Sunteți pe pagina 1din 581

Coperta : VIORICA COPCESCU

A L E X A N D R U CUR ELAR U

PROBLEME DE STAII
I REELE ELECTRICE

j 9p o 3

SCRISUL ROMNESC
CRAIOVA
1979
t H ' i - f f y a t u - i>y~CQ3
INTRODUCERE

Una din marile probleme ale pregtirii cadrelor tehnice o prezint posibilitatea
pregtirii individuale. Pentru aceasta snt necesare cursuri de specialitate cu
ajutorul crora se capt i se nsuesc noile cunotine teoretice. Pentru apro
fundarea, nelegerea i posibilitatea aplicrii cunotinelor teoretice n practic
este necesar rezolvarea a numeroase probleme cu caracter ingineresc. Alegerea
corect a metodei de calcul i folosirea judicioas a cunotinelor teoretice conduc,
de regul, la reducerea apreciabil a volumului de calcul impus de rezolvarea
problemelor inginereti din domeniul centralelor, staiilor i reelelor electrice.
Scopul lucrrii Probleme de staii i reele electrice const tocmai n a ajuta
pe cei ce se pregtesc i lucreaz n domeniul electroenergetic, de a le apro
funda cunotinele teoretice despre producerea, transportul i distribuia energiei
electrice i de a le da posibilitatea s rezolve prin fore proprii complicatele, dar
i frumoasele, probleme practice pe care dezvoltarea sistemului nostru energetic
naional le pune n f a a specialitilor.
I n prim ul capitol al lucrrii se prezint spre rezolvare mai mult spre a-l
obinui pe cititor probleme de ansamblu de circuite electrice. Se reamintesc pe
aceast cale cunotine generale de electrotehnic, absolut necesare pentru ne
legerea i rezolvarea problemelor mai complicate cu caracter special ntlnite
n capitolele urmtoare ale lucrrii.
Capitolul 2 prezint un volum mare de probleme de reele electrice, axate n
special pe dimensionarea elementelor mecanice i electrice ale reelelor electrice
aeriene.
O atenie deosebit se acord problemelor referitoare la dimensionarea seciunii
conductoarelor electrice funcie de nclzire, pierderi admisibile de putere i ten
siune i consumului m inim de metal.
Capitolul 3 trateaz probleme de scurtcircuite n sistemele electrice. Se pre
zint metode practice de calcul ale curenilor de scurtcircuiti n cele mai diverse
configuraii ale sistemului electric i n diferite ipoteze de cunoatere ale para
metrilor si.
Problemele privind tratarea neutrului i dimensionarea instalaiilor de punere
la p m n t snt tratate n capitolele 4 i 5.
6

Fiecare subcapitol din cuprinsul capitolelor 1 5 prezint la nceput un aide-


memoire al teoremelor i formulelor ce irebuie folosite n rezolvarea problemelor
prezentate n subcapitolul respectiv, cit i rezolvarea unor probleme model.
Soluiile problemelor propuse spre rezolvare unele prezentate foarte suc
cint, altele mai detaliat, cu eventuale comentarii, in funcie de gradul de complexi
tate a problemei, snt date n capitolul 6 .
Ultimul capitol 7 conine tabele, grafice i diagrame ce urmeaz a fi folosite
pentru rezolvarea problemelor.
Aa cum este ntocmit, lucrarea d posibilitatea celor ce studiaz probleme
de producere, transport i distribuie a energiei electrice s aprofundeze i
s-i nsueasc cunotinele teoretice necesare rezolvrii problemelor ingine
reti de electroenergetic. O parte din probleme, alese cu discernmnt de ctre
cadrele didactice, pot servi ca bogat material pentru seminarii i elaborarea pro
iectelor de an i de diplom n nvmntul postliceal i superior de specialitate.
Lucrarea poate fi folosit de asemenea cu succes de personalul tehnico-ingi-
neresc a crui activitate este legat de proiectarea i exploatarea instalaiilor de
producere, transport i distribuie a energiei electrice.

I
Capitolul 1

PROBLEME GENERALE DE CIRCUITE ELECTRICE

1.1. CIRCUITE ELECTRICE DE CURENT COMLVLU

Noiuni recapitulative
a) R ezisten a unui conductor omogen de seciune c o n tL u , :

R = p - [Q] ( 1. 1)
S

b) C onduetana unui conductor omogen :

G = = v - = 1 - [S] (1.2)
R I g l
c) V a riaia rezistenei conductorului cu te m p e ra tu ra :
R 2 = R ,[ l + a(02 00] [O] (1.3)
(a se v edea anexa 7.1).
d) Legea lu i Ohm. T ensiunea electric la bornele unui circuit pasiv este egal
cu p rodusul d in tre in te n sita te a cu ren tu lu i i re ziste n a c irc u itu lu i:
U = R I [V] (1.4)
D ac la bornele unei pile electrice cu t.e.m. E i cu re ziste n a in terio ar r
este leg at o re z iste n ex terio ar R, curentul n circuit este :

/ = - * - [A] (1.5)
[/{ + r
e) Legile lui K irehhof (fig. 1.1).
P rim a lege. : Sum a algebric a curenilor latu rilo r ce se ntlnesc n tr-u n nod
al unei reele electrice este nul,

= 0. ( 1.6)
k=1
8 P R O B L E M E DE S T A II I R E E L E E L E C T R IC E

In re la ia ( 1 . 6 ) curenii care
in tr n nod s n t considerai cu
sem nul plus, iar cu ren ii care ies
din nod cu sem nul m inus.
A doua lege : n tr-u n circu it
nchis, sum a algebric a tensi
unilor electrom otoare ale surselor
din circuit ^ E k este egal cu sum a
algebric a cderilor de tensiune

E ,; = ItR t. (1-7)
1 k=1

Sem nul ten siu n ilo r electrom o


toare i al cderilor de tensiune,
se stab ilete convenional, astfel :
D ac sensul de p arcu rs coincide cu sensul pozitiv al t.e.m. (sensul n
care t.e.m. ar provoca circulaia de cu ren t dac ar fi singur n circuit), te n
siunea electrom otoare E k este pozitiv ; n caz c o n tra r t.e.m. este n e g a tiv ;
D ac sensul de p arcu rs coincide cu sensul cu ren tu lu i I k n re z iste n a R t ,
cderea de tensiune I kR k este pozitiv ; n caz co n tra r este negativ. P e n tru
circu itu l din figura 1.1
E[ ~ E[' E 3 E 4 + E 5 = I XR L + I , R , / 3i?3 I sR b
f) C alculul ten siu n ii ntre dou noduri ale unei reele se face cu re la ia :
U ac = - Vc = ( S E t - S / t B t ) [V] (1.8)
Expresia 1.8 se calculeaz parcurgnd circuitul de la C spre A, innd seama de
c o n v e n i a s t a b i l i t p e n tru s e m n e de le g e a a doua a lui K irc h h o ff.
n cazul figurii 1 . 1 .
P e trase u l C B A :
U a c = (E{ ~ [ ' ) { I aR a - I , R i )
P e trase u l C D E A :
UAC = ( ~ E 3 - E 4 + E ,) - ( - I 3R 3 hlh).
g) R e la ia dintre t.e.m. E a unui generator de energie electric, ten siu n ea U
la bornele sale, curentul I al generatorului i re ziste n a sa in te rio a r r
U = E rI [V] (1.9)
h) S arcina electric (c a n tita te a de electricitate)
Q = i-t [ C] (.ii)

i) T ran sfig u rarea circ u ite lo r :


R ezisten a ech iv alen t R e a unor rezistene m o n ta te n serie :

( 1 - 12)
a=
P R O B L E M E G E N E R A L E D E C IR C U IT E E L E C T R IC E 9

R e z is te n a e c h iv a le n t R e
a m i o r r e z i s t e n e m o n t a t e in p a
ra le l :

= V J - (1.13)
Rc Z_/ R,
k =1

T ran sfo rm area unui triunghi


n stea (fig. 1 .2 )

R iA i
R i =
Rl 2 H- ^23 T 1^31

Rz -^12^23
-^12 + + -R31
-^23^3,
r3= (1.14)
-R12 + Rza + -R; Fig. 1.2.

T ran sfo rm area unei stele n tr iu n g h i:


RJl, RP,,
R \2 R i + ; R 23 - R 2 R 3 ~r
fix
RtR3
R31 R i + R 3 + (1.15)
R
j) G ruparea surselor
Mai m u lte surse cu t.e.m. E lt E z. . . E n i rezisten e in terio are i\, r 2, . . , r n,
se p o t nlocui cu o surs echivalent de t.e.m. E e i re ziste n a in terio ar re :
L a legarea n serie :

E e e J: (1.16)
k=l

r . '= t r ,
k -l
L a legarea n paralel :

p = r* Yh &r -
-E. (1.17>
*=1

U nde
10 PROBLEM E DE ST A II I REELE ELECTRICE

k) Legea lui Joule-L cnz


C an tita tea de energie disip at sub form de cld u r de o re z iste n R ,
s tr b tu t de cu ren tu l I, in tim p u l t este d a t de re la ia
W = RPt [J] (1.18)
1) E vprcsia p u terii n cu ren t continuu

p = R p = UI = [W] (1.19)
ii
m ) Teorem a superpoziiei. In te n s ita te a cu ren tu lu i electric n orice la tu r a
unei reele electrice liniare com plete este egal cu sum a algebric a in ten si
tilo r de c u ren t pe care le-ar stab ili p rin acea la tu r fiecare d in tre surse
d ac s-ar gsi singur n re e a .
n) Teorem a g en e rato ru lu i de tensiune ech iv a len t (Thevenin-H dm holtz).
Dac A i B (fig. 1.3) s n t punctele unei reele co n stitu ite din rezisten ele
Ri, jR2. . . R a i alim en tate de t.e.m. E lt E z . . . E a, un in d p u n ctele A i B p rin -
tr-o rezisten R , aceasta este s tr b tu t de cu ren tu l I, d a t de re la ia :

l = .... [A] (1.20V

ia care : UABo este tensiunsa d in tre bornele A i B, n a in te de in tro d u ce rea


rezistenei R n reea, n V ;
R aso reaistena ech iv alen t a reelei n tre pun ctele A i J3,
nainte de intro d u cerea rezistenei R, n 2.
o) Teorem a generatorului echivalent de cu ren t (N o r to n )
T en siu n ea UAB produs n sarcin de o re e a lin iar care alim en teaz o
re z iste n ex terio ar R , este egal cu ra p o rtu l d in tre c u ren tu l de sc u rtc ir-
PRO BLEM E GENERALE DE CIRCUITE ELECTRICE 11

cu it I iBs al reelei, la acele borne, i sum a d in tre co n d u c ta n a in terio ar a


' i m> 1
reelei p asiv izate GABo = ------ i co n d u c ta n a ex terio ar G = dig. 1.4)
R.i Do R

u AB (i.2 i)

Fi!?. 1.4.

p) T eorem a cu ren ilo r de contur (M axwell) re p rez in t o m eto d de rezol


v are a reelelor cu L la tu ri i *Y noduri, co n stn d n alctu irea unui sistem
de O = L N + 1 ecuaii corespunztor ochiurilor fundam entale, n to t
d eau n a inferior n u m ru lu i L de ecuaii o b in u te din folosirea legilor lui K ir-
chhoff. Se p resu pune c fiecare co n tu r fu n d am en tal este s tr b tu t de cu ren i
in d ep en d en i 1 [, I '2 I o care rep rez in t necunoscutele sistem ului de O
ecu aii.

I { R ii -J" *2* h R i * "t" I qR io S j E


I[R zi J~ -^2^22 + -^3^23 + 1'oRys ~ (1.22)

I[ R ol + I'2R 02 + I'3Roz + . . . / 'J ?00 = S 0E


n care : S jE este sum a algebric a tensiunilor electrom otoare din
co n tu ru l i, sum a fiind scris p a rc u rg n d circuitul n
sensul cu ren tu lu i /j ;
JRii sum a rezistenelor n con tu ru l i ;
R i k R m sum a rezistenelor com une circuitelor i i k.
12 PROBLEM E DE STAII I REELE ELECTRICE

C urentul real dintr-o la tu r este egal cu sum a algebric a cu ren ilo r de


co n tu r T a circuitelor din care face p a rte la tu ra considerat. P e n tru exem
plificare se consider re e a u a din figura 1.5.

Fig. 1.5.

Cele tre i co n tu ru ri in dependente s n t : A B C A , A B D A i C D B C .


I[{Ri + R-i + R s) I t R , I'3R 3 = E 2
I 1 R 2 + I(R> + R i + Ri) h R $ E &+ E z
I [ R 3 r zR 5 + / ; ( * , + R t + R 5) = e + e s
ia r cu ren ii reali din latu rile co n tu ru rilo r v o r f i :

/ , = /{ ; h = I [ r2 \ h = 1[- I '3

h = 1 '2 ; h = 1 - 2- 13 ; h = n
q) Teorem a re cip ro citii (M axwell)
C urentul pro dus ntr-o la tu r A B a unei reele de o su rs s itu a t in tr-o
a lt la tu r C D (fr s m ai existe alte surse n reea) este egal cu c u ren tu l
pe care l-ar produce n la tu ra CD aceeai surs dac a r fi m u ta t n la
tu ra A B , rezistenele latu rilo r r m n n d neschim bate.
x) E lem entele n c lin ia rc d in tr-u n circuit electric de c u re n t co ntinuu s n t
dispozitivele a cror re ziste n electric este v aria b il cu ten siu n ea a p lica t
la bornele elem entului, adic ale cror caracteristici tensiune-curent v a ria z
d u p legea
11 = f(i) (1.23)
in care f(i) este o funcie oarecare de i (ex. fig. l.G re p rez in t c a ra c te ristic a
arcu lu i electric).
PROBLEM E GENERALE DE CIRCUITE ELECTRICE 13

P e n tru un p u n c t oarecare M al caracteristicci (fig. 1.6) re ziste n a elem en


tu lu i este d a t de re la ia :
t = (1.24)
di
s) L egile electrolizei
M asa de electrolit descom pus, d a to rit trecerii cu ren tu lu i electric prin-
tr-u n v o ltm e tru , este p ro p o rio n al cu c a n tita te a de e le c tricitate care str
b a te v o ltm e tru l
to+&t
M q [g] (1.25)

u n d e : F 0 96 490 C /echivalent gram , co n stan ta lui F a ra d a y ;


echivalentul chim ic al su b stan ei depuse p rin electroliz (A
n
m asa unui atom gram i n v a le n a produsului depus).
E n erg ia m inim necesar p en tru obinerea fenom enului de electroliz
e s te p ro p o rio n al cu m asa de s u b s ta n depus.

W = U dI- t = U d - q = U dFa M [ J] (1.26)

u n d e : U a tensiunea de descom punere electrolitic sau tensiunea de pola-


rizaie.
t ) n c lz ire a i r c ire a corpurilor omogene
E c u a ia diferenial a nclzirii unui corp om ogen sub aciu n ea curentului
elec tric este :
P R l = cM d0 + k S A M t f j] (1.27)

c cldura specific a corpului n - ;


"C -kg
M m asa corpului, n k g ; .
14 PROBLEM E DE ST A II I REELE ELECTRICE

0 creterea te m p e ra tu rii corpului, n C ;


k - coeficient de tran sm isie a cldurii corpului i n ;
C-m-
S
su p ra fa a de schim b de cldur a corpului, n m 2 ;
cMdO c a n tita te a de cld u r nm ag azin at de c o r p ;
kSAQdt c a n tita te a de c ld u r ced at m ediului n co n ju rto r.
C reterea final a te m p e ra tu rii, corespunztoare nclzirii de regim.

+ ( 1 . 28 )

cM
unde : t = c o n stan ta de tim p a corpului, n S.

D u p in teg rare expresia 1.28 devine :


1
\ e = 0y(l e~T)
E c u a ia d iferenial a rcirii corpului (ipoteza / = 0) :
cMd0 + k S M t = 0 (1.29)
n expresiile de inu sus s-au folosit notaiile :
r, R re ziste n a electric, n Q ;
p re z istiv itatea m aterialu lu i, n ;
m
l lungim ea conductoarelor, n m ;
s seciunea tra n sv e rsa l a conductorului, n m m 2 ;
G c o n d u c ta n a electric, n S ;
v - c o n d u c tiv itatea m aterialu lu i, n -- mrn ;
m
0 te m p eratu ra, n C ;
a coeficient de te m p e ra tu r ;
c
1 cu rentul electric, n A ;
U
ten siunea electric, n V ;
E ten siunea electro m o to are a surselor electrice, n V ;
P p u tere a electric, n W ;
W energia electric, n J ;
t tim pul, n secunde ;
M m asa corpurilor, n g sau kg ;
q
sarcina electric, n C.

Probleme
1.1.1. U n re o sta t din srm de n ich elin | p == 0,5 ----- j cu d iam etru l de 1 mm
este e x e c u ta t p rin n fu rarea srm ei pe un cilindru cu lungim ea de 40 cm
i cu d iam etru l m ediu de 6 cm (d ia m e tru circuitului d e te rm in a t de axa srm ei,
PROBLEM E GENERALE DE CIRCUITE ELECTRICE 13

d u p nfurare). P re su p u n n d c n tre spirele nfurrii nu ex ist spaii


libere, s se afle valoarea rezistenei reo statu lu i.
S o lu ie (fig. 1.7)
N u m ru l de spire pe cilindru
__ L 40 cm
400 spire
d 1 mm

L ungim ea unei spire : ls


[cm]
L ungim ea co nductorului de nichelin l :

/ = n ./ = 400-671 = 2 4 - [m j
R e z isten ta re o sta tu lu i :
0 ,5 -2 Ir:
R = p - = = 48 [O]
s 1
4 "

unde S = 0,25ir [m m 2]

1 . 1 . 2 . In stare de nefuncionare, la
o te m p e ra tu r a m ediului am b ia n t
de 0 20C, re ziste n a ohm ic a
unei bobine este de R l = 20 O.
D u p o fu n cionare de lung d u ra t
la regim stab ilizat, re ziste n a bo
binei este i ?2 = 25 Q. S se d eter
m ine te m p e ra tu ra final a bobinei D
tiin d c n furarea este confeci
o n a t din cupru.
S oluie
D in tab elu l 8.1 se cunoate oc =
3,8* 10~3
c Fis{. 1.7
R , = R t[ l + ( 6 , - 0 , ) ]

02 _ 0, = -
ctR,
25 - 20
02 = Oi + - A = 20 +
a / i 3,8 -10-* -20

1.1.3. S se calculeze re ziste n a echivalent n tre punctele A i B p e n tru


circu itu l re p re z e n ta t n fig. 1 .8 , n care rezistenele r au valori e g a l e .
16 P R O B L E M E DE S T A II l R E E L E E L E C T R IC E

K N B

Fig. 1.8.

Soluie
D in fig. 1.8 se tran sfo rm steaua CE F E GE n triu n g h iu l'GGF(fig. 1.8, a)
Vca rCF I:FG =
n con tinuare se tran sfo rm triunghiurile ACG, C D F i G H F n stele
(fig - 1 . 8 , b)
Din triu nghiul ACG :
P R O B L E M E G E N E R A L E DE C IR C U IT E E L E C T R IC E 17

n m od analog :
3r _ _ 3r __ r
I'c l ~z~ > r fl ~ > r dl ~
o o 5

i
__ 3r . __ 3r . r
r G M ------------> r F M --------------- > rBM 5
5 O

C on tin u n d tran sfig u rare a (fig. 1.8, c)


6r 6r _ 6r __ 6r
Tk l = rK M ------------ ------ > r L M ------------- ! r L B ---------7 * ! f s; b ~ ~
i o o
Se tran sfo rm triu n g h iu l L M B (fig. 1.8, c) n stea (fig. l.S , d)
2 2 2
B lN ~ r > rNB ~~ r ! r MN r
D 5 3
Sim plificnd schem a (fig. 1.8, e)
8r
R
n K L N ---------
- 8r K MN ----

Din. fig. 1.8, f r r.- r -------------- T

i n final :
Ir
r AB r AK + rKN + r N B --------- T "

1.1.4. O surs de cu ren t continuu cu tensiunea co n sta n t de'240 V, alim enteaz


p rin tr-o linie de tra n s p o rt cu rezisten a to ta l (dus i ntors) de 4 O un con
su m ator. Ce re ziste n treb u ie s aib consum atorul p e n tru ca p u tere a ce
p o ate fi ab so rb it de acesta s fie m axim ? Care este n acest caz ran d am en
tu l tra n sp o rtu lu i de energie ?
S oluie
Conform fig. 1.9 p u tere a ab so rb it de co nsum ator :

p = px = R
(x + n y

D eoarece I =
u
x + R

C ondiia de m axim

^ = 0 , d :
IJ
! X

f1^ _ jz R
x (x + R y

0 sau x = R = 4 Q Fig. 1.9.

P ro b le m e d e s ta ii i r e e le e le c tric e cd . 364
18 PROBLEM E DE ST A II I REELE ELECTRICE

P u te re a m axim ab so rb it corespunztor unui cu ren t de 30 A v a fi


P max = I 2'X = 302-4 = 3 600 W = 3,6 kW
P u te rea em is de surs :
P surs = U I = 240 x 30 = 7 200 = 7,2 kW
R an d am e n tu l v a fi de 0,5

1.1.5. S se determ ine curenii din reeau a re p rez en tat n fig. 1.10 cunoscnd :

E i = 100 V ; E , = 60 V ; f l, = 5 O ; R , = 10 O ; R , = 4 Q ;
= 6 O ; = 5 O
S o lu ie
A plicnd legile lui K irchhoff se obin p en tru nodurile A , C i contururile
A DC A , A C B A i B E C B u rm toarele cinci ecuaii cu cele cinci necunoscute
'(cu ren ii din ram uri)
+ I, r h = 0
h h - I i I \ == 0
/i/? i -f- ^3Hi = E i i num eric 5 I x -j- 4 I g = 100
h P z + h K i + I-Jh = 0 4 I 3 + 674 + 5 / s = 0
J,J?2 + J 4i?4 = . 1 0 /g + 6J4 = 60
D in rezolvarea ecuaiilor re zu lt :
h = 12 A ; / 3 = 3 A ; J 3 = 10 A ; J 4 = 5 A ; / 5 = 2 A

P roblem a se p o ate rezolva m ai sim plu aplicnd teorem a cu ren ilo r de co n tu r


s (fig . 1.11) p e n tru care se scriu e c u a iile :
I[(Ry + R z) - i ;r , = Ex
r a( R a + R t ) + r3R t = e ,
I[R, + /'i? 4 + + J #) = o
PROBLEM E GENERALE DE CIRCUITE ELECTRICE 1

i num eric :
9 /; - 4 / ' 100
167' 6 /3 = 60
4 1\ + 67' + 1573 = 0
Rezolv nd sistem ul rezu lt : 7[ = 12 A ; I '2 = 3 A i 7^ = 2 A
C urenii din ram u ri :
7j = 7J = 12 A ; 72 = 7' = 3 A ; / 5 = / ' = 2 A
10 A ; 74 = 7; + I 3 = 5 A

1.1.6. Un tu b cu neon are caracteristica u ir + e n care r este rezisten a


in te rn a tu b u lu i
du
r- 1 400 2 ; iar e = 100 V. Se cere re ziste n a a d iio n al necesar
di
p en tru a stabili p u n ctu l de funcionare al tubului p e n tru un c u re n t i = 0,5 A,
tiin d c tu b u l este a lim e n ta t de la o surs de re ziste n in te rio a r neglija
bil si de tensiune 7? = 1 000 V.
Soluie
Conform schemei de alim entare din fig. 1.11 ;

E = 11 + i R R
E u E ir - C
R
i 1
1000 0.5 4400 - 100
=400 a
0,5

1.1.7. U n acu m u lato r cu o ca


p a c ita te qd = 250 Ah a fost
d escrcat n tim p d e / d= 1 0 ore.
S se afle :
a) In te n s ita te a cu ren tu lu i I d
la descrcare ;
b) D u ra ta de n crcare la un cu ren t I { = 20 A, la un ra n d a m e n t al acu
m u lato ru lu i de 0,85 ;
c) R an d am en tu l energetic al acum ulatorului p re su p u n n d c tensiunile de
ncrcare respectiv descrcare se m en in co nstante si egale cu = 13 V,
U a = 12 V
S oluie
u
C urentul de descrcare /<* = = 25 A
ia
<l,i 250
C ap acitatea la ncrcare = = 294 Ah
0,85
20 P R O B L E M E DE S T A II l R E E L E E L E C T R IC E

T im p u l de ncrcare tt = ~ = -7^ - = 14 h 42'

w
R an d am e n tu l energetic v)e =
IVj
E n erg ia de descrcare W d = Ud - I d -td = U a 'qs

E n erg ia de ncrcare W4 = Ut -q{


""a ^d'Qj 12 250
--------- = ---------= -------- = U./O
TV, Ut -g, 13 294

1.1.8. S se determ ine grosim ea stra tu lu i de nichel depus n tim p de 50 de


m in u te de un cu ren t cu d en sitatea de j = 1 A /d m 3 su p ra fa a de catod. D ensi
ta te a nichelului este y = 8,9 g/cm 3 ; g re u ta tea sa atom ic A = 58,69 i
v alen a n = 2 .

Soluie

Conform legilor electrolizei m asa de nichel depus n t secunde este

M = - q = -
' -F n F0 n

C urentul I = j - S n care S este su p ra faa catodului.


V olum ul de nichel depus :

V = jSt>
T F. n T
Grosimea stra tu lu i depus e
_ V _ 1 A 1
S _ F n J v

-L A = t = 0 ,3 0 6 - i o -3 f i
77 96 490 2 Lc

j = 1 A /m 2 = 1 -IO -2 A /cm 3

= 50 x 60 = 3 000 secunde

n lo cu in d valorile num erice :


P R O B L E M E G E N E R A L E DE C IR C U IT E E L E C T R IC E 21

1.1.9. U n m otor electric de cu ren t continuu, a fla t Ia o d is ta n de 500 m


de surs este a lim e n ta t d in tr-u n g enerator de cu ren t co n tin u u cu re ziste n
in te rn neglijabil p rin dou conductoare de cupru (dus i ntors) cu seciu
nea de 6 m m 2. C urentul consum at de m otor este de 4 A. C unoscnd reziti-
Qtnm* .
v ita te a cuprului p = 0,0175 -------i tensiunea generatorului! de 220 V s
m J
,-se afle :
a) P ierd erea de tensiune pe linia de alim entare ;
b) T ensiunea la bornele m o to ru lu i;
c) R an d am e n tu l tra n sp o rtu lu i energiei electrice de la surs la m otor.

1.1.10. U n conductor de alum iniu are la te m p e ra tu ra 0! = 20C re ziste n a


c lec tric de 4 O. S se calculeze rezisten a conductorului i creterea sa p ro
c e n tu a l la te m p e ra tu ra 02 = 65C (a = 3 ,7 -IO-3).

1.1.11. S se determ ine ra p o rtu l seciunilor a dou co n ductoare de cupru i


alu m in iu , confecionate din c a n tit i egale de m aterial, conductoarele av n d
aceeai re ziste n electric.

fmin 0 os " min i m asele specifice :


Se c u n o s c : pCu = 0,0175 P Al

y cu 89 ; yAl 2,7-
cm3

1.1.12. D ou acu m u lato are electrice de tensiuni electrom otoare E j = 120 V


i E .2 115 V i cu rezistenele in terio are r x = 0,3 Q i r 2 = 0,25 O ali
m en teaz In paralel o reea. tiind c prim ul ac u m u la to r d ebiteaz 20 A
s se afle :
a) C urentul to ta l fu rn iz a t la re e a ;
b) C urentul to ta l fu rn iz a t la re e a cnd
acu m u lato arele s n t nseriate, ia r rezisten a
reelei rm n e aceeai ca n cazul cuplrii
acu m u lato arelo r n paralel.

1.1.13. U n m iliv o ltm etru de 100 m V are o


T ezisten in terio ar de 5 2 i scala de 100
diviziuni. Ce u n t treb u ie m o n ta t n paralel
u a p a ratu l, p en tru a se p u te a m sura curen
i p n la 50 A i ce co n sta n t v a avea n
a c e s t caz ap a ratu l.

1.1.14. S se determ ine cu ren ii din circu


itu l re p re z e n ta t n fig. 1.12 p rin m etoda
tran sfig u raiei. Se dau E i = 15,4 V ; R x =
= 0,5 Q .; R , = R z = 4 Q ; R a = 3 Q ; R t =
2 2 ; R , = 1 O ; R , = 1 Q.
PROBLEM E DE STAII I REELE ELECTRICE

1.1.15. S se calculeze curenii din ram urile reelei re p re z e n ta t n fig. 1.13.


n care :
E r = 120 V ; Ti = 0,5 2 ; E z = 110 V ; r 2 = 0,4 D. ; E 3 = 100 V, r 3 = 0, 4 0 .
i? j= 5 Q ; i?2 = 4 Q ; i?3 = 6 Q ; i?4 = 5 Q ; . R 5 = 2 Q ; . R = 3 O.

1.1.16. S se determ ine curenii din circuitele reelei din fig. 1.14 pentru
care :
= 60 V ; r x = 0,5 O ; E z = 50 V ; r2 = 0,5 O ; E a = 40 V ; r 3 = 1 O ;
R 1 = o 1 ; R z = 6 O ; R z = 4 Q.
A

1.1.17. F iin d cunoscut configuraia reelei (fig. 1.15) s se d eterm ine ten
siunile UAB, U AC, UBC cunoscnd : E x = 100 V ; = 0, E t = 110 V ; r 2 =
= 0 ; E 3 = 90 V ; r 3 = 0 ; i?x = 6 Q ; R 2 = 8 O ; R 3 = 5 Q ; jR4 = 10 O ?
i?s = 7 O ; J? = 1 0 Q.
P RO BLEM E GENERALE DE CIRCUITE ELECTRICE 23

1.1.18. Se consider re e a u a din fig. 1.16. Cnd n tre ru p to ru l 1 este deschis


:i 2 nchis am p erm etru l indic cu ren tu l I t = 5 A. D ac n tre ru p to ru l 1
este nchis i 2 deschis am p erm etru l a r a t curentul I 2 = 4 A. tiin d c =
= 10 2 i Ro = 15 2 s se determ ine indicaiile a m p erm etru lu i cnd :
a) A m bele n tre ru p to a re s n t nchise, i
b) Am bele n tre ru p to a re s n t deschise.
b

1.1.19. n latu rile ad i bc ale unei p u n i (fig. 1.17) s n t m o n ta te d o u tu b u ri


cu neon ce au caracteristicile identice i de form a u = ir + e (u 2 i 2r 2 + a
i u 4 = ii -r4 + e4)
n care r r>= r4 = = 100 2 ia r e = 20 V.
di
P e latu rile ab i dc s n t m o n ta te rezistene egale r x = r 3 =* r 800 2,
i a r pe diagonala bd o re z iste n r0 = 200 2.
a) S se calculeze curenii n ram urile p u n ii cnd E 120 V ;
b) S se determ ine valo area t.e.m. a sursei e cnd c u ren tu l i0 este nul.

1.1.20. a) In tr-o cuv de electroliz a alum inei se o b in 5 kg de alu m in iu


in 45 de m inute. Care este in te n sita te a m edie a c u ren tu lu i ce tra v e rse a z
electrolitul ?
b) T en siunea co n traelectro m o to are a cuvei fiind 2,8 V i d iferen a de p o
te n ia l la bornele sale de 4,8 V, care este re ziste n a in te rio a r a cuvei elec
tro litic e ?
c) Care este rap o rtu l d in tre p u terile folosite sub form electric, resp ectiv
s u b form eiectrodinam ic n cuv ?
d) Ce energie este necesar p e n tru punerea n lib e rta te a u a r i gram de
a lu m in iu ?
Se dau : m asa atom ic a alum iniului A 27, v a le n a alu m in iu lu i n = 3*

1.1.21. T rei bi de electroliz 1, 2, 3 cu catozi de p la tin s n t legate n serie.


P rim a baie conine o soluie de a z o ta t de a rg in t AgNOj i un anod de a rg in t
p u r, a doua conine o soluie de su lfat de alum iniu i un anod de alu m in iu ,
24 P R O B L E M E DE S T A II I R E E L E E L E C T R IC E

iar a tre ia conine o soluie a z o ta t de plum b i un anod de plum b. Se


cunosc u rm to arele d ate : g re u ta te atom ic a arg in tu lu i A x = 108, a alum i
niului A 2 = 27, n u m ru l de v a le n p e n tru a rg in t n l = 1 p e n tru alum iniu
n 2 = 3, p e n tru plum b n 3 = 2. n tr-u n interval de tim p de 1 m in u t pe ca-
to d u l bii 1 se depun 5,2 g de arg in t i pe catodul bii 3 se depun 5 g,
de plum b. S se calculeze c a n tita te a de alum iniu depus pe catodul bii 2,
g re u ta te a atom ic a p lum bului i curentul care a tre c u t p rin cele tre i bi..

1.2. ELECTROSTATICA

Noiuni recapitulative
a) S arein a electric i in ten sitatea' em pului electric
n ju ru l corpurilor electrizate i n interiorul acestora ex ist un cmp electric
A supra unui corp electrizat, m obil fa de m ediul n c o n ju r to r i s itu a t
n v id n tr-u n cm p electric, se ex ercit o fo r F, e x p rim a t sub form a :
F = g - (1.30)
unde : q este sarcina electric, o m rim e scalar ce depinde num ai de sta re a
corpului electrizat,
E in te n s ita te a cm pului electric, o m rim e v ec to rial care depinde
de sta re a local (din p u n ctu l considerat) a cm pului electric.
b) Legea lu i Coulomb. D ou sarcini electrice p u nctiform e i q2 situ ate
n tr-u n m ediu om ogen i izotrop se a tra g sau se resping cu fo re F, d ate de
re la ia (fig. 1.18)
,p = l'* i -r 0 = F i = F i (1.31)
4~ e r
n care (tabelul 7.2) :
s = 0-r .. p e rm itiv ita te a ab so lu t (c o n sta n ta dielectric ab so lu t)
a m ediului iz o la n t;
e0 = ----- ------
p e rm itiv ita te a ab so lu t a vidului n S I ;
4 - -9 -IC9
zr p e rm itiv ita te a re la tiv a m ediului izo lan t (nu depinde

de sistem ul de u n iti) ;
r d ista n e d in tre cele dou c o r p u r i; .
r0 versorul vectorului de poziie, a v n d originea n corpul
cu sarcina q2.
D ac qL i q2 au acelai semn, corpurile se resping, dac s n t de sem ne con
tra re se atrag.

Fig. 1.18.
P R O B L E M E G E N E R A L E D E C IR C U IT E E L E C T R IC E 25

c) In te n sita te a cm p u lu i electric E produs de o sarcin p u n ctifo rm q,


aflate n tr-u n m ediu om ogen i izotrop, la d ista n a r de sarcin, se exprim
p rin ra la ia (fig. 1.19)
p Q r0 (1.32)
4r.er-

Js_

Fig. 1.19.

n cazul existenei a n sarcini electrice punctiform e situ a te n tr-u n m ediu


om ogen i izotrop de sarcini q* i la d istan e r k de p u n c tu l considerat,
in te n s ita te a cm pului electric re zu ltan t, este d a t de expresia (superpoziia
cm purilor elec trice):

= * = 7: 7 7 (1-33)
/; - 1 A1

d) M om ent electric i p olarizaie electric


Corpurile mici electrizate, n encrcate cu sarcin electric, produc cm puri
electrice i sn t supuse unor cupluri C :
C = p X E (1.34)
.i unor fore F :
F = (pS?)-E (1.35)
a tu n c i cnd s n t situ a te n vid n tr-u n cm p electric exterior,
n relaiile (1.34) i (1.35) :
p m om entul electric - o m rim e v ecto rial de stare a m icului corp
elec trizat (sau a corpului p o lariz at electric).
In te n s ita te a cm pului electric produs n vid de un corp p o lariz at electric,
cu m o m en t electric p este :
3 -(pr)r
E (1.36)
4tzo
P o larizaie electric P rep rez in t d en sitatea local de volum a m om entelor
electrice d in tr-u n corp :

P = -d 0 -3 7 )

e) P o te n ia lu l electric
Cm purile electrostatice sn t cm puri electrice in v ariab ile n tim p nenso
ite de tran sfo rm ri de energie electric :
In teg rala de linie pe o cu rb nchis l (n u m it i circulaie) a vecto ru lu i
in te n s ita te de cm p este nul :
j E - l = 0 (1.38)
26 PROBLEM E DE ST A II I REELE ELECTRICE'

i d e c i :
ro t E = 0. (1.39>
De aici re z u lt c in te n sita te a cm pului elec tro static E deriv dintr-un.
p o te n ia l scalar,
E grad V (1-40)
un d e : V este p o te n ia lu l cm pului electric.
P o te n ia lu l cm pului electric, p ro d u s de un corp n c rc a t cu sarcina q-
este :
V = -----1 -const. (1.41V
Ar.tr

In cazul m ai m u lto r corpuri :

n <i
V , , W 7 + consL
P o te n ia lu l pro d u s de un corp electric n crcat pe care d en sitatea liniar,
de sarcin este p,
V (1.43),
J 4 7 :s r

P o te n ia lu l pro d u s de un corp electric n crcat pe care d en sitatea super


ficial a sarcinii este ps :

V = 9 i ' 7 ds (,'44>
unde ds elem entul de suprafa.
P o te n ia lu l pro d u s de un corp electric n crcat pe care d en sitatea volum ic.
a sarcinii este p :

v-Mtahr7-" <>-45>
unde dv elem entul de volum .
P o te n ia lu l electric p e n tru un mic corp cu m om ent electric p, situ a t n vid u

V = - L .I lL (1.46>
4tte0 r 2

e) T en siu n ea electric se definete ca integrala de linie a intensiti*


cm p u lu i electric (fig. 1.20) :
B B
UAB J E ' l f E 'd l 'c o s ac (1.47).
A A
ln tr-u n cm p electric omogen, de-a lungul unui segm ent de linii de cm p
electric, de lungim e l, tensiunea electric este :
B B
U = j E 'd = / E ' h c o s 0 = E 'l (1.48)
PRO BLEM E GENERALE DE CIRCUITE ELECTRICE 2T

Fig. 1.20.

T ensiunea electric d in tre dou pu n cte A i B n tr-u n cm p elec tro static


este egal cu diferena de p o ten ial electric :
B B Vis
U tB = i'E - d l = f dl grad V - .!' dV = V A V B (1-49)
A A Vj
D ac p o tenialele s n t produse de o sarcin p u n ctifo rm q :

UA B = = (1.50)
l-c { rA rB I
f) E n erg ia electric W produs prin deplasarea linei sarcini electrice q de Ia
p o ten ialu lu i V7^, la p o ten ialu l VB este
W = q(VA VB) = q UAn. (1.51)
,g) In d u c ia clectric, n fiecare p u n c t din cm p, este egal cu sum a d in tre
p o lariz aia electric local P i produsul d in tre p e rm itiv ita te a vidului s0 i
in te n s ita te a local a cm pului electric E :
D = zoE + P O -52)
sau
_ D = zE (1.53)
deoarece P = e0e'E (1-54)
= e0(l + /<) = o-r (1.55)
unde : - su cc ep tiv itate a elec
tric a m aterialului.
n cazul unei sarcini p u n c ti
form e q :
D = -- (1.56)
4 tt r 2
h) F lu x u l electric <{* p rin orice
s u p ra fa nchis se definete ca
in teg rala de su p ra fa a induciei
electrice (fig. 1.21).
<p= / / D -d = / / D cos a -dS
( 1 .5 7 ) Fia. 1 .2 1 .
28 PROBLEM E DE ST A II l REELE ELECTRICE

F lu x u l electric p rin orice su p ra fa nchis este egal cu sarcina electric


c o n in u t n in terio ru l acelei suprafee

/ f D S = qz (1.58)

unde': sum a sarcinilor electrice coninute n in terio ru l suprafeei


nchise.
e) C apacitatea electric C re p rez in t ra p o rtu l d in tre sarcina a rm tu rilo r
unui con d en sator q i diferena de p o ten ial U (tensiunea) d in tre arm tu ri :

;<i.59).

C ap acitatea ech iv alen t a condensatoarelor cu ca p acitate legate n paralel :

Ce Cx + C2 + . . . Cn ck (1.60)*
A -1

C ap acitatea ec h iv alen t a condensatoarelor cu ca p acitate legate n serie :


n

- + + !- <L61>
A=1
C onectarea condensatoarelor n stea-triunghi (fig. 1.22) cu c a p acitate echi
v a le n t :
n _ C\c2 . ^ __ c 2-c3 . ^ _ c,-c,
Li o , '-23 1 f 1-^qi
Ci + C2 + C 3 Cj -f- C 2 + C3 G1 -f- C2 C3
I
P R O B L E M E G E N E R A L E D E C IR C U IT E E L E C T R IC E 29

i respectiv :
Cj = C12 + C31 + ; C2 = C13+ C23 + % ^ ;
C23 ^31

c 3= C31 + c 23 + (1.62)
Gl
C apacitatea condensatorului plan
C = ~ (1.63>
d

unde : S este su p ra fa a unei arm tu ri ;


d d is ta n a d in tre a r m t u r i ;
e p e rm itiv ita te a dielectricului dintre arm tu ri.
Cmpul electric al condensatorului p lan :

E = (1.64)
(l
F o ra c!e atracie d in tre arm tu ri :
F = S (1.65)
2

C apacitatea co n d ensatorului cilin d ric cu arm tu ri coaxiale, de raze i


R 2 > Rx i de lungim e l > R 2 R i
C = 2 T:L (1.66)
In
1 !

unde : s p erm itiv ita te a dielectricului dintre arm tu ri.


Cmpul electric in tr-u n p u n c t s itu a t la d ista n a x de axul cilindrilor

E = ----- (1.67)
.r-ln---

C apacitatea unei lin ii form ate din dou fire de raze r, paralele, la d ista n a
d r u n u l de a l t u l i lungim e Z > d.

C = -^-. (1.68)

C apacitatea co n d ensatorului sferic, cu arm tu rile de raze R x (interior) i R 2


(exterior)
C = 4 - e Ihlh. (1.69)
;;2 -
Cmpul electric n tr-u n p u n c t s itu a t la d ista n a x de centrul condensatorului
sferic :
E = L' Rm s (1.70>
30 PROBLEME DE STAII I REELE ELECTRICE

C apacitatea unei sfere izolate (R s = cc)


C = 4 iz s R 1 (1.71)
Cmpul electric la d is ta n a x de centrul sferei

E i - 7^ (1.72)
X2
j) C apacitatea n sistem e m u ltip le. E cuaiile lui Maxwell.
n tr-u n sistem de n conductoare, n crcat cu sarcinile qu q.,. . ,qn, p o te n
ialele conductoarelor din sistem sn t ( p r im a o r m a re la iilo r lu i M axwell) :
11 = l l ^ l + a 1 2 ?2 + + in ? + V fl

\ 2 = 0C 2 i ( / 1 + 0C2 2 < 7 2 + + 2 b 9 T ^ 0

............................................................................ (1-73)
^n ^nl^l ~f~ G C 2 ( ? 2 "1" &nnqn ' ^ 0
n care : a.it coeficient de potenial,

is = (1.74)

cn d sarcinile celorlalte conductoare din sistem s n t nule (ql = 0). F actorii s n t


pozitivi.
V0 poten ialu l de origine al sistem ului (de regul po ten ialu l pm n-
tului).
Sarcinile unui sistem de conductoare, aflate la diferite 'p o ten iale (Y\,
Va ...V ) , s n t d a te de a doua relaie a lu i M axw ell:
Qi Y11V 1 + y 12V2 -f- . . . + YinVn
<?2 721^1 + Y22^2 + + (1-75)

9-** Y f" Yw2^2 i Ynra^'n


tinde : y iit coeficient de in flu en electric a conductoarelor i i A\ definit
ca rap o rtu l

Ytk (1. 76)


*k
a tu n c i cnd potenialele celorlalte conductoare sn t n u le ; coeficienii yJt s n t
negativi.
unde : y 44 coeficient de capacitate electric i rep rezen tn d

Yii = - ~ (1-77)
'i
cn d potenialele celorlalte conductoare s n t nule (legate cu poten ialu l de
origine). Coeficienii y (( s n t pozitivi.
PROBLEM E GENERALE DE CIRCUITE ELECTRICE 31

Sarcinile electrice se m ai p o t determ ina i din a tre ia re la ie a lu i M axwell r


-7i = C u i W - V0) : + V2) + . . . V.)
q2 = C21(V2 V,) + C22(V2 _ V) + . . . C2(V2 V.)
........................................................................................................ <1.78>
9 Vi) -f- CH2(V V2) Cnn( V n - Y0)
n aceast relaie coeficientul Cik se num ete ca p a c ita te p a ria l a conduc
to ru lu i i n ra p o rt cu k iar coeficientul Ct( este ca p acitatea p a ria l a conduc
to ru lu i i fa d p m n t (p o ten ialu l de origine).
k) C apacitatea de serv ic iu Cs generalizeaz n o iu n ea de c a p a c ita te a unui
con d en sato r n cazul unei perechi de conductoare n p re zen a a lto r conduc
toare. C ap acitatea de serviciu a dou conductoare oarecare este definit de
ra p o rtu l d in tre sarcina unuia d in tre conductoare i diferen a de p o ten ial
d in tre acestea (fig. 1.22).
C . tt (l-79>
*tt ~ ^ fk
C ap acitatea de serviciu a unor conductoare ra p o rta t la n a lt c o n d u c to r
cu p o te n ia lu l de origine V0 este :

C,
v, - - v.
C ap acitatea de serviciu a unui conductor aerian folosind p m in tu i ca con
d u cto r de ntoarcere :

C 8 -zHiL ( i.s i>


2h
I n ----
r
C ap acitatea de serviciu a unui conductor ntr-o linie aerian b ifaz at sim e
tric in p rezen a p m n tu lu i :

C.i = Cn = --------- (l-32>


'i - .I n ------
ii li'-
/ | ( 2 h y -t- i r

sau consideriiid h P D
Csl = C52= ^ f (1.83>
In
r

n care : l este lungim ea lin ie i;


h n lim ea fa de p m n t;
D - d ista n a dintre conductoare ;
r raza conductoarelor.
32 P R O B L E M E DE S T A II I R E E L E E L E C T R IC E

C ap acitatea de serviciu a conductoarelor liniei bifazate sim etric n prezen a


p m n tu lu i
q r.zl
C ., O= (1.84)
V, - V2 D 2h
In ------
r | l/i- +
i n ipoteza h D
izzl
Csii (1.85)
In

C ap acitatea de serviciu a conductoarelor unei linii trifa z a te sim etrice cu


trei co n d u ctoare (h > d) :
O-r p/
^ ( 1.86)
in -D-

C ap acitatea de serviciu a unei linii bifilare situ a t n tr-u n cablu cu nve-


lito a rea m etalic la p m n t (fig. 1.23) :
2- z l
( 1 . 86 )
I 2a - a 11
In
{ r n ! + a* )

C ap ac ita te a de serviciu a unei linii trifilare, s itu a t n tr-u n cablu cu nve-


lito a rea m etalic la p m n t (fig. 1.24)
4tt zl
(1.87)
In ( 32
V r2 R* a6J
) E n erg ia cm p u lu i electric W al unui condensator se exprim prin re la ia

W e= - C l P = ! / = - ( 1.88 )
2 - 2 2 C
PROBLEM E GENERALE DE CIRCUITE ELECTRICE 33

m) C alculul sarcin ilo r condensatoarelor n reele com plexe ce conin tensiuni


electro m o to are E, re ziste n a R i condensatoare de ca p a c ita te C, p en tru
regim uri stab ilizate se face aplicnd :
. P rin cip iu l conservrii electricitii
Zq = 0 (1.89)
Legea a doua~a lui K irchhoff :

XE=XRI (1.90)

Se are n vedere fa p tu l c se consider pozitiv cderea de tensiune cnd

se p arcurge circuitul condensatorului de la a rm tu ra cu sarcina + ? spre


a rm tu ra cu sarcina q.
Observaie. n to a te form ulele de m ai sus s-a folosit sistem ul de m suri M KSA
ra io n a liz a t (SI) . A nexa 7.3.

Probleme
1.2.1. V aloarea forei electrostatice de a tra cie de F = 0,8 N d in tre dou
corpuri p u n ctifo rm e situ a te n tr-u n m ediu om ogen i izotrop, se m icoreaz
la o p trim e atu n ci cnd d ista n a d in tre corpuri se m rete cu l = 0,4 m .
S se determ ine lucru m ecanic necesar p en tru aceast deplasare le n t a cor
purilor.
Soluie
F o ra de a tra cie a corpurilor n m om entul t este (fig. 1.25)
f = _?7_ J _ , Nj
4 K-C r2

dq A
F
mg
q
. .. . O - l - ----- -
r

%
----- ------ ------ ------------------ O
dr?
(t+dt) (t) (t) (t+dt)
Fig. 1.25.

n m o m entul t + d^, fo ra de a tra cie se m icoreaz devenind :

F' = ------------[N]
4tt e (r + l)2
n decursul deplasrii sarcinei qx cu d rx i a sarcinei q% cu d r2, deplasri
fcu te n sensuri opuse d ar pe aceiai dreapt, m p o triv a aceleiai fo ra
de a tra c ie F, se consum lucrul m ecanic :

L = f Fdrx + f F d r 2 = f F ( d r 1 + d r2) = f F d r

3 P ro b le m e d e sta ii i re e le ele c tric e cd. 364


34 PROBLEM E DE STAII I REELE ELECTRICE

D eplasarea are loc n in terv alu l r la r + l


r+ l

L = j Fdr
r

sau nlocuind fo ra din tim pul t prin expresia ei


r+ l
_ glgi f dr ?i'7i 1
l-F
47ts j rz 4t:e r(r + l) r + l

F cn d ra p o rtu l forelor de atra c ie nainte i d u p deplasare :


F (r + iy r _
sau ------ = 1
F' r2 r + l V F

E x p rim n d lucrul m ecanic efectu at n funcie de datele problem ei r e z u lt ;

IF
L = l-F = i -\I f -f '= i
F 2

N um eric : L = 0,1 0,8 = 0,16 J = 160 -10 -3 J.

1.2.2. n punctele A i B am plasate la o d ista n de 15 cm unul de altu l se


afl sarcinile qA = 5 -1 0 "6 C i qB = 2-1O-0 C. Se consider punctele C
i D am p lasate fa de A i B ca n fig. 1.26. D ielectricul este uleiul de tra n s
fo rm a to r (e r = 2,3).
S se calculeze :
a) In te n sita te a cm pului electric n punctele C i D ;
b) D iferena de p o te n ia l n tre punctele C i D ;
c) E n erg ia p ro d u s p rin deplasarea sarcinei q 3 -IO-6 C din D i C
d) V aloarea in d u ciei electrice n p u n ctu l C.

A 10cm P 5cm B

15cm

\
\
V
12cm v /9cm
s.
\ /
s

l'ig. 1.26.
PRO BLEM E GENERALE DE CIRCUITE ELECTRICE 3-1

S o lu ie
a ) In te n sita te a cm pului electric n p u n ctu l C sub aciu n ea sarcinilor qA
i qB
Ec E CU) E c (b )
qA 5-10- 5 -9 -IO7
Ecu)
. J 2 2 .2,3.144.10- 2'3 Xl 4 4
36-

= 0 ,1 3 6 -IO7 V /m = 13,60 kV /cm .


r, _ qjt _ -2-10-* _ - 0 - 2 -IO7 _
*-* C ( B ) ------------------------------------------------- --------------
4BC- 4k .M 1 < L \ 8 U o-, 2-3 '81
3 6 - i

= 0 ,0 9 7 -IO7 V /m = 9,7 kV /cm .


D eoarece din datele problem ei AC J_ BC re zu lt :

E c = V ^c(A ) + E C
2 [B) = V l3 ,6 2 + 9,72 = 1,66-IO7 V /m = 16,6 kV /cm .
P u n ctu l D din construcie rezu lt am p lasat chiar pe d re a p ta A D .
E d = E D(A) + E D(B)

E > = 74ttJs A77T,=


D* 11,6 kV / cm

= = 3,12 kV /cm
A t. z B D *

S arcina qB fiind negativ, iar p u n ctu l D aflndu-se am p lasa t n tre A i B


re z u lt c E D{A) i E B{B) au acelai sens.
Deci : E A = E D(A) + E D(B) = 11,6 + 3,12 = 14,74 kV /cm
b) P o te n ia lu l p u n ctu lu i C.
<1a , <1b _ 9'10 [ 5 -10-* 2 -10* '
Vc = = 760 V
A-zAC ' 4- e B C 2,3 L 12 9

Ia , qB 9 -ic 510 2-10-' 9-10'


VD = = 392 V
4- z x n 1 2,3 10 5 23

UCD = V C V B = 760 392 = 368 V

c) E nerg ia electric p rodus p rin deplasarea sarcinei q = 3 '1 0 6 C din p u n ctu l


D n C :

W = q(VA V B) = 3 -1 0 -6-368 = 1 104-10-6 = 1,104-IO -3 J.


d) A plicnd teorem a lui G auss :

D = eE
36 P R O B L E M E D E S T A II I R E E L E E L E C T R IC E

In d u c ia electric n p u n c t C v a f i :

D c = z E c = - M _ .1,36-10 = 2'3--1,3G-1^-- = 2,75 -IO-5 [ C


4tc-9 *109 36 -re

1.2.3. S se determ ine cm pul i p o ten ialu l electric al unui fir rectilinia
in fin it, n crcat uniform cu d en sitatea liniar de sarcina p,, la d ista n a a
de axul firului.
Soluie
A. Se consider un elem ent da:, s itu a t la d ista n a x de p ro iec ia j) a p u n ctu lu i P
pe firul co nductor (fig. 1.27). In te n sita te a cm pului electric d , n p u n ctu l P,
p ro d u s de sarcina dq = p ;'d x , este :

dq pdx M P
d M P =
4tzz MP 2 4-e MP3

dar a tg a, dx = da

MP =

re z u lt :
a coss a , p. 1 ,
d = d a = -------d a
4^e cos2 a a2 4tzs a
P ro ieciile pe axele x i y ale in te n sit ii cm pului v o r f i :
d di? -cos a = cos ad a
4Kza
d. d E -sin a = sin a da
a4n
PROBLEM E G E N ER A LE DE CIRCUITE ELECTRICE 37

re z u lt :

H----
2
Pi Pi
= cos a-doc =
4 nea 4 ~za 2 trea

+
2
Pi sin a* da = 0
4-z a 3

n final : E = E y = Pi
2 -Tiea
B. In te n s ita te a cm pului electric E, n cazul considerat are sim etrie cilindric
(p erp en d icu lar pe ax a firului). Se consider su p ra fa a la te ra l a cilindrului
de raz a i n lim ea h (fig. 1.2 8 ); fluxul electric v a fi :

4 = J j E y -ds = / / E -ds = E / / ds = E '2 n a h


Conform teorem ei lui G auss :

(j, = - = E 2nah
e

E = pi
2r.za
P o te n ia lu l p u n ctu lu i P este d a t
de re la ia :
d/* r
dV ~ sauV = ^ E y - y

d irec ia Oy coincide cu direc-


ia O P = a

_ ___ Si. C55 B *____Pi In a +


2-eJ a 2r.z

+ Vo _ Pi l n - + V 0
at :z a

1.2.4. U n conductor n form


de sp ir p lan i circ u lar, de
raz R = 1 m a m p la sa t n aer
este n crcat cu o s a rc in elec-
38 PROBLEME DE STAII I REELE ELECTRICE

tric q = 5-10 6 C. S se afle


d ista n a x n tre planul spirei
i un p u n c t pe ax a perpendi
cular pe planul spirei p en tru
care in te n s ita te a cm pului elec
tric este m axim .

Soluie
Conform fig. 1.29 re zu lt c
din condiie de sim etrie in te n
sita te a cm pului este perpen-
y dicular pe planul spirei, deci
o rie n ta t pe ax a Ox.
= I MP
MP3

E x=-E cos a ; cos a =

q-x
, = ----------- ------cos a = -----
4-r.z R* + A'2 i-e
(R1 + x2) -
C o n d iia ca s avem in te n sita te a cm pului m axim :

i\E t _ d F.x
= 0 s a u -----=
dx dx 4 -e ( R 2 + x 2)3
re zu lt
i?
X =
Vi
2q
4 tcs3)/3
n u m eric : E max V/m
1.2.5. S se calculeze ca p a c ita te a unui cablu m onofilar lu n g de l = 100 m,
ra za co n d uctorului in terio r R x = 5 m m , iar raza in te rio a r a m an talei de
plu m b i?2 = 35 m m . C onductorul cablului izolat cu un s tr a t de p n z de
sticl (e ri = 7) gros d e d = 28 mm se afl n tr-o m as de ulei izo lan t (e ra = 2,3).
S oluie
C ap ac ita te a cablului co n st din dou ca p aciti nseriate, corespunznd celor
d o u dielectrice n seriate n tre arm tu ri.
1 = 1 + 1
c c, c*
C , ca p a c ita te a corespunztoare a rm tu rii ex terio are i izolaiei de sticl
(dielectric uleiul).
PROBLEM E GENERALE DE CIRCUITE ELECTRICE 39

Ci ca p acitatea corespunztoare a rm tu rii in terio are i s tra tu lu i de ulei


(dielectric sticla).
2nlel 2 - ti -100 -7 3,9-10-*
Ci = 2,05 -10~8 F
Xi + d 33 In 6,6
In 4 -7i -9 -10* -In
Ri
2~le 2 -t i - 100 -2,3 1,29 -10-
2 2 ,3 -IO '8 F
R* 35 I n -1,06
In- 4 - ti -9 -1 0 'In
Ri + d 33
1 -29-3,9-lQ -1
Ci-C, I n -6,6 -In-1,06
CB = 1,86-10-* F
Ci + c 2 1,29-10- 3-9-10-'
In 1,06 In 6,6

1.2.6. C ondensatorii Ci == 5 'IO -6 F ; C2 = 6 -IO-6 F ; C3 1 0 -IO-6 F i


C4 = 2 'IO -6 F s n t alim en tai conform schem ei din fig. 1.30.
n tre ru p to ru l k fiind deschis
se alim en teaz condensatoarele ^
cu ten siu n ea (7 = 6 000 V. S se
d eterm in e sarcina condensatoare
lor i energia sistem ului, n ain te
i du p nchiderea n tre ru p to ru lu i
k p resu p u n n d c schem a rm ne
n p erm a n en alim e n ta t de la
surs. S se d eterm ine energia
tra n sfo rm a t n c ld u r p rin n
chiderea n treru p to ru lu i.

Soluie
a) n a in te de nchiderea n tre
ru p to ru lu i :
P e b ra u l a b c : U U 1+ U i=
40 PROBLEM E DE STAII I REELE ELECTRICE

E n erg ia s is te m u lu i:

w = i v - = 75 J
2 Z._/ c t
b) D u p 'n c h id e re a n tre ru p to ru lu i k :
q, = U -C . ; C = (Ci + C*)//(C 3 + C3) = 4 ,8 -IO - 6 F
qabd Qbdc 28,8 mC
(C i + C 4)C /o6(j = qabcl = qe

U,a b d - -> = 4 114 V ; 6 000 4 114 = 1 886 V


c, + c 4
gf = Cx-Ua^a = '2 0 ,5 [mC] ; ?4 C i Uab<i 8,2 [mC]

?3 = Cs ' u bdc = 19 [mC] ; q '2 = C2 U bdc = 9,5 [mC]


E n erg ia sistem ului n acest caz :
1 y V rt1_ 1 r^o.E52 -------
9,5Z 192
------ 8,22
= 85,0 J
e 2 C* 2 L 5 6 10
E n erg ia sistem ului crete cu : W ' W e = 85,0 75 = 10,0 [J] ca u rm are
a nchiderii n treru p to ru lu i.
1.2.7. S se determ ine capacitile p ariale i ca p acitatea to ta l a unei linie
sim etrice b ifazate, fo rm a t din doi conductori de raz r = 5 m m , d is ta n a
d in tre co n d uctoare D = 1,5 m, nlim ea conductoarelor fa de sol h = 4 m
i lungim ea liniei 1 = 1 km.
Soluie
Folosind m etoda im aginilor (fig. 1.31) i
cunoscnd expresia p o te n ia lu lu i n tr-u n
p u n c t d e p rta t la d is ta n a a de un con
d u cto r filiform n c rc a t cu sarcina p ( pe
u n ita te a de lungim e (a se vedea so lu ia
problem ei 1.2.3)
V = - P M n + V0
2ti a
Se consider p o te n tia lu l p m n tu lu i
V0 = 0.
P o te n ia lu l unui p u n c t de pe conduc
to ru l 1 de raza r, pro d u s de sarcinile q ;
q\ ! ?2 i ?2 este :
Vl = - I i - l n - - - - In i - +
27Xt l T 2 tM 2h

i_ i n i S L ln
2r.sl D 2 t. z I yih2 + D2
2/i , q, V^D2 + 4/i2
In 1
r + 2t zel
Vi : 2nel In D
Fig. 1.31.
PRO BLEM E GENERALE DE CIRCUITE ELECTRICE 42

unde: qx = Pll- l ; q2 = ph -l
D in condiie de sim etrie re zu lt o expresie analoag i p e n tru Vs
Conform ecu aiilor lui M axwell (prim a form )
17 '1 1 , 2 / 1
Vi = a u -gi + a 12-q2 ; <rn = a22 = In
2 tzei t

, 1 + D*
" 2 a 21 9 l + *22 '92 > a 12 a 21 27l D

F o rm a a doua a ecuaiei lui M ax w ell:

Qi Y11V 1 + Yi2V2 ; Yu = Y22 2 2


11 12

?2 = Y21V 1 + y 22Vs, ; Y12 = Y21 = ------ 2 2"


11 12


2 n:E Z ln-------------
Y21 Y12 2h y 4hl + D, 2h D
I n --------------- *ln
D r )/4/iz + D 1

2 tzzI In
_ _ T
Yll Y22 2h y 4h2 + 2h D
n ----------------- In
T D r y i h 2 + D 2

In sfrit, cea de a tre ia ecuaie a lui M ax w ell:


9i = C n(V i ~ Vo) + C 12(V! - V2)
= C 21(V 2 Vx) + C 22(V 2 Vo)

unde : C1X = C22 s n t ca p acitile p aria le fa de p m n t, iar C


c a p acitatea p a ria l a prim ului conductor fa de al doilea
_ 2 - e)
C22 = C n Y 11 4~ Y 12 ==
2h D
In
r VAh2 + Da
^ 4 /1 +D*
27teZln-
rt ,12 -------
- -
Yi2 ----- D
, 2/1 V 4/i2 + D> , 2/ Z>
In ----------------- In
D t / 4/i2 + ZJS

C ap acitatea to ta l a liniei :
42 PROBLEM E DE ST A II I REELE ELECTRICE

R e la ia se deduce din expresia :


<7i + 9 a == 0 i se nlocuiete n prim a ecuaie a lui M ax w e ll:
Vi = a lx i + i2?2 ( u 12)91
Va = 21^1 + 22?3 = (12 --- u)?i
Vi V2 = 2 gi(aXi a i3) -
C a p a c ita te a jd e serviciu a unui conductor al lin ie i:

g1
_n(.<*> li _
"
1 2 tzzI
V, v2 a u a 12 2*
21u
yih> + d*
N um eric, n condiiile problem ei_date
l . u = Czz = 9,07-10- F C = 4 ,8 -IO-9 F
C ,2 = Cz1 = 1 ,8 -IO"9 F Cs1 = 9,6-10-9 F

1.2.8. U n con d ensator p lan are su p ra fa a S = 160 m m 2 iar d is ta n a d in tre


a rm tu ri d = 6 m m . n tre a rm tu ri se aplic o tensiune U = 6 kV. S se
calculeze ca p acitatea condensatorului C, in te n sita te a cm pului electric E
i energia W e a condensatorului n ipotezele :
a) A erul servete ca dielectric : er 1 ;
b) U leiul de tra n sfo rm a to r este dielectric : er = 2,5 ;
c) D ielectricul este fo rm a t din tr-o p lac de sticl groas de 4 m m (e ri = 6)
i re stu l de in terv a l este aco p erit cu un s tr a t de p arafin (e r2 = 2,1).

1.2.9. U n con d ensator plan, cu a rm tu ri circulare, paralele cu raza de r 8 cm


i d is ta n a d in tre a rm tu ri d 2 m m , av n d ca dielectric uleiul de tra n s
fo rm a to r (e r = 2,3), este supus la o tensiune c o n stan t de U = 1 000 V.
S se calculeze :
a) fo ra de a tra c ie d in tre arm tu rile co n d e n sa to ru lu i;
b) in te n sita te a cm pului electric n tre p l c i ;
c) energia necesar p en tru a deplasa
V/ \/ V d ista n a d ' = 6 mm.
A B 0
1.2.10. U n sistem de tre i plci co n ductoare plane,
situ a te n aer, paralele i cu s u p ra fa a S p d d ista n a
d in tre plcile extrem e, are o ca p a c ita te Ci n tre p ri
Ci c 2 m ele dou plci i o c a p acitate C2 n tre ultim ele dou
plci. P rin legarea celor 3 plci la u n sistem de acu m u
0 Co latoare re zu lt cte un p o te n ia l c o n s ta n t V^ > V B > V C
p e n tru fiecare din plci. S se determ ine d is ta n a
X d in tre placa m edian i placa la te ra l (fig. 1.32) p e n
tr u care :
a) E n erg ia to ta l a cm pului electric a sistem ului
este m inim i fo ra ce se exercit n acest caz asu p ra
d a rm tu rii m ediane ;
Fig. 1.32. b) S arcina electric a a rm tu rii din m ijloc este nul.
PROBLEM E GENERALE DE CIRCUITE ELECTRICE 4

1.2.11. 0 linie electric aerian trifa z a t are urm toarele ca p a c it i p a ria le


Cn = 7-10- F /k m ; C22 = 6,8*10- F /k m ; C 33 = 7,2-10- F /k m ; C 12 =
= 1 ,5 *10~ F /k m ; C 23 = 1,5-10_ F /k m ; C31 = 1,2-10- F /k m . T en siu n ea
d in tre fazele C/ 12 = 100 kV ; t / 23 = 60 kV.
a) S se calculeze p o ten ialele Vj, V2, V3 i sarcinile qu q2, q3 p e n tru fiecare
conductor, tiin d c sum a sarcinilor conductoarelor este zero ;
b) C onsiderndu-se conductorul 1 izolat, conductorul 3 p u s la p m n t
ia r co n d u cto ru l 2 la un p o te n ia l V2 = 5 000 V, s se d eterm ine qu q2, q3 i Vi.

1 . 2 . 1 2 . O linie electric aerian trifa z a t av n d lungim ea de l 80 km a re


cap acitile p aria le C n = C 22 = C 33 = 6 -1 0 F /k m ; C 12 = C 23 = CS1 =
= 1,5 10_* F /k m . C onductorul unei faze (ex. faza N r. 3) este n tre ru p t la
V = 30 km de la c a p tu l liniei. F azele 1 i 2 s n t nen crcate, izolate f a
de p m n t i legate n tre ele. P o riu n e a V a conductorului fazei 3 are u n
p o te n ia l V 3 = 100 kV. S se afle V3' (p o ten ialu l celei de a doua p o riu n i
a fazei 3) conductorul pe aceast p o riu n e fiind co n sid erat izo lat i nen
crcat.

1.3. ELECTROMAGNETISM I INDUCIE ELECTROMAGNETIC

Noiuni recapitulative
a) Cmpul m agnetic i inducia magnctic. n tre corpurile p arcu rse de c u re n t
electric sau ncrcate cu elec tricitate electric i afla te n m icare i corpurile
d en u m ite m agnetizate, se exercit fore i m om ente m ecanice d a to rit cm pului
m agnetic.
F o ra F ce se ex ercit asu p ra unui corp electric n c rc a t cu sarcina qr
m icndu-se cu v iteza v n tr-u n cm p m agnetic este :
F = q{v X B ) <1.91>
n care : B este o m rim e v ecto rial de stare local a cm pului m agnetic,
d en u m it inducie magnetic.
F o ra electrom agnetic F ce se exercit asu p ra unui conductor filiforn
p a rc u rs de cu rentul electric de in te n sita te I este :
F = Ijdl x (1.92)
b) Intensitatea cm pului magnetic H este o m rim e vecto rial ce caracte
rizeaz local cm pul m agnetic i se exprim n funcie de in d u cia m agnetic B
i polarizaia m agnetic (m agnetizaia) M.

(1.92>

sau scris sub form a :


B = |io(H + M~\ (1.93)
44 PROBLEME DE STAII I REELE ELECTRICE

n care :
p.0 = 47t -10 7 este p erm eabilitatea absolut a vidului, ia r m ri
m
m ea ei depinde de sistem ul de u n it i ales (aici n S I sau
M K SI ra io n a liza t)
G unoscnd relaiile :
M = (1.94)
In care : - susceptivitatea^m agnetic re p rezin t o m rim e de m ateria l.
i fX = {X0(l \+ Xm) = (X0 -fir (1.95)
e ste p erm e ab ilita te a m ag n ctic :
M rim ea a r = 1 + ~/.m = (1.96)
Ho
se num ete perm eabilitate re la tiv .
In te n s ita te a cm pului m agnetic se m ai exprim :
B = ;x77 . (1.97)
c) Legea lu i B iot-S avart-L aplacc
In d u c ia m agnetic a cm pului m agnetic sta b ilit de un co n d u cto r filiform
p arcu rs de un c u ren t electric co n stan t I la d ista n a r de co n d u cto r i s itu a t
In tr-u n m ediu omogen, izotrop i lin iar are expresia :
B = * L * ! L (1.98)
4t: j r3
sau e x p rim a t prin in te n sita te a cm pului m agnetic E (fig. 1.33)

n r t dl x r
'-------
H = 471 > r (1.99)
In te n s ita te a cm pului m agnetic produs de un conductor filiform , lin iar
la d is ta n a r de conductor (fig. 1.34)
H = -----(cos a x cos a 2) (1.100)
4rcr
PROBLEME GENERALE DE CIRCUITE ELECTRICE 45

c n d l ~ oo :
H
2 tzt

In te n s ita te a cm pului m agnetic a unui to r b o b in at cu N spire i l lungim ea


m edie a liniilor de fo r :
. H = ^~ (1.102)

C m pul pro d u s de o spir circular de raz r, p arcu rs de c u re n tu l I, In tr-u n


p u n c t M , afla t pe axul spirei la d ista n a x de planul ei (fig. 1.35) :
Ir2
H (1.103)
2(r2 + x2)
p e n tru x = 0 (n centrul spirei)
I
H = (1.104)
2r

C m pul unui solenoid (fig. 1.36) de lungim e l, cu N spire, p e n tru un punefe


s itu a t pe ax a solenoidului :
N
H = (cos a i cos a 2) (1.105)

cn d l = oo iar N ' n u m r de spire pe u n ita te a de lungim e :


H = N 'I (1.106)
d) F lu x u l m agnetic O se definete ca in teg rala de su p ra fa a induciei m ag
netice -
O = f B - d s = f Bds cos ( B - N ) (1.107)
s s
unde : N este norm ala pe elem entul dS.
46 PROBLEM E DE STAII I REELE ELECTRICE

F luxul m agnetic p rin orice su p ra fa nchis este nul :

Bs = 0 (1.108)
s
div 5 = 0 (1.109)

e) T ensiunea m ag n etic are expresia :


B
U MU b ) = f n - d l (1. 1 1 0 )
A

i se definete ca in teg rala de linie a in te n sit ii cm pului m agnetic.

f) Legea c irc u itu lu i m agnetic. T ensiunea m agnetic de-a lungul oricrei


curbe nchise este egal cu sum a algebric a curenilor care s tr b a t su p ra fa a
lim ita t de con tu ru l curbei nchise.

$J7di = / (1.111)
r
g) S uperpoziia em p u rilo r m agnetice. In te n s ita te a H i in d u cia B a cm pului
m ag n etic pro d u s n tr-u n m ediu omogen, izotrop i lin ia r de o d en sitate de
c u re n t I este egal cu sum a in te n sit ilo r H* i respectiv a in d u ciilo r B k
ale em purilor m agnetice produse sep a rat de densitile de c u re n t 7* ce sa-
n
tisfac re la ia I = Yi k
k=1
n n
II = y > H k ; B = Bt (1.112)
i= i k= 1
h) Legile lu i K irchhoff p en tru circu itele m agnetice
. Sum a fluxurilor m agnetice care in tr n tr-u n nod al unui circuit m agnetic
este nul :

I> = 0 (1.113)

D e-a lungul oricrui co n tu r fo rm a t din la tu ri de circu it m agnetic,


su m a tensiunilor m agnetice este egal cu sum a fo relo r m agnetom otoare :

I l Um = Y , F M (1.114)
unde : F m fo ra m agnetom otoare re p rez in t co n trib u ia^ b o b in ei'p a rcu rs
de un c u ren t la ten siu n ea m ag n etic de-a lungul unei curbe nchise F a crei
su p ra fa este s tr b tu t o singur d a t de to a te spirele bobinei (fig. 1.37)
E x p resia (1.114) se m ai p o a te ex p rim a i n funcie de re lu c ta n a (rezis
te n a m agnetic) R m

= Y>Fm (1.115)
PRO BLEM E GENERALE DE CIRCUITE ELECTRICE 47

^Hdi=nl

Fm="I

Fig. 1.37.

un d e :
B
i u -df
= ' (1.116)
J Bds
S
i) In d u c tiv ita te a proprie L a unei bobine (n regim cv a sistaio n ar) se defi
n ete ca ra p o rtu l d in tre fluxul m agnetic to ta l al bobinei i in te n s ita te a /
a cu ren tu lu i din bobina ce produce acest flux m agnetic :

L = - = (1.117)
I I
unde este fluxul unei spire, N fiind num rul spirelor bobinei.
In d u c tiv ita te a proprie a unui to r de seciune S, cu m ateria l de perm eabi
lita te [j., fo rm a t din N spire, cu lungim ea l :

L = ^ j[iS (1.118)

In d u c tiv ita te a proprie a to ru lu i cu seciune d re p tu n g h iu lar, a v n d rt


raza interio ar, r 2 raza ex terio ar i h nlim ea s e c iu n ii:

L = N 2h In ^ (1.119)
271 Tx

In d u c tiv ita te a proprie a solenoidului de seciune S f r fier 3

L = k \j.S (1.120)

unde k, un coeficient ce depinde de ra p o rtu l d in tre d iam etru l D i lungim ea l


a solenoidului, se ia din anexa 7.4.
In d u c tiv ita te a unei linii aeriene bifazate cu lungim ea l, r raza conductoarelor,
D d is ta n a d in tre conductoare, ji0 p erm eab ilitatea ab so lu t a vidului, n r per
m eab ilitatea re la tiv a m ateria lu lu i c o n d u c to a re lo r:
L = ^ j [ x r + 4 1n ^ J ( 1 . 121 )
48 PROBLEM E DE STA II I REELE ELECTRICE

In d u c ta n a unei linii aeriene, de lungim e l, cu un singur conductor de raz r,


am p la sa t la n lim ea h fa de p m n t, conductorul fiind re alizat din m a
terial am agnetic :

L = l In (1.122)
271 r v
j) In d u c tiv ita te a m u tu a l L 12 a unui circuit 2 n ra p o rt cu un circuit 1
(am bele n regim cv asistaio n ar) se definete ca ra p o rtu l d in tre fluxul to ta l 0 21
s ta b ilit n cu c u itu l 2 de ctre curentul I x din circuitul 1, p e 'c u re n tu l J x :

= (1.123)
In m od analog

i dac p erm e ab ilita te a m ediului nu v aria z n funcie de in te n sita te a H


a cm pului m agnetic :
L 12 = L 21
In cazul cnd in d u c tiv it ile proprii ale celor dou circuite s n t L x i L a i
este satisfc u t re la ia L 12 = L 21 i nu s n t scpri de flux, a t u n c i :

"Li (1.124)
D ac s n t scpri de flu x t

L 12 = x Vl TT. (1.125)
unde : x < 1 este coeficientul de cuplaj al celor dou circuite,
n acest caz coeficientul de scpri tf este :

c = l ----- = 1 xa (1.126)
L i 'L>t
In d u c tiv ita te a m u tu a l d in tre dou n fu rri cu iVi respectiv N 2 spire
m o n tate pe un to r de lungim e l :
T N, N,
L 12 = - j ilS (1.127)

S fiind seciunea torului.


k) Cm pul electrom agnetic este o form de m aterie, d iferit de corpuri,
ce ex ercit asu p ra corpurilor fo re i m om ente care depind de sta re a lor de
electrizare i m agnetizare. U n cm p electrom agnetic este definit p rin ase
m rim i p rim itiv e : sarcina electric, m om entul electric, d e n sita te a curentului
electric (ca m rim i de sta re electric a corpurilor), m om entul m agnetic (ca
m rim e de sta re m ag n etic a corpurilor), in te n sita te a cm pului electric
(m rim ea de stare electric a cm pului electrom agnetic) i in d u cia m agnetic
(m rim e de stare m ag n etic a cm pului electrom agnetic).
PROBLEME GENERALE DE CIRCUITE ELECTRICE 49

D in p u n c t de vedere al strilo r electrice cm pul electrom agnetic este un


clm p electric : din p u n c t de vedere al strilo r sale m agnetice este un cm p
m agnetic.
1) Legea in d u ciei electrom agnetice. T ensiunea electrom otoare pro d u s p rin
in d u cie electrom agnetic n lungul unei curbe nchise T este egal cu v iteza
de scdere a fluxului m agnetic p rin orice su p ra fa sp rijin it pe aceast curb.

(1.128)

Sau ex p rim ate m ai sim plu :


V a riaia unui flux m agnetic ce s tr b a te un circuit de N spire, induce n
acel circu it o tensiune electrom otoare e :
<i<t
e= (1.129)
t
.Corolarul le g ii: n tr-u n co n d u cto r lin iar de lungim e l, s itu a t p erpendicular
pe liniile de fo r ale unui cm p uniform de in d u cie B i care se deplaseaz
n cm p cu v iteza uniform v se induce fo ra electrom otoare

r
sau
e = B -l'V sin (B - v ) (1.130)
T en siu n ea electrom otoare d a to rit induciei proprii^a circuitului (inducti
v ita te a p ro p rie L ) :
(1.131)

T en siu n ea electrom otoare d a to rit induciei m u tu ale in d u s de circuitul 2


n circuitul 1 :
(1.132)

i respectiv
(1.133)

m) C an titatea de elec tricitate q in d u s n tr-u n circuit cu N spire, d a to rit


v a ria ie i fluxului ce s tr b a te circuitul este :

(1.134)

unde R rezisten a circuitului, <E>2 valo area final a fluxului, va


loarea in iial a fluxului n tr-o spir.
n) E n erg ia cm p u lu i m ag n etic a unui circu it cu m iez neferom agnetic :

L HL (1.135)
2 L 2

4 P ro b le m e d e staii i re e le electrice cd. 364


50 PROBLEM E DE STAII I REELE ELECTRICE

In cazul a dou circuite :

w m= ii + + L X, I J , (1.136)

unde L x, L s, L la s n t in d u c tiv it i proprii, respectiv m u tu ale ale circuitelor.


E n erg ia specific (pe u n ita te a de volum ) a cm pului m agnetic :
RH
= fx (1-137)

i re zu lt energia cm pului m agnetic n tr-u n volum V n cazul cnd H i B


nu s n t co n stan te :

Wm = - U v (1.138)
v
o) Teorem a fo relo r gen eralizate in cm pul m agnetic. F o ra lag ra n g ian F t
care tin d e s m reasc coordonata generalizat X k are expresia :

Fk = _ ( i ^ | = (1.139)
{ BXk U l 3Xt )l

n care indicii O i I a ra t calcularea derivatelor p a ria le ale energiei m agne


tice W m la flu x u ri m agnetice, respectiv cureni electrici constani.
P ra c tic : a) D ac un circuit A parcu rs de un c u re n t I este s tr b tu t de un
flu x O produs de alte circuite p en tru a deplasa circu itu l A n d irecia K
p rin tr-o m icare de tra n z la ie pe d is ta n a dk este necesar o energie :

d W u = /d<D = F k -dk (1.140)

n care F t este com ponenta pe direcia k, a forei F, la care este supus


circu itu l A .
p) P e n tru a ro ti circu itu l A n ju ru l unei axe k cu unghiul d a este necesar
o energie
d W m = /d<D = M * -d a (1.141)

n care M t este com ponenta pe direcia k a cuplului M la care este supus


circu itu l.
y) D ac n p o ziia in iia l circuitul este s tr b tu t de fluxul O i i n final
de <&2> energia necesar deplasrii (produs sau consum at) este :

W = /(<Da Ot) (1-142)

p) F o ra p o rta n t a unui electrom agnet (p en tru un pol)

F = S (1.143)
2(x.

unde S seciunea polului.


PROBLEM E GENERALE DE CIRCUITE ELECTRICE 51

r) F o ra eleetro d in am ie d in tre dou conductoare paralele, de lungim e l,


la d is ta n a d d in tre ele, parcu rse de cu ren ii I x i J 2

F = ^ ~ IJ , (1.144)

O bservaie. T o ate expresiile i form ulele acestui subcapitol ca i u n it ile


de m su r folosite s n t n sistem ul M KSA ra io n a liza t.

Probleme
1.3.1. S se calculeze in te n s ita te a m ax im a cm pului m agnetic produs de
un c u re n t I = 10 A ce s tr b a te un co n d u cto r de lungim e in fin it i de raza
r0 = 5 m m . S se determ ine H n p u n ctele A i B aflate la 3 m m , respectiv
10 cm de axul conductorului.
Soluie
In te n s ita te a R se d eterm in cu expresia :

V aloarea m axim v a fi p e n tru un r m inim , adic p e n tru un p u n c t s itu a t


pe su p ra fa a conductorului, r a p o rta t la ntregul c u re n t ce s tr b a te seciunea
co nductorului de raz r0.

H max - = ----------- = - -IO3 A /m


2tt r 0 2 - - - 5 -IO"3 r. 1

P e n tru p u n c tu l B a fla t la d is ta n a rB = 10 cm

Hb = = -------- ------ = -IO2 A/m


2nrB 2 -tt-IO -IO -2 2 tz

P e n tru p u n ctu l A , a fla t n in terio ru l co n ductorului cm pul v a fi pro d u s num ai


T2
de cu ren tu l I

Deci = = - L l i = Hmax] =
2tit a r 2w 0 /'o r0

l i o 3 - = IO3 A/m
7c 5 5 tc

1.3.2. U n cablu m onofazat de ra z r0 = 5 m m este p a rc u rs de u n c u re n t


de 50 A. M an tau a de plum b a cablului ce servete ca circ u it de n to arc ere
are raza in terio ar rt 10 m m i ra za ex terio ar re = 12 m. S ss determine^
in te n sita te a cm pului m ag n etic n p u n ctele A , B, C, D, afla te re sp ectiv
la d istan ele 4 m m , 8 m m , 11 m m i 15 m m de axul cond u cto ru lu i.
52 PROBLEM E DE STAII I REELE ELECTRICE

Soluie
D in fig. 1.38, folosind legea circu
itu lu i m agnetic < H d l = I = k JdS,
r J sr
pe o seciune s de raza r :
C urentul p rin c o n d u c to r: I = I X =
= Ji7:rg; J i = Y
o
C urentul p rin m a n ta : / = J2 =
= J|3r (r ? -if); -T ~
P e n tru un p u n c t oarecare M de ra z r
fa de axul cablului

^ Hd'l = I I '2nr,
r
J J d S = J - S = /.
sr

n fu n cie de d is ta n a r a p u n ctu lu i M , n problem a d a t / v a ria z de la


zero la I.
a ) p e n tru p u n c tu l A : rA = 4 mm .

l = J d S = J iT tr l; ---- ^ 5-S
sr
Ji r
R d l = H A-2nrA = J ^ r ; H A 7cr2 = 1 = 5 ,1 -IO8 A /m
2w i
) p e n tru p u n c tu l B : rs = 8 mm

V " / = f J xdS = .W2 = / J . = /


/ / j u
wo
sr
H nd = H B2 n r E

50
Hm = 1-10* A /m
2tt/-b 2tc -8 10~J
y )~ p en tru p u n ctu l C : r c = 11 mm.

sr sr
| / i cd = H c 2 n r 0
121 100
Ho = = ----- "----- fl U 0 ,3 8 -IO3 A /m
2o t , 2 -7i -11 10 ' [ 144
14 100
PROBLEM E GENERALE DE CIRCUITE ELECTRICE 53

8 ) p e n tru p u n ctu l D, rD = 15 mm.


I = h I, = 0 Deci Hd= 0

1.3.3. S se determ ine in d u c tiv it ile L u L 2 i L 13 p e n tru un to r din lem n


cu seciunea d rep tu n g h iu lar av n d raza in terio ar R i = 7 cm, raza ex te rio a r
R 2 = 10 cm i n lim ea seciunii h = 5 cm.
P e to r se m onteaz dou n fu rri : p rim a cu N x = 500 spire s tr b tu t
de un c u re n t i i = 1 A, a doua cu N z = 800 spire
Soluie
Se pleac de la definiia general :

1 T ~ r r
- fiind fluxul unei spire.
Conform figurii 1.39, cm pul nu v a fi uniform n n treag a seciune a torului.
A plicnd legea circuitului m agnetic p e n tru o curb T, la d is ta n a x da
c e n tru l to rului.

