Sunteți pe pagina 1din 13

CasaMea

anul XIII, nr.9,


septembrie 2010, 6,2 lei
CasaMea

CumpãrãrevistaCasa Mea šiajutã


Ašezãmântuldecopii"SfântaMacrina"!
Construieşte casa visurilor tale!
www.hiparion.com

2
Anul XIII, N.9, septembrie 2010

SUPLIMENTE

GRATUITE:
Construiešte 48 de pagini
Sisteme de încălzire şi
singurungrãtar economisire a căldurii
dincãrãmidã! 24 de pagini
Idei şi soluţii de
Preø 6,2 RON

Renovarea
amenajare pentru băi
uneivileinterbelice

Proiectarea unei grădini exemplare


Publisher Viorica Iorgulescu

Redactor-şef ema brumăreanu


Art Director dora doroftei
Secretar de redacţie Mariana Nicolae
Redactori Anca Ghiorghiu
dan Mazilu
Fotograf dan Alexandru
Corector Geanina bică EDITORIAL
Advertising  bogdan Toma
Sales Manager
e-mail casamea@hiparion.com
Marketing Manager bogdan Mireanu Ce face
CASA MEA
este o publicaţie
lunară a
un arhitect? 

î
n proiectarea unei case şi execuţia ei sunt implicaţi
Director general Adrian Rus arhitectul, proiectanţii de specialitate, inginerul structurist,
Director vânzare grup Cezar burlan
Director vânzări  constructorul şi beneficiarul. Ne-am propus în acest editorial
Home&Deco Radu Găvruş sã discutãm despre un personaj cheie, şi anume arhitectul.
„Ce anume face un arhitect?”, e o întrebare simplã, dar al cãrei
Director editorial diana Ionescu rãspuns este extrem de util celor care decid sã construiascã o casã.
Director producţie Mihai Voivod
Ei bine, încercând sã lãmurim problema putem spune, pe scurt, cã
arhitectul trebuie sã rezolve cât mai bine o temã datã, care include
Responsabil cerinţele beneficiarului, dar şi aspectele legislative şi urbanistice
suplimente HRL Alina Petre existente: limitele impuse de caracteristicile terenului pe care se
va construi, de la deschideri şi orientãri la aspectele legale, care
Prelucrare imagine daniel dragomir
ţin de prevederile PUG, planul urbanistic general. Mai clar spus,
Abonamente Mariana Gheorghe arhitectul este cel care personalizeazã proiectul în funcţie de
Telefon 021-202.81.22 cerinţele beneficiarului şi de bugetul acestuia, opteazã pentru
Corespondenţă O.P. 33, C.P. 52, bucureşti o expresie arhitectonicã în acord cu alegerea unei structuri, a unei
e-mail casamea@hiparion.com
www.hiparion.com tehnologii de construcţie şi a materialelor de construcţie şi finisaj,
Adresa Nerva Traian Nr. 3, defineşte funcţiunile şi dispunerea lor în spaţiu utilizând judicios
bl. M 101, et. 8, sector 3, suprafeţele, organizeazã volumele interioare şi exterioare, ţine
bucureşti cont de orientarea faţã de punctele cardinale, organizeazã accesele
Telefon 021-20.28.270
Fax 021-20.28.269
şi traseele de mişcare, alege un tip de încãlzire şi de ventilare
în scopul limitãrii la maximum a viitoarelor consumuri de energie
Membru fondator Cătălin berari şi, implicit, a costurilor de întreţinere. în plus faţã de definirea
proiectului arhitectural, este bine de ştiut cã arhitectul este
Tipar Mega Press holdings S.A.
competent pentru a interveni la toate nivelurile proiectului de la
Tel: 021/461.08.08;
alegerea terenului, alcãtuirea temei program, schiţe, perspective,
Distribuţie RAuTAkIRjA ROMANIA, simulãri pe calculator, expertize, studiu de fezabilitate, proiectul
TuTuN şI ZIARe, tehnic şi de execuţie, coordonarea specialitãţilor (inginerie de
MIlleNIuM PReSS, rezistenţã şi instalaţii, drumuri), demersuri administrative, caiete
hACheTTe dISTRIbuTION
CASA MEA este Copyright
de sarcini, organizarea licitaţiilor pentru execuţia lucrãrilor,
marcă înregistrată MedIA GAMMA PublISheRS urmãrirea de şantier, recepţia lucrãrilor. în concluzie, arhitectul
ISSN 1454-0800 este persoana cea mai indicatã pentru a fi un fel de şef de proiect
Reproducerea integrală sau parţială
Revista Casa Mea beneficiază a textelor sau ilustraţiilor din revista
de rezultate de audienţă Casa Mea este posibilă
şi coordonator al lucrãrilor, de prestaţia sa depinzând calitatea
conform Studiului Naţional numai cu acordul prealabil scris al şi performanţa în construcţia unei case.
de Audienţă măsurate în perioada MedIA GAMMA PublISheRS
ianuarie 2009 - ianuarie 2010. Ema Brumăreanu
Întreaga responsabilitate
pentru conţinutul materialelor Redactor-Şef
revine autorilor acestora
Sumar

