Sunteți pe pagina 1din 70

NSSM 43

Norme specifice de securitate a muncii pentru extractia


titeiului
Preambul
Normele specifice de securitate a muncii sunt reglementari cu aplicabilitate nationala,
care cuprind prevederi minimal obligatorii pentru desfasurarea principalelor activitati din
economia nationala in conditii de securitate a muncii.
Respectarea continutului acestor prevederi nu absolva agentii economici de raspundere
pentru prevederea si asigurarea oricaror altor masuri de securitate a muncii, adecvate
conditiilor concrete de desfasurare a activitatii respective prin instructiuni proprii.
Normele specifice de securitate a muncii fac parte dintr-un sistem unitar de reglementari
privind asigurarea sanatatii si securitatii in munca, sistem compus din:
- Normele generale de protectie a muncii care cuprind proceduri de securitate a muncii
si medicina a muncii, general valabile pentru orice activitate;
- Normele specifice de securitate a muncii care cuprind prevederi de securitate a
muncii, specifice unor anumite activitati sau grupe de activitati, detaliind prin aceasta
prevederile Normelor generale de protectie a muncii.
Prevederile tuturor acestor norme specifice de securitate a muncii se aplica cumulativ si
au valabilitate nationala indiferent de forma de organizare sau proprietate in care se
desfasoara activitatea pe care o reglementeaza.
Structura sistemului national de norme specifice de securitate a muncii urmareste
corelarea prevederilor normative cu riscurile specifice uneia sau mai multor activitati si
reglementarea unitara a masurilor de securitate a muncii pentru activitatile caracterizate
prin riscuri comune.
Structura fiecarei norme specifice de securitate a muncii are la baza abordarea
sistemica a aspectelor de securitate a muncii, practicata in Normele generale de
protectie a muncii. Conform acestor abordari, procesul de munca este tratat ca un
sistem complex structurat, compus din urmatoarele elemente care interactioneaza
reciproc:
- Executantul: omul implicat nemijlocit in executarea unei sarcini de munca.
- Sarcina de munca: totalitatea actiunilor ce trebuie efectuate prin intermediul
mijloacelor de productie si in anumite conditii de mediu, pentru realizarea scopului
procesului de munca.
- Mijloace de productie: totalitatea mijloacelor de munca (instalatii, utilaje, masini,
aparate, dispozitive, unelte etc.) si a obiectelor muncii (materii prime, materiale, etc.)
care se utilizeaza in procesul de munca.
- Mediu de munca: ansamblul conditiilor fizice, chimice, biologice, psihologice in care
unul sau mai multi executanti isi realizeaza sarcina de munca.
Reglementarea masurilor de securitate a muncii in cadrul Normelor specifice de
securitate a muncii, vizand global desfasurarea uneia sau mai multor activitati in conditii
de securitate a muncii, se realizeaza prin tratarea tuturor aspectelor de asigurare a
securitatii muncii la nivelul fiecarui element component al sistemului executant - sarcina
de munca - mijloace de productie - mediu de munca, propriu proceselor de munca din
cadrul activitatii sau activitatilor care fac obiect de reglementare.
Prevederile sistemului national de reglementari normative pentru asigurarea securitatii
muncii, constituie alaturi de celelalte reglementari juridice referitoare la sanatatea si
securitatea in munca, baza pentru:
- activitatea de conceptie a echipamentelor de munca si a tehnologiilor;
- autorizarea functionarii unitatilor;
- instruirea salariatilor cu privire la securitatea muncii;
- cercetarea accidentelor de munca si stabilirea cauzelor si responsabilitatilor;
- controlul realizarii masurilor de protectie a muncii;
- fundamentarea masurilor de protectie a muncii.
In contextul general pe care l-am prezentat, "Normele specifice de securitate a muncii
pentru extractia titeiului" au fost elaborate tinand cont de reglementarile existente in
domeniul securitatii muncii pentru aceasta activitate, precum si pe baza studierii
proceselor de munca si stabilirii riscurilor specifice, astfel incat, pentru fiecare risc sa
existe cel putin o masura de prevenire la nivelul fiecarui element component al
procesului de munca.
Structurarea acestor prevederi este facuta astfel incat prevederile urmaresc o
succesiune logica, corespunzatoare modului de actiune al executantului in procesul de
munca.
Pentru terminologia de securitate a muncii utilizata la elaborare, normele cuprind o
anexa in care sunt definiti o serie de termeni uzuali.
Pentru ca normele specifice sa raspunda cerintelor actuale nu numai in ceea ce
priveste continutul, dar si forma de prezentare, s-a procedat la utilizarea unor subtitluri
care precizeaza continutul articolelor care se refera la aceeasi problematica, facand
astfel, pentru utilizatori, Intelegerea si gasirea rapida a textelor necesare.

1. Prevederi generale
1.1. Continut. Scop
Art. 1. - Normele specifice de securitate a muncii pentru extractia titeiului cuprind
masurile de prevenire a accidentelor de munca si a bolilor profesionale specifice
activitatilor de extractie a titeiului.
Art. 2. - Masurile de prevenire cuprinse in prezentele norme au ca scop eliminarea sau
diminuarea factorilor de risc existenti in sistemul de munca, propriu fiecarui element al
acestuia (executant-sarcina de munca-mijloace de productie-mediu de munca).
1.2. Domeniu de aplicare
Art. 3. - Prezentele norme se aplica tuturor persoanelor juridice sau fizice care
desfasoara activitati de extractie a titeiului indiferent de forma de proprietate asupra
capitalului social si de modul de organizare a acestora.
1.3. Relatii cu alte acte normative
Art. 4. - Prevederile prezentei norme se aplica cumulativ cu prevederile Normelor
generale de protectie a muncii.
Art. 5. - Pentru activitatile nespecifice sau auxiliare activitatii de extractie a titeiului,
desfasurate de persoanele juridice sau fizice se vor aplica prevederile normelor
specifice prezentate in anexa 1.
1.4. Revizuirea normelor
Art. 6. - Prezentele norme se vor revizui periodic si vor fi modificate ori de cate ori este
necesar ca urmare a modificarilor de natura legislativa, tehnica etc., survenite la nivel
national, la nivelul persoanelor juridice sau la modificarea proceselor de munca.

2. Prevederi comune
2.1. Incadrarea si repartizarea personalului pe locuri de munca
Art. 7. - Incadrarea si repartizarea personalului pe locuri de munca se va face conform
prevederilor Normelor generale de protectie a muncii.
Art. 8. - (1) La executarea lucrarilor se va folosi numai personal cu calificare
profesionala corespunzatoare, cu aptitudini, experienta si capacitate fizica si
neuropsihica normala, utilizandu-se numai echipe complete potrivit normativelor in
vigoare. Nu este permisa folosirea de personal nepregatit corespunzator sau fara
atestare pentru efectuarea de lucrari care impun o calificare specifica.
(2) La operatiile de pistonat sau la cele mecanice, care nu comporta efort fizic deosebit,
conducatorul locului de munca poate utiliza formatii de lucru cu numar redus de
executanti, cu respectarea legislatiei si a regulamentului de ordine interioara.
Art. 9. - (1) Pentru rezolvarea unor situatii de forta majora ca eruptii libere, incendii,
avarii sau calamitati naturale, pot fi folositi si muncitori cu alta calificare, numai dupa
efectuarea unui instructaj suplimentar de protectie a muncii, adecvat activitatii ce
urmeaza ce se efectua si mediului de lucru, si avand in dotare echipament de protectie
si de lucru corespunzator situatiei de forta majora.
(2) Prevederile din alineatul (1) al acestui articol nu se aplica conditiilor de lucru:
- la inaltime de peste 2 metri;
- la instalatii electrice;
- in instalatii de uscare, tratare, degazolinare si deetanizare a gazelor;
- in atmosfera toxica, axfisianta sau cu pericol de explozie;
- in statiile de desalinare electrica a titeiului;
- In interiorul rezervoarelor, recipientilor si cazanelor;
- la instalatii de ridicat si instalatii sub presiune;
- la conducerea autovehiculelor, troliilor pe senile sau pneuri, atat in incinta zonei de
lucru sau instalatiei, cat si pe caile de circulatie interioare si publice;
- la manipularea substantelor, materialelor si dispozitivelor explozive si radioactive. In
aceste cazuri va fi utilizat numai personal calificat in conformitate cu prevederile art.7 si
8.
Art. 10. - Este interzisa cu desavarsire:
(1) angajarea oricarei persoane fara examen si aviz medical;
(2) primirea sau accesul la locul de munca a oricarei persoane aflate sub influenta
alcoolului, obosita, bolnava sau aflata intr-o stare fizico-psihica ce nu-i permite
concentrarea atentiei sau depunerea eforturilor fizice necesare pentru realizarea sarcinii
de serviciu sau care perturba munca altor persoane;
(3) inceperea sau continuarea lucrului de catre persoana care a suferit orice leziune
corporala sau imbolnavire in timpul transportului catre sau de la locul de munca;
aceasta va fi imediat trimisa cu insotitor, pentru control medical adecvat. Reprimirea la
lucru va fi facuta numai cu avizul medicului;
(4) folosirea tinerilor sub varsta de 16 ani la incarcarea-descarcarea materialelor si a
celor sub 18 ani la operatii cu materiale periculoase (explozive, toxice).
2.2. Instruirea personalului
Art. 11. - Instruirea personalului in domeniul protectiei muncii se va efectua in
conformitate cu prevederile Normelor generale de protectie a muncii.
2.3. Dotarea cu echipament individual de protectie
Art. 12. - Acordarea echipamentului individual de protectie se va face conform
prevederilor Normativului - cadru de acordare si utilizare a echipamentului individual de
protectie aprobat prin ordinul MMPS nr. 225 din 27 iulie 1995.
Art. 13. - La extractia titeiului este interzisa:
(1) primirea la lucru a personalului care nu si-a facut la termen controlul medical
periodic;
(2) efectuarea oricaror sarcini de serviciu fara purtarea echipamentului individual de
protectie si de lucru, corespunzator operatiei de executat;
(3) spalarea echipamentului individual de protectie sau de lucru cu produse inflamabile
atat in incinta instalatiilor cat si in afara lor;
(4) neutilizarea echipamentului individual de protectie acordat sau utilizarea
echipamentului degradat, cu lipsuri, murdare sau care nu mai corespunde prevenirii
accidentelor umane sau imbolnavirilor profesionale;
(5) constrangerea executantului de a efectua sarcini de serviciu fara dotarea cu
echipamentul de protectie corespunzator operatiilor de executat.
Art. 14. - La proba de productie prin lacarit sondorul operator va purta ochelari de
protectie si sort de cauciuc.
2.4. Prevederi comune privind extractia titeiului
Art. 15. - Generatoarele transportabile de abur pentru deparafinare vor fi deservite
numai de personal calificat si autorizat.
Art. 16. - Exploatarea zacamintelor de titei se realizeaza pe baza de studii si proiecte
elaborate si aprobate conform reglementarilor in vigoare si in care vor fi prevazute
masurile de prevenire a accidentelor si a imbolnavirilor profesionale.
Art. 17. - La avizarea documentatiilor si la receptia instalatiilor se vor analiza si verifica
masurile pentru exploatarea in conditii de siguranta.
Art. 18. - Nici o instalatie nu va fi pusa in functiune decat pe baza avizului comisiei de
receptie. Este interzisa pornirea si exploatarea instalatiilor fara dispozitivele de protectie
si siguranta prevazute in documentatie, sau sub rezerva completarii lor ulterioare.
Art. 19. - Experimentarea tehnologiilor noi se va face numai cu respectarea
metodologiei in vigoare.
Art. 20. - Este interzisa blocarea intrarilor si cailor de acces interioare sau exterioare
instalatiilor tehnologice, atelierelor, rampelor, bazelor auto etc.
Art. 21. - Nu se permite:
- modificarea instalatiilor sau proceselor tehnologice, fara acordul proiectantului;
- punerea in functiune a echipamentelor dupa orice oprire, fara dispozitivele de protectie
si de siguranta si aparatura de masura si control cu care au fost dotate;
- demontarea acestora in timpul functionarii instalatiilor.
Art. 22. - Personalului de exploatare a instalatiilor i se interzice:
- sa intervina sau sa execute reparatii la instalatiile electrice, acestea fiind de
competenta personalului specializat si autorizat;
- sa execute manevra de anclansare-declansare decat cu folosirea echipamentului de
protectie prevazut pentru operatiile ce le executa;
- sa scoata din proprie initiativa, ingradirile instalatiilor electrice si sa nu participe la
operatiile de revizie a acestora.
Art. 23. - Accesul personalului in incaperile unde se gasesc gaze de orice fel, particule
de praf, carbune, metal pulverizat sau fum provocat de incendii etc., este permis numai
dupa ce incaperea a fost complet aerisita, sau dupa ce personalul a fost echipat
corespunzator atmosferei in care se patrunde. Indepartarea pericolului va fi confirmata
pe baza analizelor de laborator.
Art. 24. - Orice lucrari la instalatiile electrice in medii cu pericol de explozie sau toxic se
vor face numai in baza permisului de lucru eliberat dupa efectuarea analizei gazelor din
mediul respectiv. Analiza si permisul de lucru vor fi valabile numai pentru o zi de lucru.
Art. 25. - Instalatiile tehnologice vor avea afisate instructiunile de functionare si
schemele tehnologice la zi, cu precizari privind:
- modul de pornire si oprire normala si in caz de pericol;
- parametrii normali de functionare;
- principalele masuri de prevenire a accidentelor, exploziilor si incendiilor.
Art. 26. - Toate locurile de munca si instalatiile vor fi marcate cu tablite avertizoare si
semnalizate vizual sau/si acustic privind factorii de risc existenti.
Art. 27. - Echipamentul tehnic cu parti exterioare mobile situate pana la 2,5m inaltime
va fi protejat cu aparatori, plase de sarma sau pereti despartitori incombustibili.
Art. 28. - (1) Lucrarile de reparatii si de intretinere (revizii, reglari, gresari, inlocuiri de
piese, curatiri etc.) se vor executa numai dupa oprirea din functiune a echipamentului si
asigurarea impotriva pornirii accidentale, prin inscriptii sau dispozitive adecvate.
(2) Indepartarea oricarei aparatori, cu echipamentul in functiune este strict interzisa.
(3) Este permisa gresarea echipamentelor in functiune numai in cazul existentei
dispozitivelor speciale de ungere de la distanta, fara a se indeparta aparatorile si numai
daca prin constructia sa echipamentul permite gresarea de la distanta.
Art. 29. - (1) Este interzisa urcarea sau stationarea personalului pe instalatii sau utilaje
in functiune, sau care au elemente in miscare.
(2) Accesul este permis numai dupa oprirea si asigurarea impotriva pornirii accidentale
a acestora.
Art. 30. - Instalatiile si echipamentele vor fi revizuite si reparate periodic, conform
prescriptiilor inscrise in cartea tehnica, cu respectarea normativelor in vigoare.
Art. 31. - La executarea lucrarilor sunt interzise improvizatiile. Lucrarile se efectueaza
conform succesiunii tehnologice de lucru sau de montaj, folosind scule adecvate.
Art. 32. - Este interzisa utilizarea a doua cabluri de tractiune pe aceeasi rola de troliu.
Ochiurile de cablu simple sau impletite vor fi asigurate cu cel putin trei cleme
corespunzatoare diametrului cablului.
Art. 33. - La lucrarile ce folosesc scule de percutie, de taiere sau unde se pot produce
radiatii intense, scantei, span, brocuri, ca si la controlul vizual al elementelor in miscare
se vor folosi obligatoriu ochelari sau ecrane de protectie, iar zona va fi protejata pentru
a evita accidentarea personalului din apropiere.
Art. 34. - Este interzisa punerea in functiune si exploatarea recipientilor sub presiune
sau instalatiilor de ridicat fara verificarea efectuata de inspectoratului de Stat pentru
Cazane si instalatii de Ridicat (I.S.C.I.R) si fara aparatura si dispozitive de masura,
control, protectie si siguranta.
Art. 35. - Fiecare lucrator care lucreaza la o inaltime de peste 2m va folosi obligatoriu,
echipamentul de protectie, conform normativelor in vigoare.
Art. 36. - Centura de siguranta si cordonul de legatura vor fi verificate separat la
inceputul fiecarui schimb, de catre conducatorul locului de munca, care va urmari si
modul in care executantul a fixat-o pe corp si respectiv modul cum a ancorat cordonul
de siguranta de un element de rezistenta al instalatiei in care lucreaza.
Art. 37. - Daca in urma controlului, conducatorul locului de munca, constata ca nu sunt
respectate prescriptiile normativelor in vigoare, el poate dispune:
- interzicerea folosirii cordonului sau a centurii de siguranta necorespunzatoare si
inlocuirea pe loc a celor care prezinta defectiuni (destramari, rupturi, nituri slabite) sau
lipsuri, cum sunt: catarame, prinzatoare sau sigurante defecte;
- scoaterea din uz a centurilor de siguranta si a cordoanelor defecte, precum si a
acelora care au fost solicitate dinamic, prin socul produs de suspendarea corpului uman
in cadere.
Art. 38. - La urcarea pe scari, pana la locul de munca, executantul va controla starea
scarilor, a barierelor, a podetelor (balcoanelor) si va raporta imediat lipsurile sau
degradarile constatate. Pe timp friguros, cu polei si/sau gheata, vor fi luate masuri de
indepartarea poleiului si/sau ghetii, pentru a preveni alunecarea.
Art. 39. - Este interzis sa se efectueze lucrari de montaj sau intretinere cu persoane
situate simultan pe aceeasi verticala la nivele diferite daca locul de munca nu e
prevazut cu platforma sau pod de protectie.
Art. 40. - Nu este permisa aruncarea sculelor, obiectelor sau a unor piese de la inaltime
pe sol sau invers.
Art. 41. - (1) Sculele de mana vor fi controlate inainte si dupa utilizare.
(2) Sculele cu muchii taioase sau varfuri ascutite vor fi pastrate si transportate in teci si
depozitate separat, cu partea de prindere catre exterior.
(3) Sculele si materialele marunte, necesare lucrarilor la inaltime vor fi pastrate si
transportate in genti
speciale din material rezistent, prevazute cu incuietori. Greutatea acestora va fi limitata
la 10kg.
Art. 42. - La terminarea lucrului se va controla locul de munca, trusele de scule si
materialele folosite pentru a se asigura ca nu au ramas la inaltime obiecte care pot
cadea.
Art. 43. - Este interzis sa se lucreze la inaltime, in aer liber, in urmatoarele situatii:
(1) - conditii meteorologice deosebite:
- vant puternic, de peste 60 km/ora;
- praf in atmosfera;
- ploaie torentiala;
- descarcari electrice;
- temperaturi sub -20oC;
- ceata (lipsa de vizibilitate)
(2) pe elementele de montaj, acoperite de produse petroliere, zapada sau gheata;
(3) in cazul eruptiilor de titei sau gaze;
(4) zgomot puternic, care face imposibila comunicarea cu cei de pe sol;
(5) pe timpul noptii, daca locul de munca este iluminat insuficient.
Art. 44. - In cazul instalatiilor in care sunt mai multe elemente simultan in miscare cu
directie ori viteza de deplasare diferita, sau cand de la postul de comanda nu este
asigurata vizibilitatea directa asupra elementelor in miscare, se vor stabili repere si
persoane pentru urmarirea si semnalizarea lor catre postul de comanda.
Art. 45. - Orice loc de munca situat la inaltime mai mare de 0,70m fata de sol sau de o
platforma continua, va fi dotat cu platforme de lucru, bine fixate, fara goluri, marginite
lateral cu balustrade inalte de cel putin 1m, avand mana curenta neteda.
Art. 46. - Este interzis lucrul continuu (fara pauze) in recipienti cu temperaturi mai mari
de 40oC sau spatii inchise cu temperaturi mai mari de 35oC, daca nu se iau masuri
corespunzatoare de ventilatie.
Art. 47. - Este interzisa pastrarea materialelor inflamabile in incinta instalatiilor
tehnologice si netehnologice. Dupa caz si necesitate, aceste materiale vor fi pastrate in
depozite special amenajate, in siguranta si in conformitate cu normele de prevenire a
incendiilor, cu avizul pompierilor.
Art. 48. - Combustibilii si lubrifiantii se vor pastra in locuri de depozitare special
amenajate. Depozitele de combustibili si lubrifianti vor fi construite si exploatate in
conformitate cu normativele de prevenire si stingere a incendiilor.
Art. 49. - Spatiile inchise, in care se vehiculeaza hidrocarburi cu pericol de explozie sau
incendiu si substante toxice, vor fi prevazute cu aparatura pentru determinarea si
semnalizarea depasirii limitelor de explozie sau de toxicitate admise, dublate de analize
periodice de laborator.
Art. 50. - La locurile de munca care prezinta pericol de explozie, pe langa iluminatul
antiex, se vor putea folosi si lampi de siguranta, fixe sau portabile, in constructie antiex.
Art. 51. - Este strict interzis accesul in instalatii tehnologice cu alte mijloace de iluminat,
de aprindere, cu masini, utilaje si scule care produc scantei sau flacari.
Art. 52. - Incalzitoarele de titei, cu flacara directa, vor avea montate obligatoriu supape
de siguranta, cu evacuarea la rezervoarele instalatiei tehnologice pe care o deserveste.
Art. 53. - (1) Aprinderea focului la generatoarele de abur sau de apa calda sau la
incalzitoarele cu flacara se va executa numai dupa aerisirea focarului timp de 10 minute
minimum si prelevarea de probe pentru analize de laborator.
(2) Robinetul de intrare a gazelor se va deschide treptat si numai dupa introducerea
faclei aprinse in focar.
(3) Aprinderea si reglarea flacarii se va face din pozitie laterala, fiind interzisa
stationarea in fata focarului.
Art. 54. - Locurile de munca cu materiale explozibile sau cu lichide usor inflamabile vor
fi marcate la exterior cu placi avertizoare de pericol.
In interiorul zonei de lucru, sunt interzise:
- accesul persoanelor straine;
- fumatul, accesul cu tigari, chibrituri, brichete sau foc deschis;
- utilizarea de aparate, dispozitive sau scule ce pot produce scantei sau flame;
- utilizarea incaltamintei cu tinte sau plachiuri si alte anexe metalice.
Art. 55. - Orice emanatie de gaze, titei si gaze lichefiate aparuta pe teritoriul schelei sau
in afara acesteia va fi imediat raportata conducerii. Locul unde s-a produs emanatia va
fi ingradit si prevazut cu inscriptii de avertizare, pana la remedierea avariei si oprirea
emanatiei. Persoanele care au constatat si raportat emanatia vor ramane in zona pana
la sosirea imputernicitului insarcinat cu luarea masurilor de siguranta si lichidarea
avariei.
Art. 56. - In apropierea locurilor de incarcare-descarcare si manipulare a materialelor
sau lichidelor toxice, caustice sau corozive, se vor monta inscriptii avertizoare. Vor fi
asigurate si depozitate solutii neutralizante si surse de apa pentru spalare.
Art. 57. - Toate instalatiile vor fi legate electric la pamant. Semestrial se va verifica
rezistenta electrica a prizei de legare la pamant conform normativelor in vigoare.
Art. 58. - Transportul personalului la si de la locul de munca se va efectua numai cu
mijloace de transport amenajate corespunzator transportului de persoane, cu
respectarea legislatiei in vigoare privind circulatia pe drumurile publice.
Art. 59. - In cazul spargerilor conductelor de titei, gaze si gazolina, obligatoriu se vor lua
urmatoarele masuri:
- se va izola tronsonul de conducta unde s-a produs spargerea prin robinetele cele mai
apropiate;
- se va scurge produsul din interior si spala cu apa si capta produsul, pentru a proteja
mediul inconjurator;
- capetele tronsonului de conducta avariata si legaturile de pe conducta vor fi blindate;
- se va curati terenul de produsele petroliere scurse;
- se vor lua toate masurile de prevenire si stingere a incendiilor in raport cu natura
avariei si a lucrarilor de efectuat;
- se va instrui si dota echipa de interventie cu dispozitivele de protectie necesare
operatiunilor de executat;
- se va imprejmui si ilumina zona de lucru pe timpul noptii; persoanele din zona
calamitata vor fi supravegheate;
- produsele scurse vor fi indepartate, gropile nivelate dupa terminarea operatiilor de
remediere, se va ecologiza mediul.
Art. 60. - Alimentarea cu energie electrica a locurilor de munca se va realiza conform
normativului tehnic pentru proiectarea, executarea, receptia si exploatarea instalatiilor
electrice, specifice activitatii de foraj - extractie titei si gaze in vigoare, precum si a
normelor specifice prezentate in anexa 1.
Art. 61. - La amplasarea pe pozitie a instalatiilor mobile personalul va sta ferit si in raza
de vizibilitate a conducatorului instalatiei.

