Sunteți pe pagina 1din 32

NSSM 39

Norme de securitate a muncii pentru producerea


materialelor termo si hidroizolante
Preambul
Normele specifice de securitate a muncii sunt reglementari cu aplicabilitate nationala
care cuprind prevederi minimal obligatorii pentru desfasurarea principalelor activitati din
economia nationala, in conditii de securitate a muncii.
Respectarea continutului acestor prevederi nu absolva agentii economici de raspundere
pentru prevederea si asigurarea oricaror altor masuri de securitate a muncii, adecvate
conditiilor concrete de desfasurare a activitatii respective.
Normele specifice de securitate a muncii fac parte dintr-un sistem unitar de reglementari
privind asigurarea sanatatii si securitatii in munca, sistem compus din:
- Norme generale de protectie a muncii, care cuprind prevederi de protectie a muncii,
general valabile pentru orice activitate;
- Norme specifice de securitate a muncii, care cuprind prevederi de securitate a muncii,
specifice unor anumite activitati sau grupe de activitati detaliind prin acestea prevederile
Normelor generale de protectie a muncii.
Prevederile tuturor acestor norme specifice de securitate a muncii se aplica cumulativ si
au valabilitate nationala indiferent de forma de organizare, sau proprietate in care se
desfasoara activitatea pe care o reglementeaza.
Structura sistemului national de norme specifice de securitate a muncii urmareste
corelarea prevederilor normative, cu pericolele specifice uneia sau mai multor activitati
si reglementarea unitara a masurilor de securitate a muncii pentru activitati
caracterizate prin pericole comune.
Structura fiecarei norme specifice de securitate a muncii are la baza abordarea
sistemica a aspectelor de securitate a muncii, practicata in cadrul Normelor generale de
protectie a muncii. Conform acestei abordari, procesul de munca este tratat ca un
sistem complex structurat, compus din urmatoarele elemente care interactioneaza
reciproc:
- Executantul: omul implicat nemijlocit in executarea unei sarcini de munca;
- Sarcina de munca: totalitatea actiunilor ce trebuie efectuate prin intermediul
mijloacelor de productie si in anumite conditii de mediu, pentru realizarea scopului
procesului de munca;
- Mijloacele de productie: totalitatea mijloacelor de munca (instalatii, utilaje, masini,
aparate, dispozitive, unelte etc.) si a obiectelor muncii (materii prime, materiale etc.)
care se utilizeaza in procesul de munca;
- Mediul de munca: ansamblul conditiilor fizice,chimice, biologice si psihologice in care
unul sau mai multi executanti isi realizeaza sarcina de munca.
Reglementarea masurilor de securitate a muncii in cadrul normelor specifice de
securitate a muncii, vizand global desfasurarea uneia, sau mai multor activitati in
conditii de securitate a muncii, se realizeaza prin tratarea tuturor aspectelor de
securitate a muncii la nivelul fiecarui element al sistemului : executant - sarcina de
munca - mijloace de productie - mediu de munca, propriu proceselor de munca din
cadrul activitatii care face obiect de reglementare.
Prevederile sistemului national de reglementari normative pentru asigurarea securitatii
muncii constituie, alaturi de celelalte reglementari juridice referitoare la sanatatea si
securitatea in munca, baza pentru:
- activitatea de conceptie a echipamentelor de munca si a tehnologiilor;
- autorizarea functionarii unitatilor;
- instruirea salariatilor cu privire la securitatea muncii;
- cercetarea accidentelor de munca si stabilirea cauzelor si a responsabilitatilor.
In contextul general pe care l-am prezentat , "Normele specifice de securitate a muncii
pentru producerea materialelor termo si hidroizolante" au fost elaborate tinand seama
de reglementarile existente in domeniul securitatii muncii pentru aceste activitati,
precum si pe baza studierii proceselor de munca si stabilirii pericolelor specifice, astfel
incat, pentru fiecare pericol, sa existe cel putin o masura de prevenire la nivelul fiecarui
element component al procesului de munca.
Structura acestei norme este facuta pentru fiecare activitate, prevederile urmand o
succesiune logica, corespunzatoare modului de actiune al executantului In procesul de
lucru.
Pentrul ca normele specifice sa raspunda cerintelor actuale, nu numai in ceea ce
priveste continutul, dar si forma de prezentare si pentru a fi conform altor acte
legislative si normative, s-a procedat la utilizarea unor subtitluri, care precizeaza
continutul articolelor care se refera la aceasta problematica, facilitand astfel pentru
utilizatori intelegerea si gasirea rapida a textelor.

I.Prevederi generale
Continut
Art. 1. - Normele specifice de securitate a muncii pentru producerea materialelor termo
si hidroizolante cuprind masuri de prevenire a accidentelor si imbolnavirilor profesionale
pe baza pericolelor specifice desfasurarii proceselor de munca in conditii de securitate.

Domeniul de aplicare
Art. 2. - Prevederile prezentelor norme se aplica tuturor procedeelor de fabricare a
materialelor termo si hidroizolante indiferent de forma de proprietate sau modul de
organizare a acestor activitati.
Art. 3. - Pentru activitatile nespecifice sau auxiliare producerii materialelor termo si
hidroizolante se vor aplica prevederile normelor specifice respectivelor activitati.
In Anexa 1 se prezinta orientativ lista normelor specifice de securitate a muncii care,
dupa caz, pot fi aplicate pentru activitatile nespecifice si / sau auxiliare in vederea
asigurarii conditiilor de securitate a muncii.
Art. 4. - Prevederile Normelor specifice de securitate a muncii pentru producerea
materialelor termo si hidroizolante se aplica cumulativ cu Normele generale de protectie
a muncii.

Revizuirea prezentelor norme


Art. 5. - Prezentele Norme specifice de securitate a muncii pentru producerea
materialelor termo si hidroizolante se revad periodic si se modifica de cate ori este
necesar, ca urmare a modificarilor de natura legislativa survenite la nivel national, a
schimbarilor intervenite in tehnologia de lucru si particularitatilor metodelor de lucru ce
urmeaza a fi reglementate din punctul de vedere al securitatii muncii.

II.Fabricarea materialelor termo si hidroizolante


1. Generalitati. Elemente comune.
Incadrarea personalului
Art. 6. - Lucratorii care efectueaza activitati de munca legate de producerea
materialelor termo si hidroizolante trebuie sa aiba pregatirea profesionala
corespunzatoare locului de munca respectiv.
Art. 7. - Selectia si repartizarea personalului pe locuri de munca, din punctul de vedere
al starii de sanatate si al aptitudinilor, se realizeaza prin examen medical si psihologic
conform prevederilor elaborate de Ministerul Sanatatii.

Instruirea personalului
Art. 8. - Organizarea si desfasurarea activitatii de instruire a lucratorilor in domeniul
securitatii muncii se realizeaza in conformitate cu prevederile Normelor generale de
protectie a muncii.
Art. 9. - Conducerea agentilor economici va asigura ca lucratorii sa fie informati
corespunzator asupra riscurilor existente in procesele de munca si asupra masurilor
tehnice, organizatorice si de autoprotectie pentru prevenirea acestora.
Art. 10. - (1)Este obligatoriu ca persoanele juridice si fizice, pe langa prevederile
prezentelor norme, sa elaboreze instructiuni proprii de securitate a muncii care cuprind
masuri valabile pentru conditiile concrete de desfasurare a activitatilor.
(2)Este obligatoriu ca instructiunile proprii de securitate a muncii sa fie aduse la
cunostinta lucratorilor.
Art. 11. - Este obligatorie amplasarea indicatoarelor de securitate in toate zonele in
care persista riscuri de accidente de munca sau imbolnavire profesionala.

Echipament individual de protectie


Art. 12. - Dotarea lucratorilor cu echipament individual de protectie si alegerea
sortimentelor se face in conformitate cu prevederile "Normativului-cadru de acordare si
utilizare a echipamentului individual de protectie" aprobat prin Ordinul Ministrului Muncii
si Protectiei Sociale nr.225/21.07.1995, publicat In Monitorul Oficial nr.189/21.08.1995.

