Sunteți pe pagina 1din 16

NSSM 57

Norme specifice de securitate a muncii pentru


manipularea,
transportul prin purtare si cu mijloace nemecanizate si
depozitarea materialelor
Preambul
Normele specifice de protectie a muncii sunt reglementari cu aplicabilitate nationala,
care cuprind prevederi minimal obligatorii pentru desfasurarea principalelor activitati din
economia nationala in conditii de protectie a muncii.
Respectarea continutului acestor prevederi nu absolva agentii economici de raspundere
pentru prevederea si asigurarea oricaror altor masuri de protectie a muncii, adecvate
conditiilor concrete de desfasurare a activitatii respective, prin instructiuni proprii.
Normele specifice de protectie a muncii fac parte dintr-un sistem unitar de reglementari
privind asigurarea securitatii si sanatatii in munca, sistem compus din:
- Normele generale de protectie a muncii care cuprind prevederi de protectie a muncii si
medicina a muncii, general valabile pentru orice activitate;
- Normele specifice de protectie a muncii care cuprind prevederi de protectie a muncii
specifice unor anumite activitati sau grupe de activitati, detaliind prin acestea
prevederile Normelor generale de protectie a muncii.
Prevederile tuturor acestor norme specifice de protectie a muncii se aplica cumulativ si
au valabilitate nationala indiferent de forma de organizare sau proprietate in care se
desfasoara activitatea pe care o reglementeaza.
Structura sistemului national de norme specifice de protectie a muncii urmareste
corelarea prevederilor normative cu riscurile specifice uneia sau mai multor activitati si
reglementarea unitara a masurilor de protectie a muncii pentru activitatile caracterizate
prin riscuri comune.
Structura fiecarei norme specifice de protectie a muncii are la baza abordarea sistemica
a aspectelor de protectie a muncii, practicata in Normele generale de protectie a muncii.
Conform acestor abordari, procesul de munca este tratat ca un sistem complex
structurat, compus din urmatoarele elemente care interactioneaza:
- Executantul: omul implicat nemijlocit in executarea unei sarcini de munca;
- Sarcina de munca: totalitatea actiunilor ce trebuie efectuate prin intermediul
mijloacelor de productie si in anumite conditii de mediu, pentru realizarea scopului
procesului de munca;
- Mijloacele de productie: totalitatea mijloacelor de munca (instalatii, utilaje, masini,
aparate, dispozitive, unelte etc.) si a obiectelor muncii (materii prime, materiale etc.)
care se utilizeaza in procesul muncii;
- Mediul de munca: ansamblul conditiilor fizice, chimice, biologice si psihologice in care
unul sau mai multi executanti isi realizeaza sarcina de munca.
Reglementarea masurilor de protectie a muncii in cadrul Normelor specifice de protectie
a muncii, vizand global desfasurarea uneia sau mai multor activitati in conditii de
protectie a muncii, se realizeaza prin tratarea tuturor aspectelor de asigurare a
protectiei muncii la nivelul fiecarui element al sistemului, executant-sarcina de munca-
mijloace de productie-mediu de munca, propriu proceselor de munca din cadrul
activitatilor care fac obiect de reglementare.
Prevederile sistemului national de reglementari in domeniul protectiei muncii constituie,
alaturi de celelalte reglementari juridice referitoare la sanatatea si securitatea in munca,
baza pentru:
- activitatea de conceptie a echipamentelor tehnice si tehnologiilor;
- autorizarea functionarii unitatilor;
- instruirea salariatilor cu privire la protectia muncii;
- cercetarea accidentelor de munca si stabilirea cauzelor si a responsabilitatilor;
- controlul realizarii masurilor de protectie a muncii;
- fundamentarea programului de protectie a muncii.
In contextul general prezentat Normele specifice de protectie a muncii pentru
manipularea, transportul prin purtare si cu mijloace nemecanizate si depozitarea
materialelor au fost elaborate tinand cont de reglementarile existente in domeniu pentru
aceste activitati, precum si pe baza studierii proceselor de munca si stabilirea factorilor
de risc proprii acestor activitati.
Structurarea acestei norme este facuta pentru fiecare activitate prevederile urmand o
succesiune logica, corespunzatoare modului de actiune al executantilor, in procesul de
munca.
Pe langa prevederile specifice privind activitatile pentru manipularea, transportul prin
purtare si cu mijloace nemecanizate si depozitarea materialelor structurate pe
componentele sistemului de munca, normele mai cuprind un capitol de prevederi privind
proiectarea mijloacelor de productie, prevederi care raman valabile pana la acoperirea
problematicii tratate prin standarde in domeniu.
Prezenta norma a fost elaborata in baza Directivei 90/269/CEE, prevederile de norma
preluand prevederile directivei.
In acelasi timp cu terminologia de protectie a muncii utilizata la elaborare, normele mai
cuprind o anexa in care sunt explicati o serie de termeni uzuali.
Pentru ca normele specifice sa raspunda cerintelor actuale, nu numai in ceea ce
priveste continutul, dar si forma de prezentare, s-a procedat la utilizarea unor subtitluri
care precizeaza continutul articolelor , facilitand astfel, pentru utilizatori, intelegerea si
gasirea rapida a textelor necesare.