_
Ri

y /y X

I/ / Va

dx
Fig. 1.39.

$ Hd l = 5 j / = N i / i = H j dl = H - 2 n x

Ni h
R ezu lt : H
2nx
54 PROBLEM E DE STAII I REELE ELECTRICE

F lu x u l bobinei 1 (p e n tru o spir) :

<J>[ = $ 5 d s
S

d ar B u.H = ll ;AVA
27ZX

ds = h ' x
R,
o ; = [ Bds = in J k
J 2tc J x 27t J?,
s R,

L. = ^ I ' 7' In = 0,93 m H


1 /, Ii 2 t. i? ,

n m od sim ilar se obine :

= Jf^2nr L l n -Bi^ = 2,28 m H


j _ f r j _ \LNyN2h
"12 V --------- l n - = 1,46 m H
2 tc n,
1.3.4. U n conductor de form a din figura 1.40 s tr b tu t de cu ren tu l I 2 A.
se afl n tr-u n cm p v ertic al cu in d u cia m agnetic B . C unoscnd dim ensiunile
co nductorului ( A B = D C 20 cm i B C = 15 cm) seciunea sa S = 2 m m 2,
m asa sa specific y = 8,9 k g /d m 3 i c la capetele ex trem e A i D conduc-

A D

B 'C

Fig. 1.40
PROBLEM E GENERALE DE CIRCUITE ELECTRICE 55

to ru l este prins n dou lagare f r frecare, s se afle v aloarea in d u ciei c m p u


lui m agnetic, p en tru care conductorul se afl la trecerea cu ren tu lu i p rin el,
n tr-o poziie de echilibru n clin at cu 30 fa de vertical.

Soluie
C nd conductorul este s tr b tu t de curent asupra lui acioneaz forele :

g ra v ita io n a le : G 1 = b ' S - y g (g reu tate segm ent B C )
2G2 2 a -S 'Y 9 (g reu tatea segm ente A B + CD)
(g = 9,81 m /s2 acceleraia gravitaiei)
Gi + 2 Gz acioneaz vertical.
fo rele electrom agnetice :
F e = I / dZ X B ; acioneaz n condiiile problem ei num ai asu p ra tro n
sonului B C i este p erpendicular pe direcia lui B i a segm entului BC .
F e = I-B -b

M om entul acestei fore, n poziie de echilibru fa de p u n c tu l de reazim


A i D este :

M A = 0 = Gj -a sin 30 + 2Gz ^ sin 30 F e a cos 30

sau L iG , + ^ - G s IB -b j= 0

sau m o .+ G .) = B
I b

N u m eric :

Gi = g-b-s-v = 9,81 >15-IO"2 m -2 -1 0 "8 m 2-8-9,103 k g /m 3 =


s*

2 ,6 7 -IO"2
sa

G2 = g - a - s -r = 9,8 -20-20-2 m -2 -1 0 "6 m 2-8,9-103 k g /m 3 =


Ss

= 3,55010-2i ^ -
SJ

B = y 3(2,67 + 3 ,5 5 )1 0 - k g - m = ofi _kg_ = 0 j3 6


2 -1 5 -1 0 - s2 -A -tn s*A ma

1.3.5. U n electro m ag net de form a din fig. 1.41 este co n fecio n at din oel
la m in a t la rece, iar a rm tu ra din oel tu rn a t. D im ensiunile electrom agnetului
s n t : R i = 12 cm ; = 22 cm ; a = 25 cm ; b = 10 cm, c = 15 cm. B obina
electro m ag n etu lu i conine 300 spire iar fo ra p o rta n t u til este de 2 000 kg.
56 PROBLEM E DE STAII I REELE ELECTRICE

S se d eterm ine c u ren tu l ce trebuie s trea c prin b o b in spre a se a sig u ra


fo ra p o rta n t u til ceru t, cunoscnd g re u ta te a specific a oelului y =
= 8,9 k g/cm 3 i curbele de m agnetizare ale oelului.
Soluie
F o ra to ta l p o rta n t , p e n tru un pol de e le c tro m a g n e t:

F S

Si su p ra fa a p o lu lu i;
Bx in d u cia m agnetic n pol.
M agnetul av n d doi p o l i :

F = -i- S !
(io
F F u t n n -f- Ga r m&t u r

Garmatur = 2 R z -b-c-Y -g = 2 *22-IO- 2 -10-IO -2 *15-IO -2 *8,9 10~3 *9,81 = 5 7 7 N


unde g = 9,81 m /sa acceleraie g rav itaio n al.

F uHi = 2 000 kg-9,81 = 19 620 N

F = 19 620 + 577 = 20 197 N


= ( R Z . R X)C = ( 2 2 12)-10_2*15-10_2 = 150-10"4 = 1 ,5 -lQ -2 m 2

Ho -F 47 10- -20 197 Wb


Bi = 1,3
S, 1.5-10-*
PRO BLEM E GENERALE DE CIRCUITE ELECTRICE 57

Pe curba de m agnetizare p en tru oel lam in a t la rece (A nexa 7.5) rezu lt


H ! = 0 ,5 -IO3 A/m.
F lu x u l fiind acelai n to t circuitul m agnetic (electrom agnet + a rm tu r )
C&! = B ^ S i

S 2= = 1,3 -1'5 '10" = 1,3


S2 1,5 -10~2 m2
2
unde : S 2 = b-c = 1 0 -IO '2-1 5 -IO '2 = 1,5-10'
Conform anexei 7.6 (curbe de m agnetizare p en tru oel tu rn a t).
H 2 = 2 1 -IO3 mOe = 1 ,6 7 -IO3 A /m .
A plicnd legea circuitului m agnetic pe trase u l nchis A B C D EA unde
= A B C i l 2 = C D E A rezu lt
H xh + H zh = N I
h = 2a + ti R' / = 2 X 2 5 -1 0 -2 + tt-17-10~ 2 = (50 + 53,4)102 =

= 103,4-1 0 -^ m

U = 2 + 2 1!' = 2 -10-2 + 2 l2 + 22' -IO -2 = 4 4 -1 0 2 m.


2 2 2 2

r I l t - h + 11,-1, 0 ,5 -IO3-103,4-IO-2 + 1,67-103-44-10~2 .


--------------- = 4 ,1 / A
N 300

1.3.6. O linie electric ae rian lung de 20 km, fo rm a t din doi conductori


d e alu m in iu (dus i ntors) cu p 0,03 O m m !/m i cu razele de r = 9 m m ,
are un scu rtc ircu it chiar la ca p tu l liniei. n tim p u l sc u rtc irc u itu lu i de la un
m o m en t d a t cu ren tu l are valo area I = 300 A, d a r co n tin u s creasc cu v i
teza = 10 . tiind c d ista n ta d in tre conductoarele liniei este 2 m,
dt s
s se afle tensiunea la care este alim e n ta t linia electric aerian.
Se v a considera p e rm itiv ita te a re la tiv a alum iniului xr = 1.

1.3.7. O bobin fo rm a t din N = 30 spire plane n form de triu n g h i echi


la te ra l cu la tu ra de l = 10 cm este p arcu rs de un c u re n t de 5 A. S se afle
in te n s ita te a cm pului m agnetic n cen tru l bobinei.

1.3.8. O sp ir p lan ca su p ra fa a de 120 cm 2 se gsete n tr-u n cm p m agnetic


de 1 000 A /m . Liniile de fo r ale cm pului form eaz cu n o rm ala la planul
spirei un unghi de 45. S se afle valo area fluxului m agnetic ce s tr b a te spira.

1.3.9. O linie aerian de c u ren t continuu are cele dou co n d u cto are (de ducere
i n to arcere) cu raza de 5 m m i am p lasate la d ista n a D = 50 cm. C urentul
ce s tr b a te conductoarele este de 150 A. S se determ ine fluxul ce s tr b a te
su p ra fa a d re p tu n g h iu lar d in tre axele conductoarelor, cunoscnd c lungim ea,
liniei este de 10 km, iar conductoarele s n t ex e cu tate din m a te ria l am agnetic
<fir = 1), fig. 1.42.
m

Fig. 1.42.

1.3.10. P e un to r cu d iam etru l m ediu D m = 30 cm i seciunea S = 20 cm 2


co n fecio n at d in tr-u n m ateria l cu p erm e ab ilita te a re la tiv c o n sta n t f.ir =
= 2 0 0 0 , s n t aezate neuniform re p a rtiz a t dou bobine cu iVi = 2 0 0 spire
i N z = 300 spire. D in cauza scprilor O i2 re p rez in t num ai 90 din <Di,
ia r flu x u l p ro d u s de bo b in a 2 n bobina 1, 0 2i = 0,85 <1>2. S se calculeze
in d u c tiv ita te a m u tu a l d in tre cele dou bobine.

1.3.11. U n circu it m ag n etic de form a i dim ensiunile din fig. 1.43 este fo rm a t
din to le de oel lam in ate la rece. Lungim ile m edii ale liniilor de cm p i seci
unile coresp u nztoare celor tre i coloane s n t : lx = 150 cm ; Z2 = 70 cm ;
/ 3 = 120 cm ; S x = 120 cm 2, = 80 cm 2 i S 3 = 100 cm 2. P e coloana 1 se
afl m o n ta t o n fu rare cu 400 de spire. S se determ ine cu ren tu l p rin nf
u rare astfel n c t n coloana 3 in d u cia B s s aib v alo area de 1 W b /m 2.
S se afle i fluxurile p rin cele trei coloane.

Fig. 1.43.
PROBLEME GENERALE DE CIRCUITE ELECTRICE 59

1.4. CIRCUITE DE CURENT A L T E R N A T IV M O N O F A ZA T

Noiuni recapitulative

a) Mrime periodic este mrimea variabil x (t ) (fig. 1.44) ale crei valori
se repet n aceeai ordine la intervale egale de timp, t ; mrimea periodic
jc{t) satisface relaia :

x ( i ) = x ( t + nT) (1.145)

unde : n este un numr ntreg ;


T perioada de timp ale variabilei t.

T
Fig. 1.44.

Frecvena f a unei mrimi periodice de timp este egal cu numrul de peri-


-oade pe secund

(1.146)

Valoarea instantanee a unei mrimi funcie de timp este valoarea acelei


mrimi la un moment dat t.
Valoarea eficaec X a unei mrimi periodice x este dat de relaia :

X = (1.147)
O

In cazul unui curent electric valoarea sa eficace este egal cu intensitatea


curentului electric care ar produce acelai efect Joule-Lenz, ca i curentul
periodic considerat pe timp de o perioad :
T -

R P T = \ Ri~ dt (1.148)
u
60 PROBLEME DE STAII I REELE ELECTRICE

Mrimea alternativ este o mrime periodic x ( i ) a crei valoare medie


pe o perioad este nul
T
x(t) t = Q (1.149)
o
b) Mrimea sinusoidal este o mrime periodic alternativ funcie de timp
de forma :
x (t ) = X m sin (co/ + a) (1.150)
sau
x ( t ) = X m cos (cot + P)
fn care : X m amplitudinea funciei;
a>t + a unghiul fazic ;
oc
faza iniial ;

co = 2 r . f = ^ -----pulsaia.

Valoarea eficace X a unei funcii sinusoidale este :

X = j f (1-151)

Suma a dou m rim i sinusoidale este tot o mrime sinusoidal


* x 1( l ) = - \ j 2 X 1 sin ( cdt + ocj)

x-if) = V x g sin (cof + 2)

x (t ) = x 1(f) + x 2(t) V2 X sin (cof + 9)


n care : X = V x f + X\ + 2-X iX , cos <p' (1.152)
cp = ax a 2 defazajul dintre funciile sinusoidale.
Valoarea medie a unei funcii sinusoidale :
U
X med = ~ tx(^)df (1.1 55)>
h ti J

c) ntr-un circuit serie compus din rezistene R, inductivitatea proprie L


i capacitatea C, alimentat dintr-o surs sinusoidal cu tensiunea

u V^ U sin (cot + a)
exist relaiile :
i V27 sin (cot -f- a <p)
V U
fn care I = = _______ ( 1 .1 5 4 )
z Vr * + A s

toL
uC
tg ? = ( 1 .1 5 5 )
R
PROBLEME GENERALE DE CIRCUITE ELECTRICE 61

fa c to r u l de p u te r e cos cp
R
cos <p = (1.156)
z yi + tg= ?
. componena activ a curentului :

Ia = I COS tp (1.157)
componena reactiv :
Ir = I sin 9 (1.156)

d) Elementele de circuit n regim sinusoidal snt date n tabelul 1.1.

Bement de Retatia ntre Expresiile Dior,rana


arcuit Schema tensiune^i cu tensiuni i curentului tensiuni curertuki
iu
u^UshtcoU.t)
Rezistena u=Ri
0 i=-^|y-sin(cot+oo)

iu u ,
IncJjctivitatea , L u='/ZUsintot+cc)
r^TftftTTrr'
(bobin) uL^-
dt i=^pSin(cotc-2 -)
o y v j/../ *
i u i
c
Capacitatea u=^?Usin(cottc.)
(condensatorii) i=-LflL
Cjdt i=coC\/2Usn(cott-2.)
u V w y *

e) Transformarea unui circuit serie ntr-un circuit derivaie echualent


(fig. 1.45).

R X r 'i n j i p -
T J I J T j mnnnr^
-T O T n T :
B
serie derivaie
i-ig. 1.45.

Fiind date rezistena R i reactana total X se obine :

Conductana circuitului : G = (1.159)


z1
Susceptana circuitului B = (1.160)
Z2
62 PROBLEME DE STAII I REELE ELECTRICE

Admitana circuitului: Y =\Ig 2 + Bz = (1.161)


z
i reciproc :

R = ; X = --------- ; Z = V i ?2 + X 2 =
y* y v y
n general n circuitele serie :
n
R = -Ri + R 2 + . . . R n = S (1 .1 (3 2 )
k=l
n
x = x 1+ x I + . . . x . = x , (1.163)
t=i

Z = V ( S R t)2 + ( S X t)a (1.164)


i n circuitele derivate :
n
G = G1 + Ga + . . . +G , = S G t (1.165)
&=1
n
B = Bt + B.2+ . . . + = ii* (1.166)
fc=1
Y = V (S G *)2 + (S i? * )2 (1.167)

f) Puterea n curent alternativ monofazat


puterea activ instantanee p i puterea activ a circuitului P .

p = 2?i2 = R P { 1 cos 2to0 ( 1.1 OS)


T

p = - L t pat = R P = U I cos 9 (1.169)


o
"variaia energiei cmpului magnetic :

U ' = -i L r (1.170)
m

variaia energiei cmpului electrostatic :

W f = - Cu% (1.171)
5 2 C

puterea reactiv instantanee q :


PROBLEME GENERALE DE CIRCUITE ELECTRICE 63

Puterea reactiv a circuitului Q este valoarea maxim a puterii reactive


instantanee q i are expresia :
Q = U I sin 9 (1.173)

Puterea aparent a circuitului

s = y p 2 + Q2 = UI = ZP (1.174)

Folosind n calcule susceptana B , conductana G i aductana Y :

P = U 2G ; Q = U 2B ; S = U 2Y (1.175)

g) Rezonana circuitelor electrice


ntr-un circuit de curent alternativ rezonana se produce cnd reactana
echivalent X este nul, sau susceptana echivalent a circuitului este nul.
Rezonana tensiunilor (circuit serie)
Condiia de rezonan :
1
X coL---------= 0 ; w (1.176)
- m C 1/ I c
Curentul de rezonan

I =
lrtt R

Tensiunile de rezonan

L Uc = I r ei-o>L UB = IR = U
aC

Rezonana curenilor (circuite n paralel)


Condiii de rezonan :

B = - -------- ]- a C = 0 sau co = ~r-~ (1.177)


a>L YLC

Curentul total al sursei:

=T
Curenii n elementele R , L , C :

U u
IR Irez > I I I c --------- --
R O L

h) Teoremele lui Kirchhoff cu valori instantanee :

Ei = 0 (1.178)

1.179)
64 PROBLEME DE STAII I REELE ELECTRICE

Probleme
1.4.1. O spir conductoare fix de raz a = 10 cm este amplasat ntr-un
cmp magnetic uniform a crui inducie magnetic B variaz n timp conform
. Wb
relaiei B = 1,2 cos cof . tiind c liniile cmpului magnetic fac cu normala
m2

la planul spirei un unghi d e -^ -s se afle (fig. 1.46):

tensiunea electromagnetic indus n spir ;


curentul electric indus n spir, tiind c rezistena spirei R = 3 Q. ;
puterea medie pe o perioad T disipat n spira conductoare.

Soluie .

Fluxul magnetic ce strbate spira:

O = ^ B s cos (B - N ) = B ' S cos~


sr
S suprafaa nchis de spir.
S = n a 2 = re -IO2 -IO' 4 = ti - l O ^ m 2
= B m cos_cof S cos-jj- = <t> cos cotm= 1 ,89 -IO-2 cos cot

<Dm = B m-S cos = l,27t IO-2 = 1,89-10- W b


3 2

Tensiunea electromotoare indus :

e = = co -1,89 -10 ~2 -sin cof = 5,94 sin cof = 5,94 cos (cof ]
dt ~ { 2J
E m = coOm = 5,94 V

Curentul electric indus :


PEOBLEME GENERALE DE CIRCUITE ELECTRICE 65

Puterea medie disipat pe o perioad n rezistena R :

P = 1 Jj dZ = B P = B ( i | ) 3 = ^ = = 5,82 W
o

1.4.2. Dou conductoare paralele, infinit de lungi, amplasate la distana


D = 40 cm unul de altul snt strbtute de curenii

ii = 30 sin co/ i i, = 40 sin |co/

S se calculeze valoarea medie pe o perioad a forei electrodinamice ce S8


exercit ntre cele dou conductoare :

Soluie
Expresia forei electrodinamice pe unitatea de lungime dintre dou conduc

toare : f = i,i2
2tzD

f = ^ . 30sin co/ 40sin fco/ 1 = 1 - 0 0 sin co/-sinfco/-----]


' 2tzD l 0 J 2 rzD V 6J

Dar sin co/ sin f co/----- - ) = cos - cos I 2co/------)


1 Gj 2 6 1 61

F . ( - - f ) * - 3
0 0
J _ 2 0 0 0 cos JL = 1 aooo* r cos * = m ^ io j . j = 1 5 . 1Q_4 N
T 2tz D 2 6 T 2tzD 2 6 4 ^ -4 0 -l(r a 2

deoarece:
-t
T iz T
^ j^cos cos ^2co/----- ^ j J d/ = cos =
2 6 4

1.4.3. Dou condensatoare cu o capacitate C2 = 0 ,5 -IO -6 F i C 2 = 0 ,8 IO-8 F


snt legate n serie la o reea cu tensiunea U = 220 V. Curentul n circuit
este de I = 21,2 mA. S se afle frecvena reelei.

1.4.4. Dou receptoare snt legate n serie la o reea cu tensiunea U 225 V.


Primul receptor are R x = 10 Q, i reactana inductiv = 8 O, cel de al
doilea receptor R 2 15 Q i reactana capacitiv X 3 = 20 Q . S se calculeze
n circuitul astfel form at: curentul I, factorul de putere i puterile active
i reactive.

5 Probleme de staii i reele electrice cd. 364


66 PROBLEME DE STAII I REELE ELECTRICE

1.4.5. Un circuit conform schemei din fig. 1.47 este alimentat de la o reea
monofazat cu tensiunea de 220 V. Cunoscnd valoarea rezistenei R = 5 fi,
a reactanei inductive X L = 10 Q i a reactanei capacitive X c = - 22 O
s se calculeze :
a) Curentul total n reea i n fiecare ramur ;
b) Factorul de putere al ntregului circuit;
c) Puterea aparent, activ i reactiv a circuitului.

1.4.6. Se consider circuitul din fig. 1.48 cu urmtorii parametri: U = 220 V ;


R\ = 20 Q ; X,. = 5 O ; R 2 = 10 f i ; X , = 4 Q ; f l , = 8 Q ; X 3 = 6 Q.
S se calculeze :
a) Curentul total i pe ramuri ;
b) Tensiunile U AB i JJBC ;
c) Puterile aparent, activ i reactiv ale circuitului.

t R? x7
n m r -
Ri X-j
c
o -^ u u ir iH h B

T - o r u u h ----------| h
u 13 R3 x3

I'ig. 1.48.

1.4.7. Se consider circuitul din fig. 1.49 n care R x = 5 O ; L x = 2 H, iar C


este o capacitate variabil. n poziia 1 a comutatorului se obine o rezonan
a tensiunilor pentru C' = 3 0 -IO-6 F iar pe poziia 2 a comutatorului rezo
nana este pentru o capacitate C " = 2 0 -1 0 ~6 F. S se calculeze valoarea
inductanei L 2.
7

Fig. 1.49.

1.4.0. La o reea alimentat la tensiunea U 220 V i f 50 Hz conform


schemei din fig. 1.50 se racordeaz rezistena R = 10 Q, i o bobin cu induc
tivitatea L 30 mH n paralel cu condensatorul C. S se determine capaci
tatea condensatorului C astfel n c t:
a) cos <p = 1 (rezonana de curent) ;
b) cos cp 0,8

T R X,
- M l l F L -'TTiff |

6-
Fig. 1.50.

1.4.9. Se consider circuitele din fig. 1.51 de parametri R 4 Q. ; L =


= 5 -IO-3 H i C = 2 0 0 10 ~4 F. S se determine frecvena pentru care este
satisfcut condiia de rezonan.

L
-Tfrrn TF-
Fiff. 1.51.
68 PROBLEME DE STAII I REELE ELECTRICE

1.5. METODA SIMBOLIC

Noiuni recapitulative

a) Mrimile sinusoidale conform relaiei lui Euler

cos a + j sin a = ela (1.180)


pot fi reprezentate n complex :
Funciei sinusoidale

x = sin ( f + a) (1.181)
i se asociaz mrimea complex

X = X e3a (1.182)

unde fazorul X are modulul X egal cu valoarea efectiv X a funciei sinu


soidale x pe care o reprezint iar argumentul egal cu unghiul fazic iniial
al funciei sinusoidale.
Fiecrui fazor X al unei funcii sinusoidale de timp i se asociaz cte un
vector, n planul complex, pentru fiecare funcie sinusoidal.
b) Operaii cu numere complexe de forma :

a + jb (1.183)

adunarea i scderea :

(fl\ + j^i) (do + j &a) ^ (ai i az) + K ^i i (1.184)


nmulirea :

(i + }b i ) (a2 + } b 2) = a xa2 bl b2 + j(ax62 + a 2&0 (1.185)

Dac numerele snt imaginar conjugate :

(a + j&) (a ] b ) = a 2 + b2 (1.186)

mprirea :
i + jfti a,a + Jt62 . a..bL a 16,
+ J (1.187)
2 + al + bl al + K

c) Cnd numerele complexe snt de form trigonometric sau exponenial :

a + jb p(cos a + j sin a) = peJa (1.188)

p= + b2 . tg a = - (1.189)
a

a p cos a ; b = p sin a (1.190)


PROBLEME GENERALE DE CIRCUITE ELECTRICE G9

operaiile, se execut ca pentru funciile exponeniale adic:

[pieJl>] [p2ei=!>] = p1*pi;cJ! + ')

- i'Ia _ _o lcJ(ai,)
_-_iL___ ,
(1.192)

[peiot] = p" -e3"* (1.193)

(1.194)

unde 1, 2 , . . .. n 1
d) Reprezentarea principalelor elemente de circuit (rezistena, inductivitatea,
capacitatea) n metoda simbolic este dat n tabelul 1.2 .

EojGta n Expres*? wisu- impeanta Diaramc


lBemert de arcuit Schema m si cu er,tuta in
complex . cc.Ttfex complexa vecforiaf

1 T R U=Uej i s = U
Rezistenta ~ r L T iljlr - U * R 1 2=R I

L * R

I j w L u = u s !l
U
j Indjctivitclc-Q ^ - T t T T T f T t ' - ^ u =jcoLi Z=jcoL

COL I
1
! ..............
1 [ari.
U=Ue
* Ccpccitcfea
! ! ^ 1-jcdCU
T- U
Z= J r V1 * U
j y

Din tabelul 1.2 se deduce :


Impeslana circuitului
Z = R + j X = Ze-'a (1.195)

Rezistena esie parlc.a real a fazorului Z


R = R e [Zj (1.196)

Rene'rana este partea imaginar

X = I ta fZ ] (1.197)

In mod similar pentru ailmitana :


Y = G )B (1.198)

Conductana este partea real

G = Re (1.199)

Susceptana este partea imaginar

B = [U (1.190)
70 PROBLEME DE STAII I REELE ELECTRICE

Relaia dintre impedana Z i admitana Y este


1 R - jX
(1.191)
Z R + jX R- + X 2
Conform relaiei de mai sus rezult :
R x (1.192)
G = ; n =
R2 + X 2 R2+ X2
i invers :
G + jR
z = = (1.193)
Y G ]B Gz + B-
r, b
R = ; X = (1.194)
G2 + B- G2 + B=
e) ntr-un circuit serie :

z e= nS1z * (1.195)
iar tensiunea total U
IL ~~ h.i 4" ( 1. 1% )

n cazul particular al unui circuit serie format din rezistena R, inductivi-


tatea L i capacitatea C (fig. 1.52) :

U = R I + jcoL/ + / (1.197)
jcoC
Diagrama vectorial este indicat n fig. 1.53.

Fig. 1.52.

jc o C ^ c (1UL =jcoLI
Fig. 1.53.
PROBLEME GENERALE DE CIRCUITE ELECTRICE 71

f) ntr-un circuit derivaie admitana echivalent :

y = (i.i9 8 )
k~l

i curentul

I - Ik (1-199)
k = r k=l

g) Dac U i i snt tensiunea i curentul unei surse (receptor), puterea n


complex se definete :
S = P + }Q (1 .2 0 0 )

sau notnd cu asterisc valorile complexe conjugate

S = U I* i S* = U_*I (1 .2 0 1 )
Rezult :
P = R e{U -I*) sau P = R e(U * -I) ( 1. 202 )

Q = Im Q l'l*) sai1 Q = h JM .* ! ) (1.203)

h) Lecjile lui Kirehhoff n form complex :


Prima lege :

/ = o (1.204)

A doua lege :

(1.205)

sau
S E = S Z -7 (1.206)

Probleme
1.5.1. Un receptor de impedana Z este parcurs de curentul 7 = 1 0 j 8 A
i are tensiunea de alimentare U = 180 - f jlOO Y. S se afle :
Valorile eficace ale tensiunii i curentului;
Unghiul de decalaj dintre tensiune i curent i factorul de putere ;
Valorile impedanei, rezistenei i reactanei receptorului;
Puterea activ i reactiv absorbit de receptor.

Soluie :

Valoarea eficace a tensiunii = U = ^SO 2 + 100 2 = 189 V ;


Valoarea eficace a curentului 7 = "\/l02 + 82 12,8 A ;
72 PROBLEME DE STAII I REELE ELECTRICE

100
Argumentul tensiunii: t g a .x = 0,525
180
a! = 27 40'
8
Argumentul curentului : tff o:, = - 0,8
io

a2 = 38 40'

Decalajul dintre tensiune i curent

o = cii a2 = 60 20 '

cos cp = cos 66 20' = 0.4


V 180 j 100
Impedana Z 6.1 + j 13,05 O
l io - j s

Z = V<3,1- -i- 13,65 = 11,9 O


R = 6,1 O ; X = 13,65 O

Puterea aparent :

S = U I * = (180 + j 100) (10 -f jSj = 1 000 -I- j2 210 VA

P = 1 000 W ; Q = 2 210 VAr

S = \Ip z + (F = 2 460 VA

1.5.2. S se determine curenii din reeaua reprezentat in fig. 1.51 cunos-


cind : X x = 1 0 O ; X a = 1 0 O ; R x = 20 Q ; X 3 = 20 l l ; X 4 = 10 9. i
U = 200 V.

Xi Ri X3
-n n m r m r - -n jir u v -nmftp-

D
r?A B

X, X,

u
F i". 1.54.
PROBLEME GENERALE DE CIRCUITE ELECTRICE 73

Soluie

<ns + jx,) - ~
Z A = ____________ j - = i 20J l U 2IL T ll0l = .I Q O ^ O J . = 5 __ j 1Q O
- fll+JXl+iL 2 0 + j l 0 jlO 20 '
j

3 AV ^ ,
Z CB = ---------- = 2-- = - = j 20 a
- ... , A', j - 2 0 - j 10 j 10
JAj-j
j
Z_ad = Z AB + Z CD = 5 j 30 1

j - _ 200 _ 200 (5 ~ j 50> 1000 ( + J5) - -


~ AD Z .A D 5 - j 30 25 + 901) 925

= 1,08 + j 3,24 A ; / = 3,35 A

H au = I a d ' Z ab = (1.08 + j 3,24) (5 j 10) = 37,8 + j 5,4 V

U AB = 38 V
J _ _ 37.8 -f j 5,4 __ (37,8 + j 5,4)(20 - j 10) _ 810 - j270 _
jt 20 j 10 500 500

= 1,62 j 0,54A ; h = 1,7 A,

J2 = Mdl = a7--s l i Lt = = -0,54 + j 3,78 A


-2 z2 - j io oo J
I a = 4,14 A

U CD = I a d - Z cd = (1,08 -!- j 3,24) ( j 20 ) = 64,8 j 21,G V

U CD = 67 V

1 = ^2. = = --. - l i r i l = 1,08 j 3,24 A


Z3 j 20 4(10

I, ' S = j M 8 A
j 10 00
/., - 6,74 A

1.5.3. Dou bobine de reactau, cu parametrii R x 20 D, c = Xi =


= 10 2 ; R 2 8 D. ; coL2 = X 2 = 5 Q cuplate prin inductivitatea mutual
coM = X m = 6 fi snt montate n serie. S se determine curentul prin
bobine i tensiunile la bornele celor dou bobine considernd cazurile :
a) Bobinele snt n cuplaj adiional ;
b) Bobinele snt n cuplaj diferenial.
Circuitul este alimentat de la o surs cu tensiunea U = 200 V.
74 PROBLEME DE STAII I REELE ELECTRICE

1.5.4. Dou generatoare funcioneaz n paralel alimentnd circuitul electric


din fig. 1.55.

Impedanele din circuit au valorile : R x = 2 2 ; X x = 3 2 ; R 2 1 2 ;


X s = 2 O ; jf?3 = 3 2 ; X 3 = 4 2. tiind c impedana interioar a gene
ratoarelor este neglijabil i c primul generator produce o tensiune electro
motoare E\ = 80 V i al doilea E 2 = jlOO V s se determine curentul n circuit
i s se fac bilanul puterilor.

12

1.5.5. Se consider dou bobine cuplate magnetic conform fig. 1.56. S se


determine curentul I 2 cnd ntreruptorul k este nchis i tensiunea bornelor
bobinei 2 cnd ntreruptorul k este deschis. Se consider cazul :
a) Coeficientul de cuplaj este 1 (M 2 = L lL 2) ; U 200 V, <i>Lx 120 2 ;
coL z = 30 O ; mM = 60 2. ] ^
b) Coeficientul de cuplaj este mai mic dect 1 (M 3 < L tL 2) U i 200 V ;
(mLj. = 120 2 ; L 2 = 30 O ; coM = 50 2)
PROBLEME GENERALE DE CIRCUITE ELECTRICE 75

Ri

u, Eg o L 2

r i

C0 C 1
F i". 1.57.

1.5.6. S se determine curentul din circuitele 1 i 2 ale schemei (fig. 1.57)


cunoscnd : U 100 V ; R x = 10 2 ; X x = coLx = 8 D ; = = 4 Q ;

X coM = 3 O ; J?2 = 5 2 ; X 2 (O.Zjo 2 a


1.5.7. S se gseasc capacitatea condensatorului C din reeaua din figura 1.58,
tiind c este alimentat de o surs cu frecvena industrial. Elementele
schemei au valorile : bobinele L x i L 2 au cuplaj diferenial, R\ = 2 O ;
coLj = 5 Q ; coM = 3 11; <oL = 8 Q ; mL3 = 4 i = 20'
(oCj

R C M
T TTTTTT 'TTTTTTP-
C2
jd

B

Fig. 1.58.

1.6. CIRCUITE TRIFAZATE DE CURENT ALTERNATIV

Noiuni recapitulative

a) Un sistem trifazat reprezint un ansamblu de trei mrimi de aceeai


natur i de aceeai frecven, dar de faze iniiale diferite.
Mrimile unui sistem sinusoidal trifazat se exprim :
Xjt = X k'\f2 sin (coi + y*) > k : 1> 2, 3 (1.207)
PROBLEME DE STAII I REELE ELECTRICE

sau n reprezentare complex :

X t = X tc *; k = 1, 2, 3 (1.208)
Sistemele trifazate snt cazuri particulare ale sistemelor polizate,
b) Un sistem trifazat este simetric atunci cnd valorile eficace ale mrimilor
componente snt egale

Xi = X 2 = X , = X (1.209)

i exist acelai decalaj ntre dou mrimi succesive.

Ti Ya = Y2 Ts == Ys Yi = (1.210)
3

Expresiile mrimilor trifazate simetrice n sinusoidal snt

Xi = X V 2 sin (<of + y)

xg = X \/2 sin (co/ + Y ~ r j ( 1.211)

x 3 = X y2 sin j"oii 4- y ~7 'j

i n complex
X , = X e lT

, v i(y )
A., = Xe - ( 1.212)
,( f j
V
1.13 Xe
Diagramele vectoriale ale mrimilor unui sistem trifazat simetric pentru
succesiunea fazelor direct i invers snt reprezentate n fig. 1.59 i respectiv
1.60, att pentru cazul stea, cit i pentru dispunerea n triunghi.

Fig. 1.59,
PROBLEME GENERALE DE CIRCUITE ELECTRICE 77

Fig. 1.60.
o ,
c) Operatorul a indic rotirea fazorului cu care este nmulit c u -^ - i este

definit de relaia :
J-. 1 , ^ (1.213)
a e - - + 3T
i verific identitatea :
1 -f a + ! = 0 (1.214)
Cu ajutorul operatorului a mrimile unui sistem trifazat n succesiune
direct se pot scrie :
X i ; X a = aa i ; X , = aX, (1-215)

i respectiv pentru succesiune invers :


X i. = a X i; X 3 = r X i (1.216)
d) Circuitele trifazate snt compuse din faze, fiecare faz reprezentnd o
poriune de circuit parcurs de ctre unul din curenii sistemului trifazat.
Conectarea fazelor se poate face n stea sau n triunghi, (fig. 1.61, a, b).
78 PROBLEME DE STAII I REELE ELECTRICE

e) Pentru circuitul trifazat cu fir neutru (fig. 1.62), conform notaiilor din
figur snt valabile urmtoarele relaii :
Impedana echivalent unei faze :
Zjc = Z g i + + Z ak (1.217)
Admitana echivalent unei faze :

s - fL t
Curenii de linie I k i curentul din conductorul neutru :

Lk ~ ~ ! l_N 'U_n (1.218)


Zt-k
pentru A- = 1, 2, 3 In h + I 2 + I z (1.219)
Deplasarea neutrului UN, reprezentnd tensiunea dintre neutrul recepto
rului N i al generatorului O :
uN = +! ! _ (1 220)
" ? + . + i . + z.v

Fig. 1.62.

n cazul circuitului trifazat conectat n ste a fr fir neutru ( Y w" 0 )


Deplasarea neutrului va fi :
__ Y .1 M 1 + i& + a g j <-101 \
- ;+ v ; ; v ; (I-221)
iar curenii
/1 -(- /o -f" Z3 ~ 0 (1.222)
g) n cazul circuitului trifazat simetric conectat n stea rezult :

Yi = y 2 = y 3 = Y
Ei = K ; E2 = arE ; E 3 = a E (1.224
PROBLEME GENERALE DE CIRCUITE ELECTRICE 79

i deci deplasarea neutrului UN = 0


Curenii snt de asemenea simetrici :
/i = Y e ; I_2 = Y a r E = a27x ; J3 = YaE = a /,

Relaiile dintre mrimile de faz i linie devin :

I i I f i Ui yj' U f (1.225)

h) Circuitul trifazat cu conexiune n triunghi (fig. 1.63) se caracterizeaz


prin relaiile :
curenii de faz :
T _ ^Zl2 T __ ^23 . r __ Hsi
L 12 r - > 23 ~ > 31 Z - "
(1.226)
"12 23 _31
curenii de linie :
l = Z l2 --- Z31 5 I3 ~ 1 23 --- 1.12 > ^ 3 Z 3I Z 23

i satisfac relaia :
i "4" s. + I 3 0
In cazul unui circuit simetric :
?12 = ^23 = ^31 = ?
E i = E ; E 2 - - aaE ; E 3 = aE

i relaiile dintre mrimile de faz i linie devin :

17, = 17,

7, = V3 7/
80 PROBLEME DE STAII I REELE ELECTRICE

i) Puterile n circuite trifazate


Puterea aparent complex primit de un receptor trifazat este suma
puterilor aparente complexe corespunztoare fiecrei faze.
Pentru receptorul conectat n stea :

. ~ l l i ' L l "T* II.2 I2 + ^ 3^3 (1.227)


Iar cnd sistem uimete "perfect simetric:

= y/ 3 U rli = 3 U f-If (1.228)

unde /, tensiunea de linie ; U_t = ~\[3 U_}

i h = l f - curentul de linie, respectiv de faz.


Puterea unui receptor n triunghi:

= U.12, l l i H~ ILzzLii ^31^31 (i .229)


i n cazul sistemului perfect simetric :

= V3 H t l i = 3 Ufl f
deoarece U t Uf

h = V3 h
Puterea activ P, respectiv^reactiv Q, are expresia :

P = 3 U j l j cos cp = ^ 3 U , I , cos 9 (1.230)


i '
Q = 3 Uf I f sin o = \/3 U J i sin 9 (1.231)

j) Componente simetrice
Un sistem trifazat de vectori oarecare V x, V2, V 3 poate fi descompus n
trei sisteme de mrimi sinusoidale trifazate simetrice avnd amplitudinile
2~
egale i defazajele egale (de valoare + -^ -la sistemul direct, ' ~ l a sistemul

invers i 0 la sistemul h omopolar). Fig. 1.64 reprezint simbolic o asemenea


descompunere (a) sistemul oarecare (b) sistemul homopolar, c) direct i
d) invers.
Descompunerea sistemului nesimetric este definit de urmtoarele relaii :

Vi = V + Vu + Vn
= V + V<2 (1.232)
v 3 = v M + y tf3 + v <3
dar cum :
Ilai = Yft2 = v_h3 =

Ytu = .l l d > Y-ds. a"V (j; = aV,j


Y a = V t ; V (2 = a V i; V (3 = a2V,
PROBLEME C-ENERALE DE CIRCUITE ELECTRICE 82;

a 2 v3

Vd, =QVd/
V

-d

v =v,

V, =av,
V,3=a2V,

1-ig. 1.64.

rezult
l_i Lft + + Li

1.2 = llfc "i" aY<* aY< (1.233)

Y3 ' Yft 4~ all( 4" aYi


Fiind date mrimile sistemului trifazat nesimetric, componentele simetrice
corespunztoare sistemului dat se obin din relaiile :

L<? t (Yi + aLs t- aZ 3) (1.234)

(Vj + a=r2 + aV3)

k) Gradul de dezechilibru al unui sistem de vectori trifazat este definit de :


Gradul de disimetrie : e(
e j (1.235)

Gradul de asimetrie : eh

(1.236)
!t -
Sistemul se consider simetric dac
et < 5 % i eA" < 5%

6 Problem e de staii i reele electrice cd. 364


82 PROBLEME DE STAII I REELE ELECTRICE

Probleme
1.6.1. Un receptor trifazat simetric conectat n stea fr fir neutru, cu cele
trei faze identice de impedana Z s = 8 + j 6 D. este alimentat cu tensiunea
de linie U , = 220 V. S se determine curenii i puterea consumat n
.receptor.

Soluie
Tensiunile fiind simetrice

Pentru prima faz :

Ix = ^ - = , - 22 = 10,17 j7 ,63 = 1 2 ,7 1 -e330 50


- V'Z ('3(8 + j6) J

Considernd tensiunea de faz U x ca origine a fazelor rezult curenii

/ , = 12,71 11I,' S0'; / . - 12,71' 1 ^ 3S S + V )

Puterea consumat de receptor :

S = y / 3 - U f I t = ^ 3 -2 2 0 -1 2 ,7 1 = 4 837,42 V A

p = ^ 3 U l - I l cos 9 = ^ 3 -2 2 0 -1 0 ,1 7 = 3870,7 W

Q = s/ z - U l - I l sin <P = y j 3-220*7,63 = 2 903,9 VAr

1.6.2. O linie trifazat de 6 kV alimenteaz un motor care absoarbe o putere


activ P = 500 kW la un cos <p = 0,85. n paralel cu motorul se conecteaz un
receptor simetric, legat n triunghi, cu impedanele de faz Z f = 30 -f- j40 2.
S se calculeze :
curenii de linie ai reelei de alimentare ;
puterea total absorbit din reea.

Soluie :
a) Curentul de linie al motorului este
500-10 . _____31 50'
hm = 56,7 A 56,7e A
1/ 3 1/( cos cp 1/3 6000 -0,85

Decalajul fa de tensiunea de faz : <p = 3150'.


Curentul de faz n consumator :

j; _ JL _ s = > < - W _ 72 - 196 = 120-e1 a


30+j40 2500
PROBLEME GENERALE DE CIRCUITE ELECTRICE 83

Curentul de linie al consumatorului :

/ ; = y/'l'f = 207,6 ei52 A

Defazajul fa de tensiunea b\ a reelei luat ca origine de faz este 52.


Curentul pe linie al reelei :

J, = l lm + [ [ = 56,7 -ej 31"50 + 207,6 -ei52 = 48,2 j29,9 +

+ 127,7 jl6 3 ,6 = 175,9 j 193,5 = 2 6 1 ,5 -eHS 15A

Puterea absorbit din reea :

S = ^ 3 - U r I i = 2 7 1 4 kVA

p = sf ^ - U lI l cos 9 = 1 825 kW

Q = ^ 3 U , I t sin cp = 2 009 kVAr

1.6.3. S se determine tensiunea de la bornele receptorului trifazat simetric


de impedan Z f 15 + j 12 O, tiind c reactana liniei de alimentare este
j 6 Q, iar tensiunea de alimentare a reelei este E x = 220 V
simetric Z\ =
(fig. 1.65).
1

Soluie
Se transform impedana legat n triunghi a receptorului ntr-o stea echi
valent :
Z\r = z " = Z - = Zi' = . = 5 + j4 a

Impedana pe ntreaga linie :

z, = Z'i + Z'i = 5 j 2 2
84 PROBLEME DE STAII I REELE ELECTRICE

C u ren tu l pe faze 1.

I x = Ml = = <. .a = 37,9 + j 15,17 A


Z, 5 -j2 29

7, = 40,8 e~J2r50' A

tg <p = = 0,400 ; cp = -21 50' (naintea tens. E x)

Curenii n receptor :

7," = 4 ^ = 23,6 A
1 Y

Tensiunea la bornele receptorului

u 13 = ^23 = U n = [ I ' i ' - Z = 23,6 , / l 5 3 + 122 = 453,12 V

Creterea de tensiune la bornele receptorului se explic prin caracterul


capacitiv al reactanei reelei de transport.

1.6.4. Un generator trifazat simetric conectat n stea, avnd tensiunea electro


motoare E = 200 V i impedana proprie neglijabil alimenteaz dou recep
toare simetrice (unul montat n stea i altul n triunghi) conform schemei
.din fig. 1. 66 .

Fig. 1.66.
PROBLEME GENERALE DE CIRCUITE ELECTRICE 85

Cunoscnd impedanlele fazelor receptoarelor Z^ = 9 j9 2; Z y =


= 4 + j3 2, impedanele liniilor de racord ale receptoarelor Z\ = ZJ' =
1 - f j2 2 i reeaua comun de alimentare de impedana Z x = j2
s se calculeze :
curenii pe linie i faz ai consumatorilor ;
puterile absorbite de consumatori.

Soluie

Impedana echivalent n stea a consumatorului legat n triunghi e s t e -~

Impedanele consumatorilor, inclusiv ale liniilor de racord :

Z' = z ; + i = 4 - j 2
o
Z " = Z'{ + Z f = 5 + j5 2

Circuitele fiind simetrice se pot considera neutrele receptoarelor la acelai


potenial cu neutrul generatorului, iar cele dou receptoare legate n paralel.
Impedana echivalent unei singure faze, pe ntregul circuit va fi :

Z = Z , - f Z = 2.93 j0,63 2
~ - z- z- 1
Curentul corespunztor :

/ = A . = 65,24 + j 14,03 = 66,73 e ^ A


- Z

1 " = I ----- = -----= 25,14 j 12.18 = 2 7 , 9 3 A


- - Z" + z - 1

r = I ^ = 40,18 + j28,4 = 4 8 ,0 7 - e 3" ' 20 A


- - Z + Z' J

Tensiunea la bornele consumatorului legat n stea :

Le,v . = E 1 -Z e / " -Z*' = 136,47 + j27,I4 = 139,14-e 511 10' V

Puterea absorbit de receptorul conectat n stea :

" = 3 = 9 298,32 4- j7 033,47 VA

Tensiunea la bornele consumatorului conectat n triunghi :

Uc,o. = E IZ t r Z e 198,59 j 172 = 262,7 V

Curentul pe faz la consumatorul legat n triunghi :


I ]33 20'
I' = _== = 23,22 + j 15,26 = 2 7 ,7 8 -e A
- J y-i 3

Puterea absorbit de consumator :


' = 3/eV / ' * = 10 315,62 j36 461 V A
86 PROBLEME DE STAII I REELE ELECTRICE

1.6.5. Un receptor trifazat legat n triunghi este format din impedanlele


Z 12 = 5 ! ; Z 23 = 10 ej3(' O i Z 3X = 10 O. Sa se calculeze curenii
de linie i de faz ai receptorului, tiind c este alimentat de un sistem de ten
siune simetric de secven invers cu valoarea eficace de 100 V.

Soluie
Conform fig. 1.67.

Fig. 1.67.

. 2ir
jo J-
U 12 = 100 -e ; U 3 = 100 e 3 ; U 3X= 100 -e ;i

or e JO

100 e " ln J90


------ ------- p F = 10 e =J* A
Z,, 10 D

.271
J3
100 e
131 j60
Z 10 e

Li L 12 Lsi ~ 15 j5 A

Li = Lz3 Z12 = 20 + jio a

Zs ~ Lai L23 a j (10 + 5 -v/3) A


PROBLEME GENERALE DE CIRCUITE ELECTRICE 87

1.6.6. O rezisten R = 5 0 , o bobin i un condensator de reactana


X c = XL= R snt legate in stea fr fir neutru. Steaua este alimentat de un
sistem de tensiune trifazat simetric de secven direct cu valoarea eficace
de 100 V. S se calculeze curenii i puterile fazelor.

1.6.7. Un circuit trifazat simetric conectat n triunghi este alctuit din trej
bobine identice avnd rezistena activ R 5 0 , inductivitatea proprie

L = H i inductivitatea mutual M = H, una fa de alta. S se


77 * 7C

determine curenii de linie i de faz i puterile circuitului, tiind c este


alimentat de un sistem trifazat simetric de tensiuni de linie cu frecvena de
50 Hz i valori eficace U t 120 V.

1. 6 . 8. Pe ieirile unui transformator de U t = 10,5 kV i neutrul pus la pmnt


se monteaz trei reactoare identice de inductivitate proprie c o = L 2 =
= coL- = 10 O i inductiviti mutuale coL13 = coL33 = 6 O i coL31 = 4 0 .
S se determine curenii de scurtcircuit ce trec prin bobine n cazul unui
scurtcircuit trifazat la bornele de plecare ale bobinelor (fig. 1. 68).

1.6.9. Legturile la bornele unui generator trifazat cu tensiune de faz de


6 kV snt greit executate, nceputul i sfritul fazei 2 snt inversate astfel
nct secvena tensiunilor electromotoare arat ca n fig. 1.69.
S se determine componentele simetrice ale tensiunilor electromotoare ale
generatorului i gradul de disimetrie i asimetrie.
38 PROBLEME DE STAII I REELE ELECTRICE

Fig. 1.69.

1.7. REGIMURI TRANZITORII

Noiuni recapitulative

a) Calculul circuitelor electrice n regim tranzitoriu se face pe baza iegior


lui Kirchhoff avndu-se n vedere c :
tensiunea u Ia bornele unui rezistor ideal de rezisten electric R se
exprim pe baza legii lui Ohm n forma :

u R -i ' (1.237)

n care i este intensitatea curentului electric ;


ntre tensiunea electromotoare e indus ntr-o bobin de? inductana L
i rezistena R, tensiunea la borne u i curentul t ee strbate bobina exist
relaia :

u = Ri + L (1.238)
dl
cunoscnd c :

e = L = Ri u. (1.239)
t '

Intensitatea curentului de conducie i ce ncarc un condensator de capa


citate C i sarcin q i tensiunea u dintre armturile condensatorului snt
legate prin relaia :
i C (1.240)
ai
PROBLEME GENERALE DE CIRCUITE ELECTRICE 89

sau

unde s-a notat q( 0 ) valoarea sarcinii n timpul l = 0 .


Legea Iui Ohm generalizat n curent variabil, pentru cazul unui circuit
conform fig. 1.70 are expresia :

u + e = ri + L + - - - id f (1.212)
d( C J

valabil pentru cazul cnd sensul de referin pentru u, e i i este acelai


(comun)

Legile lui Kirchhoff snt de forma cunoscut:


Ei = 0 (1.243)

i pentru legea a doua a :

E*-E'('-^M-
Prin rezolvarea sistemului de ecuaii intcgrodifereniale rezultat din scri
erea legilor lui Kirchhoff se determin curenii din reea. In rezolvarea siste
mului o atenie deosebit se acord stabilirii condiiilor iniiale, avndu-se
totdeauna n vedere faptul c energia empurilor magnetice i electrice nu
poate varia prin salturi brute.
Soluia general a ecuaiei difereniale se poate serie sub forma :

i = iP + h (1.245)

unde : ip este soluia particular a ecuaiei difereniale generale i repre


zint curentul permanent sau forat iar forma i mrimea sa
este impus de forele electromotoare din circuit i de para
metrii circuitului;
soluia general a ecuaiei fr termen liber, se numete
curent liber, depinde numai de parametrii circuitului i carac
terizeaz regimul tranzitoriu.
90 PROBLEME DE STAII I REELE ELECTRICE

n cazul circuitelor ce conin capacitate este mai comod de rezolvat sis


temul de ecuaii, considerndu-se ca necunoscut tensiunea uc de la bornele
condensatorului, cunoscnd c este legat de curentul din circuit prin relaia :

i = C ~ (1.246)
dt v

Pentru simplificare se dau direct expresiile curenilor i tensiunilor n cazul


unor circuite simple n regim tranzitoriu :
b) Cuplarea unui circuit cu R i L la o reea cu tensiunea continu U

i = ^ - ( l _ e_ T) (L247)

unde constanta de timp a circuitului t =


li
c) Scurtcircuit la bornele unui circuit cu R i L parcurs iniial de curentul J0
_ t_
i = J0e * (1.248)

unde t =
li
d) Cuplarea unui circuit de rezisten R i capacitate C la o surs eu ten*
siunea continu U.
_ t
uc = [7(1 e (1.249)

i = e~ 7 (1.250)
R

unde t = RC

e) Descrcarea unui condensator eu capacitatea C, de la tensiunea iniial U,


pe o rezisten R :
_ t_
ue U0e 17 (1.251)

i = e ^ = (1.252)
R dt '

constanta de timp : t RC

f) Cuplarea unei bobine de rezisten R i induetan L la o reea cu tensiune


alternativ u = U sin (co/ + ^)
PROBLEME GENERALE DE CIRCUITE ELECTRICE 91

g) Cuplarea unui circuit cu R i C la o reea cu tensiune alternativ ii


= U sin (<of +

Ur JL _L j^sin |cof + t|; + cp -^J sin ^ + cp e T] (1.254)


Z oC

u sin (cot + ^ -J- q>) -)--------- sin [ (<p + tp-------- ] e c1 (1.255)


z co HC 2J J

unde :

RC; Z = R:

h) Calculul circuitelor mai complicate n regim tranzitoriu se face cu ajutorul


metodei operaionale de calcul. Metoda const n calculul transformatelor
Laplace ale necunoscutelor n funcie de transformatele Laplace ale mri
milor cunoscute, pe baza legii lui Ohm n form operaional i a teoremelor
lui Kirchhoff n form operaional.
Transformata Laplace, denumit i imagine Laplace, a unei funcii reale
de timp f ( t ) este prin definiie :

(1.256)

unde funcia f( t) i variabila complex p = g + jco satisfac, prin ipotez,


condiiile ca integrala s fie convergent.
Transformata Laplace F ( p ) este definit ca o funcie analitic de p n planul
complex.
Transformatele Laplace F ( p ) corespunztoare unor funcii original f(t) snt
date n tabelul din anexa 7.7.
n calculul cu transformate Laplace se va ine seam de urmtoarele :
transformata Laplace a sumei a dou sau mai multe funciuni de timp
este egal .cu suma transformatelor fiecrei funciuni n parte ;
transformata Laplace a produsului dintre o constant i o funcie de
timp este egal cu produsul dintre constanta i transformata funciunii;
transformata Laplace a derivatei unei funciuni de timp este egal cu
produsul imaginei funciunii prin p, mai puin valoarea iniial a funciunii;
transformata Laplace a integralei n (0, t) a unei funciuni de timp
este egal cu produsul imaginei funciunii prin *
P
Legea lui Ohm n form operaional, pentru elementele reprezentate n
fig. 1.71 are expresia :
c (0 )
U ( p ) + E ( p ) + L i(o ) = [ R +. .p L + ^ - \ l ( p ) (1.257)
P [ pCj

unde : U (p ) transformata Laplace a tensiunii U ;


E (p ) transformata Laplace a tensiunii electromotoare e ;
92 PROBLEME DE STAII I REELE ELECTRICE

Li(o) o mrime de calcul (tensiunea electromo


toare operaional fictiv a bobinei) ;
- -"f(0>- o mrime de calcul (tensiunea operaional

fictiv a condensatorului) ;

Z ( p ) R -f- p L + . impedana operaional a circuitului :


Pc

I(p ) transformata Laplace a curentului i.


Schema echivalent de calcul corespunztoare este dat n fig. 1.71.

Fi;;. 1.71.

Prima teorem a lui Kirchhof n form operaional : Suma transforma


telor Laplace ale intensitilor curenilor care intr ntr-un nod este nul.

Z I(p ) = 0 (1.258)

A doua teorem a lui Kirehlioff n form operaional. De-a lungul oricrui


contur format din laturi de circuit electric suma transformatelor Laplace
ale tensiunilor electromotoare i ale tensiunilor electromotoare operaionale
fictive ale bobinelor i condensatoarelor este egal cu suma cderilor de ten
siune operaionale Z ( p ) I ( p ) ale elementelor circuitului

^ | E ( p ) + L i(o ) - ^ Z (p )I(p) (1.259)

Probleme
1.7.1. O rezisten de R = 100 O i o inductan L = 0.5 H snt cuplate
n serie la o surs de curent continuu cu tensiunea electromotoare E = 220 V,
de rezistena interioar neglijabil. S se afle :
a) Expresia curentului n circuit;
b) Constanta de timp a circuitului;
c) Timpul dup care valoarea curentului atinge 80% din valoarea sa final ;
d) Expresia tensiunii la bornele rezistenei i ale inductanei.
PROBLEME GENERALE DE CIRCUITE ELECTRICE 93

Soluie
a) Expresia general a curentului este :

i = ip - 1- i (, fiind soluia ecuaiei

E = iR + L
dt

Curentul permanent iP = -jj-

Curentul liber i, este soluia ecuaiei i R - f L = 0 adic


di

t L
ii = Ce - 9- * J;

Din condiiile iniiale :


__
+ Ce T pentru f = 0 rezult :

0 = + C sau C = ------
li n

Rezult soluia ecuaiei


t
i = JL (1 _ e_ ' ) = 2,2 (1 e -200' A ),
if

b) Constanta de timp t = = 5 -IO" 0 secunde


' Ii 100

so 80 7? , .
= i = = (1 e ) A
100 V 100 li R
sau :
t
J50 _ __ -
100

t
100 e " = 20

_i
10 e T 2

In 1 0 0 - - = In 2

f = -(in io In 2) = 5-10~3(2,302 0,693) = 5 -IO - 3 -1 ,619 =--

= 8 ,0 9 5 -IO-3 secunde.
94 PROBLEME DE STAII I REELE ELECTRICE

d) T en siu n ea la bornele rezistenei :

UR i R = E (1 e *) = 220 (1 c~ 2 m ) V

Tensiunea la bornele inductanei

uL = L = E -e T = 220 e -soo t V.
d<

1.7.2. Circuitul din fig. 1.72 este alimentat de la o surs de curent continuu
U = 100 V. S se determine variaia curenilor i t, i2 i i3, imediat dup
momentul cuplrii ntreruptorului K tiind c R l R 2 10 Q, i L =
= 0,20 H.

K Ri
-n ju ir -

u L

- o-
Fig. 1.72.

:Sohiie

Conform legilor lui Kirchhoff variaiile curenilor snt date de rezolvarea


sistemului de ecuaii :

*1 = h + h (1)
di,
dt ( 2)

i i R i H- R ^ z
U (3)

>eliminnd pe i i2 n funcie de i3 se obine


V - Rt-i,
=
Ri + Rs
.i respectiv

di.
L ( R 1 + J?a) + R J l 2l6 = UR, (4)
di
PROBLEME GENERALE DE CIRCUITE ELECTRICE 95,

Din ecuaia (4) se obine valoarea lui i3 :

l3 ~ l 3p T l 3l

n care i3! este soluia ecuaiei omogene :

di
L ( R , + i 2) 1 + R iR jzi = 0 (5)
t

i are forma :
t
ist == C-e T

unde constanta de timp t L ---- - = 0 , 0 4 secunde.


RtR2

Introducnd expresia curentului i3 n ecuaia (4) i avnd n vedere c


este constant, i innd seama de ecuaia (5) rezult :

R iR jtp = (6)

. u
sau i3, =

i i3 = + C-e T

din condiie iniial / = 0 , z3 = 0

i deci : C -----

iar i 3 = (1 e T) = 10 (1 e~251) A
Ri

Se deduce uor:

U Bi U U .. - 7,
i2 = ---------- ---------------------- 3 = --------------------------------- (1 e T>
4 ^1 4" ^2 -^1 H" ^2 ^1 "~ -^2

i = ------ ^ e T = 5 e -251 A
i?! + if2

ii = i2 t i3 = ------------- e T -J------ (1 e T)
2 3 ^ + R, Ri

ix = 5 e- 25 + 10 (1 e~25f) = 10 5 e ~25 s = 5 (2 e ~25 ) A


1

96 PROBLEME DE STAII I REELE ELECTRICE

1.7.3. Se d circuitul din fig. 1.73. S se determine variaia curenilor dup


nchiderea ntreruptorului K . Se dau valorile numerice :

E = 100 V ; K i = '5 O ;^ i ?2 = 5 0 ; C = 200 u.F.

i---------- R i
J----- JU lTlr

E T

K
Fig. 1.73.

Soluie

Din teoremele lui Kirchhoff rezult sistemul de ecuaii:

E = i i -]- u c ( 1)

u . = ioRn sau L = (2)


" R,

L = = C (3)
d/ d<
^c [ n QUj
i i = U + i 3 = - r k
Ji di
Introducnd n (1)
diic1.
-j-t- ue
df
sau

+ R ,C (4)
- M - dt
care are ca soluie :
u cr
u
u cp i

ci este rdcina ecuaiei : f + l ) uc + RxC = O si are forma:


\i<2 ) '

u cl = A -e
r

PROBLEME GENERALE DE CIRCUITE ELECTRICE 97

unde :
/?, Rn
T = C 5-10 4 secunde

iar *4 constanta de integrare, din condiii iniiale :


2
A -E

Rezult :

(1 e T) = 50(1 e "2000 ') V

Curentul (1 e 2 = 10(1 e - 2000 ) A


2 I?, 7^ + Rt
i. : fi2 - -
C = CE e
di /?! + fi.

i 3 = e * = 20 e - 2000 A
K.
E - e -
i i = is + h = ------------- (1 e T) + e * 1 0 10 e -2000 1 +
Ri + R, Iii
+ 20 e- 2000 t = 10(1 + e - 2<>00() A
1.7.4. S se studieze variaia curenilor din reeaua indicat n fig. 1.74,
alimentat de la o surs d e tensiune continu de valoare U = 100 V Se
dau R = 10 O ; L = 0,1 H ; C = 1 fxF.

+ O-
T 13

u c

K
Fig. 1.74.
I
Soluie
Sistemul de ecuaii
( 1)
U = i xR + E (2 )
d*

L ^ = lCi,d/ (3)
di C j
prin rezolvare d soluiile ecuaiei.

7 Probleme de staii i reele electrice cd. 364


98 PROBLEME DE STAII I REELE ELECTRICE

R e z o lv n d sistem u l n fu n cie de i2 rezult :

C L R ' + L - i + R i, U (4>
d /! dl ~

ce are ca soluie :

i2 l2p ' I' ?2(


n care expresia curentului i 2i este soluia ecuaiei om ogene :

CLR = L + R i- = 0 (5)
d(2 dt
Ecuaia caracteristic a ecuaiei (5) este

CLRp3 + Lp + R = 0
unde

y j L* - ACLR*
P 1.
2C L R

deoarece L > 4 C i ?2 (0,1 > 4 -1 0 6 -100)


rezult c procesul este periodic, iar ecuaia (5) are soluia de forma :

i2l = A ie*i* + A te * *

unde A x i A z snt constantele de integrare

h = - j + A ^ 1 + A 2e ^ { (6 >

Din condiiile iniiale aplicate ecuaiilor (6 ) i (2) rezult :

Ai = - 1 ; A. =
R Pi - p, R p 2 - Pl

i expresiile curenilor devin :

[is = [ 1 + e**1+ 5 l_ e*v] A


^ L P l - Pz P - Pl J

i3 = C L d' 2 - U [pie*,* Pe. l A


dir i r P
Pi - p2L J
u i - j - Ol2JL2ep, _ p> e >,i 1
l l - z2 + Z3
Pi Pt p i - Pi J
ii = + Fe>,i e*"| A
R p. - p* L J
1.7.5. Se consider circuitul reprezentat n fig. 1.75 n care /?! = 10 Q. ;
R 2 == 20 2 ; L = 0,2 H i E = 120 V. S se determine variaia curentului
n inductana L dup nchiderea ntreruptorului K i s se calculeze energia
disipat n rezistena R z.
PROBLEME GENERALE DE CIRCUITE ELECTRICE 99

= L

Soluie
a) Soluia clasic se reduce la rezolvarea ecuaiei :

i 2R o + L = 0
2 t

A e
unde t = = 10 2 secunde.
R,

Din condiia iniial constanta de integrare A, la t = 0 d :


E
l 2 (*=o)

E
Io, =
R, + R2
b) Folosind metoda operaional, se aplic transformata Laplace ecuaiei
d/.
d/
F ( i 2) R 2 + L p F ( L ) LuX 0) = 0
F ( i 2) [ R 2 + L p ] = Li 2(0)
i2( 9)
F iu )
p +

E
i 2(0 ) valoarea curentului iniial comutrii
/{, + R,
E 1
F (k ) (2 )
+ R> +
L
PROBLEME DE STAII I REELE ELECTRICE

Din tabelul de funcii originale corespunztoare transformatei Laplace de


mai sus, rezult :

F -5 .J ,v -1
ia = ------------ -e = -- ----- e T = 4 - e - 100t A
I! + Ii, ii, + A>2
c) Energia disipat n rezistena i2, dup nchiderea ntreruptorului K este
t X
W = f l l 2i l d / = J 20 -16 - e '200' d = 1,6 J
o o

1.7.6. S se determine variaia curenilor din circuitele indicate n fig. 1.7G,


la nchiderea ntreruptorului K . Se dau ca valori numerice : f7 = 100 V ;
R x = r 2 = 5 O ; L x = L 2 = 2 H ; M = 1 H.

Fig. 1.76.

1.7.7. La bornele circuitului din fig. 1.77 se aplic brusc, prin nchiderea
ntreruptorului K , tensiunea U U0 e ~ at. S se calculeze variaia curen
ilor din laturile circuitului cunoscnd U0 100 V ; a = 200 S _1 ; R = 40 Q
i L = 0,2 H.

K
JX.

U=U0e L

w rn n n n r-
L
Fig. 1.77.
PROBLEME GENERALE DE CIRCUITE ELECTRICE 101

1.7.8. Un condensator cu capacitatea K


C = 100 (iF i ncrcat la tensiunea
U = 200 V curent continuu se descarc . A
pe o rezisten R 100 O. S se
afle :
a) Expresia curentului din circuit
(fig- 1-78). C=h R
b) Energia disipat n rezistena R
la 0,5 s de la nchiderea ntreruptorului.

1.7.9. Se d circuitul din fig. 1.79 ali


mentat de la o surs de curent alter I
. Fig. 1.78.
nativ u U -v/ 2 sm(co
sin(wi! + ^).
^'). n mo-
mentul t 0 , cnd valoarea instantanee a tensiunii sursei este egal cu
valoarea sa maxim, se nchide ntreruptorul K . S se calculeze variaia
curenilor i x i i2 dup nchiderea ntreruptorului; s se determine energia
disipat n rezistena R z dup nchiderea ntreruptorului.
Valoric se dau: J?1= i ?2= 5 O ; L i = L 2= 1 0 mH, 7=100 V ; co= 500 s_1.

FU?. 1.79.

1.7.10, O rezisten R = 4 O nseriat cu o bobin ideal de reactan coL =


= 3 0 , este conectat n momentul t 0 la o reea cu tensiunea sinusoi
dal u 75 V 2 sin|^+-|J V la frecvena de 50 Hz. S se afle valoarea
curentului din circuit la 4 perioade de la conectare.

1.8. CIRCUITE ELECTRICE LINIARE N REGIM PERIODIC NESINU


SOIDAL

Noiuni recapitulative
a) Funcia periodic f( t) prin definiie satisface relaia
' f( t) = Ut + k T ) (1.261)
unde T este perioada funciei, iar k un numr ntreg oarecare.
1

102 PROBLEME DE STAII I REELE ELECTRICE

b) O funcie periodic poate fi descompus ntr-o sum de funcii sinusoi


dale (serie Fourier) conform relaiei:

f( t) C0 + C k(k<at -j- 9 *) (1.262)


A'1
sau

+ X A * sin koit + Rk cos k a l (1.263)


1; 1 Jc=l

unde pulsaia Aco este armonica de ordinul k a funciei periodice.


Coeficienii seriei Fourier se determin cu relaiile :
T
1 f (1.264)
T 3
(i

T
2
A b sin leat di (1.265)
T V0
T

Bi
2
i cos koit d (1.266)
r V
0

C t y/ A l + B'{ (1.267)

tg Pt (1.268)
A.t

c) n cazul curbelor simetrice electrotehnice de forma

ko =-/((+f ) (1.269)

coeficienii C0 i coeficienii armonicilor de ordin par snt nuli

Co = Bjt = 0 -

Curbele simetrice fa de axa ordonatelor de forma

m = n -t) (1.270)
conin numai armonicele pare i impare n cosinus, deci au :

Curbele simetrice fa de origine de forma

m = (1.271)
PROBLEME GENERALE DE CIRCUITE ELECTRICE 103

conin numai armonice pare i impare n sinus, deci au

C0 = 0 i B k = 0 .

d) Rezolvarea circuitelor electrice liniare in regim nesinnsoidal se face prin


dezvoltarea tensiunilor electromotoare nesinusoidale n serie Fourier i re-
zolvnd circuitul prin aplicarea legilor lui Kirchhoff pentru fiecare armonic
n parte. Curenii se obin prin nsumarea armonicelor de curent, calculate
pentru diferitele armonice ale tensiunilor electromotoare.
n cazul unui circuit R , L , C cruia i se aplic tensiunea nesinusoidal
00

(1.272)

rezult un curent
CC

(1.273)

n care :

Componenta constant : 7U = (1.274)


n

Valoarea eficace I k pentru armonica de ordinul K

(1.275)

Z k fiind impedana circuitului corespunztoare pulsaiei Aco a armonicei res


pective :
Decalajul <p,; al armonicei de curent fa de armonica respectiv a ten
siunii electromotoare este dat de relaia :

coL --------
A*o>C
(1.276)
i

e) Valoarea efieaee a tensiunii sau curentului nesinusoidal, definit prin re


laiile : .

(1.277)

se calculeaz n funcie de valorile eficace ale armonicelor :

(1.278)
104 PROBLEME DE STAII I REELE ELECTRICE

f) Valoarea Jnedie a tensiunii sau a curentului nesinusoidal, definit ca :


T T

U mge[ = Y \ u d t i I med= Y ^ i t (1.279)


'o o-
se calculeaz ca relaia :

^ me d l* * Imed ^0 (1.280)
g) Factorul de form a tensiunii, respectiv curentului
V
Fi (1.281)
u
h)JFactorul de ondulaie

_ y/ ^ .
(1.282)
{n V

i) 'Coeficientul de distorsiune

_ y/ v s - l __ Ujj_
= JjEEJEL
Si = (1.283)
y / v - Ul y / l'- 4
j) Puterea activ medie corespunztoare unor t.e.m. i unor cureni nesinu
soidali este egal cu suma puterilor active ale diverselor armonice

P Ualo + U k^k jcos (1.284)


*=i
k) Puterea reactiv se definete n mod simhar.

Q = Y i U kI k sin <pt. (1.285)


/:> i
1) Puterea aparent se definete ca produsul valorilor eficace aie tensiunilor
i curentului :

S = U I = V (2U |K ^7|). (1.286)

m) Puterea deformant se determin prin relaia

D = 7 S 2 P 2 Q2 (1.287)

n) n circuitele trifazate, n calculul curenilor i tensiunilor armonicelor de


ordin superior se va avea n vedere c :
armonicele de ordin 1, 7, 1 3 . . . formeaz sisteme trifazate simetrice,
de secvena direct ;
armonicele de ordin 5, 11, 1 7 . . . formeaz sisteme trifazate de sec
vena invers ;
armonicele de ordin 3, 9, 1 5 . . . snt n faz.
PROBLEME GENERALE DE CIRCUITE ELECTRICE 105

Probleme
1.8.1. S se descompun n serie Fourier curba cimpului in intrefierul maini
lor electrice, ce variaz conform figurii 1.80.

flcot)

Soluie

Curba este simetric fa de originea axelor de coordonate, deci conine


numai armonici sinus (C0 O, B g 0) i, fiind n acelai timp i o curb
electrotehnic, va conine numai armonice de ordin impar (.4,on+1);. ^ 0 )
Coeficientul :

2 'Z

Ak = ^ f(t) sin k a t t = \ f ( x ) sin k x - d x = ^ f ( x ) sin fcr-dz.


U -

2B
In intervalul 0 -s- , f ( x ) =
2

A * = C x "sin k x dx = f i cos k x (cos-Arc dxl


7T 3 - ^ L J Jo
SB
x cos k x sin k x
kn1 , k u

pentru k = 2n + 1 termen general, rezult :


. 8B . ^
*42n+i = ------------- sm(2 n + 1)
(277+ D2^ 2
106 PROBLEME DE STAII I REELE ELECTRICE

Fcnd : n = 1, 2, 3. . . rezult :

. . sin 3x , sin 5x I /r, . 1v re sin (2/1 + l) .r


= sin x ---------------- 1
----------- . . . + sin(2 n + 1 ) 1---------- I
2 (2/i + l)2 J
1.8.2. S se descompun n serie Fourier tensiunea electromotoare sinusoi
dal, la care s-au redresat ambele alternane (fig. 1.81).

1.8.3. Un generator simetric trifazat, cu conexiunea n stea, produce pe faz


tensiunea :

u A = 100 7 2 sin cit + 40 - J 2 sin 3 <ol V

i alimenteaz un consumator conectat conform schemei din fig. 1.82, de im-


pedane:

ZA = 10 ; Z B =z _ _ jlO Q ; Z c = jlO n .

Fig. 1.82.
PROBLEME GENERALE DE CIRCUITE ELECTRICE 107

S se determine :
a) Indicaia ampermetrului .4 0 de pe circuitul de nul de rezistena zero
cnd comutatorul k se gsete cu poziia 1 ;
b) Tensiunea indicat de voltmetrul V0 de rezistena infinit cnd
comutatorul se gsete pe poziia 2 ;
c) Curenii de linie cnd comutatorul se gsete pe poziia 1 i 2.

1.8.4. Circuitul din fig. 1.83 este alctuit dintr-un generator trifazat simetric,
cu conexiunea n stea, avnd tensiunea electromotoare pentru faza A :

uA = 100 V2 sin tof + 40 V ^ s in |3 cat + + 20 V2 sin (5 co/

Considernd impedana pe faz a generatorului neglijabil, iar receptorul


simetric de impedane pentru armonica fundamental

Z (i) = 4 j 6 O 's se calculeze:

a) Tensiunea de linie a generatorului;


b) Valorile eficace ale tensiunii de linie i de faz ale generatorului;
c) Curenii de faz i de nul cnd ntreruptorul k este nchis;
d) Tensiunea ntre punctele neutre ale receptorului i generatorului* cnd
ntreruptorul k este deschis.

1.8.5. Intr-un circuit serie (fig. 1.84) se aplic tensiunea u = 25 + lOOsincof-f-

+ 40 sinf3 tof +

S se determine expresia curentului ce trece prin circuit, valorile tensiunii


la bornele rezistenei, inductanei i capacitii i valoarea puterii active
108 PROBLEME DE STAII I REELE ELECTRICE

a circuitului. Se dau R = 4 D ; 6)1L =

= 6(1; = 3 1
C0iC

1. 8 . 6 . Unui circuit serie cuprinznd re


zistena R = 10 D, i inductana wL =
> -6 O i se aplic o tensiune alter
nativ ce cuprinde armonicele de ordin
0 -1 3 -5 -7 cu urmtoarele valori
eficace UQ 15 V ; U l = 100 V ;
U3 = 40 V ; Us = 20 V ; U 7 = 10 V.
1 S se determine valoarea eficace a
GOC curentului din circuit, puterea disi
Fig. l.Si. pat i factorul de putere al circuitului _

1.9. CIRCUITE ELECTRICE NELINIARE lN CURENT ALTERNATIV

Noiuni recapitulative

a) Circuitele electrice neliniare n curent alternativ se rezolv de regul cu


ajutorul ecuaiilor rezultate n urma aplicrii teoremelor lui Kirchhoff,
ecuaii completate cu caracteristicile elementelor de circuit neliniare care
pot fi :
Caracteristica tensiune-curent pentru rezistoare neliniare

uR = uR(i ) (1.288)

Caracteristica tensiune-sarcin pentru condensatoare neliniare

uc = u c(q) (1.289)

df
Caracteristica flux-cureni pentru bobine cu miez de fier

O = (i1? ia. . . i n) (1.290)

unde ii, 2...n stit curenii din laturile unui ochi de reea.
Practic rezolvarea problemelor de circuite electrice neliniare se face prin
metode analitice cnd se aproximeaz analitic caracteristicile elementelor
neliniare (se aproximeaz curbele prin segmente de dreapta) i prin metode
jraieo-analitice bazate pe folosirea direct a caracteristicilor n valori in
stantanee sau n valori efective ale elementelor neliniare.
PROBLEME GENERALE DE CIRCUITE ELECTRICE 109

b) Rezistena neliniar de caracteristic u = u(l ) este definit de urmtorii


parametri :
Rezistena static R sau de curent continuu R cc

R* = R cc = - - - (1-2 91)
/o

ca raportul dintre tensiunea continu U0 aplicat la bornele rezistenei neli


niare i curentul continuu I 0 rezultat;
Rezistena dinamic R d sau intern i?e

R t = Rt = (1.292)
di Ai

caracterizeaz comportarea rezistenei neliniare pentru variaii m ici ale


curentului, respectiv tensiunii, n jurul valorii de c u r e n t continuu ;
Rezistena echivalent n curent alternativ R ca se definete ca raportul
dinlre valoarea eficace U a tensiunii sinusoidale aplicate la bornele rezis
tenei neliniare i valoarea eficace I a curentului nesinusoidal care strbate
rezistena :

K .. = -------------- -------- (3-293)

c) Funcionarea bobinei eu m iez fieromagnetie este d a t de ecuaia

u = 2H + (1.294)
dl

unde R este rezistena nfurrii, iar <& fluxul bobinei ce nu variaz liniar
cu curentul i.
O bobin cu miez fieromagnetic este caracterizat d e :
Inductivitatea static L , sau de curent eontinuu L ec

L s = L ce = (1.295)

unde Ia este curentul continuu ce o strbate iar O0 fluxul corespunztor


acestui curent.
Inductivitatea dinamic L *

L = tini = (1.296)
Ai di
Inductivitatea incremental L t

L-, = --- (1.297)

caracterizeaz comportarea bobinei cu miez de fier la variaiile curentului


n jurul valorii de curent continuu I 0 ; pentru materialele magnetice cu ciclu
hesterezis ngust, inductivitatea incremental este aproximativ egal cu
inductivitatea dinamic.
110 PROBLEME DE STAII I REELE ELECTRICE

Reactana echivalent a unei bobine parcurse de curent alternativ de


pulsaie co este
X = coLC(l (1.298)

iar n cazul n care bobina este strbtut de o component de curent con


tinuu.

X Li = coLi (1.299)

Inducia m axim n miezul unei bobine creia se aplic o tensiune de va


loare eficace U i frecvena f (cnd rezistena R a nfurrii este negli
jabil) este dat de relaia :

b * = _7 7 47-A7
4 ,4 V -S-f
T7 (1-300>

unde N este numrul de spire al bobinei iar S seciunea miezului bobinei.


Pierderile n fierul bobinei s nt :
pierderi-prin histerezis P H

Pa li B\'n a x- f - y (1.301)
pierderi prin eureni turbionari (F o u c a u lt) P F

P f = k FB l ,ax- f - V . (1.302)

n care : t] = 2,4 4, coeficient determinat empiric ;


n = 1 , 5 2 , coeficient;
B max inducia maxim n miez ;
f frecvena tensiunii ce alimenteaz bobina ;
V volumul efectiv al materialului fieromagnetic al bobinei;
kp = 1 ,6 4 IO-6 c A 2 = 0,6 5,6 ; coeficient ce depinde de na
tura materialului i a circuitului magnetic ;
a conductibilitatea tolelor n i_ 1 -m- 1 ;
A grosimea tolei n mm.
d) Condensatoarele neliniare definite prin caracteristica tensiune-sarcin u c =
= u c(q) se caracterizeaz p rin :
Capacitatea dinamic a condensatorului C d

Cd = - ^ - (1.303)
dac

i factorul de pierderi - tg 5 n condensator.


T a n g e n ta unghiului de pierderi S determ in puterea pierdu t n dielec-
tricul condensatorului ( P d) funcie de puterea reactiv Q a acestuia.

P a = iQ| tg S (1.304)
n practic cazurile cele mai frecvente de circuite electrice neliniare n
curcnt alternativ snt ntlnite n studiul mainilor i transformatoarelor
electrice (exemple de bobine cu miez de fier) i n electronic (tuburi elec
tronice, dispozitive semiconductoare, amplificatoare magnetice etc.).
PROBLEME GENERALE DE CIRCUITE ELECTRICE 111

Probleme
1.9.1. 0 bobin cu 800 spire bobinate pe un miez de forma i dimensiunile
din fig. 1.85, alctuit din tole de oel cu curba de magnetizare din anexa 8.5
este alimentat de tensiunea sinusoidal U 150 ^ 2 sin u>t la frecvena in
dustrial f = 50 Hz. S se sta-
Jaileasc amplitudinea curentului
ce strbate nfurarea bobinei, 71
neglij nd ciclul de hesterezis, pier a
derile n fier i fluxul de disper-
siune.
Urrm
Soluie
Inducia maxim n fierul bo
tinei :
V
R
i.U f-N -S //
150
30 60 30
4 ,1 4 -5 0 -8 -0 0 -9 0 0 -10-
Fig. 1.85.
= 0,938 W /m 3

Din curba de magnetizare rezult amplitudinea cm Dului magnetic H max


an miez

Hmax = 250 A /m

Din legea circuitului magnetic, la dimensiunile bobinei

maz'b N I max

H,8 m a z B 0 ,9 3 8 = 746,IO3 A /m
4rr

H.
= 3,82 A.
N

1.9.2. Caracteristica unei diode n vid poate fi exprimat analitic

i i = Au2

unde A 6 "IO -3 amperi/Volt1;3.


S se determine :
rezistena static i rezistena dinamic a diodei polarizate cu tensiunea
continu Ua 20 V.
rezistena echivalent n curent alternativ cnd la bornele diodei se aplic
o tensiune sinusoidal cu valoarea eficace de 10 V.
112 PROBLEME DE STAII I REELE ELECTRICE

1.9.3. Seciunea miezului unei bobine confecionat din tabl silicioas


laminat la rece (curbe de magnetizare n anexa 8.5) este de 60 cm2, lungi
mea fibrei medii de 100 cm i greutatea de 20 kg.
S se stabileasc numrul de spire al bobinei astfel nct la alimentarea
acesteia cu o tensiune sinusoidal U = 200 'sj2 sin 314 t, inducia maxim
n fier s fie 1,2 W b /m 2 pentru care pierderea specific n fier este 1,5 W /kg.
S se determine valoarea eficace a curentului i factorul de putere al bobi
nei n acest caz (se neglijeaz rezistena nfurrii i fluxul de dispersie).

1.9.4. Pe un miez de oel a crui caracteristic = f ( i ) este dat n


fig. 1.86, cu seciunea de 2 cm 2 i lungimea fibrei medii de 24 cm snt bobi
nate trei nfurri (fig. 1.87). Prima nfurare de comand are 500
spire i este parcurs de un circuit continuu care determin starea de mag
netizare a miezului fieromagnetic i modific inductivitatea mutual ntre
nfurarea 2 de alimentare ( N 2 = 40 spire) i nfurarea de ieire 3 ( N s =
= 100 spire).
S se determine tensiunea n gol la bornele nfurrii de ieire E 3, cu-
noscnd c nfurarea de alimentare este alimentat de un curent:
i2 0,72 V 2 sin </, iar nfurarea de comand este strbtut de curentuL
continuu I i 0 ,48 A.
PROBLEME GENERALE DE CIRCUITE ELECTRICE 113

Fig. 1.87.

1.9.5. O bobin electric cu miez de fier legat la o reea de 220 V i frec


vena industrial (50 Hz), absoarbe un curent / = 10 A i o putere P =
= 400 W . Rezistena ohmic a bobinei, msurat n curent continuu este
de 2 Q. tiind c bobina are N = 200 spire s se determine :
a) factorul de putere al bobinei ;
b) fora contraelectromotoare E indus n bobin; .
c) fluxul maxim <&ro(trc ; -
d) pierderile de putere n cuprul bobinei P Ca;
e) pierderile de putere n fier P Fe ;
f) curentul magnetizant i curentul corespunztor pierderilor n fier I0.
' . i . . <'
1.9.6. La frecvena de 50 Hz pierderile prin histerezis i cureni turbionari
pentru o bobin de reactana, snt de respectiv P H == 500 W i P F' = 300 W .
Presupunnd c tensiunea de alimentare rmne constant s se. calculeze
valoarea acestor pierderi la frecvena de 100 Hz (se neglijeaz cderile de
tensiune).

1.9.7. O bobin de reactan, pentru tensiunea de 200 V, frecvena de 50 Hz


i N 150 spire are circuitul magnetic din tole laminate la rece groase de
0,5 mm. Circuitul magnetic cu seciunea de 50 cm2 i lungimea medie de
110 cm prezint dou ntrefieruri de 0,1 mm fiecare. S se determine curentul
magnetizant, curentul total absorbit i factorul de putere al bobinei. Se
neglijeaz grosimea izolaiei tolelor i cderile de tensiune n bobin.

8 Probleme de staii i reele electrice cd. 364


Capitolul

PROBLEME DE REELE ELECTRICE

2 .1 . PARAMETRII REELELOR I TRANSFORMATOARELOR


ELECTRICE

Noiuni recapitulative

a ) Elementele electrice ale liniilor electrice aeriene trifazate s n t : rezistena


activ a liniei R L, rezistena inductiv a liniei X L, perditana liniei GL i
susceptana capacitiv a liniei B L. Schemele echivalente de calcul ale lini
ilor electrice snt reprezentate n fig. 2 . 1, a ; 2 . 1, b ; i 2 . 1, c.

Fig. 2.1. a) schema in n ; b) schema in F ; c) schema in T.