pag.6

pag.30 pag.76 pag.86


CASE DE mirific, pe un deal de unde 52 ªantier în lucru - Acope- ÎN jURUl CASEI
PRETUTINDENI se vede pãdurea şi zarea. rişul şi sistemul termoizolant 86 Exterior -
06 Simplitate şi originali- 30 Casa cu trandafiri 56 Renovare - Renovarea Mirajul culorilor
tate Proprietara a reuşit Existã o multitudine de unei vile interbelice 92 Exterior - Vedetele
sã transforme o casã motive care îi determinã 62 Construcþii - Elemente în grădină: trandafirii
banalã într-una cu un aer pe oameni sã îşi ridice prefabricate din beton şi coniferele
de vacanþã vesel şi o casã. 68 Detalii de proiect - 98 Exterior - Exemplu
în acelaşi timp elegant. Construirea unei pivniþe de profesionalism
14 Rustic la oraş SolUþII ÎN 72 Shopping - Vopsea şi 106 Construieşte singur -
dorinþa proprietarilor a fost CoNSTRUCţII
tencuială de exterior Platforma de beton
sã ridice o casã în stil rustic 40 Soluþii constructive -
O casã... sãnãtoasã 74 Shopping - 108 Shopping -
într-o zonã în plinã expan-
siune lângã Timişoara. 42 Construcþii - Unelte de construcþie Scule de grădină
22 În vârful dealului Structura de rezistenþã 76 Shopping - 112 Turism - Tratament
Aceastã casã este situatã 48 Materiale - Izolarea Faianþă şi gresie sau întreţinere?
într-o zonã cu un peisaj faþadei cu vatã bazalticã 78 Evenimente Balneo şi wellness

4 septembrie 2010 Casa Mea


soluþii constructive

O casã... sãnãtoasã
Ce înseamnã
sã locuieşti într-o
casã sãnãtoasã?
Existã
o multitudine
de rãspunsuri
la aceastã
întrebare, noi
vã vom oferi o
parte dintre
acestea!

C asa se aflã în
mijlocul pãdu-
rii, la Cluj, foar-
te aproape de
oraş, dar feritã de zgomot şi
poluare. A fost cumpãratã
când era în stadiul de con-
strucţie, iar proprietarii au de -
cis sã facã o serie de trans-
formãri. Nu erau mulţumiţi de
compartimentarea interioarã, Dintr-un hol foarte mare şi
care fãcea ca locuinţa sã nu fie inutil şi un living de dimen-
funcţionalã. Astfel, la parter au siuni mult prea mari au creat
amenajat un living, un dining trei zone: dining, living şi
şi o bucãtãrie în spaţiul des- bucãtãrie. Toate aceste spa-
tinat iniţial unui hol imens şi ţii nu sunt delimitate de uşi,
unei încãperi mult prea mari ci doar la nivel vizual, de mo-
şi lipsite de intimitate. Cele bilier şi covoare.
trei spaţii nou create au fost Toate materialele alese pen-
delimitate între ele formal, tru construcţia acestei case
doar cu ajutorul covoarelor, sunt naturale deoarece pro-
fãrã a se apela la pereţi inutili. prietarii cred cu tãrie cã a -
cestea le pot influenţa în mod
Funcţionalitate pozitiv traiul. Locuinţa este
şi confort fãcutã din cãrãmidã şi s-a op-
Casa nu avea nişte circuite tat pentru izolarea cu polisti-
interne bine puse la punct. ren. Întrucât casa are şi o
De aceea proprietarii s-au vãzut pivniţã, aceasta a fost placatã
nevoiţi sã o recompartimenteze. cu piatrã cubicã.