Organizarea locului de munca


Art. 13. - Este obligatorie organizarea locului de munca conform tehnologiei de lucru si
instructiunilor proprii de securitate a muncii.
Art. 14. - Este obligatorie mentinerea curateniei la locul de munca si transportarea
permanenta a deseurilor de fabricatie la locurile special amenajate.
Art. 15. - Organizarea si desfasurarea activitatii de prevenire si stingere a incendiilor se
realizeaza conform prevederilor normelor PSI in vigoare.
Art. 16. - Este interzisa pastrarea alimentelor si a hainelor sau servirea mesei in halele
de depozitare si fabricare a materialelor termo si hidroizolante.
Art. 17. - Este obligatoriu ca lucratorii sa manance numai in incaperi special amenajate
in acest scop.

Microclima la locurile de munca


Art. 18. - Este obligatoriu ca microclima la locurile de munca sa satisfaca parametrii
proiectati, respectand limitele admise prevazute prin Normele generale de protectie a
muncii.
Art. 19. - Conducerea agentilor economici are responsabilitatea supravegherii si
controlului expunerii la noxele din mediul de munca si adoptarii masurilor de prevenire
eficiente sub limitele admise.

Functionarea echipamentelor tehnice


Art. 20. - Este obligatorie urmarirea in permanenta, de catre lucratorii desemnati, a
tuturor parametrilor de functionare ai echipamentelor tehnice de fabricare a materialelor
termo si hidroizolante conform tehnologiei de fabricatie.

Oprirea echipamentelor tehnice


Art. 21. - Este obligatorie oprirea normala a echipamentelor tehnice de fabricare a
materialelor termo si hidroizolante conform tehnologiei de fabricatie.

Interventii, reparatii, revizii


Art. 22. - Este obligatoriu ca orice fel de interventie, revizie, reparatie la echipamentele
tehnice pentru fabricarea materialelor termo si hidroizolante sa fie executate de
personal calificat si instruit in acest scop, iar executarea acestora sa se realizeze pe
baza instructiunilor de lucru si a instructiunilor proprii de securitate a muncii, in vederea
prevenirii accidentelor si a incendiilor.
Art. 23. - Este interzisa inlaturarea aparatorilor de protectie si efectuarea interventiilor
de orice natura (electrica, mecanica etc.) asupra echipamentelor tehnice aflate in
functiune.
Art. 24. - Nici o lucrare de reparatie, interventie sau revizie planificata, nu se considera
terminata daca nu s-a facut si receptia din punctul de vedere al securitatii muncii.

Instalatii electrice
Art. 25. - Pentru evitarea electrocutarii prin atingere directa, utilajele vor fi in constructie
inchisa cu gradul de protectie de cel putin IP 55, iar atunci cand acestea sunt in
constructie deschisa se vor lua masuri ca toate piesele aflate sub tensiune sa fie
inaccesibile unei atingeri neintentionate.
Art. 26. - La executarea operatiilor la care exista pericolul de electrocutare prin atingere
directa se utilizeaza mijloace de protectie verificate conform normelor energetice.
Art. 27. - La executarea operatiilor la care exista pericolul de electrocutare prin atingere
indirecta toate echipamentele si instalatiile electrice trebuie sa fie legate la pamant.
Art. 28. - Toate partile conducatoare ale instalatiilor electrice care nu fac parte din
circuitele curentilor de lucru, dar care accidental pot ajunge sub tensiune, trebuie
conectate la instalatiile de protectie prin legare la pamant.

Depozitarea si transportul materiilor prime


Art. 29. - Este obligatoriu ca in activitatea de depozitare a materiilor prime care se
folosesc in fabricarea materialelor termo si hidroizolante sa se respecte prevederile
urmatoarelor acte normative:
a) Norme generale de protectie a muncii.
b) Norme specifice de securitate a muncii pentru fabricarea, depozitarea si transportul
produselor anorganice.
c) Norme specifice de securitate a muncii pentru fabricarea, depozitarea si transportul
produselor organice (exclusiv petrochimice) .
d) Norme specifice de securitate a muncii pentru manipularea, transportul prin purtare si
cu mijloace nemecanizate si depozitarea materialelor.
e) Norme specifice de securitate a muncii pentru transportul intern.
f) Norme specifice de securitate a muncii pentru manipularea, transportul si depozitarea
produselor petrochimice.
g) Norme specifice de securitate a muncii pentru exploatarea si intretinerea
transportoarelor cu banda.
h) Prescriptii tehnice ISCIR privind siguranta in functionare a instalatiilor mecanice sub
presiune si instalatiile de ridicat.
Art. 30. - Este interzisa depozitarea in acelasi buncar/rezervor a altor materii prime
decat cea etichetata.
Art. 31. - Este obligatorie marcarea prin semne conventionale pentru pericol a tuturor
rezervoarelor, conductelor sau ambalajelor care contin substante toxice, inflamabile sau
explozive.
Art. 32. - Este interzis accesul la locul de descarcare si de depozitare a materiilor prime
necesare fabricarii materialelor termo si hidroizolante al persoanelor care nu au nici o
atributie legata de aceste activitati.

2. Fabricarea suportului
2.1. Fabricarea cartonului celulozic
Art. 33. - Este obligatorie respectarea prevederilor "Normei specifice de securitate a
muncii pentru industria hartiei si celulozei".
2.2. Fabricarea impasliturii din fibre de sticla

Uscarea nisipului
Art. 34. - Este obligatoriu ca aprinderea focului, pornirea si functionarea uscatorului sa
se faca de catre personal calificat, desemnat in acest scop, conform instructiunilor
specifice de lucru si instructiunilor proprii de securitate a muncii.
Art. 35. - Este obligatorie, inainte de punerea in functiune a utilajului, verificarea:
a) starii tehnice a utilajului;
b) stabilitatii reazemelor, a utilajului pe reazeme si a elementelor in miscare;
c) functionarii mecanismelor si instalatiilor aferente;
d) etanseitatii capetelor (rece si cald) uscatorului si a instalatiei de gaze;
e) curateniei la locul de munca;
f) capacelor si aparatorilor de protectie.
Art. 36. - (1)Este interzisa prezenta persoanelor straine in jurul uscatorului in functiune.
(2)Este interzisa trecerea pe sub uscatoarele aflate in functiune.
Art. 37. - Este interzisa inceperea lucrarilor de reparatii in interiorul uscatoarelor daca
nu s-au luat urmatoarele masuri:
a) blocarea pornirii uscatorului si a instalatiei de tiraj artificial;
b) scaderea temperaturii din interior la +400 C;
c) ventilarea interiorului uscatorului.
Art. 38. - Este interzisa pastrarea substantelor usor inflamabile in incaperile sectiilor de
uscare.

Macinare deseuri sticla


Art. 39. - (1)Este interzisa prezenta persoanelor straine in sectie in timpul functionarii
instalatiei de macinare.
(2)Este obligatorie purtarea ochelarilor si manusilor de protectie in tot timpul alimentarii
si macinarii.
Art. 40. - (1)Se interzice introducerea baghetelor de sticla in snop in cuva de alimentare
a morii.
(2)Se interzice spargerea sau impingerea in moara a deseurilor de baghete cu mana
sau cu picioarele.
Art. 41. - Este interzisa punerea in functiune a morii cu ciocane daca:
a) se constata defectiuni mecanice;
b) lipsesc dispozitivele de protectie;
c) se constata defectiuni la unul din agregatele legate tehnologic de moara.
Art. 42. - Este obligatorie indepartarea resturilor de baghete si a cioburilor de sticla de
pe pardoseala din jurul morii.
Art. 43. - Este obligatorie oprirea imediata a morii cu ciocane in caz de pericol de avarie
sau accident.

