Sunteți pe pagina 1din 146
Dittionar gagauz (itt)-roman pentru gagauzii. din ‘Basarabia, Ajutorul: gagauzilor: deva savalagasi usor. limba romand'si dea vorbi bine’ romanegte. Aléktuit de“profesor’ pegstonar protoiereul; MIHAIL‘CIACHIR Laflac gagauzcea. (tiurecea). hem he a © ah + es oa ‘i romandja (moldovandja) - Bessara~ “pieala gagauziar icin. Gagauzlaran ‘eardAmdjisa’ taa colai iurenméea, roman dilini hem ,taa,ci.lafetmeea dei. romAnja (moldovandja). Dizdi: hem: talmacilada profesor pensignar, protdiercit’ MIHAIL CIACHR, —— CHISINAU . ,TIPARUL MOLDOVENESC” 1938 PREFATA In timpal prezent, «cdnd .Guvernul Roman. cere, ca fiecare cetdfean sd stie. limba romdand,, sisd vorbeascé romdneste, poporul gigduz ne avand pana acuma nici.un dicfionar si alte car- fi ajutatoare, simfea.o. nécesitatée. mare de un dic- fionar gagauzo-roméan, ca sd inlesneascd studie- rea. limbei romane. Stiind aceasta, eu am alcdtuit dictionarul de fafa, ca el.sd fie ca un ajutor gagdauzilor. *Fiinded' poporul gagauz® are’ tn. scris 'li-- teratura. gdgduzd si nare’ cdrti.in limba gigduzd, limba gdgduzd, cea vorbitoare, este'sdracd “si ser: veste- numa: viata» obignuitd, : acest dictionar, ca fncercare, estecam scurt si nécomplect si are ne- voie de complectari, de. adaosuri de anexe si co- recturi, care. se vor face, in editia‘noud dupa a- vdtarea cititorilor.- ; Limba gdgduzd ‘are’ vre 0 cateva’dialecte,: insd acest dicfionar sa::compus-conform. didlec- tului gagauzilor din. com,’ Ceaddrlunga, Jud, Ti ‘ghina, Gagauzii,avand acest: dictionar; vor’ putéa mai lesne a infelege nu numai’ cuvintele romane, ci si spiritul limbei romdnesti si tot odata Spi- ital poporului. romdn, care are o .bogdjfie mare _de:deosebite expresiuni, de zicdtori si_proverbe, $i povesti pline de nespusd frumusefe. 3. Daca: acest dicfionar.(cuvantelnic):.va .ajute ewmdcar.in parte micd-scopal, urmdrit $t.va-inles» nicgdgduzilor. invdfarea limbei -roméane'si vorbirea sei, atunci sautorul va ‘socati cd opera: sa:,e destul de rasplatitd.:Autorul-va.aduce. mulfumiri. cdidu roase tuturor scriitorilor si ,cititorilor, cari vor ardta ‘neajunsurile,: vor ardta .cuvinte noi, ..si vor dndrepta uneleneexactitafi. in ‘traducere : ete. “NOTA Matar ed gdgduzil’ sunt ‘din’ neant ture (tiurc), ei sunt crestini drtodocsi' ‘din vechi- ‘yme adanca, Gagauzii sunt foarte religiosi, oame- ni linisti{i’si inbitori de pace si traesc «cu tofi megiesti bine, tn’ pace’ si‘in buna’ infelegere, insd cele mai apropiate si'mai sincere legdturi si re- Jajii fac cu“moldovenii; cu care foarte des ‘se in- vudesc $i cdsdtortile gdgauzo-moldovene * sunt foarte’ trainice, $i legdturile intre moldoveni si-sa- auzii' se inidrese bine.’'In Moldova st ‘Dobrodja veacurl'tntregi-au locuit gayauzii, pe cari mols dovenii ‘boeri emigrau‘in’ mosiilé boerest|,: ca. pe ‘buni colonisti, Boerii din Easi Balusti (Balusestii), ‘mai ‘ales lordach us ‘mare’ om de’ Stat _res- ‘pecta pe muncitori™ gdgduzi cd pe' popor.