3. Punerea in productie a sondelor


3.1. Controlul si echiparea sondelor dupa terminarea forajului
Art. 62. - (1) Conditiile de preluare a sondelor noi de la foraj, vor fi stabilite prin
regulament de catre unitatile de extractie a titeiului.
(2) Preluarea se va face dupa efectuarea obligatorie a urmatoarelor lucrari:
- indepartarea fluidului de foraj, a detritusului etc. din batale, astuparea batalelor si a
gropilor, nivelarea careului si ecologizarea acestuia;
- controlul beciului sondei, al etansarilor si robinetelor de la gura putului.
Art. 63. - Capul de eruptie sau instalatia de prevenire montata la gura putului vor fi
conforme cu prevederile din "Regulamentul de prevenire a eruptiilor", in vigoare.
Art. 64. - Este interzisa montarea de dopuri in locul robinetelor sau al manometrelor de
control a presiunii.
Art. 65. - Conductele prin care se face inlocuirea fluidului de la put vor fi ancorate rigid
si vor fi probate. Agregatul de pompare va fi amplasat la distanta corespunzatoare
normelor de prevenire si stingere a incendiilor fata de gura putului. Esapamentul
motorului agregatului de pompare va fi prelungit la o distanta de siguranta conform cu
normele de prevenire si stingere a incendiilor si prevazut cu dispozitiv parascantei.
Personalul echipei de probe va fi indepartat de pe traseul conductei.
Art. 66. - Montarea geamblacului macaralei, dispozitivelor de ridicat, instalatiei de
preparare si circulatie a fluidelor, instalatiei de prevenire a eruptiilor se va face conform
"Normelor specifice de securitate a muncii la lucrarile de foraj sonde".
Art. 67. - (1) Inlocuirea prin demontare a capului de eruptie, a instalatiei de prevenire a
eruptiilor precum si incarcarea si descarcarea acestora in mijloacele de transport se va
face numai cu mijloace mecanizate. Se vor lua masuri pentru a se evita lovirea sau
caderea lor.
(2) Demontarea, montarea si probele de presiune se vor efectua sub directa
supraveghere a conducatorului locului de munca.
Art. 68. - Este interzisa prezenta oricarei persoane sub sau in apropierea sarcinii
macaralei.
Art. 69. - (1) Este interzisa montarea prevenitorului sau a capului de eruptie cu numar
incomplet de prezoane, necorespunzatoare dimensional sau uzate.
(2) Este interzisa inceperea sau continuarea lucrarilor cu prevenitor, cap de eruptie,
mosoare, flanse sau etansari defecte.
Art. 70. - In cazul in care prevenitorul sau capul de eruptie sunt suprainaltate fata de
sol, accesul va fi asigurat printr-un pod de lungime si inaltime corespunzatoare,
prevazut cu scara cu mana curenta si balustrada.
3.2. Extragerea si introducerea tevilor de extractie
Art. 71. - Montarea instalatiei de manevra si de ridicat se va face conform "Normelor
specifice de securitate a muncii la lucrarile de foraj sonde". Instalatiile de manevra si de
ridicat vor fi corespunzatoare greutatilor care se extrag si se introduc la put. Alegerea
instalatiilor de manevra si de ridicat se va face de catre persoane specializate.
Art. 72. - Instalatia fixa sau transportabila de manevra, va fi amplasata, montata si
fixata conform instructiunilor tehnice de exploatare, specifice acesteia. Dupa asezarea
pe pozitie a instalatiei transportabile de manevra, in afara de frana proprie a instalatiei,
aceasta va fi ancorata de fundatii de beton sau busteni ingropati in pamant, pentru a
evita deplasarea inainte sau inapoi. Starea de siguranta va fi controlata in fiecare
schimb.
Art. 73. - Instalatiile transportabile vor fi utilizate numai daca sunt dotate cu toate
dispozitivele de siguranta si protectie prevazute de furnizor in cartea tehnica: carcase,
capace, aparatori, limitator de cursa al macaralei, depanator de cablu, dispozitive
antiscantei, limitator de cuplu, priza de pamant etc.
Art. 74. - Amplasarea instalatiei pe pozitie, obligatoriu va fi precedata de controlul
orizontalitatii amplasamentului, distanta fata de centrul putului si pozitia fata de nivelul
flansei dispozitivului de suspendare a tevilor de extractie.
Art. 75. - Accesul la gura putului, la scarile turlelor sau masturilor va fi in permanenta
liber. Intre stivele de material tubular din fata sondei, se va lasa un spatiu de circulatie
de minimum 0,70m. Stivele se vor asigura cu opritori (chezasi).
Art. 76. - Pe timp de iarna sau de intemperii, podarul va fi protejat cu un refugiu
imprejmuit cu prelata sau baraca.
Art. 77. - Macaraua si rola de ghidaj vor fi prevazute cu aparatori a caror stare va fi
controlata in fiecare schimb.
Art. 78. - (1) Podul de pe platforma sondei pentru sustinerea dublilor sau pasilor va fi
confectionat astfel ca sa permita scurgerea lichidului din tevi si a apei provenite din ploi.
Lichidul scurs va fi colectat intr-un bazin special amenajat, pentru a nu polua terenul din
jurul sondei.
(2) Nu este permisa utilizarea bustenilor rupti, degradati sau nesolidarizati cu scoabe
metalice, pentru sustinerea pasilor in siguranta. Nu se admit improvizatii..
Art. 79. - Inainte de stivuirea materialului tubular si/sau a utilajelor, rampa sondei va fi
controlata si reparata asigurandu-se orizontalitatea.
Art. 80. - Inainte de inceperea operatiei de extragere sau de introducere a tevilor de
extractie se vor controla:
1) starea de functionare a tuturor instalatiilor, echipamentelor, sculelor, dispozitivelor de
siguranta utilizate si se va consemna in raport;
2) modul de ancorare al capului mort al cablului macaralei;
3) infasurarea cablului pe toba troliului;
4) scarile, podurile, barierele;
5) starea si modul de tensionare a ancorelor.
Art. 81. - La introducerea sau extragerea tevilor de extractie, se vor respecta
urmatoarele:
1) ventilul de siguranta pentru capul tevilor va fi pregatit si pus la dispozitia operatorului;
2) accesul podarului la pod nu e permis decat dupa extragerea primului dublu sau pas;
3) se va lucra cu echipa completa, nu este permis lucrul cu un numar mai mic de
oameni in echipa fata de cel normat pentru instalatia cu care se lucreaza;
4) este interzisa inlocuirea podarului cu un sondor de la gura putului, necalificat ca
podar;
5) este interzisa ridicarea sau coborarea muncitorilor cu ansamblul elevator, chiolbasi,
macara;
6) este interzisa folosirea unor improvizatii, piese de adaos intre elevator si tevile de
extractie;
7) sondorii vor apuca elevatoarele numai de manere (coarne) sau toarta, pentru a
preveni strivirea mainilor;
8) se interzice folosirea clestilor cu lant la desurubarea sau insurubarea tevilor.
Art. 82. - (1) Lungimea dublilor sau pasilor de tevi de extractie, la sondele cu turla va fi
formata astfel, ca la cursa ascendenta, distanta dintre macara si geamblac sa fie de
minimum 2m.
(2) La instalatiile mobile cu turla, limitatorul de cursa va fi reglat astfel incat sa se evite
lovirea macaralei de geamblac.
Art. 83. - (1) Pasii sau dublii scurti vor putea fi prelungiti numai cu suveie infiletate si
stranse la gura putului.
(2) Este total interzisa prelungirea acestora prin sprijinirea pe suporturi improvizate.
Art. 84. - Perforarea coloanelor si operatiile de stimulare a afluxului de titei in sonda se
vor efectua conform prevederilor normative in vigoare si prevederilor Regulamentului
pentru prevenirea eruptiilor.
3.3. Efectuarea probelor de productie
3.3.1. Dislocuirea fluidului de perforare cu alte fluide
Art. 85. - Se vor respecta prevederile din subcapitolul "Omorarea sondelor" referitoare
la montarea, probarea si operarea instalatiei de circulatie. La gura putului se va monta
prevenitor sau cap de eruptie corespunzator, conform cu Regulamentul de prevenire a
eruptiilor.
Art. 86. - Conductele prin care se face inlocuirea fluidelor de la put vor fi probate la o
presiune egala de 1,5 ori presiunea maxima de lucru si vor fi prevazute cu robinete de
retinere si robinet de legaturi la coloana de exploatare. Conductele de refulare de la
pompa catre sonda si cele de evacuare a fluidului din sonda vor fi ancorate.
Art. 87. - Pornirea sondelor prin denivelare cu gaze, azot, titei, motorina, etc. se va face
conform programelor aprobate de conducerea unitatii si vor cuprinde obligatoriu masuri
specifice de securitate a muncii.
3.3.2. Efectuarea probei de productie prin pistonat
Art. 88. - In cazul operatiilor tehnologice de golire prin pistonat a lichidului din coloana,
se vor respecta urmatoarele:
a) amplasarea troliului pe senile se va face la minimum 10m si maximum 15m distanta;
b) troliile, indiferent de tipul lor, vor fi centrate si asigurate cu saboti;
c) este interzisa folosirea parghiilor de lemn sau de metal pentru dirijarea infasurarii
corecte a cablului pe toba;
d) este interzisa utilizarea cablului cu fire rupte;
e) pe cablu se vor monta avertizoare nemetalice;
Art. 89. - La operatiunile de montare - demontare a podului de pistonat se vor respecta
urmatoarele:
a) manevrele de ridicare - coborare se vor executa cu cablul de pistonat. Este interzisa
utilizarea macaralei;
b) dirijarea podului in timpul ridicarii in interiorul turlei se va face cu franghia de montaj
din afara turlei, de catre doi sondori;
c) la fixarea podului, dupa ridicarea lui in pozitie orizontala se va face centrarea corecta
fata de axul capului de eruptie. Podarul se va urca pe turla numai dupa ridicarea
podului, legandu-se cu centura de siguranta de bara laterala a scarii de acces pe turla,
intr-un loc situat deasupra pozitiei de lucru;
d) in timpul montarii cablului de siguranta, deplasarea podarului de-a lungul podului de
pistonat, va fi asigurata prin legarea centurii de siguranta de un cablu de 16mm montat
in acest scop deasupra laturii din spatele podului si legat strans de riglele turlei.
Art. 90. - Accesul pe podul de pistonat se face de pe scara turlei, direct sau de pe un
podet auxiliar, construit special si prevazut cu bariere. Podul de pistonat va fi curatat
permanent de depunerile de titei si parafina.
Art. 91. - Toate sculele cu care se lucreaza pe podul de pistonat vor fi legate, iar dupa
terminarea lucrului vor fi tinute in geanta de scule.
Art. 92. - (1) Este interzisa stationarea personalului langa burlanul de pistonat cand se
lucreaza la pod.
(2) Nu este permisa manevrarea cablului peste rola geamblacului fara ca racordul
cablului sa fie montat.
Art. 93. - (1) Operatia de pistonare se va efectua numai cu burlanul de pistonat montat
si ancorat. Proba de presiune se va efectua avand cutia de etansare montata.
(2) Teava de scurgere a presiunii din burlan va fi ancorata de acesta cu sarniere si
prevazuta cu robinete de purjare la haba.
Art. 94. - In timpul pistonatului se interzice:
a) desurubarea presetupei inainte de izolarea burlanului si de scurgerea presiunii din
acesta;
b) stationarea podarului pe podul de pistonat;
c) scaparea de fluide pe la cutia de etansare;
d) stationarea personalului in fata tobei troliului sau pe langa cablu precum si
traversarea traseului cablului;
e) efectuarea oricaror altor lucrari pe sau in interiorul turlei;
f) executarea operatiei de pistonat de catre alte persoane in afara celor cu atributii de
serviciu.
Art. 95. - Habele de colectare a fluidului vor fi amplasate la distantele prevazute de
normativele in vigoare (de distante si normele PSI).
Art. 96. - Este strict interzisa ancorarea conductei de evacuare la haba cu ganj de
sarma. Legatura intre acestea va fi rigida si fixata prin bride sau flanse.
Art. 97. - Operatorul de pe instalatia de pistonat va fi protejat contra stropirii cu lichid de
pe cablu prin paravan sau aparatoare, asigurandu-se insa obligatoriu vizibilitatea
normala la geamblac si in sonda.
Art. 98. - In cazul defectarii troliului, cu pistonul la put, cablul va fi asigurat cu sarniere
montate deasupra cutiei de etansare.
Art. 99. - Interventia pentru remedierea cablurilor cazute de pe rola, impletite sau cu
carcei se face numai dupa asigurarea cablului prin sarniere si oprirea troliului.
Repunerea cablului pe role se va face cu carlige metalice. Este interzisa interventia
directa cu mainile.
Art. 100. - Iuminatul sondei va fi realizat conform normativelor in vigoare, asigurandu-se
vizibilitatea tobei troliului, traseului cablului de pistonat si lucrului podarului.
3.3.3. Proba de productie prin lacarit
Art. 101. - Dupa extragerea din put, lingura se va dirija la haba cu ajutorul unei furci de
lemn.
Art. 102. - Pe durata opririi lucrului, lingura va fi scoasa afara din put iar robinetele vor fi
mentinute inchise.
3.3.4. Extragerea si introducerea prajinilor de pompare
Art. 103. - La extragerea si introducerea prajinilor de pompare vor fi respectate
prevederile mentionate la cap.3.2., Extragerea si introducerea tevilor de extractie",
privind montajul si controlul instalatiei de manevra.
Art. 104. - (1) La sondele cu instalatie de pompaj cu balansier, extragerea si
introducerea garniturilor de prajini de pompaj se vor efectua dupa rabaterea sau
demontarea capului de balansier.
(2) Dirijarea capului de balansier se va face de la distanta cu franghii sau carlige de
mana. Este interzisa conducerea acestuia direct cu mana.
(3) La unitatile de pompare al caror cap de balansier este rabatabil pe puntea acestuia,
operatia se va executa numai cu dispozitivul cu care este prevazuta unitatea de
pompare.
(4) Sondorul podar va executa operatia stand pe podul de lucru al balansierului si
asigurat cu centura de siguranta.
(5) In timpul demontarii sau rabatarii nu se va afla nici o persoana sub sau pe langa
directia de deplasare a capului de balansier.
(6) Este interzisa schimbarea pozitiei balansierului pentru a se executa rabatarea
capului sau impingerea acestuia stand pe puntea balansierului.
Art. 105. - (1) Este interzis sa se lucreze la gura putului avand capacul cutiei de
etansare neasigurat pe prajina lustruita prin sarniere.
(2) In cazul capetelor de balansier nedemontabile sau nerabatabile (jakuri), manevrarea
prajinii lustruite se va executa dupa indepartarea sarnierelor. Este interzisa manevrarea
tijei polizate, avand sarnierele slabite sau nedemontate.
Art. 106. - Manevrarea prajinii lustruite pentru unele operatii se va face avand cutia de
etansare insurubata la capul de pompare; daca prajina lustruita e scurta, se va slabi
cutia de etansare si va fi mentinuta ridicata pana la asezarea ei pe mufa prajinii.
Art. 107. - La curatarea parafinei depuse pe exteriorul tevilor de extractie si prajinilor de
pompare sau pe santurile curatitoarelor se vor folosi stergatoare si dispozitive de
curatat.
Este interzisa:
- utilizarea sarmelor sau direct a mainilor pentru indepartarea parafinei sau a unor
depuneri;
- lovirea mufelor cu ciocanul sau cu cheile; in caz exceptional se vor utiliza ciocane din
material neferos, antiscantei;
- desurubarea cu cheile simple sau cu bataie a prajinilor de pompare prinse in nisip sau
parafina; operatia se va executa numai cu chei circulare.
Art. 108. - Dispozitivul de suspendare (agatare) a prajinilor de pompaj in turla va fi
controlat inaintea inceperii lucrului. Suspendarea lui in turla se va face cu cablu
rezistent, corespunzator dimensionat.
Art. 109. - Daca dupa suspendarea prajinii de pompare in dispozitivul de agatare,
elevatorul ramane intepenit pe prajina, se interzice scoaterea toartei elevatorului din
carlig si manevrarea acestuia de catre sondorul podar. In acest caz se va proceda la
scoaterea in afara a tijei pe rampa sondei pentru inlaturarea defectiunii.
Art. 110. - (1) In cazul intreruperii lucrului, pentru orice durata, se va monta la gura
putului prajina lustruita si cutia de etansare.
(2) Macaraua va fi desprinsa si asezata pe platforma sondei sau va fi suspendata si
ancorata in turla.
(3) Extragerea materialului tubular din sondele de reactie la combustia subterana sau
injectia de abur se va face dupa racirea acestuia.
(4) Se vor respecta prevederile din subcapitolul "Contactul cu fluide fierbinti".
3.4. Omorarea sondelor
Art. 111. - Omorarea sondelor eruptive se va efectua numai pe baza unui program
aprobat de conducerea unitatii si cu asistenta tehnica corespunzatoare.
Art. 112. - Inainte de inceperea operatiei de omorare prin circulatie, se vor lua
urmatoarele masuri:
- instruirea suplimentara si repartizarea sarcinilor fiecarui membru al echipei;
- controlul intregii instalatii incepand de la gura putului;
- amplasarea la distantele prevazute in normativ a agregatelor fata de sonda, iar
esapamentele motoarelor vor fi prevazute cu parascantei si prelungite la o distanta
prevazuta in normele PSI;
- conducta de legatura dintre agregatul de pompare si capul de eruptie va fi din teava cu
legaturi rapide superetanse sau din teava rigida fara schimbari bruste de directie;
- pentru evitarea trepidatiilor este interzisa ancorarea conductei de evacuare atat pe
traseu cat si la haba cu ganjuri de sarma. Ancorarea se va face numai prin bride fixate
corespunzator;
- probarea intregii instalatii de circulatie la 1,5 ori presiunea maxima de lucru cu
consemnare in raportul sondei;
- se vor interzice stationarea personalului langa sonda in timpul probei de presiune si
pomparii fluidului pentru omorare;
- se vor asigura rezerva si caracteristicile fluidului de omorare prevazute in program;
- se va verifica instalatia de iluminat;
- se vor amplasa inscriptii de avertizare cu "Pericol de explozie";
- se va interzice accesul persoanelor straine in zona sondei.
Art. 113. - Operatia de omorare a sondelor cu presiuni mai mari de 100 bari se va
executa numai ziua. In cazuri exceptionale se va putea lucra si noaptea, asigurandu-se
un iluminat corespunzator cu faruri amplasate la distanta de sonda sau cu lampi in
constructie antiexploziva.
Art. 114. - (1) Omorarea sondelor inghetate partial sau blocate cu criohidrati se va face
in baza programelor de lucru aprobate de conducerea unitatii.
(2) La dezghetarea sondelor cu alcool metilic vor fi respectate prevederile privind
depozitarea, pastrarea, manipularea si utilizarea substantelor toxice din Normele
specifice de securitate a muncii pentru extractia gazelor naturale.
Art. 115. - Omorarea prin pompari intermitente in coloana se va face cu o instalatie
speciala de injectie, probata la 1,5 ori presiunea de lucru.
Art. 116. - (1) Evacuarea fluidului de la put in timpul omorarii se va face la separator
sau haba pe duza reglabila.
(2) La sondele de gaze evacuarea se face la separator sau la un cos amplasat la
distanta de 50m de gura putului.
Art. 117. - In cazul in care presiunea necesara omorarii sondei depaseste valoarea
presiunii ce poate fi asigurata de instalatia existenta, omorarea sondei se va face prin
lubricare conform programului intocmit si aprobat de conducerea unitatii.