Sitare
Art. 44. - Este interzisa efectuarea in timp ce functioneaza utilajul a urmatoarelor
operatii :
a) alimentarea ca material aglomerat cu dimensiuni mai mari decAt gura de acces;
b) scoaterea din sita a resturilor de ambalaje sau alte materiale;
c) Impingerea materialului cu mAna sau cu scule improvizate.
Art. 45. - Este obligatorie purtarea mastii de protectie in timpul alimentarii sitei cu
carbonat de sodiu.

Amestecare
Art. 46. - (1)Este interzisa punerea in functiune a amestecatorului Elrich daca se
constata defectiuni la instalatia pneumatica.
(2)Se interzice pornirea amestecatorului fara a semnaliza punerea in functiune.
Art. 47. - Se interzice descarcarea amestecatorului fara burdufuri de retinere a
pulberilor.
Art. 48. - Este obligatorie, Inainte de pornirea colergangului, verificarea:
a) prezentei in colergang a unor persoane sau corpuri straine;
b) pozitiei corecte a cutitelor de curatare;
c) fixarii dispozitivelor de prindere si de protectie.
Art. 49. - Este obligatorie respectarea instructiunilor proprii de securitate a muncii in
timpul functionarii utilajelor de amestecare.

Topire
Art. 50. - Este obligatorie respectarea prevederilor "Normei specifice de securitate a
muncii pentru fabricarea si prelucrarea fibrelor de sticla" pentru toate operatiile legate
de topire, care intervin in fabricarea impasliturii din fibre de sticla.
Art. 51. - Se interzice utilizarea aerului de combustie la cuptoare daca acesta nu este
trecut prin regulatorul de presiune si debit.
Art. 52. - Se interzice manipularea manuala a containerelor cu materii prime la gura
buncarului.
Art. 53. - Se interzice functionarea cuptorului fara paravane de protectie in fata camerei
pipei DANNER.
Art. 54. - (1)Este obligatorie utilizarea dispozitivului special pentru extragerea deseurilor
de topitura din camera pipei DANNER si introducerea in bazinul cu apa. 2) Se interzice
cufundarea brusca a topiturii in apa.
Art. 55. - Se interzice folosirea lubrifiantilor la asamblarea axului la pipa DANNER.
Art. 56. - Este obligatorie mentinerea permanenta a curateniei in fata pipei DANNER.
Art. 57. - Este obligatoriu ca in cazul inchiderii flacarii la cuptoare sa se inchida ambele
ventile de gaz si sa fie anuntat imediat conducatorul locului de munca.
Art. 58. - Este strict interzisa aplicarea apei pe zidaria fierbinte a cuptorului - pericol de
explozie!

Fabricare baghete de sticla


Art. 59. - Este strict interzisa stationarea persoanelor straine in zona instalatiei de
tragere, taiere si sortare baghete.
Art. 60. - Se interzice deplasarea in fuga in zona transportorului si a instalatiei de
sortare.
Art. 61. - Este obligatorie curatarea permanenta de resturi de baghete pe tot traseul de
fabricare a acestora.
Art. 62. - Este interzisa efectuarea in timpul functionarii instalatiei de fabricare baghete
a urmatoarelor operatii:
a) reglarea rolelor de garda in masina de tras;
b) indepartarea cu mana a baghetelor subdimensionate;
c) interventia sub elevatorul de baghete.
Art. 63. - Este obligatorie purtarea ochelarilor de protectie pentru efectuarea tuturor
operatiilor tehnologice si la indepartarea deseurilor de baghete.
Art. 64. - Se interzice plimbarea mAinii In lungul snopului la sortarea baghetelor.
Art. 65. - Se interzice a se transporta mai mult de un snop de baghete de la cAntar la
containerul de depozitare.
Art. 66. - (1)Se interzice spargerea deseurilor de baghete prin lovire de marginea
containerului.
(2)Se interzice adunarea sau spargerea deseurilor de baghete cu picioarele.
Art. 67. - Se interzice utilizarea maturilor fara coada la indepartarea resturilor de
baghete de pe pardoseala.
Art. 68. - Capetele baghetelor ramase la capatul transportorului dupa operatia de
debitare se vor indeparta in permanenta pentru a se evita formarea gramezilor.
Art. 69. - Este obligatorie oprirea masinii de sortat daca baghetele nu intra in rost.

Filare
Art. 70. - Este interzisa transportarea snopurilor de baghete pe umar.
Art. 71. - Este obligatoriu ca transportarea snopurilor de baghete sa se faca in
carucioare, asezarea in carucior facandu-se astfel incat baghetele sa nu depaseasca
peretii laterali ai acestuia.
Art. 72. - Se interzice functionarea instalatiei de fibrilizare daca instalatia de climatizare
nu functioneaza.
Art. 73. - Este obligatorie respectarea instructiunilor proprii de securitate a muncii in
timpul operatiei de filare.
Art. 74. - Este obligatorie oprirea tamburului de filare daca:
a) depunerile pe valtul de picaturi reci sunt mari;
b) apar neetanseitati si scurgeri de picaturi de sticla.
Art. 75. - Este obligatorie indepartarea permanenta a resturilor de baghete si a
deseurilor de fabricatie de pe tamburi si din zona de lucru.
Art. 76. - Este obligatorie respectarea instructiunilor proprii de securitate a muncii
pentru prevenirea accidentelor in timpul operatiilor de stergere si curatare a tamburilor
de filare.
Art. 77. - Este interzisa folosirea carligelor neizolate electric la curatarea rezistentelor
electrice.
Art. 78. - Este interzis operatorului de la tamburi sa intervina la instalatia electrica a
arzatorului.
Art. 79. - Se interzice interventia lucratorilor neautorizati la rezistentele electrice.
Art. 80. - Este interzisa desfasurarea activitatii la tamburi in papuci sau incaltaminte
deteriorata.

Ancolare
Art. 81. - Este obligatorie respectarea instructiunilor proprii de securitate a muncii la
operatiile de ancolare.
Art. 82. - Este obligatorie utilizarea pasarelei pentru trecerea de pe o parte pe cealalta a
liniei.
Art. 83. - Este interzisa functionarea baii de ancolare daca se constata uzura curelei de
transmisie a valtului perforat.

Tratare termica
Art. 84. - Se interzice punerea in functiune a instalatiei de fabricat impaslitura daca la
tunelul termic nu functioneaza intreaga aparatura de masura si control.
Art. 85. - Este obligatorie functionarea instalatiei de ventilatie in tot timpul functionarii
tunelului de uscare-polimerizare.
Art. 86. - Se interzice depozitarea in spatiul tunelului sau pe partile laterale a
materialelor inflamabile sau a altor obiecte.
Art. 87. - Se interzice stationarea in zona arzatoarelor a oricarei persoane, in afara
operatorului calificat.
Art. 88. - Este obligatoriu ca, la opririle accidentale si planificate ale tunelului, sa se
inchida ventilele de gaz la fiecare arzator in parte.
Art. 89. - Este interzis a se lucra cu arzatoare defecte.
Art. 90. - Sunt obligatorii urmatoarele masuri inainte de intrarea in tunel pentru
interventii si reparatii:
a) oprirea arzatoarelor;
b) Inchiderea canalelor de gaze naturale;
c) ventilarea tunelului si racirea incintei pana la +350 C;
d) oprirea ventilatoarelor.
Art. 91. - Este obligatorie verificarea prezentei persoanelor in tunel Inainte de pornirea
acestuia.
Art. 92. - Este obligatorie prezenta persoanei cu atributie in acest sens la efectuarea
interventiilor in tunel si la pornirea echipamentului dupa opririle accidentale prelungite
sau planificate.