-cinstit si-intd tn anal -1869*¢ tntemeecat’2 coloni? gagas dize: satele Ceadar $i ‘Orac ‘tn’ jadétul * Lapusna.... Pentru aceasta, gagauzii. aveau relafii bune cu moldovenii.si-.cunosteau limba. moldoveneascd sia tntrodus in dimbaxgdgduzd multe cuvinte ro~ méane, iar. moldovenii.-aw. introdus in limba motdo- veneascd multe cuvinte gogduze, Limba gagauzd este limba tiurca (turca) ‘veche, mai'curatd,:decdt cea osmalistd. Limba turco- gagauza'in: compa- vatie cu cea osmalistd este-in asa situajie, pre- 4 Sy cum limba moldoveneascd tn comparafie cu cea roménd literard. Precum ‘rom@nii .din punct. de. vederea literardé au latinizat si.au franfuzit lim-. ba moldoveneascd veche, tot asa gi turcii..osma- listit au arabiat si au persionat limba turca ve- che. Gagauzii au venit din Altai si Asia centrald in peninsula Balcanicd prin Ural si Rusia, $i aw primit crestinismul ortodox, iar turcit osmani. au: venit prin Persia, Aravia si Asia Mica si Grecia,” Vizantia unde ei auyprimit islamul Mahomedaniz- mul. Gagauzii, numesc limba sa nu gagauza, ci tiurca si zie’ noi graim tiurccea turceste, iar turcti: osmani grdesc osmanlaidja, osmaneste. ~ ~ In Basarabia locueste aproape una sutd: mie (100.000) de gégduzi. Istoria gdgduzilor este tipdrita in revista , Viata Basarabiei* an 1933: Nr. 9. 1934 Nr. 5 si 1935; Din acest dicfionar. clar se vede, cd multe cuvinte romane (moldove- nesti), a intrat in limba gagduzd -si multe cuvine te gagauze veche turcesti:a intrat in limba _mol- doveneascd. : a : La strdngerea cuvantelor gagauze pent acest dictionar a dat cuvenitul-ajutor fost inspec- . tor scolar primar econom Teodor Ceachir, pentrur ce gagauzii vor aduce lui mulfumirile, . cele mas | calduroase, . Pe laa aaale ' -: Profesor pensionar prot, MIHAIE. CIACHIRY EAZA—1UZIU" Ciunchiu Roman Padisahlad'isteer hem izin _edeer, chi djumlea.insanlar, hani. easaerlar Romanieada iurensinlear roman dilini, (romandja) chem, lafetsinlear romandja, .hem gagauzlar da deaazdm .iarensinlear romandja, onustan peccioc deaazam gagauzlardn. ellerindea bulunsun ‘bir ear- aldmadji laflac..chetabé, bir. dicfionar, gagauzcea ~hem romandja, chi gagauzlar. ei anlasantar her bir laf, fer-bir sioziu, hem bulabilsinlear herbir la- ‘fan saiasand, amma .sindicadac chimsea mucaet— -olmada eazsan gagayzlar.icin bir dictionar, laflac. Bu. sebeptean: bean neetcoidum. -hazarlaim gagauzlar.icin.bir laflac,.bir dictionar. Onastan sbean topladam-- djumlea.gagauz laflardnd hem onlara, dizdim..sdra-sdra, hem: hazarladam: bu dictionara hem’ sindi-tipara: cicardam. Ciunchiu ., gagauzlaran ,dilindea. -ioctur...eazala literatura, . -gagauz dili bulunuer fucaara laflan, onustan bu lafléc-dictionar,: bir -ilchinchi diefionar, ghibi, -bir sefted ghibi, cicta casa; amma tehindji. ti-- parda olabiledjec onu biiucleteea, zerea” djum- lea -gagauzlar, :hgni. ei:.bileerlar gagauz adilini. -eardam veredjeclear bana, hem’ ghiosteredjeclar djumlea laflard,.hangdlara ghirmedilear bu dic- flonan, icinea ee oe * . Bu leaazamld ‘dictionar leaazadm’ bulunsun sher-bir evdea, chi herbir gagauzun evlatlara colat 6 durensinlear roman dilini. Eardém icin gagauz~ lara hazarlander basca eardamdji chetaplar : 1) Dicftionar romano-gagauz — laflde ro- mandja hem gagauzcea, 2) Etimologia, sintaxd gagauza in compara— fia cu cea romang. ° 8s * v 3).Carte de Vorbire, lafetmeac chetabda et cet, “ “Gheldt vacdt, chi’ gagaizlar-da™iureny is : Olsuntar, hem’ 'fichirliclean ‘chiamillic edensintear, chi’ calmasdnlar taa gheri: basca insanlardan:* °- _ Onustan, leaazam gagauzlar-isleaa izmetle: rea, isleaa.ustaldclara cdsunsunlar hem “sarfos- - luctan, hailazlactan hem hertiurliu. feanalactar: corunsunlar, Allah—earddmetsin gagauzlara, chi> onlar ‘ei hristian,. hem doorulueli ‘insan.. olsuntar,. haliz’ gagauz olsuntar,’ evelchi’ gagatziar” ghibi,,’ atalar ghibi, hangalarana- djumlea halclar icrama ‘coearlarda onlaran uzluu icin, “doorulielara: icin; eidinlicleri icing <0 8 ee “* Ba ghiunchia gagauzlar leadzdm’ ei iornee~ alsénlar evelchi gagauzlardan .atalarandan, har-. galaré'cioc vacét dooruluclan’ namuzluctan, «ea sadalar Rusieada: Vizantieada Gretieada, Buls. garieada, Moldavada,: Romanieada lurchieada hem Dobrudjada, neredea bir ‘vacdt’ gagauzlar . edenmislear’:: gagauz ‘padisahlaad™ nidjea: siolear istoriea,. . a Hey Fath “Bu dictionarad dizmeea’ dei -eardam verdé evelchi ‘vacdtta olan scola’inspectora iconom Teo- dor Ceachir, Baie MA Pe PNY ‘Pro DICTIONAR GAGAUZO, CTIURE) - ROMAN, aa; 8. af lonilor.’ az, adj. putin ‘ aaz, aes fy Bia fe, aar, adj. — grew aara s. — abe fe wi aarlac, s,_ eutate f. aalamac, v. — ae plange aaci (agacl); s, —- copac afaci,:adj):— flamand'’». afacilac,. s,.f. — foame, foamete if; aba, s. —- postav gros.m. Spa ainas. We a spri- oy >. fink: abanmac, _ a se sprijini acean, adv, -.. cand. i: acic, adj.:.x> -deschis: fie acimac, vy ss. aye hide ac, adj. -—-alb. acd, acks,,-— curjerea’ aif, acil,.s, '— -minte s,.f. ;: ~acklla; adj. —¢ inate |acds, (acta), ss dcaldna’ pnatteinels: wo ‘a aduce in minte " lac&ldan: ‘ciemac, -v.'—@ eit : Pegi din mintey a ine- buni facal-vermeac,. Vv," ada . minte, ada sfat) acdnta, on ‘iavor, m. cur- gerea ‘frjocgt acadji,;— “pugoi mass acar, adj. or curgator: Mab rea f. : acigmac, Vy, 77a se dua A dupA cineva- ‘ac-djigher, s, — plimanii Beilin, veo a pung la:- nz. Cus. (Curjere) : acmac, Ve ii. curje . aclac, $, .— ‘dlbeta fiajua’ ada, s, —= insula f. adam, ‘s,°—- om, .brbat: adamlac, s,— omenireaf, mintios:_ adamlacla,, adj: — omenos. 8 adamlactancicac, « (adat- lacsAz), adj. — ne- _. -omenos, egoist adas, s, —‘om de acea varst%,. tovarag:. m, coleg, companion. adaslac’ s, — tovardsie, »., societate. de lucra- * or}, et ad&, (at) — numelem, adam, s, — pas. m, ‘adam-adam, adv. — pas — inpas, ‘incet, aliur calaresc addmlamac, ver.