PROBLEME DE REELE ELECTRICE 115

n care impedana liniei Z L= y]R\, + X 2h i admitana liniei Y L = y j G % R \ .


b) Rezistena activ R L se calculeaz cu relaia :

Rl = p - = [0 ] (2 . 1)
S Y 5

unde : p este rezistivitatea conductorului,n ^ ram


m
m
Y conductivitatea conductorului, n
Qrara2
l lungimea conductorului liniei, n m ;
s seciunea conductorului, n mm2.
Rezistivitatea p depinde de temperatur :

Po = p*[l + (0 - 20)] (2.2)

n care coeficientul de temperatur a are valoarea de 0,0039 pentru alu


miniu, 0,0042 pentru cupru i 0,0062 pentru oel.
c) Reactana induetiv a liniei X L depinde de inductana proprie L a circui
tului unei faze, de inductana mutual M dintre faze, de raza geometric
a conductorului r0, de distana dintre conductoare d. Se exprim prin expresia:
YL Y __ Y
^xm
n care : X p coL este reactana inductiv proprie ;
X m = coM reactana inductiv mutual.
Pentru o linie monofazat n simplu circuit (cu dou conductoare izolate) :

XL = w In [O/km] (2.3)
2 0,779 T,

Pentru o linie trifazat, cu transpunere simetric cu sim plu c ir c u it:

XL= w In *0 ,1 4 5 log [O/km] (2.4)


2- 0,7 79-r0

Pentru o linie trifazat cu transpunere simetric cu dublu c ir c u it:

XL = co In [O/km ] (2.5)
271 0,7 79-r

Pentru o linie aerian cu conductoare jumelate simetrice (sim plu circuit) :

= co In [O/km ] (2.6)
2n Er2-r

Pentru liniile aeriene cu conductoare tubulare :

XL= u In ^ ------ [O/km] (2.7)


2^ 0,779 -i;, T0 J
116 PR O BLEM E DE S T A II I REELE ELECTRICE

in care : co = 2~f este pulsaia, n ;


s
jl-'-o = 47t- 10- 4 permeabilitatea vidului, n H/km ;
r0 = raza geometric a conductorului, n mm ;
c/12 = distana dintre conductoare (n cazul liniilor monofazate),
n mm ;
dm = - distana medie geometric dintre conduc
toare la liniile trifazate cu un singur circu it;

D, =A / -(/j- J_r l distana medie geometric pen-


V C-l I II '<4 IU
tru liniile trifazate cu dublu circu it;
(1, 2, 3 - notaiile conductoarelor din primul circuit I, l, I I I
idem din cel de al doilea circuit) ;
i. factor numeric conform tabel 2.1 ;
E., factor numeric conform fig. 2.2 ;
E3 factor numeric conform fig. 2.3.

T a b e l u l 2.1

Coudiicloare fa sc ici: ar t! factoru l

N u m ru l con du c
t o a r e lo r c o m
p o n e n t e : ii 0 4
!

V 0,88 0,92 0,94 i

V ig . 2.2. F a c t o r u l p en tru c o n d u c to a r e F ig . 2.3. F a c t o r u l p e n tru c o n d u c to a ro tu -


fa s c lc u la r e : n n u m ru l da c o n d u c to a r e ; b u la re .
jT0 r a z a g e o m e tr ic a c o n d u c to r u lu i n m m ;
5 d is ta n ta d in tr e c o m p o n e n te le ta s cica -
Iu lu i in vn.
PR O B LE M E DE REELE ELECTRICE UT

d) Perditana GL este determinat de pierderile n dielectric A P d i de pier


derile prin efect corona A P c, conform relaiei :

[S/km ] (2.8)

U fiind tensiunea reelei.


Pierderile prin dielectric A P d fiind foarte mici se neglijeaz n practic,
iar pierderile corona se calculeaz cu formula :

P c = ~ ^ r i f + 25) V t L' ( L T _ ^ r ) 2-10- 5 [kW/km] (2.9)


unde :
84 -m gt 0 l g - - ^ [kVj (2.10)

In care : U cr este tensiunea critic, corespunztoare cmpului la eara


apare fenomenul corona, n kV ;
3 *9 b
S = -------- densitatea relativ a aerului ;
273 - fj
b presiunea barometric, n cm H g ;
0 temperatura aerului, n C ;
mt coeficient de neuniformitate a suprafeelor conduc
toarelor liniei electrice aeriene ;
= 0,93 0,98 pentru conductoare monofilarei
0,83 0,87 pentru conductoare multifilare ;
in., coeficient care depinde de starea atmosferic, egal
cu 0,8 pentru timp ploios i 1,0 pentru timp uscat;
r0 raza geometric a conductorului, n cm.
e) Susceptana capaeitiv B L, reprezint inversul reactanei capacitive a
liniei
B l = <*CL = B v B m = - - [S/km] <2.11}
&C
Bp (o C.p
Bn

n care : CL este capacitatea de lucru sau ciclic a liniei, n F/km.


Cp capacitatea proprie fa de pmnt a liniei, n F/km,
C m - capacitatea mutual, ntre fazele liniei n F/km ;
B p susceptana capacitiv proprie, S/km ;
B m susceptana capacitiv mutual, S/km.
Susceptana capacitiv a liniei ( B L) se calculeaz cu formulele (pe fiecare
faz) :
Linii aeriene monofazate cu dou conductoare izolate :

Bl = [S/km] <2.12}
118 PR O BLEM E DE S T A II I REELE ELECTR ICE

Linie trifazat, cu transpunere simetric, simplu circu it:


6)27:
B r. - [S/km] (2.13)
ln

Linie trifazat, cu transpunere simetric, dublu circuit

BL = ^ ^ - s/km] (2.14>
ln -

Linie trifazat, cu conductoare jumelate simetrice :

m27C0
Br [S/km] (2.15)
ln

Linie trifazat cu conductoare tubulare

Bl = [S/km] (2.16)
ln

m care s0 = F, permitivitatea vidului, restul notaiilor fiind aceleai


47r9-109
ca la paragraful 2 .1, c.
f) Capacitile pariale ale lin iei fa de pmnt ( C P) i mutuale (C TO) pre
zentate n fig. 2.4 se calculeaz conform formulelor din tabelul 2 .2 , n func
ie de capacitatea de lucru a liniei CL

Cr = ik [F/km] (2.17)
ii>Xc Oi

g) Impedana de secven hom opolar


(Z0) definit ca impedana pe faz a
sistemului homopolar al unei linii tri
fazate, n care prin conductorii [celor
trei faze circul cureni egali i n
faz, se calculeaz cu ajutorul expre
siilor :
Impedana homopolar a liniilor
aeriene cu conductoare funie simplu,
circuit, fr fir de gard ( Z 0L)
? o t= R o + jX 0 [O/km pe faz]
Fig. 2.4. (2.18)
P R O B LE M E DE REELE ELECTRICE 119

T abelul 2.2.

C a p a c it ile p a r ia le a le l in iilo r a erien e trifa z a te

1 ||
I V
\ Configuraa i ------- 1 !!

\ fazelor
4 * * i i I
t ii

| Capaciti \ i

J pariale s\
. . . |

1 c P (0,6............ 0,7 )CL (0,55.......... 0,6) CL (0.5....... 0.55) Q

Cm
(0,13...........0,10)CL (0,15.......... 0.13) q . (0,17 0,15) C ,|
_ . .. . !

Impedana homopolar a liniilor aeriene cu condensatoare funie, simplu


circuit, cu fir de gard ( Z0s).
3 Z2
Z 0s Z aL
_l [ O/km pe faz] (2.19)

Linie cu dublu circuit, fr fir de gard ( Z 0D)

ZSB = Z 0L + 3Z m [O/km pe faz] (2.20)

Linie cu dublu circuit, cu fir de gard ( Z qDs) :


z ?m
Zpvs Z p o [ O/km pe faz] (2.21)

In care :
2?0 = rezistena homopolar

R0 = r l + [Q/km pe faz] ( 2 .22 )


4

-X0 reactana homopolar a linieiX 0 = 3fi 0f In ; ; [ Q/km pe faz] (2.23)
V O .7 7 9 r0d i 1 1 r 1 V '

8 fiind adncimea efectiv de ptrundere a curentului alternativ n pmnt,


determinat n funcie de conductivitatea electric a soclului x (conform
tabelului 2.3).

- 1,85 [m m ] (2.24)
V2Kfy^K
120 PR O BLEM E DE STA II I REELE E LECTR ICE

T a belu l 2.5

Aducim ea 5 de ptrundere a curcnlului ;;lterii:;(iv n pm int

i
f
Frecvena (IIz ) f 50 5000 500 50 1 500 5 000
I
C o n d u c tiv ita te a 20 2
s o lu lu i (S / k m ) (sol um ed) (s o l u s c a t)

A d i . c im e a d e p
tr u n d e r e (m m ) S 655 207 65 2 070 | 655 207

Z , m impedana mutual a buclelor conductor de linie-pmnt i fir


de gard.
Z sm = nBf + j'tL0f- In - [Q/km] (2.25)
4 d,

unde: d, = ^ d l s-d2s-d3s - - distana medie dintre conductoarele 1, 2, 3


i firul de gard s (un singur fir de gard) ;
ds = y d ls-d2s-d3s-d1's -dz's-d3's - distana medie dintre conductoare
i firele de gard S i S .
Z s impedana buclei fir de gard-pmnt.

= --- + f + jfW fln 4 + 1 [Q/km] (2.26)


a 4 L rs 4a J

unde : R s este rezistena firului de gard. R s R L pentru conductoare


de Cu, A L i 01-A l; R s (1,15 1,6) R L pentru conduc
toare din srm de o e l;
a numrul firelor de gard. .
ur permeabilitatea relativ a conductorului firului de ga rd :
ar = 1 pentru conductoare de Cu, Al, 01-A l ([xr = 15 100
pentru conductoare din srm de o e l);. .
r, - raza echivalent a conductorului firului de gard ;
r s raza geometric conductorului firului de gard

pentru a 1, r' = r3

a 2, rs -yj1r s * dss

dtf - distana dintre firele de gard;


Z m - impedana mutual a conductoarelor liniei (dublu circuit) cu p-
mntul. '

Z m= - ^ + ja o f-ln [Q/km] ; (2.27)


4 D

unde :
D = V dn d211- d3U1 du l ~d2ni d3i [mm]
P R O B LE M E DE REELE ELECTRICE 121

^ii' ^211? dslll, clul , dzlll, d3I fiind distanele geometrice dintre conduc-
toai'ele fazelor celor dou circuite ale liniei aeriene, n mm.
g ) Reaetanele inductive i suseeptancle capacitive ale cablurilor electrica
-de tensiuni i seciuni frecvent folosite snt date n anexa 7.8.
h) Elementele electrice ale unui transformator electric cu dou nfurri i
Rezistena transformatorului
m
[0 ]j (2.28)
Om
Reactana transformatorului

-- [!] (2.29)
100

^onduetana transformatorului

Gt [S] (2.30)
ii
Susceptana transformatorului
Br = [S] (2.31)
i ou i '

P Cu este pierderile transformatorului la scurtcircuit


(in cupru), iu \Y ;
Pre pierderile transformatorului n gol (n fier),
n W ;
lo 70 - Jl 100 curentul de mers n gol al transformatorului
I,
n procente ;
100 tensiunea de scurtcircuit, n procente ;
r,
Un ' __
tensiunea nominal a transformatorului, V j
s
puterea nominal a transformatorului, VA,
Schemele echivalente ale transformatorului cu dou nfurri snt indi
cate n fig. 2.5.

Zi Z,
7 7 Z,

Y,

cso

F ig . 2.5. a ) sc h e m e c h iv a le n t in T : b) sc h em e c h iv a le n t n r.
Z'it H y " f j A j i f 1 y -- G j j
122 PR O BLEM E DE STA II I REELE ELECTRICE"

j ) La transformatoarele cu trei nfurri conductana (GT) si susceptanta


(S t ) se calculeaz cu aceleai formule ca i pentru transformatoarele cu dou.
nfurri. Cele trei rezistene i cele trei reactane (schema echivalent-
din fig. 2 .6 ) se determin pe baza msurtorilor efectuate n trei regimuri de
scurtcircuit n care se afl pe rnd u12%, 23% i usl % i respectiv P sc 12,,
P sc 23? Psc 31 cu ajutorul crora se afl pe baza formulelor similare din,,
paragraful precedent X 12, X 23, X 31 i respectiv i?12, jR23, R 3i -
Rezistena fiecrei nfurri :

~ (^12 + ^31 ^ 23)

J?2 = (i? l2 + -R23 ' P 31) (2 .3 2 )

P 3 ~ (^23 "F R 3I ^ 12)-

Cnd se d o singur valoare pentru pierderile n cupru ale unui transfor


mator cu trei nfurri, valorile rezistenelor R x, R, R a depind de pute
rile nfurrilor transformatorului conform tabelului 2.4.

T a b elu l 2.4'

T ip u r i con stru ctive de tra n sform a toa re cu trei n f u r r i

T i p u l nfurare' p r im a r nfurare secundar n f u r a r e teriar

I 100% 100% 100%


II 100% 100% 6 6,7%
III 100% 66,7% 6 6,7%

Pentru transformatoare de tipul I

Rl = R t = R t = Pct (2 33>

Pentru transformatoare de tipul II :

(234>
~ sn
Pentru transformatoare de tipul I I I :
P R O B LE M E DE REELE ELECTRICE 123

Reactantele nfurrilor :

X 1 = ^ - (X 13 + X 31- X 23)

x, ( X 12 + X 23 X.l) (2.36)

X 3 --- (X S3 X 31 X 12)

F ig . 2.6. a ) sc h em a e c h iv a le n t in T : b ) sc h e m a e c h iv a le n t n F .
Z, = Iii + ; Z , U 2 -|- j.Y , ; Z 3 73 -r j A ' 3 : i T G T j B r .

Probleme

2.1.1. S se determine elementele electrice ale liniei electrice trifazate de


220 kV, cu simplu circuit, pe stlpi de metal, cu un fir de gard, cunoscnd
c linia este realizat din conductoare de cupru cu seciunea de 185 mm2,
despoziia fazelor orizontal i distana ntre faze de 6,5 m. Linia are o lun
gime de 80 km.
Soluie
Rezistena electric la temperatura de 20C :

Rl = pac - 0-017 = 5,51 D


8 185

Reactana inductiv X L :

(ln l = 0,145 ( i g *2 ] l
( 0,779 t { a 0,779 T o i

dm = V d 12-d23-d31 = ^ 2 - 6 ,5 3 = 6-5^2 = 8,20 m

/o 7,6 mm

8200
X L = 0,145-80-lg = 36,44 O
0,779-7,6
124 PR O BLEM E DE STA II SI REELE ELECTRICE;

Cifmduetana GL

Se consider A P a 0

& P C= ( f + 25) _(L7 t/cr)2-10~5 kW/km

S 200
E/,r = 84-5-m1-m2T 0- lg - = 84-1-0,85-0,76-0,9 log
Jo 7,G

In care s-a considerat:


S = 1 ; m r 0,85 ; m 2 = 0,9
R ezu lt: U = 147,8 kV i A P C = 28,2 kW/km
28 200
G 80 = 46.G-10-6 S.
2202 -10_e

Susceptana capacitiv
2 - f - 2 T . -80
i -i 203-10"2 S
In 30 -1 C -2,303 ]g -
A. 7,6

i c
S-a luat e0
A k -9-1 0 m

2.1.2. S se determine parametrii electrici ( R T, X T, GT i B T) ai unui trans


formator cu dou nfurri de 31,5 M VA ; 115 2 X 2,5%/6,3 kV, pier
derile n cupru de 105 kW, pierderile n gol de 40 kW ; usc% 9% i)
9% = 1,2%. Parametrii electrici se vor raporta la tensiunea de pe plotul;'
maxim al nfurrii primare.
Soluie
Rezistena transformatorului R :
U2 m - 1 r,3 1 7 ,8 5 2 10s ,
VRr
= - Pa
j' cu 2~ lO o lO --------- 1,47 O
31,o 2-IO12

115
u 115 + 2 x 2,5 x = 117,85 kV.
100

Eeaetana transformatorului X T :

- J L .J g W ; = 3 9 6S jj

100 S 100 31,5-10

Conductana transformatorului
40 -103
trj :
G Jj 2 - 10- r
\> 117,S5J-10
PR O BLEM E DE REELE ELECTRICE 125

Susceptana transformatorului :

B h L . l l = 1 ...= 27-IO-6 S
100 U 100 117,85-IO6

2.1.3. S se determine reactana inductiv i rezistena unui transformator


cu trei nfurri de 40 M VA, 10/35/6 kV, puterile celor trei nfurri fiind
egale. Transformatorul are pierderile n cupru de 150 kW i tensiunile de
scurtcircuit dintre faze
" .... ............. - 17%
*------u12 = ; -<
u331 = 10,5% ; u23 6%.
Soluie :

R, = fla = R 3 = - P c u - r
Z >n

Raportnd toate rezistenele nfurrilor la tensiunea de 110 kV rezult

Ri = Rz = ^ 3 = 150 -IO3- = l 13 4 Q
2 4 0 = -IO 12

Reaetanta X i :
r 2
Y __ u ci #

* 1 100 s

ueci % = (t/12% + u13% u2% ) - -f> 10,75%

Xl = i ^ Z - l i ^ = 32,51 Q
100 -10-IO6
n mod similar

usc2o = (i2 + u23 u31) % = = 6,25%

X , = L ~ 1102-L8
_ = 18,90 a
100 40-10

Ukc300 = ^ - ( 3 1 + 23 12>% = 10,0 ^ ~ 17 = ---0,25%

a ^ i l 0M 0. = a75 D
100 40-10

2.1.4. S se verifice dac n condiii dc umiditate maxim (ploaie) pe linia


de 110 kV confecionat din conductoare funie de Ol-Al cu seciunea de
150 mm3 si distana dintre faze de 3,5 m (coronament n triunghi) apar
pierderi prin efectul corona. Linia are la captul dinspre surs tensiunea
de 118 kV i la captul dinspre consumator (ensiunea de 105 kV. Linia are
o lungime de 50 km.
126 PR O BLEM E DE S T A II I REELE ELECTRICE

Soluie
T e n siu n e a critic pe linie, n condiiile n care :

/iij = 0,85 ; 77i2 = 0,8 i S = 1 rezult :

U cr = 84-m1- fiv 8 - / v lo g = 84-0,85-0,8-1-0,69-2,75 - 108,38 kV.


n
Deoarece pe o bun poriune de linie tensiunea de lucru este mai mare
dect tensiunea critic, rezult c vor exista pierderi corona pe o lungime
de 37 de kilometri de linie, ncepnd dinspre surs.

2.1.5. Pentru mrirea capacitii de transport a unei linii electrice aeriene


de 35 kV cu conductor de cupru (S = 35 mm2) se monteaz alturat, pe stlpi
separai, o a doua linie tot de 35 kV cu conductoare de Ol-Al cu seciunea
de 50 mm2. Ambele linii au conductoarele amplasate orizontal la distana
de 2,5 m, ntre fazele vecine. tiind c lungimea liniei este de 10 km, s
se determine impedana total ale celor dou linii cnd funcioneaz n pa
ralel.

2.1.6. Dou linii de 110 kV, confecionate din conductoare de aluminiu cu


seciunea de 150 mm2 snt montate pe stlpi de beton dublu circuit i au
coronamentul conform fig. 2.7. S se determine
reactana inductiv i susceptana capacitiv
a fiecrei linii, raportate la 1 km de linie.

2.1.7. Caracteristicile unui transformator de


110/6 kV, cu o putere de 25 M V A snt: tensiu
nea de scurtcircuit usc% = 11% ; curentul de
mers n gol ia% = 3 % , pierderile de mers
n gol P0 = P Fe = 80 k W ; pierderile la scurt
circuit P sc Pcu = 180 kW. S se determine
elementele componente ale schemei echivalente
a transformatorului.

2.1.8. S se determine impedana homopolar


Fig. 2.7. a unei linii aeriene de 110 kV, simplu circuit,
fr fir de gard, realizat din conductoare de
cupru cu seciunea de 70 mm2 i conductoarele dispuse n linie, la distane
de 2,5 m ntre dou faze vecine. Lungimea liniei este de 25 km.

2.1.9. S se calculeze impedana homopolar a liniei de 35 kV, confecionat


din conductoare de aluminiu cu seciunea de 70 mm2, avnd dispoziia faze
lor i a firului de gard conform fig. 2.8. Firul de gard este din oel cu sec
iunea de 25 mm2. Lungimea liniei este de 15 km.
PR O B LE M E DE REELE ELECTRICE 12T

F ig. 2.8.

2.1.10. S se determine impedanele i admitanele transformatoarelor tri


^

fazate ridictor de 40 M VA, 10,5/121 kV i coboritor de 31,5 M VA, 121/6 kV.


Transfoimatorul ridictor are u. 10 o/0 2%, P Fe = 80 kW
............................................................................

P Cu .= 140 kW iar transformatorul coboritor usc% = 12% ; i0% = 3% ;


p Fe = 70 k\V ; P Cu = 120 kW. T oi parametrii se vor raporta la tensiunea
de 121 kV. '

2.1.11. S se determine elementele schemei echivalente ale transformatorului


coboritor trifazat cu trei nfurri de 60 MVA, 220/115/20 kV, tiind c
nfurarea de 220 kV este dimensionat la puterea nominal, iar celelalte
nfurri numai la 66% din puterea nominal. Pierderile de scurtcircuit
pentru nfurarea maxim snt de 220 kW, iar tensiunile de scurtcircuit cores
punztoare : u,.c 12(220/110) = 17% ;
S
U s c 3 1( 20/2-2 0) 10,5% ; s c 23(110/20)
= 6,5 %. Pierderile de mers n gol
3000

au valoarea de 100 kW, iar curen


tul de mers in gol /0% = 2,5%.
>

1 3500 3500 T
2.1.12. S se determine impedana 3000 3000 3000 3000- j o
liniilor electrice de 110 kV, confeci o-----------
onate din conductoare de Al cu sec
2 6----------------- ---------------
3
iunea de 150 mm2, montate pe stlpi
cu dublu circuit cu dispoziia fa
zelor conform fig. 2.9. Se presupune
c liniile au lungimea de 30 km i
funcioneaz n paralel. Fg. 2.9.
128 PR O BLEM E DE S T A II I REELE ELECTRICE

2.1.13. S se calculeze capacitile pariale i mutuale ale liniilor din pro


blema de la 2.1.12.

2.1.14. S se calculeze impedana homopolar a liniilor din problema 2.1.12,


considernd c funcioneaz n paralel, iar firul de gard este confecionat
din funie de oel cu seciunea de 50 mm2.

S, 2.1.15. S se calculeze impedana unui


circuit format din :
un transformator ridictor de
3 3 3 3 25 MVA, 10,5/115 kV l U s, =10%.
P c u = 110 kW ;
dou linii de 115 kV pe stlpi cu
4,5 dublu circuit, executate din conduc-
toare de cupru cu seciunea de 90 mm2,
(dispoziia fazelor din fig. 2.10) cu
lungimea de 35 km) i,
dou transformatoare cobor-
toare de 10 M VA fiecare 115/6,3 kV,
u, c = 8% i pierderile n cupru de
Fia. 2.10. 80 kW.

2.2. NCLZIREA CONDUCTOARELOR

Noiuni recapitulative

a) In regim normal de funcionare un conductor electric este strbtut de


cureni nominali de lung durat i de cureni de suprasarcin de scurt
durat.
Balana termic dintre cldura produs de trecerea curentului, cldura
acumulat de conductor i cldura cedat mediului nconjurtor este dat
de relaia :
Q = P R t = G - C - d0 + k- F ( d 0o)-df [J] (2.37)
n care: Q este cantitatea de cldur dezvoltat la trecerea curentului
n J ;
I curentul n A ;
R rezistena ohmic a conductorului, n O ;
dt timpul, n secunde ;
G masa conductorului, n k g ;
C cldura specific a conductorului, n J/kg C ;
k coeficientul de transmitere al cldurii n J/m2 C ;
F suprafaa conductorului, n m2 ;
t = 0 0O supratemperatura conductorului fa de mediul
nconjurtor, n C ;
d0 creterea de temperatur a conductorului, n C.
PR O B LE M E DE REELE ELECTRICE 129

Rezolvarea ecuaiei de mai sus d supranclzirea t a conductorului n


funcie de timp :
( __L] _ L (2-38)
f = Tmoil l e r j + Tie T [DC]
R12
unde : ? max = ;-----temperatura maxim stabilizat atins de conductor,
n C ;
T = constanta de nclzire ;
kF .
-r{ temperatura iniial a conductorului diferit de tem
peratura mediului nconjurtor.
Expresia CGd0 reprezint cldura acumulat de conductor,
iar kF(Q 0o)d/ cldura cedat mediului nconjurtor.
In regim stabilizat ntreaga cantitate de cldur degajat de trecerea curen
tului se cedeaz mediului nconjurtor.
n funcie de aceast situaie, la o seciune dat a conductorului se admite
un anumit curent, presupunnd stabilite temperatura mediului nconjurtor
i temperatura maxim admisibil a conductorului. Invers pentru aceleai
condiii stabilite, la un curent impus se poate stabili seciunea necesar.
n practic se stabilesc temperaturi maxime admisibile ale diferitelor tipuri
de conductoare pentru anumite temperaturi ale mediului nconjurtor (ta
belul 2.5), iar n funcie de seciunea conductorului curenii admii pe con
ductori (anexa 7.9. a, b, c).
T a belu l 2.5

u c lz ire a d ife rite lo r tip u r i de conductoare n re gim de lu n g d u ra t

T em peratu ra m axim T em p . m ediulu i


n con ju r tor
T ip u l de condu ctor 0
C C

C o n d u c to r n e iz o la t d e Cu, A l , O l A l , m o n
t a t n e x t e r io r 70 + 25

C o n d u c to r n e iz o la t d e Cu, A l , O l A l , m o n
O
O

t a t n in t e r io r +25

C o n d u c to a r e iz o la t e cu P V C sau c a u ciu c 20 ( P V C )
50
15 (c a u c iu c )

C a b lu ri cu iz o la ie d e h r t ie 5 0 -8 0 3 5

C o n d u c to a r e iz o la t e cu i z o la ie p e b a z d e
s tic l <105 s 35

b) Alegerea seciunii conductoarelor la funcionarea la cureni normali de


lung durat se face n funcie de seciunea economic, conform nomencla
toarelor din standarde (dup modelul anexelor 7.9), verificndu-se condiia :
/ . < / = a, <*/ (2-39)

9 Probleme de staii i reele electrice cd. 364


130 PRO BLEM E DE STAII I REELE ELECTRICE

n care : l ee este curentul de durat din conductor, n exploatare ;


at coeficient de corecie de temperatur (anexa 7.9, 6 si
7.9, c ) ;
coeficient de corecie care ine seama de numrul conduc
toarelor pozate alturat i de distana dintre conductoare
(anexa 7.9, b i 7.9, c) ;
It curentul admisibil n tabele (teo retic);
Ia curentul admisibil n conductor n condiii de exploatare
date.
c) Alegerea seciunii conductoarelor la cureni de suprasarcin de scurt
durat se face de regul numai pentru circuitele de joas tensiune protejate
prin sigurane fuzibile, plecndu-se de la premiza c fiecrui fuzibil cu un cu
rent nominal dat i corespunde o anumit seciune a conductorului pe care
s-l protejeze. Alegerea const n corelarea curentului de topire al fuzibilului
( I f ), cu valoarea curentului admisibil n conductor ( I a) i cu curentul de
exploatare de lung durat ( I e), prin respectarea condiiilor :
If > Ie i If < Ia (2.40)
n cazul prevederii de sigurane fuzibile cu inerie termic mic (de obicei
pe circuitele de alimentare ale motoarelor asincrone) se mai prevede i condiia
care ine seama de faptul c fuzibilul nu trebuie s se topeasc la trecerea
curentului de pornire ( I porn) :

Ir > (2.41)

m care :
n -l

I mas: m S I i "1 I p o r n
i= 1

unde : m este coeficient de simultaneitate a consumatorilor de pe circuitul


p ro te ja t;
S / i suma curenilor maximi ai tuturor receptoarelor de pe cir
cuit, cu excepia motorului care posed cel mai mare curent
de pornire ( I Por) ;
a coeficient ce depinde de caracteristica motoarelor asincrone :
a = 2,5 pentru motoare asincrone n scurtcircuit cu durata
de pornire 5 10 s, cu porniri rare ; a = 1,6.2,0 pentru
motoare n scurtcircuit cu porniri frecvente i durata de
demarare de cca 40 s.
n anexa 7.10 se dau curenii nominali ai fuzibilelor i seciunea circuitelor
ce le pot proteja.

Probleme
2.2.1. S se determine sarcina admisibil a unui conductor de cupru neizolat
cu seciunea de 35 mm2 la temperatura mediului nconjurtor de + 25C,
cnd i se admite o temperatur maxim de 50C.
PR O B LE M E DE REELE ELECTRICE 131

Soluie

Din normativ se tie c pentru conductor neizolat de cupru (anexa 7.9, a) :


curentul teoretic este I t = 220 A la o temperatur a mediului nconjurtor
de +25C i 0B = 70C.
Din relaia balanei termice n regim stabilizat:
P R CF(0 0O) rezult

Pentru o alt temperatur a conductorului 0' corespunde un curent I '

r = f - ( 0 '- ( W

sau :

i' = - ' l / S = 220l / l = 1S6A


2.2.2. S se determine numrul i seciunea necesar cablurilor de conductoare
de cupru de 10 kV necesare racordrii unui generator de 25 M W ; cos cp = 0,85 ;
U = 10,5 kV cu un transformator ridictor de 31,5 M V A ; 10,5/110 kV.
Cablurile snt pozate n subteran, la distana de 100 mm ntre ele, iar tempe
ratura mediului nconjurtor este de 30C.

Soluie

Curentul de exploatare :

Ie = -7 =- = ----- ------------= 1 620 A


V3 U n 0 ,8 5 - y i 10,5 -103 '

Seciunea i numrul cablurilor trebuie aless din considerente tehnico-


economice (o seciune prea mare nseamn o densitate mai mic de curent,
o seciune prea mic nseamn un numr exagerat de cabluri).
Se propun spre alegere seciunile de 150, 185 i 240 mm2. innd seama de
relaiile :
Ie ^ /.
i utiliznd datele din anexa 7.9, b, rezult ;

71 an
s num r cablu ri a, Ja ^cupru
A

150 m m 2 320 7 0,73 1,09 1 782 A 9,34 k g / m


185 m m 2 340 6 0,75 1,09 1 765 A 9,879 k g / m
240 m m 2 420 5 0,78 1,09 1 785 A 10,68 kg/m
132 PR O BLEM E DE S T A II I REELE ELECTRICE

Avnd n vedere consumul neeconomic de cupru ct i dificila manipulare


a cablurilor de 240 mm2 se renun la aceast seciune. Se opteaz pentru
seciunea de 185 mm2 (cabluri mai puine, manipulri mai reduse i lucrri
de construcie mai mici).
Observaie : G greutatea cablului pe metru liniar i faz s-a calculat cu
G n- s-y-l n - s -8,9-1

2.2.3. S se determine seciunile cablurilor de cupru cu izolaie PVC ce ali


menteaz panourile de distribuie 1 i 2 din postul de transformare PT.
Dimensionarea se face numai din considerente de nclzire, deoarece distanele
pn la postul de transformare snt neglijabile. Caracteristicile motoarelor i
ale celorlalte receptoare rezult din datele fig. 2.11 i ale tabelului 2.6.

F ig . 12.11.

T a belu l 2.6

M o t o r nr. 1 2 3

P u te re a k W 10 15 6

fi 0,87 0,88 0,85

cos 9 0,85 0,85 0,8

t ip u l m o to r u lu i cu r o t o r b o b in a t n s c u r tc ir c u it n s c u r tc ir c u it

Ipornl^n 2,5 5,5 6

C o e fic ie n t d e n c rc a re 1,0 0,9 1


PR O BLEM E DE REELE ELECTRICE 133

S se determine i curentul nominal al siguranelor fuzibile ce se monteaz


pe circuitele receptoarelor i ale alimentrilor panourilor de distribuie,
cunoscncl c montajul este realizat aparent pe perei, n interiorul cldirii,
la e0 = 20C.

Soluie
a) Electromotorul nr. 1
T p 10-io3
20,56 A
cos 9 V'-i U r t 0 ,8 5 .^ 3 -3 8 0 -0 ,8 7

I, = = 20,56 A.
oc a 2,5

Rezult o siguran cu un curent nominal de 35 A i impune o seciune


a conductorului de alimentare a motorului de 4 mm3 (anexa 7.10).
b) Electromotorul nr. 2
r . n n r 0 ,9 -1 5 000 r c .
I e > 0,9Jn = -p=----------------- = 27,45 A
f 3 - 0 ,8 8 - 0 ,8 5 - 3 8 0

r Jjnaz_ _ hor^ = _^30-5_ 83,875 A


a a 2,0

Din condiia
I , < I a = a,-an- I ,
pentru cablu de cupru cu izolaie PVC rezult necesar un cablu trifazat cu
seciunea pe faza de 2,5 mm2 (anexa 7,9, c).
Din condiia I f > I e i If < Ia
rezult necesitatea folosirii unei sigurane fuzibile de 80 A, creia i corespunde
o seciune a conductorului protejat de 10 mm2. Se alege seciunea de 10 mm2.
c) Electromotorul nr. 3
r r 0 000 10 .
Ie > h = T=-------------------
) / 3 - 0 ,8 5 -0 ,8 -3 8 0
= l3>42 A

J r_w , = G.;l3' l2_ ^ 32,21 A


a 2 .5

Din condiia I e < I a rezult o seciune de 1,5 mm2 (din condiii de rezistene
mecanice se ia 2,5 mm2), iar din condiiile I f > I e ; I f < I a rezult o sigu
ran de 35 A, cu seciunea conductorului protejat de 4 mm2.
d) Fiderul de iluminat I
T T P 20 000 o n A o t
Ie > In = T - ---- = -------= 30,42 A
]/ 3 U 3 -3 8 0

I e > 30,42 A ; I a = 36 A ; S = 4 ram2

Se alege un fuzibil de I t > 30,4 A, de 35 A i S = 6 mm2


134 PRO BLEM E DE S T A II I REELE ELECTRICE

e) Fiderul de ilum inat I I


10 000
I "> I 15,21 A
^iT- 3S0
I e > 15,21 A ; I a 21,0 A ; S = 1,5 mm2 (Se alege
S = 2,5 mm din condiii dc rezisten mecanic).
Se alege un fuzibil de 25 A ; S = 4 mm2,
g) Fiderul de ilum inat I I I
15 000
22,8 A ; S = 2,5 mnr ( I a = 23 A)
^ 3 -3 8 0

Se alege un fuzibil de 25 A, S 4 mm2


h) Magistrale de alimentare a tabloului T 2
I e ^ (22,8 + 15,21 + 27,45)0,9 = 58,91 A
0,9 coeficient de simultaneitate.
l wax - 22,8 + 15,21 + 5,5-30,5 = 205,7G A
205,8
I f = 102,88 A
2,0

Din condiia : I e > 58,91 A rezult o seciune de S 10 mm2 i I a 64 A.


Din a doua condiie rezult I e > 102,88 A i S = 16 mm2 ia un curent no
minal al fuzibilului de 125 A.
i) M agistrala de alimentare a tabloului T x
I e = (22,8 + 15,21 + 27,45 + 20,56 + 13,42 + 30,42)0,9 = 116,87 A
Imaz = 0,9(22,8 + 15,21 + 20,56 + 13,42 + 30,42) + 55 x 30,5 = 260 A

= 130 A
2,0
Din condiia I c ^ 116,87 A rezult S mm2 si se alese un fuzibil
de 160 A ce poate proteja un cablu cu seciunea de 25 mm2, deci cu att mai
mult un cablu cu seciunea de 35 mm2. Rezultatele snt artate in f i 2.12.

PT 380/220V
s'* . It s.b0
-C B > ,

3x16rr.rr!2+1x8m|nf_
[7125 A

J, A
E T " [^35A ^35A 25A jJ25A ij25A
i3x4mrrr ]3x4sTm2 4x4mm2 Mnvr? 14x4mmz 3*4rcrn2

@ iluminat I iluminaii iluminatlR


PR O BLEM E DE REELE ELECTRICE 135

2.2.4. Intr-u n atelier mecanic se monteaz trei maini-unelte acionate de


motoare electrice trifazate asincrone la 380 V. Alimentarea motoarelor de la
tabloul de distribuie central i local se realizeaz conform schemei din fig. 2.13.
Drept conductor de alimentare se folosete cablu de cupru trifazat cu izolaie
de PVC, pozat pe pereii atelierului. Caracteristicile motoarelor snt indicate
n tabelul 2.7. S se determine seciunea conductoarelor i curentul nominal
al siguranelor cc protejeaz circuitul, cunoscnd c motoarele funcioneaz
simultan la sarcina nominal iar temperatura maxim a ncperii este +30C.

Tabel ul 2. 7

CLira-:EiTis-kUr M-, m ,

1. P u t e r e a noi'.iinnlii i;\Y 12 20 15
2. T ip ii! r.o to ru iu i n sc u r tc ir c u it cu r o t o r b o b in a t n sc u r tc ir c u it
Ipnrn A 5,5 2.5 5,0
4. 7j 0,37 0,38 0,87
5. con 9 U.S.) 0,86 0,85

2.2.5. ntr-o secie industrial se monteaz un nou atelier prevzut cu maini


unelte i instalaii de iluminat. Schema de alimentare a noilor instalaii elec
trice este indicat n fig. 2.14, iar caracteristicile lor snt date In tabelul 2.8.

T a belu l S. S
_ _

C a ra C tris ;iv i' - ;l!.'l);i;;l iU iiu aat


C:.-liSMiiiU ! o v h , i M,
! I ii

1. P n t f r c - i fk Y v] 23 5 12 5 9
2. T ip u l cc.ns'.'nV.a-
tcrtil'.i Cu r o lc r in s c u rt a s c u rt Cu in Cu in c a n
bcM nat c ir c u it c ir c u it ca n d e s c e n d e sc en
cos o 0 ,8 G 0,85 0,85 1 1
1. r 0,88 0,85 0,87

5. C o e fic ie n t
(ie n crca re ! ,0 0,93 1 1
G- Jr rU\, 2,2 0,0 'j,
136 PRO BLEM E DE STAII I REELE ELECTRICE

PT

I II

@ m3

I
1
M.
I 'ig . 2.14

Alimentarea consumatorilor se face n cablu de aluminiu cu izolaie de PVC


montat n conduct. S se determine seciunea conductoarelor i curenii
nominali ai siguranelor fuzibile ce protejeaz circuitele, tiind c instalaiile
funcioneaz simultan.

2.2.6. S se determine curentul maxim admisibil de lung durat prin trei


cabluri de cupru trifazate cu izolaie de hrtie, U = G kV montate n aer
la 200 mm unul de altul la o temperatur a mediului nconjurtor de + 25C.

2.2.7. O secie industrial are instalaiile electrice alimentate conform schemei


din fig. 2.15. tiind c dimensionarea seciunii circuitelor de alimentare se
face numai din considerente de nclzire, s se determine seciunea conduc
toarelor cunoscnd :
Caracteristicile consumatorilor snt date n tabelul 2.9.
Circuitele de 6 kV snt cabluri de cupru cu izolaie de hrtie montate
n subteran de o temperatur 0O= +20C.

6KV

6300A
6KV 0.4KV
PR O BLEM E DE REELE ELECTRICE 137

Circuitele de 0,4 kV snt din conductoare de aluminiu izolate cu PVC,


montate n conduct la o temperatur a ncperii de +30C. Coeficientul
de simultaneitate este 0,75 pentru toi consumatorii staiei de distribuie ai
seciei.
T a b elu l 2.9

Cam ctcris ticile c o n s u l .m iorilor M , U Ls

1. P u t e r e a [ k W ] 30 20 15 12
2. T ip c o n s u m a to r n s c u rt n s c u rt In c a n d e s In c a n d e s
c ir c u it c ir c u it cen t cen t
'J- I p n m l I 4,5 5
4. G r a d d e n c rc a re 0,9 0,9 1 1
5. S im u lta n e it a te 1 0,8 1 1
6. cos 9 0,9 0,85 1 1
7. 7] 0,88 0,87

2.2.8. tiind c un conductor neizolat de aluminiu cu seciunea de 95 mm2


la o temperatur a conductorului de 70C i de 25C a mediului nconjurtor,
admite un curent de 325 A, s se afle prin calcul curentul admisibil pentru
un conductor de cupru, de aceeai seciune i la aceleai temperaturi.
2.2.9. Un cablu de cupru de 6 kV cu seciunea de 70 mm2 la o temperatur
de +70C admite un curent de 235 A, cnd temperatura mediului nconjurtor
este de-f 35C. Ce temperatur va avea cablu la un curent de 180 A i la aceeai
temperatur a mediului nconjurtor.
2.2.10. Dou transformatoare de 10 M VA ; 110/6,3 kV, snt racordate pe
partea de 6,3 kV la o staie de distribuie prin intermediul cablurilor de cupru
cu izolaie de hrtie. S se determine seciunea cablurilor de alimentare pentru
un transformator tiind c :
transformatorul poate fi suprancrcat cu 25% peste sarcina nominal ;

cablurile snt pozate n canal la distana de 200 mm ntre ele, iar tem
peratura mediului nconjurtor este de +20C.

2.3. PIERD ERILE DE TENSIUNE N REELELE R A D IA LE I RUCLATE


DE JOAS I MEDIE TENSIUNE I D ETERM INAREA SECIUNII
CONDUCTOARELOR

Noiuni recapitulative

a) Seciunea conductoarelor n funcie de pierderile de tensiune se determin


punnd condiia ca pierderile de tensiune A U V pe circuitele considerate s
fie mai mici sau egale cu pierderile de tensiune admisibile stabilite de norme
A ^ adm'

A U , < A U aam (2.42)


Mrimile acestor pierderi admisibile snt indicate n anexa 7.11 ;
133 PRO BLEM E DE STAII I REELE ELECTRICE

b) Calculul pierderilor de tensiune n reelele de joas i medie tensiune


(de la 220 V pn la 35 kV inclusiv) n practic se realizeaz prin simplificarea
schemei echivalente a liniilor electrice, renunndu-se din cauza valorilor
lor nensemnate la elementele transversale : perditanla i susceptana capa-
citiv a lin ie i;
c) Determinarea pierderilor de tensiune a cror valoare se aproximeaz
a fi egal cu aceea a componentelor cderilor longitudinale de tensiune (fig. 2.16)
pentru liniile radiale se face cu ajutorul relaiilor :
U,
o

h c o s 'fi2

U t R X U7
btju> Trnro -
I- pierderi de -
tensiune
b (AUp)
c.
F ig . 2.16. a ) c ir c u itu l lin ie i ; (?) sc h em e c h iv a le n t a l i n i e i ; c ) d ia g r a m a v e c t o r ia l a c d e r ilo r
d e te n s iu n e .
{ 7 j = V S U lf te n s iu n e a la n c e p u tu l lin ie i,
U2= Y 3 U Sf te n s iu n e a la s r itu l lin ie i,
I, c u r e n tu l la c o n s u m a to r , ce s tr b a t e lin ia ,
ac A U c d e r e a t o t a l d e ten s iu n e ,
ad A U A c d e r e a lo n g itu d in a l d e ten s iu n e ,
dc = S U c d e r e a t r a n s v e r s a l de ten s iu n e ,
ae A U p p ie r d e r e a d e te n s iu n e .

Pentru o linie de curent continuu : cu mai muli consumatori (fig. 2.17)


n n
A U P = 2 Yt r , I t = 2 R (i t [VJ (2.43)
1= 1 1= 1
PR O BLEM E DE REELE ELECTRICE 139

Pentru o linie trifazat cu mai muli consumatori (sarcini simetrice


fig. 2.18)
n n
*u p= - f V ( r tp { + x,Qt) = -1- V (B , -p, + X tqt) [ V] (2.44)
U ! / ...../ u J
1 i 1

-3

<-=1

Z7=r?+jx? +JX 3

^ = ^ 2^3 2 *3

S is p ^ jq , s 2=' P 2 +^ 2 S3
i
1
1
O - ---------------- ------ ----------------- I
F ig . 2.18

Pentru linii trifazate cu sarcini neuniforme (cu conductor de nul) ;


a) Linie cu 3 faze i nul neuniform ncrcat ; pierderea de tensiune pe
faza cea mai ncrcat (faza A de exemplu)
n
Ia iU
i= i=i (2.45)
A U A0 = [V]
YS ys

|3) Pe linia trifazat i nul consumatorii snt racordai numai ntre dou
faze i nul ( I B = I c ; I a 0)

iv i (2.46)
;= i

') Linie trifazat i nul, consumatorul racordat numai ntre o faz i nul
n __ n
21/3
(2.47)
A^ = E ^ = is k [v]
1=1 f= l

n expresiile de mai sus s-a considerat c seciunea S a conductorului este


aceiai pe toat lungimea liniei iar y este conductivitatea conductorului
liniei.
140 PRO BLEM E DE S T A II I REELE ELECTRICE

d) Determinarea seciunii conductoarelor liniilor electrice, pentru a se ncadra


ntr-o pierdere de tensiune admisibil A U adm dat se face plecndu-se de la
ipoteza c reactana medie pe kilometru de linie electric aerian
x = (0,35 0,42) /km este relativ cunoscut i oarecum indepen
dent de seciunea conductorului, iar pierderile de tensiune A U P se iau
egale cu valoarea cderilor active de tensiune A U a, astfel :
ti n

A 17, * A U * = ~ V r . P . = A U adm V ' x tQt (2.48)


U n ( 1 t i f m
i= 1 z=l
sau :
n n
At/ = - f- V - 7 - P 1 = * U atm Y Kx i Q{ (2.49)
Un L-- ( &{ t /
1=1 1=1

Folosind ultima relaie se poate determina seciunea conductoarelor n trei


ipoteze :
Ipoteza seciunilor constante ( S( S) cnd seciunea S se determin :
Pentru circuite de curent continuu :
n n

S = _ 2 _ y ' s7 J = 100 --------[mm2]


& U Bdm L l A U adm% U u ZJ 1 J
i= 1 i= 1

Pentru circuite trifazate :


II

S = ^A Vha ' U rn Yl l/ l*Pt Iram2J <2-51>


*, 1= 1
Pentru circuite monofazate :
n

1-1

Ipoteza densitii de curent potrivit creia densitatea de curent j = f-^ -1


s LnmlJ
se pstreaz constant pe toate tronsoanele circuitului i pierderile de tensiune
se pot scrie sub forma :
n n
A u a faza = p - - 1( cos <p, = pj li cos 9 i (2.53)
1=1 1=1
n aceast ipotez seciunile se determin cu formulele :
Pentru circuite de curent continuu :

S* = = 1 0 0 ----- -------- L - I f (2.54)


j A u aim% u v 7
unde L ~ T . l t lungimea circuitului;
P R O B LE M E DE REELE ELECTRICE 141

Pentru circuite trifazate :

St = = i C O S <p4 (2.55)
i= 1

Pentru circuitele monofazate :

2p
S( = = It cos <p, (2.56)
j MJ,
i=i
unde pentru circuitele n curent alternativ
. P,
cos <p(

Ipoteza minimului de material, n care se prevede ca volumul total al


metalului conductoarelor utilizate s fie minim.
71
Exprimnd volumul V = ] Z<Sj i punndu-i condiia de minim n
i= l

funcie de variaia seciunii S* i, avnd n vedere relaia ce exist ntre


I 4 i S t prin expresia pierderii de tensiune, se obine expresia seciunii conduc
torului n ipoteza consumurilor minime de material :

S< = ]' P f " l ^ P i = k v Jf P , (2.57)


YU.A U a L - j ' ' *

unde k* = f l f f k
e) Pierderile de tensiune n liniile cu sarcina uniform distribuit (fig. 2.19,
cazul reelelor de iluminat al strzilor) se determin cu formula :

I I I ITH1 I I I II I

F ig. 2.19.

L
[V ] (2.58)
2

unde curentul total I i L


r0 rezistena activ a elementului de lungime al liniei.
142 PRO BLEM E DE S T A II I REELE ELECTRICE

f) Determinarea seciunii cconomice Sec a conductoarelor liniilor electrice


n funciile de pierderile minime de energie electric, se face cu ajutorul
relaiei:

Sec = ; (2-59)
J ec

unde densitatea economic se ia din tabelul 2.10, n funcie de numrul de


ore de utilizare a puterii maxime A P max = dl^axR transportat pe linia
electric ( T max).

Tabelul 2.19
A
l e n s i t i ec o n o m ic o de cu ren t n ---------
mm2

N um rul o relo r d c u tiliza re anuale


a p
1u terii m a x im e '( T maz)
t F elu l circuitulu i
3 000
3 000 ore 5 000 ore 5 000 ore

1. L i n i e a e r ia n eu c o n d u c to a r c d e
cu p ru 3 2,10 1,60
2. L i n i i a e r ie n e cu c o n d u c to a re de
A l sau O l A l 1,8 1,20 0,9
3. L i n i i n c a b lu cu c o n d u c to a re d e
cu pru 2,25 2,25 2

g) Determinarea pierderilor de tensiune i de energie a unei lin ii electrice


eu alimentare de la ambele capete (o linie buclat se reduce la o linie alimentat
de la ambele capete, fig. 2.20), impune pentru nceput gsirea circulaiilor

A
o**

m
F ig . 2.20. a ) r e e a b u c la t ; b ) r e e a b u c la t red u s la o r e e a a lim e n t a t d e la a m b e le
c a p e te ; c) r e e a a lim e n t a t d e la a m b e le c a p e te .
PR O BLEM E DE REELE ELECTRICE 143

~2
7 . - z- ,

,2 ,
H -1

1 hz , Ir B
1 7 I 7 I 7 -
I1 '1 2 2

1 2

D'

F ii;. 2.21.

de curent, respectiv de putere pe tronsoanele liniei, fiind cunoscute sarcinile


consumatorilor (fig. 2.21), sub forma de cureni sau de puteri.
n cazul reelei reprezentat n fig. 2.21 considernd U A # U B, impedanele
fiecrui tronson diferite una de alta, zx i- z2 # z3 i innd seama de nota
iile din schem se pot obine curenii ce circul pe tronsoanele din capete :

i \La ~ V . b I r 1 /r> f f y .
I a = ------- r LAj (2.60)
Y ^AB

Ia = - M ^ + m . [A ] (2.61)
V ~.AB

n cazul cnd snt folosite puterile :

= + 1 * *1 [V A ] (2.62)
AB tL A B

5b = - + ? [V A ] (2.63)
~LAB CLAB

La reelele cu alimentare din ambele capete, se determin pierderile de


tensiune maxim (de la sursa de alimentare pn la punctul cel mai ndeprtat
din punct de vedere electric) att n regim normal, cnd linia este alimentat
de la ambele capete, ct i n regim de avarie, cnd linia este alimentat numai
dintr-un singur capt. Determinarea seciunii conductoarelor se va face
n funcie de pierderea de tensiune maxim, verificat att n regim normal
ct i de avarie.
h) n cazul reelelor buclate alimentate din mai multe puncte, pentru deter
minarea pierderilor de tensiune se folosesc metodele :
R aportrii seciunii conductoarelor la o seciune dat, plecnd de la premiza
c rezistenta ohmic a circuitului rmne aceeai
144 PR O BLEM E DE STA II I REELE ELECTRICE

i rezult
(2.64)

Punerii n paralel a lin iilo r fr sarcini n lungul lor, dac la capetele liniilor
exist aceiai tensiune (fig. 2.22, a)

Fig. 2.22, a.

Calculele se fac cu ajutorul relaiilor ce dau rezistenele echivalente

|QI (2-65>
i curentul echivalent I e
L = I a + I b + I c [A ]
Fiind cunoscut curentul echivalent I e i rezistena echivalent Z e, curentul
n ramuri va fi :

T _ . T _ T . T _ I
lA ie > L b ie Ic ie ~
tLA iLB it e

iar dac seciunea conductoarelor este aceiai, expresiile se simplific :

Ia = L -, Zb = L t - ; l c = Le
M fl Ic
Transfigurrii reelei prin trecerea de la schema triunghi n stea i invers
dup relaiile cunoscute din electrotehnic ;
Transferrii sareinei dintr-un punct n altul, cu meninerea acelorai cderi
de tensiune pe circuit (fig. 2.22, b i 2.22, c).
PR O BLEM E DE REELE ELECTRICE 14

1
-o- ia. -Q
B

-z2-
2 3
F ig . 2.22, b.

O----- -

'"I =,1+,21 i3 =l3+l23

F ig . 2.22, c.

Relaiile dintre curenii iniiali i finali (dup transferul sarcinilor) snt:

L ~ L l "T" L l 5 3 = s + 123

unde curenii } 21 i i3i


conform figurilor 2.22, b i 2.22, c au expresiile :

( 2 6 7 >

Premiza transferrii puterii din punctul 2 n punctele 1 i 3 constituind-o.


relaiile

I a La i Lb Lb

Probleme

2.3.1. S se determine pierderile de tensiune ale liniei electrice aeriene trifa


zate de 400 V alimentat de la un capt, cu conductoare de Cu i coronamentul
fazelor n triunghi la distana d = 450 mm ntre faze. Seciunea conductoa
relor pe tronsoanele liniei, lungimea tronsoanelor i sarcinile consumatorilor
snt date n fig. 2.23.

Cu-50 1 Cu-35 Cu-25


3 00 m 200m 150m
1
l=40-j10KVA 2=30-j0KVA 3=20-j15KVA
F ig . 2.23.

10 P roblem e de staii i reele electrice cd. 364


145 PR O BLEM E DE S T A II I REELE ELECTRICE

Soluie

Pierderile de tensiune se calculeaz cu relaia :


3

%iQi)
AC, = s : 2 > p '
i=l

rA -l ri = Pcu = 0,017 = 0,102 Q


Si 50

= r 2 = pCa --- = 0,017 = 0,097 Q


s2 35

r2_3 = r 3 = 0,017- = 0,102 O


25
Reactanele inductive :
h
Xl 0,145 lg - 1,1 0,300-0,145-2-16 = 0,093 O
1000 0,779/-!
dm = 450 mm

r x = 4 mm

x2 = 0,2-0,145-2,38 = 0,069 O
z 3 = 0,15-0,145-2,31 = 0,050 O
i = S! + a + 3 = 80 j 25 = P i j Qi. kVA
2 = + 3 = 5 0 j l 5 = P 2 j0 2 kV A

3 = = 20 jl5 = P 3 j>3 kVA


1000
AC/, = (0,102-80 + 0,093-25) + (0,097-50 + 0,069-15) +
400

+ 0,102-20 +0,05-15) = 47,275 V

AU
A U 100 = 11,81'/o.
u.
Pentru un regim normal de exploatare pierderile ar fi inadmisibile.
2.3.2. S se determine pierderile maxime de tensiune ale reelei arborescente
trifazate de iluminat de 220 V ale crei sarcini n amperi, seciuni de conduc
toare n mm2 i lungimi de tronsoane n metri snt date n fig. 2.24.
Soluie
Se calculeaz pierderile de tensiune pe tronsoane cu relaia ;
PR O BLEM E DE REELE ELECTRICE 147

9?

0,15A/m
80m
Cu-16
5Gm
Cu-50 Cu-25

75m j 100m / 100m 50m |


20A 30A
80m 15A 10A
Cu-15

-2 5 A
F ig . 2.24.

deoarece fiind circuite de iluminat exist numai sarcina activ :

A U bg _ /s o,017 0,15 x 80 (50 + 40) = 1,98 V


16

A U bc = Ij LM I Z-25-80 = 3,67 V
io

^ 3 0,017
A U be (100-25 + 50-10) = 3,52 V
25

A U Ab _ 1/3'0,017
[100(30 + 12 + 25 + 15 + 1 0 )+
50

+ 75(30 + 12 + 25 + 15 + 10 + 20)] = 10,35 V.

Pierderile maxime de tensiune snt ntre punctele A i C

A U AC = A U Ab + A U bc = 10,35 + 3,67 = 14,02 V

n procente:

A U AC% = -100 = 6,37%


u.

2.3.3. S se determine pierderea maxim de tensiune ntr-o reea de iluminat


380/220 V ai crei receptori snt alimentai conform schemei din fig. 2.25, a.
De la surs la punctul B linia este executat din conductor de cupru
C u 3 X 10 + 10 mm2 (trei faze i nul) pe poriunea B F , C D i C E este
executat din dou conductoare Cu 2 X 6 mm2 (faz-nul), iar pe pori
unea BC din trei conductoare Cu 2 X 6 + 6 mm2 (dou faze i nul)..
148 PR O BLEM E DE S T A II I REELE ELECTRICE

Sarcinile receptoarelor n wai i distanele tronsoanelor n metri snt indicate


n schema din fig. 2.25, b.

Fig. 2.25.

Soluie
Pierderea de tensiune pe faz pe tronsonul A B format din trei faze i nul
{sarcinile fiind egale pe faze, deci I 0 = 0)
Au - _ 1600-100 + 1100-120 ^ 5Q
Ys ysU, 5 3 -1 0 -2 2 0

Pierderea de tensiune pe faz pe tronsoanele B E , C D i CE

A U CB= _ ? 6^ 3_ .4 0 0 -6 0 = 0,687 V

A U CD = M J CB = 0,687 V

A U BF = (150-400 + 100-700) = 3,72 V


PR O BLEM E DE REELE ELECTRICE 149

Pierderea de tensiune pe faz pe tronsonul B C :

A U , .= J h l L * L T - . P J , (80-800 + 150-1 400) = 2,94 V


YS-U L - J * ' ' 1 53 o -380

Pierderile de tensiune de la surs la receptorii de capt snt practic egale :


0,22
A U abf = 6,22 V ; A U AEP% =-=-100 = 2,82%
220

^ U ABCd ^ U ABCE 6,127 V ; A U abcd% = ^ 1 0 0 = 2,78%


220

2.3.4. O linie aerian trifazat de 20 kV se realizeaz cu conductoare de


aluminiu, coronamentul fazelor fiind indicat n fig. 2.26. Configuraia reelei,
sarcinile la consumatori exprimate n MW/cos, ca i lungimea diferitelor
tronsoane ale liniei snt date n fig. 2.27. S se determine seciunea conduc
toarelor magistralei AC , tiind c linia este alimentat din punctul A i c
pierderea admisibil de tensiune pe linie este de 5% din tensiunea nominal.
Seciunea conductoarelor ramificaiilor se va determina din aceleai criterii,
corelat cu seciunea rezultat pentru magistrala AC.

dr 2LQ9

2,5 Km

1.5LL
3Km b 2,SKm c

3Km

410.85

F i. 2.27.

Soluie
Sarcinile receptoarelor exprimate n complex snt :
c = 1,5 j0,92 M VA 1,5 - j O M VA
ei = 2 0,96 MV A __
S 4 j 2,48 M VA
iar circulaia de puteri pe tronsoane :
S bc = c = 1,5 j 0,92 M VA
m = * = 2 j0,96 M VA
ao = bc + S bd = 3,5 jl,88 M VA
.Aa= ab + a + , = 9 j4,36 M VA
150 PROBLEM E DE S T A II I REELE ELECTRICE

Cderea de tensiune admis pe tronsonul A C este

A U am = U n = -20 kV = 1 kV = 1 000 V
100 100

Se consider reactana inductiv pe kilometru de linie re = 0,4 O/km.


Componenta reactiv a pierderii de tensiune pe tronsonul A C n acest caz
va fi ( A U rAC).

A U rAC = ~ ~ X ^ Q l = - M - (4,36-3 + 1,88-4 + 0,92-2,5)106 = 158 V


U ZJ 20 IO3

Componenta activ a pierderilor de tensiune pe traseul A C :


A U aAC = A U adm A U rAC = 542 V

Seciunea conductorului liniei pe toat magistrala A C

AC 1 1 n -
SAC
P
y P i '7l i 0
D
------- [9-3 +i o,i3-4
, 0 2 9 ' 105 '10e t q q Q r '
+i 1,d-2,5J
i r o r ; i
= 119,/ mm
A U a A c 'U ,, L -J 5 4 2 -2 0 -IO 3

Se alege conductorul Al-120 mm3 creia i corespunde o rezisten pe


kilometru.
1 0 .0 2 9 -1 0 0 0
r = p = --------------= 0,241 O/km.
s 120 1

i o reactan inductiv :

x =0,145 lo g----^ = 0,145-2,554 = 0,37 O/km


0,779 T 0

dm = 1,40-1,93-1,93 = 1,73 m

r0 = j/-i- = | = fi. 18 mm

Pierderile de tensiune reale pe magistral s n t:


A rr (9 -0 ,2
,,211
11 + 4,30
4 ,3 0 -00,.37)3- 10
,3 7 )3 10 rr~ , r
A U Aa= ---------------------------- = 5 6 / V
20 10 3

(3,5 0.241 +
AUab = 1,88 0 ,3 )-*-
w-v-*' 7 ) 4 IO6 = 307 v

2 0 -IO 3

(1,5 0,241 + 0,92-0,37)2,5- 10=


A U bc = ~ = 87 v
20-IO3

A U AC = 567 + 307 + 87 = 961 V

A U Ab = 567 + 307 = 874 V

Pierderea de tensiune admis pe derivaia ae va fi :

A U ae = 1 000 A U Aa = 433 V
PR O B LE M E DE REELE ELECTRICE 151

La un x = 0,4 O/km rezult componenta reactiv a pierderii de tensiune


pe derivaia ae :

& U rae = -2,48-3-IO8 = 149 V


e 20 1 O3

& u a.ae = 433 149 = 284 V


0 ,0 2 9 'I O 3 . _ ln 6 1A O s
sa. = ---------------4 *0 -IO6 = 102 mm
284- 2 0 - IO 3

Se alege tot seciunea de Al 120 mm2 creia i corespunde :


t 0,241 0/km i x = 0,37 O/km

Pierderea real de tensiune :


A U = n -0 .2 1 1 - 2 .- i ic = 282 y

ae 20-IO

A U Ae = 567 + 282 = 849 V


Pierderea de tensiune admis pe derivaia bd
A U bi = 1 000 A U Ab = 1 000 874 = 126 V
La x = 0,4 O/km corespunde o component reactiv a pierderii de tensiune
. rr 0 ,4 -0 ,9 3 -2 ,5 -1 0 ,,
AE/ri)(i = - 1----- = 48,0 V
20 io3
Componenta activ :
A U a. bd = 126 48,0 = 86 V
rezult o seciune :
0,029 -1 0 -2 -2,5 -IO 6
s ---------------------= 84 mm'
8G-20-103
Se alege seciunea de Al 95 mm2 creia i corespunde r = 0,305 O/km
i x = 0,369 O/km

\ U bi = (2,-305 + 9G-3cnK2,5-10s = 120 V


20-IO3
Seciunile alese se verific la nclzirea provocat de curentul maxim.
Pentru conductorul de Al 120 mm curentul maxim ce l parcurge este
n tronsonul Aa
1 = i " = ln 1c . = 289 A.
3 (J , 3 - 2 0 -IO 3

Conductorul Al-120 conform normelor admise 370 A.


Pentru tronsonul bd curentul maxim este I b = 64 A, iar conductorul
Al-95 admite 325 A.
132 PRO BLEM E DE S T A II I REELE ELECTRICE

Concluzia : conductoarele alese din considerente impuse de pierderile de


tensiune admisibile, corespund i din punct de vedere al nclzirii.
^ '

2.3.5. S se determine seciunea conductoarelor de cupru a unei linii electrice


aeriene de 6 kV, la care se admit pierderi de tensiune de 5% n dou ipoteze :
a) Seciunea conductorului este aceiai pe ntregul traseu al lin ie i;
b) Seciunea conductorului variaz pe traseu, din considerente de consuni
minim de material.
Configuraia i sarcinile liniei snt date n fig. 2.28, iar distana medie dintre
conductoarele fazelor dm 900 mm.

A 800-J600KVA 550-)400K\A b
1.6Km J 2,K m ? 2Km
_ f ,
2b0-j200KVA 3O0-j28OKVA 250-j12QKVA
F i"'. 2.28.

Soluie
Pierderea de tensiune admis :

A U adm = A . 6 000 = 300 V.

L a un x = 0,35 O/km componenta reactiv a pierderii de tensiune, pe


ntreaga linie :

AUr = - = -^ -(6 0 0 -1 ,8 + 400-2,1 + 120-2)103 = 126 V


U 0000

Componenta activ a pierderii de tensiune admis, pe toat linia :


AUa- A U am A U r = 174 V

a) n cazul seciunii uniforme pe toat lungimea liniei rezult :

s = PZpj l ... - OO.1.^ 0! (800 1,8 + 550 - 2,1 + 250 - 2 )-103 = 50,39 mm2
U n- A U 6000 -174

Se ia s 50 mm2
Pierderile reale de tensiune vor fi :

r = p = 0,34 D/km
S

x = 0,145 l g h = 0,35 a i km
0,779 r 0

. TT (8 0 0 - 0 ,3 4 + 6 0 0 -0 ,3 5 )1 ,8
A U Aa = ----------------------- - = 144,6 V
PR O BLEM E DE REELE ELECTRICE 153

ALT (5 5 0 - 0 ,3 4 + 4 0 0 -0 ,3 5 )2 ,1 _ ^ ^ y

A U rC= ^2.-0'.0'3i + - 2?-'-? = 42,4 V


6

& U AC = 301,4 V (se ncadreaz n valoarea admis)

b) n cazul seciunii variabile n lungul lin ie i:

* ? V E - W 5

. py i , V T , _ 0,017 -103(1 , 8 / 8 0 0 + 2,1 / 5 5 0 + 2 |/250) / l ( P n n 0


= I v m TT ------------------------------^ l o - r n ------------------------------= 068

= kv \!800 000 = 60,52 mm2

$ab = kp V^50 000 = 50,18 mm3

s dc kp V^50 000 = 33,83 mm3


Se aleg seciunile :
sAa = 70 mm2 [r0 = 4,72 mm ; r = 0,24 O/km, x = 0,346 O/km]

sab = 50 mma [r0 = 4 mm ; r 0,34 O/km ; x 0,35 O/km]

s bc 25 mm2 [r0 = 2,82 mm ; r 0,68 O/km ; x = 0,378 O/km]

Pierderile reale de tensiune s n t:

M J Aa = = 119,8 IV

M J ab = (5 5 0 -0 .3 4 + 400 X 0.35)2.1 = ^ y
6

. rr (2 5 0 x 0,68 + 120 --0 ,378)2 ..


A U br = -------------------------------------- = /1 V
6

A U AC = 119,8 + 144,6 = 335 V

Deci pierderea de tensiune real este ceva mai mare dect cea ad
mis -^ -'1 0 0 = 5,5%.
6000

Consumul de material n ipoteza seciunei constante :

Gi = 3 x (1,8 + 2,1 + 2)104-8,9-50-10-4 = 7876,5 kg

In ipoteza seciunii consumului minim de material :

G2 = 3 x 8,9(1,8-70 + 2,1 x 50 + 2-25) = 7 502,7 kg


154 PR O BLEM E DE S T A II I REELE ELECTR ICE

n ipoteza consumului minim de material se economisesc 7 876,7 7 502,7 =


= 373,8 kg de cupru, dar se funcioneaz cu o tensiune ceva mai cobort.
Se recomand n acest caz a se dimensiona linia dup prima ipotez a seciunii
constante.
2.3.6. S se determine pierderea maxim de tensiune n regim normal i de
avarii a liniei trifazate inelare de 35 kV, realizat din conductoare de Al.
Configuraia reelei, sarcinile pe tronsoane i seciunea conductoarelor snt
indicate n fig. 2.29. Distana medie dintre conductoarele liniei 2 500 mm.

2 -j!5
kh-n 15Km .... a 10Km b 3 Km c. '!2Km A
l-120 Al-95 Al-120 t At-120 '
A l-95 A l-95 U)1
e
4 -j3 -e~ d
b
PRO BLEM E DE REELE ELECTRICE 155

2-j1,5
a A
5-j3,5 9-j6.5 f 13-j8,5
U-\2

d ^ H 3

a b ------------- c
A
o~
--- Q

B -j8 5 8 -j5 4 -j2 I

e 3 -j2 d

F ig . 2.29,

1. Regim normal
Soluie
Se desface inelul, considerndu-se alimentarea din dou capete ce au aceiai
tensiune de alimentare. In acest caz circulaia puterilor pe tronsoanele liniei
va f i :
Tronsonul Aa
c _ l i ' z-
/la ~
~LAA

dar separnd pe puteri active i reactive

= = ^ 2 L ^ 1 B 5,825 M W
l. 13 + 10 + 3 + 12

2 ^ ^ ( l ._5 + 2)25 + 3-15 + 2 4 2 = M W Ar


l AA 15 + 10 + 3 + 12

Aa = 5,825 j3,91 MV A
Tronsonul Ac
T.P-1 (2 + 3)15 + 4 - 2 ) + 4-2 8
P Ac 7,175 MW
l AA ~ 15 + 10 + 3 + 12

?il-l _ (2 + 1 ,5) 15 + 3 -2 5 + 2-28


Q Ac = 4,58 M V Ar
40
156 PR O BLEM E DE S T A II I REELE ELECTRICE

SAc == 7,175 j4,58 M VA

Tronsonul ab
s ab = 0 al - a2 = 5,82 - j3,91 - (3 j2) (2 - jl,5 ) =
= 0,825 j0,41 M VA
Tronsonul cb
c6 = AC c = 7,175 j4,5S (4 j2) = 3,175 j2,58 M VA

Circulaia de puteri este artat n fig. 2.29, c, i rezult c punctul b este


punctul de separaie al puterilor.
Rezistenele i reactanele tronsoanelor de linie snt (raportate pe kilometru}
de linie)

r Aa = rAo = r cb = 0,24 D/km


x Aa = x A,c = x cb = 0,393 D/km

Tab = r ae Tb = 0,305 D/km

*ab = = Xbi = 0,400 D/km


Pierderile de tensiune pe tronsoane :
> TJ _ (5,825 0,24 + 3,91 -0,393)15 _ _T
^ V> Act x O / li
35

= ( 0 j 2 o :0 ,3 0 5 ).-<. 0 .4 1.0,4)10 = ^ k y
35

A [7 ^ = ( 4 : q.305_ + j -0,4)7_ _ = Q>484 k y

35

A U Ai = AE/^ + Af/a6 + At76tf = 1,909 kV

A U Ad % = -100 = 5,45%
35

A u = ( 3 ' 0 305 + 2 -0 ,4 )1 0 = (0,915 + 0,8)10 = Q 4g ky


oo 3o

A U Ae = A U Aa + At/0, = 1,747 kV

_ (Za7i A ^ : -,U9.g393)i2 = 8 kV
35

Se constat c n regim normal tensiunea cea mai cobort o va avea consu


matorul din punctul d, pierderea de tensiune fa de surs fiind de 1,909 kV
ceea ce reprezint 5,45%.
2. Regimul de avarie cel mai dificil, din punctul de vedere al creterii
pierderilor de tensiune, l reprezint ntreruperea buclei ntre punctele Aa
sau Ac.
PR O BLEM E DE REELE ELECTRICE 157

2.a. Ruperea buclei n tronsonul Aa. Linia se transform n linie radial cu


circulaia de putere artat n fig. 2.29, d.
Pierderea de tensiune n acest caz va f i :

A U / C = (13,'21+ 85:--,39:i)12 = 2,215 kV


c 35

A 1/ = (9'-24 + 65:.n393)3- = 0,471 kV


35

A U ba = (5~0,305 + 3 --'0,<)1"- = 0,835 kV


35

= (3 -0 ,3 0 5 + 2 -0 ,4 )1 0 = Q k y

35

A U A,e = S A U = 4,011 kV sau 11,46%

Pentru punctul d cderea de tensiune va fi mai mic :

A U A,d = 2,215 + 0,471 + 0,484 = 3,17 kV sau 9%

2.b. Regim de avarie prin ruperea buclei pe tronsonul A'c. Schema de ali
mentare i circulaia de puteri este dat n fig. 2.29, e.
Acum n cele mai grele condiii se afl punctele c i d.
Pierderile de tensiune :

A U Aa = 03 1 + or,
8' - ~393)' 1 = 2,399 k V

= ( 8 ^ ,30_5_ + 5 - 0 .4 ) -10 = 8 kV

b 35

A u be = (-j -24 + 2 -393)3 = o 149 kV


35

A U Ac = 2,399 + 1,268 + 0,149 = 3,816 kV

sau 10,90%

A U A = 2,399 + 1,268 + 0,484 = 4,151 kV sau 11,86%

2.3.7. S se determine seciunea conductoarelor unei linii trifazate 35 kV,


confecionat din conductoare de oel-aluminiu, pe baza calculului tehnico-
economic, plecnd de la urmtoarele premise :
a) Pierderile de tensiune admise : 6% ;
b) Timpul de utilizare a puterii maxime T max = 4 000 ;
(i corespunde t max timpul pierderilor maxime de 2 700 ore/an conform
anexei 7.12);
c) Costul puterii instalate n centrale 5 000 lei/kW ;
158 PR O BLEM E DE S T A II I REELE ELECTRICE

d) Preul energiei electrice 0,3 lei/kWh ;


e) Costul liniilor de oel-aluminiu
Ol-Al-35 700 000 Iei/km
01-A1-50 800 000 lei/km
01-A1-70 850 000 lei/km
OI-AI-95 900 000 lei/km
01-A1-120 1 000 000 lei/km
01-A1-150 1 200 000 lei/km
Ol-Al-185 1 400 000 lei/km
f) Coronamentul fazelor este n linie cu distana dintre faze de 3 m.
Determinarea seciunii se va face dup :
Densitatea economic de curent;
Consumul minim de material ;
Densitatea constant a curentului pe ntreaga linie ;
Seciunea constant a conductorului pe ntreaga linie.
Schema i caracteristicile consumatorilor este dat n fig. 2.30.

SKm 6Km b 4KmO

5-j3M\A 2-j1,5 MVA


3-j2MVA
F ig . 2.30.

2.3.8. S se determine pierderea maxim de tensiune n regim normal i de


avarie la linia trifazat de iluminat de 380 V, a crei configuraie i parametri
snt indicai n fig. 2.31. Linia este alimentat de la capetele A i B, tensiunile

60A
C u -50
A
o
a B
-r < ~G
80m f 100m 120m t IGOm | 80m
50A
40A
5Qm 60A

Cu-16 60A

30m
10A
Fig. 2.31.
PR O BLEM E DE REELE ELECTRICE

de alimentare corespund pe faz dar au valorile eficace U A = 400 V i,


U B = 380 V. Magistrala liniei este executat din Cu 50 mm2 iar derivaia
din Cu-16 mm3.

2.3.9. S se afle seciunea conductoarelor de Al dintr-o reea de iluminat


de 380/220 V alimentat de la ambele capete tiind :
a) Pierderea admis de tensiune n regim normal 5% U n ;
b) Pierderea admis de tensiune n regim de avarie 10% Un ;
c) Sarcina este uniform repartizat pe cele trei faze iar seciunea conductoru
lui este constant pe toat lungimea reelei;
d) Configuraia reelei, mrimea consumatorilor i distanele dintre consu
matori snt indicate n fig. 2.32 ;
e) U A = U B.

A 60m a 80m b 50m c 70m d 60m B


. ---------------- j------------------- j----------------- J------------------ j-------------- O

30KW 5QKW 20KW 60KW

F ig . 2.32.

2.3.10. S se determine distribuia curenilor i pierderea maxim de ten


siune n reeaua trifazat de iluminat ce lucreaz la tensiunea nominal de
380 V. Reeaua este alimentat din punctele A, B i C, tensiunile celor trei
alimentri avnd aceiai mrime i corespund pe faze. Datele reelei snt
indicate n fig. 2.33.

F i g . 2.33.

2.3.11. S se determine seciunea conductoarelor liniei aeriene trifazate de


35 kV, ce alimenteaz staiile de transformare cobortoare din punctele a i b.
Linia se realizeaz din conductoare de aluminiu i admite o pierdere de ten
siune de 6% U n.
160 P R O BLEM E DE S T A II I REELE ELECTRICE

Conductoarele liniei snt dispuse orizontal cu distana dintre faze de 3 m.


Configuraia liniei i sarcinile consumatorilor snt date n fig. 2.34, iar seci
unea conductoarelor este aceeai pentru ntreaga lungime a liniei.

15Km a 3Km b
---------------
H3MVA 2-j1,5M\A
F ig . 2.34.

2.3.12. Trei consumatori agroindustriali snt alimentai din linia de 20 kV


realizat din conductoare de cupru cu distana medie dintre faze de 1 m.
Configuraia reelei i sarcinile
b consumatorilor snt date n
Si fig. 2.35. S sedetermine sec-
12-j1MVA iunea conductoarelor din con
siderente de consum minim de

--------- ^ m a t e r i a l , tiind c pierderea


/ x. admisibil de tensiune este
2-jX5M\A \ , de 5;5%

2.3.13. Consumatorii b i c din


fig. 2.36 snt alimentai de o
linie de 35 kV din staie de
0,8-j0,6MVA
transformare A n bucl. Linia
este confecionat din conduc
toare de Cu 95 mm2 dispuse
orizontal, cu distana dintre
faze de 2,5 m. Valorile pute
rilor consumate n M V A i dis
tanele n kilometri snt indi
cate n fig. 2.36. S se deter
mine distribuia puterilor pe
circuit i pierderea maxim de
tensiune n regim normal i
F ig . 2.36. de avarie.

2.3.14. Un consumator industrial la tensiune de 6 kVeste alimentat din dou


surse A i B. Racordul de la sursa A , lung de 3 km, este realizat n cablu
de cupru 3 x 35 mm2, iar racordul de la sursa B, lung de 2 km, este realizat
aerian, o linie trifazat cu conductoare de Cu-35 mm2 i distana medie
dintre faze de 800 mm. Sarcina consumatorului este de 2 M W la un cos <p = 1.
S se determine pierderea de tensiune n regim normal i de avarie tiind
c sursele au aceiai tensiune ca mrime i faz.
P R O BLEM E DE REELE ELECTRICE 161

2.3.15. S se determine seciunile conductoarelor liniei trifazate aeriene de


6 kV, alimentat din sursa A, confecionat din conductoare de cupru,
amplasate orizontal la distana medie de 80 cm, a crei parametri snt indicai
n fig. 2.37. Se admit pierderi de tensiune de 5%, iar seciunea conductoarelor
magistralei se ia constant.

A 0,5Km 2Km b 2Km c


o ------ 1

XM300KVA 500-j300KvA
{ &GG-jO0KVA
i 0.5Km
d ---- 500-jA00K\,
|
t 0,5Km
200-JD0KVA
Lii.

2.4. CALCULUL REELELO R DE N A LT TENSIUNE

Noiuni recapitulative

n calculul reelelor de nalt tensiune (mai mari de 110 kV inclusiv) se


iau n considerare din cauza mrimii lor apreciabile atit susceptanele
capacitive ct i perditanele liniilor i ale transformatoarelor. Ca scheme de
calcul se folosete de regul pentru liniile de lungimi medii schema echiva
lent n tu, iar pentru transformator schema n F.
Se folosesc dou metode de calcul pentru determinarea pierderilor de ten
siune i de putere :
a) Calculul liniilor de transport eu parametri concentrai iu funcie de cureni,
cnd se dau tensiunea de faz la consumator U/t, curentul absorbit de consu
mator impedana liniei Z = R -j- jX , admitana liniei Y = jcoC (se negli
jeaz perditana) i sc cere determinarea tensiunii pe faz la sursa U , t i
curentul absorbit de la sursa I v Conform schemei echivalente (fig. 2.38) i
notaiilor din ea, rezult tensiunea la surs :

U f, = U t, + & U f = U n + l- Z + U f , \ z ( 2 .6 8 )

i curentul la surs :
h [ L + l i = Li H ( - ---- j (2.69)

unde s-a notat :

P r o b le m e ele sta ii i r e e le e le c tr ic e cd . 364


162 PROBLEM E DE S T A II I REELE ELECTRICE

O-

Y Y
2

o
F ig . 2.38.

Calcululfn funcie de curenii liniilor de transport cu parametri concentrai


prezint dezavantajul c nu poate fi aplicat pentru transformatoare,
b) Ca leului lin iilor elcctricc de transport cu parametri concentrai n funcie
dc puteri se face avnd cunoscute puterile maxime (active i reactive) absor
bite de consumator i regimul de tensiune impus de acesta. Conform schemei
echivalente de calcul din fig. 2.39, unde se dau nseriatc o linie de nalt ten

F ig . 2.39.

siune i un transformator cu trei nfurri, calculul schemei se face cu rela


iile care dau puterile unui nod din amonte n comparaie cu nodul imediat
urmtor din aval. Astfel, puterea din amonte este egal cu puterea din aval
plus pierderile de putere pe circuitul dintre cele dou noduri consecutive.
Pierderile de putere n linie snt calculate cu relaiile :
Pierderile n impedana liniei

Pierderile n admitana liniei

Asy = a P G + j a q b + )U* : (2.71)


PR O BLEM E DE REELE ELECTRICE 163

Pierderile de putere ntr-un transformator cu dou nfurri :


A&T = A P ^ jAQy

unde pierderile de putere activ A P T :

P T = _ L Q L R t + AP]?e = APcun f |2 + A P Fe (2.72)


L" v S T )

A P Fe fiind pierderile de fier ale transformatorului ;


A P Cu pierderile n cupru la curentul nominal ;

Pierderile de putere reactiv n transformator A Q T

AO, - x , + A0|i = - j s r S ,, (2.73)

n care: usc% este tensiunea de scurtcircuit a transformatorului n procente I


i0% curentul de mers n gol al transformatorului n procente.
Pentru un transformator cu trei nfurri pierderile de putere s n t:

AP T = A + M - . r + -P1 J L R Tt + J L r T3 + A P ve (2.74)
u? u\ ul

AQr = X Ti + X *. + x T, + AQjx (2.75)


[/? L'|

n care indecii 1, 2, 3 se refer la nfurrile respective ale transformatorului,


c) n mod similar tensiunea ntr-un nod din amonte U x fa de tensiunea U 2
dintr-un nod consecutiv din aval va fi :

L\ = U.z + + j 'V v '.'J i (2.76)


o., Va

Probleme

-X 2.4.1. Se consider schema din fig. 2.40 n care o staie cobortoare de


2 X 20 MVA, 110/20 kV este alimentat de o linie de 110 kV lung de 30 km,
format din conductoare de Ol-Al -185 mm3 cu fazele aezate n linie,
distana medie dintre faze de 4 m (perditana liniei se neglijeaz).
Parametrii transformatoarelor cobortoare : Sn = 20 M V A ; u.sc% = 9% ;
APcii-n = 120 kW ; A P Fe = 30 kW ; i0% = 2 % , raportul de transformare
k _ 115 2 v 2.5 %

38

Puterea maxim absorbit de consumator este S 25 j 20 MVA.


S se calculeze :
a) Pierderile de putere n linie i transformatoare ;
164 PR O BLEM E DE S T A II l REELE ELECTRICE

b) Pierderea total de tensiune considerndu-se c tensiunea Ia barele staiei


de racord a liniei electrice aeriene este de 115 kV ;
c) S se determine treapta de reglaj a transformatoarelor coboritoare pentru
ca la sarcina maxim tensiunea pe partea de joas s fie 35 kV.

B C
/ UC=35KV
U.. =TI5KV K 3 D

" lr30Km
3xO[-AM85mm2 SC=25-)20M\A

K D 1
2x20M\A
U* =9%

A E =30KW
vAin
=120KW
l-'ig. 2.10.

Soluie
Schema de calcul este dat n fig. 2.41.

1 Rl X, 2 B
o----------- ----1Li Li U ii TTrm rr----- ; O JU lIb ---- 2

Bi Bl l
2 -2 5GT =b t

O-------- --- ............. ...............o


F ig . 2.41.

Calculnd elementele reelei rezult :


I 0 ,0 2 9 -3 0 - i o 3 . _ _
li o -------------------------- 4,7 12
5 185

X L = l -0,145-lg---- ^ = 12,29 Q
0 ,7 7 9 -r

B l = l - -i o-6 = 8 3 ,7 - IO - 6 S

lg
r
1 V2
R t = - A P cu
Cu - i - - 1 0 3 = 1,983 LI
2
~ ~
Sy 2 202 . ] (;6
1 17*
= 29,75 Q
2 100 s,
P R O B L E M E DE REELE ELECTRICE 165

Gt = 2 - ^ - = 4,53-10- S
103Lrz
i o/n c o *>0-10
Bt = 2.-^- ^ = ------ ' = 30 -IO 6 S
100 U2 100 ('.6
115* -1

a) Pierderile de putere n linie i transformatoare :

APT = ^ R t + 2A P Fe = 1,983 + $),03 = 0,213 M W

A <?r = ~ - ^ / c X T + 2A Q il = 2:>21 . f 2 -29.^5 + 2#| = 3,105 MV Ar

AQu. = - -20 = 0,4 MV Ar


m j 100
Puterile active i reactive la ieirea din linie vor fi :
P B = P c + A P T = 25 + 0,213 = 25.213 MW

Q b = Qc + A Qt = j 20 + j3,105 = j 23,105 MV Ar

Puterea ce circul prin impedana liniei este :

l = b + j(?B, = 25,213 j23,105 -f j0,55 = 25,213 j22,555 M VA

unde jQjj, = j U 2 j0,55 MV Ar este aportul capacitiv al liniei la ca


ptul 2.
Pierderile n linie (n impedana Z L)
AC A n - . ~ 25.2132 - - 22,555* . _ . 25,213* + 22,555* ,
A l = A P i jA Q i = ---------------------4,7 3------------ --------- 12,29 =
115a ' 1152

= 0,406 j 1,063 MVA.