Rolare
Art. 93. - Sunt interzise urmatoarele operatii:
a) interventia la cutitele de taiat margini, fara a se decupla motorul de actionare;
b) bascularea dispozitivului de rolare daca stanga de rezerva nu a fost prinsa
corespunzator in lagarele farfurie;
c) scoaterea rolei din masina de catre o singura persoana;
d) punerea in functiune a masinii de control daca sunt blocati contactorii electrici si
dispozitivul de protectie.
Art. 94. - Se interzice purtarea cutitului de taiat foaia de impaslitura in buzunarele
salopetei.
Climatizare
Art. 95. - (1)Este obligatorie mentinerea inchisa a usilor de acces la instalatia de
climatizare.
(2)In afara perioadelor de interventie usile vor fi incuiate.
Art. 96. - Este interzisa intrarea in camera ventilatoarelor in timpul functionarii acestora.
Art. 97. - Este interzisa punerea in functiune a instalatiei de climatizare daca
ventilatoarele de absorbtie nu au gratare de protectie.
Art. 98. - (1)Este obligatoriu ca interventiile la instalatia de climatizare sa fie facute
numai de personal calificat si special instruit in prezenta persoanei cu atributie in acest
sens.
(2)Este obligatoriu ca pe timpul interventiilor iluminatul sa se faca cu lampi alimentate la
24 V.
Art. 99. - Sunt obligatorii urmatoarele masuri la efectuarea interventiilor la instalatia de
climatizare:
a) operatiile de interventie vor fi asigurate de minimum doi lucratori;
b) lucratorii vor fi dotati cu surse de iluminare portabile;
c) curatarea tavanului perforat se va face folosindu-se pasarelele construite in acest
scop;
d) curatitorul va fi asigurat cu centura de siguranta si va fi supravegheat de celalat
lucrator.

Preparare ancolant
Art. 100. - Este obligatorie efectuarea urmatoarelor verificari inainte de inceperea
prepararii ancolantilor:
a) legatura la centura de impamantare a motorului amestecatorului rabatabil;
b) starea tehnica a instalatiei de preparare si transport ancolant;
c) elementele de asamblare si siguranta ale utilajelor;
d) starea tehnica a instalatiei de ventilatie.
Art. 101. - Este obligatorie oprirea instalatiei de preparare si anuntarea personalului
specializat de intretinere in urmatoarele cazuri:
a) daca apar dereglari functionale sau zgomote anormale la amestecator;
b) daca se constata scurgeri pe traseul de transport rasina sau ancolant.
Art. 102. - Este obligatorie purtarea manusilor de protectie la prepararea ancolantilor.
Art. 103. - Este obligatorie spalarea cu apa a zonelor de piele atinse cu rasina sau
ancolant.
Art. 104. - Se interzice consumul de alimente cu maini murdare de solutie de ancolant
sau rasina.
Art. 105. - Este obligatorie respectarea urmatoarelor masuri la intrarea, in caz de
interventie, in rezervoarele de depozitare a rasinii formaldehidice:
a) dotarea muncitorului care intra in rezervor cu masca cu aductiune de aer curat din
exterior;
b) asigurarea muncitorului cu centura de siguranta si franghie;
c) stabilirea sistemului de semnalizare In caz de pericol;
d) supravegherea permanenta din exterior si asigurarea unui inlocuitor.
Art. 106. - Este obligatorie vopsirea in culori conventionale de identificare a conductelor
si pompelor pentru transport rasina si ancolant.
Art. 107. - Este obligatorie montarea unor aparatori de tabla in dreptul flanselor si
robinetelor pe traseul de rasina si ancolant, pentru retinerea scurgerilor accidentale.
2.3. Fabricarea tesaturii din fibre de sticla

Filare
Art. 108. - Este obligatorie respectarea prevederilor prezentei norme, capitolul 2.2,
art.68-80, pentru toate operatiile legate de obtinerea fibrelor din baghete de sticla.

Bobinare
Art. 109. - Este interzisa efectuarea urmatoarelor operatii in timpul functionarii masinii:
a) scoaterea bobinei de snur de pe fus;
b) verificarea infasurarii snurului de sticla;
c) oprirea bobinei cu mAna.
Art. 110. - Se interzice pornirea fusului daca nu are montat pe el suportul de bobina.

Rasucire
Art. 111. - Este interzisa efectuarea oricarei interventii in timpul functionarii masinii de
rasucit.
Art. 112. - Se interzice franarea calei cu mana dupa decuplare.

Urzire. Tesere
Art. 113. - Este obligatorie respectarea prevederilor "Normei specifice de securitate a
muncii pentru fabricarea si prelucrarea fibrelor de sticla" pentru toate operatiile textile ce
intervin la fabricarea tesaturii din fibre de sticla.

3. Asfaltarea suportului
Oxidare bitum
Art. 114. - Este obligatorie respectarea prevederilor "Normei specifice de securitate a
muncii pentru prelucrarea titeiului" pentru toate operatiile de oxidare a bitumului in
coloane de oxidare.

Preparare mastic
Art. 115. - Este obligatorie inainte de punerea in functiune a utilajului efectuarea
urmatoarelor verificari :
a) functionarea sistemului de semnalizare dintre sala malaxoare si statia de pompare
bitum;
b) golirea malaxorului de orice corpuri straine;
c) existenta filerului in buncar.
Art. 116. - Se interzice alimentarea malaxorului cu filer de calcar cu o umiditate mai
mare decat cea prescrisa.
Art. 117. - Se interzice alimentarea malaxorului peste 3/4 din capacitatea nominala.
Art. 118. - Este obligatorie functionarea dispozitivului de malaxare in tot timpul
alimentarii cu bitum si filer.
Art. 119. - Este obligatorie mentinerea inchisa a gurii de vizitare in tot timpul malaxarii.
Art. 120. - Se interzice parasirea malaxorului pe timpul alimentarii.
Art. 121. - Se interzice desfundarea conductelor de transport al masticului cu flacara
deschisa sau cu vergele metalice incalzite.

Bituminare suport
Art. 122. - Se interzice asezarea rolei de suport pe dispozitivul de derolare de catre o
singura persoana.
Art. 123. - Este obligatoriu ca punerea in functiune a baii de impregnare sa fie
supravegheata de persoana cu atributii in acest sens.
Art. 124. - Este obligatorie supravegherea permanenta a instalatiilor de bituminare in
timpul functionarii de catre operatorul calificat si desemnat pentru aceasta.
Art. 125. - Se interzice stationarea in jurul baii de impregnare sub 3 m distanta, atunci
cand se coboara colivia.
Art. 126. - Se interzice punerea in functiune a bailor de impregnare si de acoperire daca
utilajele nu sunt in stare tehnica corespunzatoare sau daca dispozitivele de siguranta
lipsesc sau nu functioneaza.
Art. 127. - Este interzisa umplerea cu mastic bituminos a bailor peste 2/3 din
capacitatea nominala a acestora.
Art. 128. - Este interzisa manipularea manuala a foii suport pentru trecerea printre
valturi sau pentru prinderea foii rupte.
Art. 129. - Este obligatorie folosirea manusilor de protectie la manipularea suporturilor
din impaslitura sau tesatura din fibre de sticla.
Art. 130. - Este obligatorie acoperirea cu nisip a scurgerilor accidentale de bitum.
Art. 131. - Este obligatorie respectarea instructiunilor proprii de securitate a muncii la
curatarea bailor de impregnare iar lucratorii vor purta bocanci cu talpa de lemn, centuri
de siguranta si franghii si vor lucra stand pe podete de lemn.
Art. 132. - Este obligatoriu ca Intreaga operatie de curatare sa fie supravegheata de
persoana cu atributii in acest sens.

Presarare
Art. 133. - Se interzice curatarea cu mana a sitelor de la gurile buncarelor de nisip.
Art. 134. - Se interzice indepartarea cu mana a bitumului sau a altor corpuri straine in
timpul functionarii instalatiei.

Racire
Art. 135. - Este interzisa curatarea cilindrilor de racire in timp ce functioneaza instalatia.
Art. 136. - Este obligatorie efectuarea urmatoarelor operatii numai la cota 0:
a) curatarea cilindrilor;
b) lipirea foii de material rupte intre grupurile de racire.
Art. 137. - Se interzice imbracarea valturilor de racire cu materiale de pe partea unde
se afla sistemul de transmisie.
Art. 138. - Este interzisa traversarea de pe o parte pe alta a instalatiei de racire pe
profilele de legatura a cadrului masinii.