40 septembrie 2010 Casa Mea


fi construitã casa, proprietarii
au adus alţii pe care i-au plan-
tat în curte. Aceştia au creat o
barierã care protejeazã locu-
inţa de noxe sau oricãre alt tip
de poluare sã ajungã la casã.
În ideea de a avea o casã
ecologicã şi cu un consum
redus de resurse energetice,
cei doi soţi au decis ca pe
acoperiş sã monteze panouri
solare. Astfel protejeazã me-
diul şi obţin singuri cãldurã şi
apã caldã. Aceste panouri nu
costã mult şi se monteazã
uşor. Cu ajutorul lor, costurile
de întreţinere ale casei scad
foarte mult. Proprietarii susţin
cã factura la apã caldã scade
în medie cu 60%, iar cea la
încãlzire cu 30% pe an.

Materiale naturale
Materialele naturale sunt foarte importante pentru o casã
ecologicã. S-a optat pentru foarte mult lemn şi pentru
cãrãmidã. Pentru a nu face risipã de combustibili sau
altfel de resurse energetice, proprietarii au montat pe
acoperiş panouri solare pentru apa caldã necesarã.

Toate terasele au fost fãcute Pe scurt, o casã sãnãtoasã


din lemn, iar la ferestre s-a înseamnã o locuinţã în care
optat pentru obloane din a- sã ai parte de tot confortul,
celaşi material. Lemnul şi pia- fãrã a dãuna mediului încon-
tra sunt cele douã materiale jurãtor a cãrui întreţinere sã
care au primat în ridicarea coste cât mai puţin. Mai mult,
acestei case, ele fiind folosite o astfel de casã construitã
atât la interior, cât şi la exte- din cât mai multe materiale
rior. Astfel, aleile au fost pa- naturale, o casã ecologicã,
vate tot cu piatrã, iar în curte poate schimba în bine starea
sunt foarte mulţi copaci. În- psihicã şi fizicã a celor care
trucât o parte dintre copaci o locuiesc. n
au fost tãiaţi pentru a putea Anca Ghiorghiu

Casa Mea septembrie 2010 41


construcţii
casa mea pas cu pas

Structura de
Oricând vedeţi o casã
în picioare, trebuie sã vã gândiţi
cã meritul acestei trãinicii este al
structurii de rezistenţã. Citind
acest articol, veţi afla câte feluri
de astfel de structuri existã.

î n primul rând, tre-


buie sã ştiţi cã struc-
tura de rezistenţã
are douã subcate-
gorii, împãrţite prin raportare
la nivelul solului. Prima este
numitã „infrastructurã”, pentru
cã este subteranã. Aceasta
cât mai simetricã cu putinţã,
urmãrind sã obţinã o distri-
buţie casetatã, cu o stabilitate
extrem de bunã. Forma ide-
alã a acestei „aranjãri” este
dreptunghiul. Prin urmare,
când clãdirea are forme ne-
regulate (de pildã: L, T ori U),
include fundaţia, stâlpii şi pe- fiecare parte componentã a
reţii portanţi ai eventualului ei este tratatã ca un drept-
subsol, şi se terminã cu plan- unghi, iar la îmbinarea pãr-
şeul dintre subsol şi parter. A ţilor componente se plasea-
doua subcategorie este nu- zã rosturi seismice.
mitã „suprastructurã”, întrucât Numãrul maxim de niveluri
se aflã deasupra pãmântului. ce pot fi construite pe o ase-
Aici sunt cuprinse elementele menea structurã se rezumã
verticale de rezistenţã (stâlpi la cinci. Teoretic, s-ar putea
şi pereţi portanţi), orizontale ridica şi mai multe de-atât,
(planşeele) şi înclinate (scãrile). dar practic e nerentabil, cãci
În privinţa tipurilor de struc- pereţii ar trebui sã fie atât de
turã, existã patru mari cate- groşi, încât clãdirea ar ieşi
gorii asupra cãrora ne vom foarte scumpã.
opri pe rând.
Structura cu pereţi
Structura cu pereţi portanţi din beton
portanţi, din zidãrie armat turnat monolit
Este alcãtuitã din pereţi por- Este alcãtuitã dintr-un an -
tanţi şi pereţi de rigidizare. samblu de pereţi portanţi din
Primii „duc greul” clãdirii, beton armat turnat monolit
ceilalţi sunt pentru contra - care, împreunã cu ansam-
vântuire. Dispunerea acestui blul planşeelor, formeazã un
tip de structurã tinde sã fie sistem rigid şi rezistent.