4. Sisteme de extractie
4.1. Exploatarea prin eruptie naturala
Art. 118. - Nu este permisa exploatarea sondelor eruptive fara echipamentele de
protectie si siguranta (de adancime si suprafata) prevazute in proiecte sau programele
de lucru.
Art. 119. - Capetele de eruptie vor fi probate, intretinute si revizuite conform normelor
tehnice.
Art. 120. - Accesul la capul de eruptie al unei sonde va fi asigurat in mod corespunzator
atat pentru zi cat si pentru noapte.
Art. 121. - Capetele de eruptie suprainaltate fata de sol sau podul sondei vor avea
accesul asigurat prin platforme de lungimi care sa permita lucrul in conditii de siguranta.
Art. 122. - Capetele de eruptie supuse la vibratii sau greutatii colectorului vor fi
ancorate.
Art. 123. - La operatiile de montare - demontare a geamblacului sau turlei, capul de
eruptie va fi protejat impotriva socurilor mecanice.
Art. 124. - (1) Orice reparatie la capul de eruptie se va face numai dupa izolarea si
scurgerea presiunii din zona in care se intervine.
(2) Daca robinetele capului de eruptie nu se inchid, reparatiile se vor executa numai cu
sonda omorata.
Art. 125. - Manevrarea rotilor de actionare a robinetelor capului de eruptie se va face
din pozitie laterala fata de axul rotii, utilizand chei corespunzatoare.
Art. 126. - Extragerea duzelor din locas, se va face numai dupa inchiderea robinetelor
de pe bratul capului de eruptie (inainte si dupa) si scurgerea presiunii. Pozitia de lucru
va fi laterala fata de locasul duzei.
Art. 127. - Demontarea si montarea manometrelor se fac din pozitie laterala, folosind
scule potrivite. Nu se permite desurubarea sau strangerea lor direct cu mana. Se
interzice utilizarea dopurilor la prizele manometrice.
Art. 128. - La sondele ce produc gaze, capul de eruptie va fi asigurat cu imprejmuire
metalica. Se vor monta placi avertizoare: INTRAREA PERSOANELOR INTERZISA,
"FUMATUL OPRIT, PERICOL DE EXPLOZIE.
Art. 129. - Nu sunt permise scapari de nici un fel pe la flansele sau filetele capetelor de
eruptie. Beciul sondei va fi mentinut curat si acoperit cu platforma incombustibila.
Art. 130. - La sondele izolate, controlul capetelor de eruptie pe timpul noptii, se va face
numai cu lampi portative in constructie antiex.
Art. 131. - Este interzisa folosirea de focuri deschise pe o raza de 50m in jurul sondei.
4.2. Exploatarea prin eruptie artificiala (gazlift)
Art. 132. - La exploatarea prin eruptie artificiala se vor respecta prevederile de la
capitolul "Exploatarea prin eruptie naturala".
Art. 133. - Exploatarea statiilor de compresoare, montarea, intretinerea si dezghetarea
conductelor de gaze comprimate, se vor efectua conform "Normelor specifice de
securitate a muncii pentru extractia gazelor naturale". Se interzice refularea gazelor din
conducte in beciul sondei. Refularea se face la separator sau cos.
Art. 134. - Montarea, exploatarea si intretinerea distribuitoarelor de gaze se va face cu
respectarea prevederilor capitolului "Injectia de gaze in zacamant".
Art. 135. - Este interzisa utilizarea aerului ca agent de liftare la sondele de extractie
pentru titei sau apa sarata cu continut de hidrocarburi gazoase sau cu urme de titei.
Utilizarea lui se va face numai in baza unor studii de specialitate in care vor fi prevazute
masuri speciale.
4.3. Exploatarea prin pompaj de adancime
4.3.1. Exploatarea sondelor prin pompaj cu balansier
Art. 136. - (1) Balansierul va fi montat astfel ca la cursa maxima a unitatii de pompare,
balansierul sa nu loveasca riglele turlei sau capul de pompare.
(2) Este interzisa descompletarea elementelor turlei pentru asigurarea cursei
balansierului.
Art. 137. - (1) Montarea unitatii de pompare se va efectua numai cu mijloace
mecanizate, cu asistenta tehnica corespunzatoare.
(2) Este interzisa stationarea personalului in spatiul dintre fundatie - sasiu - tractor sau
in raza de actiune a bratului macaralei.
(3) Pentru ridicare si tractiune se vor utiliza cabluri in stare buna, corespunzatoare
sarcinii.
(4) La operatia de ridicare, sasiul va fi mentinut in pozitie orizontala, nefiind permisa o
diferenta de inclinare a capetelor sasiului mai mare de cca 3oCm.
(5) Toate instalatiile de ridicat folosite, vor fi dotate obligatoriu cu dispozitive de
siguranta pentru limitarea cursei, prevenirea iesirii cablului din carlig si evitarea
rasturnarii sarcinii sau automacaralei.
Art. 138. - (1) In timpul ridicarii si translatiei caprei balansierului pe fundatie, personalul
va fi indepartat din zona de lucru. Centrarea pe sasiu se va efectua cu sfori.
(2) Scara de acces pe capra se va monta pana la sol. Se va verifica orizontalitatea
sasiului si a talpii lagarului central.
Art. 139. - (1) Balansierul va fi legat in sistem cruce, in punctul corespunzator centrului
de greutate, pentru evitarea oscilarii in timpul ridicarii si asezarii pe capra.
(2) Personalul neangajat in lucrare va sta ferit si la distanta de cca.10m de locul
operatiei.
Art. 140. - (1) Este interzisa legarea dispozitivelor de ridicat, de riglele sau diagonalele
turlei in timpul operatiilor de montare sau demontare a unitatii de pompare.
(2) Scripetii macaralelor vor fi legati de capra geamblacului sau de un trepied montat
special in acest scop.
Art. 141. - Montarea compensatorului cu bratele si lagarul oscilant se va face conform
instructiunilor de montaj ale uzinei furnizoare si programul tehnic stabilit de
conducatorul operatiei.
Art. 142. - Montajul capului de balansier va fi precedat de:
- strangerea si asigurarea franei reductorului;
- blocarea coarbelor contra rotirii;
- asigurarea executantului pe podetul balansierului prin legarea cordonului centurii de
siguranta;
- intreruperea curentului de la cabina CMPA si separatorul de stalp, daca instalatia
electrica este montata.
Art. 143. - Contragreutatile se vor monta numai cu automacaraua sau cu troliul de
mana; in acest caz ele vor fi sustinute din spate cu un scripete bine fixat. Pozitia de
echilibru stabil a contragreutatilor va fi indicata pe carcasa reductorului. Se interzice
stationarea personalului langa sau sub contragreutati.
Art. 144. - Montarea de podete si scari de acces pe balansier se va face numai in cazul
in care acestea nu sunt prevazute prin constructia unitatii de pompare.
Art. 145. - Este strict interzisa punerea in functiune a unitatii de pompare fara
dispozitivele de protectie indicate sau cu defectiuni. Admiterea punerii in functiune se va
face numai in urma probei de functionare.
Art. 146. - Unitatile de pompare vor fi prevazute cu bariere metalice sau plasa de sarma
si cu aparatori pentru curele.
Art. 147. - Dupa fiecare lucrare care a necesitat scoaterea barierelor sau a aparatorilor,
instalatia nu va fi repornita decat dupa reasezarea lor in pozitia normala.
Art. 148. - Capul de pompare nou sau reparat, montat la gura putului, va fi probat
conform instructiunilor furnizorului. Se interzice efectuarea de modificari in componenta
capului de pompare sau etansare.
Art. 149. - Frana reductorului va fi reglata si prevazuta cu siguranta, iar maneta de
actionare va fi scoasa in afara barierelor de protectie, in partea opusa capului de
balansier.
Art. 150. - (1) Intre sarniera de sub puntea de sustinere a prajinilor lustruite si capacul
cutiei de etansare a acesteia, se va pastra obligatoriu o distanta minima de 0,20m.
(2) Este interzisa adaugarea unor piese suplimentare intre punte si sarniera de fixare.
Art. 151. - La unitatile la care capul de balansier coboara la o distanta mai mica de 2m
fata de sol, se va monta in jurul capului de pompare o aparatoare de protectie, cu
inscriptia: "ATENTIE LA CAP".
Art. 152. - (1) Este interzisa executarea oricarei lucrari la unitatea de pompare in timpul
functionarii acesteia.
(2) Oprirea unitatii se va efectua de la cabina C.M.P.A. si de la separatorul de stalp, cu
contragreutatile in pozitia "jos" si frana blocata.
(3) In cazul in care se lucreaza pe unitatea de pompare, prajina lustruita va fi asigurata
in sarniere.
(4) Aceleasi masuri de siguranta se vor aplica si in cazul pompajului intermitent (cu
programator sau pornire automata), chiar daca sonda este in pauza tehnologica.
Art. 153. - Nu este permis accesul persoanelor straine in cabina de pornire a unitatii de
pompare. Operatiile de pornire-oprire a motorului se vor executa de pe podet izolant, cu
echipamentul prevazut in normativ. Cabina de pornire-oprire va fi incuiata si prevazuta
cu podet izolant. Accesul in cabina este permis numai personalului autorizat.
Art. 154. - (1) Cutia de etansare a tijei lustruite sau capacul acesteia, vor fi in mod
obligatoriu, suspendate cu sarniere bine stranse, in cazul efectuarii unor operatii care
impun demontarea cutiei.
(2) Este strict interzisa folosirea unui sistem de suspendare improvizat.
Art. 155. - Este interzisa stationarea oricarei persoane in fata sau sub balansierul aflat
in functiune, precum si in timpul cand se manevreaza frana unitatii de pompaj.
Art. 156. - (1) Lucrul la inaltime pentru executarea diferitelor lucrari de control,
intretinere, reparatii pe unitatea de pompare, se va efectua numai de pe podete si cu
instalatia oprita.
(2) Accesul pe podete se va face pe scarile fixe ale instalatiei, care vor fi in prealabil
curatate de depuneri alunecoase.
(3) In cazuri speciale se pot folosi scari mobile, prevazute la capete cu carlige si coltari
de fixare si suficient de lungi.
(4) Lucrul pe balansier este permis numai dupa curatarea acestuia de parafina, titei,
zapada sau gheata si cu ancorarea centurii de siguranta.
Art. 157. - Schimbarea saibei motorului electric, a curelelor sau alte lucrari la instalatia
de forta si de iluminat vor fi efectuate numai de persoanele autorizate cu folosirea
echipamentului de protectie adecvat.
Art. 158. - Se va asigura iluminat corespunzator pentru a permite controlul instalatiei si
deplasarea fara pericole a personalului.
Art. 159. - Este strict interzisa depozitarea unor obiecte personale sau produse
inflamabile in cabinele electrice ale unitatilor de pompare.
4.3.2. Centrale de pompaj
Art. 160. - Montarea liniilor de transmisie se va efectua respectandu-se in mod
obligatoriu urmatoarele:
- liniile vor fi accesibile pe tot traseul;
- traversarea drumurilor se va realiza cu burlane de protectie;
- traversarea aeriana a drumurilor este admisa numai in cazuri exceptionale; in aceste
cazuri linia se va plasa la minimum 4m inaltime si va fi prevazuta cu plasa de protectie
pe toata latimea drumului;
- se vor utiliza dispozitive omologate de prindere-desprindere si oprire a liniilor de
transmisie;
- schimbatoarele orizontale de directie (fluturii) de pe linia de transmisie vor fi
imprejmuite cu aparatori;
- suprafetele stalpilor opritori trebuie sa fie netede si sa asigure asezarea perfecta si
completa a opritorului pe toata suprafata; nu este permisa plasarea acestor dispozitive
sub balansier.
Art. 161. - (1) Este interzisa efectuarea oricarei lucrari de revizie, intretinere, reparatie
la centrala de pompaj sau la liniile de transmisie, inclusiv a balansierului, cu instalatiile
in functiune.
(2) Reglarea greutatii la centralele cu contrabalansare se va face de asemenea cu
instalatia oprita; pendulul va fi fixat in pozitia orizontala.
Art. 162. - In cazul ruperii tijelor de transmisie, cuplarea la centrala de pompare pentru
pornirea sondei se va efectua numai cu utilizarea troliului de interventie pentru
preluarea sarcinii de la put. Se interzice orice alt procedeu pentru cuplare.
Art. 163. - Perimetrul suprafetei cu transmisii va fi imprejmuit si prevazut cu placute
avertizoare cu inscriptia: "NU TRECETI. PERICOL DE ACCIDENTARE".
4.4. Pompajul centrifugal submersibil
Art. 164. - Manipularea, transportul, descarcarea, introducerea in sonda a
echipamentului de adancime si montarea instalatiei de forta, proba de functionare si
exploatarea, se vor executa conform instructiunilor firmei furnizoare si a instructiunilor
proprii de lucru.
Art. 165. - Tobele cu cablu vor fi transportate ambalate in scanduri si bine ancorate de
caroseria masinii.
Art. 166. - Incarcarea si descarcarea tobelor cu cablu se vor efectua cu mijloace
mecanizate.
Art. 167. - Suportii pe care se suspenda toba, se vor monta pe o platforma perfect
orizontala. La montarea tamburului se va efectua verificarea astfel incat rotirea sa se
faca usor.
Art. 168. - La derularea cablului pe toba, se interzice franarea acesteia cu mana sau cu
bucati de lemn sau teava.
Art. 169. - Rolele pentru cablu vor fi verificate inainte de montaj, iar suspendarea lor va
fi controlata de seful echipei de lucru.
Art. 170. - Instalatia de forta si aparatura de control vor fi montate sub supravegherea
permanenta a personalului autorizat.
4.5. Pompajul hidraulic
Art. 171. - Instalatia de suprafata (pompele, separatorul, rezervoarele montate pe
sasiu), se va amplasa la o distanta corespunzatoare de gura sondei si va fi prevazuta
cu aparatura de masura si control.
Art. 172. - La efectuarea probelor de etanseitate personalul va fi indepartat din zona
instalatiei.
Art. 173. - La introducerea pompei, se vor controla cablul si modul de ancorare a
scripetului.
Art. 174. - La extragerea pompei, scurgerea presiunii din sonda prin robinet se va face
treptat pana la evacuarea completa a fluidelor.
Art. 175. - Toti recipientii sub presiune vor fi verificati conform prescriptiilor ISCIR.
4.6. Deparafinarea sondelor si conductelor
4.6.1. Deparafinarea manuala si mecanica
Art. 176. - La montajul instalatiei de deparafinare a tevilor de extractie la sondele in
eruptie naturala si artificiala se vor respecta urmatoarele:
- amplasarea si fixarea instalatiei mobile cu cablu, construirea, montarea si fixarea
podului de deparafinare ca si executarea lucrarilor similare se vor realiza conform
prevederilor mentionate la operatia de pistonat;
- burlanul, cutia de etansare, robinetul de inchidere si de scurgere, vor fi probate la o
presiune egala cu 1,5 ori presiunea de lucru a sondei;
- sfoara de trecere a cablului peste rola geamblacului va fi in stare buna, fara carcei sau
destramari;
- se interzice trecerea cablului peste rola, cu cutia de etansare pe cablu;
- teava de scurgere a burlanului va fi prevazuta cu ventile, si ancorata corespunzator;
- la deschiderea robinetului, inainte de lansarea cutitului, se va observa sa nu fie
scapari de fluide pe la imbinari.
Art. 177. - Toate organele de masini in miscare, scarile, podurile, vor fi prevazute cu
aparatori si bariere, mentinute in stare completa, fara lipsuri si vor fi curatate dupa
fiecare operatie.
Art. 178. - Se interzice lasarea cutitului suspendat in put intre doua operatii de
deparafinare; obligatoriu dupa fiecare operatie, se va inchide ventilul de sub burlan si se
va scurge presiunea din acesta.
Art. 179. - (1) Nu este permisa utilizarea cablurilor defecte, cu carcei, rupturi, etc.
Tronsoanele defecte vor fi imediat taiate sau se va inlocui intreg cablul.
(2) La taierea acestuia se va lucra cu scule antiscantei. Taierea ca si refacerea modului
de prindere se vor executa la distanta de sonda, cu purtarea obligatorie a manusilor si
ochelarilor de protectie.
Art. 180. - La deparafinarea cu trolii actionate manual operatorul este obligat sa
respecte urmatoarele:
- sa controleze ca siguranta (opritorul) si manivelele sa fie asigurate contra iesirii de pe
ax si frana in stare buna de functionare;
- apasarea sarmei la toba se va efectua cu mana protejata cu palmare sau manusi
protectoare;
- este interzisa lasarea greutatii corpului pentru apasarea sarmei.
Art. 181. - La utilizarea deparafinatorului electric automat, pe langa prevederile
precedente, se vor lua urmatoarele masuri:
- montajul, manevra si protectia instalatiei electrice care actioneaza deparafinatorul
electric automat vor fi in conformitate cu normativele in vigoare;
- instalatia va fi prevazuta cu o scara fixa cu mana curenta si pod cu bariere;
- cutitul se va scoate din dispozitivul de lansare cu un carlig special, operatorul stand
ferit in pozitia laterala;
- se va scurge presiunea din burlan inainte de a desface cutia de etansare.
Art. 182. - La deparafinarea conductelor de titei:
- curatitoarele vor fi controlate pentru a nu avea elemente rupte sau lipsa;
- introducerea si scoaterea curatitorului in si din claviatura de lansare si sosire, se vor
executa dupa scurgerea presiunii din interiorul acestora;
- in momentul introducerii si scoaterii curatitorului, operatorul va sta lateral de gura de
lansare si sosire;
- la terminarea operatiei se va colecta parafina, iar caminul va fi curatat de titei;
- deblocarea curatitorului de parafina (godevilului) din conducta se va face in baza unui
program de lucru, cuprinzand masurile de protectie a muncii;
- este interzisa folosirea focului deschis pentru deblocarea dispozitivului din dopul de
parafina format;
- in cazul in care se impune taierea conductei cu cutit circular la pozitie, se vor lua
masuri de izolare a tronsonului de conducta si de prevenire a incendiilor. Punctul de
lucru va fi marcat cu inscriptii avertizoare de "PERICOL DE INCENDIU";
- se vor respecta prevederile din "Normele specifice de securitate a muncii pentru
transportul hidrocarburilor lichide".
4.6.2. Deparafinarea cu generatoare de abur transportabile
Art. 183. - Exploatarea si intretinerea agregatelor transportabile pentru deparafinare se
vor face conform instructiunilor tehnice ale furnizorului.
Art. 184. - (1) La amplasarea, punerea in functiune si exploatarea generatoarelor
transportabile de abur pentru deparafinare la sonde, se va verifica daca:
- distanta fata de gura sondei sau habe sa corespunda normativului in vigoare;
- etansarea perfecta a rezervoarelor de combustibili si lubrifianti proprii;
- toate organele in miscare ale agregatului sa aiba aparatori;
- toate conductele de abur ale agregatului sa fie izolate termic;
- toate utilajele anexa sa fie bine fixate pe platforma agregatelor pentru evitarea
trepidatiilor;
- toate armaturile cazanului sa fie in stare de functionare;
- evitarea scurgerilor de combustibil in focar;
(2) Inainte de pornire se face aerisirea focarului.
Focul se aprinde de la distanta cu facla, stand in pozitie laterala, conform instructiunilor
de lucru.
Art. 185. - Conductele de legatura dintre agregat si capul de eruptie sau pompare vor fi
probate la o presiune egala cu 1,5 presiunea maxima de lucru. Nu sunt admise
neetanseitatile.
Art. 186. - La deparafinarea sondelor in pompaj prin circulatie de titei fierbinte se vor lua
urmatoarele masuri:
- incalzirea titeiului se va face numai cu abur sau apa calda in recipiente acoperite;
- legaturile dintre recipientii cu titei incalzit si sonda, vor fi etanse, neadmitandu-se
scapari pe la imbinari;
- manevrarea robinetelor din instalatie se va face numai cu manusi de protectie.
Art. 187. - La deparafinarea tevilor de extractie in statii destinate special, vor fi
amenajate paravane de protectie si bariere la capetele de introducere a aburului.
Art. 188. - La deparafinarea tevilor de extractie in turla la deget, se vor amenaja scaune
prevazute cu orificii pentru introducerea aburului si cu racorduri de scurgere a parafinei.
Art. 189. - Se interzice incalzirea cu flacara directa a materialului tubular pentru
eliminarea dopurilor de parafina, ciment, gheata, pamant, nisip etc.
4.7. Masuratori tehnologice la sonde
Art. 190. - (1) Orice operatie de masurare a parametrilor de exploatare a sondelor, va fi
in mod obligatoriu precedata de controlul instalatiei de suprafata si de la gura putului.
(2) Se interzice efectuarea operatiilor de masurare in cazul constatarii unor defectiuni
ca: neetanseitati ale capului de eruptie sau de pompare, manometre defecte, lipsa
rotilor de manevra, automatul de pornire a unitatii sau frana defecta, etc.
Art. 191. - Masuratorile tevilor cu diferite aparate de adancime, se vor executa prin
burlanul de lansare montat. Burlanul va fi probat la o presiune egala cu presiunea de
proba a instalatiei de la gura putului.
Art. 192. - Instalatia mobila cu toba cu sarma va fi centrata fata de gura putului, pentru
a se asigura o infasurare corecta pe toba cu evitarea formarii de noduri pe cablu sau
caderea acestuia de pe rola.
Art. 193. - Montarea si demontarea cutiei de etansare a burlanului de lansare se vor
efectua folosind un pod de lucru amenajat special cu bariere si balustrade de protectie.
Podul va avea inaltimea corespunzatoare accesului la cutia de etansare a burlanului.
Art. 194. - La montarea burlanului se vor respecta urmatoarele:
- rolele burlanului se vor monta perpendicular pe axa tobei cu sarma;
- robinetul de scurgere al burlanului va fi montat in partea opusa granicului de manevra;
- teava de scurgere a burlanului va fi prelungita in beciul sondei.
Art. 195. - Punerea in comunicatie a presiunii din tevile de extractie cu burlanul, se va
face prin deschiderea lenta si progresiva a robinetului de sub burlan. Orice
neetanseitate va fi remediata imediat.
Art. 196. - Este interzisa:
- manevrarea granicului de alte persoane in afara de operatorul instruit in sarcina caruia
revine manevra;
- stationarea personalului pe podetul de la gura putului in apropierea traseului cablului
sau langa toba, precum si traversarea cablului;
- stergerea cablului direct cu mana in timpul extragerii;
- continuarea introducerii sau extragerii aparatului, daca apar scapari de titei sau gaze.
Art. 197. - Desfacerea carceilor de pe cablu se va face numai dupa oprirea troliului si
suspendarea cablului in sarniere montate deasupra cutiei de etansare.
Art. 198. - Extragerea aparatului din burlanul de lansare se va face numai dupa
inchiderea robinetului, avandu-se in vedere numarul necesar de ture pentru inchidere si
numai dupa evacuarea presiunii din burlan la beciul sondei.
Art. 199. - La sondele eruptive, cu presiuni de peste 100 bari la capul de eruptie,
masuratorile cu aparate de adancime se vor executa cu asistenta tehnica
corespunzatoare.
Art. 200. - In cazul in care operatia de masurare continua si pe timpul noptii, se va
asigura un iluminat suplimentar, cu faruri sau lampi de constructie antiex la gura putului,
pe tot traseul cablului si la toba granicului.
Art. 201. - La dinamometrarea sondelor se interzice:
- montarea si demontarea aparaturii cu unitatea de pompare nescoasa de sub tensiune
sau fara asigurarea acesteia cu frana reductorului;
- urcarea operatorilor pe capul de pompare;
- stationarea sub capul balansierului, in timpul functionarii unitatii de pompare;
- demontarea si suspendarea cutiei de etansare pe prajina lustruita in timpul operatiei
de dinamometrare.