1. Prevederi generale
Continut
Art. 1. - Normele specifice de protectie a muncii pentru manipularea transportul prin
purtare si cu mijloace nemecanizate si depozitarea materialelor cuprind masuri minime
de prevenire a accidentarii si imbolnavirii profesionale, luand in considerare pericolele
specifice acestor activitati si cerintele desfasurarii proceselor de munca in conditii de
securitate.

Scop
Art. 2. - Scopul prezentelor norme este eliminarea sau diminuarea factorilor de risc
specifici manipularii, transportului prin purtare si cu mijloace nemecanizate si a
depozitarii materialelor, proprii celor patru componente ale sistemului de munca
(executant-sarcina de munca-mijloace de productie-mediu de munca) .

Domeniu de aplicare
Art. 3. - Prevederile prezentelor norme au caracter national, se aplica tuturor
persoanelor juridice si fizice care organizeaza si desfasoara activitati de manipulare,
transport prin purtare si cu mijloace nemecanizate si de depozitare a materialelor.

Conexiunea cu alte acte normative


Art. 4. - (1) Prevederile prezentelor norme specifice se aplica cumulativ cu prevederile
Normelor generale de protectie a muncii.
(2) Pentru activitatile nespecifice sau auxiliare activitatii de manipulare, transport prin
purtare si cu mijloace nemecanizate si depozitare a materialelor se vor aplica
prevederile normelor specifice prezentate in ANEXA 1.
Art. 5. - Organizarea si desfasurarea activitatii de instruire a salariatilor se va realiza
potrivit prevederilor Normelor generale de protectie a muncii.
Art. 6. - Dotarea salariatilor cu echipament individual de protectie si alegerea
sortimentelor adecvate se vor realiza in conformitate cu prevederile Normativului-cadru
de acordare si utilizare a echipamentului de protectie.

Revizuirea prezentelor norme


Art. 7. - Prezentele Norme specifice de protectie a muncii se revad periodic si se
modifica ori de cate ori este necesar, ca urmare a modificarilor de natura legislativa
survenite la nivel national, a schimbarilor intervenite in tehnologia de lucru si a
particularitatilor metodelor de lucru ce urmeaza a fi reglementate din punctul de vedere
al securitatii muncii.

