce consumaseră .

Spe ț a nr. 155

În noaptea de 31 iulie spre 1 august 2014, Ioana ș i Radu, soţ i, au participat la o petrecere organizat ă de c ă tre Rodica, sora Ioanei, în locuin ţ a acesteia. În cursul evenimentului, Radu a consumat o mare cantitate de b ă uturi alcoolice, astfel c ă , la terminarea petrecerii, în jurul orei 8, se afla în stare avansat ă de ebrietate. În aceste condiţ ii, dup ă plecarea celorlalţ i invita ţ i, a sustras dintr o cutie un inel de aur aparţ inând Rodic ă i, pe care l a pus imediat în buzunarul de la haina sa. Ioana a observat momentul în care soț ul s ă u a introdus în buzunar inelul surorii sale, dar nu s a manifestat în niciun fel. Dimpotrivă , la plecarea spre cas ă a primit inelul pe care Radu la scos din buzunar ș i i la dat, fă ră s ă ceară vreo explica ț ie despre modul în care bijuteria a ajuns în posesia sa. În cursul aceleia ş i zile, au mers împreun ă la o cas ă de amanet, unde au lă sat bijuteria (ce

a fost restitut ă ulterior Rodic ă i), iar banii astfel ob ţ inu ţ i i au cheltuit împreun ă .

Bodoroncea

Partea specială

87

Audiată în cursul cercetă rilor, Rodica a spus c ă este mulț umită c ă ș ia recuperat bijuteria ș i nu este interesat ă de pedepsirea cumnatului s ă u, care era beat când a comis fapta, dar solicit ă tragerea la ră spundere penală a Ioanei, care l a ajutat s ă amaneteze inelul, de ș i cunoș tea faptul c ă este al ei.

În raport cu pozi ţ ia procesual ă a Rodicăi:

A. Ioana:

a) va ră spunde penal pentru complicitate morală la infracț iunea comis ă de soț ul s ă u, deoarece ș ia dat seama c ă inelul era al surorii sale ș i totuș i la primit;

b) nu va ră spunde pentru infracț iunea de favorizare a fă ptuitorului pentru c ă la ajutat pe soț ul s ă u s ă amaneteze inelul, ș tiind c ă acesta la sustras de la sora sa;

c) nu va fi afectat ă , din punct de vedere al consecin ț elor de natură penală , de pozi ț ia Rodic ă i cu privire la fapta s ă vârș it ă .

B. Radu nu va răspunde penal:

a) pentru participa ț ie la fapta comis ă de Ioana;

b) pentru instigare la comiterea de c ă tre Ioana a faptei de t ă inuire;

c) deoarece lipse ș te voin ț a persoanei vă t ă mate de a fi trasă la ră spundere penală pentru fapta comis ă .

Spe ț a nr. 156

Mariana era cercetată întro cauză având ca obiect infracț iunea de trafic de persoane, cauză pornit ă ca urmare a sesiză rilor mai multor persoane ce fuseseră racolate ș i exploatate de aceasta în scop de cerş etorie. După consultarea dosarului și observarea probelor care au stat la baza învinuirii sale, Mariana a făcut plângere la procuror împotriva polițistului delegat cu audierea persoanelor vătămate, deoarece printre acestea se afla și Gheorghe, ale cărui date personale le cunoștea pentru că fusese soțul său, de care divorțase de mai multă vreme și pe care nul întâlnise niciodată în perioada de timp presupusă a fi cea în care își desfășurase activitatea infracțională. Audiat de procuror, Gheorghe a confirmat cele spuse de Mariana, ad ă ugând în plus c ă nu ș tie carte ș i nu avea cum s ă scrie declara ț ia aflat ă la dosar. A mai spus îns ă c ă obiș nuia s ă îl ajute la treburi pe Nicu, poli ț istul care audiase persoa nele vă t ă mate la solicitarea procurorului, astfel c ă acesta îi cunoș tea datele de stare civilă . În urma cercetă rilor, s a concluzionat c ă , într adevă r, declara ț ia respectivă nu i aparț inea lui Gheorghe ș i a fost scris ă ș i depus ă la dosar de c ă tre Nicu.