~ a pasi adjami, (adjemi) (hadjemi) » .adj. — salbatec, ne- invajat 2 adjaba (adjeba), adv. — oare, sau, , adji (agi),..adj.\-- amar, durere * Jadjicecmeac,.v. — a Su- - . feri boala,.a° sufer! : ‘durere + adjilac, s.— amaraciundé, . Neplacerea, durerea, ‘suferinta . adjimac, v; —-sa_ simti durerea: : adjitmac,. v. = a pacer dus 2 ‘rerea - adjic, — foame.4, jadjictarmac, v. ; adjicmac, v.--—- a avyea foame : a. sili ‘cu foamete-- aeac, 8,;— picior, pas m. aeacdar, ‘s, — calator, to- z varag fil. wi aeacla,.(eaean) adv, —,cu picioare, pejos © aeaclamac, ve — a pagi, ‘a merje. pe jos — aeazma, 8, —— apa slinfi- ta, aghiazma | af’ (avi}, s, ertare f. scuza ai-etmeac, v. —“aerta, a scuza *! aferim, adv, — “ prava ! afion,,s.'— opie f., afta, s.: —septamna f, aga, 8,-- fratele cel ma- re, 2) superior ah, s..-—' ae stulom, 2h ahenc; 8. = priviligtea fi . jocuri cu. veselie. ahmac, adj. — prost,-tont ahol, s.-— laudator “m. A fanfaron m, . °° aii (aia), s..~- urs, m. aidji, s, ursar m. ai, $..— ‘luna - : |ai-aidanlaa; s. lunei f. oft lumina © ——igee Ale, adj, — trez aicdra, adv. +! de- cur mezig-: p aicdrlamac, :v, “ge: curimezi pete -aiflanmac, v. ~e ‘ofta, ae 4 guspina.~:'% aidan, adj."— ‘reas, 8 minat:* * aidanlanmac, ve “lumina 5 aidanlac, s, — ldmina L aidanlac-diunnea, 8.-— lu- mea. vazuta,: uni- 2a ¢e 2. versul, Mee PRS aldanlacla; ‘adh. :— ‘Yumi « * nos.’ . aigat (haigdr), 8.3+— ‘hat ,masat - s aina, so oglinda, fe _ ainadji, s, — oglindar, ae] -.. “majitor-m, ingelator ainagmac, v..:— de, asse tinea sde -capul cuiva, a atinge aa s. — atos, : ae At lon, . 3 a dipla,, adj "= ae asplac, 3, —orugine f. mo destie | f" , alasic, adj. ._, | alagtarmac, -| aldgtardltmac, Bit fi Valagmac; vo a Se: ua, “a: 2-vaiplamac, ve a” tugita alraleesmeaty Wie a” seo sebly vi airae adj — despart{t. i meal alege) a'sé- ray a desparti ee ase des- ‘> pari, a se separa airag, v,—desparfire’ airtmac, vie despirti cu sontls gla $ atten v.—a! cura ‘al;=— ros’ cat’ aladja, ea, _ baltat, pes- trif. ~ alabarda, s.°— leneg, e= ub gligent: * "* aladji,'s. =cumparator - alac-bulac, adj.—neastam- parat, om de nimica, alai, s, —mulfimea, parada alaf, s, - hrana: DEnry doe = bitoch ala, $,—luare, cumparare alag-verig, s.—negustoria, " fargueala de, a. lea desprind ' se, deprinde, feacui” . St 10 alamac (aalamac), v.—.a plange Rye alals (aalais), s. —plainge- ~rea f, plansetul m,, alatmac (aalatmac), .v, — », a pune Ta. plans, a ‘ face si planga. - Allah, s. — Dumnezeu m, allahlac, v. —- animalul, care este. insemnat|. pentru jertfa, curban, jertva, Allahan soluu, s. -—Duhul sfant, insuflarea Du- minezeeasca. + alla-raz-olsun, — Dumne- zeu s& fie.cu tine, Doamne ajut§-:¢: alcedjic,.adj.—micJa_ stat alceaclac, s. —-josnicie alceac, adj. — jos, josnic, ao. Mic. la. stat : aldadadjl, s.