2. Manipularea si transportul prin purtare a maselor


Art. 8. - Prin manipulare si transport prin purtare sau manipulare manuala a maselor
conform definitiei din Normele generale de protectie a muncii, se intelege orice operatie
de transport sau sustinere a unei mase de catre unul sau mai multi salariati, inclusiv
ridicarea, coborarea, impingerea, tragerea, purtarea sau deplasarea unei mase care,
din cauza caracteristicilor sale sau a conditiilor ergonomice nefavorabile, implica riscuri
de accidentare sau imbolnavire profesionala.
Art. 9. - (1) Conducerea persoanei fizice sau juridice trebuie sa ia masuri organizatorice
corespunzatoare sau sa foloseasca mijloace adecvate, in special echipament mecanic,
pentru a evita manipularea si transportul prin purtare a maselor de catre salariati.
(2) In toate cazurile in care nu se poate evita manipularea sau transportul prin purtare a
maselor, conducerea persoanei fizice sau juridice trebuie sa organizeze locurile de
munca astfel incat la manipularea si transportul prin purtare sa fie eliminat sau redus
riscul de accidentare sau imbolnavire profesionala.
Art. 10. - In cazurile in care manipularea si transportul prin purtare nu pot fi evitate,
conducerea persoanei juridice sau fizice, va organiza locurile de munca astfel incat
activitatea sa se desfasoare in conditii de siguranta si cu risc cat mai mic pentru
sanatate si:
a) Va evalua in prealabil, conditiile de securitate si sanatate pentru activitatea
respectiva in ceea ce priveste:
- caracteristicile masei;
- efortul fizic depus;
- caracteristicile mediului de munca;
- caracteristicile activitatii.
b) Va dispune si va urmari realizarea masurilor corespunzatoare in scopul evitarii sau
reducerii riscurilor de accidentare sau afectare a sanatatii luand in considerare:
1) Caracteristicile masei cum sunt:
- greutatea si dimensiunile;
- dificultarea de apucare;
- instabilitatea sau riscul deplasarii continutului
- plasarea in asa fel incat ea trebuie manipulata la o anumita distanta de trunchi sau cu
flexie ori a trunchiului;
- susceptibilitatea de producere a unor leziuni datorita marginilor, muchiilor, in special in
eventualitatea unei ciocniri.
2) Efortul fizic:
- prea mare;
- care nu poate fi realizat decat printr-o miscare de rasucire a trunchiului;
- care antreneaza o miscare brusca a masei;
- care este realizat atunci cand corpul se afla intr-o pozitie instabila.
3) Caracteristicilor mediului de munca cum sunt:
- inexistenta unui spatiu suficient in special pe verticala, pentru realizarea activitatii;
- pardoselile alunecoase si/sau care prezinta neregularitati;
- imposibilitatea ridicarii manuale la inaltime, in siguranta;
- manipularea maselor la mai multe niveluri;
- instabilitatea pardoselii pe care sunt manipulate materiale ;
- conditiile climatice necorespunzatoare.
4) Cerintele activitatii cum sunt:
- efortul fizic frecvent si prelungit;
- insuficienta repausului fiziologic sau de recuperare;
- distantele mari pentru transportat sarcini;
- ritm impus de un proces de munca care nu poate fi schimbat de salariat.
Art. 11. - (1) La efectuarea operatiilor de manipulare si transport prin purtare a maselor,
se vor repartiza numai salariati care corespund din punct de vedere fizic.
(2) Se interzice manipularea frecventa si prelungita a sarcinilor, fara efectuarea unor
controale medicale periodice.
Art. 12. - Conducerea persoanei juridice sau fizice va urmari ca salariatii, care executa
lucrari de manipulare si transport prin purtare sa primeasca o instruire adecvata si
informatii privind manipularea si transportul prin purtare si riscurile la care se expun in
cazul in care aceste activitati nu sunt executate corect.
Art. 13. - (1) Salariatii vor fi informati asupra masurilor luate de conducerea persoanei
juridice pentru asigurarea securitatii, la manipularea si transportul prin purtare.
(2) Conducerea persoanei juridice sau fizice va urmari modul in care salariatii respecta
indicatiile tehnice de lucru privind manipularea si transportul prin purtare.
(3) Conducerea persoanei juridice sau fizice, pentru fiecare caz in parte, va indica
greutatea sarcinii de ridicat precum si centrul de greutate in cazul unui ambalaj
excentric.
Art. 14. - Conducerea persoanei fizice sau juridice va consulta salariatii sau
reprezentantii lor si va permite acestora sa ia parte la discutarea problemelor referitoare
la manipularea si transportul manual al maselor care ar putea afecta sanatatea si
securitatea in munca.
Art. 15. - Salariatii sau reprezentantii lor au dreptul sa prezinte propunerile lor si sa
ceara conducerii persoanei juridice sau fizice sa ia masuri de eliminarea riscurilor
pentru salariatii folositi la manipularea si transportul prin purtare a maselor.
Art. 16. - Masele manipulate si transportate manual, distantele de transport manual pe
orizontala, masele transportate manual pe plan inclinat, inaltimea maxima la care sunt
ridicate masele, distanta dintre doua niveluri intre care sunt efectuate transporturi
manuale sau masele maxime care pot fi transportate pe plan inclinat cu mijloace de
transport nemecanizate nu trebuie sa depaseasca valorile maxime cuprinse in Normele
generale de protectie a muncii.
Art. 17. - In timpul manipularii manuale a maselor, salariatul sau salariatii trebuie sa
aiba vizibilitate. Se interzice transportul prin purtare a maselor care impiedica
vizibilitatea.
Art. 18. - Conducatorul locului de munca va stabili numarul de salariati care vor efectua
manipularea si transportul maselor cu centrul de greutate excentric. Se interzice
manipularea de catre un singur salariat a maselor cu centre de greutate excentrice,
care pot genera dezechilibrari.
Art. 19. - Se interzice transportul prin purtare a maselor care nu au sisteme de prindere
corespunzatoare.
Art. 20. - Manipularea in acelasi timp a doua sau mai multe obiecte se va face numai
daca sunt fixate intre ele corespunzator. Se interzice manipularea sau transportul prin
purtare in acelasi timp a maselor care sunt instabile intre ele.
Art. 21. - Obiectele ambalate in cutii, lazi etc., trebuie fixate in interiorul ambalajelor. Se
interzice transportul prin purtare a maselor nefixate corespunzator in cutii, lazi etc.
Art. 22. - Traseul pe care il parcurge salariatul in timpul transportului prin purtare nu
trebuie sa fie cu obstacole, instabil sau alunecos.
Art. 23. - Manipularea si transportul prin purtare a maselor care au margini sau
suprafete taietoare sau care datorita naturii lor pot produce leziuni ale mainilor se va
face numai cu palmare.
Art. 24. - Se interzice manipularea manuala a maselor in/din locuri in care nu exista
spatiu pe orizontala sau verticala corespunzator pentru realizarea acestei activitati,
daca nu se iau masuri suplimentare pentru micsorarea riscului de accidentare sau
imbolnaviri profesionale.
Art. 25. - Planurile inclinate utilizate de salariati pentru manipularea si transportul
manual al maselor trebuie sa aiba stabilitate si sa fie prevazute cu parapeti de protectie.
Art. 26. - In cazul in care conditiile climatice (vant, ceata, caldura excesiva etc.) nu
permit manipularea si transportul manual al maselor in conditii de securitate,
conducatorul locului de munca trebuie sa ia masuri suplimentare pentru eliminarea sau
micsorarea riscului de accidentare sau imbolnavire profesionala.
Art. 27. - Se interzice cresterea numarului de ridicari sau coborari pe unitate de timp
daca nu se respecta art. 14.
Art. 28. - Se interzice utilizarea salariatilor la manipularea si transportul manual al
maselor daca nu au echipament individual de protectie si / sau de lucru corespunzator
si in buna stare.

