Sunteți pe pagina 1din 16
MINISTERUL JUSTITIEI OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENT. Citatii Comunicari Hotarari judecatoresti Convocari Notificari Alte documente emise in cadrul procedurii de insolventa Nr, 19332 - Luni, 24.10.2016 BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENTA Ni. 19332/24.10.2016 SUMAR [Index firme supuse publicdrit in Buletinul Procedurilor de Insolvent udetul Bistrita-Nasfd senses Sectiunea I- Profesionist. 2 1. Societatea INTER-EST SERVICE SRL rn Judetul Brasov 3 Seotiunea I Profesionis 3 1. Societatea STATUS SRL. od ‘Municipiul Bueurestt, 4 Seotiunea I- Profesionis 4 1. Societatea GA & MI DELUXE DISTRIBUTION SRL... ey 2 Societatea MEDIA SERV GRUP SRL. 7 3. Societatea TCS BIZIM CIFTLIK IMPEX SRL 8 Judetul Burau 9 Sectiunoa I~ Profesionist. = 1. Societatea RAFINARIA VENUS OILREG SA 9 Sudetul Maramures... 0 ‘Seotiunea I - Profesionist... vn oo vel 1. Sovietatea ALEXIA &© ANTONIA SRL. 10 Juderut Mures Sectiunea I~ Profesionist-. nn — on ven IE 1. Societatea AUTOMOBILE PATRICK SRL u 2. Sovietatea TOMAS MORERO SRL. Judetul Neamt 1 ‘Sectiunea I-Profesionist. vn — oo rr 1. Societatea KENOTHEOZ COM SRL n Sudetul Sibiu. ‘Sectiunea I -Profesionist. 2D 1. Societatea VLAD KARPATEN SRL 2 Posie scrisd ar.184161/12.06.2014... Judetul Tan Seotiunea I- Profesionis B 1. Societatea AGRO ANDRAS SRL. B 2. Societatea RIMINI SRI. “u Judetul Vast esses ‘Sectiunea I-Profesionist. 1. Societatea GHEDEN TRANS SRL Judetut Bistrifa Nasaud Sectiunoa I Profesionist 1. Societatea INTER-EST SERVICE SRL, cod unic de inregistrare: 20087231 Societatea civila de practicieni in insolvenfa Ulralex socictate profesionala cu rispundere limitatd RSP 0173; CIF 20878449; cu sediul in Bistrifa, str. Subcetate, nt. 9, telefon fax 0263238391; e-mail ultralexipusl@ yahoo.com. crivitafit de liehidare a SC Inter-Est Service SRL. ‘Nr. 1977/21.10.2016 Situafiafinanciara final Dosar nr. 1888/112/2014 BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENTA Nt. 19332/24.10.2016 1 Teal mine eas OBST discus 1. Sume rimase nadissibute dupéeficure plaior potivt plan de aissibue din} 647tt Frosaos 12 Sime neste dpa ren din dia de 27062015 dn ca tonoos2s : Gilneas ble fonnosas : daa tase Tost 2 Gel costa conor a 121i din Leaen TD00G Boe din cate: 211 bracers tir ibe saa ht bit wat 2.50000 22. c evalses bao obit care au atu ote vnzin 250000 213 seg fone ce hire so rs ia legen 852008 dao inca : pe bese Lr4gon : on bun noite 166624 2.4, onorar chido oir 3.30000 213 onorary ces 10 din sme enlizt pe sea valor de active ier dincare : eno bunt mobile 1000.8 : en bur ite 872000 2.6, comisoane banat cot cletr 10080 2:5. ce euete contin nae poyle, hte, pits ir 4110600 2. feerve desinte soon cello cu prosetina pena period vitae coon suizvaina 2.00000 5 Some aie aneion S6S3167 ki Gaba aetoiel BOR SA in pal Ge Gist din 27.08.2015, credone stfu nega lina pn tbe diy Sonat 373805102018 4. Se de ib ee SEOROZO Neen. Ccrettor cream | panguaepreferigs | PTopunent de a potrivit cererii de plata or) B.2600.2016 gst arent ac 123A} TOOTS ad TVA aad si ar sce 1. /Administratia Judeteand a Finantelor Publice|“$5.583,00 |66,59% din creanjele bugetare — 23.904.37 BN fart. 123 pet. 4 z Naa Bisa TRIO psalte din cane asd TIGRE weap z AIP Eas THEO” fivogatk a RET 5 3 Dives 2007700 Poa TR 3 CNCIRSA SEO prom TST > Bie RE : Bede 2 Deft ae 21 De atop econ apolar a aa a agen 8 ‘S.C Ulnalex SP.RL. Practician in insolvend Vas Pate Ovidia Judetul Brasov Sectiunea I~ Profesionisti 1. Societatea STATUS SRE, cod unic do inregistrare: 3051084 Convocare adunare ereditort Numir 69499 data emiteri 19.10.2016 1, Numa dosar: 3150'62/2015. Tribunalul Brasov. Sectia a T-a Civila, de Contencios Administra sindie: Oncioin Andreea si Fiscal. Judecator BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENTA Ni. 19332/24.10.2016 Arhiva‘registratura instanfei: mun. Brasov, B-dul 15 Noiembrie, nr. 45, jud. Brasov. Numar de telefon: 0268/419.615, Progranul arhiveixegistarurit instangei: [un-vineri §,30 -12.30. Debitor: SC Status SRL, cod de identifcate fiscala: 3081084, sediul socal in: mu, Brasov, B-dul Saturn, nt. 50, Se.B, ap. 7, jud. Brasov, munmar de ordine in Regisirul Comertului: 108/207, 1992 4. Administrator judiciar: Top Expert SPRL Cod de identificare fiscala RO 20844993, inzegistrat sub nx, REO Il 0170 sediul social mun. Brasov, bd. Munci, nr. 1, Bl 2, se. Capt. 9, jud. Brasov, Tel: 0268/426310, Fax: 0268/471204, E- mull: officetopenpert@gmail.com, Nume $i prenume reprezentaut administrator judiciar persoana jusidica Nica Laurentiu Catélia '. Subscrisa Top Expert SPRL Brasov, administrator judiciar