—amagitor m aldanmac; .v.—a'se amagi aldatmac, v.—-a-amagi-:> alechim seleam,”- —_buna Venirea, salutal: bun aleflenmec,.v, —-a se”a- prindé, a's” infer- binta... alem , (aalem), adj,— stra: ° in m. alma, s — mar i: almadjic; s. — mar mic, _merigor m. alt, s.— josul.m. altana, adj.— jos, sub.ceva alta’ —. partea..de: jos Jalta’ (aalta) — sas& (6): alta’ chisi—gas4, persoane altany s,.— aur-m, altanlan ealdazlamac,— a > auri WE altmag num, :—: pooizect (60) ama (amma), con. —iar’ aman, adv.— vai, vai de aaman, adv, f4—mila, mi-, i lueste ma, amanet, s.—zalog, m. a~ * manet, moe: amelli, adj.—lacom , amellic : (amet), s. da “comia fh amudja, s\-unchiul dup’ tata m. ana,:s. ‘—. “malca £ anadjiim, 8. a “maiculifa ananan’ ‘anasd,s,— mama mame, bunica, i anahtar,’s.-- cheea f,. anarmac (ani artmac)' v. = /arage ‘ andlmac, Vi~ a Se pomeni analmag, ' ‘adj. — pomenit, . vestit. bey A vandarmac, .v,-—@ pomeni, a pune ‘la pomenit dng@:(hanga-?. pron. ‘cine? anganaz (hanganaz) cine din’ voi: “ ani. (hani); — - care anga, — ce, cine: anlaisla, adj, —-simtitor, degstept - wi anlagmac, v. = ase! inte- lege * Sice i5t ania’ aah, s.-fruntea. anlaean (annaean), adj..— intelept, istef, acs anlamac: (anamac}; via infelege.’- anmac,’— a- ponent: annac, s, — brarday hatul att dela plug.: ar ( (cuan), s., — albina.t,. arac (ahat),:$,,-» esti arg;.$.,—> duc, prin. ca te '8¢ tnvarteste,mo- ara, ‘}arca; 3.) ~ spinarea f. arcaea-almac Vi. —'a apa “raya‘lua su’ apa- . Tare, areadas, s. priéten, ms. stovaras mi camarad arcan, S..—> arcanul,..fue mia cu. laf. ard4,.s, — dosul . ardam — dosul, meu ardama — dupa ining... ‘tart, s, —.dosul, napoiul. aretlic ‘(aaretlic); ‘8. $0 pil, Iuat’ de " suflet, ansarmac, v.74, -stranuta: ane anteri, s,—anterial:m, apoty:4 caraul,: ajutor. sir ss arag s.:—intermedigr,-dise «tanta, intervalul m, ataga, arasanda, — intre araba, §, 7!-Cakj M,:. aralamac,.° Vi.37..8, face intermedidy, a, face interval: afamac, ¥. atanmac, V..- atand4rmac, Vv. -pta cw -forta... . caiuta: a.se clita ach: enith in|” arpadiic, 8, — - ceapa mi~ unt (mica) atsaz, adj, — obraznic . ajartae, adj, — deacu'™ artmac, v. —. a ‘adaogi ascher, s.—oaste, soldat aslan, (airslan).s.— leu] m -Jasla — drept, ‘dreptul: asmac, Vv, a’ spanizufa: asAlmac, v.—ase span+ «UTA. 12 astar, s. — captugala, pa- tura dedesupt © at (ada), s, —- numele m. at, 's. — cal'm, atla, adj. —calare, cala- ref atac, s. — viteaz, indraz- net atadjijs. — tmpuscator alalmac, v. — a.se arunca atmac, -- a arunca atam, s, — inc&rcatura, aruncarea, impugsca- . tura ateg,'s — foc , > ategli, adj. — de foc, fo- ‘ cos, inimos : ateglic, s, — hornul, unde _atde focul ateslendirmeac, v. - ain. _ foca,.a, maniea ateglenmeac, v, -— a’ se ” 'tnfoca, ase maniea atlamac,.v, — a sari’ atlatmac, v.— a pune la +, Sarit aatlama, 5, — sdritura aul, s, — ograda, zaplaj, ;.curte : av, Ss, —- vandtoriea avdji, s, vanadtor, m.: aavdjilac, s, van&toria f. “Bob Bb, baa (ba), s.