Puterea absorbit din sistem va fi :

a l ' f" Ai -f- j(?Bz,= 25,213 j 22,555 + 0,406 j 1,065 -)- j0,55 =

= 25,619 j23,068 M VA

Pierderile totale de putere n linie i n transformatoare :

A = A c = 25,619 j 23,068 (25 j20) = 0,619 j3,068 M VA

b) Pierderile de tensiune, considernd tensiunea n punctul A cunoscut :


115 kV

A U = P l ' R l + Ql ' R l = 25'213'4-7 + 22,555-12,29 = 3 44 ky


~ AB UA 115

UB = U A A U ab = 115 3,44 = 111,56 kV


166 PR O BLEM E DE S T A II I REELE ELECTRICE

Pierderea de tensiune n transformatoare :


P c - R t 4" Qc - X t 25-1,983 + 20-29,75
A U BC = = 5,77 kV
VB 111,56
Tensiunea n punctul C, raportat la primarul transformatorului va fi :

U'e = U B Af/y = 111,56 5,77 == 105,79 kV


c) Alegerea treptei de reglaj
Transformatoarele pot da tensiunile urmtoare n funcie de ploturile
care snt conectate.

Trepte de reglaj % j, __ ^y
^primar ^ s t cv- n &a r
^ ifc

1 2 X 2,5 120,75 35 3,45


2 1 X 2,5 117,875 35 3,367
3 0 X 2,5 115 35 3,285
4 1 X 2,5 112,24 35 3,204
5 __2 X 2,5 109,25 35 3,121

tiind tensiunea necesar din secundar, raportat la primar U'c = 105,75 kV


se impune un raport de transformare :

i Z i = 3 ,0 2
O>

Cel mai apropiat raport de transformare pe care l poate oferi transforma


torul ales este k 3,121 - deci pe plotul 115 2 X 2,5%.

Eroarea de reglaj va fi - 100 = 3,34%

Observaie. n calculul pierderilor de tensiune s-a neglijat cderea de tensiune


transversal.

2.4.2. S se calculeze pierderile de putere i de tensiune, n regim maxim,


minim i de avarie a circuitului format din centrala electric A, staia ridi
ctoare B, liniile de 220 kV C i staia cobortoare D (fig. 2.42) cunoscnd :
Puterea consumatorilor staiei D

max 40 -J35 MVA


Sms = 20 - jlo M V A

Parametrii transformatoarelor cobortoare din staia D (pe transformator)


ST = 40 M V A ; U = 230 2 X 2,5% /35 kV

A P Cu = 250 kW ; A P Ee = 80 kW, u % 10,5% ; io% = 2,5%


PR O B LE M E DE REELE ELECTRICE 167

Parametrii liniei de 220 kV :


/ = 60 km ; seciunea Cu-150 mm2, linie cu dublu circuit, dispunere
orizontal, cu distana dintre dou faze alturate de 4 metri. Linia nu are
pierderi corona.
Transformatoarele ridictoare ale staiei B :
ST = 40 M VA ; U = 10,75/230 2.5 o kV, restul datelor ca la staia C.
Generatoarele au puterea de 50 MW i Un = 10,75 kV.
Se consider regim de avarie cnd una din liniile de transport iese din
funciune.

^ C O ~
UArX).75KV
1= 60Krn

Cu-ISQmrrr
-CD1 Ud =35KV

2 >;iOMVA

G Q
2 x AOMVA U=22GKV
00
i-'li;. 2.12.

Soluie
Schema echivalent de calcul este prezentat n fig. 2.43.

X| (JL r t, X t, u;
-U lfir Tnrmnr^- -niLPTrnn^>

ua s ,.; l
2

F ig . 2.43.

Valorile elementelor schemei s n t:


j_ 250 -10 3 -2302
A P Cu = 4,132 Q
o. 4G2 -10
Sr,
u2
X r, = - G9,43 LI
100 ST

80
2- - 3.02-10-3 S
U2 23 02

A P Fe, 2 X 80 = 160 kW = 0,16 M W

i% ST 2,0 40 IG '
j3 'r 2 37,0 -10~6 S
100 U2 100 23 02 -IO*
168 PRO BLEM E DE S T A II l REELE ELECTRICE

AQu. = 2 - - - S t = 2- 40 = 2 MV Ar
100 100

1 ? 1 0,017 -60 -IO 3 .


R , = p = ----------------- = 3,4 12
2 s 2 150

X L = l . 0,145-Ig = - -0.423 = 12.69 Q


2 0,770 t . 2

B l = 2coCL = 2-2,69-IO"6 / = 5,38-IO-6 x 60 = 322,8-1Q-6 S

Puterea capacitiv generat de ctre linie :


Qbl = U 2B l = 2302-10 -322,8-IO"6 = 17 MV Ar

Gl = O, (nu exist pierderi corona)

Raportnd parametrii transformatoarelor cobortoare tot la tensiunea


de 230 kV, rezult aceleai valori ca pentru staia ridictoare.
i?r , = 4,132 Q ; T = 69,43 2 ;
X-r,

GT i = 3,02-IO '3 S ; APpe


JFe, = 0,16 M W

B Ti = 37 -10~6 S ; AQu.2 = 2 MV Ar

A. Regimul maxim de funcionare


a)jPierderile de putere n transformatoarele cobortoare :
45* 4- 3.V 45* 35-
ASt = -- ---- - 4,132 + 0,16 j----- .69,43 j2 =0,414 j6,265 M V A
2 230- 23 02 J

Puterea la intrarea n trafo 2 : Sc

c = 45,414 j41,265 M VA

Puterea la captul liniei se mrete cu = 8,5 M VAr

= 45,414 j 32,705 M VA

La ieirea din transformatoarele staiei B :

SB = 45,414 32,765 + ?.2:7?5.* -3,4 j J M 1 ^ I 2 i 2,69 +


230- 2302

+- jS,5 = 45,614 j 25,015 M VA

Puterea maxim absorbit de la generator :

Amax = SB + S Tl - 45,614 j25,015 + - 15'814* +-2^0152 4,132


_ 230

45 fi1 4 2 4- '>5 01 ",2


j ---------- ----------- 69,43 + 0,16 i2 = 45,985 i30,565 M VA
2302
P R O B LE M E DE REELE ELECTRICE 169

Total pierderi de putere n regim maxim de funcionare :


A maz $Amax-- _max 45,985 j30,565 45 - f j 35 -
= 0,985 + j4,435 M VA
b) Pierderile de tensiune n regim maxim :
Pierderile de tensiune n transformatoarele ridictoare (totul se raporteaz
la tensiunea de 230 kV de pe bornele staiei ridictoare i se neglijeaz
componentele cderilor transversale de tensiune)

A U = f 'A B ' + Q a is- ' X t > ^ 40 ,8 2 5 -4 .1 3 + 2 8 ,5 65-6 9, -13 = g 43 ky


~ AB UA " T 230

1 UB 230 9,43 = 220,57 kV j


Pierderile de tensiune n linie :
= P, B '. Q ,X / 4 5 ,4 1 4 -3 ,4 + 3 2 ,7 6 5 -1 2 ,69_ = 2585 k y
U 220,57

uc = U B A U BC = 220,57 2,585 = 217,985 kV

Pierderile de tensiune n staia de transformatoare cobortoare :


= 5 14.i _3J135J914i = 1 2 ky
217,985

Tensiunea la consumator, raportat la tensiunea 230 kV va fi

U c onsumator ~ U c A U Ti = 205,985 kV
Total pierderi de tensiune n regim maxim :
A U T i +- A U bc - f A U T i = 24,015 kV

sau 10,44%.
B . R egim ul m inim de funcionare
a) Pierderile de putere :
, min 20 j 15 MVA

= 20+j5 4 132 0)16 j i l+ ill.6 9 ,4 3 j2 =


- 1 2 3 02 23 02

= 0,208 j2,82 M VA

Puterea la captul liniei :


L - min + ATi + j 8,5 = 20,208 j9,32 M VA

Pierderile pe linie :
= 20,208 + 9.32 20.208 + 9.32 . ^ = 0>032 - j 0 , l 13 'M VA
230a 230*
170 PRO BLEM E DE S T A II I REELE ELECTRICE

Puterea ce circul'prin transformatoarele ridictoare :


B = l + Al + j8,5 = 20,24 j0,933 M VA

Pierderile n transformatoarele ridictoare :


. 9(1 9 4 2 j_ o 2 9(\ 24z 4- 0 9332
A = + Q16 _ j " - r . .T. -69,43 i2 =
- 1 2302 J 230*

= 0,192 j2,534 MVA


Puterea minim absorbit de la generatoare :
a , = B + A S T i = 20,432 j3,527 M V A

Am< = 0,432 + j 11,437 M VA


b) Pierderile de tensiune :
In transformatoarele ridictoare :

UA 230

UB = U A M J Tl = 230 1,126 = 228,87 kV


Pierderile n linie :
A T T \ J T 20 ,2 1-3,4 + 9,43 3-12 ,6 9 n 0 c ...
A U BC = A UL ---------- -------------- = 0,825 kV
228,57

Uc = U b A U bc = 228,57 0,825 = 227,745 kV

Pierderile n transformatoarele cobortoare :

A = 1,245 kV
227,745

Total pierderi tensiune n regim minim :


A U mfn = 1,126 + 0,825 + 1,245 = 3,196 kV sau 1,39%
C. Regimul de avarie se deosebete de regimul de sarcin maxim prin
modificarea parametrilor liniei :
R l = 6,8 Q. ; X L = 25,38 Q i QL = 8,5 MV Ar

a) Pierderea de putere : n transformatoarele cobortoare :


A5V2 = 0,414 j 6,265 M VA
Puterea n linie :
l = max + ASY, + j4,25 = 45,414 j37,015-M VA
AC 45.414* + 37,015* _ . 45,414* + 37.015* , ..
AN j. --------------------------6,S ] ----------------------- 25,38 + ]4,25 =
" 230* 230*

= 0,442 + j2,60 MVA


= l + a l = 45,856 j34,415 MVA
r

PR O BLEM E DE REELE ELECTRICE 171!

Pierderile n transformatoarele ridictoare :


, c 45,856* + 34.415* , 45,856 + 34,415* ._
ASr = ------ - ------------ 4,13 + 0,16- --------------------- 69,43 i2
_ 1 2302 2302

= 0,416 j6,30 M VA
Puterea maxim cerut din generatoare n regim de avarii :
A = 46,272 j40,715 MVA

Pierderile de putere n regim de avarie


A S ort, = 1,242 + j 10,715 M VA
b) Pierderile de tensiune n regim de avarie :
. T1 TT 46 ,2 72-4 ,1 3 + 40 ,7 15-6 9,43 , 0 1 0 1 1 7
A U T U AR -- ------------------------------= 13,12 kV
230

U B = 230 13,12 = 216,88 kV

45 ,4 1 4 -0 ,8 + 37 ,0 15-2 5,38
A U BC -- A U t -- = 5,427 kV
216,88

Uc = U B A UL = 211,453 kV

A UT = 45,4,13 + 3- - 9-- 3- = 10,70 kV


J 2 11 ,8 8

Total pierdere de tensiune 29,247 kV sau 12,7% '

2.4.3. S se determine repartiia puterilor i tensiunea pe barele staiilor


de distribui B, A i C a reelelor electrice din schema indicat n fig. 2.44.

l=i0Km

Fig. 2.44.
172 PRO BLEM E DE S T A II l REELE ELECTRICE

Cunoscnd :
Centrala A : Puterea generatoarelor 3 X 50 M VA

cos 9 = 0,85
U g = 10,5 kV

Transformatoarele ridictoare :
S 3 x 61,5 M VA

U A = 120 kV

A P Ke = 50 kW ; A P Cl, = 120 kW ; u % = 10%

i0% = 2 %
Staia B : Puterea consumatorului S = 6 j4 M V A

Transformatoarele cobortoare
S = 2 X 10 M VA ; U = 115/6 kV ; A P Fe = 30 kW,

A P Cu = 80 kW ; = 8,5% ; i0% = 1,5%

linia A B : / == 25 km ; 5 = 3 x Cu -120 mm 2

D m = 3,5 ; Nu snt pierderi corona.

Staia C : Puterea consumatorului Sc 30 j25 M V A

Transformatoarele cobortoare :

S = 2 x 40 M VA ; U = 115/35 kV ; A P Fe = 40 kW ;

A P Cu = 110 kW ; u, e% = 10% ; i0% = 2%

lin ia AC = lungimea l = 30 km ; s = 3 X Ol-Al-185 mm 2

D m = 4 m ; Nu snt pierderi corona.

Staia D : Puterea consumatorului S d = 20 j 15 M V A


Transformatoarele cobortoare :

S = 2 x 25 M VA ; U = 115/10 kV ; A P Fe = 35 kW,

A P c = 90 kW ; ue% = 10% ; i0% = 2%

lin ia A D : lungimea l 40 km, s = 3 X OL-A1-185 mm2, D m = 4 m;


Nu snt pierderi corona.

linia DC : lungimea l = 35 km ; s = 3 X 01 50 mm 2

D m 4 m ; Nu snt pierderi corona.


PROBLEME DE REELE ELECTRICE 173

Soluie. Schema de calcul este indicat n fig. 2.45.

Fig. 2.45.

Pe schema de calcul s-au trecut valorile rezistenei obmice. ale reactanelor


inductive iar n locul susceptanelor capacitive ale liniilor s-au notat direct
puterile capacitive generate de linii ; la transformatoare n locul perditanelor
i susceptanelor transformatoarelor s-au notat valorile pierderilor n fier i
puterilor reactive de magnetizare ale transformatoarelor. n M W i respectiv
M V A r.
n urma efecturii calculelor parametrii liniilor s n t :

1 Param Ins
[1] x [i] ^capaciriv [M V A r] '[km ]
Lini i "*

Linia L AB 3,54 10,35 0,91 25


Linia L AD 6,27 16,4 1,47 40
Linia L f,c 6,78 14,56 1,27 35
Linia 1. AC 4,7 12,3 1,108 30

Param etrii transformatoarelor ridictoare i cobortoare n urm a calculelor


efectuate s n t :

, Param, li
P'T X -T A P *e *
[l] m [M W] [M V A r]
Transformator

Centrala A 0,152 8,2 0,1 3,69


Staia B 5,29 56,20 0,06 0,3
Staia C 0,45 16,53 0,08 1,6
Staia D # -1 6 26,45 0,07 1,0
174 PROBLEME DE S T A II I REELE ELECTRICE

Pu terile consumatorilor, raportate la^partea de nalt tensiune s n t:

Staia B
B = 6 + A t b = 6,08 j4,52 M V A

unde A S r g = -5,29 + 0,06 j -56, 20 j0,3 =


1152 1152

= 0,08 jO,52 M V A

Staia C

c = o + A rc = 30,132 j28,506 M V A
9r.2 r-inz 4- 9*S2
= -- --0,45 + 0,08 i ' --1 6 ,1 3 i l , 6 =
~ 115 1152

= 0,132 j3,506 M V A

Staia D

z, = + A = 20,124 jl 8 , 126 M V A
2 0 * '+ 1 5 * , n . 202 + 152 - n
A S Td = ----------- -1,16 + 0,07 1 ----------- -26,45 j 1,0 =
1152 1152

1 = 0,124 j3 ,126 M V A

Puterea ce circul pe linia L AB


la captul liniei : , B! este puterea staiei SB
m ajorat cu jum tate din puterea capacitiv a liniei L AB

a b 3 = B + j0,455 = 6,08 j4,065 M V A

Pierderile de putere pe linia L AB

A S ab = 6 82 + 4, 65- -3,54 - j - M * +- 4-06^ - 10,35 =


1152 1152

= 0,014 j0,042 M V A

Puterea ce pleac din staia A pe linia A B :

AB, = A ab, + A S AB + j0,455 = 6,094 j3,652 M V A .

Pentru determinarea circulaiei de puteri pe liniile L AD, L DC i L AC, se face


schema de calcul fig. 2.46,
n schema de calcul 2.46, a, puterile n staiile D i C s-au m ajorat cu cte
jum tate din puterile capacitive ale liniilor L AD i L DC (pentru puterea din
staia D ) i L AC i L DC (pentru puterea staiei C ) a s t fe l:

i = c + j0,635 = 30,132 27,218 M V A

i corespunztor

'B = D + j0,735 = 20,124 jl6,738 M V A


PROBLEME DE REELE ELECTRICE 175

R ep a rtiia puterilor n ramurile L AD i L DC va fi :


AC = P Ac Q ac = 29,189 j25,818 M V A
p'd Iad + P cV a d + lo c) 20,124 -40 + 30,132 -75
= 29,189 M W
Ia d + Id c + Ia c 105

Qd-Iad + Q c O a d + I d c ) 16,738-40 + 27,218-75


Q aC 25,818 M V A r
Ia d + Id c + Ia c 105

DC = S c S AC = 30,132 j 27,218 29,189 + j25,818 =


= 0,943 j2 ,6 M V A
ad = 'D + DC = 21,067 j l 9 , 338 M V A
Pierderea de putere n linia L AD :
. c 21.0672 + 19.3382 - . 21,0672 + 19.3382 1 .
A ad --------------------------- 6,27 ] -------------------------16,4 =
llo 2 llo 2
= 0,4 j 1,046 M V A
Pierderea de putere n linia L DC :

A SDC = :94.3; .+ .6,78 j - ^ 1 . 14,50 = 0,004 j0,008 M V A


115* 115*

Pierderea de putere pe linia L AC :


AC 29,189 + 25,818* An 29.189* + I s - S ft*
io i r ----------------------------------- 4 ,/ 1 ------------------------------------- i z,6 =
1152 llo *

= 0,54 j 1,412 M V A

adx ad, 4" A = SAD A ad = 21,467 j20,384 M V A .


_DCt dc, 4~ A^cf = SDc -f- A SDc == 0,947 j2,608 M V A
Ac t ac, 4* A S Ac = ac 4 A Ac = 29,729 j27,23 M V A
176 PROBLEME DE S T A II I REELE ELECTRICE

Puterea total absorbit din staia A :

S a = ABl + ACi + S ADt = 57,29 j51,266 M V A

Pierderile de putere n transformatoarele ridictoare ale staiei .4 :


57 oar* 57 292 4-51
A S ta = .0,152 + 0,1 j -S,2 j3,69 =
1201 i:>i>
= 0,162 j7 ,052 M V A

Puterea absorbit de la generatoare :

a = S A + A t a = 57,452 j58,318 M V A

Factorul de putere al generatoarelor :


p ^7
cos CP = = -------- -------= 0,702
SA 57,4522+ 58,3182

In determinarea pierderilor de tensiune se neglijeaz cderea transversal


de tensiune :
Pierderea de tensiune pe linia L AB :
rr TT 1 on 6,094-3,54 + 3,052-10.35 _n . . .
UB = U A A L ab = 120---------------------------------- = Il9 ,o 0 kV
120

Pierderea de tensiune n transformatoarele staiei B :


= -5,29 + 4.52-56.20 = ky
119,50

Tensiunea U t = (119,50 2,392) = 6,1 kV


115

Pierderea de tensiune pe linia L AD :

A Tr _ p a d , ' r a d + Qa d , ' x a d 21,46".6,27 H- 20,384-16,4


A U ir> -- --
" uA 120

= 3,907 kV

U d = = U a A U ad = 120 3,907 = 116,093 kV

Pierderile de tensiune n transformatoarele staiei d :

= 4,102 kV
116,093

Tensiunea pe partea de joas tensiune a staiei D :


PROBLEME DE REELE ELECTRICE 177

Pierderea de tensiune pe linia A C :


P S A C , - R A C + Q A C 1- X A C _ _ 20.729. 4,7 + 27,23-12,3
A U jr = 3,955 kV
uA 120

uc = UA U AC = 120 3,955 = 116,045 kV


Pierderile de tensiune n transformatoarele staiei C :

A U TC - = 3,949 kV
116,040

Tensiunea pe barele de joas tensiune a staiei de distribuie C :

U c = (116,045 3,949) = 34,116 kV


116

2.4.4. S se calculeze repartiiile de puteri pe linii i tensiunea pe barele de


distribuie de 35 kV a staiei C a sistemului electric a crui schem este
prezentat n fig. 2.47. Caracteristicile centralelor i staiilor din schem
s n t :
10/115KV 115AI5 |
-o,
-Q 0 -L -0 2*60M \&
n rC O
2x30M\A I 2x60
S,

>20M\A
115/35KV

'S cz35-j25M\4\
F ig . 2 .4 7 .

Centrala A Sg = 2 x 3 0 M V A (n funciune), cos cp 0,80.


Puterea serviciilor interne S t = 8% Sg.
Transform atoarele ridictoare: U = 115/10.5 kV
S TA = 2 x 60 M V A ; A P Cu = 200 k W ; A P Fe = 50 kW , u , e% =
= 10%, i0% = 2% .
Centrala B Puterea instalat S g = 2 X 60 M VA.
Puterea serviciilor interne 10% S g.
Centrala urmrete frecvena sistemului, livrn d puterea ne
cesar consumatorilor i m eninnd pe barele staiei B o ten
siune de 118 kV.
Transform atoarele ridictoare : ST = 2 X 80 M V A ; U = 115/
10,5 k V ; u , e% = 10,5% ; i0% = 2% ; A P Cu = 220 kW ,
A P Fe = 60 kW .
Staia Bb Puterea consumat S b : 15 jlO M V A
Transform atorul coboritor S Tb = 2 X 10 M V A ; 115/6 k V ;
A P Cu = 50 kW ; A P Fe = 15 kW ; u , e% = 8,5% ; i 0% = 1,5%.

12 P ro blem e de staii i reele electrice cd. 364


178 PROBLEME DE S T A II I REELE ELECTRICE

Statia C : S TC = 3 x 20 M V A ; 115/35 k V ; usc% = 10% ; i0% = 2% ;


A P Cu = 80 k W ; A P Fe = 30 kW .
Puterea consumat : S c = 35 j 25 M V A
L in ia L AB : U = 115 k V ; l = 50 km ; s = Cu-120 m m 2 ; dm = 4 m.
Lin ia L AC : U = 115 k V ; 1 = 2 x 3 0 k m ; s = 2xC u -120 mm2 linia
dublu circuit, distana dintre fazele alturate d = 4 m (dispo
ziia n linie a tuturor fazelor).
L in ia L BC : U = 115 k V ; l 40 km ; s = Cu-120 m m 2 ; dm = 4 m.
Soluie
Param etrii electrici ai liniilor i transformatoarelor snt (liniile nu au pier
deri corona) conform schemei de calcul din fig. 2.48.

Linia
1 rl x t Puterea capacitiv
[km] [O] [CI] QBh [MVAr]
Parametri * -

Linia L AR 50 7 21,17 1,779


Linia L AB 2x30 2,124 6,74 1,831
Linia L BC 40 5,66 16,94 1,423

Parametri
rt X, p re Cit
[Q] [i] [MW] [MVAr]
Transforraiiirorc

Trafo centrala A 0,307 11,02 0,1 2,4


Trafo centrala B 0,227 8,67 0,12 3,2
Staia B0 3,306 56,2 0,030 0,30
Trafo staia C 0,881 22,04 0,09 1,2

S^=15-jt)MVA

Sc=35-j25M\A
Fig. 2.48.
PROBLEME DE REELE ELECTRICE 179

1) Determinarea puterilor absorbite din sistem de staiile B i C, raportate


Ia tensiunea de 115 kV.
1, a) Staia C :

c = e + A re + j0,712 + j0,915 = 35,217 j27,758 M VA

3 0091 ^ , 0 , 0 9 - j - ^ L + g .6-.?1. .22,04- j l , 2 =


- 115* 1152

= 0,217 j4 ,385 M VA.

1, b) Staia B :
Puterea absorbit de staia b :

'b = b + A b + j0,712 + j0,889 = 15,113 jlO ,104 M V A


A^ 15.03Q2 + 0,030 nnr , n nori . 15,030! + 10,302 0 on
A S r ,, = ------------------ -3,30b + 0,030 1. ------------------ 5b,2 i0,30 =
- 115* 1152

= 0,113 j l , 705 M V A

1, c ) Staia A :
Centrala electric A furnizeaz n sistem n mod perm anent puterea n
funciune, minus puterea consumat la serviciile interne, minus pierderile n
transformatoarele ridictoare. Se v a considera ca o putere consumat cu
semnul minus.

a = " si S TA + j0,889 + j0,915 = 43,98 + j45,484 M V A

A S s( = S . = (b0 -0,8 j60 -0,6) = 3,84 j2,88 M V A


_ 100 100

= 48 j36 M V A
. 44.062 + 30,72* , . 44,062 + 30,722 , . ...
A S t a = -------- - ------ 0,367 + 0,1 j -------- -----------11,02 j2,4 =
- 1A 115* 115*

=0 ,1 8 j4 ,8 M VA .

Restul puterii necesare n sistem se acoper din electrocentrala B.


Circulaia puterilor n bucla B, A , C se calculeaz ca linie alimentat n
circuit nchis din staia B (fig. 2.49).

B B
jac________ ^ ^ _______ &B.

S>BC, Sgc I S flCi 1 SABi

Fig. 2.49.
180 PROBLEME DE S T A II I REELE ELECTRICE

bc P u c j Q b c 0,858 -|- j 4,475 M V A

Pc ( + Iab 1+ P.Jab
Pbc _ L ? ---------- 1----------- = ~ 08-O0 , = 0j858 MW
h a + l^ - + Iab 10
2

6 c I -------- f I a b j + Q a I a b
r> 2 - 27,758 -65 + 45.484-50
@BC = -------------------------- --- ------------------------------- = ]4,47o M V A r
'Z
s e i+ J
l S. +r </a b 105
2
xc = c BC = 35,217 j 27,758 0,858 j4,475 =

= 34,359 j32,233 M V A
Pierderea de putere pe circuitul /CA

ac 1 = S ac + A S ac = 34,715 j33,364 M V A
. c 34.359z -f- 32.233 , _ , . 34,3592 + 32,2332 _ .
a c ----------------------- "Z, 1*4 ] --------------------- b ,/4
" 1152 1152

= 0,356 j l , 131 M V A
Puterea ce pleac din sursa A spre B :
a b i = a ac i = 43,98 j45,484 34,715 + j33,364 =
= 9,265 j l2 ,12 M V A
Pierderea de putere pe linie :

= .7 _ j + .21fl7 = o ,124 - jO,375 M V A


~ 115 115'

abz = a b i ~~ & ab = 9,141 jll,7 4 5 M V A

2) n staia B balana de putere d :

a B2 + B ~ b
Rezult aportul centralei B :

b = i abz = 15,113 jlO ,104 9,141 + jll,7 4 5 =

= 5,972 + j 1,641 M V A

Pierderile de putere n transformatoarele centralei B :

= 0?.' + -0,367 - j -5^ + -1641> 11,02 + 0.01 _ j2,4 =


ii5 2 n >

= 0,11 j2,432 M V A
Puterea produs de generatoarele electrocentralei B :
gb = b + A TB + A = 6,688 j0,869 M V A
\ S( = 10% (B + TB) = 0,608 jO,079 M V A
PROBLEME DE REELE ELECTRICE 181

Observaie. n exemplul dat se constat c generatoarele centralei B func


ioneaz practic numai pentru alimentarea propriilor servicii interne.
3) Tensiunea pe barele de distribuie a staiei C, cunoscnd tensiunea pe
barele staiei B (de alimentare) U B 118 kV.
Pierderea de tensiune pe linia L 11C

p bci'Rbc + Qnci'^Br' __ 0,867-5,66 - f 4,448-16,94 _ q QgQ J-Y

VE 118

ACi = BC + A bc = 0,867 + j4,448 M V A

0,8582 + 4,4752 . a858*j^475a >16 g4 = 0 ) 009 j0,027M VA


15,66
1152 1152

Ud = U b A U bc = 118 0,680 = 117,32 kV

Pierderea de tensiune n transformatoarele staiei C :

. TT 35,009-0,881 + 26.2-22,04 . , r
A U r c = ------------------------------ = o,184 kV
117,32

Tensiunea pe barele de distribuie a staiei C :


35 r
Ucs ( U c i A/t c ) = (117,32 5,184) = 34,128 kV
115 115

Abaterea fa de tensiunea nominal de 35 k V :

34,128 - 35
1 0 0 = 2,49%
35 5m 3m 3m 5m
2.4.5. S se determine sec
iunea conductoarelor unei
reele de 220 kV, dublu cir
cuit, ce trebuie s alimen
-o i> i) <
te le un consumator cu pu 2 1 II
terea de 160 j 120 M VA , in
la distana de 80 km, tiind CO*
c: - <
a) U adm ^ 6% U n n
regim normal ;
b) U a d m < 12% U n
5,5m 5,5 m
regim de avarie ;
c) Dispoziia conduc
toarelor este artat n
fig. 2.50; 1
d) Durata de utilizare a
puterii maxime T max =
== 3 500 ore/an. Fig. 2.50.
182 PROBLEME DE S T A II I REELE ELECTRICE

2.4.6. Se d schema circuitelor electrice de 220 kV din fig. 2.51. S se deter


mine circulaiile de puteri i tensiunile pe barele staiilor n :
a) Regim normal cu toate liniile n funciune ;
b) Regim de avarii cu o singur linie A B n funciune ;
c) Regim de avarii cu o singur linie A C n funciune.
Tensiunea pe barele staiei A este de 230 kV, iar pierderile prin corona
se neglijeaz. L a toate liniile distana medie dintre faze este de 4 m.

230KV 3

S c =70-j50MVA
F ig . 2.51.

4.7. S se determine tensiunea pe barele de joas tensiune a staiei de dis


tribuie B, i factorul de putere (cos cp) al generatoarelor din centrala A ,
ce alimenteaz schema din fig. 2.52. Param etrii instalaiilor s n t :

l=40Km
G > Cu-120rnrr -O C H
-
-Q D - OCH
2x60M\A 2*60M\A
U= 6.3/115KV U=110/K).5KV
F ig. 2.52.

Centrala A : S TA = 2 x 60 M V A ; U = 6,3/115 kV ; A P Cu = 120 kW ,


A P Fe = 40 k W ; u , e% = 10,5% ; i0% = 1,5% ; U , = 6,2 kV.
Staia B : S TB = 2 X 60 M V A ; U = 110/10,5 ; A P Ctt = 120 kW , A P Fe =
= 40 k W ; usc% = 9,5% ; i0% = 1,7%.
Puterea consum atorilor: S = 40 j30 M V A
PROBLEM E DE REELE ELECTRICE 183

L in iile A B : l AB = 40 km ; s = Cu 120 m m 2
distana medie dintre faze D m = 4 m.
Pierderile prin efect corona se neglijeaz.

2.4.8. S se calculeze tensiunea pe barele staiei de distribuie b de 10,5 kV,


la aceleai date ale problemei 2.4.7, n condiii de avarie.
a) O linie A B este scoas din funciune ;
b) Un transform ator ridictor T A este scos din funciune.

2.4.9. S se determine seciunile liniilor electrice aeriene ce alimenteaz consu


m atorii a, b, c din staiile de distribuie A i B . Lungim ile liniilor i puterile
racordate ale consumatorilor snt indicate n fig. 2.53.
Tensiunile surselor coincid ca valoare i faz U A = U B 120 kV, iar durata
de utilizare a puterii m axim e la consumatori este de 4 000 ore/an. Dup
stabilirea seciunilor s se determine tensiunea pe barele staiei de distri
buie b, n regim normal de funcionare. Pierderile prin corona se neglijeaz.

U =120KV
_ UKn c? 30Km b 25Km c 30Km 0

I II I
^=20-j15M\A Sb=18-j12MVA Sc=25-j20MVA

F ig . 2.53.

2.4.10. n baza datelor problemei 2.4.9 s se determine tensiunea pe barele


staiilor de distribuie a (cnd a czut tronsonul A a ) i c (n cazul
cderii tronsonului Se).

2.4.11. Consumatorii B i C snt alimentai din staia A de 110 kV, conform


schemei din fig. 2.54. S se determine tensiunile n regim normal i de avarie
n punctele de consum B i C tiind c sarcinile consumatorilor s n t :
S B = 25 j20 M V A i
c = 15 jlO M V A , Iun- c
gim ile liniilor l AB= 40 km,
I a c == 30 km, l BC = 20 km,
liniile snt confecionate din
conductoare de cupru cu
seciunea des 95 m m 2 iar
distana medie ntre faze
d m = 4 m. UA =115KV
| U a =120KV)
Tensiunea sursei de a li
mentare este U A = 115 kV
n regim normal i U A
= 120 kV n regim de
S =25-j2D
avarii. Se neglijeaz pierde
rile prin corona. F ig . 2 .5 4 .
184 PROBLEME DE S T A II I REELE ELECTRICE

2.4.12. Consumatorii din punctele a si 6 (fig. 2.55) de categoria I s n t


alim entai printr-o linie de 220 kV din staiile A i B. S se determine sec
iunea conductoarelor liniei, confecionate din funie de cupru, astfel nct
pierderile de tensiune n regim normal s nu depeasc 5% . Se presupune
c linia are aceiai seciune pe toat ntinderea, are dispunerea fazelor ori
zontal cu distana dintre faze dm = 5 m, iar tensiunea surselor A i B
este egal ca mrime i corespunde ca faz U A = U B = 230 kV. V alorile
sarcinilor n M V A i lungimile liniilor n km snt date n fig. 2.55. Durata
de utilizare a maximului pe linie este T max 5 500 ore/an.

A_ 50Km a 60Km b 4GKm R


!------------------------------------ !---------------------------

Sa=50-j30M VA S b=60-j40M VA
Fig. 2.55.

2.4.13. S se determine pierderile m axime de tensiune, cu datele proble


mei 2.4.12 n regim de avarie.
a) Se ntrerupe tronsonul A a ;
b) Se ntrerupe tronsonul Bb.


2.5. R E P A R T I IA SARCINILOR CONSUM ATORILOR N S T A II I R E E L E
I A L E G E R E A PLO TUR ILO R D E T R A N S F O R M A T O A R E

Noiuni recapitulative

a) n cazul cnd puterea consumatorilor S este dat pe barele de joas


tensiune a staiilor de distribuie, sarcina consumatorilor luat n calculul
puterii total consumate S', se majoreaz cu pierderile de putere din trans
form ator A ST. ,
/ ' = + [ A T [M V A ] (2.77)

b) n cazul cnd puterea consumatorilor este dat direct la tensiunea re


elei de alimentare, repartizarea acestei puteri pe linie se face prin m ajo
rarea ei cu aportul puterii capacitive a liniei calculate conform sch em ei,
echivalente n re a reelelor electrice :

' = S + U 2 + j U* (2.78)
PRO B LEM E DE REELE ELECTRICE 185

c) Puterea la captul dinspre sursa de alimentare a liniei electrice S " este


egal cu puterea de la captul dinspre consumator S' m ajorat cu pierderea
d e putere n linie (calculat conform schemei echivalente in - ) .

" = + Rl j X L + j UJ - + - (2.79)

d) Pentru calculul cderilor de tensiune se folosete relaia :

AU = + J [V ] ( 2 .8 0 )

e ) Tensiunea din amonte U l este egal cu tensiunea din aval U 2 m ajorat


cu cderile de tensiune longitudinale A U i transversale S U.
T~ T~ 1 TT . i iT I Q-X . P,X .
V x = V, + AU + j8 1 7 = L., + ------ + j r ' - (2.81)

Dac se cunoate tensiunea din amonte L\ i fluxurile de puteri din amonte,


P l jQ l5 tensiunea n aval U 2 se calculeaz cu rela ia :

U2 = l\ _ _ A t/ = / l -P- { Q ' - ~ j (2.82)

Indiferent de treptele de transformare, tensiunile din amonte i aval se


raporteaz la acelai nivel de tensiune, inndu-se seama de raportul de
transformare.
Tensiunea raportat U' = kU sau U, dup cum transformarea este

ridictoare sau cobortoare, k - fiind raportul de transformare.


Valorile elementelor reelei : rezistene, reactane, susceptane i perdi-
tane se raporteaz toate la nivelul de tensiune considerat n calcule, indi
feren t de locul unde se afl elementul luat n calcul.
Trecerea de la un nivel de tensiune la altul se face cu form ulele cunoscute
din electrotehnic (de exemplu se raporteaz elementele aflate la tensiunea
de 6,3 kV la nivelul tensiunii de 110 kV).

(2,83)

Gi = Ga( - ^ j 2; B's = B t ( ~ ' ] 2


1 110 / \U 110J
unde R, X$, CG, B s snt rezistenele, reactanele, perditanele i susceptan-
ele, reale la tensiunea de 6 kV, iar R'e, X g, Gg i B'e snt aceleai elemente
raportate la tensiunea de 110 kV.
i ) Pentru meninerea unei tensiuni reglate U r impuse pe barele de dis
tribuie (de obicei pe barele de joas tensiune ale transform atoarelor cobo-
iritoare) se determin U r cu relaia :

Ur = 1 [V ] (2.84)
186 PROBLEME DE S T A II I REELE ELECTRICE

unde : U'max = U max k este tensiunea maxim pe bare n cazul funcio


nrii la sarcina minim raportat la p r im a r ;
U'min Umin k tensiunea minim pe bare, n cazul funcio
nrii la sarcina maxim, raportat la primar,
sau coeficientul de transformare necesar :
TJf _L I V TI
k = - - r ' ( 2. 85>
2u r u

unde U p tensiunea corespunztoare treptei (plotului) de reglaj alese,


pe primar

Up = [V ] (2.86)
2 T/r

U n tensiunea nominal a nfurrii transformatorului pe partea de joas


tensiune.

Probleme
v^2.5.y. Schema electric a unui sector judeean de reele este indicat n
ig. 2.56. Sarcinile consumatorilor staiilor de distribuie A i B n M V A
ca i lungimile liniilor n km snt date n figur.

Fig. 2.50.

S se calculeze puterea absorbit de pe barele centralei electrice E C tiind


c transformatoarele m ontate n staiile A i B au caracteristicile :

ST = 10 M V A ; U = 115/6,3 kV ; A P Cu = 80 k\V ; A P Fe = 20 k W

u se% = 10% ; i0% = 2 % .

L in iile electrice la U = 115 kV snt confecionate din conductoare de


oel aluminiu cu seciunea de 120 mm2, cu distana medie dintre faza de 4 m.
Perditanele liniei se neglijeaz.

Soluie
n urma calculelor rezult urmtorii parametri pentru linii i transform atoare :
L in iile L CA (n paralel) : / = 30 km ; R L = 4,05 H ; X L = 6,12 Q. ; B L
= 167,4-IO -6 S ; U 2B L = 2,2 M V A r
PROBLEM E DE REELE ELECTRICE 187

L in ia L AB : l = 25 km ; R L = 6,75 O ; X L = 10,2 f i ; B L = 69,75-IO6 S


U sB l = 0,92 M V A r
T r a fo staie A (2 n paralel) i staie B (n paralel)

Rt = - A P Ca = 5,29 O
2 ST

X, = - - A H = 66,13 Q
2 100

A P Fe = 2 X 20 k W = 0,04 M W

A 0,, = Sr = -10 = 0,2 M V A r


100 100

P ie rd e rile de putere n staia B :

AS;; ---- R i 'B ---------- i --- X Tn + P FeB j

122 + 82 5,29 j --- 66,13 + 0,04 j0,2 0,123 jl,2 4 MVA


115 113 =

P u terea intrat n staia B :


B = b + A b = 10,123 j9 ,24 M V A

Pu terea Ia captul liniei L AB : B3

= B + j U2 = 10,123 j9 ,24 + j = 10,123 jS,78 MVA


2 2
P u terea la captul dinspre staia B a liniei L AB :

+ A.,b + j = 10,123 - j8,7S +

, 10.123. + 8,78* G)75_ j W H ^ Z 5 L l 0 , 2 + j0,46 =


115! 1152

= 10,13 j8,33 M V A

Pierderile de putere n staia A :


P- _L ( ^ 7)2 j_
a , = ~ j?r , - j x r , + A P Fe, =

= 15:. t i -1!- 5,29 j ~ 66,13 + 0,04 jO,2 =


llo 1 115-

= 0,19 j l , 625 M V A

Puterea total a staiei A :

A = a + A , + , B1 = 15 jlO + 0,19 j l , 625 + 10,13 j8,33 =

= 25,32 j 19,955 M V A
188 PROBLEME DE S T A II I REELE ELECTRICE

L a captul liniei L CA, puterea S cAS este :

S CA2 = A + j = 25,32 j l9 , 955 + j l , l = 25,32 j l 8 , 855 M V A

Puterea absorbit de pe barele electrocentralei E C este :

S ca i = CM + + j = 25,625 - jlS,216 M V A

unde pierderile de putere pe linie A S C^ :


Ac 25,322 f 18,855 , . 25,32* -f 18.8552 , _
A S CA = ------------------ 4,05 j --------------------- 6,12 =
1152 115

= 0,305 jO, 461 M V A


- ^
2,5.2. Folosind datele din problema 2.5.1 i presupunnd c puterile m inim e
consumate la orele de gol snt amin = 8 jo M V A i bmin = 6 j4 M V A ,
s se determine pe ce plot ar trebui s funcioneze transform atoarele sta
iei B, astfel nct abaterea tensiunii pe barele de joas fa de tensiu
nea nominal n regim de maxim i minim s fie ct mai redus. Se .p r e
supune c transformatoarele au ploturile de transformare 115 + 2 X 2,5% /6,S

Soluie
Se cunosc : Sa max = 1 5 - j 10 M V A
b max = 12 j8 M V A
n aceast situaie, puterea absorbit de pe barele staiei C este max
= 25,625 j 18,855 M V A .
Se determin puterea absorbit de pe barele staiei C n regim de sar
cin minim :
Pierderile n staia B :
. fv2 _i 4.2 R2 Aii
A SB = L -1 5,29 j ! U U l -66,13 + 0,04 jO,2 =
115* 1152

= 0,062 j0,46 M V A

b = b mtn + A b = 6,062 j4,46 M V A

abz = B + j0,46 = 6,062 j4 M V A


Ac 6.062* + 4 * . C,0f)2M 4* , n n ..
A S^ b = ----------- 6,75 j ----------- -10,2 0,02b j0,04 M VA
115* 115*

= S AB2 4" A ab -f- j0,46 = 6,088 j3,58 M\ A

Pierderile de putere n staia A :


8* 4- 5* 8* r>2
A S A = ------- 5,25 j 66,13 + 0,04 j0.2 =
115* 115*

= 0,075 j0,645 M V A
PROBLEME DE REELE ELECTRICE 189

A = min + A a + ABl = 14,163 j9 ,225 M V A

ca*. = A + = 14,163 + j8,125 M V A

. 14.1632 + 8.1252 . . 14.1032 + 8.1252


A S Cil = ------------------ -4,05 } --------------------6,12 =
- 115* 1152

= 0,081 jO, 123 M V A

Puterea absorbit din staia C n regim minim :

cai = S CA2 + A ca + j l , l = 14,244 j7 ,148 M V A


Pierderile de tensiune n regim maxim (se neglijeaz cderile transversale de
tensiune).
... 25,025-1,05 + 18,855-6.12 , nr.- . ,T
A L CA ,r,x ---------------- ------------- : 1.90a kV
llo
UA , U c A U CA max = 113,094 kV

A TT P akx* , , * - R l + Q as^ m -X l _ 10,13-6,75 + 8,78-10,2 , 9 n (. ,


> * --------------------- U~A 13^094 1,dyJ) K V

UB = U A A U ab max = 111,7 k V

Pierderea de tensiune n transformatoarele staiei B :

A U = P H ' + = 10.123-5.29 + 9,24-66,13 = 5 g5 ky


B m" X UB 111,7

Tensiunea de pe barele de joas b raportat de primar :

L B min U B A U Bmax = 105,75 kV

Pierderile de tensiune n regim minim :

A U Ci min = 14,244'4 5 = 0 ,8 8 2 k V
115

U _4 = U c A U CA m(n 114,118 kV
. ,T 6,088-6,75 + 3,58-10,2 co ,
A L ab min = -------- -- -------------- = 0,68 kV
114,118

UB = U A A U AB min = 113,438 kV

... 6,062-5,29 + 4.46-66,13 an ,

= n is r - 2-60 kV

Tensiunea de pe barele de joas b raportat la prim ar n regim de


sarcin minima, va fi U'b max :

Uf, max U B U B min - 110,838 kV


ISO PROBLEME DE S T A II I REELE ELECTRICE

Tensiunea ce ar trebui s fie reglat pe barele de joas tensiune U r este


6 kV (se poate deduce i cu formula) :

JJr == 1 = ^V

Rezu lt : k 18,048 coeficientul de transformare al transformatorului


coboritor.
Tensiunea corespunztoare plotului ce asigur condiii optime de reglaj :

rj Umax + U min L 110,838 -f- 105, o5 0,3 i 1 q n \ \-


U v = -------- j ---------- ~ ^ = --------- ----------- 6
- - = 113,7 k\.

Urm rind tensiunile oferite de ploturi : 115 2 x 2,5% rezult c tensiu


nea optim este pe plotul 1 1 5 + 0 kV, deci k = H i = 18,253.
0,3
n acest caz:
tj 110,838 n7 . ,, 6,07 6 1 An t i i f <i
L b max = ----------- = 6 ,0 7 kV s a u ------------T 0 0 = + 1 ,1 6 %
18,253 6

rr 105,75 _ 5,793 <> ,


U a mi n = g '.'j '- .j = 3>793 sau ------- -------- T 000 = 2,06%.

Se constat c abaterile de tensiune, fa de 6 kV nu depesc valorile


admise de norme.

2.5.3. S se aleag tensiunea pe ploturile transform atoarelor cobortoare


de 115 + 3 X l,5% /6,3 kV astfel incit abaterile de la tensiunea nominal
de 6 kV s fie aproxim ativ aceleai n regim de sarcin minim i maxim.
Se cunosc sarcinile pe 6 kV,
max = 65 j45 M V A ; S min = 2 0 j 15 M V A (i funcioneaz cu un
singur transform ator) i caracteristicile transformatoarelor : S T = 2 X 40
M V A ; A P Cu = 80 kW ; A P Fe = 25 kW ; u % = 10% ; i0% = 2% .
Tensiunea pe barele de nalt tensiune se menine constant la 110 kV.

Soluie
Se determin pierderile de tensiune n transformatoare n regim de sarcin
m axim i minim :

P t = A P Cu- = 0,661 Li
2 . 40L 'IO 12

,, !!,,% Un 10 1152-10"
A/rt = --------- ------ == ------ ------------- = DD,UU Li
100 ST 100 4 0 -IC6

Pierderile de putere n transformatoare, n regim de maxim i minim :


l 4^8 1 t AZ*2 1
A S max= - -0,661 j ------------------ 33,06 = 0,156 j7,8 M V A
_ 1152 2 1152 2

'max = max + A max = 65,156 j52,8 M V A


PROBLEME DE REELE ELECTRICE 191

20z + 15=
A S mn 0,661 j + 1;V 33,06 = 0,03 j 1,56 M V A
llo 2 J 115s 3
c' S mia + Anun == 20,03 j l 6 , 56 M V A

Pierderile de tensiune n regim de maxim i minim :


1 i
6 5 ,1 5 0 - 0,561 + 52,8- 33,00

A u max = -------------- ---------------- = 8,115 kV


110

... 20,03-0.661 + 16,56-33,06 _ __ ...


A L = ------------------------------ --- 5,09 kV
110

Tensiunile maxime (pentru regim minim) i minim (corespunztoare sarci


nilor m axim e) din secundar raportate Ia primar :

U'nlaz = 1 1 0 A U min - 110 5,09 = 104,91 kV

U'max ~ HO ' A U max 110 8,115 = 101,885 kV

Tensiunea pe plot corespunztoare abaterilor minime se aproximeaz


egal fa de tensiunea dorit de 6 kV este :

+ u . 6,3 _ 104,91 + 101,885 . 6,3


108,56 kV
6 2 6

D in tensiunile posibile oferite de ploturile : 115 3 X 1,5% rezult cea mai


apropiat 115 3 X 1,5% = 109,825 kV i i corespunde un coeficient de
. , , 109,825 AO
transformare k = -----------= l/,43.
6,3
Tensiunile reale n regim de maxim i minim :

TJ __ v ia x __ 104,910 = 6 01 kV sail 6-01 - 6 100 = + 0 ,1 6 %


max - - --
17,13 6

101,885 5,85 - 6
5,85 kV sau -100 = 2,5%.
17,43

2.5.4. Se d schema circuitului electric din fig. 2.57, n care se indic para
m etrii electrici ai elementelor reelei. S se determine pe ce ploturi tre-

l=80Km

\a > UB=6KV
U=115KV
Fi*. 2.:>7.
192 PROBLEME DE S T A II I REELE ELECTRICE

buie s funcioneze transform atoarele cobortoare din staia B ce au reglaj


sub sarcin 115 8 X 1,2% /6,3, n regim de sarcin m axim ( S b max =
= 25 j 20 M V A ) i sarcin minim ( S b mln = 10 j7 M V A ).
Transform atoarele ridictoare din staia A au raportul de transformare
6/115 kV, iar tensiunea generatoarelor este 6,3 kV n regim de m axim i
5,7 kV n regim de minim.
Transform atoarele ridictoare din statia A si B au aceiai param etri :
S T = 20 M V A ; R T = 5 O ; X T = 60 O ; A P Fe = 15 k W ; AQu. = 0.4 M V A r
Param etrii reelei : R L = 0,2 O/km ; X L = 0,4 O/km ; P>L = 2.7-IO-6 S/km;
G l = 0 ; / = 80 km.
Tensiunea impus pe barele de distribuie a staiei cobortoare este de 6 kV.
T o i param etrii snt raportai la tensiunea de 115 kV. Se vor neglija pier
derile de puteri n linii i transformatoare.

Soluie
Tensiunea generatoarelor n regim maxim i minim raportat, la tensiunea
de 115 kV, este :

U',m = U g max 1 - = 6,3 115 = 120,75 kV


6,0 6,0

U ' nin = U g miil 5,7 = 109,25 kV


6,0 6,0

a) Cderile de tensiune n regim maxim :

23 -5 -+- 20 -G0 23 60 - 20 '

& U A = ------=------------ -------- {- j =------------ = = 5,487 + j 5,797 kV


120.75 120,75

A U A = v /5,4872 + 5,7972 = 7,98 kV

U A = U ' max & U A = 120,75 5,487 j5,797 = 115,263 j5,797kV

U A = x/ ll5,26 32+ 5,7972 = 115,35 kV

25- -0,2-80 + 20- -0,4-80 25- 0 ,1 -S0 - 20 -0,2-80


att 2 2 . 2 2
A U A B ----------------- --------------------+J
115,35 112,77

= 4,473 + j 2.0 kV.

A U AB = x/4^4732 + 2,072 = 4,9 kV

U B = U A A U AB = 110,79 j7,867 kV ; U B =111,06 kV

25 -5 + 20 60 25 -60 - 20- 5
PROBLEME DE REELE ELECTRICE 193

Tensiunea pe barele de distribuie raportate la primar :

U ; = U B AUB = 110,79 j 7,867 5,78 j6,10 = 105,01

jl3,967 kV

Tensiunea eficace: U'b (corespunztoare sarcinii m axim e) es te :

U'b = %/l05,013_ + 13,9672 = 105,930 kV

Pentru a avea o tensiune de 6 kV pe barele de joas este necesar un coefi


cient real de transformare k, de :

, LT(, 105,930 m n~
k = 6TV = ^ = 1? 6

Transform atorul permite urmtoarele rapoarte de transformare (tabelul 2.1 l ) j

Tabel ul 2.11

Pozilic UB ^ b nominal
plot 1:
kV kV

115 + 8 x 1 ,2 % 126,04 6,3 20,006


115 + 7 x1 ,2 % 124,66 6,3 19,787
1 1 5 + 6 x 1 ,2 % 123,28 6,3 19,568
115 + 5 x1 ,2 % 121,9 6,3 19,349
115 + 4 x1 ,2 % 120,52 6,3 19,130
1 1 5 x 3 x 1 ,2 % 119,14 6,3 18,91
1 1 5 x 2 x 1 ,2 % 117,76 6,3 18,092
115 + 1 x 1,2% 116,38 6,3 18,473
115 + 0 115,00 6,3 18,254
115 1 x 1,2% 113,82 6,3 18,066
1 1 5 -2 x 1 ,2 % 112,24 6,3 14,816
1 1 5 -3 x 1 ,2 % 110,86 6,3 17,59
1 1 5 - 4 x 1 ,2 % 109,48 0,3 17,38
1 1 5 - 5 x 1 ,2 % 108,10 6,3 17,15
1 1 5 - 6 x 1 ,2 % 106,72 6,3 10,91
1 1 5 - 7 x 1 ,2 % 105,34 6,3 10,72
1 1 5 - 8 x 1 ,2 % 103,96 6,3 10.50

Se observ c raportul de transformare cel mai apropiat de 17,63 este 17,59


ceea ce corespunde plotului 115 3 x 1,2%.
b) Cderile de tensiune n regim minim :

1 1 l i
10- 5 + 7 - -60 10- 6 0 - 7 - 5
A U A = ------------------------b j ----- ------------ = 2,15 + j2,609 V
~ A 109,25 J 109,25

H a = U g m in A U A = 109,25 2,15 j2,609 = 107,1 j2,009 kV

U A = v /l07>12 + 2>6093 = 107,13 kV

13 P ro blem e de staii i reele electrice cd. 364


194 PROBLEME DE S T A II I REELE ELECTRICE

10. 0,2 -80 + 7 0,4 -80 10 0,4 -80 - 7 0,2 -80


A TT 2 2 . . 2 2
A U AB = --------------- ---------------- |- J
107,13 107,13

= 1,792 + j0,97 kV

UB = U A & U AB = 105,338 j 3,579 kV

U B = J 105,3382 + 3,5792 = 105,4 kV

10 -5 + 7 00 1 0 - 60 - 7 5

A U B = ---- ----------- --------b j ----- ----------- - = 2,228 j2,704 kV


105,4 105,4

Tensiunea pe barele de joas raportat la primar :

U; = U b A U b = 103,11 j6 ,283 kV

U'b = v /1 0 3 ,ll2 + 6,2832 = 103,3 kV

Pentru a avea pe secundar o tensiune de 6 kV este necesar un raport de


transformare :

fe LLi- 17,216 ceea ce corespunde plotului 115 -5 x 1 ,2 % ,


6 6
adic un raport foarte apropiat de 17,15.
Observaie : Din cauza reglajului de tensiune pe generator (la sarcin minim
a cobort tensiunea de la U g max = 6,3 la U g min 5,7 kV, s-a reglat foarte
puin tensiunea pe transformatoarele primare cobortoare din plotul 115 3 x
X l, 2 % la 115 5 x 1 ,2 % , adic reglajul tensiunii fcut de generator a fost
chiar mai mare dect era necesar.
Dac tensiunea pe generator ar fi rmas neschimbat, U'g max U'g min =
6,3 kV, atunci tensiunea pe bornele de joas ale staiei B, raportat la
prim ar ar fi fost de cca 115 kV, ceea ce ar fi impus un raport de transfor
mare de 19,166 i s-ar fi intrat pe plotul 1 1 5 + 4 x 1 ,2 % .

2.5.5. S se calculeze pe ce plot s-ar lucra pe transformatoarele cobortoare


ale staiei B din problema 2.54 n regim de avarie :

S S max cnd
a) o linie L AB iese din funciune ;
b) cnd un transform ator cobortor din staia B iese din funciune ;
c) cnd se alimenteaz consumatorii numai printr-o linie i un singur
transform ator cobortor.

Soluie
Calculul se face neglijndu-se pierderile de putere pe circuit.
Din problema precedent se cunosc :

UA = 115,263 j5,797 kV ; U A = 115,35 kV


!

PROBLEME DE REELE ELECTRICE 195

a) n cazul ieirii din funciune a unei linii :


. 25-0,2-80 + 20-04-80 , . 25 0,4-80 - 20 -0,2 -80 , , ,7
A l AB = -------------------------------------- \- J ----------------------------------- = 6,408 + j 1,2/2 kV
~ 115,35 115,35

U b = U A A U AB = 108,942 j 10,069 kV

U B = v /l08,9422 + 10,0692 = 109,40 kV


1 1 l i
25 25 + 20 60 25 6 0 - 2 0 5

AL j b = -----
----------------~r j ----------------------- = 5,86 + i6,192 k\
109,4 109,4

u ; = U B A U b = 103,082 j 16,261 kV

U B = v /103,0822 + 16,2612 = 104,35 kV

Pentru a menine tensiunea de 6 kV pe barele de joas este necesar un


raport de transformare k = 10^ 35 = 17,391.

Din tabelul soluiei problemei 2.5.4 rezult c se va lucra pe plotul 115 4 x


X 1,2% creia i corespunde un k foarte apropiat de 17,38 fa de
cel necesar.
b ) Cazul funcionrii cu un singur transformator coboritor.
Se cunoate n acest caz pentru S max.

Ua = 110,79 j7 ,867 kV i = 111,06 kV

AUB =
2a -5 +
f
20 -60 + . 2 o -60 -
+_ j - ^ L ----
2 0 -o = 11 ^ + ^ Q
= 11,93 +- j 12,6 kV
k y
' 111,06 111,06

{/' = U B A U B = 98,86 j 20,467 kV

U b = y 9 8 , 8 6 2 + 20,4672 = 100,96 kV.

Raportul de transformare necesar pentru a avea 6 kV pe barele de joas :


k = M|- = 16,82 i i ^corespunde pentru tipul de transform ator dat

{tabelul 2.11) plotul 115 7 x 1 ,2 % (* = 16,72) sau : plotul 115 6 x 1 ,2 %


(A- = 16,94).
c) Cazul funcionrii cu o singur linie i un singur transformator.
Se cunoate din cazul a) U B = 108,942 jl0,069 kV i valoarea eficace
Un = 109,40 kV.
Cderea de tensiune n transformatoarele cobortoare :
\ ~r t 25-5 + 20-60 , . 25- 60 - 20-5 , , . .1rioo. , v.
A iiB = -------------------b 1 ----------------= 11,/2 + j 12,384 k\
_ 109,4 109,1

U'b = U B A U B = 97,222 j22,453 kV

U'b = y 9 7 , 2 2 2 + 22,4532 = 99,78 kV


196 PROBLEME DE S T A II l REELE ELECTRICE

99 78
Raportul de transformare n ecesar: ^ = 16,63 i i corespunde^ plotut

lim it ce l poate oferi transformatorul de 115 8 x 1 ,2 % (k = 16,50) sau


1 1 5 7 x 1 ,2 % (A: = 16,72).
Corespunztor acestor dou ploturi tensiunile de funcionare pe barele de
joas vor fi :
115-7 x 1.2%
k = 16,72

= = 5 96 kV ; A U % = 0,66%
16,72

115 - 8 x 1,2%
A- = 16,50 ;

U b= == 6,047 k V ; A U % = + 0 ,7 8 %
16,50

Se recomand funcionarea pe plotul 115 8 x 1,2%.

2.5.6. Intr-o staie cobortoare snt montate 3 transform atoare cu trei n


furri, cu urmtoarele caracteristici :

ST = 3 X 20 M V A ; A P Cu max = 150 k W ; A P Ee = 60 kW ,

U = 115 2 x 2,5 % /38,5 2 x 2,5%/6,3 kV

I i % = 3% ; usc ho_3b% = 10,5% ; Usc no_6~ 6% ',^usc 35_8 = 1/%.

Puterea nfurrilor : 110 k V -100% ; 35 kV 66,67%, 6,3 k V 66,67%.


Consumatorii racordai pe partea de 6 i 35 kV urmeaz acelai grafic
de sarcin n sensul c au simultan sarcinile m axime i minime.
Sarcina maxim pe staia de 35 k V este de 10 j8 M V A iar pe partea
de 6 kV este de 6 j4 M V A . Raportul dintre sarcinile m axim e i minime
este de 2,5 la un factor de putere neschimbat. n regim de sarcin minim
se funcioneaz cu numai dou transformatoare. S se afle pe ce ploturi
trebuie s funcioneze transformatorul pentru ca, abaterile de la tensiunile
nominale de 35 i 6 kV s fie aproxim ativ aceleai n regimurile de maxim
i minim. Tensiunea pe barele staiei de 110 kV se menine constant U
= 115 kV pe toat durata de funcionare.

2.5.7. Un consumator industrial cu puterea maxim de S^ax = 30 j20 M V A


i puterea minim de m(n = 10 j8 M V A este alim entat din cen
trala A , prin transform atoarele ridictoare 10/115 kV, linia aerian 115 kV
i transformatoarele cobortoare din staia B de 110/6,3 kV. Param etrii
elem entelor electrice snt indicai n schema din fig. 2.58, totul raportat la
tensiunea de 115 kV.
PROBLEME DE REELE ELECTRICE 197

B b
ry
-KD- C D -!-
Ub =6KV
b

s 7^ omva Xl=16jt. St r^OMVA


X =3 0 j~. Rl=5^>- XT =32jt.
R = 0 .8 j ~ l B l =K38-106S R =1j1.
A=40K V U 2B l= 1A28M\AR AP=40KW
Gp=1MVAR G l =0 Qjj=1MVAR
U=10/115KV U=110/6.3KV
Fig. 2.58.

tiind c ploturile transform atoarelor snt fixe s se determine tensiunea


necesar la bornele generatoarelor, astfel ca tensiunea pe barele de distri
buie a staiei B s fie n permanent 6 kV.

2.5.8. Care este plaja minim de reglaj sau sarcina pe care trebuie s o
asigure transformatorul de 60 M V A ; 230/21 kV, tiind c abaterea varia
iilor m axime de tensiune - inclusiv n regim de avarie nu trebuie s dep
easc + 6 % U n. Configuraia reelei i parametrii ei snt indicai n fig. 2.59
(raportai la tensiunea de 230 kV).
Regim ul de avarii se consider cnd iese din funciune unul din transfor
m atoarele de 220/21 kV. Tensiunea pe barele A ale sursei se m enine In
permanen constant i egal cu 230 kV, iar tensiunea nominal la distri
buie este 20 kV.

Ua =230!<V

STO)?55-j30M^

Rt =LrxJlinie Sjrtn=20-j15M\A
- 0 0 1
XL=3Qn/liroe UT =220 /21KV
Bi =220-10"6s ST =2x6QMVA
U Bl=11,6M\AR R =2,2.n.
G|_=0 XT =105j-L
A^=50KW
Qu=1,8MVAR

Fig. 2.59.

2.5.9. S se determine poziia n regim de maxim i minim a ploturilor la un


transform ator ridictor 10,5/121 kV, tiind c : max = 50 J35 M V A ,
iar S min = 20 j 15 M V A . Tensiunea la bornele generatoarelor variaz n
lim itele 10,5 4% kV, iar pe partea de nalt tensiune se menine constant
198 PROBLEME DE S T A II l REFLE ELECTRICE

U = 116 kV. Param etrii transformatorului snt indicai ii fig. 2.60, valorile
rezistenei i reactanei fiind raportate la tensiunea de 121 kV.
*
Ug=1Q54% A

S mG.p50-j35M VA
0 .
a> SVrin= 2 5 - j2 0 M N A

S T =63MVA
Rt = 3 ^l
X T =40j~l
U n = 125/121+ 3x 2,5% KV
Fig. 2.60.

2.5.10. Se d staia de transformare cobortoare din fig. 2.61.

-GD- 1 8 M \ A ; COSifi = 0 ,8 5

= 6 M \ A : c o s ^ = 0 .8 0

<30
R = 1 o .n .

X =150 jn .

A e=20K W

Q | j= 0 ,3 M V A R

U n = 1 1 0 t 2 v ? ,5 ^ 1 K V
F ia . 2.G1.

In regim de sarcin m axim tensiunea pe bornele de nalt tensiune este :


U a max 105 kV iar n regim de sarcin minim U A min = 112 kV.
S se determine plotul de funcionare astfel nct tensiunea pe partea de
10 k V s nu depeasc abaterea admis de norma de 6 % fa de tensiunea
nominal de 10,5 lcV.

2.6. R E G L A J U L T E N S IU N II N REELELE E LE C TR IC E

Noiuni recapitulative

a ) Reglarea tensiunii n sistemele electroenergetice este impus de consu


m atori care pentru o bun funcionare solicit tensiuni ct mai constante
la bornele lor.
PROBLEME DE REELE ELECTRICE 19

Stabilirea m etodelor de reglare a tensiunii se hotrte n funcie de factorii


care influeneaz valoarea pierderilor de tensiune, stabilind relaia dintre
tensiunea la surs f/x i tensiunea la consumator U 2.

P , R + QlX
V x = U2 + + j = Ua + A U + j 8U (2.87)
U2

in care z P 2. '] Q Z este sarcina la consumator


Z = R + jX impedana echivalent a circuitului dintre
surs i consumator ;
A 17 componena longitudinal a cderii de tensiune,
ce se asimileaz n circuitele mai simple cu
pierderea de tensiune ;
8U componena transversal a cderii de tensiune.
n problemele de reglaj intereseaz n special acele msuri care duc la m odi
ficarea valorii efective a tensiunii, deci la reglarea componentei A U .
Cele mai utilizate m etode practice pentru reglarea tensiunii in sistemele
electrice s n t :
Reglarea excitaiei generatoarelor prin variaia curentului n rotor se face
cu ajutorul reostatelor i regulatoarelor de tensiune i permite reglarea tensi
unii n lim itele de 5 % la bornele generatorului. Valoarea m axim se folo
sete la funcionarea cu sarcina ridicat, iar valoarea minim la sarcin sczut
pe generator.
Reglarea tensiunii prin introducerea de tensiuni adiionale folosit n cazul
transformatoarelor cu reglaj sub sarcin (cu prize reglabile sau buster trans
form ator) i a regulatoarelor de inducie (n scopuri de laborator). Reglarea
tensiunii n cazul transform atoarelor cu reglaj sub sarcin poate fi realizat
la staia ridictoare de tensiune, local Ia consumatori sau m ixt (fig. 2.62).

A
Fig. 2.62. Reglarea tensiunii cu
transformatoare cu reglaj sub sar
cin ; a) la staiile ridictoare;
b) la consum atori ; c) mixl.
200 PROBLEME DE S T A II l REELE ELECTRICE

R eglarea tensiunii prin m odificarea, circulaiei puterii reactive, cunoscut


sub denumirea de reglaj prin compensare natural sau artificial, dup cum
puterea reactiv solicitat de consumator este micorat prin m ijloace naturale
obinuite : (evitarea funcionrii n gol, utilizarea de m otoare sincrone, puterea
capacitiv mare a liniilor de nalt tensiune) sau prin m ijloace realizate special
acestui scop (utilizarea de compensatoare sincrone i baterii de condensatoare).
R eglarea tensiunii prin m odificarea parametrilor reelei m odificnd n
funcie de sarcin numrul circuitelor ce funcioneaz n paralel,
b) Determinarea puterii compensatoarelor sincrone Q k, pentru compensarea
parial a puterii reactiv Qt , solicitat de consumator, n vederea obinerii
unei va lori corespunztoare U r a tensiunii reglate la bornele sale, se poate
determina exact cu relaia :
t jj P%R + (Q 2 Qt)X | P a-X (Q2 Qk)R
(2.88)
- 1 = - r + ----------Wr--------- + J ----------- Tf' ---------
de^unde prin nmulire cu valoarea conjugat :
P 2n + ( Q ? - Q t) P 2X - (Q, - Q t ) R -[3
Uf Ur + (2.89)
Ur M Vr J
se obine :
D - VB1 - 4A C
Qk (2.90)
2
n care s-au n o t a t :

A =
T r M S * - * )
C = U \ U I + 2( P 2R + Q2X ) + ( P I + Ql )
Ur
n cazul cnd se neglijeaz componenta transversal a cderii de tensiune,
puterea necesar compensrii se poate determina, cu o eroare de cteva pro
cente n minus cu relaia mai simpl :
U r( U r - [/,) + p . + Q *x I
Qt 1(2.91)
X

Dac aportul puterii capacitive al liniilor A qL i consumul puterii reactive


n transform atoare A Qy. este de ordin de mrime comparabil cu puterea
reactiv solicitat de consumator Q.2, atunci valoarea puterii capacitive
A Q = A qL AQ fi se adaug prin transfer la puterea consumatorului (fig. 2.63)
unde :

AQ' = (AqL- A Q y . )

c ) Puterea necesar compensrii Q k depinde n mare msur i de alegerea


corect a plotului pe care funcioneaz transformatorul cobortor ce alimen
teaz consumatorul.
PROBLEME DE REELE ELECTRICE 201

H3CH S2 = ? P 2

XL X
-VWW\A- f S 2 = f^ -jQ 2

j A q L/2 jA Q

-a m w - -A A M r
S2 ^ - j 2
Q^=Q2AQr
Fig. 2.63.

U n reglaj corespunztor fcut cu ajutorul ploturilor fix e ale transforma


toarelor, conduce la o putere minim Q u a dispozitivelor de compensare,
n cazul compensatoarelor sincrone (ce perm it reglajul tensiunii n ambele
sensuri) puterea de compensare este minim de regul, atunci cnd raportul
dintre puterile n regim de supraexcitare Qlup ** i n regim de subexcitare
Qtttb. ix. es e <je 1 . 0 ,6 . Raportul de transformare real k al transformatorului,
care s perm it obinerea unei puteri minime de compensare, se determin
din relaia :
0,6(7 A(U - A U m(n) - U max
(2.92)
U - AU + AUbji) U

n care : U n este valoarea tensiunii nominale n exploatare la consu


m ator ;
A U max abaterea tensiunii fa de tensiunea nominal n regim
de sarcin maxim ;
A U abaterea tensiunii fa de tensiunea nominal n regim
de sarcin minim.
U max valoarea tensiunii n regim necompensat i la sarcin
minim (cnd tensiunea la consumator este m axim )
raportat la tensiunea primar.
u mi n valoarea tensiunii n regim necompensat i la
sarcin m axim (cnd tensiunea este m inim ) raportat
la tensiunea primar a transformatorului,
n situaia cnd se folosesc pentru compensare condensatoare capacitive
ce perm it reglajul tensiunii numai n sensul creterii acesteia, pentru obinerea
unei puteri minime de compensare, raportul real al transformatorului cobo-
rtor se determin cu relaia :

k = (2.9 3)
202 PROBLEME DE S T A II l REELE ELECTRICE

d) Mrimile puterilor de compensare se pot calcula cu formulele simplificate :

Q T b- ** = ^ Um" ~ Ur)Ur (2.94)

Q su p . ez. __ (&V ^ m in V -1 r ^ 95)

Eroarea ce se obine prin folosirea acestor formule este de circa 8 12%


fa de situaia real.
e ) Calculul bateriilor de condensatoare necesare compensrii Q k se face prin
utilizarea urmtoarelor r e la ii:
puterea unui condensator monofazat (fig. 2.64, a)

Q = U 2oiC [V A r] (2.96)

puterea total a condensatoarelor pentru conexiune trifazat n stea


(fig. 2.64, b)

Fig. 2.04. a) condensator monofazat ; b) baterie de condensatoare montate n stea ; c) baterie


de condensatoare montate n triunghi.

O, = U 2o>Cv (2.97)

un Cv este capacitatea condensatorului m ontat n stea ;


U - tensiunea ntre faze.
puterea total a condensatorului pentru conexiune trifazat montat
in triunghi (fig. 2.64, c)

Q k = 3 U 2<x>Ca (2.98)

unde Ca capacitatea condensatorului m ontat n triunghi.

Probleme
2.6.1. Statia de transformare B dotat cu trei transformatoare de 20 M V A ;
110 2 X 2,5%/6,6 kV este alimentat din sursa A prin dou linii de
115 kV. Sarcina consumatorului din staia B, parametrii transform atoarelor
i ai liniilor electrice aeriene snt indicai n fig. 5.65.
r

PROBLEME DE REELE ELECTRICE 203

B b
l=50Km
0l-Al-50 m m z
hOCH
OQ S b=5-j36MVA.
d m=4rn
- O O - I
U a =117KV
RT=3&n.
X T =66.n.
Qfj=0.4M\RR
Fig. 2.65.

S se determine puterea compensatoarelor sincrone necesare a se monta


pe barele de joas tensiune din staia B pentru a se menine U 106 k V
raportat la primar, n cazul cnd una din liniile de. 110 kV iese din funciune.
Se cunosc : tensiunea pe barele sursei : U A 117 kV, tensiunea minim pe
barele consumatorului, n regim de avarii (raportat la nalta tensiune)
U i = 96,2 kV.

Soluie
Param etri electrici ai unei linii s n t :

Rl = 10,5 Q ; X L = 20 1 ; B L = 142,5-IO "6 S ; U 2B L = 1,88 M V A r

Param etri electrici ai celor trei transformatoare n paralel :

R r = = 1.3 Q ; X r = =22 Q .

Aportul puterii capacitive a unei jum ti de linii :

A 0 = ^ -3 Q + j0,94 jl,2 -j0,26 M V A r

valoarea m ult prea mic n comparaie cu Q b, i d e aceea se neglijeaz,


a) Calculul puterii compensatorului innd seama de componenta transversal
a cderii de tensiune, dedus din relaia :

P b R + (O s 6 i)-V , J \ X - ( Q - Q k)R
uA = u r-
ur u,

R = 4- t t = 11,8 Q ; X = XL + XT = 42 O

y/R2 + X 2 - 43,6 Q ; b = P b j Q = 45 j36 M V A r

U A = 117 kV ; U T = 106 kV
I

204 PROBLEME DE S T A II l REELE ELECTRICE

Puterea compensatorului

n B - \ f B*~~ 4 A C _ 96,24 -j/96,242 - 1-0,17-2,97 _ ,


Qt = --------- 2-------- " ---------------- ----------------------- ~~ 23 8 m Ar

n d e :

A = - A- = J L = 0,17 ; B = 2 Q b + x ) = 2(0,17-36 + 42) = 96,24


Lr 10G 2 \ Ur J

c = u-r U~A + 2(P b-R + (Q,-X) + 4 (p l +


^r
QD u = 2 198

b) Dac se neglijeaz componenta transversal a cderii de tensiune :

O U AU ' - + P '-!( + Q - X = 106(100 - 117) + 45-11,8 + 36-42 = 9Q g M V A r


X 42 - , 1 r

Fa de soluia exact calculat la pct. a) rezult o subdimensionare a puterii


compensatorului cu :

20,9 - 23,8 , iq a ,
100 = 12,18%
23,8

c ) Calculul prin formula sim plificat :

(U r - U mln) U r _ (106 - 90,2)105 _ ^ ? ^ y ^


X ' 42 -

unde U mia = 95,2 kV, tensiunea minim, raportat la 110 kV ce se obine


pe barele consumatorului.
n comparaie cu soluia exact, calculat n pct. a), rezult o supradimen
sionare a puterii compensatorului cu + 3 ,7 8 % .

2.6.2. S se determine puterea necesar a compensatoarelor sincrone ce


regleaz tensiunea staiei C de distribuie de 6 kV, alim entat din sistemul
electric de 110 kV conform schemei din fig. 2.66.

U =110 2 x2.5% /6,6KV

Z3 =15+j35j-L st
4 5 ) Gs

. ~ n
= 2+j35_n.
Fig. 2.66.
PROBLEME DE REELE ELECTRICE 205

Tensiunea pe barele staiei de distribuie trebuie s fie meninut la


6 + 5% kV n regim de sarcin m axim i la 6 kV n regim de sarcin minim.
Valoarea maxim a tensiunii barelor de joas tensiune, raportat la 110 kV
la sarcina minim este U max 107 kV, iar n regim de sarcin m axim :
U min = 97 kV. . . . .
Schema de alimentare rmne neschimbat pe toat va riaia graficului de
sarcin, iar parametrii schemei snt indicai n fig. 2.66.

Soluie. Se determin coeficientul de transformare al transform atoarelor


cobortoare din staia C, care permite un reglaj optim al tensiunii cu ajutorul
ploturilor fixe ale transform atoarelor i deci o putere minim Q k necesar
compensrii :
0,6(IJ + A U nax) = k( U - A U min) - U max
Un A U n(H k(U A U max) U min

__ 0,6(6 + 0,3) _ A-(8 - 0) - 107


6 -0 A-(6 - 0,3) - 97

rezult k = 16,863 sau tensiunea plotului pe partea de 110 kV

U P = 6,6-16,863 = 111,26 kV.


Tensiunea cea mai apropiat oferit de transformator este 110 kV, p lo t
pe care va funciona transformatorul.
Tensiunea real ce v a fi pe bornele de joas, n regim de sarcin m axim :
(fr compensare)

U c m(n = 9 7 ^ - = 5,82 kV
110

iar prin reglajul tensiunii se va ridica la 6,3 kV creia i corespunde pe partea


de 110 kV
U r = 6,3- = 105 kV
6,6

In regim de sarcin minim, tensiunea maxim pe bornele de 6 k V v a fi

Uc max = 107 6,42 kV i v a trebui cobort la 6 k V crei i co

respunde o tensiune reglat pe 110 k V de 6- = 100 kV.


6,6

Puterea compensatorului n regim supraexcitat va fi :


Qswp. ex. __ ( ~ Umin)Ur
X

unde X este reactana echivalent a circuitului de la surs la consumator.


Impedana echivalent (conform schemei din fig. 2.66,) rezult :

Z = {Z- + Z ~ + Z = (~ J 16 + 10 + j20)(15 + j 3 5 ) _
Z, + Z Z - T 7 4- j 16 + 10 + j 20 + 15 + j 35 "r

4- 2 4- j35 = 10,25 + j 50,06 2


206 PROBLEME DE S T A II l REELE ELECTRICE

X, raportat la tensiunea de 110 k rezult X = 50,OG

q = *105~ 07J*.0? = 16,77 M V A r


50,06

Dac s-ar fi calculat totul raportat la joasa tensiune, s-ar obine :


Q = _^.3_-J>.82)6,3 = ? R IV A r
____/6,6 \*

adic aceeai valoare.


Puterea compensatorului n regim su b excita t:
QSUb. ex. __ (V m a x ~ ^ r )^ r (107 100)100 ___ j o g g MV \ I

X 50,06 _
. o i uf) ex*
Deoarece n mod obinuit practic ra p ortu l ------- = 0 , 6 se recomand
Qluv' ex'
alegerea unui compensator sincron a crui putere n xegim de supraexcitare

s fie J M i = 23,3 M VAr.


0,6

2.6.3. Se d schema circuitului electric din fig. 2.67, a. S se determine puterea


compensatorilor ce urmeaz a fi montate n staia de distribuie D , astfel
nct tensiunea pe barele de G kV s fie meninut la valoarea 6,3 5/6 n
regim de sarcin minim i de 6,3 + 5% n regim de sarcin [maxim. Pu terile
consumatoarelor din staiile B i C includ i aportul puterilor capacitive ale
liniilor, iar acest aport n staia D se neglijeaz.

Sb=20- j15M\A

U = rO i2 * 2 ,5 / 6 6
d

Sa=50-j35M\A

ZT
A ^=60 K W
Q/j=Q50M\AR

SC=30-)20MVA

Q
Fig. 2.67. a) schema real ; b) circulaia de puteri la sarcina maxim ; c) circulaia
de puteri la sarcina minim.
PROBLEME DE REELE ELECTRICE 207

A 51-,43 B 23.4 |23 D 24-|23,i C W -J5 2 a

50Km j 50Km J 80Km | 40Km

Sp =20-j15 Sp =504-141.8 5C =30-)20

-,

A K 6 -j1 1 ,5 B 8 5 ^ 6 ,9 q 6,6-j5j5 f. 16 -j11,7 A

....r ............ " ............. ............... "S L = 5 -j4,5 Sn=15,1-j125 Sl=9-j6

C
Fig. 2.67.

Sarcina minim a consumatorilor reprezint 30% din sarcina m axim ,


ce este indicat n schema din fig. 2.67, a iar coeficientul de sim ultaneitate
este 1. Adm itanele liniilor i transformatoarelor se neglijeaz iar va lorile
im pedanelor snt indicate n schem. P e toat durata funcionrii configuraia
schemei de alimentare nu se modific, iar tensiunea pe barele sursei A rm ne
constant i egal cu 115 kV.

Soluie
R epartiia puterilor n regim de maxim i minim, calculat la tensiunea medie
de 115 kV, innd seama de pierderile de putere pe linii i n transform a
toarele staiei D este artat n fig. 2.67, b i 2.67, c.
Cderile de tensiune, pn la punctul de separare al puterilor D v a fi ia
regim m axim :
TT 51-9 + 43-20 . .5 1-2 0 - 43-9 , -o o
U.AB maz = ----- 777----- + } ------ ----- = 1]l>46 + J6>2 k V
115 ' llo

.AB max
U B maz = U.A At/ 103,5 j6,2 kV

U B max = 103,7 kV

, TJ 28,4-9 + 23-20 , . 28,4-20 - 23-9 RQ ^ , v


&UBD maz = :----- Z------------h J --------- ------- = 6 ,9 + ]3,5 k V
103,7 103,7

Ud maz = 96,8 j9,7 k V

UD max = 97,2 k V

Cderea de tensiune n transformator :

A U D max = 50,4 l . + J i 8 + j 50.4-20-41.gi = 9>1 + ] l0 7 kV


~ 97,2 97,2
208 PROBLEME DE S T A II I REELE ELECTRICE

Tensiunea minim pe barele de 6 kV, raportat la primar, cu sarcin maxim

Udmin == m a x --- A/jo max 88,1 ---j20,4 kV

U't m(n = 90,43 kV

Sim ilar se obin pentru sarcina m in im :


AT 14,6-9 + 11,50-20 , . 14,6-20 - 11,5-9 , . .
A U ab min = --------- ------------ 1
- j ------- ------- = 3,14 + j 1,64 kV
llO j 115

A U Bmln = 111,86 - j 1,64 kV

U Bmin = 111,9 kV
ATT 8,5-9 + 6,9-20 . , 8,5-20 - 6,9-9 , m
A U BDmin= ----------------------------------- J ------------------------------------ ------ 1,91 + j0,06 kV
111,9 111,9

U d mi, = 110 j2,6 kV


U D min = 110 kV
\ 15,1-1 + 12,5-20 , 15,1-20 - 12,5-1 0
A UD mm = ----------------------------------------- = 2,4 + j2,63 kV
110 110

U'b max = 107,6 j5,23^kV ,

Ui max = 107,7t kV
Coeficientul de transformare a transformatoarelor cobortoare, innd
seama de lim itele de reglaj impuse tensiunii :
___[0,6(6,3 - 0,315) A-(6,3 + 0,315) - 107,7
6,3 + 0,315 A(6,3 - 0,315) 90,43

i rezult k = 15,89 creia i corespunde pe partea de 110 kV 15,89 X 6,6 =


= 104,87 kV. Cea mai apropiat tensiune oferit de transform ator este
110 2 x 2,5% = 104,5 kV, care se i adopt.
Tensiunea de reglaj impus pentru regimul de m axim ar fi :

U T = (6,3 5 % ) = 94,76 kV
6,6
iar pentru regimul de minim

U r = [6,3 + 5 % ] -121 = 104,73 kV


6,6

Im pedana echivalent a circuitului (fig. 2.67, a)


= j g , _+ z,)(z, + z .) z
" 2 l + z , + z 1 + , r ~r
ex. ___ ( ^ r min)Ur __ (94,76 90,43)94,76 __ l\ lV \ r
X . 39,55 *

q sub. ex. (Ubm ax XJr^Ur __ (107,7 104,73)104,73 y ^0


A 39,55
PROBLEME DE REELE ELECTRICE 209

2.6.4. O staie de transformare de 35/6 kV este alimentat dinti-o linie de


35 kV, lung de 25 km. Transformatorul cobortor are puterea de 10 M V A
i raportul de transformare pe ploturi fix e 35 + 1 X 2,5%/6,6 kV. Sarcina
consumatorilor n regim maxim i minim ca i parametrii reelei i a transfor
matorului snt date n schema din fig. 2.68.
Tensiunea pe barele sursei de alimentare este meninut constant la 37 kV.
Tensiunea pe barele de 6 k V n regim de sarcin m inim de 6,3 kV .
S se determine puterea necesar instalaiilor de compensare care s permit
meninerea tensiunii pe barele de distribuie :
n regim de sarcin m axim 6 0 kV ;
n regim de sarcin minim 6,2 k V .
n calcule nu se ine seama de perditana liniei i a transformatorului i
nici de aportul puterilor capacitive ale liniei de 35 kV.

ZL=9+j10-n-___________________ | m | W 1 0 -J 8 M V A
' ' W 4 -J 3 M V A
U=37KV XT=12+j12j-L
Fig. 2.68.

2.6.5. Staia cobortoare de 2 X 60 M V A de 220 2 X 2,5%/22 kV este


alimentat prin dou linii dublu circuit de 220 kV. Param etrii liniei i
transformatoarelor snt date n schema din fig. 2.69. L a sarcina maxim,
cu ambele linii i transformatoare n funciune valoarea tensiunii pe barele
de 20 kV, raportat la nalt tensiune este U'min = 210 kV, iar la sarcina minim,
cnd un transformator se scoate din funciune U'max 215 kV.
Consumatorul admite pe barele de distribuie tensiunea de 21 k V n regim
de sarcin m axim i 20 kV n regim de sarcin minim,
a) S se aleag raportul de transformare al transform atoarelor cobortoare,
n lim ita ploturilor disponibile, astfel nct s se poat face compensarea puterii
reactive n lim itele date de tensiune numai cu baterii de condensatoare.

A B C
l = 60Km
M -1 2 0 m m 2 <X>
Dm=7m O O

S =2x60M\A
u =200KW
Usc=V%

Fig. 2.69.

14 P ro blem e de staii i reele electrice cd. 364


210 PROBLEME DE S T A II I REELE ELECTRICE

b) S se rezolve aceiai problem n cazul utilizrii de compensatoare


sincrone.