al debitorului SC Status SRL ia temeiul: art. 47 din Legea tr, 83/2014; convosea adunarea creditorilor debitoruiui SC Status SRL. ‘Adunarea creditorlor va avea loc la sediul administratorulu judiciar din mun, Bragov, B-dul Muneii, nr. 1, bl. 2, se. C fap. 9 et. T,jud, Brasov, Ia data de 07.11.2016, ora 11:00. Creditor pot fi eprezertai in acunare prin imputerniciti cu procura speciala autentica sau, in cazul creditorilor bugetar si al celorlalte persoane juridice, cu delegatie semnata de conducatorul unitaji. Creditorit pot vota si prin corespondenfa. Scrisoarea prin cafe isi exprima votul, semnata de creditor, poate fi comunicata prin orice mijloace, pina in ziua fixata pentru exprimarea votului, edministratorulut jdiiae Ordinea de 2 1. aprobarea oferti identificate a dommului Ton Razvan cu privie la achizitionarea apartamentului nz. 33 situat in mu Brasov, st, Calea Bucuresti nz. $b. 41, se. A, et. 8 jud. Bragov, la prejul de 65.000 euro eu un avans de 2000 euro la data semnariiancecontractului, iar rest de 63.000 euio se va achita in termen de 60 de zilede la data antecontractului, “Aduinistratorjudiciar, Top Expert SPRL prin asociat coordouator Nica Laurentiu Catalin u Sectiunea I Profesionis 1. Societatea GA & MI DELUXE DISTRIBUTION SRL, cod unic de invegistrre: 18116424 (Cabinet Individual Pracician In Insolventa Mohora Alexandru Silvia Bucwesti, Calea Vacaresti ar. 203, bl. 86, sc. B, ap. 27, sector 4 CUE 20414112 Raport privind debitoarea Ga & MI Deluxe Distribution SRL ‘Numar dose 4151/3 2016 Tata: ‘Tribunalul Bucureyii— Sectia a Vita Civile “Tudecator sindic= = ‘Debiter: ‘GA& MIDELURE DISTRIBUTION SRL ‘Adminstrator judiciar ‘CABINET INDIVIDUAL PRACTICIAN IN INSOLVENTA MOHORA ALEXANDRU SILVIU “Ferment 26.10.2016 De la numirea in functe, respectv 18.05.2016, lichidatoral jadicar Mobora Alexandra Silvia @ indephint ummatoarele activitai principale: ‘Anterior 1a data de 18.01.2016 conform Rezolutiei nr. 7980/18.01.2016 am inregistat in evidentele Oficiulut Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti specimenul de seranatura al ichidatoruluijudiciar. (Auexa 1) ‘© Umnare notificaii, Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Bucuresti, Serviciul Juridic 3 in reprezentarea ‘Administeatied Sectorului 3 a tinmis Cerere de admitere a creantei pentru suma de $1145 lei reprezentand obligatt ‘scale datorate bugetului general consolidat la data deschiderit proceduié de faliment, cu mentunea ca, accesorile au fost calculate pana la data de 18.05.2016, data deschiderii procedutii. (Anexa 2) ‘© Unnare corespondentei purtate cu celelalte Direct de Impozite si Taxe Locale ale Municipinlui Bucuresti rezlta ca societatea debitoare igureaza inregistrata cu un debit in valoare de §.590,Silei doar in evidentele scale ale Ditectiei de Impozite si Taxe Locale sector 3 reprezentand creante catre bugetul local provening din impozit mijloace de transport. (anexa 3) ‘© Ummare corespondentei purtate cu Inspectoratul Teritorial de munca Bucuresti acesta a trimis Cerere de admitere a creantei pentru suma de 570 lei reprezentand comisionnl datorat pentra pastrarea si completarea cametelor de auunca gi acceso. (Anexa 4) mn convocat adunarea creditrilor pentru data de 20.07.2016 cu urmatoarea oxdine de 2i: > Confizmarea lichidatoruluijudiciar i a indemnizatil: > Preentareasituaiei debitoarei > Desemmarea comitetului crediterilor > Diverse ‘Umnare convocarii in data de 20.07.2016 am s-a prezentat niciun creditor insa Inspectoratul Tetitorial de Munea ‘Bucuresti trimis la data de 08.06.2016 un raspuns prin Fax in sensul ca acesta confirma lichidatoru si este de acord cu ‘noratil stabilit prin hotararea pronuntata de catre judecatonal sindic, propunand ca din Comitetul Creditorilor sa faca parte si ITM Bucuresti si totodata desemneaza ca Presedinte: creditorul cu creanta cea msi mare, (Anexa 5) Conform prevederilor legale la data de 21.07.2016 am inaimat spre afisare la usa instante si am publicat in BPI BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENTA Ni. 19332/24.10.2016 tabelul preliminar al creantelor in care au fost inscrise atat DGRFP Bucuresti sector 3, Banca Transilvania cat si Inspectoratul Teritoral de Munca Bucuresti. (Anexa 6) f©La data de 26.07.2016 am inaintat spre afisare a usa instante si am publicat in BPT tabetul preliminar rectfictiv al creantelor in care a fost insrisa si DITL sector 3,(Anexa 7) La data de 27.07.2016 am inregistrat Raportul privind cauzele gi imprejurarile care au dus la apartia star de incolventa a dabitoatei si pe care lam publicat in BPI fara insa a putea concluziona in mod documenta in ipsa actelor contable ale