5. Lucrari de interventii si reparatii la sonde


5.1. Curatarea si spalarea sondelor
Art. 202. - Curatarea sondelor se face cu robinete de siguranta prevazute cu palnie de
bronz, montate la gura putului.
Art. 203. - Echipele de curatare sonde vor fi dotate cu foarfeci pentru taierea cablului in
caz de accidente tehnice.
Art. 204. - Curatarea sondelor eruptive se va face cu cap de eruptie si burlan montate
la gura sondei.
Art. 205. - La montajul instalatiei si in timpul operatiei se va urmari centrarea cablului pe
gura sondei si infasurarea corecta pe toba troliului. Se interzice folosirea de parghii de
lemn sau metalice pentru asezarea cablului.
Art. 206. - Repunerea cablului cazut de pe rola se va face numai cu carlige de mana.
Cablul va fi asigurat cu sarniere sprijinite pe gura putului.
Art. 207. - Se interzice manevrarea cablului peste rolele geamblacului cu racordul
nedemontat.
Art. 208. - Deplasarea si ghidarea lingurii la haba de descarcare se vor face cu scule
antiscantei. Operatorul va purta ochelari de protectie.
Art. 209. - Se interzice stationarea personalului in fata tobei granicului, pe traseul
cablului, la gura sondei sau in turla, in timpul operatiei de curatare.
Art. 210. - Se interzice intreruperea operatiei fara asigurarea sondei. Nu este permisa
suspendarea lingurii in interiorul turlei.
Art. 211. - Operatiile de degajare a lingurilor prinse sau ramase la put se vor face cu
asistenta tehnica corespunzatoare dupa controlul obligatoriu al instalatiei de manevra si
indepartarea personalului din sonda.
Art. 212. - Instalatia de spalare a sondelor va fi probata la o presiune de 1,5 ori
presiunea de lucru. Operatia va fi consemnata in raportul de lucru.
Art. 213. - Se interzice spalarea sondelor cu agregate de pompare fara prevenitor
montat pe gura putului.
Art. 214. - Pompele agregatelor vor avea supapa de siguranta dimensionata
corespunzator presiunii maxime de lucru si manometru verificat periodic.
Art. 215. - La spalarea sondelor cu produse petroliere se va asigura:
- verificarea instalatiei de iluminat;
- dotarea cu scule antiscantei;
- prezenta si dotarea corespunzatoare a formatiei de prevenire si stingere a incendiilor;
- amplasarea la distantele din normative a agregatelor de pompare, habelor si
rezervoarelor de depozitare a produselor petroliere utilizate la spalare;
- prelungirea la distanta de 15m a esapamentelor agregatelor sau dispozitive
antiscantei.
Art. 216. - Conductele de evacuare a lichidului de spalare de la put la habe vor fi
verificate si ancorate corespunzator. In perioada de iarna conductele de evacuare in
rampa (urcatoare) vor fi verificate periodic pentru a se preveni blocarea acestora.
Art. 217. - Spalarile efectuate cu instalatii speciale (tevi spirale) se vor face in baza unor
programe detaliate care sa contina si masurile de securitate a muncii.
Art. 218. - Spalarea sondelor cu emanatii de gaze toxice provenite din zacaminte, se va
face in sistem inchis conform programelor aprobate (cu echipament de protectie
corespunzator).
5.2. Lucrari de reparatii capitale la sonde
Art. 219. - Lucrarile de reparatii capitale la sonde se vor executa in baza unor programe
tehnice detaliate in conformitate cu "Regulamentul de prevenire a eruptiilor", si cu
prevederile normelor specifice prezentate in anexa 1.
Art. 220. - Inainte de inceperea lucrarilor de reparatii capitale ale unei sonde vor fi luate
urmatoarele masuri:
- amplasarea habelor se va face la distanta impusa de normativele in vigoare;
- verificarea turlei, ancorelor si sistemului de manevra;
- verificarea instalatiei de iluminat si forta;
- nivelarea terenului, astuparea sau imprejmuirea batalelor, montarea barierelor,
podetelor si balustradelor de protectie;
- asigurarea caracteristicilor fluidului de lucru prevazute in program si a stocului de
chimicale de rezerva;
- asigurarea accesului normal la sonda si la diversele componente ale instalatiei;
- afisarea la sonda si prelucrarea cu executanti a programului de lucru si a
"Regulamentului de prevenire a eruptiilor".
Art. 221. - (1) Este interzisa inceperea lucrarilor de reparatii capitale fara receptia
instalatiei montate la sonda. Receptia instalatiei va fi efectuata de comisia constituita
prin decizia conducatorului unitatii, care va intocmi proces verbal si va aviza pornirea
instalatiei.
(2) Instalatia de prevenire montata la sonda va corespunde prevederilor din
"Regulamentul pentru prevenirea eruptiilor".
Art. 222. - Lucrarile de frezari sau resapari vor fi efectuate cu prevenitoare montate la
gura putului. Instalatia de frezare va corespunde "Normelor specifice de securitate a
muncii pentru lucrarile de foraj sonde".
Art. 223. - Amplasarea indicatorului de greutate va fi facuta astfel incat sa se asigure
vizibilitatea de la comenzile troliului.
5.3. Detubarea sondelor
Art. 224. - Lucrarile de detubare vor incepe numai dupa avizul comisiei de receptie,
care va consemna si in procesul verbal intocmit ca instalatia montata asigura pe toata
perioada lucrarilor conditii depline de securitate a muncii. Se interzice inceperea
lucrarilor sub rezerva completarii ulterioare a instalatiei.
Art. 225. - Lucrarile de detubare a sondelor se vor executa numai in baza unor
programe scrise, intocmite in baza datelor geologo-tehnice in comanda - program a
unitatii beneficiare.
Art. 226. - Pentru cazul unor manifestari eruptive ale sondei vor fi asigurate conditiile de
omorare a sondei.
Art. 227. - Rotirea manuala a garniturii pentru taierea burlanelor cu cutite circulare este
permisa numai cu calus confectionat special. Se interzice folosirea clestilor cu lant, a
clestilor patenti sau a sistemul "petasca".
Art. 228. - Nu este permisa taierea burlanelor din sonda cu putul gol.
Art. 229. - Este interzisa folosirea flacarii directe la desfundarea materialului tubular
recuperat prin detubare.
Art. 230. - Se interzice intrarea muncitorilor in interiorul coloanelor (burlanelor). Vor fi
luate masuri pentru prevenirea alunecarii sau caderii in interiorul coloanelor de diametre
mari.
Art. 231. - Beciul sondei va fi verificat si asigurat contra daramarii peretilor.
Art. 232. - La suspendarea lucrarilor, indiferent de durata, va fi asigurat capul coloanei,
cu posibilitatea de a scurge presiunea.
Art. 233. - Dupa detubare si cimentarea gaurii putului, toate gaurile vor fi astupate si se
va nivela terenul.
Art. 234. - La executarea lucrarilor de detubare vor fi respectate prevederile specifice
operatiilor cuprinse in prezentele norme si "Normele specifice de securitate a muncii la
lucrarile de foraj sonde".