2-6.6. Staia de distribuie de 110 kV a unui complex industrial este alimentat


printr-o linie de 110 kV cu o lungime de 70 km. Linia este confecionat din
conductoare de Ol-Al-95 mm2 cu distana medie dintre faze de 4 m. Puterea
m axim consumat de complexul industrial este de 25 J20 M V A . Pierderile
de tensiune admise ntre surs i consumator nu trebuie s depeasc 5% .
S se calculeze puterea i capacitatea bateriilor de condensatoare necesar
compensrii pentru a se ncadra n pierderile de tensiune admise.

2.6 .7. O staie de distribuie de 38,5/6,6 k V este alimentat din sistem conform
schemei din fig. 2.70. S se determine puterea necesar compensatoarelor
sincrone pentru a putea ridica tensiunea de la 5,7 kV c t este n regim de
sarcin maxim, la 6,3 kV c t o impun condiiile de exploatare normale a
consumatorilor. T oate liniile de 35 kV snt confecionate din Cu-70 m m 2,
d m = 3 m.

2.6 .8 . O staie de distribuie alimentat prin dou linii paralele de 110 kV,
cu lungimea de 60 km confecionate din 01-A1-120 m m 2 cu distana medie
dintre faze 5 m deservete doi consumatori la tensiunile de 35 i 6 kV. Staia
este dotat cu dou transformatoare de 2 X 31,5 M V A ; 115/38,5/6,6 k V
(ploturi fix e ) i au puterile nfurrilor de 100/67/67% iar tensiunile de
scurtcircuit u12% = 17% ; u23% = 6 % i u31% = 1 0 ,5 % .
Am bele linii i transformatoare snt n funciune la toate regimurile de
sarcin.
S se determine puterea compensatoarelor sincrone, necesare a se monta
la consumatori tiind c tensiunile minime corespunztoare sarcinilor
maxime s n t :
L a barele de 6 kV 5,7 kV ;
L a barele de 35 k V 32 kV ;
iar la sarcini minime :
L a barele de 6 k V 6,2 kV ;
L a barele de 35 k V 36,5 kV.
PROBLEME DE REELE ELECTRICE 211

Abaterile de tensiune admise de consumatori snt U n 2,5% n regimul


sarcinilor m axime i U + 2,5% n regimul sarcinilor minime, tensiunile
nominale fiind respectiv 6 i 35 kV.

2.6.9. O staie de 110/10,5 kV este dotat cu dou transform atoare de


115 2 X 2 ,5 % /II kV de 2 X 25 M V A . Staia se alimenteaz din sistem
prin dou linii de 115 kV, funcionnd n paralel. Tensiunea pe barele sursei
este de 118 kV. Param etrii liniilor i ai transformatoarelor cobortoare (n
paralel) ct i puterile consumatorilor snt indicate n schema din fig. 2.71.

Ua =TI8KV B
l=80Km
ZL=8+j18; Gl=0; BL=500-'KfS O O -
Sbfrir- 15-j10MUA
-a >
Z=12+j20n.
Qp=\4M\AR
A^-Q1MW
Fig. 2.71.

S se determine puterea compensatoarelor sincrone cu aportul i fr


aportul componentei transversale a cderilor de tensiune tiind c trans
form atoarele cobortoare funcioneaz cu raportul de transformare 115/11 kV,
iar tensiunea impus de norme pe barele de joas este 10,5 kV.
2.6.10. Cu datele problemei 2.6.9. s se calculeze puterea minim a compensa
toarelor sincrone, prin alegerea unui raport optim de transformare, adm itnd
o abatere a tensiunei pe barele de joas de U n + 3% n regim de sarcin
m axim i 7 0 n regim de sarcin minim.

2.7. PIE RD ER ILE DE PU TERE I ENERGIE N SISTEMELE ELECTRICE :


M SU RI PENTRU MICORAREA LOR

Noiuni recapitulative

a) Pierderile de energie pe un an n transformatoare se calculeaz cu re la ia :

A A r = A P Fe-T + A P c u - W (2-99)
unde : T este timpul utilizrii transformatorului, pe durata de un an ;
i m timpul pierderilor maxime, determinat n funcie de timpul
utilizrii maximului (anexa 7.12).
b) Pierderile de energie n reelele electrice

= P ma,*ma* = * 4 ^ (2-100)

unde P maz + )Qmaz max - puterea maxim ce circul pe linie.


212 PROBLEME DE S T A II I REELE ELECTRICE

c ) m buntirea factorului de putere al sistemului energetic duce la reducerea


pierderilor de putere, respectiv de energie :

A P = R = ---- ------R (2.101)


U* U* cos2 9
d) Reducerea puterilor reactive, vehiculate prin liniile i transformatoarele
electrice, prin montarea de instalaii de compensare, reduce pierderile de
putere activ n instalaiile electrice.
e) Alegerea puterii condensatoarelor pentru compensare, din considerente
de cheltuieli minime de exploatare, se poate face cu ajutorul r e la ie i:

n = 0 __ \ P 't - T - V ) U
Uk U 2PT( + cX)

n care : Q m este puterea reactiv medie ponderat, pe durata de un an,


din sistem, n K V A r ;
CK costul instalaiei de condensatoare pentru compensare,
n lei ;
al anuitatea amortizrii instalaiilor de condensatoare, n
uniti relative ;
API pierderile de putere n condensatoare, raportate la
puterea condensatoarelor, n uniti rela live ;
c coeficientul trecerii pierderilor de putere reactiv la
pierderi de putere activ, n lcW /kVAr ;
R rezistena activ a sistemului, n 2 ;
X rezistena reactiv a sistemului n Q ;
T timpul de utilizare a instalaiei de compensare, n ore/an.
Relaia dintre pierderile de putere activ i putere reactiv n sistemul
electric este dat prin folosirea noiunii de coeficient de trecere al pierderilor
de putere reactiv n pierderi de putere activ c :

P = c-AQ (2.102)

unde :

C = --Q.Z -Q. i?10~3 [kW /kV A r]

Q puterea reactiv a sistemului, n k V A r ;


Q t puterea reactiv a instalaiilor de compensare, n k V A r ;
U tensiunea sistemului, n kV ;
R rezistena activ a sistemului, n Q.
n funcie de mrimea a puterii compensate ( Q k = 0 lips compensare
2O/ O f
. i Q t = Q compensare total), c poate varia de la ~ pn la
o o >
E xpresia c , = - ^ - p o a r t denumirea de echivalent economie al puterii

reactive.
PROBLEME DE REELE ELECTRICE 213

f ) R epartiia sarcinilor n sis


tem se face natural din con
siderente impuse de impedana
circuitului (fig. 2.72, a).
A stfel :

. c '? a c + _iA Z bc + Z ac )
ab
?a b + Z a c + Zac

(2.104)

it. c a c iiZ i B 4- Z c( Z aB ~f~ Z Uc)Zab+Zbc+Zac

(2.105)

Dac s-ar impune o repar- Fig 2 72


tiie astfel realizat nct pier
derile de puteri s fie minime, atunci repartiia economic S ' AB i S ' AC se
va calcula dup formulele (fig. 2.72, b)
/ __ cRac i>( Rac ^bc) ^2 106)
R .i b + Rec + H ac

i
r __ i>Rab .c(R a b Rbc) /<j 10 7)
R ab + R bc + R ac

unde R ab, R b c , R ac snt rezistenele active ale circuitelor, A B , B C i A C .


214 PROBLEME DE S T A II l REELE ELECTRICE

g ) Pentru obinerea unor repartiii economice impuse ale sarcinilor, n reelele


buclate se pot prevedea dispozitive de reglaj al tensiunei longitudinal
sau transversal care s induc n circuite tensiunea electrom otoare supli
mentare E eg care s produc circulaia de puteri de egalizare ntre repartiiile
naturale de putere S i cele economice S'.

motoare suplimentare :

Eeg = L i Z z sau l el = (2.108>


R + jX
unde Z s este impedana ntregei reele buclate.
Repartiia economic a sarcinilor pe circuite se realizeaz cu ajutorul
transformatoarelor de reglaj sub sarcin, ce perm it n special un reglaj longi
tudinal, favoriznd o bun repartizare din punct de vedere economic a puterilor
reactive. Introducerea de dispozitive de reglaj al tensiunii numai n scopul;
obinerii unor repartiii economice ale sarcinilor, se face numai pe baza cal
culelor tehnico-economice, care s justifice investiiile fcute,
h) Sarcina economic S la care se introduce sau se scoate din circuit un.
transform ator
cnd funcioneaz mai multe de aceiai putere S T n paralel
n vederea reducerii pierderilor de putere se calculeaz cu relaia :

(2.109)

unde : n este numrul transformatoarelor n paralel ;


c echivalentul economic al puterii reactive ;
A P Fe pierderile de putere activ n fier ale transformatorului:
de putere ;
A P Cu pierderile de putere activ n nfurrile transformatorului..
la putere nominal ;
A(?Fe pierderile de putere reactiv, n fierul transformatorului ;
A(?cu pierderea de putere reactiv n nfurarea transforma
torului, de putere nominal,
i) Funcionarea cu tensiune m rit n reele, reduce pierderile dc putere-
Dac tensiunea crete cu a % fa de tensiunea nominal, pierderile de putere
A c a l c u l a t e la tensiunea nominal se reduc cu A P % .
l
(2.110).

Deoarece m ajoritatea pierderilor de energie n sistemul electric revin


reelelor de transport, alegerea ploturilor de funcionare ale transform atoarelor
cobortoare i ridictoare se face nu numai din considerente dictate de reglaj ut
PROBLEME DE REELE ELECTRICE 215

ct mai corect al tensiunii cit i din considerente dictate de reducerea pier


derilor n reele ca urmare a funcionrii cu o tensiune mai mare dect tensiunea
nominal.

Probleme 'w p *

2.7.1. Se d schema din fig. 2.73, a. S se calculeze repartiia natural a


puterilor i repartiia impus din considerente economice pe circuitele schemei.
Se consider c centrala B debiteaz n sislem o putere de S B = 90 j 75 M V A
iar centrala A acoper restul de putere necesar consumatorilor. Considern-
du-se preul de cost al kilowatului instalat 5 000 lei s se arate care este
valoarea m axim a instalaiilor de reglaj ale tensiunii ce ar putea fi montate
n sistem pentru a impune o repartiie economic a puterilor.

Soluie
Param etrii reelei rezultai din calcule snt indicai n fig. 2.73, b.

Z T = Z 1 = Z 3 = 0,3 + j36 O
= 4 M W Ar
lin ia E D
Z ED = Z 4 = 4,7 + j25,2 O ; B L = 698,4-IO 6 S, A q = 33,8 M V A r
lin ia A E : Z AE = Z 5 = 6,2 + j42 O ; B L = 582-IO-6 S
AqL = 28 M V A r
linia B C :

Z BC = Z 2 = i ( 11,5 + j 2 0 ) g j 2 = 23 + j40 Q

B [ = 2 X M 2 ,5 -10-8f ) 2 = 71-10- S
U 20J
A q c = 2-35,6-10- 6-2203 = 142 -10 ~61103 = 3,44 M V A r

Pu terile de racord :

c = c + j 1
- ~ = 100 j73 M V A

= d + j ~ j4 = 150 jl0 7 M V A

jy = , + j ^ + j = 200 jl2 9 M V A

B = 6 + j j 4 = 90 + j72 M V A
2
Repartiia natural a puterilor :
____ >b(?2 + 1 + Z , 4- z . ) + S g ( Z 3 + Z , + Z 5) 4- -(- Z s) -f- Se - Z 5 _

" 1 + ?> + + ? + ? 5

= 79 j35 M V A
216 PROBLEME DE S T A II I REELE ELECTRICE

S e=200-j150M\A Sd =150-j120MVA

E
2x3 Ol-AI-^OOmm'-
l=120Km. Dm=6m ST=2C0M\A
U c=15%
A = 120 K W
A(^u-250KW
C Iq-2 %

Sc=100-j80M\ft

Sb-9 0 -j75 M V A

t =200-j129MVA S0=150-j107M\A
E
S<.=81-j73MW D

Z t =4,7*j252 [n ]
B l =698,4'10'6[S]
69-j3^S3 Z3=0,3+j36 W

S c =100-j 73MVA

SB=-90+j72MVA

b
Fig. 2.73.
PROBLEM E DE REELE ELECTRICE 217

N eglijn d pierderile de putere n lin ii:


, = i B = 79 j35 + 90 j72 = 169 jl0 7 M V A

3 = 2 c = 169 jl0 7 = 1()()__+ J73 = 69 J34 M V A

i = D 3 ='_150 j 107 69 + j34 = 81 j73 M V A

5 = l + E = 281 j202 M V A

R epartiia puterilor impuse din considerente economice (pierderi m inim e) :

g r __ SujRi + Rs 4~ R + Rs) + C( R 3 + 4~ Rs) + + Rs) + __


_1 R l + R 2+ R , + R . + R s

= 27,0 j 9,0 M V A

' = [ B = 27,6 j 9,0 + 90 j72 = 117 j81 M V A

' = c = 17 j 8 M V A

i, = D 3 = 133 j 99 M V A

S = ?3 + SE = 333 j 228 M V A

Pierderile de putere n cazul circulaiei naturale de puteri :

A p = 79 + 35 . 1G 9-+J1072 . 2 3 W + M 3
2202 2202 220

8 1 + 73 4 J 281 + 202_ 6 2 = 3 - )6 M W
220 220

Pierderile de putere n cazul circulaiei impuse de p u te r i:

072 1 Q2 117 4 -8 1 17 J- 8
A P- = i L 2 L 0,3 + 11 --23 + J- 0,3 +
2202 2202 220

I n M y + 3 3 3 M - 228 Q 2 = 33 g M W
220 220

n cazul circulaiei de puteri impuse pierderile se reduc cu :

SP = A P A P ' = 2,4 M W

Pentru a acoperi aceast putere n centralele electrice s-ar in vesti supli


mentar :

2,4-103-5 000 = 12-IO6 lei

Deci, costul instalaiilor de reglaj al tensiunei ce ar perm ite o circulaie


impus a puterilor care s aduc o economie de 2,4 M W nu trebuie s dep
easc 1 2 -10 a lei.
218 PROBLEME DE S T A II l REELE ELECTRICE

2.7.2. Schema unui sector de reele i staii este artat n fig. 2.74, n care
snt indicai i param etri liniilor, transform atoarelor i consumatorilor.
Cunoscnd c factorul de putere este constant pe toat durata unui an i egal

B
2x3Q[-Al-150mm2
l=60Km GD~
C^=5m

G D - cos =0,8
2x31,5MVA T ^6000ore/an
14 110220
^ / * / '
us.% = m
R =120KW
Ag=50KW
\0% - 2 5 %
Fig. 2.74.

cu cos tp = 0,80 i c timpul utilizrii m axime este T mux = 6 000 ore pe an,
s se determine costul pierderilor de energie pe ntregul an, preul de cost
al kilowatorei fiind de 0,15 lei/kWh.

Soluie
Param etrii reelei :

= (r0 -f- j x 0) l = 6,3 j 12,5 Q

B l = 2-2,74-10-<W = 328,8-IO "6 S

A Ql ' = [ U 2B l = 4 M V A r

Gl = 0

Param etrii transform atoarelor :

Z T = j - ( R + j X ) ' = 0,7 + j 19,2 CI

A P Fe = '2 'x [ 5 0 = k0,10~ M W

AQa = 2 31,5 = 1,26 M W A r


r 100

Pierderile de energie n transform ator'(pe un an)

AA t = - \ Q2R T - ~ maz + A P Fe-T = l 5- t 342 0,7-4 500 + 0,1-8 760


Un HO2
= 1 704 M W h
PROBLEM E DE REELE ELECTRICE 219

unde max = P 2 \Q = 45 j34 M V A

T = 8 760 ore pe an

Tmj; = 4 500 ore/an - timpul pierderilor m axim e corespunztor lui

Tmax 6 000 i cos 9 == 0,8 (anexa 7.12).

Puterea ce circul pe linie :

= L = s max + AT + j ^ = 45 - j34 +

+ -452+- 34- 0,7 + 0,1 j 15~ 19,2 j 1,26 + j2 =


1102 1102
= 45,3 j38,3 M V A

Pierderile de energie pe linie :

A ,lt - 10,38 + 38,:>i 6,3-4 500 - 8 245 M W h


110-
T o ta l pierderi de energie pc an :

AA = A A t + - 9 949 -1(? k\Yh.

Valoarea pierderilor anuale de energie :

C == p -A A = 0,15-9 949-IO3 = 1 492 000 lei.

:2.7.3. S se analizeze oportunitatea montrii unei instalaii de compensare


(baterie de condensatoare) la o ntreprindere de industrie uoar al crei
consum m axim de energie, la tensiunea de 6 kV este S max = 7 - j 6 M V A .
Consumul de energie reactiv la consumator variaz n cursul anului conform
graficului din fig. 2.75.

0% J
I
-------------

___________ ij____________ !|
C 2500 5000 7500 8760

Fig. 2.75.
220 PROBLEME DE S T A II I REELE ELECTRICE

ntreprinderea este alimentat printr-o linie de 20 k V lung de 20 km,


din conductoare de oel-aluminiu, a crei seciune se determin din condiiile
densitii economice de curent admisibile i prin dou transformatoare cobo
rtoare de 5 600 k V A fiecare 20/6,3 kV ; P Fe = 20 k W ; A P Cu = 60 kW ;
u % = 10% i i0% = 3 % .
Pentru calculul tehnico-economic cerut se vo r folosi datele :

T max = 4 500 ore/an.

preul condensatoarelor + montaj . . . 500 lei/kVAr ;


pierderea de putere activ n condensatoare . . . 0,5% ;
cota de amortizare i ntreinere condensatoare . . . 15% ;
cota amortizare ntreinere L E A 20 kV . . . 15% ;
costul puterii instalate n centrale . . . 5 000 lei/kW ;
preul energiei . . . 0,15 lei/kWh.
Nota : Se consider c bateria de condensatoare funcioneaz pe durata
ntregului an.

Soluie
a) Se determin seciunea conductorului i pierderile anuale de energie, n
condiia funcionrii fr bateria de condensatoare.
S 1/7* 4 - fia
J = = - - = 266 A
1 Yz U _3-20

Densitatea economic de curent la T max = 4 500 ore i linie'electric aerian


din funie de aluminiu este :
A
j t$ = 1 , 5 -----i rezult o seciune d e :
mm2

I 266 .. n o
c = = = 177 m m 2
Jec 1,5
Se alege seciunea Ol-Al-185 mm2, pentru care :

R l = 4,2 Q i X L = 7 Q

Param etrii transform atoarelor :

Z T = 0,4 + j3,6 a

Pierderile de putere activ pe circuit linie-transformator provocate de


puterea reactiv :

A P j = ^ ( R l + R t ) = (4,2 + 0 4 ) = 414 kW
U2 202

Pierderile de energie, provocate de trecerea puterii reactive, pe durata


unui an, conform graficului de sarcin pe an :
. . (62-2 500 + 4,82-2500 + 3,62-25 00 + l,8 2-260)4,6 . . . . nnn ,
A^x = ----------1
-------- = 2 116 000 k\\ h
202
PROBLEME DE REELE ELECTRICE 221

Fr compensare rezult o pulere suplimentar instalat de 414 k\V al crei


cost este
C [ = 414 X 5 000 = 2 070 000 lei

i o pierdere de energie de 2 116-10 kW h al crei cost

C'2 = p -A A j = 2 116-103-0 15 = 317 400 lei

b) n cazul m ontrii unei baterii de condensatoare, Qmea este :


n 6-2500 + 4,8-2500 + 3 ,6 -2 5 0 0 + 1,8-1260 , _0 *
Qmed = ---------------------- ----------------------= 4,368 M V A )
O/DU

iar puterea necesar a bateriei din considerente de cheltuieli minime de


exploatare :
0 - 0 = 4,368 2,86 = 1,508 M V A r
Wft Ymea 2$-T(R + cX)

n care, conform datelor problemei :

a; = 0,15; C k = 500 lei/kVAr ; P*k = 0,005 ; T = 8 7 60 ^ ore;

J3 = 0,15 lei/kWh ; R = R Lr+ R T = 4,6 Q ;

X = X L + X T = 10,6 Q ; c = ^ = 4,36'S" 1- = 0,049


LP 400
Puterea ce va circula pe traseu :

S' = 7 - j4,5 M V A iar cu rentu l:

T, )/72 + 4 , 5 z , 240 ,
I = = 240 A ; s,c = = 160 m n r
V3- 20 ' 1,5

Se alege o seciune de 01-A1-150 mm2 creia i corespunde

Z L = 5,4 j7,3 O.
In aceast situaie, puterea necesar compensrii se m odific deoarece R ,
C i X n expresia puterii bateriei de condensatoare au alte valori :

n = 4>368 - -(0,15-00 - M Q5^ 5^ C0)4^ = 1,8 M V A r


2 0,15 8760(5,4+ 0,049 7,3)

Pierderile de putere la sarcina maxim reactiv n prezena bateriei de


condensatoare : Q = 6 1,8 = 4,2 M V A r

A P , = -2(5,4 + 0 ,4 )-IO3 + 0,005-1 800 = 264 kW


202

Pierderile de energie provocate de puterea reactiv, n prezena bateriei


de condensatoare, pe ntregul an :
(4,2! -2500 + 3,362-2500 + 2,522-25 00 + l,2 6 z-1260)-5,8
a ^ 2=
400

+ 1,8-0,005-8 760 = 1 386,74 M W h


222 PROBLEME DE S T A II I REELE ELECTRICE

Investiiile suplimentare n centrale, baterii de condensatoare i economie


de conductoare la linii :

C = 264-5 000 + 1 800-500 A C L -20 = 2 100 000 lei

A C l diferena de pre de cost ntre o liniede OI-A1-185 mm2 i


01-A1-150 m m 2, conform experienei din investiii este de cca
1 000 lei/km.
Cheltuieli de producie :

C = 1 386-740-0,15 + 1 800 x 500-0,15 1 000-20-0,15 =

= 340 011 lei/an.

Comparnd rezultatele se observ c montarea bateriei de condensatoare


cu modificarea seciunii conductorului liniei nu ar fi rentabil. Dac seciunea
liniei nu se modific, puterea bateriei de condensatoare este mai mic, rezult
pierderile de puteri :

A P 3 = (4,2 + 0,4)103 + 0,005-1 500 = 232 + 7.5 = 240 kW


202

i respectiv cheltuielile de investiii

C '" = 240-5 000 + 1 500-500 = 1 200 000 + 750 000 = 1 950 000 lei

Pierderile de energie :
. . (4,52-2500 -f- 3,0-2500 + 2,73-2500 + l,3 5 s-1260) . , ,
A A , - -------------' 1-------- :---------- - :----------- -4,6-IO3 +
400

+ 0,005-8 760-1 500 = 1 256 483 kW h

i cheltuielile anuale corespunztoare :

C o" = 1 256 483-0,15 + 0,15-1 500 500 = 300 972 lei.

Din analiza rezultatelor se poate trage concluzia oportunitii montrii


unei baterii de condensatoare de 1 500 k V A r cnd se realizeaz economia
fa de varianta iniial la cheltuieli de investiii de C [ C [ " 2 070 000 -
1 950 000 = 120 000 lei i la cheltuieli de producie anuale de

Ct C" = 317 400 300 972 = 16 428 lei/an.

Tendina de economisire a conductoarelor prin m odificarea seciunii


de la OK\l-195 m m 2 la 01-A1-150 mm2 nu se justific, ea ducnd la cheltuieli
suplimentare ca urmare a creterii pierderilor din cauza unei rezistene active
mai mare a circuitului.
Dac s-ar ine seama i de mbuntirea regimului de tensiuni prin montarea
bateriei de condensatoare (pierderile de tensiune se reduc) avantajele m ontrii
bateriei de condensatoare n condiiile problemei date, ar iei i mai mult
m ult n evident.
PROBLEME DE REELE ELECTRICE 223

2.7.4. Serviciile interne generale ale 110KV


unei centrale electrice snt alimentate
din sistemul de 110 kV conform sche 6 ST =2*2CM'\
~Sc - m
mei din fig. 2.76. Graficul desfurat iD= 2%
n tim p al consumului total i indivi Aig^oOKW
dual pe secie al serviciilor interne este c AEU=30KW
Fe
artat n fig. 2.77.
S se determine care este schema
economic de funcionare, din punct
de vedere al pierderilor cu ntrerupto A 6,3KV E
rul secionai pe partea de 6 k V nchis
sau deschis i ct reprezint pierderile
SA= - j ; b=15
suplimentare n funcionare^cu schema Fig. 2.76.
neeconomic ?

Soluie
Param etrii unui transform ator :

ZT = R T + jX r = 2,42 + j60,5 O.

a) Funcionarea n paralel,

Z = ~ Z T = 1,21 j35,25 O ; A P Fe = 2 -8 0 ,= 160 kW,

AQii. = 0,4 M V A r

= a + B = 33 + j 25 M V A ; S = 41,4 M V A
224 PROBLEME DE S T A II l REELE ELECTRICE

Pierderile de energie n transformatoare :

A A i = 2 - A P Fe-8760 + y A P Cu ~ 1 500 + 3 500 + 2 500


s-n sl sl

= 1 442 280 kWh.

2) Funcionarea independent, ntreruptorul de cupl secional fiind


deschis.
Pierderile n transformatorul de pe secia A : SA = 18 j l 5 M V A ;

S A = 23,4 M V A

(0 ,6 S A)*
A A a = A P Fe8 760 + A P r - ; M 500+ 3 500
s2 S2
(0,3 SA )*
1 260 = 848 480 kWh.
C2
On
Pierderile n transformatorul de pe secia B :

B = 15 + jlO M V A ; S B = 18 M V A
o2
_ , (0,9 SB )n
-
AA b = A P Fe-8 760 + A P c 1 500 + .3 500 +
-
C2

b)2j2 500 + j (0,3 - B 1 260 = 609 280 kW h.


S2
' s|
Pierderile cumulate :

A A 2 = A A ^ + A A B = 1 457 760 kWh.

Se observ c funcionarea cu cupla nchis i cu ambele transformatoare


n funciune este mai economic, reducndu-se pierderile cu

A A = A A 2 A A i = 15 480 kWh.

3) Varianta cea mai economic o reprezint funcionarea cu cupla nchis,


dar funcionnd cu un transform ator la sarcina minim. Sarcina sub care
se poate funciona cu un transformator, fiind mai economic, se stabilete cu
formula

S = S1/n(n l ) APr* + c< AQr' = 17,2 M V A


i AP cu + ce AQcu

n care ce = ^ - R = -1,23 = 0,005


U* 110

A(?Fe = A Qii = 0,4 M V A r

A y Cu = X = i L l l 30 25 = 4,28 M V A i
17* 110!
PROBLEME DE REELE ELECTRICE 225

Deci pe durata de 1 260 ore pe an, cnd sarcina este 0,3 S 12,42 <
< 17,2 M V A i va funciona cu un singur transformator,
n acest caz pierderile de energie s n t :

A A 3 = 2 A P Fe-7 500 + A P Fe-l 260 + p Cu| i M l 1 500 +


2 [ 202
37 262 24 842 1 V I 42*
^ _ o _ 3 500 2 500 lj_ A P Cui r d f _ 1 260 = 450 000 + 37 800 +
202 20! J 20
+ 897 244 + 38 865 = 1,423 909 kWh.

D eci o economie de 22 851 kW h fa de funcionarea cu ntreruptorul des


chis i de 18 371 kW h fa de funcionarea permanent cu dou transform a
toare i cu cupla nchis.

2.7.5. S se aleag seciunea conductoarelor de cupru a liniei buclate din


fig. 2.78, considerndu-se dispoziia orizontal a fazelor cu distana medie

SB=27-j8M\i\

S c =30-j20M \A

S=2-j16M \ft
F ig. 2.78.

d m = 4,5 m. Seciunea se va determina din condiia densitii economice


de curent. Dup alegerea seciunii se v a verifica ncadrarea n pierderile de
tensiune admise i se v o r calcula pierderile de energie activ i reactiv
n reele, inndu-se seama de aportul puterii capacitive a liniilor.
ore
Durata de utilizare a puterii m axime T max = 4 0 0 0 .
an

2.7.6. S se calculeze pierderile de energie n liniile i transform atoarele sec


torului de reele din fig. 2.79. Caracteristicile liniilor, transform atoarelor i
consumatorilor snt date n schem, iar graficul puterilor ordonate ale consu
m atorilor pe decurs de un an este artat n fig. 2.80.
Transform atoarele funcioneaz toate sau parial, n funcie de mrimea
sarcinei. Calculul se face dup puterile consumatorilor.

15 P ro blem e de staii i reele electrice cd. 364


226 PROBLEME DE S T A II l REELE ELECTRICE

115KV 1 t = 5Km
l =340Km
2 *3 Cu-120 S^-jlOKiA
2 *3 -0 l-A [-9 5
d^>2m

CfTj ,5m Sc=20-j15MW


315MW
IM15/21KV
U.^10%
& |u=70KW
Ai^=25KW
\Jl%
Fig. 2.79.

100

45

7.0 "T

Ttore
2500 7000 8760
Fig. 2.80.

s%
100

80

60

<.0

20
t)
T lore
. e 12 6 18 21
Fi. 2.81.
PROBLEME DE REELE ELECTRICE 227

2.7.7. Un circuit de iluminat trifazat la 0,4 kV are o sarcin uniform distri


buit de 1.2 A/m, pe o lungime de 500 m. Graficul zilnic de alimentare al
consumatorilor acestui circuit este artat n fig. 2.81, iar durata anual de
utilizare a puterii maxime, este de 2 000 ore.
S se determine seciunea cablului acestui circuit de iluminat i pierde
rile de energie zilnice prin el.

2.7.8. Un combinat industrial este alimentat cu energie electric din staia C


a sectorului de reele a crui schem i caracteristici snt date n fig. 2.82
(raportate la tensiunea de 115 kV).

Transform atoarele cobortoare ale staiilor A i B snt identice de 15 M V A ;


115/22 kV. S se calculeze pierderile anuale de energie n reelele i transfor
matoarele circuitului n trei ipoteze :
a) Transform atoarele cobortoare funcioneaz pe aceleai ploturi : 115/
22 kV ;
b) Transform atorul staiei A funcioneaz pe 115/22 kV iar transforma
torul staiei B pe plotul 121/22 kV ;
c) Transformatorul staiei A pe 121/22 kV, iar transformatorul staiei B
pe 115/22 kV.
S se stabileasc care este regimul cel mai economic, tiind c durata de
utilizare a maximului este 4 000 ore/an.

2.7.9. S se determine pierderile de energie n cazul problemei 2.7.8 cnd


transformatorul coboritor din staia B are raportul de transformare 109/22 kV
iar transformatorul din staia A 115/22 kV i s se compare cu rezultatele
problemei precedente.

2.7.10. Intr-o staie de transformare de 220/110 k V snt m ontate 3 transfor


matoare trifazate de 200 M V A fiecare cu A P Cu = 250 kW ; A P Fe = 60 kW ;
iisco = 12?o i ioo = 2,5%. tiind c puterea maxim ce trece prin ele
228 PROBLEME DE S T A II l REELE ELECTRICE

este = 500 j400 M V A i are graficul ordonat al puterilor n tim p artat


n fig. 2.83, s se determine pierderile anuale de energie n aceste transfor
matoare, considernd c exploatarea lor se face n condiii foarte econom ice.

2.7.11. ntr-o staie cobortoare de 35/6,3 kV snt m ontate dou transfor


matoare ; unul de 5 600 k V A ; usc% = 9% ; A P Cu == 65 k W ; A P Fe = 25 k W ;
i0% = 2 % i altul de 3 250 k V A ; u se% = 8,5% , A P Cu = 50 kW ; A P Fe =
= 20 k W ; ij% = 2% .
S se stabileasc lim itele de puteri la care este economic s se lucreze
numai cu transformatorul de 3 200 kV A , numai cu transformatorul de
5 600 k V A i cu ambele transformatoare.

2.7.12. Se d schema unui sector de reele (fig. 2.84) n care consuma


torii staiilor B i C snt alimentai n bucl din staia A prin transforma
toarele T x i T 2 de 60 M V A ; 220/115 kV. Transform atorul T x are reglaj
sub sarcin 220 5 X 1,5/115 kV, transfoim atorul T z este cu ploturi fixe.
P e ce plot trebuie s funcioneze transfoim atorul T x pentru ca repartiia
puterilor n bucla A B C A t iie econom ic?

B
PROBLEME DE REELE ELECTRICE 229

Se neglijeaz perditana i susceptana liniilor ct i pierderile de putere


n reele.

2.7.13. U tilizn d datele problemei 2.7.12 i ale soluiei date 6/2.7.12 s se


calculeze pierderile de energie n varianta circulaiei impuse, artndu-se ct
s-ar ctiga prin reglajul automat al tensiunii pe tim p de un an. Se consi
der T max 5 000 ore i preul de cost al energiei 0,15 lei/kWh.

2.7.14. Schema unui sector de reele este indicat n fig. 2.85. Centrala elec
tric din C funcioneaz la regim constant debitnd n sistem o putere e =
= 100 j80 M V A . Centrala din A acoper restul graficului de sarcin.
Param etrii reelelor i ai transformatorului 200 M V A ; 220 8 x 1,5% 115
din staia B, raportai la tensiunea de 115 kV, snt indicai n schem.
S se afle ce putere ar trebui s debiteze centrala C pentru ca repartiia pu
terilor n sistem s fie optim, adic pierderile de energie s fie minime-
Calculul se face cu neglijarea pierderilor de putere din circuit.

2.7.15. S se rezolve problema 2.7.14 n ipoleza c puterea centralei C r~


mne constant, impunndu-se circulaia de puteri dorit cu ajutorul trans
formatorului de reglaj sub sarcina din staia B. Pe ce ploturi ar trebui s
funcioneze transformatorul ?
S se compare care soluie este mai economic : reglajul circulaiilor de
putere cu ajutorul centralei C sau a reglajului de tensiune din transforma
torul cobortor 220/115 kV.
230 PROBLEME DE S T A II l REELE ELECTRICE

2.8. C A L C I L I L M E C A N IC AL IE E L E L O I! E L E C T R IC E A E R IE N I'.

Noiuni recapitulative

a) S arcin ile m ecanice ale conductoarelor lin iilo r electrice

sarcin a specific greu tii proprii : ga

gP = ( 1 ,02 l,0 3 )y [d a N / m -m m 2] (2.111)

unde : y greu tatea specific a m aterialu lu i n daN /cm 3 sau d a N / m -m m 2.


P en tru conductoarele de oel aluminiu

gp = (1,02 1 ,0 3 )^I-SAI + ro,Sm [d a N / m -m m 2] (2.112)


SAJ + s Oi

unde S A1 i S ol sn t seciunile corespunztoare ale con d u ctoarelor de alu


m iniu i oel.
sarcin a specific datorit greutii ch iciu rei gch
7t b{d +5)
9 ch --------------- 9o 0 ,0 0 2 3 5 ^ - - [d a N / m -m m -] (2.113)
s

unde : g0 = 0,75 daN /d m 3 este greu tatea specific a chiciurei ;


d diam etrul conductorului, n mm ;
b grosim ea stratului de chiciur, ti mm ;
conform anexei 7.13.
s seciunea conductorului, n m in 2.
sarcin a specific datorat p resiu n ii v n tu lu i pe conductoare gv

0v = Po---10-3 = ck 10~3 [d a N / m -m m 2] (2.114)


s 1G s
l>2 . . .
n care n afar de n ota iile n tln ite p0 ck presiunea v n tu lu i pe uni
* 10
tatea de su prafa n daN / m 2 in dicat n anexa 7.13.
c coeficientu l de n eu n iform itate al v ite z e i vn tu lu i, (c 0,85 cnd este
v n t i chiciur ; c = 0,75 n regim de v n t m a x im ) ; k = co eficien t
aerodin am ic care depinde de form a su prafeei b tu t de v n t ; (k =
= 1,2 pentru su prafee cilindrice ; k = 1,4 pen tru su prafee plane ;
k = 0,7 pentru lem n rotu n d ) ; v = v ite z a v n tu lu i n m/s conform
anexei 7.13.
sarcin a specific la vnt si ch iciu r : gvch

(d + 2 b) IO-3 0 * / d + 2 4 \ 1_ _ 3 , , XT, >,


9 v c h = P o ~ -------- ------ = ck ---------- 10 3 [d a N / m -m m -] (2.11o)
s 16 \ s J

sarcina sp ecific pe vertica l :

O v e rl 9p ~f 9 ch (2.1 lt>)
PROBLEME DE REELE ELECTRICE 231

sarcina speeifie pe orizon tal :

O oriz 0e ("*11/)
sarcina speeifie total :

Otcti \ / fjre rt lov iz ~ \/ (.9p ~f" 9ch) T" Qvch (2 .1 1 8 )

cn d nu exist chicura :

!h -V ffT + 7 ? - (2-1 1 9 )

b ) D eschiderea a este distana m surat pe orizon tal, n tre dou puncte


consecu tive de suspensie ale conductorului fig. 2.86.

h0

) t-;. 2 .8 :;.

c) Sgeata m axim a conduciorulu i f este distan a m surat pe v e r ti


cal intre dreapta care unete punctele de suspensie i ta n gen ta cu axa
conductorului, paralel cu dreapta susm enionat (fig . 2.86).
Curba descris de conductorul liniar, sub aciunea sarcinilor m ecanice
uniform distribu ite poart denum irea de lnior (fig . 2.86) i are expresia
m a tem atic :

// = /io e h - - (2.120)
/'o

l h n s ii- - - (2 .1 2 1 )

unde : / lungim ea conductorului pc o deschidere.


232 PROBLEME DE S T A II l REELE ELECTRICE

n practic se a p ro x im ea z curba lniorului cu o p a ra b o l i se obine


urm toarea expresie de calcul pentru sgeata f i lungim ea l a conductoru lu i :

( 2. 122)

(2.123)

n care : a este deschiderea, n m ;


g sarcina specific a conductorului, n daN / ra -m m 2 ;
<t0 e fo rtu l u nitar n conductor n punctul m in im al acestuia
(p u n ctu l 0 din fig . 2.86).
D ista n a de la d rea p ta p u n ctelor de suspensie la oricare a lt punct de pe
conductor (fig . 2.87) se d eterm in cu rela ia :

(2.124)

a
x
x A
B

y
Fig. 2.87.

R e la ia este fo a rte fr e c v e n t fo los it cn d se dorete stabilirea distan ei


m in im e D de la condu ctor la un teren cu su prafa n eregu lat (fig . 2.87).
d ) E fo rtu l u nitar tf0 depinde de tem p eratu ra 0 a m ediu lu i i de ncrcarea
(sarcina specific g ) a conductorului. R e la ia din tre efo rtu l u nitar n0 i m ri
m ile de stare 0 i g ale conductorului este d efin it de ecu aia de stare a
co n d u c to ru lu i:

(2.125)
PROBLEME DE REELE ELECTRICE 233

n care : a este coeficientu l de dilatare term ic a c o n d u c to ru lu i;


8 - coeficien tu l de alungire elastic a co n d u c to ru lu i;
E
E m odulul de ela sticita te al m a terialu lu i conductoru lu i
Cu aju toru l ecu aiei de stare se determ in efortu l u nitar atun ci cn d sn t
date a i (3 i sn t cunoscute m rim ile 0 i g determ in ate n ra p o rt cu starea
in iia l 0 = 0 i g = 0).
Scriind ecu aia de stare ra p o rta t la dou stri arbitrare m i n se sta
bilete relaia

___ ^ /p \ /o 1
nj (0 Offl) (2.126)
24 24 af [i p

e ) n cazul condu ctoarelor fo rm a te din m ateriale d ife rite (O l- A l) relaiile


de m ai sus r m n va la b ile, cu ex cep ia deschiderii critice, dac se calculeaz
co eficien tu l de dilatare lin iar a01_ A1 i m odulul de ela sticita te E 0i - ai cu
care se opereaz n form ule

01a i ------------- ;--------- (4.14/)


* 01 + SA1

PolAl
^01-
O l- A l

A 1 ^ A J ,S A 1 + 01^01, s 01 / o <O C \
01A l---------- -------------------- (A.IZO)

E fo rtu l unitar m a x im ce apare n fiecare m eta l com pon ent al conducto


rului com b in a t O l-A l se com pune din :
efo rtu l unitar coi <*a i > p ro v o c a t de efo rtu l m ecanic c 0i - ai ce apare
n conductorul com bin at i se obine cu relaiile

ct'a i = (2.129)
fc'OI-Al

*01 = (2.130)
- C 'O l- A l

i efo rtu l unitar su plim entar <7o i ffAi> p ro v o c a t de d iferen a de tem p e


ratu r de la care a fo s t con fecion a t conductorul 0O i tem p era tu ra strii de
referin a conductorului 0.

a ii = ( a i - oi-ai)(O o - 6) - E m (2.131)

oi = (01 - o i-a O ^ o - 0) - E Q1 (2.132)

i rezu lt :

Cqi = ffoi + o i (2.133)

= <i + (2 .! 34)
234 PROBLEME DE S T A II l REELE ELECTRICE

f) Deschiderea c ritic a,.r este deschiderea pentru care efo rtu l unitar
m axim n conductor este acelai a tt ia ncercarea cu sarcin m a xim ( M r )
la tem p eratu ra corespunztoare chiciurei (0 t. ) c t i la ncrcarea corespun
ztoare propriei greu ti (//,,) corespunztoare tem p era tu rii m inim e (0 mfs).
Considerndu-se efortu l m axim egal cu efortu l adm isibil n conductor aadm,
pentru conductoarele om ogene, deschiderea critic :

i f 24 * ( 0 - 0 ,)
a ,.r c ii.hn ' !/ [m] (2.135)
ffma x Oo

unde : aad,

- co eficicn iu l de siguran (/*, 2 2,5 la traciune nor


m al i !; - 3 3.5 la traciu ne redus).
D ac deschiderea real a este mai mare d ecl deschiderea critic, atunci
solicitrile m axim e in conductor apar la ncrcarea m a x im ( g max) ; dac
deschiderea real este m ai mic deet deschiderea critic, solicitrile m axim e
n conductor apar la tem peratura minim.
P en tru conductoarele combinate. O l-A l expresia deschiderii critice :

[m j (2.136)

aI Cil

unde :

1 ..... ( a A] ~ ~ * 0 1 A l ) ( 0 0 c h )^ A l]

[ C l i m Al ( a Al a 01 A l , ) ( 0 o ---- A l ]
A

iar 0O = 5C tem p eratu ra la care s-a co n fecion at conductorul.


N ot : P rin n orm a tivu l P E 104/1971 al M inisterului en ergiei electrice din
R ep u b lica Socialist R om n ia se introduce cea de-a treia co n d iie de lim ita re
a tra ciu n ii :
0 = - f 15C, aprnd astfel nc dou deschideri critice :

acrl = f ( d min, + 1 5 C )

^cri ^cft+n f)

a cr3 f ( I' 15C, Qch+ vint)

n acest caz, efo rtu rile adm isibile n conductoare, <sadm p o t r iv it celor trei
condiii de calcul sn t :

1 0 r: i: rU p

a mim o ,, - - 0 A 4 d rUy

^adnt + 15
PROBLEME DE REELE ELECTRICE 235

Conform acestui n orm a tiv deschiderile critice se calculeaz cu expresiile :

0,,)]
t . = / -----------. ------------ ------- -------------- (2.137)

/ 24 r
r tJ d m 0 0
/; 1 h 4 r R>(M J

ef 2 (2.138)
9 tch
2

^adm 0 , . ivim 0*iM


. -

aadm ets+t a(/m+15 ~ a/' ( 0 ' >']


T
f l cr 3 (2.139)

r
Qith 9P

<Tarfm+ 15JC

Se observ c v a lo rile celor trei deschideri critice d elim itea z traciu n ile
m a x im e n conductor, de la care se pleac n calcul dup cum urm eaz :

Valoarea doschid.rii O i n - I i ! iiV cc limitra/


de calcul truciiuna iu comlm i o; -

a < a cr , >WE ( 9 |
+ 15 1

a > a cr 3 0,,.,!.:

g ) Tem peratura c ritic 0cr este tem peratu ra pentru care conductorul ntins
sub aciunea greu tii p rop rii ( gp) are o sgeat egal cu aceea a condu cto
rului ntins sub aciunea sarcinii m axim e.

Ger = 0r* + O ch+p- ( l ----- ] [C] (2.140)


l 9ch-rt/

h) E fo rtu l u nitar m a xim n conductor este efo rtu l la locu l de prindere (A


i B n fig. 2.86) i se determ in cu relaia :

a Gn = CTo + 0 - f (2.141)
unde : a0 este efortu l m axim n punctul 0 ;
g ncrcarea corespunztoare efortu lu i m a xim ;
f
sgeata corespunztoare co n d iiilor de e fo rt m axim .
Ip otezele de ncrcare ale conductoarelor s n t :
. tem p eratu ri m inim e, v n tu l i chiciura lipsesc ;
tem peratu ra m edie (0 = 15C) v n t m axim , ch iciu ra lipsete ;
tem peratu ra 5C, depunere de chiciur i sim ultan v n t ;
tem peratura 5C, depuneri de chiciur, f r v n t ;
tem peratu ra m axim , fr v n t.
236 PROBLEME DE S T A II l REELE ELECTRICE

i) C a lc u lu l m ecanic a l-c o n d u c to a re lo r de protecie se fa ce n m od iden tic


i cu folosirea acelorai form u le ca i pentru conductoarele a ctive, cu obser
v a ia c trebu ie respectat ra p ortu l im pus k din tre sgeata cond u ctoarelor
de p ro tecie f CJ) i sgeata conductoarelor a ctive f ca n to a te strile
atm osferice ( 30 ; 5 ; + 1 5 ; + 4 0 C ). A c e s t ra p o rt depinde de corona
m entu l stlpu lu i i este im pus de m rim ea unghiului de p ro tecie la stlp,
astfel n c t conductoarele a ctive s fie n in terioru l unghiului p r o te ja t de
firu l de gard m p o triv a lo v itu r ilo r directe de trsnet. n p ra c tic acest ra p o rt
se im pune s fie < 0 ,9 5 .

k = - < 0,95 (2.142)


fca

D ac aceast con d iie este realizat, nseam n c cond u ctoru l de p ro tecie


este bine dim ensionat. n caz con trar se reia calculul fie m rin d seciunea
conductorului de gard, fie m o d ific m d (dac este p o sib il) co eficie n ii de sigu
ra n adm ii n calcul.
j) D im en sio n area izo lato arelo r clectrice din considerente m ecanice.
Ip o te z e le pentru determ in area sarcinilor m a x im e m ecanice de calcul ale
izo la to a relo r i arm tu rilor n regim norm al i de a va rie s n t :
tem p eratu r m edie, v ite z m axim a vn tu lu i, f r chiciur ;
tem p era tu ra de fo rm are a chiciurei, v n t sim ultan cu chiciur i depu
nere de chiciur pe elem en tele com pon ente ale liniei.
Izo la to a rele se dim ensioneaz dup sarcina de calcul m axim .
C o eficien ii de sigu ran pentru izo la to ri : tij -ca p :
- R e g im n orm al K 2 ;
R e g im de a va rie K s = 1
pentru izola to a re t i j : regim norm al K s = 2,5 3,5*
regim avarie K s = 1,5 2*
* V a loa rea m a x im se refer Ia sarcina m edie de rupere.
F orele m ecanice ce acion eaz asupra izo lato arelo r re e lelo r electrice
aeriene se calcu leaz cu re la iile :
la n u ri de izo la to a re la s tlp i de susinere (deschidere f r d en ivel ri) :

F notmai = s f ( g pa-s + G f) ( gva-s + V 4) :2 [d a N ] (2.143)

i n co n d iii de chiciur :

F norm a l = v W a - a - s + G ,f + ( g v+D a s + V,-)2 [d a N ] (2.144


n regim de a va rie :

F a = 0,65 T [d a N ]

n cazul s tlp ilo r de c o l (deschiderea f r d en ivel ri) fo ra se calculeaz :

F n o rm a i = ] j id P a -s + G tf + (ff.a -s + V, + 2 V C 0 S j J (2.145)
PROBLEME DE REELE ELECTRICE 237

$i resp ectiv n co n d iii de chiciur i v n t :

pnormal = ^ 5 'p + cA 'flS + G,:)2 + |0+(,*C(-S + V* + 2 T 0 c o s ~ j (2.146)

F a = 0,6 T [d a N ] (2.147)

n cazul la n u rilo r de izo la to a re de la stlp iii de n tin dere

F , ornai = T (2.148)

In ex p re siile de m ai sus s-au n o t a t :


gP este sarcina specific a conductorului d a torit g reu t ii proprii, n
d a N / m -m m 2 ;
a deschiderea liniei, n m ;
p+ci> sarcina specific conductorului d a torit g re u t ii p ro p rii i
vn tu lu i, n d a N / m -m m 2 ;
gv sarcina specific d a to rit presiunii v n tu lu i asupra condu cto
rului n d a N / m -m m 2 ;
Sv+ch sarcini specifice d a tora te aciu nii v n tu lu i sim ultan cu chiciura
asupra co n d u c to ru lu i;
Gt greu tatea lan u lu i de izolatoare, d a N ;
Vt fo ra v n tu lu i ce acioneaz asupra lan u lu i de izolatoare, n
daN ;

V< = k ( S iP (2.149)

n c a r e : k t este co eficie n t aerodin am ic pentru izola to a re con form ta b el 2.12 ;


S i aria lan u lu i de izo la to a re rezu lta te din n m u lirea lun
gim ii lan u lu i de izola toare, cu diam etru l D al izolatoru lu i,
n m a ; la regim de v n t i chiciur se m a jo rea z cu 25% ;
p presiunea dinam ic a vn tu lu i, n daN /m 2 (a n exa 7.13) ;
T 0 traciu nea o rizon ta l n conductor, n d a N .
T traciu n ea m a x im to ta l n conductor, n da N .
a unghiul din aliniam entul lin iei (care p o a te fi 200 140).

Valorile coeficientului kf
Tabelul 2.12

t"1 Tip izolator Lan simplu Lan dublu


o

1 Lanuri cu izolatoare tip cap i


tij i izolatoare suport str- 0,35 0,55
pungibile

2 Lanuri cu izolatoare tip tij i


izolatoare suport nestrpun- 0,55 0,80
gibile
238 PROBLEME DE S T A II I KEELE ELECTRICE

n anexele 7.14 ; 7.15 ; 7.16 i 7.17 se dau caracteristicile fizico-m ecan ice
ale condu ctoarelor electrice i izola to arelo r electrice folosite fre c v e n t n
construcia lin iilo r electrice.
h) C alcu lu l m ecanic a l stllp ilo r lin iilo r electrice aeriene
P en tru efectuarea calcu lelor m ecanice sn t necesare u rm toarele :
stabilirea g a b a rite lo r lin iilo r electrice aeriene ;
evalu area fo re lo r ce acion eaz asupra stilpu lu i ;
alegerea stlpu lu i i a elem en telor sale (console, t r a v e r s e );
determ in area ex a ct a efo rtu rilo r rezu ltate i com pararea lo r cu cele
adm isibile.
D ac efo rtu rile rezu lta te sn t m ai m ici d ect cele adm isibile, nseam n
c stlp u l este bine dim ensionat. n caz contrar trebuie ref cu t calculul prin
alegerea a lto r stlpi.
G abaritele lin iilo r electrice aeriene se stabilesc avndu -se n ved ere respec
tarea unor distane m in im e ale conductoarelor n tre ele y x ; fa de
stlp i y., i fa de p m n t hp (fig . 2.88).

V a lo rile yx, y2 i hp sn t date n anexele 7.18, 7.19 i 7.20.


n lim e a s tilp u lu i h trebuie
s fie m ai m are d e c t :

h > hp + fmax + ^i'z (2.150)


unde este lu ngim ea lanu lu i de izolatoare.
L u n g im e a traverselor l, se determ in din cond iia respectrii d ista n elor y 2
i a lu ngim ii lanu lu i de izola toare
U > IJ-1 + x (j sin a (2 .1 5 1 )
PROBLEME DE REELE ELECTRICE 23tt

unde : tg a
(f
P fora orizon tal d atorat presiunii v n tu lu i ce acion eaz
asupra conductorului dintr-o deschidere i asupra lanului
de izola to are ;
G fora v ertica l d a tora t greu tii conductorului din tr-o des
chidere, a lanului de izolatoare i even tu a l a chiciurei.
L u n g im ea total a traversei L t se determ in din in e g a lit ile :

L , > 2y l (2.152)

L , > 4 (y 2 + Xu sin a ) + 2b (2.153)

in care b este lim ea m on tan tulu i stlpului.


F o rele ce acioneaz asupra stlpukri se determ in dup trei d irecii de
acionare :
Fora v ertical G nseamn greu tatea condu ctoarelor i a chiciurei G c+ch
ca lcu la t pentru o deschidere, greu tatea izola to a relo r G iz, a stlpu lu i consi
d e r a t G s i greu tatea de m on taj G monlaj.

G = G c+ch + G u -f- Gs + G montaj [d a N ] (2.154)

Gmoniaj- 250 d a N pentru tensiunea U n < 110 k V ;


500 d a N pentru tensiunea U n > 1 1 0 kV .

F ora orizon tal p erp en d icu lar pe direcia lin ie i este determ in at de
presiunea vn tu lu i pe conductoarele unei deschideri V c, pe lanu rile de izo
la to a re Vf i pe stlp i V s.

Vc = P a 'd 'd [d a N ] (2.155)

unde : p0 este presiunea dinam ic a vn tu lu i, n claN/m3 ;


a - deschiderea, n m ;
d diam etrul conductorului, n m.
P en tru 3 conductoare fo i a v a fi 3 V C i v a a vea punctul de aplicare la
n lim ea II :

H = j ( H l + H 2 + H 3) [m ] (2.153)

unde H i, H%, H s sn t n lim ile la care snt suspendate conductoarele celor


3 fa ze :
V,- = K ( SiP0 (con form form u lei 2.149)

Presiunea v n tu lu i pe stlp i V s :

Vs = AVVPo [d a N ] (2.157)

n care : I\s este coeficientu l aerodinam ic cu v a lo rile din tabelu l 2.13 ;


S s - aria p roieciei n plan norm al pe direcia v n tu lu i a supra
fe e i plin u rilor construciei (la stlp i sp a ia li cu zbrele se
ia n considerare numai prim a fa ), n m 2.
240 PROBLEME DE S T A II I REELE ELECTRICE

Tabelai 2. 13

Iilementul K,
A 6

1 S tlp cu seciune orizon tal circular 0,7


2 S tlp cu suprafee plane p line 1,1
3 S tlp sp a ial cu zbrele din corniere cu sec
iunea p a tra t sau dreptunghiular 2,6

n cazul regim u rilor de v n t sim ultan cu chiciur S s se m a jo rea z cu 5 0 % .


P u n ctu l de aplicaie a fo re i V , se consider centrul de greu tate al supra
fe e i expuse presiunii vn tu lu i.
F o ra o rizo n tal care se ex erc it de-a lungul lin iei se d a torea z traciu nii
conductoarelor. P en tru s tlp ii de ntindere, fo ra o rizon ta l de-a lungul lin iei
se ia egal cu traciu nea n conductoare, n ip o tezele de rupere sau de m on
ta j stabilite.
P en tru stlp ii de susinere, care folosesc clem e cu declanare autom at,
aceste fo re s n t :

T = 200 + 1,1 ^ P entru regiunea I (2.158)

= 100 + 1,1 - + j t g a p e n tr u regiunea a I l- a (2.159)


' 2 2 ' clim atic
V e rific a re a s tlp ilo r se fa ce n re g im u ri norm ale (c n d conductoarele nu sn t
ru p te) i n regim uri de a va rie (cn d unul sau m ai m ulte conductoare sn t ru pte),
n regim u ri n orm ale acion eaz num ai fo rele v e rtic a le i fo re le orizon
tale d eterm in ate de presiunea dinam ic a vn tu lu i. n r e g im u ri de av a rie
se adaug n plus i traciu n ea n lungul lin iei ca urm are a ru perii conductoa
relor. Se consider ruperea conductoarelor p ro vo ca t de chiciur i n con
d iii de v e rific a re se ia 0 = Qch iar presiunea vn tu lu i corespu nztoare condi
iilo r de chiciur.
Ip o tezele de calcul s n t :
a ) pentru stlp i de susinere cu un singur c ir c u it :
E ste ru p t un con d u ctor a c tiv care p rovoa c cel m a i m are m o m en t de
n covoiere ;
E ste ru p t un condu ctor a ctiv care p rovoa c cel m ai m are m om en t
de torsiune ;
) pentru stlp ii de n tin dere cu un singur c ir c u it :
S n t ru pte dou conductoare a ctive (n tr-o deschidere care p rovo a c
cel m ai m are m o m en t de n c o v o ie r e );
S n t ru pte dou conductoare a c tiv e (n tr-o deschidere care p rovo a c
cel m a i m are m o m en t de t o r s iu n e );
E ste ru p t un fir de gard care p rovo a c cel m a i m are m o m en t de
n c o v o ie r e ;
E ste ru p t un fir de gard care p rovo a c cel m a i m are m om en t
de torsiune.
PROBLEME DE REELE ELECTRICE 241

S tlp ii de ntindere se v e rific i n condiii dc m ontaj i anum e :


In d ife ren t de num rul de circuite pe stlp, ntr-una din deschideri se
consider m o n ta te numai conductoarele a ctive ale unui c ir c u it ;
In d ife ren t de num rul conductoarelor de protecie, ntr-una din des
chideri se consider m on tate numai dou conductoare de p rotecie, conduc
toa rele a ctive fiind nem ontate.
n co n d iii de m on taj se consider 0 == + 1 5 C i v ite z a v n tu lu i zero.
V e rific a re a efortu rilor unitare n stlpi se face pentru toa te categoriile
de efo rtu ri : traciune, com presie, forfecare, torsiune, fla m b aj.
Conform n ota iilor din fig . 2.89 rezu lt :
E fo rtu l de com presie determ in a t de fo ra v ertica l G ;
M om en tu l de torsiune M t :

M t = d 'T [d a N -m ] (2.160)

E fo rtu l m axim t p ro vo ca t de aciunea m om entu lu i de torsiune :

T = IL l [d a N / m 2] (2.161)
w.p

unde W p este m odulul p o la r de rezisten al seciunii circulare a stlp u lu i


supus to r s iu n ii;
M om en tu l de n covoiere M t

M t = h 'T [d a N - m ] (2.1 62)

h fiin d n lim ea de aplicare a fo re i orizon tale T,


E fo rtu l produs de m om entu l de n covoiere :

[d a N / m 2] (2.163)

unde W este m odulul de rezisten la ncovoiere.


E fo rtu l to ta l produs asupra stlpu lu i a t t de m om entu l n c o v o ie to r M t
c t i de fo ra de com presie G, n fib rele de m a terial co m p rim a te :

[d a N / m 2]
wA SA 1 1 1

unde : S A este seciunea considerat din stlp ;


W A m om entu l de rezisten la n covoiere n seciunea A .
n co n form ita te cu ndrum arele de p roiectare pentru lin iile electrice aeriene
ale M inisteru lu i energiei electrice, la dim ensionarea s tlp ilo r se ca lcu lea z
m om en tele m a x im e ce p o t aprea n s tlp i i se com par cu m o m en tele
m a x im e adm ise de d ife rite tip u ri de s tlp i (an exa 7.21). T o t n co n form ita te
cu aceste ndru m are alegerea stlp ilo r se face n fu n cie de deschiderile adia
cente stlpului, n fu n cie de natura i seciunea conductoru lu i lin iei elec
trice aeriene i de zona clim atic cu aju toru l unor a b ^ e n care se co m p a r
efo rtu rile o rizon ta le i v e rtic a le pe care stlp ii trebu ie s le suporte.

16 P roblem e de staii i reele electrice cd. 364


242 PROBLEME DE S T A II l REELE ELECTRICE

3
<
h h

* w * v sr
a b T/c
ig. 2.89

P roblem e

2.8.1. S se determ ine sarcinile specifice pentru o linie electric aerian de


110 kV, con fecion at din conductoare de cupru cu seciunea de 50 m m 2,
am plasat n zona I de con d iii clim atice.

Soluie
Se cunosc : Seciunea conductorului s = 50 m m 2 ;
G reu tatea specific a cu p ru lu i: y - 8-9 daN /dm 3 ;
D ia m etru l conductorului d 9 mm ;
C on diiile clim atice : 0 mtn = -30C ; Qmax + 4 0 C ;
grosim ea stratului de chiciur b = 23 m m ; v ite z a m a x im a
vn tu lu i v max = 25 m/s, creia i corespunde p0 76,5 daN /m 2 ;
V ite z a vn tu lu i n prezena c h ic iu re i;

v = 20 m/s ; p'0 25,5 daN /m 2.


S e calculeaz :
Sarcina specific d a tora t p ropriei g r e u t i:

0l = g p = (1,02 l,0 3 )y = 1,025 = 0,00912 -M ~-


1000 ju in :n a

Sarcina specific d a tora t greu tii chiciurei :

gz = g ch = 0 , 0 0 2 3 5 0 , 0 0 2 3 5 + 23) = 0,03459
s 50 m -mm2

Sarcina specific d a tora t propriei greu ti i chiciurei

0* = ffi + = g, + 9cn = 9P+c* = 0,00912 + 0,03459 = 0,04371 _ * L _


m mm3
PROBLEME DE REELE ELECTRICE 243

Sarcina specific d atorat presiunii v n tu lu i :

Ol ----- !h- ^ P -- IO - 3 = 7 6 ,5 -1 0 3 = 0,01377


50 m-inm'-

Sarcina specific la v n t i chiciur :

- p 0 1(1 ' I" :i __


= 2 5 ,0n
iii J l x l C ) i a - 3 __ n n o or \~
Ui, ; ---------- 10 IO -3 = 0,02805
s 50 m - 111111-

Sarcina specific total (f r chiciur) :

9* - y / u f T l f l - /0.009122 + 0,013772 = 0,01651 -


in mm8

Sarcina specific total n prezena chiciurei :

9; = 9trk >f<il+~9\ = V'o.043718 + 0,28052 = 0,05194 - da-N-..


m nm2

2.8.2. S se determ ine sarcinile specifice pentru o linie electric aeriana


de 220 k V confecion at din O l-A l-1 50/27 m in 2, am plasat n zona a Il-
clim atic.

Soluie

Se cunosc : seciunea alum iniului sAI


5A1 = 150 m m 2 ;
Seciunea oelului s0
^Ol ' 27 m m 2 ;
1 =
Seciunea to ta l s01__A1=
501 A1 177 m m 2 ;
D iam etru l e x te rio r al conductorului : d = 17 mm ;
G reu tatea specific y A1 = 2,7 daN/dm 3 ;
Yoi : 7,85 daN /dm 3 ;
Grosim ea stratului de chiciur : b = 13 m m ;
Presiunea dinam ic la v n t m axim : p0 = 76,5
m2
, daN
P o = 18 7

Se calcu leaz :
Sarcina specific d a tora t greu tii p roprii :

9l = gp = 1,025 -t~Yoi = 1,025 + 7'8' " - 7


Soi-,M ' 1000 -17 7

da.:
0,0035727
in

Sarcina specific d a tora t greu tii chiciurei :


244 PROBLEME DE S T A II l REELE ELECTRICE

Sarcina specific d a to ra t propriei greu ti i c h ic iu re i:

daN
g, = gl + ga = 0,0035927 + 0,005178 = 0,00874557
m mm 1

Sarcina specific d a to ra t presiunii v n t u l u i :

9i = 9v = P o - J - IO-3 = 76,5 -10-3 = 0,0073474 ----


177 m mm2

Sarcina specific la v n t i chiciur :

d -f- 2d ^ _ ^0 17 -f* 26 ^ rv3 /~\ in n n n dsN


95 = gch+v = Po 10 3 = 18 -------- IO-3 = 0,0043728----------
S 01- Al 177 - m -m m J

Sarcina specific to ta l (f r chiciur)

ff6 = J g \ + 9 =V0,00357272 + 0,00734743 = 0,00816 -d-a-


m -mm 2
Sarcina specific to ta l in prezen a chiciurei :
daN
9 i = 9 ten = y /s H + 9 =V0.008745573 + 0,00437282 = 0,00977
m mm!

2.8.3. S se v e r ific e dac seciunea Cu-50 m m 2 a lin iei electrice aeriene


de 110 k V ale crei sarcini specifice au fo st calcu late n problem a 2.8.1 sa
tisface con d iiile de efo rtu ri m ecanice im puse de o deschidere a = 125 m.
L in ia este rea liza t cu traciu n e n orm al ( K s 2).

S olu ie
Se cunosc : sarcinile specifice ;
D a tele clim atice pen tru zon a I (an exa 7 .1 3 );
R ezisten ele la ru pere a cuprului a rup = 40 -daN
mm2
a Cu = 16,5 *10_6 1/C
[3Cu = 8 0 - I O '6 m m 2/daN
E Ca= 12 500 d aN /m m 2
L a coeficientu l de siguran K s = 2, rezu lt

<saim = = 20 daN /m m 2

P en tru determ in area c o n d iiilo r de dim ensionare se a fl deschiderea critic,


pentru con d iiile de stare 0rottt i 0cfc+t

V _ 20 a / ^ - 1 . - ( - 5 + 3 . = 3 8 ,9 m.
V tch ~ 9% V 0,05194 - 0,00912*
D eoarece a > aer re zu lt c efo rtu l u nitar m axim n con d u ctor v a fi n con-
.diii de chiciur i v n t.
daN
PROBLEME DE REELE ELECTRICE 245

L a aceast stare clim atic sgeata v a f i :


, s -9 <* 125* -0,05194 _

U ~ UCK ~ 1 ^ 7 8-20 5 07 m -
D in ecuaia de stare rezu lt c efo rtu l a 3 ap+Ch l a chiciur f r v n t v a f i :
azg2 a2p? a
e -------- ^ G , ------------- ------- (0 C* 0e ) sau
24^o| " 24-001* p v c* cn'

o + 10 80ff| 15 548 = 0

R e z u lt a 3 = tip+ch = 17,4 daN -


mm 2
T e m p e ra tu ra critic :

0Br = 0e + + ------ - ) = - 5 + 17 4 ^ 7 f 1- ^ S - ) 61,76C


a V 9p+ch I 16,5 ^ 0,04371 j

D eoarece 0er > Qmax + 4 0 C , rezu lt c sgeata m a x im v a fi n co n d iii


d e chiciur.
L a chiciur f r v n t : f 3 = f P+c* 4,90 m.
L a chiciur i v n t : f7= f t .ch = f max = 5,07 m.
E fo rtu l m a xim n conductor n punctul de prindere, n co n d iiile cele m ai
grele :

fi a = <Stcn + f t c n - 9 t .c = 20 + 5,07-0,05194 = 2 0 ,2 6
mm*
D ife re n a fa de efortu l lu a t n calcul este :

20,26 - 20 . 1 0 0 = : 1 ) 3 %>
20

2 .8.4. S se v e rific e efo rtu rile m ecanice n lin ia electric aerian de 220 k V ,
O l - A l -150/27 m m 3 ale crei sarcini specifice au fo s t calcu late n p rob le
m a 2.8.2. D eschiderea lin iei este de 200 m. L in ia este con stru it cu tra c
iu ne redus ( ks 3).

Soluie

Se cunosc : sarcinile specifice (p rob lem a 2 .8 .2 );


datele clim atice pen tru zon a a I l- a (a n exa 7 .1 3 );
caracteristicile fizico-m ecan ice ale conductoru lu i (a n e x a 7.14).
M odu lu l de ela sticita te al conductoru lu i O l- A l 150/27 m m 2 :

jg __ sai * ^'Ai ~f- spi - E 01 __ 150 7200 -- 27-21 000 __ g 300


So i - a i 177

P o i-a i = = 107 1 0 - 6-22^-


^ AI E oi- m daN

__ ai E AJSxi + aoi B o i soi __


O lAl -
^01-Al Soi-Al
- P 3 .8 150 7 200 + 12,5 -2 7 -2 1 000)10- _ 20 -1 0 ~*
9 300177 C
246 PROBLEME DE S T A II l REELE ELECTRICE

E fo rtu rile unitare adm isibile :

a nip-v 1 120
0 d m -Ol ~ -- 10 -1 ^
- tw
K. 3 mm2

Grup' Al 17 _ daN
d,m A] O, / - .....
A\ 3 mm*

P en tru determ in area co n d iiilor dc stare de dim ensionare se determin,


deschiderea critic, cu relaia :

/ > 0.>
a,.r

/ [t-r -fc r
E fo rtu rile unitare a t .cn i <rp n alum iniu corespund con d iiilo r de sarcin,
specific m a x im (0 cft, chiciur i vn t,) i respectiv sarcini specifice la greu
tate proprie i 0 = 30C.
E fo rtu l su plim entar ce apare n conductorul de alum iniu ca urmare a d ife
renei de tem p eratu r dintre 0O = + 1 5 C (tem p era tu ra de confecion are a.
condu ctoru lu i) i tem p eratu rile de stare 6cft i 8mis :

la 6(. = 5C :

Gm = (a i o , -Al) (00 ~ dch) E Al == (23,8 20)10~6(15 + 5) -7 200


daN
+ 0 ,5 4 7
ram-

la 0 - 30C :

= ( A l - a o i-A i) ( % - 0 * i . ) a i = (23,8 2 ) - 1 0 - 8(15 + 30)7 200

= + 1,23 -
nim 2

E fo rtu l unitar m ecanic ce poate s-l preia conductoru l de alum iniu la Q ch z

rfnV
om = < x = 5,7 0,547 = 5,153
mm2

l a ^inin '

Om = ta ara - o = 5,7 - 12,3 = 4,47


nm2

Cu v a lo rile de m ai sus, pentru n tregu l condu ctor de oel-alu m iniu se


obin efo rtu rile adm isibile la cele dou stri de referin

la 0r

c , cn = 5,153 = 5,153 - = 6 ,6 5
F.kl 7 200
PROBLEME DE REELE ELECTRICE 247

i sim ilar la 0,fo :

4 /--o i - a i , - _ 0 :5 0 () ----------- d aN
4,47 - - - 4 ,4 / ............ ;>,/1 ------
i 'M 7 200 mni-

Cu datele de mai sus, se obine o deschidere critic :

/ 2 4 -2 3 ,8 -1 0 - { 5 4- 30) on
--------------- ------------ -- 89 m.
000977* 0,0035727"

6,65* 5,77*

D eoarece deschiderea real este m ai m are d ec t deschiderea critic, efo r


turile unitare m axim e v o r fi n con d iiile de chiciur i v n t :

c . daN
0*7 6 1 -eh ' &am '
mm2

S geata corespunztoare acestei deschideri

, a'-qtch 200*-0,00977 _ .

----- =
bs,.,a ------= ? 34 m -
8-0,6;)

P en tru aflarea tem p eratu rii critice i a stabilirii co n d iiilo r n care s


geata este m axim , se determ in efortu l unitar i sgeata resp ectiv n con
d i ii de chiciur fr v n t : (cr3 o p ,.cn)
,2,2 ,2,2

2 1 3 24j i e P

al + 26,95(73 1 190 0 i rezu lt = 8


' ' nim-

Sgeata corespunztoare :
. 200=-0,00874(1 00
/, - - --------------------= 7,28 m
1 8 aa 8-0

T em p era tu ra critic :

0cr = 6C/I + Gp+Ch - f i = -5 + 6 f 1- = 13,98C.


a l i l 0,008746 j

D eoarece tem peratura critic este m ai m ic d ec t tem p eratu ra m axim


rezu lta t din con d iiile clim atice, sgeata m axim v a fi la 0 = + 4 0 C , i
n fu ncie de ea v a fi dim ensionat nlim ea stlpului.
D in ecuaia de stare se determ in efortu l n conductor la + 4 0 C i sarcina
specific proprie : ap 2,3
mm 3
248 PROBLEME DE S T A II I REELE ELECTRICE

E fo rtu l m axim n punctul de prindere al conductorului, v a fi n co n d iii


de chiciur i v n t :

Ga c>b Oj,c 4~ ftch'Stch 6,65 -j - 7,3 4 0,0097/ = 6 , 7 2 ' *'


mm2

i depete cu 1,05% efo rtu l m axim lu a t n calcul de 6,65 daN /m m 2.


Traciu n ea m a x im n conductor T maj, n punctul de prindere :

T'max < L rsoi-A i 6,72-177 = 1189,5 daN .

P en tru conductorul 01-A l-1 50/27 m m 2 norm ele a d m it o fo r m in im


de tra ciu n e la rupere de 5 117 k g (an exa 7.15), la care folosin d un co efi
cien t de siguran k s = 3 (pen tru traciu nea redus) ar rezu lta :

T aim = i H I = 1 705 d a N > 1 189 d a N

c t este efo rtu l m a x im la care este supus conductorul.

2.8.5. P en tru lin ia electric aerian de 110 k V cu condu ctor Cu-50 m m 2


ale crei sarcini specifice au fo st determ in ate n p rob lem a 2.8.1 i e fo rtu rile
u nitare n condu ctor n problem a 2.8.3, s se v e r ific e dac seciunea firu lu i
daN \
(Grup = 70
mm2 )
satisface co n d iiile

im puse de strile a tm osferice :

Soluie
Se cunosc : con d iiile clim atice corespunztoare zon ei I ;
co eficien tu l de siguran la tra ciu n e n orm al ( ks = 2) ;
cara cteristicile fizico-m ecan ice ale conductoru lu i firu lu i de

gard ( a r. p = 70 = 12,5-IO "6 ; = 2 1 000 daN /m m 2;


mm2 C

S = 47-10~6 mm ; v = , 7 , 8 5 ; d = 5 ,6 m m ; s = 25 m m 2).
daN ' dm 3

S arcin ile specifice n f ir u l de ga rd

g = g = 1,025 = 1,025 = 0,00805


1000 1000

gz = g cn = 0,00235 -b-(d" + b) = 0,00235 23(5,6 + 23-)- == 0,0618 daN -,


s 25 m -m m 2

g, = 9P+ck = 0,06985
ra -mm 2

9i = gv = Po A . i o - 3 = 7 6 ,5 ^ - I O 3 = 0 ,0 1 7 1 3 daN
s 25 m -mm2

9s = 9cn+v = IO " 3 = 25,0 (56 + 46) IO -3 = 0 , 0 5 2 6 - ^


s 25 m -ra m 1
PROBLEME DE REELE ELECTRICE 249

daN
96 Jgl + 9 = \ f 0,008052 + 0.017132 = 0,01892
m -mm 2
daN
9 7 9t.cn = >/?! + 9 = 7 0 ^ 6 9 8 ^ + 0 ^ 5 2 6 ^ = = 0,08744
m -mm 1

E fo rtu l unitar adm isibil :

_ urw
o , _ 70
' _i ro r daN
ad m _ ^
k.
D eschiderea critic :

24a(0cft
24 (0a -- omin, o c 24-12-5 10' 6( - 5 1-
+ ou, c _

V
<W 30>
gt t\(\HHAA2 _ n nnenn Oft,o IU.
S'tcft ~ 9% 0.087442 - 0,008052

R e z u lt c efortu l m a x im este n con d iii de chiciur i v n t :


daN
C7 <*!( 35

Sgeata corespunztoare :
, , a 'g trh 1 2 5 *-0.08744 c _
h = ft-.cn = - ------ = ------ ----- = J-04 m
8 -o .,,, 8-35

R a p o rtu l im pus

k = h s - ^ - M l = o,99
fca 5,07

nu ndeplinete cond iia im pus k <, 0,95 i rezu lt c seciunea firu lu i de


g a rd de 25 m m 2 nu este corespunztoare.

D ac se trece la o seciune de 35 m m 2, ( d = 6,7 m m ) re zu lt sarcinile spe


c ific e :
flqlSJ HAN
9l - 0,00805 ; g2 = g et = 0,03655 - ; g3 = gv+cn =
m -mm2 m -mm*

= 0,0446 ^ L ; gx = gv = 0,01464 _ ^ L ; g5 ^ gv+eh = 0,0384- daN


m -m m 2 m -m m 2 m-mm*

f/o = 0,0167 ; g7 = g t ch = 0,05885


ni-m m * m -m m *

3n noua situaie deschiderea critic :

l / 2 4 - i 2 . 5 - 1 0 ( - 5 + 3Q)
cr V 0,05885* - 0,00805*

E fo r tu l unitar m axim n condiie de chiciur i v n t

_ _or daN
C?7 G t eh &adm *$0
259 PROBLEME DE S T A II l REELE ELECTRICE

Sgeata c o re s p u n z to a re :

125*-0,05885
/? 'tt-ft = ------- ------= 3,28 m.
8 -35

3 28 r
R a p o rtu l k.2 A ', = = 0,646 < 0,95 deci con d iia im pus rapor-
&.07 .
tu lu i sgeilor conductorului de p ro tecie i conductorului a ctiv este n d ep li
nit.
P en tru celelalte stri clim atice rezu ltatele snt date n tabelu l 2.14.

Tabelul 2. l i

cp
Siiiri climatice (conductor ^c a (conductor fc p 1;
activ) protecie)

-- daN/mma m daN/mm*) ni -

o = 0 ,.,,., :uc 4,5 3,95 11,7 1,3 1 0.31


0 = u, -= .7
(f r v in i) 17,4 4,9 28,85 3,01 0,C1 1

0 0,ti 5
(eu v n t ) 20,0 5,07 35,0 3,28 0 .G Iii
0 = + 15C (fr
v n t ) 3,95 4,5 7,3 2,15 0,47
0 = + 4 0 SC (f r
v n t ) 3.75 1,74 6,3 2,43 0,512

2.8.6. S se dim ensioneze din punct de ved ere m ecanic izo la ia unei liniii
electrice aeriene de 110 k V n urm toarele condiii :
conductorul a c tiv al lin iei este O l-A l 185/32 m m 2 ;
linia este constru it pe stlp i m e t a lic i;
lin ia este situ at n zona I clim atic ;
- se folosesc la n u ri de izolatoare de tip L F 75/16.
D im ensionarea se face a tt pentru deschiderile cu traciu ne n orm al ct
i pentru deschiderile cu traciu ne redus. Se consider c deschiderile liniei,
(,a = 150 n i) nu p rezin t denivelri.

Soluie
a ) S arcin ile speeificc pentru conductorul O l-A l 185/32 m m 2 n condiiile-
zonei I clim atice snt :
Si 1 9p : 0,00348 d aN / m -m m 2 ;
9z (hn ~ 0,01052 d a N m m n r ;

g3 ffp+,-1, ~ 0,014 da N / m -m m 2 ;

iU ~~ gv 0,0061 da N / m -m m 2 ;

(Jb 9vii rv 0,00767 daN/m -mm 2.


PROBLEME DE REELE ELECTRICE 251

b) E fo rtu rile d atorate greu tii lan u rilor de izolatoare i v n tu lu i L F 75/1G


(din co n d iii de izola ie electric un lan de izolatoare este fo rm at din 2 ele
m ente de izola toare L F 75/16 A n exa 7.17. L u n gim ea lanu lu i de izolatoare
cu clem e S T I L X(z = 1 750 mm , iar greu tatea lanu lu i sim plu de izola to are
de susinere G iz 38,3 d a N ; diam etru l izolatoru lu i D = 170 mm .
S up rafaa izolatoru lu i

S ie = a u ' D 1,75-0,17 = 0,2975 n r.

n regim de v n t m axim , asupra izolatoru lu i acion eaz fo rele :

Gu 38,30 d a N ; V u = K t - S i z -p = 0,55-0,2975-76,5 = 12,51 daN

n regim de v n t i chiciur, fo re le snt :

G'iz = 38,3 + G ch = 43,43 d a N

unde : greu tatea chiciurei G ch ce acoper lanul de izo la to a re :

G ,h == 0 ,7 5 - b - S iz = 0 ,7 5 -10~3-23 - I O '3 -0,2975 = 5,13 d a N

V'iz = K j -l,2 5 S jj // = 0,55-1,25-0,2975-20 = 4,094 daN .

n cazul la n u rilor duble de izola toare (la deschiderile cu traciu ne redus) :

G iz 90,46 d a N ; = 1 930 mm

S iz = >.,,-2D = 1,930-2-0,17 = 0.656 m 2

n regim de v n t m a xim sarcinile sn t :

G iz = 90,46 d a N ; \\z ------ 0,80-0,656-76.5 = 39,6 d a N

n regim de chiciur i v n t :

G'iz - G iz - f G ch =- 90,46 + 2-5,13 - 100,72 d a N

Y { i ----- K r S iz- L 2 o - p ' - 0,80-1,25-0,656-20 = 13,12 daN .

c) S arcin ile la care snt. supuse lanurile de izolatoare


r, 1) n regim de traciu ne norm al, stlp i dc su sin ere:
L a v n t m axim :

F n o rm a l \/ + G iz) 2 + ( g v - ( f S + V iz)~

: ^ (0 ,0 0348-1 50-21 7 -+- 38,3 0 )2 + (0,0061 -150-217 + 12,51)a = 259,85 daN .

n regim de chiciur i v n t :

F o rm a i = V (0 ,0 14-150 -217 + 43,4 3 )2 + (0,0076-150-217 + 4,094)* -

= 560 daN.
In regim de avarie :
252 PROBLEME DE S T A II I REELE ELECTRICE

Trup 6 186 d a N (din an exa 7.15 pentru conductorul O l-A l 185/32 ram 2) -
Kg 2 coeficien tu l de siguran a conductorului la tra ciu n e norm al.
Sarcina de rupere m ecanic a lanu lu i de izola toare de susinere L F 75/16
este de 13 252 daN .
Sarcina m a x im n regim norm al :

v w n 1 3 252 13 252 , XT
Formai = 560 < = - = 3 786 daN
kt 3,5

ks 2,5 3,5 pen tru izo la to a rele cu tij .


n regim de a va rie :

F a = 2 100 d a N < 3 1 2 5 ! = 6 626 daN


k.
k s = 1,5 2 pen tru izola to arele tij n regim de a varie.
R e z u lt c la n u rile de izo la to a re de susinere L F 75/16 sn t alese cores
p u n z tor pen tru regim u l de traciu n e norm al.
c 2) n regim de tra ciu n e redus se folosesc la n u ri duble de iz o la to
are ; sarcinile v o r f i :
la v n t m a x im :

F o rmai = 7 (0 ,0 0 3 4 8 150-217 + 90,4 6 )2 + (0,0061 -150-217 + 39,6 )2 =

= 324 daN .

la chiciur i v ln t :

^normai = 7 (0 ,0 1 4 -1 5 0 -2 1 7 + 100,7 2 )2 + (0,00767-150-217 + 13,2 )2 =

= 620 daN .

Se constat c i n regim de traciu n e redus, so licit rile ce apar n lan


u rile de izo la to a re sn t m ai reduse d e c t cele a d m isib ile :

620 < = 3 786 daN .


3,5

d ) P en tru stlp ii de ntindere :

F normaI = r = = -5^5? = 3 093 daN


K, 2

3 093 < = 3 786 daN .


3,5

2 .8 .7 . S se dim ensioneze din pu n ct de ved ere m ecanic la n u rile de izo la to a re


tip L S 85/16 ale unei lin ii electrice aeriene de 110 k V a v n d con d u ctoru l din
cupru cu seciunea de 95 m m 2. L in ia se afl n zona a I l- a de co n d iii cli
m atice. V erific a re a se v a face pentru lan u rile de izolatoare m o n ta te a t t pe
stlp ii de susinere c t i pe s tlp ii de n tin dere cu tra ciu n e redus. D eschi
derile adiacente stlp ilo r nu prezin t d en ivel ri i au lu ngim ea de 200 m.
PROBLEME DE REELE ELECTRICE 253

S olu ie

a ) S arcin ile specifice

01 Qv 0,00912 d a N / m -m m 3

9z = 9ch = 0,00771 da N / m -m m 2

9a = Sjj+cft = 0,01683 da N / m -m m 2

9* = 9v = 0,00527 d a N / m -m m 2

9& = 9v+ch = 0,00409 d aN / m -m m 2

9 yjgi + ffl 0,01052 daN /m -m m 2

9i 9tch = 0,01732 da N / m -m m 2

b ) Se folosesc lanuri de izola to are sim ple L S 85/16 (A n e x a 7.17) ce au r

Xiz = 1 750 mm ; G lz = 49,1 d a N ; F rup = 17 839 d a N

D = 180 mm ; S (l = X-JD = 1,75-0,18 = 0,315 m 2

c) n cazul s tilp ilo r de susinere, asupra izola to arelo r acion eaz fo rele i
L a v n t m axim :

G iz = 49,1 d a N ; V iz = kt - S lz-p = 0,55-0,315-45,5 = 7,88 d a N

L a chiciur i v n t

G'iz = 49,1 + G ch = 49,1 + 0,75-10_3S i?-6 = 52,17 d a N

V {, = kt -\,2 b S tz-p' = 0,55-1,25-0,315-10,5 = 2,3 d a N

Sarcinile ce acioneaz asupra la n u rilor de izolatoare

L a v n t m axim :

Fnormai = V (0,0092 -200 -95 + 49, l ) 2 + (0,00527-200-95 + 7,88)2 =

= 247,22 d a N

L a chiciur i v n t :

Fnormai \^(9p+ch'a 's + G{z)~ +- ( g v+l.h- a m


s + V te) = 1 352,24 d a N

Se v e r ific lanu l de izola to are n regim de chiciur i v n t l a F = 1 352,24daN ,


n regim de avarie :

F a = 0,65T = 0.65 = 0,65 = 749,8 d a N


k, 3

Frup = 3 461 d a N sarcina m inim de rupere pentru conductoru l de cupru


Cu-95 m m 2 (a n exa 7.15).
k s 3 3,5 coeficientu l de siguran la conductoare cu traciu n e redus.
251 PROBLEME DE S T A II I REELE ELECTRICE

Pen tru ca izola toru l s corespund trebuie ca :

F normal 1 352,24 ^ = 5 096 d a N


A\f 3,5

Sim ilar n caz de a va rie :

Fa < sau 749,8 < 5 096 daN

Se constat c pentru s tlp ii de susinere, din punct de ved ere m ecanic lanu rile
de izola to are LS-85/16 corespund,
d) La stlp ii de ntindere

Fa= T = = 1 153,6 d a N
ks 3

LS-85/16 = - H I 3-9- 5 096 d a N


lcs 3,5

Se constat c 1 153,6 < 5 096 i deci lanu rile de izo la to a re LS-85/16


satisfac co n d iiilo r de so licit ri m ecanice ale lin iei de 110 k V cu condu ctor
de Cu-95 m m 2, n co n d iiile clim atice date.

