Sunteți pe pagina 1din 82

CUPRI NSUL

SEMNE CONVENIONALE

Nr. semn. Pag.

101 PUNCTE DE BAZ 6


201 L OCA LIT I 5 -1 2
201 Cilidi ri 5, 6
231 Reprezentarea cvartal elor 6
233 Reprezentarea 10c a litilo r 7- 12
247 Semne conv en ionale pentru localit ll i, care se re pr ezint dupa
date incomplete 12
301 C ONSTRU C II INDUSTRIA LE I SEMNE CONVENIONALE TOPOGR AFICE 13-15
401 CO NDUCTE, TMPREJMUI RI, RAMBLEURI, DE BLEURI I LIMITE 16, 17
401 Cond ucte 16
420 mprejm ui ri, ramb leuri i debleuri 16
440 Limite 17
501 REEAUA DE C OM U NI C AII 18- 24
501 Ci ferate
alte linii de comunicaii, pe ine
i 18, 19
530 ose le i drumur i 20,21
560 Exemple de combinare a semn elor convenionale ale reelei de
comu nic aii 22
570 Podu ri, bacuri i vaduri 23, 24
601 HIDRO GRAFI E 25-30
701 RELIEF 31-33
801 EL EMENTE DE SOL I VEGETAIE 34-40
801 Elemente de sol 34,35
816 Elemente de vegetaie 35-39
866 Diferite c o mbinri ale elementelor de sol i vegetaie 40
001 CARACTERE DE SCRIERE A DENUMIRILOR I INSCRIPIILOR EXPLICATIVE 41-50
075 CARACTERISTI CILE UNOR SEMNE CONVENIONALE CARE SE SCOT
N EV IDENT PE H R ILE LA SC. 1: 200 000 CU CARACTER SPECIAL 61. 52
E XPLICA II LA SE MNELE CO NVEN I ONALE 53
TABELE PENTRU TRANSFORMAR I (SCARI INTERMEDIARE) 64- 65
......... r- ........... _ ........... _'=' ..... _.~_ ....... _ . _ . ______ ._. _ _ _ .. _. __ ____ . _

ABREV IERI I A DNOTR I EXPLICATIVE LA SEMNELE CON VE NI O N A LE 66

MODE LE PEN TR U COMPLETAREA CA DRULUI HRI LOR Anexe


5

Nr. 1 : 50 000- ' Denumireo Nr, I


semn. I _:_2_5_0_0_0_---!_ _1_:_1_0_0~oo~-.--I-:-2-00-0-0-0--+---,_em_n_u_lu_i_c_o_n_v_en_t.i_o_n_o_I___ ioblon
__

PUNCTE DE BAZ 1

101 2.1* 1.6 * le '* I.,~ ..., ,., ,.


I
I

Pu n de de t r1o ng u jot ie
102 " 4J. 91,6 14 A 91,6 14 A 91,6 9 1.6- coto fo de ni velul rn6ril in m 35
02' 0,2 0.2

Puncte d e triangul ot ie p e mo vil e


103 24<98,7 2 .0 98.7 2.0 98,7 9B. 7- c o to fat de n ivel,d m5r ii i n m 35
l4 ,4

-
2- i n5/t imea r e lo!ivO in m
" Pun d e d e tr io ngulalie pe cl diri
1040 0.7 II. o.," .. (pen t r u se . ,: 25000 $i 1 : 50000) 1, 7) 29

Puncte dp. trion gulot ie pe d6diri


proem inen te . rez i stente /0 fo c
1
(pentru se. 1 : 25 000 i , ; 50000)
104 b 00 O) Iil .. o~ l - nu so p ot r ep re zen ta 10 scor a h~rtii
29
2-5e po t reo r ez en! a /0 scara h6r t ii

104c "00- li + Puncte de trJa ngulo tie p e b is p.r ici


41
0._ 0.3

Pun cte p o !igo no met rice ~ i al e retelei d e


105 " I!I 51,1 1,2 El 51,1 rid icare b ornate 35
02 SI.1- coto fa t5 d e nivel ul m6 r ii in m
O~5
Puncte po l igo n amet r ice i al e retel e i de
ridicare bo rnat e pe movi la
106 2l.)9 8,7 2~ 98.7 2~ 98,7 0 8 . 7-cofa fo\tJ de nivel uJ m6r ii in m 35
2 -i n13 li me o r ela t i... e in m
12 l2
"
Punde de ni velmen t
107 l2 071,9 0,9 4D 71,9 71, 9-co ta fato d e nivelul mlrr ii i n m

LOCALlTTI

Cl d iri

-.--
\
o 0,4 - o U4 C IOd ,,, (3 . 14. 16, 18)
O U.6
l-n l' se p o t reprezenta la sco ro hl5 rtii
201 0,4 ~ 2
0,6
o.,
0,5 ..
ce ~ o.' 2-se p o l reprezenta la scara h6 rt ii

c o.s. c 0.6 .
O.,
12

Cl d i ri
iz ol a te cu cu rti co r e nu ~e pot
202 \.' G 0.8 o 0.5 reprezen ta la scora h6 rii (15)
"

1---~-
1 CI ~dir , p ro e rr.inen te,rezistente la (oc
I (pent ru sc . 1 : 25 000 $' 1: 50 000)
l- nu ~e p at r e pre zenta /0 scara hrli i
210 b 1 .2-se pot repre zenta la h r lii
I . - . . . . --_ -
... . - --_.-

I
6

Nr.
I
Nr. 1: 50 000 Denumirea
1: 25 000 1 :200 000 convenional ablan.
semn. 1: 100 000 semnului

212 dfA .
\;.;
C"ortale cu cldiri distruse

2
Ruine (5)

214 1,6 R R 1,2 R 1,2 'i" R R 1_nu se pot reprezenta la s cara hrlii
2-5e pot reprezenta la hdii
: 0.2 0.2
scara

1 2 2 Biserj mnstiri
l_nu se po! reprezenta la scara hartii
21 6 1.8 + m 1,' + m 1,3 +
2-se pot reprezenta la scara hrli i
41
(pentru se. 1 : 25000 $; 1 : 50000)

217 2,0 i 1,5 t 1,5 t Copele 36


0,9 0,7 0,7

218 2,0 i 1,5 l 1.5 1 Moschei 37


0.9 0,'1 0,7

Mntiri budiste, temple i pagode


219 2,0 1 1,5 1 1,5 1 38
1,6 1.2 1.2

Cetoti, ruine de ceti (5)


220 2,0
1,5 " " 1,5 /, l-nu se pot reprezento la scara hrtii 36
0,9
0,7 0,7 2-se po! reprezenta la scara hrlii

221 P, 0,8 lude permanente


0,8 0,15 O.l5
35
\ 1.4

221 u 12 ::. !.::J2 1,2::.1 1- troie 11


o.e 0.5 a:e 2- cruci

Reprezentarea cvartalelar

1: 100000
1: 25 000 1 :50 000
1: 200 000
Cvartalp in core predomin cldiri rezistent
231 la foc (de piatr, cr6mid i beton armat

o o Orae peste 50 000 locuitori

Orae sub 50000 locuitori

Cvartole in core pred o m in cldiri


232 ne r ez j ste nt e 10 loc (de lemn, lut, etc.)

o o o Orase peste 50 000 locuitori

,....., Oro::;e sub 50000 locuitor;


D Orae sub 50000 locl..iitori