societati. Mentionam ca asociatul unic care detine si functia de administrator al debitoarei desi a fost otificat acesta nu 2 luat legatura cu lchidatorul judiiar in vederea predarii Cocumentelor contabile. (Anexa 8) ‘Conform prevederilor legale la data de 16.05.2016 am inaintat spre afisare la usa instantei si am publicat in BPI tabelul definitiv al ereautelor debitoarei GA & MI DELUXE DISTRIBUTION SRL. (Anexa 9) ‘© Intrucat ceilati creditor nu s-au prezentat si nici nu au trimis un punt de vedere ta data de 16.08.2016 am reconvocat adunarea creditorilor ew urmatoarea ordine de zi: > Confirmarealichidatoruluijudiciar gi a indemnizaties > Prezentarea situaici debitoare > Desemnarea comitetului crediterilor; > Stabiliea posite! reditoarelor fata de aragerea raspunderiipersonale si peteimontale a administratorulu debitoasei GA & MI DELUXE DISTRIBUTION SRL(GEORGESCU ADINA MARIA) in conformitate cu prevederile art, 169 in Legea nr. 85/2014; > Diverse ‘Unmare reconvocari din data de 16.08.2016 = Creditoarea BANCA TRANSILVANIA a timis prin E-mail un ponct de vedere in sensul ca ia act de situatia ebitoarei asa cum a fost prezentata de Lichidatorul judiciar in Raportal asupra cauzelor publicat in BPI, ca nu confirma lichidatorul si doreste schimbarea acestuia cu IGF EXPERT CONSULT IPURL cu ua onoratiu fix de 4,000 lei + TVA pe intreaga perioada de derulare a proceduri de feliment si un onorariu de succes de 2% din sumeleefectiv distribute ‘reditorlor din incasari de creante si valorficari de active, ca mu intelege sa desemneze un comitet al creditorilor dat find mumaral redus de creditor, urmand ea acesteatrbutii sa fie preluate de cate adunarea generala a creditorilor si totodata solicita ca in conditile in care ichidatorul judiciar identifica faptul ca sunt intrnite prevederile art, 169 din Legea 85/2014, cererea de atragere a raspunderii patrimeniale sa fe inaintaa in instanta fie de cate creditorul bugetar, fie de lichidatoruljudiciar, sons in care s-aincheiat un proces verbal = Creditoarea Ditectia Generala Regionala a Finantelor Publice Rucurest, Servicial suridic 3 in repsezentarea ‘Administratiei Sectorului 3 a trimis un punct de vedere in sensul ca nu confirma lichidatorul desemnat provizoriu de fnstanta $i onorariul acestuia, urmand a comuniea un punct de vedere in acest sens ulterior efectuari procedusit de selectie conform dispozitllor OPANAF ay. 1451/2015, ca intentioneaza sa faca parte din Comitetul Creditoilor si propune desemnarea unui comitet format in 3 creditor, dintre cei cei cu ereante garantate, bugetare si chirografare, in conformitate cu dispoaitille art. $0 alin. 4 din Legea 88/2014 si totodata propune un comitet format din Banca ‘Trunsilvania, DGRFPB in reprezentarea Administratiei sector 3 a Finantelor Publice si DITL sector 3. Referiter la ultimul punct de pe ordinea de 2i aceasta arata ca apreciaza oportuna formularea cereri de atragere a raspunderii membrilor organelor de conducere fiind incidente prevederile art. 169 din Legea 85/2014 iar in situatia in care lichidatorl judiciar au intelege sa formuleze o asfel de cerere, propune ca aceasta sa fie formulata de catre creditorul rmajoritar. Anexa 10) ‘© Urmare cereri de inscriere a creautelor trimisa de catre SECAPITAL $.a RL prin reprezentant KRUK ROMANIA ‘SRE la data de 25.08.2016 ann inaintat spre afisare la usa instantei gi am publica in RPI tabelul defini secdfiatiy al crealelor debitoarei GA & MI DELUXE DISTRIBUTION SRL in care « fost inscvisa gi creanta avesiuia in suma de 23,562.42 lei (Anexa 11) ‘© La data de 01.09.2016 ne-am advesat Directiei Generale de Potiie a Municipiului Bucuresti, Directiei Rutiere din cadrul IGPR si DITL sector 3 In vedereastabiliri daca autoturismele pentru care mu a fost achita impozitul aw intat in propriettea societati debitoare respectiv: auto marca FORD TRANSIT avand seria de sasia at WFOVAXTTFV6S32309, serie motor 6532309 dobandit in leasing la data de 31.12.2006, auto marca FORD avand seria de sasiu nr. WPOXXXTTFX6A06003, serie motor 606903 dobandit in leasing la data de 09.02.2007, auto marca SKODA OCTAVIA avand seria de sasiu nt. TMBCS21Z272107016, serie moter 370601 dabandit in leasing la data de 07.02.2007, auto marca DACIA avand seria de sasiu a. UUIKSDAFH36820136, serie motor UBS2768 dabandit in leasing Ja data de 05.02.2007 si auto marca FORD BOXER avaad seria de casi nr. VF3YCBMEC11298006, serie ‘motor 0142864 dobandit in leasing la data de 16.12.2007. ‘Mantionam ca la data d2 21.09.2016 prin adresa 796820 DGPMB — Brigada RUTIERA ne-a communicat faptul ca auto marca FORD TRANSIT avand seria de sasiu nr, WFOVXXTTFV6S32309, serie motor 