6. Colectarea - separarea- tratarea si depozitarea titeiului


6.1. Separatoare de titei, gaze si apa
Art. 235. - Sondele de reactie la combustia subterana si injectie de CO2 vor produce la
habe special construite si prevazute cu cos pentru evacuarea gazelor nocive (in cazul in
care nu exista instalatii de separare a acestora).
Art. 236. - La punerea in functiune si pe durata exploatarii unui parc de separatoare se
vor respecta urmatoarele:
- incinta separatoarelor si rezervoarelor va fi inconjurata si prevazuta cu inscriptii
avertizoare de pericol de foc, de explozie si de acces interzis persoanelor straine;
- cosul de evacuare a gazelor va fi amplasat in afara incintei, ancorat si controlat
periodic;
- caile de acces, podetele si scarile din material incombustibil, pentru circulatie si acces
la robinetele claviaturilor si manifoldurilor, vor fi intretinute in stare buna si vor fi curatate
permanent de orice depuneri de titei, parafina, gheata sau zapada;.
- caminele si canalele de colectare si evacuare a scurgerilor din separatoare, vor fi in
permanenta acoperite cu capace rezistente, din material incombustibil si mentinute in
permanenta in stare curata;
- izolatia si orice neetanseitate ale conductelor de abur vor fi refacute imediat dupa
fiecare degradare;
- incaperile de protectie vor fi construite din zidarie, tabla sau alte materiale
necombustibile;
- nu este permisa incalzirea incaperilor de protectie cu sobe, ci numai cu calorifere cu
apa calda sau abur, si protejate contra contactului cu corpul uman;
- vor fi controlate periodic scurgerile la pamant ale separatoarelor, rezervoarelor,
cosurilor de gaze, ale stalpilor etc; instalatia de iluminat va fi in constructie antiex;
- gratarele si globurile de protectie ale corpurilor de iluminat, vor fi inlocuite imediat in
caz de degradare;
- se interzice utilizarea sculelor si materialelor pentru prevenirea si stingerea incendiilor
in alte scopuri; aparatele de stins cu CO2 vor fi amplasate pe peretele nordic al
baracilor si vor fi adapostite de razele solare.
Art. 237. - (1) Separatoarele de orice tip constructiv vor trebui sa corespunda
prescriptiilor tehnice ale inspectoratului de Stat pentru Cazane si instalatii de Ridicat in
vigoare, referitoare la recipientii sub presiune.
(2) Fiecare separator va avea placa de timbru cu inscriptiile:
- tipul separatorului;
- denumirea uzinei constructoare;
- numarul si anul de fabricatie;
- diametrul si capacitatea;
- presiunea de lucru;
- numarul de ordine;
precum si marcarea cu vopsea a datei scadente pentru proba si revizie interna si
numarul certificatului de functionare.
(3) La punerea in functiune, dupa fiecare reamplasare sau reparatie si la datele
periodice mentionate in cartea recipientului, acesta va fi supus controlului
inspectoratului de Stat pentru Cazane si instalatii de Ridicat.
Art. 238. - Nu este permisa functionarea separatoarelor fara armaturile de siguranta
sau cu:
- supape sau membrane de siguranta cu contragreutati reglate peste presiunea de
regim;
- sticle de nivel sparte sau cu canaua de izolare si de scurgere cu 3 cai neetansa, sau
fara teava de scurgere cu prelungitor;
- manometre defecte sau neavand marcata cu semn rosu pe cadran presiunea maxima
de regim;
- canaua de scurgere a depunerilor din separator neetansa.
Art. 239. - Personalul parcului de separatoare trebuie sa asigure:
- mentinerea in separator a presiunii de regim si anuntarea oricarei depasiri a acesteia;
- mentinerea nivelului din separator la reperul marcat pe sticla de nivel;
- scurgerea in fiecare schimb a depunerilor din separator;
- verificarea zilnica a functionarii supapei de siguranta, sau in fiecare schimb, cand
temperatura exterioara scade sub 0oC;
- interzicerea blocarii supapei de siguranta, deplasarea sau adaugarea unor greutati
suplimentare pe parghia acesteia.
Art. 240. - In cazul sondelor de gaz condensat sau cu RGT mare, cu debite si presiuni
mari de gaze, la separatoarele de inalta presiune, prevazute cu acumulator subteran
sub presiunea sondei si la care duzele (discurile) sunt montate dupa acumulator,
evacuarea impuritatilor se va face dupa o pauza de 10 min. dupa inchiderea obligatorie
a sondei, prin robinetul montat inaintea intrarii in acumulator.
Art. 241. - Dezghetarea robinetelor de scurgere se va face numai cu apa calda sau alte
materiale calde, necombustibile.
Art. 242. - Orice lucrare de reparatie la separatoare, se va efectua numai dupa
scoaterea din functiune, izolarea prin blindare si evacuarea presiunii. Este interzis lucrul
cu foc deschis fara luarea masurilor inscrise in permisul de lucru cu foc.
Art. 243. - La demontarea sau montarea supapei de siguranta de pe separator se vor
respecta:
- executarea cu mijloace mecanizate dupa izolarea separatorului si evacuarea presiunii;
- ca operatorul sa fie asigurat prin legarea centurii de siguranta;
- accesul operatorului la inaltime sa se faca cu o scara mai inalta cu 0,5m decat
separatorul, prevazuta cu dispozitive de fixare la ambele capete si asigurata contra
deplasarii.
Art. 244. - Se interzice exploatarea separatoarelor si a instalatiilor aferente parcului de
separatoare fara aparatura de masura si control prevazuta in proiecte sau cu defectiuni.
Art. 245. - In instalatiile de control si automatizare, pe aparate vor fi inscrise valorile
parametrilor sau limitelor lor (maxim si minim).
Art. 246. - Operatorii care lucreaza la sondele echipate cu instalatii de automatizare
sunt obligati ca inainte de a incepe lucrul, sa scoata de sub tensiune toata instalatia de
la intrerupatorul de stalp, asigurand blocarea acesteia si avertizarea prin inscriptii.
Art. 247. - In cazurile in care separatoarele sunt inlocuite cu acumulatoare subterane,
vor fi montate supape de siguranta pe cuponul dinaintea panoului de masura (la
sondele de gaze).
6.2. Tratarea titeiului
6.2.1. Tratarea prin metode termochimice
Art. 248. - (1) Substantele dezemulsionante anionice utilizate in procesul tehnologic vor
fi transportate in cisterne sau alte vase metalice inchise.
(2) Depozitarea se va face in rezervoare sau pe rampe special amenajate, amplasate in
aer liber.
(3) Transvazarea dezemulsionantilor se va face numai mecanic, prin conducte etanse.
Art. 249. - Recipientii utilizati la depozitarea substantelor si solutiilor dezemulsionante
vor fi acoperiti cu capace si robinete de golire la canalizare. Indicatoarele de nivel de pe
recipienti vor fi mentinute permanent in stare de functionare.
Art. 250. - Spatiul dintre recipientele de solutie si cele cu substante chimice concentrate
va fi amenajat cu platforme de beton (dale prefabricate).
Art. 251. - Scurgerile de dezemulsionant de pe platforme vor fi spalate imediat cu jet de
apa, cu posibilitate de scurgere la canal.
6.2.2. Tratarea titeiurilor vascoase prin folosirea coloanei de stripare cu
gaze
Art. 252. - La exploatarea instalatiilor de tratare care folosesc coloana de stripare cu
gaze vor fi respectate masurile prevazute pentru tratarea titeiului prin metode chimice.
Suplimentar se vor respecta si urmatoarele:
- coloana de stripare cu gaze va fi verificata conform prescriptiilor ISCIR;
- supapa de siguranta cu contragreutate va fi verificata periodic;
- aparatura de masura si control a procesului va fi mentinuta permanent in stare de
functionare, cu marcarea parametrilor de regim;
- izolatia termica a coloanei de stripare va fi verificata si intretinuta in buna stare;
6.2.3. Tratarea titeiului in instalatii electrice
Art. 253. - In instalatie se monteaza la loc vizibil placute avertizoare cu inscriptia
"TENSIUNE INALTA", "PERICOL DE MOARTE".
Art. 254. - Accesul persoanelor straine in incinta statiilor este interzis.
Art. 255. - La executarea, punerii in functiune a deshidratorului se va proceda astfel:
- se va controla valoarea sarcinii electrice de deshidratare. Se interzice lucrul cu
defectiuni;
- se va verifica functionalitatea intrerupatorului automat de protectie. Se interzice
apasarea prelungita pe butonul de pornire.
Art. 256. - (1) Punerea in functiune a deshidratorului se va face dupa un program, scris
detaliat.
Inainte de punerea in functiune vor fi luate urmatoarele masuri obligatorii:
- se face controlul interior al deshidratorului cu indepartarea eventualelor obiecte uitate;
- la fiecare electrod se verifica izolatia;
- se verifica si se masoara punerea la pamant;
- se verifica etanseitatea legaturilor pentru a nu exista eventuale scurgeri;
- se scot blindele de pe conductele de titei si gaze;
- inainte de umplerea deshidratorului, se controleaza liniile de circulatie si scurgere.
(2) Dupa umplerea cu titei se va verifica obligatoriu functionarea dispozitivelor de
siguranta si protectie (supape de siguranta si de respiratie, sistemul de semnalizare a
nivelului, montarea si asigurarea cu lacat a barei de protectie si siguranta a
deshidratorului).
Art. 257. - In timpul functionarii instalatiei va fi controlat in permanenta nivelul in
deshidrator si vor fi evacuate continuu impuritatile.
Art. 258. - Scoaterea din functiune a unui deshidrator se va face dupa un program scris
detaliat, ce va cuprinde ordinea manevrelor de efectuat:
- Intreruperea circuitului de la separatorul din spatele tabloului;
- montarea de placarde avertizoare cu inscriptia: "NU PUNETI IN CIRCUIT, SE
LUCREAZA IN DESHIDRATOR";
- desfacerea barei de protectie si sigurantei de la scara deshidratorului;
- desfacerea racordurilor electrice de la izolatorii de trecere de pe recipientul electric,
legandu-se borna la pamant.
Art. 259. - La revizia instalatiei la intrarea in deshidrator se vor monta placute
avertizoare in camera aparatelor de control cu inscriptia "NU CONECTATI, SE
LUCREAZA IN INSTALATIE". Acestea vor fi mentinute pe toata durata efectuarii
lucrarilor.
Art. 260. - (1) La lucrul in interiorul deshidratoarelor electrice se vor lua urmatoarele
masuri:
- scurgerea titeiului si blindarea legaturilor de titei si gaze;
- curatarea si aerisirea deshidratorului, in conformitate cu programul de lucru,
respectandu-se prevederile din prezentele norme referitoare la curatarea rezervoarelor;
- asigurarea iluminatului in interior cu lampi de siguranta in constructie antiex si scule
antiscantei. (2 )Sunt interzise lucrarile in interiorul deshidratoarelor fara eliberarea
permisului de lucru.
Art. 261. - Se interzice accesul persoanelor fara atributii de serviciu in spatele tabloului
de comanda si de control sau efectuarea unor operatii sau manevre in circuitele
energetice. Lucrarile si manevrele in instalatiile energetice sunt in exclusivitate de
competenta persoanelor calificate si autorizate.
Art. 262. - Manevra de punere sub tensiune a unui deshidrator, va fi anuntata tuturor
salariatilor din statie.
6.3. Instalatii de captare a reziduurilor din instalatiile petroliere
Art. 263. - (1) Toate instalatiile pentru captarea reziduurilor: baraje, stavilare, gropi
captusite, decantoare, bazine din beton etc., vor fi amenajate astfel incat sa nu fie
posibila caderea sau alunecarea oamenilor. In acest scop, toate instalatiile respective
vor fi prevazute cu:
- iluminare pe timpul noptii;
- imprejmuiri solide din materiale incombustibile amplasate la cel putin 1m de la margine
spre exterior;
- placi cu inscriptii de avertizare contra pericolelor de alunecare, cadere, inec, incendii.
- barierele vor fi metalice si incastrate in peretii din beton, inalte de cel putin 1,20m si cu
distanta intre barele orizontale de 0,20m la batalele si decantoarele din beton.
(2) Rezervoarele sau habele, ingropate, vor fi suprainaltate fata de sol cu cel putin
0,20m, vor fi imprejmuite sau acoperite cu capace metalice sau gratare rezistente;
(3) Traversarea peste orice fel de instalatie de captare, pe punti inguste si fara bariere,
este interzisa; podetele de traversare vor fi bine fixate la capete si vor fi prevazute cu
balustrade si borduri.
Art. 264. - Nu este permis lucrul deasupra batalelor sau decantoarelor de captare,
decat prin montarea unor platforme de lucru rezistente, prevazute cu aparatori si
elemente de ancorare a centurii de siguranta.
Art. 265. - La lucrarile de curatare manuala a instalatiilor de captare de reziduuri vor fi
respectate prevederile de la Curatarea rezervoarelor din prezentele norme.
Art. 266. - Titeiul colectat din astfel de instalatii ca si cel colectat in gropi provizorii, va fi
transportat la parcuri. Gropile vor fi astupate cu pamant bine batut si nivelat.
Art. 267. - Dupa incetarea activitatii intre o zona petroliera, batalele, gropile, si alte
excavatii, vor fi astupate si nivelate.
6.4. Depozitarea si transportul intern al titeiului, condensatului si
gazolinei
Art. 268. - Depozitele de titei vor fi prevazute cu:
- instalatii de colectare - evacuare a condensului si a scurgerilor;
- camine de colectare a apelor meteorice si a scurgerilor accidentale de titei din
interiorul digurilor rezervoarelor;
- scari si podete peste claviaturi.
Art. 269. - Toate instalatiile din depozite vor fi iluminate in conformitate cu normele si
normativele in vigoare. Se va asigura iluminat de siguranta sau lampi de siguranta in
constructie antiex.
Art. 270. - Accesul in depozite este permis numai persoanelor cu atributii de serviciu, in
conditiile respectarii prevederilor normativului de prevenire si stingere a incendiilor.
Art. 271. - Toate echipamentele din depozit vor avea instalatii de legare la pamant,
verificate si intretinute conform normativelor in vigoare.
Art. 272. - Rezervoarele din depozite vor fi prevazute cu:
- conducte de golire cu robinet actionat din afara digurilor;
- camine si canale de scurgere, acoperite cu capace sau gratare rezistente.
Art. 273. - Capacul fiecarui rezervor va fi prevazut cu:
- podete orizontale cu balustrada si borduri la gura de aerisire, supapele de aspiratie -
respiratie si opritorul de flacari;
- podete cu balustrada (legate obligatoriu cu podetul principal) la supapele de siguranta
si alte armaturi din exteriorul podetelor orizontale.
Art. 274. - Supapele de respiratie si opritorul de flacari de pe capacele rezervorului vor
fi controlate de doua ori pe luna.
Art. 275. - Orificiul de masurare si colectare proba din rezervor va avea capac si inel de
bronz sau plumb, iar masuratorile se vor efectua cu dispozitive din materiale neferoase
(antiscantei).
Art. 276. - Fiecare rezervor va fi echipat cu scari metalice rezistente cu inclinarea de
max 50o fata de orizontala,
prevazute cu balustrada si podete de odihna cu bariere. Se interzice instalarea de scari
suspendate vertical.
Art. 277. - Rezervoarele de gazolina vor fi dotate cu:
- doua supape de siguranta;
- manometre si termometre, cu marcarea limitelor maxim si minim a parametrilor;
- sticle de nivel protejate contra actiunilor mecanice;
- legatura la cosul de evacuare, in afara depozitului;
- cutii de izolare si incalzire cu abur a armaturilor si stuturilor de legaturi;
- diguri de siguranta cu acces asigurat pe doua scari;
- instalatie de stropire cu apa sau ecrane solare.
6.5. Curatarea rezervoarelor
Art. 278. - Echipa de curatitori va fi instruita special, privind desfasurarea operatiei.
Curatarea rezervoarelor se va face numai in baza unui permis de lucru emis de unitate.
Art. 279. - La curatarea rezervoarelor se vor lua urmatoarele masuri:
- se va controla fiecare membru al echipei la intrarea in schimb asupra starii psihico-
fizice;
- se interzice intrarea cu incaltaminte cu accesorii metalice, surse de aprindere, sau
scule necorespunzatoare. Sculele vor fi antiscantei si vor fi legate de centura;
- se va imprejmui cu panglica, sfoara sau cablu, suprafata de lucru din jurul rezervorului
si se vor afisa placute avertizoare de interzicerea accesului persoanelor straine.
Art. 280. - (1) Accesul in interiorul unui rezervor de titei sau de alte produse petroliere,
va fi permis numai dupa executarea urmatoarelor lucrari pregatitoare:
- blindarea conductelor de intrare si de evacuare a produselor petroliere, a aburului si
de prevenire si stingere a incendiilor;
- golirea totala de produse petroliere, prin ridicarea stocului mort cu apa; rezervoarele,
prevazute cu protectie catodica pe serpentine, vor fi golite prin demontarea stutului de
mentinere a stocului mort cu apa;
- deschiderea gurilor de vizitare si aerisire;
- suflarea cu abur dupa urmatorul program de durata si debit, functie de capacitatea
rezervorului:
- la rezervoare de pana la 1000 m3 - timp de 15 ore;
- la rezervoare intre 1000 si 3000m3 - timp de 20 ore;
- la rezervoare de peste 3000m3 - timp de 24 ore;
- aerisirea timp de minimum 24 ore dupa suflarea cu abur;
- spalarea suprafetei interioare a rezervorului cu apa calda si aditivata cu detergenti
pulverizata printr-un furtun, timp de minim 2 ore pentru rezervoarele de pana la 2000m3
si de 3 ore pentru cele care depasesc aceasta capacitate;
(2) Diametrul tevii de introducere a aburului va fi de 50mm in cazul rezervoarelor cu
capacitatea de pana la 200m3 si de 75mm pentru cele care depasesc 2000m3;
(3) Accesul in rezervoarele de titei cu continut de H2S sau/si CO2 este admis numai cu
aparat respirator autonom (cu butelie de aer comprimat sau cu masti de aductiune de
aer curat din zona nepoluata) si cu un control continuu cu aparatura portabila a
concentratiei gazelor; in caz de depasire a limitelor admisibile, nu se va intra in
rezervor; se va proceda la reaburirea si reaerarea rezervorului.
Art. 281. - (1) Curatarea rezervoarelor este permisa cu respectarea urmatoarelor
masuri:
- controlul interiorului rezervorului cu explozimetrul pentru determinarea procentului de
hidrocarburi inainte de accesul muncitorilor;
- crearea spatiului de acces al curatitorilor in rezervoare sau de retragere in caz de
urgenta.
(2) Operatorii care spala peretii rezervorului cu furtun cu jet cu apa (calda), cei care
curata depunerile acumulate pe fundul rezervorului, cei care demonteaza sau monteaza
serpentinele de abur sau controleaza instalatia de protectie catodica, vor purta
echipamentul de protectie impermeabil adecvat mediului de lucru. Se va asigura
echipament de rezerva pentru cazuri urgente. Ei vor purta permanent centura de
siguranta de care se va lega cordonul de salvare. Capul cordonului va fi scos prin gura
de vizitare si va fi tinut de doi muncitori, pentru controlul si salvarea celui din interior.
(3) Se va verifica continuu modul de manifestare al muncitorului din interiorul
rezervorului, prin intretinerea conversatiei; la cea mai mica nesiguranta in vorbire va fi
scos in exterior. Daca operatorul in cauza este inconstient, va fi scos de a doua
persoana echipata cu masca si centura de siguranta cu cordon de salvare.
Art. 282. - (1) Pe durata lucrarilor de curatare:
- va fi asigurata supravegherea permanenta de catre seful echipei de lucru;
- se va controla ca furtunul de cauciuc al mastii de aer sa nu faca indoituri, iar cei din
afara vor urmari capul exterior al furtunului, ca sa se afle in zona de aer curat;
- iluminatul in interior se va face numai cu lampi de siguranta cu acumulatori, in
constructie antiex;
- la reluarea lucrarilor dupa pauza de noapte, inainte de intrarea in rezervor, se va
verifica atmosfera din interior cu aparatura portabila;
- se va asigura sursa de apa potabila si de spalat si trusa medicala conform normelor
de igiena a muncii;
- este strict interzis lucrul in interiorul sau exteriorul rezervoarelor si recipientilor, in
timpul descarcarilor atmosferice;
- se interzice folosirea imbracamintei personale, a echipamentului de lucru si de
protectie, confectionate din fire sau fibre sintetice.
(2) Dupa terminarea operatiilor, seful de echipa va controla personal interiorul
rezervorului pentru verificare si recuperarea sculelor, dispozitivelor si materialelor de
orice fel, ramase eventual in rezervor.
Art. 283. - La curatarea cu solutii acide a rezervoarelor, se vor respecta aceleasi
masuri, evitandu-se acumularea abundenta de hidrogen care poate provoca explozii. In
acest scop se vor utiliza solutii de acid clorhidric in concentratie de 5% si se va asigura
o buna ventilare pe la orificiile superioare de pe capacul rezervorului.
Art. 284. - (1) Repararea rezervoarelor se va executa numai dupa curatarea lor in
incinta sau in afara depozitului.
(2) Interventia cu foc, aparate de sudura etc., este permisa numai in baza permisului de
lucru cu foc eliberat conform normativelor in vigoare.
6.6. Statii de pompare a titeiului,condensatului si gazolinei
Art. 285. - Statiile de pompe pentru circulatia interna sau pomparea catre alte depozite
a titeiului, condensatului si gazolinei, vor trebui sa indeplineasca urmatoarele conditii:
- sa aiba afisate instructiunile si schema de functionare;
- pompele vor fi actionate cu masini cu abur sau motoare electrice in constructie
antiexploziva. Este interzisa folosirea motoarelor termice;
- aparatele electrice de pornire vor fi montate in incaperi separate si vor fi manevrate
conform instructiunilor de lucru;
- conductele aeriene de abur din interiorul statiei vor fi montate la cel putin 2m inaltime
in zonele de circulatie a personalului, si izolate termic;
- fiecare pompa va fi prevazuta cu conducta individuala de refulare pe liber, care se va
mentine deschisa in timpul reviziilor si reparatiilor;
- colectoarele de aspiratie, refulare si conductele pentru aparatele de masura si control
vor fi montate in afara statiei;
- pompele cu transmisie vor fi prevazute cu supape de siguranta avand cuie marcate si
verificate lunar;
- supapele de siguranta vor fi prevazute cu teava de evacuare intr-un colector situat in
afara statiei, teava va fi ancorata si va avea diametrul mai mare sau cel putin egal cu
cel al supapei; este interzisa montarea oricaror elemente de inchidere pe teava de
evacuare a supapei;
- pe fiecare conducta de refulare a pompelor va fi montat robinet cu manometru, pe a
carui carcasa se va marca cu semn rosu presiunea maxima de lucru;
- toate robinetele vor avea tablite indicatoare cu: natura fluidului, sensul inchis-deschis
si numarul de ture necesar pentru inchidere;
- instalatia de forta, de iluminat, instalatia telefonica si avertizoarele sonore sau
luminoase, lampile de siguranta, vor fi in constructie antiexploziva.
Art. 286. - (1) Pornirea pompelor pentru transportul titeiului sau gazolinei, se va efectua
numai dupa verificarea traseului conductelor de aspiratie si refulare, iar orice defectiune
va fi imediat remediata.
(2) Pompele de abur vor fi pornite numai dupa incalzirea prealabila a cilindrilor pompei
si eliminarea lichidului condensat. Robinetul de abur va fi actionat cu cheie, din pozitie
laterala.
(3) Inainte de pornirea oricarei pompe se va controla ca in conducta de tragere sa nu
existe aer sau gaze, acestea vor fi evacuate prin robinetul de purjare.
Art. 287. - Orice interventie la elementele in miscare ale pompelor sub presiune,
ungerea precum si remedierea neetanseitatilor survenite in timpul exploatarii, se vor
executa numai dupa oprirea pompelor si evacuarea presiunii.
Art. 288. - Este strict interzisa folosirea flacarii pentru detectarea neetanseitatilor din
instalatie.
Art. 289. - Pe durata functionarii instalatiei nu este admisa:
- indepartarea aparatorilor;
- mentinerea manometrelor defecte;
- pastrarea in interiorul cladirii a carpelor, bumbacului de sters sau a bidoanelor cu
substante inflamabile;
- modificarea pozitiei initiale sau adaugarea altor greutati la parghia supapelor de
siguranta;
- scurgerea si acumularea produselor in jurul pompelor, sau pe caile de circulatie; orice
scurgere va fi colectata in tavi si va fi remediata cauza.
Art. 290. - Orice reparatie care necesita lucrul cu flacara deschisa in interiorul statiei de
pompe va fi permisa numai dupa:
- eliberarea permisului de lucru cu foc;
- oprirea instalatiei;
- evacuarea produselor (titei, condensat, gazolina);
- blindarea tuturor conductelor de legatura;
- spalarea scurgerilor;
- aerisirea interioara;
- verificarea atmosferei cu explozimetrul.
Art. 291. - (1) Controlul caminelor cu robinete se va efectua dupa aerisirea prealabila a
acestora timp de minimum 15 minute:
(2) La caminele cu adancime de peste 1,5m controlul va fi efectuat de o echipa formata
din 3 persoane. Dupa aerisire controlorul va cobori in camin, cu detectorul de gaze,
imbracat cu echipamentul de protectie adecvat si cu centura de siguranta, al carui
cordon va fi tinut afara de ceilalti doi membrii ai echipei. Se va intretine conversatie
continua, in caz de incoerenta va fi scos afara.
6.7. Recoltarea probelor din rezervoare
Art. 292. - La recoltarea probelor de titei si gazolina din rezervoarele de depozitare se
interzice:
- circulatia operatorilor direct pe capacul rezervorului, se va circula exclusiv pe podetele
amenajate special pentru acces;
- recoltarea probelor pe timp de noapte, in conditii de vizibilitate redusa, pe timp de
viscol, furtuna, ceata, descarcari electrice sau ploaie torentiala;
- utilizarea de obiecte de iluminat interzise: chibrite, brichete, lumanari sau lampi de
constructie normala (care nu sunt antiex);
- utilizarea dispozitivelor de colectat probe, inclusiv lantul de legatura, care nu sunt
confectionate din materiale neferoase.
Art. 293. - In cazul recoltarii probelor din conducte sub presiune, deschiderea
robinetului de la priza se va face lent si din pozitie laterala.