2.8.8. S se stabileasc dim ensiunile geom etrice m in im e ale unui stlp de sus
inere pentru o lin ie electric aerian de 110 k V , d o ta t cu conductoare de
O l-A l 185/32 m m 2 i lan u ri de izola to are sim ple LS-75/21. L in ia se afl
am plasat n zona a I-a clim atic, deschiderile adiacen te stlpu lu i sn t de
150 m (f r d en ivel ri) iar coronam entul lin iei este orizon tal. L in ia este de
traciu ne normal, iar zona ce o strbate este nepopulat.

Soluie
a) n lim e a s tlp u lu i h.

h ^ hp + ~^z f" fmax

hp = 6 m (anexa 7.20 pentru zone n elocu ite)

= 1,91 m (an exa 7.17, a pentru la n u ri sim ple de izo la to a re LS-75/21)

fmax se calculeaz din co n d iiile de stare.

b) S arcin ile specifice n conductor :

9i 9p = 0,00348 daN/m -m m 2 ; g2 = gch = 0,01052 daN /m -m m 2 ;

!>3 9p+ch 0,014 d a N / m -m m 2 ; gi gv = 0,0061 d a N / m -m m 2 ;

.Ui = 9ch+v = 0,00767 d a N / m -m m 2 ; g$ = g t.v = 0,00702 d a N / m -m m 2 ;

9i ~ 9 , - o = 0,0159 da N / m -m m 2.
PROBLEME DE REELE ELECTRICE 25S

c) C aracteristicile fizico -m ce a n ice ale conductoru lu i lin ie i :

01-A M 85/32 m m 2 :

l 01-Al 18,75-10-6 1/C; E Ci - a i 9 064- d aN /m m 2 ;


C18(j
o i- a i = U O -10 6 in m 2/daN ; ruv 28,5 d aN /m m 2

(con form anexa 7.15)-

E fo rtu rile m axim e ce apar n conductoare n con d iiile de stare :


Chiciur si v n t 0.47 a , 13,4 daN /m in 2 ;
T em p era tu ra m inim aai 0,44 a r 12,54 daN /m m 2 ;
T em p era tu ra + 1 5 C nadm + 15c - 0,18crrM3, = 6,13 daN /m m 2.
C ondiia de dim ensionare este dat de deschiderea arr3 (co n d iii de comparare-
ehiciur i v n t i + 1 5 C ) :


21 tK cm r/t- r rtw-r in - 0 15,]
E
a ,-r: i
1 .</ 1 1
!' f
1[ Go f t m i h t Jr - i [ 171 - 1% 1

24
[13.4 - .>.13 + 18-75-10 6 -900 !( 5 1r>)}
I 9 064
95 m.
0,0159 12 I 0,00348 |-
/ [ 13,1 ] l 0.13 ]

D eoarece a > rr3 efortu l m axim unitar, dup care se dim ensioneaz lin ia T
este dat de chiciur i v n t.
S geata m axim este sta b ilit de va loarea tem peratu rii critice :

110 l 0,0
0,00348
1 12,5 50, r e .
y. !JH
l th )
ir 18,75 l 0,
0,011

unde a pU.k 12,5 daN /m m 2 s-a determ in a t cu aju toru l ecu aiei de stare.
D in valoarea tem peratu rii criiice (0 (.r > 0,>), rezu lt c sgeata m axim,
este n condiii de chiciur :

150 -0,0159
3,33 m.
Hrjd- 8-3,11

R ezu lt nlim ea m inim a stlpului, de la sol la travers :

h > 0 + 1,91 + 3,33 = 11,24 m.

A d n cim ea de ncastrare se ia cca 15o din n lim ea stilpu lu i i rezult,


ca necesar un stlp de

11,24 - f 1.7 13.91 == 14 m.


256 PROBLEME DE S T A II I REELE ELECTRICE

d ) L u n gim ea tra versei s tlp u lu i (Ia dispunerea orizon tal a circu itelor a c tiv e )
se obin e din re la iile :

L t > 2 i/x i L t > 4 (y 2 \{Z sin a ) -f- 2b.

yx = 4,0 m (a n exa 7.18 L E A -1 1 0 k V , dispunere o rizon ta l a conduc


toarelor, a = 150 m ).
y2 = 0,9 m (a n exa 7.19)

tg a = - i
U

V fo re le o rizon ta le p ro v o c a te de presiunea vn tu lu i ce acion ea z asupra


con d u ctoarelor i la n u rilo r de izolatoare.
G fo re le v e r tic a le d a to ra te greu tii conductorului d in tr-o deschidere,
a lan u lu i de izo la to a re i even tu a l i a chiciurei.

I n regim de v n t m a x im :

V = V cong + V i Z0i = gv-a-s -)- S iz ' P ' K ( 0,0061 *150*217 -f-

+ (1,91-0,18 )-76,5-0 ,55 = 213,12 d a N

G G con<i -f- GfZ Qp*Q*s -f- 4 9 ,6 = 0 ,0 0 3 4 8 *1 5 0 *2 1 7 4- 4 9 ,6 ==


= 162,87 d a N
213,12 1
t g a = ------------ 1,3
162

ln regim de chiciur i v n t :

V' = V c+(.ft -j- V i ZCk = QCA+ a s -f" 1.25S i ' p ' k f 0,00767*150*217 +

+ 1,25(1,91*0,18)25*0,55 = 255,5 d a N

G ' = G c+ch + G izch gp+eh O'S + G u + G ch = 0,014*150*217 +

+ 49,6 + 0,75(1,91*0,18)23 = 511,2 d a N


255,5 n _
t g a = --------= 0,5
511,2

Se ia n calcul tg a = 1,3, cn d apropierea de s tlp este m ai m are


(sin a = 0,79).
G rosim ea stlpu lu i b = 32 cm (a n exa 7.21 pentru s tlp i de b eto n cen tri
fu g a i din seria S C P).
R e z u lt :

L t > 2*4,0 = 8 m.

L t > 4(0,9 + 1,91*0,79) + 2*0,32 = 10,27 m.

T ra v e rs a se dim ensioneaz dup con d iia L t > 10,27 m.


PROBLEME DE REELE ELECTRICE 257

2.8.9. F olosind datele problem ei 2.8.8. s se calculeze va lo rile fo re lo r ce a cio


neaz asupra stlp ilo r de susinere ai lin iei de 110 k V cu con d u ctor
O l-A l 185/32 m m 2.

S oluie
a) F o rele vertica le :

G cond Giz G sm p r Gmiynta) 1 Gconsol

G cottSi 9P+ch'a s 0,014-150-217 = 455,7 daN/faz


G iz = 49,6 + 0,75(1,91 -0,18)-23 = 55,5 daN /faz
Gsuip = 2 830 daN (considerin d un stlp SC 15015 cu lungim ea de 14 m ),
Gmontaj = 250 daN (m a xim pentru lin iile de 110 k V )
Gconsola = 1 000 daN (apreciind-o ca un stlp SCP 15004 cu lu ngim ea de 12 m ).

Considerind c un stlp in term ediar de 110 k V are form a iz (d eci 2 s tilp i


ve rtic a li), pe fiecare stlp rezu lt urm toarele fo re vertica le :

G v+Ch = 0 ,5 -3 G coni + 0,5 -3Giz -j- G stUp -f- 0,5G traverse + 0,5Gm9MtaJ = 4 222 d a N

Forele verticale, la v n t, fr chiciur :

Gv O.0'3(jjz ~ G s i i l p "*1 0, ,_)/t.ra ' r,(C ~T~ ^ 9'^Gmoll ta.}


o *0, ) *fj p '(l 'A

= 3 G30 daN .

b) F o rele orizon ta le perpendiculare pe direcia lin ie i


R eg im de vnt. m axim :

^ ^ cond T ^ iz ~i~ Vstilp

V Co7id 3 ' P o d 'a = 3-76,5 17-10~3-150 = 585,2 daN


V i2 = 3 -A',- S iz -p0 3-0,55(1,91 -0,1)76,5 = 43,39 d a N
Y stuv = K s S s -p0 == 0,7ds -h0-Po = 0,7-0,425-12-76,5 = 273,1 d a N

unde ds 42,5 cm, diam etru l m ediu ex terio r al s t lp u lu i;


h0 = h 2 = 12 m, n lim ea stlpu lu i deasupra solului.

Observaie. Pu n ctele de aplicare ale acestor fo re sn t d ife rite, deci pen tru
calculul m om entului de n covoiere ele nu se nsum eaz ; se v o r aduna m om en
tele produse de aceste fore.
R eg im de chiciur i v n t :

= 3po(<* + 26)a = 249,65 d a N ;

v i' = 3 1,25 S u p'0kt = 1 7 , 7 d a N ;

v ; HIP 1,5S r K . ' P i = 133,8 daN .

c ) Forele orizontale n lu n gu l liniei, in regim norm al de fu n cion are, la stlp ii


de susinere practic nu apar. In regim de avarie, cnd este ru p t un con d u ctor

17 Probleme de staii i reele electrice cd. 384


258 PROBLEME DE S T A II l REELE ELECTRICE

a c tiv , fo ra de traciu n e ce acion eaz asupra stlpu lu i (p en tru zona I-a


c lim a tic ) este :

T = 200 + 1,1 + I j - ' j tg a

= - 014 ~ ~ , 217 = 227,85 [d a N l

= i 5 = 27,8 d a N
2 2
V 95 5 5
t a = --- = 0,5 (n co n d iii de chiciur si v n t )
r; 511,2

T = 200 + 1,1(227,85 + 27,8)0,5 = 340,G d a N

2.8.10. S se calculeze fo re le orizon tale i vertica le ce a par n regim norm al


i de avarie Intr-un stlp de n tin dere la o lin ie electric aerian de 110 kV,
a v n d conductorul a c tiv de Cu-120 m m 2 i conductorul de p rotecie din oel
zin c a t tip B 35 m m 2. S tlp u l are deschiderile adiacente de cte 200 m i se
a fl am plasat la o a ltitu d in e de 1 300 m. L a n u rile de izola to a re sn t duble
L S 75/21. S tlp u l u tiliza t se consider de tipu l SC 15016.

Soluie

a ) S arcin ile sp ecifice In eondactoru l a e tiv Cu 120 m m 2 :

g 1 g p = 0,00912 d a N / m -m m 2 ; g2 gch+v = 0,01826 d a N / m -m m 2 ;

93 9v+ch = 0,02738 d a N / m -m m 2 ; gi gv = 0,01025 d a N / m -m m 2 ;

ffs = gch+v 0,01298 d a N / m -m m 2 ; <?6 = g tv 0,01371 d a N / m -m m 2 ;

07 = 0< ch = 0,03029 da N / m -m m 3

E fo rtu rile n conductorul a c tiv :


4 444 d aN
armp -------- .1/ ------- (A n e x a 7.13)
120 mm2

a = 16,5-10-* 1/C ; E = 12 500 daN /m m 2 ; ,0 = 80 - 10 6


daN
C onform n orm a tiv P E 104/1971, efo rtu rile adm isibile :

Oaam6ch+tint = 0,47 arup = 17,4 daN /m m 2

a.dmtmin = 0,44arup = 16,3 daN /m m 2

Oaim+w = 0 , l 8 a rup = 6,67 daN /m m 2

C orespu nztor rezu lt deschiderile critice :

fler, = a er+i5-ei (im a gin a r )

^cr, QerQch-Qwtin ~ 85 ni

er, C!cr0c)k+lS' ~ 104,5 m.


PROBLEME DE REELE ELECTRICE 259

D eoarece a > acri con d iiile de e fo rt m axim snt la chiciur i v n t . L a


aceste con d iii i sgeata este m axim
f _ 200= -0,03029 _ _,A _
/m a x 0,/U m.
8 a ,r)J 8-1/,4

b) S arcin ile specifice ale con du ctoru lu i de protecie 01 33 m m 2

9\ 9v = 0,00804 daN/m -m m 2 ; g.2 g ch = 0,0537 daN/m -m m 2 ;

g 3 gp+ch 0,06174 d a N / m -m m 2 ; gt = gv = 0,02 d a N / m -m m 2 ;

9b 9cn+v = 0,04071 daN/m -m m '2 ; gs = g tv = 0,02155 d a N / m -m m 2 ;

.9? = 9ich 0,0739 d a N / m -m m 3

E fo rtu rile n conductorul de protecie, se deduc din con d iia im pus rapor
tului din tre sgeata conductorului de p rotecie f cp i sgeata conductoru lu i
a c tiv f ca ;

K = J s l . ^ 0,95
U

n con d iii de chiciur i v n t f ca = 8,7 m.


R ezu lt

f cp = 0,95-8,7 = 8,26cm.

iar efortu l n conductorul de protecie :

_ _ Sm, _ 200*-0,07395 _ , nt daN


6 admQch+v ~ - 4 4 , / -I
8 f ep8 - 8,26a tnm-

Grup 01-35 = 72 daN /m m 2 (an exa 7.15), astfel n c t m aterialu l satisface.

c) E fo rtu rile m axim e, Ia punctele de prindere :

&max + f'9tch
pentru conductorul a ctiv :

< W c- = 17,4 + 8,7-0,03029 = 17,66 d aN /m m 3

pentru conductorul de p rotecie :

Gmazc p 44,74 + 8,265-0,07395 = 45,35 da N / m m 2

d ) S arcin ile verticale ce ap ar asupra u n u i stllp. (Se consider un stlp a


7t a co ra t) n regim de chiciur i v n t :

G 3-0,5-gs+c,t(! fi*s + a-Sorff7+eoi4~ 3-0,5G (t + G t , n p -f-

+ 0,56trf' r *4 ~b 0,5Gmootttl = 5 221 d a N


260 PROBLEME DE S T A II l REELE ELECTRICE

(s -a u considerat dou fire de gard fix a te pe fiecare stlp cte unul),

unde :
Gem* = 3 ,- 0 ,5 - a ' S Sp+ch'Cu + G s0i'9j)+ch0i 1 633 d a N
Gu = 1,1-113,26 = 124,58 d a N (A n e x a 7.17, b)

G t i i P 2 838 d a N (A n e x a 7.21)

0,5 Gtrartrsa 0,5-6 000 = 500 d a N (a p recia t ca stlp SC P 15 006)

0,5 G monta} = 0,5-250 = 125 daN

e ) S arcin ile orizontale perpendiculare pe direcia lin iei


L a vn t m ax im :

F o ra d a tora t presiunii v n tu lu i pe conductorul a ctiv :

V ca = gv -a-sCu = 0,01025-200-120 = 246 daN /faz

F o ra d a tora t presiunii vn tu lu i pe conductorul de p rotecie :

V e, = Qv'Q'Soi 0,02-200-35 = 140 daN/1 conductor

F o r a d a tora t presiunii v n tu lu i pe un la n de izola to are :

V <4 = K t - S u -po = 0,55(2,19 X 2 X 0,17)100 = 41 daN/faz.

F o r a d a tora t presiunii vn tu lu i pe stlp :

V = K . - S . - P o = 0,7(>,-A0)Po = 0,7-0,3515-14-100 = 344,5 d a N

Ds = 35,15 cm (A n e x a 7.21)

h0 = 16,2 2,20 = 14 m.

In re g im de ch iciu r i vnt fo rele s n t:

V = 9ch+t-a-sCu = 0,01298-200-120 = 311,5 daN /faz

Vc* = Sch+v'U'Soi = 0,04071 -200-35 = 285 daN/1 conductor

V* = K r \ , 2 b - S iit-po = 0,55-1,25(2,19-2-0,17)-25 = 12,8 daN /faz

v ;( = ks- l , o S s -po = 0,7-1,5-0,3515-14-25 = 130 daN

) Forele orizontale ce acioneaz n lu n g u l lin ie i apar num ai n regim de


a v a rie i atunci sn t egale cu traciu nea m axim n conductor.
T ra c iu n ea p ro vo ca t de firul de gard (dac s-a ru p t firu l de gard
f i este in ta ct conductorul a c tiv ).

71cp c max ep -Sqj - 4o,35 -3d 1 o 87 ,2 d d a N

T ra c iu n ea p ro vo ca t de conductorul a ctiv, la ruperea unei fa ze (firu l


d e g a rd in ta c t)

T c = c-s c = 17,66-120 = 2 119,2 d a N


PROBLEME DE REELE ELECTRICE 261

O bservaie : D eoarece traciu nea produs de conductorul a ctiv p rovoa c


asupra stlpu lu i a tt m om en t de n covoiere c t i de torsiune, aceasta este
con d iia de baz de verific a re a stlpului. E ste recom andabil ns s se v e r ific e
dac m om entu l de n covoiere produs de traciu nea conductoru lu i de pro
te c ie nu depete m om entu l m axim de n covoiere adm is de stlp.

2.8.11. S se v e rific e posib ilita tea fo losirii stlp ilo r de susinere SE4 la o
lin ie de 20 k V cu conductoare de 01-A1-70/12 m m 2, am plasat n zona I-a
clim atic. Coronam entul fa zelo r este orizon tal d eform at, cu izola to a re de
suspensie de tipul L P S -6 (2 buc.). D eschiderile adiacente stlpu lu i nu p rezin t
d en ivel ri i au lu ngim ea a = 60 m.

S olu ie
a ) Sarcinile specifice n conductoare
ffi = 9p =' 3,501 -IO 3 daN/m -m m 2 ; g2 = gch = 24.101 -IO "3 d a N / m -m m 2 ;

9 3p+ci> = 27,C02, 1 0 '3 daN/m -m m 2 ; gA = gv = 10,274-10~3 daN/m m m 2;

95 = 9ch+v = 1 8 ,8 7 9 'IQ -3 d a N / m -m m 2 ; g 6 g ,.v 10,854-IO -3 d a N / m -m m 2

ij- = g l cn -- 33.441-10-3 d a N / m -m m 2.
b ) E fo rtu rile m axim e n conductor

er*,O l - A l 70/ 12 = 29,8 daN/m m 2


15' = 5.53 daN /m m 2 = 0,18<jfWp ; f + u , = 0,284 m
Gaam'ch = 1 ^ 4 6 daN /m m 2 = 0,47arup ; f Qch = 1,04 in
o- = 13,54 daN /m m 2 = 0,44arup ; /'_30 = 0,116 m

Sgeata m axim v a fi la starea d efin it de m rim ea tem p era tu rii critice :

Ocr = Oc + - - 11 ) = 67,5 C
a V (Ini,!

adic n condiii de chiciur.

In expresia de m ai sus : a = 112* 10 -6 ; 3 = 2 0 10~6


C ' daN
c ) G abaritul stlp u lu i ales SE4 (anexa 7.21) :
L u n gim ea to ta l H = 10,0 m ; A d n cim e ncastrare : 1,5 m ; D im ensiu ni
baz : 23,15/32,5 cm ; D im ensiuni v r f : 15/15 cm ; M t max = 2 875 d a N -m ;
M (k c = 1 437 daN '-ni ; M , = 200 d a N -m ; greu tate stlp = 745 daN.
G abaritu l stlpului p n la punctele de prindere ale conductoru lu i (fig . 2.90).
H 9<tb = (10 1,5) + 0,26 8,76 m pentru faza din m ijloc.
H tab (1 0 1 ,5 ) 0,14 = 8,36 m pentru fa zele ex trem e.
D ista n ele din fig. 2.90 au reieit din :
= 2*0,13 = 0,26 m (an exa 7.16 izola to r L P S -6 )
D it = 0,255 m
262 PROBLEME DE S T A II I REELE ELECTRICE

d = 2,0 m i b = 0,40 m rezu lt din con d iia respectrii dista n ei din tre
fa ze ^ 2 m, con d iie im pus de n orm a tive (an exa 7.18).
D ista n a im pus hp a conductorului fa de sol :

hP H ,ab [,a, - 8,36 1,04 = 7,32 m

se n cadreaz n norm e (an exa 7.20).


d ) Forele vertieale ce apas asnpra stlp u lu i

G (*cond ' t/<,v G ( raverS G montaj 1 402 daN


unde :
Gcona = 3gp+ch-s-a = 3-2 7 ,6 0 2 -IO -3-82-60 - 407,4 d a N

G'n = 3 - l , l G , z = 3-1,1 -3,8 = 25,08 d a N

Gstitp 745 d a N

Gtravcrs = 100 d a N (se p o a te calcula e x a c t din dim ensiunile g e o m etrice)

^montaj 12d d a N

e) F orele orizontale perpendiculare pe lin ie , n regim n o rm al

V = 3 V cot1(j + 3 V is + V st

L a v n t m a x im :
3 Y = 3 -10 ,274-1 0'*-82*6 0 = 151,6 d a N

3 V f = 3 - K t - S u - p = 3-0,35(0,26-0,255)-76,5 = 5,32 d a N

V = K s S s 'p = 1,4 -8,5 0,23 76,5 = 173 d a N


2

l
PROBLEME DE REELE ELECTRICE 263

In regim de chiciur, i v n t :

3 V c;, i<( = 3-18,879-10 3 -82-60 = 278,65 d a N

3V,'j = 3-0,35(0,26 X 0,255)-1,25-25 = 2,17 daN

v ;, = 1,4-1,5-8,5 5. -9 25 = 75,8 d a N
2

M om en tele de n covoiere produse la v n t m axim :

M t = M ieoni + M n z -f- M j gtup = 2 020,8 daN m


unde :

M t ,.Mrt = 151,6 ~ (2 x 8,36 + 8,76) = 1 287,5 daN m

M f u = 5,32 (2 X 8,36 + 8,76) = 46,5 daN m

M i stu P = 173-3,97 = 686,8 daN m

3,97 m reprezin t n lim ea centrului de greu tate a stlpu lu i fa de sol.


M om en tele de n covoiere produse la v n t i chiciur :

Ml M l e on<i + M l tt - f M ' , tilp = 278,65-8,49 +

+ 2,17-8,49 - f 75,8-3,97 = 2 685 daN m .

Seciunea stlpu lu i la punctul de ncastrare :


este
A = 21,9-29,8 = 652,6 cm 2

M odu lu l de rezisten m axim la seciunea 21,9 x 29,8 :

21,9-29,82 3
\y ----------- r- 2 341,3 cm
6

C on diiile cele m ai grele de lucru n regim norm al sn t la chiciur i v n t .


E fo rtu l unitar n stlp la seciunea de ncastrare v a fi :
M '. G 268 500 1 402 daN
- max - lV *i +I A 2341,3 +' 652,3 116 ,8 2-----
cm 2

S tlp u l SE 4 adm ite un m om en t de n covoiere m axim de 2 875 d a N m i deci


un e fo r t unitar n seciunea de ncastrare de :

287 500 , n_ , . T/ 2
- ---------- 122,8 daN /cm 2
2341,3

Se verific astfel c n con d iii norm ale stlpu l rezist efo rtu rilo r ce apar
deoarece
<W = 116,82 < 122,8 = * . * .
264 PROBLEME DE S T A II I REELE ELECTRICE

f ) Forele orizontale In lu n g u l lin ie i n regim dc a v a rii sn t egae cu tra ciu n ea


n conductor, la ruperea unui conductor, ntr-o deschidere.
T ra ciu n ea ntr-un condu ctor de stlp de susinere, d o tat cu clem e alunec
toa re (zon a I-a clim a tic ) este :

T = 200 + 1,1 - j + ( ^ ) t g a = 252 d a N ,

= ---602 -1(r3 'S2 'f,(- = 68 d a N


2 2

Cf L _ JU : 2_ v = 4 j 8 daN
2 2

tg a = = 0,619
G e+ 41)7. 1 -r

Considerind ru pt conductorul fazei dio m ijlo c (care este m o n ta t m ai sus),


m om entu l de n covoiere produs :

M t = T - H gab = 252-8,76 = 2 206 da N m

M om en tu l de n covoiere admis de stlp pe aceast direcie M ( a<tm =


= 143 d aN m , deci se constat c stlpu l SE 4 nu corespunde n co n d iii de
a v a rii i se propune nlocuirea cu un stlp m ai rezistent, ce urm eaz a se v erifica .
g ) D ac s-ar fi ru pt o fa z lateral, atunci n afara m om entu lu i de n covoiere
ar fi apru t i un m om ent de torsiune M , :

M t = T - d = 252-2 = 504 daNm .

S tlp u l adm ite un m om en t de torsiune de numai 200 d aN m , deci i din


acest pu n ct de ved ere stlpu l nu corespunde. S-ar putea folosi stlp u l de ga
b a rit ceva m ai m are SCP 15006, care rezist la efortu rile im puse de lin ie
(a se v ed ea anexa 7.21).

2.8.12. S se calculeze sarcinile specifice pentru o linie de 110 k V cu conduc


toarele a ctive din O l-A l-1 85/32 m m 2 i firul de gard din Ol-Al-95/55 m m 2.
L in ia este am plasat n zona l-a clim atic (datele fizico-m ecan ice ale conduc
to a relo r n anexa 7.14 i datele clim atice n anexa 7.13).

2.8.13. S se determ in e tra ciu n ile ce apar n punctele de prindere ale conduc
toa relor a ctive i de p ro tecie n con d iii de chiciur i v n t ale lin iei
electrice aeriene cu datele din problem a 2.8.12. D eschiderea lin iei este de 150 m
ia r traciu nea normal.

2.8.14. S se calculeze e fo rtu rile unitare rezu ltate


n seciu n ile de o el i
alum iniu ale conductorului a ctiv, din problem a 2,8.13, n pu n ctul de racord,
n con d iii de chiciur i v n t.

2.8,15. S se v e r ific e dac lan u rile sim ple de izola toare LS-75/21 rezist la
e fo rtu rile ce apar la un stlp de susinere am plasat pe traseul unei lin ii electrice
PROBLEME DE REELE ELECTRICE 265

aeriene de 110 kV , la a ltitu din ea de 1 320 m. Conductoarele a c tiv e ale liniei


s n t din 01-A1-150/25 m m 2, iar deschiderea adiacent stlpu lu i considerat
este de 200 m.

2.8.16. S se v e rific e dac stlpu l SC 15014 n deplin ete co n d iiile folosirii


ca stlp de susinere la o linie de 20 k V a vn d condu ctoarele a ctive din
Ol-Al-95/15 m m 2 i coronam entul orizon tal deform abil. L in ia este am plasat
n zona I-b clim atic i are deschiderile adiacente unui stlp de susinere
f r den ivelri
de 150 m. Se folosesc izo la to a re ca p -tij PS-6.

2.8.17. S se aleag stlpu l de beton arm at care n deplinete con d iiile fo lo


sirii ca stlp de susinere la o linie electric aerian de 35 k V , cu conduciuoiete
a ctive din O l-A l-120/21 m m 2 i coronam entul orizon ta l deform abil. L in ia
este am plasat n zona a Il- a clim atic i are deschiderile adiacente unui
stlp de susinere f r den ivelri de 175 m. Se folosesc izola to are cap-tij
P S -6 cu cte dou izola to are n lan.

2.8.18. S se aleag stlpu l de beton arm at care n deplin ete con d iiile folosirii
ca stlp de susinere pe o linie electric aerian de 20 k V , a v n d conductoarele
a c tiv e din A l-95 m m 2. L in ia este am plasat n zona I-b clim atic i are des
ch iderile adiacente stlpu lu i de 75 m. Coronam entul stlp u lu i este n triunghi
i se folosesc izola to are IS-NS-20.
Capitolul

C U R E N I D E S C U R T C IR C U IT
N S IS T E M E L E E LE C T R IC E

3.1. C A L C U L U L C U R E N IL O R D E S C U R T C IR C U IT

Noiuni recapitulative

a ) Scurtcircuitele instalaiilor electrice trifazate p o t fi : (fig . 3.1).


scurtcircuite trifazate (sim etrice) ;
scurtcircuite bifazate f r punere la pm int ;
scurtcircuite bifazate eu punere la pm int ;
scurtcircuite m onofazate (n u m ai la sistemele electrice cu neutrul pus
la p m in t.)

F ig. 3.1. T ip u ri de s c u rtc irc u ite : a ) trifa za t ; b ) b ifa z a t ; c ) b ifa za t cu p u n ere la


p m in t ; d ) m onofazat.

La o schem electric dat, n care se cunosc reactanele i rezistenele


ohm ice ale elem entelor schemei, va lo a re a stabilizat a curentului de scurcircuit
trifa z a t este : 1 $ :

*$ = .. f : , [A ] (3 .D
}/3 V & x y + ( ) '

unde E este tensiunea electrom otoa re, n V.


CURENI DE SCURTCIRCUIT N SISTEMELE ELECTRICE 267

n practic, n schema de calcul a curenilor de scurtcircuit, se fac urm


toarele sim plificri (fig . 3.2).
se face abstracie de toa te elem en tele transversale ale schem elor electrice ;
rezisten ele ohm ice se iau n calcul num ai dac rep rezin t m ai m u lt

de o treim e din tota lu l reacta n elor (Sfl > "3" S X );

fo re le electrom otoa re ale gen eratoarelor din sistem sn t iden tice ca


m rim e i faz.
D eoarece reacta n ele m ainilor ro ta tiv e i tensiunea electrom oto a re sn t
m rim i v a ria b ile n tim pu l proceselor tra n zitorii, ele in flu en eaz m u lt va lo area
curentului de scurtcircuit. V a ria ja curentului de scu rtcircu it n tim p este
dat de relaia :
t
1,, = 1, sin ( / - f a cp*) -f- i a e Ta (3-2)

n care : (fig . 3.3)


este com pon ena period ic a curentului de s c u r tc irc u it;
com ponena aperiodic a curentului de s c u r tc irc u it;
va lo a rea in iia l a com p on en ei aperiodice ;
268 PROBLEME DE S T A II I REELE ELECTRICE

L X
= ------constanta de tim p a com ponentei a p eriod ice ;
li coi?
v a lo a rea m axim a com ponentei p eriod ice a curentului
de scu rtcircu it n m om entu l in i i a l ;
<x>
pulsaia ;
a unghiul d eterm in at de fazoru l de tensiune n m om entu l
a p a riiei scurtcircuitului (/ = 0 ) ;
<Pt unghiul de defazaj din tre curentul de scu rtcircu it i
tensiunea fa zei respective.

D ac sursa de alim en tare este de putere infinit, va ria ia cu rentu lu i de


scu rtcircu it este im pus num ai de prezen ta com ponentei aperiodice i a, com p o
n enta p eriod ic i v r m n n d t o t tim pu l constant ca am plitu din e.
D ac sursa de alim en tare este de putere fin it , dar f r regu la to r a u to m a t
de tensiune ( R A T ) am plitu din ea com ponentei periodice scade de la v a lo a rea
m a x im aprut n prim u l m om en t ( I p max = i P0 = / " ) p n la v a lo a rea
sta b iliza t j- 2 / co.
D ac exist regu la tor de tensiune ce in tr n fu nciune la a p a riia scurt
circu itu lu i, curba curentului de scu rtcircu it are la n cepu t o alur descresc
toare, crescnd apoi od a t cu in te rven ia regu latoru lu i de tensiune
p n la va lo a rea curentului de scu rtcircu it s ta b iliza t de a m p litu d in e ]/2Ioa.
b ) V a loa rea m a xim a curentului de scu rtcircu it n perioada tra n zito rie se
num ete curent de oc.

oc Ip max 'l ' 0*- a koc'\!^ (3.3)


CU RE NI DE SCURTCIRCUIT IN SISTEMELE ELECTRICE 269

unde I p va loarea eficace a com ponentei periodice de scu rtcircu it la t ==


= 0,01 sec.
_ 'ri l
k Soc = 1 + e Ta = 1.8 (cn d T a 0,05 secunde, va lo a rea des n tln it
n p ractic).
c) C alcu lu l cu renilor de scurtcircuit la scurtcircuite sim etrice (t r ifa z a te )
se fa ce n practic prin :
m etoda sim p lificat, cn d se calculeaz va loarea eficace a com pon en tei
period ice de scurtcircuit pentru tim pu l t 0, cu urm toarele r e l a i i :
S"
(A ] (3 .4 )
]/WE

n d se cunoate pu terea de scurtcircuit n prim ul m om ent S a in sta la iei


electrice.
E tensiunea nom inal a instalatiei.

- io o [A ] (3 .5 )

fo rm u la fo losit pentru scurtcircuite la bornele tra n sform atoarelor sau gene


ra to a relo r n care :
IN curentul n om inal al in stalaiei ;
u sc% tensiunea de scu rtcircu it a g e n e ra to ru lu i s iu tran sform atoru lu i.
n procente
1 1F
l" ----- ---------- r ,\i (3 .6 )

unde X i R reprezin t suma reactan elor i rezisten elor elem en telor nseriate
d in schem de calcul a cu renilor de scurtcircuit (fig . 3.2), ra p o rta t la tensi
unea locului de scurtcircuit.
Curentul de soc se calculeaz cu relaia :

(3 .7 )

unde valoarea coeficientu lu i de oc este dat n fu ncie de raportu l RJX


((tabelul 3.1).
Tabelul 3.1

_ 3,0 1,2
n/x 0 M 0,2 CC! | C,4 0,5 o,a 0,7 0,8 0,9
1

IA 1,06 1,04
oo

2.0 1,75 1,55 1.14 1,08


o

1,1

V aloarea eficace a com ponentei sim etrice a curentului de scu rtcircu it (/,,)
ia tim p ii 0,1 i 0,25 s (aa num itul curent de ru pere) se calculeaz cu re la ia :

Ipt (3 .S )
270 PROBLEME DE S T A II I REELE ELECTRICE

n care jx se determ in n fu ncie de raportu l dintre curentul supratranzi-


to rii Ip i curentul nom inal I N> conform tabelului 3.2.

Tabelul 3.

'p//.v 2 4 5 6 7 8 9
3
t = 0,1 0,97 0,90 0,85 0,81 0,79 0,77 0,75 0,74

/ = 0,25 0,94 0,83 0,77 0,72 0,69 0,67 0,65 0,03

V a loa rea eficace a c u ren tu lu i stab ilizat de scu rteireu it I oc, se determ in
cu aju toru l expresiei :

P-d'Ip (3.9)
C oeficien tu l se determ in din tabelu l 3.3

Tabe lul 3.3

' p' H n 0,1 0,2 0,3 0,1 0,5 0,8 1,0 2 3 4 5 6 7

p lin sar
cin
1,0 0,98 0,96 0,93 0,91 0,85 0,8 0,86 0.58 0,52 0,47 0,44 0,41
cos 9 = 0,8

sarcin
m inim 0,95 0,88 0,81 0,76 0,70 0,60 0,56 0,39 0,30 0,24 0,19 0,15 0,11
in gol

M etoda cu rbelor de c a lc u l, care p erm ite determ inarea v a lo r ii re la tiv e a


com pon en tei period ice a curentului de scu rtcircu it trifa z a t ( I pt) n d ife rite
m o m en te ale procesului de scurtcircuit, n fu n cie de reacta n a in d u ctiv
re la tiv de calcul x*a cu a ju toru l curbelor de calcul.
Curbele sn t constru ite n ip o teza c generatoarele au fu n cion a t la plin
sarcin i tensiune nom inal (cos 9 = 0,8) nainte de scu rtcircu it i snt.
d ife rite n fu n cie de tip u l generatoru lu i i n fu n cie de fa p tu l dac genera
toa rele sn t do tate cu regu latoare au tom ate de tensiune ( R T ) . A ceste curbe
s n t rep rezen ta te n anexele 7.22 i 7.23.
O b in n d din curbe curentul re la tiv (/ *() va lo a rea real a curentului I pt
este :
CU RENI DE SCURTCIRCUIT IN SISTEMELE ELECTRICE 271

S nom puterea nom inal a surselor ce alim enteaz defectu l ;


Unom tensiunea nom inal a locului de scurtcircuit.
P u terea de scurtcircuit Sj,t

Spt I Pt U nom = l t tS nom (3*11)

D eterm in area reacta n ei de calcul se face prin reducerea schem ei de calcul


(fig . 3.2) la o sim pl reacta n raportat la tensiunea de scu rtcircu it
egal cu aa-zisa tensiune de baz i la o putere o rien ta tiv aleas puterea
de baz.
R ea cta n ele elem en telor din schema de calcul raportat la pu terea de baz
i la o tensiune de baz U b, sn t m rim i rela tive n otate cu un asteric (* ) .
n tr-o schem electric (fig . 3.4) calculul reactan elor re la tive , ra p o rta te
la m rim ile de baz ale d iverselor elem ente, se face cu aju toru l u rm toarelor
form ule :

Sb= t m f c

F ig. 3.4. a) schema real ; b) schema de calcul sim plificat, calculat cu reactan ele
n u n it i re la tiv e , ra p o rtate la U , i S , .

pentru generatoare :

(3.12)
Gnom s s 100
pen tru tran sform atoare :
/> ^ t> /O < o v
X/p %Tnom ~~ ~~ ( 3 . 13/
ST. . . 100

pentru lin ii aeriene i fn eablu :

x = i * - * 0-/ (3.14)
pentru bobin ele de reaetan :

x* - - i- ^ (3.15)
*Rnom U
In care s-au n o t a t :
Sb pu terea de baz aleas (d e obicei = 100 M V A ) ;
U tensiunea de baz, egal cu tensiunea locu lui de s c u r tc irc u it;
S Gom pu terea nom inal a g e n e ra to ru lu i;
Srnom pu terea nom inal a tra n s fo rm a to ru lu i;
x '% reactan a su pratran zitorie a generatorului, n p r o c e n te ;
272 PROBLEME DE S T A II l REELE ELECTRICE

u%
tensiunea de scurtcircuit a tran sform atoru lu i n procente ;
x, reactan a lin iei pe lungim ea de 1 km ;
I = ----------- curentul de b a z ;
V3 u ,
I Raem curentul nom inal al bobinei de reactan ;
U Rncm tensiunea nom inal a bobinei de reactan ;
%Qnom reactan a re la tiv a generatorului (ra p o rta t la pa ra m etri nom i
nali p r o p r ii);
Xr%om reactan a re la tiv a tran sform atoru lu i (ra p o rta t la param etri
nom inali p roprii).
D u p reducerea schemei se obine reactan a rezu lta t ( X j ) n uniti
relative, care ra p o rta t la pu terea nom inal a surselor (S x ) d reactan e
de calcul : x*at.

X 'ca l = X 'z
b
R ed u cerea schemei se face prin nscriere de reactane, punere n paralel
sau tran sfigu rri stea-triu nghi i triunghi-stea, n scopul de a reduce n treaga
schem la o sim pl reacta n X n tre sursa ech iva len t i locul de scurt
circuit.
Curbele de calcul se folosesc num ai pentru cazurile cnd x*ai ^ 3. n cazu
rile cn d x ' at > 3 curentul
de scurtcircuit se calculeaz a p ro x im a tiv cu re
la ia :

Kt ~ - ~ (3-16)
A cal

In cazul unui scu rtcircu it a lim en ta t din m ai m ulte surse (tip u ri de genera
toa re diferite) n paralel (fig . 3.5) se calculeaz curentul de scu rtcircu it pe
fiecare ramur, curentul to ta l de
scurtcircuit fiin d egal cu suma
cu renilor a lim en ta i din fiecare
1 surs.
d ) A p o rtu l m otoarelor asincrone
la determ in area cu renilor de
scu rtcircu it se ia n considerare
num ai pentru m o toa re cu pu tere
m ai m are de 1 000 k V A , la scu rt
circu ite trifa z a te produse la b o r
nele m otoru lui, cn d se a fl v a
loarea curentului de oc.

i O C V 2 / ;'+ 6 ,5 7 M no m (3.18)

unde IMnom curentul nom inal


al m otorului.
S w e) C alcu lu l cu ren ilor de scurte ir-
2 cuit nesim etric se face p ractic
Fig. 3.5. to t cu aju toru l curbelor d e c a lc u l.
CURENI DE SCURTCIRCUIT N SISTEMELE ELECTRICE 273

M odu l de lucru este acelai ca la calculul curentului trifa z a t (sim etric) de


scurtcircuit, cu deosebire c reactan a de calcul x*cal determ in pentru sec
v e n a direct n otat uneori x cal = se m a jorea z cu reactan a de
calcul suplim entar A x ^ , a crei expresie depinde de tip u l scurtcircuitului.
D in curbele de calcul pentru Sa:*o! = x [ cal + Ax'/jK la tim p u l corespunz
to r t se obine va lo a rea eficace a curentului de scu rtcircu it de tip u l respectiv,
al com pon entei directe, n u n iti re la tiv e I*pt.
Curentul tota l de scu rtcircu it nesim etric I pt, n v a lo ri absolute t

I%> = r3.19)

in care : este curentul de scu rtcircu it nesim etric, (va lo a rea eficace
a com pon entei p eriod ice) la tim pu l t ;
n 0 scu rtcircu it m o n ofa za t (num ai la sistem ele cu punere
la p m n t ) ;
n 2 scu rtcircu it b ifa z a t fr punere la p m n t ;
n = 2.1 scu rtcircu it b ifa z a t cu punere la p m n t ;
n = 3 scu rtcircu it trifa z a t (s im e t r ic );
m<n> coeficien tu l de p rop o rio n a lita te care depinde de tipul
seu, .circuitului ;
Ijiem va lo area curentului nom inal produs de to ta lita te a surselor ce
alim en teaz scurtcircuitul.
V a lo rile reactan ei suplim entare A x ' al i a coeficientu lu i m (n) n fu n cie
de natura scurtcircuitului sn t date n tabelu l 3.4 i fig . 3.6.

Schem e ech ivalen te de calcul ale curenilor de scu rtcircuit

T ip scurtcircuit S ch em e e c h iv a le n t e

a) scurtcircuit tr i Xi i
D
-0 -
fa za t ; D
-r

b) scurtcircuit b ifa
zat ;

18 Probleme de staii i reele electrice cd. 364


274 PROBLEME DE S T A II l REELE ELECTRICE

Fig. 3.6.

n acest tab el s-au n o t a t :


X j j ; reactan a de calcul, de secven invers, dedu s din schem a de
secven in vers a circuitului p arcu rs de curentul de s c u rtc irc u it;
.XJ e reactan a de calcul de secven hom opolar, dedus din schem a
de secven n om op olar a circuitului p arcu rs de curentul hom o
polar.

Tabelul 3.4

Tipul de scurtcircuit m(n)

Scurtcircuit trifazat 0 1

Scurtcircuit bifazat X2S V


Scurtcircuit monofazat 3
l 2 f * 02
Scurtcircuit bifazat cu punere la *2E X0E )/? 1 /j *22 ' X0E
la pm nt
*223 + x 0 V [ x*S + X oe]
CURENI DE SCURTCIRCUIT IN SISTEMELE ELECTRICE 275

Schem a de secven direct de calcul este schema obinuit de calcul,


n care reactan ele elem en telor din schem se calculeaz conform form u lelor
3.12 ; 3.13 ; 3.14 i 3.15).
P lin reducerea schemei se obine n fin al s.
Schem a de secven in vers se ntocm ete ca i schem a direct, numai
c n calculul reactan ei gen eratoarelor n locul reactan ei x'd' se ia reactan a
in vers x 2, iar tensiunile electrom otoa re ale generatoarelor se iau egale cu zero.
Schem a de seeven h om o p o lar arat practic curgerea curentului hom o-
p o la r prin fa zele lin iei i pm n t. n com ponena acestei scheme in tr numai
elem en tele care pot fi unite prin punctele de punere la p m n t (locu l de scurt
circu it la p m n t i nfurrile tran sform atoarelor i gen era toa relor conectate
n stea, cu neutrul pus la p m n t). n anexa 7.24 se p rezin t un tabel cu
circu itele ech ivalen te ale diverselor im pedane n sistem ul hom opolar.
R ea cta n ele de secven h om opolar ale elem entelor electrice, n calculele
practice, se iau :
Pen tru generatoare

x CT = (0,15 0,6)av (3.20)

va lo rile m axim e fiin d pentru hidrogeneratoare i cele m in im e pen tru turbo-


generatoare.
P en tru bobine de reactan

Xro ~ Xr (3.21)

P en tru transform atoare, reactan ele hom opolare depind de num rul de n f
urri ale tran sform atoru lu i i de schema de conexiune (A n e x a 7.24) ;
P en tru lin iile electrice aeriene. n calculele practice v a lo a rea reactan ei
h om opolare se poate lua cu ap roxim a ie :
L in ii cu un singur circu it f r fir de gard : xL0 3,oxL ;
L in ii cu un singur circu it cu fire de gard : .t0 = 2xL ;
L in ii cu dou circuite f r fire de gard : xLa = 5 ,5 ^ ;
L in ii cu dou circuite cu fire de gard : xi0 = 3xL
dac firele de gard sn t din oel se poate considera linia f r fire de gard.
P en tru cable trifazate

:r0 - (3,5 4 ,6 )x 1 (3.22)

unde Xi este reactan a de secven direct a cablului, iar x L reactan a de


secven direct a lin iei electrice.
f ) C alcu lu l exact al cu renilor de scurtcircuit sim etrie sau nesim etric, pentru
un anu m it tim p dat (cunoscndu-se reactan ele m ainilor sincrone corespun
z to a re acestui m om ent din procesul tra n zito riu ) se p oa le face prin m etoda
com ponentelor sim etrice. P en tru rezolva rea problem elor de scurtcircuit, se
presupune ca la locul defectu lui din circuitul dat se ram ific trei conductoare
276 PROBLEME DE S T A II l REELE ELECTRICE

A \ l _ J a il
A
T
*B I-
B
Jcn
C

Ic.

-3
Fig. 3.7.

fic tiv e de im pedan nul (fig . 3.7). P rin aceste conductoare circul cu reni
spre locu l defect, resp ectiv cu renii I_A, Js , I c care d eriv resp ectiv din fa zele
A , B, C ale reelei (aceti cureni d ifer de cu renii ce circul prin re e a ).
Fieca re din aceste conductoare are un anu m it p o ten ia l fa de p m n t E ,
2?b> E c , U A, U j , U_c, care p o a te fi chiar p o ten ia lu l fiec rei fa ze a reelei
fa de pm n t.
Studiul diverselor scu rtcircu ite se face stabilin d c o n d iiile de d efect n
acest punct, scriindu-se v a lo rile acestor m rim i i re la iile din tre ele n cazul
tipu lu i de scu rtcircu it considerat. A p lic n d acestor sistem e teo ria com ponen
telo r sim etrice, se gsete m odul de cuplare al d iverselo r reele fic tiv e i deci
com pon entele sim etrice corespunztoare. Cunoaterea com p on en telor sim e
trice conduce apoi la determ in area m rim ilor reale ale cu ren ilo r i ten siu n ilor
ce ex ist la locul defectu lui. A fla re a d istrib u iei cu renilor n circu itele reelei
se face uor cunoscndu-se eta p ele de sim plificare a schem elor de calcul.
L a efectuarea calcu lelor se are n v e d e re c pentru re zo lva re a p rob lem ei
se ia o tensiune de referin , E n ra p o rt cu care se recalcu leaz toa te
im p ed a n ele elem en te lo r ( X 1S, X 2S, i X 0 s ) din schem a de calcul. Cu renii
o b in u i sn t la tensiune de referin iar pentru a a vea v a lo a re a lo r de ten
siune real a elem en tu lu i electric din scheme se face recalcu larea lo r la
tensiunea real.
Schem ele de calcul ale celor patru ca tego rii distin cte de scu rtcircu it,con
d iiile de fu n cion are ale tipu lu i de defect sn t date n fig . 3.8 ; 3.9 ; 3.10 i 3.11.
n tabelu l din anexa 7.25 se p rezin t princip alele fo rm u le de calcul ale
cu ren ilor de secven direct I_u de secven in vers /2 i de secven h om o
polar la, i cu ren ii de scu rtcircu it corespu nztor celor trei fa ze I A, I Bt
I c , c t i tensiunile la locu l de scurtcircuit, U A, U B, U_c .
C U R E N I DE SCURTCIRCUIT N SISTEMELE ELECTRICE 27T

B
Condiii
UA ^0
C
I b^ O

Ic

F ig. 3.8. Scu rtcircuit m on ofazat.

B
Condiii
C A=0
s
....... -.. "

-8 Ic

B yc
F ig. 3.9. Scu rtcircuit bifazat.

Condiii
I A=0
y B=Uc=0

Fig. 3.10. Scurtcircuit bifazat cu punere la pminl.


278 PROBLEME DE S T A II I REELE ELECTRICE

B
uA = y B=uc= o
C W c =

b C
l1*

Wa Ub U:
I-'ig. 3.11. Scurtcircuit trifazat.

P roblem e

3.1.1. S se calculeze, prin m etoda com pon entelor sim etrice cu renii de scurt
circu it b ifa za t, sta b iliza t f r punere la p m n t cu arc electric n tre fa ze,
la bornele unui gen era to r cu urm toarele caracteristici :
Ten siu n ea de fa z E + jO V
~ ^3
R ea cta n a sincronic Xi = j l , 2 2 ;
R ea cta n a invers = jj,1 5 O ;
R ea cta n a nul x 0 = jO ,l ii ;
R ezisten a n arc i? = 2 0 .
C on d iiile de calcul ale schemei sn t (fig . 3.12)

La O ; I B -f- 7 C = O ; \J_q - U_B R [c

A
B

c
q jip
R
C U R E N I DE SCURTCIRCUIT IN SISTEMELE ELECTRICE 279

C om ponentele sim etrice ale cu renilor snt :

la ( I a + L b + L e ) 0

Li - (Ia -j- + a2J_c) = ---- ~ Ic

L = \ ( L a -r a - l B + a I c ) = ^ Ic

R e z u lta te din :

h + Iz 0 sau h = Li

C om pon en tele sim etrice ale tensiunilor :

l [ 0 x 0[ 0 = 0 (deoarece /0 = 0)

i rezu lt

Uj. = ( U a + fljZe + a*Uc ) = ( U_A U_c a R I c )

i U 3 = -i- ( I L 4 U_c a * R l c ) sau U_i = a + Rh

D in schem a ech iva len t de calcul (fig . 3.13) rezu lt

Zi=jx,
Z2=jx2

Fig. 3.13. 0 0 ' curentul corespunztor secvenei d irec te; I I ' curentul
corespunztor secvenei inverse.

15 000 15 000
Zi = ji, + j*. + J / 3 (jl,2 -f j0,15 + 2) /3 (jl,3 5 + 2)

17 341 - j 11 705
2 978 j2 010 A
1.352 + 22
280 PROBLEME DE S T A II l REELE ELECTRICE

/2 = h = 2 978 + j2 010 A

La lo + l i + Ls = o
1_B = h + a2h + a l 2 = l i { a 2 a) = (2 978 j2 010) ( = 3 477

- j5152 A

I_c = I0 + a/! + a2I z h ( a a2) = (2 978 j2 010)(JV 3) = 3 477 +

+ j5 152 A

= j.r2/2 = j -0,15 ( 2 978 + j2 010) = 302 + j447 V


l/j = U + J/j = 302 + j447 + 2(2 978 + j2 010) = 6 258 j3 573 V
Tensiu nile pe f a z :
UA = f70 + [/, + U 2 = 6 258 j3 573 302 - f j447 = 6 560 j3 126 V

b_B L 0 -f- a2L i -f- a b 2 ^ ~ j ~ J(^ ^58 3 5/3) -f-

+ ( t + j i r ] ( + 302 + i 44?) = 756 i 3 500 v

U c = Ho + aUx + a2Hz = | y -r j -j(6 258 j3 573)

1>
+ ( j - - J (+ 3 2 + J447) = 9S + J6 715 V.

3.1.2. S se calculeze curenii de scurtcircuit m o n o fa za t la tim pu l t = 0


de pe barele de 115 k V a sta iei A . C aracteristicile elem en telor electrice din
reea sn t in dicate n fig . 3.14. Calculul se v a face prin m eto d a com ponen
telo r sim etrice. S se determ ine apoi i re p a rtiia cu ren ilor de scu rtcircu it
n elem en tele sistem ului electric, de la surs p n la locu l de defect.

Soluie
Schem ele fic t iv e de calcul de secven direct, in vers i h om op ola r sn t
in d ica te n fig . 3.14, a ; 3.14, b i 3.14, c. V a lo rile reacta n elor, elem en telor
au fo st calcu late n ohm i i ra p o rta te la tensiunea locu lui de scurtcircuit,

Centrata M Centrata N
Sq=12DM\A H5KV U=UJ5KV Sg=2x60M\A
l=50Km L /O p XT96=1596
x ^ .4 /Km )~ h ) X296=40%
x=5x1 < A/A X%=5%
X <*-/.ng U =1Q5KV _ /7 P
Sr=125M\A
p o o
*o *= D L^. =12%
Sr2jc65MVA
Usc=10%
Fig. 3.14.
C U RE N I DE SCURTCIRCUIT N SISTEMELE ELECTRICE 281

O
_L..
i
X3/j20 X 5/j20.3 X ,/j3 3
----- V W W - "*AWV' -V vW v---
XJ'fD Xs/j2D3 X./J33
---- W / W 7---- W V i ---- V W * ----

0'

1
X ,/j2 0 X/j20.3 Xj /,166
i Xs/jU X,/j12.; ---- WVW- -W W i---- VWW----
o W A V W A A r
XJl20 ^ X 5/j20.3 X/j66
vww- - w w ----- W W /
I

Xo /j100
X, 'j12.7
-w w v~
A W A ----- X,3/jXX)
-yvw vv-

Fig. 3.11. a j schema de secvcn direct ; b ) schema de secven


invers ; schema de secven hom opolar.

115 000 . . , , . a t
ca re s-a ales i ca tensiune de referin E V (tensiu ne de fa za ).

V a lorile reactan elor sn t (n o ta iile sn t arbitrare, conform schem elor din


fig . 3.14) : '

.X-o . fcS! 20 10,5*


X\ = j-2 Q
ou ,S Tou" 10,2

12 1152
X, = j 12,7 12
ou S loo 125

X, = X t = l-x, 50 -0,4 = j 20 Q

u 10 llo a
X, = X. = j20,3 O
100 .S"r 100 65

X "' f j (2 2 t) 10,5-
X, = X, 1% = j3 3 Q
100 100 60 10,5
282 PROBLEME DE S T A II I REELE ELECTRICE

y _ X ,.% 40 10,5 115* 0


100 s, 1nn
100 10,1
120 1ft
10,5

.2
. Ifg 2 40 1 0 ,5 . 115 _ . c c
X = X =
100 S
c 100 60 10,5 J

X 12 = X 18 = l - x o = 50-2 = jlOO 2

E fe c tu n d op era iile de sim plificare a schem elor de calcul (fig . 3.15, a ;


3.15, b i 3.15, c) se obine in fin al :

X 1S = j 16,7 [O ] ; X 22 = j26,22 [O ] ; X 0= = j62,7 Q

Conform fo rm u lelor din anexa 7.25, curenii de scu rtcircu it s n t :


Com pon en tele sim etrice :

415 000
/j I_2 [o - 82 A
j ( A ', S + A \ e + -VoS) jj 73(16.7 + 26,22 + 61,7)

Curentul de scu rtcircu it pe faza defect (fa za A )

I a = l o + L i + h. = 3 x 82 = 246 A

JQL 1

jf2 2 s\ j 12,7a. jt ln. ,/ )1Q2s\ j16*5j-l I


1 V W W ... "V W A wwv W W V ..... -w w v 1

10.

jU,7-a .
7 j26i7n.
0

j16,7rv

if
Fig. 3.15, o. Reducerea schemei de caicul de secven direct.
CU RENI DE SCURTCIRCUIT IN SISTEMELE ELECTRICE 283

jU n . j12,7.n. jlO.rv S j102n. j33jx


-VWVNi----- VWW---- W A V ------- fcr2 - W M -----WW\r-
>i r

j66,7n. ^ j43,7n.
I'

b
Fia. 3.15, i. R educerea schem ei de calcul de secven invers.

?o

j62.7

/
0

Fig. 3.15, c. Reducerea schemet de calcul de secven


homopolar.
284 PROBLEME DE S T A II l REELE ELECTRICE

R e p a r tiia curenilor, pe schem ele de calcul ale celor trei secven e s n t


date n fig . 3.16, a ; 3.16, b i 3.16, c, resp ectiv pen tru secven ele d irecte,
in vers i hom opolar.

____________ _LL

2
I 2=82A INA2
-vww- ----------v w w -------
1=0
I C=82A
Im=I o

F ig. 3.16. a ) re p a rtiia cu ren ilor de secven direct ; b ) rep a rtiii! curen
ilo r de secven invers ; c ) rep a rtiia curen ilor de secven hom opofar.

Calculul re p a rtiiei cu ren ilor se face in n d seama c ei circul pe ram u ri


in vers p rop o rio n a l cu im p edan a ram urii.
P en tru schema direct coeficien ii de rep a rtiie pe ram uri s n t :

26.7
R am u ra MA = 0,37 ; I MA1 = 0.37 x 82 = 30,34 A
26.7 + 44,7

4-1,7
R am u ra NA 0,63 ; I j f A1 = 5 1 ,6 6 A
26.7 + 44,7

P en tru schema de secven invers : coeficien ii de re p a rtiie i cu ren ii


In t:

43,7
R am u ra M A : = 0,395 ; l MAi = 32,46 A
66.7 + 43,7

66,7
R am u ra N A : = 0,605 ; I XA2 = 49,54 A
66.7 - f 43,7
CURENI DE SCURTCIRCUIT IN SISTEMELE ELECTRICE 285

n schema de secven h om opolar t o t aportu l curentului este din ra


m ura M A ,
I mao Io 82 A

str b tn d numai tran sform atoru l i lin ia din acea ram ur.
C urentul pe fa za a va ria t , n fiecare elem en t al reelei v o r fi :
P e fiecare lin ie de 115 k V v o r curge c u re n ii:
F a za A :

La = (L m a ~r L m a \ + L m a z ) ~ (82 + 30,34 -f- 32,46) = 72,4 A

F a za B :

L b ( lu A o + o.2L m a \ + oL m a z ) 82 -f- 30,34 ---- j j -f-

+ 32,46 |
7 + j l')] = 25,3 + j35 [A]
I B = 25,5 A
Fa za C :

Ic = (Imao + qLmai + 2Lma 2) = |&2 + 30,34 | - f j ) +

+ 32,46 [ 1 j | j j = 25,3 j3,5 A

I c = 25,5 A.
P rin nfurarea de n alt tensiune a tran sform atoru lu i 10,5/115 kV , din
cen trala M trec curenii :
IA= 2 X 72.4 A = 144,8 A
I B = 2(25,3 + j 3,5) = 50,6 + j7 A ; I B = 51,08 A
I c = 2(25,3 j3 ,5 ) = 50,6 j7 A ; I c = 51,08 A,
iar com ponentele sim etrice ale cu renilor prin nfurarea de n alt tensiune
a tran sform atoru lu i rid ic to r din staia M s n t :
Zi = L m a i = 30,34 A ;
Ls. = L m a i ~ 32,46 A
io L mao 82 A.
C om pon en tele sim etrice ale curentului n generatoru l sta iei M i n n f
urarea de joas a tran sform atoru lu i, deoarece conexiunea tran sform atoru lu i
este A/A, au expresiile :

Lm i - H m a , - e 30* = 30,34 (- - + j i ) = 287 + j 166 A

I m, = AZM ,2e - i3e = ^ g r - 3 2 , 4 6 ( + - - j l ) - 3 0 6 - j l 7 7 A

L mo
286 PROBLEME DE S T A II l REELE ELECTRICE

Curentul pe cele 3 fa ze :
fa za A .

I m a = L o + I t n + L mz = 287 + j 16G + 306 jl7 7 = 594 j 11 A

fa za B.

I m B = /o + + o/jV2 [ ---- 2---- i ^ " ) + ( 4" + j " T " ) '

-(306 J177) = j 20 A
fa za C

I mc = Z o + a l x i + a * l m = ( - 4 + j i | -)(2 8 7 + j 1 6 6 ) +

(306 j l 7 7 ) = 594 j l l A.

n m od sim ilar, n nfurarea de n alt tensiune a unui tra n sfo rm a to r


din centrala N curenii s n t :
C om ponente sim etrice :

h - I n a i = - 5 1 , 6 6 = 25,83 A
2 " 2

Iz = j L vaz 49,54 = 24,77 A

/# = 0
C urenii de fa z :
faza A

L a = lo + l i + l i - 25,83 + 24,77 = 50,6 A

I n - h + aH , + a l* - 25,83 ( - 1 - j - ) + 24,77 ( + j .

= 25,3 j 1,9 A

I_c = I 0 + a l + 2/2 = 25,83 ( - + j ) + 24,77 ( I j ) =

= 25,3 + j l , 9 A.

In gen eratoarele i nfu rrile de jo a s tensiune ale tra n sform a toarelor


din sta ia N , cu renii v o r fi (conexiu n ea tra n sform a toarelor A/A).
Com pon en tele sim etrice :
CURENI DE SCURTCIRCUIT IN SISTEMELE ELECTRICE 287

C u renii pe fa ze :
fa za A :
1_a io 4* Za'i " t H_N2 245 -) j 142 + 23o j 135,6 481 -f- j6 A

IB= 70 + a2/* + al_N2 = j ~ ) (245 + j l 4 2 ) + ( - | + j V


) .

(235 jl3 5 ,6 ) = jl2 A

L c I.a + a h ZT
*N9 -- 4 + j ! ) <245 + j 1 4 2 )+ ( - ! - ] > ! ) .

(235 j 135,6) = 481 + j6 A.


In figu ra 3.17, a ; 3.17, b i 3.17, c, sn t reprezen tate d istrib u iile curen
ilo r de secven direct, invers i hom opolar, n circu itele schem ei consi
derate, n cazul scurtcircuitului m o n ofa za t analizat.

Certrcfa M 25,83 245j142


15.17
3034
i Certrda N
0 GD- 15.17 /
287*j166
25,83 245+j142

Q 24.77 235-11356

306-1177 16.23

- o > 1623 s
32.46
24.77 235-135,6j

b
0 0

41
62 K 3 D
> o o
41 X
< 3 0

l'ig . 3.17. a) re p a rtiia cu ren ilor de secven direct ; b) re p a rtiia cu ren ilor
de secven in vers ; c) re p a rtiia curen ilor d e secven h om opolar.
288 PROBLEME DE S T A II I REELE ELECTRICE

3.1.3. S se calculeze cu renii de scu rtcircu it trifa z a t n punctul k din sis


tem ul electric in dicat n schema din fig . 3.18. Calculul se v a face pentru
tim p ii / 0 ; t = 0,1 ; t - 0,25 cu aju toru l curbelor de calcul.

C.H.E. A C IE. C

Fig. 3.18.

Soluie

Schem ele de calcul pen tru secven a direct n d ife rite fa ze de tran sform are
sn t in d ica te n fig . 3.19. Calculul reactan elor, con form n o ta iilo r din
fig. 3.19, a ; 3.19, b ; 3.19, c i 3.19, d ; efectu a te pen tru o p u tere de baz
S * = 100 M V A i U b = 115 k V sn t :
CURENI DE SCURTCIRCUIT N SISTEMELE ELECTRICE 289

CHE A CTE C

CHE A CTE C

JQ.173

CTE B

CHE A CTE C
CTE B

CHE A

CTE C

F ig. 3.19. a, b, c , d.

x, = ^ i X -l = -9 0 -0 ,4 = 0,27
Ul 115

X 8 = , x - l = -7 0 -0 ,4 = 0,21
Ul 1152

19 Problem e ele staii i reele electrice cd. 364


290 PROBLEME DE S T A II l REELE ELECTRICE

x ' %, s. _ 15 100
= 0,15
X5 100 100 100

11,r% 12 100
X6 = 0,096
100 ST 100 175

U.C% S 10 100
Xr. -Ymo --
-*^9
100 ST 100 65

t w Io
|s 0,192
x u . 122 =
II

II
ca

50
0,8
X 13 = X, + X 2//X3 = 0,08 + 0,09 = 0,17

X 14 = X B + X 6 = 0,15 + 0,096 = 0,246

x1
5= (X , + X U)/ / (X 10 + X 12) = (^ - +-01- 2 = 0 ,1 7 3

X 16 = ------ 7----------------------------------------- = 0,09


X, + X, + X , 0,24 + 0,27 + 0,21

X 17 = - - ...Y i ' A' >------ = -------'-1- (--21------ = 0,07


x , 4~ X, + X, 0,24 + 0,27 + 0,21 ,

X 18 = ------------------- = ------- ------ = 0,08


X, + X, 4- X, 0,24 + 0,27 4- 0,21

X 19 X 13 X 16 = 0,17 0,09 = 0,26

X 20 = X ls + X 18 = 0,173 + 0,08 = 0,253

X al - X 19 + * X 17 + = 0,26 + 0,07 + 0'26, Q7 = 0,402


A\. 0,253

x 23 = X ,0 4- X 17 + = 0,253 + 0,07 + - 2-53' 007 = 0,391


x 0,20

X'cai A - X 21
s = 0,402 522 = 2,1
100

X *a, b = X 2a = 0,391 --2'10 - = 0,488


S 0,8-100

x * al c = X 14 = 0,246 = k0,246
s 100 L

P e ram ura C H E A , conform anexei 7.23 se obine :

/= 0 ; Ip = 0,475 ; I p = [ l ; . m w J S L . = 0,47 = 1,19 k A


/3 -Ua / 3-115

/ = 0,1 ; I I 0,46 ; I p = i;-m ^ = 0,45 = 1,14 kA


\/3 U n ( 3 -113
CURENI DE SCURTCIRCUIT IN SISTEMELE ELECTRICE 291

, .- 500
t = 0,25 : /; = 0,345 ; Iv 0,44o - 1,120 k A
13 U /3-115

t = oo ; I V = 0,56 ; Ix = r x - m ^ ^. = 0,515- = 1,40 k A


l73 t ; V3-115

P e n tru ram ura C T E - B

Sa __ r) 2 :< 50
t = 0; /; = 2,1 ; I p = 2,1 = 1,32 k A
173 0,8-3-115

2 X 50
t = 0,1 ; /**
J 1.78 : 1,78 1,118 k A

o
00
/3-115

2 X 50
t = 0,25 ; l'v = 1,68 1,68 1,055 k A

00
K '-iio
o
2 x 50
f = oc ; /m = 1,84 ; 1,84 1,156 k A
0,8- V'3 115

P en tru ram ura C T E C :

100
t = 0 ; 11=5 ,9; IP = J: 3,9 1,96 k A
p i '><' / s - l 15

100
t = 0,1 ; n = 3,3 ; I = 3,3 1,65 k A
-Ho

100
f = 0 ,2 5 / ; = 2,8 ; Iv = 2.8 T = 1,40 k A
13115

t = oo ; / * = 2,4 ; = 1,20 k A
)/ ;M i5

C urenii la locul de scu rtcircu it snt :

t = 0 ; Ip = 1,19 + 1,32 + 1,96 = 4,47 k A

/ = 0,1 ; I v0}l = 1,14 + 1,118 + 1,65 = 3,908 k A

t = 0,25 ; = 1,12 + 1,055 - f 1,40 = 3,575 k A

l = co ; Ix = 1,40 + 1,156 + 1,20 = 3,756 kA .

Curentul de oc la locul de s c u r tc irc u it:

i,oc = 1.8 V ^ o = 1,8 7 2 - 4 , 4 7 '= 11,34 k A

3.1.4. S se calculeze cu renii de scu rtcircu it trifa za t, cu datele din p rob le


m a 3.1.3 prin m etod a sim plificat. V a lo rile rezisten elo r ohm ice ale circui
te lo r se consider 0,1 din v a lo rile reactan telor.
292 p r o b l e m e d e s t a i i i r e e l e e l e c t r ic e

Soluie

a) Schem ele de calcul au fo s t determ in ate n p roblem a 3.1.3. R ea cta n e le


In ohm i, ra p o rta te la tensiunea locului de scu rtcircu it :

11* 11
X U , a = 2,1 ; X AZ = X ; al A = 2 , 1 - - ^ - = 55,54 O
Scut a 500

R az = = 5,554 Q

X*cal b - 0,488 ; X BS = 0,488 = 51,63 O


2 x 50

~ = 5,163 O

X' calc = 0,246 ; X cs = 0,246 i l l = 32,53 Ll


100

R bs = 0,1 X c = 3,253 Q,

b ) C urenii de scu rtcircu it n m om entu l t = 0 ; J = v o r fi :

1,1 E
1 =
i/'T
3 -\ X 2 + R

- pentru ram ura C H E - A

r , 1,1 115 000 1 QAfl 1 A


l vA = ---- .. . = 1 ,3 0 9 k A
)/3 )/55,542-f 5,5542

- pentru ram ura C T E - B :

1,1-115 000
I pB = ,.. .- = 1,409 k A
Y 3 -1/51,632 + 5,1632

- pentru ram ura C T E - C

T, _ 1,1-115 000
Ipc , - 2,236 k A
V3 1/32,532+ 3,253!

Curentul to ta l

I = 1,309 + 1,409 + 2,236 = 4,954 k A

Curentul de soc :

k soc- V 2 - / = 1 , 7 5 - - 4 , 9 5 4 =
ilo 12,39 k A

unde k oc = 1,75 conform tabel 3.1.


c) C urenii de scu rtcircu it n m om entu l t = 0,1 i t = 0,2

IpOyl P-Ip
CU RENI DE SCURTCIRCUIT IN SISTEMELE ELECTRICE 293

V a lorile sn t date n tabelu l de m ai jo s : (c o eficie n ii u0>, i a 0 02 conform


ta b el 3.2).

^PO.l JP0>25
' p ' J* ^0,1 ^0,25 [k A ]
Ik A ]

C IIE -A 0,52 0,97 1,27 0,94 1,23


C TE -B 2,27 0,96 1,35 0,91 1,28
C TE-C 4,5 0,83 1.855 0,75 1,677
f o,i 1,475 -- 4,187

d ) Pentru timpul i -= oo, curenii de scurtcircuit

I oo d ' Ip

Considernd c gen eratoarele fu n cion eaz la plin a sarcin i cos <p = 0,8,
v a lo rile cu renilor sta b iliza ti de scurtcircuit trifa z a t s n t :

p '.X ^ ^ramura

C IIE -A 0,52 0,91 1,19 k A


C IIE -X B 2.27 0,64 0,9 k A
C TE-C 4.5 0,5 1,118 k A
V I oo 3,208 k A

N ot : C om parnd rezu lta tele obin u te prin cele dou m eto d e se constat
c prin m etoda curbelor de calcul se obin v a lo r i m a i m ic i pen tru cu renii
de scurtcircuit la tim p u ri / = 0 ; l 0,1 i t = 0,25 s i m ai m ari pentru
cu rentu l de scu rtcircu it stabilizat.
E ro rile sn t de ordinul :

1.954 - 1.47
t = 0 ; s 100 = 9,7%
4,954

4,475 - 3,908
t = 0,1 ; E0 . i : 100 = 12,6 %
4,475

4,187 3, i.1/O
t = 0,25 : 100 = 14,6%
4,187

3,208 - 3,,756
t oo Sqo 100 = 17%
3,208
294 PROBLEME DE S T A II l REELE ELECTRICE

3.1.5. S se calculeze curenii de scurtcircuit b ifa za t, fr punere la p m n t,


pentru tim pu l / 0 pe barele de 10.5 k V ale staiei de d istrib u ie A , din
schema in dicat n fig. 3.20. Calculul se v a face prin m eto d a com pon en
telo r sim etrice (se n eglijea z rezistena ohm ic a ctiv a sursei), iar reactan-
ele direct i invers a sursei se consider egale.

A
115KV
l=50Km
X=0,4n/Km
<x>
r=0,KrL/Km

S =1500MVA
KrOA
<3>
S t=80M\A U=10,5KV
=12%
P_ =150KW

F ig. 3.20

Solu ie

Schem ele de secven direct i in vers sn t p ractic iden tice. Schem a de


calcul este dat n fig . 3.21.

jQ165 0.003
-w w n jL r -
j0,029 j0,167 0,058
W / a ww v n J U lr
j0,165 0,003
-wwsr JLI L r
/
Q

j0.279
- W r

Ziz=Z2r0,061+j0l279.rL
b
Fig. 3.21.
CU RENI DE SCURTCIRCUIT IN SISTEMELE ELECTRICE 295

V a lorile im p ed a n elor s n t :

v v .E Li n 4 llo i . lll,,y q 029 Q


0 - A c S, ' .. 1500 115* ~ U U Z y

X L ----- l - x - k 2 = 5 0 - 0 , 4 ^ - = 0,167 Q
1152

r l - l - r - k 2 = 50-0,14 = 0,058 Q
1152

v .* % V% _ 12 10.5 _ n , , , n
T== Tm T s 7 - i o o ~ r 0 l b j

R t = P . c ' ^ r = 1 50- I O3- . = 0,003 O


ST 802 IO 12

Z s . j | x 0+ 4^-J + ^.KL -1-^j = 0,061 + ]0,279 Q

Z is = Z 2S = 0,061 + j0,279 Q

Ten siu n ea de referin se consider tensiunea locu lui de scu rtcircu it E x


_ io ooo y /ensj une (je f a z).
I 3 '
Curentul de scu rtcircu it b i f a z a t :
S ecven direct h

/, = ---- ---- = --------------------- = 2,37 jlO .S k A


- Z , s + Z 2s K 3 -2(0,061 + j0,279)

S ecven in vers h
L = h = 2,37 + j 10.8 k A

S ecven a h om opolar I a
Io = 0
Curenii pe fazele scu rtcircu itate :

I a - 0

I b = j y / 3- I i = 18,7 j4 ,l kA

I c = y/Sh = 18,7 + j4 ,l k A

V a loa rea eficace a curentului de scu rtcircu it b ifa z a t n m om entu l t 0.

/ ;' = y i 8 , 7 3 + 4,12= 19,14 k A

Curentul de oc :

ioc = 1,8 \/2l'v' = 48,57 kA


296 PROBLEME DE S T A II I REELE ELECTRICE

3.1.6. S se calculeze cu renii de scurtcircuit b ifa za t f r punere la p


m n t folosind datele problem ei 3.1.5, prin m etoda cu rb elor de calcul.
Se v a considera sursa de alim en tare p rev zu t cu tu rb o a grega te d o ta te cu
RAT. C urenii de scu rtcircu it se v o r calcula pentru tim p u l / = 0 ; / = 0,1
i Z = oo.

3.1.7. S se determ in e pu terea de scurtcircuit Ia tim pu l t = 0,1 secunde, n


cazul unui scu rtcircu it m o n ofa za t pe barele 110 k V ale sta iei C.
P a ra m etrii elem en telor electrice ale schemei snt d a te n fig . 3.22. Se
consider reactan ele directe ale surselor egale cu reacta n ele inverse, ia r

C.T.E. '
G G

rezisten ele se n eglijeaz. D eterm in area cu renilor de scu rtcircu it se v a face


p rin m eto d a cu rbelor de calcul.

3.1.8. S se calculeze cu renii de scu rtcircu it b ifa z a t cu punere la p m n t,


la tim p ii t = 0 ; t = 0,1 i t = oc, n cazul unui scu rtcircu it n punctul k
al sistem ului electric al crei schem i param etri sn t in d ica i n fig . 3.23.
CU RE N I DE SCURTCIRCUIT N SISTEMELE ELECTRICE 297

C.T.E A G-| C.TE B Gz


SQ= 125MVA ( V S=2 x 60MV ( ^ )
4=15% 6KV
x j = 12%
St =125MVA S =40MVA S=2x60MW gl
Jsc =12% u = m i i , =10% Cp
-I5K V k4 -
l=50Km l=iOKm l=40Km
x=0,4ji-/Km x=Q,LsxlKn >=20MVA x=0,4j-L/Km
x 0=2x x 0=2x U r= 8% x n=x

,=80Km
x 0=3x
x =0A.r\./Km

S t =2x125NW\
l l r =12%

C.T.E. C S= 2x 125MVA
Xh= 15%
l-'ii. 3.23.

Calculul se face prin m etoda curbelor de calcul (se n eglijea z rezisten ele
a ctive i X 1S = A ^ ) . S se calculeze de asem enea curentul ce trece prin
nulul pus la "p m n t al nfurrii de 115 k V al tran sform atoru lu i T 2.

3.1.9. S se calculeze curenii de S=00


scu rtcircu it sta b iliza i (trifa za i, [=20Km
m o n o fa za i i b ifa z a i fr punere
x1=0l45Ln./Km
la p m n t) pe barele serviciilor in
U=400KV
terne ale unui bloc tu rbogen erator
de 330 MW, ra co rd at la sistem STa=405MVfc
conform schem ei din fig. 3.24. R e U3c=15%
zisten ele a ctive ale circu itelor se
n eglijeaz. Calculul se face prin
m eto d a com pon entelor sim etrice.
Sg=388M VA0
3.1.10. S se calculeze curenii de X-| =1.4.n.
scu rtcircu it cu datele p roblem ei 3.1.9 X2=0,15.n. =40MVA
prin m etoda curbelor de calcul i X0 =0.12/1. U^=S,5%
s se com pare rezu lta tele obinu te
p rin m etoda com pon entelor sim e
trice. Fig. 3.24 63 KV
298 PROBLEME DE S T A II l REELE ELECTRICE

C.H.E B

S = 250MVA
X=G,4

C 115KV

=50Km
x=0Aj-L/Km

B S t =St =30MVA
S t = 30MVA (T )
j< uu=io% U j

G|( ru ) Sq = 20MW
^ x"=12% i t=2Km
S&=SG= 20MVA x=0,08-n./Km
CURENI DE SCURTCIRCUIT N SISTEMELE ELECTRICE 25

3.1.11. S se calculeze puterea de scurtcircuit la tim pu l t = 0.1 s, n cazul


unui scurtcircuit trifa za t n punctul k din schema unui sistem electric in di
cat n fig. 3.25. n schem, necunoscndu-se puterea sistem ului ra co rd at
la staia A . se consider puterea de scurtcircuit pe barele de 20 k V a sta
iei ,4 egal cu 500 M V A . S se calculeze i re p a rtiia curentului de scurt
circuit, la / = 0,1 s pe sursele de alim entare.

3.1.12. S se determ ine curentul de oc i pu terea de scurt circu it pen tru


t = 0 i i = 0,25 s n cazul unui scu rtcircu it trifa z a t n punctul k al cablu
lui electric de 6,3 kV , a lim en ta t conform schem ei din fig . 3.26, in dou
ip o teze :
a) n treru p to ru l secionai / este deschis ;
b ) n treru p to ru l secionai I este nchis.
Calculul se face prin m etod a sim plificat, considerndu-se rezisten a a ctiv
a circu itelor egal cu 0,1 din reactan a circuitelor.

3.1.13. F olosind m eto d a com pon entelor sim etrice n datele problem ei 3.1.12
s se calculeze :
a ) cu renii de scu rtcircu it trifa z a t n punctul k i s se determ in e re p a rti
ia cu renilor de scu rtcircu it n elem en tele schem ei n cele dou ip o teze de
calcul ;
b ) Tensiu nea pe barele A x i A 2 de 6,3 kV . n cele dou ipoteze de calcul.
Se v a n eglija rezisten a a ctiv a circuitelor.

3.1.14. S se determ in e prin m etoda com pon entelor sim etrice cu renii sta b i
liz a i de scurtcircuit trifa za t, b ifa z a t fr punere la p m n t i m on ofazat,
pe barele de 6,3 k V ( k t), 24 k V ( k 2), 400 k V ( k 3) i 220 k V (-4) ale unui bloc
de 3S8 M V A , fu n cion n d bloc cu un tra n sform a tor 400 M V A , 24/400 kV ,
lin ie 400 k V i tra n sfo rm a to r co b o rto r n staie de sistem 200 M V A cu 400/
220 kV . L a bornele generatoru lu i este ra co rd a t un tra n sfo rm a to r de ser
v ic ii interne de 40 M V A cu 24/6,3 kV . P a ra m e trii elem en telor electrice ale
schem ei sn t in d ica i n fig. 3.27.
R e zisten ele a ctive ale elem en telor electrice se n eglijeaz.

Fig. 3.27.
300 PROBLEME DE S T A II l REELE ELECTRICE

3.1.15. U tiliz n d datele problem ei 3.1.14 s se determ in e tensiunile pe ba rele


de 24 k V ; 6,3 k V ; 400 k V i 220 k V n cazul scu rtcircu itelor trifa za te, b ifa-
za te i m o n ofa za te n punctul kt (pe barele de 220 k V ).

5.2. L I M I T A R E A C U R E N IL O R D E S C U R T C IR C U IT

Noiuni recapitulative

P en tru lim ita rea cu ren ilor de scu rtcircu it se p o t lua u rm toarele m suri :
a) M ontarea de bobine de reactan n serie eu c irc u itu l ex isten t (fig . 3.28).

( V > -------- V W W ---------- j - k2

ub Ub
^scK , ^ scK ,

Fig. 3.28.

P rin aceast msur se p o a te dim ensiona reactan a bobin ei astfel n e t


pu terea de scu rtcircu it s se reduc de la o va lo a re S xc!n (circu it f r b o
bin ) la o va lo a re S sck2 (circu itu l p rev zu t cu bobin de reacta n ).
C onform figu rei 3.28.

S. ct 1 = ; S , ett = (3.23)
al A c al +" R

R ea cta n a reactoru lu i ra p o rta t la pu terea de baz : ( S 6, U b)

V* _ __ 'il% t' Rnom lb St, _ -I\


A ----- : ~ ------- :------------ - x ca,
xh J 11^ 1Rnom S*ekt

R ea cta n a procentu al a reactoru lu i x n% ce treb u ie in sta la t pentru a reduce


pu terea de scu rtcircu it de la S sckl la S scji.2 este :

X*"-o = 100 f - p . ----- (3.2 5)


\ a J ^ R,iom Ib
in care : x':al este reactan a de calcul a c ir c u itu lu i;
S9 pu terea de baz, egal cu pu terea tu tu ror surselor ce
alim en teaz d e fe c t u l;
curentul nom inal al bobinei de re a c ta n ;
U Raty tensiunea nom inal a bobin ei de r e a c ta n ;
S,ck pu terea de scu rtcircu it la care dorete s se aju ng
prin m on tarea bobin ei de reactan .
CU RENI DE SCURTCIRCUIT N SISTEMELE ELECTRICE 301

Tensiu nea rem anent U rem n am onte de reactor (con form sensului de
curgere a curentului de scu rtcircu it)

U rem ~ X^'^Ip t XR [V ] (3.26)

unde : I pt este com ponenta period ic a curentului de scu rtcircu it la tim pu l t,


n A ;
x R reactan a bobin ei n, iQ
sau ex p rim n d tensiunea rem anent n procente din tensiunea nom inal :

U rem% = x R% (3.27)
Ti nom J1Rnom

P en tru a nu perturba fu n cion area consum atorilor se recom and ca :

U rem% > 606. U nom (3.28)

p en tru prim ele m om ente ale scurtcircuitului ( I pt x I " ) adic in m om en


tul Z = 0.
b ) U tiliz a re a de transform atoare cobortoare cu tensiuni de scurtcircuit m a i
m a r i, msur fo losit n special pe circu itele de alim en tare ale servi
c iilo r interne din cen tralele electrice sau n staiile de distribu ie de 6 kV
ale consum atorilor cu pu teri re la tiv m ari instalate.
c ) E v ita re a fu n cio n rii cu m u ltip le circuite n p a ra le l, m en in n d circu itele
de rezerv (lin ii i tra n sfo rm a to are) cu n treru ptoarele deschise dar p rev
z u te cu d isp ozitive de anclanarea au tom at de re ze rv (A A R ) .
d) F u n cion area la sta iile p rev zu te cu scheme de conexiune cu dublu
sistem de bare cu ntreruptoarele cuplelor tran sversale ( i ev en tu al lo n g i
tu d in ale) deschise, m sur ce duneaz siguranei n fu n cion are.

Probleme

3.2.1. S se determ ine reactan a procentu al a bobin ei de 6,0 k V ce urm eaz


a fi m o n ta t pe plecrile de 6 k V 1 000 A ale sta iei de distribu ie A
(fig . 3.29), astfel n e t s p oa t fi fo losite n treru ptoare de 6 k V cu putere de
rupere de 250 M V A . Schem a electric i p a ra m etrii circu itelor sn t in d ica i
n fig . 3.29.