6532309 mu se afla in propritatea debitoarei a data do 29.09.2016 Directia de Imporite gi Taxe Locale sector 3 prin adresa nr. 44408 aduce Iamuriri fn ceea ce priveste situstia autoturismelor enumerate mai sus in sensul ca doar auto FORD TRANSIT avand seria de sasiu ar WFOVXXTTFV6S32309, serie motor 6532309 @ intrat in posesia debitoare la data de 08.08.2007 pans in data de 03,03,2008 cand acestaa fost instrainat dar neradiat din evidentele DITL sector 3. Totodata aceasta afima ca celelalte autoturisme nu au intrat niciodata in proprietatea societati debitoare, Facem precizarea ca pana la infocmiea prezentului raport au am inteat im posesia actelor contabile ale debitoaret 5 BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENTA Ni. 19332/24.10.2016 mprejurare in care mu putem intreprinde demersuri privind radierea auto marca FORD TRANSIT avand seria de sasit nn, WFOVXXTTFV@532308, serie motor 6532309 din evidentele DITL sector 3. (Anexa 12) La data de 10.10.2016 am transmis Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Bucuresti, Serviciul Juridic 3 in reprezentarea Administratici Sectorului 3 intentia de inchidete a proceduri la termenul din data de 26.10.2016 si totodata am informat-o cu privire la faptul ca in lipsa decumentelorfinanciar contabile ale societati debitoare nu putem intocmi in conformitate cu prevederile art. 169 din Legea ur. 85/2014 Cererea de atragere a raspanderii personale patrimoniale a administratorului debitoarei GA & MI DELUXE DISTRIBUTION SRL(GEORGESCU ADINA MARIA). (Anexa 13) ‘© Avand in vedere ca la precedentele adunari generale ale creditorilor desi numarul creditorilor permitea desemnarea ‘unui presedinte al comitetului creditorilor acesta nu a fost stabilit, Ia data de 13.10.2016 am reconvacat adunarea creditorlor pentra data de 21.10.2016 cu wmatoarea ordine de zi > Desemnarea presedintelui Comitetului Creaditorilor ‘Avand in vedere ca din componenta Comitetului Creditorilor fac parte Banca Transilvania, DGRFP Bucuresti — ‘Adeministratia sector 3, SECAPITAL Sa.R.L prin KRUK ROMANIA SRL si DITL sector 3 lichidatorul judiciar propune in functia de Presedinte al Comitetului creditorilor DGREP Bucuresti in reprezentarea Adninistatiet Fioantelor Publice sector 3 > Opertunitatea formulas Cererti de aagere a raspunderii personale si patrimoniale a administratonului debitoasei GA & MI DELUXE DISTRIBUTION SRL(GEORGESCU ADINA MARIA) in conformitate cu prevederiie art. 169 in Legea nt. 85/2014 intrucat lichidatorul judiciar asa cum a aratat si ia Raportul asupra cauzeler. in lipsa actelor contabile ale societati debitoare mu a putut tabi cauzele care au condus Ia aparitiastarit de insolventa (art. 169 alin 2 in Legea nr. 88/2014 daca administratoruljudiciar ori, dupa caz,lichidatorl judiciar nu a indicat persoanele culpabile Ge starea de insolventa a debitoruui s'sau a hotarat ca nu este cazul sa iatroduea actianea prevazuta la alin. 1, aceasta poste fi introdusa de presedintele comitetului crediterior in wma hotararii aduuarii creditorilor ori, daca nu s-a Constifut comitetal creditorilos, de un creditor dasemnat de adunazea creditarilor” > Stabilirea pozitieicreditorilor eu privire la inchiderea procedurii la termenul din data de 26.10.2016 ‘Unmare reconvocari din data de 21.10.2016 ‘© Creditoarea Banca Transilvania a trimis un punct de vedere in sensul ca intelege sa au decemmeze ua comtet al creditoilor, dat find mumarul redus de creditor (si anume 5), gi propune ca atributile comitetului sa fie preluate de catre adunarea generalaacreditoclor. De asemenea, Banca Translvania solicita sa se consemneze ca la data de 16.08.2016, of@ 14.00 a avut loc sedinta adunatii generale a crediteriler, in care, Banca Transilvania SA detinand ua proceat majositar de 56.16% din masa credala, a transmis acelasi punt de vedere fata de acest punct de pe ordinea de zi, Vis a vis de oportunitatea formulari cezerii de atragere a raspuaderii personale si patrimoniale a administratorului debitoarei GASMI DELUXE DISTRIBUTION SRL(Georgeseu Adina Maria) creditosrea considera. oportuna ormularea acest cereri doar in conditie in care ichidatorul judicir, in raportul sau, identifica fapte si actiuni care se ata sub incidenta prevederilor art. 169 din Legea 85/2014. Fata de ultimul punot de pe oxdinea de 24 respectiv stabilirea posite! fata de inchiderea proceduri la temenl din data de 26.10.2016 aceasta intelege sa nu aprobe inchidetea procedurit insolvenfei intrucat a acordat un credit societatit ebitoare pentru finantarea achizite unui aufoturism Skoda Octavia 1 Trend, 1,9 TDI, 105 CP, serie sasiu ‘TMBCS21Z272107016, serie motor: BXE 370601, culoave: negru magic, valoate de piata: 17,165 EURO, aa fabricate 2007, bun asupra caruia $-a constitit garantie reala mobiiara si soliesta completarea rapertulu lihidatceului judiciar cu informati privind demersurile itreprinse cu identificazea autotusismaui descris mai sis Totodata solicita consemnarea Procesulti Verbal al aduaarit creditorilor din data de 16.08.2016, publicat ia BPL nt. 15859/02.09.2016, prin care Banca Transilvania SA in caltate de creditor majoritar, au a confirmat in calitate de lichidstor judiciar pe CII Mohora Alexandru Silvin si a desemnat in calitate de lichidator judiciar pe IGF EXPERT (CONSULT IPURL reprezentat pria asociat coerdonator Alia Jonescu — pracician in insolvent in temeitl ar. $7 alin. 1 din Legea 85/2014 si a stabilt un onorariu fix de 4.000 lei ~ TVA, pe intreaga perioada de derulare a procedurii de falimeat si un onorariu de suoces de 3% din sumele efectiv diswibuite creditorioe din incasari de creante st valorificari de active Fata de cele de mai sus rugam onorata instanta sa se pronunte pe cetetea creditoarei Banca Transilvania urmand ca in situatia in care va admitesolictarea acesteia de schimbare a lichidatorului judicir sa dispuna plata onorariului partial pentru activitatea depusa pana in prezent sia cheltuelilor efectuate pana in prezent in cuantum de 2521 I In situatia in care onorata instania nu va fi de acord cu solicitarea creditoarei Banca Transilvenia va rugam sa acordati ‘un now termen in vederea convocarii Adunarii Generale pentru clarficarea pozitisi divergente a creditoritor privind constituirea Comitetului Creditorilor, alegerea presedintelui Comsitatului Creditoilor st stabilirea in mod coueret a creditorului care va formula Cererea de atragere a raspunderii in conditile at. 169 din Legea 85/2014 ‘Totodata va tugam ea in conformitate cu prevederile at. 223 alin. 3 C.proc.civ sa cispunett judecarea cauzed sin lisa, Doamnet Presedinta a Tribunalulué Bucuresti cal Individual Practician im incolvesta ‘Mobora Alexandru Silvia BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENTA Ni. 19332/24.10.2016 2. Societatea MEDIA SERV GRUP SRL, cod unic de inregistrare: 15350748 Plan de distribuire intre creditor debitorulut S.C. Media Serv Grup SRL.- {a faliment, en fallite, in bankeuptey Ne. 1391/19.10.2016 1. Nur doser: 18237/3/2014, Tribunal Bucuresti, Secta a VIL-a Civila, Judecator sindie C8 2. Registeatura instanjei: Bd. Uniti nz. 37, sector 3, Bucuresti, Progranul athivei-registraturiéinstangei de luni pan ‘inert fare orele 09:30 - 14:00. 3Debitor: SC MEDIA SERV GRUP SRL, Cod unie de inregistrare: 15350748, sediul soeia: str. Horla Macelariu, r.29-31, DLIV3, sc. B,et3, ap24, sector 1, Bucuresti, amar de ordine in registral comertulu: 140 4755 /2003. ‘SLishidater judicias: Phoenix LAR IPURL,Cod de identificare fscala: 20870367, sediul social: Giurgiu, sos. Alexandriei, OLAS, ap, nr. de ordine in tablou! practcienilor in insolventa: RSPOOS6, Tel/Fax: (0246/230690,0745129797, e-mail:marianaradoi@emailcom, www.pheonix.eu, mume si prenume reprezentant lichidetor judiciar persoan juridicé Rado Mariana. ‘Subscrise Phoenix LAR TPURL, in caltate de lichidator judiciar al debitorului SC MEDIA SERV GRUP SRL, conform incheierit de sedints din data de 05.06.2014 pronunjata de Tribunalul Bucuresti, Sectia a VII- a Civila, in sdosarul nr, 18237/3/2014, in temeiul: art, 21 alin. 1 din Legea privind procedure insolventei comumiea: Planul de lstribuie inte ereditorii Gebitorului SC Media Serv Grup SRL. Plan de distribuire intre creditorit debitorulul S.C. Media Serv Grup SRL - in faliment, en faillite, in bankruptcy ‘Subserisa Phoenix LAR IPURL, cod de identificare fiscal: 20870367, sediul socal: Giurgiu, gos. Alexandkiei, BLAS ap.S, nr. de ordine in tabloul pracicienilor in insolvenja: RSPOO46, am fost num iehidatorjudicia prin incheierea de sedinta din data de 05.06.2014, pronuntata de Tribuaalul Bucuresti, Sectia a VI a Civila, in dosarul 18237/3/2014, privind debitoarea SC MEDIA SERV GRUP SRL, Cod unic de inregistare: 15380748, sediul social: st. Horia ‘Macelariu, n.20-31, DLIU3, se. B,et.3, ap.24, sector 1, Bucuresti, mumar de ordine in registrul comestului: 140 4755 2003, propunem prezental plan de dstribuire intr ereditori Avand in vedere: ‘© Raportul asupra fondurilor obfinute din lichidarea bunurilor debitoarei SC MEDIA SERV GRUP SRL - in faliment, en file, in benkruptey ‘© Sumele coleciate in contul de lichidare SC MEDIA SERV GRUP SRI - in faliment, en fille, in bankruptcy au fost ideotificate ca urmare a activitaii de lchidare a activeloraflate in averea debitoaei ‘© In contul societai debitoareexista la