3. Transportul cu mijloace nemecanizate


Art. 29. - Alegerea mijloacelor de transport nemecanizate pentru operatiile de incarcare,
descarcare si transport (targi, carucioare etc.) se va face in functie de felul si greutatea
materialului care se manipuleaza, de natura terenului, precum si de modul de dotare a
persoanelor juridice sau fizice.
Art. 30. - Mijloacele de transport nemecanizate vor fi astfel alese incat sa reziste
conditiilor de exploatare si se vor utiliza numai pentru executarea operatiilor pentru care
au fost destinate.
Art. 31. - Inainte de a se trece la incarcarea unui mijloc de transport nemecanizat, se va
controla starea lui, insistandu-se asupa platformei pe care se aseaza sarcina.
Art. 32. - Inainte de incarcare se vor examina ambalajele materialelor de catre
conducatorul formatiei de lucru. Pentru evitarea ranirilor la maini, cuiele iesite si
capetele paramelor trebuie sa fie indoite. Nu se vor incarca materialele ale caror
ambalaje sunt deteriorate.
Art. 33. - Inainte de a incepe operatiile de incarcare sau descarcare a vehiculelor la
rampa, intre aceasta si vehicul se va aseza un podet de trecere pentru preluarea
denivelarilor existente. Podetele orizontale sau inclinate, destinate circulatiei si
operatiilor de transport manual, vor fi rezistente, astfel incat sa nu se arcuiasca vizibil
sub greutatea sarcinii. Ele pot fi sprijinite si dedesubt. Ele nu vor fi alunecoase si vor fi
prevazute cu dispozitive de prindere si fixare sigure, pentru evitarea deplasarii lor in
timpul lucrului. Panta podetelor inclinate va fi maxim 20%, iar latimea de minimum 1 m
(pentru circulatia intr-un singur sens) . Podetele orizontale sau inclinate, situate la
inaltimi mai mari de 0,7 m fata de sol sau nivelul imediat inferior si unde exista pericol
de cadere laterala, vor fi prevazute cu parapeti de protectie.
Art. 34. - In cazul in care operatiile de incarcare sau descarcare se executa manual,
fara mijloace ajutatoare (roabe, carucioare etc.) , podetele inclinate vor fi prevazute cu
sipci (nervuri) transversale, fixate la o distanta de 300-400 mm intre ele sau cu alte
mijloace care sa impiedice alunecarea lucratorilor.
Art. 35. - Locurile destinate permanent pentru operatiile de incarcare, descarcare si
depozitare, precum si caile de acces la aceste locuri vor fi nivelate si amenajate pentru
scurgerea apelor. Ele vor fi pavate sau podite. Iarna vor fi curatate de zapada si
mentinute in stare nealunecoasa. In cazul lucrului pe timp de noapte, aceste locuri vor fi
iluminate conform reglementarilor in vigoare.
Art. 36. - Inainte de inceperea operatiilor de incarcare sau descarcare dintr-un mijloc de
transport nemecanizat, acesta va fi asigurat contra deplasarii necomandate, prin franare
cu mecanismul de franare propriu pe teren orizontal si prin franare cu mecanism propriu
de franare si cu saboti de oprire pe teren in panta. Se interzice deplasarea vehiculelor in
timpul efectuarii operatiilor de incarcare sau descarcare.
Art. 37. - Distanta minima libera dintre doua mijloace de transport nemecanizate
alaturate, ce se incarca sau descarca simultan, va fi stabilita de la caz la caz de catre
conducatorul lucrarii, in functie de felul mijlocului de transport, de caracteristicile
materialelor manipulate, de conditiile terenului etc. incat sa fie exclusa posibilitatea de
accidentare.
Art. 38. - Pe fiecare mijloc de transport nemecanizat utilizat, tebuie scrisa capacitatea
de transport a acestuia.
Art. 39. - Se interzice utilizarea mijloacelor de transport nemecanizate care prezinta
defectiuni.
Art. 40. - Se interzice utilizarea carucioarelor cu 3 sau 4 roti care au sistemul de
autofranare defect.