— vie, vieaf. baadji, s.. — .vier, pazi- torul viei m.’ baa-eapraa, s,—frunzi de vie : badbozmaa, v, —a-stran- ge poama de vie badlama;.s. ~ baalama, legatura f, baalamac, v. — a lega baarag, s. —rdcnet; stri- et gate fe ce baargan, s. —.. strigdtor, racnitor -m,-::: baarmac,..v.. — a r&cni, a striga « rao baaragmac.v, —.a. chiui baartmac,: v. — a” pune gs crdicneascd baarim: adv, — intr’ade- var, macar ~ baariz;'s.: — tulpan, bas- dupit stant bojundurug, g. = Jug AT bol ‘ad. —- liber; receltos | bolluc: -s. —~-recolta buna, ‘4c besechet”:, - bondjuc, s, +. merjele ,|booza’s. —-braga, bau tura din-faina de ce papugol boozadji, c. —+- bragar boran,:s.+— fortuna, vant "mare 3 borci, s. datoria. f, borciulu, .s. — datornic’ bordei, s, — bordeial, co: varia botna, (Korona) 8. <= Bo= roan, bortalamac, v, — a°bd= toni 3 bors (borciuy &, — borgul bos. (bdz) adj, = sur, ces nusiu * bos-sacila ag) = eo pti ednergity’ Bostay, &, — aabuaiile bostanji, s. — bdostanar, patti Arbirziibe! arbuzar \3 boy, a) one fiber, “a teeta A hoe a se de~’ ‘gortd, Hf sé GliberH - bos: nee Vi a+ dt degerta boycéa (Bofeedy Bi Tes . "oile or oe . 18. bogcealamac, v.— a lega| in legaturi bosta, adj. -— pedesert, slobod bozdurmac, v, — a pune i la stricat bozmac, v. — a dardma, a strica bozgun ad. — stricat, stri- - chcios - bozulmac, v,— ase strica bozus (bozusluc) c. — stri- care, svada ‘ hozugmac, v.— a se svadi, . a strica tovaragie braadarmac, v. — a pune s{ dée drumul, a sili : se. lese braalmac, v — a se le- pada * bracmac v,.— a lasa, a da drumul, alepada brfnza, 8; -— branza de oie bricica, s. — carufa boe-| ; “teased | : bu, pr..+ _ acest, acesta bua (buga, buva) s, — bu- . hai, taur - uaz, (bugaz) s.— gat’ eo. gatlej, canal». bucd, (bucata} .s,. — bu- “eafica. “.. bucaa, s, — fere. candalé bucaalamac, — a pune'in fere; a lantui bucadar adv, — atata bucsa, s,"— bitcga, inelul. rotei - buceac, s, — cutit buceadjic, s, — cutitas budac. s, —‘ciot, creanga budacla, adj.—ciotoros budald, — prost, tont buga (buva, bua), s,—bu- gai, .taurul_m, buhu, s."— buhnifa, joi- _ marifa buinuz,’s.—cornul, m, buinuziamac, v, —.a im. |. putge cu coarne, a da cu coarne buinuzlu, — cornat, coarne” _ buiur. cine adv, = \ poftim ‘ buiurmac, vs —°a! ‘potti/'a _ pofti la.masa bulamaci, 5s, —- mancare “ew ‘tulburat | bulanmac, v, —-.a se e tule Mi bura * bulandarmac; v. bura. - ‘Durgu, 8, ’ "burgudji, s, . Sufmac, (v.—a" suel Aulagic, adj. - 19 — murdar, mascarit .... ‘bulgur, s—pasat fiicut din '" grau, bulgur |" ‘buliu, s: -- matuga, sofia ~“fratelui cel. mare” bulmac, v.— a gasi ‘bulunmac, v, — a_se. gasi ‘bulut,. s. — nor, nourul _ burada ‘(burda), ° “adv. | _' alet: “‘Duradan, adv. — de aici’ barai, adv, aici" “urdurmac,’ v.