Inmagazinare
Art. 139. - Se interzice patrunderea sub colivia magaziei de negru sau urcarea pe
colivie, indiferent daca aceasta functioneaza sau este in repaus.
Art. 140. - Se interzice punerea in functiune a magaziei daca rolele de ghidare a coliviei
sunt deteriorate.
Art. 141. - Se interzice incarcarea magaziei cu material si interventia de orice natura,
daca aceasta nu este asigurata.
Art. 142. - Se interzice depozitarea sculelor si a altor materiale sau obiecte In cadrul
magaziei de negru.

Rolare
Art. 143. - Este interzisa efectuarea cu mana a urmatoarelor operatii:
a) rasucirea axului ruloului;
b) introducerea foii intre valturile de tragere;
c) conducerea ghearei extractoare.
Art. 144. - Se interzice introducerea din mers a cartonului de armare a sulurilor.

Ambalare
Art. 145. - Se interzice actionarea ghearei extractoare atunci cand masa masinii de
ambalat este blocata.
Art. 146. - Se interzice montarea sulului de hartie de ambalare pe dispozitivul de
derolare de catre o singura persoana.
Art. 147. - Se interzice asezarea hartiei de ambalat in zona de taiere a cutitului.
Art. 148. - Este interzisa efectuarea interventiilor cu mana la masina in functiune.

Taiere benzi
Art. 149. - Este interzisa stationarea oricarei persoane in dreptul cutitului circular in
functiune.
Art. 150. - Sunt interzise orice manevre sau interventii la masina de taiat benzi in timpul
functionarii.

Abur tehnologic
Art. 151. - Este obligatorie respectarea prevederilor "Normei de securitate a muncii
pentru producerea energiei termice" pentru toate operatiile legate de producerea
aburului tehnologic.
Art. 152. - Este obligatorie respectarea prevederilor "Normei specifice de securitate a
muncii pentru transportul, distributia si utilizarea energiei termice" pentru toate operatiile
privitoare la transportul, distributia si utilizarea aburului tehnologic.

4. Fabricarea produselor din vata minerala


Topire
Art. 153. - Este obligatorie respectarea prevederilor "Normei specifice de securitate a
muncii pentru fabricarea si prelucrarea fibrelor de sticla" pentru toate activitatile legate
de topire, care intervin in fabricarea vatei minerale.
Art. 154. - Este obligatorie, Inainte de pornirea cubiloului, verificarea:
a) existentei si functionarii dispozitivelor de securitate;
b) functionarii instalatiei de racire;
c) starii tehnice a instalatiilor de ridicat materii prime.
Art. 155. - Este obligatorie acoperirea cu capace de tabla a golurilor din planseu sub
cubilou, atunci cand centrifuga este retrasa de sub cubilou.

Fibrilizare
Art. 156. - Este obligatorie mentinerea platformei de lucru si a cailor de acces la filiere
in stare curata, fara resturi de fire, pete de ulei sau alte materiale.
Art. 157. - Se interzice functionarea filierelor fara ecrane de protectie si fara asigurarea
perdelelor de aer.
Art. 158. - Sunt interzise urmatoarele operatii:
a) demontarea duzelor de nichel, atunci cAnd ventilele de abur nu se Inchid normal;
b) functionarea cu duze de nichel la o presiune a aburului mai mare de 4 atmosfere.
Art. 159. - Este obligatorie verificarea centrifugii cel putin o data la 24 ore, controlandu-
se:
a) starea discurilor;
b) siguranta montajelor;
c) izolatia cablului de alimentare a motoarelor;
d) functionarea sistemului de racire;
e) etanseitatea capacului de protectie.
Art. 160. - Este obligatorie oprirea centrifugii daca apar trepidatii sau zgomote
anormale.

Sedimentare
Art. 161. - Este interzisa functionarea camerei de sedimentare in urmatoarele situatii:
a) neetanseitati ale carcasei;
b) plasa transportoare este deteriorata;
c) lipsesc aparatorile de protectie ale organelor in miscare.
Art. 162. - Este obligatorie oprirea instalatiei daca ventilatoarele provoaca trepidatii sau
zgomote anormale.
Art. 163. - Este interzis a privi in camera de sedimentare prin ferestrele de vizitare fara
ochelari de protectie si ventilatorul de depresiune oprit.
Art. 164. - Este obligatoriu, ca inaintea inceperii lucrarilor de reparatii, interventii si
revizii la camera de sedimentare, sa fie intrerupte si blocate:
a) alimentarea cu fibre;
b) functionarea ventilatoarelor;
c) functionarea plasei transportoare.
Art. 165. - Se interzice intrarea in camera de sedimentare fara casca de protectie.

Ancolare
Art. 166. - Se interzice asezarea sau dirijarea cu mana a covorului de vata in fata
valturilor de presare la baia de ancolare sau la intrarea in tunelul de polimerizare.
Art. 167. - Se interzice deschiderea capacelor bazinului de la baia de ancolare in timpul
functionarii ventilatoarelor de vacuum.
Art. 168. - Este obligatorie utilizarea periei de sarma si a ochelarilor de protectie la
curatarea plasei.
Art. 169. - Este interzisa curatarea plasei in timpul functionarii.

Tratare termica
Art. 170. - Se interzice punerea in functiune a tunelului de polimerizare daca:
a) nu este asigurata etanseitatea tunelului;
b) ventilatoarele de reciclare a gazelor arse nu functioneaza sau sunt neetanse;
c) aparatura AMC este defecta;
d) capacele de exploatare sunt blocate.
Art. 171. - Este obligatorie oprirea instalatiei daca se constata depasirea parametrilor
de functionare normala.
Art. 172. - Este obligatoriu ca aprinderea arzatoarelor si interventiile asupra instalatiei
sa fie efectuate de personal calificat si instruit in acest scop.

Fabricare produse
Art. 173. - Este interzisa efectuarea urmatoarelor operatii cu mana:
a) scoaterea panzei abrazive de la masina de slefuit;
b) presarea sau intinderea materialului de caserare;
c) indepartarea marginilor de vata debitate de circularele laterale sau a cupoanelor
rezultate la ghilotina;
d) interventii asupra covorului de vata in zona activa a ghilotinei;
e) scoaterea placilor din masina de fasonat;
f) curatarea discurilor abrazive in timpul functionarii masinii de fasonat;
g) impingerea vagonetilor in tunelul de polimerizare cochilii;
h) impingerea cochiliei in timpul despicarii orizontale.
Art. 174. - Este interzisa functionarea masinilor si instalatiilor de fabricat produse din
vata minerala daca se constata:
a) deteriorarea sau descentrarea discurilor abrazive;
b) lipsa sau functionarea necorespunzatoare a instalatiilor de desprafuire;
c) izolatia necorespunzatoare a cablurilor electrice;
d) lipsa sau blocarea contactorilor electrici de siguranta;
e) lipsuri sau defectiuni ale dispozitivelor de protectie;
f) neetanseitati ale utilajelor sau traseelor de alimentare sau evacuare.
Art. 175. - Se interzice intrarea sub masa circularelor in timpul functionarii acestora.
Art. 176. - Este interzisa urcarea lucratorilor pe caruciorul instalatiilor de taiere.
Art. 177. - Este interzisa urcarea lucratorilor pe covorul de vata ce intra in masina de
cusut.
Art. 178. - Este interzisa taierea altor materiale in instalatiile de taiere a vatei minerale.
Art. 179. - Este interzisa intrarea sau stationarea in tunelele de tratament termic inainte
de racirea si aerisirea completa a acestora.

5. Fabricarea materialelor termo si hidroizolante din mase


plastice
Preparare PVC
Art. 180. - Este obligatorie respectarea prevederilor "Normei specifice de securitate a
muncii pentru prelucrarea cauciucului sintetic si a produselor macromoleculare" pentru
toate operatiile legate de prepararea pastilelor cu policlorura de vinil, ce intervin in
fabricarea materialelor termo si hidroizolante din mase plastice.