7. Procese de mentinere si refacere a presiunii de


zacamant
7.1. Epurarea, tratarea si injectia apei in zacamant
Art. 294. - Rezervoarele de depozit pentru apa bruta si epurata vor fi prevazute cu
scari, podete, bariere, armaturi legate la pamant, ca si rezervoarele pentru titei.
Art. 295. - Bazinele de colectare, rezervoarele depozit de apa reziduala, decantoarele,
caminele pentru robinete, instalatia de tratare, echipamentele din statia de pompare,
locurile de amplasare a aparaturii de masura si control vor fi iluminate pe timpul noptii
conform normativelor in vigoare.
Art. 296. - Este interzisa stationarea personalului pe podetul de la gura de aerisire a
rezervoarelor, mai mult de 5 minute, pentru evitarea inhalarii gazelor.
Art. 297. - Baraca pompelor de injectie a apei va fi prevazuta si mentinuta permanent in
ventilatie naturala.
Art. 298. - Coloanele de stripare, celulele filtrelor de coalescenta, filtrele de cuart, vor fi
prevazute cu aparatura de masura si control, cu scari si podete cu balustrada.
Art. 299. - Lichidul din filtrele de coalescenta, va deversa prin preaplin in decantorul
instalatiei.
Art. 300. - Toate conductele de injectie vor fi prevazute cu robinete de retinere.
Art. 301. - Caminele si canalele din statie si din exterior vor fi acoperite cu elemente din
material incombustibil. Caminele exterioare neacoperite vor fi imprejmuite.
Art. 302. - Lucrarile de reparatii la rezervoarele aflate in functiune se vor executa cu
scule antiscantei.
Art. 303. - Este interzisa efectuarea oricarei operatii in sistemul de circulatie a apei
reziduale, fara eliminarea prealabila a presiunii din sistemul de pompe - conducte -
armaturi, urmata de inchiderea robinetelor de izolare a portiunii de lucru. Manevrarea
robinetelor se va face cu chei speciale, din pozitie laterala fata de axul tijei robinetului.
Art. 304. - Este strict interzisa orice interventie asupra conductelor sau colectoarelor in
functiune si sub presiune (stemuire de pori, ciocanire, strangere de piulite, alte solicitari
mecanice).
Art. 305. - Manevrarea cutiilor filtrante cu material de coalescenta, se va executa numai
mecanizat. Este interzisa stationarea personalului sub sarcina sau bratul macaralei, in
timpul operatiilor de inlocuire a cutiilor, a pietrisului de cuart din filtre.
Art. 306. - Accesul personalului pentru curatarea celulelor filtrante este admis numai
dupa evacuarea apei reziduale, spalarea abundenta cu apa reziduala si aerisirea timp
de o ora.
Art. 307. - Pe durata lucrului in interiorul celulelor, filtrelor, sau a altor recipiente, toate
robinetele de izolare vor fi inchise, blindate si prevazute cu inscriptia: "ATENTIE",
"MANEVRARE INTERZISA", "SE LUCREAZA IN INTERIOR".
Art. 308. - La curatarea sau revizia interiorului recipientilor pentru apa reziduala se vor
respecta masurile prevazute la curatarea rezervoarelor de titei.
Art. 309. - Toate urmele de apa si titei din jurul rezervoarelor, de pe podete sau scari
vor fi indepartate, iar locul presarat cu nisip.
Art. 310. - Pentru orice noua instalatie de tratare a apei vor fi respectate instructiunile
de lucru din cartea tehnica a acesteia.
7.2. Injectia de apa cu polimeri
Art. 311. - La exploatarea pompelor de injectie, rezervoarelor si conductelor vor fi
respectate masurile de securitate a muncii specificate la injectia de apa reziduala.
Art. 312. - La manevrarea butoaielor de chimicale, executantii nu vor sta sub
dispozitivul de primire a butoaielor sau in fata planului inclinat folosit pentru descarcare.
Art. 313. - In cazul unor deversari de solutie de polimeri pe caile de acces, acestea se
vor razui si spala cu apa cu furtunul. In cazul unor deversari mari, se vor spala cu apa
cu var.
Art. 314. - Pe timpul iernii platformele de lucru vor fi presarate cu material antiderapant.
Art. 315. - La injectia cu alte tipuri de solutii (alcaline, micelare etc.) vor fi respectate
masurile de securitate a muncii prevazute la injectia apei in zacamant. Manipularea si
utilizarea substantelor chimice concentrate si a solutiilor preparate se vor face in
conformitate cu instructiunile furnizorilor si programele de lucru intocmite de unitate.
7.3. Injectia de gaze naturale si CO2 in zacamant
Art. 316. - La injectia gazelor in zacamant, se vor respecta prevederile din "Normele
specifice de securitate a muncii pentru extractia gazelor naturale" referitoare la
operatiile executate.
Art. 317. - In incaperile unde sunt amplasate distribuitoare de gaze, se va asigura
ventilatia naturala. Se interzice depozitarea de lichide inflamabile sau alte materiale
combustibile.
Art. 318. - Gazele vor fi purjate la nevoie din sonde printr-o conducta de evacuare la un
cos plasat la minimum 50m distanta de gura putului.
Art. 319. - In zonele de lucru se va determina periodic concentratia de CO2, prin
analize efectuate de laboratoare specializate.
Art. 320. - In incaperile unde sunt posibile acumulari de CO2, inainte de intrarea
personalului, se va determina concentratia de CO2 si se va asigura ventilatia naturala.
Art. 321. - Zonele in care apar accidental emanatii de CO2 ce nu pot fi eliminate se vor
imprejmui si marca cu tablite avertizoare "PERICOL DE INTOXICARE".
Art. 322. - Se va asigura controlul zilnic al conductelor de transport si al sistemului de
etansare de la gura sondelor.
7.4. Combustia subterana
Art. 323. - Experimentarea si aplicarea procesului de combustie subterana se vor face
in baza unor studii si proiecte aprobate. In proiecte vor fi detaliate constructia sondelor
de combustie si reactie, dotarea si modul de exploatare a sondelor si instalatiilor
aferente, in conditii de siguranta.
Art. 324. - Se va asigura colectarea, separarea si transportul fluidelor exploatate prin
combustie, in sistem inchis. Gazele nocive vor fi aspirate si evacuate numai in conditiile
stabilite si aprobate prin proiecte.
Art. 325. - Conductele de amestec vor fi ingropate si prevazute cu dispozitive de
dilatare la legatura cu capul de eruptie.
Art. 326. - Robinetele principale ale capetelor de eruptie sau de pompare de la sondele
de reactie cu temperatura mai mare de 500 vor avea tije cardanice, pentru manevre de
la distanta.
Art. 327. - Daca nu pot fi montate tije cardanice, rotile de manevra ale robinetelor prin
care circula fluide fierbinti, vor fi izolate cu materiale termoizolante sau se vor utiliza
manusi corespunzatoare de protectie.
Art. 328. - Instalatiile de la gura putului de la sondele de injectie si combustie si unde
temperatura depaseste 40C, vor fi imprejmuite cu gard metalic demontabil. Se vor
plasa tablite avertizoare "TEMPERATURA INALTA, PERICOL".
Art. 329. - Sondele de reactie vor avea asigurate sisteme de racire a spatiului inelar.
Art. 330. - Beciurile sondelor de reactie prevazute fara coloana de ancoraj vor fi
astupate cu pamant. Beciurile sondelor de reactie cu coloana de ancoraj vor fi acoperite
cu poduri si mentinute curate.
Art. 331. - Locurile de munca unde sunt emanatii nocive de CO2 si CO vor fi dotate cu
echipament de protectie adecvat, care va fi utilizat obligatoriu la depasirea concentratiei
maxim admisa.
Art. 332. - Parcurile de separare si instalatiile anexe aferente combustiei subterane vor
fi asigurate impotriva patrunderii oricarei persoane in incinta. Accesul personalului in
incinta instalatiilor va fi permis numai pentru executarea unui program aprobat.
Art. 333. - Aprinderea stratului productiv si initierea combustiei vor fi realizate dupa
instructiuni tehnice si programe scrise elaborate de institutii de specialitate.
Art. 334. - Operatia de aprindere se face doar daca sunt asigurate:
- verificarea si probarea instalatiei de aprindere;
- etanseitatea legaturilor la capul de alimentare si aparatele de masuri si control;
- blindarea eventualelor legaturi intre conductele de gaze si conductele de aer;
- indepartarea personalului la o distanta de minimum 100m;
- prezenta responsabilului cu conducerea si coordonarea lucrarilor in ansamblu.
Art. 335. - Pentru aprinderea prin alte metode, vor fi elaborate si aprobate programe de
lucru, cu detalierea operatiilor si masurilor de securitate a muncii.
7.5. Emanatii de gaze nocive
Art. 336. - Instalatiile de colectare a productiei sondelor din panourile de combustie si
din alte panouri unde prin canalizare au aparut gaze nocive, vor avea sistemele de
captare, dirijare si evacuare conform proiectelor.
Art. 337. - Se va urmari functionarea corecta a cosurilor de gaze si a ventilatoarelor.
Zilnic se va scurge lichidul acumulat in conductele de aductiune la cosuri. Cosurile vor fi
revizuite semestrial.
Art. 338. - Nu se permite exploatarea sondelor de combustie in sistem deschis. Titeiul
produs va fi trecut prin separatoare, pentru eliminarea gazelor nocive.
Art. 339. - Coloanele sondelor in pompaj, care acumuleaza gaze nocive, vor fi legate la
cosurile de evacuare ale parcurilor sau la cosul propriu, special construit.
Art. 340. - Periodic dupa programe intocmite de conducerea unitatii in parcurile de
separatoare si in zonele locuite limitrofe, se vor efectua analize pentru determinarea
concentratiilor de gaze nocive din atmosfera.
Art. 341. - In cazul unor emanatii periculoase de gaze nocive, interventiile pentru
remediere se vor face numai cu masti de protectie cu aductiune libera a aerului sau
aparate izolante. Personalul neimplicat in interventii va fi evacuat.
Art. 342. - Orice emanatie de gaze din fisuri ale terenului, beciuri de sonde active sau
abandonate, maluri de ape, puturi de apa, etc. din sondele de combustie sau cele
invecinate, va fi anuntata imediat conducerii unitatii.
7.6. Compresoare de aer pentru combustie subterana
Art. 343. - (1) Pentru presiuni de refulare de pana la 10 bari, exploatarea
compresoarelor de aer se va efectua potrivit Normelor specifice de protectie a muncii
pentru producerea aerului comprimat".
(2) Pentru presiuni de refulare de peste 10 bari, exploatarea compresoarelor de aer se
va face conform prezentelor norme.
Art. 344. - Este interzisa montarea compresoarelor de aer de tip cu ungere in aceeasi
incapere in care functioneaza compresoare pentru gaze.
Art. 345. - In cazul montarii in aceeasi incapere a compresoarelor de gaze naturale cu
compresoare pentru comprimarea aerului trebuie:
- ca tot echipamentul electric sa fie in constructie antiex;
- sa nu existe nici o legatura in manifolduri intre parti ce deservesc compresoare sau
conducte de aer si parti ce deservesc compresoare sau conducte de gaze.
Art. 346. - Fiecare statie de compresoare pentru aer va fi prevazuta cu:
- schema instalatiei tehnologice de comprimare a aerului cu toate modificarile la zi;
- schema instalatiei de spalare cu solutie de soda caustica;
- schema instalatiei electrice de forta si comanda;
- instructiunile specifice de exploatare si de securitate a muncii;
- graficul ciclurilor de spalare, revizii, reparatii si verificari ale inspectoratului de Stat
pentru Cazane si instalatii de Ridicat (ISCIR);
- registrul cu evidenta functionarii agregatelor si a efectuarii acestor operatii, conform
graficului;
- raportul zilnic de functionare a statiei, cu incadrarea si inscrierea parametrilor de
functionare in limitele prevazute sau a anomaliilor survenite in fiecare schimb.
Art. 347. - Fiecare compresor va fi echipat cu sistem automat de semnalizare, acustica
sau optica, care sa opreasca compresorul in cazul:
- depasirii temperaturii aerului comprimat peste limita maxima admisibila la fiecare
treapta de comprimare din racitorul final;
- scaderii presiunii fluidului de racire, fata de valoarea prevazuta in proiect;
- scaderii presiunii fluidului de ungere, fata de valoarea prevazuta in cartea tehnica.
Functionarea sistemului de semnalizare declansare va fi verificat si probat, cel putin
trimestrial.
Art. 348. - (1) Este interzisa functionarea compresorului fara aparatura de masurare a
temperaturilor si a presiunilor. Manometrele montate dupa fiecare treapta de
comprimare, vor fi prevazute cu amortizoare de pulsatii.
(2) Manometrele si termometrele vor avea marcate cu rosu valorile maxime de regim.
Art. 349. - Conductele de refulare a aerului comprimat vor fi realizate fara schimbari
bruste de directie in plan orizontal sau vertical, fara strangulari, evitandu-se modificarile
de diametru sau portiunile unde se pot acumula depuneri de reziduuri uleioase.
Art. 350. - (1) In toate punctele unde este posibila acumularea de reziduuri de ulei si
apa se vor monta vase separatoare prevazute cu dispozitive de purjare.
(2) Purjarea se va efectua pe baza de grafic, stabilit functie de anotimp si de frecventa
acumularilor, precum si inaintea fiecarei porniri.
(3) Dispozitivele de purjare vor fi verificate zilnic.
Art. 351. - Corpul compresoarelor, electromotoarelor, racitoarelor, separatoarelor de
apa si ulei, precum si conductele de refulare din incinta statiei de compresoare ca si
baraca acesteia, vor fi electric puse la pamant. Masurarea prizelor de legare la pamant
se va efectua conform graficului, dar cel putin odata pe an. Rezultatul masuratorilor va fi
consemnat in registrul destinat acestui scop.
Art. 352. - (1) Se vor monta supape de siguranta in urmatoarele puncte:
- pe racitoarele intermediare si finale;
- pe recipientul tampon;
- intre compresor si robinetul de inchidere (in cazul in care se monteaza un asemenea
robinet intre compresor si recipientul tampon).
(2) Supapele de siguranta trebuie sa asigure ca presiunea de lucru sa nu depaseasca
pe cea nominala, cu mai mult de 10 %.
Art. 353. - (1) Reglarea supapelor de siguranta se va efectua numai de catre personalul
autorizat de inspectoratul de Stat pentru Cazane si instalatii de Ridicat.
(2) Datele de reglare vor fi consemnate in "Registrul pentru evidenta reparatiilor
instalatiilor de aer comprimat". Dupa efectuarea reglarii, toate supapele, indiferent de
tip, vor fi sigilate.
Art. 354. - Toate aparatele de masura si control din instalatiile de comprimare si
distribuitoarele de aer comprimat vor fi supuse verificarilor metrologice oficiale in
conformitate cu instructiunile in vigoare.
Art. 355. - Aspiratia aerului se face din afara statiei. Filtrul de retinere a impuritatilor din
aer va fi protejat impotriva precipitatiilor atmosferice si degradarilor mecanice.
Art. 356. - Constructia dispozitivului de fitrare trebuie sa asigure accesul usor si sigur
pentru curatarea, intretinerea si inlocuirea acestuia.
Art. 357. - Filtrele de aer care nu sunt prevazute cu dispozitive de autocuratare, se vor
demonta si curata la intervale stabilite, functie de nivelul depunerilor de impuritati.
Art. 358. - In cazul comprimarii aerului in mai multe trepte, cu compresoare montate in
serie, oprirea se va incepe cu ultima treapta, dupa ce refularea acesteia a fost dirijata la
cos, conform instructiunilor de exploatare.
Art. 359. - Nu este permisa oprirea compresorului in sarcina decat numai in cazuri
extreme ca: incendiu, avarie mecanica, intrerupere de curent electric etc., dupa care se
va efectua imediat izolarea compresorului si scurgerea presiunii.
Art. 360. - (1) Pentru asigurarea functionarii sistemului de racire, se vor urmari:
- nivelul apei in bazinul instalatiei de racire, de doua ori in fiecare schimb;
- temperaturile aerului comprimat si ale apei de racire pe toate treptele, inclusiv dupa
racitorul final; pe fiecare treapta de refulare, temperatura nu va putea depasi valoarea
prescrisa prin proiect.
(2) Valorile vor fi consemnate in raportul zilnic al statiei.
Art. 361. - Dezghetarea vaselor separatoare de apa sau a dispozitivelor de purjare, se
va efectua cu apa calda sau abur. Este interzisa dezghetarea cu flacara sau foc
deschis.
Art. 362. - La utilizarea compresoarelor se vor respecta urmatoarele conditii:
- la compresoarele cu ungere se va folosi numai ulei de tipul prevazut de constructor in
cantitatile si la intervalele recomandate de acesta, in cartea tehnica;
- se vor urmari si consemna in raportul zilnic, pe schimburi, cantitatile de ulei consumate
pe fiecare compresor;
- la iesirea din oricare cilindru compresor, temperatura aerului va fi cu cel putin 50C
sub punctul de inflamabilitate al uleiului utilizat la ungere;
- purjarea recipientilor si colectoarelor, in special a portiunilor joase, se va efectua in
fiecare schimb;
- separatoarele de ulei se vor scurge continuu in vasele de captare. Acestea ca si toate
dispozitivele prevazute cu scurgeri, vor fi purjate de doua ori in fiecare schimb, iar
conductele zilnic, in schimbul de zi;
- purjarea se va efectua obligatoriu inainte de repornirea compresorului;
- spalarea manifoldurilor, colectoarelor si conductelor de refulare a aerului comprimat se
va efectua cel putin odata in fiecare trimestru si dupa fiecare revizie sau reparatie cu o
solutie de 3 - 5 % NaOH (hidroxid de sodiu) sau cu o solutie de 3 % sulfanol in apa,
incepand de la cilindrul compresor pana la iesirea din racitorul final;
- curatarea caminelor cu robinete, a clapetelor de retinere etc., de depuneri sau dopuri
de impuritati, emulsii de ulei, se va efectua la intervale de trei luni;
- se interzice cu desavarsire curatarea sau spalarea cu substante usor volatile sau
inflamabile;
- se vor respecta prescriptiile de manipulare a substantelor utilizate pentru solutiile de
spalare si de utilizare a echipamentului de protectie necesar. Efectuarea operatiilor
respective se va face sub supravegherea sefului statiei.
Art. 363. - Operatia de spalare va fi anuntata cu 48 ore inainte de efectuare, pentru a se
lua masurile corespunzatoare la sondele de injectie.
Art. 364. - Solutiile de lesie uzate, rezultate dupa spalare, vor fi colectate si neutralizate
in habe sau batale imprejmuite, prevazute cu inscriptii de avertizare corespunzatoare,
fiind interzisa deversarea solutiilor uzate pe sol sau in surse de apa.
Art. 365. - La compresoarele cu ungere, pentru evitarea pericolului de explozie datorat
depunerilor de impuritati uleioase, se vor efectua si urmatoarele operatii:
- filtrarea uleiului inainte de utilizare;
- controlul, rectificarea sau inlocuirea supapelor uzate ale compresorului, prin care se
poate scapa ulei;
- curatarea si spalarea de reziduuri a peretilor si fundului habei inainte de prepararea
solutiei de spalare.
7.7. Injectia de abur in zacamant
Art. 366. - Bateriile de generatoare de abur, conductele de transport si de injectie vor fi
montate si exploatate conform normelor si instructiunilor tehnice de producere si
utilizare a aburului stabilite de proiectant.
Art. 367. - Traversarea drumurilor se va realiza aerian cu conducta montata la inaltime
de minim 5m. De ambele parti ale drumului se vor amplasa tablite avertizoare indicand
inaltimea de trecere admisa pentru vehicule si de avertizare cu inscriptia "ABUR SUB
PRESIUNE".
Art. 368. - Pentru fiecare tip de generator de abur se vor afisa la loc vizibil instructiunile
de exploatare.
Art. 369. - Conductele de gaze, apa, abur vor fi vopsite si marcate conform
standardelor in vigoare.
Art. 370. - Conductele de abur vor fi prevazute cu recipienti de colectare a apei de
condensare si cu robinete si teava de purjare.
Punctele de scurgere vor fi imprejmuite iar habele de colectare a apei vor fi acoperite.
Art. 371. - Proba de etanseitate si de rezistenta a conductelor se va efectua la o
presiune de 1,5 ori mai mare decat presiunea maxima de regim de injectie, stabilita prin
proiect.
Art. 372. - Toate conductele vor fi izolate termic; este interzisa exploatarea acestor
conducte cu izolatia lipsa sau deteriorata, cu suporti de sustinere lipsa sau deteriorati.
Art. 373. - Pe traseul conductelor de abur, in zonele de circulatie si la sondele de
injectie si reactie se vor plasa placute avertizoare cu inscriptia: "ATENTIE! ABUR SUB
PRESIUNE. PERICOL DE ACCIDENTARE".
Aceleasi inscriptii vor fi montate la baterii si la generatoarele mobile in functiune la
sonde.
Art. 374. - Instalatia de injectie de la sonda va fi prevazuta cu robinete amplasate astfel
ca sa poata fi manevrate din pozitie laterala sau de pe platforme de lucru special
amenajate.
Art. 375. - Toate sondele de injectie si de reactie vor fi imprejmuite si prevazute cu
placute avertizoare cu inscriptia "ATENTIE. TEMPERATURA INALTA. PERICOL DE
ACCIDENTARE".
Art. 376. - Este interzis sa se lucreze la instalatia sondei in timp ce se injecteaza abur.
Orice interventie sau reparatie se va efectua numai dupa izolarea instalatiei de injectie
prin inchiderea robinetelor, evacuarea presiunii si dupa scaderea temperaturii sub 40C.
Art. 377. - Manevrarea robinetelor de abur se va face lent, din pozitie laterala, cu cheia
carlig, folosind manusi de protectie.
Art. 378. - (1) Repunerea in productie a sondelor de injectie ciclica de abur, se va face
conform proiectului tehnic de exploatare. Efectuarea unor operatii tehnologice se face
numai dupa:
- inchiderea robinetelor de intrare a aburului de pe conducta si de la capul de injectie
(de pompare);
- scurgerea lenta a aburului din tevile de extractie si din conducta de injectie;
- pauza de racire a instalatiei sondei pana la temperatura de cca 40C.
(2) Daca dupa deschiderea robinetului principal de pe conducta de amestec a sondei nu
apare nici o tendinta de manifestare a sondei - eruptie de fluide fierbinti - se va putea
trece la efectuarea operatiilor tehnologice.
7.8. Contactul cu fluide fierbinti si nocive in procesele termice
Art. 379. - Introducerea sau extragerea tevilor de extractie la sondele in care se
injecteaza sau produc fluide fierbinti poate incepe doar cand instalatia de suprafata s-a
racit sub 40C, s-a omorat sonda si s-a montat instalatia de prevenire la gura putului.
Art. 380. - La sonda respectiva se va afla in permanenta un agregat de pompare legat
de gura sondei si o cantitate de rezerva de fluid de omorare , egal cu volumul coloanei.
Art. 381. - Se vor respecta prevederile din Regulamentul pentru prevenirea eruptiilor si
din programul de lucru aprobat de conducerea schelei, pentru sonda respectiva.
Art. 382. - La orice sonda de reactie, care produce fluide fierbinti sau/si nocive,
operatiile de extragere a prajinilor de pompaj sau a tevilor de extractie, se vor incepe
numai dupa ce s-a montat si probat instalatia de prevenire a eruptiilor.
Art. 383. - Operatiile de pistonat, lacarit, curatari cu lingura sau cu freza cu clapa, se
vor executa numai cu luarea masurilor prevazute anterior pentru aceste operatii.
Art. 384. - (1) In cazul unor emanatii de gaze nocive (CO, CO2, H2S) intreaga echipa
va purta masca cu aductiune de aer sau cu generare de oxigen.
(2) Interventiile la astfel de sonde, se vor efectua numai in timpul zilei.
(3) In cazuri de forta majora lucrul de noapte va fi limitat cu pauze corespunzatoare.
Art. 385. - In cazul lichidarii eruptiilor sau/si incendiilor la sonda va fi permanent
prezenta o autosanitara cu personal si cu dotare corespunzatoare, pentru arsuri, socuri,
etc.
Art. 386. - In timpul executarii unor lucrari de extragere a sculelor din sonda, cu pericol
de stropire cu fluide fierbinti, personalul va fi indepartat de la gura sondei. Operatorul de
pe troliu va fi protejat obligatoriu de o cabina.
Art. 387. - Manevrarea tevilor de extractie si a prajinilor de pompare, introducerea si
extragerea lor la sondele cu temperatura ridicata se vor face numai ziua.
Art. 388. - In cazul eruptiilor libere cu fluide fierbinti, interventiile se vor face in baza
unor programe aprobate si coordonate cu utilizarea echipamentelor speciale de
protectie. Fiecare om al echipei care se apropie in aceste conditii de sonda, va fi legat
cu cablu pentru a putea fi recuperat la nevoie.