— a suci, a invarti ci : forta, *burgaci, s, — unelta, cu care “moara. Ta burgulamac, . videli:: varti:. ‘burnu, is —nas : ‘burulmac, v, e tn. . Varti} fase te insu “burusuc, Cy = cret;: citurahes as *burugmac,:v.—a se: sbarci urusuclu, adj. ——-sbarcit se “tnvarteste | {liste alba -pe | frunte. ; “|ceac — pana la :: : ceadar, 8, a ceair,; 8--ses,, lune; but, 's. picior taet,-carne din picior « buu, s,— abur buumac, vi — avgatui | buundji, , 8 —vrajitor, mag C. cea, ce, ci, ‘clo, ciu, cea (ceata), adv.: Ja dréapta,. ceala. “|ceacar, —:cu ochi ‘deo- sebifi, Ochi feluriti ceaaras, s,—chemare, stti- BEA oe ae, ceacar, ceac&r,—incrucigat ceaarmac, v,4+a chema ceacal,isi:— calcu ‘pata ceaca,"s,|cicartmae, v. —.a scoate cu sila ‘| elomae,..v..— a esi. ; cicmac ioninnea, ; Noma .egi la istampinare gleec, s. -—. floare, varsat cigedjic, -s,. — floricica: f. ciceclenmeac.¥. —- a .se inflori, a. faflori ciceclic, s Horerie- f, cingiu @ — unehiw. m.! ’ cifat, s..4- ovrei,:jidan cifei,. s.: =~ agricultor, pay _ mantean” cifcilic, s, — agrioultura f cift, “pareche f; patrinichéa f. eilbar, s+ frau mi cildarc’, s. — usciturd f, Gilli, adj. petrig; baltat cillemeac, v. =} apestre: fi, a bureza, «| elec, sz: c&psune f, silenghir;'s, 3 ferar, lhe odltar’im: ty eliny::s25— pajigte. fy. cimeiric;'s, .—, : _ Halged me % 22 cimciriclenmeac, Vv, — @ fulgera cimdiclemeac, vi — a ciu- pi, a pisca ' cimen, s. — earba cimenlic, s, — loc- bogat cu earba cin-cin, s. — ‘sunet, potel mic ~ cinar, adj. — incapdtinat, indaratnic cinghenea, s, —agan m° cingheneica, s. — faganca -cingheneidja, adv. — fa- ganeste < " cinemeac, v. — a rumega, a rumeza ciinemeac, v. — a calca cu picioarele cioban,: s. = -cioban m) cibotar, s. — cebotar m. ciocan, 8." ciocan m,, cioc,.s, —. mult: ciocluc, s..— mulfime, lu- me f. : Gioclamac; v. — 4 tamulti cioclanmac, inmulti- ciocmec, ‘:v, — 4a se inchi-. na pana la pimant, a se slobozi.jos cioctan, ady,,—. demult ciodjuc, s. — baet m.- clo~ Vim a SEle ciodjudjac, 5. . — baetel me - |eiolmec, s, = ola f. eiolmecci, s, — olar m.: ciolmediic, so glcicay, ola micd ; clop. s. — cep m, ciorap, s, — cidrap.m.. ciorapci s,.— ciorapar, » Impletitor m, ciorba, s, —ciorba, supa f. ciorbadii, s.—stapan, gose- podar.:..+ ciorec, s. ateu,, turt ciorlan,.’s, — burueana,, ciorlan m, ciotca, s..— gsotca, ciotc® ciotmac, s. — butuc, bus-. tean m. ciotra, s. — dambidjama. < garafa ciotuc;:s,- tufa de vie > | elogmea,; s,.-—izyor, cige .meaua’ 0) : ie ciozghiu, so dezlegare- deznddare f° ciozmec, vz — a> dezlegax ciplac adj: — gol,’ des~; bracat cipladjic adj. — goligor cirac, s, +. lucrator, argat ciraclac, s..— slujba, de * argat, argatie: : cirpmac, Vi; =a lati, a spala.. _23 cirtma,. s, — fluer;. flue- Tag ™m, - cirtmadjic, 8, — fluerag m, citran, s. — earba . inalta Citranlac, s. ...loccuiar- ‘ba inalta . circhin, adj, - = "slut Z Gitisli, adj. _ feliurit, brazdat cischip, ad, << “mandra, fodul clit, s.