În raport cu aceast ă situaț ie de fapt, Nicu va răspunde penal:

a) pentru instigare la infracț iunea de influen ț are a declara ț iilor lui Gheorghe;

b) ș i pentru infrac ț iunea de fals intelectual;

c) ș i pentru infrac ț iunea de cercetare abuzivă a Marianei.

Bodoroncea

88

Minispe țe

Spe ț a nr. 157

Marius lucreaz ă ca ofiț er de poli ț ie judiciară , activitate în care desfăș oară activit ăț i de cercetare penală sub supravegherea unui procuror. În cadrul acestei activit ăț i, la un moment dat ia fost repartizat un dosar privind s ă vârș irea unei infracț iuni de tulburare a lini ș tii publice, prin care mai mulț i locatari ai unui bloc semnalau faptul c ă o anumit ă persoan ă , Dorel, timp de mai multe seri, s a plimbat dezbră cat ă prin fa ț a blocului, adresând cuvinte obscene locatarilor care ș iau manifestat dezaprobarea fa ță de atitudinea sa. Citind plângerile penale, Marius ș ia dat seama c ă respectivele persoane locuiau în acela ș i bloc cu mama sa, care, la rându i, îi povestise scandalul care se petrecea seară de seară în fa ț a blocului. Cu toate acestea, a continuat s ă instrumenteze dosarul, considerând c ă nu se află în vreo stare de incompatibilitate, deoarece mama sa nu a depus vreo plângere, iar el ș i cu Dorel nu se cunoș teau personal. Dup ă ce Dorel a dobândit calitatea de suspect, Marius a dispus efectuarea unei expertize psihiatrice, iar din concluziile acesteia a rezultat c ă Dorel este lipsit de discernă mânt. În pofida acestor concluzii, Marius a înaintat procurorului referatul cu propunere de punere în miș care a ac ț iunii penale fa ță de Dorel, fă ră s ă ata ș eze îns ă la dosarul cauzei raportul de expertiz ă medicolegală psihiatric ă . Întrucât la dosar existau suficiente probe privind s ă vârș irea faptei de c ă tre Dorel, procurorul a dispus, prin ordonan ță , punerea în miș care a ac ț iunii penale fa ță de acesta.

În momentul în care se va lua act de concluziile raportului de expertiz ă medico legal ă psihiatrică:

a) procurorul va r ă spunde pentru infracț iunea de represiune nedreapt ă ;

b) Marius va ră spunde pentru infrac ț iunea de represiune nedreapt ă ;

c) niciunul dintre cei doi nu va ră spunde pentru infrac ț iunea de represiune nedreapt ă .

Spe ț a nr. 158

Anca ș i Ionu ț au divor ț at dup ă o c ă s ă torie de mai mulț i ani, perioad ă în care au achizi ț ionat un apartament ce a revenit, în procesul de partaj, Anc ă i, aceasta fiind obligat ă la plata unei sume compensatorii c ă tre Ionu ț . Întrucât, dup ă separarea în fapt, Anca a mers s ă locuiasc ă la p ă rin ț ii s ă i, în timp ce fostul s ă u soț a continuat s ă locuiasc ă în apartamentul cump ă rat, aceasta a apelat la executorul judec ă toresc pentru a i pune în vedere s ă p ă ră seasc ă imobilul ce reprezentase locuin ț a lor comun ă , dar care i fusese atribuit prin hot ă rârea de partaj. Ionu ț a refuzat, motivând c ă ș i el a contribuit la cump ă rarea apartamentului, astfel c ă are acelea ș i drepturi ca ș i Anca, iar prin hot ă rârea de divor ț nu s a dispus ca el s ă p ă r ăseasc ă apartamentul, nu s a emis vreun ordin de interdic ț ie vizând apropierea