Pregatire fibre
Art. 181. - Este obligatorie respectarea prevederilor "Normei specifice de securitate a
muncii pentru fabricarea, depozitarea si transportul firelor si fibrelor sintetice" pentru
toate operatiile legate de manipularea si depozitarea fibrelor sintetice ce intervin in
fabricarea materialelor termoizolante din mase plastice (mocheta, tapet, velur) .
Art. 182. - Este obligatorie utilizarea dispozitivului de conducere fire la instalatia de
taiere fire.
Art. 183. - Este interzisa interventia cu mana asupra firelor sau a instalatiilor de
pregatire fire, in timpul functionarii acestora.
Art. 184. - Este obligatoriu ca reparatiile si curatarea instalatiilor de pregatire sa se faca
numai cu utilajele oprite si asigurate contra pornirilor intamplatoare, in conformitate cu
instructiunile proprii de securitate a muncii.

Depunere pe suport
Art. 185. - Este obligatoriu ca introducerea in instalatie a sulurilor de material suport sa
fie efectuata de cel putin doua persoane, instalatia lucrand la viteza cea mai mica.
Art. 186. - Este obligatorie asigurarea tuturor masurilor pentru prevenirea accidentelor
la manipularea cuvelor cu pasta.
Art. 187. - Este interzisa orice interventie asupra materialului sau a instalatiilor in timpul
functionarii acestora.
Pentru operatii tehnologice asupra materialului in cursul fabricatiei se vor folosi numai
dispozitivele si sculele prevazute in acest scop.
Art. 188. - Este interzisa punerea in functiune a instalatiei de flocaj daca instalatia de
alimentare cu fire nu functioneaza.
Art. 189. - Este obligatoriu ca efectuarea comenzilor de functionare a instalatiei de
flocaj sa se faca de catre persoane cu atributii in acest sens, care vor fi instruite in mod
special pentru aceasta.
Art. 190. - Este obligatorie purtarea echipamentului de protectie corespunzator:
a) Impotriva pulberilor In suspensie la instalatia de flocaj;
b) Impotriva temperaturilor ridicate la tunelele de tratament termic (gelifiere, expandare,
stabilizare) .
Art. 191. - Este obligatorie verificarea inaintea pornirii radiantilor:
a) a etanseitatii instalatiei de gaz;
b) a izolarii cablurilor electrice;
c) a legaturii etuvelor la centura de impamantare.
Art. 192. - Este obligatorie ridicarea radiantilor la orice oprire, comandata sau
accidentala, a liniei tehnologice, pentru prevenirea aprinderii materialului.
Art. 193. - Este obligatorie, pe parcursul intregului ciclu tehnologic, functionarea
instalatiilor de ventilatie mecanica in toate spatiile de productie.
Art. 194. - Este obligatorie asigurarea tuturor masurilor pentru descarcarea tensiunii
electrostatice din instalatia de flocaj odata cu oprirea acesteia.
Art. 195. - Este obligatorie asigurarea tuturor masurilor de securitate si PSI pentru lucrul
cu substante inflamabile, la toate operatiile si in toate spatiile de fabricare a materialelor
termo si hidroizolante din mase plastice.

Fabricare folii
Art. 196. - Este obligatorie respectarea prevederilor "Normei specifice de securitate a
muncii pentru prelucrarea cauciucului sintetic si a produselor macromoleculare" pentru
toate operatiile legate de calandrarea si imprimarea foliilor din PVC.
Taiere
Art. 197. - Se interzice orice interventie cu mana in zona dispozitivelor de taiere
longitudinala sau transversala in timpul functionarii instalatiilor.
Art. 198. - Se interzice purtarea cutitului de taiat in buzunarul salopetei.
Art. 199. - Este obligatoriu ca interventiile, reparatiile si curatarea instalatiilor de taiere
sa se faca numai cu masinile oprite si asigurate contra pornirilor intamplatoare.

Rolare
Art. 200. - Se interzice stationarea oricarei persoane in fata instalatiei de rolare, la o
distanta mai mica de 3 m, cand aceasta functioneaza la viteza de lucru.
Art. 201. - Se interzice orice fel de improvizatie la manipularea rolelor de materiale
termo si hidroizolante.
Art. 202. - Este obligatoriu ca operatorii care executa legarea sarcinilor la macara sa fie
autorizati ISCIR ca "Legatori de sarcina".

Fabricare blocuri din polistiren expandat


Art. 203. - Este obligatorie respectarea prevederilor "Normei specifice de securitate a
muncii pentru prelucrarea cauciucului sintetic si a produselor macromoleculare", pentru
toate operatiile legate de prelucrarea prin expandare a perlelor de polistiren.

III.Cerinte de conceptie-proiectare la producerea


materialelor termo si hidroizolante
Art. 204. - Este obligatorie respectarea prevederilor de securitate a muncii stabilite prin
"Normele generale de protectie a muncii", "Normele specifice de securitate a muncii
pentru producerea materialelor termo si hidroizolante", standardele de securitate a
muncii si reglementarile PSI in vigoare, in activitatea de conceptie-proiectare a fluxurilor
tehnologice pentru producerea materialelor termo si hidroizolante.
Art. 205. - Este obligatorie prevederea tuturor masurilor tehnice si organizatorice care
sa asigure desfasurarea activitatilor in conditii de securitate.

1. Cladiri
Art. 206. - Este obligatorie amplasarea constructiilor si a utilajelor tehnologice in
conformitate cu distantele prevazute in reglementarile PSI si in "Normele generale de
protectie a muncii".
Art. 207. - Este obligatorie prevederea de materiale atenuatoare de zgomot la
proiectarea halelor de fabricatie a tesaturii din fibre de sticla (sala razboaie) si la
montajul utilajelor.
Art. 208. - Este obligatorie amenajarea unor incaperi speciale pentru vestiare si grupuri
sanitare pentru lucratorii din sectiile de producere a materialelor termo si hidroizolante
in conformitate cu prevederile "Normei generale de protectie a muncii".
Art. 209. - Este obligatorie prevederea fixarii utilajelor pe fundatiile din beton
dimensionate corespunzator sarcinilor statice sau dinamice respective.
Art. 210. - (1)Este obligatorie prevederea de scari, platforme si pasarele de acces la
toate punctele de lucru operante curent, aflate la inaltime sau in subsol.
(2)Este obligatoriu ca toate platformele, pasarelele si scarile de acces sa fie prevazute
cu balustrade solide de 1 m inaltime si bordura de protectie de 100 mm.
(3)Este obligatorie prevederea de capace sau podete de trecere pentru traversarea
canalelor deschise in pardoseala.

Instalatii electrice
Art. 211. - (1)Este obligatoriu ca traseele si montajul cablurilor electrice sa asigure
protectia acestora impotriva deteriorarilor mecanice, corodarii, avarierii datorita
vibratiilor, supraincalzirii etc.
(2)Este interzisa montarea cablurilor electrice direct pe elementele de constructie
combustibile sau deasupra utilajelor termice.
Art. 212. - (1)Este obligatorie asigurarea conditiilor optime de iluminat in toate incaperile
in care se realizeaza fabricatia materialelor termo si hidroizolante in conformitate cu
Normele generale de protectie a muncii.
(2)Este obligatorie iluminarea optima, pe timpul noptii, a tuturor trecerilor, scarilor si
platformelor de lucru exterioare.
Art. 213. - Este obligatorie prevederea instalatiilor electrice de iluminat si forta in
sisteme antiex:
a) in statiile de pompare bitum;
b) in incaperile de preparare si prelucrare a substantelor pulverulente sau inflamabile.
Art. 214. - Este obligatorie prevederea de sisteme de semnalizare sonora si optica
pentru asigurarea securitatii in timpul functionarii si opririi utilajelor.
Art. 215. - Este obligatorie legarea la centura de impamantare a tuturor utilajelor si a
partilor metalice ale cuptoarelor.