42 septembrie 2010 Casa Mea


rezistenţã
Structura cu pereøi portanøi
l Rezistenţa e asiguratã de pereţii portanţi,
restul pereţilor fiind de contravântuire.
l Forma idealã a acestei structuri este dreptunghiul.
O clãdire neregulatã se împarte în dreptunghiuri componente.
l Numãrul maxim de niveluri ce pot fi construite: cinci.

Planşeele se realizeazã, de care trebuie construite clãdiri


asemenea, din beton armat cu numãr mare de niveluri.
turnat monolit, sau din ele- Este capabilã sã prelucreze
mente prefabricate din be- excelent încãrcãri gravitaţio-
ton armat. nale şi orizontale (vânt, cutre-
Acest tip de structurã se po- mur) foarte mari.
triveşte „mãnuşã” regiunilor Soluţia este foarte rentabilã
cu seismicitate ridicatã, în economic în cazul clãdirilor ce
permit o aşezare identicã a
Pereøi portanøi pereţilor portanţi, pe toate ni-
din beton armat velurile. Prin urmare, se folo-
• Rezistenţa e asiguratã seşte intensiv în cazul blocu-
de un ansamblu rigid de rilor de locuit, al cãminelor,
pereţi portanţi şi planşee, hotelurilor, unitãţilor spitali-
ambele din beton armat ceşti, al clãdirilor administra-
turnat monolit. tive şi de învãţãmânt.
• E folositã în cazul
clãdirilor înalte, ai Structura în cadre
cãror pereţi portanţi E o structurã alcãtuitã din bare
au o schemã identicã verticale (stâlpi) şi orizontale
de distribuţie, (grinzi sau rigle), îmbinate rigid
pe toate nivelurile. în anumite puncte (noduri).

Casa Mea septembrie 2010 43


materiale
shopping

Construiţi uşor!
2
Vãoferimsfaturi
utileşimodele 1
diferitepentruaşti
exactcaresunt
uneltelede
construcţiiindicate
3
lucrãrilorpecare
leaveţideefectuat.
Astfel,munca
sevatransforma
înplãcere.

6
1 BetonierăGNB132Fonte,
Hornbach;capacitate:132l;coroanăfontă
Preþ: 689 lei

2 Drişcă,Hornbach;dim.:280x130x0,7mm
Preþ: 17,99 lei

3
Mistriedecolþ,Hornbach;80mm;mânergalvanic
Preþ: 16,99 lei

4 BarosBahco,Hornbach;1.500gr.
Preþ: 78,99 lei

5 Găleatămortarplastic,Hornbach;volum:12l
Preþ: 3,99 lei

6 Roabă,Hornbach;80l;cuvăgalvanizată;grosime:0,6mm
Preþ: 86 lei

74 septembrie 2010 Casa Mea


7

7 Staþie de tăiere, PLS 300; Bosch; greutate: 3,2 kg; este


adecvată pentru toate ferăstraiele verticale, cât şi pentru cele cu 8
o placă de bază lată de 67,45 mm (+/- 0,15 mm); canalul de ghidare
din aluminiu orientează talpa ferăstrăului vertical, iar prin aceasta, şi
pânza de ferăstrău; pot fi reglate unghiuri exacte: între -450 şi +450
Preţ: 345 lei

8 Dispozitiv de tăiere faianţă şi gresie PTC 1; Bosch; se


pot tăia plăci de faianţă sau gresie de până la 340 mm lungime
şi 10 mm înălţime
Preţ: 85 lei

9 Ferăstrău tăiat BCA şi cărămidă poroton DW392,


DeWalt, Yalco; lungimea cursei: 38 mm; număr curse pe minut:
3300 cpm; putere debitată: 700 W; putere: 1350 W; lungimea lamei:
425 cm; greutate: 4.3 kg; stop lamă: 3 s
Preþ de listă: 385 euro