Soluie

R ea cta n a de calcul, ra p o rta t la barele A - de 6,3 k V pentru un scurt


circu it trifa z a t este :

Xcai - (X e + ^ - J H (X B f X LB) + - f = (0,63 + 1,09) (0,675 r

+ 1,63) + 1,8 = 2,78

X c = 0 , 3 5 ^ = 0,63
.1 000
302 PROBLEME DE S T A II l REELE ELECTRICE

C.T.E C B
115KV H5KV
S=800M\A
xB=0,3

X LC 40-0,4 - = 2,18
115z

X B = 0,3 0,675
800

. 1 800
X LE = 3 0 -0; i ----- = 1,63
1152

8 1 800
X- - - ---- ------- 3,6.
100 40

R ea cta n a necesar bobinei, n procente

X R% = 100

= ioo f . i ! i _ 2 , 7 8 ) = 2,81%
l 250 / 6 165
unde :
S b
Un nom = 6 kV ; I R nom._ = 1 000 A ; U b = 6,3 k V ; l b=
3 U
1 800
= 165 kA .
3-6,3

Se alege din cataloage bobin a de reactan : BR-6-1 000-4 ce are rea cta n a
procentu al 4 % i satisface cond iia pus de problem , a s tfe l:

h 4 6 165 . oc
-r = = ---- - = 6,28
100 ^ l) R no 100 6,3 1
1
1 800
s c 2 103 M V A < 250 M V A .
X cai f Xh 2,78 + 6,28
CU RENI DE SCURTCIRCUIT IN SISTEMELE ELECTRICE 303

3.2.2. Care trebuie s fie tensiunea de scu rtcircu it m in im a tran sform a


toru lui co b o rto r de servicii interne ale blocului de 388 M V A 24 kV , astfel
n c t pu terea de scu rtcircu it n trifa za t, la tim pu l i 0, s nu depeasc
350 M V A pe barele de 6 k V ale sta iei bloc de servicii in tern e (fig . 3.30).

5 (3 = 3 8 8 ^
x-d=ai8 400KV
l=20Km
S=oo
09 x = 0 A 5 .n ./ K m
S^AO O M VA

Usc =11%

St =40MVA Fig. 3.30.

Soluie
388
X* 0,18// 0,11 + 20 -0 ,4 5 0,075
1 400
R ea cta n a de calcul a tran sform atoru lu i c o b o rto r de servicii in tern e de
24/6 kV , v a fi
v . _ 388
------ A-cal ----- 0,075 = 1,034.
S ,t 350

Ten siu n ea de scu rtcircu it a tran sform atoru lu i n procen te :

X S* sau usc% = lO O X i- ^ = 100-1,034. = 10,65% .


100 Sr 388

3.2.3. S se com pare, pu terile de scurtcircuit la / = 0 pe barele de 6 k V -


b loc n trifa z a t i tensiunile rem anente la bornele gen eratoru lu i de 388 M V A ,
24 kV , n va ria n tele (fig . 3.31) :
a ) 1 tra n sform a tor de servicii in tern e : S = 40 M V A ; usc% = 8% ;
b ) 2 tran sform atoare de servicii interne : S = 2 x 2 0 M V A ; u sc% = 1 0 % .

Sg=388MVA 400KV
24KV/ l=20Km
X^=0,18 S-oo
0 - x-0A5_rJKm
S1=^00MVA
.. IL =11%
U,tem

7 a l S=40MVA
' 1^=8%
b) S = 2x20MVA
U *= 1 0 % Fig. 3.31.
304 PROBLEME DE S T A II l REELE ELECTRICE

S olu ie

a) U n singur tra n sfo rm a to r :

X ' al -----0,18 II (o, ll + 2 0 -0 ,4 5 ] + = 0.851


ml 11 \ 400 400> I 100 40

S!'c = = 456 M V A
0,851

i ll0 = r ; = -M - = ^ = 44 k A
1 P \'3U ^3-6

Tensiu nea rem anent ra p orta t pe barele 24 k V :

Urcm = J 3 - I V0X T - K = J 3 - 4 4 - = 21,9 k V sau 91,25% .


100 40 6

b ) D ou tran sform atoare :

. n 1 o i i n 1 1 388 , .r 388 } , 1 10 388


3f
x*cal = 0.18// 0 ,1 1 ------h 20 -0 ,4 o ------ + ------- - 1,045
\ 400 4002 j 2 100 20
2'

ooc
S'/c = = 371,3 M V A
1,045

I po = 1" - = 35,78 kA.


V 3 -6

Tensiunea rem anent pe barele de 24 k V

U m = s [ 3 - l pa- X k - 3 ^ 5 ,7 8 1 = 22,28 k V
2 100 20 6

sau n procente :

Um% = -100 = 92,8% .


2-1

3.2.4. S se determ in e cu c t se reduce puterea de scu rtcircu it n trifa z a t


pe barele A l de 110 kV , n schema electric din figu ra 3.32 n cazul cn d se
fu n cion eaz cu cupla C T 1, deschis, n com paraie cu fu n cion area cu cupla
nchis.
Cupla barelor C T 2 a barelor de 220 kV este n permanen nchis.
CURENI DE SCURTCIRCUIT IN SISTEMELE ELECTRICE 305

F ig. 3.32.

Soluie
a) n treru p toru l cu p lei C T X este nchis
Schem a de calcul a reacta n elor i v a lo rilo r rezu lta te ra p o rta te la Sb
= 100 M V A i U b 110 k V este in dicat n fig. 3.33, a.

1/0,065 E2A306

3/0,055^ E4/0J055

5/0,0251 5 /0,025

7/003^1
V |8/a03A

Fig. 3.33

R ea cta n a redus :
0,06 - f 0,055 , , 0,025 + 0,034 A n_
X 1S = ------- -------- /j -------- -------- = 0,0195

<> 1 700
X ,V = = 0,0195 = 0,33.
S 100

20 Problem e de staii i reele electrice cd. 364


306 PROBLEME DE S T A II l REELE ELECTRICE

P u tere a n scu rtcircu it n trifa z a t pe barele de 110 kV , conform fo r


m u lei sim p lifica te de calcul (la t = 0).

S's' = = 5 151 M V A .
0,33

b ) n treru p to ru l cuplei CT\ este deschis, Schema este in d ica t n fig. 3.33, b,
i conduce la obinerea u rm toarei reactan e de calcul :

X = (0,034 + 0,025 + 0,055) || 0,06 = 0,039

X 10 = 0,039 |[ 0,06 + 0,055 = 0,078

X u = 0,078 |[ (0,034 + 0,025) = 0,033

x :s = X ,, = 0,033 = 0 ,5 6 1 .
S, 100

P u te re a de scu rtcircu it rezu lta t pe barele A i 110 k V , n trifa z a t

9 17DO
S' c = = = 3 030 M V A .
A 'is 0,561

P rin deschiderea cuplei C T i 110 kV, n schema dat, pu terea de scurt


circu it n trifa z a t pe barele A i 110 k V se reduce cu :

& S"% = 5151 - M.-- -100 = 41,17% .


1515

3.2.5. S se determ in e reacta n a procentu al a b o b in elo r de reacta n ce


urm eaz a se m o n ta n serie cu tran sform atoarele de 40 M V A de 110/6,3
i 220/6,3 ce alim en teaz, n paralel pe partea de 6,3 k V , o pu tern ic sta ie
d e distribu ie, astfel n c t pu terea de scu rtcircu it pe barele sta iei de 6,3 k V
s nu depeasc 400 M V A . Schema de alim en tare a sta ie i i caracteris
tic ile in sta la iilo r electrice sn t in dicate n fig . 3.34.

3.2.6. S se determ in e pu terile de scu rtcircu it la tim p u l t = 0, n cazul unui


scu rtcircu it trifa z a t pe barele staiei A x de 220 k V n u rm toarele ip o teze :
a ) C uplele sta iilo r A i B, resp ectiv C T A i C T B sn t nchise ;
b ) Cupla C T A nchis, cupla C T B desch is;
c ) Cupla C T A deschis, cupla C T B nchis.
Schem a i cara cteristicile circu itelor sn t artate n fig . 3.35. S se stabi
leasc n ce ip o tez de fu n cion are se p o t u tiliza pentru sta ia A de 220 k V ,
In '.reru ptoare cu pu terea de rupere de 5 000 M V A .
PROBLEME GENERALE DE CIRCUITE ELECTRICE 307

F ig. 3.34.

3.2.7. S se determ ine m rim ea reacta n tei ce urm eaz a se m on ta pe nulul


nfu rrii de 115 k V a tran sform atoru lu i bloc rid ic to r din schem a in d i
cat n fig. 3.36, astfel n c t curentul de scurtcircuit trifa z a t la t = 0,1 s,
pe barele de 115 k V s fie egal cu curentul de scu rtcircu it m o n o fa za t calcu
la t la acelai tim p. Calculul se v a face folosind m etod a cu rbelor de calcul
n determ in area cu renilor de scurtcircuit. P a ra m etrii elem en telor electrice
ale schem ei sn t in d ica i n fig. 3.36.
3 08 PROBLEME DE S T A II l REELE ELECTRICE

Sg =75M\A
x^25%
x-, -0,20 j~l
y =0.1 j-l

S =80M\A
usc% = m

I'iu. 3.36.

:3.2.8. Se d schema sistem ului electric din fig. 3.37 i se analizeaz cazul
unui scu rtcircu it m o n o fa za t la tim pu l t 0 pe barele de 115 k\ a sta iei C.
T ra n sfo rm a to a rele sta iilo r A , B, C au n regim norm al de ex p lo a ta re nulul
n fu rrilor de 115 k V pus direct la pm n t. S se a ra le cum v a ria z curen
tu l de scurtcircuit m o n o fa za t cnd :
a) Se izoleaz neutrul tran sform atoru lu i din staia A ;
b ) Se izoleaz neutrul din staia B ;
c ) Se izoleaz neutrul din staia C ;
d) Se izoleaz neutrul din staiile A i C.

10.5KV 115KV l=60Km


10.5KV
x^O^j-L/Km ,Sa =350M\A
x0=3x,
-xjiCTB
S T=160M\ft ST =UX)MVA
1^=10% Usc=12*

I= i0 K m
\ x ,=0.4 jt . /Km
\x0=2x,

I A0MVA
1UL=8K

F ig. 3.37.

3.2.9. S se dim ensioneze reactan ta de punere la p m n t a nulului tran sfor


m a to ru lu i de 35 kV, din staia C (fig . 3.38) astfel n c t curentul de scurt
c irc u it m o n ofa za t la t = 0 de pe barele sta iei C s se reduc la ju m ta te,
n com paraie cu regim u l de ex p lo a ta re norm al, cn d nulul este pus d irect
8a p im u t .
PROBLEM E GENERALE DE CIRCUITE ELECTRICE 309

Al i A

SsaO-CSH
30MVA
14. =10%

Fig. 3.38.

3.2.10. S se dim ensioneze reactoru l ce urm eaz a se m on ta pe plecrile de


6 k V 600 A a unei sta ii de 6 k V de servicii interne generale din tr-o
central electric a crei schem electric este dat n fig . 3.39. R ea cta n a
b o b in ei trebu ie astfel aleas n c t s p erm it u tilizarea de ntreru ptoare cu
p u terea de rupere n trifa z a t de 250 M V A pe plecrile p rev zu te cu acest
t ip de bobin de reactan .
310 PROBLEME DE S T A II l REELE ELECTRICE

3.3. E fectele cu renilor de scurtcircuit: verificarea sta b ilit ii term ice i


electrodinam ice a circu itelor si elem en telor clcctrice.

Noiuni recapitulative

Curenii de scu rtcircu it produc puternice solicitri term ice i electrod in a


m ice n circu itele pe care le parcurg. Cu aju toru l curentului de oc i gc
se v e rific sta b ilita tea electrod in am ic a circuitelor, ia r cu aju toru l curen
ilo r de scu rtcircu it la d ife rii tim p i se v e rific sta b ilita te a termic.-
a) V erific a re a la sta b ilita te term ic a unui circu it const n a v e r ific a dac
tem p eratu ra m a x im pe care o atinge circuitul 0ft ca urm are a trecerii curen
tului de scurtcircuit, este m ai m ic d ec t tem p eratu ra m a xim adm is de
circuit, 6 a. max, adic :

0 , < 0* (3-29)

In p ractic se folosete i o alt relaie pentru verific a re a la sta b ilita te


term ic, i anume :

S > S Min (3.30)

n care : S este seciunea aleas a circuitului, con form curentului m a x im


de du rat ce strbate c ir c u itu l;
Smin seciunea m inim adm isibil, a v n d n ved ere asigurarea
s ta b ilit ii term ice.
L a calculul n c lzirii circuitelor, la trecerea cu ren ilor de scurtcircuit, se
in e seama de aportu l com pon en telor (p eriod ic i a p eriod ic ) curentului de
scu rtcircu it i de v a ria ia sa n tim p. M etod ele p ra ctice fo lo s ite s n t :
M etoda tim p u lu i fic t iv , cnd se consider curentul de scu rtcircu it con
stan t i egal cu va lo a rea sa sta b iliza t I oo, iar du rata real a scu rtcircu i
tului t, este n locu it cu un tim p fic t iv tf (pen tru care se obine aceiai ca n ti
ta te de cldur ca i n tim pu l real t).
T im p u l fic t iv se determ in cu relaia :

h = hv + ha (3.3 1)

n care : tJP este tim p u l fic t iv al com pon entei p eriod ice a curentului de
scurtcircuit, determ in a t din curbele din anexa (7.26).
tfa tim pu l fic t iv al com pon entei aperiodice.
Curbele din anexa 7.26 sn t date n fu n cie de ra p o rtu l din tre curentul supra-
tran zistoriu I pB = I " i curentul sta b iliza t /oo

11" = = i l (3.3 2)
J oo /oo

i de tim pu l real t :

i tprot + Untr (3.3 3)

unde : tprot este durata de acionare a p ro teciei prin relee, n s ;


Untr tim pu l de deschidere a n treru ptoru lu i, n s.
PROBLEME GENERALE DE CIRCUITE ELECTRICE 311

D ac tim pu l real t < 5 s, se consider c n continuare curentul de scurt


circu it este sta b iliza t i :

^/3>(!>5s) h i >d 5S) + ( 5)- (3.34)


T im p u l fic t iv al com pon en tei aperiodice se calculeaz cu relaia :

t/a = 0 ,0 5 (f}" )2 (3.35)

V erifica rea la sta b ilita te term ic const n a determ in a seciunea m inim


necesar a conductorului S m(n :

S * ,. =
O
X (3.36)

astfel n c t s fie satisfcu t relaia 3.30 de m ai sus.


C oeficientu l C depinde de caracteristicile conductoru lu i i anume :
P en tru bare cupru : C = 165 ;
P en tru bare alum iniu : C 88 ;
P en tru bare de oel : C = 20 -b 80.
M etoda cu ren tu lu i e ch iv alen t ( V D E ) const n considerarea du ratei scurt
circu itu lu i egal cu o secund i nlocuirea curentului real de scu rtcircu it
cu un cu rent ech iva len t I e, constant, care are acelai e fe c t term ic i a crui
expresie este :

h = Ipo \/(m + n)t (3.37)

unde : I p0 este va lo a rea e fe c tiv in iia l a com pon entei p eriod ice a curen
tului de scu rtcircu it ( t 0 ) ;
m coeficien t, d eterm in a t conform anexei 7.27, a ce ine seam a
de aportul com pon entei aperiodice ;
n coeficien t, d eterm in a t conform anexei 7.27, b care in e
seam a de v a ria ia n tim p a com pon en tei p eriod ice ;
t durata real a scurtcircuitului, n secunde.
C on diia de sta b ilita te term ic a circuitului este n d ep lin it dac, in n d
seam a de seciunea real a conductorului S, i seciunea m inim necesar
c .
m in

S min = - < S (3.38)


Jt

n care : J t este den sitatea de curent adm isibil la scu rtcircu it n A /m m 3,


care se d eterm in din nom ogram e n fu n cie de m a teria
lul conductoru lu i i de tem p eratu ra conductoru lu i la nce
pu tu l i sfritu l scurtcircuitului (a n exa 7.28).
b ) V e rific a re a la stabilitate electrodinam ic a cond u ctoarelor electrice m on
ta te rig id const n determ in area e fo rtu rilo r n conductoare i stabilirea con
diiei

d ^ 6 adm (3.39)
312 PROBLEME DE S T A II I REELE ELECTRICE

unde : a este efo rtu l unitar n conductoarele, d aN /m m 2 ;


Gadrn efo rtu l unitar adm isibil n conductoare, n daN /in in 2 ;

Caam = [ d a N / mm2] (3.4 0)

Grup efo rtu l la rupere a m aterialu lu i fo lo s it, n d a N / m m 2;


k e = 2 2,5 coeficien tu l de siguran, pen tru in stala iile electrice.
E fo rtu l u nitar n barele conductoare :

[d a N / m m 2] (3.4 1)

unde : M este m om entu l n co v o ieto r m axim , n daN/m m

l F
M = ------- - n cazul cnd bara are m ai m u lte de dou d e s c h id e ri:
dese]
io '
(3 .4 2 )
M = ----- n cazul cnd ex ist cel m u lt dou d e s c h id e ri; (3 .4 3 )
8
W modulul de rezisten, n m m 3, care depinde de
seciunea i disp oziia re la tiv a b a relor (v e z i anexa
7.29).
E x p resia fo re i electrod inam ice F , din re la iile m om en tu lu i n c o v o ie to r
de m ai sus se calculeaz cu form u lele :

F = 2,04A/ ( i ?oc) 2 -IO8 [d a N ] (3.4 4)


a

n cazul a dou circuite paralele strbtu te de acelai curent ( i fOC) i

F - \,76kf ( i soc) 2 - -1098 [d a N ] (3.4 5)


a

n cazul circu itelor trifa za te sim etrice,


n aceste expresii :
kf este fa c to r de form care depinde de fo rm a seciunii con d u ctoa relor
i de p o ziia lor reciproc (v e z i anexa 7 .3 0 );
l ?oc curentul de oc ce trece prin conductor, n A ;
l lu ngim ea conductoarelor paralele n tre dou pu ncte de sprijin,
in cm ;
a - distan a dintre axele conductoarelor, n cm.
n cazul u tiliz rii de pachete de dou sau trei bare pen tru fiecare fa z ,
v e rifica re a efortu lu i unitar n bare este dat de relaia :

== tfi,/ + tftj, (3 .4 6 )
n care : c(bf este efortu l de n covoiere d a tora t fo re i de in teraciu ne d in tre
fa ze i se determ in ca n cazul cn d ex ist o singur
bar pe fa z ;
&bp efortu l de n covoiere d a tora t fo re i de in teraciu n e n tre
barele aceluiai p ach et din aceiai faz.
C U R E N I DE SCURTCIRCUIT N SISTEMELE ELECTRICE 313

F o rele electrod in am ice unitare (p e u nitatea de lu ngim e), ce. apar n tre
barele aceluiai pach et ce calculeaz cu form ulele:
P en tru dou bare pe fa z :

f (2) = 2,04A7 -(0,5)i) 5oc) 2 -10 8 [d a N / m m ] (3.47)


2b

P en tru ^ trei bare pe fa z :

f i 3) - A -* + f i 3 - 2, 04 k n ^ A i,o c )( 0 , 2i soc) -10 s


2b

+ 2,04kn - ^ A i foc ) ( 0Ai foc) ~ - I O '8 [daN /m m ] (3.48)


4b

;,n care : kf l _ 2 este fa c to r de form n tre barele 1 i 2 ;


A"/1_3 fa c to r de form n tre barele 1 i 3.
M om en tu l de n covoiere :
P en tru dou bare :

A,)
M (2)
[daN /m m ] (3.49)
12

P en tru trei bare :

As) /* I
M rai [ daN -mm] (3.50)
12 12 12

i resp ectiv efortu l unitar n bar :

M,,)
>b p ( 2 ) [d a N / m m 2] (3.51)

' bpd) [ daN /m m 2j (3.52)


12 12 U V ;i

n cazul n care cond iia :

C = 6 Of t- bp ^

nu poate fi respectat, se im pune cond iia ca :

6 bp ^ ^bf? (3.53)

iar pentru m icorarea efo rtu lu i d bp se m on teaz distan oare de rigid iza re
la distane ln(In < l ), n cadrul unei deschideri cuprinse ntre, dou iz o la
toare suport ale b arelor unei faze.
D ista n ta m a xim n tre distan oare se determ in din rela ia :

/ < 1/ " (3.54)


l n max ^ 1/ 1[m in ]J

n care W i f sn t m odu lu l de rezisten la b arelor din acelai pachet, res


p e c tiv fo ra electrod in am ic unitar din tre barele aceluiai pachet. n cazul
314 PROBLEME DE S T A II I REELE ELECTRICE

cn d efo rtu l n m a terial este m ai m are d e c t cel adm isibil, se iau u rm toa
rele m suri pentru reducere :
se m icoreaz deschiderea din tre izola to a rele su port /,
se m rete distaza a dintre fa ze ;
se m o d ific d isp oziia barelor, astfel n c t m odu lu l de rezisten s
rezu lte c t m ai m are (v e z i anexa 7 .2 9 );
se m rete seciunea conductoarelor.
c) V e rific a re a izo lato arelo r suport ale barelo r se fa ce cu aju toru l fo r e lo r
electrod in am ice ce apar n tre faze, pe lungim ea unei deschideri i const n
v e rifica re a con d iiei :

F iz < 0,6F rup

n care : F iz este fo ra m a x im ce se ex ercit asupra izola to ru lu i n punc


tu l de prindere n barele conductoare ;
F iz este egal cu fo ra electrod in a m ic din tre faze, pentru
izola to arele su port m on tate n tre dou deschideri i cu
ju m ta te din aceast fo r pen tru izo la to a rele s u p o rt
din capete i pen tru izola to a rele de trecere ;
F rUp sarcina de rupere a izolatoru lu i, dup c a t a lo g ;
0,6 co eficien t de siguran.

Probleme

3.3.1. O staie in terioar de distribu ie la 6,3 k V , dim ensionat pentru o


pu tere in stala t de 20 M V A , are barele co n fecion a te din p ro file de cupru,
cu d isp oziie o rizon ta l (fig . 3.40). S se v e r ific e barele la sta b ilita te term ic
i electrod in a m ic tiin d c :
V a loa rea eficace a curentului de scu rtcircu it tr ifa z a t ( t 0 ) este de
90 k A ;
V a loa rea eficace a curentului sta b iliza t de scu rtcircu it este 55 k A ;
P r o te c ia este re gla t la t = 1 s;
C oeficientu l de oc al circuitului k s = 1,75.
V erifica rea la sta b ilita te term ic se v a face a t t prin m eto d a V D E c t i
prin m etod a tim pu lu i fic tiv .

a a
h h

b ] o 1
h = 100mm
b= 10mm
i = 100cm
a=25cm
Fig. 3.40.
C U R E N I DE SCURTCIRCUIT N SISTEMELE ELECTRICE 315

Soluie
P o rn in d de Ia curentul nom inal se aleg bare de cupru cu seciunea de b x h =
diS
== 10 X 100 m m 2, pentru care a rnp = 4 0 .
mm2
V e rific a re la sta b ilita te eleetrod in a m ic
F o ra din tre bare, pe deschiderea l 1 000 m m i distan a dintre faze
4i = 250 m m :

F = 1,76- M L ' - -10~s = 1 ,7 6 -1 (2 ,5 5 -9 0 )2-106- ~ 1 0 - s = 231,7 daN.


a 250

.M om entul de n covoiere (s n t m ai m u lt de 2 deschideri) :


,, F I 231,7-100
M , ------- = ------------- = 2 31/ daN -cm
10 10

E fo r tu l unitar n bar :

Ml = _. 139 .. 1 ,3 9 di,N
W 16,60 cm- mm2
bh2
unde : W = = 16,66 cm 3 m odulul de rezisten corespu nztor pozi-
G
iei de aezare a barelor.
L a un co eficien t de siguran ks 2,5, e fo riu l adm isibil n c o n d u c to r:

o,.,,, 40 daN
Gadm ~ = = 16 < 1.39 ------
k\ 2,5 mm-

R e z u lt c din punct de ved ere al efortu lu i elec trod in a m ic bara de sec


iunea aleas 1 0 x 1 000 m m 2 corespunde.
V erificare la efort termic
Metoda ti mpul ui fictiv :
J 90
8 " = -2- = . = 1,64
1oo 55

ifa = 0,05((3 ) 2 = 0,05 (1,6 4)2 = 0,134 S

T im p u l real t :

t = tvr + t inlr - 1 + 0,04 = 1,04 S

C o n form anexei 7.26, pentru t = 1,04 i (3" = 1,64 rezu lt tfp = 1,3 S

tf = bp + ha = 1,3 + 0,134 = 1,434 S

Seciunea m inim necesar

s mi > y / t f = V 1,434 = 400 m m 2.


C 165 V

D eoarece seciunea aleas b x h = 10 x 100 m m 2, rezu lt c satisface con d i


iilo r de nclzire im puse de sta b ilita tea term ic.

I
316 PROBLEME DE S T A II l REELE ELECTRICE

Metoda V D E
Curentul ech iva len t la o secund I e.

Ie= I v0y/(m + n)t = 90 000^/(0,05 + 0,78)1,04 = 83,6 k A

m = 0,05 (A n e x a 7.27 pentru k 1,75 ; t = 1,04 S)

n = 0,78 (A n e x a 7,27 pentru >" = 1,64 ; t = 1,04 S)

S min = ~ 6- 668,8 m m 2 < 10 x 100 m m 2


Jt 125

unde J , = 120 A / m m 2 (an exa 7.28 pentru bare de cupru la tem peratura,
in iia l 0O = 50C i tem p eratu ra fin a l 0* = 140C).

3.3.2. S se v e r ific e la sta b ilita te electrod in am ic sta ia de servicii in te rn e


de 6 k V generale, dim ension at pen tru o pu tere de 40 M V A , a unei centrale-
electrice. B a rele sta iei sn t din alum iniu cu seciunea de 3x (1 0 X 120)m m 2,
am plasate o rizon ta l (fig . 3.41). D ista n a din tre iz o la to a rele su port este d e
l = 100 cm, iar distan a dintre fa ze : a 25 cm.

h
J
"r r~ 1
T... . i r... i r i 1 1=100 cm
( r .,_ a=25cm
r 1 1 1 h=120mm
. a b=10mm
Fig. 3.41.

Curenii de scu rtcircu it pe barele staiei :

I vo = 120 k A ; I x = 95 k A .

Soluie
Gnp ai = daN /m m 2 ; k s = 2,0.

F o ra electrod in a m ic din tre fa ze i efortu l u n itar corespu nztor

F = 1,76kf i%c - - -10~s = 1,7 6-1(2,5 5-120)--IO6- -IO 2 = 4 1 2 sa X


a 25

,, F I 412-1000 AA ,
Mi = - ----------- -- 41 200 d a N -mm
io io

bh* 10-1002 - in 2 ,
W = - ----------- == o -IO 2 m m 2
2 '2

M t 41 200 r. o o 1 -NT I 2
a b t = 1 = ------- = 0,82 daN /m m .
IV 5 -10
CURENI DE SCURTCIRCUIT N SISTEMELE ELECTRICE 317'

F o re le electrod in am ice dintre plcile aceleiai faze i efortu l unitar cores


pu n ztor :

h = A - -r h - z = 2,04-/c/1_ 2(0 ,4 ifoc)(0 ,2 i?oc) ^ -IO 8 +

+ 2,04/r/1_ 3( 0 . 4 i c)* - - -10~2 = 2 ,0 4-0,4-0 ,08-(2,55-12)2- +


' 4b 20

-f 2,04 -0,55-0,16(2,55 -12)2- = 8 daN/ram.


40

M (3) = L ^ L + L z d L = 3-05 2. + = 0 ,6 6 -IO 2 d a N -m m


52 12 12 12

f,.,-/* , 0,66 -102 r , 2


----------------- -------------- = -------------= 397,5 d a N / m n r
12 W ^ 2 12-lV^a 1,66-101 '

... hlt IO 2 100 , .... 3


VV1_2 = V\i_3 = = ----------- = 1 ,6 6 - 1 0 mm
6 6

9bf + cr&3>(3) = 0,82 + 397,5 = 398,32 d a N / m m 3

Se constat c a > aa(lm = ~ = ^>5 daN /m m 2.

Se m on teaz distanoare intre plci, distana / din tre distan oare fiin d
im pus de condiia :

/ [= - C lt2 ir 1 / (7.5 - 0.82)12-1,66-10 i no o


---------------------- = [/ ----------------------------- = 128,9 mm .
r r r s
Se alege Z = 12 cm, reven ind pentru o deschidere l = 100 cm cca 9 b u c,
distanoare.

3.3.3. S sc determ ine seciunea m inim pe care treb u ie s o aib un cablu


electric de 0 kV, din cupru, pentru a rezista term ic la u rm toarele va lo i'i ale
curenilor de scurtcircuit :

i 0l, = [2 8 0 k A ; I pQ = 125 k A ; I x = 90 kA .

T em p eratu ra m a xim n regim norm al de fu n cion are a cablului este 55C


iar tem peratu ra m a xim adm isibil n regim de scu rtcircu it 160C. T im p u l
de trecere al curentului de scurtcircuit : t = 2 s.

3.3.4. S se determ ine din considerente de sta b ilita te term ic seciunea m i


nim necesar a barelor de distribu ie la o staie de 6 kV , tiind c v a lo r ile
cu renilor de scurtcircuit pe barele staiei snt : i Oc = 3 0 0 k A ; I p0= 140 k A ;
I x = 120 kA , iar durata curentului de scurtcircuit pe bare este de 1,5 secunde.
Calculul se v a face pen tru bare de cupru {aadm = 16 daN /m m 2) n ip o te
zele am plasrii barelor pe la t i pe muchie (fig . 3.12, a, b).
318 PROBLEME DE S T A II l REELE ELECTRICE

i_____a a

b: V/t/z/ w M i
sau b
I I ____ _ W //// vzk va
1

I sau
a

b
F ig. 3.42,

V erifica rea la sta b ilita te term ic se v a face prin m etoda VDE cunos-
cin d c :
n va ria n ta a) 0O = 70C ; 0 fc = 160C ;
n va ria n ta b ) 0O = 50C ; 0* = 160C.

3.3.5. Folosind datele problem ei 3.3.4, s se v e rific e barele de seciunile


alese cu va ria n tele a) i b ) la sta b ilita te electrodinam ic. V erifica rea se v a
face pentru solu iile cu o singur bar i pentru solu iile cu dou bare de
aceiai seciune. D istan a ntre faza a = 30 cm iar ntre doi izo la to ri suport
l = 100 cm.

3.3.6. S se ve rific e m rim ea fo relo r electrodinam ice p ro vo ca te de curenii


de scurtcircuit trifa zic i b ifazic pe barele staiei de 6 kV , a lim en tat din sis
tem ul electric conform schemei
S=oo din fig . 3.43.
P en tru aceleai v a lo ri ale curen
ilo r de scu rtcircu it s se sta b i
leasc n ce caz se solicit o
seciune m ai m are a barelor pen
tru respectarea s ta b ilit ii ter
mice.
In con d iiile schem ei date se
consider k fOC = 1,8.

3.3.7. S se determ in e tem p er


atura m a x im de nclzire la un
scu rtcircu it trifa z a t a unor bare
de alum iniu cu seciunea de
1 X (10 X 100) m m 2 tiin d c v a
lo rile cu renilor de scurtcircuit
x'=0,2 snt :
2
X =0.'5r>. i oc ~ 320 k A ; I p0 ~ 150 k A ;
Fig. 3.43. Ix = 120 kA .
CURENI DE SCURTCIRCUIT IN SISTEMELE ELECTRICE 319

D u ra ta curentului de scu rtcircu it este 0,7 secunde, iar tem p era tu ra b a relor
n regim norm al de ex p lo a ta re 0O = 60C.

3.3.8. F olosin d datele problem ei 3.3.7 s se determ in e tem p era tu ra fin a l


la care se nclzesc barele n regim de scurtcircuit trifa z a t, dac m aterialu l
fo lo s it este cupru.

3.3.9. S se v e rific e sta b ilita te a term ic, prin m etod a tim p u lu i fic t iv i prin
m etod a V D E a unui sistem de bare de cupru str b tu t de un cu rent de scurt
circu it trifa z ic cu o du rat t = 1,01 secunde. V a lo rile cu ren ilor de scurt
circu it s n t :

i !OC = 400 k A ; I p0 --= 160 k A ; I x = 110 k A ; j t = 140 A /m m 2.

S se stabileasc care m eto d este m ai a van tajoas din pu n ctul de ved ere al
fo losirii m ai raion ale a m aterialu lu i conductor.

3.3.10. S se determ in e la sta b ilita te electrod in am ic barele


din alum iniu
de 20 k V ale unei celule capsulate pentru care se dau cu renii de scurt
circu it t r if a z a t :

iOC =- 102 k A ; I p0 = 40 k A ; = 35 k A .

a =40cm
l =120cm
h = 100cm
b = 10mm
I-'ig. 3.44

Barele si'nt am plasate pe m uchie i cu distana din tre fa ze a 40 cm, ia r


distan a dintre izola to a rele suport l = 120 cm. Seciunea b a relor este de
10 x 100 m m 2 (v e z i fig . 3.44).
Capitolul 4
TRATAREA NEUTRULUI

Noiuni recapitulative

D in pu n ct de ved ere al tra t rii neutrului reelele electrice p o t fi : cu neutrul


izo lat, cu neutrul tratat, (pus la p m n t prin in term ediu l unei bobine de stin
gere) i cu neutrul legat direct la pm n t.
In con form ita te cu d irectivele C E I (d ire c tiv e pentru coordonarea iz o la ie i)
p a rticu la rit ile specifice ale fiecru i procedeu de tratare a neutrului se de
finesc astfel :
O reea se num ete cu neutrul izolat cnd neutrul ei nu are nici o legtu r
special fcu t cu pm n tu l, cu ex cep ia acelora re a liza te prin aparate de
msur, p ro tecie sau sem nalizare care au o fo a rte m are im p edan ;
O reea compensat prin bobin de stingere este o reea al crei neutru
este leg a t la p m n t prin tr-o bobin a crei reacta n are o astfel de va lo are
n et, la o punere la p m n t, curentul in d u ctiv de frecven in du strial care
circul n tre punctul de defect i bobin, n eu tralizeaz practic com ponenta
ca p a citiv la frecven a reelei a curentului de d e f e c t ;
O reea eu neutrul legat la pm nt este o reea al crei neutru este, fie
le g a t direct, fie p rin tr-o im p edan de va lo a re m ic, care reduce oscilaiile
tra n zito rii i p erm ite trecerea unui curent su ficient de m are pentru a asigura
sele c tiv ita te a p ro teciei ;
O reea cu neutrul le g a t e fe c tiv la p m n t este o reea n care tensiunea
eficace cea m ai rid ica t n tre o fa z a reelei i p m n t, i care apare pe fa zele
sntoase la o punere la p m n t oarecare n reea, nu n trece 80% din va lo a rea
m a x im a tensiunii n tre faze. A cea st con d iie este n general idealizat cnd
r a p o r t u l < 3 i < 1 pentru orice co n figu ra ie a reelei unde ( X lr
Aj
R t sn t reactan a i rezisten a a c tiv de secven d irect iar X 0 i R 0 reactan a
i rezisten a a c tiv de secven h om opolar). O reea care nu satisface aceast
ultim con d iie se consider c are neutrul n eefectiv pus la p m n t, chiar
clac n anum ite sta ii legtu ra neutrului la p m n t este direct.
D re p t criteriu de e fe c tiv ita te a punerii la p m n t servete coeficientul
de punere la pm int, k, d efin it ca raportu l din tre tensiunea fa de p m n t
T R A T A R E A NEUTRU LUI 321

a unei fa ze sntoase i tensiunea dintre faze a reelei n regim norm al do


funcionare. Presu pu n n d fa za C pus la p m n t i fa zele A i B sntoasa
expresia coeficientu lu i k :

:! i
1,1 z, (4 .1 )
k = -=? j0 ,8 6 0 - 0,72
1h v { v7!
1 t+2)
cn d s-a presupus Z x Z 3 i = 3 i s-a n e g lija t rezisten a arcului : R = 0
Z.i
unde : Z x este im pedana de secven direct a reelei ;
Z z - im pedana de secven in vers a reelei ;
Z0 im p edan a de secven hom opolar a reelei.
R eele le cu neutrul e fe c tiv leg a t la p m n t au k < 0,8, ia r cele cu neutrul
n eefec tiv le g a t la p m n t au k > 0,8.
n tabelu l 4.1 este p re ze n ta t dup standardele germ an e m odu l da
tratare a neutrului re e le lo r de n alt tensiune i d iferen e ce apar n tre ele.
n fig . 4.1 este ar ta t creterea tensiunii pe fa zele sntoase, la punerea

ia p m n t a unei faze, fu n cie de r a p o r t u l (s-au n e g lija t Rx= R t = 0).

R a p o rtu l poate deven i n ega tiv n cazul neutrului iz o la t cn d x u este deter-


X ,

m in at n principal de capacitatea lin eic a reelei.

i -bi
/ ilJ
1 lJ. /
l =o -
/* ' i r? n
l X *2
/ J
F ig. 4.1. Creterea d e tensiune p e fa ze le
r
sntoase la punerea la p m n t a unei faze,
X, l\ \
\ O
L-
fu n cie de raportu l ---- -
\ \
\v
Ij\ I m

l
i
i
- 7 - 6 - 5 -U -3 - 2 - 1 0 1 2 3 4 5 6 7
------x 01x,

u
Curbele din fig . 4.2 p rezin t v a ria ia raportu lu i pentru d ife ritele v a lo ri

ale ra p o a rtelo r i , iar n fig . 4.3 se dau curbele cu va lo a rea tensiunii


Xi

21 Problem e de staii i reele electrice cd. 364


322 PROBLEME DE S T A II I REELE ELECTRICE

de pe fa zele sntoase, ex p rim a te n u n iti re la tiv e ra p o rta te la tensiunea


n om in al de fa z din regim norm al, pentru d ife rite v a lo ri ale ra p o a rtelo r
i
*1 X.

Fig. 4.3. Curbele "de v a lo a re constant a


tensiunii p en tru d ife rite v a lo ri ale rapor-
. , . . 3-*
t u liu .i ---- .
T R A T A R E A NEUTRU LUI 32S

T ra ta re a neutrului poate fi apreciat i prin va lo a rea cu ren ilor de punere


la p m n t ex p rim a t prin raportu l din tre curentul m o n o fa za t de puners
j(D
la p m n t i curentul trifa z a t de scurt circu it l \ P en tru < 0,25
(3)
1 SC

reelele sn t considerate cu curenii m ici de punere la p m n t ; la


7(3)
J SC

; (1) .
e (0 ,2 5 ; 1) cu cureni m ari de punere la p m n t i la > 1 cu cureni
' 17SC
(3)
foa rte m ari de punere la pm n t.
M odul de tratare a n eu tru lu i generatoarelor se re zo lv n fu n cie de schem a
de conexiune a gen eratoarelor (gen eratoare bloc cu tra n sform a toare ridic
toare, generatoare cu sistem e de bare la tensiunea de producere, gen era to a r*
d e b itn d d irect pe reele la consum atori). O b iectivu l prin cip al al tra t rii
neutrului gen eratoarelor este obinerea unei p ro tecii satisfctoare n cazul
punerii la p m n t (s se lim iteze a t t curenii de punere la p m n t c t i even
tu alele supratensiuni).
Conform practicei uzuale, neutrul gen eratoarelor poate fi tra ta t prin >
L e g a re direct la p m n t (fo a rte rar fo lo s it ) ;
L e g a re la p m n t prin reacta n ;
L e g a re la p m n t prin tra n sfo rm a to r de punere la p m n t ;
L e g a re la p m n t prin bobin de stingere ;
L e g a re la p m n t prin red u ctor de tensiune ;
L e g a r e la p m n t prin rezisten ;
L e g a re la p m n t prin tra n sform a tor de distribu ie a v n d n secundar
o rezisten ;
Izo la t.
Cea m ai u zitat m etod este aceia a puneri la p m n t a neutrului p rin tr-o
rezisten care s lim iteze curenii de punere la p m n t la v a lo ri nepericuloase
pentru in te grita tea m iezu lu i statorulu i generatorului, dar care s p erm it
cu acelai tim p o fu n cion are selectiv a p roteciei cu folosirea de in stala ii
uzuale.

1.1. N E U T R U L IZ O L A T

a) F u n cion area n orm al a unei reele cu neutrul iz o la t ca i diagram a


fa zoria l corespunztoare unei fu n cion ri cu sarcini sim etrice este in d ica t
n fig . 4.4.
n regim de avarie, cn d una din fa ze este pus la p m n t (fig . 4.5) ten si
unea din tre fa ze i cu renii de sarcin nu snt a fecta i, n schim b tensiunea
fa ze lo r sntoase crete cu "\J3, iar tensiunea pe fa z a v a ria t devin e zero
(s-a presupus rezisten a arcului R = 0). Curenii ca p a c itiv i nu m ai sn t si
m etrici, curentul ca p a citiv rezu lta n t difer de zero, nchizndu-se prin arcul
punerii la pm n t. Curentul de punere la p m n t este :

I, = I e = 3 j U fv C , [A ] (4.2)
Tabelai i. I

M odul de tralare a n eutrului

Neutrul compensat Neutrul pus dircol Neitlrul ptis Ia pminl nrin


Caracteristici Neutrul izolat :u bobin la pm nt rezistena de valoare uica

A rcu l p ro v o c a t dc punerea la p nint Se au lostin ge Se licliidea/. prin H A U

A r c in te rm iten t P osib il Nu este posibil

Pun erea la p m in t (le durat R eeau a p oa te fi e x p lo a ta t eu


punerea Ia p m n t P ro ie c ia deconecteaz au tom at faza defect

I.icliid area punerii la pm nt K ste necesar o p ro te cie selectiv


com plex Se realizeaz cu sistem e uzuale dc p ro te cie

Supratensiuni tra n zitorii de punere 1,8(7/ (1.8 -2,5)17,


la p m n t < 2,.') V ; n punctul dc d efect iu punctul de defect

Supratensiuni de durat < V*v, 0,8(7/ (0 .8 1,1) (7/

In fluena asupra lin iilor de telecom uni


caii Nen sem n at p o a rte mare llcdus

n tin d erea reelei D eosebit dc


lim itat 1.im itat P ra c tic fr restricie
T R A T A R E A N EUTRU LUI 325

F ig. 4.4. H eele cn neutrul izo la t n regim norm al : a ) schema re e lei ; b) Oiagraraa fa zo ria :

unde : U f este tensiunea pe fa z a reelei n V ;


co = 314 pulsaia r e e le i;
Cp capacitatea fa de p m n t a unei fa ze a reelei, n F.
n cazul cnd arcul electric de punere la p m n t al reelei este in stab il
(p en tru 5 A < I e < 1 0 A la U < 35 k V i 5 A < I c < 30 A Ia U > 35 k V )
p o t apare supratensiuni m axim e de ordinul (3,2 3,5)1//.
E x p re siile analitice ale tensiunilor pe cele trei faze, (fa za C pus la p m n t)
cnd in sistem a apru t un scurt circu it m on ofazat, s n t :
expresiile tensiunii pe faze, in clu zn d rezistena arcului R

^i ! i(5o (4.3>
UB= UA=
y> i r i :i/{
326 PROBLEME DE S T A II I REELE ELECTRICE

R = 0 :

u, = UB = Jzu, ca ~v *l i , 2
(4 .4 )

U c ---- o
/ ^(| T 2.T,

Unde r, rr, i? de indici 1. 2, 0 se refer Ia impedanele, reactanele i rezis


tenele de secven direct, invers i homopolar, din schemele de calcul ale
reelelor.
b ) D atorit p u lsaiei a rc u lu i electrie n punctul de defect al unei faze pus
la pm nt (faza C ) apar supratensiuni tranzitorii a t t asupra fazelor sntoase
c t i n faza defect.
Tensiunea fazelor sntoase n acest regim tranzitoriu \a fi egal cu tensi
unea ntre faze uBC( t) peste care se suprapun oscilaiile n jurul valorii stabi
lizate (oscilaii ce se atenuiaz) :
= i W f ) u0sc( t ) - e - at (4 ,5 )
O scila iile se produ c n prim u l m om en t cu fre c v e n a :

' 2 - ]/-AL(C + C m)

C v capacitatea fa de p m n t a fazelor, n F ;
C m capacitatea din tre faze, n F ;
L - in d u ctivita tea schem ei de calcul a curentului, (fig . 4.6). A ten u area
este da t de pierderile n reea, lundu-se : e~at = 1 d i are va lo a rea m a x im
de 0.96 pentru reelele n cablu i 0,7 0,75 pentru lin ii electrice aeriene.
T R A T A R E A N EUTRU LUI 327

Supratensiunea fa zelo r sntoase A U f este dat de relaia :

A Uf = [U f + V ,M l- (0 (4 .7 )

unde :
C.
com plem en tu l coeficientu lu i de cuplaj.

1 -j- 1 - (!)
3______________
V = a-U f - tensiunea de deplasare a neutrului,
1- - d)
3

a = 0.9 fiin d fa cto ru l de reducere.


In fig. 4.7 se indic v a ria ia raportu lu i din tre am plitu din ea supratensiunii
pe fazele sntoase i tensiunea pe faz, n fu ncie de m rim ea (1 - d } .
< -r

a/
V
/
F ig. 4.7. V a riaia raportu lu i d in tre am p litu d i
nea supratensiunti de p e fa zele sntoase i
C, .. , "T
tensiunea pe faza, fu n cie d e ----------- (1 ) :
r p -ji- c
a) dup W. Pctenen : l>) dup N. N. Bdiucov.

0.3 0A 0,5 0.6 0,7 0.8 0,9 1.0

jfc ft- d )
v/rn+vyp
328 PROBLEME DE S T A II I REELE ELECTRICE

A
(^ u ) v w w - B
Tb C

3R,arc

F ig . 4.8. Schem a ech ivalen t de calcul n cazul unui scu rtcircuit m on ofazat.

A
W W " B
if - C

Fig. 4.9. Schema echivalent de calcul n cazul unui scurtcircuit bifazat, cu punere
la pmnt.
T R A T A R E A N E U TRU LU I 32S

Supratensiunea pe fa za defect atinge va lo a rea m a x im de 2 , 2 U f .


c ) Supratensiunile ce p o t aprea pe fazele sntoase, n cazul scu rtcircu itelor
n esim etrice (m o n o fa za t sau b ifa z a t cu punere la pm int.) ca urm are a rezo
n an ei dintre eireu ite le reactan elor de seeven direct, invers i h om e*
po la r (schem ele de calcul din fig . 4.8 i 4.9) se calculeaz cu aju toru l ex p re
siilor :
In cazul defectului m o n o fa z a t :

U a j [[ ___ a
L 3a' 1
__ i
-> a, + 2.i-, J2 |
(4 .8 )

U K = / ,[ - ? .* _ + j I L ]
L 2 x0 + 2.i, T J 2 J
In cazul unui d efect b ifa za t cu punere la p m n t

UA - U, - (4 .9 )
2i0 4- 3i
tn care : x 0 i i i reacta n ele de secven e h om opolar i invers, reduse a
locu l de d e f e c t ;
U j tensiunea de faz, a fa zei a fecta te de d efect, n ain te d e
a p a riia acestuia.
C on d iiile de rezonan, n cazul d efectelor m o n ofa za te sn t pentru 2,.
X,
X 1
iar la defectele b ifa za te cu punere la p m n t p e n tru = ------ .
xl 2
d ) Supratensiunile prelu n gite ce apar n sistem ele cu neutrul iz o la t n m o m en tu
pu n erii unei fa ze la p m n t se datoresc fen om en elor de rezon an ce apar
n circu itu l ech iva len t (fig . 4.10) care este fo rm a t din circu itu l de secven
d irect n serie cu circu itu l de secven in vers i cel hom opolar.

Fig. 4.10.
330 PROBLEME DE S T A II l REELE ELECTRICE

C o n d iia de rezon an :

x + i - + = 0 (4 .1 0 )
Tj 1 I 2 1

sau x0 = D + I

unde s-au f cu t n o ta iile : A- = ; D = *'l? ; I = . V a loa rea lu i k


x3 1 l:.r, 1 x2

v a ria z n lim itele 0,5 6, dup regim u l de fu n cion a re al gen eratoru lu i


care p o a te fi rep rezen ta t prin reactan a su pratran zitorie, tra n zito rie sau
de sarcin.
R ezo n a n a poate apare pentru 0,167 < x t < 0,3 ceea ce corespunde Ia
v a lo ri ale p u terii generatoru lu i P c < P g < 1,8P c, unde P c rep rezin t pu terea
c a p a c itiv a reelei, considerat fiin d egal cu u nitatea.
A doua con d iie de rezon an : ,t2 = 0 ,0 8 ... 0,167 cn d 3,75P c > P t > 1,8P , .
V a loa rea com pon entei directe a tensiunii n pu n ctul de defect, e x p rim a t
In v a lo ri re la tive ra p o rta te la tensiunea nom inal, se determ in cu re la ia

rj2 = 1 + j/ l - sin 28 ( 4 j jx
' 2 fc* -cos2 S _ V /

unde : ky = 1 ;
Q
i
q == punerea ca p a citiv a schem ei de secven h om opolar

pentru U n = 1;
Q pu terea re a c tiv a secven ei pasive, p r iv it din punctul

de d efect cnd se aplic tensiune U = 1.


S unghiul n tre tensiunea electrom oto a re i tensiunea n
pu n ctul unde s-a produs defectu l.
A n a liz a expresiei (4.11) conduce la u rm toarele concluzii :
A m p litu d in ea supratensiunii p relu n gite crete, dac consum ul de en ergie
re a c tiv a sarcinii s c a d e ;
Creterea p u terii sursei duce la reducerea su pratensiu nilor prelu ngite,
deoarece Q scade ;
E x tin d e re a re e lei are ca efe ct creterea supratensiunilor, deoarece q se
m rete iar scade ;
Supratensiunile sn t cu a t t m ai m ari cu c t tensiunea nom inal a reelei
este m a i m a r e ;
A m p litu d in ea supratensiunilor prelu ngite este de ( 2 -3,5) U f .
e ) n tim p u l op era iilo r de conectare a tra n sfo rm a to arelo r cu neutrul nelegat,
d irect la p m n t, n punctul neutru apar supratensiuni de co m u ta ie i tem
porare. Supratensiunile tem p orare apar n cazul scu rtcircu itelor nesim etrice
(m o n o fa z a te ) i n cazul conectrii nesim ultane a fa z e lo r ; am plitu din ea acestor
supratensiuni nesim ultane este sub U f .
T R A T A R E A NEUTRU LUI

P ro te ja re a tra n sform a toarelor m p o triv a acestor supratensiuni se realizeaz*


prin m on tarea de descrctoare pe nulul tran sform atoarelor.
n tabelu l 4.2 snt date caracteristicile iz o la iei i ale deserctoarelor D R V
m o n ta te n nulul tra n sform a toarelor de 110 i 220 kV .
Tabelul 4.&

/ i.'iuna nominal 1 ,,,


CaracUfi^iicj jn | 1 J11 220

Clasa de Izola ie a neutrului, k V e/ G0 110

Tensiunea de L a free v en a industrial n k V , f 130 320


ncercare
L a im puls. n it V ma,r 260 400

Tensiunea nom inal a d escrcton ilui eu rezisten a va ria


b il ( D R V ) de stin gere, k\7e/ 67 126

Ten siun ea de L a fre c v e n a industrial n k V f/ 120 230


am orsare
L a im puls, n k V m0I 180 330

Problem e

4.1.1. S se calculeze curentul de punere la p m n t, tensiunea m a x im a


n eutrului i supratensiunea fa ze lo r sntoase la o lin ie de 35 k V , cu lu ngim ea
de 30 km , fu n cion n d ntr-un sistem cu neutrul izola t, n cazul punerii la
p m n t a fa z e i C.
L in ia este co n fecion a t din conductor de 01-A1-120 m m 2, are disp oziia
fa z e lo r o rizo n ta l cu distan a de 3 m n tre fa ze i 10 m d istan a de la p m n t
la conductor. L in ia fu n cion ea z f r fir de gard.

Soluie
C apacitatea de serviciu a l i n i e i :
c = = 2 " - o .8 8 6 -io - = 0 )0 0 8 4 5 . 1 0 - p ykm

t o --
T 0,432 6,2

C apacitatea dintre fa ze i p m n t :
Cp = CA - CB = Cc = (0 ,6 .. .0 ,7 )C S = 0,00549-IO -8 F/km
C ap a cita tea mutual din tre f a z e :
Cm = (0,10 0 ,1 3)C S = 0,00097*10-* F/km

Se consider izo la ia reelei fo a rte bun (perditan a G = = 0 ) iar c a p a cit ile

sim etrice.
C urentul de punere la pm nt

IP = 3 ] a C p - U f = 3 j -314-0,00549-10-*-30- = 3,13 A
332 PROBLEME DE S T A II T REELE ELECTRICE

Tensiu nea neutrului m a x im posibil, la o pulsaie a arcului :

i + A'i(l - d)
Vn = a- U f ----- --------------
>
1 kt 'o (i d)

tmde : a 0,9 fa ctor de reducere ;


1 d = 0,75 - fa cto r de amorti?r.:e (pentru L E A ) ;

lcl = -------- complementul coeficientului de cuplaj ele ctric j


- f-',,.
O.'lO.VtO
ki =
O.OO.ViO -t- 0,00097
R e z u lt :
l -r 0,81-0,75

V = 0.9 U f 2,06 Uy
1 ------ -0.8 1-0.9-0.75

S u p ra te n siu n ea m a x im pc fazele s n to ase


L max = b f -f- A B = Vf + 2,00 U/ = 3,0*> L f
Observaie : Calculul s-a e fec tu a t conform form ulelor lui P e tersen ce dai!
valori mai mari dect s n t n realitate (a se co m p a ra cu graficele din fig. 4,7).
1 1 . 2 . Se d sch em a sistemului electric din fig. 4.11. S se determ ine ten si
unile ce a p a r pe fazele s n to a s e la un scurtcircuit m o n o fa z a t pe barele staie i B.

!i A

H -Q D P x- 0,42..'../Km
Sg=K30Mm S t =TG0M\& UIOOKm
xj'=0.12 1^=1256 x .0 - 2 ya
XjzC.TS Ul =230KV

O f- -WWV- 1/
1 2 3
7
0.2 0.12 Q08

O .... W A V *i*VvVV-- -r-V W W 2TX,=0.35


_A_ ! _2_ JL
0,15 0.12 0,08

S x o=0.15 d

f i g . 4 .t l. a) schema real ; b) schema de calcul de secven d irect ; c) schema de


calcul de secven in vers ; d) schema de. calcul d e s ec ve n h om opolar.
T R A X A R E A NEUTRU LUI 333

S o lu ie
Conform schemelor de calcul din fig. 4.11, b, c, d, rezult urm toarele reac
tane raportate la puterea nom inal a sursei, reduse fa de locul de scurtcircuit.
Considernd rezistena arcului zero, rezult, la un scurtcircuit m on ofazic,
urm toarele supratensiuni pe fazele sntoase :
4- .r -x 2 + .i 220 Kll.15 + 0,15-0,35 + 0,35*
U A = U,
X 0,15 -f 0,35 - f 0,4
= 0.853 U f = 113 kV.
Valoarea obinut se ncadreaz n datele din tabelul 4.1.
Ten siu n ea dintre fazele sntoase :
+ 2x, j - 2'iO 0.15 + 2 0,:ir.
U A N o Uf - 1,63 U f = 217,2 k V
y 3 0,15 + 0,35 + 0,4

4..3. S se calculeze supratensiunile ce apar la punerea la p m n t a unei


faze, printr-un arc electric de 1,5 Q, pe barele de 35 k V ale staiei B, din
sistemul electric a crei schem este dat n fig. 4.12. S se determin e curentul
de punere la p m n t I p.

Soluie
Conform schem elor de calcul din fig. 412 a, b i c, rezult im p edanele r a p o r
ta te la locul de s c u r t c i r c u i t :
Im peda n a de secven direct zx :
0.09 j3 .
Z. - 1i 2.44 ,09 - f j3 + j5,f 0,45 + j l , 5 O
r ~ ] 10
Im peda n a de secven invers Z 2 :
Z 2 = [1,5 + j8,3] ii [0,09 + j 7,9] - 0,4 + j 4 , l O
A n a lo g impedana de secven hom opolar z0 :

Zo = [0.09 + j,3 R 0 -f- jX 0j = 0,09 + j3 -}- 6,8 j 17,5 = 6,69 4- j20,5 O


3xo
R0= Rl + - f = 2,9 + - ~7C - ^ - 50 = 6.6 O
4 4
jX = j 2 X 1 = jl7 ,5 a

R arc = 1,5 O

Tensiunile pe faze la locul de defect v o r fi :


334 PROBLEME DE S T A II I REELE ELECTRICE

U-6.3KV

Sg=25M\A
Ss =75MVA
xj=0.12
x;=o.i5
x ? =0,1
x,= 0,E ST=2xiOMVA 5 t =3M\A
Usc=10% U a-zm Sh =KX)M\A
P -120KW g. =120KW

0,09+j 3 2,9+j8,75
- ^ m n ^ q ju ir -''TTTTrUl_fLr 0j09+j3 j5,88
o im r y n T T r qjip-j-nnnnnr' o
nrrrfinn jU T j- -n m ip - J ir U V 7
2 3 >
0,09+j3 2.9+j8,75

2 3
0.09+13 2,9+j8,75
1 - a im ^ - a r u ir - -^ rn n n r-n iifir-
0,09+j3
2 3
TITIT
0t09j3 2,9+j875
- a r r r r 1U U lr r -f

F ig. 4.12. a ) schema real ; b) schema de calcul de secven d irec t ; c) schema d e calcul d e
secven in vers ; d) schema de calcul de secven hom opolar.
T R A T A R E A NEUTRU LUI 339

F a za pus la p m n t C, v a a vea tensiunea :

U L = 0,143 U f = 2,89 k V
C urentul de punere la p m n t I v, n m om entul t = O v a fi :

I , = 0,031 U f = 634,9 A

4.1.4. S se determ in e curentul de punere la p m n t la o reea electric


aerian de 20 k V , cu neutrul le g a t la pm n t, n lu ngim e to ta l de 80 km .
S se stabileasc :
a ) D ac este necesar s se aplice com pensarea neutrului r e e l e i ;
b ) N e u tru l n efiind tra ta t, prin pulsarea arcului la punerea la p m n t a
unei faze, care este supratensiunea m axim pe fa zele sntoase.
L in ia electric aerian are disp oziia fa zelor n lin ie, cu d istan a de 3 m
n tre faze, iar seciunea conductoru lu i este 120 m m 2.

4.1.5. R eea u a de cabluri electrice la tensiunea de 6 k V a unei sta ii de s ervicii


in tern e ce fu n cion eaz cu neutrul izola t, la o cen tral electric este d
60 km. Cablurile sn t to a te trifa z a te cu m anta comun. S se determ in e nece
sita tea com pensrii neutrului la aceast staie electric, tiin d c 30 km
cablu are seciunea de 95 m m 2, 20 km cablu are seciunea de 150 m m 2 ia r
d iferen a are seciunea de 185 m m 2.

4.1.6. S se calculeze curentul de punere la p m n t fo lo s in d m eto d a com po


nentelor sim etrice i s se com pare cu curentul ca p a citiv, ce apare n sistem ul
electric cu neutrul izo la t, a crui schem este dat n fig . 4.13.
S se calculeze i supratensiunile ce apar pe celelalte faze.

6KV 35KV

x^ O A rJ K m
V Xo=2x<
S=100M\A l=20Km
xs=0,25 BL=2.810 S/Km
X r = 0 ,2 5
^2
Fig. 4.13.

4.1.7. U tiliz n d d a tele p rob lem ei 4.1.6 s se calculeze curentul de p u n er*


la p m n t n cazul unui scu rtcircu it b ifa z ic cu punere la p m n t i supraten
siunea ce apare n acest caz pe fa z a sntoas.
336 PROBLEME DE S T A II I REELE ELECTRICE

4.1.8. S se calculeze curentul de punere la p m n t i supratensiunile pe


fa zele sntoase n tr-o reea de 6 kV, cu neutrul izola t, n cazul punerii la
p m n t a unei faze, printr-un arc cu rezistena de 1,5 Q . C aracteristicile
sistem ului sn t date n fig . 4.14.

6KW x-, = 0,066-n_/Km ( S=150mm2)


__________ x c = ^ x 1____________
1-80Km
j g--5QMVA 8=200-10 6S/Km
=0,15
x 2 =0,1
F ig. 4.14.

4.2. S IS T E M E E L E C T R IC E CU N E U T R U L T R A T A T

Noiuni recapitulative

a ) R o b in elc dc stin gere (com pensare) au rolul de a com pensa curentul capa-
e it iv de punere la p m n t, astfel n e t curentul produs la locu l de punere
la p m n t s fie c t m ai m ic. R ea cta n a bobin ei este reglabil. In regim norm al
p rin bobina de stingere nu trece nici Un curent, deoarece n con d iii de
sim etrie p erfect a p a ra m etrilo r reelei p o ten ia lu l pu n ctulu i neutru n
ra p o rt cu p m n tu l este zero. Cnd una din fa ze este pus la p m n t (fig . 4.15)
prin bobin trece un curent.

Ir = [A ] (4.11)
wL b
unde L b este in du ctan ta bobinei.

VvVA WvW- A
B
-C

'C o- Q

Rare

77m.
V </i/#//////%'//////#///
M
Fig. 4.15. Schema reelei cu compensarea curenilor capacitivi la o punere la pmnt.
T R A T A R E A NEUTRU LUI 337

Curentul la locul de punere la p m n t I P :

I p = h + Ic = jUf (3c [Al


Compensarea este p erfect cnd I p = 0.
G radu l de dezacord v i de acord k " al bobin ei de com pensare se exprim
prin v a lo rile curentului ca p a citiv al reelei i al curmatului de compensare
al bobin ei de stingere :

v = 7?-~- h = (1 * ) i k - (4.12)
J
Com pensarea se face de regul cu un dezacord de (1 0 5 )% n sensul supra-
com pensrii (L l > I c ).
b ) P rezen a bobin ei de com pensare fa vo rizea z stin gerea arcului electric
i reduce supratensiunile p ro vo ca te de even tu ala pulsare a arcului.
Tensiu nea de deplasare a neutrului, V , n prezen a b o b in ei de com pensare
(v e z i fig. 4.15), este :

\La H-------1 + U B ( ^ ^ t f------- ) + U c [ j Cc H--------|


V = '_________ T* ' *_________Liti______ \_________ r L (4.1 3)
jo>(C^ + C B + Co) 3 -------- r -----1
--------- 1--------- 1
-------
<oL, i. rA tb rc

L a tensiuni de fa ze sim etrice i la conductane egale :

_L 1 1 1
r A t b tc r

tensiunea de deplasare a neutrului v a fi :

V = u f 0 ----------- jc o (C , + a2C B + aC c)----------- ^

jco(C ^ + C B + C c) j -------- 1-------


o>Lb R

unde

L = + l
Ii r0 t

1 . V3
a ------- + J y

U f0 ... t < nsiunea fa zei de referin.


R a p o rtu l din tre tensiunea de deplasare a neutrului V ?* tensiunea de fa z
se nume^k (: iad de deplasate a neutrului u i este :
.. V, u
(4.15)

+ C q) R<h{ C a + Cs -- C c)

22 ProlJleiDe de staii i reele electrice cd. 364


338 PROBLEME DE S T A II I REELE ELECTRICE

n care 8 - gradul de nesimdrie a reelei este d efin it p ria relaia


jj __ C t -)- ~ ^ i 4~ a C c
(4 .1 6 )
C 4 + C * + Cg

In va lo a re absolut tensiunea de deplasare a neutrului V v a fi :


V
IY I (4.1 7)
Kvs + d
la care U ns tensiunea de nesiraetrie a reelei n sistem ul cu neutru i z o l a t ;
\
(4 .1 8 )
i - j d'
d coeficien tu l de am ortiza re a reelei ce lu creaz cu neutru i z o l a t :
3
d' = (4.1 9)
r o i(C * + CM - f C c)

d coeficien tu l de a m ortizare a reelei ce lu creaz cu neutru com pensat


i se ex p rim prin raportu l din tre com pon enta a c tiv a curentului
de punere la p m n t J , i va lo a rea to ta l a curentului ca p a citiv al
reelei, I c,
(4 .2 0 )

P e n tru reele aeriene cu izola ie norm al : d = 0,1 0 ,3 ;


P e n tru reele cu iz o la ia m urdar : d <= 0,4 ;
P e n tru reele n cablu : d (0,05 0,1).
D in schem a ech iva len t de calcul (fig . 4.16) se p o a te determ in a rezisten a
corespu nztoare p ierd erilor de pu tere a c tiv din b obin a de stingere. Presu-
p s a fn d c p ierd erile rep rezin t p % din pu terea com pensat
T 100 ia n n
r, = uL , (4 .2 1 )
T R A T A R E A NEUTRU LUI 339-

L a bobin ele uzuale de stingere pierderile reprezin t (1,5 2 , 0 ) % din puterea


de com pensare.
Conform fig . 4.16, rela ia (4.21), coeficientu l de a m o rtiza re d al reelei
com pensate este :

d = ----------- 1----------- = ------------ -------------- 1----- (4.2 2)


7 ? w (C 4 -p C a -f- C c ) - f C M -f- C?) r 9a ( C A -f- C B + C c )
i cum :
p %
lOOtoL*
rezu lt :
d = d' + pk (4.2 3)

L a un acord de rezon an (k 1) :

d = d' -f- p (4.24)

C oeficientu l de a m o rtiza re n reelele com pensate d este cu (1,5 2 )%


m ai m are d e c t coeficien tu l de a m o rtiza re d' din reelele ce fu n cion eaz
cu neutrul izola t.
c ) Cnd punerea la p m n t are loc printr-u n arc de rezisten, i?arc, expresia
(4.1 4) ce d va lo a rea tensiunii de deplasare a neutrului, pen tru sistem ele
cu neutru com pensat v a f i :

jwC^-f a^coC^-f- oj(jiCc -f-


r.
Jo

-f* C m Cc -------b *---- !------


iaL m /? Rtf

= y o - j (dp + d)
+
d +jw
(4.25)

dp

unde s-a n ota t cu dp coeficien tu l suplim entar de a m o rtiza re :


n
dp = d (4.2 6)
Rarcu C c) Ha

E x p resia curentului ce trece n acest caz prin locu l de d efect I PP v a f i :

\'vr +~(P
Ipp Ic (4 .2 7 )
1 + 2A + yS + da
dp dp2

D ac p i nerea la p m n t este net : R arc 0 i dp oo rezu lt :

V = U /o: (4.2 8)
1 - jrf
iar

L,p = L ^ ^ T d * (4.2 9)
310 PROBLEME DE S T A II l REELE ELECTRICE

e) Conform n o rm a tivelo r Ministerului E n ergiei E lec trice tratarea neutrului


prin bobine de stingere se l'ace cu o supracompensare de pn la 10%, astfel
in cit curenii de punere la p m n t s nu depeasc va lo rile de 10 A.
n anexele 7.31, 7.32 si 7.33 snt indicate caracteristicile bobinelor de com
pensare fa bricate n R .S .R ., i respectiv nesimetriile i curenii ca p a citivi
specifici pentru diferite tipuri de coronamente ale lin iilor electrice aeriene
i curenii ca p a citivi specifici i curenii de ncrcare ai cablurilor trifazate
de medie tensiune.
L a alegerea puterii i a locului de montare a bobinei de stingere trebuie
s se in seama de configuraia reelei, de posibilitatea de m p rire pe sec
toare datorate diverselo r m an evre de comutaie din reea, precum i de influ
ena asupra liniilor de telecomunicaii.
P u terea bobinei de stingere Q B se alege inn d seama de va loarea total
a curentului capacitiv de punere la p m n t a n tregii reele existen te :

Q* = U f0I c . [V A r] (4.31)

B o b in a trebuie s aib suficient rezerv, pentru a se e v it a funcionarea


reelei n regim de subcompensare, n care caz este posibil apariia de tensiuni
periculoase de deplasare a neutrului.
n paralel cu bobina de stingere se m onteaz descrctoare cu rezistena
variabil, a cror tensiune nom inal trebuie s fie egal cu tensiunea de linie
a reelei. Montarea descrctoarelor este necesar pentru protecia izolaiei
bobinei i transformatorului la care bobina se conecteaz. n cazul apariiei
supratensiunilor de com utaie sau a apariiei pe barele staiei a unui scu rt
circuit b ifa za t cu punere la pmn t. Desclectoarele se v o r m on ta numai
dac va loarea m a x im a supratensiunii atinge 3 U f0 n reelele de 3 15 k V
i 2,5Lrro n reelele cu tensiunea nominal mai mare.
Valoarea supratensiunii se determin cu relaia :

undo : L este gradul de acord ;


curentul m axim al bobinei de stingere ;
L b inductana corespunztoare curentului m a x im al bobinei de
stingere ;
S C capacitatea tota l fa de pm nt.
f ) Bobin ele de compensare asigur stingerea arcului electric pe de o parte
prin reducerea curentului de punere la p m n t I p, iar pe de alt parte prin
reducerea v ite z e i de cretere a tensiunii de restabilire, dup trecerea curentului
prin zero. Sub acest aspect este indicat ca gradul de dezacordare s nu dep
easc (5 1 0 )% . V ariaia tensiunii de restabilire u n in tervalu l de producere
a arcului electric, cu notaiile de mai sus are expresia :

(4.32)

unde U este tensiunea nominal a intervalulu i de producerea arcului,


nainte de apariia defectului.
TR A T A R E A NE U TRU LU I 341

n ipoteza unui acord perfect (v = 0) se obine o dependen exponen ial


a tensiunii care tinde ctre valoarea :

(4.33)

g ) Bobin ele de stingere in stare de funcionare reprezin t o sarcin in d u ctiv


pentru transform atorul la neutrul cruia urmeaz s fie conectat. P en tru
"legerea punctului neutru la care urmeaz s sc conecteze bobin a de com pen
sare trebuie s se in seama de urm toarele aspecte :
R ea cta n a h om opolar a transform atorului trebuie s fie c t inai m ic ;
Curentul suplimentar p r o v o c a t de bobin n nfurrile transform atorulu i
nu trebuie s conduc la o nclzire excesiv a acestuia. Conexiunile transfor
matoarelor, la neutrul crora se cupleaz bobina de scurgere, p o t fi :
Stea-triunghi i zig-zag, cnd puterea bobinei poate atinge 50% din puterea
nominal a transformatorului ce alimenteaz reeaua ;
Stea-stea (cu trei coloane) cnd puterea bobinei poate atinge m a x im 20%
din puterea transfo rmatorulu i ;
L a transfo rmatoarele auxiliare, ce servesc numai pentru crearea punctului
neutru de cuplare a bobinei, puterea bobinei de compensare poate fi egal
cu puterea transformatorului a u x ilia r;
Stea-slea-triui)ghi la o putere a bobinei egal cu puterea nom inal a
nfurrii triunghi, cu condiia ca nfurarea triunghi s nu fie ncrcat
cu o sarcin exterioar m:.i mare de 5096 din p u terea sa nom inal.
D in considerente impuse de va loarea ridicat a rcactanei sale horaopolare
nu se a d m i'e ra c. udarea de bobine de compensare pe neutrul tran sform a
toarelor cu conexiune stea-si.ea cu circulaie, liber a fluxului h om opola r
(miez eu cinci coloane sau grupuri de transfo rmatoare monofazate).
h) Tratarea neutrului re e le lo r electrice prin im pedane de v a lo ri reduse
se face :
1. Prin montare de bobine de reactan n neutrul transformatoarelor,
, j(\) ,
la cazul curenilor foarte m ari dc punere la p m i n t i > 1 ) cnd se urm-

reie in special reducerea acestora ; n ara noastr micorarea curenilor


de punere la p m n t se obine, de regul prin reducerea numrului n eu trelor
transfo rmatoarelor legate direct la p m n t ;
2. P rin montarea de rezistente active n neutrul transform atorului, n
ved erea reducerii sensibile a supratensiunilor de pe fa zele sntoase. P e baza

ncercrilor experim en tale efectuate s-a con statat c pentru 3* 2 supra

tensiunea are totdeauna amplitudini m ai m ici d ec t 2>Uf , chiar pentru


5 - > 10.
342 PROBLEME DE S T A II I REELE ELECTRICE

Probleme

4.2.1. a) S se determ in e curentul de punere la p m n t ntr-o reea de 35 kV,


cu neutrul com pensat cu o supracom pensare de 10% . R eea u a are o lungim e
to ta l de 75 km i p rezin t urm toarele v a lo ri pentru ca p a cit ile fa z - p m n t ;
C A = 0,00558 jj.F/km ; C B = 0,0052 jxF/km ; C c = 0,00546 [xF/km.
b ) S se determ in e pu terea absorbit de bobin :

Soluie
a) Lc = j3coCf Uf
C l Ca + Ct + Cr 0,0558 + 0,0052 + --00546-75 r_ o 1Q6-10~6 F

I c = j 3 -314-0,406-10-*-350 = j7,719 A

A v n d
o supracom
icomj:pensare de 10% , gradu l de acord k = 1,1 ; [i
Ic
curentul prin bobin :
IL = k lc = 1,1(7,719) = j8 ,5 A

Curentul de punere la pm n t, f r a in e seam a de n esim etria r e e l e i :

L p = l + L c = j8,5 + j7,719 = j0,781 A

b ) P u tere a b o b in ei este :

Qn
Ten siu n ea neu tru lui V , n tr-u n sistem cu neutru tra ta t, n cazul unei
puneri la p m n t f r arc :

V = u _ l k _ = 1222. -015* = 308 + j256 V


l- jr f 1 j0,04

V = 400 V
unde :
7 / ,= -^ = :k V tensiunea in iia l a fa z e i a fe c ta te de defect.

gradu l de n esim etrie al reelei.

== C^ + n' Cg + aC = o Q154 + j 0 0123


" C + CB + C0

|5,|% = 1,97%

d 0,04 co eficien t de am ortizare a reelei ce fu n cion ea z cu neutrui


com pensat.
P u tere a absorb it de bobin :

Qb = V n - I L = 400-8,5 = 3 400 V A r = 3,4 k V A r


T R A T A R E A NE U TRU LU I 343

4.2.2. Se d o reea de 20 k V cu neutrul com pensat de u rm torii p a ra m etrii j


lu n gim e to ta l a reelei 90 km ; ca p a cit ile re e lei C A = 0,00485 i F j k m j

C B 0,0043 u F j k m ; C c = 0,00485 jj.F/km ; p erd ita n a = = re e lei


r
= 0 ,5 -IO -8 s/km. B ob in a de com pensare fo lo s it este dim ension at la mtregui
cu ren t ca p a citiv al reelei, cu o supracom pensare de 15% i la tensiunea de
fa z {//*, a vn d p ierd eri a ctive p = 1,5% .
S se determ in e :
N esim etria re e lei 0 ;
D eplasarea neutrului, considerind punerea la p m n t n et 3
C oeficien tu l de a m o rtiza re a reelei necom pensate d ' ;
C oeficien tu l de a m o rtiza re a reelei com pensate ;
C urentul de punere la p m n t.

S olu ie
N e s im e t r ia re e le i u0

0,00185 + 0.0043 ( - - j ] 4- 0,00485 ( ----- - + j )


,, u
_ ----------------------
Ca + aC + aCc ______ \ 2 2 1 2 2 J
C, + C , + Cc 0,00485 + 0,0043 4- 0,00185

= 0,02 + j0,033 ; = 0,0385

|o| % = 3,85%

Coeficientu l de am ortiza re a reelei necom pensate d'

d' = ----------- ------------= ---------------- ----------------= 0,34


r o it e A + C B + C c ) 22,2 IO3-314-0,014-90 10

r = = 22 ,2 -IO3 D.
G

C oeficien tu l de a m o rtiza re a reelei com pensate d :

d = d' + p k = 0,34 + 0,015-1,15 = 0,342

unde gradul de acord k = 1,15


pierderile n bobin p 0,015
D eplasarea neutrului V n :

\r rr 0,02 + j0,033
Y_n L > fo ------- = ti/0 ----------------- = 169 + j 765 V
- 1- jet 1 - j0,342

V = V l6 9 2 + 7652 = 783 V

Curentul de punere la p m n t :

I 3V = /e V '? + dZ = jt ,5 2 Y ( 0,15)a + (0,342)a = jl,6 8 A


344 PROBLEME DE S T A II I REELE ELECTRICE

unde : J c
curentul ca p a citiv al reelei
I c = j *a>Cv - U f = j 3 -314-0,4167- I O - 6- 2 ! ! = j 1,52 A

r = ^ L c t i k = 0,00463 90 = 0,4167 uF
3
U= 1 A- = 0,15

4.2.3. S se aleag bobin a de com pensare pentru o reea de cabluri de 6 k V ,


cu o lu n gim e to ta l de 60 km, cnd se cunosc : gradu l de a m o rtiza re a re e lei
necom pensate : d' 10% ; lu ngim ea m a x im a reelei de cablu ri 50 km,
lu ngim ea m in im a re e lei de cabluri 25 km ; curentul specific ca p a citiv al
cablului i e 0,7 A/km , presupunnd ca p a cit ile fa z e lo r fa de p m n t
sim etrice.
a ) S se calculeze cu renii de punere la p m n t n locu l de d efect (pu n ere
n et la p m n t) n capul unei supracom pensri de 2 0 % la fu n cion area cu
to a te cablu rile cu fu n ciun e ( l max = 50 k m ) i la o fu n cion are cu num ai
25 km cablu cu aceiai supracom pensare.

S olu ie

Curentul c a p a citiv m a xim

I c max ~ ^max'^c " 0 ,7 '5 0 = 35 A


Curentul ca p a citiv m in im :
Ic = 0,7-25 = 17,5 A

P u tere a m a x im a bobin ei de com pensare :

Qb = U f0I Cmax- l , 2 = 1 5 9 ..3 5 -1 ,2 = 154 k V A r

Se alege bobin a de com pensare (an exa 7.31) 3POM -175/6 de caracteristicile

Qb = 175 k V A r ; U = 6 k V

I I min 25 A (Ineeesar r: 1>2I q min ' '21 A )

I i max ~ 50 A (Jnectiar ~ 1>21(7 max = 42 A )

P ierd erile a c t iv e : p 1,5%


N esim etria la fu n cion area cu bobin :

d = d' + p k = 10% + 1,5% 1,2 = 11,8%

Curentul de punere la p m n t, n locul de d efect, la I Cmax'

h v max = I c m a x i 2 + <P = 35 V ( 0 , 2 ) 2 + ( 0 , 1 1 8 7 " = 8 ,1 2 A


U= 1 _ * = 0 ,2
In regim de I c min :

I i. = ^ ^ + " 3 * = 17,5 V (0 ,2 )2 + ; ( 0 , 1 1 8 ^ = 4,06 A


T R A T A R E A N EUTRU LUI 345

4.2.4. F olosin d datele problem ei 4.2.3 s se determ ine nesim etria sistem ului
com p en sa t cu aceiai bobin, cn d punerea la p m n t se realizea z printr-un
arc cu rezisten a R arc 3 O . S se calculeze curentul de punere la p m n t
n acest caz ( l = l max) i, tensiunile de deplasare ale neutrului.

4.2.5. Ce pu tere treb u ie s aib tran sform atoru l special, necesar pentru
crearea unui neutru a rtific ia l pe partea de 6 k V a unui sistem elec tric fo rm a t
d in tr-o reea de cabluri cu o lu ngim e to ta l de 80 km . R eea u a p rezin t un
c o e fic ie n t de a m o rtiza re al reelei necom pensate d' = 2,5% i are urm toarele
ca p a c it i ale fa ze lo r fa de p m n t :

C A 0,56 fiF/km ; C B = 0,53 jiF/km ; C c = 0,55 jjiF/km

C n d n treaga reea de cabluri este n funciune, se lu creaz cu o supra-


com pensare de k = 1 , 1 .

4.2.6. Se d o reea de 35 k V cu lungim ea to ta l de 80 km cu urm toarele


ca racteristici : C A = 0,00565 jxF/km ; C B 0,00557 ,aF/km ; C c = 0,00545
{xF/km, p erd ita n a G = = 0 ,5 IO -6 s/km.
r
S se calculeze :
a ) G radul de n esim etrie al reelei la fu n cion area cu n eu tru l i z o l a t ;
b ) C aracteristicile bobin ei de reactan , n cazul com pensrii neutrului,
cu o supracom pensare de 2 0 % ;
c) Curentul de punere la pm n t, n punctul de d e fe c t n cazul sistem ului
co m p e n sa t;
d ) V a loa rea curentului re zis tiv de punere la p m n t n cazul neutrului
com pensat.

4.2.7. Se d schema sistem ului electric de 20 k V din fig . 4.17. Sistem ul fu n cio
neaz cu neutrul izola t. Cum v o r v a ria cu renii de punere la p m n t i tensi
unile fa ze lo r sntoase, n cazul punerii nete la p m n t a unei faze, dac pe
neutrul reelei se m o n teaz o bobin de reactan cu X L = 10 Q .

TKV A/A (A / A ) x R = 1 0 .n . 35KV

Sg =100M\A St =100M\A l= 6 0 K m

=0,15 Usc=0,1 x ^ O .A j- L / K m
x 2 =0,18 x -2 x
Ug=10KV C =0,008juF/Km
I iy. 4.17.
346 PROBLEME DE S T A II l REELE ELECTRICE

4 .2 .8 . U tiliz n d datele problem ei 4.2.7, s se com pare curenii de punere la


p m n t i supratensiunile ce apar pe fa z sntoas, la fu n cion area cu neutrul
izolat i neutrul pus la p m n t prin reactan a X R = 10 O, n cazul unui
scu rtcircu it b ifa za t, cu punere la pm n t.

4.2.9. S se determ in e cum va ria z tensiunea de deplasare a neutrului i


curentul de punere la p m n t ntr-un sistem cu neutrul iz o la t de 20 k V ca racte
rizat pria pa ra m etrii : C A = 0,0048 [fxF/km] ; C B = 0,042 uF/km ; C c =
== 0 , 0 0 4 1 fxF/km ; l = 1 0 0 km ; G = 0 ,4 -1 0 ~ 6 s/km dac neutrul reelei se
pune la p ain t p rin tr-o bobin de reactan cu X R = 5 LI i p % = 0,1 o.

4.2.10. S se determ in e tensiunea de deplasare a neutrului i curentul de punere


la p m n t, cu datele p rob lem ei 4.2.9. dac se m on teaz o bobin de com pensare
i se regleaz la o supracom pensare de k = 1,2. Ce se n tm p l dac bobina
este su bacordat k = 0,8 ? B obin a de com pensare ai'e pierderile a c tiv e de 1,5% .

4.2.11. O reea de 25 kV , cu o lungim e to ta l de 90 km cu ca p a cit ile


fa de p m n t : C A = C c 0,0064 [iF/km, C B = 0,0060 |j.F/km i perd ita n a
G = 0,2-10~e s/km are neutru com pensat cu o bobin de com pensare ale
crei pierderi de pu tere a ctiv sn t p = 2 % i este acordat la k = 1,15.
S se calculeze curentul de punere la p m n t la locul de defect, n cazul
cln d una din fa ze este pus la p m n t printr-u n arc a crei rezisten este
de R trc = 5 Q.

4.2.12. L a ce v a lo a re trebu ie acordat bobina de reacta n 3PO M -175/6


p = 2 % cu diapazonu l de reglaj al cu renilor de com pensare ele la 25 la
50 A, p ea tru ca va lo a rea curentului de punere la p m n t, n locul dc defect
s nu depeasc 5 A . B obin a se m on teaz n tr-o reea de cabluri de G k V
cu lu ngim ea to ta l de 50 km i cu un grad de a m o rtiza re n reeaua necom
pensat d' = 8 % . Curentul specific c a p a ciliv al cablului reelei i c =~ 0.7 A/km,
presupunm d ca p a cit ile fa zelo r fa de p m n t sim etrice.