Instalatii de ventilatie
Art. 216. - Este obligatorie existenta instalatiilor de ventilatie mecanica in halele de
fabricatie a materialelor termo si hidroizolante in care au loc prelucrari de substante
pulverulente, toxice sau inflamabile.
Art. 217. - (1)Este obligatorie amplasarea gurilor de evacuare a aerului viciat fata de
prizele de aer curat la distante minime de 8 m pe orizontala si 5 m pe verticala
(diferenta de nivel) .
(2)Este obligatorie prevederea gratarelor (sitelor) de protectie la gurile de evacuare si la
prizele de aer din instalatiile de ventilatie.
Art. 218. - Este obligatorie prevederea cu clapete de separatie a tubulaturii de
exhaustare.
Art. 219. - Este obligatorie prevederea de dispozitive pentru captarea, retinerea si
evacuarea pulberilor in punctele de lucru cu substante pulverulente.

Instalatii de stins incendii


Art. 220. - Este obligatorie existenta instalatiilor de stins incendii in toate spatiile de
productie si depozitare a materialelor termo si hidroizolante, conform reglementarilor
PSI in vigoare.

2. Echipamente tehnice
Art. 221. - Este obligatorie prevederea utilajelor tehnologice cu:
a) cel putin doua guri de vizitare, cand nu sunt compartimentate in interior sau cu un
numar de guri de vizitare care sa asigure accesul in toate compartimentele;
b) racorduri pentru alimentarea fluxurilor tehnologice si a utilitatilor specifice (agent
termic, aer comprimat, apa de racire, etc.) ;
c) racorduri pentru aparatele de masura si control, aparate de masura si control pentru
nivele, temperaturi, presiuni, debite, dozare alimentare; turatii, viteze etc.;
d) racorduri pentru evacuarea produselor;
e) racorduri pentru eliminarea aerului sau gazelor rezultate In cursul procesului
tehnologic;
f) capace si aparatori de protectie a gurilor de vizitare si a tuturor pieselor sau organelor
in miscare;
g) sisteme de siguranta pentru securitate in timpul functionarii si opririi.
Art. 222. - Este obligatorie prevederea utilajelor cu functionare in regim termic cu
instalatii de tiraj artificial care sa asigure depresiunea necesara in intregul agregat
pentru a impiedica scaparile de gaze in halele de fabricatie.
Art. 223. - Este obligatorie fixarea In balamale a capacelor de la gurile de vizitare.
Art. 224. - Este obligatoriu, ca toate conductele tehnologice auxiliare si armaturile sa fie
prevazute din otel de calitatea, ceruta de regimul de lucru si caracteristicile fluidului
vehiculat prin ele.
Art. 225. - Este obligatorie existenta placii de timbru pe toate aparatele tehnologice.
Art. 226. - Este obligatoriu, ca toate aparatele de masura si control, care intervin in
procesul tehnologic de producere a materialelor termo si hidroizolante, sa corespunda
reglementarilor metrologice in vigoare.
Art. 227. - Este obligatoriu ca benzile transportoare sa fie echipate cu aparatori de
protectie la capetele de intoarcere si sistem de intrerupere din orice punct.
ANEXA 1

Norme de securitate a muncii conexe si/sau


complementare prezentei norme
Normele specifice de securitate a muncii pentru producerea materialelor termo si
hidroizolante vor fi completate cu prevederile din urmatoarele norme:
1. Norme generale de protectie a muncii
2. Normativ cadru de acordare si utilizare a echipamentului individual de protectie
3. Norme specifice de securitate a muncii pentru transportul intern
4. Norme specifice de securitate a muncii pentru activitatea in turnatorii
5. Norme specifice de securitate a muncii pentru laboratoare de analize fizico-chimice si
mecanice
6. Norme specifice de securitate a muncii pentru exploatarea si intretinerea
transportoarelor cu banda
7. Norme specifice de securitate a muncii pentru utilizarea energiei electrice In medii
normale
8. Norme specifice de securitate a muncii pentru transportul, distributia si utilizarea
energiei termice
9. Norme specifice de securitate a muncii pentru manipularea, transportul prin purtare si
cu mijloace nemecanizate si depozitarea mateialelor
10. Norme specifice de securitate a muncii pentru transporturi rutiere
11. Norme specifice de securitate a muncii pentru transporturi pe cale ferata
12. Norme specifice de securitate a muncii pentru manipularea, transportul si
depozitarea produselor petrochimice
13. Norme specifice de securitate a muncii pentru prelucrarea titeiului
14. Norme specifice de securitate a muncii pentru fabricarea, depozitarea si transportul
produselor organice (exclusiv petrochimice)
15. Norme specifice de securitate a muncii pentru evacuarea apelor uzate de la
populatie si din procesele tehnologice
16. Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrul la inaltime
17. Norme specifice de securitate a muncii pentru fabricarea, depozitarea si transportul
produselor anorganice
18. Norme specifice de securitate a muncii pentru alimentarea cu apa a localitatilor si
pentru nevoi tehnologice
19. Norme specifice de securitate a muncii pentru distributia si utilizarea gazelor
20. Norme specifice de securitate a muncii pentru transportul hidrocarburilor lichide
21. Norme specifice de securitate a muncii pentru producerea aerului comprimat
22. Norme specifice de securitate a muncii pentru fabricarea, depozitarea si transportul
firelor si fibrelor sintetice
23. Norme specifice de securitate a muncii pentru prelucrarea automata a datelor
24. Norme specifice de securitate a muncii pentru industria celulozei si hartiei
25. Norme specifice de securitate a muncii pentru fabricarea si prelucrarea fibrelor de
sticla
26. Norme specifice de securitate a muncii pentru producerea cauciucului sintetic si a
produselor macromoleculare
27. Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor
NOTA: Intrucat in prezent sistemul national al normelor specifice de securitate a muncii
este in curs de elaborare, pana la aparitia tuturor normelor specifice se vor respecta si
aplica, dupa caz, normele departamentale referitoare la aceste activitati.
ANEXA 2

Standarde conexe de securitate a muncii


1. STAS 297/1-88 -Culori si indicatoare de securitate. Conditii tehnice generale.
2. STAS 297/2-92 -Culori si indicatoare de securitate. Reprezentari.
3. STAS 12894-90 - Principii ergonomice generale de concepere a sistemelor de
munca.
4. STAS 12604-87 -Protectia impotriva electrocutarii. Prescriptii generale.
5. STAS 12604/5-90 -Protectia impotriva electrocutarilor. Instalatii electrice fixe.
Prescriptii de proiectare, executie si verificare.
6. STAS 6646/2-88 -Iluminatul artificial. Conditii speciale pentru iluminatul in industrie.
7. STAS 11358-80 -Masini si utilaje. Mijloace de protectie fata de pericole mecanice.
8. STAS 9153-90 -Culorile indicatoarelor luminoase de semnalizare, ale butoanelor de
comanda si ale butoanelor de comanda luminoase.
9. STAS 10627-76 -Ventilatoare. Principii de securitate.
10. STAS 10898-85 -Alimentari cu apa si canalizari. Terminologie.
11. STAS 9954/1-74 -Instalatii si echipamente electrice in zone cu pericol de explozie si
datorita gazelor si lichidelor inflamabile. Prescriptii de proiectare si montare.
NOTA: IntrucAt sistemul standardelor de securitate a muncii este in curs de elaborare,
este obligatorie consultarea periodica a Catalogului Standardelor Romane pentru
reactualizarea listei cu standardele care corespund cerintelor de proiectare in domeniu.
ANEXA 3