10 Ciocan rotopercutor SDS PLUS HR2470, Hornbach;


putere absorbită: 780 W; turaţie în gol: 0-1.100 rpm; diametrul
găuririi în beton/oţel/lemn: 24/13/32 mm; greutate: 2,6 kg
Preþ: 699 lei 9
11 Amestecător de ciment, Hornbach; mixer pentru mortar;
dim.: 85x400 mm
Preþ: 24,19 lei 10
11
12 Debitor lemn/PVC/aluminiu D27107, DeWalt, Yalco;
putere: 2.000 W; turaþie: 4.000-3.000 rpm; diam. disc: 305 mm;
diam. arbore: 30 mm; capacitate tăiere unghiulară (dreapta/ stânga):
48°/48°; capacitate de tăiere max. la 45°/45°: 60x100 mm; adâncimea
de tăiere maximă (ferăstraie): 0-81 mm; capacitatea de tăiere maximă
(poziþie ferăstrău de banc 90°/45°): 0-56 mm; greutate: 40 kg 12
Preþ: 1550 euro

13 Debitor cu disc abraziv pentru tăiat metal D28715,


DeWalt, Yalco; putere: 2.200 W; turaþie: 4000 rpm; diam. disc:
355x2,5 mm; capacitatea de tăiere la 90°: profil pătrat - 120x120
mm, profil rectangular - 100x200 mm, profil neregulat - 140x140
mm, profil rotund - 130 mm; capacitatea de tăiere la 45°: profil
pătrat - 113x113 mm, profil rectangular -100x140 mm, profil
13
neregulat - 120x120 mm, profil rotund - 130 mm; greutate: 18 kg
Preþ: 409 euro

Hornbach - Bucureşti: Berceni, Militari; Braşov; www.hornbach.ro


Robert Bosch - Str. Horia Măcelariu nr. 30-34, Bucureşti; www.bosch.com.ro
Yalco România SRL - Str. Neagoe Vodă nr. 58, sector 1; Bucureşti; www.yalco.ro
* Toate preţurile includ TVA

Casa Mea septembrie 2010 75


exterior
grãdini

Mirajul
culorilor
Text: Anca ghiorghiu • Foto: dan AlexAndru

86 septembrie 2010 Casa Mea


O grãdinã este frumoasã
în momentul în care plantele
au ajuns la maturitate, dar este
nevoie de multã muncã şi

P
de timp pânã la acest stadiu.

roprietarii au „Ne place foarte mult sã ne


achiziţionat ca- petrecem timpul în grãdinã şi
sa în anul 1996, tocmai de aceea am luat de-
iar de amenaja - cizia sã îi acordãm acesteia o
rea grãdinii s-au apucat la un atenţie deosebitã. Am curãţat
an dupã aceea. Întrucât soţii terenul de pietrişul şi mor-
lucreazã în domeniul con- tarul rãmase de la lucrãrile
strucţiilor şi decoraţiunilor, pentru casã, am fãcut un sis- IDEE
nu le-a fost greu sã conceapã tem de drenaj format din Rocãrie
Rocãria are rolul de a înfrumuseţa grãdina. Pietrele care o formeazã
un plan al grãdinii, pe zone. nisip şi pietriş, am adus pã - trebuie sã fie de diferite dimensiuni. Cele mari sunt puse la bazã,
Au fost alese plante care sã mânt fertil”, ne-a explicat o parte a acestora fiind îngropatã în pãmânt pentru un aspect
înfloreascã periodic dar şi proprietara. natural. Apoi se aşazã cele mai mici, iar de jur împrejurul
unele care sã se menţinã verzi Se poate spune cã grãdina a formaţiunii din pietre, dar şi printre acestea, se pun flori de rocãrie.
tot timpul anului. fost împãrţitã în trei zone.

Casa Mea septembrie 2010 87


construieşte singur
platforma de beton

Util în
grãdina ta grãtar din cãrãmidã
Localizare: Bistriţa. Mai precis: grãdinã prieteni. Temã de
proiectare: un grãtar. Temã adiacentã: mascarea gurii de vizitare
a contorului de apã. Materiale: cãrãmida rezultatã din demolarea
pereţilor unei cãmãri şi câteva scânduri rãtãcite. Bonus neaşteptat:
câteva fâşii din granit luate din grãmada de deşeuri a unei cariere
din apropiere. Materiale cumpãrate: câteva cãrãmizi de şamotã,
holtzşuruburi, nisip, ciment, apã şi... rãbdare. Timp de realizare:
trei zile. Extrabonus: bucuria de a-ţi face prietenii fericiţi.