data intocmili prezentului raport un disponibil de distribuit in cuantum de 5.906,61 lei (6008,61 lei ~9 lei comisioane bancare). ‘Am procedat la intocmirea planului de distribuire intre ereditorii debitorului SC MEDIA SERV GRUP SRI - in faliment, en fallite, in bankruptcy a urmatoarelor creanfe, conform art. 121 din Legea 85/2006, astel Plan de distribuire intre creditori a sumelor obtinute din valorificarea bunurilor din averea debitoarci S.C. Media Serv Grup SRL. in faliment, en faite, in bankruptcy Valoare ereanta acceptata in tabelul | Suma de ‘derinitiv consotidat at | aistevoutt (et) ‘ereantelor (le) ‘Greanje reprezentind cheltieli de procedurl avand rangul de prostate conform art 121 alin () pet! din Legea wr 'ss/2006 Ne crt Creditor Diferenta | Observatti YT Onorariu Guclusiv TVA)- 2000, 30000 a 2.000 lei ichidare judioiara 2 _ Comision UNPIR G2) 100.05 100.0 ‘0K : ‘3 Raport evaluare (00 leva) 600, 0,0 04 + Cheltuieli postale, publciate, 9, 3.6 04 xtras recom pentru lesehiderea contulu unie de insolventa SIVA 1000.94 10008. 0 > é Sjcane bancare (incasare 3 30 a - ~ gestiune cont) [Total creante reprezentand chelniell T8e TiO a - gecedura, conform ar. 121 alin. (1 1 i. Creanfele creditor bugetar, art. 123 alin ¢ 7 DOPP Buicest- AFP secor1 RET LSI SISOS BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENTA Ni. 19332/24.10.2016 ‘© Piectia Generala de Impozite 4728 Da 509, ji Taxe Locale a Sectorul 1 [Total creante bagetare 251 654.99} LFTs 279.8800 {i Creanjele ereditotilor ehirografari ar. 123 alin. (7) 9 _ [STOLTZ YVONTARISA wos 20 0013.3 To STOLTZ COSTIN SLO 0.0 19504 T_VANILLA MODELS SRL 20,817.01 0 20.817. 12 |AFFICHAGE ROMANIA SRI| 15.994,04 0.0 15.994,04 13 NEWAGE ADVERTISING ExcreT 0 Sa GENCY SRL. [Total creante chirografare art 123 alial BIE Oi 326K 0 IIT. Provizioane pentru acoperirea comisionalor bancere 14 Provizioane necesare acoperiri 100, 10. -omisioanelor bancare [TOTAL GENERAL DE DISTRIBUTT : 5.0056) 5 - ichidator jadiciar, Phoenix Lar PURL, prin reprezentant Radoi Mariana 3. Societatea TCS BIZIM CIFTLIK IMPEX SRL, cod unic de inrogistare: 13303639 (Cabinet Individual de Insolvenja, Butnaru Monica Gabriela” - practician in insolvent Pentru debitorul SC Tes Bizim Ciflik Impex SRL - societate in faliment, in bancruptcy, en falite ‘Tribunal Bucuresti Dosar 13810/3/2014 ‘Termen: 01.11.2016, Complet C3 cave, ‘Taibunalul Bucuresti, Setia a VIL a Civile oamna Judeeater Sindic ‘Subscrisa Cabinet Individual de Insolveags Butnaru Menica Gabriela”, cu sediul in Galafi, su. Siderurgigtilo, a.14, bloc DS, se-t, ap.71, integictratd la UN-PLR- filiala Galati, ax, inregisuare in Registrul sovieailor profesionale a practicienllor in incolvenja 1B3387 avand CIF 31060738, sumita in calitate de lichidator judiciar al SC Tes Bizim CCifii Impex SRL prin Sentingacivila nr. 4127 din camera de consilu din data de 07.06.2016, depun: Raport final conform art. 129 si art. 132 alin, (2) dim Legea 88/2006 ‘Nr 12236'17.10.2016 Date privind dosarul: Numar dosar 13810/3/2014 Tribunalul Bucuresti Sectia a-VII-a Civil Judecitor sindic Elena Blidara Mateescu, Debitor SC Tes Bizim Ciflik Impex SRI. Lichidator judiciar: Cabinet Individual de Insolventa ,Butnara Monica-Gabriela” ‘Mentiun privind descrierea modului in care lichidatorul judiciarsi-aindeplinit tribute sale ‘Activizatile inreprinse au constat in infocmiea si tansiniterea notfieailoreatee socictae gi administrator acestea, catre instituile bugetare, cate creditoni st debitori evidentiati in fsele analitice ale contabilitatit debitoaei, catre resistrul comertului de pe langa Tebunalul Bucuresti i catre bane: pentru indisponibilizarea eventualelor contri ale debitoarei, ‘Am intoomat raportul aaupra cauzelor st imprejurdrilr eare au dus la aparfia stride incolvengd a debitorului SC TCS Bizim Ciflik Impex SRL, prin care imi exprim opinia ca mu exita premiele angajaii raspunderi adminiswratorulut Satutar i C8 acestula nui este imputabils starea de insolvent, deoarece mu s-au identificatfapte sub incidents art. 138 alin, 1 din Legea §5/2006 pentru a angaja raspunderea membrilor organelor de conducere sau supraveghere ori a altor persoane, ‘Am convocat aduzarea generala a actionarilor in data de 22.06.2016, Convocatorul aduadsii generale a actionarilor a fost publiat in Buletinul Procedurilor de Insolventa nr. 11797/15.06,2016, ‘Am intocmit Procesul verbal al adunirii generale a actionarilor in data de 22.06.2016 si am publicat in Buletinul Procedurilor de Insolventa nt. 12759/30.06.2016, ‘Am infocmat tabelul preliminar si tabelul definti al creditorilor debitorului SC Tes Bizim Cifllik Impex SRL, lean ‘comunicat