Prescriptiile tehnice obligatorii privind siguranta in


functionare a instalatiilor de ridicat
Colectia ISCIR in vigoare
1. R1- 87 -Prescriptii tehnice pentru proiectarea, construirea, montarea, exploatarea si
verificarea macaralelor, mecanismelor de ridicat si dispozitivelor lor auxiliare.
2. R2- 88 -Prescriptii tehnice pentru proiectarea, construirea, montarea, exploatarea si
verificarea ascensoarelor.
3. R10- 84 -Prescriptii tehnice pentru verificarea in exploatare a cablurilor, lanturilor,
funiilor si benzilor din material metalic, textil sau plastic utilizate la instalatiile de ridicat.
4. R13- 83 -Prescriptii tehnice pentru proiectarea, construirea, montarea, exploatarea si
verificarea ascensoarelor de constructie speciala pentru materiale.
5. R14- 84 -Prescriptii tehnice pentru proiectarea, construirea, montarea, exploatarea si
verificarea instalatiilor pe plan inclinat, destinat transportului de persoane si materiale.
6. CR1- 85 -Prescriptii tehnice pentru verificarea si autorizarea instalatiilor mecanice
sub presiune si instalatiilor de ridicat.
7. CR5- 85 -Prescriptii tehnice pentru autorizarea personalului de deservire a
instalatiilor mecanice sub presiune si instalatiilor de ridicat.
ANEXA 4

Ghid de terminologie de securitate a muncii. Notiuni de


baza.
1. Accident de munca: accident prin care se produce vatamarea violenta a organismului
precum si intoxicatia acuta profesionala, care au loc in timpul procesului de munca sau
in indeplinirea indatoririlor de serviciu, indiferent de natura juridica a contractului in baza
caruia se desfasoara activitatea si care provoaca incapacitate temporara de munca de
cel putin trei zile, invaliditate ori deces.
2. Avarie: eveniment survenit in utilizarea mijloacelor de productie caracterizat prin
defectarea si deteriorarea acestora.
3. Boala profesionala: afectiune care se produce ca urmare a exercitarii unei meserii
sau profesiuni, cauzata de factori nocivi fizici, chimici sau biologici, caracteristici locului
de munca, precum si suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului in
procesul muncii.
4. Dispozitiv de protectie: dispozitiv care reduce sau elimina, singur sau prin asociere cu
un protector, riscul de accidentare.
5. Echipament individual de lucru: totalitatea mijloacelor pe care persoanele juridice le
acorda unui salariat pentru protejarea imbracamintei si incaltamintei persoanei in timpul
procesului de munca.
6. Echipament individual de protectie: totalitatea mijloacelor individuale de protectie cu
care este dotat fiecare participant la procesul de munca pentru a fi protejat impotriva
factorilor de risc de accidentare si imbolnavire profesionala.
7. Echipament tehnic: masinile, utilajele, instalatiile, aparatura, dispozitivele, uneltele si
alte mijloace asemanatoare necesare in procesul muncii.
8. Factori de risc: factor propriu elementelor componente ale sistemului de munca-
executant-sarcina de munca-mijloace de productie-mediu de munca - si care, in
conditiile unei situatii periculoase determina probabilitatea sau gravitatea producerii unei
leziuni sau afectari a sanatatii.
9. Indicator de securitate: mijloc de informare standardizat care, prin combinarea unei
forme geometrice cu o culoare de securitate si cu un simbol, furnizeaza o informatie
referitoare la securitatea muncii.
10. Instructaj de securitate a muncii: modalitate de instruire in domeniul securitatii
muncii care se desfasoara la nivelul unitatilor si are ca scop insusirea de catre salariati
a cunostintelor si formarea deprinderilor impuse de securitatea muncii, specifice
activitatii pe care o realizeaza sau urmeaza a o realiza.
11. Instructiuni proprii de securitate a muncii: componente ale sistemului de
reglementari in domeniul securitatii muncii, ale caror prevederi sunt valabile numai
pentru activitatile desfasurate in cadrul unei unitati; elaborarea lor de catre unitati (prin
efort propriu sau in colaborare cu institute specializate) este obligatorie, atunci cand
normele generale si specifice de securitate a muncii nu acopera totalitatea activitatilor
desfasurate in unitate sau voluntara, atunci cand patronul considera necesar pentru
imbunatatirea securitatii muncii detalierea si completarea normelor cu unele prevederi
specifice unitatii.
12. Instructiuni de utilizare: instructiuni a caror elaborare este obligatorie pentru orice
produs, constituind parte integranta a documentatiei pentru certificarea produsului si
prin care, producatorul trebuie sa prezinte toate informatiile necesare utilizarii
produsului in conformitate cu scopul pentru care a fost creat si asigurarii securitatii
muncii.
13. Lucru la inaltime: activitate desfasurata la minim 2 m, masurati de la talpile
lucratorului pana la baza de referinta natuarala (solul) sau orice alta baza de referinta
artificiala, baze fata de care nu exista pericolul caderii in gol. Pentru locurile de munca
amplasate pana la inaltimea de 2 m se considera "lucrul la inaltime mica" la care se vor
adopta, de la caz la caz, in functie de pericolele existente, toate sau numai unele dintre
masurile de securitate a muncii prevazute pentru lucrul la inaltime.
14. Noxa (sinonim : factor nociv) : agent fizic, chimic sau biologic cu actiune daunatoare
asupra organismului, in mediul luat in considerare.
15. Pericol
a) sursa unei posibile leziuni sau afectari a sanatatii;
b) proprietatea inerenta a unei substante, agent, surse de energie sau situatii cu
potential de a cauza evenimente nedorite (accidente de munca sau boli profesionale) .
NOTA: In domeniul securitatii muncii termenul este utilizat in asociere cu alti termeni
definind originea sau natura presupusa a posibilei leziuni sau afectari a sanatatii: pericol
de electrocutare, pericol de strivire, pericol de taiere, pericol de intoxicare etc.
16. Persoana autorizata: persoana competenta imputernicita in scris (de catre organele
de specialitate abilitate si/sau de catre patron) sa indeplineasca anumite activitati.
17. Persoana avertizata: persoana informata asupra riscului profesional si asupra
comportamentului ce trebuie adoptat pentru desfasurarea unei activitati in conditii de
securitate.
18. Persoana competenta: persoana care poseda cunostintele si aptitudinile necesare
pentru a realiza corect anumite activitati.
19. Persoana expusa: persoana care se afla in intregime sau partial intr-o zona
periculoasa.
20. Prevenire: ansamblul procedeelor si masurilor luate sau planificate la toate stadiile
de lucru pentru evitarea pericolelor sau reducerea riscurilor.
21. Prevenire intrinseca: prevenire realizata in stadiul de conceptie/proiectare, care
consta in:
- evitarea sau reducerea pericolelor, atAt cAt este posibil prin alegerea corespunzatoare
a unor caracteristici de conceptie;
- limitarea expunerii persoanelor la pericole care nu au putut fi evitate sau limitate
suficient, prin reducerea necesitatii de interventie a executantului in zonele periculoase.
22. Proces de munca: succesiune in timp si spatiu a actiunilor conjugate ale
executantului si mijloacelor de productie in sistemul de munca.
23. Risc: probabilitatea asociata cu gravitatea unei posibile leziuni sau afectari a
sanatatii intr-o situatie periculoasa.
24. Risc profesional: risc in procesul de munca.
25. Situatie periculoasa: orice situatie in care o persoana este expusa unuia sau mai
multor pericole.
26. Zona periculoasa: orice zona in care exista sau poate aparea un pericol.
27. Zona periculoasa a unui echipament tehnic: orice zona situata in interiorul sau in
jurul echipamentului tehnic in care o persoana este expusa riscului de accidentare sau
imbolnavire profesionala, de leziuni sau afectare a sanatatii.
NOTA: Pericolul care genereaza riscul infatisat de aceasta definitie:
- poate fi permanent prezent pe durata functionarii prevazute a echipamentului de
munca (deplasarea elementelor mobile periculoase, degajarea de substante
periculoase, arc electric in timpul fazei de sudura) sau
- poate aparea neasteptat (pornire neintentionata / neprevazuta etc.).

Copyright 2006-2017 Aurelian Consulting NSSM 39

S-ar putea să vă placă și