4 .3 .J S IS T E M E E L E C T R IC E CL N E U T R U L L E G A T D IR E C T L A P M N T

Noiuni recapitulative

a ) n sistem ul en ergetic al R .S .R . pentru reelele cu tensiuni superioare


tensiunii de 110 k V , neutrul se leag direct la p m n t (fig . 4.18). n acest
caz orice punere la p m n t devin e un scu rtcircu it m o n o fa za t i p ro te c ia
decon ecteaz a u tom a t circuitul, defectu l n ltu rn du -se astfel au tom at.
Prob lem a tra t rii neutrului n tr-o reea cu neutrul le g a t direct Ia p m in t
se reduce n prezen t la determ inarea pu n ctelor unde este posibil s se d ezlege
anum ite tran sform atoare de la pm n t, in n d seama de con d iia ca, n orice
co n figu ra ie de fu n cion are a reelei, reeaua n ansam blu sau anum ite poriu n i
T R A T A R E A NE U TRU LU I 347

ale ei s nu piard caracterul lor de a fi e fe c tiv leg a te la p m n t. D e asemenea


trebu ie asigurat sele ctivita tea p ro teciei pentru fiecare din tra n sform a toarele
a vn d neutrul d ezleg a t de la pm n t.
b ) N eu trele tra n sfo rm a to arelo r cu izola ie degresiv al cror nul nu este
pus la pm n t, ntr-un sistem electric ce fu n cion eaz cu neutrul pus e fe c tiv
la p m n t, se p ro tejea z prin m ontarea de descrctoare pe nulul acestor
tran sform atoare.
c ) In flu en ele re e lelo r de energie electric asupra re e lelo r de telecom u n icaie
p o t fi :
influene electrice, n um ite i influene prin cuplaj capacitiv, specifice
fu n cion rii norm ale a lin iilo r electrice cu nulul iz o la t ;
influene magnetice, num ite influene prin cuplaj inductiv caracteristice
regim u rilor nesim etrice creiate de scurtcircuite m ono i b ifa za te ;
in flu ene d a tora te unor legturi conductive prin sol, cunoscute sub
denum irea de in flu ene prin cuplaj rezistiv.
A ceste in flu ene se m anifest, fie prin apariia unui p o ten ia l fa de p m n t
pe conductorii lin iei de telecom u n icaii, fie prin inducerea unor tensiuni
lon gitu d in a le in buclele fo rm ate de doi conductori oarecare ai lin iei de teleco
m u n icaii. A ceste in flu ene au loc a t t n regim norm al de fu n cion are a lin iei
de energie i p o t p rovo ca reducerea ca lit ii transm isiei sau p ertu rb a ii ale
cii de telecom u n icaii, c t i n regim de avarie pe lin ia de en ergie cn d
p o t p rovo ca accidente umane sau ocuri acustice. In flu en ele d a tora te cupla
je lo r c a p a cilive (fig . 4.19) sn t de regul n eglija b ile i p o t fi anih ilate prin
transpuneri ale cond u ctoarelor lin iei de energie.
E fe ctu l cel m ai im p o rta n t al in flu en ei m agnetice esle cel d a tora t cu renilor
de scurtcircuit de punere la p m n t n reelele cu neutrul legat direct la p m n t,
348 PR O B LE M E PE S T A II I REELE E LE C TR IC E

Fig. 4.19. Tensiunea indus de linia


electric aerian, cu cap acitatea m e
die de pu n ere Ja p m in t C p =
= 1 0 -IO '* F/km, asupra lin ei lin ii
de teleco m u n icaie, fu n cie de ra

p o rtu l ---- ----- ; a d istan a din-


hi + '>!
tr e L E A i lin ia dc telecom u n icaie :
hr distan a fa de p m n t a con
ductorulu i L E A ;
h2 distan a fa de p m n t a con
du ctoru lu i lin iei de telecom u n icaie.

ly K ,

care p rezin t paralelism e im p orta n te cu linia de telecom u nicaie. Tensiu nea


indus n lin ia de telecom u n icaie, se calculeaz sim p lifica t cu relaia :

V indusa = l g - l - x Ln [V ] (4.34)

unde : 1 $ este cu rent de scurtcircuit, m on ofazat, n A :


l lu ngim ea pe care L E A i linia de telecom u n ica ie sn t pa
ralele, n km ;
x Lm reacta n a d atorat in du ctan ei m u tu ale din tre circuitul
h om op ola r al lin iei de energie electric i linia de telecom u
nicaie.
Conform n orm elor rom neti, tensiunile ca p a citive induse n lin iile de
teleco m u n ica ii d a to rit in flu en ei electrice nu trebuie s depeasc G0 %
din tensiunea de ncercare la strpungere a izo la iei lin iei de telecom u n icaii,
dac durata in flu en ei este sub 3 secunde i 20% din aceast va lo a re pentru
du rate ale in flu en ei m ai m ari de 3 secunde.
T R A T A R E A NEUTRU LUI 34ft

T e n s i u n i l e i n d u s e p r i n i n f l u e n t e m a g n e t i c e i c u p l a j rezistiv nu trebuie
s d e p e a s c 05 Y r/ ( c n d / > 3 s) i 4 5 0 Y ef cinci t < 3 s. P e n t r u liniile de
t e l e c o m u n i c a i i cu s e c u r i t a t e m r i t se a d m i t c r e t e r i d e 150 V (/ > 3 s)
i r e s p e c t i v 650 V (t < 3 s) p e n t r u t e n s i u n e a i n d u s , c u c o n d i i a n s ca ia
a p a r i i a u n u i d e f e c t l i n i a s d e c l a n e z e in m a x i m u m 0,5 s e c u n d e ,
d) T en siu n ea de atin gere e s t e t e n s i u n e a s u b c a r e se p o a t e a f l a o v e u i t o a r e
a t u n c i c n d a t i n g e e l e m e n t e b u n e c o n d u c t o a r e d e c u r e n t c a r e n m o d n o r m a l
n u s n t s u b t e n s i u n e , d a r c a re in m o d a c c i d e n t a l p o t i n t r a s u b t e n s i u n e ,
d a t o r i t u n u i d e f e c t (fig. 4.20, a).
n c a z ul sc ur g er i i c u r e n i l o r p r i n p m n t se p u n e p r o b l e m a l i m i t r i i t e n s i u n i i
de a t i n g e r e i a tensiunii de pas ( t e n s i u n e a l a c a re p o a t e fi s u p u s u n o m ca r e
a t i n g e cu p ic i o a r el e d o u p u n c t e de p e sol, a f l a t e l a d i s t a n a d e 1 m n t r e ele,
d u p d i r e c i a g r a d i e n t u l u i m a x i m d e p o t e n i a l , n c o n d i i i l e s c u r ge r i i u n u i
c u r e n t n z o n a de p o t e n i a l d i f e r i t de z e ro fig. 4.20. b).

Fig. -1.20. a) tensiune de atin gere U a ; b) tensiunea de pas U pa,.

P rin rezistena unei prize de pmnt r P se n elege rezisten a electric a


solului (rezisten a de dispersie) n tre electrozii p rizei de p m n t i zona de
p o ten ia l nul adunat cu rezistena de con ta ct din tre e lec tro zi i sol. P rin
zona de p o ten ia l zero (n u l) se n elege to ta lita te a p u n ctelor care au practic
un p oten ia l nul la trecerea curentului de punere la pm n t.
V aloa rea rezisten ei de punere la p m n t R p (rezisten a p riz + rezistena
conductori coborre rezistena de co n ta ct) nu p o a te depi 10 ohm i n
reelele cu neutrul iz o la t i 0,5 ohm i in centralele i sta iile a v n d neutrul
pus d irect la pm n t.
N o rm ele impuse pentru tensiunea de atingere i pas au u rm toarele v a lo ri :
40 V n locuri frecven ta te ;
125 V n zone cu circu laie rar ;
250 V n locuri n grdite, cu circu laie fo a rte rar i num ai cu condiia
asigurrii elim in rii rapide a defectului.
Determin area rezistenei de punere ia p m n t E p se face cu relaia :

R v = ^ f- [O ] (4.35)
350 PROBLEME DE S T A II I REELE ELECTRICE

unde : U r este tensiunea in stalaiei de legare la pm n t, n V ;


Jr curentul de punere la p m n t al in stalaiei, n A , (n reelele
cu neutrul tra ta t se folosete curentul de punere la p m n t al
re e lei necom pensate, n reele cu neutrul iz o la t se ia curen
tu l de punere la p m n t m o n ofa za t dac ex ist o p ro tecie
rapid, n caz con trar se ia curentul de punere la p m n t la
scu rtcircu it b i f a z a t ; la reelele cu neutru pus d irect la p
m n t se ia curentul de scu rtcircu it m o n ofa za t).

Probleme
4.3.1. Se d reeau a de 115 k V , a crei schem este a r ta t n fig . 4.21. S
se calculeze cu renii de punere la p m n t i supratensiunea ce apare pe fa zele
sntoase, n cazul punerii la p m n t a unei fa ze pe barele sta iei D , n cazul
cn d sistem ul lu creaz cu neutrul izola t. S se com pare rezu lta tele obin u te
cu cu renii de punere la p m n t i tensiunile pe fa z d e sntoase n cazul
unui scu rtcircu it m o n o fa za t n acelai loc, cnd neutrul de pe partea de
110 k V a tra n sform a toru lu i sta iei D este pus la p m n t.

= 100MVA
20MVA
1=50Km U= 8 %
x,-0.4.r\./Km
xjj = x2 =0,15
<X H
x0=3x,
BL=2yjs/Km
ST=100MVA
usc=m l=60Km l=40Km
x^OArx/Km x 1=0,4.n./Km
X0=3,5Xi x 0 =35x 1
BL=2 ,8yjs/Km B,=2,8^is/Km

S=40 MVA
ST -100MVA
U,c =10%

= MVA
S-, 100
v. -0,25

F ig. 4.21.

S slu ie

Schem ele de calcul de secven direct i invers cu v a lo rile rea cta n elor
n ohm i sn t in dicate n fig . 4.22, a, iar schema de calcul de secven hom o
pola r n cazul neutrului iz o la t n fig. 4.22, b. Schem a de secven hom o
p o la r cu neutrul pus la p m n t n punctul D din sistem se reduce la reac
ta n a tran sform atoru lu i sta iei D, adic .Tcs = 26,45 O.
TRATAREA NEUTRULUI 351

a ) F u n cion area cu neutrul izo la t


Curentul de punere la p m n t :
yJu 1 3 - 115 000
l, = j 73.4 A
j(.rl s - * 2 2 -r .0v ! j 43 + j45 - j2,8 IO 3

Curentul de punere la p m n t este a p ro x im a tiv egal cu curentul ca p a citiv


l c ce se poate calcula cu form ula
115 000
lc j 3 w C , '/ ' U f -- j 3 330 -10 - = j65,7 A
t'
2 -5 0
unde oC,,/ (2,8 -60 2,8-40)-10- 6 330-10- S
9

Supratensiunea fa zelo r sntoase, considerind tensiunea fa zei d efecte ca ten


siune de referin :
3x OS 1 - j3 - 2 , 8 - 1 0 3 V3
UA \L! J
2x IE 2 - j2,8 IO 3 + j 90

= 55 j 0,865)
Ub = U t { 1,55 + j0,865)
UA = UB = 1,74 U f

9 10 11
j56 j30 j84
vw w rV W W ----- v w w
12 13
15 4 15 ,
17
oll
S-p
O

-j19-10-

= -j 10 =
2

=j13-10 =
II

r 1

Fig. 4.22. a )"sc h cm a de secven direct i invers, cu n eglijarea elem en telor trans
versale b) schema de sec\ cn hom opolar la fun cionarea cu n eutrul iz la t.
352 PROBLEME DE STAII I REELE ELECTRICE

b ) F a n cion a rea ca n eu tral pus Ia pm int n staia D .

I = ------------& ----------- = - ^ 115-y - .. = - j l 707 A


i ( X j S + r 2E - f x or;) j(4 o - f 45 + 2ti,5)

UA = u i - - ------j ^ \ = [//( _ 0 341 - jO,865)


2 26.5 + 90 2 j

U b = UA 0.341 + j0,865)

U A = U B = 0,93(7/.

A celeai v a lo ri se obin calcu lnd tensiunile fa z e lo r sntoase conform form u


lelo r sta b ilite n calculul cu renilor de scu rtcircu it prin m eto d a com pon en
te lo r sim etrice.

UB = j(2 a)x2S(a2 l)zos 77 77' U A ~ {341 j0,865)


2Z :

U a = j(a 2)^ 2k (a l ) x os - jtz ------


J / ^ r . = /,( 0,341 j0,865)
JvxlE T ' OE*

Observaie. F u n cion a rea cu neutrul pus la p m n t m rete su bstan ial


curentul de punere la p m n t, redu cnd ns cu \/3 supratensiunea fa z e lo r
sntoase.

4.3.2. S se calculeze curenii de scu rtcircu it m o n o fa z a t i supratensiunile


pe fa zele sntoase la un scu rtcircu it n punctul D a sistem ului elec tric
rep rezen ta t n fig . 4.21 n ip o tezele :
a) tra n sform a toarele sta iilo r A , B, C, D au neutrul tra n sfo rm a to a relo r
de 110 k V pus d irect la p m n t ; _
o ) este pus d irect la p m n t num ai neutrul tra n sform a toru lu i sta iei C ;
R e z u lta te le ob in u te se com par cu situ aia de scu rtcircu it m o n o fa za t
n acelai loc, dar num ai neutrul tran sform atoru lu i sta iei D pus d irect la
pm n t.

S olu ie
a ) n cazul cn d sn t puse d irect la p m n t toa te neutrele tra n sfo rm a to a relo r
sistem ului de 115 k V :
R ea cta n a de secven h om opolar (fig . 4.23, a) v a fi

Xos = 19 O

R ea cta n e le de secven direct i invers :

ie = 2e = j45 Q (v e z i fig. 4.22, a)

C urentul de punere la p m n t :

Iv = J<ic = ----------- -----------= t/3: U 5 0 = j l 825 A


j (* i s + a2S + K45 + 45 + 19)
T R A T A R E A NE U TRU LU I 053

S u p ra ten siu n ea fa z e lo r s n toa se :

1 3x, 1 8 -1 9
'os J jL
U.A = U f Uf
2 OS + 2xlS 2 2 19 + 90

= UA>26 j0.865)
Ub = UA >26 + jO,865)

UA = UB = , ,
0 917

b) P rin punerea la p m n t num ai a neutrului tra n sform a toru lu i sta iei O,


rezu lt :
x os = j 183,2 Q (fig . 4.23, b)

= j45 O

/" 115 000


E.V. = j728,2 A
3 (X1S + I 2S 1
X0S^ j (45 + 45 + 183,2)

i tensiunile celorlalte fa ze :

Ua = UA 1 - j0,865)

U b = Z, ( 1 + j0,865)

UA = UB = 1,3617,.

n cazul cn d este pus la p m n t num ai neutrul tra n sform a toru lu i sta


iei D (v e z i problem a 4.3.1) rezu lt :

ZOE j26,5 O ; I p = j l 707 A , iar U A = U B = 0,93(7,.

C om parnd rezu lta tele se p o t tra ge u rm toarele concluzii :


Cu c t num rul neu trelor tra n sform a toarelor puse la p m n t n sistem este
m ai mare, cu a t t crete curentul de punere la pm n t.
n cazul punerii la p m n t num ai a unui singur tra n sform a tor, curentul
de punere la p m n t este cu a t t m ai m are cu c t locu l defectu lu i este m ai
apropiat de locul tran sform atoru lu i al crui neutru este pus la p m n t.
Tensiunile fa zelo r sntoase sn t cu a t t m ai m ari cu c t reactan a de
secven h om opolar este m ai m are ; adic v a avea v a lo r i m ai rid ica te n
cazul unui num r c t m ai m ic de neutre pus la p m n t, fiin d de 1,73U f
cnd neutrul este izola t, sau cn d locu l de d efect este fo a rte n d ep rta t de
locul neutrului pus la p m n t.

.3.3. S se dim ensioneze m rim ea reactan ei ce urm eaz a se m on ta pe


neutrul tran sform atoru lu i sta iei A , de 115 k V , pus in iia l d irect la p
m n t astfel n c t curentul de scu rtcircu it m on ofa za t, pe barele sta iei A ,
la tim pu l t 0, s se reduc la ju m ta te. C on figu raia sistem ului electric

23 Problem e de staii l reele electrice cd. 361


354 PROBLEME DE S T A II I REELE ELECTRICE

a) Z X Q= j19xL

2/j68
-V\A/W
3/60
W M r

b) S x 0 =j183,2A

c) Z x 0 =j2 6 ,5 j-t

Fig. 4.23,
T R A T A R E A NE U TRU LU I 355

la care este ra cord at staia A este in d ica t n fig . 4.24. Cu c t v a crete


tensiunea fa ze lo r sntoase, prin m on tarea reacta n ei ?

A /A l=60Km A /A
h O O -O D -H S )
S9 =100M\fc 5 t =TOMW 115KV S T =500M\ft Sg=500MVA
x.^x 2=0.12 11^=10% ^=12% x j= x 2=Q'B

l=50Km l=40Km
\ x 1=0t4nJKm x^OAj-l/Kiti
\xo=3.5xi x0=3x.

l=20Km
x ,-0 A j-l /Km
St =250MVA
xp=3.5x'
Us =12%
Sn =50MVA St =50M^V
x ^ = x 2=0.15 Us =9%
Sg =250M\A
x^=x? =0.12

Fig. 4.2-1.

S o lu ie

Schem ele de calcul ale reacta n elor de secven direct, (in vers ) i hom o
polar sn t in d ica te n fig . 4.25, a i resp ectiv 4.25, b, din care rezu lt :

Xie = X2l = 31,4 Q i zos = 19,6 O

Corespunztor, curentul de punere la p m n t la un scu rtcircu it m on o


fa z a t este :

U - - -------- i S --------- , . ^ -U 50M -------- = j 2 414 A


X2H j(31,4 -{- 31,4|-j- 19,6)

T e n s iu n e a fa z e l o r s n to a se :

Ua = uJ ~ 1 ----- -------------- j = u f ( 0,357 j ^ )


l 2 X0E + 2xlS 2 ) l 2 /

U b = U / [ 0.357 + j ; UA = IJB = 0,93517/

Pen tru a reduce curentul de punere Ia p m n t Ia ju m ta te (/ =* j l 207 A ),


m rim ea reactan ei x R ce se m on teaz pe neutrul tran sform atoru lu i din sta
ia A , se determ in din ecuaia :

m o o o _ _ i l 2o 7 A
j(31,4 + 31,4 + 19,6 + 3sB)
356 PROBLEME DE STAII I REELE ELECTRICE

sau :
/ 3-1 1 5 000
j3.tR j82,4 n
-1 1 2 0 7 '

3J)2L
/j
1 16 7/j13 12/j4
WWW----O
O VAYvV" -wvwv

lO/jAO 9/jZ2 , 8 /j8 , a) = sx 2=31A j"x


O------VvWA VWWV1| ViAVvV | ^ /

b )s :x 0=19,6j-i.

Fig. 4.25, a, b.

R e z u lt x R = 24,47 CI.
Ten siu n ea fa ze lo r sntoase :

= a'or + 3xR = 102 t i

- - ---------- j - ^ L | = U f 0 ,9 2 8 j
J3
2 102 + 62,4 2 1

U'A 1,26(7/, adic tensiunea fa ze i sntoase crete de

v'A _ 1,26
= 1,35.
VA 0,935

4.3.4. S se determ in e tensiunea indus de o lin ie de n alt tensiune de 110 k V


ce fu n cion ea z cu neutrul iz o la t asupra unei lin ii de telecom u n ica ii (cu con
du ctoru l de n toarcere prin p m n t) a fla t la 40 m de lin ia electric de n alt
tensiune i paralel cu aceasta pe o lu ngim e de 1 0 km.
T R A T A R E A NE U TRU LU I 357

L in ia electric are capacitatea fa ze lo r fa de p m n t : C A= 0,0066(JiF/km ;


CB= 0,0064 jiF/km i C c = 0,0065 fxF/km, i p ersd ita n a G 0,1 10 ~ 6 S/km
i n lim ea con d u cton du i fa de p m n t 10 m. C onductorul lin iei de
telecom u n icaie se afl la n lim ea h2 5 m fa de p m n t.

Soluie
a) In regim norm al de ex p lo a ta re p o ten ia lu l neutrului lin iei de n alt ten
siune corespunde cu tensiunea de nesim etrie :

Y , = U ns = U r u0
1 - Jrf'

G radul de nesim etrie al reelei ua

0,0066 + 0,0064 -------- j | + 0,0065 | + j


CA + (i 'C g + a C c 2

CA + C B + Cc 0,0066 + 0,0064 + 0,0066

= 0,0051 + j0,0088

Coeficientu l de a m ortizare al reelei d

d' = ----------- ------------ = -------------- -------------- = 0,048


ra>(CA + CB + Cc) 1 0 -10e-314-0,0196-10

V =U j = Uf 0'reL+Jgig88= n JQjo-n +JQ


Q8^ = 298 + j546 v
~ - 1 - jd 1 - j0,048 ~ 1 + 0,0023

V aloarea eficace a tensiunii de nesim etrie :

V n = \/2982 + 5462 = 622 V

Conform curebei din fig. 4.19 pentru :


ci 40
---------= ------: = 2,66 la o va lo a re a ca p a cit tii de serviciu a lin iei C , =
Aj + h, 10 + 5
= 10 *10 9 F/km rezult tensiunea indus n lin ia de telecom u n icaii :

V = V 9 = i i . 622 = 9,33 V
C 12 + C, 100

b ) In regim de punere la p m n t, a unei fa ze cnd tensiunea de nesim etrie


a liniei este p ra ctic egal cu tensiunea de faz :

17
V _- TT
Uf- 110 000
y-
to t conform curbelor clin fig. 4.19 pentru acelai - = 2 ,6 6 r e z u lt :
Ih +
358 PROBLEME DE S T A II l REELE ELECTRICE

4.3.5. S se calculeze va lo a rea tensiunii induse ntr-un circu it telefo n ic (cu


ntoarcerea prin p m n t), am plasat n apropierea unei lin ii electrice de n alt
tensiune i paralel cu aceasta pe o lungime" de 1 0 km n cazul unui scurt
circu it m o n o fa za t i b ifa z a t cu pu nere Ia p m n t. L in ia are' neutrul pus la
p m n t i se afl am plasat n sistem conform schem ei din fig. 4.26. nduc-
ta n a m u tu al n tre circuitul h om opolar al lin iei electrice aeriene i lin ia de
telecom u n icaie este de 0,25 Q/km.

^ /x A \ __________ / ^

-KXH
Sq=100MVA S =100M\A

^30^ xs=0A-n./Krn
/iT=20to 1 g>g
S=65M\ Sg=60MVA
x"=x?=0.2 Usc=12%
- z c r 1
xa=3,5*, a =10% x=x?=0.15

F ie. 4.26.

4.3.6. n con d iiile problem ei 4.3.5 s se determ in e care ar fi tensiunea


indus prin cuplaj electric, n tim pu l scu rtcircu itelor m o n ofa za te i b ifa za te
la p m n t, dac lin ia de telecom u n icaie s-ar afla la o distan de 50 de
m etri de linia de n alt tensiune i ar fi paralel cu aceasta. Se consider
n lim ea conductorului liniei electrice fa de p m n t hx 12 m i n l
im ea lin iei telefo n ice hz = 8 m.

4.3.7. Se d schem a sistem ului de 115 k V din fig . 4.27. S se calculeze curenii
de scu rtcircu it m on ofazat, tensiunile de deplasare a neutrului i tensiunile

A B

0 j - @ } - l=60Kro
Sg=250MVA S^250M \A x-|=0.t.n./Km
x' =-x2=0,15 1)5=0,12 x0=3x1
St =250M\A Sg =250M\#\
iy=Q12 Xd=x2=0.15
Sg=500M \A S ^500M \A
x d'= x 2=0,2 U^O.15 \l=50Km
-0As\ /Km
^Xo -2 X1 t=5CKm
X1=0.4.n_/Km
x0 =2 x,

ST =60M\A
Usc=10%
T R A T A R E A NEUTRU LUI 359

fa zelo r sntoase i s se ia msuri de reducere a curentului de scurtcircuit


m on ofazat, p rin renu nare la pu nerile la p m n t ale n eu trelor tran sform a
toa relor n sta iile A , B, C sau A i B sim ultan.
S se aplice acea m etod care d cele m ai m ari reduceri ale curentului
de scu rtcircu it f r ca tensiunea fa zelo r sntoase s depeasc 1,1 U f .

4.3.8. F olosind datele problem ei 4.3.7 s se determ in e care v a fi tensiunea


pe circu itele d ep u n ere la p m n t n staia C, la un scu rtcircu it m o n ofa za t
n cele 5 ip oteze de u tiliza re ale n eu trelor tra n sfo rm a to arelo r din schem
dac rezisten a de punere la p m n t este de 0,5 Q .

4.3.9. n fig. 4,28 se d schema unei sta ii term in a le de 115 k V . T ra n sfo r


m atoru l staiei lu creaz cu neutrul pus d irect la p m n t. S se calculeze
va lo area rezisten ei ohm ice ce ar treb u i introdus pe nulul tra n sform a to
rului pen tru ca va lo a rea curentului de punere la p m n t, la un scu rtcircu it
m on ofazat, s se redu c la ju m ta te. Cum se v o r m o d ific a v a lo rile tensiunii
de deplasare .a n eu tru lui i tensiunile fa zelo r n ea fecta te de defect, n cazul
unui scu rtcircu it m on ofa za t, n com paraie cu situ aia in iia l :

F ig. 4.28.

4.3.10. S se calculeze tensiunea in stalaiei de legare la p m n t cn d rezis


tena de p m n ta re este de 0,4 D , n staia term inal cu datele p rob lem ei 4.3.9.
n cazul unui scu rtcircu it m o n o fa za t i b ifa z a t cu punere la p m n t, neutrul
fiin d :
a ) Pus direct la p m n t ;
b ) Pus la p m n t prin rezisten R v.
C A L C U L U L CIRCUITELOR DE P U N E R E L A P M IN T

Noiuni recapitulative

a) In sta la iile de legare la p m n t s n t :


Be protecie (p m n tu l este le g a t la unele elem en te m eta lice ale in stalaiei,
f r a face p a rte ns din circu itele norm ale ale acesteia, fig. 5.1, legtu ra pu
in d fi d e fin itiv sau p ro vizo rie i,

A

U p = R p i+ L ~ |

'w / 4
er

F ig. 5.1. L e g a re a la p m n t a carcasei F ig . 5.2. L ega rea a p m in t a


unui m o t o r : I I p rezisten a de tr e unui deserctor.
cere la p m n t : R t rezisten a leg
tu rilo r ; R t re zisten a de trecere de
la electro d la sol.

D e exploatare, cn d leg tu rile la p m n t se ex ecu t n scopul de a asiugra


fu n cion area n orm al a in stala iei (legarea la p m n t a pu n ctu lu i neutru,
legarea Ia p m n t a unei fa ze cu sistem ul d o u con d u ctoare p m n t11, le g a
rea Ia p m n t a descrctoarelor (fig . 5.2) i a a ltor in sta la ii de p ro tecie
m p o triv a su pratensiunilor atm osferice).
b) In sta la iile de legare Ia p m n t de p ro tecie au rolu l de a reduce la
m axim u m tensiunea de atin gere i tensiunea de pas, astfel ca m rim ea
CALCULUI, CIRCUITELOR DE PUNERE L A PM NT 361

curentului ce p o a te strbate corpul omenesc n cazul unui accident de elec


trocutare, s fie sub va lo rile periculoase ( < 5 0 m A ).
n acest sens tensiunea de atingere U at, a crei m rim e depinde n m od
substanial de rezisten a in stala iei de p m n ta re R P i a curentului de
punere la p m n t I v, nu treb u ie s depeasc v a lo rile in d ica te n tabelu l
din anexa 7.34.
C on d iiile de calcul ale in sta la iilo r de legare la p a m in t de p ro tecie trebuie
s se fa c conform tabelu lu i din anexa 7.35.

5.1. P R IZ E L E D E P M N T
a) P rize le de p m n t p o t f i :
N a tu r a le , a lc tu ite din p ri m eta lice introduse n p m a t pentru alte sco
puri (condu cte ap, canale, conducte gaze, m an tale m eta lice ale reelei de
cable subterane, e t c . ) ;
Artificiale, in stalate special pentru
em sfero
scopuri de p rotecie, cu elec tro zi din e v i
sau p ro file de o el i ben zi de o e l ;
Mixte, compuse din p rize naturale com
p leta te cu p rize a rtificiale.
R ezisten a to ta l de trecere la p m n t
a in stalaiei de legare la p m n t trebuie
s fie m ai m ic de 4 O . A cea st va lo are
se obine prin alegerea unui num r de n
PriZQ-tnjs
prize de p m n t vertica le, leg a te ntre
ele cu elem ente de p latban d (ce con '/// 777 777777
stituie o p riz orizon tal cu rezisten a de Q
trecere la p m n t r b).
b ) R ezisten a de trecere la p m n t r p,
a d ife ritelo r tipu ri de p rize singulare se
calculeaz cu form u lele (con form nota
iilo r din fig. 5.3).
Electrod emisferic :

(5.1) d - ~ |2 d
1151
Eleetrod sferic :

P Priz-band
r* [G] (5.2)
4 Tzr V')7 / 7777rr/

Electrod tip ru :
P r. 2L , i , 41+ 1
= In H-----In [Q ] (5.3) .k -
27i L L d 41-1

cnd ruul nu este b tu t c o m p le t :


\L Priz p singutcre
rt = [ln 0,3 6 6 - l g [O ] (5.4)
2-iL d d F ig . 5.3.
362 PROBLEME DE S T A II I REELE ELECTRICE

Electrod tip band

r = ln = 0,366 -lg - [O ] (5.5)


2ttL hd 1. hd

D ac banda este n grop a t la suprafaa solului :

/ { , = - - ln [O ] (5.6)
tzI . d

n cazul b en zilor orizon tale de p ro file d ife rite, sim ple sau n contur
nchis, n gro p a te la adncim ea h n sol, re la ia gen eral de calcul este :

rb = __ fin L + A j= ln [O ] (5.7)
2k L { d -h ) 2ti L dh x

n care : A = ln k este un coeficien t ce ine seam a de form a prizei, v a lo rile


lui fiin d date n tabelu l din fig . 5.4 ;
L lungim ea to ta l a ben zii n gro p a t ;
d diam etru l electrodu lu i (p en tru banda de l im e b,

d == ; pentru cornier cu b ra e egale d = 0,95e,

e fiin d l im ea corn ieru lu i) ;


h adncim ea de plan tare a prizei.

Priza K Priza K L,/Lj Priza A Priza A A Priza A


1 + 8,45 X5 1.76 L 3,41
Priza

4,03 5.16
Priza
A\
L? 8,401
1
L? L? L?
O 1,27. 19,2 2 1,86 3,31 4,37 5.44 9,40 |
L, L, ~ L, Li -- L,.
L~
1A6 |ol 3 2,10 329 4.75 5,00
10,3I
1 Y
2,38 i I 5,53 4 2,34 3.25 5.15 652
11,1I
F ig. 5.4. V alo rile coeficientulu i A pentru d ife rite p rize o rizon ta le.

n re la iile de m ai sus. n afara n ota iilor din fig . 5.3, p este re zis tiv ita te a
solului n Q m , iar v a lo rile ei sn t date, pentru d ife rite tip u ri de sol, n anexa
7.36).
c) R ezisten a unei p rize compuse R T fo rm a t din m ai m u li electrozi id en
tici le g a i n tre ei, este dat de relaia :
pentru e lec tro zi v e r tic a li :

R t = ----- ------ = - ^ ~ [O ] (5 .8 )
E _l_ n ii
r,

pentru elec tro zi v e rtic a li i band o rizon ta l de legtu r

= i (5.9)
n r b + r, u
n aceste re la ii :
u coeficien tu l de u tilizare a electrozilo r conform tabelu lu i din anexa 7.37;
n num rul elec tro zilo r v e r t i c a l i ;
CALCULUL CIRCUITELOR DE PUNERE L A PM N T 363

r t rezistena electrodulu i v e rtic a l ;


r b rezistena electrodulu i tip band de legtur.
d) R ezisten a p rize lo r tip reea R p n sol om ogen se p o a te calcula cu o
eroare de 1 0 % cu relaiile :
Reea fr electrozi verticali :
O
Rp ~ ~T~ [O ] (5.10)
4r
sau

R, = (0 ,5 -0 ,7 ) ^ = (5.11)

cnd reeaua este su ficient de deas, unde s-a n otat


S
su prafaa reelei, n m 3 ;
p
rezistena solului, n O m ;
r raza cercului de suprafa S, n m.
n cazul cnd reeau a nu este su ficient de deas ;

R p = -p- (5.12)
4r
sau
(5.13)
R V = 2fp +

n care : p este p erim etru l reelei, n m ;


L lungim ea to ta l a conductoarelor de priz
r raza cercului de su prafa S.
Reea eu electrozi verticali
8L
Rv = In 1 + (\/n l ) 2 (5.14)
2rcnl Ys v
m care lv este lu ngim ea unui electrod vertica l, n m ;
d diam etru l electrodului, n m ;
n num rul e le c tr o z ilo r ;
o constant ce se determ in din fig . 5.5.

V
*i;0
6.5
A
6,0
***
5.5
5.0 B shz- Vs
45 l
Ap
3.5
3.0
0 1 2 3 A 5 S 7
_____
b
Fig. 5.5. V alo rile con stantelor i Av n fu n cie de dieransiunile p r i z e i : ,S' ochiu
rile reelei ; a) lungim ea r e e le i; b lim ea r e e le i; A ad n cim ea reelei

egal tu zero ; B adncim ea re e lei d e ---- / s ; C ad n cim ea re e le i d e /S-


10 6
364 PROBLEME DE STAII I REELE ELECTRICE

R ezisten a de dispersie a unui sistem de reea de elec tro zi se determ in


cu rela ia :

Rv + Rv - 2 R v ' 7
n care : R p este rezisten a reelei orizon tale, d eterm in a t cu una din rela
iile : 5.10 ; 5.11 ; 5.12 ; 5.13 ;
Rv rezisten a electrozilo r vertica li, d eterm in a t con form re
la ie i 5.14 ;
R pv rezisten a m u tu a l " n tre reeaua o rizon ta l i elec tro zii
vertica li, calculat cu relaia :

R pv- = - Z - fin -, + 7cx ~ + 1 h ) (5.16)


7 t/- \ VS I

n care L , lv, S au sem n ificaiile cunoscute ia r k2 se gsete n curbele din


fig . 5.5.
e) Rezistena prizelor n sol neomogen, se p o a te d eterm in a prin u rm toa
rele m etod e
' m eto d a p o ten ia lelo r ;
m eto d a c o eficie n ilo r de u tilizare ;
- m eto d a re la iilo r sim plificate.
R ecom an d m folosirea m etodei re la iilo r sim p lifica te, cn d se redu c to a te
stratu rile solului eterogen, num ai la dou stratu ri de re zis tiv it i constante pi
i p3. n acest caz rezisten a de dispersie a p rize lo r com p lexe, se p o a te d eter
m ina cu re la iile em pirice :
Form ula lu i Laurentz :

K = [O ] (5.17)
4r L

n care : p! este re zis tiv ita te a stratului superior, n 2m ;


p2 re zis tiv ita te a stratului inferior, Q m ;
r raza cercului cu suprafaa de aria acop erit de priz, m ;
L lu ngim ea to ta l a elem en telor de leg a re la p m n t, m.
n practic, p rescrip iile am ericane recom and u tilizarea fo rm u lei lui
Kingon

R = Po( i + r ) m (5>18)
unde p0 este re zis tiv ita te a m edie a solului, d eterm in a t dup m etod a celor
p a tru electrozi.

Metoda coeficienilor de utilizare este m u lt m ai exa ct. C oeficien tu l de uti


liz a re 7) se defin ete ca raportu l din tre rezisten a elem en telor in d ivid u a le
i rezisten a p rize i com plexe.
R ezisten a ansam blului de n electrozi vertica li, id en tici i le g a i n paralel,
R c, v a fi n acest caz ?

(5.19)
7]/t
CALCULUL CIRCUITELOR DE PUNERE L A PM N T 865

n care : R e este rezisten a in d ivid u a l a fiecru i electrod, n fu n cie num ai


de re zis tiv ita tea stratului s u p e r io r;
v) co eficien t de utilizare.
C oeficienii de u tiliza re 7] depind de n eom ogen itatea stra tu rilo r k, de ra
portu l din tre lu ngim ea electrozilo r l i grosim ea stratu lu i superior h | -j->Jde

numrul electrozilo r n i de distana re la tiv din tre acetia a ( aj l ) . V a lo rile


coeficien ilor de u tilizare pentru electrozi v e rtic a li sn t in d ica te n anexa 7.38.
n cazul n care priza este fo rm at din elec tro zi v e r tic a li i din benzi
de legtu r orizon tale, relaia de calcul a rezisten ei com p lexe este :

(5.20)
1 + dL
r

n care : 7j este coeficientu l de u tilizare pentru benzi de legtu r a e v ilo r


aezate n ir sau n contur (a n exa 7 .3 9 );
R p rezisten a prizei com plexe ;
R . rezisten a sistem ului de electrozi v e r t i c a l i ;
Rn rezisten a elem en telor o rizon ta le ale prizei, n fu n cie
num ai de re zis tiv ita tea stratului su perior a solului.

Problem s
5.1.1. S se determ in e rezistena prizei de p m n t a unui p o st de tran sfor
mare de 20/0,4 k V , fo rm a t din 4 electrozi sub fo rm de rui, am plasai
ca n fig. 5.6 i le g a i n tre ei cu platband de o el z in c a t de 4 x 4 0 mm.
R e z is tiv ita te a solului este de 100 O m .

75m ?5m

^77777777777} '7777777777777777/ 7777777/


h-0,8m

e
{8
Cn
d=50mm

Fig. 5.6.
S oluie

R ezisten a electrodu lu i v e rtic a l :

r = 3 Ui n 2L 4 -H '
r, ------i[. _1 In * > [in -H -2 ln 4 2 05 M .1 ^ 3 i,2 6 Q
2-k ! [ d 2 4/ -: | i i 4-2,05 - 2,5 J
unde
1.25 4- 0,8 = 2.05 m.
366 PROBLEME DE STAII I REELE ELECTRICE

R ezisten a electrodu lu i band de legtu r :

R ezisten a to ta l a p rizei :

r b + r, u 4-5,8 + 3 1 ,2 6 0,85

unde u = 0,85 (a n exa 7.38).


Se constat c rezisten a to ta l a prizei
R t = 3,91 < 4 0

c t p rev d norm ele (a n exa 7.35).

5.1.2. S se determ in e rezistena unei p rize de p m n t tip reea, am plasat


ntr-un teren nisipos de structur om ogen. R eea u a este fo rm a t din
15 electrozi v e r tic a li cu Z = 2 m i d = 60 mm i din tr-o reea orizon tal, ce
acoper o su prafa to ta l S = 15 X 25 m 2, iar lu ngim ea to ta l a p la tb a n d ei
de oel ce rep rezin t reeaua orizon tal este de 190 m.

Soluie

R e z is tiv ita te a solului p = 500 O m (anexa 7.37).


R ezisten a to ta l a electrozilo r v e rtic a li R v :

Rv = _ _ [ln ^ 1 + ^
2r:/!?,,[ d s
(V 1) 1 = 19,41
J
O

unde
S = \/l5-25 = 19,36 m.

n care s = 15 (num rul ochiurilor reelei) a = 25 m ; 6 = 15 m fig . 5.7.

a = 25m

___electrozi
verticali

b=15m
reeaua
orizontalO

Fig. 5.7.
CA LC U LU L c i r c u i t e l o r d e PUNERS l a P M N T 367

C onform fig. 5.5, a k x 1,6


R ezisten a reeiei o rizon ta le R r :

R r = 0,5 12,91 O
V3
R ezisten a de dispersie a n tregu lu i sistem de reele i ele c tro zi v e r t i c a l i :

== = n Q5 Q
R r -f- R - 2R
unde

s " - d [ ,nf + f + 1 - * ] 14-62Q


unde ke 4,5 (co n form fig . 5.5, b, pentru h = 0,8).
Observaie
Se constat aportu l p ra ctic nul al electrozilo r v e r tic a li la redu cerea rezis
ten ei de despersie a reelei.

5.1.3. S se determ in e p rin m etod a re la iilo r sim p lifica te i p rin m e to d a co efi


cien ilor de u tilizare rezistena de despersie a unei p rize de p m n t fo rm a t
din 2 0 de electrozi tubulari, m o n ta i vertica li, cu lu ngim ea de 2 m i dia
m etrul de 50 mm fiecare, n grop a i la adncim ea de 0,2 m fa de n ivelu l
solului. E le c tro z ii sn t aezai n contur nchis la 6 m unul de a ltu l i sn t
legai n tre ei cu o p latban d de oel de 50 X 4 m m * n gro p a t la a d n ci
mea de 1 m, fo rm n d un dreptunghi de 18 X 42 m*. T eren u l este n eom ogen ,
partea superioar fiin d fo rm a t dintr-un strat de p ietri cu nisip (px <=
== 1 000 O m ) iar stratu l in ferio r din p m n t nisipos (p g = 300 O m ).

Soluie
a) m etoda re la iilo r sim plificate.
Se aplic form u la lui L a u ren tz s

r = + - *- = , 11,08 O
ir L

unde pg *= 300 O m pi 1 000 O m .

F18-42
------ * 15,5 m.

L = lungim ea to ta l a elem en telor de legare la p m n t

( L = 2 0 X 0 + 2 0 x 2 160 m )

b ) M etoda co eficien ilor de utilizare.


R ezisten a elem en telor o rizon ta le ale prizei ra p o rta t la re z is tiv ita te a
stratu lu i superior :
2 -l; - 1000 , 2 - 1 2 0 *
368 PROBLEME DE STAII I REELE ELECTRICE

R ezisten a unui electrod vertica l, ra p o rta t la re zis tiv ita te a stratu lu i su


perior :

R e = 0,366-^- i l g ^ + - 383,56 Q
d 2 4 t - I j
unde : / = 2 m .

d = 50 mm

/= 1 -+* 0,2 == 1,2 m.

R ezisten a ansam blului de n electrozi vertic a li, le g a i n paralel, in n d


seama de n eom ogen itatea stratu rilor :

Rv = - ^ - = = 23,97 Q
q-n 0,8-20

unde 7] - coeficien tu l de u tilizare n sol neom ogen


(v) 0,8 anexa 7.38 pentru p rize tubulare

cnd P l /P2 = 3 ; k = -P^ ~ = 0,5 ;


p2 + Pi

n > 12 ; a/Z = 3 i l/h = 5).

R ezisten a de dispersie a prizei :

Rv - ----- ------ = --------------------- = 13,69 Q


J _ + L 1 , 0>55
/? Rh 23,97 ' 17,58

unde : ?ji coeficientu l de u tilizare n sol n eom ogen pentru ben zi de leg
tu r n tre electrozi tu bu lari aezai n c o n t u r ; n con d iiile
p rob lem ei = 0,55 conform an exei 7.38.

5.1.4. S se determ in e rezistena unei prize de p m n t re a liza t sub fo rm a unei


e v i de oel cu diam etru l d 0,05 m, n gro p a t n p m n t la adn cim ea
de 0,8 m. B an da nchide dou contururi circulare concentrice cu razele
de r x = 10 m i r a == 15 m. T eren u l este om ogen, a v n d re zis tiv ita te a p =
= 100 Dm.

5.1.5. S se calculeze rezistena ech iva len t a in stala iei de legare la p m n t


a unei sta ii electrice de 220 k V ce ocup o su prafa n aer lib e r de 60 x
X 120 m 2. In sta la ia de legare la p m n t const din :
electrozi tu bu lari vertica li, cu lu ngim ea de l v = 2 ,0 m i diam etru l de
d = 60 mm , am plasai la 6 m unul de altul i n g ro p a i la o a d n cim e de 0,3 m
fa de n ivelu l solului.
E le c tr o z ii v e r tic a li sn t am plasai n lungul perim etru lu i staiei, n in te
rio r la 6 m de acesta :
electrod bar de legtu r fo rm a t din p la tb a n d din o el zin ca t
de 60 x 5 m m a n gro p a t la 1 m adncim e, ce unete e lec tro zii v e r tic a li
n tre e i ;
CA LCU LU L CIRCUITELOR DE PUNERE L A PM NT 369

o reea de d irijare a distribu iei de p o ten ia l fo rm a t din b en zi paralele


de o e l de 60 x 5 m m 2, am plasate n lungul staiei, la 5 m una de alta i la
d istan a de 5 m fa de priza de p m n t de contur.
R eea u a de d irijare a d istrib u iei de p oten ia l este le g a t de p riza de contur
prin in term ediu l a 10 piese de separaie. Solul se consider om ogen : p =
= 200 O m ,

5.1.6. U n post de tran sform are de 20/0,4 k V pe stlp, am p la sa t ntr-un teren


neom ogen are p riza de p m n ta re fo rm a t din (fig . 5.8) :
2 electrozi v e r tic a li de 3 m, d = 75 mm .
2 electrozi orizon ta li din p latban d din o el de 50 X 4 m m 2, de c te
10 m lungim e, n gro p a i la 1 m, la distana de 5 m unul de altul.
un inel orizon ta l n ju ru l fu n d a iei fo rm a t din p la tb a n d a de 40 X 4 m m 2
din oel zincat.
S tratu l superior al solului are re zis tiv ita tea p! = 300 O m iar stratu l in fe
rio r p2 = ^00 O m .
S se calculeze rezisten a de despersie a prizei a rtificia le a postului de trans
form are.

fundaia PT

electrod vertical
im 9''3"
r
dirijarea
3nr> in
ei potenialului
" '
d = 7 5 rrm '
^ -e le c tr o d orizontal
VL 1
Fig. 5.8.

5 . 1 .7 . S se determ in e num rul de p rize tubulare cu lu ngim ea de 2,5 m i


diam etrul de 75 m m ce urm eaz a fi m o n ta te n contu ru l nchis al unei
prize a rtificia le de p m n tare, la distana de 7,5 m una de alta, astfel n c t
rezistena ech iva len t a p rizei de p m n ta re s nu depeasc 0,4 O , iar
rezistena to ta l de dispersie a b en zilor de leg tu r r 6 este de 3 O . E le c tr o
z ii sn t b tu i n p m n t la adn cim ea de 0,3 m.
Se consider ex isten a n zon a unei prize n atu rale de 1,0 O . R e z is tiv ita te a
de calcul a solului 100 O m .

5 .1 .8 . Ce lu ngim e to ta l ar treb u i s aib o p riz de p m n t, fo rm a t din


trei rn du ri de pla tb a n d e paralele, din oel zin ca t de 40 X 6 m m 2, aezate
la distana de 5 m una de alta, n grop a te la 0,6 m n sol, pentru ca rezis
ten a to ta l a p rizei de p m n t a rtificia l s nu depeasc 4 O ? Se consider
un sol neom ogen de re zis tiv ita te p! = 300 O m i p2 = 100 O m .

24 Probleme de staii i reele electrice cd. 384


370 PROBLEME DE STAII I REELE ELECTRICE

5.2. V E R IF IC A R E A P R IZ E L O R D E P M N T

Noiuni recapitulative

O p riz de p m n t este corect dim ensionat dac tensiunile de atin gere i


d e pas se n cadreaz n va lo rile prescrise de norm e (a n exele 7.34 i 7.35).
a ) C a lea lu l a n a litic a l ten siu nilor de atin gere i de pas se realizeaz pe baza
d eterm in rii d istrib u iei poten ialu lu i n zona din ju ru l prizei, prin m etod a
su perpoziiei. C onform acesteia poten ialu l unui p u n ct este egal cu sam a po
ten ia lelo r produse de elem ente in d ivid u a le ale prizei, n punctul M consi
derat :

U # _ J ! k ^ ln _ I Z T 7 L ( 5 .2 1 )
2-k I L - J - l + ( a i i + 1

In c a r e : i este curentul dispersat pe un elem en t singular al p r i z e i ;


l lu ngim ea elem en telor reelei de p riz ;
m distana de la punctul M la elem en tu l p rizei considerat.
P en tru n elem en te iden tice i distribu ie u n iform a curentului de punere
a p m n t I 9, In elem en tele prizei

ip = (5.22)
n

n cazul p rize lo r s tlp ilo r lin iilo r electrice aeriene de n a lt tensiune :

= e , JP (5.23)

n n d e : eP co e fic ie n t de re p a rtiie pentru curentul care trece p rin priza,


ale crui v a lo ri a p ro x im a tiv e sn t date n ta b elu l 5.1.

T a b ela i S.3

Valorii# corticUatolir do re p rtii* ap


Nr. Matarialul firelor da gard
crt. Tipul liniei
Oel Ojrf-aloxainitt

1 LEA-110 k V sim plu i dublu circuit i LEA-


220 k V dublu circuit, cu un singur fir
do gard 0 ,2 0 .. .0,24 0 ,0 8 .. .0,12

2 LE A.-220 k V l 400 k V simplu circu it cu dou


fir# de gardft 0 ,1 0 .. .0,12 0 ,0 4 .. .0,06
CALCULUL CIRCUITELOR DE PUNERE LA PM NT 371

b) Tensiunea de atingere U at este diferen a de p o ten ia l la care p o a te fi


supus omul cnd fiin d n con tact cu solul atin ge p rile m eta lice aflate
accidental sub tensiune. P en tru calcule, distan a din tre p a rtea m eta lic
ajuns sub tensiune i p icio r se ia egal cu 0 ,8 m, iar pen tru msurri, se
consider de 1 m (fig . 4.20, a). Coeficientu l de atin gere se definete ca rapor
tu l din tre tensiunea de atingere U at i tensiunea de p riz U P

[K a t = ~ (5-24)'

c) Tensiunea de pas U pas este tensiunea la care este supus om ul cnd


stn d pe sol are picioarele distan ate la 1 m, n d irecia gradien tu lu i de
p oten ia l (fig . 4.20, b).
C oeficientu l de pas este raportu l dintre tensiunea de pas i tensiunea m a xim
pe priz :

K vus = (5.25)-
U V

d) Calculul tensiunii de atingere U at, a coeficientu lu i de atin gere K at, a ten


siunii de pas U pas i a coeficien tu lu i de pas K pas, se efectu eaz cu aju toru l
expresiilor (sem n ifica iile n o ta iilo r n fig. 5.9).
Priz emisferie
ITat P1
_ 1 1
u ] [V ] (5.26)
2r. r0 x

K at = 1 1 _J - (5.27)
X' 0,8

P
U [V ] (5.28)
Pa> ~ 2r. X* i -
4

foP
K p as (5.29>
i 2- 0,25

Priz sferic, n grop a t la adn cim ea t


372 PROBLEME DE STAII I REELE ELECTRICE

\ ^at
77777^
X

alsemisfero

c) Priz ru.

Ux Uz

el Priz orfesntate pe sol fl Pfiza inetar pe sol


Fig. 5.9. Tensiunea de atingsre i de pas, n cazul p rize lo r Simple in sol om ogen ;

Priz ru

f/a, = - ^ - [ l n I n 1 [ V ] (5.34)
2nl l r0 a; J

ta
K., = (5 .3 5 )
ln
CALC U LU L CIRCUITELOR DE PUNERE L A P M N T 373

jmax
u pas In - [V ] (5.36)
2tc I r0

In-
17m o i
ft-paz (5.37)
21
ln-

Priz ru ngropat

uat = -ELf:I, n -----1


1 . 1 , it + l
-----I n -------- In
z + l
[V ] (5.38)
2ttZ L r 2 41 - l z - l

. z + l
In
i l
K at 1 (5.39)
1 ,j----
ln ---- 1 In--------
, + 1
r 2 41 - l

jjmax __ _ P / _ l n z ~ 4 z i ~ 4 (5.40)
P S 2 -1 z - 1 z1 + 1
nnde
z= -f- p 2; Zj = -)- (x -f- p )3

f,max 0,17/-p
(5.41)
1 ' A l
f2 lg 1 -)----
r r 2?

Priza orizontal pe suprafa ; n acest caz gradien tu l m a x im apare n


direcia axei e le c tr o d u lu i:

ln T/v + 7
Zt - / (5.42)
K 0( = l
In-

ln
F'pi
mimiz _ (5.43)
In -

Priza inelar pe suprafaa solului, cu distribu ia p o ten ia lu lu i conform


fig. 5.9.
374 PROBLEME DE S T A II I REELE ELECTRICE

JS. L:niG E -P e) P en tru prizele reea, n sol


E om ogen distribu ia p o ten ia
lului are aspectul p rezen ta t
n fig . 5.10.
f ) V a lo rile m axim e ale co efi
O 20 30 40 50 m cien tu lui de pas i ale co efi
cientului de atin gere pe supra
fa a p rizei de d irijare (n afara
p rizei dar n im ed ia ta ei apro
p iere) se determ in cu relaia :
k, -A-,
K, K at
,l n ----
L2 A 1
dl i )
(5.46)

unde : (num ai pentru n > 3)

kx = 0,65 -f- 0,172n (5.47)

+ - 1 + ^~ +
L 2<i a - f ?2 2a

+ ----- 1 (5.48)
Fie. j.10. od + ln -r 1 )a J
(i*-i
A = l n ------------------------ (5.49)
n-l ,L t _ i j j V,(n - 1)!

m care : este distana dintre doi elec tro zi paraleli, n m ;


l lu ngim ile unui singur electrod , n m, (lu n gim ea
dreptunghiului care nscrie reeaua de d ir ija r e );
n numrul de electrozi p a r a le li;
L n-l lungim ea nsum at a elec tro zilo r paraleli ce alctuiesc
priza orizon tal, n m ;
ti adncim ea de n gropare a e lec tro zilo r paraleli, n m ;
t2 adncim ea de n gropare a e lec tro zilo r o rizo n ta li de
pe conturul ex trem al p rizei de p m n t a rtificia le, n m ;
d diam etru l unui electrod , n m (p en tru electrozii din

platban d d = ~ , b fiin d l im ea ben zii).

O bservaie. D ac n este im par, n locul expresiei ^ 1 j ! se v a u tiliza

( ^ - ) > 2
CA LCU LU L CIRCUITELOR DE PUNERE LA PMNT 3T5

P en tru dim ensionarea in stalaiei de dirijare a p o ten ia lu lu i se p o a te folosi


relaia coeficientu lu i de atingere :

Kaf = - H ------- (5.50)


fin + a )
2k { d-tt }

n cazul cnd priza de dirijare are form a de plas i in n d seam a i de


prizele naturale, K at i K pat se p o t calcula cu re la iile :

K t = ---------- ------------- (5.51)


- L fi a_ " + 2A)
2n{ d-t, j

1 km . - ~ i r <5-52>
! i n ----- [- 2 ^ )
2n! tt

n cazul p rizelor de p m n ta re din in terioru l cldirilor, se asim ileaz priza


de p m n ta re m preun cu cldirea ca o priz de p m n t n fo rm de plac,
aezat pe suprafaa solului care are dim ensiunile egale cu ale prizei de p
m n t a rtificia le ; coeficientu l de pas n acest caz se p o a te calcu la cu relaia :

K p* ' - 9 ~ ~ P (5-53)
Dz

unde : S este su prafaa ocupat de priza n fo rm a de p la c n m a ;


D diagonala p rizei n fo rm de plac, n m ; ,
p 0 ,8 1 ,0 m lungim ea pasului, n m.
Cnd adncim ea de n gropare t a p l cii depete 0,4 m, re la ia de m ai sus
devine :

(5.54)

unde :
k = 1 pentru t 0,3 0,4 m
k 0,7 { =* 0,5 m
k = 0,5 t =b 0,8 m
k = 0,4 t => 1 m.

g ) O priz de p m n t este stabil term ic atunci cnd, in oricare din co n d iiile


de exp loata re pentru care a fo st p ro iec ta t nn d natere n nici un pu n ct
al solului unor tem p era tu ri m ai m ari de lOO^C. P en tru a a vea un c o e fic in t
de siguran, se a d m ite ca tem peratu ra m a xim n sol s nu depeasc
85 90C.
n re gim tra n zito ria , curentul m a xim ce p o a te fi su p o rta t de priz, pentru
a respecta con d iia d m ai sus :
37G PROBLEME DE S T A II I REELE ELECTRICE

n care : I K este curentul sta b iliza t de scu rtcircu it ce p o a te fi su portat


de priz, n A ;
S su prafaa la tera l a tu tu ror elem en telor prizei, n con tact
cu solul, n m 2 ;
G cldura specific m edie a solului, (d e cca 1,7 5 -IO 6 J/m 3 C ) ;
0/ tem p eratu ra fin a l a solului, m a x im 85 90C ;
0j tem p eratu ra in iia l a solului (0* = 3 5 C );
tt tim p u l fic t iv de scurtcircuit, n secunde ;
p re zis tiv ita te a solului, n O m .
E x p re sia de m ai sus p o a te fi ex p rim a t i n fu n cie de tensiunea to ta l
a p rizei U v i rezisten a to ta l a p rizei R v, tiin d c :

/ = / ,= (5.56)
Hp

Suprafaa necesar unei prize pentru a putea su porta regim u l de s c u r tc irc u it:

s mtn > <xIx s f p T r 10~l [m 2]] (5.57)

unde : a = 1 ,2 este un coeficien t de ecranare.


n regim term ic sta b iliza t priza v a fi stabil term ic dac se ndeplinete
cond iia : '
U v ^ j 2 k p { Q f Qt) (5.58)

unde : X = 1,2 W /m C co n d u ctib ilita tea term ic a solului.


n locu in d X, 9/, cu v a lo rile lor, i lu n d un co eficien t de siguran de 1,1
expresia devin e :
< 12,5 V 7 (5.59)

C on d iiile de calcul a sta b ilit ii term ice a in sta la iilo r de legare la p m n t


n fu n cie de m odul de tra ta re a neutrului reelei sn t in d ica te n anexa 7.35.
n aprecierea sta b ilit ii term ice a prizei treb u ie lu ate n considerare i
conductoarele m eta lice ale prizei. A cestea nu treb u ie s depeasc tem p era
tura de 200C, n m edii cu pericol de incendiu i de 300C, n cazul n care
nu ex ist acest pericol.
D en sita tea de curent m a x im j adm isibil n condu ctoarele de legare la
pm n t, n cazul scurtcircuitelor, se p o a te determ in a a p ro x im a tiv cu rela iile :
P en tru conductoarele de cupru :

.7 = ^ = [ A /mm2] (5.62)

P en tru conductoare de alum iniu :

J = j | [ A /mm2] (5-63)

P en tru condu ctoare din oel :

j = ^ [ A / m m 2] (5.64)

unde t tim p u l de calcul, egal cu durata scurtcircuitului, n secunde.


CALC U LU L CIRCU ITELO R DE PUNERE L A P M N T 377

h) n cazul n care p rize le snt so licita te la cu ren i de im puls (fig . 5.2) de


exem plu n cazul descrcrilor atm osferice, rezisten a lo r se m o d ific fa
de v a lo rile corespu nztoare fre c v e n e i industriale. A s tfe l rezisten a p rizei la
im puls R t se exp rim n fu n cie de rezisten a p rizei la 50 H e, JR50 i un coeficien t
de im puls
i?, = , v R 6o (5-60)
C oeficientu l de im puls depinde de re zis tiv ita te a solului, de form a i
mrim ea elem en telor con stru ctive ale p rize i de p m n t, de m rim ea curen
tului de punere la p m n t.
V a lo rile coeficien tu lu i de impuls, n fu ncie de elem en tele geom etrice
i de cu renii ce trec prin priz, sn t in dicate n fig . 5.11.

Lti0.S-08m

Fig. 5.11. C oeficien ii de im p u ls : a) p riza v e r t ic a l ; b) p riza o r iz o n ta l ; c) reea


o rizon ta l.

R ezisten a de im puls R ( a unei p rize de p ro tecie m p o triv a supratensiu


nilor atm osferice trebu ie s satisfac rela ia :

*tl
n care : U H este tensiunea de inere la im puls corespu n ztoare n ivelu lu i
iz o la ie i liniei, n k V mM:;
l ti am plitu din ea de calcul a curentului de tr sn et n zona
considerat, n kA .
378 PROBLEME DE STAII I REELE ELECTRICE

Probleme

5.2.1. S se determ in e tensiunea de atingere la distan a de 2 m de locul de


n gropare a unei p rize ru la o lin ie dc 110 k V , dublu circuit, cu un singur
fir de gard, co n fecion a t din funie de oel-alum iniu. D im ensiunile p rizei
sn t date n fig . 5.12. Curentul de punere
la p m n t al lin iei electrice aeriene este
de 3 000 A , lin ia a v n d cca 0 0 stlp i.
77W777777777, 777771777777777777777177177. S se determ in e de asem enea K at, U pas
i K vlil. R e z is tiv ita te a de calcul a solului
p == 1 0 0 O m .
x-2rn
Soluie
i _= 2 r n Curentul ce trece prin priza unui stlp
va f i :
Jf __ l v .
i2ro=Q06m X/o - 30 A
n

Curentul de calcul pen tru tensiunea


F ig. 5.12. de atin gere n cazul p rizelor de la
s tlp ii L E A :
In Eu , = 0,1-30 - 3 A

Tenisu nea de atin gere :

i 'p 21 21
U at
= In In 0,366 ij, lg =
2 rd ra a; l r0

100-3 2
= 0,366- lg = 99,9 = 100 V
2 0,03

C oeficientu l de atingere :

X
ln- lg '
i'e 1,82
K at = 0,856
,2 l ,2 1 2,124
I n ---- lg
r r.

Tensiunea m a x im de pas :
CALCULUL c i r c u i t e l o r d e p u n e r e l a p m n t 379

Se v e r ific cu uurin c tensiunea prizei stlpu lu i : U p

U
u p = _ L . uT] a t, = m
az U pas
max = 117
11 V
y
kat K/]Ht3

5 .2 .2 .O reea n cablu de 6 kV , cu neutrul izola t, are curentul m axim de


punere Ia p m n t I P => 30 A , iar tensiunea m axim de pas adm is de norm e
est# de 65 V.
liin d c priza de p m n t a rtificia l este fo rm a t din tr-o p latban d de
o l, de 40 X 4 m m 2 n grop a t la o adn cim e de 0,2 m pe p erim etru l staiei
electrice n care se afl in stalaia electric de 25 x 40 m 3, s se afle :
a) Ten siu n ea prizei de p m n t U p ;
b) R ezisten a ech iva len t a in stala iei de punere la p m n t, R p.

Soluie

n cazul unei prize orizon ta le pe sol, coeficientu l de pas

> ' - S ?
' . ' S / - -----'' - - ----- 0,699
ln lg
ro
unde
r0 = b = 0,04 m
l = 2(40 + 25) = 130 m
p 1 m
T en siu n ea p r iz e i:
r ,max
U = v a '^ _ _ _bn _ = 9 3 0 v
0,699
Kpas

R ezisten a ech iva len t a in stalaiei de punere la p m n t :

= -= 3,1 < 4 O
IP 30

Observaie. R ezu lt c in stalaia de p m n ta re are o v a lo a re m a i m ic de 4 1,


deci corespunde co n d iiilo r im puse de norme.

5 . 2 . 3 . Curentul de punere Ia p m n t al unei sta ii de 110 k V este de 5 000 A .


Tensiunea m a xim adm is n circu itele de teleco m u n ica ii din vecin ta te,
d a torit cuplajului re zis tiv n m om entu l scu rtcircu itu lui m on ofazat,
nu are v o ie s depeasc 650 V , tiin d c p ro te c ia in sta la iei decupleaz
dup un tim p to ta l de 0,50 secunde.
S se determ ine :
a) R ezisten a de dispersie ech iva len t a p rizei de p m n t R p ;
b) Seciunea conductorului de oel zin ca t a p rizei a rtificia le, din considerente
de sta b ilita te term ic (se consider priza natural cu o rezisten de dispersie
de R n = 0,5 Q ) ;
380 PROBLEME DE STAII I REELE ELECTRICE

c) M rim ea coeficien tu lu i de pas al prizei, n zon a re e lei de d irija rea poten^


ialului, pentru ca tensiunea m a xim de pas s nu depeasc v a lo a re a admisa
de norm e de 80 V (n zon e de circu laie frecven t ).
R e z is tiv ita te a solului se consider : p = 150 Q m .

Soluie

\ r. ^ 650 650 n 1o n
a) R v ^ ----- = ------ == 0,13 O
v Iv 5000

R ezisten a p rizei a rtificia le de p m in ta re :

r = S i L S s = J ?-1? : 0-3.= 0,176 O


Ra - J , 0,5 - 0,13

b ) Seciunea conductorului de p riz dim ensionat la va lo a rea to ta l a curen


tului de p m n ta re :

iv 5000y T 5 o o o - Y( l E co ,
Smtn > ~ f = ----00--- = ---- 06---- = 53,6 mm

S uprafaa la tera l a p rizei de p m n ta re treb u ie s fie, n regim tra n zito riu :

s la t mm > I v a y f P */ 10 ' 4 = 1 ,2 5 0 0 0 1 5 0 - 0 ,5 = 6 , 5 m a

n regim s ta b iliza t trebu ie s se v e rific e con d iia :

U v < y/2kp(Qf Qt) = y/2" 1,2-150-60 = 149 V

unde : = 1 ,2 co eficien t de ecranare


tf t = 0,5 s
X= 1,2 W /m C co n d u ctib ilita tea term ic a solului.

Observaie. D eoarece U p = 650 V con d iia de sta b ilita te term ic n regim


sta b iliza t nu este n deplin it. n cazul problem ei date, co n d iia nu este necesar
deoarece fu n cion area perm anent cu cu rent de punere la p m n t nu este
posibil, p ro te c ia elim in n d defectu l dup 0,5 s.

ci i- = o 123
C> k v as Uv 650

S se determ in e tensiunea de pas la m argin ea unei p rize de p m n t


5 .2 .4 .
a unei sta ii ex terio a re de 220 kV , fo rm a t din tr-u n contu r dreptu nghiu lar
de 25 X 60 m 2 din band de oel z in c a t de 60 X 4 m m 2, n gro p a t la adncim ea
de 0,8 m. P a ra le l cu lungim ea dreptu nghiu lu i p rize i de contur, n gro p a te
2
n p m n t la adn cim ea de 0,3 m se afl m o n ta te 5 b en zi paralele de 60 X 5 mm
la distan a de 5 m una de alta, ce rep rezin t p riza de d irija re a poten ialu lu i.
S se afle de asem enea tensiunea de atingere din in terioru l p rizei de dirijare,
tiind c va lo a re a curentului de punere la p m n t prin p riz este de
2 k A . R e z is tiv ita te a solului p = 100 Om.
CALCU LU L CIRCUITELOR DE PUNERE L A PM N T 331

0 staie in terioar de 20 k V ce are su prafaa ocu pat de fu n d a ia cldirii


5 .2 .5 .
de 14 X 30 m 2 are un curent perm an ent de punere la p m n t de 3 A . R ezis
tena to ta l a in stala iei de punere la pm n t, fo rm a t d in tr-o p riz a r tifi
cial i din priza natural a fu n d a iei cldirii, nu treb u ie s depeasc 3,8 O .
P riza a rtificia l este fo rm a t dintr-un contur de p la tb a n d de oel zin ca t
de 50 X 4 m m 2 p o z a t aparent, n lungul p erim etru lu i fu n d a iei cldirii.
S se determ ine :
tensiunea de pas n im ed ia ta v e c in ta te a p rize i de p m n t a rtificia le,
n in terioru l c l d ir ii;
tensiunea de pas n in terioru l c l d ir ii;
seciunea m in im im pus conductorului p rizei de p m n ta re i suprafaa
lateral m in im im pune p rizei de p m n ta re din considerente de sta b ilita te
term ic.
Se consider re zis tiv ita te a solului p = 150 O m .

5.2.6. O staie ex terio a r de 220 k V ocup o su p rafa de 45 X 105 m 2.


P riza a rtificia l de p m n ta re este fo rm a t din tr-o e a v de o e l zin c a t de
0 == 60 m m , groas de 2 mm , p o za t orizon tal la a d n cim ea de /2 = 0 ,8 m
ce nchide un contur de 2 X (40 + 100) m i care unete p rize vertica le, tip
ru, am plasate la 10 m una de alta de pa ra m etri : lv = 3,3 m ; d. = 70 mm,
h 0,3 m.
Suprafaa nchis de priza contur este caroiat de o p riz reea cu ochiuri
de 10 X 10 m 2, fo rm a t din p la tb a n d de oel zin c a t de 60 X 4 m m 2 n gro
pat Ia adn cim ea de 0,3 m.
R ezisten a p rize lo r naturale este R n = 0,7 O ia r re zis tiv ita te a solului
p = 100 Om.
Cunoscnd v a lo a rea curentului de punere la p m n t de 5 k A s se determ in e :
a) Tensiunea de pas, n apropierea unei p rize ru din p riza de contu r ;
b) Tensiunea de pas n in terioru l p rizei de contur ;
c) S se v e rific e conductorul p rizelor la sta b ilita te term ic tiin d c p rotecia
instalaiei fu n cion ea z la un tim p to ta l egal cu 1 s.

S tlp u l unei
5 .2 .7 . lin ii electrice aeriene este pus la p m n t p rin tr-o priz
plac cu S 2 X 1 m 2. Curentul ce trece prin rezisten a p rizei de p m n t
a stlpului este de 10 A , iar re zis tiv ita te a solului n care se a fl n gropat
placa la adn cim ea de t = 0,8 m este de 100 O m . S se determ in e tensiunile
de pas considerind deschiderea pasului p = 0 ,8 m.

5.3. P R O IE C T A R E A P R IZ E L O R DE P M N T E C O N O M IC E

Noiuni recapitulative

R ealizarea unor in stala ii econom ice de legare la p m n t se bazeaz pe


cunoaterea stru ctu rii solului la locul de m on tare i pe u tiliza rea p rizelor
naturale ex isten te n vecin ta te.
382 PROBLEMS d e STAII I REELE ELECTRICE

a) P r iz e n atu rale de legare la p m n t se oonsider n veliu rile m eta lice ale


cablurilor subterane, conducte de ap i canalizare, ine de cale fera t , traverse
de beton, fu n d a iile de beton a rm at alo d ife rite lo r constru cii, etc.
R e zisten a de trecere R t, n ohm i, a p rizelor n atu rale este d a t n tabelu l 5.2
pentru o e a v a de cca 2 " i m antaua m etalic a unui cablu subteran.
R ezisten a de trecere, n O , a p rizelor naturale.

T abelul 5.2

Lungimea prizei naturale


n [m ] 100 200 300 500 1000

R ezisten a de trecere pentru e a v


d e ap, [ f i ] 0,4 0,38 0,36 0,33 0,28

R ezisten a de trecere p en tru arm


tu ra unui cablu electric [ f i ] 1,15 1,00 0,98 0,93 0,71

R ezisten a de trecere la pm n t a unei prize de p m n t con stitu it dintr-un


ob iect lu n g n co n ta ct cu p m n tu l (conducte, ine de cale fera t , n veliu ri
m eta lice ale unor cabluri, etc.), se determ in n p ractic cu relaia :

R t \ l I" r p ctg/i| Z (5.65)

unde l este lu n gim ea electrod u lu i p rizei naturale, n km ;


r rezisten a lon gitu din al a p rizei pe u nitatea de lungim e,
n O/km ;
rp rezisten a de trecere la p m n t p e u n itatea de lungim e, n
O/km , care pentru un electrod lung, orizon ta l de seciune
circular are expresia :

r , = 0,732 - P - l g L (5.66)
io 3 d

n care : p este re zis tiv ita te a s o lu lu i;


d diam etru l electrodulu i (conducta, cablu etc.).
R ezisten a de trecere a unei fo n d a ii de beton arm at pentru un stlp de
L E A se p o a te calcula cu relaia :

jR ( = i -ln = ^ PP f.ig i L (5.67)


d l de

n care : l este lu ngim ea p o riu n ii fu n d a iei n gro p a te n s o l ;


p4 re zis tiv ita te a m surat a solului, la locu l de p la n ta re a
s t lp u lu i;
p = 1,25 p coeficientu l 1,25 in n d seam a de stratu l de
b eto n ce acoper carcasa m eta lic ;
C A LC U LU L c i r c u i t e l o r d e p u n e r e l a p a m i n t 38?

2 '
de diam etru l ech iva len t al carcasei de a rm tur, d e = ( b + h } r
7Z

b i h fiin d dim ensiunile c a rc a s e i;


J3 == |31 *j2 ; |3i = 1,4 ; coeficien t ce ex p rim discon tinu itatea electro
dului m eta lic (carcasa de a r m tu r );
p 2 co eficie n t de buraj, ce ine seama de in trod u cerea stratu rilor
a ltern a tiv e de p ietri care m resc re zis tiv ita te a solului.
In cazul cn d ex ist m ai m u lte fu n d a ii aprop ia te se ia n considerare coe
ficientu l de ecranare ce are v a lo ri cuprinse n tre 0,68 0,7 pen tru cazul a
patru -opt s tlp i cu lu ngim ea fu n d a iei de 2 5 m.
Rezistena de trecere a tlpii unei fundaii armate :

R, = M f i + 1 arc sin - , \ (5.68}


L /lfii2 + Dl J

n care : D e este diam etru l carcasei de arm are a t lp ii, n m ;


2
D t ( m 4* n), m, n fiin d dim ensiunile o rizon ta le ale car-
7Z

casei, n m ;
t a d n cim ea de n gropare a tlpii, n m.
n practic, rezisten a de dispersie a fu n d a iilo r se calcu leaz cu relaia :

R t = - -P [Q ] (5.69)
7zD

unde : p este re zis tiv ita te a solului n care este n gro p a t fu n d a ia ;


D diam etru l em isferei al crei volu m este egal cu vo lu m u l fundaiei.

R = |/ (5.70)
2 y 2tt

n care : R este raza e m is fe r e i;


V vo lu m u l de beton a fundaiei.
b) Valoarea rezistenei R a a unei p rize a rtificia le destin at s m bu n t
easc o p riz natu ral ex isten t R n, spre a aju nge la o rezisten echi
va len t R ech.

Ra= (5.69)
Rttk
c) Izolarea amplasamentelor in sta la iilor electrice se aplic n cazul n care
tensiunile de atin gere U a t i de pas U ' ^ rezu lta te n urm a d irij rii distribu
iei poten ialelor, depesc v a lo rile tensiunilor de a tin gere U at i de pas U pat
m axim e adm ise de norme.
R ezisten a de izola re a am plasam entelor R d ( k f ) treb u ie s p rezin te urm
toarele v a lo ri :
Pen tru in stala ii in terioare :

Rd > l ) > 50 [k O ] (5.70)


884 PROBLEME DE S T A II I REELE KfeECTRICE

n in stala ii exterioa re, considernd m a terialele de izola re n co n d iii de


u m id ita te ex cesiv :

18.71)

A leg e rea m a terialu lu i de acoperire, ca i grosim ea stratu lu i de acoperire


se v a sta b ili cu a ju toru l r e la ie i:

R a = ^ ( ------- 1 -1 0 - 3 (5.72)
2 (600 55 -2x. j

n care : R a este rezisten a de izola re a am plasam entului, n k O ;


p re zis tiv ita te a m aterialu lu i iz o la n t n co n d iii de u m iditate
(Q c m ) ;
h grosim ea stratului de izolare, n cm ;
x ra p ortu l din tre re zis tiv ita te a m a terialu lu i iz o la n t i rezisti
v ita te a solului.
Ga m a teriale pen tru izolarea am plasam entu lu i se folosete :
P ia tr sf rm a t : (p = 5 0 -IO4 O cm , h = 1 5 .. .20 cm ) ;
- A s fa lt ( h = 2 . . .4 cm),
d) O biectele lungi, afla te n in cintele sta iilo r electrice, care sn t n con tact
cu in stala ia de p ro tecie sau cu puncte ale solului cu p o ten ia le ridicate,
n cazul unui d efect p o t prezen ta tensiuni de a tin gere periculoase de-a lungul lor,
d a to rit trecerii curentului prin ele (d e exem p lu : conducte de ap i canalizare,
ine de cale fera t , n veliu ri m eta lice ale cablu rilor).
Potenialul ntr-un punct al obiectului lung are e x p re s ia :

_ . I/ ..
V . I , - J r t , ----- i (5.73)

V i '
n care : U x rep rezin t tensiunea fa de un p u n ct de p o te n ia l nul, n V 5
Ip - curentul care in tr in tr-u n ca p t a obiectu lu i lung,
n A ;
x distan a de la captu l opus fa de pu n ctul de in trare
a curentului I p, n km ;
l lu ngim ea obiectu lu i lung, n km ;
r rezistena lon gitu d in a l pe u n itatea de lungim e,
n O/km ;
rp rezistena de trecere la p m n t pe u n ita tea de lun
gim e, n Q/km.
E x p re sia p oten ia lu lu i U x, n fu n cie de tensiunea in stala iei de legare
la p m n t U p, este :

ch
U. = ( 5.74 )
sh
F i"
CALC U LU L CIRCUITELO R DE PUNERE L A P M lN T 385

D ac obiectu l lung depete in cinta sau zona de in flu e n a in stala iei


de legare la pm n t, pentru m icorarea tensiu nilor U x pe o b iectu l lu ng se iau
msuri fie de m rire a rezisten ei lon gitu d in a le r, fie de m icorare a rezisten ei
<ie trecere r p, fie de izolare a am plasam entelor.
L a cablurile de telecom u n icaie, de com and sau co n trol, care in tr n
incinta sta iilo r electrice, se v a a vea n ved ere ca iz o la ia cablu lu i s reziste
la tensiunea la care p o a te fi supus n cazul unei pu neri la p m n t.
e) R ea liza rea con stru ctiv a in sta la iilo r de legare la p m n t const din
(fig. 5.13) :

Fig. 5.13. E xem p lu de in stala ii de (legare la p m n t : 1 p riz de


p m n t ; 2 plasa m eta lic sau u tila ju l ce se leag la p m n t ; 3 con
ductor dc ra m ific a ie ; 4 piese de legtu r d em o n ta b ile ; 5 con d u ctori
p rin cip ali de lega re la p m n t ; 6 conductor de le g tu r in tre p riza de
p m n i conductorul prin cipal de legare la p m n t.

Priza de pmnt fo rm a t din unul sau m ai m u li e le c tro z i n co n ta ct d irect


cu pm ntu l, capabili s tran sm it curenii electrici n p m n t i con d u ctoa
rele de legtu r din tre electrozi.
Piese de legtur demontabile, care servesc la separarea p rizei de p m n t
de restul in stalaiei, n ved erea v e rific rii p r i z e i ;
Conductoare de legtur n tre p riz i piesele de leg tu r d em on ta b ile ;
Conductoare principale de legtur la p m n t;
Conductoare de ram ificaie.
n anexa 7.39 se dau curenii m a x im i adm ii n co n d u cto a rele de legare
la p m n t pentru seciuni p n la 200 m m 2, iar n a n exa 7.40, a seciunile
minime ale conductoarelor principale de legare la p m n t i n anexa 7.40, b
seciunile m in im e ale con d u ctoarelor de ra m ifica ie.

25 Probleme de staii i reele electrice cd. 364


386 PR O B LE M E DE S T T U I R E E LE E LE C T R !C E

Probleme
5 .3 .1 . S se dim ensioneze conform norm elor n v ig o a re in stalaia de legare
la p m n t a unei sta ii de interconexiu ne de 2 2 0 k V cu G lin ii electrice aeriene.
Se dau u rm toarele date :
Curentul m axiin de punere, la p m n t : 15 kA.
T im p u l total de lucru al p ro teciei i n treru p toa relor de p rotecie : / - 2,5 s.
Suprafaa de teren ocupat de staie (n g r d it ) 6 x 120 m 2.
R e z is tiv ita te a solului 100 Om.
R ezisten a de dispersie a p rizelor de legare la p m n t ale L E A (tir de gard
i prize s tlp ). . . r tEA = 2,4 O/linie.

Soluie
A . Se propune realizarea urm toarei prize de p m n ta re
a) U n contur de prize ru, am plasate n in terioru l gardului staiei Ia 1 m
de gard. am plasate la distane de 1 0 m una de alta.
, j - ( 6 0 + H 8) .... .
N u m ru l de prize : n, ------------------------= JG prize.
10

D im ensiunile prizei vertic a le : lv 3,3 m ; d = 75 m m ; h =- 0,8 m.


E le c tro z ii v e r tic a li sn t leg a i n tre ei cu a ju to ru l unei p la tb a n d e de oel,
ce constitu ie conductoarele de legtur, n gro p a te la adn cim ea de 1 m.
b ) n in terioru l p rizei contur, ia o distan de 4 m de aceasta se prevede o
p riz de d irijarea potenialu lu i, n gropat la adn cim ea de 0,4 m.
S uprafaa ocupat de priza de dirijare : 52 x 110 m 2.
C ondu ctoarele principale de legare la p m n t a p rizei de d irijarea p o ten ia
lului sn t dispuse la distana de 4 m unul de altul, paralele cu lungim ea
p rizei de contur. N u m ru l lor

n, + 1 = 14.
4

n tre priza de contur i priza de dirijarea poten ialu lu i se v o r p revedea


6 legtu ri prin in term ediu l pieselor de separaie (fig . 5.14).
B . Dim ensionarea conductoarelor de legare la pmnt
C onductoarele de ra m ifica ie se dim ensioneaz la curentul total de punere
la p m n t (pen tru conductor din oel) :

s > = 15000 15 000/53 = 359 m m 2


s 66 66

Se alege p latban d a din oel zin ca t de 60 x 6 m m 2.


C ondu ctoarele p rincip ale de legtur, constitu in d circuite buclate, se dim en
sioneaz, la ju m ta te din circu itu l de punere la pm n t.

S > = 180 m m -
2 j
C A L C U L U L CIRCUITELOR DE PUNERE L A PMNT 387

120
118

gardul- T '
staiei
1=110
electrod'
vertical
CN 04
ifi 8 VO

priz d-a-'
contur

i - -J -
/
_ - i .....- -s------JL---- r-

priz de/
dirijarea potenialului piese cu legaturi

F i . 5.11.

Se alege platband de oel de 60 x 4 ram 2.


c) D eterm inarea rezistenei de dispersie a prizelor.
Rezistena unei singure prize v e rtic a le :

r = 0,366 j lg r k + 1 ]g 4/ + l ' 23,2 fi


Ir l d 2 " U- / .
u nd e :

l = h + =- 0,8 + 1,65 = 2.45 ii!

R ezisten a tu tu ror p rizelor v e rtica le R v :

r I 93 2 1
R v = -Lr- . = a 0.991 fi
7?i tic 36 0,65

unde : uv * 0.65 (anexa 7.38)

Rezistena unei prize singulare de leg tu r :

2ll
i\ - 0,366 - f - log 16.54 Q
i,, bh
unde : !j = 10 m

b 0,06 m

h = 1 m.
.111 PROBLEME DE STAII I REELE ELECTRICE

R ezisten a n tregii p rize platban d de legtu r :

Rb= 1,15 Q

unde : u b = 0,40 (a n exa 7.38).

P riza de d irijarea poten ialu lu i se asim ileaz cu o reea :

R iv = (0,5 0,7) - = - = 0,5 = 0,66 2


V 1 .S 75,63

J S = V 52-110 = 75,63 m.

R ezisten a ech iva len t fire lo r de gard i p rize lo r stlp ilo r L E A :

- = 0,4 2
{> O

R ezisten a dc dispersie a n tregii in stala ii de p m n ta re se deduce din


relaia :

n nf n n up i<hKA

R p =-- 0,169 n

D ) Veriicarc la stabilitate termie


P en tru acoperire se ia n calcul num ai priza contu r de p m n ta re : suprafaa
la tera l a p rizei trebu ie s satisfac condiia

S u t > a / j V r V 1 0 ' 4 = 1 >2 - 1 5 o o o V 1 0 0 2 5 * 1 0 " 4 = 2 8 4 6 m m =

S uprafaa la tera l a p rize i contur, in n d seam a de coeficientu l de u tilizare


uc i u t :

Siat = n iU ,S + n 1u 5 k= 36-0 ,65-3,3-7t-0,075 + 3 6 -0 ,4 -1 0 (0 ,0 6 + 0 ,0 0 4 )2 =

= 18,185 + 18,432 = 36,6 m 2 > 28,46 m 2

E ) Determinarea tensiunilor de atinjere i de pas


n in terioru l staiei, n zona prizei de dirijare a poten ialu lu i :
C A LC U LU L CIRCUITELOR DE PUNERE LA PM NT 389

Ai = il n --------------
111,17---------- = 58
ro
422 -14- '1102(0! ) 2 -ti!

Uat = = I<at - U p = 0,033-(2 535) = 83,65 V

uncie U v = 1V - R V = 15 000-0,169 = 2 535 V

Se constat cu U vas = 83,65 < 125 V c t a d m it norm ele pentru staie


cu circu laie redus.
L a m argin ile p r i z e i :

k , = --------- ! A --------- = --------- ---------------------- _ 0.058


+ 2 .,| Z + j
2?: { dt j 2t. I 0,03-0,3 j

k, = 0,65 + 0,172-14 = 3,058

V, = - + ----- ------+ + _L + . . . + 1 ] = 0,405


- \ 2-1 4 + 0,4 2-4 3-4 13-4 /

= 0,058 -2 535 = 147 V

N ot. In zona p eriferic a staiei v a trebui s se circule fo a rte rar (cn d


Upas admis este 250 V ) sau s se foloseasc m ijloace in d ivid u a le de p rotecie).

5.3.2. F olosin d datele problem ei 5.3.1 (in clu siv re zu lta tele) s se stabileasc
grosim ea stratu lu i de m acadam ce trebuie rsp n d it n zon a periferic a staiei
pentru ca staia s fie considerat ca o zon de m are circu laie.

S olu ie

Conform n orm elor (an exa 7.35) pentru zone cu circu laie frecven t , tensiunea
de pas sau de atin gere admis este :

Unt = U.pa: = 65 V

Tensiu nea de pas i atingere rezu ltat din calcule (solu ie problem a 5.3.1)
este la periferia sta iei de U'a, = 147 V.
R ezisten a de izola re a am plasam entului R d, pentru sta ii ex terio a re tre
buie s satisfac relaia :

n con d iiile problem ei date

R i > <> [ ~ ! ] = 7 57 k

R ezisten a de izolare a am plasam entului, n fu n cie de grosim ea stratului h,


de re zis tiv ita tea m aterialu lu i izo la n t n con d iii de u m id ita te (pen tru m acadam
PROBLEME DE S T A II I REELE ELECTRICE

P .= 5 000 O r a ) i de r a p o r t u l * al r e z i s t i v i t i l o r m a t e r i a l u l u i i z o l a n t m a c a
d a m i r e z i s t i v i t a t e a sol ul ui (p'-=^ 100 O m ) , a r e e x p r e s i a :
h i
R* l i r 3 [kO]
GOL) 55 'Ix.
n care :
p - jO -IO 1 O cm
_ 5 000
10') '

R t = 7,57 kO

R ezu lt grosim ea stratului

h = 14,45 ~ 15 cm.

5.3.3. S se dim ensioneze in stalaia de punere la p m n t a unei sta ii de


G/l 10 k V de evacu area p u terii de la o central electric cunoscnd u rm to a rele
d a le in iia le :

P a rte a de 110 k V