8. Dezbenzinarea si deetanizarea gazelor


8.1. Prevederi comune
Art. 389. - Accesul in instalatiile de dezbenzinare, deetanizare si in zonele periculoase
va fi marcat cu indicatoare de avertizare avand inscriptiile: "INTRAREA
PERSOANELOR STRAINE ESTE INTERZISA".
Art. 390. - Se interzice: accesul neautorizat al autovehiculelor in incinta instalatiilor,
intrarea cu tigari, chibrituri sau alte surse de foc.
Art. 391. - In statii vor fi afisate schemele tehnologice, instructiunile tehnice de
functionare si principalele masuri pentru prevenirea accidentelor.
Art. 392. - Scarile de acces la instalatii si echipamente, vor fi prevazute cu bariere si
platforme de odihna; la capatul fiecarei scari se vor prevedea podete de circulatie cu
bariere si borduri opritoare.
Art. 393. - In zonele de trecere a personalului, aparatele tehnologice, recipientele si
conductele cu temperatura mai mare de 60C vor fi izolate termic.
Art. 394. - Oprirea, operatiile de revizie si reparatii, punerea sau repunerea in functiune
a instalatiilor se realizeaza in baza unor programe detaliate, aprobate de conducerea
unitatii.
Art. 395. - Se interzice lucrul cu flacara deschisa fara obtinerea permisului de lucru cu
foc si a luarii tuturor masurilor impotriva incendiilor.
Art. 396. - Accesul la diferite obiective ale instalatiei se va face pe caile si scarile de
acces construite. Nu se admit cai de acces si scari improvizate.
Art. 397. - La toate aparatele de masura si control valorile nominale de functionare vor
fi marcate cu dunga rosie pe carcase sau cadran.
Art. 398. - Pierderile de ulei sau diferite produse chimice vor fi imediat indepartate.
Art. 399. - Intrarea in diferite coloane sau recipiente pentru revizii si reparatii se va face
numai in baza unui permis de lucru cu detalierea masurilor tehnice si de protectie a
muncii. Intrarea in recipient este interzisa fara efectuarea masurilor care sa indice o
atmosfera de lucru in afara limitelor periculoase.
Art. 400. - Este interzisa folosirea echipamentelor si aparaturii la care s-au depasit
termenele de verificare si probare, mentionate in certificatele de functionare.
Art. 401. - Manevrarea utilajelor in statii se va face cu mijloace mecanizate
corespunzatoare sarcinilor si dimensiunilor utilajelor.
Art. 402. - La instalatiile unde este necesara verificarea vizuala a executarii comenzilor
de deschidere - inchidere manuala sau de la distanta, robinetele vor avea indicator de
pozitie.
Art. 403. - Instalatiile si echipamentele electrice vor fi realizate, exploatate, revizuite si
reparate in conformitate cu prevederile normativelor si standardelor in vigoare.
8.2. Degazolinarea gazelor
Art. 404. - Instalatiile de dezbenzinare vor fi montate in aer liber. In cazul in care
adsorbitoarele sunt montate in cladiri se interzice amplasarea in aceleasi incaperi a
motoarelor electrice, termice sau elementilor cu transmisii prin curele, iar incaperea va fi
aerisita.
Art. 405. - Colectoarele vor fi probate la o presiune egala cu 1,5 presiunea de regim,
atat la punerea in functiune initiala cat si dupa fiecare reparatie.
Art. 406. - Pornirea instalatiei de dezbenzinare se va face numai dupa evacuarea
aerului din conducte si recipiente, verificarea aparatelor de masura, a dispozitivelor de
siguranta, automatelor de comanda - reglare, precum si a etanseitatii recipientelor.
Art. 407. - Evacuarile supapelor de siguranta de pe recipientele montate in cladiri vor fi
dirijate, prin conducta, in afara cladirii, la 1m distanta fata de acoperis.
Art. 408. - La instalatiile de dezbenzinare cu comanda automata, aparatura se
monteaza in incapere separata, amplasata la distanta prevazuta de normativul in
vigoare.
Art. 409. - La exploatarea instalatiei de comanda automata vor fi luate masurile de:
- interzicere a accesului in spatele panoului AMC, fara a avea atributii de serviciu;
- evitare a patrunderilor reziduale de apa, ulei, gazolina in canalul de cabluri;
- evitare a scaparilor de gaze si gazolina prin sistemul de pompare si suflante;
- control si mentinere in stare de functionare a sistemului de semnalizare si alarmare;
- evitare a inghetarii conductei magistrale de gazolina (prin respectarea stricta a
tehnologiei de lucru);
Art. 410. - Conducta de gaz sarac va fi racordata la cosul de evacuare al instalatiei.
Cosul de evacuare va fi prevazut cu retroregulator, conducta ocolitoare si recipiente de
evacuare.
Art. 411. - Pe conducta de colectare a gazelor necondensate din rezervorul de gazolina
se vor monta retroregulator si robinete de retinere.
Art. 412. - (1) Instalatiile de dezbenzinare vor avea montate conducte ocolitoare (by -
pass) corespunzatoare debitelor.
(2) Conducta ocolitoare va interconecta conducta de intrare gaze bogate cu cea de
iesire gaze sarace, si va fi prevazuta cu robinet regulator si robinete de sectionare de
ambele parti ale instalatiei.
Art. 413. - Separatorul de apa - gazolina din instalatie va avea dispozitiv de evacuare
automata in permanenta stare de functionare.
Art. 414. - Carbunele activ va fi depozitat in locuri amenajate, iar pulberile de carbune
vor fi evacuate in afara statiei. La cernerea carbunilor se vor utiliza echipamente de
protectie si de lucru prevazute in normativ.
Art. 415. - (1) Deblocarea conductelor pe care s-au format criohidrati se face prin
izolarea tronsonului, deschiderea la ambele capete, si eliminarea presiunii dupa ce a
fost dezghetat cu apa calda.
(2) Deblocarea conductelor aeriene se face numai dupa ancorarea la capete si la
schimbarile de directie.
(3) Personalul va fi indepartat si se va interzice orice interventie la capetele conductei.
Art. 416. - Se interzice cu desavarsire folosirea gazolinei pentru curatarea
echipamentului de protectie, a sculelor, a aparatelor, a hainelor etc.
8.3. Deshidratarea gazolinei
Art. 417. - La instalatia de deshidratare a gazolinei vor fi luate urmatoarele masuri:
- pompele de transport vor fi actionate cu abur, iar incaperile in care sunt montate vor fi
aerisite;
- vasul decantor va avea armaturi similare rezervorului de gazolina, inclusiv instalatia de
stropire cu apa;
- recipientele cu desicant (soda caustica) vor fi verificate periodic conform normativelor.
Art. 418. - Manipularea sodei caustice se va face numai cu echipamentul prevazut in
normativ, cu respectarea instructiunilor de lucru si de protectia muncii.
8.4. Lichefierea gazelor necondensate in instalatiile de dezbenzinare
Art. 419. - Rezervoarele de gaze lichefiate se monteaza pe teren amenajat cu
pardoseala, amplasate si protejate conform normativelor in vigoare.
Art. 420. - Pe conducta de aspiratie a compresorului de gaze lichefiate din rezervorul
tampon se va monta retroregulator de presiune.
Art. 421. - Se interzice punerea in functiune si exploatarea instalatiei de lichefiat fara
aparatura de masura si control si dispozitivele de protectie si siguranta in stare de
functionare.
8.5. Prevenirea si combaterea autoaprinderii stratului de carbune activ
din adsorbere
Art. 422. - Pentru prevenirea si combaterea autoaprinderii stratului de carbune activ din
adsorbere se va urmari temperatura la diagrama termometrului inregistrator sau/si la
termometrul de pe adsorber. Daca aceasta tinde sa atinga valoarea limita din proiect,
maxim 250C la partea superioara a stratului de carbune, se vor lua urmatoarele
masuri:
- se scoate adsorbitorul din functiune, inchizandu-se dispozitivele de intrare si iesire a
gazelor;
- se controleaza etanseitatea adsorberului in vederea eliminarii totale a contactului
dintre carbunele activ si aerul atmosferic;
- se izoleaza adsorbitorul pentru racire, urmarindu-se, in mod permanent, scaderea
temperaturii, se accelereaza racirea, circulandu-se prin masa de carbune activ, gaz
sarac lipsit de aer (gaz metan sau gaze inerte ca: azot sau CO2);
- in cazuri speciale, in care temperatura carbunelui nu se poate cobori prin simpla
izolare a adsorbitorului sau prin circulatia gazelor reci cu debit marit, se va introduce
abur saturat pe la partea superioara, evacuarea facandu-se pe la partea inferioara, prin
claviatura legata la cosul de gaze;
- se determina continutul in saruri minerale, organice, gradul de prafuire, capacitatea de
adsorbtie si friabilitatea carbunelui; daca se depasesc limitele admisibile desfasurarii
corecte a procesului tehnologic, se vor inlocui carbunii.
Art. 423. - Toate manevrele ventilelor si operatiilor de control realizate in cazul
precedent vor fi facute in prezenta sefului statiei, in baza programului tehnic aprobat de
conducerea unitatii.
Art. 424. - Accesul personalului de serviciu in instalatia accidentata se va face numai cu
aprobarea si controlul direct ale sefului statiei.
Art. 425. - Repornirea instalatiei se va face dupa un program tehnic, intocmit de
specialisti, in care se vor preciza masurile ce vor trebui luate inainte si in timpul punerii
in functiune.
Art. 426. - Operarea statiilor de compresoare se va efectua conform "Normei specifice
de securitate a muncii pentru extractia gazelor naturale".
8.6. Deetanizarea gazelor
8.6.1. Receptia si proba de functionare a instalatiei
Art. 427. - Manualul cu instructiunile de operare si schema de functionare vor fi afisate
la panoul de comanda.
Art. 428. - (1) Toate recipientele sub presiune vor fi protejate cu supape de siguranta
care vor fi controlate si mentinute, permanent, in stare de functionare.
(2) Conductele de evacuare ale supapelor si de purjare a instalatiei vor fi racordate la o
facla proprie, amplasata in zona instalatiei, conform "Normelor de prevenire si stingere
a incendiilor".
Art. 429. - Conductele instalatiei vor fi vopsite in culori, in conformitate cu standardul in
vigoare.
Art. 430. - Pentru protectia personalului si conservarea temperaturilor din sistem,
vasele, coloanele, schimbatoarele de caldura si conductele fierbinti vor fi izolate.
Art. 431. - Inainte de pornirea instalatiei se vor lua urmatoarele masuri:
- se vor indeparta din incinta instalatiei toate schelele si materialele ramase de la montaj
sau de la alte lucrari;
- vor fi eliberate toate caile de acces;
- se vor pune placute avertizoare in punctele de lucru si in incinta, cu inscriptiile:
"ATENTIE! SE LUCREAZA SUS", SE PORNESTE INSTALATIA, iar la intrari placute
cu: "ACCESUL SI FUMATUL INTERZISE";
- personalul va fi instruit si examinat asupra cunostintelor de operare a instalatiei;
- tot personalul va fi dotat cu echipamentul de protectie adecvat;
- se va asigura dotarea cu echipament de protectie de rezerva;
- se va controla daca toate echipamentele si materialele de prevenire si stingere a
incendiilor sunt instalate la punctele de interventie si daca echipa de pompieri este
pregatita.
Art. 432. - (1) Personalul constructorului va avea acces in incinta pentru completari sau
remedieri, numai la locurile de munca stabilite si cu aprobarea sefului instalatiei si a
maistrului de montaj.
(2) Accesul in instalatie va fi permis numai dupa controlul echipamentului de protectie,
interzicerea detinerii de tigari si obiecte de aprindere si controlul sculelor din dotare.
Art. 433. - Se va controla ca blindele aflate dupa racordul la facla sa fie scoase.
Obligatoriu se va intocmi registrul de blindari si deblindari cu specificarea datei, orei si
numelui operatorului care executa operatia.
Art. 434. - Introducerea gazelor in instalatie va fi precedata de verificarea efectuarii
prealabile a operatiei de inertizare cu azot. Manevra de introducere a gazelor se face cu
aprobarea sefului instalatiei, numai dupa ce s-a convins ca inertizarea a decurs in
conditii normale.
Art. 435. - Programul de control si de inhibitare a coroziunilor va fi aplicat odata cu
pornirea initiala a instalatiei.
Art. 436. - Accesul personalului la aparatele tehnologice pentru control si intretinere, va
fi admis numai dupa efectuarea masurilor prealabile, indicate in permisul de acces.
Art. 437. - In toata perioada de urmarire a functionarii instalatiei se vor inregistra si
urmari, la fiecare ora, temperaturile si presiunile la punctele de masurare, comparandu-
se cu cele din proiect. In caz de neincadrare in limitele normale ale parametrilor
proiectati va fi anuntat seful instalatiei sau operatorul sef din schimbul respectiv, pentru
a lua masurile ce se impun, astfel:
- daca diferenta de presiune de la intrarea si iesirea din filtrele de amina are valori mai
mari decat cele prevazute, filtrul respectiv va fi inlocuit cu cel de rezerva;
- in cazul in care, diferentele de presiune in schimbatoarele de caldura, din partea rece
a instalatiei, au valori mai mari decat cele stabilite prin proiect, se va pune in functiune
pompa de injectie a metanolului (glicolului) pentru a dizolva criohidratii formati;
- daca temperatura la iesirea din supraincalzitoare are valori mai mari sau mai mici
decat cele prescrise, se va ajusta debitul pompei de condensat, astfel incat sa se
previna pericolul de degradare a aminei;
- in cazul in care valorile inregistrate la panoul de comanda al turboexpanderului,
prezinta diferente fata de cele normale, se va anunta imediat operatorul sef sau seful
instalatiei.
8.6.2. Operarea instalatiei in timpul functionarii
Art. 438. - Supravegherea functionarii instalatiei se va face conform instructiunilor si
schemei tehnologice afisate, cu observarea si incadrarea valorii tuturor parametrilor in
limitele prevazute. Orice abatere din acele limite va fi anuntata imediat.
Art. 439. - In timpul operarii instalatiei, orice modificare a parametrilor functionali -
debite, presiuni, temperaturi - se va efectua in mod treptat, pentru evitarea unor variatii
bruste, ce pot conduce la dilatari sau contractari neuniforme ale echipamentului.
Art. 440. - (1) In cazul lipsei de dotare cu aparatura si metode nedistructive de control si
de determinare a grosimii peretilor recipientilor, conductelor etc, respectiv a gradului de
uzura, intervalul dintre doua inspectii nu va depasi 50 % din timpul calculat ca
echipamentul respectiv sa ajunga la limita minima de inlocuire. Daca s-au modificat
conditiile de exploatare (temperaturi - presiuni - grad de agresivitate a fluidelor) atunci
calculul va fi refacut, conform noilor conditii.
(2) Toti recipientii, coloanele, schimbatoarele de caldura vor fi supusi verificarilor, la
termenele fixate, conform instructiunilor inspectoratului de Stat pentru Cazane si
instalatii de Ridicat.
Art. 441. - Este interzisa functionarea acestor echipamente dupa expirarea termenului
de revizie si proba hidraulica.
Art. 442. - (1) Orice oprire sau punere in functiune a instalatiei se va executa numai cu
aprobarea si in prezenta sefului instalatiei sau a sefului sectiei.
(2) Operatiile dificile vor fi efectuate numai ziua. Lucrul pe timp de noapte va fi aprobat
numai de conducerea unitatii, luandu-se masurile corespunzatoare de securitate.
Art. 443. - (1) Luarea probelor de produse se va face numai de operatori calificati si in
prezenta sefului de schimb.
(2) Operatorul va sta ferit, evitand atat inhalarea de vapori toxici cat si raspandirea
produselor pe teren, folosind in mod obligatoriu echipamentul individual de protectie
adecvat.
Art. 444. - Toate vasele vor fi controlate pe toata inaltimea suprafetei exterioare, de
doua ori pe schimb, observandu-se permanent si indicatiile aparatelor de masura si
control.
Art. 445. - Pe scarile si podetele instalatiilor si vaselor se interzice atat depozitarea
materialelor sau sculelor de orice fel, precum si accesul sau stationarea persoanelor
fara interes de serviciu.
8.6.3. Oprirea instalatiei pentru revizii si reparatii
Art. 446. - Toate opririle se fac in baza unor programe detaliate aprobate de
conducerea unitatii.
Art. 447. - (1) In cazul opririi neprevazute, din cauza intreruperii unor utilitati si a altor
cauze, in prima urgenta se vor inchide prin actionarea butonului de la panoul de
comanda, robinetul de siguranta de la intrarea gazelor in turboexpander si robinetul de
la intrarea gazelor in instalatie.
(2) In caz de avarie, sau de lipsa de aer instrumental, sau la scaderea presiunii acestuia
se vor inchide automat toate robinetele de reglare de pe circuitul de aer, pe pozitia
"lipsa de aer".
(3) Dupa oprirea instalatiei se vor lua masurile care se impun, de catre seful instalatiei.
(4) In cazul existentei unei defectiuni la un utilaj sau conducta, se vor efectua in
prealabil purjarile si aerisirile necesare.
Art. 448. - Pentru cazuri de avarii si interventii rapide in instalatie, pentru intreg
personalul fiecarui schimb, vor fi pastrate in perfecta stare de utilizare, mastile de
protectie indicate. Pe portmasca se va inscriptiona numele celui caruia ii este destinata.
Art. 449. - Pentru manipularea substantelor chimice - monoetanolamina, inhibitori,
antispumanti, soda caustica (calcinata), metanol - utilizate in instalatie, se vor elabora
instructiuni de lucru privind: caracteristicile nocive, pericolul pe care il prezinta si
masurile de protectie ce trebuie respectate pentru evitarea pericolului respectiv.
Art. 450. - Intreg personalul operativ al instalatiei, echipele de intretinere si revizii
periodice si laborantii care participa la efectuarea unor operatii cu chimicale nocive, vor
fi instruiti si examinati cu privire la insusirea modului de prevenire a contactului cu
aceste substante, inainte de efectuarea operatiilor.
8.6.4. Efectuarea reviziilor si reparatiilor
Art. 451. - Intrarea in recipiente, pentru lucrari de inspectie, curatare, revizii si reparatii,
este admisa numai pe baza "permisului de intrare" aprobat. Acesta va fi aprobat numai
dupa verificarea efectuarii tuturor lucrarilor obligatorii, indicate in permis si anume:
- golirea completa a produselor inflamabile sau toxice, aflate in interior dupa izolarea
tuturor legaturilor, prin inchiderea robinetelor si blindarea flanselor de pe conductele de
la intrarea gazelor, aburului, apei etc.;
- aburirea interioara timp de minimum 6 ore, functie de forma vasului, debitul disponibil
de abur, volumul si caracteristicile produselor;
- spalarea cu apa si racirea vasului;
- deschiderea tuturor gurilor de vizitare incepand de sus in jos;
- recoltarea probelor de gaze si de depuneri in diferite puncte din varful, mijlocul si baza
vasului;
- analiza probelor luate; In cazul unor depuneri piroforice se va reexamina necesitatea
unei noi aburiri si spalari cu apa;
- emiterea buletinului de analiza din care sa rezulte lipsa gazelor inflamabile sau/si
toxice;
- curatarea terenului de produse inflamabile;
- degajarea cailor de acces la gurile de vizitare;
- instruirea echipei ce va lucra in interior;
- dotarea acesteia cu echipamentul propriu de protectie si asigurarea echipamentului de
rezerva;
- precizarea sculelor antiscantei admise pentru lucru;
- asigurarea iluminarii in interior cu lampi in constructie antiex;
- numirea unui responsabil pentru supraveghere si a unui ajutor in caz de pericol.
Art. 452. - Se interzice intrarea in recipiente a caror temperatura in interior depaseste
40oC.
Art. 453. - (1) Lucrul cu foc sau cu scule ce pot genera scantei in interiorul vaselor, este
admis numai in baza "permisului de lucru cu foc" emis in urma analizelor si verificarilor
prealabile, dupa curatarea interioara. In permis vor fi prevazute eventual si alte masuri
speciale de siguranta in timpul lucrului.
(2) Orice permis de lucru cu foc este valabil numai pana la sfarsitul zilei pentru care a
fost eliberat.
Art. 454. - Pe toata durata lucrului in interiorul recipientelor, se va asigura o ventilatie
permanenta, chiar si in timpul noptii cand echipa nu lucreaza.
Art. 455. - (1) Inainte de intrarea echipei in interiorul recipienteor prevazute cu talere
sau alte structuri interioare, se va observa daca acestea nu sunt deranjate din pozitia lor
normala.
(2) Este interzisa patrunderea in spatiile de sub talerele sau gratarele deranjate.
Art. 456. - Scaunele mobile, suspendate cu cablu, utilizate la curatarea peretilor vaselor
vor fi verficate inainte de inceperea oricarei operatii de control sau curatare, prin
incarcarea lor cu o greutate dubla fata de sarcina de lucru.
Art. 457. - (1) In timpul urcarii sau coborarii pe scara pisica, precum si din recipiente,
muncitorii vor avea ambele maini libere.
(2) Diferitele scule, materiale, obiecte necesare pentru lucru, se vor urca si cobori cu
franghia, sau se vor purta in geanta, purtata in spate.
Art. 458. - La terminarea lucrului in interiorul vaselor, fiecare muncitor si apoi seful
echipei, vor verifica daca nu au lasat in interior diferite scule, obiecte, lampi etc.
Art. 459. - Inainte de inchiderea gurilor de vizitare se va verifica daca nu a ramas nici o
persoana in interior.
Art. 460. - Oprirea din functiune a schimbatoarelor de caldura pentru revizii si reparatii
se va face cu respectarea instructiunilor interne de lucru.
8.7. Protectia contra actiunii unor substante toxice folosite in extractia
titeiului
Art. 461. - Suprafata pielii atinse de metanol se va spala abundent cu multa apa si
sapun, operatie care se va executa, indiferent ca s-a contaminat numai imbracamintea,
precum si la sfarsitul lucrarilor.
Art. 462. - Prepararea si utilizarea solutiilor de monoetanolamina (M.E.A) se vor
executa conform retetelor si instructiunilor de lucru emise de laboratorul de specialitate.
Art. 463. - Accidentele provocate de ingerarea de M.E.A. vor fi tratate de medic. Primul
ajutor, la locul de munca, va fi acordat dand accidentatului sa bea apa calda sarata, cu
concentratia de 50g NaCl la 25oCm3 de apa. Solutia se va gasi in permanenta la locul
de munca. Pielea contaminata cu M.E.A. va fi spalata abundent cu apa, timp de 15
minute. In cazul iritarii ochilor, se va proceda similar, dupa care persoana in cauza va fi
imediat transportata la medic.
Art. 464. - In cazul contactului cu inhibitori de coroziune, se va proceda in acelasi mod.
Art. 465. - (1) In cazul stropirii ochilor cu acizi, se va proceda, de urgenta, la spalarea
abundenta a ochilor cu apa curata si apoi cu o solutie slaba, proaspat preparata, de
bicarbonat de sodiu, in concentratie 2%, pentru neutralizarea eventualelor urme de acid
ramase in ochi. Dupa acordarea acestui prim ajutor, persoana in cauza va fi
transportata de urgenta, la medic.
(2) Daca emanatiile de vapori de acid sunt mari se va utiliza si masca de protectie.
(3) Manipularea HF acidului fluorhidric se va face numai in sistem inchis iar operatorii
vor sta fata de sursa, in partea dinspre care bate vantul.
Art. 466. - Se va evita contactul direct cu aldehida formica, sau inhalarea de vapori.
Portiunile din piele atinse de aldehida se spala ca si in cazul contactului cu HCl, cu
solutii neutralizante (solutie de bicarbonat de sodiu 2%) iar in cazul contactului cu ochii,
dupa primul ajutor, persoana va fi transportata la medic.
Art. 467. - La manipularea solutiilor tensioactive, desi acestea au proprietati detergente,
este interzisa folosirea lor la spalarea corpului, deoarece prin degresarea accentuata a
pielii, faciliteaza patrunderea agentilor toxici in organism.In caz de contact cu aceste
substante, locul se va spala abundent cu apa, apoi se va unge cu vaselina.
Art. 468. - Contactul cu lichide criogenice (azot, gaze lichefiate) poate produce
degeraturi severe, chiar congelarea tesuturilor, care devin casante.
Primul ajutor consta in:
- scoaterea lenta a imbracamintii de pe zona lezata;
- frecarea suprafetei congelate cu gheata, zapada si nu cu apa sau obiecte calde;
- baie calda la circa 35oC - 40oC;
- daca apar basici, acestea nu se vor sparge; zona lezata va fi acoperita cu comprese
sterile uscate si apoi cu pansament de protectie, dupa care accidentatul va fi trimis la
spital, asezat intre perne sau paturi moi.
Nu se vor administra intre timp bauturi alcoolice sau medicamente de activarea
circulatiei, iar fumatul va fi de asemenea interzis.
8.8. Instalatii de automatizare in extractia titeiului
Art. 469. - Aparatura pneumatica la care sunt utilizate ca agent de lucru gazele sarace
va fi prevazuta cu filtre de retinere a impuritatilor din gaze.
Art. 470. - Aparatura va fi inchisa in seifuri etanse, iar in dreptul fiecarui aparat va exista
un orificiu care sa permita evacuarea gazelor in atmosfera. Se va asigura o ventilatie
permanenta a incaperii.
Art. 471. - Sursa de alimentare pentru aparatura de automatizare electronica si de
curenti slabi va fi de sub 10 VA.
Art. 472. - In cazul utilizarii aparaturii de forta - motoare electrice, relee etc. se vor
respecta conditiile de constructie antiexploziva.
Art. 473. - In cazul utilizarii aparaturii de telecomanda, alimentarii tuburilor catodice sau
ecranelor T.V., va fi blocat accesul la transformatoarele de alimentare.
Art. 474. - La aparitia unor defectiuni, controlul transformatoarelor de inalta tensiune se
va efectua cu instrumente corespunzatoare iar depanatorul va lucra pe un covor
electroizolant.
Art. 475. - Cablurile pentru transmiterea informatiilor si comenzilor de la instalatiile
controlate (sonde, statii de comprimare gaze, aer, injectie apa, distribuitoare etc.) vor fi
ingropate in pamant sau protejate in tuburi izolante.
ANEXA 1