Text şi foto: arh. Mugur Kreiss


tel.: 0723.337.247
mugur@mkdesign.ro
www.mkdesign.ro

Pasul 2 Odatã curãţate, cãrãmizile


au fost udate din belşug cu apã - la
fel şi placa din beton - pentru o mai
bunã aderenţã cu mortarul proaspãt
(dacã nu se udã, apa din mortar intrã
prea repede în cãrãmidã, mortarul
se usucã prea rapid şi existã posi-
bilitatea sã se desprindã cu totul). Pasul 3 Am pregãtit
mortarul din ciment,
nisip şi apã şi am în-
ceput construirea pi-
cioarelor grãtarului.
Rosturile au fost astu-
pate şi ele cu acelaşi
mortar şi aduse în ace-
laşi plan cu suprafaţa
cãrãmizilor, care s-au
dorit a fi aparente, mai
ales cã niciunul dintre
Pasul 1 Aşa arãta locul pe care am
noi nu ştia sã tencuiascã!
construit grãtarul: o platformã de
Aceastã operaţiune a
beton cu un capac din tablã. Cãrã -
fost fãcutã pentru ca apa,
mizile au fost aduse în grãdinã şi
zãpada şi gheaţa sã nu
curãţate cu grijã de mortarul întãrit
zãboveascã prea mult
care le prindea şi de resturile de
în rosturi şi sã deterio-
tencuialã.
reze construcţia.

106 septembrie 2010 Casa Mea


Pasul 4 Cum spuneam, Pasul 5 Cam aşa arãta grãtarul nostru dupã o zi
dupã vizita la o carierã de de muncã. Destul de dezolant. Însã mai aveam
granit din apropiere ne-am de lucru şi a doua zi. Tot ce am fãcut a fost sã
ales cu câteva fâşii de pia- udãm cu furtunul - explicaţia aţi primit-o deja la
trã tocmai bune pentru ca, punctul 2 - şi sã bem o limonadã proaspãtã.
alãturate şi prinse cu mor-
tar în construcţie, sã devinã
blatul pentru cutia cu jar (si-
tuat mai sus), respectiv bla-
tul pentru punerea la înde-
mânã a ustensilelor nece-
sare şi a produselor alimen-
tare (situat mai jos).

Pasul 7 Acest deck a trebuit construit


în aşa fel încât sã ocoleascã picioarele
bãncii şi sã se poatã scoate la nevoie,
pentru a putea vizita instalaţia de apã.
Aşa cã existã o marjã de 2 cm între
scândurã şi picioarele de cãrãmidã ale
bãncii, pentru a putea fi scos uşor.
Şezutul bãncii se poate scoate de
asemenea, acest lucru fiind foarte util
pe timpul iernii, când ambele piese din
Pasul 6 Cum sã supraveghezi grãtarul doar stând în picioare, mai ales când supra- lemn se vor depozita în magazie, fiind
faţa pe care îl construiam era destul de generoasã? Drept care, dis-de-dimineaţã astfel ferite de degradare.
am construit pe latura adiacentã trei picioare din cãrãmizile rãmase, care urmau
sã primeascã deasupra un blat şi sã se transforme într-o bancã fãrã spãtar. Totodatã
am început şi mascarea capacului de canal. Pentru aceasta, a trebuit sã facem
un deck din scânduri, aşa cã am început sã construim scheletul, din cuşaci cu
secţiunea 5x5 cm. Lemnul a fost prins cu ajutorul holtzşuruburilor.

Pasul 8 Şi uite-aşa s-a fãcut searã. Am


montat pe suprafaţa care va susţine tava
cu jar cãrãmidã de şamotã, pentru ca
aceasta sã preia cãldura care - ne-am
gândit noi - ar putea afecta integritatea
fâşiilor de granit, fãcându-le sã crape. Pasul 9 A venit şi vremea sã încercãm
Am profitat de rãbdarea celui de-al doilea grãtarul. Alegerea de a nu face un grãtar
prieten, care a chituit rosturile cu mortar. acoperit (cu horn) s-a dovedit foarte in-
spiratã. Fumul s-a dus unde a vrut el şi
noi ne-am ferit de el foarte
simplu şi am manevrat
mai uşor mititeii, câr-
nãciorii şi fripturile, fãrã
a ne pârli şi degetele.

Casa Mea septembrie 2010 107

S-ar putea să vă placă și