Sunteți pe pagina 1din 4

Universitatea de Medicin i Farmacie Grigore T.

Popa Iai
Comisia pentru asigurarea calitii

FIA DISCIPLINEI

1. Date despre program


1.1. UNIVERSITATEA DE MEDICIN I FARMACIE GRIGORE T. POPA IAI
1.2. FACULTATEA DE FARMACIE/ DEPARTAMENTUL TIINE FARMACEUTICE II
1.3. DISCIPLINA: ANALIZA MEDICAMENTULUI
1.4. DOMENIUL DE STUDII: SNTATE
1.5. CICLUL DE STUDII: LICEN
1.6. PROGRAMUL DE STUDII: FARMACIE LIMBA ROMN

2. Date despre disciplin


2.1. Denumirea disciplinei: ANALIZA MEDICAMENTULUI
2.2. Titularul activitilor de curs: Conf. Dr. Andreia Corciov
2.3. Titularul activitilor de seminar: Conf. Dr. Andreia Corciov, Asist. Dr. Constantin Ciobanu
2.4. Anul de V 2.5. Semestrul I 2.6. Tipul de E1 2.7. Regimul Obligato
studiu evaluare disciplinei riu

3. Timpul total estimat (ore/semestru de activitate didactic)


3.1.Nr. ore pe 7 din care: 3.2. curs 3 3.3.seminar/ 4
sptmn laborator
3.4.Total ore din 98 din care: 3.5. curs 42 3.6. seminar/ 56
planul de laborator
nvmnt
3.7.Distribuia fondului de timp
Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie 40
Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i 20
pe teren
Pregtire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolio i eseuri 14
Tutoriat 22
Examinri 6
Alte activiti -
3.8. Total ore de studiu individual 96
3.9. Total ore pe semestru 200
3.10. Numrul de credite 8

4. Precondiii (acolo unde este cazul)


4.1. de curriculum Chimie analitic, Chimie farmaceutic, Chimie
organic, Chimie Fizic.
4.2. de competene Utilizarea echipamentelor de laborator, a
aplicaiilor software din pachetul Microsoft Office
pentru colectarea, stocarea, prelucrarea,
reprezentarea i analiza statistic a datelor.

5. Condiii
5.1. de desfurare a cursului Videoproiector.
5.2. de desfurare a seminarului / laboratorului Sticlrie de laborator, spectrofotometre, biurete.
6. Competene specifice acumulate
Competene profesionale Cunoaterea metodologiei generale de control a
(exprimate prin cunotine i medicamentelor, a metodelor chimice i instrumentale pentru
abiliti) identificarea i determinarea cantitativ a substanelor
medicamentoase din diferite forme farmaceutice.
Cunoaterea i capacitatea de a utiliza metodele generale de
analiz i control n vederea aprecierii calitii i stabilitii
substanelor i formelor farmaceutice, conform cerinelor
actuale.
Abilitatea de a ntocmi un protocol de analiz.
Abilitatea de a desfura o activitate competent n
laboratoarele de analiz i control a medicamentelor din
unitile productoare asumndu-i responsabilitatea
decizional cu privire la aprecierea calitii medicamentelor,
n farmacii, depozite, etc.
Competene transversale (de Abiliti de lucru n echip.
rol, de dezvoltare profesional, Utilizarea noiunilor n contexte noi
personale) Utilizarea cunotinelor teoretice i practice n rezolvarea unor
probleme specifice calificrii profesionale
Deschidere pentru educaie continu, autonomie i
responsabilitate, respectarea eticii profesionale
Capacitatea de a-i asuma rspunderea decizional privind
rezultatele obinute.

7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice


acumulate)
7.1. Obiectivul general Insuirea teoretic de ctre studeni a metodelor fizico-chimice de
analiz i control a substanelor medicamentoase i a formelor
farmaceutice. Asigurarea calitii medicamentelor.
7.2. Obiective specifice Cunoaterea i utilizarea corect a terminologiei specifice acestui
domeniu de activitate.
Utilizarea metodelor fizico-chimice n vederea stabilirii calitii
medicamentelor.

8. Coninuturi
8.1. Curs Metode de predare Observaii
Asigurarea calitaii medicamentului Prelegere interactiv, Discuii, 4 ore
Explicaii.
Separarea, identificarea i puritatea Prelegere interactiv, Discuii, 7 ore
substanelor din forme farmaceutice Explicaii.
Metode volumetrice utilizate n analiza Prelegere interactiv, Discuii, 4 ore
medicamentelor Explicaii.
Metode instrumentale utilizate n analiza Prelegere interactiv, Discuii, 4 ore
medicamentelor (metode, chiroptice, termice). Explicaii.
Metode instrumentale (cromatografice) Prelegere interactiv, Discuii, 8 ore
utilizate n analiza medicamentelor Explicaii.
Metode instrumentale (electrochimice) utilizate Prelegere interactiv, Discuii, 3 ore
n analiza medicamentelor Explicaii.
Metode instrumentale (spectrometrice) n Prelegere interactiv, Discuii, 7 ore
analiza medicamentelor Explicaii.
Analiza substanelor marcate Prelegere interactiv, Discuii, 1 or
Explicaii.
Stabilitatea medicamentelor (fizic, chimic, Prelegere interactiv, Discuii, 2 ore
fotostabilitatea) Explicaii.
Validarea metodelor de analiz a Prelegere interactiv, Discuii, 2 ore
medicamentelor Explicaii.