4. Depozitarea, stivuirea, incarcarea si descarcarea


materialelor in bucati
Art. 41. - Depozitarea materialelor se va face astfel incat sa se excluda pericolul de
accidentare, incendii si explozii.
Art. 42. - Depozitarea materialelor pe rafturi se face in asa fel incat sa nu fie posibila
caderea lor.
Art. 43. - Pe rafturi si stelaje unde sunt depozitate materiale trebuie scris la loc vizibil
sarcina maxima admisa, care nu trebuie depasita.
Art. 44. - La stivuirea materialelor in incaperi, greutatea stivelor nu va depasi sarcina
maxima admisa a planseului si/sau pardoseli.
Art. 45. - Persoana juridica sau fizica va stabili locul si modul de stivuire pentru fiecare
material in bucati care se depoziteaza.
Art. 46. - Stivuirea se va face fara deteriorarea ambalajului. Stivele vor fi constituite din
materiale cu aceleasi forme si dimensiuni sau din ambalaje de acelasi tip si dimensiuni.
Art. 47. - Stivuirea materialelor sau ambalajelor cu forme geometrice diferite nu este
permisa.
Art. 48. - In cazul depozitarii materialelor ambalate in cutii, lazi, butoaie sau alte
ambalaje cu forme geometrice regulate, cand suprapunerea se face direct pe ambalaje,
peretii ambalajelor trebuie sa reziste presiunii exercitate de materialele situate
deasupra, sa nu prezinte deformari sau deteriorari, iar inaltimea de stivuire va fi
determinata de rezistenta mecanica a ambalajelor, stabilita prin standarde sau norme
interne de fabricatie.
Art. 49. - Pentru ambalajele cu mai multe cicluri de utilizare, se vor face verificari dupa
fiecare folosire, pentru stabilirea oportunitatii folosirii in continuare a acestora in conditii
de siguranta.
Art. 50. - Scoaterea materialelor din stiva se va face astfel incat sa se evite prabusirea
stivei.
Art. 51. - Cand incarcarea, descarcarea sau transportul materialelor se efectueaza de
doi sau mai multi salariati efortul repartizat pe o persoana nu trebuie sa depaseasca
limitele admise, prevazute conform art.16. Totodata, se va asigura ca obiectele
respective, sa se poata prinde bine cu unelte de apucare sau cu mainile.
Art. 52. - In cazul in care o sarcina este incarcata, descarcata sau transportata, prin
purtare, concomitent de catre mai multi muncitori, acestia vor ridica si cobori sarcina
numai la comanda conducatorului operatiei.
Art. 53. - Incarcaturile stivuite pe mijloacele de transport nemecanizate trebuie
asigurate impotriva deplasarii, rasturnarii sau caderii. Incarcatura va fi astfel aranjata
incat conducatorul mijlocului de transport sa poata supraveghea drumul parcurs.
Art. 54. - Incarcatura stivuita nu va depasi capacitatea maxima a mijlocului de transport
nemecanizat, iar in cazul transportului de materiale lungi, acestea nu trebuie sa atinga
solul in timpul mersului.
Art. 55. - La incarcarea si descarcarea vehiculelor, salariatii trebuie sa fie astfel asezati
incat sa nu se loveasca intre ei cu uneltele de lucru sau cu materialul care se
manipuleaza.
Art. 56. - Distanta dintre doi incarcatori manuali care lucreaza in acelasi timp la
incarcare/descarcare, trebuie sa fie de cel putin 3 m.
Art. 57. - Locurile periculoase, precum si locurile unde pot avea loc degajari daunatoare
sanatatii muncitorilor, vor fi semnalizate prin placi indicatoare de securitate.
Art. 58. - Se interzice accesul la locul de descarcare - incarcare manuala a persoanelor
care nu au nici o atributie la aceste operatii.