Norme de protectie a muncii complementare prezentei


norme*
1. Normele generale de protectie a muncii.
2. Normativul cadru de acordare a echipamentului individual de protectie.
3. Norme pentru lucrari de prospectiuni si explorari geologice.
4. Norme la lucrarile de foraj sonde.
5. Norme pentru minele de petrol.
6. Norme pentru lucrarile speciale in activitatea de foraj-extractie a hidrocarburilor.
7. N.S.S.M pentru lucrarile de foraj pe platformele marine.
8. Norme pentru lucrarile de foraj speciale.
9. Norme pentru extractia gazelor naturale.
10. Norme pentru extractia titeiului si a gazelor prin sonde marine.
11. Norme pentru transportul hidrocarburilor lichide.
12. Norme pentru transportul prin conducte a gazelor naturale.
13. Norme pentru distributia si utilizarea gazelor naturale
14. Norme pentru desfacerea produselor petroliere.
15. Norme pentru manipularea, transportul si depozitarea produselor petrochimice.
16. Norme pentru prelucrarea metalelor prin aschiere.
17. Norme pentru laboratoare de analize fizico-chimice si mecanice.
18. Norme pentru sudarea si taierea metalelor.
19. Norme pentru lucrari geotehnice, de excavatii, fundatii, terasamente, nivelari si
consolidari de teren.
20. Norme pentru manipularea, transportul prin purtare si cu mijoace mecanizate si
depozitarea materialelor.
21. N.S.S.M pentru transport rutier.
22. Norme pentru lucru la inaltime.
23. Prescriptii I.S.C.I.R. C 4-90, C 5-84, CR 9-84, R 1-87.
24. NSSM pantru transportul si distributia energiei electrice
* Pana la aparitia normelor prezentate in anexa raman valabile actualele norme
departamentale existente in domeniu.
ANEXA 2

Ghid de terminologie de securitate a muncii - Notiuni de


baza
1. Accident de munca: accident prin care se produce vatamarea violenta a organismului
uman, precum si intoxicatia acuta profesionala, care au loc in timpul procesului de
munca sau in indeplinirea sarcinii de munca.
2. Defectare: incetarea capacitatii unei masini, instalatii, utilaj, etc. de a-si indeplini
functia specifica.
3. Dispozitiv de protectie: dispozitiv care reduce sau elimina riscul, singur sau in
asociere cu un protector.
4. Echipament individual de lucru: totalitatea obiectelor de imbracaminte, incaltaminte si
de accesorii, cu care este dotat salariatul in procesul de munca, in scopul prevenirii
uzurii premature sau murdaririi excesive a obiectelor personale.
5. Echipament de munca: orice masina, aparat, dispozitiv, mecanism, unealta sau
instalatie etc. utilizate in timpul muncii.
6. Echipament individual de protectie: totalitatea mijloacelor individuale de protectie cu
care este dotat executantul in timpul indeplinirii sarcinii de munca, in vederea asigurarii
protectiei sale impotriva pericolelor la care este expus.
7. Factori de risc: factori (insusiri, stari, procese, fenomene, comportamente) proprii
elementelor componente ale sistemului executant - sarcina de munca - mijoace de
productie - mediu de munca, ce caracterizeaza riscurile proprii acestor elemente si
care, conducand la o disfunctie a sistemului, pot provoca accidente de munca sau boli
profesionale.
8. Instructajul de securitate a muncii: modalitatea de instruire in domeniul securitatii
muncii care se desfasoara la nivelul unitatilor si are ca scop insusirea de catre salariati
a cunostintelor si formarea deprinderilor impuse de securitatea muncii, specifice
activitatii pe care o realizeaza sau urmeaza a o realiza.
9. Instructiuni specifice de securitate a muncii: componente ale sistemului de
reglementari in domeniul securitatii muncii, ale caror prevederi sunt valabile numai
pentru activitatile desfasurate in cadrul unei unitati; elaborarea lor, de catre unitati (prin
efort propriu sau colaborarea cu institute specializate), este obligatorie, atunci cand
normele generale si specifice de securitate a muncii nu acopera totalitatea activitatilor
desfasurate in unitate sau facultativa, atunci cand patronul considera necesar, pentru
imbunatatirea securitatii muncii, detalierea si completarea normelor cu unele prevederi
specifice unitatii.
10. Instructiuni de utilizare: instructiuni a caror elaborare este obligatorie pentru orice
produs, constituind parte integranta a documentatiei pentru certificarea produsului si
prin care, producatorul, trebuie sa prezinte toate informatiile necesare utilizarii
produsului, in conformitate cu scopul pentru care a fost creat si pentru asigurarea
securitatii muncii.
11. Mijloc individual de protectie: mijloc de protectie (protector) destinat protectiei unui
singur executant si care se aplica asupra acestuia.
12. Noxa (sinonim:factor nociv): agent fizic, chimic sau biologic cu actiune daunatoare
asupra organismului, in mediul luat in considerare.
13. Prevenire: ansamblul procedeelor si masurilor luate sau planificate la toate stadiile
de lucru pentru evitarea pericolelor sau reducerea riscurilor.
14. Protectie: ansamblul de masuri care constau in utilizarea unor mijloace specifice,
denumite mijolace de protectie, cu scopul protejarii executantilor fata de pericolele care
nu au fost suficient evitate sau limitate prin prevenirea intrinseca.
15. Proces de munca : succesiunea in timp si spatiu a actiunilor conjugate ale
executantului, mijloacelor de productie in sistemul de munca.
16. Protectori : mijloc de protectie special conceput si utilizat pentru a realiza protectia,
prin interpunere, ca obstacol (fizic) intre pericol si persoana expusa.
17. Risc: probabilitatea asociata cu gravitatea unei posibile leziuni sau afectari a
sanatatii, intr-o situatie periculoasa.
18. Risc profesional: risc in procesul de munca sau in indeplinirea sarcinii de munca.
19. Securitatea muncii:
a) Situatie, stare caracterizata prin nivel de risc mai mic sau egal cu riscul acceptabil, in
sistemele de munca.
b) Situatie, stare caracterizata prin absenta riscului inacceptabil, in sistemele de munca.
NOTA: Activitatea de realizare a securitatii muncii, este activitatea de reducere a
riscului la nivel necesar si posibil, tinand cont de experienta generala in materie de
securitate a muncii in domeniul stiintei si tehnicii, precum si de valorile admise in comun
de societate (conventiile sociale).
Uzual, sintagma "securitatea muncii" cuprinde aspecte legate atat de accidentele de
munca, cat si de boli profesionale.
20. Situatie periculoasa: orice situatie in care o persoana este expusa unuia sau mai
multor pericole.
21. Substanta periculoasa: o substanta care, in virtutea proprietatilor sale chimice sau
fizico-chimice, poate constitui un pericol.
22. Zona periculoasa: orice zona in care exista sau poate apare un pericol.
23. Zona periculoasa a unui echipament de munca : orice zona situata in interiorul sau
in jurul echipamentului de munca in care o persoana este expusa riscului de leziune sau
afectare a sanatatii.
NOTA: Pericolul care genereaza riscul prezentat in aceasta definitie :
- poate fi permanent prezent pe durata functionarii prevazute a echipamentului tehnic
(deplasarea elementelor mobile periculoase, degajarea de substante periculoase, arc
electric in timpul fazei de sudura etc.);
- poate apare neasteptat ( pornirea neintentionata/ neprevazuta etc.).

Copyright 2006-2017 Aurelian Consulting NSSM 43

S-ar putea să vă placă și