creditorilor gi le-am publicat in Buletiul Procedurilor de Insolvent. ‘La masa credala s-au inseris: Creditor’ bugerai: D.LTL, sector 6 Bucuresti ~ cu summa de 2.S80,00 lei in procent de 0,756, din totaal masei credale: Creditor’ chirograta: 8 BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENTA Ni. 19332/24.10.2016 ‘Uzun Tuncay ~ cu suma de 383.163,29 li, in procent de 99,25%, din total masei credale, ‘Am convocat adunuarea erediterilor ia data de 08.08.2016 avind ca ordine de 2i confirmarea lichidatorulul judiciar st ‘aprobarea onorariului (enorariul propus - 3.000 leiipe toaté durata proceduri) gi prezentarea activitiitlichidatorulut jiudiciar de la deschiderea procedusi: pand in prezent™. Convocatorul Adunirii Creditarilor a fost comunicat erediterilor de cle lichidatorl judiciae i publicat in Buletinul Procedurilor de Insolven. Sedinta aduniri erdditorilor sa desfisurat in prezenta creditorilor detinand 100,00% din totalul exeanfelor existente Impouriva societaii debitoare astfel cum acestea figureazalnscrise in tabelul preliminarintocmit de lichidatorl judiciar, sedinta adunari creditorlor find starutara Crediton D.LTLL. sector 6 Bucuresti, cu un procent de 0,75% din totalul masei credale si Uzun Tuncay, Cu un procent de 99,250 din totalul masei credale, au confirmat lichidatorul judiciar si au aprobat onorariul propus de 3.000 tei/pe toaté durata proceduri ‘Am convocat adunarea creditorifor in data de 06.10.2016 avand ca ordine de zi avansarea de sume pentru continuarea procedui si aprobarea inchiderii procedurii simplificate de insolventa a debitoarci SC Tes Bizim Ciflik Impex SRL". Convocatorul Adunarii Creditarilor @ fost comunicat creditorilor de care lichidstoral judiciar si publicat in Buletinul Procedurilor de Insolventa. Creditors DLLT-L. sector 6 Bucuresti, cu un provent de 0.75% din totalul masei eredale gi Uzun Tuneay, cu un procent de 99,25%% din total! masei credale, nu au avansat sume de bani pentru continuarea proceduri. Creditoral Uzun Tuncay, cu un procent de 99.25% din totalul masei credale, a aprobat inchiderea procedusit simplifcate de insolventa a debitoarei SC Tos Bizim Ciftik Impex SRE. Creditoral DLL. sector 6 Bucuresti, cu un procent de 0.75% din totalul masei eredale, nu a fost de acord cu inchidarea procedutii, avand in vedere ca societatea debitoare figura in evidentelefiscale, cu un debit de 2.880,00 lei, reprezentand impoait auto datorat la data de 19.08.2015, data instrainari celor 2 mijloace de tansport apartinand ebitoarei. Precizez ca debitul de 2.880,00 lei a fost achitat in data de 04.10.2016, conform chitantel nr. 245478/04.10.2016. ‘Am intocmittabelul definitiv ectiticat al ereditorilor debitorufui SC Tes Bizim Ciflik Impex SRL, intrucat debiul de 2.880,00 lei catre D.IT.L. sector 6 Bucuresti a fost achitat in data de 04.10.2016, am comunicat creditorior si Lam publicat in Buletinul Procedurlor de Insolvent. ‘Unmare a adreselor trimise, am primit raspunsuri de la Directia de Impozite si Taxe Locale sector 6 Bucuresti prin adreasa nx. 240-16-14064/06.10.2016 prin care mi se ‘comunica faptul ed socitatea debitoare na mai figureaza cu bunuri mobile s/sau imobile in evidents D.LT.L. sector 6, nici cu debite vesante Cat priveste procedura, avand in vedere ca nu mai exista bunuri mobile, imobile ori disponibilitati banesti care sa acopere pasivul exigibil neacoperit si nicl un creditor mu se ofera sa avanseze sume, in acest caz consider ca se pot aplica prevederile art, 129 5 at. 132 alin. (2) din Legea 85/2006, astel solicit sa Dispunet Inchiderea procedurit in temeiul at 120 srt. 132 alin, (2) din Legea Insolventel Desearoarea lihidatorului judiciar de orice indaorir: Radierea societati din evidentele Regictrului Comertului Bucuresti; Aprobarea devizului de cheltuiei anexat in sum de 3.491,56 lei din fondul de lichidare stabiit prin Decizia 1/2011 a UNPIR. (3.000 Jet reprezentand onorariu conform Deciziei 1 2011 a UNPIR gi 491,$6 lei reprezenténd cheltuielt privind coresponden) Lichidator judiciar, Cabinet Individual de Insolvenfa Butnaru Monica Gabriela’ Judetul Buz Sectiunea I -Profesionisti 1, Societatea RAFINARIA VENUS OILREG SA, cod unic de inregistrare: 1170160 Raportul lichidatorulul judiclar privind deserierea modulul de indeplinie a atributilor in conditile at. 21 alin, 41, pentru debitorul Rafinaria Venus Oilreg SA ‘Ne. 601/17.10.2016 Numar dosar: 3999/114/2013;Tesmeu: 18.10.2016, ‘Tribunal: Buziu, Sectia a Tha Civila Judecator sindio: Manis lana ‘Teme juriic: art 21 din Legea 85/2006 Lichidator judiciar: Casa de lnsolventa KSI IPURL (CHF: I ~0882; Sediu:Bals, str. N Balcescu, nr. 19, bf 