5. Depozitarea, incarcarea si descarcarea materialelor in


vrac
Art. 59. - Pentru a evita imprastierea materialelor in vrac, depozitarea lor se va face in
boxe, buncare, silozuri etc. In cazul in care acest lucru nu este posibil, materialele se
vor aseza in gramezi, avand forma unui trunchi de piramida cu inclinarea fetelor laterale
dupa unghiul taluzului natural al materialului respectiv.
Art. 60. - Descarcarea materialelor in vrac trebuie facuta incepand de la partea
superioara a gramezii. Este interzisa descarcarea acestor materiale prin sapare la baza
gramezilor.
Art. 61. - La manipularea in vrac a materialelor pulverulente, cand acestea se arunca cu
lopata, se va evita stationarea oamenilor in zona de propagare a prafului sau
executarea de alte lucrari in apropierea locului respectiv; lucratorii care executa lucrarea
vor purta masti de protectie corespunzatoare.
Art. 62. - La manipularea materialelor pulverulente in vrac, muncitorii se vor aseza in
asa fel incat deplasarea materialelor sa se faca in directia vantului (vantul in spate) .
Art. 63. - In vederea micsorarii producerii prafului la manipularea materialelor caustice
in vrac, se vor folosi roabe, targi, jgheaburi etc.
Art. 64. - Se interzice manipularea in vrac a produselor toxice.

6. Depozitarea, incarcarea, descarcarea materialelor


lungi, grele sau voluminoase
Art. 65. - In cazul in care pentru incarcarea si descarcarea din mijloacele de transport a
materialelor de lungime mare nu exista o instalatie de ridicat corespunzatoare, aceste
operatii se vor executa manual cu ajutorul unor planuri inclinate dimensionate
corespunzator sarcinilor la care sunt supuse. Planurile inclinate vor fi bine fixate la
capetele lor inferioare si nu vor depasi nivelul platformelor mijlocului de transport.
Art. 66. - Se interzice stationarea muncitorilor in dreptul materialelor care se descarca,
precum si oprirea materialelor cu picioarele, cu ranga sau alte scule. Salariatii trebuie
sa stationeze lateral in timpul descarcarii.
Art. 67. - (1) Se interzice coborarea in acelasi timp a mai multor obiecte pe planul
inclinat; fiecare obiect se va cobori numai daca cel precedent a fost luat de pe planul
inclinat si numai la semnalul dat de catre conducatorul formatiei de lucru.
(2) Manipularea materialelor lungi prin rostogolire pe plan inclinat se va face de catre
cel putin doua persoane, prin utilizarea unor funii, salariatii stand la partea superioara.
Se va manipula cate un singur colet sau obiect.
Art. 68. - Daca unele materiale lungi se transporta pe umeri, toti salariatii se aseaza pe
aceeasi parte a piesei. Coborarea in vederea depozitarii pieselor lungi de pe umeri nu
se va face prin aruncare, ci prin luare pe brat si apoi depunerea pe sol la comanda
conducatorului formatiei de lucru. Mersul celor ce transporta o piesa va fi in acelasi pas,
in cadenta comandata.
Art. 69. - Se interzice descarcarea materialelor lungi prin cadere sau rostogolire libera.
Art. 70. - In cazul in care nu se dispune de instalatii de ridicat, incarcarea-descarcarea
si deplasarea materialelor grele sau voluminoase, se vor executa de catre o formatie de
lucru cu experienta si cu respectarea urmatoarelor masuri:
- terenul pe care se prevede transportul materialelor trebuie sa fie eliberat de toate
obiectele straine ce impiedica deplasarea;
- in cazul cand rezistenta terenului este slaba sau suprafata nu este neteda, deplasarea
se va face pe dulapi sau pe grinzi;
- in cazul deplasarii materialelor grele pe role, lungimea acestora trebuie sa depaseasca
latimea piesei insa nu mai mult de 300 mm;
- se interzice indepartarea manuala a rolelor de sub incarcatura; indepartarea acestora
se va face numai dupa ce rolele se vor elibera complet de incarcatura;
- in timpul deplasarii materialelor pe teren orizontal, acestea vor fi impinse numai din
partea opusa sensului de deplasare (spate) folosind rangi; in cazul cand este necesar
ca piesa sa fie trasa din partea dinspre sensul de deplasare, se vor folosi trolii, iar
muncitorii nu vor sta in zona periculoasa creata de cablu (1,5 ori lungimea cablului) ; de
asemenea, ei vor pastra o distanta suficienta fata de piesa pentru a nu fi surprinsi, in
cazul unei deplasari sau caderi accidentale a acesteia.