Bibliografie
1. Boji M, Sndulescu R, Roman L, Oprean R. Analiza i controlul medicamentelor. Vol. I, II. Cluj-
Napoca: Editura Intelcredo, 2002, 2003.
2. Imre S, Muntean DL. Principii ale analizei medicamentului. Tg. Mure: University Press, 2006.
3. Lazr M, Lazr D, Corciov A. Analiza medicamentelor-vol.I, II. Iai: Editura Pim, 2007, 2008.
4. Muntean DL, Boji M. Controlul medicamentelor. Metode spectrale, cromatografice i electroforetice
de analiz. Cluj-Napoca: Editura Medical Universitar Iuliu Haieganu, 2004.
5. Pascu M, Rusu V, Vasile C. Aplicaii ale spectrometriei IR n medicin i farmacie. Iai: Ed.
Tehnopress, 2003.
6. Roman L, Boji M, Sndulescu R, Muntean DL. Validarea metodelor analitice. Bucureti: Editura
Medical, 2007.
7. Rouessac F, Rouessac A. Chemical analysis. New York, Weinheim, Brisbane, Singapore, Toronto,
Chichester: John Wiley & Sons ltd, 2000.
8.2. Seminar / laborator Metode de predare Observaii
Instructaj privind protecia muncii i norme Discutii interactive, aplicaii 4 ore
PSI. Prepararea unor reactivi utilizai n practice, interpretare rezultate.
analiza medicamentelor
Prelevarea probelor pentru analiz. Controlul Discutii interactive, aplicaii 4 ore
organoleptic. Aspectul soluiilor practice, interpretare rezultate.
Controlul limitelor pentru impuriti Discutii interactive, aplicaii 4 ore
anorganice i organice uor carbonizabile. practice, ntocmire buletin de
Buletinul de analiz analiz, interpretare rezultate.
Determinarea unor constante n controlul Discutii interactive, aplicaii 4 ore
medicamentelor: densitatea relativ, puterea practice, ntocmire buletin de
rotatorie specific, indicele de refracie analiz, interpretare rezultate.
Analiza i controlul soluiilor Discutii interactive, aplicaii 4 ore
medicamentoase I practice, ntocmire buletin de
analiz, interpretare rezultate.

Analiza i controlul soluiilor Discutii interactive, aplicaii 4 ore


medicamentoase II practice, ntocmire buletin de
analiz, interpretare rezultate.

Analiza i controlul siropurilor Discutii interactive, aplicaii 4 ore


practice, ntocmire buletin de
analiz, interpretare rezultate.
Analiza i controlul tincturilor Discutii interactive, aplicaii 4 ore
practice, ntocmire buletin de
analiz, interpretare rezultate.
Analiza i controlul preparatelor injectabile Discutii interactive, aplicaii 4 ore
practice, ntocmire buletin de
analiz, interpretare rezultate.
Analiza i controlul unguentelor Discutii interactive, aplicaii 4 ore
practice, ntocmire buletin de
analiz, interpretare rezultate.
Analiza i controlul supozitoarelor Discutii interactive, aplicaii 4 ore
practice, ntocmire buletin de
analiz, interpretare rezultate.
Analiza i controlul pulberilor Discutii interactive, aplicaii 4 ore
medicamentoase practice, ntocmire buletin de
analiz, interpretare rezultate.

Analiza i controlul comprimatelor Discutii interactive, aplicaii 4 ore


practice, ntocmire buletin de
analiz, interpretare rezultate.
Analiza i controlul calitii unor preparate Discutii interactive, aplicaii 4 ore
magistrale practice, ntocmire buletin de
analiz, interpretare rezultate.
Bibliografie
1. Lazr D, Corciov A, Lazr M. Analiza medicamentului. Indrumar de lucrri practice. Iai: Editura
Pim, 2011.
2. *** Farmacopeea Romn. ed. a X-a. Bucureti: Editura Medical 1993.
3. *** Farmacopeea Romn Suplimente 2000, 2001, 2004, 2006.
4. *** Farmacopeea European ediia a 7-a, online.

9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor


comunitii epistemice, asociaiilor profesionale i angajatori reprezentativi
din domeniul aferent programului
Coninutul Fiei disciplinei este rezultatul unui proces de evaluare periodic anual desfurat n cadrul
facultaii i care a avut la baz informaii de la studeni, absolveni, masteranzi i angajatori.

10.Evaluarea
Tip de activitate 10.1. Criterii de 10.2. Metode de 10.3. Pondere din nota
evaluare evaluare final
10.4. Curs nsuirea noiunilor Teste gril 50 %
prezentate n cadrul Subiecte de sintez
cursului.
10.5. Seminar / Activitatea desfurat Testare continu pe 15 %
laborator n laborator i rezultatele parcursul semestrului
determinrilor Lucrri de control
experimentale efectuate. Examen practic final 35 %
Standard minim de performan: Promovare cu nota minim 5.
Cunoaterea modalitii de ntocmire a unui protocol de analiz pentru controlul formelor
farmaceutice.
Cunoaterea parametrilor de calitate ai formelor farmaceutice.
Cunoaterea unor noiuni generale referitoare la: metode de extracie, metode de analiz a
principiilor active din forme farmaceutice i aplicaii n analiza medicamentului.

Data completrii: Semntura coordonatorului de activitate didactic


10.12.2014 Conf. Dr. Andreia Corciov

Data avizrii n Consiliul Semntura directorului de departament


Departamentului: Prof. Dr. Anca Miron