23, parter, judeyul Olt; Tel: 0740197791; Fax: 0249451140; E- sil: offcecristipatru yahoo.com ‘Nume si prenume reprezentant lichidatorjudiciar persoana juridica Debitor: Rafinaria Venus Oilreg SA, CIF: RO1170160; or. de ordine in Registrul Comesjului 110/414/1991; seu: Rm. ‘Sikat, St. Costioni, nr. 106, Tudefal Buzau 1. Menjiuni privind descrierea modului in cae lichidatorul judiciar s-a achtat de atibutile sale * Prin Decizia nr. 4/22.04.2016 a CNC al Uniunii Nationale a Practicienilor in Insolvenfa din Romiinia a fost radiat CCabinetul Individual de insolventa Patra Ton Cristian din Tabloul UNPIR, find schimbaté forma de organizare si find BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENTA Ni. 19332/24.10.2016 infinjatd Case de nsolventa KSI IPURL, cu sediu in Bal st Balcescu, nr 19, bl 23, partr,jdeful Ott, incr in RFO sub ar. 11-0852, reprezeniata de asociat coosdonator Pat Ton Cristian. Prin declaaga de suecestune,intzegul povtofolin de dosare a fost preluat de aceasté nous entiate. Astfel.va rugs 4 Inti act de sehimbarea forme: de rganizare 28 conceptaiichidaoraljudiciar Casa de Inolventa KSLIPURL. Ia indeplinica obligate ¢indatoriilor ce ne revia, actvtatea ichidatoruluijudiia a avr umatoate Pentru data de 28.08.2016 fost organiatao sedi de litte, avand dee pret de pomice suma de 20.000 Euro (Gara TVA), La aceasta geding delice ma partcpatnicio pesoana interesata de achizjonarea bunuilorseoase la Pentru aceste motive a fost organizatao noua sedint de lictaie pentru data de 05.11.2016, publicatile de vanzare find agate gi comunicate conform regulamentului de vanzare stabiit de care creditor In incinta debitoaei a avut foe un accident de medi, in sensul ci un rezervor care a fost vandut in lice pubic etre Remat Metal Master SRL. s-aficurt, aro cantate de aprox. 60 tone de lei minerale s-arevarsat. Au fost hate 1misuri de protecie a medi, find instinate toate organcle abil, respectiv Garda de Mediu, Agentia de Medi, GSU, Prefect Buzau si Primaria Rm Sarat Trebue precizt ca debtonrea este proprietaraterenuuiafetat, urmind ca dup indeplinirea obligailor de protecte a mediull si fie huate masuri de acoperce a prejudiciuui cauzat de etre persoanele vinovate. Dosare in are debitearea este parte Debitearea, prin Kokidatoraljudicir a dapus cerere de inseriezea Ia aca eredals a debitoaei Albian Carpatica SA. supist procedusit snsolventet in Dosarul 4612/1052014, aflat pe rolul Telbunaluli Praova, soliciting inserierea creanlei de 3565879,6 lei Cereren a fost admis, find, ins8, formulatd o contestatie la Tabelul Prelimina, vind s1 creanja Rafinarei Venus Oilreg SA. Contestaua fost admisd in sensu inceiert debitearei cu suma de 34,879 le Sentinja privind solujonarea acestei contstatis nn ne-a fost comunicaté. Pentru solugonarea acest tigi, a fost angajat Cab Av Sipoteanu Razvan, couractl de assten find aprobat in adumareacreditorilo. Dosarul se ala pe rot Curt de Apel loses, avid termen de judecat a data de 03.11.2016 Concuzii Soliitam acordares unui now termen de procedura in vederes vinzari bunwilr aflate in patrimonial debitoaei si pent slutionarea dosarelorin care debitcarea ete parte Lichidatorjudiciar Casa de Inolventa KSI IPURL ‘rin asociatcoordonatar Patri Cristian Judetul Maramures Seotiunea I Profesionist 1. Societatea ALEXIA & ANTONIA SRL, cod unic de Nedosar 1756/100°2014 ‘Tribanalal Maramures, Sectia a Ta civila, de contencios administativ gf fiscal Debitor: SC Alesia & Antonia SRI in faliment, in bankruptey, en ailite, cod de identficare fiseala 23241725, sediul social ia Bata Mare, st. Gar Bl. 18, ap. 9, jud. Maramures, nr. de ordine in cegistrul comergu J24/269/2008 Lichidator judiciar: Eves PURL, CUI RO 21265795, sediul social Bala Mare, Bé. Uniti nr.470 jud, Maramures, nr. Ge inregisuare REO I 0200 tel. fax 0262280232, E-mail office@evexso, Reprezentant lichidator juciciar Rogejan Toan, egistrave: 23241725 Raport de activitate privind debitoarea SC Alexia & Anto 1m faliment, in bankruptey, en Failte ‘Nr. 513/20.10.2016 Prin senting civila nr. 2542/12,06.2014 pronuntata in dosarul nr. 1756/12.06.2014 a Tribunalului Maramures s-a dispus deschiderea procedurii generale de insolvenja fafa de debitoarea SC Alexia & Antonia in faliment, in bankruptcy, ea failite cu sediul in Baia Mare, sr. Garii B18 op 9, jud Maramures, CU 23241725 ni. de inregistrare 124/269/3008, Prin acceasi sentinga civila s-a confirma lichidator judiciar EVEX IPURL. Cererea de deschidere a procedurii de incolvenjl a fost nregistrat de DGEP Cluj prin AJEP Maramures pentru neplaia sume de 109.250 lt Pentru a intocau prezentul raportlichidatorul judiciar a intreprins wmatoarele