7. Depozitarea, incarcarea, descarcarea altor produse


Art. 71. - La manipularea, depozitarea si transportul materialelor explozive si inflamabile
se vor repecta prevederile din Normele specifice de protectie a muncii la transportul,
depozitarea si folosirea materialelor explozive.
Art. 72. - La depozitarea, incarcarea si descarcarea produselor petroliere se vor
respecta prevederile Normei specifice de protectie pentru manipularea, transportul si
utilizarea produselor petroliere.
Art. 73. - La manipularea, depozitarea si transportul coletelor postale se vor respecta
Normele specifice de protectie a muncii pentru activitati desfasurate in posta.
Art. 74. - La depozitarea, incarcarea si descarcarea recipientelor butelie pentru gaze
sub presiune se vor respecta prevederile Normelor specifice de securitate a muncii
pentru:
- fabricarea, depozitarea, transportul si utilizarea oxigenului si azotului;
- fabricarea, depozitarea si utilizarea hidrogenului;
- fabricarea, depozitarea si utilizarea acetilenei.
Art. 75. - Manipularea substantelor periculoase se va face conform prevederilor
legislatiei in vigoare.
Detalierea acestor prevederi se va face prin elaborarea unor instructiuni proprii de
securitate in functie de conditiile concrete de utilizare.
8. Prescriptii de proiectare
Art. 76. - Mijloacele de transport nemecanizate vor fi astfel construite, incat manevrarea
lor sa se faca usor si sa aiba o functionare silentioasa.
Art. 77. - Ambalajele sau obiectele care sunt manipulate manual nu trebuie sa aiba
muchii sau margini taietoare.
Art. 78. - (1) Carucioarele cu 3 sau 4 roti trebuie sa fie dotate cu sisteme de autofranare
si sisteme de avertizare sonora.
(2) Mijloace de transport nemecanizate vor avea inscriptionate sarcina maxima care
poate fi transportata.
Art. 79. - Toate materialele care sunt manipulate manual trebuie sa fie prevazute cu
sisteme de prindere corespunzatoare.
Art. 80. - In cazul depozitarii materialelor marunte (piese mici, resturi de materiale etc.)
in cutii, peretii acestora trebuie sa reziste presiunii exercitate de materialul din interior.
Art. 81. - Pe ambalaje se va mentiona masa bruta prin scriere directa pe ambalaj sau
prin utilizarea unei etichete cu continut corespunzator. In cazul sarcinilor mai mari de
100 kg si cu centrul de greutate excentric se vor indica pe ambalaj punctele de legare
de cirligul macaralei sau de prindere manuala.
Art. 82. - Ambalajele continand materiale caustice, corosive, inflamabile, explozive sau
toxice trebuie sa fie inscriptionate cu denumirea continutului si marcate cu semne
avertizoare conform standardelor in vigoare.
ANEXA 1