— ambar,. sdsdede pentru papusoi — cit, s. — stamba citen, s. — cog p.. paie citina, s.. — par, gcetina,, ciubuc, s. — baf, trestie ciustan, (tistan) s, —rochie ciuciindur, s. — svecla f. ciucur,, 8,— p&rdu, sant m. ciufa, s.— postav siptire m ciul, s. — p&tura p, cal ciullamac, Vi—~ a pune ‘pa- tura:pe cal . ciuma, 8. lumi (boat meagrét) « ciusehin (m) adect, dact, fiind ci, Al ciurlan,’ 8, — buruean ciuriuc adj..— putred. >’ ciuriumec v; —: a putrezi, ciuval; s, =—..sac:m, -ciuven, (ceaun) s. ‘\cazan mar ceaun, cizi, 8. — brazda, linia, trasatiira f cizilemeac v, —-.a brazda, a liniea \ cizmea, s, — cizma, cebota, cizmedji, 8..— cizmar,. ce rea nasterei copilului cadifea, s. — catife, bar- hat cahar, 5, — scarba, tris-|- tefa fi + caharla, adj. -— trist, seAr- bit caharlanmac, ‘v. — a'se intrista,.a se scarbi cafa, s. “— cap, capul m. cafadar, s.— camarad, tovardg m, oe cafadarlac, s. ~ tovardgie cafe,.s. — cafea; f. . cafes, s. — cugca f. ~ | caftan s. — caftan m. caia s, — piatra de moara caibetmeac, ¥. — a pier-° de, a prapadi ,|caibetmeac chendini v, — a pieri Ss. = Pierdere, a caib,. . 3 prapadi simfirea "| caip,, adj. — plerdut, pra. ‘padit : caic¢, s, => 1untrea . caica, adj. -=fodul, mAg- Se AML ied caigana, s, —~ scrob, ochi- . -gori din-oud . cail, adj, +~ invoit caillac, s, —davoiala, do- rina f, a caillanmac, iN, = a. se invoi cailsolmag, dnvol-. : caiemae, v, —a se luneca caimac, s, — smaotana caimacci, 's. —smantanar Vir @. 8& 25 éaimacl4, adf. ou ame: “tana cainana, 8. =~ soacra f,.” cainata,.s, — .socnu m," cainciu s, — cumpat m ' ealabalfc, s. —. tmbulzala, gloata, multé lume ealan, s, — vamdglfa, ra: masul:: calai, So cositor me calaidji,. s. —~ spoitor m. > calaila, adj... spoilt. cu cositor wy calailamac, v. a spoi ett cositor calan, adj;'— gross ealandja, adv. -; cant “gras,” grosolan calanlamac, v.* arse fngrogk se uke tee ealip, § ‘oats, f calcmac, v..— a sescula calean; 8: =s parghie fy | caldAras, sii ridicare: f.|. canta; adj, + sAngeros, caldarmac, v. — a tidica cale (calea), s.—~¢etate f. caleli,- 8, = eetifean; din cetate ealedjic, 5. =. cetttuica f calem, s. + musurel” m: alfa, s.— calfa; sapiee oe terms: 2 aalpac,: S. je ougma f.. a ealpacct,.s. — cugmar a. cal-gaaladjeinan,-—ramai =o ‘gnatos, ramas bun; cu sanadtate :: calugir,'s, —, calug§rm. Saieerea Bio ~caluga- rita -f,. Leama, Si: ‘pant de in: fepenit, .. camara, s — camara fis cambur, adj =- grib&nos camburlanmag, v. + a:de> veni gribanos Lcamas -(Saz), 8.’ wr. trestie stuf, stuh camei,..8. — biciu,: cnut, biciugea. 5 :feamellamag, vom a: bictui a bate cu biciu cam &— sanje*, fcanlanmac, v. — a, san- ealburt, 8, — lun ms’ site} lcancoarag ras’, {8 oS ae fera EAL -mestegarea. sAngelui, fncest crunt jeanara, cc —‘cariera de . pletre, pietriria mare canst s — atipa f. canatla, adj, — aripos, cu aripe candja, s: — undifa: ft: antsy: cora f

S-ar putea să vă placă și