Norme de protectie a muncii complementare prezentei


norme *
Normele specifice de protectie a muncii pentru manipularea, transportul prin purtare si
cu mijloace nemecanizate, depozitarea materialelor vor fi completate de alte norme,
dupa cum urmeaza:
1. Norme generale de protectie a muncii
2. Normativ cadru de acordare si utilizare a echipamentului individual de protectie
3. Norme specifice de securitate a muncii pentru transportul intern
4. Norme specifice de protectie a muncii pentru fabricarea, depozitarea si transportul
produselor anorganice
5. Norme specifice de protectie a muncii la transportul, depozitarea si folosirea
materialelor explozive
6. Norme specifice de protectie a muncii pentru activitati desfasurate in posta
7. Norme specifice de securitate a muncii pentru fabricarea, depozitarea, transportul si
utilizarea oxigenului si azotului.
8. Norme specifice de protectie pentru manipularea, transportul si utilizarea produselor
petroliere
9. Norme de prevenire si stingere a incendiilor
10. Norme specifice de protectie a muncii pentru manipularea, transportul si
depozitarea produselor petrochimice
11. Norme specifice de protectie a muncii pentru fabricarea, depozitarea si utilizarea
hidrogenului
12. Norme specifice de protectie a muncii pentru fabricarea, depozitarea produselor
organice
13. Norme specifice de securitate a muncii pentru fabricarea, transportul si utilizarea
acetilenei
14. Norme specifice de securitate a muncii pentru fabricarea si depozitarea apei grele
* Intrucat in prezent sistemul national al normelor specifice de protectie a muncii este in
curs de elaborare, pana la aparitia tuturor normelor specifice se vor respecta si aplica,
dupa caz, normele departamentale existente referitoare la aceste activitati.
ANEXA 2

Ghid de terminologie de protectie a muncii


Notiuni de baza
1. Accident de munca: accident prin care se produce vatamarea violenta a organismului
precum si intoxicatia acuta profesionala, care au loc in timpul procesului de munca sau
in indeplinirea indatoririlor de serviciu, indiferent de natura contractului in baza caruia isi
desfasoara activitatea si care provoaca incapacitate temporara de munca de cel putin
trei zile, invaliditate sau deces.
2. Dispozitiv de protectie: dispozitiv care reduce sau elimina riscul, singur sau in
asociere cu un protector.
3. Echipament individual de lucru: totalitatea obiectelor de imbracaminte, incaltaminte si
de accesorii, cu care este dotat salariatul in procesul de munca, in scopul prevenirii
uzurii premature sau murdaririi excesive a obiectelor personale.
4. Echipament individual de protectie: totalitatea mijloacelor cu care este dotat fiecare
participant la procesul de munca pentru a fi protejat impotriva factorilor de risc de
accidentare si imbolnavire profesionala.
5. Echipamente tehnice: masinile, utilajele, instalatiile, aparatura, dispozitivele, uneltele
si alte mijloace asemanatoare necesare in procesul muncii.
6. Factori de risc: factori (insusiri, stari, procese, fenomene, comportamente) proprii
elementelor componente ale sistemului executant - sarcina de munca - mijloace de
productie - mediu de munca, ce caracterizeaza riscurile proprii acestor elemente si
care, conducand la o disfunctie a sistemului, pot provoca accidente de munca sau boli
profesionale.
7. Instructaj de securitate a muncii: modalitatea de instruire in domeniul securitatii
muncii care se desfasoara la nivelul unitatilor si are ca scop insusirea de catre salariati
a cunostintelor si formarea deprinderilor impuse de securitatea muncii, specifice
activitatii pe care o realizeaza sau urmeaza a o realiza.
8. Instructiuni specifice de securitate a muncii: componente ale sistemului de
reglementari in domeniul securitatii muncii, ale caror prevederi sunt valabile numai
pentru activitatile desfasurate in cadrul unei unitati; elaborarea lor de catre unitati, (prin
efort propriu sau colaborarea cu institute specializate) , este obligatorie, atunci cand
normele generale si specifice de securitate a muncii nu acopera totalitatea activitatilor
desfasurate in unitate sau facultativa, atunci cand patronul considera necesar, pentru
imbunatatirea securitatii muncii, detalierea si completarea normelor cu unele prevederi
specifice unitatii.
9. Prevenire: ansamblu procedeelor si masurilor luate sau planificate la toate stadiile de
lucru pentru evitarea pericolelor sau reducerea riscurilor.
10. Proces de munca: succesiunea in timp si in spatiu a actiunilor conjugate ale
executantului, cu ajutorul mijloacelor de productie in sistemul de munca.
11. Protector: mijloc de protectie special conceput si utilizat pentru a realiza protectia,
prin interpunere, ca obstacol (fizic) intre pericol si persoana expusa.
12. Parapet de protectie: protector utilizat impotriva caderii de la inaltime. Parapetul de
protectie trebuie sa fie rezistent, sa aiba mana curenta cu inaltimea de 1m, legatura
intermediara la 0,5 m si o bordura de 0,15 m la partea de jos.
13. Risc: probabilitatea asociata cu gravitatea unei posibile leziuni sau afectari a
sanatatii, intr-o situatie periculoasa.

Copyright 2006-2017 Aurelian Consulting NSSM 57